>> HOMEpage

 Stamboek van den Frieschen adel, 1846 
Vindplaatsen families in de twee delen (boek- en internetuitgave)

M.H.H. Engels, maart 2020, vervanging van de versie juni 2009
Meld a.u.b. foutieve verwijzingen.
Pagina's bekijken in de twee frames rechts boven: klik op de gele kolom (voor deel I) resp. de groene kolom (voor deel II) en vul deel-pagina (Romeins cijfer - drie Arabische cijfers) in!
In deze versie is het bij juist gebruik mogelijk om een genealogiepagina te bekijken en daaronder de bijbehorende pagina met aantekeningen.

Voorbeeld Aytta: klik op de gele kolom en vul in I-015, klik daarna op de groene kolom en vul in II-011; zo ook de vervolgpagina('s) naar wens intikken. Na de keuze naar boven scrollen - via de schuifbalk aan de rechter kant van het scherm - om de inhoud van de vensters rechts te bekijken!
>> Register familiewapens

Familie I Genealogie
II Aantekeningen
III
Acronius zie Nalezingen en verbeteringen II-293 t/m II-306
Adélen, (Adélen, van Cronenburch) I-001 II-001 t/m 002
Adius I-092 II-058 t/m 059
Aebinga (Aebingha, Aebbinga), Aebinga van Humalda I-002 t/m 005 II-002 t/m 006
Aggama (of: Aggema) zie bij Walta, en bij Harinxma thoe Heeg
Aylva, van Bornwerd, en van Witmarsum I-006 t/m 007 en 008 t/m 014 II-006 t/m 007 en 007 t/m 011
Aysma zie bij Lauta van Aysma
Aytta I-015 t/m 016 II-011 t/m 015
Albada (Abbinga, Abbema), van Goënga, en van Poppingawier I-017 t/m 018 en 019 t/m 020 II-015 t/m 017 en 017 t/m 018
Amama of Ammama I-021 t/m 022 II-018 t/m 019
Andla zie bij: Camstra, en bij Sixma I-079 II-052
Andrée I-067 II-046
Andringa I-023 t/m 024 en I-242 ; zie ook Nalezingen I-na1 t/m I-na8 II-163 t/m 164 en 019 t/m 020
Arentsma I-025 II-020 t/m 021
Arssen I-306 II-206
Asbeck (van) I-026 t/m 027 II-021 t/m 022
Auckama I-028 en 030 en 032 t/m 033 II-023 t/m 031
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom>> begin
Beyma of Beyem I-034 t/m 038 II-031 t/m 035
Blocq (de) I-039 t/m 040 II-036
Boelens (van) I-103 t/m 104 II-067 t/m 068
Bolten (van) I-307 II-206 t/m 207
Boner I-369 II-256 t/m 257
Bonninga of Bonnema I-041 II-036 t/m 037
Bootsma of Boitzima of Boetyama I-042 t/m 043 II-037 t/m 039
Botnia I-044 t/m 046 II-039 t/m 041
Bouricius I-328 t/m 329 II-218 t/m 219
Breugel (van) I-047 t/m 056
Breutsma I-020
Buygers (van) I-029 t/m 030 II-029
Buma I-414 t/m 416 II-288 t/m 292
Burmania I-057 t/m 065 II-041 t/m 046
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom>> begin
Cammingha I-072 t/m 078 II-048 (oud) en 049 t/m 052
Camstra I-079 t/m 084 II-052 t/m 055
Cathuis (Cathius, Catzius) I-276 II-186 t/m 187 en 052
Coehoorn (van) I-085 t/m 087 II-055 t/m 056
Crack I-256 II-174
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom>> begin
Dekema I-088 t/m 090 II-056 t/m 058
Dijxtra (Dijxtera, Dijckstra) I-091 II-058
Doyem of Doyema I-005 II-006
Doys I-388 t/m 391 II-267 t/m 272
Doma zie Foegelsangh
Donia zie Harinxma-Donia
Douma (Douwema) I-093 t/m 094 II-059 t/m 062
Douma, van Oenema I-095 t/m 096 II-062 t/m 064
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom>> begin
Eelsma I-097 II-064 t/m 065
Eysinga I-099 t/m 102 II-065 t/m 067
Eminga I-107 t/m 109 II-049 en 070 t/m 072
Engelen I-110 t/m 113 II-072 t/m 073
Ewsum (van) I-165 t/m 166 II-104 t/m 106
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom>> begin
Feytsma I-114 t/m 115 II-073 t/m 074
Foegelsangh (Fogelsang, Vogelsang); - Doma I-352 II-240 t/m 244
Foppinga I-116 II-075
Frittema (Fritema, Fritsma) I-282 II-191 t/m 192
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom>> begin
Galama I-117 t/m 120 II-075 t/m 077
Gerbranda I-121 II-077
Gevaerts I-122 t/m 128 II-077 t/m 081
Glins I-129 t/m 130 II-081
Glinstra I-257 t/m 259 II-174 t/m 175
Goslinga I-131 t/m 132 II-082
Gratinga of Graetnia I-066
Grovestins (Sirtema van) I-133 t/m 136 II-082 t/m 084
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom>> begin
Haer (van der) I-137 t/m 140 II-085 t/m 087
Haerda (eigenlijk Mernstra) I-141 II-088
Haersma I-211 t/m 214 II-143 t/m 144
Haersolte (van) I-175 t/m 183 II-111 t/m 122
Hania I-142 t/m 145 II-088 t/m 091
Haren (van) I-146 t/m 147 II-091 t/m 092
Harinxma, van (oud) I-149 t/m 150 en 161 t/m 162 II-093 t/m 094
Harinxma, van Hettinga, thans Harinxma thoe Slooten I-151 t/m 152 II-093
Harinxma (thoe Heeg) I-153 t/m 156 II-094 t/m 097
Harinxma (thoe IJlst) I-157 II-097 t/m 098
Harinxma-Donia I-158 t/m 160 II-098 t/m 102
Heemstra I-167 t/m 171 II-106 t/m 109
Hemmema I-192 t/m 193 II-127 t/m 128
Herema (of: Hedrum) van Tjum I-194 t/m 197 II-129 t/m 133
Herema, van Deersum I-198 II-133 t/m 134
Herewey (of Herwey) thoe I-174 II-111
Heringa zie bij: Camstra I-079 II-052
Hermana I-199 t/m 200 II-134
Heslinga (Heslema) van Galama I-201 II-135
Hettema I-202 t/m 204 II-136 t/m 138
Hettinga I-205 t/m 208 II-138 t/m 142
Hillama I-210 II-142 t/m 143
Hoytema I-215 t/m 218 II-144 t/m 146
Holdinga I-219 II-146 t/m 147
Hommema I-209 II-142
Hoppers I-220 t/m 221 II-147 t/m 148
Hoptilla I-222 II-149 t/m 150
Hottinga I-223 t/m 224 II-150 t/m 151
Hoxwier I-225 II-152
Huber I-395 t/m 397 II-273 t/m 276
Humalda I-5 II-206
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom>> begin
Idsaerda I-226 II-152
Idsinga I-184 t/m 187 II-122 t/m 125
Ydsma I-227 II-153 t/m 155
Inthiema (Ynthema of Inthema) I-228 t/m 229 II-153
Ipema I-020
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom>> begin
Jaersma I-229 II-155
Jarges I-068 t/m 070 II-046 t/m 048
Jarla (of: Jaerla) I-230 II-049 en 155 t/m 156
Jelckema I-230 II-156
Jellinga zie bij Sijtzema II-248
Jelmera zie bij Cammingha
Jeltinga I-231 II-157 t/m 158
Jeppema I-383 IIb 266
Jongema I-233 t/m 234 II-158 t/m 159
Jongestall (of: Jongstal) I-148 II-092 t/m 093
Jousma (of Juwsma) van Rinsumageest I-235 II-159 t/m 160
Jousma (of Juwsma) van Wirdum I-235 II-159
Juckema I-236 t/m 237 II-160
Juckema, van Sixbierum I-237 II-160 t/m 161
Juwinga (Juwingha of Jongema) I-238 II-161 t/m 162
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom>> begin
Kempenaer (de) I-239 t/m 241 II-162 t/m 163
>> begin
Laen (van der) I-249 II-169 t/m 170
Lauta van Aysma I-243 t/m 245 II-164 t/m 167
Liauckama van Sixbierum I-246 t/m 247 II-168 t/m 169
Liauckama van Wirdum en Wijtgaard en van Makkum I-248 II-169
Lijcklama van Oldeboorn I-250 t/m 253 II-170 t/m 172
Lijcklama van Steenwijkerwold I-254 t/m 256 II-172 t/m 174
Limburg Stirum (of Stijrum) I-260 t/m 264 II-175 t/m 176
Lynden (van) I-264 II-176
Loo (van) I-265 t/m 267 II-176 t/m 181
Luersma I-098 II-065
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom>> begin
Martena (of Martna) I-268 t/m 269 II-181 t/m 183
Meckema I-271 t/m 272 II-184 t/m 185
Meynsma I-273 II-185 t/m 186
Mernstra zie: Haerda
Minnema (of Mennema) I-277 II-187
Mockema (of Mockama) I-278 t/m 279 II-187 t/m 188
Murray I-274 t/m 275 II-186
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom>> begin
Nijsten (van) I-232 II-157
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom>> begin
Ockema, Ockama I-282 II-190 t/m 191
Ockinga I-280 t/m 281 II-188 t/m 189
Oedtsma I-283 II-192
Offenhuizen (of Offingahuizen) I-283 II-192 t/m 193
Osinga I-284 II-193 t/m 194
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom>> begin
Peyma (van) I-285; zie ook 221 II-194 t/m 195 ; zie ook bij Hoppers II-148 t/m 149
Plettenberg (van) I-286 t/m 287 II-195
Popma, van Grijn en Terschelling I-288 II-195 t/m 197
Popma, tot Wirdum I-289 II-197
Popma, tot IJlst I-290 II-197 t/m 198
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom>> begin
Rengers I-291 t/m 298 II-198 t/m 201
Rheen I-299 t/m 300 II-201 t/m 202
Rinia (Ringia, of Ringe), te Blessum I-301 t/m 302 II-202 t/m 203
Rispens I-303 t/m 305 II-203 t/m 206
Roorda I-308 II-207
Roorda, van Tjummarum I-309 t/m 311 II-207 t/m 209
Roorda, met de baar I-312 t/m 313 II-209 t/m 211
Roorda, van Genum I-314 t/m 315 II-211 t/m 212
Ropta I-315 II-212 t/m 213
Rosema I-353 II-244 t/m 245
Rotte (de) I-316 t/m 317 II-213
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom>> begin
Saeckma I-369 II-256
Scheltema I-318 t/m 319 II-213 t/m 214
Scheltinga (van) I-320 t/m 327 II-214 t/m 218
Scheltinga (of: Idsinga), van Huizum I-378 II-262
Schepper (de) I-334 t/m 338 II-221 t/m 226
Schwartzenberg en Hohenlansberg (thoe) I-339 t/m 344 II-227
Siccama I-105 t/m 106 II-068 t/m 070
Siccama, enz. (Hora Siccama) I-345 t/m 351 II-228 t/m 240
Sickinghe I-172 t/m 173 II-109 t/m 111
Siercksma I-354 II-245 t/m 247
Sijtzama (of: Sijthjema) I-355 t/m 358 II-248 t/m 250
Sixma (of: Sixma van Andla) I-360 t/m 361 II-251 t/m 253
Sjaerdema (Sjaerdama, Siaerda, Zyaerda) I-362 t/m 363 II-252
Sloterdijck I-188 t/m 191 II-125 t/m 127
Sminia I-364 t/m 366 II-254 t/m 256
Solckema I-367 t/m 368 II-254 t/m 258
Speelman I-370 II-257 t/m 258
Stania I-371 II-258
Stenstera I-372 II-259
Sternsee I-005 II-006
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom>> begin
Tamminga I-163 t/m 164 II-103 t/m 104
Tietema I-373 II-259 t/m 262
Tjaerda, van Rinsumageest I-374 II-262
Tjaerda, van Starkenborgh I-374 t/m 377 II-262 t/m 264
Tour (du) - Tour van Bellinghave (du) I-379 t/m 381 II-264 t/m 266
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom>> begin
Unema I-382 II-266
Unia I-384 t/m 387 II-267 t/m 268
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom>> begin
Vegelin van Claerbergen I-392 t/m 394 II-272 t/m 273
Velsen (van) I-398 t/m 400 II-276 t/m 278
Verrutius (of: Wartinga) I-31; zie ook Nalezingen I-na1 t/m I-na8 II-029 t/m 031
Vervou (van) I-270 II-183 t/m 184
Vierssen (van) I-330 t/m 333 II-219 t/m 220
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom>> begin
Walta, Aggama I-401 t/m 402 II-278 t/m 279
Wartinga zie: Verrutius
Waubert, de Puiseau I-403 t/m 404 II-279
Wendt (de) I-359 II-250 t/m 251
Wiarda I-405 t/m 408 II-280 t/m 284
Wijbranda I-020
Wijckel (van) I-409 t/m 410 II-284 t/m 285
Wijtsma I-411 II-285 t/m 286
Wissema I-412 II-286
With (de) I-413 II-286 t/m 288
Deel II: Nalezingen en verbeteringen II-293 t/m II-306
Abdijen en kloosters II-307 t/m II-309
Naamlijst wapens II-310 t/m II-311
Namen niet in geslachtsregisters II-312 t/m II-375
Missstellingen II-376 t/m II-378
Nadere nalezingen deel I: II-378 t/m 379
Nadere nalezingen deel II: II-379
Wapens in kleur: oneven bladzijden II-381 t/m 463***** FAMILIEWAPENS in kleur: oneven bladzijden II-381 t/m 463 *****
Klik op de groene kolom (<) en vul deel-pagina (Romeins cijfer - drie Arabische cijfers) in!
II-453 218 Adius
II-381 1 Adélen (oud)
II-381 2 Adélen v. Cronenburgh
II-381 3 Aebinga tot Bly
II-381 5 Aebinga tot Hyum
II-381 4 Aebinga van Humalda
II-451 210 Aggama v. Walta
II-451 209 Aggama v. Witmarsum
II-385 13 Albada van Goënga
II-385 14 Albada, Diederick Ruurts
II-385 17 Albada, Doytze Sickes
II-385 15 Albada, Ruurt Ruurts
II-385 16 Albada, Sicke Ruurts
II-387 20 Albada, v. Huizum
II-387 19 Albada, v. Poppingawier
II-387 18 Albada, v. Poppingawier
II-387 22 Amama (of: Ammama)
II-421 123 Andringa de Kempenaer, v.
II-387 23 Andringa, 1565, Poppe v.
II-395 43 Andrée (nieuw)
II-395 42 Andrée (oud)
II-389 24 Arentsma
II-435 162 Arssen, van
II-389 25 Asbeck, van
II-389 27 Auckama
II-383 11A Aylva (van:)
II-433 157 Aylva Rengers, v.
II-443 187 Aylva, gezegd Sjaerdema, Douwe
II-383 11 Aylva, van Witmarsum
II-385 12 Aytta
II-383 10 Ayva (oud) en v. Bornwerd
II-389 29 Beyem
II-391 30 Beyma
II-391 31 Beyma, thoe Kingma
II-391 33 Blocq (nieuw), de
II-391 32 Blocq (oud), de
II-463 247 Blocq v. Haersma de With, de
II-453 219 Boelens, van
II-445 191 Boner
II-391 34 Bonninga
II-391 35 Bootsma
II-393 36 Botnia
II-461 240 Bourboom v. Sloterdijck
II-455 220 Bouricius
II-455 221 Breugel, baron v.
II-393 37 Breugel, van
II-393 39 Burmania (nieuw)
II-393 40 Burmania (nieuwst)
II-393 38 Burmania (oud)
II-433 155 Burmania Rengers, Juckema v.
II-389 28 Buygers
II-395 45 Cammingha (oud)
II-397 49 Cammingha v. Jelmera
II-397 50 Camstra
II-439 174 Coehoorn v. Scheltinga
II-389 26 Collot d'Escury
II-455 222 Crack
II-397 51 Dekema
II-397 52 Dijxstra
II-383 9 Doijem
II-397 53 Douma v. Langweer en v. Oldeboorn
II-399 56 Douma v. Oenema
II-399 57 Douma v. Oenema
II-455 223 Doys
II-399 58 Eelsma
II-401 60 Eelsma Mauritsma
II-399 59 Eelsma-Mauritsma
II-401 63 Eminga
II-401 64 Engelen
II-409 86 Ewsum (nieuw), van
II-409 87 Ewsum 1748, Ernst van
II-409 85 Ewsum, Tamminga & v.
II-401 62 Eysinga (nieuw)
II-401 61 Eysinga (oud)
II-401 65 Feytsma
II-403 66 Foppinga
II-429 144 Frittema
II-403 67 Galama
II-403 68 Galama, Douwe & Taecke
II-403 69 Gerbranda
II-403 70 Gevaarts
II-403 71 Glins
II-455 224 Glinstra
II-405 72 Goslinga
II-393 41 Gratinga (of: Graetnia)
II-405 73 Grovestins
II-457 226 Haer, van der
II-405 74 Haerda
II-405 75 Haerda, Fedde
II-455 226 Haersma [= 225!]
II-463 247 Haersma de With, de Blocq v.
II-457 227 Haersolte, van
II-405 76 Hania
II-405 77 Haren, van
II-407 79 Harinxma thoe Sneek, Juw & Pieter
II-407 81 Harinxma thoe Slooten (nieuw)
II-407 82 Harinxma thoe Heeg
II-407 83 Harinxma thoe IJlst
II-407 80 Harinxma van Hettinga
II-407 78 Harinxma, Bocke de oude
II-409 84 Harinxma-Donia
II-409 88 Heemstra
II-411 91 Hemmema
II-411 92 Herema (oud)
II-411 93 Herema van Tjum
II-411 90 Herewey, thoe
II-397 48 Heringa, Haye
II-421 120 Herjuwsma, Jemma van
II-411 94 Hermana
II-411 95 Heslinga v. Galama
II-413 97 Hettema (nieuw)
II-413 96 Hettema (oud)
II-413 98 Hettinga
II-415 102 Hillema (nieuw)
II-413 101 Hillema (oud)
II-415 104 Holdinga
II-413 99 Hommema
II-413 100 Hommema, Rints
II-415 105 Hoppers
II-415 106 Hoptilla
II-415 107 Hoptilla, Jan van
II-463 249 Hora Siccama
II-417 108 Hottinga (oud)
II-417 110 Hottinga, van Kee
II-417 111 Hoxwier
II-415 103 Hoytema
II-457 228 Hoytema (nieuw)
II-457 229 Huber
II-381 6 Humalda
II-417 113 IJdsma
II-417 112 Idsaerda
II-457 230 Idsinga
II-457 231 Inthiema tot Workum
II-387 21 Ipema (of: Epinga)
II-419 114 Jaersma
II-395 44 Jarges
II-419 115 Jarla (oud)
II-419 116 Jarla, v. Wetsens
II-441 181 Jellinga
II-395 47 Jelmera (of: Donia), Romcke
II-395 46 Jelmera, Ritscke
II-459 232 Jeltinga
II-449 205 Jeppema
II-419 117 Jongema
II-419 118 Jongema, Aede Aedes
II-451 211 Jongema, Walta v.
II-459 233 Jongestall
II-419 119 Jousma, van Wirdum
II-421 121 Juckema
II-433 155 Juckema v. Burmania Rengers
II-421 122 Juwinga
II-417 109 Kee
II-417 110 Kee, Hottinga van
II-423 127 Laen, van der
II-421 124 Lauta v. Aysma
II-421 125 Lauta v. Aysma (nieuw)
II-423 126A Liauckama v. Makkum
II-423 126 Liauckma v. Sixbierum
II-425 132 Lijnden, van
II-425 131 Limburg Stirum, van
II-425 133 Loo, van
II-423 129 Lycklama v. Oldeberkoop
II-423 130 Lycklama v. Ysbrechtum
II-423 128 Lycklama à Nyeholt
II-459 234 Marnstra (of: Mernstra)
II-425 134 Martena
II-427 137 Meckema
II-427 138 Meynsma
II-427 139 Minnema
II-427 140 Mockema
II-427 141 Mockema 1400-1500, Taecke
II-427 138A Murray
II-459 235 Nijsten, van
II-429 142 Ockinga
II-429 143 Ockinga
II-429 145 Oedtsma
II-399 54 Oenema
II-399 55 Oenema tot Goënga
II-429 146 Offenhuizen
II-425 135 Oostheim
II-429 147 Osinga
II-459 236 Peijma
II-431 148 Plettenberg
II-431 151 Popma, tot IJlst
II-431 150 Popma, tot Weidum
II-431 152 Popma, v. Poppingawier
II-431 149 Popma, van Grijn en Terschelling
II-451 212 Puiseau, Waubert de
II-433 154 Rengers (nieuw)
II-431 153 Rengers (oud)
II-433 155 Rengers, Juckema v. Burmania
II-433 157 Rengers, v. Aylva
II-433 156 Rengers, v. Welderen
II-433 159 Rheen
II-433 159 Rinia, 1485, Haye
II-435 160 Rinia, 1550, Hobbe & Haringh
II-435 161 Rispens
II-435 163 Roorda (oud)
II-437 166 Roorda de Borghreef
II-435 165 Roorda v. Tjummarum
II-435 164 Roorda, 1778, Ruurt
II-437 169 Roorda, Wijbren † 1584 (of: Wijbe van Goutum)
II-437 167 Roorda, met de baar
II-437 168 Roorda, van Genum
II-437 170 Ropta
II-437 171 Rotte, de
II-445 190 Saeckma
II-439 172 Scheltema
II-439 177 Scheltinga
II-439 173 Scheltinga
II-439 176 Scheltinga v. Minnertsga
II-439 174 Scheltinga, Coehoorn v.
II-439 175 Scheltinga-Jordens
II-459 237 Schepper, de
II-441 178 Schwartzenberg & Hohenlansberg, (thoe)
II-461 238 Siccama
II-463 249 Siccama, Hora
II-463 248 Sickema, 1610, Wijdt
II-409 89 Sickinghe
II-441 179 Siercksma
II-441 183 Sijtzama (nieuw)
II-441 180 Sijtzama v. Hallum
II-441 182 Sijtzama v. Poppingawier
II-443 184 Sixma
II-443 186 Sjaerdema (nieuw)
II-443 185 Sjaerdema (oud)
II-443 187 Sjaerdema, Douwe Aylva, gezegd
II-461 239 Sloterdijck, v.
II-461 240 Sloterdijck, Bourboom v.
II-443 188 Sminia
II-443 189 Solckema
II-445 193 Stania
II-445 194 Stenstera
II-383 7 Sternsee
II-383 8 Sternsee, Carel van
II-409 85 Tamminga & v. Ewsum
II-447 198 Tietema, Bauke 2
II-447 197 Tietema, Bauke 1
II-447 196 Tietema, Hans 2
II-445 195 Tietema, Hans 1
II-447 199 Tietema, Haring
II-447 200 Tjaerda (oud)
II-447 201 Tjaerda v. Idsinga, Schelte
II-449 202 Tjaerda v. Starkenborgh
II-449 203 Tour v. Bellinchave, du
II-449 204 Unema
II-449 206 Unia
II-449 207 Vegilin v. Claerbergen
II-461 242 Velsen, Geraert v.
II-461 241 Velsen, v.
II-461 243 Verrutius
II-425 136 Vervou
II-463 244 Vierssen, v.
II-451 208 Walta
II-451 211 Walta v. Jongema
II-451 210 Walta, Aggama v.
II-451 212 Waubert de Puiseau
II-433 156 Welderen Rengers, v.
II-463 245 Wendt, de
II-453 214 Wiarda (oud)
II-451 213 Wiarda (oudst)
II-453 215 Wiarda tot Goutum
II-463 246 Wijckel, v.
II-453 216 Wijtsma
II-453 217 Wissema
II-445 192 Wobma, Speelman