>> HOMEpage

 Meer testamenten 

(tot 1700: DDD 2 en EEE 2, 3, 4, 5, 6, 7)
vgl. de eerdere uitgave (DDD 1 en EEE 1) op deze site

De samensteller van de indices, D.J. van der Meer, heeft (bijna) altijd het folionummer van de rechter bladzijde opgegeven ook al begint de tekst van het testament op de linker bladzijde van het opengeslagen boek; bijv. Aesgema 1680 467 i.p.v. 466 verso.
Bron: de Genealogyske jierboekjes 1971 (DDD) resp. 1955 t/m 1961 (EEE). De m.b.v. OCR ingelezen indexen kunnen ondanks correctierondes niet verbeterde tekstherkenningsfouten bevatten: melding wordt op prijs gesteld!
M.H.H. Engels, maart 2017

LIJST VAN TESTAMENTEN, DONATIE BRIEVEN E.D. voorkomende in band DDD 2 van het Hof Provinciaal (Rijksarchief Leeuwarden) [nu Tresoar toegang 14 inv.nr. 16771]

Adius, Isaäck Martin van (x Unckel, E.B. van) Workum * 1705 * 179v
Age Meynderts., oud-ontvanger Hallum * 1712 * 112
Andla, Lisckjen Tiallings (x H.D. Hobbema) Franeker * 1708 * 66v
Andree, Ansck Clara van (x C. van Unckel) Leeuwarden * 1706 * 179v
Andree, Agnes Clara van (x C. van Unckel) Leeuwarden * 1712 * 76
Beilanus, dr. Benedictus Nicolaus, advocaat Leeuwarden * 1714 * 187v
Bronckhorst, Gijsbert van Heer van Schoot Antwerpen * 1669 * 4v
Brunsvelt, Rinske (wed. dr. Johannes Atsma) Leeuwarden * 1690 * 30 en 34
Doma, Albertie (wed. Augustinus Bruinsvelt) Leeuwarden * 1685 * 24
Ewsum, Balthasar van Leeuwarden * 1713 * 108
Flines, Elisabeth Jacobs, de (x A. Penterman) Amsterdam * 1703 * 56, 58v, 61
Gevershan, Ottilia Catharina van (x D. van Steck) Leeuwarden * 1679 * 19v
Gramberringen, Anna Sophia de (x S. van Molenschot) * 1714 * 178
Hagius, Titia (wed. Abraham de Schepper) Leeuwarden * 1695 * 38
Heemstra, Schelto van (x C. van Scheltinga) Dronrijp * 1724 * 202
Hobbema, Hans Douwes (x L.T. Andla) Franeker * 1708 * 66v
Hopman anders van Haafften, Ariaentie Jansdr. (wed. Jan Jans) Leeuwarden * 1685 * 26
Ycke Pytters., mr. kleermaker Tjummarum * 1706 * 63
Johan Willem Friso, prins (x Maria Louisa van Hessen-Kassel) * 1710 * 69, 111
Kingma, Ignatius, brigadier en kolonel van een regiment ruiters Zweins * 1696 * 41v
Middagten, Christoffel, schout bij nacht ter Admiraliteit Harlingen * 1721 * 221v
Molenschot, Sioerd van, kapitein der infanterie (x A.S. van Gramberringen) * 1714 * 178
Penterman, mr. Adriaen (x E.J. de Flines) Leeuwarden * 1703 * 56, 58v. en 61
Popta, dr. Henricus, oldste advocaat Leeuwarden * 1712 * 80 en 121
Popta, Jan Jacobs Leeuwarden * 1674 * 11v
Scheltinga, Catharina van (x S. van Heemstra) Dronrijp * 1724 * 202
Scheltinga, Cunira van Leeuwarden * 1726 * 213 en 265v
Schwartsenberg en Hohenlansberg, Isabella Susanna barones thoe (douarière Carlson) Beetgum * 1718 * 196
Steernse, Siuck van Tjum * 1676 * 16
Steck, Didrick van, kolonel en brigadier (x O.C. van Gevershan) Leeuwarden * 1679 * 19v
Tania, Siouckjen Foppes Franeker * 1719 * 192v
Thibault, Hendrick van Leeuwarden * 1673 * 1
Ubbena, Maria Helena (x Laelius van Lycklama) Leeuwarden * 1678 * 18
Unckel, Conraed van, luitenant-generaal en president van de hoge krijgsraad (x A.C. van Andree) * 1712 * 76
Unckel, Engelbertina Barbera van (x I.M. van Adius) Workum * 1705 * 179v
Viglius, Johannes Ferwerd * 1726 * 218v
Vries, Maria Catharina de Leeuwarden * 1692 * 35

>> begin

Lijst van TESTAMENTEN voorkomende in band EEE nr. 2 van het Hof Provinciaal [nu Tresoar toegang 14 inv.nr. 16778]

Excel-invoer: John de Jong
Internetuitgave: M.H.H. Engels, mei 2015

Adam, Willemsz. * Sneek * 1656 * 44
Adama, Hiske Dirksdr. x Hidde Hesselsz. Fopma * Franeker * 1662 * 425
Adelen, Meinu (x prof. Sixtinus v. Amama) * Franeker * 1661 * 481
Adriaan Jansz. Schaft * Harlingen * 1621/'15 * 1 en 2
Agge Andries * Staveren(?) * ca. 1643 * 250
Aisma, dr. Fokko * Ferwerd * 1651 * 475
Aisma, Lolk (x Gajus Nauta) * Jorwerd * 1646 * 109 en 121
Aksma, Petrus (x Rinske Atsma) * Leeuwarden * 1650/'60 * 288 en 290
Albert, Simonsz., grootschipper * Harlingen * 1663 * 449
Allert Lambertsz. * Leeuwarden * 1660 * 400
Amama, Sixtinus (x Meinu Adelen) * Franeker * 1661 * 481
Ambrosius Gellii * Heerenveen * 1611 * 499
Anne Briochtersz., schooldienar * Broek (bij Joure) * 1656 * 420
Anne Fridsesz. * Koltwolde * 1659 * 344
Anne Hoitesz. * IJlst * 1655 * 480
Anne Tijsz. * Rottum * 1656 * 279
Antje Kornelisdr. * Marsum * 1657 * 119 en 127
Arend Jansz. * Blesdijke * 1638 * 259
Arnoldus Petri * Bolsward * 1624 * 248
Atje Haankes * Harich * 1620 * 73
Atsma, Jacobus (x Kornelia Rollema) * Bolsward * 1651 * 48
Atsma, Rinske (x Petrus Aksma) * Leeuwarden * 1650 * 288 en 290
Atsma, Theodorus, advocaat * Leeuwarden * 1658 * 75 en 77
Auke Douwesz. * Dronrijp * 1637 * 258
Auke Edgersz., timmerman * Workum * 1632/'35 * 223 en 225
Baar, Geertje Hendriksdr. * Bolsward * 1655 * 39
Bangema, Eling Kornelisz. * Tjerkwerd * 1648 * 210
Bartle Foppesz. * Staveren * 1647 * 59
Bauke Feikesz. * ? * 1658 * 236
Bauke Heresz., kistmaker * Sneek * 1664 * 536
Baukje Douwesdr. * Leeuwarden * 1656 * 29
Beecxs, Elisabeth (x Sibrandus Hilarius) * Leeuwarden * 1636 * 54
Beert Tjepkesz. * Harlingen(?) * 1659 * 326
Beima, Lambertus * ? * 1656 * 254
Binnert Haaiesz. * Bergum * 1657 * 79
Bokke Gerritsz. * Menaldum * 1657 * 58
Bonne Pietersz., oud-burgemeester * IJlst * 1603 * 403
Bonnema, Jelle Haitsesz. * Tjummarum * 1641 * 378
Bonnema, Rintje Jellesz. * Tjummarum * 1656 * 56
Bonnema, Tjamke Upkesdr. * Sneek * 1661 * 549
Boorsma, Wijke (x Ruurd Klaasz.) * Sneek * 1656 * 42
Borvetis, Maaike (x Hans v. Dorn) * * 1649 * 395
Braam, Trijntje Gerritsdr. * Harlingen * 1645 * 330
Buma, Jacobus * Franeker * 1658 * 305
Burmania, Douwe (x Tiets Roorda) * Leeuwarden * 1652 * 161
Buttinga, Johan, kornet * Leeuwarden * 1656 * 108
Dambits, Valerius van * Minnertsga * 1649 * 87
Dans, Naleke (x Everhardus Sluisken) * * 1648 * 122
Dekemans, Tietse Ottesz. * Leeuwarden * 1658 * 186
Dirk Gerbensz. * IJlst * 1652 * 60
Dirk Jelmersz. * Hindeloopen * 1656 * 534
Dirk Klaas Jelmers Stevensz. * Anna Parochie * 1649 * 30
Doede Simonsz. * Loënga * 1648 * 490
Doma, Jacob Piebesz. (x Sjouk Vogelzang) * * 1650 * 19
Donia, Keimpe van * Menaldum * 1658 * 320
Donia, Lucia van (x Schelte Jeltinga) * Jelsum * 1660 * 434
Doninkhof, Jidtie Hendriksdr. * Leeuwarden * 1659 * 319
Dorn Hans van (x Maaike Borvetis) * * 1649 * 394
Douwe Hannesz. * Workum * 1661 * 373
Douwe Jacobsz. Portier * Leeuwarden * 1656 * 115
Douwe Pietersz. * Wirdum * 1658 * 219
Douwe Ruurdsz. * * 1656 * 35
Eeuw Annesz. * Rottum * 1659 * 260
Eisinga, Tjalling, grietman * Rauwerderhem * 1656 * 169
Eisma, Gerlant Tiemensdr. (x Adriaan v. Velsen) * Bolsward * 1654 * 331 en 336
Eling Douwesz. Bangema * Tjerkwerd * 1648 * 210
Eling Simonsz. * Dokkum * 1656 * 46
Ellens Luitien Jansz. * Blesdijke * 1660 * 396
Eminga, His v. (x Haring v. Siethiema) * Leeuwarden * 1657 * 352
Eminga, dr. Petrus Gabinius * * ? * 3
Emke Siebrantsz. Jellema * Workum * 1645 * 71
Engbert Jeipsz. * Leeuwarden(?) * 1648 * 63
Engehuis, Kornelis Jansz. * Leeuwarden * 1654 * 208
Epema, Hessel * Koudum(?) * 1661 * 328
Fedde Gooitiesz. * ? * 1527 * 145
Fedde Pietersz. * Bolsward * 1656 * 9
Feije Tjerksz. Heidoma * Leeuwarden * 1659 * 197
Felten, Petrus * Sneek * 1658 * 175
Foeke Dooiesz. * Oudemirdum * 1636 * 74
Foke Wopkesz. * Ee (O.D.) * 1662 * 435
Folkert Eilesz. * Nw.-Brongerga * 1635 * 271
Folkert Martensz. * Leeuwarden * 1645 * 188
Folkert Martensz. (Friesma) * Leeuwarden * 1657 * 164
Fonger Jellesz. * Leeuwarden * 1617 * 139
Fopma, Hidde Hesselsz. (x Hiske Adema) * Franeker * 1662 * 426
Foppe Hielkesz., koopman * Harlingen * 1663 * 477
Foppe Tjerksz. Romeda, koopman * Harlingen * 1652 * 506
Foppe Tjerksz. * Staveren * 1657 * 501
Frankena Johannes Wiltesz. (x Karstie ten Hore) * Leeuwarden * 1632 * 27
Frans Heinsz. * Staveren * 1645 * 443
Frans Pietersz. (x Tietke Stapert) * Franeker * 1657 * 311
Freerk Jansz., koopman * Dokkum * 1649 * 61
Fries, Maaike Hansdr. * ? * 1647 * 392
Friesma, Folkert Martensz. * Leeuwarden * 1657 * 164
Geert Haaiesz. * Mirns * 1647 * 93
Geertje Wiebesdr. * Molkwerum * 1647 * 365
Gerben Wiegersz. * Wolsum * 1657 * 363
Gerbrand Berendsz., chirurgijn * Leeuwarden * 1655 * 213
Gerbrand Pietersz., snijder * Leeuwarden * 1651 * 43
Gerke Siptsz. Tadema * Oostrum * 1656 * 11
Gerlof Jelmersz. * Rinsumageest * 1656 * 346
Gerrit Jellertsz. * Terwispel * 1640 * 83
Gerrit Reinersz. * Franeker * 1656 * 96
Geurt Joostsz. Kortou * Harlingen * 1661 * 456
Giesbert Aartsz. Gorp (x Dieuwke Nijs) * Sneek * 1662 * 426
Gjolt Tjeerdsz. * Opeinde * 1661 * 409
Goike Martensz. * Staveren * 1651 * 92
Gorp, Giesbert Aartsz. (x Dieuwke Nijs) * Sneek * 1662 * 426
Grette Fongersz. * Hindeloopen * 1656 * 302
Haaije Pijls * Westergeest * 1657 * 84
Haarsma, Eelkje Binnertsdr. (x Rinse Hannesz.) * * 1658 * 196
Hachtingius, ds. Arnoldus (x Lucia Kolde) * Dokkum * 1655 * 100
Haitsma, Doedke (x Kornelis Gerbensz.) * Jacobi Parochie * 1654 * 69
Hans Douwez. Stapert (x Antje Siersma) * Franeker * 1624 * 343
Hans Jansz. * Wirdum * 1658 * 155
Hans Pietersz. * Harlingen * 1657 * 177
Hans Pietersz., cleenreder * Sneek * 1658 * 267
Harke Jacobsz. * Bolsward * 1656 * 367
Harke Jansz., ruiter * Groningen * 1628 * 98
Harmen Eilartsz. * Oldetrijne(?) * 1654 * 489
Harmen Geertsz. * Ruigahuizen * 1660 * 291
Harmen Lambertsz. * Oudeschoot-Heerenveen * 1652 * 8
Harmen Pietersz., hoedenmaker * Dokkum * 1649 * 303
Heemstra, Fokko (x Maaike Saves) * Harlingen * 1659 * 447
Heerma, Otto (x Eeltje Sikkema) * Raard * 1652 * 12
Heidoma, Feije Tjerksz. * Leeuwarden * 1659 * 197
Hein Hesselsz. * Littens (Wommels) * 1655 * 149 en 151
Hendrik Gerritsz. Maas * Amsterdam * 1643 * 250
Hendrik Jansz. (x Trijntje Hoptilla) * * 1637 * 494
Hendrik Meinensz. * Zandhuizen * 1660 * 237
Here Wiebesz., pottenbakker * Workum * 1640 * 15 en 16
Hessel Douwesz. * Kubaard * 1642 * 52
Hette Jansz., schoenmaker * Leeuwarden * 1652 * 106
Hidde Hesselsz. Fopma (x Hiske Adema) * Franeker * 1662 * 426
Hilke Albertsz. * Staveren * 1659 * 293
Hilke Lieukesz. * Hindeloopen * 1661 * 284
Hilarius, dr. Siebrandus (x Elisabeth Beecx) * Leeuwarden * 1636/'48 * 54 en 142
Hilbrand Siettiez. * ? * 1642 * 94
Hobbema, Meinte Douwesz. * Harlingen * 1661 * 438
Hoite Hansz. * Wolsum * 1634 * 128
Hoite Ruurdsz. * Balk * 1657 * 547
Holle Asumsz. * Sloten * 1656 * 16
Hoptilla, Trijntje Gerkesdr. (x Hendriks Jansz.) * Leeuwarden * 1637 * 494
Hotse Biensesz. * Sneek * 1658 * 194
Ids Fokkesz. * Jacobi Parochie * 1638 * 47
Ids Gerritsz. * Hidaard * 1641 * 275
Ids Idsz. * Mirns * 1652 * 251
Idsch Jarichsdr. * Molkwerum * 1649 * 70
Iebel Hiddesz. * Franeker * 1660 * 429
Iege Rinnertsz., 'caeghschipper' * Sneek * 1656 * 162
Ietje Lodewijksdr. Korten * Leeuwarden * 1652 * 118
Jaarsma, Aelso (x Frouk Popma) * Holwerd-Leeuwarden * 1619 * 356 en 462
Jakle Obbesz., koopman * Sneek * 1627 * 273
Jacob Hendriksz. (x Lutske Popta) * Leeuwarden * 1644 * 205
Jacob Jansz., schipper op Ln. * Harlingen * 1658 * 159
Jacob Jansz., koopman * Tjummarum * 1661 * 445
Jacob Martensz. * Anjum * 1655 * 226
Jan Douwesz. (x Geertje Baar) * Bolsward * 1655 * 39
Jan Fransz. Rollema * Bolsward * 1627 * 242
Jan Gerbensz. * Wijnaldum * 1651 * 510 en 512
Jan Harmensz. * Leeuwarden * 1612 * 132
Jan Iebelesz. * Stiens * 1652 * 269
Jan Jacobsz. Popta (x Elisabeth Olivier) * Harlingen * 1643 * 424
Jan Jansz., koopman * Harlingen * 1654 * 14
Jan Jellesz., brouwer * Sneek * 1643 * 398
Jan Klaasz. * Dokkum (buiten) * 1661 * 460
Jan Simonsz. Sovart * Staveren * 1661 * 474
Jan Tjepkesz., vaandrig * Harlingen * 1643 * 4
Jan Wiebesz. * Staveren * 1655 * 174
Jantje Jans dr., ongehuwd * Bolsward * 1657 * 492
Jelis Eelkesz., bijzitter. * Oudwoude * 1661 * 478
Jelis Joostsz., papiermaker * Harlingen * 1654 * 184
Jelle Haitsesz. Bonnema * Tjummarum * 1641 * 378
Jelle Idsz., kuiper * Leeuwarden * 1661 * 325
Jelle Wietsesz. * op den Ouwer * 1611 * 415
Jellema, Emke Siebrantsz. * Workum * 1645 * 71
Jelmer Feikesz. Meinsma (x Magdalena Kleinhans) * Leeuwarden * 1662 * 487
Jelmera, Ritske (taal: Fries) * * 1450 * 519
Jelsma, Sietse Martensz. * Harkema-Opeinde * 1647 * 497
Jeltinga, Schelte (x Lucia Donia) * Jelsum * 1660 * 434
Jetse Robertsz. * Grouw * 1656 * 97
Jib Lieuwesz. * Hartwerd * 1656 * 556
Jinnema, Johannes * Nijland * 1659 * 508
Johannes Haaiesz. * Oldegaleijen * 1656 * 104
Johannes Jinnema * Nijland * 1659 * 508
Johannes Simonsz. * Leeuwarden * 1565 * 111
Johannes Wiltesz. Frankena (x Karstje ten Hore) * Leeuwarden * 1632 * 28
Jorrit Hansz. * Hijdaard * 1647 * 116
Jouke Jentjesz. * Workum * 1656 * 432
Jouke Simonsz., bakker * Leeuwarden * 1656 * 81
Jurjen Dirksz. * Dokkum * 1656 * 157
Jurjen Oedsz. * Ferwerd * 1661 * 437
Kamminga, Haaie (extratranslateert uuijt 't Vriesch) * * 1486 * 521
Kamminga, Pieter (taal: Nederlands) * * 1521 * 307
Kamminga, Pieter (taal: Fries) * * 1521 * 516
Kamminga, Wietse, heerschap * Ameland * 1541 * 314
Kanter, Franciscus (x Geertruid Reneman) * Harlingen * 1656 * 141
Klaas Evertsz. Riemersma * Bolsward * 1657 * 240
Klaas Pietersz. * Westerwird (Menaldum) * 1652 * 246
Kleinhans, Magadalena Samuelsdr. (x Jelmer Meinsma) * Leeuwarden * 1662 * 487
Kleveringa, Trijntje Pietersdr. (x Jacob v. Rosema) * Kollum * 1650 * 412 en 413
Kolde, Lucia Harmannusdr. (x Arnoldus Hachtingius) * Dokkum * 1655 * 100
Koppens, Suffridus (x Hielkje v. Lieklama) * Heerenveen * 1663 * 522 en 551
Kornelis Gerbensz. (x Doetje Haitsma) * Jacobi Parochi * 1654 * 68
Kornelis Jansz. Engehuis * Leeuwarden * 1654 * 208
Kornelis Jeronimusz., predikant * Morra * 1653 * 38
Kornelis Klaasz. Zwart * Amsterdam (Staveren?) * 1660 * 472
Korten, Ietje Lodewijksdr. * Leeuwarden * 1652 * 118
Kortou, Geurt Joostsz. (in Duijts) * Harlingen * 1661 * 456
Kriecx, Josina (x Nic. Schotanus) * Leeuwarden * 1656 * 318
Krijn Broersz. * Oudkerk * 1653 * 455
Kroddebos, Lenart Kornelisz. * Harlingen * 1641 * 89
Lamke Gooitiensz. * Workum * 1656 * 51
Lenart Kornelisz. Kroddebos * Harlingen * 1641 * 89
Lieklema, Hielkje (x Suffridus Koppens) * Heerenveen * 1663 * 522 en 551
Lieuwe Abesz. * Harlingen * 1656 * 166
Lieuwe Bottesz. * Workum * 1637 * 32
Lieuwe Jansz., lijnslager * Makkum * 1661 * 406
Lieuwe Lieuwesz., stadsbode * Franeker * 1660 * 361
Liollema, Ysbrand Rijksz. * Tjum * 1652 * 21
Lisk Gerrits * Vliet (bij Leeuw.) * 1659 * 360
Lochem, Hilletje Andriesdr. (x Tamme Jansz.) * Sneek * 1651 * 286
Lolke Lieuwes * Workum * 1655 * 20
Luitien Jansz. Ellens * Blesdijke * 1660 * 396
Lupke Willemsdr. * Makkum * 1656 * 211
Maaike Hansdr. Fries, ongehuwd * Harlingen * 1647 * 393
Maas, Hendrik Gerritsz. * Amsterdam * 1643 * 250
Malen, dr. Johannes van der * Dokkum * 1651 * 5
Marcelus Govertsz. * Leeuwarden * 1661 * 544
Meelsma, Olfert Piekesz. * Makkum * 1663 * 559
Meine Feijesz. * Teridserd * 1638 * 91
Meine Hendriksz. * Steggerda * 1643 * 380
Meinse Harmensz., luitenant * Bolsward * 1643 * 171
Meinsma Jelmer Feikesz. (x Magdalena Kleinhans) * Leeuwarden * 1662 * 487
Meint Gossesz. * Leeuwarden * 1638 * 113
Meinte Douwesz. Hobbema * Harlingen * 1661 * 438
Melis Feikesz. * Bolsward * 1650 * 266
Mevis Jaspersz. * Leeuwarden * 1651 * 470
Michiel Andriesz. * Beets * 1653 * 178
Michiel Scheltesz. * in de Beemster * 1648 * 23
Nauta, Gajus (x Lolk Aisma) * Hesens (Jorwerd) * 1646 * 109 en 121
Nuata, Sjoerdje Aukesdr. (Sikke Iedesz.) * Sneek * 1621/'47 * 24 en 26
Nijenhuis, dr. Suffridus * Leeuwarden * 1641 * 348 en 350
Nijs, Dieuwke Pietersdr. (x Giesbert Gorp) * Sneek * 1657 * 37 en 426
Obbe Boinsz. * Warns * 1653 * 102
Oeds Gerritsz. * Rugaboer * 1663 * 537
Oelke Feddesz. * Parrega * 1639 * 372
Oepke Tjerksz. * Bolsward * 1627 * 242
Olfert Piekesz. Meelsma * Makkum * 1663 * 559
Olivier, Elisabeth (x Jan Popta) * Harlingen * 1643 * 424
Papma, Schelte Scheltesz. (x Rinske Wietsma) * Burum * 1652 * 130
Pesson, Jean, kleermaker * Leeuwarden (Hof) * 1658 * 105
Pier Wiebrensz. * ? * 1660 * 282
Pieter Andriesz. (x Trijntje Braam) * Harlingen(?) * 1645 * 330
Pieter Andriesz. Tiara * * 1627 * 145
Pieter Fransz., veerschipper * Harlingen * 1652 * 35
Pieter Jansz., bakker * Dokkum * 1662 * 422
Pieter Jochemsz. * Blesse * 1663 * 544
Pieter Pietersz., koekebakker * Heerenveen * 1656 * 66
Pieter Siebrantsz., provenier * Leeuwarden (gasthuis) * 1656 * 148
Pieter Winkesz. * Workum * 1650 * 288
Pieter(tje) Pietersdr. * Staveren * 1651 * 66
Popma, Frouk (x Aelse Jaarsma) * Leeuwarden * 1661 * 462
Poppe Sjoerdsz. * Kollum * 1656 * 484
Popta, Jan Jacobsz. (x Elisabeth Olivier) * Harlingen * 1643 * 424
Popta, Lutske Tjebbesdr. (x Jacob Hendriksz.) * Leeuwarden * 1644 * 205
Potter, Sjoerd Sjoerdsz. * Dokkum * 1657 * 152
Rein Dirksz. (x Ietje Doninkhof) * Leeuwarden * 1659 * 319
Reinske Johannes-Lieuwesdr. * Warns * 1640 * 41
Reneman, Geertruid (x Franciscus Kanter) * Harlingen * 1656 * 141
Riemersma, Klaas Evertsz. * Bolsward * 1657 * 240
Riepema, Ritske * Oostrum * 1654 * 441
Rinke Annesdr. * Staveren * 1649 * 86
Rinse Hannesz. (x Eelkje Haarsma) * ? * 1658 * 196
Rintje Jellesz. Bonnema * Tjummarum * 1656 * 56
Rinwer Jacobsz., grootschipper * Hindeloopen * 1650 * 39
Rodenrijs, Simon Jansdr. * Workum * 1656 * 495
Rodewijs, Geertruid (x Goswinus Spitholt) * Leeuwarden * 1654 * 446
Roelof Mellesz. * Leeuwarden * 1652 * 7
Rollema, Jan Fransz. * Bolsward * 1627 * 242
Rollema, Kornelia (x Jacobus Atsma) * Bolsward * 1651 * 48
Rommert Jansz. * Oldelamer * 1641 * 230
Roorda, Tjits (x Douwe Burmania) * Leeuwarden * 1652 * 161
Rosema, Jacob (x Trijntje Kleveringa) * Kollum * 1650/'60 * 412 en 413
Ruurd Hoitesz. * IJlst * 1655 * 480
Ruurd Jurjensz. * Kimswerd * 1621 * 529
Ruurd Klaasz. (x Wijke Boorsma) * Sneek * 1656 * 33 en 42
Ruurd Sieboltsz. * Idsega * 1649 * 529
Ruurd Siebrensz. * Engelum * 1655 * 253
Sakele Piebesz., zeilmaker * Workum * 1656 * 64
Schaft, Adriaan * Harlingen * 1621 * 1 en 2
Schelte Scheltesz. Papma (Rinske Wietsma) * Burum(?) * 1652 * 130
Scheltinga, Taeke Wiebesz. * Ee * 1658 * 281
Schotanus, Nicolas (x Josina Kriecx) * Leeuwarden * 1656 * 318
Sent Huibertsz., burgemeester * Harlingen * 1652 * 525
Siebe Jetsesz. * Rinsumageest * 1660 * 340
Siebe IJesz. * Nijehuis (Hantum) * 1660 * 526
Siebrich Murksdr. * Staveren * 1657 * 388
Sierk Tjalkesz. * Leeuwarden * 1657 * 278
Siersma, Antje Jansdr. (x Hans Stapert) * Franeker * 1624 * 343
Sietse Jansz., kuiper * Jelsum * 1658 * 204
Sietse Louwsz. * Harlingen * 1580 * 262 en 265
Sietse Martensz. Jelsma * Harkema-Opeinde * 1647 * 497
Sietse Tjerksz. * Harlingen * 1659 * 440
Sietsema, Haring (x His Eminga) * Leeuwarden * 1657 * 352
Sikke Hedmansz. * Akkerwoude * 1656 * 96
Sikke Iedesz. (x Sjoerdje Nauta) * Sneek * 1621/'47 * 24 en 26
Sikke Obbesz., veerschipper * Leeuwaden * 1649 * 189
Sikke Sikkesz. Tania (x Jetske Wiglama) * Bozum * 1658 * 38
Sikkema, Eeltje (x Otto Heerma) * Raard * 1652 * 12
Simon Aggesz. * Harlingen * 1660 * 503
Simon Jansz. Rodenrijs * Workum * 1656 * 495
Simon Joukesz., koopman * Harlingen * 1656 * 9
Simon Sipkesz., oud-burgemeester * Bolsward * 1660 * 368
Simon Wiebrensz., huisman * Harlingen * 1659 * 231
Sjoerd Sjoerdsz. Potter, burgemeester * Dokkum * 1657 * 152
Sjoerd Tjeerdsz., lakenkoper * Harlingen * 1660 * 539
Sjouke Sjoukesz. * Franeker * 1657 * 220
Sjoukje Gooitiensdr. * Workum * 1656 * 51
Sluisken, Everhardus (x Naleke Dans) * ? * 1648 * 122
Sovart, Jan Simonsz. * Staveren * 1661 * 474
Spitholt, Goswinus (x Geertruid Rodewijs) * * 1654 * 446
Stapert, Hans Douwesz. (x Antje Siersma) * Franeker * 1624 * 343
Steerlings, Joris, luitenant * Bolsward * 1661 * 418
Sweitse Waltersz. * Terwispel * 1659 * 255
Swing, Wiebe Reinsz. * Franeker * 1634 * 514
Tadema, Gerke Siptsz. * Oostrum * 1656 * 11
Taeke Geeltsz. * Hardegarijp * 1658 * 154
Taeke Wiebesz. Scheltinga * Ee (O.D) * 1658 * 281
Tamme Jansz. (x Hilletje van Lochem) * Sneek * 1651 * 286
Tania, Sikke Sikkesz. (x Jetske Wiglema) * Bozum * 1658 * 338
Teunis Hoitesz. * Dokkum * 1652 * 10
Teunis Jochemsz. * Staveren * 1640 * [?]
Tietse Ottesz. Dekemans * Leeuwarden(?) * 1658 * 186
Tiettie Tjebbesz. * Langezwaag * 1657 * 351
Tjabele Meinesz. * Blesdijke * 1659 * 541
Tjalke Jansz., smid * Staveren * 1657 * 136
Tjamke Oepkesz. Bonnema * Sneek * 1661 * 549
Tjara, Pieter Andriesz. * ? * 1627 * 145
Tjeerd Dirksz. * Hindeloopen * 1660 * 452
Tjeerd Gossesz., veerschipper * Dokkum * 1663 * 542
Tjeerd Sikkesz. * Ausbuur * 1653 * 158
Tomas Gerritsz., touwslager * Staveren * 1638 * 181
Trijntje Johannesdr. * Weststellingwerf * 1656 * 167
Trintje Mellesdr. * Leeuwarden * 1652 * 7
Tijs Albertsz. * Staveren * 1639 * 126
Tijs Dirksz., koopman * Franeker * 1659 * 459
Ubbena, (Rein van) (x Anna Walta) * ? * 1657 * 216
Velsen, Adriaan van (x Gerlant Eisma) * Bolsward * 1654 * 331, 336
Vogelzang, Sjouk (x Jacob Doma) * ? * 1650 * 19
Walpert, Tietke Jorritsdr. (x Frans Pietersz.) * Franeker * 1657 * 311
Walrich, Rintien (x Emke Jellema) * Bolsward * 1645 * 71
Walta, Anna (x Rein Ubbena) * Finkum * 1657 * 216
Walta, Fokel * Herbaijum * 1656 * 14
Wiebe Reinsz. Swing * Franeker * 1634 * 514
Wiebren Baukesz. * Bolsward * 1628 * 531
Wietse Roelofsz. * * 1660 * 405
Wietse Wietsesz. * Balk * 1656 * 191
Wietsma, Rinskje Joekesdr. (x Schelte Papma) * * 1652 * 130
Wiglema, Jetske Djurresdr. (x Sikke Tania) * Bozum * 1658 * 338
Willem Hendriksz., schoenmaker * Beetsterzwaag * 1639 * 296
Willemke Willemsdr. * Makkum * 1656 * 212
Wopke Bartolomeusdr. * Hantum * 1657 * 233
Wopke Sieboltsz., dijkgedeputeerde * Noordwolde * 1652 * 384
Wijkel, Timk * Wirdum (Kamstra-state) * 1655 * 45
IJsbrand Rieksz. Liollema * Tjum * 1652 * 21

>> begin

Lijst van TESTAMENTEN voorkomende in band EEE nr. 3 van het Hof Provinciaal [nu Tresoar toegang 14 inv.nr. 16779]

Excel-invoer: John de Jong
Internetuitgave: M.H.H. Engels, mei 2015

Aafke Ruurdsdr. * Franeker * 1667 * 417
Adama, Antie Iepesdr. (x Siebe Jansz.) * Dokkum * 1664 * 149
Adius, Gerardus (x Aleida de Schepper) * 's-Gravenhage * 1662 * 38
Aebinga, Schelte (Andriese v. Bronkhorst) * Hallum * 1663 * 372 en 376
Age Dirksz. * Balk * 1666 * 209
Age Hemmesz. * Harlingen * 1665 * 212
Ailva, Tziemk (x Sixtus van Scheltema) * Bornwerd * 1611 * 435
Aisma, Josina (x Piebo v. Doma) * Leeuwarden * 1664 * 168
Albada, Dorothea (x Bertrand Gachet) * Marsum(?) * 1656 * 286
Albert Hoitesz. * Workum * 1632 * 174
Algra, Augustinus Jacobsz. * Workum * 1661 * 504
Alten, Johan, notaris * ? * 1647 * 249
Andela, Jetske Fedriksdr. (x Jan Jansz. Wringer) * Franeker * 1666 * 310
Andele Wiebrensz. * Harlingen * 1662 * 28
Andries Oelkesz. * Beets * 1640 * 229
Anne Iemesz. * Folsgare * 1669 * 470
Anne Feitsesz., houtkoper * Workum * 1662 * 204
Anske Woltersz. * Heerenveen(?) * 1666 * 295
Ansma, Douwe Seerpsz. * Leeuwarden * 1662 * 41
Antke Sienesz. * ? * 1664 * 504
Augustinus Jacobsz. Algra * Workum * 1661 * 504
Auwe Teijesz., koopman * Leeuwarden * 1668 * 466
Bahu, Maria de * Beetgum * 1647 * 27
Bartle Foppesz. * Staveren * 1667 * 371
Bastiaan Egbertsz. * Franeker * 1666 * 347
Baukje Hendriksdr. Hardenberg * Sneek * 1665 * 302
Bennema, Jelmerus (x Elbertie Fortuin) * Leeuwarden * 1665 * 489
Biesheuvel, Anna van * Leeuwarden * 1660 * 131
Blocq, Anna de (x Livius v. Scheltinga) * * ca. 1660 * 267-274
Blocq, Ericia de (x Mathijs v. Frankena) * * 1664 * 408
Bodenzee, Aaltie (x Oene Hillesz.) * Dokkum * 1664 * 71
Boele Broersz. * Beetsterzwaag * 1661 * 282
Boin Douwesdr., wed. v. Jan * Staveren * 1666 * 385
Borneus, Heraclitus Everardusz. * Bolsward * 1666 * 356
Boudewijn Gerritsz. (x Siebrich v. Palenstein) * Leeuwarden * 1667 * 419
Boudewijn Haaijez. * Workum(?) * 1664 * 85
Bouricius, Jacob (x Bauk Buigers) * Leeuwarden * 1584 * 80
Broer Jacobsz., veerschipper * Harlingen * 1667 * 316
Bronkhorst, Andriese v. (x Schelte v. Aebinga) * Hallum * 1657 * 372 en 376
Bruinsma, Pietje (x Iepe Houkema) * Bolsward * 1660 * 250
Buigers, Bauk (x Jacob Bouritius) * Leeuwarden * 1584 * 80
Buma, Watse Minsesz. (x Antie Mellinga) * Beetgum * 1660 * 380
Buwalda, Sake Ulbesz. * Tjerkwerd * 1664 * 222
Buwe Thomasz., oud-burgemeester * Harlingen * 1666 * 368
Daversma, Henricus Wigerusz. * Eesterga * 1665 * 394
Dirk Harmensz. * Leeuwarden * 1665 * 164 en 190
Dirk Klaasz. * ? * 1666 * 384
Dirk Siebesz. op Halbada zate * Driesum * 1662 * 44
Dirk Sietsesz., kistmaker * Ferwerd * 1665 * 306
Djurre Gossesz. Wiglam * Engelum * 1665 * 238
Doede Pietersz. * Harlingen * 1668 * 468
Doeke Siebrantsz. te Ludingakerk * Midlum * 1657 * 123
Doma, Piebo (x Josina van Aisma) * Leeuwarden * 1664 * 168
Donia, Bonne van * Makkum * 1662 * 101
Dooitse Hotsesz. * Workum * 1668 * 437
Douwe Seerpsz. Ansma * Leeuwarden * 1662 * 41
Dreijer, Tjebbe Pietersz. * Harlingen * 1657 * 231
Eelke Jansz., snijder * Rinsumageest * 1667 * 307
Eisinga, Helena (x Menno H. v. Mekkema) * Leeuwarden * 1666 * 353
Elisabeth Stevensdr. * Leeuwarden * 1666 * 366
Elle Foekesz. Stellink * Nijeholtpade * 1639 * 66
Eminga, Stientje Vitusdr. (x Hendrik Ringers) * Harlingen * 1667 * 330
Eringa, Froukje Fokkesdr. (x Liekle Tjebbesz.) * Opeinde * 1667 * 297
Eringa, Siettie Fokkesz. (Baartie Hoitema) * Drachten * 1666 * 321
Evert Doedesz., kuiper * Harlingen * 1658 * 478
Fabritius, Suffridus Egbertusz. (x Maaike Groen) * Heerenveen * 1666 * 266
Feitsma, Ruurd van (x Machteld v. Roorda) * Deinum * 1660 * 290
Fermer Oddesz. * Bolsward * 1659 * 510
Fetje Epkesz., scheepstimmerman * Workum * 1668 * 456
Fetje Tjommedr. (x Dirk) * Sneek * 1668 * 392
Foekje Thomasdr. (x Goslik) * Balk * 1667 * 342
Folkert Pietersz. Hollander * Sneek * 1667 * 423
Fonger Hendriksz., brouwer * Kollum * 1665 * 121
Fopke Minnesz. * Hallum * 1659 * 93
Foppe Hielkesz. * Harlingen * 1653 * 257
Foppe Tjeerdsz. * Harlingen * 1664 * 215
Fortuin, Elbertje Paulusdr. (x Jelmerus Bennama) * Leeuwarden * 1665 * 489
Fou Douwes * Heeg * 1669 * 447
Frankena, Matthijs (x Ericia de Blocq) * Leeuwarden * 1664 * 408
Frankena, Regnerus (x Hiltje Terwischa) * Wolvega(?) * 1668 * 451
Fryske Heresz. * Warns * 1665 * 359
Gachet, Bertrand (x Dorothea Albada) * Marsum(?) * 1656 * 286
Geersma, Jeskje (x Ahasverus v. Viersen) * Leeuwarden * 1664 * 65
Geest, Simon de (x Anna M. van Peima) * Leeuwarden * 1657 * 57 en 126
Gerben Gattiesz. Vlaming, wijtschipper * Harlingen * 1666 * 196 en 198
Gerlof Baukesz. * IJlst * 1653 * 264
Gerlof Heresz. Minnema (x Griet Oosterzee) * Arum * 1663 * 198
Gerrit Arendsz. * Workum * 1666 * 346
Gerrit Gerritsz., oud-burgemeester * Dokkum * 1664 * 233
Gerrit Iepesz., kistmaker * Leeuwarden * 1669 * 484
Gerrit Sentsz. * Harlingen * 1656 * 331
G. Haius * Harlingen * 1665 * 220
Grietje Arendsdr. (zuster v. Tatie) * Harlingen * 1666 * 362
Grietje Arendsdr. * Kollum * 1665 * 362
Groen, Marijke (x Suffridus Fabritius) * Heerenveen * 1666 * 266
Haantje Jansz., lakenkoper * Holwerd * 1662 * 303
Haantje Pietersz. * Tjummarum * 1665 * 133 en 135
Haarsma, Jelte Andriesz. * Parrega * 1655 * 99
Haarsma, Marie (x Johannes Scheltinga) * Gaasterland * 1668 * 499
Hanne Michielsz. * Rottum * 1665 * 336
Hansma, Johannes Renicusz., secretaris * Workum * 1659 * 177
Hardenberg, Baukje Hendriksdr. * Sneek * 1665 * 302
Hardenberg, Jacob * Sneek * 1667 * 401
Harke Klaasz. * Menaldum * 1668 * 476
Harmen Wiebrensz. * IJsbrechtum * 1669 * 491
Hartman Baukesz. * Workum * 1668 * 432
Helmerus Egbertusz., notaris * Buitenpost * 1665 * 218
Hendrik Hendriksz., wever * St.-Anna Parochie * 1645 * 73
Henricus Wigerusz. Daversma, predikant * Eesterga * 1665 * 394
Here Nollesz., burgemeester (x Aaltje Schotanus) * Sloten * 1666 * 365
Heringa, Pieter Reinsz. * Dongjum * 1663 * 68
Hessel (weduwe: Wobbel Aukesdr.) * Leeuwarden * 1662 * 4
Hessel Pietersz. op de Mieden * Franeker * 1661 * 62
Hessel Zelisz., winkelier * Leeuwarden * 1666 * 405
Hiddema, Hiske (x Siricus Zachaei) * Jorwerd * 1663 * 162
Hoen, Memk Jurjens 't * St.-Anna Parochie * 1660 * 32
Hoite Annesz. * ? * 1666 * 213
Hoitema, Baartje v. (x Siettie Eringa) * Drachten * 1666 * 321
Hoitema, Taeke Hoitesz. * Arum * 1619 * 82
Hoitsma, Trijntje (x Adam Schonius) * Leeuwarden * 1662 * 47
Holke Baukesz. * Staveren * 1667 * 421
Hollander, Folkert Pietersz. * Sneek * 1667 * 423
Hollander, Iepe Dirksz. op Ongeboer * Herbaaijum(?) * 1656 * 308
Hollander, Jan Pietersz. * Sneek * 1667 * 400
Homme Dirksz., goudsmid * Leeuwarden * 1665 * 471
Horreus, Jouke, chirurgijn * Leeuwarden * 1669 * 506
Houkama, Iepe Douwesz. (x Pietje Bruinsma) * Bolsward * 1660 * 250
Huigis, Hessel (x Frouk v. Wijkel) * Harlingen * 1667 * 463
Iede Hielkesz. * Harlingen * 1663 * 55
Iemkje Tjepkesdr. * Leeuwarden * 1668 * 501
Iepe Dirksz. Hollander op Klein Ongeboer * Herbaaijum * 1656 * 308
Iepe Douwesz. Houkama (x Pietje Bruinsma) * Bolsward * 1660 * 250
Iepke Jelles * Harlingen * 1666 * 448
Jacob Pietersz. * Dokkum(?) * 1663 * 512
Jacob Pietersz. * Harlingen * 1667 * 424
Jan Berendsz. Wilgenrijs * Leeuwarden * 1667 * 483
Jan Dames * Leeuwarden * 1663 * 60
Jan Dirksz. * Harlingen * 1663 * 1
Jan Gerritsz. * Minnertsga * 1660 * 76
Jan Gossesz. * ? * 1658 * 32
Jan Harmensz., trekschipper (Doopsg.) * Harlingen * 1663 * 153
Jan Hendriksz. * Sonnega * 1661 * 300
Jan Hendriksz. Hardenberg * Sneek * 1667 * 401
Jan Idsz., bakker * Kollum * 1666 * 277
Jan Iedesz., veerschipper * Idsegahuizen * 1665 * 325
Jan Jansz. de Kok, kleinreder * Harlingen * 1656 * 276
Jan Jansz. Wringer (x Jetske Andela) * Franeker * 1666 * 310
Jan Lieuwesz. Mellema, burgemeester * Dokkum * 1639 * 274
Jan Pietersz. Hollander, koopman * Sneek * 1667 * 400
Jan Rinkesz. (Nijholt) * Nijeholtpade * 1650 * 515
Jan Ruurdsz. Sanstra, oud-burgemeester * Harlingen * 1667 * 299
Janke Huibertsz., schoenmaker * Workum * 1656 * 49
Jasper Jaspersz. * Dokkum * 1660 * 30
Jelle Sietsesz. * Heeg * 1654 * 333
Jellema, Tiet Feikesdr. * Franeker * 1632 * 265
Jelmer Doedesz. * ? * 1665 * 426
Jeltje Andriesz. Haarsma * Parrega * 1655 * 99
Jeltje Intiedr. wed. v. Otte * Kolderwolde * 1666 * 280
Jeltje Tjerks op 't Vliet * Franeker * 1668 * 431
Jensma, Aemilius (x Klaaske Nicolai) * Leeuwarden * 1665 * 350
Jentke Freerksz. in Algeraburen * Workum * 1663 * 34
Joachim Lambertusz. (x Geertruid de Wilde) * Leeuwarden * 1657 * 217
Jochem Klaasz. * Bolsward * 1652 * 247
Johannes Pietersz., vroedsman * Franeker * 1660 * 52
Johannes Renicusz. Hansma, secretaris * Workum * 1659 * 177
Jollema, Kornelis Willemsz., schoenmaker * Harlingen * 1666 * 241, 429
Jolmer, Jappesz. * Molkwerum * 1668 * 486
Joost Hendriksz. Schenkel, chirurgijn * Bolsward * 1664 * 183
Jukkema, Aaltje (x Goffe van Kamstra) * Minnertsga * 1662 * 116
Jwe Klaasz. * Dokkum * 1668 * 406
Kamminga, Take van, oud-grietman van Wons.dl. * Arum * 1666 * 389
Kamstra, Goffe (x Aaltje van Jukkema) * Minnertsga * 1662 * 116
Kamstra, Tjalling (boedelscheiding) * ? * 1663 * 119
Karst Jansz. * Dokkum * 1663 * 512
Katharina Schotanus van Rinkema * Workum * 1666 * 352
Kingma, Hero, predikant * Sneek * 1667 * 439
Kingma, Renicus, juris studiosus * Franeker(?) * 1631 * 502
Klaas Jansz., koopman * Dokkum * 1657 * 78
Klaas Jansz. * Sneek * 1663 * 90
Klaas Rinkesz. * Makkum * 1658 * 2
Klaas Siebrensz. * Menaldum * 1666 * 341, 494
Klaix, Susanna (x Simon Klaasz.) * Leeuwarden * 1662 * 460
Kok, Jan Jansz., kleinreder * Harlingen * 1656 * 276
Kornelis Willemsz. Jolllema, schoenmaker * Harlingen * 1666 * 241, 429
Laas Albertsz., timmerman * Tjummarum * 1667 * 323
Liekle Andriesz., oud-burgerhopman * Harlingen * 1664 * 230
Liekle Iepesz. * Eesterga * 1654 * 152
Liekle Tjebbesz. (x Froukje Eringa) * Opeinde * 1667 * 297
Lieuwe Ekesz. * Franeker * 1653 * 398
Lieuwe Jansz. * Makkum * 1669 * 496
Lieuwe Johannesz. * Gaastmeer * 1668 * 508
Lieuwe Lieuwesz., lakenkoper * Dokkum * 1664 * 176
Lieuwe Lolkesz., houtkoper * Harlingen * 1650 * 8
Lieuwe Nicolai, predikant * Dokkum * 1666 * 355
Lieuwe Obbesz. * Makkum * 1669 * 444
Ljukema, Peke Jellesz. * Gaasterland(?) * 1666 * 115
Ljukema, Tiete, ontvanger (R. Kath.) * Makkum * 1629 * 245
Lobbe Jannesz. * Oldelamer * 1667 * 320
Magdalena Jan-Gossesdr. * ? * 1658 * 75
Marsum, Marten van * Leeuwarden * 1666 * 317
Marten Dirksz. * Hardegarijp(?) * 1668 * 465
Meint Reitiesz. * Langezwaag * 1655 * 475
Mekkema, Menno Houwerda (x Helena Eisinga) * Leeuwarden * 1666 * 353
Mellema, Jan Lieuwesz., burgemeester * Dokkum * 1639 * 274
Memk Jurjens 't Hoen, herbergier * Anna Parochie * 1660 * 32
Michiel Hendriksz. * Lutkelollum * 1657 * 139
Michiel Tjeerdsz., secretaris van * Schoterland * 1630 * 458
Minnema, Gerlof Heresz. (x Griet Oosterzee) * Arum * 1663 * 198
Monte Jansz. * Dokkum * 1652 * 87
Neeltje Dirksdr., jonge dochter * ? * 1664 * 167
Nicolai, Klaaske (x Aemilius Jensma) * Leeuwarden * 1665 * 350
Nicolai, Livius, predikant * Dokkum * 1666 * 355
Nijholt, Jan Rinskesz. * Nijeholtpade * 1650 * 515
Obbe Obbesz., grietman v. Gaasterland * Wijkel * 1613 * 192
Oene Hillesz., smid (x Aaltje Bodenzee) * Dokkum * 1664 * 72
Offerman, Isaak, rentmeester en vroedsman * Workum * 1666 * 337
Olfert Reitiesz. * Molkwerum * 1633 * 89
Olthof, mr. Willem * ? * 1663 * 125
Oosterzee, Grietje (x Gerlof Minnema) * Arum * 1663 * 198
Ornia, Foekje (x Johannes Sohnius) * Franeker * ca. 1650 * 10 en 13
Overnei, Abraham (x Amerentia Rinsma) * Sneek * 1668 * 453
Pabe Seerpsz. * Makkum * 1665 * 142
Palenstein, Siebrich Jansdr. * Leeuwarden * 1667 * 419
Peima, Anne Maria (x dr. Simon de Geest) * Leeuwarden * ca. 1660 * 57 en 126
Peke Jellesz. Ljukema(?) * Gaasterland * 1662 * 115
Petrus Adriani, predikant * Goutum * 1670 * 514
Petrus Jurjensz. * Wolvega * 1667 * 364
Pieter Aebesz., koopman * Harlingen * 1663 * 387
Pieter Jacobsz., schoenmaker * Leeuwarden * 1668 * 492
Pieter Johannesz. * Harlingen * 1664 * 289
Pieter Klaasz. * in de Knijp * 1666 * 235
Pieter Pietersz., bakker * Dokkum * 1665 * 181
Pieter Reinsz., Heringa * Dongjum * 1663 * 68
Pieter Seerpsz., kleermaker * Dokkum * 1664 * 159
Poortinge, Margaretha en Wilhelmina * Steenwijk * 1661 * 129
Popta, Antje Jacobsdr. (x IJsbrand Jeronimusz.) * Leeuwarden * 1626 * 97
Potte Ulkesz. * Oosthem * 1662 * 403
Rein Simonsz. * Joure * 1658 * 498
Reiner Joukesz. * Almenum * 1667 * 427
Reiner Reinersz. de Oude * Noordwolde * 1635 * 461
Rienk Jansz. * Vrouwen Par. * 1655 * 95
Rikst Doensdr. * Vrouwen Par. * 1662 * 395
Rikst Hendriksdr. * Franeker * 1662 * 45
Ring, Aaltje Fransdr. (x Willem Jacobsz.) * Bolsward * 1666 * 344
Ringers, Hendrik (x Stien Eminga) * Harlingen * 1667 * 330
Rinkema, Katharina Schotanus van * Workum * 1666 * 352
Rinnert Tjebbesz. * Staveren * 1665 * 137
Rinsma, Amerentia (x Abraham Overnei) * Sneek * 1668 * 453
Rispens, Gooik Annesdr. (x Ulbe Sippens) * Hijdaard * 1626 * 340
Rispens, Hille * Sneek * 1664 * 440
Rodenrijs, Simon Jansz. * Workum en Haarlem * 1663 * 111
Roelof Hendriksz., dorpsrechter * Mildam * 1648 * 5
Roelof Jans * Bolsward, Leeuw. * 1645 * 253
Rombertus Thomae, burgemeester * Bolsward * 1660 * 15
Romke Harmensz. te Kromwal onder * Burgwerd * 1668 * 415
Romke Jansz. * Dongjum * 1667 * 413
Roorda, Machteld (x Ruurd Feitsma) * Deinum * 1660 * 290
Roukema, Honorius, advocaat * Leeuwarden(?) * 1667 * 326
Sake Gerksz., metselaar * Kollum * 1666 * 239
Sake Ulbesz. Buwalda * Tjerkwerd * 1664 * 222
Sanderen Maximiliaan (x Beatrix Thibault) * Leeuwarden * 1667 * 313
Sanstra, Jan Ruurdsz. * Harlingen * 1667 * 299
Scheltema Sixtus (x Tjemk Ailva) * Bornwerd * 1611 * 435
Scheltinga, Dirk Liviusz. (op veldtocht) * Denemarken * 1659 * 270
Scheltinga, Johannes (x Maria Haarsma) * Gaasterland * 1666 * 499
Scheltinga, Livius Dirksz. (x Anna de Blocq) * * ca. 1660 * 267-274
Schenkel, Joost Hendriksz., chirurgijn * Bolsward * 1664 * 183
Schepper, Aleida (x Gerardus Adius) * 's-Gravenhage * 1662 * 38
Schonius, Adam (x Trijntie Hoitsma) * Leeuwarden(?) * 1662 * 47
Schotanus, Katharina van Rinkema * Workum * 1666 * 352
Siebe Baukesz. * Oudkerk * 1665 * 255
Siebe Jansz. (x Antje Iepesdr. Adama) * Dokkum * 1664 * 149
Siebe Pietersz. * Harlingen * 1662 * 262
Siebe Poppesz. te Salwerd * Franeker * 1667 * 260
Siebrand Egbertsz. gemeensman * Dokkum * 1667 * 420
Siebrand Hesselsz. * Harlingen * 1668 * 473
Sieds Simonsz. * Staveren * 1663 * 36
Sietie Fokkensz. Eringa (x Baartie Hoitema) * Drachten * 1666 * 321
Sietie Siebrandsz. * Joure * 1625 * 227
Sikke Anesz. * Luxwolt * 1629 * 454
Sikke Scheltesz. * Harlingen * 1666 * 155
Simon Brorkesz. * Oudega (H.O.N.) * 1667 * 360
Simon Frederiksz. * Leeuwarden * 1614 * 378
Simon Jansz. Rodenrijs * Workum, Haarlem * 1663 * 111
Simon Klaasz. (x Susanna Klaix) * Leeuwarden * 1662 * 460
Simon Martensz. * ? * 1667 * 413
Siricus Zacheï, secretaris (x Hiske Hiddema) * Jorwerd * 1663 * 162
Sixtus Hommius (x Elisabeth Wiarda) * Bolsward * 1665 * 146
Sjoerd Bartelsz. * Harlingen * 1664 * 202
Sjoerd Saskersz. (R. Kath.) * Franeker * 1662 * 24
Slijp, Adriaan, kapitein * Sneek * 1662 * 165
Staveren Annetie (x Hendricus Davermans) * Eesterga * 1625 * 394
Stientje Vitusdr. Eminga (x Hendrik Ringers) * Harlingen * 1667 * 330
Suffridus Egbertusz. Fabritius (x Maaike Groen) * Heerenveen * 1666 * 266
Tatie Arendsdr. (zuster v. Grietje) * Harlingen * 1666 * 362
Tatie Arendsdr. * Kollum * 1666 * 363
Taeke Hoitesz. Hoitema * Arum * 1619 * 82
Taeke Idsz. * Makkum * 1664 * 210
Terwischa, Hiltje (x Regnerus Frankena) * Wolvega(?) * ? * 451
Terwischa, Sixtus * Heerenveen * 1662 * 29
Teunis Wiegersz., koopman * Dokkum * 1663 * 20
Thibault, Beatrix (x Maximiliaan v. Sanderen) * Leeuwarden * 1667 * 313
Tiet Feikesdr. Jellema * Franeker * 1632 * 265
Tietse Jurjensz., snijder * Wirdum * 1669 * 493
Timeus Johannes, predikant in de * Vlieterpen * 1667 * 449
Tjalling Haaijesz. * Makkum * 1655 * 58
Tjebbe Pietersz. Dreijer * Harlingen * 1657 * 231
Tjerk Joukesz. * Hindeloopen * 1642 * 258
Trijntje Jan-Gossesdr. * ? * 1658 * 74
Ulbe Broersz. Sippens (x Goik Rispens) * Hijdaard * 1626 * 340
Viersen, Ahasverus (x Jeskje Geersma) * Leeuwarden * 1664 * 65
Vilde, Geertruid de (x Joachim Lambertusz.) * Leeuwarden * 1657 * 217
Vincent Hendriksz. * Leeuwarden * 1661 * 22
Vincent Iepkesz. * Leeuwarden * 1649 * 104
Voskuil, ds. Georgius (x Katharina Schotanus v. R.) * Workum * 1666 * 352
Wiarda, Elisabeth Fetsonis (x ds. Sixtus Hommius) * Bolsward * 1664 * 146
Wiebe Annesz., bijzitter * Nijkerk * 1633 * 284
Wiebe Rinkesz. * Nijeholtpade * 1650 * 515
Wiebe Taekesz. * Franeker * 1666 * 279
Wietse Michielsz. * Harlingen * 1667 * 348
Wigle Hesselsz. * Staveren * 1667 * 480
Wiglema, Djurre Gossesz. * Engelum * 1665 * 238
Wilgenrijs, Jan Beernsz. * Leeuwarden * 1667 * 483
Wilhelmus Folkeri, predikant * Jacobi Par. * 1660 * 18
Willem Dirk-Arjensz. * Jacobi Par. * 1656 * 442
Willem Jacobsz. (x Aaltje de Ring) * Bolsward * 1666 * 344
Willem Jansz., koperslager * Workum(?) * 1657 * 188
Willem Joukesz. * Heerenveen * 1665 * 327
Willem Willemsz. de Jonge, pannenbakker * Harlingen * 1669 * 495
Wobbe Wobbesz. * Terwispel * 1659 * 242
Wobbel Aukesdr., weduwe van Hessel * Leeuwarden * 1662 * 4
Wringer, Jan Jansz. (x Jetske Andla) * Franeker * 1666 * 310
Wijkel, Frouk van (x Hessel v. Huigis) * Hichtum * 1667 * 463
IJsbrand Jeronimus (x Antje Popta) * Leeuwarden * 1626 * 97
Zwart, Kornelis * Staveren * 1666 * 213

>> begin

Lijst van TESTAMENTEN voorkomende in band EEE nr. 4 van het Hof Provinciaal (Rijksarchief Leeuwarden) [nu Tresoar toegang 14 inv.nr. 166780]

Abeltie Tiete-Eylertsdr. Kollum * 1679 460
Achlum, Claes Igramz. van (x Yfke Gerritsdr) Leeuwarden * 1670 130
Adius, Johanna (x Hendrick Brunsvelt) Harlingen * 1676 303
Aebe Gieltsz, bijzitter Oudega * 1671 287
Aelcke Michiels Roodkerk * 1675 305
Aelte Michiels Roodkerk * 1675 305
Aesgema, Gossuinus, chirurgijn Leeuwarden * 1680 467
Agge Pierz. Dokkum 1674 243
Aylva, Hylck Leeuwarden * 1675 435
Ayta, Ida Leeuwarden * 1655 88
Alle Watsisz. IJlst * 1667 236
Albert Reijnersz. Harlingen * 1670 34
Allert Hiddesz. Hindelopen * 1678 432
Alma, Wybet (x Jedscke Hania) Morra * 1676 459
Andries Bouuesz. Harlingen * 1672 165
Andries Hommesz. Leeuwarden * 1669 138
Andries Jaijesz., koopman Staveren * 1679 393
Andries Pietersz. Staveren * 1665,* 1670 396
Andries Rinsesz, Ferwerd * 1670 144
Anne Jansz, lakenkoper Leeuwarden * 1666 44
Anne Martensz., schuitmaker Sneek * 1671 180
Anne Wigboltsz. Ternaard * 1672 143
Anthoni Harmanni Costerus,olde preceptor Lat. school Leeuwarden * 1672 224
Antie Gerrijtsdr. Leeuwarden * 1679 473
Antie Michielsdr. Roodkerk * 1675 305
Ate Jacobsz, trekschipper Harlingen * 1674 331
Augustinus Romckesz. Taitzma, chirurgijn Stiens * 1675 300
Aucke Jansz. Kollum * 1669 91
Aucke Jansz, in de groote Westereind Workum * 1650 366
Aucke Jan-Pietersz. Oldeberkoop * 1623 68
Baarda, Franske (x Jacobus Merverda) Arum * 1669 70
Balck, Claas Claasz, burgemeester Franeker * 1677 313
Beernt Beerntsz., linnenwever Franeker * 1670 52
Beijma, Sijtske (x Augustinus Lijklama a Nijeholt) ? * 1666 46
Beijma, Titia (x Verruci) Groningen * 1662 389
Bocke Rintsesz. Sneek * 1675 481
Bockema, Taetske (x ds. Everardus Bornaeus) Leeuwarden? * 1655 250
Boelens, Gatse (x Anna Nederhof) op Hoxwier Mantgum * 1673 399
Boys, Cathalina du (x Wopke Wytsesz. van Talm) Harlingen * 1669 329
Bootsma, flbe (x Tiamck van Wijkei) op Camstra Wirdum * 1669 116
Bordingh, Jacob Florisz. Staveren * 1677 306
Bornaeus, Everardus, predikant (x Taetske Bockema) Leeuwarden? * 1655 250
Bosman, Antie Douwesdr. (x Willem Jacobsz. Schol) Leeuwarden * 1671 37
Botnia, Foockel (x Albert Sibrandt Eininga, grietman) ? * 1662 150
Braack, Symon Cornelisz. Bolsward * 1671 336
Broer Aallesz. 01de Ouwer * 1673 197
Broersma, Tryntie Hansesdr. (x Dirck Pijttersz.) Bolsward * 1679 475
Brongersma, Dijttie (x Egbertus Dominici Deltema) Kollum * 1673 184
Bruinsveld, Hendrik (x Johanna Adius) Harlingen * 1676 303
Buwe Agesz., schoenmaker Workum * 1677 468
Buwe Minnesz., koopman Kollum * 1652 36
Deltema, Egbertus Dominici notaris (x D.Brongersma) Kollum * 1673 184
Dirck Dircksz. Balk * 1669 80
Dirck Dircksz. Oosterend * 1658 325
Dirck Gerbensz. schoenmaker Harlingen * 1667 173
Dirck Clasen Harlingen * 1673 227
Dirck Pijttersz. (x Tryntie Hansesdr. Broersma) Bolsward * 1679 475
Dirck Pyttersz., Harlinger schipper Leeuwarden * 1661 149
Dirck Sioerdsz. Sneek * 1671 135
Doijem, Bauckien (x Jacobus Heurnius) Franeker * 1675 245
Douwe Aebbesz. ? * 1674 309
Douwe Feyckesz. te Dyckhuysum Augustinusga * 1678 361
Douwe Hillesz., grootschipper Harlingen * 1676 418
Douwe Idsen Rispens Bolsward * 1677 315
Douwe Juuckesz. Bolsward * 1672 204
Douwe Meynertsz. Leeuwarden * 1666 192
Douwe Sijbrensz. Workum * 1679 479
Dreijer, Jacob Tiebbesz., koopman Harlingen * 1678 408
Dreijer, Pytter Tiebbesz., koopman Harlingen * 1673 214
Eelcke Freercxz. Langweer * 1673 168
Egbertus Dominici Deltema (x Dijttien Brongersma) Kollum * 1673 184
Eijsma, Gerlant (x Adriaen van Velsen) Bolsward * 1660 28
Eijsinga, Teth Cathrijna Roorda van ? * 1673 157
Eyte Jacobsz. Munnikeburen * 1665 41
Eminga, Albert (x Maria thoe Schwartzenberg en H.) Roordaburgh * 1646 358
Albert Sibrandt (x Foockel van Botnia) ? * 1662 150
Eringa, Focke Fockerisz., oud-secr. v. Small.land N.-Drachten * 1678 437
Evert Jacobsz., schipper Workum * 1675 271
Faber, Pieter, goudsmid Leeuwarden * 1666 121
Feddrick Pietersz. Leeuwarden * 1668 335
Feenstra, Dominicus, advocaat Hof v. Fr. Leeuwarden * 1677 455
Focke Fockerisz. Eringa, oud-secr. v. Small.land N.-Drachten * 1678 437
Folckert Egbertsz. Kollumerzwaag * 1669 110
Frans Hansz. Franeker * 1636 115
Frans Johannesz. Hitsum * 1670 189
Frielsma, Jitie (x dr. Otto Swalue) Leeuwarden * 1664 283
Froucke Hans-Bauckesdr. (wed. v. Roeleff Kiers) Oldetrijne * 1669 206
Gatse Jansen Franeker * 1671 177
Gatse Piersz. Sloten * 1666 17
Geertie Willemsdr. (x Pytter N.) Burum * 1674 242
Gerben Adsersz. Garijp(?) * 1674 241
Gerben Tieerdtsz. Balk * 1680 482
Gerben Thonisz. hallum * 1670 92
Gerck Syptsz. Tadema (x Ebeltie Reitsesdr. Tadema) Oostrum * 1674 263
Gerlof Lolckesz. Wommels * 1678 422
Gerryt Dircxz. ('aen Voswerder clooster') Ferwerd * 1678 320
Gijer, Ruyrdt Claesen Sneek * 1664 119
Gosse Sentsz, koopman Dokkum * 1666 15
Govert Jacobsz. (x Jancke Cornelisdr. Wiersma) Franeker * 1671 53
Gramberringen, Willem Lodowick (x C. M. v. Simonides) Leeuwarden * 1678 429
Gravius, Oene, notaris publicus O * 1666 377
Haentcke Goytiensz. Balk * 1660 112
Haersma, Mathys (x Reyntie Codde) Harlingen * 1669 93
Haersma, Meynert Binnertsz. (x Tryntie Rinckema) Oostermeer * 1674 281
Hania, Jedscke (x Wybet Alma) Morra * 1676 459
Hansma, Joucke Riencxz. * 1674 258
Harcke Taeckesz. Leeuwarden * 1660 154
Haren, Margaretha van (x Allard P. v. Jongestal) Hallum * 1676 338
Hardomans, Suffridus, oud-schepen Leeuwarden * 1670 7
Harinxma, Haringh (x Siuke v. Popkama) Heeg * 1666 11
Harinxma, Lodewyck (x Helena v. Walta) Marrum (op Ponga) * 1668 23
Harmen Pyttersz., hoedenmaker Dokkum * 1669 25
Hebingen, Marten Jansen van Oldemarkt * 1667 48
Heeringa, Eelcke (x Teth v. Roorda) Oosterend * 1596 161
Heercke Epesz. Balk * 1649 194
Heerma, Goslick, oud-kapitein Leeuwarden * 1674 369
Heymans, Matthias Groningen * 1677 301
Hemert, Eustachia van (x Peter v. Quarebbe) Utrecht * 1613 311
Hein Sibrensz. Caegman Workum * 1663 237
Heinema, Hesselus, sergeant Koevorden * 1668 152
Hendrick Jansz. cleynreder Sneek * 1674 208
Hendrick Meijnertsz. Harlingen * 1670 43
Hendrick Rutgersz. (x Bontie Gossesdr. v. Terwisscha) Langezwaag * 1662 78
Heurnius, Jacobus (x Bauckien Doyem) Franeker * 1675 245
Hidde Obbesz. Bolsw Nieuwland 1672 231 en 233
Hilbrandt Hilbrandtsz. Suawoude * 1674 447
Hilbrandt Hilbrandtsz. Tjum * 1670 20
Hille Douwesz. (x Riemcke Sioertsdr. Hoytingaj Schettens * 1667 73
Hindama, Olphardus Nicolai, oud-burgemeester Franeker l{tf8 439
Hoytinga, Riemcke Sioertsdr. (x Hille Douwesz.) Schettens * 1667 73
Holdinga, Doedtie (x Georg thoe Schwartzenberg) Beetgum * 1630 355
Homme Jarighsz. Molkwerum * 1680 442
Hijlcama, dr. Gellius, secretaris v. Lemsterland ? * 1663 257
Jede Hylckesz. Colart, scheepskapitein Harlingen * 1675 426
Jde Jansz., Winters ? * 1660 226
Jmte Sijtsesz. Makkum * 1671 137
Ittersom, Hendrick van (x Cornelia van Welderen) Nijmegen * 1677 277
Jaersma, Tierdt Douwesz. Heeg * 1670 84
Jacob Florisz. Bordingh Staveren * 1677 306
Jacob Haijesz, Dokkum * 1673 203
Jacob Clasen Waelwijck, oud-burgemeester Dokkum * 1680 477
Jacob Tiebbesz. Dreijer, koopman Harlingen * 1678 408
Jacob Ysbrandtsz. koopman Harlingen * 1677 341
Jan Bootesz. Kollum * 1671 145
Jan Diurresz. Bolsward * 1673 234
Jan Gabbesz. aen 't Hooghterp onder Leeuwarden * 1678 424
Jan Hendricxz. Prigge Leeuwarden * 1665 217
Jan Hesselsz. van Steinvoerden (x Martien v. Wijcheren) Sneek * 1670 211
Jan Jansen, trekschipper v. Franeker n.Harlingen Franeker * 1661 114
Jan Jansz., burgemeester Leeuwarden * 1678 449
Jan Jansen, goudsmid Sneek * 1669 1
Jan Jansen Pepergm Oldeholtpade * 1670 319
Jan Cornelisz. Loënga * 1679 484
Jan Lollesz., grootschipper Harlingen * 1670 134
Jan Lollesz. Schraard * 1669 136
Jan Pyttersz. op Scheltema state Ferwerd * 1669 187
Jan Wierdtsz., goudsmid Leeuwarden * 1676 288
Jan Wijbesz. in ' t Meer * 1678 420
Jancke Wopckesz. van Tallum Harlingen * 1678 368
Jarich Gerritsz. van der Lely, goudsmid Leeuwarden * 1668 229
Jarich Jarighsz. Cattepol Molkwerum * 1667 76
Jasper Jellesz. Jupen Leeuwarden * 1672 415
Jelle Hendricxz. Wijnaldum * 1678 260
Jelle Jaensz. Oosterzee Eesterga * 1617 273
Jeltie Obbesdr. Balk * 1678 374
Jeltie Sasckersdr. Leeuwarden * 1675 269
Jeppe Johannesz. Kollum * 1679 384
Jeppe Tiallingsz. (x Sijtscke Sinnema) Dokkum * 1668 63
Jetse Dircxz. op de Poll bij Coninxbuiren onder Harlingen * 1673 207
Jongestall, Allard Pieter van (x Margaretha v. Haren) Ondersma (Hallum) * 1676 338
Joost Dircksz., schoenmaker Harlingen * 1671 175
Joris Jacobsz.,lakengrossier Leeuwarden * 1678 380
Jorrit Diurresz. Wiglama Marsum * 1670 176
Joucke Jollisz. (Doopsgez.) Workum * 1671 132
Joucke Riencxz. Hansma Sneek * 1674 258
Jouck Watsesdr. Sneek * 1667 236
Jupen, Jasper Jellesz. Leeuwarden * 1672 415
Kann, Claes, burgemeester Leeuwarden * 1678 348
Cattepol, Jarigh Jarighsz. Molkwerum * 1667 76
Kiers Roeleff Oldetrijne * 1669 206
Kingma, Ignatius van (x Ida van Meinsma) Zweins * 1671 103
Claes Igramsz. van Achlum (x Yfke Gerritsdr. Croddebosch) Leeuwarden * 1670 130
Claes Claasz. Balck, burgemeester Bolsward * 1677 313
Claes Cornelisz., bakker (Doopsgez.) Harlingen * 1673 444
Claes Minnesz., blockmaecker Harlingen * 1679 463
Claes Tiaerdsz., bakker en burger-vaandrig Leeuwarden * 1665 326
Claeske Cornelisdr. (zuster v. ds. Johannes Cornelisz.) Oostrum * 1656 95
Codde, Reyntie (x Mathijs van Haersma) Harlingen * 1669 93
Colart Jede Hylckesz., scheepskapitein Harlingen * 1675 426
Cornelis Egbertsz., schipper en stuurman Harlingen * 1657 124
Cornelis Jarighsz., Koudum * 1671 410
Cornelis Claesz. Workum * 1667 122
Costerus, Anthoni Harmanni, olde-preceptor der Latynse school Leeuwarden * 1672 224
Crabbe, Beernt, chirurgijn Dokkum * 1638 264
Crans, Emcktie (x Gabriel Schuringa) Leeuwarden * 1678 421
Croddebosch, Yfke Gerritsdr. (x Claes Igramsz. v. Achlum) Leeuwarden * 1670 130
Lambert Pijttersz. Steggerda * 1668 213
Lauswolt, dr. Henricus Leeuwarden * 1669 156
Lelij, Jarich Gerritsz., goudsmid Leeuwarden * 1668 229
Lense Willemsz. Oostermeer * 1668 42
Leij, Philips Jansz. van der Amsterdam * 1656 350
Lieuwe Hendricxz. Franeker * 1671 185
Lolle Aggesz. Haskerdijken * 1679 465
Lolle Aggesz. Workum * 1677 450
Lolle Pijttersz., oud 19 jaren Arum * 1638 274
Luidum, Ycke Gerbensdr. (x Johannes Rodenhuijs) Rauwerd? * 1671 218
Luijtien Aemilij Balk * 1668 372
Lijcklama à Nijeholt, Augustinus (x Sijtscke Beijma) Oost-Stellingwerf * 1666 46
Marten Jansz. van Hebingen Oldemarkt * 1667 48
Matthias Heijmans Groningen * 1677 301
Meij, Willem Jansz., beeld- en steenhouwer Harlingen * 1675 278
Meilsma, Rienck Abbesz. Pingjum * 1674 295
Meijnne Hendricxz. Sloten * 1671 129
Meijnert Binnertsz. Haergma (x Tryntie Piersdr. Rinckama) Oostermeer * 1674 281
Meijnert Cornelisz. Staveren * 1670 345
Meinsma, Ida (x Ignatius van Kingma) Zweins * 1671 103
Melle Cornelisz., uitdrager Harlingen * 1677 285
Merverda, Jacobus, mederechter (x Franske Baarda) Arum * 1669 70
Metske Auckesz. op de Uytterdycken onder Kollum * 1665 391
Munckendam, Sibrandus predikant Oosterwierum 1672 196
Nanne Cornelisz., schoenmaker (x Dieuwke Henrici Schotanus) Leeuwarden * 1670 108
Nauta, Anna van (x Haentie Teppema) Sneek * 1669 86
Nederhoff, Anna van (x Gatse Boelens) op Hoxwier Mantgum * 1673 399
Ocke Johansz. Makkum * 1663 61
Oostergae, Feickien Haringsdr. (x Jan Jansz. goudsmid) Sneek * 1669 1
Oosterzee, Jelle Jaensz. Eesterga * 1617 273
Paludanus, ds. Theodorus (x Petronella Valerij) Harlingen * 1670 221
Peperga, Jan Jansz. Oldeholtpade * 1670 319
Pieter Ariensz. Berlikum * 1669 39
Pieter Freercxz. Sneek * 1664 169
Pieter Jansz. Leeuwarden * 1674 266
Pieter Clasen Seksbierum * 1667 77
Pieter Tiebbesz. Dreyer koopman Harlingen * 1673 214
Poppe Wijmertsz., koopman Workum * 1648 252
Poppinge, Tiepke Tiaerdtsz. Franeker * 1678 314
Prigge, Jan Hendricxz. Leeuwarden * 1665 217
Reen, Sioerdtie Hettesdr. (x Thomas Jansz. Wigmana) Lutkewierum * 1677 412
Reyner Jouckesz. Burum * 1671 128
Reynsen Watsesz. IJlst * 1667 236
Riemer Theunisz., koopman Leeuwarden * 1672 347
Rienck Abbesz. Meylsma Pingjum * 1674 295
Rignier Gerloffsz. Leeuwarden * 1654 141
Rinckama, Tryntie Piersdr. (x Meynert Pinnertsz. Haersma) Oostermeer * 1674 281
Rinse Jansz., huisman Wijnaldum * 1668 33
Rispens, Douwe Idsz. Bolsward * 1677 315
Rodenhuis, Johannes (x Ycke Gerbensdr. Luidum) secr. v. Rauwerderhem * 1671 218
Roeleff Andriesz., herbergier Wolvega ? * 1670 55
Rommert Clasen Sneek * 1673 249
Roorda, Carel van (x Lucia van Wissema) op Friesma Idaard * 1668-'73 5, 104, 147
Roorda, Teth van (x Eelcke van Heeringa) Oostereind * 1596 161
Roorda van Eijsinga, Teth Cathrijna * 1573 157
Rosema, Tamme Sijbema van Kollum * 1670 9
Rutger Eelckesz., oud-vaandrig Leeuwarden * 1670 49
Ruyrdt Claesen Gijer Sneek * 1664 119
Scharijer, Jurrien op de Grachtswal Leeuwarden * 1676 333
Schelte Jochemsz. Franeker ? * 1678 314
Scheltinga, Johannes van, kapitein v.e. comp. te voet ? * 1672 256
Scheltinga, Cunira (x Willem van Viersen) Leeuwarden * 1665 406
Scheltinga, Petrus van ? * 1672 254
Schol, Willem Jacobsz. (x Antie Douwesdr. Posman) Leeuwarden * 1671 37
Schotanus, Bernardus professor (x Anna Catharina Althusen) Leiden * 1652 290
Schotanus, Dieuwke Henricusdr. (x Nanne Cornelisz.) Leeuwarden * 1670 108
Schuringa, Gabriel (x Eincktie Crans) Leeuwarden * 1678 421
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Georg (x Doedtie v. Holdinga) Beetgum * 1630 355
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Maria (x Albert v. Eminga) Roordaburgh * 1646 358
Sibbel Allesdr. ? * 1668 372
Sijbe Bauckesz. Oudkerk * 1669 2
Sijbe Pijtersz. Sneek * 1669 81
Sijbema van Rosema, Tammo Kollum * 1670 9
Sijbren Aeggesz. Abbega * 1669 89
Simonides, Catharina Maria van (x Willem L. v. Gramberringen) ? * 1678 429
Simon Cornelisz. Braack Bolsward * 1671 336
Simpck Claesdr. Makkum * 1669 66
Sinnema, Sijtscke (x Jeppe Tiallingsz) Dokkum * 1668 63
Sijtse Ooddesz. Makkum * 1673 220
Sijtske Allertsdr. Dokkum * 1669 140
Sijuwes Rennertsz. Kortezwaag * 1667 472
Sjoerd Hiddesz. Scharsterbrug * 1669 216
Sjoerd Jnnesz. (Doopsgezind) Franeker * 1666 3
Sjoerd Lollesz. Oudega (W) * 1669 97
Sjoerd Pijbesz., Wiarda Staveren * 1658 59
Sjoerd Tierds Suirger [of: cherger?] Harlingen * 1670 126
Siouck Allesdr. (x Luytien Aemilij) Balk * 1668 372
Spanga, Jacobus van Makkum * 1679 453
Staveren, Jacob Andriesz., koopman Amsterdam * 1679 393
Staveren, Pieter Andriesz., koopman Amsterdam * 1679 393
Swalue, dr. Otto (x Jitie Frielsma) Leeuwarden * 1664 283
Tadema, Gerck Syptsz. (x Flioltie Reitsesdr. Tadema) Oostrum * 1674 262
Taco Sijtsesz. Joure * 1673 239
Taecke Beernsz., vroedsman Leeuwarden * 1677 343
Taitzma, Augustinus Romckesz., chirurgijn Stiens * 1675 300
Tallum, Jancke Wopckesz. van Harlingen * 1678 368
Talm, Wopke Wijtsesz. van (x Cathalina du Boijs) Harlingen * 1669 329
Teppema, Haentie (x Anna van Nauta) Sneek * 1669 86
Terwisscha, Bontie Gossesdr. van (x Hendrick Rutgersz.) Langezwaag * 1662 78
Thomas Jansz. Wigmana (x Sioerdtie Hettesdr.Reen) te Rien onder Lutkewierum * 1677 412
Thijssen, Johannes, ontvanger v.d. genegotieerde pen. v. Fr. Leeuwarden? * 1678 456
Tiaerd Wijbesz. Oosthem * 1668 363
Tiaerd Wijtsesz. Veenwouden * 1666 166
Tialle Ewertsz. Dronrijp * 1669 107
Tiallingh Piersz. Oldemirdum * 1671 182
Tiebbe Sipckesz. (x Feickien Haringsdr. Oostergae) Sneek * 1669 1
Tieets Obbesdr., geestelijke in 't klooster Heilige Geest Bolsward * 1582 14
Tiepke Tiaerdtsz. Poppinge Franeker * 1678 314
Tierdt Douwesz. Jaersma Heeg * 1670 84
Tomas Reynersz. Staveren * 1670 74
Tryntje Gerritsdr. Leeuwarden * 1679 473
Tryntje Riencxdr. (oud 44 jaren) Anna Par. ? * 1662 199
Uma, Wilhelmus, burgemeester Dokkum * 1667 153
Velsen, Adriaen van (x Gerlant v. Eysma) Bolsward * 1660 28
Velsen, Dirk van, ruiter onder Schwartzenberg Warga * 1665 32
Verruci (x Titia van Beyma) Groningen * 1662 389
Viersen, Willem van (x Cunira van Scheltinga) Leeuwarden * 1665 406
Vries, Wouter Lambertsz. de Leiden * 1649 24
Waelwijck, Jacob Clasen, oud-burgemeester Dokkum * 1680 477
Walta, Cornelia (x Lodewijck van Harinxma) op Ponga Marrum * 1668 23
Waijn, Antie Tüenisdr. (x Wouter Lambertsz. de Fries) Leiden * 1649 24
Weideren, Cornelia van (x Hendrick van Ittersom) Nijmegen * 1677 277
Wemerus, ds. Johannes Marrum en W.-Nijkerk * 1673 170
Wiaerda, Sioerd Pijbesz. Staveren * 1658 59
Wijbe Eelkesz. Lieuwesz. Leeuwarden * 1642 58
Wijbe Lieuwesz. Makkum * 1679 431
Wijbe Wijbesz. Staveren * 1669 57
Wijbet Jansz. Dokkum * 1666 376
Wijbren Jansz., koopman Harlingen * 1675 387
Wijcheren, Martien Jansdr. (x Jan Hesselsz. v. Steinvoerden) Sneek * 1670 211
Wyger Theunisz. Dokkum * 1681 485
Wyger Wijmersz. Buitenpost * 1658 200
Wiglama, Jorrit Diurresz. Marsum * 1670 177
Wigmana, Thomas Jansz. (x Sioerdtie Hettesdr. Reen) te Rien Lutkewierum * 1677 412
Wijkel, Tiamck van (x Abbe van Bootsma) op Camstra Wirdum * 1669 116
Wijtse Auckesz. Heerenveen? * 1676 298
Wijtse Jansz. Boornbergum * 1661-'68 84 en 85
Willem Baartesz., smid Heerenveen * 1663 276
Willem Jacobsz. Schol (x Antie Douwesdr.Bosman) Leeu warden * 1671 37
Willem Jansz. van der Mey, beeld- en steenhouwer Harlingen * 1675 278
Willem Lodowick van Gramberringen (x Catharina Maria v. Simonides) Leeuwarden * 1678 429
Winters, Jde Jansz. Wolvega? * 1660 226
Wissema, Lucia van (x Carel van Roorda) op Friesma Idaard * 1668-'73 5, 101 en 147
Wopke Wytsesz. van Talm (x Cathalina du Boijs) Harlingen * 1669 329
Wouter Lambertsz. de Fries (x Antie Tuenisdr. Waijn) Leiden * 1649 24
------------------------------------------------------------------------------------------

>> begin

Lijst van TESTAMENTEN voorkomende in band EEE nr 5 van het Hof Provinciaal (Rijksarchief Leeuwarden) [nu Tresoar toegang 14 inv.nr. 16781]

Abbema, Jisck (x Schelte Poppesz.) Hallum * 1679 185
Abbema, Titia van (x dr. Cornelius Viglius, secr.v. Ferw.dl.) Leeuwarden * 1685 186
Abel Jansen, koopman Kollum * 1683 381
Adam Sonius, collecteur v.d. Hollandse bieren Leeuwarden * 1680 9
Adema, Douwe Douwesz., koopman (x Jeltje Meynertsdr.) Franeker * 1685 329
Aebe Pijtersz., koopman (x Trijntie Joostes Heins) Harlingen * 1690 396
Aelua, Sibbel van (x Taecke Bauckesz.te Tierkwerd) Tjerkwerd * 1611 284
Aemilius Stephani, notaris publicus (= Melle Steffensz) Kollum * 1682 206
Aesgema, Gosuinus (x Anna Reynsdr. Hillema) Harlingen * 1670 5
Aesgema, Yetske (x dr. Justus Schevola) Leeuwarden * 1685 156
Aggema, Adolf Johan van (vgl. fol. 343 en 344) Bolsward * 1690 ? 335
Aggema, Electa Catharina van (x Adolf Sixtus Clant) ? * 1690 343
Aggema, Catharina van (x Johan Eijsinga van Loo) Leeuwarden * 1690 343
Agricola Homme (x Acke Jansdr. Coppens) in de Knijpe * 1685 221
Ahasverus Coops, veerschipper (x Geyske Jansdr.) Sneek * 1682 213
Aylva, Gerlanda van (x Jonannes Hendricus de Wolff) ? * 1679 21
Aylva, Sibbel van (x Taecke Bauckesz.) Tjerkwerd * 1611 284
Aylva, Tiepcke van Menaldum * 1681 60
Ayta, His van Leeuwarden * 1678 89
Accama, Simon, predikant (x Aeltie Baettesdr. v. Nyholdt) Burum * 1692 418
Albertie Jansdr., ongehuwd Leeuwarden * 1691 459
Algera, Jacob Pijtersz. (x Lijsbeth Lieuwesdr.) Bolsward * 1687 460
Alle Annesz. Hempens * 1683 218
Andringa, Antie van (x Saco van Teyens) Beetsterzwaag * 1683 208
Andringa, Regnerus van (x Dettien Lijclama) Oldeboorn(?) * 1683 232
Anne Engbertsz. (x Bontie Bruchtsdr.) Langezwaag * 1674 163
Anne Reijtiesz. (x Anna Broersdr.) Hindeloopen * 1668 158
Ansche Tietesz., grootschipper (x Wypck Aggesdr.) Warns * 1692 431
Antie Holckesdr., ongehuwd Bolsward * 1679 39
Arensma, Gysbertus van (x Catharina van Walta) Oudkerk * 1624 1
Arien Lenartsz., olde vrijer Vrouwen par. * 1680 29
Arnoldus Poppius (Jellema) Kollum * 1613 235
Ate Feddesz. (x Wijtske Hubertsdr.) Sneek * 1688 357
Aucke Wijtsesz., vrijgezel Welsrijp * 1681 61
Baarda, Ulbe Rienxz. (x Ulckien Taeckisdr.) * 1690 340
Banga, Minckien Eelckesdr. (x Oltmannus Laelibloem) Leeuwarden * 1688 269
Barber Doijesdr. Dokkum * 1682 136
Baucke Claesen, tichelaar (x Tryntie Gerrijtsdr.) Herbaaijum * 1685 298
Beima, Sipke Iedesz. (x Jaantie Heresdr.) Arum * 1688 257
Belten, Levina van (x Johannes Feijesdr. Win ter) Balk * 1683 249
Bilcker, Sijmen Clasen (x Marijtie Evertsdr. Kuijck) Makkum (Statum) * 1681 50
Boltsma, Nieske Haijesdr. (x Minne Botesz.van Dempens)Leeuwarden * 1679 125
Bootshaeck, Maritjen Freerckx (oude bejaerde dochter) Enkhuizen * 1680 273
Botnia, Helena van (x Watzo van Burmania) Dronrijp * 1692 402
Botte Jansz., commandeur op de Groenlandse walvisvangst Workum * 1679 185 * 1685 220
Broersma, Age ontvanger (x Tieetske Ruyrdsdr.) Oosthem * 1692 407
Brongersma, Sepckien (x Epeus Joachimi) Leeuwarden * 1685 198
Bruinsvelt, Franciscus, oud-rentmeester Leeuwarden * 1680 204
Brunsvelt, Teodorus, medicus (x Titia van Hottinga) Leeuwarden * 1678 97
Burgesius, Jochimus, J.U.D. (x Johanna van Hottinga) Dokkum * 1682 149
Burmania, Barbera van (x Gerrold Ruyrd Juckema van Burmania) Kambuur * 1684 153
Burmania, Rints van (x Fredrick van Grovestins) Leeuwarden * 1684 221
Burmania, Ruijrd Juckema van (x Barbera van Burmania) Kambuur * 1684 153
Burmania, Susanna van (x Pieter van Harinxma thoe Sloten) Leeuwarden * 1690 399
Burmania, Watzo van, kolonel en kapitein (x Helena v. Botnia) Dronrijp * 1692 402
Dempens Minne Botisz(x Nieske Haijesdr. Boltsma) Leeuwarden * 1679 125
Diorre Jacobsz. (x Grietie Jansdr.) Anna Parochie * 1674 66
Dirck Auckesz. te Warfstermolen Burum * 1682 106
Dirck Harmensz., mr. korfmaker (x Sijbrigh Thysdr.) Leeuwarden * 1682 83
Dirck Hesselsz., schoenmaker (x Aeltie Freercksdr.) Harlingen * 1675 41
Dirck Linsesz. (x Antie Lipkesdr.) Drachten * 1686 449
Doede Sipkesz. Hoitema (x Grietie Jacobsdr. de Lange) Harlingen * 1686 332
Doijs, Helena van (x Douwe Fevo van Roorda) Nijland * 1681 239
Douwe Douwesz. Adema, koopman !x Jeltie Meynertsdr.) Franeker * 1685 329
Douwe Meijnertsz. Leeuwarden * 1678 261
Drenhuysen, Margrieta (x Gellius Gratama) Leeuwarden 1692 426
Eelcke Gepckesz. (x Aeltie Aggesdr. Loocksma) Sneek * 1678 19
Eelcoma, Eelcke Rinnertsz. (x Rinske Sioerdtsdr.) Harlingen * 1681 70
Eelcoma, Claes van, koopman Harlingen * 1681 160
Eelcoma, Rinnert Eelckesz., koopman Harlingen * 1681 72
Eijse Aatisz. Ruijtenbach, mr. glasschilder (x Stijntie Melchers) Sneek * 1692 454
Eminga, Frans van (op Sijthiemastate) Hallum * 1694 463
Eminga, Frouck van (x Ludovicus Buigers) Leeuwarden * 1679 54
Eminga van Loo, Johann (x Catharina van Aggema) Leeuwarden * 1690 343
Engeltje Jansdr. Stint Bolsward * 1693 426
Enne Keimpesz. Znnema (te Bons) IJsbrechtum * 1613 420
Ennema Enne Keimpesz. (te Bons) IJsbrechtum * 1613 420
Ens, Reiner Fransz, vroedsman en vleeshouwer Franeker * 1680 44
Epeus Joachimi (x Sepckien Brongersma) Leeuwarden * 1685 198
Eringa, Focco Fockens secr. v. Small.land (x Jeltie Teijens) Beetsterzwaag * 1691 429
Fedde Auckesz. Schierhuis (x Riemcke Jouckesdr.) Hallum * 1679 25
Fedde Gerrytsz. Munnickhuys huysman Winsum * 1689 361
Fedrick Eemmesz. [te Bockum onder Nes) Akkrum * 1671 174
Feijckema, Here Feijckesz., burgemeester IJlst * 1680 57
Phelten, Johannes, lakenkoper (x Fopck van Hoytema) Sneek * 1674 23
Philippus Mattheus, prof. dr. (medicijnen) Franeker * 1690 333
Fock Goijckes Staveren * 1683 116
Focco Fockensz. Eringa, secr. v. Small.land (x Jeltie Teijens) Beetsterzwaag * 1691 429
Gale Galisz. (x Jancke Jacobsdr.) Harlingen * 1687 414
Gangelot Upckesz. Hooghacker (x Antie Kingma) Leeuwarden * 1681 151
Gellefs Joannesz., bergervaerder Harlingen * 1688 301
Gerloff Johannesz. (x Ucke Sierxdr,) Harlingen * 1690 308
Gerrijt Gossesz. (x Bauck Pytersdr.) Hantumhuizen * 1682 251
Gerrijt Hendrixz., boekweitmaker Dokkum * 1679 373
Gerrijt Hijlckesz. (x Perck Sijboltsdr) Molkwerum * 1655 179
Geus, Lucas Jacobsz. de, rentmeester (x Antie Clasesdr.) Leeuwarden * 1676 103
Glins, Edzardt van Dronrijp * 1682 247
Goslinga, Johan van, grietman v. Fran.dl. (x Fedd S. v. Camminga) Dongjum * 1687 289
Govert Douwesz. (x Foockel Bauckesdr.) Workum * 1669 390
Gratama, Gellius (x Margrieta Drenhuysen) Leeuwarden * 1692 426
Grettinga, Simon, apotheker (x Dina Abesdr.) Harlingen * 1691 394
Grovestins, Fredrick (x Rints van Burmania) Leeuwarden * 1684 221
Haije Jansz., houtkoper (x Elisabeth Joosten Heijnsdr)Harlingen * 1676 31
Hans Johannesz. ? * 1668 58
Harinxma thoe Sloten, Pieter van (x Susanna v. Burmania) Leeuwarden * 1690 399
Hartman Jarigsz., dorpsrechter en ontvanger (x Aeffke Hijlaard Jeldertsdr.) * 1683 147
Heymans, Wibrandus Huizum * 1678 121
Hellen, Isaac van der, bankhouder (x Catharina Schut(Leeuwarden * 1688 255
Hemminga, Aeiso van, Gedeputeerde Staat v. Friesland Beetsterzwaag * 1689 316
Hemminga, dr. Wigerus advocaat Beetsterzwaag * 1681 51
Hendrick Folckertsz. 't Hoen (x Machteld Folckertsdr.)Anna Parochie * 1677 88
Hendrick Gerrijtsz. (x Maijke Wijtsesdr.) Harlingen * 1690 457
Hendrick Roelifsz., koopman (x Pytie Jacobsdr.) Harlingen * 1684 346
Hendrick Sijbesz. Hooghacker Leeuwarden * 1683 145
Hendrick Wopckesz. (x Siewertie Pietersdr.) Staveren * 1680 48
Here Feyckesz. Feijckema, burgemeester IJlst * 1680 57
Heslinga, Claes Sibrandtsz. (x Teth Hobbesdr. Hiddinga) Marsum * 1678 34
Hiddinga, Teth Hobbesdr. (x Claes Sibrandtsz. Heslinga) Marsum * 1678 34
Hillema, Anna Reynsdr. (x Gosuinus Aesgama) Harlingen * 1670 5
Hoen, Hendrick 't (x Machteld Folckertsdr.) Anna Parochie * 1677 88
Hoitema, Doede Sipkesz. (x Grietje Jacobsdr. de Lange) Harlingen * 1686 332
Hoitema, Fopck van (x Johannes Phelten) Sneek * 1674 23
Holwerda, Joannes Phocilides professor (x Maijcke Pybinga) Franeker * 1674 313
Homminga, Ulbe Auckesz. (x Bot tie Bottesdr. Saarda) Tjerkwerd * 1684 435
Hooghacker, Gangeloft Upckesz. (x Antie Kingma) Leeuwarden * 1681 151
Hooghacker, Hendrick Sijbesz. Leeuwarden * 1683 145
Hooghacker, Sijbe Upckesz. Leeuwarden * 1683 145
Hoogeveen, Willem Hylckesz. (x Annetien v. d. Wijngaerdt) Leeuwarden * 1679 118
Hotse Doitsesz., (x Tryntie Ruyrtsdr.) ? * 1677 101
Hottinga, Johanna van (x Douwe van Walta) Franeker * 1674 310
Hottinga, Titia van (x Teodorus van Brunsvelt) Leeuwarden * 1678 97
Idtsma, Jan Clasen (x Hijlckien Keijmpesdr. Innema) Vrouwen Parochie 1683 422
Ilpendam zie Ulpendam
Innema, Hijlckien Keijmpesdr. (x Jan Clasen Idtsma) Vrouwen Parochie * 1683 422
Isaack Hansz. (x Macheltie Fockisdr.) Leeuwarden * 1682 359
Jacob Aertsz. (x Trijntie Aerjensdr.) Harlingen * 1685 354
Jacob Albertsz. (x Pierk Doijtiesdr.) Workum * 1691 376
Jacob Joannesz. (x Jesel Saeckesdr.) Nijehaskerschans * 1666 99
Jacob Claesen Woelwijk (x Aeltie Florusdr.) Dokkum * 1687 460
Jacob Pijtersz. Algera (x Lijsbeth Lieuwesdr.) Bolsward * 1687 325
Jacob Tiebbesz. (IJlst) (x Antie Tiercksdr. Tinga) Heerenveen * 1690 325
Jan Diurresz., mr. touwslager (x Welmoed Ulpendam) Bolsward * 1683 161
Jan Gerloffsz., grootschipper (x Hebbeltie Sijbesdr) Harlingen * 1691 377
Jan Gerritsz., mr. backer (x Trijntie Ruijrdtsdr.) Workum * 1691 440
Jan Johannesz, Metslawier(?) * 1676 63
Jan Clasen Klooster Lidlum * 1684 194
Jan Clasen Idtsma (x Hijlckien Keijmpesdr. Innema) Vrouwen Parochie * 1683 422
Jan Cornelisz. Wiersma, oud-bouwmeester Leeuwarden * 1682 111
Jan Pietersz. (x Saepcke Nanningsdr.) Anjum * 1681 74
Jan Saeckelesz. Bolsward * 1691 388
Jan Sijmonsz. (x Eelck Zalingsdr.) Leeuwarden * 1680 45
Jan Simonsz. (x Mettie Jochumsdr.) Leeuwarden * 1680 27
Jan Willemsz. van der Mei Harlingen * 1683 153
Jelle Wijbesz., schipper v. Heerenveen Sneek Heerenveen * 1683 114
Jellema Arnoldus Poppius Kollum * 1613 235
Jelmer Dircksz. Hindeloopen * 1685 176
Jetske Hansesdr., bedaegde vrijster Lollum * 1690 416
Jielie Jansen z. Kollum * 1693 438
Jillis Taeckesz., chirurgijn (x Sijtske Sipkesdr. Leeuwarden * 1689 433
Johannes Feijesz. Winter (x Levina v. Belten) Balk * 1683 249
Jor(r)it Jacobsz., rentmeester en havencollecteur Hindeloopen * 1688 292
Camminga, Fedd Sophia van (x Johan van Gos1inga) Dongjum * 1687 289
Camp, Igo (x Siouck Joannesdr,) Wommels * 1685 241
Canter, Franciscus (x Aeltie Noordenbos) Leeuwarden * 1680 131
Keimpe Pijttersz. (x Eelck Lammertsdr.) Dronrijp * 1684 189
Kingma, Antje (x Gangeloft Upckesz. Hooghacker) Leeuwarden * 1681 151
Claes Diorresz., wagenmaker (x Hebij Wijbrandtsdr.) Kollum * 1672 133
Claes Edesz. (x Hiscke Taeckesdr.) Makkum * 1685 214
Claes Haijkesz., smackschipper (x Elck Yskesdr.) Workum * 1684 319
Claes Huibertsz. (x Geertie Jacobsdr.) Harlingen * 1669 15
Claes Jansz. Valcken, brouwer Harlingen * 1660 76
Claes Sijbrandtsz. Heslinga (x Teth Hobbesdr. Hiddinga) Marsum * 1678 34
Clant, Adolf Sixtus (x Electa Catharina v. Aggema) ? * 1690 343
Knijff, Willemke (x Abelus Siccama notaris) Harlingen * 1689 349
Coppens, Acke Jansdr. (x Homme Agricola) Knijpe * 1685 224
Cornelis Eylisz. Knijpe * 1684 142
Cornelius Viglius, secr. v. Ferw.dl. (x Titia Abbema) Leeuwarden * 1685 186
Crabeels, Maria Françoise (x Goslyck Scheltinga) Dantumawoude (op Donia) * 1687 262
Kuijck, Marijtie Evertsdr. [x Sijmen Clasen Bilcker)Makkum (te Statum) 1681 50
Laan, Nicolaus v. d., advocaat (x Anna v. Staester) Weidum * 1684 237
Laeijbloem, Ollmannus (x Minckien Eelckesdr. Banga) Leeuwarden * 1688 269
Lange, Grietje Jacobsdr. de (x Doede Sipkesz-Hoitema) Harlingen * 1686 332
Langhwart, Wibrandus advocaat Leeuwarden * 1688 362
Lauswolt, Martijntie, Beetsterzwaag * 1678 464
Lelij, Frederic v. d. goudsmid (x Ynske Ockma) Leeuwarden * 1684 199
Lieuwe Sijtsesz. (x Tietske Sioertsdr.) Valom * 1671 53
Lijclama, Dettien (x Regnerus v. Andringa) Oldeboorn(?) * 1683 232
Lolcke Sijttiesz. (x Aaff Joannesdr.) Parrega * 1689 367
Loo, Johann Eminga van (x Catharina v. Aggema) Leeuwarden * 1690 343
Loocksma, Aeltie Aggesdr. (x Eelcke Gepckesz.) Sneek * 1678 19
Louw Heerckesz., koopman (x Maijcke Intesdr.) Bolsward * 1691 370
Lucas Jacobsz. de Geus, rentmeester (x Antie Clasen) Leeuwarden * 1676 103
Luijrsma, Anthonius, boekverkoper Leeuwarden * 1693 452
Maritjen Freerckxdr. Bootshaeck, oude bejaerde dochter Enkhuizen * 1680 273
Matthaeus, Philippus, prof. dr. Franeker * 1690 333
Meij, Jan Willemsz. van der Harlingen * 1683 153
Meijnert Piersz., sergiant onder kap. Coetz Leeuwarden * 1690 385
Meijontzma, Sibella (x Isaac de Schepper) Buitenpost(?) * 1688 266
Melle Steffensz. (= Aemilius Stephani), notaris Kollum * 1682 206
Minne Botisz. Dempens, lakenkoper (x Nieske Boltsma) Leeuwarden * 1679 125
Molle Jeensz, lakenkoper (x Siouckjen Sijtsesdr.) aen het Jonckerslandt * 1681 275
Munnickhuys, Fedde Gerrytsz., huysman Winsum * 1689 361
Nijholdt, Aeltie Baettesdr. (x ds. Simon Accama) Burum * 1692 418
Noordenbos, Aeltie (x Franciscus Canter) Leeuwarden * 1680 131
Obbe Gatsesz. Makkum * 1683 295
Oene Dirxz. (x Ibel Johannesdr.) op Hellingha Hantum * 1691 409
Oesten, Otto van Leeuwarden * 1692 406
Ockma, Ynske Nannesdr. (x Frederic v. d. Lelij) Leeuwarden * 1684 199
Pijbinga, Maijcke Wijbesdr. (x prof. dr. Joan Ph. Holwerda) Franeker * 1687 313
Pijter Adriaensz. v. d. Sluys (x Neeltie Cornelisdr.) Hemelum * 1687 191
Pijter Albartsz., mr. bakker Leeuwarden * 1690 392
Pijter Formersz. (x Bauck Lieuwesdr.) Wetsens * 1670 17
Pijter Hennesz., mr. bakker en koopman Dokkum * 1690 372
Pijter Jacobsz., ontvanger v. Westdongeradeel Nijehuis * 1678 32
Pijter Mincksz. Pingjum * 1690 368
Pijter Obbesz. (x Tryntie Rienxdr.) Wanswerd * 1681 135
Poppe Symonsz. Staveren * 1676 442-446
Poppinga, Tiepke Tierdsz., rentmeester (x Geertruida de Vries) Franeker * 1689 307
Raarda, burgemeester (x Antie Lenardtsdr. Terwoldt) Workum * 1680 85
Regnerus Jouconis, med. dr. (x Temtien Wybesdr.) Staveren * 1678 80
Rein Lolckesz., lid v. d. vroedschap (x Tryntie Sipkesdr.)Harlingen * 1686 299
Reiner Fransz. Ens, vleeshouwer en lid v. d. vroedschap FraneV.er * 1680 44
Reijntien Tiallinghsz. Balk * 1687 321
Rienck Wijntiensz. Bolsward * 1686 264
Right Eylisdr. Knijpe * 1684 142
Rinnert Eelckesz. Eelcoma, koopman (x Rinske Sioerdtsdr.) Harlingen * 1681 70
Rispens, Sioertie (x dr. Tiberias Thomae, advocaat) Leeuwarden * 1682 138
Romcke Benedictusz. (x Siucke Nolckesdr.) Harlingen * 1688 364
Romcke Ymesz. (x Trijntie Jansdr.) Berlikum * 1689 358
Roorda, Douwe Feyo van (x Helena van Doijs) Nijland * 1681 239
Roorda, Douwe Feyo van (x Rixt van Scheltema) Nijland * 1688 348
Ruirdt Martensz. (x Doetje Haringsdr.) Makkum * 1687 259
Ruijrdtsma, Cornira (x dr. Wigerus Stania) Dokkum * 1692 412
Ruytenbach, Eijse Aatisz. mr. glasschilder (x Styntie Melchers) Sneek * 1692 454
Saarda, Bottie Bottesdr. (x Ulbe Auckesz. Homminga) Tjerkwerd * 1684 435
Schagen, Hendrick van (x Tryntie Jansdr.) Kollum * 1683 381
Schelte Poppesz. (x Jisck van Abbema) Hallum * 1679 185
Scheltema, Rixt van (x Douwe Feyo van Roorda) Nijland * 1688 348
Scheltinga, Goslyck van (x Maria Françoise Crabeels)Dantumawoude * 1687 262
Schepper, Isaac de, grietman (x Sibbella v. Meijontzma)Buitenpost(?) * 1688 266
Schevola, dr. Justus, conrector (x Yetske Asgema) Leeuwarden * 1685 156
Schierhuis, Fedde Auckesz. (x Riemcke Jouckesdr.) Hallum * 1679 25
Schut, Catharina (x Isaac van der Hellen) Leeuwarden * 1688 255
Sijbe Eabesz., wijdtschipper (x Ydtie Huijbertsdr.) Harlingen * 1680 196
Sijbe Upckesz. Hooghacker Leeuwarden * 1683 145
Sijble Haringsz., predikant Gaastmeer * 1628 108
Sijtske Wiltiesdr. Leeuwarden * 1687 283
Sijmen Clasen Bilcker (x Marijtie Evertsdr. Kuijck) Makkum(Statum) * 1681 50
Siedtsz. (x Jantien Douwesdr.) Staveren * 1683 177
Sytsesz. (x Sibbeltie Idsesdr.) Weidum * 1681 123
Siccama, Abelus, notaris (x Willemke Knijff) Harlingen * 1689 349
Sicke Scheltesz., koopman (x Jancke Harckesdr,) Harlingen * 1667 4
Sipke Iedesz. Beima (x Jaantie Heresdr.) Arum * 1688 257
Sluijs, Pieter Adriaensz. van der (x Neeltie Cornelisdr.) Hemelum * 1687 191
Sonius, Adam, collecteur-generaal der Hollandse bieren Leeuwarden * 1680 9
Spangha, Beertien Wolvega * 1680 226
Spitholdt, dr. Gosuinus, advocaat Leeuwarden * 1678 280 286
Sprongh, Cornelis (x Johanna Maria Wittert) Leiden * 1671 16a 173
Staester, Anna van (x Nicolaus v. d. Laan) Weidum * 1684 237
Stania, dr. Wigerus (x Cornira Ruijrdtsma) Dokkum * 1692 412
Stellinghwerff, Jancke (x Etevus Terwolt, predikant) Schettens * 1680 336
Stint, Engeltje Jansdr. Bolsward * 1693 426
Strijen, Fransijntie (x Pieter de Wit) Dronrijp * 1691 387
Suringer, Tieerdt Sybrantsz., koopman (x Dieucke Jansdr.) Harlingen * 1681 64
Taecke Bauckesz. (x Sibbel van Aelua) Tjerkwerd * 1611 284
Tamme Dircxz. (x Grietie Jullisdr.) te Gercxbrugge Burum * 1676 141
Teijens, Jeltie v. (x Focco Fockensz. Eringa) Beetsterzwaag * 1691 429
Teijens, Saco v. (x Antie van Andringa) Beetstertwaag * 1683 208
Terwolt, Antie Lenardtsdr. (x burgemeester Raarda) Workum * 1680 85
Terwolt, Etevus predikant (x Jancke Stellinghwerff) Schettens * 1680 336
Thomas Foppesz. (x Antie Theunisdr.) ? * 1693 448
Thomas Willemsz., mr. schcoenmaker (x Griettie Aerntsdr. JKollum * 1684 243
Tiberias Thomae, advocaat (x Sioertie Rispens) Leeuwarden * 1682 138
Tinga, Antie Tiercksdr. (x Jacob Tiebbesz. IJlst) Heerenveen * 1690 325
Tjalling Idzisz., grootschipper (x Beijts Tiettiesdr.)Hindeloopen * 1686 330
Tjeerdt Sybrantsz. Suringer, koopman (x Dieucke Jansdr.)Harlingen * 1681 64
Tjeerdt Wiggersz., smalschipper (x Grietie Pitersdr.) Harlingen * 1681 77
Tjepke Romkesz., stadtimmerman Leeuwarden * 1686 324
Tierdsz. Poppinga, rentmeester (x G. de Vries) Franeker * 1689 307
Trijntje Gerritsdr. Alkmaar * 1673 68
Ulbe Auckesz. Homminga (x Bottie Bottesdr. Saarda) Tjerkwerd * 1684 435
Ulbe Rienxz. Baarda (x Ulckien Taeckisdr.) ? * 1690 340
Ulpendam, Welmoed Jurriensdr. (x Jan Diurresz.) Bolsward * 1683 161
Valken, Claes Jansz., brouwer (x Jancke Hesselsdr.) Harlingen * 1660 76
Vermeer, Dirck Midlum * 1693 455
Viglius, Cornelius secr. v. Ferw.dl. (x T. v. Abbema) Leeuwarden * 1685 186
Vries, Geertruida de (x Tjepke Tierdsz. Poppinga) Franeker * 1689 307
Waelwijk, Jacob Claesz., burgemeester (x Aeltie Florusdr) Dokkum * 1687 352
Walta, Douwe van, grietman v. Barr.dl. (x J. v. Hottinga) Franeker * 1674 310
Walta, Catharina (x Gysbertus v. Arensma) Oudkerk * 1624 1
Watse Albertsz. Longerhou * 1690 315
Wiersma, Jan Cornelisz., oud bouwmeester Leeuwarden * 1682 111
Wijbe Heijnsz. (x Auck Tiaerdtsz.) Witmarsum * 1678 10
Wijbe Hendricksz. (x Lijsbeth Jansdr.) Leeuwarden * 1687 270
Wijbe Jansz. (x Tietske Adamsdr.) Leeuwarden * 1688 279
Wijbe Jellesz. Workum * 1682 129
Wijbe Ockesz., gortmaker Dokkum * 1682 375
Wijngaerdt, Annetien Ottesdr. v. d. (x H. Hoogeveen) Leeuwarden * 1679 118
Willem Hijlckesz. Hoogeveen (x A. O. v. d. Wijngaerdt) Leeuwarden * 1679 118
Winter, Johannes Feijesz. (x Levina van Belten) Balk * 1683 249
Wit, Pieter de (x Francyntie van Strijen) Dronrijp * 1691 387
Wittert, Johanna Maria (x Cornelis Sprongh) Leiden * 1671 169, 173
Wolff, Johannes Hendricus de (x Gerlanda Aylva) ? * 1679 21
IJlst, Jacob Tiebbesz. (x Antie Tiercksdr. Tinga) Heerenveen * 1690 325
------------------------------------------------------------------------------------------

>> begin

Lijst van TESTAMENTEN voorkomende in band EEE nr 6 van het Hof Provinciaal (Rijksarchief Leeuwarden) [nu Tresoar toegang 14 inv.nr. 16782]

Abbema, Schelte Nannesz., vrijgezel Bolsward * 1630 226
Adius, Adigerus, burgemeester Sloten * 1688 36
Age Meinerts Hallum * 1712 572
Age Wijbes, huisman (x Rink Piersdr.) Ferwoude * 1703 429
Alma, Pijtter Cornelisz., huisman Minnertsga * 1711 550
Andree, Clara van (x Poppe van Burmania) Leeuwarden * 1692
Andries Jochums (x Saeckien Pranses) Buitenpost * 1700 304
Andries Martens Hindeloopen * 1708 462
Anne Auckisz. Haitsma Ferwerd * 1703 ff 258
Antcke Fransdr. Hindeloopen * 1682 12
Auck Fransdr. Hindeloopen * 1682 12
Aucke Romckes (x Rintcke Rintckesdr.) Balk * 1704 449
Aucke Tiercx (x Rieme Botesdr.) Woudsend * 1691 256
Backer Jan Freerx, koopman (x Antie Claesdr.) Harlingen * 1700 181
Banga, Rintie Jacobs, koster (x Reynu Thyssen Faber) Leeuwarden * 1702 414
Bangma, Tryntie Epesdr. (x Pytter Goosen) Oosthem * 1687 187
Bauke Annes (x Aelck Reynersdr.) Molkwerum * 1693 406
Beintema, Johannes, vaandrig Leeuwarden * 1685 471
Beintema, Lambertus, kapitein der inf. Leeuwarden * 1692 284
Beintema, Pier Taeckes (x Vrouckjen Sipkes) Leeuwarden * 1710 605
Bergh, Maria v.d. (x ds. Carolus Carolinus) Heerenveen * 1706 i? 513
Boersma Auckien Ariensdr. (x Luyl Geerts) Kollumerzijl * 1705 325
Bontjema, Gerloff Jacobs (x Jeltje Meinerts) Bolsward * 1706 536
Bosman, Cornelis (x Aurelia v. Wyckel) Metslawier * 1693 359
Botnia, Helgna van (x Watzo v. Burmania) op Mamminga-state Jellum * 1708 625
Broeck, Jancke Thomasdr. (x Johannes Foppes) Leeuwarden * 1690 20
Broer Annes (x Wypck Jouwsdr.) Hallum * 1697 406
Bruinsma, Pijttie (x dr. Gregorius Oosterbaan) Leeuwarden * 1709 523
Bruinsma, Cornelia (x Gerlacus Pathuis) Leeuwarden * 1699 211
Buma, Jacobus (x Aeffke Pieters Oenema) Oosterwolde * 1687 127
Buma, Jan Alberts (x Trijntie Steffensdr. Duivenstein) * 1693 51 Leeuwarden * 1696 225
Buma, Cornelis Jelles, apotheker (x Antie Jansdr.) Leeuwarden * 1708 538
Burmania, Duco Martena van (x Eduarda van Juickema) IJsbrechtum * 1681 1.4
Burmania, Frans van (x Eduarda v. Camstra) Leeuwarden * 1698 134
Burmania, Poppe van (Clara van Andree) Leeuwarden * 1692 75
Burmania, Rins van Dronrijp * 1705 434
Burmania, Watzo van (x Helena van Botnia) op Mamminga state Jellum * 1708 625
Daversma, Joannes Wigeri (x Catharina ter Gouw) Sneek * 1700 214
Dirck Douwes (x Gaetske Clasesdr.) Bozum * 1693 70
Dirck Jans (x Lysbet Jansdr.) Vrouwenparochie * 1694 24
Dirck Jans Rooda, zilversmid Amsterdam * 1700 146
Djurre Jans, smid Sneek * 1707 463
Doeckle Ulbes (x Tryntie Pyters) Arum * 1705 545
Doijem, Orck van (x Anna van Hottinga) Tjum * 1704 365
Dompsma, N. (x Ootie Wijbesdr. Lel ia) Staveren z. d. 616
Douwe Ates, schuitmaker (x Ytie Annes) Sloten * 1699 243
Douwe Botes (x Tryntie Fokes) Hant. uitburen * 1704 300
Douwe Eijdses Hoffman (x Doedtie Jelles Gerroltsma) in de Tuinen bij Franeker * 1686 144
Douwe Symons (x Rinske Lieuwes) Warga * 1708 496
Drijffholt, Dirck, dorprechter Steggerda * 1700 223
Duivenstein, Tryntie Steffensdr. (x Jan Alberts Buma) Leeuwarden * 1696 224
Echten, Vitus van, distelateur (x Cornelia Sibille) Franeker * 1695 84
Ede Hommes (x Pytter Pyttersen) Hindeloopen * 1707 541
Eelkoma, Elco, vroedsman Leeuwarden * 1707 467
Eysinga, Frans op Jousma te Wirdum * 1669 91
Eitsma, Trijntie Eises (x Christiaen van der Merck) Wirdum * 1703 341
Eminga, Sijds van, oldt majoor, op Donia te Oosterend * 1700 399
Eppinga, Jan Hendricks, kleermaker Z.-Drachten * 1710 571
Etma, Jaan Annes, koopman (x Meinske Harmens Visscher) Leeuwarden * 1704 622
Euwe Jans, koopman (x Antie Jelles) Leeuwarden * 1693 42
Faber, Reynu Thyssen (x Rintie Jacobs Banga) Leeuwarden * 1702 414
Foecke Anskes. hoogbootsman (x Neeltie Clases) Harlingen * 1699 Tf 420
Foecke Teedes, binnenvader van het Weeshuis Harlingen * 1708 503
Foij, Antie Clases (x Jacobus Marinus) Leeuwarden * 1701 542
Focke Tiepkes Reijtsma, ontvanger (x Aeffcke Sibrens) Hemelum * 1697 106
Fokle Claessen Dokkum * 1707 482
Freerck Jacobs, oud-secretaris der Vijf Delen (x Grytie Allards) Harlingen * 1709 567
Friesche Ages (x Heye Hommesdr.) Molkwerum * 1707 416
Gatse Aates (x Jantien Ypisdr.) Workum * 1705 343
Gellius Dominici, notaris publicus (x Gryttie Riencksdr.) Leeuwarden * 1705 581
Gerlof Ymes, mr. scheepstimmerman Harlingen * 1704 308
Gerlof Jacobs Bontjema (x Jeltje Meinerts) Bolsward * 1706 536
Gerrijt Oedtsesz., oud-cipier Leeuwarden * 1694 47
Gerroltsma, Doedtie Jelles (x Douwe Eijdses Hoffman) Franeker * 1686 144
Gertsen Auckesz. (x Wytske Jobsdr.) Harlingen * 1713 613
Gijselaar, Hans, landschapsacademiedrukker Franeker * 1699 173
Gouw, Catharina ter (x Joannes Wigeri Daversma) Sneek * 1700 214
Grietie Andriesdr. Wolvega * 1707 412
Groen, Geertie Heerenveen * 1709 534
Groenewolt, Hendrickien Isaaksdr. (x Schelte Pyters) Harlingen * 1699 306
Grovestins, Assuerus van - * 1699 171
Haentie Willems (x Idtie Jentiesdr.) Harlingen * 1711 553
Haes, Hendrik de, luitenant - * 1698 465
Haitsma, Anne Auckisz. Ferwerd * 1703 258
Haitsma, Doedtie (x Cornelis Gerbens) Jacobiparochie * 1654 258
Haitsma, Rinscke Hoytes (x Wigger Sybes) Minnertsga * 1698 278
Hajo Andrae, luitenant Leeuwarden .— * 1699 294
Hanenburg, Gerrit Leeuwarden * 1710 632
Hatsma, Jacob Claessen (x Frouckjen Sloterdijck) Harlingen * 1693 156
Heert Piers (x Eelkjen Douwes) Dronrijp * 1700 281
Heijn Jan Daams (x Aaltie Jans) Jacobiparochie * 1691 153
Heijn Jansz. Minnema (x Antie Pytters) Sneek * 1699 153
Heixan, Egbertus van (x Anna v. Heslinga) Sneek * 1702 230
Hellen, Elida van der Dokkum/Leeuwarden * 1708 486
Hendrick Hendricks van der Meij, schipper Batavia * 1699 129
Hesenaar Antie (x Schelte Pytters) Franeker * 1704 291
Heslinga, Anna van (x Egbertus v. Heixan) Sneek * 1702 230
Hoevenaer, Dominus, pastor op de Haule * 1701 260
Hoffman, Douwe Eijdses (x Doedtie Jelles Gerroltsma) Franeker * 1686 144
Hotse Hotses, tichelaar (x Jancke Sioerds) Herbaaijum * 1695 60
Hottinga, Anna van (x Orck van Doyem) Tjum * 1704 365
Huijgens, Theodorus, mr. goudsmid (x Tyttie Dircx Rooda) Harlingen * 1702 265
Yske Piersz., huisman Goutum * 1691 46
Inthiema, Frederick van Workum * 1686 78
Jaan Annes Etma, koopman (x Meinske Harmens Visscher) Leeuwarden * 1704 622
Jaarsma Sijbolt Wopkes (x Sijtje Wopkes) Nijega (HON) * 1689 30
Jacob Aarts (x Trijntie Arjensdr.) Harlingen * 1693 57
Jacob Fransz. Hindeloopen * 1682 12
Jacob Jansz. (x Tjietske Goslicksdr.) "onder" Sneek * 1697 176
Jacob Claessen Hatsma, koopman (x Frouckjen Sloterdijck) Harlingen * 1693 156
Jacob Meyles, koopman Harlingen * 1711 619
Jacob Pieters, brouwer (x Jeltie Florisdr.) Staveren * 1700 332
Jacob Wijbrens (x Bauck Piekes) Dongjum * 1694 18
Jacobus Marinus, burger-vaandrig (x Antie Claeses Foij) Leeuwarden * 1701 542
Jan Alberts Buma, schepen (x Tryntie Steffens Duivenstein) Leeuwarden * 1696 49
Jan Benninghs (x Antie Leenerts) Warfstermolen * 1695 40
Jan Dircx Deinum * 1696 179
Jan Freerx Backer, koopman (x Afltië Claases) Harlingen * 1700 181
Jan Gerlofs, grootschipper (x Hebbeltie Sijbes) Harlingen * 1697 104
Jan Haijtsis (x Sijtske Hendrix) Harkema-Opeinde * 1688 34
Jan Hendricks Eppinga, mr. kleermaker Zuiderdrachten * 1710 571
Jan Hessels, lijnslager Makkum * 1708 440
Jan Clasen Kollum * 1698 113
Jan Claesen (x Marijke Jans) Woudsend * 1708 505
Jan Ruirds (x Grijtie Theunisdr.) Harlingen * 1697 352
Jan Wabes (x Yttie Doitses) Idaard * 1699 484
Jan Wouters (x Tryntie Jilles) Leeuwarden * 1691 288
Jancke Pytersdr. (meid bij H. v. Idsinga) Leeuwarden * 1697 64
Jelle Reitjes, koopman Hindeloopen * 1705 349
Jellema, Antje Pytters (x Heyn Jans Minnema) Sneek * 1699 153
Jellema, Pietje Pietersdr., ongehuwd Sneek * 1700 154
Jentje Bouues, gortmaker (x Antie Gerryts)Dokkum * 1680 139
Jentje Dircx, brouwer (x Trijntie Rijpkes) Leeuwarden * 1709 474
Jentje Romkes (x Grietje Folperts) Sijbrandaburen * 1699 108
Jeppe Clasen, smid (x Dieucke Wytses) Dokkum * 1711 555
Jets Dircx Deinum * 1696 177
Jetso Wopkes Magema, mr. chirurgijn Oudega (Sm.) * 1705 432
Jeursma, Theodorus Leeuwarden * 1704 386
Jochum Jansen Croon, kap.adm. v. Fr. (x Claeske Jans) Harlingen * 1694 101,102
Johannes Abrahams Dokkum * 1694 33
Johannes Foppes, mr. goldtsmidt (x Jancke Thomasdr. van den Broeck) Leeuwarden * 1609 20
Johannes Martens (x Ynt Douwesdr.) Oldemirdum * 1697 531
Johannes Scheltes (x Siouken Upts) Oosternijkerk * 1706 517
Johannes Wigeri Daversma (x Catharina ter Gouw) Sneek * 1700 214
Jouke Liommes, veenbaas in de Knijpe * 1710 499
Jouke Sijbrandts Leeuwarden * 1704 327
Jonwert Gerrolts (x Siouck Jeltes) Langezwaag * 1709 480
Juckema, Alegonda van (x Tiallingh Goffe van Camstra) - * 1697 346
Juckema, Eduarda van (x Duco Martena van Burmania) Leeuwarden * 1681 1
Camstra, Eduarda van (x Frans v. Burmania) Leeuwarden * 1698 134
Camstra, Tiallingh Goffe van (x Alegunda van Juckema) - * 1697 346
Canter, Jacobus, convooimeester (x Doutie Douwes Swingma) Harlingen * 1701 270
Carolus Carolinus, predikant (x Maria van der Bergh) Heerenveen * 1706 513
Kingma, Ignatius, kolonel, op Kingma-state Zweins * 1696 200
Claas Annes (x Auck Sijttiesdr.) Ferwoude * 1699 319
Claas Fransz. Hindeloopen * 1682 12
Claas Idzersz., huisman (x Antie Wybes) Hartwerd * 1710 565
Claas Pijttersz. Scheltma (x Griet Jans) Ferwerd * 1691 44
Claas Wissesz. (x Claeske Dircx) Warga * 1696 115
Clingbijl, Auckien (x Theodorus Stantius) Harlingen * 1689 401,404
Coene Lollesz. Makkum * 1711 608
Cornelis Gerbens (x Doedtie Haitsma) Jacobiparochie * 1654 258
Cornelis Jellesz. Buma, apotheker (x Antie Jans) Leeuwarden * 1708 538
Cramer, Zacharias, wolhandelaar (x Gerlantie Cruijsbeeck) Sneek * 1698 125
Croon Jochum Jans, kapitein (x Claeske Jansdr.) Harlingen * 1694 101,102
Cruijsbeeck, Gerlantie (x Zacharias Cramer) Sneek * 1698 125
Laek, Reinier van, wijnkoper (x Cornelia Ranquet) Leeuwarden * 1695 123
Laeske Bouwesdr. Leeuwarden * 1701 263
Lammort Jansen (x Tryntie Jacobs) Harlingen * 1703 375
Lammichien Jochumsdr. Wolvega * 1702 268
Lelia, Ootie Wijbesdr. (x N. Dompsma) Staveren z. d. 616
Lieuwe Everts, vleeshouwer (x Jancke Harmens) Leeuwarden * 1701 238
Lieuwe Fongers (x Tryntie Feykes) Rauwerd * 1706 426
Lieuwe Jelgers (x Aefke Tonis) Leeuwarden * 1695 121
Lieuwe Lourenses (x Frouck Gerbens) Nijega (Sm.) * 1710 578
Lijcklama. Laelius van Koudum * 1701 286
Lolke Sijtses (x Beatrix Ypes) Goïngamieden * 1699 370
Lolle Ages Nauta Workum * 1711 548
Luijl Geerts (x Auckien Arjens Boersma) Kollumerzijl * 1705 325
Luijrtsma, Willem Thomas - * 1685 82
Luytien Geerts (x Atje Hendricks) Nijeholtwolde * 1694 169
Magema, Jetso Wopkes, chirurgijn Oudega (Sm.) * 1704 432
Marten Lubberts (x Stijntie Hessels) Dokkum * 1699 137
Meij, Hendrick Hendricks van der, schipper (afkomstig uit Friesland) Batavia * 1699 129
Meyers, Geertruyt (x Tiberias Taecama) Leeuwarden * 1701 273
Meinke Sybolts Poelstra Stiens * 1707 446
Meynsma, Gabbe van (op Nieuhuys Meynsma) Beers * 1674 110
Merck, Christiaen van der, chirurgijn (x Tryntie Eises Eitsma) Wirdum * 1703 341
Minnema, Heyn Jansz. (x Antie Pytters) Sneek * 1699 153
Minse Gerrijts, huisman (x Wytske Sijbes) Kollumerdiep * 1701 198
Monsma, Oene (x Antie Foppes) Leeuwarden * 1696 151
Nauta, Lolle Ages Workum * 1711 548
Nauta, Petrus, predikant Hantum * 1691 88
Nauta, Thomas Gabbes, mr. chirurgijn Hallum * 1709 510
Oenema, Aeffke Pieters (x Jacobus Buma) Oosterwolde * 1687 127
Oosterbaan, dr. Gregorius (x Pyttie Bruinsma) Leeuwarden * 1709 523
Oosterhout, IJsbrand Sneek * 1710 525
Otie Wijbes Lelia (x N. Dompsma) Staverenz.d. 616
Pathuis, Gerlacus (x Cornelis Bruinsma) Leeuwarden * 1699 211
Pauw, Sibrandus Hansen (x Neeltie Dirx Rooda) Harlingen * 1702 476
Pessers, Catharina (x N. de Vries) - * 1706 524
Piecke Rinses Tania (x Yttie Clases) Achlum * 1697 372
Pier Taeckes Beintema (x Vrouckjen Sipkes) Leeuwarden * 1710 605
Pijter Aeges, huisman (x Jetske Sijtses) Deersum * 1683 353.356
Pijter Doeckes (x Antie Arjensdr.) Dokkum * 1711 557
Pijter Goosen (x Trijntie Epes Bangma) Oosthem * 1687 187
Pijter Gosses Sipma (x Grietie Oenes) Roodkerk * 1694 68
Pijter Jans, mr.,timmerman Hindeloopen * 1701 247
Pijter Jans. schuitvoerder (x Its Inses) Langweer * 1698 133
Pijter Jeltis, koopman Leeuwarden * 1698 97
Pijter Cornelisz. Alma, huisman Minnertsga * 1711 550
Pijter Pijters (x Jentie Roeloffs) Buitenpost * 1700 184
Pijter Pietersen (x Ede Hommesdr.) Hindeloopen * 1711 541
Pijter Sioerts, pasteibacker (x Christina Zoorens) Leeuwarden * 1710 442
Pijter Tiepkes (x Ytie Jakobs) Achlum * 1693 67
Poelstra, Meinke Sijbolts Stiens * 1707 446
Popta, dr. Henricus, oudste advocaat Leeuwarden * 1712 588
Ranquet, Cornelia (x Reinier van Laek) Leeuwarden * 1695 123
Reyn Riencks (x Siouck Lolckes) Woudsend * 1694 39
Reinier Abbes, koopman (x Anscke Abbes) Hindeloopen * 1695 409 392
Reijtsma, Focke Tiepkes (x Aeffcke Sibrens) Hemelum * 1697 106
Rinse Lieuwes Leeuwarden * 1692 87
Rinske Pyttersdr., ongehuwd Sneek * 1699 368
Rintie Jacobs Banga, koster (x Reynu Thyssen Faber) Leeuwarden * 1702 414
Robijn Eijberts (x Jetske Clases) Harlingen * 1692 ; 29
Rooda, Dirck Jans, zilversmid Amsterdam * 1700 146
Rooda, Neeltie Dircx (x Sibrandus Pauw) Harlingen * 1702 476
Rooda, Tyttie Dircx (x Theodorus Huijgens) Harlingen * 1702 265
Rodenhuis, Fettie (x Arnoldus Siderius) Sneek * 1695 74
Romcke Annes (x Sijtske Jans) Beetsterzwaag * 1697 375
Ruyrd Olpherts (x Claare Sybes) Seksbierum * 1692 142
Sasker Heeres, oud-burgemeester (x Griet Reins) Sloten * 1698 330;562
Schelte Nannes Abbema, vrijgezel Bolsward * 1630 226
Schelte Pytters, backer (x Antie Hesenaar) Franeker * 1704 291
Schelte Pyters, mr. timmerman (x Hendrickien Isaaks Groenewolt) Harlingen * 1699 306
Scheltma, Claes Pijtters (x Grietie Jans) Ferwerd * 1691 44
Seerp Oenties Makkum * 1693 16
Seger Dircks, mr. gortmaker Hindeloopen * 1702 285
Siderius, Arnoldus. schepen (x Fettie Rodenhuis) Sneek * 1695 74
Sijbolt Wopkes Jaarsma (x Sijtje Wopkes) Nijega (HON) * 1689 30
Sibrandus Hansen Pauw (x Neeltie Dircx Rooda) Harlingen * 1702 476
Sijbren Hansen, huisman Peins * 1698 194
Sijbren Teunis, huisman (x Luitske Gerks) Morra * 1705 363
Sierck Jelles (x Tryn Piters) Staveren * 1702 240
Sijtie Clases, huisman op Doniaburen Ferwoude * 1710 610
Siccama, dr. Wilhelmus, oudste advocaat Leeuwarden * 1708 452
Sicke Sickes (x Gees Rinties) Noorderdrachten * 1700 218
Sixma, Agge van, grietman v. Barradeel - * 1698 162
Sipke Hotjes, wijdschipper (x Jeltie Douwes) Workum * 1704 489,491
Sipma, Pijtter Gosses (x Grietie Oenes) Roodkerk * 1694 68
Sioerdt Thomasz. (x Neeltie Heeres) Harlingen * 1696 576
Sloterdijck, Frouckjen (x Jacob Claessen Hatsma) Harlingen * 1693 156
Stantius, Theodorus (x Auckien Clingbijl) Harlingen * 1689 401,404
Stellingwerff, Allardus, oud-rentmeester Leeuwarden * 1689 55
Pierius, predikant (x Rinske Piers) Oosterlittens * 1677 14
Susanna Rentinghs Oldeholtpade * 1695 253
Swart, Hiske Sioerdsdr. Sneek * 1708 508
Swingma, Doutie Douwesdr. (x Jacobus Canter) Harlingen * 1701 270
Taijcke Reijties (x Claasien Ottesdr.) Hindeloopen * 1695 61
Taecama, Tiberius, burgemeester (x Geertruyt Meyers) Leeuwarden * 1701 273
Tania, Piecke Rinses (x Yttie Clases) Hindeloopen * 1697 372
Theunis Foppes, koopman (x Jancke Gerryts) Harlingen * 1703 560
Tiall Johannesdr., bedaagde vrijster Arum * 1692 396
Tialling Tabes, mr. schuitmaker op Camstrabuyren Leeuwarden * 1703 394
Tiebbe Geolts (x Tryntie Hessels) Warga * 1708 496
Tieerd Lieuwes Wiegersma (x Barberke Douwes) Franeker * 1706 380
Tierck Jans. huisman (x Tryntie Jetses) Huizum * 1705 516
Thomas Gabbes Nauta, mr. chirurgijn Hallum * 1709 510
Trijn Jansdr., vrijster Hindeloopen * 1702 245
Tziesger Alles (x Regina Hendrix) Beets * 1704 444
Uilke Hendrix Oostermeer * 1710 564
Viersen, Catharina van Leeuwarden * 1705 389
Visscher, Meinske Harmens (x Jaan Annes Etma) Leeuwarden * 1704 622
Vitringa, Horatius, oud-subst.griffier Leeuwarden * 1695 190
Vries, N. de (x Catharina Pessers) Leeuwarden * 1706 524
Wate Bootes op het Witveen Oostermeer * 1694 26
Wijbrandus Heerckes, oud-staetebode Leeuwarden * 1703 493
Wiegersma, Tieerd Lieuwes (x Barberke Douwes) Franeker * 1706 380
Wijger Jans (x Fockien Hendriks) Sneek * 1700 338
Wijckel, Aurelia van (x Cornelis Bosman) Metslawier * 1693 359
Wigger Sybes(x Rinske Hoytes Haytsma) Minnertsga * 1698 278
Willem Jansen, schipper (x Tiamcke Douwes)Harlingen * 1708 501
Willem Thomasz. Luijrtsma - * 1685 82
------------------------------------------------------------------------------------------

>> begin

Lijst van TESTAMENTEN voorkomende in band EEE nr. 7 van het Hof Provinciaal (Rijksarchief Leeuwarden) [nu Tresoar toegang 14 inv.nr. 16783]

Aeltie Freerx Lippenhuizen * 1731 558
Aeble Johannes (x Imcke Inses) Oudega (Sm.) * 1714 60
Aijlva, Juliana Dorothea (x W. Fr. baron van Schratenbagh) Ausbuurt * 1730 488,578
Aijlva, Tiaerd van (grietman) Dantumadeel * 1715 91
Acker, Janneke Alberts (x Dirck Jansen) Harlingen * 1731 582
Ackersloot, Pytter Pytters (coopman) Harlingen * 1713 8
Albert Everts (x Hincke Binses) Roordahuizum * 1726 503
Albert Lolles (x 1. Tettie Romckes Haersma; 2. Baukjen Gerrits) Workum * 1714 124
Alema, Foeckjen v. (x Duco Nauta) Harlingen * 1720 200
Altena, Adrianus (mr. zilversmid) Franeker * 1729 567
Andela, Lisckjen Tiallings (x Hans Douwes Hobbema) Franeker * 1708 223
Andringa, Antie Arjens (x Baucke Bauckes Unia) Stiens * 1721 231
Andringa, Grietie Dirx Berlikum * 1729 480
Andringa, Saepke Watses (x Dirck Clases Gerbranda) Stiens * 1706 107,143
Anne Hendriks van der Meulen (koopman) Wons * 1725 385
Anne Hobbes de Boer (oud-burgemeester) Workum * 1728 450
Anne Clases (x Rixtie Clases) Roordahuizum * 1721 581
Antie Pytters, ongehuwd Leeuwarden * 1720 169
Arrjen Gaeles Jelsum * 1716 227
Asperen, Petrus van (x Hitje Gravius) Grouw * 1718 260
Aucke Hijlckes, huisman (vrijgezel) Rauwerd * 1718 119
Baard, Johannes, executeur v. Haskerland (x Zierdtie Johannes Gercoma) Franeker * 1729 593
Bantert, Joost (luitenant-kolonel) Leeuwarden * 1723 444, 445
Barquert, Beë Watses (coopman x Yetske Jans Stienstra) Franeker * 1730 493
Bas, Roeloff Jansen (x Grytie Arents) Leeuwarden * 1713 100
Baucke Bauckes Unia (bijzitter x 1. Saapke Watses Andringa; 2. Antie Arjens Popma) Stiens * 1721 231
Beë Watses Barquert (coopman x Yetske Jans Stienstra) Franeker * 1730 493
Bek, Maria (x Louis de Vaindraine) Leeuwarden * 1718 196
Beekius, François (chirurgijn) Leeuwarden * 1726 443
Berend Pyters van der Heide (besemmaker) Leeuwarden * 1719 332
Binnema Marten Hendrix (bijzitter x Tryntie van Harkema) Buitenpost * 1713 21
Bisschop, Isaac Hansen (brouwer) Leeuwarden * 1714 46
Boer, Amelyke Douwes de (x Leyke Gerrits) Harlingen * 1717 132
Boer, Anne Hobbes de (oud-burgemeester) Workum * 1728 450
Boëty, Syts (x Isaac Hanenburgh) Sneek * 1709 258
Bogarda, Titia (x Suffridus Westerhuis) Franeker * 1732 741,746, 7d7
Bolman, Oege (mr. zilversmid) Leeuwarden * 1727 407,467
Bolman, Tiepke (grofsmid; x Auckjen Haionides) Leeuwarden * 1726 406
Bontekoe, Atje Ruurds (bejaarde dochter) Harlingen * 1736 768
Bouwe Sipkes (x Aag Annes) Warns * 1708 18
Broer Jacobs Velda (x Antie Simons) Leeuwarden * 1733 599
Bruijnsma, Reyn Hommes (mederechter H.O.N.; x Waal Fetties) Scharl * 1720 447
Buma, Fedde Wybes (x Dirkjen Reinalda) Sneek * 1722 230
Buma, Johantie Tieerds (x Johannes Sioerdts Hannema) Harlingen * 1703 23
Burmania, Foockel (x Tialling Homme van Camstra) Minnertsga * 1679 185,408
Burmania, Siuck Gerrolts Juckema van Leeuwarden * 1720 215
Daleman, Tryntie Clases (x Uylcke Gerbens van Statum) Leeuwarden * 1714 13
Dambits, Ruyrd van Wirdum * 1718 130
Dirk Ates (x Jetske Dirx) Wirdum * 1724 410
Dirk Bartels (x Pyttie Goytjes) Makkum * 1720 155
Dirk Dircks (backer; x Antie Haentjes) Harlingen * 1702 40
Dirk Jansen (havencherger; x Janneke Alberts Acker) Harlingen * 1731 582
Dirk Clases Gerbranda (x Saepke Watses Gerbranda) Stiens * 1706 rt 107,143
Dirk Willems (mr. schoenmaker; x Gooiti Douwes) Hindeloopen * 1714 71
Doeckema, Focke (apotekaris) Leeuwarden * 1729 476,484,509
Dotinga, Tjerk Thomas (huisman) Rauwerd * 1730 ouy 591
Douwe Gatses (x Sijke Lolles) Allingawier * 1733 701
Douwe Clases Sipta Franeker * 1720 233
Douwe N. (x Hiltien Martens) Nijeholtpade * 1716 475
Eelckjen Cornelis Wijngaerden Harlingen * 1702 134
Eesma, Luedtske Sioerds (x Tjeerd Bouwens) Harlingen * 1710 197,198
Eeke Jans (geerntweernder en koopman; x Bauckien Jans) Dokkum * 1736 724
Eckringa, Aecke Pytters (x Jan van Ulsen) Leeuwarden * 1719 178
Eminga, Sixtus van Goutum * 1681 254
Emmerceel, Martijn van (wijnhandelaar) Leeuwarden * 1725 749
Ens, Attie (x Jacobus Recalff) Leeuwarden * 1707 51
Etma, Thadeus (coopman) Leeuwarden * 1721 263
Evert Jansen Oosterbaen (x Hincke Seerps) Harlingen * 1713 126
Faber, Harmen Douwes (blauverver; x Tietske Yemes Roorda) Harlingen * 1716 147
Faber, dr. Johannes Leeuwarden * 1727 411
Faber, Pier (x Jan Fockes) Staveren * 1719 141
Febre, Geeske la ? * 1717 89
Fedde Wybes Buma (x Dirkjen Reinalda) Sneek * 1722 230
Fenema, Hector (burgemeester) Leeuwarden * 1713 32 785
Ferreris, Maria (x ds. Sickmans) Sneek * 1725 455
Foke Halbes (x Gerrytie Folkerts) Mildam * 1735 717
Folkerus Gerryts Posselman (not.publ.) Sneek * 1713 253
Fons, Magteltie (x Tjerk Hessels Hiemstra) Leeuwarden * 1730 607
Fonteyn, Jurjen Clasen (koopman x Attie Pytters) Harlingen * 1711 192
Fonteyn, Reyner Gysberts (x Ybeltie Nauta) op Toutenburg Tietjerk * 1725 265
Fonteyn, Reyner Clasen (coopman) Harlingen * 1727 461
Fopma, Antie Arjens (x Baucke Bauckes Unia) Stiens * 1721 231
Fopma, Gellius (x Wilhelmina Hansma) Bolsward * 1720 204
Fopma, Titia Geertruit (x dr. Bernardus Idema, clercq) Leeuwarden * 1724 330
Frans Jetses Roorda (coopman) Harlingen * 1719 158
Fries, Sytske Fransen de (x Jacob Popta) Harlingen * 1717 115
Gardingius, Petrus (predikant) Herbayum * 1719 189
Geest, Pytter van der (coopman) Leeuwarden * 1720 163
Gelder, Saepke Folkerts van (x Gratema) Almenum * 1726 468
Geolt Clasen Reitsma (huisman) Hardegarijp * 1736 706
Gerben Bouwes (x Dieuke Isbrands) Veenwouden * 1725 386
Gerben Heyns (koopman x Antie Dirx Lollema) Bolsward * 1724 448
Gerben Clases (koopman) Workum * 1722 246
Gerben Willems (x Styntie Pytters) Minnertsga * 1716 140
Gerbranda, Dirck Clases (x Saepke Watses Andringa) Stiens * 1706 107
Gercoma, Zierdtie Johannes (x Johannes Baard, executeur van Haskerland) Franeker * 1729 593
Gerloff Feyckes (coopman en koeckebacker) Leeuwarden * 1714 180
Gerloff Sickes (koopman en kalckbrander) Makkum * 1721 271
Gerroltsma, Catharina (x ds. Henricus van Thoon) Burgwerd * 1725 269,389
Gerrit Lases Kollum * 1712 78
Giecke Andles (mr. silversmit) Almenum * 1726 468
Gratema, Tjepke Seerps (x Saepke Folkerts van Gelder) Harlingen * 1720 207
Grauda, Wybe Pytters (coopman) Grouw * 1718 260
Gravius, Hitje (x Petrus v. Asperen) Harlingen * 1730 584
Groenewolt, Isaak (x Jan Kuijk) Harlingen * 1732 583
Groenewout, Sara (x Theodorus Krijtenburgh, med.dr.) Engelum * 1709 111
Grovestins, Douwe Feyo Sirtema van Stiens * 1720 165
Haenstra, Watzo (x Hiltie Wiersma) Sneek * 1713 73
Haer, Vincentia van der Leeuwarden * 1719 242
Haersma, Tettie Romckes (x Albert Lolles) Workum * 1714 124
Haije Sybrens, mr. timmerman Grouw * 1723 454
Haionides, Auckjen (x Tiepke Bolleman) Leeuwarden * 1726 406
Halbe Bockes (dorpsrechter en ontvanger x Wypckjen Sierds) Wijnjeterp * 1707 27
Hanenburgh Isaac (x Syts Boëty) Sneek * 1709 258
Hannema, Johannes Sioerds (x Johantie Tieerds Buma) Harlingen * 1703 23
Hans Douwes Hobbema (x Liskien Tiallings Andela) Franeker * 1708 223
Hansma, Wilhelmina (x Gellius Fopma) Bolsward * 1720 204
Haren, Willem van (oud grietman) Leeuwarden * 1728 448 492 498
Harmanus Joukes (x Yefke Bockes) Hallum * 1720 716
Harkema, Tryntie van (x Marten Hendrix Binnema) Buitenpost * 1713 21
Harmen Douwes Faber (blauverver; x Tietske Yemes Roorda) Harlingen * 1716 147
Harmen Jacobs (grootschipper x Grietie Westerman) Dokkum * 1722 463
Haselaar, Laas (x Yda v. Quicklenburgh) Harlingen * 1728 718
Heide, Berend Pyters van der (besemmaker op 't Vliet) Leeuwarden * 1719 332
Heide, Pyter Teijes van der (mr. besemmaker op 't Vliet) Leeuwarden * 1709 331
Heide, Trijntie Pyters van der (op 't Vliet) Leeuwarden * 1719 333
Heixan, Petrus Leeuwarden * 1676 551
Hein Jans (x Auckien Jetses) Franeker * 1735 605
Hemminga, Hillegonda van (x Augustinus Lycklama à Nieholt) Beetsterzwaag * 1730 496
Hendrick Douwes (mr. silversmid x Grietie Jans) Kollum * 1728 483
Hendrick Thomas (huisman; x Regnera Wilhelmina Petraeus) Wirdum * 1736 722
Hendrick Wobbes (x Doetie Jelles) Rottevalle * 1719 128
Heerema, Beatrix van Leeuwarden * 1727 482
Heerema, Sophia Jetske van (x Frederick Christiaen Vos) Tjummarum * 1727 460
Hessel Feyckes (mr. backr) Makkum * 1733 *t 602
Hessel Feyckes (x Tryntie Jans) Makkum * 1719 174
Hiemstra, Tjerk Hessels (x Magteltie Fons) Leeuwarden * 1730 607
Hijlcke Jenties (x Peere Dyties) Workum * 1703 48
Hixenius, Balthaser (kapt. infanterie; x Saapke Wieling.) Leeuwarden * 1736 766
Hille Ypes (x Tryntie Syuck) Warga * 1716 109
Hobbema, Hans Douwes (x Liskjen Tiallings Andela) Franeker * 1708 223
Holle Tjetes Workum * 1731 736
Homminga, Sioertie Ulbes (x Jacobus Munnickhuys) Bolsward * 1714 82
Hoppe Gerrijts (x Tjetske Sytses) Murmerwoude * 1734 608
Houten, Pytter van (schepen; x Aeltie Langweer) Leeuwarden * 1716 105
Huygh Jans Klayterp (lid v.d. vroedschap) Sneek * 1704 63
Idema, dr. Bernardus (clercq; x Titia Geertruit Fopma) Leeuwarden * 1724 330
Ids Jans (old schrijver en huisman) Sijbrandaburen 1723 334
Idzart Pijtters (op 't Vliet) Franeker * 1737 733
Yme Hijlckes (vrijgezel en huisman) Rauwerd * 1718 118
Imke Hessels (ongehoude jonge dochter) 11 Meer * 1719 709
Isaac Hansen Bisschop (brouwer) Leeuwarden * 1714 46
Jacob Everts (mr. schoenmaker) IJlst * 1724 249
Jacob Gerbens Quader Berlikum * 1735 728
Jacob Thomas (huisman op Spyck; x Foeckien Juws) Hennaard * 1724 547
Jan Aabes (x Dik Sioerds) Hindeloopen * 1714 50
Jan Freerckx (mr. pannebakker; x Geertruid Tyssen) ? * 1723 337
Jan Hendrix (x Luijtien Wolters) Oldemerkt * 1722 250
Jan Hendricks (lakenkoper Dokkum) * 1730 594
Jan Hendriks van Kooten (koopman en mr. passementswerker) Leeuwarden * 1728 452
Jan Jarighs (x Wobbeltie Cornelis) Leeuwarden * 1722 604
Jan Clasen (x Nients/Meins Tiercks) Stiens * 1718 153
Jan Lieuwes (schoolmeester) Boer * 1719 176
Jan Pybes Sterringa (koopman) Leeuwarden * 1725 568
Jan Pytters Spannenburgh Neeltie Wijngaerden) ? * 1691 59
Jan Roelos Blesdijke * 1717 88
Jan Theunis (grootveerschipper; x Doutien Sipkes) Harlingen * 1720 206
Jan Tjepkes (x Sjouck Gerkes) Joure * 1717 597
Jelle Eijberts (x Acke Baardes) Roordahuizum * 1720 259
Jeltie Poppes Bolsward * 1721 559
Jilderda, Rinia Ritskes (tinnegieter) Dokkum * 1729 502
Johannes Sioerds Hannema (x Johantie Tieerds Buma) Harlingen * 1703 23
Joseph Lijckles (koopman; x Riemke Raarda) Sneek * 1735 700
Jorritsma, François ? * 1713 64
Jouwert Gerrolts (x Siouck Jelles) Langezwaag * 1722 225
Juckema van Burmania, Siuck Gerrolt Leeuwarden * 1720 215
Jurjen Jans (backer; x Dieucke Jacobs) Dokkum * 1720 261
Jurjen Clasen Fonteyn (doopsgezind; koopman; x Attie Pytters) Harlingen * 1711 192
Kamstra, Tialling Homme van (x Foockel van Burmania) op klein Hermana Minnertsga * 1679 185
Carlson (zie Schwartsenberg) Beetgum * 1718 247
Keimpo Jarighs (x Sijtske Martens) Harlingen * 1727 470
Claas Annes (x Geertie Gerrits) ? * 1715 173
Claas Jillesz. (huisman; x Janke Gerrits) Workum * 1714 77
Claas Reiners (x Jancke Goverts) Workum * 1715 136
Claas Wilkes (x Pijke Alberts) Joure * 1722 446
Klayterp, Huygh Jans (lid v. d. vroedschap) Sneek * 1704 63
Klokkenburg, Trijntie Outgers (x Eduardus Meurs) Leeuwarden * 1721 270
Cnossens, Johanna (ongehuwd) Leeuwarden * 1716 96
Coops, Maria (bejaarde ongetrouwde dochter) Amsterdam * 1725 380
Coppens, Acke Pytters (ongehuwd) Knijpe * 1705 505
Cornelis Jans (x Maycke Engberts) Noorderdrachten * 1713 41
Kooten, Jan Hendrix (coopman en mr. passementswerker) Leeuwarden * 1728 452
Krijtenburgh, Theodorus (med. doctor; x Sara Groenewout) Harlingen * 1732 583
Kuijk, Jan (x Sara Groenewoud) Harlingen * 1730 584
Kuynder, Isbrant (mr. schoenmaker) Leeuwarden * 1720 161
Quader Jacob Gerbens Berlikum * 1735 728
Quicklenburgh Yda (x Laas Haselaar) Harlingen * 1728 718
Lamiege Isack (Franse predikant) Leeuwarden * 1713 553
Langweer, Aeltie (x Pytter van Houten) Leeuwarden * 1716 105
Leij, Meinert van der (vroedsman; x Trijntie Aerens) Sneek * 1734 723
Leij, Nicolaus van der (predikant) Dongjum * 1734 704
Leyke Gerrits (soutsieder; x Amelyke Douwes de Boer) Harlingen * 1717 132
Leuke Annes (x Ytske Taekes) Harkema Opeinde * 1720 156
Lieuwe Lolckes (huisman) Kornwerd * 1705 44
Lijcklama à Nieholt, Augustinus (x Hillegonda v. Hemminga) Beetsterzwaag * 1730 496
Lollema, Antie Dircx (x Gerben Heins) Bolsward * 1724 448
Lourens Jacobs (bijzitter v. Haskerland; x Meinskjen Hommes) Joure * 1724 264
Marten Hendrix Binnema (bijzitter; x Tryntie van Harkema) Buitenpost * 1713 21
Melis Meyntes (x Dettie Taeckes) Holwerd * 1690 85
Meulen, Anne Hendriks van der (koopman) Wons * 1725 385
Meurs, Eduardus (oudste advocaat; x Tryntie Outgers Klokkenburg) Leeuwarden * 1721 270
Michiel Freerks Minnema (burgemeester) Dokkum * 1735 711
Minne Rienx (x Riemke Hendrix) Niawier * 1722 229
Minnema, Michiel Freerks (burgemeester) Dokkum * 1735 711
Munnickhuys, Jacobus (x Sioertie Ulbes Homminga) Bolsward * 1714 82
Nauta, Auckjen (x Carel van Nuijs) Leeuwarden * 1726 405
Nauta, Duco (ontvanger generaal v.d. admiraliteit v. Friesland; x Foeckjen Alema) Harlingen * 1720 200
Nauta, Ybeltie (x Reyner Gysberts Fonteyn) op Toutenburg Tietjerk * 1725 265
Nijland, Romke (burgemeester x Grietie Ypes) Bolsward * 1727 460
Nijsten, Margareta Cornelia van Leeuwarden * 1718 375
Nijsten, Wobbina Susanna van Leeuwarden * 1701 378
Nuijs, Carel van (luitenant x Auckjen Nauta) Leeuwarden * 1726 405
Oege Hettes (x Trijntie Willems) Hempens * 1722 600
Olfert Tierecks Klooster Anjum * 1709 38
Oosterbaen, Evert Jansen (x Hincke Seerps) Harlingen * 1713 126
Ophuysen, Rutger (schepen x Janneke Siccama) Leeuwarden * 1719 209
Petraeus, Regnera Wilhelmina (x Hendrick Thomas) Wirdum * 1736 722
Pier Gabes (x Stijntje Geerts) Franeker * 1727 457
Pyter Pyters (mr. pottebacker; x Hycke Yttesdr.) Workum * 1716 120
Pyter Pytters (x Teets Pieckes) Workum * 1709 92
Pyter Pytters Pytters Ackersloot (coopman) Harlingen * 1713 8
Pyter Rienx (x Jetske Jans) Winsum * 1733 703
Pyter Teyes van der Heijde (mr. besemmaker op 't Vliet) Leeuwarden * 1709 331
Popta, Jacob (koopman; x Sytske Fransen de Vries) Harlingen * 1717 115
Posselman, Folkerus Gerrijts (notaris publicus) Sneek * 1713 253
Postma, Ulrich (vaendrigh) Leeuwarden(?) * 1710 12
Putten, Didmar van Heerenveen * 1736 731
Raarda, Riemke (x Joseph Lyckles) Sneek * 1735 700
Reijn Hommes Bruijnsma (mederechter v. H.O.N.; x Waal Fetties) Scharl * 1720 447
Reinalda, Dirkjen (x Fedde Wybes Buma) Sneek * 1722 230
Reiner Gerbrants (x Rinck Jans) Molkwerum * 1717 221
Reiner Gysberts Fonteyn (x Ybeltie Nauta) op Toutenburg Tietjerk * 1725 265
Reiner Clasen Fonteyn (coopman) Harlingen * 1727 461
Reitsma, Geolt Clasen (huisman) Hardegarijp * 1735 706
Recalff, Jacobus (oud-burgemeester; x Attie Ens) Leeuwarden * 1707 51
Reneman, Grietie (x Vitus Ringers) Ried * 1728 473
Reneman, Hermannus (predikant; x Ytje Lieuwes) Nijkerk * 1712 4
Riemersma, Frans (mr. bommazijnwever; x Rinske Hendriks) Bolsward * 1731 586
Ringers, Vitus (phil.dr. en predikant; x Grietie Reneman) Ried * 1728 473
Rinia Ritskes Jilderda (mr. tinnegieter) Dokkum * 1729 502
Rinse Jans (bijzitter v. Westdongeradeel; x Imckjen Folkerts) Brantgum * 1721 235
Rintie Jolles (x Uijlck Scheltes) St Nicolaasga * 1722 252
Roeloff Jansen Bas (x Grytie Arents) Leeuwarden * 1713 100
Roorda, Frans Jetses (coopman) Harlingen * 1719 158
Roorda, Tietske Yemes (x Harmen Douwes Faber) Harlingen * 1716 147
Rudolphi, Willem Leeuwarden * 1729 588
Ruird Clasen (x Tryntie Jenties) Poppingawier * 1713 341
Saecke Gosses (mr. backer) Makkum * 1736 726
Saecke Jacobs (x Siouck Sybrens) Akkrum * 1713 171
Schelto Andries Wijbinga (vroedschap) Franeker * 1728 455
Schelto Douwes (x Tryntie Dirks) bij Bolsward * 1720 214
Scheverstein, Willem (old-schepen; x Meinu Johannis) Leeuwarden * 1722 256
Schouten, Jan (burgerhopman; x Antie Reyners) Leeuwarden * 1721 340
Schratenbagh, Willem Frederick baron v. (x Juliana D. v. Aylva) Ausbuurt * 1730 488,578
Schwartsenberg en Hohenlansberg Ysabella Susanna (douairière van Carlson) op Groot Terhorne Beetgum * 1718 247,284,510
Symen Ages (vroedsman x Antie Hendricks) Sneek * 1702 29
Symen Gerrijts (coopman x Sijke Bruyns) Leeuwarden * 1704 335
Simonides Alegonda Leeuwarden * 1713 1
Syne Freercks (x Diltie Harmens) Franeker * 1704 10
Synstra Binke Tiercks (x Wybe Hayes Thuynhout) Workum * 1715 122
Sytse Sioerds (x Antie Jans) op de Keegh Sybrandahuis * 1712 138
Sytse Wypkes (mr. schoenmaecker; x Marike Ulbes) Bolsward * 1714 57
Siccama Janneke (x Rutger Ophuysen) Leeuwarden * 1719 209
Sickmans, N. (predikant; x Maria Ferreris) Sneek * 1725 455
Sipma, Isaac (oud burgemeester en laeckencoper; x Sytske Arjens) Dokkum * 1712 167
Sipta, Douwe Clases Franeker * 1720 233
Sjoerd Hendrix (x Ieck Saeckes) Ureterp * 1724 265
Sjoerd Rinses (huysman; x Bauckjen Pytters) Brantgum * 1721 195
Spannenburgh Jan Pytters (x Neeltie Wyngaerden) ? * 1691 59
Statum Uylcke Gerbens van (x Trijntie Clases Daleman) Leeuwarden * 1714 13
Sterringa, Jan Pybes (koopman) Leeuwarden * 1725 568
Stienstra, Yetske Jans (x Beë Watses Barquert) Franeker * 1730 493
Taede Jans Oostermeer * 1738 782
Theunis Jansen (x Maria Seijbrants) Leeuwarden * 1721 763
Tinga Tierck Sytses (mr. glasemaecker) Leeuwarden * 1708 97
Tjebbe Johannis Dantumawoude * 1713 212
Tjeerd Bouwens (burgemeester; x Luedtske Sioerds Eisma) Harlingen * 1710 197 198
Tjeerd Sioerds (x Tiamcke Jans) Wirdam * 1705 372
Tjerck Abes (huisman) Blija * 1727 555
Tjerck Hessels Hiemstra (x Magteltie Fons) Leeuwarden * 1730 607
Tjerck Jetses (x Sibbeltie Hannes) Scharnegoutum * 1728 586
Tjerck Sytses Tinga (mr. glasemaecker) Leeuwarden * 1708 97
Tjerck Thomas Dotinga (huisman) Rauwerd * 1730 591
Thoon, Henricus (predikant; x Catharina Gerroltsma) Burgwerd * 1725 269,389
Tuynhout, Ruardus (J. U. D. en burgemeester) Workum * 1720 151
Tuynhout, Wybe Hayes (burgemeester; x Binke Tiercks Synstra) Workum * 1715 122
Uylcke Gerbens van Statum (x Tryntie Clases Daleman) Leeuwarden * 1714 13
Uylcke Lieuwes (x Tryntie Symons) Bolsward * 1727 556
Ulsen, Jan van (x Aecke Pytters Eckringa) Leeuwarden * 1719 178
Unia, Baucke Bauckes (x 1. Saapke Nammens Andringa; 2 Antie Arjens Fopma) Stiens * 1721 231
Vaindraine, Louis de (x Maria Bek) Leeuwarden * 1718 196
Velda, Broer Jacobs (x Antie Simons) Leeuwarden * 1733 599
Vos, Frederick Christiaen (vaandrig; x S. J. van Heerema) Tjummarum * 1727 460
Vries, Sytske Fransen de (x Jacob Popta) Harlingen * 1717 115
Wabe Hiddes (houtkoper; x Pijtrick Ypes) IJlst * 1713 713
Weperen, Jan van (notaris publicus) Drachten * 1727 507
Westerhuis, Suffridus (oud burgemeester; x Titia Bogarda) Franeker * 1732 741,746,747
Westerman, Griet ie (x Harmen Jacobs) Dokkum * 1722 463
Wielinga, Saapke (x Balthaser Hixenius) Leeuwarden * 1736 766
Wiersma Hiltie (x Watzo Haenstra) Sneek * 1713 73
Wiggert Douwes (x Tjert Reyndert) Hindeloopen * 1695 102
Wybe Hayes Thuynhout (burgemeester; x Bincke Tiercks Synstra) Workum * 1715 122
Wybe Pytters Grauda (coopman) Harlingen * 1720 207
Wijbinga, Schelto Andries (vroedschap) Franeker * 1728 455
Wijngaarden, Albert van (heemraad van het Bildt) Jacobi Parochie * 1677 55
Wijngaarden, Eelckjen Cornelis Harlingen * 1702 134
Wijngaarden, Neeltie (x Jan Pytters Spannenburgh) ? * 1691 59
Willem Roeloffs (x Tryntie Sydses) Dokkum * 1714 98
Wilt Johannes (wagenmaker) Bergum * 1718 113
Wobbe Aerns (veenbaas) Noorddrachten * 1730 495
Wouter Sipckes (x Geertie Jelgers) Harlingen * 1717 145

>> begin