>> HOMEpage

Leedbrief Wilhelm Balthasar baron van Schwartzenberg 1639

Bron: Familie-archief Schwartzenberg Hohenlansberg, Tresoar toegang 326 inv.nr. 139
Internetuitgave: M.H.H. Engels, oktober 2022

Edele Erentphesten heeren ende goede vrunden
Niet gheern beswaert men met droevige tij-
dingen den bloetverwanten, dan so d'Almo-
gende Godt alle dat onder de sonne begrepen
is door sijn Mogende hant regiert, het
leven den menschen kinderen, hier op aerden
gheeft, ende alst Hem belieft weder tot
Hem treckt, Soo heeft het den selvigen Al-
machtigen Godt belieft den 23en Augusti
laestleden oude stijl s'morgens omtrent
vier uyren in sijn vreuchdenrijcke ruste te roepen
den Welgheboren Wilhelm Balthaser[!] Vrijheer
van Schwartzenbergh uuth desen bedroefden jam-
merdale, Ons allen wijsende geen toeverlaet
te stellen op enige verganckl. menschlijcke cloec-
heyt ofte macht, dan beetter te sijn tot alle
uyren te verwachten des Heeren onses Godts in-
eysschinge tot dat onvergancklijck ewich leven.
Waeraff de weduwe U allen wiens namen hier-
omme gestelt sijn niet heeft conen laten in aller
droeffheyt t'adverteren, ende vrundel. daerbij versoecken
omme uuth dier oorsaecke aencomende Sondach
over drye weecken sijnde den 15en September aencom[ende]
U tot Beetgum int huys der droeffnisse opt
huys ter Horne
te vervoegen, omme s'anderen daechs
den 16en op negen uyren voor noen het dode lichaem den
laesten eere aen te doen, ende ter eerden te gheleyden.

Actum Leuwarden door bede van den bedroefden weduwe
den 27. Augusti 1639.
K. Hoogstedius
Namen der gheener die op den Leedt ghenoot worden

Fisvliet • Den Welgheboren heer Fredrich Vrijheert[!] thoe Schwartzenbergh, met sijn vrou ende kinderen
Rinsma-Geest • Den Welgheboren heer Wilcke Vrijheer toe Schwartzenbergh Ritmr. ende Majoor over een Compagnie Courassier[s], met sijn vrou
Aengum • Den Welgheboren heer Johannes Onuphrius Vrijheert[!] thoe Schwartzenberg grietman van Oostdongerdeel, met sijn vrou
Leuwarden • Den Welgheboren vrou Maria Vrijvrou van Schwartzenbergh
Beetgum • Den Welgheboren heer Georgh Vrijheer van Schwartzenbergh Vrijheer thoe Schwartzenbergh, Colonel over een Friesch Regiment, met sijn vrou
Menaldum • Jr. Kempo van Donia, met sijn vrou ende kinderen
In de Marnen • Juffr. Lucia van Decama weduvrou van w. Julius van Meckma
tot Ie [= Ee] • Juffr. Ibel van Meckma weduvrou van Jr. Frans van Humalda
Delffsijl • Jr. Minne Houwerda van Meckma, Capitain ende Majoor commandeur tot d'Elffsijl[!], ende sijn vrou
Tinnaerdt • Jr. Douwe van Aylva grietman van West-Dongerdeel, ende sijn vrou
In de Marnen • Juffr. Geerdtruyt van Meckma

Dese hier ter sijden onder ghestelde personen worden den leedt aengeseyt

d'Ee • Jr. Syuck van Humalda
d'Ee • Jr. Philippus van Humalda
d'Elffsijl[!] • Jr. Philippus van Meckma
d'Elffsijl[!] • Jr. Snelliger van Meckma
Leuwarden • d'heer Jr. Joachimus van Andre√® Ridder ende Raadt in den Hove van Frieslant, met sijn vrou ende kinderen
Op de Rijp • Jr. Laas van Glins, met sijn vrou ende kinderen
d'Elffsijl[!] • Juffr. Barbara van Burmania weduvrou van J. van Burmania
d'Elffsijl[!] • Jr. Poppe van Burmania Capitain, met sijn vrou
Jelsum • Jr. Julius van Unia, met sijn vrou
Ferwert • Jr. Douwe van Roorda de Burggraeff, met sijn vrou
Leuwarden • Juffr. Rins van Burmania
Leuward[en] • Juffr. Doed van Burmania
Bornwert • Jr. Frans van Scheltama ende sijn vrou
Belckum • Jr. Tyerck van Heerma, grietman over Menaldumadeel, ende sijn vrou
Leuwarden • Jr. Feyke van Burmania
Leu[warden] • Jr. Bocco Jurrich[!] van Burmania
Holwert • Jr. Suchten
Jr. Syds van Tyessens
Juffr. Geeltje van Tyessens
Jr. Wopke van Roorda
Jr. Syds van Roorda
Jr. Wybrant van Roorda
Juffr. Sophia van Vervou

>> begin