>> HOMEpage

Stadsbestuur Sneek 1506-1795

Hierbij: secretarissen en rectoren

Internetbewerking door M.H.H. Engels ter ere van Sytse ten Hoeve, 24 april 2008

Bronnen:
Eelco Napjus (1728-1803), Naamlijst der Regerende Heeren van 1506 tot 1772 ingesloten, in: Historisch chronyk of Beschryvinge van Oud en nieuw Sneek, Sneek (M. Olingius) 1772, blz. 90-105. Opmerkelijk: de familienamen van auteur en drukker zijn in de naamlijst gecursiveerd. Tot en met 1795 in de tweede, vermeerderde en verbeterde druk, [bewerkt door J.F.M. Herbell], Sneek 1826.
De periode 1506-1579 behandelt Napjus zeer summier: hij vermeldt alleen namen van ouderman, secretaris en rentmeester; 1580-1637 geeft wel per jaar alle namen (burgemeester, schepen en raadsman), maar veelal afgekort, zoals Hellend. i.p.v. Hellendoorn; 1638-1772/1795 alleen de nieuw gekozenen en niet degenen die aanbleven. Daarom waren we in onze nopjes dat Napjus aangevuld kon worden aan de hand van het hieronder genoemde, gedetailleerde handschrift:
A. Stellingwerff, Naamlijst der regering van Sneek 1508-1769, Tresoar Hs 1479; voorheen Fries Genootschap II c 149; titel op voorplat: Raeds-bestellinge voor de E. Oege Ioannes Keinpena, burgemeester der steede Sneeck, Anno 1673. Inhoud: 1508 [=1506?], 1609 [= 1509], 1510, 1514-1516, 1529-1534, 1537-1541, 1544-1548, 1551-1554, 1556, 1558-1560, 1562-1574, 1578, 1580-1581, 1583-1585, 1587, 1589-1769; vanaf 1674 geschreven door andere handen.
(Friesch) comptoir almanach, nl. de in Tresoar aanwezige jaargangen 1770-1790, 1792-1796; de almanak voor 1770 is samengesteld najaar 1769 en geeft dus de bestuurstoestand van dat jaar, enz. enz. enz.


Stellingwerff (Hs 1479) en [met grijze achtergrond] Napjus
B = burgemeester, S = schepen, R = raadsman; uts. = ut supra = zoals hierboven
Beëdiging op het stadhuis te Sneek tenzij anders vermeld


1506

Jonker Hans van Grombach
ampt- of ouderman.
Yder een vierde jaar 2 burgemeesters en een raadsman.
1508

4 burgemeesters, 2 raadsluiden en 4 schepenen, in 't jaar.
1508 [= 1506]Joncker Hans van Grombach amptman
Omnium Sanctorum * Olbet Yts B * Andele Hennes B * Jan Jans R
Purificatio Mariae * Griolt Elings B * Feycke Tjerckx B * Piter Douwesz R
Philippi et Jacobi * Godsfrioundt Gosselycx B * Dirck Rintjes B * Attje Lieuwessz R
Jacobi Apostoli * Louw Doyingh B * Agge Eedesz B * Gerrit Gerritsz R
1509

7 schepenen en 4 raadsluiden
1509
gesworen in presentie van amptman Joncker Hans van Grombach ende Agge Edoeszoon
Godsfrioundt Gosselycx B * Olbet Ydts B * Jan Jansen R * Louw Doynijngh B * Andele Hennes B * Freerck Freerckx R * Pieter Douwes S * Bouwe Wytjes S * Eda Romckes S * Sybrant Aeltjes S
1510 Hans van Grombach amptman
Louw Doyningh S * Godsfriount Gosselycx S * Pieter Douwes S * Andele Hennes S * Dirck Rintjes S * Griolt Eelings S * Symon Olphertsz S * Freerck Freercksz R * Jan Jansen R * Yde Hottjes R * Willem Eeuwerts R
1514

Yder een vierde jaar 2 burgemeesters
1514 Jacobi Apostoli * Pieter Douwes B * Bonne Wyttjes B
Omnium Sanctorum * Godsfriount Gosselycks B * Griolt Eelings B
Purificatio Mariae * Agge Eelings B * Jelmer Janszoon B
Philippi Jacobi * Ulbe Ydts B * Henne Godasz B
1515

Hero Albe zoon secretaris.
1515
van wegen uws G. heern van Gelre ordineert

Yder een vierde jaar 2 burgemeesters en 1 raadsman
Op annutatio Mariae dey * Gerrit Gerrits B * Jelmer Jansz B * Idts Hottjes R
Den eersten dey Junij * Harmen Pietersz B * Bocke Pietersz B * Lans Poppes R
Op den 9. dey Augusti * Godsfriount Gosselycx B * Upcke Huges B * Willem Eeuwertsz R
Op Sancti Victori dey * Griolt Eelings B * Feycke Tjercx B * Piter Douwesz R
Hoc Anno 6. Augusti est Hero Abbeszoon Leeuwerd. secretarius
1516

Yder een vierde jaar 2 burgemeesters in 't jaar, 4 schepen
1516[door] hertogh van Gelre geconfirmeert
Van St. Gregorius dey ont St. Urbaen * Godsfriount Gosselijcks B * Henne Oddas B
Van St. Urbaen ont St. Sixtus dey. P. ad vine * Bocke Pieters B * Eda Romckes B
Van St. Sixtus ont St. Calixtus * Idemer Jans B * Griold Elings B
Van Calixtus tot Jiersdey A. 17. * Piter Douwes B * Gerrit Gerritsz B * Agge Ydesz S * Ydts Hottjes S * Pieter Willemsz S * Douwe Tjerckx S
1522

Sikko Liaukama ouderman, uts.
1529

Juw Frittama ouderman
Yder een vierde jaar 2 schepenen en 1 raadsman, uit het Merkstraatser, Zuid-endster, Noord-hornster, Dyxter en Zandster Faandel, yder op zyn beurt.
Pyter Jans Soet, secretaris.
1529
3 jan. eed in handen van Juw Fritzma olderman
3 jan. eed in handen van Juw Fritzma olderman
Van Jaersdach tot Mey. Dijcxter vernd. * Hoyte Suerdts S * Piter Willemsz S * Symon Tjerckx R
Van Mey tot St. Jacobi. Sandstra * Heere Jansz S * Dirck Jaspers S * Sanne Douwes R
Noord-Hornstera * Gerrit Gerritsz S * Gale Poppes S * Wybe Pietersz. R
Suydentstera * Claes Nannes S * Dirck Dircx S * Wybe Tjommes R
Pieter Jans Zoet secretarius factus
1530
eed 4 jan.
Merckstraet van Jaersdey tot Mey * Enne Obbes S * Henne Oddas S * Wybe Tjommes R
Suydenster van Mey tot Jacobi * Gale Poppes S * Jelmer Eedas S * Oone Oonesz R
Zandster van Jacob tot Omn. Sanct. * Heere Jansz S * Dirck Jaspers S * Sjoert Tjaertsz R
Dijcxstera van Omn. Sanctor. Tot finem * Claes Nannes S * Harmen Pieters S * Albert Doeckesz R
1531
eed 18 jan.
Suydenster verndel van Jaersdey tot Mey * Gale Poppes S * Pier Breutricx S * Doue Douesz R
Merchstraetster van Mey tot Jacobi * Feycke Tjerckx S * Wybe Tjommes S * Sjoert Tjaertsz R
Dijckster van Jacob tot Omn. Sanct. * Claes Nannes S * Aernt Zaeckesz S * Anne Feddesz R
Sandster van Omnium Sanct. tot Nijjaer * Heere Jans S * Harmen Pieters S * Joost Gerritsz R
1532
eed 2 jan. in handen van Juw Fritzma olderman
Dijckstera van Nije Jaer tot Mey * Claes Nannes S * Piter Willems S * Albert Doeckesz R
Merchstraat van Mey tot Jacobi * Wybe Tjommes S * Dirck Jaspers S * Goytjen Dircks R
Sandstera van Jacobi tot Omn. Sanctor. * Heere Jansz. S * Harmen Pieters S * Joost Gerritsz R
Zuytendster van Omn. Sanct. tot NijJaer * Gale Poppes S * Doede Jelmers S * Doue Douesz R
1533

Keimpe Jelles secretaris
1533
eed in handen van Juw Fritzma olderman
Dijckster van NijJaer tot Mey * Heere Jans S * Symon Tjerckx S * Juw Jans R
Suydentser van Mey tot St. Jacob * Claes Nannes S * Jarich Lubbertsz S * Goytjen Dirckx R
Zandster van St. Jacob tot Omn. Sanct. * Harmen Pieters S * Aernt Zaeckles S * Sipcke Tjercks R
Noordhornstera van Omn. Sanct. tot NijJaer * Wybe Tjommes S * Pier Breutricx S * Doue Douesz R
Kempe Jelles secretarius
1534
eed in handen van Juw Fritzma olderman
Merckstraeter van NijJaer tot Mey * Claes Nannes S * Goeytje Dirckx S * Pier Doeytjes R
Suydentster van Mey tot St. Jacob * Wybe Tjommes S * Gale Poppesz S * Doue Douesz R
Zandstera van St. Jacob tot H. Misse * Herman Pieters S * Aent Zaeckles S * Sanne Douwesz R
Dycxster * Heere Jansz S * Aene Feddesz S * Joost Gerritsz R
1537

uts.
Dominicus Broersma secretaris
1537 Dijckstera verndel * Heere Jansz S * Joost Gerritsz S * Albert Doeckesz R
Sandstera verndel * Anne Feddes S * Jan Romckes S * Reyn Tiettesz R
Zuydentster verndeljaers * Wybe Tjommes S * Thialling Doeckesz S * Eepe Pietersz R
Merckstraatster vernd. * Goytje Dircx S * Pieters Jansz S * Frans Jansen R
Anno praeterito factus est Dr. Dominicus Broersma secretarius
1538 Merckstraeter * Claes Nannes S * Goytje Dircksz S * Frans Jansen R
Suydentstra * Wybe Tjommes S * Tjallingh Doeckesz S * Sanne Douwes R
Dijckstera * Heere Jansz S * Sipcke Tjepkes S * Albert Doeckesz R
Zandstera * Jan Romckesz S * Anne Feddesz S * Jouw Janszoon R
1539 Merckstrater * Goytjen Dirckx S * Joost Gerritsz S * Frans Jansz R
Dijckstera * Claesd Nannes S * Sipcke Abbema S * Albert Doeckesz R
Sandstera * Wybe Tjommes S * Jarigh Hobbes S * Ocke Sickesz R
Zuyt-Entster * Gale Poppes S * Tjallingh Doeckes S * Pouwel Reyners R
1540

Leo Petri secretaris
1540 Suyd'entster * Gale Poppes S * Jan Albertsz S * Pouwel Reynersz R
Dijcxster. * Claes Nannes S * Sipcke Abbema S * Jan Harmensz R
Merckstraatster * Goytje Dirckx S * Joost Gerrits S * Pieter Tjallinghs R
Sandstera * Harmen Pietersz. S * Sanne Douwes S * Doue Sickesz R
Hoc anno Mr. Leo Petri factus est secretarius 30 Septembr.
1541
eed 5 jan.
Van NijJaer tot Mey * Sipcke Abbema S * Jan Romckes S * Joachim Ulbets R
Van Mey tot St. Jacob * Harmen Pieters S * Eepe Pieters S * Paulus Reynertsz R
Van St. Jacob tot H. Misse * Claes Nannes S * Jarigh Olbets S * Pieter Tjallinghs R
Van H. Misse tot Nije Jaer * Gale Poppes S * Sanne Douwes S * Mr. Andries R
1544

Sipke Abbema, ouderman uts.
1544 Sipcke Abbema olderman
Zandster van NijJaer tot Mey * Jan Romckes S * Pieter Tjallings S * Mr. Albert Jansz. R
Dijckster van Mey tot St. Jacob * Epe Pieters S * Harmen Pieters S * Jan Jansen R
Merckstraeter van St. Jacob tot Om. Sanct. * Anne Feddesz S * Kempe Jellesz S * Reyn Tiettjes zoon R
Zuydentster van Omn. Sanct. tot Nijjaer * Sanne Douwes S * Gale Poppesz S * Saecke Aerntsz R
1545
eed 21 jan.
Suydentster van Nijjaer tot Mey * Pieter Tjallings S * Sanne Douwes S * Saecke Aerndtsz R
Santster van Mey tot St. Jacob * Jan Romckes S * Anne Feddes S * Jan Jans goltsmith R
Dijcxster van St. Jacob tot Allerh. * Eepe Pietersz S * Ocke Sickes S * Jarigh Ulbets R
Merckstraet van Allerh. tot NijJaer * Pier Dotjes S * Kempe Jelles S * Reyn Tiettes R
1546
eed 15 febr.
Suydentster van NijJaer tot Mey * Eepe Pieters S * Anne Feddes S * Saecke Aentsz R
Zandster van Mey tot Jacobi * Pieter Dotjes S * Kempe Jelles S * Meynert Feckesz R
Merckstraat van St. Jacob tot Allerh. * Harmen Pietersz S * Mr. Albert Jansz S * Jans Jansz goltsmith R
Dijckster van Allerh. tot Nije Jaer * Pieter Tjallinghs S * Sanne Douwes S * Willem Mentjes R
1547
eed 15 jan.
Dijcxster van NijJaer tot Mey * Eepe Pieters S * Pouwel Reynersz S * Ege Sjoerts R
Suytendster van Mey tot Jacobi * Pier Doytjes S * Harmen Pieters S * Meynert Feckes R
Merckstraet van Jacobi tot Allerh. * Anne Feddes S * Dirck Annesz S * Albert Andries R
Zandster van Allerh. tot NijJaer * Jan Romckes S * Sanne Douwes S * Saecke Aerndtsz R
1548
eed 21 jan.
Suydentster van Nije Jaer tot May * Eepe Pietersz S * Pieter Arijs S * Egge Sjoertszoon R
Zantster van Mey tot Jacobi * Doue Sickesz S * Pouwels Reynerts S * Meynert Feckes R
Merckstraeter van Jacobi tot Omn. Sanct. * Sanne Douwes S * Harmen Pietersz S * Saecke Aents R
Dijcxster van Omn. Sanctor. tot NijJaer * Anne Feddesz S * Dirck Annes S * Albert Andriesz R
1551

Is by den Hove van Friesland geordineert
Frans Roorda, ouderman uts.
1551
eed 9 febr.
Frans Roorda olderman
Suydentster van NijJaer tot May * Eepe Pietersz S * Hobbe Reyns S * Pieter Arijs R
Dijckster van Mey tot Jacobi * Dr. Andries S * Doue Sickes S * Piater Arijsz R
Merckstraet van St. Jacob tot Allerh. * Mr. Ruert Wybes S * Pouwels Reynerts S * Saecke Aernts R
Sandster van Omn. Sanctor. tot NijJaer * Anne Feddes S * Frans Olfferts S * Saecke Aerntsz R
1552
eed in handen van Frans van Roorda olderman, 1 febr.
Frans van Roorda olderman
Van NijJaer tot Mey * Dr. Andries S * Hobbe Reyns S * Agge Wybesz R
Van Mey tot Jacobi * Eepe Pieters S * Doue Sickes S * Agge Wybes R
Van St. Jacob tot Omn. Sanct. * Mr. Ruyrt Wybes S * Harmen Pieters S * Frans Olffertsz R
Van Omn. Sanctor. tot NijJaer * Pouwels Reyners S * Bonne Innes S * Frans Olffers R
1553

4 burgemeesters, 4 schepenen, en 2 raadsluiden, met deselve secretaris.
1553
eed in handen van Frans van Roorda olderman, 13 mrt.
Frans Roorda olderman
Dr. Andries Myrica B * Pouwels Reyners B * Frans Olffertsz B * Saecke Aerntsz B
Pieter Aerijs S * Doue Sickes S * Harmen Pietersz S * Bonne Innes S Agge Wybesz R * Claes Albertsz R
1554
eed in handen van den ouden raedt daertoe bij den Hove van Frl. gestelt, 5 febr.
Dr. Andries Myrica B * Frans Olfferts B * Bonne Innes B * Agge Wybesz B Pouwels Reynersz S * Saecke Aernds S * Hobbe Reynsz S * Abbe Syneszoon S Claes Albertsz R * Albert Andriesz R
1556

Tzumme Wybes Rollema, ouderman, voorts uts.
1556
eed in handen van Tjomme Rollema olderman, 3 febr.
Tjomme Rollema olderman
Dr. Andries Myrica B * Tjalling Tjaerts Hartma B * Agge Wybes zoon B * Doue Sickesz B
Hendrick Hendricx Cuysmar S * Jelle Mennes S * Abbe Sinnes S * Jochem Eeuwertsz S Andries Douesz R * Eib Tjaertsz R
1558
eed in handen van Tjomme Rollema olderman, 8 febr.
Tjomma Rollema olderman
Agge Wybes zoon B * Mr. Saecke Stappart B * Doue Sickesz B * Mr. Lieuwe Hania B
Abbe Sinnes S * Albert Andriesz S * Andries Doues S * Mr. Jan Heyns S Hendrick Cuysmar R * Eib Tjaertsz R
1559

Heere Doekes Wiarda, zoon ouderman, voorts uts.
1559
eed in handen van Heere Doekes Wiarda olderman, 1 febr.
Heero Doeckesz Wyaerda olderman
Mr. Zaecke Stappart B * Mr. Lieuwe Hania B * Agge Wybes B * Remmert Aggesz B
Albert Andriesz S * Hendrick Cuysmar S * Doue Sickesz S * Andries Doueszoon S Abbe Synes R * Mr. Jan Heyns R
1560
eed in handen van Heere Doekes Wiarda olderman, 3 febr.
Heere Doeckes Wyaerda olderman
Mr. Saecke Stappart B * Mr. Lieuwe Hania B * Agge Wybes zoon B * Rommert Sierckx B
Hendrick Cuysmar S * Bonne Lycklama S * Albert Andriesz S * Mr. Jan Heyns zoon S Abbe Synnes R * Doue Sickesz R
1562
eed in handen van Heere Doekes Wiarda olderman, 24 jan.
Heere Doeckes Wyaerda olderman
Mr. Saecke Stappart B * Rommert Sierckx B * Mr. Lieuwe Hania B * Eede Abbema B
Agge Wybes S * Hendrick Cuysmar S * Albert Andriesz S * Mr. Jan Heynsz S Remmert Aggesz R * Jochem Eeuwertsz R
1563
eed in handen van Heere Doekes Wiarda olderman, 17 mrt.
Heere Doekes Wyaerda olderman
Mr. Zaecke Stappart B * Mr. Lieuwe Hania B * Rommert Sierckx B * Agge Wybesz B
Ede Abbema S * Hendrick Cuysmar S * Albert Andriesz S * Frans Harmensz S Remmert Aggesz R * Mr. Warner Andriesz R
1564
eed in handen van Heere Doekes Wiarda olderman, 7 febr.
Heere Doeckesz Wyaerda olderman
Mr. Zaecke Stappart B * Mr. Lieuwe Hania B * Remmert Aggesz B * Agge Wybes zoon B
Eede Abbema S * Hendrick Cuysmar S * Rommert Zierckx S * Frans Harmens S Hobbe Reynsz R * Mr. Warner Andriesz. R * Wybe Oedsma R
1565

uts. Wybe Oedsma secretaris en rentmeester
1565
eed gedaen in handen van mijnheer Pieter Fritzma, Raed ordinaris ... daertoe bij 't ... Hoff gecommitteert
Remmert Aggesz B * Agge Wybesz B * Hobbe Reynsz B * Eede Abbema B Rommert Siercx S * Frans Harmensz S * Gerrit Gysberts S * Pieter Jacobs Hooglander S Jan Dircksz R * Eib Tjaertsz R * Wybe Oedsma R
1566
eed in handen van Heere Doekes Wiarda olderman, 22 jan.
Heere Doeckes Wyaerda olderman
Remmert Aggesz B * Agge Wybesz B * Hobbe Reynszoon B * Eede Abbema B
Rommert Sierckx S * Gerrit Gysberts S * Pieter Jacobsz S * Jelle Mennes zoon S Mr. Oege Sickinga R * Mr. Warner Andriesz R
1567
eed in handen van Heere Doekes Wiarda olderman, 17 mrt.
Heere Doeckesz Wyaerda olderman
Remmert Aggesz B * Agge Wybesz B * Mr. Hoyte Hoytema B * Hobbe Reynszoon B
Gerrit Gysbertsz S * Ocke Auckesz S * Botte Gerritsz S Hendrick Cuysnar R * Tjerck Hobbesz R
1568

deselve als [hierboven], Rommert Ages secretaris en rentmeester
1568
eed in handen van Heere Doekes Wiarda olderman, 2 apr.
Heere Doeckes Wyaerda olderman
Dr. Ruyrt Wybes B * Mr. Hoyte Hoytema B * Mr. Saecke Stappart B * Wybe Oedsma B
Mr. Douwe Broersma S * Mr. Jan Amnius S * Hendrick Cuysmar S * Gerrit Gysbertsz S Tjerck Obbesz R * Eib Tjaertsz R * Remmert Agges R
1569
eed in handen van Heere Doekes Wiarda olderman, 17 mrt.
Heere Doeckes Wyaerda olderman
Remmert Agges B * Agge Wybes B * Mr. Hoyte Hoytema B * Hobbe Reynszoon B
Gerrit Gysberts S * Pieter Jacobsz S * Ocke Aukes S * Botte Gerritsz S Hendrick Cuysmar R * Tjerck Hobbesz R
1570
eed in handen van Heere Doekes Wiarda olderman, 31 mrt.
Heere Doeckes Wyaerda olderman
Dr. Ruyrt Wybesz B * Mr. Saecke Stappart B * Wybe Oedzma B * Mr. Jan Amnius B
Mr. Douwe Broersma S * Nanne Tjallinghs S * Gerrit Gysberts S * Tjerck Obbeszoon S Eib Tjaertsz R * Dirck Goytjes R * Remmert Agges R
1571
Dr. Johan van Achelen, 22 apr.
Dr. Ruyrdt Wybes B * Mr. Zaecke Stappart B * Wybe Oedzma B * Nanne Tjallinghs B Mr. Joannes Amnius S * Gerryt Gysbertsz S * Ferck Ydts zoon S * Heere Syboltsz S Eib Tjaerts R * Dirck Goytjes R
1572

Is by den Hertog van Alva, geordineert Wybrand van Aylva ouderman, uts. Ophert Frans, secretaris en rentmeester
1572
Joost grave van Schouwenburgh; eed 18 sept.
Wybrant van Aylva olderman
Rommert Siercx B * Jochem Auckesz B * Jan Dircksz B * Symon Symonsz B
Tjaerd Djurres S * Jurgien Sydts S * Upcke Franses S * Pieter Lambertsz S Jeroen Pietersz. R * Gerben Jacobsz. R * Olffert Franszoon R
1573

Is by den Hove van Friesland, geordineert uts. Pyter Hooglander secretaris, en rentmeester
1573
Hove van Frieslandt, 14 mei
Dr. Ruyrt Wybes B * Mr. Zaecke Stappart B * Wybe Oedsma B * Mr. Hoyte Hoytema B Nanne Tjallings S * Gerrit Gysbertsz S * Ferck Yts Roorda S * Heercke Sybolts S Dirck Goytjens R * Claes Frittema R * Pieter Jacobs Hooglander R
1574

uts. Obbe Obbes secretaris, en rentmeester
1574
Hove van Frieslandt, 6 apr.
Douwe van Roorda B * Dr. Ruyrt Wybes B * Mr. Sabinius Stapperius B * Wybe Wybes Oedzma B Nanne Tjallinghs S * Ferck Roorda S * Heercke Sybolts S * Dirck Goytjesz S Claes Frittema R * Tjerck Obbesz R * Obbe Obbesz R
1578

Teede Hoppers, ouderman, uts.
Poppe Ages secretaris, en rentmeester
1578
eed 22 febr.
Taede Hopperts olderman
Rommert Sierckx B * Gysbert Doues B * Pieter Bauckesz B * Mr. Anthonis Tryst B
Claes Hottjes zoon S * Taecke Sierckx S * Michiel Sydtsz S * Ysbrant Gerritsz S Upcke Fransesz R * Gysbert Gerritsz R * Poppe Aggesz. R
1579

Alle deselve.
Met desen jare eindigt het oudermanschap, en nieu in 't vervolg, 4 burgemeesters, 4 schepenen, en 2 raadsluiden met de secretaris.

Napjus, Stellingwerff (Hs 1479) en almanakken

1580Is by de Raden des Conings van Spanjen geordineert
burgemeesters
Mr. Anthony Tryst, Djurre Aenes, Olphert Frans, Claas Hoites
schepenen
Gysbert Luwes, Jacob Lubberts, Maghiel Sydses, Wyne Hanses
raadsluiden
Hemmo Durks, Pyter Fransen, Anthony Joannis Tryst, secretaris
1581
bij sijn Gen. ende den Hove van Frielandt, Merode Stadholder substituyt van Zijn Excellentie; eed afgenomen door Frans van Eysinga, Raed in het Hof van Frl., praesent Mr. Sibrandt Richeo procureur generaal
burgemeesters
Olphert Fransen, Claas Hoites, Jacob Lubberts, Taeke Sjirks
schepenen
Maghiel Sydses, Wyne Hanses, Jelte Tomas, Frans Jans
raadsluiden
Hemme Durks, Sjoerd Hepkes
1582uts.
1583
eed afgenomen door Eysinga
Is by de Raden in Friesland, en by de Stadhouder geordin.
burgemeesters
Claas Hotties, Jacob Lubberts, Taeke Sjirks, Jelte Tomas
schepenen
Wyne Hanses, Frans Jansen, Marten Stoffels, Luitjen Gerryts
raadsluiden
Hemme Durks, Jacob Pyters Hooglander
1584Is by de Stadhouder, en den Hove van Friesland geordineert
burgemeesters
Claas Hotties, Jacob Lubberts, Jelte Tomas, Wyne Hanses
schepenen
Frans Jans, Marten Stoffels, Luitjen Gerryts, Jarigh Willems
raadsluiden
Jacob Pyters Hooglander, Gosse Jochums
1585
eed afgenomen door Mr. Frans Eysinga, 16 febr.
Is by (Z.G.) den Stadhouder geord.
burgemeesters
Wyne Hanses, Jacob Hooglander, Jacob Lubbes, Age Hotties
schepenen
Frans Jans, Hinne Sjoerds, Luitjen Gerrits, Jarig Willems
raadsluiden
Goffe Jochem, Claas Jelmers
1586uts.
1587
geediget bij Zijne Gen. binnen Sneeck, 21 febr.
Is by den Stadhouder, en den Hove geordineert
burgemeesters
Wyne Hanses, Frans Jans, Age Hotties, Jarig Willems
schepenen
Hinne Sjoerds, Luitjen Gerrits, Jochum Aukes, Melle Bartles
raadsluiden
Gosse Jochems, Claas Jelmers
1588uts.
1589
eed afgenomen door Groustins, 7 mrt.
burgemeesters
Wyne Hanses, Frans Jans, Age Hotties, Luitjen Gerryts
schepenen
Melle Bartles, Gysbert Luwes, Roedmer Fransen, Auke Johan
raadsluiden
Gosse Jochems, Claas Jelmers
1590
eed 11 mei
burgemeesters
Wyne Hanses, Frans Jans, Age Hotties, Gysbert Luwes
schepenen
Melle Bartles, Roedmer Frans.
Auke Johannis, Johannes Mol
raadsluiden
Gosse Jochums, Claas Jelmers
1591
eed afgenomen door Dr. Baerte Idzerda, 1 febr.
burgemeesters
Wyne Hanses, Frans Jansen, Gysbert Luwes, Jeltie Teunis
schepenen
Melle Bartles, Auke Johannis, Johannes Mol, Haring Gerryts
raadsluiden
Goffe Jochums, Claas Jelmers
1592
eed afgenomen door Eysinga, 24 mrt.
burgemeesters
Wyne Hanses, Frans Jans, Gysbert Luwes, Jeltje Tomas
schepenen
Melle Bartles, Auke Johannis, Johannes Mol, Roedmer Fransen
raadsluiden
Gosse Jochums, Claas Jelmers
1593
eed afgenomen door Baerte Idzerda, 29 jan.
burgemeesters
Wyne Hanses, Frans Jans, Gysbert Luwes, Jarig Willems
schepenen
Auke Johannis, Johannes Mol, Roedmer Fransen, Durk Thyssens
raadsluiden
Gosse Jochums, Hindrik Pyters
1594
eed afgenomen door Foppe Groustins, 22 febr.
burgemeesters
Wyne Hanses, Frans Jans, Jeltje Tomas, Jarig Willems
schepenen
Auke Johannis, Johannes Mol, Roedmer Fransen, Durk Thyssens
raadsluiden
Gosse Jochums, Hindrik Pyters
1595
eed afgenomen door Dr. Tjalling Wyckel, 24 mei
burgemeesters
Wyne Hanses, Frans Jans, Jeltje Tomas, Jarig Willems
schepenen
Auke Johannis, Johannes Mol, Roedmer Fransen, Durk Tyssens
raadsluiden
Gosse Jochums, Hendrik Pyters
1596
eed afgenomen door Lieuwe van Juckema, 2 mrt.
burgemeesters
Wyne Hanses, Frans Jans, JeltjeTomas, Taeke Sjerks
schepenen
Auke Johannis, Johannes Mol, Roedmer Fransen, Melle Bartles
raadsluiden
Gosse Jochums, Hindrik Pytters
1597
eed afgenomen door Mr. Doecke Wyaerda, 17 mrt.
uts.
1598
eed afgenomen door Mr. Frans van Eysinga, 4 mrt.
burgemeesters
Frans Jans, Jeltje Tomas, Roedmer Fransen, Jarig Willems
schepenen
Auke Johannis, Durk Tyssens, Tjerk Fransen, Hendrik Lubberts
raadsluiden
Gosse Jochums, Jan Willems
1599
eed afgenomen door Lieuwe van Juckema, 22 mrt.
burgemeesters
Jeltje Tomas, Roedmer Fransen, Jarig Willems, Auke Johannis
schepenen
Frans Jans, Durk Tyssens, Tjerk Fransen, Hindrik Lubberts
raadsluiden
Gosse Jochums, Taeke Buinga
1600
eed afgenomen door Lieuwe van Juckema, 7 febr.
burgemeesters
Frans Jansen, Jeltje Tomas, Jarig Willems, Auke Johannis
schepenen
Roedmer Fransen, Durk Tyssens, Tjerk Fransen, Hindrik Lubberts
raadsluiden
Taeke Buinga, Symen Jans
1601
eed afgenomen door Ernst van Harinxma, raadsheer in het Hof van Friesland, 6 febr.
burgemeesters
Jeltje Tomas, Jarig Willems, Taeke Buinga, Tjerk Fransen
schepenen
Roedmer Fransen, Durk Tyssens
Hindrik Lubberts, Sybe Sybolts
raadsluiden
Symon Jans, Claas Jelmers
1602
eed afgenomen door Dr. Rombertus Ulenburgh, 4 febr.
burgemeesters
Jeltje Tomas, Jarig Willems, Durk Frans, Taeke Buinga
schepenen
Durk Tyssen, Hindrik Lubberts, Sybe Sybolts, Symon Jans
raadsluiden
Claas Jelmers, Durk Jans
1603
eed afgenomen door Dr. Gellius Hillema, 31 jan.
burgemeesters
Frans Jans, Tjerk Fransen, Taeke Buinga, Durk Tyssen
schepenen
Hindrik Lubberts, Sybe Sybes, Symen Jans, Mr. Jan Bloemendaell
raadsluiden
Jeltje Tomas, Claas Jelmers
1604
eed afgenomen door [Dr. Suffridus] Hania, 8 febr.
burgemeesters
Frans Jans, Tjerk Fransen, Taeke Buinga, Durk Tyssen
schepenen
Hindrik Lubberts, Mr. Jan Bloemendaell, Roedmer Fransen, Claas Gabes
raadsluiden
Claas Jelmers, Auke Johannis
1605
eed Cancelarye 25 jan.
burgemeesters
Frans Jans, Tjerk Fransen, Taeke Buinga, Dirk Tyssen
schepenen
Hindrik Lubberts, mr. Jan Bloemendaell, Roedmer Fransen, Claas Gabes
raadsluiden
Claas Jelmers, Auke Johannis
1606
eed Cancelarye 29 jan.
burgemeesters
Frans Jans, Tjerk Fransen, Taeke Buinga, Durk Thyssen
schepenen
Hendrik Lubberts, Roedmer Fransen, Claas Gabes, Symon Taekes
raadsluiden
Auke Johannis, Laas Hindriks
1607
eed afgenomen door Petrus Runia, 30 jan.
burgemeesters
Frans Jans, Tjerk Fransen, Taeke Buinga, Durk Tyssen
schepenen
Claas Gabes, Symon Taekes, Jochum Rienks, Auke Johannis
raadsluiden
Laas Hindriks, Jan Schoutens
1608
eed afgenomen op de Cancelarye (te Leeuwarden) door Dr. [Johannes] Saeckma, 4 febr.
burgemeesters
Frans Jans, Tjerk Fransen, Taeke Buinga, Durk Tyssen
schepenen
Symen Taekes, Auke Johann, Jochum Rienks, Jacob Hooglander
raadsluiden
Jan Schoutens, Heert Willems
1609
eed afgenomen door Hajo van Roussel, 31 jan.
burgemeesters
Tjerk Fransen, Taeke Buinga, Symen Taekes, Jacob Hooglander
schepenen
Durk Tyssen, Auke Johannis, Jochum Rienks, Lykle Sakes
raadsluiden
Jan Schoutens, Heert Willems
Den 25 April is secretaris geworden Dr. Theodorus Leontius, J.U.D.
1610
eed afgenomen door Joan van der Sande, 18 jan.
burgemeesters
Trjerk Fransen, Symon Taekes, Jacob Hooglander, mr. Anthony Tryst
schepenen
Durk Tyssens, Auke Johannis, Jochum Rienks, Jurjen Machiels
raadsluiden
Jan Schoutens, Hendrik Wygers
1611
eed afgenomen door Ade Eyzinga, 21 jan.
burgemeesters
Tjerk Fransen, Symon Taekes, Jacob Hooglander, mr. Anthony Tryst
schepenen
Durk Tyssens, Jochum Rienks, Auke Johannis, Jurjen Machiels
raadsluiden
Jan Schoutens, Hendrik Wygers
1612
eed afgenomen door Lieuwe Juckema, 15 febr.
burgemeesters
Tjerk Fransen, Zymon Taekes, mr. Anthony Tryst, Auke Johannis
schepenen
Durk Tyssens, Jochum Rienks, Jurjen Machiels, Johannes Mol
raadsluiden
Jan Schoutens, Hendrik Wygers
1613
eed afgenomen door Ernst van Haringsma, 26 jan.
burgemeesters
Tjerk Fransen, mr. Anthony Tryst, Auke Johannis, Jochum Rienks
schepenen
Durk Thyssen, Jurjen Machiels, Johannes Mol, Jan Schoutens
raadsluiden
Hendrik Wygers, Jan Klases
1614
eed afgenomen door Rombertus van Ulenburgh, 29 jan.
by 't Hof geordineert
burgemeesters
mr. Anthony Thryst, Auke Johannis, Jochum Rienks, Jan Klases
schepenen
Durk Tyssens, Jurjen Machiels, Johannes Mol, Jan Schoutens
raadsluiden
Hendrik Wygers, Gerryt Ysbrands
Den 2 May is secretaris geworden Dr. Gajus Nauta, in plaats van Dr. T. Leontius, die 1615 is geworden, ad ord. Professor Latinae Linguae, & Eloquentiae, op Frieslands Hoge Schole te Franeker, obiit 1617.
1615
eed afgenomen door Gellius Hillema, 30 jan.
burgemeesters
mr. Anthony Tryst, Auke Johannis, Jochem Rienks, Jan Klases
schepenen
Durk Tyssen, Jurjen Machiels, Johannis Mol, Jan Schoutens
raadsluiden
Hendrik Wygers, Gerryt Ysbrands
1616
eed afgenomen door Dr. Suffridus Hania, 29 jan.
burgemeesters
mr. Anthony Tryst, Auke Johannis, Jochum Rienks, Jan Klases
schepenen
Durk Tyssen, Jurjen Machiels, Johannes Mol, Jan Schoutens
raadsluiden
Hendrik Wygers, Gerryt Ysbrands
1617
eed afgenomen door Dr. Lelius van Lycklama, 1 febr.
burgemeesters
mr. Anthony Tryst, Auke Johannis, Jochem Rienks, Jan Klases
schepenen
Durk Tyssen, Jurjen Machiels, Johannes Mol, Jan Schoutens
raadsluiden
Hendrik Wygers, Gerryt Ysbrands
1618
eed afgenomen door Dr. Johannes Saeckma, 2 febr.
burgemeesters
Auke Johannis, Jochem Rienks, Jan Clases, Durk Tyssen
schepenen
Jurjen Machiels, Johann Mol, Jan Schoutens, Tjerk Fransen
raadsluiden
Hendrik Wygers, Gerryt Ysbrands
1619
eed afgenomen door Dr. Johan van der Zande, z.d.
burgemeesters
Auke Johannis, Jochem Rienks, Jan Klases, Durk Thyssen
schepenen
Jurjen Machiels, Johannes Mol, Jan Schoutens, Tjerk Fransen
raadsluiden
Hendrik Wygers, Gerryt Ysbrands
1620
eed afgenomen door Frans van Jongema, 11 febr.
burgemeesters
Joch. Rienks, Jan Klases, Jurjen Machiels, Jan Schoutens
schepenen
Johannes Mol, Gerryt Ysbrands, Hindrik Wygers, Bauke Nauta
raadsluiden
Goffe Sjerksma, Jan Durks
1621
eed afgenomen door Orck van Doyma, z.d.
burgemeesters
Jochem Rienks, Jan Klases, Jurjen Machiels, Durk Tyssen
schepenen
Johannes Mol, Gerryt Ysbrands, Bauke Nauta, Hindrik Wygers
raadsluiden
Gosse Jans, Jan Durks
1622
eed afgenomen door Kempo van Donia, 21 febr.
burgemeesters
Jochem Rienks, Jan Klases, Jurjen Machiels, Durk Tyssen
schepenen
Johann. Mol, Gerr. Ysbrands, Hendr. Wygers, Gosse Sjirks
raadsluiden
Jan Durks, Leuwe Rollema
1623
eed afgenomen door Ernst van Harincxma, 24 febr.
burgemeesters
Jochem Rienks, Jan Klases, Jurjen Machiels, Durk Tyssens
schepenen
Johannes Mol, Gerryt Ysbrands, Hindrik Wygers, Jan Schoutens
raadsluiden
Jan Durks, Leuwe Rollema
1624
eed afgenomen door Joachimus Andreae, 30 jan.
burgemeesters
Jochem Rienks, Jan Klases, Jurjen Machiels, Durk Tyssen
schepenen
Johannes Schoutens, Hindrik Wygers
Gerryt Ysbrands, Jan Durks
raadsluiden
Leuwe Rollema, Jurjen Ates
1625
eed afgenomen door Dr. Everardus Boner, 4 febr.
burgemeesters
Jochem Rienks, Jan Klases, Durk Tyssen, Jan Schoutes
schepenen
Gerrit Ysbrands, Jan Durks, Jurjen Machiels, Augustyn Verbeeck
raadsluiden
Leuwe Rollema, Jurjen Ates
1626
eed afgenomen door Dr. Johannes Nijs, 21 febr.
burgemeesters
Jochem Rienks, Durks Tyssen, Jan Schoutens, Jurjen Ates
schepenen
Gerryt Ysbrands, Jan Durks, Augustyn Verbeeck, Hanso Mol
raadsluiden
Luwe Rollema, Gerryt A. Gorp
1627
eed afgenomen door Dr. Mathias van Vierssen, 6 febr.
burgemeesters
Durk Tyssens, Jurjen Ates, Dr. Mathias van Vierssen, Jan Durks
schepenen
Gerryt Ysbrands, Augustyn Klases, Hanso Mol, Gerryt A. Gorp
raadsluiden
Dr. Mathias Ragerius, Hans Douwes
1628
eed afgenomen door Dr. Hector Bouritius, 11 febr.
burgemeesters
Durk Tyssens, Jurjen Ates, Dr. Mathias van Vierssen, Jan Durks
schepenen
Gerryt Ysbrands, Augustyn Klases, Dr. Mathias Ragerius, Hanso Mol
raadsluiden
Hans Douwes, Jelle Feikes
1629
eed afgenomen door Ernst van Haringsma, 7 febr.
burgemeesters
Durk Tyssen, Jurjen Ates, Jan Durks, Hanso Mol
schepenen
Gerryt Ysbrands, Augustyn Klases, Dr. Mathias Ragererius, Luitjen Hajes
raadsluiden
Hans Douwes, Jelle Feikes
1630
eed afgenomen door Dr. Suffridus ab Hania, 17 febr.
burgemeesters
Durk Tyssen, Jurjen Ates, Hanso Mol, Dr. Matthias Ragerius
schepenen
Gerryt Ysbrands, Augustyn Klases [Verbeeck], Luwe Rollema, Hillebrand Pybes
raadsluiden
Hans Douwes, Jelle Feikes
1631
eed afgenomen door Dr. Joannes Saeckma, 19 febr.
burgemeesters
Durk Tyssen, Jurjen Ates, Hanso Mol, Augustyn Verbeeck
schepenen
Dr. Mathias Ragerius, Luwe Rollema, Hillebrand Pybes, Sebastiaen A. Gorp
raadsluiden
Hans Douwes, Jelle Feikes
1632
eed afgenomen door Dr. Joannes van der Zande, z.d.
burgemeesters
Durk Tyssen, Hanso Mol, Dr. Mathias Ragerius, Dr. Mathias van Viersen
schepenen
Jurjen Ates, Luwe Rollema, Hillebrand Pybes, Sebastiaen A. Gorp
raadsluiden
Hans Douwes, Ellert Jacobs
1633
eed afgenomen door Frans van Jongema, z.d.
burgemeesters
Hanso Mol, Dr. Mathias Ragerius, Dr. Mathias van Viersen, Augustyn Verbeeck
schepenen
Jurjen Ates, Hillebrand Pybes, Bastiaan A. Gorp, Albert Jochems
raadsluiden
Hans Douwes, Ellert Jacobs
1634
eed afgenomen door Orck van Doyma, 6 febr.
burgemeesters
Hanso Mol, Dr. Mathias van Viersen, Augustyn Verbeeck, Hillebrand Pybes
schepenen
Jurjen Ates, Bastiaan A. Gorp, Albert Jochems, Wybrand Davids Plecquer/Plekker
raadsluiden
Feddrik Douwes, Taekle Tomas
1635
eed afgenomen door Dr. Gellius à Jongestall, 5 febr.
burgemeesters
Hanso Mol, Dr. Mathias van Viersen, Augustyn Verbeeck, Hillebrand Pybes
schepenen
Jurjen Ates, Bastiaan A. Gorp, Albert J. Voogd, Wybrand Davids Plecker
raadsluiden
Frederik Douwes, Taekle Tomas
1636Syn door de 7 Electeurs verkoren, ten overstaan van de Gecommiteerde uit de Gedeputeerde Staten van Friesland, de Heeren en Meesters Kamminga, Hottinga en Oostert-zee, op den 5 October 1635.
burgemeesters
Dr. Mathias van Viersen, Bastiaen A. Gorp, Watse Jeuws, Broer T. Bouma
schepenen
Pier Wynia, Ritske P. Vogelsang, Michiels Sydses, Hemcke/Himke Jelles Feik.
raadsluiden
Schato L. Koops, Frans Hellendoorn
In dit jaar is door Resignatie van de secretarius Gajus Nauta, die gekoren is tot Raad Ord. in den Hove van Friesland, door de Magistraat en Vroedschap tot secretaris deser stad aangesteld Dr. Martynus Kryx.
1637burgemeesters
Hanso Mol, Dr. Mathias van Viersen, Hillebrand Pybes, Jurjen Ates
schepenen
Albert J. Voogd, Wybe Davids Plekker, Pier Wynia, Ritske P. Vogelsang
raadsluiden
Fedderik Douwes, Taekle Tomas
De Raad van Staten der vereenigde Nederlanden, hebbende een Formulier en Articulen ontworpen, wegens de Raads-bestellinge der Stad SNEEK om zig in 't vervolg daarna te reguleren, in Dato den 20 Maart 1637. En de Staten Generaal der vereenigde Nederlanden hebben 't zelve Geoctrojeerd den 18 April ejusdem anni, volgens 't Politie Boek der stad SNEEK ab Annum 1637 ad 1661. Folio 3, tot 16.
Waarin onder anderen gemeld wort, dat jaarlyks op Nieu-jaar zal afgaan 1 burgemeester 1 schepen, en om 't twede jaar, ook een raadsman, of Boumeester, en tot vervullinge van der zelver plaatse, sal de Vroedschap 14 dagen voor Nieu-jaar treden tot Lottinge van vyf Electeurs,welke in een besondere Kamer onder haren zullen maken een dubbeld Getal, uit de overige Vroedschappen, welke dubbeld getal by Missieve zal worden overgezonden aan zyn genade de Stadhouder deser Provintie, om daaruit de Verkiesinge te doen in plaats van de afgaande, om 4 Jaren te Regeren.
1638Hanso Mol
Hillebrant Pybes
Jurgien Aatesz
Dus is, door Graaf Hendrik, Stadhouder van Friesland verkoren tot burgemeester
Gerryt Aarts Gorp
Albert Jochems Voogd
Pier Piersz. Wynia
Ritske Pieters Vogelsangh
Adriaan/Adriaen Willems schepen
Feddrick Douwes Tjebbinga R
Taeckle Thomas R
1639HM
HP
GAG
Is door Graaf Willem Frederik Stadhouder verkoren
Wybren/Wybrant Davids Plecquer/Plekker burgemeester
AJV
RPV
AW
Schato Lubberts Coops/Koops schepen
FDT
Epo/Ype Auckesz/Aukes raadsman
1640 HP
GAG
WD
Cornelis Houbois burgemeester
AJV
AWE
SLC
Marcus Assueri Vogelsangh schepen
FDT
EA
1641 GAG
WDP
CH
Hanso Mol burgemeester
AW
SLC
Barthe Reynersz
Hans Douwes schepen
EA
Andrys Rintsonis raadsman
1642 WDP
CH
HM
Taekle Tomas burgemeester
SLC
BR
HD
Jan Janssen de Mooy schepen
EA
AR
1643 CH
HM
TT
Gerryt Aarts/Aerts Gorp burgemeester
BR
HD
JJdM
Jan Sipkes schepen
AR
Joucke/Jouke Jans Hilverda/Holverda raadsman
1644 HM
TT
GAG
Hemcko/Himke Jelles Feikens burgemeester
HD
JJdM
JS
Pier Mestma/Metsma schepen
AR
JJH
1645 TT
GAG
HJ
Scato/Schato Lubberts Coops burgemeester
JJdM
JS
PM
Broer Tjepkes Bouma/Buma schepen
JJH
Watse Juws raadsman
1646 GAG
HJ
SLC
Cornelis Haubois burgemeester
JS
PM
BTB
Albert Jochums Voogd schepen
JJH
WJ
1647 HJ
SLC
CH
Dr. Mathias a/van Viersen/Vierssen burgemeester
PM
BTB
AJV
Wybrand Davids Plekker schepen
WJ
Baucke/Bauke Sickes/Sikkes Wiersma raadsman
1648 SLC
CH
MvV
Taeckle/Taekle Tomas Fercx burgemeester
BTB
AJV
WDP
Melcher/Melchor Dirckx Hellendoorn schepen
WJ
BSW
1649 CH
MaV
TTF
Hanso Mol/Moll burgemeester
AJV
WDP
MDH
Bartle Reins schepen
BSW
Gerryt Hendricx Hardenberg/Herdenberg raadsman
1650 MvV
TTF
HM
Gerryt Aarts/Aerts Gorp burgemeester
WDP
MDH
BR
Pier Metsma
Pyter Ates schepen
BSW
GHH
1651 TT[F]
HM
GAG
Cornelis Haubois burgemeester
MDH
BR
PA
Jan Jansen de Mooy/Moy schepen
GHH
Haentje/Hantje Teppema raadsman
1652 HM
GAG
CH
Scate/Schato Lubbens Coops/Koops burgemeester
BR
PA
JJdM
Broer Tjepkes Bouma/Buma schepen
GHH
HT
1653 Watse Juws
CH
SLC
Jan Sipckes/Sipkes burgemeester
PA
JJdM
BTB
Baucke/Bauke Sickes/Sikkes Wiersma schepen
HT
Jan Heins/Heynsz raadsman
1654 CH
SLC
JS
Hanso Mol/Moll burgemeester
Joucke Jans Hilverda
Taecke Thomas Ferx
BSW
Aart/Arnoldus Gorp schepen
HT
JH
1655 SLC
JS
HM
Pyter Aatesz/Ates burgemeester
TTF
BSW
AG
Hemcke/Hemke Jelles/Jellesz Feikens schepen
JH
Gysbert Aarts/Aerts Gorp raadsman
1656 JS
HM
PA
Cornelis Haubois burgemeester
BSW
AG
HJ
Joucke/Jouke Jans Hilverda/Holverda schepen
Wyger Hendricx Daversman
GAG
1657 HM
P.A. Aatzma
CH
Haentje/Hantje Teppema burgemeester
AG
Hemcko Feikens
JJH
Wybrand Davids Plecquer/Plekker schepen
Gysbert Aerts Gorp
Taekle Thomas Ferks raadsman
1658 PAA
CH
HP
Melcher/Melchor Dirckx/Durks Hellendoorn burgemeester
HF
JJH
WDP
Baucke/Bauke Sikkes/Zickes Wiersma schepen
GAG
TTF
1659 CH
HT
MDH
Aart/Aerdt Gorp burgemeester
JJH
WDP
BSW
Scato/Schato Lubbertsz Coops schepen
TTF
Aarnt/Aern Jans/Jansz Weertman raadsman
1660 Cornelis Haubois
MDH
AG
Pieter/Pyter Ates Aatsma/Attzma burgemeester
WDP
BSW
SLC
Pieter/Pyter Arjens/Adriaens van der Gracht/Gragt schepen
TTF
AJW
Den 24 November, is door overlijden van de secretaris M. Kryx, tot secretaris deser Stad verkoren, Meinardus Walricheim, J.U.Dr. waarschynlyk, secretaris van de Academie te Franeker geweest, volgens Proffr. Vrymoet, in zyn Atheeniae Frieciae.
1661 MDH
AG
PAA
Fedde Eedes/Ydes Edama/Edema burgemeester
BZW
SLC
PAvdG
Jan Jans/Jansen de Mooy schepen
AJW
Sydse/Sytse Johannes van der Meulen raadman
1662 AG
PAA
F.E. Ydama
Joucke/Jouke Jans Hilverda burgemeester
SLC
PAvdG
J.J. de Mooy/Moy
Wybrandus Teppema schepen
AJW
SJvdM
1663 PAA
F.E. Idema
JJH
De Hr. Cornelis Haubois burgemeester
DAvdG
JJdM
WT
Taeckle/Taekle Thomas Fercx/Ferks schepen
Baucke/Bauke Sikkes/Zickes Wiersma raadsman
1664 F.E. Edama
JJH
CH
Aart/Aerdt Gorp burgemeester
JJdM
WT
TTF
Adriaan/Adriaen Slyp schepen
SJvdM
BZW
1665Wigerus Henrici Daversman
CH
AG
Is by Haar Hoogheid Albartina Agnes Prinscesse van Oranjen, Douariere van Nassouw volgens Acte van Collatie, in dato den 10 October 1664, verkoren.
Melchior Dirckx/Durks Hellendoorn burgemeester
WT
TTF
AS
Pieter/Pyter Aates/Ates Aatsma schepen
BZW
Hemcko/Himke Jelles Feikens/Feyckens raadsman
1666 CH
AG
MDH
Fedde Eedes/Ydes Ydama/Ydema burgemeester
TTF
AS
PAA
Teunis/Tonis Gerrits Robijnsma/Robynsma schepen
BSW
HF
1667 CH
MDH
Pieter Adriaens van der Gracht
Wycher/Wyger Hendrix Daversman burgemeester
Barthle Reyners Wolsma
PAA
TGR
Jan Sipckes/Sipkes schepen
HF
Taecke/Taeke Dircksz/Durks Kampen raadsman
1668 Baucke Sickes Wiersma
PAvdG
WHD
Taeckle/Taekle Thomas Fercx/Ferks burgemeester
PAA
TGR
JS
Sybren Wypkes Bakker schepen
HF
Taecke Dircx Campen
1669 PAvdG
WHD
TTF
Sapheus Heemstra/Hiemstra burgemeester
TGR
Ate Wirdmers Aatzma
SWB
Rinse/Rintse Watses Haanstra schepen
TDC
Wyger Jans Isinga/Ysinga raadsman
1670 WHD
TTF
SH
Schoute J. Schoutens burgemeester
AWA
SWB
RWH
Pieter/Pyter Rollema schepen
TDC
WJY
1671 TTF
SH
SS
Hemcko/Himke Jelles Feikens/Feyckens burgemeester
SWB
RWH +24/12
PR
Anne Jillerts Lollema schepen
W.J. Isinga
Gerben Dircx/Durks Drajer/Drayer raadsman
1672 SH
HJF +
Baucke Zickes Wiersma
Jan/Joannes Sytses Faber burgemeester
SWB
PR
AJL
Albert Wybes Meilema schepen +25/4
WJI
GDD
1673 SS
Heyn Jans Minnema 13/9 verkoren
JSF
Oege Johannes Keimpema burgemeester
PR
AJL
Douwe Hanses Bauckema
Jan Hessels Steinforden/Steinvoorden schepen
GDD
Willem de Graaf/Graeff raadsman
1674 HJM
Jan Zydses Faber
OJK
De Hr. Sapheus Heemstra burgemeester
AJL
DHB
JHS
Claas Willems Hagius schepen
GDD
WdG
1675 JSF
OJK
SH
Jan Wygers Daversman burgemeester
DHB
JHS
Klaes Willems Hagius
Pieter/Pyter Rollema schepen
WdG
Tjeerd Djurres/Dyurres Noordman/Nordman raadsman
1676 OJK
De Heere Zaphaeus Heemstra
JWD
Anne Jillerts Lollema burgemeester
JHS
KWH
PR
Wyger Jans Ysinga schepen
WdG
TDN
In dit jaar is by Transport secretaris geworden
Aarnt Lelienbergh, en nog in dit zelfde jaar, is Sixtus Wiersma secretaris.
1677ZH
JWD
AJL
Is door zyn Hoogh. Hendrik Casimir Furst zu Nassouw, Erf-stadhouder, &c., &c., &c., verkoren.
Johannes Sytses Faber burgemeester
In dit jaar is overleden Johannis Sytses Faber, en in zyn plaats is burgemr. geworden Douwe Hanses Baukema, ook is overleden Anne Lollema, en in zyn plaats is burgemr. geworden, Oege Joannis Keimpema.
KWH
PR
WJY
Jantje/Jentje Sjoerds Zeeman schepen
TDN
Gerryt Arjens Posselman/Postelman raadsman
1678 JWD
Oenge Johannis Keimpema
Douwe Hanses Baukama
Hein/Heyn Jans Minnema burgemeester
PR
WJY
JSZ
Klaas Reinders/Ruyrds Geijer/Gyer schepen
TDN
G. Arjens P.

1679 OJK
DHB
HJM
De Hr. Sapheus/Zapheus Heemstra/Heemstera burgemeester
WJY
JSZ
KRG
Jan Hessels Steinfurden/Steinvoorden schepen
GAP
Marcus Hellendoorn raadsman
1680 DHB
HJM
ZH
Jan Wigers/Wygers Daversman burgemeester
JSZ
KRG
JHS
Sybrand/Sybren Wypkes Backer/Bakker schepen
GAP
MH
1681 HJM
ZH
JWD
Oege/Oeuge Johannis Keimpema/Keympema burgemeester
KRG
JHS
SWB
Willem de Graaf/Graeff schepen
MH
Freerk Folkerts Hollander raadsman
In dit jaar is secretaris geworden Wilhelmus Slotyerdyk
1682 ZH
JWD
OJK
Poppe Jacobs/Jakobs Fechter burgemeester
JHS
SWB
WdG
Klaas/Klaes Willems Hagius schepen
MH
FFH
1683 JWD
OJK
PJF
Hein Jans Minnema burgemeester
SWB
WdG
KWH
Wybren Fongers Oosterbaan/Oosterbaen schepen
FFH
Heere Jans Kampen raadsman
1684 OJK
PJF
HJM
Douwe Hanses Baukama/Baukema burgemeester
WdG
KWH
WFO
Wybe Sjoerdts Hamersma/Hammersma schepen
FFH
HJK
In dit jaar is secretaris geworden Egbartus Haubois
1685 PJF
HJM
DHB
De Hr. Sapheus Heemstra burgemeester
Claes WH
WFO
WSH
Aege/Age Binses/Binsis Looxma schepen
H.J. Campen
Dr. Martinus Oeneides/Oeniedes raadsman
1686 HJM
DHB
SH
Willem de Graaf/Graaff burgemeester
WFO
WSH
ABL
Wybrandus Meppel schepen
HJC
MO
1687 DHB
SH
WdG
Edo Frieswijk/Frieswyk burgemeester
WSH
ABL
WM
Claas/Klaas Willems Hagius schepen
MO
Tjeerd Djurres/Jurres Noordman/Nordman raadsman
1688 SH
WdG
EF
Wybrand/Wybren Fongers Oosterbaan burgemeester
ABL
WM
Claas WH
Claas/Klaas Jacobs van der Meer schepen
MO
TDN
1689 WdG
EF
WFO
Oege Johannis Keimpema burgemeester
WM
CWH
CJvdM
Douwe Ockes/Okkes Bleeker/Brouwer schepen
TDN
Evert Aans Ramkema raadsman
1690 EF
WFO
OJK
Douwe Hansis Baukema burgemeester
CWH
CJvdM
Douwe Ockes Bleker
Hessel Jans Steynforden/Steinvoorden schepen
TDN
EAR
1691 WFO
OJK
DHB
Age Binses Looxma burgemeester
CJvdM
DOB
H.J. Steynforden
Edo Feddes Edema/Eedema schepen
Evert Aens Ramkema


Hilke/Hylke Sipkes Hennema/Hinnema raadsman
1692 OJK
DHB
ABL
De Hr. Edo Frieswijck/Frieswyk burgemeester
DOB
HJS
EFE
Dr. Martinus Oeneides/Oeniedes schepen
EAR
HSN
1693 DHB
ABL
EF
Claas/Claes Willems Hagius burgemeester
HJS
EFE
MO
Tjeerd Djurris Noordman/Nordman schepen
HSN +
EAR
Wypke Sybrandi Backer/Bakker raadsman
1694 ABL
EF
CWH
Oege Johannes Keimpema burgemeester
EFE
MO
TDN
Arnoldus Siderius schepen
EAR
WSB
1695 EF
CWH
OJK
Poppe Jacobs Fechter burgemeester
EFE
TDN
AS
Wybrand/Wybren Fongers Oosterbaen schepen
WSB
Jacobus Johannes Boorsma raadsman
1696 CWH
OJK
PJF +
Claas Jacobs van der Meer burgemeester
Door 't overlijden van Poppe Fechter, is Edo Frieswyk burgemeester geworden.
TDN
AS
WFO
Frans/Franciscus Machaëls Staak/Staek schepen
WSB
JJB
1697OJK
EF
CJvdM
Is door Hare Hoogheid Amelia, Princesse van Anhalt Douariere van Nassauw, volgens Resolutie van den 29 Maart 1691 verkoren Evert Aarnts Ramkama burgemeester
AS
Jan Wygers DaversmanEF
FMS
Wybrandus Meinardi Meppel schepen
JJB
Hans Bouwes Hansma raadsman
1698 EF
CJvdM
EAR
Edo Feddes Edema burgemeester
JWD
FMS
WMM
Harmanus Cruisbeek schepen
JJB
HBH
1699 CJvdM
EAR
EFE
Claas Willems Hagius burgemeester
FMS
WMM
HC
Arnoldus Siderius schepen
HBH
Yge Taekes Mollema raadsman
1700 EAR
EFE
AS
De Hr. Edo Frieswijk/Frieswyk burgemeester
WMM
HC
AS
Fonger Wybrens Oosterbaan schepen
HBH
YTM
In dit jaar is door 't overlijden van de secretaris Egbartus Haubois, secretaris deser Stad geworden,
Albartus Jacobus Frieswyk.
1701 EFE
Claes Willems Hagius
EF
Tjaard/Tjeerd Djurres Noordman/Nordman burgemeester
HC
AS
WFO
Rinse Wybes Wybinga schepen
YTM
Pyter Heins Minnema bouwmeester
1702 CWH
EF
TDN
Oege Johannnes Keimpema burgemeester
AS
FWO
RWW
Folkert Abels/Ables Knypstra schepen
YTM
PHM
1703 EF
TDN
OJK
Evert Aarns/Arriens Ramkama/Ramkema burgemeester
FWO
RWW
FAK
Frans/Franciscus Machiels/Michaël Staak schepen
PHM
Willem Minnes India bouwmeester
1704 T(D)N
Oege Keimpema
Claas van der Meer
Jacobus (Joh.) Boorsma burgemeester
R(W)W
F(A)K
F(M)S
Claas (Sipk.) van der Werf schepen
P(H)M
W(M)I
1705 OK
CvdM
JB
De Hr. Edo Frieswijk/Frieswyk burgemeester
FK
FS
CvdW
Yge (Taek.) Mollema schepen
WI
Pyter (Romk.) Zeilstra bouwmeester
1706 CvdM
JB
EF
Rinse Wybinga burgemeester
FS
Alef Fechter
YM
Arnoldus Siderius schepen
Pyter Minnema
PZ
1707 JB
EF
RW
Oege (Johannes) Keimpema burgemeester
AF
YM
AS
Tjaard/Tjeerd (Djurres) Noordman/Nordman schepen
PZ
Dedde (Sybr.) Schuurmans bouwmeester
1708EF
RW
Is door zyn Hoogheid Johan Willem Friso Prins van Oranjen. &c. &c. &c. Erfstadhouder verkoren.
Pytter Minnema burgemeester
Door 't overlijden van Oege Johans Keimpema, is burgemeester geworden Ruurd Boffert.
YM
AS
TN
Aarn/Aarnt Geldersma schepen
PZ
DS
1709 RW
RB
PM
Harmanus Kruisbeek burgemeester
Door 't overlijden van de burgemeester Boffert, is tot burgemeester verkoren de Heer Edo Frieswyk.
AS
TN
AG
Franciscus/Frans Staak schepen
DS
Folkert Knypstra bouwmeester
1710 EF
PM
HC
Yge Mollema burgemeester
TN
AG
FS
Pyter Zeilstra schepen
DS
FK
1711 PM
HC
YM
Aleff/Alof Fechter burgemeester
AG
FS
PZ
Eelco Napjus schepen
FK
Oege Feenstra bouwmeester
1712HC
YM
AF
Is door haar Hoogheid Maria Louisa Geboor. Landgravinne van Hessen Douwariere van Oranjen en Nassauw. &c. &c. &c. verkoren.
De Hr. Edo Frieswyk burgemeester
FS
PZ
EN
Pyter Hollander schepen
FK
OF
1713 YM
AF
EF
Dedde Schuurmans burgemeester
PZ
EN
PH
Yske Vogelsang schepen
Den 24 September is door het overlijden van de schepen Eelco Napjus, in desselfs plaats verkoren Bernardus Borduin.
OF
Anne Hommersma bouwmeester
1714 AF
EF
DS
Rinse Wybinga burgemeester
BB
PH
YV
Aarnt Bouma/Buma schepen
OF
AH
1715 EF
DS
RW
Jacob Boorsma/Bootsma burgemeester
PH
YV
AB
Heere Potterus schepen
AH
Jacobus Voorhoek bouwmeester
1716 DS
RW
JB
Harmanus/Hermanus Cruisbeek/Kruisbeek burgemeester
YV
AB
HP
Franciscus Staak schepen
AH
JV
1717 RW
JB
HC
De Hr. Edo Frieswijk/Frieswyk burgemeester
AB
HP
FS
Pyter Hollander schepen
JV
Oege Feenstra bouwmeester
1718 JB
HC
EF
Yge Mollema burgemeester
HP
FS
PH
Pyter Zeilstra schepen
JV
OF
1719 HC
EF
YM
Rinse Wybinga burgemeester
FS
PH
PZ
Anne Hommersma schepen
OF
Andrys Swaga bouwmeester
1720 EF
YM
RW
Dedde Schuurmans burgemeester
PH
PZ
AH
Jacobus Voorhoek schepen
OF
AS
1721 YM
RW
DS
De Hr. Harmanus/Hermanus Huber burgemeester
PZ
AH
JV
Age Looxma schepen
AS
Pyter Radersma bouwmeester
1722 RW
DS
HH
Aleff/Alof Fechter/Fegter burgemeester
AH
JV
AL
Yske Vogelsang schepen
AS
PR
1723 DS
HH
AF
Franciscus Staak burgemeester
JV
AL
YF
Aarnt Bouma/Buma schepen
PR
Oege Feenstra bouwmeester
1724 HH
AF
FS
Rinse Wybinga burgemeester
AL
YF
AB
Decken/Dekken Coops schepen
PR
OF
1725 AF
FS
RW
Pyter Zeilstra burgemeester
YF
AB
DC
Jacobus Voorhoek schepen
OF
Andrys Swaga/Zwaga bouwmeester
1726 FS
RW
PZ
Dedde Schuurmans burgemeester
Door 't overlijden van de burgemeester Pyter Zeilstra, is in desselfs plaats verkoren de Hr. Harmanus Huber.
AB
DC
Sybren Mollema
Folkert Knypstra schepen
OF
AS
1727 RW
HH
DS
Yske Vogelsang burgemeester
DC
SM
FK
Johannes Corvinus/Corvynus schepen
AS
Johannes Feikens bouwmeester
1728 HH
DS
YV
Aleff/Alof Fechter/Fegter burgemeester
SM
FK
JC
Ciprianus/Cyprianus Steinvoorden schepen
Door 't overlijden van de schepen
Bouma, is in desselfs plaats verkoren Andrys Swaga.
AS
JF
1729 DS
YV
AF
Rinse Wybinga burgemeester
Wyger Schreuder
JC
CS
Pyter Hollander schepen
JF
Ids Wiersma bouwmeester
1730 YF
AF
RW
Decken/Dekken Coops burgemeester
JC
CS
PH
Oege Feenstra schepen
JF
IW
1731 AF
RW
DC
De Hr. en Meester Hieronimus de Blau burgemeester
CS
PH
OF
Aarnt Bouma schepen
IW
Sybrandus Mollema bouwmeester
1732RW
DC
HdB
Is door zyn Hoogheid Willem C. H. Friso Prins van Oranjen Erfstadhouder. &c. &c. &c. verkoren.
Wyger Schreuder burgemeester
PH
OF
AB
Johannis Corvinus/Corvynus schepen
Door 't overlijden van de schepen Bouma, is in desselfs plaats verkoren Andrys Swaga.
IW
SM
1733 DC
HdB
WS
Dedde Schuurmans burgemeester
Door 't overlijden van de Boumeester Mollema, is in desselfs plaats verkoren Johannes Feikens.
OF
AS
JC
Age Looxma schepen
SM
Petrus Wilhelmus Mulder bouwmeester
1734 HdB
WS
DS
Aleff/Alof Fechter burgemeester
AS
JC
AL
Cyprianus Steinvoorden schepen
Johannes Feikens
PWM
1735 WS
DS
AF
Pyter Hollander burgemeester
Door 't overlijden van de burgemeester Fechter, is in desselfs plaats gekoren Oege Feenstra.
JC
AL
CS
Harmen Gonggrijp/Gongryp schepen
PWM
Ids Wiersma bouwmeester
1736 DS
OF
PH
De Hr. en Meester Hieronimus de Blau burgemeester
AL
CS
HG
Pyter Voorhoek schepen
PWM
IW
1737 OF
PH
HdB
Dekken Coops burgemeester
CS
HG
PV
Sacharias Cramer/Cramers schepen
IW
Johannis Feikens bouwmeester
Den 30. October is de Heer secretaris Albartus Jacobus Frieswyk overleden, waardoor gants beweginge in dese Stad is veroorsaakt, blykbaar uit de Stukken dewelke nog voor handen zyn, alwaar wy den Leser wysen, also wy 't om reden niet zullen melden.
1738 PH
HdB
DC
Pyter Gosliga burgemeester
HG
PV
SC
Engelhart Oosterhuis schepen
IW
JF
In dit jaar (22 jan.) is secretaris geworden de Heer en Meester Quiryn de Blau.
1739 HdB
DC
PG
Willem Reinouts burgemeester
PV
SC
Engelbart Oosterhuis
Andrys Swaga schepen
Den 1 Februari is Ids Wiersma schepen verkoren, in plaats van de overledene schepen Egelbort Oosterhuis.
JF
Thijs/Thys Thijssen/Thyssen bouwmeester
1740 DC
PG
WR
Edo Edema burgemeester
Zacharias Cramer
IW
AS
Adam Olingius schepen
JF
TT
1741 PG
WR
EE
Wyger Schreuder burgemeester
IW
AS
AO
Age Looxma schepen
TT
Oege Faber bouwmeester
1742 WR
EE
WS
Jacob Fechter burgemeester
AS
AO
AL
Richeus Suidstrand/Zuidstrand schepen
TT
Oege Faber bouwmeester

1743 EE
WS
JF
De Hr. en Meester Adrianus Bergsma burgemeester
AO
AL
RS
Sacharias/Zacharias Cramer/Cramers schepen
OF
Goderd/Godert Born bouwmeester
Den 22 Maart is secretaris deser Stad geworden, in plaats van de Heer Quiryn de Blau, Dr. Jacobus Albartus Frieswyk J.U.D. &c.
1744 WS
JF
AB
Pieter/Pyter Gosliga burgemeester
AL
RS
ZC
Dr. Johannes van Hasenhoek schepen
OF
GB
1745 JF
AB
PG
Adam Olingius burgemeester
RS
ZC
JvH
Johannes Regneri/Ringnery schepen
GB
Reinder Mensonides bouwmeester
1746 AB
PG
AO
Thijs/Tys Thijssen/Thyssen burgemeester
ZC
JvH
JR
Oene Hogenbrug schepen
GB
RM
1747 PG
AO
TT
Willem Reinouts burgemeester
JvH
JR
OH
Johannes Feikens schepen
RM
Uldrik Schraagsma bouwmeester
1748 AO
TT
WR
De Hr. en Meester Adrianus Bergsma burgemeester
JR
OH
JF
Haring Lijnslager/Lynslager schepen
RM
US
1749 TT
WR
AB
Wyger Schreuder burgemeester
OH
JF
HL
Age Looxma schepen
US
Sijmen/Symon de Lover bouwmeester
1750 WR
AB
WS
Pyter Gosliga burgemeester
JF
HL
AL
Bauke Feenstra schepen
US
SdL
1751 AB
WS
PG
Jacob Fechter burgemeester
HL
AL
BF
Dr. Johannes van Hasenhoek schepen
SdL
Reinder Mensonides bouwmeester
1752WS
PG
JF
Door haar K. Hoogh. Anna Douariere Oranje &c. &c. &c. verkoren.
Johannes Feikens burgemeester
En den 24. April is Haring Lynslager tot burgemeester verkoren, in plaats van de overledene burgemeester Pyter Gosliga.
SdL
RM
Oene Hogenbrug schepen
Den 9 Februari is Uldrik Schraagsma tot schepen verkoren, in plaats van de overledene Bauke Feenstra.
SdL
RM
1753 HL
JF
JF
De Hr. en Meester Adrianus Bergsma burgemeester
US
JvH
Oene Hogenbrug
Claas Eekma schepen
RM
Jan van der Nagel bouwmeester
1754 JF
JF
AB
Age Looxma burgemeester
JvH
OH
CE
Symon de Lover schepen
RM
JvdN
1755 Johannes Feikens
AB
AL
Haring Lijnslager/Lynslager burgemeester
OH
CE
SdL
Uldrik Schraagsma schepen
JvdN
Jurjen Nyland bouwmeester
1756 AB
AL
HL
Wyger Schreuder burgemeester
CE
SdL
US
Yge Mollema schepen
JvdN
JN
1757 AL
HL
WS
Johannes Feikens burgemeester
SdL
US
YM
Dr. Johannes van Hasenhoek schepen
JN
Wybrand/Wybren Fechter bouwmeester
1758 HL
WS
JF
De Heer en Mr. Adrianus Bergsma burgemeester
US
YM
JvH
Jan van der Nagel schepen
JN
WF
1759 WS
JF
AB
Age Looxma burgemeester
En den 21 September is Reinder Mensonides tot burgemeester verkoren, in plaats van de overledene Age Looxma.
YM
JvH
JvdN
Claas Gosliga schepen
Den 19 Augusti is tot schepen verkoren, in plaats van Dr. Johannis van Hasenhoek die overleden is.
WF
Ype Staak bouwmeester
1760Is door haar Hoogheid Maria Louisa, Geboren Landgraafinne van Hessen Douweriere van Oranjen en Nassou. &c. &c. &c. verkoren.
JF
AB
RM
Decken/Dekken Coops burgemeester
Uldrik Schraagsma
JvdN
CG
Sijmen/Symon de Lover schepen
WF
YS
1761 AB
RM
DC
Wyger Schreuder burgemeester
Den 9 October is Haring Lijnslager/Lynslager tot burgemeester verkoren in plaats van de overledene burgemeester Wyger Schreuder.
JvdN
CG
SdL
Yge Mollema schepen
YS
Bauke Haga bouwmeester
1762 RM
DC
HL
Johannes Feikens burgemeester
CG
SdL
YM
Jurjen Nijland/Nyland schepen
YS
BH
1763 DC
HL
JF
De Heer en Mr. Adrianus Bergsma burgemeester
SdL
YM
JN
Johannes Looxma schepen
BH
Pieter/Pyter Minnema bouwmeester
1764 HL
JF
AB
Wybrand/Wybren Fechter burgemeester
YM
JN
JL
Claas Gosliga schepen
BH
PM
Den 29 April 1764 is de secretaris Jacobus Albartus Frieswyk overleden, en den 21 May wederom in desselfs plaatse tot secretaris aangesteld de Hr. en Dr. Eco Wendt J.U.Dr. en Pensionaris te Leeuwarden.
1765 JF
AB
WF
Reinder Mensonides burgemeester
JN
JL
CG
Uldrik Schraagsma schepen
PM
Bauke Haanstra bouwmeester
1766Is door hare Hoogheid Carolina Princes van Nassou Weilburg, Geboren Princesse van Oranjen en Nassou &c. &c. &c. verkoren.
AB
WF
RM
Yge Mollema burgemeester
JL
CG
US
Symen de Lover schepen
PM
BH
1767Is door Syn Doorlugtigste Hoogheid, Willem de Vyfde Prins van Oranje, Erfstadhouder, &c. &c. &c., verkoren.
WF
RM
YM
Johannes Feikens burgemeester
CG
US
SdL
Ruurd Radersma schepen
BH
Ype Staak bouwmeester
1768 RM
YM
JF
De Hr. en Meester Adrianus Bergsma burgemeester
US
SdL
RR
Jurjen Nijland/Nyland schepen
BH
YS
1769 YM
JF
AB
Decken/Dekken Coops burgemeester
SdL
RR
JN
Johannes Looxma schepen
YS
Bauke Haga bouwmeester
1770 JF
AB
D. Koops
Haring Lynslager burgemeester
RR
JN
JL
Gerryt Gorp schepen
YS
BH
1771 AB
DK
HL
Reinder Mensonides/Minsonides burgemeester
JN
JL
GG
Claas Gosliga schepen
BH
Pyter Minnema bouwmeester
Door 't aanstellen van de bouwmeester B. Haga tot Commies van 's Lands middelen in de Lemmer, is desselfs plaats verkoren, Martinus
Gaikama.
1772 DK
HL
RM
Yge Mollema burgemeester
JL
GG
CG
Symen/Symon de Lover schepen
PM
MG
1773 HL
RM
YM
Adrianus Bergsma burgemeester
GG
CG
SdL
Eling Karsten schepen
MG
Joseph Nojon/Noyon bouwmeester
1774 RM
YM
AB
Jurjen (H.) Nieuland/Nijland burgemeester
CG
SdL
EC
Uldrik/Ulrich Schraagsma schepen
JN
Pyter Minnema
1775 YM
AB
JHN
Johannes Looxma burgemeester
SdL
EC
US
Bauke Haanstra schepen
JN
Pijter Nijfloor/Nisloot bouwmeester
1776 AB
JHN
JL
Claas Gosliga burgemeester
EC
US
BH
Sijds Oldendorp schepen
JN
PN
1777 JHN
JL
CG
Reinder Mensonides burgemeester
US
BH
SO
IJpe/Ype Staak schepen
PN
Thomas Gonggryp bouwmeester
1778 JL
CG
RM
Adrianus Bergsma burgemeester
BH
SO
YS
Symen de Lover schepen
PN
TG
1779 CG
Eling Carsten
AB
Haring Lynslager burgemeester
SO
YS
SdL
Heeble Swanenburgh/Zwanenburg schepen
TG
Jozeph Nojon/Noyon bouwmeester
1780 EC
HL
Johannes Looxma burgemeester
Den 16 September is Jr. Frans Adriaan Bigot tot burgemeester verkoren, in plaats van Adrianus Bergsma, die overleden was.
YS
SdL
HS
Gerryt Gorp schepen
TG
JN
Op den 11. January 1780, heeft de secretaris Dr. Eco Wendt, zyn demissie versocht en bekomen.
Den 25 daarna is tot secretaris aangesteld Dr. Leonardus Wendt.
1781 FAB
HL
Sybren Hamersma
Claas Gosliga burgemeester
Op den 15 Mei overleed burgemeester Joh. Looxma, en op den 18 Juny is in deszelfs plaats verkoren Sybren Hamersma.
Gerryt Gorp
Pyter Nysloot schepen
Op den 4 February 1781, is overleden de schepen Symen de Lover. Op den 30 September is overleden de schepen Pyter Nysloot en op den 26 Nov. in deszelfs plaats verkoren Syds Oldendorp.
Op den 4 October is overleden de schepen H. Zwanenburg, en op den 14 December heeft de schepen Gerryt Gorp zyne demissie verzocht en bekomen.
JN
Hendrik Pyttersen bouwmeester
1782 HL
SH
CG
Ype Staak burgemeester
Syds Oldendorp
Sybren Nauta schepen
Den 15 January is in de plaats van Gerryt Gorp, tot schepen verkoren Jacob Camming.
JN
HP
1783 SH
CG
YS
Mr. Eco de Wendt burgemeester
JC
SO
SN
Wybe Mensonides schepen
HP
Harmanus Z. Attema bouwmeester
1784 CG
YS
EdW
Haring Lynslager burgemeester
SO
SN
WM
Jurjen Geldersma schepen
HP
HZA
1785 YS
EdW
Jacob Feenstra
Andries Born burgemeester
Op den 11 April is overleden de burgemeester H. Lynslager, en in deszelfs plaats benoemd Broer Feenstra.
SN
WM
JG
Jacob Camming schepen
HZA
Thomas Gonggryp bouwmeester
1786 EdW
JF
Andrys Goderts Born
Sybren Hamersma burgemeester
WM
JG
JC
Joseph Nojon/Noyon schepen
HZA
TG
1787 Broer Feenstra
AGB
SH
IJpe/Ype Staak burgemeester
JG
JC
JN
Jan Nyland schepen
TG
Auke (Tjommes) Stam bouwmeester
1788 AGB
SH
YS
Eling Carsten burgemeesterOp den 22 Maart 1788, overleed de burgemeester E. Carsten, en in deszelfs plaats werd benoemd Eco de Wendt.
Syds Oldendorp schepen
TG
ATS
1789 SH
YS
EdW
Pyter Minnema burgemeester
JN
JN
SO
Rindert/Rinnert van Giffen/Giften schepen
ATS


Jan Romkes Zeilstra bouwmeester
1790 Jurien Geldersma burgemeester IJsaak Vlink schepen
ATS
JRZ
1791 Mr. Eco de Wendt
Pieter Minnema
JG
Louis Olivier burgemeester
SO
RvG
Isaäk Flink
Wybrandus Haanstra schepen
JRZ
Jan Rienstra bouwmeester
1792 PM
JG
LO
IJpe Staak burgemeester
RvG
IF
WH
Jacob Camming schepen
JRZ
JR

1793 JG
LO
IS
Eco de Wendt burgemeester
IF
RvG
JC
Gerben Westerbaan schepen
Den 15 January is in plaats van de overledene schepen W. Haanstra, tot schepen benoemd Syds Oldendorp. Den 12 February daarna, is deze nieuw benoemde schepen overleden. Den 5 Maart werd in deszelfs plaats benoemd R. van Giffen.
JR
Auke Stam bouwmeester
1794 LO
IS
EdW
Joseph Nojon/Noyon burgemeester
RvG
JC
GW
Jan Romkes Zeilstra/Zeylstra schepen
JR
AS
1795 IJzaak Vlink burgemeester Gatze Kuipers schepen Claas Oldendorp bouwmeester

In een doorschoten exemplaar van "Napjus" (Tresoar 459 Hs) heeft J.F.M. Herbell genoteerd
namen van secretarissen van Sneek en namen van rectoren van de Latijnse school aldaar:

1515 Hero Abbezoon - 1529 Pieter Jans Soet - 1533 Keimpe Jelles - 1537 Dominicus Broersma - 1540 Leo Petri - 1565 Wybe Oedsma - 1568 Rommert Ages - 1572 Olphert Frans - 1573 Pieter Hooglander - 1574 Obbe Obbes - 1578 Poppe Ages - 1580 Ant. Joh. Tryst - 1609 Mr. Theod. Leontius - 1614 Mr. Gajus Nauta - 1636 Mr. Mart. Kryx - 1660 Mr. Meinardus Walricheim - 1676 Aarnt Lelienberg - 1676 Sixtus Wiersma - 1681 Wilh. Sloterdijk - 1684 Egb. Haubois - 1700 Alb. Jac. Frieswijk - 1738 Mr. Quirijn de Blau - 1743 Mr. Alb. Jac. Frieswijk - 1764 Mr. Eco Wendt - 1780 Mr. Leonard. de Wendt - 1795 B. Faber - 1796 Mr. Alb. Telting - 1802 Mr. Joh. Fred. Maur. Herbell

Herbell: naamlijst rectoren Latijnse school Sneek

Lijst der rectoren [tot 1818]; aanvullingen uit: A.S. Wadman, Schola Alvini: lotgevallen van de Latijnse School en het Gymnasium te Sneek. Bolsward 1958; aangevulde heruitgave [Bakhuizen] 2002.

1400. Alvinus Frisius (?) naderhand ’s Lands secretaris, anno? stadssecretaris
Suffr. Petri de Script. Fris. Bl. 67 zegt: M. Alvinus scholae Snecanae aliquamdiu Rector et deinde quidem Reip. Secretarius.
1496. F. (= Volkerus) Symonis, naderhand Burgemeester
1540. Johannes Rodius, vóór 1540?
1546-1550. Henricus Geldorpius
1561. Nicolaus Johannis
1582. Mr. Theophilus Robbema
1585. Johannes Hildebrandi/Hilbrandus
1588. Melchior Clant/Klant
1591-1599
. J.A. Damaes, moet zijn Joh. Adamus; Jacobus Adamaeus
1599-1602. Henricus de Veno
----. J.J. Klarenbeek, voorheen Predikant te Norden, doch afgezet
----. H. Luinga
1606-1609. Theodorus Leontius Jur. Utr. Doctor. Dezelfde misschien die 1609 stadssecretaris werd en 1610. Henricus Johannis Mol, vóór 1610
1615 Prof. L.L. et eloq. Te Franeker. Zie Vriemoet Ath. Fris. p. 161
1609. P. Arcerius, Med. Doctor, als Conrector te Dokkum afgezet. Dezen Paulus Arcerius wierd het rectoraat den 28 febr. 1614 door de Regering opgezegd
1614-1618. Daniel Johannis Snecanus
1617-1622
. Fredericus Stellingwerf … _ jaar te verlaten
16xx. Vóór 1625. Petrus Moll J.U. Doctor, 1647 Prof. te Franeker
1647-1652. Justus Scaevola. J. Scaevola op conditie geene andere werkzaamheden noch practijk juris of medicinae te mogen oefenen; met regt aan Magistraat en den Rector voorbehouden, om het ambt _ jaar vooraf te kunnen opzeggen; St.R. 1647, 11 Mart. Ds. Justinus Scaevola
16xx. Vóór 1662. Willem van der Mark, S.S.M.L, ob. Snecae 16-9-1667
1668. G. Steentilla (Gualterus) overl. Te Sneek 1688
1689. Jac. Valkenaer, 1690 Rector te Harlingen; komt ook voor als ….. in aanstelling van Pollius
1690. Maevius Pollius; 1695 naar Deventer als Rector
1695. A. Martini; ging in hetzelfde jaar als vijfde Praeceptor naar Groningen. Ds. Arnold Martini
1695. F.H. Gulichius (Fredr. Hendr.), Phil. Doctor en SS. M.L., wierd 1699 avondprediker op een tractement van f. 175 te betalen door den Ontv. Van den geestel. Staat. Deze Predikbeurt schijnt voor 1699 door het B. Weeshuis te zijn betaald, want in dat jaar wierd bepaald, dat hetzelve in plaats daarvan, gedurende 10 jaren bij provisie jaarlijks aan de huiszittende armen zoude betalen 200 gls. Franciscus Henricus Gulichius
1701. Dr. Joh. Doytsma, was tevens Avondprediker. Voorheen Rector te Helmont, 1708 te Hoorn
1708 Watse Doytsma, J. Fr. 1720 Rector te Enkhuizen. Broer van de vorige.
1720. Sybrandus Wiarda, SS M.C. voorheen Conrector te Sneek; wierd, zooals ook de Praecept. T. Couperus 1756 emeritus verklaardt, en besloten een rector, Conrector en Praeceptor te beroepen met half tractement
1757. A. de Rooy, 1743 Praeceptor te Arnhem, 1764 Conr. Te Campen, 1765 Rector te Dort, 1773 Rector te Harderwijk. N.B. Genoot 15 gl. Reiskosten tot Sneek. Tegelijk met den Rector wierd een praeceptor benoemd zijnde Fred. Barthol. Hasieur; 1760 stil vertrokken. Ds. Antonius de Rooij
1774. Johannes Sterke J.U.D., 1772 Praeceptor te Enkhuisen, 1777 Rector te Briel, 1789 te Deventer, overl. 1816, na met weinig minder dan zijn volle inkomen emeritus te zijn verklaard. De Heer Sterke deed zijne inaug. Oratie in de kleine kerk den 8 Januar. en zijn oratie zoude op stadtkosten worden gedrukt.
In 1780 wierd de Praecept. Bernardus (Berent) Klein conrector met last het Rectoraat tevens waar te nemen op f. 500 jr. Dezelve verzocht in 1789 den 31 Jan. zijn ontslag, uit hoofde zederd lang geene discipelen meer waarde, en de kinderen hier meestal tot den koophandel wierden opgelegd, op eene uitkering in eens van f. 2000
1793. Johan v. Druten werd kort voor het vernietigen der Franeker Universiteit door de Senaat met den titel van A.L.M. et Phil. Doctor uit bijzondere gunst zonder examen vereerd. Vervolgens ontv. der dir. Belastingen en der stad. Verkreeg in 1818 het emeritaat met de vrije inwoning in het schoolhuis en 200 gl. ’s Jaars uit het Stedelijk Tractement
1818. Henr. Amersfoord, candidaat in de letteren met autorisatie van den Comm. Genr. Voor het Onderwijs door Heeren Curateuren tot Rector aangesteld. Hendrik Amersfoordt
N.B. Het schijnt dat in 1524 of daaromtrent Rector te Sneek was Mr. Jan Rodius Drentus en 1536 of daaromtrent Mr. Gerco van Leeuwarden, stiefvader van Dominicus Benedixius, vriend en melkbroeder van Joach. Hopperus, met wien hij vervolgens na Haarlem vertrok. Zie S. Petri, Johannes Novesius – wanneer is deze Rector gestorven?

Wadman [p. 33]: bij ... verbouwing 1757 ... [moesten ] de beroemde boeken-aan-kettingen ... het veld ruimen: "Een aantal van 60 of 70 Hebreeuwsche, Grieksche en Latijnsche boekwerken in folio, die waarschijnlijk in de jaren 1600 en 1602 ten geschenke waren gegeven, was voorheen geplaatst op een vertrek boven de school; alwaar zij, met ketenen aan eenige lezenaren vastgehecht, ten gebruike der onderwijzers en leerlingen gereed lagen. In [p. 34] 1757 werden dezelve bij het verbouwen der school overgebragt op het stadhuis; naderhand vond men goed, zich deze bij verkoop kwijt te maken." (citaat Napjus)
Latijnse school ... de eeuwen door op dezelfde plaats gebleven ... "op 't Westeindt van het Kerk-hof, aan de Stadswal" (Napjus)
... tekening van 1720 [door Johannes Stellingwerf; in Fries Museum] geeft enig idee van het uiterlijk der oude school: een langgerekt geheel, met een uitbouw aan de ene kant en een ommuurde tuin of binnenplaats ... Op de bekende kaarten uit de 17de eeuw [Blaeu] is de Latijnse school niet met name aangeduid.

Het waarschijnlijkst is de hieronder met >> gemerkte locatie: het gedeelte van de muur met de poort stond haaks op de school; dat perspectief heeft Stellingwerf niet weergegeven. De smalle ramen op de tekening zijn typerend voor oude bibliotheken: zij gaven licht aan de lezenaarkasten die dwars op de muur aan weerszijden van de ramen stonden.>> begin