>> HOMEpage>> HOMEpage

Omschrijvinge der schoorsteenen binnen Leeuwarden maij 1698

Bron: Tresoar Toegang 323 inv.nr. 5521 (voorheen EVC suppl. 48B); HCL fotocopie B 10.3
Transcriptie en commentaar: Onno Hellinga (*1960 - †2011)
Internetbewerking (met enkele aanvullingen en verbeteringen): M.H.H. Engels, oktober 2012; met dank aan M.C. Bourgonjen voor het collationeren
Legenda: cursief = combinatie; A t/m K en X = aangeslagen per espel voor .. schoorstenen; [vet = aanvulling uit Reëelkohier 1716]; # = identificatie door Onno elders

Omschrijvinge der schoorsteenen binnen Leeuwarden maij 1698

Bron: Tresoar Toegang 323 inv.nr. 5521 (voorheen EVC suppl. 48B); HCL fotocopie B 10.3
Transcriptie en commentaar: Onno Hellinga (*1960 - †2011)
Internetbewerking (met enkele aanvullingen en verbeteringen): M.H.H. Engels, oktober 2012; met dank aan M.C. Bourgonjen voor het collationeren
Legenda: cursief = combinatie; A t/m K en X = aangeslagen per espel voor .. schoorstenen; [vet = aanvulling uit Reëelkohier 1716]; # = identificatie door Onno elders

[1] Eerste espel, hopman Reijtsma espel
[A: Oost-Hoekster espel]
1 A 2 - Willem Sioerds
2 A 2 - Focke Klasen

3 A 3 - Ipke Sijmens
4 A 1 - Wijtske Doedes
5 A 1 - Joannes Karé
6 A ½ - Steven Bruijnssweerd
7 A 1 - Fedde Jansen
8 A 1 - Sioerd Martens
9 A 1 - Frans Luijlofs

10 A 2 - Claes Jacobs
11 A 3 - Geert Joosten
12 A 3 - Pyter Hendrix
13 A ½ - Hendrik Gatses

14 A 2 - Ypke Wybrens
15 A 5 - Teeke Teekes
16 A 4 - Wijtse Hoijtema
17 A 3 - Broer Doeckes
18 A 1 - Wijger Jacobs

------------------------- 36
19 A ½ - Joseph Pruijcker
20 A 9 - ontvr. Beylanus
21 A 4 - schepen Benier #1081
22 A 3 - nots. Questius
23 A 5 - Otto Kramer #1424
24 A 2 - Claes Hendrix
25 A ½ - Trijntie Lammers
26 A 1 - Antie Caspers
27 A ½ - Grietie Feddrix
28 A ½ - Philippus soldaet
29 A ½ - Aeltie Jans
30 A 4 - Lieuwe Tania
31 A 4 - Jan Kingma
32 A 3½ - Jan Allerts
33 A ½ - Jan Jansen
34 A 11/3 - Hotse Pieckes
35 A 2 - Focke Idses

36 A ½ - Geijske, een wed.
37 A 1 - Geertie Sijbrens
38 A 32/3 - Pijter Pijters #1082
39 A 3½ - Jan Theunis
40 A 1 - Robert Roberts
41 A ½ - Gerritie Joosten
42 A ½ - Magleen Pijters
43 A ½ - Wijtske Watses
44 A ½ - Harcke Hansens

------------------------- 53½
45 A ½ - Valentijn Wijnmeijer
46 A 1 - Popke Uijlckes

47 A 4 - Abram Segers #1083
48 A 4 - Rienk Jansen
49 A 2 - Christiaen Pool
50 A 4 - Tijs Romckes

51 A ½ - Riemke Haenties
52 A 1 - Antoni Niclason
53 A 1 - Andries Willems

54 A 6 - Jacob Dircks #1085
55 A 3 - Ide Hendrix
56 A 6 - Claes Jansen
57 A 3 - Friso Jans
58 A 2 - juffr. Eysinga

59 A 4 - Otte Jacobs
60 A 1½ - Pyter Jansen
61 A 1 - Casper Loodgieter
62 A 2 - Casper Vertommé

63 A 12 - Amelants huijs
64 A 3 - Pyter de Geest #1086
65 A 3 - Egbert van der Poll wed.
66 A 1 - secrets. Huber wed.
#1234

Op de Tuijnen [NZ]

67 A 6 - vroedsman Hoekstede #1087
68 A 3 - Hendrick Inses
69 A 3 - Willem Theunis
------------------------- 77½
70 A 2 - Claes Nauta
71 A 4 - Jacob Marinus
72 A 3 - Gerrit Goslings
73 A 2 - Hendrik Reijners
74 A 2 - Hendrik Klasen

75 A 3 - Jentie Joannes
76 A 5 - Wijmer Jansen
77 A 0 - Heijn Cornelis
78 A 2 - Jelle Tiercx wed.
79 A 4½ - Upke Douues
80 A 3 - Douue Everts wed.
81 A 4 - Pijter Jeltes
82 A 1 - Lammert Tijssen
83 A 3 - Hoijte Sijtses
84 A 5 - Teeke Gerbens
85 A 1 - Pijter Hansens

In de Steeg

86 A 1 - Pijter Sijtses
87 A ½ - Pijter Dircks
88 A ½ - Glaude d' Suli
89 A 1 - Stoffel Sijmens
90 A ½ - Dirck Nijsten
91 A 1 - Antie Sioerds

92 A 5 - Douue Upkes #1092
93 A 2 - Eelckjen Sipkes
94 A 4 - Tjomme Jans
------------------------- 60
95 A 4 - Keimpe Eijdema #1094
96 A 5 - Jan Klasen

Boumr. steeg

97 A ½ - Sybren Bouues wed.
98 A ½ - Pijter Jansen
99 A ½ - Claes Jansen wed.
100 A ½ - Martien Klases
101 A ½ - Jan Roelefs
102 A 1 - Jan Jeltes
103 A 1 - Jan Jacobs
104 A ½ - Micchiel Ennijs
105 A ½ - Niclaes Hendrix

106 A 3 - faendrik Holwerda #1095
107 A 1 - Ernst Jans
108 A ½ - Jan Jansen

109 A 3 - Frans Kornelis
110 A 1 - Beern Gerrits
111 A ½ - Tiete soldaet

112 A ½ - Wilcke Jacobs
113 A ½ - Gellof Tiepkes
114 A ½ - Hendrik van Asbergen
115 A ½ - Gerrit Willems
116 A ½ - Rutger Terbult wed.
117 A ½ - Gerrit Haag
118 A ½ - Tiete Sioerds
119 A ½ - Antie Gerbens

------------------------- 27½
120 A 7 - Abelus van Echten #1096

Aen de Wall

121 A ½ - Antie Mathijssen
122 A ½ - Dirck Jans

123 A 1 - Tys Roberts
124 A ½ - Pijter Jacobs
125 A 1 - Phelten Jacobs
126 A ½ - Jan Jilles Vermeulen
127 A 1 - Jurrien Jans
128 A ½ - Mathijs Boebach

129 A 1½ - Ocke Daniels
130 A ½ - Jan Alles
131 A ½ - Trijn Jans
132 A ½ - Trijn Harts
133 A 1 - Jacobus Godé
134 A ½ - Joannes Pijters

135 A 2 - Ive Joannes
136 A 1 - Gerrit Jansen
137 A 1½ - Adolph Stappers
138 A 1 - Willem Willems
139 A ½ - de wed. van Jacob Spannagel
140 A 1 - Lammert Gerrits
141 A ½ - Broer Douues
142 A ½ - Anna Obbes
143 A 2 - Lysbet Harmens

144 A 1 - Rutger Lammerts
------------------------- 28
145 A ½ - Reijner soldaet
146 A ½ - Welmoed Tiepkes

147 A 1 - Lammert Jansen
148 A ½ - Jacob Willems wed.
149 A ½ - Isaac Pieters
150 A ½ - Beern Micchels
151 A ½ - Jacob Alberts
152 A 1 - Philippus Æsges
153 A 1 - Willem Theunis Lijnbaen
154 A ½ - Tomas Gerrits
155 A ½ - Andries Guilliams
156 A ½ - Gerrit Peurs
157 A ½ - Sijbe Pyters
158 A 1 - Hendrik Stoffels wed.
159 A 1 - Hans Gerckes
160 A ½ - Harmen Caspers
161 A ½ - Hendrik Cristiaens
162 A ½ - Joannes Harmens

163 A 2 - Claes Jochems, Westerhuis egen[ar]
164 A 1 - Tetman Lijckles wed.
165 A ½ - Joannes Harmens
166 A 1 - Gerrit Jans wed.
167 A ½ - Ludolf Luijlofs
168 A ½ - Hendrick Eijlarts
169 A ½ - Pijter Altena

------------------------- 17½
170 A ½ - Mathijs Koets
171 A ½ - Gerrit Jansen
172 A ½ - Hans Jacobs
173 A ½ - Æde soldaet

174 A ½ - Joost Gilein
175 A ½ - Jan Heijlinck

176 A ½ - Aefke Jellis
177 A ½ - Aeltie Egberts
178 A ½ - dhr. Beilanus egen[ar], hier woont Reijner Christoffels
179 A ½ - Marij Ruijrds
180 A ½ - Bauck Gatses
181 A ½ - Jan de Pooter
182 A ½ - Harmen Jansen
183 A ½ - Hittie Pijters

Kerkhof

184 A ½ - Tijtia Jans
185 A ½ - Tomas Tomas
186 A ½ - Dirck Jansen
187 A 1 - Marten Hansens
188 A 1 - Pijter Martens

189 A ½ - Mary Arents
190 A ½ - Gerben Groijer
191 A 2 - Robert Jansen
192 A ½ - Jancke Beerns
------------------------- 14
193 A 2 - Jan Hansens
194 A 2 - Willem Harmens
195 A ½ - Erasmus Flores
196 A ½ - Gerrit Hendrix
197 A 1 - Robert Jansen egen[ar]

198 A 1 - Hendrik Douues
199 A ½ - Gerrit Hendrix wed.
200 A ½ - Gerrit Gerrits

201 A ½ - Sara Willems
202 A ½ - Enne Geerts
203 A ½ - Luijtien Aerns wed.
204 A ½ - Francijn Daniels
205 A ½ - Jan Baptist
206 A ½ - Frans Keimpes
207 A ½ - Harmen Everts

Amelands straet

208 A ½ - Robert Maurits
209 A ½ - Jan Hendrix

210 A ½ - Christoffel Reijners
211 A 1 - Jan Jansen wed.
212 A ½ - Hessel Rinses
213 A ½ - Libo soldaet
214 A ½ - Frouckjen Meijners
------------------------- 15½
215 A ½ - Jan Beerns
216 A ½ - Jacobus Gijlles
217 A 1 - Albert Pijters
218 A ½ - Tieerd Jacobs
219 A ½ - Willem van Weert
220 A 1½ - Folckert Jacobs
221 A ½ - Christoffel Eijlarts
222 A 1½ - Pijter Alberts
223 A ½ - Trijntie Klases
224 A 2 - Symen Sijgers
225 A 1 - Gabriel Korsijnse
226 A 1 - Poope Theunis
227 A ½ - Jetske Jans
228 A 1½ - Joannes Jans
229 A [0] - Teeke Klasen
230 A ½ - Pier Fredrix
231 A 2 - Lubbert Jans
232 A ½ - N.B. - Douue Upkes soons stal
233 A ½ - Bauckjen Cornelis
234 A ½ - Jan Meijer
235 A ½ - Joanna Krager
236 A ½ - kappersche, een wed.
237 A 1 - Antoni Roelefs
238 A ½ - Catrina Leenarts
------------------------- 19½
239 A ½ - Aeltie Lolles
240 A ½ - Antie Fookel
241 A ½ - Sijmen Gilberts
242 A ½ - Jan Pyters soldaet onder de guarde
243 A ½ - Jacob Eelckes
244 A ½ - Jan Pijters soldaet onder 't regiment
245 A ½ - Baatje Goslings
246 A 1 - Theunis Jansen

247 A ½ - Andries IJsenberg
248 A 2 - Florus Erasmus
249 A 1 - Cornelis Rooden
250 A 1 - Griet IJtens wed.
251 A 1 - Gosse Riencx
252 A ½ - Harmcke Andries
253 A 1 - Ipe Jeppes
254 A ½ - Andries van Zuijt
255 A 1 - Sijbren Freerx
256 A ½ - Tomas Marinus
257 A ½ - Ettie Jacobs
258 A 1 - Klaeske Gerrits
259 A ½ - Janneke Pijters
260 A ½ - Jan Lubberts
------------------------- 16
261 A ½ - Gerrit Oom
262 A ½ - Roosevelt

263 A ½ - Hendrik Stevens
264 A ½ - Jan van Dijks wed.
265 A ½ - Hans Schim

Schuijtmaker steeg

266 A ½ - Jacob Schim
267 A ½ - Jan Horleman
268 A ½ - Geijske Coenraeds
269 A ½ - Jochem Philippus

270 A 2 - Ate Sannes
271 A ½ - Cornelis Brandenborg
272 A ½ - Cristiaen Doekmaker
273 A ½ - Pytrickjen Jans
274 A ½ - Maggriet Mathijssen
275 A ½ - Wobbe Claes
276 A 1 - Pijter Jansen

Turfmerk

277 A 4 - hopman Reytsma #1097
278 A 3 - Marten Jansen
279 A 2 - Harmen Geerts
280 A 1 - Zacharias Hendrix
281 A ½ - Cornelis Jochems

282 A 4 - dr. Gravius wed. #1098
------------------------- 24½
283 A 6 - dr. H. Acronius #1101
284 A 3 - schrijver Loudewel
285 A 3 - Impkjen Jans
286 A 3 - Hendrick van der Schild
287 A 1 - Pijter Wandelaer

288 A 3 - Hans Coopman
289 A 3 - Jan Pyters
290 A 7 - schepen Fenema #1102
291 A 4 - Anneke Bogermans
292 A 4 - Quenosau
293 A 4 - Jochem Dircks
294 A 3 - deurwr. Klonkers
295 A 5 - dhr. Vegelijn
296 A 6 [Koningstraet] - dr. Kutsch #1103
297 A 2 - Harmen Hartmans
298 A 2 - Joannes Maagma
299 A 3 - Cornelis Jansen
300 A 2 - Sander Sijmens
301 A 4 - faandrik Feyckens #1104
302 A 11 - Jacob van Heselt
303 A 3 - Albert Tomas
304 A 5 - Teeke Buijtenpost
------------------------- 87
305 A 4 - Hidde Joannes
306 A 1½ - Auke Philippus
307 A 1½ - Wijger Harmens #1107
308 A 1 - Ipe Banga
309 A 4 - Pijter Willems #1105
310 A 7 - Jacob Kuijnder #1106
311 A 3 - Jacob Lourens
312 A 1½ - Sioerd Oosterbaen
313 A 1½ - Jacob Joannes
314 A 1 - Pijtie Gerrits

315 A 6 - schepen Westerhuijs #1452
316 A 3 - Albert Ottes
317 A ½ - Jan Sondagh
318 A 4 - Rienk Reijns
319 A 4 - deurwr. Heems wed. #1110, 1483
------------------------- 43½
------------------------- 520
<

1

O
o
s
t
-
H
o
e
k

A<

1

O
o
s
t
-
H
o
e
k

A<

1

O
o
s
t
-
H
o
e
k

A<

1

O
o
s
t
-
H
o
e
k

A<

1

O
o
s
t
-
H
o
e
k

A<

1

O
o
s
t
-
H
o
e
k

A<

1

O
o
s
t
-
H
o
e
k

A<

1

O
o
s
t
-
H
o
e
k

A<

1

O
o
s
t
-
H
o
e
k

A<

1

O
o
s
t
-
H
o
e
k

A<

1

O
o
s
t
-
H
o
e
k

A<

1

O
o
s
t
-
H
o
e
k

A<

1

O
o
s
t
-
H
o
e
k

A<

1

O
o
s
t
-
H
o
e
k

A<

1

O
o
s
t
-
H
o
e
k

A<

1

O
o
s
t
-
H
o
e
k

A<

1

O
o
s
t
-
H
o
e
k

A<

1

O
o
s
t
-
H
o
e
k

A<

1

O
o
s
t
-
H
o
e
k

A<

1

O
o
s
t
-
H
o
e
k

A
[2] hopman Haringa espel, zijnde het tweede
[B: Oost-Keimpema espel]
320 B 3 - faandrik Tiebblinga[?]
321 B 3 - Feijcke Klases
322 B ½ - Metske Sijes
323 B ½ - Harmen Steffens
324 B ½ - Feycke Klaes egen[ar]
325 B ½ - Antoni van Dreck
326 B 1 - Abram Daret
327 B 1 - Foppe Pijters

328 B 4 - Itie Wijmers #1156
329 B 4 - Tijmen Eelckes
330 B 6 - dhr. Bouricius
331 B 3 - Klaes Gerrits
332 B 4 - Dinglum Allerts #1155
333 B 1 - Baucke Paabes
334 B 2 - Foppe Regneri
335 B 2 - Gerrit Cornelis
336 B 3 - Sijbolt Goslings
337 B 1½ - Tiepke Ruijrds wed.
338 B 1½ - Tetman Ruijrds

339 B 2 - Folckje Bastiaens
340 B 1 - Esge Wijtses

------------------------- 45
341 B ½ - Tierck Hansens
342 B ½ - Jan Welgemoed
343 B 2 - Tierck[?] Everts
344 B 3 - Sijeds Romckes
345 B 3 - Meijne Alberts
346 B 3 - Jan Dircks #1152
347 B 1 - Antie Jeltes
348 B 1 - Swier serjant
349 B ½ - IJge soldaet
350 B 1½ - Evert Sijtses
351 B 1½ - Jelle Brongers
352 B 1½ - Geertruit Hansens
353 B 3 - Pijter Tietses
354 B 4 - Teeke Verzijl #1153
355 B 2 - Tamme Harings #1152
356 B 2 - Wijbe Jansen
357 B 3 - Jelle Joannes
358 B 3 - Ate Goslings wed.
359 B 3 - Joannes Hijlcama #1149
360 B 2 - Foppe Nauta
361 B 1 - Ids Agges
362 B 1 - Antie Bockama
363 B 1 [De Kanselarij] - Gerrit Harmens
------------------------- 44
Droevendal

364 B 6 [Landschapshuis] - monsr. Idema #1147-1148
365 B 3 - Lieuwe Gosses #1159
366 B 2 - Dina van Overhagen
367 B 2 - Wouter Lubberts
368 B 1 - dr. Sande
369 B 1 - Teuntie Martens
370 B 1 - Jan Selis

371 B 1 - Govert Selis
372 B 3 - Jacobus Lolcama
373 B 3 - Jan Douues wed.
374 B 1 - Adser Sijmens wed.
375 B 7 - dhr. Sterringa #1158
376 B 1½ - Kasper Jacobs
377 B 6 - dr. Horn #1132
378 B 2 - Harmen Bastiaens
379 B 4 - dr. Helmont
380 B 2 - Louw Hendrix
381 B ½ - Hilbrand Klasen
382 B 3 - Jan Jacobs
383 B 1 [t/m 390 In de Steeg] - luijtenantsche Gravius
384 B 1 - Machteltie van Putten

385 B ½ - Jan soldaet
------------------------- 52½
386 B ½ - Cornelis Sijmens
387 B ½ - Isaac van Groll
388 B ½ - Willem Scheffer
389 B ½ - Tomas Jansen

390 B 3 - domine Nieuhuisius

In de Steeg

391 B ½ - Abram Jacobs
392 B ½ - Hendrick Groenman
393 B ½ - Harmen Luijtjens
394 B ½ - Angniet Jacobs

395 B ½ - Gerrit Piebes
396 B ½ - Cornelis Hendrix
397 B ½ - Jan Cristiaens wed.
398 B ½ - Jan Lowij

399 B 3 - Freerk Harmens
400 B ½ - Hendrik Everts
401 B ½ - Hendrick Smeeding
402 B 1 - Hans Martens serjant
403 B 1 - Niclaes Wesmeijer serjt.

404 B 1½ - Hans Ridserts
405 B 5 - dr. Heemsterhuijs #1157
406 B 1½ - Minse Jacobs
407 B ½ - Marcus Koerts
------------------------- 23½
408 B ½ - Gerrit de Graef wed.
409 B ½ - Joannes Rutgers
410 B ½ - Pijter Steltman
411 B ½ - Alle Dircks wed.
412 B 1 - Cornelis Jacobs
413 B 1 - Douue Klasen
414 B 1 - Jan Jacobs wed.

415 B 4 - Harmen Aerns
416 B 1½ - Coert Dircks
417 B 1½ - Pijter Dionisius
418 B 4 - Bouue Bouues
419 B ½ - Jan Gerrits
420 B ½ - Jan Pijters
421 B 1 - Harmen Hendrix
422 B 5 - Jacob Andries
423 B ½ - Joannes Kets
424 B ½ - Sijmen Koen

425 B 1 - Antoni Arents
426 B ½ - Sijeds Hansen
427 B ½ - Justus Visscher
428 B ½ - Pijter van Woesten
429 B ½ - deselve voor de keucken

------------------------- 27
430 B ½ - Willem Keun
431 B ½ - deselve voor de keuken
432 B ½ - Benedictus Bloem
433 B ½ - deselve voor de keuken

434 B 1 - Melle Teijes
435 B ½ - Willem Muller
436 B ½ - deselve voor de keuken

437 B ½ - Sent Sluijterman

Bij de Galeijster kerk

438 B 5 - Heere Klasen
439 B 5 - juffr. Gemmenich #1145
440 B 1 - nog voor 't hoff

441 B 6 - Pijter Morel, segt maer 5 te zijn. N.B. 5
442 B 4 - Rienk Gravius
443 B 1½ [t/m 447 Steeg] - Pier Cornelis
444 B 1 - Hendrik Gellius
445 B 1½ - Martinus Barvelt
446 B 1½ - Lieuwe Klasen
447 B 1 - Joanna Bartold

448 B 5 - Jan Tieerds
449 B 5 - dhr. Nijsten #1144
450 B 4 - dr. Bruijsvelt
------------------------- 45 [= 46]
451 B 3 - Jacob Jansen
452 B 1 - Gijsbert Jans

453 B 6 - Hidde Gravius #1141
454 B 11 - dhr. Burum #1140
455 B 7 - dhr. Jorritsma #1139

Bij de Gewaldige

456 B 3 - Grietie Stevens
457 B 5 - Rutger Douues #1136-1137
458 B 6 - dhr. Ammama
459 B ½ - Mathijs Artoijs
460 B ½ - Jan Hendrix
461 B 2 - Willem Eelsma vrou
462 B 1 - mevr. Glinstra

463 B 1 - Pijter Poulus
464 B 3 - Lieuwe Hansens
465 B ½ - Willem Paton
466 B ½ - IJfke Jacobs
467 B 1 - Abram Martens

468 B 2 - Ide Jansen
469 B 2 - domine Bootshaek wed.
470 B 2 - lt. Wijnhout #1138

471 B 4 - dr. Bos #1134
472 B 4 - Wijbrandus Heerkes #1133
------------------------- 68 [= 66]
473 B 2 - Albertus Rooswinkel
474 B 2 - Jancke Tijssen
475 B 1 - Fredrik van Ommen
476 B 1 - Sippe Ottes wed.
477 B 1 - Trijntie, een vrijster N.B.

478 B 1 - Hendrick Martens
479 B ½ - Jan soldaet

480 B ½ - Gerrit Postma
481 B 1 - Murck Gerrits
482 B 1 - deurwr. Tiberi
483 B ½ - Antoni van der Linde
484 B ½ - Aernt Loosekamp

Ritsma straet

485 B 1 - Hendrik Lenerts
486 B ½ - Jan Jurriens
487 B ½ - Roelefke Hettes
488 B ½ - Hijlck Jans
489 B 1 - Sijtske Auckes
490 B ½ - Jan Eijlarts
491 B 1 - Casper Jongius
492 B ½ - Joannes Jurriens wed.
493 B ½ - Marten Arents
494 B ½ - Jan Hoen
------------------------- 18½

Op 't Waltie

495 B 2 - Sipke Lieuwes
496 B 1 - Cornelis Cornelis
497 B ½ - Jan Iskes
498 B ½ - Niclaes Trekslijn
499 B ½ - Bartel Jaspers
500 B ½ - David Johan

501 B 1 - Jurrien Joannes
502 B 1 - Sijtske Gerrits
503 B ½ - Aeltie Tijlles
504 B 1 - Sybe Haijes
505 B ½ - Antoni Hendricx
506 B ½ - Harmen Jans

507 B ½ - Wijert Visscher
508 B ½ - Dirck Jacobs
509 B ½ - Aernt Cornelis
510 B 1 - Pyter de Wolfs
511 B 1 - Gerrit Sweerds
512 B 1 - faandrik Swier
513 B ½ - Gerrit Jans wed.
514 B ½ - Huijbert Weerts
515 B ½ - Hans Jacobs
516 B ½ - Jilles Kals
------------------------- 16
517 B 1 - Joseph Salide
518 B 1 - Lijsbert Roberts
519 B ½ - Hendrik Jansen
520 B 2 - Susanna Westerman
521 B ½ - Coenraed soldaet

Over de Galeijster kerk

522 B 5 - Aijse Heijns
523 B 6 - Harm Ladenus
524 B 4 - Claes Pijters wed. #1125
525 B 1 - Attie Sents
526 B ½ - Roelant Ides
527 B ½ - Dirck Weijman
528 B ½ - Casper Bentler wed.
529 B 1 - Antie Jans
530 B 1 - deurwr. Staphortius wed.

531 B 3 - Freerk Wijtses
532 B 4 - Jilles Jillis
533 B 3 - Abram Cuijperus
534 B 7 - domine Schuijlenborg #1123
535 B 6 - Keimpe de Blij of ontv. Burmania
536 B 3 - Jan Kartens
537 B 7 - Isaac Wielant #1121
------------------------- 56½ [= 57½]
538 B 1 - Cornelis Poudroijen
539 B 7 - Wijbren Jansen
540 B 7 - dr. Gemmenich #1119
541 B 3 - Jan Scheverstein
542 B 3 - Claes Teekes
543 B 1 - Jan Gabriels
544 B 2 - Evert Swart
545 B ½ - Joannes Boom

546 B 3 - Jochem Wijngaerden
547 B 2 - Harmen Aerninks
548 B 4 - hopman Haringa #1118
549 B 8 [ongeveer begin Koningstraet] - schepen Bouma wed. #1116
550 B 4 - Tieerd Douues #1436?
551 B 1 - nog voor 't hof

552 B 5 - Isbrand Cuijnder
553 B 5 - Cornelis Folckers #1114
554 B 4 - Claes Wouters
555 B 3 - Jetse Jans
556 B 1½ - Gerrit Lourens
557 B 2½ - Andries Alberts

558 B 7 - Jan Nijkerk
559 B 5 - Theunis Huijberts
------------------------- 79½
560 B 3 - Beern van Borg
561 B 2 - IJbeltje Tieerds
562 B 5 - Jancke Gabbes
563 B 9 - Cornelis de Geest
564 B 3½ - Sijmen Aetes #1398
565 B 5½ - Harmen Jansen
566 B 1 - Popke Harmens
567 B 5 - Joris Jacobs, segt maer 4 te zijn
568 B 3 - Gerrit Hoogslagh
569 B 3 - Bernardus van Asten
570 B ½ - Bartel Zeewalt
571 B 5 - Claes Fonck
572 B 2 - Claes Klasen
573 B 3 - Hendrick Warners
574 B 3 - Claes Hettes wed.
575 B 3 - Martha Pesson
576 B 3 - Jacobus de Vries
577 B 1 - Symen Daelman
578 B 2 - Joseph Klasen
579 B 2 - Evert Klasen
580 B 2 - Frans Wijtses wed.
581 B 2 - Claes Hansens wed.
------------------------- 68½
582 B 1 - Andries Keijer
583 B 1 - Dorothea Hendrix
584 B 2 - Attie Overneij

585 B 2 - Pijter Birdeman
586 B 3 - Gellius Feijckens #1131
587 B 4 - dr. Beintema #1130
588 B 7 - burgemr. Banga #1126-1127
------------------------- 20
------------------------- 564 [= 563]
<

2

O
o
s
t
-
K
e
i
m
p
e
m
a

B
<

2

O
o
s
t
-
K
e
i
m
p
e
m
a

B
<

2

O
o
s
t
-
K
e
i
m
p
e
m
a

B
<

2

O
o
s
t
-
K
e
i
m
p
e
m
a

B
<

2

O
o
s
t
-
K
e
i
m
p
e
m
a

B
<

2

O
o
s
t
-
K
e
i
m
p
e
m
a

B
<

2

O
o
s
t
-
K
e
i
m
p
e
m
a

B
<

2

O
o
s
t
-
K
e
i
m
p
e
m
a

B
<

2

O
o
s
t
-
K
e
i
m
p
e
m
a

B
<

2

O
o
s
t
-
K
e
i
m
p
e
m
a

B
<

2

O
o
s
t
-
K
e
i
m
p
e
m
a

B
<

2

O
o
s
t
-
K
e
i
m
p
e
m
a

B
<

2

O
o
s
t
-
K
e
i
m
p
e
m
a

B
<

2

O
o
s
t
-
K
e
i
m
p
e
m
a

B
[3] hopman Huijdekoper espel, zijnde het derde espel
[C: Keimpema espel]
589 C 2 - Pijter Reijners
590 C 2 - nots. Klock

591 C 1½ - Gerrit Pijters
592 C 1 - Benedictus Martens
593 C 3 - dhr. Schuurmans

594 C 5 - Ime Jongsma wed.
595 C 4 - Joannes Jans
596 C 2 - Laes Joannes

597 C 6 - Harmanus Benier
598 C 5 - hopman Huijdecoper[?] #1181
599 C 9 - Wouter Jansen #1180
600 C 5½ - Hendrick Pijters
601 C 1½ - Claes Sioerds

602 C 3 - Jan Wouters
603 C 5 - Joannes Hoekama
604 C 3 - dr. Van Heuwel

605 C 2 - Pijter Teekes
606 C 7 - Gerrijttie Dourood
607 C 6 - Focke Doekama #1178
------------------------- 73½
608 C 4 - Coert Jans
609 C 4 - Bouue Feijckes
610 C 6 - Jan Piebes #1176-1177
611 C 3 - Frans Bavius
612 C 4 - Jan Postumus wed.
613 C 5 - Roelef Roukama
614 C 13 - dhr. [Saeckma van] Wijckel #1165 [midden Huizumer Zuupmarkt = Berlikumermarkt]
615 C 5 - Cornelis Aerns #1164
616 C 7 - Tieerd Vorstenborg
617 C 1 - Lijsbertie Boverts
618 C ½ - Beern Hendrix

619 C 3 - Lourens Pijters
620 C 2½ - Atsien Klases
621 C 3 - Maijcke Wijbes
622 C 2 - Cornelis Pijters

Oosterstraet

623 C 4 - Joannes Cuijperus #1175
624 C 4 - Benedictus Gomperts
625 C 1½ - Joannes Donia
626 C 1½ - Gerrit Bartels

627 C 1 - Gerben Tietes
628 C 1 - Nanne Ockma

------------------------- 76
629 C 1 - Lijsbeth Mets
630 C 1 - Berber Klases

631 C 3 - Jan Rutgers
632 C 3 - Jacobus Goffa
633 C 7 - secrets. Nauta #1174?
634 C 4 - dr. Kup
635 C 9 - dhr. Poutsma, segt niet meer als 7
636 C 3 - Jurrien Hendrix
637 C 2 - Sijmen Aerns
638 C 3 - Sijmen Koen
639 C 2 - Melle Wijnhout
640 C 3 - Grietie Jans
641 C 3 - Cornelis Bonnoij wed.
642 C 4 - dr. Elgersma
643 C 2 - Andries Walles
644 C 1 - Antie Arriens

645 C 2 - Gerrit Wouters wed.
646 C 5 - Hendrik Wassenaer
647 C 4 - viscael Van Vliet, segt maer 3 #1188-1189
648 C ½ - dr. Eelcama stall
649 C 5 - dr. Bolten de jonge #1187
650 C 6 - dr. Arent Bolten #1185-1186
------------------------- 70½ [= 73]
651 C 5 - Hette Ringnalda
652 C 2 - Jacobus Elgersma
653 C 2 - Luijr Lansbachs wed.
654 C 4 - de exr. Egbert Wijbinga #1426
655 C 3 - Curtius Ruurda
656 C 4 - domine Schuuring
657 C 5 - Wijbrandus Feijcama #1184
658 C 3 - Rommert Douues wed.
659 C 4 - secrets. Vijtringa #1163
660 C 2¼ - mr. Willem
661 C 1¼ - Lijsbertie Willems

662 C 2 - Jan Jansen
663 C 3 - Lijsbeth Tijssen
664 C 3 - dr. Schotanus
665 C 2 - Jacobus Winck
666 C 3 - Freerk Gerrits

Korfmakersstraet

667 C 2 - Frans Set
668 C 1 - dr. Fortuijn #1183
669 C 2 - Anna Nulck
670 C 1 - Joannes Luijtenbagh

671 C 8 - dhr. Lanoij
------------------------- 62½
672 C 5 - dhr. Sijgers
673 C 8 - schepen Faber #1193
674 C 2 - Attie IJpes
675 C 3 - Zacharias Pook
676 C 2½ - Joannes de Backer
[Koningstraet]
677 C 3 - Hendrick Pijters
678 C 3 - dr. Emmenes
[College]
679 C 4 - dr. Rispens #1195
680 C 6 - nots. Radijs
681 C 9 - dhr. Scheltinga #1196-1197
682 C 6 - domine Arnoldi
683 C 7 - dhr. Catzius
684 C 5 - Hotse Sioerds
685 C 7 - dhr. Viersen
686 C 6 - mevr. Viersen
687 C 3 - Antie Bauckes
688 C 8 - dhr. Beucker #1201
689 C 10 - dhr. Plettenberg wed. #1333
690 C 4 - dr. P. Gemmenich #1215
691 C 9 - dhr. Idsinga
692 C 12 - dhr. Ockinga #1212
693 C 1 - Jan Joeckes
------------------------- 123½
694 C 6 - schepen Wesselius #1206
695 C 3 - Hendrik Bourboom
696 C 5 - dr. Arnoldi N.B. #1205
697 C 4 - deurwr. Bouricius #1204
698 C 3 - Douue Heringa
699 C 3 - substituit Pesson #1202
700 C 2 - Eelcke Jacobs

Keyser gracht

701 C 2 - Sijmen Tomas, substituit [Pesson] egenar
702 C 1 - Jacobus Brugman

703 C 1 - Jeitske Bootes
704 C 1 - Bastiaen Blesse

705 C 1 - Jan Caspers
706 C ½ - Jochem Gerrits
707 C 2 - Jan Huijgen
708 C ½ - Swaentie Gerbens
709 C ½ - Heijltie Jans
710 C ½ - Antie Jans

711 C 1 - Sijtske Jurriens
712 C ½ - Ifke Goijers
713 C ½ - Aegt Joannes, substituit [Pesson] egenar

------------------------- 38
714 C ½ - Pier Klasen
715 C ½ - Trijntie Willems
716 C ½ - Lutske Willems
717 C ½ - Janneke Stocks

718 C ½ - Marten Roos wed.
719 C ½ - Jacobus Nolet wed.
720 C ½ - Sijbe soldaet

721 C 1 - Gerrit Modé
722 C 1 - Stijntie Brands

723 C 1 - Teepe Sijmens
724 C 1 - Harmen Angelbeet
725 C 1 - dhr. Tæcama stal
726 C ½ - Antoni Gunter Meijer
727 C ½ - dhr. Wijckel camer
728 C ½ - Glaude de Glosier
729 C ½ - Roelef Hansens
730 C ½ - Claes Fockes
731 C 1 - Pijter Sander
732 C 1 - Manuel Jans
733 C ½ - Claes Abrams
734 C ½ - Hans Doos
735 C ½ - Sijmen Tietes
------------------------- 14½
736 C ½ - Aernt Schoenmaker
737 C ½ - Willem Wouters wed.
738 C 1 - Bastiaen Ides
739 C ½ - Franciscus van der Feck[?]
740 C ½ - Wouter Joannes
741 C ½ - Douue Pilgrums wed.

Aen de overcant

742 C ½ - Dirck Beerns
743 C ½ - Wijntien Jans
744 C ½ - Gerrijtie Luijtiens

745 C 2 - Jan van Putten
746 C 1 - Pilgrum Pijters
747 C ½ - Christiaen Block
748 C ½ - Robert Rovell

749 C 1 - Joannes Barnevelt
750 C 1 - Antoni Samuels
751 C ½ - Andries Emmerich
752 C ½ - Jacob soldaet boven

753 C ½ - Joannes Schrijver
754 C ½ - Niclaes Ments
755 C ½ - Sijke Engels
756 C ½ - Pijter Daniels
------------------------- 14
757 C ½ - Cornelis Marcus sold.
758 C 1 - Trijntie Jacobs
759 C ½ - Adam Kroon
760 C 1 - Jan Fijt

In 't Nieuw straetje

761 C ½ - Hans Martens
762 C ½ - Jan Pyters wed.
763 C ½ - Aijke Harmens
764 C ½ - Egbert Geerts
765 C 1 - Hendrick Pijters

766 C 1 - Jan Hendrix
767 C 1 - Lourens Lourens
768 C 1 - Douue Reijtjes[?]
769 C 1 - Claes Molenijser
770 C ½ - Aegtie Willems
771 C 1 - Mathys Mathijssen

772 C 3 - Isaac Hansens
773 C 2½ - Willem Saskers wed.
774 C ½ - Jan Leehond
775 C ½ - Antie Blesse
776 C ½ - Evert Hansens
777 C ½ - Christoffel soldaet
778 C ½ - Douue Wopkes

------------------------- 19½

Oosterstraet

779 C 1 - Gertie Nannes
780 C 1 - Jan Altena
781 C ½ - Magriet Hendrix
782 C ½ - Magriet Jans
783 C 1 - Joannes van Erven
784 C ½ - Hendrick Nijman
785 C 1 - Winsent Tyssen serjt.
786 C ½ - Roelof Jansen

787 C ½ - Jan Uijlhoorn
788 C ½ - Freerk Pijters

789 C 1 - Willem Saekes
790 C ½ - Lijbo Kennis
791 C 1 - Abram Jilles wed.

792 C ½ - Clemerus Joannes
793 C ½ - Hendrick Jans
794 C ½ - Pyter Schreur
795 C ½ - Magriet Jochems, Marten Metselar egen[ar]

796 C 1 - Jan Pijters
797 C 1 - Jancke Sipkes
798 C 3 - Waltjen Gabbama [dochter van Simon Abbes Gabbema] #1208
799 C ½ - Koert Delwich
800 C ½ - Antie Jans

------------------------- 17½
801 C 2 - Antie Cornelis
802 C 1½ - Joannes Jansonius
803 C 3 - Age Bouues
804 C 3 - Jan Hettes
805 C 4 - domine Martijn
806 C 3 - Nannius Tomas
807 C 1 - Hans Caspers
808 C ½ - Sijvert Fransen

809 C 1 - dhr. Idsinga stal
810 C ½ - Jan Jansen
811 C ½ - Claes Clasen
812 C ½ - Joannes Geerts wed.
813 C ½ - Anneke Brughagen

814 C 1 - Gepke Jacobs
815 C ½ - Grietie Scheltes

816 C 1 - Aeltie Buijtenpost
817 C 5 - Dirck Stevens #1210
818 C ½ - Beern Arents
819 C ½ - Hendrick Wijbes

820 C 3 - lt. Wiersma #1211
821 C 2 - secrets. Viglius wed.

822 C 3 - dr. Heinsius
823 C 2 - Hette Piers wed.
------------------------- 39½
824 C 1 - IJtie Bootes
825 C ½ - Sander Hendrix wed.
826 C 2 - Jacob Romckes
827 C 4 - Ruurd Wartena
828 C 1½ - Sjoucke Auckes
829 C 4 - Jan van Laer
830 C ½ - Hans Francen
831 C 1 - dhr. Ockinga, ledig

832 C 3 - Joannes Postumus

Bij de Gladde gevel

833 C 3 - Jancke Harmens
834 C 8 - dhr. Simonides #1169-1171
835 C 2 - Dirck Ruijrds
836 C 2½ - Jacob Westerman wed.
837 C 6 - dhr. Glinstra
838 C 10 - dhr. Hamerster #1172
839 C 7 - dhr. Haersma #1216?
840 C 1 - Jans Heins
841 C ½ - Bartel Beerns
842 C ½ - Gerrit Keijser
843 C 1 - Tieerd Hendrix
------------------------- 59
844 C 1 - Pyter Hoofs serjt.
845 C 3 - Pijter Auckes
846 C ½ - Jeltie Jans

847 C 2½ - Joannes Pijters
848 C 6 - rentemr. Vijtringa
849 C 5 - Petrus Pruijsen
850 C 5 - schepen Vytringa
851 C 5 - dr. Poutsma #1173
852 C 3½ - Pier Roelant
853 C 6 - Rienck Renici met buiten
854 C 4 - Hoijte Melles
855 C 3 - Lovijs Wens
856 C 2 - Uldrick Horn
857 C 4 - Esaias Hogebuuren
858 C 3 - Marten Pijters
859 C 4½ - Dirk Miens
860 C 2½ - Joannes Wilgenrijs

861 C 3 - Benedictus Klasen
862 C 5 - Sioerd Alefs wed.
863 C 2 - Gerrit Mathijssen
864 C ½ - Jelle Jans
865 C ½ - Huijbert Regnerus

------------------------- 71½
866 C 10 - dhr. Aijsma

Blockhuijster steeg

867 C ½ - David Klasen, Haegse Marij egen[ar]
868 C 1 - Joucke Jans

869 C 1 - Lijckle Wopkes
870 C ½ - Joannes Nurenborg

871 C ½ - Eijlart Wijtses
872 C ½ - Westervelt wed.

873 C ½ - Abram Tiercks
874 C 1 - Joannes Postumus
875 C 1 - Swaentie, een wed.
876 C 1 - Symen Knoops wed.
877 C ½ - Abel Jansen
878 C 1 - Anneke Antoni
879 C 2 - Claes Joeckes
880 C ½ - Teecke Lourens
881 C ½ - Sophia Martens
882 C ½ - Jan Britsvelt[?]
883 C ½ - Hendrick Hendrix

884 C 1 - Gretske van der Leij
885 C ½ - Hendrick Bogers

------------------------- 24½
886 C 2 - Joost Mosselman
887 C 1 - Jan van Nijhuijs
888 C 1 - Oeds Reijners
889 C ½ - Hans Poulus
890 C ½ - Joost Braekman
891 C ½ - Jan van Scheidt

892 C ½ - Douue Jansen
893 C ½ - Jan Hendrix
894 C ½ - Piebe Doekles wed.
895 C ½ - Jacob Hebbels
896 C 1 - Rimpk Bontes

897 C ½ - Tomas Lawijn
898 C 1 - Pyter Tieerds

899 C ½ - Joost Sijbrens
900 C 10 - Jan Jacobs-gemeente kamers
901 C 2 - Jancke Lammerts
902 C 1 - Jan Lodewijks

903 C ½ - Hans Muijs
904 C ½ - Jan Bikbergen

905 C 2 - Jan Hansen
906 C ½ - Willem Tiepkes
907 C 2 - Jacob du Vren[?]
------------------------- 29

Op 't Hinxte wad

908 C 1 - Claes Jansen
909 C 1 - Jetske Binnerts
910 C 1 - Douue Reijners

911 C ½ - Jan Obbes
912 C 1 - Louw Joannis wed.

913 C 1 - Bauckjen Jans
914 C 1 - Abram Hessels wed.
915 C 1 - Leentie Feddis
916 C ½ - Lodewijk Rotst [Roest?]
917 C 1 - Abram Deij
918 C ½ - Joseph van der Broek
919 C ½ - Pijter Hendrix

920 C 3 - Biense Sakes #1160
------------------------- 13
------------------------- 746 [= 749]
<

3

K
e
i
m
p
e
m
a

C
<

3

K
e
i
m
p
e
m
a

C
<

3

K
e
i
m
p
e
m
a

C
<

3

K
e
i
m
p
e
m
a

C
<

3

K
e
i
m
p
e
m
a

C
<

3

K
e
i
m
p
e
m
a

C
<

3

K
e
i
m
p
e
m
a

C
<

3

K
e
i
m
p
e
m
a

C
<

3

K
e
i
m
p
e
m
a

C
<

3

K
e
i
m
p
e
m
a

C
<

3

K
e
i
m
p
e
m
a

C
<

3

K
e
i
m
p
e
m
a

C
<

3

K
e
i
m
p
e
m
a

C
<

3

K
e
i
m
p
e
m
a

C
<

3

K
e
i
m
p
e
m
a

C
<

3

K
e
i
m
p
e
m
a

C
<

3

K
e
i
m
p
e
m
a

C
<

3

K
e
i
m
p
e
m
a

C
<

3

K
e
i
m
p
e
m
a

C
<

3

K
e
i
m
p
e
m
a

C
<

3

K
e
i
m
p
e
m
a

C
<

3

K
e
i
m
p
e
m
a

C
[4] hopman Wielinga espel, zijnde het vierde espel
[D: West-Keimpema espel]
Aen de Wal [Bij de Wirdumerpoort]

921 D 1½ - Sioerd Klasen
922 D ½ - Marij Lieuwes

923 D ½ - Jetske, een wed.
924 D 1 - Hendrik Schaep

925 D 1 - Harmen Egberts, ledig
926 D 1 - Jan Pijters
927 D ½ - Marijke Tijssen
928 D ½ - Lutske Geerts
929 D ½ - voor de loods

930 D ½ - Teeke Buijtenpost
931 D ½ - Stijntie Lourens

932 D 1 - Poulus Poulus wed., voor de loodsen
933 D ½ - Gerrit Gerrits
934 D ½ - voor de loods

935 D 1 - Sierk Tierds
936 D ½ - voor de loods
937 D 1 - Willem Fransen

938 D ½ - Harmen Storck
939 D ½ - Anna Herts

------------------------- 13½
940 D ½ - Rinske Folckers
941 D ½ - Joannes Gerbens

942 D ½ - Sjandran Roij
943 D 1 - Egbert Harmens
944 D ½ - voor de loods

945 D 1 - Sijtse Tiepkes
946 D 1 - Griet Gerbens

947 D 1 - Luijtien Jans

Op de Weese

948 D 1½ - Hendrik Pyters
949 D ½ - Douue Schaaps wed.

950 D 1 - Jacobus van Es
951 D ½ - Sijbren Andries
952 D ½ - Cristiaen soldaet

953 D 3 - Harmen Egberts
954 D 3 - Willem Hettes wed.
955 D 1 - Tomas Jans wed.
956 D 1 - Antie Bockes

957 D 2½ - Frans Gepkes
958 D 5 - secrets. Doting #1198, 1251
959 D 5 - Jelle Martens #1252
960 D 1 - Auke Tietses
961 D 1 - Claes Esgis

------------------------- 32½
962 D 1 - Doeke Tijmens
963 D 1 - Jacob Abrams

964 D 2 - Lammert Rinties
965 D 1 - Joris Jansen

966 D 6½ - Pijter Jansen Timmerman #1251
967 D 6 - de burgemr. Crans #1250
968 D 4 - Pyter Jansen Schipper
969 D 3 - Sara Doorenbos
970 D 8 - dhr. Sminia #1247
971 D 6 - dhr. Wielinga #1248
972 D 6 - dhr. Eminga
973 D 2 - Luijr Gerrits
974 D 1 - Jacob Sijmens
975 D 1 - Albert Sioerds
976 D ½ - Lodewijck soldaet
977 D ½ - Gerrit Dircks

978 D 5 - Ulbe Idsardi
979 D 7 - mevr. Tijssen #1245
980 D 3 - Teeke Wijbes
981 D ½ - Dirck Cornelis wed.

982 D 2 - Bocke Viglius
------------------------- 67
983 D 1 - Lou Wijgers
984 D 8 - Boote van der Werf #1239
985 D 3 - de wed. van Cornelis Pitters N.B.
986 D 3 - Gerrit Hanenborg #1238
987 D 4 - Antoni Riebruggen #1237

In 't Nau

988 D 5 - Freerk Lelij #1236
989 D 2 - magister Bader
990 D 3 - Tomas van der Leij

991 D ½ - Grietie Hendrix
992 D 3½ - Bauckjen Jacobs
993 D 4 - Joannes Lelij
994 D 3 - Jochem Reddringa wed.
995 D 4 - Joannes Pikhuijsen
996 D 3 - Idske Haersma
997 D 5 - Frans Stalperts
998 D 5 - Ringnier Stoppendal
999 D 7 - Dirck van der Weijde

Peperstraet

1000 D 6 - vroedsman Ketel #1122
1001 D 4 - nots. Schouwen
1002 D 4 - Arrien Mensma wed.
1003 D 3 - Hotse van Huijsum
1004 D 2 - Harmen Jouckes
------------------------- 83
1005 D 4 - Joannes de Ruijter
1006 D 3 - Gellof Annes
1007 D 4 - Claes Mensma
1008 D 2 - Pijter Algera
1009 D 4 - Eelco Nauta
1010 D 4 - Joannes Jans
1011 D 3 - Geertruit Botes
1012 D 2 - Hendrick Rincties[?] wed. #1242
1013 D 3 - Micchiel Bruijns wed.
1014 D 4 - Hero Nauta #1241
1015 D 1 - nog voor 't hof

Op de Dijck

1016 D 6½ - Antoni Holstein
1017 D 5 - Hendrick van Laek
1018 D 5 - Joannes Adama
1019 D 3 - Alef Pijters
1020 D 1 - Tjamcke Bonnema
1021 D ½ - Harmen soldaet
1022 D 1 - Jan kleermaker

1023 D 2 - faandrick Raada
1024 D 7 - mevr. Hexan #1233
------------------------- 65
1025 D 2 - Cornelis Wijbes
1026 D 1 - Engel adjutant

1027 D 2 - Dirck Jansen
1028 D 1½ - Wijtske Oeblis

1029 D 2½ - Frans Gerrits
1030 D 4 - secrets. Buma
1031 D 1½ - Pijter Deens
1032 D 2 - Theodorus Martler
1033 D 1 - Jacob Abels
1034 D 1 - Wouter Jacobs

1035 D 3 - Wouter Kelder
1036 D 3 - Hotse Gerrits
1037 D 2 - Pijter Dircks
1038 D ½ - Minne Bolsma

1039 D 1½ - Tierk Klasen
1040 D 5 - Schelte Sioerds
1041 D ½ - Deen Kuijp
1042 D ½ - Hendrick appde.

1043 D 1 - Djurre Wijbrens
1044 D 2 - Frans Pijters
1045 D 2½ - Roelef Harmens
1046 D 1½ - Joannes Bartoldi
------------------------- 41½
1047 D 2 - Jan Ott[?]
1048 D 1 - Esaias Klasen
1049 D 1 - Willem Jacobs
1050 D 2 - Heeble Wybrens wed.
1051 D 1 - Reijn Douues wed.
1052 D 1 - Mathijs Mormer

1053 D 2 - Pier Hiddes
1054 D 3 - Sijmen Ottes

In de Steeg [Wijde Steeg]

1055 D 3 - Gerrit Willems
1056 D 1 - Bartel Pijters
1057 D ½ - Jelle Tiercx
1058 D ½ - Andries Warners
1059 D ½ - Jochum Kuijck

1060 D 1 - Joannes Gerbens
1061 D ½ - Jurrien Pijters
1062 D ½ - Hans Jacobs
1063 D 1 - Hendrickje Imes
1064 D 1 - Catrina Pijters

1065 D 1 - Dirck Jacobus serjt.
1066 D ½ - Antoni van Duijnhoven

1067 D 1 - Tettie Sijbrens
------------------------- 25
1068 D 2 - Sijbrandus Schouwen[?]
1069 D 2 - Sibble Kroonenborg
1070 D 4 - Auckjen Jans
1071 D 1 - Pijter Tijssen
1072 D 4 - dr. Mets
1073 D 8 - dr. Wielinga #1226
1074 D 5 - Hendrick Buijsen wed.
1075 D 4 - Hendrick Kroll
1076 D 1 - Rienk Klasen

1077 D 1½ - Wilhelmus Benedictus
1078 D 2 [weder op de Dijk] - Poulus Poulus wed.
1079 D 6 - Jan Poulus
1080 D 4 - Minne Sijbes
1081 D 1 [t/m 1084 Steeg] - Leenert van Riet
1082 D ½ - Antie Klasen
1083 D ½ - Beern Brands
1084 D 1 - Rinctie[?] Lieuwes

1085 D 4 - vroedsman Bouma
1086 D 5 - vroedsman Oosterga #1224
1087 D 4 - Oeble Riemers
1088 D 8 - juffr. Itsma
1089 D 2 - Oene Monsma wed.
1090 D 5 - Sipke Sijedses
------------------------- 75½
1091 D 3 - Abram Assma
1092 D 3 - Wijtse Bauckes
1093 D 5 - Rienk Jans
1094 D 5 - vroedsman Dorstman #1221
1095 D 3 - Balsar Hageberg[?]
1096 D 4 - Pijter Jansen
1097 D 6 - Albertus Conrardi
1098 D 9 - Ringnier van Gelder
1099 D 4 - Jan Jansen wed.
1100 D 1 - Jan de Haen
1101 D 12 - Frans van der Velde
1102 D 9 - Frans Bachums wed.
1103 D 6 - Reijnier Gijs
1104 D 5 - Douue Douues
1105 D 6½ - Hans Micchels
1106 D 1½ - Pijter Aerns
1107 D 1 - Tierk Stoelwinder
1108 D 1 - Ede Rijx wed.
1109 D ½ - Antie Joannes

1110 D 4 - Inte Imes
------------------------- 89½
1111 D 2 - Reijner Gerbens
1112 D 2 - Folckert Saapma
1113 D 1 - Herdewij Gerrits
1114 D ½ - Joannes Jacobs
1115 D 1 - Inske Goffes
1116 D ½ - Jan ter Hoek
1117 D ½ - Hendrik Quilo

1118 D 4 - Jochem Jans
1119 D 6 - Daniel Tijboel #1219
1120 D 7 - Jan van Aersen
1121 D 6 - Jan Moorman #1217
1122 D 3 - Eijt Offringa
1123 D 1 - Rommert Douues wed.

1124 D 1 - Bartel Theunis
1125 D ½ - Jan Huijberts

1126 D 1½ - Hendrick Jansen

Hooghuijster steeg

1127 D ½ - Aernt Jansen
1128 D ½ - Melis Melis

1129 D 2 - Hendrick Minckes
1130 D 1 - Hendrik Joukes
------------------------- 41½
1131 D 2½ - Maijcke Alberts
1132 D 3 - Ime Intes #1230
1133 D ½ - Harmcke Jans
1134 D ½ - Jurrien Kammaker
1135 D 1 - Hiltie Gellofs

1136 D 1 - Antoni Jans
1137 D 3½ - Jan Sijmens
1138 D 3 - Hendrick Tieerds
1139 D 1 - Baije Reijners
1140 D 1 - Antie Sijmens

1141 D ½ - Feddrik Posch
1142 D 1 - Jan Melles

1143 D 1 - Jan Beekerman
1144 D 1 - Jan Buijsing
1145 D ½ - Daniel corporael
1146 D 2 - lt. Koese
1147 D 4 - lt. Pereboom #1229
1148 D 4 - Hessel Intes #1228

1149 D 1 - Jan Outgers
1150 D 1 - Marijke Jansen

------------------------- 33
1151 D 1 - Jan Bierdrager
1152 D 1 - Wijbren Heeblis[?]

1153 D 1 - Ime Lieuwes
1154 D 1 - Jurrien Abrams

1155 D 3 - Jurrien Jans
1156 D 1 - Sybe Sijmens

1157 D 1 - Roelef Sanstra
1158 D ½ - corporael Kemp
1159 D 2 - Marten Martens
1160 D 2 - Sioerd Dircks

------------------------- 13½
------------------------- 580½
<

4

W
e
s
t
-
K
e
i
m
p
e
m
a

D
<

4

W
e
s
t
-
K
e
i
m
p
e
m
a

D
<

4

W
e
s
t
-
K
e
i
m
p
e
m
a

D
<

4

W
e
s
t
-
K
e
i
m
p
e
m
a

D
<

4

W
e
s
t
-
K
e
i
m
p
e
m
a

D
<

4

W
e
s
t
-
K
e
i
m
p
e
m
a

D
<

4

W
e
s
t
-
K
e
i
m
p
e
m
a

D
<

4

W
e
s
t
-
K
e
i
m
p
e
m
a

D
<

4

W
e
s
t
-
K
e
i
m
p
e
m
a

D
<

4

W
e
s
t
-
K
e
i
m
p
e
m
a

D
<

4

W
e
s
t
-
K
e
i
m
p
e
m
a

D
<

4

W
e
s
t
-
K
e
i
m
p
e
m
a

D
[5] hopman Nannings espel, zijnde het vijfde espel
[E: Zuid-Oldehoofster espel]
1161 E 6 - Teeke Teekes wed.
1162 E 7 - hopman Nannings
1163 E 6 - Cornelia Rinquet
1164 E 7 - Theuntie Hatsma
1165 E 1 - Jurrien Sijtses
1166 E 4 - vroedsman Van der Pol
1167 E 10 - Joucke Jouckes #1255
1168 E 4 - Pijter Gerbens
1169 E 6 - Gijsbert Loo
1170 E 4 - Jan Tomas
1171 E 4 - Pijter Nijhuijs
1172 E 3 - dhr. Bouricius

1173 E 2 - Wijbe Willems
1174 E 2 - Steven Brandenborg

1175 E 2 - Harmen Harmens
1176 E ½ - Micchiel soldaet
1177 E 2 - Joucke Hendrix

1178 E 3 - vroedsman Tania
------------------------- 73½
1179 E 5 - schepen Tania wed. #1257
1180 E 3 - Jaan Etma
1181 E 6 - Geijske Stonenbrink
1182 E 2 - Sijne Freerx
1183 E 3 - dhr. Burmania
1184 E 3 - Trijntie Tijssen

1185 E 7 - Lieuwe Everts
1186 E 3 - Jan Bartels
1187 E ½ - Claeske Gosses
1188 E ½ - Gertie Egberts
1189 E ½ - Aefke Bastiaens
1190 E 0 - Joannes Abrams school

1191 E 7 - Teeke Doeckes
1192 E 5 - Hendrik Sluijterman #1261
1193 E 2 - nog wegens d' houtmolen

1194 E 41/3 - Beern Beerns
1195 E 11/3 - Dirck Lansbergen
1196 E 11/3 - Jan aldaer

1197 E 8 - Coenders sterfhuijs #1467
1198 E 2 - Antie Lieuwes
------------------------- 64½
1199 E 6 - Claes Tiebbes #1264
1200 E 2 - Pijter Minckes
1201 E 3 - dhr. Harsolt

1202 E 1 - Servaes Jans
1203 E 1 - Harmanus Tilli
1204 E 1 - Aeltie Peereboom

1205 E 2 - Christiaen Harmens
1206 E 2 - Aernt Minnes

1207 E 1 - Jan ter Horst
1208 E 1 - Hendrik Harmens
1209 E 1 - Sipke Sipkes
1210 E ½ - Hans Hendrix
1211 E 1 - Goris Dircks
1212 E ½ - Jacob Freese

1213 E 7 - dr. Hoogenheim #1462
1214 E 6 - ontv. Schellinga #1266
1215 E 4 - Dirck Hollander
1216 E 2 - secrets. Duijff #1265

1217 E 4 - Dirck Jaspers wed.
1218 E 1½ - Jan de Wijlle

------------------------- 47½
1219 E 31/5 - Pijter Pijters
1220 E 11/5 - Drevis[?] Gerbens
1221 E 11/5 - Tjalling Rienx
1222 E 11/5 - Jan Schoenlapper
1223 E 11/5 - Cornelis van Zeijst
1224 E ½ - Ime Jochems

1225 E 4 - Meijle Pijters
1226 E 1½ - Freerk Ipes
1227 E 1½ - Andries Louws

1228 E 6 - dr. Popta #1268
1229 E 1 - Bouwe Andles

1230 E 3½ - Tierck Tiebbes
1231 E 2 - lt. Jonkering

1232 E 4 - Dirk Harmanus
1233 E ½ - Marten Turhout
1234 E 1 - Micchel Pyters
1235 E ½ - Pijter Pijters

1236 E 5 - Syeds Bruynsvelt #1269
1237 E 3 - Jaan Etma eijgen[ar]

1238 E 2 - Pijter Hendrix
------------------------- 44
1239 E 2 - Hans Doolop
1240 E 4 - Jentie Dircks #1270
1241 E 5 - boumr. Jilderda #1271
1242 E 2 - nog in 't zaijland

1243 E 5 - Age Alcama
[Landschaps ammunitiehuis]
1244 E 3½ - Sijbrandus Kampenbos
1245 E 1 - Steven Beerns
1246 E 1 - Joris Romckes
1247 E ½ - Grietie Lowijs
1248 E ½ - Harmen Pijters

1249 E 3 - Jacob Jansen
1250 E 3 - Joecke Montes
1251 E 2 - Eeuwke Sijbes
1252 E 11/6 - IJske Sijbrens
1253 E 11/6 - Rixtie Watses
1254 E 11/6 - Karst Hendrix wed.
1255 E 11/6 - Mathys Koetsier
1256 E 11/6 - Jelle Beerns
1257 E ½+1/6 - Jan soldaet

1258 E 6 - Pijter Proost
------------------------- 45
1259 E 3 - Jan Jansen wed.

Wolvesteeg

1260 E ½ - Frans Pijters
1261 E 1 - Sijbe Jans
1262 E 1 - Lourens Willems
1263 E ½ - Anneke Houdaer

1264 E 1 - Jan Micchels wed.
1265 E ½ - Jan Arents
1266 E 1 - Jacob Sioerds
1267 E ½ - Coert Rijckma
1268 E ½ - Willem Bos
1269 E ½ - Wessel Hendricx
1270 E ½ - Jacob Bockes
1271 E ½ - Antie Jurriens
1272 E 1 - Siuck Hansens
1273 E 1 - Pyter Feyckes stall
1274 E 1 - Willem Cornelis
1275 E ½ - Zophia Bartels
1276 E ½ - Grietie Bastiaens
1277 E 1 - Hille Jouckes
------------------------- 16
1278 E 1 - Rinse Jansen
1279 E 4 - Hendrick Conter
1280 E 1 - Lysbet Cornelis
1281 E ½ - Jurrien Hansens

1282 E 1 - Harmen Bruijning
1283 E 1 - hopman Beintema wed. #1284?
1284 E 1 - Folckert Gerrits
1285 E 1 - Balsar Slachter
1286 E 1 - lt. Kuijlenborg
1287 E 1 - lt. Dambits

1288 E 4 - Rommert Piers wed.
1289 E 1 - Marten [Martyn?] Handbeek

1290 E 4 - Gerrit Bienses
1291 E 2 - Reijner Wijbes
1292 E 4 - Wijnnant Kuijper
1293 E 3 - Sybren Jacobs wed.
1294 E 3½ - Isaac van Bremen
1295 E 5 - Sijbrandus Revius #1276
1296 E 3 - Meije Douues
1297 E 2 - Joannes Sijbes
------------------------- 44
1298 E 1 - Sjuwcke Hendrix
1299 E 2 - Nanne Piers
1300 E 1 - Jouckjen Jans
1301 E 1 - Lammert Bierema
1302 E 1 - Dirck Jelles
1303 E 1 - Gerben Joannis
1304 E 1 - Geertie Willems
1305 E 1 - Douue Sioerds

1306 E 3½ - Frids Dircks
1307 E 1½ - Pijter Feijckes

1308 E 3 - Dirck Jansen
1309 E 4 - Jan Klock
1310 E 1 - Freerk Pijters
1311 E 1 - Hendrick Kroese
1312 E 1 - Nanne Copal egen[ar]

1313 E 3 - Gercke Klasen
1314 E 2 - Lijsbert Caspers
1315 E ½ - Hessel Hendrix
1316 E ½ - Jilles Raam
1317 E ½ - Willem Dij
------------------------- 30½
1318 E 1 - Harmen Jans
1319 E 1 - Sicke Sijbes


Molensteegh

1320 E 3 - Uijlcke Gerbens
1321 E 1 - Jan Draijer
1322 E ½ - Cristiaen Wirtsenborg
1323 E 1 - Stijntie Harmens

1324 E ½ - Seerp Jurriens
1325 E ½ - Swaentie Meijntes

1326 E ½ - Aefke Hansens
1327 E ½ - Trijntie Jans

1328 E ½ - Adam Rosier
1329 E ½ - Dirck Cornelis
1330 E ½ - Cornelis Dircks

1331 E ½ - Theunis Jurriens
1332 E ½ - Aeltie Harmens
1333 E ½ - Antoni appde.
1334 E 1 - Sijbe Bartels
1335 E ½ - Willem Bor

1336 E ½ - Meijnert Jans
1337 E ½ - Hendrik Ernstis

------------------------- 15
1338 E 1 - Antie Alberts
1339 E ½ - Carel Vrooman
1340 E ½ - Machtel Sondervel

1341 E ½ - Albert Koese
1342 E ½ - Jan Pijters

1343 E ½ - Christiaen Weijts
1344 E ½ - Gerrit Jansen
1345 E ½ - Geert Warners wed.

1346 E ½ - Tobias Hansens
1347 E ½ - Claes Masel[?]
1348 E 1 - Jochem Hennings

1349 E 2 - Beern Harmens
1350 E ½ - Cornelis Jansen
1351 E ½ - Gerrit Sijtses
1352 E 1 - Auckjen Uijlckes
1353 E 1 - Gerrit Hiddes


Ruijterquartier

1354 E 2 - Boote Pyters
1355 E 2 - Riemer Douues wed.
1356 E 2 - Tobias Douues
------------------------- 17½
1357 E 2 - Pier Jacobs
1358 E 2 - Hans Tiercx #1279

Haniasteeg

1359 E 1 - Willem Jansen
1360 E 1 - Reijner Egberts

1361 E ½ - Jan Smid
1362 E ½ - Jacob Orel
1363 E ½ - Wendel Jaspers

1364 E ½ - Hans Ponts[?]
1365 E 1 - Joris Rutgers
1366 E 1 - Grietie aldaer

1367 E ½ - Jan Cornelis
1368 E ½ - Gerrit Pot

1369 E ½ - Claes Jacobs
1370 E ½ - Hemcke Jans

1371 E 1 - Cornelis Reneman
1372 E ½ - Freerck Sijmens
1373 E ½ - Grietie Dircks

1374 E ½ - Antie Luijtiens
1375 E 1½ - Hendrik Hendenrijk[?]
------------------------- 16
1376 E ½ - Hendrik Langeman
1377 E ½ - Gerrit Jacobs

1378 E ½ - Bartel Beerns
1379 E ½ - Elsebeen Reijners

1380 E ½ - Beern Buneker
1381 E ½ - Theuntie Ernstes

1382 E ½ - Jan Bijll
1383 E ½ - Harmen Harmens

1384 E 4 - Joannes Ipes camers
1385 E ½ - Albert Abels
1386 E ½ - Jeltie Jochems

1387 E ½ - Claes Reijners
1388 E ½ - Tomas Daniels

1389 E ½ - Marcus Hansens wed.
1390 E ½ - Jochem Freerx wed.
1391 E ½ - Foppe Jacobs
1392 E ½ - Hendrik Rutgers wed.
1393 E 1 - Beern Gerrits
1394 E 6 - Rimmert Visscher #1371-1372
1395 E ½ - Marten Gerrits
------------------------- 19½
1396 E 2 - Beern Jansen
1397 E 1 - Jan Luijtiens

1398 E 1 - Fedde Tieerds
1399 E ½ - Jurrien Jans
1400 E 1 - Tiepke Rijcks
1401 E 1 - Adam Kaspers

1402 E ½ - Josina Katoen
1403 E ½ - Dirck Jansen
1404 E ½ - Sjuwcke Hendrix
1405 E 1 - Claes Willems

1406 E 1 - Harmen van Dorsten
1407 E ½ - Sicke Douues
1408 E ½ - Geertie Hendrix

1409 E 1 - Enne Ipes
1410 E ½ - Martinus Uurwerk
1411 E 1 - Gerrit Gerrits
1412 E 1 - Abbe Gerrits
1413 E ½ - Jacob Hansens
1414 E 1 - Hans Dircks
1415 E 2 - Ruijrd Klasen
------------------------- 18
1416 E 1 - Rienk Teekes
1417 E ½ - Jacob de Prij
1418 E ½ - Harpert Douues

1419 E 3 - Tiete Doedes
1420 E 1 - Pijter Djurres

IJpe Brouuersteeg

1421 E ½ - Hendrickjen Gerrits
1422 E ½ - Tijs Herperts

1423 E ½ - Hendrik Beerns
1424 E ½ - Elias Fransen
1425 E ½ - Mathijs Hardowij

1426 E 1½ - Tomas Ruijrds
1427 E 1½ - Balsar Koerts
1428 E 1½ - Hans Jurriens
1429 E ½ - Hendrik Joosten
1430 E ½ - Leenart Warners
1431 E ½ - Jelle Rienx
1432 E ½ - Claes Jansen
1433 E 2 - Mathijs Stevens
1434 E ½ - Marten Harmens
------------------------- 17½
1435 E ½ - Bauckjen Jans
1436 E ½ - Niclaes Slijp

1437 E ½ - Jan Jansen
1438 E ½ - Beern Jansen

1439 E 1 - Pijter Allerts
1440 E ½ - Tomas Tomas
1441 E ½ - Harmen Jansen
1442 E ½ - Foockel Hendrix
1443 E ½ - Jan Bartels
1444 E ½ - Janneke Slijp

1445 E ½ - Willem soldaet
1446 E ½ - Grietie Willems
1447 E 1 - Albert Jans
1448 E 1 - Aeltie Kammaker

1449 E ½ - Samuel Pijters
1450 E ½ - Hans Wijmans wed.

1451 E 1 - Sijne Jeroens
1452 E ½ - Jenneke Beerns
1453 E ½ - Jan Huijgens
1454 E ½ - Jeronimus Tronk
------------------------- 12
1455 E ½ - Geertie Gerrits
1456 E ½ - Theuntie Pijters

1457 E 1 - Jan Alberts
1458 E 1 - Tjetske, een wed.
1459 E 1½ - Daniel Sips
1460 E 1 - Bolswarder stall
1461 E 5 - Hendrick van der Schild cum socio kamers
1462 E ½ - Jurrien Hendrix
1463 E ½ - Jacob soldaet
1464 E ½ - Sijmen Aerns
1465 E 1 - Joannes Hofman
1466 E 1 - Bernerdus Kolé
1467 E 1 - IJe Jans wed.
1468 E ½ - Gijsbert Achtervelt
1469 E ½ - Beern de Boode
1470 E ½ - Jan van Ameland
1471 E ½ - Wijnnant Decker
1472 E ½ - Aernt Pijters
1473 E ½ - Albertina IJskes
------------------------- 18
1474 E ½ - Gerrit Bos
1475 E 1 - Harmen Jans
1476 E ½ - Pijter Everts
1477 E ½ - Jan Dijmers
1478 E ½ - Lijsbet Pyters
1479 E 2 - Foppe Foppes
1480 E 2 - Dirck Lammerts

Oude Doelesteeg

1481 E 1 - Gerrit Mathijssen wed.
1482 E 2 - Claes Jansen

1483 E ½ - Susanna Willems
1484 E 1 - Reijn Allerts

1485 E 2 - Hendrik Suijdeler
1486 E 1 - Joannes Wijburg

1487 E 1 - Brids Sterenberg
1488 E ½ - Antie Jans
1489 E ½ - Douue Alberts
1490 E 1 - Harmen Klasen
1491 E 1 - Felten Lodewijk

1492 E 1 - Minne Joannis
1493 E 1 - Teeke Saekes

------------------------- 20½
1494 E ½ - Jan Ofkes
1495 E 1 - Tieerd Wijtses
1496 E 1 - Theunis Harmens
1497 E ½ - Claes Tjallings wed.
1498 E ½ - Eeske Rijnbachs
1499 E ½ - Brecht Luijtiens
1500 E ½ - Geert Roij
1501 E 1 - Tobias Bauckes
1502 E 2 - Binne Geerts
1503 E 1½ - Jan Roomer
1504 E ½ - Anne Gellofs
1505 E ½ - Sijtske Pijters
1506 E ½ - Hiltie Lammerts
1507 E ½ - Andries Mons
1508 E 2 - Grietie Pijters
1509 E ½ - Jan Melgers
1510 E 2 - wagtmr. Warsval[?]
1511 E ½ - Jacob Nuel
1512 E ½ - Isaac Straetman
------------------------- 16½
1513 E 1 - Aucke Hendrix
1514 E 1 - Gerrit Post
1515 E ½ - Anneke Schaeps
1516 E 2 - Gertie Jans
1517 E 2 - Fredrick Stippe
1518 E ½ - Adolf Gerrolman

1519 E 1 - Bocke Jansen wed.
1520 E 3 - Marten Gerbens
1521 E ½ - Hans Micchels
1522 E ½ - Tierck Roelefs
1523 E ½ - Jurrien Beerns

1524 E 2 - Geertruit Pijters
1525 E ½ - Hendrick van der Harst
1526 E 1 - Huijbert Jansen
1527 E ½ - Jenneke Uldrix
1528 E ½ - Hans Fredrix

1529 E 2 - Jan Klasen
1530 E 1 - Jan Bourboom
1531 E ½ - Warner Jans

1532 E 2 - Botte Jouckes
1533 E 2 - Joannes Jans
------------------------- 24½
1534 E 1 - Beern Harmens
1535 E ½ - Gerrit Jansen

1536 E 2 - Trijntie Jans
1537 E 1 - Geijske Jans
1538 E 1 - Jan Harmens wed.

Zaijland

1539 E 5 - Jelle Jacobs
1540 E ½ - Magdaleen Kaspers
1541 E ½ - Jacob Harmens
1542 E 1 - Agge Hendrix
1543 E ½ - Trijntie Joannis

1544 E 3 - dr. Hardomans wed. #1878
1545 E ½ - Hendrik Hes
1546 E 2 - Niclaes Gesel
1547 E ½ - Isaac Chenin
1548 E 1 - Rixtie Willems
1549 E ½ - Dirck Egberts

1550 E 1 - Harmen Bouues
1551 E ½ - Jacob Lubbe
1552 E 2 - Sijmen Jans wed.
1553 E 1 - Tierk Siucks

------------------------- 25
1554 E ½ - Sijtske Harmens
1555 E 2 - Wijbe Douues egen[ar]
1556 E 1 - Sije Jorris wed.
1557 E ½ - Eeske Pyters
1558 E ½ - Willem van Putten

1559 E ½ - Tryntie Samuels
1560 E ½ - Harmanus Casimir
1561 E ½ - Hendrik Weslings

1562 E ½ - Dirckjen Lammers
1563 E ½ - Harmanus Wegener
1564 E ½ - Coenraed Maller[?]
1565 E ½ - Deuwcke Hendrix

1566 E ½ - Pijter Klasen
1567 E ½ - Mathijs Hamer
1568 E ½ - Geeske Martens
1569 E ½ - Lijsbet Jansen
1570 E ½ - Hendrick Krendel
1571 E 1 - Gerrit Scheltes

1572 E ½ - Mathijs Stroijer
1573 E 1 - Ipe Fockes

------------------------- 13
1574 E ½ - Willem Straetman
1575 E 1 - Lieuwe Tomas

1576 E ½ - Pyter Vos
1577 E ½ - Harmen Hendrix
1578 E 1 - Jacobus Brouuer

1579 E 1 - Claes Abbes
1580 E ½ - Hendrik van Lit

1581 E 1 - Sijmen Cristiaens
1582 E 1 - Hendrick Hilbrands

1583 E 1 - cornet Ramak
1584 E ½ - Sijbrandus Willems
1585 E 1 - Evert Lijbes

1586 E ½ - Harmen Martens
1587 E ½ - Hans Tijmens

1588 E ½ - Seijne Hendrix
1589 E ½ - Gerrit Selder
1590 E ½ - Jan Jurriens
1591 E ½ - Frans Martens
1592 E ½ - Dirck Soethof

1593 E ½ - Andries Hetsing
------------------------- 13½
1594 E ½ - Mevis Karsten
1595 E 1 - Clemens Jans

1596 E 1 - Wijbrand Ruijrds
1597 E ½ - Hendrick Straetman

1598 E 2 - Sioerd Douues
1599 E 1 - Ulbe Wouters
1600 E ½ - Lubbert Hendrix
1601 E ½ - Pijter Staes
1602 E ½ - Jan Selder
1603 E 1 - Cristoffel Theunis


Kleijn Schavenek

1604 E 3 - Jan Wijbrens
1605 E 1 - Fredrick Kock
1606 E 1 - Ruijrd Tieerds
1607 E ½ - Jetse Petertille

1608 E 1½ - Jan Lieuwes
1609 E 1 - Lourens Pijters
1610 E 1½ - Auckjen Hilbrants

1611 E 11/3 - Gerben Sybrens wed.
1612 E 11/3 - Itsen Jacobs wed.
1613 E ½+1/3 - Pijter Bauckes

------------------------- 21½
1614 E 1 - Haije Heijns
1615 E ½ - Lammert Feijckes

1616 E 3 - Jan van Gorcum
1617 E 1½ - Hessel Pyters
1618 E 1 - Pijter Abrams
1619 E ½ - Hiltie Piers

1620 E 1 - Jacob Syedses wed.
1621 E 2 - Pyter Allerts

1622 E 2 - Teecke Minnes
1623 E ½ - Willemke Hendrix
1624 E 1 - Wieerd Sijbes
1625 E 1 - Pijter Schut

1626 E 3 - Pijter Allerts
1627 E ½ - Tryntie Willems
1628 E ½ - Gerrit Abrams
1629 E 1 - Sybren Jans egen[ar]

1630 E 6 - Sijbren Jans
1631 E 3 - Oege Bolman
1632 E ½ - Samuel soldaet
1633 E ½ - Pijter Koster

------------------------- 30
1634 E 2 - Wybren Pyters
1635 E 2 - Sierk Wopkes
1636 E 2 - Jan Lourens molenaer
1637 E 1 - Iske Tietes

1638 E 2 - Jacob Ipes
1639 E 3 - Albert Alberts
1640 E 2 - Dirck Wopkes
1641 E 2 - Tæke Andries
1642 E 1 - Joannes Maurits

1643 E 2 - Catahrina Mets
1644 E 1 - Hendrick Koerts
1645 E 1 - Dirck Gideons

1646 E 2 - Sijbrandus Douues
1647 E 10 - mevr. Humalda #1282
1648 E 6 - Tietske Staphortius
1649 E 3 - Hendrik Jansen
1650 E 4 - vroedsman Postumus #1283
1651 E 4 - Gaijse Jacobs
1652 E 1½ - Uldrick Cristaens
1653 E 1 - Sijmen Heeres
1654 E ½ - Jacob Reijts

------------------------- 53 [= 52]
1655 E 1 - Dirck Sneeker schipper
1656 E 3 - Freerk Sijnes
1657 E ½ - Wijbren Weijts
1658 E ½ - Abe Gerrits
1659 E ½ - Dieucke in de kelder


Toornstraet

1660 E 1½ - Arrien Snoek
1661 E ½ - Albert Jans
1662 E ½ - Jan Roelefs appde.
1663 E 1 - Lieuwe Teekes
1664 E ½ - Rienk Arriens

1665 E ½ - Hans Martens
1666 E ½ - Cornelis Trompetter wed.
1667 E ½ - Hendrik Vrijthof
1668 E ½ - Trijntie Jans
1669 E ½ - Grietie Willems

1670 E 1 - Beern Steerenberg
1671 E 1 - Egbert ten huyse van Hilbrant Klasen
1672 E ½ - Pijter Joannis
1673 E 1 - Hendrik Gijsberts
------------------------- 15½
1674 E ½ - Willem Wijllems
1675 E ½ - Auckjen Watses

1676 E 1 - Jan Heyns
1677 E ½ - Joannes Rinshoven
1678 E 1 - Rienk Ritskes
1679 E ½ - Joannes Sytses
1680 E ½ - Antie Andries

1681 E ½ - Hartman Sterk
1682 E ½ - Beernt Wissing

1683 E ½ - Inneke[?] .....
1684 E ½ - Andries soldaet

1685 E 1 - Sybout Beerns
1686 E 1 - Jou Jans
1687 E ½ - Abraham Lingius
1688 E ½ - Antie Hansen

1689 E ½ - Geert Burcherts
1690 E ½ - Grietie Klasen

1691 E 2 - Albert Harmens
1692 E 1 - Hendrik Hendrix
1693 E ½ - Joannes Sioerds
------------------------- 14
1694 E 1 - Poulus Selties
1695 E 1 - Gerrit Theunis
1696 E 1 - Gerritie Jacobs
1697 E 1 - Ate Freerx
1698 E 0 - Hans Dircks

Kerkhof

1699 E ½ - Joannes Ernst
1700 E 1 - Claes Sents
1701 E 1 - Harmen Ernstis
1702 E ½ - Jan Bruijns
1703 E 1 - Cornelis Speelman

Butterhoek

1704 E 1 - Jan Riencx
1705 E 1 - Allert Lolckes
1706 E 1 - Claes Cornelis
1707 E ½ - Antie Jans
1708 E 1 - Romckjen Gosses
1709 E ½ - Trijntie Klasen
1710 E ½ - Jan Fransen
1711 E ½ - Hans Jacobs
1712 E ½ - Gerrit Egberts

------------------------- 14½
1713 E ½ - Eijbert Andries
1714 E ½ - Grietie Jacobs

1715 E ½ - Aen Steffens
1716 E ½ - Jan Gros
1717 E ½ - Jan Caspers

1718 E ½ - Piere[?] Carels
1719 E ½ - Martijn Goeijewind

1720 E 1 - Casper Abrahams
1721 E 1 - Matijs van Hosing[?]
1722 E ½ - Gerrit Backer
1723 E ½ - Hendrick Brinkman
1724 E ½ - Steffen de Vries

1725 E ½ - Freerk Haijes
1726 E ½ - Wilhelmus Jans
1727 E 1 - Jeronimus Jans
1728 E ½ - de wed. van Jacob Pijters
1729 E 1 - Frans Fransen
------------------------- 10½
------------------------- 770½
<

5

Z
u
i
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

E
<

5

Z
u
i
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

E
<

5

Z
u
i
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

E
<

5

Z
u
i
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

E
<

5

Z
u
i
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

E
<

5

Z
u
i
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

E
<

5

Z
u
i
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

E
<

5

Z
u
i
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

E
<

5

Z
u
i
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

E
<

5

Z
u
i
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

E
<

5

Z
u
i
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

E
<

5

Z
u
i
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

E
<

5

Z
u
i
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

E
<

5

Z
u
i
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

E
<

5

Z
u
i
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

E
<

5

Z
u
i
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

E
<

5

Z
u
i
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

E
<

5

Z
u
i
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

E
<

5

Z
u
i
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

E
<

5

Z
u
i
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

E
<

5

Z
u
i
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

E
<

5

Z
u
i
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

E
<

5

Z
u
i
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

E
<

5

Z
u
i
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

E
<

5

Z
u
i
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

E
<

5

Z
u
i
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

E
<

5

Z
u
i
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

E
<

5

Z
u
i
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

E
[6] hopman Hup espel, zijnde het seste espel
[F: Noord-Oldehoofster espel]
1730 F 4 - Aucke Jans
1731 F 4 - Pyter Hendrix
1732 F 9 - capt. Hanecrot #1222
1733 F 3 - Jan Hendriks van Koten
1734 F 7 - Alle Klasen
1735 F 3 - Pijter Dircks
1736 F 5 - Minne Haijes
1737 F 1 - Beern van Landingen
1738 F 2 - Susanna Formhout
1739 F ½ - Albert Jansen

1740 F 5 - Boudewijn van Nijs
1741 F 3½ - Jan Dircks
1742 F 6 - Tomas Labon
1743 F 6 - Philippus Goffa
1744 F 1 - Jeltie Abrahams
1745 F 3 - Andries Heuwen
1746 F 1 - Pijter Douues
1747 F 1 - Jan Harmens

------------------------- 65
1748 F 1 - Gosse Beuckema
1749 F 1 - jr. Jan Coenders

1750 F 4 - Hendrik Pijters
1751 F 3 - Tierck Sijtses
1752 F 4 - Mame Louws
1753 F 6 - hopman Wertena wed.
1754 F 6 - Hero Jelles
1755 F 3 - Joannes Wilties
1756 F 1 - Mathijs Kok

1757 F 3 - Dirck Nauta
1758 F 5 - boumr. Visscher #1287-1288
1759 F 6 - capt. De Vries wed. #1289
1760 F 3 - Jan Sijedses
1761 F 1 - Trijntie aldaer

1762 F 3 - hopman Hup
1763 F 9 - dhr. Recalf #1290
1764 F 2½ - Jeltie [lees: Jelte F ] Pijters
1765 F 1½ - Sioerd Pijters

1766 F 5 - Jan Andles #1291
------------------------- 68
1767 F 3 - Sijmen Gerrits
1768 F 8 - Gerrit van Erpen wed. #1292
1769 F 3 - Jacob Pijters
1770 F 2 - Gerrit Jenties #1293
1771 F 1¼ - Dirck Tomas
1772 F 1¼ - Cornelis Cornelis
1773 F 1¼ - Willem Seepsieder
1774 F 1¼ - Marten Jans

1775 F 4 - Joannes Pijters
1776 F 4 - Sioerd Egberts
1777 F 3 - Harmen Dircks #1295
1778 F 12/3 - Claes Tomas #1296
1779 F 11/3 - Beern Jansen
1780 F ½ - Daniel Oenema

1781 F 4 - Wopke Klasen
1782 F 3 - Steven Klasen #1297
1783 F 4 - schepen Scheverstein #1298
1784 F 2 - vaandrik Lenegra
1785 F 2 - capt. Burmania

1786 F 4 - Lucas Tiberij
1787 F 4 - Age Sijbrens
------------------------- 58½
1788 F 4 - Pyter Dircks
1789 F 3 - Dirck Joeckes
1790 F 1 - Trijntie Harmens

1791 F 2 - Douue Jans #1300
1792 F 4 - Boote Wijbes
1793 F 4 - Ritske Doeckes
1794 F 3 - Jan de Boij

Burmaniastraet

1795 F 1½ - Claes Tiepkes
1796 F 1 - Sioerd Doijtses
1797 F ½ - Joannes Abrams

1798 F 2 - Aete Oenis
1799 F 1 - Willem Fonger

1800 F 2 - Theunis Jansen
1801 F ½ - Pijter Tjallings
1802 F 1 - Jeltie Geerts

1803 F ½ - Christiaen Molenmaker
1804 F 1 - Jan Harmens wed.
1805 F ½ - Aeltie Willems
1806 F 1 - Ecke Douues

------------------------- 33½
1807 F 1 - Aeltie Hijlckes
1808 F ½ - Hendrick Beerns
1809 F ½ - Lijsbert Tomas
1810 F ½ - Nanne Bennerts

1811 F 1 - Beern Pyters
1812 F 1 - Freerk Bavius

1813 F ½ - Lourens Gerrits
1814 F 1 - Joannes Aersen serjt.
1815 F ½ - Ide Beerns
1816 F ½ - Dirck Duijckerboom

1817 F ½ - Ernst Boudewyns wed.
1818 F ½ - Joris Rossé

1819 F ½ - Willem Slotboom
1820 F ½ - Willem Peereboom

1821 F 1 - Claes Jansen
1822 F 1 - Aucke Gellofs

Kleijne Kerkstraet

1823 F 2½ - Evert Harmens
1824 F 1 - Coert Savoij
1825 F ½ - Hans Jacobs
1826 F ½ - La Pool soldaet

------------------------- 15½
1827 F 5 - Bartel Nicolaij
1828 F 2½ - Wierd Fockes
1829 F 3 - Isaac Meijer
1830 F 2 - Joannes Jansonius
1831 F 1 - Sara Bourboom
1832 F 1 - Jancke Jans

1833 F 2 - Doijtse Benedictus
1834 F 2 - Cornelis Orcks
1835 F 2 - Gaucke Willems
1836 F 1 - Aeltie Pijters
1837 F 2 - Gerrit Verheij wed.
1838 F 4 - Hendrik Roeper
1839 F 3 - Baquot wed.
1840 F 2 - Andries Mathijssen
1841 F 5 - Jilles Klasen
1842 F 5½ - monsr. Rijckener
1843 F 4 - Oene Atsma[?]
1844 F 2 - Harmen Bruijns
1845 F ½ - Martjen Alberts
1846 F ½ - Jancke Raapvrou

------------------------- 50
1847 F 3 - Jacob Warners wed.
1848 F ½ - Jacobus Grenoble
1849 F ½ - Willem Beerns

1850 F 3 - Seerp Jans
1851 F 1 - Harmanus Lenegra
1852 F ½ - Jacobus Eckener

1853 F 3 - Jan Freercx
1854 F 2½ - David Savoij
1855 F ½ - Matheus Adams

1856 F 2 - Idsart Jarichs
1857 F 7 - mevr. Nijsten #1318-?
1858 F 3 - domine Elgersma wed.
1859 F 3 - Samuel Schoffié
1860 F 4 - Otte Lammach
1861 F 2 - Hans Jurriens
1862 F 1 - Philippus Wijbeken
1863 F 1 - Joannes van Lingen wed.
1864 F ½ - Casper Reekhout
1865 F 1 - Jan Bruijning

1866 F 2 - Jan Postumus
------------------------- 41
1867 F 2 - Jan Hansens
1868 F 4 - Coenraed Godvrij
1869 F 3 - domine Doorsma
1870 F ½ - Lijsbert Oenis

Op 't Kerkhof

1871 F ½ - Hans Jacobs
1872 F 2½ - Beern Beerns
1873 F ½ - Daniel de Loose
1874 F ½ - Stijntie Pijters

1875 F ½ - Henne Jochems
1876 F ½ - Hans Willems

1877 F ½ - Hendrik Dircks
1878 F 1 - Elbrich Lucas wed.
1879 F 2 - Marten Hendrix

Heer Eva[!] straet

1880 F 1 - Jacob Mans
1881 F 1 - Feijcke Harts wed.
1882 F 1 - Hart Feijckes

1883 F 1 - Luijtien Wilckes
1884 F 1 - Catrina Pijters
1885 F 1 - Ridsert Roelofs
------------------------- 24
1886 F 3 - Hans Jurriens
1887 F 1½ - Jan Arents
1888 F 1 - Jarich Pijters
1889 F ½ - Roelef Jans
1890 F 1 - Eijlart serjt.
1891 F ½ - Lammert Jansen
1892 F 1 - Lupkjen Jans
1893 F ½ - Harmen Jansen
1894 F ½ - Wessel Wessels


Groote Kerkstraet

1895 F 5 - dhr. Vegelin
1896 F 5 - mevr. Wijckel #1409?
1897 F 1 - voor de stal

1898 F 7 - mevr. Grovestins #1331?
1899 F 9 - dhr. Haren
1900 F 4 - deselve
[Stalmeestershuis
1901 F 4 - Coenraed Waslander
1902 F 4 - Lovijs Nittvelt
1903 F 1 - Jacob Bouues
1904 F ½ - Ide Benedictus
------------------------- 50
1905 F ½ - Wiltie Bauckes
1906 F 5 - lt. Faber
1907 F 6 - overste Schratenbach
1908 F 6 - juffr. Viersen
1909 F 5 - Claes Jansen
1910 F 2 - dhr. Epstein

1911 F 1 - Antoni Ras
1912 F 2 - Houckjen Willems
1913 F 1 - Willemina Aersen

1914 F 9 - dhr. T. van Aijlua
1915 F 6 - de graef van Stirum
1916 F 3 - Harmanus Pistor
1917 F 3 - Frans Roijmer
1918 F 5 - deurwr. Hulshuijs #1324-1325?
1919 F 2 - monsr. Ladopé
1920 F 2 - Reijner Neutelaer
1921 F 4 - capt. Molet
1922 F 2 - Pier Mellema
1923 F 2 - Pijter Gerrits wed.
1924 F 7 - juffr. Haringsma #1327
------------------------- 73½
1925 F 7 - dhr. Voorst
1926 F 7 - dhr. Camstra
1927 F 6 - Sent du Wal
1928 F 6 - mevr. Vegelin
1929 F 7 - dhr. Coehoorn
1930 F 1 - Wouter Everts

In de Steeg

1931 F ½ - Sioerd Gerrits
1932 F ½ - Pijter Jenties wed.
1933 F ½ - Harmen Alberts
1934 F ½ - Focke Jansen
1935 F ½ - Harmen Jansen
1936 F ½ - Klaes Fransen
1937 F ½ - Harmen Hendrix

1938 F 5 - capt. Rosse de Bruno
1939 F 1 - Huijbert Sijbrens
1940 F ½ - Beern Harmens

Doelestraet

1941 F 3 - Jan van Aersen
1942 F 2 - lt. Alting
1943 F 1 - Catrina Scheffer
1944 F 1 - Gerrit Smid

------------------------- 51
1945 F 1¼ - Joannes Lolles
1946 F 1¼ - Jurrien Jans
1947 F ½+¼ - Pijter Harmens
1948 F ½+¼ - Willem Pot

1949 F 2 - Hans Cristoffels
1950 F 2 - Geiscke Minses N.B.
1951 F 1½ - Hans Philips
1952 F 1 - Auckjen Laases
1953 F 1 - Melchert Dircks
1954 F 1 - Hendrick Bruijn
1955 F 2 - Joannes Mancadam
1956 F 1 - lt. Boucherdjere[?]

1957 F ½ - Cristoffel Ronckers[?] wed.
1958 F 1½ [hier ongeveer het Coulonhuis]- Jacob Ammonet
1959 F 2 - Hans Wolsuijper

Groene wegh

1960 F 1½ - Dirck Jansen
1961 F ½ - Abel Teedes
1962 F ½ - Mathijs Drijsten

1963 F ½ - Jancke Jacobs
1964 F ½ - Berber Teedes
1965 F ½ - Zophia Jans

------------------------- 23½
1966 F 1 - Jan Pyters
1967 F 1 - Mathijss Jurriens
1968 F ½ - Rebecca Dircks
1969 F ½ - Harmen Meijer

1970 F ½ - Jetse Ates
1971 F 1 - Dirck Reijners
1972 F ½ - Beern Oostermeulen
1973 F ½ - Lammert Fonck
1974 F ½ - Egbert Rijnberg
1975 F 1 - Poulus Kaspers
1976 F ½ - Joannes de Rosel
1977 F ½ - Isaac Micchielsen wed.
1978 F ½ - Jan Stoffels
1979 F ½ - Jan Donk
1980 F ½ - Joannes Martens
1981 F 1 - Hendrik Pijters dienaer
1982 F ½ - Aefke Jans
1983 F ½ - Hendrick Muller
1984 F ½ - Jancke, een wed.

1985 F ½ - Martinus Schoenlapper
1986 F ½ - Hans Opperman

------------------------- 13
1987 F ½ - Mathijs Harmens
1988 F ½ - Hendrick Oede

1989 F 2 - Jan Bloem
1990 F ½ - Jochem Hendrix
1991 F ½ - Jacob Dircks

1992 F ½ - Lammert Lammerts wed.
1993 F ½ - Rienk Arriens

1994 F ½ - Bartel Jans
1995 F ½ - Atse Joeckes
1996 F ½ - Bruijn Nelle

1997 F ½ - Jan Koelmeijer
1998 F ½ - Magriet Jacobs

1999 F ½ - Harmen Jans
2000 F ½ - Aegtie Andries

2001 F ½ - Jan Iblis
2002 F ½ - Lammert Latour
2003 F ½ - Tierk Harmens
2004 F 1 - Gerrit Jansen
2005 F 1 - Tiete Gerrits
2006 F 1 - Harmen Alberts
2007 F 1½ - Griet Karstens
------------------------- 14½
2008 F ½ - Riemcke Gerrits
2009 F 1 - Steven Hendrix
2010 F 1 - Geert Hendrix
2011 F 1 - hopman Huijdekoper
2012 F 2 - Joannes Freerx
2013 F 1½ - Luijtien Everts
2014 F ½ - Pijter Hansens wed.
2015 F ½ - Jan Kijbe
2016 F ½ - Hendrik Hendrix
2017 F ½ - Wijbren Wijbrens
2018 F ½ - Jan Guijliker
2019 F ½ - Hans Jurriens Muller
2020 F ½ - Cornelia Jans
2021 F 1 - Beern Vermeulen
2022 F ½ - Aeltie Pijters

2023 F ½ - Pijter Pijters
2024 F ½ - Lijsbert Jans
2025 F ½ - Anna Marij Pijters
2026 F ½ - Christoffel Hofman
2027 F ½ - Eeske Jans

2028 F ½ - Marije de Haes
------------------------- 15
2029 F ½ - Jan de Wal

Kreupelstraet

2030 F ½ - Poulus Warners
2031 F ½ - Harmen Ros
2032 F ½ - Biense Wijbes
2033 F ½ - Willem Caspers
2034 F ½ - Harmen Donker
2035 F 1 - Jan Jansen
2036 F ½ - Doetie Hansens
2037 F 1 - Jongstal, ledigh

2038 F ½ - Marijke Adams
2039 F ½ - Hendrick Hendrix
2040 F ½ - Eeske Harmens
2041 F ½ - Mettie Hendrix, Jongstal kamers


Sint Jobs Leen [Stadsdoele]

2042 F 8 - Baucke Hendrix
2043 F 2 - Floris Jansen
2044 F ½ - Samson Jans
2045 F ½ - IJtie Dircks
2046 F 2 - Freerck Hendrix
2047 F ½ - Philips Andries
------------------------- 21
2048 F ½ - Jan Blindeman
2049 F 4 - Hendrick Gijsberts
2050 F 1 - Pijter Gerrits
2051 F ½ - Sara Harmens

2052 F ½ - Antoni Swickhuijsen
2053 F 1 - Harmen Willems
2054 F ½ - Beern Boenu
2055 F ½ - Lijsbert Jans

2056 F 1 - Coenraed Nicolaij
2057 F ½ - Pijter Mullener

2058 F 2 - Rinske Sijbouts
2059 F ½ - Harmen Hendrix
2060 F 1 - Lourens Vleugel
2061 F 5 - Claes Beerns
2062 F 1 - Baucke Isbrants
2063 F 1 - Hendrick Wever

2064 F ½ - Tiepke Aetes
2065 F ½ - Pijter Piers
2066 F ½ - Engel Lijbach

2067 F 2 - Lolcke Jansonius
2068 F ½ - Ferdinandus soldaet
------------------------- 24½
2069 F 2 - Tierck Klasen
2070 F 3 - Gerrit Willems
2071 F 1½ - Dirk Jan Vijgeboom
2072 F 1½ - Harmen Strak
2073 F ½ - Andries Nesselhoek
2074 F ½ - David Hendrix
2075 F ½ - Hans Pijters Mook
2076 F ½ - Jan Muller
2077 F ½ - Catrina Jans
2078 F ½ - Antie Hendrix
2079 F ½ - Mathijs Coenraeds
2080 F 4 - IJtsma kamers


Bollemansteeg

2081 F 3 - domine Berbo
2082 F 2 - domine Piro

2083 F 5 - mevr. Viersen
2084 F 3 - domine Bosu
2085 F 1 - Jelle Jans wed.
2086 F ½ - Gerrit Pijters
2087 F 1 - Grietie Jacobs
------------------------- 31
2088 F ½ - Dirck Remmerts
2089 F 1 - Aernt Metselaer
2090 F ½ - Catrina Pijters
2091 F ½ - Wijtske Alefs
2092 F ½ - Harmanus Haseleijn
2093 F 1½ - Jeppe Riemersma
2094 F 1½ - Isaac Jacobs
2095 F 1 - Jan Jacobs, voor 1½

2096 F 1½ - Hendrik Isalco
2097 F 1½ - Jurrien Jurriens

2098 F 2 - Tieerd Auckes
2099 F 1½ - Sioerd Fockes
2100 F ½ - Jan Harmens
2101 F ½ - Antoni Kuijlder[?]

2102 F 1 - lt. Verreu[?]
2103 F 1 - madam Fremij

2104 F 1 - Gerrit Alberts, voor 1
2105 F 1½ - Ids Mients

2106 F 1½ - Doede Hansens wed.
2107 F 1 - Jan Alberts, voor 1½

------------------------- 21 [= 21½]
2108 F 1½ - Antie Jans
2109 F 1 - Aeltie Hansens, voor 1½, wort onderhouden

2110 F ½ - Beern Arents
2111 F ½ - Hendrik Teekes

2112 F 1 - Joannes Aersen
2113 F 1 - Joannes Jacobs

2114 F 1 - Martinus Boelema
2115 F 1 - Cornelis Allerts
2116 F ½ - Abram Jans
2117 F ½ - Daniel Trippenzeel
2118 F ½ - Hans Sijmens

2119 F 1 - faandrik Ter Velde
2120 F 4 - Bastiaen Bastiaens
2121 F 0 - Attie Goslings N.B.

2122 F ½ - Antie Jans
2123 F 1 - Watse Tiercks
2124 F ½ - Jan Sijtses
2125 F 1 - Niclaes Stalknegt
2126 F 2 - Jan Tobias Kop
2127 F ½ - Beli Hendrix
2128 F 2 - Gellius Corvinus
------------------------- 21½
2129 F 1 - Joannes Minnes wed.
2130 F 1½ - Esaias Remmerts
2131 F 3 - Egbert Kankelaer wed.
2132 F ½ - Lourens Klasen
2133 F 1 - Niclaes Meyer serjt.
2134 F 1 - Siaerde Hendrix

2135 F 2 - Jan Gerrits wed.
2136 F 1 - Hendrik Jans
2137 F 1 - Niclaes Rapel
2138 F 1 - Jasper Douues serjt.

Bagijnestraet

2139 F 2 - Jan Greven
2140 F 3 - Jaan Alefs
2141 F 0 - Haije Jans N.B.

2142 F 3 - Sijtse Rommerts #1310
2143 F 1 - Gatso Biensonides
2144 F ½ - Jacob Teekes
2145 F 1 - Hilbrand Gerrits
2146 F 1 - Gabbe Obbes
2147 F 1 - Hans van Velten
2148 F ½ - Trijntie van Kooten
------------------------- 26
2149 F ½ - Jan Krijt
2150 F 2 - Pijter Gaijckama
2151 F 4 - schr. Camp #1309
2152 F 7 - dhr. Louwerman #1307
2153 F 5 - domine Steenhovius #1306
2154 F 4 - faandrik Schuijring wed. #1304
2155 F 3 - Folckert Wijtses
2156 F 1 - Aeltie Klasen
2157 F 3 - capt. Teben
2158 F 1 - Jan Muller
2159 F 2 - Feije Andries
2160 F 1 - Joannes Christoffels
2161 F 2 - Joannes Jacobs
2162 F 1 - Orck Klasen
2163 F 1 - maj. Nijkerk wed.
2164 F 2 - Klaes Willems
2165 F 2 - Jacobus van Eeken
2166 F ½ - juffr. Lemming
2167 F 2 - Egge Arnoldus
2168 F ½ - Bartel Vrede
2169 F ½ - Jan Jansen

------------------------- 45
2170 F 1 - Ida Hoek
2171 F 3 - capt. Sjulij
2172 F 1 - Claes Tijssen
2173 F ½ - Harmen Dircks
2174 F ½ - Trijntie Adams
2175 F ½ - Dirck Alberts
2176 F ½ - Harmen Geerts
2177 F 1 - Attie Ipes, ledig

2178 F 2 - Sicke Lolckes
2179 F 2 - Jan Vrymoed
2180 F 2 - Sijmen Jansen
2181 F 1 - Marijke Lovijs
2182 F 1 - Catrina Karbel

2183 F 4 - domine Baux #1464
2184 F 5 - Hemmerus Postma
2185 F ½ - Sybe Sickes wed.
2186 F ½ - Jan Meijnerts

2187 F 2½ - Jan Hendrix
2188 F 4½ - Lourens Klasen
2189 F 4 - Sijtse Wijnsemius
2190 F 4 - Annius Wijgersma #1311
------------------------- 41
2191 F 3 - Sioerd Jacobs
2192 F 1 - Antie Klasen
2193 F 1 - Renicus Camp wed.

2194 F 3 - Feycke Fransen
2195 F 2 - lt. Vernou [Vervou?]

2196 F 3 - Hendrick Douues
2197 F ½ - Jan Dircks

2198 F 2½ - Willem Harmens
[Nieuwe Steeg]
2199 F 3 - nots. Scheltinga
2200 F 3 - Reijner Scheltes #1091
2201 F 3 - Albert Alberts
2202 F ½ - Abel Sijbrens

2203 F 2 - Freerk Jans
2204 F 1 - Anne Douues
2205 F 2 - Hendrik Scholl[?]
2206 F 4 - capt. Van der Heyde #1354
2207 F 1½ - Marijke Isbrands
2208 F 1 - Lourens Kock

2209 F 1 - Freerck Roelefs
2210 F ½ - Orck Hettes
2211 F ½ - Harmen Karsten

------------------------- 39
2212 F 2 - Jan du Kan
2213 F 4 - dr. Scheltinga
2214 F 5 - dr. Estwarda wed. #1313
2215 F 5 - domine Drunhuijsen wed. #1314
2216 F 5 - dr. Becchius #1315
2217 F 5 - Lijsbertie Roberts
2218 F 7 - dhr. Burum
2219 F 1 - Marten van der Wal
2220 F 1 - Robert Poulus
2221 F 1 - Gerrit Jansen wed.
2222 F 1 - Steffen Kuijper serjt.
2223 F 5 - Hendrik Vrieswijk
2224 F ½ - Hendrik Joosten
2225 F ½ - Pijter Stins
2226 F ½ - Selis Sijmens
2227 F 3 - Sent Meijnerts
2228 F 3 - nots. Lheman
2229 F 6 - dr. Geelvuijst, ledigh #1323
------------------------- 55½
2230 F 2 - voor Van der Heida
------------------------- 923½
<

6

N
o
o
r
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

F
<

6

N
o
o
r
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

F
<

6

N
o
o
r
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

F
<

6

N
o
o
r
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

F
<

6

N
o
o
r
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

F
<

6

N
o
o
r
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

F
<

6

N
o
o
r
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

F
<

6

N
o
o
r
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

F
<

6

N
o
o
r
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

F
<

6

N
o
o
r
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

F
<

6

N
o
o
r
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

F
<

6

N
o
o
r
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

F
<

6

N
o
o
r
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

F
<

6

N
o
o
r
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

F
<

6

N
o
o
r
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

F
<

6

N
o
o
r
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

F
<

6

N
o
o
r
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

F
<

6

N
o
o
r
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

F
<

6

N
o
o
r
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

F
<

6

N
o
o
r
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

F
<

6

N
o
o
r
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

F
<

6

N
o
o
r
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

F
<

6

N
o
o
r
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

F
<

6

N
o
o
r
d
-
O
l
d
e
h
o
v
e

F
[7] hopman Van der Leij espel, zijnde het sevende
[G: Nassause of West-Minnema espel; meteen hierna de Olde Hopsak]
2231 G 4½ - Jan Mathijssen
2232 G 4½ - Bocke Douues #1374
2233 G 2½ - Jetse Tiercks

2234 G 7 - dr. Renici
2235 G 6 - dhr. Tæcama #1373
2236 G 3 - Karst Tjallings
2237 G 2 - dr. Oosterbaan #1375

2238 G 6 - Rimmert Visser
2239 G 3 - Abram Savoy wed.
2240 G 5 - Trijntie Sijmens
2241 G 2 - Joannes Lamberti
2242 G 2 - Gertie Greolts
2243 G 7 - Pijter Backer wed.
2244 G 5 - Rinctie Tamboeser #1340
2245 G 3 - Melle Mellis
2246 G 1 - Pijter Allerts Brouuer, ledig

2247 G 3 - Marten Jans
2248 G 4 - Theodorus Marsum
------------------------- 70½
2249 G 5 - Abram Buijtenpost #1342
2250 G 2 - Sijmen Geerts
2251 G 2 - Sjoucke Oenis wed.

2252 G 7 - Martinus Emmereel[?] #1343

Op de Weert

2253 G 3 - Jacobus van der Velde
2254 G 2 - Wilhelmus Kuijp
2255 G 4 - Tieerd Fonds #1344
2256 G 3 - Inte Nauta #1345
2257 G 3 - dr. Meurs
2258 G 1½ - Pijter Crans
2259 G 2½ - Jentie Hoogeveen #1346

2260 G 4 - Cristiaen Muijsel
2261 G 5 - Joannes Pijters
2262 G 3 - Pijter Arriens
2263 G 2 - Abram Lodewijck
2264 G ½ - Gijsbert Ladenius

2265 G 10 - dhr. Scheltinga
2266 G 5 - dr. Rinia #1227
2267 G 7 - dhr. Sminia #1348
2268 G 6 - dhr. Heemstra
------------------------- 77½
2269 G 8 - dr. Beuckens #1352
2270 G 7 - secrets. Bruijnsma wed. #1353
2271 G 4¼ - Sioerd Teekes
2272 G 3 - Ime Imes
2273 G 2 - Beijamijn Consenius
2274 G 3 - Arnoldus Minnes
2275 G 3 - Lieuwe Siccama
2276 G 2 - Willemijn Willems
2277 G 2 - Meijnse Meijnses, Willem Metselar egen[ar]
2278 G ½ - Pijtie Jochems
2279 G 5 - Eijse Andles wed.
2280 G 2 - Jean Suso
2281 G 5 - monsr. Bouchaon[?]
2282 G 5 - Jan Sijmens
2283 G 3 - Gerrit Wigmans
2284 G 4 - Reijnier Sebaen
2285 G 1 - Micchiel Hoekster
2286 G 4 - Fredrik de Boer
2287 G 5 - dr. Lennep N.B.
2288 G 9 - dhr. Lemenon
------------------------- 77¾
2289 G 4 - Jenneke Elberts
2290 G 5 - Jan Cornelis
2291 G 2½ - Cristiaen Broekhuijsen
2292 G 5 - Edger Sutor #1357-1358
2293 G 6 - deurwr. De Blij #1359

Op 't Eerden waltje [Heerenwaltje]

2294 G 4 - Gosse Sipma
2295 G 3 - deurwr. Alons #1368
2296 G 4 - dr. Hellinga wed. #1369-1370
2297 G 5 - Joannes de Boijs
2298 G 3 - dr. Petreus
2299 G 4 - Dirck Feddrix
2300 G 3 - drsche. Schouwen #1404
2301 G 4 - dr. Winter #1377
2302 G 4 - dr. Winsemius
2303 G 2 - Bruno Pluijm #1386
2304 G 2 - monsr. Grammasons wed.
2305 G 1 - Sibilla Stomp
2306 G 1 - Douue Jans
2307 G 1 - Sara, een wed.

2308 G 2½ - Jan van Swieten
------------------------- 66
2309 G 3 - Lupke Gerrits
2310 G 3 - Trijntie Hellinga

2311 G 5 - dr. Botma
2312 G 4 - Lou Stevens
2313 G 2 - Anne Jelles Stijl
2314 G 2 - deurwr. De Wit wed.

Sint Jacobsstraet

2315 G 3 - Abram Wijntiens
2316 G 3 - Adam Duijff
2317 G 4 - vr. Hommes
2318 G 6 - Ruijrd Nicolaij wed.
2319 G 6 - Pyter Garas
2320 G 7 - dhr. Schepper
2321 G 10 - Hendrick Lens
2322 G 2 - Folckert Meijnes
2323 G 1 - Jurrien Harmanus

2324 G 4 - Jan Oedsis
2325 G 5 - dr. Ports wed. #1378
2326 G 4 - Abram Wijbes
2327 G 3 - Sijmen Gerrits
------------------------- 77
2328 G 6 - monsr. Wieringa[?]
2329 G 4 - vroedsman Rutger Jans #1379
2330 G 2½ - Gerrit van der Werf
2331 G 2 - lt. Bonraed

[Raadhuisstraetje]
2332 G 1 - Jan Westerhuijs
2333 G 4 - Roelefke Jans
2334 G 3 - Jochem Eslings
2335 G 3 - dr. Campen
2336 G 5 - vroedsman A. Haen #1380
2337 G 1 - Aeltie Dircks
2338 G ½ - Jonas soldaet
2339 G ½ - Joseph soldaet
2340 G ½ - Trijntie Hendrix

2341 G 3 - deurwr. Lansbergen
2342 G 2 - Adam Hartman
2343 G 3 - Tijbo Lapasé
2344 G ½ - Joannes Fockenberg

2345 G 4 - Jacobus Siccama #1381?

Bij 't Hof

2346 G 5 - monsr. Regnau
2347 G 5 - Joannes Pierson #1361
------------------------- 55½
2348 G 2 - IJpe Rijsvelt #1512
2349 G 1 - wegens de tuijn

2350 G 2 - Jan Kooman
2351 G 2 - Trijntie Jans
2352 G 2 - Douue Putten[?]
2353 G 1 [ongeveer begin Beyerstraet] - Joannes Postmus
2354 G 1 - Leentie Valck
2355 G 2½ - Catrina Wijngaerden
2356 G 3 - Lijsbet Tomas
2357 G 2 - Hendrick Scheffer
2358 G 1 - Lodewijk Mokeler[?]
2359 G 2 - Sijtske Joannis
2360 G 1 - Joannes Braexma

2361 G 4 - Marijcke Donkerts
2362 G 1 - Pijter Sijedses
2363 G 2 - monsr. Kooba
2364 G 2 - Mathijs Jansen

2365 G 4 - nots. Van Jever
2366 G 4 - domine Sigger Chaufepié
------------------------- 39½
2367 G 5 - Marijke Butterweg
2368 G 3 - faendrik Schaeps wed.
2369 G ½ - Beern soldaet
2370 G ½ - Pijter Harmens
2371 G 2 - juffr. Terson
2372 G ½ - Machtel Sijedses


Kleine Hoogstraet

2373 G 1 - David Rievereé
2374 G 1 - Barber Arriens

2375 G 2 - Jurrien Brugman
2376 G 1 - Tjetske Hartmans
2377 G ½ - mammaselle Pon

2378 G 2 - Lourens Mets
2379 G 4½ - Ocker Bouues
2380 G 1 - Sybren Jacobs

2381 G 4 - Jacobus Nijkerk
2382 G 4 - Jan Berbé
2383 G 4 - Adriaen van der Stelt
2384 G 4 - Levij Jacobs
2385 G 1 - Ipe Hansens
2386 G ½ - Pijter Harmens
2387 G ½ - een Franse vrou

------------------------- 42½
2388 G 2 - Keimpe Luijtsmaterp #1367
2389 G 2 - Jacob La Plas
2390 G 1 - Aefke Wolnaijster

2391 G 4 - Hendrik de Reé
2392 G 4 - Paulus Auckes
[Groote Kerkstraet]
2393 G 2½ - dhr. Unckel
2394 G ½ - Harmen Smid
2395 G 4 - overste Kock
2396 G 4 - Cristiaen Klasen
2397 G 4 - monsr. Grandse
2398 G 4 - Meynert Bennes
2399 G 4 - Pijter de Molijn
2400 G 4 - Lodewijck Taelman
2401 G 1 - Jan Lucas wed.
2402 G 1 - Bocke Jans wed.
2403 G ½ - Jelle Abrams

2404 G 1 - Willemina
2405 G 1 - Aucke Jans
2406 G 1 - Jeroen Abrams
2407 G 1 - Nietske, een wed.

2408 G 7½ - dhr. Hania wed. #1365
------------------------- 54
2409 G 6 - domine Postumus
2410 G 8 - dhr. Haringsma [grietman Harinxma]

Pijlsteeg

2411 G 7 - de erfgen. van Meijnsma
2412 G 2 - Freerk Teekes #1366

Bij 't Perck [Groeneweg]

2413 G 4½ - Lippe Koijcker
2414 G 1 - Mathijs de Haes
2415 G ½ - Lijsbert van der Velde
2416 G ½ - Antie Willems
2417 G ½ - Anneke Rooseboom

2418 G ½ - Geert Jurriens
2419 G 1 - Dieuwke Jans
2420 G 1 - Cornelis Roelefs
2421 G 1 - Jan Jaspers
2422 G 2 - Claes Bartolomeus
2423 G ½ - Joris Roberts wed.
2424 G ½ - Geijske Gerrits
2425 G 1 - Harmen Cuijperus
2426 G ½ - Jeltie Jans
2427 G ½ - Lowijs Jans

2428 G 2 - Jacob Ricquijn
2429 G 0 - dr. Piersma

------------------------- 40½
2430 G 3 - Jan Dircks
2431 G 2 - Tomas Doeckis
2432 G 3 - Jan Annes #1258-1259

Achter de oude school

2433 G ½ - Luijlof Meijroos
2434 G ½ - Lulof Meijroos de jong

2435 G ½ - Meynsch Bernardus
2436 G ½ - Jan Bertels
2437 G ½ - Joris Jansen
2438 G ½ - Upke Sickes wed.
2439 G ½ - Hans Visscher
2440 G 1 - Willem Tomas
2441 G ½ - Maijcke Ernstes
2442 G ½ - Gertie Francen

2443 G 1 - Douue Auckes
2444 G ½ - Hans Roelefs
2445 G 1 - Lieuwe Teedes[?]
2446 G ½ - Tomas Oortjes
2447 G ½ - Jurrien Jurriens wed.
2448 G ½ - Maryke Hendrix
2449 G ½ - Gustavus Sleman

------------------------- 18
2450 G ½ - Oene Jans
2451 G ½ - Egbert Stevens
2452 G ½ - Andries Moor

2453 G ½ - Goris Willems
2454 G ½ - Daniel Dorstman

2455 G ½ - Thevis Willems
2456 G ½ - Hendrick Jansen
2457 G ½ - Jacob de Haes
2458 G ½ - Heere Jans
2459 G ½ - Jan Beerns
2460 G ½ - Jan de Haes wed.
2461 G ½ - Claes Cornelis
2462 G 1 - Jan Gerrits
2463 G 1 - Hiltie Jaspers
2464 G ½ - Stijntie Abrams
2465 G ½ - Joannes Lijfvrij
2466 G 1 - Jochem Hennings
2467 G ½ - Meijnte Jelles
2468 G ½ - Hotse soldaet
2469 G ½ - Hans Koerts
------------------------- 11½
2470 G ½ - Beern Dircks
2471 G ½ - Lammert Obbes
2472 G ½ - Koert Hansens
2473 G ½ - Jilles Hendrix
------------------------- 2
2474 G 6 - Joannes van der Leij #1341?
2475 G 2 - Pitter Tomes wed.
------------------------- 8
------------------------- 640
<

7

W
e
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

G
<

7

W
e
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

G
<

7

W
e
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

G
<

7

W
e
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

G
<

7

W
e
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

G
<

7

W
e
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

G
<

7

W
e
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

G
<

7

W
e
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

G
<

7

W
e
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

G
<

7

W
e
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

G
<

7

W
e
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

G
<

7

W
e
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

G
<

7

W
e
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

G
<

7

W
e
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

G
[8] hopman Subach espel, zijnde het achtste
[H: Minnema espel]
Klokstraet

2476 H 3 - faendrik Borgert
2477 H 3 - Hette Jacobs wed.
2478 H 4 - Jurrien Salix
2479 H 2 - Esge Jans wed.
2480 H 3 - Pijter Jacobs
2481 H 3 - Claes Gerckes
2482 H 3 - Evert Veltcamp
2483 H 2 - Claes Jilles wed.
2484 H 2 - Antie Douues

Poststraet

2485 H ½ - Joannes Freerx
2486 H 1½ - Dirck Boerboom
2487 H ½ - Wessel Hansens wed.
2488 H 3 - Willem Sneedood
2489 H 4 - Pibo Wijaerda
2490 H 1½ - Dirck Beerns
2491 H 4 - Douue Feenstra
2492 H 2 - Adam Melant
2493 H 11/5 - Jacob Andries
2494 H 11/5 - Lieuwe Sioerds
------------------------- 44 [= 442/5]
2495 H 11/5 - Bastiaen Lowijs
2496 H 11/5 - Joannes Wouters
2497 H 11/5 - Sibilla Hansens

2498 H 4 - Jan Hendrix
2499 H 4 - domine Noorbeek
2500 H 3 - Jetse Tijmens
2501 H 5 - Seerp Jenties
2502 H ½ - Pijter de Wit wed.
2503 H 2 - Aeltie Wassenberg
2504 H 3 - Hendrick Aerns met 't packhuijs
2505 H 2 - Trijntie Sijbrens
2506 H 4 - Evert Ritsinga
2507 H 3 - Claes Voogd
2508 H 4 - faandrik Hollinga[?]
2509 H ½ - Sijpkjen Pyters
2510 H ½ - Lysbertie Steiner
2511 H ½ - Titia Jans
2512 H 1 - Magdaleen aldaer
2513 H ½ - Albert Bongers

2514 H ½ - Claes Joannis
2515 H 1 - Willem Annes

------------------------- 43 [= 42 3/5
2516 H 1 - Anneke Hofman
2517 H 4 - Wopke Jacobs wed.
2518 H 1 - boumr. Jacob Romkes wed.

2519 H 4 - Johannes Wijaerda
2520 H 2 [ongeveer begin Groote Hoogstraet] - Bente Wouters wed.
2521 H 2 - Joannes Minnes
2522 H 5 - juffr. Bruijnsvelt
2523 H 2 - Evert Masen
2524 H 2 - jr. Lanier
2525 H 2 - Rutger Sickes
2526 H 2 - Jan Troij wed.

2527 H 5 - Feijcke Bauckes
2528 H 5 - hopman Subach #1407
2529 H 3 - Pijter Swart
2530 H 5 [ongeveer begin Aen de overkant] - Gijsbert Hendrix #1393
2531 H 1 - voor buiten

2532 H 5 - Feije Dircks
2533 H 3 - Paulus Bruijnsma
2534 H 2 - de schilder Everman

2535 H 4 - Teeke Dircks #1395
2536 H 3 - Tjalling Senties
------------------------- 63
2537 H 1 - Joanna[?] Vermeij
2538 H 2 - Jacobus Clauberg
2539 H ½ - Aefke Jans
2540 H 2 - vroedsman Dorstman, ledig
2541 H ½ - Geertruit Meijners
2542 H ½ - Mettie, een wed.

2543 H 7 - vroedsman Van Houten #1396
2544 H 3 - Gerrit Groen
2545 H 1 - Wigger Wiggers
2546 H 1 - adjutant Swanepol

2547 H 5 - dr. Siccama #1402
2548 H 5 - Jan Hendrix #1397
2549 H 2 - Theunis Lammerts
2550 H 3 - Joannes Bloem
2551 H 5 - dr. Atsma #1301
2552 H 3 - nots. Olthof
2553 H 6 - deurwr. Sijmeri
2554 H 4 - Pijter Sioerds wed.
2555 H 6 - Tomas Bolsma
2556 H 9 - dhr. Van der Waijen
2557 H 2½ - Jacobus Berkhouuer
------------------------- 69
2558 H 3 - Dirk Akama
2559 H 4 - Pijter Bloem
2560 H 4 - Aernt Sijmens
2561 H 6 - Harmanus Haerboom
2562 H 6 - juffr. Wouwenaer
2563 H 5 - Watse van der Tuijnen #1401
2564 H 4 - David van Alten huijs
2565 H 1 - Dirck Inthiema
2566 H 1 - Lou Jacobs
2567 H 1 - Aefke Reijses
2568 H ½ - Pijter Harmens

2569 H 10 - dhr. Glinstra
2570 H 2 - Jan Aerns
2571 H 4 - Albert Sipkes
2572 H 2 - Jacob Pijters

In 't Nauw

2573 H 3 - Claes Schoenmaker
2574 H 3 - Arrien Kooman
2575 H 5 - faandrick Bolman #1392
2576 H 5 - schepen Duijff wed. #1391
2577 H 4 - Selis Klasen #1499
------------------------- 73½
2578 H 5 - Claes van der Koij wed. #1389
2579 H 2 - Freerk Jansen
2580 H 4 - Augustus Tellinghuijsen
2581 H 3 - Willem van Amerongen
2582 H 4 - Joannes Koopmans #1388

Sint Jacobstraet

2583 H 3 - Petrus Viglius
2584 H 5 - Jacobus Eijleman
2585 H 4 - Jurrien Groenewout #1254
2586 H 2 - Dirck Gideons

2587 H 5 - maj. Van der Hoef #1385
2588 H 3 - Lieuwe Sijmens wed.
2589 H 1½ - Jelle Andries
2590 H 3 - Isaac Vinck
2591 H 7 - Zophia Swalua
2592 H 5 - Jacob de Water
2593 H 2 - Coert Doedes
2594 H 1 - Willem Nijhuijs
2595 H 3 - secrets. Baij
2596 H 1 - Marijke Aerns

2597 H 5 - vroedsman Eelcama #1384
------------------------- 68½
2598 H 5 - Pyter Vos
2599 H 4 - maj. Hania
2600 H 3 - Lovisa Schot
2601 H 1½ - Willem Harmens
2602 H 11 - mevr. Blauw #1162
2603 H 7 - dhr. Winter

Ewall [Orangiewal]

2604 H 5 - Adolf Teekelenborg #1422
2605 H 5 - Willem Greé
2606 H 6 - dr. Poutsma #1421
2607 H 5 - domine Riewal
2608 H 5 - lt. Meers
2609 H 1½ - Hendrick Lucas
2610 H 8 - dhr. Burmania #1420
2611 H 6 - schepen Hamerster wed. #1419
2612 H 4 - dr. Ten Toon #1166?
2613 H 4 - fiscâl Greven #1418
2614 H 4 - Gellius Dominici wed. #1417
2615 H 5 - dr. Frisius #1108
[Minnemastraet]
2616 H 4 - monsr. De Geest
------------------------- 94
2617 H 8 - juffr. Brefo #1416
2618 H 3 - Douue Backer
2619 H 5 - Jacob van Duden
2620 H 1 - Saertie, een wed.

2621 H 2 - Aernt Raadhuijsen
2622 H 2 - domine Adama wed.
2623 H 2 - Pijter Hocks
2624 H 1½ - Minne Micchels
[Op de kelders]
2625 H 4 - Sijmen Bronkhorst
2626 H 4 - Krijn Fransen
2627 H 3 - Gerben Tijssen #1415
2628 H 4½ - Jan Kalck[?] met buijten #1495
2629 H 3 - Pijter Buijtenpost
2630 H 3 - Jacobus Meekma #1414
2631 H 4 - Meijnert Sents
2632 H 4 - Isbrand Jacobs #1413
2633 H 4 - Hessel Vos
2634 H 5 - Rintie Jacobs
2635 H 3 - Gerrit Tieerds wed. #1412
2636 H 5 - Willem Hendrix
------------------------- 71
2637 H 7 - Joannes Vos #1411
2638 H 3 - Arrien Klasen #1410
2639 H 3 - Barnardus van der Meulen
2640 H 4 - Meijnart Althusius wed.
2641 H 2 - Broer Jacobs wed.
------------------------- 19
------------------------- 545
<

8

M
i
n
n
e
m
a

H
<

8

M
i
n
n
e
m
a

H
<

8

M
i
n
n
e
m
a

H
<

8

M
i
n
n
e
m
a

H
<

8

M
i
n
n
e
m
a

H
<

8

M
i
n
n
e
m
a

H
<

8

M
i
n
n
e
m
a

H
<

8

M
i
n
n
e
m
a

H
<

8

M
i
n
n
e
m
a

H
<

8

M
i
n
n
e
m
a

H
<

8

M
i
n
n
e
m
a

H
<

8

M
i
n
n
e
m
a

H
[9] hopman W. Faber espel, zijnde het negende
[I: Oost-Minnema espel]
2642 I 3 - Jan Aerns
2643 I 2½ - Wybrandus Heineman
2644 I 2½ - Catharina Stellingwerf

2645 I 5 - Pijtie Geerts
2646 I 5 - Jan Oenis
2647 I 5 - Mientie Dircks
2648 I 5 - Cornelis Buma #1455
2649 I 5 - Trijntie Klases
2650 I 5 - dr. Eelcoma #1454
2651 I 2½ - Daniel Goffa
2652 I 1½ - monsr. Spruit

2653 I 4 - Sijmen Abrahams #1453
2654 I 6 - Joannes Vos
2655 I 7 - Hette Jacobs
2656 I 5 - dhr. Pathuijs #1471
2657 I 3 - Upt Fransen wed. #1451
2658 I 5 - Jacob Selis
2659 I 1 - Pijter Meijlda
2660 I 1 - Cornelis Rooder [Rooden?]
------------------------- 74
2661 I 1 - Hendrick Broekhof[?]

2662 I 3 - Jelger Ruijrds
2663 I 2 - schepen Emmenes sterfhuijs
2664 I 2 - Hendrik van Erpen
2665 I 1½ - Stoffel Gerrits
2666 I 1 - Wijpkjen Sioerds
2667 I ½ - Pijter Tijssen

2668 I 4 - Pier Hotses
2669 I 3 - Jelle Marcus
2670 I 2 - Balthasar Tardé
2671 I 1 - Pijter Fennema

2672 I 2½ - Joost Tædes
[Orangiewal]
2673 I 5 - Freerck Lijckles
2674 I 3 - Jacob Banga
2675 I 5 - dr. Faber #1456
2676 I 5 - schepen Abbama #1459
2677 I 4 - dr. Siccama #1461
2678 I 5 - David van Meuwen wed.
2679 I 5 - Jacobus Nauta
2680 I 4 - Hendrik Goedenberg
2681 I 4 - Isaac Valckenaer
2682 I 5 - drse. Balck #1458
------------------------- 68½
2683 I 4 - dr. Radijs
2684 I 6 - juffr. Gualterij
2685 I 5 - Martinus Postumus
[Groenmerk]
2686 I 2 - Pyter Sander
2687 I 4 - Machteltie Walraven
2688 I 4 - Joannes Luijtiens
2689 I 3 - Marcus Lens
2690 I 3 - Dirck Jurriens
2691 I 4½ - Jan Sijmens
2692 I 5 - Willem Willems
2693 I 0 - nots. Tarquinii N.B.

2694 I 1½ - Moeder Jans
2695 I 1½ - Jan Remon

2696 I 5 [ongeveer begin IJwal] - Hijlcke Gertses
2697 I 4 - Lysbert Besselaer
2698 I 3 - Allert van Langen
2699 I 5 - Jacobus Klingenborg
2700 I 5 - Joannes Sijmens
2701 I 6 - dhr. Boelens #1435
2702 I 4 - Hidde Bonnema
2703 I 4 - vroedsman Drogenham #1437
------------------------- 79½
2704 I 6 - mevr. Camstra #1438
2705 I 5 - Claes Martens #1439
2706 I 3 - Beern Ipes
[Suipsteeg]
2707 I ½ - Hans Sijgela
2708 I 1 - Eeske Jans
2709 I ½ - Dettie Hansens
2710 I ½ - Joannes Cornelis
2711 I ½ - Harmen soldaet

2712 I ½ - Steven Hosier wed.
2713 I ½ - Mathijs Hovert

2714 I ½ - Jan Meijer
2715 I 1 - Rinscke Sioerds
2716 I 3 - Theuntie Theunis
2717 I 3 - Douue Pieckes
2718 I 9 - dhr. Acronius #1440
2719 I 5 - dr. L'Espieré[?] #1443?
2720 I 4½ - Hendrik Schiphorst
2721 I 2 - Haucke Egberts wed.
2722 I 3 - mevr. Beijma #1441
2723 I 2 - mevr. Fockens

------------------------- 51
2724 I 2 - Jan Bachum wed.
2725 I ½ - Sluijterman appde.

2726 I 1 - Wessel Sijbrens
2727 I 2 - Rixtie Haakma

2728 I 5 - dr. Swalue #1442
2729 I 7 - mevr. Haringsma #1444
2730 I 4 - dr. Gerroldsma wed. #1445

Kleine Hoogstraet

2731 I 4 - Joannes Spanhemius #1446
2732 I 4 - Pijter de Rheij
2733 I 4 - dr. Damminga #1447
2734 I 3 - Gerrit Pargert
2735 I 2 - Willem Hendrix
2736 I 1 - Benedictus Dircks
2737 I 1 - Trijntie Jacobs

2738 I 3 - Jan Ruijrds
2739 I 1 - Aet Jansen
2740 I 1 - Willem Eelsma
2741 I ½ - juffr. Mason

2742 I 4 - Anchie Pijters
2743 I 3 - vroedsman Joris Gerrits
------------------------- 53
2744 I 2 - Minne Jacobs
2745 I 1½ - Claes Dircks wed.
2746 I 5 - Piebe Jans
2747 I 4 - Cornelis Klasen #1113
2748 I 5 - dr. Lelij #1468
2749 I 5 - dr. Holwerda #1469
2750 I 5 - mevr. Wartenleben
2751 I 4 - Jan Fransen #1470
2752 I 3 - juffr. Ockinga
2753 I 4 - mevr. Mans

Bonte Papesteeg

2754 I 5 - Claeske Gerrits
2755 I 2 - Aeltie Jans
2756 I 3 - Joanna Heeris
2757 I 2 - Rinscke Gerrolsma
2758 I 6 - Marijke Pijters
2759 I 6 - Grietie Minses
2760 I 2 - Laeske Bouues
2761 I 2 - Lupke Joannis
2762 I 1 - Grietie Bastiaens
2763 I 5 - dhr. Lignier
------------------------- 72½
2764 I ½ - Dirk Warner
2765 I 1 - Magriet Roelefs

2766 I 1 - Sijbrandus Joes
2767 I 1 - Willebrordus Joes


Bij 't Klokhuijs

2768 I 2 - Petrus Overneij
2769 I ½ - Sepke Jans
2770 I ½ - Maijcke Gerrits

2771 I ½ - Antie Geerts
2772 I ½ - Sixtus Arnoldini wed.
2773 I 1 - Aegt Folckerts
2774 I 1 - Joannes Jans
2775 I ½ - Marijke Hettes
2776 I ½ - Marijke Dircks
2777 I ½ - Bastiaen Baerde
2778 I ½ - Freerk Schoenmaker
2779 I ½ - Lieuwe Douues
2780 I 1 - Jan Jansen
2781 I ½ - Claes Pijters
2782 I ½ - Dirck Beerns
2783 I ½ - Antie Pijters

2784 I ½ - Focke Iges
------------------------- 15

Pijlsteeg

2785 I 1 - domine Asemon
2786 I ½ - Hans Jurriens
2787 I ½ - Pijter Sijmens
2788 I ½ - Lamcke Lieuwes
2789 I ½ - Magriet Ides
2790 I 1 - hopman Gravius kinderen
2791 I 3 - Albert Wyaerda
2792 I 4 - Pijter Jorna

2793 I 7 - monsr. Van der Straten #1231
2794 I 6 - domine Wesselius #1200
2795 I 7 - IJge Everts
2796 I 6 - dr. Buquoij #1466
2797 I 8 - mevr. Koertes
2798 I 2½ - Pyter Lammerts wed.
2799 I 3 - Catrina van Dijck
2800 I 3 - Hachtingius wed.

Kerkhof [Jacobijne kerkhof]

2801 I 1 - Poppe Pijters wed.
2802 I ½ - Harmen Balsars wed.
2803 I ½ - Jochem Sondermaijer
------------------------- 55½
2804 I ½ - Jan Rosman
2805 I ½ - Pijter Willems

2806 I 1 - Siarde Morel
2807 I 1 - Cornelis Sioerds
2808 I 1 - Jan Jansen
2809 I 1 - Stoffel Wijtses
2810 I 1 - Ime Obbes
2811 I ½ - Montejon
2812 I ½ - Jacob Dousijn

2813 I 1 - Dirck Roelants
2814 I 1 - Stoffel Ennes
2815 I ½ - Jan Wopkes

2816 I ½ - Harmen Luijrs

Op 't Waltje

2817 I ½ - Pyter Martens
2818 I ½ - Jacob Jans

2819 I ½ - Dirck Harpers
2820 I 1½ - Jan Krijns
2821 I ½ - Willem Willems
2822 I 1 - Jacob Rinses
2823 I ½ - Joannes soldaet
2824 I 2 - Olphert Pijters
------------------------- 17
2825 I 1 - Hette Jacobs
2826 I ½ - Hendrick Pijters
2827 I 2 - Hendrick Hendrix

Aen de Overkant ['t Hof]

2828 I 1 - Reijner Foppes
2829 I 1 - Jacob Jaspers
2830 I 1 - Jan Kinderman wed.
2831 I ½ - Jan Hovet
2832 I 1 - Jan Francen
2833 I ½ - Maijcke Jans

2834 I ½ - Jan Roelant
2835 I ½ - Maijcke Klasen
2836 I 1 - Cornelis Houtappel
2837 I 1 - Jan Harmens
2838 I ½ - Freerk Harmens
2839 I ½ - Adriaen Lodewijk

2840 I ½ - Casper Carels
2841 I 1 - Dirk Pijters

2842 I 1½ - Harmen Hendrix
2843 I ½ - Harmen Jans
2844 I ½ - Jan van Swol
2845 I 1 - Gellof Ides wed.
------------------------- 17½
2846 I 1 - Pijter Freerx
2847 I ½ - Lammert soldaet

2848 I 1 - Wouter Cornelis
2849 I 1 - Willemijntie van Aersen
2850 I 3 - Alle Brouuer
2851 I ½ - Harmen Boijer
2852 I ½ - Hendrik Jansen

2853 I 1 - Jan Dircks
2854 I ½ - Jacob Klasen


By de Put

2855 I 10 - dhr. Harsolte
2856 I 3 - Feijcke Jans
2857 I 1 - Mattheus Douues

2858 I 4 - Tomas Pijters
2859 I 5 - domine Monso[?]
2860 I 4 - mr. Ras
2861 I ½ - Andries Willems
2862 I 3 - Frans Willems
2863 I 5 - Pijter Sijbrens
2864 I 2 - Willem Willems wed.
2865 I 2 - Albert Lameijer

------------------------- 48½
2866 I 4 - Saeke Douues

Sacramenstraet

2867 I 1 - Watse Jans
2868 I ½ - Hendrik Angelbeet
2869 I ½ - Jeltie Attama
2870 I ½ - Jurrien Wijgers
2871 I 1 - Joannes Willems

2872 I ½ - Hans Willems
2873 I ½ - Jacob Rommerts

2874 I 1 - Heijn Jans
2875 I 1 - Jurrien Hansen
2876 I ½ - Jan Jansen
2877 I ½ - Wopke Koerts
2878 I 1 - Goijck Jenties

2879 I 1½ - Sijbe Pijters
2880 I 3 - Pijter Roberts
2881 I 1 - Ruijrd Klasen
2882 I 2 - Dirck Abrams

2883 I ½ - Jan Ridder
2884 I 1 - Pyter Cornelis
2885 I ½ - Jan Pieper

------------------------- 22
2886 I 1½ - Tylman Cornelis
2887 I ½ - Andries Kriekel
2888 I ½ - Hans Jurriens
2889 I 1 - Hartog Maurits
2890 I 1 - Sijbe Douues

2891 I 1 - Bauckjen Jans
2892 I 1 - Jan Jansen
2893 I 1 - Hendrick Minnes

[Suipmerkt]
2894 I 2 - Gijsbert Jansen #1427
2895 I 5½ - Tiepke Harmens
2896 I 6 - Jacobus Nijhuijs
2897 I 3 - Reijn Hijlckes
2898 I 3 - Theunis Klases
2899 I 1 - Mathys Reneman
2900 I ½ - Trijntie Hendrix

2901 I 5 - Arnoldus Wassenborg #1428
2902 I 4 - Trijntie Gerrits #1429
2903 I 4 - Jan Jacobs
2904 I 7 - Anne Willems
2905 I 5 - Hans Douues
------------------------- 53½
2906 I 2 - Frans Klaesen #1431-1433
2907 I 2 - Arrien Jansen #1434
2908 I 3 - Bernardus van Husen

Slotmakerstraet

2909 I ½ - Herpert Jansen
2910 I 1 - Goederij[?] serjant

2911 I 1 - Jurrien Hendrix
2912 I ½ - Hendrik Loo
2913 I ½ - Lowijs de Wijse

2914 I 1½ - Bronger Iles
2915 I 1½ - Aechtie Jans
2916 I 1½ - Ansch Tiercks

2917 I 2 - Roelef Gercx
2918 I 3 - Jan Hendriks boedermr.[!?]
2919 I 5 - dhr. Strigelius #1450
2920 I 4 - Claes Krans
2921 I 1 - Lijsbet Crans

2922 I 3 - Jan Hendrix Raadcamp
2923 I 3 - Joannes Jans
2924 I 1½ - Claes Everts wed.
2925 I 1 - Mathijs Antoni

------------------------- 38½
2926 I ½ - serjant Meijer
2927 I 3 - deurwr. Tiensma
2928 I 3 - Willem Melant
2929 I 3 - Dirck Benedictus wed.
2930 I 3 - Jacob Hansens
2931 I ½ - Bastiaen Jansen

2932 I 2½ - Claes Steindam
2933 I 2 - Pyter Coenraeds
2934 I ½ - Marten Kuijnner
2935 I ½ - Bendictus Roberts

2936 I 3½ - Joannes Jans
2937 I ½ - Tomas Jacobs wed.
2938 I ½ - Auckjen Paulus
2939 I ½ - Hendrick Hendriix[!]

2940 I 1½ - Claes Willems
2941 I 1½ - Hendrick van Coeverden
2942 I 1 - Joannes Matheus


Speelmanstraet

2943 I 2 - lt. Boelens
------------------------- 29½
2944 I 2½ - Roelef Auckes
2945 I 1 - Arriaentie Wijtinga
2946 I ½ - Evert Willems
2947 I ½ - Jacobus Houdaer
2948 I ½ - Jacob Muijs

2949 I ½ - Hendrik Swanenborg
2950 I ½ - Hendrik Hendrix

2951 I ½ - Sioerd Willems
2952 I 2 - Bartel quartiermr. wed.
2953 I 2 - Gerrit de Wolf
2954 I 1 - Oene Jouckes
2955 I 1 - Joannes Jouckes

2956 I 1 - Mathijs Sweerdman
2957 I 1 - Ipe Gerrits wed.

2958 I 1 - Anne Wijtses
2959 I 1 - Joannes Gijse

2960 I 2 - Hendrik de Vries wed.
2961 I 1 - Paulus Boerelij
2962 I 1 - Robert Rosier
2963 I 1 - Eva Decker
------------------------- 21½
2964 I ½ - Tjalcke Tjallingi
2965 I ½ - Sent Fransen

2966 I 4 - dr. Buning wed. #1449
2967 I 1 - Joannes Segel
2968 I ½ - Gerrit Luijtiens

2969 I 5 - Foeckjen Jensma
2970 I ½ - Gerrit Cornelis
2971 I ½+¼ - Antoni Antoni
2972 I ½+¼ - Beern Helmis
2973 I 2¼ - Alef Fransen wed.

2974 I 1¼ - Marijke Heeblis[?]
2975 I 6 - Grietie Jacobs
2976 I ½ - Pijter Dircks
2977 I 1 - Marijke Cornelis
2978 I 1 - Magriet Arents
2979 I 1 - Teetske Tieerds

2980 I 4 - Otte Martens
2981 I 2 - Douue Jansen
2982 I 1 - Claes Harmens
------------------------- 33½
2983 I 3 - Pier Angelade
2984 I 1 - Antie Willems
2985 I 4 - Haije Wijpkes
2986 I 1 - Anneke Adams
2987 I 1 - Lijsbet Vinck

2988 I 5 - Dirck Klok wed.
2989 I ½ - Jacob de Maleij
2990 I ½ - Grietie Douues

2991 I 3 - Sipke Wijbes
2992 I 1 - Koert Koertsen serjt.
2993 I 1 - Lijsbet aldaer
2994 I 1 - Helena Heeris

2995 I 3 - dr. Heemsterhuys wed.
2996 I ½ - Geert Bolles
2997 I ½ - Jacob La Perk
2998 I ½ - Joannes Jaspers

2999 I ½ - Grietie Davids
3000 I ½ - Pijter Dircks
3001 I ½ - Hendrik Hirmans

3002 I 2 - Joannes Wijpkes
------------------------- 30
3003 I 3 - Tieerd van der Lelij
3004 I 5 - Ivo Teekes
3005 I 3 - Claes Louws wed.
3006 I 2 - quartier van sgt.[?]
3007 I 1 - Urbinus [Urbanus?] Corijé
3008 I 3 - Jan Lieurichs
3009 I ½ - Albert Jans

3010 I ½ - Lijsbet Ras
3011 I ½ - Antie Wijnnants
3012 I ½ - Marij Everts
3013 I 1 - Antie Jochems

3014 I 1 - Geertruit Hendrix
3015 I 3 - Cornelis Sordijn [Sardijn?]
------------------------- 24
------------------------- 804½
<

9

O
o
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

I
<

9

O
o
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

I
<

9

O
o
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

I
<

9

O
o
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

I
<

9

O
o
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

I
<

9

O
o
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

I
<

9

O
o
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

I
<

9

O
o
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

I
<

9

O
o
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

I
<

9

O
o
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

I
<

9

O
o
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

I
<

9

O
o
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

I
<

9

O
o
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

I
<

9

O
o
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

I
<

9

O
o
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

I
<

9

O
o
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

I
<

9

O
o
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

I
<

9

O
o
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

I
<

9

O
o
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

I
<

9

O
o
s
t
-
M
i
n
n
e
m
a

I
[10] hopman Fenema espel, zijnde het tiende
[K: West-Hoekster espel; hierna begin Nieuwe Buyren]
3016 K 2½ - Andries Jans
3017 K 1 - Jurrien Andries
3018 K ½ - Willem Jansen

3019 K 0 - Johannes Tjallings N.B.
3020 K 5 - Hendrick Hilbrands
3021 K 3 - dhr. Lanoij

3022 K ½ - Geertruit Hansen
3023 K ½ - Ammeroos Wijtses
3024 K ½ - Hans Jacobs

3025 K 2 - Upke Pyters
3026 K 1 - Albert Gatses

3027 K 1 - Hans Willems
3028 K ½ - Hendrik Jurriens
3029 K 1 - Joannes Bamberg

3030 K 1 - Gerrit Sipkes
3031 K 1 - Claes Reijts
3032 K ½ - Sije Metskes

3033 K ½ - Eeske [Elske?] Pyters
------------------------- 22
3034 K ½ - Adriaen Lodewijk
3035 K ½ - Joost Morel
3036 K ½ - Pijter Jacobs

3037 K ½ - Catrina Lasep
3038 K ½ - de camer daernaest
3039 K ½ - Jancke Jelles
3040 K ½ - Dorothea

3041 K 2 - Jan Pyters
3042 K 2 - Fonger Obbes
3043 K 1 - Claeske Pyters

3044 K 2 - Hette Doeckles
3045 K 1 - Antie Rinnerts

3046 K 1 - Tieerd Ruyrds
3047 K ½ - Eeske Beerns
3048 K ½ - Jancke Hendrix
3049 K ½ - Teunis soldaet
3050 K ½ - Antie Jans
3051 K ½ - Jacob Swart

3052 K 3 - Meijnert Doedes
3053 K 3½ - Jacob Reijts
------------------------- 21½
3054 K 1 - Aeltie Tiepkes
3055 K 2 - Gielt Sijmens wed.
3056 K 5 - dr. Petreus
3057 K 1½ - Harmen Harmens
3058 K 2 - Aete Oeges
3059 K 2 - Impkjen Klasen
3060 K 3 - deurwr. Buijtenpost wed. huijsinge
3061 K 4 - Hendrick Wijbes
3062 K 1 - Hans Harckes in de steegh
3063 K 7 - Tijmen van Oosten
3064 K 2 - Jentie Cornelis
3065 K ½ - Syke Tijmens
3066 K 2 - Siuck Romckes

3067 K 4½ - Oene Romckes met buiten
3068 K 1½ - Dirck Gatsonides

3069 K 10 - dhr. Huber #1490
3070 K 3 - Sent IJis wed.
3071 K 4 - Hessel Hanecrood
3072 K 5 - boumr. Hoogslag
------------------------- 61
3073 K 4 - Willem Scholl[?]
3074 K 6 - Jelbe Tijmens
3075 K 4 - Oeds Oenis
3076 K 2 - Lieuwe Inses
3077 K 2 - Lou Geerts
3078 K 1 - Ecke Idses

3079 K 2 - Hendrick Gijsberts #1488
3080 K 5½ - Douue Martens
3081 K 1½ - Bouue serjant

3082 K 3 - Boote Francen
3083 K 9 - Tierk Karstens #1487
3084 K 4 - Beern Sijmens
3085 K 2 - Ike Oedses

Sacramentstraet

3086 K ½ - Lourens Jans
3087 K ½ - Fokeltie Wijmer

3088 K 2 - Jan Wymers
3089 K 1 - Antie Sijedses
3090 K ½ - Paulus de Klaer

3091 K ½ - Lourens Meijnerts
3092 K 2 - Jacob Rubel
------------------------- 53
3093 K 1 - Geertruit Willems
3094 K 1 - Styntie Pyters
3095 K 2 - Hendrik Cornelis wed.
3096 K 1 - Sijeds Popkes
3097 K 1 - Willem Willems
3098 K 1½ - Jacobus Cristiaens
3099 K 1 - Jan Reyners
3100 K 1 - Gatse Pyters
3101 K ½ - Jurrien Switsers

3102 K 1 - Coert Buijtendijck
3103 K ½ - Adam Daniels wed.
3104 K 1 - Harmen Tijssen

3105 K 3 - Claes Marsma
3106 K 2 - Sybren Jansen
3107 K 5 - Mary de Geest
3108 K 1 - Harmen Lubberts
3109 K 1 - Aernout Raed serjant
3110 K ½ - Hendrik Beerns

3111 K ½ - Bastiaen Willems
------------------------- 25½
3112 K ½ - Joecke Doedes wed.
3113 K 2 - Wierd Jarichs
3114 K 1 - Catrina Hendrix


Breedstraet

3115 K 2 - Tjamke Schuijringa
3116 K 4 - lt. Boquet
3117 K 5 - dr. Rheen
3118 K 5 - Cornelis Apæus
3119 K 3 - Dirck Faber
3120 K 1 - Rixtie Reijners

3121 K ½ - Niclaes Kints
3122 K ½ - Catrina Micchels
3123 K 1 - Trijntie Eelckes
3124 K 1 - Antie Everts
3125 K ½ - Janneke Sijgers

3126 K 2 - Jurrien Hansen
3127 K 2 - Egbert Dircks
3128 K 1 - Claes Sioerds
3129 K 1 - Jan Beerns

3130 K ½ - Otte Bokhoorn
------------------------- 33½
3131 K 2 - Cornelis Baijens
3132 K ½ - Harmen Jans
3133 K 1 - Bijke Ennes

3134 K 1 - Uijlcke Jans
3135 K 1 - Harmen Teekes

3136 K 3 - deurwr. Douma
3137 K 2 - Joannes de Haen
3138 K 3 - IJtie Jacobs

3139 K 1½ [aanvankelijk aanslag 1] - Joost schr., soldaet voor 1½
3140 K 2 - Gellof Martens
3141 K ½ - Trijntie Benting

3142 K 1 - Trijntie Sybes
3143 K 1 - Jurrien Kaspers
3144 K 1 - dr. Accronius egen[ar]

3145 K 2 - Wessel Harmens
3146 K 4 - Wopke Alberts
3147 K 1½ - Joannes Jacobs
3148 K ½ - Janneke van Haren
3149 K ½ - Hendrik van Haren

------------------------- 28½
3150 K ½ - Marijke Jans
3151 K 1 - Egbert Egberts

3152 K 3 - deurwr. Tjallingi wed.
3153 K 1 - Jif Klasen
3154 K ½ - Geyske Jurriens
3155 K ½ - Reijn Everts wed.

3156 K 1 - Joucke Oenis wed.
3157 K 4 - Aucke Banga
[Bij de Put]
3158 K 4 - Pijter Theunis
3159 K 1 - Rinscke Dijxtra
3160 K 7 - dr. Bolten #1485

Persyn steeg

3161 K ½ - Rienck Wijntiens wed.
3162 K 1 - Saeckle Jans
3163 K ½ - Marcus Eeckenhout
3164 K ½ - Philip Pijno
3165 K ½ - Geertruit Hansens
3166 K ½ - Angniet Daniels
3167 K ½ - Engeltie Aadries[!]
3168 K ½ - Marijke Andries

------------------------- 28
3169 K ½ - Tijtia Jans
3170 K ½ - Rixtie Jans, vr. Harinxma egen[ar]
3171 K ½ - Willem Pijters
3172 K ½ - Pijter Jansen
3173 K ½ - Sijbe Tiercx
3174 K 1 - Jan Dijckenberg
3175 K 1 - Harmen Ottes
3176 K 7 - domine Persijn #1486

Achter de kerk [Grote kerk]

3177 K ½ - Jan Cornelis
3178 K 2 - monsr. Sjulij
3179 K ½ - Albert Bloem
3180 K 1 - Joost Clasen
3181 K ½ - Trijntie Pijters

3182 K 1 - Andries Feddricx
3183 K ½ - Hans Sybes
3184 K ½ - Sijbout Oedes
3185 K 1 - Hiltie Pyters

3186 K 1 - Mettie Francen
------------------------- 20
3187 K ½ - Beern Jansen
3188 K 1 - Grietie van Tessel

3189 K 3 - dr. Rusié
3190 K 2 - dr. Schaufié

3191 K 2 - monsr. Gera

Poptasteeg

3192 K ½ - Eeske[?] Ides
3193 K ½ - Harmen Jansen
3194 K ½ - Pijter Lanoij

3195 K ½ - Steven Brabant wed.
3196 K ½ - Lodewijc Freerx
3197 K 1½ - Hendrick Harmens
3198 K ½ - Gerrit Klasen
3199 K ½ - Hendrick Haag
3200 K ½ - Frans Staes

3201 K ½ - Jacob Hansens wed.
3202 K ½ - Christiaen Klasen

3203 K 1½ - Jelte Hansens
3204 K 1½ - Tessel Hansens
------------------------- 18
3205 K 1 - Dirck Beerns
3206 K 1½ - Albert Pyters

Achter kosterij

3207 K ½ - Joannes Dunevelt
3208 K ½ - Antie Geerts

3209 K ½ - Hendrick Wessels
3210 K ½ - Douue Heijns
3211 K ½ - Jacob Jacobs
3212 K ½ - Anna Jans

3213 K ½ - Gerrit Boesten
3214 K 1 - Julius Beijma
3215 K ½ - Pyter Mathijssen

3216 K 1 - Watse Gerrits
3217 K ½ - Jan Dircks
3218 K ½ - Oeble Harmens

3219 K 1 - Hendrik Beerns
3220 K ½ - Bartel Beerns

3221 K 1 - Pijter Smid
3222 K 1 - Hendrick Jilles
------------------------- 13
3223 K 1 - Trijntie Jacobs
3224 K 1 - Hiltie Bastiaens
3225 K ½ - Bruijn Klasen
3226 K ½ - Jilles Raamrood

3227 K 1 - Jancke Martens
3228 K ½ - Pier Piersen
3229 K ½ - Jan Jansen

Pottebackersplaets

3230 K ½ - Arnoldus Alegondus
3231 K ½ - Pijter Visser
3232 K ½ - Josina Martens

3233 K ½ - Lammert Savro
3234 K ½ - Jan Reijners
3235 K ½ - Wessel Lenarts
3236 K 1 - Claes Penneman
3237 K ½ - Evert Jansen
3238 K ½ - Tobias Willems
3239 K ½ - Pijter Gerrits
3240 K ½ - Gerrit Willems
------------------------- 11
3241 K ½ - Catrina Lens
[Doccumer Endt]
3242 K ½ - Christoffel de Lange

Muntiemuijrstraet

3243 K 3 - Freerk Alberts
3244 K 4 - Sijmen Alberts
3245 K 2 - lt. Reijner Ennes
3246 K 2 - Douue Lieuwes wed.
3247 K 1 - Pijter Sioerds

3248 K ½ - Isaac Hendrix
3249 K ½ - Harmen soldaet
3250 K 1 - Egbert Roelefs
3251 K 2 - Aernt van Rijsel

3252 K 2 - Hendrik Douues
3253 K 1 - Beern Bartels
3254 K 1 - Rixt Bootes
3255 K 1 - Sicke Lammerts

3256 K 3 - Reijner Reijners
3257 K 2 - Ipke Uijlckes
3258 K 2 - Focke Koning
------------------------- 29
3259 K 1 - Jacob Sioerds
3260 K 1 - Hendrik Bruijns
3261 K ½ - Rinscke Francen
3262 K ½ - Joannes Wassenborg

3263 K ½ - Jacob Abrams wed.
3264 K 1 - Aeltie Sioerds

3265 K ½ - Warner Floris
3266 K ½ - Laes soldaet
3267 K ½ - Hugo Reli

3268 K 1 - Tijle Tijles
3269 K 1 - Frans Jansen
3270 K ½ - Jan Hessels
3271 K ½ - Antie de Roos

Noordcant Nieuwe buijren

3272 K 1 - Joannes Hendrix
3273 K ½ - Sicke Jansen
3274 K ½ - Stijntie Joannis
3275 K ½ - Lijsbet Bos

3276 K ½ - Trijntie Hendrix
3277 K 1½ - Jelle Seerps N.B.
------------------------- 13½
3278 K 2 - Gerrit Joris
3279 K 1½ - Gerrit Bredenstein
3280 K ½ - Niclaes Joosten
3281 K ½ - Hans Iskes
3282 K 1½ - Coert Harmens
3283 K ½ - Gerrit Wessels
3284 K ½ - Freerk Klasen
3285 K ½ - Rommert Hettes

3286 K ½ - Aeltie Jans
3287 K ½ - Jacob Tymens
3288 K ½ - Tomas Haijes

3289 K 1 - Reijnier Jansen
3290 K ½ - Piebe Jansen

3291 K ½ - Jan Polack
3292 K ½ - Pijter Decker wed.

3293 K ½ - Jenneke, een wed.
3294 K ½ - Jurrien Jansen
3295 K 1 - Hendrick Jansen
3296 K ½ - Willem Ketting
3297 K ½ - Dirckjen Willems
3298 K ½ - Rodmer Wijbes

------------------------- 15
3299 K 1 - Antie Harmens
3300 K ½ - Jan Piebes
3301 K ½ - Joannes Maurits
3302 K ½ - Geertruit Beerns
3303 K ½ - Aeltie Hansens

3304 K 1 - Abram Jacobs
3305 K ½ - Cornelis Gerrits
3306 K ½ - Feijcke Jans
3307 K 1½ - Bouue Saeckes
3308 K ½ - Dirck Sioerds
3309 K 1 - Jan Ritskes
3310 K 2 - Pijter Oenis wed.
3311 K 1½ - Claes Bruijns
3312 K 2½ - Luijlof Jansen

3313 K 5 - dr. Beilanus #1465
3314 K 4 - juffrn. Heerma #1480
3315 K 5 - Beijamijn Philippus
3316 K ½ - Jan Luijlofs
3317 K 1 - Greet Reijners
3318 K 1 - Trijntie Lieuwes

------------------------- 30½
3319 K ½ - Jan Boelema
3320 K ½ - Christiaen Jansen

3321 K 2 - boumr. Tjallingi wed.
3322 K 2 - mevr. Aijsma

3323 K 5 - Jacob Joris
3324 K 2 - Joannes Reneman
3325 K 4 - hopman Fenema
3326 K 5 - vroedsman Broersma #1475
3327 K 2 - Lourens Egberts
3328 K 1 - Tomas serjant

3329 K 3 - vroedsman Raesvelt
3330 K 2 - Jacobus Bruijnsma #1477
3331 K 6 - hopman Faber #1476
3332 K 4 - vaandrick Kluurda #1474
3333 K 5 - Hette Teekes
3334 K 3 - Joannes IJskes
3335 K 2 - Aucke Aerns
3336 K 1 - Binnert Nijkerk

3337 K 2 - Feijcke Rinners
3338 K ½ - Gijsbet Jans

------------------------- 52½
3339 K 3 - Jan Ritskes
3340 K 2 - Anne Hotses
3341 K 3 - Jetse Klasen
3342 K 4 - Jeep Sijtses
3343 K 4 - Gertie Hoeks #1492
3344 K 1 - Haijse Salves
3345 K 1 - Roelef Ritskes

3346 K 2 - Cornelis Jansen
3347 K 1 - Lijsbert Harmens
3348 K 1 - Hendrik Adams serjt.
3349 K ½ - Albert Egberts

3350 K 2 - faandrick Dijxtra wed.
3351 K 3 - Syeds Jacobs
3352 K 2 - Jan Luijlofs
3353 K 2 - Allert Jans
3354 K 4 - Heere Wijbrens
3355 K 7 - burgemr. Fænema
3356 K 2 - Melis Klaercamp 2
3357 K 1 - Jan Pijters
........

------------------------- 45½
3358 K 1 - Ernst Carels
3359 K 3 - Jentie Gerrits #1494?
3360 K 1 - Jan Pyters wed.
3361 K 1 - Sijt Pijters

Achter Groene kan

3362 K ½ - Adam Lucas
3363 K ½ - Marten Houwer
3364 K ½ - Willem Harmens
3365 K ½ - Jan Wouters
3366 K ½ - Niclaes Jurriens
3367 K ½ - Willem Wijaerda
3368 K ½ - Jan de Vries
3369 K 2 - Jurrien Sijmens
3370 K ½ - Hendrick Watses
3371 K ½ - Geijske Hendrix
3372 K ½ - Hendrick Hansens
3373 K ½ - Rixt Jans

3374 K 2 - Oeds Doedes
3375 K ½ - Antie Jacobs
------------------------- 16
3376 K ½ - Jancke Benedictus
3377 K ½ - Jancke Lourens
3378 K ½ - Theunis Jansen
3379 K ½ - Beerntie Tijmens
3380 K ½ - Beern Gerrits

3381 K ½ - Goris Stocker
3382 K ½ - Popke Martens
3383 K ½ - Sara Jacobs
3384 K ½ - Jouckjen Klases
3385 K ½ - Geijske Jacobs
3386 K ½ - Lysbet Jans
3387 K 1 - Sjoucke Wijgers

3388 K ½ - Joannes Everts
3389 K ½ - Mathijs Jansen
3390 K ½ - Abram Jansen
3391 K ½ - Jan Hennings

3392 K ½ - Eeske Mathijssen
3393 K ½ - Trijntie Hansens

3394 K ½ - Trijntie Joosten
------------------------- 10
3395 K ½ - Aeltie Jurriens
3396 K ½ - Trijn Koerts

3397 K ½ - Hylcke Impkes
3398 K ½ - Tieerd Hijlckes
3399 K 1 - Obbe Jans

3400 K ½ - Gerrit Otman
3401 K ½ - Ebbe Sybes

3402 K ½ - Jan Strack
3403 K ½ - Beern Harpers
3404 K ½ - Zacharias soldaet
3405 K ½ - Micchiel Martens
3406 K 1½ - Micchiel Sixboer
3407 K ½ - Gerrit Riemers
3408 K ½ - Jan Stuijcker

3409 K ½ - Angniet Gerbens
3410 K ½ - Marij Tolckes
3411 K 1 - Hendrick Geerts
3412 K ½ - Pyter Pyters
3413 K ½ - Jochem Crijns
------------------------- 11½
3414 K ½ - Jan Coerts
3415 K ½ - Reijner Hansens
3416 K ½ - Roelefke Harmens

3417 K 1 - Paulus Warners
3418 K ½ - Jacob Bruijne
3419 K ½ - Jan Hendrix
3420 K ½ - François [cedille staat er niet] Ruwelle
3421 K 2 - Dirck Sickes
3422 K ½ - Hendrick Jans
3423 K ½ - Jacob Hansens
3424 K ½ - Theunis Willems
3425 K ½ - Freerck Gerrits
3426 K 1½ - Pijter Imes
3427 K ½ - Jacob Lammerts
3428 K ½ - Aeltie Jansen
3429 K ½ - Feijckjen Feijckes

Opgank van de Nieuwe buijren

3430 K 2½ - Jan Babtist
3431 K ½ - Hendrick Pijters
------------------------- 14
3432 K ½ - Trijntie Jans
3433 K ½ - Jacobkje Annes, Jochem Dirks sal betalen

3434 K ½ - Hendrik Gerbens
3435 K ½ - Hans Jacobs
3436 K 1 - Pijter Jansen
3437 K ½ - Gerrit Joosten
3438 K ½ - Adriaen Micchiels
3439 K ½ - Grietie Jacobs
3440 K ½ - Willem Harmens

In de Steeg

3441 K ½ - Dieuwke Ofkes
3442 K ½ - Arent Beerns
3443 K ½ - Cornelis Alberts
3444 K ½ - Willem Hendrix
3445 K ½ - Lijsbet Alberts
3446 K ½ - IJmkjen Andries
3447 K ½ - Dirck Steffens
3448 K ½ - Jan Doijts
3449 K ½ - Jan Eerrarts

------------------------- 9½
3450 K 2 - Pieter Roelefs
3451 K ½ - Grietie Hendrix
3452 K ½ - Jan Cristoffels
------------------------- 2 [= 3]
------------------------- 584
<

10

W
e
s
t
-
H
o
e
k

K
<

10

W
e
s
t
-
H
o
e
k

K
<

10

W
e
s
t
-
H
o
e
k

K
<

10

W
e
s
t
-
H
o
e
k

K
<

10

W
e
s
t
-
H
o
e
k

K
<

10

W
e
s
t
-
H
o
e
k

K
<

10

W
e
s
t
-
H
o
e
k

K
<

10

W
e
s
t
-
H
o
e
k

K
<

10

W
e
s
t
-
H
o
e
k

K
<

10

W
e
s
t
-
H
o
e
k

K
<

10

W
e
s
t
-
H
o
e
k

K
<

10

W
e
s
t
-
H
o
e
k

K
<

10

W
e
s
t
-
H
o
e
k

K
<

10

W
e
s
t
-
H
o
e
k

K
<

10

W
e
s
t
-
H
o
e
k

K
<

10

W
e
s
t
-
H
o
e
k

K
<

10

W
e
s
t
-
H
o
e
k

K
<

10

W
e
s
t
-
H
o
e
k

K
<

10

W
e
s
t
-
H
o
e
k

K
<

10

W
e
s
t
-
H
o
e
k

K
<

10

W
e
s
t
-
H
o
e
k

K
<

10

W
e
s
t
-
H
o
e
k

K
<

10

W
e
s
t
-
H
o
e
k

K
<

10

W
e
s
t
-
H
o
e
k

K
<

10

W
e
s
t
-
H
o
e
k

K
<

10

W
e
s
t
-
H
o
e
k

K
<

10

W
e
s
t
-
H
o
e
k

K
[11] Buijten de Stad Leeuwarden
Nieuwland

3453 X 1 - Harlinger stal
3454 X 5 - Oene Jacobs
3455 X 2 - Marten Harings
3456 X 1 - Jan Sijdses
3457 X 2 - Sijtse Jans
3458 X 2 - Tabe Jans
3459 X 2 - Gerrit Hilbrands wed.
3460 X 1 - Outger Jochems
3461 X 2 - Obbe Sijtses
3462 X 2 - Sijtse Gerlofs
3463 X 2 - IJe Auckes
3464 X 1 - Gerben Jenties [doorgehaald Johannes]
3465 X 1 - Andries Ipes
3466 X 2 - Keimpe Doeckes
3467 X 2 - Freerck Heeres

Oudland

3468 X 1 - Claes Pijters
3469 X 1 - Uijlcke Riemers
3470 X 2 - Hoijte Dircks
3471 X 2 - Claes Pijters
3472 X 2 - Joannes Feijckes
3473 X 1 - Doede
------------------------- 37
3474 X 1 - Reijner Jans
3475 X 1 - Jan Tieerds
3476 X 3 - Willem Lieuwes
3477 X 1 - Jan Tieerds
3478 X ½ - Trijntie Francen
3479 X 2 - Jan Jacobs
3480 X 3 - Hendrik Raada
3481 X 1 - Lieuwe Teeckes
3482 X 2 - Jacob Willems
3483 X 2 - Pijter Jacobs
3484 X 1 - Evert Jacobs
3485 X 2 - Haije Meijnerts
3486 X 1 - Jan Krinsen
3487 X 3 - Joannes Poppes
3488 X 2 - Jan Ipes
3489 X 3 - Jan Poppes

Camstrabuijren

3490 X 1 - Eeltie Gabes
3491 X 2 - Jan Gerrits
3492 X 1½ - Arrien Heerts
3493 X ½ - Maures Donkelaer

3494 X ½ - Hans Jacobs
3495 X ½ - Sioerd Pijters
3496 X ½ - Trijntie Hendricks

3497 X 1 - Tialling Tabes
------------------------- 36
3498 X 1 - Tobias Tjallings
3499 X 1 - Gerlef Pijters

3500 X 4 - Bonne Jacobs #1511
3501 X 2 - Anne Jochems wed.
3502 X ½ - Sijmen Aernts eijgen
3503 X 2 - Botte Ruijrds
3504 X ½ - Alexander Bonvoort
3505 X ½ - Micchiel Dircks
3506 X ½ - Willem Jans

3507 X 3½ - Philippus Lourens wed.
3508 X 2 - Meinte Keimpes
3509 X 2 - Gosse Poulus
3510 X 2 - Ruijrd Anskes

3511 X ½ - Sioerd Allerts
3512 X ½ - Lenert Gijses
3513 X ½ - Hendrick Brasser

3514 X ½ - Jelte [Jeltie?] Sijmens wed.
3515 X ½ - Janneke Dircks
3516 X ½ - Jurrien Jacobs

3517 X 2 - Jan Eijberts
3518 X 1 - Trijntie Jans
3519 X ½ - Aernt Camp
3520 X 1 - Dirck Dircks
3521 X ½ - Nicolaes Staes

------------------------- 29½
3522 X 1 - Dirck Douues
3523 X 1 - Gerrit Klases

3524 X 2 - Teije Jans
3525 X 2 - Jan Pijters
3526 X 1 - Sierck Pijters
3527 X 1 - Aeltie Keimpes
3528 X 1 - Leentie Jans
3529 X 1 - Harmen Antoni
3530 X 4 - Uijlcke Lieuwes
3531 X 1½ - Doccumer stall
3532 X 2 - Jacob Dircks
3533 X 2 - Mauris Pijters
3534 X 1 - Marten Obbes
3535 X 2½ - Riemer Lieuues wed.

Oude Galeijen

3536 X 4 - Saecke Saeckes
3537 X 2 - Wijbren Francen
3538 X 5 - Marijke van Laer
3539 X ½ - Jan Allerts
3540 X ½ - Jacob Schuijlenborg

3541 X 1 - Gerben Ates
3542 X 2 - Lolcke Allerts
3543 X 1 - Hessel Dircks

3544 X 2 - Willem Jansen
3545 X 1 - Sije Sijbes
3546 X ½ - Itie Dircks
------------------------- 42½
3547 X 1 - Tibele Jacobs
3548 X 1 - Douue Upkes
3549 X 1 - Pijter Joannes
3550 X ½ - Hans Lingevelt
3551 X 3 - Jan Eijlarts
3552 X 1 - Æsge Hemmes
3553 X 1 - Jorijt Sijes
3554 X 2 - dr. Van Winsum wed.
3555 X 3 - dr. Theotardi #1405

3556 X 1 - Wisse Francen
3557 X 1 - Huijg Lieuwes
3558 X 0 - Pijter Severijns N.B.

3559 X ½ - Joannes Pijters
3560 X 2 - Arent Hettes
3561 X 1 - Hotse Keimpes
3562 X 1 - Fonger Lovius

3563 X 1 - Dirck Aerns
3564 X ½ - Jan Jansen van Coeverden

3565 X ½ - Maijcke Tjamckes
3566 X ½ - Lijsbet Ruijrds
3567 X ½ - Arjaentie Jacobs
3568 X ½ - Antie Dircks

3569 X ½ - Jelte Jans
3570 X ½ - Jan soldaet

------------------------- 24½
3571 X 1 - Wijbe Wijbrens
3572 X ½ - Jancke Jacobs
3573 X ½ - Pijtie Tomas
3574 X ½ - Poulus Gerrits
3575 X ½ - Antie Auckes
3576 X ½ - Jan Jansen Olij
3577 X 1 - Pope Hessels
3578 X ½ - Hendrik Daniels wed.
3579 X ½ - Lourens Pijters
3580 X 1 - Tieerd Pijters
3581 X 2 - Claes Riencx
3582 X 1 - Jacob Andries
3583 X 2 - Sasker Willems wed.
3584 X 2 - Jelle Pijters
3585 X 1 - Folckert Gabes
3586 X 1 - Hebbe Ruyrds
3587 X 1 - Set Beijermoer
3588 X ½ - Arent Hasecamp
3589 X ½ - Jan van der Wouwer

3590 X ½ - Gerrit Dircks
3591 X 1 - Rienck Ædes
3592 X ½ - Antie Jeppes
3593 X ½ - Steven Pijters
3594 X 1 - Freerck Innes
3595 X 1 - Romcke Dircks

------------------------- 22
3596 X 1 - Tierck Broers
3597 X 2 - Focke Broers
3598 X ½ - Jacob Hendrix
3599 X 1 - Jan Brinck
3600 X 1 - Rienck Hansens
3601 X 1 - Jan Jansen

In de Steeg

3602 X 1 - Aucke Jacobs
3603 X 2 - Alef Jansen
3604 X 1 - Joost Joosten
3605 X 1 - Sijmen Auckes
3606 X ½ - Christoffel Jans
3607 X ½ - Christina Jans
3608 X 1 - Jan Molenmaker knegt
3609 X ½ - Jan Huijberts
3610 X ½ - Teuntie Andries
3611 X 1 - Jackle Hiddes
3612 X ½ - Cornelis Saekes

3613 X 2 - Rinse Siercx
3614 X ½ - Pijter Kelder
3615 X ½ - Janneke Dircks
3616 X 1 - Grietie en Leenk, vrijsters
3617 X ½ - Hans Alefs Heist
------------------------- 21 [= 20]
3618 X 1 - Gossuinus Heringa, ledig

Cambuur

3619 X ½ - Pijter Annius
3620 X ½ - Jan Lijbaer
3621 X ½ - Sioertie Annes
3622 X 3 - Dirck Feddes
3623 X 9 - dhr. Unckel
3624 X ½ - Harmen Jansen
3625 X 2 - Claes Bauckes
3626 X 2 - Jilles Jacobs
3627 X 2 - Ruijrd Harings
3628 X 2 - Teecke Pijters
3629 X 1 - Oeds Rinses
3630 X 2 - Gerrit Nannes
3631 X 2 - Beern Cornelis
3632 X 1 - Lammert Cornelis

Wijlaerster terp

3633 X 2 - Sybren Broers
3634 X 2 - Douue Sijtses
3635 X 1½ - Pijter Pyters
3636 X 2 - Jacob Jans
3637 X 2 - Jan Arriens
3638 X 2 - Hendrik Hendrix
------------------------- 40½

Schilcampen

3639 X 1 - Sybe Beerns[?]
3640 X ½ - Auckjen Harmens
3641 X 1 - Boote Jans
3642 X 1 - Cornelis
3643 X 1 - Jacob Eijtses[?]
3644 X 1 - Goijckjen Feddes
3645 X ½ - Sjouck Jans
3646 X 1 - Aucke Haijes wed.

3647 X 2 - Sijmen Tiercx
3648 X 2 - Hidde Sioerds
3649 X 1 - Harmen Hendrix
3650 X 1 - Fecke Pyters
3651 X 1 - Hendrick Fockes
3652 X ½ - Joannes Sipkes
3653 X ½ - Tomas Joosten
3654 X ½ - Dirck Jansen
3655 X ½ - Willemcke Halbes
3656 X 2 - Fonger Jaens
3657 X 2 - Joannes Jans

Kleijenborg[?]

3658 X 1 - Harmen Lolckes
3659 X 1 - Oege Sipkes
------------------------- 22
3660 X 1 - Dirck Fechtens
3661 X 1 - Jetske Iges
3662 X 4 - Gosling Sijbrens

Op de Polle

3663 X 1 - Bartel Doedes
3664 X 2 - Sensen Alefs
3665 X 2 - Joannes Francen
3666 X 2 - Idske Ages

Achter de Hoven

3667 X 1 - Borsien Gerbens
3668 X 1 - Claes Pijters
3669 X 1 - Claes Idses
3670 X 4 - dr. Bolten
3671 X 2 - Syeds Teeckes
3672 X 1 - Sijbren Goslings
3673 X 1 - Rintie Iges
3674 X 1 - Harmen Gerbens
3675 X 1 - exr. Wijbinga egen[ar]
3676 X ½ - Aeltie Saeckes
3677 X 4 - Gerrit Luijtiens
3678 X 1 - Hendrik Conter
3679 X 1 - Boudewijn van Nijs
3680 X 1 - Oeble Jans
------------------------- 33½
3681 X ½ - Jacob Siacus
3682 X 1 - Oeble Jacobs

3683 X [0] - Isaac Renout
3684 X 2 - Pijter van Heuvel
3685 X 1 - monsr. Nijtveen
3686 X 1 - Jacob Saskers
3687 X 1 - Ide Geerts

3688 X 2 - Aucke Klasen
3689 X 2 - Marten Pijters Nieuwerk

3690 X 1 - Marten Jacobs wed.
3691 X 2 - Marten Pyters
3692 X 3 - Rintie Tamboeser
3693 X 1 - burgemr. Crans
3694 X 3 - Joannes Pierson
3695 X 1 - dhr. Jorritsma
3696 X 3 - schepen Duijff wed.
3697 X 4 - dhr. Paen #1508
3698 X 1 - hopman Van der Leij
3699 X 2 - Gerrit Oosing
3700 X 2 - Marten Jelles
3701 X 3 - Marten Sijbrens
3702 X 1 - Jan Rinses
------------------------- 37½
3703 X 2 - schr. P. Backer wed.
3704 X 1 - vroedsman De Haen
3705 X 3 - Claes Siercx
3706 X 1 - Jan Wijbrens
3707 X 0 - Frans Johaens N.B.
3708 X 1½ - Douue Sijmens
3709 X 2 - Pabe Seerps
3710 X 1 - Pijter Jansen
3711 X 6 - Joannes Boneval
3712 X 2 - Feycke Scholl

Gragtswal

3713 X 3/2 - Harmen Allerts N.B.
3714 X 1 - Reijnier van Gelder
3715 X 1 - Dirck Mosselman
3716 X 3 - Isaac Hanenborg #1496
3717 X ½ - Lucas Hettes
3718 X 5 - Godefridus Heistercamp
3719 X 3 - deurwr. Hessel Knijff #1497
3720 X 3 - dr. Piersma #1498
3721 X 4 - Antie Ides
3722 X 6 - Joannes Hanenborg
3723 X 6 - Harmen Synes
3724 X 1 - Tiebbe Tieerds #1500
------------------------- 54½
3725 X 1 - Heert Jans
3726 X 1 - Douue Heringa hof
3727 X 1 - capt. De Vries wed.
3728 X 2 - Pijter Martens
3729 X 2 - Pijter Eelckes
3730 X 4 - Antoni de Graef wed.
3731 X 2 - Manuel Marant
3732 X 4 - Joannes Hoek
3733 X 5 - dhr. Viersen wed. #1501-1502
3734 X 2 - Rintie Rinses #1503
3735 X 4 - juffr. Van der Haer #1504
3736 X 1 - Albert Schulting
3737 X 1 - Cornelis Gerbens
3738 X ½ - Jan Willems
3739 X 4 - dhr. Verrutius #1505
3740 X 2 - Ipe Joannes
3741 X 1 - Jacob Sijnes
3742 X 1 - Jan Karsten
3743 X 2½ - Ige Douues
3744 X 2 - Jacob Mellis
3745 X 2 - Oege Murcks
3746 X ½ - Andries Doeckes
------------------------- 45½
3747 X 2 - Jacob Wint

Suijdcant Vliet

3748 X 2 - Jan Jarichs
3749 X 3 - Frans Jansen
3750 X 1 - Jancke Isses
3751 X 2 - Greolt Sijtses
3752 X 1½ - Joannes Ruijrds
3753 X 1 - Claes Minses
3754 X ½ - Geercke Teeckes

3755 X ½ - Feddrick Pijters
3756 X 2 - Lippe Teeckes
3757 X 1 - Stoffel Piepmaker
3758 X 2 - Gerrit Sickes
3759 X 1 - Jan Freerx wed.
3760 X 1 - Douue Jansen
3761 X 1 - Jan Pijters
3762 X 3 - Broer Eijberts
3763 X 3 - Hendrik Adams
3764 X 1 - Hoijte Rienx wed.
3765 X 3 - Tijs Beijns
3766 X 2 - Fredrick Luijrds
3767 X 1½ - Taabe Willems wed.
------------------------- 35
3768 X 1 - Sijtse Fockes
3769 X ½ - Aernt Willems
3770 X ½ - Taebe Freerx

3771 X 2 - Claes Pyters
3772 X 1 - Pijter Jansen
3773 X 1 - Rienck Fockes
3774 X 1 - Syeds Wijbrens
3775 X ½ - Antie Jouckes
3776 X 1 - Romcke Annes
3777 X 1 - Roelef Pijters
3778 X ½ - Geertruit Nicolaij

3779 X 1 - Ebbe Eelckes wed.
3780 X 3 - Cornelis Betlem
3781 X 1 - Pijtie Folckers
3782 X 2 - Gerrit van Nepen
3783 X 1 - Roucke Sijmens
3784 X 2 - Allert Piebes

3785 X 1½ - Oene Harckes
3786 X 1½ - Tijs Joannes

3787 X 1 - Willem Huijberts
3788 X 1 - Homme Cornelis
3789 X ½ - Hendrik Lats

------------------------- 25½

In de Steeg

3790 X 1 - Aeltie Douues en suster
3791 X ½ - Willem Lex
3792 X 3 - Jacob Klasen
3793 X ½ - Outger Gerbens
3794 X 1 - Antie Willems
3795 X 2 - Gellof Pyters

In de Steeg

3796 X ½ - Hendrickjen Gerrits
3797 X ½ - Acke Cornelis
3798 X ½ - Warner Everts
3799 X ½ - Tierck Uijlckes
3800 X 1 - Rein Jans wed.
3801 X 1 - Gatse Jennis


In de Steeg

3802 X ½ - Fredrick Roelant
3803 X ½ - Jancke Harmens
3804 X 2 - Willem Jilles wed.
3805 X 1 - Claes Dircks
3806 X 1 - Wijtse Reijners
3807 X 2 - Jancke Gerrits
3808 X 1 - Tietske Jans
3809 X 1 - Jan Jansen Pannebacker[?]
3810 X 1 - Feycke Aelties
3811 X 2½ - Abram Moselijn
------------------------- 24½
3812 X 1 - Jantie Isbrands
3813 X ½ - Wybe Jeltes
3814 X 1 - Harmen Jacobs
3815 X 1 - Trijntie Harings

3816 X 1 - Popke Ruijrds
3817 X 1 - Cornelis Sijtses
3818 X ½ - Micchiel de Derde
3819 X 1 - Jan Rienx
3820 X 1 - Sipke Riencks

3821 X 1 - Eijse Lenerts
3822 X 1 - Pijter Iges
3823 X ½ - Luur Meijer
3824 X ½ - Magleen Hansens
3825 X 2 - Gosling Abes
3826 X 1 - Sijmen Dircks
3827 X 1 - Marten Klases
3828 X 5 - Antie Luijtiens
3829 X 1 - Sijbren Roijmers [Reijmers?]
3830 X 1 - Schelte Scheltes

3831 X 2 - Tiete Rienx wed.
3832 X 1 - Tietse Harmens
3833 X ½ - Adam Modal

3834 X 2 - Sijne Ruijrds wed.
------------------------- 27½
3835 X 2 - Evert Klasen
3836 X 2 - Claes Andries
3837 X 2 - Sijbren Harings
3838 X 2 - Eelcke Eebbes
3839 X 1 - Claes Sijbes
3840 X ½ - Trijntie Jelles

3841 X 2 - Antoni Marsian
3842 X 1 - Folckert Sijbes
3843 X 2 - Pijter Jonas wed.
3844 X 1 - Anne Isbrands
3845 X 1 - Andries Melles
3846 X 1 - Gosse Jans

3847 X 3 - Rinse Jansen
3848 X 3 - Claes Karsten #1507
3849 X 2 - Wobbe Gerbens
3850 X 1 - Pijter Jurriens
3851 X 1 - Schelte Scheltes d' oude
3852 X 1 - Pijter Klasen

Noordcant Vliet

3853 X 1 - Inne Jochems
3854 X 1 - Pier Pijters
3855 X 3 - Schelte Schelte d' jonge
3856 X 2 - Joannes Hoeck
3857 X 2 - Wijtse Aenes
------------------------- 37½
3858 X 2 - Jan Bastiaens
3859 X ½ - Willem Sipkes
3860 X 1 - Eebe Klasen
3861 X ½ - Isbrand Ages

Steeg

3862 X 1 - Jan Jansen
3863 X 1 - Micchel Pijters
3864 X ½ - Cornelis Theunis
3865 X 1 - Beern Caspers
3866 X ½ - Romckjen Jans
3867 X 1 - Nanne Klasen wed.
3868 X ½ - Lucas Alefs
3869 X 1 - Rienck Hausma
3870 X ½ - Willem Lintholts wed.
3871 X 2 - Hidde Sioerds
3872 X ½ - Pijter Hoijtes wed.
3873 X 1 - Hendrick Andries
3874 X ½ - Coert Hoijtes
3875 X ½ - Eelco Jacobs
3876 X 1 - Claes Lourens
3877 X 1 - Jacob Harmens
3878 X ½ - Pijter Cornelis
3879 X 2 - Sijbren Auckes wed.
------------------------- 20
3880 X 2 - Hein Cornelis
3881 X ½ - Hendrik Hendrix
3882 X ½ - Roelef Gerbens
3883 X ½ - Cornelis Jacobs
3884 X 1 - Tæde Jans
3885 X 1 - Claes Karsten, ledig
3886 X ½ - Joannes Polac
3887 X [0] - twe armekamers
3888 X 1 - Wybe Klasen
3889 X ½ - Andries Hendrix
3890 X 1 - Tieerd Doeckes
3891 X 1 - Wopke Wopkes
3892 X 1 - Jeppe Joannis
3893 X 1 - Allert Martens

3894 X 2 - Nanne Harmens

Op 't Waltje

3895 X 1 - Harmen Marten
3896 X ½ - Cornelis Jongman wed.
3897 X 1 - Trijntie Bastiaens
3898 X 1 - Pijter Ringers wed.
3899 X ½ - Symen Doytses
3900 X ½ - Jan Joannis

3901 X 1 - Eeltie Lieuwes
------------------------- 19
3902 X ½ - Hendrik van Dael
3903 X ½ - Jacob Dircks
3904 X 1 - David Bartels
3905 X 1 - Tjalcke Eyses
3906 X 2 - Albert Jans wed.
3907 X 2 - Roelef Annes
3908 X 1 - Claes Jansen
3909 X 1 - Pijter Alberts
3910 X 1 - Meijnert Wouters

3911 X 1 - Gerrit Jacobs
3912 X 1 - Marijcke Huijberts
3913 X 1 - Albert Beuwes
3914 X 1 - Jan Freerx
3915 X 2 - Sioerd Jacobs
3916 X [0] - drie armekamers
3917 X 1 - Tæde Symens
3918 X ½ - Abraham soldaet
3919 X 1 - Jan Oeges
3920 X 1 - Lieuwe Hessels
3921 X ½ - Grietie Louws
3922 X 1 - Jan Jacobs wed.
3923 X 1 - Jan Sioerds
------------------------- 22
3924 X 1 - Beern Sioerds
3925 X 1 - Sijeds Heers
3926 X ½ - Rixtie Dircks
3927 X ½ - Pijter Dircks
3928 X ½ - Pyter Fonck

3929 X ½ - Oeble Joannes
3930 X ½ - Brecht Ruijrds
3931 X 2 - Claes Sents

In de Steeg

3932 X ½ - Jan Gellofs
3933 X ½ - Lysbert Abes
3934 X [0] - armekamers

3935 X 1 - Rinske Sioerds
3936 X ½ - Sicke IJles
3937 X 1 - Aernt Eijts
3938 X 1 - Jacob Pijters

3939 X 1 - Claes Pijters
3940 X 1 - Tieerd Klasen

3941 X 3 - Focke Pyters
3942 X 2 - Pytie Sijbes
3943 X ½ - Harcke Louws
3944 X ½ - Jelmer Sijtses
------------------------- 19
3945 X ½ - Trijntie Sijbrens
3946 X 1 - Antie Tiercx
3947 X ½ - Jacob Klasen
3948 X ½ - Hendrik Theunis
3949 X 1 - Sijbout Harmens
3950 X 1 - Pyter Klasen
3951 X 1 - Jaan Metselaer knegt
3952 X ½ - Hans Hendrix
3953 X 1 - Ringer Buwes
3954 X 1 - Bouwe Wouters
3955 X 1 - Albert Bouues

3956 X 2 - Marten Freerx
3957 X 1 - Claes Auckes
3958 X 1 - Lieuwe Jans
3959 X ½ - Lucas Jacobs
3960 X 1 - Age Hendrix

3961 X 1 - Doeye Pyters
3962 X 2 - Hoijte Sijtses
3963 X 1 - Pijter Freerx
3964 X 2 - Jan Everts

3965 X 1 - Gerrit Jansen
3966 X ½ - Jacob Pijters
------------------------- 22
3967 X ½ - Jan Pyters
3968 X ½ - Grietie Nannes
3969 X ½ - David Symons
3970 X ½ - Feddrick Pijters

3971 X 3 - Claes Lieuwes
3972 X ½ - Joannes Vegelin
3973 X 1 - Allert Piebes egen[ar]
3974 X ½ - Evert Minnes

3975 X 3 - Hein Klasen
3976 X 3 - Pyter Feyckes
3977 X 3 - Symon Symons
3978 X 1 - Bouue Tieerds
3979 X 1 - Pijter Teijes
3980 X 1 - Neeltie Beerns
3981 X 3 - Lieuwe Ottes
3982 X ½ - Arent soldaet
3983 X ½ - Geyske, een wed.
3984 X ½ - Roelef Hendrix
3985 X ½ - Sijmon La Croij

3986 X 2 - Uijlcke Wytses wed.
3987 X 1 - Lieuwe Douues
------------------------- 27
3988 X 1 - Pyter Francen wed.
3989 X 1 - Antie Allerts
3990 X 1 - Ruijrd Sijnes
3991 X 2 - Allert Sickes
3992 X 1 - Luijlof Jansen

In de Steeg

3993 X 1 - Willem Hamerstein
3994 X ½ - Hendrick Joosten
3995 X 1 - Reijner Klasen
3996 X 1 - Hans Jans Schuijtevarer
3997 X 1 - Baucke Sijtses
3998 X ½ - Beern Elders
3999 X 1½ - Bernardus Huijsum
4000 X ½ - Lammert Harmens
4001 X 1 - Antie Lammerts
4002 X 2 - Ruijrd Jans
4003 X 2 - Arrien Willems
4004 X 2 - Engbert Harmens
4005 X 1 - Sijbren Siouckes
4006 X 1 - Willem Lenerts

4007 X 2 - Claes Hartmans
4008 X 4 - Jurrien Lammerts
------------------------- 28
4009 X 1 - Wijtske Douues
4010 X ½ - Tryntie Pijters
4011 X 3 - Teecke Harmens
4012 X 2 - Symen Klasen

In de Steeg

4013 X 1 - Tomas Jetses
4014 X ½ - Pijter Tietes
4015 X ½ - Jan Hendrix
4016 X ½ - Jan Pijters wed.
4017 X ½ - Hessel Jansen
4018 X 1 - Joannes Siercx
4019 X 1 - Hendrick Douues
4020 X 2 - Pijter van Campen
4021 X 1 - Seeckele Murcx
4022 X 1 - Pijter Harmens
4023 X ½ - Joucke Wijbes

4024 X 2 - Gerrit Foppes
4025 X 4 - Douue Pijters wed.
4026 X ½ - Arien Jans
4027 X ½ - Lucke Esges
4028 X ½ - Dirck Ruijrds
4029 X ½ - Age Reijners
------------------------- 24
4030 X ½ - Iske Jans
4031 X ½ - Frans Schijvendecker
4032 X 1 - Jan Hendrix

4033 X ½ - Willem Klasen
4034 X 1 - Lieuwe Isbrands
4035 X 2 - Ate Hendricx
4036 X 1 - Rienck Sijtses
4037 X 1 - Claes Rienx
4038 X 1 - Jacob Raven
4039 X 1 - Meijnert Jacobs

4040 X 1 - Meynert Meyners
4041 X ½ - Maijcke Foppes

4042 X 2 - Hijlcke Harmens
4043 X ½ - Antoni Jacobs
4044 X 1 - Roelef Bontes

4045 X 1½ - Biense Joannes wed.
4046 X 1 - Jacob Jansen

4047 X 1 - Willem Jansen
4048 X 1 - Gerrit Willems
4049 X 1 - Sijbren Klasen

4050 X 1 - Jetse Sijtses
4051 X 3 - Pijter Feddrix
------------------------- 24
4052 X 2 - Wisse Pyters
4053 X ½ - Daniel Hansens
4054 X 1 - Hijlcke Rienx
4055 X 1 - Sioerd Gerlofs
4056 X ½ - Bouue Douues
4057 X 1 - Douue Upkes egen[ar]

4058 X 2 - Sijtse Pyters
4059 X 1 - Jacob Ipkes
4060 X 3 - Abraham Sijbes

4061 X 1 - Marten Klasen
4062 X 2 - Jenine Klasen
4063 X 2 - Beern Jansen
4064 X 2 - Willem Arrjens

4065 X 1 - Jan Hessels
4066 X 2 - Gosse Willems
4067 X 1 - Jan Everts

4068 X 3 - Jacobus Koelman
4069 X 1½ - Freerck Gerrits
4070 X 1½ - Cornelis Gerrits

4071 X 4 - Joucke Sjannes
4072 X 1 - Lubbert Hendrix
4073 X 1 - Tambuser wed.
------------------------- 35
4074 X ½ - Pyter Bander
4075 X 1 - Hans Colle
4076 X 1 - Tammerus Poutsma
4077 X ½ - Anna Murcks
4078 X 2 - Gerrit Bodensdijk
4079 X 2 - Janneke Joosten
4080 X 2 - lt. Bonavontuur vrouw
4081 X 1 - schepen Faber
------------------------- 10 ------------------------- 848
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d
<

b
u
i
t
e
n

d
e

s
t
a
d

De bate staet van de beschrivinge van de schoorstien voor den jaare 1698 op 1 maij ingegaen

Espels
Hoecksteede[!] - 521 S.
Haringa - 563
Huidecoper 746
Wielinga - 581
Nanninga - 775
dr. Hupe - 923
V. Leij - 635
Subaagh - 545
Faaber - 805
Feenena[!] 583
------------------------- 6679
juridixie - 850
som[m]a: 7529

tot 3 gulden jeder scorstien bedragende som[m]a 22.587-0-0

Daerteegens de uitgave
aen 't lant betaelt - 17.351-19-3
voor beschrivinge - 100- 0-0
roepers; tromslaen - 24- 2-0
voor 2 rollen tot de resten 1- 4-0
collect.penningen - 956- 0-0
resten insolvint - 261- 0-0
resten toegoede - 3206-12-0
------------------------- 21900-17-3
rest [22.587-0-0 - 21900-17-3 =] 686- 2-13

Maer bij de aftreck ontvangen 691-10-0
9 april 1700

[Onno Hellinga: De ferpachterij dy't hjirûnder folget hat neffens my neat te krijen mei it skoarstienjild. Allinnich is it opfallend dat it bedrag dêr't Steindam foar pachte hat, gelyk is oan it bedrach dat as skoarstienjild oan it lân ôfdroegen is. It is nammers ek opfallend dat yn it skoarstienregister gjin Sideriussen foarkomme, wylst se yn 1697 en 1701 wol yn Ljouwert wennen. Hoe sit soks mei de oare twa belestingpachters?]

De paght kost de som[m]a 30422-0-0

Door de kollectueer betaelt jeder apart

drse. Steindam - 17351-19-3 [= bedrag aan land betaald!]
Epo Scheverstein - 10587- 8-3
Siderius - 2100- 0-0
------------------------- 30039- 7-6
[drse. Steindam = juffr. dr. Henricus Theodorus Steindam: Geyske Gerryts]

Dit per memory bij mij ontvangen bij affreeckeninge ten proffitte p[er] companie:
van drse. Steindam 691-10-0
Epo Scheverstein 7- 5-5
Sico Siderius - 7- 1-12
------------------------- som[m]a - 695-17-1[!]

>> begin>> begin