>> HOMEpage

Boedelinventaris Mr. Symon Feddrix chirurgijn, aestimatie 1605

Bron: HCL aestimatieboek 3463 (oud z6), 63r-77v
Internetuitgave (uittreksel): M.H.H. Engels, december 2019

63r
Aestimatie, waerderinge sampt inventarisatie ... van allen den goederen, huysraden, barbyers ofte chirurgijns gereedtschappen bevonden in den sterffhuyse van wijlen Mr. Symon Feddrix zn. in tijden chirurgijn ende bruger deser steede, nu over de drye jaren deser werelt overleden ende in den Heere gerust, ten versoecke van Tyard Feddrix zn. oem ende geauthoriseerde voormondt over des vs. Mr. Symons nagelatene twye kynderen bij Lysbet Harmens dr. ... [zich] nu wederomme ad secunda vota begeven hebbende aen Mr. Thomas Dircx zn. mede chirurgijn [ondertrouw 22-12-1604] ... ter presentie van vs. voormondt ende Mr. Thomas voornoembt sampt Feddrick Tyaerdts zn. oldevader van de vs. kynderen ... desen 4en Martij anno 1605.
71r
d'Winckel ende tgeene daertoe behoerdt
Alle de ijseren instrumenten, aerde potten, glasen, doesen, sacken, scheer ende scheermessen met de slijpsteenen, sampt twye verbantbossen ende andersins tot den winckel behoerende (als sijnde d'silveren instrumenten, tinne potten, ende copckens, sampt mesken beckens, ende kanne respectivelijck hyervoren onder 't zilverwerck, tinne ende coperwerck geweegen, gereeckent ende gestelt) t'zamen bij partijen selffs (dien ten wederzijde daervan goedt verstant hebben) getauxeert ende geslagen op seven ende veertich car.g. facit 47-0-0
Een loden distilleerclock met den copren panne tot 3-0-0
71v
Boecken
Les oeuvres de M. Ambroise Pare conseiller et premier chirurgien du Roy in folio
sampt noch enyge andere boecken d'chirurgie belangende soe van
Aurelio Theophrasto Paracelso, Leonardo Fucsij en Bartholomeo Wagneri als andere authoren in Duyts eensdeels, in Latijn anderdeels, ende in Francoysch derdendeels, te zamen geestimeert op ses car. g. daervoer,
die bij d'voornoemde Lysbet ende Thomas haren man sullen verblijven, mits dat ingevalle een der kynderen d'zelve in toecomende tijden mochte nodich ende profytelick sijn te gebruycken, die vs. boecken voer gelijcke summe van ses car. g. weder naer hem sullen mogen nemen facit 6-0-0
72r
Bryeven ende instrumenten in den sterffhuyse bevonden
Eerstelijck zeeckre coopbryeve van den huysinge staende op de smalle zijde van de Nijestadt hebbende Jurryen Innes zn. huys ten Oesten ende d'huysinge van Asmus wijntapper bij Dr. Joan Loo nagelaten ten Westen naestgehuyst, allwaerin wijlen Mr. Symon Feddrix zn. is deser werlt overleden ende nu noch bij d'wed. Lysbet vs. bewoent wordt ende daer dese beschryvinge in geschyet, belast met veertyen strs. jaerl. grondtpacht ende een blancq te bekergelt, bij w. Mr. Symon Feddrix zn. ende Elizabet Harmens dr. echteluyden [ondertrouw 9-10-1596] gecocht van Jan Jans zn. Groen ende Ydt Sybe Banga dr. voor den summe van een duysent seven hondert ende drye ende t'zestich golden guldens stuck 28 strs. ... gedateert den 14en Jan.rij anno 1598, met t'consentbryeff in fancijn gescreven daeraen met stadt Leuwardens groet zegel doer een francijnen stert getransfigeert in dato den 3en Feb.rij anno 1598. quot. met littera A.
74v
Inschulden den sterffhuyse te proufyte comende
75v
Inschulden volgende t'Reeckenboeck
Claes Eedes is schulich als reste van meerder summe d'summe 1-8-8
Styn Warners dr. huysfre. van Fecke Hardts zn. schroer is schuldich van geleent gelt 30-0-0
Onwisse inschulden uut den voornoemden reckenboeck getogen
Fridts Janssen ende Pyetrick sijn wijff sijn schuldich als reste 3-9-0
Johannes gortmaker is meede schuldich als reste 3-9-0
Typecke Jacobs is schuldich van gelde als reste 3-11-0
Bartolt Jacobs schipperm is schuldich als reste 79-1-0
Pybe toe Marssum d'Weerdt is schuldich van mr.loen veerthyen g.g. facit 19-12-0
76r
Reyner Popes schuyteverryer toe Marrum is schuldich van mr.loen d'summe van 5-7-0
Harmtken bij Oldehofster poert d'moeder van Lambert Tymens zn. cramer is schuldich van mr.loen aen haer zoen gedaen 2-10-0
Jantyen Feddes in de cleyne Kerckstraet is schuldich ter cuasa van mr.loen d'summe van drye car. g. facit 3-10-0
76v
Uttschulden den sterffjuyse te last comende
d'Weeskynderen van Eyse Tys zn. compt noch als reste van de coeppen. deser huysinge daer den neschrijvinge alsny in geschyet nae luyt den coepbryeve hyervoren onder littera B inventarsieert zampt d'notulen daeronder gescreven een hondert vijftich gouden guldens stuck 28 strs. facit in car. g. 210-0-0
Feddrick Tyaerdts zn. competeert ter causa van verschoten pen. vijtich gouden g. facit in car. g. 70-0-0
Fecke Hardts zn. snijder compt ter causa van arbeytsloen ende verschotene pen. tot toegedane stoffen nae luyt zijn reeckenboeck vijff ende twintich car. g. vijftyen stuvers vyer pen. facit 25-15-4
Jochim IJsbrandts zn. brouwer compt van byeren seven car. g. facit 7-0-0
Aucke Pyers zn. compt van cleyne waren ende andersins twye car. gulden facit 2-0-0
77r
Fonger Rutgers zn. schoenmaker compt ter cause van schoenen de summa van 2£-0-0

>> begin