>> HOMEpage

Boedelinventaris van de Leeuwarder medicus Johannes Wilhelmi Velsius, 1601

Bron: Historisch Centrum Leeuwarden, Y 13
M.H.H. Engels, maart 2007; september 2007

>> biographica
De bibliotheek wordt t.z.t. door prof. dr. G.Th. Jensma bibliografisch geïdentificeerd en inhoudelijk geanalyseerd.


19recto
Inventarisatie ende beschrivinge gedaen bij mij Egberd de Gruyter gesworen clercq van den Secretarye in Leuwarden, ten overstaen van den presiderende burgemr. Wybe Orxz., van allen den imboelen, huysraden, actien ende gerechticheyden, mobile ende immobile goederen, juwelen, boecken, in- ende utschulden bevonden in den sterffhuyse van wijlen den wijsen ende hoechgeleerden Doctore Joanne Wilhelmi Velsio in leven Medico ende Mathematico deser steede Leuwarden nu omtrent seven weecken deeser werlt overleden sijnde, ten versoecke van Doctore Wilhelmo Velsio testamentario curatore over Aecht Doctoris Joannis Velsii dochter, ende ten versoecke van deselve Aecht bij den gerechte deur authorisatie geconfirmeerde curatore, onder protestatie van den onschadelijcheyt (verbod[?] substitutel.), bij Mr. Wytze van Gell als oem van Aecht vs. deur angeven van J. Ympck van Geel nagelaten weduwe van den voornoemden Dr. Joannes Velsius, hebbende tot dien fine den behoerl. boeleedt aen den vs. presiderende burgemr. in forma gedaen omme alles getrouwel. t'willen angeven ter presentie van den vs. curatore Hendrick Willemsz. Velsius broeder ende Neel Willem Velsii dr. suster van den vs. Dre Joanne Velsio, Mr. Wytze van Geel ende Frans van Geel gebroeders van den vs. J. Ympck van Geel, sampt Joannes Velsius des voornoemden Doctoris Joannis Velsii naturale soen, ende mede int bijwezen van Job Lyeuwesz. gesworen gerechtsbode deser stede Leuwarden, desen 19en Januarii anno 1601 nae noen

19verso
Eerstelijcken geopend een wagenschotten kiske met een verheven dexel sijnde bezegelt met twye zegelen daerinne bevonden als volcht
In een cleyn rond doeske
familiewapen- Een golden signet daerinne in den gesteente met coleuren Doctoris Joannis Velsii wapen gesneden staende aen wederzijden van tzelve wapen twye letterkens namptl. I.V.
- Een geannullyerden golden ringh daerinne boven op twye gesteentyen gewerckt namptl. een groene ende een rode
- Noch sulcken golden rinck met een groene gesteente
- Twye cleyne silveren knoepckens
In een leeren buydel
- Drye olde dubbeldoenen [= dubloenen] yder doende 7 L. 13 st.
- Twye Vlaemsche Nobels yder doende 7 L.
- Een halve silveren Co. dall. doende 25 1/2 st.
- Vijff Fryessche schellingen daeronder een Zeusche schell. stuck doende ses strs.
- Noch aen cleyngelt sestehalve strs.
- Een Rijxe dall. die Joannes Velsius verclaert hem bij sijn vader vs. geschoncken tzijn, daeraff J. Ymck van Geel vs. verclaerd oeck goede kennisse thebben

20recto
In een witt saxken
- Een witt papyercken daerin gewonden een weynich Reguli Arsenici ende een weynich Reguli Anthemonii
- Noch een rolleke golt wegende twye loodt min een verndel
Noch in een cleyn besneeden kiske in den vs. kiste staende
In een leeren buydel
- In een papyerke acht nye Rosenobels stuck doende acht L. 5 st.
Ende noch vyer cars. gs. aen silveren gelt
- Noch in een ander papyerke vyer olde Rosenobels stuck doende 8 L. 10 st.
Ende een heele met drye halve nye Rosenobels d'heele doende 8 L. 5 st.
Met eenn nye dubbelden doende 7 L. 5 st.
Sampt een olde dubbelden doende 7 L. 13 st.
Anderhalve stuver aen payement
Noch in een groen langwerpich doeske
- Een Portugaloeser
- Ses dubbelde Engelse Rosenobels
- Een dubbelde zouverain [= souverein, gouden of zilveren munt]

20verso
- Een dubbelde golden Leuwe
- Een dubbelde dubbeldoen
- Een dubbelden gouden Reael
- Een golden Reael
- Noch een onbekent stuck golts van omtrent waerdije van een dubbelde golden Reael
- Noch een stuck onbekent golt ontrent d'estime van een dubbelde Italiaensche pistolet
In een langwerpich linnen saxsken
- Een hondert ende twintich silveren Co. dall. stuck doende 51 strs.
Noch int selve vs. utgesneden kiske los leggende
- Twye groet silveren croesen yder van omtrent een halff mengelen
- Noch een cleynder silveren Croes van omtrent een verndel
- Drye hoernen met silver beslagen d'eene wat groeter als d'andere
- Elleff silveren lepelen met twye sulcke lepels stallen sampt een lepelsbladt

21recto
- Een stuck gesmolten zilver wegende darthyen loodt
- Een silveren Crucifix met een metalen gebeelte Christi
- Een Indiaensche glasen sleutel ball ofte knoep met twye silveren roeskens onder een ende boven een
- Ses Francijnen bryeven van olde date in Latijnsche tale gescreven sijnde gaergebonden ende van weynich inportancie
In een vyercante lange witte doese deese navolgende obligatien ende bryeven
- Eerstel. zeeckere obligatie holdende op Kempo van Doenya gryetman van Leuwarderadeel ende Juffr. Saepck van Camminga wed. wijlen Joest Ockinga spreeckende ter summa van een duysent cars. gs. mete jaerl. intressen naer advenant seven ten hondert vandien gedateert den 30en Novemb. anno 1598 quot. met lra. A
- Noch een obligatie waerbij Sybren van Burmanya bekent Doctori Joanni Velsio ende J. Ympck van Geel echteluyden

21verso
schuldich te zijn d'summa van een duysent negen hondert cars. gs. ter causa van verschoten penn. met den jaerl. intressen als boven de dato den 13en Octob. anno 1599. Quot. met lra. B
- Noch een obligatie spreeckende op den heere Lyeuwe van Juckema Raed ordinaris in den Hove van Vryslant ende Tyetke van Burmanya echteluyden continerende d'summa van een duysent cars. gs. met den intressen als boven gedat. den 10en Novemb. anno 1599. Quot. in dorso met lra. C
- Een obligatie holdende op Sybren van Kamminga ende Juff. Catharina van Doenya echteluyden ter summa van drye hondert seven ende vijftich Carolus gulden met d'jaerlixe intressen vandien gedat. den 5en Decemb. anno 1585, quot. met lra. D
- Noch een obligatie waerbij d'vs. Sybren van Camminga ende Juff. Catharina van Doenya echteluyden Dri. Joanni Velsio als vader ende legitimus administrator van sijn kynderen bij wijlen Aecht sijn echte huysfre. geprocreert, bekent schuldich te sijn den summa van een hondert dall. stuck 30 strs. doende met den jaerlixe intressen vandien soe boven in dato den 6en Junii anno 1586. Quuot. met lra. E

22recto
Bij continuatie den 20en Januarii
- Noch een obligatie holdende op Frans van Gel d'summa van een ende dartich cars. gs. met d'jaerl. intressen vandien soe voren gedateert den 21en Octob. anno 1599, quot. in dorso met F
- Van gelijcken noch een obligatie daerbij Juffre. Saepck van Camminga wed. wijlen Joest van Ockinga voer haer ende als legitima tutrix over hare kynderen bij d'vs. Joest van Ockinga getogen, bekent Juff. Bauck Alexii schuldich te zijn d'summa van thyen hondert cars. gs. met den jaerl. intressen soe voren vandien de dato den 16en Novemb. 1590, quot. met lra. G
D'welcke penn. van thyen hondert cars. gs. J. Ympck van Geel vs. verclaert bij wijlen Doctorem Joannem Velsium Juff. Bauck Alexii haren moeder gerestitueert ende alsoe bij dezelve haren moeder hem Doctori Joanni Velsio d'vs. obligatie terhanden gestelt ende t'inholden vandien op den vs. Juff. Saepck van Camminga in hare vs. qlt. overgedragen tzijn, nyettegenstaende daeraff geen schrifte ende cessie is gepasseert.
- Noch een obligatie holdende op Hendrick Willemsz. Velsius ende Auck Wopckedr. echtel. ter summa van hondert golden guldens stuck 28 strs. doende met behoerl. jaerl. intressen vandien dateert den 19 Martii 1583, quot. met lra. H

22verso
Dese vs. obligatie met H gequoteert ter summa van hondert g. g. spreeckende verclaert Juff. Impck van Geel sampt Joannes Velsius vs. bij Hendrick Willemsz. Velsius in alles soe principale als interessen betaelt ende voldaen te sijn; gelijck mede Wybren Rommertsz. echteman van Neel Willem Velsii dr. sulx verclaert, als sulx wel can geblijcken bij den quitantien onder Douwe Tijssen daervan berustende.
- Een gelijcke obligatie mede holdende op d'vs. Henrick Willemsz. Velsius ende Auck Wopckedr. echteluyden ter summa van een hondert goldguldens met den jaerl. interessen vandien gedateert den 14 Martii anno 1591, quot. met lra. J
- Noch een obligatie spreeckende op Tyepcke Taeckesz. woenende toe Britzum ter summa van drye hondert golden g. ter causa van geschenck in dato den 2en Augusti anno 1601, quot. met lra. K
- Seeckere obligatie waerbij Buwe Taedema ende Juff. Margareta van Boytzma echteluyden Dri. Joanni Velsio bekennen schuldich tzijn d'summa van een hondert g. g. met de jaerl. intressen vandien in dato den 27en Martii 1599, quot. met lra. L
- Een bryeve van reversale gedateert den 5en Aprilis 1599 holdende op Symon Lyeuwesz. pro se et uxore ter summa van een hondert vijff ende dartich g. g. ter causa van den cope van seeckere huysen tot Doccum, daerop bet. is vijff ende testich gg. in een partye ende noch twye ende veertich g. g. in een ander partye volgende den notule ende acte

23recto
van betalinge daeronder ende in dorso gescreven sulx dat noch maer van tzelve reversal resteert acht ende twintich g. g., quot. met lra. M
- Noch een obligatie holdende op Tyerck Pyetersz. Tetlum ter summa van een hondert golden guldens met den jaerl. intressen vandien gedateert den 21en Octobris 1595, quot. met lra. N
- Een hantschrift bij Albert Hoernckes Dri. Joanni Wilhelmi Velsio gepasseert ter summa van veertich car. g. van gelient gelt gedateert den 12 Decemb. 1589, quot. met lra. O
- Noch een obligatie holdende op Bouwe Gerrytsz. Manninga ter summa van tzestich gouden guldens ter causa van costpen. gedat. den laesten Junii anno 1569, quot. met lra. P
- Een obligatie bij Ursula van Gel wed. wijlen mr. Leo Gylkens in tijden procur. generael in den Hove van Vryeslt. aen Dri. Joanni Velsio gepasseert in dato den 29en Julii 1591 ter summa van vijftich carls. Inholdende sijnde daerbij een missive van den voornoemden Ursula, quot. met lra. Q
- Noch een handtschrift holdende op Sirck van Hemminga ter summa van twintich dall. van geleent gelt, gedateert den 2 Septemb. anno 1592, alhier gequoteert met lra. R

23verso
- Een handtschrift holdende op Dionysius van Mets ter summa van twintich gouden g. ende een stuver van geleent gelt in date den 27en 7bris 1584, quot. met S
- Noch een obligatie spreeckende op Doede van Syrxma ter summa van twye hondert car. g. ter causa van geleent gelt met d'behoerl. jaerl. intressen in date den 24en Januarii 1583, quot. met lra. T
- Inventaris ende scheydinge van den roerenden ende onroerenden nagelaten goederen van wijlen Jf. Bauck van Foppinga wed. wijlen Dris. Alexii Gel in tijden Keys. Mats. Raedt ordinaris in Vryeslant in date den 30en Martii anno 1591, quot. met tra. V
- Seeckere acte van guarand ende contraborgh gepasseert bij Doede van Syrxma neffens den borchtochte bij w. Doctorem Joannem Wilhelmum Velsium aen den heeren Gedeputeerden deses landtschaps van Vryeslant voer mr. Claes van Triest chirurgijn ter summa van twye hondert car. g. gedaen, gedateert den 4 Martii anno 1582, quot. met lra. W
- Ses bryeffkens soe sendtbryeven, recepissen van penn. als andersins, beroerende seeckere verschott van penn. bij Dr. Joannes Wilhelmi Velsius voer ende ten versoecke van Gerlaco de Friso gedaen, t'zamen ineengevouwen ende buytenop gequot. met X

24recto
Nae noen
Noch in een andere langwerpygen vyercante witte doese
- Seeckere coepbryeve beroerende d'cope van d'huysinge staende tegensover t'Gasthuys binnen deser stede Leuwarden, waerut d'vs. Dr. Joannes Velsius versturven is ende noch bij den wed. Juff. Impck van Gel bewoendt wordt, in date den 10en Januarii anno 1575, sijnde daeraen getransfixeert t'consentbryeff in francijn gescreven, ende bij den Hove van Vryeslant gepasseert, gedateert den 25 Januarii 1576, t'zamen gequot. met d'lren AA
- Noch zeeckere coopbryeve van den coep der dwarshuysinge metten plaetze vandien staende in den cleyne kerckstrate, gedateert den 22en Martii anno XVc een ende tnegentich met t'consentbryeff in francijn bij den gerechte deser stede Leuwarden gepasseert in dato den 10en Augusti anno 1599 daeraen getransfixeert, t'zamen gequoteert met BB
- Seeckere coopbryeve, cessie ofte transport van twye ende tzestich car. g. ende thyen strs. jaerl. lossrenthe gaende ut zeeckere bildlanden, ende bij den Rentmr. Generael der domeynen deses landtschaps wordende utgekeert, gedateert den 8en Martii 1593, in francijn gescreven, sijnde daerbij d'andere daertoebehoerende twye francijnen bryeven getransfixeert, quot. met CC

24verso
- Noch zeeckere coopbryeve beroerende d'coop van zeeckere twaleff pondematen vijff eynsen ende ses enckele roeden landts over hoech ende leegh in Jellinga zate toe Britzum gelegen, gedateert den 13en Aprilis 1592, met t'consentbryeff daeraen getransfixeert bij den gerechte van Leuwarderadeel in dato den 20en Maii 1592 gepasseert, quot. met lra. DD
- Seeckere coopbryeve van een koefenne leggende toe Busch onder den clockslach van Collum bij Buwe Taedema ende Juffre. Margareta Boetzma aen ... Coenis nomine curatorio vercoft, gedateert den 1en Decemb. 1589 ende bij Offke Taedema nyaergenomen luydt den consentbryeve te rugge van d'selve coopbryeve bij den gryetman van Collum gepasseert den 2en Martii 1591. Welcke nyaernemende d'zelve Offke Taedema bij acte daeronder gescreven den 18en Maii 1591, verclaert voer Doctore Joanne Velsio ende Jf. Impck van Gel echteluyden gedaen t'hebben, quot. met d'lettren EE
- Noch zeeckere coopbryeve belangende d'coop van zeeckere camer staende in Oldehofsterstraet, gedateert den 11 Maii anno 1598, met t'consent daeronder aen ges. ende gepasseert bij den gerechte deser stede Leuwarden in dato den 3en Maii anno 1598, quot. met lra. FF
- Seeckere twye coopbryeven in francijn gescreven d'eene gepasseert bij Frans van Gel ende Agneta van Gell in dato den 24 Octob. 1595 ende d'ander bij Mr. Wytze van Gell

25recto
ende Gerlacus de Friso als erffgen. van Anna sijn dochterken bij wijlen Juffr. Anna van Gell geprocreert in dato den 16en Julii 1597 gepasseert zijnde daerbij de respective consentbryeven van Franyckerradeels gerechte allen beroerende d'landen toe Peyns daer de weduwe van Anske Lyeuwes op woent, quot. met GG
- Seeckere bryeve van legitimatie in francijn gescreven beroerende d'legitimatie van Jan Doctoris Joannis Wilhelmi Velsii naturale zoen hyervoren gemeldt in dato den 11en Maii 1593, quot. met d'lren. HH
- Een bryeve ende bescheyt waerbij geblijckt bij Doctorem Joannem Velsium voer Coert Meyer ende sijn huysfre. aan Ernst Buwes tot Dockum beth. t'zijn twyemael vijftich golden guldens ter causa van seeckere cooppen. der huysinge bij den voornoemden Coert van den Ernst vs. gecoft met volle quitan. van den twye eerste termijnen met overdrachte van sijn Ernsts recht op d'vs. Coert in dato den 17en Septemb. 1590 met noch een quitan. daerachteraen gecreven in dato den 5en Maii 1591, daerut van gelijcken geblijckt bij Doctorem Joannem Velsium vs. in voegen vs. beth. t'hebben negen ende veertich g. g. een ende twintich strs. ter causa van den laesten termijn der vs. huysinge met cessie van des vs. Ernsts recht op Coert Meyer vs., gedateert den 5en Maii ut sup. quot. met JJ

25verso
Geopendt een wagenschotten cleerkas met twye zegelen verzegelt daerinne bevonden dese navolgende wollen clederen
- Een swart lakens tabbert met een ongeschoren swart fluwelen beff ende voerste opslagen
- Een swart versetten tabbart met versetten beff ende opslagen
- Een swart lakens cappoet met fluwelen opslagen ende beff
- Een lange swartlakensse mantel met bay gefoert ende met mantelcoerd beboerdet sampt een fluwelen beff
- Een swartlakens rockyen met swart fluwelen mouwen daeraen sijnde twye ende twintich hoge silveren knoepckens
- Een swart bommezijnen bindtlijffken
- Een swart paer lakens boxen met drye fluwelen spigilyen
- Een fluwelen swarten hoedt met een swart getten geborduyrden bandt
- Noch sulcken swarten fluwelen bonet met soedanygen bandt

26recto
- Een nyeuwt widt wytlingh van Hollandts voerlaken
- Een silveren vergulden treck [= trekpot] met den doppen ofte borduyrsel
- Een sayen schoersteenscleed halff roed ende geel gecoloreurd
- Twye geborduyrde ende tapietwerxse rabattkens
- Een sayetten glasgardynke mede halff roed ende geel gecoloreurt
- Twye Oostersche pepermolens credens gewijse
- Een Indiaensche noet met dexel ende voet credensgewijse
Tinnenwerck
- Een tinne schenckcanne
- Een tinnen flessche
- Twintich tinnen platelen soe groete als cleyne
- Ses tinnen bancketplateelkens
- Twaleff vijff verndels plateelen
- Twye dousijn tinnen tafelborden
- Vyer saucierkens

26verso
- Een lampedt waervan de platteel hyerboven onder een twintich platelen getelt is
- Twye hoge tinnen zoutvatten
- Vyer tinnen coppen
- Noch een tinnen plateel
- Twye peerkanckens
- Een tinnen trachterke
- Ses tinnen waterpotten
- Twye Indiaensche fijne aerden copckens
- Een Liguernsse fijne aerden zoutvatt
- Een Dantzwijcker aerden moesschuttelke

27recto
- Bij continuatie den 21 Januarii Anno 1601
Geopend een wagenchotten linnenwerx kasse, met twye zegelen verzegelt, daerinne bevonden dese naebescreven linnenwercken ende andersins
- Een silveren croes van ontrent een verndel
- Noch een cleyn silveren croesken met vergulden rantkens onder aen den voet, met drye vergulden leuckens
- Een witte gladde aerden kanne met een silveren lidt
- Een cleyn witt aerden brandewijns kancke met een silveren lidt
Linnenwerck
- Ses damastwerxse servyetten
- Een damastwerxse craemlaken
- Een sulcken wyeghlaken
- Een sulcken handt d'wael
- Seven dousijn cruysbeelts servyetten

27verso
- Negentyen cruysbeelts tafellakens
- Veerthyen sulcke hantdoecken met fraengen
- Elleff manshembden met halssen cragen ende lubben
- Een ende t'zestich slaeplakens
- Twintich peullakens
- Vijff ende dartich kussenslopen
- Drye cleyne kussensloepkens
- Noch twye olde peullakens
- Noch twye olde wyeglakens
- Noch twaleff cruysbeelts hantdoecken sonder fraengen
In den vs. achtercamer ofte sale onbesloten ende los
- Een wagenschotten linwaetskas
- Een sulcken uttreckende tafel
- Noch sulcken drye wagenschotten leenbancken
- Twye roedtgeverffde hoge mans hoexte stoelen met leunen ende boven met vergulde ackerkens
- Ses cleyne albasterde tafreelkens met vergulden lijstkens

28recto
- Een staende uurwerck
- Een spyegel
- Een wagenschotten utgesneden ende beschilderde puster ofte blaesbalck
- Vijff tafreelkens met gedruckte figuren
- Twye cleyne olyferwyge tafreelkens
- Noch twye langwerpyge groete oliverwyge tafreelen sijnde in d'eene t'Avontmael Christi ende in d'andere de Lyeffde gefigureert dien Juff. Impck van Gel sampt Neel Wilhelmi Velsii dr. verclaren Dri. Wilhelm Velsi te competeren ende bij w. Adryaen Velsius sijn vader vermits hij die nyet conde plaets geven in sijn woeninge, alhyer ten huyse Dris. Joannis Velsii in bewaringe gebracht t'zijn, daeraff Dr. Wilhelmus Velsius vs. alhyer memorie versochte geannoteert te worden ten eynde hij d'vs. twye tafreelen ter gelegener tijde naer hem mochte nemen
- Een utgesneeden keerslaedt
- Een broedtcorffke
- Een cleerbesem, twye hantschermborden
- Een belblaescker
- Twye muyrblakers, een wijnwatersvattke
- Drye tinnen candlers
- Een slecht albersterde hangende mermin

28verso
- Een swarte geverffde glaeskas daerin
Ses wijnromers
Elleff cristalijnen glasen soe groete als cleyne
Een roedt mostpottke
Een groet Bremer byerglassen
Twye aerde drincvattkens t'eene een mans- ende t'andere een vrouwenfigure
Twaleff glasen violen, ende twye glasen vlesschen daerinne sijnde enyge medicinale wateren
- Een bedt ende peull
- Twye oerkussen
- Een linnen bedtspreedt met opgedruckte gebloemten
- Een paer rode armezijden coleurde sayen gardijnen, met sulcken rabath
- Een tapeeten tafelspreedt
- Ses soedanyge stoelkussen met een wapen daerinne een rode ossenhoeft met drye rode streepen gefigureert

29recto
Den 22en Januarii 1601 bij continuatie
Int cleyn camerke achter t'saell
- Een bedt met een peull
- Een linnen bedtspreedt met gedruckte gebloembten
- Een paer groene sayen gardijnen met sulcken rabath
- Een old wagenschotten cantoer daerop leggende een groen lakens spreet
- Twye gegoten ijseren branders
- Een mesken vuyrstelp
- Een mesken assschup met een ijseren stall
- Twye geschilderde olyferwyge tafreelkens
- Twye tafreelkens met gedruckte figuren
- Een cleyn beeldtcasken
- Een wollen bewerckt schoersteens cleetgen met lettren
- Een groen lakens kussen

29verso
- Een cleyn groen geverffd schabelke
Achter in den distilleerdecamer
- Een olde wagenschotten tafel
- Een old slaepbanck
- Twye olde wagenschotten schabellekens
- Noch een old kiste sonder bodem
- Een old hoexstoel
- Een old hantdoeckstock
- Vyer borden
- Een vrijffsteen die Jan vs. verclaert hem van sijn moeder aengecomen t'zijn sulx Juff. Impck versoeck verclaert well te weten
Ses cleyne olde tonnekens
- Een olde mesken candler
- Seven olde groete kannen soe heele als vracke

30recto
- Ettelijcke glasen ende olde ijseren gebroecken potten
- Noch ettelijcke olde verbrande distilleerkeetelkens ende enyge olde aerden vracke potten
- Drye stucken loedts yder van omtrent vyer pondt
- Enyge olde doesen
In den bovenkoecken
- Een bedt met een peull
- Twye oerkussen
- Een wytlingh
- Twye slaeplakens
- Twye kussenslopen
- Een paer sayen gardijnen halff roedt ende geel gecoloreurd
- Een peuldoeck
- Twye dopyens hantdoecken

30verso
- Twye gevoerde deeckens
- Een slaepbanxbedt met een peull
- Twye olde gevoerde deeckens
- Twye slaeplakens
- Een oerkussen, een wyttlingh
- Een old tafelspreedt
- Twye tapietkussen met manstroenyen
- Noch ses sulcke kussen met roesen
- Noch sulcken kussen met een pellicaen
- Noch een sulcken kussen met een lam Godts
- Noch een old banckwerxkussen
- Een groen Tirentijen [= tiereteine, half wol half garen] stoelkussen
- Een groen sayen old schoersteenscleedt
- Een wagenschotten besloeten stoel
- Een schabeltafelke
- Noch een wagenschotten opslachtafelke
- Een wagenschotten besloten vrouwenstoel

31recto
- Een gesneden hantdoeckstock in een figuir van een man hebbende den handtdoeck bij een stock met beyde sijne handen
- Een olde wagenschotten slaepbanck
- Een vuyrenholten groen geverffde etelspynde
- Een swart geverft vuyren breedt kannebordt
- Noch sulcken langwerpich kannebordt
- Drye olde leege vrouwenstoelen
- Een turffvadt
- Een old besloeten Deventer stoel
- Een hangent tinnen lampedt met den daertoebehorende tinnen comme ende muyrbordt
- Een mesken suyrpan
- Een spyegel, een enemer
- Een mangelbordt met een stock
- Twye schoyers ofte cleerbesemen
- Een lange heyden slijckschrobber

31verso
- Een ijseren aentrecker
- Noch een mesken aentrecker
- Twaleff aerden kannen met tinnen lidden soe cleyne als groete
- Een groet silveren croes van omtrent een mengelen groet daerop gefigureert Gregorius episcopus
- Vijff silveren lepelen
- Een tafelscorff
- Een puyster met een mesken pijp
- Een wagenschotten keerslaedt
- Een ijseren laedt met twye ijseren hengels
- Een ijseren tange
- Een ijseren aschschuppe
- Een hamerke
- Twye dopyens tafellakens

32recto
- Vyer dopyens servyetten
- Ettlijcke salffpotten, dranckkannekens ende andere gelijcke potkes ende kannekens met enyge glasen
- Vyer vattkens met dexels
- Veerthyen tinnen platelen
- Ses cleyne bancketplateelkens
- Twye dousijn tinnen tafelborden
- Ses tinnen moesschuttelen
- Ses tinnen coppen
- Een tinnen mosterpodt
- Een tinnen hoegh zoutvadt
- Acht tinnen waterpotten
- Een tinnen gemack beckenken
- Een tinnen halffkanne
- Een tinnen mengelen

32verso
- Een tinnen halff mengelen
- Een langachtich dryelingh
- Twye tinnen pijpkannekens
- Een tinnen verndelke
Nae noen
In t'benedencamerke, Doedtke camer genaempt
- Een bedt met een peull
- Twye oerkussen
- Een wyttlingh
- Een groen op swarte deecken met een olden Spaensche deecken gevoerdt
- Een paer groene zayen gardijnen met sulcken rabath
- Een groen lakens tafelsspreedt
- Acht groen lakens stoelkussen
- Een wagenschotten tafel met een voet

33recto
- Een wagenschotten slaepbanck met een leun
- Twye wagenschotten leunbancken
- Twye rode hoexte mansstoelen met leunen
- Een waterverwyge grote tafreel daerinne gefigureert d'historie van Meleager
- Noch twye tafreelen in olyverff daervan in t'een Dr. Joannes Wilhelmi Velsius ende in t'ander Juff. Impck van Gel nae t'leven geconterfeyt sijn
- Noch drye sulcke tafreelkens daerinne respectivel. nae t'leven geconterfeyt w. Doedtke ennde Willemke sampt Aechtke des vs. Dris. Joannis Velsii kynderen
- Twye olde schilderijen sijnde ruytwijs daerinne geconterfeyt Carolus Quintus ende Andreas Dori
- Noch twye cleyne tafreelkens in olyferff d'eene den hartogh van Aylva ende d'ander den grave van Egmonts schilderyen

33verso
- Vijff kussenslopen
- Een tafellaken
- Twye olde dopyens servyetten
- Twye coerensacken
Vuyl linnen
- Veerthyen dopyens servyetten
- Vyer nije hantdoecken
- Een paer kussenslopen
- Een bedthembt
In den benedenkoecken
- Een olt wagenschotten tresoir
- Een olde wagenschotten slaepbanck
- Een olde besloten sittelbanck
- Noch een olde vuyren roedtgeverffde banck
- Twye olde stoelen, een olde puyster
- Een wagenschotten schabelleken

34recto
- Een hangent oldt wagenschotten spyntke
- Een mangelbord ende stock
- Een breedt swardt vuyren kannebordt
- Een glasbordt, twye olde cleercorven
- Een groete besloeten wagenschotten koeckrijff
- Een holten raemptke dienende tot een gemackbecken
- Een groen lakens ghemaxbrillkussen
- Twye groene Tirenteyen kussens
- Een oldt banckwerckskussen
- Een roedt sayen schoersteenscleedt
- Een hantcorff, een broetcorffke
Coperwerck
- Een groete omtrent halff tonne ketel
- Noch een groete langachtyge keetel
- Vijff copren potten

34verso
- Een copren panne
- Een cleyn copren byerpottke
- Een aeckercke, drye mesken schaelkens
- Een mesken ziroeppanne
- Vyer mesken kandlers
- Twye handtblakers met holten hantvaten ofte stallen
IJserwerck
- Een ijseren keetelpott
- Drye ijseren potten
- Een hangijser
- Een braedtspidt
- Twye muyrblaecker
- Twye hackmessen
- Een bijle

35recto
Int cleyn keldercamerke
- Een bedt met een peull
- Twye oerkussen met den slopen daerover
- Twye slaeplakens
- Een wytlingen
- Een gevoerde deecken
- Een witte Spaensche deecken
- Een paer roedt sayen gardijnen met sulcken rabath
- Noch twye oerkussen d'eene met een linnen sloep
- Een groete caerte met rollen van den geheelen aertbodem Petri Plancii
- Een schabelleke
- Een olde roed geferffde hoexstoell

wereldkaart Pancius

35verso
In den gangh
- Twye broy vattkens
- Twye tobbekens
- Een droeptobbeke
- Twye scherffborden
- Twye monden
- Drye cleyne mondtkens
- Drye holten plateelen
- Seven groete aerden kannen
- Een oldt kannebordt
- Drye vatkens met dexels
- Een olde vuyren banck
- Twye wateremmeren met ijseren beslach
- Een roedt geverffd vuyren banckyen

36recto
In den zijdel loedtzinge
- Twye copren potten
- Een copren panne, een gemack bekencke
- Twye olde ijseren vracke potten
- Noch een copren panne
- Twye ijseren haecken
- Een groete ijseren treeft
- Een ijseren keetelpodt
- Drye waschtobben d'eene met ijseren hoepen
- Een groete monde
- Drye wasschschamels
- Drye byertonnen met ijseren hoepen
- Vijff olde halffve kyntges [= kannetjes?]
- Ettelijcke olde plancken

36verso
In den voeropcamer
Int Nijehuys
IJserwerck
- Drye groete ijseren braetpannen
- Een vischspydt
- Een spidt van een zelff[?] gebraden
- Een spidt met een holten hantvatt
- Een ijseren hengel
- Twye groete ijseren roesters
- Een tange
- Een aschschup
- Drye ronde roesters
- Een ijseren elle
- Een lanck hael
- Vyer vleysvorckyens
- Twye potzeelen [= pothengsels, touwen; vgl. Duits: Seil]
- Vyer keerssnuyters
- Een hackmes met twye holten hantvaten

37recto
- Twye ijseren branders
Coperwerck ende meskenwerck
- Een groete goetlingh met een copren randt
- Twye keetels
- Een geheel cleyn ketelke
- Een copren smoerpanne
- Een copren podt
- Twye cleyne byerpottkens
- Noch een ketel
- Tyen potdexels soe copren als mesken
- Een offerbecken
- Een olt goetlinxken
- Een barbyersscheerbecken

37verso
- Een mesken doerslach
- Een mesken lavoir
- Een mesken merckemmer
- Drye hoge mesken candlers
- Twye schuymspanen met ijseren stallen
- Een mesken schepbecken
- Een mesken vuyrtest
- Vyer mesken schalyen met een evener
- Een olde wagenschotten schabeltafelken
- Een sulcken servyetpars
- Een rode vuyren geverffde banck
- Negen olde tafreelkens soe met geschilderde als gedruckte figuren
- Een sulcken schabelke
- Een rijsen corff stoel
- Twye olde oerkussenkens
- Een olde hoexte stoel
- Een croen, een Jopenbyervattke [bier dat zonder toevoeging van hop in zelfgisting gebrouwen werd, oorspr. uit Danzig; jopen = ook biervaten van 112 liter]

38recto
- Een olde luyercorff
- Een dichte hantcorff
In Jan Velsius camercke
- Een bedt met een peull
- Twye gevoerde deecken
- twye voudt stoelen
- Een groen lakens stoelkussen
- D'glasen, vlessen, potten, dosen, samt d'silveren instrumenten tot d'chirurgie dienende, met oeck alle d'boecken ende astronomische instrumenten op den vs. Jan Velsii camerke sijnde, verclaerdt d'zelve Jan Velsius hem all bij sijn wijlen vader Drem. Joannem Velsium in sijn leven gegeven ende geschoncken t'wezen, ende oeck eensdeels bij hem selffs becostyget t'zijn, daervan Juffre. Impck Gel oeck verclaert goede kennisse t'hebben, ende t'zelve alsoe waer te weesen.

38verso
Int voerhuys
- Een wagenschotten povet [= bofet: buffet; wagenschot = rechtdradige en gladde dunne eiken planken gezaagd uit over de volle lengte gekloofde stukken]
- Een sulcken kist
- Drye mans hoexte stoelen sonder loenen; daerop staen respectivel. drye banckwerxkussen daerop gewerck een boem
- Een mesken vijsel met den stempel
- Drye mesken lampternen
- Een Een geweerscherm daeraen leggende
een londtroer, een olde schilderije
- Twye olyferwyge tafreelen in d'eene Mr. Alexius van Gel, in d'andere Juffre. Bauck Foppinga geconterfeyt nae t'leven
- Een olyferwyge tafreel daerinne gefigureert St. Hyeronimus
- Een old belijste caerte
- Een wagenschotten schabelleke
- Een schilderije van Aecht van Schoenhoven wijlen Doctoris Joannis Velsii eerste huysfre.

39recto
In den voeropcamer int oldthuys
- Een bedt ende peull
- Twye oerkussen met den linnen slopen
- Een oldt tapeeten tafelsspreet
- Een olde gevoerde deecken
- Noch een groene gevoerde deecken
- Een rode geferffde hoge mans hoexte stoel met een leun
- Een groen Tirenteyen stoelkussen
- Een cleyn vuyren voetbanckyen
- Een old conferken
- Een wagenschotten schabelleke
- Twye olde platte keerssenkisten
- Een olde kiste
- Een old bryeffspyne

39verso
In den after opcamere int olthuys
- Een wagenschotten cantoer
- Een oldt langachtich wagenschotten spynde
- Een besloten Deventer stoel
- Ettelijcke distilleerd glasen
- Noch enyge distilleerd potten, aerden helmen ende kannen etc.
Bij continuatie den 23en Januarii 1601
In d'studeercamer zijnde den deur met twye zegelen versloten dien affgenomen bevonden als volcht
- Twye olde wagenschotten sittels met leunen
- Een sulcken tafel met en foet daerop leggende een groen lakens spreet

40recto
- Twye mans hoexte stoelen sonder leenen
- Een lege vrouwen Spaensche stoel
- Een olde bemaelde keneye [kene = vaas, kruik, kan]
- Twye schilderijen van Dre. Joanne Velsio vs.
- Een groete oliverwyge tafreel met twye opslaende deuren
- Een ticktack ofte verkeerbordt
- Een dambord, een belijste schrijffleye
- Een groete metalen schelle
- Noch een cleyne metalen schelleke
- Enyge gedrayde schakelen dienende tot Rythmomachia
- Een goltwicht
- Twye roede zantzchuttelen
- Acht ende twintich reeckenpenn.
- Twye olde gebrokene luydten
- Een koker met ses blockpijpen
- Noch een koker met vijff dwerspijpen

40verso
- Enyge glasen ende potten met medecijnen
- Drye tapeets stoelkussen met rosen
- Noch twye tafreelkens met gedruckte figuren
- Een does met bryeven concernerende Jellingasate toe Britzum
- Noch een bondel bryeven soe reeckeningen als anders van t'Soete name Jesus gilde
- Noch een does sampt een bondel met bryeven van Jan Syrxma reeckeninge ende vermondtschap bij Drem Joannem Velsium gehadt ende gedaen
- Noch enyge dosen met medicamenten
- Een doeske met enyge simplicia


>> begin

[41recto]
[den 23en Januarii 1601] Nae noen
Boecken
• In folio - Missale completissimum in folio, gedruckt anno 1515 - Commentaria doctissimorum Doctorum in orationes Ciceronis - Lucanus cum commentariis Lamberti Hortensi - Plotinus ex versione Marsilii Vicini - Commentaria Dionysii Carthusiani in Ariopagitem - Commentaria Ambrosii Ansberti in Apocalipsin - Autores Historiae Ecclesiasticae - Libri antiquitatum connuvialium Ant. Stuckio - Institutiones Calvini - Apianus Alexandrini de Bellis civilibus - Diodorus Siculus, Polubius et Justinus in een stuck - Statius cum commentariis - Theophylactus in Evangelistas - Tertuliani Opera - Commentaria Novelogice Aristotelis - Concordantia Bibliorum [41verso] - Erasmus Roterodamus in Novum Testamentum - Epithome operum Augustini - Isagogae Paginini ad Sacras literas - Opera Augustini in negen stucken - Opera Joannis Picis Mirandulae - Psalterium Davidis - De miraculis Beatae Mariae - Decretum Gratiani - Ovidius de Arte amandi - Opera Platonis ex translatione Marcilii Vicini - Fernelius de Abditis rerum causis - Valerius Maximus cum commentariis - Opera Hilarii in een stuck - Chronica Sebastianis Franck - Basilius Magnus graece - Opera Aristotelis graece - Plutarchus de vitis Romanorum graece - Titus Livius hoechduyts - Commentaria in orationes Ciceronis - Aristophanis Commediae cum commentariis graece - Magnum Etimologicum graece [42recto] - Opera Virgilii cum commentariis Sorini - Dictionarium Ambrosii Calepini - Commentaria graece linguae Budaei - Plutarchi Vitae latine - Prumptuaria lingae latinae in twee stucken - Arnoldus de Villa Nova - Herodotus graece twyemael - Thesaurus linguae sanctae Paganini - Lexicon Hesichii - Homerus graecolatine - Opera Euripidis graecolatine - Opera Platonis graece - Nizolius sive Thesaurus ciceronianus - Sinesius episcopus Cyrenes - Guilhelmus Placentinus de Salic[e]to - Opera Plinii - Joannes Ruellius de Natura stirpium - Athenaeus graece Dipnosophisticon - Opera Hypocratis graece [42verso] - Consilia medici Montani - Fuxius de compositione medicamentorum - Opera Arnoldi de Villanova - Dictionarium latinogermanicum Petri Cholini - Lectiones Rodigini - Titus Livius latine - Aetius - Biblia Hebraica cum translatione Munsteri - Consilia Bartholomaei Montagnanae de Balneis Patavinis - Opus de venenis Santis Ardonys [Santes Ardonynus Pisaurensis medicus] - Opera Galeni graece in vijff stucken - Isocratis latine cum commentariis - Albucasis chirurgus - Opera Hieronimi in ses stucken - Biblia latine - Opera Joannis Chrysostomi in een stuck - Volumen 3m Historialis Antonii Florentini - Index Bibliorum Conradi Pellicani - Conradus Pellicanus in omnes Apostolicas epistolas [43recto] Bij continuatie den 24en Januarii an[n]o 1601 - Cicero ad Herennium cum commentariis - Arnobius in psalmos - Valerius Maximus cum commentariis - Officia Ciceronis - Basilius Magnus - Guillaume evesque de Tournay de la Thoison d'or - Erasmus Roterodamus in omnes epistolas apostolicas - Hortentius in libros Aeneidos - Dionisius Areopagita opera - Dictionarium Italicum - Antonius Guainerius de Aegrotinibus capitis - Commentaria in Rhetoricam Aristotelis - Homiliae[?] Sancti Gregorii - Petrus de Natalibus de Sanctis et eorum gestis - Apulei[u]s cum commentariis - Cornelius Tacitus - Hieronimus Cardanus de subtilitate [43verso] - Themistius in aliquot libros Aristotelis - Aulus Gellius - Boetius de Consolatione Philosophiae - Opera Luciani in een stuck - Preceptorium Joannis Nyder - Summa Alberti de Eyb - Opera Horatii cum commentariis - Herbarium Ottonis Bruinsfelsii tomus 3s - Institutiones in linguam Sanctam Antonii Reuchlinus • In quarto - Institutiones juris cum commentariis - Pyndarus cum commentariis graece - Biblia sacra latine - Pauli Salichii Epistemon encyclopaediae - Kallimachus cum scholiis graece - Budaeus de rerum fortuitarum - Organum Aristotelis - Antonius Musa de herba Vetonica - Juvenalis cum commentariis - Sophocles cum commentariis Henrici Stephani [44recto] - Avicenna - Epistolae Pii Secundi Pontificis - Practica Ferrariensis - Commentaria in Tusculanos questiones - Messelanea Pauli Leopardii - Elenchus scriptorum Conradi Gesneri - Leonardus Joachinus in Nonum librum Rasis - Marcus Aurelius françoysch - Hieronimus Cardanus de sapientia - Problemata Cassii medici - Opera Hosiadi [= Hesiodi?] - Baptista Mantuani Perthinicis Marianae - Erasmus de Copia verborum - Aedica [= Aethica] Aristotelis - Dictionarium Hebraicum Theodory Martini - Rerum Burgundionum chronicum - Praxis medicinae Gualteri Bruele - Missale cumpletissimum - Nicolai Leonici de Varia historia - Paralela sacra Joannis Drusii [44verso] - Herodianus - Formulare instrumentorum - Arriani Epictetus - Catalogus plantarum Conradi Gesneri - Poesis Christiana Laurentii Rodomanni - Institutiones in linguam Hebraicum Joannis Isaici - Orationis adversariae Eschenis [= AEschines] et Demostines - Observationes medicos Joannes Vigerii [= Ioannes Wieri; Johann Weyer] - Apologia pro Consilio Tridentini Caspari Cardilli - Orationes aliquot Ciceronis - Virgilius cum commentariis Servii - Cicero de Oratore cum commentariis - Rodolphus Agricolae de Inventione rerum - Fallopius de Ulceribus - Bodini Methodus historica - Facetii Bebelianae - Institutiones linguae Hebraicae Sancti Pagnini - Dioscorides graece - Bernardus Cronenburgius de Purgantibus medicamentis - Stephanus Niger - Epigrammata Thomae Mori [45recto] Nae noen - Esaias propheta in hebraisch, gryex ende latijn - Juvenalis - Jani Parosy Commentaria in Claudianum de raptu proserpine - Michaelis Ritsii de Regibus Francorum - Joannes Gersonis de rebus Saxoniae - Quintus Serenus de re medica - Defensio ecclesiasticorum Cornelii Snecani - Postilla Joannis Adelphi - Sebastianus Brandt de Modo studendi in utroque jure - Donatus Antonii Altimoris - Celestina Espannol - Galenus de Decretis Hypocratis et Platonis - Practica Petri Jacobi - Grammatica Chaldaea et Syra - Joannes Reuchling de Accentibus linguae Hebraicae - Constantii Laudi veterum numismatum Exst... - Summula Raymundus - Lucianus ex versione Erasmi - Cato et Varro de Re rustica - Vocabularium Latino Gallicum [45verso] • In octavo - Dictionarium Latino Gallicum - Libro del mesurar con la vista - Declamationes Theologice Joachimi Perionis - Paulus Orosius Historiarum libri septem - Epistolae Sinesii philosophi et episcopi - Hieronimus Osorius de Gloria et nobilitate - Orationes quinque Suffridi Petri Leowerdiensis - Enchiridion locorum communium Joannis Eccii - Vita Christi ex Evangeliis Ludolphi Saxonis - Francisci Spinulae opera - Annotationes Phillippi Melantonis in Evangelias - Vincentii Obsopii Annotationes in Graecorum epigrammatum libros - Opera Olimpiae fulviae moralae - Rodolphus Agricola - Psalterium Marci Antonii Flaminii - Sextus philosophus [Platonicus de Medicina animalium] - Marsilius Vicinus de Vita libri tres - Confessionale Godtschalckii Rosemandi - Jacobus Brochardus in Apocalypsin - Sententia Petri Lombardi [46recto] - Paraphrasis Erasmi in Lucam - Axiomata legum - Loci Axales Ottomani Tucinii - Joannis Spangenbergius in Evangelias festivales - Leonardi Gorethi de Bello Suonaeae - Tartassius Mantuanus de Chyromantia [= Patricio Tricasso] - Hermogenes de Formis orationum - Institutiones juris graece - Isocratis Orationes - Tabulae graece linguae - Michaelis Neandri Soraviensis - Omnes psalmi Davidis in Graecum carmine heroico conversi - Galenus de Morborum differentiis - Florilegium diversorum epigrammatum - Ciceronianus Joannis Thomae Tregii - Galenus de Pulsibus graece - Psalterium Davidis versibus elegiacis redditum a Paulo Dolchio - Fabula Esophi graecolatinum - Sententia vetustissimorum et sapientis. comicorum [46verso] - Scriptores aliquot Gnomici - Phraseologia Isocratis - Davidis Chytraei Oratio de statu ecclesiarum - Argonautica Appolonii Rodii - Dionisius Arrigiopagitus cum scholiis Maximi in twee stucken - Commentaria Mathaei Heusleri in Hebucan Euripidis - Petri Victorii in Ciceronem explicationes - Optimates sive De nobilitate Laurentii Humfredi - Postillae sive Conciones Joannis Feri - Chrysostomos in Epistolas Pauli - Eusebius e Historia ecclesiastica - Aurelius Prudentius - Erasmus in Epistolas apostolicas - Galenus de Arte medica - Antonii Brassavole examen - Psalterium a Joanne maiore heroicis versibus expressu - Epithomae thesauri linguae Sanctae Paganini - Lucianus in twee stucken - Theocritus, Statius - Nicolaus Machiavellus Princeps [47recto] - Erasmus de ratione concionandi - Gilbertus Cognatus de Burgundia - Demosthenis in vyer stucken - Psalterium Davidis - Topica Ciceronis - Exodus sive Transitus Mare Ruvie commedia tragica - Joannes Lodowici Vivis de Vita et anima - Plautus, Quintilianus - Chronica Amandi Syrckzeensis - Agrippa de Incertitudine et vanitate scientiarum - Fabula Georgii Macropedii - Novi Testamenti locorum pugnantium expositio Christophori Obenheym - Opera Hypocratis in twee stucken - Hieronimus Cardanus de Utilitate capienda - Tragediae Sophoclis - Petrus Ramus de Sonus literarum et sillabarum - Ruperti [abbatis] Tui[c]ensis de Victoria verbi Dei - Homiliae Divi Petri Chrysilogi [47verso] - Opera Joachimi Fortii - Fuxius de Humano corpore fabrica - Philastrius de omnibus heresibus - Epistolae Philippi Melantonis - Breviarium Romanae - Catechesis Joannis Pincieri - Alphabetum sacerdotum - Tropologia Originis Adamanti - Epistolae clarorum virorum - Jani Drusii Animadversionum [libri duo] - Antiquitatum ecclesiasticarum syntagmata [Boetii Eponis Rordahusani Frisii IC] - Ars parva Galeni - Joannes Chrysostimus - Pericopae evangeliorum - Hieronimus Cardanus de rerum varietatum - Suffridus Petreus de Frisiorum antiquitate - Franciscus Patritius de Regno - Aristophani commediae - Joannis Ferrarii Adnotationes in 4 Instit. Justiniani libros - Macrobius, Lipsius de Constantia - Ethica Sebastiani Foxii [48recto] - Collectanea Augustini - Christianae poeseos opuscula - Joannes a Lasco - Summa omnium consiliorum - Opera Athanasii - Rerum Moscovitarum Sigismundi - Rerum a Societate Jesu in Oriente gestarum [aut. = Manuel da Costa] - Petrus Mosel[l]anus - Christianae veritatis telum in Bernardum Rotmannum - Psalterium Sebastiani Castaleonis - Erasmus de Libero arbitrio - Epithome cronicorum ab orbe condito - Orationes Demosthenes - Athenagoras ex versione Suffridi Petri - Balnearum Martinii Roelandi - Poemata Julii Caesaris Chaligeri [aut.= Scaliger] - Peucerus de Divinationibus - Pomponius Mela de Citu [= Situ] orbis - Antonius Gallus de Ligno Sancto non permiscendo [48verso] - Leonardus Portius de re pecuniaria - Conciones Georgii Vicelii - Morie encomion Erasmi - Dialectica Philippi Melantonis - Opera Petri Pomponati philosophi - Alexander ab Alexandro - Summula peccatorum - Questiones oeconomicae et politicae Joannis Thomae Fregii - Christiados Hieronimi Vid[a]e [aut. = Marco Girolamo Vida Cremon.] - Politica Lipsii - Sp[ha]era Joannis de Sacrobusco - Dictionarium Hebraicum Munsteri - Grammatica Hebrea Eliae Levitae - Grammatica linguae Sanctae Davidis Kimmingii - Grammatica Hebrea Paganini - Proverbia Salomonis Hebraica et latine - Elias Judaeus de poinctis et literis Hebreorum - Adnotationes Sebastiani Munsteri in Evangelias - Biblia Hebraica Venetiis impressa - Cronica Carionis [49recto] - Grammatica Hebrea Petri Martini Navarri - Historiarum Josephi elegans compendium - Psalterium Hebraicum Graecum Slatinum - Osorius de rebus regis Lusitaniae - El Cortesiano del Conte Baltasar Castaleone - Machiavellus de la arte de la guerra - Essame de Glingegni degli huomini - Alexius Piemontois in Francoysch - Dialogus Speron Speroni - Philips de Marnix de la Vente de la religion chrestienne - L'histoire des Indes de Portugal - Les odes d'Olivier de Magny - Second tome des Histories tragiques extraictes de Station de Bandel - Cancionera general - Historia general de las Indias - Las Trezientas de Juan de la Mena [49verso] • Musyckboecken - Musica divina, in een partuirboecken - Patricinium musices Orlandi drye partuiren - Een partuir gescreven musyckboecken met vyeren en vijven - Chansons Joannis de Castro met vijven in een partuir - La Fleur de chansons Joannis de Castra in een partuir met vijven - Madrigali de Piedro Unici Siciliano in een partuir met dryen - Vilanellen Jacobi Regnart met dryen in een partuir - Mottetten Orlandi de Lasso met dryen in een partuyr - Een partuyr Bicinia - Trophee de musique in een cleyn partuyr met vyeren - Chansons met vyeren in een cleyn partuyr - Een partuir met 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12en. [50recto] • In decimo octavo - Celestina tragicomedia Espannol - Novum Testamentum Italiacum - Galeottus Martius de Doctrina promiscua - Novum Testamentum Syriace - Opera Ciceronis in zeven stucken - Martinus Cocaylus - Petrarcha de remediis utriusque fortunis - Consilium Tridentini - Commentaria Julii Caesaris - Jan Blychus de Mysteriis Egipthiorum - Philostrati Historiae de Vita Appoloniae - Cicero ad herennium - Psalterium ex versione Buchenarii - Totius theologiae veritatis compendium - Deci Ausonii Opuscula varia - Lactantius Firmianus - Symbola heroica Paradini - Heptameron des Nouvelles Margaretae de Vallois - Histoires prodigieus - Alexius Pedemontanus [50verso] - Contemplaciones del Idiota Espannol - Enchiridion precationum illustrium virorum - Itinerarium Antonii Augusti - Empirica Benedicti Victoria - Les Facecienses nuictz du Seigneur Jean François Straparole - Antonii Misaldi Memorabilia - Le theatre du monde - Petrarcha Italiacus - Libro aureo de la vida y cartas de Marco Aurelio Emperador - Novum Testamentum Engelsch - Discours sur les moyens de bien gouverner et maintener en bonne paix un royaume - Salustius Espannol - Primera parte de Diana Enamorada - Les devises heroiques - Il Cortegiano del Conte Baldesar Castiglione

>> begin