<

>> HOMEpage

Voor Friesland in de Raad van State 1637-1795

Periode 1637-1795 gebaseerd op P. Reenalda, Naamlijsten van Friezen voorkomende in archivalia berustende in het Algemeen Rijksarchief en in publicaties in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage (ook o.d.t.: Gegevens over Friezen verzameld uit bescheiden in het Algemeen Rijksarchief en het Gemeente-archief van Delft en uit werken in de Koninklijke Bibliotheek), ca. 1950 (Tresoar: G 873) en Th.J.M. Lindner, Raad van State 450 jaar: Repertorium, 's-Gravenhage 1983 (geciteerd als R).

M.H.H. Engels, juli 20091637Foecke Piers Heemstra 11-9Frans van Donia 7-9
1638idemidem
1639idemidem
1640Abram Schuurman 12-5Bruynsma 14-5
1641Aelbert Loo 25-5Anchises Andla 25-5
1642idemidem
1643idemFrederik van Inthiema 18-5
1644idemidem
1645idemidem
1646idemAnchises Andla 4-5
1647Fred. van Roorda 6-6idem
1648idemidem
1649Hans van Wyckel 11-5idem
1650idemidem
1651idemidem
1652Willem van Haren 29-5Abram Schuurman 30-6
1653idemidem
1654idemidem
1655idemDaniel de Blok van Scheltinga, grietm. v. Schoterland 11-5
1656idemidem
1657Hessel van Aijsma/Aysma 18-10idem
1658Abraham/Abram Schuurman 24-4Albert/Aelbert Loo 24-4
1659Saco/Sako Fockens 16-6idem
1660idemidem
1661Livius van Scheltinga 14-6Frederik Sirtema van Grovestins 14-6
1662idemidem
1663idemidem
1664idemidem
1665idemidem
1666idemBernhard van Grovestins 27-4
1667idemFrederik van Inthima 1-7
1668Daniël de Blok van ScheltingaHessel van Aysma 18-7
1669idemidem
1670idemTjaert van Aijlva/Aylva 8-5
1671idemidem
1672idemidem
1673idemPetrus Dionisius Lomars/Lommers 2-11
1674François van Burum 8-12idem
1675Jetze/Jetzo van Sminia 19-8Gellius Wybrandus/Wybrant van Jongestall 28-4
1676idemidem
1677Tinco van Andringa 18-5idem
1678idemidem
1679idemidem
1680Adigerus/Adigerius van Adius 23-5Hobbe Ernestus van Aijlva 22-6 R: Hobbe Esaia
1681R: Lubbertus Lycklama à  Nijeholtidem
1682Willem van Haren 14-4idem
1683idemTjaert van Aijlva/Aylva 4-5
1684idemidem
1685idemBarent van Sevenaer/Sevenaar, heer v. Wolfferen, overleden 15-4-1687
1686Arent/Arnoldus Haersma 15-11idem
1687idemBruno van Viersen 16-6
1688idemJohan Krack van Bouricius, grietm. v. Aengwirden 12-5
1689Martinus van Scheltinga 29-4Sicco van Goslinga 29-4
1690idemidem
1691Johan van Haersolte, heer v. Cranenburgh 1-5idem
1692idemArent/Arnoldus van Haersma 1-8
1693idemidem
1694Edsardus/Edzart Sirtema van Grovestins 4-5Frederik van Sminia 2-1
1695Sicco Goslinga 31-5Augustinus van Lyclema/Lycklama à  Neyholt/Nyeholt 24-?
1696idemidem
1697Johan van Haersolte 10-5 R: -1700Assuerus van Glinstra 1-5
1698idemidem
1699idemidem
1700Regnerus van Andringa 7-5 R: 1700-idem
1701Martinus Scheltinga 28-6R: 1701-1703Johan Lodewijk Doys 7-6, overleden 27-9-1702
1702idemUlbo Aylva v. Burmania 26-10 R: Ubbe
1703Gosewijn Theodorus van Coehoorn 10-4idem
1704idemRegnerus van Andringa 2-5
1705idemidem
1706Johan Abraham van Schuurman 12-5idem
1707Philip Frederik Vegelin van Claerbergen 5-5 R: -1713idem
1708idemidem
1709idemGosewijn Theodorus van Coehoorn 28-6
1710idemDuco Gerrold Martena van Burmania 3-5
1711idemidem
1712van Haeren/Haren R: 1713-1715Jerard van Sminia R: 1713-1716
1713idemidem
1714Dankert de Kempenaer R: 1715-1718idem
1715idemGeorg Wolfgang thoe Schwartsenburg/Schwartzenberg en Hohenlandsberg R: 1716-1719
1716idemidem
1717idemidem
1718Livius Suffridus Lycklama à  Nyeholtidem
1719idemJacobus van der Waeyen
1720idemidem
1721Gosewijn Theodoor van Coehoorn R: alleen 1721idem
1722idemAemilius Lamoraal van Rengers
1723idemidem
1724idemidem
1725Arent van HaersolteDuco Gerrolt Martena van Burmania
1726idemidem
1727idemDankert de Kempenaer
1728Ulbe/Ulbo van Burmania 3-5 R: Wobboidem
1729idemidem
1730idemJohan Vegelin van Claerbergen 4-5
1731Tjaard van Aylva 4-5Menoo Coehoorn van Scheltinga 4-5 R: -
1732idemidem
1733idemHieronimus de Blau 30-4
1734Aulus van Haersmaidem
1735idemidem
1736idemRegnerus Annaeus Lycklama van Wijckel 1-5
1737Duco Gerrolt Martena van Burmania 30-4Daniël de Blok Lycklama à  Nijeholt 30-4
1738idemidem
1739idemOnno Zwier van Haeren/Haren 1-5
1740Duco Martena van Burmania 3-5 R: Jurg/Georgidem
1741Bergsma 31-3idem
1742idemidem
1743Georg Ulbo van Burmania 1-5 R: Ubboidem
1744idemidem
1745idemidem
1746Adrianus Bergsmaidem
1747idemidem
1748idemidem
1749Hans Willem van Aylva 1-5, overleden 9-6-1751idem
1750idemidem
1751Antony Patras 23-7idem
1752Hobbo van Burmania 1-5idem
1753idemidem
1754idemJan Jakob de Block van Küffeler/Kuffeler 1-5
1755Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers 7-5idem
1756idemidem
1757idemAntony Patras 27-5
1758Antoine d'Arnaud 1-5Frederik Sloterdijck 5-5
1759idemidem
1760idemJan Jacob de Block van Küffeler/Kuffeler 1-5
1761Carel George van Wassenaar Obdam 1-5Daniël Livius de Kempenaer 13-5
1762idemidem
1763idemSjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers 2-5
1764Daniël Livius de Kempenaer 1-5idem
1765idemidem
1766idemJacob Adriaan du Tour van Warmenhuisen 1-5
1767idemEgbert Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers 1-5
1768idemJacob Adriaan du Tour van Warmenhuisen 28-4 R: -1770
1769Menno van Coehoorn 1-5idem
1770idemDe Kempenaer 1-5, overleden 27-9-1772
1771idemidem
1772Carel Georg van Wassenaer Twyckel 1-5 R: Wassenaar ObdamRegnerus Livius Andringa de Kempenaer 17-12
1773idemWillem Anne van Haren 3-5
1774idemidem
1775idemMenno van Coehoorn 1-5 R: -1785
1776Jacob Adriaan du Tour van Warmenhuisen 29-4 R: -1780idem
1777idemidem
1778idemidem
1779idemidem
1780idemidem
1781Georg Frederik thoe Schwartzenberg en Hohenlandsbergidem
1782Arent Julianus Carel de Bereidem
1783idemidem
1784idemAugustinus Lycklama à Nyeholt
1785Hans Willem van Aylvaidem
1786idemidem
1787Petrus Camperidem
1788idemidem
1789Charles Bigotidem
1790idemJacob Unico Willem van Wassenaar Obdam R: -1795
1791idemidem
1792idemidem
1793idemidem
1794idemMartinus van Scheltinga
1795idemHans Hendrik van Haersma

>> begin