>> HOMEpage

Album amicarum/amicorum van
Teth (Sirtema) van Grovestins 1604

Bron: Schwartzenbergarchief, Tresoar toegang 326 inv.nr. 3981
Internetuitgave: M.H.H. Engels, november 2022
Enkele afbeeldingen in het album zijn ontsierd door zwarte vegen: gevolgen van onmin?

Mes jeulx [= yeux] parlent assez pour moy
Quand je la voy
Mes desirs luy sont decouverts
Et mon martire
En est la lyre
L'air et le ...
Je scay que plus en la poursuit
plus elle fuit
N'est ce pas suyvre son malheur
que de la suivre
Mais il fault vivre
En c'est erreur
[Deze bladzijde is ontsierd door latere penoefeningen.]


Fata mihi vota
[wapen Botnia]
1605 Doco van Botnia 25 Januarij

[dame tussen een mannen- en een vrouwenwapen, Grovestins resp. Herema, de ouders van Teth of haar zus Ebel; zwarte veeg over bovenlijf]

Die niet drincken

[dame met rechterhand wijzend naar alliantiewapen boven en boek op tafel, met handschoen in linkerhand; onderaan:] Jets van Mockma [Mockema] 1606

Uit Daniël Heinsius, Emblemata amatoria (1607/8):
AEN DE
IONCVROV-
VVEN VAN
HOLLANDT
[met pen gewijzigd in FRISLANDT]
[volgen meerdere bladzijden van deze tekst, eindigend:] Theocritus à Ganda.

Che si contenta gode.
Comme la mouche mest sa vie en peril,
pour voir la clarté d'une chandelle,
ainsi doibt faire tout amant gentil,
pour la beauté d'une damoiselle.

A la nobile damoiselle Titia de Groustins escripte,
fleur d'eslite,
Je luy donne aussi bon heur,
que sa grace et sa grandeur
le merite.

Chi serve Idio con purita del cuore,
vive contento et poi salvato inuore.

Valerius Geroaldus[! = Geroldus] ab Heerma
1604
den 28 decemb. binnen Bols[ward].
[Watze (Latijn: Valerius) Gerrolt Herema student rechten te Franeker 2-5-1596, Leiden 19-7-1596, 24-3-1599, 27-6-1602 en Marburg 19-3-1603; trouwde in 1617 te Bolsward met Ydt van Hania; hij overleed ca. 70 jaar oud in 1644.]
[afb. Sic nobis spes est ...]
[afb. 9. Ni spirat, immota.]
[alliantiewapen]
Elysabet van Ockingha
godt ynt hert
[afb. Sic tua ni spiret]
[afb. 10. Inter omnes.]
Chi cerca ri.... il chiar splendore
Guarda di Titia Groustins il viso
Che Apollo rassimiglia il paradiso
Che humiliarebbe ogni indurato cuore
Chi vuol vedere il palazzo d'amore
Quer mirare il bel fior di Narciso
Guardate da questa Diva il riso
Per il qual ogu'va sente estremo ardore

Fata mihi vota
Godt Geve Die Eedele Juffer Tedt Groustins
Geluck aen Ziel end Liff naer haere wins
1604 den 6 Julij D v B
[alliantiewapen]
Gelooff und Eere
Gertruijdt van Engelsteedt
Anno 1607
[alliantiewapen Aebinga-Liauckema; bijdrage van Schelte van Aebinga?]

Got wirts Geben
Abraham Burggraff und Herr
von Dhona
1.6 ♣ 0.8 . 25 . April.
Soe wiet hier comt om mij
te besien
Soe hij mij gunt soe moet
hem geschien
Vrest Godt
ende houdt zijn gebodt
[afb. vrouw tussen violier en wapen; vlek over het hoofd]
Gerlant van Groustins 1606
Juno, Pallae, Venus, seer hooch van namen,
Quamen int hemels Palais te samen,
Om u schoon lieff seecker gaven te schenken;
Tot uwer vromen haer te gedencken,
Juno verheven heeft u gegeven ricdum en staet,
Pallas gepresen gaff uutgelesen, verstant en raedt,
Venus excellent schonck schoonheit en bruijnoogen,
Soo willen dan, geern, vrou en man, tot uuwen dienst haer pogen,

Mijn gouden ter eere, en nijders te schandt,
uut goeder harten, met eijgender handt
Tiedt van Botnija
[afb. wapen Botnia onder baldakijn]
Anno | Tiedt van Botnija | 1605
nyet soender god
Womck van Mockema
[afb. Sic tibi non idem]
[afb. 20. Il mal mi preme, & mi spaventa il peggio]
[afb. Nos mala vi...]
[afb. 21. Perch' jo stesso mi strinsi.]
Si vis nubere, nube pari
Fide, sed cui vide
Nec cito, nec temere
Similis gaudet simili
Nobilitate, Forma caeterisque virtutibus
ornatissimae et spectatissimae virgini
Tet van Grovesteyns in perpetuae
benevolentiae signum abiturus ad
exteras regiones 3 Septembris Anno
1605 reliqui Wommels
Franciscus van Jongema
Fata viam invenient
[Franciscus/Frans van Jongama begon 9 september 1602 studie rechten te Franeker, maakte blijkens deze albuminscriptie een buitenlandse studiereis, was vanaf 1614 raadsheer in het Hof van Friesland, trouwde 1621 te Bolsward met Trijn Joostes van Ockinga, overleed 1640.]
[dwars geplaatst:]
Fij d...nder sans savoir
[wapen gedeeltelijk zwart geveegd]
Edsart de Starkenborgh
[= Edzart Tjaerda van Starkenborg, geboren 9 mei 1571, overleden Meurs 16 maart 1625 (nieuwe stijl), begraven aldaar 27 maart 1625 (nieuwe stijl), te Wommels 30 november 1608 (n.s.) getrouwd met Teth Douwesd. van Grovestins]
pour .. .. ..... ..
[achterplat van de band]

>> begin