>> HOMEpage

De bibliotheek van Tiberius Templar, Harlingen 1657

Bron: Nedergerecht Harlingen, Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 202, boedelinventaris, 78verso/80recto - 139verso waaronder de boeken 121v-123v
Internetuitgave: M.H.H. Engels, juni 2023
Jeanine's transcriptie bewerkt

Mail d.d. 7 juni 2023 van Jeanine Otten, archivaris Harlingen:
Boedelinventaris van wijlen Tiberius Templar (overleden 1653) en wijlen Magdalena Oliviers, echtelieden te Harlingen, 27 februari 1657.
Tiberius/Tjebbe Templar woonde in Harlingen op Voorstraat 68; hij was de buurman van Aaltje Minnes, moeder van de reislustige en excentrieke Aeneas Menelaides (zeg maar Anne Minnes van Loenen), waarover jij zo'n prachtig stuk op je website hebt staan). Tiberius zat in het stadsbestuur van Harlingen, had een zoutkeet en een panwerk, veel onroerend goed, mooie kleren en veel zilver. Hij was de broer van Frans Reiners Templar en Elisabeth Reiners Templar. Van deze laatste twee hebben we in het Hannemahuis de bijzondere verguld zilveren trouwkistjes kunnen verwerven! Die lijken sprekend op elkaar. In de boedelinventaris van Tiberius Templar komt ook een verguld zilveren trouwkistje voor, misschien leek die ook wel precies op de twee die we nu tentoonstellen.

De complete boedelinventaris hoopt Jeanine Otten binnenkort op haar website "Vergeten Harlingers" te publiceren.
[121v]
Gedruckte boecken
In folio
◊ Ambrosij Calapini Dictionarium duodecimarum Linguarum
◊ een Martlars [= Martelaers] boeck
◊ een olde bijbel
◊ Sebastiaen Franck heel old
In quarto
◊ een Fransche bijbel
◊ Fontein des levens authore Daniel van Laren
◊ Cats Spygel van de olde en nieuwe tijd
◊ Coenrardi Vorstij Volcomender antwoord
◊ De ontledinge van de geestlijcke mensch door Frederick de Vrij
◊ Praxis prudentiae politicae pars secunda authore Philippo Honorio
◊ Dictionarium Gallicum
◊ Religions vrijgheyt door Pytter Jans
◊ Een old Hoogduyts apostille
[122r]
◊ Johannis Bocatij Historien
◊ Emdens vreuchden dach door Petrum Elsenium
◊ Reijsboeck der Heijlige Schrifture door H. Bunting
◊ Prudentia politica Philippi Honorij pars prima
◊ Privilegien van Amsterdam
◊ een old Italiaens boeck
◊ een old Hoogduyts medecijnboeck
In octavo
◊ De Sacris Libri xvij door Jacobum Weckrum
◊ Maturini Corderij de corrupti
◊ Sermonis emendatione
◊ De ongeluckige maegden pars nona
◊ Het lusthoff der maegden beyde door Houvart
◊ Hadriani Junij Momenclator [= Nomenclator]
◊ Epistolae Ciceronis Gallice
◊ Dictionarium Belgicum
◊ Statuta Frisiae
[0122v]
◊ een Duijtsch bibel
◊ Grammatica Graeca N. Cleinardi
◊ Houwelijcx weegschael door J. Deutel
◊ Historia J. Caesaris virorum clarissimorum
Pharmacopaea Anutij Foecij [= de pharmacopee van Metz door de Elzasser Anutus Foesius]
◊ De rustige vernoeginge des gemoedts door J. de Lespine [= Jean de L'Espine, Wtnemende verclaringe van de ruste ende verghenoeginghe des geestes oft des gemoedts, Amsterdam 1597 of 1599]
◊ Grammatica Latina Melantonis
◊ S. Augustini Belijdenisse
◊ Goliaths sweerd V. Helmechij
◊ Dictionarium Belgicum
◊ Gram. Graeca Cleinardi
◊ Psalterium Buchnani Davidis
◊ Terentij Comoediae
◊ Rudimenta linguae Latin.
◊ Historie van de ridder Malgijs
◊ een old zeeboeck
◊ De crachteloosheijt ende de cracht der godtligheijt, door E. Foppium en E. Trigland
[123r]
◊ Metam[orfoses] Ovidij Nasonis
◊ J. Starters liedeboeck
◊ Rudimenta Ling. Graec. [Rudimenta linguae Graecae]
◊ Philosop. Moral. Melanthones [= Melanchthon]
◊ Manuale Grammaticum
◊ Epistolae door N. N.
◊ Institutiones Rethor.
◊ C. Valerij Grammatica
◊ Dialectica Rami
◊ S. Augustini handboecksken
◊ Jan. Ling. Comoenij
◊ Opera Virgilij Maronis
◊ Catechismus Graecolatin.
◊ Colloquia Corderij
◊ Dialectica et Rethorica Melanthonis
◊ Salustij Opera
◊ Opera Virgilij Maronis
[123v]
In duodecimo
◊ Q. Curtius [= Quintus Curtius Rufus] de Rebus gestis Alexandri Magni
◊ Manuale Graecum G. Pasoris
◊ Salustij Comoediae
◊ Phrases Ciceronianae
◊ Thesa[u]rus Poeticus
◊ Bucchenani poemata
◊ Psalterium Bucchenani
◊ T Overlijden van Frederick Hendrick
◊ De voornaemste misbruicken van de misse door Joost van Zaren
◊ N. [novum] Testamentum Graecum
◊ Testamentum Gallicum
◊ Dialectica Rami
◊ Een olde comoedie
◊ De volstandige Eudoxe
◊ een old Italiaens boeck
◊ een old Grammattica
◊ een Spaense tiranni
◊ een Duijts psalmboeck
◊ noch eenige olde boecken

>> begin