>> HOMEpage

Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland - studenten ca. 1380 - 1650

Bron: pdf-bestand
Internetuitgave in deels sorteerbare tabel: M.H.H. Engels, mei 2024
N.B. Pagina (3 MB) pas geheel geladen wanneer kolomtitels onderstreept zijn!
Sorteren duurt enkele seconden: kolomtitel kleurt even rood en krijgt vervolgens rode pijl voor sorteervolgorde of
Meervoudig sorteren, bijvoorbeeld Löwen (= Leuven) chronologisch: eerst kolom Immatriculatie (= inschrijfdatum) sorteren en daarna pas kolom Universiteit!

1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits; maar Genève i.p.v. Genf) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vóór studie
6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio
9: datum immatriculatie (jaarmaanddag) 10: studierichting
11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader
16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum
20: varia 21: diversen 22: literatuur
Zoek in het onderstaande m.b.v. Ctrl+F

In honorem Doctoris Samme Zijlstra p.m.
Correcties voorbehouden: o.a. accenten en sortering op voornaam

1:
DocNr
2:
UNIVERSITEIT
3:
FAMILIENAAM
4: VOORNAMEN 5: beroep vóór studie - 6: sociale herkomst - 7: geboorteplaats - 8: regio9: IMMATRICULATIEdatum - 10: Studie - 11: Geboortejaar - 12: Bronnen- 13: Moeder - 14: Vader 15: Beroep vader - 16: Huwelijk(en) - 17: Kind(eren) - 18: Beroep na studie - 19: Sterfdatum -
20: Varia - 21: Diversen - 22: Literatuur
09506 Löwen Aa van der Jacobus 6: dives 7: Groningen 16420121 12: MULO V 402431
00938 Franeker Abbas Henricus 7: Leeuwarden 16400421 10: Phil 12: AAF no 3662 14: G. Abbas 15: proviandmeester 16: Regina van Swart Anna ter Braeck 18: proviandmeester Langakkerschans 21: Johannes Abbas van Amsterdam x Tietie Rhala genoemd in het interlocutair sententieboek van Tietjerksteradeel, maart 1630 161; RAF Familiearch Sminia 410 22: Vr mededeling A. Hoft, Appingedam
02616 Groningen Abbema Florentius 7: Leeuwarden 8: Frisius 16200520 12: AAG 9 21: bezoekt gymnasium te Bremen, 1619 (Becker, Studenten 51)
00278 Franeker Abbema Florentius 6: Alumnus patriae 7: Leeuwarden 16160222 10: Theol 11: 1598 ca 12: AAF no 1572 13: Geeske Fransdr van Bolsward 14: Sachaeus (Sake) Abbema 15: deurwaarder van gedeputeerde staten 16: Maycke Jansdr Ravens (1622) 17: Sachaeus, notaris en schepen van Leeuwarden 18: 1622-1644 predikant te Wirdum 19: 1644 jan 21: schreef Theses theologicae de bonis operis (1617) 22: RAF FG 967, Copieën elders 6219; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 8182; Col Kalma
08849 Löwen Abbema (Abbania) Floris 8: Frisius 15541100 12: MULO IV 50344 13: Rienckje Jelmera Baringa 14: Sipke Abbema 15: 1544-1553 olderman te Sneek 16: N. Alof Sakesdr Alema Wyts Jorritsdr Wiarda? 17: Sipke Sake Rientgen 19: 1579 ca 21: bezit Abbema state te Kollum; woont te Leeuwarden; Tiepcke Abbinga (broer) in de rentmeestersrekeningen 1561-1562 f 24 22: RAF Rentmeestersrekeningen 1561-1562 f 24; RAF FG 962, 967; Napjus, 91
01088 Franeker Abbema Franciscus 7: Leeuwarden 16440223 10: Phil 12: AAF no 4166
01016 Franeker Abbema Hermannus 7: Leeuwarden 16420504 10: Phil 12: AAF no 3919 18: 1647 advocaat Hof 20: 1646 21/12 Dr iur (PAF 29) 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 73
01282 Franeker Abbema Rombertus 7: Franeker 8: Frisius 16480329 10: Phil 12: AAF no 4686
04299 Leiden Abbema Stephanus, Bocatii 7: Leeuwarden 16050517 10: Iur 11: 1585 ca 12: AAL 78 13: Frou Watzesdr 14: Bocco Abbema 15: deurwaarder Hof 18: 1611 advocaat Hof 21: Dr 22: Vrije Fries 46 242; RAF Hof van Fr MMM f 73; RAF Grafschriften Leeuwarden
06842 Marburg/Lahn Abbena Gerlacus 8: Frisius orient 16050430 12: CSM IV 2
09605 Erfurt Abbinga (Abenge) Wibrandus 8: Frisius 14130000 12: MUER I 989
11443 Löwen Abbodis Albertus 7: Bolsward 14710713 10: Art 12: MULO II 25295 20: Un Albertus de Bolzwardia est cité dans les procesverbaux de l'universite avec le titre de magister en 1468
01215 Franeker Abbringe (Abbing) Albertus 7: Groningen 16460930 10: Iur 12: AAF no 4531
03478 Groningen Abbringe (Abbring) Albertus, Georgii 7: Groningen 16410208 10: Phil 11: 17 12: AAG 43 16: Tietjen Wilkesdr Wilkens (1656) 22: GAG klapper DTB
08404 Löwen Abbringe (Abbrinck) Hermannus 6: dives 7: Groningen 8: Trai d 15060227 12: MULO III 308180 17: Johannes 18: 1523 vicaris Maartenskerk te Groningen 1528 deken van Drenthe 1548 syndicus en secretaris van de stad Groningen 21: Dr, neemt deel aan het godsdienstgesprek te Groningen in 1523; trad vaak op als stadsadvocaat 22: Wolfs, Religionsgespraech 28; Gron Volksalmanak 1978-1979 93, 103; Alma; GAG PK regest 690; Eppens, Kroniek II 8081
07472 Rostock Abeli Christophorus 8: Frisius orient 16170900 12: MUR III 27
09426 Löwen Abeli (Ebele) Eduardus 8: Stellingwerf 15310614 12: MULO IV 5659 21: zoon van Lyckle Ebeles, grietman te (West)stellingwerf en Schoterland x Johanna? 22: Gen Jierboekje 1989 70
12105 Löwen Abeli Edzardus 7: Bolsward 15750326 12: Vigliana 116 14: Sytze Abbes 19: 1590 p 20: alumnus collegii Viglii, keert in 1578 naar Friesland terug 22: Vigliana 121
02635 Groningen Abeli (Abelis) Everardus 8: Westerwolde 16201119 10: Phil 12: AAG 10 13: Geeske Abels uit Vlagtwedde 14: Abel Geerts 15: tapper 16: Hendrikje Johannesd Emmen (1627) 17: Jantje x Jacob Simons Oostervelt Abel x Engel Broers 18: 1627 boer te Vlagtwedde 21: is in 1624 weer in Westerwolde 22: Schuitema Meijer, Ter Apel 47; Westerwolde VIII (1987) 19
08342 Löwen Abeli (Abelis) Eysso 7: Groningen 15210821 10: Leg 12: MULO III 652121
11026 Helmstadt Abeli Fredericus 7: Hagen 8: Frisius [orient] 16220104 12: AAHt 290133
09984 Wittenberg Abeli Leo 7: Equart 8: Omlandus Frisius 15910400 12: MUW II 380 13: Froucke Louwens 14: Abel Eppens 16: Maria 18: 1595 predikant te Loppersum 19: 1611 21: zwager van ds Lambertus Werumeus van Wittewierum 22: Duinkerken I 3
01695 Franeker Abeli Sixtus 7: Equart 8: Omlandus 15970521 10: Theol, Art 11: 1565 ca 12: AAF no 442 13: Froucke Louwens 14: Abel Eppens 15: boer en kroniekschrijver 16: Aafke Gisberti Ens 17: Abelus 18: 1601- 1605 predikant te Ezinge en Saaksum 19: 1605 22: Duinkerken I, 3
07462 Rostock Abeli Tycho 7: Hagen 8: Frisius [orient] 16150500 12: MUR III 17
04046 Helmstadt Abeli (Abelis) Tycho (Dico) 7: Hagen 8: Frisius [orient] 16120411 12: AAHt 221117
09565 Erfurt Aben Johannes, Jerre, Hennynghe (Henningii) fil 13990000 12: MUER I 552
03565 Groningen Abernethie Georgius 7: Groningen 16430416 10: Phil 12: AAG 47
01220 Franeker Abernethie Gregorius 7: Groningen 16461124 10: Phil 12: AAF no 4543
07200 Rostock Abiconis Sybrandus 7: Aurich 14750603 12: MUR I 192
05072 Köln Abinckweer de Albertus 6: dominus 8: [Frisius orient?] 14851210 10: Iur can 12: AAK II 185103 18: 1478-1493 commandeur klooster Abbingwehr 20: Abbingwehr was een Johannieterklooster in Oostfriesland, de kerk ervan werd in 1530 afgebroken (Jahrbuch Emden 1963 121) 22: Jahrbuch Emden 1960 20
06880 Marburg/Lahn Abrahami Baldewinus 7: Kniphusen 8: Frisius [orient] 16131012 12: CSM IV 73
02346 Heidelberg Abrahami Balduinus 8: Frisius [orient] 16140427 12: MUH II 26832
03789 Groningen Abrahami Gerhardus 8: Frisius orient 16490119 12: AAG 59
11694 Rostock Achlen van Antonius 15460600 12: MUR II 112 16: Alida Vogels 17: Rolandus 22: RAF FG 965
12265 Padua Achlen Igram 8: Brabantus 15560000 10: Iur 12: tp no 39 13: Aleydt Vogels 14: Anthonis van Achlen 15: schepen van Den Bosch 16: Meintje van Hoytama, nicht van Viglius 18: 1570-1578 president Hof van Friesland 1598 president Grote Raad van Mechelen 19: 1604 okt 22: Den Tex, Studenten 58
11296 Löwen Achlen (Achelen) Rolandus 7: Den Bosch 15662808 12: MULO IV 714206 13: Alida Vogels 14: Antonius van Achlen 16: Womck Mockema d.v. Julius en Lisk Heringa 17: Alegonda x Carolus Richardis van Unia 18: 1572-1576 grietman van Dantumadeel, 1573 dijkgraaf 1576-1577 grietman van Hennaarderadeel 19: 1611 aug te Antwerpen, begraven te Ferwerd 21: neef van Igram van Achlen; bewoont in 1578 Cammingastate en betaalt te Ferwerd 12 cg personele impositie; spaansgezind, in 1580 verbannen, keert later terug en woont in 1590 te Metslawier 22: NNBW X 7; RAF Doodboek; RAF FG 965; Van der Meer, Boarnen 180
06586 Köln Achlen Volckardus 7: Leeuwarden 15791219 10: Iur 12: AAK IV 120106 13: Mints van Hoytema 14: Igram van Achlen 15: raadsheer Hof van Friesland 16: NN 17: Catharina 18: advocaat; 1600 lid Raad van Brabant 1624 lid geheime Raad 21: Dr iur utr; bezocht school van Leeuwarden en Ath (Henegouwen); verbleef in Keulen 4 jaar bij Sufridus Petrus 22: Stamboek II 13; NNBW VI 8; PB Hs 1181; Vrije Fries II 443
03841 Groningen Ackema Jelto 7: Appingedam 16500403 10: Phil 11: 1630 12: AAG 61 14: Claes Hommes Ackema 15: bouwmeester van Appingedam 16: Tiaduwe Eppodr Sibinga (1659) 18: koopman te Appingedam 19: 1661 sept 22: Feith, Grafschriften 8; RAG klapper DTB
03403 Groningen Ackema Johannes 16380307 10: Phil 12: AAG 37 16: Barbara Wibrandusdr van Aytta, wed Wibrandus Oedtsma 21: bewoont slot Hemrikeind onder Warga 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 92; vr med DJ vd Meer
03811 Groningen Ackema Rembertus 7: Groningen 16490713 11: 1636 12: AAG 60 18: 1662 vaandrig 22: RAG klapper resol GS
02259 Heidelberg Ackema Rembertus 8: Frisius 15661210 11: 1537 12: MUH II 41115 16: Elisabeth Cartzen Taetske Bernardi wed Lambertus Berents (1606) 17: kinderloos 18: 1579-1580 raadsheer van Groningen, 1580 secretaris van de Hoofdmannenkamer 1580-1594 ambtman en secretaris van graaf Johan, drost van Leerordt 1594-1604 secretaris van de hoofdmannenkamer van Groningen 21: Dr; in 1605 in Drenthe gevangen gezet wegens belediging; correspondeert met Agge van Albada 22: Formsma, Ommelander strijd 113; Alma; Gen Jierboekje 1990 5354
00508 Franeker Ackema (Ackama ab) Warmoldus 7: Groningen 16241218 10: Iur 11: 1602 12: AAF no 2181 16: Mechteld Judith Wibrandusdr van Aytta (1626) 17: Machteld Elisabeth x Hayo Hayonis Rinia Margriet x luitenant van Eeck 18: 1641 landdagslid in Friesland voor Idaarderadeel 1650-1652 gezworene te Groningen; 1654 lid Raad van State; 1655-1659 rekenmeester 1659-1660, 1663-1664, 1667-1668 raadsheer; 1661-1662 lid Staten Generaal; 1665-1666 lid gedep staten; 1668-1677 burgemeester of hoofdman 21: bezat in 1672 een vermogen van 65.000 gulden 22: Stamboek II 15; Gron Volksalmanak 1972-1973 53; H.P. Rynja, De Friese geslachten Rynghe, Rinia, Rynja (Tilburg, 1982) 51; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 92; Placaatboek V 463; GAG Regeringsboek; GAG klapper DTB
02936 Groningen Ackema Warmoldus 7: Groningen 16221029 12: AAG 12
04517* Leiden Ackema Warmoldus 7: Groningen 16240722 10: Iur 11: 22 12: AAL 179
05073 Köln Ackerman Johannes 7: Antiqua ecclesia 15211120 10: Art 12: AAK II 84150 21: = Johannes van Oldekerk, in 1561 priester? 22: RF 1561.18
02383 Heidelberg Ackmannus Theodorus 8: Frisius orient 15700916 12: MUH II 57135
02688 Wittenberg Ackom Ludolphus 7: Emden 15380000 12: AAW 171
06151 Köln Ackom (Ackonys) Ludolphus 7: Groningen 14840517 10: Iur 12: AAK II 14675 20: bursa Laurentiana; 1485 15/6 det, 1487 22/3 inc; pauper 21: = mr Ludolphus Auckens, zoon van Auke Auckens, gest 1502?; Ludolphus Ackom uit Emden stud 1538 te Wittenberg 22: Alma
07097 Rostock Ackvelt Theodorus (Tidericus) 7: Workum 14660930 12: MUR I 148
00843 Franeker Acronius Abrahamus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16370512 10: Phil 11: 1617 12: AAF no 3344 13: Heiltje Jans 14: Sixtus Acronius 15: predikant 16: Teunten Liviusdr Harderwijck 18: 1645-1649 predikant te Birdaard en Janum 1650-1656 predikant te Anjum 19: 1656 22: Romein 468, 555; Col Kalma
00141 Franeker Acronius Benedictus, Gellii 16070616 10: Lit 12: AAF no 995 13: Trijn Wesseldr 14: Gellius Benedictus Acronius 15: predikant 16: Neeltje Stockmans 18: 1611-1620 predikant te Exmorra 1620-1646 predikant te Kubaard en Waaxens 19: 1646 mei 22: Stamboek II Nalezing 3; Romein, 292, 305-306; Gen Jierboekje 1986 67
04428 Leiden Acronius Daniel 7: Groningen 16200424 10: Theol 11: 1601 12: AAL 146 14: Johannes Acronius 15: predikant 18: 1625-1631 predikant te Warmenhuizen (N.H.) 22: Stamboek II nalezing 1
00842 Franeker Acronius David 7: Leeuwarden 8: Frisius 16370512 10: Phil 12: AAF no 3343 13: Heilje Jans 14: Sixtus Acronius 16: Tietje Willems Rollema van Bolsward (1644) 17: Sixtus, predikant Heyltje 18: 1643-1658 predikant te Britswerd 1658-1669 predikant te Huizum 19: 1669 21: schreef latijns vers in G. Boetius, De prophetische Duyve II (1664) 22: NNBW IX 4; RAF FG 364; Col Kalma
04585 Leiden Acronius Dominicus 7: Groningen 16280131 11: 1611 12: AAL 207 14: Johannes Acronius 15: professor : predikant 16: Susanna Maria Juliusd van Aitzema 17: Dominicus, kapitein Julius x Bauck Dirksd Velsius 18: preceptor en conrector te Harderwijk 1642 rector te Steenwijk 1647 professor eloquentiae et historiae te Franeker 19: 1656 te Franeker 21: Werken: Historia civitatis (1651) 22: Stamboek II nalezing 12; NNBW IV 11
06667 Marburg/Lahn Acronius Gellius 8: Frisius 15771120 12: CSM III 26 13: Aecht Eernstdr 14: Benedictus Jacobi te Kollum 16: Trijn Wesseldr 17: Benedictus Gellii Wesselus Gellii Sixtus Gellii 18: 1580 bedient beneficie te Tirns 1580-1587 predikant van Wonseradeel 1587-1592 predikant te Franeker; 1592-1615 a te Bozum 19: 1615 a 21: ondertekent mede de brief van de Friese predikanten aan de koningin van Engeland; vooraanstaand figuur in classis; vertrekt uit Franeker wegens het geringe traktement 22: Stamboek II nalezing 3; Romein 49, 228, 273, 355; Gen Jierboekje 1986 67; Telting, Register 298
02012 Franeker Acronius Jacobus, Gellii 16070616 10: Lit 12: AAF no 995 14: Gellius Acronius 15: predikant
04984 Basel Acronius Johannes 8: Frisius 15421010 10: Theol 12: MUB II 2918 18: 1547 professor mathematica te Bazel 1549-1557 professor logica 19: 1564 okt aan de pest 20: 1545 21/10 bac art, 1547 6/7 mag art, 1563 2/5 Dr med 21: leerling van Praedinius; geeft in 1563 diens werken uit 22: R. Thommen, Geschichte der Universitaet Basel (Bazel, 1889) 353; Postma, Viglius 71, Postma, Praedinius 153-154
00324 Franeker Acronius Johannes 7: Grimersum 8: Frisius orient 16170523 10: Phil 12: AAF no 1667 14: Johannes Acronius 15: 1601 predikant o.a. te Groningen : 1614-1617 professor te Franeker 17: Johannes Acronius a Buma Dominicus Acronius a Buma 18: predikant te Velp 1627 predikant te Wageningen 22: Stamboek II nalezing 1
02896 Groningen Acronius Johannes 8: Frisius orient 16160515 12: AAG 4
12381 Orleans Acronius Regnerus 8: Frisius occid 15610823 12: RIDDORL II 357 20: omnium virorum doctorum patronus
12453 Leiden Acronius Ruardus 16401117 10: Theol 12: AAL 319
02029 Franeker Acronius Sixtus 16080420 10: Lit, Theol 11: 1588 12: AAF no 1040 13: Trijn Wesseldr 14: Gellius Benedictus Acronius 15: predikant 17: Abraham Gellius David 18: 1613-1617 predikant te Idaard 1617- 1626 predikant te Hallum 19: 1626 okt 20: sch. Franequerensis 22: Romein 112; Gen Jierboekje 1986 67; Col Kalma
05075 Köln Acronius, Accrum Suffridus 8: Frisius 15520924 10: Iur 12: AAK II 1068121 18: 1561, 1565 secretaris van Wonseradeel 21: of is bedoeld Suffridus Petrus, die in elk geval in 1553 te Leuven studeerde? 22: Sannes, Naamlijst 249; Galama, Tiara 6
09093 Löwen Acronius Suffridus 8: Frisius 15530500 12: MULO IV 47156
02231 Heidelberg Acronius Titus 8: Emderland (ex agro Embd.) 15681000 12: MUH II 49172
11726 Franeker Acronius Wesselus 16120617 10: Lit, Theol 12: AAF no 1353 13: Trijn Wesselsdr 14: Gellius Benedictus Acronius 15: predikant 16: Romkjen Bauckes van Rheen 18: 1618-1624 predikant te Warns en Scharl 1624-1632 predikant te Exmorra en Allingawier 1632-1656 predikant te Harlingen 19: 1656 21: gaf in 1652 een leerrede uit n.a.v. de inwijding van de Westerkerk in 1650 22: Romein 187, 306, 415; Col Kalma
06481 Köln Adama ab Aemilius 7: Franeker 8: Frisius 15590919 10: Art 12: AAK IV 5125 13: His Ruerdts 14: Jetse Doeckles uit Oosterlittens 16: Rijck van Oostzaen, wed Claes Ottes (1571) 18: 1577 volmacht voor Franeker 1573-1582 secretaris van Franekeradeel 1574 burgemeester van Franeker 19: 1586 21: Dr; treedt sinds 1569 op als advocaat voor Nedergerecht Franekeradeel 22: Placaatboek III 1154, 1159; Broos, Vier eeuwen 19; RAF Familiearchief Adema 2; RAF Nedergerecht Franekeradeel, Recesboek
12382 Orleans Adama Aemylius 8: Frisius occid 15650102 12: RIDDORL II 461, 477 20: Dr
01433 Franeker Adama ab Augustinus, Lollius 15890404 10: Med (bij Auletius) 12: AAF no 76 13: Maria van den Driesche 14: Lollius Adama 15: professor Franeker 18: 1600-1602 conrector te Utrecht, 1602-1605 rector te Kampen 1607 arts te Leeuwarden 1608 professor medicijnen te Franeker; 1615 rector magnificus 19: 1616 21: bezocht school van Dordrecht; Med et Phil Dr. 22: NNBW I 18
08003 Rostock Adama ab Augustinus, Lollius 15960101 12: MUR II 254
08810 Löwen Adama Collus(=Lollius?) 8: Frisius 15620500 12: MULO IV 63543
08817 Löwen Adama Ditzo 7: IJsbrechtum 8: Frisius 15440630 12: MULO IV 281113 14: Hero Ditzes van Adama 15: bezat sathe te IJsbrechtum en een prebende namens zijn zoon 16: Ycke Sjoerdsdr 17: Hero Adam 18: 1580 27 febr voor twee jaar aangesteld tot dijkgraaf van Wymbritseradeel assessor van het grietenijgerecht van Wymbritseradeel 19: 1588 aug 21: was reeds twee jaar dijkgraaf bij provisie; ontwierp in 1587 voor de Staten een instructie; wordt in 1585 gemaand zich met de kerk te verenigen 22: Placaatboek IV 133-134; RAF Statenarch S 2a nr 49, RAF Familiearch Adema 2; vr med Ype Brouwers; Kalma, Classisboek Sneek 50
00048 Franeker Adama Epeus, Lollii 7: Franeker 16040812 10: Lit, Med 12: AAF no 823 14: Lollius Epeus Adama 15: professor te Franeker 16: Timentie Claesdr Akeley 18: 1616-1622 rector te Sloten 1622-1631 conrector te Dokkum arts 19: 1641 22: RAF Statenarchief Gf 50 12v; Col Kalma; Sannes, Schoolmeesters Dokkum, handschrift aanwezig op Fryske Akademy
00544 Franeker Adama Jacobus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16260311 10: Theol, Log, Ling orient 12: AAF no 2282 16: Eelckien Wybes 18: 1633-1637 predikant te Korte en Langezwaag 19: 1637 22: Romein 600; Col Kalma
03135 Groningen Adama Jacobus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16300312 10: Theol 12: AAG 23
12259 Leiden Adama Lollius 5: prof logica te Franeker 8: Frisius 15920525 10: Iur 12: Molhuysen, Bronnen I 460 20: Dr iur (honoris causa)
05482 Genève Adama (Adema) Lollius, Epoeus 8: Frisius 15800812 12: LDR 669; II 7; NNBW 1920 De Vries I 53, 105 no 106.
04983 Basel Adama (Adama) Lollius, Epoeus 7: Franeker 8: Frisius occid 15771112 11: 1544 12: MUB II 25235 13: Jesel Lolles Aldehuys 14: Douwe Epo Adama 15: woont op Adama sate te Oosterend 16: Maria van den Driesche 17: Augustinus Epeus 18: 1580 ca. pedagogus 1585 professor filosofie te Franeker 19: 1609 21: bezocht de Maartensschool te Groningen; stud vml in 1561 te Leuven (Collus Adama); in 1592 Dr Iur (h.c.) te Leiden 22: NNBW I 19; vr med SJ van der Meer
01865 Franeker Adama Sibrandus, Sixti 7: Sneek 16030414 10: Phil 12: AAF no 737 14: Sicke Sircxzn Adama 15: in 1580 uitgeweken 22: It Beaken 1969 175
04290 Leiden Adama ab (Adema) Sibrandus, Sixti 16040309 10: Theol 11: 1583 12: AAL 73 14: Sixtus Adama 21: Sixtus Adema ondertekent in 1579 rekest aan Rennenberg tot tekenen van de Unie van Utrecht 22: Placaatboek IV 42
01212 Franeker Adama Suffridus 8: Frisius 16460912 10: Med 11: 1627 ca 12: AAF no 4525 13: Feyck Attedr 14: Jetse Melis Adama 16: Tryn Ages Stuynenborgh (1647 te Sneek) 17: Jetze Feickjen Melis 22: vr med Ype Brouwers
03270 Groningen Adami Johannes 7: Groningen 16340215 10: Phil 12: AAG 29 18: 1645-1662 predikant te Harkstede 19: 1662 22: Duinkerken 3
05076 Köln Addens Engelbertus 8: Westerwolde 15170711 10: Art 12: AAK II 7855 21: = Emmelus Addens, 1542 pastoor te Scheemda? 22: Alting, Diarium 248
11902 Paris Addo 4: 12000000 12: Wybrands, Bloemhof 36 18: kerkelijke betrekking in Westeremden
11903 Oxford Addo 4: 12000000 12: Wybrands, Bloemhof 36
11905 Orleans Addo 4: 12000000 12: Wybrands, Bloemhof 35
11391 Padua Adelen ab Marinus 8: Frisius occid 16130000 10: Iur 12: tp 319 13: Ath Riuerdsdr Roorda 14: Tading van Adelen 21: = Rienck, 1641 kapitein?; het lijfpensioen ad 120 gld per jaar van M. van Adelen werd on 1657 gecontinueerd 22: RAF Statenarch G 4 (1112-1641); Register resolutien 8 (21 maart 1657)
06645 Altdorf Adelen ab Rudolphus 8: Frisius 16100000 12: MUA 3349 13: Ath van Roorda 14: Tadingh van Adelen 19: jong gest. 20: militair, bezocht zijn broer Ulpianus
01499 Padua Adelen ab Rudolphus 8: Frisius occid 16110701 10: Iur 12: tp no 343 13: Ath van Roorda 14: Tadingh van Adelen 20: broer van Ulpianus 21: jong gest. 22: De Wal 421
00351* Franeker Adelen Serapius 8: Frisius 16180624 10: Med 12: AAF no 1712 13: Maria van Wythama 14: Nicolaes van Adelen 16: Armgard van Inthiema (1640) 17: Nicolaus x Catharina van Epema Maria x Abraham van der Vuyck (zilversmid te Harlingen) Fredericus 18: luitenant, in 1659 gelegerd te Schenkenschans 19: 1670 te Hemelum 22: Stamboek I 1; Telting, Register 1089
05483 Genève Adelen ab Tatingius (Titus) 8: Frisius 15800813 10: Art 12: LDR 676; II 8 De Vries I 53, 201
06498 Köln Adelen ab Tatingus 6: nobilis 8: Frisius 15780324 10: Iur 12: AAK IV 10835 13: Taets Tiercksdr Amama 14: Serapius Tadingh van Adelen 16: Ath van Roorda 17: Rudolphus Ulpianus Renicus x Aeltje van Harinxma thoe Heeg 18: kapitein 19: 1624 febr 21: bewoont Hemmema state te Berlikum 22: Den Tex, Studenten 123, 126; Stamboek I 1, II, 2; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 20
01507 Padua Adelen ab Ulpianus 8: Frisius occid 16130401 10: Iur 12: tp no 360 13: Ath van Roorda 14: Tadingh van Adelen 20: broer van Rudolphus 21: jong gest. 22: De Wal 456
06646 Altdorf Adelen ab Ulpianus 8: Frisius occid 16100000 12: MUA 3276 13: Ath Ruerdsdr van Roorda 14: Tadingh van Adelen 19: jong gest. 22: Den Tex, Studenten 123
04739 Leiden Adius ab Adigerus 8: Frisius 16370121 10: Iur 11: 17 12: AAL 289 13: Maycke van Loo 14: Adigerus Adius 16: Frouck Seerpsd van Dijxtra (1647) 17: Maria x Paulus van Gemmenich 18: 1641 advocaat raad en advocaatfiscaal bij admiraliteit van Harlingen 21: Iur dr 22: Stamboek I 92, II 59; RAF Hof van Fr MMM f 10
02351 Heidelberg Adius Adigerus 8: Frisius 16140517 12: MUH II 26970 13: Jannetje Jarichs 14: Adigerus Adius 15: burgemeester Leeuwarden 16: Maycke van Loo (1619), d.v. Jacob (deurwaarder bij de Domeinen) 17: Adigerus Jacobus Lambertus Johanna x Henricus Brunsvelt te Lekkum, kapitein 18: 1618 advocaat Hof 1632 burgerhopman 19: 1636 a 21: Dr 22: De Wal, 118; Stamboek I 92, II 59; Vrije Fries 32 135; RAF Hof van Fr MMM f 7v
06873 Marburg/Lahn Adius Adigerus 8: Frisius 16120000 12: CSM IV 66
00236 Franeker Adius (Adii) Adigerus (Adius) 7: Leeuwarden 16110607 10: Phil 12: AAF no 1299
04860 Leiden Adius Gerardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16450902 10: Phil 11: 1625 12: AAL 361 13: Maria Hardemans 14: Isaack Adius 15: klerk van de admiraliteit te Dokkum; 1609 notaris : 1628 solliciteur 16: Aeltje de Schepper (1658) Ursel van Wissema 17: Isaacus Martinus (luitenant) Carolus Bocco Sabinus 18: 1652 advocaat Hof 1658 pensionaris van Ameland, 1659-1660 rekenmeester; 1666-1669 lid Staten Generaal 1669-1676 raadsheer Hof 21: Mr 22: Sickenga 222-223; Stamboek I 92; RAF Hof van Fr MMM f 11v, Statenarch M 11b f 431; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiëacirc;n 165960
04904 Leiden Adius (Adyus) Gerardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16480313 10: Iur 11: 23 12: AAL 385
00942 Franeker Adius Jacobus 7: Leeuwarden 16400429 10: Hist 11: 1620 12: AAF no 3667 13: Maria Jacobsd van Loo 14: Adigerus Adius 16: Tjetscke Allesd van Burum wed Gothofredus Jorritsma 17: Elisabeth x Quirijn Hieronymi de Blau (1674) 18: 1644 advocaat Hof 1653-1669 secretaris, 1679 burgemeester van Leeuwarden 1681 lid Mindergetal 19: 1692 21: Dr 22: Stamboek I 92, II 59; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 83; RAF Hof van Fr MMM f 10
04796 Leiden Adius Jacobus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16401127 10: Iur 11: 20 12: AAL 319
01627 Franeker Adius (Adgerus) Lambertus 7: Leeuwarden 15950215 10: Ling, Phil 12: AAF no 310
10651 Herborn Adius (Adierus) Lambertus 7: Leeuwarden 8: Frisius occid 15960000 12: HERB 52
01020 Franeker Adius (Adyoes) Lambertus 7: Leeuwarden 16420526 10: Phil, Iur 12: AAF no 3928
04846 Leiden Adius Lambertus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16440603 10: Iur 11: 1624 12: AAL 350 13: Maycke van Loo 14: Adigerus Adius 16: Agniet Martensdr Gravius (1649) 17: Geescke x Ludovicus Marees, pred te Sloten Tjetscke x Lucas van Greven, fiscaal en eerste klerk van Leeuwarden 18: 1647 advocaat Hof 21: Iur dr 22: Stamboek I 92, II 59; RAF Hof van Fr MMM f 11
01490 Padua Adius (Adienus) Lambertus 8: Frisius occid 15991204 10: Iur 12: tp no 285.
02336 Heidelberg Adius (Adameus) Lambertus 8: Frisius 15960604 12: MUH II 18458 13: Jantien Jarichsdr 14: Adius Lamberti 15: koopman : burgemeester van Leeuwarden 16: Heylje Douwesdr Thijssen (1606) 17: kinderloos 18: 1600 advocaat Hof 1603-1606, 1611 schepen van Leeuwarden 1606 pensionaris, 1612-1615 burgemeester van Leeuwarden 19: 1617 20: 20242: petiit inscriptionem renovari 1141600. 21: Dr iur 22: Vrije Fries 32 132
08484 Löwen Adius (Ade) Petrus 7: Harlingen 8: Trai d 15102802 12: MULO III 404104 21: Petrus Ade van Harlingen werd op 15 april 1514 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst 470
08173 Löwen Adolphi (Adulphi) Carolus 7: Leeuwarden 14830515 12: MULO II 47122 13: Teth Jongema 14: Upco van Burmania 15: grietman van Franekeradeel 21: = wrs Mr Kempo van Burmania; voogd over de kinderen van zijn broer Rienck 22: Stamboek I 57, II 41
07958 Rostock Adolphi (Adolphus) Enno 8: Frisius [vml orient] 15740500 12: MUR II 182
00211 Franeker Adolphi Epeus 6: Alumnus Frisiae 7: Witmarsum 16110405 10: Theol 12: AAF no 1262 16: Gertie Jansdr Sinnema 17: Johannes Epeus Hilarius 18: 1614-1653 predikant te Hijlaard en Lions 19: 1653 okt 21: zoon van Roomse jonker Aleph Epes van Aylva, grietman van Ferwerderadeel? 22: Romein 179; RAF Grafschriften Baarderadeel; Kalma, Classisboek Bolsward 403
07384 Rostock Adolphi Everardus 7: Emden 14920410 12: MUR I 264
08304 Löwen Adolphi (Audulphi) Godfridus 5: clericus 7: Dokkum 8: Trai d 14990502 12: MULO III 18640
12305 Bologna Adolphi (Adolfi) Johannes 8: Frisius 12980000 12: KNOD 16
03998 Helmstadt Adolphi Richardus 7: Eiderstedt 8: Frisius 15990630 12: AAHt 14479
05078 Köln Adorp (Ador) Johannes 7: Groningen 15230523 10: Art 12: AAK II 85845 20: bursa Laurentiana; pauper, 1524 31/5 det
12356 Löwen Adorp de Matthias 8: Leod d 14530000 12: MULO I 18540
04993 Basel Adorp de Walterus 15950000 12: MUB II 42570
05079 Köln Adorp de Walterus 7: Adorp 14330000 10: Art 12: AAK I 35624
11799 Köln Adriani Baldewinus 7: Hag (Heeg?) 14830423 10: Art 12: AAK II 12811 20: bursa Kuck; 1485 1/12 det 21: = Mr Bwcka, 1491, 1495 pastoor (persona) te Grouw? 22: Sipma OO I 273
08311 Löwen Adriani Bernardi fil. Bernardus 7: Franeker 8: Trai d 15090831 12: MULO III 377231
02607 Groningen Adriani Cornelius 7: Libaert 16191109 10: Phil 12: AAG 9 13: Hauck Wigara 14: Adrianus Cuyck 15: burgemeester van Franeker 19: 1617 nov ? 21: of zoon van Arien Jelis, 1606-1627 assessor van Het Bildt en notaris, zelf assessor van 1638-1650, 1642 notaris? 22: Sannes, Het Bildt 475; RAF GEN 502
00881 Franeker Adriani Henricus 7: Dokkum 8: Frisius 16380509 10: Iur 12: AAF no 3454 18: 1650-1655 rector te Dokkum 21: mocht geen juridische praktijk uitoefenen; in 1655 afgezet; was tevens controleur van de convooien en licenten 22: Col Kalma; SAD 1 Resolutieboek Dokkum 495
03471 Groningen Adriani Henricus 7: Groningen 16401215 10: Iur 12: AAG 43
11798 Köln Adriani Jacobus 7: Hag (Heeg?) 14830423 10: Art 12: AAK II 12810 21: = Jacob Adriaans, 1520, 1523 secretaris van Het Bildt? 22: Sannes, Naamlijst 257
01379 Franeker Adriani Jacobus 7: Emden 15860414 12: AAF no 9 18: 1597, 1601 notaris te Groningen 22: RF 1597.44; RAG klapper ambten
07192 Rostock Adriani Laurentius 7: Bolsward 14750501 12: MUR I 192
06785 Greifswald Adriani Martinus 7: IJlst 8: Frisius 15070707 12: MUG 162 18: priester 21: Martinus Aggeri van IJlst werd op 19 april 1511 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 81
11488 Löwen Adriani Petrus 7: Wirdum? (Werden) 8: Trai d 15110828 12: MULO III 416167
10826 Franeker Adriani Petrus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16501116 10: Phil 12: AAF no 5082 16: Saeckjen Binnerts (1658) 18: 1658-1670 predikant te Goutum en Swichum 19: 1670 aug 21: stud tevens in Engeland 22: Romein 53; Col Kalma
11789 Köln Adriani Theodoricus 7: Heeg? (Hagis) 8: Trai d 14791025 10: Art 12: AAK II 6918 20: 1480 23/11 det, 1482 10/3 inc
03259 Groningen Adriani Thomas 7: Groningen 16331231 10: Phil 12: AAG 29 21: = Thobias Adriani van Emden huwt 1639 Aeltien Barolts? 22: GAG klapper DTB
11794 Köln Adriani Walterus 7: Heeg? (Hagis) 14820617 10: Art 12: AAK II 119143 20: 1483 6/5 det, 1485 7/4 inc
05081 Köln Aduard (Advoert de) Adolphus 8: Mon d 14270600 10: Iur can 12: AAK I 3019
05080 Köln Aduard (Advoert de) Everardus 8: Mon d 14270600 10: Iur can 12: AAK I 3018
05082 Köln Aduard (Adelvort de) Gerardus 5: frater ordo Bernard 8: Mon d 14440000 10: Art 12: AAK I 4734
05083 Köln Aduard (Aedwerth) Henricus 5: Ordo Cisterc 8: Mon d 14490000 10: Art 12: AAK I 51519
08291 Löwen Advortensius ? (Bolswardi) Franciscus 8: Trai d 15220522 12: MULO III 67453 21: Franciscus Statius Advortentius was priester te Amsterdam 22: Petrus, De scriptoribus 255; Foppens, Bibliotheca I 313
06313 Köln Aebinga (Goffonis) Dominicus 7: Leeuwarden 15190800 10: Art 12: AAK II 81224 13: Catharina van Offenhuyzen* 14: Goffe van Aebinga 15: 1487 mederechter te Menaldumadeel 16: Catharina van Gratinga* 17: Goffo 19: 1543 21: * volgens D.J. van der Meer; het Stamboek geeft de namen andersom; bezit in 1540 land in Stiens, Jelsum en Hijum 22: Stamboek I, 4; Singels, Archief Leeuwarden 39; Mol, Aenbrengh 23, 175, 211
08517 Löwen Aebinga (Abiga) Dominicus 7: Leeuwarden 8: Trai d 15221205 12: MULO III 688142 13: Trijn van Gratinga 14: Goffe van Aebinga 16: Trijn Hans Douwes van Offenhuizen 17: Goffe 19: 1547 te Stiens 22: Stamboek I 4
11188 Köln Aebinga (Abinga) Franciscus 7: Dokkum 8: Mon d 15210928 10: Art 11: 1507 ca 12: AAK II 83828 13: Bets ter Paesens, wed Jarichus Popma 14: Suffridus Andlofs Aebinga 16: Geel Poppesd van Mellema Anna Ruurdsd van Feytsma 17: Geel x Franciscus Canter Tjemck x Jantje van Osinga Biuck x Hoyto van Meynsma; Beyts x Botte van Herbranda Sjuck x Maria van Herema, Franscke van Groestra 19: 1557 dec 21: woont op Humalda state te Ee of te Dokkum 22: Ned Leeuw 1942 63; Stamboek I 1; Gen Jierboekje 1988 7980
03330 Groningen Aebinga van Humalda Philippus 8: Frisius 16351217 10: Phil 12: AAG 33 13: Ebel van Meckema 14: Franciscus van Humalda 15: 1616 hopman 16: Helena van Burmania (1659) 17: Ebel Alegunda x Joachimus van Amama Franciscus Helena x Godschalck de Knijff Sjuck x Hiskia van Hania 18: 1656 monstercommissaris; 1660 lid Staten Generaal, gezant naar Spanje 1671-1672 raadsheer Hof 19: 1672 febr 21: heer van Ee en Jouswier 22: Sickenga 224-226; Stamboek I, 3; RAF Statenarch M 11b f 48v
12036 Bologna Aebinga Scaevola 8: Frisius occid 15830527 12: tp 2, 11
01317 Padua Aebinga (Ebbingha) Scaevola 8: Frisius occid 15820515 10: Iur 11: 1557 12: tp no 172 13: Sjouck van Camminga 14: Hector van Aebinga 15: grietman Menaldumadeel 16: Gerland Scheltedr van Liauckama van Hallum (1586) 17: Schelto, rekenmeester van Friesland Sjouck x Watze van Camminga Hette; Ruurd Sicke x Riem Galesdr van Galama 18: is aan het Hof van stadhouder Aremberg 1587 volmacht voor Ferwerderadeel 19: 1618 okt 22: Den Tex, Studenten 89, 11; De Wal 173; Stamboek I, 4; Liber de anima 216; Vrije Fries I 350, 352
10071 Siena Aebinga (Aebbinge ab) Schelto 8: Frisius 16120500 11: 1588 12: MS 4667 13: Gerland Scheltesd van Liauckama 14: Scaevola Aebinga 16: Gerland van Liauckama Hylck van Camminga (1615, gest 1621) Andriese Lucia van Bronckhorst (1632) 18: rekenmeester in Friesland 19: 1660 sept, begraven te Hallum 21: verbleef 1601-1606 te Keulen, 1607-1610 te Douai en nog drie jaar te Atrecht, Frankrijk en Italie, keert 1613 terug naar Friesland 22: Stamboek I 77; Den Tex, Studenten 89; RAF Grafschriften Ferwerderadeel; Vrije Fries I 352-354
10693 Rom Aebinga (Ebbinghe) Sixtus 16220407 12: Den Tex, Studenten 89; Liber de anima 13: Gerland Scheltes van Liauckama 14: Schelto van Aebinga 16: Riem Galesd van Galama d.v. een kolonel 17: Dorothea x Bartholdus Poppema van Aylva 19: 1636 okt 21: vml katholiek 22: Stamboek I 4
02385 Heidelberg Aedo Frismarus 8: Frisius orient 15710523 12: MUH II 5954
08159 Löwen Aedzinghere Sibrandus 7: Harlingen 8: Trai d 14691004 10: Art 12: MULO II 22530
01919 Franeker Aegidii (Blidius) Philippus 16040616 10: Phil, Theol 12: AAF no 817 20: vml geen Fries
01994 Franeker Aegidius Cornelius 6: Alumnus 7: Anjum 16070316 10: Theol 12: AAF no 967 18: 1608-1609 schoolmeester te Wons 21: noemt zich Harlinganus; afgezet wegens dronkenschap 22: Kalma, Classisboek Bolsward 70, 8687
00792 Franeker Aegidius (Idius) Mellius (Melius) 7: Leeuwarden 8: Frisius 16360325 10: Art 12: AAF no 3224 18: 1641-1673 predikant te Molkwerum 19: 1673 voorjaar 21: 1672 assessor der synode te Leeuwarden 22: Romein 405
03627 Groningen Aelderici Lubbejus 7: Bunde 8: Reiderland 16441012 12: AAG 50
02860 Groningen Aelrichs (Alrics) Sigfridus 7: Emden 16150515 10: Phil 12: AAG 2 16: Anna Smaltius d.v. ds Samuel Smaltius 17: Jacobus, predikant te Niekerk 1677-1691 18: 1623-1651 predikant te Niekerk 19: 1651 okt 22: Duinkerken I 7
04235 Leiden Aemylii Egbertus 7: Groningen 15961029 10: Theol 11: 1574 ca 12: AAL 46 18: 1596-1597 preceptor fraterhuis te Groningen; 1596-1598 preceptor Latijnse school predikant 21: vertrok naar Leiden 22: Gron Volksalmanak 1960 28; GAG 69 Latijnse school; Schuitema Meijer, Fraterhuis 28
04237 Leiden Aemylii Egbertus 7: Groningen 15960514 10: Theol 11: 23 12: AAL 48
04279 Leiden Aemylii Egbertus 5: Minister verbi 16030212 11: 30 12: AAL 68
09014 Löwen Aemylii (Amilius) Leo 8: Frisius 15540827 12: MULO IV 501393
05111 Köln Aemylii (Aemilius) Sibrandus 8: Frisius 15510728 12: AAK II 1055107 21: Mr Cyprianus Meyle verbleef ca 1575 te Leeuwarden 22: Broos, Vier Eeuwen 19
02573 Groningen Aerarius Theodorus 16180814 10: Theol 12: AAG 7 14: Egbertus Sickens Aerarius 15: predikant te Schalsum, Groningen en Zandeweer 22: Romein 257
01358 Franeker Aerssen ab Hippolytus 7: Leeuwarden 16491031 10: Math 12: AAF no 4903 13: Geeltje Gerritsd Crack 14: Upco van Aerssen 15: 1631 apotheker te Leeuwarden : secretaris van Aengwirden 18: 1657 advocaat Hof 1662 landdagslid 21: Hippolytus Beyma ab Aerssen, Dr iur in Frankrijk, stud in 1654 te Utrecht, schreef De quadrature circuli 22: Stamboek I 306, II 206; Placaatboek V 681; RAF Familiearch van Beyma thoe Kingma 620
10886 Franeker Aertsen Ericus 8: Oostermeer 16121113 10: Iur 12: AAF no 1390
06831 Marburg/Lahn Aesgema (Epei) Andreas 8: Frisius occid 16030609 12: CSM III 158
01812 Franeker Aesgema (Epeus) Andreas 8: Het Bildt 16010610 10: Phil, Iur 11: 1583 12: AAF 654 13: Auck Mauritsdr 14: Epeus Nicolai Aesgema 15: treedt sinds 1569 op als advocaat bij het Nedergerecht van Franekeradeel? (Epeus) 17: Epius x Ath van Aysma 18: 1611 advocaat Hof 19: 1631 aug 21: Dr; broer van Nicolaus; bezit boerderij te Engelum die hij naliet aan de Leeuwarder stadsarmen 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 14; RAF FG 962; RAF Nedergerecht Franekeradeel 4 Recesboek
00140 Franeker Aesgema Nicolaus 7: Beetgum 8: Frisius 16070611 10: Iur 12: AAF 993 13: Auck Mauritsdr 14: Epeus Nicolai Aesgema 15: lid gedep staten 16: Lolck Albertsdr van Aysma 18: luitenant kolonel 21: broer van Andreas 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 14; RAF FG 962
12387 Orleans Aesgema (Asgumma) Severinus 6: Nobilis 8: Frisus 15470330 12: RIDDORL I 31
09078 Löwen Aesgema (Ascoma) Severinus 8: Frisius 15430616 12: MULO IV 26372 16: Auck Popckedr Buma 18: 1557 advocaat Hof 1573 olderman van Leeuwarden 19: 1579 p 21: Mr; lid van het Soete Name Jezus gilde 22: Buma, De Buma's in Friesland 5; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 39; RAF FG 962
11229 Köln Aethei (Oosterzee, Oestersee) Aggeus 8: Trai d 15450528 10: Art 12: AAK II 99331
05555 Köln Aethei Aggeus 7: Sneek 15491109 12: AAK II 1035147 18: 1554-1555 werkzaam in de artesfaculteit; 1558-1565 pastoor (conciator) te Kampen 1565-1567 regens van de bursa Laurentiana te Keulen 1565- 1566 rector universiteit Keulen; 1566 kanunnik 19: 1567 nov 20: bursa Laurentiana; 1550 2/11 pres ad lic, 1552 26/3 inc, 1558 28/3 lic theol 21: verbleef van 1554-1558 in de bursa Laurentiana; vriend van de Jezuieten, praeceptor van Johannes Johannis (1555) 22: Keussen, Alte Universitat 534; Don, Archieven Kampen regest 495
07954 Rostock Aetius Lubbertus 8: Frisius [vml orient] 15720400 12: MUR II 175 21: Arnoldus Aetius was tot 1567 (gebannen) pastoor te Dedgum, in 1571 predikant te Midlum (Oostfr) en 1598 te Usquert 22: Duinkerken I 7; Vrije Fries XVII 16
07427 Rostock Agberti Bernardus 7: Emden 14971122 12: MUR I 287
04212 Leiden Agena (Agenna) Aemilius 7: Norden 8: Frisius orient 15931220 10: Iur 12: AAL 38
01558 Franeker Agena Aemilius 8: Frisius orient 15921027 10: Phil 12: AAF no 200
07480 Rostock Agena Petrus 8: Frisius [orient] 16190600 12: MUR III 34 18: 1640 predikant te Wigboldsbuhr (OF) 22: Reershemius 163
12383 Orleans Aggama (Aggema ab) Petrus 6: Nobilis 8: Frisius occid 15601213 12: RIDDORL I 325
05085 Köln Aggama (Agama) Petrus 7: Witmarsum 15571100 10: Art 12: AAK II 111531 13: Ynts Sytsdr Eminga 14: Petrus Aggama 15: bezit grond te Witmarsum 16: Eelck van Eminga 17: Petrus Adolphus x Catharina Pibodr Eminga 19: 1601 juni 21: broer van Sixtus; Syds en Peter Aggema verkopen in 1574/75 land bij Weidum; woont op het slot op de Campen te Witmarsum 22: Stamboek I 402; RAF Rentmeestersrek 1574-1574 f 15, Grafschriften Wonseradeel; Beneficiaalb 311
05084 Köln Aggama Sixtus 8: Frisius 15550611 10: Art 12: AAK II 1090158 13: Ynts Sydsd van Eminga 14: Petrus van Aggama 16: Ath Ulckesd Douma van Oenema 17: Ath x Sibrandus Johannis van Osinga 19: 1588 juli 20: bursa Laurentiana; 17 nov 1555 bac; 5 maart 1556 det 21: 1565 volmacht, mede namens zijn broers en zusters in een geschil tussen binnen en buitendijkers; koopt in 1566/1567 een boerderij te Britswerd; woont te Britswerd(1577), Rinsumageest (1582) en Wieuwerd (1585) 22: Stamboek I 402; RAF Grafschriften; Rentmeestersrek 1566/1567 f 14; Minnema Buma, Dijkrecht bijlage, 15
06272 Köln Aggei (Sneek, Snekis) Albertus 8: Frisius 14981103 10: Iur 12: AAK II 45966 21: stud 1497 te Rostock
10444 Franeker Aggei (Aggaei) Gaius 7: Sneek 16010505 10: Theol 12: AAF no 634 16: Jantien Douwedr 17: Augustinus Gellii, geb 1614, schoolmeester meisjesschool Sneek, rector te Staveren, 1649-1691 predikant te Oudega 18: 1607-1613 predikant te Boornbergum en Kortehemmen 1613-1623 predikant te IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns 22: Romein 148, 360, 410; Col Kalma
00987 Franeker Aggei (Aggaeus) Hermannus 7: Emden 16410510 10: Phil, Ling 12: AAF no 3806
10655 Herborn Aggei (Hagaei) Ico 8: Frisius [orient] 16030000 12: HERB 83
12384 Orleans Aggema (Aggama ab) 8: Frisius occid 15611213 12: RIDDORL I 325
03770 Groningen Aggen Simon 7: Emden 8: Frisius [orient] 16480901 10: Theol 12: AAG 58
08360 Löwen Aggers (Groningen, Groeningha de) Augustinus 8: Trai d 15210121 12: MULO III 64084 18: 1526-1528 arts te Groningen 1526 vicaris te Loppersum 21: Dr art en Dr med 22: Gron Volksalmanak 1934 83
07424 Rostock Aggeus (Agghe) Albertus 7: Sneek 14971013 12: MUR I 286 21: stud 1498 iur te Keulen
05087 Köln Aggo Albertus 7: Sneek 8: Trai d 14550613 10: Iur 12: AAK I 58766 18: priester 20: 1455 22/6 ad leges, 1460 bac decr 21: = Aggo Piersz, mr in de geestelijke rechten, 1478 prebendepriester te Sneek, vanaf 1478 pastoor te Oosthem en deken of eerder Aggo, priester te Sneek, een hoog bejaard en verstandig man en rechtsgeleerde (1498), stierf in dit jaar? 22: Placaatboek I 678; Proeliarius 49; Sipma OO II 112
02944 Groningen Aggonis Habbo 8: Frisius orient 16221213 10: Phil 12: AAG 12
10879 Wittenberg Agnaeus (Theodorici) Bernardus 15830611 12: MUW II 313
05490 Genève Agnaeus (Theodorici) Bernardus 7: Norden 15840612 12: LDR 886; VI 21; De Vries I 124 Hille Claessen (1610), wrs tweede vrouw 17: Theodoricus Bernardi 18: 1595-1597 predikant te Usquert 1597-1624 predikant te Groningen 19: 1624 22: De Vries I 56, 124; Duinkerken I 7
11014 Helmstadt Agnaeus Bernardus 7: Groningen 16210707 12: AAHt 28557
02308 Heidelberg Agnaeus, Theodori (Theodorus) Bernardus 8: Frisius 15850705 12: MUH II 117,94
02901 Groningen Agnaeus Bernardus 7: Groningen 16210802 10: Phil, Theol 12: AAG 11
02960 Groningen Agnaeus Hermannus 16230927 10: Phil 12: AAG 13
02550 Groningen Agnaeus (Bernhardi alias Agnaeus) Theodoricus 6: gratis 8: Omlandus 16170527 10: Phil 12: AAG 5 14: Bernardus Theodorici Agnaeus 15: predikant te Groningen 16: Harmentien Eijssinge (1626) 18: arts 1628 gildrechtsheer 19: reist met Petrus Mulerius door Frankrijk 21: klein burgerrecht Groningen in 1628 22: Duinkerken I 7; GAG Regeringsboek; GAG klapper DTB
04419 Leiden Agnaeus (Agneus) Theodorus, Bernardi 7: Groningen 16190608 10: Med 11: 22 12: AAL 141 21: kleinzoon van Sicco Eyssinge, erft van hem in 1627 22: RAG Familiearch Gruys 205
12258 Valence Agnaeus Theodorus, Bernardi 8: Omlandus 16240000 12: Effigies et vitae 47 20: Dr
11453 Löwen Agonis Dabso 7: Workum (Wolunkom) 8: Trai d 14810623 10: Iur can 12: MULO II 43678
10863 Franeker Agricola Elias 7: Sneek 16500329 10: Phil 12: AAF no 4940 21: Elias Burd testeert 1676 te Balk (RAF Handschriften afkomstig uit Pb 977)
07292 Rostock Agricola Henricus 7: Groningen 14820303 12: MUR I 225 18: 1490 pastoor te Grimersum 1500 ca burgkapelaan bij vader van Eggerik Beninga te Grimersum 21: Mr; broer van Rudolphus en Johannes Agricola? 22: E.H. Waterbolk, Twee eeuwen Friese geschiedschrijving (Groningen, 1952) 130; Jahrbuch Emden I 1874 3; Jahrbuch Emden 1897 78
10560 Würzburg Agricola (Huysmans) Johannes 5: SJ 16291106 12: MAWU 168
11274 Padua Agricola Johannes 7: Groningen 14750000 10: Ling 12: Van der Velden, Agricola 105 16: Gertrud van Lingen 17: Rudolphus, studeert Arent Johannes 18: 1486-1489 secretaris van graaf van Oostfriesland 1489-1507 rechter uit naam van graaf Edzard van Oostfriesland 19: 1513 a 21: halfbroer van Rudolphus Agricola; in 1492 rechtsgeleerde genoemd, was betrokken bij het ontstaan van het Oostfriese landrecht 22: AKG regest 933; Emmius, Rerum 483; Moehlmann, Urkundenbuch III no 665; Lamschus, Emden 346-347
03009 Groningen Agricola Johannes 16250220 10: Phil 11: 15 12: AAG 15
02945 Groningen Agricola Johannes 16230313 10: Phil 12: AAG 13
03154 Groningen Agricola (Huisman) Johannes 7: Groningen 16300616 10: Phil 12: AAG 23 16: Claesien ter Borch (1630) 18: 1636 vaandrig 1651 luitenant 22: RAG klapper resol GS; RAG klapper DTB
07297* Rostock Agricola Lubbertus 7: Groningen 14821002 12: MUR I 228
01179 Franeker Agricola Regnerus 7: Arum 16460418 10: Geom cand 12: AAF no 4438 14: Nannius Eelckes Agricola? 15: 1608 notaris 18: 1646 landmeter 1638, 1657 notaris 1638-1646 tevens schoolmeester 22: RAF Hof van Fr MMM f 60v, 114v; Sannes, Schoolmeesters van Wonseradeel 1; Koopmans, Notariaat 167
09806 Orleans Agricola Rembertus 8: Frisius 16020000 12: KUOR 2
01679 Franeker Agricola (Huesman) Rembertus 6: alumnus Gron. 7: Appingedam 8: Groninganus 15970408 10: Iur 11: 20 12: AAF no 424 16: Taelke van Nordthorn (1609) 17: Tateke x Eggo Phebens 18: 1604-1617 secretaris Hoofdmannenkamer 19: 1617 22: NNBW III 17; Formsma, Archieven Justitiekamer 21
06817 Marburg/Lahn Agricola Rembertus 8: Frisius 16000525 12: CSM III 132 22: NNBW III 17
05090 Köln Agricola Rudolphus 7: Emden (Emeda) 15041119 10: Art 12: AAK II 46463 13: Gertrud van Lingen 14: Johannes Agricola 15: secretaris van graaf van Oostfriesland 20: non iuravit quia minorennis, sed pro eo promisit dom. de Buscho quod ipso perveniente ad legitimi etatem iurabit 21: is in 1516, 1519 in Emden, waar hij onroerend goed verkoopt 22: Lamschus, Emden 347
11271 Erfurt Agricola (Husman) Rudolphus (Rodolfus) 7: Groningen 14560501 12: MUER I 225 20: 1457 bac art (Van der Velden, Agricola 50)
11273 Ferrara Agricola Rudolphus 7: Groningen 14750000 10: Lit (Grieks) 12: Van der Velden, Agricola 85
10694 Heidelberg Agricola Rudolphus 14852710 12: NNBW IX 1216 14: Hendrik Huisman/Hendrik Frisius 15: pastoor te Baflo; abt van Selwerd, lic theol. 18: syndicus Groningen 21: bezoekt Maartensschool te Groningen; krijgt in 1445 prebende van bisschop van Munster voor opvoeding; stud te Erfurt (1456-0501), Keulen artes (1462-0520), Pavia iur (1469), Ferrara (1475) 22: NNBW IX 1216; Bakker, Huusman passim
08144 Löwen Agricola (Groeninge de) Rudolphus 8: Trai d 14670121 10: Decr 12: MULO II 181117 20: Rudolphus Agricola ex Baflo prope Groningen, falco, 1465 lic art 22: Reusens, Analectes II 239
09836 Bologna Agricola Rudolphus (Rudolfes) 7: Groningen 8: Frisius 14870000 12: KNOD 20
11272 Padua Agricola Rudolphus 7: Groningen 14680000 10: Iur 12: Van der Velden, Agricola 65
03014 Groningen Agricola Theodorus 16250818 10: Phil 12: AAG 16
10009 Wittenberg Aiben Antonius 7: Reershemius 8: Frisius orient 16000600 12: MUW II 469
08792* Löwen Aickema (Acuma) Bernardus 7: Groningen 8: Frisius 15470609 12: MULO IV 344113 18: 1566 vicaris te Eelde; 1572 vicaris te Groningen 1572 pastoor te Roden 1566 (institutie), 1584 vicaris van de A kerk 21: afkomstig uit Roden 22: RF 1584.9; Rutgers, Inventaris Ewsum regest 607; AAU 42 (1916) 296, 306
03158 Groningen Aickema Everardus 16300629 10: Phil 12: AAG 24 13: Eeltke Evertsd Coenders 14: Taco Ayckema 15: luitenant 16: Engeltje Gerardusdr Stenius (1640) 17: Elteke x ds Petrus Arnoldi Groenouw; Taco, studeert Johannes, stud 1666, vaandrig Gerardus, stud 1668 Theodora x ds Johannes Broverius 18: 1643- 1658 predikant te Aduard 19: 1658 okt 22: Ned Leeuw 1956 1011
08129 Löwen Aickema ? (Arckinghen) Johannes 7: Groningen 8: Trai d 14710000 12: MULO II 255177
09235 Löwen Aickema (Aicimma) Sicco, Jacobi 7: Groningen 15480412 12: MULO IV 36540 21: De Aykema's waren hoofdelingen in Grijpskerk 22: Formsma, Borgen 139
07556 Rostock Ailardi Lubbertus 7: Witmund 8: Frisius orient 16491000 12: MUR III 159
01594 Franeker Ailetus (Aleti) Feico 7: Leeuwarden 15940131 10: Iur 12: AAF no 258 20: afk uit Oostfriesland?
06803 Marburg/Lahn Ailetus Feico 8: Frisius orient 15951117 12: CSM III 106
09466 Löwen Ainga Judocus 16431218 12: MULO V 431404
03045 Groningen Aitonis Poppius (Poppeius) 7: Reiderland (Rederanus agrus) 8: Frisius 16261026 10: Phil 12: AAG 17 18: predikant in Oostfriesland 21: geboren te Wymeer (OF) 22: Reershemius 696
11526 Groningen Aitzema (Aissema ab) Anselmus 8: Hannover 16351022 12: AAG 33 13: Anna von Meusenhol 14: Julius van Aitzema 15: arts te Hanau en Emden 21: in 1634 beveelt zijn vader hem bij Leo aan voor een secretarisbaantje 22: Proeven van Aitzema 171, 172; Vrije Fries 27 84
01666 Franeker Aitzema (Aetzma) Foppius, Scheltonis 7: Midlum 8: Frisius orient 15960509 10: Art, Ling 11: 16 12: AAF no 395 14: Schelto van Aitzema 15: 1567 priester te Lutjepost : 1593 predikant te Oosternijkerk 16: Anna Hautho 17: Frederik Lodewijk Elisabeth Anna Clara Juliana 18: 1607 dient hertog van BrunswijkWolffenbuettel 1612 vice kanselier en stiftskanselier van Halberstadt 1617 resident van de Staten Generaal in Hamburg 19: 1637 okt te Wenen 20: 1580 21: licht in 1529 5 compagnieen voetvolk in Lubeck; 1635 Rijksvrijheer en heer van Aalsum, wordt katholiek; werken: Poemata juvenilia en dissertationum ex jure civili libri II (1607) 22: Proeven van Aitzema 171, 172; NNBW IV 1517; Ten Raa, de Bas, Leger IV 31
04009 Helmstadt Aitzema Foppius 8: Frisius occid 16000730 12: AAHt 15084
04284 Leiden Aitzema (Eysma ab) Foppius (Poppius) 7: Dokkum 16030705 10: Iur 11: 22 12: AAL 70
07490 Rostock Aitzema (Aissema ab) Fredericus, Ludovicus 16240300 12: MUR III 56
04603 Leiden Aitzema (Aysema ab) Fredericus, Lodovicus 16280719 11: 18 12: AAL 211 14: Foppius Scheltonis 15: resident te Hamburg
00617 Franeker Aitzema (Atsma ab) Isaacus 16280416 10: Iur 12: AAF no 2448 14: Julius van Aitzema 15: arts te Emden 18: koopman op Oostindie, rijk 20: doctisimmi domini Julii ab Atsma medici Emdani filius 22: Vrije Fries 27 83
04758 Leiden Aitzema (Aisma ab) Julius 8: Frisius 16380628 10: Med Dr 11: 1583 12: AAL 296
12256 Leiden Aitzema Julius, Scheltonis 16050709 10: Med 12: Molhuysen, Bronnen I 461 20: Dr med
10014 Wittenberg Aitzema (Aezema) Julius 8: Frisius orient 16020800 12: MUW II 497
01668 Franeker Aitzema (Aetzma) Julius, Scheltonis 15960519 10: Art, Ling, Theol 11: 1582 12: AAF no 397 13: Sjoerdje Lieuwesd 14: Schelto Aitzema 15: pastoor, later predikant 16: Anna von Meusenhol 17: Schelto Julius; Isaac; Julius Anna; Susanna; Anselmus Susanna Maria 18: arts te Hanau en Emden (1625a1638) 19: 1642 te Wolvega 21: koopt in 1625 de apotheek van Henricus Herberts 22: Proeven van Aitzema 171, 172; J.C. Stracke, 5 Jahrhunderte Arzt und Heilkunst in Ostfriesland (Aurich, 1960) 81
04288 Leiden Aitzema (Eysma) Julius 8: Frisius 16031105 10: Theol 11: 20 12: AAL 72
12257 Orleans Aitzema Leo 7: Dokkum 16220000 12: NNBW IV 17 20: Dr iur
00318 Franeker Aitzema (Aetsma ab) Leo 7: Dokkum 16170503 10: Art, Ling 11: 1600 12: AAF no 1658 13: Trijn Epesdr van Juckema 14: Meinardus van Aitzema 16: Margaretha Lagarde Aldegonde van Lelienberg Sibille Imcourt 17: Catharina Meinardus 18: 1622 advocaat Hof 1624 advocaat in Den Haag, agent van de administrator van Maagdenburg 1629 resident der Hanzesteden 19: 1653 jan 21: schreef Poemata juvenilia, historische geschriften w.o. Saken van Staet en Oorlogh 22: Proeven van Aitzema 171; NNBW IV 1720; RAF Hof van Fr MMM f 8
01431 Franeker Aitzema (Scheltonis) Leo 15890204 10: Phil 11: 1575 ca 12: AAF no 73 13: Sjoerdtje Lieuwesd 14: Schelto van Aitzema 15: pastoor en predikant 16: ongehuwd 19: 1599 te Clermond Ferrand 21: Med Dr te Montpellier 22: Proeven van Aitzema 171, 172; Vrije Fries 27 87
04456 Leiden Aitzema (Atzma) Leo 8: Frisius 16220513 10: Iur 11: 24 12: AAL 160
00419 Franeker Aitzema (Aetzma) Marcus 7: Dokkum 8: Frisius 16210529 10: Iur 12: AAF no 1878 16: Sythje Gabbesd Bootsma Frouck Feyesd Goslinga, wed van Bonifacius Scheltema 18: convooimeester te Dokkum 1632-1637 burgemeester van Dokkum 19: 1638 dec 22: Proeven van Aitzema 171, 173
04525 Leiden Aitzema (Aetsma) Marcus 16250213 10: Iur 11: 20 12: AAL 182
11525 Groningen Aitzema (Aissema ab) Schelto, Julius 7: Amsterdam 16350417 10: Phil 12: AAG 31 20: stud 1638 te Franeker
00877 Franeker Aitzema (Aissema ab) Schelto 8: Frisius 16380413 10: Iur 12: AAF no 3440 13: Anna von Meusenhol 14: Julius van Aitzema 15: Arts te Emden 16: Ryckien Jildertsd Rosema Christina Rogeau 18: 1639 advocaat Hof 1642-1643 landdagslid voor Weststellingwerf 1640-1673 secretaris van Weststellingwerf 19: 1671 21: Dr 22: Proeven van Aitzema 171,173; Vrije Fries 27 84; Sannes, Naamlijst 285; Visser, Adel 436; RAF Grafschriften Weststellingwef
04587 Leiden Aitzema (Aisma ab) Schelto 7: Dokkum 8: Frisius 16280320 10: Iur 11: 1609 12: AAL 208 18: secretaris admiraliteit Harlingen 1650-1652 vroedsman van Harlingen 1653 burgemeester 19: 1653 22: RAF, Van Ruyven, Stadsbestuur Harlingen
08752 Löwen Alardi (Alardus) Aggeus 8: Frisius 15490623 12: MULO IV 388106
01724 Franeker Alardi Alardus 7: Leeuwarden 15980420 10: Art, Ling 12: AAF no 492 21: Alardus Alardi, gest voor 23 februari 1602 was possesseur van het heer Gerritsleen; Alle Alles x Tiets Goverts was in 1578 burgemeester van Leeuwarden, gest 1598 22: RAF Grafschriften Leeuwarden; RAF Staten voor 1580 Gf 1
00388* Franeker Alardi Appius 7: Makkum 16200814 10: Theol 12: AAF no 1812 20: disp in 1627 (Van Sluis)
00126 Franeker Alardi Casparus 7: Dokkum 16070416 10: Iur 12: AAF no 971
00198 Franeker Alardi Casparus 7: Dokkum 16101005 10: Iur 12: AAF no 1238
09275 Löwen Alardi Franciscus 5: clericus 7: Leeuwarden 8: Trai d 15290607 12: MULO IV 2159 18: 1547 vicaris te Britsum 1559 luthers predikant te Norden? 21: Heer Allert was in 1547 pastoor te Britsum 22: RAF Hof van Fr III 1 f 445; Schilling, Kirchenratsprotokolle I 109
06955 Rostock Alardi Henricus 7: Staveren 8: Trai d 14270821 12: MUR I 28
03012 Groningen Alardi (Allardi) Henricus 7: Bellingwolde 16250401 10: Phil 12: AAG 15
02921 Groningen Alardi (Alhardi) Johannes 7: Groningen 16220521 10: Phil 12: AAG 12 14: Andreas Alhardi, afk uit Oostfriesland 15: predikant te Eenrum en Noordwolde 22: Duinkerken I 11
03146 Groningen Alardi Johannes 7: Vriescheloo 8: Westerwolde 16300510 10: Phil 12: AAG 23
07414 Rostock Alardi Johannes 7: Norden 14960511 12: MUR I 280
11474 Löwen Alardi Nicolaus 7: Staveren 15020601 10: Iur 12: MULO III 23659
06297 Köln Alardi (Allardi) Petrus 7: Kollum 8: Trai d 15071128 10: Iur 12: AAK II 619124
07799 Rostock Alardi (Alerdi) Petrus 7: Boksum 15060612 12: MUR II 26 18: priester 21: Petrus Alardi van Boksum werd op 22 april 1508 tot priester gewijd; = Mr Pibo Albada, genoemd in 1516 te Sneek? 22: Gen Jierboekje 1955 82; Oosthout, Recesboeken 644
07578 Rostock Alardi Theodericus 7: Emden 15010522 12: MUR II 8
05093 Köln Alardi (Alaertz) Thomas 7: Oudkerk (Antiqua ecclesia) 14940614 10: Art 12: AAK II 358112 21: Mr Tiepken Alerts soene wordt in 1527 als getuige bij een testament vermeld en Mr Tziepke Allert Doedes son in 1534 als executeur van testament; mr Tiepko Allardi Syrxma is in 1540 burgemeester van Leeuwarden 22: GAL Oud Archief 164; Eekhoff, Geschiedenis Leeuwarden 387; GAL Familiearch Martena 19
06542 Köln Alardi (Allardi) Wibrandus 8: Frisius 15961030 10: Art 12: AAK IV 17647
10909 Bourges Albada Aggeus 7: Goenga 15500000 10: Iur 11: 1525 c 12: Bergsma, Albada 1 14: Aesge van Albada 16: Jets van Aytta, d.v. Seerp en Barbara Hettesd Hettema 17: Aggeus 18: advocaat Hof; 1553-1559 lid Hof van Friesland; 1559-1561 syndicus Ommelanden 1561-1570 assessor Reichskammergericht Speyer 1571-1576 raadsheer van bisschop van Wuerzburg 21: Lic iur 22: RAF Hof van Fr D; Bergsma, Albada
10910 Parijs Albada Aggeus 7: Goenga 15450000 12: Bergsma, Albada 1
12255 Orleans Albada Aggeus 7: Goenga 15470000 12: Bergsma, Albada 1 20: Lic iur
06691 Marburg/Lahn Albada (Alberda) Aggeus 8: Frisius 15840411 12: CSM III 44
12006 Genève Albada Aggeus 15850000 12: Ranieri, Repertorium I 53
06688 Marburg/Lahn Albada de jr Aggeus 8: Frisius 15820411 12: CSM III 41
05027 Basel Albada de Aggeus jr 8: Frisius occid 15840000 12: MUB II 32184 13: Jel van Aytta 14: Agge van Albada 16: Catharina Amandusdr Potgiesser (1585) 17: kinderloos 18: 1608 advocaat en raadsheer te Speyer 19: 1610 sept 20: 1585 3/5 lic iur civ, 1588 5/7 Dr iur (privatim) 22: Stamboek I 18, II 17; Ranieri, Repertorium I 53; Vrije Fries V 335-336
12041 Löwen Albada Andreas, Wopconis 7: Bozum 15690000 11: 1553 12: Oldenhof, Brege 101 13: Margaretha Diericks 14: Wopcke van Albada 15: pastoor te Poppingawier, prebendaris te Bozum : aartsdiaken van Westergo 16: ongehuwd raadsheer Grote Raad te Mechelen 19: 1618 21: werd in 1576 gelegitimeerd; sticht in 1618 beurs voor een of twee Friese studenten te Leuven (paedagogie het Varken) 22: Stamboek II 17
06517 Köln Albada Edzardus, Sixti 8: Frisius 15670417 10: Art 12: AAK IV 51195 13: Mary Idses 14: Sixtus Aesgezn van Albada 15: 1560 dijkgraaf van Wymbritseradeel, Sneek en IJlst 16: Riem Laesdr Jongema 17: Edzardus 19: 1588 a 21: in 1580 week zijn vader uit 22: Placaatboek III 533; AAU 1888 351; It Beaken 1969 177; RAF Nedergerecht Sneek W 3 nr 32
09452 Löwen Albada Edzardus (Idzardus) 7: Sneek 8: Frisius 16460111 11: minor 12: MULO V 459398 13: Maycke Broers van Hoytama 14: Hector Johannes van Aytta 16: Riem Laes van Jongama Maria van Zouteland te Roermond 17: Johannes Aegidius, overste in Spaanse dienst Hector Johannes, minoriet Petrus Ludovicus, overste in dienst van de Palts x Anna van Bunninghausen 19: 1665 21: heer van Liessel 22: Stamboek I 20, II 18
09489 Löwen Albada ab Gaius (Cayus), Petri 6: dives 7: Sneek 16470107 12: MULO V 46798 13: Maycke van Hoytema 14: Hector van Albada 18: minoriet 22: Stamboek I 19
04531 Leiden Albada (Albade ab) Hector, Andreas 8: Frisius 16250527 10: Iur 11: 1605 12: AAL 185 13: Sjouck Oenesdr van Wijtsma 14: Pibo van Albada 16: ongehuwd 19: 1630 mei 22: Stamboek I 19
09490 Löwen Albada ab Hector 7: Sneek 16371215 12: MULO V 32840 13: Maycke van Hoytema 14: Hector Johannes van Aytta 18: jezuiet 22: Stamboek I 19, II 18
04532 Leiden Albada (Albade ab) Onesimus 8: Frisius 16250527 10: Iur 11: 1607 jan 12: AAL 185 13: Sjouck Oenesd van Wijtsma 14: Pibo van Albada 16: Elisabeth de Burggraeff van Roorda (1641) 17: Pibo Alegonda Gerbrandus 19: 1658 nov 22: Stamboek I 19; RAF Grafschriften Utingeradeel
09327 Löwen Albada (Leonis) Wibrandus 7: Leeuwarden 8: Trai d 15300413 11: 1511 ca 12: MULO IV 378 13: Frouck Wibrandusdr Roorda 14: Leo Hectoris van Albada 15: grietman van Rauwerderhem 18: 1540 pastoor te Dronrijp 1550, 1555, 1569 pastoor te Rauwerd 19: 1576 21: Mr; oom van kinderen van Gerrit Wytsma en Dorothea 22: Placaatboek III 184; Zwart, Cleuting 52; 231; RAF Rentmeestersrek 1540/1541 12, 1569/1570 15; Pb Hs 1466
10673 Heidelberg Alberda (Aborda) Durardus (Pinardus) 7: Groningen 8: Frisius 15520310 12: MUH I 614 13: Sibbel van Ballen 14: Reynt Alberda 16: Anna Broersema Tjets Roorda 17: Regnerus, vaandrig x Anna Alberda Christophorus Elisabeth x Johan Gerards Clant Ida x Petrus Schatter 18: 1567 burgemeester van Groningen ambtman van het Gorecht 21: werd wegens zijn contacten met het gewone volk der slemenneren und schutenschuvers borgemester genoemd; in 1578 wegens beledigen raad gevangen gezet; bezat in 1593 een vermogen van 6000 gulden 22: Bijdragen...Groningen IX 99; Formsma, Borgen 374, 517; Gron Volksalmanak 1912 219; Ned Leeuw 1940 284; Alting, Diarium 415
05496 Genève Alberda Egbertus 8: Frisius 15840000 12: LDR 1067; II 19; De Vries I 129-130
08833 Löwen Alberda Egbertus 8: Frisius 15540600 12: MULO IV 49267
02314 Heidelberg Alberda Egbertus 7: Groningen 8: Frisius 15851116 11: 1566 12: MUH II 12122 13: Wilmke Coenders 14: Reynt(Regnerus) Alberda 15: burgemeester van Groningen 16: Catharina von Vrese, wed. drost van Emden Gebke Snelgerd Beninga 17: Catharina x Melchior Coenders (1626) 18: 1595-1596 burgemeester van Groningen 1597-1604 afgevaardigde Staten Generaal 19: 1604 sept 21: ontmoet Eggerik Phebens in Marburg, tekent AA van Gerardus Rufelaert 22: Emmius, Agro; De Wal 76; Bijdragen...Groningen 5051
06681 Marburg/Lahn Alberda Egbertus 7: Groningen 8: Frisius 15790000 12: CSM III 35
05094 Köln Alberda Egbertus 7: Groningen 15180500 10: Art 12: AAK II 79833 17: Regnerus 18: 1534-1535 hoofdman te Groningen 22: Emmius, Agro; NNBW X 1314
07814 Rostock Alberda (Alberdensen) Johannes 7: Groningen 15071008 12: MUR II 30 18: 1510 pastoor op 't Zandt 21: Mr; = Johannes Allegeri, in maart 1510 tot priester gewijd? 22: RAG Losse Kloosterstukken 85; Brom, Naamlijst 434
05497 Genève Alberda Pabaeus 8: Frisius 15840000 12: LDR 1069; II 19; De Vries I 58, 201 13: Hille Broersema 14: Theodorus Alberda 16: Ide van Berum (1602) 19: 1617 21: broer van Egbertus Alberda 22: Formsma, Borgen 517; GAG DTB
10076 Siena Alberda Petrus 8: Frisius 16280614 12: MS 6157
02884 Groningen Alberda (Albarda) Petrus 7: Groningen 16160326 12: AAG 4
02240 Heidelberg Alberda Regnerus 7: Groningen 8: Frisius 15511218 12: MUH I 613 13: Pieterke Coenders 14: Egbertus Alberda 16: Wilhelmina Coenders 17: Egbertus 18: 1564-1565, 1577-1578, 1580 burgemeester Groningen 1564 hoofdman 19: 1589 febr te Leer 21: in 1580 gearresteerd, in 1582 gevlucht naar Oostfriesland 22: Emmius, Agro; NNBW X 1314
09054 Löwen Alberda Regnerus (Rennerus) 6: nobilis 8: Frisius 15470423 12: MULO IV 34228
04432 Leiden Alberda Regnerus 16200530 11: 1600 12: AAL 147 13: Anna Schatter 14: Regnerus Alberda van 't Zandt 15: landdagslid 16: Ava Wicheringe (1622) Habbina Ubbena 17: Wilhelmus 18: 1646, 1648-1649 lid hoofdmannekamer 1628-1629 gezworene 1629-1630, 1640-1643 curator universiteit van Groningen 19: 1653 22: Formsma, Borgen 516, 517; GAG Regeringsboek
10561 Bourges Alberda Regnerus 7: Groningen 8: Frisius 16231000 12: DOTZ 166
02067 Franeker Alberda Reinoldus 6: Nobilis Groninganus 16090514 11: 1587 12: AAF no 1117 16: Elisabeth Wicheringe Habbina Ubbena (1625) 17: Reinoldus Wilhelmus Mello 18: 1618, 1625, 1637 redger 19: 1653 febr 21: hoofdeling op 't Zandt, Leermens, Enum, Zeerijp etc. 22: Feith, Grafschriften 448; GAG klapper DTB; Feenstra, Adel 141; RAG HJK 2
03724 Groningen Alberda Reinoldus 8: Omlandus 16470702 10: Phil 12: AAG 55 13: Habbina Ubbena 14: Reinoldus Alberda 15: hoofdman 16: Clara Jarges 17: Reint, hoofdman 18: 1655-1656 lid gedep staten (l) 1667- 1668 lid admiraliteit Amsterdam, 1675 idem Harlingen 1669-1670 lid Raad van State, 1671 lid Generaliteitsrekenkamer; 1673-1674, 1677-1678 luitenantpresident Hoofdmannenkamer 19: 1691 21: bezat in 1672 een vermogen van 50.0000 gulden 22: Pathuis 789; GAG Regeringsboek; Feenstra, Adel; 140-142
02563 Groningen Alberda Reinoldus 7: Groningen 16180309 10: Phil 12: AAG 6
05853 Köln Alberda (Duyrt) Reynerus 7: Groningen 14840407 10: Art 12: AAK II 14211 18: 1516-1557 herhaaldelijk burgemeester van Groningen 1525-1554, 1564, 1567 herhaaldelijk hoofdman 21: 1525 afgezant naar hertog Karel V 22: Emmius, Agro; Emmius, Rerum 826
02885 Groningen Alberda (Albarda) Theodoricus 7: Groningen 16160326 10: Phil 12: AAG 4 16: Agnes van Bassen 17: Reinerus 19: 1658 a 22: Feenstra, Adel 169
11628 Basel Alberda Theodoricus 6: nobilis 8: Frisius 15550000 12: MUB II 9547
09103 Löwen Alberda Theodorus 6: nobilis 8: Frisius 15470423 12: MULO IV 34229 16: Hille Broersema 17: Regnerus Reinerus Pabe 21: zoon woont op Alberdaheerd op 't Zandt 22: Formsma, Borgen 515157
09239 Löwen Alberda Thomas 7: Groningen 15340618 12: MULO IV 10687 18: 1554-1555 predikant te Ditzum (OF) 22: Reershemius 610
05095 Köln Alberda (Alberdo) Thomas 7: Groningen 8: Trai d 15251106 10: Art 12: AAK II 87717 18: 1550 prior van het Jacobijnerklooster te Groningen 20: 6 mei 1526 bac, 23 maart 152 lic 22: AKG regest 1068
03832 Groningen Alberda Wilhelmus 8: Omlandus 16500121 10: Phil 11: 1632 12: AAG 61 18: 1660 redger, 1667 redger te Vierburen 1671-1672 lid gedep staten (l) 1673-1674 curator Gron universiteit 19: 1702 21: bezit de Alberdaheerd op 't Zandt; heeft in 1672 een vermogen van 40.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972- 1973 55, 62; RF 1667.16; GAG Regeringsboek; RAG HJK 3
02626 Groningen Alberthoma (Thomae) Albertus 8: Omlandus 16200831 10: Phil 11: 1600 te Driesum 12: AAG 9 14: Johannes Alberti Thoma, afk uit Jever 15: predikant te DriesumDamwoude en Grootegast 16: Aurelia van Teddenhuizen 17: Albertus ds te Appingedam en Groningen Engelbertus Petrus ds te Groningen Thomas 18: 1625 predikant te Lutjegast 1635-1660 predikant te Groningen 19: 1660 apr 21: bij zijn beroeping naar Gouda in 1635 ontstonden moeilijkheden 22: Duinkerken I 8; NNBW I 56
11301 Groningen Alberthoma (Alberti) Engelbertus 7: Groningen 16461116 12: AAG 54 13: Aurelia van Teddenhuizen 14: Albertus Alberthoma 15: predikant te Groningen 16: Anna Christophori Tekelenborch (1656) 17: Albertus, ds te Lingen Gerardus ds te Appingedam 18: 1655-1661 predikant te Mensingeweer 1661-1671 predikant te Appingedam 19: 1671 okt 20: gratis quia filius pastoris 22: Duinkerken I 8; NNBW I 56
03756 Groningen Alberthoma (Alberti) Thomas 8: Omlandus 16480504 10: Phil 11: 1631 12: AAG 57 13: Aurelia van Teddenhuizen 14: Albertus Alberthoma 15: predikant 16: Medina van 't Laer Johanna Siersema wed Oving (1665) 17: Albertus, ds te Vianen en Leiden 18: 1655-1661 predikant te Ezinge 1661-1680 predikant te Groningen 19: 1680 juli 20: gratis causa rev. patris 21: schreef De Richter in 't Paradijs 22: Duinkerken I 9; NNBW I 57
09253 Löwen Alberti Albertus, Henrici 7: Leeuwarden 15630830 12: MULO IV 664388 21: Alle Alles was in 1573- 1575 raad van Leeuwarden 22: GAL Klapper magistraat
08049 Löwen Alberti ? (Bolsward, Bolzvardie de) Bernardus 8: Trai d 14710816 12: MULO II 255169
08046 Löwen Alberti Bernardus 7: Bolsward 8: Trai d 14541206 10: Decr 12: MULO II 1581
07260 Rostock Alberti (Albers) Bernardus 8: Frisius 14800523 12: MUR I 218 21: bac in 1481; stud 1482 te Keulen
08047 Löwen Alberti Bernardus 7: Bolsward 8: Trai d 14750401 10: Iur can 12: MULO II 32318 21: stud 1480 te Rostock
05096 Köln Alberti Bernardus 7: Groningen 14820610 10: Iur 12: AAK II 119140 18: 1492, 1494 pastoor te Farmsum 1511, 1534 provisor Heilige Geestgasthuis 20: 1485 15/11 bac decr; dominus 21: = Mr Bonno Alberda, vermeld op klok van H. Geestgasthuis, 1516 22: RAG Familiearch Lewe 893; Pathuis 903; Alma
11090 Helmstadt Alberti Christianus, Erhardus 7: Groningen 16101101 12: AAHt 212352 20: notarii publici Caesarei a vicerectori creat.
03006 Groningen Alberti Daniel 7: Groningen 16241104 10: Phil 12: AAG 15
04711 Leiden Alberti Daniel 7: Groningen 16341023 10: Iur 11: 1608 12: AAL 266 18: 1635 maart advocaat 1646- 1647, 1650-1651 gezworene te Groningen; 1647-1652 lid Generaliteitsrekenkamer 1652-1676 drost der beide Oldambten 19: 1679 sept 21: bezit groot burgerrecht, bezat in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 54, 60; Wapenheraut 1898 245; GAG R A IIIa 33; GAG Regeringsboek
08821 Löwen Alberti Dominicus 7: Arum 8: Frisius 15460600 12: MULO IV 324102 18: 1578 prebendaris te Arum 21: betaalt 6 cg personele impositie 22: Van der Meer, Boarnen 230
01787 Franeker Alberti Elardus 7: Emden 16010415 10: Theol 12: AAF no 620
03612 Groningen Alberti Eppo 8: Oldambt 16441107 10: Phil 12: AAG 50 16: Wobbe Bottes, wed Dates (1648) 22: RAG klapper DTB
07880 Rostock Alberti Ericus 7: Emden 15490518 12: MUR II 116
01032 Franeker Alberti Everardus (Ewerartus) 8: Frisius 16420826 10: Art 12: AAF no 3968
08371 Rostock Alberti Everardus 7: Groningen 15080627 12: MUR II 34 20: stud 1514 te Leuven
11311 Löwen Alberti Everardus 7: Groningen 15140703 12: MULO III 489108 18: 1539-1559 priester te Baflo 20: stud 1508 te Rostock 21: Everardus Alberti de Midwolt werd op 11 april 1517 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters II 28; Zeitschr fuer vaterl Geschichte 75 1917 282
06588 Köln Alberti Franciscus 7: Leeuwarden 15790811 10: Art 12: AAK IV 11712 14: Albertus Jacobus Goldsmid 15: burgemeester van Leeuwarden 21: in 1580 possessor van het St Annaleen 22: Eekhoff, Beknopte geschiedenis 12
07789 Rostock Alberti (Albertzen) Fredericus 7: Groningen 15060519 12: MUR II 25
05097 Köln Alberti (Albertus) Fredericus 7: Groningen 8: Trai d 15541023 10: Art 12: AAK II 108467 20: bursa Laurentiana; 1554 14/11 adm ad bac, 1555 3/5 det, 1556 28/2 lic, pauper 21: Fredericus Alberti Groningensis was in 1607 observant te Grol 22: Bruggeman, Inventaris 46
08380 Löwen Alberti (Wiberti) Fredericus 7: Groningen 8: Trai d 15120621 12: MULO III 44178
00471 Franeker Alberti Gerardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16230516 10: Theol 11: 1602 12: AAF no 2024 16: Ludje Jans Bonteman 17: Johannes Gerardus Terentius, professor te Franeker 18: 1627-1656 predikant te Hempens en Tirns 19: 1656 mei of juni 21: krijgt in 1625 subsidie van provincie voor buitenlandse reis 22: Romein 50; Col Kalma
08115 Löwen Alberti Henricus 7: Groningen 8: Trai d 14710826 12: MULO II 255186
08116 Löwen Alberti Henricus 7: Groningen 8: Trai d 14750628 10: Art 12: MULO II 327102
05098* Köln Alberti Henricus 6: pauper 7: Bolsward 14810623 10: Art 12: AAK II 103196 18: 1515-1517 secretaris van Sneek deelsschrijver van Wymbritseradeel, 1519 substituutgrietman van Tietjerksteradeel, 1524 van Leeuwarderadeel 1528, 1542 advocaat te Leeuwarden 21: Hero Abbazn; was tevens notaris 22: Sannes, Naamlijst 299; Vries, Ploeg, Bijlage
07274 Rostock Alberti Hermannus 7: Groningen 14801109 12: MUR I 220
08382 Löwen Alberti Hermannus (Germanus) 7: Groningen 8: Trai d 14860828 12: MULO III 19187
02990 Groningen Alberti (Albarti) Hermannus 7: Groningen 16240803 12: AAG 14
05999 Köln Alberti Hermannus 6: pauper 7: Groningen 14851212 12: AAK II 185105 20: bursa Laurentiana; 1486 28/11 det
01809 Franeker Alberti Jacobus 6: Alumnus 8: Frisius 16010605 10: Theol 12: AAF no 651
07150 Rostock Alberti Jacobus 7: Leeuwarden 14710710 12: MUR I 171 21: stud 1473 te Leuven
07245 Rostock Alberti Jacobus 7: Groningen 14780918 12: MUR I 209
02085 Franeker Alberti Johannes 6: Alumnus 7: Oosterzee 16091028 12: AAF no 1156 16: Eask Arents Fransche Cornelisdr 18: 1612-1631 predikant te Wanswerd en Jislum 1631-1663 predikant te Burum en Munnikezijl 19: 1666 aug 20: sch. Harlingensi 21: sinds 1663 maart emeritus 22: Romein 471, 496; RAF, Grafschriften Ferwerderadeel; Col Kalma
05102 Köln Alberti Johannes 8: Stellingwerf 15501103 10: Art 12: AAK II 1045136 bursa Laurentiana; 2 nov 1550 bac; 26 maart 1552 inc, pauper 18: 1563 ca pastoor te Oldeholtwolde 21: = Johannes Alberti, jezuiet, conventuaal en pastoor te Dokkum, vlucht in 1580 naar Groningen, doet in 1595 te Bolsward een sermoen en wordt gebannen? 22: AAU 42 (1916) 322 (noot); Roarda, Nammen fan Dokkumers 59; Andela, Bolsward 109
05101 Köln Alberti Johannes 7: Groningen 14870706 10: Art 12: AAK II 2183 18: 1510 pastoor 't Zandt 21: Mr Johannes Alberda 22: Alma
09734 Erfurt Alberti Johannes 7: Emden 14920000 12: MUER II 17019
08723 Löwen Alberti (Ulberti) Johannes 5: clericus 7: Bolsward 8: Trai d 15380628 12: MULO IV 175104
07273 Rostock Alberti Johannes 7: Emden 14801108 12: MUR I 220
07437 Rostock Alberti (Abel) Lambertus 7: Sloten 14981015 12: MUR I 291
02839 Groningen Alberti Lambertus 7: Groningen 16150313 10: Theol 12: AAG 1 13: Christina Ritsema 14: Albertus Jans 15: goudsmid 16: Sytske ds Titus Conradidr (1621) 17: Albertus Bieruma, predikant 18: 1619-1629 predikant te Burum 1629-1642 predikant te Oudwoude en Westergeest 1642-1643 predikant te Brazilie 19: 1643 te Mauritiusstad 21: beroepen door de bewindhebbers van de WestIndische Compagnie van Stad en Lande 22: Romein 525; Gen Jierboekje 1987 148; Duinkerken I 40
05103 Köln Alberti Lambertus 7: Scherpenzeel 8: Trai d 15080922 10: Iur 12: AAK II 63035 20: schreef zich tegelijk in met Philippus Rykoldi uit Kuinre (63036) 21: vml Mr Lambert, 1540 (gest) pastoor te Oldelamer; mag Lambertus Stellingwerf werd op 10 april 1513 tot priester gewijd 22: Pb Hs 1466; Gen Jierboekje 1955 84; Beneficiaalb Zevenw 60
00078 Franeker Alberti (Alberts) Laurentius 7: Leeuwarden 16050800 10: Theol 12: AAF no 883 18: 1613 ca predikant te Jutrijp en Hommerts 1614-1636 schoolmeester te Westerlee 19: 1636 20: imm ook in 1610 21: in 1613 om een enorm delict , soo leelijck ende groff, dat sie niet behoore voor Christelijcke ooren verhaelt te worden, afgezet; poogt in Dwingelo in te dringen; in 1625 wordt de afzetting nog eens bevestigd 22: Romein 369, Van Veen, Aanvullingen 46
00202* Franeker Alberti Laurentius 6: Alumnus 7: Leeuwarden 16101120 10: Theol 12: AAF no 1249 20: imm ook in 1605
08683 Löwen Alberti Livius (Liverus) 8: Stellingwerf 15061007 12: MULO III 32322 21: = Lyckle Eebles, 1510 grietman van Stellingwerf, 1517 grietman van Schoterland en (West)stellingwerf, 1524-1535ca (gest) grietman van Weststellingwerf? 22: Gen Jierboekje 1989 70, Sminia, Naamlijst 361-362
08284 Löwen Alberti Nolkerus (Nolikerus) 7: Bolsward 14900226 12: MULO III 5925
09032 Löwen Alberti Orosius 8: Frisius 15440614 12: MULO IV 28096
05670 Köln Alberti Paulus 7: Sloten 8: Frisius 14850300 10: Iur 12: AAK II 16541 21: Een Albertus Pouwels wordt als huis en landbezitter vermeld in 1511 te Leeuwarden 22: RVA I 5, 16, 20, 80
03429 Groningen Alberti Petrus 7: Groningen 16390429 12: AAG 39
08052 Löwen Alberti Petrus 8: Trai d 14690603 10: Iur can 12: MULO II 21680
09515 Löwen Alberti Rudolphus 7: Groningen 16161209 12: MULO V 1275 21: Een Mr Roelof Albertsz x Geeske Meyners, x Riemcke Jorensdr was in 1628 schoolmeester aan de Latijnse school te Kollum, gest 1630 22: Andreae, Kollumerland II 105, III 127
03395 Groningen Alberti Rudolphus 7: Groningen 16380210 12: AAG 37
07629 Rostock Alberti Simon 7: Harlingen 15130602 12: MUR II 53 18: priester 21: Symon Aelberti uit Harlingen werd op 22 maart 1516 tot priester gewijd; hij wordt genoemd in 1524 als kandidaat voor een prebende te Bolsward 22: Gen Jierboekje 1955 81; GA Franeker, Archief Gerecht GR V
08202 Löwen Alberti Theodoricus (Dericus) 7: Sneek 8: Trai d 14740126 12: MULO II 299136 21: Een Dericus was in 1490 pastoor te Genum 22: RAF FG 935
08717 Löwen Alberti Theodoricus 7: Workum (Woldricon) 8: Trai d 14960613 10: Iur can 12: MULO III 14076
05164 Köln Alberti (Beylen) Walterus 6: pauper 7: Groningen 14400427 10: Art 12: AAK I 42154 20: 1441 23/11 det
08436 Löwen Alberti Winerus 7: Groningen 15100627 12: MULO III 39387
10029 Frankfurt Albinus Johannes 7: Emden 15920000 12: MUFO I 367
09969 Wittenberg Alchen Fridericus 7: Jever 8: Frisius 15850600 12: MUW II 324
02780 Wittenberg Aldesma Schelto 8: Frisius orient 15550517 12: AAW 307 21: = Schelto van Aitzema, 1567 pastoor te Lutjepost?
04687 Leiden Aldringa Alardus 7: Groningen 16330716 10: Iur 11: 22 12: AAL 255
03112 Groningen Aldringa Alardus 16290623 11: 1611 12: AAG 21 16: Johanna Margaretha Christoffeldr van Ewsum (1655) 18: gerechtsscholt en president van het krijgsgerecht van Stad en Lande 1642-1643, 1645-1646, 1648 gezworene; 1649-1650, 1652 raadsheer; 1651 lid gedep staten (s) 1652-1665 burgemeester of hoofdman; 1653, 1656, 1657 scholarch Latijnse school; 1684 lid admiraliteit Harlingen (extraord); 1684, 1686-1687 rekenmeester 19: 1688 22: Ned Leeuw 1956 307; RAG Familiearch Gruys 14; GAG Regeringsboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 23
02435 Heidelberg Aldringa Habbo 7: Groningen 15670419 12: MUH II 42,22 16: Roeleff Wiffringhe 17: Johannes, priester Habbo x Anna van IJsselmuiden 18: 1594, 1596, 1598 busheer gildrecht; 1595, 1599 gildrechtsheer 1580 lid gezworen gemeente; 1584-85, 1588-89, 1592-1593 raadsheer 21: tekent op 9 april 1567 het AA van Eiso Jarges 22: Ned Leeuw 1938 445; GAG Regeringsboek, DTB; Bijdragen...Groningen VIII 305, IX 4344; Alting, Diarium 509
02431 Heidelberg Aldringa (Aldrynga) Jebbo 7: Groningen 15661030 11: 1548 ca 12: MUH II 41,95 16: Meit Hoendricks 21: Heer van Feerwerd 22: De Wal 50; Formsma, Borgen 116
02644 Groningen Aldringa (Aldringha) Jebbo 7: Groningen 16210407 10: Phil 12: AAG 10 16: Abeltien Doenga (1625) Fransche van Camminga wed Johannes Rengers 17: Gerardus 18: 1626-1655 grietman 1631-1632, 1644 lid gedep staten(l) 19: 1658 21: jonker te Feerwerd, Faan en Niekerk; zijn bezittingen werden tussen 1651 en 1664 wegens schulden verkocht; in 1645 weer geschil rond voeren titel hoofdeling van Feerwerd tussen Jebbo en prof McDowell, die getrouwd was met wed Botnia 22: Stamboek I 76; Emmius, Agro; Formsma, Borgen 117-118; Kuipers, Heerlijkheid Visvliet 20; GAG klapper DTB; Feenstra, Adel 172; RAG HJK 2,3
01784 Franeker Aldringa Popko 8: Omlandus Groninganus 16010410 10: Iur 12: AAF no 617 13: Meynt Hoendrix 14: Jebbo Aldringa 16: Petertjen Broersma (1612) 18: hoofdeling te Feerwerd 1616, 1618-1619 redger 19: 1624 21: twist in 1610 met mevr Botnia over het voeren van de titel van hoofdeling te Feerwerd; zijn bezit vererft aan zijn oomzegger Jebbo Aldringa 22: Feith, Ommelander borgen 100; Formsma, Borgen 117; Ned Leeuw 1940 285; RAG HJK 2
04496 Leiden Aldringa (Andringa) Wigboldus 7: Groningen 16230920 10: Iur 11: 1603 12: AAL 171
02601 Groningen Aldringa Wigboldus 7: Groningen 16191002 10: Phil 11: 1603 12: AAG 8 13: Anna van IJsselmuijden 14: Habbo van Aldringa 15: raadsheer 16: Margaretha Gruys, wed Hermannus Horenken (1629) 17: Bernardus x Rolina de Sigers 18: 1632 weesheer; 1629 ambtman KleiOldambt; 1630 gildrechtsheer 1630- 1631 lid admiraliteit Zeeland; 1633 idem Amsterdam; 1638 lid Raad van State; 1638-1645 lid Staten Generaal 1634-1635 gezworene en provinciaal rekenmeester; 1636-1645 herh raadsheer 19: 1645 jan ca 21: jonker en hoofdeling te Siddeburen; komt in 1623 uit Frankrijk naar Groningen; weduwe bezit in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1938 144, 1972-1973 54; GAG Weeskamer 2; GAG Diakonie Herv gemeente bijlage 2; Hempenius, Weeskamer 336
00224 Franeker Alema (Alua ab) Julius 7: Leeuwarden 16110502 10: Iur 12: AAF no 1279 18: 1618 advocaat Hof 1649-1658 secretaris van Barradeel 1651-1654, 1657-1658 vroedsman, 1654-1657 burgemeester van Harlingen; 1657 lid gedep staten (S) 19: 1657 20: 1617 7/5 Dr iur (PAF 19) 22: RAF Hof van Fr MMM f 7; Engels, Naamlijst GS; RAF, Van Ruyven, Stadsbestuur Harlingen
03232 Groningen Alexandrinus Edzardus 7: Groningen 16330227 10: Iur (Jurisperita) 12: AAG 27
11665 Rostock Alexii Elardus 7: Gobwart 14931021 12: MUR I 268
02754 Wittenberg Algersheim (Aldersheim ab) Victor 6: Ridder 8: Frisius [orient] 15511119 12: AAW 272
07891 Rostock Algersheim (Oldersheim ab) Victor 6: nobilis 8: Frisius 15520914 12: MUR II 123
09958 Ingolstadt Algesheim Jodocus 7: Groningen 15570000 10: Art 12: MUING 756
09754 Erfurt Algesheim Jodocus 7: Groningen 15470000 12: MUER II 37127
09750 Erfurt Algesheim (Algesheym) Johannes 7: Groningen 15350000 12: MUER II 34448 18: rector te Erfurt
02806 Wittenberg Algesheimius Jodocus 7: Groningen 15591003 12: AAW 364 21: Johannes Algesheim wordt in 1535 te Erfurt als rector vermeld
09753 Erfurt Algessheim Theodorus 7: Groningen 15440000 12: MUER II 36310
00504 Franeker Allema (Attema) Seboldus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16241019 10: Iur 12: AAF no 2160 16: Riensck Jensma (1628) 18: procureur postulant te Dokkum 19: 1658, begraven te Hallum 21: werd in 1646 burger van Dokkum; een Siboldus Amama, SSLL cupid schreef in het AA van Hessel Coumans, olim costud. meo lubens ponebam in pago Rinsmag 22: RAF klapper DTB Dokkum; SAD 152 Burgerboek Dokkum f 248v; PB Hs 2
09807 Orleans Allinga Assuerus 8: Frisius, Brem d 15510615 12: RIDDORL I 132; KUOR 5 20: in 1559 procurator natio
02185 Freiburg i.B Allinga Assuerus 8: Frisius 15560522 12: MUF 418, 22
08774 Löwen Allinga Assuerus 8: Frisius 15510800 12: MULO IV 434220 18: 1564 raadsheer van hertog Christoffel van Wurtemberg 21: bemiddelt in 1564 bij een poging tot echtverbinding tussen Elisabeth I en aartshertog Karel Ferdinand van Oostenrijk; bekwaam diplomaat 22: Vrije Fries 11 243
07440 Rostock Allinga (Alinghe) Ludolphus 7: Groningen 14990518 12: MUR I 295 18: 1524 (gest) vicaris te Gieten 21: opgevolgd door Hermannus Allinghe 22: AAU 42 (1916) 298
08805 Löwen Allingawier (Alengwier) Epo 8: Frisius 15450327 12: MULO IV 30116 21: in 1526 werden de goederen van Epo Allingawier geconfisqueerd 22: RAF FG 364
09839 Bologna Allonis Gisbertus 7: Sneek 8: Frisius 15210000 12: KNOD 47 18: 1528 deelsschrijver van Tietjerksteradeel; 1528, 1535 advocaat of procureur Hof 21: Mr 22: RAF Familiearch Sminia 1595; Placaatboek III 482, 566; Sipma OO III 148; Sannes, Naamlijst 225; RAF Hof van Fr A f 18
07152 Rostock Allonis Hesselus 7: Schildwolde 14711010 12: MUR I 172
05937 Köln Allonis (Alonis) Hiddo (Heydo) 7: Groningen 15160419 12: AAK II 76114 20: bursa Laurentiana; 1517 25/6 det, 1519 24/3 inc, pauper 21: = Hiddo Jensema (ca 1497-1567 a) x Dorothea Coenders (1521); redger te Oldehove? (Jaarboek Geneal 17 192)
08278 Löwen Allonis Theodoricus 7: Bolsward 14900101 10: Decr 12: MULO III 6421
06720 Greifswald Alma (Alme) Bartoldus 7: Groningen 14830000 12: MUG 81 91 20: 1483 bac art, 1484 17/1 mag art
02459 Heidelberg Alma jr Eilardus 7: Groningen 8: Frisius groningensis 15850617 11: 1565 12: MUH II 11782 14: Eylerdt (Eylardus) Alma 15: verblijft in 1573 in Emden; 1597, 1601, 1607 rekenmeester, 1595-96, 1598-99, 1610 raadsheer te Groningen 19: 1587 te Heidelberg 21: latijns dichter, schreef Belli Gigantei libri IV (1585); cf Joh Postii Parerga poetica, 308; A. van der Mijle schreef een Consolatio super morte Eilardi ab Alma 22: De Wal, 7374; Schilling, Kirchenratsprotokolle 480; GAG Regeringsboek
06687 Marburg/Lahn Alma Eilardus 7: Groningen 15820327 12: CSM III 41
09492 Löwen Alma ab Eylardus (Alardus) 7: Groningen 16211211 10: Theol 12: MULO V 9182 18: 1630 priester te Molkwerum en Workum 1638 pastoor te Enkhuizen 1660 kanunnik kapittel Haarlem 19: 1664 januari 21: bac theol 22: NNBW VIII 16; Bijdragen bisdom Haarlem XVII 96, 98; AAU VI 4, 11
05940 Köln Alma (Olme) Gosuinus 7: Groningen 14930517 10: Art 12: AAK II 33684 18: 1545 vicaris van de Maartenskerk 20: bursa Montis; 1494 10/6 det, 1498 10/3 bac decr 21: Mr; wordt ook vermeld in 1501- 1546; zijn erfgenamen waren Willem Alma, Sascher Heringa en Hille Heringa; trad in 1531 op als advocaat 22: RF HS 1545.49; RAG Familiearch Farmsum regest 299; GAG St Anthonygasthuis Groningen 3*; Formsma, Inventaris der Ommelander archieven (Den Haag, 1962) regest 215
08127 Löwen Alma (Alnie) Johannes 7: Groningen 8: Trai d 14770227 10: Art 12: MULO II 359183 15: patricier 18: 1492 vicaris te Bedum; 1505 pastoor wrs te Bedum 21: Mr; ook vermeld in 1501 en 1511; heeft in 1492 heer Johannes Vredewold, pastoor van Bedum gearresteerd en levert in 1505 Johannes Vredewold over aan de bisschop van Munster; heer Johannes Alma te Groningen wordt nog in 1552 genoemd als bezitter van de St Barbaravicarie 22: Emmius, Rerum 651; Rutgers Inventaris Ewsum regest 462; W.J. Formsma, Inventaris der Ommelander archieven (Den Haag, 1962) regest 119
06757 Greifswald Alma (Alme) Ludolphus 7: Groningen 8: Trai d 14800918 12: MUG 76 18: 1513 priester en vicaris van de Maartenskerk te Groningen 21: Mr 22: RAG Familiearch Farmsum regest 269
09838 Bologna Alma (Allema) Winandus 5: clericus Trai d 7: Mirdum (Marderen) 14300000 12: KNOD 46 + nachtrag, 46: 2711- 1427 20: Wynaldus de Frisia, licentiatius in iure canonico testis: 2731433; 681431: Decr Lic Bonon egregius vir d Vinaldus Alama de Frigia examinatus fuit ab omnibus de collegii approbatus
02905 Groningen Alphonsius Johannes 7: Witmund 8: Frisius [orient] 16211105 10: Theol 12: AAG 11
03920 Helmstadt Alphusius Henricus 7: Wittmund 15870122 12: AAHt 6334
10983 Helmstadt Alphusius Johannes 7: Wittmund 8: Frisius [orient] 16180711 12: AAHt 266229
04436 Leiden Alphusius Johannes 7: Wittmund 8: Frisius orient 16201019 11: 18 12: AAL 150
06907 Marburg/Lahn Alphusius Johannes 7: Wittmund 8: Frisius [orient] 16200000 12: CSM IV 134
10883 Franeker Alserda (Aelscorda) Boethius 8: Frisius 16500612 10: Phil 12: AAF no 4990 13: Idtie Feickes Camminga 14: Jelto van Alserda 15: wijnkoper te Leeuwarden, rijk 16: ongehuwd 18: 1655 advocaat Hof 19: 1672 ca 21: Dr Iur met diss Quaestiones illustriores miscallaneae; stud in 1655 te Leiden; broer van Feico, Lollius en Jacobus, die allen studeerden 22: RAF Hof van Fr MMM f 12r; Ranieri Repertorium I 32, 290; Gruoninga 1991 29
01255 Franeker Alserda (Alsera ab) Feico 7: Leeuwarden 16470929 10: Iur 12: AAF no 4638 13: Idtie Feickes Camminga 14: Jelto Lolles van Alserda 15: wijnkoper te Leeuwarden, rijk geen 18: 1650 advocaat Hof 21: Dr in Frankrijk (1649); katholieke familie 22: RAF Hof van Fr MMM f 11r; Gruoninga 1991 29
04607 Leiden Altena Johannes, Isaaci fil 16280915 10: Art 11: 13 12: AAL 213 21: = Jan van Alten, klerk secretarie Sloten en notaris x Griettie Pibodr Regneri (1634), testeert in 1647? 22: RAF klapper DTB Sloten; Gen Jierboekje 1956 60
03240 Groningen Alteneich Casparus 7: Aurich 8: Frisius [orient] 16330525 10: Phil 12: AAG 28
07517 Rostock Alteneick Casparus 7: Norden 8: Frisius orient 16380600 12: MUR III 114
01034 Franeker Alteneyck Casparus 8: Frisius orient 16420920 10: Iur 12: AAF no 3983
01403 Franeker Alteti Gerlacus 15870315 10: Iur 12: AAF no 36
05108 Köln Alteti Johannes 7: Dodenhusen 14980528 10: Art 12: AAK II 448197
00467 Franeker Alteti Sachaeus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16230506 10: Theol 12: AAF no 2016 14: Aelties Reyneri uit Hindeloopen 21: alumnus; bezoekt in 1616 de school te Workum; houdt leerrede voor classis Bolsward in 1627 22: Col Kalma
05109 Köln Alteti Wilhelmus 7: Nova ecclesia 14571025 10: Art 12: AAK I 61712
09554 Löwen Altgeri Johannes 7: Workum (Wouwerkem) 8: Trai d 14280000 12: MULO I 9719
01297 Franeker Althius Antonius, Abii 7: Franeker 16480609 10: Math 12: AAF no 4716
02971 Groningen Althusius Henricus 7: Emden 16240318 10: Phil 11: 15 12: AAG 14
00454 Franeker Althusius Samuel 7: (Emden) 8: Nassovius 16221107 10: Theol 12: AAF no 1991
02592 Groningen Althusius Samuel 6: gratis 7: Emden 16190502 10: Theol 12: AAG 8 18: 1629-1634 predikant te Sexbierum 1634-1645 predikant te Duisburg 1645-1669 predikant te Leiden 19: 1669 22: Romein 211; Col Kalma
02877 Groningen Alting (Altingius) Bernardus 7: Groningen 16160215 10: Phil 11: 1600 12: AAG 4 16: Clara van Hulten (1625) 17: Lucas, 1664-1667 advocaat fiscaal te Groningen Hermannus Beerta Adriana x Tjaart Gerlacius Anna Clara 18: 1623-1631 advocaat te Groningen; 1624, 1627 advocaat provinciaal; 1627-1628 gezworene; 1631-1643 syndicus Groningen, oneervol ontslagen, 1650 begenadigd 1653-1654 raadsheer van Groningen 1655 lid admiraliteit Harlingen 19: 1565 ca 22: NNBW I 93; Bos, Bernard Alting 76114; GAG RA IIIa 24; GAG Regeringsboek
00498 Franeker Alting Bernardus 7: Groningen 16240707 10: Iur cand 12: AAF no 2130 20: 1624 12/7 Dr iur (PAF 21)
04206 Leiden Alting Daniel 7: Emden 15930925 10: Theol 12: AAL 37
01675 Franeker Alting (Altingh) Daniel 7: Emden 15960914 10: Theol 12: AAF no 412 13: Maria Bisschoff 14: Menso Alting 15: predikant 16: Lucia Arceria, d.v. prof Joh Arcerius (1597) Ida de Wartum (1606) 18: 1599 docent Latijnse school Groningen? (Daniel Mensonis) 1603 secretaris, 1610 burgemeester van Emden 19: 1618 jan te Emden 21: broer van Hendrik. Neemt deel aan Leidse oproer 1594 22: NNBW I 94; GAG 69 Latijnse school
09163 Löwen Alting (Altingius) Egbertus 7: Groningen 15380513 11: 1518 12: MULO IV 17337 13: Margaretha Lueffoghe van Eelde 14: Menso Alting 15: lid Staten van Drenthe : eigenerfde te Eelde 16: Alijdt Hartgers, wed. Joachim Canter (1555) 17: Joachim Sara 18: 1549 secretaris Groningen, na stage in Mechelen en Brussel 19: 1596 april 21: 1547 redigeert actes van Wigboldus, procureur der Germaanse natie, die van 1546- 1550 in Orleans studeerde 22: Alting, Diarium, Inleiding; NNBW I 941; De Ridder, Orleans I 452-453
09946 Orleans Alting Egbertus 7: Groningen 8: Trai d 15460400 12: RIORL II 4521214; RIDDORL I 28 20: in 1547 procurator van de natio
04994 Basel Alting Everardus 8: Frisius 15900814 12: MUB II 38220 20: 1590 26/8 Dr iur utr 21: Dr; genoemd in 1592 22: De Vries I 50, 95; RAG Familiearch Farmsum regest 591
05477 Genève Alting Everardus 8: Frisius 15790521 10: Ling 12: LDR 580; II 30; De Vries I 51, 95; NNBW 1 101.
02454 Heidelberg Alting Everardus 8: Frisius Groningensis 15741211 10: Iur 11: 19 12: MUH II 7291 13: Emica van Schierbeek 14: Roelof Alting 15: schulte te Gasteren (Drenthe) 18: pensionaris van Oostfriesland 19: 1600 21: bleef meer dan drie jaar te Heidelberg, toen Hugo Donellus daar doceerde. 22: NNBW I 101
02974 Groningen Alting (Altingius) Gerardus 7: Emden 16240402 10: Phil 12: AAG 14
04512 Leiden Alting (Altingius) Gerardus 7: Emden 16240517 10: Phil 11: 20 12: AAL 177
03062 Groningen Alting Gerhardus 7: Emden 8: Frisius 16270716 10: Iur 12: AAG 18
05110 Köln Alting (Altinck) Helbricus 7: Groningen 15041102 10: Art 12: AAK II 56445 18: 1517, 1521 notaris 20: bursa Laurentiana; 1505 11/12 det, 1507 27/3 inc 21: mag Helpricus Altinck werd op 9 maart 1510 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters 432; RAG HJK regest 73; AKG regest 976
10697 Herborn Alting (Altingius) Henricus 7: Emden 16020000 11: 1583 12: NNWB I 94 13: Maria Bisschoff 14: Menso Alting 15: predikant 16: Susanne Belier (1614) d.v. burgemeester van Heidelberg 18: 1605 mentor graven van Nassau tijdens hun studie te Sedan 1613-1622 professor theologie te Heidelberg 1627 professor theologie te Groningen 19: 1644 aug te Groningen 21: bezoekt school van Groningen bij Emmius; publiceerde op gebied van de theologie 22: NNBW I 9496; Quellen und Forschungen 24 1975 24
02224 Heidelberg Alting (Altting) Henricus 5: Professor theol 7: Emden 16130730 12: MUH II 26584
03138 Groningen Alting (Henrici) Jacobus 8: Frisius orient 16300407 10: Phil 12: AAG 23 20: 1645 24/10 Dr phil (AAG 446)
04713 Leiden Alting (Altingius fil. D. Henrici Altingii) Jacobus 6: gratis hon 16350403 11: 1618 sept 12: AAL 270 13: Susanna Belier 14: Henricus Alting 15: prof theol te Heidelberg 16: Bouwe Walrich uit Workum (1647) 17: Gerardus, mr Jan Christiaan, arts Johan Albrecht, luitenant 18: 1643 professor oosterse talen Groningen 1646-1647 rector magnificus; vanaf 1647 academiepredikant 1667 professor theologie Groningen 19: 1679 aug te Groningen 21: stud reeds in 1631 in Groningen; reist in 1640-1642 door Engeland; twist met Maresius; schreef Opera Omnia, uitgegeven door B. Becker in 1687; 1645 Phil Dr 22: NNBW I 9697; Effigies et Vitae 6566; Alg Ned Familieblad 2 1886 237
12262 Leipzig Alting Joachimus 15820000 10: Iur 12: Alting, Diarium 560 20: wil studeren bij Matthias van Wesenbeke, docent Romeins recht te Wittenberg
02455 Heidelberg Alting Joachimus 8: Frisius groningensis 15780418 11: 1556 12: MUH II 8326 14: Egbertus Alting 18: 1594-1599 burgemeester van Groningen, afgezet 1595 gedeputeerde bij Staten Generaal; 1595-1600 lid gedep staten 1608-1621 herhaaldelijk burgemeester Groningen; 1610-1625 herh hoofdman; 1615-1616 scholarch Latijnse school; 1616-1620 curator Groninger universiteit 19: 1625 22: Emmius, Agro; De Vries I 52; GAG Regeringsboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 21
05481 Genève Alting Joachimus 7: Groningen 8: Frisius 15800724 10: Iur 12: LDR 630; II, 30 14: Egbertus 20: 1556
06091 Köln Alting Johannes 6: pauper 7: Groningen 14960521 10: Art 12: AAK II 400173 18: abt te Feldwerd 19: 1540 dec 20: bursa Laurentiana; 1497 6/6 det, 1499 12/3 lic 1500 27/9 inc 22: Damen, Benediktijnenkloosters 192
10559 Würzburg Alting (Altinck) Johannes 5: SJ, sacerdos 7: Groningen 16230309 10: Art lib mag 12: MAWU 138
02425 Heidelberg Alting Menso 7: Eelde 8: Frisius groningensis 15651025 11: 1541 12: MUH II 38108 13: Emica Schierbeek 14: Roelof Alting 15: schulte van Eelde, gezworene van Groningen 16: Maria Bisschoff 17: Henricus Daniel 18: 1564 (institutie) vicaris te Haren, 1564 mei (institutie) nov 1567 (dimissie) prebendaris te Sleen 1566 prediker te Haren, 1570 predikant te Dimstein (Palts) 1575-1612 predikant te Emden 19: 1612 okt 21: bezoekt school te Groningen, Munster en Hamm 22: NNBW I 98100; Klugkist Hesse, Menso Alting; Alg Ned Familieblad 2 1886 234; AAU 42 (1916) 306, 330
10696 Groningen Alting Menso 7: Heidelberg 16310000 11: 1617 jan 14: Henricus Alting 16: Margaretha Emmen Anna Liebergen Alagonda van Boekhold 17: Margaretha x Sibo Sibenius, kapitein Daniel, geb 1656, secretaris weeskamer 18: 1648 professor Athenaeum Deventer 1654-1666 syndicus, 1666-1678 herhaaldelijk raadsheer van Groningen 1668, 1671-1677 ambtman van het Gorecht; 1669-1671 secretaris Gorecht; 1671 lid Raad van State 19: 1678 juli 21: 1639 Leiden: Dr iur; bezit groot burgerrecht, bezat in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: NNBW I 100; Gron Volksalmanak 1972-1973 54; GAG Regeringsboek
02225 Heidelberg Alting (Altingius) Paulus 7: Emden 8: Frisius [orient] 16140929 12: MUH II 266106 14: Menso Alting 15: predikant 16: Catharina van Dalen 18: predikant in de Palts 22: Alg Ned Familieblad 2 1886 234
06896 Marburg/Lahn Alting Paulus 7: Emden 8: Frisius 16170419 12: CSM IV 110
04560 Leiden Altingius Gerardus 7: Emden 16260810 10: Iur 11: 20 12: AAL 194
10751 Franeker Alutarius (Frederici) Adrianus 7: Leeuwarden 16120214 10: Lit bon, Theol 12: AAF 1331 14: Frerick Ariaens 15: leertouwer 16: Rieme Harmens, wed ds Ulricus Faber (1627) 18: 1614-1626 predikant te Edens en Spannum 1626-1632 predikant te Oudeschans, een collatie van gedep staten van Friesland 19: 1632 22: Romein 290-291; Duinkerken I 12; Col Kalma; RAF Statenarchief Gf 50 nr 5
10700 Franeker Alutarius (Johannis) Conradus 7: Ripis 8: Denemarken 15950803 10: Theol 12: AAF 350 16: Marretin Hendriks 17: Henricus 18: conrector Alkmaar 1596 predikant Utingeradeel 1600-1602 predikant te Akkrum, Nes, Oldeboorn; 1602-1627 predikant te Tzum 19: 1631 21: schreef Onderscheyt des Christendoms ende onchristendoms deses tijdts(1605); Theses Theologica (1604); Eenvoudighe onderwijsinghe (tegen katholieken en doopsgezinden (1605); Sterfconst (1624) 22: NNBW I 102
00576 Franeker Alutarius Henricus 16260900 12: AAF no 2352 13: Marretijn Hendriks 14: Conradus Johannes Alutarius 18: predikant te Blankenberg predikant te Woerden 22: Col Kalma
03962 Helmstadt Alvius Gerhardus 7: Jever 15920903 12: AAHt 100122
00920 Franeker Amama Gellius 7: Franeker 16391014 10: Ling 11: 1620 12: AAF no 3614 13: Meyn Claesdr Adelen van Cronenburch 14: Sixtinus van Amama 15: professor te Franeker 16: Jancke Alephs van Idsinga (1658) 17: Maycke x Alef van Idsinga Sixtinus 18: 1656 rector latijnse school te Dokkum 19: 1665 sept 20: egregii patris filius et utiman imitator 22: Stamboek I 21, II 19; RAF Grafschriften Dokkum; SAD 1 Resolutieboek Dokkum 505
02634 Groningen Amama (Ammama) Hernius 7: Bourtange 16201111 10: Phil 12: AAG 10
00427 Franeker Amama Hernius 7: Bourtange 8: Frisius 16210923 10: Iur 12: AAF no 1903 13: Aefke Potter 14: Joachim van Amama 15: victualiemeester te Boertange 16: Ymck Wijger Annesd Hester Moda 17: Diederick Aechtje x Rembertus IJsbrand van Viersen, burgemeester van Sloten (1679) Cornelia 18: luitenant 21: Een Hernius Amama was in 1632 wijnheer te Franeker 22: Stamboek I 2122, II 1819; It Beaken 19 (1957) 128
00312 Franeker Amama (Ammema) Jacobus 7: Emden 16170222 10: Iur 12: AAF no 1641
01149 Franeker Amama ab Nicolaus 7: Franeker 16450627 10: Phil, Philol 11: 1628 12: AAF no 4345 13: Meyna ab Adelen a Cronenburg (1617) 14: Sixtinus Adama 15: 1616 professor Leiden 19: 1656 aan de pest 21: in 1650 alumnus; broer van Johannes, mathematicus en vestingbouwer; werd van de universiteit verwijderd hetgeen in 1653 tot een geschil met de magistraat van Franeker leidde; solliciteert in 1655 naar het rectoraat der latijnse school van Franeker 22: Stamboek I 21, II 19; Nienes, Archieven Franeker 55; Placaatboek V 523; Telting, Register 1041; Van Sluis
00609 Franeker Amama Petrus 16271102 10: Iur 12: AAF no 2427 13: Ydt Watsedr 14: Sixtus van Amama 15: syndicus van Oostfriesland 16: Jannecke van Hateren 18: 1634 notaris 19: 1638 22: Stamboek I 21, II 19; Naamlijst notarissen
05323 Köln Amama (Anema) Severinus 5: presbyter 7: Dokkum 14890206 10: Iur 12: AAK II 260174 21: Heer Amama gebruikt in 1511 100 pm land in Brantgum 22: RVA I 135
10911 Oxford Amama Sixtinus 16160000 12: NNBW I 106
10701 Franeker Amama (Ammama) Sixtus, Johannis 16100410 10: Phil, Theol 11: 1593 okt 12: AAF no 1182 13: Ymck 14: Johannes Amama 15: provinciaal bouwmeester : burgemeester van Franeker 16: Meyna ab Adelen a Cronenburg (1617) 17: Gellius, rector Latijnse school Dokkum Johannes, vaandrig, convooimeester te Makkum Nicolaus 18: 1616 professor oosterse talen te Franeker 1626 bibliothecaris 20: sch. Franekerens 21: leerling van Drusius; niet rechtzinnig genoeg; schreef poemation tetraglotton in honorem D. J. Maccovii Poloni (1614), Censura Vulgatae (1620), Biblia in het Nederduits (1625); stud te Leiden 1614 arabisch, stud te Oxford 22: NNBW I 105
01377 Franeker Amama Sixtus, Johannis 15860414 10: Phil 12: AAF no 7 14: Johannes Sixti van Franeker 15: 1585 volmacht ten landsdage 18: 1594 advocaat Hof 1602 assessor van het krijgsgerecht 21: Dr iur in Frankrijk; disp De mutuo (1589); werd in 1596 burger van Leeuwarden; Sixtus Johannis Sixti fil kreeg in 1583 een toelage 22: RAF Hof van Fr MMM f 4v; RAF Statenarch G 41 137, M 11b f 80; GAL Burgerboek I 297; Telting, Register 213; Engels, Peregrinatio 6
00482 Franeker Amama (ab) Sixtus 5: Syndicus v Emden 16231005 12: AAF no 2068 13: Wick 14: Johannes Henricus van Amama 15: burgemeester van Franeker : lid gedep staten 16: Ydt Watsedr 17: Wick Petrus Jacobus gest 1623 tijdens studie te Franeker Elisabeth Sixtijntje 18: syndicus van Oostfriesland 19: 1630 22: Stamboek I 21, II 1819; Wiarda, Ostfriesische Geschichte III 484-587, IV 47146
09990 Wittenberg Amama ab Sixtus 8: Frisius 15920600 12: MUW II 390
04384 Leiden Amama (Ammema) Sixtus 7: Franeker 16140818 10: Ling arab 11: 1593 okt 12: AAL 117 13: Ymck
08764 Löwen Ambrosii (Ambrosius) Mente (Amijntas ) 8: Frisius 15520700 12: MULO IV 453112 18: 1573 secretaris van Bolsward 1579 weesvoogd 19: 1582 te Groningen 21: in 1578 te Bolsward aangeslagen voor 4 cg personele impositie; in 1580 uitgeweken 22: AAU 1888 354; It Beaken 1969 179; Van der Meer Boarnen 244
09623 Erfurt Ameland Arnoldus 14250000 12: MUER I 13311
10612* Prag Ameland (Amelant de) Dodo 13720000 12: OSTFR 188
09621 Erfurt Ameland de Sibrandus 14250000 12: MUER I 1339
07666 Rostock Ameland (Amelandie) Wilhelmus 7: Ameland 15160809 12: MUR II 64
07574 Rostock Amelens (Amelentze) Jacobus 7: Groningen 15010520 12: MUR II 8 18: 1519, 1538 (1527-1565?) pastoor van de A kerk 19: 1538 juli a (volgens AAU) 21: Mr; Lambertus Amelens was in 1526 raadsheer te Groningen 22: Gron Volksalmanak 1955 53; Alma; RF 1534.4; AAU 42 (1916) 303; Acker Stratingh, "Wijnen" 47
01314 Padua Amelingius Johannes 8: Frisius orient 15741027 10: Iur 11: 24 12: tp no 157 20: geb te Emden, 1550 gest 1624., zoon v. Hermann, predikant te Hage imm. Marburg 1570, Genève 2991574, Bazel 1574. 1595 veertigraad; 1597-1610 meermalen burgemeester van Emden, rechter in het Niedergerecht. Vurig calvinist, leider van de revolutie, die te Emden in 1595 een eind maakte aan het effectieve gezag van de graaf en de bezetting door de Republiek voorbereidde. Gezant van Emden in de Nederlanden 59, 1595 en 1605. Noemde zich tijdens het eerste gezantschap kolonel, waaraan zich de gezanten van de graaf stoorden.
06638 Marburg/Lahn Amelingius Johannes 7: Emden 8: Frisius orient 15700714 12: CSM II 94
02749 Wittenberg Amennius Wiggardus 8: Frisius orient 15510607 12: AAW 266
07598 Rostock Amkema (Ankema) Reinerus 7: Dokkum 15120529 12: MUR II 49 18: 1543 pastoor te Holwerd 20: 1513 bac art (MUR II 54) 21: = Ritske Amkema; Pieter Amkema bezat toen land te Holwerd 22: Beneficiaalb 178
02317 Heidelberg Amptzonides (Amptsonides) Eltco 8: Frisius 15860730 11: 1566 12: MUH II 127184 14: Amse Eltkens van Holwierde 19: 1635 mei, begraven te Zeerijp; volgens Abel Eppens in 1586 drie maanden na zijn aankomst doodgeslagen bij een treffen tussen burgers en studenten te Heidelberg 22: Feith, Grafschriften 462; Eppens, Kroniek II 378
02318 Heidelberg Amptzonides Jelmerus 8: Frisius 15860730 12: MUH II 127185 14: Amse Eltkens van Holwierde 21: broer van Eltco 22: Eppens, Kroniek II 378
07268 Rostock Amsen Hinricus 7: Jever 14800619 12: MUR I 218
02719 Wittenberg Amsweer (Amzverr) Allo 8: Frisius 15441126 12: AAW 218 17: Doede Melchior 18: 1576, 1578-1580 burgemeester van Appingedam 1552, 15556 kerkvoogd 22: Bijdragen...Groningen IV 341; RAG HJK 567; vr mededeling A. Hoft, Appingedam
02289 Heidelberg Amsweer (Amsvuer) Melchior 7: Appingedam 8: Frisius 15700413 12: MUH II 5438 14: Aylco van Amsweer 18: is tot 1579 aan hof van Georg van Liegnitz. 1582 voorganger Lutherse kerk dient onder graaf Willem Lodewijk 19: 1587 te Dordrecht 20: 1557 21: schreef querela Frisiae (1619) 22: NNBW I 4142
09134 Löwen Amudes Weinchius 8: Frisius 15530400 12: MULO IV 47021
01596 Franeker Anchisae Folkerus 7: Bolsward 15940424 10: Art 12: AAF no 262
01945 Franeker Anchisae Wilhelmus (Gulielmus) 7: Leeuwarden 16050630 10: Phil 12: AAF no 879 18: 1607 schoolmeester op Schiermonnikoog 22: Sannes, Schoolmeesters Schiermonnikoog
03511 Groningen Anckum (Ancken ab) Hermannus 8: Omlandus 16411030 11: 1625 12: AAG 44 16: Fockje Popckens uit Appingedam (1653) Christina Averechs d.v. ds Gerardus 17: Gerardus, ds te Ten Boer 18: 1653-1678 predikant te Oudeschans 19: 1678 febr 22: Duinkerken I 13
04364 Leiden Andla (Elconius) Anchises 7: Harlingen 16130315 10: Med 11: 16 12: AAL 110
00296 Franeker Andla (van) Anchises 7: Achlum 16160807 10: Med 12: AAF no 1610 13: Saeck Sickesd Palsma 14: Fredericus van Andla 15: eigenaar Andlastate te Ried 16: Sibbel van Aysma (1628) 17: Titia x Petrus Mejontsma Johannes, student, kapitein x Wilhelmina Middelkoop Saeckje x Albert Sighers 18: lijfarts van de stadhouder van Friesland 1633-1635, 1652, 1653, 1655 rekenmeester; 1634-1647 herhaaldelijk landdagslid; 1636-1638 lid gedep staten (W); 1638 commissaris politiek op synode te Harlingen 1639-40, 1644 lid Generaliteitsrekenkamer; 1641-43, 1646-1652 lid Raad van State 21: werd in 1624 burger van Leeuwarden; steunt de partij van de stadhouder 22: Stamboek II 166-167; Breuker, Japix II 205; Placaatboek V 371, 519; GAL Burgerboek I 22; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1633-1635, 1639-1655
04429 Leiden Andla (Andela) Anchises 8: Frisius 16200513 10: Med 11: 21 12: AAL 146 20: 1623 23/5 Dr Med (Molhuysen, Bronnen II 109)
01720 Franeker Andreae Adrianus, Andreas (Andraianus) 7: Leeuwarden 15980413 10: Iur 12: AAF no 485
11543 Löwen Andreae (Andree de Westerhuys) Albertus 7: Marrum (Marrun) 15320715 12: MULO IV 7498 21: Westerhuis was een kloosterplaats onder Marrum; de vader van Albertus Andreae zal kloostermeier geweest zijn
11459 Löwen Andreae (Andree) Albertus 7: Dokkum 14830515 12: MULO II 47121 20: stud 1480 te Leuven en 1496 te Keulen
06410 Köln Andreae (Andree) Albertus (Abbodus) 5: presbyter 7: Waaxens 8: Frisius 14960925 12: AAK II 40889 18: 1491 priester te Waaxens 20: stud 1480 te Keulen en 1483 te Leuven 22: PB Hs 1466
05113 Köln Andreae (Andree) Albertus 7: Dokkum 14801216 10: Iur 12: AAK II 91110 20: stud 1483 te Leuven en 1496 te Keulen
09642 Erfurt Andreae (Andree) Bernardus 7: Leeuwarden 14420000 12: MUER I 19044
07926 Rostock Andreae Christianus 7: Groningen 8: Frisius 15600900 12: MUR II 140
01252 Franeker Andreae Diurtco 8: Frisius orient 16470903 10: Iur 12: AAF no 4631 18: 1665-1673 syndicus van Emden 1677 burgemeester van Emden 22: Ten Raa, de Bas Leger V 547; Quellen und Forschungen 1987 123
03493 Groningen Andreae Diurtco 8: Frisius orient 16410506 10: Phil 12: AAG 43
02149 Utrecht Andreae Diurtco 8: Frisius orient 16460000 10: Ling lat 12: ASU 13
07767 Rostock Andreae (Andree) Godfridus 7: Bolsward 15040907 12: MUR II 18
10888 Franeker Andreae (Andraee) ab Henningius, Georgius 16350124 10: Iur 11: 1610 12: AAF 3091 13: Ansck van Burmania 14: Joachimus van Andreae 15: 1646 raadsheer Hof 16: Frouck van Scheltema 17: Joachimus 18: 1646-1656 raadsheer Hof 1642-1643 volmacht landsdag voor Idaarderadeel 1651 extra ord lid Staten Generaal voor Oostergo 19: 1656 22: Engels, Hof van Friesland 42; Sickenga 209-210, Stamboek I 67, II 46; Engels, Naamlijst St Gen II 15; Visser, Adel 436
11102 Leiden Andreae Henningius (Georgius) 6: nobilis 7: Leeuwarden 8: Frisius 16361008 10: Math 12: AAL 281
09294 Löwen Andreae (Andree) Jacobus 7: Leeuwarden 15630828 12: MULO IV 658192
08545 Löwen Andreae (Andree) Jaricus, Johannis 6: pauper 7: Leeuwarden 8: Trai d 15090612 12: MULO III 37259 18: 1525 pastoor te Oudkerk 22: RAF FG 910
12007 Leiden Andreae Joachimus 7: Stralsund 16070811 11: 1586 12: AAL 88
11093 Franeker Andreae Joachimus 7: Stralsund 8: Pommeren 16070809 12: Sickenga 181 13: Margaretha Veltschouw 14: Martinus Andreae 15: raadslid te Stralsund 16: Ansck van Burmania Sophia van Vervou, wed van Wytze van Camminga 17: Poppe (Pompeius) x Rints van Burmania Claer x Pompeius van Burmania Henningius Georg x Frouck van Scheltema 18: 1613 prof fysica te Franeker, 1615 prof iur 1620-1646 raadsheer Hof, doet afstand t.b.v. zijn zoon; 1634 lid Staten Generaal; 1635 gezantschap naar Polen, 1644-1645 gezant in Denemarken; 1646-1652, 1655 lid, 1648 president van Staten Generaal 1646-1655 curator univ. van Franeker 19: 1655 mei 21: had benoeming tot raadsheer te danken aan zijn huwelijk met een Burmania en had goede contacten met de stadhouder; bezat 100.000 gulden; tekent vrede van Munster 22: Sickenga 181-184; Stamboek I 67, II 46; Engels, Naamlijst St Gen 11, II 5
06390 Köln Andreae (Andree fil) Johannes 7: Staveren 14890731 10: Iur 12: AAK II 26547 21: stud wrs in 1488 decr te Leuven
11679 Rostock Andreae (Andree) Otto 7: Warns 8: Trai d 15100618 12: MUR II 43
11565 Löwen Andreae (Andree) Petrus 7: Grouw 15480720 12: MULO IV 369158
07027 Rostock Andreae (Andree) Petrus 8: Omlandus 14501101 12: MUR I 91
00959 Franeker Andreae (Andreas) Sibrandus 7: Leeuwarden 16400825 10: Phil 11: 1623 12: AAF no 3733 21: = vml Sibrandus Aneae, 1642 notaris 22: RAF Hof van Fr HHH 1 135v; Naamlijst notarissen
06631 Marburg/Lahn Andreae (Andreas) Sibrandus 8: Frisius orient 15700328 12: CSM II 90
09101 Löwen Andreae (Andreas) Tatius 8: Frisius 15510800 12: MULO IV 433199
08288 Löwen Andreae (Andree) Theodoricus 7: Bolsward 8: Trai d 15020606 12: MULO III 23663 18: 1525 sacrista te Bolsward 21: possessor van de sacristaprove te Bolsward; in 1543 is zijn opvolger, Martinus Foppii possessor; frater Theodricus Andree, ordinis Regularium werd op 29 mei 1507 tot priester gewijd, een naamgenoot op 16 september 1508 22: Brom, Naamlijst 410, 419; RAF FG 910; Beneficiaalb 281
09271 Löwen Andreae (Andree) Theodoricus 7: Heeg 15540600 12: MULO IV 49272
08684 Löwen Andreae (Andree) Wibrandus (Wilbrandus) 8: Stellingwerf 15061005 12: MULO III 32321 21: Wibrandus Andree de Antiquis Spaengis werd op 19 april 1511 tot priester gewijd; 1513 (institutie) pastoor te Nijeholtwolde (Wibrandus N)? 22: Brom, Naamlijst 444; AAU 42 (1916) 319
06503 Köln Andringa ? (Ringa a) Haringius 8: Frisius 15590524 10: Art 12: AAK IV 234 13: Saeckel Harings van Tietema 14: Julius Feickes Juwsma van Andringa 16: Catharina Ulckesdr Douma Sjoerdcke Goslicksdr van Hiddema 17: Julius Jelle Sjoerd Saekele 19: 1573 21: Dr iur 22: Stamboek I 23, II 19
04183 Leiden Andringa ab Pompeius 8: Frisius 15851030 10: Iur 12: AAL 18
03538 Groningen Andringa ab Pompeius 7: Goenga 8: Frisius 16420913 11: 1621 12: AAG 46 13: Witsck Feyesd van Heemstra 14: Dominicus van Andringa 15: kapitein : sergeantmajoor 16: ongehuwd 18: 1652 volmacht voor Lemsterland 1654 kapitein 21: of zoon van Rienck en Elisabeth van Baerdt, Stamboek I 242 22: Andringa, 42; Stamboek I 24; RAF Statenarch G 4 (212 1654)
01401 Franeker Andringa (Anderga ab) Pompeius 15861230 10: Iur 12: AAF no 34 13: Cent IJsbrants 14: Tjalling van Andringa 16: Tjets Oenedr van Grovestins 17: Teth Jelle Dominicus 19: 1608 a op Ameland 22: Stamboek I 24; Andringa 35
09809 Orleans Andringa Reinerus 6: Nobilis 8: Frisius 15640706 10: Iur utr 12: RIDDORL II 432, 492, 504; KUOR 10 20: receptor van de natio
06535 Köln Andringa Reinerus 8: Frisius 15590426 10: Iur 12: AAK IV 110 13: Taets van Andla 14: Poppe van Andringa 16: Jel Feickes Unia, wed Julius van Geel 18: pastoor (onwaarschijnlijk) 19: 1578 a 21: Dr; broer van Tjalling, die zijn erfgenaam werd 22: Stamboek I 24; Andringa 28; Oorkonden St Anthonij 643, 820, 827
01694 Franeker Andringa (Andreae) Thomas (Tinco) 7: Leeuwarden 15970513 10: Iur 12: AAF 440 13: Idske Regnaerda 14: Jelle van Andringa 16: Sytske Sickes Sjoerda 17: Reinerus, in 1640 grietman 18: 1612 lid admiraliteit Amsterdam; 1614 lid Generaliteitsrekenkamer 1613-1619 grietman van Utingeradeel 1616, 1619 rekenmeester 19: 1619 febr 21: disputeert in 1598 de legatis et fideicommissis onder Henricus Schotanus; wordt door hem doctus en modestus genoemd en voorgedragen voor een professoraat 22: Sminia, Naamlijst 331; Gens Schotana 13, 29; Ahsmann, Faculteit 61; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1612, 1614, 1616
00596 Franeker Andringa (van) Tinco 6: Patritius Frisius 16270605 10: Art, Iur 11: 1602 12: AAF no 2393 16: Dedtke Ienckama (1641) 17: Tinco, sneuvelt in 1672 tegen de Fransen 18: 1637-1659 secretaris van Sloten; 1641 ook dijkssecretaris burgemeester van Sloten 19: 1673 april 22: RAF Grafschriften Doniawerstal; RAF klapper DTB Sloten; Sannes, Naamlijst 315
05013 Basel Angern ab Georgius 8: Frisius orient 16000000 12: MUB II 48351
04977 Basel Anielingus (=Amelingus) Johannes 8: Frisius orient 15740000 12: MUB II 2259; De Vries I, 49, 89 20: Stud te Marburg 1570, Genève 294 1574 Burg van Emden 1600-1601 en 1603-1610 1610-1622 praeses stadsgerecht gest. 1624
09135 Löwen Anjum (Anium) Fecco (Wecco) 8: Frisius 15510600 12: MULO IV 431103 21: zoon van Cornelis van Anjum, 1529 burgemeester van Dokkum? 22: Stamboek II 247
09471 Löwen Ankringa (Eccrenga ab) Reinerus (Renerus) 8: Frisius 16211004 11: minor 12: MULO V 8814 16: Eelck Wobbema 21: genoemd in sententie van 1656 naar aanleiding van een erfeniskwestie 22: Stamboek I 143, losse aantekening
08974* Löwen Annii (Annius) Johannes 7: Sneek 8: Frisius 15480607 12: MULO IV 36793 18: 1568-1569 burgemeester van Sneek procureur postulant te Sneek 21: = Mr Jan Anesz 22: RAF Familiearch Bungenberg 1; RAF Nedergerecht Sneek D 8, 77
07920 Rostock Annii Meinardus 7: Esens 8: Frisius 15570300 12: MUR II 134
00727 Franeker Annii (Syanburguius) Wibrandus 8: Frisius 16310805 10: Theol 12: AAF no 2775 16: Ymck Hoytes van Sneek 17: Annius Christianus Stephanus 18: 1638-1672 predikant te Woudsend 19: 1672 aug 22: Romein 446; Col Kalma
11105 Franeker Annii (Armii, Syanbagh) Wibrandus 8: Frisius, Sylvius 16340607 10: Theol 12: AAF no 3037
05116 Köln Annius (Annii) Arnoldus 7: Sneek 8: Frisius 15550611 10: Art 12: AAK II 1090162 18: 1568 pastoor te Birdaard, later te Jislum 1579 predikant te Jislum, predikant van deel van Franekeradeel, 1585 van Vlieterp; 1592- 1612? te Reitzum lid synode in 1592, 1595, 1600 19: 1612 p 20: non solvit quia pauper testimonio sui preceptoris D. Aggei baccalavit 21: 1578 landdagslid, ondertekent als enige geestelijke het request voor Unie van Utrecht 22: Romein 81, 473-474; NNBW I 152-153; Col Kalma
12385 Orleans Annius Johannes 7: Sneek 8: Frisius 15600330 12: RIDDORL I 294, 295 20: Lic iur
01682 Franeker Annius Regnerus 7: Leeuwarden 15970427 10: Iur 12: AAF no 427 16: Fed Douwes Popma uit Witmarsum (1600) 18: 1600 advocaat Hof 1645-1646 lid gedep staten (W) 21: Dr; Reinerus Anneszn was in 1558 burgemeester van Bolsward (Zwart, Cleuting 121); = vlm Dr Regnerus Bruinsma, werd in 1637 burger van Bolsward 22: RAF Hof van Fr MMM f 5v; GAL Klapper DTB; RAF Copieën elders 60461: Burgerboek Bolsward; Engels, Naamlijst GS
01845 Franeker Ansconis Petrus 16020611 10: Phil 12: AAF no 711 18: 1610 predikant te Oldehove (Gr); 1614-1616 predikant te Terzool en Sibrandaburen 1618 schoolmeester/rector te Staveren 1631 notaris te Leeuwarden? 21: = Pico Anchisides?; in 1616 afgezet; Pier Anskesz tekent in 1579 rekest aan Rennenberg tot tekenen van de Unie van Utrecht 22: Placaatboek IV 42; Col Kalma
07787 Rostock Ansonis Rembertus 7: Emden 15060519 12: MUR II 25
00740 Franeker Ansta Gellius 7: Franeker 16320418 10: Iur 12: AAF no 2827 14: Hobbe Jelles 16: Sytje Valeriusdr Elema 18: sept 1649 secretaris van de universiteit van Franeker 19: 1649 nov 22: Nienes, Archieven universiteit 72, 327; RAF GEN 500; Elama, Genealogie Elama 38
02144 Utrecht Ansta Gerbrandus 7: Harlingen 8: Frisius 16450000 12: ASU 12
01019 Franeker Ansta Gerbrandus, Johannes 7: Harlingen 16420520 10: Phil, Med 11: 1624 12: AAF no 3925 13: Maria Sas 14: Johannes Ansta 15: lid vroedschap Harlingen 18: 1650 arts te Leeuwarden 1672 provinciearts 20: 1647 28/5 Dr med (PAF 30) 21: werd in 1650 burger van Leeuwarden, afk uit Harlingen 22: RAF GEN 490; GAL Burgerboek I 117; J.J. Kalma, Friesland in het Rampjaar (Leeuwarden, 1972) 200
04872 Leiden Ansta Gerbrandus 8: Frisius 16460500 10: Med 11: 20 12: AAL 368
00275 Franeker Ansta (Hobbii) Johannes 7: Franeker 16151125 10: Med 12: AAF no 1564 16: Maria Sas (1620 ca) 17: Gerbrandus Tiaeck x Jacobus Meylsma Deliana x Dr Rombertus Hintinga 1635 lid vroedschap Harlingen 1656 stadsarts van Harlingen 20: 1622 5/11 Dr med (PAF 21) 21: Dr 22: RAF FG 364; GEN 490; GA Harlingen 16 resolutieboek f 67
04438 Leiden Ansta (Hubingh) Johannes 7: Franeker 8: Frisius 16201201 10: Med 11: 21 12: AAL 151
02622 Groningen Ansta Johannes, Hobbii 7: Franeker 8: Frisius 16200602 10: Phil, Med 12: AAG 9
00558 Franeker Anthonides Hermannus 16260607 12: AAF no 2306 20: = vml Hermannus van Beeck, stud 1631 med te Leiden
01757 Franeker Anthonides (Anthonis) Otto 7: Leeuwarden 16000324 10: Iur 12: AAF no 564 16: Hylck Willemsdr Kethel (1610) 18: 1604 advocaat Hof 21: Dr met diss De iudiciis ac ubi quis agere ac conveniri debeat (Franeker 1602) 22: RAF Hof van Fr MMM f 6; Ranieri, Repertorium I 227, 270; GAL Klapper DTB
04274 Leiden Anthonides (Athonis) Otto 7: Leeuwarden 16020515 10: Iur 11: 20 12: AAL 65
01526 Franeker Anthonii (Anthonius) Anthonius 15920503 10: Ling, Art 11: Iur 12: AAF no 148
11104 Franeker Anthonii (Antonii) Antonius 6: alumnus patriae 7: Roordahuizum 8: Frisius 16120424 10: Phil, Lit bon 12: AAF 1334
02882 Groningen Anthonii (Antonij) Eilardus 7: Groningen 16160316 10: Theol 12: AAG 4 21: Jhr Eilco Anthoni Wyncken huwt in 1654 Anna Margrieta van Lissabon 22: Ned Leeuw 1956 14
02639 Groningen Anthonii (Antoni) Everardus 7: Groningen 16210309 10: Phil 12: AAG 10
11053 Helmstadt Anthonii (Antonius) Henricus 7: Norden 8: Frisius 16340815 12: AAHt 33366
08128 Löwen Anthonii Johannes 6: pauper 7: Groningen 14790226 10: Art 12: MULO II 392221 21: Vml Johannes Anthonii Vrij of Liber van Soest (rector van de school te Groningen, Emmerik en Kampen), monnik te Aduard, zoon van Anthonius Liber of: Johannes Anthonii was in 1525 pastoor te Burum (AAU 1923 136, 151); Andreae, Kollumerland III 79)
10868 Franeker Anthonii (Antonii) Livius (Lavius) 7: Bolsward 16500228 10: Phil 12: AAF no 4930 16: Maycke Fongers Hoytinga (1651) Geertje Inthiema wed ds Reddingius 17: Riemke Cornelius Fonger 18: 1665-1667 predikant op Ameland 1667-1678 predikant te Lekkum 21: 1678 geschorst, 1682 afgezet; = Lovius Molinaeus 22: Romein 67, 566; Col Kalma
09061 Löwen Anthonii Rudolphus 7: Harlingen 8: Frisius 15460500 12: MULO IV 32367 18: 1562 sacrista en priester van de Oldehove 22: Oorkonden St Anthonij 532
01706 Franeker Anthonii (Anthoni) Thomas 15970921 10: Ling, Art 12: AAF no 461
10967 Helmstadt Apen ab Henricus 7: Jever 8: Frisius 16170414 12: AAHt 257211
11029 Helmstadt Apen ab Henricus 7: Jever 8: Frisius 16220524 12: AAHt 29277
07586 Rostock Apinge Otto 7: Groningen 15020103 12: MUR II 10 21: = Mr Otto Rudolphi Knassens uit Roden, in 1515 gewijd, 1530, 1537, 1549 pastoor te Midwolde (Midwolda?), 1546 prebendaris te Middelstum? 22: RF HS 1537.21, 1549.53, Rutgers, Inventaris Ewsum regest 203; Ned Leeuw 1983 485
07878 Rostock Aportanus Johannes 8: Frisius [orient] 15480612 12: MUR II 115 14: Georgius Aportanus 15: docent vrije kunsten aan de latijnse school van Zwolle : reformator van Emden 18: 1552-1584 predikant te Kanum, Oostfriesland 19: 1584 nov 22: NNBW I 161; Emmius, Rerum 824-825
07940 Rostock Appingedam (Damonis) Adamus 7: Groningen 15631000 12: MUR II 150
05246 Köln Appingedam (Damme de) Alardus 15050424 12: AAK III 1388
05248 Köln Appingedam (Dammone de) Albertus 14191000 10: Iur can 12: AAK I 21126
05249 Köln Appingedam (Dammonis) Albertus 14900520 10: Art 12: AAK II 27872 20: bursa Laurentiana; 1491 20/6 det 21: = vml Albertus Conradi
05251 Köln Appingedam (Dammonis) Albertus 15061129 10: Art 12: AAK II 604117
08073 Löwen Appingedam (Dammis) Balduinus 7: Groningen 8: Trai d 14651115 10: Iur can 12: MULO II 10453
11257 Wien Appingedam (Dammis) Balduinus (Baldewinus) 6: pauper 8: Frisius 14561013 12: Ned studenten Wenen 57
05253 Köln Appingedam (Damonis) Bernardus 15230000 10: Iur 12: AAK II 86229
05254 Köln Appingedam (Dammone de) Everardus 6: pauper 8: Mon d 14370000 10: Iur 12: AAK I 3992 21: Mr Ebbe (Everardus) Quant uit Appingedam was abt van het Benedictijnenklooster te Rottum en in 1458 in bezit van proosdij van Usquert gesteld; stelt in 1464 met anderen bepalingen vast voor het Winsumer Zijlvest en is in 1474 met de pastoor van Baflo scheidsrechter 22: Damen, Benediktijnenkloosters 196
09628 Erfurt Appingedam (Damme van dem) Fredericus 14300000 12: MUER I 14736 21: Een Fredericus was in 1408 kapelaan en rector in Appingedam 22: Hoft, Vissen 22
05258 Köln Appingedam (Dammonis) Gerardus 14740216 10: Iur can 12: AAK I 8734
07057 Rostock Appingedam (Damne van den) Hartwicus 14590630 12: MUR I 121
10633 Prag Appingedam (Apingdame de) Henricus 13850000 12: OSTFR 189 21: = Henricus Clant, 1374 bac art? 22: NNBW I 603
05263 Köln Appingedam (Damonis alias Olyen) Henricus 8: Mon d 15171026 10: Art 12: AAK II 78816 20: 1519 24/1 det; iuravit, sed quia totus p. ex parentela concremata ibidem medio iuramento simpliciter paupertatem allegavit, sic nihil potuit dare, neque aliquo modo quicquid exigere potui, sint itaque domini in ea parte contenti et se obligans dixit et promisit, cum melius habuerit, dabit. 21: = Mr Haro Wyncken, 1549 redger van Appingedam? 22: RAG Essen 17 126*
05266 Köln Appingedam (Dammone de) Hilbrandus 8: Mon d 14410628 10: Iur 12: AAK I 43991
05267 Köln Appingedam (Dammonis) Jacobus 15001000 10: Art 12: AAK II 5033 20: bursa Laurentiana; 1501 9/12 det, 1503 23/3 lic
08074 Löwen Appingedam (Dammis de) Johannes 8: Trai d 14740616 10: Iur can 12: MULO II 30581
11596 Löwen Appingedam (Damonis) Johannes 14220817 12: MUR I 13
05270 Köln Appingedam (Dammone de) Leonardus 15000800 10: Iur 12: AAK II 49928
08076 Löwen Appingedam (Dammone de) Ludolphus 8: Mon d 14710721 12: MULO II 253105
09629 Erfurt Appingedam (Damme van dem) Ludolphus 14300000 12: MUER I 14737
08075 Löwen Appingedam (Dammis) Nicolaus 8: Trai d 14740616 10: Iur can 12: MULO II 30580
05277 Köln Appingedam (Dammonis) Reinerus 15091108 10: Art 12: AAK II 64985
05278 Köln Appingedam (Dammonis) Suffridus 15050429 10: Art 12: AAK II 57662 20: bursa Laurentiana; bac 22 mei 1506, inc 22 maart 1508
10617 Prag Appingedam (Appigadam de) Theodoricus (Thydericus) 13760000 12: OSTFR 188-189
05280 Köln Appingedam (Damme de) Theodorus 14490000 10: Iur 12: AAK I 51738
05279* Köln Appingedam (Dammonis) Theodorus 14950603 12: AAK III 1168
05281 Köln Appingedam (Dammonis) Wicherus 14931129 10: Art 12: AAK II 34872 20: bursa Laurentiana; 1494 27/11 det 21: = heer Wycher, 1499 vicaris op 't Zandt? 22: Friedlaender, Urkundenbuch II nr 1644
05284 Köln Appingedam (Dammone de) Wilhelmus 14990603 10: Iur 12: AAK II 469116
05282 Köln Appingedam (Dammone de) Wilhelmus 8: Frisius 14321111 10: Iur 12: AAK I 35536 20: 1432 18/12 bac decr 21: = Mr Wilhelmus, 1439 pastoor te Uitwierde? 22: AKG regest 190
05285 Köln Appingedam (Dammonis) Wilhelmus 15050429 10: Art 12: AAK II 57661 20: bursa Laurentiana; bac 22 mei 1506, inc 22 maart 1508
00540 Franeker Aquila Bernardus 8: Frisius 16251202 10: Log, Ling, Theol 11: 1604 12: AAF no 2275 16: Antke Johannis uit Dokkum (1631) 17: Henricus, schoolmeester te Mantgum 18: 1630 conrector (waarschijnlijk praeceptor) en voorzanger te Dokkum; 1636 praeceptor te Harlingen 1637-1639 predikant te Oosterzee en Echten 1639-1651 predikant te Jorwerd 19: 1651 juni 22: Romein 170, 641; Col Kalma; Sannes, Schoolmeesters Baarderadeel
04207 Leiden Arcerius Johannes 7: Franeker 15931012 10: Theol 12: AAL 37
05533 Genève Arcerius Johannes 8: Frisius 16240500
04120 Leiden Arcerius (Argerius) Johannes 8: Frisius 15770803 10: Theol 12: AAL 2
10912 Douai Arcerius Johannes 7: Noordhorn 15600000 11: 1538 12: NNBW IV 58 14: Theodorus Arcerius 15: landbouwer 16: Jacqueline Lotin uit Douai 17: Sixtus Johannes Paulus Jacqueline 18: 1568-1571 rector latijnse school te Franeker 1571-1578 predikant in Holland, 1578-1580 te Sluis 1580 predikant te Oost en West Terschelling; 1586 rector te Utrecht; 1589 prof grieks te Franeker 19: 1604 juli 22: Romein 12; aanv. 2; Col Kalma
12074 Franeker Arcerius Johannes 6: gratis 16210723 10: Theol 12: AAF no 1892 20: Joannis ministri Hamburgensis filius
03037 Groningen Arcerius Johannes 8: Frisius occid 16260825 10: Theol 12: AAG 17 13: Hester Polyander 14: Johannes Arcerius 15: predikant o.a te Altona bij Hamburg 18: 1629 praeceptor te Zutphen 19: 1659 20: stud 1621 te Franeker 22: Us Wurk 14, 14
00789 Franeker Arcerius (Arserius) Johannes 7: Sneek 16360223 10: Ling, Phil 12: AAF no 3215 13: Geertie Styp 14: Paulus Arcerius 15: (con)rector 16: Maaike Pieters 17: Geertruid Hester 18: 1643-1664 boekverkoper te Franeker; 1657 vroedschapslid van Franeker 1663 burgemeester 20: viri eminentissimi Johannis Arserii nepos ex filio 21: werd in 1640 burger van Franeker, afk van Sneek 22: Placaatboek V 598; Us Wurk 14, 1517; GA Franeker 27 Burgerboek
01436 Franeker Arcerius Johannes 6: Stip 7: Franeker 15890502 10: Theol 11: 1570 12: AAF no 79 13: Jacqueline Lotin uit Douai 14: Johannes Arcerius 15: 1586 rector Franeker : predikant te Purmerend, Sluis, Leeuwarden 16: Hester Polyander, dochter of zuster van prof Polyander 17: Johannes, praeceptor te Zutphen 18: 1595- 1596 predikant van Terschelling 1596-1600 predikant te Pietersbierum 1600-1604 predikant te St. Annaparochie; 1604-1623p predikant te Altona 19: 1623 p 21: kreeg in 1583 een toelage; broer van Sixtus 22: Romein 105, 207; NNBW IV 59; RAF Statenarch G 41 135; Col Kalma
01696 Franeker Arcerius Paulus 15970530 10: Lit 12: AAF no 444 16: Geertie Styp Anna Schouten (1627) 17: Johannes 18: 1606-1609 conrector te Dokkum 1609-1614 rector te Sneek 1639 gemeensman te Franeker 20: 1606 ca Dr lit (PAF 17) 21: Dr med in 1612; in 1614 afgezet wegens remonstrantisme; trouwt in 1627 te Leeuwarden, is dan arts 22: Us Wurk 14, 1415; GAL Klapper DTB; GA Franeker 93 Resolutieboek f 31
01847 Franeker Arcerius Petrus 16020721 10: Theol 12: AAF no 715 16: Lummeke Hasekamp (1613) 18: 1613 conrector te Dokkum 1621-1622 rector te Dokkum 1622-1636 rector te Harlingen 22: Col Kalma; RAF klapper DTB Dokkum; Sannes, Schoolmeesters Harlingen
00460 Franeker Arcerius Petrus 16230420 10: Ling, Theol 12: AAF no 2002
04513 Leiden Arcerius Petrus 8: Frisius 16240601 10: Theol 11: 21 12: AAL 178
10914 Paris Arcerius Sixtus 15930000 12: NNBW IV 59
01437 Franeker Arcerius Sixtus 6: Stip 7: Franeker 15890502 10: Med 11: 1570 dec 12: AAF no 81 13: Jacqueline Lotin 14: Johannes Arcerius 15: 1589 professor grieks te Franeker 16: ongehuwd 18: arts te Leeuwarden en legerarts opvoeder neven van Willem Lodewijk 1605 professor grieks te Franeker 19: 1623 aug 20: 1596 Dr med (PAF 17) 21: kreeg in 1583 een toelage; bezoekt school te Leeuwarden; gaf in 1613 enkele boeken van Romeinse schrijvers over krijgstaktiek uit 22: NNBW IV 59; Boeles, Hoogeschool II 8182; RAF, Statenarch G 41 135; Van Berkel, Stevin 30
04208 Leiden Arcerius Sixtus 7: Franeker 15931012 10: Med 12: AAL 37
10913 Douai Arcerius Sixtus 15930000 12: NNBW IV 59
00461 Franeker Arcerius Wilhelmus (Guilielmus) 16230420 10: Ling, Theol 12: AAF no 2003
11732 Groningen Ardingius Samuel, Johannis 7: Aduard 16490000 10: Theol 11: 1626 maart 12: Romein 548 13: Margaretha Lamberti 14: Johannes Hillebrandi 15: predikant te Dokkum 16: Judith Cornelia Commelijn 18: 1649- 1663 predikant te Nes en Wierum 19: 1663 nov 21: verdedigt in 1649 thesen te Groningen 22: Romein 548; Duinkerken I 186; Col Kalma
03695 Groningen Arens Nicolaus, Gerardi 7: Groningen 16470107 10: Phil 12: AAG 54 16: Geertruida Boons uit Alkmaar (1656) 18: 1652 nov advocaat 21: Dr 22: GAG R A IIIa 50; GAG klapper DTB
01066 Franeker Arents Arnoldus 7: Emden 16430627 10: Phil 12: AAF no 4075
09937 Orleans Arentsma Albertus, Gisberti 8: Frisius 15340802 12: RIORL II 271972 13: Joost Mockema 14: Gijsbertus Arentsma 16: Margaretha von Truchsess, d.v. president Raad van Friesland 1504-1506 17: Gisbertus; Hylck x Evert Gerckes Boner Bauck x Engelbert van Boeymer; Sybille Christoffel Joostje x Johan Lieuwes van Aysma 18: 1527 advocaat 1534 raadsheer Hof 1539 notaris publicus 19: 1545 20: lic iur 21: Dr; koopt in 1530 een kwart van een huis te Bolsward; bezit in 1540 Donia sate te Giekerk; examineert in 1539 het Annael van Martena 22: Stamboek I 25, II 21; De Ridder, Procurateurs 271; RAF FG 845; Mol, Aenbrengh 146; Singels, Archief Leeuwarden 115
06704 Marburg/Lahn Arentsma (Armsa) Albertus 8: Frisius 15880518 12: CSM III 62
10648 Herborn Arentsma (Arnsma) Albertus 8: Frisius 15900000 12: HERB 31
01410 Franeker Arentsma Albertus 15870430 10: Iur 12: AAF no 43 13: Tiedt Pieters 14: Christophorus Arentsma 16: Elske Lewe, wed Siger Sigers te Appingedam 18: 1634 burgemeester en rechter te Appingedam 1637 redger te Delfzijl en Holwierde 22: Cleveringa, Rechtsbestel 88; Gen Jierboekje 1988 101; RF 1637.41
02371 Heidelberg Arentsma (Arisma) Albertus 8: Frisius occid 15920115 12: MUH II 157,7 20: disp onder Julius Pacius over De commodato
04171 Leiden Arentsma (Aernsma) Arnoldus 7: Leeuwarden 15830623 10: Iur 12: AAL 14 13: Tieth van Arentsma 14: Gisbertus van Arentsma 15: burgemeester en pensionaris van Leeuwarden 16: Margaretha Fockens 17: Gisbertus, grietman Margrieth x Sibrandus van Walta 18: kapitein 19: 1606 22: Stamboek I 25, II, 21
12442 Orleans Arentsma (a Rossma) Christophorus 8: Trai d 15641007 12: RIDDORL II 452 20: Dr; hic non salutato procuratore nec persoluto honorario discessit
02800 Wittenberg Arentsma (Armasma) Christophorus 8: Frisius 15590514 11: 1535 12: AAW 360 13: Margaretha Truchsess 14: Albertus van Arentsma 15: raadsheer Hof 16: Tieth Mr Petrus Simonisdr 17: Christoffel x Margaretha van Loo Albertus 18: advocaat te Leeuwarden 1578 raadsheer Hof 1577, 1585-1589 lid Staten Generaal; lid Raad van State; 1584-1585 lid gedep staten (S) 19: 1597 april 21: Dr iur; broer van Gisbertus; bemiddelt in 1595 namens de Staten Generaal (met Reyner Cant en Casijn van der Hell) tussen Emden en de graaf van Oostfriesland 22: Engels, Naamlijst St Gen 11; Engels, Hof van Friesland 23; Engels, Naamlijst GS; Stamboek I 25, II 21; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 53; RAF Familiearch Kingma 628; Bas, Ten Raa, Leger II 322
07914 Rostock Arentsma (Aensma) Christophorus 7: Leeuwarden 15540600 12: MUR II 128
04347 Leiden Arentsma (Aernsma) Christophorus 7: Leeuwarden 16100901 10: Phil 11: 1595 12: AAL 99 13: Margaretha van Loo 14: Christophorus van Arentsma 16: Elst Lewe 18: 1627, 1637-1643 redger; 1630 lid gedep staten van Groningen(l); 1632 landdagscomparant voor Jukwerd 1632-1633, 1641-1642 lid admiraliteit Dokkum 22: Emmius, Agro; Stamboek I 25; GAG Regeringsboek; RAG Comparanten; RAG HJK 2,3
11392 Padua Arentsma (Aersman) Gisbertus 8: Frisius 15500000 10: Iur 11: 1526 12: tp 33 20: Dr iur
02842 Groningen Arentsma (Aernsma ab) Gisbertus 8: Frisius L. 16150313 10: Phil 11: 1597 12: AAG 1 13: Margaretha Fockens 14: Arent Arentsma 15: kapitein 16: Catharina Sibrensdr Walta 17: Margaretha x Gerardus Walrich 18: 1628-1631 grietman van Dantumadeel 19: 1631 21: maakt in 1618 een reis door Frankrijk; geeft een negatief commentaar op de rechtenstudie aldaar 22: Sminia, Naamlijst 122-123; Andreae, Nalezing 43; Stamboek I 25; RAF Verzameling van Breughel 34216e Arentsma aan Johannes Saeckma, 127 1618
04395 Leiden Arentsma (Aernsma ab) Gisbertus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16160506 10: Ling 11: 19 12: AAL 124
08887 Löwen Arentsma (Alberti) Gisbertus 8: Frisius 15430712 12: MULO IV 26386
08898 Löwen Arentsma (Aysmar) Gisbertus 8: Frisius 15490623 12: MULO IV 388108 13: Margaretha Truchsess 14: Albertus Arentsma 16: Machteld Boymer 17: Arnoldus x Margaretha Fockens 18: 1556 burgemeester van Leeuwarden 1575 gedeputeerde en rekenmeester; 1580-1588 advocaat 1578-1580, 1589-1596 raadsheer Hof; 1583 pensionaris van Leeuwarden 21: Dr; kreeg in 1544 een studietoelage van zijn oom Otto Truchsess 22: Engels, Hof van Friesland 23, 42; Stamboek I 25, II 21; Placaatboek III 1005, 1023-1024; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 64; RAF Familiearch Harinxma 110; Telting, Register 190
09961 Ingolstadt Arentsma (Adrusin) Gisbertus 7: Leeuwarden 8: Frisius 15460500 10: Iur 12: MUING 619, commendatus a clarissimo doctore domino Viglio Zvichimo consiliario caesaree maiestatis
08540 Löwen Arentsma (Arnoldi) Hermannus 7: Leeuwarden 15270515 12: MULO III 77642 13: Aleydt Arents? 14: Arnoldus Arentsma? 16: Rinsck N His Auckama 17: Anna x Gercke Siucksz 18: advocaat Hof 1553, 1554 burgemeester van Leeuwarden 19: 1558 a 21: lic iur; His Auckama was in 1561 en 1583 voogdes van het St. Anthoniegasthuis en bewoonde de Auckamastins 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 22
07916* Rostock Arentsma (Arisma) Jacobus 15550700 11: 1537 12: MUR II 130 13: Margaretha Truchsess 14: Albertus van Arentsma 19: 1558 22: Stamboek I 25, II 21
07100 Rostock Arlis Ludolphus 7: Norden 14661027 12: MUR I 149
09256* Löwen Arnoldi Arnoldus 7: Leeuwarden 15440828 12: MULO IV 292528
04854 Leiden Arnoldi (Arens) Arnoldus 7: Emden 16440503 10: Iur 11: 22 12: AAL 357
03578 Groningen Arnoldi (Arentz) Arnoldus 7: Emden 16430914 10: Phil 12: AAG 48
01839 Franeker Arnoldi Augustinus 7: Emden 16020510 10: Med cand 12: AAF no 701
08782 Löwen Arnoldi Bernardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 15470601 12: MULO IV 344103
01673 Franeker Arnoldi Cornelius 7: Franeker 15960811 10: Theol 12: AAF no 409 18: 1604 schoolmeester te Harlingen 22: RAF Statenarchief, betalingsordonantien 1604
09165 Löwen Arnoldi Franciscus 7: Groningen 15440617 12: MULO IV 280100 21: Franciscus Idema (Idinga), lic iur utr, genoemd in 1553? 22: Cleveringa, Revisie 304
08112 Löwen Arnoldi Gerardus 6: pauper 7: Groningen 14800830 12: MULO II 425277 20: Falco 21: Mr; in 1481 admis au conseil de l'universite 22: MULO II 425277
05117 Köln Arnoldi Henricus 7: Groningen 8: Trai d 14630000 10: Art 12: AAK I 69537 20: 1464 27/5 pres ad bac, 1467 16/4 inc
07420 Rostock Arnoldi Hermannus 7: Emden 14961103 12: MUR I 282
06433 Köln Arnoldi Hermannus 5: clericus Trai d 7: Workum 14621026 10: Art 12: AAK I 68916 20: 1464 2/6 det, disp, 1466 10/6 inc
02443 Heidelberg Arnoldi (Arnoldus) Hermannus 7: Groningen 15690400 12: MUH II 46,51 21: = Hermannus Arnoldus Idema, stud 1559 te Leuven
01553 Franeker Arnoldi Hero 15930514 10: Iur 12: AAF no 217 18: 1598 advocaat Hof 21: Dr; = vml Hero Schingen, werd in 1601 burger van Leeuwarden; disputeert 1595 onder Schotanus; schreef Procurator ende der Rechten begin (1618) en Kort Begrip over het Corpus Juris (1623) om de gewone man meer rechtskennis bij te brengen 22: NNBW X 885-886; Gens Schotana 13 1011; GAL Klapper DTB
06450 Köln Arnoldi Johannes 7: Bolsward 16141103 10: Art 11: 1596 febr 12: AAK IV 25864 18: priester (wrs) 21: verbleef vanaf 1611 in het Collegium Alticollense, het Nederlandse missiehuis 22: Andela, Bolsward 113; Haarlemsche Bijdragen 1946 146
02873 Groningen Arnoldi Johannes 7: Groningen 16160112 10: Phil 12: AAG 3 16: Ebele Stevens (1624) 18: 1627 advocaat te Groningen 21: woont bij zijn huwelijk bij Johannes Eyssinge 22: GAG RA IIIa 27; GAG klapper DTB
06048 Köln Arnoldi Johannes 7: Groningen 8: Trai d 14310400 10: Art 12: AAK I 33612
05119 Köln Arnoldi Johannes 7: Groningen 8: Trai d 14310300 10: Art 12: AAK I 16912
08267 Löwen Arnoldi de Laurentius 7: Bolsward 14990207 12: MULO III 180105
00599 Franeker Arnoldi Ludolphus 8: Frisius orient 16270710 10: Theol 12: AAF no 2398
00306 Franeker Arnoldi Robertus 7: Bolsward 16170103 10: Theol 12: AAF no 1633 21: vml Robertus Arnoldi Kelder x Marijtje Tijmens (1618) 22: RAF klapper DTB Bolsward
06452 Köln Arnoldi Robertus 7: Bolsward 16070208 10: Art 12: AAK IV 220118
09714 Erfurt Arnoldi Wilhelmus 7: Groningen 14810000 12: MUER I 38815
08000 Rostock Arpenbeke von Christianus 8: Frisius [orient] 15920700 12: MUR II 240
05120 Köln Arps Albertus 6: pauper 7: Groningen 15070520 10: Art 12: AAK II 611115 20: non solvit propter paupertatem iuxta testimonium Arnoldi Tungris
05798 Köln Art ter Bernardus 7: Groningen 15040610 10: Art 12: AAK II 563124 18: 1528 vicaris van de Maartenskerk te Groningen 19: 1528 20: bursa Laurentiana; 1505 27/6 det, 1507 13/3 lic, 1508 10/4 inc 21: Mr; = vml Mag Bernardus Raert, op 26 maart 1513 tot priester gewijd; zijn gelijknamige broer is pastoor te Noordhorn; zijn zuster Jutte Jalinghe profeste zuster tho den geestlyken mageden; Heer Berndt teer Ae krijgt bij testament dd 1518 een gulden toegezegd 22: GAG PK 731500 en regest 720; Brom, Naamlijst priester 460; Verhoeven, Mol, Testamenten 184
04477 Leiden Artopaeus (Suide) Abrahamus 7: Groningen 16230428 10: Theol 11: 21 12: AAL 167
00437 Franeker Artopaeus Rodolphi filius Abrahamus 6: Gratis 16220503 10: Theol 12: AAF no 1932 13: Barbara van Ulenburg 14: Rudolphus Artopeus 15: predikant te Franeker 18: 1627-1631 predikant te Midling (Oostfriesland) 1631- 1670 predikant te Scharmer 19: 1670 apr 22: Duinkerken I 16
00208 Franeker Artopaeus (Artopoeus) Aemilius 7: Bolsward 16110223 10: Iur 11: 1590 12: AAF no 1257 13: Barbara Ulenburg 14: Rudolphus Artopaeus* 15: predikant te Franeker 16: Auck Luittiens uit Bolsward (1615) 18: 1617-1653 predikant te Lollum 19: 1653 maart 21: * volgens Kalma zoon van Geert Wessels, bakker te Bolsward 22: Romein 294; Duinkerken I 16; Col Kalma
10024 Frankfurt Artopaeus Conradus 15460000 12: MUFO I 98
02205 Heidelberg Artopaeus (Artopoeus) Henricus 7: Emden 15661030 12: MUH II 4196
06623 Marburg/Lahn Artopaeus Henricus 7: Emden 15691004 12: CSM II 89
00462 Franeker Artopaeus Hermannus, Suidas 7: Emden 16230429 10: Theol 12: AAF no 2010 13: Barbara Ulenburg 14: Rudolphus Artopaeus 15: predikant te Franeker 18: 1633 predikant te Klein Borssum 19: 1633 21: bezoekt 1613 gymnasium te Bremen als Franequeranus (Becker, Studenten 51) 22: Duinkerken I 16
03932 Helmstadt Artopaeus (Becker) Johannes 7: Stedesdorp 8: Frisius [orient] 15880913 12: AAHt 72106 18: 1595 schoolmeester, 1595-1596 predikant te Winsum 1596-1599 predikant te Scharmer 1599-1616 predikant te Weiwerd 19: 1616 febr 21: maakt zich in 1605 schuldig aan dronkenschap en in 1606 aan vechten met een waard, voor drie maanden gesuspendeerd 22: Duinkerken I 16; GAG RA IIIa 5* 424
04358 Leiden Artopaeus (Artopoeus) Paulus 16110813 11: 22 12: AAL 102
09985 Wittenberg Artopaeus Rudolphus 7: Emden 15910500 12: MUW II 382 16: Barbara Pieter Rommertsdr Ulenburgh 18: 1580 kapelaan te Jemgum; predikant te Bingum (Oostfriesland) 1595 predikant te Appingedam, 1596- 1599 predikant te Delfzijl, 1599-1617 predikant te Franeker, 1619 te Appingedam, te Delfzijl (1619- 1634) en Dokkum(1634) 1602 legerpredikant 19: 1642 te Dokkum 21: 1606-1610: bewerkt Fundamentboeck van Menno Simons; 1614 beschuldigd van simonie 22: Romein 228, 452; NNBW I 185-186; Jaarboek geneal 36 1982 6768; Duinkerken I 16
01925 Franeker Artopaeus (Artopaei) Rudolphus 5: ecclesiae Franek. pastor 7: Emden 16041002 12: AAF no 843
05509 Genève Artopaeus (Artopoeus) Rudolphus 7: Emden 8: Frisius 15930813 12: LDR 1276; II 7071; De Vries I 60, 114, 140-141, 199; NNBW 1, 185-186 De Wal 122-123
04209 Leiden Artopaeus Rudolphus 7: Emden 15941019 10: Theol 12: AAL 38
02218 Heidelberg Artopaeus (Artopoeus) Rudolphus 7: Emden 8: Frisius orient 15920513 12: MUH II 16098
04707 Leiden Artopaeus Wibbo, Jansonius 7: Emden 16340815 10: Theol 11: 23 12: AAL 265
04783* Leiden Artopaeus Wibbo, Janssonius 7: Emden 16371006 10: Theol Dr 11: 24 12: AAL 289
02691 Wittenberg Arum (Acumensis) Hermannus 8: Frisius 15390000 12: AAW 176
11215 Köln Arum ab Kempo 7: Franeker 8: Frisius 15590904 10: Iur 12: AAK IV 5119 1588, 1607-1608, 1611-1613 lid Staten Generaal 22: Engels, Naamlijst St Gen 11
05122 Köln Arum ab Theodorus 8: Frisius 15560530 10: Art 12: AAK II 110083 13: Bauck Entedr 14: Johannes Arum 15: advocaat, Mr 16: Magdalena van Boymer 17: Bauck x Jacob van Ghemmenich, secretaris Oostdongeradeel Johanna x Arent van Boymer, secretaris Oostdongeradeel 18: 1565 advocaat Hof 19: 1582 te Groningen 21: Dr in 1580 uitgeweken 22: Zwart, Cleuting 61, 190; AAU 1888 334; It Beaken 1969 161; Singels, Archief Leeuwarden 133; RAF Hof van Fr YY 26, 47 1617
12386 Orleans Arum ab Theodorus 8: Frisius occid 15620331 12: RIDDORL II 390, 391 20: Dr iur utr
08004 Rostock Arumaeus Dominicus 7: Leeuwarden 15970900 12: MUR II 257
01589 Franeker Arumaeus (Arum) Dominicus 6: Nobilis, maar onvermogend 7: Leeuwarden 8: Frisius 15931101 10: Iur 11: 1579 12: AAF no 250 16: dochter van Vergilius Pingizzer 18: 1602-1605 extraordinaris professor te Jena, na 1605 ord professor romeins recht, later voor het staatsrecht van het Duitse Rijk 1634 lid Hofgericht te Jena 19: 1637 febr 21: Dr, promoveert te Jena; bel. jurist, vooral voor staatsrecht; bedankt voor professoraat Franeker en raadsheerschap Hof; schreef Pandecten en Instituten, tractatio methodica de mora (1603), commentarius historicopoliticus de comitiis RomanoGermanici imperii (1630) 22: NNBW III 4041; Ranieri, Repertorium I 209-210
04937 Jena Arumaeus Dominicus 8: Frisius 15990000 12: MUJ 7 1599 132 20: 1600 31/3 Dr iur (NNBW III 40); hofmeister van Daniel Busman uit Stade
00261 Franeker Arundaeus (Arondaeus) Jeremias 8: Frisius orient 16150315 10: Phil, Theol 11: 1595 12: AAF no 1528 14: Gellius Arundaeus, afk uit Gent 15: 1605 ca predikant te Hempens en Tirns : 1603 schoolmeester op 't Zandt 1609 predikant te Marssum 16: Sjoukje, d.v. Jetse Alefs, schoenmaker te Marssum 17: Petrus, ds te Makkinga en Engelum 18: 1619, predikant te Ameland, 1620-1626 te Idaard 1626-1637 predikant te Roordahuizum 1637-1650 predikant te Deinum 19: 1650 22: Romein 4950, 56, 159, 164, 565; Col Kalma
04611 Leiden Assche (Asche van) Justinus 7: Emden 16281211 10: Med 11: 20 12: AAL 215
00690 Franeker Assche van Justinus 7: Emden 16300629 10: Med cand 12: AAF no 2662
03188 Groningen Asschendorp ab Everardus 8: Omlandus 16311207 10: Phil 12: AAG 25 13: Frederica Johannesdr Rengers van Oldenhuis 14: Everardus van Asschendorp 15: grietman 16: Emerentia Manninga (1646) 17: Johannes Everardus Sybilla x Reinolt Clant 18: jonker en hoofdeling te Grijpskerk 1638 grietman 19: 1646 (1648? ) 22: Ned Leeuw 1960 8586; RAG HJK 2
02328 Heidelberg Asschendorp (Aschendorf ab) Everardus 8: Frisius 15900224 11: 1569 ca 12: MUH II 14716 13: Ursula Joachimsdr Canter 14: Everardus Asschendorp 15: burgemeester van Groningen 16: Frederica Johannesdr Rengers van Oldenhuis (1609) 17: Everardus 18: lid bierbrouwersgilde 1578-1579 raadsheer te Groningen; 1594-1598 lid gezworen gemeente 1616, 1618-1619 grietman te Grijpskerk 19: 1624 21: 1605 ca in de adelstand verheven door de koning van Engeland 22: Ned Leeuw 1960 8485; GAG Regeringsboek; RAG HJK 2
02329 Heidelberg Asschendorp (Aschendorf ab) Joachimus 8: Frisius 15900224 12: MUH II 14717 13: Ursula Canter 14: Everardus Asschendorp 15: burgemeester van Groningen 18: 1574 ingeschreven in het brouwersgilde 19: 1606 21: in de adelstand verheven door de koning van Engeland 22: Ned Leeuw 1960 84
00284 Franeker Assema ab Johannes 7: Oldenouwer (Oueranus) 8: Frisius 16160509 10: Lit, Iur 11: 1595 ca 12: AAF no 1590 13: Sjouck Tjercks van Solckema 14: Andreas Assema 15: assessor te Doniawerstal 16: Roeloffijn Albert Pieters (1626) 17: Roelof Hans Andreas, advocaat Hof 18: ontvanger van Doniawerstal boer 21: broer van Tarquinius, woont te Oldenouwer katholiek 22: RAF Copieën elders 6219; Gen Jierboekje 1993 1720
00793 Franeker Assema (Asema) Petrus 7: Leeuwarden 16360329 10: Iur 12: AAF no 3225 16: Rinske Atsma 18: 1648-1656 ontvanger der consumptien 1656-1660 ontvanger generaal; ontvanger der floreen en der losrenten 21: test 1650/60; Petrus Axma was in 1654 curator te Workum 22: Gen Jierboekje 1955; RAF klapper AUT Workum, RAF Inventaris statenarchief, bijlage; Placaatboek V 589
00153 Franeker Assema Tarquinius 16091106 11: 1591 12: AAF no 1160 13: Eet Tarquiniusdr van Solckema 14: Andries van Assema 15: bijzitter en dijksgedeputeerde van Doniawerstal en Sloten 16: Hyme Falck (1617) Machteld Schaerm (1630) 17: Ida x Jan Idskes, Dr Petrus van der Werff Andreas (1622-1644) Sjouck x Johannes Gosses Oltholt, notaris te Wolvega Femme x Johannes Schouwen; Abraham, chirurgijn 18: 1616-1644 secretaris van Doniawerstal kerkvoogd Oldenouwer, mederechter van Doniawerstal 19: 1658 juli 20: sch. Snecana 21: kinderen waren katholiek 22: Stamboek I 367, II 255; Vrije Fries 19 371, 20 430-431; RAF Grafschriften Doniawerstal; Gen Jierboekje 1993 1517
02324 Heidelberg Assueri Obbo 8: Frisius 15880409 12: MUH II 13833
01391 Franeker Assueri Obbo 7: Joure (van die Jawer) 15860603 10: Iur 12: AAF no 22 13: Bernouw Tiebbesdr 14: Asse Obbonis 15: grietman van Haskerland 16: Taats Ericusdr van Haersma 17: Bernucke x Evert Boner (1611) 18: rekenmeester van Friesland 19: 1599 okt 22: Bekkema, Oudega 110; Gen Jierboekje 1993 15
05504 Genève Assueri Obbo 8: Frisius 15890000 10: Iur 12: LDR 1207; II 74; De Vries I 59, 132
05124 Köln Atens Eppo 7: Groningen 15091017 10: Art 12: AAK II 64614 18: priester 20: bursa Laurentiana; 1510 3/12 det, 1512 11/3 lic 21: mag Eppo Atens de Groningen werd op 13 maart 1513 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters 459
02721 Wittenberg Athema Godfridus 8: Frisius [orient?] 15450316 12: AAW 219 20: = Godfridus Deetleff?
05125 Köln Ationis Johannes 7: Sneek 15190700 10: Iur 12: AAK II 81218 20: 6 juli 1521 bac decr 21: = heer Johannes Aijtezn, 1556 pastoor te Friens? 22: RAF Staten voor 1580 519
08710 Löwen Ationis (Atthionis) Judocus 7: Workum 8: Frisius occid 15140701 12: MULO III 489102 18: priester 21: Jodocus Gatthonis uit Workum werd op 29 mei 1518 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 82
02647 Groningen Atsma Gosuinus 8: Frisius 16210526 12: AAG 10 16: Trijntie Tania (1627) 18: 1623 klerk en notaris in Baarderadeel 1624 provisioneel, 1626-1644 secretaris van Baarderdeel 1637, 1640 landdagslid voor Baarderadeel 19: 1644 22: RAF Grafschriften Baarderadeel, FG 391; Placaatboek V 407, 458; Sannes, Naamlijst 245
00252 Franeker Atsma (Jarici, Jarichi) Gosuinus 8: Frisius 16140829 10: Iur 12: AAF no 1512
10954 Franeker Atsma ? (Everardi) Jacobus 7: Bolsward 8: Frisius 16330508 10: Med 12: AAF 2940
03377 Groningen Atsma Jacobus 7: Bolsward 8: Frisius 16370605 10: Med SS 12: AAG 36 14: Jaricus Atsma 15: secretaris Baarderadeel 16: Cornelia Rolma wed Regnerus Bunema (1650) Geertje Dircks (1657) 18: arts te Bolsward 22: RAF klapper DTB Bolsward
10827 Franeker Atsma Jarichius 7: Leeuwarden 16500325 10: Phil 12: AAF no 4937 14: Gosuinus Atsma 15: secretaris Baarderadeel 16: Geertie Rouckema (1660) 18: 1656 advocaat Hof 1668-1671 vroedsman van Leeuwarden 19: 1671 21: Dr; Jarichius Atema uit Jorwerd werd in 1656 burger van Leeuwarden 22: RAF Hof van Fr MMM f 12; GAL Burgerboek II 146, Klapper DTB; Gen Jierboekje 1994 71
12333 Leiden Atsma Jaricus 7: Leeuwarden 16530707 10: Iur 12: AAL 430
04886 Leiden Atsma (Aatzma) Johannes, Petri 7: Sneek 8: Frisius 16460900 10: Math, Iur 11: 21 12: AAL 371
01108 Franeker Atsma (Petri) Johannes 7: Sneek 16440916 10: Phil, Iur 11: 1625 12: AAF no 4257 16: Rinske Brunsvelt 17: Adrianus Theodorus Catharina Johannes 18: 1649 advocaat Hof 1680-1682 schepen van Leeuwarden 19: 1690 a 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 11, Familiearch Kingma 974
01322 Franeker Atsma Meinardus 16480917 10: Ling 12: AAF no 4765
01688 Franeker Atsma (Dionysii) Renicus 7: Jorwerd 8: Frisius 15970504 10: Art, Iur 12: AAF no 433 14: Dionysius Atsma 15: ontvanger van Baarderadeel 16: Rintske Adius Dirckgen Mattheus Pietersdr (1618) 18: 1603 lid admiraliteit van Friesland 1609-1613 lid gedep staten (O), 1620-1622, 1624-1625 idem (S); 1608 (?), 1617-1619 lid Staten Generaal 1617-1620, 1622-1625 burgemeester van Leeuwarden; 1621 gezworene 19: 1626 ca 21: 1619 rechter van Oldenbarnevelt 22: Gen Jierboek 1990 58; Vrije Fries 32 117, 134; Spanninga, Geloof 173; RAF Grafschriften; Engels, Naamlijst GS; Engels, Naamlijst St Gen 11; Wagenaar, Leven 387
00585 Franeker Atsma Sibrandus 16270500 11: 1609 12: AAF no 2380 16: Ymckien Gatses Siaarda 18: 1639-1678 predikant te Oosterend en Hennaard 19: 1679 voorjaar 21: broer van Gosuinus Atsma; in maart 1678 emeritus 22: Romein 280; RAF Grafschriften Hennaarderadeel; Van Sluis
04656 Leiden Atsma Sibrandus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16311119 10: Theol 11: 22 12: AAL 240
10889* Franeker Atsma Sibrandus 8: Frisius 16320727 10: Theol 12: AAF 2883
00485 Franeker Atsma Theodorus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16231207 10: Phil 12: AAF no 2079 20: 1631 31/3 Dr iur (PAF 23)
04626 Leiden Atsma Theodorus 8: Frisius 16300329 10: Iur 11: 24 12: AAL 225
00705 Franeker Atsma Theodorus 6: Dominus 7: Leeuwarden 16310304 10: Iur cand 11: 1605 12: AAF no 2707 14: Johannes Atsma 16: Catharina Christoffelsdr van Balstein (1638) 18: advocaat 19: 1658 a 21: werd in 1635 burger van Leeuwarden, was afk. uit Oosterwierum 22: GAL Burgerboek I 320, Klapper DTB; RAF Hof van Fr HHH 1 f 61v
10654 Herborn Attema (Hermanni filius) Abelus (Habelus) 8: Frisius 16030622 12: HERB 80
01756 Franeker Attema (Hermanni, Hermannus) Abelus 7: Leeuwarden 16000302 10: Lit 12: AAF no 563 14: Hermannus Abeli 15: 1593 gerechtsschrijver en gerechtsscholt 18: 1602, 1607 provoost geweldige 1610-1627 secretaris van Tietjerksteradeel 21: Mr; Lic iur te Franeker (1600), disp De evictionibus et duplae stipulationibus 22: RAF Statenarch 11b f 124; Ranieri, Repertorium I 228, 269; Singels, Archief Leeuwarden 251; Sannes, Naamlijst 225; GAL burgerboek 1540-1651 139
01284 Franeker Attema (Attama) Conradus 7: Bergum (Leeuwarden) 8: Frisius 16480405 10: Phil 12: AAF no 4688 14: Hesselus Attema 16: Ida Aioldi uit Finsterwolde 17: Simon, predikant te Wijnaldum 18: 1660-1665 predikant te Gerkesklooster 19: 1665 sept 21: in 1650 als alumnus genoemd; stud 1652 te Groningen; Hessel Conradi (vader?) was in 1643 veenmeester van Friesland, 1649 klerk van de rekenkamer en in 1672 oudste klerk op het landschapshuis 22: Romein 504; Placaatboek V 523; Col Kalma; J.J. Kalma, Friesland in het Rampjaar (Leeuwarden, 1972) 196; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1643, 1649
12320 Groningen Attema Conradus 7: Bergum 8: Frisius 16510424 10: Theol 12: AAG 66
02321 Heidelberg Attena (Atten) Hieronymus 8: Frisius [orient] 15870905 12: MUH II 135,150 20: stud 1588 te Wittenberg
09979 Wittenberg Attena Hieronymus 7: Eilsum 8: Frisius [orient] 15881000 12: MUW II 360 18: 1591 predikant te Jennelt (Oostfriesland) 1593-1594 predikant te St Annaparochie 1594-1600 predikant te Baflo 22: Duinkerken I 17; Col Kalma
09043 Löwen Attene Philippus 8: Frisius [vml orient] 15471014 12: MULO IV 35733
00138 Franeker Atzonis Julius 6: Alumnus 7: Beetgum 16070610 10: Theol 11: 1587 12: AAF no 991 16: Ybeltje Heins 17: Abrahamus Atse, koopman Ypke, schoenmaker Johannes Julius, schoolmeester Petrus Julii, schoolmeester, notaris 18: 1611-1614 predikant te Molkwerum 1614-1657 predikant te Oenkerk, Giekerk en Wijns 19: 1657 aug 22: Romein 123, 404; RAF Grafschriften Tietjerksteradeel; Col Kalma
08602 Löwen Auckama (Leewardie) Jacobus 8: Frisius 15261117 12: MULO III 76958 13: Margriet Jacobs 15: Sibrandus Sijbema van Auckema 16: Helena Arentsma 17: Anck x Eelco van der Haule Sibrandus x Jelck Jeppema Hylck x Merck van Schoten 18: schepen van Leeuwarden 1542, 1571 burgemeester van Leeuwarden voornaam koopman 22: Stamboek I 28, II 27
09922 Orleans Auckama (Leewardia de) Sibrandus 8: Trai d 15020500 12: RIORL 226375 13: Sibbel Sijbrandsdr Auckema 14: Sijbeth Sijbethsma 16: Margrieth Jacobs 17: Jacob Sibrandi x Helena Arentsma Hillegond x N. Stam 21: Lic iur 22: Stamboek I 28, II 24
07167 Rostock Auckama? (Lewerdie) Petrus 8: Frisius 14720907 12: MUR I 176 14: Sibrandus Auckema 16: His Doekesdr Rinia 17: Petrus Petri Auck x Kempo Johansdr van Donia 18: 1487 olderman van Leeuwarden 19: 1487 vermoord 21: Mr; bac iur utr 22: Stamboek I 28; Vrije Fries 11 349, 362
11445 Löwen Auckema (Johannis) Petrus 7: Leeuwarden (Serwerdia) 8: Trai d 14750324 10: Iur can 12: MULO II 32316 14: Johannes Sibrandi Auckema 15: olderman en schepen van Leeuwarden 16: Trijn Doeckes Hylck 17: geen 18: 1498 raadsman te Leeuwarden 1512-1529 burgemeester van Leeuwarden 19: 1534 nov 21: 1528 medebroeder Soete Name Jesusgilde; bezit een achttal huizen en een 30 huissteden in Leeuwarden 22: Vries Stedstiole 92, Stamboek I 28, II 23, 2526; Vrije Fries 73 (1993) 100
07798 Rostock Auconis (Ancenis) Azo 7: Berlikum 15060612 12: MUR II 26 18: 1525 pastoor te Holwerd? 21: = Aytse Amkema? 22: RAF FG 935
08260 Löwen Auconis (Anconis) Dodo 7: Bolsward 8: Trai d 14910616 12: MULO III 7360 21: = Dodo Bolsward, stud 1495 te Leuven
08501 Löwen Auconis, Augustini (Hanconis) Henricus 7: Hommerts 8: Trai d 15070508 12: MULO III 33487 18: priester 21: Heinricus Amonis (Auconis?) de Hommerts werd op 14 juni 1511 tot priester gewijd; = Hemco Hauckesz, 1540 priester te Sneek? 22: Gen Jierboekje 1955 83; RAF Collectie Murray Bakker 5666
08668 Löwen Auconis (Anconis) Ludolphus 7: Staveren 8: Trai d 15130610 12: MULO III 46674 18: 1525 pastoor te Scharl 21: = Ludolphus Hanconis 22: RAF FG 910
10488 Franeker Auconis (Anconis) Petrus 16020611 10: Phil 12: AAF 711 14: Auco Piers? 15: vicaris te Wijnaldum 18: 1605-1606 predikant te Marssum 19: 1606 22: Romein 59
07207 Rostock Auen (Owen) Ludolphus 7: Emden 14751018 12: MUR I 194
07896 Rostock Auen Wichardus 8: Frisius [orient] 15520920 12: MUR II 123
08567 Löwen Augustini Ambrosius 7: Leeuwarden 8: Trai d 15210831 12: MULO III 661385 14: Augustinus Melchior Rithamer 15: apotheker, mr : burgemeester/schepen van Leeuwarden 18: 1538-1541 schepen van Leeuwarden 1542-1543 burgemeester van Leeuwarden 21: Dr; volgde met Viglius van Aytta onderwijs van Antonius van Keulen te Leeuwarden 22: Postma, Viglius van Aytta 168 noot 13; RAF Rentmeestersrek 1519 f 27, 64, 1525/1526 f 65, FG 965; GAL Klapper magistraat; GA Leeuwarden, Familiearch Martena 12
09383 Löwen Augustini Dominicus 7: Dokkum 8: Trai d 15290416 12: MULO IV 2021
08336 Löwen Augustini Everardus 7: Hommerts 8: Frisius 15140616 12: MULO III 48880 21: Een Eeuwe Auckes wordt in 1543 als grondbezitter te Hommerts vermeld 22: Beneficiaalb 432
05127 Köln Augustini Foppius 6: pauper 7: Joure (Taurensis) 15510530 12: AAK II 105486 16: Jantzen Thonisdr 17: Gabbe 18: 1564-1579 secretaris van Ferwerderadeel 1575, 1579 notaris 19: 1580 als balling 21: Item de dimissorio ad omnes ordines pro Foppio Augustini de Jaura, quia Colonie studium incipere intendebat, ne huc illo interrupto redire cogebatur: 42 st 22: Vrije Fries 46 255; Heeringa, Rekeningen II 191; RAF Naamlijst notarissen; Sannes, Naamlijst 213
02814 Wittenberg Augustini Henricus 7: Leeuwarden (Lobardia) 8: Trai d 15220000 12: AAW 112 21: vml Hector Aesges van Hoxwier
05990 Köln Augustini Henricus 7: Groningen 15380316 10: Art 12: AAK II 94964 18: 1540 vicaris van het Anthoniialtaar te Bedum 20: bursa Laurentiana; 15 juni 1538 bac, 13 maart 1540 inc, pauper 21: afk. uit Achtkarspelen; benoemd door Dr Rudolphus de Mepsche, pastoor te Bedum 22: RF HS 1540.45
08605 Löwen Augustini Martinus 7: Makkum 8: Trai d 15130301 12: MULO III 4651 18: priester 21: Martinus Aggis van Makkum werd op 22 maart 1516 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 83
12076* Leiden Augustini Nicolaus 7: Workum (Vorcomius) 15890607 10: Art 12: AAL 26 21: Aggeus Nicolai werd in 1626 secretaris van Idaarderadeel, tevens notaris x Evercke Hemmes Bruynsma, zoon: Nicolaus, notaris en bijzitter van Idaarderadeel 22: Gen Jierboekje 1993 122
10933 Genève Auletius Alardus 15801227 10: Med 12: Boeles, Hoogeschool II 57; L. Adama, Oratio ... Auletii b4
02285 Heidelberg Auletius Alardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 15690115 10: Med, Theol 11: 1545 12: MUH II 53,135 16: Engel Cramers 18: arts te Deventer en 1585-1587 arts en rector te Dokkum arts en rector te Amsterdam 1589 prof med te Franeker 19: 1606 jan 21: bezocht school te Holwerd en Leeuwarden, was aanwezig bij de slag bij Jemgum; stud te Keulen, bezoekt als begeleider van enkele zonen van edelen Parijs en promoveert te Keulen tot med. dr.; schreef Monitio ad Ordines Frisiae de reformanda praxi medica (1603) over verbetering van de medische opleiding 22: De Vries I 53, 107; NNBW VII 49; Lollius Adama, Oratio in funere ...Auletii(1606); Boeles, Hoogeschool II 5659
02268 Heidelberg Auletius? (Franekeranus) Alardus 8: Frisius 15670623 12: MUH II 43,60 22: De Wal 53
05133 Köln Aurich Johannes 14990603 12: AAK III 75
05128 Köln Aurick Bernardus 7: Aurich 15020500 10: Art 12: AAK II 532182
02658 Wittenberg Aurick Bernardus 8: Frisius 15250000 12: AAW 127
08251 Löwen Aurick Gerardus 6: pauper 8: Brem d 14921122 10: Art 12: MULO III 9051
07380 Rostock Aurifaber (Goltsmyt) Theodorus (Tidericus) 7: Appingedam 14920522 12: MUR I 262
07433 Rostock Aurifabri Rudolphus 7: Emden 14980531 12: MUR I 290 18: 1511, 1520 vicaris te Emden 1539 pastoor te Freebsum 21: mr 22: RAG HJK regest 54; Lamschus, Emden 477
10861 Franeker Ausonides (Ausonii) Renicus 7: Harlingen 16500516 10: Phil 11: 1633 12: AAF no 4965 13: Fedtie Gerrits 14: Auke Dirks 15: koopman 16: Jetske Dirks (1657) Elisabeth Rudolfsdr 18: 1667-1694 predikant te Oosterbierum 21: in 1656 kandidaat, in 1694 emeritus wegens aanstotelijk preken 22: Romein 214, Col Kalma
08054 Löwen Autgheri de Fredericus 7: Bolsward 8: Trai d 14740126 12: MULO II 299134 21: zoon van Altger Douwes Houckema, test 1478? 22: GA Bolsward 36
00069 Franeker Avercampius Henricus 8: Frisius 16050526 10: Theol 12: AAF no 873 13: Dorothea Jacobsdr Buttinga 14: Franciscus Henrici Avercamp 15: predikant te Ee en Jelsum 16: Mechteld Wentholt uit Zutphen (1615) 18: 1614 arts te Zutphen 1640 stadsarts te Kampen 19: 1647 okt 21: kreeg in 1606 een pensie van 77 cg 22: Jaarboek Geneal 23 102; Van der Meer, Boarnen 111
02098 Padua Avercampius Henricus 8: Frisius 16090815 12: PP no 141 20: promoveert voor 10 oktober 1609
07175 Rostock Avingen Wolterus 7: Groningen 14730608 12: MUR I 182, 188
04609 Leiden Aylva (Alva) Dominicus 8: Frisius 16281005 10: Art 11: 1608 12: AAL 213 13: Lucia Hesseldr van Meckema 14: Dominicus van Aylva 15: grietman van Westdongeradeel 16: Lucia Meckema, d.v. Julius en Lucia van Dekema 17: Ernst, jong gest Ernst Sicco x Anna van Camminga Lucia x Feye van Scheltema 18: 1638-1654 grietman van Westdongeradeel, 1654-1665 van Leeuwarderadeel 1648-1664 lid gedep staten (O) 1639-1643 landdagslid voor Westdongeradeel 19: 1665 febr 22: Sminia, Naamlijst 31, 70; Stamboek I 10, 11; Vrije Fries 69 52, noot 21 is onjuist; Visser, Adel 436; Engels, Naamlijst GS
01608 Franeker Aylva Dominicus 6: Nobilis 7: Holwerd 15940517 10: Iur 11: 1579 12: AAF no 277 13: Ydt van Herema 14: Ernst van Aylva 15: grietman van Oostdongeradeel 16: Lucia Hesseldr van Meckema (1605) 17: Hesselus x Elisabeth d'Althan uit Oostenrijk; Ydt x Julius Mockema van Unia Dominicus x Luts van Meckema; His x Gerrit Arents van Loo Ernst x Jacqueline van Loo; Tjaard x Hylck van Eysinga Scipio Meckema van Aylva 18: 1611 lid Staten van Friesland 1618 grietman van Westdongeradeel 19: 1638 aug 21: zijn vader krijgt in 1599 toestemming hem enige maanden op een buitenlandse studiereis te begeleiden; inspecteert in 1622 met Jovius van Harinxma de schansen in de Ommelanden; in 1626 belaagd door gepeupel wegens zijn belastinginning; 1635 uit de regering gezet 22: NNBW VII 5152; Sminia, Naamlijst 7071; Andreae, Nalezing 27; Stamboek I 10; Register resolutien 710; RAF Statenarchief G 25 f 3v
05049 Basel Aylva ab Dominicus 16010700 12: MUB III 215
05522 Genève Aylva ab Dominicus 7: Holwerd 8: Frisius 15990122 12: LDR 1576; II 94; De Vries I 63, 165-166, 201, 202; De Wal; NNBW 7 5152
00543 Franeker Aylva (Aijlva ab) Epeus 7: Hijlaard 16260307 10: Lit, Phil 11: 1611 of 1612 12: AAF no 2280 13: Frouck van Aylva of Frouck van Goslinga 14: Hobbe van Aylva of Sibo van Aylva 16: Ansck Sirtema van Grovestins, d.v. Botte en Catharina van Dekema 17: kinderloos 18: 1632-1639 grietman het Bildt, 1639 grietman Baarderadeel 1634 lid Raad van State; 1640 lid mindergetal; 1640 lid Staten Generaal, gezant naar Zweden 1640-1645 raadsheer Hof 19: 1645 juni 22: NNBW VII 5354; Engels, Hof van Friesland 42; Sickenga 200-201; RAF Copieën elders 6219; RAF Statenarchief Gf 50 1634; RAF Statenarchief 1359
04622 Leiden Aylva ab Epeus 8: Frisius 16290906 10: Ling 11: 18 12: AAL 221 20: tekent maart 1630 AA van Hessel Coumans (PB Hs 2)
10577 Bourges Aylva ab Epeus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16310000 12: DOTZ 203
09385 Löwen Aylva (Ayluwa) Franciscus, Sixti 7: Dokkum 8: Trai d 15290614 12: MULO IV 2267 13: Luts Sapesdr van Minnoltsma 14: Sixtus van Aylva 15: grietman van Westdongeradeel : olderman van Dokkum 16: Tjemck Wietzedr van Camminga (1541) Rixt Juwsdr van Unia 17: Luts x Laes Doeckes van Jongema Tjemck x Syds Scheltes van Scheltema 21: 1606 p 22: Stamboek I 6, II 67
01822 Franeker Aylva (Ailva) Franciscus 16011117 10: Lit, Iur cand 12: AAF no 678
07455 Rostock Aylva (Ailva ab) Gellius 7: Franeker 16140500 12: MUR III 14 20: Jilts? Stamboek I 8
02341 Heidelberg Aylva ab Hobbius 8: Frisius 16040924 11: 1582 (in Heidelberg iniuratus) 12: MUH II 222,116 13: Sjouk van Heringa van Tjessinga te Hijlaard 14: Ulpianus van Aylva 15: grietman van Baarderadeel 16: Frouk, d.v. Epeus van Aylva en Frouk van Aylva Jetske Mockema 17: Epeus x Ansck van Grovestins Ulbe jr x Hylck Esaiasdr van Lycklema 18: 1610-1639 grietman van Baarderadeel; 1621-1645 curator univ. van Franeker 1609, 1620, 1633, 1639 volmacht landsdag 1631-1634, 1639-1640 lid Gedep staten (W); 1640 commissarispolitiek op synode 19: 1645 22: Engels, Hof van Friesland 42; Sminia, Naamlijst 232-233; Stamboek I, 10; Visser, Adel 436; Engels, Naamlijst GS
06832 Marburg/Lahn Aylva ab Hobbius (Hubertus) 8: Frisius occid 16030609 12: CSM III 158
10656 Herborn Aylva (Alwa) ab Hobbius 8: Frisius 16030000 12: HERB 84
01827 Franeker Aylva ab Hobbius (Ubbo) 6: Nobilis 16020331 10: Ling, Phil 12: AAF no 687
01291 Franeker Aylva (Aijlva ab) Johannes, Wilhelmus 16480510 10: Art, Polit 12: AAF no 4700 14: Hesselus van Aylva 15: kolonel 16: Frouck Ulbes van Aylva 17: Ulbe, grietman Hessel, kolonel 18: 1648 kapitein; 1659 kolonel in plaats van zijn vader 1667 luitenantadmiraal en generaalmajoor grietman van Wonseradeel? 19: 1691 20: nobilissimi Chiliarchi Aijlva filius 22: Stamboek I 11, II 10; RAF Statenarch G 4 (118 1648); Register resolutien 60 (232 1659, 222 1667, 108 1667
10887 Franeker Aylva ab (Alva) Johannes 6: nobilis 8: Frisius 16340504 12: AAF 3033 13: Fopck van Liauckama 14: Suffridus van Aylva 16: Catharina Sibrandusdr van Walta (1639) 17: kinderloos 18: 1641-1660 grietman van Hemelumer Oldephert 1647 lid Gedep staten 1642-1643, 1653, 1657-1660 volmacht landsdag voor Hemelumer Oldephert; 1659-1660 lid admiraliteit Amsterdam 19: 1660 21: 1647 schenkt kerk van Koudum een orgel 22: Sminia, Naamlijst 308-309; Stamboek I, 9; Visser, Adel 436; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1659-1660
00147 Franeker Aylva (Aylwa ab) Sibo 16080106 12: AAF no 1029 13: Ynte van Scheltema 14: Epeus van Aylva 18: 1620-1625 kapitein hopman te Witmarsum 19: 1625 juli 20: sch. Franekerensis 22: Stamboek I, 9 II, 10; RAF Statenarch G 4 (251 1622); Doodboek; RAF Index officieren
12046 Löwen Aylva van Siboldus 15710000 12: RAF FG 1027 13: Auck Andriesdr van Sickema wed Popma 14: Epeus van Aylva 16: Frouck Feyesdr van Goslinga Ysck Wybesdr van Popma van Terschelling Maria Christoffelsdr Sternsee 17: Feyo 21: tekent in mei 1580 de patroonsrekening van Wanswerd (Ferw); in 1580 uitgeweken, keert later terug 22: Stamboek I 910, II 10; Reitsma, Opkomsten 63
06501 Köln Aylva (Aleva ab) Suffridus (Sifridus) 8: Frisius 15780324 10: Med 12: AAK IV 10838 13: Folck Fossen uit de Ommelanden 14: Petrus van Aylva 16: ongehuwd 20: hic notandum est quod collegium Phrisonicum voluerit eligere nuncium nationis sue, sed ego rectorali auctoritate inhibui, donec se facerent recipi in membra universitatis et sua privilegia exhiberent, quod fecerunt et promiserunt obedientiam. 21: of zoon van Johannes Sjoerds van Aylva x Ulck Gabbes van Scheltema; eveneens ongehuwd, 1625 lid admiraliteit Dokkum, 1626 grietman van Hemelumer Oldepherd, 1641 lid gedep staten? 22: Stamboek I, 79; Engels, Naamlijst GS 80
04647 Leiden Aylva (Aijlva) Suffridus 8: Frisius 16310616 10: Ling 11: 1616 23 juli 12: AAL 236 13: Jets van Aylva 14: Tjaard van Aylva 15: grietman van Dantumadeel 16: Juliana van Mauderich, d.v. Adriaen en Sjouck van Roussel (1641) 17: Tjaard x Helena thoe Schwartzenberg Epo, 1667 grietman van Dantumadeel Saepk Cecilia Susanna x Johannes van Molenschot 18: 1638-1640 landdagslid namens Hemelumer Oldephert, 1657-1666namens Dantumadeel, 1667 namens Kollumerland; 1656-1666 grietman Dantumadeel 1641- 1644 lid gedep staten (W); 1660 lid admiraliteit Rotterdam, 1665 lid Staten Generaal 1666 raadsheer, doet afstand t.g.v Pibo van Doma; 1672-1677 raadsheer Hof, resigneert t.g.v. Quirijn de Blau. 19: 1679 okt te Rinsumageest 22: NNBW VII 62; Sickenga 218; Stamboek I 10; Visser, Adel 436, 439; Engels, Naamlijst GS
09771 Bourges Aylva ab Tetardus (Theotardus) 6: nobilis 8: Frisius 16441231 12: MABOU 8874
10603 Orleans Aylva ab Tetardus (Teolardus) 8: Frisius 16460126 12: DOTZ 242
00112 Franeker Aylva ab Tetardus 8: Frisius 16060808 10: Hum 11: 1591 12: AAF no 937 13: Ints van Scheltema 14: Epo van Aylva 16: ongehuwd 18: 1611 lid admiraliteit Dokkum; 1619, 1638-1643 volmacht landsdag voor Wonseradeel 1624-1647 grietman Wonseradeel; 1624 lid Generaliteitsrekenkamer 1646-1647 curator univ. van Franeker 19: 1647 22: Engels, Hof van Friesland 42; Sminia, Naamlijst 271-272; Visser, Adel 436; RAF Statenarchief, Resoluties der Staten 1611; Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1624
04845 Leiden Aylva ab Tetardus (Thootardus) 6: Nobilissimus 8: Frisius 16440523 10: Iur 11: 1624 12: AAL 350 13: Luts van Meckema 14: Dominicus van Aylva de jonge 15: grietman van Westdongeradeel 16: Hylck Fransd van Eysinga 18: 1651 lid Staten Generaal voor Oostergo 19: 1665 22: Engels, Naamlijst St Gen II 5
12449 Orleans Aylva (Vaslua a) Ulpianus 6: Nobilis 8: Frisius occid 15510221 12: RIDDORL I 124 13: Frouck Feyes van Goslinga 14: Siboldus van Aylva 16: Saepck Sjucksd van Wijnia 17: Tjaard Ulbje 21: woont te Rinsumageest 22: Stamboek I 8,9
03183 Groningen Aylva ab Ulpianus 8: Frisius 16311092 10: Lit 12: AAG 25
12045 Douai Aylva van Ulpianus 15710000 12: Stamboek II 10 13: Frouck Ernstdr van Mockema 14: Dominicus van Aylva 16: Sjouck Hobbesdr van Heringa Rints Aggesdr van Osinga 17: Dominicus Tjaert Hobbe 18: 1582-1610 grietman van Baarderadeel 1588 lid mindergetal; 1598 lid gedep staten (W); 1598-1600 dijkgraaf der Vijf Deelen 1597-1600 tevens grietman van Hennaarderadeel; 1611 lid Raad van State 19: 1617 aug 22: Stamboek I 9 II 10; Sminia, Naamlijst 231-232; Cannegieter, Archief Vijf Deelen 278-279; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief Resoluties der Staten 1588, 1611
00686 Franeker Aylva ab Ulpianus 6: Nobilis Frisius 16300525 10: Ling, Phil 12: AAF no 2651
04646 Leiden Aylva (Aijlva) Ulpianus 7: Hijlaard 8: Frisius 16310616 10: Phil 11: 1615 12: AAL 236 13: Frouck van Aylva 14: Hobbius van Aylva 16: Hylck Esaiasdr van Lycklema 17: Frouck x Hans Willem, baron van Aylva Jeltje Agatha x Laes van Burmania Tjaard x Frouck Huyghis 18: 1638, 1642-1643 landdagslid voor Baarderadeel; 1645-1647 lid gedep staten (W) 1640-1647 grietman van Baarderadeel; 1647-1652 grietman van Wonseradeel 1651 afgevaardigde Grote Vergadering Den Haag 19: 1652 22: NNBW VII 6465; Stamboek I 10, 11; Visser, Adel 435; Engels, Naamlijst GS
08289 Löwen Aylva (Aelva de) Valerius 7: Bolsward 8: Trai d 15130901 12: MULO III 47710 13: Sydts Walta 14: Suffridus Aylva 16: Syds Johannesdr Roorda 17: Johannes x Trijn van Galama; Watze van Aylva Schelto x Jets van Latsma; Suffridus Bauck x Franciscus van Hermana; Auck x Botte van Herbranda Fookel x Oene Haringii van Heringa 19: 1541 mei 21: of: Valerius, zoon van Epo Aylva, 1527 priester te Witmarsum, lic iur utr? 22: Stamboek I 7, 8; NNBW VII 53
01307 Padua Aylva Valerius 8: Frisius occid 15610000 10: Iur 12: tp no 75 13: Rints Ottesd van Galama 14: Tetardus van Aylva 15: grietman van Wonseradeel 16: Franscke van Groestra 17: kinderloos 22: NNBW VII 66; Stamboek I 7, 9
05107 Köln Aylva (Alea) Valerius 8: Frisius 15540518 10: Art 12: AAK II 107867
01634 Franeker Aysma (Aisma) Albertus 15950513 10: Iur 11: 1577 12: AAF no 319 13: Joostje Albertsdr Arentsma 14: Johannes van Aysma 16: Tjets Hothjes van Aysma 17: Josina x Gualtherus Gualtheri Lolck x Nicolaus Ipes van Aesgema Sybilla x Anchises Frederici van Andla Margaretha x Adrianus Hagius; Johannes 18: 1609 lid Staten Generaal; 1610, 1623 rekenmeester 1616-1620, 1641-1644 lid gedep staten Westergo 1635 ontvanger van de kloosteropkomsten in Friesland 19: 1648 juni 20: sch. Leovardiensi 22: Engels, Naamlijst GS; Engels, Naamlijst St Gen 11; Vrije Fries 29 66; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 1213; RAF Statenarchief Statenresoluties 1609-10, 1623
06707 Marburg/Lahn Aysma (Aisma) Ausonius 8: Frisius 15880520 12: CSM III 62 13: Tjets van Tjessema of Syts Riencksdr van Aylva 14: Duco Aysma 15: 1582 grietman van Ferwerderadeel 18: 1616-1625 secretaris Staten van Friesland 22: Stamboek I 243-244, II 166
01477 Franeker Aysma (Aisma) Ausonius 15860414 10: Iur 12: AAF no 1
10647 Herborn Aysma Ausonius 8: Frisius 15900000 12: HERB 30
06838 Marburg/Lahn Aysma Focco 8: Frisius occid 16040604 12: CSM III 165
01599 Franeker Aysma (Aisma) Focco 7: Leeuwarden 15940428 10: Iur 12: AAF no 267 14: Duco Aysma 15: grietman Ferwerderadeel 16: Wybet van Jeltinga, wed Simon Runia (1630) 18: ontvanger generaal van Ferwerderadeel 1617-1649 secretaris van Ferwerderadeel 1609 advocaat Hof 19: 1651 april 21: Dr 22: It Beaken 16 158; RAF Hof van Fr MMM f 6v, FG 1019; Sannes, Naamlijst 213
01806 Franeker Aysma (Aisma ab) Focco 8: Frisius 16010604 10: Iur 12: AAF no 648
10452 Franeker Aysma (Aisma ab) Hesselus 8: Frisius 16010406 10: Iur 12: AAF 649 13: Lolck Scheltesdr van Aysma 14: Hothje van Aysma 15: lid admiraliteit in Friesland 16: Trijn Sijbrensdr van Walta 17: Hesselus x Hester Albertsdr van Loo 18: 1624-1636 kapitein 19: 1639 a 22: Stamboek I 244, II 166; Ten Raa, de Bas, Leger IV 235; RAF Index officieren
11103 Basel Aysma Hesselus 7: Groningen 15530000 12: Guggisberg, Niederlaendische Studenten 287 13: Tjets van Aesgema 14: Schelte van Aysma 16: Taeck Taeckesd van Mockema Catharina van Aesgema 17: Taco Doedt x Orck van Doyem, Dirk Lieuwes van Scheltinga Tjetscke x Ids van Albada Frouck x Leendert Franses Huyghis 18: 1559-1568 syndicus van Groningen 1578-1587 president Hof; 1578-1580, 1585 lid Staten Generaal 15845 gezant naar Engeland en Frankrijk 19: 1590 ca 21: vlucht in 1568 naar Emden; in 1587 afgezet om zijn sympathie voor de partij van Leicester 22: NNBW III 4647; Engels, Naamlijst St Gen 11
04307 Leiden Aysma (Aisma) Johannes 8: Frisius 16051201 10: Iur 11: 1585 12: AAL 81 13: Tjets van Tjessema of Syts Riencksdr van Aylva 14: Duco Aysma 15: 1583 grietman van Ferwerderadeel 16: Bouck Tjallinghsdr van Wijckel (1607) 17: Sydtje x Johan Wilhelm Sohn, secretaris van de stadhouder Tjallingh 18: kapitein infanterie 1646-1659 commandant van Emden 19: 1659 juni 22: Stamboek I 244, II 166; RAF Grafschriften Tietjerksteradeel; Ten Raa, de Bas, Leger IV 177, V 128, 529
01409 Franeker Aysma (Aisma) Lambertus 15870430 10: Iur 12: AAF no 42 21: disp 1589 De conditionibus
01568 Franeker Aysma (Aisma) Taco 15930513 10: Iur 12: AAF no 214
02334* Heidelberg Aysma Taco (Tacitus) 7: Hichtum 8: Frisius 15940726 12: MUH II 175,146 13: Catharina Gabbesdr van Aesgema 14: Hessel Aysma 15: 1580 president Hof 16: ongehuwd 18: 1624 dijkgraaf van de zuiderdijken van Wonseradeel afgevaardigde naar Dordse synode 19: 1626 mei 20: reist in 1596 met Georgius Wiarda naar Genève in het gevolg van Prof Pacius, vertrekt hier vml eind 1597 21: 1607 ev ouderling te Hichtum 22: Stamboek I 244; De Wal 94; RAF Statenarch 11b f 378, Grafschriften Wonseradeel; Engels, Freundschaften 9495; Kalma, Classisboek Bolsward 400
08973 Löwen Aytgens (Akgens) Johannes 7: Sneek 8: Frisius 15400604 12: MULO IV 20884 21: Mr Gosse Aitgens verkoopt in 1569/1570 land bij Oldeholtpade 22: RAF Rentmeestersrek 1569/1570 20
11170 Löwen Aytta (Gerbrandi) Bernardus, (Bucho) 14840524 10: [Iur], [Theol] 12: MULO III 48351 13: Jets Boekama 14: Gerbrandus van Aytta 18: pastoor te Swichum (1479), Grouw, Huizum, Wirdum 1499 raadsheer van Albrecht van Saksen 1504-1506 een van de regenten van Georg van Saksen; 1508 pastoor van de Oldehove; 1519 lid van Hof van Holland 20: in 1487 promotie artes; primus van de universiteit; falco 21: lic iur 22: Reusens, Analectes II 241; Postma, Viglius van Aytta 14; Vrije Fries 23 (1915) 212
09776 Löwen Aytta (Ayttanus) Bucho 7: Swichum 15641108 10: Theol 12: MEERSCH 1515 20: Dr theol
08801 Löwen Aytta (Zwichemus) Bucho 8: Frisius 15571102 10: Art 12: MULO IV 55882 13: Barbara van Hettema 14: Serapius van Aytta 18: 1577 kanunnik van St Bavo te Gent aartsdiaken van Yper 19: 1599 okt te Den Bosch 21: Theol Dr; aanwezig bij de vredehandel te Keulen (1579); verzamelt leger om Groningen te ontzetten 22: Stamboek I 35, II 14; Vrije Fries III 420, IV 6768
11987 Salamanca Aytta Bucho 15680000 12: Baerderadiel 387
08526 Löwen Aytta (Zwychem de) Fredericus, Gerbrandi 7: Leeuwarden 14930831 12: MULO III 99152 13: Jets Boekema 14: Gerbrandus van Aytta 18: 1496 pastoor te Wirdum 19: 1500 ca 22: Stamboek I 35, II 12
08908 Löwen Aytta (Ayetanus) Hector, Serapronis 8: Frisius 15660626 11: 1546 12: MULO IV 71193 13: Teth van Rheen 14: Gerbrandus van Aytta 16: Bauck Jansd van Buygers (1570) 17: Tjepcke, jong gest 18: raadsheer Hof, 1570 president 19: 1576 sept 21: Dr iur; krijgt met dispensatie wegens leeftijd prebende van St Bavo in 1560 22: Sminia, Naamlijst 292-293; Stamboek I 35, II 14; Gen Jierboekje 1992 29; Vrije Fries III 420
11988 Salamanca Aytta Hector 15680000 12: Baerderadiel 387 21: neef van Viglius van Aytta, stond in Salamanca onder toezicht van Joachimus Hopperus
09104 Löwen Aytta (Ayetanus) Theodorus, Seraponius 8: Frisius 15660626 12: MULO IV 71195 13: Barbara van Hettema 14: Serapius (Seerp) van Aytta 15: 1554 grietman van Wymbritseradeel 19: 1574 te Dole 21: kreeg in 1564 prebende als kanunnik van St Bavo, staat deze tegen een jaargeld af 22: Stamboek I 35; Vrije Fries III 420
10946 Dole Aytta van Viglius 15260927 10: Iur 12: Postma, Viglius van Aytta 19
10904 Ingolstadt Aytta (Zwichem de ) Viglius 5: Iur dr et lector iuris civilis 15371000 12: MUING 543
10950 Padua Aytta van Viglius 15311100 10: Iur 12: Postma, Viglius van Aytta 33
10948 Valence Aytta van Viglius 15290500 10: Iur 12: Postma, Viglius van Aytta 22 20: Dr iur
10949 Bourges Aytta van Viglius 15290600 10: Iur 12: Postma, Viglius van Aytta 22 20: Vertrok in sept 1531
00817 Franeker Aytta (Aijta ab) Viglius 8: Frisius 16360929 10: Phil 11: 1619 12: AAF no 3283 13: Beatrix Matthijsdr Liauckama 14: Viglius van Aytta 16: Susanna Johandr De Laignier 17: Viglius Ernestus x Clara van Wissema 19: 1670 22: Stamboek I 16; RAF Hof van Fr HHH 1 f 117v
08595 Löwen Aytta (Suichem de) Viglius (Wigglius) 15230318 11: 1507 okt 12: MULO III 69612 13: Ida Hania 14: Folckert Aytta 16: Jacqueline Damant 17: kinderloos 18: prof iur te Ingolstadt 1535-1539 proost van Humsterland; officiaal bisdom Munster 1541 lid geheime Raad, 1543 lid Grote Raad van Mechelen 19: 1577 mei 21: jurist en diplomaat 22: NNBW II 4652; Postma, Viglius van Aytta
06484 Köln Aytta (Ayta) Viglius 7: Leeuwarden 8: Frisius 16381030 12: AAK IV 426222
01536 Franeker Aytta (Aitta) Viglius 15920516 10: Art, Iur 12: AAF no 160 13: Bauck van Buygers 14: Hette van Aytta 16: Cnier van Teetlum Reynsk x Jacob Wigles van Buygers Barbara x Lollius Wigles van Buygers Viglius x Fookel van Roorda 19: 1641 juni 22: Stamboek I 15, 16
09147 Löwen Aytta (Zuyschem) Volcardus (Wolcardus) 8: Frisius 15611130 12: MULO IV 62850 13: Barbara van Hettema 14: Serapius van Aytta 18: kanunnik en officiaal te Atrecht kanunnik te Utrecht, Den Haag en Lier 21: iur lic 22: Stamboek I 35, II 14
11953 Köln Aytta Volcardus 7: Swichum 15870616 10: Theol 12: AAK IV 14866 20: lic iur Lovaniens; can. eccles b. Mariae Atr
09146 Löwen Aytta (Zuychemius) Volcardus (Wolcardus) 8: Frisius 15611118 12: MULO IV 62860 13: Barbara van Hettema 14: Serapius van Aytta 18: kanunnik en officiaal te Atrecht kanunnik te Utrecht, Den Haag en Lier thesaurier en cantor St Bavo te Gent 19: 1620 april 21: iur lic 22: Stamboek I 35, II 14; Vrije Fries III 420
11989 Salamanca Aytta Volkerus 15680000 12: Baerderadiel 387 19: 1571 sept te Madrid 21: neef van Viglius van Aytta, stond in Salamanca onder toezicht van Joachimus Hopperus 22: Vrije Fries VII 384
02303 Heidelberg Aytta ab de Zuichem Wibrandus 8: Frisius 15781027 12: MUH II 8468 18: jurist 21: correspondeert in 1602 met Sibrandus Lubbertus over diens boeken tegen Bellarminus; hij schreef geen onberispelijk latijn; = Vitus Ritzardi Zwichemius, alumnus van collegii Viglii, verlaat in 1576 college omdat hij geen priester wil worden, werd notaris? 22: Van der Woude, Lubbertus 8889; Vigliana 115
10703 Dole Aytta Wibrandus 15680000 12: NNBW II 49
12103 Löwen Aytta ? Wibrandus (Vitus), Ritzardi 15750000 12: Vigliana 115 20: alumnus collegii Viglii
09475 Löwen Aytta (Aijta ab) Wibrandus 6: nobilis 8: Frisius 16340715 12: MULO V 28627 13: Beatrix Matthijsdr van Liauckama 14: Viglius van Aytta 16: Susanna Johannesdr de Laignier uit Utrecht 17: Viglius Ernestus x Clara van Wissema 19: 1670 22: Stamboek I 16
09149 Löwen Aytta (Ayetanus) Wibrandus, Serapionis 8: Frisius 15660625 11: 1548 12: MULO IV 71194; NNBW II 49 13: Barbara van Hettema 14: Serapius (Seerp) van Aytta 15: 1554 grietman van Wymbritseradeel 16: Cornelia Jarchsd van Tjepnia (1591) 17: Barbara x Wibrandus van Oedtsma Mechtelt Judith x Warmoldus van Ackema uit Groningen 18: prof iur te Dole 1576 raadsheer Hof 21: Dr iur; in 1580 uitgeweken; keert na 4 jaar terug en vraagt in 1590 de goederen van zijn broer Bucho terug benevens de privileges als raadsheer 22: Stamboek I 35, II 14; AAU 1888 333; RAF Familiearch Schwartzenberg 433
10985 Helmstadt Baalhoorn Philippus 7: Clostergroeningensis 16180902 12: AAHt 266283
10984 Helmstadt Baalhoorn Zacharius 7: Clostergroeningen 16180902 12: AAHt 266282
11051 Helmstadt Baalhorn Johannes 7: Gruningen (Brunswijk) 16310000 10: Med 12: AAHt 3247
07514 Rostock Bachaus Gerhardus 7: Jever 16380400 12: MUR III 113
11032 Helmstadt Bachhusius Antonius 7: Jever 16230726 12: AAHt 29894
11031 Helmstadt Bachhusius Ludovicus 7: Jever 16230726 12: AAHt 29893
07491 Rostock Backhusius AntonGuntherus 7: Jever 8: Frisius 16240600 12: MUR III 57
07505 Rostock Backhusius Ludovicus 7: Jever 8: Frisius 16270600 12: MUR III 70
05147 Köln Baeck (Baet) Hermannus 7: Groningen 15091013 10: Art 12: AAK II 6452 20: 1510 27/4 det, 1512 1/4 inc
08394 Löwen Baeck Johannes 7: Groningen 8: Trai d 15080610 12: MULO III 35152
04315 Leiden Baecman Cornelius 7: Emden 16060913 10: Med 11: 16 12: AAL 84
01216 Franeker Baerdt (Baardt a) Egbertus 8: Frisius 16461021 10: Iur 11: 1627 okt 12: AAF no 4536 13: Apollonia van Viersen 14: Hubertus Dirks Baerdt 15: grietman van Haskerland 16: Aurelia Hillama, d.v. Frederik en Fockje van Sminia (1653) 17: kinderloos 18: 1650-1669 grietman van Haskerland 1654-1667 landdagslid; 1655, 1658 lid gedep staten (Z) 19: 1669 nov 21: NNBW X 2930; Sminia, Naamlijst 357; Placaatboek V 545; Visser, Adel 439; Engels, Naamlijst GS
04864 Leiden Baerdt (Baardt) Gerardus 7: Harlingen 16451109 10: Med 11: 1623 12: AAL 364 14: Wilhelmus Baerdt 16: Lucia Oosterveld (1651) 18: arts compagnieschrijver 21: Gerardus Baerdt Dr med afk uit Harlingen werd in 1647 burger van Sneek en idem afk uit Amsterdam werd in 1649 burger van Leeuwarden 22: GAL Burgerboek I 117, Klapper DTB; GA Sneek 73 Burgerboek
01014 Franeker Baerdt (Baard) Gerardus, Wilhelmi 7: Harlingen 8: Frisius 16420325 10: Phil 12: AAF no 3907
09340 Löwen Baerdt (Ripensis) Hubertus 15510700 12: MULO IV 40955 13: Eelck N 14: Suffridus Titus Baerdt 16: Hintke Hinnesdr Lysbeth Delphi Ida Andriesdr Sweyns 17: Theodorus, grietman van Haskerland 18: 1569-1572 secretaris van Franeker 1580, 1583 secretaris van Harlingen; 1584 lid gedep staten (S) 1585-1591 griffier Hof 19: 1591 juni 21: 1582 gezant naar Anjou; Mr Hubertus Baerdt werd in 1558 burger van Franeker 22: Vrije Fries 8 447; Placaatboek IV 325; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 103; GA Franeker 27 Burgerboek; Engels, Naamlijst GS
00192 Franeker Baerdt (Baert a) Hubertus 7: Joure 16100815 10: Phil 11: 1591 mei 12: AAF no 1225 13: Maria Egbertsdr Clant uit Groningen 14: Theodoricus van Baerdt 15: grietman Haskerland 16: Apollonia van Viersen, d.v. Willem en Titia Godofredi Tintje Bootsma van Roordahuizum 17: Egbertus, 1650 grietman Theodoricus, 1639 grietman van Ooststellingwerf Anna Maria x Jetzo van Sminia 18: 1615-1650 grietman van Haskerland 1620, 1638, 1642-1658 landdagslid namens Haskerland; 1618 lid admiraliteit van Friesland; 1624-1625 lid admiraliteit Amsterdam; 1628 (?), 1635-1640 lid gedep staten (Z) 1632, 1633 rekenmeester; 1652- 1655 curator universiteit van Franeker 19: 1655 mei 22: Sminia, Naamlijst 356-357; Spanninga, Haskerlan 147-148; Visser, Adel 436; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1624-1625, 1632, 1633
10885 Franeker Baerdt Martinus 8: Frisius 16500921 10: Phil 11: 1633 12: AAF no 5049 13: Sietske Laesdr Baerdt 14: Folpertus Baerdt 15: secretaris van Menaldumadeel 18: luitenant 19: 1667 juni 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 24
00233 Franeker Baerdt (Baert) Petrus, Sibrandus 6: Alumnus 7: Staveren 16110524 10: Theol 11: 1590 ca 12: AAF no 1294 13: Tiecke Froma uit Fivelgo (1583) 14: Sibrandus Baerdt 15: advocaat Hof 16: Djoeke van Beyma d.v. Wytze en Hiltje van Aylva Engeltie Willems Knijff (1637) 18: 1618 arts te Workum 1619-1621 arts en conrector te Bolsward 1635, 1637 arts te Dokkum 19: 1644 20: 1616 7/6 Dr med (NNBW I 205-206) 21: Embleem en almanakschrijver 22: Wumkes, Bodders 222-232; J.H. Brouwer, ed, Petri Baardt friesche Boerepractica (Bolsward 1960)
06788 Marburg/Lahn Baerdt (Adolphi) Sabinus 8: Frisius 15900430 12: CSM III 69 20: reist te voet naar Marburg; woont hier lessen van de Leeuwarder Regnerus Sixtinus bij (Engels, Peregrinatio 380)
01413 Franeker Baerdt (Odulphi) Sabinus 15870603 10: Iur 12: AAF no 46 20: vertrekt in jan 1590 naar Marburg (Engels, Peregrinatio 380)
02372 Heidelberg Baerdt (Baardt) Sabinus 8: Frisius occid 15920504 12: MUH II 158,53 14: Hobbe Baerdt 19: 1592 of 1593 te Rome 22: Engels, Peregrinatio 379; De Wal 90
08599 Löwen Baerdt ? (Bate de) Sibrandus, Dodonis 7: Leeuwarden 8: Trai d 15020228 12: MULO III 232192 14: Doeke Douwes Baerdt 18: pastoor te Marssum 21: Mr; afk uit Batens bij Jorwerd? 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 105; Douwama, Geschriften 530
00162 Franeker Baerdt (Baerda) Suffridus 7: Schingen 16100401 10: Phil, Iur 12: AAF no 1179 16: Aeffien Tiaersema wed Herbertus Clant (1625) 18: 1614 advocaat Hof 20: 1614 12/10 Dr iur (PAF 18) 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 7; Gen Jierboekje 1988 102
03024 Groningen Baerdt (Baardt) Suffridus 16251123 12: AAG 16 20: Dr iur
00830 Franeker Baerdt a Theodorus 8: Frisius 16370322 10: Phil 12: AAF no 3316 13: Apollonia van Viersen 14: Hobbe van Baerdt 15: grietman van Haskerland 16: Wypk Bootsma van Roordahuizum, d.v. Abbe en Hylck van Herbranda 18: 1640, 1652-1654, 1660-1671 landdagslid voor Weststellingwerf 1639 grietman van Oost, 1639-1673 van Weststellingwerf 1641-1643 lid gedep staten (Z); 1646 monstercommissaris 1655-1673 curator univ. Franeker 19: 1673 21: neemt in 1672 Blokzijl in 22: Engels, Hof van Friesland 42; Sminia, Naamlijst 395; RAF Statenarch M 11b f 47v; Visser, Adel 436; Engels, Naamlijst GS
10935 Franeker Baerdt (Baard) Titus 16340203 10: Log 12: AAF 3017 13: Antie Hettesdr 14: Folperus Baerdt ? 15: secretaris van Menaldumadeel
12293 Leiden Baers Johannes, Paschasius 7: Gent 8: Vlaanderen 16020530 10: Theol 11: 1581 12: AAL 66
10394 Franeker Baers Johannes, Paschasii 6: ministri filius 7: Leeuwarden 15990324 12: AAF 528 14: Paschasius Baers 15: 1579 monnik te Gent : predikant, 1592 praesis Friese synode, 1603 predikant Bergen op Zoom 18: predikant in Gelderland, Holland en Brazilie 1631 geschorst, 1632 predikant te Soest 19: 1653 20: 1580 21: stud in 1602 theol in Leiden, waar hij zich als FlanderGandavensis inschreef; schreef Olinda ghelegen int landt van Brasil (1653) 22: NNBW I 223
07374 Rostock Baflo (Bafvelt) Alardus 7: Groningen 14920519 12: MUR I 261
05134 Köln Baflo (Baffloe de) Alardus 5: servitor pastoris 6: pauper 7: Baflo 8: Frisius (Frisie terre) 15260608 10: Art 12: AAK II 88632 20: Baffloe iuxta Groningen, famulus domini pastoris prescripti (= Johannes Conradi de Groningen)
05137 Köln Baflo (Baftlo de) Rudolphus 8: Frisius 14000000 12: AAK III 66
02236 Heidelberg Baflo (Baftlo de) Rudolphus 8: Frisius 14000000 12: MUH I 76 20: b. art te Keulen 21: grootvader van Rudolphus Agricola? 22: De Wal 12
02235 Heidelberg Baflo (Baftlo de) Titardus 7: Baflo 8: Frisius 14000000 12: MUH I 76 18: 1413, 1415 proost te Loppersum 1448 pastoor 20: bac art te Keulen 21: Mr 22: Bijdragen...Groningen I 247; RAG Familiearch Ewsum 5
05138 Köln Baflo (Baftlo de) Titardus 7: Baflo 8: Frisius 14000000 12: AAK III 67
05139 Köln Baflo (Baffelt) Wigerus 7: Baflo 8: Mon d 14600409 10: Iur 12: AAK I 6466 20: 1458 4/6 ad ius civile
11504 Groningen Bagbant a Johannes 16180828 10: Theol 12: AAG 7 16: Elte Eggerici 18: 1635-1645 predikant te Driever (Oostfriesland) 1645-1652 predikant te Grootegast (Oostfriesland) 20: afk uit Bagbant (Oostfriesland)? 22: Duinkerken I 121
05158 Köln Bakhuizen van Johannes 5: presbyter 7: Bakhuizen 8: Trai d 15150000 10: Iur 12: AAK I 17820
02042 Franeker Balck Aemylius, Frederici 8: Gaasterland 16080728 10: Iur 12: AAF no 1062
10782 Franeker Balck Dominicus 7: Franeker 8: Frisius 16340830 10: Ling 12: AAF 3057 20: 1642 13/10 Dr med (PAF 27)
02620 Groningen Balck Everardus 16200611 10: Lit 12: AAG 9 21: Everardus Balck van Deventer, Dr iur doceerde aan het gymnasium te Harderwijk en stierf in 1628 22: Foppens, Bibliotheca I 269
00511 Franeker Balck Henricus 8: Frisius 16250124 10: Phil, Theol 12: AAF no 2184 14: Johannes Johannis Balck 15: predikant 16: Wytske Hesselsdr 18: 1633-1640 predikant te Sondel 19: 1642 aug a 21: alumnus 22: Romein 449; Col Kalma
01075 Franeker Balck Idsardus 7: Franeker 16431011 10: Ling 12: AAF no 4128 14: Ulricus Balck 15: 1610-1644 drukker te Franeker 18: 1648-1652 drukker te Leeuwarden 20: Ulderici Balck Academiae typographi filius 22: Folium 5 (1957) 3435
00353 Franeker Balck Johannes, Johannis 16180716 10: Theol 12: AAF no 1715 14: Johannes Johannis Balck 15: predikant 16: Trijnke Martens 18: 1618-1621 praeceptor te Franeker 1624-1627 predikant te Sondel 1627-1659 predikant te Harich 19: 1659 april 21: alumnus 22: Col Kalma
00135 Franeker Balck (Conradi, Cunradi) Nicolaus 7: Franeker 16070531 10: Phil 12: AAF no 987 16: Sibrich Jans 18: 1621-1623 predikant te Balk 19: 1624 mei a 21: stadsalumnus van Franeker, kreeg in 1614 een verering voor zijn theses en attestatie omdat hij studie buitensland wilde voortzetten; 1623 emeritus 22: RAF Statenarchief Gf 50; Col Kalma; Telting, Register 642; RAF Nedergerecht Sneek W 14
05046 Basel Balck (Conradi) Nicolaus 8: Frisius 16180400 12: MUB III 213102
02233 Heidelberg Balck (Conradi) Nicolaus 7: Franeker 8: Frisius 16180330 12: MUH II 288,21
07652 Rostock Balcken Iohannes 7: Emden 15141109 12: MUR II 59
02363 Heidelberg Balckius (Reinardus) Isbrandus 7: Balk 8: Frisius occid 15620912 10: Iur 12: MUH II 2681 en 49611
04181 Leiden Balckius Isbrandus 5: Minister huius ecclesiae 7: Balk 8: Frisius 15850930 12: AAL 18 14: Reynier Balckius 18: 1564-1578 predikant te Norden, Antwerpen, Norwich, Sandwich 1578-1589 predikant te Antwerpen, Leiden, Leeuwarden 1590-1598 predikant te Danzig en Naarden; 1599-1600 predikant te Staveren 19: 1600 p te Leiden 21: Dr iur, notaris, pastoor te Heeg, mag Isbrandus Balck wordt in 1553 genoemd ad computum ratione jurisdictionis per Phrysiam administrate; 1559 vicaris te Baflo 22: NNBW I 227-230; Col Kalma; RAF Statenarch Gf 50; Heeringa, Rekeningen II 225
00044 Franeker Balduini (Boldewini) Nicolaus 7: Franeker 16040516 10: Med 12: AAF no 811
10781 Franeker Balduini Petrus 7: Franeker 16120510 10: Med 12: AAF 1342
04335 Leiden Balduini Petrus 7: Franeker 8: Frisius 16090430 10: Med 11: 20 12: AAL 94
06929 Rostock Balduinus (Boldewinus) 5: frater Klaarkamp (Claro Campo) 8: Frisius 14240416 12: MUR I 17 18: 1431 abt van Klaarkamp (Ordo Cisterc) 22: Repertorium Germanicum I 266
07503 Rostock Balich AnthonGunther 7: Oldenburg 8: Frisius 16270600 12: MUR III 70
05070 Basel Balich Antonius, Gunter 7: Oldenburg 8: Frisius 16360000 12: MUB III 37634
07504 Rostock Balichius Iohannes 7: Oldenburg 16270600 12: MUR III 70
01412 Franeker Ballen a Feio 15870513 10: Iur 12: AAF no 45
04058 Helmstadt Ballen (Bellen a) Georgius 7: Brakel 8: Friso 16121004 12: AAHt 226206
01411 Franeker Ballen a Petrus 15870513 10: Iur 12: AAF no 44
09238 Löwen Ballen (Dallen) Theodoricus 6: nobilis 7: Groningen 15521012 12: MULO IV 59440 16: Janne 17: Johannes x Evertje Lewe (1570) 22: RAF Familiearch Lewe, tabel 1
11024 Helmstadt Baltzers Joannes 7: Jever 8: Frisius 16211106 12: AAHt 290113
10936 Franeker Bange Sibrandus, Tarquinii 16131127 10: Med 12: AAF 1450
08761 Löwen Banich Albinus 7: Emden 8: Frisius [orient] 15380520 12: MULO IV 17358
03201 Groningen Banius Theodorus 7: Hellum 8: Omlandus 16320511 10: Phil 12: AAG 26 14: Henricus Banius 15: predikant te Hellum 22: Duinkerken I 22
07660 Rostock Bant Paulus 7: Staveren 15160309 12: MUR II 63
00401 Franeker Bant Petrus 7: Franeker 16201121 10: Iur 12: AAF no 1851 18: 1632 procureur te Franeker 21: = Petrus Aemylius van der Bandt, werd in 1632 burger van Sneek of Petrus Bantert, in 1624 burgemeester van Bolsward? 22: It Beaken 19 (1957) 127; GA Sneek 73 Burgerboek; RAF Copieën elders 6217
00583 Franeker Bant (Bantert) Petrus, Petri 16270500 12: AAF no 2378 14: Petrus Bant 15: predikant te Molkwerum en Zuidscharwoude 21: zijn vrouw werd in 1643 in Bolsward begraven 22: Romein 404; RAF Grafschriften Bolsward
00731 Franeker Banterus Ruardus 7: Bolsward 16310924 10: Phil, Ling 12: AAF no 2788 18: 1638 advocaat Hof 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 9v
01631 Franeker Bants (Petri) Nicolaus 7: Franeker 15950505 10: Lit polit, Iur 12: AAF no 317 14: Petrus Nicolai 15: burgemeester van Franeker 18: suppoost en postulant bij gerecht van Franeker 1606, 1620 notaris te Franeker 20: ex Franekerensi; verdedigt 1596 Miscellaneae quaedam propositiones; disp 1597 De tutelis, beide keren bij Schotanus 21: vader week in 1580 uit 22: Vrije Fries 65 97; It Beaken 1969 181
01574 Franeker Bants (Bantz) Ruardus 15930516 10: Phil, Iur 12: AAF no 220 13: Bauck Wigara 14: Sjoerd Ruurds Bants 15: burgemeester van Franeker 16: Trijnke van Popcama 18: 1603 rekenmeester (S) 19: 1613 sept (38 jaar) 21: stud ook in Frankrijk 22: RAF Familiearch Kingma 624; RAF FG 970; RAF Statenarchief 38
09831 Orleans Bants (Rosendalus) Ruardus (Raevardus) 7: Franeker 8: Frisius 15950000 12: KUOR 202; 20: stud 1593 te Franeker
09518 Löwen Barbitonsoris (Berbitonsoris) Arnoldus 14260000 10: Decr 12: MULO I 331
09519 Löwen Barbitonsoris al. Volder Cornelius 5: Dominus 14290000 12: MULO I 331
05146 Köln Barbitonsoris Engelbertus 7: Emden 14890520 10: Art 12: AAK II 257107 18: 1510 prebendaris te Uphusen 21: van Ottensteen, genoemd in 1514 22: Alma; Jahrbuch Emden 1960 22
06030 Köln Barbitonsoris (Groningen, Gronyngen de) Jacobus 6: pauper 14890725 10: Art 12: AAK II 26436 20: 1489 20/9 bac Lovaniensis recensuit
08412 Löwen Barbitonsoris (Barbetonsoris) Jacobus 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 14890228 12: MULO III 45196
09520 Löwen Barbitonsoris Judocus 5: Dominus 14430000 12: MULO I 331
08456 Löwen Barbitonsoris Rudolphus, Falconis 7: Groningen 8: Trai d 15210726 10: Art 12: MULO III 651106 21: = mr Rudolphus Valcke, 1548, 1558 priester van de A kerk en/of Ludolphus Barbitonsor, genoemd in 1522/1523? 22: Alg Ned Familieblad 15 1902 22; Heeringa, Rekeningen II 74
04310 Leiden Barchman Bartholomeus 7: Emden 16060728 10: Phil 11: 18 12: AAL 83 21: Bartholomeus Barchman werd in 1626 te Groningen veroordeeld tot eeuwige verbanning wegens ongeloof en godslastering 22: Bijdragen ... Groningen II 278-279
03182 Groningen Barels Albertus 8: Frisius occid 16310912 11: 1610 12: AAG 25 13: Magdalena Terwisga 14: Arent Barels afk uit Norg 15: grondbezitter in Ooststellingwerf, Norg en Een 16: Antien van Terwisga 17: Arnoldus 18: 1654 volmacht voor Ooststellingwerf 1638 advocaat Hof 21: Mr 22: Oosterwijk, Dorpen 176; RAF Hof van Fr MMM f 9v
03166 Groningen Barels Johannes 7: Oosterwolde 8: Frisius 16300818 10: Phil 11: 1610 ca 12: AAG 24 13: Magdalena Terwisga 14: Arent Barels 15: grondbezitter in Ooststellingwerf, Norg en Een 18: dorpsrechter te Oosterwolde 19: 1658 22: Oosterwijk, Dorpen 176
03840 Groningen Barels Marcus 8: Frisius occid 16500325 10: Phil 11: 1627 12: AAG 61 13: Magdalena van Terwisga 14: Arnoldus Barels 16: Christoffeltje Lunsing Elisabeth x kapitein Jacob Brouwer Magdalena x Hendrik Mezeroy uit Roden 18: stelling 19: 1714 sept te Oosterwolde 22: Oosterwijk, Dorpen 176-177; Mulder, Terwisga 22
06848 Marburg/Lahn Barels (Parels) Regnerus 8: Frisius occid 16070110 12: CSM IV 19
00062 Franeker Barels Regnerus 7: Holwerd 16050423 10: Theol 12: AAF no 863 18: predikant te Oudega 19: 1616 a 21: kreeg in 1606 een pensie; schreef Disputatio (1606), gaf uit Drusius' Annotationes in totum Jesu Christi Testamentum (1612) 22: Kalma, Dokkum 4; Col Kalma; RAF Statenarch Gf 50, 12; Van der Meer, Boarnen 111
00226 Franeker Barels Regnerus 7: Dokkum 16110505 10: Theol 12: AAF no 1285
02395 Heidelberg Barlagius Edo 8: Frisius orient 15880406 12: MUH II 13829
02524 Strassburg Barlemannus Theodorus 7: Oldenburg 8: Frisius 16250615 10: Theol 12: AMUS II 598,13 20: a nativitate coecus
03688 Groningen Barlinckhof (Barlenchoff) Nicolaus 7: Groningen 16461026 12: AAG 54 18: 1653-1658 predikant te Westerdijkshorn 1658- 1662 predikant te Tolbert 1662-1667 predikant te MidwoldeLeek 19: 1667 mei 21: vml zoon van Henricus Barlinkhoff, 1651-1664 voogd Jacob en Annagasthuis 22: Duinkerken I 23; GAG Jacob en Annagasthuis, bijlage
12315 Utrecht Barlinckhof Nicolaus 7: Groningen 16510000 10: Theol 12: ASU 28
12009 Franeker Barlinkhof Nicolaus 7: Groningen 16510908 10: Phil, Theol 12: AAF 5168
07834 Rostock Barmentlo (Barmenlon) Henricus 7: Sloten 15230914 12: MUR II 84
03233 Groningen Barnda Johannes 7: Groningen 16330412 12: AAG 27 14: Willem Barnda 15: raadsheer te Groningen 16: Catalientien Vertier d.v. raadsheer Johannes Vertier (1639) 18: 1642, 1645 gildrechtsheer te Groningen 1644-1646 kluftheer 1644-1645 gezworene 19: 1646 22: GAG Regeringsboek; GAG klapper DTB
03368 Groningen Barnda Nicolaus 7: Groningen 16361128 11: 20 12: AAG 35
05141 Köln Baroldi (Baroldie) Johannes 7: Groningen 15070505 10: Art 12: AAK II 60744
03872 Groningen Baroldi Johannes 7: Groningen 16501210 10: Phil 11: 19 12: AAG 63 16: Christina Munters (1662) 18: kapitein 21: = zoon van Barold Fuist, ca 1623 luitenant en hopman? 22: GAG klapper DTB; Duinkerken I 514
08914 Löwen Barstede (Berstedanus) Henricus 8: Frisius [orient] 15620800 12: MULO IV 637127
03599 Groningen Bartels Johannes, Jansonius 7: Groningen 16440523 10: Phil 12: AAG 49 21: zoon van Johannes Bertling, 1617 secretaris van Appingedam of Johan Bartolts, 1649 notaris te Harlingen of eerder Johan Bartholt Sohnius, x Anna van Heeck (ca 1647), bewindvoerder OIC voor Groningen, 1661 hochgraefl. Oldenburgische Raet. 22: Hoft, Vissen 241; RAF Naamlijst notarissen; Ned Leeuw 1938 6
02811 Wittenberg Bartholdi (Bertoldi) Andreas 7: Groningen 8: Mon d 15230000 12: AAW 118
01895 Franeker Bartholdi Andreas 8: Stellingwerf 16030809 10: Iur 12: AAF no 783
08126 Löwen Bartholdi (Bertoldi) Johannes 7: Groningen 8: Trai d 14840129 10: Art 12: MULO II 47885
03877 Helmstadt Bartholdi Martinus 7: Groningen 15770627 12: AAHt 1488
06142 Köln Bartholdi Reynoldus 6: pauper 7: Groningen 14581019 10: Art 12: AAK I 62923 21: = Mr Reynoldus, persona te Wijckel, tekent in 1487 een verbond? 22: Sipma OO II 175
05144 Köln Bartholomei (Bertholomei) Adrianus 7: Groningen 14811118 10: Art 12: AAK II 112170
05145 Köln Bartholomei (Bertholomei) Albertus 7: Groningen 14400427 10: Art 12: AAK I 42150 18: 1462 priester Maartenskerk te Groningen 20: 1441 28/11 det, 1446 25/5 inc 21: Mr Albertus Bartholomei wordt vermeld op de lijst van gestorvenen van de Kalendebroeders 22: Driessen, Monumenta 612; AVMC regest 51
08117 Löwen Bartholomei (Barth) Henricus 6: pauper 7: Groningen 14680119 10: Art 12: MULO II 19888
05768 Köln Bartoldi (Groenichgensis) Andreas 15261031 10: Art 12: AAK II 8875 20: 1527 16/11 adm ad bac, 1529 9/3 inc; pauper 21: = Andreas Grijph geb 1510 grietman van Utingeradeel? 22: Sminia, Naamlijst 328-329
11653 Rostock Bartoldi Bartoldus 7: Harlingen 14730904 12: MUR I 182101 21: Mr Bartoldus uit Harlingen wordt in 1511 genoemd in het register van de aanbreng van Franekeradeel (Midlum); de erven van Mr Bartold op Midlum en Wijnaldum 22: Tjessinga, Aanbreng I 32, 33, 3435; RVA III 258, 265, 268, 280
05143 Köln Bartoldi Simon 7: Groningen 15161030 10: Art 12: AAK II 77459 20: bursa Laurentiana; inc 28 maart 1519
01826 Franeker Bartstra (Buartstra) Regnerus, Meintonis 7: Leeuwarden 16020305 10: Iur cand 12: AAF no 682
11377 Löwen Basius Johannes 7: Leeuwarden 15580000 12: NNBW VIII 52 14: Jan Baes 16: Sophia van Maasland 17: Johannes, lid rekenkamer van Holland Theitta 18: 1562 advocaat Hof 1568-1584 agent van Willem van Oranje secretaris van Delft 19: 1598 april 21: lic iur utr; bezoekt school te Leeuwarden (1552-1554) en Haarlem (1554-1558); leert in 1556 Dirck Volckertsz Coornhert latijn; schreef Paradoxarum disputationum juris civilis libri tres (1567) 22: Petrus, De scriptoribus 257-259; NNBW VIII 5254; Vrije Fries 18 189-279, 20 131; RAF Nedergerecht Sneek 24 fol 271v
11378 Angers Basius Johannes 7: Leeuwarden 15600000 10: Iur 12: NNBW VIII 52 20: 1561 22/12 lic iur
09285 Löwen Baskin Wilhelmus 7: Leeuwarden 15280509 12: MULO IV 227 21: = Mr Willem Hesseli of Hisses van Oudemirdum, advocaat, 1555 landdagslid voor Zevenwouden, 1556 lid gedep staten, gest 1565 maart a? 22: Placaatboek III 240, 424, 642; Avis Inventaris 182; Zwart, Cleuting 75
03828 Groningen Basse Johannes 7: Groningen 16491204 10: Phil 11: 18 12: AAG 61 21: Nicolaus Basse was 1634-1649 preceptor Latijnse school te Groningen 22: GAG 69 Latijnse school
11141 Franeker Bastianus 5: pedellus 15920604 12: AAF no 179
02208 Heidelberg Bastingius Jeremias 7: Emden 15730518 12: MUH II 66,74 17: zoon, predikant zoon, predikant 18: 1578 predikant Antwerpen 1585-1593 predikant Dordrecht 1593 bursaalregent Leiden en prof theologie te Leiden 19: 1598 20: 1554 21: stud te Genève 1574 en Straatsburg 1575; Dr theol te Heidelberg 1575 22: De Vries I 49, 90; Groenhuis, Predikanten 152
11686 Rostock Baten Robartus 8: Westerwolde 15120600 12: MUR II 49
01779 Franeker Bathopedius Theodorus 7: Weener 16010131 10: Phil, Theol 12: AAF no 610
09068 Löwen Battinck Rudolphus 7: Groningen 8: Frisius 15600424 12: MULO IV 60022 18: 1579-1580, 1594, 1603- 1605, 1607-1608, 1612-1613, 1615 raadsheer; 1595-1595, 1600-1601, 1603-1604, 1611, 1614 lid gedep staten (s) 1617-1618 hoofdman 1616, 1619-1620 burgemeester van Groningen 22: Emmius, Agro; GAG Regeringsboek
09062 Löwen Battinck (Battinge) Rudolphus 8: Frisius 15540707 12: MULO IV 493102 21: Rudolphus Battinck, Frisius, med en mathematicus, schreef Methodum astrolabii (Foppens, Bibliotheca II 1080)
01213 Franeker Bauckema (Bauckama) Matthias (Mattheus) 7: Sneek 16460917 10: Phil 12: AAF no 4527 13: Trijntje Jans 14: Johannes Douwes Bauckama 15: burgemeester van Sneek 16: Auckien N 18: 1654-1664 predikant te Oppenhuizen en Uitwellingerga 19: 1664 juni 22: Romein 366; Col Kalma
10681 Heidelberg Bauckens (Farmsum, Fermpsum) Hildebrandus 8: Frisius 15900224 12: MUH II 14718
05498 Genève Bauckens (Farmsum, Fernysum) Hildebrandus 8: Frisius 15840000 12: LDR 1068 14: Baucko Eppens 15: zijlrichter te Farmsum 16: Hemme Luwerts Bunninga Assa Doedens 17: Baucko Wya, Benne, Ennecke Taco; Boelo Kenna 18: 1595, 1596, 1598 redger; 1601, 1604, 1606 redger te Appingedam en Farmsum; 1612 redger, 1614 redger te Farmsum 1596-1603 secretaris prov rekenkamer 19: 1619 a 22: De Vries I 130; GAG Regeringsboek; Ned Leeuw 1985 425-432
05316 Köln Bauckonis (Ranckonis) Martinus 7: Dokkum 15160829 10: Iur 12: AAK II 76946 18: 1525 pastoor te Hidaard 22: RAF Hof van Fr CC, Recesboek
08844 Löwen Bauconis Eppo 7: Groningen 8: Frisius 15600424 12: MULO IV 60021 14: Bauck Eppes 15: zijlrichter te Farmsum 16: Hille (Entens?) N. Eukama 17: Baucko Gockinga Scato Fredericus Kenna x Willem van Viersen (1603), Dr Hermannus Witkop, assessor Hofgericht van Oostfriesland 18: 1576, 1581, 1596 redger van Appingedam; 1602, 1608 redger 1595-1596 rentmeester generaal van Stad en Lande 1597, 1599 rekenmeester 21: 1592, 1593 opzichter bij het herstel van dijken; Eppo Bauckens van Heveskes werd in 1588 volgens Eppens rector te Harlingen, daarvoor (vanaf 1584) advocaat in Friesland 22: Bijdragen...Groningen IV 340-341; GAG Regeringsboek; GAG, R.A. III 241 1596; Eppens, Kroniek II 651; Steenbeek, Amsweer 37, 38; Ned Leeuw 1985 416-418
05148 Köln Bauconis (Baukys) Sixtus 7: Sloten 15490813 12: AAK II 1032106 18: 1570 pastoor te Raard 1580 pastoor te Warga 21: = Sythie Bauckes, in 1544 pastoor te Follega, in 1549 veroordeeld tot studie in Leuven of Keulen; kreeg in 1580 pensioen en mocht wonen in het vicarishuis 22: Roarda, Om it leauwe II 44; RAF FG 935; Reitsma, Opkomsten 13; Pb Hs 1466
01460 Franeker Bauconis Suffridus 15900717 10: Iur 12: AAF no 114
00799 Franeker Baudartius (Baudii) Folkerus 7: Sneek 16360420 10: Art, Ling, Theol 12: AAF no 3231 14: Wilhelmus Baudartius 15: predikant te Sneek
10938 Franeker Baudartius Wilhelmus 16340522 12: AAF no 3034 18: 1637-1639 predikant te Gorssel 19: 1639 22: NKH 1903 129
10937 Franeker Baudartius Wilhelmus (Guilielmus) 6: Stip 15880302 10: Theol 12: AAF 57 14: Willem Baudartius uit Vlaanderen 18: 1589-1590 conrector te Sneek 1593-1593 predikant te Kampen; 1597-1604 predikant te Lisse 1604 predikant te Sneek*; 1598-1640 predikant te Zutphen 19: 1640 21: * Kalma geeft andere gegevens dan van Alphen in NKH 22: NKH 1907 134; Romein 331; Col Kalma; O.C. Broek Roelofs, Willem Baudartius Kampen 1947
09712 Erfurt Bauffe Adamus 7: Groningen 14810000 12: MUER I 3857
06889 Marburg/Lahn Baukens Cebes 8: Omlandus Frisius 16140830 12: CSM IV 80
00220 Franeker Baukens (Baukes) Cebes 7: Groningen 16110421 10: Phil, Iur 12: AAF no 1273 14: Tammo Bauckens 18: 1622- 1636 secretaris Hoofdmannenkamer 19: 1636 sept p 22: GAG Regeringsboek; Ned Leeuw 1985 443-444
07768 Rostock Baupna Everardus 7: Groningen 15041109 12: MUR II 19
03830 Groningen Bavinck Ludolphus 7: Groningen 16491219 10: Phil 11: 19 12: AAG 61 13: Frouwe Fockens 14: Egbertus Bavinck 21: = Rudolphus, 1653 taalman, 1664-1696 herhaaldelijk gildrechtsheer, 1675 busheer gildrecht? 22: Feith, Grafschriften 259; GAG Regeringsboek
02820 Wittenberg Bavonis (Bave) Henricus 7: Leeuwarden 8: Trai d 15120614 12: AAW 41
07733 Rostock Bavonis (Smyt alias Buvonis) Hieronymus 7: Leeuwarden 15210618 12: MUR II 80 21: stud 1526 te Leuven iur civ
08556 Löwen Bavonis Hieronymus (Jeronimus) 7: Leeuwarden 8: Trai d 15261004 10: Iur civ 12: MULO III 76826 21: stud in 1521 te Rostock
09424 Löwen Bawema Anthonius, Sappo fil. 7: Kollum 15480612 12: MULO IV 367106 13: Anna Bawema 14: Sappo Bawema 15: 1531 landdagslid voor Kollumerland : 1554 dijkgraaf van Kollumerland 22: Andreae, Kollumerland 5051, II 162
05140 Köln Bayen Thomas 7: Emden 15171031 10: Iur 12: AAK II 79041
09202 Löwen Bebinck Johannes, Helprici (Elpricii) 7: Groningen 15290601 12: MULO IV 2158 14: Helpricus Bebinck 15: 1535 genoemd als burger van Groningen 18: 1539 (collatie) tot vicaris Maartenskerk te Groningen 21: in 1560 genoemd in de correspondentie van de Ewsums; neef van Mr Theodoricus Bebinck; Johannes Bebinck was in 1540 apotheker te Groningen 22: Bierman, Index apothekers; AAU 42 (1916) 301, 302-303; Alting, Diarium 84
07575 Rostock Bebinck Theodoricus 7: Groningen 15010520 12: MUR II 8 19: 1557 dec a 21: mag Theodricus Johannis werd op 22 april 1508 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters 407; Alting, Diarium 84
04157 Leiden Beccom Wicherus 8: Frisius [vml orient] 15810515 10: Ling 12: AAL 9
00703 Franeker Bechius Johannes, Petri 7: Leeuwarden 16310127 10: Phil, Ling 11: 1613 12: AAF no 2704 13: Eva Jansdr 14: Pieter Pieters 15: snijder 16: Tiete d.v. ds Tammo Gerrits van Baerd (1636) 17: Petrus, predikant Abraham, Dr, advocaat Sibrandus, Dr 18: 1636-1640 predikant te Haskerhorne, Oude en Nijehaske 1640- 1664 predikant te Oosthem, Abbega en Folsgare 19: 1664 dec 22: Romein 382, 632; RAF Grafschriften Wymbritseradeel; Col Kalma
10742* Franeker Bechius (Becchius) Petrus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16340829 10: Iur 12: AAF 3056 13: Eva Jans 14: Pyter Pyters 15: snijder 16: Auckien Martens Potter (1640) 17: Adrianus, in 1650 alumnus, predikant Martinus, stud 1660 Johannes; Titia Hermannus; Eva 18: 1638 advocaat Hof 21: Dr; broer van ds Johannes Petri Bechius 22: RAF Hof van Fr MMM 9v, Grafschriften Leeuwarden, Familiearch Kingma 671; Placaatboek V 522
10882 Franeker Becker (Bekker) Balthasar 8: Frisius 16530308 10: Phil 12: AAF 5309
03842 Groningen Becker Balthasar 8: Frisius 16500411 10: Phil 11: 1634 12: AAG 61 13: Marie Ryedten uit Neurenberg 14: Henricus Becker uit Bielefelt 15: predikant te Metslawier 16: Elsje Walkens (1655) Frouck Fullenius, wed Idsardus Bloemendaal (1666) 17: Johannes Henricus, predikant 18: 1655-1657 rector te Franeker 1657-1666 predikant te Oosterlittens; 1666-1674 predikant te Franeker 1674-1692 predikant in Holland 19: 1698 te Amsterdam 22: Romein 231; Gen Jierboekje 1988 105
10884 Franeker Becker Balthasar 8: Frisius 16540303 12: AAF 5436
07552 Rostock Becker Henricus 7: Oldenburg 8: Frisius 16480800 12: MUR III 153
07481 Rostock Becker Iohannes 7: Esens 8: Frisius 16191000 12: MUR III 35
10975 Helmstadt Becker Johannes 7: Esens 8: Frisius orient 16171022 12: AAHt 261104
03426 Groningen Beckering (Beckeringh) Gerardus, Wilhelmi 16390222 10: Phil 12: AAG 39 13: Beerta Calmes 14: Wilhelmus Johannes Beckering 16: Margarieta Gassings 17: d. x ds Allardus Schepel 18: 1646-1652 predikant te Eenum 1652-1667 predikant te Westeremden 19: 1667 apr 22: Duinkerken I 24
03179 Groningen Beckering (Beckeringh) Johannes 8: Omlandus 16310622 10: Lit, Phil 12: AAG 25 14: Gerardus Johannis 15: pastoor, sinds 1604 predikant te Marum 16: Jantien Gerrits de Bie (1640) 17: Gerardus, ds te Lutjegast en Nieuw Scheemda 18: 1639-1642 predikant te Grootegast 1642-1659 predikant te Noordhorn 1659-1690 predikant te Zuidhorn 21: 1690 maart 22: Duinkerken I 25
03780 Groningen Beckering (Beckeringh) Lambertus, Wilhelmus 8: Omlandus 16481024 10: Phil 11: 1628 12: AAG 58 13: Beerta Calmes 14: Wilhelmus Beckering 15: predikant te Huizinge 16: Hindrikje Hoedenborg (1654) Maria Eilers, wed ds Wiggeren en ds Kregelius 17: Wilhelmus, ds te Woldendorp Aeltien x Johan Meder, Dr med te Appingedam 18: 1657-1659 conrector latijnse school van Appingedam 1659-1683 predikant te Huizinge 19: 1683 juni 22: Duinkerken I 25; Pathuis 388
03414 Groningen Beckering (Beckeringh) Lubbertus, Wilhelmi 8: Omlandus 16380831 10: Phil 12: AAG 38 13: Beerta Calmes 14: Wilhelmus Johannes 15: predikant te Huizinga 16: Anna Haykens Marritje Jansen Lubberts 17: Johannes ds te Garrelsweer 18: 1646-1676 predikant te Sauwerd 19: 1676 jan 22: Duinkerken I 25
01864 Franeker Beckering (Johannis) Wilhelmus 7: Winsum 16030416 10: Theol 12: AAF no 736 14: Johannes Beckering 15: was in 1572 te Parijs 16: Beerta Calmes 17: Lubbertus Lambertus Gerardus 18: 1605-1606 predikant te Wirdum 1606-1642 predikant te Huizinge 19: 1642 maart 22: Stamboek II 236; Duinkerken I 26
03439 Groningen Beckering (Beckeringh) Wilhelmus, Gerardi 16390815 10: Phil 12: AAG 40
05161 Köln Bedendyck Theodorus 15060529 10: Art 12: AAK II 595115
05160 Köln Bederdyck Johannes 15060529 10: Iur 12: AAK II 595114
05168 Köln Bedum (Beem) Albertus 7: Groningen 14400427 10: Art 12: AAK I 42155 20: 1443 28/11 det, 1446 26/4 inc
05169 Köln Bedum? (Beym) Petrus 7: Groningen 15091013 10: Art 12: AAK II 6451 20: bursa Laurentiana; 1510 3/12 det, 1512 1/4 inc
02930 Groningen Beeck ter Gerardus 16220719 12: AAG 12
03002 Groningen Beeck ter Gerardus 7: Groningen 16241009 10: Med 12: AAG 15 18: 1638-1651 meesterchirurgijn te Groningen 22: Huisman, Stadsbelang 432
04642 Leiden Beeck a Hermannus 7: Leeuwarden 16310611 10: Med 11: 21 12: AAL 236
03149 Groningen Beeckman (Beecman) Bernardus 7: Groningen 16300522 10: Phil 12: AAG 23 1643-1684 predikant te Grootegast 19: 1684 dec 22: Duinkerken I 28
05399 Köln Beeckman (Beckman) Fredericus 7: Emden 15171031 10: Iur 12: AAK II 51643
03005 Groningen Beeckman (Beecman) Hermannus 7: Groningen 16241104 10: Phil 12: AAG 15 16: Hilletyen Uchtemans (1643) 18: 1635-1652 predikant te Oudeschans 19: 1652 sept 21: in 1631 candidaat 22: Duinkerken I 28
00709 Franeker Beeckman (Beecmannus) Hermannus 7: Groningen 16310422 10: Theol 12: AAF no 2717
03366 Groningen Beeckman (Beecman) Lambertus 7: Groningen 16361113 11: 19 12: AAG 35
11709 Köln Beetgum (Beethgem de) Wibrandus 14030000 10: Iur can 12: AAK I 1119 18: 1408 pastoor (persona) en deken van Leeuwarden aartsdiaken van St Salvator 22: Placaatboek I 368
12254 Franeker Beetzius Alardus 16170705 10: Iur 12: PAF 19 13: Taets Ypes Wiarda 14: Siurt Alles 16: Berber Meynertsdr Haersma (1618) 18: advocaat Hof 19: 1627 a 20: Dr iur
05570 Köln Beetzius (Betzensis) Arnoldus 8: Frisius 15580823 10: Art 12: AAK II 1124189
00814 Franeker Beetzius Odolphus 8: Frisius 16360907 10: Ling lat 12: AAF no 3269 13: Taets Ypes Wiarda 14: Suffridus Alles Beetzius 16: Aeltie Wybrens 17: Teatske x Heinse Jans schoenmaker Oeds, koopman te Beetsterzwaag Bauck 18: 1641 procureur postulant van het nedergerecht van Opsterland 1658-1660 schoolmeester te Beetsterzwaag 1676-1683 predikant te St Johannesga; 1683-1693 predikant te Oldelamer 19: 1693 21: = Oedse Sjoerds Betius 22: Gen Jierboekje 1991 115, 117, 120; Romein, 652,
03077 Groningen Beiering (Bejerinck) Wolterus 7: Groningen 16271119 10: Phil 12: AAG 19 18: 1649, 1650 vaandrig 22: RAG klapper resol GS
08756 Löwen Beilanus Alardus 8: Frisius 15510600 12: MULO IV 431116
10939 Franeker Beilanus junior Henricus 16340502 12: AAF 3032 14: Henricus Beilanus 15: 1605 predikant te Franeker 16: Fettie Fennes (1643) 22: RAF klapper DTB Dokkum
00571 Franeker Beilanus Jodocus 16260814 11: 1610 ca 12: AAF no 2328 13: Geertje Varsvelt 14: Henricus Beilanus 15: predikant te Franeker 16: Goyckjen Jans Borkelo (1637) 17: Johannes, predikant Gerardus Timaeus, Dr iur x Anna Camper (1684) 18: 1635-1676 predikant te Ternaard 19: 1676 aug 21: schreef Huyspostille of Predicatien (Amsterdam 1662); bezit plaats no 4 te Raard 22: RAF FG 970; RAF klapper DTB Aengwirden; Romein 546; Col Kalma
00619 Franeker Beilanus Henrici filius Nicolaus 16280503 10: Lit, Art 12: AAF no 2459 13: Geertje Varsvelt 14: Henricus Beilanus 15: predikant te Franeker 16: Petronella van Velsen 18: 1637 advocaat Hof 1647, 1656 pensionaris van Leeuwarden 19: 1669 20: 1637 18/4 Dr iur (PAF 25) 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 9, Familiearch Kingma 914, FG 970
02532 Groningen Beilen a Bartholdus 7: Groningen 16160926 10: Phil 12: AAG 5
04718 Leiden Beintema (Bentema) Dominicus 8: Frisius 16350615 10: Iur 11: 22 12: AAL 272 18: 1636 advocaat Hof 19: 1671 mei 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 9
00710 Franeker Beintema (Benthema) Dominicus 8: Frisius 16310426 10: Phil 12: AAF no 2720
03319 Groningen Beintema Dominicus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16350907 10: Lit (LL) 12: AAG 32
00811 Franeker Beintema a Dominicus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16360825 10: Ling lat cand 12: AAF no 3261 20: 1636 27/10 Dr lit (latijn) (PAF 25)
02474 Heidelberg Beisenius Hermannus 8: Omlandus (Frisius ex agro groeningensi) 15720523 12: MUH II 6247 20: = vml Hermannus Cleys, stud 1562 te Löwen
06636 Marburg/Lahn Belensis Johannes 8: Frisius orient 15700429 12: CSM II 91
04519 Leiden Belida (Belyda) Johannes 7: Emden 16240820 11: 32 12: AAL 180
10864 Franeker Belida Olphardus, Henrici 7: Harlingen 16330114 12: AAF 2923 14: Hendrik Olphards Belida 15: 1626- 1632 burgemeester te Harlingen 16: Annetie Bouriciusdr Sibema 17: Bouricius, conrector te Harlingen Henricus, rector te Harlingen 18: 1635-1638 conrector, 1644-1671 rector te Harlingen 1649-1671 vroedschapslid te Harlingen 19: 1671 21: Een Olphardus Belida was in 1592 predikant te Ferwerd en in 1608 te Finkum, vlm afgezet: Romein 535, Duinkerken I 33. Belida werd in 1647 door de stadhouder aanbevolen bij Franeker als rector, echter niet benoemd; schreef in 1650 een nieuwe grammatica en in 1664 de Syntaxis graecolatina; in 1638 en 1660 geschorst als rector 22: It Beaken 1949 210; RAF Statenarch Gf 522 f 258; Placaatboek V 615; Col Kalma; RAF Van Ruyven, Stadsbestuur Harlingen
11846 Köln Bellingwolde (Bellingwaldt) Hermannus 8: Osn d 14981117 10: Iur 12: AAK II 460100 20: krijgt met Theodorus Bunde (AAK II 46099) korting op inschrijfgeld, quia spoliati 22: Jahrbuch Emden 1960 26
02130 Tübingen Bemmel von Frederik (Friderich) 5: schildersgezel 7: Groningen 16220915 12: Mat Tub II, 20708 21: Thomas Casparsz van Bemmel huwt in 1624 in Groningen Jenneke Mom 22: Ned Leeuw 1949 114; Gen Jierboekje 1988 101
08145* Löwen Bencama/Beuckema (Benconia) Rudolphus 7: Groningen 8: Trai d 14810713 10: Iur can 12: MULO II 437111 14: Hermannus Benckama 15: 1484 grietman van Vredewold 17: Jelt Ivo 18: 1515 grietman van Vredewold 21: Hermannus Bencama's huis in Vredewold werd in 1505 door graaf Edzard van Oostfriesland bezet; in 1514 door de Groningers verbrand 22: Placaatboek II 61; Formsma, Borgen 274; Hartgerink Koomans, Ewsum 122
05171 Köln Benconis (Benekonis filius) Sibodus 5: pastor in Tergast 7: Leeuwarden 8: Frisius 14610716 10: Iur 12: AAK I 66812 13: Aelken 14: Beentia 15: kuiper 18: pastoor in Tjerkgaast 1475, 1481 persona van St Vitus resp de Oldehove te Leeuwarden 20: 1462 11/6 ad leges 21: Een Sibodus was in 1456 pastoor in Minnertsga 22: Wumkes, Minnertsgea 109; Placaatboek I 677; Oorkonden St Anthonij I 73, 82; Oosterhout, Recesboeken 27
11936 Löwen Benedixius Dominicus 7: Sneek 15460000 10: Iur 12: Oudh van Friesl I 356-358 14: Benedix Douwes (vml) 15: grondbezitter te Indijck 18: 1546 priester te Sneek 1556-1567 vicaris, vanaf 1567 pastoor aan de St Vituskerk te Leeuwarden, 1570 aartsdiaken 1580 pastoor te Ratingen (Dts), 1585 kanunnik te Dusseldorf 19: 1586 21: bezoekt school te Haarlem; stud iur te Leuven, Lic theol, Dr; kenner van het Hebreeuws, in 1580 uitgeweken; schreef latijnse sermoenen 22: Foppens, Bibliotheca Belgica 247-248; Suffridus Petrus, De Scriptoribus 417; AAU 68 132; Beneficiaalb 446
12336 Köln Benedixius of Syllius Dominicus 7: Sneek 15561202 10: Art 12: AAK II 110641
04136 Leiden Benens (Beneus) Stephanus 7: Groningen 15800428 10: Iur 12: AAL 6 18: 1606 landdagscomparant voor Noordhorn 22: RAG Comparanten
05172 Köln Beninga (Benyngen de) Alardus 7: Groningen 8: Trai d 14901028 10: Art 12: AAK II 28323 20: bursa Laurentiana; 1491 12/12 det
07904 Rostock Beninga Egerus 8: Frisius [orient] 15521012 12: MUR II 124 14: Garrelt Beninga 15: hoofdeling te Grimersum 18: 1593-1607 president van het Oostfriese Hofgericht 22: Jahrbuch Emden 1897 108
02763 Wittenberg Beninga Egerus 8: Frisius [orient] 15531212 12: AAW 287
03894 Helmstadt Beninga (Benniga) Eggericus 8: Frisius [orient] 15820804 12: AAHt 3782
02316 Heidelberg Beninga (Beningha) Eggericus 8: Frisius [orient] 15860702 12: MUH II 126,161
06793 Marburg/Lahn Beninga Focco 6: nobilis 8: Frisius [orient] 15930522 12: CSM III 86
04992 Basel Beninga Focco 7: Grimersum 15950000 12: MUB II 42571
03987 Helmstadt Beninga Justus 8: Frisius [orient] 15970420 12: AAHt 130129
04245 Leiden Beninga Justus 8: Frisius orient 15970212 10: Iur 11: 20 12: AAL 51
06835 Marburg/Lahn Beninga Remmerus 6: nobilis 8: Frisius orient 16030704 12: CSM III 158
02340 Heidelberg Beninga Scotto 6: nobilis 8: Frisius [orient] 16021211 12: MUH II 211,169
06820 Marburg/Lahn Beninga Scotto 7: Grimersum 8: Frisius orient 16001211 12: CSM III 134
07899 Rostock Beninga Snelgerus 8: Frisius [orient] 15520922 12: MUR II 123
02748 Wittenberg Beninga (Benigo) Snelgerus 8: Frisius orient 15510503 12: AAW 264 14: Eggerik Beninga : drost en kroniekschrijver 18: 1561-1580 proost te Weener en Hatzum 19: 1580 22: Jahrbuch Emden 1897 107
07907 Rostock Beninga Ulricus 8: Frisius [orient] 15521027 12: MUR II 125
02750 Wittenberg Bennensis Upco 8: Frisius groningensis 15510607 12: AAW 266 16: Foelke Tyackens 17: Jicke x Hayco Tammens Benno x Hemme Eppens Upco Hero 18: 1572-1585, 1589 kerkvoogd te Midwolda 1595 volmacht van Midwolda 19: 1596 ca 21: iur cand; hervormingsgezind, leerling van Melanchthon, die hem een leerstoel aanbood 22: Ned Leeuw 1983 405-407; Bijdragen ... Groningen I 257
06751 Greifswald Benninge (Bonninghe) Gerardus 7: Groningen 15120000 12: MUG 170 20: 1512 mag art
06098 Köln Benninge (Benynck) Johannes 7: Groningen 8: Trai d 15040603 10: Art 12: AAK II 562111
05173 Köln Benninge (Benyngen) Johannes 7: Groningen 15161116 10: Art 12: AAK II 776103 20: bursa Laurentiana; det 1 dec 1517 21: Mr; = Jelte Benninge, 1529 pastoor te Noordhorn? 22: RAG Nienoord 25k; RF HS 1529.38
07819 Rostock Benninghe Gerardus 7: Groningen 15080412 12: MUR II 33
07348 Rostock Bensinck (Bensnick) Johannes 8: Frisius 14891016 12: MUR I 252 21: = a Bensna, adellijke familie uit Staveren? 22: Petrus, De scriptoribus 107
03801 Groningen Bentem Gerardus 16490424 10: Phil 12: AAG 59
07617 Rostock Benten Ovidius 8: Frisius occid 15121025 12: MUR II 50
05175 Köln Benteti Theodorus 7: Sloten 14400524 12: AAK I 42284 18: 1444 pastoor in Nijemirdum 21: = Theodoricus Benten? 22: Reimers, Papsturkunden 2, 49
01950 Franeker Benthesius Simon 7: Leeuwarden 16050829 10: Iur 12: AAF no 888
01189 Franeker Benting Gisbertus 7: Leeuwarden 16460526 10: Iur 12: AAF no 4463 16: Mertien Oelefs uit Franeker 18: 1651 rector en organist te Staveren 21: Mr Jan Apkes Bentinck was in 1652 organist te Leeuwarden 22: Col Kalma; RAF klapper DTB Bolsward
00448* Franeker Berch van de Simon 7: Groningen 16221002 10: Phil practicae 12: AAF no 1973
02632 Groningen Berch van den (Barch van den) Simon 7: Groningen 16201030 12: AAG 10
01272 Franeker Berchorst ter Andreas 7: Franeker 8: Frisius 16480216 10: Math 12: AAF no 4671
03331 Groningen Berckhuys (Lubberti) Jacobus 7: Groningen 16360105 10: Phil 12: AAG 33 20: 1643 mei Dr iur (AAG 446)
03161 Groningen Berge, ten (Gerhardi) Gerardus 7: Groningen 16300715 12: AAG 24
10580 Bourges Berge ten Gerardus 7: Groningen 16380000 12: DOTZ 226 14: Geert Geerts 15: hopman 16: Houcke van Vreden (1640) 17: Gerardus Henricus, rentmeester, burgemeester van Groningen 18: 1637 juni advocaat te Groningen; 1645-1646, 1648-1649 gezworene, 1648-1652 secretaris van college van curatoren; 1647- 1651 secretaris gedep staten 1655-1682 herhaaldelijk curator Gron universiteit, 1659, 1663, 1666, 1669, 1670 scholarch Latijnse school 1651-1653, 1655-1656, 1658 raadsheer; 1654, 1657 lid gedep staten (s); 1658-1682 herhaaldelijk burgemeester van Groningen, 1679, 1680 hoofdman 19: 1682 mei 21: Dr iur; liet in 1664 Vredenburg bij Hoogezand bouwen; bezat in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 54; 1955, 115-116; RAG Familiearch Doornbusch 9; GAG R A IIIa 35; GAG Regeringsboek; Gen Jierboekje 1993 160; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 63
05268 Köln Berge de Johannes, Nicolai 7: Appingedam (Dammone) 14980500 10: Art 12: AAK II 447168 21: Claes ten Berge bewoont in 1458 een huis in Appingedam waarop het redgersrecht valt 22: Blecourt, Oldambt 212
08432 Löwen Berge (Berghe ten) Johannes 7: Groningen 8: Trai d 14880831 12: MULO III 54174 21: Een Johannes ten Berge was in 1488 volmacht in een erfeniskwestie 22: Nanninga Uittendijk, Aduard 65
08779 Löwen Bergius Aulius 8: Frisius 15540612 12: MULO IV 49290
07563 Rostock Bergman Egbertus, Henrici 8: Frisius [orient] 16500500 11: 1629 12: MUR III 160 18: fiscaal van Oostdongeradeel 19: 1685 febr 21: schreef zich in 1653 te Franeker in, stud iur (AAF 5331) 22: RAF Grafschriften Oostdongeradeel
08877 Löwen Bergum (Montanus) Georgius 15650115 12: MULO IV 686105
02771 Wittenberg Bergum ? (Burgunck) Henricus 8: Frisius 15540628 12: AAW 294 18: 1591-1593 predikant te Joure; 1593-1594 te Terhorne 1594-1598 luthers predikant te Woerden en Amsterdam 1598-1619 predikant in Gelderland 19: 1619 p, is dan 79 jaar 21: = Vml Henricus Thammerus; stud nog in 1558 te Wittenberg onder Melanchton; herhaaldelijk geschorst wegens dronkenschap en eenmaal wegens 30 andere onbehoorlijke stukken 22: Col Kalma
07038 Rostock Bergum (Berghen) Wulfardus 8: Frisius [vml orient] 14560424 12: MUR I 109 20: of Bergum in Oostfriesland?
02924 Groningen Berkhuis (Borchuis ten) Albertus 7: Groningen 16220531 10: Phil 12: AAG 12 16: Lamina Frix wed Popko de Valcke 17: Woldina x Nicolaus van Buttinga Adam, raadsheer Tjaard, hoofdman Hoge Justitiekamer 18: 1631-1632, 1636 redger 1635-1639 secretaris van Appingedam; 1640-1647 secretaris Ommelanden 1647-1672 secretaris Hoge Justitiekamer 22: Alg Ned Familieblad 15 1902 217; W.J. Formsma, Inventaris der Ommelander archieven (Den Haag, 1962) bijlage III; RAG HJK 2; Vr mededeling A. Hoft, Appingedam
03861 Groningen Berkhuis (Berckhuijs) Antonius 7: Groningen 16500830 10: Phil 11: 18 12: AAG 62 18: 1658 ca arts te Groningen 1666- 1686 provinciearts van Stad en Lande 19: 1686 21: Dr, in 1666 klein burgerrecht van Groningen 22: Huisman, Stadsbelang 436, 438
00868 Franeker Berkhuis (Berckhuis) Jacobus, Lubberti 7: Groningen 16380210 10: Iur 12: AAF no 3421 13: Aeltien Nicolausdr Mulerius 14: Lubbert Jacobs Berckhuis 15: 1642-1644 weesheer te Groningen : apotheker 16: Elisabeth van Hoeven 18: 1646-1650 secretaris weeskamer 1645 maart advocaat; 1650-1665 stadsadvocaat, advocaat fiscaal 1665-1666 raadsheer; 1667 gedeputeerde 19: 1667 juni 21: Dr iur 22: GAG Weeskamer 2, R A IIIa 41, Regeringsboek; Hempenius, Weeskamer 372
03649 Groningen Berkhuis (Berckhuijs) Nicolaus 7: Groningen 16450902 12: AAG 52 18: 1652 jan advocaat 1654, 1656-1657, 1659, 1662 gildrechtsheer; 1660 busheer gildrecht 1666 olderman gildrecht 22: GAG R A IIIa 49, Regeringsboek
12081 Franeker Berkhuis (Berckhuijs) Nicolaus 7: Groningen 16500524 10: Iur 12: AAF no 4976
03537 Groningen Berkhuis (Berckhusius) Petrus 7: Groningen 16420912 10: Phil 12: AAG 46 18: 1653-1667 predikant te Wittewierum 19: 1667 22: Duinkerken I 36
12012 Franeker Berkhuis (Berchius) Petrus 7: Groningen 16500827 10: Theol 12: AAF no 5033
04275 Leiden Berkhuis (Berckhusius) Wilhelmus (Gulielmus) 7: Bolsward 16030714 10: Ling 11: 32 12: AAL 67
06797 Marburg/Lahn Berlach Henricus 8: Frisius orient 15940902 12: CSM III 94
03205 Groningen Berlage Bernhardus 7: Kniphusen 8: Frisius 16320611 10: Theol 12: AAG 26
03207 Groningen Berlagius Enno 8: Frisius [orient] 16320628 10: Iur 12: AAG 26
07986 Rostock Berlagius Etho 8: Frisius orient 15851100 12: MUR II 218
02397 Heidelberg Berlagius Henricus 8: Frisius orient 15951004 12: MUH II 181138
11450 Löwen Berlikum (=Lodder?) Petrus 5: frater ord. praem. in Frisia 14760623 12: MULO II 37673
06939 Rostock Bernardi Alardus 7: Workum 14250411 12: MUR I 20
05177 Köln Bernardi Bernardus 7: Sneek 15230619 10: Art 12: AAK II 85959 18: 1519-1525p vicaris te Akkrum 1543 pastoor te Hantumhuizen 22: RAF Hof van Fr CC recesboek; Beneficiaalb 174; AAU 42 (1916) 315
06546 Köln Bernardi (Bernardus) Bonifacius 7: Groningen 16040331 12: AAK IV 206250 18: 1609 priester in Holland 20: stud 1607 te Leuven 21: genoemd in 1603, zat toen in de retoricaklas 22: AAU 67 39
01705 Franeker Bernardi Christophorus 15970906 10: Ling, Art 12: AAF no 459 18: 1596-1597 1599, 1600 gezworene van Groningen 21: Christoffel Berents was van 1601-1602 voogd van het Jacob en Annagesthuis te Groningen 22: GAG Jacob en Annagasthuis, bijlage; Regeringsboek
02066 Franeker Bernardi Cornelius 7: Dokkum 16090513 10: Theol 12: AAF no 1116 19: 1612 21: op 24 sept 1612 werd op zijn naam een boelgoed gehouden: FRR GG 4; vermoedelijk gestorven 22: RAF Statenarchief Gf 50 nr 9
06718 Greifswald Bernardi Everardus 8: Frisius 14990712 12: MUG 142
07852 Rostock Bernardi (Bernerdi) Focco 7: Groningen, Loppersum 15280524 12: MUR II 90 18: 1543 priester te Slochteren 20: 1529 bac art
00255 Franeker Bernardi Franciscus 7: Harlingen 16141111 10: Theol 12: AAF no 1518
00300 Franeker Bernardi Franciscus 8: Frisius 16160824 10: Theol 12: AAF no 1614 21: vml zoon van ds Bernardus Bernardi, kreeg in 1606 als scholier te Oldeboorn een pensie van 6 gl 22: RAF Statenarchief Gf 50 nr 5
04391 Leiden Bernardi Franciscus 8: Frisius 16150722 10: Theol 11: 17 12: AAL 121
05906 Köln Bernardi (Bernaerdi) Gerardus 7: Groningen 8: Trai d 14710520 12: AAK I 82399 20: 1472 4/6 det
08734 Löwen Bernardi Gerardus 7: Franeker 15280606 12: MULO IV 359 16: Berber Albertsdr 21: Mr Gerhard Barents; = Mr Geert Berners, genoemd in vonnis te Groningen in 1560? 22: RAF Grafschriften Leeuwarden; RF 1560.65
11243 Köln Bernardi, Slotensis Gerbrandus 6: pauper 7: Sloten 15380214 10: Art 12: AAK II 94963 14: Bernardus Elckema 16: Rinck Gerritsdr 17: Gerardus 18: burgemeester van Bolsward 20: bursa Laurentiana; 1538 15/6 adm ad bac, 1540 28/2 lic, pauper 21: burger van Bolsward, in 1580 uitgeweken 22: AAU 1888 353; RAF Grafschriften Bolsward; Alting, Diarium 650
03017 Groningen Bernardi Henricus 16251012 10: Phil 12: AAG 16 21: = Henricus Berents Dijckman x Octien Fockens, d. Sara x Aeldrick Ayolts, brouwer te Winschoten? 22: Ned Leeuw 107 (1990) 94
07248 Rostock Bernardi Henricus 7: Workum 14790527 12: MUR I 213
11336 Rostock Bernardi (Bernhardi) Hermannus 7: Groningen 15090524 12: MUR II 39 18: priester 21: Mag Hermannus Bernardi de Groningen werd op 8 maart 1516 tot priester gewijd; Hermannus Bernardi van Dokkum werd in 1559 abt van Selwerd 22: Brom, Naamlijst priesters 16; Blok, Verslag 195
08641 Löwen Bernardi Hermannus 7: Sneek 8: Trai d 15181014 12: MULO III 59636 21: = Hermannus Sneek, stud 1517 te Rostock?
12174 Köln Bernardi Johannes 6: dominus 7: Groningen 8: Trai d 14710520 10: Art 12: AAK I 823100 18: 1489 pastoor in Vellage (OF) 20: 1472 4/6 det; broer van 82399 22: Pathuis 129
03118 Groningen Bernardi (Bernhardi) Johannes 7: Groningen 16290814 12: AAG 22 21: Johannes Bernardi was in 1628 schoolmeester te Groningen 22: RAG Classis Groningen doos 1
05181 Köln Bernardi (Bernhardi) Johannes 7: Groningen 15161104 10: Iur 12: AAK II 77581 18: 1525, 1540 pastoor te Sneek; 1552 pastoor te Bergum 1556 senior van het klooster Rottum; 1570 prior klooster te Bergum 21: Johannes Bernardi van Asschendorp sluit in 1559 een overeenkomst met Johannes van Ewsum 22: RAF FG 910; Ned Leeuw 1960 87; Vrije Fries 43 165; RAG Familiearch Ewsum regest 506; RAF Collectie Murray Bakker 56
06110 Köln Bernardi (Bernhardi) Judocus 7: Groningen 15160612 10: Art 12: AAK II 765108 20: bursa Laurentiana; 1517 25/6 det, 1519 26/3 inc
11360 Rostock Bernardi (Bernhardi) Ludolphus 7: Appingedam 15110704 12: MUR II 46
08448 Löwen Bernardi Melchior 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 15251214 12: MULO III 75242
07293 Rostock Bernardi ? (Berdis) Nicolaus 8: Frisius 14820508 12: MUR I 227
09724 Erfurt Bernardi Nicolaus 7: Franeker 14890000 12: MUER I 42641 18: 1501, 1510 priester te Franeker 22: Vrije Fries 7 75; RAF Copieën elders 4108
01205* Franeker Bernardi (Bernhardi) Petrus 7: Franeker 16460831 10: Math 12: AAF no 4514
11320 Rostock Bernardi (Bernhardi) Reinerus 7: Leeuwarden 15080712 12: MUR II 35 18: 1510 prebendaris te Franeker deken van het dekenaat Franeker 21: Reinerus Bernardi de Harlingen werd op 19 april 1511 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst 443; Vrije Fries 7 1857 76; Hallema, Martini 89
11398* Orleans Bernardi (Bernard) Sebastianus 7: Groningen 8: Frisius 15650102 12: RIDDORL II 460; Bijdragen...Groningen IX 39 20: tekent AA van Eiso Jarges
01562 Franeker Bernardi (Bernhardi) Severinus 15921205 10: Ling, Art, Theol 12: AAF no 204
05183 Köln Bernardi Stephanus 7: Sloten 8: Trai d 14800428 12: AAK II 7725
07690 Rostock Bernardi Suffridus (Siphridus) 15180605 12: MUR II 71
11353 Rostock Bernardi (Bernhardi) Suffridus 7: Staveren 15100618 12: MUR II 43 21: Suffridus Buonis uit Oudemirdum werd op 3 april 1518 tot priester gewijd; = wrs Mr Syoucke Buwes, 1543 pastoor te Heeg 22: Gen Jierboekje 1955 84; Beneficiaalb 437
06003 Köln Bernardi Theodoricus 7: Groningen 14961025 10: Art 12: AAK 41151 20: bursa Laurentiana; 1497 20/11 det, 1503 3/4 inc 21: Theodoricus Bernardi was in 1525 pastoor te Kortezwaag 22: RAF FG 910
00063 Franeker Bernardi Titus 7: Leeuwarden 16050424 10: Med 12: AAF no 864
08655 Löwen Bernardi Ulricus 7: Sneek 8: Trai d 15181014 12: MULO III 59636 21: vlm heer Ulcke, 1543 pastoor te Oosthem 22: Beneficiaalb 420
07436 Rostock Bernardi Wilhelmus 7: Leeuwarden 14980830 12: MUR I 290
07139 Rostock Bernefuer Albertus 8: Frisius 14700526 12: MUR I 166
04202 Leiden Berneri Johannes 7: Groningen 15920920 10: Theol 12: AAL 33 21: = Johannes Werneri uit Norden stud 1594 theol te Helmstedt
10978 Helmstadt Bernhardi Henricus 7: Esens 8: Frisius orient 16180323 12: AAHt 26463
04779 Leiden Berns (Berus) Paulus 8: Frisius orient 16391024 10: Phil 11: 23 12: AAL 309
10032 Frankfurt Berns Paulus 5: Boekbindersgezel 8: Frisius [vml orient] 16110000 12: MUFO I 561
08824 Löwen Beslinga? (Freens) Dominicus 8: Frisius 15510500 12: MULO IV 43068
01723 Franeker Beste de Theodorus 7: Emden 15980420 10: Art, Ling 12: AAF no 491
12013 Franeker Besten a Adolphus, Hermanni 15910811 10: Theol, Art 12: AAF 139 14: Hermannus a Besten 15: concionator te Herborn : 1595 predikant te Warfhuizen 18: 1598 predikant te Ootmarsum, 1599 te Ommen 1603 predikant te Hornhuizen 1603-1629 predikant te Wehe, ontslagen 21: broer van Alardus; werd in 1616 van hoererij beschuldigd 22: Duinkerken I 37
01560 Franeker Besten Alardus, Hermanni 15921124 10: Phil 12: AAF no 202 14: Hermannus van Besten 15: predikant in de Stellingwerven 17: d. x ds Aikenius Schepel 18: 1609 ca1635 predikant te Pieterburen 19: 1635 ca 22: Duinkerken I 37
03540 Groningen Besten Daniel, Johannis 6: gratis propter parentem 8: Frisius 16420930 10: Phil 12: AAG 46 14: Johannes Gerardi a Besten 15: predikant 21: Daniel a Besten, FrisioGroninganus, cand minist schreef zich in 1654 te Franeker in (AAF 5522); wil in 1657 werken van zijn vader uitgeven 22: Col Kalma
04703 Leiden Besten Gerardus 8: Frisius 16340624 10: Theol 11: 1611 12: AAL 264 21: stud wrs 1624 te Groningen; een Gerardus Besten was in 1647 hypodidasculus (schoolmeester) te Heerenveen 22: Sannes, Schoolmeesters Schoterland
02975 Groningen Besten (Bersten) Gerardus 16240405 10: Theol 12: AAG 14 16: Jisck Fongersdr van Schellingwou 18: 1630-1637 predikant te Schingen 1637-1673 predikant te Delfzijl 19: 1673 juli 21: Een Gerardus a Besten was in 1629 schoolmeester te Buitenpost en wilde als predikant naar OostIndie 22: Troostenburg 34
04378 Leiden Besten a (Gerardi) Johannes 7: Groningen 16140526 10: Theol 11: 1592 12: AAL 116 14: Gerardus a Besten 15: predikant 16: Lucia d.v. ds Daniel Eilshemius (1615) Aeltien Schulenborch (1626) Aeltien Geldorp (1628) 17: Daniel 18: 1615-1617 predikant te Parrega, Hieslum en Greonterp 1617-1620 predikant te Ferwerd 1620-1632 predikant te Dokkum; 1632-1650 te Groningen 19: 1650 febr 21: schreef Klaaglied der ware gelovige (1630), 16 leerredenen (1630), Gods wraekhand uytgestreckt over het huys Davids 22: Romein 394, 452, 536; Gen Jierboekje 1988 102; Duinkerken I 3738; Col Kalma
01850 Franeker Besten a Wilhelmus 16020821 10: Theol 12: AAF no 719 21: vml zoon van ds Gerardus van Besten, 1594 ds te Beetgum 22: Duinkerken I 506
12171 Rostock Besuden Rudolphus 14310000 12: MUR I 38
05839 Köln Besuden (Bisuden) Rudolphus 5: clericus Trai d 7: Groningen 14370000 10: Art 12: AAK I 39415 20: 1435 bac art, 1438 5/4 lic art 21: broer van Hebele, genoemd in 1439 22: Alma
06786 Greifswald Bettho Theodoricus 7: Emden 8: Brem d 14991028 12: MUG 144
07288 Rostock Bettingelbernen Henricus 8: Frisius [orient] 14811005 12: MUR I 224 20: = Betting de Berne in Stedingen
03922 Helmstadt Bettingius Johannes 7: Hagenses 8: Frisius [orient] 15870712 12: AAHt 6653
10680 Heidelberg Bettohincken Henricus 8: Frisius [orient] 15862907 12: MUH 127191
12014 Groningen Beveren van Paulus 6: gratis 7: Signensis 16210413 10: Phil 12: AAG 14: Johannes van Beveren geb te Bergen 15: predikant te Coevorden 16: Geessien Hendriksdr Benninge (1626) 18: 1619 predikant te St Jansklooster 1625-1652 predikant te Noordwolde (Gr) 19: 1652 juli 22: Duinkerken I 39
01700 Franeker Beveren van (Johannis) Theodorus 15970822 10: Ling, Theol 12: AAF no 453 14: Johannes van Beveren 15: predikant 17: Paulus, predikant 18: 1619-1625 predikant te St Johannesga 1625-1636 predikant te Noordwolde (Gr) 19: 1636 22: Romein 636; Duinkerken I 39 (klopt niet)
03613 Groningen Bevers Henricus 8: Omlandus 16441116 10: Phil 12: AAG 50 18: 1652-1655 predikant te Eenum 1655- 1668 predikant te Wirdum 19: 1668 aug 22: Duinkerken I 39
00377 Franeker Beyem a Suffridus 7: Harlingen (Aldum in) 16191005 10: Iur cand 12: AAF no 1778 21: Beyem was burgemeestersgeslacht te Harlingen 22: RAF Van Ruyven Stadsbestuur Harlingen
05714 Köln Beyer (Gronynghen de) Agilophus 7: Groningen 8: Trai d 13920000 12: AAK I 7011
12158 Köln Beyer Jacobus 7: Groningen 8: Trai d 14220000 12: AAK I 24619 18: 1423 proost van Loppersum 20: 1423 24/11 det, 1425 19/4 lic, 26/4 inc 21: zijn willekeur leidde ertoe dat in 1424 de breuken nauwkeurig werden vastgesteld 22: Feith, Betoog 368-369
10704 Paris Beyer Theodoricus 7: Groningen 14200000 12: NNBW II 142 14: Wernerus Beyer 15: burger van Groningen : Aleydis 18: 1423-1443 proost van Humsterland; pastoor te Oldehove 1443 abbreviator litterarum apostolicarum te Rome 1443 augustijner koorheer 20: mag artium 21: heeft in 1396 geschil met Johannes Naminc over rectoraat van H. Geest gasthuis; bezoekt in 1441 Rome 22: NNBW II 142; Bijdragen...Groningen X 87; O. Vries, G. van Veenen, Dorp en kerk van Surhuizum in de 15e en 16e eeuw (Buitenpost, 1988) 4; Reimers, Papsturkunden 24
10705 Bologna Beyer Theodorus 7: Groningen 14220000 12: NNBW II 142
08378 Löwen Beylen Fredericus 7: Groningen 8: Trai d 15270607 12: MULO III 77768
05984 Köln Beylen Henricus 7: Groningen (prope) 15231100 10: Art 12: AAK II 86338 20: bursa Laurentiana; 1524 1/12 det, 1526 19/3 lic, pauper
05167 Köln Beylen (Belo) Johannes 7: Groningen 15241116 10: Art 12: AAK II 87163 18: 1532 voogd van het Vrouw Siweconvent te Groningen 1522 vicaris A kerk 20: bursa Laurentiana; 16 nov 1525 bac, 10 maart 1527 lic, pauper 21: Mr; lid van de broederschap der Kalenden; = Johannes Berlen, 1522 (institutie) vicaris A kerk? 22: Gron Volksalmanak 1935 15; Bakker, Bedelorden 129; GAG PK regest 744; AAU 42 (1916) 304
08388 Löwen Beylen Leffardus 7: Groningen 8: Trai d 15270607 12: MULO III 77768
07438 Rostock Beylen Lubbertus 7: Groningen 14990420 12: MUR I 293 20: 1500 bac art (MUR II 5)
00748 Franeker Beyma a Adolphus 8: Frisius 16320430 10: Phil, Ling 12: AAF no 2838 13: Hiltje Alephsdr van Aylva 14: Wytze van Beyma 16: His Aesgedr Popma van IJlst 17: Wytze, kapitein onder luitenantadmiraal Hans Willem van Aylva 19: 1641 aug 21: krijgt in 1631 de opkomsten van het Doyemaleen te Arum van zijn moeder 22: Stamboek I 3536, II 33; Folk en Tsjerke II 1777
12192 Leiden Beyma a Johannes 7: Leiden 16161107 10: Iur 11: 26 12: AAL 127 13: Maycke ouden Jan Lambertsdr Gadema 14: Julius van Beyma 15: professor te Wittenberg en Franeker : raadsheer Hof 16: Fem van Beytinga (1624) 17: Anna Maria Rixt 18: 1618 advocaat Hof 1629-1647 herhaaldelijk burgemeester van Leeuwarden convooimeester; 1637 landdagslid; 1638-1640 lid gedep staten (S) 21: lic iur 22: Stamboek I 35, II 34; Placaatboek V 407; Engels, Naamlijst GS; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 57, 61
11997 Orleans Beyma Julius 7: Dokkum 15640000 10: Iur 12: RAF Familiearch Van Beyma thoe Kingma 131 20: lic iur can
09195 Leiden Beyma Julius 7: Dokkum 15810824 12: AAL 10 20: 1584 24/6 lic iur (Jensma, Universiteit 318)
04165 Löwen Beyma (Bayma) Julius 7: Groningen 15590600 11: 1542 12: MULO IV 58669 13: Maycke 14: Johannes Julius van Beyma 15: burgemeester van Dokkum 16: Maycke van Gadema, d.v. burgemeester van Leeuwarden (1582) 17: Titia x Gerlacus Verrutius (1605) Lambertus x Elscke Nederhof Johannes x Fem van Beytinga 18: advocaat Hof 1572-1581 prof iur Wittenberg 1581 prof Leiden, 1596 prof Franeker, 1598 raadsheer Hof 19: 1598 21: bezoekt St Maartensschool Groningen; kreeg titel comes palatinus 22: NNBW I 342- 343; Stamboek I 35, II 34; Boeles, Hoogeschool II 67
00805 Franeker Beyma a Julius 7: Leeuwarden 8: Frisius 16360529 12: AAF no 3240 13: Elscke Nederhof 14: Lambertus Beyma 15: secretaris staten van Friesland 16: Anna Lucia Vincentsdr van Glinstra (1640) 17: Jeltje x Suffridus Boelens, griffier Hof Coert x Anna van Vierssen Matthias x Anna Jacoba de Vries; Julius x Apollonia van Sminia Elscke x Livius van Viersen 18: 1645 monstercommissaris 1637 volmacht landsdag 19: 1645 20: nepos professoris et senatoris amplissimi et filius secretarii ordinum Frisiae 21: Dr iur 22: RAF Statenarch M 11b f 286; Stamboek I 35; RAF Familiearch Van Beyma thoe Kingma 620
03379 Groningen Beyma a Julius 7: Leeuwarden 16370624 12: AAG 36
12312 Orleans Beyma Lambertus 16150000 12: RAF Familiearch Van Beyma thoe Kingma 132 20: Dr iur utr
04360 Leiden Beyma Lambertus 8: Frisius 16120218 10: Ling 11: 1592 12: AAL 105 13: Maycke van Gadema 14: Julius van Beyma 15: professor te Franeker 16: Elscke Coertsd Nederhof, d.v. schepen van Leeuwarden (1619) 18: 1617 advocaat Hof; 1618-1625 secretaris van Oostdongeradeel 1625-1653 secretaris van gedeputeerde staten 1653 rekenmeester 19: 1659 sept te Leeuwarden 21: Dr 22: Stamboek I 35, II 34; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 61; RAF Hof van Fr MMM f 7v, M 11b f 331; Sannes, Naamlijst 217; Gen Jierboekje 1966 89; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1653
09015 Löwen Beyma (Beijma) Leo 8: Frisius 15510500 12: MULO IV 43071
11625 Basel Beyma Leo 6: nobilis 8: Frisius 15550000 12: MUB II 9329
05170 Köln Beyma Leo 8: Frisius 15550525 10: Iur 12: AAK II 1091171 13: Frouck Rienksdr Camstra 14: Livius Suffridi Beyma 16: Bauck Hettesd van Hemmema Claer Abbesd van Bootsma 1573 raad van Leeuwarden (Leo Arum) 1575 rekenmeester; 1581 lid Staten Generaal 19: 1581 21: woont te Arum, daar in 1578 voor 12 cg personele impositie aangeslagen, bezit ius patronatus van de vrije Hansma prebende; tekent in 1574 namens Westergo een consent tot het heffen van extra belasting 22: Stamboek I 35; Placaatboek III 969, 1023-1024; GAL Klapper magistraat; Van der Meer, Boarnen 230; RAF Familiearch Schwartzenberg 2819; Engels, Naamlijst St Gen 11
09083 Löwen Beyma (Beijma) Suffridus 6: nobilis 8: Frisius 15510500 12: MULO IV 43070 13: Frouck Riencksdr van Camstra 14: Livius Suffridi van Beyma 16: Jel Sydsdr van Botnia 17: Suffridus 19: 1568 te Brussel onthoofd 21: tekent het rekest van de adel in 1565; of is bedoeld Sjoerd, zoon van Seerp Seerps van Beyma, advocaat en lic iur? 22: Stamboek I 35
00159 Franeker Beyma a Suffridus 7: Franeker 16091228 12: AAF no 1169 Maria van Burggraeff 22: Stamboek I 35 (aantekening)
09094 Löwen Beyma ? (Gerbrandi) Suffridus 7: IJlst 8: Frisius 15450522 12: MULO IV 30378 16: Jel Bottinga 21: broer van Jeldert en Pieter 22: Zwart, Cleuting 136, 153
04414 Leiden Beyma a (Beima a) Suffridus 7: Franeker 8: Frisius 16180908 10: Iur 11: 27 12: AAL 137
00515 Franeker Beyma (Buma) Suffridus 16250403 10: Iur 12: AAF no 2198
04390 Leiden Beyma (Beyen de) Suffridus 7: Franeker 16150713 10: Iur 11: 24 12: AAL 121
12388 Orleans Beyma Thomas (Tucco) 8: Frisius 15640706 12: RIDDORL II 434
09114 Löwen Beyma Thomas 8: Frisius 15580500 12: MULO IV 56853 13: Maycke 14: Johannes Julius van Beyma 15: burgemeester van Dokkum 16: Anna Jacobs van Ameland (1575) 17: Jacobus x Aechtje Ens 21: Jacobus Thomas Beyma was in 1621 klerk van Gedep Staten 22: Stamboek I 35; GAL Certificatieboek Leeuwarden 1615-1644 3, 160
04934 Jena Bierhaus Helmericus 6: nihil 7: Esens 16490000 12: MUJ 21 1649 124
07530 Rostock Bierhusius Otto, Hilmericus 7: Esens 8: Frisius 16420600 12: MUR III 126
09153 Löwen Bierum (Berom) Assuerus, Johannis 7: Groningen 15311113 12: MULO IV 6544
09507 Löwen Bierum (Berum a) Johannes 7: Groningen 16180100 12: MULO V 2643 13: Jeye Tedema 14: Remmert Berum 17: kinderloos 19: 1668 ca 21: eigenaar van de borg Luinga te Berum; zijn erfgenamen erfden in 1672 een vermogen van 100.000 gulden 22: Formsma, Borgen 79; Gron Volksalmanak 1972-1973 53
10574 Bourges Bierum (Berum a) Onno 7: Groningen 16260000 12: DOTZ 185 13: Jeye Thedema 14: Rembertus van Berum 15: 1612 lid Generaliteitsrekenkamer : ontvangergeneraal Stad en Lande 16: Tetke Berendsdr Jarges 17: Bernardus x Wendela Ubbena 21: bezitter van Luinga en sinds 1638 van Thedema 22: Stamboek I 69; Formsma, Borgen 296; GAG Regeringsboek
11397 Orleans Bierum a (Berum a) Wilhelmus 6: Nobilis 7: Groningen 8: Frisius 15651007 12: RIORL II 451; = Hessel? cf Bijdragen...Groningen IX 39 20: tekent AA van Eiso Jarges
10568 Bourges Bierum (Berum a) Wilhelmus 7: Groningen 16241000 12: DOTZ 173
02101 Angers Bierum van Wilhelmus 7: Groningen 16250000 10: Equit 12: EEA no 12 13: Jeye Johansd Thedema 14: Remmert Remmertsz 16: Elisabeth Luirtsd Ripperda (1631) Froucke Berentsd Jarges (1636) Rembertus x Ave Alberda 19: 1658 22: Frijhoff, Etudiants, 48; Ned Leeuw 61 (1943) 127; Feenstra, Adel 179
10598 Orleans Bierum (Berum a) Wilhelmus 7: Groningen 16250000 12: DOTZ 185
10573 Bourges Bierum (Berum a) Wilhelmus 7: Groningen 16260000 12: DOTZ 185
03606 Groningen Bieruma Albertus 8: Frisius 16440918 10: Theol 12: AAG 50 13: Sydtske Conradi 14: Lambertus Alberti 15: predikant te Oudwoude 16: Gesina Abbema 17: Lambertus x Isabella Vogelsang 18: 1648-1666 predikant te Noordlaren 19: 1666 nov 22: Andreae, Kollumerland III 110; Duinkerken I 39
03600 Groningen Bijler a Walterus (Gualterus) 7: Groningen 16440607 10: Phil 12: AAG 49 16: Anna Alberthoma, d.v. ds Albertus Thomae (1653) Aaltje Remmers wed Laurens Pimperling (1663) 17: Henricus ds te Hoogezand 18: 1651-1690 predikant te Oldenzijl 19: 1690 okt 22: Duinkerken I 81
05185 Köln Bijlsem Ludolphus 7: Emden 15170127 10: Art 12: AAK II 77813
10981 Helmstadt Billich Johannes 7: Jever 8: Frisius 16180711 12: AAHt 266227
10972 Helmstadt Billichius Antonius, Gunther 7: Jever 8: Frisius 16170716 10: Med 12: AAHt 2607
04938 Jena Billichius (Bilichus) Antonius, Gunther 8: Frisius 16170000 12: MUJ 21 1617 110
09231 Löwen Billingweer (Billinguer) Rudolphus 7: Groningen 15410500 12: MULO IV 22737 18: 1554 hoofdeling (van de schutterij?) 21: zoon van Albert Billingweer, gest voor 1536 x Abele? 22: RAG HJK regest 108; Alting, Diarium 15
09585 Erfurt Bingum (Bynggha) Wibrandus 8: Frisius [orient] 14040000 12: MUER I 7222
00421 Franeker Birdama Focco, Cornelii 7: Harlingen 16210604 10: Theol, Ling 12: AAF no 1881 16: Ypkien Ulkes Hania (1627) 17: Cornelius Focconis, in 1649 kunstschildersleerling 18: 1628-1637 predikant te Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude 1637-1643 predikant te Reitsum, Genum en Lichtaard 21: in mei 1643 afgezet en in 1655 gewaarschuwd om nooit weer V.D.M. onder zijn verzen te plaatsen; schreef Problemata theologica de Providentia Dei (1621), Problemata quaedam Theologica (1625) 22: Romein 459, 474; Col Kalma; RAF Hypotheekboek Leeuwarden 1654 f 214v215
00520 Franeker Birdama Pierius, Cornelii (Hollerii) 16250503 10: Lit, Med 12: AAF no 2206
04576 Leiden Birza Johannes 7: Groningen 16270625 10: Iur 11: 22 12: AAL 202
02987 Groningen Birza Johannes 7: Groningen 16240626 10: Phil 11: 1605 12: AAG 14 13: Catharina Belta 14: Lubbertus Birza 15: koopman; 1630, 1638, 1641-1642 weesheer 16: Lammechien van Heeck (1641) 17: Annechien x rentmeester Gerardus Henricus ten Berge (1662) 18: 1634-1644 stadssecretaris van Groningen 1644,1646, 1647, 1649 raadsheer 1645 lid gedep staten, 1648 lid admiraliteit, 1649 curator Gron universiteit 19: 1649 april 21: Iur Dr, prom in Frankrijk; bezoekt latijnse school te Groningen; stud ook wiskunde 22: Bijdragen...Groningen VIII 83; Gron Volksalmanak 1986 37; GAG Weeskamer 2, Regeringsboek; RAG G 123
01792 Franeker Birza? (Petri) Nicolaus 16010429 10: Theol 12: AAF no 626 18: 1614 predikant te Wons en Engwier 19: 1614 22: Romein 315
01292 Franeker Bitter Joannes 8: Frisius orient 16480514 10: Iur 12: AAF no 4703
04885 Leiden Bitter Johannes 7: Emden 16460800 10: Iur 11: 22 12: AAL 370
03516 Groningen Bitter Johannes 7: Emden 16420124 12: AAG 45
11508 Groningen Bitterus Gerardus 8: [vml Frisius orient] 16200709 12: AAG 9
07497 Rostock Bladthofius Iohannes 7: Oldenburg 8: Frisius 16260800 12: MUR III 67
04602 Leiden Blanchius Ino 8: Frisius orient 16280617 10: Phil 11: 20 12: AAL 210
07985 Rostock Blanck (Blank) Regnerus 7: Wurdanus 8: Frisius [Butjadingen] 15851000 12: MUR II 216
02200 Heidelberg Blanck (Blanc) Regnerus (Raenerus) 7: Buttlensis (Oldenburg) 8: Frisius orient 15920720 12: MUH II 162189 20: stud in contubernio, discessit anno 1595
03908 Helmstadt Blanck Romerus 8: Frisius [orient] 15831003 12: AAHt 43159
03635 Groningen Blanck Wiardus 7: Emden 8: Frisius 16450425 10: Phil 12: AAG 51
01198 Franeker Blanckama Henricus 7: Leeuwarden 16460808 10: Phil 12: AAF no 4496 18: 1649 ouderling te Oosterend 22: Kalma, Toezicht 392
07559 Rostock Blancke Bernhardus 7: Aurich 8: Frisius 16500500 12: MUR III 160
09803 Erfurt Blanckenbiel (Blanckebeyll) Henricus 7: Ruinen 8: Frisius 16240000 12: MUER II 53719
09804 Erfurt Blanckenbiel Johannes 7: Groningen 16300000 12: MUER II 54633
03995 Helmstadt Blandius Hermannus 8: Frisius 15981004 12: AAHt 139116
03050 Groningen Blau (Blauw) Fredericus 7: Groningen 16270315 10: Phil 12: AAG 18 16: Wobbetien Luytiens (1632) 21: 1644 eigenaar van een graf 22: GAG klapper DTB; Pathuis 328
11994 Franeker Blau (Bleau de) Gerardus, Quirini 16060914 10: Phil 12: AAF 943
11993 Genève Blau Gerardus, Quirinius 6: Baro 8: Frisius 16080500 10: Iur 12: LDR 2032 14: Crijn Blau 15: 1591 hopman 16: Auckje Polman 17: Hieronymus x Geeske Broverius van Zwolle (1637) 18: 1614 advocaat Hof 20: Dr iur 21: Mr, lic iur 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 27; RAF Statenarch M 11b f 10, Hof van Fr MMM f 7
11995 Franeker Blau (Blaaw de) Hieronymus 7: Leeuwarden 16330509 10: Iur 11: 1616 12: AAF no 2942 14: Gerardus Quirini de Blau 15: Auckje Polman 16: Geeske Broverius uit Zwolle 17: Johanna; Trijntie Margrieta; Quirinus, raadsheer Auckien; Laurens Gesina; Gerardus 18: 1637 advocaat Hof; pensionaris van Leeuwarden en Harlingen 1664 landsadvocaat 1670-1672 burgemeester van Leeuwarden 19: 1672 dec 21: Dr iur 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 27
03206 Groningen Blau von Jost, Bernhardt 7: Jever 8: Frisius 16060632 10: Iur 12: AAG 26
11262 Wien Bleckema Taco 7: Dokkum 8: Frisius 15800414 12: Ned studenten Wenen 121 14: Andreas Bleckema 18: 1582-1587 secretaris van Dantumadeel 19: 1587, vermoord 21: De Bleckema s bezaten in 1543 land in Dantumadeel; Jelte Andries Bleckema was in 1603 dorpsrechter te Driesum 22: Sannes, Naamlijst 223; Beneficiaalb 200; Teunissen, Walden 252
03752 Groningen Blidenstein (Blijdenstein a) Johannes, Bartholdi 16480316 10: Theol 11: 1622 12: AAG 57 13: Hester Reynersdr Falco 14: Bartholdus Pauli 15: predikant te Ruinerwold 18: 1650-1652 predikant te Ruinerwold 19: 1652 april 22: Romein, Drenthe 223
00754 Franeker Blidenstein a Paulus, Bartholdi 16350502 10: Ling, Theol 12: AAF no 3109 21: werd op 19 juli 1641 geexamineerd, vml Gelderlander 22: Kalma, Classisboek Franeker 5354
01140 Franeker Blinck Hildebrandus, Lubberti 8: Frisius orient 16450513 10: Theol 12: AAF no 4329
04152 Leiden Blocq (Block de) Daniel 8: Frisius 15810320 10: Iur 11: 1571 ? 12: AAL 9 13: Maria van den Burght 14: Johannes de Blocq geb te Gendt 15: 1577 burgemeester van Franeker 16: Cunera Buyserogge 17: Maria x Sebastianus Pruysen Anna x Livius Lieuwes van Scheltinga Auckje x Boccacius Joachimi Hopperus 18: 1584 advocaat Hof 1588-1616 secretaris van Leeuwarderadeel 1616-1617 griffier Hof 19: 1617 juli 20: tekent op 5 juli 1582 het AA van Homme van Harinxma 21: Dr 22: Stamboek I 39, II 36; Vrije Fries 8 119; Oldenhof, Religyfrede 64
06666 Marburg/Lahn Blocq (Blockius) Daniel 7: Harlingen 8: Frisius occid 15770806 12: CSM III 25 20: studeert blijkens een collegedictaat tot jan 1580 bij Regnerus Sixtinus: RAF Familiearchief Sminia 1879a
06692 Marburg/Lahn Bloemendal (Blumenthal a) Johannes, Wilhelmus 8: Frisius 15840423 12: CSM III 44 18: 1603-1605 schepen van Sneek 1589 secretaris van Tietjerksteradeel 21: Mr 22: Napjus 9394; Sannes, Naamlijst secretarissen
03085 Groningen Bloemensaet Nicolaus 7: Groningen 16280316 10: Phil 12: AAG 19
11176 Franeker Boccama (Wabbenii) Petrus 7: Sneek 8: Frisius 16341110 10: Med 12: AAF 3081
00684 Franeker Boccama (Wabbenii, Wabenii) Petrus 7: Sneek 16300513 10: Med 11: 1606 ca 12: AAF no 2643 13: Griet Jacobs of Anke 14: Wabbe Wabbens uit Sneek 18: 1644 arts te Sneek 20: 1635 26/5 Dr med (PAF 24) 21: Petrus Wabbeni Boccama, Dr med uit St Johannesga werd in 1637 burger van Sneek 22: RAF Burgerboek Sneek; RAF klapper DTB Sneek; Sickenga, 91
03286 Groningen Boccama (Wabbenii, Vabenius) Petrus 8: Frisius 16340829 10: Med 12: AAG 30
05190 Köln Boccatius Andreas 7: Ypecolsga 8: Frisius 15571202 11: 1530 12: AAK III 2058 13: Ulck Ansckedr 14: Bocke Hepkes Bruynsma 15: landbezitter 16: ongehuwd 18: 1552 jezuiet, doceert in 1557-1559 Latijn aan Keuls Jezuietencollege (Collegium Tricoronatum) 1563 priester, richt college op in Wilna, was van 1570-1578 werkzaam in het college te Antwerpen 19: 1579 Leuven aan de pest 20: stud hier ook omstreeks 1551 21: bac iur; werd in 1578 verbannen, omdat hij weigerde de eed op de Pacificatie af te leggen 22: NNBW II 270; Keussen, Alte Universitat 557; AAU 1976 122-123
07882 Rostock Boccatius Regnerus 8: Frisius 15500600 12: MUR II 118
04666 Leiden Boccema (Wabbenii, Wabeny) Petrus 8: Frisius 16320614 10: Med 11: 23 12: AAL 244
04839 Leiden Bocholt a Johannes, Henricus 7: Emden 16430917 10: Iur 11: 23 12: AAL 344
01335 Franeker Bockama Franciscus 8: Frisius 16490215 10: Iur 12: AAF no 4809 14: Bernardus Bockama 18: 1665 burgemeester of schepen van Bolsward 1654 advocaat Hof 19: 1681 febr 21: Dr; Mr Frans Berents Boccema x Tjitske Stellingwerf (1645) 22: Vrije Fries 30 95; RAF Hof van Fr MMM f 12; RAF klapper DTB Bolsward
12326 Leiden Bockama Franciscus 8: Frisius 16520611 10: Iur 12: AAL 421
03595 Groningen Bockenberg Johannes 16440514 10: Phil, Ling 11: 1627 ca 12: AAG 49 13: Anna 14: Johannes Boekenberg uit Osnabrueck 15: predikant te Zuidwolde 16: Aelcke d.v. ds Eggo Tonckens 18: 1651-1666 predikant te Menkeweer 19: 1666 sept 22: Duinkerken II 47
07353 Rostock Bockhorst Martinus 7: Aurich 14891023 12: MUR I 252
09840 Bologna Bodde Gerardus 8: Frisius 15100000 12: KNOD 354 20: Geert Bodde, gehuwd, wordt in 1559, 1564 in Rechterlijk archief van Groningen genoemd
04913 Leiden Bodde Theodorus 7: Emden 16480828 10: Iur 11: 28 12: AAL 389
08800 Löwen Boddens Brentius 8: Frisius [orient] 15470423 12: MULO IV 34230
11039 Helmstadt Bodeker Michael 7: Jever 16240918 12: AAHt 30528
07731 Rostock Boden (Appingedam, Dammonis) Henricus 8: Frisius occid 15210518 12: MUR II 80
05192 Köln Boden Henricus 7: Appingedam (Dammone) 8: Mon d 15250429 10: Art 12: AAK II 87410 20: 12/5 1526 bac leg
05193 Köln Boden Ludolphus 7: Appingedam (Dammone) 8: Mon d 15250424 10: Iur 12: AAK II 8749 20: 12/5 1526 bac leg
07555 Rostock Bodo Conradus 7: Delmenhorst 8: Frisius 16490600 12: MUR III 157
03826 Groningen Boeckholt van Jacobus 7: Groningen 16491108 10: Phil 11: 18 12: AAG 61 16: Roline Wicheringe (1670) 18: 1668-1669 gezworene te Groningen 1670 ambtman van het Gorecht; richter te Sappemeer 19: 1671 jan 22: GAG Regeringsboek; GAG klapper DTB
10018 Paderborn Boeckhorst (Buchorst) Johannes, Aloisius 7: Groningen 16470703 12: PADER 28 16: Helena Loninga 21: J. van Bocholt x Helena Loninga stierf voor 1650 (RAF Handschriften afk uit Pb 957) 22: RAF Familiearch EVC 957
03630 Groningen Boeckhorst (Buchorst) Johannes 7: Groningen 16450306 12: AAG 51
10743 Franeker Boelema Augustinus 7: Leeuwarden 16330329 10: Iur 12: AAF no 2931
00678 Franeker Boelema Theotardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16300413 10: Iur 12: AAF no 2632 16: Anke Idema (1639) 18: 1634 advocaat Hof 1649-1661 assessor krijgsgerecht 19: 1667 april 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM 8v, Statenarch M 11b f 295; GAL Klapper DTB
03462 Groningen Boelens Jacobus 8: Omlandus 16400917 10: Phil 11: 17 12: AAG 42 21: Boelo Boelens en zijn nageslacht in: Ned Leeuw 1987 253
01008 Franeker Boelens Jacobus 8: Omlandus 16411230 10: Iur 12: AAF no 3893
03293 Groningen Boelens (Bolens) Ludolphus 7: Groningen 16340930 10: Phil 12: AAG 31 16: Willemtjen Hendriks (1661) 1652 landdagslid 21: = L Brants a Boelens 22: GAG klapper DTB
01250 Franeker Boelens Suffridus 7: Leeuwarden 16470826 10: Phil 11: 1631 12: AAF no 4627 13: Anna Jacobs Nederhof 14: Galenus van Boelen pachtboer 16: Jel Juliusdr van Beyma 18: 1653 advocaat Hof 1689-1692 lid gedep staten (s) 1659-1687 griffier Hof; 1688-1692 burgemeester van Leeuwarden 19: 1692 21: Dr, promoveert te Utrecht 22: RAF Hof van Fr MMM f 11v, SSS; Gen Jierboekje 1994 1114
01734 Franeker Boelens (Bulens) Tarquinius 7: Buitenpost 15980807 10: Art 11: 1582 12: AAF no 517 13: Antje Jobsd Lieuwma 14: Lieuwe Boelens 15: secretaris van Achtkarspelen 16: Maria Pieter Binnertsdr (1602) 17: Petrus 18: 1618-1637, 1639-1648 grietman van Achtkarspelen 1607, 1608 rekenmeester; 1609 landdagslid, 1621- 1622, 1626, 1631-1634, 1639-1643 lid gedep staten (O) 1638-1639 landdagslid 19: 1651 22: Heerma van Voss, Grafschriften Achtkarspelen 28; Sminia, Naamlijst 108-109; Andreae, Nalezing 39; Van der Meer, Boarnen 116; Engels, Naamlijst GS: RAF Statenarchief GF 50 Betalingsordonnantiën 1608
03507 Groningen Boelens Udo 8: Frisius orient 16410928 10: Ling, Phil 11: 18 12: AAG 44
05237 Köln Boenberch Thomas 7: Emden 8: Mon d 15040513 10: Art 12: AAK II 35956
02521 Strassburg Boeschen Johannes 7: Oldenburg 8: Frisius 16410328 10: Iur cand 12: AMUS II 503,124
04961 Jena Boeschenius Ant, Gunther 7: Oldenburg 8: Frisius 16360000 12: MUJ 28 1636 49
03892 Helmstadt Boeselius Hermannus 8: Frisius [vml orient] 15820413 12: AAHt 35102 21: Henricus Boeseggius was in 1547 advocaat van Wigbold van Ewsum en in 1558 notaris te Groningen 22: Gron Volksalmanak 1902 50; HartgerinkKoomans, Ewsum 162
07995 Rostock Boeselius (Bosel) Hermannus 8: Frisius [vml orient] 15900600 12: MUR II 233
07331 Rostock Boet Hermannus 7: Groningen 14851103 12: MUR I 243
10940 Franeker Boethii (Boetii) Gellius 16340427 10: Phil, Ling 12: AAF 3028 16: Hendrikje Foppes van Harlingen (1646) 17: Foppius Gellii, predikant 18: 1642-1645 predikant te Tzum; 1645-1651 te Wirdum 1651-1672 predikant te Leeuwarden 1666 legerpredikant 19: 1672 21: scheef De prophetische Duyve (1660) Zalig afsterven van S.F.D.; 1665 Godzalig leven en gelukkig sterven van Prins Willem Frederik 22: Romein 22, 154, 261; Col Kalma
02057 Franeker Boethii Johannes 8: Zevenwouden 16090506 10: Phil 12: AAF no 1107 16: Frouckie Broers 18: 1608- 1621 predikant te Oldelamer en Oldetrijne 1621-1624 predikant te Witmarsum 19: 1624 okt 22: Romein 320; Col Kalma
12253 Toulouse Boethius Epo 7: Roordahuizum 15550000 10: Iur 12: Petrus, De scriptoribus 260 20: Dr iur
07955 Rostock Boetius Henricus 7: Norden 8: Frisius 15720500 12: MUR II 175
00060 Franeker Boeyens (Boyens) Christophorus, Jacobi 16050504 10: Theol 12: AAF no 860
06650 Marburg/Lahn Bogerman Johannes 7: Groningen 8: Frisius 15710810 12: CSM III 1 21: Johannes Bogerman sr, pastoor te Kollum in 1564, 1567 verbannen; ds in Oostfriesland 1567-1580; 1580-1592 te Bolsward; 1592-1598 te Appingedam, 1598-1607 te Hasselt? 22: Vrije Fries XVII 12; NNBW I 389-390
09842 Bologna Bogerman Johannes 5: famulus 7: Dokkum 8: Frisius 15050000 12: KNOD 657
12252 Genève Bogerman Regnerus 8: Frisius 16080500 12: LDR 2024 20: Dr
02361 Heidelberg Bogerman Reinerus 8: Frisius Belga 16090309 12: MUH II 243,13
05194 Köln Bogerman (Doeckem) Reynerus 7: Dokkum 8: Frisius 14770602 10: Iur, Med 12: AAK II 23150 13: Doedt Rynthiama van Anjum 14: Johannes Bogermannus 18: 1499-1514 secretaris en pensionaris van Kampen 1517-1526 advocaat postulant bij Hof van Holland 1527-1537 syndicus van Groningen; 1538-1553 secretaris van Kampen 19: 1556 p 21: Dr iur, Dr med; broer van Johannes, prior van Gerkesklooster; leerling van pastoor Hiddo van Camminga te Dokkum; musicus en organist; schreef Over de oorsprong der Friezen; De annalibus quaedam nota (gesch. van Kampen) 22: Wumkes, Bodders 134-141; NNBW I 394-395; Waringa, Geschiedenis Dokkum 165-167; Huisman, Stadsbelang 23; Jansma, Bogerman 5
05515 Genève Bogermannus Johannes junior 8: Frisius 15970519 12: LDR 1408; II 238; De Vries I 153-155, 305
04545 Leiden Bogermannus Johannes 5: Pastor 7: Leeuwarden 16250922 12: AAL 188 20: Pastor Leovardiensis, ad vertendum Vetus test. deputatus. Hon. causa.
01541 Franeker Bogermannus junior Johannes 7: Oplewert 8: Frisius orient 15920523 10: Art, Phil, Theol 11: 1576 12: AAF no 167 13: Popck 14: Johannes Bogermannus sr 16: Margaretha Petraea 17: kinderloos 18: 1599 predikant te Sneek, 1603 te Enkhuizen 1604 predikant te Leeuwarden 1636 prof te Franeker 19: 1637 20: 1636 28/12 Dr theol (PAF 25) 21: bezoekt latijnse school van Bolsward, verdedigt Theses de Bacchanalibus et de Jejunio quadragesimali contra Bellarminum onder Tossanus; schreef Gratulatio de liberatione patriae (1594), vertaalt Beza's boekje over het ketterdoden (1601); stud te Heidelberg, Genève, Lausanne, Zürich, Oxford, Cambridge. 22: NNBW I 390-394
02498 Heidelberg Bogermannus jr Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius occid 15950819 10: Theol 12: MUH II 180109 en p. 556
01849 Franeker Bogermannus Regnerus 16020813 10: Theol 11: 1582 12: AAF no 717 14: Johannes Bogerman 16: Janneke, d.v. Quirijn de Blau, hopman te Coevorden (1614) 18: 1613?1617 predikant te Stiens 1617-1636 predikant te Harlingen scriba synode 1618 te Leeuwarden 19: 1636 aug te Harlingen 21: kreeg in 1608 200 gld van Leeuwarden voor studiereis naar Genève 22: Romein 70, 187; NNBW I 394
08878 Löwen Bohm Gerardus 7: Oldersum 8: Frisius 15660622 12: MULO IV 71073
02782 Wittenberg Boiorix Hero 8: Frisius orient 15550517 12: AAW 307
01592 Franeker Bokelmannus (Boekelmannus) Patroclus 15931116 10: Theol 12: AAF no 253 13: N. Roemeling 14: Henricus Bokelman 15: predikant te Hamm en Leens 18: 1595-1596 predikant te Visvliet, afgezet 1600-1609 predikant te Wijhe 1609-1619 predikant te Wulfraat 21: schreef in 1594 een loflied op de val van Groningen 22: Engels, Peregrinatio 388; Duinkerken I 53
09334 Löwen Boksum (Bocsam) Franciscus 15350226 12: MULO IV 118142 21: = vml Franciscus Camminga, hij bezat in 1543 land te Boksum 22: Beneficiaalb 353, 354
03393 Groningen Bolardi Ernestus 8: Westerwolde 16380201 12: AAG 37
03264 Groningen Bolardi Ernestus 8: Westerwolde 16340109 10: Phil 12: AAG 29
06699 Marburg/Lahn Bolardus Bolo 8: Frisius 15861001 12: CSM III 55
01482 Padua Bolardus Bolo 8: Frisius orient 15900605 10: Iur 12: tp no 216; de Wal 223 20: gest 1612, kinderloos Hij werd in 1598 door keizer Rudolf II in de adelstand verheven als afstammeling van voormalige friese hoofdelingen; reeds in Erfurt had hij zich als nobilis laten immatriculeren. Een diplomatiek stuk van zijn hand in ARA S.G. l.l. 118. Zoon van Dr Bolo
05501 Genève Bolardus Bolo 8: Frisius 15850000 12: LDR 1130
05488 Genève Bolardus Bolo 15840612 12: LDR 885; II 247
02309 Heidelberg Bolardus Bolo 8: Frisius 15851007 12: MUH II, 120,179
09975 Wittenberg Bolardus Bolo 8: Frisius 15871000 12: MUW II 350
02405 Heidelberg Bolardus Rutgerus 5: ephorus Kempo Donia (25926) 8: Frisius orient 16120411 12: MUH II 25927
06806 Marburg/Lahn Bolardus (Bulardus) Rutgerus 8: Frisius orient 15980702 12: CSM III 115
04799 Leiden Bolder Joannes, Bernardi 7: Emden 16410403 10: Iur 11: 22 12: AAL 322
08351 Löwen Boldewini (Balduwini) Arnoldus 7: Groningen 8: Trai d 15050500 12: MULO III 29354 21: Een Arnoldus de Groninghen ord pred wordt op 15 sept 1509 tot priester gewijd, de naam komt tweemaal voor 22: Brom, Naamlijst priesters 429
05221 Köln Boldinckweir (Bolswordie) Reynerus 7: Bollingwier 14860609 10: Art 12: AAK II 196192 18: 1519 pastor S. Mart te Osnabruck Artes prof te Keulen
05732 Köln Bolen Hilbrandus 7: Groningen 14400427 10: Art 12: AAK I 42146 18: monnik te Aduard 20: 1441 23/11 det 21: = Rudolphus Hilbrandus Bolens; behoort tot de tafelronde te Aduard 22: Van Rhijn, Wessel Gansfort 128-129; Gron Volksalmanak 1987 26; AAU 1923 137
11082 Helmstadt Bolenius Albertus 7: Aurich 8: Frisius 16091115 12: AAHt 207107
07931 Rostock Bolerdus Gerhardus 7: Emden 15620500 12: MUR II 146
04674 Leiden Bolhuis van (Bolhuys a) Abelus, Lamberti 8: Omlandus 16321127 10: Theol 11: 1608 12: AAL 248 16: Reentjen Sighers 17: Anna x ds J. Hommerckhuizen Hillegien x ds R. Heinens van Saaksum 18: 1635-1653 predikant te HoogkerkLeegkerk 19: 1653 jan 22: Duinkerken I 53, 177
03052 Groningen Bolhuis a (Epponis) Abelus 8: Omlandus 16270406 12: AAG 18
03018 Groningen Bolhuis van (Lamberti) Abelus 8: Omlandus 16251013 10: Phil 12: AAG 16
03231 Groningen Bolhuis a Abelus, Epponis 8: Omlandus 16330226 10: Lit 12: AAG 27 14: Eppo Abeli 15: zijlrechter; landdagscomparant voor Oldenzijl : 1611 rekenmeester voor de Ommelanden 18: 1633-1659 herhaaldelijk landdagscomparant voor Oldenzijl; 1633-1657 redger, 1647, 1648, 1651 redger te Kantens, Stitswerd, Eppenhuizen, Eelswerd 1637-1651, 1655-1658 rekenmeester 1653 curator Gron universiteit 22: Gron Volksalmanak 1925 26, 1962 52; GAG Regeringsboek; RAG Comparanten, klapper resol GS; RAG HJK 2,3
07910 Rostock Bolken Meinardus 8: Frisius [orient] 15530500 12: MUR II 126
05196 Köln Bolkonis Ludolphus 7: Stapelmoor 8: Osn d 15110531 10: Iur 12: AAK II 67691
05197 Köln Bolkonis Rembertus 7: Emden 15100524 10: Iur 12: AAK II 658102
11940 Köln Bolsward (Bosnariensis) Aggeus 15610729 10: Art 12: AAK IV 16166
05199 Köln Bolsward (Bolswerdie) Andreas 7: Bolsward 15010300 10: Iur 12: AAK II 5085
05198 Köln Bolsward (Bolzwaerdie) Andreas 7: Bolsward 8: Trai d 14430900 10: Iur can 12: AAK I 46756
06959 Rostock Bolsward (Bodelswarde) Arnoldus 8: Trai d 14270916 12: MUR I 28
08050 Löwen Bolsward (Bolzwardie) Bernardus 8: Trai d 14570217 10: Art 12: MULO II 37106 21: Barent Gerbenszn van Bolsward was in 1518 en 1522 schepen van Leeuwarden en in 1520 voogd van het AnthonieGasthuis 22: Vries, Stedstiole 76
05217 Köln Bolsward (Bodelvardia de) Ciriacus 8: Trai d 14380000 10: Iur 12: AAK I 40219 21: = Ciriacus Gerlaci, stud 1434 te Rostock; = vml heer Syrick 1455 pastoor (persona) te Bolsward? 22: Placaatboek I 549
08259 Löwen Bolsward (Bolswardia de) Dodo 8: Trai d 14951203 10: Iur can 12: MULO III 13251 21: = Dodo Auconis, stud 1491 te Löwen
06445 Köln Bolsward (Bolswardiensis) Dominicus 15651208 10: Art 12: AAK IV 4266 21: = Dominicus Onis Holckema, 1580 pastoor te Goengarijp, uitgeweken, gest 1583 te Steenwijk? 22: It Beaken 31 (1969) 189
11494 Löwen Bolsward (Bousfardia de) Dominicus 8: Trai d 15200615 12: MULO III 62985
05203 Köln Bolsward (Bolswardie) Egbertus 6: pauper 7: Bolsward 14860609 10: Art 12: AAK II 196193 20: bursa Cornelii; 1487 18/6 det
06446 Köln Bolsward (Bolswardiensis) Foppius 15651208 10: Art 12: AAK IV 4267
06966 Rostock Bolsward (Bodelswardia de) Gerardus 14280614 12: MUR I 31
08043 Löwen Bolsward (Boelswerdie) Gerbrandus 14550520 12: MULO II 1831
05204 Köln Bolsward (Boelswardia de) Gerbrandus 5: pastor (Cur. in Hechtem) 8: Trai d 14080000 12: AAK I 1356 18: pastoor te Hichtum
08051 Löwen Bolsward (Bolswardia de) Gerbrandus 8: Trai d 14640625 10: Art 12: MULO II 13388
09523 Löwen Bolsward (Bolswerdie) Henricus 8: Trai d 14520000 12: MULO I 8438
07066 Rostock Bolsward (Bolswardi) Henricus 14610925 12: MUR I 129
09524 Löwen Bolsward (Bolswardi) Hermannus 8: Trai d 14510000 12: MULO I 8430 21: = Hermannus Theodorici stud 1449 te Keulen?
08745 Löwen Bolsward (Bollswaerdus) Hesselus 8: Frisius 15510400 12: MULO IV 43048 21: = vml Hesselus Haersma stud 1549 te Rostock
08274 Löwen Bolsward (Bolswardia de) Hilbrandus 5: dominus 8: Trai d 15191003 12: MULO III 61725 14: Tabbo Ynthies 15: 1507, 1532 schepen van Bolsward 18: prebendaris te Bolsward 19: 1525 21: = Hilbrandus Tabbonis 22: Gen Jierboek 1990 48
02825 Wittenberg Bolsward (Bolswardia de) Isbrandus 5: frater 15080000 12: AAW 25 18: dominicaan lector van het Dominicanerklooster te Maagdenburg 20: lector ordinis predicatorum in Magdeburga, baccalaureureus theologie formatus Witeberg 21: bac theol; 18 sept 1508 toegelaten ad Bibliam, 8 december ad Sententias; 15 okt 1509 graad 22: Lambermond, Dominicanen 52
08727 Löwen Bolsward (Bolswardiensis) Jacobus 8: Frisius 15510700 12: MULO IV 433188 21: = Jacobus Jacobi?
08058 Löwen Bolsward (Bolswardia de) Jaricus 8: Trai d 14810828 10: Decr 12: MULO II 438151 21: = Jaricus Hottinga, broer van Hero en Julius of Mr Jaricus, 1507 pastoor (persona) te Arum of Mr Jaricus Onnazn, in 1488 genoemd? 22: Sipma OO I 379, II 183
08034 Leipzig Bolsward (Bolswardie) Johannes 14420000 12: MULP I `38 21: stud 1438 in Rostock
05215 Köln Bolsward (Bolswardie) Johannes 14871031 10: Iur 12: AAK II 22578 21: = Dr Johannes Ynthes Hettema, gest voor 1536? 22: Stamboek I 202, II 136
08059 Löwen Bolsward (Bolswardia de) Johannes 8: Trai d 14631110 10: Iur can 12: MULO II 123151
05214 Köln Bolsward (Boeltzwardie) Johannes 7: Bolsward 14780721 10: Iur can 12: AAK II 434
07263 Rostock Bolsward (Bolswardie) Johannes 8: Frisius 14800523 12: MUR I 218
11544 Löwen Bolsward (Bolsverdiensis) Johannes 8: Frisius 15330921 12: MULO IV 979
02697 Wittenberg Bolsward, Holwerd? (Holbardensis) Johannes 8: Frisius 15420500 12: AAW 195
06996 Rostock Bolsward (Bolswardi) Johannes 14380630 12: MUR I 61 21: stud 1442 te Leipzig
08728 Löwen Bolsward (Bolswardiensis) Johannes 8: Frisius 15510600 12: MULO IV 431101 19: 1592 te Hem 21: een Johannes Bolswerdiensis was in 1572 hervormd prediker in Friesland, 1573-1592 in Noordholland: Romein 262- 263 22: Col Kalma
07214 Rostock Bolsward (Bolswardie) Marquardus 14760719 12: MUR I 198
02720 Wittenberg Bolsward (Bolswerdiensis) Otto 8: Frisius 16450316 12: AAW 219
09343 Löwen Bolsward (Bolswardia de) Petrus 15310614 12: MULO IV 5661 21: = Petrus Gisberti, 1555 raadsman te Bolsward, 1558 secretaris van Het Bildt of Petrus Bolswardienis, geometricus, mathematicus latinist, zoon van Jacob Naupegus, leefde ca 1550 schreef historia Frisiorum? 22: Placaatboek III 403; Foppens, Bibliotheca II 956; Sannes, Naamlijst 257
05223 Köln Bolsward (Bolswardie) Reinerus 15060204 10: Iur 12: AAK II 58912 20: d. qui deficiebat in tempore, bac decr 6 juli 1507 21: = Reinerus Roorda?
12173 Köln Bolsward (Bolswordie) Reynerus 8: Frisius 14681031 10: Iur can 12: AAK I 78140
05220 Köln Bolsward (Bodelswerdia de) Reynerus 7: Bolsward 14170000 10: Iur can 12: AAK I 19366 18: 1431, 1455 pastoor (persona) te Bolsward? 22: Placaatboek I 496, 549
05224 Köln Bolsward (Bodelswert de) Sanderus 8: Trai d 14031200 10: Iur can 12: AAK I 1121
05227 Köln Bolsward (Bolswerdie) Sibrandus 14871213 10: Iur 12: AAK II 228154 21: stud vml 1481 te Leuven
07684 Rostock Bolsward (Boltzwerdia de) Sibrandus 15171104 12: MUR II 70 20: 1518 bac art (MUR II 74)
08072 Löwen Bolsward (Bolswardia de) Sibrandus 8: Trai d 14810724 10: Decr 12: MULO II 437121 21: stud vml 1487 te Keulen
05229 Köln Bolsward (Bodelwert de) Simon 5: clericus Trai d 14111000 10: Iur 12: AAK I 1535
05228 Köln Bolsward (Bolswardia de) Sixtus (Sicko) 14770517 10: Iur 12: AAK II 22126 20: 1478 mei det, HD
06971 Rostock Bolsward (Bedelswardia de) Taco (Toke) 14281118 12: MUR I 32 21: = vml Taco, 1433, pastoor te Oosterend en deken van Franeker en 1453 persona te Oosterend 22: Sipma, OO I 85, II 1
06454 Köln Bolsward (Bolswadiensis) Thaddaeus 8: Frisius 15591206 10: Art 12: AAK IV 248
07240 Rostock Bolsward (Bolswardi) Theodoricus 8: Frisius 14780515 12: MUR I 208 21: = vml Theodoricus Theodorici, imm 1479 te Rostock
08068 Löwen Bolsward (Bolzwardie) Theodoricus 8: Trai d 14710803 12: MULO II 253116
11204 Köln Bolsward (Bolswerdiensis) Theodorus 8: Frisius 15821207 12: AAK IV 134142 21: = Theodoricus Herema stud 1577 te Keulen
08729 Löwen Bolsward (Bolswadiensis) Theophilus 8: Frisius 15620500 12: MULO IV 63542 21: = Theophilus (Godsvriend) Hoytema, gest ca 1610, begraven te Winsum? 22: RAF Grafschriften Baarderadeel
05233 Köln Bolsward (Bolsvardiensis) Wibrandus 8: Frisius 15510716 10: Leg 12: AAK II 1055101
05232 Köln Bolsward (Bolswerdia de) Wybodus 14920913 10: Iur 12: AAK II 32346 21: Een Wybodus is in 1510 eerste vicaris te Franeker 22: Vrije Fries 7 1856 76
02670 Wittenberg Bolsward? (Bosbardus) Hermannus 8: Frisius 15310000 12: AAW 140
04409 Leiden Bolswardius Cornelius 16180213 10: Ling 11: 13 12: AAL 134
09355 Löwen Bolta Theodorus, Gerlaci 15470521 12: MULO IV 34486 16: Margriet Sjoerdsdr van Heemstra 17: Gerlacus x Jantzen Heemstra 21: woonde te Morra; Gerlacus Bolta draagt in 1556 grond over aan Christoffel van Diest en is in 1580 administrateur van het kerkegoed te Morra 22: Teunissen, Walden 138-139; Stamboek I 43, 168, II 107; GAL Familiearch Battinck 21; Reitsma, Opkomsten 117
07170 Rostock Bolthe (Bolte) Bernardus 8: Frisius 14730325 12: MUR I 179
07138 Rostock Bolthe (Bolt) Gerardus 8: Frisius 14700526 12: MUR I 166 20: vml Oostfries; Gerardus Balte van Wijrden imm 1475 (MUR 191) 21: Gerardus Boltinck, geestelijke staat vermeld op de lijst van verstorvenen van de Kalendebroeders te Groningen 22: Driessen, Monumenta 612-614
07877 Rostock Bolthe (Bolte) Gerardus (Gerlardus) 8: Frisius 15480612 12: MUR II 115 21: = Gerlacus, broer van Suffridus Boltha?
09084 Löwen Bolthe Suffridus 7: Groningen 8: Frisius 15351116 12: MULO IV 13138 21: Sywerdus Boltha draagt in 1561 met zijn broer Gerlacus Lubbertus Lewe voor als vicaris van Eelde 22: AAU 42 (1916) 295
09749 Erfurt Bolthe (Hette) Suffridus 7: Groningen 15350000 12: MUER II 34446 20: nepos rectoris Joh. Algisheim
10744 Franeker Boltsma Gellius, Hayonis 7: Leeuwarden 16500125 10: Iur 12: AAF no 4923 14: Haio Boltsma 16: Hendrickje Ariaens, wed Butterwech (1664) Gertie Simons van Wommels (1673) 18: 1662 advocaat Hof 21: Dr iur 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 90
12334 Leiden Boltsma Gellius 7: Leeuwarden 16530825 10: Iur 12: AAL 430
00465 Franeker Bondaeus (Bonde) Gosuinus, Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 16230429 10: Theol 11: 1604 12: AAF no 2013 16: Aeltie Heeres 17: Johannes, stud 1653 math 18: 1627-1638 predikant te Birdaard 19: 1638 21: Sibrandus Johannis Bonde werd in 1632 landmeter 22: Romein 468; Col Kalma; Teeling, Landmeters
06703 Marburg/Lahn Boner (Bonar) Cornelius 8: Frisius 15880518 12: CSM III 62
01375 Franeker Boner Cornelius 15860414 10: Iur 12: AAF no 5
05508 Genève Boner Cornelius 8: Frisius occid 15920000 10: Iur 12: LDR 1250; II 253; De Vries I 139
00301 Franeker Boner Cornelius 7: Leeuwarden 16160826 10: Iur 12: AAF no 1615
10115 Franeker Boner (Booner) Eco (Aeacus) 15861107 10: Iur 12: AAF no 29 13: Hylck van Arentsma 14: Everardus Boner 15: 1578-1581 burgemeester van Leeuwarden : lid gedep staten 16: Claeske Douwes Nienhuis 17: Everdus 18: 1598, 1601-02, 1607-1608 schepen van Leeuwarden; 1602, 1609 burgemeester van Leeuwarden 1602, 1604-1605 lid Staten Generaal 1606, 1607 monstercommissaris 22: Stamboek I 369, II 257; Engels, Naamlijst St Gen 11; Spanninga, Geloof 172; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 44; RAF GEN 502; GAL Klapper magistraat; RAF Statenarchief Resoluties der Staten 1606, 1607
04397 Leiden Boner Everardus 7: Leeuwarden 16160526 10: Med 11: 1596 12: AAL 125 13: Claeske Nienhuis 14: Eco Boner 15: 1602 burgemeester van Leeuwarden 22: Stamboek I 369
01821 Franeker Boner Everardus, Alberti 5: suprem Curiae Senator nunc (raadsheer) 16011117 10: Iur 12: AAF no 677 13: Jaeicke Dircksdr 14: Albertus Everardi Boner 15: 1586-1587 lid Staten Generaal 18: 1622 landdagslid voor Smallingerland 21: Dr 22: P. Winsemius, Chronique van Vrieslant (Franeker, 1622) 911
06851 Marburg/Lahn Boner Everdus 8: Frisius occid 16070320 12: CSM IV 20
04301 Leiden Boner (Bonar) Everdus (Eewardus) 7: Leeuwarden 8: Frisius 16050905 10: Iur 11: 20 12: AAL 80
02344 Heidelberg Boner Everdus 8: Frisius 16081215 12: MUH II 242122 13: Jaycke Dirks 14: Albertus Boner 15: procureur generaal 16: Bernucke Assema (1611) 17: Albertus, sterft jong 18: 1610 nov advocaat Hof 1612-1616 schepen, 1616 oudste der schepenen van Leeuwarden, 1620 pensionaris van Leeuwarden, 1622 landdagslid 1623-1638 raadsheer Hof 19: 1638 april 22: Stamboek I 369; Engels, Hof van Friesland 43, Sickenga, 185; Spanninga, Geloof 172
05050 Basel Boner Everdus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16090714 12: MUB III 10526; Guggisberg, Studenten 252-253 a 82; Engels, Freundschaften 95 20: 1609 2/10 Dr iur utr; is vlm eind 1609 in Genève
10139 Franeker Boner alias Arckens Regnerus 15880329 10: Iur 12: AAF no 58 13: Hylck van Arentsma 14: Everdus Arckens 15: in 1583 volmacht voor Leeuwarden 18: convooimeester in de schans bij Reide 21: vader werd in 1567 uit Leeuwarden verbannen 22: Stamboek I 369; Vrije Fries 17 (1890) 42; Placaatboek IV 353
01697 Franeker Bonga (Severini) Horatius 6: Alumnus 15970717 10: Ling 12: AAF no 448 18: 1612 secretaris van Ameland 1627, 1639 notaris in Wonseradeel 21: vml zoon van Seerp Bonga, 1563 notaris 22: RAF Naamlijst notarissen
04242 Leiden Bonga Sibrandus 8: Frisius 15960910 10: Iur 11: 20 12: AAL 49 13: Dorothea Groefstra 14: Doytzen Sibrandus Bonga 15: 1578 heerschap te Kimswerd 16: Taeck Orcksdr van Doyem 17: geen 18: 1616 volmacht landsdag voor Westergo lid admiraliteit Friesland 19: 1632 nov 22: Stamboek I 5, II 211; Placaatboek V 220; Van der Meer, Boarnen 232
04118 Leiden Bonifacii Reinerus (Reimerus) 7: Dokkum 15770523 12: AAL 1
03785 Groningen Bonnaeus Johannes 8: Frisius orient 16481221 10: Phil 12: AAG 59
07369 Rostock Bonnekensen Bartoldus 7: Bolsward 14920510 12: MUR I 261
07370 Rostock Bonnekensen Henricus 7: Bolsward 14920510 12: MUR I 261
01094 Franeker Bonnema (Renici) Valerius 7: Leeuwarden 16440403 10: Phil 12: AAF no 4179 16: Hid Jansdr (1654) Jittie Folkerts 18: 1649 advocaat Hof 19: 1699 jan 20: 1649 2/10 Dr iur (PAF 30) 21: Dr; vermaakt 155 gulden aan de weeskinderen van Bolsward 22: Hallema, Vier Eeuwen 161-162; RAF Hof van Fr MMM f 11
00718 Franeker Bonnes Leo 5: Pastor emeritus in Aengwirden 16310607 12: AAF no 2745 16: Trijntje Asges 17: Bernardus Leuconis Sylvius, predikant 18: huisman en herbergier te Dokkum, later schoolmeester 1603 predikant te Koekange 1619-1628 predikant te Tjallebert 21: 1603 geexamineerd door classis Meppel, in 1604 te Mantgum geweigerd wegens zijn schulden en onkunde; 1628 emeritus 22: Romein 602-603; RAF Statenarch Gf 512 f 149v
03757 Groningen Bonnhuis Bonno, Sibelius 7: Leer 8: Frisius orient 16480412 10: Phil 11: 20 12: AAG 57 16: Geeske Potgieter (1659) 17: Sibelius 18: 1681 raadsheer, 1696 burgemeester van Emden 1655 arts te Emden 19: 1704 20: stud 1651 te Leiden 21: Dr med 22: Quellen und Forschungen 1987 103; J.C. Stracke, 5 Jahrhunderte Arzt und Heilkunde in Ostfriesland (Aurich, 1960) 84
11655 Rostock Bontema (Bontania) Petrus 7: Schelling 14740911 12: MUR I 18795
10866 Franeker Bonteman Christianus 8: Het Bildt 16111208 10: Lit bon, Phil 12: AAF 1329 21: zoon van Jan Pieters Bonteman, 1589-1590 substituutgrietman van Het Bildt? 22: Sannes, Naamlijst 211
02489 Heidelberg Bonteman (Bonte) Christianus 7: Leeuwarden 15640531 12: MUH II 34,35 13: Ludowy Jansdr Cuyck 14: Petrus Cornelii Bonteman 15: 1578 pachter te St Annaparochie 18: 1567-1572 secretaris van Leeuwarderadeel 21: broer van Johannes, in 1587 substituutgrietman van Het Bildt 22: Sannes, Grafschriften Het Bildt 22; RAF GEN 501; Van der Meer, Boarnen 270
00043 Franeker Bontius (Johannis) Suffridus 6: Alumnus 7: Harlingen 16040428 10: Phil, Theol 12: AAF no 807 20: 1624 23/3 Dr med (PAF 21) 21: kreeg in 1606 een pensie van 77 cg; genoemd in Weesboeken Harlingen T 6, 171; = Suffridus Johannis Bruynsma, 1636-1655 secretaris van Hennaarderadeel? Tzummarum? 22: Sannes, Naamlijst 247; Van der Meer, Boarnen 111
06750 Greifswald Boom Gisbertus 7: Groningen 8: Mon d 14810726 12: MUG 79
07285 Rostock Boom (Boem) Gisbertus 8: Frisius 14810621 12: MUR I 223
00335 Franeker Boorsma Poppius 8: Frisius 16180000 10: Theol 12: AAF no 1696 18: 1622-1639 predikant te Terkaple en Akmarijp 19: 1672 nov 21: in 1634 klachten over dronkenschap; in 1639 afgezet, in 1655 weer verkiesbaar verklaard; een Poppius Boorsma was in 1640 gebruiker van land te Terkaple en in 1646 notaris 22: Romein 626; RAF Hof van Fr MMM f 52v; RAF Naamlijst notarissen; Kalma, Toezicht 148
03814 Groningen Boots Henricus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16490827 10: Theol 12: AAG 60
01263 Franeker Boots Henricus 7: Leeuwarden 16480106 10: Phil 11: 1629 12: AAF no 4567 13: Tjetske Cunne 14: Pieter Boots 16: Hiltie Haytses Ekama (1655) 21: stud nog in 1655 22: GAL Klapper DTB
10941 Franeker Bootsma Abelus 16131108 10: Iur 12: AAF 1448
06885 Marburg/Lahn Bootsma a Abelus 8: Frisius 16140604 12: CSM IV 79 13: Tinthje Baerthesd van Idsarda 14: Hesselus van Bootsma 15: grietman van Idaarderadeel : 1601 ontvangergeneraal van Friesland 16: Hylck Feyckesd van Herbranda 17: Wypck x Theodoricus Hobbes Baerdt 18: 1617 volmacht landsdag voor Oostergo, in 1638 voor Idaarderadeel 1622-1631 kapitein 21: kerkvoogd te Rorodahuizum 22: Stamboek I 43, II 39; Placaatboek V 228, 446; RAF FG 908; Visser, Adel 435; RAF Index officieren
06900 Marburg/Lahn Bootsma (Bootzma a) Johannes 8: Frisius 16180413 12: CSM IV 114 13: Tinthje Baerthesdr van Idsarda 14: Hesselus van Bootsma 15: ontvangergeneraal van Friesland 16: Rints Ulbesdr van Aylva (1625) 17: Hesselus x Helena Doys uit Groningerland Ulbe 18: 1616-1636 ontvangergeneraal van Friesland 1624 schulte bij het krijgsgerecht 19: 1637 21: beschuldigd van verduistering van 's lands penningen 22: Stamboek I 43, II 39; RAF Statenarch M 11b f 384; RAF Statenarch Rekenkamer 56 b IX 19 b
06629 Marburg/Lahn Boppen Hayo 8: Frisius orient 15691220 12: CSM II 89
08772 Löwen Borch (Borrick) Arnoldus 8: Frisius 15470423 12: MULO IV 34231 21: Hesselus Arents Burch was in 1586 landdagslid 22: Placaatboek IV 650
11882 Köln Borch ter Henricus 8: Westerwolde 15170523 10: Art 12: AAK II 78483
06020 Köln Borch (Boick ter) Hubertus 6: pauper 7: Groningen 14920526 10: Art 12: AAK II 31477 20: 1493 19/11 det; 1497 31/3 inc
08125 Löwen Borch ? (Catelli) Jacobus 7: Groningen 14710000 12: MULO II 257242
09193 Löwen Borch (Borck) Johannes 7: Groningen 15540400 12: MULO IV 49021 18: priester te Warffum 21: = Johannes Nisingius ter Borck, vicaris van de A kerk, 1559 prebendaris te Eenrum of Johannes ten Borch, 1562 schulte te Vries en Peize? 22: Noordhuis, Johannieters 148; Rutgers, Inventaris Ewsum regest 552; Gron Volksalmanak 1970-1971 2324
07014 Rostock Borch (Bork) Johannes 7: Groningen 14470526 12: MUR I 81
03281 Groningen Borch ter Nicolaus 7: Groningen 16340816 10: Phil 12: AAG 30
07051 Rostock Borch, ter (Terborch) Rembertus 7: Appingedam (Dammeen) 14570521 12: MUR I 113 20: uit Terborg bij Leer?
06995 Rostock Borchardi Reynoldus 14380204 12: MUR I 58
07753 Rostock Borcherd Gerardus 7: Emden 15030617 12: MUR II 14
03104 Groningen Borchers Georgius 8: Frisius orient 16290305 12: AAG 21
00824 Franeker Borck (Borch ter) Nicolaus 7: Groningen 16361115 10: Ling lat 11: 1619 ca 12: AAF no 3301 14: Johannes van Borck 17: Wilhelmus x Habbina Elisabeth Alberda Johannes, drost 18: 1639-1642 redger; 1652, 1656- 1663 rentmeester kerkelijke goederen 1662-1672 herhaaldelijk gezworene; 1664, 1666-1670 ambtman van het Gorecht; 1672 lid gedep staten van Stad en Lande 1673-1675, 1678-1679 lid admiraliteit Harlingen, 1681 lid admiraliteit van Amsterdam; 1679-80, 1682 raadsheer; 1679 drost van de Oldambten 19: 1682 jul 21: eigenaar van borg Haykema te Zeerijp; heeft in 1672 vermogen van 50.000 gulden; bezit groot burgerrecht 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 54, 60; Formsma, Borgen 528; GAG Regeringsboek; Pathuis 804-805; RAG HJK 2,3
04928 Leiden Borgesius Joachimus 7: Groningen 16491029 10: Theol 11: 23 12: AAL 400
03522 Groningen Borgesius Joachimus 6: gratis propter parentem 16420223 10: Phil 11: 16 12: AAG 45 13: Geertruida Houbingh 14: Joachimus Borgesius 15: rector te Groningen : predikant 16: Barbara Roelofs van Rhee (1650) 18: 1653 Prof wiskunde en eloquentia te Groningen 19: 1666 dec. te Groningen 20: 1625 21: 1655 Dr Phil et lit 22: NNBW X 84
12251 Angers Borgesius Johannes 16450000 10: Med 12: NNBW X 83 20: Dr med
03284 Groningen Borgesius Johannes 6: gratis 7: Groningen 16340825 10: Phil, Philol 11: 1618 12: AAG 30 13: Geertruida Houbingh, d.v. Albert, rector te Appingedam 14: Joachim Borgesius afk uit Hamburg 15: rector Latijnse school van Groningen : predikant te Westerwijtwerd 16: Catharina Nijenborch 18: 1645-1652 arts te Groningen 1646-1652 prof wiskunde te Groningen 19: 1652 nov 20: stud zes jaar te Groningen, daarna te Utrecht, Leiden en Frankrijk 21: broer van Joachim; werd blind 22: NNBW IX 8485; Huisman, Stadsbelang 430
10922 Paris Borgesius Johannes 16450000 10: Med 12: NNBW X 83
07669 Genève Borinck Hermannus 7: Esens 15160918 12: MUR II 65
01089 Franeker Bornaeus Everardus (Bernardus), Heracliti 7: Oldeboorn of Leeuwarden 16440228 10: Phil 11: 1622 12: AAF no 4167 14: Heraclitus Bornaeus 15: 1622 landdagslid namens Utingeradeel 16: Taetske van Bockema 18: 1647-1649 predikant te Garijp 1649-1651 predikant te Oldeboorn/Nes 1651-1680 predikant te Bolsward 19: 1680 21: schreef De getrouwe Harder (1669) 22: Romein 136, 269, 644; NNBW IV 228; RAF Copieën elders 6219; P. Winsemius, Chronique van Vrieslant (Franeker, 1622) 912
00907 Franeker Bornaeus (Borneus) Everardus 7: Oldeboorn 8: Frisius 16390409 10: Ling 12: AAF no 3553
04853 Leiden Bornaeus (Prunaeus) Everardus (Eduardus) 6: Alumnus Statencollege 7: Bolsward 16450218 10: Theol 11: 21 12: AAL 356
12273* Franeker Bornaeus Tetardus, Heracliti 16380509 10: Ling 12: AAF 3451 15: landdagslid 18: predikant 21: broer van Everardus Bornaeus; werd in 1644 kandidaat, stond niet in Friesland 22: Kalma, Classisboek Franeker 309
00008 Franeker Bornberg (Janiculi) Jacobus 7: Beetsterzwaag 16030516 10: Ling, Theol 12: AAF no 761 18: 1608-1610 predikant te Dwingeloo 1610-1612 predikant te Saaksum 1616-1629 predikant te Noorddijk 19: 1629 aug 21: kreeg in 1606 een pensie van 77 cg; in 1610 afgezet wegens wangedrag 22: Romein 525, Van Veen, Aanvullingen 6768; Duinkerken I 58; Van der Meer, Boarnen 111
08596 Löwen Bornemans Wibrandus, Reineri 5: clericus 7: Leeuwarden 8: Trai d 15131127 12: MULO III 438218 18: 1543 pastoor te Blessum 1544 pastoor te Deinum (Wibrandus Regneri) 22: Skiednis Menameradiel 31; Pb Hs 1466
07745 Rostock Bornis (Bornen) Matthias 8: Frisius 15221203 12: MUR II 83 21: 1526, 1539 pastoor te Anjum (Matthias)? 22: RAF FG 935
07715 Rostock Bornis Severinus 8: Frisius 15200621 12: MUR II 77 21: Mr Johannes Bornis is in 1529 secretaris en notaris, Hugo Bornis wordt in 1559 vermeld als secretaris van Harlingen 22: Placaatboek III 452; RAF FG 374
12389 Orleans Bornstra Gerardus 15660726 12: RIDDORL II 520 18: 1604 advocaat Hof 21: koopt in 1574/1575 een huis van Pieter Beyma 22: RAF Rentmeestersrek 1574/1575 f 22; Van Sluis
11840 Douai Bornstra Wibrandus, Dominici 7: Leeuwarden 15620000 11: 1515 ca 12: Gron Volksalmanak 1910 173 16: Maria Loncq van Gouda 17: Egbertus 18: 1554-1562 rector te Gouda 1562 prof artium te Douai 1569 prof iur 19: 1579 te Douai 20: 1569 Dr iur; stud tussen 1534 en 1539 te Leuven; niet in matrikel 21: bezoekt gedurende 14 jaar de school te Groningen, was in de kost bij de hoofdmannen Johannes Hilbrandi, Albertus Coenders en Everardus de Mepsche; werd door Groningen gebeneficieerd; Egbertus Wibrandi Bornstra diende in 1584 als luitenant onder Fredericus van Vervou 22: Gron Volksalmanak 1910 173, 1952 7179; Vrije Fries 17 1890 84
06046 Köln Borogo Johannes 7: Groningen 8: Trai d 14210000 10: Art 12: AAK I 21927 20: 1421 nov adm ad bac, det, 1423 15/6 inc
05239 Köln Borsem Ludolphus 7: Emden 14801026 10: Art 12: AAK II 8813 21: = Lontko van Borssum, 1495 burgemeester van Appingedam? 22: Rutgers, Inventaris Ewsum regest 88
10766 Franeker Bos (Lamberti) Adrianus 7: Leeuwarden 16500422 10: Phil 12: AAF no 4948 14: Lambertus Ariens van den Bos 16: Dieucke Hayes Boltsma (1657) 17: Lambertus 18: 1658-1680 predikant te Koudum 19: 1680 22: RAF Statenarchief Gf 50 (1648); Col Kalma
00950 Franeker Bos van den Everardus 7: Leeuwarden 16400515 10: Iur 12: AAF no 3682 14: Adrianus Johannes van den Bos 15: schepen van Leeuwarden
01440 Franeker Bossart Cornelius, Jacobi 15890505 10: Phil 12: AAF no 84 14: Jacobus Bossart 21: Cornelius Bussardt kreeg in 1583 een stip 22: RAF Statenarch G41, 138
06574 Köln Bossart Lucas 7: Groningen 16180524 12: AAK IV 28169
06050 Köln Bost Johannes 7: Groningen 8: Trai d 14360000 10: Art 12: AAK I 38721 18: 1453 pastoor te Adorp of Zuidwolde 22: AKG regest 302
02916 Groningen Bothenius (Bote) Henricus 8: Frisius occid 16220503 10: Phil 12: AAG 11 14: Henricus Bote uit Aschendorf 16: Sierckje Broers 17: Regina x N. Ales 18: 1626-1629 predikant te Beetsterzwaag, Beets en Olterterp 1629-1639 predikant te Witmarsum 19: 1639 april 21: Theol Dr, verdedigt theses De anima rationali ejusque potentiis in 1524; broer van Casparus 22: Romein 320, 591
03799 Groningen Bothenius Henricus 16490415 10: Phil 12: AAG 59 13: Sibylle Adrianidr Riemersma 14: Casparus Bothenius 15: predikant te Sebaldeburen en Oldekerk 16: Ettien Aylckens (ca 1554) Adriana Trip uit Norrkoeping (1669) Christina van der Straten (1685) 17: Aylco Sibylle Casparus Regina Elisabeth 18: advocaat te Scheemda; 1668-1699 herhaaldelijk gezworene te Groningen 1680-1692 herh. raadsheer; 1700-1702 hoofdman lid Raad van State; 1682-1694 curator Gron universiteit 22: RAF FG 962; Ned Leeuw 1988 240; GAG Regeringsboek
02232 Heidelberg Botnia (Bothnia a) Doco 7: Franeker 8: Frisius 15890929 12: MUH II 144,103
01387 Franeker Botnia (Botnya) Doco 15860512 10: Phil 12: AAF no 18 13: Foockel van Walta 14: Julius van Botnia 16: Ymck van Dekema 17: Foockel x Julius van Eysinga Julius Dominicus x Luts van Meckema Sicco 18: 1615 grietman van Wymbritseradeel 19: 1621 22: Stamboek I 45, II 40
01609 Franeker Botnia Dominicus 6: Nobilis 15940518 12: AAF no 278
04144 Leiden Botnia a Dominicus 8: Frisius 15800903 10: Ling 11: 15 12: AAL 8 18: 1615 grietman van Wymbritseradeel 1619 dijkgraaf van Wymbritseradeel lid Staten van Friesland 20: 1565 21: stud 1597 te Genève en Basel; 1581 te Leiden; 1589 te Heidelberg 22: De Vries I 61, 153
05514 Genève Botnia (Botnya a) Dominicus 8: Frisius occid 15970509 12: LDR 1404; II 285; De Vries I 153, De Wal 276 19: 1626 okt
01488 Padua Botnia (Botnija a) Dominicus, Sixtus 7: Nieuwland 8: Frisius occid 15971125 10: Iur 11: 20 12: tp no 267 13: Thet Douma van Oenema 14: Sixtus (Syds) van Botnia 16: ongehuwd 19: 1613 22: Den Tex, Studenten 267; Stamboek I 45
01319 Padua Botnia (Bottnya) Dominicus, Julius 15870630 10: Iur 12: tp no 197a 13: Foockel van Walta 14: Julius van Botnia 15: olderman te Franeker 18: 1617 ontvanger generaal van Friesland 1615-1617 weesvoogd te Franeker 19: 1617 febr 21: ridder 22: Stamboek I 45, II 40; Hallema, Klaarkampster weeshuis 252; RAF Doodboek
11627 Basel Botnia (Botnya a) Dominicus 8: Frisius 15970000 12: MUB II 45327
01485 Padua Botnia a Duco, Julius 7: Franeker 15961101 10: Iur 11: 1569 12: tp no 256 13: Foockel van Walta of Jel Hottinga 14: Julius van Botnia 15: monstercommissaris 16: Ymck van Dekema, d.v. Frans en Gerland van Hemmema 18: 1610 monstercommissaris van het FriesNassause regiment 1615 grietman van Wymbritseradeel; 1619 dijkgraaf 1620 landdagslid 19: 1621 okt 20: 1569 22: Den Tex, Studenten 256; Sminia, Naamlijst 298-299; Andreae, Nalezing 95; RAF Statenarch 11b f 174
10709 Orleans Botnia a (Bottnia a) Fredericus 6: nobilis 8: Frisius 15291110 10: Iur 12: RIORL 157804 13: Foockel van Hottinga 14: Julius van Botnia 16: Maximilienne Absolons (1525), zuster van Josse (Orleans no 1046) 17: Anna x Jacob Dielbeek te Leuven Adolphus x Margaretha van Swillingen 18: 1537 aanbevolen voor functie door graaf van Buren 19: 1573 mei 21: 1532 koopt boeken uit het bezit van Georg van Musloe (Macrobius en Strabo, Valerius Gellius en Vocabulario juris, tesamen 20 sol. 22: De Ridder, Procurateurs 157; Stamboek I 45
08733 Löwen Botnia (Botnya a) Fredericus 6: nobilis 7: Franeker 8: Frisius 15510800 12: MULO IV 40964 13: Margaretha van Swillingen uit Twente 14: Adolphus van Botnia 21: woont in Brabant; Frederik Diesbeecke, burgemeester van Leuven werd zijn erfgenaam 22: Stamboek I 45, II 40
09286 Löwen Botnia (Bottnija) Hector 7: Leeuwarden 15640831 12: MULO IV 681283 13: Mary Hettesd van Dekema 14: Julius van Botnia 15: grietman van Baarderadeel 16: Luts Doeckesd van Walta 17: kinderloos 19: 1619 22: Stamboek I 45, II 40; RAF Doodboek
01493 Padua Botnia (Botnya) Jodocus (Justus), Julius 8: Frisius 16010608 10: Iur 12: tp no 295 13: Foockel van Walta 14: Julius van Botnia 19: jong gest 21: broer van Dominicus en Doco 22: NNBW VII 13; Stamboek I 45
01570 Franeker Botnia a Justus (Judocus) 15930514 10: Phil 12: AAF no 216
10676 Heidelberg Botnia (Bottinga) Sixtus 8: Frisius 15630514 10: Art 12: MUH II 3222
09087 Löwen Botnia (Botengha) Sixtus 6: nobilis 8: Frisius 15620221 11: 1548 12: MULO IV 62999 13: Bauck van Camstra 14: Sixtus van Botnia 16: Tet van Douma, d.v. Dominicus en Tietke Abbema (1571) 17: Bauck x Willem van Ubbena te Enum (Ommelanden) Tieth x Hesselus van Bootsma Dominicus Sixtus x Elisabeth van Alberda 18: 1578-1615 grietman van Wymbritseradeel; tevens dijkgraaf volmacht landsdag; 1603 lid gedep staten (onder protest) 1607 lid Staten Generaal; 1611 lid Raad van State 19: 1615 maart 21: tekent rekest tot toetreding van de Unie van Utrecht 22: De Wal 45; Sminia, Naamlijst 297-298; Andreae, Nalezing 94; Stamboek I 45; Engels, Naamlijst SG 11; Placaatboek III 1186; RAF Statenarchief, Resoluties der Staten 1611
11626 Basel Botnia (Botenga) Sixtus 8: Frisius 15630000 12: MUB II 15056
09934 Orleans Botnia de Sixtus 6: nobilis 8: Frisius 15320400 12: RIORL II 234926 13: Frouck Jarichsdr van Hottinga 14: Tjalling van Botnia 15: 1513-1517 grietman van Hennaarderadeel, geadeld in 1515 16: Bauck Heringa*, wed van Tjebbe Martena 17: Sixtus x Teth van Oenema Jel x Suffridus van Beyma His x Serapius van Galama 18: 1539 gedeputeerde 19: 1548 jan, begraven te Hommerts 21: * Camstra volgens grafschrift 22: De Ridder, Procurateurs 234; Stamboek I 4445; RAF Grafschriften Wymbritseradeel; Placaatboek II 753
06826 Marburg/Lahn Botnia(Botnea a) Sixtus 7: Sneek 8: Frisius occid 16020929 11: 1583 12: CSM III 148 13: Teth van Oenema 14: Sixtus van Botnia 16: Elisabeth Reynertsd van Alberda 17: kinderloos 18: 1630-1633 redger 1631 curator Gron universiteit 19: 1638 nov 21: woont te Feerwerd 22: Stamboek I 45; Feith, Ommelander borgen 101-102; GAG Regeringsboek; RAG HJK 2
03733 Groningen Botrici Dodo 8: Frisius orient 16470914 11: 18 12: AAG 56
03669 Groningen Bottichius Henricus 8: Omlandus 16460501 12: AAG 53
07613 Rostock Bottonis Dominicus 7: Bolsward 15120922 12: MUR II 50 13: NN 14: Botto Hoytema 16: Doedt Goffes van Sjaerdema Wilcsk Idzardsdr van Douma 17: Hoyto Uninga van Hoytema 18: 1521-1544 grietman van Haskerland 22: Sminia, Naamlijst 352-353; Stamboek I 216
09110 Löwen Bottonis Theodorus 7: Wommels 8: Frisius 15510500 12: MULO IV 43073 21: Gerben Bottes te Wommels geeft in 1511 50 pm aan; heer Jethie Bottez rond 1560 genoemd 22: Tjessinga, Aanbreng III 12; RAF Hof van Fr W
00221 Franeker Boucema Wigerus (Wickerus) 7: Buitenpost 16110421 10: Iur 12: AAF no 1274
00834 Franeker Bouma Hayo 7: Sneek 16370407 10: Phil 12: AAF no 3323 13: Jisck Jochemsdr 14: Luitien Bouma 16: Magdalena Martinusdr Criecx 17: Ludolphus, apotheker te Sneek Anna Petronella Josina 18: 1643 advocaat Hof 19: 1682 a 20: 1643 3/8 Dr iur (PAF 27) 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 10; Jaarboek Geneal 31 1977 76
01225 Franeker Bouma Jacobus 7: Leeuwarden 16470201 10: Phil 12: AAF no 4556 13: Aecht Jacobs 14: Syds Nannis 16: Aeltie Clases Kingma (1655) Aefke Pieters Oenema 17: Sixtus, predikant 18: conrector te Franeker 1658-1670 rector te Franeker 1670-1699 predikant te Oosterwolde 19: 1699 21: geboren te St Annaparochie; werd in 1659 burger van Franeker 22: Romein 672; It Beaken 1949 213; Col Kalma; GA Franeker 27 Burgerboek
03664 Groningen Bouman (Ippius) Reinerus 8: Frisius orient 16460320 10: Theol 12: AAG 52 16: Anneke Christoffeldr Middendorp, wed ds Grunder (1664) Rebecca Uchtemans (1649) 18: 1653-1669 predikant te Bourtange 1669-1674 predikant te Bettelehr (Oostfr) 1674-1690 predikant te Weenermoor 19: 1690 22: Duinkerken I 213; Ned Leeuw 1987 292
04217 Leiden Bouricius (Bouritius) Gisbertus 15940602 10: Iur 12: AAL 40
01532 Franeker Bouricius (Bauritius) Gisbertus 7: Leeuwarden 15920512 10: Iur 11: 1575 ca 12: AAF no 156 13: Jetske Gijsberti 14: Jacobus Bouricius 15: 1577-1608 advocaat Hof : pensionaris van Leeuwarden 16: Ene Tjaertsd van Tiara 17: Johannes x Johanna Hendriksd Hemsinga uit Groningerland Jetscke x Andreas Huyberts Cathuis 18: 1598 advocaat Hof 1610-1618 pensionaris van Dokkum 19: 1618 te Leeuwarden 21: Iur dr te Franeker 22: Stamboek I 328; NNBW III 157; Obreen, Dokkum
10925 Dole Bouricius Hector 16100000 12: NNBW III 157
10923 Paris Bouricius Hector 16100000 12: NNBW III 157
10924 Douai Bouricius Hector 16100000 12: NNBW III 157
12189 Orleans Bouricius Hector 16120000 10: Iur 12: Engels, Freundschaften 85; NNBW III 157 20: Dr iur
02035 Franeker Bouricius Hector 7: Leeuwarden 16080504 10: Phil, Lit, Iur 11: 1593 12: AAF no 1051 13: Bauck Jansd Buygers, wed van Hector van Aytta 14: Jacobus Bouricius 15: advocaat Hof 16: Hauckje Gelliusd Hillama 17: Eelckje x Epius Cent Ypckes van Glinstra Gellius, 1651 kapitein Lutscke x Eelco Cent Ypckes van Glinstra Johannes Jacobus x Sytscke Johannesd Crack 18: 1612 advocaat Hof 1620 prof iur 1624-1626 griffier Hof; 1626-1636 raadsheer Hof; 1628, 1632 lid Staten Generaal 19: 1636 jan 20: sch Leovardiensis 21: Dr, studeert bij Lycklama en Faber; 1626 onderhandelt met StatenGeneraal over quota van Friesland; onderzoekt in 1635 met anderen de zaak van ontvangergeneraal Bootsma, die een nadelig saldo van 600.000 gulden had. Schreef Oratio anniversari (1615); Oratio de origine...iurisprudentiae romanae(1620); Dissertationes academicae (1622) 22: Stamboek I 328; NNBW III 157-159; Sickenga 188-190; Engels, Naamlijst St Gen 11; RAF Hof van Fr SSS
10689 Löwen Bouricius Hector 16100000 12: NNBW III 158
10917 Bologna Bouricius Jacobus 15670000 12: NNBW III159-160
04810 Leiden Bouricius (Bauricius) Jacobus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16411014 10: Iur 11: 1619 12: AAL 327 13: Hauckje Gelliusd van Hillama 14: Hector van Bouricius 15: prof iur 16: Syds Johannesd Crack 17: Johannes x Catharina de Blocq van Scheltinga Hector Anscke x Johannes Lodewijck Doys Gellius x Cecilia Charlotte Louisd Paen 18: 1642-1644 lid Generaliteitsrekenkamer; 1657-1673 grietman van Aengwirden; 1658-1672 landdagslid voor Aengwirden 1651 extra ord lid Staten Generaal; 1659-1661 lid gedep staten (Z) 1653 aangesteld als lid van de Chambre Mipartie (college om te spreken over geschillen tussen Spanje en de Nederlanden omtrent de vrede van Munster) 19: 1672 21: Dr iur 22: Stamboek I 328; Sminia, Naamlijst 339; Engels, Naamlijst gedep st II 5; Visser, Adel 439; Engels, Naamlijst GS; Register resolutien 118; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1642-1644
08960 Löwen Bouricius (Bauritius) Jacobus 7: Dokkum 8: Frisius 15670111 10: Iur 11: 1544 12: MULO IV 73137 13: Auck Onga 14: Johannes Bourix 16: Jets Gijsberti Bauck Jansd Buygers 17: Gisbertus Hector Jantje x Hette Gabbes van Meynsma 18: advocaat Grote Raad Mechelen 1572-1602 advocaat Hof; 1590 pensionaris van Dokkum 1602-1609, 1612-1613, 1616-1617 gezworene, 1610-1611 schepen van Leeuwarden; pensionaris van Leeuwarden 19: 1622 dec 21: Dr, theoloog en historicus; schreef Advocatus Frisii sive de officio advocati (1606), Catives sive enchiridion Defensio (1610), Liber singularis sive panegyricus ad pandectas iuris civilis (1613) 22: Stamboek I 328; NNBW III 159-160; Spanninga, Geloof 172; RAF Hof van Fr MMM f 3; Obreen, Dokkum
10919 Dole Bouricius Jacobus 15670000 12: NNBW III 160
00990 Franeker Bouricius (Bouritius) Johannes 7: Leeuwarden 16410513 10: Iur 11: 1623 12: AAF no 3809 13: Hauckje van Hillama 14: Hector van Bouricius 15: raadsheer Hof 18: 1646 advocaat te Leeuwarden 1652-1653 lid generaliteitsrekenkamer, syndicus van Ameland 1656-1671 raadsheer Hof 19: 1671 jan 21: Dr; schreef dichtwerken en juridische werken o.a. De officio judicis et usu fori in suprema frisiorum curia, over het werk van de raadsheer 22: Sickenga 213-215; RAF Hof van Fr MMM f 10v; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantien 1652-53
04852 Leiden Bouricius Johannes 7: Leeuwarden 16451107 10: Iur Lit 11: 1623 12: AAL 355 13: Hauckje Gelliusd Hillama 14: Hector Bouricius 15: 1626 raadsheer Hof 16: ongehuwd 18: advocaat Hof lid generaliteitsrekenkamer 1656-1671 raadsheer Hof 19: 1671 sept 20: 1646 19/6 Dr iur (Sickenga, Hof 213) 21: rechtsgeleerde en literator; schreef Opera Juridica(1701); paraphrasis poetica; satyricon in corruptos huius saeculi(1654) 22: Stamboek I 328; NNBW III 160-161; Sickenga 213-215
04608 Leiden Bouricius (Bauritius) Johannes 7: Leeuwarden 16280930 10: Iur 11: 1608 12: AAL 213 13: Ene Tjaartsd van Tiara 14: Gisbertus van Bouricius 16: Johanna Henricusdr Hemsinck (1632) 17: Amarentia, ongehuwd 22: Stamboek I 328
07944 Rostock Bousema Regnerus 7: Appingedam (Dam) 8: Frisius orient 15640707 12: MUR II 153 21: zoon van Rommert Bousema, 1557 pastoor te Uitwierde bij Appingedam? 22: Alting, Diarium 240
09140 Löwen Bouven, van (Bouba) Wilhelmus 6: nobilis 8: Frisius 15490817 12: MULO IV 391203 21: Willem van Bouven stuurt in 1553 een brief aan Johan van Ewsum 22: RAG Index brieven Ewsums
07749 Rostock Bouweman Iohannes 7: Esens 15030513 12: MUR II 14
03589 Groningen Boveni Johannes 8: Frisius [orient] 16440323 10: Phil 12: AAG 49
02890 Groningen Bovenius Gualtherus 8: Frisius orient 16160417 10: Phil 12: AAG 4
05262 Köln Bovenkerke Henricus 7: Appingedam 14340000 10: Art 12: AAK I 36611
05468 Genève Bovingius Hermannus 7: Groningen 8: Frisius 15691012 12: LDR 505 21: huius ecclesiae confessionem, quia intelligo veritati coelesti in scripturis manifestae esse consentanema plena fide probo, verklaarde hij bij zijn inschrijving te Genève 22: De Vries I 83
02434 Heidelberg Bovingius (Boningius) Hermannus 7: Groningen 15661210 12: MUH II 41,114
10520 Orleans Boymer (Boymaer) Arnoldus 7: Arnhem 15800000 12: KUOR 39
04147 Leiden Boymer (Boyman) Arnoldus 8: Frisius 15801006 10: Iur 12: AAL 8 13: Elisabeth van Haersolte 14: Petrus van Boymer 15: rentmeester van Salland 16: Catharina van Splinter 17: Frans Wilhelm Petronella 18: Rijkshofraad, cammerer en generaalcommissaris bij de keizer 1585-1595 substituut procureur generaal van Friesland 19: 1647 21: Arnoldus Boymer was 1608-1618 secretaris van Oostdongeradeel 22: Ned Leeuw 1936 129; RAF Hof van Fr SSS; Sannes, Naamlijst 217
11571 Löwen Boymer Egbertus 7: Hagensis (Den Haag) 15510700 12: MULO IV 433179
01961 Franeker Boymer Engelbertus 8: Frisius 16051000 10: Iur 12: AAF no 905 16: Rixt Sickesdr 19: 1620 ca 22: RAF Grafschriften Idaarderadeel
09277 Löwen Boymer (Boyemer a) Fredericus 7: Leeuwarden 15500900 12: MULO IV 42118 16: Gertrud Backelier 17: Magdalena Alcmaria x Pieter Sasbout (1609) 18: 1577-1583 raadsheer van graaf Willem van den Bergh lid Geheime Raad? 1557 volmacht voor Workum, Hindeloopen en Doniawerstal 19: 1601 dec a 22: Ned Leeuw 1936 130; Zwart, Cleuting 102
05236 Köln Boymer (Boemer) Nanno (Menno) 7: Groningen 15341112 10: Art 12: AAK II 92937 20: 1534 16/11 adm ad bac, 1536 2/2 lic
11939 Köln Boymer Petrus 7: Leeuwarden 15590630 10: Art 12: AAK IV 494
11393 Orleans Boymer (Boeymer) Petrus 8: Frisius occid 15650810 10: Iur 12: RIDDORL II 492; Bijdragen ... Groningen 37 16: Machtelt van Naerden (1579 a) Elisabeth van Haersolte (1582) 17: Arnoldus 18: olderman van Franeker, 1568 grietman van Franekeradeel 1593 kapitein in Spaanse dienst 1588 rentmeester van Salland; 1590 drost te IJsselmuiden 19: 1606 april als hopman in Spaanse dienst bij Osnabrueck 20: tekent het AA van Eiso Jarges 21: Dr; koningsgezind, in 1580 verbannen 22: Sminia, Naamlijst 192, Andreae, Nalezing 7071; Ned Leeuw 1936 129; Bijdragen...Groningen IX 37; It Beaken 1969 181
12108 Tübingen Boymer Petrus 15650000 12: Stamboek I 68 20: studeert hier samen met Eiso Jarges
03966 Helmstadt Boyngius Onno 7: Wittmund 8: Frisius [orient] 15931002 12: AAHt 107217
11381 Strassburg Bra a Henricus 7: Dokkum 15760000 12: Petrus, De scriptoribus 282; Vrije Fries 7 1856 288 20: tekent AA van Pricker april 1576
11380 Wien Bra a Henricus 7: Dokkum 15770000 12: Petrus, De scriptoribus 282
11382 Paris Bra a Henricus 7: Dokkum 15780000 12: Petrus, De scriptoribus 282
11383 Rom Bra a Henricus 7: Dokkum 15780000 12: Petrus, De scriptoribus 282
04974 Basel Bra (Pra de) Henricus 7: Dokkum 15760000 10: Med 12: MUB II 23878 13: Anna van Besten uit Bentheim 14: Lubbertus van Bra 15: arts te Dokkum, afk uit Oostfriesland 18: arts te Leeuwarden;1583-1595 arts te Kampen; 1595-1612 arts te Zutphen 1613-1616 arts te Kampen, daarna te Leeuwarden 19: 1622 Kampen 20: 1580 20/12 Dr med 21: bezoekt school van Dokkum, Norden; schreef Medicamentorum simplicium (1591) en De curandis venenis (1602); ondertekent in 1579 namens de inwoners van Dokkum de aggreatie van de Unie van Utrecht 22: Petrus, De scriptoribus 281-284; NNBW VI 180-181; De Vries I 67, 100; Placaatboek IV 60
11384 Ferrara Bra a Henricus 7: Dokkum 15770000 12: Petrus, De scriptoribus 282
02457 Heidelberg Bra (Braw) Henricus 8: Frisius groningensis 15800628 12: MUH II 91,70
11385 Florenz Bra a Henricus 7: Dokkum 15770000 12: Petrus, De scriptoribus 282
11386 Siena Bra a Henricus 7: Dokkum 15770000 12: Petrus, De scriptoribus 282
11387 Bologna Bra a Henricus 7: Dokkum 15770000 12: Petrus, De scriptoribus 282
11388 Köln Bra a Henricus 7: Dokkum 15750000 12: Petrus, De scriptoribus 282
05480 Genève Bra a Henricus 8: Frisius 15800700 10: Med dr 12: LDR 629; II 315 21: was in 1580 nog katholiek 22: NNBW VI 180-181; De Vries I 52, 100-101
11480 Löwen Bra de Johannes, Henrici 7: Emden 8: Mon d 15060516 12: MULO III 31447 21: klein burgerrecht Groningen in 1544/45
07902 Rostock Braemsche (Bramius) Johannes 8: Frisius [orient] 15520924 12: MUR II 123
10025 Frankfurt Braemsche (Bramius) Johannes 7: Emden 8: Frisius 15530000 12: MUFO I 128
02266 Heidelberg Braemsche (Bramius) Johannes 8: Frisius [orient] 15670609 12: MUH II, 43,48
06621 Marburg/Lahn Braemsche (Bromsche) Johannes 8: Frisius orient 15691004 12: CSM II 89
01313 Padua Braemsche (Bramsche) Johannes 8: Frisius orient 15740528 10: Iur 12: tp no 156 14: Johannes Braemsche 15: burgemeester van Emden 16: Bele Entens 17: Johannes x Anna Schatter (1628) 19: 1613 p 20: Zoon v. Johannes, burgemeester v. Emden 1550-1560. Imm 1552 te Wittenberg, 1553 te Frankfort/O, 96 1567 te Heidel berg (? Joh Bramius), 1569 te Marburg, 107 1573 te Heidelberg, 1580 te Bazel (no 104). 21: Dr; wijkt in 1587 uit naar de Ommelanden wegens de twisten in Oostfriesland en bouwt Breedenborg te Warffum; opgenomen in de Ommelander adel als jonker en hoofdeling te Warffum en Breede 22: Den Tex, Studenten 156; Formsma, Borgen 453; Gron Volksalmanak 1928 219
05014 Basel Braemsche (Bramius) Johannes 8: Frisius orient 15800000 12: MUB II 276104
02756 Wittenberg Braemsche (Bramius) Johannes 6: Consulis filius 7: Emden 15511119 12: AAW 272
02298 Heidelberg Braemsche (Bramsche) Johannes 8: Frisius [orient] 15730710 12: MUH 67106
02783 Wittenberg Braemsche (Braem) Wernerus 8: Frisius orient 15550517 12: AAW 307
07927 Rostock Braemsche (Bramius) Wernerus 7: Emden 15601224 12: MUR II 141
02856 Groningen Brake ter Gosuinus 7: Groningen 16150411 10: Iur 12: AAG 2 13: Lutgert Helmich 14: Hero ter Brake 15: raadsheer 16: Geertruid Dubbelbier 18: 1625 koopman, lid van het koopman en kremersgilde 21: wrs katholiek; in 1636 zwaar in de schulden 22: Gron Volksalmanak 1957 106-109
08938 Löwen Brake, ter Hermannus 7: Groningen 8: Frisius 15400413 12: MULO IV 20727 21: in 1592 vertoont (een andere?) Herman ter Brake een sauvegarde om in het Oldambt te mogen wonen 22: Alting, Diarium 856; Ned Leeuw 1988 16
03864 Groningen Brake (Braeck ter) Johannes 7: Groningen 16500911 10: Theol 11: 15 12: AAG 62
02796 Wittenberg Brand Johannes 7: Oldenburg 8: Frisius 15580713 12: AAW 348
11358 Rostock Brande Hayo 7: Leeuwarden 15110704 12: MUR II 46 21: Hayo Brandaz erfgenamen worden in 1543 genoemd als bezitters van land te Twijzel; Hayo Branda steedt genoemd in 1543 (Bolsward) 22: Beneficiaalb 222, 277
00699 Franeker Brandenburgh (Brandenburg) Gerlacus 8: Frisius 16301005 10: Iur 12: AAF no 2681 18: 1634 tot priester gewijd, stud dan te Leuven 22: Folk en Tsjerke II 214
00293 Franeker Brandenburgh (Brandenburch) Joachimus, Regneri 8: Frisius 16160712 10: Phil 12: AAF no 1606 13: Aechtien Simonsdr 14: Reinerus Egberti Brandenburg uit Heerenveen 16: Sythie Franses 19: 1636 a 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 68; RAF Hof van Fr HHH 1 f 116
09456 Löwen Brandenburgh Johannes 6: pauper 8: Frisius 16340124 12: MULO V 279224
00292 Franeker Brandenburgh ? (Regneri) Simon 7: Bolsward 8: Frisius 16160701 10: Phil 12: AAF no 1605 21: studeert nog in 1622; kreeg in 1625 zijn laatste pensie 22: RAF Copieën elders 4108; RAF Statenarchief Gf 50 14 (1625)
02790 Wittenberg Brandes Simon 8: Frisius [Butjadingen] 15560710 12: AAW 320
01169 Franeker Brandsma (Bransma) Suffridus 7: Sneek 16460307 10: Phil, Iur 11: 1627 12: AAF no 4425 18: 1650 advocaat Hof 21: Dr; Hemke Jettis Brandsma is in 1651 oudburgemeester en ouderling te Sneek 22: RAF Hof van Fr 11v; Kalma Toezicht II 507
04902 Leiden Brandsma (Prandtsma) Suffridus 8: Frisius 16471218 10: Iur 11: 20 12: AAL 383
03937 Helmstadt Brandt Henricus 7: (Ernburg) 8: Frisius [orient] 15890527 12: AAHt 7492
10002 Wittenberg Brandt Isoldus 8: Frisius [orient] 15980500 12: MUW II 449
03986 Helmstadt Brandt Isoldus 8: Frisius [orient] 15970420 12: AAHt 130128
08006 Rostock Brandt Isoldus 8: Frisius [orient] 16010700 12: MUR II 270
07580 Rostock Brandt Reinerus 7: Sneek 15010822 12: MUR II 9 21: = Reinerus van Sneek, stud 1505 iur te Keulen
08015 Leipzig Brandt Urbanus 7: Groningen 15130000 12: MULP I 524
03873 Groningen Brandts Johannes 7: Groningen 16501219 10: Phil 11: 17 12: AAG 63 16: Lamme Cornelius (1668) 22: GAG klapper DTB
04110 Köln Brant Hermannus 7: Noordhorn 8: Trai d 14090000 10: Art 12: AAK 1 13612 21: Hermannus Brant, bac art, clericus Trai d was in 1408 beneficiant te Zutphen en Elst; een andere? Hermannus Brant 8 okt 1427 admissus ad regentiam te Leuven 22: Repertorium Germanicum II 1368; AKG regest 773; Reusens, Analectes I 390
11690 Rostock Brantgum (Brantgem) Gerardus 15180712 12: MUR II 72
01234 Franeker Brantius Jacobus, Johannes 7: Sneek 16470423 10: Phil 12: AAF no 4574
03415 Groningen Brantlagh Abrahamus, Hermanni 7: Groningen 16380903 12: AAG 38 18: 1643 schoolmeester te Grijpskerk 20: afk uit Brandlag in Bentheim? 22: RAG klapper resol GS
12050 Löwen Brantzum Jodocus 15740000 12: RAF FG 1027 16: Tetgen Ysbrantsdr 18: 1583-1593 secretaris van Menaldumadeel 1601, 1621 advocaat Hof 21: Dr 22: Sannes, Naamlijst 239; Placaatboek IV 1104; P. Winsemius, Chronique van Vrieslant (Franeker, 1622) 908
06888 Marburg/Lahn Bras Gerardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16140627 12: CSM IV 79 18: 1618 advocaat Hof 21: vml zoon van Mr Regnerus Bras, advocaat x Maycke Gerrits Jelgerhuis 22: RAF Hof van Fr MMM f 7v; HHH 1 f 18
04030 Helmstadt Bras Gerardus 8: Frisius occid 16131017 12: AAHt 23281
00961 Franeker Bras (Brans) Gerardus 7: Groningen 16400830 10: Iur 12: AAF no 3742
08016 Leipzig Bras Petrus 7: Groningen 14690000 12: MULP I 274
02079 Franeker Bras Wibrandus 7: Leeuwarden 16090904 10: Iur 12: AAF no 1148 18: 1613 advocaat Hof 21: Dr; vml zoon van Regnerus Bras x Maycke Wibes. d.v. burgemeester van Leeuwarden 22: RAF Hof van Fr MMM f 7
04978 Basel Brassius Egbertus 8: Frisius orient 15620000 12: MUB II 13819 20: zoon v Herman Brassius, pastor te Emden stud 1565 in Heidelberg; 1567. Pastor van Twixlum, gest. 1574
02203 Heidelberg Brassius Egbertus 7: Emden 8: Frisius 15651015 12: MUH II 38,105
12390 Orleans Brau (Brauwe) Georgius 7: Groningen 8: Frisius 15660530 12: RIDDORL II 514
02446 Heidelberg Brau Georgius 7: Groningen 15690527 12: MUH II 51,57
03266 Groningen Brawertz Lucas 7: Norden 8: Frisius 16340123 10: Theol 12: AAG 29
12098 Löwen Brecker Theodorus, Pauli 7: Leeuwarden 15740000 12: Vigliana 115 13: Baukje Popkedr Montzima, wed Jelgerus Feytsma 14: Paulus Hendriks Brecker 15: 1572-1578 grietman van Westdongeradeel : dijkgraaf van Oost en Westdongeradeel 20: Mr art in 1574 22: Sminia, Naamlijst 67
03308 Groningen Brederode a Johannes 7: Dokkum 8: Frisius 16350215 10: Phil 12: AAG 31 21: Reynoldus van Brederode uit Haarlem was in 1613 conrector van de Latijnse school te Kollum; 1619 ludimagister te Dokkum 22: Andreae, Kollumerland II 104, III 126; Sannes, Schoolmeesters Dokkum
03839 Groningen Bregenbeeck Henricus 8: Westerwolde 16500314 10: Phil 11: 19 12: AAG 61
11517 Groningen Brekeveldt Adamus 16250425 12: AAG 15 16: Margaretha Jansens (1633) 21: H. Brekevelt was in 1606, 1617 notaris te Groningen 22: RAG klapper DTB; Van Boven, Notarissen 52
01576 Franeker Breneysen Joannes, Ludovicus 15920518 10: Iur 12: AAF no 222
03437 Groningen Breneysen Joannes, Philippus 7: Esens 8: Frisius orient 16390628 12: AAG 40
06577 Köln Breteler ten Philippus, Hermanni 16250509 12: AAK IV 333323
03906 Helmstadt Brethawer Johannes 7: Wittmund 8: Frisius [orient] 15830505 12: AAHt 4119
03856 Groningen Breucker Henricus 8: Oldambt 16500827 10: Phil 11: 19 12: AAG 62
07105 Rostock Brimsel Henricus 7: Groningen 14671025 12: MUR I 153
02184 Giessen Brinckman Bernhardus 7: Jever 8: Frisius 16491105 10: Theol stud 12: E. Klewitz, K. Ebel, hrsg. Die Matrikel der Universitaet Giessen 1608-1707 (Giessen, 1898) 8
04953 Jena Brinckman (Bringmann) Bernhardus 7: Jever 8: Frisius 16460000 12: MUJ 34 1646 52
05889 Köln Bring Gerardus 5: clericus 7: Groningen 8: Trai d 14210000 10: Art 12: AAK I 22169 20: = Gerardus Gerardi; 1424 23/4 det, 1427 7/4 lic 3/7 inc
04583 Leiden Britmannus Henricus 7: Emderveldensis 16271007 10: Theol 11: 23 12: AAL 204
05242 Köln Brochmarn Henricus 7: Emden 15410406 10: Art 12: AAK II 96928
05426 Köln Brochmarn Johannes 7: Emden 15410406 10: Art 12: AAK II 96928
07484 Rostock Broderi Iohannes 7: Norden 8: Frisius 16200900 12: MUR III 40
11440 Löwen Broderi (Workum, Wouderkem) Reynerus 14660607 10: Decr 12: MULO II 17064
08239 Löwen Broderi Reynerus 7: Workum 8: Trai d 14610606 10: Decr 12: MULO II 8547
08420 Löwen Broeck (Broekeus) Johannes 7: Groningen 8: Trai d 15190627 12: MULO III 599141 17: Wilhelmus, pater te Siegerswoude, rector van Thabor 21: zoon week in 1580 uit, kreeg in 1594 een pensioen van 90 daalders van de Staten van Friesland 22: It Beaken 1969 171
11084 Helmstadt Broeders Johannes 7: Jever 16100329 12: AAHt 20879
04579 Leiden Broeils (Breulius, Brenlius) Johannes 7: Dokkum 16270823 10: Med 11: 22 12: AAL 203
03110 Groningen Broeils (Broyls) Johannes 16290507 12: AAG 21 20: uit Dokkum, stud 1627 med te Leiden, 1628 med te Franeker
00622 Franeker Broeils (Breuls) Johannes 7: Dokkum 8: Frisius 16280508 10: Med 12: AAF no 2462 16: Trijntie Gabbes (1631) 22: RAF klapper DTB Dokkum
04377 Leiden Broeils (Bruels) Lubbertus 7: Groningen 16140522 10: Iur 11: 1594 12: AAL 116 13: Trijnie Lubbertsd Birza 14: Sjabbe Broeils 15: raadsheer van Groningen 16: Frouwe Heerens (1623) 22: Gruoninga 18 (1973) 21; Pathuis 429
04346 Leiden Broeils Sebastianus 7: Groningen 16100828 10: Iur 11: 22 12: AAL 99
00098 Franeker Broeils (Broils) Sebastianus 7: Groningen 16060512 10: Phil 11: 1588 12: AAF no 914 13: Trijntien Lubbertsd Birza 14: Sjabbe Broeils 15: 1596 raadsheer van Groningen : 1611-1615 lid generaliteitsrekenkamer 16: Anscke van Boymer uit Dokkum (1619) 17: Stephanus x Aeltien Fockens (1655) Lubbertus, meier x Eelckjen Haciodr Matthiae 19: 1657 21: Dr 22: Gruoninga 18 (1973) 21; Ned Leeuw 1985 351, 1988 246
02076 Franeker Broeils (Broils) Theodoricus 7: Groningen 16090808 10: Iur 12: AAF no 1143 13: Hille Laxterman (Laxeman) 14: Jacobus Broeils 15: hoofdeling van het kramersgilde : gildrechtsheer te Groningen 16: Feytien Swartwolt uit Peize (1616) 22: Gruoninga 18 (1973) 21; GAG Regeringsboek
03288 Groningen Broeils? (Ottens) Johannes 7: Groningen 16340915 10: Phil 12: AAG 31 13: Grietje Ottens 14: Sebastianus Broeils 16: Niesje Monningh (1637) 18: 1644 advocaat te Groningen 21: Johannes Ottens 22: Gruoninga 18 (1973) 21; GAG Resoluties B & R 132 1644
08390 Löwen Broeils? (Reyneri) Reinerus 7: Groningen 8: Trai d 15121109 12: MULO III 45390 18: 1533 prebendehouder te Eenrum 1534 deken 1538 (institutie), 1549 pastoor A kerk te Groningen 19: gest voor 1555 21: Mr; wordt nog in 1552 vermeld 22: Staatsarchiv Oldenburg Bestand 90 1549 III 14 (met dank aan Dr F.J. Bakker, Groningen); RF 1533.11; Gruoninga 18 (1973) 53; AAU 42 (1916) 303
02841 Groningen Broersema Jacobus 8: Frisius Omlandus 16150313 10: Phil 12: AAG 1 13: Gese Hillebrandi 14: Taco Broersema 16: Hester Michaelsd Haghe (1618) 17: Johanna x Jacobus Gleins Taco Michael Mello 18: 1618, 1620-1625 landdagscomparant voor Zandeweer 1623 rekenmeester 1618-1620, 1624, 1626-1627 redger 19: 1629 a 21: hoofdeling te Zandeweer; bezoekt gymnasium te Bremen in 1614 (Becker, Studenten 51) 22: Ned Leeuw 1940 290-291, 1952 16; Formsma, Borgen 511; RAG Comparanten; RAG Klapper resol GS; RAG HJK 2
03701 Groningen Broersema Mello 8: Omlandus 16470202 10: Phil 12: AAG 55 14: Wigboldus Broersema 15: hoofdeling te Zandeweer; luitenantkolonel, treedt in 1672 in Munsterse dienst 16: Anna Albarda Ave Everardusdr d'Embda 18: 1652 redger 1664 luitenant, wil in Franse dienst treden 1672 ritmeester 19: 1673 a 21: jonker en hoofdeling te Rottum 22: Ned Leeuw 1940 290-291, 506; RAG klapper resol GS; Ten Raa, de Bas, Leger V 131, 340, 343, 569
02665 Wittenberg Broersema of Brunsema (Broseman) Mello 7: Groningen 15300530 11: 1511 12: AAW 139 13: N. Rotkema 14: Tjaard Broersema 16: Clara Rolteman (1540) 17: Taco Wennegen x Albertus Hermanni Coenders Hille x Johan van Bronckhorst en Batenburg Swane x Everardus Everardi Clant 18: redger; gedeputeerde zijlvest van Winsum 1553 overrichter te Zandeweer 1579 hoffmester te Rodeschool 19: 1585 jan te Emden 21: jonker en hoofdeling op Scheltema te Zandeweer; in 1580 suspect persoon, vlucht naar Emden 22: Ned Leeuw 1940 283, 288-289, 1956 304; RAG Familiearch Farmsum regest 395; HJK 567; Alting, Diarium 456
03384 Groningen Broersema Rembertus 16370909 10: Phil 12: AAG 36 13: Eeuke Remmertsd Jensema 14: Pabo Broersema 15: grietman van OosterdeelLangewold 19: 1642 of 1643 in Frankrijk 22: Ned Leeuw 1940 285-186
03445 Groningen Broersema Taco 8: Omlandus 16400316 10: Phil 12: AAG 41 13: Hester Haghe 14: Jacobus Broersema 15: hoofdeling te Zandeweer 18: 1647 sergeantmajoor in leger voor expeditie naar Brazilie 22: Ned Leeuw 1940 289; Ten Raa, de Bas, Leger IV 318
00054 Franeker Broersma Antonius 7: Leeuwarden 16041016 10: Iur 12: AAF no 845 13: Jantien Cornelisd 14: Jacob Arentsz* 16: Tanneken Jacobsd uit Antwerpen, wed Titus Haersma (1607) 18: 1607 advocaat Hof 1617 advocaat Hof van Brabant 21: Dr *Ocko Broersma, advocaat en grietman van Smallingerland, volgens H. Walsweer, Jus patronatus (onuitgegeven doctoraalscriptie) 117 22: Ned Leeuw 1952 16; RAF Hof van Fr MMM f 6v
08776 Löwen Broersma (Brorsma) Augustinus 7: Smallenbrugge (Smallebreg) 8: Frisius 15280924 12: MULO IV 1211 16: Sasck Poppes (1541) 17: Popco x Ansck Rouckes 18: 1535, 1540 secretaris van Sneek 1536, 1540 notaris 19: 1551 a 21: Jelmer Aggazn Broersma (zoon?) was in 1543 pastoor te Oudega; Broer Agges van Smallenbrugge (vader?) wordt in de Sneker Recesboeken (1492) genoemd 22: RAF GEN 500; Beneficiaalb 425; Oosterhout, Recesboeken 130
09160 Löwen Broersma (Brorsma) Dato 7: Groningen 15440524 12: MULO IV 28076 13: N Reinersdr Rotkema 14: Pabo Broersema 16: Gese d.v. Michael Eelts 17: Michael, 1584 ruiter x Anna Bremers Wytie x Albertus Jarges Ida x Everardus de Mepsche 21: wrs katholiek gebleven; eist in 1570 500 gulden van Asing van Ripperda 22: Ned Leeuw 1940 282, 286; RAG HJK 75; Alting, Diarium 692; Eppens, Kroniek I 572
00172 Franeker Broersma a Dominicus 7: Sneek 16100504 10: Phil, Iur 12: AAF no 1189 13: Auck Gysberts Laquart 14: Obias Broersma notaris en procureur postulant 16: Wop Sipkes (1616) 22: RAF GEN 500; vr med Ype Brouwers; RAF klapper DTB Sneek
04900 Leiden Broersma (Brursma) a Botnia Gaius 8: Frisius 16471107 10: Phil 11: 1627 12: AAL 382 14: Jarich van Botnia 16: Jetsche Jildertsd Rosema Taetscke de Schepper 17: Gaius, ontvanger van Kollumerland en rekenmeester Wija Catharina x Livius van Scheltinga Jetscke Wisckia x Martinus van Scheltinga 18: 1652-1673 secretaris van Kollumerland 1654-1673 ontvanger generaal van Kollumerland 1652-1669 herhaaldelijk landdagslid; rekenmeester 19: 1678 dec 22: Andreae, Kollumerland 113, 117, 152, II 172; Placaatboek V 582, 617, 781; Gen Jierboekje 1993 155
01206 Franeker Broersma Idzardus, Fetzes 7: Langweer 16460901 10: Geom cand 12: AAF no 4516 13: Reinsck Assema 14: Fedse Deddes Broersma 18: 1646 landmeter 22: RAF Hof van Fr MMM, Grafschriften Doniawerstal
12016 Köln Broersma (Broorchma) Jacobus 7: Echten 15770604 12: AAK IV 70079
11575 Löwen Broersma Johannes 7: Wagenbrugge (Wagenborgen) 15560900 12: MULO IV 5381 20: mag 21: in 1567 was Johannes Broersma uit Hemelum voogd 22: RAF GEN 492
09811 Orleans Broersma (Brorsma) Regnerus 7: Sneek 8: Frisius occid 15590703 12: RIDDORL I 267, II 353; KUOR 43; Eppens, Kroniek 764 14: Augustinus Broersma 15: secretaris van Sneek 20: 1561 procurator van de natio 21: bezit een uitgave van Copernicus uit 1543, die hij annoteerde en aanwezig is op PB Leeuwarden
11934 Köln Broersma (Aggeus) Reinerus 7: Wagenbrugge (Wagenburgen) 15530527 10: Iur 12: AAK II 107321
09047 Löwen Broersma Reinerus 7: Sneek 8: Frisius 15550713 12: MULO IV 51299
09111 Löwen Broersma Tetardus (Thetdardus) 7: Groningen 8: Frisius 15540502 12: MULO IV 49152 13: Ide Reynersdr Rotkema 14: Pabo Broersema 16: Aeltien Reinersdr Fritema 17: Pabo x Eeuke Jensema Anna x Coppen Wilconis tot Nansum Menno jr Petertjen x Popcko Aldringa 18: jonker en hoofdeling in Zuidhorn 19: 1607 juli 21: zweert in 1581 Philips II af 22: Ned Leeuw 1940 284-285; Formsma, Borgen 533
12001 Löwen Broersma Uldericus (Ulricus) 16160000 10: Theol 12: Spanninga, Haskerlan 395 18: 1616 priester te Joure 19: 1631 ca te Leeuwarden 21: woont te Leuven in het college van Viglius 22: Folk en Tsjerke II 213
12307 Löwen ? Brongersma Bronger 15780000 11: 1559 12: Reitsma, Opkomsten 102 16: Tieltie Gerrit Hoopersd 18: fiscaal van Het Bildt 1591-1626 secretaris van Kollumerland 19: 1626 januari 22: Sannes, Naamlijst 219
00587 Franeker Brongersma Julius 16270500 12: AAF no 2382
01105 Franeker Brongersma Julius 7: Kollum 16440816 10: Iur cand 12: AAF no 4237 13: Antie Dircksd 14: Hillebrandt Brongersma 15: goudsmid : 1664-1688 burgemeester van Leeuwarden 16: Cunera Siaerda 17: Wypkje x ds Lambertus Persijn 18: 1644 advocaat Hof 19: 1670 20: 1644 19/8 Dr iur (PAF 28) 21: Dr Iur 19 aug bij Wibinga 22: RAF Hof van Fr MMM f 10, Pb Hs 1142
03896 Helmstadt Brouwer (Brawer) Johannes 7: Groningen 15820927 12: AAHt 37130
06119 Köln Brouwer (Brower) Johannes 7: Groningen 15191100 10: Art 12: AAK II 81631 20: 14 nov 1519 non admissus ad bac
00600 Franeker Brouwer? (Nicolai) Henricus 7: Franeker 8: Frisius 16270730 10: Ling 11: 1607 12: AAF no 2399 18: 1636-1675 predikant te Schalsum 19: 1675 febr 21: Of is bedoed Henricus Busch, pred te Nes 1631: Romein 548 22: Romein 257
02568 Groningen Broverius (Nicolai) Meinardus 7: Franeker 8: Frisius 16180508 10: Theol 11: 1594 12: AAG 6 13: Auckien Hieronymi Polman 14: Nicolaus Broverius 15: Dr; advocaat Hof 18: 1621-1662 predikant te Drogeham en HarkemaOpeinde 19: 1662 maart 21: verdedigt in 1619 enige thesen in Groningen 22: Romein 517; Teunissen, Walden 150
03678 Groningen Brucherus Antonius 7: Haren 16460831 10: Theol 12: AAG 54
03730 Groningen Brucherus Hermannus 7: Groningen 16470901 10: Theol 11: 18 12: AAG 56 20: gratis quia filius pastoris
12299 Franeker Brucherus Hermannus 7: Groningen 16561115 10: Ling lat 12: AAF 5632
03729 Groningen Brucherus Jacobus 7: Groningen 16470901 10: Theol 11: 19 12: AAG 56 13: Elisabeth Noldijn uit de Palts 14: Hubertus Brucherus 15: predikant te Haren 20: gratis quia filius pastoris 22: Duinkerken I 70, 530
12378 Deventer Brucherus Johannes 7: Groningen 16471005 12: ASGD 210
03422 Groningen Brucherus Johannes 7: Groningen 16381218 12: AAG 39 13: Elisabeth Noldijn 14: Hubertus Brucherus uit de Palts 15: predikant te Haren 17: Jacobus ds te Roden 18: arts en conrector te Oldenzaal 20: gratis propter parentem pastorem 21: Dr Med 22: Duinkerken I 70, 530
12298 Franeker Brucherus Johannes 7: Groningen 16561115 10: Med 12: AAF 5631
00258 Franeker Brugbron (Brochberen) Matthaeus, Bernardi 8: Frisius 16150120 10: Theol 12: AAF no 1524 13: Catharina Mattheusdr 14: Bernardus Lingius 15: predikant 16: Trijnke Jelles 18: 1619-1626 predikant te Harich; 1626-1631 predikant te Heeg 1631-1636 predikant te Nieuwland; 1636-1641 predikant te Workum 1641-1644 predikant te Staveren; 1644-1650 predikant te Bolsward; 1650-1670 predikant te Harlingen 19: 1670 jan 20: sch. Zutph(aniensi) 22: Romein 188, 268, 373, 386, 389, 409, 443; Col Kalma
09569 Erfurt Bruggeman (Brugheman) Johannes, Johannis 7: Appingedam 14010000 12: MUER I 6134
07813 Rostock Bruggemans Hermannus 7: Aurich 15070926 12: MUR II 30
05956 Köln Bruggen ter Henricus 7: Groningen 14360000 10: Art 12: AAK I 39150 16: Grete Ludekendr Clinge 17: Ludeke x Albertus Jarges 1453 raadsheer 20: 1442 bac iur 21: Mr, nog genoemd in 1486; testeert in 1502 22: Gron Volksalmanak 1980-1981 111; AKG regest 740; GAG, Armhuiszittend gasthuis 182; Bakker, Bedelorden 45; Bos, Gildrecht 126
09919 Bologna Bruggen of Borch? (Brock, ten) Hermannus 8: [Frisius orient] 14760000 12: KNOD 3821 21: bedoeld de van Bugges uit Lubeck?
09918 Bologna Bruggen (Brueck, ten) Johannes 8: Frisius [orient] 14770000 12: KNOD 3822
11642 Rostock Bruggen, ter (Ponte) Nicolaus 7: Winsum (Winsen) 14290427
05957 Köln Bruggen, ter (Ponte de) Nicolaus 7: Groningen 14360000 10: Art 12: AAK I 39152 18: 1458 burgemeester van Groningen 22: Emmius, Agro
12155* Prag Bruggen ter Rudolphus 7: Groningen 13860000 10: Art 12: AAK I 10611 20: 1386 bac art
06182 Köln Bruggen, ter Rudolphus 7: Groningen 8: Trai d 14020000 10: Iur 12: AAK I 10611 14: Henricus ter Bruggen 15: 1395 schout van het gericht te Selwerd : 1369, 1374 schout van Groningen 21: met zijn broers Hendrik, Lodewijk, Johan en Bartold in 1411 schuldeisers van de familie van Selwerd; genoemd in 1418 als een van de magistrum civium 22: Friedlaender, Urkundenbuch II no 1760; Gron Volksalmanak 1980- 1981 109, 111
00773 Franeker Bruinia Johannes, Johannis 7: Workum 16350828 10: Phil 12: AAF no 3167 16: Agneta Cornelis (1639) lid vroedschap Workum 22: GAL Klapper DTB
00983 Franeker Bruinia (Bruinja) Johannes 7: Harlingen 16410330 10: Med 12: AAF no 3793 20: 1641 27/5 Dr med (PAF 27)
03294 Groningen Bruinstein Hermannus 7: Groningen 16341006 10: Phil 12: AAG 31 18: 1640, 1650 advocaat te Groningen 22: GAG RA IIIa; GAG klapper DTB
06925 Rostock Brukemannia de Godfridus 14220604 12: MUR I 12 20: vml uit Broekmerland in Oostfriesland
01818 Franeker Brumelius Julius 6: Alumnus 7: Leeuwarden 16011011 10: Art, Theol 12: AAF no 674
07098 Rostock Brumer (Prumer) Johannes 7: Groningen 14661020 12: MUR I 149
00402 Franeker Brumsemius (Bromsemius) Henricus 8: Frisius 16211205 10: Med 12: AAF no 1852
02024 Franeker Brumsemius (Brumsenius) Henricus 8: Stellingwerf 16080405 10: Theol 12: AAF no 1036 14: Cornelius Brumsemius 15: schoolmeester te Heerenveen : procureur postulant te Heerenveen 16: Tiets Votzisdr 18: 1618, 1652 schoolmeester/conrector te Joure 21: afkomstig uit Heerenveen 22: Sannes, Schoolmeesters Haskerland, Schoterland
02876 Groningen Brune de Henricus 7: Groningen 16160118 10: Phil 12: AAG 4 18: 1623ca1628 predikant te Tjerkgaast 19: 1628 21: verdedigt in 1618 te Groningen thesen 22: Romein 612
04912 Leiden Brune (Bruyn de) Johannes 8: Frisius 16480807 10: Theol 11: 20 12: AAL 389
06566 Köln Brune de (Bruningh) Johannes 7: Groningen 16041026 10: Art 12: AAK IV 20818
01174 Franeker Brune (Bruyn de) Johannes 7: Balk 8: Frisius 16460317 10: Phil 12: AAF no 4431 14: Johannes de Brune 15: predikant te Balk 16: Anna die Haes uit Leeuwarden 18: 1651-1667 predikant te Wirdum 1667-1670 predikant te Dokkum 19: 1670 juni 21: in 1650 als alumnus genoemd; als student liepen kwade geruchten over hem 22: Romein 155, 453; Us Wurk 1968 3; Placaatboek V 523
03597 Groningen Brune (Bruine de) Johannes 16440523 10: Phil 12: AAG 49 21: was in 1650 alumnus; Johannes de Bruine was in 1607 predikant te Eelde 22: RF 1607.11; Placaatboek V 523
02560 Groningen Brune de Johannes 6: gratis iterum inscr. 16180126 12: AAG 6 17: Johannes, predikant 18: 1622-1624 predikant te Sondel 1624-1653 predikant te BalkHarich 1643 legerpredikant 19: 1653 22: Romein 433, 449
02483 Heidelberg Brune de Johannes 8: Omlandus 16190407 10: Theol 12: MUH II 294,55 en p. 569 18: 1622-1624 predikant te Sondel 1624-1653 predikant te Balk en Harich 1643 legerpredikant 19: 1653 21: vml zoon van Ds J. de Bruine, 1607 predikant te Eelde en Roderwolde. Zijn zoon werd bursaal in het fraterhuis te Groningen 22: Romein 433, 449; Schuitema Meijer, Fraterhuis 27
08033 Leipzig Brunhorst Guntherus 7: Bolsward 14440000 12: MULP I 150
08017 Leipzig Bruninck ? (Brumer) Johannes 7: Groningen 14670000 12: MULP I 266
07691 Rostock Bruninck (Bruner) Johannes 7: Groningen 15180607 12: MUR II 71
02677 Wittenberg Bruning (Prunningii) Jacobus 7: Groningen 15330000 12: AAW 146 20: dederit V gr VI den.
06752 Greifswald Bruningh (Brunyck) Casparus 7: Groningen 8: Mon d 15011106 12: MUG 149
04962 Jena Bruningius Wilh 7: Oldenburg 8: Frisius 16500000 12: MUJ 35 1650 108
05935 Köln Brunonis (Bruyns) Gerardus 7: Groningen 15470112 10: Art 12: AAK II 100669 20: 1547 23/11 det, 1549 9/4 lic
11782 Köln Brunonis Paulus 7: Haygis (Heeg?) 14771016 10: Art 12: AAK II 2633
06134 Köln Bruns? (Brur) Conradus 7: Groningen 15361102 10: Art 12: AAK II 93932 20: bursa Laurentiana; 1536 13/11 adm ad bac, 1538 15/3 lic, pauper
07908 Rostock Brunschilt Christianus 8: Frisius 15530500 12: MUR II 126
03942 Helmstadt Brunsema (Brunsma) Mello (Mallaeus) 5: professor iuris (extraord) 8: Frisius occid 15890905 12: AAHt 7798 16: Elbrich Buys Jansdr 18: 1588-1591 prof iur te Helmstedt; 1591-1596 privaatdocent Leiden 1596-1601 geeft voorlezingen te Groningen over de Instituten 1601-1611 ca opzichter over pachters der generale middelen en de olderman 19: 1612 febr a 21: 1585 Dr Iur Leiden 22: NNBW III 177
04139 Leiden Brunsema (Theodorus) Mello 7: Appingedam 15800701 10: Iur 12: AAL 7 20: 1585 21/5 Dr iur (NNBW III 177)
01013 Franeker Brunsema (Bruijnsma) Philippus 7: Bolsward 8: Frisius 16420304 10: Phil 12: AAF no 3904 21: vml Philippus Simons Boostynus of Bustina, huwt te Bolsward in 1649 en 1653 22: RAF klapper DTB Bolsward
02102 Angers Brunsvelt (Bruijnsvelt) Adrianus 5: Goudsmidsgezel 7: Leeuwarden 8: Frisius 16220913 10: Equit 12: EEA no 35 14: Hermannus Brunsvelt 15: goudsmid 21: in 1627 leerling goudsmid bij zijn vader, samen met zjn broer Augustinus an zijn neef Henricus Brunsvelt; Maitre des armes, devies: Te leven of te mijnnen sonder te besinnen/ vert voor menich Chruis en svaer verdriet/ al soe vel vele int beginnen van haer mijnnen/sulx en aessen niet/ daerom liefde te dragen en is geen vin/ als liefde met liefde geloent mach sijn. Compagnie orfevre in 1622 22: Frijhof, Etudiants 35; Vrije Fries 22 69
10745 Franeker Brunsvelt Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 16250503 10: Theol 11: 1608 12: AAF no 2207 14: Theodorus Brunsvelt 15: Christien Hendriksdr van der Elborch 17: Sixtus Augustinus? 18: 1630-1636 predikant te Oosterzee 19: 1636 juli 21: schreef zich in Groningen in 1628 in als transisellanus 22: Romein 641, vgl echter 538; Col Kalma
00668 Franeker Brunsvelt Johannes 7: Leeuwarden 16300109 10: Ling, Phil 12: AAF no 2616 13: Rinck Epes Algera 14: Hermannus Brunsvelt 15: goudsmid 16: Antie Gerritsdr Olfarda uit Dokkum (1637) Antie Jans, wed Dr Regnerus Ravens (1646) Ursul van Tjessens (1668) 17: Hermannus, predikant 18: 1636-1680 predikant te Waaxens 19: 1680 nov 22: Romein 538; Col Kalma
12250 Leiden Brunsvelt Theodorus 16001014 10: Med 12: J.E. Kroon, Bijdrage tot de geschiedenis van het geneeskundig onderwijs (Leiden, 1911) 120-121 20: Dr med
04700 Leiden Brunsvelt (Bronsvelt) Theodorus 7: Leeuwarden 16340511 10: Med 11: 20 12: AAL 262
00758 Franeker Brunsvelt (Braunsfeldt) Theodorus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16350515 10: Med 12: AAF no 3114
04260 Leiden Brunsvelt (Bruensvelt a) Theodorus 16000503 10: Med 11: 1575 12: AAL 58 14: Johannes Bruynsvelt 15: Mr 21: kreeg in 1583 een toelage voor studie 22: RAF, Statenarch G41 138
01187 Franeker Brunsvelt (Bruinsfelt) Theodorus 7: Leeuwarden 16460516 10: Theol 11: 1623 12: AAF no 4459 13: Rinck Epes Algera 14: Hermannus Brunsvelt 15: goudsmid 18: 1653-1673 predikant te Aalsum en Wetzens 19: 1678 p 21: mei 1673 emeritus; over zijn benoeming ontstond een felle polemiek in de gemeente 22: Romein 481; Col Kalma
01735 Franeker Brunsvelt (Brunsfeld) Theodorus 15981104 10: Med 12: AAF no 522 1608 gezworene van Leeuwarden 1609 volmacht steden ten landsdage 21: Dr; arts, werd in 1605 burger van Leeuwarden 22: Spanninga, Geloof 172; Placaatboek V 161; GAL Burgerboek I 71
05978 Köln Brunting (Brundich) Henricus 7: Groningen 15070517 10: Art 12: AAK II 610111 20: bursa Laurentiana; 1508 23/11 det; 1510 14/3 inc 21: Mr, genoemd in 1551 en 1554; Hendrik Brunting ontving in 1570 nog een brief van Tammo Leisting 22: RAG Familiearch Farmsum 40638, Familiearch Ewsum 254
06204 Köln Brunting (Groningen) Stephanus 8: Trai d 14500504 10: Art 12: AAK I 56019 18: 1481, 1496 pastoor te Zuidhorn 20: 1454 31/5 pres ad bac, 1456 april lic art 21: Mr 22: GA Kampen II A 361, 16 (met dank aan Dr F.J. Bakker en R. Alma, Groningen)
00937 Franeker Bruynsma (Brunsma) Cyprianus 8: Frisius 16400402 10: Iur 12: AAF no 3657 16: Dedtie van Oenema (1651) 18: 1644 advocaat Hof 1658, 1659 rekenmeester; monstercommissaris 1663 landdagslid; 1670-1674 lid gedep staten; burgemeester van Sloten 20: 1644 18/11 Dr iur (PAF 28) 21: Dr iur; geb te Warns 22: RAF Hof van Fr MMM f 10; RAF klapper DTB Sloten; Placaatboek V 688; GAL Klapper DTB; Kalma, Toezicht II 508; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1658-59; Engels, Naamlijst GS 83
01076 Franeker Bruynsma Homerus 7: Sneek 16431030 10: Phil 12: AAF no 4141 18: 1647 kapitein 22: RAF Statenarch M 11b 21v
09491 Löwen Bruynsma Theodorus 7: Bolsward 16451207 11: minor 12: MULO V 45035 13: Hansck Hilles Buwalda 14: Johannes Hanszn (Bruinsma) 18: kapelaan te Leeuwarden 1664-1667 pastoor te Leeuwarden aartspriester van Friesland 19: 1667 nov 21: bac theol 22: Stamboek I 202, II 137; Aukes, Katholieke geslachten 5960
06695 Marburg/Lahn Bucadi Fredericus 8: Frisius 15840424 12: CSM III 44
06858 Marburg/Lahn Bucholt (Brickholt a) Johannes 8: Frisius orient 16080529 12: CSM IV 35
01959 Franeker Bucholt Johannes 7: Emden 16051000 10: Iur 12: AAF no 902
09366 Löwen Buchonis (Buchy) Bernardus 7: Staveren 15380711 12: MULO IV 176124
10865 Franeker Buddaeus Nicolaus 7: Sneek 16291214 10: Theol 12: AAF 2610
04889 Leiden Budde Christophorus 7: Emden 16470522 10: Iur 11: 21 12: AAL 377
03629 Groningen Budde Christophorus 7: Emden 16450303 12: AAG 51
05265 Köln Budde (Boden) Hermannus 7: Appingedam 8: Mon d 15250424 10: Iur 12: AAK I 87510 18: 1542, 1545 burgemeester van Appingedam 1553, 1558 notaris, woont te Appingedam 21: clericus Mon d; trad op bij toverijgeval met Rembertus Bousema, pastoor te Uitwierde; Mr Herman Budde was in 1534 secretaris van de gecommitteerden van de landen van Friesland 22: RF 1558.13 e.v.; RAG Familiearch Farmsum regest 400; Placaatboek II 205; vr mededeling A. Hoft, Appingedam
03775 Groningen Bugne de Gideon 7: Groningen 16480927 10: Phil 12: AAG 58
03434 Groningen Bulder Ioannes, Bernhardus 7: Emden 16390513 12: AAG 39
07616 Rostock Bulderen van (Stevens) Johannes 7: [Norden] 8: Frisius occid (sic) 15121025 12: MUR II 50 18: 1525 predikant te Norden 21: kwam uit Westfalen 22: Emmius Rerum 824; Jahrbuch Emden 18 1913 131
08607 Löwen Bulderen van Johannes, Stephani 7: Norden 15071213 12: MULO III 34556
12267 Italie Buma Duco, Hantkius 16060000 10: Med 12: Van der Meer, Boarnen 111 20: kreeg pensie van 200 cg; = vml Duco Henrici
09322 Löwen Buma (Leeuwarden, Leuwardiensis) Tarquinus (Tierco) 15470616 12: MULO IV 345130 13: Anck Gisbertidr 14: Buwo Wibrandi Buma 16: Thetke Phaesma 17: Buwo, goudsmid te Leeuwarden 19: 1585 p 21: = Mr Tierck Buwema, verkoopt in 1559/1560 huis te Leeuwarden en land te Menaldum 22: RAF rentmeestersrek 1559/1560 18, 23; Oldenhof, Religyfrede 82; Buma, De Buma's 8283
00924 Franeker Buma Wigerus 7: Sneek 16391116 10: Iur 12: AAF no 3623 14: Wigerus Buma 22: Stamboek I 414
04823 Leiden Buma Wigerus 8: Frisius 16420711 10: Iur 11: 1622 12: AAL 333 13: Wyts van Tadema 14: Wigerus Buma 16: Juliana Maria van Jeltinga 17: Popcke, vaandrig Catharina x Willem Hanecrooth, kapitein 19: 1658a 21: woont te Westergeest 22: Buma, De Buma's 67; Andreae Kollumerland II 159
01848 Franeker Buma Wigerus 8: Oudwoude (Sylvius) 16020812 10: Iur 12: AAF no 716 14: Popcke Buma 15: 1601 volmacht voor Zevenwouden 18: notaris te Oudwoude (Kollumerland) 19: 1625 okt 22: Stamboek I 414; RAF Grafschriften Kollumerland, Familiearch EVC 418; Placaatboek IV 1095
05693 Köln Bunde Theodorus 8: Frisius, Mon d 14981117 10: Iur 12: AAK II 46099
08929 Löwen Bunicerus (Bunicennus) Hermannus 8: Frisius 15660625 10: Med 12: MULO IV 71075 16: Lum Rodolphi 18: 1583 predikant te Freepsum (Oostfriesland) 1600-1614 predikant te Leens 19: 1614 juli, 79 jaar 22: Duinkerken I 77
10609 Prag Buning (Bunynt) Bartoldus 5: dominus 7: Groningen 13890000 12: OSTFR 188 18: 1396, 1404, 1415, 1430 priester van de halve kerk to St Maarten te Groningen 21: 1402 scheidsrechter bij conflict tussen klooster van Aduard en de Achtzijlvesten 22: Bijdragen...Groningen X 87; Nanninga Uittendijk, Aduard 48; RF 1415.13, 1430.10; RAG Familiearch Farmsum regest 23; GAG PK regest 27
02456 Heidelberg Buning (Buninga) Buningius 8: Frisius groningensis 15780418 12: MUH II 83,27 13: zuster van Menso Alting 18: 1600 conrector te Groningen ? 21: afk. uit Emden?, was in 1582 te Genève, correspondeert met Sibrandus Lubbertus 22: Van der Woude, Lubbertus 41; GAG RA IIIa 6
03539 Groningen Buning Copius 7: Groningen 16420923 10: Phil 12: AAG 46
05846 Köln Buning (Bueninck) Everardus 7: Groningen 13940000 12: AAK I 7532 21: Eppo Bure was in 1429 pastoor te Wierum; een Evert Wigboldi was in 1446 en 1450 burgemeester, in 1448 hoofdman te Groningen 22: Gron Volksalmanak 1978-1979 36
05742 Köln Buning (Buenyng) Fredericus 7: Groningen 14400427 10: Art 12: AAK I 42156 20: broer van Laurentius
04740 Leiden Buning Gerardus 7: Groningen 16371221 10: Iur 11: 23 12: AAL 292
03570 Groningen Buning Gerardus 7: Groningen 16430702 10: Phil 12: AAG 47 16: Maria Columbier (1653) 17: geen 18: monstercommissaris te Groningen 22: GAG klapper DTB; Stamboek II 206
03280 Groningen Buning Gerardus 7: Groningen 16340806 10: Phil 12: AAG 30 13: Trijntje Schuyrinck 14: Lubbertus Buning 16: Hendrikje Pollinge (1639) 17: Lubbertus 18: 1650-1663 raadsheer van Groningen 1652 lid admiraliteit Harlingen 1653-1663 curator universiteit Groningen 20: 1615 22: NNBW II 274; Ned Pat 52, 41
02359 Heidelberg Buning (Buenning) Gerardus 8: Frisius 16170923 12: MUH II 285159 18: 1627-1628, 1631-1632, 1635-1636 raadsheer te Groningen 1629-1630, 1633-1634 lid gedep staten(s) 1637-1638 drost Oldambt; 1631-1632 scholarch Latijnse school 21: Gerardus Buninge, Groninganus bezoekt gymnasium te Bremen in 1613 (Becker, Studenten 51) 22: Emmius, Agro; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 2123; GAG Regeringsboek
07479 Rostock Buning (Buningus) Gerhardus 7: Oldenburg 8: Frisius 16190300 12: MUR III 32
06042 Köln Buning (Bueninck) Johannes 7: Groningen 13940000 12: AAK I 7412 21: een Johannes Buning was in 1399 pastoor te Adelmansfelde (wrs een andere Buning); hij bezit met zijn broer Gerardus in 1452 een deel van de aalstal in het Westerdiep bij Dillacht 22: AKG regest 290; RF 1452.12; Repertorium Germanicum II 579
04625 Leiden Buning Johannes 7: Groningen 16300211 10: Iur 11: 20 12: AAL 225
03091 Groningen Buning (Buinick) Johannes 8: Omlandus 16280820 10: Phil 12: AAG 20 18: 1631 aug advocaat 21: kreeg in 1631 het klein burgerrecht; zoon van Bernardus Buning, schoolmeester te Westeremden en afgewezen predikant? 22: GAG R A IIIa 30; Matthey, Westeremden 76
12154 Prag Buning Johannes 7: Groningen 13850000 10: Art 12: AAK I 7412 20: 1385 bac art
06139 Köln Buning (Buninck) Laurentius 7: Groningen 8: Trai d 14240000 10: Art 12: AAK I 26623 18: 1430-1470 werkzaam in de artes faculteit; 1432, 1447, 1451, 1469 dekaan artesfaculteit; 1442-1443 rector universiteit Keulen 1450, 1458 kanunnik te Keulen 1459 vicaris van de Maartenskerk te Groningen 19: 1470 te Keulen 20: 1427 mag art, 1440 lic theol 21: sticht in 1439 de bursa Laurentiana; 1464-1465 werkzaam in Deventer 22: Gron Volksalmanak 1899 73, 1939, 89; Ennen, Geschichte der Stadt Koeln III 861, IV 62, 64, 667, 790; GAG RvR 8732; RF 1438.5; Keussen, Alte Universitat 390, 492, 523
00111 Franeker Buning (Buningius) Lubbertus 7: Groningen 16060805 10: Phil 11: 1587 12: AAF no 936 14: Gerardus Buning 15: conrector te Groningen : rector te Bremen 16: Trijntje Schuiring 17: Gerardus x Hendrikje Pollinge 18: 1614-1623 preceptor Latijnse school te Groningen 21: wordt aanbevolen door zijn vader bij diens oude studievriend Sibrandus Lubbertus 22: NNBW II 374; Van der Woude, Lubbertus 57, 403; Ned Pat 52 41; GAG 69 Latijnse school
04354 Leiden Buning Lubbertus 7: Groningen 16110517 10: Iur 11: 24 12: AAL 101
00606 Franeker Burckens Georgius 7: Kniphausen 8: Frisius orient 16271004 10: Iur 12: AAF no 2420
08233 Löwen Burdonis Henricus, Hayo 7: Workum 8: Trai d 14600205 10: Decr 12: MULO II 69106
03881 Helmstadt Burgensis Rudolphus 8: [Frisius orient] 15791114 12: AAHt 2415
07988 Rostock Burhovius Henricus 8: Frisius [orient] 15870500 12: MUR II 222 20: uit Burhafe bei Esens
03909 Helmstadt Burhovius (Boravius) Henricus 8: Frisius [orient] 15840609 12: AAHt 4634
10083 Siena Burinus Memmius 7: Jever 16421103 12: MS 7006
01511 Padua Burinus Memmius 7: Jever 8: Frisius orient 16430000 10: Iur 12: tp no 425 20: imm Leiden aet. 28 in 1639. naam in Oostfriesland onbekend
01131 Franeker Burmania a Bocco 6: Nobilis Frisius 16450401 10: Phil, Lit 11: 1637 12: AAF no 4306 13: Oedt van Sickinge 14: Pompeius van Burmania 15: sergeantmajoor 16: Jets Lucia Houwerda van Meckema Luts Hesselsd van Aylva 17: Catharina x Dominicus van Roorda 18: redger te Appingedam; 1670 lid gedep staten (l) 1671-1672 curator Gron universiteit 1673-1674 lid Generaliteitsrekenkamer 19: 1702 21: stud 1655 te Utrecht 22: Stamboek I 61, II 43; Dik, Appingedam 183; GAG Regeringsboek
09841 Bologna Burmania de Carolus 8: Frisius 15230000 12: KNOD 559 13: Tjets Kempesdr van Unia 14: Tjaerd van Burmania 15: kapitein en raadsheer 19: 1526, jong 20: 1526 Carolus de Burmania Frisius procurator (cum Romam proficisceretur ubi pestem extinctus est substituit 21: = Kempo 22: Stamboek I 57, II 41
06470 Köln Burmania a Dominicus 8: Frisius 15700602 12: AAK IV 70110
01535 Franeker Burmania a Dominicus 15920516 10: Art, Iur 11: 1575 12: AAF no 159 13: Rints Jurriensd van Roorda 14: Upco van Burmania 19: 1597 te Orleans aan de pest 22: Stamboek I 58
05028 Basel Burmania a Dominicus 8: Frisius occid 15790221 12: MUB II 26595 20: Dr iur utr
06478 Köln Burmania (Burmagna) Dominicus 8: Frisius 15941005 12: AAK IV 170153
01315 Padua Burmania a Dominicus 8: Frisius 15750502 10: Iur 11: 1550 12: tp no 160 13: Janck van Haarda 14: Gemme van Burmania 15: staatsman 18: 1578 raadsheer Hof van Friesland 1583 advocaat te Haarlem 19: 1585 te Alkmaar 22: Stamboek I 59
09812 Orleans Burmania a Dominicus 8: Frisius occid 15980000 12: KUOR 50
10666 Franeker Burmania a Edzardus (Edsardus) 6: nobilis 8: Frisius 16130206 10: Lit, Iur 11: 1594 sept 12: AAF no 1398 13: Cunier van Douma 14: Georgius (Sjuck) van Burmania 16: Susanna thoe Schwartzenberg d.v. Georg Wolfgang en Doedt van Holdinga Jel van Camminga, d.v. Jarichus en Jetske Mockema 17: Jarichius x His van Camstra Susanna x Petrus Ernesti van Harinxma 18: 1620/1622-1632 grietman van Het Bildt 1626 dijkgraaf 19: 1632 dec 21: in 1620 hevig verzet tegen zijn benoeming; testeert in 1627 22: Sminia, Naamlijst 316-317; Andreae, Nalezing 101; Stamboek I 5960
08519 Löwen Burmania de (Bormania de) Erasmus 7: Leeuwarden 15270513 12: MULO III 77633 13: Ath Bonninga 14: Dominicus van Burmania 19: 1538 (=1542) te Leuven door een kanonskogel 22: Stamboek I 58, II 42
08869 Löwen Burmania (Bourmantia) Gemma, Dominici 8: Frisius 15441111 11: 1527 ca 12: MULO IV 29554 13: Saepck van Ytsma 14: Dominicus van Burmania 16: Jouck van Haarda Jel Tjaertsd van Aylva 17: Dominicus Taco x Luts van Camminga Saeck x Epo van Douma, Sipcke (Cyprianus) van Jaersma; Sjuck x Cnier Laesdr van Douma Tjaard; Upco x Luts van Camminga; Rienck x Ulbo van Aylva Jouck x Haio van Roussel; Saepck x Valerius Watzes van Ockinga 19: 1602 nov 21: woont te Ferwerd 22: Stamboek I 58, II 42; GAL Familiearch Burmania 22
06477 Köln Burmania (Burmagna) Georgius 7: Leeuwarden 8: Frisius 15941005 12: AAK IV 169152
09813 Orleans Burmania a Georgius 8: Frisius occid 15970000 12: KUOR 51
10205 Franeker Burmania a Georgius 15920516 10: Art, Iur 12: AAF 157 13: Rints Jurriensd van Roorda 14: Upco van Burmania 16: Luts van Dekema, d.v. Julius Feds van Camminga 17: Jel, jong gest Julius, jong gest 19: 1634 dec 21: testeert in 1625; schreef Der vrije Friezen spreekwoorden 22: Wumkes, Bodders 192-197; Stamboek I 58
01275 Franeker Burmania a Jarichius 6: Nobilis Frisius 8: Menaldumadeel 16480221 10: Phil, Polit 12: AAF no 4675 13: Jel van Camminga 14: Edzardus van Burmania 15: 1622 grietman van Het Bildt 16: His Goffed van Camstra (1651) 17: Jel x Jacob van Pafffenrode Edzardus x Catharina van Eysinga Tjemck Maria x Allard Ram (Utrecht) Ruurd Juckema van Burmania x Elisabeth van Eminga 18: ontvangergeneraal van Ferwerderadeel 1664 kapitein 19: 1722 febr 22: Stamboek I 5960, II 42; RAF Statenarch G 4 (193 1664)
01573 Franeker Burmania a Johannes 15930516 10: Phil, Iur 12: AAF no 219 13: Jel Haringsd van Glins 14: Johannes van Burmania 16: Barber van Burmania 17: Pompeius x Claer van Andreae (1637) 18: 1602 kapitein 19: 1606 21: in 1595 gevangen genomen bij Lingen; in 1603 aanwezig bij beleg van Oostende 22: Stamboek I 59; Engels, Peregrinatio 391
08975 Löwen Burmania (Bourmania) Johannes 8: Frisius 15620800 12: MULO IV 643331 16: Jel van Glins 17: Renicus x Jeltje Adama Johannes x Barber van Burmania 19: 1593 22: Stamboek I 58
09143 Löwen Burmania Nicolaus 15410600 12: MULO IV 22785 13: Bawe Tesodr Kater, d.v. heer van Visvliet 14: Jodocus van Burmania 15: 1538 redger te Grijpskerk 16: Adde Hiddes Onsta 17: Eva x Adam van Zuylen van Nyevelt Ath x Jan Schummel uit Duitsland 18: militair, 1580 hopman te Delfzijl 1571, 1577 gedeputeerde voor de Ommelanden 19: 1581 21: jonker en hoofdeling te Grijpskerk; kent frans en italiaans, oefent in 1554 op de kanselarij van een landmaarschalk der Duitse Orde in Lijfland "daer een jonck edelman geschickt in worden mag"; klaagt in 1567 bij de officiaal van Munster over het onzedelijk leven van de pastoor van Grijpskerk; in 1576 diep in de schulden 22: Stamboek I 58, II 42; Formsma, Borgen 144; Hartgerink Koomans, Ewsum 125; Alting, Diarium 188; Eppens, Kroniek I 278
10665 Franeker Burmania a Pompeius (Pompejus) 6: nobilis 8: Frisius 16210212 10: Lit, Iur 12: AAF 1859 13: Frau van Burmania 14: Bocco van Burmania 15: 1600 grietman van Hennaarderadeel 16: Oedt Johansd van Sickinge (1634) Clara van Andreae (1637) 17: Bocco 18: 1626 kapitein; 1635 majoor 19: 1638 sept 22: Stamboek I 61, II 43; RAF Statenarch G 4 (173 1626); GAL Klapper DTB; Register resolutien 463
06789 Marburg/Lahn Burmania a Regnerus 8: Frisius 15900604 12: CSM III 73
04167 Leiden Burmania (Burmange) Regnerus (Regnigus) 8: Frisius 15811222 10: Ling 12: AAL 11 13: Jel van Aylva 14: Gemme van Burmania 16: Ulpkje d.v. Ulbe van Aylva en Saepck Winia 17: kinderloos 18: 1613 monstercommissaris; 1614-1636 grietman van Ferwerderadeel 1622-1625, 1632-1633 lid Staten Generaal; 1626-1627 lid Raad van State 1637-1645 curator univ van Franeker 19: 1645 juni 22: Sminia, Naamlijst 5051; Engels, Naamlijst St Gen 11; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1626-27; Statenarchief, Resoluties der Staten 1613
08724 Löwen Burmania (Bormania) Reinerus 7: Leeuwarden 8: Frisius 15270513 12: MULO III 77634 13: Tjets Keympesdr van Unia wed Valerius Johannis Roorda 14: Tjaert van Burmania 15: raadsheer onder Karel V 16: Elisabeth Willemsdr van Brakel 17: Nicolaus 18: drost van Drenthe en Coevorden 19: 1558 tijdens beleg van St Quentin 21: Dr iur; koopt rond 1555 veen in Opsterland en Drenthe 22: Stamboek I 57, II 41; Faber, Drie eeuwen I 296
08538 Löwen Burmania (Bockoboerman) Reinerus, Bocko 7: Bolsward 15310608 12: MULO IV 5554 13: Eeck Hania 14: Reinerus Burmania 16: Deytzen van Oenema 17: Upco Johannes 18: raadsheer Hof; toezicht op Annael van Kempo van Martena 1541 waarnemend drost van Drenthe 1555-1563 grietman van Leeuwarderadeel 19: 1563 21: Dr iur 22: Stamboek I 58; Sminia, Naamlijst 2425; Andreae, Nalezing 15
12249 Ferrara Burmania a Renicus 8: Frisius 15431112 10: Iur 12: Pardi 134135 20: Dr iur civ
11172 Bourges Burmania Renicus 15300000 12: Postma, Viglius van Aytta 29 18: 1539 proost van Humsterland 21: laicos, als proost opvolger van Viglius van Aytta 22: Roelfsema, Proosdijgoederen 57
05051 Basel Burmania a Sibrandus 16100000 12: MUB III 1177 13: Rints Jurriens van Roorda 14: Upco van Burmania 16: Magdalena van Bootsma Wick van Ockinga 17: Upco x Catharina van Camminga 18: opperhoutvester 1619 volmacht ten landsdage voor Oostergo 19: 1639 te Stiens 22: NNBW VII 247; Stamboek I 58; Placaatboek V 252
02187 Freiburg i.B Burmania Sibrandus 8: Frisius 15690620 12: MUF 512,34
10685 Heidelberg Burmania a Sibrandus 8: Belga 16101114 12: MUH II 251142
06853 Marburg/Lahn Burmania Sibrandus 8: Frisius occid 16070530 12: CSM IV 21
06457 Köln Burmania Sibrandus 15670526 10: Art 12: AAK IV 52230 13: Frau Sybrensd van Stenstera 14: Hero van Burmania 15: 1551 landdagslid 16: Frau Sydtsd van Donia 17: Sixtus jong gest 18: 1591 volmacht voor Leeuwarderadeel 19: 1601 te Stiens 22: Stamboek I 59; RAF Statenarch S 2c II f 100; Andreae, Jeruzalem 68
06472 Köln Burmania a Suffridus (Sufridus) 8: Frisius 15700602 12: AAK IV 70112 13: Jel van Aylva 14: Gemme van Burmania 16: Cnier Laesd van Douma 17: Edzardus x Susanna van Schwartzenberg, Jel van Camminga Sjuck x Catharina Entens van Mentheda 19: 1597 te Britsum
09785 Erfurt Burmania a Suffridus 6: nobilis 8: Frisius 15860000 12: MUER II 45933
06471 Köln Burmania a Tacitus (Thaco) 8: Frisius 15700602 12: AAK IV 70111
10069 Siena Burmania a Tacitus 8: Frisius 16000221 12: MS 3113
01489 Padua Burmania a Tacitus 15990810 10: Iur 12: tp no 278 13: Jouck van Haarda 14: Gemme van Burmania 16: Luts van Camminga, gest 1597 Rixt van Botnia, zuster van Doco en Dominicus Fedt van Camminga 18: 1614-1615 lid Raad van State 1616-1618 lid Staten Generaal 1618 gezant naar Denemarken 19: 1650 a 21: broer van Suffridus en Dominicus; maakt na dood van zijn vrouw studiereis, ontmoet broers van zijn vrouw misschien in Italie; tijdens Bestand vijand van de partij van Oldenbarnevelt 22: NNBW VII 248; Stamboek I 59, II 42; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1614-15
09814 Orleans Burmania a Tacitus 8: Frisius occid 16020000 12: KUOR 52
12038 Genève Burmania Tetardus 6: nobilis 7: Ferwerd 8: Frisius 15910000 10: Iur 12: De Vries 59, 137
06706 Marburg/Lahn Burmania a Tetardus (Dethardus) 8: Frisius 15880520 11: 1567 12: CSM III 62 13: Jel van Aylva 14: Gemme van Burmania 19: 1592 te Genève 21: tekent in sept 1589 in Marburg het AA van Gerardus Rufelaert 22: Stamboek I 59; Bijdragen...Groningen IX 55
09144 Löwen Burmania Theodoricus 15410600 12: MULO IV 22786 21: = Hero? cf Stamboek I 58
00158 Franeker Burmania (Bourmannia a) Thomas, Sibrandi 7: Leeuwarden 16091222 12: AAF no 1168 18: 1610 notaris 20: Fran(ekeriensis) secretarii famulus 22: RAF Hof van Fr MMM 33v
09787 Erfurt Burmania de Upco (Upius) 6: nobilis 8: Frisius 15870000 12: MUER II 4641
02186 Freiburg i.B Burmania Upco (Upcco) 8: Frisius 15690620 12: MUF 512,33 13: Deytzen van Oenema van Blija 14: Renicus van Burmania 15: 1555 grietman van Leeuwarderadeel 16: Sijthcke Eelsma 17: Renicus Michael 18: 1581 grietman van Langewold (Gr.) 19: 1583 juli 21: of zoon van Hero x Frou van Stenstera! 22: Stamboek I 58, II 4142; Alting, Diarium 588
06790* Marburg/Lahn Burmania a Upco (Upius) 8: Frisius 15910519 12: CSM III 75
01355 Franeker Burmania Upco 6: Nobilis Frisius 16491010 10: Iur 12: AAF no 4898 13: Wick van Ockinga 14: Sibrandus van Burmania 15: commandant van Den Bosch 16: Catharina van Camminga 17: Luts x Schelte van Heemstra Taco x Diliana Fostar 18: 1658 kapitein 1664-1673 grietman en ontvanger generaal van Wonseradeel 1667-1671 landdagslid voor Wonseradeel 19: 1673 juni 22: Sminia, Naamlijst 272-273; Andreae, Nalezing 89; Visser, Adel 440
06456 Köln Burmania Upco 15670526 10: Art 12: AAK IV 52229
09040 Löwen Burmania (Bourmania) Upco, Vercucius 15620800 12: MULO IV 643330
01365 Franeker Burmania Valerius (Watzo) 6: Nobilis Frisius 16491130 10: Math 12: AAF no 4913 13: Wick van Ockinga 14: Sibrandus van Burmania de jonge 15: opperhoutvester 16: Helena Douwesd van Botnia 18: 1664 kapitein; 1669 majoor 1671 luitenant kolonel 19: 1691 febr, op zee verongelukt 22: Stamboek I 5960, II 42; RAF Statenarch G 4 (74 1664); Register resolutien 445, 464
12392 Orleans Burum (Buruuma) Menno 8: Trai d 15510615 12: RIDDORL I 132 20: broer van Tarquinius
12391 Orleans Burum (Buruuma) Tarquinius 8: Trai d 15510615 12: RIDDORL I 132
12010 Franeker Busch (Busz) Henricus 7: Groningen 16510801 10: Med 12: AAF 5155 13: Aeltien Benninge 14: Jan Hendriks Busch 16: Aletta Cramers (1659) 17: Gerardus, ds te Uitwierde en Stitswerd Catharina Henricus, arts, later koffiebrander en koopman 18: 1660-1666 arts te Groningen 19: 1668 aan de pest 21: Dr Med; bezat groot burgerrecht van Groningen 22: Duinkerken I 80; De Navorscher 81 (1932) 36; Quellen und Forschungen 15 1966; Huisman, Stadsbelang 430, 440
03617 Groningen Busch (Buss) Henricus 7: Groningen 16441203 10: Phil 12: AAG 50
12339 Basel Busch Henricus 7: Groningen 16520000 12: Guggisberg, Studenten 285
03711 Groningen Busch Marcus 7: Groningen 16470503 10: Phil 11: 1629 12: AAG 55 13: Jantje Marcusdr van Hasselt 14: Regnerus Busch uit Sneek 15: ontvanger gemene landsmiddelen 16: Hillechien Mees, zr van Gregorius Mees (1655) Anna Sibelius d.v. ds Adolphus (1661) Engeltje Ubbenius d.v. ds Martinus (1666); Suzentien Rommers wed van Sanden (1681) 17: Martinus ds te Usquert Renatus ds te Saaksum 18: 1655-1666 predikant te Vierhuizen 1666-1704 predikant te Warffum 19: 1704 okt 21: broer van Dr Reneke Busch 22: Duinkerken I 79
04524 Leiden Busch (Buschius) Nicolaus 7: Groningen 16241001 10: Iur 11: 25 12: AAL 181
01072 Franeker Busch Nicolaus 7: Groningen 16430913 10: Iur 12: AAF no 4115 13: Jannetje van Hasselt 14: Reneke Busch 15: ontvanger te Groningen 16: Lammina Frix 17: Regnerus 18: 1644 juni advocaat; 1646 gildrechtsheer; 1647-1652 secretaris van Gorecht 1651-1652 gezworene; 1652-1666 secretaris van Stad en Lande 19: 1666 maart 20: 1644 8/4 Dr iur (PAF 28) 21: broer van Reneke; weduwe heeft in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 54; De Navorscher 81 (1932) 36; GAG R A IIIa 40, Regeringsboek
03392 Groningen Busch Nicolaus 7: Groningen 16380114 12: AAG 37
02838 Groningen Busch Nicolaus 8: Frisius groninganus 16150330 10: Iur 12: AAG 1
03851 Groningen Busch Regnerus 7: Groningen 16500620 10: Phil 11: 1633 12: AAG 62 13: Jantje Marcusdr van Hasselt 14: Regnerus Busch 15: secretaris van Stad en Lande 16: Siberdina Siccama 17: Johanna x Johan de Marees Reneke, ongeh werd secretaris weeskamer 18: 1666-1679 secretaris van Stad en Lande 1686 burgemeester van Groningen 19: 1710 21: Dr; heeft in 1672 een vermogen van 50.000 gulden; wordt in 1683 heer van Allersma 22: Gron Volksalmanak 1901 58; Formsma, Borgen 101; Gron Volksalmanak 1972-1973 54; Elama, Genealogie Elema 21
09720 Erfurt Busheg Johannes 7: Groningen 14830000 12: MUER I 40213 21: Een Johannes Busch was in 1469 vicaris te Rysum (Oostfriesland) 22: RAG Familiearch Ewsum 12
00217 Franeker Buss Hubertus 7: Groningen 16110412 10: Iur 12: AAF no 1269 18: 1620, 1621 landdagscomparant voor Appingedam kerkvoogd 22: RAG Comparanten
06224 Köln Bussche (Busco) Wernerus 7: Groningen 15091119 10: Art 12: AAK II 651122 18: 1536 priester en vicaris der A kerk te Groningen 20: bursa Laurentiana; det 3 dec 1510 21: Wernerus Heinrici uit Groningen werd op 21 mei 1513 tot priester gewijd; heer Warnerus Buesken verhuurt in 1517 land 22: RF 1536.20; GAG PK regest 646, 748; Brom, Naamlijst priesters 463
00380 Franeker Bussius Henricus 7: [Dokkum] 8: Frisius 16191107 10: Theol 12: AAF no 1784 14: Warmoldus Bussius? 15: predikant 16: Lysbeth Bartholdi Aeltie Pieters Eedike Jacobs 17: Coerdt Warmoldus Bartholdus, molenaar te Anjum 18: 1631-1649 predikant te Nes (Westdongeradeel) 19: 1649 21: tot 1631 alumnus 22: Romein 548; Col Kalma; RAF Statenarchief Gf 50 17 (1631)
12051 Löwen Buten a Aegidius 15730000 12: RAF FG 1027 21: Willem Gelijn (Gielesz) van Buten was 1561 notaris 22: RAF Naamlijst notarissen
00897 Franeker Buten Petrus 7: Franeker 16381129 10: Med 12: AAF no 3530 21: Petrus van Buiten (1661-1610) x Stijne Lases was notaris en burgemeester van Harlingen 22: RAF Grafschriften Harlingen
05753 Köln Buter (Bueter) Albertus 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 14790519 10: Art 12: AAK II 60110 18: 1498 notaris te Groningen, clericus 1512 priester van de Akerk 19: 1521 20: bursa Laurentiana; 1480 8/6 det, 1482 15/3 lic 21: alias Elso 22: RF HS 1512.28; GAG PK regest 459, 677
05131 Köln Buter Hermannus 7: Emden 14950516 10: Art 12: AAK II 378160
07844 Rostock Buthen Johannes 7: Groningen 15260331 12: MUR II 89
09460 Löwen Buthia Josephus 8: Frisius 16220600 12: MULO V 10223
09178 Löwen Butinck Henricus, Rudolphi 7: Groningen 15320828 12: MULO IV 74125 14: Rudolphus Butinck 15: 1507 notaris 21: Rudolphus Butinck verkoopt in 1532 goederen bij Roden, die hij geerfd heeft van Hermannus Mepsche, prior te Bergum; Henricus Buytinck kreeg in 1571 het klein burgerrecht van Groningen 22: Rutgers, Inventaris Ewsum regest 214; AKG regest 943
07499 Rostock Butingius Meinhardus 7: Esens 8: Frisius 16260800 12: MUR III 67
10594 Orleans Buttinga Cornelius 7: Leeuwarden 8: Frisius 16200000 12: DOTZ 176
04480 Leiden Buttinga Cornelius 7: Leeuwarden 8: Frisius 16230516 10: Iur 11: 20 12: AAL 168
03496 Groningen Buttinga Cornelius 7: Leeuwarden 8: Frisius 16410515 10: Lit (SS LL) 12: AAG 43
10569 Bourges Buttinga Cornelius 7: Leeuwarden 8: Frisius 16250000 12: DOTZ 176
00967 Franeker Buttinga Cornelius 7: Leeuwarden 16401014 10: Phil 12: AAF no 3763 13: Elisabeth Rhala 14: Jacobus van Buttinga 15: advocaat Hof : secretaris Tietjerksteradeel 16: Barbara Petrusdr Schotanus 17: Elisabeth Jacobus 18: 1654 cornet bij de cavalerie te Leeuwarden 1654-1659 vaandrig bij de infanterie 22: Aldfaers erf 67 (1977) 56
00433 Franeker Buttinga Cornelius 7: Leeuwarden 8: Frisius 16220213 10: Iur 11: 1603 12: AAF no 1920 13: Klaeske Jacobsdr Buttinga 14: Cornelius Cornelii 15: schepen van Leeuwarden : veenmeester generaal 16: Rinscke van Heidoma (1633) 17: Clara x Johannes van Heemstra 18: 1626-1637 advocaat Hof 1637- 1640 secretaris grietenij van Weststellingwerf 1640-1645 raadsheer Hof 19: 1645 dec 21: Dr; bevriend met Henricus Neuhusius 22: Sickenga 202; RAF Hof van Fr MMM f 8; Jaarboek Geneal 23 104
04573 Leiden Buttinga Cornelius 8: Frisius 16270511 10: Iur Dr 11: 24 12: AAL 200
00309 Franeker Buttinga Jacobus, Cornelii 7: Leeuwarden 16170204 10: Iur 11: 1597 12: AAF no 1637 13: Klaeske Jacobsdr Buttinga 14: Cornelius Cornelii 15: schepen van Leeuwarden veenmeester generaal 16: Elisabeth Rhala (1621) 17: Cornelius, vaandrig Johannes, cornet 18: 1620 advocaat Hof 1627-1652 secretaris van Tietjerksteradeel 1637-1638 lid gedep staten (O) 19: 1652 21: Dr 22: De Wal 127; RAF Hof van Fr MMM f 7v; Jaarboek Geneal 23 102; Sannes, Naamlijst 225; Engels, Naamlijst GS
02513 Heidelberg Buttinga Jacobus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16190324 12: MUH II 293,25
04403 Leiden Buttinga Jacobus 7: Leeuwarden 16170616 10: Iur 11: 20 12: AAL 131
01301 Franeker Buttinga Johannes 8: Frisius 16480716 10: Phil 12: AAF no 4729 13: Elisabeth Rhala 14: Jacobus Buttinga 15: advocaat Hof : secretaris Tietjerksteradeel 16: Sara Martens Potthar (1654) Mechtildis van Loo (1660) Susanna van Ackema (1663) 18: vaandrig, later cornet 19: 1662 maart 22: Jaarboek Geneal 23, 104, 35 157; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 68; RAF Copieën elders 6219
04528 Leiden Buttinga Petrus, Gualtheri 7: Harlingen 16250515 11: 17 12: AAL 184 13: Klaeske Jacobsdr Buttinga 14: Cornelius Cornelii 15: schepen van Leeuwarden : veenmeester generaal 16: Maria Roos (1633) 17: Clara x Govert van Dilsum, koopman te Amsterdam Nicolaus Dr iur te Groningen Johannes ontvanger convooien en licenten te Groningen 18: 1631 notaris te Blessum veenmeester generaal wijnkoper en bewindhebber van de Verenigde Oostindische Compagnie te Amsterdam 19: 1570 22: RAF Hof van Fr MMM f 42 v; Jaarboek Geneal 23 104
03933 Helmstadt Buttingius Rudolphus 8: Frisius 15880913 12: AAHt 72108
01999 Franeker Buttingius Rudolphus 7: Groningen 16070422 10: Theol 12: AAF no 973
09722 Erfurt Buvonis (Buony) Sibrandus 7: Harlingen 14890000 12: MUER I 4268
08489 Löwen Buvonis (Bononis) Sibrandus 7: Harlingen 14900226 12: MULO III 5924
11250 Pont a Mousson Buwalda (Bualden) Galenus 8: Leovard d 15850000 12: Frijhoff, Gens Nostra 62 20: mag art
06595 Köln Buwalda (Bouwald) Galenus, Sebaldi 15820730 12: AAK IV 13157 13: Siu Andledr Rispens 14: Sible Gatses 19: 159x te Tjerkwerd 21: Dr; = lic Galenus Oenema, was in 1588 te Douai? 22: Gen Jierboekje 1989 41; RAF EVC 381
12176 Douai Buwalda Galenus 15880000 10: Iur 12: RAF EVC 381 116 1588 20: promoveert tot lic iur
01793* Franeker Buwema (Henrici) Gerlacus 7: Leeuwarden 16010429 10: Iur 12: AAF no 627 18: 1631 schooldienaar (latijnse school?) te Workum 21: Gerlacus a Buvama disp in 1604 en 1606; Broer Gerlacus Buwema was in 1659 kerkvoogd te Workum en lid magistraat 22: Ahsmann, Faculteit 64, 65; Sannes, Schoolmeesters Workum; RAF FG 374
05619 Köln Buwema (Duwenia) Gisbertus 8: Frisius 15281201 10: Med 12: AAK II 89812
05240 Köln Buwo (Bowonis) Bernardus 7: Dychuisen 8: Mon d 15100427 10: Art 12: AAK II 65530 18: 1544 predikant te Eilsum 21: schrijft boek tegen Dopers 22: Jahrbuch Emden 1960 29
08302 Löwen Buygers (Burgher) Egbertus, Wilhelmi 7: Dokkum 8: Trai d 15210610 10: Iur 12: MULO III 65074 21: Willem van den Burch was in 1479 pastoor te Engelum 22: Pb Hs 1466
01534 Franeker Buygers (Bugers) Gerbrandus 15920510 10: Art, Iur 12: AAF 158 13: Jacqueline van Aytta 14: Pieter Buygers 16: ongehuwd 19: 1650 p 22: Den Tex, Studenten 106
01487 Padua Buygers (Buygirs) Gerbrandus 8: Frisius occid 15970519 10: Iur 12: tp no 260
08539 Löwen Buygers (Burghersem) Johannes, Jacobi 7: Leeuwarden 15270515 11: 1510 12: MULO III 77641 13: Bauck Hillebrandsdr van Unia 14: Jacobus Buygers afk van Wieringen 15: 1523 burgemeester van Leeuwarden 16: Reynske van Auckama d.v. Petrus en Ida Hopperus 17: Petrus x Jacqueline van Aytta Bauck x Occo van Gratnia; Hette van Aytta; Jacobus Bouricius Ydt x Tjaert van Tiara 18: advocaat Hof 1536-1555 grietman van Leeuwarderadeel; 1542 tijdelijk grietman van Franekeradeel 19: 1555 april 21: 1536 geadeld; oom van Joachimus Hopperus; Dr iur; lid Soete name Jesusgilde 22: Sminia, Naamlijst 2324, Andreae, Nalezing 15; Stamboek I 2829; Woltjer, Friesland 4748, 55
09932 Orleans Buygers (Bugers al. Wiringhen) Johannes 7: Leeuwarden 8: Trai d 15301216 12: RIORL II 206875 21: stud 1527 te Leuven; in 1531 werd hij aangevallen door twee Franse kooplui, Johannes en Ludovicus Pisser, die hem verwondden 22: De Ridder Procurateurs I 206
09306 Löwen Buygers (Bugers) Petrus 7: Leeuwarden 15611008 11: 1544 nov 12: MULO IV 62735 13: Reijnsk van Auckama 14: Johannes Buygers 15: grietman van Leeuwarderadeel 16: Jacqueline van Aytta, d.v. Gerbrandus en Tiet Rheen (1569) 17: Gerbrandus Viglius 18: 1570-1578 grietman van Wymbritseradeel 19: 1606 febr 22: Sminia, Naamlijst 293-294
01672 Franeker Buygers (Buijgers) Viglius 7: Leeuwarden 15960808 10: Iur 12: AAF no 407 13: Jacqueline Gerbrantsd van Aytta 14: Petrus Buygers 15: grietman Wymbritseradeel 16: Elisabeth Lollesd van Ockinga 17: Lollius x Frouck Eminga Hiske x Menno Eminga 19: 1660 of 1653 20: 1571 21: broer van Gerbrandus Buygers 22: Stamboek I 29; RAF Familiearch Kingma 628
02103 Angers Buygers (Buiigers a) Viglius 7: Leeuwarden 16020000 10: Equit 11: 31 12: EEA no 36 22: Frijhoff, Etudiants 36
10746 Franeker Buytenpost (Butenpost) Nicolaus 7: Leeuwarden 16110727 10: Phil, Theol 12: AAF no 1306 13: Eythie Pieters 14: Balling Buytenpost 15: advocaat en Dr iur : 1600 landsadvocaat 22: Teunissen, Walden 139; RAF Statenarch S 2c VI f 97; RAF Grafschriften Leeuwarden
00066 Franeker Buytenpost (Ballingi) Philippus 7: Leeuwarden 16050425 10: Iur 12: AAF no 867 13: Eythe Pieters 14: Balling Buytenpost 15: advocaat 16: Catharina Verliph (1611) 18: 1609 advocaat Hof 19: 1615 21: Mr; kreeg in 1606 een pensie van 77 cg 22: RAF Hof van Fr MMM f 7v, Grafschriften Leeuwarden; GAL Klapper DTB; Van der Meer, Boarnen 111
01402 Franeker Byma Ennius 15861230 10: Phil 12: AAF no 35 18: 1595, 1600, 1608 redger, 1598 redger te Aduard 1600 lid admiraliteit Dokkum, 1603-04, 1606 extra ord lid 1606 landdagscomparant voor Niekerk (WK) 22: Gron Volksalmanak 1929 220; GAG Regeringsboek, RA IIa 6; RAG Comparanten; klapper resol GS
05186* Köln Bynghum de Nicolaus 8: Mon d 14850000 10: Iur 12: AAK II 172142 18: 1494 schrijver en ambtman te Aurich 1495-1503 kanselier 1503-1511 landrichter 19: 1511 21: Oostfries, houdt in 1506 in opdracht van de graaf van Oostfriesland toezicht op de bouw van het kasteel te Groningen 22: Gron Volksalmanak 1896 109; Lamschus, Emden 337
05187 Köln Byngum Wilhelmus 8: Frisius [orient] 14851101 10: Iur can 12: AAK II 18257 18: koopman te Emden 20: stud 1483 te Rostock 21: broer van Nicolaus 22: Jahrbuch Emden 1960 20
05188 Köln Bynrinck Jacobus 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 14850600 10: Art 12: AAK II 173161 20: bursa Laurentiana; 1486 6/6 det, 1490 8/6 inc
09246 Löwen Bywema (Bijwema de) Wigboldus 7: Faan 15520400 12: MULO IV 45128 13: Agnes Ewsum (bastaard) 14: Siboldus Bywema 15: grietman van Langewold 18: redger en dijkrechter in de Marne 1599-1600 rekenmeester 1601 lid admiraliteit Dokkum 21: stud iur; zijn voogd was Johannnes van Ewsum, hoofdeling te Middelstum; in 1577 werd hij met andere Ommelanders in Groningen gevangen gezet; uit zijn studententijd zijn enkele brieven overgeleverd 22: Gron Volksalmanak 1844 3940; Hartgerink Koomans, Ewsum 261; GAG Regeringsboek
01091 Franeker Caesareus Jacobus 7: Harlingen 8: Frisius 16440327 10: Lit 12: AAF no 4175
02153 Utrecht Caesarius Abrahamus 7: Harlingen 8: Frisius 16460000 12: ASU 14 16: N. Gabinusdr Eminga 18: convooimeester te Harlingen 21: of is bedoeld de zoon van Abraham Caesarius, die tussen 1635 en 1649 deel uitmaakte van stadsbestuur van Harlingen; een andere Abraham Caesarius was in 1611 "koekenschriver" bij de stadhouder 22: RAF Grafschriften Harlingen; GAL Klapper DTB
01180 Franeker Caesarius (Caesareus) Henricus 7: Harlingen 8: Frisius 16460425 10: Math, Phil 12: AAF no 4441 18: 1660 notaris 1653-1667, 1672 vroedsman van Harlingen 1659, 1668-1671, 1673-1676 burgemeester 19: 1676 21: vml zoon van Abraham Caesarius, 1635-1649 gezworene of vroedman van Harlingen en convooimeester 22: RAF Naamlijst notarissen; RAF Van Ruyven Stadsbestuur Harlingen
02152 Utrecht Caesarius Jacobus 7: Harlingen 8: Frisius 16460000 12: ASU 14 16: Anna van der Chijs (1649) Christina Faber (1657) 18: 1649 advocaat Hof 21: Dr; Abraham Caesarius was in 1635-1649 vroedschapslid van Harlingen en convooimeester 22: RAF Hof van Fr MMM f 11; Placaatboek V 615; GAL Klapper DTB; RAF Van Ruyven. Stadsbestuur Harlingen
09667 Erfurt Calciatoris Johannes 7: Groningen 14580000 12: MUER I 27247
09674 Erfurt Calciatoris Johannes 7: Groningen 14600000 12: MUER I 28437
03397 Groningen Calmes Johannes, Lucae 7: Groningen 16380223 12: AAG 37 16: Marritgen Joestens (1642) 18: 1645- 1650 predikant te Niekerk, tevens schoolmeester 1650-1662 predikant te Visvliet 19: 1662 maart 22: Duinkerken I 82
03969 Helmstadt Camholt (Kamholdt) Gerhardus 7: Emden 15940512 12: AAHt 11195
09059 Löwen Camholt Robertus 8: Frisius [orient] 15540708 12: MULO IV 493103
09273 Löwen Camminga (Camgha de) Franciscus 7: Leeuwarden 15320127 12: MULO IV 6691 13: Rints Fransd van Minnema 14: Witso van Eminga, zich noemende Camminga 16: Jouck Piersd van Walta van Bozum Fedt Sibrandi van Stenstera, wed. van Renicus van Burmania 17: Sjouck x Hette van Aebinga (1556) Renicus x Margrieth van Botnia 18: 1558 gedeputeerde 19: 1559 22: Stamboek I 75; Placaatboek III 424
05510 Genève Camminga (Kammingha a) Franciscus 8: Frisius 15940814 12: LDR 1306; De Vries I 142 II 67; de Wal 213; Engels, Freundschaften 83 20: vertrekt hier in de zomer van 1596 met achterlating van schulden
01468 Franeker Camminga a Franciscus 15910202 10: Iur 12: AAF no 123 13: Margrieth Jarichsdr van Botnia 14: Renicus van Camminga 15: invloedrijk landdagslid van Friesland 19: 1597 te Wenen 21: of: zoon van Sibrand van Camminga, grietman van Leeuwarderadeel (1578), kapitein, gest 1610 x Rixt Binnertsdr van Heringa? 22: Stamboek I 76, 77, II 77
12188 Frankfurt Camminga Franciscus 15960800 12: Engels, Freundschaften 95
02050 Franeker Camminga (Cammingha a) Geroldus 16081123 11: 1589 okt 12: AAF no 1092 13: Catharina van Camminga 14: Sicco van Camminga 16: Catharina Sickinge 22: Stamboek I, 76 II, 50
08885 Löwen Camminga (Caminga a) Gerrolt (Geroldus) 6: nobilis 8: Frisius 15640329 12: MULO IV 67322 13: Luts Gerroltsd van Herema 14: Menno van Camminga 16: Ath van Ockinga 17: Luts x Taco Gemmes van Burmania Menno gest 1599 in Henegouwen op reis naar Italie Edwert x Ruurd Werps van Juckema 19: 1589 22: Stamboek I 77
08917 Löwen Camminga Hayo 8: Frisius 15400714 12: MULO IV 21810 13: Rints van Minnema 14: Witso van Eminga, zich noemende Camminga 16: Trijn Takesd van Roorda 17: N 19: 1556 febr 22: Stamboek I 75; RAF Doodboek
11735 Dole Camminga Hayo 15280000 12: Waterbolk, Rond Viglius 15 20: arriveerde hier met Viglius van Aytta en Renicus van Burmania
08530 Löwen Camminga (Kaminga) Hayo (Haymo), Petri 6: Nobilis 7: Leeuwarden 8: Trai d 15210525 10: Leg 11: 1503 12: MULO III 64954 13: Fowell van Eminga 14: Pieter van Camminga 15: 1506 grietman van Leeuwarderadeel en Tietjerksteradeel 18: Heer van Ameland 19: 1558 te Leeuwarden doodgeslagen 22: Stamboek I 74
12393 Orleans Camminga Hayo 6: Nobilis 8: Frisius 15491223 12: RIDDORL I 100
01741 Franeker Camminga (Kamminga) Jarichius 15990330 12: AAF no 530; De Vries I, 63 13: Margrieth van Botnia 14: Renicus van Camminga 16: Jetscke Sydtsd van Mockema 17: Jelck x Idsardus Sjuck van Burmania Margaretha x Sicco Idsardi van Grovestins 18: 1614 ontvanger der geestelijke opkomsten 22: Stamboek I 77; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 81
05525 Genève Camminga (Cammingha a) Jarichus 7: Franeker 8: Frisius 16000501 12: LDR 1587; II 409; De Vries I 63, 201
00356 Franeker Camminga (Kamminga a) Johannes 6: Nobilis 8: Frisius 16180831 10: Iur 11: 1600 12: AAF no 1723 13: Bjuck Goslicksdr van Herema 14: Franciscus van Camminga 16: ongehuwd 19: 1626 jan 22: Stamboek I 76; RAF Doodboek
10798 Löwen Camminga (Kaminga) Menno 7: Leeuwarden 15370228 12: MULO IV 150113 13: Rints van Minnema 14: Witso van Eminga, zich noemende Camminga 16: Luts Gerroltsd van Herema 17: Gerrolt x Ath Heresd van Ockinga Luts x Carel Christoffels van Sternsee 19: 1553 22: Stamboek I 75
02083 Franeker Camminga a Petrus 16090113 10: Phil, Iur 12: AAF no 1154 13: Biuck van Herema 14: Franciscus van Camminga 19: 1634 aug 22: Stamboek I 76
02049 Franeker Camminga (Cammingha a) Petrus junior 6: Dominus Amelandiae 16081123 11: 1587 jan 12: AAF no 1091 13: Catharina van Camminga 14: Sicco van Camminga 16: Sjuck van Ockinga (1628) 17: kinderloos 19: 1638 maart, volgens Stamboek 1619 of 1620 22: Stamboek I 75, 76; RAF Grafschriften Leeuwarden
09352 Löwen Camminga (Camingha) Petrus 15470511 11: 1531 12: MULO IV 34370 13: Catharina Herema 14: Sicco Camminga 16: Fransche Minnema 17: Sicco x Catharina van Camminga Franciscus x Biuck van Herema Wyts x Johan Goslicks van Herema van Tjerkwerd 18: 1538 heer van Ameland 19: 1575 okt 21: antispaans; poogt in 1572 Leeuwarden in te nemen 22: NNBW V 8182; Stamboek I 74; RAF Grafschriften
09906 Bologna Camminga (Camingha) Petrus 15140000 12: KNOD 1639; v.d. Aa III 46 13: Bauck Mockema 14: Sjuck Gerrolts van Camminga 16: Eelck Anlofs van Aebinga 17: Sjuck x Hack van Camstra Wick x Valerius Ockinga, Adam van Eysinga Saepck x Reynier Ivo van Fritema 19: 1544 21: Dr iur utr te Ferrara (1515), in 1527 veroordeeld tot 800 gulden boete wegens smaden van het landsbestuur 22: Vrije Fries 13 1877 9196; Stamboek I 73, II 49
12248 Ferrara Camminga (Camenga) Petrus, Suffridus 15150000 10: iur can 12: Pardi 114-115 20: Dr iur can
11941 Köln Camminga (Kamga) Reinerus 15620523 10: Iur 12: AAK IV 2077 13: Tedt Sijbrandsdr van Stenstera 14: Franciscus van Camminga 16: Margriet Jarichsdr van Botnia 17: Franciscus, gest te Wenen Luts x Upco Gemmes van Burmania Fedt x Taco Gemmes van Burmania Jarich x Jetscke Sijdsdr van Mockema 18: 1579 lid gedep staten (O) 19: 1598 21: 1579 ondertekent rekest aan Rennenberg tot tekenen van de Unie van Utrecht 22: Stamboek I 75, 77; Placaatboek IV 41, 44. 77
09051 Löwen Camminga (Caminga a) Reinerus (Renerus) 8: Frisius 15460900 13: Rints van Minnema 14: Witso van Eminga, zich noemende Camminga 16: Beyts Feddesd van Haerda 19: 1589 21: tekent het rekest tot toetreding tot de Unie van Utrecht 22: Stamboek I 75; Placaatboek III 1186
11959 Köln Camminga (Raminga) Reinerus 8: Frisius 15520428 10: Iur 12: AAK II 106325
06537 Köln Camminga a Sibrandus 6: nobilis 8: Frisius 15660609 10: Iur 12: AAK IV 4694 20: stud te Heidelberg en Freiburg
02281 Heidelberg Camminga Sibrandus 8: Frisius 15690921 12: MUH II 52,110 20: stud te Keulen en Freiburg
02190 Freiburg i.B Camminga (Kaminga a) Sibrandus 6: Nobilis 8: Frisius 15680711 12: MUF 503,24 13: Teth Sybrandidr van Stenstera 14: Franciscus van Camminga 16: Catharina van Donia 17: Franciscus (kapitein) x Rixt van Heringa 18: 1578-1593 grietman van Leeuwarderadeel 1583 aanstelling tot superintendent of kolonel van het krijgsvolk in Oostergo, in 1587 nog 19: 1597 21: antispaans; tekent rekest tot toetreding tot de Unie van Utrecht 22: Stamboek I 75, 77; Placaatboek III 1186; Vrije Fries 32 61; Sminia, Naamlijst 2528; Andreae, Nalezing 16; Register resolutien 576
09098 Löwen Camminga (Caminga) Taco 8: Frisius 15530500 12: MULO IV 47155
05689 Köln Camminga Taco 8: Frisius 15510516 10: Art 11: 1536 okt 12: AAK II 105481 13: Trijn van Herema 14: Sicco van Camminga 16: Rints Tjaerdsd van Juwinga 17: Catharina x Sicco van Camminga Sicco x Fedt van Ockinga Tetardus Gerrolt x Trijn van Ockinga 19: 1618 maart 22: Stamboek I, 74
10799 Köln Camminga (Kamynga) Thomas 7: Leeuwarden 8: Trai d 14790811 12: AAK II 6632 20: loco cuius curavit Allardus Dockum (spaeter bedellus) et se in brevi ab illo iuramento liberavit, quia predictus Thomas sic in propria persona compl. iurabit
06497 Köln Camminga (Caminga a) Titus 6: nobilis 8: Frisius 15780324 10: Iur 12: AAK IV 10834 13: Trijn Sickesdr van Hottinga 14: Titus van Camminga 16: Fransck Douwesdr van Roorda van Tzummarum 17: geen 18: kapitein in Spaanse dienst 19: 1592 te Luik 21: aanwezig bij de slag bij Boksum; zijn huis werd geconfisqueerd en diende als Hof van Willem Lodewijk; in 1580 uitgeweken 22: Stamboek I 75, II 51; Placaatboek IV 160
09323 Löwen Camminga (Kaminga de) Titus 7: Leeuwarden 15370228 12: MULO IV 150112 13: Rintje van Minnema 14: Witso van Eminga, zich noemende Camminga 16: Trijn van Hottinga (1542) 17: Witso, 1607 gest te Osnabruck in het klooster Titus x Fransck van Roorda van Tzummarum Rints x Lolle Heres van Ockinga Sjouck x Jarichus Scheltonis van Liauckama 19: 1552 21: geeft in 1543 de goederen aan behorend bij het officie, gesticht door Tete Hommema 22: Stamboek I 75; Beneficiaalb 333
06315 Köln Camminga (Kammynga a) Valerius 7: Leeuwarden 15580506 10: Art 12: AAK II 1121126
10708 Orleans Camminga (Cammingha) Valerius (Watze) 15050000 10: Iur 13: Sjouck Camminga 14: Witze Watzes Dekema of Rienck Eminga 19: 1505 te Orleans 22: Ned Leeuw 71 1954 363; Sipma OO I 309; RAF Familiearch Schwartzenberg 372; De Ridder, Procurateurs 259-260
09324 Löwen Camminga (Kamminga) Valerius 7: Leeuwarden 15330828 12: MULO IV 95290 13: Rints Fransd van Minnema 14: Witso van Eminga, zich noemende Camminga 16: Biuck Sydtsd van Aylva van Bornwerd Frouck Feddesd van Haerda 17: Sydts x Goslick Johannes van Herema Biuck x Goffe Douwes van Aebinga Witso x Rixt van Roorda Sjouck x Ernst van Goslinga 18: lid gedep staten 19: 1576 okt 22: Stamboek I 75; Placaatboek III 955
00408 Franeker Camminga a Valerius, Francisci 7: Leeuwarden 8: Frisius 16210501 10: Art, Lit 11: 1603 12: AAF no 1865 13: Biuck Goslicksdr Herema van Tzum 14: Franciscus Petri Camminga 16: Rixt van Harinxma van Donia (1648) 17: Franciscus Duco x Lucia van Aylva 18: 1635-1636 lid gedep staten (O) 19: 1668 nov 21: bewoont Hemmemastate te Menaldum, later Walta state te Tjerkwerd 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 101; Roarda, Alde doarp 60; Kingma, Bitgum 48; Engels, Naamlijst GS
04163 Leiden Camminga Vitus 8: Frisius 15810705 10: Iur 12: AAL 10 13: Frouck van Haerda 14: Vitus van Camminga 16: Rixt van Roorda 17: Frouck x Syds van Sytzama van Hallum Hylck x Schelte Scheltesz van Aebinga van Hallum Fedt x Georgius Upco van Burmania Watze x Sjouck van Aebinga en Anna van Wijtsma 18: 1588 inner van de belasting en de brandschat in de Ommelanden 21: 1625 22: Stamboek I 75, 77; RAF Statenarchief 333, 131
02051 Franeker Camminga (Cammingha a) Vitus 16081123 11: 1592 aug 12: AAF no 1093 13: Catharina Tacodr van Camminga 14: Sicco Petri van Camminga 16: Sophia Hesseldr van Vervou 17: kinderloos 19: 1641 jan 21: vrij en erfheer van Ameland 22: Stamboek I 76; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 90
12055 Löwen Camminga a Vitus 15710000 12: RAF FG 1027
06485 Köln Camminga (Kamminga a) Vitus 8: Frisius 15660527 10: Art 12: AAK IV 47109 13: Trijn Sickesdr van Hottinga 14: Titus van Camminga 19: 1607 in een klooster 21: in 1580 uitgeweken 22: Stamboek I 75, II 51; Placaatboek IV 160
09133 Löwen Camminga (Caminga) Volcardus 8: Frisius 15671104 10: Iur 12: MULO IV 73152
11475 Löwen Camminga Walterus 8: Trai d 15020610 12: MULO III 23671
09926 Orleans Camminga (Kammegha) Watze (Wolterus) 6: nobilis 8: Frisius occid 15050400 12: RIORL 259441
09142 Löwen Camminga (Caminga a) Witso 6: nobilis 8: Frisius 15640329 12: MULO IV 67321 13: Jouck Walta 14: Franciscus van Camminga 16: ongehuwd 18: 1582-1585, 1588-1589, 1591-1592, 1604-1606 lid Staten Generaal; 1587 gezant naar Engeland 1593, 1598 lid Raad van State 1605-1606 in Emden voor bijleggen twist tussen stad en graaf 19: 1606 te Emden 21: tekent het rekest tot toetreding tot de Unie van Utrecht; 1586 tegenstander van Leicester 22: NNBW V 82; Engels, Naamlijst St Gen 11, 12; Placaatboek III 1186
10706 Genève Camminga (Camonga) Witso (Victor) 15721218 12: De Vries I 49, 88
12364 Rostock Camp, thom (to deme Kampe) Bernardus 7: Emden 14940511 12: MUR I 272
04591 Leiden Camp a Edonis 7: Emden 16280502 10: Med 11: 24 12: AAL 209
06550 Köln Camp (Campius) Everardus (Evertus) 7: Groningen 16170429 12: AAK IV 273119
02687 Wittenberg Camp (Kamp zum) Gerardus 7: Emden 15380000 12: AAW 171
02511 Heidelberg Camp Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 16180929 12: MUH II 291,143 16: Sophia Hilbrandes van Harssens 21: stud samen met Sabinus Fockens en Johannes Hachtingius 22: Gron Volksalmanak 1931 87
10663 Herborn Camp Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 16180329 10: Iur, Polit 12: HERB 130 1635 landdagslid 21: is hier samen met Sabinus Fockens en Johannes Hachtingius
00981 Franeker Camp Renicus 7: Leeuwarden 16410223 10: Theol 12: AAF no 3786
03152 Groningen Camp du Theodorus 7: Groningen 16300609 10: Phil 12: AAG 23 16: Cathalina Jacobs (1633) 22: GAG klapper DTB
02813 Wittenberg Camp (Kampe) Thomas 7: Groningen 8: Trai d 15230413 12: AAW 115
08466 Löwen Camp de Thomas 7: Groningen 15191017 12: MULO III 61837
04131 Leiden Camp tom Timannus 7: Groningen 15790615 10: Iur 12: AAL 4; Vrije Fries 8 120 20: tekent op 3 juli 1582 het AA van Homma van Harinxma
02313 Heidelberg Camp zum Timannus 8: Frisius 15851007 12: MUH II 120,181
01979 Franeker Campegii Eido 7: Emden 16060625 10: Phil 12: AAF no 929 16: Eelck Andriesdr 17: Hiltie 18: 1609, 1615- 1645 predikant te Pietersbierum 19: 1645 jan 22: Romein 208; Van der Woude, Lubbertus 524
02056 Franeker Campegius Unico 8: Frisius orient 16090502 10: Lit, Hum 12: AAF no 1106
03167 Groningen Campen van Casparus 7: Leeuwarden 16300823 10: Iur 12: AAG 24
00741 Franeker Campen a Casparus 7: Leeuwarden 16320419 10: Iur 12: AAF no 2828 13: Maycke van Tongeren (1603) 14: Jacobus van Campen 15: advocaat Hof 16: Jaycke Siccama (1640) 17: Columba Anna x Dr Suffridus Eelckema 18: 1633 advocaat Hof 19: 1680 sept 21: Dr; Caspar du Camp was rond 1600 legerchirurgijn 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 45; RAF Hof van Fr MMM f 8v; Huisman, Stadsbelang 434
01349 Franeker Campen Oedaeus 7: Franeker 16490811 10: Lit 12: AAF no 4867 14: Johannes Oedzii Camp 15: notaris en postulant te Franeker
03099 Groningen Campen Weijardus 7: Emden 16281106 10: Phil 12: AAG 20
03716 Groningen Camper a Croddenbosch Henricus 7: Buitenpost 8: Frisius 16470525 10: Ling 11: 1627 dec 12: AAG 55 13: Antie Regneri Meildam 14: Gerardus Camper a Croddenbosch 15: 1622 predikant te Buitenpost 16: Siouckien Cypriani Gravius (1651) 17: Anna x Dr Timaeus Beilanus 18: 1656-1667 predikant te Jellum en Beers 19: 1667 april 22: Romein 177; Col Kalma
11632 Konigsberg Camping (Campig) Johannes 7: Groningen 15540402 12: MUKO 17
08978 Löwen Camping?, Kemponis? (Componius) Johannes 8: Frisius 15530400 12: MULO IV 47023
06512 Köln Campinga Henricus 8: Frisius 16021030 10: Art 12: AAK IV 19926
08366 Löwen Campinge (Campinck) Rudolphus 7: Groningen 15120531 12: MULO III 447299 18: kanunnik te Utrecht 19: 1560 a 21: Dr; een Ludolphus de Groningen, dominicaan studeerde in 1517 theologie te Leuven, was in 1523 aanwezig op het godsdienstgesprek te Groningen en werd in 1523 lector te Groningen: Bakker, Bedelorden 272; AAU 32 (1907) 2324 22: Ned Leeuw 1939 444
11505 Groningen Campingh Henricus 16180904 10: Phil 12: AAG 7
02959 Groningen Campingh Henricus 7: Groningen 16230912 10: Lit 12: AAG 13
09197 Löwen Campingh (Campinghe) Johannes 7: Groningen 15500800 12: MULO IV 40937 18: kanunnik te Utrecht 21: Dr, halfbroer van pastoor Reinerus Broeils; 1552 klein burgerrecht van Groningen; = Johannes Campes, 1566 pastoor te Zuidhorn? 22: Gruoninga 18 (1973) 57; RF 1566.87
11062 Helmstadt Camponius (Cauponius) Hermannus 7: Hagen (Haganus) 8: Frisius [orient] 16050327 12: AAHt 17980
04490 Leiden Camstra a Godfridus 8: Frisius 16230629 10: Art 11: 1608 of 1612 12: AAL 169 13: Tjemck vam Aebinga 14: Tjalling van Camstra 16: Ael Ruurdsd van Juckema 17: Tjalling x Maria Anna van Aebinga His x Jarichius van Burmania Tjalling Homme x Fokel van Burmania 19: 1665, volgens Stamboek 1703 21: Goffo Camstra uit Minnertsga maakt in 1646 de trekvaart tussen Dokkum en Leeuwarden 22: Stamboek I 8283; RAF Familiearch Sminia 991; Singels, Archief Leeuwarden 287 188
06337 Köln Camstra (Kaemestra) Reinerus 7: Leeuwarden 8: Trai d 14950615 10: Iur 12: AAK I 376132 13: Reynsch Tzigora 14: Petrus Camstra van Jelsum 16: Gerland Aesgedr van Hoxwier 17: Reynsck x Hector Julii van Dekema Trijn x Jarichus Julii van Dekema 18: 1520 raadsheer van de hertog van Saksen en Karel V 1522 raadsheer van Karel V 19: 1522 april te Jelsum 22: Stamboek I 80, II 54
08598 Löwen Camstra Sibrandus (Zibrandus), Reyneri 7: Leeuwarden 8: Trai d 15100829 12: MULO III 397235 13: Jetscke van Grovestins 14: Reynerus van Camstra genaamd Andla 19: 1518 22: Stamboek I 80
01147 Franeker Camstra a Tjallingius 6: Nobilis Frisius 16450605 10: Phil 11: 1628 okt 12: AAF no 4342 13: Eduarda Reurdsdr van Juckema 14: Homerus Camstra 16: Lucia Scheltodr van Aebinga (1659) 17: Tjalling Homme x Juliana van Aylva Eduarda Maria x Franciscus Eysinga van Burmania Tjalling Homerus 19: 1663 juli 21: bewoont Orxmastate te Menaldum 22: Stamboek I 82; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 126
04777 Leiden Can (Kann) Alardus 7: Leeuwarden 16390818 10: Iur 11: 22 12: AAL 307
00760 Franeker Can (Kan) Alardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16350525 10: Eloq, Iur 12: AAF no 3117 18: 1640 advocaat Hof 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 9v
00085 Franeker Can Gerardus 7: Leeuwarden 16050900 10: Med 12: AAF no 895 14: Stephanus Can? 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 21
03157 Groningen Cannegeter Johannes 8: Omlandus 16300629 10: Phil 12: AAG 23 14: Everardus Cannegieter 16: Anna Folckers (1638) Sjaddina Doenga (1670) 17: Reynt Evert, luitenant 18: luitenant 21: jonker tot de Weidenburch 22: RAG klapper DTB; Ned Leeuw 1939 446
05766 Köln Canter (Kanter) Andreas 7: Groningen 14910714 11: 1463 12: AAK II 30016 13: Abele 14: Johannes Canter 15: advocaat 18: 1503-1509 stadspoeet en orator te Keulen 20: propter sue pers. singularem qualitatem et nobilitatem nihil ab eo petitum fuit 21: 1507 vertaalt Pfefferkorns Judenspiegel in het latijn 22: NNBW I 557-558; AAK II 30016; EbelsHoving, Canter 2223
11961 Köln Canter (Kantert) Cornelius 16060505 12: AAK IV 21845
03642 Groningen Canter Franciscus 7: Dokkum 8: Frisius 16450623 11: 1624 ca 12: AAG 51 13: Geertje Jacobsd Canter 14: Nicolaus Henrici (Hendricius), nam naam van zijn vrouw aan 15: notaris te Dokkum 16: Geertruid Johannesdr Reneman Adriana Vroom 17: Anna Clara x Ericus Haersma 18: 1647 advocaat Hof 1663 lid en advocaat fiscaal van de admiraliteit te Harlingen 1670-1674 secretaris van Dantumadeel 19: 1679 febr te Leeuwarden 21: Dr 22: Gen Jierboekje 1963 70; Teunissen, Walden 70, 71; RAF Hof van Fr MMM f 10v
08854 Löwen Canter ? (Jacobi) Franciscus 7: Leeuwarden 8: Frisius 15450724 11: 1530 ca 12: MULO IV 306163 13: Anna Canter 14: Jacobus Adamsz 15: burgemeester van Leeuwarden 16: Eene Thimanni Hoppers Geel van Humalda 17: Sicco 18: 1555-1560 lid van de gezworen gemeente te Leeuwarden administrator St Anthonygasthuis 1577 burgemeester van Leeuwarden 21: of Franciscus Jacobi, vicaris perpetuus te Dokkum, in 1558 deken van Dokkum e.o (Zwart, Cleuting 116) 22: Gen Jierboekje 1963 69; Placaatboek III 1137
01059 Franeker Canter (Canterus) Franciscus 7: Dokkum 16430529 10: Phil 12: AAF no 4063 20: 1647 30/3 Dr iur (privatim) (PAF 30)
02450 Heidelberg Canter Gelmerus 7: Groningen 15690923 12: MUH II 52,115
08110 Löwen Canter (Groningen, Groninghe de) Gelmerus (Gilvarus) 14811121 12: MULO II 44864 13: Elteke 18: 1500 ca secretaris van Groningen 1515 korte tijd Gelders kanselier van Friesland 19: 1530 p 21: Mr, genoemd in 1490, 1506, 1514 22: RAG KFH 170/242, GAG PK regest 547; Douwema, Geschriften 249, 268; Jansma, Bogerman 12; H.O. Feith, Werken van Johan Rengers I (Groningen, 1852) 214
05885 Köln Canter (Kanter) Gelmerus 7: Groningen 15420906 10: Iur 12: AAK II 97410
08886 Löwen Canter Gelmerus (Gilmarus) 8: Frisius 15440606 12: MULO IV 28087
09501 Löwen Canter Henricus 7: Groningen 16490227 12: MULO V 500303 21: bezit het klein burgerrecht van Groningen; heeft in 1672 een vermogen van 40.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 55
08961 Löwen Canter Jacobus 7: Leeuwarden 8: Frisius 15430525 12: MULO IV 26254 13: Anna Claesdr Timanni 14: Jacobus Adami Canter 15: burgemeester van Leeuwarden 18: 1566 priester van de Oldehove 21: Iur dr; beneficiant van het schuttersaltaar; zweert in 1566 trouw aan de koning; een Jacobus Adameus, poeta Brabantinus was van 1591-1599 rector te Sneek 22: Gen Jierboekje 1963 6869; RAF Familiearch Kingma 628; GAL klapper magistraat; Vrije Fries IX 408
06035 Köln Canter (Cantis) Jacobus 6: pauper 7: Groningen 15200519 10: Art 12: AAK II 82389 18: 1535 vicaris en prebendaris te Loppersum 20: 16 nov 1521 bac, 14 maart 1523 inc 21: = Jacobus Lamberti; kreeg de prebende in 1535 van Herman van Bommel 22: RF HS 1535.30; Rutgers, Inventaris Ewsum regest 229, 230
11975 Turin Canter Jacobus 7: Groningen 14440000 12: AAK I 430
06029 Köln Canter Jacobus 7: Groningen 14870511 10: Iur 11: 1471 12: AAK II 21257; NNBW 1 559 13: Abele 14: Johannes Canter 18: 1489 leraar te Antwerpen; 1492-1497 te Krumau in Bohemen 1505 pastoor te Groot Faldern en prebendaris te Emden (vicaris van het Heilige Kruisaltaar der Grote Kerk) 19: 1529 21: Dr iur, Dr art, Dr med; beroemd dichter, astroloog en geleerde; 1481 bezoekt Augsburg, 1489 bezoekt Italie; vriend van Erasmus; schreef Dialogus de Solitudine (1491); gaf uit Petrarca's De secreto en Falconia's Cento; tegenstander van de hervorming, keert in 1529 uit Emden naar Groningen terug 22: Gron Volksalmanak 1891 1213, 1978-1979 47; NNBW I 559; P.S. Allen,Opus Epistolorum Des. Erasmi (Oxford, 1906) no 32; Jahrbuch Emden 18 125-128; Blok, Rekeningen 215; EbelsHoving, Jacobus Canter 1750
04995 Basel Canter Joachimus 6: Nobilis 7: Groningen 15590000 12: MUB II 11766
08968 Löwen Canter Joachimus 8: Frisius 15570600 12: MULO IV 54656
08338 Löwen Canter (Cantre) Joachimus 8: Frisius 15260700 12: MULO III 76081 16: Alyt 18: 1535, 1541 rentmeester/bouwmeester van Groningen 19: 1540 juni 22: Gron Volksalmanak 1894 86; RF HS 1535.26, 32; Rutgers, Inventaris Ewsum regest 456; GAG Klapper ambten; RAG Regeringsboek
01306 Padua Canter Joachimus 7: Groningen 15600000 10: Iur 11: 1537 12: tp no 73 13: Anna Claes Tymansd 14: Jacob Adamus Canter 15: burgemeester van Leeuwarden 17: Joachimus 18: 1578-1591 meermalen gildrechtsheer 1579-1589 meermalen gezworene 1588, 1590 kerkvoogd A kerk 19: 1591 dec 21: imm Basel 1559; familierelatie met Utrechtse Canters?. Was volgens Den Tex een van de laatste stadGroningers die zich Frisius tout court noemde (onjuist) 22: Den Tex, Studenten 64; Navorscher XLI; Alting, Diarium 722, 799, 844
03254 Groningen Canter Joachimus 7: Groningen 16330911 10: Lit 11: 20 1614 12: AAG 28 13: Hillegonda Johansdr Wiffinge 15: Joachim Canter 16: Helena Wicheringe (1644) 18: 1639-1650 herh gezworene van Groningen 1645-1649 ambtman van het Gorecht 1649-1652 drost der beide Oldambten 19: 1652 aug 21: heeft een vermogen van 50.000 gulden 22: Ned Leeuw 1950 47; Gron Volksalmanak 1972-1973 54, 61; GAG Regeringsboek
07741 Rostock Canter (Cantor) Joachimus 7: Emden 15220704 12: MUR II 82 21: Mr; broer van Johannes, imm 1520 te Keulen; vml zoons van Emder arts Johannes Canter 22: Jahrbuch Emden 18 (1913) 125
11888 Köln Canter Johannes 6: pauper 15200628 10: Art 12: AAK II 825135 21: vml broer van Joachim Canter en zoon van de Emder arts Johannes Canter 22: Jahrbuch Emden 18 125
06074 Köln Canter Johannes 7: Groningen 14831103 10: Iur can 12: AAK II 13119 18: 1498 arts te Emden 20: Art Dr et Med Dr, 1495 responsalis in quolibet 22: NNBW I 559; Emder Jahrbuch 18, 123-125
09529 Löwen Canter Johannes 7: Groningen 8: Trai d 14450000 12: MULO I 15642 20: Magister coloniensis; Dr iur utr, Dr theol
11974 Ferrara Canter Johannes 7: Groningen 14440000 10: iur can 12: Pardi 1819 20: 1444 28/11 Dr iur can
02419 Heidelberg Canter (Kanter) Johannes 7: Groningen 14841104 11: 1463 12: MUH I 377 13: Abele 14: Johannes Canter 16: Teethe N 17: Johannes Joachimus 18: 1487 hofastroloog van keizer Frederik III 1497 arts te Emden 19: 1522 te Emden 21: Mr, Dr med; schreef diverse Prognostica 22: Ebels, Jacobus Canter 2324; GAG PK regest 640; J.C. Stracke, 5 Jahrhunderte Arzt und Heilkunde in Ostfriesland (Aurich, 1960) 74
05959 Köln Canter (Kanter) Johannes 7: Groningen 14401014 11: 1424 12: AAK I 430107 14: Gelmerus Canter 16: Abele 17: Jacobus Andreas Johannes Ghebbe; Ursula 18: advocaat te Groningen 1445-1447 hoofdman 19: 1499 ca 20: 1442 2/11 pres ad bac 21: Dr leg; bezoekt school te Zwolle 22: Van Rhijn, Gansfort 29; Ebels, Jacobus Canter 2122; GAG RvR 212; RF 1467.9; Emmius, Agro
06086 Köln Canter (Canters) Johannes 7: Groningen 14940213 10: Iur 12: AAK II 35122
09217 Löwen Canter Lambertus 7: Groningen 8: Trai d 15300704 12: MULO IV 3961 13: Tieth Johans uit Leeuwarden 14: Wilhelmus Canter 15: raadsheer te Groningen 16: Johanna van Wijck 17: Theodoricus Wilhelmus 18: raadsheer Hof van Utrecht 19: 1553 te Groningen 20: 1513 21: Dr te Orleans, bezoekt versch universiteiten; bezit in 1543 land bij Wijns (Fr) 22: NNBW I 559-560; Beneficiaalb 106, 107; Oorkonden St Anthonij nr 136
12247 Orleans Canter Lambertus 15380000 12: RIORL II 4969* 20: Dr iur civ
03506 Groningen Canter (Cantherus) Nicolaus 16410911 12: AAG 44 20: suprascriptis Sopiis a studiis
08451 Löwen Canter (Cauther) Petrus 7: Groningen 8: Trai d 14880829 12: MULO III 52121 13: Ghese 14: Hermannus Canter 19: 1498 a 20: Petrus Cauthem prom 1491 (artes); falco 21: of is bedoeld de zoon van Elteke, genoemd in 1506 en broer van Gelmerus Canter, ca 1500 secretaris van Groningen? 22: AKG regest 725, 861, 935; Reusens, Analectes II 243
06195 Köln Canter (Chanters) Rudolphus 7: Groningen 15360121 10: Art 12: AAK II 93930 20: bursa Kuck; 1536 13/11 adm ad bac, pauper
11620 Basel Canter Wilhelmus 7: Utrecht 15630000 12: MUB II 15064 13: Johanna van Wijk 14: Lambertus Canter 15: raadsheer Hof van Utrecht 16: ongehuwd 18: 1560-1575 privÇgeleerde te Leuven 19: 1575 juni 20: stud 1554-1558 Latijn te Leuven en in 1559 te Orleans (RIDDORL I 268) 21: vertaalde en gaf de werken van o.a. Aristides, Euripides en Aeschylus uit 22: De Navorscher 21 (1891) 586
11849 Köln Cantharifusor (Cantrifusoris) Johannes 6: pauper 7: Munster 8: Westfalen 15020000 10: Art 12: AAK II 529101
02129 Tübingen Cantharifusor of Cannegieter (Kanterfosser) Johannes 6: Dominica Misericor.D 7: Groningen 8: Frisius 14850417 12: Mat Tub 14,78
07294 Rostock Cantharifusor? (Jantevoth) Jacobus 7: Groningen 14820622 12: MUR I 228
11365 Löwen Carpen Rombertus 7: Dokkum 8: Frisius 15530600 12: MULO IV 472101 21: = Rombertus Feyesz, priester, later predikant? 22: Col Kalma
03574 Groningen Carrier Johannes 7: Groningen 16430802 10: Phil 12: AAG 47
02388 Heidelberg Carsten Hericus 8: Frisius orient 15751008 12: MUH II 7474
01564 Franeker Cartusen Georgius 15930130 10: Iur 12: AAF no 207
03081 Groningen Caspari Regnerus 7: Groningen 16280102 10: Phil 12: AAG 19 18: 1648-1665 priester te Dokkum 1644- 1648 priester in de Ommelanden 21: volgens Gron Volksalmanak 1909 126 vanaf 1649 priester te Enkhuizen 22: It Beaken 16 207
03008 Groningen Caspari Sibrandus 16250127 12: AAG 15
05815 Köln Cassen (Cassens) Johannes 7: Groningen 8: Trai d 14820517 10: Art 12: AAK II 118109 21: Mr Johannes Cassens was tot 1532 (gest) vicaris te Steenwijk 22: RAG Familiearch Ewsum 182; AAU 42 (1916) 331
05971 Köln Cassens (Sassens) Henricus 7: Groningen 14920331 10: Art 12: AAK II 3115 20: 1496 10/3 lic 21: mr Hendrik Cassens wordt in 1486 genoemd
09254 Löwen Castricum van (Theodorici) Andreas 7: Leeuwarden 15320610 12: MULO IV 7374 18: 1561 pastoor te Enkhuizen; 1566 vicaris te Sneek 1568-1571 predikant in Friesland 1572, 1578, 1586, 1590-1589 predikant te Enkhuizen; in 1590 uitgeleend aan Leeuwarden, in 1593, 1597 aan Workum 19: 1598 te Enkhuizen 22: Romein 14, 15, 329; Vrije Fries 17 1890 14; Col Kalma
00319 Franeker Castricum (Castrocomius) Bernardus 7: Groningen 16170516 10: Iur 12: AAF no 1662 14: Nicolaus Castricum 15: 1608 syndicus van de stad Groningen 22: Van der Woude, Lubbertus 116
04455 Leiden Castricum (Castricom a) Walterus (Gualtherus) 7: Groningen 16220506 10: Iur 11: 18 12: AAL 160
11980 Padua Cathuis Arnoldus, Johannis 7: Leeuwarden 15980528 12: PP no 93 20: prom 1599
11981 Löwen Cathuis Arnoldus, Johannis 7: Leeuwarden 16000000 10: Theol 12: AAU III 324
01607 Franeker Cathuis (Johannis) Arnoldus 7: Leeuwarden 15940517 10: Med 11: 1576 dec 12: AAF no 276 13: Margaretha Jacobsdr Sweert 14: Johannes Cathuis 15: afgevaardigde van Friesland bij Pacificatie van Gent : apotheker te Leeuwarden 18: priester, jezuiet 1609-1611 priester te Leeuwarden; in 1612 te Zwolle prof theol te Leuven; rector van het Jezuietencollege te Roermond 19: 1629 dec te Roermond 22: Stamboek I 276 II 186; NNBW III 212; AAU III 324 f; Amersfoordt, Verhaal van de verrigtingen van de Jezuieten 7697
04229 Leiden Cathuis (Johannis, Joannis) Arnoldus 8: Frisius 15950621 10: Med 11: 19 12: AAL 43
04179 Leiden Cathuis, Johannis (Joannis) Hubertus 15850626 10: Ling 11: 1565 nov 12: AAL 18 13: Margaretha Jacobsdr Sweert 14: Hubertus Johannis Cathuis 15: apotheker : burgemeester van Leeuwarden 16: Bauckje Ansckes Grietje Gerrits Gisberti Catedrecht 17: Andreas x Jetscke Gisbertusdr Bouricius (1632) Gerardus, apotheker 18: apotheker 1613-1629 rentmeester van het Ritske Boelemagasthuis 19: 1639 aug 22: Stamboek I 276; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 12
12127 Strassburg Celos Bernardus 7: Groningen 8: Frisius 16560609 10: Iur 12: AMUS
03859 Groningen Celos Bernardus 7: Groningen 16500829 10: Phil 11: 18 12: AAG 62 16: Ebele Halbes (1660) 18: 1666- 1667 gezworene te Groningen 22: GAG Regeringsboek; GAG klapper DTB
12340 Basel Celos Bernardus 7: Groningen 16560000 12: Guggisberg, Studenten 285
03550 Groningen Celos Johannes 7: Groningen 16430113 10: Phil 12: AAG 47 18: 1650 okt advocaat 22: GAG R A IIIa 47
02923 Groningen Celos Johannes 7: Emden 16220530 10: Iur 12: AAG 12 13: Anna Boots 14: Pieter Celos 15: raadsheer te Emden, 1629 burgemeester 16: Elsien Berends, d.v. bewindhebber West Indische Compagnie 18: 1632-1645 gezworene, 1636, 1638-1639, 1641-1642 gildrechtsheer te Groningen 1639-1641, 1644 weesheer; 1647-1660 raadsheer; 1652, 1655, 1658 gedeputeerde 1642-1643 lid admiraliteit Zeeland, 1649 idem Amsterdam; 1645-1646 lid Generaliteitsrekenkamer 20: 1602 te Emden 21: klein burgerrecht van Groningen in 1627/28 22: GAG Jacob en Annagasthuis, bijlage; GAG Weeskamer 2, Regeringsboek; Hempenius, Weeskamer 338; Quellen und Forschungen 1987 102
04501 Leiden Celos Johannes 7: Emden 16231012 10: Iur 11: 21 12: AAL 172
05728 Köln Christiani (Cristianus) Antonius 7: Groningen 14400427 10: Art 12: AAK I 42142 18: 1445, 1456 persona te Baflo 20: 1441 7/7 det, 1443 13/4 inc, 1444 7/4 disp 21: Mr 22: GAG RvR 909; RF 1456.20; AKG regest 226
05368 Köln Christiani Detlevus 7: Emden 14961119 10: Iur 12: AAK II 416161
02529 Groningen Christiani Gerardus 7: Groningen 16160913 10: Phil 12: AAG 5
08915 Löwen Christiani (Christianus) Henricus 8: Frisius [orient?] 15471110 12: MULO IV 35756 21: vml Henricus Carstens, 1550- 1557 secretaris van Emden 22: Quellen und Forschungen 1987 135
00163 Franeker Christiani Jacobus 5: Boekhandelaar (bibliopola) 7: Buitenpost 16100423 12: AAF no 1178
04939 Jena Christiani (Christianus) Johannes, Laurentii (Loren) 6: nihil 8: Frisius 15950000 12: MUJ 49 1595 109
02684 Wittenberg Christiani (Christianus) Petrus 8: Frisius 15380000 12: AAW 171 18: 1543 pastoor te Sonnega (heer Peter) 21: Petrus Christiani van Sonnega werd op 26 maart 1513 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 84; Beneficiaalb Zevenw 53
00993 Franeker Christophori Gellius 7: Leeuwarden 16410602 10: Phil 12: AAF no 3819
01606 Franeker Christophori Hermannus 8: [Frisius orient] 15940510 10: Theol 12: AAF no 275 18: 1595-1597 predikant te Aduard, ontslagen wegens hoererij en vechten 1598-1612 ca predikant te Westerlee 1614-1618p werkzaam te Jukwerd, wel beroepen, maar niet toegelaten 20: stud ook te Helmstedt 22: Duinkerken I 88
03960 Helmstadt Christophori Hermannus 7: Bunde 8: Frisius [orient] 15920610 12: AAHt 9947 20: stud 1594 te Franeker
00659 Franeker Christophori Hiddius 8: Frisius 16290817 10: Ling, Phil 12: AAF no 2574 14: Christophorus Hectoris 15: 1601 predikant te Pietersbierum 19: 1634 als kandidaat 21: alumnus 22: Romein 207-208; Col Kalma
03924 Helmstadt Christophori Romerus 7: Jever 8: Frisius 15870719 12: AAHt 6694
03571 Groningen Christophori Wigboldus 7: Appingedam 16430707 10: Phil 12: AAG 47 16: Maria van der Vliet 18: 1653-1670 predikant te Opwierde 19: 1670 sept 22: Duinkerken I 88
04475 Leiden Christophori Wilhelmus 7: Emden 16230422 10: Iur 11: 25 12: AAL 167
04445 Leiden Christophori Wilhelmus 7: Emden 16210608 10: Iur 11: 24 12: AAL 154 18: 1630-1639 secretaris van Emden 21: Dr 22: Quellen und Forschungen 1987 135
06901 Marburg/Lahn Christophori Wilhelmus 7: Emden 16180413 12: CSM IV 114
12370 Löwen Cirici (Zirici) Fungerus 7: Pingjum (Pennigum) 15230511 12: MULO III 69873 17: Ciricus Syrxma 18: 1531 schepen van Leeuwarden 21: mr 22: Zwart, Cleuting 74; GAL Oud archief 31
07356 Rostock Cirici Helmericus 7: Emden 14891125 12: MUR I 253
07219 Rostock Cirici (Cyreri) Meinardus 7: Leeuwarden 14760421 12: MUR I 201
00649 Franeker Cirici (Cyrici) Rudolphus 8: Frisius 16290507 10: Theol, Art 12: AAF no 2545 13: Helena van Langen 14: Ciricus Mellaei Hagius 15: predikant 20: 1632 20/12 mag art (PAF 23) 22: Col Kalma
11371 Leipzig Cissaeus Johannes, Ulpius 7: Schalsum 15400000 12: Petrus, De scriptoribus 90
05544 Köln Cissaeus Johannes, Ulpius 7: Schalsum 8: Frisius 15360000 12: AAK III 1890 18: initiatus in sacris 1557 professor oude talen te Erfurt 21: naam vergriekst, betekent klimop; vertaalt Hesiodos in het latijn, letterlijker dan Georgius Rataller; schreef tegen Luther; stud ook te Erfurt en Leipzig 22: Petrus, De scriptoribus 8991; Vrije Fries II 423
09751 Erfurt Cissaeus (Lisseus) Ulpius 5: Mag art Leuven 7: Harlingen 15360000 12: MUER II 34531
03141 Groningen Clant Adolphus 6: jonker en hoofdeling 8: Omlandus 16300408 10: Phil 12: AAG 23 13: Wilhelmina Hinckaert 14: Eilco Clant 16: Margrieta Polman (1638) 17: Reynt Eilco, stud 1658, kapitein 18: 1637 luitenant 1663 kolonel 21: broer van Adrianus, stopt met studie en gaat dienen in het leger 22: Ned Leeuw 1939 439; RAG klapper resol GS
02360 Heidelberg Clant Adrianus 6: jonker en hoofdeling 8: Frisius 16181001 11: 1599 12: MUH II 291,147 13: Wilhelmina Hinckaert 14: Eilco Clant 15: jonker, hoofdeling en redger te Stedum 16: Hille Clant (1623) Anna Tamminga (1639) 17: Johannes x Anna Coenders (1653) 18: 1623-1626, 1628, 1633-1634, 1637 redger 1631-1635, 1637, 1639-1640, 1642 lid gedep staten(l) 1643 lid Staten Generaal; 1648 afgevaardigde bij vrede van Munster 19: 1665 jan te Stedum 21: "Man van kleine bekwaamheid en geschikt om zich bij de meerderheid te voegen"(Wagenaar); bezit borg Nittersum te Stedum 22: Emmius, Agro; NNBW III 220-221; Formsma, Borgen 381; RAG HJK 2, 1249
02888 Groningen Clant Adrianus 8: Omlandus 16160410 10: Phil 12: AAG 4
03375 Groningen Clant Alardus 16370429 12: AAG 35
04671 Leiden Clant van Uithuysen Alardus, Justus 7: Groningen 16320831 11: 1620 12: AAL 246 13: Josina Manninga 14: Osebrandus Clant 16: Maria Helena Lucasdr Clant (1644) 17: Lucas 19: 1654 21: bezit sinds 1644 de borg Lulema te Warfhuizen 22: Formsma, Borgen 462; Feenstra, Adel 191-193
05716 Köln Clant Alardus 7: Groningen 14360000 10: Art 12: AAK I 39035 13: Anna Hansouwe 14: Otto Clant 16: Margaretha Lewe 17: Hermannus Wilbert Nesa x Ruurd Entens 18: 1472-1473, 1475-1476, 1479 burgemeester van Groningen 22: Emmius, Agro; Alg Ned Familieblad 17 1905 301
05723 Köln Clant Alardus 7: Groningen 8: Trai d 15081116 10: Art 12: AAK II 63353 20: bursa Laurentiana; det 28 nov 1509 21: Een Alardus Clant staat in 1490 op de lijst van het brouwersgilde; jonker Alardus Clant wordt in 1531, 1533 en 1551 genoemd; een Alardus Clant was in 1559 predikant te Leer 22: Gron Volksalmanak 1898 78; RF HS 1531.36; RAG Familiearch Lewe regest 111; RAG Familiearch Ewsum 217; Reershemius 650
08783 Löwen Clant Bernardus 8: Frisius 15530500 12: MULO IV 47137 18: 1564 pastoor te Harssens 19: 1582 a 22: RAG Familiearch Farmsum regest 473; Alting, Diarium 571
01897 Franeker Clant Edzardus, Jacobus 6: Nobilis 7: Bremen 8: Omlandus 16030609 10: Phil 11: 1584 12: AAF no 787 13: Gratia Rengers 14: Egbertus Clant 16: Susanna van Ewsum (1616) Bave Coenders van Helpen (1629) 17: Theodoricus Egbertus 18: 1610 raadsheer Ommelanden; 1605-1607, 1618, 1636, 1638, 1640 redger 1618, 1628-1631 lid StatenGeneraal; commissaris politiek synode van Dordrecht; 1623 een van de oprichters van de West Indische Compagnie; 1621-1623, 1639-1642, 1644-1648 curator Gron universiteit 1614-1615, 1624 lid Raad van State, 1632 lid gedep staten(l) 19: 1648 aug 21: geboren tijdens ballingschap van zijn ouders; bezoekt Latijnse school van Groningen (1594) en Bremen (voor 1594); disp in 1606 Ex materia emptionesvenditionis; maakt 1606-1610 reis door Engeland, Frankrijk, Italie, Zwitserland en Duitsland 22: Emmius, Agro; NNBW III 221; Ranieri, Repertorium III 240; GAG Regeringsboek; RAG HJK 2
08843 Löwen Clant Egbertus 8: Frisius 15540400 12: MULO IV 49141 13: Margaretha Addinga van Westerwolde 14: Eilco Clant 16: Anna Manninga Gratia Rengers van Ten Post 17: Sophia x Ulricus van Ewsum (1584) Eilco x Wilhelmina Hinckaert 18: 1580 commissaris en collecteur van de Ommelanden 1580 lid raad van Anjou 19: 1590 nov te Bremen 21: 1579 ondertekent Unie van Utrecht; vlucht voor Rennenberg naar Oostfriesland; bezoekt Anjou namens de Ommelanden 22: NNBW III 222; Formsma, Borgen 381; Eppens, Kroniek I 277
03871 Groningen Clant Egbertus 8: Omlandus 16501130 10: Phil 11: 1633 12: AAG 63 13: Bouwina Coenders 14: Edzardus Jacobus Clant 16: A. Lewe (1668) 18: 1659-1650 lid gedep staten (l) 1661, 1665-1666 curator Gron universiteit 1667-1668 lid admiraliteit Harlingen 21: bezit borg Nijenstein te Zandeweer; heeft in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 54, 62; GAG Regeringsboek; H. Hazelhoff, Edwert Sjaerdema's erfenis (Franeker, 1993) 56; Feenstra, Adel 184-185
05091 Köln Clant (Alardi) Egbertus 7: Groningen 8: Trai d 14941105 10: Art 12: AAK II 36437 13: Margaretha Lewe 14: Alardus Clant 15: burgemeester van Groningen 16: Teetke Eppodr to Nittersum 20: 1495 19/11 det, 1497 1/4 inc 21: hoofdeling te Stedum, koopt in 1501 huis in Groningen; Egbertus Clant, rechter doet in 1502 uitspraak naar aanleiding van een doodslag door koopman Clawes van heer Johan te Stedum 22: Alg Ned Familieblad 17 1905 301; GAG PK regest 491; Ned Leeuw 1938 499
08834 Löwen Clant Egbertus 8: Frisius 15450423 12: MULO IV 30235 21: = Egbert Ottes Clant x Atcke van Douma, kinderen: Johannes x Frouck Poppes van Burmania, Mary x Dirck van Baerdt? 22: Stamboek II 61
11623 Basel Clant Egbertus (Eybartus) 6: nobilis 8: Frisius 15550000 12: MUB II 9215
12394 Orleans Clant Egbertus 6: Nobilis 7: Groningen 8: Frisius 15570106 12: RIDDORL I 219
02299 Heidelberg Clant Egbertus 8: Frisius 15740506 12: MUH II 70,28 13: Anna Rengers 14: Otto Clant 17: Otto 18: 1598 ca predikant te Rottum? 19: 1616 21: verkoopt borg Scharmer aan zijn neef Gerardus Clant 22: Formsma, Borgen 348-349; Duinkerken I 88
05833 Köln Clant (Cland) Eilco (Elco) 7: Groningen 15141218 10: Iur 12: AAK II 73897 16: Margaretha Addinga (1534) 17: Egbertus 19: 1541 a 21: hoofdeling te Stedum 22: Ned Leeuw 56 (1938) 450
03653 Groningen Clant Everardus (Erhardus) 8: Omlandus 16451011 12: AAG 52 13: Elisabeth Erentreiter 14: Lucas Clant van Warfhuizen 16: Anna Coenders (1652) 18: kapitein convooimeester 21: 1672 beschuldigd van verraad m.b.t de Langerakkerschans, veroordeeld, maar straf (breken van degen en ontheffing van commando) ingetrokken 22: NNBW III 222-223; Jaarboek Geneal 17 179
06552 Köln Clant (Klanhtt) Everardus 6: pauper 7: Groningen 15850527 10: Art 12: AAK IV 14126
09405 Löwen Clant Georgius 5: Paedagogus Henr. Catzenellenog 6: nobilis 15630603 12: MULO IV 65574
05886* Köln Clant (Kalant) Gerardus 7: Groningen 8: Trai d 13910000 12: AAK I 6118
05892 Köln Clant Gerardus 7: Groningen 14430000 10: Art 12: AAK I 47219 18: kanunnik St Severin te Keulen 19: 1501 20: 1452 28/11 det, 1455 30/4 inc
09170 Löwen Clant Gerardus 7: Groningen 15420508 12: MULO IV 24543 21: broer van Johannes Clant
12152 Paris Clant Gerardus 7: Groningen 13790000 12: AAK I 6118 18: doceert (leest) te Parijs 1396 procureur natio anglicana 20: 1379 bac art, 1395 mag art genoemd 22: NNBW I 603
02412 Heidelberg Clant (Clenkinger) Henricus 7: Groningen 13880400 12: MUH I 31; vgl Keussen, Alte Universitat 571
05871 Köln Clant (Groningen, Groninghen de) Henricus 13940000 12: AAK I 7314 13: Maria Kater 14: Henricus Clant 15: hoofdeling te Scharmer 18: 1406 proost van Humsterland 1410-1437 professor iuris te Keulen; kanunnik te Keulen 1419-1420 rector Keulse universiteit; 1425 altarist te Groningen; 1429 raadsheer te Kleef; 1433 dekaan jur faculteit 19: 1437 21: bac decr (1403), Lic iur can (1423), Dr Decr, 1416 kanunnik te Keulen, kapelaan van Rooms koning Sigismund; in 1434-1435 aanwezig op het concilie te Bazel; 1431 vicaris perpetuus ad alt. S. Gregorii in eccles B. Mar Traiencten Leod d (Maastricht?) 22: Keussen, Alte Universitat 451; Krueger, Archidiakonat 85; Placaatboek I 390; Alg Ned Familieblad 17 (1905) 299; NNBW I 603-604; Repertorium Germanicum I 202
05958 Köln Clant Henricus 7: Groningen 14390000 10: Decr 12: AAK I 41324 18: advocaat te Keulen 1461-1481 professor iuris te Keulen 1472 kanunnik te Keulen 19: 1481 20: 1443 bac iur, 1461 Dr decr 21: Dr Decr; een Henricus Clant wordt in 1424 op de gildelijst van de brouwers vermeld 22: Keussen, Alte Universitat 455; Gron Volksalmanak 1898 78
12062 Paris Clant Henricus 7: Groningen 14000000 12: Keussen, Alte Universitat 571
02478 Heidelberg Clant (Groningen, Gronynghen de) Henricus 6: dominus 14011106 12: MUH I 85 18: pastoor te Alkmaar (curatus Alcmariensis) 20: 1401 mag art 22: Toepke, Matrikel Heidelberg I 85
08930 Löwen Clant Hermannus 8: Frisius 15480601 12: MULO IV 36791 13: Rudolpha de Mepsche 14: Allert Clant 18: 1566-1567, 1577, 1607 burgemeester van Groningen 1577 lid gedep staten Ommelanden, die te Leeuwarden bijeenkwamen 1567, 1578 drost over het Oldambt 19: 1607 dec, 1579 volgens Regeringsboek 21: lic iur utr; was in 1567 "fort contre la requeste des sectaires" 22: NNBW III 223; AAU 67 (1948) 211; GAG Regeringsboek; RAG HJK 257
06022 Köln Clant Jacobus 5: clericus 7: Groningen 8: Trai d 14190000 10: Art 11: 1406 12: AAK I 2079 18: 1419- 1466 niet residerend pastoor en beneficiant te Waalre en Valkenswaard; 1443, 1447 pastoor van de Maartenskerk te Groningen 1439-1466 professor iuris te Keulen; kanunnik St Severini 1443, 1444 rector Keulse universiteit 21: 1439 Dr decr; bastaard; 1434-1438 op concilie te Bazel 22: Keussen, Alte Universitat 388, 452; Gron Volksalmanak 1921 15; NNBW I 604; Bijsterveld, Laverend 60, 102
09211 Löwen Clant Jodocus 7: Groningen 15371115 12: MULO IV 16552 13: Aleydt 14: Wilhelmus Clant van der Borch 18: 1558 lid gedep staten van de Ommelanden in hun strijd tegen de stad Groningen 19: 1561 ca 21: opgevolgd door zijn broer Lucas als hoofdeling te Leermens 22: Formsma, Borgen 205
09439 Löwen Clant a Johannes 7: Groningen 15471007 12: MULO IV 35722 18: 1564 raadsheer te Groningen 1568- 1575 burgemeester van Groningen 22: Emmius, Agro; Alting, Diarium 136
09765 Bourges Clant Johannes 6: nobilis 7: Groningen 16440912 12: MABOU 8859
09194 Löwen Clant Johannes 7: Groningen 15420508 12: MULO IV 24542 13: Anna Rengers 14: Otto Clant van Scharmer 16: Anna Stellinck 17: Melchior, ds te Goengarijp Gerardus, hoofdeling te Scharmer Otto, drost in Duitsland 18: 1559, 1566 pastoor te Bedum 1570-1595 predikant te Larrelt 1595-1599 predikant te Bedum 19: 1599 20: broer van Gerardus Clant 21: 1569 verbannen wegens hervormingsgezindheid; in 1585 en 1586 werd zijn zoon Gerardus de terugkeer in Groningen geweigerd 22: NNBW III 225; Duinkerken I 88; Alting, Diarium 623, 663, 748; Roemeling, Predikanten 196
11754 Köln Clant Johannes 6: pauper 14470000 10: Art 12: AAK I 51095 20: broer van Severinus/Servatius
01514 Padua Clant van Stedum Johannes 7: Groningen 8: Frisius 16450830 10: Iur 12: tp no 430 13: Hille Clant 14: Adrianus Clant 15: afgevaardigde vredesonderhandelingen te Munster 16: Anna Coenders (1653) 17: Elisabeth x Albertus Lewe 18: 1659-1660 lid gedep staten (l) , 1652-1656, 1661-1662, 1665-1666, 1674-1684 lid Staten Generaal zijlschepper van de Noordzijde van Appingedam 1651 lid Generaliteitsrekenkamer (of is Johannes Clant van Godlinze bedoeld?) 19: 1694 sept 21: liet zich drie jaar later ook bij de artiesten immatriculeren, werd consiliarius in 1648; herbouwt in 1669 huis te Stedum; bezat in 1672 een vermogen van 120.000 gulden 22: Den Tex, Studenten 430; Navorscher 1883 68; Gron Volksalmanak 1972-1973 53, 62; Formsma, Borgen 383-384; Jaarboek Geneal 17 177; GAG Regeringsboek; RAG HJK 3
03712 Groningen Clant Johannes, Rembertus 16470503 10: Phil 12: AAG 55
04923 Leiden Clant [van Godlinze] Johannes, Rembertus 8: Omlandus 16490602 10: Phil 11: 1628 12: AAL 396 13: Elisabeth Erentreiter 14: Lucas Clant tot Warfhuizen 16: Lucia Maria Auwema van Tolbert (1652) 17: Trudea x Lucas Clant (na schaking) Allardus Joost Johannes Rembertus 18: 1652-1653 lid admiraliteit Harlingen (extraord) 1654-1655 lid admiraliteit Harlingen (ordinaris) 19: 1655 22: Ned Leeuw 1940 454; Formsma, Borgen 139-142
05475 Genève Clant Johannes 8: Frisius 15790521 10: Iur 11: 1558 12: LDR 575 14: Gerardus Clant 16: Frouk van Burmania, d.v. Poppius (1586) 18: 1609-1613 lid Staten van Friesland 1610-1615 grietman van Doniawerstal 19: 1615 aug 21: Jan Clant was in 1601 raadsheer van Groningen; = Johannes Clant van Warfhuizen 1601 lid Generaliteitsrekenkamer, 1607-1609 lid Staten Generaal? 22: De Vries I, 95; Sminia, Naamlijst 348; RAG Huisarch Menkema 581; GAG Regeringsboek
02844 Groningen Clant (Clandt) Luardus (Louw) 8: Frisius 16150314 10: Iur utr 12: AAG 1
04670 Leiden Clant van Uithuizen (Othuysen) Luardus (Ludewardus), Egbertus 7: Groningen 16320831 11: 1614 12: AAL 246 13: Josina Manninga 14: Osebrandus Clant 15: redger te Uithuizen : 1594-1624 landdagslid 16: Helena Clant van Breede 17: Johannes Josina Ebelia x Johannes Clant van Breede (1676) Ebbelina Helena 18: 1639, 1650 vaandrig versch functies in Uithuizen 19: 1666 ca 21: bezit Menkemaborg te Uithuizen; zijn kinderen erfden een vermogen van 70.000 gulden; bezit ook het klein burgerrecht van Groningen 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 53; Formsma, Borgen 405; RAG klapper resol GS
04356 Leiden Clant (Clandt) Luardus (Luwardus) 8: Frisius orient 16110601 10: Iur 11: 20 12: AAL 101
06143 Köln Clant ? (Groningen de) Lubbertus 14900524 10: Art 12: AAK II 27873 13: Margaretha Lewe 14: Allardus Clant 16: Hermanna Horenken 17: Allardus Johannes Evert Nicolaus 18: 1504-1525 raadsheer; 1517-1524 herhaaldelijk burgemeester van Groningen 1525 hoofdman 19: 1525 ca 20: bursa Laurentiana; 1491 20/6 det 22: Emmius, Agro; NNBW III 224; Alg Ned Familieblad II 70, III 62; Ned Leeuw 1954 346
02539 Groningen Clant Lucas 7: Groningen 16161121 10: Phil 12: AAG 5 13: Hille Clant 14: Johannes Clant 15: landdagslid voor Warfhuizen 16: Elisabeth Erentreiter 17: Maria Helena x Allardus Justus Clant 18: 1621 e.v. landdagslid voor Warfhuizen, 1620 1623-1626, 1628, 1634, 1639, 1641, 1644-1645, 1651- 1652, 1660 redger; 1625 rekenmeester; 1626-1627 lid Generaliteitsrekenkamer 1628-1630, 1635 lid gedep staten(l); 1631, 1633 lid Staten Generaal 1650-1651, 1657 lid admiraliteit Harlingen 22: Emmius, Agro; Formsma, Borgen 462; GAG Regeringsboek; RAG klapper resol GS; RAG HJK 2,3
02323 Heidelberg Clant (Klant) Melchior 8: Frisius 15880611 12: MUH II 1376 13: Anna Stellinck 14: Johannes Clant 15: ommelander edelman; priester, later predikant 16: Agneta van Geel 18: 1580 predikant te Lutetsburg (Oostfriesland) 1580-1588 predikant te Antwerpen en Emden 1588 rector te Sneek, 1594 predikant te Britsum, 1597 Woudsend, 1608-1614 te Goengarijp 21: houdt op verzoek van gedep staten van Groningen op 11 januari 1600 een proefpreek te Bedum 22: Romein, 73-74, 445-446; NNBW III 223; Duinkerken I 88
02460 Heidelberg Clant (Clandt) Nicolaus 8: Frisius groningensis 15851105 12: MUH II 121,203 13: Catharina Schaffer 14: Eppo Clant 16: J. Bartoltdr Coenders (1595) 17: Hidda x Assuerus Krone 18: 1595 predikant te Uithuizen 1611 predikant te Godlinze 19: 1628 22: NNBW III 225; Gron Volksalmanak 1989 63; Duinkerken I 530
09965 Wittenberg Clant (Clandt) Nicolaus 7: Groningen 8: Frisius 15840900 12: MUW II 324
02296 Heidelberg Clant (Calandt) Otto 8: Frisius 15720110 12: MUH II 61,8 14: Egbertus Clant 16: Jantien 19: 1630 21: koopt in 1626 het huis te Scharmer van de stad Groningen (zonder de rechten) 22: Formsma, Borgen 349
11874 Köln Clant Otto 7: Stedum 8: Mon d 15121219 10: Art 12: AAK II 70587 16: Anna Melchiordr Rengers 17: Egbertus; Franciscus Eppo; Johannes Henricus Wigboldus 18: 1524 redger te Garshuizen 19: 1555 a 21: erft huis te Scharmer 22: Formsma, Borgen 348; Hartgerink Koomans, Ewsum 70
11755 Köln Clant Severinus 6: pauper 14470000 10: Art 12: AAK I 51094
06945 Rostock Claro campo (Clarecamp de) Everardus 14260521 12: MUR I 24
09578 Erfurt Claro Campo (Clarecampo de) Martinus 8: Frisius 14030000 12: MUER I 6725
07864 Rostock Clausen Rudolphus 8: Frisius 15440514 12: MUR II 106
02729 Wittenberg Claven a Helmerus 8: Frisius 15451003 12: AAW 227
07345 Rostock Clawema Everardus 8: Frisius 14891016 12: MUR I 252 21: = Everardus Kralen, 1497 vicaris Akerk, commissaris in Goo en Wold?
00964 Franeker Cleienburg (Cleijenburch) Johannes, Nicolai 7: Leeuwarden 16400930 10: Phil 11: 1622 ca 12: AAF no 3758 16: Trijntje Johannesdr Lauswold (1645) 18: 1645-1647 predikant te Tjerkgaast 1647-1654 predikant te Roordahuizum 1654-1672, 1674-1686 predikant te Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde; 1672-1673 bij provisie te Harich, 1673-164 idem te Wijckel 19: 1686 nov 22: Romein 165, 612, 647
11583 Löwen Cleys Hermannus 7: Groningen (Groniensis) 15620300 12: MULO IV 63514
02809 Wittenberg Clingbyl (Klinckebiel) Anthonius 7: Emden 15250603 12: AAW 125
12245 Franeker Clingbyl H.T. 7: Leeuwarden 16060000 12: Galama, Wijsgerig onderwijs 196 20: disputeert
09566 Erfurt Clingbyl (Clynghebyl) Hermannus 13990000 12: MUER I 5544
10943 Franeker Clingbyl (Clincebijl) Hermannus 16130804 10: Med 12: AAF 1431
05047 Basel Clingbyl (Pelecius alias Clingbyl) Hermannus 8: Frisius occid 16180000 12: MUB III 20745 20: 1619 1/4 Med dr
04396 Leiden Clingbyl Hermannus 7: Franeker 16160526 10: Med 11: 1595 12: AAL 125 13: Mary Hermansdr Schuyrman 14: Johannes Hermannus Clingbyl 15: predikant 21: testeert in 1652 te Veenwouden 22: Gen Jierboekje 1954 84
00331 Franeker Clingbyl (Clinckebijll) Johannes 16170000 10: Theol 12: AAF no 1688 20: 1624 16/12 Dr iur (PAF 21)
04479 Leiden Clingbyl Johannes 7: Franeker 16230615 10: Iur 11: 1602 12: AAL 168 16: Idske Teunisdr Vrijthof wed Willem Keth, gezworene te Harlingen (1638) 17: Raphael 18: 1625 advocaat Hof 1636-1638 lid gedep staten (W); 1637-1648 secretaris van Barradeel 1641-1645 vroedman, 1645-1646, 1648-1649 burgemeester van Harlingen 19: 1649 21: Dr; 1636 gecommitteerde tot verbetering van s lands reglementen 22: RAF Hof van Fr MMM f 8, GEN 493, Grafschriften Harlingen; Placaatboek V 367; Engels, Naamlijst GS
05033 Basel Clingbyl (Pelecius) Raphael 8: Frisius occid 15930000 12: MUB II 41563 20: 1594 7/5 Dr med
02096 Padua Clingbyl (Pelecius) Raphael, Johannis 8: Frisius occid 15930728 11: 1569 12: PP no 69 13: Mary Hermannusdr Schuyrmans 14: Johannes Hermannus Clingbyl 15: predikant 16: Anske Hayes Berstwerd 17: Johannes 18: arts te Staveren; 1598 arts en rector latijnse school in Enkhuizen; 1602 arts te Franeker 1603 prof med te Franeker burgemeester van Franeker 19: 1608 maart 21: werd in 1602 burger van Franeker 22: Boeles, Hoogeschool II 7778; Col Kalma; RAF GEN 493; GA Franeker, 27 Burgerboek; Napjus, Lindeboom, Hoogleraren geneeskunde
01445 Franeker Clingbyl Raphael, Johannis 15890510 10: Ling 12: AAF no 90
09987 Wittenberg Clingbyl, Pelecius (Joannis) Raphael 8: Frisius 15910700 12: MUW II 383
08793 Löwen Clinge (Klinge) Bartoldus 8: Frisius 15590500 12: MULO IV 58557
09633 Erfurt Clinge (Clynge) Bernardus 5: Ordo Cisterc 7: Groningen 14350000 12: MUER I 16333 16: ongehuwd 18: 1443 abt te Klaarkamp 19: 1465 21: stud 1427 te Keulen; 1444 bezegelt met abt Willem van Dokkum het verbond tussen Oostergo en Groningen 22: NNBW II 686; Placaatboek I 526
05786 Köln Clinge (Groningen, Gronyngen de) Bernardus 5: Ordo Cistercien 8: Mon d 14270000 10: Art 12: AAK I 30429 21: stud 1435 te Erfurt
03059 Groningen Clinge (Klingius) Henricus 7: Groningen 16270522 10: Theol 12: AAG 18 13: Henrica Broeils 14: Nicolaus Clinge 15: secretaris van het Gorecht 18: 1631 nov advocaat te Groningen 1637, 1640-1658 redger, 1647 redger te Scharmer 22: Gron Volksalmanak 1925 27; Ned Leeuw 1963 96; RAG HJK 2,3
12376 Deventer Clinge Henricus 7: Groningen 16310211 12: ASGD 200
12165 Köln Clinge (Clynghe) Henricus 8: Trai d 14521204 10: Art 12: AAK I 55657
09181 Löwen Clinge (Clineringius) Hermannus 7: Groningen 15540502 12: MULO IV 49148
10800 Helmstadt Clinge (Klinge) Johannes 7: Groningen 8: Frisius 16200828 12: AAHt 28267
02869 Groningen Clinge (Klinge) Johannes 7: Groningen 16160108 10: Phil 11: 1597 april 12: AAG 3 13: Henrica Broeils 14: Nicolaus Clinge 15: secretaris van het Gorecht 16: Lubbe Diurcken (1628) 18: 1624 redger; 1629 advocaat te Groningen; 1630 secretaris van het Gorecht, 1630-1631 gezworene; 1631-1648 herh lid Generaliteitsrekenkamer 1630-1648 raadsheer resp hoofdman; 1639, 1642 lid gedep staten(s) 1637-1638, 1641 scholarch Latijnse school; 1641 curator Gron universiteit 21: Dr iur 22: Emmius, Agro; Ned Leeuw 1963 96, 1982 420; GAG RA IIIa 29, Regeringboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 2123; RAG HJK 2
04447 Leiden Clinge (Kling) Johannes 7: Groningen 16210615 10: Iur 11: 23 12: AAL 154
09757 Erfurt Clinge ? (Minges) Mattheus 7: Groningen 15500000 12: MUER II 37939
09581 Erfurt Clinge (Clingo) Nicolaus 7: Groningen 14030000 12: MUER I 6918
06164 Köln Clinge (Clinghen) Nicolaus 7: Groningen 8: Trai d 14090000 10: Theol 12: AAK I 13719 21: Nicolaus Clinge was in 1401 gardiaan van het Minderbroederklooster te Groningen 22: Gron Volksalmanak 1941 197
03782 Groningen Clinge Reinoldus 7: Groningen 16481117 10: Phil 12: AAG 59 13: Lubbeyn Diurcken 14: Johannes Clinge 15: raadsheer en hoofdman te Groningen 18: 1667-1679 syndicus van de stad Groningen 1686 raadsheer 1687-1703 burgemeester of hoofdman 19: 1703 april 21: bezit in 1672 een vermogen van 40.000 gulden 22: Ned Leeuw 1963 96; Gron Volksalmanak 1972-1973 55
07635 Rostock Clingenborg (Klingenbarch) Arnoldus 7: Groningen 15130913 12: MUR II 53 17: Cherubin 21: in 1554 gevangen gezet wegens beledigen van Raad en aanslaan van libel famosos aan kerkdeur, verbannen 22: Alting, Diarium 9, 138
04976 Basel Clooster (Closter a) Gerhardus 7: Emden 8: Frisius [orient] 15770000 12: MUB II 25339 20: zoon van Hero, hoofdeling te Dornum, betaalt 40 sol
00994 Franeker Clooster a Gerhardus 7: Dornum 8: Frisius [orient] 16410626 10: Phil 12: AAF no 3830
04975 Basel Clooster (Closter a) Hector 7: Emden 8: Frisius [orient] 15770000 12: MUB II 25338 14: Hero van Clooster 15: hoofdeling te Dornum 18: hoofdeling te Dornum 19: 1581 20: stud 1576 te Straatsburg 22: MUB II 253
09659 Erfurt Clooster ten Hermannus 14560000 12: MUER I 25534
04355 Leiden Clooster (Closter van) Hero, Mauritius 8: Frisius orient 16110519 10: Ling 11: 16 12: AAL 101
03193 Groningen Cloppenborch Wesselus 7: Groningen 16320114 10: Phil 12: AAG 26
03928 Helmstadt Cloppenburg (Kloppenburg) Christophorus 7: Aurich 8: Frisius 15880506 12: AAHt 69113
05052 Basel Cloppenburg Johannes, Hermanni 8: Frisius [orient] 16040000 12: MUB III 4576; de Vries 1, 65, 183 20: stud 1605 te Genäve
03269 Groningen Cloppenburg (Kloppenbourg) Rutgerus, Hermanni 7: Aurich 16340203 12: AAG 29
03326 Groningen Cluivinge (Cluvinck) Henricus, Wilhelmus 16351027 10: Phil 12: AAG 33 16: Geertruida Oomkes 18: 1641 mei advocaat te Groningen; 1647 advocaat provinciaal 1656-1666 raadsheer te Groningen; 1658 lid admiraliteit Harlingen 1666-1696 burgemeester of hoofdman; 1668, 1671, 1672, 1676, 1679,1680,1683, 1684 scholarch Latijnse school; 1687, 1691, 1695 curator Gron universiteit 19: 1695 febr 21: heeft in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 54; RF HS 1647.47; GAG R A IIIa 38; GAG, Regeringsboek; GAG klapper DTB; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 63
00477 Franeker Cluto Johannes 7: Emden 16230824 10: Theol 12: AAF no 2047 18: 1633-1637 privaatdocent theologie 1646, 1658 raadsheer te Emden 21: Dr Theol 22: Engels, Codex Saeckma 52; Quellen und Forschungen 1987 103
04435 Leiden Cluto Johannes 7: Emden 16200930 10: Theol 11: 20 12: AAL 149
00757 Franeker Cluyter (Cluter) Wigerus (Wichardus) 7: Leeuwarden 8: Frisius 16350509 10: Polit, Lit, Iur 11: 1617 12: AAF no 3112 13: Jancke Wigersdr Mockema 14: Petrus Johannis Cluyter 15: compagniesschrijver 21: Johannes Wichardus Cluter werd in 1640 burger van Franeker 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 55; GA Franeker 27 Burgerboek
03241 Groningen Cnoop (Knophius) Petrus, Danielis 16330525 10: Theol, Phil 12: AAG 28 13: Orseltie Eitesdr 14: Daniel Cnoop gest voor 1652 22: RAF Statenarch Gf 513 f 126
02159 Utrecht Cnopaeus Philippus 7: Groningen 16470000 12: ASU 16 13: Elsien van Hoff 14: Arnoud Cnopaeus 15: 1622 veldscheerder te Groningen 16: Lucia van Besten, wrs d.v. ds Johannes Gerardi van Besten (1653) 17: Catharina Elsabet x Eppo Ippius Bouman, ds te Niebert 18: 1653-1678 predikant te Niebert 1678-1683 predikant te MidwoldeLeek 19: 1683 jan 22: Duinkerken 100, 111, I 239, 533; Huisman, Stadsbelang 434
03644 Groningen Cnopaeus Philippus 7: Groningen 16450710 10: Phil 12: AAG 51
11214 Köln Cnossens (Knossens) Benedictus 8: Frisius 15660612 10: Art 12: AAK IV 46101 13: Egbertje Egbertsdr Buwema 14: Johannes Upckes te Cnossens 15: provoost schutterij van Bolsward 19: 1568 21: Jan Cnossen was in 1557 volmacht voor Bolsward 22: Zwart, Cleuting 102; CnossenKnossen. Geschiedenis van een Friese familie. sl, 1988 11011, 116-117
04300 Leiden Cobbius (Kobbius) Petrus 7: Staveren 8: Frisius 16050713 10: Iur 11: 19 12: AAL 79 21: = stadssecretaris van Hindeloopen, gest 1670? 22: RAF Grafschriften Hindeloopen
04324 Leiden Cobbius Petrus 8: Frisius 16071106 10: Phil 11: 20 12: AAL 89
02610 Groningen Coehoorn (Kohoren) Gideon 8: Frisius orient 16191118 10: Phil 12: AAG 9 14: Gosuinus van Coehoorn afk uit Duitsland 16: Sytske Menno Houwerda 18: 1640 kapitein 22: Stamboek I 85; RAF Index officieren
03580 Groningen Coenders (Conders) Abelus 6: Nobilis 7: Helpman 8: Omlandus 16430113 10: Phil 12: AAG 48
03749 Groningen Coenders Abelus 8: Oldambt 16480204 11: 1627 12: AAG 57 13: Anna Coenders 14: Bernardus Coenders 15: gezant te Parijs en Kopenhagen 16: Bywe Joostdr Lewe (1649) 17: Joost Lewe Coenders van Vervou 18: landdagslid voor Huizinge 1652-1655 lid Generaliteitsrekenkamer 1658 lid admiraliteit Amsterdam, 1669-1670 idem Harlingen 19: 1690 21: hoofdeling tot Fraam en Sauwerd; bezit Onnema te Zandeweer en Fraam te Huizinge; bezit in 1672 een vermogwen van 60.000 gulden 22: Formsma, Borgen 185; Gron Volksalmanak 1972-1973 54; Jaarboek Geneal 17 187; GAG Regeringsboek
02305 Heidelberg Coenders Abelus 8: Frisius 15850505 12: MUH II 116,55 13: Anna Tamminga 14: Theodorus Coenders 16: Teteke Meyodr Entens (1597) 17: Anna x Everardus Lewe 18: raadsheer, 1612 burgemeester, 1618-1628 burgemeester of hoofdman van Groningen 1621-1623, 1625-1626 curator Groninger universiteit; 1628 scholarch Latijnse school 19: 1629 jan 20: noot 6: student Abel Coenders van Helpen ging midden 1586 naar Marburg 21: heer van Ewsum 22: Jaarboek Geneal 17 193; H. Alting, Levensbeschr. van Abel Koenders van Helpen, 1775; GAG Regeringsboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 21
02325 Heidelberg Coenders (Conders jr ab Helpen) Abelus 8: Frisius 15880423 12: MUH II 138,43 13: Eylcke Onsta 14: Bernardus Coenders 15: raadsheer keurvorst van de Palts Teteke Jansdr van Vervou (1601) 17: Eylcke x Joost Lewe ter Hansouwe Bernardus 18: 1596 raadsheer Groningen, 1597, 1600, 1601, 1604 burgemeester 1598-1599 hoofdman 1602-1603 lid raad van State, lid Staten Generaal 19: 1607 sept 20: 1564 21: bezoekt school te Bremen; stud te Heidelberg in 1584 en 1588; wijkt in 1586 uit naar Marburg wegens alimentatie voor buitenechtelijk kind; tekent in Marburg AA van Gerardus Rufelaert 22: Jaarboek Geneal 17 186; De Wal 72, 82; Toepke, Matrikel Heid II 116 noot 6
06690 Marburg/Lahn Coenders (Conders) Abelus 8: Frisius 15840411 12: CSM III 44
10393* Franeker Coenders (Coeners) Albertus 6: nobilis 8: Groningen 15990303 12: AAF 526
02881 Groningen Coenders (Conders) Albertus 7: Groningen 16160315 10: Phil 12: AAG 4 13: Roelofje Sissing 14: Tammo Coenders 15: burgemeester van Groningen 17: kinderloos 18: 1658 drost der beide Oldambten 22: Jaarboek Geneal 17 175; RF 1658.62
01602 Franeker Coenders Albertus 6: Nobilis 7: Emden 15940503 10: Iur 12: AAF no 271 13: Habbetje Rolteman 14: Mello Coenders 15: burgemeester te Groningen 16: Petertjen Alberda (1609) Maria Gratia Eilcodr Clant (1631) 17: Petertien x Joost Lewe to Hansouwe (1649) 18: 1606-1644 redger te Aduard 1603 rekenmeester 19: 1644 22: Formsma, Borgen 45; Jaarboek Geneal 17 178; GAG Regeringsboek
05808 Köln Coenders, Conradi (Conrardi) Bartholdus 7: Groningen 8: Trai d 15251007 10: Art 12: AAK II 87618 13: Hille Huinga 14: Conradus Coenders 15: burgemeester van Groningen 16: Teteke Egbertusdr Clant 17: Conradus Egbertus x Dorothea Clant Johannes x Rolefjen Clant Eylcko x Hidda Allardsdr Clant 18: 1541-1564 burgemeester of hoofdman van Groningen 19: 1564 22: Jaarboek Geneal 17 191
08107 Löwen Coenders, Conradi (Conrardi) Bernardus 7: Groningen 8: Trai d 14740831 12: MULO II 310225 13: Stine Horenken 14: Johannes Coenders uit Dokkum 15: burgemeester en hoofdman van Groningen 16: Abele Derckdr Schaffer 17: Conradus, ambtman van Gorecht x Bauwe Clant Johannes, pastoor te Eenum Stine x Albertus Jarges 18: 1481 ambtman van Gorecht; 1491 raadsheer, 1494 burgemeester van Groningen 1505 schulte te Helpman 1506 hoofdman, aangesteld door Edzard van Oostfriesland 19: 1529 april 21: ca 1500 lid van de Kalendebroeders te Groningen; zijn borg werd in 1514 verbrand; 1513 ambtman van Selwerd? 22: Jaarboek Geneal 17 184-185; AKG regest 791; RAG Archief Kalende, appendix; GAG PK regest 629; GAG Regeringsboek
11622 Basel Coenders (Chonders) Bernardus 8: Frisius 15550000 12: MUB II 9221 16: Luetien Albertsdr Rolteman (1558) 17: Albertus, kapitein x Beerta Valcke 18: 1595-1596, 1597-1599 rentmeester generaal van Stad en Lande 1595 lid gedep staten (s) 21: in 1566 voorzitter van de kerkeraad, vlucht in 1567 naar Emden 22: Jaarboek Geneal 17 174; Emmius, Agro
08784 Löwen Coenders, Conradi (Conrardus) Bernardus 8: Frisius 15530300 11: 1534 12: MULO IV 4704 13: Bauwe Clant 14: Conradus Coenders 15: ambtman van Selwerd 16: Eylke Onsta 17: Abelus 18: secrete raad bij keurvorst Palts 19: 1592 te Heidelberg 22: Jaarboek Geneal 17 187
02473 Heidelberg Coenders (Conders ab Helpen) Bernardus 8: Frisius groningensis 16190407 11: 1601 12: MUH II 294,54 13: Titia van Vervou 14: Abel Coenders 15: burgemeester van Groningen 16: Anna Coenders (1624) 17: Abelus Wilhelmus, stud in Frankrijk Fredericus, stud in Frankrijk x Maria Jeanne Cabero d'Espinosa Elisabeth 18: 1626- 1631, 1643-1650 redger; 1634-1642 lid Staten Generaal; 1632-1633 lid Raad van State gezant te Parijs en naar Denemarken (1639) en Zweden (1677) i.v.m Sonttol 1656 lid Generaliteitsrekenkamer; 1668 president van de Ommelanden; 1669-1670 curator Gron universiteit 19: 1678 jan te Kopenhagen 21: woont op borg Fraam te Huizinge; despoot en alchimist; schreef Introduction a la philosophie des anciens (1689); bezit in 1672 een vermogen van 40.000 gulden 22: De Wal 128; NNBW VI 317-318; Formsma, Borgen 183; Gron Volksalmanak 1925 26 en 1972-1973 55; Jaarboek Geneal 17 186-187; GAG Regeringsboek; Emmius, Agro; RAG HJK 2,3
11624 Basel Coenders (Conders) Conradus 8: Frisius 15550000 12: MUB II 9216
02242 Heidelberg Coenders (Conradus) Conradus 7: Groningen 8: Frisius 15511218 12: MUH I, 613 13: Teteke Clant 14: Bartholdus Coenders 15: burgemeester van Groningen 16: Catharina van Recke 22: Jaarboek Geneal 17 191
12019 Genève Coenders Everardus 8: Frisius 15670000 12: Jaarboek Geneal 17 193
12018 Lausanne Coenders Everardus 8: Frisius 15570000 12: Jaarboek Geneal 17 193
04996 Basel Coenders (Conders) Everardus 6: Nobilis 7: Groningen 15571118 12: MUB II 10637
02122 Tübingen Coenders (Conders) Everardus 8: Frisius 15570529 12: Mat Tub 147, 29 13: Josina Gaickinga 14: Theodorus Coenders 19: 1576 bij Rhede vermoord door rovers 21: stud ook in Lausanne en Genève, reist samen met zijn broer Fredericus 22: Jaarboek Geneal 17 192
12020 Zürich Coenders Everardus 8: Frisius 15680000 12: Formsma, Borgen 181 57/1/1568 Mail van Staatsarchiv Zürich 14 mei 2024: Niet in 'Matrikelbuch des Carolinums', 1559-1832, E II 479; ook niet in het 1959 door Ulrich Helfenstein samengestelde register van namen.
05855 Köln Coenders (Conradi) Everardus 7: Groningen 14840407 10: Art 12: AAK II 14213 13: Oede Lewe 14: Henricus Coenders uit Dokkum 16: Willempje Schaffer (1505) 17: Theodorus Dorothea x Hidde Jensema (1521) Oede x Focco Ditmaruszn Rengers (1544) 21: woont op de Coendersborg 22: Jaarboek Geneal 17 192
12022 Zürich Coenders Fredericus 8: Frisius 15680000 12: Formsma, Borgen 181 57/1/1568 Mail van Staatsarchiv Zürich 14 mei 2024: Niet in 'Matrikelbuch des Carolinums', 1559-1832, E II 479; ook niet in het 1959 door Ulrich Helfenstein samengestelde register van namen.
02123 Tübingen Coenders (Conders) Fredericus 8: Frisius 15570529 11: 1541 12: Mat Tub 147,30 13: Josina Gaickinga 14: Theodoricus Coenders 16: Hille Nicolausdr Kater (1584) 17: kinderloos 18: 1599 lid gedep staten (s) 1608, 1611-1612 lid admiraliteit Dokkum 1594-1618 herhaaldelijk hoofdman of burgemeester van Groningen; 1614-1615 curator Gron universiteit 19: 1618 juni 21: leerling van Praedinius, bezoekt univ van Lausanne, Bazel, Genève en Zürich, schreef reisjournaal; stelt mede de supplicatie van de Groninger ballingen aan de keizer op (1570); eigenaar van borg Fraam bij Huizinge 22: Emmius, Agro; Gron Volksalmanak 1923 3233; Formsma, Borgen 182; GAG Regeringsboek
12023 Genève Coenders Fredericus 15670000 12: Formsma, Borgen 181
12021 Lausanne Coenders Fredericus 8: Frisius 15570000 12: Formsma, Borgen 181
04997 Basel Coenders (Conders) Fredericus (Fridenrichus) 6: Nobilis 7: Groningen 15571108 12: MUB II 10638
10643 Herborn Coenders (Condertz) ab Helpen Henricus 15850000 11: 1566 12: HERB 3 13: Anna Tamminga 14: Theodorus Coenders 18: kapitein tijdens het beleg van Oostende 19: 1602 te Middelburg 22: Jaarboek Geneal 17 194
09180 Löwen Coenders (Cover) Hermannus 7: Groningen 15410500 11: 1523 nov 12: MULO IV 22738 13: Bouwe Clant 14: Coert Coenders 15: 1528-1530 ambtman te Selwerd 16: Lamme Glauwe van Kampen 17: Coert Anna Beatrix x N Oem van Wijngaerden 18: 1557 ontvanger van Groningen 21: stud.te Orleans (1546); 1572 beschuldigd van fraude 22: Jaarboek Geneal 17 185; De Ridder, Procurateurs I 434-435
09944 Orleans Coenders Hermannus, Conradi 6: nobilis 7: Groningen 8: Trai d 15460400 12: RIORL II 4341196
03700 Groningen Coenders Jacobus 7: Groningen 16470122 10: Phil 12: AAG 55 13: Aeltjen Hillebrandes 14: Johannes Coenders 15: luitenant : hoofdeling te Hoogkerk en Grootegast 18: vaandrig 1693 luitenant in Bourtange 22: Jaarboek Geneal 17 179
02540 Groningen Coenders (Conders) Johannes 7: Groningen 16151203 10: Phil 11: 1598 12: AAG 5 13: Jacobjen Tadema 14: Lodewijk Coenders 16: Bauwe Thedema of Tiddinga (1623) Elisabeth Coertsdr Reinking (1633) 17: Etta x Iwo Auwema Ludolphus, vanaf 1663 raadsheer te Groningen Anna x Johannes Adriaansz Clant van Nittersum 18: 1624-1633 rechter te Bellingwolde; 1634-1653 drost van Westerwolde en Wedde 1652 raadsheer; 1654-1663 burgemeester of hoofdman van Groningen 1660, 1661, 1664 scholarch Latijnse school 19: 1664 maart 21: 1655-1659 archidiaken te Groningen; bezit Ringenum bij Delfzijl 22: Ned Leeuw 1963 91; Formsma, Borgen 424; GAG Diakonie Herv Gemeente bijlage 2; Ten Raa, de Bas, Leger IV 327; Schuitema Meijer Inventaris Latijnse school 23; GAG Regeringsboek
11401 Bourges Coenders (Conerus) Johannes 7: Groningen 15660103 12: Bijdragen...Groningen IX 39 13: Teteke Clant 14: Bartholdus Coenders 15: burgemeester van Groningen 16: Rolefjen Hermanni Clant 18: 1598 lid admiraliteit Dokkum 20: tekent AA van Eiso Jarges 22: Jaarboek Geneal 17 191; GAG Regeringsboek
06113 Köln Coenders (Conradi) Johannes 7: Groningen 15161030 10: Art 12: AAK II 77461 13: Hermanna Reberch 14: Ludolphus Coenders 15: burgemeester van Groningen 16: Truida Mellodr Ayckema (1539) 17: Mello, burgemeester van Groningen x Habbetje Rolteman 20: bursa Laurentiana; 1517 25/6 det 22: Jaarboek Geneal 17 173
10730 Marburg Coenders (Conradi) Johannes 7: Groningen 16190000 12: CSM
06150 Köln Coenders (Conradi) Ludolphus 7: Groningen 14810226 10: Iur 12: AAK II 9425 13: Stine Horenken 14: Johannes Coenders 15: burgemeester of hoofdman van Groningen 16: Hermanna Reberch 17: Nicolaus Albertus, 1553-1558 burgemeester van Groningen x Anna Eelts; Hermannus x Fye Rolteman Henricus x Aleydt Eelts; Ludovicus Hille, abdis klooster Essen bij Helpman; Johannes 18: 1507-1515 burgemeester van Groningen 1518-1519, 1522-1523 stadhouder van Karel van Gelre 22: Jaarboek Geneal 17 173
04916 Leiden Coenders Ludolphus 7: Groningen 16481130 10: Phil 11: 1627 12: AAL 392 13: Bauwe Tiddinga 14: Johannes Coenders 15: burgemeester van Groningen 18: 1654-1656 lid admiraliteit Harlingen; 1655- 1656, 1658-1659 gezworene; 1657 lid Generaliteitsrekenkamer 1658-1678 herh raadsheer van Groningen; 1660 lid Raad van State 1676, 1679 hoofdman; 1677-1678 curator Gron universiteit 19: 1679 mei 21: bezitter van borg Fossema te Nuis; bezit in 1672 een vermogen van 100.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 53; GAG Regeringsboek
08441 Löwen Coenders (Conrades) Ludovicus 7: Groningen 15241115 12: MULO III 73665 13: Hermanna Reberch 14: Ludolphus Coenders 15: burgemeester van Groningen 16: Anna Feccodr Ompteda, wed Johan de Mepsche (1543 a) 17: Ludolphus x Anna Clant Lucia x Lubbertus Ulgher Hermanna x N. Ketelaer 19: 1560 ca 22: Jaarboek Geneal 17 176
02812 Wittenberg Coenders (Koen) Nicolaus 7: Groningen 8: Trai d 15230000 12: AAW 117
08449 Löwen Coenders (Conradi) Nicolaus 7: Groningen 15230318 12: MULO III 69611
06112 Köln Coenders (Conradi) Nicolaus 7: Groningen 15161030 10: Art 12: AAK II 77460 13: Hermanna Reberch 14: Ludolphus Coenders 15: burgemeester van Groningen 18: pastoor te Appingedam 20: bursa Laurentiana; 1517 1/12 det, 1519 28/3 inc 22: Jaarboek Geneal 17 173
06149 Köln Coenders (Conradi) Petrus 7: Groningen 14810226 10: Iur 12: AAK II 9424 13: Stine Horentken 14: Johannes Coenders 15: burgemeester en hoofdman van Groningen 18: vicaris van de Maartenskerk te Groningen 1495, 1501 pastoor van de halve Maartenskerk 1495 proost van Humsterland 19: 1501 aug a 20: 1484 29/4 bac decr; broer van Ludovicus 21: Mr 22: Jaarboek Geneal 17 172; GAG PK regest 425, 455; AAU 42 (1916) 301
06177 Köln Coenders (Conradi, Conrardi) Petrus 7: Groningen 14840524 10: Iur 12: AAK II 151185
08464 Löwen Coenders, Conradi (Conrardi) Theodoricus, Everardi 7: Groningen 15260700 11: 1509 12: MULO III 76192 13: Willempje Schaffer 14: Everardus Coenders 16: Josina Gaickinga (1538) Bete Ulgher Anna Tamminga (1560) 17: Willempje x Reint Alberda Everardus Fredericus 19: 1584 juni te Leer 21: heer van Faan, hervormingsgezind, moet in 1566 naar Neuenhaus vluchten, keert in 1577 terug, vlucht in 1580 naar Leer 22: Jaarboek Geneal 17 192
02453 Heidelberg Coene (Koene) Gelto 8: Frisius groningensis 15720523 12: MUH II 62,46 18: 1592 Dener int Oldambt 21: 1601 voogd over de kinderen van Johannes Gerdes 22: GAG RA IIIa 5* f76; R.A. 277.2
08118 Löwen Coerenpoort Henricus 8: Trai d 14710826 12: MULO II 255187 18: 1485 commandeur van Oosterwierum 21: of: 1477 raadsheer van Groningen en 1491 kastelein van Dokkum? 22: Alma; AKG regest 609; BMHG 12 1889 111
08948 Löwen Coerenpoort (Coerenpoerte) Hieronymus, Ludolphi 6: pauper 7: Groningen 8: Frisius 15441104 12: MULO IV 29549 17: Ludolphus, priester, sinds 1595 predikant te Uithuizermeeden 18: 1558 prebendaris te Uithuizermeeden; 1570, 1573 pastoor te Meeden 21: Ludolphus Coerenpoorte was in 1524, 1531 (resignatie) pastoor te Eelde 22: Duinkerken 113; RF HS 1573.134; RAG Familiearch Lewe regest 120, 158, Familiearch Ewsum regest 190; AAU 42 (1916) 294, 295
02972 Groningen Coeverden a Heinsius (Heino) 7: Groningen 16240320 10: Phil 12: AAG 14 13: Lutgert Heynens 14: Lubbertus van Coevorden 16: ongehuwd 18: 1629 advocaat te Groningen; 1635-1645 redger, 1635, 1641 redger van Appingedam namens de stad Groningen; 1636 redger van de beide Harksteden 1637-1646 weesheer/ secretaris weeskamer 1635-1645 gildrechtsheer/busheer; 1636-1646 gezworene 19: 1646 okt ca 21: zijn benoeming stuitte op verzet bij Appingedam 22: Cleveringa, Rechtsbestel 148-150; GAG Weeskamer 2, RA IIIa 29; Hempenius, Weeskamer 372; RAG HJK 2,3
02968 Groningen Coiterus Nicolaus 7: Leer 8: Frisius 16231117 10: Iur utr 12: AAG 14 18: 1632 solliciteur 22: RAG klapper resol GS
00715 Franeker Colde (Kolde) Dodonaeus 7: Leeuwarden 16310518 10: Iur 12: AAF no 2734 14: Henricus Colde 15: rector te Leeuwarden 16: Reurdie Romckes (1646) 18: 1643 advocaat Hof 1646, 1657 burgemeester van Bolsward 1652 landdagslid 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 10; Placaatboek V 541; GA Bolsward 82; RAF klapper DTB Bolsward; It Beaken 47 (1985) 99
00322 Franeker Colde (Kolde) Henricus, Hermanni 7: Leeuwarden 16170523 10: Theol 12: AAF no 1665 13: Klaeske Feitesdr 14: Hermannus Colde 15: predikant 16: Adelheid Antoniusdr Riemersma 18: 1625-1638 conrector Latijnse school te Leeuwarden 1638-1652 rector 1646-1652 historieschrijver van Friesland 19: 1652 22: Vrije Fries 11 340; Col Kalma
02391 Heidelberg Colde (Kolde) Hermannus 8: Frisius orient 15820323 12: MUH II 100,30 16: Klaaske Feites, d.v. ds Feito Ruardi Anna Dirks Stevensdr (1603) 17: Henricus, predikant Grietje x Hermannus Reneman, koopman te Leeuwarden 18: 1585, 1590-1635 predikant te Leeuwarden 1585-1590 predikant te Oldersum 19: 1637 21: 1598 organiseert met Feito Ruardi en Joachimus Warneri de kerk van Drenthe; 1635 emeritus 22: Romein 1415; Col Kalma
02229 Heidelberg Colde (Kolde) Phocas 7: Leeuwarden of Emden 8: Frisius 16060000 10: Theol 12: MUH II, 562
10657 Herborn Colde (Kolde) Phocas 8: Frisius 16030000 12: HERB 85
00132 Franeker Colde Phocas 5: Alumnus 7: Leeuwarden 16070512 10: Theol 12: AAF no 981
06833 Marburg/Lahn Colde Phocas (Foccius) 8: Frisius occid 16030609 12: CSM III 158
02342 Heidelberg Colde (Kolde) Phocas 8: Frisius 16040924 12: MUH II 222,117 14: Hermannus Colde 16: Idske Doededr 20: nondum iuravit ob aetatem. was nog in sept 1606 cum suo discipulo (= Hubertus van Aylva) in Heidelberg 21: kreeg in 1606 een pensie toen hij in Franeker studeerde 22: Col Kalma; Van der Meer, Boarnen 111
08696 Löwen Colen Arnoldus, Adriani 7: Workum 8: Trai d 15041000 12: MULO III 28461
10990 Helmstadt Collen a Jodocus 7: Emden 16181001 12: AAHt 26931
02614 Groningen Collen a Johannes 7: Emden 16200429 10: LL 12: AAG 9
03418 Groningen Collen von Otto 8: Frisius orient 16381004 10: Phil 12: AAG 38
03560 Groningen Collen a Otto, Christiani 8: Frisius orient 16430323 10: Theol 12: AAG 47
09264 Löwen Collum (Lelong) Dominicus 7: Leeuwarden 15440720 12: MULO IV 284221
06761 Greifswald Collum Franciscus 7: Groningen 8: Mon d 15150000 12: MUG 177
08977 Löwen Collum Johannes 7: Groningen 8: Frisius 15450417 12: MULO IV 30228 18: 1581 notaris te Groningen 1593 pastoor 22: Alting, Diarium 522, 893
03211 Groningen Columbier Johannes 7: Groningen 16320714 10: Phil 12: AAG 26
01028 Franeker Columbier Johannes 7: Groningen 16420702 10: Theol 11: 1617 12: AAF no 3943 13: Geertruid Columbier 14: Fredericus Luitiens 18: 1644-1646 predikant te Niehove 1646-1651 predikant te Usquert 1651-1671 predikant te Groningen 19: 1671 sept 22: Duinkerken I 93
04809 Leiden Columbier Johannes 7: Groningen 16410926 10: Theol 11: 24 12: AAL 326
02978 Groningen Commelinus Jacobus 7: Emden 16240503 10: Theol 12: AAG 14
04884 Leiden Commelinus Jacobus 7: Emden 16460600 10: Phil 11: 20 12: AAL 370
07111 Rostock Companye (Kumpenye) Fredericus 7: Emden 14680506 12: MUR I 156
08079 Löwen Companye Fredericus 7: Emden 8: Mon d 14720829 12: MULO II 274218
05410 Köln Companye Henricus 7: Emden 14740518 10: Art 12: AAK I 86863
05428 Köln Companye Hermannus 7: Emden 8: Mon d 14460416 10: Iur can 12: AAK I 49118
09805 Erfurt Conen Rombtetus 7: Norden 8: Frisius orient 16430000 12: MUER II 5546
08352 Löwen Coninck (Honinck) Arnoldus 6: dives 7: Groningen 8: Mon d 15070228 12: MULO III 329239 21: Mag Arnoldus Hermanni van Groningen werd op 30 maart 1510 tot priester gewijd; een Arnoldus de Groningen ord pred. werd op 15 sept 1509 tot priester gewijd; in 1570 was een Arnoldus Coninck abt van Termunten, later van Aduard, op 29 januari 1578 gestorven 22: Brom, Naamlijst priesters 429, 435; Alting, Diarium 412
05816 Köln Coninck (Konynck) Ditmarus 7: Groningen 8: Trai d 15040513 10: Art 12: AAK II 55960 20: bursa Laurentina; 1505 17/6 det, 1507 20/3 inc
08835 Löwen Coninck Egbertus 8: Frisius 15460500 12: MULO IV 32247 1570-1580 gezworene te Groningen 22: GAG Regeringsboek
12395 Orleans Coninck Egbertus 7: Groningen 15491223 12: RIDDORL I 100 20: broer van Hermannus
05835 Köln Coninck (Coninc) Egbertus (Elbertus) 7: Groningen 8: Trai d 14710430 10: Art 12: AAK I 81923 18: 1500-1501, 1503-1504 burgemeester van Groningen 22: Emmius, Agro
05832 Köln Coninck (Konynck) Eicko 7: Groningen 15160410 10: Art 12: AAK II 7603 20: bursa Laurentiana; det 25 juni 1517
09168 Löwen Coninck (Conincx) Fredericus, Lubberti 7: Groningen 15350500 10: Iur 12: MULO IV 12245 14: Lubbertus Coninck ? 15: 1525-1536 burgemeester of hoofdman van Groningen 18: 1571 lid gezworen gemeente van Groningen 19: 1582 mei 22: Alting, Diarium 190, 559
12396 Orleans Coninck Hermannus 7: Groningen 15491223 12: RIDDORL I 100 20: broer van Egbertus
08931 Löwen Coninck Hermannus 8: Frisius 15460500 12: MULO IV 32349 18: 1578 taalman; 1580-81, 1583 raadsheer te Groningen 1595-1596 burgemeester van Groningen 22: Emmius, Agro; GAG Regeringsboek; Boeles, Eggerik Phebens, 265; Alting, Diarium 415
09186 Löwen Coninck (Coninc) Hubertus 7: Groningen 15520500 12: MULO IV 45131
06146 Köln Coninck (Groningen) Lubbertus 7: Groningen 15071103 10: Art 12: AAK II 61897 18: 1515, 1563 vicaris en kerkvoogd van de Maartenskerk te Groningen 19: 1563 a 20: bursa Laurentiana; 1508 27/11 det, in 1515 18/4 te Ferrara 21: Mr 22: RF 1563.3; GAG PK regest 831
05831 Köln Coninck (Konynck) Radingius 7: Groningen 15160410 10: Art 11: 1498 12: AAK II 7602 18: 1541-1581 priester van de Maartenskerk te Groningen 1532 provisor H. Geestgasthuis 19: 1581 20: bursa Laurentiana; 1517 26/6 det, 1519 22/3 inc 21: Mr; ondertekent in 1558 de Ordonnantie op de predikanten van de Groninger magistraat 22: Van Dijk, Eelts 22; Schilling, Kirchenratsprotokolle I 103; RAG HJK 1471 regest 93; GAG PK regest 771, 772; Alting, Diarium 356, 517
07665 Rostock Coninck (Koninck) Suffridus 7: Ameland 15160809 12: MUR II 64
06228 Köln Coninck (Conijnck) Wigboldus (Wicholdus) 7: Groningen 14691110 10: Art 12: AAK I 79856 20: 1470 27/11 det, 1472 2/4 inc, 8/5 disp
01353 Franeker Coning (Rex) Petrus 7: Sneek 16490913 10: Phil 12: AAF no 4886 16: Bottie Andries (1660 a) Geertje Franses (1667 ca) 22: RAF klapper DTB Sneek
04193 Leiden Coning (Regius) Suffridus 7: Harlingen 15900629 10: Ling 12: AAL 28 13: Bauck Sytsedr 14: Cornelius Coninck, afk uit Breda 15: secretaris van Harlingen 19: 1625 okt 22: RAF Grafschriften Harlingen
06579 Köln Coning (Koeningk) Walterus 7: Groningen 16010530 10: Art 12: AAK IV 192131
05250 Köln Conradi Albertus 7: Appingedam 14930618 10: Iur 12: AAK II 339145 18: 1502, 1521 notaris 22: RAG HJK regest 73; GAG 275.4 Notarismerken
05780 Köln Conradi (Gronyngen) Bartholdus 7: Groningen 15231100 10: Art 12: AAK II 86335 20: 1524 1/12 det, 1526 20/3 inc; pauper, communis famulus magistrorum regentie Laurentiae 22: Ned Leeuw 1951 162; Van Dijk, Eelts 19
08681 Löwen Conradi (Conrardi) Bernardus 5: dominus 8: Stellingwerf 15050600 12: MULO III 294101 21: Bernardus Stellingwerf, pastoor van Wanswerd week in 1567 uit en stierf in 1579 als predikant te Blaukirchen (OF) 22: Placaatboek III 710; Reershemius 158
03691 Groningen Conradi (Conradj) Georgius 8: Omlandus 16461116 10: Phil 11: 1625 12: AAG 54 13: Elsien Lambers 14: Conradus Georgii 15: predikant te Feerwerd 16: Aeltje Alberthoma (1655) 18: 1655-1697 predikant te Bedum 19: 1697 jan 22: Duinkerken I 9394
01704 Franeker Conradi Horatius 15970905 10: Iur 12: AAF no 458 16: Sjouckien Hobbema (1606) 21: koopt in 1618 grond bij Tibmaburen van Otto Hobbema 22: RAF FG 965; RAF klapper DTB Dokkum
06125 Köln Conradi Johannes 5: pastor Zuidhorn 15260908 10: Theol 12: AAK II 88631 18: 1521, 1537 pastoor te Zuidhorn, 1537 commissarisgeneraal over de proosdij Humsterland 1550 pastoor te Eenrum 20: mag art Lovanien 21: Mr; verwant met de familie Coenders? 22: Jaarboek Geneal 17 197; RAG Familiearch Nienoord 25c, HJK regest 73; RF HS 1537.21
06567 Köln Conradi Johannes 7: Groningen 16350414 10: Phil 12: AAK IV 404122 18: 1640-1660p redger 21: = Johannes Conradus Gaulius? 22: RAG HJK 3
06054 Köln Conradi Johannes 7: Groningen 8: Trai d 14540923 10: Iur can 12: AAK I 57871 18: 1471-1480 herhaaldelijk burgemeester van Groningen? 22: Emmius, Agro
01703 Franeker Conradi Titus 15970905 10: Iur 12: AAF no 457 13: Hidt Sierdts 14: Coert Harckes 16: Syds Jansdr wed Hans Reiners, hellebaardier 17: Sytscke x ds Lambertus Alberti (1621) 18: 1608 ca1616 predikant te Nes, Wierum en Schiermonnikoog 1616-1642 predikant te Hantum en Hantumhuizen 19: 1642 april 22: Romein 543, 547; Gen Jierboekje 1987 148; Col Kalma
07971 Rostock Conradus Henricus 7: Witmund 8: Frisius 15770700 12: MUR II 193
07979 Rostock Conring (Kourinck) Hermannus 8: Frisius [orient] 15830400 12: MUR II 209 18: predikant te Hinte en Norden 19: 1644 22: Jahrbuch Emden 1913 117
09966 Wittenberg Conring Hermannus 8: Frisius orient 15840900 12: MUW II 324
11011* Helmstadt Conring (Koenringius) Hermannus 7: Norden 8: Frisius 16201025 12: AAHt 283187
11068 Helmstadt Conring (Coenringius) Johannes 8: Frisius orient 16050527 12: AAHt 18253
03976 Helmstadt Conring (Werneri) Johannes 7: Norden 8: Frisius 15940509 12: AAHt 11765
09999 Wittenberg Conring (Koenring) Johannes, Wernerus 7: Norden 8: Frisius 15970500 12: MUW II 439 14: Warner Johannis 15: raadsheer te Norden 18: 1614-1629 predikant in Oostfriesland 22: Quellen und Forschungen 1981 97
04036 Helmstadt Conring Johannes 8: Frisius orient 16110607 12: AAHt 216180
07446 Rostock Conring (Konringius) Tobias 7: Norden 8: Frisius 16110500 12: MUR III 1 14: Warner Johannis 15: raadsheer te Norden 18: 1615-1652 predikant in Oostfriesland 22: Quellen und Forschungen 1981 97
04554 Leiden Conringius (Keuringius) Hermannus 7: Norden 8: Frisius 16260522 10: Med 11: 21 12: AAL 192 14: Hermannus Conring 15: predikant te Hinte en Norden 18: 1645 professor med te Helmstedt, 1650 prof iur lijfarts van gravin van Oostfriesland en koningin van Zweden 19: 1681 21: Dr med et pol 22: Quellen und Forschungen 1981 103-104
07447 Rostock Conringius Iohannes, Meinardi 7: [Norden] 8: Frisius [orient] 16111100 12: MUR III 3
01172 Franeker Coops Dominicus 7: Sneek 16460313 10: Phil 12: AAF no 4429 14: Scato Lubberti Coops? 15: 1647 schepen van Sneek 16: Rinske Alles Hanenburg (1653) 18: 1651 advocaat Hof 19: 1679 jan 21: Dr, prom in 1651 te Franeker 22: RAF Hof van Fr MMM f 11v; RAF Familiearch Bungenberg 1; GAL Klapper DTB
12008 Utrecht Coops Dominicus 7: Sneek 16500000 12: AAU 24
05752 Köln Coperslager (Copperslager) Ewaldus, Johannes 6: pauper 7: Groningen 14790506 10: Art 12: AAK II 5761 20: 1480 disp, 30 maart 1482 inc
05934 Köln Coperslager (Coepersleeger) Gerardus 7: Groningen 8: Trai d 15260908 10: Art 12: AAK II 88629 18: 1529 hoofdman te Groningen 20: 1527 16/11 adm ad bac, 1529 18/3 inc 22: Emmius, Agro
10027 Frankfurt Copius Bartholomaeus 7: Emden 15760000 12: MUFO I 253
06672 Marburg/Lahn Copius Bartholomeus 8: Frisius orient 15781214 12: CSM III 31
05479 Genève Copius Johannes 8: Frisius [vml orient] 15800422 10: Art, Theol 12: LDR 617; II 558
05495 Genève Copius Johannes 8: Frisius [vml orient] 15840000 12: LDR 1049
04941 Jena Copius Johannes 8: Frisius [vml orient] 15850000 12: MUJ 61 1585 43 21: De Vries I 52, 57
02530 Groningen Copius Regnerus 7: Groningen 16160923 10: Phil 12: AAG 5
04858 Leiden Coppen Suffridus 7: Heerenveen (Venanus) 8: Frisius 16450731 10: Med 11: 1623 12: AAL 360 16: Hylkje van Lycklema 21: testeert 1663 te Heerenveen 22: Gen Jierboekje 1955 88
04667 Leiden Coppens Petrus 8: Frisius 16320619 10: Med 11: 22 12: AAL 244
00802 Franeker Coppens Petrus, Nicolai 7: Joure 8: Frisius 16360513 10: Med cand 12: AAF no 3236
00688 Franeker Coppens Petrus, Nicolai 7: Joure 8: Frisius 16300602 10: Phil, Med 12: AAF no 2654 20: 1636 10/6 Dr med (PAF 25); sch. Leovardiensi 21: broer van Johannes Nicolai Coppens, chirurgijn
04833 Leiden Coppens Suffridus 8: Frisius 16430710 10: Med 11: 20 12: AAL 342 21: schreef zich in 1654 te Franeker in als Dr med (AAF 5477)
04869 Leiden Copsmae Cornelius 8: Frisius 16460300 10: Theol 11: 22 12: AAL 366
04001 Helmstadt Cornaeus Andreas 7: Groningen 16000220 12: AAHt 14738
00161 Franeker Cornelii Albertus 7: Leeuwarden 16100200 12: AAF no 1175 21: = Mr Albertus Cnossen, 1615 advocaat Hof? 22: RAF Hof van Fr MMM f 7v
01667 Franeker Cornelii (Cornelius) Bernardus 7: Dokkum 15960519 10: Art, Ling, Theol 11: 1579 12: AAF no 396 13: Engel N 14: Cornelius Poppius 15: predikant in Oostfriesland 18: 1602-1605 predikant in classis Dokkum 19: 1606 jan 22: RAF Grafschriften Dokkum; Col Kalma
01701 Franeker Cornelii Cornelius 15970822 10: Ling, Theol 12: AAF no 454 18: 1614 notaris (C.C. Aengium) 21: = Cornelis Cornelis, 1606, 1607 schepen van Leeuwarden, 1613 gezworene? 22: GAL Recesboek F7, F8; RAF Naamlijst notarissen
00176 Franeker Cornelii Hayo 6: Alumnus 7: Hallum 16100507 10: Phil, Theol 12: AAF no 1194 14: Cornelius Johannis? 15: predikant 18: 1619ca1624 predikant te Ureterp en Siegerswoude 1624-1637 predikant te Elspeet 19: 1637 20: sch leov(ardiensis) 22: Romein 587
00106 Franeker Cornelii Jacobus 16060614 10: Theol 12: AAF no 926 20: filius tabellarii Acadeniae 21: Jacobus Cornelii was van 1637-1669 pedel 22: Nienes, Archieven universiteit 330
00636 Franeker Cornelii Johannes 16280820 10: Theol 12: AAF no 2495 20: art magister 21: Johannes Cornelis Wijnia was in 1630 schoolmeester te Driesum en sinds 1647 procureur postulant van Dantumadeel, gest 1652 22: Teunissen, Walden 253
01135 Franeker Cornelii Johannes 8: Frisius 16450430 10: Ling, Phil 11: 1627 12: AAF no 4319 13: Anke Jans 14: Cornelius Hieronymi 15: predikant 18: 1654-1679 predikant te Oostrum en Jouswier 19: 1679 dec 21: in 1652 was Johannes Cornelii Steenstra schoolmeester te Herbaijum 22: Romein 488; Col Kalma; Sannes, Schoolmeesters Franekeradeel
00337 Franeker Cornelii Nicolaus 7: Franeker 16180500 10: Med 12: AAF no 1698
09227 Löwen Cornelii (Cornelius) Petrus 7: Groningen 15640627 12: MULO IV 676119 21: stud 1568 te Heidelberg; Petrus Cornelii was in 1595 landdagslid en had toezicht op de synode van dat jaar 22: Reitsma, Acta VII 2
01643 Franeker Cornelii Poppius 6: Alumnus patriae 15950625 10: Theol 12: AAF no 339 14: Cornelius Poppii van Sneek 16: Marijke Jans 17: Cornelius Poppii 18: 1599-1625 predikant te Aalsum en Wetzens 19: 1625 mei 20: sch. Doccumana 22: Romein 480; Col Kalma
00325 Franeker Cornelii Viglius 7: Dokkum 16170530 10: Theol, Phil 11: 1600 12: AAF no 1670 14: Cornelius Rouckes of Romckes 16: Hester Ottes 17: Otto, agent namens Friesland in Den Haag Ernestus, predikant en kannunik te Eindhoven Godefridus, predikant te Berlikum 18: 1623-1628 predikant te Foudgum en Raard 1628-1639 predikant te Marrum en Nijkerk; 1639 predikant te Sneek 1641-1657 predikant te Leeuwarden 19: 1657 te Den Haag tijdens bezoek aan zijn zoon 21: 1614 alumnus; kreeg in 1637 een toelage van 110 gulden wegens zijn grote gezin 22: Romein 2021, 115, 116, 334, 477; Col Kalma; RAF Statenarchief Gf 50 nr 10
09295 Löwen Cornelius ? (Commisius) Jacobus 7: Leeuwarden 15440228 12: MULO IV 275147 21: Mr Jacob Cornelius koopt in 1569/1570 land in de Poelen, in 1571/1572 in Dronrijp 22: RAF Rentmeestersrek f 23, f 32
01463* Franeker Cornelius Adrianus 7: [Zierikzee] 15900821 10: Phil, Art 12: AAF no 118 20: stud 229 1587 te Leiden
02440 Heidelberg Cornelius (Cornelus) Petrus 8: Frisius groningensis 15680116 12: MUH II 45,12 18: 1571 secretaris van de Ommelanden; 1573 ontvanger van s lands accijnsen; 1577 actuarius (= ontvanger accijnsen) der Ommelanden, 1588 notaris publicus; 1594-1595, 1601-1602, 1604 raadsheer van Groningen 1595-1597, 1599 lid gedep staten (s) 1604-1617 secretaris Hoofdmannenkamer 19: 1617 okt 21: stud 1564 te Leuven; in 1580 gevangen gezet 22: Emmius, Agro; Gron Volksalmanak 1928 220; Cleveringa, Rechtsbestel 117; RF 1577.121, RF HS 1588.65; GAG Regeringsboek; Alting, Diarium 203, 232-233
11634 Konigsberg Cornelius Petrus 7: Groningen 8: Frisius 15660710 12: MUKO 38
01860 Franeker Corten (Curtius) Jacobus 7: Leeuwarden 16030407 10: Med 12: AAF no 732
04294 Leiden Corten Johannes 7: Leeuwarden 16050321 10: Iur 11: 18 12: AAL 77
08799 Löwen Corvinus Bonifacius 8: Frisius 15490625 12: MULO IV 389113 18: 1571, 1578 pastoor en prebendaris te Corjum 1578 sacrista en prebendaris van Loppersum 21: stud 1551 te Keulen; afk uit Dokkum; in 1580 uitgeweken 22: AAU 1888 340; Reitsma, Opkomsten 54; Van der Meer, Boarnen 176
05585 Köln Corvinus (Corvinius) Bonifacius 8: Frisius 15510910 10: Iur 12: AAK II 1057132 21: stud 1549 te Leuven
01060 Franeker Corvinus Theodorus, Alberti 16430529 10: Phil 12: AAF no 4065
11008 Helmstadt Cosfelt Fridericus 7: Jever 8: Frisius 16201012 12: AAHt 283160
07486 Rostock Cosfelt Fridericus 7: Jever 8: Frisius 16210400 12: MUR III 43
06739 Greifswald Cosfelt Johannes, Fridericus 8: Frisius [orient] 16250705 12: MUG 472
01244 Franeker Cosp Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 16470618 10: Ling, Phil 12: AAF no 4597
04013 Helmstadt Costus Johannes 7: Groningen 16010625 12: AAHt 15624
10748 Franeker Coudum Hayo 7: Leeuwarden 16120426 10: Med, pharmacopoiae 12: AAF 1336
00352 Franeker Coudum Hayo 7: Leeuwarden 16180703 10: Med 12: AAF no 1714 14: Martinus Hayonis
00039* Franeker Coumans Henricus, Dominici 16040314 10: Phil 11: 1583 12: AAF no 800 14: Dominicus Coumans 18: 1629 arts te Leiden 21: Dr med; tekent in 1629 het AA van Hesselus Coumans 22: PB Hs 2
04336 Leiden Coumans Henricus 7: Franeker 16090526 10: Med 11: 21 12: AAL 95
04620 Leiden Coumans (Stickenbuer, Stuckmuyr) Hesselus 7: Franeker 16290618 10: Iur 11: 20 12: AAL 219
00510 Franeker Coumans (Stickenbuer) Hesselus 7: Franeker 8: Frisius 16250122 10: Polit, [Iur], [Math] 11: 1609 ca 12: AAF no 2183; PB Hs 2 13: Maycke de Blocq 16: Griettie Lamberts Camp Maycke van Beyma (1644) 17: Hybrichie x Johannes Merckel (1675) 1635 landmeter 19: 1661 april 21: broer van Johannes, secretaris van de universiteit van Franeker; Hans Douwes Stickenbuer was in 1560 rechter te Tzum 22: Placaatboek III 484; PB Hs 2; Muller, Admissies 67
01113 Franeker Coumans Horatius 7: Franeker 16441129 10: Phil, Math 12: AAF no 4284
02034 Franeker Coumans Johannes, Dominici 7: Franeker 16080504 12: AAF no 1050 16: Machteld Nicolausdr van Staphorst (1618) 17: Nicolaus Horatius 18: 1621-1630 secretaris van de Franeker universiteit; 1636 advocaat Hof 1621-1626 bibliothecaris 1615 notaris; 1617 secretaris van Lemsterland 19: 1646 20: 1634 13/9 Dr iur (PAF 24); sch. Franekerensis 21: Dr in 1634; zijn huis werd door studenten geplunderd 22: Vrije Fries 6 1853 303; Nienes, Archieven Franeker 327, 331; It Beaken 1957 117-134
00809 Franeker Coumans Nicolaus 7: Franeker 16360731 10: Ling 12: AAF no 3254 14: Johannes Coumans 15: advocaat : secretaris universiteit 16: Tietske Elgersma (1654) 18: 1639 solliciteur 1653 notaris 19: 1663 p1670 a 22: Col Kalma
01052 Franeker Coumans Nicolaus 7: Leeuwarden 16430329 10: Geom 12: AAF no 4038 18: 1653 notaris 22: RAF Hof van Fr MMM f 56v
02451 Heidelberg Coyter (Coeiter) Egbertus 7: Groningen 15701109 12: MUH II 57,163
12180 Bologna Coyter Folkerus 7: Groningen 15620000 10: Med 12: Huisman, Stadsbelang 64 18: 1564-1566 professor te Bologna 1567-1576 stadsarts te Neurenberg 19: 1576 21: studeert sinds 1555 met beurs uit prebende van Eenrum te Montpellier, Padua en Rome; werd in 1566 door de Inquisitie gearresteerd 22: Huisman, Stadsbelang 64, 84; G.A. Lindeboom, Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland (Bussum, 1972) 2021
04920 Leiden Coyter Hermannus 7: Groningen 16490507 10: Phil 11: 22 12: AAL 395
07492 Rostock Cramerus Henricus 7: Oldenburg 8: Frisius 16240600 12: MUR III 57
06878 Marburg/Lahn Cramerus Henricus 8: Frisius [orient] 16130310 12: CSM IV 70
10996 Helmstadt Cramerus Jacobus 8: Frisius [orient] 16190907 12: AAHt 274248
02880 Groningen Cramerus alias Scheel Johannes 7: Norden 8: Frisius orient 16160314 10: Art 12: AAG 4
02638 Groningen Cramerus Johannes 8: Frisius orient 16201207 10: LL 12: AAG 10
03947 Helmstadt Cramerus Johannes 6: gratis 7: Jever 8: Frisius 15900327 12: AAHt 80101
12246 Leiden Crants (Caroli) Carolus 15920516 10: Med 12: Molhuysen, Bronnen I 462 20: Dr med
01408 Franeker Crants, Cardanus (Caroli) Carolus 15870420 10: Med 11: 1565 12: AAF no 41 16: Anna Cornelis Antie Jacobsdr (1620) 1609-1624 arts te Leeuwarden 21: verwant met Dr Carolus Crants, 1609, 1644 arts en conrector te Joure; Johannes Carolus was rond 1570 raadsheer Hof 22: Col Kalma; vr med Ype Brouwers; Telting, Register 614
10217 Franeker Crants (Caroli) Carolus 5: Dr Med 7: Leeuwarden 15920602 12: AAF no 174
04914 Leiden Crayeberg Hermannus 8: Frisius orient 16480921 10: Iur 11: 21 12: AAL 390
02166 Utrecht Crazeberg Hermannus 7: Leer 8: Frisius orient 16480000 12: ASU 18
01121 Franeker Crazeberg Hermannus 7: Leer 8: Frisius orient 16450220 10: Iur 12: AAF no 4293
03668 Groningen Crazeberg Hermannus 7: Leer 8: Frisius orient 16460422 12: AAG 53
02696 Wittenberg Credenman Ubius 7: Emden 15420210 12: AAW 193
03236 Groningen Creusen (Croese) Casparus 8: Omlandus 16330511 12: AAG 28
00871 Franeker Creusen Casparus 8: Omlandus 16380315 10: Iur 12: AAF no 3431 16: Roelefien Schuring, wed Phebens (1649) 18: 1653 nov advocaat te Groningen 1656-1662 advocaat provinciaal 22: GAG R A IIIa 52; RAG Regeringsboek Feith; GAG klapper DTB
00712 Franeker Criecx (Kriex) Justus 7: Sneek 16310509 10: Phil 11: 1610 ca 12: AAF no 2729 13: Alexandrina de Balbian, d.v. lommerdhouder te Leeuwarden 14: Gijsbertus Criecx 15: lommerdhouder te Sneek 16: Agnes de Milan, d.v. lommerdhouder 17: Gisbertus Justus, Mr en Phil Dr Alexandrina x Rochus van der Does, raadsheer Hof Utrecht Gisbertus Mattheus, jonker en hoofdeling te Leegkerk en Dorkwerd x Margrieth de Mepsche Daniel; Clara x Scipio Cornelis Ormea uit Haarlem; Justus 18: advocaat Hof te Utrecht 1646 regent van het Bartholomeusgasthuis 19: 1665 sept te Utrecht 21: kon wegens het beroep van zijn vader zijn doctorsbul te Utrecht door tegenwerking van Voetius met moeite in ontvangst nemen (1 dec 1636, Ketner, 1); zijn weduwe, wonend in Utrecht, bezat in 1672 een vermogen van 100.000 gulden 22: Gens Schotana 9 126; Gron Volksalmanak 1972-1973 53; Jaarboek Geneal 31 1977 7678
02132 Utrecht Criecx (Kriex) Justus 8: Frisius 16360510 10: Iur cand 12: ASU 1 20: 1636 1/12 Dr iur
04655 Leiden Criecx (Kriex) Martinus 7: Sneek 8: Frisius 16311024 10: Iur 11: 23 12: AAL 239
00733 Franeker Criecx (Kriecx) Martinus 7: Sneek 16311006 10: Iur cand 12: AAF no 2791 13: Alexandrina de Balbian, dr van Dr med uit Gouda 14: Gijsbertus Criecx 15: lommerdhouder te Sneek 16: Petronella de Ferreris uit Utrecht (1632) Tieske Oenedr van Herema (1642) 17: Magdalena x Mr Haio Bouma Alexandrina x Johannes de Milan, lommerdhouder te Utrecht 18: advocaat Hof van Holland; 1636-1660 stadssecretaris van Sneek 1656 lommerdhouder te Groningen met zijn broer Justus 19: 1660 mei 21: erft bijna 10.000 gulden en onroerend goed van zijn vader 22: Gens Schotana 9 126-127; Napjus 97, 98; Jaarboek Geneal 31 1977 7576; RF 1656.2
04515 Leiden Criecx (Cryex) Martinus 7: Sneek 8: Frisius 16240611 10: Iur 11: 21 12: AAL 178 20: 1631 30/9 Dr iur (Molhuysen, Bronnen II 157)
07993 Rostock Crispinus Henricus 8: Frisius 15880500 12: MUR II 226
02230 Heidelberg Critius Georgius 6: pauper 8: Emderland (ex agro Embd.) 15681000 12: MUH II 49,171
00259 Franeker Crodenbosch (Gerardi) Gerardus 7: Leeuwarden 16150203 10: Theol 12: AAF no 1525
06908 Marburg/Lahn Crodenbosch (Krodenbusch a) Gerardus 7: Leeuwarden 8: Frisius orient 16210627 12: CSM IV 139 14: Gerrit Gerrits 15: timmerman 16: Antie Henrici Regneri Meyldam (1622) 17: Henricus Camper van Crodenbosch, predikant 18: 1622-1659 predikant te Buitenpost 19: 1659 mei 21: in 1655-1656 waren er hevige twisten in de gemeente 22: Romein 508-509; Heerma van Voss, Grafschriften Achtkarspelen 19; Col Kalma
04398 Leiden Croen (Krone) Assuerus 8: Frisius 16160606 10: Art 11: 20 12: AAL 125
02471 Heidelberg Croen (Krone) Assuerus 8: Frisius groningensis 16170920 10: Iur 11: 1595 ca 12: MUH II 285,151 13: Catharina van Sevenhoven 14: Assuerus Adriani 15: hopman, sneuvelt bij Nieuwpoort 16: Hidda Clant van Godlinze (1619) Fennichje Peters, zijn dienstmeid (1634) 17: Catharina x Gerardus Aldringa Hiddina x Hero Johannes van Renssen 18: 1629-1631 provinciaal rekenmeester voor de Ommelanden 1626 landdagscomparant voor Zeerijp; 1628 landdagscomparant voor Tolbert; 1629 landdagscomparant voor Midwolde; 1632-1634 landdagscomparant voor Grootegast 21: schrijft in 1619 in AA van Evert Avercamp; was in 1626 in Londen; bezit veel grond in de buurt van Beerta 22: De Wal 124; Bijdragen tot de gesch van Overijssel VI (1880) 239; Gron Volksalmanak 1989 7172; RAG Comparanten
02850 Groningen Croen (Krone) Assuerus 8: Frisius groningensis 16150314 10: Art bon 12: AAG 2
02929 Groningen Croen (Krone) Assuerus 16220719 10: Iur 12: AAG 12
04564 Leiden Crom Joannes 7: Emden 16261119 10: Iur 11: 22 12: AAL 197
00489 Franeker Crom Joannes 7: Emdanus 16240419 10: Ling 12: AAF no 2103
04610 Leiden Crom Johannes 7: Emden 16281021 10: Iur 11: 23 12: AAL 214
11729 Franeker Cronenburch, van Adelen van Jacobus 16140420 10: Theol 11: 1592 12: AAF 1465 13: Maria van Wijthama 14: Nicolaus Adelen van Cronenburch 15: 1598 volmacht landsdag voor Barradeel 16: Jetske Luitgens 17: Cornelius, predikant Petrus, predikant 18: 1621 a1634 predikant te Wolvega 1634-1638 predikant te Sneek 19: 1637 22: Stamboek I 1; Romein 333, 647; RAF FG 1019; Col Kalma
08749 Löwen Cronenburg (Cronenborch a) Adrianus, Nicolai 8: Frisius 15530600 12: MULO IV 47296 14: Nicolaus van Cronenburch 16: Anna Lucasdr 17: Maycke x Feddrick Finia of Fijngie Nicolaus Lucas, sterft in 1580 toen hij de school van Groningen bezocht 18: 1567-1580 secretaris van Tietjerksteradeel 1574 volmacht voor Tietjerksteradeel 19: 1604 p 21: woont sinds 1592 in Bergum; 1552 schildert portret van Gerrolt van Camminga; wordt in 1581 als vrijbuiter vermeld, had al zijn goederen in de troebelen verloren; een Adrianus Nicolai wordt in 1557 als prebendaris van Oldehove vermeld 22: Placaatboek III 974, IV 232; Zwart, Cleuting 103, It Beaken 1969 171
01122 Franeker Cronenburg (Cronenberg) Petrus 7: Wolvega 8: Frisius 16450220 10: Theol 12: AAF no 4295 13: Joostje van Aysma 14: Jacobus Adelen van Cronenburg 15: predikant te Wolvega 16: Attie Yds 18: 1649-1669 predikant te Wijckel 19: 1669 dec 22: Romein 429; RAF Grafschriften Gaasterland, FG 1019
12338 Basel Cruidner Samuel 7: Groningen 16560000 12: Guggisberg, Niederlander 285
03858 Groningen Cruidner Samuel 7: Groningen 16500829 10: Phil 11: 17 12: AAG 52 13: Anna Jans Zand 14: Henricus Cruidner 15: boekhandelaar 16: Hillegond Sigersdr 18: 1656 (admissie) advocaat te Groningen 1661- 1665 secretaris weeskamer 19: 1679 maart a 21: bezat in 1672 een vermogen van 30.000 gulden; Hendrik Cruidner was 1627-1644 pedel 22: RF 1650.39; GAG R A IIIa 64, Regeringsboek; Pathuis 858; Hempenius, Weeskamer 373
12294 Franeker Cruidner (Cruydenaar) Samuel 7: Groningen 16540802 10: Iur 12: AAF 5486 20: stud ook te Groningen
00196 Franeker Crulle Gerardus 7: Groningen 16100919 10: Iur 12: AAF no 1233 18: 1627 advocaat te Groningen 21: Johan Crul was 1595-96 en 1598-99 raadsheer te Groningen 22: GAG Regeringsboek, RA IIIa 27
10735 Wittenberg Crumminga (Guminga) Amos 8: Frisius [orient] 15691000 12: MUW II 180
04463 Leiden Crumminga (Crommingau) Bolzemius 7: Emden 16220611 10: Theol 11: 24 12: AAL 161
10989 Helmstadt Crumminga Bolzenius 7: Emden 16180926 12: AAHt 26920
11501 Groningen Crumminga Bolzenius 16160507 10: Phil 12: AAG 5
06881 Marburg/Lahn Crumminga Geldericus 7: Emden 8: Frisius 16140316 12: CSM IV 77
05035 Basel Crumminga Geldericus 7: Emden 16180000 12: MUB III 21083
04041 Helmstadt Crumminga Geldericus 7: Emden 16120404 12: AAHt 221105 14: Focko Boelsen Crumminga 15: kerkvoogd te Emden 18: 1619-1638 scholt krijgsgerecht te Emden 1638-1665 syndicus van Emden 19: 1655 okt 21: Dr iur te Bazel 22: Quellen und Forschungen 1983 67
03455 Groningen Crumminga Theso 8: Frisius orient 16400901 10: Iur 11: 19 12: AAG 42 13: Johanna Clant 14: Wiard Crumminga 16: N. van IJsselmuiden, d.v. kolonel 21: Anna van IJsselmuiden trouwde met Amos Crumminga, vaandrig, broer van Theso 22: Ned Leeuw 1938 446
08949 Löwen Crusius (Crosius) Hieronymus 8: Frisius occid 15471126 12: MULO IV 35862 21: = vml mr Hieronymus Gravius
07332* Rostock Crusius (Kruse) Johannes 7: Norden 14851118 12: MUR I 243
07404 Rostock Crusius (Kruse) Johannes 5: frater 7: Emden 14940728 12: MUR I 273
05647 Köln Crusius (Kruijss) Johannes 8: Frisius 15220826 10: Art 12: AAK II 85020 16: Brecht Jacobsdr 17: Tiedt x Johannes Alberti 18: 1531-1537 burgemeester van Leeuwarden 21: = Hans Croes; jonge Hans Cruys tekent in 1541 een testament 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 9; RAF Klooster Aalsum 49
02694 Wittenberg Crussa Fredericus 8: Frisius 15410000 12: AAW 190 21: Mr Feico Crula (Crussa) verkoopt in 1561/1562 land bij Augustinusga 22: RAF Rentmeestersrek 1561/1562 17
08181 Löwen Cruuxske Johannes, Reineri 7: Leeuwarden 8: Trai d 14650609 10: Decr 12: MULO II 15141 21: Hans Cruijsschar bezit in 1511 een huis te Leeuwarden 22: RVA I 14
07235 Rostock Culenberg (Kulenberch) Johannes 7: Emden 14780421 12: MUR I 207
08305 Löwen Culenbert Hermannus 6: pauper 7: Dokkum 15200228 12: MULO III 623229 20: Castrum
04623 Leiden Culenborg (Florentii) Anthonius 8: Frisius 16291029 10: Med 11: 23 12: AAL 222 13: Josina van Wickevoort 14: Florentius Culenborg 15: predikant 16: Jisck Jochemsdr 17: Florentius 18: arts (te Sneek ?) 20: 1631 16/7 Dr med (Molhuysen, Bronnen II 157) 21: Dr; werd in 1634 burger van Sneek 22: Col Kalma; GA Sneek 73 Burgerboek; RAF klapper DTB Sneek
00519 Franeker Culenborg (Florentii) Anthonius 16250428 10: Theol 12: AAF no 2204
01885 Franeker Culenborg Johannes, Johannis 16030529 10: Ling, Theol 12: AAF no 770 16: Aelke Sipckesdr (1611) Catalina Becx 17: Aelke x Christianus Schotanus a Sterringa 18: 1604-1647 predikant te Mantgum en Schillaard 21: in dec 1647 emeritus 22: Romein 168; Col Kalma
01654 Franeker Culenburg Florentius, Johannis 6: Alumnus 7: Leeuwarden 15960402 10: Theol 12: AAF no 372 16: Josina Wickevoort (1601) 17: Jantien x Taco Gellii, conrector te Sneek Anthonius Johannes 18: 1603-1634 predikant te Sneek 1601-1603 predikant te Oenkerk, Giekerk en Wijns 1634-1637 predikant te Leeuwarden 21: 1616 afgevaardigde naar synode te Amsterdam; 1618 lid Dordse synode 22: Romein, 19, 122, 332, 678; aanv 3; Hoekema, Voorouders 2021; Col Kalma
00968 Franeker Culenburg (Cuilenburch) Johannes 7: Leeuwarden 16401102 10: Phil 12: AAF no 3765 14: Johannes Culenborg 15: predikant te Mantgum 16: Pietie Hardomans (1650) 18: 1646 advocaat Hof 1653-1656 schepen van Leeuwarden, 1658-1661, 1669-1671 burgemeester van Leeuwarden 1659-1669 herhaaldelijk landdagslid voor Leeuwarden; lid Generaliteitsrekenkamer 19: 167. 21: Dr; afkomstig uit Mantgum, werd in 1648 burger van Leeuwarden 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 66; RAF Hof van Fr MMM f 10v; Placaatboek V 778; GAL Burgerboek I 206, Klapper DTB, Klapper magistraat
01825 Franeker Culenburg Johannes, Johannis 7: Leeuwarden 16020305 10: Lit, Theol cand 12: AAF no 681
03461 Groningen Cunning (Kunning) Regnerus 8: Omlandus 16400915 10: Phil 11: 1622 ca 12: AAG 42 13: Ye Reentkens 14: Henricus Hermanni Cunning 15: wedman te Midwolda, Scheemda en Eexta 16: Tyackien Tonckerts (1662) 18: 1659-1666 wedman te Scheemda en Eexta 19: 1666 22: Ned Leeuw 1988 376
03796 Groningen Cunningius Hermannus 8: Oldambt 16490404 10: Phil 12: AAG 59 13: Ye Reentkens 14: Henricus Hermannus Cunning 15: wedman te Midwolda 16: Fosseta Wirtiusdr Matthiae (1660) 18: 1654-1674 predikant te Eexta 19: 1674 dec 21: in 1660 gecensureerd omdat zijn vrouw voortijdig bevallen was 22: Ned Leeuw 1988 242
06384 Köln Cuper (Staveren, Stauria de) Georgius 15010504 12: AAK III 1291
11347 Rostock Cuper (Kuper) Georgius 7: Staveren 8: Frisius 15100413 12: MUR II 41
11506 Groningen Cupers de Christianus 16200327 12: AAG 9
03784 Groningen Cuperus Abrahamus 7: Groningen 16481220 10: Phil 12: AAG 59 16: Sara Mosis (1667) 22: GAG klapper DTB
07631 Rostock Cuperus (Kuper) Jacobus 7: Emden 15130626 12: MUR II 53
01082 Franeker Cuperus Johannes, Johannis 7: Sneek 16440117 10: Theol 11: 1625 12: AAF no 4158 13: Sieucke Simons 14: Johannes Jansen Cuyper 15: kuiper 16: ongehuwd 18: 1652-1684 predikant te Tzum 19: 1684 mei 21: kreeg in juli 1648 een gunstig getuigenis van de Senaat; in 1649 kandidaat 22: Romein 261; Nienes, Archieven universiteit p 95; Col Kalma
05870 Köln Curro Fredericus 7: Groningen 13940100 12: AAK I 7313 18: 1403 priester Trai d 19: 1443 a 21: 1403 bac art, stud decr; staat op lijst van de gestorvenen van de Kalendebroeders te Groningen 22: Driessen, Monumenta 612-614; GAG PK regest 96
07372 Rostock Custodis Hermannus 7: Emden 14920519 12: MUR I 261
08863 Löwen Cypriani Gerlacus 8: Frisius 15490608 12: MULO IV 38894 14: Sipcke Jansz van Bolsward 17: Auck x Joost Vastarts, grietman van Doniawerstal 18: 1562/1563 secretaris van Doniawerstal 19: 1582 21: = vml Gerlof Sipkes, 1554 procureur en weesvoogd te Leeuwarden, 1580 secretaris der zeedijken van Feenhuizen tot Rode Klif 22: AAU 1888 365; It Beaken 1969 187; Sannes, Naamlijst 265; GAL Trouwboek; Register resolutien 729
01835 Franeker Cypriani (Cyprianus) Hanno 16020429 10: Ling, Iur cand 12: AAF no 696 18: 1605-1636 procureur postulant van Het Bildt 1607 notaris 19: 1636 21: Mr 22: Sannes, Het Bildt 476
08965 Löwen Cypriani (Cyprianus) Jaricus 8: Frisius 15450701 12: MULO IV 305136 21: Jarich Syrcxzn koopt in 1561/1562 huis in Leeuwarden met Anna en was in 1579 volmacht landsdag voor Wymbritseradeel 22: Placaatboek IV 27; RAF Rentmeestersrek 1561/1562 22
01823 Franeker Cypriani Suffridus 7: Leeuwarden 16020114 10: Iur 12: AAF no 679
06821 Marburg/Lahn Cyriaci Johannes 8: Frisius orient 16001111 12: CSM III 134
03988 Helmstadt Cyriaci Johannes 8: Frisius [orient] 15970420 12: AAHt 130130
10021 Frankfurt Cyrici (Cirici) Petrus 7: Bolsward 8: Frisius 15060000 12: MUFRO I 4 18: 1520-1530 vicaris St Vituskerk te Leeuwarden 1531, 1557 vicaris perpetuus bij de Oldehove 1536 commissaris decanatuum van Friesland 19: 1541 jan 21: = vlm Petrus Grewinge, stud te Rostock; Mr, bac iur utr; = mag Petrus Cyrici van Nieuwland werd op 7 april 1515 tot priester gewijd; = Mr Petrus Herens a Wouda, 1547 pastoor van de St Vituskerk te Leeuwarden, bezoekt gevangen wederdopers om ze te bekeren? 22: Gen Jierboekje 1955 84; Brom, Naamlijst priesters II 8; Vrije Fries 14 85; Singels, Archief Leeuwarden 113; Sipma OO I 322; RAF Rentmeestersrek 1547-1548 f 44v; RAF Collectie Murray Bakker 27; Mol, Aenbrengh 28; Oorkonden St Anthonij 241, 243
04720 Leiden Cyrici Rudolphus 7: Sneek 8: Frisius 16350630 10: Theol 11: 21 12: AAL 273 20: Mr
11886 Köln Cyrici (Syrici) Theodoricus (Dericus) 7: Sneek 15190000 10: Art 12: AAK II 81219
06753 Greifswald Daa Johannes 7: Groningen 14810520 12: MUG 78
04752 Leiden Daleman Johannes 7: Emden 16500616 10: Med 11: 20 12: AAL 405
01266 Franeker Dalen van Lambertus 7: Leeuwarden 16480120 10: Phil, Polit 12: AAF no 4660 18: 1654 advocaat Hof 21: Dr; Een Lambertus van Dalen was rond 1620 zijdenlakenkoopman te Leeuwarden 22: Vrije Fries 46 243; RAF Hof van Fr MMM f 8
07534 Rostock Dam Iohannes 7: Norden 8: Frisius 16420900 12: MUR III 128
00639 Franeker Dambitz van Hermannus 7: Emden 16280922 10: Iur 12: AAF no 2507 19: 1646 21: halfbroer van Valerius 22: Stamboek II 213 (aantekening in handschrift)
10565 Bourges Dambitz a Valerius 8: Frisius occid 16231000 11: 1602 12: DOTZ 168 13: Ynts van Scheltema 14: Johannes Dambitz 15: edelman uit Danzig 17: Ruurd x Saepk Evertsdr Unia (1658) 19: 1656 21: had buitenechtelijke relatie met Grietje Tjetses 22: Stamboek II 214; Wumkes, Minnertsgea 25
04955 Jena Damman Johannes 7: Jever 8: Frisius 16470417 12: MUJ 75 1647 19
02564 Groningen Dammis ? (Sidides) Daniel 8: Frisius 16180404 10: lit (SS LL) 12: AAG 6
10710 Franeker Dammius Daniel 7: Witmarsum 16130515 11: 1594 12: AAF no 1415 14: Tido Daniel 15: predikant te Witmarsum, Baflo en Rasquert 16: Aeltien, d.v. ds Adam Westerman Hidtke Dioerre (1630) 17: Tido Daniel 18: 1625 predikant te Witmarsum 1628-1631 predikant te Nieuwland 1631-1639 hoogleraar logica Franeker; 1639 subregent Statencollege te Leiden 19: 1641 juni te Leiden 20: 1631 29/8 mag art (honoris causa) (Galama, Onderwijs 61) 21: kreeg in 1615 50 gulden voor het defenderen van thesen; kreeg een toelage van 100 gulden; aug 1622 Mag art en Dr iur te Franeker 22: Romein 320; NNBW IV 491; Breuker, Geestdorp 43
10944 Franeker Dammius (Dam van) Daniel 6: dominus, vir doctissimus et amplissimus 16250423 10: Theol 12: AAF 2203
04826 Leiden Dammius Tido, Danielis 8: Frisius 16421025 11: 1629 12: AAL 336 14: Daniel Dammius 15: professor logica te Franeker 18: 1651-1671 predikant te Heukelum 1671-1689 predikant te Strijen 19: 1689 22: NNBW IV 491; Duinkerken 50
11850 Köln Dammonis (Dammodis) Everardus 7: Appingedam 15020000 10: Art 12: AAK II 529109 20: bursa Laurentiana; det 12 juni 1503
11344 Rostock Davonis Johannes 7: Leeuwarden 15090707 12: MUR II 39 21: Suffridus Davonis uit Bolsward werd in 1508 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 81
07346 Rostock Decker Cornelius 8: Frisius 14891016 12: MUR I 252
03000 Groningen Decker Henricus 7: Wedde 16240930 10: Phil 12: AAG 15 21: = kwartiermeester Henricus Deeck, genoemd in 1636? 22: GAG klapper DTB
00235 Franeker Deddonis Petrus 7: Dokkum 16110607 10: Theol 11: 1590 12: AAF no 1298 13: Hil Jeltedr 14: Dedde Pieters 15: timmerman 16: Auck Reyns uit Franeker 18: 1617 predikant te Oostrum en Jouswier 1617- 1624 predikant te Stiens 19: 1624 mei 21: elogium: Petrus erat pastor rara pietate probata 22: Romein 70, 488; Col Kalma
07489 Rostock Dedingius Balthasar 8: Frisius 16230300 12: MUR III 49
11321 Rostock Deersum (Derszym) Theodorus 7: Harlingen 15080719 12: MUR II 35 21: = Theodoricus Wilhelmi van Rauwerd, op 11 april 1517 tot priester gewijd, kapelaan te Poppingawier, gest voor 1527? 22: H. Walsweer, Jus patronatus (doct scriptie) 39
05621 Köln Deetleff Godfridus 8: Frisius [orient] 15480113 10: Iur 12: AAK II 102070
08344 Löwen Deghener (Ghens de) Alardus 6: pauper 7: Groningen 15110227 12: MULO III 409276
05247 Köln Deghener Alardus 5: clericus mon d 7: Appingedam 8: Mon d 15220522 10: Iur 12: AAK II 84735 18: clericus 20: 1524 19/1 bac decr; dominus 21: Johannes Degener was in 1567 notaris te Appingedam 22: Gron Volksalmanak 1931 103
06004 Köln Deghener Hermannus 7: Groningen 14980924 10: Iur 12: AAK II 45551
11675 Rostock Degouw Reymarus 7: Appingedam? (Damme) 15051009 12: MUR II 22
03977 Helmstadt Dehler a Hector 8: Frisius 15940714 12: AAHt 11949
05286 Köln Deinum (Deynum) Richardus 6: pauper 8: Frisius 15550906 10: Art 12: AAK II 1093208
06476 Köln Dekema (Deiuma a) Dominicus 6: nobilis 8: Frisius 15850430 10: Iur 12: AAK IV 1409 13: Luts Sickesd van Liauckama 14: Sixtus van Dekema 15: 1538 raadsheer Hof 19: 1597 te Keulen 21: = Doecke 22: Stamboek I 89, II 57
09962 Ingolstadt Dekema Dominicus 6: nobilis 7: Leeuwarden 8: Frisius 15791000 12: MUING 1070
09415 Löwen Dekema (Decama a) Duco 7: Sneek 15690812 12: MULO IV 752128 13: Luts Sickesdr van Liauckama 14: Sixtus van Dekema 15: raadsheer Hof 19: 1597 te Keulen 21: tekent in 1571 te Leuven het AA van Solinus Syxma 22: Stamboek I 89; RAF FG 1027
06488 Köln Dekema (Decuma a) Franciscus 6: nobilis 8: Frisius 15910315 10: Iur 12: AAK IV 15837 13: Luts van Liauckama 14: Sixtus van Dekema 15: raadsheer Hof 16: Gerland Hettesd van Hemmema Tjaertcke Epesd van Douma 17: Luts, klop te Haarlem Sixtus, gest als student Hector, gest als student Barber x Ruurd Werps van Juckema 19: 1592 als balling in Keulen 22: Stamboek I 8990, II 57
11991 Padua Dekema Franciscus 15780000 12: Baerderadiel 387
11986 Salamanca Dekema Franciscus 15680000 12: Baerderadiel 387
08966 Löwen Dekema (Graia de) Hector 8: Frisius 15440630 12: MULO IV 281115 13: Reynsck Riencksdr van Camstra 14: Hector van Dekema 16: ongehuwd 19: 1588 p 21: in 1580 uitgeweken, woonde te Hamburg 22: Stamboek I 89, II 57; Placaatboek IV 160
08906 Löwen Dekema Hector 6: nobilis 7: Leeuwarden 8: Frisius 15660618 12: MULO IV 71062
06509 Köln Dekema (Decuma a) Hector 8: Frisius 15610729 10: Art 12: AAK IV 16163 13: Catharina Gerardsdr van Loo 14: Petrus van Dekema 19: tijdens zijn studie met zijn broer Julius verdronken in de Dijle 22: Stamboek I 89, II 57
08531 Löwen Dekema (Cama de) Hector 6: dives 7: Leeuwarden 8: Trai d 15160827 12: MULO III 538294 13: Trijn Jarichsdr Hottinga 14: Julius Dekema 16: Reynsck Riencksdr van Camstra 17: Petrus Hector 22: Stamboek I 89; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 35
11479 Löwen Dekema (Hottinghe de Ghama) Jaricus 15050800 12: MULO III 302393 13: Trijn Jarichsdr Hottinga 14: Julius Dekema 16: Trijn Riencksdr van Camstra 17: Julius x Rixt van Ockinga Anna x Hero Lollii van Ockinga Jel x Schelto Sixti van Liauckema 18: 1523 raadsheer Hof 1529 dijkgraaf van Westergo 1527 grietman van Barradeel; 1551 grietman van Franekeradeel en olderman van Franeker 19: 1553 april 21: Mr 22: Stamboek I 90, II 57; Sminia, Naamlijst 190-191; Andreae, Nalezing 70; Obreen, Dijkplicht 14
11373 Douai Dekema Julius 15000000 (jaar: 15xx) 14: Sixtus van Dekema 15: raadsheer Hof 19: sterft hier tijdens studie 22: Petrus, De scriptoribus 248
09011 Löwen Dekema Julius 6: nobilis 7: Leeuwarden 8: Frisius 15660618 12: MULO IV 71062 13: Catharina Gerardsdr van Loo 14: Petrus van Dekema 15: raadsheer Hof 21: tijdens zijn studie te Leuven samen met zijn broer Hector in de Dijle verdronken 22: Stamboek I 89, II 57
06508 Köln Dekema (Decuma a) Julius minor 8: Frisius 15610729 10: Art 12: AAK IV 16162
06507 Köln Dekema (Decuma a) Julius maior 8: Frisius 15610729 10: Art 12: AAK IV 16161 13: Trijn Riencksdr van Camstra 14: Jarich van Dekema 16: Rixt Joostdr van Ockinga Jel Sijthjesdr van Harinxma thoe IJlst 17: Sixtus x Agh Hesseldr van Eminga Luts x Georgius van Burmania Scipio Jarich 18: 1569 raadsheer Hof hopman onder Caspar de Robles 19: 1580 te Keulen 21: Julius van Dekema was in 1580 uitgeweken 22: Stamboek I 8990, II 57; Placaatboek IV 160
10711 Löwen Dekema (Decinna) Petrus, Hectoris 6: Nobilis 7: Leeuwarden 8: Trai d 15290614 12: MULO IV 2266 13: Reynsck van Camstra 14: Hette Dekema 15: 1517 grietman van Baarderadeel 16: Catharina van Loo Margrieth van Eemskerck 17: Renicus, hopman in Spaanse dienst 1538 grietman van Baarderadeel 1538 dec raadsheer Hof 19: 1568 21: Dr iur te Leuven, hoofdeling te Jelsum en Leeuwarden; koopt in 1551 veen in Schoterland; 1549 ridder in orde van gulden vlies, samen met Aesge van Hoxwier; spaansgezind 22: NNBW IX 197; Sminia, Naamlijst 190, 224-225
11985 Salamanca Dekema Sixtus 15680000 12: Baerderadiel 387
12291 Löwen Dekema (de Chama) Sixtus (Sicco), Julii 8: Trai d 15140225 12: MULO 13: Trijn Jarichs Hottinga 14: Juw Dekema 16: Luts Sickes van Liauckama 17: Sicco Juw, sterft te Douai waar hij studeerde Anna x Jan Wijbrens van Hermana Trijn x Georg van Espelbach 18: 1538 raadsheer Hof 19: 1558 20: minor 21: Lic iur; vliesridder 22: Stamboek I 89, II 57
11246* Pont a Mousson Dekema Sixtus 8: Frisius 15821203 10: Iur 12: Frijhoff, Gens Nostra 62 13: Gerland van Hemmema 14: Franciscus van Dekema 19: sterft hier tijdens zijn studie 22: Petrus, De scriptoribus 247-248
03722 Groningen Dekema (Dekama a) Sixtus, Julius 7: Leeuwarden 16470628 10: Phil 12: AAG 55 13: Jel van Dekema 14: Godschalck Andreas van Hiddema 18: 1654 landdagslid voor Hennaarderadeel 21: neemt op verzoek van zijn oom Julius Botnia van Dekema diens naam aan 22: Stamboek I 90, II 57; Visser, Adel 439
11990 Padua Dekema Sixtus 15780000 10: Iur 12: Baerderadiel 387 21: Dr iur
06506 Köln Dekema (Decuma a) Sixtus 8: Frisius 15610729 10: Art 11: 1548 12: AAK IV 16160 13: Luts van Liauckama 14: Sixtus van Dekema 15: raadsheer Hof 16: Hil Onnesdr van Tamminga 17: Luts x Tjalling van Eysinga, Julius van Meckema Ymck x Schelte van Douma, Doco Julius van Botnia Catharina x Botte Foppes van Grovestins 1585-1586, 1588-1590 lid gedep staten van Friesland (W); 1598 lid gedep staten van Groningen (l) 1605 redger; 1607-1609 lid Staten Generaal voor Friesland 19: 1625 21: Dr lit of iur te Padua; sluit in 1608 verdrag met Engeland; kenner van waterstaatszaken (herziet in 1587 met Dr Dirck Vogelsang de instructie der Vijf Delen Zeedijken), noemt zich tot ergernis van de Staten van Friesland Heer van Jellum en was hoofdeling in de Marne; werd i.t.t zijn familieleden protestant 22: Emmius, Agro; Stamboek I 89, II 57; Placaatboek III 1113; Baerderadiel 387-388; RAG Familiearch Farmsum regest 599; Vrije Fries VII 385; Engels, Naamlijst GS; Engels, Naamlijst St Gen 11; RAG HJK 2
06541 Köln Dekema (Decuma a) Sixtus 6: nobilis 8: Frisius 15941027 12: AAK IV 17021 13: Gerland van Hemmema 14: Franciscus van Dekema 19: als student 22: Stamboek I 90, II 57
06860 Marburg/Lahn Deldenbruck a Arnoldus, Dido 8: Frisius orient 16081231 12: CSM IV 39
06807 Marburg/Lahn Delen a Hector 8: Frisius 15980925 12: CSM III 115
03827 Groningen Delen a Johannes, Gulielmus 7: Emden 16491128 10: Iur 11: 20 12: AAG 61
07969 Rostock Delves Luderus 8: Frisius 15751100 12: MUR II 187
04696 Leiden Deteleff Gaico 8: Frisius orient 16340422 10: Ling 11: 26 12: AAL 261
03057 Groningen Detelefius Gaico 7: Oosterhusum 8: Frisius [orient] 16270511 10: LL 12: AAG 18
09124 Löwen Detelephius Udo 8: Frisius [orient] 15581000 12: MULO IV 57848
02251 Heidelberg Detelephius (Detetius) Udo 8: Frisius [orient] 15651207 12: MUH II, 38, 126.
06627 Marburg/Lahn Detelephius Udo 8: Frisius orient 15691004 12: CSM II 89
04034* Helmstadt Dethardi Tilemannus 8: Frisius [orient] 16110427 12: AAHt 215119
07512 Rostock Dethmarus AntonGuntherus 7: Oldenburg 8: Frisius 16350500 12: MUR III 100
08896 Löwen Detilefius Wilhelmus (Guilielmus) 8: Frisius 15510500 12: MULO IV 43064
07674 Rostock Detleff Iohannes 7: Norden 15161204 12: MUR II 66
07040 Rostock Detmari Bernardus 7: Emden 14560510 12: MUR I 109
07013 Rostock Detmari Johannes 7: Groningen 14470526 12: MUR I 81 13: His Ackinga 14: Ditmarus Rengers 15: proost van Farmsum : 1420-1430 burgemeester van Groningen 16: Frouck Luerts Schultinga Nize van Laer 17: Ditmarus Melchior Ode x Eylco Onsta 1463-1464 burgemeester van Groningen 21: = Johannes Rengers Schaffer? 22: Stamboek I 293, II 198; Emmius Agro
08362 Löwen Deveren (Doveren) Bernardus 7: Groningen 15270607 12: MULO III 77766
07640 Rostock Deveren Henricus 7: Emden 15131130 12: MUR II 55 21: Een frater Henricus de Dieveren ord Predicatorum werd op 8 maart 1505 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters 390
09198 Löwen Deveren Johannes, Henrici 7: Groningen 8: Trai d 15300504 12: MULO IV 3716
08518 Löwen Dget Dominicus, Pibonis 7: Leeuwarden 8: Trai d 15130831 12: MULO III 474320 14: Pybe Geeckinga 16: Alydt 18: = Dominicus Pibonis Unia, 1530, 1539 burgemeester van Leeuwarden; 1539-1548 grietman van Baarderadeel? 21: Dominicus Pibes koopt in 1527/1528 Gerkemastate te Roordahuizum 22: Stamboek II 242; Sminia, Naamlijst 225-226; Andreae, Nalezing 7980; RAF Rentmeestersrek 1528/1529 16; Sipma OO I 347
03993 Helmstadt Dickmeier Joachimus 7: Lutker nordensis 15980527 12: AAHt 1373
08324 Löwen Dickuysen de Hermannus 6: pauper 8: Trai d 15050300 12: MULO III 2913
02660 Wittenberg Diczut Meynhardus 7: Epensis 8: Frisius 15260000 12: AAW 128
07569 Rostock Diderici Gotfridus 7: Norden 15000512 12: MUR II 3
02297* Heidelberg Diepholt (Diebholt) Enno 8: Frisius [orient] 15730710 12: MUH II 67107
02207 Heidelberg Diepholt a Hayo 6: Nobilis 7: Emden 15720612 12: MUH II 63,57
01312 Padua Diepholt a Remus 8: Frisius orient 15740528 10: Iur 11: 24 12: tp no 155 20: Remer, geb pl.m. 1550; imm. te Marburg 1569; woont op Stikelkamp. Zoon v. Jost x Moethe van Cirksena
06625 Marburg/Lahn Diepholt a Remus 8: Frisius orient 15691004 12: CSM II 89
11486 Löwen Diest de Hilbrandus, Johannis 7: Groningen 15101012 12: MULO III 40239 13: NN 14: Johannes van Diest 21: vml broer van Christophorus van Diest (1503-1583), stadsrentmeester in 1564, burgemeester van Groningen 1580, 1583 22: Ned Leeuw 1941 331
12184 Groningen Diest van Johannes, Christophorus 16490103 12: AAG 59 13: Ottilia Hammonius 14: Christophorus van Diest 16: Maria Elisabeth Wigboldusdr Ripperda (1659) 18: 1678 erfschepper van Winsumer en Schapharster zijlen 21: heer op Saaksumborg en Ulsema, jonker en hoofdeling te Baflo, Ranum, etc 22: Ned Leeuw 1941 332, 334
06580 Köln Diest a Wolterus 7: Groningen 16021031 10: Art 12: AAK IV 20059 13: Arentien Woltinge? 14: Johannes van Diest? 15: 1577-1578 rentmeester der stad Groningen 16: Ottilia Wilhelmidr Hammonius 19: 1620 a 22: Ned Leeuw 1941 331-332
04675 Leiden Dietelof Gaico 8: Frisius orient 16330210 10: Iur 11: 25 12: AAL 249
07469 Rostock Dietlefius Antonius 7: Kniphusen 8: Frisius 16160700 12: MUR III 23
02686 Wittenberg Dietz Hermannus 7: Emden 15380000 12: AAW 171
08815 Löwen Dietzo Dionisius 7: Harlingen 8: Frisius 15460500 12: MULO IV 32366 21: = Dionysius Winge, 1569 burgemeester en secretaris van Leeuwarden?
05817 Köln Dijck ? (Rijck) Johannes 7: Groningen 8: Trai d 15040513 10: Art 12: AAK II 55961 20: bursa Laurentiana; det 17/6 1505 21: = Johannes Rijckwijn, lic iur, officiaal van de Ommelanden, gest voor 1562? 22: Bijdragen ... Groningen III 166
01224 Franeker Dijck Johannes 7: Groningen 16470128 10: Iur 12: AAF no 4555 18: 1649 jan advocaat 20: 1649 9/1 Dr iur (AAG 447) 21: Dr 22: RAG Familiearch Feith 3; GAG R A IIIa 44
06237 Köln Dijck (Groninghen de) Wolterus 7: Groningen 15011209 12: AAK III 1305 18: priester 21: Mag Wolterus Dijck de Groninghen werd op 22 maart 1505 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters 391
09694 Erfurt Dijinhardi Bernhardus 7: Emden 14660000 12: MUER I 31746
04135 Leiden Dijxtra (Dixtra) Sixtus 7: Leeuwarden 15800318 10: Lit, Iur 12: AAL 6 13: Tiet van Heringa 14: Richardus Dijxtra 16: Frouck Seerpsd van Galama 17: Jouck x Hayo van Rinia Serapius (kapitein) x Eybertje Joachimsd van Amama Wick x Jochem van Riscken, Wigerus Heronis van Hottinga Teth x Hayo van Kimmena 18: 1597 lid Admiraliteit Dokkum 21: heerschap, eigenaar van Dixtrastate te Huizum, tekent in 1602 de kerkerekening van Huizum; Serapius was van 1610-1615 als scholier alumnus 22: Stamboek I 91, II 58; Vrije Fries 14 67; Jensma, Universiteit Franeker 157; Vrije Fries XIV 67; RAF Statenarchief Resoluties Staten 1597
04185 Leiden Dijxtra (Dyptra a) Tacitus 8: Frisius 15860826 10: Ling 12: AAL 20 13: Womck van Dijxtra 14: Albertus van Mockema 16: Hil Coppensd Jarges 17: Lubbertus Jarges Everardus Jarges Johannes Jarges 18: ontvanger generaal van Friesland 19: 1600 ca 21: in 1599 gegeseld en verbanen wegens verduisteringen; vestigt zich in Groningerland 22: Stamboek I 91, II 47, 58
04134 Leiden Dijxtra (Dixtra) Taco 7: Leeuwarden 15800318 10: Lit, Iur 12: AAL 6
06584 Köln Dillinck Wilhelmus 7: Groningen 16360502 12: AAK IV 412387
03044 Groningen Dinchgreve Herbertus (Habbertus) 8: Omlandus 16261020 10: Theol 12: AAG 17 21: afk uit Bellingwolde, bezocht in 1624 het gymnasium te Bremen 22: Becker, Bremen 51
03708 Groningen Dinclage a Christophorus 7: Emden 8: Frisius orient 16470416 10: Phil 12: AAG 55
10074 Siena Dinclage a Jacobus, Hinricus 8: Frisius [orient] 16250723 12: MS 5860
03093 Groningen Dinclagius Jacobus 7: Emden 16280821 10: Phil 12: AAG 20
03475 Groningen Dinclagius Menso 8: Frisius orient 16410126 10: Phil 11: 19 12: AAG 43
04297 Leiden Dionysii (Dionysius) Henricus 7: Dokkum 16050509 10: Iur 11: 20 1585 12: AAL 78 18: procureur postulant te Dokkum 1617 fiscaal van Dokkum 1618-1631 secretaris van Dokkum; 1638 presiderend burgemeester 19: 1640 juni a 21: Mr; disp in 1604 De testamentis en De privatis delictis 22: Ranieri, Repertorium IV 194; Sannes, Naamlijst 303; SAD 1 Resolutieboek Dokkum 144, 148
10499 Franeker Dionysii (Dionysius) Henricus 7: Dokkum 16030309 10: Iur 12: AAF no 728
00122 Franeker Dionysii (Dionysius) Nicolaus 7: Dokkum 16070314 10: Med 11: 1589 12: AAF no 966 16: Dina Oliviers uit Harlingen (1628) Frouck Fredericksdr van Bonnema 18: 1628 arts te Harlingen 1635-1637 vroedsman van Harlingen 20: 1648 31/1 Dr med (Kalma, Dokkum 6) 21: Dr med; werd in 1648 burger van Franeker 22: RAF Hypotheekboek Franeker 21 mei 1652; RAF FG 364; GA Franeker 27, Burgerboek Stamboek II 145; RAG klapper DTB Dokkum
04352 Leiden Dionysii (Dionysius) Nicolaus 7: Dokkum 16110321 10: Med 11: 22 12: AAL 100
12059 Franeker Dionysii Petrus 16140316 10: Theol 12: AAF no 1457 16: Fedt Oedzesdr uit Garijp (1623) 18: 1623, 1627- 1639 predikant te Oudega 1627, 1639-1641 predikant te Garijp 19: 1641 22: Romein, 134, 135, 151; Col Kalma
06015 Köln Ditmari (Duetmari) Hugo 7: Groningen 8: Trai d 14290000 10: Art 12: AAK I 3131
08933 Löwen Ditzum (Ditsom) Hermannus 8: Frisius [orient] 15400628 12: MULO IV 210140
03058 Groningen Diurcken Bartholomeus 8: Frisius [orient] 16270516 10: Phil 12: AAG 18
00677 Franeker Diurcken Bartholomeus 7: Emden 16300325 10: Iur 12: AAF no 2629
04641 Leiden Diurcken Bartholomeus 7: Emden 16310605 10: Iur 11: 21 12: AAL 236
01305 Padua Diurcken Hilmerus 8: Frisius orient 15580000 10: Iur 11: 25 12: tp no 67 18: 1571-1574 burgemeester van Emden 20: i.l.h.: I.V.D. et Embden(i) olim consul obiit Groning. et corpus eius Emdam translatum ibique magno civium maerore et honore sepultum. Consiliarius 1559. Verbleef reeds enige tijd voor zijn immatriculatie in Padua en bleef daar nog lang. Stelde met anderen de statuten op van de Natio Germanica (1562). Imm. te Wittenberg 1212-1553. 21: presideerde het godsdienstgesprek te Emden, 1578 22: Ned Leeuw 1963 94
02765 Wittenberg Diurcken (Diurckena) Hilmerus 8: Frisius [orient] 15531212 12: AAW 287
04254 Leiden Diurcken Johannes 7: Emden 15971111 10: Iur 11: 20 12: AAL 53
06801 Marburg/Lahn Diurcken Johannes 7: Emden 15950607 12: CSM III 101
03958 Helmstadt Docevius Hermannus 8: Frisius 15910911 12: AAHt 92199
07639 Rostock Docoma Augustinus 8: Frisius orient 15131117 12: MUR II 55
07704 Rostock Doconis (Dokonis) Gerardus 7: Leeuwarden 15200518 12: MUR II 77
07067 Rostock Doconis (Dokonis) Henricus 7: Sneek 14611022 12: MUR I 130
08297 Löwen Doconis (Dockonis) Johannes 8: Trai d 14980905 12: MULO III 1784
06787 Greifswald Doda Theodorus 7: Emden 14650600 12: MUG 29
00470 Franeker Dodonaeus Dominicus 7: Bolsward 8: Frisius 16230512 10: Med 12: AAF no 2021
00288 Franeker Dodonaeus Dominicus 7: Bolsward 8: Frisius 16160516 10: Iur 12: AAF no 1594
00386 Franeker Dodonaeus (Dodonaei) Jarichus 7: Franeker 16200717 10: Theol 12: AAF no 1804 19: 1626 22: RAF Statenarchief Gf 50 15 (1626)
06676 Marburg/Lahn Dodonaeus Tiarco 15790514 12: CSM III 32 14: Dodo Tiarcks 15: richter 19: 1595 ca 21: Tiacko Dodens was in 1566 kerkvoogd te Winschoten 22: Ned Leeuw 1980 225, 256
08309 Löwen Dodonis (Dordonis) Albertus 7: Franeker 8: Trai d 15050500 12: MULO III 29491 21: Albert Doedes bezat in 1511 een huis in Leeuwarden 22: RVA I 19
07656 Rostock Dodonis Henricus 8: Trai d 15150815 12: MUR II 61 18: 1518-1525p vicaris te Oudkerk 1525, 1540 notaris 21: = Hero Douwezn, 1533 pastoor te Ter Oele, daarna te Schettens, reformatorisch gezind? 22: RAF Hof van Fr CC Recesboek; Singels, Oud archief 188; Woltjer, Friesland 91
06773 Greifswald Dodonis Hermannus 7: Sneek 8: Trai d 14980709 12: MUG 138
08707 Löwen Dodonis Jacobus 5: Dominus 7: Workum 8: Frisius occid 15140629 12: MULO III 489100 18: 1518-1525p priester te Terkaple 21: Jacobus Dodonis werd op 27 maart 1512 tot priester gewijd, uit geslacht Schotanus? 22: Gen Jierboekje 1955 82; Aldfaers erf 66 (1977) 5; RAF Hof van Fr CC Recesboek
11768 Köln Dodonis Jacobus 6: pauper 14660100 10: Med 12: AAK I 73716
08644 Löwen Dodonis Johannes, Idzardi 6: dives 7: Sneek 8: Trai d 15100829 12: MULO III 397241 18: 1543 prebendaris te Dronrijp 21: Mr Joucke Douwezoon; Johannes Dodonis van Sneek werd op 15 april 1514 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 80; Beneficiaalb 334
08091 Löwen Dodonis Martinus 8: Trai d 14740111 12: MULO II 298112 18: 1521 secretaris van Franeker 22: H.T. Obreen, Franeker. Inventaris der archieven (Franeker, 1974) regest 48
11316 Rostock Dodonis Petrus 7: Bolsward 15080623 12: MUR II 34 18: 1525, 1543 pastoor te Britswerd 1560 pastoor te Ried 21: Petrus Dodonis de Schraet (Schraard) werd op 25 mei 1510 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst 437; Placaatboek III 485; RAF FG 910; Beneficiaalb 365
06353 Köln Dodonis Reinerus 7: Sneek 8: Trai d 14260000 10: Iur can 12: AAK I 29212
09312 Löwen Dodonis Rembertus 7: Leeuwarden 15300809 11: 1517 12: MULO IV 4095 14: Dionysius Dodonaeus 15: arts te Mechelen 17: Rembertus, arts Dionysius, jong gest. 18: 1548 stadsarts te Mechelen 1574-1580 lijfarts van de Duitse keizer 1582-1584 professor med te Leiden 19: 1584 21: 1535 lic med te Leiden; maakt studiereis door Italië 22: RAF FG 965; Van der Aa, Biograph Wdb IV 204-205
08158 Löwen Dodonis Sibrandus 7: Harlingen 8: Trai d 14650703 10: Decr 12: MULO II 15389 21: = Sibren Doytzezn Bonga, verkoopt in 1507 en 1508 land te Kimswerd of Sibodus Dodonis, in 1525 sacrista te Arum? 22: Sipma OO I 379, 384, II 243-244; RAF FG 910
07147 Rostock Dodonis (Dudonis) Theodoricus 7: Leeuwarden 14710618 12: MUR I 171
09379 Löwen Dodonis Tjalling (Salingius) 7: Harlingen 15280609 12: MULO IV 363
08677 Löwen Dodonis Wilhelmus 7: Staveren 8: Frisius 15100524 12: MULO III 39253 18: priester 21: Wilhelmus Dodonis uit Staveren werd op 19 april 1511 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 82
08385 Löwen Dodonis Wilhelmus (Guelmus) 7: Groningen 8: Trai d 15210613 10: Art 12: MULO III 65079
11771 Köln Doeckema Reinerus (Renicus) 15270300 10: Iur 12: AAK II 8903 20: niet in Stamboek 21: wrs uit familie Doekema, genoemd omstreeks 1510 22: Gen Jierboekje 1966 79
08902 Löwen Doenga (Doienghe) Hayo 8: Frisius 15490720 12: MULO IV 390157 16: Abele tho Nansum 17: Eppo x Geertruyd Coenders (1599) 18: 1579-1580 gezworene te Groningen 21: wordt in 1560 genoemd in vonnis n.a.v. erfenis; in 1569 verbannen; er zijn echter twee Hayo Doenga's, wrs neven 22: Jaarboek Geneal 17 178; Ned Leeuw 1939 444
03853 Groningen Doenga (Donga) Nicolaus 7: Harlingen 8: Frisius 16500801 11: 17 12: AAG 62 Obrecht van Rispens (1657) 18: 1653-1674 secretaris van Oostdongeradeel 22: Sannes, Naamlijst 217; GAL Klapper DTB
01971 Franeker Doenga a Regnerus 16060514 10: Iur 12: AAF no 917
06964 Rostock Dokkum (Dockum de) Albertus 14280326 12: MUR I 30 21: stud 1425 in Erfurt
09620 Erfurt Dokkum (Dockum) Albertus 14250000 12: MUER I 13247 21: studeert 1428 in Rostock
08765 Löwen Dokkum (Doockem) Andreas 6: pauper 8: Frisius 15400604 12: MULO IV 20886 21: Andreas Witiesz was in 1543, 1550, 1580 pastoor te Oostrum, had zoon Gercke 22: Reitsma, Opkomsten 130
08768 Löwen Dokkum (Osterganus) Andreas 8: Frisius 15370914 12: MULO IV 16416 21: = Andreas Harco, voor 1580 pastoor te Anjum, later predikant? 22: Col Kalma
02699 Wittenberg Dokkum (Docum) Andreas 8: Frisius 15420600 12: AAW 197
08771 Löwen Dokkum (Doockem) Ausonius 8: Frisius 15400604 12: MULO IV 20885 21: stud 1542 te Wittenberg
02698 Wittenberg Dokkum (Docum) Ausonius 8: Frisius 15420600 12: AAW 197 21: stud 1540 te Leuven
05290 Köln Dokkum (Dockem de) Bernardus 8: Trai d 14250000 12: AAK I 28534 18: 1407 kloosterling custos cust te Deventer 22: Bakker, Bedelorden 251
07028 Rostock Dokkum (Dockum) Bernardus 14511029 12: MUR I 94
02725 Wittenberg Dokkum (Dockom) Bonifacius 8: Frisius 15450622 12: AAW 225 21: = heer Bonifacius, 1548 vicaris te Kollum en afgezet wegens zijn kwade leer ende predicatien?; een Bonifacius van Dokkum was van 1554-1558 (gest) chirurgijn te Leeuwarden; Bonifacius Beyns verkoopt in 1564/1565 een huis te Dokkum 22: Andreae, Kollumerland II 72; RAF Rentmeestersrek 1564/1565 14; PB Hs 1466; Vrije Fries 1932 35
05291 Köln Dokkum (Dockum) Eccius 8: Frisius 15510912 10: Art 12: AAK II 1057134 21: = Eco Eckius, pastoor te Stiens, vlucht in 1567? 22: Romein 69
07026 Rostock Dokkum (Dokkem) Egbertus 14500927 12: MUR I 90
07851 Rostock Dokkum (Dockum) Everardus 8: Frisius 15280426 12: MUR II 90 21: vml mr Everardus Jacobi, in 1578 burgemeester van Dokkum 22: Obreen, Dokkum
07070 Rostock Dokkum (Dockum de) Everardus 14620505 12: MUR I 131
06978 Rostock Dokkum (Dockum de) Everardus 14320623 12: MUR I 41
05293 Köln Dokkum (Dockem) Fredericus 14411123 12: AAK III 562
06460 Köln Dokkum (Docchum) Georgius 15600607 10: Iur 12: AAK IV 9233 21: stud 1561 te Leuven; vml Georgius Ampckes, 1581-1585 secretaris te Dokkum x Tiet Douwes of Mr Georgius Tjallings, betaalt in 1578 3 cg personele impositie 22: Sannes, Naamlijst 303; Van der Meer, Boarnen 197
07848 Rostock Dokkum (Dockum) Georgius 8: Frisius 15280426 12: MUR II 90 18: vicaris te Holwerd 21: wordt in 1555 exvicaris te Holwerd genoemd 22: Roarda, Om it leauwe II 21
08873 Löwen Dokkum (Dockum) Georgius 8: Frisius 15620300 12: MULO IV 63515 21: stud 1560 te Keulen
11256 Wien Dokkum (Dockum de) Gerardus 8: Frisius 13831109 12: Ned stud Wenen 16
05613 Köln Dokkum (Docken de) Gerardus 8: Frisius 14770602 10: Iur 12: AAK II 23148 21: Gerardus Heemstra stud 1472 te Rostock
09564 Erfurt Dokkum (Dockem de) Gerardus 13990000 12: MUER I 551
05301 Köln Dokkum (Dockum de) Gerardus 14910520 10: Iur 12: AAK II 298170
05300 Köln Dokkum (Dockum de) Gerardus 8: Trai d 14910228 10: Iur 12: AAK II 28919
11433 Löwen Dokkum (Docken) Gerardus 8: Trai d 14630615 10: Iur can 12: MULO II 11254 21: = Mr Gabbe (Gabbodus), in 1480 prebendaris te Dokkum en 1482 werkzaam te Dokkum? 22: It Beaken 16 1954 147; Placaatboek I 694
07029 Rostock Dokkum (Dockum) Godfridus 14511029 12: MUR I 94
05302 Köln Dokkum (Dockem de) Gosuinus (Godswinus) 8: Trai d 14200000 10: Decr 12: AAK I 21510
05989 Köln Dokkum (Dockum) Henricus 7: Groningen 15330627 10: Art 12: AAK II 92143 20: bursa Laurentiana det 26 nov 1532 (=1534?) 21: = Mr Henricus Johannis x Frerick, kopen 1561/1562 huis te Dokkum; 22: RAF Rentmeestersrek 1561/1562 20
05616 Köln Dokkum (Doecken) Henricus 8: Frisius 14770602 10: Iur 12: AAK II 23151
05338 Köln Dokkum Henricus 5: vicaris perpetuus in Dockum 15231223 10: Iur 12: AAK II 8632 18: vicaris te Dokkum 20: 19 jan 1524 bac decr
05303 Köln Dokkum (Dockum) Henricus 6: pauper purus 15200324 10: Art 12: AAK II 82137 18: stud 1523 iur 20: bursa Cornelii; 13 maart 1522 lic
05305 Köln Dokkum (Dockum de) Hesselus 14860526 10: Iur can 12: AAK II 195174 18: 1495 lector in het Franciscaner klooster te Groningen 1502 gardiaan 21: 1473 minoriet te Kampen 22: Bakker, Bedelorden 250; GAG AKG regest 901; Don, Archieven Kampen regest 306
05306 Köln Dokkum (Doeckem de) Hilarius 6: dominus 15061105 10: Iur 12: AAK II 60397
11455 Löwen Dokkum (Dockere) Hilbrandus 6: pauper 8: Trai d 14810827 10: Iur can 12: MULO II 438148
06946 Rostock Dokkum (Dockum) Johannes 14260521 12: MUR I 24 21: stud 1433 te Keulen
05310 Köln Dokkum (Doccomiensis, Dockem) Johannes 15000000 10: Art 12: AAK II 50540; KNOD 637 18: 1511 advocaat, 1516-1518 assessor Reichskammergericht te Speyer raadsheer van hertog van Kleef 1522 professor iuris te Keulen 19: 1540 of 1541 te Keulen aan de pest, arm 20: 1509 22/3 Dr iur; Alardi bedelli(=Alardus Dockem) ex sorore nepos 21: stud 1505 te Bologna (Johannes Bogerman); geb loco apud Doccum 22: KNOD 94; Petrus, De scriptoribus 8283; Keussen Alte Universitat 461
08980 Löwen Dokkum (Docma) Johannes 7: Groningen 8: Frisius 15450728 12: MULO IV 306165 18: 1562-1566 schoolmeester Latijnse school te Groningen 21: beeldenbreker, "alla querir les escoliers povres hors les escole pour ayder a briser" 22: AAU 67 (1948) 212; GAG Klapper ambten
05308 Köln Dokkum (Dockum) Johannes 14330000 10: Iur can 12: AAK I 36028 21: stud 1426 in Rostock
07056 Rostock Dokkum (Dockum) Johannes 8: Frisius 14581202 12: MUR I 119
05314 Köln Dokkum (Dockum de) Laurentius 8: Trai d 14910223 10: Iur 12: AAK II 28917 21: = Laurentius, 1505-1525p pastoor te Ternaard 22: RAF Hof van Fr CC Recesboek
05315 Köln Dokkum (Dockum de) Martinus 8: Trai d 14910223 10: Iur 12: AAK II 28918 21: fr Martinus de Dokkum Ordo August werd in 1505 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 81
05319 Köln Dokkum Petrus 7: Dokkum 8: Frisius 15221212 10: Iur 12: AAK II 85488 20: nobili loco natus
09630 Erfurt Dokkum (Dockem de) Petrus 6: pauper 14300000 12: MUER I 1485
05318 Köln Dokkum (Dockem) Petrus 14811019 10: Art 12: AAK II 10897 20: bursa Laurentiana; 1482 2/12 det, 1484 7/4 inc
05317 Köln Dokkum (Dockim) Petrus 8: Trai d 14600409 10: Iur 12: AAK I 6465
06949 Rostock Dokkum (Bockem) Rauderus 8: Frisius 14261206 12: MUR I 26
05337 Köln Dokkum (Dockum) Sanderus (Zanderus) 8: Frisius 14340000 10: Iur 12: AAK I 36728
02700 Wittenberg Dokkum (Docum) Sibrandus 8: Frisius 15420600 12: AAW 197 21: stud 1521 te Leuven
08890 Löwen Dokkum (Doccum) Sibrandus 15410600 12: MULO IV 22793 21: stud 1540 te Wittenberg
06933 Rostock Dokkum (Dockem de) Simon 14240708 12: MUR I 18
09631 Erfurt Dokkum (Dockem) Suffridus 14300000 12: MUER I 14812 21: stud 1426 te Rostock
05325 Köln Dokkum (Docken de) Suffridus (Syfridus) 5: Ordo premonstat 8: Frisius 13920219 12: AAK I 6616
06947 Rostock Dokkum (Dockum) Suffridus (Cifridus) 14260521 12: MUR I 24 21: stud 1430 te Erfurt
08032 Leipzig Dokkum (Dockum) Suffridus (Seyfridus) 14520000 12: MULP I 177 21: = Suffridus Montonis?
02201 Heidelberg Dokkum (Dockum de) Theodoricus 6: pauper 14010000 12: MUH I, 85
05328 Köln Dokkum (Dochkuem) Theodorus 5: presbyter Trai d 14470000 10: Iur can 12: AAK I 50248
05327 Köln Dokkum (Dockem de) Theodorus 5: clericus Trai d 14111000 10: Iur 12: AAK I 1536
02724 Wittenberg Dokkum (Dockom) Theodorus 15450622 12: AAW 225
05329 Köln Dokkum (Dockum) Theodorus 15131011 12: AAK III 1593 21: fr Theodricus Doedeckom ord Regul werd op 20 februari 1518 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters 32
09121 Löwen Dokkum (Dockom) Tiberius 8: Frisius 15411201 12: MULO IV 23757 13: Anck Gijsberts 14: Buwo Wibrandi Buwema 18: 1564 kerkvoogd te Kollum 21: = vml mr Tjerk Buwes Buwema; wordt in 1557, 1563 en 1574 te Leeuwarden vermeld; 1563, 1573 kerkvoogd te Kollum; zoon: Buwe, goudsmid te Leeuwarden 22: RAF GEN 500, 501
05331 Köln Dokkum (Dockem de) Wibrandus 6: pauper 14710700 12: AAK I 82717
05334 Köln Dokkum (Dockum de) Wilhelmus 8: Frisius 14190000 10: Iur can 12: AAK I 21117 21: vlm Wilhelmus van Dokkum, 1441 abt te Dokkum, olderman ende raet aldaar 22: Pax 10
06973 Rostock Dokkum (Dockum de) Wilhelmus 14290519 12: MUR I 34
11533 Löwen Dokkum (Dockom de) Zuico 15241014 12: MULO III 73533
06748 Greifswald Doliatoris (Diliatoris) Jacobus 7: Groningen 8: Trai d 14810608 12: MUG 78
08130 Löwen Doliatoris Johannes 6: pauper 7: Groningen 14840830 12: MULO II 490231
04726 Leiden Doma a Pibo 8: Frisius 16360814 10: Iur 11: 23 12: AAL 279
00717 Franeker Doma a Pibo 7: Leeuwarden 16310603 10: Iur 11: 1614 mei 12: AAF no 2740 13: Sjouck Vogelsang 14: Jacobus Pibonis van Doma 15: koopman te Leeuwarden 16: Doedt Keympesd Tadema Joostje Albertsd van Aysma Teth Feckesd van Jeltinga 17: Kempo Tadema van Doma Catharina x Petrus Jacobi Rosema 18: 1637 advocaat Hof ontvangergeneraal voor Kollumerland; 1642 volmacht landsdag voor Kollumerland; 1650 dijkgraaf 1644, 1646-1651 rekenmeester van Friesland; 1651-1666 secretaris van de Staten van Friesland, 1657, 1664-1666 lid vroedschap van Leeuwarden; 1659-1664 landsadvocaat, afgezet wegens ongehoorzaamheid; 1666-1675 raadsheer Hof 19: 1675 april a. 20: promoveert te Franeker tot Dr iur (Sickenga, Hof 219) 21: Dr; voorzitter van de Grote Vergadering van 1651; schreef latijnse poezie 22: Stamboek I 352; Sickenga 219-220; Vrije Fries 20 448; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1644 51
04697 Leiden Doma a Pibo 8: Frisius 16340504 10: Iur 11: 20 12: AAL 262
00362 Franeker Doman (Domannus) Andreas 7: Franeker 16190104 10: Iur 12: AAF no 1743
07467 Rostock Doman (Domannus) Andreas 7: Franeker 8: Frisius 16151000 12: MUR III 20
00144 Franeker Doman Horatius 7: Franeker 16071105 10: Lit 12: AAF no 1020 17: Wigerus 18: 1619 advocaat Hof 1628 burgemeester van Franeker; 1623-1625, 1638-1639 lid gedep staten(S); 1629 lid Generaliteitsrekenkamer 1635, 1640 weesvoogd te Franeker 20: 1615 ca Dr iur (PAF 19) 21: Dr; Een Hermannus Domannus was rond 1598 advocaat te Franeker en van 1602-1613 secretaris van de universiteit van Franeker 22: Gens Schotana 13, 33; Hallema, Klaarkampster weeshuis 252; RAF Hof van Fr MMM f 7v; Wierda, Aanvulling 12; GA Franeker 93 Resolutieboek f 1, 39; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief, Gf 50 Betalingsordonnantiën 1629
10783 Franeker Doman (Doomans) Johannes 7: Franeker 16500319 10: Phil 12: AAF no 4936
01164 Franeker Doman Wigerus 16451216 10: Ling 12: AAF no 4417 14: Horatius Doman 15: advocaat : burgemeester van Franeker 20: amplissimi viri domini Horatii Domanni j.c. exconsulis et exnovemviri etc. filius
09257 Löwen Dominici (Douwen) Arnoldus 7: Leeuwarden 15301102 12: MULO IV 4842
07846 Rostock Dominici (Douwer) Arnoldus 7: Leeuwarden 15271120 12: MUR II 89 18: 1580 vicaris te Kubaard 22: in 1580 verbannen Pb Hs 1466
11198 Köln Dominici Ciriacus 7: Dokkum 15940926 12: AAK IV 169151
01451 Franeker Dominici Cyricus 7: Dokkum 15900506 10: Art 12: AAF no 102 21: = Ciriacus a Tritzum?
07618 Rostock Dominici (Douwonis) Folkerus 8: Frisius occid 15121025 12: MUR II 50
08615 Löwen Dominici Folkerus 7: Sloten 8: Trai d 15110623 12: MULO III 41372
09272 Löwen Dominici Franciscus 7: Leeuwarden 15310620 12: MULO IV 5668
04946 Jena Dominici (Langwor) Fredericus 7: Langweer 8: Frisius 16060000 12: MUJ 179 1606 199 16: Cathalinthie Reiloffs 18: 1628, 1636, 1643 klerk gedep staten 21: = Feico Douwes 22: RAF Familiearch Kingma 873; GAL Certificatieboek Leeuwarden 1615-1644 173
09799 Erfurt Dominici (Dominicus) Fredericus 7: [Langweer] 8: Frisius occid 16060000 12: MUER II 50322
01867 Franeker Dominici (Dedonaeus) Fredericus 7: Langweer 16030427 10: Ling, Iur 12: AAF no 740
01178 Franeker Dominici Gellius 7: Leeuwarden 16460415 10: Geom cand 12: AAF no 4437 16: Grietie Renici 18: 1646 landmeter 1654 notaris 21: Een Gellius Dominici was in 1665 notaris te Kollum (Andreae, Kollumerland III 170), in 1682 te Leeuwarden 22: RAF Hof van Fr MMM f 58, 65, 114, Familiearch Kingma 946
00185 Franeker Dominici Jacobus 6: Alumnus 7: Workum 16100516 10: Phil, Theol 12: AAF no 1207 13: Trijn Douwes 16: Hylck Aemedr 18: 1612-1618 predikant te Workum 19: 1618 ca 20: sch. Harling(ensi) 21: in 1602 scholier; poogt in 1602 vergeefs beneficiant van het Heer Gerritsleen te worden; bezoekt 1606 school van Leeuwarden, alumnus 22: Romein 389; Van der Meer, Boarnen 112; RAF Staten voor 1580 Gf 1
00656 Franeker Dominici Johannes 7: Franeker 16290803 10: Ling, Art 12: AAF no 2567 14: Douwe Wigles Allinga ? 16: Taetscke van Syrxma (1637) 18: 1637-1647 predikant te Roordahuizum 21: op 22 mei 1647 afgezet wegens ergerlijk gedrag 22: Stamboek I 354, II 246; RAF Sententien Hof van Fr 16 mei 1643; Romein 165
01249 Franeker Dominici Johannes 7: Franeker 16470825 10: Iur 12: AAF no 4626 20: stud wrs 1623 te Franeker
00024 Franeker Dominici Lollius 7: Leeuwarden 16030809 10: Iur 12: AAF no 782 13: Catharina Sijtses 14: Mr Dominicus Lollius 15: 1591 notaris te St Annaparochie : 1601 notaris te Leeuwarden 16: Swaentie, dr van Dr Brantzum (1615) Geertie Frans wed luitenant Gatse Potter (1625) 18: 1608 advocaat Hof 19: 1652 febr 21: Dr; kreeg in 1606 6 cg uit de kloostergoederen in danckbaerheit van de offereerde theses 22: RAF Hof van Fr MMM 6v; Sannes, Het Bildt 476; GAL Klapper DTB; Van der Meer, Boarnen 112
04306 Leiden Dominici Nicolaus 7: Franeker 16051018 10: Theol 11: 24 12: AAL 80
09462 Löwen Dominici, Douwens (Dauwens) Nicolaus 6: dives 8: Frisius 16290220 12: MULO V 208276
01790 Franeker Dominici Nicolaus 7: Franeker 16010423 10: Theol 12: AAF no 623 14: Douwe Gerrits 21: krijgt in 1596 een pensie van Franeker op voorwaarde dat hij theologie gaat studeren 22: Telting, Register 321
09311 Löwen Dominici Pibo, Dionisii 7: Leeuwarden 15380627 12: MULO IV 175101 18: 1578 kapelaan te Dronrijp 21: vml zoon van Dominicus Pibes (burgemeester van Leeuwarden), in 1539 niet residerend beneficiant te Dokkum 22: Placaatboek II 732, 734; Van der Meer, Boarnen 221
02070 Franeker Dominici Scipio 7: Leeuwarden 16100117 10: Phil 12: AAF no 1121 13: Grietgen Pieters 14: Lollius Dominici 15: predikant te Vrouwenparochie, gest voor 1596 16: Maycke de Veno (1617) 17: Dominicus Lollius 18: 1615 advocaat Hof 1627 advocaat fiscaal (van Leeuwarderadeel?) 21: Dr; in 1611 wordt bij hem huiszoeking gehouden in verband met het verschijnen van een Sociniaans geschrift De officio hominis Christiani 22: Van der Woude, Lubbertus 204-207; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 89; RAF Hof van Fr MMM f 7v; RAF Statenarch Gf 502; RAF klapper AUT Leeuwarderadeel
01842 Franeker Dominici (Dominicus) Sibrandus 7: Leeuwarden 16020522 10: Med cand 12: AAF no 705
05576 Köln Dominici (Volsemius) Tjalling (Salingius) 8: Frisius 15520611 10: Art 12: AAK II 106582 20: = Dominicus Salingii; bursa Kuck; 1552 1511 adm ad bac, 1553 9/3 det, pauper det 21: = Tjalling Douwes, verkoopt in 1574/1575 land? 22: RAF Rentmeestersrek 1574/1575 21
08498 Löwen Dominici Valerius 7: Harlingen 15230610 12: MULO III 699141 21: = Mr Valerius Ockinga, zoon v Lolle x Ael Obbesdr van Hermana of eerder Valerius Dominici Juwsma, werd monnik te Foswerd? 22: Stamboek I 280, 235
07610 Rostock Dominici Wibrandus 7: Bolsward 15120922 12: MUR II 50 18: 1525 ca prebendaris te Pingjum 21: Wibrandus Dominici van Zirck (Zurich) werd op 17 mei 1516 tot priester gewijd; Wibrandus Dominici was in 1577 volmacht voor Hindeloopen en pastoor van de Nieuwenhove 22: Gen Jierboekje 1955 83; Placaatboek III 1159; RAF FG 910
00965 Franeker Domna Dionysius 7: Leeuwarden 16401002 10: Ling 11: 1621 dec 12: AAF no 3759 13: Attye Dyesdr Domna 14: Tjallings Jaspersz 15: bakker : lid gezworen gemeente 16: Flora Helt Lysbeth Saragon 17: Elisabeth x Tjalling Domna, haar neef 18: 1646-1657 predikant te Ried en Boer 1657-1663 predikant te Oostzaan 19: 1663 21: 1654 kandidaat 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 80; Romein 243; Col Kalma; Kalma, Classis Franeker 311
11155 Franeker Domna (Tjallingii, Thialingi) Henricus 7: Leeuwarden 16331111 12: AAF 3006 13: Attye Dyesdr Domna 14: Tjalling Jaspers 15: bakker : lid gezworen gemeente 16: Sytsche Popta Auckjen Gerlsma 17: Tjalling, predikant te Workum Tammerus, predikant te Wanswerd en Jislum Dionysius, predikant te Wons en Engwier Sytscke x ds Theodorus Raardt; Baukje x ds Johannes Munckerus 18: 1639-1641 predikant te Dongjum 1641- 1647 predikant te Tzummarum; 1647-1657 te Kollum 1657 1659 predikant te Harlingen; 1659-1672 te Leeuwarden 19: 1672 dec 21: broer van Dionysius; schreef Het water des Levens (1671) 22: NNBW IV 513; Romein 23, 188, 217, 241, 494-495; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 80; RAF GEN 502
12052 Löwen Dongrius Johannes 15710000 12: RAF FG 1027 19: 1573 te Douai; = mag Johannes van Aytta, buitenechtelijke zoon van Rintje van Aytta, grietman van Oostdongeradeel? 22: Stamboek II 13
11202 Köln Dongrius Sacharias 8: Frisius 15821207 10: Art 12: AAK IV 134140 21: = vml Sacharus Nienhuis, stud 1588 te Erfurt; Dongrius = uit Dongeradeel
11485 Löwen Donia (Donye) Balthasar 5: frater ord crucif Huyo (Hoei?) 15092303 12: MULO III 3696
08795 Löwen Donia (Donye) Bocko (Boecho) 8: Frisius 15390607 12: MULO IV 19282 13: N. ten Indijck 14: Ciricus Donia 18: 1545 pastoor te Arum; pastoor te Oosterend; 1548, 1563 pastoor in Harlingen; 1551 deken van Sexbierumer seendstoel 1566, 1573-1580 pastoor te Kollum 19: 1581 te Groningen 21: krijgt in 1545 per testament de theologische boeken van Taco van Herema in bruikleen; in 1580 verbannen; Bocka Donia, pastoor betaalt in 1578 te Stiens 6 cg personele impositie 22: Friesche Volksalmanak 1889 149; Vrije Fries 20 340; Zwart, Cleuting 161; RAF Pb Hs 166; PB Hs 1466; RAF Familiearch Schwartzenberg 1048; RAF Collectie Murray Bakker 17; Placaatboek III 249; Van der Meer, Boarnen 178
04837 Leiden Donia a Bonifacius 8: Frisius 16430909 10: Eloq 11: 20 12: AAL 344
10945 Franeker Donia a Bonifacius 16400608 12: AAF 3690 20: doorgehaald
00947 Franeker Donia a Bonifacius 8: Frisius 16400509 10: Iur 12: AAF no 3678 13: Ebel van Haytsma 14: Sixtus van Donia 16: Barber van Camstra (1653) 17: kinderloos 19: 1662 ca op 31 jarige leeftijd 21: Heerschap te Makkum (1656), testeert in 1662; zijn vrouw koopt in 1661 land bij Britsum als niaerkoop 22: Roarda, Alde doarp 25; Kingma, Bitgum 47, 48; It Beaken 1951 105; RAF Familiearch Schwartzenberg 1113; RAF Handschriften afkomstig uit Pb 968
02727 Wittenberg Donia (Dhoma) Ciriacus (Siricus) 8: Frisius 15450629 12: AAW 225 13: N van Indijck 14: Sierck Donia 15: grietman 16: Sjouck Douwes Douma van Oenema His Elings 17: Siricus x Maria van Albada 18: 1550- 1569 grietman van Hennaarderadeel 19: 1569 20: stud hier in gezelschap van IJsbrand van Harderwijk, pastoor te Berlikum en kloosterling te Lidlum (Reitsma, Honderd jaren 7576) 22: Sminia, Naamlijst 243- 244; Andreae, Nalezing 83
06467 Köln Donia Ciriacus 8: Frisius 15601202 10: Iur 12: AAK IV 1267 13: Sjouk Douma 14: Sierk van Donia 15: 1551 grietman van Hennaarderadeel 16: Anna van Groesbeek,d.v. Zeger, onderbevelhebber van Caspar Robles 17: Sjouck x Gerardus de Veno Jel x Gerlacus Potter 18: 1569-1574 grietman van Kollumerland hopman 19: 1575 sept 21: spaansgezind 22: Sminia, Naamlijst 93; Andreae, Kollumerland 67
01502 Padua Donia (Harinxma a Donia) Ernestus 8: Frisius occid 16120206 10: Iur 12: tp no 347 13: Frouke van Goslinga 14: Kempo Donia 15: 1594-1616 grietman van Leeuwarderadeel : 1616-1622 raadsheer Hof 16: Perk van Roorda 1616-1634 grietman van Leeuwarderadeel 1621 monstercommissaris 19: 1634 okt 22: Den Tex, Studenten 347; Statenarchief Resoluties der Staten 1621
06824 Marburg/Lahn Donia (Donea a) Franciscus 8: Frisius occid 16020929 12: CSM III 148
04258 Leiden Donia a Franciscus 8: Frisius 15990605 10: Iur 11: 18 12: AAL 56
02374 Heidelberg Donia a Franciscus 6: Nobilis 8: Frisius occid 16010709 12: MUH II 20989 13: Frouke van Goslinga 14: Kempo Donia 16: Geertruidt van Engelsteedt (1618) Helena van Hoecklum uit Harderwijk (1645) 17: geen 18: 1610 hopman; 1628-1634, 1639-1643 lid gedep staten (O); 1643 volmacht landsdag 1635-1637, 1641 lid generaliteitsrekenkamer; 1637-38, 1640 lid Raad van State 1641-1645, 1648, 1650 lid Staten Generaal; 1648 afgevaardigde op congres van Munster; 1651 afgevaardigde naar de Grote Vergadering 19: 1651 febr 21: broer van Ernestus; tot maart 1602 in Heidelberg 22: Den Tex, Studenten 123-124; Vrije Fries 20 445-448; Engels, Naamlijst St Gen 4; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarch 11b f 160; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1635-1641
08852 Löwen Donia (Domen) Franciscus, Petri 7: Leeuwarden 8: Frisius 15441104 12: MULO IV 29548 13: Jantje Hayes Siccema van Walta 14: Pieter Donia 16: Trijn Riencks van Gerbranda 17: Catharina x Sibrandus Franses can Camminga Kempo x Frouck Ernstdr van Goslinga 19: 1559 22: Stamboek I 159
08856 Löwen Donia (Doma) Fredericus 8: Frisius 15450601 12: MULO IV 30494
05622 Köln Donia (Doynya) Godscalcus 7: Oosterend (Oesteren) 8: Frisius 14700818 10: Iur 12: AAK I 80953 13: Tieth Doytszes Albada 14: Agge Donia 15: hoofdeling te Oosterend 18: pastoor te Hidaard 21: Godschalck is vml broer van Henricus, vicaris te Bolsward; zijn voornaam niet in Stamboek; vraagt in 1475 namens Westergo aan de keizer bevestiging van de Friese privileges 22: Stamboek I 158, II 98; Placaatboek I 720-721
05086 Köln Donia (Dynga, Agge) Henricus 7: Sneek 14801200 10: Iur 12: AAK II 92109 13: Tieth Doytzes Albada 14: Agge Donia 18: 1485, 1509 vicaris te Bolsward 1511, 1524 pastoor te Bolsward 19: 1533 20: 1484 27/4 bac decr 21: Mr 22: Stamboek I 158, II 98; Oosterhout, Recesboeken 525-526; Sipma OO I 7778; GA Bolsward 36; Pb 37522 Hs
11328 Rostock Donia (Donyma) Kempo (Cempe) 8: Frisius occid 15090604 12: MUR II 39 13: Syds Hettesd Hemmema 14: Sierck Donia 16: Tjemck Sydsd van Eminga 17: Syds x Jouck Sibrandidr van Stenstera Sijth x Ernst Tjepkes van Goslinga Ydt x Pieter Douwes van Walta Sierck x Auck van Donia 19: 1544 febr 21: Kempo Siercx was in 1525 lid namens Westergo van een commissie ter visitatie van de dijken 22: Stamboek I 158-159; Placaatboek II 486
02375 Heidelberg Donia Kempo 6: Nobilis 8: Frisius occid 16120411 11: 1593 12: MUH II 259,26 13: Auck van Donia 14: Sierck Donia 19: studerend te Douai 21: vader en grootvader Syds leefden laatste deel van hun leven als balling in Duitsland 22: De Wal 114; Stamboek I 159, II 101
11917 Douai Donia Kempo 8: Frisius 16120000 12: Vrije Fries 8 68 20: gestorven te Douai
11805 Köln Donia (Petri) Laurentius 7: Sneek 14840720 10: Art 12: AAK II 15327 13: N. Donia 14: Pieter Ockinga 16: Catharina Feycodr Harinxma wed Tjaerd Sjaerda 17: Tjaertke x Ivo van Fritema 18: 1502-1517 grietman van Wymbritseradeel en Rauwerderhem 1508-1509 schepen van Sneek 19: 1533 jan 21: neemt naam van zijn moeder aan; saksisch/bourgondisch gezind; reist 1517-1522 naar Palestina 22: Stamboek I 280; Sminia Naamlijst 159-169, Andreae, Nalezing 53; RAF Familiearch Bungenberg 1
09302 Löwen Donia (Donea) Matthias 7: Leeuwarden 15300625 12: MULO IV 3850 21: = Matthias Bongahuis, 1537 grietman van Franekeradeel of Mr Matthijs Jansz, 1544 burgemeester van Leeuwarden? 22: RAF Hof van Fr W
00949 Franeker Donia a Sixtus 6: Nobilis Frisius 16400512 10: Iur 11: 1622 nov te Beetgum 12: AAF no 3681 13: Ebel Bonnes Haytsma 14: Kempo (=Sixtus) Kemponis Donia 16: ongehuwd 19: 1667 juni 21: bewoont de Hemmemastate te Menaldum 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 135
09940 Orleans Donia van Sixtus 6: nobilis 7: Beetgum 8: Saxo 15420106 12: RIORL II 3751113 13: Tjemck Sydsdr Eminga 14: Kempo Harinxma van Donia 16: Jouck Stinstera 17: Kempo Donia X Margaretha van Gerbranda, Doedt van Holdinga; hij werd door een pachter in 1593 vermoord 18: landjonker 21: vlucht in 1573 naar Bremen 22: De Ridder, Procurateurs I 375; Kingma, Bitgum 42
04838 Leiden Donia a Sixtus 8: Frisius 16430909 10: Eloq 11: 21 12: AAL 344
01636 Franeker Donia a Sixtus 6: Nobilis 15950513 10: Iur 12: AAF no 321 13: Aelcke Gerritsdr 14: Sierck Kempes Donia 16: Sytske van Wytsma 1609) Sydt Goslinga (1625) 17: Doedt x Hessel van Eminga Frouck x Epe Gabbes Bootsma, kapitein 18: 1601 advocaat Hof 19: 1626 sept of 1645 okt 20: sch. Leovardiensi 21: Dr, disp 1597 De usufructu, usu et habitatione; ondertekent in 1599 een petitie aan Schotanus; bastaard 22: RAF Hof van Fr FF8 en MMM f 5v, Doodboek; Ahsmann, Faculteit 910, 60
09318 Löwen Donia (Donie) Sixtus, Kemponis 7: Leeuwarden 15380627 12: MULO IV 175100
03480 Groningen Dorgelo Henricus 7: Oostwold 8: Oldambt 16410316 11: 1627 ca 12: AAG 43 14: Wesselus Dorgelo 15: schoolmeester te Bellingwolde : 1619-1653 predikant te Oostwold en Beerta 16: Hindrickjen Knippers (1646) 22: GAG klapper DTB
03404 Groningen Dorgelo Homerus 8: Oldambt 16380501 12: AAG 37 14: Wesselus Dorgelo 15: schoolmeester te Bellingwolde : 1619-1653 predikant te Oostwold en Beerta 22: Duinkerken 55
07648 Rostock Dorkumen Dominicus 15140707 12: MUR II 57
05385 Köln Dornensis Everardus 7: Emden 15120515 10: Art 12: AAK II 696117
05397 Köln Dornensis Fredericus 7: Emden 15120515 10: Art 12: AAK II 494116
05974 Köln Dorningen (Dornyngen) Henricus 7: Groningen 14960524 10: Art 12: AAK II 402207 20: bac alterius univ.; rec 30 sept 1496
05609 Köln Dornum de Fredericus 15030614 10: Art 12: AAK II 544136
09843 Bologna Dornum de Fredericus 8: Frisius [orient] 15060000 12: KNOD 663 20: stud 1503 te Keulen; obiit epidemiae morbo cuius animae Deus propitietur 12 julii 1508
09844 Bologna Dornum Henricus 8: Frisius 15030000 12: KNOD 664
05341 Köln Dornum de Henricus 7: Dornum 14810409 10: Iur can 12: AAK II 9520
05340 Köln Dornum de Henricus 7: Dornum 15030614 10: Art 12: AAK II 545137
07290 Rostock Dornum de Hermannus 14811017 12: MUR I 224
06668 Marburg/Lahn Dornum a Sibo 8: Frisius 15770609 12: CSM III 27
07289 Rostock Dornum de Ulricus 14811017 12: MUR I 224 18: 1514 stadhouder van Groningen 19: 1536 21: rechtsgeleerde, 1505 gezant namens graaf van Oostfriesland naar Groningen 22: Emmius, Rerum 631; Lamschus, Emden 322
06466 Köln Dorpius (Nicolaidorpius) Martinus, Nicolai 8: Frisius 15601115 10: Art 12: AAK IV 1266
02367 Heidelberg Douma (Dauma a) Bartoldus 8: Frisius occid 15870410 12: MUH II 13243 13: Gaets Idzardsdr van Grovestins 14: Johannes Tjaerda van Starkenborg 16: Ebel van Grovestins 17: Agatha x Georg Frederik van Schwartzenberg Jeanette x Wilco van Holdinga (1636) 18: kolonel, commandant van Arnhem 19: 1640 jan 22: De Wal 79; Stamboek I 94, II 61; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 4041
09410 Löwen Douma Dominicus 15340928 12: MULO IV 11413 13: Teth Luersma 14: Jancko Douwama 16: Teth Hesselsdr van Abbema 17: Teth x Sixtus Sixti van Botnia Jel x N. Ulckes Douma van Oenema 18: 1567 volmacht landdag (gedeputeerde) 19: 1571 p 21: hoofdeling te Feerwerd; woont in 1553 in Haarlem, in 1567 in Leeuwarden; in 1568 verbannen 22: Stamboek I 96, II 64; Formsma, Borgen 114; Placaatboek III 698
08832* Löwen Douma Edzardus 7: Langweer 8: Frisius 15440712 12: MULO IV 283198 13: Mary Douwesd van Burmania 14: Jancko Douma 16: Helena Rudolfsd van Bunau 19: 1577 21: zijn vader gebruikt en verhuurt in 1543 deels het Munnickeleen uit naam en vanwege zijn zoon Edzard, clerk; in 1559 heerschap te Britsum; in 1568 verbannen; keert in 1570 terug? (Edzardus Douma tekent als getuige te Leeuwarden in dit jaar); was in 1575 afgezant namens gedep staten naar Brussel 22: Stamboek I 93, II 60; Te Water, Verbond der edelen II 349, 350; Zwart, Cleuting 132, 237; Beneficiaalb Zevenw 7; Avis, Inventaris 55
12398 Orleans Douma (Douuma) Edzardus 6: Nobilis 7: Langweer 8: Frisius 15490401 12: RIDDORL I 94
02368 Heidelberg Douma (Dauma a) Edzardus 8: Frisius occid 15870411 12: MUH II 132,44 13: Thiethe Tjaerda van Starkenborgh 14: Epe Douma 18: soldaat 19: jong, in krijgsdienst 21: broer van Bartoldus 22: De Wal 79; Stamboek I 94, II 61
11621 Basel Douma (Douwwma) Edzardus 7: Langweer 15630000 12: MUB II 5836 13: Maria van Burmania 14: Jancko Douma jr 15: herziet in 1540 met anderen het register van de aanbreng als vertegenwoordiger van de Zevenwouden 16: Helena Rudolphusdr von Bunau 17: kinderloos 22: Roarda, Alde doarp 6263; Mol, Aenbrengh 10
06482 Köln Douma Epius 7: Huizum 8: Frisius 15601230 10: Iur 11: 1542 juni 12: AAK IV 1276 13: Wick Abbinge 14: Goffe Douma van Langweer 16: Saeck van Burmania, d.v. Gemme en Jouwk Haerla (1582) 17: geen 19: 1602 juni te Nieuwland 21: tekent in 1566 verbod der edelen; 1569-1580 balling te Emden 22: NNBW X 243-244; Borssum Waalkes, Epo van Douwma 1110; Stamboek I 94
11617 Basel Douma (Dauma) Epo 8: Frisius 15490000 12: MUB II 6543
08842 Löwen Douma (Doma a) Epo 8: Frisius 15471100 12: MULO IV 33565 21: vml zoon van Epo van Douma van Hallum x Saepck Jelgersdr Feytsma, kwam in Duitsland om 22: Stamboek I 94, II 61
12399 Orleans Douma (Dowma a) Poppaeus (= Epius?) 6: Nobilis 8: Frisius occid 15660530 12: RIDDORL II 513, 515 20: Dr iur
09409 Löwen Douma Tiberius (Thiberius) 15340928 12: MULO IV 11412 14: Dominicus Douwama (bastaardzoon van? ) 18: 1542 redger te Noordhorn namens Hiddo van Ewsum 22: Stamboek I, 9596; RAG Familiearch Nienoord 42
11081 Helmstadt Dousa Bernhardus 7: Wittmund 8: Frisius 16091111 12: AAHt 207106
06305 Köln Douwama, Douma (Janckonis fil) Everardus 7: Langweer 8: Frisius 14710700 12: AAK I 82713 13: Eets Douwes van Harinxma 14: Jancke Douma van Langweer 16: Gaets Sickesd van Camminga (1472) 17: geen 19: 1473 22: Stamboek I 93
00481 Franeker Doyem (Doijem) Hermannus 7: Franeker 8: Frisius 16231005 10: Iur 12: AAF no 2066
00691 Franeker Doyem (Doijem) Hermannus 7: Franeker 16300629 10: Iur 11: 1606 12: AAF no 2663 14: Hotze Wibrands Doiem 20: qui deinde nomen suum voluit expungi cum senatus iuberet ut a vi abstineret in patris causa 22: RAF Hof van Fr HHH 1 f77
04196 Leiden Doyem Orck (Orricus) 8: Frisius 15910319 12: AAL 29 21: vml bedoeld Orck Riencks van Doyem x Johanna Jans van Vervou. Hij stierf in sept 1605 22: Stamboek I 270
04199 Leiden Doyem Orck (Orichius) 8: Frisius 15920219 12: AAL 31
01062 Franeker Doyem a Orichius 6: Nobilis Frisius 16430529 12: AAF no 4067
01663 Franeker Doyem Orichius 15960514 10: Art, Iur 12: AAF no 391 14: Orck van Doyem 16: Hilcke van Humalda 22: Gen Jierboekje 1988 85
03066 Groningen Doyem (Doijema a) Orichius 8: Frisius 16270813 10: Lit 11: 1609 ca 12: AAG 18 13: Hiltje van Humalda 14: Orichius van Doyem 16: Luts van Herema 17: Orck 18: 1637 volmacht te landsdag voor Oostdongeradeel 1645-1647 raadsheer Hof 19: 1647 22: Sickenga 204-205
11619 Basel Doyem (Doihem a) Orichius 8: Frisius 15720000 10: Med 12: MUB II 2129 20: 1572 11/9 Dr med
05466 Genève Doyem (Doyhemus) Oricus 8: Frisius 15680906 12: LDR 483; III, 134; NNBW 9 208 21: hac meo chirographo testor me renuntiare omnibus sectis et erroribus earum adhaerere autem doctrinae in libris propheticis et apostolicis et ex Dei inspiratione nobis relictae, cuius summa in catachisi huius ecclesiae 22: De Vries I 79
00613 Franeker Doyem (Doijem a) Oricus 6: Nobilis 8: Frisius 16280124 10: Iur 12: AAF no 2438 16: Luts Tjercksdr Herema 17: Anna Maria x Dominicus van Echten 22: J. van Echten, 400 Jahre Echten 33
02373 Heidelberg Doyem (Doiem) Oricus 8: Frisius occid 15990406 11: 1578 12: MUH II 197,49 13: Doedt van Aysma 14: Oricus van Doyem 15: raadsheer Hof 16: Hiltje van Humalda 17: Orck Franscke 18: 1601 lid admiraliteit Dokkum; 1609, 1610 lid admiraliteit Noorderkwartier; 1611 rekenmeester; 1612, 1614 lid Generaliteitsrekenkamer 1615-1641 raadsheer Hof 1622, 1632 afgevaardigde Staten Generaal; 1634 buitengewoon rekenmeester 19: 1641 okt 22: NNBW IX 208; De Vries I 79; Sickenga, 177-178; Engels, Hof van Friesland 28, 44; Engels, Naamlijst St Gen 11; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1609, 1612, 1614, 1610; RAF Statenarchief Resoluties der Staten 1611
02257 Heidelberg Doyem (Doyhemus) Oricus 8: Frisius 15661018 12: MUH II 41,88 16: Doedt van Aysma 17: Orichius 18: 1582, 1586 lid Staten Generaal 1579 volmacht voor Baarderadeel; raadsheer Hof; landdagslid; 1579 1581-1583, 1587 lid gedep staten voor Westergo; 1581 secretaris van Harlingen 1588 lid commissie voor boekcensuur 21: 1566 tekent compromis der edelen; schreef boeken op godsdienstig gebied; tekent als volmacht van Baarderadeel het rekest tot toetreding tot de Unie van Utrecht Dr 22: De Vries I 47; De Wal 50; Van der Woude, Lubbertus 51; Engels, Naamlijst St Gen 11; Engels, Naamlijst GS; Placaatboek III 1187; IV 27, 77; Sannes, Naamlijst 307
04340 Leiden Doyem (Doiem a) Renicus (Reinicus) 8: Frisius 16091109 10: Phil 11: 20 12: AAL 96 13: Riem van Adelen 14: Poppe Doyem 22: Stamboek I, 5
11618 Basel Doyema (Douma) Richardus 8: Frisius 15490000 12: MUB II 6544 21: = Richardus Mellema?
04339 Leiden Doyma (Doiema) Cornelius 7: Franeker 16090913 10: Med 11: 1588 ca 12: AAL 96 18: 1613 priester 1616-1619 pastoor te Leeuwarden 1619-1628 pastoor te Franeker, 1628-1635 te Leiden 19: 1635 okt aan de pest 21: vml zoon van Johannes Cornelius Doyema, 1575 secretaris van Westdongeradeel 22: AAU XX 373; Sannes, Naamlijst 215
00076 Franeker Doyma (Poima) Cornelius, Johannis 7: Franeker 16050700 10: Phil, Theol 12: AAF no 881
06530 Köln Doyma a Pompeius 8: Frisius 15590713 10: Art 12: AAK IV 4102
09052 Löwen Doyma (Doma a) Reinerus (Renerus) 8: Frisius 15471100 12: MULO IV 33566 20: stud 1557 med te Köln
05675 Köln Doyma Reinerus 8: Frisius 15570922 10: Med 12: AAK II 1111144
00097 Franeker Doyma Rombertus 5: Typographus 16060505 12: AAF no 913 13: Anna Outger 14: Johannes Doyema 15: notaris te Franeker 22: Hallema, Klaarkampster weeshuis 237
05342 Köln Draick Adrianus 7: Emden 8: Mon d 15250528 10: Med 12: AAK II 87430
04764 Leiden Draper Chilpericus 7: Groningen 16381117 10: Med 11: 22 12: AAL 299 13: Geertruid Coyter 14: Heino Draper 15: bierbrouwer 16: Geertruid Cocks, wed Herman Fransen (1656) 18: 1648-1673 arts te Groningen 19: 1670 p 21: katholiek 22: RAG Familiearch Cremers 93; Huisman, Stadsbelang 430, 440; GAG Klapper DTB; Van Boven, Notarissen 48
03289 Groningen Draper Chilpericus 7: Groningen 16340919 10: Phil 12: AAG 31
04842 Leiden Draper Chilpericus 7: Groningen 16440226 10: Med 11: 26 12: AAL 347
04768 Leiden Draper Georgius 7: Groningen 16390422 10: Iur 11: 1617 12: AAL 303 13: Geertruid Coyter 14: Heino Draper 15: bierbrouwer 16: Anna van Goor Maria Corbach 18: 1648, 1679 notaris te Groningen zaakwaarnemer 21: katholiek, kon daarom het notariaat niet uitoefenen, daar akten van katholieke notarissen sinds 1611 in Groningen geen waarde hadden; broer van Chilpericus 22: Gron Volksalmanak 1957 107; Van Boven, Notarissen 28, 43, 48
09199 Löwen Draper Johannes 7: Groningen 15640425 12: MULO IV 67442
12400 Orleans Draper Johannes 7: Groningen 8: Frisius 15670318 12: RIDDORL II 592
02442 Heidelberg Draper (Draber) Johannes 8: Frisius groningensis 15680308 12: MUH II 45,26 18: 1583 gezworene te Groningen 1584 taalman en (burger)hopman; 1593 burgerhopman 19: 1593 maart 21: Johannes Draper, burger van Groningen koopt in 1531 met zijn vrouw Anna een rente van Beetke van Ewsum 22: Rutgers, Inventaris Ewsum regest 208; GAG Regeringsboek; Alting, Diarium 600, 868
01211 Franeker Draper Theodorus 7: Groningen 16460909 10: Iur 12: AAF no 4524 13: Geertruid Coyter 14: Heino Draper 15: bierbrouwer 16: Ida Berentsdr Sevenster (1655) 18: apotheker te Groningen 22: RAG klapper resol GS; GAG klapper DTB; Van Boven, Notarissen 48
10017 Paderborn Draper Theodorus 7: Groningen 16460703 12: PADER 28
03503 Groningen Draper Theodorus 7: Groningen 16410904 10: Ling, Phil 11: 19 12: AAG 44
03850 Groningen Dreesman Johannes 7: Esclumanus 8: Frisius orient 16500610 10: Phil 11: 20 12: AAG 61 14: Rudolf Dreesman 15: 1604-1650 predikant te Esklum 18: 1651-1702 predikant te Esklum 19: 1702 mei 22: Quellen und Forschungen 1988 113
07461 Rostock Drentwede Georgius 8: Frisius [orient] 16150500 12: MUR III 17
11015 Helmstadt Drentwedius Johannes 7: Lingen ? (Lenganus) 8: Frisius 16210308 12: AAHt 28560
04186 Leiden Drews (Dreews) Hermannus 7: Groningen 15870514 10: Theol 12: AAL 22 18: lid staten van Groningen 1593 rector ? 1595 redger over de stadsredgerschappen in de Ommelanden 21: Johannes Drews was in 1577 goudsmid te Groningen 22: Gron Volksalmanak 1895 97, 1912 214; De Vries I 52, 100; GAG R.A. III 273 1595
05478 Genève Drews Hermannus 7: Groningen 15800422 10: Theol, Ling 12: LDR 616; III 135; De Vries I 100
04459 Leiden Drews Johannes 7: Groningen 16220517 10: Iur 11: 22 12: AAL 160
10562 Bourges Drews Johannes 8: Frisius 16231000 11: 1600 12: DOTZ 167 14: Johannes Drews sr 15: goudsmid en raadsheer te Groningen 16: Wibbina Meinders (1625) 18: 1626-1628 rekenmeester; 1628-1629 gezworene te Groningen; 1639, 1644 lid gedep staten(s) 1630-1633 stadssecretaris; 1630-1642 herhaaldelijk raadsheer 1643-1652 burgemeester/hoofdman van Groningen; 1644, 1651 scholarch Latijnse school 19: 1653 a 22: Emmius, Agro; GAG Regeringsboek; GAG klapper DTB; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 2223
02585 Groningen Drews Johannes 7: Groningen 16190319 10: Phil 12: AAG 8
03689 Groningen Drews (Dreus) Johannes 7: Groningen 16461111 10: Phil 12: AAG 54 18: 1655-56, 1658-59 gildrechtsheer; 1659 extraord lid admiraliteit Harlingen; 1660-1661 gezworene te Groningen 2662-1682 herh raadsheer; 1680- 1690 herh burgemeester; 1678 lid admiraliteit Amsterdam 1682-1699 herh hoofdman; 1691-1694 rekenmeester; 1694-1700 bewindvoerder West Indische Compagnie; 1695 lid Generaliteitsrekenkamer; 1696, 1700 luitenant president Hoofdmannenkamer 21: bezat in 1672 een vermogen van 80.000 gulden; 1679, 1690, 1694 curator Gron universiteit; 1697 scholarch der latijnse school 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 53; GAG Regeringsboek
03662 Groningen Drews (Drees) Lucas, Rudolphi 7: Groningen 16460218 10: Phil 12: AAG 52
03773 Groningen Drews Matthias 7: Groningen 16480920 10: Phil 12: AAG 58 16: Johanna Crabbe (1652) 18: 1681-1692 herhaaldelijk raadsheer 1683 lid Raad van State 1691-1692 curator Gron universiteit 19: 1693 22: GAG Regeringsboek; GAG klapper DTB
02862 Groningen Drews Wilhelmus 7: Groningen 16150623 10: Iur 12: AAG 3 13: Mechteld N 14: Jan Drewes 15: goudsmid : burgemeester van Groningen 16: Marretien Jacobs (1614) Gertien Thesodr Witting (1624) 18: 1622-1650 gezworene en/of taalman; 1627-1629 weesheer 1627-1628 gildrechtsheer, 1630 busheer; 1630-1651 provinciaal rekenmeester; burgerluitenant te Groningen 1651, 1654 lid gedep staten (s); 1652- 1656 herh raadsheer te Groningen 19: 1656 april 22: GAG Weeskamer 2; GAG Regeringsboek; Hempenius, Weeskamer 334
12168 Köln Dreyer (Drayer) Gerardus 8: Osn d 14570527 10: Art 12: AAK I 61272
05916 Köln Dreyer (Tornatoris) Gerardus 6: pauper 7: Groningen 14911108 10: Art 12: AAK II 30572
05909 Köln Dreyer (Johannis) Johannes 7: Groningen 8: Trai d 14790516 10: Art 12: AAK II 5993 14: Johannes Dreyer, genoemd in 1469 20: bursa Laurentiana; 1480 12/5 det,1482 23/3 inc 22: AKG regest 525
11036 Helmstadt Driverus Hartvigus 7: Gruningen 16240402 12: AAHt 30132
00721 Franeker Drogenham Ciricius (Siricius) 7: [Dokkum] 8: Frisius 16310721 10: Iur 12: AAF no 2764 18: 1633 advocaat Hof 20: 1633 27/7 Dr iur (PAF 24) 21: Dr; vml Ciricus Sixti Drogenham, 1623 landmeter, 1625 procureur postulant van Oostdongeradeel en notaris te Dokkum, 1627 burger van Dokkum x Saske Doeckesdr 22: RAF Hof van Fr MMM f 8v; SAD 152 Burgerboek Dokkum f 60v; RAF Hof van Fr MMM f 110v
10859 Franeker Drogenham Ciricius 7: Dokkum 16330622 10: Iur 12: AAF no 2962
00169 Franeker Drogenham Hermannus, Petri 6: Alumnus 7: Drogeham 16100420 10: Phil, Lit 11: 1591 ca 12: AAF no 1185 14: Pieter Rienties 16: Geertie Heins 17: Heinsius, 1639 predikant te Akkerwoude Abraham 18: 1616 predikant te Garijp, Suameer en Eernewoude 1616-1656 predikant te Hardegarijp en Rijperkerk 19: 1656 nov 20: phil et lit incubiturus, sch. Franequerensi 22: Romein 120, 134; RAF Grafschriften Tietjerksteradeel; Col Kalma
10860 Franeker Drogenham Johannes 7: Dokkum 16340924 10: Iur utr, Math 12: AAF no 3063 13: Sasck Doeckedr 14: Ciricius Sixti Drogenham 15: notaris te Dokkum : advocaat Hof 16: Pytrick Doedes (1634) 18: 1631 procureur postulant te Dokkum 1635 notaris 1634 landmeter 19: 1643 a 22: Teeling, Landmeters 73; RAF klapper DTB Dokkum; Naamlijst notarissen
00866 Franeker Drogenham Johannes 8: Frisius 16380117 10: Iur 12: AAF no 3419
11722 Köln Droghehorn Johannes 5: pastor te Rolde 8: Trai d 14290821 10: Iur can 12: AAK I 31714
00831 Franeker Dronrijp Bernardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16370323 10: Phil 12: AAF no 3317 16: Martien Arent Gerritsdr Sillert 18: 1647-1671 predikant te Dongjum 1671-1681 predikant te Arum 19: 1681 21: cand in 1643 22: Romein 241, 326; Col Kalma
12275 Orleans Dronrijp (Drunryp) Cyprianus 7: Leeuwarden 15720000 12: Ridderikhoff, Orleans 75 20: schreef zich in ondanks verbod van 1570 om buitenlandse universiteiten te bezoeken
03346 Groningen Dronrijp Cyprianus 7: Groningen 16360504 10: Phil 11: 15 12: AAG 34
08807 Löwen Dronrijp (Drouripeus) Cyprianus, Wilhelmi (Guilielmus) 8: Frisius 15650730 12: MULO IV 694156 17: Wilhelmus 1581 procureur te Groningen 1597 notaris te Groningen 21: Iur lic; week in 1580 uit; copieert in 1594 kloosterstukken, verkoopt in 1602 land onder Dronrijp 22: Gens Schotana 13, 13; AAU 1888 363; It Beaken 1969 185; RF 1597.44, 53 (Cyprianus Dronrijp a Schoten)
06596 Köln Dronrijp (Ryphaeus) Johannes 7: Leeuwarden 15681116 10: Iur 12: AAK IV 6228
02980 Groningen Dronrijp Paulus 16240528 10: Phil 12: AAG 14
03042 Groningen Dronrijp Wesselus 7: Groningen 16262010 10: Phil 12: AAG 17
01622 Franeker Dronrijp Wilhelmus 7: Groningen 15940816 10: Iur 12: AAF no 294 14: Cyprianus Dronrijp 15: jurist 16: Bauwe Kocks te Groningen (1598) 17: Johanna x Wilhelmus Hidding, solliciteur 18: 1601, 1618 advocaat te Groningen 20: sch. Groningensi 21: disputeert in 1595 (ex quarto pandectarum libro) en 1596 (De verborum obligationis) onder Henricus Schotanus 22: Gens Schotana 13 12; Gen Jierboekje 1987 141; Ranieri, Repertorium IV 184, 186; Jaarboek Geneal 26 139; GAG RA IIIa 20; RAG HJK 840 f 17
11405 Paris Dronrijpius Johannes 7: Groningen 16270000 12: Bijdragen...Groningen VIII 91
02526 Groningen Dronrijpius Johannes 7: Groningen 16160800 10: Phil 12: AAG 4 18: 1630 maart advocaat te Groningen; 1658 korte tijd pastoor te Sensmeer rentenier 19: 1682 21: oratoriaan; was in 1626 in Parijs, tekent daar AA van Theodorus Eyssonius; ging na 1658 in Leeuwarden van zijn vermogen leven 22: Oldenhof, Sensmeer 27; Bijdragen...Groningen VIII 91; GAG R A IIIa 29
03197 Groningen Dronryp Henricus 7: Groningen 16320421 12: AAG 26
00697 Franeker Duconis Jacobus 7: Franeker 16300828 10: Ling, Phil 12: AAF no 2672
02821 Wittenberg Duconis ? (Doconck) Johannes 7: Workum ? (Veronica) 8: Trai d 15120614 12: AAW 41 20: vgl Emmius Agro 269: Verona Frisiorum excisa ab Hollandiae Comite (1303)
01749 Franeker Duconis Pierius 15990518 10: Theol 12: AAF no 544 16: Fookel Jans 17: Duco, predikant 18: 1603-1606 predikant te Marssum 19: 1606 22: Romein 59; Col Kalma
04010 Helmstadt Duerin Diddo 8: Frisius orient 16001028 12: AAHt 151155
01236 Franeker Duinterp (Duynterp) Cyprianus 7: Franeker 16470512 10: Phil 12: AAF no 4579
00295 Franeker Duinterp (Duinterpius) Jacobus 7: Franeker 16160804 10: Phil, Iur 12: AAF no 1609 14: Kempo Jacobi Duynterp 15: 1611, 1623 notaris te Franeker : klerk ter secretarie 22: RAF FG 374; Vrije Fries 45 155
04658 Leiden Duinterp (Duynterp) Petrus 7: Franeker 16311129 10: Iur 11: 22 12: AAL 240
00634 Franeker Duinterp Petrus 7: Franeker 8: Frisius 16280709 10: Iur 11: 1609 12: AAF no 2487 16: Catharina Lenz (1633) 18: 1635 advocaat Hof 20: 1635 30/5 Dr iur (PAF 24) 22: RAF Hof van Fr MMM f 9; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 78; Gen Jierboekje 1988 105
08952 Löwen Duirkena Hilmerus 8: Frisius [orient] 15510800 12: MULO IV 433197
06635 Marburg/Lahn Duirkop Ioannes 8: Frisius or 15700429 12: CSM II 91
03833 Groningen Duisinck Jacobus, Bernardi 7: Sellingen 8: Westerwolde 16500204 10: Phil 11: 20 12: AAG 61 18: 1654 predikant te Hatzum (Oostfr) 22: GAG klapper DTB
01360 Franeker Duisinck (Duijzing) Wiltetus 16491120 10: Phil 12: AAF no 4907
05942 Köln Dulck (Dublt) Gosuinus 7: Groningen 8: Trai d 15040506 10: Art 12: AAK II 55831 20: bursa Laurentiana; 1505 17/6 det, 1507 20/3 inc 21: behoort tot voornaam Gronings geslacht, dat bestuurders leverde 22: Kroniek Benninge 176
05925 Köln Dulck Henricus 7: Groningen 15181200 10: Art 12: AAK II 8042
05948 Köln Dulk (Duelch) Heymannus 8: Trai d 14560000 10: Art 12: AAK I 60067 19: 1500 a 21: lid van de Kalendebroeders te Groningen 22: RAG Archief Kalende, appendix
07802 Rostock Dulken Jacobus 7: Groningen 15070403 12: MUR II 27
02415* Heidelberg Dulken Johannes 7: Groningen 13880400 12: MUH I 31
06059 Köln Dulmen Johannes 5: clericus Trai d 7: Groningen 14621014 12: AAK I 6883 20: 1466 bac decr 21: Mr Berent van Dulmen was ca 1436 prior van het Dominicanerklooster te Groningen 22: Kroniek Benninge 78
01815 Franeker Dunckerus (Duncker) Hermannus 7: Emden 16011009 10: Phil, Theol cand 12: AAF no 671 18: 1617 predikant te Wirdum 1617-1623 p predikant te Eilsum (Oostfr) 1607 predikant te Usquert 22: Duinkerken 54
03903 Helmstadt Dunckerus Johannes 8: Frisius [orient] 15830416 12: AAHt 40105
09187 Löwen Durardi (Duers) Jacobus 7: Groningen 15450416 12: MULO IV 30224 18: 1550-1570 stadsschrijver van Groningen 19: 1570 april 22: GAG Klapper ambten
08823 Löwen Durensis ? (Dusensus) Dominicus 8: Frisius 15440614 12: MULO IV 28093
08447 Löwen Durensis (Tijs de Duurne) Martinus 7: Groningen 8: [Frisius orient] 15100228 12: MULO III 388194 20: Martinus Doirmon ex Frisia, Brem d imm 20 okt 1509 te Keulen (iur) (AAK II 48420)
05662 Köln Durensis (Doirman) Martinus 8: Frisius. Brem dioc 15091020 10: Iur 12: AAK II 64620
02760 Wittenberg Durensis Sacharius 7: Groningen 15530812 12: AAW 283
12107 Leiden During Johannes 8: Frisius 16081106 10: Iur 11: 1590 12: AAL 89 18: 1615 jurist te Weidum 21: Jan Egberts During was in 1583 vaandrig te Leeuwarden 22: Oldenhof, Brege 96; Oorkonden St Anthonij 813
00870 Franeker Duringius (During) Henricus 8: Frisius 16380217 10: Phil 12: AAF no 3424
04323 Leiden Duringius (During) Johannes 8: Frisius 16071106 10: Ling 11: 18 12: AAL 89 13: Jelcke Hooglander 18: 1618 notaris te Leeuwarden 21: Dr 22: Stamboek II 34
07321 Rostock Duten Johannes 7: Emden 14840531 12: MUR I 238 18: 1500, 1520 vicaris te Emden 22: Lamschus, Emden 473
00931 Franeker Duvenaeus Casparus 7: Leeuwarden 16400209 10: Iur 12: AAF no 3643
04407 Leiden Dwingel Hieronymus 7: Emden 16170802 10: Phil 11: 18 12: AAL 132
01483 Padua Dwingel (Duingel) Hieronymus 8: Frisius orient 15950000 10: Iur 12: tp no 254; de Wal 273 20: imm Leiden 28 1617 (?) Johannes Dwingel, gest. 1616 te Visquard zal zijn broer zijn
02935 Groningen Dwingel Hieronymus 8: Frisius orient 16220918 10: Lit (SS LL) 12: AAG 12
02544 Groningen Dwingel Hieronymus 8: Frisius orient 16170329 10: Phil 12: AAG 5
04064 Köln Dyckman alias dictus Alde Hermannus 8: Mon d 13990000 12: AAK 1 31296
07663 Rostock Dynga Cornelius 7: Ameland 15160809 12: MUR II 64
11958 Köln Dyonisii Dyonisius 15980107 12: AAK IV 18125
11534 Löwen Dyonisius Johannes 7: Groningen? (Ghinghelem) 15241113 12: MULO III 73663
05944 Köln Dysinge (Dysinck) Harderus 6: pauper 7: Groningen 14810530 10: Art 12: AAK II 101154 18: 1488 vicaris A kerk prebendaris bij het Oldeclooster te Appingedam 20: bursa Laurentiana; 1482 12/6 det, 1484 7/4 inc 21: Mr 22: Gron Volksalmanak 1955 4849
02681 Wittenberg Dyxstra (Dextra) Richardus 8: Frisius 15350000 12: AAW 159 13: Tetje van Heemstra 14: Taco van Dyxtra 16: Tiets van Heringa, was in 1559 nog met haar getrouwd Jouck Sickesdr Galama 17: Taco x Hil Jarges Sixtus x Frouck Seerpsd Galama Tiets x Joost Ottes van Herema van Deersum 21: broer van Gabriel Taconis 22: Stamboek I 91; RAF, Rentmeestersrek 1559/1560 23
07913 Rostock Ebben Bernardus 7: Emden 15540500 12: MUR II 128
03444 Groningen Ebelsma Eppo 8: Oldambt 16400217 10: Lit (Latintatis), Phil 12: AAG 41
07454 Rostock Eberhardi Iohannes 7: Jever 8: Frisius 16140500 12: MUR III 13
07975 Rostock Eccelius Hermannus 8: Frisius [orient] 15800800 12: MUR II 203 18: 1600 predikant te Pogum en Nuttermoor 22: Jahrbuch Emden 1897 116
12244 Franeker Eccii (Eck) Johannes 7: Groningen 16290709 10: Iur 12: PAF 22 20: Dr iur
00979 Franeker Echten Johannes 7: Sneek 16410214 10: Phil 12: AAF no 3781 14: Sibrand Jans Echten 16: Bartha Arentsdr Barels 17: Sibrandus, bijzitter van Ooststellingwerf 18: 1650-1668 secretaris van Doniawerstal 1667 landdagslid voor Lemsterland 21: 1669 22: Vrije Fries 20 431; Mulder, Terwisga 19; Sannes Naamlijst 265; Visser, Adel 440; Gen Jierboekje 1994 67
00980 Franeker Echten Laurentius 7: Sneek 16410214 10: Phil 12: AAF no 3782
12015 Leiden Echten Petrus 7: Leeuwarden 16541006 10: Iur 11: 1632 12: AAL 439
10749 Franeker Echten ab Petrus 7: Leeuwarden 16500314 10: Phil 12: AAF no 4935 14: Petrus van Echten 15: advocaat 18: 1656 advocaat Hof 21: Dr; 1663 collator van het St Annaleen 22: RAF Hof van Fr MMM f 12; Eekhoff, Beknopte geschiedenis 21
04213 Leiden Echten (Echtenius) Petrus, Gosuinus 8: Frisius 15940328 10: Iur 11: 1565 ca 12: AAL 39 16: Aelke Ritskes (1597) 17: Richaeus Petrus 18: 1594 advocaat Hof 1595 landdagslid 19: 1610 21: Dr te Leiden (juni 1594) 22: J. van Echten, 400 Jahre Echten 33; RAF Hof van Fr MMM f 4v; Placaatboek IV 880
00374 Franeker Echten Richaeus 7: Leeuwarden 16190603 10: Iur 11: 1598 ca 12: AAF no 1766 13: Aelke Ritske Jansdr 14: Petrus van Echten 15: advocaat te Leeuwarden 16: Greatske Agge Douwes Langwirth 17: Anna x Gerardus de Jonge Dominicus x Anna Maria van Doyem, militair Petrus, advocaat 18: 1623 advocaat Hof 20: 1623 6/11 Dr iur (PAF 21) 21: Dr; in 1634 collator van het St Annaleen 22: J. van Echten, 400 Jahre Echten 3334; RAF Hof van Fr MMM f 8; Eekhoff, Beknopte geschiedenis 2021
07888 Rostock Ecius Johannes 8: Frisius [orient?) 15520515 12: MUR II 122 22: Een Johannes Eccius was in 1613 conrector te Kollum, in 1615 predikant te Rolde Romein, Drenthe 114
02769 Wittenberg Ecius (Etius) Johannes 8: Frisius [orient?] 15540621 12: AAW 294
07466 Rostock Eckhardus Theodericus 7: Oldenburg 8: Frisius 16150900 12: MUR III 19
06732 Greifswald Eckonis Henricus 7: Aurich 8: Brem d 14990712 12: MUG 142
06719 Greifswald Eckonis Henricus 7: Aurich 8: Brem d 14830416 12: MUG 88
04239 Leiden Econius (Econis) Abrahamus 8: Frisius 15960611 10: Phil 11: 19 12: AAL 49
02502 Heidelberg Econius Abrahamus 7: Leeuwarden 8: Frisius 15990922 10: Theol 12: MUH II 198,111 en p. 559.
01649 Franeker Econius (Econis) Abrahamus 7: Armhusanus 8: Frisius 15950930 10: Art, Iur 11: 1578 ca 12: AAF no 361 14: Eco Isbrandi uit Stiens 19: 1603 aug te Angers 21: broer van Isbrandus Econius 22: Jaarboek Geneal 33 1979 227
06823 Marburg/Lahn Econius Abrahamus 8: Frisius 16020409 12: CSM III 146
01538 Franeker Econius (Eccii) Isbrandus 15920520 10: Art, Ling 12: AAF no 162 13: Eets mr Douwedochter 14: Eco Isbrandi 15: 1578 raadsheer Hof : 1579 secretaris Staten van Friesland 16: Anna Druyvesteyn Catharina van Viersen 17: Claerken x Matthias van Viersen Eco Isbrandi Mellinga 18: 1603 lid gedep staten (O) 1601 advocaat Hof, landsadvocaat 19: 1632 mei 21: Dr 22: Gen Jierboekje 1965 3536; RAF Hof van Fr MMM f 5v; Engels, Naamlijst GS
02500 Heidelberg Econius Isbrandus 7: Leeuwarden 8: Frisius 15990907 12: MUH II 198,105
05992 Köln Edema Hercko 7: Groningen 8: Trai d 15251220 10: Art 12: AAK II 87942 21: Folkert Edema woonde in 1446 te Grijpskerk 22: Formsma, Grijpskerk 7
02871 Groningen Edema Wicherus 7: Groningen 16160109 10: Phil 12: AAG 3 16: Geesien Arens (1620) 18: 1620-1625 ca predikant te Westerwijtwerd 19: 1626 ca 21: nog genoemd in 1626 22: Duinkerken 58, I 531; GAG klapper DTB
07654 Rostock Edenis Egbertus 7: Esens 15140409 12: MUR II 59
07303 Rostock Edesen Everardus 8: Frisius [orient] 14830421 12: MUR I 232
03223 Groningen Edingh Johannes 16321228 10: Phil 12: AAG 27
00807 Franeker Edingh Johannes 7: Groningen 16360622 10: Phil 12: AAF no 3244 16: Anna van Laer 18: 1642-1651 predikant te Wittewierum 1651-1652 predikant te Farmsum 19: 1652 febr 21: weduwe bezat in 1672 een vermogen van 40.000 gulden 22: Duinkerken 58; Gron Volksalmanak 1972-1973 56
04956 Jena Edo Hillert (Hildericus) 5: Prof hon causa 6: gratis 7: Jever 15640000 12: MUJ 158 1564 2
01824 Franeker Edonis (Aedonis) Eelco (Elko) 7: Dronrijp 16020218 10: Iur cand 12: AAF no 680 16: Tettie Jans 18: 1606-1644 advocaat Hof 19: 1644 22: RAF Hof van Fr MMM f 4v; GAL Klapper DTB
07439 Rostock Edonis (Ederi) Everardus 8: Frisius 14990507 12: MUR I 294
07818 Rostock Edonis Godfridus 7: Sneek 15080412 12: MUR II 33 18: priester monnik, carmeliet 21: Godfridus Ettonis van Langweer werd op 4 maart 1514 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 83
11872 Köln Edonis (Etonis) Johannes 7: Sneek 8: Trai d 15110602 10: Iur 12: AAK II 677117 20: bac decr 14/6 1511 21: Mr Johannes Anthonii Ethonis van Langweer werd op 4 maart 1514 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 83
11357 Rostock Edonis (Edis) Johannes 8: Frisius occid 15110516 12: MUR II 46 20: imm 1511 te Greifswald
07817 Rostock Edonis Johannes 7: Sneek 15080412 12: MUR II 33 21: fr Johannes Edonis, frater ord Regul werd op 21 sept 1510 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 84
07762 Rostock Edonis (Edis) Lubbertus 8: Frisius 15040427 12: MUR II 17
07091 Rostock Edonis Olphardus 7: Workum 14640531 12: MUR I 143 21: = Ulphardus, 1478 priester te Joure? 22: De Jong, Ontstaan 14
07523 Rostock Edonius Elhardus 7: Jever 8: Frisius 16390800 12: MUR III 116
06805 Marburg/Lahn Edsardi Lubertus 8: Frisius orient 15980702 12: CSM III 115
04817 Leiden Edsema Aitso 7: Groningen 16420604 10: Iur 11: 1620 12: AAL 332 16: Ida Maria d.v.ds Oving (1647) 17: Ida Maria x Johannes Schulenboch jr Rudolphus 18: 1645-1648, 1651 landdagscomparant voor Holwierde; 1648-1653 rekenmeester 1653-1663 hoofdman te Groningen 19: 1663 aug 22: Gron Volksalmanak 1936 127; GAG Regeringsboek; RAG Comparanten; GAG klapper DTB
03361 Groningen Edsema (Edsama) Aitso (Aitio) 16360822 10: Phil 12: AAG 34
07572 Rostock Edzardi (Eszardi) Martinus 7: Emden 15010403 12: MUR II 6
04736 Leiden Edzema (Ezema) Aitso (Aico) 7: Groningen 16370414 10: Phil 11: 21 12: AAL 286
03582 Groningen Edzen (Edszens) Edzardus (Edzhardus) 8: Oldambt 16431106 10: Phil 12: AAG 48 16: Menia Eyssonius Nisa Hiddings 18: 1661-1681 landsschrijver in het Oldambt deputatus Drenthiae 19: 1693 maart 22: GAG Regeringsboek; Pathuis 532, 533
01171 Franeker Edzen Edzardus 8: Oldambt (Oldamptius Groninga) 16460311 10: Iur 12: AAF no 4428
03562 Groningen Eeck Henricus 7: Emden 8: Frisius 16430401 10: Phil 12: AAG 47
01186 Franeker Eeck Johannes 7: Groningen 16460513 10: Iur 12: AAF no 4457 14: Johannes Eeck 15: secretaris Stad en Lande 18: 1661-1662, 1666-1667, 1669-1670 gezworene; 1663-1669 lid Generaliteitsrekenkamer 1670-71, 16741, 16789, 1680-81, 1684 raadsheer; 1676-77, 1680, 1686, 1690-92, 1698 Raad van State 1683-1700 herh burgemeester/hoofdman 21: 1654-1655, 1657 curator Gron universiteit, 1694-1700 bewindhebber West Indische Compagnie 22: GAG Regeringsboek
00655 Franeker Eeck Johannes 7: Groningen 16290707 10: Iur 11: 1600 12: AAF no 2560 13: Johanna Bernardi 14: Tjaert Eeck 15: houtkoper te Farmsum 16: Aeltien Asserhuis, kl. dochter van Sicco Eyssinge (1625) Johanna Crans wed burgemeester Tjassens (1649) 17: Sicco Johannes 18: 1625-1629 gildrechtsheer; 1629-1635 secretaris van Groningen; 1635-1648 secretaris van Stad en Lande; 1648-1654 raadsheer, 1655-1663 meermalen burgemeester van Groningen 1635-1648 secretaris van de curatoren van de Groninger universiteit 1648-1649, 1658 scholarch Latijnse school 19: 1663 juni 20: Ornatus Dominus, in iuris utriusque doctor promotus postea 9 julii 21: sticht in 1648 de borg Ekenstein bij Tjamsweer 22: Gron Volksalmanak 1926 141; Feith, Ommelander borgen 94; Formsma, Borgen 392; GAG Klapper ambten; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 2223
02574 Groningen Eeck (Econius) Johannes 16180926 10: Phil 12: AAG 7 20: promoveert 1629 te Franeker
04892 Leiden Eeck Sicco 7: Groningen 16470601 10: Iur 11: 21 12: AAL 377
03548 Groningen Eeck Sicco 7: Groningen 16421231 10: Phil 11: 1626 12: AAG 46 13: Aeltien Asserhuis 14: Johannes Eeck 15: burgemeester van Groningen 16: Aurelia Staal 17: Hemmo Alegonda x Lodewijk Schaffer 18: 1649-1659 gezworene te Groningen; 1655-1659 taalman 1651 lid admiraliteit Harlingen (extra ord), 1651-1659 rekenmeester 1659-1661, 1663-1666 raadsheer, 1668-1679 burgemeester of hoofdman; 1666 curator Gron universiteit 19: 1679 okt 21: bezit Ekenstein te Tjamsweer; bezit in 1672 een vermogen van 100.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1926, 141-142, 1972-1973 53; GAG Regeringsboek
03431 Groningen Eeck Titardus (Tiardus) 7: Groningen 16390503 12: AAG 39 14: Johannes Eeck 15: burgemeester van Groningen 16: Clara Helena van den Boetzelaer, wed Camp (1658) 18: vaandrig, kapitein 22: RAG klapper resol GS; GAG klapper DTB
00930 Franeker Eeckama Everardus 7: Sneek 16400131 10: Iur 12: AAF no 3641
03746 Groningen Eeckholt (Eeckhooren) Henricus 7: Groningen 16480108 11: 22 12: AAG 57
11523 Groningen Eeckholt Rabbirius 16321222 10: Phil 12: AAG 27
11251 Pont a Mousson Eelckema (Elkema) Gerardus, Gerbrandi 8: Frisius occid 15841125 12: Frijhoff, Gens Nostra 62
06594 Köln Eelckema (Eclckema) Gerardus, Jerebrandi 15820729 12: AAK IV 13156
01370 Padua Eelckema (Elckema) Gerardus, Gerbrandi 7: Bolsward 8: Frisius occid 15881027 10: Iur 12: tp no 207 13: N. Lopens 14: Gerbrandus Bernardi Eelckema 15: 1579 armvoogd van Bolsward, zeer rijk 17: Gerbrandus 21: Dr; schenkt in 1596 5 pondematen land aan het Bolswarder weeshuis 22: Hallema, Vijf eeuwen 169; It Beaken 1969 190
02196 Freiburg i.B Eelckema (Felckoma) Gerardus, Gerbrandi 8: Frisius 15860805 12: MUF 621,42
04533 Leiden Eelckema (Elckema ab) Gerbrandus 8: Frisius 16250614 11: 16 12: AAL 185 14: Hayo Eelckema 15: advocaat Hof 16: Dorothea van Albada (1633) 19: 1645 april 20: 1609 21: woont te Oostrum; testeert in 1643; Johannes van Scheltinga betwist Ida Meynsma (x Martinus Eelckema) de erfenis 22: It Beaken 1969 190; Stamboek I 19, 213, II 185
09483 Löwen Eelckema (Haionis, Hayes) Johannes 7: Leeuwarden 16180619 12: MULO V 3440 13: Catharina Bourix 14: Hayo Eelckema 15: advocaat Hof 16: Maria van Thibault (1640) 17: kinderloos 21: Mr; broer van Gerbrandus; testeert in 1645, erfgenaam wordt Martinus Hannia van Eelckema x Ida Meynsma 22: Stamboek II 185-186; RAF klapper DTB Dokkum; P. Winsemius,Chronique van Vrieslant (Franeker, 1622) 908
00863 Franeker Eelckonis Dominicus 7: Franeker 16371128 10: Ling 12: AAF no 3411 21: verzoekt in 1665 aan de Senaat een aanbeveling voor de admiraliteit, verwezen naar de magistraat; zijn kinderen werden in 1643, 1648 en 1650 gedoopt in Sexbierum 22: Nienes, Archieven universiteit 103; RAF klapper DTB Barradeel
06309 Köln Eelconis (Eelliconis) Tetardus (Chetadus) 7: Leeuwarden 15091030 10: Iur 12: AAK II 64753
12113 Köln Eelderwolde (Eldervelt) Conradus 5: dominus 15010500 10: Art 12: AAK II 51393
11758 Köln Eelderwolde (Elderwelt, Groningen) Hermannus 8: Trai d 14530504 10: Art 12: AAK I 56018 18: 1481-1492 werkzaam in de artesfaculteit; 1489-1492 rector dom facult 1468, 1475, 1494 pastoor van A kerk 19: 1497 20: 1454 31/5 pres ad bac, 1456 10/4 inc, 1489 31/5 lic theol 21: Dr iur, in 1468 mag art, in 1494 lic der hillighen scrifft genoemd; in 1490 eist Keulen zijn terugkeer uit Groningen; 1493 gezant namens Groningen bij de keizer 22: Gron Volksalmanak 1955 48; RAG Familiearch Farmsum 785; Rutgers, Inventaris Ewsum regest 87; Keussen, Alte Facultat 528; Emmius, Rerum 490
06159 Köln Eelderwolde (Elderwold) Liffardus 6: Dominus 7: Groningen 14810910 12: AAK II 10652 18: 1497 vicaris Maartenskerk te Groningen 1503 priester van de A kerk 22: RF 1497.10; RAG HJK regest 44
12401 Orleans Eelsma Fredericus 7: Harlingen 8: Trai d 15510615 12: RIDDORL I 132
08600 Löwen Eelsonis Suffridus (Zilfridus) 6: dives 7: Leeuwarden 8: Trai d 15080830 12: MULO III 357259
03742 Groningen Eelts Albertus 7: Groningen 16471208 11: 19 12: AAG 57 13: Wennetje van Metelen 14: Alexander Eelts 16: Margaretha Clant (1667) 21: jonker en hoofdeling op de Ruiten 22: Ned Leeuw 1939 442; Feith, Ommelander borgen 152; GAG klapper DTB
03741 Groningen Eelts Jacobus 7: Groningen 16471206 11: 20 12: AAG 57
12243 Ferrara Eelts Johannes 8: Frisius 15540525 12: Pardi 170-171 13: Lamme Wiffringe 14: Bartoldus Eelts 18: 1558-1559, 1564-1588 pastoor Maartenskerk te Groningen 1560 pastoor te Bedum 20: Dr iur can et civ 21: krijgt in 1555 prebende van Eenrum 22: AAU 42 (1916) 302; Ned Leeuw 1950 51; Van Dijk, Eelts 1648
11615 Basel Eelts (Eiltz) Johannes 8: Frisius 15570000 12: MUB II 9930 20: promoveert te Ferrara
03777 Groningen Eemsinck Boelardus 8: Frisius orient 16481006 10: Phil 12: AAG 58
11681 Rostock Eeslum (Eszlum) Johannes 8: Trai d 15170621 12: MUR II 68 21: Een Johannes van Eeslum stelt orde op zaken in het klooster Ludingakerk
09375 Löwen Eeslum (Eslum) Michael 7: Harlingen 15601003 12: MULO IV 61031 13: Renck Lieuwes Herema wed Dirck Simons 14: Adrianus Michael Eslum 15: 1554 dijkgraaf : 1550, 1559-1561 burgemeester van Harlingen; 1550 gedeputeerde 19: 1579 a 21: bezit Bolswarder prebende 22: Gen Jierboek 1990 5152, 54; Placaatboek III 186, 189
00244 Franeker Egberti Egbertus 7: Franeker 8: Frisius [orient] 16140519 10: Theol 12: AAF no 1476
04361 Leiden Egberti Egbertus 8: Frisius orient 16120320 10: Art 11: 14 12: AAL 105
11446 Löwen Egberti Everardus 7: Harlingen 8: Trai d 14750401 10: Iur can 12: MULO II 32317
05411 Köln Egberti (Eckberti) Henricus 7: Emden al. de Lopsum 14771107 10: Art 12: AAK II 3183
02643 Groningen Egberti Hieronymus 7: Groningen 16210502 10: Phil 12: AAG 10 16: Christina Alting (1633) 21: = vlm Hieronymus Eiben 22: GAG klapper DTB
12163 Paris Egberti Johannes 7: Leeuwarden 14370000 12: AAK I 39160 18: 1439, 1441 receptor 1439, 1441-1442 procurator natio anglica 20: rec 1437; vlucht in 1438, 1444 bac theol 21: nog genoemd in 1447 22: AAK I 39160
06325 Köln Egberti (Ecberti) Johannes 7: Leeuwarden 8: Trai d 14360000 10: Iur can 12: AAK I 39160
07387* Rostock Egberti Johannes 7: Appingedam 14930502 12: MUR I 266
08533 Löwen Egberti (Engberti) Johannes 7: Leeuwarden 15140615 12: MULO III 48874 21: vml Johannes Egberti, sacrista te Stiens, werd in 1551/1552 pastoor te Stiens 22: Heeringa, Rekeningen II 190
09575 Erfurt Egberti (Groningen, Grunynghen de) Ludolphus 14020000 12: MUER I 6330
06044 Köln Egberti Ludolphus 7: Groningen 8: Trai d 14020000 10: Art 12: AAK I 1066
07445 Rostock Egberti Ludolphus 7: Bellingwolde (Benningkwolt) 14991014 12: MUR I 296
06283 Köln Egberti Martinus 7: Jemgum 14860510 10: Iur 12: AAK II 194148
07360 Rostock Egberti (Eggeberti) Petrus 7: Petkum 14901029 12: MUR I 255
08392 Löwen Egberti Rudolphus 7: Groningen 8: Trai d 15121109 12: MULO III 45392 21: Rudolphus Egberti van Rolde werd op 7 april 1515 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters 8
07772 Rostock Egberti Wilhelmus 7: Norden 15050417 12: MUR II 20
07210 Rostock Eggardi Johannes 7: Workum 14760531 12: MUR I 198
03536 Groningen Eggen Arnoldus 8: Oldambt 16420823 12: AAG 46 21: afk uit Wagenborgen, genoemd in 1647, x Martien Hijbels (1688)? 22: GAG klapper DTB
03072 Groningen Eggerici Haico 8: Oldambt 16270829 10: Theol, Phil 12: AAG 18 13: Tyawe Doedens 14: Eggerick Hayckens 16: Hebeltien Garbrants 18: 1649-1666 predikant te Woldendorp 19: 1666 22: Duinkerken I 121; Ned Leeuw 1984 138-139
08486 Löwen Egidii Rudolphus 6: pauper 7: Harlingen 15090830 12: MULO III 376217 21: Adolphus Egidii uit Harlingen werd op 15 april 1514 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 81
01146 Franeker Egmond ab Theodorus, Robertus 7: Groningen 16450603 10: Phil 12: AAF no 4339 16: Maria Martens Eelkinck 18: 1650 febr advocaat 21: Dr; bezit in 1655 graf, in 1626 toebehorend aan Roebert Jansen Smits weduwe 22: GAG R A IIIa 46; Pathuis 873
03718 Groningen Egmond ab Theodorus, Roberti (Robers) 7: Groningen 16470609 10: Lit (LL) 12: AAG 55
07594 Rostock Eiben (Eilenn) Gerardus 7: Esens 15120524 12: MUR II 49
07474 Rostock Eiben Hermannus 7: Esens 8: Frisius orient 16180600 12: MUR III 30
07996 Rostock Eiben Martinus 7: Esens 8: Frisius 15900600 12: MUR II 233 18: 1607 advocaat Hofgericht van Oostfriesland 21: Dr 22: Van der Meer, Boarnen 120
06694 Marburg/Lahn Eilconis Regnerus 8: Frisius 15840424 12: CSM III 44
00426 Franeker Eilshemius (Eidelshemius Danielis filius) Abrahamus 7: Emden 16210825 10: Theol 12: AAF no 1898 13: Foelke Attema 14: Daniel Bernardus Eilshemius 15: Predikant te Eilsum 16: Anneke Cornelis 18: 1624-1627 predikant te Longerhouw en Schettens 1627-1645 predikant te Beetgum/Engelum 1645-1648 predikant te Soest 19: 1648 22: Duinkerken I 122; Romein 85, 309
11131 Franeker Eilshemius (Eilschemius) Ausonius 16330604 10: Art, Theol 12: AAF 2952
01680 Franeker Eilshemius (Edelshemius) Bernardus, Danielis 7: Emden 15970419 10: Art lib, Theol 12: AAF no 425 13: Foelke Attema 14: Daniel Bernardus Eilshemius 15: predikant te Eilsum 18: 1600-1602 predikant te Wetsinge 1602- 1603 predikant te Appingedam 1604-1611 predikant te Scheemda 21: broer van Petrus, Abraham en Philippus 22: Duinkerken I 122
00552 Franeker Eilshemius Daniel, Philippi 7: Harlingen 16260520 10: Ling, Art, Theol 12: AAF no 2296 13: Sibrich Auckes 14: Philippus Daniels 15: predikant 16: Jancke Tjaerts Buwalda, wed Lou Oenema (1630) Antie Lourens Joukje Salves Nicolai wed Jan Foppes 18: 1631-1650 predikant te Anjum 1649-1666 predikant van Birdaard en Janum 19: 1666 nov 22: Romein 468-469, 555; Gen Jierboekje 1989 44; Col Kalma
11699 Rostock Eilshemius (Eilsumanus) Daniel 8: Frisius 15740000 12: MUR II 191 16: Foelke Attema 17: Bernardus Petrus Abrahamus Philippus 18: predikant te Eilsum (Oostfriesland) 22: Duinkerken I 122
02834 Groningen Eilshemius Petrus, Danielis 7: Emden 16150000 10: Theol 12: AAG 1
02410 Heidelberg Eilshemius Petrus 7: Emden 8: Frisius orient 16170426 12: MUH II 28258 13: Foelke Attema 14: Daniel Bernardi 15: predikant te Eilsum Janneken a Besten 18: 1620 predikant te Longerhouw en Schettens 1623 predikant te Leeuwarden 1632-1649 predikant te Emden 19: 1649 okt 22: Romein 1718, 309; Duinkerken I 122
12242 Genève Eilshemius Petrus, Danielis 7: Emden 8: Frisius orient 16181109 12: LDR 2384, NNBW IV 560-561 20: Dr
01750 Franeker Eilshemius Philippus, Danielis 7: Emden 15990521 11: 1589 te Eilsum 12: AAF no 545 13: Foelke Attema 14: Daniel Eilshemius 15: predikant te Eilsum 16: Sibrich Auckes 17: Daniel Philippi, predikant 18: 1605-1631 predikant te Harlingen 19: 1631 dec 21: lid Dordse synode 22: Romein 186-187; Van der Woude, Lubbertus 351, 359-361; Col Kalma
09976 Wittenberg Eilshemius Ubbo 8: Frisius [orient] 15880400 12: MUW II 355
03886 Helmstadt Eimers Joannes 8: Frisius 15810200 12: AAHt 3066
11132 Franeker Eisenius Johannes, Baptista 16280526 12: AAF 2476 20: Dr, amplissimus et doctissimus; vml geen Fries
02946 Groningen Eisonis (Eisens) Epo (Ipo) 16230416 10: Phil 12: AAG 13 18: actuaris, schrijver en secretaris (1629, 1633) 22: RAG Register resolutien GS
04542 Leiden Eisonis (Eisen) Epo (Ipo) 7: Groningen 16250912 10: Phil 11: 20 12: AAL 187
06892 Marburg/Lahn Eissinghe (Eysingius) Petrus 7: Groningen 8: Frisius 16160926 12: CSM IV 105 21: prom. 1618: positiones legales de judicio possesorio
02472 Heidelberg Eissinghe (Eising) Petrus 7: Groningen 8: Frisius groningensis 16180413 11: 1594 12: MUH II 288,48 13: Maria Knol 14: Sicco Eising (Eissinghe) 15: 1621, 1624-1625 lid gedep staten(s) : raadsheer 16: Aurelia Verrutius 18: 1622-1624 ambtman van het Gorecht, 1622-1623 gildrechtsheer; 1625-1626 secretaris van Stad en Lande 1622 rekenmeester, 1625 gezworene; 1627-1647 curator Groninger universiteit; 1642 scholarch Latijnse school 1627-1658 burgemeester of hoofdman; 1649-1650 lid Staten Generaal 19: 1658 april 21: stud te Heidelberg, Orleans (1620) 22: Emmius Agro; De Wal 125-126; Oratio parentalis in obitum Petri Eissinghe; Feith, Grafschriften 122; GAG Regeringsboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 2123
04388 Leiden Eissinghe (Eitsingi) Petrus 7: Groningen 16150523 10: Iur 11: 22 12: AAL 120
07596 Rostock Eitardi Sabinus 15120524 12: MUR II 49
06479 Köln Eithardt Dominicus 8: Frisius 16191031 12: AAK IV 295454
03882 Helmstadt Eitzen Campegius 7: Worsatus 8: Frisius 15800210 12: AAHt 2564
04012 Helmstadt Eitzenn Joannes 8: Frisius 16010506 12: AAHt 15499
11650 Rostock Eitzink Albertus 14641128 12: MUR II 1427
01229 Franeker Ekama (Eeckama alias Regneri) Obertus 7: Sneek 16470331 10: Phil 12: AAF no 4566 13: Antje Algers 14: Reinerus Everts 15: burgemeester te IJlst 16: Tietie Hendriks uit Franeker N. Fockens Grietie Luyties 18: 1651-1675 predikant te St Johannesga en Delfstrahuizen 19: 1675 21: klaagt in 1674 over slechte traktement 22: Romein 637; Van Veen, Aanvullingen 83; Col Kalma; Gen Jierboekje 1990 56
02867 Groningen Ekelius Jodocus 8: Frisius orient 16151127 10: Theol 12: AAG 3
12120 Harderwijk Ekelman Ulphardus (Olfardus) 7: Groningen 16500907 10: Theol 12: ASGZ 5
03720 Groningen Ekelman (Eckelman) Ulphardus 7: Bellingwolde 16470611 10: Phil 12: AAG 55 18: 1655-1664 predikant te Bellingwolde 19: 1664 april 22: Duinkerken 60
03656 Groningen Elama Antonius 7: Groningen 16450930 11: 1625 ca 12: AAG 52 13: Tyake Byma 14: Valerius Elema 15: redger 16: Anna Nyeveen (1654) Elisabeth Eylkes (1661) 17: Anna x ds E. Hoexum 18: 1654-1685 predikant te Eenrum 19: 1685 juni 22: Duinkerken I 123
03335 Groningen Elama Durardus 8: Omlandus 16360122 10: Phil 11: 1618 okt 12: AAG 33 13: Hillegunda Swalve 14: Sirp Elama 15: schepper Aduarder zijlen 16: Meeuwertien Fockens, d.v. Jacob en Ettien Louwes (1639) Margaretha Nutte (1647) Abeltje Millema (1660) 17: kinderloos 18: lid admiraliteit van Harlingen grietman te Ezinge en Hardeweer; erfschepper Aduarder zijlen; 1641-1681 herh landdagscomparant voor Ezinge; 1645-1660p redger; 1647 redger te Feerwerd 1647 rekenmeester; 1671 lid gedep staten 19: 1682 21: hoofdeling te Ezinge; bezit borg Allersma te Ezinge; bezit in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1901 5458, 1925, 28, 1972-1973 54; NNBW IX 227-228; RAG Comparanten; klapper resol GS; RAG HJK 3
01045 Franeker Elama Majettus 7: Groningen 16421202 10: Leg 12: AAF no 4017 13: Tyake Byma 14: Valerius Jans Elema 18: 1645 secretaris van de gecommiteerden van Stad en Lande voor het redres van de verponding, als vervanger voor zijn zieke broer Johannes 22: Elama, Genealogie Elema 72; RAG Statenarchief 127 581
03362 Groningen Elama Majettus 16360822 10: Phil 12: AAG 34 20: 1644 7/5 Dr iur (AAG 446)
11635 Tübingen Elama (Ellama) Petrus, Eberhardus 15890506 12: MAT TUB 6682
11636 Tübingen Elama (Ellama) Pomponius 5: Boekhandelaar (bibliopola) 15861230 12: Mat Tub 64927
05026 Basel Elama (Ellama) Pomponius 15610000 11: 1538 maart 12: MUB II 13337 13: Bijwe Itens 14: Reneko W. Elama tho Uithuizen 15: eigenerfde 18: rechtsgeleerde, verbleef in Duitsland en Zwitserland 1562 corrector in Bazel boekhandelaar 19: 1592 te Genève 21: kreeg in 1579 het burgerrecht van Bazel; schreef Felini Sandaei (1567); werkt mee aan de uitgave van de geschriften van Alciades; neef van Abel Eppens 22: NNBW IX 229; De Vries II 424; Ranieri, Repertorium V 251-252
02301 Heidelberg Elama (Ellamaphileus) Pomponius 8: Frisius 15740630 12: MUH II, 73,51
06662 Marburg/Lahn Elama (Groningensis) Pomponius 8: Frisius 15740000 12: CSM III 13
05054 Basel Elama Regnerus 8: Frisius 16161200 12: MUB III 18765 13: Teteke Renekedr Elama 14: Cornelius Toppen 18: arts; legerarts 19: 1622 20: 1622 8/6 Dr med 21: schreef Disputationes medicorum 22: NNBW IX 229; Elama, Genealogie Elema 34
05532 Genève Elama Regnerus 8: Omlandus 16170000 10: Theol, Phil 12: LDR 2305; III 232
02829 Groningen Elama Regnerus 8: Omlandus 16150313 10: Phil 12: AAG 1
12177 Genève Elama Valerius 15640000 11: 1547 12: Elama, Genealogie Elema; niet in matrikel 13: Anna Allersma 14: Reneke Elama 15: eigenerfde 19: 1564 21: (half)broer van Pompeius 22: Elama, Genealogie Elema 15
01844 Franeker Elama (Elema) Valerius 8: Omlandus 16020606 10: Iur 12: AAF no 708 13: Sijtje Renekedr Elama 14: Jan Luitjens 16: Tyake Byma 17: Sijtje x secretaris Ansta; N. Idema (hopman) Antonius, predikant (?) Cyprianus; Majettus Wigboldus, vaandrig te Groningen x Agatha Idema; 18: 1607, 1617-1619 landdagscomparant voor Oldehove 1605-1616 herh. redger; 1607 redger te Warfhuizen 19: 1649 p 22: Elama, Genealogie Elema 38, 101,118; Duinkerken I 123; RAG Comparanten; RAG HJK 2
11616 Basel Elama Valerius 8: Frisius 15680000 12: MUB II 18170
03554 Groningen Elama Wigboldus 7: Groningen 16430902 10: Phil 12: AAG 47 15: redger 16: Agatha Herens 17: Petrus x Anna Samuelsdr Emmius 18: 1652 vaandrig te Groningen 22: Elama, Genealogie Elema 82, 119; RAG klapper resol GS
03534 Groningen Elbergius Henricus 7: Groningen 16420813 11: 1621 ca 12: AAG 46 16: Aletta Eppingh Christina Lisingh wed Bronckhorst (1678) 17: Rebecca x Henricus Ekkens, bontwerker 18: 1646-1648 predikant te Bellingweer 1648-1689 predikant te Baflo 19: 1689 april 22: Duinkerken I 123
10087 Wien Elchius Hammonius 7: Groningen 8: Frisius 15950414 12: MW 4317 21: zoon van Ennius Elchio Tamminga?
07792 Rostock Elconis (Elko) Petrus 7: Bolsward 15060611 12: MUR II 26 18: priester 21: Petrus Elko uit Exmorra werd op 19 april 1511 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 83
06084 Köln Elconis (Elcconis) Thomas 7: Groningen 8: Westerwolde 14920601 10: Art 12: AAK II 315102 20: bursa Laurentiana; 1493 19/11 det, pauper 21: = Thomas, 1502 pastoor te Winschoten, bac decr? 22: Staatsarchiv Aurich Rep 371 (met dank aan Dr F.J. Bakker, Groningen)
02579 Groningen Elconius (Eltconis) Taxius 8: Oldambt 16181207 10: Phil 12: AAG 7 18: 1627 eerste klerk 1632 solliciteur 21: = Take Elties x Crinea Sems (1630), genoemd in 1634, hun zoon Sem Elties stud 1653 iur te Franeker (AAF 5378) 22: RAG klapper DTB
03703 Groningen Elderkamp Andreas 7: Groningen 16470208 10: Phil 12: AAG 55 16: Margaretha ter Beeck wed ds Egbertus Woelesius Margrieta Camper wed Willem van Royen, monstercommissaris (1659) Dina Gomarus uit Middelburg wed ds Noah Gerardi 18: 1653-1673 predikant te Lutjegast 1675-1677 predikant te Amboina 19: 1677 21: schreef De liefde van J. Chr. tegen Hierusalem (1657) en een beschrijving van het beleg van Groningen in 1672 22: Duinkerken I 123
12026 Franeker Elderkamp (Eldercamp) Andreas 7: Groningen 16500104 10: Theol 12: AAF no 4919
07046 Rostock Elerdes Hermannus 7: Groningen 14570317 12: MUR I 111
11647 Rostock Elfhusen Johannes 8: Westerwolde 14471130 12: MUR I 8217 21: = Johannes Wilting, afk uit Onstwedde, pastoor te Garrelsweer en vicaris te Loppersum, schenkt in 1465 land aan klooster te Ter Apel? 22: Westerwolde II (1981) 23
12061 Franeker Elgersma Franciscus 6: alumnus 7: Leeuwarden 16440215 10: Phil 12: AAF 4160 14: Jacobus Elgersma 15: hellebaardier 16: Aeltje Hermans (1650) 17: Franciscus, predikant? 18: 1649-1652 predikant te Oudkerk 1652-1667 predikant te Leeuwarden; 1667-1669 te Oudeschoot 1669-1711 predikant te Grouw 19: 1711 dec 22: Romein 22, 126, 162, 575, 678; Col Kalma
11978 Frankfort/O Elgersma Rupertus 7: Leeuwarden 15270000 12: Lambermond, Dominicanen 52 20: Lic theol, Dr Theol
11977 Leipzig Elgersma (Dodonis) Rupertus (Robertus) 7: Franeker 15100000 12: MULP I 502; Lambermond, Dominicanen 52 18: 1523 dominicaan, prediker in het klooster te Halle 1524 studens generalis in het klooster te Leipzig 1530 in dienst van de keurvorst van Brandenburg; 1536 domproost te Keulen a. Spree 20: Mag studentium 21: lic theol (1530); stelde een antwoord op aangaande de Swabacher artikelen; ging over tot het protestantisme 22: Lambermond, Dominicanen 52; T. Brieger, Die theologische Promotionen auf der Universitaet Leipzig 1428-1539 (Leipzig 1890)70
08024 Leipzig Elgersma (Elgerssma) Titardus (Tidardus) 5: pastor 7: Leeuwarden 15090000 12: MULP I 500 18: 1521 raadsheer Hof 1522 officiaal van de bisschop van Utrecht en commissaris apostolicus 1526 kanunnik in Den Haag 21: bezat in 1526 drie beneficies in Friesland, waarover geklaagd werd; = Mr Tjaert Jelgersma, 1515 visiteur der dijken?; Mr Tjaert, pastoor te Stiens was in 1514 met Bucho Aytta fiscaal 22: Theissen, Centraal gezag 435; RAF FG 965, RAF Rentmeestersrek 1515-1516 f77v; Worp, Historie V 123
08225 Löwen Elingi (Workum, Woldricon) Fongerus 8: Trai d 14810614 12: MULO II 43666 18: 1505, 1525, 1540 vicaris perpetuus te Workum 22: RAF FG 910; Placaatboek II 228; Keikes, Workum regest 34
09028 Löwen Elinxma Ofco 8: Frisius 15631224 12: MULO IV 669118 21: Gellius Eelsma of Elinxma werd in 1568 op 29 jarige leeftijd gebannen
06682 Marburg/Lahn Elsenus Bernardus 8: Frisius 15790000 12: CSM III 35
05737 Köln Elsinck (Elster) Gerardus 7: Groningen 14400427 10: Art 12: AAK I 42152 21: Dr decr 22: RAG KFH 119
09332 Löwen Elsmer Johannes, Walteri 7: Baenson 15390827 12: MULO IV 196234
07522 Rostock Elstorpius Nicolaus 7: Norden 8: Frisius 16390600 12: MUR III 116
07423 Rostock Eltekens Gerbrandus 7: Groningen 14970922 12: MUR I 285 21: afkomstig uit Midwolda; zoon van Eltco, wiens naam staat op de klok van Midwolda, gegoten in 1516? 22: Ned Leeuw 1983 418
03584 Groningen Elties Isebrandus 7: Groningen 16431217 10: Phil 12: AAG 49 21: niet vermeld in Ned Leeuw 1987 22f waar dit geslacht beschreven wordt
02165 Utrecht Embda d' (Emda de) Coppenius 7: Groningen 16480000 10: Iur stud 12: ASU 17
03602 Groningen Embda d' (Embda de) Coppenius 7: Groningen 16440822 10: Phil 12: AAG 50 16: Maria van Nieveen (1651) 18: 1654, 1657-1658 gezworene te Groningen 19: 1658 22: GAG klapper DTB; GAG Regeringsboek
11913 Paris Embda d' Everardus 15850000 12: Vrije Fries 13 1877 209 20: tekent stamboek van Hessel van Ostheim
09495 Löwen Embda d' (Embda ab) Everardus 7: Groningen 16160224 12: MULO V 19
02569 Groningen Embda d' (Embda de) Everardus 16180522 10: Iur 12: AAG 6 16: Gelmer Remmertsdr de Mepsche (1619) 17: Ava x Folckert Folckerts (1648) Popko Everardi x Abele Everardi (1649) 19: 1634 a 22: Ned Leeuw 1942 446, 1963 100
07929 Rostock Embda d' (Popconis, Pockkones) Everardus 7: Groningen 8: Frisius 15610610 12: MUR II 142 17: Popcko Everardi 18: 1563 secretaris van Groningen 22: RF 1563.20
11914 Paris Embda d' Fecco (Feico) 7: Groningen 8: Frisius 15850000 12: Vrije Fries 13 1877 209 13: Ursula Canters 14: Popco Everardi d'Embda 15: 1570-1594 secretaris Hoge Justitiekamer Margaretha Tiassens 19: 1625 ca 20: tekent stamboek van Hessel van Ostheim 21: Fecco en Everardus Everardi werden in 1602 uit Groningen verbannen 22: Gron Volksalmanak 1980-1981 7678; Ned Leeuw 1949 114; GAG RA 277.2
06559 Köln Embda d' (Embda de) Gerardus, Everardi 7: Groningen 16091103 10: Iur 12: AAK IV 23181 13: Albertien Veleker 14: Everardus d'Embda 15: raadsheer van Groningen 16: Roeleffien Clant 19: 1618 ca 22: Formsma, Borgen 255
05454 Köln Embden de Johannes 7: Emden 15020500 10: Art 12: AAK II 529108
11228* Köln Embrica de Henricus 7: Spijk 14540000 12: AAK I 57358
05112 Köln Emda de alias Amslacht Albertus 7: Emden 15160515 10: Art 12: AAK II 76377
05352 Köln Emda de Albertus 7: Emden 15151116 10: Iur 12: AAK II 75661
05353 Köln Emda de Arnoldus 7: Emden 14880520 10: Art 12: AAK II 240201
05362 Köln Emda de Bernardus 6: pauper 7: Emden 14891031 10: Art 12: AAK II 27133
05386 Köln Emda de Everardus 7: Emden 15151211 10: Art 12: AAK II 75680
05394 Köln Emda de Fredericus 7: Emden 15011000 10: Iur 12: AAK II 52045
05407 Köln Emda de Henricus 5: Cleri Mon d 7: Emden 14100000 10: Iur can 12: AAK I 14610
05421 Köln Emda de Henricus 7: Emden 15151107 10: Art 12: AAK II 75552
05438 Köln Emda de Hermannus 7: Emden 8: Mon d 15230326 10: Iur 12: AAK II 8562
05383 Köln Emde Everardus 6: pauper 7: Emden 15010000 12: AAK II 51164
05387 Köln Emde Floris 6: pauper 7: Emden 15000000 12: AAK II 503108 18: 1514 schrijver (van de kanselarij?) te Emden 22: Lamschus, Emden 342
05404 Köln Emde Gerardus 7: Emden 15181200 10: Art 12: AAK II 8054
05402 Köln Emde Gerardus 6: pauper 7: Emden 15000900 10: Art 12: AAK II 50172
05343 Köln Emden (Emda de) Agitacus 5: presbyter mon d 7: Emden 14550224 12: AAK I 58314
05345 Köln Emden (Emeda de) Alardus (Hallardus) 6: pauper 7: Emden 14670500 10: Art 12: AAK I 75565
05344 Köln Emden (Emeda de) Alardus 7: Emden 8: mon d 14360000 10: Iur 12: AAK I 39020
05347 Köln Emden (Emeda de) Alardus 15061217 10: Iur 12: AAK II 604128
02664 Wittenberg Emden (Emedenseis) Eberhardus 8: Frisius [orient] 15280000 12: AAW 131
05370 Köln Emden (Emeda de) Egbertus 7: Emden 14861123 10: Art 12: AAK II 205105
04096 Köln Emden Egbertus 5: Presbyter 7: Emden 8: Mon d 14030000 10: Iur can 12: AAK 1, 11110
05372 Köln Emden (Eemdha de) Egbertus 5: presbyter Mon d 7: Emden 14030000 10: Iur can 12: AAK I 11110
05375 Köln Emden (Emeda de) Elardus 7: Emden 15060511 10: Art 12: AAK II 59345
05384 Köln Emden (Emmeda de) Everardus 7: Emden 15071105 10: Art 12: AAK II 618102
05379 Köln Emden (Eemda de) Everardus 5: clericus Mon d 14120529 10: Iur 12: AAK I 15612
05395 Köln Emden Fredericus 7: Emden 15030524 10: Art 12: AAK II 54284
05389 Köln Emden Fredericus 6: pauper 7: Emden 14780421 10: Art 12: AAK II 3750
05392 Köln Emden (Emeda de) Fredericus 5: clericus Mon d 14300000 10: Iur 12: AAK I 33234
05400 Köln Emden (Eemde) Gerardus 14490000 10: Art 12: AAK I 24137
05416* Köln Emden (Eemeda) Henricus 14971114 10: Art 12: AAK II 43354
05380 Köln Emden (Emede) Gerardus 7: Emden 14871010 10: Art 12: AAK II 22467
04115 Köln Emden Henricus 7: Emden 8: Mon d 14100000 10: Iur can 12: AAK 1 14610
09845 Bologna Emden de Henricus 5: clericus Mon d 14580000 12: KNOD 775
02678 Wittenberg Emden (Emedanus) Henricus 5: Mag. Coloniensis 8: Frisius [orient] 15330000 12: AAw 148
05390 Köln Emden Henricus 7: Emden 14780421 10: Art 12: AAK II 3748
05376 Köln Emden (Emeda de) Hermannus 7: Emden 15060511 10: Art 12: AAK II 59346
05431 Köln Emden (Eemede) Hermannus 6: pauper 7: Emden 14971229 10: Art 12: AAK II 43597
05435 Köln Emden de Hermannus 7: Emden 15151219 10: Art 12: AAK II 757102
05443 Köln Emden (Embda de) Jacobus 14891031 10: Art 12: AAK II 27032
05455 Köln Emden (Emeda de) Johannes 7: Emden 8: Mon d 15040822 10: Art 12: AAK II 56634
05453 Köln Emden (Emeda de) Johannes 7: Emden 14990525 10: Iur 12: AAK II 469107
09614 Erfurt Emden Johannes 14200000 12: MUER I 11840
05446 Köln Emden (Emeda de) Johannes 5: clericus Mon d 14330000 10: Iur 12: AAK I 35823 18: 1439 secretaris van Groningen 21: of Mr Johannes Emeda, 1464 pastoor (kerkheer) te Groningen 22: GAG AHS 234 II; RAG, Archief Kalende, appendix
05452 Köln Emden (Eemede) Johannes 6: pauper 7: Emden 14971231 10: Art 12: AAK II 435106
05445 Köln Emden (Emeda de) Johannes 5: clericus Mon d 7: Emden 14110000 10: Iur 12: AAK I 15418
05391 Köln Emden Nicolaus 7: Emden 14780421 10: Art 12: AAK II 3749
02679 Wittenberg Emden (Embdensis) Ottho 8: Frisius [orient] 15330000 12: AAW 148
05447 Köln Emden (Emeda de) Reynerus 5: clericus Mon d 14330000 10: Iur 12: AAK I 35824
05448 Köln Emden (Emeda de) Theodorus 5: clericus Mon d 14330000 10: Iur 12: AAK I 35825
07004 Rostock Emden (Emeda) Wilhelmus 14431025 12: MUR I 67
07738 Rostock Emdenses Hermannus 15220604 12: MUR II 82
10026 Frankfurt Emdenses Johannes 6: pauper 7: Emden 15490000 12: MUFO I 111
07737 Rostock Emdenses Sibrandus 15220604 12: MUR II 82
07865 Rostock Emdensis Bolardus 15440824 12: MUR II 107
02710 Wittenberg Emdensis Erhardus 15421221 12: AAW 201
05348 Köln Emeda de Alardus 7: Emden 15110412 12: AAK III 1529
05350 Köln Emeda de Albertus 7: Emden 14860510 10: Iur 12: AAK II 194144
05360 Köln Emeda de Augustus 14830314 12: AAK III 944
05600 Köln Emeda de Elardus 15061030 10: Art 12: AAK II 60161
05377 Köln Emeda de Elardus 7: Emden 15061030 10: Art 12: AAK II 60161
05388 Köln Emeda de Folkerus 7: Emden 14820514 10: Art 12: AAK II 11792
05396 Köln Emeda de Fredericus 7: Emden 15060519 10: Art 12: AAK II 594116
05393 Köln Emeda Fredericus 5: clericus Brem d 7: Emden 14440000 10: Iur can 12: AAK I 48015
09612 Erfurt Emeda de Henricus 6: pauper 14170000 12: MUER I 1099
05408 Köln Emeda de Henricus 7: Emden 8: Mon d 14300000 10: Iur 12: AAK I 32534
05427 Köln Emeda de Henricus 7: Emden 8: Frisius 15041031 10: Art 12: AAK II 56834
05418 Köln Emeda de Henricus 7: Emden 15051031 10: Art 12: AAK II 58548
08081 Löwen Emeda de Hermannus 8: Mon d 14730627 10: Art 12: MULO II 28786
08082 Löwen Emeda de alias de Borch Hermannus 6: pauper 8: Frisius 14740129 12: MULO II 299139
08411 Löwen Emeda Hilbrandus 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 14870830 12: MULO III 32158
05442 Köln Emeda de Hoytacus 7: Emden 14291006 10: Decr 12: AAK I 31944
05451 Köln Emeda Johannes 7: Emden 14931113 10: Art 12: AAK II 34854
05461 Köln Emeda de Johannes 7: Emden 15190100 10: Art 12: AAK II 81744
09567 Erfurt Emeda de Ludolphus 14010000 12: MUER I 613
06218 Köln Emeda Thomas 7: Groningen 14821016 10: Art 12: AAK II 12250 21: uit Westeremden?
05351 Köln Emede Albertus 7: Emden 14930920 10: Art 12: AAK II 34258
05363 Köln Emede Bernardus 7: Emden 14951012 10: Art 12: AAK II 3833
05369 Köln Emede Egbertus 5: presbyter Mon d 7: Emden 14610418 10: Iur 12: AAK I 66115
05406 Köln Emede Gerardus 7: Emden 15230000 10: Art 12: AAK II 86232
05414 Köln Emede Henricus 6: pauper 7: Emden 14821111 10: Art 12: AAK II 125109
05382 Köln Emede Hermannus 7: Emden 14871010 10: Art 12: AAK II 22465
09599 Erfurt Emede de Hermannus 14100000 12: MUER I 9019
07081 Rostock Emede Johannes 8: Frisius 14630426 12: MUR I `36
05673 Köln Emede Reinerus 8: Frisius 14861029 10: Iur 12: AAK II 20247
05381 Köln Emede Wilhelmus 7: Emden 14871010 10: Art 12: AAK II 22466
09596 Erfurt Emeden de Wilhelmus 14070000 12: MUER I 7943
08084 Löwen Emida Jacobus 8: Frisius 14670603 10: Decr 12: MULO II 18676
02693 Wittenberg Eminga (Emingius) Caesa 8: Frisius 15400117 12: AAW 185
11205 Köln Eminga ab Doco 8: Frisius 15821207 12: AAK IV 134143 18: 1588, 1599, 1621 advocaat Hof 20: is nog in 1585 in Keulen: RAF EVC 381 317 1585 21: Dr; testeert dec 1625, erfgenamen zijn Hector, Doco en Catharina Wissema; een Doco Eminga was in 1557 advocaat (Zwart, Cleuting 116) 22: Stamboek II 286; RAF Hof van Fr MMM f 4; Vrije Fries 14 101; P. Winsemius, Chronique van Vrieslant (Franeker, 1622) 908
06323 Köln Eminga (Eemynghae) Edzardus (Yidzardus), Mennonis 7: Stiens 8: Trai d 14600115 10: Iur 12: AAK I 6553 13: Tjemck Pietersd Camminga 14: Menno Eminga 16: Wiarda 17: Sjuck x Ynts van Syrxma, Agh van Feytsma Syds x Ansck van Liunga Ids x Saeck van Nittema; Rienck Camminga Frouck x Hessel van Foppinga; Saeck x Adamus van Jongama Fouwel x Petrus Hayes van Camminga; Syds x Douwe van Aebinga; Auck x Rienck van Hemmema 19: 1490 ca 22: Stamboek I 107
09783 Erfurt Eminga (Immingen ab) Edzardus 6: nobilis 8: Frisius 15820000 12: MUER II 45017 13: Fouwel Tjaards van Holdinga 14: Sjuck van Eminga 15: grietman Dantumadeel 16: Womck Sietsdr van Mockema (1605) 17: geen 18: 1601, 1605 kapitein 1631 kolonel 19: 1635 febr 22: Stamboek I 107; GAL Klapper DTB; Register resolutien 135; RAF Register officieren
11200 Köln Eminga (Emenga ab) Franciscus 6: nobilis 15951025 10: Iur 11: 1574 12: AAK IV 17381 13: Wick van Hermana 14: Hesselus van Eminga 15: 1582 kerkvoogd te Goutum 16: Bauck van Eminga 17: Menno x His van Buygers Frouck x Lolle van Buygers Hesselus x Doedt van Donia 18: 1601-1619 kapitein 19: 1653 mei 22: Stamboek I 107-108; Vrije Fries 20 77; RAF Index officieren
08401 Löwen Eminga (Heminghe) Henricus 6: dives 7: Groningen 15060228 12: MULO III 311279 21: genoemd in correspondentie van de Ewsums; Mr Helpritius Heminghe was tot 1565 (gest) vicaris te Emmen, opgevolgd door Willem Eminghe 22: AAU 42 (1916) 297
12403 Orleans Eminga (?) Eningha ab Hermannus, Iovirius 6: Nobilis 8: Frisius 15490401 12: RIDDORL I 94 20: niet in Stamboek
05030 Basel Eminga Jacobus 8: Frisius occid 15640000 12: MUB 15636
06093 Köln Eminga (Eeminge), maior Johannes 6: pauper 14971015 10: Art 12: AAK II 43110 20: bursa Laurentiana; 1498 27/12 det, 1500 21/3 inc
05943 Köln Eminga (Emynge) Ludolphus 7: Groningen 15040506 10: Art 12: AAK II 55833 18: 1519-1523, 1532 lector van het Dominicaner klooster te Groningen 1529 of 1533 prior te Groningen 20: bursa Laurentiana; det 17 juni 1505 21: filius van het klooster te Groningen; of Mr Ludolphus Eminga, 1502 pastoor te Stedum, sticht St Nicolaasprebende, gest aug 1512? 22: Bakker, Bedelorden 264; Wolfs, Acta Capitulorum 21; Pathuis 132; RAG Ter Apel 121
05664 Köln Eminga (Emynga) Menno 8: Frisius 15580513 10: Art 11: 1540 12: AAK II 1121134 13: Eelck Bottesdr van Jaerla 14: Menno van Eminga 15: grootgrondbezitter te Goutum 16: Frouck Gerritsdr van Wytsma (1565) 17: Gerardus x Catharina Galama Eelck x Pieter Aggema van Walta Dorothea x Gale Hanses van Galama Bauck x Franciscus van Eysinga 19: 1600 maart 21: Hessel en Menno Eminga betalen in 1578 te Goutum 12 cg personele impositie 22: Stamboek I 108, 411; Mol, Aenbrengh 67, 68; Van der Meer, Boarnen 174
12037 Orleans Eminga Petrus, Gabinus 16190104 10: Iur 12: Frijhoff, Etudiants 46 20: 1619 4/1 Dr iur
02100 Angers Eminga (Aeminga) Petrus, Gabinus 8: Frisius 16190000 10: Equit 11: 1594 12: EEA no 1 14: Gabbe Pieters Aeminga 15: secretaris van Wonseradeel 18: 1635, 1637 burgemeester van Bolsward 1621 advocaat Hof 1637, 1639, 1649 landdagslid 20: Leiden, 265 1614 (phil), Angers, 22 1620. Friese adel (Wonseradeel) 21: Dr iur te Orleans (1619) 22: RAF Hof van Fr MMM f 7v; Placaatboek V 519; Sannes, Naamlijst 249; GA Bolsward 79; Placaatboek V 407
04379 Leiden Eminga (Gabinus) Petrus 8: Frisius 16140526 10: Phil 11: 20 12: AAL 116
05672 Köln Eminga Pibo 8: Frisius 15551122 10: Art 12: AAK II 109625 13: Eelck Bottesdr van Jaerla 14: Menno van Eminga 16: Biuck van Sjoerda 17: Anna x Ofcke van Bawema Eelck x Tetardus van Tiara Biuck x Haringius van Sytzama 19: 1571 22: Stamboek I 108
07815 Rostock Eminga (Eminghe) Suffridus (Sifridus) 7: Leeuwarden (iuxta) 8: Frisius occid 15080411 12: MUR II 32 13: Wiarda 14: Ids Eminga 16: Ynts Feyckesdr van Syrxma Agh Hesseldr van Feytsma 17: Tjemck x Ruurd Hessels van Feytsma Ids x Wick van Heemstra 19: 1541 21: bezit in 1511 grond te Goutum en Finkum 22: Stamboek I 107; Mol, Aenbrengh 77, 78, 199, 208, 209
06343 Köln Eminga (Emenga) Suffridus 7: Leeuwarden 15560323 10: Art 12: AAK II 109851 13: Wick van Heemstra 14: Ids van Eminga 16: Fouwel van Holdinga 17: Ids x Womck van Mockema Tjaert x Elisabth Coenders Botte, vaandrig, gesneuveld His x Georg van Quadt 18: 1580 grietman van Dantumadeel 19: 1586 21: 1568 uit Friesland verbannen, vlucht naar Emden 22: Stamboek I 107; II 71; Vrije Fries 17 1890 31
07603 Rostock Emis Rudolphus 7: Groningen 15120628 12: MUR II 49
11326 Rostock Emkonis Gerbrandus 7: Leeuwarden 15081013 12: MUR II 35
06840 Marburg/Lahn Emmaeus Beno 7: Wirdum 8: Frisius orient 16050430 12: CSM IV 2
05456 Köln Emmeda de Johannes 7: Emden 15071102 10: Art 12: AAK II 61895
05373 Köln Emmede Eylardus 6: pauper 7: Emden 14750819 10: Art 12: AAK I 87636
05444 Köln Emmede Idzardus, Remberti 7: Emden al nomine Lopsum 14771107 10: Art 12: AAK II 3182
05460 Köln Emmede de maior Johannes 15160527 12: AAK III 1676
08085 Löwen Emmede Theodoricus 8: Mon d 14651112 10: Decr 12: MULO II 16447
05457 Köln Emmedensis Johannes 7: Emden 15130100 10: Iur 12: AAK II 71972
03357 Groningen Emmen Hieronymus 7: Groningen 16360815 10: Phil 12: AAG 34 13: Susanna Verrutius 14: Rudolphus Emmen 15: arts te Groningen 16: Anna Lucia Glinstra wed Verrutius 22: Ned Pat 5 103; Gen Jierboekje 1988 109
01042 Franeker Emmen Hieronymus 7: Groningen 16421029 10: Iur 12: AAF no 3999
11552 Löwen Emmen Johannes 15390827 12: MULO IV 197253
12241 Reims Emmen Rudolphus 16150000 10: Med 12: RF Hs 1615.71 20: Dr med
04366 Leiden Emmen (Mullinga ab) Rudolphus, Werneri 7: Groningen 8: Frisius 16130510 10: Med 11: 1589 12: AAL 110 14: Warner Emmen 16: Susanna Verrutius (1618) Wernerus Margaretha x Menso Alting (1643) 18: 1619- 1656 arts te Groningen 21: Dr med, promoveert te Reims in 1615 22: Ned Pat 5 103; RF HS 1615.71; GAG Familie arch Quintus; Huisman, Stadsbelang 430
12341 Basel Emmen Warnerus 7: Groningen 16560000 12: Guggisberg, Studenten 285
03709 Groningen Emmen Warnerus 7: Groningen 16470421 10: Phil 12: AAG 55 13: Susanna Verrutius 14: Rudolphus Emmen 15: arts te Groningen 16: Aeltien Willema (1660) 17: Rudolphus Henricus, gezworene, weesheer 18: 1665-1667 gezworene; 1667 rekenmeester 1661-1665 archidiaken te Groningen 1668-1678 herhaaldelijk raadsheer van Groningen 19: 1679 sept 21: Mr; in 1658 Dr iur te Orleans; in 1652 als belhamel voor twee jaar gerelegeerd van de Groninger universiteit; bezit in 1672 een vermogen van 75.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 53; Ned Pat 5 103; RF HS 1658.85; RAG Archieven senaat 3537; GAG Diakonie Herv Gemeente bijlage 2, Regeringsboek
12240 Orleans Emmen Warnerus 16580000 12: RF HS 1658.85 20: Dr iur
10566 Bourges Emmius Egbertus 7: Groningen 8: Frisius 16241000 12: DOTZ 172
02551 Groningen Emmius Egbertus, Ubbonis 7: Groningen 16170527 10: Phil 12: AAG 5 19: 1625 te Orleans 21: een Egbertus Emmius was rekenmeester en bezit in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 54
03481 Groningen Emmius Samuel 6: gratis 7: Groningen 16410319 10: Lit bon 11: 1624 12: AAG 43 14: Wessel Emmius 18: 1654-1655, 1657-1658 gezworene te Groningen; 1658-1670 raadsheer; 1651-1655 archidiaken te Groningen; 1659 lid Raad van State; 1661-1662 lid Staten Generaal, admiraliteit Amsterdam 1668-1684 hoofdman of burgemeester 1667 scholarch Latijnse school; 1669-1670 curator Groninger universiteit 19: 1684 april 21: bezit in 1672 een vermogen van 100.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 53; GAG Diakonie Herv Gemeente bijlage 2; GAG Regeringsboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 23
04890 Leiden Emmius Samuel 7: Groningen 16470531 10: Iur 11: 23 12: AAL 377
07950 Rostock Emmius Ubbo 7: Greetsiel 8: Frisius 15700500 12: MUR II 171 14: Emme Dijken 16: Theda Tiabbern (1582) Margaretha van Bergen (1586) 17: Wessel 18: 1578-1587 rector te Norden; 1587-1595 rector te Leer 1595-1614 rector te Groningen 1614-1625 rector universiteit 19: 1625 dec 20: 1547 21: schreef Rerum Frisicarum Historia en andere geschiedswerken; polemiseerde met aanhangers van David Joris 22: NNBW VII 408-410
09464* Löwen Emmius Folquerus 6: dives 7: Streckanus 16180200 12: MULO V 30179
02080 Franeker Emmius Wessel, Obbonis 6: Rectoris filius 7: Groningen 16090930 10: Phil, Theol 11: 1589 12: AAF no 1151 13: Margaretha van Bergen 14: Ubbo Emmius 15: rector universiteit 16: Tateke van Wingen uit Emden (1623) 17: Margaretha x ds Jan Rappardus te Orsoy Jacomina x ds Petreius van Midlum (Oostfr) 18: 1620-1654 predikant te Groningen 19: 1654 22: De Wal 117; Duinkerken 61
06897 Marburg/Lahn Emmius (Emmii) Wesselus, Ubbonis 8: Frisius 16180425 12: CSM IV 110
02348 Heidelberg Emmius Wesselus (Wessenus) 8: Frisius 16140506 11: 1589 jan 12: MUH II 268,40 20: stud 1607 te Franeker
12239 Genève Emmius Wesselus, Ubbonis 8: Frisius 16180225 12: LDR 2337, NNBW VII 408 20: Dr
02794 Wittenberg Emonius Sibrandus 8: Frisius 15571201 12: AAW 336
05364 Köln Empda de Bernardus 7: Emden 8: Mon d 15080531 10: Art 12: AAK II 62562
05417 Köln Empda de Henricus 7: Emden 15050510 10: Art 12: AAK II 577102
03513 Groningen Empenius (Empeni) Regnerus 8: Omlandus 16411113 11: 1620 ca 12: AAG 44 14: Adolphus Regneri Empenius 15: predikant in Oostfriesland en Harkstede 22: Duinkerken 61; RF 1628.29
07885 Rostock Emptes Udalricus 8: Frisius [orient] 15510300 12: MUR II 119
11875 Köln Emsynck Eeenenscinck) Fredericus 6: dominus 8: Westerwolde, Trai d 15130620 10: Art 12: AAK II 713123
07182 Rostock Endestal Everardus 7: Groningen 14740525 12: MUR I 187
06948 Rostock Endewat Johannes 7: Winsum (Winsen) 14261010 12: MUR I 25
04832 Leiden Enema (Ennema) Petrus, Pauli 7: Harlingen 16430625 10: Phil 11: 23 12: AAL 341
01161 Franeker Enema (Ennema) Petrus, Pauli 7: Harlingen 16451018 10: Theol 11: 1620 12: AAF no 4403 13: Aecht Wytsedr 14: Paulus Jansen Ennema 15: lid admiraliteit : burgemeester van Harlingen 16: Aeltie Tyepckes Abbema Binke Thoenis Faber (1649) 1646-1656 predikant te Pingjum en Zurich 19: 1656 nov 22: Romein 323; RAF Statenarch Gf 514 f 191v; Col Kalma
00357 Franeker Enema (Pibonis) Vitus 8: Frisius 16180930 10: Phil 11: 1599 12: AAF no 1729 16: Aafke Jelles Feickens Grietie Obertidr 18: 1624-1627 kandidaat te Otterloo 1627-1631 predikant te Longerhouw en Schettens 1631- 1652 predikant te Makkum 19: 1652 maart 21: testeert 1652 22: Romein 297, 310; Col Kalma; RAF Hof van Fr EEE nr 1 f 200
05748 Köln Enens (Enenss) Albertus 5: clericus Trai d 7: Groningen 8: Trai d 14700519 10: Art 12: AAK I 80335 20: 26 juni 1471 det
09815 Orleans Enens Hermannus (Germanus) 7: Groningen 15600808 12: RIDDORL I 306, 389; KUOR 90 20: in 1562 procurator van de natio
09182 Löwen Enens Hermannus 7: Groningen 15540400 12: MULO IV 49019 16: Cornelia Taelman 17: Albertus 18: 1567, 1570 secretaris van de Ommelanden 1597 voorgedragen als commissaris voor huwelijkszaken 1595 redger te Godlinze 21: lic iur utr te Orleans, in 1559 officiarius van de natie aldaar; neemt in 1567 de zonen van Johannes van Ewsum met hun pedagoog [Ludolphus Ensinck] onder zijn hoede, o.a. om hun Frans te leren spreken en schrijven; werd in 1570 gearresteerd in Groningen; in 1577 uit Groningen verbannen wegens beledigen stadsbestuur, in 1578 begenadigd, in 1580 uitgeweken naar Emden 22: Gron Volksalmanak 1900, 65; NNBW III 348-349; Jaarboek Geneal 36 1982 199; RAF FG 652; RF HS 1571.91; Rutgers, Inventaris Ewsum regest 578, 584, 590; Alting, Diarium 182, 409-410
05792 Köln Enens (Eenentz) Johannes 7: Groningen 14810524 10: Art 12: AAK II 100113 18: 1503 pastoor op 't Zandt 20: bursa Laurentiana; 1482 12/6 det, 1484 6/4 inc 21: Mr 22: RAG Familiearch Lewe regest 58
08744* Löwen Enens (Eenens) Abelus 7: Groningen 8: Frisius 15490429 12: MULO IV 38627 21: = Albertus Enens, broer van Hermannus, genoemd in 1571, 1576? 22: Ned Leeuw 1939 441
07850 Rostock Engelberti Eylardus 8: Frisius 15280426 12: MUR II 90 18: 1557 pastoor te Tinallinge 21: = Ailco Engelberti 22: Pathuis 132
08337 Löwen Engelberti (Enghelberti) Gerardus 6: dives 7: Suurhusen (Suderhuisen) 8: Frisius [orient] 15230829 12: MULO III 707417
08122 Löwen Engelberti (Enghelberti) Henricus 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 14840207 12: MULO II 47886 18: priester 1488 notaris 20: 1486 promotie artes (Henricus de Groeningen) 22: GAG 275.4 Notarismerken; Reusens, Analectes II 241
09081 Löwen Engelberti (Ingelbertus) Sibrandus 8: Frisius 15470427 12: MULO IV 34238
03914 Helmstadt Engelbrecht Johannes 8: Frisius 15850826 12: AAHt 55153
11880 Köln Engelens Engelbertus 8: Westerwolde (Westerwalt) 15160709 10: Iur 12: AAK II 7666 18: pastoor te Rysum (O.F.) 21: broer van Jacobus 22: Ned Leeuw 1980 231
11881 Köln Engelens Jacobus 8: Westerwolde (Westerwalt) 15160709 10: Iur 12: AAK II 7667 16: Lubbe Huninga 17: Boelo Louw 18: 1539, 1559 rechter in het Oldambt 1543-1560 schrijver van het Oldambt 19: 1574 p 21: in 1556 voogd over Sybele Ebelens; in 1560 over Eggerik Phebens 22: GAG Ter Apel regest 208; Blecourt, Oldambt 338, 353-355; Bijdragen ... Groningen I 258; Ned Leeuw 1980 219-220
06413 Köln Engellinck Hermannus 7: Weener 14870527 10: Art 12: AAK II 215125
08443 Löwen Engels (Enghels) Lugerus 7: Groningen 8: Trai d 15210829 12: MULO III 161390 18: 1549-1563 pastoor te Ulrum commissaris voor de Marne 21: Mr 22: RAG Familiearch Lewe 259
05697 Köln Ennii (Ennius) Thomas 5: Med Dr 8: Frisius [orient] 15481108 12: AAK II 102730 18: 1548 professor med te Keulen 1546 lijfarts en kanselier van de graaf van Oostfriesland 21: in 1538 als gezant van de graaf van Oostfriesland bij de universiteit van Keulen 22: Keussen, Alte Universitat 483; Jahrbuch Emden 1897 103
05257 Köln Ennonis Fredericus 6: pauper 7: Appingedam 8: Mon d; prope Groningen 14790522 10: Iur 12: AAK II 60120 21: Enno to Solwerd bezat huis te Appingedam; heer Frederik is ca 1500 priester te Appingedam 22: Hoft, Vissen 236
04045 Helmstadt Ennonis Georgius 7: Hagen 8: Frisius [orient] 16120411 12: AAHt 221116
12373 Bologna Ennonis Renerus 8: Frisius 14900000 12: KNOD 790 20: = Rennerus Nenonis uit Kampen, stud 1485 te Keulen
00384 Franeker Ens Achatius 7: Franeker 16200115 10: Iur 12: AAF no 1789 18: 1634 notaris en procureur postulant te Franeker 22: RAF Hof van Fr HHH 1 f 88v
08731 Löwen Ens (Gisberti) Cornelius 7: Franeker 8: Trai d 15280606 12: MULO IV 358 14: Gisbertus Petri Ens 16: Antonia van Ryswyck 18: 1555 advocaat 19: 1557 21: Mr; koopt in 1536/1537 boerderij te Herbaijum 22: Zwart, Cleuting 43; RAF Rentmeestersrek 1536/1537 14; vr med Ype Brouwers
00469 Franeker Ens (Ensius) Dominicus, Nicolai 7: Leeuwarden 8: Frisius 16230508 10: Theol 12: AAF no 2019 13: Maeicke Minckes 14: Claes Jeles 15: hardhouwer 16: Elske Frederiks Rikkinga (1628) 18: 1628-1672 predikant te Tjallebert 19: 1672 nov 21: protesteert in 1652 tegen het verloop van de stemming omtrent een grietman; in 1671 brandde de pastorie af 22: Romein 603; Col Kalma
04225 Leiden Ens Edzardus 15941014 10: Iur 12: AAL 41
01625 Franeker Ens Edzardus, Nicolai 7: Franeker 15930528 10: Phil 12: AAF 231
01486 Padua Ens Edzardus 7: Franeker 8: Frisius occid 15970519 10: Iur 14: Nicolaus Ens 15: secretaris van Franekeradeel : notaris en klerk secretarie Harlingen 16: Ansck Agges Feddinga 18: 1598 advocaat Hof 1606-1608 rekenmeester 1612 secretaris Franekeradeel 19: 1619 21: Dr; zoon Aggeus, 1634 notaris en postulant te Franeker? 22: NNBW VIII 486; Hallema, Klaarkampster weeshuis 239; RAF Familiearch Kingma 849; RAF Hof van Fr HHH 1 f 88v; Placaatboek III 977, IV 6; Van der Meer, Boarnen 116; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1606-08
01580 Franeker Ens (Nicolai) Edzardus 5: ecclesiast Fran 15941119 12: AAF 305 16: Geertie 18: 1590-1591 predikant te Tzummarum en 1592-1599 te Franeker 1599-1603 predikant te Hallum 1603-1611 predikant te Minnertsga 19: 1611 febr 21: 1586-1589 conrector te Franeker; schreef Grontlicke onderwijsinghe teghens allerleye dwalinghen der Wederdoperen deses tijts (1609) 22: Romein 112, 216, 220, 228; NNBW V 371; De Vries I 81; It Beaken 1949 221; Col Kalma
06620 Marburg/Lahn Ens Gisbertus 8: Frisius occid 15691004 12: CSM II 89
05467 Genève Ens Gisbertus 8: Frisius 15680000 12: LDR 488; III, 238; De Vries I, 81
02258 Heidelberg Ens Gisbertus 8: Frisius 15660130 12: MUH II 41,111 14: Franciscus Ens 18: 1586, 1595 burgemeester van Franeker, 1593 gezworene 1592 landdagslid 1593 commandant van het Franeker krijgsvolk 22: Hallema, Klaarkampster weeshuis 239; Placaatboek IV 802; Telting, Inventaris 303; GA Franeker 290, 292; De Vries, Genäve II 66
12089 Franeker Ens Johannes, Suffridi 7: Leeuwarden 16501116 10: Iur 12: AAF no 5081 16: Geertruid Abbes Gabbema 18: advocaat 22: Vrije Fries XI 276
00056 Franeker Ens (Gisberti) Johannes 16041119 10: Phil 11: 1584 12: AAF no 853 14: Gisbertus Ens 15: burgemeester van Franeker 16: Geertie Syurdts 18: 1610-1622 predikant te Foudgum en Raard 1622-1664 predikant te Welsrijp en Baijum 19: 1665 21: broer van Franciscus; wordt in sept 1664 emeritus 22: Romein 259, 477; RAF Grafschriften Hennaarderadeel; Col Kalma
09833 Orleans Ens, Suffridi (Suffridus) Ludovicus of Ludolphus 8: Frisius occid 15820000 12: KUOR 217; Gens Schotana 8b 33
06451 Köln Ens (Suffridi) Ludovicus 5: pedagogus van Haio a Rousell uit Leeuwarden 7: Bolsward 15790905 12: AAK IV 11717 17: kinderloos 18: 1584 advocaat Hof 19: 1605 jan 21: Mr; Ludovicus Suffridi Ens tekent als Dr op 14 sept 1588 het testament van Hisk van Harinxma; Een Sjoerd Ens terp en fenne genoemd in Benificaalboeken op IJlst 22: RAF EVC 1; RAF Hof van Fr MMM f 3v; Beneficiaalb 282
10953 Franeker Ens Regnerus, Jacobi 5: oeconomicus 16370328 12: AAF no 3318 18: 1640 lid magistraat van Bolsward 1643 notaris 1636-1656 oeconomicus universiteit 21: in 1648 worden zijn goederen in opdracht van de Senaat gerechtelijk verkocht "onder de lans"; in 1652 was Mr Reyner Ens stadsarts van Bolsward 22: Breuker, Japix II 209; Nienes, Archieven universiteit 105, 330; RAF Hof van Fr MMM f 49v; RAF Copieën elders 6217
12143 Köln Ensinck (Engksynck) Bernardus 6: dominus 7: Leer (Laer) 15231100 10: Iur 12: AAK II 86339
05819 Köln Ensinck (Emsynck) Lambertus 7: Groningen 8: Trai d 15040513 10: Art 12: AAK II 55963 20: bursa Laurentiana; 1505 17/6 det, 1507 27/3 inc 21: = vml Lubbertus Ensinck, 1548 pastoor te Kolham en heer Lambertus, 1557 pastoor in Kolham 22: RAG Familiearch Farmsum regest 366, 421
02517 Strassburg Entens (Entes) Asinge (Atinga) 6: Nobilis 7: Groningen 8: Frisius 16220713 10: Iur 12: AMUS II 205,13 18: 1639 luitenant 1653 lid gedep staten (l) 22: RAG resol GS; GAG Regeringsboek
11576 Löwen Entens Bartholomeus 7: Groningen (Brumgensis) 15570729 12: MULO IV 548165 13: Emerentia van Holdinga 14: Bartholdus Entens van Mentheda 16: Emerentia van Iwedinga 18: 1572 viceadmiraal op de Geuzenvloot legeraanvoerder 19: 1580 mei gesneuveld voor Groningen 21: hoofdeling te Middelstum; tekent compromis der edelen; is aanwezig te Heiligerlee en Jemgum 22: NNBW VI 484-486
11189 Köln Entens Bartoldus 8: Trai d 15211018 10: Art 12: AAK II 8395 14: Meye Entens 16: Emerentia van Holdinga 17: Bartholdus Asinge Meye x Teteke Clant Wilco; Anna 19: 1547 doodgestoken door een knecht van Wigboldus van Ewsum 21: hoofdeling te Middelstum; erft borg te Menteda; aanwezig bij aannemen van Karel V als landsheer 22: Formsma, Borgen 272; AKG regest 1042
03517 Groningen Entens Egbertus 7: Groningen 16420125 12: AAG 45 16: Johanna Alberda (1654) 18: cornet 1660 kapitein in Deense dienst 22: RAG klapper resol GS; GAG klapper DTB
03919 Helmstadt Entens (Enthens) Everardus 6: Nobilis 15870404 12: AAHt 6397 14: Bartholdus Entens 16: Bauck van Martena (1598) 17: Catharina x Taco van Aylva 18: 1603 hopman 19: 1603 ca 21: voert in 1595 een proces tegen Nanno tho Nansum 22: RAF FG 652, 653; GEN 491; Vrije Fries XIII 89
08847 Löwen Entens Fecco 8: Frisius 15640328 12: MULO IV 67315
08918 Löwen Entens Gerardus 8: Frisius 15471014 12: MULO IV 35734
08880 Löwen Entens Gerardus 8: Frisius 15460500 12: MULO IV 32250
12238 Ferrara Entens Gerardus 7: Groningen 15530000 12: Pardi 168-169 20: Dr iur can
12404 Orleans Entens Gerardus 7: Groningen 15491223 12: RIDDORL I 100
02462 Heidelberg Entens Gerardus 6: Gratis 8: Frisius groningensis 15880207 12: MUH II 137,16 16: Cornelia Helt 17: Jacobus 18: redger te Onderwierum 21: Dr; vml zoon van Jkr Jacob Entens, 1596 drost van Wedde 22: Alma; RAG HJK 71; Bas, Ten Raa, Leger II 257
06658 Marburg/Lahn Entens (Enteus) Gerardus 8: Frisius 15730518 12: CSM III 5
02759 Wittenberg Entens Gerardus 8: Frisius groningensis 15530119 12: AAW 278 14: Jacobus Entens 16: Swane Schaffer, wed Philippus Hoykens (1588)? 17: Jacobus 18: 1565 redger te Middelstum en Toornwerd namens Johannes Ewsum 1567 redger te Onderwierum 19: 1573 ca 21: Dr iur te Ferrara; bracht in 1567 de beelden in de kerk te Winsum in veiligheid 22: Gron Volksalmanak 1960 62; Alma; Hartgerink Koomans Ewsum 190; GAG RvR 1010 f 63; RF 1554.92; RAG HJK 71; Bakker, Bedelorden 127
05897 Köln Entens Gerardus 7: Groningen 8: Trai d 14570208 10: Art 12: AAK I 60815 21: ruilt in 1478 met het Olde convent land; ook genoemd in 1480 22: AKG regest 637; GAG PK regest 314
07023 Rostock Entens Henricus 7: Groningen 14481115 12: MUR I 86
03325 Groningen Entens Hildebrandus 16351026 10: Phil 12: AAG 33 16: Aldegonda de Mepsche (1649) 17: Hillebrandus Rudolphus x Christina Theresia van Berum (1680) 18: 1653 redger; 1654-1665 landdagslid voor Warfhuizen 1648 extraord, 1649 ordinaris lid admiraliteit Harlingen 19: 1665 21: hoofdeling en jonker, koopt in 1654 de Lulemaborg te Warfhuizen voor 28.600 gulden; zijn vrouw was katholiek en schonk de katholieke armen van Groningen 500 gulden 22: Feith, Ommelander borgen 25; Formsma, Borgen 462; GAG Regeringsboek; RAG HJK 3. Zie ook Feenstra, Adel 265-266
04728 Leiden Entens Hildebrandus 7: Groningen 16360916 10: Hist 11: 18 12: AAL 280
08969 Löwen Entens (Extens) Joachimus 8: Frisius 15460500 12: MULO IV 32250
05589 Köln Entens Rembertus 8: Frisius 15520428 10: Iur 12: AAK II 106322 16: Swane Ubbena 17: Johannes Hilbrandus x Gratiana Rolteman (1602) 18: 1576 gildrechter 1579 lid gezworen gemeente 22: Ned Leeuw 1956 305; Alting, Diarium 324, 449
07270 Rostock Entens (Enthens) Rembertus 8: Frisius 14800714 12: MUR I 218
06756 Greifswald Entens (Entes) Rembertus 7: Groningen 8: Mon d 14801104 12: MUG 77 20: 1482 bac (MUG 81)
09049 Löwen Entens (Enteus) Rembertus 8: Frisius 15500800 12: MULO IV 40819
09063 Löwen Entens Rudolphus 7: Groningen 8: Frisius 15650900 10: Iur 12: MULO IV 70124 18: 1566, 1577 raadsheer van Groningen 22: Alting, Diarium 151, 365
05588 Köln Entens Rudolphus 8: Frisius 15520428 10: Iur 12: AAK II 106321
09065 Löwen Entens (Enteus) Rudolphus 8: Frisius 15500800 12: MULO IV 40818 16: Gelmer Panser (1559) 19: 1585 a 22: RAG Familiearch Farmsum 486
09248 Löwen Entens ab Wilhelmus 7: Groningen 15510400 12: MULO IV 42923
09498 Löwen Entinck Wilhelmus (Guilielmus) 7: Groningen 16411113 11: minor 12: MULO V 39127 18: 1647 nov advocaat 22: GAG R A IIIa 43
00956 Franeker Epei Georgius 7: Franeker 16400626 10: Math 12: AAF no 3704
02772 Wittenberg Epei (Epenus) Gerlacus 8: Frisius 15541123 12: AAW 300
00064 Franeker Epei (Epii) Ulpianus (Ulbius) 7: Franeker 16050426 10: Phil, Theol 12: AAF no 865 14: Epe Lauckes 16: Tryncke Ripperts Lysbeth Edes 18: 1610-1641 predikant te Oldeboorn 19: 1641 21: alumnus 22: Romein 644; Col Kalma
00610 Franeker Epema Hector 7: Leeuwarden 8: Frisius 16271119 10: Iur 11: 1608 12: AAF no 2433 13: Sjoerdje Tjaertsdr van Andringa 14: Thaert HetteWibes van Epema 16: Cornelia van Ripperda wed Ritscke Sappama (1650) 18: 1634 advocaat Hof; 1641 landdagslid voor Leeuwarderadeel 1636-1650 secretaris van Leeuwarderadeel 1646-1648 lid admiraliteit van Rotterdam 21: Dr; 1660 ouderling te Oosterlittens 22: Stamboek II 140; RAF Hof van Fr MMM f 8v; Placaatboek V 463; Sannes, Naamlijst 211; Kalma, Toezicht II 511; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1646-48
04629 Leiden Epema Hector 8: Frisius 16300702 10: Iur 11: 22 12: AAL 228
00765 Franeker Epema ab Hesselus 6: Nobilis 8: Hemelumer Oldephert 16350604 10: Polit, Iur 12: AAF no 3123 13: Wick Seerpsdr van Galama 14: Dominicus Hessels van Epema 15: grietman van Hemelumer Oldephert 18: 1661 landdagslid dijkgraaf van Hemelumer Oldephert 20: nobilissimi domini prefecti aggerum in Hemelum Olpherd filius 22: Placaatboek V 652; RAF Copieën elders 6219
00350 Franeker Epema Serapius 8: Frisius 16180613 10: Iur 12: AAF no 1710 13: Eelck van Sixma 14: Hessel Douwes van Epema 15: grietman van Hemelumer Oldephert 16: Margaretha Anna Willemsdr van Inthiema 17: Wick x Joost de Vlacke uit Groningen, kapitein Douwe, luitenant x Anna Elisabeth Alberda 18: 1624 lid Generaliteitsrekenkamer 1649 landdagslid, 1652 landdagslid namens Hemelumer Oldephert 1638, 1644 dijkgraaf te Hemelum 21: was in 1635 voor 1/12 deel aandeelhouder van de polders bij Workum; Jhr Seerp van Epema werd in 1649 burger van Workum 22: Stamboek II 251; Siemelink, Workum 79; Placaatboek V 518; GA Workum Burgerboek I; Visser, Adel 436; Kalma, Toezicht 397; Obreen, Dijkplicht 225; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1624
04439 Leiden Epema ab Serapius 8: Frisius 16201229 10: Iur 11: 21 12: AAL 151
11114 Franeker Epema Sixtus 8: Frisius 16330514 10: Iur 12: AAF 2947 21: Jkr; woont te Koudum, wil in 1656 burger van Workum worden wat op verzet stuit, daar hij niet in de stad woont 22: GA Workum Burgerboek I
03652 Groningen Epkens (Epkenius) Hayo 8: Oldambt 16450911 12: AAG 52 13: Sybel Hayens 14: Aylco Epckens 21: in 1654 als voorstander betrokken bij de boedelscheiding van ds Wirtio Matthiae 22: Ned Leeuw 1988 240, 242
04153 Leiden Epocius Arnoldus 8: Frisius 15810323 10: Hist, Theol 12: AAL 9
08634 Löwen Eponis Bernardus 7: Sneek 8: Trai d 15060707 12: MULO III 316109 18: priester 21: Bernardus Eponis van Bozum werd op 7 april 1509 tot priester gewijd 22: Brom, Naamijst 425; Gen Jierboekje 1955 82
08375 Löwen Eponis Eylardus 7: Groningen 8: Trai d 15210613 10: Art 12: MULO III 65081
09384 Löwen Eponis Franciscus 7: Dokkum 15380710 12: MULO IV 176123
08271 Löwen Eponis Henricus 5: clericus 7: Bolsward 14901001 10: Decr 12: MULO III 6419 21: = Homme Epesz in 1511 pastoor (persona) te Wirdum? 22: RVA I 38
11750 Köln Eponis (Snekis) Jaricus 7: Sneek 14410000 10: Iur 12: AAK I 4395 17: Epo Jan 18: 1453, 1476 pastoor (persona) te Wommels 21: Johannes, heer Epa zoon (priester te Wolsum) werd in 1444 priester te Kimswerd 22: RAF Grafschriften Wymbritseradeel; Sipma OO I, 93, IV 21, 28, 45
08096 Löwen Eponis Mammo (Marmo) 8: Frisius 14570125 10: Art 12: MULO II 3691 18: 1473 vicaris te Franeker 1475-1484 pastoor te Wirdum; 1485-1504 pastoor van St Vitus te Leeuwarden 1499-1500 raadsheer van hertog Albrecht 19: 1511 a 21: Mag; neemt in 1469 deel aan de onderhandelingen met Karel de Stoute; is in 1485 scheidsrechter in ene geschil tussen de prioren van Mariengaarde en Bethlehem en een priester 22: Sipma OO IV 12; Placaatboek II 8; Vries, Stedstiole 90; AAU 68 153; Tjessinga, Aanbreng III 18
02797 Wittenberg Eppens (Equart de) Abelus 8: Groningen 15581014 11: 1534 maart 12: AAW 350 14: Eppo Aepkens 16: Frouke Louwens (1562) Tannens Tammens 17: Leo Abeli Eppo 18: boer 1569 wedman te Wirdum 1580 proviandmeester der Staten, gedeputeerde van de Ommelanden 19: 1590 p 21: bezoekt Maartensschool te Groningen, schreef Kroniek; stud te Leuven (1555), Keulen (1557), waar hij slechts kort verbleef en bleef tot mei 1560 in Wittenberg 22: Gruoninga 12 (1966) 23; NNBW III 353-354; Gron Volksalmanak 1910 183; Eppens, Kroniek I vi
11193 Köln Eppens Abelus 7: Equart 15570000 12: AAK III 2051
03573 Groningen Eppens Hiltio 8: Omlandus 16430710 10: Phil 12: AAG 47 13: Epke Eltiens 14: Eppo Holtiens 15: boer : kerkvoogd te Zuidbroek 16: Remke d.v. ds Ellerus Eppinus 17: Ellerus Hillenius, landbouwer/kerkvoogd Eppo Hillenius, landbouwer/kerkvoogd 18: 1653-1684 predikant te Blijham 19: 1684 maart 22: Duinkerken I 127; E. Buringh, Stamboom van de familie Buringh. zp, 1960
07206 Rostock Eppens Ludolphus 7: Groningen 14751012 12: MUR I 193
09201 Löwen Eppingius Johannes 7: Groningen 15400413 12: MULO IV 20724
09213 Löwen Eppingius (Eppinc) Johannes 7: Groningen 15540502 12: MULO IV 49153 18: 1590 pastoor te Middelbert 21: werd in 1590 door de geuzen gevangen en naar Bolsward gebracht op voor 150 leeuwendaalders weer vrijgelaten 22: Alting, Diarium 809-810
02543 Groningen Eppinus (Epping) Ellerus 7: Oldambt 8: Frisius 16170329 10: Phil 12: AAG 5 13: Remcke Hommens 14: Eppo Ebelens 15: boer 16: Frouwe Ompkens (1620) Gepcke Jacobs (1642) Petertien Garbrants (1649) 17: Remke x Hillenius Eppens 18: 1620-1625 predikant te Meeden 1625-1672 predikant te Noordbroek 19: 1672 febr 22: Ned Leeuw 1986 454; E. Buringh, Stamboom van de familie Buringh (zp, 1960)
03436 Groningen Eppius Georgius 7: Emden 8: Frisius 16390624 12: AAG 40
06818* Marburg/Lahn Eppius (Eppen) Henricus 8: Frisius [orient] 16001210 12: CSM III 133
02400 Heidelberg Eppius Henricus 5: ephorus baroni Inn und Kniphausen 8: Frisius orient 16000707 12: MUH II 20389 18: 1597 preceptor fraterhuis te Groningen 1598 docent Latijnse school 22: Gron Volksalmanak 1960 28
08361 Löwen Epponis Bavonis fil Bartholomeus 7: Groningen 15250706 12: MULO III 744118
05802 Köln Epponis Bernardus 7: Groningen 15160718 10: Iur 12: AAK II 76719 20: bursa Laurentiana; 1517 1/12 det, 1519 17/3 lic, pauper
08686 Löwen Epponis Hermannus 7: Zuidbroek 14900226 12: MULO III 62108 18: pastoor, woonde in 1535/6 te Zuidbroek 21: Mr; ontving 1535/6 rente van 12 Rijdersguldens van de stad 22: Ned Leeuw 105 1988 10
07703 Rostock Epponis Nanno 7: Loppersum 15191129 12: MUR II 75
03272 Groningen Epponis Rudolphus 7: Garreltsweer 16340416 10: Phil 12: AAG 30 21: soldaat, x Grietje Jans (1638)? 22: RAG klapper DTB
05165 Köln Equard (Eckwerti) Ludolphus 7: Bellingwolde 15031120 10: Iur 12: AAK II 553168 20: = Ludolphus Timanni van Equard, studeert 1513 te Rostock? 21: vml Ludolphus Fresinga, clericus mon d 1520-1530 prebendaris te Middelstum, vlucht naar Oostfriesland wegens beschuldiging van ketterij, 1531 geestelijke in Bellingwolde 22: HartgerinkKoomans, Ewsum 150-152
07473 Rostock Erasmi Hermannus 8: Frisius [orient] 16171000 12: MUR III 28 18: 1629 predikant te Norden 19: 1629 22: Reershemius 249
07327 Rostock Erden van Iohannes 7: Emden 14840612 12: MUR I 238
08041 Leipzig Erdmann Albertus 8: Frisius orient 16270000 12: MULP IV 203
02977 Groningen Erentreiter Erasmus 7: Emden 16240416 10: Phil 12: AAG 14
00525 Franeker Erentreiter (Eerentreuter) Erasmus 7: Emden 16250524 10: Phil 12: AAF no 2216
03060 Groningen Erentreiter (Ernreiter ab Hoffzeit) Erasmus 7: Emden 16270605 10: Lit 12: AAG 18
01830 Franeker Erici (Erricus) Regnerus 7: Joure 16020413 10: Ling, Log, Iur 12: AAF no 690 14: Herricus Marci 20: disp in 1604 22: Van Sluis
03192 Groningen Erickens (Eerickens) Laurentius 16320106 10: Phil 12: AAG 26 16: Maykes Petrusdr Vredeman (1647) 18: 1647 predikant te Krewert 19: 1647 aug 22: Duinkerken 63; Gen Jierboekje 1988 107
00954 Franeker Erickens (Eerkens) Laurentius 7: Groningen 16400623 10: Theol 12: AAF no 3702
03030 Groningen Erikens (Eerikens) Johannes 7: Groningen 16260512 10: Phil 12: AAG 17 16: Ide Allens van Slochteren 18: soldaat bij de garde van de stadhouder 22: GAG klapper DTB
00692 Franeker Eringa (Heringa ab) Odolphus 7: Leeuwarden 16300724 10: Phil, Ling 12: AAF no 2666 18: 1640 notaris 21: = Odulphus Fockens Eringa, broer van Focco, secretaris van Smallingerland? 22: RAF Naamlijst notarissen
06957 Rostock Ermutoren de Rudolphus 6: pauper 8: Trai d 14270827 12: MUR I 28
06528 Köln Erneresti Otto 8: Frisius 16041114 10: Art 12: AAK IV 211103
08093 Löwen Ernesti (Arnesti) Johannes 8: Frisius 14800223 10: Iur can 12: MULO II 410110
03306 Groningen Ernst ab Gerardus 7: Groningen 16350202 10: Phil 12: AAG 31
03951 Helmstadt Erpenbeck Christophorus 7: Aurich 8: Frisius 15900815 12: AAHt 8491
07607 Rostock Ertmanni Everardus 7: Groningen 15120628 12: MUR II 49 14: Johannes Ertman 21: genoemd in 1511; broer van Wigboldus; vader zwager van Wessel Smid ten Damme 22: GAG PK regest 606
02674 Wittenberg Esens (Esensis) Martinus 15320619 12: AAW 143
07686 Rostock Esens (Eszens) Sibrandus 8: Brem d 15180327 12: MUR II 70
10030 Frankfurt Esensis Meinhardus 7: Esens 8: Frisius orient 15550000 12: MUFO I 137
12017 Ingolstadt Espelbach van Georgius 7: Harlingen 15930507 12: MUING I 12829 13: Catharina van Dekema 14: Georgius van Espelbach 15: drost van Harlingen : grietman van Barradeel 21: testeert in 1622, procedeert in 1633 tegen Luts Dekema; gestorven te Keulen ob coeleos 22: Stamboek II 3; RAF Familiearch Sminia 1440, 1441, Pb Hs 166
10060 Rom col ger Espelbach Johannes 8: Frisius 15840000 10: Theol 12: Rom, Col ger 240
10061 Rom col ger Espelbach Sixtus 8: Frisius 15840000 10: Theol 12: Col ger 240
05890 Köln Essen Gerardus 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 14240000 12: AAK I 26410 18: 1439 (?), 1455 vicaris van de Akerk te Groningen 1464 pastoor Maartenskerk te Groningen 21: Mr Gerardus Gerardi de Essen tekent in 1439 een stuk 22: Alma; RAG Archief Kalende, appendix; GAG PK regest 80
02617 Groningen Essen ab Gerardus 8: Frisius orient 16200524 12: AAG 9 18: 1621-1622 predikant te Ruinen 1623-1468 predikant te Steenwijkerwold, afgezet 22: Romein, Drenthe 216-217
01324 Franeker Essen ab Jacobus 16480118 10: Iur 12: AAF no 4789 20: geen Fries
07482 Rostock Essenius Henricus 7: Witmund 8: Frisius 16191000 12: MUR III 35
03054 Groningen Esterwegen Henricus 8: Frisius orient 16270428 10: Phil 12: AAG 18
07153 Rostock Esticonis Alardus 7: Groningen 14711017 12: MUR I 173 21: = Alardus Groningen, stud 1467 te Leuven
08092 Löwen Etsen Sigerus (Cygerus), Johannis 8: Frisius 14800223 10: Iur can 12: MULO II 410109
06200 Köln Etsen (Johannis) Sigerus 7: Groningen 14890817 10: Art 12: AAK II 26672 13: Fosse Gijsens 14: Johannes Sigers 19: 1492 a 20: bac Lovaniensis, recensuit 3 febr 1490 21: Mr; staat op de lijst van gestorvenen van de Kalendebroeders te Groningen 22: Alma; Driessen, Monumenta 612-614
08416 Löwen Etsen (Johannis) Sigerus (Zegerus) 7: Groningen 8: Trai d 14870829 12: MULO III 32105
12309 Italie Eugalenus Severinus 7: Dokkum 15600000 11: 1543 ca 12: Banga, Geschiedenis geneeskunde 72 16: Tiedt Hoytema 18: 1570 arts in Friesland 1580 arts te Londen, Amsterdam, Hamburg en Emden 19: 1600 dec 20: Dr Med 21: week in 1580 uit; in 1598 burger van Leeuwarden; kreeg in 1600 100 gld voor een half jaar gage 22: Banga, Geschiedenis 7287; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 51; RAG Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1600
08571 Löwen Eugenis Kempo 7: Oudkerk 15140618 12: MULO III 48881
02597 Groningen Eukama Nicolaus 7: Uithuizen 8: Omlandus 16190902 10: Lit (LL) 12: AAG 8 21: vml zoon van Johannes Eukama, notaris en gerichtsschrijver te Uithuizen 22: Van Boven, Notarissen 41
02952 Groningen Eukuma Balthasar 8: Omlandus 16230516 10: Phil 12: AAG 13
08697 Löwen Eustachii Hilarius, Nicolai 6: dives 7: Workum 8: Trai d 15180830 12: MULO III 588209
08298 Löwen Eustacii Baldewinus 6: pauper 7: Dokkum 15050831 12: MULO III 298249
06282 Köln Everardi Albertus 7: Jemgum 14860510 10: Iur 12: AAK II 194147
11724 Köln Everardi (Groningen) Egbertus 6: dives 14321016 10: Art 12: AAK I 3536 21: = vml Mr Egbertus Berent Ruting, in 1459 voogd over de kinderen van Johan van Metelen 22: AKG regest 391
05823 Köln Everardi Egbertus 7: Groningen 8: Trai d 14300000 10: Art 12: AAK I 32525
08475 Löwen Everardi (Eevradi) Everardus 7: Harlingen 8: Trai d 15050800 12: MULO III 296183
07747 Rostock Everardi Everardus 7: Sloten 15020618 12: MUR II 12 21: Epco Sloten stud 1506 iur te Keulen
02087 Padua Everardi (Everardus) Johannes 8: Frisius 15570804 10: Art 12: PP nr 2
04178* Leiden Everardi Nicolaus 15850601 10: Ling 12: AAL 18
08981 Löwen Everardi (Everardus) Johannes 7: Groningen 8: Frisius 15531022 12: MULO IV 48336
08065 Löwen Everardi (Everhardi) Johannes 7: Bolsward 14670608 10: Decr 12: MULO II 18786
07779 Rostock Everardi Johannes 7: Emden 15050423 12: MUR II 21
12282 Löwen Everardi Ludolphus 8: Trai d 14680631 10: Decr 12: MULO 20: stud 1468 te Rostock
07041 Rostock Everardi (Everhardi) Ludolphus 7: Leeuwarden 14561012 12: MUR I 110 21: stud 1460 te Erfurt
08283 Löwen Everardi (Evrardi) Nicolaus 7: Bolsward 8: Trai d 15041003 12: MULO III 28321 18: priester 21: Nicolaus Everardi uit Bolsward werd op 29 mei 1507 tot priester gewijd; vml zoon van Everardus Nienhuys 22: Gen Jierboekje 1955 81
06576 Köln Everardi (Eberardi) Nicolaus 7: Groningen 16170428 12: AAK IV 273116
09307 Löwen Everardi Petrus 6: dives 7: Leeuwarden 15470829 12: MULO IV 351362 21: = Mr Petrus Aesges Albada, 1558 pastoor te Hallum, 1575 volmacht voor Franeker, gest 1579, broer van Aggeus van Albada? 22: Reitsma, Opkomsten 85; Stamboek I 18; Placaatboek III 1016
01597 Franeker Everardi Petrus 7: Leeuwarden 15940424 10: Art, Ling 12: AAF no 263
11723 Köln Everardi Rembertus (Rembr.) 6: pauper 7: Veenhuizen 8: Trai d 14300000 10: Art 12: AAK I 33233
00490 Franeker Everardi (Evrardi) Schultetus 7: Bolsward 8: Frisius 16240507 10: Phil, Ling 12: AAF no 2104 13: Ytien N 14: Evert Jouckes uit Bolsward* 16: Richtje Jansdr uit Sneek (1634) Metke Johannisdr (1631) 17: Johannes Schultetus, predikant; Wigle, boer; Evert; Joucke Metke, Hessel Bavius, apotheker 18: 1629-1649 predikant te Lemmer 1649-1678 predikant te Jutrijp en Hommerts 19: 1678 mei 21: * volgens anderen Evert Everts x Jilck Ennes van IJlst 22: Romein 369 609; Col Kalma; GEN 503
11111 Franeker Everardius Lycochton (Everardi) Wibrandus 6: alumnus huius patriae 8: Stellingwerf 16130228 10: Lit, Theol 12: AAF 1400 17: Everardus Cornelius, ds te Rotterdam en Amsterdam 18: 1617-1624 predikant te Menaldum 1624 predikant te Oost en West Blokker 1645-1652 predikant te Sneek 19: 1652 aug 22: Romein 8990, 334; NKH 1908 101
06800 Marburg/Lahn Everden ab Everinus 7: Emden 15950607 12: CSM III 101
05036 Basel Everdes Everardus 7: Emden 16010100 12: MUB III 651
04253 Leiden Everdes Everardus 7: Emden 15970928 10: Iur 11: 22 12: AAL 53 18: 1611-1615 raadsheer te Emden 1615-1629 burgemeester te Emden 19: 1629 22: Jahrbuch Emden 1895 423
02158 Utrecht Everdes (Eeverdes) Gerhardus 7: Emden 16470000 12: ASU 16
03607 Groningen Everdes Gerhardus 7: Emden 8: Frisius 16440926 12: AAG 50
07110 Rostock Everdes Ludolphus 8: Frisius [orient] 14680420 12: MUR I 154
03137 Groningen Everdes Rudolphus 7: Emden 8: Frisius 16300327 10: Phil 12: AAG 23
05037 Basel Everdes Rudolphus 7: Emden 16380600 12: MUB III 38234
07128 Rostock Everhardi Didericus 7: Emden 14690507 12: MUR I 161
07769 Rostock Everhardi Fridericus 7: Norden 15041206 12: MUR II 20
07072 Rostock Everhardi Hinricus 7: Norden 14620506 12: MUR I 131
05450 Köln Everhardi Johannes 6: pauper 7: Emden 14840526 10: Art 12: AAK II 147106 21: een Johannes Everardi was tot 1493 provisor van H. Geest gasthuis te Groningen 22: Bijdragen...Groningen X 87
07774 Rostock Everhardi Theodericus 7: Emden 15050423 12: MUR II 21
07127 Rostock Everhardi Wilhelmus 7: Norden 14690507 12: MUR I 161
08262 Löwen Everici Edo 7: Bolsward 8: Trai d 15130719 12: MULO III 468127
07970 Rostock Evers Iohannes 7: Emden 15770500 12: MUR II 193
07558 Rostock Evers Melchior 7: Jever 8: Frisius 16500400 12: MUR III 160
07533 Rostock Ewen (Ewenius) Hayo 7: Esens 8: Frisius orient 16420600 12: MUR III 127
01193 Franeker Ewen Hayo 7: Esens 8: Frisius orient 16460620 10: Iur 12: AAF no 4477
12270 Löwen Ewsum Abeko 8: Groningen 14760000 10: Theol 12: Bijdragen ... Groningen 10 127 14: Onno van Ewsum 16: Ida Onsta 17: geen 18: 1476 proost van Usquert militair 19: 1503 22: Bijdragen ... Groningen X 127
03553 Groningen Ewsum (Ewssum ab) Asinga 8: Omlandus 16430207 10: Phil 12: AAG 47 13: Anna Harmensdr van Sickinghe 14: Christophorus van Ewsum 16: Justina Allardsdr van Gayckinga 17: Christophorus Anna Allardus 18: vanaf 1650 landdagslid voor Oldehove 1653-1660p redger; 1659 grietman van Visvliet 1664 lid admiraliteit Amsterdam; 1665 lid Staten Generaal 19: 1669 21: in 1657 eigenaar van de Englumborg bij Oldehove 22: Stamboek I 166; Formsma, Borgen 307; Kuipers, Visvliet 20; Pathuis 546, 547; RAG HJK 3
09159 Löwen Ewsum (Eussum van) Christophorus 8: Omlandus 15401109 12: MULO IV 219047 13: Beetke van Rasquert 14: Wigboldus van Ewsum 16: Margrieth van Dornum (1551 ca) 17: Wigboldus x Elisabeth van Ewsum Anna x Jacob van Delen, N. Braemsche op de Breede Onno Ulricus 18: 1547 grietman van Vredewold, 1550 grietman van Langewold 1549-1550 overrechter te Stitswerd 1569 raadsheer van gravin Anna van Oostfriesland 19: 1583 20: is nog in sept 1542 (beleg van de Geldersen) in Leuven 21: bezit borg te Raskwerd, bij Marum en de heerlijkheid Jennelt in Oostfriesland, waar hij meestal woonde; verleent Menno Simons onderdak; in 1566 werden zijn goederen verbeurd verklaard, in 1576 gerestitueerd 22: Stamboek I 165; Formsma, Borgen 53; HartgerinkKoomans, Ewsum 137, 310, 312; RAG Familiearch Ewsum 95
04345 Leiden Ewsum (Ewssum ab) Christophorus 16100702 10: Iur 11: 1592 12: AAL 99 13: Sophia Egbertsdr Clant van Stedum 14: Ulricus van Ewsum 16: Anna Harmensdr van Sickinghe 17: Ulricus Hermannus Sybilla x Asing Sweers Clant van Harkstede; Asing Johannes; Johanna Margaretha x Albertus Hooftman, Allardus Alberts Andringa Anna Beerta x Rempt Rempts ten Ham, kapitein bij de garde 18: vaandrig; 1621, 1633 schepper van de schepperij Ten Boer 1632, 1634-1636 curator Gron universiteit 19: 1644 22: Stamboek I 165-166, II 105; GAG Regeringsboek; RAG klapper resol GS; Ned Leeuw 1956 307
04265 Leiden Ewsum (Eussom ab) Georgius 7: Groningen 16001410 10: Iur 11: 23 12: AAL 59
01678 Franeker Ewsum (Eusum ab) Georgius 7: Winsum (Gr) 15970408 10: Iur 11: 1577 12: AAF no 423 13: Anna van Burmania 14: Johannes van Ewsum 16: Clara Stevensdr Horenken 17: jong gest 18: kapitein; 1602-1604 secretaris Ommelanden; 1608, 1622-1623 lid admiraliteit Dokkum, 1609, 1611 rekenmeester; 1612 redger in Ten Boer 1615 lid Generaliteitsrekenkamer, 1616-1617 lid Raad van State 1624 lid gedep staten(l); 1625 redger; 1625 curator Gron universiteit 19: 1632 a 21: disp 1597 De hypotheoriis categoriarum vulgo postpraedicamentis bij Adama en verdedigt 1599 Positiones de donationibus onder Schotanus 22: Ned Leeuw 1954 339; Emmius, Agro; Vrije Fries 65 97, Hartgerink Koomans, Ewsum; RF 1612.13; GAG Regeringsboek; W.J. Formsma, Inventaris der Ommelander archieven (Den Haag, 1962) bijlage III; RAG HJK 2
06759 Greifswald Ewsum (Ewesum) Georgius (Thoreus) 7: Groningen 8: Mon d 15150000 12: MUG 177
07626 Rostock Ewsum (Ensima) Georgius 7: Groningen 15130500 12: MUR II 51
02655 Wittenberg Ewsum (Eusanuma) Georgius 7: Groningen 15250610 12: AAW 125 13: NN 14: Rudolphus van Ewsum 18: 1520 geestelijke 21: bastaardzoon; verlaat later de priesterstand, waarop zijn vader zijn pensie intrekt. Georgius beklaagt zich hierover bij Edzard van Oostfriesland 22: Hartgerink Koomans, Ewsum 113
07651 Rostock Ewsum (Ewessen) Georgius?(Theodoricus) 8: Omlandus 15141108 12: MUR II 59
08023 Leipzig Ewsum (Eubstum) Hercules 7: Groningen 15490000 12: MULP I 676 14: Hercules van Ewsum 15: rentmeester Ewsums 16: Remer Bywema, zijn nicht 18: 1566 rentmeester Ewsums 19: 1579 p 21: in 1568 uitgeweken naar Oostfriesland 22: Hartgerink Koomans, Ewsum 6162, 254, 261
08926 Löwen Ewsum (Eusum) Hercules 8: Frisius 15530300 12: MULO IV 4705
05993 Köln Ewsum ? (Groeningen de al Mydelsstem) Hercules 7: Middelstum 15161022 10: Art 12: AAK II 77221 14: Abeke van Ewsum 17: Hercules Katrijn x Petrus Santfoort 18: 1539 pastoor te Westeremden pastoor te Middelstum 19: 1559 20: dominus, 1520 11/6 bac decr 21: Mr; in 1513 opnieuw leerling van de fraterschool; kreeg in 1552 dispensatie ut libere et secure possit abesse a residentia sue prebende in ecclesia in Middelstum; bezat de prebende sinds 1519 22: Stamboek I 165, II 104; Formsma, Borgen 255; Van Dellen, Prefectenhof 86; Rutgers, Inventaris Ewsum regest 275, 469; HartgerinkKoomans, Ewsum 34
03552 Groningen Ewsum (Ewssum ab) Hermannus 8: Omlandus 16430204 10: Phil 12: AAG 47 13: Anna Harmensdr van Sickinghe 14: Christophorus van Ewsum 16: Wigboldina Geertsdr Lewe (1649) 17: kinderloos 19: 1656 22: Stamboek I 165; Formsma, Borgen 443
11191 Köln Ewsum (Ewtzum) Hiddo (Hyddo) 15281204 10: Iur 12: AAK II 89815 13: Beetke van Raskwerd 14: Wigboldus van Ewsum 16: ongehuwd 17: Hercules Agnes 18: ritmeester in keizerlijke dienst, vecht in 1543 en 1544 in Frankrijk 1536 grietman van Vredewold 19: 1546 in de Schmalkaldische oorlog 21: hoofdeling te Middelstum 22: Navorscher 20 (1870) 382-383; Stamboek I 165, II 104; Hartgerink Koomans, Ewsum 137; RAG Familiearch Lewe regest 84; AKG regest 1048
05476 Genève Ewsum (Ewssum ab) Jodocus 8: Frisius 15790512 10: Iur 12: LDR 579; III 251 13: Anna van Burmania 14: Johannes van Ewsum 16: Anna van Ockinga 17: Lollius, 1611 beneficiant Sjaerdemaleen 19: 1604 21: spaansgezind; woont te Roden 22: Hartgerink Koomans, Ewsum 332; NNBW I 839; H. Hazelhoff, Edwert Sjaerdema's erfenis 56
09212 Löwen Ewsum (Cwbszum) Johannes 7: Groningen 15310227 12: MULO IV 50101 13: Beetcke van Raskwerd 14: Wigboldus van Ewsum 16: Hendrick Kater Anna Joostdr van Burmania 17: Judocus x Anna Lollesd Ockinga Epco (Onno) Susanna x Jacques Peters de Challansi, hopman, Edzardus Egberts Clant Georgius (bastaard) 18: 1538 redger te Kantens; redger te Toornwerd, Engeweer, Stedum 1558 gedeputeerde van de Ommelanden 19: 1570 21: moet Leuven om zijn reformatorische ideeen verlaten; vocht in de Schmalkaldische oorlog 22: Stamboek I 166, II 104; Hartgerink Koomans, Ewsum 185, 187-188, 229; RF 1538.47; RAG Familiearch Ewsum 102-113
11190 Köln Ewsum (Ewtzum) Johannes 15281204 10: Iur 12: AAK II 89814
02934 Groningen Ewsum (Ewssum ab) Johannes (Janus) 16220916 10: Phil 12: AAG 12 13: Anna van der Does 14: Casparus van Ewsum* 16: ongehuwd 18: 1625, 1632 kapitein 19: 1633 aug 21: * of zoon van Georgius Ewsum, kapitein 22: Stamboek I 165, II 105
03683 Groningen Ewsum (Ewssum ab) Johannes 8: Omlandus 16460904 10: Phil 12: AAG 54 13: Anna Harmensdr van Sickinghe 14: Christophorus van Ewsum 16: Agnes Hillebrandsdr Gruys 18: luitenant bij de ruiterij 1650 curator Gron universiteit 19: 1659 22: Stamboek I 166, II 105; GAG Regeringsboek
06649 Marburg/Lahn Ewsum (Eusum ab) Onno (Uno) 8: Frisius orient 15710612 12: CSM III 1 13: Margrieth van Dornum 14: Christophorus van Ewsum 18: scheepskapitein 19: 1586 21: doodgeschoten door soldaten van graaf Johan van Oostfriesland 22: Stamboek I165, II 105; Tegenw. Staat van Stad en Lande I 507-508
07960 Rostock Ewsum (Erosum ab) Onno 6: nobilis 8: Frisius 15751000 12: MUR II 184
11265 Greifswald Ewsum (Ewsma) Rudolphus 7: Groningen 8: Mon d 14800918 12: MUG 36 13: Gele Lutetsdr Manninga 14: Onno van Ewsum 16: Luts Bockesdr van Harinxma thoe Sneek (1507) 17: Menoldus (bastaard) Georgius (bastaard) Onno x Magdalena Schenck van Tautenburg 19: 1532 21: vader had ook gestudeerd; speelt rol in de GeldersBourgondische twisten in Friesland 22: Stamboek I 165, II 104; Hartgerink Koomans, Ewsum Bijlage; Gron Volksalmanak 1943 7
07959 Rostock Ewsum (Erosum ab) Ulricus (cf Oldericus) 6: nobilis 8: Frisius 15741000 12: MUR II 184
06648 Marburg/Lahn Ewsum (Eusum ab) Ulricus (Oldericus) 8: Frisius orient 15710612 12: CSM III 1 13: Margrieth van Dornum 14: Christophorus van Ewsum 15: heer van Rasquert en Jennelt 16: Sophia Egbertsdr Clant van Stedum (1583) Johanna Gerritsdr van Ingen Nieulandt thoe Falburg 17: Christophorus Adelheyt x Ludolphus Polman Asing Sophia x Johannes Christophorus Schuler 1592, 1600-1601 lid Staten Generaal voor de Ommelanden 19: 1601 te Den Haag 21: bezit borg De Linde bij Marum en borg te Raskwerd 22: Stamboek I 165; andere gegevens bij Formsma, Borgen 246
04828 Leiden Ewsum ab Ulricus 7: Groningen 16430224 10: Iur 11: 20 12: AAL 338
03406 Groningen Ewsum (Ewssum ab) Ulricus 16380507 12: AAG 38 13: Anna Harmensdr van Sickinghe 14: Christophorus van Ewsum Johanna Emilia Mcdowell 17: Christophorus, luitenant Bernardina x ds Abdias Velingius Anna Johanna Emilia x Rudolphus Polman 18: 1648, 1661 lid gedep staten (l) 1650 redger; 1652-1653 lid Raad van State 1676-1690, 1692-1706 hoofdman 19: 1706 21: bezit Elmersmastede te Hoogkerk en Tammingahuizen bij Ten Post; heeft in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: Stamboek I 165, II 105-106; Formsma, Borgen 169; Gron Volksalmanak 1972-1973 54; GAG Regeringsboek; RAG HJK 3
00531 Franeker Ewsum (Eusum ab) Wigboldus 16250908 10: Hum, Lit, Polit 12: AAF no 2250 13: Anna van der Does 14: Casparus van Ewsum 16: ongehuwd 18: luitenant 22: Stamboek I 165, II 105
09846 Bologna Ewsum (Ewesum) Wigboldus 8: Frisius 14890000 12: KNOD 862 13: Gele Lutetsdr Manninga 14: Onno van Ewsum 15: bezoekt 1445 het Heilige Land; sticht kerk te Middelstum 16: Beetke van Rasquert (1502) 17: Clara x Fredericus Omckozn van Ripperda; Onno, gesneuveld voor Munster Christophorus x Margaretha van Dornum; Hiddo, gesneuveld in 1546 in de Schmalkaldische oorlog Anna x Focke Petruszn van Ripperda; Johannes Gela x Epcke van Onsta; Wigboldus 19: 1528 22: Stamboek I 165, II 104
09244 Löwen Ewsum (Eussum van) Wigboldus (Vrijboldus) 8: Omlandus 15401109 12: MULO IV 21947 13: Beetke van Raskwerd 14: Wigboldus van Ewsum 16: Geertruida van Willich uit Kleef (1554) 17: Melchior Casparus 18: militair 19: 1584 jan te Oterdum 21: bezit de borg Nienoord bij Leek; vermogend edelman, had hofnar in dienst; bezoekt 1547-1549 Palestina; tekent de Unie van Utrecht; geraakte door zijn deelname in de vervening in grote schulden 22: Stamboek I 165, II 104-105; Formsma, Borgen 276; HartgerinkKoomans, Ewsum 162-163, 310-321
10998 Helmstadt Eyben (Eiben) Hieronymus 7: Groningen 16200503 12: AAHt 278146
04488 Leiden Eyben (Eiben) Hieronymus 8: Frisius 16230602 10: Iur 11: 1603 12: AAL 169 13: Aeltje Hieronymusdr Verrutius 14: Martinus Eyben 15: drost van Esens 16: Christina Joachimsdr Alting (1633) 18: 1635-1637 weesheer te Groningen; 1638 ambtman van het Gorecht 1641 lid admiraliteit Dokkum; 1644 lid gedep staten(s); 1642 scholarch Latijnse school; 1643, 1646 curator Groninger universiteit; 1647-1648 lid Staten Generaal 1639-1640, 1642-1643, 1646 raadsheer; 1647 hoofdman 19: 1649 febr ca 21: bezoekt in okt 1619 school te Bremen 22: Emmius, Agro; RAF Familiearch Kingma 628; GAG Weeskamer 2, Regeringsboek; Hempenius, Weeskamer 338; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 2123
06038 Köln Eylardi (Elardi) Idzardus 7: Groningen 15171101 10: Art 12: AAK II 79173
07752 Rostock Eylardi Iohannes 7: Emden 15030522 12: MUR II 14
04468 Leiden Eylardi (Eilardi) Isebrandus 7: Emden 16220706 10: Iur 11: 21 12: AAL 162
03108 Groningen Eylardi (Eilardi) Johannes 8: Omlandus 16290427 12: AG 21
07582 Rostock Eylardi (Elardi) Johannes 7: Esens 15011026 12: MUR II 10
09200 Löwen Eylardi (Elardi) Johannes 7: Groningen 15470429 12: MULO IV 34349 18: 1559 pastoor te Scheemda 21: alias Swarte 22: Zeitschrift fuer vaterl Geschichte 75 1917 295
00645 Franeker Eylardi (Eilardi) Johannes 7: Groningen 16281201 10: Phil 12: AAF no 2526 21: Eilardus Eilers werd in 1660 advocaat 22: GAG R A IIIa 63
07276 Rostock Eylardi Johannes 8: Frisius occid 14810408 12: MUR I 220
04452 Leiden Eylardi (Ellarda) Johannes 8: Frisius 16211117 10: Iur 11: 20 12: AAL 157
08438 Löwen Eylardi Lambertus 7: Groningen 8: Trai d 14990831 12: MULO III 190168 18: 1525 pastoor in antiquo Gro... 22: RAF FG 910
10048 Frankfurt Eylardi (Elardi) Lambertus 7: Jever 8: Frisius orient 15920000 12: MUFO I 372
07997 Rostock Eylardi (Eilardi) Lambertus 7: Jever 15909000 12: MUR II 234
04943 Jena Eylardi (Eleis) Lambertus 8: Frisius [orient] 15960000 12: MUJ 89 1596 18
07889 Rostock Eymardus Johannes 7: Wurden 8: Frisius 15520515 12: MUR II 122
04039 Helmstadt Eymerus Sethus 7: Wuerdanus 8: Frisius 16111011 12: AAHt 21857
02356 Heidelberg Eysinga (Eyssinga) Adamus, Tjallingi 8: Frisius 16160422 12: MUH II 277,54 13: Womck Aedes van Heringa 14: Solinus van Eysinga 19: 1618 te Bazel 22: Stamboek I 100
02310 Heidelberg Eysinga (Eysingha) Adamus 8: Frisius 15851007 11: 1560 12: MUH II, 120,180 13: Lisck van Jousma 14: Franciscus van Eysinga 16: Foeck van Eelsma (1587), d.v. Jelte Eelsma x Wick van Gabbema 17: Jelte Lisck x Hessel Hessels van Meckema, Erich Steyns Brahe (Denemarken); Franciscus Julius Richardus; Suffridus (Sjuck) 18: 1593 lid staten van Friesland, bij commissie ter oplossing van geschil tussen stadhouder en Carel van Roorda 1596 lid Staten Generaal; 1591, 1598 lid mindergetal; 1601 lid Admiraliteit Dokkum 1602-1608 raadsheer Hof; 1607 lid gedep staten 19: 1619 te Oenkerk 21: Dr iur; maakt studiereis naar Duitsland 22: NNBW IV 586-587; Sickenga 174-175; Stamboek I 99 II 66; Placaatboek IV 989; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief, Resoluties Staten 1591, 1601
02355 Heidelberg Eysinga (Eysingha ab) Adamus, Petrus 8: Frisius 16160422 12: MUH II 277,53 13: Fokel van Heringa 14: Petrus van Eysinga 16: Trijn Juliusdr van Eysinga 17: Franciscus x Aeltje van Eysinga Rinthje x Gemme Laes van Burmania (1644) Julius; in 1647 gest te Padua; Focco Fokel x Pier van Sytzama (1649) 18: 1623-1624 lid admiraliteit Noorderkwartier 1634-1635 grietman van Leeuwarderadeel 19: 1636 dec te Wirdum 21: Aede van Eysinga was van 1637-1640 (gest) lid Admiraliteit Rotterdam 22: Stamboek I 100; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordannantiën 1623-24, 1637-1650; Sminia, Naamlijst 2930; NNBW IV 587
05503 Genève Eysinga (Eysingha ab) Adamus 8: Frisius 15850000 12: LDR 1142; III 256; De Vries I 131 20: 1560
05055 Basel Eysinga (Eyssingha ab) Adamus 8: Frisius 16170000 12: MUB III 19411; NNBW 4 587; Guggisberg 252 a 78
01508 Padua Eysinga (Eijssinga van) Adamus 8: Frisius 16181119 10: Iur 11: 22 20: wrs zoon van Petrus Eysinga
04143 Leiden Eysinga (Eisinga ab) Adamus 8: Frisius 15800903 10: Iur 12: AAL 8
04416 Leiden Eysinga ab Adamus 8: Frisius 16181019 10: Iur 11: 22 12: AAL 137
00251 Franeker Eysinga ab Adamus 8: Frisius 16140829 10: Hum, Lit, Iur 12: AAF no 1503 20: zoon van Solinus Eysinga
11133 Franeker Eysinga ab Adamus, Petri ab Eysinga filius 16140507 10: Iur 12: AAF 1472
02170 Utrecht Eysinga ab Focco 8: Frisius 16480000 11: 1629 12: ASU 19 13: Catharina van Eysinga 14: Adamus van Eysinga 19: 1652 22: NNBW IV 587; Stamboek I 100
08850 Löwen Eysinga (Eysingha) Focco 8: Frisius 15440712 11: 1530 12: MULO IV 283199 13: Tied Juckema 14: Adamus van Eysinga 16: Jel van Glins 17: kinderloos 18: 1557, 1563 substituut grietman van Barradeel 21: woonde te Harlingen; verbannen door Alva; overleden te Hamburg 22: NNBW IV 586; Sminia, Naamlijst 205; Andreae, Nalezing 76
09763 Bourges Eysinga d' Franciscus (Francois) 6: baro 7: Hitsum 8: Frisius 16440000 11: 1621 12: MABOU 8753
10601 Orleans Eysinga a Franciscus 8: Frisius 16450328 12: DOTZ 240
06898 Marburg/Lahn Eysinga (Eysingha ab) Franciscus 8: Frisius 16180413 11: 1594 12: CSM IV 114 13: Foeck van Eelsma 14: Adamus van Eysinga 15: raadsheer Hof 16: Hylck van Eysinga (1623) d.v. Solinus x Luts van Dekama 17: Hylck x Tjaard van Aylva Foeck x Gemme Laes van Burmania (1655) Lisck x Sippe van Aylva Hylck x Tetardus van Aylva 18: kapitein 1622-1656 grietman van Tietjerksteradeel 1622-1656 landdagslid, lid gedep staten; 1648-1650 lid Staten Generaal (O) 19: 1661 sept 21: Franciscus ab Eysinga uit Leeuwarden bezoekt in 1617 het gymnasium te Bremen (Becker, Studenten 51) 22: NNBW IV 588; Sminia, Naamlijst 132-133; Stamboek I 100; Engels, Naamlijst St Gen II 5
00302 Franeker Eysinga ab Franciscus 7: Leeuwarden 16160911 10: Iur 12: AAF no 1619 20: broer van Gellius van Eysinga
00926 Franeker Eysinga (Eysinha ab) Franciscus 16391201 10: Lit 11: 1621 febr 12: AAF no 3634 13: Catharina van Eysinga 14: Adamus van Eysinga 16: Aeltje van Eysinga 17: Catharina x Edzard van Burmania Tjalling Aedo Johan Heringa van Eysinga x Cecilia van Humalda Eets x Gerrit van Doys 18: 1640-1644 lid admiraliteit Rotterdam; 1646 monstercommissaris; 1648-1650 lid Staten Generaal 1658-1665 grietman van Rauwerderhem; 1660-1665 landdagslid 1665-1673 grietman van Leeuwarderadeel; 1666-1672 landdagslid 19: 1673 april 22: Stamboek I 100, II 67; Sminia, Naamlijst 3132; RAF Statenarch M 11b f 47v; Visser, Adel 439; Engels, Naamlijst St Gen II 5; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1640-1644
08853 Löwen Eysinga (Eyssingha) Franciscus 8: Frisius 15490817 12: MULO IV 391204 13: Tieth van Juckema 14: Adamus van Eysinga 16: Lisck van Jousma Lisck van Waltinga Riem van Galama 17: Adamus Julius Focco 18: 1560 volmacht van Wirdum voor Leppedijk; 1565 volmacht 1578 raadsheer Hof, 1602 president 19: 1603 21: Mr; 1568 verbannen 22: Sickenga 157-158; Stamboek I 99; Minnema Buma, Dijkrecht bijlage, 15
06899 Marburg/Lahn Eysinga (Eysingha ab) Gellius 8: Frisius 16180413 12: CSM IV 114
00303 Franeker Eysinga ab Gellius 7: Leeuwarden 16160911 10: Iur 12: AAF no 1620 13: Foeck Eelsma 14: Adamus van Eysinga 16: ongehuwd (wrs) 18: hofjonker van Ernst Casimir 1628-1631 lid Staten Generaal 20: 1590 21: 1626 maakt testament 22: NNBW IV 587; Stamboek I 100, II 67; Engels, Naamlijst St Gen 11
04162 Leiden Eysinga (Eissynga) Julius 8: Frisius 15810705 10: Iur 12: AAL 10 13: Lisck van Jousma 14: Franciscus van Eysinga 15: raadsheer Hof 16: Rinthje van Gratama, d.v. Rienck x Catharina van Aesgema 17: Anna x Hero van Burmania; x Philips van Boshuysen, grietman van Het Bildt Lisck x Doco Laso van Jongama Trijn x Adamus van Eysinga 18: 1603 kapitein 1603 luitenantkolonel 19: 1631 mei 20: 1564 21: verdient in 1608 300 gl per maand; 1601-1602 lid Raad van State? (RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën) 22: NNBW IV 590591; Stamboek I 99, II 66; Ten Raa, de Bas, Leger II 157, 411, III 177; RAF Index officieren
01476 Padua Eysinga ab Julius 6: Nobilis Frisius 16470119 10: Iur 11: 23 12: tp no 435 20: begraven in SS Filippo & Giacomo, grafschrift: Gradum siste & contemplare peregre conditos cineres Nobilis Viri Julii ab Eysinga, qui Frisiae patriae flebilis occidit, dum extra patriam in patriam transit, sed illustri atque infracto Belgae non fuit gravior foris quam domi mors ubi vis in Caelum subsilet animus originis suae memor, aeternum ibi deum gaudet, et tu laetare.
10080 Siena Eysinga (Eyhinga ab) Julius 6: nobilis 8: Frisius 16460901 11: 1623 te Wirdum 12: MS 7239 13: Trijn Juwsd van Eysinga 14: Adamus van Eysinga 19: 1647 te Padua 22: Den Tex, Studenten 139
00997 Franeker Eysinga ab Julius 8: Frisius 16410720 10: Phil 12: AAF no 3840 13: Catharina van Eysinga. d.v. Julius x Rinthje Gratinga 14: Adamus van Eysinga 19: 1647 jan te Padua 20: 1623 22: NNBW IV 587; Stamboek I 100
04127 Leiden Eysinga (Eisinga ab) Petrus 8: Frisius 15781103 10: Lit 11: 1564 12: AAL 3 13: Hylck van Harinxma thoe Slooten 14: Solinus van Eysinga 16: Foockel van Heringa (1594) d.v. Adamus x Anna van Roorda 17: Adamus Hesselus Roorda van Eysinga Solinus Hylck x Menno Houwerda 18: 1602-1635 grietman van Rauwerderhem 1612, 1614, 161718, 1622 lid Admiraliteit Noorderkwartier; 1621-1636 bewindvoerder WestIndische Compagnie 1634, 1639-1643 lid gedep staten (O) 19: 1645 te Rauwerd 20: 1564 21: houdt redevoering bij het aantreden van stadhouder Ernst Casimir; doet 1635 afstand van grietmanschap t.b.v zijn zoon Solinus 22: NNBW IV 593; Stamboek I 100; Sminia, Naamlijst 163; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantieën 1612-1622
04492 Leiden Eysinga (Eisinga ab) Richardus (Richaeus) 7: Leeuwarden 16230723 10: Iur 11: 20 12: AAL 170
02922 Groningen Eysinga (Eysingha ab) Richardus 8: Frisius 16220522 11: 1603 12: AAG 12 13: Foeck van Eeltsma 14: Adamus van Eysinga 15: raadsheer Hof 16: Bauck van Roorda, d.v. Watze en Ursel Scheltema(1633) 17: Gellius; Adamus, jong gest Foeck x Dominicus van Sytzama Orsel; Machtelt x Jan Matthijs Veugen (ritmeester) Wick x Caspar Veugen (kapitein) 18: 1639-1653 grietman van Kollumerland 1632-1644 landdagslid 19: 1652 22: NNBW IV 589; Sminia, Naamlijst 99; Stamboek I 99, II 67
09764 Bourges Eysinga (Eijssinga) Solinus (Tialling) 6: hoofdeling 7: Marssum 16440430 12: MABOU 8754
04505 Leiden Eysinga ab Solinus 8: Frisius 16231111 10: Iur 11: 1596 12: AAL 173 13: Foockel van Heringa 14: Petrus van Eysinga 15: grietman : lid gedep staten 16: ongehuwd 18: kapitein 1635 grietman van Rauwerderhem; 1639 van Menaldumadeel 1638-1658 landdagslid namens Rauwerderhem; 1644-1647 lid gedep staten (O); 1647-1653 curator univ Franeker 19: 1653 te Rauwerd, 1658, 55 jaar volgens grafschrift 22: NNBW IV 593; RAF Grafschriften Rauwerderhem; Visser, Adel 435; Engels, Naamlijst GS
00250 Franeker Eysinga Solinus (Tzalingus) 8: Frisius 16140829 10: Hum, Lit, Iur 12: AAF no 1502
02311 Heidelberg Eysinga (Eysingha) Solinus 8: Frisius 15851007 11: 1562 12: MUH II 120,180 13: Hylck van Harinxma thoe Slooten 14: Solinus van Eysinga 15: raadsheer Hof 16: Womck van Heringa, d.v. Adamus x Anna van Roorda Luts van Dekema, d.v. Sicke x Hil van Tamminga 17: Solinus en Adamus (tweeling) Hylck x Franciscus van Eysinga 18: luitenant kolonel 1598 lid commissie van onderzoek inzake fraude van ontvanger generaal Taco Dykstra; in 1599 lid Staten Generaal 1601 grietman van Menaldumadeel; 19: 1603 21: Iur dr; herziet in 1602 de landsordonnantien; schreef In Institutinum Justiniani lib III breves commentarii (1593) 22: NNBW IV 593; Stamboek I 99, II 66; Engels, Naamlijst St Gen 11; Folium V (1957) 39
12402 Orleans Eysinga ab Solinus 6: Nobilis 8: Frisius 15470628 12: RIDDORL I 43 13: Tieth Ritsked van Juckema 14: Aede van Eysinga 16: Hylck Tietes van Harinxma thoe Slooten 17: Tjalling Petrus 18: 1557 raadsheer Hof 19: 1572 21: Dr iur 22: Stamboek I 99, II 66
05494 Genève Eysinga (Eysingha ab) Solinus 8: Frisius 15850000 10: Theol 12: LDR 1044
05492 Genève Eysinga (Eysingha ab) Solinus 8: Frisius occid 15840612 10: Iur 12: LDR 914; III 256; NNBW 4 590-591; De Vries I 126
04126 Leiden Eysinga (Eisinga ab) Solinus 8: Frisius 15781103 10: Lit 12: AAL 3
04332 Leiden Eysinga (Eitzinga ab) Suffridus 8: Frisius 16090324 10: Iur 11: 17 12: AAL 94
00189 Franeker Eysinga (Eisinga ab) Suffridus 7: Leeuwarden 16100626 12: AAF no 1215 13: Foeck van Eelsma 14: Adamus van Eysinga 16: Margaretha van Lauwijck (1621) 18: kapitein 22: Stamboek I 100, II 67
04362 Leiden Eysinga (Eitzinga) Suffridus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16120507 10: Iur 11: 20 12: AAL 106
10602 Orleans Eysinga van Tjalling 8: Frisius 16440300 12: DOTZ 241
05029 Basel Eysinga (Eisinga ab) Tjalling (Solinus) 8: Frisius occid 15850000 12: MUB II 33290 20: 1585 23/6 Dr iur utr
10582 Bourges Eysinga van Tjalling 6: hoofdeling 8: Frisius 16440430 12: DOTZ 241
03825 Groningen Eysonius (Eijssonius) Eiso 7: Groningen 16491103 10: Lit 11: 1630 12: AAG 61 17: Osewoldus ds te Middelstum 18: 1654-1655 predikant in Den Andel 1655-1666 predikant te Wehe 1666 predikant te Groningen 19: 1666 sept 22: Duinkerken I 132
09588 Erfurt Eysonius (Eysonis) Godfridus 7: Stedum 14040000 12: MUER I 7223
04108 Köln Eysonius (Stedum, Steden de) Godfridus 8: Frisius, mon d 14070000 10: Iur 12: AAK I 13029
03430 Groningen Eysonius (Eijssonius) Henricus 7: Groningen 16390530 10: Lit, Phil, Med 11: 1620 12: AAG 39 13: Wemele Osewolt 14: Rudolphus Eysonius 16: Elisabeth Brongersma (1648) Sophia Wedder, wed. Gerhardus Meykecht 17: Rudolphus, prof med 18: 1649-1690 arts te Groningen 1654 buitengewoon hoogleraar anatomie te Groningen 19: 1690 aug 20: 1649 29/6 Dr med 21: 1649 Med Dr met Disputatio de apoplexia; 1665 Phil Dr 22: NNBW IX 250-251; Duinkerken I 132; Huisman, Stadsbelang 430
03217 Groningen Eysonius (Aisonius) Numa 8: Oldambt 16320921 10: Iur 12: AAG 27
12237 Orleans Eysonius Theodorus 7: Groningen 16280000 12: Bijdragen ... Groningen VIII 94 20: Dr iur
02649 Groningen Eysonius (Eijssonius) Theodorus 7: Groningen 16210206 10: Phil 11: 1604 12: AAG 10 13: Wemele Osewolts 14: Rudolphus Eyssonius 18: 1628 advocaat te Groningen en in het Oldambt 21: studeerde tot 1626 in Groningen, daarna in buitenland 22: Bijdragen...Groningen VIII 81, 9495; GAG RA IIIa 28
04600 Leiden Eysonius (Eyssonius) Theodorus 7: Groningen 16280603 10: Iur 11: 24 12: AAL 210
04562 Leiden Eysonius Theodorus 7: Groningen 16260813 10: Iur 11: 22 12: AAL 194
12319 Groningen Eyssinghe Sicco, Theodori 7: Groningen 16510821 10: Phil 12: AAG 65
03680 Groningen Eyssingius (Eyssinghe) Sicco 7: Groningen 16460903 10: Phil 12: AAG 54 18: 1655-1666 herh gezworene 1658-1666 rekenmeester 19: 1666 22: GAG Regeringsboek
04935 Jena Eyter Hayo 7: Esens 8: Frisius orient 16180000 12: MUJ 95 1618 98
02322 Heidelberg Eytering (Eternig) Josias 8: Frisius 15871116 12: MUH II 136,199 18: 1593, 1599 predikant te Joure 19: 1599 ca 21: afk uit Duitsland 22: Romein 619; Col Kalma
07724 Rostock Eythama Rudolphus 7: Groningen 15201216 12: MUR II 78
07398 Rostock Eyzens Gherardus 8: Frisius orient 14940515 12: MUR I 272
07399 Rostock Eyzens Wilhelmus 8: Frisius orient 14940515 12: MUR I 272
02403 Heidelberg Ezerdi Lubbertus 8: Frisius orient 16010414 12: MUH II 20735
04787 Leiden Faber Adolphus, Johannis 7: Harlingen 16400514 10: Med 11: 21 12: AAL 313
00391 Franeker Faber Andreas 7: Minnertsga 8: Frisius 16200907 10: Theol 12: AAF no 1824
02957 Groningen Faber (Fabricius) Assuerus 7: Groningen 16230910 10: Phil 12: AAG 13 13: Susanna 14: Gerardus Assueri 15: predikant te Zuidbroek 16: Jantien Hayes (1630) Hilletijn Jacobs 18: 1630-1649 predikant te Oostwold (Oldambt) 1649-1656 predikant te Onderwierum 19: 1656 okt 22: Duinkerken I 16, 132
03899 Helmstadt Faber David 7: Esens 15830114 12: AAHt 3936 18: predikant in Oostfriesland astronoom 22: It Beaken I 17
01143 Franeker Faber Georgius 7: Emden 16450523 10: Geom cand 12: AAF no 4332
00706 Franeker Faber (Johannis) Gerardus 7: Sneek 8: Frisius 16310321 10: Phil 12: AAF no 2710 16: Maria Knol uit Sneek (1672) 18: 1639-1692 predikant te Oudega (HO) 19: 1692 21: in 1640 nog als alumnus gesteund; geschorst wegens dronkenschap 22: Romein 439; Col Kalma
03619 Groningen Faber Henricus 7: Hatzum 8: Frisius orient 16441207 12: AAG 50
01232 Franeker Faber Johannes, Nannius 7: Harlingen 8: Frisius 16470422 10: Ling 12: AAF no 4572 16: Frouckjen Hanses 18: 1653-1665 rector te Workum 19: 1665 ca 22: Col Kalma; Sannes, Schoolmeester Workum
00170 Franeker Faber (Adolphi) Johannes 7: Harlingen 16100428 12: AAF no 1186 16: Jantien Lieuwes van Workum (1619) 18: 1619-1635 conrector te Harlingen 1635 deurwaarder en stadsbode te Harlingen 20: sch. Harlingensi 21: = Johannes Adolphi Faber, 1631 notaris 22: RAF Hof van Fr MMM f 43v; Col Kalma
02915 Groningen Faber (Wibrandi) Petrus 16220503 10: Phil 12: AAG 11 21: stud 1628 te Franeker
00614 Franeker Faber Petrus, Wibrandus 7: Groningen 16280212 10: Iur 12: AAF no 2439 18: 1630 notaris 22: RAF Hof van Fr MMM f 41v
02272 Heidelberg Faber Petrus 8: Frisius 15680415 12: MUH II, 46,41 14: Gellius Faber de Bouma 15: pastoor/predikant 18: predikant in Gelderland 19: 1604 22: Col Kalma
06244 Köln Faber (Fabri) Reynerus 7: Harlingen 8: Trai d 14070000 10: Iur 12: AAK I 13023
02386 Heidelberg Faber Richardus 8: Frisius orient 15710723 12: MUH II 60,81
07397 Rostock Faber (Smyt) Theodoricus 7: Groningen 14940318 12: MUR I 270
02082 Franeker Faber Theodorus, Sebastiani 16091002 12: AAF no 1153 14: Seastianus Smit 15: pedel 18: 1615-1637 pedel 20: sch. Franekerensis 22: It Beaken 19 (1957) 125; Nienes, Archieven universiteit 330
11928 Leiden Faber Timaeus (Tromerus) 8: Frisius 16010527 10: Iur 11: 1580 12: AAL 62
00976 Franeker Faber Timaeus 7: Leeuwarden 16410208 10: Iur cand 12: AAF no 3778 16: Beatrix Lamberts wed kapitein Boeckhorst uit Harlingen (1657) 18: 1645 advocaat Hof fiscaal 20: 1645 3/7 Dr iur (PAF 28) 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 10v; GAL Klapper DTB
01683 Franeker Faber (Smyt) Timaeus (Tiammerus), Remmeri 7: Leeuwarden 8: Frisius 15970427 10: Art, Ling 11: 1578 12: AAF no 428 14: Riemer Smit, in 1570 gebannen 16: Titia Adius (1606) 17: Rinske x Eyse van Solckama, Anthonius Kan 18: 1603 advocaat Hof te Leeuwarden 1606 prof iur te Franeker 19: 1623 sept 21: schreef Disputationes anniversariae ad quatuor libros Institutionum Imperialum (1609) 22: Stamboek II 59; Boeles, Hoogeschool II 8283; RAF Hof van Fr MMM f 6, HHH 1 f 13v
03351 Groningen Faber (Fabri) Wilhelmus, Johannis 7: Groningen 16360718 10: Phil 12: AAG 34
06271 Köln Faber? (Harlingen, Harlinghe de) Reinerus 5: clericus Trai d 14060000 10: Iur 12: AAK I 12519
01676* Franeker Fabius Christophorus 15961117 10: Theol 12: AAF no 416 18: 1598-1601 schoolmeester in Dokkum 1601 solliciteert naar betrekking van duytsch schoolmeester aan de Maartensschool te Groningen 21: = Christophorus Suachemus? disp 1597 disputationum logicarum; = Christophorus Hector Sylvius, 1601 predikant? 22: Romein 207-208, 528-529, 556-557; GAG RA IIIa 7, 277.2
09687 Erfurt Fabri Albertus 7: Groningen 14630000 12: MUER I 29946
07821 Rostock Fabri Albertus 7: Groningen 15080412 12: MUR II 33
07587 Rostock Fabri Johannes 7: Groningen 15020406 12: MUR II 10 21: een Johannes Fabri was in 1518 pastoor te Hasselt 22: AAU 38 (1912) 44
07386 Rostock Fabri Theoderus 7: Groningen 14910915 12: MUR I 263
05818 Köln Fabri Theodoricus 7: Groningen 8: Trai d 15040513 10: Art 12: AAK II 55962 20: bursa Laurentiana; 1505 10/2 det, 1507 27/3 inc
07426 Rostock Fabri Theodorus 7: Norden 14971118 12: MUR I 287
11005 Helmstadt Fabricius Christophorus 7: Jever 8: Frisius 16200914 12: AAHt 28289
11369 Löwen Fabricius Egbertus 7: Workum 16400209 11: minor 12: MULO V 366434
11033 Helmstadt Fabricius Hermannus 7: Hunnicensis 8: Frisius 16230726 12: AAHt 29896
07453 Rostock Fabricius Hermannus 7: Esens 8: Frisius 16131000 12: MUR III 11
10968 Helmstadt Fabricius Joannes 7: Jever 8: Frisius 16170414 12: AAHt 257212
03136 Groningen Fabricius Joannes 7: Emden 16300323 10: Phil 12: AAG 23
11614 Basel Fabricius Johannes 6: pauper 7: Winshemius 15850000 12: MUB II 33973
04342 Leiden Fabricius Johannes 8: Frisius [orient] 16091211 10: Med 11: 23 12: AAL 97 21: zoon van David Faber, predikant en astronoom in Oostfriesland; stud ook te Helmstedt en Wittenberg, leefde 1587-1617, astronoom, ontdekker van de zonnevlekken 22: It Beaken 24 (1962) 82; Jahrbuch Emden 1963 93
03579 Groningen Fabricius (Fabrijtius) Lucas 7: Vlagtwedde 8: Westerwolde 16430925 12: AAG 48 16: Hilletje Geers (1656) 22: GAG klapper DTB
03291 Groningen Fabricius (Fabritius) Matthias 6: gratis 8: Westerwolde 16340923 10: Phil 12: AAG 31
03646 Groningen Fabricius Matthias 7: Emden 8: Frisius 16450815 10: Phil 12: AAG 51
02982 Groningen Fabricius Theodorus 8: Omlandus 16240607 10: Phil 12: AAG 14 21: = Theodorus Faber, 1651 orgelmaker, noemt zich S.S.T. cand en/of Derck Fabricius x Anna Visschers, bezitten in 1629 graf te Groningen? 22: Pathuis 803-804, 890
01097 Franeker Fabricius (Suffridi) Wilhelmus 7: Franeker 16440516 10: Phil 11: 1624 12: AAF no 4202 13: Hylckien Fransen 14: Suffridus Fabricius 16: Antie Olphertsdr Hindama (1655) Wypkjen Bruynsma (1671) 18: 1655-1679 predikant te Wijnaldum 1675 voogd over de kinderen van Cyprianus Bruynsma, burgemeester van Sloten 19: 1679 maart 21: in 1650 als alumnus genoemd 22: Romein 205; RAF Grafschriften; Placaatboek V 523; Col Kalma
03802 Groningen Fabricius Wilhelmus 7: Franeker 8: Frisius 16490502 10: Theol 12: AAG 59
03990 Helmstadt Facanius Tio 8: Frisius 15970420 12: AAHt 130132
05016 Basel Falckenborch a Joannis 8: Frisius orient 15990000 12: MUB II 48250
03887 Helmstadt Falco Mitius 8: Frisius 15810523 12: AAHt 3129
07577 Rostock Falke Everardus 7: Emden 15010522 12: MUR II 8
06941 Rostock Falken Reinerus 7: Leeuwarden 14250411 12: MUR I 20
02396 Heidelberg Farel de Fredericus, Hildericus 8: Frisius orient 15880530 12: MUH II 13969
06643 Altdorf Farel (Varel de) Gerlacius, Hildericus 8: Frisius orient 15920000 12: MUA 1252
06644 Altdorf Farel (Varel de) Menius, Hildericus 8: Frisius orient 15920000 12: MUA 1253 20: 305 1588 Heidelberg; 1600, 1614 Geheimrat in Bayreuth; 10 maart 1592 Dr iur utr
05804 Köln Farmsum (Ferrinsom) Bernardus 8: Groningen 15161030 10: Art 12: AAK II 77353
07396 Rostock Farmsum (Fransum) Everardus 7: Groningen 14940315 12: MUR I 270
11469 Löwen Farmsum (Fermisum) Henricus 14900226 12: MULO III 6035
02603 Groningen Farmsum Otto 7: Groningen 16191018 10: Phil 12: AAG 8 16: Margrieta Willems, zuster van Willem Geerts (1626) 18: 1627 advocaat te Groningen 1628-1638 gezworene; 1631-1637 secretaris van het Gorecht; 1640 lid admiraliteit Amsterdam 1643 lid Raad van State, 1647-1648, 1650-1651 curator Groninger universiteit; 1654, 1655 scholarch Latijnse school; 1647-1648, 1651 raadsheer, 1654-1658 burgemeester of hoofdman 19: 1658 okt 22: GAG RA IIIa 27; GAG Regeringsboek; GAG klapper DTB; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 23
04485 Leiden Farmsum (Farmesom) Otto 7: Groningen 16230527 10: Iur 11: 23 12: AAL 168
05538* Köln Farmsum (Fermpsum de) Ulricus 7: Farmsum 15070129 10: Art 12: AAK II 61778 21: = Mr Wilricus, 1517 pastoor te Stedum; = Wilricus Hayonis, 1537 pastoor te Appingedam 22: Gron Volksalmanak 1934 84; RAG Ter Apel 44 regest 180; Rutgers, Inventaris Ewsum regest 245
04550 Leiden Farmsum (Fermpson) Otto 7: Groningen 16260421 10: Iur 11: 25 12: AAL 191
01035 Franeker Faronius Johannes, Franciscus 6: Doctor 7: Fiolginas 16420927 10: Phil 12: AAF no 3986
10999 Helmstadt Faselius Antonius 7: Jever 8: Frisius 16200503 12: AAHt 278147
11217 Köln Feckonis Theodorus 7: Leeuwarden 14840523 10: Iur 12: AAK II 14685 18: 1508 sacrista te Stiens 21: voogd over Folkert en Liske kinderen 22: Oorkonden St Anthonijgasthuis 138
10614 Prag Fedderwarden (Federwort de) Tylmannus 5: dominus 8: [Frisius orient] 13760000 12: OSTFR 188
08086 Löwen Feddonis Dodo 8: Trai d 14640921 10: Decr 12: MULO II 14114 21: = Douwa Feddezoen, in 1503 schepen en armvoogd te Bolsward, ook genoemd in 1490? 22: Sipma, OO I 264, 331, 336
07700 Rostock Feddonis (Veddonis) Thomas 7: Oldeboorn 15191129 12: MUR II 75
08252 Löwen Fedrici Nicolaus 6: pauper 7: Aurich 8: Trai d 15050500 12: MULO III 29356
00032 Franeker Feenstra (Dominici) Abrahamus 7: Leeuwarden 16031108 10: Iur 12: AAF no 792 16: Reinsck Igesdr 17: Sara x ds Gellius Acronius 18: 1607-1613 predikant te Tjerkgaast 1613-1634 predikant te Heerenveen 19: 1635 jan 21: 1631 ontvanger van de te collecteren penningen voor de verdreven predikanten uit de Palts 22: Romein 573, 611; Col Kalma
11115 Franeker Feenstra (Fenstra) Dominicus 8: Frisius 16350409 10: Iur utr 11: 1613 12: AAF 3099 18: 1635 advocaat Hof 1660, 1671 landdagslid 19: 1679 okt 20: 1635 Dr iur (PAF 24) 21: vml zoon van ds Abraham Feenstra 22: RAF Hof van Fr MMM f 9; Placaatboek V 630, 808
04692 Leiden Feenstra (Fenstra) Dominicus 8: Frisius 16331118 10: Iur 11: 20 12: AAL 259
00683 Franeker Feenstra (Abrahami) Dominicus 8: Frisius 16300512 10: Ling 12: AAF no 2642 21: vml zoon van ds Abraham Dominici Feenstra
01223 Franeker Feenstra Johannes 8: Frisius 16470126 10: Phil 12: AAF no 4550
09274 Löwen Feicken (Feikers) Franciscus 7: Leeuwarden 15500800 12: MULO IV 410106 18: 1556 notaris 22: RAF naamlijst notarissen
03847 Groningen Feicken (Feickens) Pierius 7: Franeker 16500517 10: Med 11: 21 12: AAG 61
01176 Franeker Feicken (Feiconides) Pierius 7: Franeker 16460326 10: Phil, Lit 12: AAF no 4433 18: 1656 stadsarts te Harlingen 22: GA Harlingen Resolutieboek 16 f 67
04683 Leiden Feickens (Faykens) Hermannus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16330526 10: Iur 11: 23 12: AAL 253
03175 Groningen Feickens (Feijcken) Hermannus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16310509 10: Lit (SSLL) 12: AAG 25 16: Juliana Maria van Jeltinga 18: 1635 advocaat Hof 1649-1667 assessor krijgsgerecht 19: 1667 jan 21: Dr 22: Andreae, Kollumerland 159; RAF Hof van Fr MMM f 9; RAF Statenarch M 11b f293
11116 Franeker Feickens (Feykens) Hermannus 8: Frisius 16341030 12: AAF 3079 20: 1635 30/5 Dr iur (PAF 24)
07083 Rostock Feiconis (Feyconis) Everardus 8: Frisius 14630513 12: MUR I 137
04289 Leiden Feiconis Focco 8: Frisius 16031129 10: Iur 11: 25 12: AAL 72
01719 Franeker Feiconis Focco 7: Leeuwarden 15980413 10: Lit 11: 1578 12: AAF no 484 16: Gertie Jacobs uit Emden 18: 1605, 1644 advocaat Hof 1610 secretaris van het krijgsgerecht 19: 1644 21: Dr in 1605; afk uit Beets, zoon van Feico Fockens van Beetsterzwaag, neef van Hepco Fockens, grietman van Opsterland en van Martinus Fockens 22: RAF Hof van Fr FF7 en MMM f 6; RAF Statenarch G 41 137, M 11b f209; GAL Klapper DTB; Van Sluis
07165 Rostock Feiconis (Feyckonis) Fredericus 8: Frisius 14720603 12: MUR I 176 16: Id 17: Fredericus (Id was zijn stiefmoeder) Berte 18: 1492, 1493 burgemeester van Sneek 19: 1494 sept a 20: 1473 bac 22: Oosterhout, Recesboeken 24 ev
02578 Groningen Feiconis Gerlacus 8: Frisius orient 16181115 10: Phil 12: AAG 7
02072 Franeker Feiconis Hector 7: Franeker 16100219 10: Theol 12: AAF no 1123
00989 Franeker Feikens? (Frederici) Johannes 7: Sneek 16410513 10: Log 12: AAF no 3808 16: Dirkje Ates Reinalda (1651) Aaltje Vomelius 17: Trijntje x Pieter Hettes, bode van de Staten van Friesland Johannes, predikant Dirkjen x Dr Ottema Feike, vroedsman en apotheker te Sneek 18: 1648-1665 predikant te Menaldum 19: 1665 okt 22: Romein 90; RAF Familiearch Adema 1; Col Kalma
08671 Löwen Feitonis (Seytonis) Robertus 7: Staveren 8: Trai d 15020416 12: MULO III 23533 18: 1520 pastoor te Minnertsga 1522 alg commissaris over Westergo 21: Mag Robertus Frederici van Staveren werd op 17 mei 1505 tot priester gewijd; mr Ropertus de Stauria was in 1519 pastoor te Idzegahuizum 22: Gen Jierboekje 1955 82; Placaatboek II 435; MullerJoosting, Bronnen rechtspraak IV 462
01120 Franeker Feitsma (Petri) Johannes 7: Harlingen 16450131 10: Iur 12: AAF no 4293
12405 Orleans Felsenius Artus 8: Frisius 15651008 12: RIDDORL II 492
00180 Franeker Felten (Phelten a) Ausonius 7: Sneek 16100508 10: Lit 12: AAF no 1200 20: sch. Sn(ecana)
00892 Franeker Felten (Velten) Petrus P. 7: Sneek 16381011 10: Log 12: AAF no 3509 13: Etscke Gijsberts 14: Hermannus Velten 15: arts te Sneek 16: ongehuwd 21: testeert maart 1658 22: Stamboek II 25; RAF Familiearch Kingma 683; Gen Jierboekje 1989 41
04815 Leiden Felten (Phelten a) Petrus 7: Sneek 8: Frisius 16420526 10: Iur 11: 20 12: AAL 331
01221 Franeker Fennama (Vennama) Dominicus, Gerrici 7: Franeker 16461127 10: Med 12: AAF no 4544
01363 Franeker Fennema (Jarichius) Dominicus 7: Franeker 16491130 12: AAF no 4911 14: Jarich Ritzes Fennema 15: 1659 lid vroedschap Franeker 18: 1653-1666 inspector bursae 22: Nienes, Archieven universiteit 109, 330; GA Franeker 299
01277 Franeker Fennema (Boethii, Boetii) Nicolaus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16480307 10: Phil 12: AAF no 4678 14: Bouwe Clases? 16: Johanna Winters (1661) Hopke Ebes Stania uit Bolsward (1666) 17: Ibertus, predikant Allardus, predikant Boethius, predikant 18: 1656-1671 predikant te Marssum 1671-1705 predikant te Sibrandaburen 19: 1711 21: 1651 kand; in 1705 emeritus 22: Romein 60, 341, Col Kalma
04426 Leiden Ferens Enno 8: Frisius 16191121 10: Iur 11: 20 12: AAL 144 18: 1628 luitenant; 1632 luitenantkolonel en commandant van Limburg 1635, 1647 kolonel 21: Riquinus de Ferents, ritmeester en majoor, z.v. kolonel de Ferents huwt Susanna Sophia van Schwartzenberg (1620-1683) 22: Stamboek I 340; Ten Raa, de Bas, Leger IV 64, 221, 289, 294
08031 Leipzig Fernia (Fernie) Attilius 7: Franeker 8: Frisius 15380000 12: MULP I 627 14: Anthonius Ataz. Fernia 15: provisorisch grietman van Hennaarderadeel 16: Catharina Roorda Auck Roorda 18: 1559 volmacht voor Minnertsga bij scheiding van de Bildtlanden; 1565 volmacht voor zichzelf 19: 1569 okt of na 1572? 21: ondertekent compromis in 1566 22: RAF FG 967; Faber, Drie eeuwen 680; Minnema Buma, Dijkrecht, bijlage, 15; Placaatboek III 480
06249 Köln Ferwerd Simon 8: Trai d 14170000 10: Iur can 12: AAK I 19667 21: = Simon Henrici van Leeuwarden, stud 1415 te Erfurt
00340 Franeker Festus Rintzius 7: Leeuwarden 16140824 10: Theol 12: AAF no 1499 16: Janckien Auckedr 18: 1618, 1620 predikant te Oosterwierum 1620-1651 predikant te Huizum 19: 1651 dec 21: in 1640 legerpredikant 22: Romein 46; Col Kalma
00376 Franeker Fetzonis Pierius 7: Leeuwarden 8: Frisius 16190625 10: Iur 12: AAF no 1769 18: 1623 notaris 22: RAF Hof van Fr MMM f 39v
00272 Franeker Fetzonis Simon 7: Leeuwarden 16150911 10: Phil, Theol 12: AAF no 1558 18: 1619 advocaat Hof 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 7v
02177 Utrecht Feuwen Habbo 7: Emden 8: Frisius orient 16490000 12: ASU 21
04824 Leiden Fewen Fewo 7: Emden 16420805 10: Iur 11: 22 12: AAL 333
10993* Helmstadt Fewen Fewo 7: Emden 16190206 12: AAHt 27097 18: 1645-1652 secretaris van Emden 19: 1652 te Leeuwarden 21: Dr 22: Quellen und Forschungen 1987 135
03341 Groningen Fewonis Fewo 7: Emden 16360324 10: Phil 12: AAG 33
12357 Löwen Feytens Franciscus 7: Leuven 15670000 12: MULO IV 724104
04238 Leiden Feytsma (Feitzma) Boccatius 8: Frisius 15960514 10: Ling 11: 19 12: AAL 48
01557 Franeker Feytsma (Feitzma a) Boccatius 15891025 12: AAF no 199 13: Aukje van Herema 14: Jelgerus van Feytsma 15: grietman van Het Bildt 16: Harich van Burmania d.v. Upco en Rints van Roorda 17: Luts x Menno Houwerda Ruardus x Machtelt van Roorda Jelgerus x Bauck van Montzima 18: 1600-1626 grietman van Kollumerland 1608-1626 lid statenvergadering 1619-1621 rentmeester der Domeinen 19: 1626 dec 22: Stamboek I 114-115; Sminia, Naamlijst 98, Andreae, Nalezing 35; RAF Inventaris Statenarchief, bijlage
04123 Leiden Feytsma a Galenus 15780612 10: Iur 12: AAL 3 13: Habel van Offenhuyzen 14: Hesselus van Feitsma 16: ongehuwd 19: 1585 a 22: Stamboek I 115
08944 Löwen Feytsma (Feysma) Hesselus 8: Frisius 15450705 12: MULO IV 305141 14: Ruardus Feytsma 15: Tjemck Sjucksdr Eminga 16: Luts Poppesdr van Mellema 17: Jelgerus 19: 1557 april 21: Dr iur; bewoont de Monnickhuyster sate te Boksum; grafschrift: doorkneed in de kunst van de wijze uit Stagira; = mr Hesselus Feitsma, genoemd in 1543 te Boksum? 22: RAF Doodboek; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 57; Beneficiaalb 355
01556 Franeker Feytsma (Feitzma a) Hesselus 15920125 12: AAF no 198 13: Auck Bockesdr van Herema 14: Jelgerus Feytsma 15: 1609 grietman van Het Bildt 16: Frau Erasmusdr van Douma (1600) 17: kinderloos 19: 1605 22: Stamboek I 114
01310 Padua Feytsma (Feytzma) Homerus 8: Frisius 15700000 10: Iur 11: 22 12: tp 13: Anna van Camminga 14: Gerrolt van Feytsma 16: ongehuwd 19: 1588 febr te Wirdum 20: 1548 22: Stamboek I 115; Vrije Fries XVII, 31
02188 Freiburg i.B Feytsma (Feitzman) Homerus 8: Frisius 15690620 12: MUF 512,35
08967 Löwen Feytsma (Pheysma) Jelgerus 8: Frisius 15420520 12: MULO IV 24559
09930 Orleans Feytsma (Levardia) Jelgerus 8: Trai d 15100200 12: RIORL 303523 13: His Gerroltsdr Herema 14: Hessel Feytsma van Huizum 16: Claer van Eminga 17: Ynts x Wytze Oedtsma van Juckema; Anna x Franciscus Aebinga van Humalda Hesselus x Luts Poppesdr van Mellema; Tieth x Foppe Hommes van Camstra Trijn x Sybeth Gabbes van Scheltema Sjuck x Riem Lollesdr van Ockinga; Feycke x nietadellijke vrouw 22: Stamboek II 114; De Ridder, Procurateurs I 303
02264 Heidelberg Feytsma (Feytzma) Jelgerus 6: Nobilis 8: Frisius 15670530 12: MUH II, 43,41 13: Luts Poppesdr van Mellema 14: Hesselus van Feytsma 15: Iur dr 16: Auck Bockesdr van Herema 17: Hesselus x Frau Erasmusdr van Douma Boccacius x Haringh van Burmania 18: rentmeester der Domeinen in Friesland 1588 raadsheer Hof; 1605 curator univ van Franeker 1609 grietman van Het Bildt 19: 1620 sept 22: Stamboek I 114, II 74
04122 Leiden Feytsma a Jelgerus (Jeltgerus) 15780612 10: Iur 12: AAL 3 13: Luts van Mellema 14: Hessel van Feytsma 15: jurist en filosoof 16: Auck van Herema 17: Boccatius 18: 1581-1583 lid gedep staten; 1584-1587 grietman van Kollumerland 1584-1585 gezant naar Frankrijk en Engeland; 1585, 1609, 1612 lid Staten Generaal 1588 raadsheer Hof (vml buitengewoon), rentmeester der Domeinen, 1609 grietman van Het Bildt; 1605-1620 curator univ van Franeker 19: 1620 juli 22: NNBW IX 255-256; Sickenga 161-163; Andreae, Nalezing 35; Engels, Naamlijst St Gen 11; Engels, Naamlijst GS
04847 Leiden Feytsma (Feitema) Johannes 7: Harlingen 8: Frisius 16440710 10: Med 11: 22 12: AAL 351 18: advocaat 21: Johannes Feitsma uit Harlingen werd in 1652 burger van Leeuwarden 22: GAL Burgerboek II 112
12097 Löwen Feytsma (Feythma) Ofco 15630000 12: RAF Nedergerecht Sneek 24 13: Ynts van Feytsma 14: Wytze Werps Oedtsma van Juckema 16: Ursula Feyes Roorda van Genum Sjouck Scheltes van Liauckama 17: geen 19: 1613 jan 20: praeses collegii frisiorum 22: Stamboek I 114
12406 Orleans Feytsma Ofco 6: Nobilis 8: Frisius occid 15591221 12: RIDDORL I 279
05676 Köln Feytsma (Feitzma a) Reinerus 7: Leeuwarden 8: Frisius 15580515 10: Art 12: AAK II 1121135 13: Anna Hommesdr van Camstra 14: Geroldus van Feytsma 16: ongehuwd 22: Stamboek I 115
00495 Franeker Feytsma (Feitzma a) Ruardus 6: Nobilis Frisius 7: Kollum 16240603 10: Iur 12: AAF no 2112 13: Haringh van Burmania 14: Boccatius van Feytsma 15: 1600 grietman van Kollumerland 16: Machtelt Watzes van Roorda 17: Boccatius, op 23 jarige leeftijd gestorven 18: 1635-1648 kapitein 22: Stamboek I 115; RAF Statenarch G 4 (1512-1635); RAF Index officieren
06342 Köln Feytsma (Feitzma) Suffridus 7: Leeuwarden 15510808 10: Iur 12: AAK II 1056117 13: Anna Hommesd van Camstra 14: Gerrolt van Feytsma 16: Doedt Goslingsdr 18: 1554 vicaris te Bozum 19: 1596 nov 22: Stamboek I 114, II 74; Zwart, Cleuting 25; RAF Grafschriften Idaarderadeel
09123 Löwen Finschen Ubbius 8: Frisius 15471110 12: MULO IV 35757 21: vml Ubbe Finckes, 1550-1587 secretaris te Emden 22: Eppens, Kroniek II 347
00434 Franeker Fischerus Modestinus 7: Leeuwarden 16220218 10: Iur 12: AAF no 1921
11106 Franeker Fivelant Johannes, Georgii 7: Kollum 8: Frisius 16501129 10: Phil 12: AAF no 5089 16: Geertie Luyties (1653) 18: 1652-1659 praeceptor latijnse school van Franeker 19: 1659 21: studeert nog in 1653 22: It Beaken 1949 228; RAF klapper DTB Dokkum
07173 Rostock Fleck Gherardus 7: Emden 14730603 12: MUR I 182
07410 Rostock Florencii Henricus 7: Franeker 14950709 12: MUR I 277
12058 Franeker Florentius Simon, Bernardus 15890204 10: Ling 12: AAF 75 16: Neeltgen Doyema 18: 1600 hypodidasculus te Franeker 1604-1625 conrector te Franeker 20: Decreto Senatus Academici nomen expunctum 26 VI 1596 22: It Beaken 1949 222, 227
00268 Franeker Florus Jacobus 16150802 10: Phil, Ling 12: AAF no 1552 14: Cornelis Florus, afk uit Utrecht 15: predikant te Idzegahuizum en Piaam 16: Ycke Foogledr 18: 1621-1627 predikant te Oude en Nijemirdum 21: 1627 afgezet wegens dronkenschap, schelden en hoererij, in 1628 dreigt excommunicatie; in 1631 werd Jacobus Florus aangesteld tot notaris 22: Romein 300, 436; RAF Hof van Fr MMM f 42; Col Kalma
07451 Rostock Foccius Gellius 8: Frisius orient 16130600 12: MUR III 9
01669 Franeker Focconis Gerardus 7: Leeuwarden 15960519 10: Art, Ling, Theol 12: AAF no 398 18: 1600-1602 predikant te Hindeloopen en Molkwerum; 1602-1604 predikant te Makkum 1604-1609 predikant te Koudum; 1609-1620 predikant te Oosterzee 1620 predikant te Vollenhove 22: Romein 297, 399, 404, 421, 640
00393 Franeker Focconis Sibrandus 5: Hortulanus 7: Franeker 16200913 10: Theol 12: AAF no 1828
11023 Helmstadt Focken Gerhardus 7: Jever 8: Frisius 16211106 12: AAHt 290112
06808 Marburg/Lahn Focken Matthias 8: Frisius 15980925 12: CSM III 115
06722 Greifswald Fockenius Albertus 8: Frisius [orient] 16190828 12: MUG 439
10050 Frankfurt Fockenius Albertus 7: Jever 8: Frisius orient 16210000 12: MUFO I 656
04049 Helmstadt Fockenius Albertus 7: Jever 8: Frisius 16120913 12: AAHt 225150
07494 Rostock Fockenius Gerhardus 7: Jever 8: Frisius 16250600 12: MUR III 61
03115 Groningen Fockens (Phocconidis) Aepco 16290730 11: 1609 12: AAG 21 21: Aepco Fockens was in 1567 burgemeester van Appingedam
00627 Franeker Fockens Feico 7: Leeuwarden 8: Frisius 16280526 10: Lit, Art 12: AAF no 2473 18: 1649 secretaris van Wymbritseradeel 1664 landdagslid voor Smallingerland 20: frater germanus van nr 2474 22: Vrije Fries 37 49; Placaatboek V 740
10384 Franeker Fockens (Phocaei) Focco (Phocaeus) 15980506 10: Iur 12: AAF no 498 21: = vml Focco Raarda, stud 1601 te Leiden
00628 Franeker Fockens Hermannus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16280527 10: Lit 12: AAF no 2474 21: = Hoyto Fockes, 160 schoolmeester te Lions, 1654 te Spannum x Ulck Jacobsdr? 22: Sannes, Schoolmeesters Hennaarderadeel
00480 Franeker Fockens (Phocei) Hermannus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16231005 10: Iur 12: AAF no 2065 18: 1630 notaris te Kollum 21: zoon van Focco Phocaei? 22: RAF Naamlijst notarissen
06157 Köln Fockens Ludolphus 7: Groningen 15461210 10: Art 12: AAK II 100562
11070 Helmstadt Fockens (Fockonius) Nomdo 8: Frisius orient 16060106 12: AAHt 1866 19: 1628 maart te Lutkesaaksum 22: Feith, Grafschriften 18
00289 Franeker Fockens (Foeckens) Sabinus 7: Beetsterzwaag 16160531 11: 1599 12: AAF no 1597 13: Wisck Tetmans 14: Martinus Fockens 15: 1614-1623 grietman van Opsterland 16: Lucia Siccama, d.v. Ige en Wabbe Eeckesdr 17: Martinus x Anna van Kimmena (1654) 18: 1619-1622 secretaris, 1623-1650 grietman van Opsterland 1629-1652 volmacht landsdag; 1641, 1642, 1643 rekenmeester 1641-1643 lid admiraliteit Amsterdam; 1643, 1645-1646 lid Staten Generaal voor Zevenwouden; 1647-1649 lid gedep staten (Z) 19: 1652 22: Sminia, Naamlijst 386; Andreae, Nalezing 121; Engels, Naamlijst St Gen II 4; Engels, Naamlijst GS; Sannes, Naamlijst 277; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1641-1643
02510 Heidelberg Fockens Sabinus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16180929 12: MUH II 291,144 20: is hier samen met Johannes Camp en Johannes Hachtingius; studeert nog in okt 1619 in Heidelberg
00969 Franeker Fockens Tarquinius 7: Bolsward 16401105 10: Phil, Ling 12: AAF no 3766 13: Ydtie Fetsesdr 14: Focco Teijens uit Twijzel 15: predikant 16: N. Philips Trijntie Johannesdr 18: 1645-1695 predikant te Idzegahuizum en Piaam 19: 1695 22: Romein 301; Col Kalma
06637 Marburg/Lahn Fockens (Fockaeus) Wilhelmus 8: Frisius occid 15700614 12: CSM II 91
02278 Heidelberg Fockens (Fockaeus) Wilhelmus (Guilielmus) 8: Frisius 15690930 12: MUH II, 52,107 18: 1582 hoogleraar te Erfurt 21: = Wilhelmus Fachaeus 22: Bijdragen ... Groningen I 260
03961 Helmstadt Fockius Theodorus 7: Jever 15920903 12: AAHt 100117
06411 Köln Fockonis Eylardus 7: Wener 8: Mon d 15110531 10: Iur 12: AAK II 67690
05947 Köln Fokerna (Groningen de) Hesselus (Hasselus) 14990527 10: Iur 12: AAK II 471143 20: bursa Laurentiana; inc 22 maart 1502, is dan pauper
05946 Köln Fokerna (Groningen de) Johannes 14990527 10: Art 12: AAK II 471142 20: Bursa Laurentiana; 1501 12/3 det, 1502 22/3 inc 21: Johannes de Groninghen werd op 22 maart 1505 tot priester gewijd 22: Brom, Naamlijst priesters 391
08087 Löwen Folcardi Bernardus 7: [Emden] 14730226 12: MULO II 282213
07136 Rostock Folcardi Bernardus 7: Emden 14700505 12: MUR I 165
08140 Löwen Folcardi Martinus 7: Groningen 14840830 12: MULO II 490227
11006 Helmstadt Folchhardus Helmericus 7: Jever 8: Frisius 16200914 12: AAHt 28290
02807 Wittenberg Folckardi (Voltkardij) Fridericus 7: Aurich 15250608 12: AAW 125
07064 Rostock Folckardi (Volquerdi) Johannes 8: Frisius 14601021 12: MUR I 126
07702 Rostock Folckeri (Volckeri) Gerardus 7: Dokkum 15191129 12: MUR II 75
09048 Löwen Folckeri (Volken) Reinerus 8: Frisius 15470626 12: MULO IV 345141
03425 Groningen Folckeri (Folckers) Rudolphus 7: Groningen 16390210 12: AAG 39
03304 Groningen Folckeri Rudolphus 6: gratis 7: Groningen 16350127 10: Phil 11: 1615 12: AAG 31 18: 1648-1653 predikant te Wirdum 19: 1653 apr 21: woonde sinds 1630 in de burse van het Fraterhuis 22: Gron Volksalmanak 1851 114; Duinkerken 66
03672 Groningen Folckers Andreas 7: Groningen 16460718 10: Phil 12: AAG 53
09773 Bourges Folckers Franciscus 6: patricius 7: Groningen 16460000 12: MABOU 89107
03561 Groningen Folckers Franciscus 7: Groningen 16430331 10: Phil 12: AAG 47 18: 1651-21664 herh gezworene te Groningen 1679-1686 ambtman van het KleiOldambt 19: 1686 nov, verdronken 22: GAG Regeringsboek
03064 Groningen Folckers Petrus 16270731 10: Phil 12: AAG 18 16: N. Lewe ten Holte, wed Mepsche (1631) 18: 1632 luitenant; 1633 raadsheer te Groningen 1629, 1632, 1635-1636, 1639 lid gedep staten(s) 1641 burgemeester, 1642 hoofdman van Groningen 19: 1642 21: koopt in 1633 met Geert van IJsselmuiden de borg Duirsum te Den Ham 22: Emmius, Agro; Formsma, Borgen 226; GAG klapper DTB
02202 Heidelberg Folckersheim (Volckarsheimer) Adalricus 7: Emden 8: Frisius orient 15531219 12: MUH I 619
02875 Groningen Folckersheim a Aemilius 7: Twixelomanus 8: Frisius [orient] 16160118 10: Phil 12: AAG 3 21: Johannes Folckesheim, Twiselumanus bezocht in 1610 het gymnasium te Bremen (Becker, Studenten 51)
09440 Löwen Folkenius Alardus 8: Frisius 16160224 12: MULO V 218
03078 Groningen Folkeri Samuel 8: Frisius orient 16271122 10: Theol 12: AAG 19 16: Jantien Johannesdr Boelens 18: 1637 predikant in Brazilie 1638-1664 predikant te Feerwerd 19: 1664 juni 22: Duinkerken I 136
08214 Löwen Folkeri Simon 7: Sneek 8: Trai d 14790724 12: MULO II 397135 14: Volkerus Simonis Hagedoorn 15: notaris te Sneek 20: pater iuravit pro eo 21: genoemd in 1493 en 1495 in het Sneker Recesboek: hij werd veroordeeld wegens vechten 22: Oosterhout, Recesboeken 144, 184
08676 Löwen Folkeri Wilbrandus 7: Staveren 15191017 12: MULO III 61839 21: = Wilko Folkeri, 1519 notaris apostolicus publicus; 1527 stadsschrijver van Leeuwarden? 22: Vries, Skriuwtaal boargers 8283; Sipma, OO II 293
01657 Franeker Folkeri (Demosthenis alias Folchert) Wilhelmus (Guielmus) 7: Franeker 15960505 10: Ling, Art, Theol 12: AAF no 382 16: Susanna Jans wed ds Johannes Petri 18: 1603 a1604 predikant te Schalsum 1604-1652 predikant te St Jacobiparochie 19: 1652 okt 21: aantal lidmaten klom van 40 tot 200; disp 1598 De sacr scriptura onder Antonides 22: Romein 224, 257; Vrije Fries 65 98; Col Kalma
02252 Heidelberg Folkersheimer (Tolkersheimer) Johannes 8: Frisius [orient] 15660418 12: MUH II 3931
02097* Padua Follega (Sylvius) Gabinus 8: Frisius 15931000 12: PP no 75
01304 Padua Folkersheimer Ulricus 8: Frisius orient 15580000 10: Iur 12: tp no 52 14: Johannes Goltsmid 15: rentmeester generaal van Oostfriesland 16: Jeya Garmers, d.v. burgemeester Reiner Garmers van Groningen 20: stud 1556 in Orleans (RIDDORL I 192) 22: De Navorscher 1887 200-201
11134 Franeker Follega (Follegae) Albertus 16140401 10: Phil 12: AAF no 1462 16: Foockel Folckertsdr 18: 1624-1636 rector te Sloten 19: 1636 okt 21: = Albertus Eduardi?; Een Albertus Follegae ondertekent in 1560 een rekest van de dijkgraaf bij het Rode Klif: Placaatboek III 532 22: Col Kalma
06499 Köln Follega Gabinus 8: Frisius 15780324 10: Art 12: AAK IV 10836 14: Augustinus Gabbes Follega? 15: advocaat 22: Gen Jierboekje 1989 67
04990 Basel Follega (Sylvius) Gabinus 8: Frisius 15940000 12: MUB II 42569 20: 1595 27/5 Dr med
11963 Köln Follega Sibrandus 7: Sneek 16160511 10: Art 11: 1596 febr 12: AAK IV 268398 18: 1623-1624 priester te Bolsward 19: 1624 aan de pest 21: verbleef in Keulen in het Collegium Alticollense, het Nederlandse missiehuis; familie van advocaat Johannes Follega van Sneek, die in 1580 uitgeweken was? 22: Andela, Bolsward 113-114
02125 Tübingen Follega? (Vomarus) Augustinus 8: Frisius 15410501 12: Mat Tub 117,1 21: = Augustinus Lemmer?
08131 Löwen Follens Johannes 7: Groningen 8: Trai d 14750831 10: Art 12: MULO II 333290 21: Johan Folckers bezat in 1485 een huis bij de A kerk te Groningen 22: AKG regest 725
08888 Löwen Folsgare (Volsguera a) Godfridus 8: Frisius 15370507 12: MULO IV 15541 21: = Mr Gosse Aitkens, verkoopt in 1569/70 grond bij Oldeholtpade? 22: RAF Rentmeestersrek 1569/79 f 20
08947 Löwen Folsgare (Julius) Hiddius 7: Sneek 8: Frisius 15640329 12: MULO IV 67323
07520 Rostock Foltenius Erasmus 7: Oldenburg 8: Frisius 16381100 12: MUR III 115
01781 Franeker Fons a Livius, Tetardi 7: Leeuwarden 16010331 10: Iur 12: AAF no 613 14: Tetardus Fons 15: 1584 administrateur geestelijke goederen te Jorwerd : 1588 dijksgedeputeerde 22: Vrije Fries 20 96; RAF FG 374
07726 Rostock Fopkens (Lotkens) Onno 7: Appingedam 15210504 12: MUR II 79 18: 1523 pastoor te Solwerd (?) 21: Mr 22: GAG PK regest 695
01195 Franeker Fopma Livius 7: Emden 16460711 10: Med 12: AAF no 4486
10554 Würzburg Foppens Gabinus 5: notarius publ in rep Embden 6: mediocris 8: Frisius occid 15980606 11: 1560 12: MAWU 44 14: Foppius Gabbesz 15: secretaris Ferwerderadeel 16: Rinsck van Gayckema 18: 1598 advocaat Hof 19: 1625 mei 22: Vrije Fries 46 255; RAF Hof van Fr MMM f 5; Grafschriften Leeuwarden
11814 Köln Foppens (Bolzwardia de) Petrus 7: Bolsward 14800808 10: Iur 12: AAK II 8517
08190 Löwen Foppens Wilhelmus 7: Leeuwarden 14840830 10: Art 12: MULO II 490220
04334 Leiden Foppii Gerlacus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16090429 10: Phil 11: 20 12: AAL 94
01591 Franeker Foppii Hesselus 15931115 10: Phil, Ling 12: AAF no 252 16: Nyes Sjoeksdr (1599) 18: 1599 notaris 21: afk uit Lutkewierum; = Hessel Foppes Luynum, 1614 notaris en postulant te Menaldumadeel x Maycke Gerbens, gest voor 1629? 22: GAL Klapper DTB; RAF Naamlijst notarissen
12185 Löwen Foppii Martinus 15430000 11: 1519 12: Beneficiaalb 281 18: 1548, 1578 pastoor te Bolsward 1580 priester in (bisdom?) Munster 20: possessor van de Sacriste prove te Bolsward 21: balling in 1580 22: RAF Nedergerecht Bolsward 121; Van der Meer, Boarnen 244; It Beaken 31 (1969) 177
04180 Leiden Foppii (Fopponius) Wilhelmus (Guilielmus) 15850814 10: Ling 12: AAL 18
11323 Rostock Foppinga Fredericus 7: Dronrijp 15080821 12: MUR II 35 13: Frouck Idsdr van Eminga 14: Hessel Foppinga 18: pastoor te Lekkum pastoor te Berlikum 19: 15.3 maart 20: 1509 bac art, 1512 mag art (MUR II 42, 48) 21: Mr art 22: Stamboek I 116, II 75; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 49
07395 Rostock Foppinga (Foppengha) Odulphus 7: Sneek 14931012 12: MUR I 268 13: Frouck Idsdr Eminga 14: Hessel Foppinga 16: Anna Wytzesdr van Oedtsma 17: Gerland x Adzert van Bouma; Wyts x Kempo van Tadema Franciscus Bauck x Alexis Geel Frouck x Andreas Grijf 19: 1543 a 21: broer van Salvius; Ofke Foppinga wordt als koper in 1525/26 in de rentmeestersrekeningen genoemd 22: Stamboek I 116; RAF Rentmeestersrek 1525/1526 18; RAF Hof van Fr III 1
11327 Rostock Foppinga (Vopinga) Salvius 7: Leeuwarden 15110704 12: MUR II 46 13: Frouck Idsd Eminga 14: Hesselus Foppinga 15: heerschap te Dronrijp 16: Ael Hobbesd van Hermana 17: kinderloos 19: 1543 nov, begraven te Dronrijp 21: in 1533 in het testament van Wytze Camminga benoemd tot curator en voogd 22: Stamboek I 115, II 75; RAF Doodboek; Tjessinga, Aanbreng V 59; GAL, Familiearch Camminga 4
06986 Rostock Foppo (Voppo) Iohannes 14341015 12: MUR I 49
08512 Löwen Fopponis Cornelius 7: Leeuwarden 8: Trai d 15020831 12: MULO III 238158
07037 Rostock Fopponis Fredericus 7: Leeuwarden 14551011 12: MUR I 106
12144 Köln Fopponis Johannes 5: pastor in Schillinckwold 8: Trai d 15240927 10: Iur 12: AAK II 86930 21: fr Johannes Fopponis, O. Francisc Tertiarium werd op 17 mei 1516 tot priester gewijd, Johannes Fopponis de Benewijsen op 7 april 1515; Mr Johannes Fopponis was in 1517 altarist te Haarlem 22: Gen Jierboekje 1955 84; Heeringa, Rekeningen II 398; Brom, Naamlijst priesters 9
03443 Groningen Fossema Suffridus 8: Omlandus 16400121 10: Phil 12: AAG 41 14: Elingius Fossema 15: 1609, 1627-1634 grietman in het Westerkwartier 18: 1657 dec advocaat te Groningen 20: ex decreto amplissimi senatus ob causas expressas sententia lata octavo Julij 1645, nomen huius albo expunctum; ook de Leidse universiteit werd gewaarschuwd hem niet te toe te laten 22: Molhuysen, Bronnen Leidsche Universiteit II 293; Feith, Ommelander borgen 148; RAG Familiearch Ewsum 146; GAG R A IIIa 59
04327 Leiden Francisci Franciscus 7: Dokkum 16080806 10: Med 11: 22 12: AAL 92
06556 Köln Francisci (Fransen) Franciscus 7: Groningen 16340520 10: Phil 12: AAK IV 39440
11100 Franeker Francisci Franciscus 7: Oosterend 15920523 10: Theol 12: AAF 164 16: Martje Tjebbesdr 18: 1596-1603 rector te Sloten 19: 1603 sept 20: ex schola Amstelred 22: Col Kalma
03195 Groningen Francisci (Fransen) Franciscus 7: Groningen 16320220 10: Phil 12: AAG 26
01879 Franeker Francisci Franciscus 6: Alumnus 7: Dokkum 16030516 10: Ling, [med] 12: AAF no 763 14: Franciscus Fransen? 15: burgemeester van Dokkum 16: Engel Johannis (1617) 21: kreeg in 1606 pensie van 77 cg, stud dan medicijnen 22: RAF Grafschriften Dokkum, Copieën elders 6219; Van der Meer, Boarnen 111
02845 Groningen Francisci (Fransen) Jacobus 7: Groningen 16150313 10: Iur utr 12: AAG 1 21: heerschap (hoofdeling, die geen jonker is); in 1630 eigenaar van de Klinckemaborg te Zuidhorn 22: Gron Volksalmanak 1964 109
00133 Franeker Francisci Menelaus 7: Bolsward 16070513 10: Iur 12: AAF no 982
00795 Franeker Francisci Menelaus 7: Bolsward 16360404 10: Iur 12: AAF no 3227 21: wrs zoon van Frans Minnes x Trijn Pietersdr (1615) 22: RAF klapper DTB Bolsward
07209 Rostock Francisci (Franck) Rembertus 7: Harlingen 14760530 12: MUR I 198
00666 Franeker Francisci Rudolphus 7: Groningen 16291230 10: Theol 12: AAF no 2612
03180 Groningen Francisci (Fransen) Rudolphus 7: Groningen 16310623 10: Theol 12: AAG 25 16: Geertruid 21: zijn vrouw testeert in 1668, sticht Vrouw Fransen gasthuis 22: GAG Inv archief Vrouw Fransen gasthuis 1
07728 Rostock Francisci Sibrandus 7: Sloten 8: Trai d 15210508 12: MUR II 79 21: = Siricus Francisci, 1558 pastoor te Wommels? 22: Pb Hs 1466
09927 Orleans Franciscus 5: capellanus W. Camminga (Kammegha) 15050400 12: RIORL 260442 21: = Meyster Frans, 1520 kapelaan van de Heer van Moers, tracht door verraad Bolsward in handen van de Bourgondiers te spelen? 22: Thabor, Historie 252-253
07545 Rostock Franck Fridericus 7: Jever 8: Frisius 16450700 12: MUR III 140
00995 Franeker Franck (Isbrandi, Issbrandi) Hieronymus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16410628 10: Med 12: AAF no 3831 14: Isbrandus Hieronymus Franck 15: Hofchirurgijn : gezworene te Leeuwarden
02155 Utrecht Franck Hieronymus 7: Leeuwarden 16470000 12: ASU 15 20: 1649 11/8 Dr med (Ketner, 6)
00522 Franeker Franck Isbrandus, Hieronymi 5: chirurgijn 7: Leeuwarden 16250510 10: Med 12: AAF no 2211 13: Trijn Jansdr, uitdraagster 14: Hieronymus Franck 16: Elske Tonisdr (1601) Antie Jacobsdr Popta (1625) 18: hofchirurgijn 1612-1615 gezworene te Leeuwarden 1610-1612 vaandrig van de schutterij te Leeuwarden 19: 1642 20: 1525 12/5 lic med (PAF 21) 21: geboren te Weesp, in 1601 burger van Leeuwarden 22: Spanninga, Geloof 157, 172; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 11
02651 Groningen Franck (Henrici) Jacobus 6: gratis 7: Onstwedde 16210614 12: AAG 10 14: Henricus Franck 15: schoolmeester te Onstwedde 18: 1641 predikant in Oostfriesland 1641-1666 predikant te Roswinkel 19: 1666 mei 21: zijn zoon bezocht de roomse school te Munster, waarvoor hij in 1645 berispt werd 22: Romein, Drenthe 292
00661 Franeker Francq (Francken) Johannes 7: Groningen 16290901 10: Theol 12: AAF no 2581 14: Henricus Francke 15: schoolmeester te Onstwedde 17: Henricus, 1667 ds te Roswinkel 18: 1633-1669 predikant te Onstwedde 19: 1669 21: zijn broer Jacobus was predikant te Roswinkel 22: Duinkerken 67; Romein, Drenthe 292
11432 Löwen Franeker (Franckere) Albertus 8: Trai d 14630518 10: Iur can 12: MULO II 11242
02675 Wittenberg Franeker (Franika de) Cornelius 15330000 12: AAW 146 21: = vml Cornelius Gisberti Ens, stud 1532 te Leuven
08846 Löwen Franeker (Franekerensis) Everardus 8: Frisius 15510800 12: MULO IV 40960
11568 Löwen Franeker (Franecarensis) Everardus 8: Frisius 15500600 12: MULO IV 40960
08334 Löwen Franeker (Franker) Gisbrandus 8: Trai d 14930928 12: MULO III 10219
08692 Löwen Franeker (Vraneken) Godfridus 6: pauper 15200515 12: MULO III 62854
06511 Köln Franeker (Franicensis) Joachimus 8: Frisius 15610729 10: Art 12: AAK IV 16165
11431 Löwen Franeker (Franyber) Johannes 8: Trai d 14621008 10: Decr 12: MULO II 10618
11471 Löwen Franeker (Franeke) Johannes 8: Frisius 14940424 12: MULO III 10833
07678 Rostock Franeker Johannes 15170511 12: MUR II 68 21: = Johannes Sitionis?
08335 Löwen Franeker (Franker) Leo 8: Trai d 14930928 12: MULO III 10217 21: Mr Lieuwe was tussen 1497 en 1525 prebendaris te Arum 22: RAF Hof van Fr CC Recesboek
02682 Wittenberg Franeker (Franekera de) Severinus 8: Frisius 15330000 12: AAW 146
07782 Rostock Franeker Simon 7: Franeker 15050519 12: MUR II 22
10713 Löwen Franeker (Francker de) Stephanus 8: Trai d 14330000 12: MULO I 2315
05226 Köln Franeker Syardus jr 5: presbyter Mon d 8: Frisius 14610729 10: Iur 12: AAK I 66924 20: 1462 ad leges 21: vml zoon van Syardus Watkens
07847 Rostock Franeker (Franneker) Ulricus 8: Frisius 15280426 12: MUR II 90 18: 1541 vicaris te Franeker 21: = Ulbet Tiaertsz van Franeker? 22: Hallema, Martini 159
02737 Wittenberg Franekerensis (Franecrensis) Andreas 8: Frisius 15460920 12: AAW 235 21: = vml Andreas Hesma
08786 Löwen Franekerensis (Franecensis) Bernardus 8: Frisius 15990800 12: MULO IV 586105 21: = vml Bernardus Valerii, stud 1595 te Keulen
04989 Basel Frankena ? (Stellanus) Abelus 8: Frisius 15580000 12: MUB II 11210
00283 Franeker Frankena (Bartholdi) Abelus 7: Wolvega 8: Frisius 16160508 10: Phil 12: AAF no 1589 14: Bartholdus Frankena 16: Lammegien Annes 17: Aeltien x Lelius Piers Lycklema a Nijeholt Bartholdus, gest als student theologie 18: 1622-1638 predikant te Peperga en Blesdijke 1638-1673 predikant te Olde en Nijeholtpade, Ter Idzert en Oldeholtwolde 19: 1673 maart 22: Romein 657, 661; Mulder, Terwisga bijlage; Col Kalma
12332 Leiden Frankena Cornelius 8: Stellingwerf 16530616 12: AAL 429
01050 Franeker Frankena (Francquena) Cornelius 7: Sneek 16430309 10: Phil 12: AAF no 4031 18: 1653 advocaat Hof ontvanger van Weststellingwerf 1660-1664 ontvanger van de lijfrenten 21: Dr; Cornelius Frankena uit Wolvega werd in 1653 burger van Leeuwarden 22: RAF Hof van Fr MMM f 11v; RAF Inventaris Statenarchief, bijlage; GAL Burgerboek II 123
11582 Löwen Frankena (Francquert) Johannes 15610809 12: MULO IV 620123 16: Betthie Meines Martens? 18: advocaat 1591, 1598 lid mindergetal 21: lic iur, oom: Abelus Frankena? 22: RAF FG 972; Teunissen, Walden 69; Placaatboek IV 988; RAF Statenarchief S 2c II f 65
04337 Leiden Frankena Matthias 8: Frisius 16090604 10: Iur 11: 22 12: AAL 95 16: Eritia de Blocq wed Boccatius Hoppers (1630) 18: 1611-1626 secretaris van Weststellingwerf 1618 volmacht landsdag voor Zevenwouden; 1625 rekenmeester 1626-1629 lid gedep staten (Z); 1629 gedeputeerde te velde; 1631 lid Raad van State 21: lic iur 22: RAF Statenarch M 11b f 214, 237, FG 967; Placaatboek V 252; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1631
09798 Erfurt Frankena (Franckena) Matthias 7: Langweer 8: Frisius 16060000 12: MUER II 50320
01869 Franeker Frankena (Regneri) Matthias 8: Stellingwerf 16030502 10: Iur 12: AAF no 743 20: disp in 1604
04944 Jena Frankena (Franckena) Matthias 8: Frisius 16060000 12: MUJ 108 1606 135 14: Regnerus Franckena 15: 1603-1605 lid GS 16: Eritia Danielsdr de Blocq 18: 1611-1626 secretaris van Weststellingwerf volmacht, monstercommissaris 1626-1630 lid Staten Generaal 21: Dr 22: Stamboek II 36; Sannes, Naamlijst 285; Engels, Naamlijst GS
05548 Köln Frankena? (Stellanus) Abelus 8: Frisius 15560530 10: Iur 12: AAK II 109981 20: 23/11 1556 bac; 11/3 1557 det 21: = Dr Abelus Frankena, geboren te Oosterwolde, vicaris te Weidum; vlucht in 1567 naar Emden; 1580-1599 predikant van Ooststellingwerf 22: Alting, Diarium 496; Col Kalma
07548 Rostock Frano Petrus, Acest 7: Jever 8: Frisius 16470500 12: MUR III 146
11515 Groningen Fraterman Hermannus (Harmannus) 16221010 12: AAG 12
10750 Franeker Fraterman Hermannus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16220930 10: Iur 12: AAF 1972 13: Atse Wytsma 14: Bartholomeus Froterna ? 18: rekenmeester van Groningen klerk aannemer 21: adviseur voor waterstaatszaken 22: Feith, Grafschriften 264; Gron Volksalmanak 1934 132
00447 Franeker Fraterman (Praterman) Hermannus 7: Sneek 16410207 10: Log 12: AAF no 3776
03611 Groningen Fraterman Hermannus 8: Omlandus 16441029 12: AAG 50
01190 Franeker Fraterman Hermannus 7: Groningen 16460608 10: Iur 12: AAF no 4469
03970 Helmstadt Freburus Johannes 8: Frisius 15940518 12: AAHt 11221
05361 Köln Fredenleiff Henne Bernardus 6: pauper 7: Emden 14850200 10: Art 12: AAK II 16428
09399 Löwen Frederici ?, Sneek (Snekensis) Aggeus 15440717 12: MULO IV 280101
08753 Löwen Frederici (Fedirici) Aggeus 7: Sneek 8: Frisius 15430500 12: MULO IV 26256 21: = Mr Edo Feyta, 1555 advocaat Hof? 22: Zwart, Cleuting 39
07645 Rostock Frederici Andreas 7: Terschelling 15140510 12: MUR II 56
07047 Rostock Frederici Bernardus 7: Leeuwarden 14570502 12: MUR I 113 13: Syts Buchodr te Warga 14: Fercke van Aytta 18: pastoor en prebendaris te Wirdum 21: = Mr Bocko Aytta, testeert in 1484 22: Stamboek I 15, II 11; Verhoeven, Mol Testamenten 93
02735 Wittenberg Frederici (Friderici) Bernardus 8: Frisius 15460627 12: MUW I 234
08614 Löwen Frederici (Fredrici) Bernardus 7: Sloten 8: Trai d 15110623 12: MULO III 41371 18: priester 21: Bernardus Frederici werd op 15 april 1514 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 81
07939 Rostock Frederici (Friderici) Edo 8: Frisius 15630500 12: MUR II 148
08522 Löwen Frederici Franciscus 7: Leeuwarden 8: Trai d 14991126 12: MULO III 19579
11319 Rostock Frederici Fredericus 7: Leeuwarden 15080712 12: MUR II 35 21: Fredericus de Leeuwarden werd in 1513 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 1920
03963 Helmstadt Frederici (Friderici) Fredericus 7: Euwessensis 15921005 12: AAHt 100=168
02378 Heidelberg Frederici (Fridericus) Hector 8: Frisius orient 15690521 12: MUH II 51,52
08640 Löwen Frederici Henricus 7: Sneek 8: Trai d 15210916 12: MULO III 66210 18: 1543 vicaris te Dronrijp 1545, 1547 pastoor te Dronrijp 19: 1547 mei 21: Mr; = Mr Heercke, gebruikt pastorieland gedeeltelijk zelf; legateert 100 gulden aan de armvoogdij 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 79; Beneficiaalb 332; It Beaken 27 1965 130; RAF Hof van Fr III 1 f 221
05952 Köln Frederici Henricus 5: clericus Mon d 6: pauper 7: Groningen 14270000 10: Art 12: AAK I 30221 18: 1431 professor artium te Keulen 20: 1428 14/6 det, 1431 19/4 inc = Henricus de Bastlo (Baflo) 21: = Mr Henricus, 1430-1443 persona te Baflo, 1444-1480 abt te Selwerd, vader van Rudolphus Agricola? (Vlg Henricus Huusman!) 22: Keussen, Alte Universitat 505; AKG regest 208; Van der Velde, Agricola 4245; Akkerman, Agricola 100-101
11461 Löwen Frederici Henricus (Heynricus) 7: Groningen 8: Brem d 14831007 12: MULO II 47517
00120 Franeker Frederici Henricus 7: Bolsward 16070223 10: Phil 12: AAF no 963 16: Hendrikje Beernts Griet Jansdr 18: 1615 predikant te Goengarijp 1617-1618 predikant te Opende 1619-1629 predikant te Dwingelo, afgezet 21: in 1615 uit gemeente verwijderd; Dr Heinsius Frederici uit Bolsward werd in 1635 burger van Sneek 22: Duinkerken 67; Col Kalma; GA Sneek 73 Burgerboek
07773 Rostock Frederici Hermannus 7: Emden 15050423 12: MUR II 21
02198 Freiburg i.B Frederici (Phrisig) Hieronymus 7: Groningen 8: Trai d 15220205 12: MUF 258,44 14: Wilhelmus Frederici 15: pastoor Maartenskerk 18: 1533 secretaris en 1544, 1547/8 stadsrentmeester van Groningen rentmeester van Stad en Lande secretaris van Stad en Lande 19: 1558 aug 22: Mellink, Voorgeschiedenis 146, 152; Jansma, Bogerman 12
01775 Franeker Frederici Hieronymus 8: Frisius orient 16000821 10: Iur 12: AAF no 595
03911 Helmstadt Frederici Hildericus 7: Jever 8: Frisius 15841022 12: AAHt 47157
10557 Würzburg Frederici (Friderici) Iberus 5: SJ 8: Frisius 16141114 12: MAWU 104 21: Fredericus Iberi was van 1612-1614 predikant te Roderwolde 22: AAU 59 (1935) 39
09367 Löwen Frederici Jacobus 7: Staveren 8: Frisius 15621000 12: MULO IV 64549 21: = heer Jacobus Feyckes Tirus, 1574 volmacht voor Westdongeradeel? 22: Placaatboek III 974
00113 Franeker Frederici Jacobus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16061004 10: Iur 12: AAF no 949 21: Jacob Feddes was 1616- 1617 raadslid te Leeuwarden; misschien Dr Jacobus Fabricius, advocaat x Anna Dircks(1616)? 22: GAL Klapper DTB
02507 Heidelberg Frederici (Frideryc) Jacobus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16110908 12: MUH II 256,170
06868 Marburg/Lahn Frederici (Fridenryck) Jacobus 8: Frisius 16110000 12: CSM IV 62
06039 Köln Frederici Johannes 7: Groningen 15171110 10: Art 12: AAK II 79174 18: 1545 provisor H. Geest gasthuis 20: det 27 jan 1519 21: = Johannes Frederici de Loppersum? 22: RF 1545.17
11223 Köln Frederici Johannes 7: Loppersum 15160418 10: Art 12: AAK II 76011 18: 1530 prebendaris te Loppersum 21: koopt in 1530 van Beetke van Ewsum een rente 22: Rutgers, Inventaris Ewsum regest 200
07805 Rostock Frederici (Friderici) Johannes 7: Leeuwarden 15070416 12: MUR II 28 18: 1525 pastoor te Harich 21: = Johannes Feddonis van Surich, werd op 22 april 1508 tot priester gewijd, 1543 possessor van de prebende te Tjerkwerd, nog genoemd in 1578? 22: Gen Jierboekje 1955 83; RAF FG 910; Beneficiaalb 284; Van der Meer, Boarnen 233
08618 Löwen Frederici Johannes 7: Sloten 8: Trai d 14960613 10: Iur can 12: MULO III 14077
08465* Löwen Frederici Theodoricus 7: Groningen 8: Mon d 15160923 12: MULO III 533130
08089 Löwen Frederici fil. Nicolaus 7: Franeker 8: Trai d 14670711 10: Decr 12: MULO II 189135
07078 Rostock Frederici Petrus 7: Bolsward 14621116 12: MUR I 135 20: stud 1462 te Rostock
05218 Köln Frederici Petrus 7: Bolsward 14680919 10: Iur 12: AAK I 77745 20: 1469 6/6 det; stud 1462 te Rostock
05283* Köln Frederici (Frederigi) Wilhelmus 5: clericus Mon d 7: Appingedam 14520000 12: AAK I 54851 18: clericus
07319 Rostock Frederici Sifridus 7: Dornum 14840507 12: MUR I 237
07193 Rostock Frederici Theoderus 7: Emden 14750502 12: MUR I 192
09590 Erfurt Frederici (Friderici) Theodoricus 8: Frisius 14040000 12: MUER I 7239
12236 Ferrara Frederici (Groninghen de) Wilhelmus 14000000 (jaar: 14xx) 12: Pardi 5859 20: Dr Med, Dr art
09527 Löwen Frederici (Fredrici) Wilhelmus 7: Bolsward 8: Trai d 14280000 12: MULO I 2444 18: geestelijke 19: 1475 maart te Bolsward 21: = Mr Willem van Bolsward, in 1449 vicaris aldaar, geeft in 1453 een kwijtbrief aan olderman, schepenen en burgemeesters van Leeuwarden naar aanleiding van een schadevergoeding 22: RAF Grafschriften Bolsward; Singels, Archief Leeuwarden 1213; Keikes, Workum regest 2
07571 Rostock Frederici Wilhelmus 7: Emden 15000817 12: MUR II 5
05157 Köln Frederici (Pistoris) Wilhelmus 7: Groningen 14710519 12: AAK I 82297 18: 1477-1525 arts te Groningen 1489 pastoor Maartenskerk te Groningen 20: 1472 4/6 det 22: Zuidema, Frederici; Huisman, Stadsbelang 430
01931 Franeker Fredericus Idzardus 7: Aurich 16050309 10: Phil 12: AAF no 856
01876* Franeker Fredericus (Fridericus) Milesius 8: Gaasterland 16030514 10: Ling, Iur 12: AAF no 760 21: Een Wicherus Milesius, predikant te Hinte, preekte in 1565 te Helpman: Historie van Groningen 207
00059 Franeker Fredericus Idzardus 7: Aurich (Auricanus) 16050309 10: Phil 12: AAF no 856
05354 Köln Freebsum Arnoldus 7: Emden 14890520 10: Art 12: AAK II 257110 18: 1508, 1525 prebendaris te Emden 21: = mr Ayner Popkes 22: Lamschus, Emden 483
00240 Franeker Freidach Lodovicus 8: Frisius orient 16110718 10: Iur 12: AAF no 1305
05520 Genève Freidagh Haro 15970726 12: LDR 1451; III 360
06902 Marburg/Lahn Freitag Franciscus, Ico 8: Frisius orient 16180907 12: CSM IV 115
00403 Franeker Freitag Frantz, Ico 8: Frisius orient 16210107 10: Lit, Polit 12: AAF no 1857 18: 1631-1650 drost te Leerordt 22: Jahrbuch Emden 1895 424
02535 Groningen Freitag Gerardus 8: Frisius 16161107 10: Iur, Phil 12: AAG 5
00414 Franeker Freitag (Vridach) Gerardus 8: Frisius orient 16210527 10: Math, Lit pol 12: AAF no 1873
06798 Marburg/Lahn Freitag Hayo 6: Nobilis 8: Frisius orient 15941015 12: CSM III 94
04805 Leiden Freitag Johannes, Gulielmus 6: Nobilis 8: Frisius orient 16410817 10: Hist 11: 20 12: AAL 325
02406 Heidelberg Freitag Ludovicus 8: Frisius orient 16140924 12: MUH II 269,109
06856 Marburg/Lahn Freitag Ludovicus 8: Frisius orient 16070605 12: CSM IV 21
03356 Groningen Freitagh Johannes, Adolphus 6: gratis honoris causa 16360811 10: Phil 12: AAG 34 18: Med prof te Groningen
04743 Leiden Fremout Johannes 7: Emden 16500509 10: Theol 11: 20 12: AAL 404
04907 Leiden Fremout Petrus 7: Emden 16480425 10: Theol 11: 20 12: AAL 386
07938 Rostock Frese Faconius 8: Frisius 15630300 12: MUR II 148
04322 Leiden Frese Geerlachius 8: Frisius orient 16070914 10: Ling 11: 19 12: AAL 88
03821 Groningen Frese Nicolaus, Gerlacus 6: Nobilis 8: Frisius orient 16490928 10: Iur 11: 22 12: AAG 60
06859 Marburg/Lahn Frese Nicolaus 8: Frisius 16080914 12: CSM IV 37
01505 Padua Frese Nicolaus 8: Frisius orient 16121006 10: Iur 11: 23 12: tp no 353; Wapenheraut 1901, 69; de Wal 445 20: geb Hinte 1589; imm Marburg 1608, Siena 2611-1612; zoon v Mauritius (imm Heidelberg 1312- 1566) hoofdeling te Hinte x Oriana Cornelia v Inn und Knyphausen.
02126 Tübingen Frese Rembertus 8: Frisius orient 15790421 12: Mat Tub 190,79
02262* Heidelberg Frese Mauritius 8: Frisius [orient] 15661213 12: MUH II 42,118 17: Nicolaus
05066 Basel Freytag Frantz, Ico 8: Frisius [orient] 16210500 12: MUB III 250104
11194 Köln Freyze Wilhelmus 5: bibl, o. pred 14170000 10: Iur can 12: AAK I 3531
06836 Marburg/Lahn Friderici Guilielmus 7: Emden 8: Frisius orient 16031030 12: CSM III 160
06634 Marburg/Lahn Fridericus Hicco 8: Frisius orient 15700429 12: CSM II 91
03944 Helmstadt Fridericus Johannes 7: Strandensis 15871023 12: AAHt 78=167
02234 Heidelberg Fridgeri Petrus 8: Frisius 13880000 12: MUH I, 33
04933 Jena Friese Victor 7: Emden 15320000 12: MUJ 110 1532 101
02077 Franeker Friesma Hector 7: Leeuwarden 16090821 10: Iur 12: AAF no 1144 17: Hector, predikant 18: kwartiermeester 21: Gerrit Hector Friesma was in 1560 rechter te Goutum 22: Zwart, Cleuting 151
01099 Franeker Friesma (Frijsma) Hector 6: Alumnus patriae 7: Leeuwarden 16440617 10: Phil 11: 1611 12: AAF no 4217 13: Grietje Gerrits 14: Hette Hettes Friesma 15: 1608 kwartiermeester 16: Aeltjen Anthonides 18: 1652-1668 predikant te Oudkerk en Roodkerk 19: 1668 nov 21: Dr; verdedigt theses te Groningen 22: Romein 126; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 135; Gen Jierboekje 1988 108; Col Kalma
03714 Groningen Friesma Hector 7: Leeuwarden 8: Frisius 16470511 10: Theol 12: AAG 55
05710 Köln Frisens Ludolphus 7: Stapelmoor 15180500 10: Iur 12: AAK II 80084 21: werd in 1517 tot subdiaken gewijd 22: RF Hs 1517.25, 26
12371 Bologna Frisia de Adamus 12960000 12: KNOD 981
10642 Prag Frisia de Albertus 5: Dominus 13860000 12: OSTFR 190
10621 Prag Frisia de Everardus 6: gratis 14120000 12: OSTFR 189
10626 Prag Frisia de Fredericus 13820000 12: OSTFR 189
10714 Greifswald Frisia de Garbrandus 15160000 12: MUG 21: = Gerbrandus Emkonis?
10629 Prag Frisia de Gerardus 6: pauper 13820000 12: OSTFR 189
10625 Prag Frisia de Gliwardus 13820000 12: OSTFR 189
05659 Köln Frisia de Ludolphus 8: Mon d 14180000 10: Iur 12: AAK I 20713
10622 Prag Frisia de Martinus 13730000 12: OSTFR 189
10628 Prag Frisia de Martinus 6: pauper 13820000 12: OSTFR 189
05665 Köln Frisia de Michaelus 14470000 12: AAK III 638
10624 Prag Frisia de Nicolaus 6: pauper 13820000 12: OSTFR 189 21: = Nicolaus de Weydum, 1402 deken van Franeker, tekent instructie voor uitoefenen van het kerkelijk recht van de deken van Franeker 22: Placaatboek I 240
05668 Köln Frisia (Fresia de) Olfram 8: Brem d 14030000 10: Leg 12: AAK I 11112
10627 Prag Frisia de Thomas 6: pauper 13820000 12: OSTFR 189
10631 Prag Frisia de Thomas 13830000 12: OSTFR 189
10630 Prag Frisia de Tydericus 6: pauper 13820000 12: OSTFR 189
09847 Bologna Frisius (Frisia de) Adolphus 13600000 12: KNOD 982
09848 Bologna Frisius (Frisia de) Alardus 13600000 12: KNOD 983
09849 Bologna Frisius (Frisia de) Albertoldus 12920000 12: KNOD 984
09532 Löwen Frisius (Frisia de) Andreas 8: Trai d 14310000 12: MULO I 62
09850 Bologna Frisius (Frisia de) Andreas 13500000 12: KNOD 985 21: Een Andreas Harderinc was in 1354 en voor 1370 pastoor (persona personatus) van de Maartenskerk te Groningen; een Andreas stierf ca 1400 22: Gron Volksalmanak 1912 213; GAG PK 9; Repertorium Germanicum II 699
09851 Bologna Frisius (Frisia de) Antatus 12950000 12: KNOD 986 20: = Aptatus, Appetatus
09853 Bologna Frisius (Frisea de) Augustinus 13670000 12: KNOD 987
09854 Bologna Frisius (Frisia de) Baldewinus 12920000 12: KNOD 988
08013 Leipzig Frisius (Frisonia de) Bocco (Boecius = Duco?) 14150000 12: MULP I 49
09875 Bologna Frisius (Frisia de) Carolus (Karalus) 8: Frisius occid 15090000 12: KNOD 1007 21: = Kempo van Martena
11629 Konigsberg Frisius Casparus 15440000 12: MUKO 4 18: pastoor te Leeuwarden? 21: in 1559 gesuspendeerd 22: Avis, Inventaris 40
08340 Löwen Frisius (Frisia de) Cornelius 5: frater, ord pred. 14960113 10: Theol 12: MULO III 13261 18: monnik
09855 Bologna Frisius (Frisia de) Dadico 12990000 12: KNOD 989 21: Een Dodo was in 1336 pastoor van de St Vituskerk te Leeuwarden; een Dodo Ernalda leent in 1319 geld aan het dekenaat Franeker 22: It Beaken 17 90; Hallema, Martini 19
09608 Erfurt Frisius (Frisia de) Duco 14130000 12: MUER I 9939 21: = Duco, 1421 pastoor te Ferwerd? 22: Placaatboek I 435
09858 Bologna Frisius (Friso) Eckhardus (Ekchardus) 12930000 12: KNOD 992
09859 Bologna Frisius (Frisia de) Enochus 12920000 12: KNOD 993 21: = Ene Wigboldi, 1305 burgemeester van Groningen? (Gron Volksalmanak 1953 41
09857 Bologna Frisius (Frisia de) Everardus 12910000 12: KNOD 991
09860 Bologna Frisius (Frisia de) Florentius 12970000 12: KNOD 994
09863 Bologna Frisius (Frisia de) Fredericus 13020000 12: KNOD 996
09862 Bologna Frisius (Frisia de) Fredericus 12920000 12: KNOD 996
12031 Padua Frisius (Frisia de) Fredericus 14410114 10: Med 12: Zonta, Acta graduum Patavini 1486 20: Art dr
04321 Leiden Frisius Fredericus 16070821 10: Art 11: 16 12: AAL 88
09864 Bologna Frisius (Frisia de) Gayko 12940000 12: KNOD 997 21: = Gaycko Gayckema van Garreweer, in 1325 borg bij een verdrag tussen Hessel, proost van Farmsum en het Oldambt? 22: Gron Volksalmanak 1935 22
09865 Bologna Frisius (Frisia de) Gerardus 12920000 12: KNOD 998
09866 Bologna Frisius (Frisia de) Gerardus 12960000 12: KNOD 998
04400 Leiden Frisius Gisbrechtus 16170222 11: 1602 12: AAL 129
09797 Erfurt Frisius Godfridus 7: Leeuwarden 16050000 12: MUER II 50125 21: = wrs Godfridus Pauli
09867 Bologna Frisius (Frisia de) Godscalcus 12920000 12: KNOD 999
09852 Bologna Frisius (Frisia de) Habetacus (Appetatus) 12960000 12: KNOD 986
09868 Bologna Frisius (Frisia de) Henricus 12920000 12: KNOD 1000 21: Henricus de Groningen, Dominicaan was in 1288-1289 lector te Regensburg 22: Bakker, Bedelorden 270
09869 Bologna Frisius (Frisia de) Hero 12920000 12: KNOD 1001
09870 Bologna Frisius (Frisia de) Hiddo 12960000 12: KNOD 1002
09872* Bologna Frisius (Frisia de) Ybo 13010000 12: KNOD 1004
06737 Greifswald Frisius (Frisia de) Hildebrandus 5: examinator 15120000 12: MUG 170 21: = vml Hillebrandus Hillebrandi van Leeuwarden
09874 Bologna Frisius (Frisia de) Johannes 13500000 12: KNOD 1006
07893 Rostock Frisius Johannes 8: [Hoya] 15520914 12: MUR II 123 20: imm 1551 te Wittenberg als Johannes Frisius ex comitatu de Hoy, nobilis 22: Jahrbuch Emden 1897 106
09873 Bologna Frisius (Frisia de) Johannes 12970000 12: KNOD 1005
03897 Helmstadt Frisius (Phrysius) Johannes 7: Emden 15820700 12: AAG 38164
05653 Köln Frisius (Frisia de) Julianus 5: prepositus Usquardensis 14410000 12: AAK III 553 18: 1431 pastoor te Westeremden; 1434-1475 proost van Usquert 1446, 1466 pastoor te Bedum 19: 1475 21: bastaardbroer van Menneke van Ewsum; oom van Onno van Ewsum; bemiddelt in 1437 bij verdrag tussen Groningen en Hamburg; koopt in 1468 een missaal, vervaardigd door de zusters van Selwerd; sticht te Bedum drie vicariaten 22: Bijdragen...Groningen X 113, 114, 123, 127-128; Damen, Benediktijnenkloosters 91; HartgerinkKoomans, Ewsum 4647; GAG PK regest 108; RFHS 1466.27
11556 Löwen Frisius Lambertus 7: Gravia (Grouw?) 15420111 12: MULO IV 23883 18: 1543 vicaris te Grouw 22: Beneficiaalb 108
09876 Bologna Frisius (Frisia de) Lambertus 12920000 12: KNOD 1008
09877 Bologna Frisius (Frisia de) Laurentius 13500000 12: KNOD 1009
09878 Bologna Frisius (Frisia de) Meinardus 12940000 12: KNOD 1010
11695 Rostock Frisius Melchior 15480517 12: MUR II 115 21: = Melchior Ryem?
09879 Bologna Frisius (Frisia de) Merco (Menko?) 12960000 12: KNOD 1011
09880 Bologna Frisius (Frisia de) Mognolpus 12920000 12: KNOD 1012 21: Maurus Mauringa van Szyntinge ondertekent in 1329 een zoenbrief 22: Oldenhof, Bràge 40
10716 Wittenberg Frisius (Frisus) Noah 15780400 12: MUW II 272
09881 Bologna Frisius (Frisea de) Octo 12970000 12: KNOD 1013
09226 Löwen Frisius (Frizo) Paulus 7: Groningen 15440428 12: MULO IV 27938 18: 1549 notaris publicus te Groningen 1552 vicaris A kerk 19: 1555 juli a 20: promoveert 31/3 1547 (artes); falco 21: Mr 22: Staatsarchiv Oldenburg Bestand 90 1549 III 14; GAG PK regest 793, 801; Reusens, Analectes III 34
07946 Rostock Frisius Petrus 15670500 12: MUR II 162
09882 Bologna Frisius (Frisia de) Petrus (Petro) 13440000 12: KNOD 1014
02722 Wittenberg Frisius Petrus 15450501 12: AAW 222
09883 Bologna Frisius (Frizia de) Raynerus 13500000 12: KNOD 1015
09884 Bologna Frisius (Frisia de) Sascherus (Saczerus) 12950000 12: KNOD 1016
09856* Bologna Frisius (Frisia de) Ditmannus 12900000 12: KNOD 990
09861 Bologna Frisius (Frisia de) Sibrandus (Febrandus) 12950000 12: KNOD 995
09091 Löwen Frisius Sibrandus 7: Groningen (Grunega egens) 15351116 12: MULO IV 13136 21: = Sibrandus Bywema?; schreef 1531 en 1534 een brief aan Johan van Ewsum 22: Groniek 1992 22, 2324
09060 Löwen Frisius Sixtus 8: Septemsylvius (Zevenwouden) 15420624 12: MULO IV 24699
09886 Bologna Frisius (Frisia de) Suffridus (Syfridus) 12920000 12: KNOD 1018
09885 Bologna Frisius (Frisia de) Sydacus 12970000 12: KNOD 1017 21: Syardus was in 1351 abt van Lidlum
09887 Bologna Frisius (Frisia de) Tammo 13000000 12: KNOD 1019
09888 Bologna Frisius (Frisia de) Theagrippus 12940000 12: KNOD 1020 21: Theadbodus was in 1325 personaa van de kerk van Wons en officialis foraneus in het dekenaat Bolsward 22: It Beaken 17 91
09890 Bologna Frisius (Friso) Theodoricus 12930000 12: KNOD 1021
09891 Bologna Frisius (Frisia de) Ubaldus 12920000 12: KNOD 1022
09574 Erfurt Frisius (Fryzia de) Ulphardus 14040000 12: MUER I 6228 21: = Olfram, stud 1403 te Keulen?
09894 Bologna Frisius (Frisia de) Volkerus (Volgerus) 12950000 12: KNOD 1024
09892 Bologna Frisius (Frisia de) Volkerus 13760620 12: KNOD 1023
09893 Bologna Frisius (Frisia de) Volkerus (Volkardus) 12940000 12: KNOD 1024
09895 Bologna Frisius (Frisia de) Volquinus 13720000 12: KNOD 1025
09898 Bologna Frisius (Frisia de) Vribondus (Wribondus) 12970000 12: KNOD 1027
09896 Bologna Frisius (Frisia de) Walfridus 12940000 12: KNOD 1026
09897 Bologna Frisius (Frisia de) Wibrandus (Wicbrandus) 12920000 12: KNOD 1027
02739 Wittenberg Frisius Wigerus (Weichardus) 8: [vml Frisius orient] 15491015 12: AAW 249 21: = Wigerus Auen?
09899 Bologna Frisius (Frisia de) Wolfardus (Wiolfus) 12960000 12: KNOD 1028
09580 Erfurt Friso Albertus 6: pauper 7: Appingedam 14030000 12: MUER I 6727
01712 Franeker Friso Arnoldus 6: Nobilis 15980114 10: Iur 12: AAF no 476 20: = vml Arnoldus Haersma
10610 Prag Friso Asigo 13720000 12: OSTFR 188
09572 Erfurt Friso Bernardus 7: Appingedam 14010000 12: MUER I 6137 21: Een Bernardus was in dec 1401 lector van het Minderbroederklooster te Groningen 22: Gron Volksalmanak 1941 197
10613 Prag Friso Cuno 6: pauper 13720000 12: OSTFR 188
10715* Löwen Friso Simon 8: Trai d 14340000 12: MULO I 23320 21: = Simon Hagedoorn?
09579 Erfurt Friso Egbertus 7: Dokkum 14030000 12: MUER I 6726
05620 Köln Friso Godfridus 7: Schingen 14330000 12: AAK III 384 18: pastoor te Huizum 19: 1500 te Franeker 21: stud phil en theol; stelt de Statuta provincialia et synodalia Trajectina samen; schreef commentaar op brieven van Paulus en Vitae van Friese heiligen; zijn broer Galenus bekwaamde zich in de meetkunde 22: Wumkes, Bodders, 110; Petrus, De scriptoribus 124-127
09576 Erfurt Friso Henricus 7: Midlum 14010000 12: MUER I 6410 21: wrs Hiddo Bockema, zoon van Ludolphus Bockema van Koudum, pastoor te Midlum (1414); was bac art; werd benedictijner monnik te Hemelum en later proost 22: Reimers, Papsturkunden 8
10641 Prag Friso Johannes 6: pauper 13940000 12: OSTFR 190
09570 Erfurt Friso Martinus 7: Appingedam 14010000 12: MUER I 6135
09610 Erfurt Friso Reinbergius 7: Leeuwarden 14140000 12: MUER I 10321
09571 Erfurt Friso Walfridus 7: Appingedam 14010000 12: MUER I 6136
08648 Löwen Fristen Paulus 7: Sneek 15231231 12: MULO III 715121 21: Baucko Frisken was 1518-1525p vicaris te Harich 22: RAF Hof van Fr CC Recesboek
06669 Marburg/Lahn Fritema (Fritzema a) Bucho 15770617 12: CSM III 27
06547 Köln Fritema (Fritema) Bucho 6: nobilis 7: Groningen 15790131 10: Art 12: AAK IV 11830 13: Ydt Gerbrandsd van Aytta 14: Feyco van Fritema 15: raadsheer en ontvanger des konings te Groningen 19: 1591 te Keulen 21: egregius iuvenis et rei bellicae spectabilis, dum Coloniam tendit, a praedonibus circumventus, sphera bombardica trajectus, non multo post Coloniae diem extremum clausit, 13 decembris 1591 22: Stamboek I 282, II 192
11247 Pont a Mousson Fritema a Godfridus 7: Bolsward 8: Leovard d 15850000 12: Frijhoff, Gens Nostra 62 13: Mary Goffesdr van Sjaerdema 14: Petrus van Fritema 15: raadsheer Hof, balling 20: mag art 22: Stamboek I 282, II 191
12235 Ferrara Fritema (Fritzma) Petrus 8: Frisius 15540331 12: Pardi 170-171 20: Dr iur can et civ
09037 Löwen Fritema (Fritzma) Petrus 7: Sneek 8: Frisius 15440516 12: MULO IV 28065 13: Tjaertcke van Donia 14: Ivo van Fritema 15: 1532 grietman van Wymbritseradeel 16: Mary Foppesd van Sjaerdema 17: Ivo x Frouck Poppesd van Burmania Catharina x Warmolt Hillebrants Godefridus (Goffe) 18: 1551 lid gedep staten 1563 raadsheer Hof 21: Dr iur te Ferrara; in 1580 verbannen 22: Stamboek I 282; Placaatboek III 240; Vrije Fries 20 333-334
06356 Köln Fritema (Fritsma) Reinerus 7: Sneek 15500505 10: Art 12: AAK II 103946 13: Tjaerke van Donia 14: Ivo Fritema uit Groningerland 16: Saepk Pieterd van Camminga 17: Ivo Eelck x Syds Scheltes van Tjaarda 18: 1567 grietman van Westdongeradeel 1559 volmacht van Franekeradeel n.a.v aanstellen ontvangergeneraal voor de Vijfdelen 1573 grietman van Wonseradeel 19: 1598 a 21: spaansgezind, in 1580 uit Friesland verbannen, woonde in Groningen, in 1598 echter in Dongjum 22: Stamboek I 282; II 191; Sminia, Naamlijst 6466; Andreae, Nalezing 27
08848 Löwen Fritema? (Snecanus) Feyco 6: nobilis 8: Frisius 15590200 12: MULO IV 58093 13: Tjaertcke van Donia 14: Ivo van Fritema 16: Ydt Gerbrants van Aytta 17: Tjarda x Thomas van Gramaye Edwert x Petrus Micault, drost van Lingen Bucho, sterft 1591 te Keulen; Folckert x Catharina Splinter; drost van Drenthe Wigle, stud te Keulen, sterft aldaar; Ivo, vaandrig, sneuvelt 18: raadsheer en rentmeester generaal (1569-1579) in Groningen en Drenthe landdagslid 20: staat in matrikel bij Otto Galama 22: Stamboek I 282, II 190-191; Heerma van Voss, Stukken afkomstig uit het archief van de Hollandse Rekenkamer 5
07564 Rostock Fritzius AntonGunther 8: Frisius 16500700 12: MUR III 162
03470 Groningen Frix Fricco 7: Groningen 16401215 10: Phil 11: 18 12: AAG 43
04500 Leiden Frix Hermannus 7: Groningen 16231007 10: Iur 11: 20 12: AAL 172 16: Jantien Weinichman 19: 1633 a 22: GAG klapper DTB
10572 Bourges Frix Nicolaus 7: Groningen 16250000 12: DOTZ 178
10597 Orleans Frix Nicolaus 7: Groningen 16241629 12: DOTZ 178
04661 Leiden Frix Nicolaus 7: Groningen 16320308 10: Iur 11: 22 12: AAL 241
04499 Leiden Frix Nicolaus 7: Groningen 16231007 10: Iur 11: 22 12: AAL 172 13: Woltertien Grauwers 14: Tjaert Frix 16: Baukien Diurcken (1637) 17: Tjaert Wya x Bocco Ketel (1659) 18: brouwer; 1640 burgervaandrig 1655 (burger) luitenant 19: 1662 a 22: Ned Leeuw 1963 95, 1982 419, 420
03268 Groningen Frix Regnerus 7: Groningen 16340127 10: Phil 12: AAG 29 16: Bywke Bolts (1654) 21: afk uit Tjamsweer 22: RAG klapper DTB
10634 Prag Frizo Olbodus 7: Sthenyghe 13850000 12: OSTFR 189
06954 Rostock Frizo Robertus 7: Dokkum 8: Trai d 14270629 12: MUR I 28 21: Ruibertus was in 1454 pastoor te Wirdum of Weidum of Rippertus, 1459 pastoor en notaris te Stiens 22: Vrije Fries 14 322; Koopmans, Notariaat 162
00194 Franeker Frolo a Elias 7: Leeuwarden 16100827 10: Iur 12: AAF no 1228 16: Magdalena Mr Jelles de Blijde dr (1612) 18: advocaat 21: Dr 22: GAL Klapper DTB
02429 Heidelberg Froma (Ffroma) Ballo 7: Groningen 15663010 12: MUH II 41,99 14: Ballo Froma 15: hoofdeling te Wirdum 16: Griete Writsers 17: Hille x Gerardus Gruys 18: 1575 gedeputeerde voor de Ommelanden 21: in ballingschap naar Oostfriesland gegaan en aldaar gestorven; in Wirdum echter grafsteen voor Ballo Froma gest aug 1616 22: Feith, Ommelander borgen 106; Formsma, Ommelander strijd 73; Formsma, Borgen 486; Gron Volksalmanak 1906 215
02436 Heidelberg Froma Mello 7: Groningen 15670425 12: MUH II 42,23
06520 Köln Fronhoven Sixtus 7: Franeker 8: Frisius 15690831 10: Art 12: AAK IV 6478
03184 Groningen Froon Engelbertus 7: Groningen 16311005 12: AAG 25
03003 Groningen Froon (Froen) Gerardus 16241026 10: Theol 12: AAG 15 16: Lamijn Menolts (1629) 18: 1632-1637 predikant te Westerbroek 19: 1637 maart 21: zoon van Berent Frone, 1622-1628 voogd Jacob en Annagesthuis? 22: Duinkerken I 140; GAG Jacob en Annagasthuis, bijlage
03033 Groningen Froon (Fronius) Petrus 7: Groningen 16260623 10: Phil 12: AAG 17
00635 Franeker Froon (Fronus) Thomas, Bangius 16280802 10: Ling, Theol 12: AAF no 2491
07221 Rostock Frunnes Simon 7: Groningen 14770519 12: MUR I 203
07835 Rostock Fubkoni Petrus 7: Franeker 8: Trai d 15240129 12: MUR II 85
02086 Franeker Fuchsius de Pinbach Adamus, Valentinus 7: Franeker 16091102 10: 0 12: AAF no 1157 21: Een Valentinus molesteert in 1609 de predikant van Gaast 22: Kalma, Classisboek Bolsward 91
04689 Leiden Fullenius (Follenius) Bernardus 16330815 12: AAL 256 16: Atkje Abbema, d.v. deurwaarder Bocke Abbema 17: Bernardus Nathaniel 18: 1593-1636 predikant te Leeuwarden 19: 1636 ca 20: V.D.M. in eccl. Leowardiana deput. ad recensionem versionis Bibliae hon. ergo 21: Dr theol, afkomstig uit Westfalen; revisor bij de Statenvertaling 22: NNBW III 425; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 83
00417 Franeker Fullenius Bernardus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16210528 10: Ling, Phil 11: 1602 12: AAF no 1876 13: Atje Abbema 14: Bernardus Fullenius 15: predikant te Leeuwarden : 1634 revisor van de Bijbelvertaling 16: Ebel Hinckema van Hinckenborg 17: Bernardus Frouck x Balthasar Becker Sethus, predikant Frans, Dr iur 18: 1629 prof oosterse talen 1636 prof wiskunde 19: 1657 jan 22: Stamboek II 100; Boeles, Hoogeschool II 136-137; Col Kalma
04580 Leiden Fullenius (Tullenius) Bernardus 7: Leeuwarden 16270828 10: Theol 11: 24 12: AAL 203
04581 Leiden Fullenius (Tullenius) Nathaniel 7: Leeuwarden 16270828 10: Phil, Med 11: 20 12: AAL 203
00542 Franeker Fullenius Nathaniel 7: Leeuwarden 16260125 10: Ling, Log 12: AAF no 2277
11135 Franeker Fullenius Nathaniel 16330107 10: Med 11: 1606 12: AAF 2922 13: Atkje Abbema 14: Bernardus Fullenius 15: predikant te Leeuwarden 16: Catharina Sydsdr van Donia* (1636) 17: Hendrikje x Dionisius Petri Lomars Kempo, majoor, kapitein x Catherina van Nijsten 18: arts te Leeuwarden ontvanger van het Westerdeel van Breda 20: 1633 27/2 Dr med (PAF 24) 21: * van Hinckema volgens DTB Leeuwarden en Stamboek 22: Stamboek II 101; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 83; RAF Familiearch Kingma 628; GAL klapper DTB; Gen Jierboekje 1993 60
00762 Franeker Funger (Fungerus) Bauco (Baucanius) 7: Bolsward 8: Frisius 16350528 10: Phil 11: 1615 12: AAF no 3120 14: Haring Funger 15: schrijver te Bolsward 16: Rinckjen Broerckes uit Lemmer (1653) 18: 1653 procureur fiscaal te Bolsward 22: RAF klapper DTB Bolsward; Stamboek I 35, losse aantekening
12278 Greifswald Fungeri Andreas 6: clericus 7: Heeg 8: Trai d 14880000 12: MUG
12277 Erfurt Fungeri Fredericus 7: Heeg 8: Frisius 14880000 11: MUG I
03367 Groningen Fungerus Bauco 7: Bolsward (Bellingwolde) 16361117 11: 21 12: AAG 35
11379 Löwen Fungerus Johannes 7: Leeuwarden 15780000 12: Petrus, De scriptoribus 280
00509 Franeker Fungerus Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 16250104 10: Iur 12: AAF no 2182 18: 1628 advocaat Hof 19: 1650 nov 20: 1628 lic iur (PAF 22) 21: Mr 22: RAF Hof van Fr MMM f 8
06496 Köln Fungerus (Funckeri) Johannes 7: Leeuwarden 8: Frisius 15780324 10: Iur, med 12: AAK IV 10833 13: Anna N 14: Fungerus Johannis 15: rector 16: Ludts Wybes, d.v. Wybrandus Hallumensis, praeceptor te Leeuwarden 18: 1579 advocaat Hof 1584 rector Bolsward, 1592 te Leeuwarden 1607 rector te Franeker 19: 1612 te Franeker 21: Dr; studeert in Frankrijk en Duitsland; Latijns dichter, schreef Carminum Sylva (1607) en Carminum moralium libri tres (1611); schreef De conflagratione mundi (1591), Symbolorum variorum liber unus (1598); De puerorum disciplina et recte eductione (1586) 22: Petrus, De scriptoribus 279-281; NNBW IV 623-624; Folium V (1957) 38, 39, 41; RAF Hof van Fr MMM f 3; Col Kalma
00137 Franeker Fungerus Johannes 5: rector sch. Franekerensis 16070604 12: AAF no 989
04442 Leiden Fungerus (Fungers) Johannes 8: Frisius 16210506 10: Phil 11: 20 12: AAL 153
02357 Heidelberg Fungerus Johannes 8: Frisius 16160423 12: MUH II 277,56 14: Johannes Fungerus (wrs) 18: 1621 advocaat Hof 21: Dr; Johannes Fungerus jr 22: RAF Hof van Fr MMM f 7v
02861 Groningen Furmerius Arnoldus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16150526 10: Phil 12: AAG 3 21: A. Furmerius was tot 1653 kapitein (vanaf 1634?) 22: RAF Index officieren
05005 Basel Furmerius Bernardus, Gerbrandus 8: Frisius 15620000 11: 1542 12: MUB II 13563 13: Aef Mr Seerp Beymadr 14: Gerbrandus Arnoldi 15: 1547-1550, 1553-1557 gezworene van Leeuwarden : 1545, 1546, 1551, 1552, 1558 schepen 16: Tiedt Gerbens 17: Ida x Rombertus Ytsma (1599) Bernardus Bernardi x Auck Huygesdr 18: 1597 praeceptor te Leeuwarden 1597-1616 historieschrijver van Friesland 19: 1616 aug 21: leerling van Suffridus Petrus, verdedigde hem in 1604 met de Hyperaspistes apologiae (1604) tegen de kritiek van Ubbo Emmius; schreef Annalium Phrisicorum libri tres (1609) 22: Vrije Fries 11 340; Folium V (1957) 40; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 2425; RAF GEN 500
09076 Löwen Furmerius (Gerbrandi) Serapius 8: Frisius 15690514 12: MULO IV 75048 13: Aef mr Seerp Beymasdr 14: Gerbrandus Arnoldi 15: schepen van Leeuwarden 19: 1586 a 21: broer van Bernardus Furmerius 22: RAF GEN 500
04716 Leiden Fusius (Fuscus) Johannes, Lubbertus 7: Groningen 16350611 10: Iur 11: 23 12: AAL 272 21: = Johannes Lubberti, stud 1629 te Groningen
09216 Löwen Fusius Johannes 7: Groningen 15540600 12: MULO IV 49268 18: 1565-1575 arts te Groningen 19: 1575 sept 22: Huisman, Stadsbelang 430
00812 Franeker Gabbema Boudewijn 7: Leeuwarden 16360829 10: Med, Math 12: AAF no 3262 13: Aukje Hillebrandts 14: Abbe Frederici Gabbema* 18: 1632 landmeter 21: * of Hayo Boudewijn Gabbema, 1618-1621 rector te Harlingen 22: RAF Hof van Fr MMM; Col Kalma
10322 Franeker Gabbema, Boverius (Baverius) Fredericus 7: Dokkum 15960505 10: Iur, Ling, Art 12: AAF no 384 16: Anna Gratema 17: Menso, 1662 burgemeester van Dokkum 18: 1603, 1639 advocaat Hof conrector te Amsterdam 1618- 1621 rector te Harlingen, afgezet wegens ongehoorzaamheid 19: 1639 jan 20: 1602 Dr iur (PAF 17) 21: Dr iur, disp 1600 De possesione, prom in 1602; woont in 1632 in Leeuwarden 22: Gen Jierboekje 1990 58; Vrije Fries 65 97; RAF Hof van Fr FF7 en MMM f 6; RAF Grafschriften Dokkum; GA Harlingen 63 Resolutieboek f 146v, 176v
07322 Rostock Gabbema (Gabama) Jacobus 7: Leeuwarden 14840531 12: MUR I 238
04627 Leiden Gabbema (Gabema) Menso 7: Leeuwarden 16300614 10: Iur 11: 1610 ca 12: AAL 228 14: Feyo Buwes Gabbema 15: conrector te Amsterdam, rector te Harlingen 16: Reineke Schaffts 18: 1636 advocaat Hof 1646-1648 schepen van Leeuwarden 1648-1652 secretaris van Leeuwarden 19: 1652 21: Mr; in 1646 Dr genoemd 22: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 1314; Breuker Japix II 196; RAF Hof van Fr MMM f 9; Sannes, Naamlijst 288; GAL Klapper magistraat; GA Harlingen 63 resolutieboek f 146v, 176v
02162 Utrecht Gabbema Simon, Abbes 7: Leeuwarden 8: Frisius 16470000 11: 1628 okt 12: ASU 16 13: Aukje Hillebrants 14: Abbe Frederici Gabbema 15: klerk ontvanger generaal 18: 1659 historieschrijver 19: 1688 te Leeuwarden 21: bezoekt school te Leeuwarden bij Colde; 1649 disputatie in Groningen; stud 1651 te Leiden; verzamelaar 22: NNBW VI 537-540; Vrije Fries 11 273-287
04747 Leiden Gabbema (Gabbama) Simon 8: Frisius 16500518 10: Iur 11: 22 12: AAL 404
00788 Franeker Gabbema (Gabbama) Tjallingius 7: Leeuwarden 16360218 10: Ling 12: AAF no 3214
11237 Köln Gabbii (Lemmer) Augustinus 7: Sloten (iuxta) 15470524 10: Iur 12: AAK II 1013209
08777 Löwen Gabbii (Lemmer) Augustinus 8: Frisius 15440505 12: MULO IV 27943 18: advocaat 21: = Mr Augustinus Follega, zoon: Mr Johannes x N. Reen, advocaat te Sneek? 22: Zwart, Cleuting 127; It Beaken 1969 175
12407 Orleans Gabbii (Gabbius) Augustinus 8: Frisius 15500329 12: RIDDORL I 108 21: = Augustinus Boelema; Mr Augustinus Gabbes wordt in 1564 bij een boedelscheiding vermeld 22: Gen Jierboekje 1989 67
00841 Franeker Gaerman Bernardus, Johannis 8: Frisius 16370511 10: Phil, Ling lat 12: AAF no 3342 16: Evertje Boelema (1646) 18: 1641-1654 rector te Sloten 19: 1654 mei 22: Col Kalma
02047 Franeker Gaickema Alardus 6: Nobilis 8: Omlandus 16081103 10: Iur 12: AAF no 1087 13: Joostje Jensema 14: Allardus Gayckinga 15: lid gedep staten(l) 16: Catharina Ringels 17: Justina x Hemmo Huninga, Asinga van Ewsum Euka x Sicco Rengers (1649) 21: bezitter van de borgen Ter Borch (waarde 9000 gulden) en Jellema; jonker en hoofdeling te Warfhuizen, Zuidhorn, Godlinze en Leermens 22: Formsma, Borgen 460; Pathuis 820-821
09330 Löwen Galama (Galinia) Anthonius, Sicconis (Sichonis) 7: Akkrum 15320608 12: MULO IV 7371 13: Jelst Taekesd van Heemstra 14: Sicco van Galama 16: Cnier Douwesd van Jousma 17: Hylck x Tiete Epes van Hettinga; Trijn x Johannes Watses van Aylva, Hans Hessels van Oosthem Auck x Wibrandus Riencks van Aylva; Jeltze, gesneuveld Douwe, gesneuveld Sicco, gesneuveld; Epeus, gesneuveld 18: dijkgraaf van Wymbritseradeel 19: 1560 sept 22: Stamboek I 118, II 75
08770 Löwen Galama (Galmen de) Ausonius 8: Frisius 15430504 12: MULO IV 26241
05578 Köln Galama a Ausonius 5: canonicus Trai d 8: Frisius 15470620 10: Iur 11: 1525 april 12: AAK II 1014240 13: Fock Aesgedr van Hoxwier 14: Galo van Galama 15: 1539 grietman van Gaasterland 16: ongehuwd 18: 1580 proost van Nordhausen proost en kanunnik te Utrecht 19: 1583 21: doet in 1580 afstand van alle pretensien op de proosdij van Bolsward 22: Stamboek I 118-119, II 76; RAF, Staten na 1580 2588
01524 Franeker Galama (Galema a) Galenus filius Ausonii a Galema 15920211 12: AAF no 141 14: Ausonius Galozn Galama 15: domproost van Nordhausen : proost en kanunnik te Utrecht 20: ex schola Leovardiensi 22: RAF FG 1002
01418 Franeker Galama Galenus 15870904 10: Iur 12: AAF no 52 13: Riem Herckesdr van Popma 14: Johannes Galama 16: Dorothea Minnesdr van Eminga (1592) Jelck Roelofsdr van Donia 17: Riem x Sicco Scheltonis van Aebinga 18: 1614, 1616 kerkvoogd te Menaldum 22: Stamboek I 118; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 134
10719 Wittenberg Galama (Galma) Gellius 8: Frisius 15730200 12: MUW II 224 13: Cnier Douwesdr van Jousma 14: Anthonius van Galama 15: dijkgraaf van Wymbritseradeel, woonde te IJlst 18: 1579 volmacht landsdag voor IJlst; lid Staten Generaal? (Gellius IJlstanus) 19: gesneuveld 21: in 1578 te IJlst voor 12 cg personele impositie aangeslagen 22: Stamboek I 118, II 7677; Engels, Naamlijst St Gen 12; Placaatboek IV 29; Van der Meer, Boarnen 253
08928 Löwen Galama a Hermannus 7: Koudum 8: Frisius 15501000 11: 1533 jan 12: MULO IV 42252 13: Foeck Aesgedr thoe Hoxwier 14: Galo van Galama 15: 1539 grietman van Gaasterland 16: Riem Obbesdr van Hermana 18: 1567 hopman onder Brederode 19: 1568 juni geexecuteerd 21: tekent verbond der edelen 22: Stamboek I 118
10717 Wittenberg Galama Hippolytus 7: Leodiensis 8: Frisius 15710700 12: MUW II 197
09337 Löwen Galama (Galema) Johannes 6: nobilis 15510600 12: MULO IV 431123 13: Aeltje Douwesdr van Walta 14: Galo van Galama 16: Riem Herckesdr van Popma 17: Galenus Aelcke x Sixtus Bottes van Mockema, Feyo Siboldi van Aylva 21: heerschap te Menaldum, betaalt in 1578 12 cg personele impositie 22: Stamboek I 118; Van der Meer, Boarnen 222
09010 Löwen Galama a Julius 8: Frisius 15451000 11: 1526 mei 12: MULO IV 31536 13: Foeck Aesgedr thoe Hoxwier 14: Galo van Galama 15: 1539 grietman van Gaasterland 16: Ymck van Glins 18: dijkgraaf van Hemelumer Oldephert 1560 kerkvoogd te Koudum 19: 1569 22: Stamboek I 119; RAF Hof van Fr C f 94; Keikes, Workum regest 79
12408 Orleans Galama a Otto 6: Nobilis 8: Frisius occid 15591221 12: RIDDORL I 279
09034 Löwen Galama (Gallema) Otto 6: nobilis 8: Frisius 15590200 12: MULO IV 58092 13: Aeltje Douwesdr van Walta 14: Galo van Galama 16: Eets Hesselsdr van Feytsma 17: Aelcke x Andreas van Hiddema 19: 1586 mei 22: Stamboek I 118, II 76
09075 Löwen Galama a Serapius 6: nobilis 8: Frisius 15471013 11: 1528 okt 12: MULO IV 35731 13: Foek of Kinsk Hoxwier 14: Galo van Galama 15: 1539 grietman van Gaasterland 16: His, d.v. Sixtus van Botnia en Bauck van Camstra 18: 1566 gedeputeerde 1568 hopman in slag bij Jemgum 1577 grietman van Baarderadeel; 1579 gedeputeerde; 1580 ontvanger der kloostergoederen van Baarderadeel; 1579 dijkgraaf van Hmelumer Oldephert 19: 1581 jan 21: antispaans; tekent rekest tot toetreding tot de Unie van Utrecht 22: Sminia, Naamlijst 228-231, 376; Placaatboek III 1186; Keikes, Workum regest 108
02826 Wittenberg Galco Galienus 8: Frisius occid 15020000 12: AAW 5
05612 Köln Galco Galienus 8: Frisius occid 15020710 10: Iur 12: AAK II 5336 18: 1514-1528 pastoor te Oldeboorn pauselijk notaris 1542 pastoor te Warga 21: Mr, in 1515 afgezant naar Gelre; adviseur van Jancko Douwama, in 1519 gevangen, vlucht naar Oostfriesland en wordt daar pastoor; begraven te Bergum; in 1505 met toestemming van paus buiten de gestelde tijd tot diaken gewijd; = Gello Gelconis van Lemmer, die op 30 maart 1510 tot priester gewijd is? 22: Gen Jierboekje 1955 84; Brom, Naamlijst priesters 79; Mol, Duitse Orde 208-209, 320; RAF Grafschriften Tietjerksteradeel; Douwama, Geschriften 240, 291- 294, 388-390; Pb Hs 1466; Worp, Historie V 166
09279 Löwen Galeni (Galieni) Fredericus 7: Leeuwarden 8: Trai d 15300701 12: MULO IV 3955 18: 1539 priester te Ee 1546- 1554 prebendaris Sjaerdemaleen 19: 1554 juni 21: zoon van Mr Galienus Feddonis, in 1506 tot priester gewijd, 1509 (institutie) pastoor te Oldelamer? 22: RAF FG 935; H. Hazelhoff, Edwert Sjaerdema's erfenis (Franeker, 1993) 45, 57; Gen Jierboekje 1955 84; AAU 42 (1916) 323
00291 Franeker Galeni Gerardus 8: Frisius 16160610 10: Iur 12: AAF no 1602 13: Frouck Gerrits 14: Gale Jans 15: secretaris van Lemsterland 16: Ansk Tierds Buwalda uit Harlingen 18: 1621-1638 ca secretaris van Lemsterland 22: Sannes, Naamlijst 273; GAL Klapper DTB
04616 Leiden Galichius Andreas 8: Frisius 16290512 10: Iur 11: 21 12: AAL 218
00537 Franeker Galichius Andreas 7: Staveren 16251113 10: Iur, Phil 11: 1608 12: AAF no 2271 18: 1632 advocaat Hof 1636 landdagslid 21: Dr 22: Placaatboek V 630; RAF Hof van Fr MMM f 8v
07349 Rostock Galing (Galyng) Johannes 8: Frisius 14891016 12: MUR I 252 21: Hans Galinge te Tzum betaalt in 1514 8 gg 25 st huur aan Tjerk Walta 22: Tjessinga, Aanbreng I 45
06114 Köln Galing (Gallinck) Johannes, Lamberti 7: Groningen 15161030 10: Art 12: AAK II 77462 18: 1561 (resignatie) vicaris/prebendaris te Haren 20: bursa Laurentiana; 1517 25/6 det, 1519 22/3 inc 21: = Johannes Lamberti, 1566 pastoor in Den Ham? 22: AKG regest 1100; AAU 42 (1916) 206
07350 Rostock Galing (Galyng) Ludolphus 8: Frisius 14891016 12: MUR I 252
06561 Köln Galinga Hermannus 7: Groningen 15851031 10: Art 12: AAK IV 14384 21: een Henricus Galinga was in 1563 schrijver van Gorecht
08563 Löwen Galonis Judocus 7: Leeuwarden 8: Trai d 15070613 12: MULO III 334102
07365 Rostock Galsum Theodoricus 7: Groningen 14910517 12: MUR I 256
03769 Groningen Gansefoort Johannes 7: Westerwijtwerd 16480829 10: Phil 12: AAG 58 13: Anna Croll 14: Gerardus Gansefoort, afk uit Westfalen 15: predikant te Westerwijtwerd 18: predikant te Dersum/Ems 22: Duinkerken 68; NNBW VIII 584
06225 Köln Gansfort (Goesevoyrd) Wesselus 7: Groningen 14490000 10: Art 11: 1419 c 12: AAK I 5206 14: Hermannus Gansfort 15: bakker 18: 1455 professor te Keulen, 1456 te Heidelberg 1470-1489 in klooster te Aduard arts bij David van Bourgondie 19: 1489 okt te Groningen 20: 1450 bac art, 1452 mag art (NNBW V 195) 21: Dr theol et in latina et graeca et hebraea lingiis multum eridutus et in tota philosophia quasi universalis; school te Groningen en Zwolle; bijbels humanist 22: NNBW V 195-197; Van Rhijn, Wessel Gansfort; Pathuis 148
11853 Rom Gansfort Wesselus 14490000 12: Gron Volksalmanak 1910 181
02418 Heidelberg Gansfort (Goszfort) Wesselus 7: Groningen 14560601 12: MUH I 285 20: mag coloniensis
10929 Paris Gansfort Wesselus 14540000 12: NNBW V 195
08009 Rostock Gartnerus Iohannes 7: Oldenburg 8: Frisius 16090600 12: MUR II 297
11042 Helmstadt Gatena Tiarcko 7: Ostelanus 8: Frisius [orient] 16241006 12: AAHt 30541
04615 Leiden Gatena Tiarcko 8: Frisius orient 16290418 10: Iur 11: 22 12: AAL 217
07771 Rostock Gatzevyn Jacobus 7: Groningen 15050416 12: MUR II 20
08725 Löwen Gatzonis Sibrandus 7: Bolsward 15570400 12: MULO IV 54525 21: = Sibrandus de Bolsward, gest 1595, pastoor te Borculo? 22: AAU 40 (1914) 312
01425 Franeker Gatzonis Titus 6: Stip 15880424 10: Iur 12: AAF no 62 14: Gathie Tietes uit Rauwerd 21: kreeg in 1583 een toelage; = vlm Titus Raardt, 1595 secretaris Menaldumadeel, 1600, 1603 notaris, x Rints Claesesdr 22: RAF Statenarchief G 41 137; Col Kalma; Placaatboek IV 1076
10640 Prag Gatzwer Tyderycus 7: Wosterhusen 13900000 12: OSTFR 190
04461 Leiden Gayckema (Gaeickema) Hayo 7: Leeuwarden 8: Frisius 16220603 10: Iur 11: 1600 12: AAL 161 14: Foppius Gayckema 16: Hylck Simons Rooswinckel(1628) 18: 1625 advocaat Hof 19: 1652 febr 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 8; GAL Klapper DTB; RAF Grafschriften Leeuwarden
09450 Löwen Gayckema (Foppens) Hayo 8: Frisius 16200228 12: MULO V 54115 22: stud 1622 te Franeker
11876 Köln Gayconis Hermannus 6: dominus 7: Dokkum (Boechem) 15130620 10: Iur 12: AAK II 713124 21: wrs frater Hermannus Dokkum, Ord Min, werd in 1510 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 81
08502 Löwen Gayconis (Gaiconis) Otto 7: Hommerts 8: Trai d 15070508 12: MULO III 33485 21: = vlm heer Otto, 1543 pastoor te Jutrijp; gebruikt zelf ca 55 pm gras en hooiland 22: Beneficiaalb 433, 434-435
11342 Rostock Gayconis (Gaykonis) Tjalling (Zelus) 8: Frisius occid 15090604 12: MUR II 39
05429 Köln Geben Hermannus 6: pauper 7: Emden 14920316 10: Art 12: AAK II 31129
05764 Köln Gebticanus Albertus 7: Groningen 15280912 10: Art 12: AAK II 89612
04601 Leiden Geersma (Gasma) Gisbertus, Bruno 8: Frisius 16280616 10: Iur 11: 1583 12: AAL 210
00395 Franeker Geersma (Bruno) Gisbertus 7: Harlingen 16200919 10: Lit, Iur 12: AAF no 1831
04483 Leiden Geersma (Gersma) Gisbertus, Bruno 7: Harlingen 8: Frisius 16230522 10: Iur 11: 1605 12: AAL 165 13: Hillegont Jardyn 14: Bruno Gisbertus 15: burgemeester van Harlingen 22: Vrije Fries 32 132
11493 Löwen Geest de Simon, Jacobi 15190610 12: MULO III 60653 21: zoon: Jacob van der Geest, adelman en vaandrig in Spaanse dienst, in 1580 uitgeweken? 22: It Beaken 1969 183
11683 Rostock Geest de (Jacobi) Simon 7: Harlingen 8: Trai d 15130518 12: MUR II 53
01090 Franeker Geest de Simon 7: Leeuwarden 16440325 10: Med 12: AAF no 4171
03545 Groningen Geest de Simon 7: Leeuwarden 16421205 10: Phil 12: AAG 46
04879 Leiden Geest de Simon 7: Leeuwarden 8: Frisius 16460600 10: Med 11: 1625 12: AAL 369 16: Anna Maria van Peima (1652) 18: 1663 arts te Leeuwarden 21: Dr med 22: RAF Statenarch R Ia 53; GAL Klapper DTB
10927 Paris Geest de Wibrandus, Simonis 16140000 11: 1590 ca 12: NNBW III 439 16: Hendrikje Ulenburgh d.v. Rombertus burgemeester van Leeuwarden 17: Julianus Simon ? 18: portretschilder 19: 1660 p 22: NNBW III 439; Hofstede de Groot, Het vriendenalbum van Wybrand Simonsz de Geest in: Oud Holland VII
10926 Rom Geest de Wibrandus, Simonis 16160000 12: NNBW III 439
10928 Aix en Provence Geest de Wibrandus, Simonsz 16160000 12: NNBW III 439
03679 Groningen Geestdorp Cornelius 7: Leeuwarden 8: Frisius 16460902 10: Theol 12: AAG 54
01130 Franeker Geestdorp Cornelius 8: Frisius 16450401 10: Lit, Phil 11: 1626 12: AAF no 4305 13: N van Dam 14: Petrus Geestdorp 15: predikant 16: d.v. Petrus Plancius (1648) 17: Petrus, schoolmeester 18: 1649-1650 predikant te Banda (OostIndie) 22: Troostenburg 143; Breuker, Geestdorp 45; Col Kalma
04903 Leiden Geestdorp (Gestorp) Cornelius 8: Frisius 16471231 10: Theol 11: 21 12: AAL 383
10956 Franeker Geestdorp (Geesdorpius) Petrus, Cornelii 7: Harlingen 16260531 10: Phil, Theol, Ling 11: 1607 ca 12: AAF 2303 13: Maycke Melchiorsdr uit Oudewater 14: Cornelius Jacob Geestdorp 15: eigenaar spinhuis te Harlingen 16: Rinckjen Tiedes van Dam, zuster van ds Daniel van Dam 17: Cornelius 18: 1631 a1646 predikant te Idaard, Aegum en Friens 19: 1646 juni 22: Romein 159; Breuker, Geestdorp 43
08195 Löwen Gelconis (Gelronis) Petrus 7: Leeuwarden 14840830 12: MULO II 490225
07570 Rostock Gelden Elardus 7: Esens 8: Frisius 15000606 12: MUR II 4
03758 Groningen Gelder a Abrahamus, Gerhardi 7: Emden 8: Frisius orient 16480417 10: Phil 11: 19 12: AAG 57
11136 Franeker Gelder Thomas, Cumingius 16111103 10: Theol 12: AAF 1326
05507 Genève Geldorpius Gosuinus 7: Duisburg 8: Frisius occid 15920000 10: Theol 11: 1564 12: LDR 1248; III 439 13: Aelcke Oenedr, d.v. Oene Sickes, nicht van Hopperus 14: Henricus Geldorpius 15: rector 16: Ida Jacobsdr Farx (1597) Saepcke Agges Sierxma wed schepen Simon Jans uit Sneek (1610) 17: Henricus, predikant 18: 1590 conrector, 1596-1612 predikant te Sneek 1612-1627 predikant te Amsterdam 19: 1627 aug te Amsterdam 20: 1563 te Doesburg 21: contraremonstrant 22: Romein 331-332; De Vries I 59, 138-139; NNBW III 450, IV 640; De Wal 211-212; Col Kalma
12350 Leiden Geldorpius Gosuinus 7: Duisburg (Isburgensis) 15931019 12: AAL 37
01416 Franeker Geldorpius Gosuinus 15860626 10: Theol 12: AAF no 49
02352* Heidelberg Geldorpius Henricus 8: Frisius 16140921 12: MUH II 269,106
10649 Herborn Geldorpius Gosuinus 8: Frisius orient 15930000 12: HERB 35
06883 Marburg/Lahn Geldorpius (Geldorffius) Henricus 7: Harlingen 8: Frisius 16140509 12: CSM IV 78 13: Jeltien Pieters Jongestal 14: Onias Geldorpius 15: secretaris van Harlingen
11298 Löwen Geldorpius Henricus 7: Geldrop 15410000 12: NNBW IV 640 16: Aelcke Oenedr d.v. Oene Sickes burgemeester van Sneek, nicht van Hopperus (1553/4) 17: Onias Gosuinus 18: 1546-1550 rector te Sneek; 1550-1555 te Leeuwarden 1555-1558 rector te Delft; 1558-1561 te Duisburg 19: 1585 te Ruhrort 21: bezocht school te Deventer en Zwolle 22: NNBW IV 640
00341 Franeker Geldorpius Gossuini filius Henricus 7: Sneek 16181025 10: Theol 11: 1600 12: AAF no 1735 14: Gosuinus Geldorpius 15: predikant 16: Neeltje Pool 18: 1625-1628 predikant te Oostzaan en Leeuwarden 1628-1652 predikant te Amsterdam 19: 1652 te Amsterdam 21: berijmt psalmen 22: NNBW III 448-449
00237 Franeker Geldorpius Henricus 7: Sneek 16110614 10: Phil 12: AAF no 1300
05928 Köln Geldorpius (Geldorp) Josephus 7: Groningen 15201107 10: Art 12: AAK II 82937
11998 Franeker Geldorpius Onias 7: Amsterdam 16360805 10: ling lat 12: AAF no 3259 14: Henricus Geldorp ? 15: predikant in Holland 16: Jeltke Jongestal (1647) 18: 1641 advocaat Hof van Friesland burgemeester van Staveren; 1652 landdagslid 1653-1655, 1660-1662 lid gedep staten (S); 1664 lid Staten Generaal (extra ord) (S) 20: stud 1635 te Groningen iur (Onias Castricius a Geldorp) 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 10; Placaatboek V 544; GAL Klapper DTB; Engels, Naamlijst GS; Engels, Naamlijst St Gen II 6; Gen Jierboekje 1993 113
05006 Basel Geldorpius Onias 15810000 12: MUB II 2944 13: Aelcke Oenedr 14: Henricus Geldorpius 15: rector 16: Jeltien Pieters Jongestal 17: Lieukien x Joost Jongestal (1622) Wibrandus 18: 1589 secretaris van Ferwerderadeel 1591-1610 secretaris van Harlingen 19: 1610 20: 1582 28/2 Dr iur utr 22: De Vries II, 414; Sannes, Naamlijst 307; Gen Jierboekje 1993 113
10853 Genève Geldorpius (Flansemus) Onias 7: Flansum 15760000 12: De Vries I 50 20: schreef in mei 1578 in het AA van Hermannus Pricker te Genève
00327 Franeker Geldorpius Wibrandus 8: Frisius 16170000 10: Iur 12: AAF no 1681 16: Aefke Hessels Sjaerda 17: Agatha x Conradus Boelens, officier en schepen van Leeuwarden 18: 1625 advocaat Hof 1632-1637 assessor krijgsgerecht 1637-1659 procureur generaal 19: 1659 juni 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 8, SSS; Statenarch G4 214 1632; GAL Klapper DTB; Gen Jierboekje 1994 14
10564 Bourges Geldorpius Wibrandus 16231000 12: DOTZ 167
05294 Köln Gelius alias Gelt 7: Dokkum 15130629 10: Iur 12: AAK II 713137 18: 1543 pastoor te Morra 20: quia famil. Henrici de Vorda, bedelli nihil, sed propinavit vinum 21: Geltetus Sertoris werd op 22 maart 1516 tot priester gewijd; en/of heer Gielt (Jeltetus Folkeri, 1537 pastoor te Morra?; Mr Gilt genoemd in 1503 22: Gen Jierboekje 1955 81; RAF FG 935; Van der Veen, Ferwerderadeel 183; Placaatboek II 232; Beneficiaalb 169
03378 Groningen Gellii (Welleius) Augustinus, Johannis 16370619 10: Phil 12: AAG 36 21: = vml Aggaeus Gellii van Sneek, geb 1614 schoolmeester meisjesschool te Sneek, rector te Staveren, 1649-1691 predikant te Oudega 22: Romein 410
01833 Franeker Gellii Epeus 7: Franeker 16020415 10: Ling 12: AAF no 693 20: = Epeus Lollii Adema? 21: Epius Gellii was in 1642 schoolmeester te Hijlaard 22: RAF Nedergerecht Baarderadeel Recesboek C
09794 Erfurt Gellii (Gellich) Fredericus 8: Frisius 15980000 12: MUER II 48630
01996 Franeker Gellii Fredericus 7: Sneek 16070416 10: Phil 12: AAF no 970 21: = vml Feico Gellius, in 1629 klerk van het Hof van Friesland 22: GAL Certificatieboek Leeuwarden 1615-1644 310
01640 Franeker Gellii Martinus 7: Bolsward 15950602 10: Art 12: AAF no 330
10829 Franeker Gellii (Gelii) Nicolaus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16260515 10: Lit hum, Phil 12: AAF no 2295 20: naam doorgehaald
09045 Löwen Gellii (Gellius) Pompeius 7: Groningen 8: Frisius 15450724 12: MULO IV 305160 21: = wrs Dr iur Kempo Gellii Hillama (1528-1618)
00367 Franeker Gellii Taco 7: Sneek 16190418 10: Theol 12: AAF no 1752 16: Jantien Florentii Culenburg (1623) 17: Johannes Takes, soldaat Sara x Augustinus Nauta, compagnieschrijver 18: 1625-1633 predikant te IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns 1624 conrector aan de latijnse school te Sneek 19: 1633 22: Romein 360; Hoekema, Voorouders 2021; Col Kalma
01690 Franeker Gellius Sixtus 7: Dokkum 15970510 10: Theol, Art 12: AAF no 436 18: 1604 predikant te Oostrum; 1605-1617 predikant te Metslawier en Morra 1621-1666 predikant te Boornbergum 19: 1666 aan de pest 22: Romein I 149, 483; Col Kalma
11737 Köln Gellonis Dodo 7: Ferwoude (Verwalde) 8: Trai d 14410504 10: Iur 12: AAK I 43622 14: Jelle Baernds 15: huisman te Ferwoude 18: priester 21: voorvader van de Schotanus familie? 22: Aldfaers erf 66 (1977) 4
07732 Rostock Gellonis Godfridus 7: Workum 15210525 12: MUR II 80
08680 Löwen Gellonis (Stellingwerf, Stellincwerf) Theodoricus 8: Frisius 15150820 12: MULO III 513129 18: priester 21: Theodoricus Gellonis uit Stellingwerf werd op 11 april 1517 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 84
11887 Köln Gelmeri Dionysius 7: Sneek 15190000 10: Art 12: AAK II 81220 1544 pastoor te Sneek 21: = Mr Doitse Albada 22: RAF Hof van Fr YY3 308
12234* Greifswald Gelmersma Gerbrandus 8: Frisius 15150000 12: MUG 177, 178, 179 20: 1515 bac iur utr, 1516 11/12 lic iur utr 21: sterft aan de pest te Greifswald
07984 Rostock Gelmeri Fulvius 8: Frisius [orient] 15850500 12: MUR II 215
03945 Helmstadt Gelmeri (Gelmerus) Fulvius 8: Frisius [orient] 15891105 12: AAHt 78173 18: 1603 predikant te Osteel 19: 1603 22: Jahrbuch Emden 1897 118
05645 Köln Gelmeri (Gelmer) Johannes 7: Heeg 8: Frisius 15150202 10: Iur 12: AAK II 74028 21: = Johannes Jelderts, pastoor te Ried, 1550 pastoor te Lioessens of Johannes Jelles zoon, 1556 vicaris te Bozum? 22: RAF FG 935; Sipma OO II 137
06439 Köln Gelmeri (Gelineri) Suffridus 7: Workum 15510524 10: Iur 12: AAK II 105363
09994 Wittenberg Geltenius Johannes 8: Frisius orient 15931000 12: MUW II 406
12029 Padua Gelteti Everardus 8: Frisius 14441023 12: Zonta, Acta graduum Patavini 1873 20: aanwezig bij het examen van Wibrandus Jacobi de Frisia
08813 Löwen Gemma Cornelius, Gemma Frisii 7: Leuven 15500223 11: 1535 febr 12: MULO IV 403121 14: Gemma Reyneri Frisius 15: prof med 16: Grietje Fransen 17: Doedt x Tjaart Acker 18: arts 1578 prof med te Leuven 20: 1570 Dr med 21: begraven te Harlingen 22: NNBW VI 556; RAF Grafschriften Harlingen; Andreas, Fasti 236, 237
01170 Franeker Gennep a Johannes 8: Omlandus Groningam 16460311 10: Iur 12: AAF no 4427
03557 Groningen Gennep a Johannes 7: Schildwolde 8: Omlandus 16430222 10: Phil 12: AAG 47 18: 1649-1650 redger te Siddeburen; 1650 landdagscomparant voor Schildwolde; 1659, 1665 secretaris van Appingedam en landdagscomparant 1651 lid admiraliteit Amsterdam; 1666 idem Harlingen (extraord) 1653 curator Gron universiteit; 1661, 1667-1668, 1671-1672 rekenmeester 19: 1678 ca 21: zijn huis wordt in 1678 verkocht aan secretaris Cypriani; een Johan van Gennep was in 1599 redger te Woltersum 22: Hoft, Vissen 179, 268; RAG Familiearch Farmsum regest 618; GAG Regeringsboek; RAG Comparanten; klapper resol GS; RAG HJK 3
00011 Franeker Georgii Albertus 16030518 10: Ling 12: AAF no 764 14: Georgius Alberti 21: = Albertus Stellingwerf, notaris te Leeuwarden in 1643?; disp 1606 22: Ahsmann, Faculteit 64; RAF FG 1031
02872 Groningen Georgii (Georgij) Conradus 7: Groningen 16160112 10: Phil 12: AAG 3 16: Elsien Lambers (1623) 17: Georgius, ds te Bedum 18: 1622-1628 predikant te Feerwerd 1628-1644 predikant te Eenum 19: 1644 mei 22: Duinkerken I 143
02283 Heidelberg Georgii (Georgius) Daniel 8: Frisius [orient] 15690923 12: MUH II 52113; De Wal 60
01855 Franeker Georgii Focco 16030308 10: Ling, Iur 12: AAF no 727
07123 Rostock Georgii Georgius 7: Norden 14690507 12: MUR I 161
03838 Groningen Georgii (Georgius) Henricus 8: Frisius orient 16500311 10: Phil 12: AAG 61
03234 Groningen Georgii Jacobus 7: Appingedam 16330429 12: AAG 27
08561 Löwen Georgii Johannes 7: Leeuwarden 15140726 12: MULO III 490139 18: 1511 prebendepriester St Annaleen 21: Johannes Georgii uit Leeuwarden werd op 8 april 1507 tot priester gewijd; beneficiant van het St Annaleen; = heer Johannes Jorwertsz, 1510 prebendaris van St Vituskerk te Leeuwarden; heer Johannes Jorrethz bezit in 1511 een huis te Leeuwarden; Gercke Jorrets was in 1534 schepen van Leeuwarden 22: Gen Jierboekje 1955 80; Mol, Aenbrengh 36, 65, 142; Eekhoff, Beknopte geschiedenis 10; Sipma OO II 251; RAF Familiearchief EVC 1211; It Beaken 46 (1984) 43
08395 Löwen Georgii Johannes 7: Groningen 8: Trai d 15120621 12: MULO III 44179
01645 Franeker Georgii (Georgius) Johannes (Joannis) 7: Leeuwarden 15950625 10: Phil 12: AAF no 341 21: = Johannes Georgius Jusum, advocaat Hof, zoon Sibrandus? 22: Van Sluis
01800 Franeker Georgii Johannes 8: Sylvius 16010505 10: Phil 12: AAF no 635 14: Georgius Alberti 16: Berber Claes Bouwes (1613) 18: 1613 procureur postulant van Weststellingwerf 22: GAL Klapper DTB; Van Sluis
05667 Köln Georgii (Georgius) Olpharus 7: Sneek 8: Frisius 15580600 10: Art 12: AAK II 1121137 18: 1565 prebendaris te Bolsward 21: = Olphert Jarici 22: Pb Hs 1466
02518 Strassburg Georgii (Joergius) Stephanus 7: Emden 8: Frisius orient 16270703 10: Iur 12: AMUS II 21737 en 49971 18: 1659, 1663 raadsheer te Emden 20: cand iur 227 1630 21: Dr 22: Quellen und Forschungen 1987 102
01655 Franeker Georgii Ubbo 8: Sylvius 15960418 10: Ling, Art 12: AAF no 376 21: vml broer van Johannes Georgii
01441 Franeker Georgii Wigerus 15890505 10: Iur 12: AAF no 85 16: Eelck N 18: 1600, 1607 notaris in Rauwerderhem en Schoterland 1620 secretaris van de zeven grietenijen en Sloten (waterschap) 19: 1626 a 22: RAF Naamlijst notarissen
04523 Leiden Georgii Wilhelmus (Gulielmus) 8: Omlandus 16241001 10: Iur 11: 24 12: AAL 181
02549 Groningen Georgii (Georgij) Wilhelmus 8: Omlandus 16170516 10: Phil 12: AAG 5 18: 1627-1628 redger 22: RAG HJK 2
02810 Wittenberg Geranus Wilhelmus (Gulielmus) 8: Frisius 15240000 12: AAW 120
03657 Groningen Gerardi (Gerhardi) Abrahamus 7: Groningen 16450815 12: AAG 51 21: = Abraham Gerardi van Gelder of Abraham Geerts Havercamp, genoemd in 1672? 22: GAG klapper DTB
00009 Franeker Gerardi (Gerhardi) Abrahamus 6: Alumnus 7: Leeuwarden 16050516 10: Theol 11: 1582 12: AAF no 762 16: Hiske Gerrits Radijs 18: 1608-1626 predikant te Grouw 19: 1626 mei 21: kreeg in 1606 een pensie van 77 cg en 6 cg voor kopen van boeken 22: Romein 164; Col Kalma; Van der Meer, Boarnen 111
04376 Leiden Gerardi Andelus 7: Leeuwarden 16140510 10: Iur 11: 20 12: AAL 115
11413 Löwen Gerardi Andreas 7: Heeg (Hagis) 14350000 12: MULO I 1022
07804 Rostock Gerardi (Gherardi) Andreas 7: Leeuwarden 15070416 12: MUR II 28 13: Anck Gijsberts 14: Gerrits Aesges 15: schepen van Leeuwarden 16: Rixt van Hoytema 19: 1555 21: wrs Mr Aesge Gerrits Yfra, 1553-1554 schepen, 1555 burgemeester van Leeuwarden 22: GAL Klapper magistraat; Stamboek II 24
01472 Franeker Gerardi (Gerhardi) Antonius 7: Staveren 15910513 10: Phil, Ling 12: AAF no 129
11452 Löwen Gerardi Antonius 7: Workum (Workere) 14780000 12: MULO II 37689
06606 Köln Gerardi, Workum (Worcomius) Augustinus 15620523 10: Phil 12: AAK IV 2082
05577 Köln Gerardi (Gherardi) Augustinus 7: Workum 15570514 10: Art 12: AAK II 1110104 20: bursa Laurentiana; 1557 12/11 adm ad bac, 1558 1/4 det, 1559 4/3 lic 21: vml Mr Aucke Gattijs Nauta, werd in 1583 burger van Sneek 22: GA Sneek 27 Burgerboek
07606 Rostock Gerardi (Derardi) Bernardus 7: Appingedam 15120628 12: MUR II 49
07775 Rostock Gerardi Bernardus 7: Emden 15050423 12: MUR II 21
04043 Helmstadt Gerardi (Gerhardi) Bernardus 8: Frisius 16120411 12: AAHt 221114 21: 1616 kandidaat, verzoekt toelating als predikant te Leermens; = Beernt Gerrijts, 1626 schoolmeester te Westernijkerk, in 1647 te Bozum? 22: Reitsma, Acta VII 282; Sannes, Schoolmeesters Ferwerderadeel
03844* Groningen Gerardi Regnerus 7: Usquert of Visquart in Oostfriesland (Visquartanus) 16500419 10: Phil 12: AAG 61
07843 Rostock Gerardi Conradus 7: Bolsward 8: Trai d 15250531 12: MUR II 88
07357 Rostock Gerardi (Gherardi) Conradus 7: Groningen 14900423 12: MUR I 253
03170 Groningen Gerardi (Gerhardi) Conradus 6: gratis 7: Vriescheloo 8: Wedde (Wedensis ditio) 16300902 10: Phil 12: AAG 24
11865 Köln Gerardi (Geraldi) Dodo 7: Bolsward (Beelswerdia) 8: Mag d (sic) 15090308 10: Iur 12: AAK II 63619 14: Gerrolt Minthies Walpert 16: Lolck N Jayts N 17: Rixt x Focco Sibrandi Unia Hotzo 18: 1554, 1561 secretaris van Baarderadeel 21: Doecke Walpert werd in 1565 burger van Franeker 22: vr med Ype Brouwers; Sannes, Naamlijst 245; GA Franeker 27 burgerboek (identificatie onzeker)
03512 Groningen Gerardi Egbertus 7: Groningen 16411102 11: 19 12: AAG 44 14: Geert Egberts 16: Marrigen Roebers (1650) 18: 1648 luitenant 1652 provinciale geweldige 21: of:= Egbertus Geerts van Lingen, 1654-1663 herh gezworene; lid admiraliteit Harlingen, prov rekenmeester (Cf Hempenius, Weeskamer 344)? 22: GAG Regeringsboek; RAG klapper resol GS; GAG klapper DTB
07306 Rostock Gerardi (Gherardi) Eylardus 7: Emden 14830512 12: MUR I 232
04119 Leiden Gerardi Florentinus 8: Frisius 15770524 10: Theol 12: AAL 1
02295 Heidelberg Gerardi (Gerardus) Floris 8: Frisius 15710519 12: MUH II 59,52 14: Gerrit Floris van Delff 15: 1563, 1567 schepen van Leeuwarden 22: Vrije Fries 17 1890 32
00592 Franeker Gerardi Focco 8: Frisius 16270601 10: Lit 12: AAF no 2387 16: N. Revius, d.v. Dr Wibrandus Idske Wibrensdr Friesma 18: 1633-1636 predikant te Wijnaldum 1636-1674 predikant te Wommels en Hijdaard 19: 1674 dec 22: Romein 205, 277; Col Kalma
05915 Köln Gerardi Gerardus 7: Groningen 8: Trai d 14901030 10: Art 12: AAK II 28438 20: det 13/12 1491
03202 Groningen Gerardi (Gerhardi) Gerardus 7: Groningen 16320512 10: Phil 12: AAG 26
05936 Köln Gerardi Gisbertus 7: Groningen 15160419 12: AAK II 76113 20: bursa Laurentiana; det 25/6 1517
08549 Löwen Gerardi Henricus 5: dominus 6: pauper 7: Leeuwarden 8: Trai d 14970228 10: Art 12: MULO III 153143 21: = Henricus Gerardi, in 1508 eeuwig vicaris te Donkerbroek? 22: Oosterwijk, Dorpen 109
08035 Leipzig Gerardi (Gerardus) Henricus 8: Frisius 15620000 12: MULP IV 131
08398 Löwen Gerardi Henricus 7: Groningen 8: Trai d 14960900 10: Art 12: MULO III 1471
07239 Rostock Gerardi (Gherardi) Henricus 7: Leeuwarden 14780509 12: MUR I 208
02740 Wittenberg Gerardi (Gerardus) Henricus 8: Frisius 15491015 12: MUW 249 21: vml Henricus Gerdes, lic iur 1558-1597 secretaris van Emden 22: Quellen und Forschungen 1987 135
00478 Franeker Gerardi Henricus 7: Emden 16230824 10: Theol 12: AAF no 2048
05264 Köln Gerardi Hermannus 7: Appingedam 15040527 10: Art 12: AAK II 564153 21: Hermannus Gerardi was pastoor te Onderwierum 22: RAG HJK 71
07025 Rostock Gerardi (Gherardi) Hermannus 8: Frisius 14500526 12: MUR I 89
07129 Rostock Gerardi (Gherhardi) Hildebrandus 7: Groningen 14690517 12: MUR I 161
01890 Franeker Gerardi Joachimus 8: Stellingwerf 16030622 10: Ling, Iur 12: AAF no 776 18: 1612, 1613 rekenmeester 22: RAF Statenarchief Statenresoluties 1612, 1613
08480 Löwen Gerardi Johannes 7: Harlingen 8: Trai d 15110828 12: MULO III 422350
08421 Löwen Gerardi Johannes, Bernardi 7: Groningen 8: Trai d 15031108 12: MULO III 26754
08028 Leipzig Gerardi (Gerhardi) Johannes 7: Leeuwarden 14680000 12: MULP I 272 21: zoon van Gerrit Midlerkerk, kerkvoogd van de Oldehove, die testeert in 1499? 22: Oorkonden St Anthonij 148-150
08022 Leipzig Gerardi (Gerhardi) Johannes 7: Groningen 15230000 12: MULP I 587
05213 Köln Gerardi (Bolsvardia de) Johannes 7: Bolsward 8: Trai d 14680903 10: Art 12: AAK I 77861 18: tot 1497 karthuizer in Nieuwlicht bij Utrecht? 1497 prior chartreuse te Kampen 19: 1504 juni 20: 1468 24/11 det, 1470 22/3 lic art 22: NNBW VIII 170; BMHG IX 1886 277 343 365
09347 Löwen Gerardi Johannes 7: Staveren 15280616 12: MULO IV 377
08060 Löwen Gerardi Johannes 7: Bolsward 8: Trai d 14650619 10: Iur can 12: MULO II 15261
06327 Köln Gerardi (Girardi) Johannes 7: Leeuwarden 14710800 10: Iur 12: AAK I 82732
06097 Köln Gerardi (Gherardi minor) Johannes 7: Groningen 15020314 12: AAK III 1315
05359 Köln Gerardi Johannes 7: Leer 14890520 10: Art 12: AAK II 402108
06131 Köln Gerardi Judocus 7: Groningen 15260518 10: Art 12: AAK II 88127 20: bursa Laurentiana; 1527 72/6 det, 1529 18/3 lic; pauper, coquus dom Laurentian
06415 Köln Gerardi Ludolphus 6: pauper 7: Weener 8: Frisius orient 14980500 10: Iur 12: AAK II 44377 20: solvit bedelli, ceterum remissum propter spolitionem a magna garda.
08355 Löwen Gerardi Macharius 6: pauper 7: Groningen 15110227 12: MULO III 409277
08282 Löwen Gerardi (Geraldi) Martinus 7: Bolsward 8: Trai d 15060625 12: MULO III 31692 21: Martinus Gerardi van Wommels werd in 1510 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 82
04383 Leiden Gerardi Martinus 7: Sneek 16140613 10: Iur 11: 18 12: AAL 116
06065 Köln Gerardi Menso 7: Groningen 14690513 10: Art 12: AAK I 78950 20: 1470 21/11 det
02493 Heidelberg Gerardi (Gerardus) Nicolaus 7: Leeuwarden 8: Frisius 15680510 12: MUH II 46,68 21: = Claes Geerts Can, gest voor 1582 x Lodt, d.v. arts Jacob Pastou? 22: GAL Y 6 215
07917 Rostock Gerardi Nicolaus 8: Frisius 15560400 12: MUR II 132
09670 Erfurt Gerardi Nicolaus 7: Sneek 14600000 12: MUER I 28015 21: Nicolaus Gerardi was tot 1508 (gest) eeuwig vicaris te Donkerbroek 22: AAU 42 (1916) 291
01875 Franeker Gerardi (Gerhardi) Otto 16030513 10: Iur 12: AAF no 757 16: Sjouck Wytzesdr van Beyma 18: 1632 ontvanger te Tzummarum 1638 notaris te Leeuwarden 1648 idem te Tzummarum 21: afk uit Tzummarum of: Otto Gerrits Radijs (vml zoon van Gerardus Radijs, predikant te Marssum) 1611-1621 predikant van Terschelling? 22: Stamboek I 35; RAF Naamlijst notarissen; RAF klapper AUT Franekeradeel; Wumkes, Borne 154
06351 Köln Gerardi Petrus 7: Sneek 14840609 10: Iur 12: AAK II 149158 21: = Petrus Alcke Gerardi, 1519 gardiaan te Bolsward? 22: Keikes, Workum regest 37
03117 Groningen Gerardi (Gerhardi) Petrus 7: Groningen 16290812 12: AAG 21
02449 Heidelberg Gerardi Regnerus 7: Groningen 15690923 12: MUH II 52,114
11678 Rostock Gerardi (Gherardi) Rudolphus 7: Groningen 15091024 12: MUR II 39
11337 Rostock Gerardi (Gherhardi) Rudolphus 7: Groningen 15090524 12: MUR II 39
05754 Köln Gerardi Rudolphus 6: pauper 7: Groningen 8: Trai d 14790519 10: Art 12: AAK II 60109
01774 Franeker Gerardi Tammo 7: Emden 16000820 10: Theol 11: 1580 ca 12: AAF no 592 14: Gerardus Tammonis 16: Eelckien Sibrandsdr Baerdt (1603) 17: Titia x ds Johannes Bechius Abraham Poutsma, predikant Janke x ds Anthonius Petri 18: 1603-1604 predikant te Joure 1605 predikant te Aengwirden 1607-1643 predikant te IJlst 19: 1643 juli 21: eigenaar van Poutsma state te Wierum 22: Romein 363, 620; Col Kalma
01832* Franeker Gerardi Jetzo 7: Sneek 16020415 10: Iur 11: 1583 12: AAF no 692 13: Catharina 14: Gerardus Jetzes 22: RAF klapper DTB Sneek
08331 Löwen Gerardi Godschalci fil. Thomas 7: Franeker 8: Trai d 15100411 12: MULO III 39117 13: Rensck N 14: Gerardus Godschalci 18: 1517 vicaris en prebendaris te Bolsward 19: 1525 okt 21: Mr Thomas Gerardi uit Leeuwarden werd op 26 maart 1513 tot priester gewijd; hij kan na drie jaar kiezen: of vicariaat te Bolsward houden of sacriste prove van Stiens nemen 22: Gen Jierboekje 1955 80; Placaatboek II 346; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 15
06223 Köln Gerardi Wernerus 7: Groningen 14700520 10: Art 12: AAK I 806106 20: 1470 23/11 det
08019 Leipzig Gerardi (Gerhardi) Wernerus 7: Groningen 14680000 12: MULP I 272
12409 Orleans Gerardi Wilhelmus 8: Frisius 15660901 12: RIDDORL II 529
11894 Köln Gerardi Wilhelmus 7: Sneek 15380318 10: Art 12: AAK II 95091 18: 1540, 1559 pastoor te Jellum deken van de Jorwerder seendstoel 20: bursa Laurentiana; 17 juni 1539 det, pauper 21: een Wilhelmus Gerardi werd in 1559 tot pastoor te Engelum aangesteld 22: Avis, Inventaris 40; Zwart, Cleuting 135; Pb Hs 1466
00219 Franeker Gerardi (Gerhardi) Wilhelmus 6: Alumnus 7: Zandeweer (Sanwerensis) 8: Groningen 16110414 10: Theol 12: AAF no 1271 16: Trijntien Harckens (1616) 18: 1616-1626 predikant te Uithuizermeeden 1626-1633 ca predikant te Stedum 19: 1633 ca 22: Duinkerken I 143, 532
07763 Rostock Gerardi Wilhelmus 7: Emden 15040508 12: MUR II 18
02663 Wittenberg Gerardi (Gerhardi) Wilhelmus (Guilhelmus) 7: Groningen 8: Mon d 15270520 12: AAW 129
02830 Groningen Gerardi (Gerhardi) Wilhelmus 7: Groningen 16150313 10: Theol 12: AAG 1
07217 Rostock Gerardi (Gherardi) Wilhelmus 7: Emden 14770904 12: MUR I 200
06037 Köln Gerardi Wolterus 7: Groningen 15200521 10: Art 12: AAK II 82499 18: frater, 1517, 1542 commendator te Wijtwerd 20: bursa Laurentiana; 10/3 1524 lic, pauper 21: Wolterus Gerardi was in 1517 priester te Warffum 22: Pathuis 153; RF Hs 1517.21, 24
03564 Groningen Gerboth Nicolaus 7: Emden 8: Frisius 16430512 10: Phil 12: AAG 47
08837 Löwen Gerbranda a Edo (Egidius) 7: Harlingen 8: Frisius 15471129 12: MULO IV 35863 13: Tjets Tjepckedr van Goslinga 14: Johannes van Gerbranda 15: bezit in 1543 land in Tzummarum 16: Jel Ulckesdr Douma van Oenama 17: kinderloos Dominicus (bastaard) 21: in 1566 verbannen "om die Zwingelsche mannieren" = Edo Johannis, pastoor te Schingen?; tekent als Epe van Gerbranda in 1574 het consent van Westergo tot invoering van nieuwe belastingen 22: Stamboek I 121, II 77; Placaatboek III 969; Pb Hs 1466; Beneficiaalb 323
06250 Köln Gerbranda (Dodonis fil) Edo 7: Harlingen 8: Trai d 14631108 10: Iur 12: AAK I 70583 14: Douwe Gerbranda 15: 1453 te Harlingen doodgeslagen 17: Douwe Wylsck Bauck 21: tekent in 1496 namens zichzelf en zijn meiers een verdrag met Groningen en zegelt het namens de gemene meente van Peins en Schingen, in 1500 balling, onderhandelt met de hertog van Bourgondie 22: Stamboek I 121; Pax 204, 223; Worp, Historie V 34
09117 Löwen Gerbranda (Joannis) Tiberius 7: Harlingen 8: Frisius 15450731 12: MULO IV 306169 13: Tjets Tjepkesdr van Goslinga 14: Johannes Edes Gerbranda 16: Ysck Wijbes van Popma van Terschelling 17: Margaretha x Kempo Sixti van Donia van Menaldum 18: 1579 volmacht landsdag voor Menaldumadeel 19: 1582 te Emden 21: kocht in 1566 Gralda State te Menaldum; verliet Friesland tijdens Spaanse bewind en in 1580; stierf in ballingschap 22: Stamboek I 121, II 77; Te Water, Verbond der Edelen II 412; Placaatboek IV 27; It Beaken 1969 185
06245 Köln Gerbrandi (Gherbrandi) Albertus 7: Harlingen 8: Trai d 14070000 10: Iur 12: AAK I 13024
11708 Köln Gerbrandi (Harlingen, Herlyngen de) Albertus 8: Trai d 14030000 10: Leg 12: AAK I 11022
08659 Löwen Gerbrandi (Snekens) Amelius 6: pauper 7: Sneek 8: Trai d 15020614 12: MULO III 23679 18: priester 21: Dom. Amelius Gerbrandi van Sneek werd op 7 april 1509 tot priester gewijd 22: Gen Jierboekje 1955 80
01071 Franeker Gerbrandi Gerardus 7: Sneek 8: Frisius 16430908 10: Theol 12: AAF no 4114 21: = Gerardus Fockens, cand in 1648, 1650-1656 predikant te Garijp x Margaretha Meilboom gest 1656? 22: Romein 136, Col Kalma
00104 Franeker Gerbrandi Gerbrandus 16060517 10: Phil, Iur 12: AAF no 922 16: Lysbeth Willems (1614) 18: 1628 notaris 1635, 1646 burgemeester van Bolsward 1637 gezworene 22: Breuker, Japix II 207; GA Bolsward 79, 82; RAF klapper DTB Bolsward; Kalma, Classisboek Bolsward 324
08534 Löwen Gerbrandi Hieronymus (Jheronimus) 7: Leeuwarden 15140615 12: MULO III 48875 21: = Jeldert Gerbrands van Beyma? 22: Stamboek I 35
01633 Franeker Gerbrandi Johannes 15950602 10: Iur 12: AAF no 328 20: ex Fran(e)querana 21: = Johannes Gerbrandi Elckema x Maria Tibaut gest 1647, begraven te Engwierum of Jan Gerbrants, 1628 burgemeester, 1637 gezworene van Bolsward? 22: RAF Grafschriften Oostdongeradeel; GA Bolsward 79; Kalma, Classisboek Bolsward 324
07791 Rostock Gerbrandi (Gherbrandi) Martinus 7: Sneek 15060611 12: MUR II 26
11964 Köln Gerbrandi Petrus 16200527 12: AAK IV 299124 20: bursa Laurentiana
12099 Löwen Gerbrandi Sibrandus 7: Friens 15691006 12: Vigliana 115 14: Gerbrandus Saclii 18: militair 20: prom in 1575 21: achterneef van Viglius van Aytta; wil geen priester worden; sneuvelt aan de kant van de Staten bij het beleg van Steenwijk 22: Vigliana 115
08718 Löwen Gerbrandi Theodoricus 7: Workum (Wolderkum) 8: Trai d 15110620 12: MULO III 41365 18: 1515-1525p vicaris in Midlum (Myllens) 22: RAF Hof van Fr CC Recesboek
11944 Köln Gerbrandus 5: priester te Hantumhuizen (pastor eccles. Hantumahusan prope Dockum in Frisius occid) 15630701 10: Theol 12: AAK IV 29150 18: priester
06723 Greifswald Gercktzen Egbertus 8: Frisius, Brem d 14870802 12: MUG 98
00752 Franeker Gercoma (Johannis) Gerco 7: Dokkum 16350617 10: Phil 12: AAF no 3126 14: Johannes Gerco 15: 1637 burgemeester van Dokkum 16: Siarda Bulter uit Groningen (1647) 17: Johannes, predikant Justus, predikant 18: 1641-1644 predikant te Birdaard en Janum 1644-1659 predikant te Ee en Engwierum 1659-1682 predikant te Harlingen 19: 1682 nov 22: Romein 188, 468, 490; Col Kalma; Obreen, Dokkum
04008 Helmstadt Gerdes Gerhardus 7: Norden 8: Frisius 16000707 12: AAHt 15044
01036 Franeker Gerdes (Geerdes) Henricus 7: Emden 16421015 10: Theol 12: AAF no 3989
03454 Groningen Gerdes (Geerdes) Henricus 7: Emden 16400828 10: Phil 11: 17 12: AAG 42
03056 Groningen Gerdes Hermannus 7: Emden 8: Frisius [orient] 16270511 10: Phil 12: AAG 18
07528 Rostock Gerdes Remtetus 7: Norden 8: Frisius 16420400 12: MUR III 125
05436 Köln Gerdeswer Hermannus 6: pauper 7: Emden 15161017 10: Art 12: AAK II 7716
01686 Franeker Gerhardi Dodo 7: Emden 15970428 10: Theol 12: AAF no 431
04664 Leiden Gerhardi Henricus 7: Emden 16320527 10: Polit 11: 26 12: AAL 243
02912 Groningen Gerhardi Henricus 7: Emden 16220425 10: Phil 12: AAG 11
03176 Groningen Gerhardi Henricus 7: Emden 16310511 10: Theol 12: AAG 25
03880 Helmstadt Gerhardi Joannes 7: Emden 15791114 12: AAHt 2414
03634 Groningen Gerhardi Johannes 7: Emden 16450425 10: Phil 12: AAG 51
09728 Erfurt Gerhardi Wilhelmus 7: Emden 14900000 12: MUER I 43130
08055 Löwen Gerici Gerardus 7: Bolsward 8: Trai d 14680827 10: Art 12: MULO II 206195
07036 Rostock Gerla (Dokkum, Dockem) Thadeus 14540707 12: MUR I 102 21: stud 1452 te Leuven
09531 Löwen Gerla Thadeus 7: Dokkum 8: Trai d 14520000 12: MULO I 24228 21: stud 1454 te Rostock
06809 Marburg/Lahn Gerlachius Jacobus 8: Frisius [orient] 15981118 12: CSM III 115
03989 Helmstadt Gerlachius Jacobus 8: Frisius [orient] 15970420 12: AAHt 130131 14: Garrelt Siben 15: kerkvoogd te Grimersum 18: grondbezitter en kerkvoogd te Grimersum 21: broer van Sibrandus Gerlachius 22: Quellen und Forschungen 1982 39
10067 Siena Gerlachius Sibrandus 8: Frisius [orient] 15980000 12: MS 2868
05519 Genève Gerlachius Sibrandus 7: Grimersum 8: Frisius 15970600 12: LDR 1439; III 449 14: Garrelt Siben 15: kerkvoogd te Grimersum 19: 1600 jan 20: stud 1587 te Wittenberg 21: sticht stipendium Gerlachianum 22: Quellen und Forschungen 1982 3839
06984 Rostock Gerlaci (Gherlaci) Ciriacus 14340802 12: MUR I 48 21: = Ciriacus van Bolsward stud 1438 te Keulen
03917 Helmstadt Gerlaci Hero 8: Frisius 15860500 12: AAHt 60103
03021 Groningen Gerlaci Isebrandus 7: Emden 16251103 10: LL 12: AAG 16
02928 Groningen Gerlacius (Gerardi) Anthonius 7: Groningen 16220628 10: Phil 12: AAG 12
04481 Leiden Gerlacius (Gerlaci) Antonius 7: Groningen 16230517 10: Iur 11: 1603 12: AAL 168 13: Alijdt Evers 14: Gerrit Tonnis, afk uit Bremen 15: brouwer te Groningen 16: Wibbeyn Tjaartsd Frix (1627) 17: Tiaerdo 18: 1630-1653 lid gezworen gemeente (om de twee jaar); 1651-1652 taalman 1633-1657 gildrechtsheer/busheer gildrecht 1634-1636, 1638-1640, 1653 weesheer te Groningen; 1639, 1659 schepper te Kolham 19: 1673 april 21: Dr iur 22: Bijdragen...Groningen VIII 9091; Ned Leeuw 1934 185-186; GAG Weeskamer 2, Regeringsboek; RAG klapper resol GS; Pathuis 82
11404 Paris Gerlacius Antonius 7: Groningen 16270000 12: Bijdragen...Groningen VIII 9091
08001 Rostock Gerlacius Conradus 8: Frisius [orient] 15930400 12: MUR II 242
02398 Heidelberg Gerlacius Conradus 8: Frisius orient 15981200 12: MUH II 196189
04969 Jena Gerlacius (Gerlach) Conradus 8: Frisius orient 15970000 12: MUJ 119 1597 49
07965 Rostock Gerlacius (Gherlacius) Onno 8: Frisius 15750400 12: MUR II 185
03748 Groningen Gerlacius Tiaerdo 7: Groningen 16480125 10: Phil 11: 1629 12: AAG 57 13: Wibbeyn Frix 14: Antonius Gerlacius 15: gezworene van Groningen 16: Beerta Bernardusdr Alting (1655) 17: Antonius x Adriana Sophia van Persijn; Clara x Johannes Buttinga Bernardus x Johannes Drewes Wibbetjen x Nicolaus van Buttinga Gerardus x Wibbina Wichers 18: 1654 ev gezworene; 1661 ev raadsheer; 1660, lid admiraliteit Harlingen, 1663, 1666 lid Staten Generaal (s), 1669 lid gedep staten (s) 1679 ev burgemeester van Groningen; hoofdman en curator Groninger universiteit 1665, 1668 scholarch Latijnse school 19: 1679 maart 21: bezat in 1672 met zijn moeder een vermogen van 100.000 gulden 22: Ned Leeuw 1934 186; Gron Volksalmanak 1972-1973 53; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 63; GAG Regeringsboek
04751 Leiden Gerlacius Tiardo 7: Groningen 16500613 10: Iur 11: 22 12: AAL 405
11570 Löwen Gerlsma ? (Gelzema) Gellius 8: Frisius 15510600 12: MULO IV 431113 21: = Gerlof Tiernes Gerlsma x Sjouck, gest ca 1610 te Bolsward? 22: RAF Grafschriften Bolsward
08982 Löwen Gerlsma Johannes 7: Dokkum 15601119 12: MULO IV 61177 21: Gerrolt Gerlsma gebruikt in 1511 88 pm grond te Lioessens 22: RVA I 148
07199 Rostock Gerlsma? (Geresma) Hildebrandus 7: Staveren 14750601 12: MUR I 192
07305 Rostock Geroldis (Garoldis) Rembertus 7: Emden 14830512 12: MUR I 232
09283 Löwen Geronis (Geeronis) Georgius 5: clericus 7: Leeuwarden 8: Trai d 15300701 12: MULO IV 3954 21: Johannes Geronis was in 1554 prebendaris te Leeuwarden 22: Folk en Tsjerke 3 21
06514 Köln Gerritsma a Hesselus 6: nobilis 8: Frisius 16220519 10: Art 12: AAK IV 317255 13: Rints van Epema 14: Focco Gerritsma 16: ongehuwd (vml) 18: 1639 kapitein 19: 1639 21: bezat Epema State, door zijn erven verkocht 22: Swierstra, Beers 45; RAF Index officieren
07601 Rostock Gerritsma (Gardesma) Petrus 7: Wirdum 15120622 12: MUR II 49 21: = Pibo, 1539 grietman van Leeuwarderadeel? of = Petrus Arentsma x Katrijn Gerritsdr, 1534-1537 schepen van Leeuwarden, 1538-1541 bouwmeester, gest 1542?: Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 19 22: Sminia, Naamlijst 24
06533 Köln Gerritsma (Garitzma a) Pibo 8: Frisius 15901103 10: Iur 12: AAK IV 15829 13: Rints Epema 14: Focco Gerritsma 16: Barbara Verrutius of Barbara Wartinga (1596) 18: cornet; militair in keizerlijke dienst? 19: 1601 21: afk uit Beers 22: Stamboek II 30; Swierstra, Beers 80, 86; Gen Jierboekje 1987 141
09329 Löwen Gerritsma (Garritsma) Wibrandus, Pibonis 7: Leeuwarden 15480610 12: MULO IV 367100 14: Pibo Gerritsma 15: 1539 grietman van Leeuwarderadeel 16: Sytscke Gerlachsdr 18: adelman van H Suartien van Stellingwerf 19: 1581 te Delfzijl 21: in 1580 uitgeweken 22: Sminia, Naamlijst 24; AAU 1888 336
03641 Groningen Gerroltsma (Gerroltma) Feico 7: Leeuwarden 16450609 10: Phil 12: AAG 52
04712 Leiden Gerroltsma (Garolsma a) Menelaus 8: Frisius 16341206 10: Iur 11: 24 12: AAL 267
03239 Groningen Gerroltsma a Menelaus 7: Dokkum 8: Frisius 16330524 10: Iur 12: AAG 28
00633 Franeker Gerroltsma Menno (Menelaus) 8: Frisius 16280707 10: Phil 11: 1610 12: AAF no 2486 16: Eeckien van Harckema 17: Jasperus 18: 1635 advocaat Hof 1640-1643 volmacht landsdag voor Achtkarspelen; 1641 lid mindergetal 1636-1649 secretaris van Achtkarspelen 19: 1651 dec 21: Dr 22: Heerma van Voss, Grafschriften Achtkarspelen 29; RAF Hof van Fr MMM f 9; Visser, Adel 436; RAF Statenarchief 1360
01420 Franeker Gerroltsma (Gerroltzma) Pibo 15871117 10: Iur 12: AAF no 54 16: Geel Pieters Siccama (1598) 21: Een Pibo Gerroltsma was in 1536 landmeter 22: RAF Rentmeestersrek 1536 f 30
02304 Heidelberg Gersma (Dornum a cognomento Gorsma) Sibo 8: Frisius 15810111 12: MUH II 93,2
09782 Erfurt Gersma (Geersma a Dornum) Sibo 8: Frisius [orient] 15810000 12: MUER II 44818
06961 Rostock Gesten de Reinerus 8: Trai d 14270916 12: MUR I 28
08368 Löwen Geuselman Eckart 7: Groningen 8: Trai d 15130228 12: MULO III 459287
06107 Köln Geyger Johannes 7: Groningen 15150128 10: Art 12: AAK II 74021
01264 Franeker Geyma (Geijma) Feio 7: Sneek 16480106 10: Phil 12: AAF no 4658 21: = Feyo Winter, disp 1649, zoon van Johannes Feionis Winter, apotheker te Balk? 22: Van Sluis
11646 Rostock Ghama Theodorus (Tidericus) 8: [vml Frisius orient] 14440410 12: MUR I 7235 20: Godfridus Ghamme uit Emden imm op 12 okt 1454 te Rostock (MUR I 104)
08080 Löwen Ghelrie Henricus 7: Emden 8: Mon d 14740130 12: MULO II 299142
04145 Leiden Ghemmenich (Gemmerich) Cornelius, Wilhelmus 7: Franeker 15800923 10: Ling 12: AAL 8 21: = vlm zoon van Mr Willem Ghemmenich, ontvanger der imposten te Franeker; = Mr Wilhelmus Ghemmenich, 1597-1602 weesvoogd te Franeker? 22: Hallema, Klaarkampster weeshuis 252; Telting, Inventaris 208
00732 Franeker Ghemmenich (Gemmenich) Cornelius 7: Franeker 16310928 10: Phil 12: AAF no 2790 13: Eet Hanses Lens 14: Paulus van Ghemmenich 15: secretaris van Franeker 16: Catharina van Kingma 17: Willem Paulus, advocaat 18: 1641, 1647, 1657 burgemeester of gezworene van Franeker 1645-1647 lid gedep staten (S) 1649-1650 lid Generaliteitsrekenkamer; 1651 e.v. landdagslid 22: Stamboek II 26; Placaatboek V 539, 567, 604; GA Franeker 294, 295, 296; Kalma, Toezicht 399; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1649-1650
10424 Franeker Ghemmenich (Gemmenich) Henricus, Wilhelmi 16001025 10: Iur 12: AAF 601 14: Willem Hendriks Ghemmenich 15: ontvanger der impositien te Franeker en organist 22: Telting, Inventaris 208
04690 Leiden Ghemmenich (Gemmenicht) Jacobus 8: Frisius 16330905 10: Iur 11: 1609 ca 12: AAL 256 13: Eet Lens 14: Paulus Ghemmenich 15: secretaris te Franeker 16: Catharina van Kingma 17: Paulus, advocaat Sacheus, raadsheer Hof 18: 1637 advocaat Hof secretaris Staten van Friesland 1637 pensionaris van Franeker; 1637-1662 secretaris van Franeker 19: 1662 21: Dr 22: Stamboek II 26; RAF Hof van Fr MMM f 9v, Statenarch M 11b f 383, Familiearch Kingma; Sannes, Naamlijst 295
04497 Leiden Ghemmenich (Gemmenich) Wilhelmus (Gulielmus) 7: Franeker 8: Frisius 16230929 10: Iur 11: 20 12: AAL 171
00847 Franeker Ghemmenich Wilhelmus 16370522 10: Ling lat cand 12: AAF no 3350 13: Eet Hanses Lens 14: Paulus van Ghemmenich 15: 1625 secretaris van Franeker 16: Maria Saagmans uit Bolsward 18: 1626-1637 secretaris van Franeker 1637 advocaat Hof; 1640 aangesteld als landsadvocaat ad 600 gld; 1642 stadspensionaris van Franeker 1641-1652 bouwmeester van de landschap 20: 1637 24/5 Dr iur (rei publicae Franekerensis a secretaris (filius?), 24 maii creatus est iuris utriusque doctor) 21: Dr iur 22: Stamboek II 26; RAF Statenarch M 11b f 383, G 4 (288 1641); Sannes, Naamlijst 295; Telting, Inventaris 887; Register resolutien 25 (247 1640)
11137 Franeker Ghemmenich (Gemmenich) Wilhelmus 16200603 10: Lit, Phil, Iur 12: AAF 1799
07338 Rostock Gherardi Fredericus 7: Emden 14860513 12: MUR I 245
07392 Rostock Gherardi Iohannes 7: Norden 15930720 12: MUR I 267
07430 Rostock Gherardi Johannes 7: Norden 14980529 12: MUR I 289
07378 Rostock Gherardi Wilhelmus 7: Emden 14920519 12: MUR I 261
07837 Rostock Gherlerdt Fredericus 7: Emden 15240528 12: MUR II 86
07713 Rostock Gheveren de Meinardus 8: Frisius [orient] 15200614 12: MUR II 77 21: stud 1523 te Leuven
07977 Rostock Giesseus Lubbertus 7: Jever 8: Frisius 15830400 12: MUR II 209
01350 Franeker Giffen van Thomas 7: Groningen 16490822 10: Iur cand 12: AAF no 4878 20: 1649 24/8 Dr iur
02938 Groningen Giffen van (Matthaei) Thomas 7: Groningen 16221118 10: Phil 12: AAG 12 13: Helena N 14: Matthias van Giffen, afk uit Oostfriesland 16: Habeltje Flud 17: David Flud van Giffen 18: 1627, 1655 notaris te Sneek, 1628 fiscaal te Sneek 1649 advocaat 19: 1656 22: Quellen und Forschungen 15 1966 25; RAF Naamlijst notarissen
09284 Löwen Gilkens (Gilkeus) Godfridus 7: Leeuwarden 15660200 12: MULO IV 705149 20: promoveert 6/3 1568 (artes) 22: Reusens, Analectes V 404
11947* Köln Gilkens Godfridus 15780626 10: Iur 12: AAK IV 112150 20: lic iur, promotus Lovanii
08256 Löwen Gisberti (Bolswardia de) Albertus 6: pauper 15180625 12: MULO III 586116; De Ridder, Procurateurs 271 21: = Albertus Gisberti, eerste begunstigde van het Hendrik Nannesleen te Bolsward, stud nog in 1524, maar zal snel priester worden? 22: Telting, Register 22; GA Franeker, Archief Gerecht GR V
11781 Köln Gisberti (Gijsberti) Arnoldus 7: Sneek 14770517 10: Iur 12: AAK II 22127 18: 1498 pastoor (persona) te Tirns 20: 1490 ad leges 21: Mr; vraagt in 1498 hertog van Saksen om heer van Friesland te worden 22: Worp, Historie V 129
05235 Köln Gisbrandi (Ghisbrandi) Wolterus 14811103 10: Art 12: AAK II 110139
09719 Erfurt Giseler (Geissler) Casparus 7: Groningen 14830000 12: MUER I 40124
09709 Erfurt Giseler Johannes 7: Groningen 14780000 12: MUER I 3764
05955 Köln Gisens Henricus 7: Groningen 14360000 10: Iur 12: AAK I 39021
05012 Basel Gisiken Gerardus 7: Oldenburg 8: Frisius 15830000 12: MUB II 31362
09679 Erfurt Gissler Johannes 7: Groningen 14610000 12: MUER I 28820
06912 Marburg/Lahn Glan Iodocus, Bernhardis 7: Jever 8: Frisius 16290625 12: CSM IV 197
06736 Greifswald Glan a Jodocus, Bernardus 7: Jever 8: Frisius 16340329 12: MUG 532
07502 Rostock Glaneus Iodocus, Bernhardus 7: Jever 8: Frisius 16270500 12: MUR III 70
04054 Helmstadt Glaneus Jotanus 7: Jever 8: Frisius 16120912 12: AAHt 225155
03820 Groningen Gleins Cornelius 7: Groningen 16490923 10: Phil 11: 18 12: AAG 60
03677 Groningen Gleins Jacobus 7: Groningen 16460825 10: Phil 12: AAG 54 16: Johanna Broersema (1653) 17: Jacobus Broersema Gleins, stud 1669, kapitein 18: 1652 febr advocaat 1655-1658 redger, 1663 redger te Middelstum namens Johannes Lewe 19: 1666 nov a 21: Dr iur; Claes Gleins was in 1648 olderman van het kleermakersgilde te Groningen 22: GAG R A IIIa 49; GAG klapper DTB; Pathuis 56, 479; Ned Leeuw 1940 291; RAG HJK 3
06937 Rostock Glemmer Johannes 7: Winsum (Wynsen) 14250109 12: MUR I 20
10066 Siena Glesecherus Gerardus 8: Frisius 15950709 12: MS 2555
03353 Groningen Glimmerts Henricus 7: Groningen 16360808 10: Phil 12: AAG 34 16: Wemeltje Ottens, wed Jan Reintjens (1659) 22: GAG klapper DTB
02041 Franeker Glins a Abelus (Habelus) 7: Franeker 16080702 10: Phil, Ling 12: AAF no 1061 13: His Abbesdr van Bootsma 14: Taco van Glins 16: Alydt ter Brugge 17: Taco 19: 1632 a 22: Stamboek I 130
02095 Padua Glins Boethius, Aeneas 8: Frisius occid 15930104 12: PP no 67
10068 Siena Glins Boethius, Aeneas 8: Frisius nunc Luneburgensis 15990706 12: MS 3031
00532* Franeker Glinstra Epeus, Vincentii 7: Leeuwarden 8: Frisius 16250930 10: Iur 11: 1606 12: AAF no 2261 13: Maycke WatzeEelckedr Gadema 14: Cent Ypckes 15: 1622 burgemeester van Leeuwarden 16: Eelkje Hectorsd Bouricius 17: Hector x Johanna van Viersen Oenesius Fredericus Fredericus 18: 1633 advocaat, 1635-1638 schepen van Leeuwarden; 1638-1659 griffier Hof 1660, 1663-1664, 1666, 1670-1671 lid Staten Generaal 1635-1636 lid gedep staten (S) 19: 1677 21: Iur Dr in Frankrijk 22: Stamboek I 257, II 174; Vrije Fries 20 458; Engels, Naamlijst St Gen II 36; Engels, Naamlijst GS; RAF Hof van Fr MMM f 8v, SSS; GAL Klapper magistraat
07972 Rostock Glins (Aeneas) Boethius 8: Frisius 15580700 12: MUR II 196
06519 Köln Glins Edzardus 7: Dronrijp 8: Frisius 15690831 10: Art 12: AAK IV 6477 13: Wilsck Uninga van Hoytema van Joure 14: Laso van Glins 15: 1545 grietman van Menaldumadeel 16: Lucia van Fronhoven 17: Abbe (Habelus) 21: tekent in 1579 het rekest aan Rennenberg tot tekenen van de Unie van Utrecht 22: Stamboek I 129-130; Placaatboek IV 42
00747 Franeker Glins a Edzardus (Edsardus) 6: Nobilis Frisius 16320430 10: Phil, Ling 12: AAF no 2834 13: Jouwertje Bants 14: Laso van Glins 16: Lucia Frombrouck 18: 1650-1652 dijkgraaf der Vijf Deelen ontvangergeneraal Binnendijks 22: Stamboek I 130, II 81; Cannegieter, Archief Vijf Deelen 290
01323 Franeker Glins a Georgius 6: Nobilis Frisius 16480920 10: Ling, Math 12: AAF no 4771 13: Jouwertje Bants 14: Laso van Glins 1656 landdagslid 22: Stamboek I 130; Placaatboek V 582
08550 Löwen Glins Henricus 7: Leeuwarden 15260800 12: MULO III 761111 13: Habel Haringsdr van Harinxma thoe Heeg 14: Taco van Glins 15: grietman van Menaldumadeel 17: Douwe 1572 raadsheer Hof 19: 1572 te Emden, waarheen hij gevlucht was 21: = Haringius; Henricus Glins was in 1558 lid van gedep staten; of is bedoeld zijn broer heer Rinck Glins, gest ca 1543, prebendaris van het Heer Douwe Pibes prove te Dronrijp? 22: Placaatboek III 427; Burmania, Naamrol 22; Stamboek I 129
00019 Franeker Glins a Laso 7: Franeker 16030607 10: Phil, Iur 11: 1580 12: AAF no 775 13: Lucia Georgsdr van Fronhofen 14: Edzardus van Glins 16: Jouwercke van Bants (1608) 17: Taco; Wopko Georgius; Ruardus Suffridus; Edzardus Juliana; Lucia 18: ca 1607 militair 1622, 1639 landdagslid voor Menaldumadeel 1622 monstercommissaris 19: 1652 april 21: kreeg als huwelijksgift Hobbema state te Dronrijp; tekent AA van Suffridus Saerda, olim studiosus, nunc miles 22: Stamboek I 130; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 73; Visser, Adel 436; PB 505 Hs; P. Winsemius, Chronique van Vrieslant (Franeker, 1622) 911; RAF Statenarchief, Resoluties der Staten 1623
00746 Franeker Glins a Ruardus 6: Nobilis Frisius 16320430 10: Phil, Ling 12: AAF no 2833 13: Jouwertje Bants uit Franeker 14: Laso van Glins 18: 1651 kapitein 22: Stamboek I 130; RAF Statenarch G 4 (3010-1651)
00952 Franeker Glins Sioucko 8: Frisius 16400521 10: Iur 12: AAF no 3685 13: Jouwertje Bants 14: Laso van Glins 16: N. van Burmania? 18: vaandrig in de gardecompagnie van de stadhouder 19: 1655 ? 21: = Suffridus ? 22: Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 73; Stamboek I 130, II 81
00970 Franeker Glins Taco 6: Nobilis Frisius 16401114 10: Iur 11: 1619 juli 12: AAF no 3768 13: Alydt ter Brugge uit Deventer 14: Abbe van Glins 16: Antonia d.v. kolonel Lodewijk van Wijnbergen en Henrica van Lynden N. op de Berge uit Salland 17: Alydt x Gerardus van Echten uit Overijssel 18: 1667 professor iur te Franeker 19: 1673 febr 21: schreef zich op 30 april 1640 in als Geldrus; moet voor professoriaat eerst colloquium doctum afleggen bij Huber 22: Stamboek I 130, II 81; Boeles, Hoogeschool II,1, 241-243
04584 Leiden Glinstra Elco 7: Leeuwarden 16271126 10: Ling 11: 1607 12: AAL 206 13: Maycke Eelckesdr van Gadema 14: Cent Ypckes 15: 1622 burgemeester van Leeuwarden 16: Lutscke Hectorsd van Bouricius (1642) 17: Aurelia x Arnoldus van Haersma Valerius x Christina van Wijdevelt Hector x Eritia van Viersen 18: 1634 advocaat 1638 volmacht landsdag voor Menaldumadeel; 1641, 162 lid mindergetal; 1643, 1644 rekenmeester 1648-1652, 1648-1651, 1656-1667 lid gedep staten (W) 19: 1667 sept 21: kerkvoogd te Dronrijp 22: Stamboek I 257, II 174; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 6566; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 85; Kalma, Toezicht 400; Engels, Naamlijst GS; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1643, 1644; RAF Statenarchief 1360-1361
04565 Leiden Glinstra (Glinstrael) Epeus 7: Leeuwarden 16270203 10: Iur 11: 20 12: AAL 199
00729 Franeker Glinstra (van) Johannes 7: Leeuwarden 16310824 10: Iur 11: 1612 12: AAF no 2780 13: Maycke Watzesd Gadema 14: Cent Ypckes 15: burgemeester van Leeuwarden 16: Jeepcke Lycklama a Nijeholt (1642) 17: kinderloos 18: 1638 advocaat Hof 1639-1643 schepen; pensionaris van Leeuwarden 1645-1678 raadsheer Hof 19: 1678 okt 21: Dr, promoveert in Frankrijk; publiceert Selectarum quaestinum..disputationes septem 22: Stamboek I 257; NNBW IX 291; Sickenga 206-207; RAF Hof van Fr MMM f 9v; GAL Klapper magistraat
04708 Leiden Glinstra (Glinsteren a) Johannes 8: Frisius 16340830 10: Iur 11: 22 12: AAL 265
12358 Rostock Glude Johannes 7: Groningen 14910425 12: MUR I 255
11066 Helmstadt Gnapheus Albertus 7: Norden 8: Frisius 16050524 12: AAHt 18236
01563 Franeker Gockinga a Baucko 15921228 10: Iur 12: AAF no 206 14: Eppo Bauckens 15: redger en rentmeester 16: Elteke to Wartum (1596) 17: kinderloos 19: 1600 ca 22: Ned Leeuw 1985 418-419
02994 Groningen Gockinga (Frederici) Eppo 16240908 10: Phil 12: AAG 14 13: Lamina van Renssen 14: Fredericus Gockinga 15: secretaris van de Ommelanden 16: Sybilla Mariusdr Verspeeck (1638) 17: Lammechien x Andreas Robers, adelborst Scato, rekenmeester 18: 1635, 1640 solliciteur 1640-1649 commies in Brazilië 19: 1655 nov a 22: Ned Leeuw 1985 424
02606 Groningen Gockinga Eppo 16191109 10: Phil 12: AAG 8 13: Luurtje Edzama 14: Scato Gockinga 15: secretaris van Stad en Lande, syndicus der Ommelanden Catharina Clant (1630) Clara Eijssinge (1640) 17: Lucretia x Johannes Verrutius 18: vaandrig, luitenant, 1630 kapitein 1647, 1666 kolonel 1648-1656 commandant van Bourtange 22: Feith, Grafschriften 121; Vrije Fries 37 51; RAG klapper resol GS; Ten Raa, de Bas, Leger IV 240, V 479, 523; Ned Leeuw 1985 421-422
04266 Leiden Gockinga Fredericus 7: Groningen 16001014 10: Iur 11: 1577 12: AAL 59 14: Eppo Bauckens 15: redger en rentmeester 16: Lamina Wilhelmina Renssen (1607) 17: Lammegunda x Maurits d'Ricou, ds Andreas ten Have Lucretia x N. Boersema; Helena x Hendrik van Roijen; d. x Andreas Indijck Eppo; Assuerus Rotger 18: 1605-1625 secretaris der Ommelanden 19: 1627 mei p 21: voor zijn studie kreeg Gockinga de opkomsten uit het St Johannesleen te Appingedam (besluit Gedep staten 28 jan 1601) 22: Gron Volksalmanak 1910 176; Duinkerken I 168; GAG Regeringsboek; W.J. Formsma, Inventaris der Ommelander archieven (Den Haag, 1962) bijlage III; Ned Leeuw 1985 423
01715 Franeker Gockinga Fredericus 8: Omlandus 15980307 10: Iur 12: AAF no 479
03546 Groningen Gockinga (Ludolphus) Henricus 7: Groningen 16421216 10: Phil 12: AAG 46
01182 Franeker Gockinga Henricus, Ludolphi 7: Groningen 16460501 10: Iur 12: AAF no 4448 13: Hille Gockinga 14: Ludolphus Werumaeus 18: 1652-1657 secretaris van het Gorecht; 1654-1667 herh gezworene te Groningen 1657 lid admiraliteit Harlingen (extraord); 1658-1662 lid Generaliteitsrekenkamer 1663 lid Raad van State; 1666, 1670, 1673-1674 raadsheer; 1672 gedeputeerde te velde 19: 1674 mei 22: RAG Familiearch Gockinga inv p. 9; GAG Regeringsboek; Ten Raa, de Bas Leger V 291
02157 Utrecht Gockinga Henricus 7: Groningen 16470000 12: ASU 15
03208 Groningen Gockinga Rotgerus 16320710 10: Phil 12: AAG 26 13: Lamina van Renssen 14: Fredericus Gockinga 15: secretaris van de Ommelanden 16: Swane Engelberts (1640) Fennetje Gijsberts wed Freerk Willems (1648) 18: 1636-1640 te WestIndië 19: 1648 aug p 20: gratis propter patruum academiae curatorem 22: GAG klapper DTB; Ned Leeuw 1985 423
01374 Franeker Gockinga Scato, Baukonis 15860414 10: Phil 11: 1566 12: AAF no 4 14: Bauco Gockinga 16: Luurtje Edzama Agnes de Mepsche (1611) 17: Hille x Ludolphus Henricus Werumeus Rotgerus 18: 1595-1601 secretaris Stad en Lande 1602-1640 syndicus van de Ommelanden 1618 lid Staten Generaal 19: 1641 te Groningen 20: 1591 30/3 lic iur (PAF 15) 21: Mr; Dr iur te Cambridge; 1615-1640 curator Gron universiteit; rechter van Oldenbarnevelt 22: NNBW II 472; Ned Pat I 167; RAG Familiearch Gockinga inv p. 8; GAG Regeringsboek; W.J Formsma, Inventaris der Ommelander archieven (Den haag, 1962) bijlage II; Ned Leeuw 1985 420
06711 Marburg/Lahn Gockinga (Gogkinga) Scato 8: Frisius 15880123 12: CSM III 65
12233 Cambridge Gockinga Scato 15930703 12: NNBW III 470 20: Dr iur
03549 Groningen Gockinga Scato, Ludolphi 7: Groningen 16430400 10: Phil 12: AAG 47
02161 Utrecht Gockinga Scato 7: Groningen 16470000 11: 1624 dec 12: ASU 16 13: Hille Gockinga 14: Ludolphus Henricus Werumeus 16: Gesina Wichers 18: 1652-1654 gezworene; 1656-1664 secretaris Groningen, 1665-1666 lid admiraliteit van Amsterdam 1669 lid Staten Generaal; 1668-1669, 1671-1672 raadsheer van Groningen; 1678 lid Raad van State, 1681 lid gedep staten gedeputeerde te velde; 1680-1683 curator Gron universiteit 19: 1683 juni te Groningen 21: nam de naam van zijn moeder aan; bezat in 1672 een vermogen van 60.000 gulden 22: NNBW III 472-473; Gron Volksalmanak 1972-1973 54; Ned Pat 1 167, 20, 314-315; GAG Regeringsboek
02608 Groningen Gockinga Sibrandus 8: Omlandus 16191109 10: Phil 12: AAG 9 13: Luurte Edzema 14: Scato Gockinga 15: secretaris en syndicus 1630 landdagscomparant voor Heveskes 19: 1631 juli 22: RAG Comparanten; Ned Leeuw 1985 420-421
04541 Leiden Gockinga Sibrandus 7: Groningen 8: Frisius 16250909 10: Iur 11: 21 12: AAL 187
10732 Wittenberg Godens a Edo 8: Frisius 15441000 12: MUW I 252
07516 Rostock Godfridi AntonGuntherus 7: Jever 8: Frisius 16380600 12: MUR III 114
01698 Franeker Godfridi (Godefridi) Arvinus 15970810 10: Ling, Phil 12: AAF no 450 21: disp 1599 over De mediatore en De praedestinatione bij Antonides 22: Vrije Fries 65 97; Reitsma, Van Veen, Acta 296
08812 Löwen Godfridi (Godefridi) Conradus 7: Leeuwarden 8: Frisius 15560900 12: MULO IV 5386
10731 Löwen Godfridi (Godefridi) Danckardus 7: Groningen 14280000 12: MULO I 3010 21: bac art 1430
07832 Rostock Godfridi Dominicus 7: Leeuwarden 15230626 12: MUR II 84 18: 1542 pastoor te Tzummarum 23e prior, 22e abt van Lidlum 19: 1553 21: Of eerder Dominicus Goffonis Aebinga, stud 1519 te Leuven 22: Pb Hs 1466
08874 Löwen Godfridi (Godefridi) Georgius 8: Frisius 15490625 12: MULO IV 389111 14: Godfridus Jorritsma 15: secretaris van Leeuwarden, Dr iur 17: d. x Douwe Matthijs 18: 1577 advocaat te Leeuwarden 21: Lic iur, Mr; neemt in 1577 deel aan een missie van vier Ommelander aanzienlijken naar Brussel 22: Formsma, Ommelander strijd 91; Stamboek II nalezing 9; Alting, Diarium 378
08535 Löwen Godfridi (Godefridia) Judocus 7: Leeuwarden 8: Trai d 15110627 12: MULO III 41375 18: 1543 pastoor te Lollum 22: Beneficiaalb 315
07905 Rostock Godfridi (Goffredi) Philippus 7: Groningen 15521018 12: MUR II 125
08597 Löwen Godfridi (Godefridi) Wibrandus 7: Leeuwarden 15120831 12: MULO III 449368 21: = Mr Watthie Herema, 1538 pastoor te Nijland; 1569 deken van de seendstoel te Bolsward? 22: Gen Jierboekje 1991 134
08637 Löwen Godschalci (Gotscalci) Elingius 7: Sneek 8: Trai d 14911128 12: MULO III 7845 18: 1498 goeverneur van Sloten namens hertog Albrecht 19: 1504 21: in 1497 gezant namens Sneek naar IJlst; Eling Gosselixz werd in 1494 burger van Sneek en was in 1501, 1504 raadsheer te Sneek en in 1502 mederechter van Wymbritseradeel 22: Us Wurk 5 14; Emmius, Rerum 552, 558; Thabor, Historie 165, 167; Oosterhout, Recesboeken 191
03889 Helmstadt Godschalci (Godtschalck) Johannes 7: Groningen 15811212 12: AAHt 3439
04099 Köln Godschalci (Gotscalci) Nicolaus 6: Gratis 7: Werda 14040000 12: AAK 1, 11724 20: servitor in Theodorici de Monasterio
07042 Rostock Godschalci (Gotscalci) Paulus 7: Leeuwarden 14561012 12: MUR I 110 21: = Paulus Scriver, 1483, 1499 notaris te Leeuwarden? 22: Vries, Skriuwtaal boargers 79
07048 Rostock Godschalci (Gotscalci) Schelto (Schultetus) 7: Sneek 14570502 12: MUR I 113
02238 Heidelberg Godschalci ? (Sneek, Schneg de) Simon 8: Frisius 15000408 12: MUH I, 436
06363 Köln Godschalci (Gotscalci) Simon 7: Sneek 8: Trai d 14940824 10: Iur 12: AAK II 36131
11519 Groningen Goeddaeus Johannes, Henricus 16280408 10: Phil 12: AAG 19 18: 1648 rector te Schuttorp 21: bedankt in 1648 voor het rectoraat te Franeker 22: Telting, Inventaris 955
11527* Groningen Goeddaeus Adolphus, Fridericus 16371102 10: Med 12: AAG 37
11520 Groningen Goeddaeus Wilhelmus, Henricus 16280408 10: Iur 12: AAG 19
00917 Franeker Goens (Geuns) Johannes, Rudolphi 7: Leeuwarden 8: Frisius 16390802 10: Iur 12: AAF no 3590 14: Rudolphus Goens 15: 1620 notaris 18: 1660 secretaris van Wonseradeel? of waterschap? 22: GA Franeker, Vijfdelen no 95
00896 Franeker Goens (Geuns) Matthias, Rudolphi 7: Leeuwarden 16381117 10: Med 12: AAF no 3524 13: Hylck Fetzedr 14: Rudolphus Hemconis Goens 15: 1620 notaris 22: Col Kalma
02151 Utrecht Goens Rethesius, Rudolphi 7: Leeuwarden 8: Frisius 16460000 12: ASU 13 14: Rudolphus Goens 15: 1620 notaris 18: 1648 predikant te Wijk bij Duurstede 1648 rector te Wijk bij Duurstede 21: genoot vanaf 1639 een stipendium als student te Franeker, werd in 1642 door de classis Franeker te licht bevond voor examen 22: Jensma, Universiteit 156-157
00872 Franeker Goens (Rodolphi) Richardus (Rittesius) 7: Leeuwarden 16380316 10: Ling 12: AAF no 3432 21: stud 1646 in Utrecht
11487 Löwen Goetsonis Bernardus 7: Hommerts 8: Trai d 15110828 12: MULO III 416166 21: = heer Bouvo, 1543 prebendaris te Hommerts? 22: Beneficiaalb 432
02666 Wittenberg Golden (Goldam) Dominicus 8: Frisius 15300000 12: AAW 140
06123 Köln Golden Theodoricus, Gerardi 7: Groningen 15230523 10: Art 12: AAK II 85846 20: pauper, coquus in regentie Laurentiana; 1526 30/3 inc
02669 Wittenberg Goldschmid Hermannus 7: Emden 15310000 12: AAW 140
03605 Groningen Goldschmidt Adolphus, Johannis 7: Leer 8: Frisius orient 16440904 12: AAG 50
07259 Rostock Goldsmid (Gholtsmyt) Ditmarus 7: Emden 14800421 12: MUR I 217
07144 Rostock Goldsmid (Gholtsmyt) Rudolphus 7: Emden 14710509 12: MUR I 170
08211 Löwen Goldsmit (Aurifabri) Matthias, Theodorici fil. 7: Sneek 8: Trai d 14611219 10: Decr 12: MULO II 9391 17: Jeske, non 21: Heer Matthias Dircks laat bij testament van 1506 geld na aan o.a. de Minores te Bolsward. = heer Matthias, in 1470 pastoor te Spannum, in 1496 pastoor (persona) te Longerhouw? 22: Vrije Fries 20 195; Pax 229; Verhoeven, Mol Testamenten 137-138; Keikes, Workum reg 11
07278 Rostock Goldsmyt Johannes 7: Norden 14810417 12: MUR I 220
08936 Löwen Goltsmet Hermannus 8: Frisius 15351105 12: MULO IV 13131
07588 Rostock Goltsmyt Iohannes 7: Emden 15020412 12: MUR II 10
03102 Groningen Goltswerden Bernardus 7: Blijham 16290210 12: AAG 21 13: Ette Haickens 14: Bernardus Goltswerden 15: predikant te Blijham 16: Oetjen Jurgens (1650) 22: Duinkerken 72; RAG klapper DTB
03365 Groningen Goltswerden Johannes 7: Blijham 8: Oldambt 16360929 10: Phil 11: 1616 12: AAG 35 13: Ette Eggerici Hayckens 14: Bernardus Goltswerden 15: predikant te Blijham 18: 1639-1648 predikant te Neermoor (Oostfriesland) 19: 1648 jan 21: Johannes Goltswerden verbleef sinds 1631 in de burse van het Fraterhuis; zoon: Bernardus, ds te Loga (OF)? 22: Duinkerken I 149; Gron Volksalmanak 1851 114; Reershemius 697
03699 Groningen Gomarus Franciscus 7: Groningen 16470121 10: Phil 12: AAG 55 16: Barbara Celos (1656) 17: Franciscus, 1688 ds te Schildwolde 18: hopman 20: gratis quia professoris nepos 22: Duinkerken I 149
12142 Köln Gonggrijp (Gungripis de) Petrus 6: dominus 8: Trai d 15230410 10: Iur 12: AAK II 8578 21: Een Pier, heer Agge van Gonggrijp's zoon wordt in de Sneker Recesboeken (1511) genoemd; onvangt 23 rijnsguldens tot hij maester is geworden 22: Oosterhout, Recesboeken 314-315
09497 Löwen Goor (Goer a) Georgius 6: dives 7: Groningen 16480114 11: minor 12: MULO V 487309
02848 Groningen Goor (Goer a) Georgius 8: Groningen 16150314 10: Lit 12: AAG 2 16: d.v. Johan Hendriks, brouwer 21: 1625- 1631 eigenaar van de borg Oosterhuizen 22: Formsma, Borgen 89
02733 Wittenberg Gorick Johannes 8: Frisius 15460530 12: AAW 233
00750 Franeker Gorp (Gorpius) Dionysius 7: Sneek 16320501 10: Theol 11: 1611 12: AAF no 2841 13: Machteld 14: Gerardus Aernts Gorp 15: 1639 landdagslid 22: RAF klapper DTB Sneek; Placaatboek V 407
10958 Franeker Gorp Gerardus, Sebastiani 7: Sneek 8: Frisius 16350401 10: Phil, Ling 11: 1616 12: AAF 3098 14: Sebastianus Gorp 15: schepen en burgemeester van Sneek : schoenmaker 16: Tettie Reyns uit Roordahuizum 17: Arnoldus, predikant Bastiaan 18: 1640-1654 predikant te Marssum 1654-1668 predikant te Roordahuizum 19: 1668 aug 22: Romein 59, 165; Col Kalma
11923 Douai Goslinga a Ernestus 15760000 12: Vrije Fries 8 113 20: tekent AA van Joost van Ockinga
01318 Padua Goslinga de Ernst 7: Dongjum 8: Frisius occid 15820514 10: Iur 12: tp no 173 13: Syds Donia 14: Ernst Goslinga van Hallum, gest 1558 16: Sjouck van Camminga 17: kinderloos 19: 1614 febr 22: Stamboek I 131; Den Tex, Studenten 11, 89; RAF Grafschriften Ferwerderadeel
06491 Köln Goslinga (Goslingar) Fredericus 7: Wanswerd 8: Frisius 15620518 10: Iur 12: AAK IV 2195 13: Perck van Sjaerdema 14: Sipt van Goslinga 16: Sydscke van Aylva Tjets Hoytesdr Uninga van Hoytama 17: Sipt; Johannes x Jouck van Ockinga Perck x Marcus Lycklama a Nijeholt Sydtje x Sixtus Donia; Frouck x Bonifacius van Scheltema Hoyte x Teth Poppesdr van Andringa 19: 1596 te Groningen 22: Stamboek I 131
10784 Franeker Goslinga a Johannes 7: Franeker 16500816 10: Phil 12: AAF no 5026 13: Jouck van Ockinga 14: Johannes van Goslinga 16: Fed Sophia d.v. Taco van Camminga en Luts van Grovestins 17: Sicco x Janetta thoe Schwartzenberg Fedt x Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg 18: 1662 grietman van Franekeradeel; 1664-1666, 1668-1674, 1682-1684 dijkgraaf der Vijf Deelen 1665-1674, 1677-1686 volmacht landsdag voor Franekeradeel; 1674 lid gedep staten 1677 lid vroedschap Franeker 19: 1688 okt 21: woont op het door hem gestichte Goslingaslot te Dongjum 22: Stamboek I 131-132; Sminia, Naamlijst 196; Cannegieter, Archief Vijf Deelen 291, 292, 294; Visser, Adel 439
06490 Köln Goslinga (Goslingar) Petrus 8: Frisius 15620518 10: Iur 12: AAK IV 2194 13: Perck van Sjaerdema 14: Sipt van Goslinga 16: Jel Sydsdr van Botnia 17: kinderloos 22: Stamboek I 131
07061 Rostock Gosuini (Goswini) Fredericus 7: Dokkum 14600531 12: MUR I 125
08424 Löwen Gosuini (Goeswinus) Johannes 7: Groningen 15250712 12: MULO III 744119
08708 Löwen Gosuini (Goeswini) Johannes 7: Workum (Woldregem) 8: Trai d 14990522 12: MULO III 18899 18: 1501, 1503 vicaris te Franeker 1525 prebendaris te Antiqua trynder (?) en/of Schingen 22: Placaatboek II 217; RAF FG 845, 910
04766 Leiden Goude van der Campesius 7: Leeuwarden 8: Frisius 16390209 10: Med 11: 20 12: AAL 300
10791 Franeker Gouden, van der (Nicolai) Campegius 7: Leeuwarden 8: Frisius 16340612 10: Phil, Med 12: AAF 3043 16: Tjerckien Hania (1643) 18: arts 21: Dr med 22: GAL Klapper DTB
02099 Padua Gouden, van der (Nicolai) Campegius 7: Leeuwarden 8: Frisius 16400403 12: PP no 348; Weigle, Doktorspromotionen 350 20: 1641 14/1 Dr med
09486 Löwen Gouden (Gauden, van der) Nicolaus 7: Leeuwarden 16361122 10: Iur utriusque 11: minor 12: MULO V 30113
04557 Leiden Goyer Hendric 7: Emden 16260530 10: Math 11: 34 12: AAL 192
06238 Köln Grabbe, Crab Wolterus 7: Groningen 8: Trai d 15210623 10: Art 12: AAK II 83679 20: 13 febr 1522 lic, 19 maart 1523 inc
09309 Löwen Graffelmanius Petrus, Henrici 7: Leeuwarden 15650622 12: MULO IV 693116 1574 substituut procureur generaal wegens ziekte van Engelbertus van Boymer 22: RAF Hof van Fr C F 172v
12360 Rostock Gral Henricus 7: Emden 14840606 12: MUR I 223
11060 Helmstadt Grashusius Conradus 7: Esens (Essensis) 8: Frisius 16050327 12: AAHt 17978
11061 Helmstadt Grashusius Hero 7: Esens (Essensis) 8: Frisius 16050327 12: AAHt 17979
11309 Helmstadt Grashusius Jodocus, Johannis 8: Frisius 16170410 12: AAHt 257185
03706 Groningen Grashusius (Grashusen) Thomas, Lamberti 8: Omlandus 16470218 10: Phil 12: AAG 55 14: Lambertus Grashusius 16: Christina Lant 18: 1655-1662 predikant te Eenum 19: 1662 febr 22: Duinkerken I 151
05863 Köln Graskamp (Gresskamp) Everardus 7: Groningen 15560424 10: Theol 12: AAK II 109861 18: 1560 (resignatie) vicaris Maartenskerk te Groningen 22: AAU 42 (1916) 303
07849 Rostock Gratema (Grateman) Johannes 8: Frisius 15280426 12: MUR II 90 18: 1548 pastoor te Huizinge 19: 1553 22: Gron Volksalmanak 1906 217; RAG Familiearch Farmsum regest 368
11860 Bourges Gratema Ludovicus 8: Frisius 15670000 12: Gron Volksalmanak 1910 189 20: tekent AA van Eiso Jarges
09018 Löwen Gratema Ludovicus 8: Frisius 15621100 12: MULO IV 64696 18: 1559 prebendaris te Huizinge 1567-1582 rector A school te Groningen 19: 1582 november 21: kreeg in 1559 een prebende, presentatum per ingenuam Annam Tamminga, vidua Nicolai Kater; 1575 pedagogus en beheerder van het vermogen van de kinderen van Johannes van Ewsum 22: Zeitschrift fuer vaterl Geschichte 75 1917 296; Bijdragen...Groningen I 146; Formsma, Borgen 266; Alting, Diarium 571
08312 Löwen Gratinga (Gratinghe) Bernardus 7: Franeker 8: Trai d 15240702 12: MULO III 744 113 13: Ydt Juwsdr van Dekema 14: Sicco van Gratinga 15: bezit 70 pm bij Harlingen 16: Ymck Sibrandsdr van Roorda van Tzummarum 17: Hero, noemt zich Roorda Johannes 19: 1545 febr 21: = Bocke? 22: Stamboek I 66; Tjessinga, Aanbreng II 81
12410 Orleans Gratinga van Occo 6: Nobilis 8: Frisius occid 15610823 12: RIDDORL II 357 13: Popck Sibrandsd van Bonga 14: Sicke van Gratinga 16: Bauck Jansd van Buygers 17: kinderloos 19: 1570 a 22: Stamboek I 66
09056 Löwen Gratinga Reynerus 8: Frisius 15511101 11: 1529 dec 12: MULO IV 44461 13: Popck Sybrandsd van Bonga 14: Sicco van Gratinga 16: Catharina Gabbesd van Aesgema (1557) 17: Sicco Rinthje x Julius Francisci van Eysinga 18: 1559 raadsheer Hof 19: 1563 juni 21: Dr 22: Stamboek I 66, II 46; Zwart, Cleuting 159
04980 Basel Grauwers (Grawartt) Henricus 8: Frisius orient 15620000 12: MUB II 13818 20: broer van Johannes, zie daar voor bijzonderheden 21: Mr Henricus Grauwers stierf in 1563 22: RAG Familiearch Farmsum regest 467
04437 Leiden Grauwers Johannes 7: Groningen 16201102 10: Iur 11: 1599 12: AAL 150 13: Annetje Canter 14: Henricus Grauwers 15: raadsheer te Groningen 16: Anna Luppens (1625) 18: 1624 weesheer, 1614, 1626-1627, 1629-1636 gildrechtsheer, 1624-1636 secretaris van de weeskamer; 1632-1633, 1635-1636 gezworene/busheer te Groningen 1636-1637 rekenmeester; 1637-1638, 1640-1641, 1643-1644 raadsheer; 1639, lid admiraliteit Dokkum; 1642 lid gedep staten(s) 19: 1644 nov ca 20: stud wrs ook te Orleans: kwam in 1624 naar Groningen met attestatie uit Orleans 22: Emmius, Agro; Ned Leeuw 102 348; Jaarboek Geneal 36 1982 200; GAG Weeskamer 2, Regeringsboek; Hempenius, Weeskamer 49, 236
02555 Groningen Grauwers (Grawers) Johannes 7: Groningen 16170816 10: Phil 12: AAG 6
08983 Löwen Grauwers (Gramierts) Johannes 8: Frisius [orient?] 15470517 12: MULO IV 34382
11052 Helmstadt Grauwerus Lucas 7: Norden 8: Frisius 16340815 12: AAHt 33365
12359 Löwen Gravia de Alardus 14260000 12: MULO I 225
05746 Köln Gravius, Van den Grave (Gravia de, dictum de Groningen) Albertus 8: Trai d 14650713 10: Art 12: AAK I 73013 20: 1467 8/11 det 21: Mr, genoemd in 1512; Van de Grave: eind 15e eeuw vooraanstaande familie in Groningen 22: RAG PK 345
06618 Marburg/Lahn Gravius, Greeff (Greff) Hermannus 7: Groningen 15611223 12: CSM II 48
09289 Löwen Gravius (Johannis, Joannis) Hieronymus 7: Grouw 8: Frisius 15450522 12: MULO IV 30379 14: Jan Oenes Gravius 16: Hylck N (1561) 17: Ambrosius x Anna Bauma, woont in 1580 te Kollum Isbrandus 19: 1611 p 21: mr 22: RAF GEN 491; Reitsma, Opkomsten 181
01145 Franeker Gravius Johannes 8: Frisius 16450530 10: Phil 12: AAF no 4337 13: Geyske van Os 14: Martinus Gravius 15: grietman 16: Anna Hendriksdr Beilanus (1651) 18: 1649 advocaat Hof 1651-1657 advocaat fiscaal landschap 19: 1657 febr 20: 1649 12/7 Dr iur (PAF 30) 21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 11, Statenarch M 11b 259, FG 970
02179* Utrecht Gravius Nicolaus 7: Leeuwarden 8: Frisius 16490000 12: ASU 22 18: 1653 advocaat Hof advocaat fiscaal landschap 22: RAF Hof van Fr MMM f 11v
07759 Rostock Gravius (Grove) Johannes 7: Groningen 15031012 12: MUR II 15 18: 1513-1521 prebendepriester te Middelstum, bedient prebende van de H. Nicolaas 21: Mr; doet in 1521 afstand tbv Ludolphus Vresinck, clericus Osn d, in 1517 tot priester gewijd 22: Gron Volksalmanak 1955 45; Rutgers, Inventaris Ewsum regest 165
06755 Greifswald Gravius, Van den Grave (Dengraven) Johannes 7: Groningen 8: Trai d 14811105 12: MUG 80 21: Van den Grave: eind 15e eeuw vooraanstaande familie te Groningen
06095 Köln Gravius (Greeff) Johannes 6: pauper 7: Groningen 15000000 10: Art 12: AAK II 50417 18: 1541-1548 secretaris van Groningen 19: 1549 ca 20: bursa Laurentiana; 1509 9/12 det, 1503 7/4 inc 21: Mr; of is bedoeld Mr Johan Greve, 1513-1519 prebendaris te Middelstum? 22: Gron Volksalmanak 1894 84; RAG Familiearch Farmsum regest 266; HartgerinkKoomans, Ewsum 150
00663 Franeker Gravius (Johannis) Martinus 7: Franeker 16291021 10: Theol 12: AAF no 2593 13: Barbara Hoytema 14: Johannes Martinus Gravius 15: ontvanger van Wymbritseradeel 18: 1631 notaris 1635-1637 lid Raad van State 1637-1638 lid Generaliteitsrekenkamer 22: RAF Naamlijst notarissen; RAF Statenarchief Gf 50 Betalingsordonnantiën 1635-1638
12114 Harderwijk Gravius Nicolaus 7: Sneek 8: Frisius 16480503 10: Iur 12: ASGZ 2
09947 Orleans Grawardt (Grauwerdt) Eddo 8: Frisius [orient] 15460400 12: RIORL II 4531215
08830 Löwen Grawart (Gravart) Eddo 8: Frisius [orient] 15400714 12: MULO IV 2189
05358* Köln Gredis Obodus 7: Emden 14890520 10: Art 12: AAK II 402106
02706 Wittenberg Grawart Eddo 7: Emden 15421115 12: AAW 200
04979 Basel Grawart (Growartt) Johannes 8: Frisius orient 15620000 12: MUB II 13817 20: Zoon v Heinrich Grawert, burgemeester van Emden 1593-1595 raadsheer te Emden
07126 Rostock Grawart (Gravert) Johannes 7: Norden 14690507 12: MUR I 161
02707 Wittenberg Grawart Rotgerus 7: Emden 15421115 12: AAW 200
09064 Löwen Grawart (Gravart) Rotgerus 8: Frisius [orient] 15400914 12: MULO IV 21812
07201 Rostock Grawart Theodericus 7: Aurich 14750603 12: MUR I 192
01245 Franeker Greidanus Johannes 7: Franeker 16470618 10: Ling, Phil, Med 12: AAF no 4600 16: Jetske Peters van Wymersma (1654) 17: Petrus, predikant Sixtus, arts en conrector te Franeker Tjardus, kandidaat 18: 1654-1658 privaatdocent filosofie te Franeker 1658 geeft publieke lessen en disputaties 1660-1668 prof filosofie te Franeker 19: 1668 juni 20: 1654 15/6 Dr phil et med (Boeles II 230) 21: antiaristoleliaans, kwam in conflict met zijn mededocenten Verhel en Munsterus 22: Boeles, Hoogeschool II 230-231; Galama, Wijsgerig onderwijs 100-105; Col Kalma
04741 Leiden Gresel Christophorus 8: Frisius orient 16500303 10: Math 11: 20 12: AAL 402
03737 Groningen Gresel (Gresell) Gerardus 8: Oldambt 16471007 11: 1628 ca 12: AAG 56 16: Sycke Hittiens, wed Laurentius Huisman (1653) 22: Ned Leeuw 1988 21
02307 Heidelberg Gretusanus Folricus 8: Frisius [orient] 15850705 12: MUH II, 117,93
10979 Helmstadt Greve Bernhardus 7: Twixlo 8: Frisius [orient] 16180423 12: AAHt 265157
06639 Marburg/Lahn Greve Johannes 7: Groningen 15700714 12: CSM II 94
02744 Wittenberg Greverensis Sidonius 8: Frisius 15500926 12: AAW 259
12232 Ferrara Greving Eiso 6: hoofdeling te Leermens 7: Groningen 15510000 10: Iur can et civ 12: Pardi 160-161 20: Dr iur
11859 Bologna Grevinghe (Grovynck) Doco (Theodoricus) 14890000 12: KNOD 1234
06747 Greifswald Grevinghe (Groningen de) Doco (Dodaa) 7: Leermens 8: Mon d 14810608 12: MUG 78 13: Tedeke 14: Ludgerus Grevinghe 18: 1486, 1510 pastoor (curatus en rector) der parochiekerk te Middelstum 1494 priester van de Walburgkerk 19: 1517 21: Dr iur; was in 1494 gezant namens Groningen naar de keizer; sticht in 1510 prebende in de kerk van Leermens voor het bidden voor het zieleheil van zijn verwanten, na de Reductie gebruikt als studiebeurs voor de familie Grevinge 22: Ned Leeuw 1944 58; Formsma, Borgen 208; Emmius, Rerum 510; Rutgers, Inventaris Ewsum regest 116
06551 Köln Grevinghe (Grevi