>> HOMEpage

Kopers en verkopers
in de rentmeesterrekeningen
Friesland 1518-1575

Bron: NAMMEN FAN KEAPERS EN FORKEAPERS út de RINTMASTERS-REKKENS 1518-1575 [Namen van kopers en verkopers uit de rentmeestersrekeningen 1518-1575, alfabetisch register in het Fries, samengesteld door] R.S. Roarda, Ljouwert 4-2-1965.
Internetbewerking: M.H.H. Engels, april 2018

• Leeuwarden (Ljouwert) is vet weergegeven. Helaas zijn in de originele rekeningen straatnamen niet altijd opgetekend.
•• Melding van niet verbeterde OCR-fouten wordt op prijs gesteld.
••• N.B. Bij aanvraag ter inzage van een (of meer: max. 3) van de stukken in Tresoar vermelde men behalve toegang 4 alleen het inv.nr., echter het getal niet in Romeinse cijfers maar in Arabische cijfers, i.p.v. XIX dus 19. Omgekeerd zijn de Arabische folionummers van Roorda in de originelen aangegeven met Romeinse cijfers!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Der steane yn de R. R. hiel hwat gegevens dêr't filologen, skiedkundigen, genealogen en toponymici har winst mei dwaen kinne. In boarne dy't faeks wolris to min achtslein is. Der komme in smite gegevens fan opkomsten en útjeften yn foar. Hwat der fan de stêdden en grytmannen ynbard waerd. Bilêstings of import op bier, wyn, lekken, sterke drank, ensfh. Boeten as in forkeap net to boade steld wie. Opkomsten fan forpachte lân, ensfh.
It Bildt ha wy bûten biskôging litten, dêr hat dhr. Sannes silg. al hiel hwat oer publisearre. By de útjeften b. g. kosten foar it fuortbringen fan brieven en it opheljen fan harren dy't yn 'e finzenis moasten of foar 't Hof komme. As regel rounen de rekkens fan 1 okt. oant 30 sept.
Yn 1523/24 bitellet de Rintmr. oan "Dirck gesworen boode shofs van hollant 6 pont vlaems ende dat hy de blyd tydinge brochte dat slooten gewonnen was."
Idem krijt de boade Huych Jacobs 6 st(ûren) foar it bringen fan in brief oan de abt fan Dokkum.
Yn 1527/28 bitellet de Rintmr. foar 3 finzenen, fan hwa't twa gisele en ien deade wurde, foar 19 dagen sitten à 3 st. deis, en foar 3 mingelen wyn foar de misdiedigers en foar de feinten dy't har nachts oppast ha, 10 st., de skerprjochter 7 st. "ende voor een paar handschoenen" 3 st. De 4 dragers elk 3 st., "van swaert schoon te maken" 3 st. Mei elkoar ƒ 11,--.
Yn 1541 bart Maximiliaen foar it opbringen fan de skoalmr. fan Blije, Johannes Huisbergen, foar 3 dagen en ien nacht, ƒ 9, 90.
Idem de boal foar't er Jan glêsmakker op 'e pynbank hawn hat 7 st.
Yn 1545 bart boal Mr. Hans foar't er Frans Dammes fan Bolswert, dy't 28-3-1545 foroardiele wie "by den scherprechter opt scavot geleydt ende aldaer aen eenen staeck gebrandt ende ter doot gebracht te worden ende verclaerdt alle syn goeden geconfisquert, zyn handt afgezet heeft 7 st. De kaslein bart foar 127½ dei à 3 st. deis foar't Frans sitten hat. De bychtfaer "voor zyn arbeyt 20 st. en voor een mengelen wyns die den gevangen gebruyct heeft doe hy moste sterven 2½ st. Turff, tacken ende stroo daer frans mede verbrant is 21 st."
Yn 1547 bart Dominicus, mitsler to Snits, 12 st. as tsjûge tsjin de finzene Jan Lamberts fan Snits. En de hospes fan 't Blokhús foar 107 dagen dy't Jan sitten hat, 3 st. foar elke dei, ƒ 16,05.
Idem Joriaen Berents en Jan Hercxz fan Dokkum foar't hja pryster Joriaen opbrocht ha nei Ljouwert, foar twa dagen en skipshier 24 st.
1554/55 De portier fan 't Blokhús foar 't ûnderhâld fan Anthonis Fockes, "die geworcht ende aen een staeck gebrant is opt schavot ende daer nae buyten aen eenen staeck geset" foar 285 dagen ƒ 42, 75.
De kettermaster Wilhelmus Lindanus 1559/60 "Uuyt saicke hy by Con. Mat. ontboeden zijnde getransporteed heeft" fan Ljouwert nei Brussel, foar 79 dagen ƒ 158,--.
Idem Hans van den Dam bart "weest opten bloqhuyse binnen Leeuwarden, uuyt saicke hy Taede Ruurds alias Jonker Kaths van Hattingahuis die onthooft is Ende den bychtvader zyne geselle met twee Dienaers vanden Justicie die hem snachts bewaect ende bewaert hebben, ten selven tyde cost en keersen ƒ 12,--".
De justysjefeinten foar it bigraven fan 't lyk 22 st.
Idem de Ljouwerter snider Heynrich Heynes foar 't meitsjen fan 6 mantels foar de justysjefeinten ƒ 3,60.
Dit binne mar in pear priuwkes. It giet my lykwols om keap en forkeap (k. en fork.).
It plak wurdt der altyd net by neamd ek net fan de pleatsen. Mar dêrfoar kin men altyd rieplachtsje "Fryske Plaknammen" 1962, Nammen van Staten en Saten fan D. J. van der Meer.
De nammen fan manlju en froulju binne hiel faek gelyk.
De iene kear wurdt skreaun Syeurt, in oare kear Syuert, ensfh.
_l is lofter bledkant en _r rjochter.


>> begin

AACK Rynerts backer dr. VII *1531/32 33 r.
ABBE Abbes k. fan Hiddt Hidde dr. lân to Penjum, XXV *1564/65 16 r.
ABBE Alaertsz to Sleat IIb 1-12-1518 s. 14
ABBE BUWES finzene XIa *1542/43 41 r
ABBE Douwes en Mary keapje lân yn Lutke Stuwert by himsels yn gebrûk XII *1544/45 18 r. XV 14 r en Anna Taeckes to Kûbaerd en XVII 13 r
ABBE Eepes k. lân fan Eepe Jans XXXIII *1574/75 24 r. XVII 18 r en l
ABBE Hobbes fork. rinte Harns út in hûs XXVIIa *1566/67 25 l en XXVIII 23 r
ABBE Jans fork. hûs to Eagum XXV *1566/67 25 l
ABBE Jelles k. lân Stiens XXI *1557/58 22 r
ABBE Minnes fork. lân XXIV *1562/63 20 r
ABBE Oedses fork. hûs XXXIIa *1572/73 21 l
ABBE Sickes k. mei Suyrt Epes lân to Ysbrechtum IXa *1536/37 15 r en Xa 14 l
ABBE Smidt tsjûge XII *1544/45 42 r
ABBE Taeckes k. lân Kûbaerd fan Douwe Folkerts XXV *1564/65 19 l
ABBE Taickes niaerkeap mei Johan Lolles en Tiets, XXVIIa *1566/67 16 l
ABBE Tiebbes fork. lân XXXIII *1574/75 17 r
ABBE Tjaerts wid. en bern to Minnertsgea k. lân XII *1546/47 13 r; XIV 18 r en l
ABBE Tjaerts en Lynck k. hûs Ljouwert IX *1540/41 12 r en XIV 13 l
ABBE Udes k. hûs Ljouwert XXIII *1561/62 22 r
ABBE Wybes en Jets k. lân yn Zythiema sate to Arum XII *1544/45 16 r
ABBE Ytskes fork. V *152829 14 r
ABBEMA, Eede XXIII *1561/62 21 l
ABBEMA, Jancke k. hûs Dokkum fan Willem Gerloffs XXVIIa *1566/67 15 r
ABBEMA, Jouck k. fean Kollumersweach fan Jelmer Abbes erfg. XXV *1564/65 27 r
ABBEMA, Jouke k. lân by Stienwyk XVII *1554/55 21 r; XXIII 24 r
ABBEMA, Taecke en syn soan Willem Heemstra IIb *1519 14 1
ABBESMA, Douwe to Sleat *1519 14 [6.]
ABBINGA, Reyenwert fork. pleats to Skettens IXa *1536/37 14 l
ABBINGA, Tiepcke en Floris k. lân to Jorwert XXIII *1561/62 24 r
ABE Gerryts fork. I9n to Eanjum XXXIII *1574/75 25 l
ABEL Jans hat stellen VI *1528/29 76 l
ABEL Ryckes III *1523/24 22 1
ABINGA, Lyuwe en Aedzert IIb *1519 11
ABINGA, Ryeurt fork. lân *1547/48 13 r
ACHLUM, dr. Ygram k. 2 pleatsen yn Dongeradiel fan Bauck Haringa XXXIII *1574/75 24 r
ADAM Alephs fork. lân XXIV *1562/63 17 l
ADAM coperslager Ljouwert k. hûs dêr XXII *1559/60 25 l
ADAM Wolters fork. hûs Nijstêd Ljouwert XXXIII *1574/75 22 r
ADAMS, Ariaen Willem syn widd. to Harns XI *1542/43 13 1
ADEMA, Syuert k. lân to Diken XXII *1559/60 15 l
ADGER Tzalinghs k. lân XVII *1554/55 20 l
ADIE Asthies k. hûs Kollum by de stiennen pyp fan Sijttie Tijesses en ien fan Jacob Pieters XXV *1564/65 21 r en 24 r en fork. hûs 25 l en 27 r en 29 l
ADIE Lamberts k. hûs to Wurdum fan Georgien Hommes en in rinte út Geeckema sate to Roardahuzum, XXV *1564/65 en XXXI 16 1
ADRIAEN Aenes fork. hûs to Harns XXVIIa *1566/67 23 r
ADRIAEN Claesz en Claes Tiercx k. hûs to Harns fan Pieter Gerlofs, XXV *1564/65 22 r
ADRIAEN Dircks IIb *1518/19 10 en 13
ADRIAEN Goverts is deaslein XII *1544/45 19 r
ADRIAEN Harincx fork. hûs to Ljouwert XXIV *1562/63 18 l
ADRIAEN Jans en Digne fork. hûs to Harns XXVIIa *1566/67 14 r en XXXIIa 19 r
ADRIAEN Lenerts en Emerentiana Cornelis k. lân by Bessum ûnder Bitgum XXII *1559/60 17 l
ADRIAEN Lyeuwes k. hûs to Warkum XIV *1546/47 17 l
ADRIAEN Mertens to Snits k. lân to Ysbrechtum XXI *1557/58 22 r
ADRIAEN Michiels k. yn Jettinga fan Tauke Lyewes en Janthien XXV *1564/65 25 r
ADRIAEN en Catharina Michiels fork. hûs to Harns XIa *1542/43 12 r
ADRIAEN Ottes k. hûs to Dokkum fan Claes Syuerts XXV *1564/65 20 l
ADRIAEN Pieters k. lân to Minnertsgea fan Hessel Frans XXVIIa *1566/67 26 l
ADRIAEN Thomas kistemakker k. hûs Ljouwert fan Jan v. der Heul, XXV *1564/65 21 l en fork. hûs dêr XXVIII 15 r
ADRIAEN Thomas en Fenne k. hûs Ljouwert fan doarwarder Benedictus XXVIII 20 l
ADRIAEN Tietes fork. pleats to Boarnburgum XXVIII *1569/70 22 l
AEBE Bottes fork. lân XXII *1559/60 24 l
AEBE Eijnses fork. lân Makkingea XXVIIa *1566/67 15 r
AEBE Saepes XXIII *1561/62 25 r
AEBE Veters k. lân to Ingwierrum fan Wopcke Aebes XXVIII *1569/70 22 r
AEBE Wybes XII *1544/45 20 l [7.]
AEBELE Geerts k. lân by Eastramoelen to le fan Haeye Tjercx XXXa *1570/71 23 r
AEBELE Meynes k. lân to Oldetrine fan Meyne Jans XXV *1564/65 22 l
AEBELE Woelckers k. hûs Kollum fan Homme Syeurts XXXa *1570/71 16 r
AEBINGA, Gosse van fork. lân yn Bockema sate to Ferwert XXI *1557/58 17 r
AEBINGA, Floris, XXIII *1561/62 16 r
AEBINGA, Hette fork. hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 26 r
AEBLE Andries fork. lân en hûs XXIV *1562/63 14 r
AEBLE Gerbens fork. lân yn De Gaestmar XXI *1557/58 14 r en XXII 14 r idem mei syn frou Auck
AECHT Gerryts dr. fork. XXV *1564/65 27 l
AECHT Jans k. lân to Burchwert fan Sybe Laess XXXa *1570/71 15 r
AECKEN, Severijn van to Harns k. hûs dêr fan de wesen Jr Georgen van Vroenhoven XXV *1564/65 20 r
AEDE Tjaerts en Jel Scheltes fork. lân to Winaem XXXIa *1571/72 17 r
AEDE Wopckes en Moyte k. lân to Tsjerkwert fan Sipcke Syuerts XXV *1564/65 22 l
AEDE Wytties erfg. fork. hûs Westergeast XXXIa *1571/72 18 l
AEDIE Assis k. hûs XXIV *1562/63 19 l
AEDRIAEN Jans k. hûs fan Warner Hendricx XXXa 19 l
AEDYER Athies wannelkeap Dunegea XI *1542/43 14 l
AEDZERT to Oentsjerk IIb *1519 37 r
AEDTGER Ulbes en Anna k. lân to Westhim XVIII *1555/56 18 l
AEFF Baernts widd. Roelof Dircx k. lân XVIII *1555/56 15 l
AEFF Doedes k. hûs Ingwierrum XXIV *1562/63 17 l en XXVIII 18 l
AEFF Folckerts dr. fork. hûs to Harns XXV *1564/65 22 l
AEFF Jacobs dr. Tsjûge XIa *1542/43 45 l
AEFF Luytiens erfg. fork. hûs XXIII *1561/62 26 r en XXIV 17 r
AEFF mr Seerps dr. k. hûs Greate Tsjerkstrj. Ljouwert XXII *1559/60 16 l; XXIV 18 r; fork. de pleats Paxsant XXVIII 19 l en 21 r
AEL Jockes to Bitgum nederslach IX *1536/37 16 l
AEL Piers silg. fork. lân XII *1544/45 15 r
AEL Zybes adm. oer Uwbt en Anna Luwes XII *1544/45 14 l
AELBERT fan Blije IIb *1518/ 19 14
AELBERT fan Munster IIb *1519 29 l
AELBERT fan Wurdum III *1523/24 10 r
AELBERT Eedes fork. hûs to Harns XXIII *1561/62 17 r
AELBERT Frericxs k. hûs Xa *1540/41 13 l
AELBERT Jans en Best k. hûs to Ljouwert Xa *1540/41 13 l
AELBERT Kornelis wyf III *1523/24 335 l
AELBERT Wybes en Doed Sickes k. hûs en moune to Ljouwert XIV *1546/47 18 l
AELBRECHT, mr. to Bolswert finzene mei syn frou IIb *1519 57 l
AELCK Eelckes Ousma widd. k. lân Westergeast XXXa *1570/71 21 r [8.]
AELCK Gerbrands widd. k. in rinte to Aruni IXa *1536/37 15 l
AELCK Willems dr. tsjûge tsjin "eenen mager heyn" Xa *1540/41 31 l
AELCKE Christophers widd. to Easterein k. hûs dêr XV *1547/48 12 r
AELCKE Zybes widd. to Salwert k. lân Xa *1540/41 11 l
AELCKEN widd. Jouw Unia k. in pleats Scheltinga goet ûnder Harns XII *1544/45 12 l
AELERT Hanckes fork. lân to Eastersé XXVIIa *1566/67 17 l
AELKA Aelkes IIb *1518/19 14
AELMAN, Pieter kontroleur Warkum VII *1531/32 28 r
AELTIE Tiepckes k. hûs to Harns fan Jouw Jouwes XXVIII *1569/70 24 l en fork. hûs Ljouwert 24 l
AELTIEN Eernst dr. fork. hûs Dokkum XXXIa *1571/72 17 l
AELUWA, Douwe fork. lân to Penjum XXXIIa *1572/73 15 r
AELWE, Douwe van fork. lân yn Sybada goet to Penjum XXI *1557/58 19 l en 20 l k. lân yn Walinga staten to Penjum
AELWE, Jan van k. lân XVII *1554/55 16 r
AEME Oedts IXa *1536/37 51 l
AEMET Aernts k. rinte fan Rinck Lieuwes XXXIII *1574/75 24 r
AENCKE Baerents fork. pleats to Aldeholtpea XXI *1557/58 21 r
AENCKE Pieters fork. lân to Aldeholtpea XXV *1564/65 17 r
AENCKE Sackes en Sybolt Saickes fork. lân XXVIIa *1566/67 28 l
AENE Janckes en Bauck fork. lân yn Haythima staten to Menaem XVIII *1555/56 20 l
AENE Jouckes to Berltsum wannelkeap XIa *1542/43 14 l
AENE Peters k. hûs to Wurdum fan Tzaelinck Syouckes XXVIII *1569/70 16 l
AENE Pieters wannelkeap XIa *1542/43 14 l
AENE Wybes en Wybe Jans en Ferck e.l. erfg. fan harren broer Wybe Wybes fork. yn Sipperle goet to Easterlittens XIV *1546/47 13 l
AENT Jelles en Doed k. lân to Slappeterp yn Gauwe goet XII *1544/45 15 r
AERNT Aernts fork. rinte XXXIIa *1572/73 21 l
AERNT Jans en Douwe Aepcker k. hûs XXIII *1561/62 18 r
AERNDT Andries kontroleur Harns IV *1525/26 54 l
AERNDT Andries exynsmr. op 'e Leye V *1527/28 12 l
AERNDT Bieman k. rinte fan Romcke Teyes XXVIII *1569/70 17 r
AERNDT Egberts en Taets k. hûs XIV *1546/47 17 l
AERNDT Gerrebrants III *1523/24 24 r
AERNDT Gerbrants en Alyt to Ljouwert k. fean VII *1531/32 12 r
AERNDT Pieters to Ljouwert IV *1525/26 18 l
AERNDT Pieters silg. fork. rinten VI *1528/29 13 l en 14 r
AERNDT Pieters en Syouck fork. lân to Penjum XIV *1546/47 16 l
AERNDT Willems fan Tsjalbert tsjûge XIa *1542/43 43 l
AERNDT Wittems k. hûs to Harns Xa *1540/41 12 l
AERNDT van Zuylen IIb *1519 98 l [9.]
AERNTSMA, Aelbrecht k. en fork. lan IXa *1536/37 13 l
AERNTSMA, dr. Gysbert k. hûs Ljouwert XXIV *1562/63 18 r
AESGE Bottes fork. hûs to Ljouwert XXII *1559/60 15 l
AESGE Hermans fork. lân XXXIII *1574/75 19 r en 21 r k. hûs fan Tiedt, Wyts, Saep en Gysbert Gerryts dochters
AESGE Rabodes fork. hûs to Weidum XXXIII *1574/75 21 r
AESGEMA, mr Syuert fork. rinte XXXIII *1574/75 15 l en XXII *1559/60 22 l
AESSE Syuerts en Bauck k. lân to Aldeboarn fan Cornelis Jans XXVIIa *1566/67 25 r
AET Tettes fork. lan Skerpenseel XXVIIla *1566/67 29 r
AETGEN Lamberts k. hûs Ljouwert fan Gereken Anthonis XXXIIa *1572/73 16 l
AETH Claes en Wyttie d. k. lân to Oldeholtwolde fan Johannes Willems en Griet XXVIII *1569/70 20 r
AETS Rompckes fork. lân to Ysbrechtum XXXIII *1574/75 24 l
AETS Wybes en Tzyouck k. lân yn Tzyaerde goet fan Anske Ants dr, dat har takaem fan har mem en har broer Dyoerd XIV *1546/47 13 l
AEYCKE Nanckes k. rinten XIa *1542/43 13 r
AGA en Anne Gertsz finzenen Xa *1540/41 33 l
AGATHA Sipckes dr. fork. lân to Lengwier XXV *1564/65 18 r
AGGE en Lyeppe Attes fork. lân XXXIIa *1572/73 19 l
AGGE mr pastoar to Britsum fork. IV *1525/26 19 l
AGGE Agges Wijnye k. lân yn Wijnie sate fan Johannes Hermens XXV *1564/65 17 l
AGGE Andries fork. lân XXVIIa *1566/67 22 r
AGGE Emes k. lân yn Pandergea fan Lyeuwe Lyeuwes XXVIIa *1566/67 19 r
AGGE Gijdts wannelkeap XXV *1564/65 25 r
AGGE Henricx k. rinte fan Eelcke Lyolysse XXV *1564/65 23 r
AGGE Jarichs k. pleats to Harich fan Reysck Rompckes dr. XXVIIa *1566/67 27 r
AGGE Obbes fork. Buwenia state en sate XXVIII *1569/70 23 r
AGGE Pieters fork. lân Penjum XVII *1554/55 22 l
AGGE Ryoerdts k. lân in Goinge in Mellema sate fan Johan en Douwe Gerrolt XXV *1564/65 25 en 30 r en 31 l en XXII 24 l vicarus Goutum
AGGE Sitties fork. lân to Twellengea XVII 13 j *1554/55 Symens fan Snits finzene IV *1525/26 102 r
AGGE Watthies to Skraerd k. lân dêr fan Eeme Jorryts XXV *1564/65 29 r
AGGE Wybes en Gaed k. lân to Westerhûs XV *1547/48 19 r
AGGE Wybes en Jelle Piers k. lan fan Lyeppe en Agge Attes XXXII *1572/73 19 l
AGGEMA, Bauck fork. lân to Wytmarsum XXXIa *1571/72 21 r
AGGEMA, Jets Pieters widd. k. lan XII *1544/45 12 r
AGGEMA, Syts erfg. fan Jets v. Geminga k. pleats to Britswert fan Oege Gerbrants XXVIIa *1566/67 14 r
AGGEMA, Syts en Peter fork. lân to Weidum XXXIII *1574/75 15 r
AGGESPEN, Hillebrand finzene VII *1531/32 41 1.
AGNEET Abbes dr. k. lân to Arum yn Bardera sate XV *1547/48 12 l [10.]
ALAMA, Lieuwe to Blije is deaslein V *1527/28 20 l
ALAMA, Sytds IIb 1-12-1518 side 8
ALAMA, Sytz fan Sleat IIb *1519 side 14
ALBADA, mr. Aggeus fork. lân yn Epema to Wergea XXII *1559/60 21 l
ALBADA, dr Aggeus k. lân yn Ayta sate XXIV *1562/63 16 r en XXVIIa *1566/67 r k. pleats to Idaerd fan Haye Wybes soannen
ALBADA, Hette k. pleats to Lúkswâld XXI *1557/58 18 l en XXIII 27 l in rinte út in pleats to Ealsum en XXV 29 r grytman Raerderhim k. lân fan Piter Fitsma
ALBADA, Sicke Aesges en Marij k. pleats to Nijlân XXIV *1562/63 15 r en 16 l
ALBADA, mr Wybrant k. hûs to Ljouwert XVII *1554/55 20 l; XVIII 16 r; XXI 12 r en 23 l en XXIV 20 l pastoar Rauwert *1562/63
ALBADA, Wybrand k. lân fan Syouck Stanije en fan Uldrick Diderix XXV *1564/65 17 r en l fork. lân to Menaem XXVIII *1569/70 15 l
ALBERT Ables k. lân fan Sij Ryoerts dr. XXXIII *1574/75 19 l
ALBERT Andries en Anna k. lân to Idsegea XXIV *1562/63 20 l
ALBERT Binnes fork. lân to Easterbierrum XXV *1564/ 65 27 l
ALBERT Claesz en Wyts fork. hûs XXIII *1561/62 20 r
ALBERT Dircx k. lân XVIII *1555/56 21 r en XXII 10 l lân to Delfsterhuzen
ALBERT Edis k. hûs to Harns XIa *1542/43 17 r
ALBERT Gerryts fork. hûs to Ljouwert XXII *1559/60 24 l
ALBERT Henrix k. twa pleatsen fan Ballinck Herckema XXXIII *1574/75 21 l
ALBERT Henricks en Aeff k. lân to Munckebuorren XXII *1559/60 19 l
ALBERT Heyndricx k. lân op Stannye fan Ballinck Harckema XXXIIa *1572/73 14 l
ALBERT Jacobs k. heal hûs to Ljouwert XXII *1559/60 15 l
ALBERT Jacobs goudsmid Ljouwert fork. rinte en k. hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 15 r en 19 l en 23 l en XXIV 17 l
ALBERT Jans en Rinck k. hûs to Harns XIV *1546/47 15 r en 17 r
ALBERT Jans k. to Molkwar XVII *1554/55 20 l
ALBERT Jans fork. hûs op 'e Nijstêd Ljouwert oan Wyttie Oedsma XXI *1557/58 14 l
ALBERT Jans en Thoen Anthonis k. lân Tsjummearum XXII *1559/60 14 r
ALBERT Jans fork. lân to Langeweert XXV *1564/65 30 l
ALBERTHIEN Cornelis dr. fork. hûs to Ljouwert XVIII *1555/56 14 r
ALEFF Tjaerts fork. lân yn great Bolta state XV *1547/48 14 r
ALEFF Tzalincks fork. lân yn Foppema sate to Winsum XXI *1557/58 13 l
ALEPH Lolles fork. hûs to Ljouwert IXa *1536/37 13 r en 15 l
ALEPH Syuerts fork. lân XXVIII *1569/70 23 r
ALIJDT Tijebbes dr fork. rinte út Popta sate to Hantumhuzum XXII *1559/60 15 l
ALIJT Aernt Pieters widd. k. rinte to Britsum V *1527/28 17 l
ALIJT Aernts to Ljouwert k. fean IXa *1536/37 12 l
ALLE Abbes fork. lân fan Syuert Gerbrants XXXIIa *1572/73 21 r [11.]
ALLE Aeges k. lân Lytse Geast fan Gauke dr. XXV *1564/65 22 l
ALLE Alles k. lân fan Coert Gouerts XXXIII *1574/75 17 r
ALLE Hemckes fork. pleats Wispele XXV *1564/65 22 l en XXVIII 20 l
ALLE Heyns k. hûs to Harns fan Thys Dircx XXVIIa *1566/67 21 l
ALLE Ryeurts k. lân to Aldegea XXXa *1570/71 19 r
ALLEMA, Eesck k. lân yn Oltwold to Wurdum XXI *1557/58 21 r
ALLEMA, Thomas Montes k. lân to Holwert XVII *1554/55 14 l
ALLERT pastoar Britsum k. heal hûs Ljouwert XIV *1546/47 13 r
ALLERT Aebes XII *1544/45 44 l en 45 l
ALLERT Aelberts III *1523/24 18 r
ALLERT Andries en Anne k. lân to Folsgeare XIV *1546/47 18 rj XXI 15 l en 15 r en 22 r en XXIV 14 r k. lân Idsegea
ALLERT Feckes en Anna Ames dr. k. heal hûs to Ljouwert fan Engel Jans dr. XXXI *1571/72 14 l en XXXIII 16 r k. pleats fan Jel Botnija
ALLERT Lambrens fork. hûs to Harns XXIV *1562/63 14 l
ALLERT Ottes k. rinten út lân to Achlum XXXIIa *1572/73 18 r
ALLERT en Wybe Watties k. lân to Nijehaske fan Sybolt Meus en Lieuck Meys XXXa *1570/71 17 l
ALLERT Pieters to Ljouwert deastraf IIb *1519 6-jan en 31 r
ALLERT Zytes fork. pleats ûnder Banth XVII *1554/55 15 r
ALLERTSMA, Remck k. lutke Allertsma fenne to Ferwert XIV *1546/47 17 r
ALLINGA, Douwe k. lân to Koudum fan Douwe Martens XXVIII *1569/70 16 r en 17 l
ALLINGA, Douwe en Thiet Douwes k. lân "de Hemmen" XXII *1559/60 25 l
ALOF Symens en Symen Alofs IIb *1515/19 16 l en III 19 l Aloff Willems
ALPHEN, mr. Frans Wouters IV *1525/26 76 l
ALPHEN, Hans van walmr. IIb *1515/19 45
ALTYNGE, Bocke to Kollum IIb *1519 sept. side 12
ALUWA, Aleff v. fork. lân XVII *1554/55 19 r en XXVIIa 19 r to Skraerd
ALUWA, Bauck widd. Joans Herman k. lân Tietsjerk XXIII *1561/62 19 r
ALUWA, Bauck dr. niaerkeap mei Gerlandt Hoytema XXVIIa *1566/67 18 l
ALUWA, Douwe k. pleats XXIII *1561/62 17 l en 25 r en XXVIIa 18 l pleats to Ferwert yn de Rype
ALUWA, Frans k. Laesma sate to Foudgum XXIII *1561/62 27 r en XXI 23 l
ALUWA, Jan en Ulck k. lân to Wytmarsum XV *1547/48 13 r en XVII 15 l en 19 r
ALUWA, Jan wannelkeap mei Sijt Roorda, XXVIIa *1566/67 18 l
ALUWA, Jan to Skraerd k. lân fan Aleff Aluwa wesen yn Olgera sate to Kimswert en lân op Baerdera mieden to Arum XXVIIa *1566/67 29 r en 30 l
ALUWA, Jel fork. lân to Tsjerkwert XXIV *1562/63 17 r
ALUWA, Johan fork. lân to Wytmarsum XVII *1554/55 17 r
ALUWA, Ryncke k. lân fan silg. Syts Roorda Xa *1540/41 14 l
ALUWA, Syuert en Ansck k. lân yn Caldehuysum sate to Wytmarsum, XIV *1546/47 17 r [12.]
ALUWA, Syts dr. k. lân to Tsjom XIV *1546/47 19 l
ALUWA, Tjaert en Reyncke k. lân XIa *1542 /43 12 l
ALUWA, Tjaerdt k. pleats fan Oene Wytsma XXVIIa *1572/73 19 r
ALUWA, Ulbe fork. lân to Arum XXIII *1561/62 27 r
ALUWA, Ulbe en Saapck Wymes fork. lân to Eanjum XXVIIa *1566/67 26 r
ALUWA, Wattzie k. lân yn Abbinga sate fan Hylck Eepes XXVIIa *1566/67 en XXVIII 23 l in rinte út in pleats to Britsum fan mr. Worp Tziaerda
ALUWA, Zyt grytman Achtkarspelen III *1523/24 side 2 en 4
ALWE, Auck fork. lân to Wytmarsum XXXIa *1571/72 14 l
AMBROSIUS Buwes en Bauck k. lân yn Beeckryp sate to Menaem XV *1547/48 14 r
AN Tyaers fork. hûs en lân De Jouwer XXIV *1562/63 18 r
ANCKE Anckes fork. lân mei Sydts Anckes dr. XXIV *1562/63 16 r
ANCKE Dyorres fork. lân Roardahuzum XIV *1546/47 19 l
ANCKE Engberts fork. lân Nijelemmer XXVIIa *1566/67 14 r
ANCKE Hans dr. fork. VI *1528/29 14 r
ANCKE Sickes dr. fork. pleats ûnder Harns XXVIIa *1566/67 20 r
ANCKE Sytties voormond XXV *1564/65 16 r
ANDLE en Gerrit Abbes k. lân to Penjum XXIII *1561/62 25 r
ANDLE Willems fork. lân *1562/63 21 r
ANDRIES út de Kúnder IIb *1518 side 8
ANDRIES mounder Snits finzene XIa *1542/43 47 l to Westerhús XII *1544/45 15 5
ANDRIES Andries en Tynts k. lân yn Feddema sate to Ingwierrum XXII *1559/60 24 l en XXIII 14 l
ANDRIES Andries k. lân yn Donye greate terp XXIII *1561/62 25 r en XXIV 17 l
ANDRIES Andries k. lân to Lengwier fan Agatha Sipckes dr. XXV *1564/65 18 r
ANDRIES Arents fork. hûs Ljouwert XXII *1559/60 18 l en XXIII 27 l
ANDRIES Boelis en Ael Claes k. hûs to Dokkum XXIII *1559/60 18 r
ANDRIES Claeses fork. lân XXXIIa *1572/73 22 l
ANDRIES Eelckes en Willem Arents fork. lân to Aldtsjerk XXVIII *1569/70 16 r
ANDRIES Fockes widd. k. lân V *1527/28 17 l
ANDRIES Fockes foar de wesen fan Otte Cuypers k. lân XV *1547/48 16 r
ANDRIES Gauckes fork. lân to Wommels XVIII *1555/56 22 l
ANDRIES Hanses k. lân to Nijelemmer fan Ancke Engberts XXVIIa *1566/67 14 r
ANDRIES Hans k. rinte út pleats to Jorwert fan Gercke Hoyttema XXXIa *1571/72 23 l
ANDRIES Harincx en Seepcke k. hûs to Kollum, XVIII *1555/56 20 r
ANDRIES Jans k. hûs op 'e Weaze Ljouwert XVIII *1555/56 21 l
ANDRIES Jans en Tryn fork. pleats XVIII *1555/56 22 l
ANDRIES Jans fork. hûs op Ulckema sate to Wergea XXIV *1562/63 17 l
ANDRIES Jeltes fork. lân to Wommels XXV *1564/65 21 r
ANDRIES Lucas en Barber fork. hûs to Dokkum XVIII *1555/56 25 l [13.]
ANDRIES Mintzes k. lân op Bitgumer Nijlân fan Hans Wybrants XXV *1564/65 27 r
ANDRIES Phoecas silg. syn wezen fork. pleats to Aldeboarn XXV *1564/65 30 r
ANDRIES Pier Rycolts widd. k. lân to Aldetrine XXIII *1561/62 21 r
ANDRIES Pieters en Tryn Pieters e.l. k. lân XIa *1542/43 14 r
ANDRIES Reynckes en Nelle k. lân to Sonnegea XIV *1546/47 14 l
ANDRIES Roelofs en Ypke Roelofs fork. hûs to Ljouwert XXII *1559/60 20 r
ANDRIES Sipckes fork. hûs to Doanjum XXII *1559/60 19 l
ANDRIES Taeckes widd. Geert k. heal hûs to Ljouwert XIV *1546/47 15 l
ANDRIES Tyaerts k. hûs to Harns fan Aelcke Taepckes en Foeck Jacobs XXXa *1570/71 23 l
ANDRIES Wygers fork. pleats to Himrik XXIII *1561/62 25 l
ANDRINGA, Abbe fork. hûs XVII *1554/55 18 l
ANDRINGA, Gosse k. lân fan Laucke Hoeytzies XXVIII *1569/70 19 r en XV 18 l
ANDRINGA, Haring k. lân yn Fockema ûnder Ljouwert fan Jelte Hopkes XXV *1564/65 14 l
ANDRINGA, Jarich fork. rinte XXIII *1561/62 13 l
ANDRINGA, Renick k. hûs wannelkeap mei Hermentien Hermens dr. XXXIII *1574/75 26 r
ANDRINGA, Simcke k. heal hûs fan Geel Andringa XXXII *1572/73 17 r en lân to Bûtenpost fan Haye Bennema
ANDRINGA, Saeckle Juw widd. k. lân to Koudum XXI *1557/58 21 r
ANEMA, Auck Tyaerts widd. k. rinte XVIII *1555/56 14 l
ANNA pastoar V *1527/28 17 r
ANNA pastoar to Jorwert XXIII *1561/62 24 r
ANNA Allerts dr. fork. lân yn Popma sate to Kimswert XXV *1564/65 17 l
ANNA Anckes dr. fork. lân mei concent fan Pieter Jarichs to Burchwert XVII *1544/45 19 l
ANNA Anthonius dr. fork. pleats to Tsjummearum XXIV *1562/63 15 r
ANNA Eepes dr. fork. lân to Moarre XXIII *1561/62 15 l
ANNA Feddericx dr. k. hûs to Berltsum *1561/62 25 l
ANNA Folckerts dr. k. lân to Ypkolsgea fan Eelck Jeltes dr. XXXa *1570/71 15 l
ANNA Frans k. lân en hûs to Aldeboarn fan Aencks Saeckes XXXIa 20 r
ANNA Geert Jans fork. heide XXXIa *1571/72 17 r
ANNA Gerbens dr. fork. lân to Minnertsgea XXII *1559/60 20 r
ANNA Hans dr. fork. lân to Burchwert XXIV *1562/63 23 r
ANNA Harmck Jorrits widd. fork. lân Xa *1540/41 11 l
ANNA Hettes dr. k. lân yn Friesma sate to Idaerd XVIII *1555/56 23 r
ANNA Jacobs to Skraerd k. lân dêr fan Ydts Heerckes XXVIIa *1566/67 15 r
ANNA Jans dr. fork. lân to Eastersé XXXIIa *1572/73 14 l
ANNA Jan Ynties widd. k. rinte fan Here Ockinga XXXIII *1574/75 16 r
ANNA Johannes k. pleats to Koartehimmen XVII *1554/55 23 r
ANNA Jouckes dr. k. lân XXIV *1562/63 22 r
ANNA Mathys dr. ûntslein XII *1544/45 48 l
ANNA en Lysbeth Symons fork. XXXIa *1571/72 17 r
ANNA Piers dr. k. hûs yn 'e Hommerts fan Atte Sybrens XXXa *1570/71 16 l [14.]
ANNA Pieters k. pleats to Diken fan Joucke Tiettes Douwema XXVIIa *1566/67 14 l
ANNA en Tryn Rintges dr. fork. lân to Furdgum XVII *1544/45 17 l
ANNA Roetgers fan cleyn egiptten ûntslein XII *1544/45 45 l
ANNA Scholtes fork. lân XXV *1564/65 25 r
ANNA Syuerts widd. k. lân yn Spyck Sate to Hinnaerd XXIII *1561/62 15 l
ANNA Syuerts dr. k. lân to Kimswert XXIII *1561/62 28 r
ANNA Tabbes dr. fork. hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 24 r
ANNA Tjercxsn k. hûs to Tsjerkwert XVII *1554/55 18 l
ANNA Ryaerts dr. fork. lân Eksmoarre XXIV *1562/63 17 l
ANNA Tyeckes sn en Clara k. hûs to Ljouwert Xa *1540/41 11 r
ANNA Wiltys tsjûge IXa *1536/37 44 r
ANNA Wilberts fork. lân XXXIII *1574/75 25 r
ANNA Witthies sn fork. lân XVII *1544/45 21 l
ANNE Andries k. lân to Sonnegea fan Pieter
ANNE Garwerts XXXa *1570/71 21 r
ANNE Anthonis dr. fork. lân XXII *1559/60 14 r
ANNE Auckes en Foeck k. pleats Roehell fan Benne Meynts XXXa *1570/71 14 l
ANNE Bartles fork. lân Twellegea XXI *1557/58 14 r
ANNE Eepes dr. fork. lân to St. Nikelsgea XXII *1559/60 21 l
ANNE Epes fork. heal Scheltinga goed XIV *1546/47 14 l
ANNE Folckerts fork. niaer lân XXXIII *1574/75 23 r
ANNE Gauckes to Delfsterhuzen k. lân XV *1547/48 16 l
ANNE Gauckes de olde fork. lân XVII *1544/45 20 l
ANNE en Joest Gerrits drts XII *1544/45 19 r
ANNE Henckes en Griet k. hûs en lân XXIII *1561/62 17 r
ANNE Hayes fork. lân to Kûbaerd XXIII *1561/62 14 l
ANNE Hobbes en Houck Sybolts k. lân XII *1544/45 18 l
ANNE Jans en Pieter Phaes voormonden XXII *1559/60 17 l
ANNE Jans dr. fork. lân to Eastersé XXXIII *1574/75 14 l
ANNE Jacobs fork. hûs to Harns XXIV *1562/63 16 r
ANNE Jelles en Doedt k. hûs to Harns XIV *1546/47 18 l
ANNE Jeybes nederslach Xa *1540/41 15 l
ANNE Lamberts en Aet Renicx k. hûs XXIV *1562/63 20 l
ANNE Lamberts fork. niaer XXV *1564/65 22 l
ANNE Lolckes en Ysck k. hûs en lân to Hommerts fan Otte Haeyes XXVIII *1569/70 23 l
ANNE Lyeuwes dr fork. lân to Penjum XXVIII *1569/70 20 l
ANNE Nannes fork. lân XXXa *1570/71 18 l
ANNE Peters k. lân fan Bracht XXI *1557/58 19 r
ANNE Piers fork. pleats to Sonnegea XXIII *1561/62 14 l
ANNE Piers fork. lân XXXIII *1574/75 24 r
ANNE Pieters k. lân to Ysbrechtum fan Tijepcke Eelckes XXV *1564/65 21 l
ANNE Pieters k. hûs fan Focke Freercx XXXIIa *1572/73 13 l [15.]
ANNE Renicx en Geese Jans dr. fork. in pleats XXVIII *1566/67 22 r
ANNE Rinnerts widd. k. pleats fan Jan Ekens XXVIIa *1566/67 25 l
ANNE Ritskes fork. hûs op 'e Brol to Ljouwert XXVIII *1561/62 15 r
ANNE Rommerts en Sisse k. lân to Idaerd XIV *1546/47 18 l
ANNE Ryeners k. hûs to Harns XXI *1557/58 19 l
ANNE Seeks widd. k. pleats to Rousterhad XVIII *1555/56 22 l
ANNE Syuerts dr. to Harns k. hûs dêr fan Douwe Symens XXV *1564/65 18 l
ANNE en Agge Tjaerts finzenen Xa *1540/41 32 r
ANNE Tiercks k. lân XII *1544/45 18 r
ANNE Tiercx foar de wesen fan Jheronimus Eylaerts, k. lân to Broek XII *1544/45 16 r
ANNE Tyalckes dr. fork. hûs to Ljouwert XXIV *1562/63 20 l
ANNE Tyaerts k. lân fan Anne Scholtes XXV *1564/ 65 25 r
ANNE Tyaerdts k. lân fan Ligna Brechts XXXIII *1574/75 20 l
ANNE Tyercx en Zyouck k. IXa *1536/37 13 l
ANNE Tyercx k. lân to Diken XXII *1559/60 24 r
ANNE Tyercx k. lân to Nijelemmer XXIII *1561/62 25 l
ANNE Tyercx k. hûs op Sniksweach fan Ees Rienicx dr. XXVIIa *1566/67 21 r
ANNE Tyercx en Gerryt Renix k. lân to Goaijingaryp fan Yecke Attes XXXa *1570/71 24 r
ANNE Wibes to Warkum IIb *1519 side 15
ANNE Wybes k. lân Folsgeare XXI *1557/58 15 l en 15 r
ANSCK Ghysberts widd. Bierle Wybrants k. lân to Penjum XVII *1554/55 22 l
ANSCK Gysberts widd. Buwe k. lân to Snits XXIII *1561/62 21 l
ANSCK Martens widd. k. lân to Botne fan Jelle Hilckes XXVIII *1569/70 18 r
ANSCK Pieters fork. lân to Bonnehuysen XXIV *1562/63 19 l
ANSCK Wopckes k. lân fan Foeck Wopckes XXv *1564/65 23 r
ANSCKE Ans dr. fork. lân yn Tziaerd sate to Ie XXII *1559/60 23 r
ANSCKE Holles to Kolderwâlde k. hûs en lân XXIII *1561/62 20 l
ANTHONY Michiels gisele IXa *1536/37 44 r
ARENSMA, dr. Gysbert k. rinte fan Tjerck Walles en Reynsk XXXIa *1571/72 20 r
ARENT Adriaens k. moune oan it Skavernek to Ljouwert fan Jacob Sybrandts XXV *1564/65 24 l
ARENT Arents fork. lân to Oldetrine XXIII *1561/62 21 r
ARENT Arents k. hûs to Harns XXIV *1562/63 21 r
ARENT Claess k. hûs op De Jouwer XXIV *1562/63 24 l
ARENT Claess k. hûs to Ljouwert fan Fox Andries XXXa *1570/71 20 r
ARENT Jacobs en Eebel Tjebbes k. hûs to Ljouwert fan Jan Andries XXXIa *1571/72 22 l
ARENT Jans to Beetstersweach k. fan de fâdden fan dr. Steffen Sybrants wesen lân XXV *1564/65 21 r
ARENDT Pieters deaslein IXa *1536/37 16 r
ARENDT Saeckles en Aeff fork. lân to Terherne XXIV *1562/63 23 r
ARNT Gerrebrants IV *1525/26 18 r [16.]
ARIAEN Florys widd. Willem Adams fork. hûs to Harns XIV *1546/47 15 r
ARIAEN Michiels k. lân to Harns IXa *1536/37 12 l
ARIES Folkerts IXa *1536/37 48 l
ARUM, mr Jan van en Barbara k. hûs to Ljouwert XIV *1546/47 15 r en 18 r
ASMUS Melchiores k. fean XXV *1564/65 19 l
ASSIEN Jans k. hûs to Kollum XXXa *1570/71 16 r
ASSELE Egberts widd. k. lân fan Henrick Roeleffs XXXIII *1574/75 16 r
ASUNNIS Melchiors fork. hûs XXVIII *1569/70 21 r
ASURUS Melchiors en Anna k. hûs XXIV *1562/63 14 l
ATH Harmens en bem k. lân to Tsjerkwert fan Lyoetse Fritse XXVIII *1569/70 19 r
ATH Harmens dr. fork. lân XXIII *1561/62 18 l
ATH Haye dr. fork. lân XXXIII *1574/75 22 l
ATH Jettes dr. fork. lân to Wurdum XVII *1554/55 22 l
ATH Micks widd. fork. hússteet to Drylts XVIII *1555/56 17 l
ATH Pieters widd. to Wytmarsum k. lân to Arum XXIII *1561/62 18 l
ATH Pieters fork. lân to Teroele XXVII *1566/67 18 r
ATKE Eeckes dr. k. rinte út pleats to Hâllum fan Syuerdt Beyma, XXVIIa *1566/67 18 l
ATKEN Brioticx dr. fork. lân XXIII *1561/62 23 r en 24 r
ATTE vicaris to Idaerd fork. rinte XII *1544/45 14 r
ATTE Doythies en Goyts k. lân XIa *1542/43 15 l
ATTE Foeckes widd. Boet k. hûs Ghoaijingaryp XII *1544/45 16 l
ATTE Hiddes k. lân fan Lilck Jelle dr. XXXIIa *1572/73 20 r en fan Griet Reyners
ATTE Jelle widd. k. lân op Tzaerda buyren to Wurdum fan Wte Jeltes XXV *1564/65 18 l
ATTE Jelles en Syts Zybes to Terkaple en Rimmert Ysbrands har susters man XII *1544/45 19 l
ATTE Jelles en Lysbet k. lân XVIII *1555/56 16 l
ATTE Jouckes en Rompke e.l. k. lân to Nijlân IX l *1536/37 14 l
ATTE Meynes k. lân to Jistergea XII *1544/45 16 r
ATTE Meyntes en Aecht Hoeytes k. heal hûs fan Eebe Douwes XXXIa *1571/72 21 l
ATTE Meyntes fork. heal hûs XXXIIa *1572/73 18 l
ATTE Remmerts k. lân to Broek fan Jouck Sijbrants widd. XXVIIa *1566/67 14 l
ATTE Sybrens fork. hûs to Hommerts XXXa *1570/71 16 l
ATTE Tabbes dr. fork. lân XXIV *1562/63 21 l
ATTE Tjaerts fork. lân IXa *1536/37 14 l
ATTE Willems dr. fork. lân XIa *1542/43 12 l
ATTIEN Jarichs dr. k. rinte fan silg. mr. Steven Bos XXVIII *1569/70 22 r
ATTIJE Allents fork. XXV *1564/65 14 r
ATTZIE Seeckes en Frouck k. lân yn Hagena Birdt fan Wabbe Wabbes XXVIII 18 l
AUCK Claes dr. fork. lân XXIV *1562/63 16 l
AUCK Eelckes widd. niaerkeap Lollum mei Tal Syeurts XXXI 23 l *1571/72
AUCK Folgers widd. fork. lân to Woudts XXVIII *1569/70 18 r [17.]
AUCK Foppes fork. lân XVIII *1555/56 21 r
AUCK Melles widd. k. lân Xa *1540/41 13 l
AUCK Oeges k. lân XVII *1554/55 17 r
AUCK Reyntthies dr. k. lân to Wikel fan Eeb Folcke dr. XXXIIa *1572/73 17 l
AUCK Ruyrts dr. fork. lân XXXIIa *1572/73 19 r
AUCK Syuerts k. lân to Langsweagen XXIII *1561/62 22 r
AUCKE Ames k. lân Buyma sate to Midlum XXVIII *1569/70 23 r
AUCKE Auckes en Anna Thomas k. hûs to Ljouwert XIa *1542/43 16 r
AUCKE Auckes en Suyrdt fork. hûs to Ljouwert XXV *1564/65 14 r
AUCKE Auckes en Thietke k. hûs to Ljouwert XXIV *1562/63 17 r
AUCKE Claes en Bauck k. Syouckema huys fan Rienick Gerryts XXVIII *1569/70 21 r
AUCKE Douwes k. heal hûs op Jowsma XXIII *1561/62 25 r
AUCKE Douwes k. lân to Koarnwert fan Idts Renick dr. to Harns XXV *1564/65 15 r
AUCKE Feddes biboete Xa *1540/41 15 r
AUCKE Geerlofs en Baucke Pieters dr. k. lân to Ealahuzen "De Wibbe" XIa 15 l
AUCKE Gosses fork. lân to Hommerts XXXa *1570/71 19 l
AUCKE Henricx fork. lân to Nijegea XXVIIa *1566/67 25 r
AUCKE Rommerts tsjûge XIa *1542/43 45 l
AUCKE Scholtes fork. lân to Koudum XXXa *1570/71 16 r
AUCKE Syuerts k. lân to Langsweagen XXVIIa *1566/67 19 l
AUCKE Wybes en Jaets k. lân to Harich XV *1547/48 13 r
AUGUSTINUS mr. apotheker IIb *1519 27 r en 64 l
AUGUSTINUS Jans k. hûs Ljouwert IXa *1536/37 14 l
AUGUSTINUS Melchior apotheker IV *1525/26 65 r
AUGUSTINUS Oeges en Sympck Wyttzie dr. k. lân yn Ornwoldt niaerkeap mei Wopcke Aenes en Gaets Thomas widd. XXV *1564/65 29 l
AUSMA, Rynscke widd. Frans Meijma k. hûs by har yn gebrûk fan Wijbrant Oldendorp XXV *1564/65 10 l
AYLWE, Jel fork. lân to Tsjerkwert XXIII *1561/62 21 l
AYNSMA, Tzyts k. lân to Ferwert XVII *1554/55 17 l
AYSMA, Schelte voormond XX *1544/45 15 r
AYTA, Gerbe k. lân foar dr. Wigle Ayta XVII *1554/55 23 l
AYTA, Gerben Folckerts k. lân fan Wiglus to Swichum XVIII *1555/56 24 l en XXIII 17 r
AYTA, Jets dr. fork. rinten út Ayta staten to Roardahuzum XXVIIa *1566/67 28 l
AYTA, Seerp k. lân to Wurdum XVII *1554/55 23 l en XXIV 16 r fork.
AYTA, dr. Wiglius (Viglius) k. 15n to Wergea yn Pinga sate XVIII 15 r en 21 r en XXIV 211 en XXI 21 l; k. hûs by de St. Jacobs poarte to Ljouwert fan Wolter Wilckes en lân to Wergea fan Pier Piers to Roardahuzum en lân to Poppenwier yn Mershorne fan Boy AYTTHIE Claes k. hûs op 'e Nijstêd Ljouwert fan Adam Wolters XXXIII *1574/75 22 r [18.]
AYTTHIE Jeypicx en Men fork. hûs to Eastermar XXIII *1561/62 20 r

Sates en states

ABBEMA sate to Achlum Xa *1540/41 12 r en 11 l
ABBINGA staten to Britswert XVIII *1555/56 22 r
ADAMA sate to Easterlittens XVIII *1555/56 16 l
AEDSMA sate to Tsjummearum XXIV *1562/63 24 l
AESGEMA sate to Grou XXII *1559/60 22 l en XXIII 17
AGGE oppe Meedts goet XV *1547/48 18 l
AISEMGHA Xa *1540/41 14 l
ALLINGA sate to Arum XXII *1559/60 15 l en XVIII 15 r
AMEMA sate to Garp XXVIII *1569/70 16 l
AMLEMA sate XV *1547/48 13 r
ANSWERT sate (Easterein?) XXI *1557/58 15 r
AYTA sate to Roardahuzum (en Swichum) XXIV *1562/63 16 r en XXVIIa 28 l

>> begin

BAERDT, mr Hobbe k. hûs to Berltsum fan Gerbe Hayckes XXV *1564/65 22 r
BAERNT mitsler gisele Xa *1549/41 32 r
BAERNT Broers fan Snits Xa *1540/41 46 l
BAERNT Jans fork. hûs XIV *1546/47 17 l en XXII 18 l, k. hûs Ljouwert BAERT Thomas k. lân to Grou XXXa *1570/71 21 l
BALLINCK Falckes fork. heal Sythiema sate XXXIII *1574/75 16 l
BALLINCK Luyttiens en Wigbolt fork. hûs to Eanjum XXVIII *1569/70 22 l
BALLINGA, Botte fork. Ballinga finne XXII *1559/60 14 r en 18 r en silg. Anna Sysma fork. lân 25 l en XXIII 14 l fork. lân yn Sibema sate
BARBARA Albrechts fork. hûs Ljouwert XXXII *1572/73 14 r
BARBER Allarts dr. k. heale pleats XXXIII *1574/75 20 l
BARBER Arents widd. fork. hûs XXXIII *1574/75 20 r
BARBER en At Foecke dochters XXXIII *1574/75 18 r
BARBER Douwes har fâdden Thomas Pieters en Jelle Jans fork. hûs op Lutkebueren to Ljouwert IXa *1536/37 14 l
BARBER Sybes fork. lân to Furdgum XXVIIa *1566/67 24 r
BARENT fan Bolswert IIb *1519 side 13
BARENT Barents k. hûs fan Geert Coops XXXIII *1574/75 15 r
BARENT Jans k. rinte út lân to Koarnwert XXII *1559/60 14 r
BARENT Jans fork. hûs to Ljouwert XXXa *1570/71 20 l
BARTEL Kassens IIb *1519 side 11 [19.]
BARTELT Arys en Reynere Gerbrants fork. lân to Tsjummearum XXXIa *1571/72 16 l
BARTHEL mr van'e Leye IIb *1518 side 8
BARTHELT to Snits fork. lân to Follegea XIII *1544/45 12 l
BARTHOLOMEUS Lucas k. hûs to Ljouwert XXIV *1562/63 21 l
BARTHOLOMEUS Sybrants k. fan voormonden fan hear Stephens bern in pleats to Wynjeterp XXV *1564/65 19 r
BARTHOUDT Diricks k. lân to Tsjummearum fan Sybrich Sipckes XXXa *1570/71 22 l
BARTHOUT Roelofs Xa *1540/41 15 r
BARTOLT Peters k. hûs fan Frans Hillebrants XXXIII *1574/75 23 l
BASERO(DE), Steven k. hûs Ljouwert XXI *1557/58 21 l en XXIV 21 r. fork. hûs
BAUCK Alberts dr. k. heal hûs fan Tryn XXXIII *1574/75 24 l
BAUCK Jacobs dr. fork. heale pleats to Wurdum Xa *1540/41 14 r
BAUCK Obbes fork. lân XXXIII *1574/75 22 r
BAUCK Taets en Reynsk Sickke dr. fork. lân to Boazum XXXIIa *1572/73 16 r
BAUCK Tettzes k. hûs to Dokkum fan Wattzie Wopckes XXVIIa *1566/67 24 l
BAUCK Tiercks fork. lân to Lytsewierrum XXVIII *1569/70 24 l
BAUCK Tyrcx fork. lân yn Eekema to Kollum XXV *1564/65 14 l
BAUCK Wygers fork. lân XXXIIa *1572/73 21 r
BAUCKE Skûtmakker IIb *1519 20 l
BAUCKE Abbes fork. lân XXXa *1570/71 14 l
BAUCKE Aesges k. hûs XXIV *1562/63 24 r
BAUCKE Briotix fork. lân XXXIII *1574/75 17 r
BAUCKE Brouticks en Haes Dyrcx dr. lân Andles neamd XVIII *1555/56 23 l
BAUCKE Claess en Anna to Skillaerd k. lân to Bitgum XV *1547/48 14 r en XXIII 23 r
BAUCKE Douwes en Syts k. lân to Pandergea XV *1547/48 18 r
BAUCKE Epe dr. fork. pleats to Grou XVII *1554/55 19 r
BAUCKE Epes fork. hûs en klien XXIV *1562/63 18 r
BAUCKE Fetties k. hûs to Dokkum XXI *1557/58 17 r
BAUCKE Geerloffs en Marie Gerrits k. hûs to Ljouwert XV *1547/48 18 r
BAUCKE Gerbes widd. k. lân XXIII *1561/62 28 r
BAUCKE Hemckes dr. fork. lân yn Eekema to Kollum XXV *1564/65 14 l
BAUCKE Jans k. hfork. lân XXXIIa *1572/73 21 r
BAUCKE Lolckes k.kker IIb *1519 20 l
BAUCKE Lyeuwes eork. lân XXXa *1570/71 14 l
BAUCKE Palts fork.k. hûs XXIV *1562/63 24 r
BAUCKE Pelsers fork. lân XXXIII *1574/75 17 r
BAUCKE Piers fork. lân to Follegea XXII *1559/60 19 l
BAUCKE Pybes en Griet k. lân yn Abbema sate to Achlum Xa *1540/41 12 r en XIa 14r
BAUCKE Taeckes k. hûs to Easterein XVIII *1555/56 19r
BAUCKE Watties k. hûs to Harns XXI *1557/58 17 l [20.]
BAUCKE Wigles dr. fork. lân to Ferwert XXVIIa *1566/67 26 r
BAUCKE Zyeurts VII *1531/32 9 r en 36 l eksteur Opsterlân en Smell. lân
BAUWMA, Anna fork. rinte XXXIIa *1572/73 22 l
BAUWMA, Sappe wannelkeap Bûtenpost XVII *1554/55 22 l
BECHEL, Jan k. rinte XXII *1559/60 18 r
BECHEL, Johan k. lân to Hîllum XXII *1559/60 19 l
BECHEL, Jheronimus k. lân to Pipergea XXIV *1562/63 24 r
BECTZE Willems fan Jelsum finzene Xa *1540/41 34 r
BEECKE Gerryts boade Xa *1540/41 42 l
BEECKE Harmens en Lysck k. lân yn Sicxma sate XIV *1546/47 20 r en XV 18 r lân yn Jelgersma sate to Minnertsgea
BEEK, Hans VI *1528/29 81 l
BEEN Benedicx VH *1531/32 28 r
BEERN, Pieter van k. hûs to Bolswert XVII *1554/55 22 r
BEERNT Feckes k. rinte fan Jacob Abbes XXXIII *1574/75 20 r
BENE Ballis k. lân XVII *1554/55 23 l
BENE Jans k. lân yn Nije Spangea XXIV *1562/63 22 l
BENE Jans Claes k. lân to Sonnegea fan Kerste Thys XXV *1564/65 30 l
BENE Jarichs fork. lân to Kûbaerd XXV *1564/65 19 r
BENEDICX Alephs fork. lân to Wytmarsum XXIV *1562/63 16 l
BENEDICX Seerps pastoar Kimswert fork. lân XIV *1546/47 13 r
BENEDICX Sybrens fork. lân yn Iens sate XXI *1557/58 19 l
BENEDICTUS doarwarder fork. hûs Ljouwert XXVIÜ *1569/70 20 l
BENEDICTUS Franchet fork. hûs Ljouwert XXVIIa *1566/67 17 r
BENEDICTUS Gerbrants fork. hûs Ljouwert XXIV *1562/63 16 r
BENEDICTUS Jacobs en Aecht k. hûs to Kollum fan Jan Sybes en Geese, XXV *1564/65 21 r
BENEDICTUS Josart fork. lân Ljouwert XXXa *1570/71 22 l
BENEDICTUS Tjaerts en foar Hans Liofs, k. lân Ypkolsgea XXXIa *1571/72 14 r
BENEDICTUS Wybes k. lân op Botmeerswal to Grou XXIII *1561/62 24 l
BENEDICTUS Wybes k. lân yn Jongema sate XXIV *1562/63 22 l
BENECX Serps en Pier Serps k. lân Xa *1540/41 14 l
BENEMA, mr. Joucke k. lân to Foudgum fan Fonger Popma XXXa *1570/71 19 r
BENEMA, Joucke fork. lân Ternaerd XXXa *1570/71 22 r
BENEMA, Syeurt k. lân yn Runya sate to Midlum XXXa *1570/71 15 l
BENICK Hendricks fork. hûs Nijstêd Ljouwert XXI *1557/58 18 l
BENICK Heyndricks k. heal hûs to Ljouwert XXII *1559/60 21 r BENIE Tryenckes to Harns fodc. hûs XIV *1546/47 19 l
BENNE Hayes k. lân yn Ternaerder He.mrick fan Eelcke Oeges XXXIa *1571/72 15 r
BENNE Meynts fork. pleats Roehell XXXa *1570/71 14 l
BENNEMA, Haye fork. lân to Bûtenpost XXXIIa *1572/73 18 r
BENNEMA, Magge fan Bûtenpost VII *1531/32 121 r [21.]
BENNERT Ryeurdts fork. lân yn de Langeham XIV *1546/ 47 17 r
BENNERT Wybes fan Dokkum IIb *1519 side 11 en 138 r
BENNINGA, Reyd en Reyns k. hûs Bûtenpost XII *1544/45 16 r
BENTTIE Claryns fork. lân to Eastersé XXVIIa *1566/67 17 l
BERENT Gerrits fork. lân yn Jongema sate XVII *1554/55 15 l
BERGE, Sittie v. den IV *1525/26 133 l
BERNAERT Janss IIb *1515/19 118 l
BERNARDUS Agges fork. lân ûnder Ljouwert XXVII *1566/67 17 r
BERNARDUS Pieters k. lân yn Laetzema goet to Berltsum XXI *1557/58 22 l en XXVIIa fork. dêr hûs en lân XXVIIa 24 r
BERNARDUS Ropckes en Anna k. lân to Arum XXIII *1561/62 27 r en XXVIIa 19 r k. lân to Lollum fan Wybe Syuerts en XXVIII 19 l, k. pleats Paxsant fan Aeff Seerps dr.
BERNARDUS Saeckes wannelkeap Tsjerkwert mei Taecke Taeckes XXXIIIa *1572/73 14 l
BERNARDUS Willems fork. lân ûnder Ousterhaule XXIII *1561/62 16 l
BERNARDUS Ynthies en Tryn Eelckes fork. lân to Tsjerkwert XVIII *1555/56 16 l
BERNARDUS Zaeckes fork. lân yn Ockema sate XXXIIa *1572/73
BERNT to Gorlum k. lân yn Bolta goet to Arum Xa *1540/41 13 r
BEULE Boumes k. hûs fan Eecke Remex en Anna XXXa *1570/71 19 r
BEYEMA, Lyeuwe fork. lân to Arum XXV *1564/65 19 l
BEYEMA, Mynthy fork. lân XXII *1559/60 23 r
BEYEMA, Pieter fork. rinte út pleatsen to Arum XXII *1559/60 23 r en XXXa 20 r fork. pleats to Kimswert
BEYEMA, Syuert fork. lân to Stiens XXIII *1561/62 21 r en XXXa 16 l fork. rinte
BEYMA, Homme Wytthies k. lân to Penjum fan Pieter Watthies XXV *1564/65 30 l
BEYMA, Peter fork. hûs XXXIII *1574/75 22 r
BEYMA, Pieter Lyeuwes fork. hûs to Harns XXXIIa *1572/73 15 l
BEYMA, Syuert Lyeuwes fork. lân yn Wegstera sate to Penjum, XXIII *1561/62 22 r
BEYMA, Syuert fork. pleats to Hâllum XXVIIa *1566/67 18 l en XXIII 27 r
BEYMA, Syuert en Jel Bottinga k. lân XXIV *1562/63 19 l
BEYMA, Thomas Jans en Anna Jacobs k. lân yn Beijema sate to Blije fan Jouck Jans Beijema
BEYNCO Everts widd. fork. hûs to Ljouwert XXXIa *1571/72 19 r
BEYT Tyalle widd. k. hûs Ljouwert XVIII *1555/56 20 l
BEYTS Foppe dr. fork. lân yn Ritserda sate to Hantum XXII *1559/60 22 r
BEYTS Thiemme dr. k. lân to Wytmarsum fan Jucke Beyema XXXa *1570/71 23 l
BEST ALBERTS fork. hûs to Ljouwert XXV *1564/65 19 l
BIDDERSMA, Gielt fork. lân to Kollum XXV *1564/65 27 r
BIEKE Hermens fork. lân XVII *1554/55 21 l en 21 r
BIENE Lyeuwes dr. fork. lân to Tsjom XXI *1557/58 15 l
BIENICK Aenwe dr. fork. lân en hûs to Heech XXI *1557/58 15 l [22.]
BIERSTE Johans boer te Elslo fork. VI *1528/29 13 l
BINCKE Hermens fork. lân to Minnertsgea XVIII *1555/56 24 r
BINCKE Tyaerdts dr. fork. lân to Seisbierrum XXIII *1561/62 28 l
BINNERT Bottes en Jantye k. hûs to Ljouwert XIa *1542/43 15 l
BIRDE Folckerts to Eastermar VII *1531/32 14 l
BIRDE Sybolts fork. lân to Koudum XXII *1559/60 21 r en XXIII 28 l k. heale pleats to Abbingea
BLAENKERCK, Pieter deastraf VI *1528/29 77 l
BLAMNICK, Jan de to Sleat V *1527/28 14 l
BLECKMA, Kempe silg. XXII *1559/60 20 l
de BLOCQ, Jacqus fork. lân to Midlum XXVIIa *1566/67 14 l
her BOCKE fan Sleat IIb *1519 side 14
BOCKA Agges fork. lân yn Jornahastra sate to Kûbaerd XV *1547/48 11 l
BOCKE Annes k. lân XV *1547/48 20 l
BOCKE Claes widd. Sasck fork. lân to Stiens XXI *1557/58 22 r
BOCKE Jorryts k. hûs fan Rennert Hans XXX *1574/75 26 r
BOCKE Sytthies fork. lân to Earnewâld XII *1544/45 12 l
BOCKE Tyepckes fork. lân yn Ypema sate to Waeksens XXI 18 r
BOBBINGA, Hero IIb *1518 side 7 en 14 fan Sleat
BOECKE Anths k. fan Ritsert Ants bem part yn Camminga Sate Wurdum XXVIIa *1566/67 21 l
BOELEMA, mr Augustinus k. hûs fan Jan Jans XXXa *1570/71 18 r
BOELEMA, Rytske k. rinte to Brantgum yn Fordoumena sate en fork. pleats to Ternaerd VII *1531/32 12 r
BOELIS, Zyttie grytman Achtkarspelen IV *1525/26 side 5
BOEN Claess drager to Frjentsjer XII *1544/45 47 r
BOEN Douwes widd. k. pleats fan Sijttie Jans XXXIII *1574/75 18 r
BOERCK Feyte dr. fork. lân to Goaijingaryp XXIII *1561/62 27 l
BOEY, Wolter IIb *1518 side 9
BOEYCKEMA, Hessel IIb *1518 side 7 en 10
BOEYCKEMA, Sirick en Hessel IIb *1519 side 10
BOEYEMER, Aernt k. rinte XII *1544/45 16 r
BOIJMER, Engelbert van wannelkeap hûs mei Marten Meynerts XXXIII *1574/75 26 r
BOIJTSMA, Wijts Haeijes k. lân yn West-Dong.dl fan Sijdts Haeijema XXV *1564/65 26 r
BOITTEMA, Hessel k. lân XV *1547/48 13 r
BOLTA, Tjaert fork. pleats to Ealsum XVII *1554/55 20 l en XXVIII 19 l
BOLTA, Tyaert fork. lân to Dokkum, XXVIIa *1566/67 26 l
BOMBERCH, Stoffel finzene VII *1531/32 39 r
BONGA, Doeyttie, k. lân yn Banga sate to Kimswert XXXa *1570/71 17 r
BONGA, Doythie fork. lân to Akmaryp XVIII *1555/56 23 r XXVIIa 20 l
BONGA, Seerp Zybes k. lân to Easterlittens yn Oedsma goet XIV *1546/47 18 r en k. lân to Easterlittens XVII 22 r [23.]
BONIX Lolkes en Merck e.l. fork. lân to Eanjum XIV *1546/47 12 l
BONIFAES Beyns fork. hûs to Dokkum XXV *1564/65 14 r en XXVIIa 17 r
BONNE, Jan van IIb *1518 side 9
BONNE Imies fork. lân XVII *1554/55 14 l
BONNE Lyeuwes k. pleats to Teroele XXIII *1561/62 14 r
BONNE Nannes en Maestke fan Snits banne IXa *1536/37 45 l
BONNE Pieters en Auck k. lân to Heech XXII *1559/60 17 l
BONNE Ydtss fork. lân to Lyonbert XV *1547/48 14 r
BONNEMA, Rencke wannelkeap Bûtenpost XVII *1554/55 22 l
BONSSEAN, mr. Jacob en Syuock Stanya k. lân XXVIIa *1566/67 29 r
BONT, Pieter fork. lân to Minnertsgea XXVIIa *1566/67 20 l
BONTE Hilckes k. lân to Doaiewerstal fan Gerben Epckes XXVIIa *1566/67 27 r
BONTE Synes hierder pleats Ousterhaule XXIII *1561/62 16
BONTEMAN, Cornelis Willems syn erfg. k. lân XXXIII *157475 23 r
BONTHE Elckes delslein Xa *1540/41 15 r
BONTSMA, Vhyts k. lân fan Hay Kempes XXXIIa *1572/73 16 l
BONTSMA, Wybren IIb *1519 135 l
BOORDA, Hans fork. hûs op Jeppema to Nijtsjerk XXXIa *1571/72 19 l
BORNSTRA, mr. Gerrijt k. hûs fan Peter Beyma XXXIII *1574/75 22 r
BORSMA, Lyurck tsjûge Xa *1540/41 33 r
BORSTHIEN Theyes fork. lân yn Blitserda goet to Lekkum XXI *1557/58 21 r
BOSCH, Pieter van der tsjûge XII *1544/45 43 r
BOSMAN, Thonis k. hûs to Ljouwert fan Hermen Nyenhoff XXVIII *1569/70 20 r
BOT Hessels widd. IIb *1519 153 r
BOTEE van Bolswert IIb *1519 side 9
BOTH Sybrants dr. k. lân yn Bockema sate to Minnertsgea XXIII *1561/62 13 r
BOTNYA, Freerck van fork. lân yn Rommerle sate to Penjum XIV *1546/47 17 r
BOTNYA, Jel fork. hûs Ljouwert XXXIa *1571/72 20 l en XXXIII 16 r in pleats
BOTNYA, Jio wannelkeap mei Douwe Roorda XXXIII *1574/75 17 r
BOTNYA, Julius III *1523/24 side 2 en 3 en XV 14 r fork. lân to Rauwert en XXII 17 l en Mary fork. lân to Jelsum
BOTNYA, Syts k. lân fan Frederick v. Botnye XIV *1546/47 21 r en XXXIa 16 l wannelkeap mei Tryn Jelbe Jacobs widd. dy't kocht hie fan Doecke Martena en 16 r fork. lân
BOTNYA, Vrouck k. lân op Jongsma. XVII *1554/55 22 l
BOTTE Benedix k. bûtendykslân XV *1547/48 18 r
BOTTE Bonnes k. hûs en lân fan Botte Ryurts XXXIIa *1572/73 15 r
BOTTE Bottes k. lân yn Berchwerter sate fan Griolt Bottes XXXIIa *1572/73 21 l
BOTTE Boudewyns fork. lân to Abbegea XVII *1554/55 15 r
BOTTE Broers fork. lân to Folsgeare XXXa *1570/71 18 r
BOTTE Douwes fork. Hobbema sate to Hantum ensfh. XXII *1559/60 22 r
BOTTE Folckerts wannelkeap Aldehaske XIV *1546/47 17 r [24.]
BOTTE Janckes biboete XII *1544/45 20 r en XXVIII 20 l, Jw Bottnya wannelkeap
BOTTE Reynerts VI *1528/29 15 r
BOTTE Ryurts fork. hûs XXXIIa *1572/73 15 r
BOTTE Serps fan Bolswert IIb *1519 side 13
BOTTE Tabbes mr. en Anne Tabbes dr. fork. rinte XVIII *1555/56 18 l
BOTTE Talkes fork. rinte XXII *1559/60 22 r
BOTTINGA, Heert Tzalinck van k. hûs to Frjentsjer VII *1531/32 12 l
BOTTINGA, Jell fork. pleats to Marum XXIV *1562/63 19 l en 21 l
BOTTINGA, Julius fork. grounpacht Ljouwert XXV *1564/65 15 l
BOTTINGA, Jw fork. pleats to Wytmarsum XXIV *1562/63 18 r
BOTTINGA, Sits fork. lân op Skilkampen XV *1547/48 14 l
BOTZELAAR, Jan van en Doed v. Camminga k. lân to Rauwert XXII *1559/60 17 r
BOUDEWYNS, Claes k. lân XII *1544/45 18 l
BOURMANIA, Bocke fork. lân XXIV *1562/63 20 l
BOURMANIA, Claes v. fork. rinte XXXa *1570/71 23 l
BOURMANIA, Douwe en Saepck wannelkeap XII *1544/45 14 l en XV 20 l fork. lân yn Tzaerda sate te Hâllum
BOURMANIA, Deytien dr. fork. rinte út Helbada sate to Ferwert XXXa *1570/71 22 r
BOURMANIA, Gemme k. lân to Ferwert XXIII *1561/62 14 r
BOURMANIA, Hero en Frauw k. lân XII *1544/45 13 l en XXXIII 14 r k. rinte út pleats opte Ryp fan Syuert Garbrants en 20 l in rinte fan Goyttien Jorryts en 26 r rinte fan Wabbe Doeckes
BOURMANIA, Jan fork. lân to Goutum XXVIII *1569/70 20 r
BOURMANIA, Jelle fan Sleat IIb *1519 s. 14
BOURMANIA, Jemme k. heal Bockema sate to Ferwert XXI *1557/58 17 r en XXVIIa k. lân fan Tyepcke Roeloffs en fan Jelle Tyercx
BOURMANIA, Jr Joest fork. rinte út Jarchsma state XII *1544/45 12 r
BOURMANIA, Poppe wannelkeap lân mei Ruyrt Roorda XXXa *1570/71 18 l
BOURMANIA, dr. Rebick XXI *1557/58 20 r en XXII 19 r k. hûs Ljouwert
BOURMANIA, Tyaert v. en Graets k. lân to Kollum IXa *1536/37 14 l en XXV 29 r
BOURMANIA, Upcke v. fork. lân yn Techma sate Goutum XXXa *1570/71 23 r
BOURMANIA, Wopcke fork. hûs XXXIII *1574/75 23 l
BOUWE Douwes en Moen fork. lân to Folsgeare XVIII *1555/56 14 l
BOUWE Douwes k. lân fan Goslyck Gerryts XXXIIa *1572/73 20 r
BOUWE Lolles en Anna k. lân to Folsgeare Xa *1540/41 14 l en XII 12 l
BOUWE Meynts fork. lân Langsweagen XXXa *1570/71 14 r
BOUWE Tiebbes to Blije fork. lân yn Mamminga to Menaem XIV *1546/47 12 r
BOUWE Tjaerts fork. lân XXXa *1570/71 14 r
BOUWEKE Douwes VI *1528/29 81 r
BOUWEMA, Anne fork. lân to Kollum XXV *1564/65 14 l [25.]
BOUWEMA, Jelle fork. rinte to Kimswert XXXa *1570/71 15 r
BOUWEMA, Reyn en Sappe VI *1528/29 15 l
BOUWEN, Jan is gisele IXa *1536/37 44 r
BOUWETTEN, Simen v.d. IV *1525/26 17 r
BOYCKEMA, Hessel en Marie e.l. k. lân XV *1547/48 20 l en VII 35 l Boykma
BOYEMER, Aernt van XI *1542/43 11 r en XIV 16 l Boymer
BOYMER, Engelbert en Bauck Alberts k. hûs Ljouwert XXIV *1562/63 24 r
BOYTE Hebbe Feddes fork. lân to Poppenwier XXV *1564/65 23 l
BOYTSMA, Douwe syn wesen fork. rinte XXVIIa *1566/67 26 l
BOYTZIEMA, Asck fork. lân XXVIII *1569/70 17 r
BRAE, mr. Lubbert van k. hûs to Dokkum fan Pieter Pieters en Hylck XXV *1564/ 65 14 r
BRAEM, Mechel k. hûs to Dokkum XXVIIa *1566/67 19 r
BRALT Andries fork. lân to Pipergea XXIV *1562/63 24 r
BRALT, Johan en Marten Meyle k. lân Nijeholtpea wannele mei Johan Ayckes XXVIIa *1566/67 13 r
BRANDENBURCH, Symen Steffens III *1523/24 18 r
BRANDT, Syeurt Tjebbes en Lyoets Popta fork. hûs to Harns XVIII *1555/56 20 r
BRANT Bernes banne IXa *1536/37 43 r
BRANT Luythiens fork. heal hûs to Bûrum XXXIa *1571/72 20 l
BRECHT Attes en Pauwels fork. hûs op 'e Iewâl to Ljouwert XXVIIa *1566/67 20 r
BRECHT Jacobs widd. Hans Croes k. hûs Ljouwert XXII *1559/60 17 r
BRECHT Jacobs dr. fork. hûs Ljouwert XXVIII *1569/70 20 l
BRECHT Pieter Annis widd. k. hûs Ljouwert XIa *1542/43 15 l
BRIONTICK Tiessens to Aldtsjerk IIb *1519 138 l
BROER Anckes fork. hûs to Slothuysym XXVIIa *1566/67 20 r
BROER Dircx k. lân to Toppenhuzen XV *1547/48 20 l
BROER Gerryts k. hûs to Kollum XXIV *1562/63 21 l
BROER Goyties en Zybel k. lân to Jutryp XV *1547/48 20 l
BROER Lamberts fork. hûs XXIV *1562/63 21 r
BROER Lamberts k. foar de wezen fan Jr Georgien v. Groenhoven XXV *1564/65 17 r
BROER Lyckles fork. pleats to Ypkolsgea XXI *1557/58 18 r en XXII 15 r fork.
BROER Martens fork. lân Sindelt XXVIII *1569/70 19 r
BROER Oenes to Langwar k. lân XVII *1554/55 20 l
BROER Rouckes inde Brouck k. lân fan Romcke Sybes silg. syn heit Sybe krige en dy hie it kocht fan Brontinck Upckes en Katharyne IX *1536/37 15 l
BROER Wybrants en Doedt wannelkeap pleats Koartehimmen XVII *1554/55 23 r
BROERCKE Jelckes en Syt k. lân XXIV *1562/63 19 r
BROERCKE Martens sikt. Warkum XII *1544/45 47 r
BROERSMA, Syttie Hoythies fork. hûs en lân to Smelbrêge XVIII *1555/56 14 r
BROITICK Synes wesen fork. hûs Stiens XXIII *1561/62 20 l
BRONGER Lyeuwes fork. lân Bûtenpost XXV *1564/65 23 r [26.]
BRONGERSMA, Ede ûnder Kollum IXa *1536/37 23 r
BRONGERSMA, Euwe k. lân fan Folckert Olpherts XXXIII *1574/75 17 l
BRONGERSMA, Jw k. lân ûnder Kollum XXII *1559/60 25 l
BROUWER, Aernt III *1523/24 75 l
BRUCKSLEGER, Frederick drosaert Dokkum IV *1525/26 115 r
BRUYN Gielts fork. pleats Terwispel XXXIII *1574/75 23 r
BRUYN Ulbes k. heale pleats to Nijegea XXIII *1561/62 25 l
BRUYN Wisses k. mei Hans Holt in pleats fan Tamme Benes en Sye XXXIa *1571/72 en fork. lân to Lippenhuzen XXXIIa 19 l en k. lân fan Sybrant Wijbes XXXIII 18 r
BRUYNSMA, Bocke fork. hûs to Friens XVII *1554/55 13 l
BRYSACK, Hans van VII *1531/32 33 l
BUCKE, Folkert fan Ljouwert IIb *1519 20 r en 22 r
BUCKE, Baernt mr. silg. fork. VI *1528/29 13 r
BULLANT, Phs fan Sleat IIb *1519 side 15 en IV 12 l
BULOFF Kassens IIb *1519 side 11
BUNAU, Roelof drosaert fan Sleat III *1523/24 42 l men IV s 72
BURSCHMA, Taeck V *1527/28 20 l
BUWE Aedes en broer Oene k. lân to Wurdum fan mr. Frans Hemmes XXVIIa *1566/67 30 l
BUWE en Tiebbe Buwes fork. hûs XXXIII *1574/75 15 l
BUWE Douwes k. hûs to Ljouwert XV *1547/48 15 r en XXXIII 16 r k. rinte
BUWE Inthies delslein XIa *1542/43 17 l
BUWE Sipckes en Jel Harings dr. fork. lân XV *1547/48 12 r
BUWE Tyaerdts k. lân Wurdum XXI *1557/58 13 l en XXVIIa 19 l
BUWE Wybrants erfg. k. rinte út Oppendycklant XVII *1554/55 19 r
BUWEMA, Sye fork. lân to Westergeast XXXII *1572/73 21 l en XXIV 16 l
BUWEMA, mr Tyerck fork. hûs Gr. Tsjerkstrj. Ljouwert XXII *1559/60 en 18 r en 23 r fork. lân to Menaem.
BUYGERS, Frans fork. hûs Ljouwert XIV *1546/47 18 l en XV 12 r en 15 l, Jacob sn k. hûs to Burgum
BUYGERS, mr Jan syn widd. Reynsck k. hûs to Ljouwert XXI *1557/58 21 r en XXIII 22 l, k. mei oaren lân to Burgum
BYNTS Pieters widd. fork. lân to Huzum XXV *1569/70 27 r

Sates en states

BABINGA Sate to Midlum XV *1547/48 15 r
BAEME Sate op Babuiren XXV *1564/65 19 r en 17 r
BALLINGA Fenne to Easterein XXII *1559/60 14 r [27.]
BALLINGA Wye sate to Tsjalhuzum XV *1547/48 16 r
BANNERHUYS to Lichtaerd XXI *1557/58 22 r
BARDERA Sate to Arum XV *1547/48 12 l
BARGEHUYS to Mariengaerde XXXa *1570/71 22 l
BATENSERA sate to Jorwert XII *1544/45 17 l
BAUW Buer to Tsjerkwert VI *1528/29 14 l
BEECKRYP sate to Menaem XV *1547/48 12 r
zate to BERCH XVIII *1555/56 19 r
BERCHEWERDER sate XXXII *1572/73 21 l
BEYEMA sate to Blije XXXIa *1571/72 14
BIEUWEDER sate to Harns XJXa *1570/71 21 l
BINCKELE Stringen ende Kneppelen to Pandergea XXVIIa *1566/67 21 l
BLITSERDA goet to Lekkum XXI *1557/58 21 r
BLOCQHUYSTERA sate to Terkaple XXXIa *1570/71 18 r en 19 l
BOCKEMA sate to Ferwert XX *1557/58 15 r
BOCKEMA to Minnertsgea XXIII *1561/62 13 r
BOCKEMA goet Im Goengumeer XXV *1564/65 28 r
BOELEMA streng to Kolderwâlde XXXIa *1571/72 15 l
BOERSTERA sate to Minnertsgea XXXa *1570/71 20 r en XXXIa 19 l
great BOLTA sate XV *1547/48 15 r en 15 l
BOLTA goet to Arum Xa *1540/41 13 r
BOMBERGEN XXXIIa *1572/73 18 r
BONGA quet to Berltsum XXI *1557/58 14 r
BONGA sate to Kimswert XXXa *1570/71 17 r
BONGAHUYS pleats to Ylaert Xa *1540/41 13 r
BONTE sate to Arum XXV *1564/65 28 l
BONTZEMA sate XXII *1559/60 23 l
BOTTERSMA sate to Menaem XXI *1557/58 15 r
BOUTSMA sate to Hijum XXVIIa *1566/67 18 r
BOXUMMAGA VI *1528/29 14 r
BRANDERA sate to Wommels Xa *1540/41 11 r
lutke BRANSMA sate to Friens XXVIIa *1566/67 24 r
BROECKS goet XV *1547/48 18 l
BROERSMA sate XXVIIa 23 l en to Allingawier XXVIII *1569/70 23 r
BRUESMA sate (Heech?) XIV *1546/47 21 l
BUECKEMA sate to Lytsewierrum XVIII *1555/56 26 l
BUWEMA sate to Wergea XV *1547/48 18 l
BUWIERSTER fenne XVIII *1555/56 18 r
BUWINA sate en state XXVIII *1569/70 23 r
BUYMA sate to Midlum XXVIII *1569/70 23 r [28.]

>> begin

CAERL Meynerts fork. hûs by St. Jacobspoarte Ljouwert XXV *1564/65 23 l
CAMERA, Lieuwe van der k. hûs Heechstrj. Ljouwert fan Harper Wybes XXVIIa *1566/67 19 r
CAMEROUWER, Cornelis III *1523/24 47 r
CAMMEN, Severijn v. d. k. hûs to Harns XXIV *1562/63 21 r
CAMMINGA, Doedt k. lân Dronryp fan Syeurt Beyema XXXa *1570/71 17 r
CAMMINGA, Frans en Jets Stinstra k. lân XVIII *1555/56 20 r
CAMMINGA, Harmen Pieter k. lân to Bûrum by Bocke steede fan Jacob Allerts cum socys XXV *1564/65 19 r
CAMMINGA, Haye fork. fean XVII *1554/55 20 r
CAMMINGA, Minne k. rinte XXIV *1562/63 20 l
CAMMINGA, Peter fork. pleats to Wurdum XXXIII *1574/75 24 r
CAMMINGA, Pieter v. wannelkeap Rauwert XXII *1559/60 17 r en XXIV 23 r k. lân
CAMMINGA, Sytke dr. k. lân to Wetsens fan Hero Auckes XXV *1564/65 29 r
CAMMINGA, Thiethe v. en Katharine k. lân to Dronryp XIV *1546/47 15 l
CAMMINGA, Wattie v. k. lân to Wuixium XVII *1554/55 16 l en r
CAMMINGA, Wytthie v. k. lân to Ferwert XV *1547/48 16 r
CAMPE Udes fork. heal hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 22 r
CAMPEN, Jan van to Frjentsjer IV *1525/26 15 r
CAMSTERA, Catryn v. wannelkeap rinte XVII *1554/55 18 l
CAMPSTRA, Foppe k. lân XXII *1559/60 14 l
CAMPSTRA, Focke en Lucia fork. lân to Jellum XVIII *1555/56 21 r
CAMPSTRA, Tzalinck k. pleats to Brantgum XXIV *1562/63 16 l fan syn broer Foppe
CAMSTRA, Syts k. lân yn Honya staten to Warten XV *1547/48 20 r
CAMSTRA, Wyttie en Tzalling erfg. XV *1547/48 20 r
CANTER, Frans Jacob fork. rinte XVIII *1555/56 15 r en mei syn frou Eene Thymans k. hûs to Ljouwert; XXII 17 r fork. hûs Ljouwert; XXIII 24 r k. lân to Ingwier; XXVIIa 28 r k. rinte út pleats to Reitsum fan hear JACOB CANTER; XXXa 16 l fork. lân; XXIII 18 l k. 4 koegang fan Jacob Canter, idem 26 l
CANTER, Jacob fork. XXXIII 20 r *1574/75 en 24 l en 26 l
CARSTE Bentens fork. 2 pleatsen to Noardwâlde XXVIII *1569/70 15 l
CARSTE Harmens k. lân fan Andries Claesen XXXIIa *1572/73 22 l
CARSTE Lesserts en Carste Bentens k. 2 pleatsen to Noardwâlde fan Marck Lamberts XXXa *1570/71 15 l
CARSTE Pieters k. lân to Nijeholtwolde fan Kempe Jans XXXIa *1571/72 22 r
CATHARINA Claes dr. fork. hûs to Harns XXVIIa *1566/67 21 r
CATHARINA Michiels fork. hûs to Harns XXV *1564/ 65 24 r
CHICENAET, Bartholomeus k. hûs op 'e Nijstêd Ljouwert fan Adie Asthies XXV *1564/65 29 l
CLAERCAMP Abts k. hûs to Ljouwert fan Cornelis Adgers XXXIIa *1572/73 16 l
CLAES Abeleus fork. lân XXXIII *1574/75 25 r
CLAES Aelckes k. lân to Nijeholtwolde fan Geert Alberts XXV *1564/65 30 l
CLAES Alberts fork. hûs en lân to Nijespange XXXa *1571/72 20 l [29.]
CLAES Andries fork. lân to Tietsjerk XXXIIa *1572/73 19 r
CLAES Annes nederslach XII *1544/45 20 l
CLAES Atthies fork. hûs to Ljouwert XVII *1554/55 15 r; idem fan Eebe Douwes XXXIa 21 l; idem XXXIIa 15 l; idem heal hûs fan Jacob Jouwes XXXIII 20 r en 25 r
CLAES Auckes fork. hûs to Bannerhuys to Skillaerd XXI *1557/58 22 r
CLAES Auckes k. hûs to Huzum XXII *1559/60 15 r
CLAES Bartouts k. hûs Men.dl. fan Meynert Wygers XXXIa *1571/72 18 l
CLAES Bertolt k. lân to Blesdike fan Jan Jans XXXa *1570/71 15 r
CLAES fan Boksum mei de busse geexecuteert IXa *1536/37 43 r
CLAES Claess en Aeff k. hûs XV *1547/48 13 l
CLAES Claess k. hûs fan Wybren Eelckes XXV *1564/65 23 r
CLAES Claess k. hûs to Harns fan Garbrant Walckema XXVIII *1569/70 24 l
CLAES Cleis fork. lân to Follegea XVII *1554/55 19 r
CLAES Cleutingh fork. hûs XXXIIa *1572/73 21 l
CLAES Dircx k. hûs to Dokkum XVII *1554/55 18 r
CLAES Dircks to Dokkum k. hûs fan Joost Frans XXVIIa *1566/67 26 l
CLAES Edo s k. hûs to Harns IXa *1536/37 15 l
CLAES Entete IIb *1519 22 r
CLAES Ferckes fork. hûs to Harns XXV *1564/65 22 r
CLAES Foeckes k. rinte to Berltsum fan Christoffel Roorda XVIII *1555/56 22 l
CLAES Frerix en Eetsien Heyndrix fork. moune to Dokkum XIV *1546/47 17 l
CLAES Gerloffs fork. hûs en lân XXVIIa *1566/67 23 l en XXXIII 22 r fork. hûs
CLAES Gerryts fork. pleats to Terwispel XXIII *1561/62 14 r
CLAES Geysele en Elfe fork. VII *1531/32 13 l
CLAES Herkes erfg. fork. hûs to Meden XXI *1557/58 17 r
CLAES Hessels k. hûs fan Johannes Oedts XXXIII *1574/75 22 l
CLAES Jacobs fan Antwerpen III *1523/24 25 l
CLAES Jacobs k. hûs to Kollum fan Adie Asthies XXV *1564/65 25 l
CLAES Jans VII *1531/32 9 r en XII 15 r silg. fork. lân
CLAES Jans drager to Frjentsjer Xa *1540/41 15 l en XII 43 r
CLAES Jans widd. Tziam fbrk. lân XIV *1546/47 12 r
CLAES Jans to Menaem k. lân dêr XV *1547/48 14 l
CLAES Jans k. lân to Spangea XVII *1554/55 16 r
CLAES Jans to Hantumhuzum k. hûs to Ljouwert XVIII *1555/56 15 l
CLAES Jans en Aecht k. lân to Berltsum fan Marten Syuerts en Pier Riencx dr. XXVIII *1569/70 23 l
CLAES Jans fork. lân XXXIIa *1572/73 16 l
CLAES Jan Reynckens k. lân to Aldeberkeap fan Jan Rommerts XXXa *1570/71 19 l
CLAES Jansen en Sibrich fork. hûs to Ljouwert XXII *1559/60 18 l
CLAES Jansen fork. hûs to Harns XXII *1559/60 21 l
CLAES Jelles tychler fork. hûs to Ljouwert XXI *1557/58 21 l [30.]
CLAES Jelles k. lân to Baerd fan Sicke Tziessens XXVIIa *1566/67 29 l
CLAES Jeskes to Dokkum fork. lân XVII *1554/55 20 r
CLAES Joestes en Mary fork. hûs to Harns XIV *1546/47 17 l
CLAES Jouckes k. hûs to Ljouwert fan Frans Canter XXII *1559/60 17 r
CLAES maeler syn widd. Rixt Claes k. hûs Tsjerkstrj. Ljouwert XXV *1564/65 16 l
CLAES Lamberts drager to Frjentsjer Xa *1540/41 33 r
CLAES Luytties k. lân to Steggerda fan Wybe Beijers XXV *1564/65 18 l
CLAES Lyckes en Cleye fork. pleats XXVIII *1569/70 20 l
CLAES Lyommes to Boksum k. hûs dêr XXI *1557/58 13 r
CLAES Meijnes k. lân to Feinsum XXV *1564/65 27 l
CLAES Meynerts fork. hûs to Dokkum XXIV *1562/63 l rl en XXVIIa 19 l fork. lân
CLAES Meyntes fork. lân to Tersoal XXIV *1562/63 20 r
CLAES Nannes fan Snits k. rinte to Tsjerkwert VI *1528/29 14 l
CLAES Nannes k. lân to Eastersé fan Aelert Harckes en Benttie Cleyns XXVIIa *1566/67 17 l en 17 r fork. pleats Oldetrine
CLAES Oeges fork. pleats to Koarnwert XXIV *1562/63 15 l
CLAES Oena nederslach VI *1528/29 16 r
CLAES Olpherts fan Snits k. hûs by Brolbrêge to Ljouwert XVIII *1555/56 14 r
CLAES Olpherts k. part fan hûs to Ljouwert fan Cornelis en Pauwels Jelles XXVIIa *1566/ 67 15 r en 15 l mei Dirck Olpherts k. lân to Rauwert
CLAES Peters to Wânswert k. hûs fan fâdden Harmck Hermens wesen XXVIII 23 r
CLAES Pieters en Anna Zybrants k. lân to Hartwert XV *1547/48 12 l
CLAES Pieters en Marthien fork. pleats to Oldeholtpea XXIII *1561/62 24 l
CLAES Pieters k. hûs to Wurdum XXIV *1562/63 22 r
CLAES Pieters k. lân to Skalsum fan Laes Glins XXV *1564/65 25 r
CLAES Pieters k. lân fan Auck Ruyrts dr. XXXIIa *1572/73 19 r
CLAES Rynerts fork. lân to Easterlittens XXIII *1561/62 26 r
CLAES Rypkes en Anne k. hûs to Holwert XIV *1546/47 18 l
CLAES Sickes to Brantgum en Bauck k. lân XIV *1546/47 14 r
CLAES Sickes en Griet k. hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 19 r
CLAES Sipckes en Griet Jans k. hûs to Wergea XXIII *1561/62 15 l
CLAES Staes foar Pieter Harmens k. hûs fan prebendaris mr. Cornelis Colibert to Oldehove XXVIII *1569/70 21 l
CLAES Stevens k. hûs en lân fan Lambert Claes XXXIa *1571/72 19 r
CLAES Suerts k. hûs op Cruyslandt to Kollum XXI *1557/58 19 l
CLAES Sybes fork. hûs op 'e Weert to Ljouwert XXVIIa *1566/67 27 r
CLAES Sybrants k. lân to Marsum fan Johannes Oedts XXXIIa *1572/73 19 l
CLAES Syuerts fork. hûs to Dokkum XXV *1564/65 en XXXIa 14 l rint fan Goslick Gerryts
CLAES Symons k. hûs fan Eylert Meynerts XXXIIa *1572/73 14 r
CLAES Taeckes fork. hûs to Ljouwert XXXa *1570/71 23 l
CLAES Taickes smid Ljouwert Xa 15 l en XXIII *1555/56 k. hûs yn 'e St. Jabikstrj. 18 l [31.]
CLAES Thymans III *1523/24 10 l
CLAES Thyss fork. lân to Sonnegea XIV *1546/47 14 l
CLAES Walles en Auck k. Unye sate to Roardahuzum XVIII *1555/56 18 r
CLANT, Claes wannelkeap Heerckema heele Heert lândt als steenhuys in Lutkewolt en 5 pmt op de Steenharst IXa *1536/37 14 r
CLANT, Claes fork. lân XXI *1557/58 22 r en XXVIIa fork. lân to Bûtenpost 21 r en fork. rinte XXXIIa *1572/73 19 r en 17 l
CLANT, mr. Hermen kurntor fork. hûs to Kollum XXIII *1561/62 13 l
CLAUS slachter to Kollum *1519 IIb side 12
CLAUS Jacobs to Bolswert IIb *1519 side 13
CLAUS Jans to Bolswert IIb *1519 side 13
CLAUS Thymens fan Dokkum IIb *1519 side 11
CLEIS Jans en Geese k. lân to Aldeberkeap XXIII *1561/62 27 l
CLEUTING, Claes Joost fork. hûs Ljouwert XVIII *1555/56 23 r en XXXIIa 21 l
CLEUTING, Nicolaus fork. foar silg. Jelmer Abbes bern XXV *1564/65 27 r en XXIII 19 l en 21 l en 23 r k. hûs St. Jacobsstrj.
CLEUTING, Niclaes k. lân to Twellegea XXVIIa *1566/67 24 r
CLEUTINGH, Claes Joosten fork. hûs to Ljouwert XVII *1554/55 21 r
COEN FERMER IIb *1518 side 7
CLEVERINGA, Hendrick fork. hûs Kollum XXV *1564/65 25 l
CLEYENBURCH, Syeurt Tjomme k. lân XVIII *1555/56 18 l en XXII 14 r k. tichelwurk en XXIII 25 r k. hûs op 't Fliet
CLEYN, Pieter III *1523/24 73 r
CLEYS Jans k. lân to Makkingea fan Jan Wilts XXVIIa *1566/67 29 l
CLEYS Jans fork. lân to Aldeberkeap XXVIIa *1566/ 67 20 r
CLINGE, Hans snider to Ljouwert VI *1528/29 79 l
COENE Hendricx k. erfdiel to Peasens fan Thiet Claes dr. XXVIIa *1566/67 17 l
COENE Syoerts fork. pleats to Makkingea XXXHa *1572/73 22 l
COENRAET mr k. hûs VI *1528/29 13 r
COENRAET Janss en Agneta k. hûs to Harns XIV *1546/47 17 l
COERT Goverts en Sytke Meckema k. lân to Bûtenpost XXIV *1562/63 19 l
COERT Goverts en XXXIII k. hûs to Kollum fan Frans Hendricx en Anna XXV *1564/65 21 l en XXXIII 17 r fork. lân
mr. COLIBERT, Cornelis prebendaris Oldehove fork. hûs XXVIII *1569/70 21 l
COLMER, Heynrick van V *1527/28 75 r
COMAN Lamberts fan Sleat IIb *1519 side 14
CONS Former IIb *1519 side 12
COOP Jans en Geerthyn fork. lân op Munkebuorren XXII *1559/60 19 l
COPPEN van Bergum IIb *1518 side 7
CORNELIS Adgers fork. hûs to Ljouwert XXXIIa *1572/73 16 l
CORNELIS Adriaens k. hûs to Harns fan Huyck Dirrecks XXXa *1570/71 14 r [32.]
CORNELIS Anthoniss mr IV *1525/26 29 l en 69 r
CORNELIS Claess en Anna fork. lân to Jellum XVIII *1555/56 21 r en XXVIIa 23 r
CORNELIS Cornelis Gielts wezen fork. lân XXIV *1562/63 23 r
CORNELIS Feddes k. lân to Langsweagen fan Tryn Fockes dr. XXVIIa *1566/67 23 r
CORNELIS Floris k. hûs to Ljouwert fan Jantthien Jans dr XXV *1564/65 28 l
CORNELIS Fonck fork. lân XXI *1557/58 14 l
CORNELIS Franss k. lân to Akkrum XXIII *1561/62 26 r en XXIV 17 l fork. lân
CORNELIS Franss en His Wybes k. heale pleats to Burchwert XXIV *1562/63 23 r en XXV 14 l; k. lân fan Pieter v. Dekema
CORNELIS Franss k. lân fan Sipcke Syuerts XXXIII *1574/75 25 r
CORNELIS Franss k. Buwenia state en sate fan Agge Obbes en ek lân fan Doedt Oeges dr. XXVIII *1569/70 23 r
CORNELIS Gerryts Ub *1519 16 r
CORNELIS Ghysberts en Anthonia fork. lân to Hartwert XV *1547/48 12 l
CORNELIS Ghysbrechts mr. k. pleats to Hjerbeam Oppe Fennen IXa *1536/37 14 r
CORNELIS Jacobs k. hûs to Koarnjum XXI *1557/58 21 l
CORNELIS Jacobs fork. lân to Akkrum XXIV *1562/ 63 23 r en 24 l k. lân by de Hylige weide
CORNELIS Jacobs fork. hûs to Harns XXV *1564/65 18 r
CORNELIS Jacobs k. hûs ensfh. fan Jelmer Abbes erfg. XXV *1564/65 27 e
CORNELIS Jacobs k. lân fan Rommert Syrcx XXVIIa *1566/67 20 l
CORNELIS Jacobs en Anne fork. to Moarmwâld XXVIIa *1566/67
CORNELIS Jacob en Anna Sipckes k. reidlân to Moarre fan Wyts Minnes dr XXXIa *1571/72 211
CORNELIS Jacobs k. lân to Eanjum fan Hidde Bornerts XXXIa *1571/72 21 r
CORNELIS Jacob k. lân fan Jelt Cornelis XXXIIa *1572/73 r
CORNELIS Jacobs wannelkeap XXXIII *1574/75 22 r
CORNELIS Jans k. hûs to Aldeboarn op Poppenhuyster sate fan Fiebbe Fockes XXV *1564/65 28 l
CORNELIS Jans k. pleats to Noardwâlde fan Tryn Wybes Baetwid XXVIIa *1566/67 24 l
CORNELIS Jans en Doutien k. lân fan Taede Feytes XXVIII *1569/70 16 r
CORNELIS Jans fork. lân to Aldeboarn XXVIIa *1566/67 25 r
CORNELIS Jelles k. hûs to Aengum Dong.dl. fan Tietze Ta XXVIIa *1566/67 26 l
CORNELIS Kempes k. rinte XIV *1546/47 15 l
CORNELIS Kempes en Bauck k. hûs to Dokkum XV *1547/48 14 r
CORNELIS Luytthiens k. hûs fan Claes XXXIIa 16 l en hûs to Dokkum fan Tryn Gysberts
CORNELIS Meynerts k. hûs fan Jan Intes XXXIII *1574/75 24 r
CORNELIS Ockes en Jacob e.l. k. hûs to Dokkum fan Geerlof Bauckes XXV *1564/ 65 19 l
CORNELIS Peters k. kniplân fan Meynert Meynes XXXIII *1574/75 17 r
CORNELIS Pieters k. hûs to Jelsum XXIII *1561/62 28 l
CORNELIS Rickles en Ygel fork. pleats to Ketlik XVII *1554/55 18 r
CORNELIS Roelofs k. pleats to Wynjeterp fan Hendrick Jacobs XXXa *1570/71 20 r
CORNELIS Romckes k. hûs en rinte to Harns fan Abbe Hobbes XXVIIa *1566/67 25 l [33.]
CORNELIS Ryckles en Jel fork. pleats to Ketlik XXIII *1561/62 25 r
CORNELIS Rycolts en Houck k. lân to Delfsterhuzen XV *1547/48 18 r
CORNELIS Tiedgers k. lân to Ousterhaule XVII *1554/55 18 r
CORNELIS Wouters fan Warkum k. hûs dêr XIa *1542/43 13 r
CORNELIUS Hoyties fork. lân to Spangea XVII *1554/55 16 r
COSTER, Hans exynsmr Barlecum IV *1525/26 14 l
COUDUM, mr. Haye fork. lân to Koudum XXII *1559/60 19 r en k. hûs to Ljouwert fan Wessel Jans XXV 27 l en k. rinte XXXa 14 r
CRAMER, Jan bern fork. heal hûs to Ljouwert XIV *1546/47 16 r
CREMER, Gieles IIb *1519 17 l en 27 r en VI 15 r
CREMER, Peter IIb *1518 side 8 en 12 to Kollum
CREMER, Pibe IIb *1518 side 7
CREMER, Oble III *1523/24 side 12
CREMER, Willem Ariens en Gommer e.l. k. hûs to Ljouwert XIa *1542/43 13 r
CREMER, Wybe fan Dokkum IIb *1519 24 l en III 18 r
CROES, Hans syn widd. Brecht Jacobs k. hûs to Ljouwert XXII *1559/60 17 r
CRULA, Feycke mr. fork. lân to Augustinusgea XXIII *1561/62 17 l
CRUSMA, Pibe IIb *1518 side 6
CRYN Barens en Barber k. rinte út pleats to Doengum XXII *1559/60 17 l
CRYN Gabbes fork. lân XXXIIa *1572/73 19 r
CRUYS, Wybe Gerryts k. hûs to Ljouwert XXXIIa *1572/73 21 l
CUYCKEN, Jan Gerrits as omke fan Adriaen Geerits bern k. rinte út olde Heemstra sate to Eanjum XV *1547/48 16 r
CUYPER, Baucke grytman Smell. lân III *1523/24 side 9
CUYPER, Baucke manslach IV *1525/26 15 r
CUYPER, Otte silg. widd. en bern k. lân XV *1547/48 16 r
CUYPERS, Douwe wesen k. rinte XV *1547/48 15 r
CUYPERS, Heyndrick Gerryt wannelkeap lân to Hâllum XII *1544/45 15 r

Sates en states

CALDEHUYSUM sate to Wytmarsum XIV *1546/47 17 r
CAMBUURSTER Hêmrick XXVIIa *1566/67 24 r
CAMMINGA sate to Swichum XXVIIa *1566/67 21 l
CAMKEMA sate Gietsjerk Xa 11 r
CANCKEMA sate to Tietsjerk Xa *1540/41 11 r
CARDA staten to Boksum XVII *1554/55 16 r
cleyn Egiptten XII *1544/45 45 l
COLDYKSTERA sate to Grou XXIII *1561/62 14 r
COLMERDYXSTERA sate to Grou XXV *1564/65 28 r [34.]
CRUYSFENNE by Dokkum XXIII *1561/62 27 r
CUBAERDERA sate XXI *1557/58 14 r
CYDMA sate to Achlum XXV *1564/65 17 r

>> begin

DAETE Tyes en Saeck k. hûs to Burgum XVII *1554/55 25 r
DAM, Hans van k. hûs Ljouwert XXXIIa *1572/73 15 r fan Thomas Jurriens
DAM, Henrich van IIb *1519 37 r en 76 l
DAUWE Lollus fan Bolswert IIb *1519 side 13
DAUWE Minckes fan Sleat IIb *1519 side 14
DAUWE Thymans fan Sleat IIb *1519 side 14
DECKER, Frederick IIb *1519 side 16 en 17 r
DEDDE Baes en Ancke k. pleats to Uythoorn XXIII *1561/62 26 l
DEDDE Hylckes k. lân to Nijetrine XXI *1557/58 21 r
DEDDE Jans en Jan e.l. k. heale pleats XIa *1542/43 16 l
DEDDE Minnes dr. fork. hûs to Dokkum XXIV *1562/63 19 r
DEKEMA, Jarich fork. rV *1525/26 19 l en XII en Katryn k. lân Earnewâld
DEKEMA, Jell dr. k. hûs yn 'e Gr. Tsjerkstrj. to Ljouwert fan Pieter v. Dekema XXV *1564/65 21 r en XXXIa 16 r k. okseweide op 't Jelsumer Nijlân fan Syts Botnya
DEKEMA, Julius k. pleats to Wytmarsum XXIV *1562/63 18 r
DEKEMA, mr. Pieter v. k. rinte út Camkema sate to Gietsjerk Xa *1540/41 11 r
DEKEMA, Pieter van k. fean to Skuorregea XVII *1554/55 20 r en 21 l en XVIII 13 r en XXII 17 l en XXV 21 t fork. heal hûs yn 'e Gr. Tsjerkstrj. to Ljouwert
DEKEMA, Sicke van k. pleats to Easterwierrum XVII *1554/55 15 r en XVIII 21 r en 23 l en XXI 17 l *1557/58 syn widd. Luts k. lân
DEKEMA, Sycke van wannelkeap rinte XVII *1554/55 18 l
DEVENTER, Dirrick van exynsmr. Makkum V *1527/28 11 l
DEYTIMA, Rixt Jancke fork. lân yn Wynia sate to Arum XXV *1564/65 17 l
DICKSTRA, Ritske k. heale pleats to Akkrum en syn frou Thiets Heringa k. rinte út Bontsma state to Hiem XXII *1559/60 23 l
DIEDE en Jayttie Piers k. hús fan Lyckle Jetthies XXXIIa *1572/73 18 l
DIERCK Henricx fork. hûs to Ljouwert XVIII *1555/56 15 l
DIERCK Jans III *1523/24 18 r
DIERICK Jacobs snider VI *1528/29 16 l
DIERYCK Pieters en Neel Pieters e. L k. lân en hja in hûs to Furdgum XVII 211
DIEUW Benties widd. en har soan Jelle fork. lân en hûs to Deinum XXXIII 23 r
DIEUWER Ades en Foecke Abes k. lân to Oasingahuzen fan Rixt Ene Wopckes dr XXXa *1570/71 19 l
DIGNA Brechts fork. lân XXXIII *1564/65 20 l [35.]
DIONISIUS Bennerts k. huzen to Ljouwert XVII *1554/55 13 r
DIORRE Foeckes k. lân yn Wilckema (Uilckema) sate to Minnertsgea XIa *1542/43 12 l
DIORRE Lolles en Zyoucke e.l. k. hûs fan Sipcke Xa *1540/41 11 l
DIORRE Lolles fork. lân to Wjelsryp XXV *1564/ 65 24 r
DIORRE Sipckes fork. hûs to Dokkum XXIII *1561/62 19 l
DIRCK to Monnickhuys wannelkeap mei Jelle Pouwels XXXIII *1574/75 23 r
DIRCK Adams skepen to Bolswert XII *1544/45 46 l
DIRCK Algers en Tryn k. lân to Ferwâlde yn Wybe Herema sate XIV *1546/47 13 r
DIRCK Arents k. pleats to Wispele fan Alle Hemckes XXV *1564/65 22 l
DIRCK Arents fork. pleats to Langewaert XXV *1564/65 30 l
DIRCK mr. Bartelts k. pleats fan Henrick Gerryts XXXIII *1574/75 26 l
DIRCK Claes Martens widd. heale pleats to Ousterhaule XII *1544/45 15 l
DIRCK Claes k. hûs to Bûrum fan Henrick Jans XXXIIa *1572/73 13 r
DIRCK Dircks k. hûs to Ljouwert XII *1544/45 18 l en XV 20 r
DIRCK Dircks fork. rinte út Goekema sate to Roardahuzum XXI *1557/58 15 l
DIRCK Dircks fork. hûs to Dokkum XXIII *1561/62 27 l
DIRCK Douwes en Jetthie e.l. k. lân op Huysumer nyen wicke XII *1544/45 13 l en r
DIRCK Engberts k. hûs to Blesse fan Jan Roelofs XXXa *1570/71 15 r
DIRCK Floris fork. lân yn Hansma sate to Minnertsgea XXII *1559/60 20 l
DIRCK Folckerts en Hyncke k. lân yn Endema sate fan Great Jacobs XXVIIa *1566/67 26 l
DIRCK Frericks IIb *1518 side 9 en 14 fan Sleat
DIRCK Frericks k. lân to Warten Xa *1540/41 14 r
DIRCK Goverts fork. lân op 't Jelsumer Nijlân XXXa *1569/70 20 l
DIRCK Hans en Griet fork. XXXIa *1571/72 21 r
DIRCK Harincx fork. de helte fan lyts Sinnema XXI *1567/68 15 l
DIRCK Hommes k. lân to Jelsum fan Goslick Andries XXXIa *1571/72 15 l
DIRCK Jans en Yett k. hûs XII *1544/45 15 l
DIRCK Jans fork. hûs to Syouckema huys XXIII *1561/62 20 r
DIRCK Jans en Meynts k. hûs XXIV *1562/63 16 r
DIRCK Jans k. hûs op great Jeppema to Nijtsjerk fan Hans Roorda XXXIa *1571/72 19 l
DIRCK Jans en Marithien mei Huyge Dircx k. hûs to Harns fan Cornelis Willems XXV *1564/65 26 r
DIRCK Jans k. lân to Holwert fan Syuert Popckes XXVIIa *1566/67 28 r
DIRCK Jans fork. lân XXVIIa *1566/67 14 l
DIRCK Jarichs fork. lân yn Waltinga staten to Penjum XXI *1557/58 20 l
DIRCK Jarichs fork. lân to Deinum yn Dirck Janckes sate XXIII *1561/62 24 l
DIRCK Lyeuwes en Gheat k. hûs XV *1547/48 13 l en k. hûs to Harns XXVIII 27 r en fork. hûs XXIV 20 l en k. hûs Harns niaerkeap fan Sicke Lolles dy 't it krige hat fan Anne Lamberts XXV *1564/65 22 l
DIRCK Meyles en Catherina fork. lân to Ychten XXII *1559/60 17 r
DIRCK Oudtgers exynsmr Warkum Xa *1540/41 28 l [36.]
DIRCK Peters IIb *1518 side 8 en XXVIII 18 r fork. hûs
DIRCK Pieters en Janthien k. hûs ûnder Dokkum Sycxma neamd XII *1544/45 16 r
DIRCK Pieters en Anna k. hûs to Harns fan Aeff Folckerts dr. XXV *1564/65 22 l
DIRCK Pouwels fork. hûs to Ljouwert XIa *1542/43 12 r
DIRCK van Runen IIb *1518 side 9
DIRCK Taeckes mei concent op 't bisit fan Anne en Lysbeth Hendricx op Tyelmersma sate to Sweins XII *1544/45 15 l en XIX 14 l fork. Jelgrema to Sweins
DIRCK Thielmans kontroleur to Starum VII *1531/32 28 l
DIRCK timmerman k. hûs to Harns Xa *1540/41 13 l
DIRCK Warners k. hûs fan Herman Claes XXXIII *1574/75 19 l
DIRCK Willems k. lân XIa *1542/43 15 l
DIRCK Ysbrands k. heal hûs to Ljouwert XIV *1546/47 15 l
DIRCK Ysbrands en Ysbrand Dircks fork. lân to Spangea XXI *1557/58 19 r
DIRCKTIEN Tyaerdts fork. lân XXIII *1561/62 25 l
DIRRICK Gauckes en Douwe Heyndricks syn mem k. hûs to Ljouwert fan mr. Geoargien Godefridi XXXIIa *1572/73 15 r
DOECKE Gerbrants en Magdalena k. hûs to Dokkum fan Dirck Dircks XXIII *1561/62 27 l
DOECKE Gerrits en Both k. hûs to Wurdum XII *1544/45 12 r
DOECKE Hoytes k. lân XXII *1559/60 16 l
DOECKE Martens fork. rinte XXXIIa *1572/73 19 l
DOECKE Zytts k. heal hûs fan Jan Jans XXXIIa *1572/73 21 r
DOEDE Agges fork. lân XIV *1546/47 14 r
DOEDE Doedes k. lân yn Paulsma goet to Folsgeare XIa *1542/43 16 l
DOEDE Douwes k. heale pleats toestergoe XVII *1554/55 20 l
DOEDE Goverts niaerkeap lân mei Anne Folckerts XXXIII *1574/75 23 r
DOEDE Jarichs to Ljouwert k. lân by Bolswert fan Eepe Hayes XXVIIa *1566/67 20 r
DOEDE pelser fan Dokkum IIb *1518 side 8 en 11
DOEDE Sickes fork. hûs to Wergea XXIII *1561/62 15 l
DOEDE Syeurts fork. hûs to Arum XXXIa *1571/72 19 l
DOEDE van Terens IIb *1519 17 r en 22 r
DOEDT Douwes dr. k. lân ensfh. Nes 22 r
DOEDT Jelckes dr. fork. hûs Ljouwert XXVIII *1569/70 23 l
DOEDT Jelles dr. fork. lân XXVIIa *1566/67 18 l
DOEDT Jeppesk. hûs to Driezum fan Adzert Taekema XXXa *1570/71 18 l
DOEDT Oeges dr. fork. lân *1569/70 23 r
DOEDT Pieter Gerbrants fork. hûs to Ljouwert XXVIIa *1566/67 20 l
DOEDT Sicke dr. fork. lân XXVIII *1569/70 22 r
DOEDT Syouckes widd. bern by Syouke k. lân to Tsjerkwert mei foar de bern fan Hyclk Wybrants dr. XXVIII *1569/70 19 l
DOES, Symon van der to Harns XIa *1542/43 17 r
DOETTIE Bockes fork. hûs to Roardahuzum XXII *1559/60 23 r [37.]
DOEYTTIE Egberts en Jets fork. lân yn Tyesera state XXIV *1562/63 16 l
DIJTHIE Bockes en Yde e.l. k. lân XIV *1546/47 18 l
DOMMINICUS Pybes k. Gerkema sate to Roardahuzum V *1527/28 16 r
DOROTHEA en Geerthien Jans fork. hûs op 'e Weaze to Ljouwert XVIII *1555/56 21 l
DONYA, Kempe Siericx van IV *1525/26 18 r en XII *1544/45 12 r en Eek Kemminga k. lân
DONYA, Kempe hat Botte Reynerts woune VI *1528/29 15 r en VII 12 l en XIa 12 l en XV 17 l; k. rinte út Zyersma Zoete wal to Boksum ensfh. en XVII 13 l; k. lân yn Oegema sate to Boksum en XVIII 22 l lân yn Laetzema to Bitgum en XXI 17 l k. lân yn Feyckema go DONYA, SIERCK KEMPES k. Jellema goet to Wyns, VI *1528/29 13 r en fork. lân to Bûrum XXII 25 l en is voormond fan Frans Donya wesen XXIII 28 l en XXIV 20 l
DONYA, Sirrick fork. hûs to Ljouwert XXXIIa *1572/73 21 l
DONYA, Syts van k. lân yn Hoytema sate to Bitgum XVII *1554/55 17 l en 19 r in pleats Wyleganck to Menaem en XXII 15 r en XXIII 19 r en 23 r en XXVIIa 26 r k. hja lân to Hollum fan offe Feddes
DONYA, Harincxma, Syrck k. lân XXIV *1562/63 21 l
DOTTHIE Bockes fork, lân to Wurdum XVII *1554/55 23 l
DOTTIE Jacobs k. fan Aucke Scholtes to Koudum XXXa *1570/71 16 r
DOUW Focke dr. fork. lân to Wâldsein XXII *1559/60 24 r
DOUW Janckes en Wobbel to Drylts XVIII *1555/56 17 l
DOUWE Abbes fork. lân to Arum XXVIII *1569/70 15 r
DOUWE Aedes en Auck fork. lân yn Allinga sate to Arum XXII *1559/60 15 l
DOUWE Aenes fork. lân to Penjum XXII *1559/60 21 r
DOUWE Aenthies k. pleats ûnder Banth XVII *1554/55 15 r
DOUWE Aerts sil fork. IXa *1536/37 13 r
DOUWE Alles yn Gaesterlân nederslach IXa *1536/37 16 r
DOUWE Andries k. lân XXII *1559/60 22 l
DOUWE Bartlis sate to Penjum XIV *1546/47 16 l
DOUWE Benttzies en Rippert Pieters k. hûs to Harns fan Thys Claes en Jaey XXVIII *1569/70 23 l
DOUWE Claes folmacht XII *1544/45 12 r
DOUWE Claes to Warkum XII *1544/45 20 l
DOUWE Dircx en Griet k. hûs op Tziaerde ûnder Ie XXII *1559/60 16 l
DOUWE Dircx fork. hûs to Harns XXII *1559/60 17 r
DOUWE Douwes III *1523/24 21 l
DOUWE Douwes en Bauck k. lân XV *1547/48 19 r
DOUWE Eemes k. hûs en lân fan Focke Bauckes XXXIII *1574/75 14 r
DOUWE Eepes k. hûs to Bannerhuys to Lichtaerd XXI *1557/58 22 r
DOUWE Ennes fork. hûs en lân XXXIII *1574/75 25 l
DOUWE Epes en Yfke Hibbes dr k. lân yn Syrsma sate to Arum XIV *1546/47 16 l
DOUWE Folckerts fork. lân to Kimswert XXV *1564/65 19 l [38.]
DOUWE Foppes fork. lân to Bitgum XV *1547/48 14 r
DOUWE Gerbes en Anna k. lân to Skraerd fan Wytthie Herckema XXXa *1570/71 21 l
DOUWE Gerckes k. lân XVII *1554/55 20 r
DOUWE Gerrols fork. lân yn Mellema sate to Goaijingea XXV *1564/65 30 r
DOUWE Goslicx fork. pleats to Hjerbeam Oppe Fennen neamd IXa *1536/37 13 r en Suyert Epes k. lân to Penjum Xa *1540/41 13 r
DOUWE Hemmes crediteuren k. mei Mynts Henne dr XXVIII *1569/70 21 r
DOUWE Hendricx fork. lân to Peins XXXIa *1571/72 17 r en XXXIa 32 r en XXXIIa 14 r
DOUWE Heyndricks dr k. hûs to Ljouwert XXXIIa *1572/73 15 r
DOUWE Hanss goet to Stickenbuyr XV *1547/48 18 l
DOUWE Heres k. lân XII *1544/45 17 r
DOUWE Hessels k. lân to Folsgeare Xa *1540/41 11 r
DOUWE Hessels k. hûs fan Adriaen Jans XXXIIa *1572/73 19 r
DOUWE Hiddes en Bauck k. lân yn Claesma sate to Surch XV *1547/48 15 r
DOUWE Hilkes frou hat Saecke Lolles forwoune VI *1528/29 15 l
DOUWE Jans fork. lân to Tsjerkwert XXXIa *1571/72 18 l
DOUWE Jelles III *1529/30 20 r
DOUWE Jeltes en Feyck k. lân to Wurdum XII *1544/45 18 r en XVII 15 r
DOUWE Jeppes fork. lân yn luttickhansma goet to Dyksterhuzen XVII *1554/55 13 r
DOUWE Jeyp Ydtss k. heale pleats XXIV *1562/63 22 l
DOUWE Lamberts fork. rinte XXIII *1561/62 13 r en 21 l en XXIV 18 l; fork. hûs to Ljouwert
DOUWE Lollas IIb *1518 side 8
DOUWE Luytthiens en Mary k. hûs to Dokkum XVIII *1555/56 25 l
DOUWE Martens fork. lân to Kollum XXVIII *1569/70 16 r
DOUWE Mercx k. pleats fan Ympck Dirrix XXXIIa *1572/73 20 l
DOUWE Meynerts en Oen k. pleats to Aldehaske en lân to Tsjerkwert fan Riomert Rinnerts XXVIIa *1566/67 24 l
DOUWE Minnes fork. lân to Harns XXXa *1570/71 21 l
DOUWE Montes en Anne k. hûs to Meden XXI *1557/58 17 r
DOUWE Ockis fork. hûs De Gaestmar oan Seerp Ockes XIV *1546/47 14 r
DOUWE Oeges en Reynsck k. lân to Jirnsum fan Sister Syuerts dr. XXVIII *1569/70 16 r
DOUWE Olpherts fork. lân yn Rippereyndt sate to Wytmarsum XVIII *1555/56 22 l
DOUWE Peters l. "lanthuys" to Deinum fan Dieuw Bentiens widd. en har soan Jelle XXXIII *1574/75 23 r
DOUWE Piers k. rinte fan Sije Buwema XXVIIa *1566/67 17 l
DOUWE Renicx k. lân to Arum fan Lysck Tyaerts widd. XXV *1564/65 30 r en fan Schelte Tades XXXIII *1574/75 17 l
DOUWE Reyners k. lân yn Aesgema sate to Grou XXIII *1561/62 17 r
DOUWE Rienicx k. lân fan Douwe Ryourts XXXIIa *1572/73 20 l [39.]
DOUWE Romckes k. lân to Wytmarsum fan Auck Alwe XXXIa *1571/72 14 l
DOUWE Ryourts fork. lân XXXIIa *1572/73 20 l en XXXIIa 17 r k. lân en rinte fan Jezel Pieters dr.
DOUWE Saeckes k. lân fan Pier Heres XXXIII *1574/75 16 l
DOUWE Sickes en Eebel k. lân to Menaem XXII *1559/60 23 r
DOUWE Sipckes wannelkeap heal Oedsma sate en state XXI *1557/58 18 r
DOUWE Sipckes k. lân yn Gerroltsma saten to Menaem fan Tyett Wattzies XXXIa *1571/72 14 r
DOUWE Sybolts fork. rinte út hûs to Kollum XXIII *1561/62 14 l
DOUWE Sybolts k. lân yn Popma sate to Kimswert fan Anna Alberts dr XXV *1564/65 17 l
DOUWE Symens fork. hûs to Harns XXV *1564/ 65 18 l
DOUWE Syrcx k. lân Holleveen to Ternaerd fan Wyerdt Geleyns XXVIIa *1566/67 21 l en mei syn frou Janthien k. lân to Temaerd fan Eelck Geleyns XXXIa 15 r en lân fan Wybe Grouwstins 15 r en lân to Peasens fan Anna Jacobs dr. en Pieter Enes XXXIa 17 l
DOUWE Thomas k. lân yn WALPART XXI *1557/58 20 r
DOUWE Taickes en Barbara Thymens fork. hûs to Dokkum XXI *1557/58 16 r
DOUWE Taickes fork. lân to Heech XXIII *1561/62 25 l
DOUWE Tiesses k. hûs to Dearsum XXIV *1562/63 19 r
DOUWE Tjalckes k. lân fan Tryn Yege dr. XXXIIa *1572/73 19 l
DOUWE Tjepckes k. lân to Terherne XXXa *1570/71 15 r
DOUWE Tzalincx k. lân XXIII *1561/62 17 r en XXIV voormond 22 l en XXV 16 r to Idaerd voormond fan Lolcke en Feycke Baucke soannen k. lân yn Epinga state to Friens en XXIV 15 l en Jets k. pleats en XXV 20 r fork. Obble sate to Tsjerkwert Wopkes k. lân Poppen DOUWE Wybes k. lân fan Hette Lolckes XXXIa *1571/72 16 l
DOUWE Wytthies k. lân yn Techlum fan Hylck Gelis XXXa *1570/71 16 l
DOUWE Wijtties k. lân fan Tzialinck Douwes XXXIII *1574/75 21 r
DOUWE Ynties k. pleats fan Lolcke Jelles XXXIII *1574/75 23 l
DOUWE Zybes op 'e Nijstôd Ljouwert Xa *1540/41 10 r
DOUWE Zybrants is deaslein fan Epe Oedtgers fan Bolswert V *1527/28 19 r
DOUWEMA, Douwe k. hûs to Ljouwert fan Jan Tyaerdt van Sterckenburch XXV *1564/65 21 r en k. lân fan Laes Glins wesen XXVIII 15 l
DOUWEMA, Gabbe fork. Douwema guet to Roardahuzum IXa *1536/37 13 l en XIa 15 l wannelkeap Hillema goet en XV 13 r
DOUWEMA, Erasmus k. pleats fan Habel Glins XXXIII *1574/75 20 r
DOUWEMA, Jancke k. pleats to Skuorregea XV *1547/48 14 l
DOUWEMA, Joucke Tiettes fork. pleats to Diken XXVIIa *1566/67 14 l
DOUWEMA, Pieter fork. lân to Diken XXXIIa *1572/73 14 l [40.]
DOUWEMA, Rempt fork. lân ensfh. to Aldeboarn him fan syn heit oanbiirfen XV *1547/48 17 l
DOUWEMA, Reyncken k. lân XXIII *1561/62 21 l
DOUWEMA, Rinthien k. lân to Arum fan Pieter Watthies XXV *1564/65 26 l
DOUWEMA, Rinthien widd. Pier Fyttzema k. lân yn Hoernster sate to Arum fan Hans Hiddema frou fan Heere Galema XXV *1564/65 21 r
DOUWEMA, Teetske dr. fork. heale pleats to Diken XXII *1559/60 15 l
DOUWEMA, Tetke fork. lân XXXIII *1574/75 22 l
DOUWEMA, Tettie dr. fork. lân XXXIII *1574/75 22 l
DOUWEMA, Wopke weesbern en Bauck k. pleats to Ealsum XVII *1554/55 20 l
DOYE Rommarts k. hûs to Ljouwert XVII *1554/55 15 r
DOYE Wybes k. lân fan Jancke Henrix XXXIII *1574/75 18 l
DOYUM, Rienck k. lân to Jorwert fan Taecke Hermana XXV *1564/65 16 l
DOYTTHIE Bockes fork. Unye sate to Roardahuzum XVIII *1555/56 18 r
DRUYST, Jacob fork. hûs to Ljouwert XXVIII *1569/70 19 r
DRUYST, Meynert Martens k. rinte XXI *1557/58 14 l
DRYLTS wurde gâns huzen forkocht XVIII *1555/56 16 en 17
DUYM, Willem en Aecht fork. hûs to Ljouwert XVIII *1555/56 15 r
DUYRINGEN (DURINGEN), Pouwels van en Foeckel k. hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 21 l en 24 r
DYE Ringe voormond oer sil Feycke Heerckes k. rinte fan Rienck Hendricx XXV *1564/65 17 l
DYEUW Broeticx dr. fork. lân XVIII *1555/56 20 r
DYEUWER Hessels dr. k. hûs to Doanjum fan Tryn Martens widd. XXXIII *1574/75 21 r
DYORE Halberts fork. lân XV *1547/48 12 l

States en Sates


DEKEMA sate to Tsjerkwert Xa *1540/41 12 r
DIRCK Janckes sate XXIII *1561/62 22 l
DOETENGA sate to Marsum XIV *1546/47 12 r
DOETTIE sate to Swichum XXI *1557/58 21 l
DONYE sate to Kimswert XXIII *1561/62 17 r en Donye Groete terp 25 r
DONYWEER sate to WOns VII *1531/32 11 r
DOUWEMA staten XXXIIa *1572/73 15 l
DOUWEMA guet to Roardahuzum IXa *1536/37 13 l

>> begin

EBE Douwes is delslein XII *1544/45 19 r
EBE Foppes wesen k. lân Kûbaerd XXIII *1561/62 21 r
EBE Syts dr. fork. lân yn Hattingahuzen to Lytsewierrum XXI *1557/58 22 l
EDE Auckes en Aucke syn soan Tsjerkwert XIa *1542/43 17 l
EDE Jacobs fork. sté to Harns XXII *1559/60 14 l
EDE Jacobs niaerkeap mei Hilcke Hermens en Sas yn floersma fenne XXV *1564/65 15 r [41.]
EDO to Minnertsgea fork. lân XII *1544/45 12 r
EDO Jannekes to Ljouwert hat Arin Jans op 't Bildt deaslein V *1527/28 20 r
EDUWAER, vrouwe to Hokswier wannelkeap lân XXII *1559/60 23 l
EEB Folcke dr. fork. lân to Wikel XXXIIa *1572/73 17 l
EEBE Bottes k. lân yn Broek fan Rinck Engles en Pieck XXVIII *1569/70 16 r
EEBE Douwes en Jan Lamberts k. hûs XXIV *1562/63 19 r
EEBE Douwes fork. heal hûs XXXIa *1571/72 21 l
EEBEL Dircks fork. lân XXVIIa *1566/67 27 l
EEBEL Eemes fork. hûs to Harns XXVIII *1569/70 20 r
EEBEL Zybrants k. hûs fan Abbe Oedes XXXIIa *1572/73 21 l
EEBELE Jelmers fork. moune to Ljouwert XXIV *1562/63 13 l
EEBELE Wybes k. to Wispele XXXa *1570/71 20 l
EECK Lyeuwes k. hûs to Wergea fan Tzalinck Sybolts XXVIIa *1566/67 24 r
EECKE Abbes en Rinthie Foelckerts k. hûs en rinte XII *1544/45 13 r
EECKE Deddes widd. to Eastersé fork. heale pleats XV *1547/48 14 l
EECKE Sites en Rynts to Stiens k. lân dêr XII *1544/45 13 r
EECKE Ydts fork. lân XXVIIa *1566/67 26 l
EECKEMA, Tierick Saeckle IV *1525/26 19 r
EEDE Doeckes k. lân to Grou fan Pybe Wytthies XXXa *1570/71 16 r
EEDE Eedes dr. wesen fork. lân to Eastersé XXIV *1562/63 21 l
EEDE Eelckes k. pleats fan Tjerck Haytsma XXXIIa *1572/73 20 l
EEDE Gerbrants fork. pleats XXXIII *1574/75 25 r
EEDE Lolles to Langwar fork. hûs to Balk XXI *1557/58 20 r
EEDE Widmers en Jedts Godfriends fork. lân to Herwart XV *1547/48 12 l
EEDO Jans fork. hûs to Ljouwert XVIII *1555/56 26 l
EEDO Gerryts dr. fork. lân to Arum XVIII *1555/56 15 l
EEKE Jethies fork. lân to Nijegea yn Noortwolden XXI *1557/58 22 l
EEKE Wabbes k. lân to Sânfurd fan Funger Syrcx en Goyts XXXa *1570/71 23 r
EEKEMA to Kollum XXV *1564/65 14 l
EELCK Geleyns fork. lân to Ternaerd XXXIa *1571/72 15 r
EELCK Hans fork. lân XXXIa *1570/71 18 l
EELCK Jelts dr. fork. lân to Ypkolsgea XXXa *1570/71 15 l
EELCKE Hans en Foeck k. lân to Nijehoarne XIV *1546/47 13 l en XXIV 22 l to Ketlik
EELCKE Hermens k. hûs fan Walte Tzialinghs XXX *1574/75 25 l
EELCKE Jelckes dr. fork. lân XXXIII *1574/75 22 r
EELCKE Lyoleffs k. rinte XXIV *1562/63 19 l
EELCKE Lyolysse fork. rinte XXV *1564/ 65 23 r
EELCKE Michiels widd. to Greonterp k. lân XV *1547/48 16 l
EELCKE Oeges fork. lân op Ternaerder himrik XXXIa *1571/72 15 r
EELCKE Ulbes k. lân to Ossingawier XXII *1559/60 17 r en XXIII 25 r fork. in heale pleats to Lekendorp [42.]
EELCKE EELCKE Watses (Watties) k. hûs Ljouwert XXII *1559/60 20 l en XXIV 22 l
EELCKE en Vitus Oeges soannen fork. hûs to Ljouwert XXI *1557/58 15 r
EELINCK Douwes en Tiets Oenes fork. lân út Peersma en Tioechsma oan dr. Jochum Hopperus XXIV *1562/63 16 r
EELINCK Hotties (Hoytties) k. lân to Wurdum XXI *1557/58 13 l en XXIII 22 r 26 l
EELSMA, Symon fork. lân to Menaem XV *1547/48 14 l
EEME en WABBE Agge soannen k. lân to Sibrandahûs fan ENNE Agges en Mary Bottes XVIII *1555/56 21 l
EEME Douwes k. lân yn Stickenbuerster sate fan Symen Jans XXVIIa *1566/67 16 r en 19 l in pleats ûnder Frjentsjer fan Foeckel Willems dr. en XXXIII 21 r in hûs to Weidum fan Aesge Rabodus
EEME Haeyes en Tirts Lyeuwe dr. k. lân fan Ath Haye dr. XXXIII *1574/75 23 l
EEME Hobbes k. lân to Woudts fan Syoeck Tyaerts dr. XXVIII *1569/70 19 l
EEME Jorryts fork. lân XXV *1564/65 19 r
EEMINGA, mr. Doecke k. lân to Wânswert XXII *1559/60 20 r
EEMINGA, Sijdts k. lân yn Eekema to Kollum fan Bauck Tyrcx dr. XXV *1564/65 14 l
EEMKE Nannes k. lân to Feanwâlden XVII *1554/55 13 r
EEMPE Sipckes k. lân fan Minne Sipckes XXXIIa *1572/73 18 r
EEMPCKE Lieuwes en Foeckel fork. lân yn Heeringe goet to Donigum oan Ryuerdt Rintzes Heringa XIV *1546/47 17 l
EEMSKERCK, Pieter van k. hûs to Ljouwert XXII *1559/60 25 r
EENICXSMA, Rippert en Anne Tatinge k. lân to Doengum XV *1547/48 12 r
EENTZIE Eelckes fork. lân "opde Zwaech" XXV *1564/65 24 l
EEP Tyaerts k. pleats fan Habel Glins XXVIII *1569/70 21 l
EEPE Algers silg. k. lân to Kûbaerd XII *1544/45 17 r
EEPE Aessyes k. lân fan Maritgen Agges dr. XXVIII *1569/70 19 l
EEPE Douwes fork. lân yn Walpert XXI *1557/58 20 r
EEPE Eelckes en Hil fork. lân to Ysbrechtum XVIII *1555/56 21 l
EEPE Eepes wannelkeap XXV *1564/65 22 l
EEPE Feddricx k. lân to Jornehuysum XVII *1554/55 14 r
EEPE Hayes fork. lân op 't Nijlân by Bolswert XXVIIa *1566/67 20 r
EEPE Hendricx fork. lân XXIV *1562/63 18 r
EEPE Jans fork. lân XXXIII *1574/75 24 r
EEPE Jelckes k. lân to Eastersé fan Hoyte Jelckes XXV *1564/65 16 l en XXVIIa 16 l fan Heere Jelckes
EEPE Olberts VII *1531/32 35 l
EEPE Piers fork. lân XXVIIa *1564/65 22 r
EEPE Taeckes k. lân to Tsjerkwert fan Fopck Andries XXVIII *1569/70 21 r
EEPE Taickes to Terherne k. lân dêr XXVIIa *1566/67 15 l
EEPE Tyaerts fork. lân en huzen XXIII *1561/62 15 r
EEPE Wybes k. lân fan Feycke Wijaeida XXXIIa *1572/73 18 l [43.]
EEPE Wygers fork. lân XXXIII *1574/75 22 l
EEPEMA, Ulck foarbern k. lân yn Hoeckstra sate XXII *1559/60 21 r
EERNT Gauckes fork. lân yn Zwinsera goet to Helsum XVII *1554/55 18 r
EERNST Harmens k. lân to Jelsum fan Haring Tzallings XXXIIa *1572/73 13 r
EES Rienicx dr. fork. hûs to Sniksweach XXVIIa *1566/67 21 r
EESKE Jeppes fork. pleats to Hantum XXIV *1562/63 22 l
EETE Hemckes k. hûs fan Pieter Theus XXXIIa *1572/73 15 r
EETE Syeurts en Leepck k. lân fan Jacob Oddes en Hylck Syeurts XXXIa *1571/72 17 l
EETS Lamberts widd. to Minnertsgea k. lân dêr XIa *1542/43 13 r
EETS Renicx fork. lân XXVIII *1569/70 21 l
EETS Ytske Metskes widd. fork. lân to Westergeast XV *1547/48 18 r
EETS Zyberts dr. k. lân yn Amlema sate XV *1547/48 13 r
EEUERT Hermans fork. hûs XXIV *1562/63 16 r
EEUW Jarrichs k. lân to Langwar Xa *1540/41 14 r
EEUW Jouckes en Pybe Hepkes k. hûs to Homm0its''.XII13 l
EEUW Sybrants k. lân yn Herthie fenne to Koldeärwâlde fan ie tsjerke XXXIa *1571/72 15 l
EEUW Ybe Waebes dr. fork. lân to Haskerhoarnte XXVIII *1569/71) 16 r
EEUCKE Eeuwes k. lân to Koudum XXII *1559/60 21 r
EEWOUT Geerlofs Ub *1519 25 l en 27 l
EEYLE Thyss k. Wuitmoelen en Moelenhuys to Eastersé XV *1547/48 14 l
EEYSSE Gosses en Catherine wannelkeap lân XIa *1542/43 15 r
EGBERT Aesges finzene Xa *1540/41 33 l
EGBERT Everts k. hûs to Ljouwert fan Marten Gerryts XXV *1564/65 22 r
EGBERT Eeverts en Anna fork. lân to Aldetrine XXXIa *1571/72 19 r
EGBERT Foppes fork. pleats to Easterwâlde XXVIII *1569/70 23 r
EGBERT Hanss en Hil fork. lân to Ketlik XXIV *1562/63 22 l
EGBERT Jans k. lân to Aldeberkeap fan Cleys Jans XXVIIa *1566/67 20 r
EGBERT Nannes k. hûs fan Foppe Eys XXXIIa *1572/73 20 l
EGBERT Willems nederslach XIa *1542/43 17 l
EKEMA, Hotte en mr. Jarich fork. hûs to Frjentsjer VII *1531/32 12 l
ELCKE Utties k. lân XIa *1542/43 13 l
ELGERSMA, Tiaerd mr. IIb *1519 132 l en IV 58 r en XIa 31 l
ELINGA, Deythie k. hûs to Hantumhuzen XXIII *1561/62 17 l
ELINGA, Jeppe k. lân to Wâldsein fan Rencke Lyeuwes XXXa *1570/71 22 r
ELINCK Hoytties en Beatris Pieters k. lân yn Mollema sate to Goingum fan convent Thabor XVIII *1555/56 24 l en XIV 20 l k. lân to Goingum
ELINGH Douwes k. lân to Wâldsein fan Rencke Lyeuwes XXXa *1570/71 22 r
ELINGH Wytthies fork. hûs op 'e Nijstêd Ljouwert XXV *1564/65 29 r
ELINCXSMA, Anna widd. Sicke Hottinga k. rinte to Dronryp XV *1547/48 16 l
ELYNCK Wittyes fork. pleats Theus XIV *1546/47 19 l
ELISABETH Thyes dr. fork. lân to Wyns XVII *1554/55 16 l [44.]
ELLERT Jacobs k. hûs fan Lucas Gerryts XXXIR *1572/73 14 r
EME Douwes k. lân to Tolsum fan P.imeri Jans XXVIIa *1566/67 23 r
EME Hobbes fork. lân XXVIIa 1566/67 24 r
EME Sybrants k. lân yn Melema state XV *1547/48 19 l
EMINGA, Agge Syouck widd. H. hûs to Ljouwert XIa *1542/43 13 l en XIV 19 l k. lân to Roardahuzum
EMINGA, Eelck dr. k. lân to Vûns XIV *1546/47 21 l
EMYNGA, Mynne en Eelck VII *1531/32 12 r
EMCKE Elckes fork. lân to Fervâlde XXVIII *1569/70 14 l
EMKE Tabbes fan Sleat IIb *1515 side 14
EMPKE Bouwes k. lân to Twellegea XII *1544/45 14 l
ENCKE Pieters fork. lân to Folsgeare XXVIIa *1566/67 25 l
ENERT Geerlofs III *1523/24 24 l
ENES, Pieter XXXIa *1571/72 17 l
ENGEL Kans dr. fork. hûs to Ljouwert XXXIa *1571/72 14 l
ENNE Agges en Marry Bottes k. lân XIV *1546/47 14 r en XVIII 21 l fork. lân
ENNE Robyns en Griet fork. hûs Ljouwert XXIII *1561/62 22 l
ENNE Takes fan Sleat IIb *1519 side 14
ENNET Rycx fork. pleats XXXIIa *1572/73 17 l
ENO Eyberts en Auck fork. hûs to Bûrum XXXIa *1571/72 18 r
ENS, Aeff Pieters k. lân to Jutryp fan Gerben Tietes XXXIa *1571/72 20 l
ENS, mr. Cornelis fork. IXa *1536/37 13 r en XIV 16 r fork. heale pleats to Hjerbeam
ENS, Jhr Wigbolt van fork. pleats op 't Nijlân XXIV *1562/63 15 r en 16 r dan ENSUM, fork. pleats to Allingawier
ENSKE Folckerts en Zwane k. lân to Aldehaske XIV *1546/47 17 r
ENTE Haricx k. hûs to Ljouwert fan Bert Alberts XXV *1564/65 19 l
ENTE (Enthe, Entke) en Geesthien Wybes fork. hûs to Ljouwert XXII *1559/60 17 r en XXIV 18 l idem en XXVIIa 26 l k. mei Jan Lamberts en Luytgen Frits in hûs to Ljouwert fan Hero Hottes
ENTHE Zuyrts en Rints k. hûs to Ljouwert XII *1544/45 17 r
ENTES, Jhr Anna fork. hûs to Ljouwert XXXIIa *1572/73 14 r
EPCKE Feytes k. lân to Eagmaryp fan Yge Mercks XXVIIa *1566/67 23 r Tzialincx fork. lân XXVIII *1569/70 24 l
EPE Ardtges fan Bolswert hat Douwe Zybrants deaslein V *1527/28 19 r
EPE Egberts VI *1528/29 15 r
EPE Jans mei mear oaren III *1523/24 16 r 11 Jans fork. hûs XXVIII *1569/70 20 l
EPE en Abbe Pieters k. lân to Eksmoarre fan Hidde Wybes XXXa *1570/71 19 r
EPE Pieters fork. lân to Wommels XIV *1546/47 17 l en 18 r mei Feyck Aluwa lân to Folsgeare [45.]
EPE Syuerts fork. lân XXV *1564/65 24 l
EPE Taeckes k. lân to Kûbaerd XVII *1554/55 18 r
EPHAERT pastoar to Ternaerd k. hûs to Ljouwert XV *1547/48 17 l
ERASMUS Melchiors en Anne Hans dr. fork. hûs to Ljouwert XVIII *1555/56 18 l
ERASMUS Douwema k. pleats fan Habel Glins XXXIII *1574/75 20 r
EUERT (Evert) Claeses fork. pleats to Ychten XXV *1564/65 19 r
EUERT Dircx k. lân yn Wilckema (Uilckema) sate XIV *1546/47 17 l en XXXIa 14 l fork. lân to Minnertsgea
EUERT Folckerts en Auck Jelmers k. lân to Rytzeterp XVIII *1555/56 17 r
EUERT Frans dr. fork. lân oan har broer Hermen to Lytsewierrum XVIII *1555/56 26 l
EUERT Geerlofs fan Ljouwert IIb *1519 20 r en 22 l
EUERT en Otte Hayes soannen fork. lân to Folsgeare XXXIa *1571/72 18 l
EUERT Jacobs k. hûs to Harns fan Willem Juriaens XXVIIa *1566/67 17 l
EUERT Jans fork. hûs to Kollum XXIII *1561/62 18 l
EUERT Lamberts fork. lân to Spangea XXVIII *1569/70 19 r
EUERT Thijs k. rinte út Geeckema sate to Roardahuzum fan Thomas Thomas XXXa *1570/71 20 r
EUERT Wigbolts fork. hûs to Dokkum XXV *1564/65 18 r
EUKE Remex en Anna fork. hûs XXXa *1570/71 19 r
ESTRUM, Melther fan Sleat IIb *1519 side 14
EW Herckes k. hûs to Dokkum opt Blockhús XXII *1559/60 19 l
EW Jenckes hvssté to Drylts fork. XVIII *1555/56 17 l
EWSUM, Johan van k. fean op 'e Haule XXVIIa *1566/67 15 l
EWSUM, Wybolt van k. fean op 'e Haule fan Johan v. Ewsum XXVIIa *1566/67 15 l
EYE Oenes en Gaets fork. lân op Hantumerhemrik XXI *1557/58 13 r
EYLE Eelckes fork. pleats to Ketlik XXV *1564/65 17 r
EYLE Poppes uytganck to Oestergoe XXIII *1561/62 16 r
EYLERT Meynerts fork. hûs XXXIIa *1572/73 14 r
EYLOFF Harckes k. lân to Goutum XVII *1554/55 19 l
EYNSCKE Folckerts wannelkeap XXIII *1561/62 18 r
EYNSE Jan Willems k. lân to Oldeholtwolde fan Pier Franckes XXV *1564/65 29 l
EYSCK Foeckes k. lân to Aldeboarn fan Jan Taeckes XXXa 17 r
EYSE Jans k. lân en hûs to Oldeholtwolde XXIV *1562/63 22 1 idem XXXIII 25 l hûs en lân fan Ympck Garbrents widd.
EYSINGA, Benck van erfg. fan Lieuwe Juckema fork. pleats XXI *1557/58 16 l
EYSINGA, Foeck k. heale Oetsma state en sate XXI *1557/58 18 r
EYSINGA, Ritsk k. rinte XXIII *1561/62 27 r
EYSINGA, Ritscke en Mary Tyaerda k. Juckema staten to Stiens XVIII *1555/56 19 l
EYSINGA, Tzalinck voormond XXIII *1561/62 16 r
EYSMA, Auck fork. lân yn Eysma staten to Kollum XXI *1557/58 16 l [46.]
EYSMA, Gielt fork. lân yn Hayema heert XXI *1557/58 16 l
EYSMA, Hidde Jenna is delslein IXa *1536/37 15 r
EYSMA, Meynse IIb *1519 side 11
EYTHIE Rienicx k. lân to Wolvegea fan Johannes Piers XXVIIa *1566/67 21 r

States en sates

EALDEHUYSUM sate to Wytmarsum XIV *1546/47 17 r
EDE UNIE sate to Penjum XIV *1546/47 18 r
EEDENS sate to Kollum XXI *1557/58 19 l
EEKEMA to Kollum XXV *1564/65 14 l
EENE TAICKES sate to Burchwert XXI *1557/58 16 r
EESTERA sate XXV *1564/65 27 r
EKEMA's hûs to Frjentsjer XII *1531/32 12 l
ENDEMA sate XXVIIa *1564/65 26 l
ENGELA sate XIV *1546/47 16 r
ENGLUMER sate to Ingelum IVa *1536/37 14 r
EPEMA goet to Wergea XXII *1559/60 21 l; en to Nijlân XXI 17 r
EPINGA state to Friens XXV *1564/ 65 16 r : EYSMA staten to Kollum XXI 16 l

>> begin

FECKE Bauckes k. hûs en lân fan Douwe Ennes XXXIII *1574/75 25 l
FECKE Hiddes hierder to Allingawier XII *1544/45 18 r
FECKE Ryoerds en Foeckel fork. lân to Aldegea XXII *1559/60 18 b
FECKE Sybrants fork. lân to Aldegea XXIII *1561/62 13 r
FED Obbe dr. fork. lân to Burchwert XXI *1557/58 16 r
FEDDE Aenes k. lân fan Popcke Eges en fan Tiyn Ritskes dr. XXVIIa *1566/67 17 l
FEDDE Andries k. hûs to Terns fan Jarich Bottes XXXa *1570/71 17 l
FEDDE Annes to Ytens k. lân to Lytsewierrum XXV *1564/65 26 r en fork. lân to Easterhuyzen XXXa *1570/71 15 r
FEDDE Claes k. lân fan Frans Jans XXXIII *1574/75 21 l
FEDDE Hettes fork. rinte út "int goet te Fritsxim" XIV *1546/47 18 l en fork. lân XXII 15 r
FEDDE Jacobs en Vrouck k. hûs to Easterwâlde fan Johannes Alberts XXVIII 14 r
FEDDE Jetthies fork. lân to Dunegea XVIII *1555/56 16 l
FEDDE Jouckes is delslein VII *1531/32 14 l
FEDDE Lyeuwes k. lân yn Pandergea fan Tsjalinck Sijbolts XXV *1564/65 27 r
FEDDE Melches fork. lân yn Sicsma sate to Koarnwert XXII *1559/60 25 r
FEDDE Minolts fork. hûs to Kollum XXV *1564/65 14 l
FEDDE Minthies voormond XXIII *1561/62 21 r [47.]
FEDDE Obbes widd. fork. VII *1531/32 11 r
FEDDE Poppes XXIII *1561/62 16 l
FEDDE en Tyamme Martens fork. lân XXI *1557/58 16 l
FEDDE Wybrants k. lân to Wolsinn fan Jacob Jacobs XXXa *1570/71 17 l
FEDDE Wythies fork. pleats to Ousterhaule XXXIa *1571/72 14 r '
FEDDRICK Jacobs k. lân to Kûbaeid XXIII *1561/62 14 l
FEIJCKEMA, sate to Mantgum XXV *1564/65 23 r
FELCKE Bottes bern fork. rinte út Poepinga to Jirnsum XIa *1542/43 en fork. rinte oan Aeycke Nanckes
FELTS Oenes dr. to Jannum k. pleats dêr fan Worp Tziaerda XXVIII *1569/70 19 l
FEM Pieters k. lân yn Jongema sate XVII *1554/55 21 r en to Tsjummearum XXII 14 l en noch ris dêr fan Bartelt Arys en Reynera Gerbrants XXXIa 14 r
FEMME Pieters fork. lân to Tsjummearum XXV *1564/65 14 l
FENNE Alberts k. heal hûs to Britsum XVIII *1555/56 21 l
FENNE Luytthiens fork. hûs to Ljouwert XVIII *1555/56 19 r
FERCK Arents fork. pleats to Boamburgum XXXIII *1574/75 24 l
FERCK Bauckes to Skraerd k. lân fan Tyam Here dr. XXXIII *1574/75 25 r
FERCK Hans fork. rinte XXXa *1570/71 21 l
FETTHIE Ottes k. hûs fan Willem Broerckes XXXIII *1574/75 17 r
FETTIE Tjernes k. lân to Allingawier fan Foppe Sybrens XXXa *1570/71 22 l
FETYE Gauckes k. pleats to Oestrum wannele mei Minne Harts XXXa *1570/71 19 r
FINNERT Sircx en Jouck k. heal hûs XV *1547/48 13 l
FITSMA, Pieter fork. lân XXV *1564/65 29 r
FEYCK Hessels widd. wannelkeap lân XXIII *1561/62 14 l
FEYCKE Claeses k. lân fan Sybrant Poppes XXV *1564/65 20 l Dircks fork. yn Jongema state XXIV *1562/63 22 l en lân to Grou XXV 19 r en silg. fork. lân to Warten XXVIIa *1566/67 16 r
FEYCKE Eeverts k. Brouwershús to Mariëngaerde XXXIII *1574/75 15 r
FEYCKE Gerckes fork. lân to Húns XVIII *1555/56 16 l
FEYCKE Haijes dr. fork. lân XXIII *1561/62 17 r
FEYCKE Hanskes finzene XIa *1542/43 42 l
FEYCKE Heerckes bem k. rinte XXV *1564/65 17 l
FEYCKE Herckes en Tryn k. rinte to Tzummergae fan Fedde Hettes XIV *1546/47 18 l
FEYCKE Jans k. lân to Minnertsgea fan Pieter Dircx XXXIa *1571/72 23 l en XXXIII 15 r fan Lambert Andries en 16 l fan Hylck Wybrants
FEYCKE Jarichs steed to Drylts forkocht XVIII *1555/56 16 r
FEYCKE Jarichs fork. lân XXVIII *1569/70 24 l
FEYCKE Reynicx syn bern, Jeldesirta sate to Aldeboarn XIa *1542/43 15 l
FEYCKE Tyercx fork. hûs XXI *1557/58 14 l
FEYCKE Tziallincx k. lân to Wergea XXII *1559/60 18 r en 21 l lân yn Epema goet to Wergea en XXVIIa 16 r lân to Warten [48.]
FEYCKE Ulcke widd. k. lân to Easterhaule XVII *1554/55 21 r
FEYCKE Wierts k. hûs to Harns XXIV *1562/63 21 r
FEYCKE Wobbes en Lyoets to Berltsum XIV *1546/47 15 r
FEYE Sybrens k. lân to Nijeholtpea fan Thete Meynes widd. XXXa *1570/71 20 r
FEYL Geeuwes fork. lân XXXIII *1574/75 22 l
FEYT Agges en Jeesck k. lân yn Fopperde sate to Nijlân XXIII *1561/62 14 l
FEYTE Aempckes k. lân yn Abbegea fan Wyts Rynckes XXVIIa *1566/67 28 r
FEYTE Ariaens fan Aldemardum VII *1531/32 16 r
FEYTGEMA, Hys sil Hessel Feytgema widd. k. V *1527/28 17 r
FEYTSMA, Aelcke fork. Old Heemstra sate to Ikkerwâld XXII *1559/60 16 l
FEYTSMA, mr Hessel en Lyets k. heale pleats to Deinum XVII *1554/55 14 r en k. foar Jfr. Taecke Beyema lân to Deinum XVIII 20 r
FEYTSMA, Jelger fork. rinte XXII 18 r en Jelger Wygers Feytsma fork. mei syn suster Aelcke lân XVII 19 l *1557/58
FEYTSMA, Rurts k. hûs to Ljouwert XVII *1554/55 17 l
FLORIS Willems fork. hûs to Harns XXV *1564/65 30 l
FLORIJS Wynt k. hûs to Harns XXII *1559/60 21 l
FOCK Herckes fan Marten Edes forwoune XII *1544/45 47 r
FOCK Romckes k. hûs to Driesum fan Gielt Uwes XXXa *1570/71 18 l
FOCKE Andries en Tryn Wilckes k. lân Allingawier XVIII *1555/56 15 r
FOCKE Bauckes fork. hûs en lân XXXIII *1574/75 24 r
FOCKE Claes exynmr Starum III *1523/24 10 r en V 10 l
FOCKE Eerts k. lân fan Oert Folckerts XXXIIa *1572/73 20 l
FOCKE Feytges en Tieth k. pleats to Wispele fan Leen Wolters widd. XXXIa *1571/72 14 l
FOCKE Feythies en Syrdts k. pleats to Tsjalbert XVIII 211
FOCKE Freercx fork. hûs to BOrum XXXIIa *1572/73 13 l
FOCKE Gosses fork. lân "opde Swaech" XXV *1564/65 24 l
FOCKE Jans en Wemme fork. lân to Aldeberkeap XXVIIa *1564/65 20 r
FOCKE Mennes III *1523/24 18 r
FOCKE Oenes k. boulân XXXIIa *1572/73 15 l
FOCKE Rompts fork. pleats XXXIII *1574/75 18 l
FOCKE Tiepckes fork. lân XXVIÜ *1569/70 22 r
FOCKE Tyaerds k. lân to Moarre fan Foeckel Jeltes dr. XXIV *1562/63 16 l
FOCKEMA, XXV *1564/65 14 l
FOCKER Dircx en Wyne Ockers k. lân to Makkum fan Peter Sybrants dr. XXVIII *1569/70 21 l
FOCKS van Blie IIb *1518 side 18
FOCX to Dokkum grytman fan E.D.dl. III *1523/24 side 2
FOECK Wopkes dr. fork. lân XXV *1564/65 23 r
FOECKE Goesses omke fan Zybe Gosses wesen XV *1547/48 12 l
FOECKE Heeres dr. k. lân to Folsgeare fan Botte Broers XXXa *1570/71 18 r [49.]
FOECKE Jans fork. hûs op 't Nijlân XXII *1559/60 19 r
FOECKE Lolles k. lân to Tuyegae XXI *1557/58 18 l
FOECKE Tjaerts fork. pleats to Langsweagen XVII *1554/55 17 r
FOECKE Wybes k. pleats to Wynjeteip XXIII *1561/62 25 r
FOECKEL Jeltes fork. lân to Moarre XXIV *1562/63 16 l
FOECKEL Oeges dr. fork. lân XXVIIa *1566/67 25 l
FOECKEL Watthies k. lân to Penjum fan Sybren, Sybe en Tjall Douwes XXXIa 17 l
FOEGLE Piers k. lân to Wikel XXII *1559/60 24 r
FOLCKERT skuonmakker Dokkum IIb *1518 side 11
FOLCKERT fan Warkum XIa finzene 154^43 44 r.
FOLCKERT Buytzes fork. lân XXXIIa *1572/73 20 l
FOLCKERT Eeskis nederslach XII *1544/45 19 l
FOLCKERT Feckes en Ricxst Frericx k. heal hûs mei oaren XV *1547/48 12 r
FOLCKERT Feckes fork. lân yn de galgefenne XVIII *1555/56 18 r
FOLCKERT Gerryts k. hûs to Huzum fan Ydts Hettinga XXVIII *1569/70 21 l
FOLCKERT Hendricx en Rommert Rengers dr. fork. hûs en lân XXIII *1561/62 17 r
FOLCKERT Jans fork. pleats to Aldskoat XXIV *1562/63 23 l
FOLCKERT Jans en Fouck Andries k. lân fan Eelck Hans XXXIa *1571/72 18 l
FOLCKERT Mennes opperman III 10 r *1523/24
FOLCKERT Mertens en Anna k. hûs to Friens XXIII *1561/62 15 r
FOLCKERT Oedts en Lysk to Berltsum XIV *1546/47 15 r
FOLCKERT Olparts fork. lân XXXIII *1574/75 17 l en Albert Rinckes soannen fork. lân to Bûtenpost XXIV *1562/63 19 r
FOLCKERT Symens en Tyerck Tyercks voormonden XXII *1559/60 21 r
FOLCKERT Thoenis en Syts k. hûs to Harns XXIV *1562/63 20 l
FOLCKERT Wiggers k. lân XIV *1546/47 21 l
FOLCKERT Wybes fork. lân to Koartsweagen XXVIIa *1566/67 19 l
FOLLEGAE, Augustinus fork. lân to Oestergoe XVII *1554/55 20 l
FONCK, Cornelis k. rinte út Wijgersma to Doniwier fan Rints Reymers XXVIIa 22 r
FONGER ALLERTS k. lân to Moarre XXXa *1570/71 16 r
FONGER Dircx fork. lân to Arum XXVIII *1569/70 21 l
FONGER Jelling fork. lân XXVIII *1569/70 24 l
FONGERS, mr. Syrck en Baucke Rommerts k. lân to Penjum fan Tae Sijuerts XXVIIa *1566/67 27 r
FONGER Willems VII *1531/32 28 r
FONTEIJN, Frans k. hûs to Harns fan Johr. Georgen van Vroenhoven wesen XXV *1564/65 20 l
FOPCK Andries fork. lân to Tsjerkwert XXVIII *1569/70 21 r
FOPCK Taeckess fork. lân to Wytmarsum XXVIIa *1566/67 20 r
FOPCKE Andries k. lân fan Aleph Syuerts XXVIII *1569/70 23 r
FOPPE Dircx k. hûs op Nijlân XXI *1557/58 20 l [50.]
FOPPE Gabbes fanwegen Jan Verheul k. rinte XXVIII *1569/70 16 l
FOPPE Gouckes k. lân fan Pieter Claess XXVIII *1569/70 16 l
FOPPE Hanses k. lân yn Galema goet XVII *1554/55 22 r
FOPPE Leo s fan Ferwert deaslein fan Tzumme Scheltes V *1527/28 19 r
FOPPE Mathys fork. lân to Marsum XXV *1564/65 22 r
FOPPE Philips k. lân yn Twyns sate to Húns XV *1547/48 18 r en rinte út Gockema sate to Roardahuzum XXI 15 l en lân yn Tysema state XXIV *1562/63 16 l
FOPPE Tziaerda, fork. hûs Tziaeida sate XXV *1564/65 17 l
FOPCKE WOPKES fan Hitsum k. dêr lân XII *1544/45 15 r en mei syn frou Seerp Seerps dr. k. pleats Wester Hitsum XII 18 r en XXI 17 l fork. lân Kûbaerd
FOPPE Wopckes en Alyt k. pleats XXIV *1562/63 20 l
FOPPE Wybes en Jouck k. pleats to Oesternyegea XII *1544/45 16 l en XIX 19 l fork. heale pleats dêr en XXII 24 l fork. lân
FOPPE Wytties k. lân fan Bauck Obbes XXXIII *1574/75 22 r
FOPPINGA, Ofke k. IV *1525/26 18 l
FOUCKE Melles to Eanjum XIa *1542/43 18 l
FOX Andries fork. hûs to Ljouwert XXXa *1570/71 20 r
FRAELSMA, Ritske fork. hûs to Blije XXIV *1562/63 15 l
FRANCHET, Benedictus of Wyger Jans k. lân XXVIIa *1566/67 23 l
FRANCK Ruloff IIb *1518 side 11
FRANS en FRERICK Aernts soannen fork. hûs to Harns XXI *1557/58 17 l
FRANS Ampckes fork. hûs Ljouwert XXVIII *1569/70 14 l
FRANS Claess to Ljouwert IIb *1519 20 l en 27 l
FRANS Cornelis en Adriaene k. hûs to Ljouwert XIV *1546/47 12 r en XXI 16 r Adriaen Hauck k. hûs Ljouwert
FRANS Dircx fork. hûs yn 'e St. Jabiksstrj. Ljouwert XXXIa *1571/72 16 l en 17 r k. mei syn frou Janck Bauckes in hûs
FRANS Gielts fork. hûs XXIII *1561/62 19 l
FRANS Gerrits fork. hûs to Ljouwert XXXIa *1571/72 17 r
FRANS Hayes k. hûs Ljouwert XVII *1554/55 16 l
FRANS Hayes hierder XXII *1559/60 22 r
FRANS Heer Bauckes XII *1544/45 19 l
FRANS Hemmes mr. fork. lân to Wurdum XXVIIa *1566/67 30 l
FRANS Hendricx en Anna Maes fork. hûs to Berltsum XVIII *1555/56 19 r en XXV 21 l fork. hûs to Kollum
FRANS Hemmes en Griet Jans k. hûs yn 'e Heechstrj. to Ljouwert XVIII 18 l
FRANS Hermens k. rinte fan Sioert Burmania XXV *1564/65 29 r
FRANS Hillebrands fork. hûs XXXIII *1574/75 23 l
FRANS Hilles Minnema k. lân XXIV *1562/63 19 l
FRANS Jacobs IXa *1536/37 16 l
FRANS Jacobs Frercx to Bolswert k. pleats to Aldeboarn fan de wezen fan Andries Phocas XXV *1564/65 30 r [51.]
FRANS Jacobs k. lân fan Taecke Feytes en Boet XXVIIa *1566/67 22 l
FRANS Jans exynsmr. Warkum V *1527/28 10 r
FRANS Jans k. lân to Bitgum XVII *1554/55 22 l
FRANS Jans fork. hûs to Ljouwert XXII *1559/60 19 r en 20 l
FRANS Jans fork. hûs to Kollum XXIII *1561/62 18 l
FRANS Jans k. lân to Noardwâlde fan Jan Jans XXXa *1570/71 14 l
FRANS Jans fork. lân XXXIII *1574/75 21 l
FRANS Jelles en Willem Pieters k. hûs to Ljouwert XIV *1546/47 16 l
FRANS Lenart Huyges k. hûs to Ljouwert XXI *1557/58 13 r
FRANS Lenarts k. lân yn Camberster Himrik fan Tyerck Walles XXVIIa *1566/67 24 r
FRANS Luytthiens en Syouck k. hûs to Ljouwert XVIII *1555/56 19 r Martens to Frjentsjer XIa *1542/43 18 l
FRANS Meyles k. part yn erfenis yn Skoatterlân fan Jacob Meyles XXVIII 18 r
FRANS Rennerts widd. fork. lân to Oesterhorne XVIII *1555/56 15 r
FRANS Ryeurt Hessels syn frou Anck Ritskes fork. lân to Wûns XIV *1546/47 21 l
FRANS Sappes en Auck k. heale pleats XXIV *1562/63 20 r
FRANS Symons fork. hûs XXXIIa *1572/73 14 r
FRANS Tallum fork. lân to Kûbaeid XXIII *1561/62 22 l
FRANS Tetes (Tietes) en Tyaem k. lân yn Bardera sate to Arum XV *1547/48 12 l en 12 r
FRANS Thomas syn frou fork. hûs to Blije XXXIa *1571/72 18 r
FRANS Willems k. lân to Wergea XXII *1559/60 18 r
FRANS Wopckes en Anne Sybrichsdr. k. pleats Jelgrema to Sweins XIV *1546/47 14 l en 15 r
FRANS Wopckes fork. lân to Penjum XXXa *1570/71 23 l
FRANS Wopckes k. lân to Tsjom fan Remck Tjaerts XXXa *1570/71 20 r
FRANS Wyerts is deaslein XII *1544/45 20 r
FREDERICK mei syn broers to Seisbierrum fork. dêr lân XV *1547/48 15 r
FREDERICK Adriaens fork. hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 21 l
FREDERICK Arents k. lân yn Amema sate XXVIII *1564/65 15 l
FREDERICK Hiddes fork. rinte XXVIIa *1566/67 20 l
FREDT Willems fork. lân to Frjentsjer XVIII *1555/56 19 r
FREERCK Bennes en Mary k. moune op 't West fan Dokkum XIV *1546/47 17 l Freercks V *1527/28 78 l
FREERCK Hanss k. pleats yn Nijehoarne fan Hancke Piers XXVIIa *1566/67 23 r
FREERCK Jans k. hûs to Stiens XXI *1557/58 18 r
FREERCK Jans k. lân op 't Ingelumer Nijlân fan Dyttie Oenema dr. en Schelte Leeukema XXVIIa *1566/67 19 l
FREERCK Reytiess fork. lân to Yndyk XXXa *1570/71 18 l
FRERICK Harincx hierder to Friens IV *1525/26 18 l
FRERICK Harts k. hûs to Wurdum XVII *1554/55 18 l
FRERICK Luijtthies k. lân to Altwolde fan Frerick Hillema, XXV *1564/65 27 r
FRERCK Pieters k. stien ensfh. fan Anna en Lysbeth Symons XXXIa *1571/72 16 l [52.]
FRIELSMA, Jel fork. hûs XXXIII *1574/75 29 r
FRIELSMA, Marie Syttye k. mei oaren I4n to Burgum XXIII *1561/62 22 l
FRITS Douwes V *1527/28 19 l
FRITS Mynnes fan Frjentsjer finzene VII *1531/32 38 l
FRITSMA, Louw fork. rinte to Dunegea XXII *1559/60 17 l
FRITSMA, Tjaert dr. k. pleats XVII *1554/55 15 l
FRITSMA, Yno fork. rinte IXa *1536/37 14 r
FROUCK Hetthie dr. fork. hûs to Dokkum XVIII *1555/56 19 r
FROUCK Jans dr. fork. hûs Dokkum XXI *1557/58 21 l
FROUCK Ulkes widd. Renick Fijtties k. pleats to Warkum fan Willem Doeckes XXV *1564/65 27 l
FROUCKEMA, mr pastoar to Tsjerkgaest VII *1531/32 14 l
FUECKE Eeckes en Anne. k. fan Eecke Eeckes erfskip XII *1544/45 13 r
FUECKE Ulckes k. lân to Ousterhaule XXIII *1561/62 16 l
FUNGER Syrcx en Goyts fork. lân to Sânfurd XXXa *1570/71 23 r
FYCKE Ryntges k. rinte to Augustinusgea XXXIIa *1572/73 13 l
FYER Hiddes dr. fork. lân XXVIIa *1566/67 20 l

States en Sates

FEDDEMA sate to Ingwierrum XXII *1559/60 24 l
FEYCKE sate to Harich XV *1547/48 12 r
FEYCKEMA goet to Easterein XXI *1557/58 17 l
FEIJCKEMA sate to Mantgum XXV *1564/65 23 r
FEYCKEMA to Goaijingaryp XXXI *1571/72 16 r
FLARINGE sate to Menaem VI *1528/29 14 r
FOECKEMA sate to Eanjum XXIV *1562/63 14 r
FOECKEMA staten to Ulaidt IXa *1536/37 13 l
FOPPEMA sate to Rinsumageast XXI *1557/58 18 l
FOPPEMA to Winsum XXI *1557/58 13 r (Winaem?)
FOPPERDE sate op 't Nijlân XXIII *1561/62 14 l
FORDOUMENA goet to Brantgum VII *1531/32 12 r
FRIESMA sate to Idaerd XVIII *1555/56 en XXXIa 16 r
FRIETSMA staten XXII *1559/60 20 l [53.]

>> begin

GABEMA, Hessel goet to Holwert XXI *1557/58 19 l
GABBE Douwes IIb *1519 side 11
GABBE Minnes XII *1544/45 18 r
GABBE Paulj en Hoeck k. lân yn Pier Jockema sate Xa *1540/41 12 r
GABBE Reyns en Lyopke k. lân to Idsaert XIV *1546/47 13 r
GABBE Ritskes k. lân yn Wibbinga staten to Stiens XIa *1542/43 12 r
GABRIEL Ulricx VII *1531/32 33 r
GAELE Aenckes en Rinck Hessels dr. fork. rinte XXI *1557/58 16 r
GAELE Anckes k. lân yn Foeckema sate XXIV *1562/ 63 14 r
GAELE Douwes hierder to Rauwert XV *1547/48 14 r
GAELE Ulbes erfg. k. lân XXVIIa *1566/67 27 l
GAELTIE Tades to Starum k. hûs XXIV *1562/63 22 l
GAETHIE Sybrants k. hûs to Harns XXIV *1562/63 17 l
GAETS Gerbes dr. k. lân to Folsgeare XXV *1564/65 20 l
GAETS Lamberts dr. k. lân fan Roymer Tzialincx XXVIII *1569/70 20 r en XXXa 14 l k. lân fan Syts Ade dr.
GAETS Nannes fork. lân to Sibrandabuorren XXVIIa *1566/67 23 l
GAETS Thomas widd. fork. lân to Yrnwoldt XXV *1564/65 29 l
GAETTHIE Wijgers fork. lân opte Beij XXXIIa *1572/73 21 r
GAYTTIEN Jorryts fork. rinte XXXIII *1574/75 20 l
GAEYTTIE Symens k. lân niaer fan Wattzie Arents en Bauck XXVIIa *1566/67 16 r
GALE Joerus k. hûs to Warkum fan Reyurt Zygerts Xa *1540/41 11 l
GALEMA, Anthonis en Commer e.l. k. lân to Roardahuzum XVII *1554/55 15 r en hy k. lân to Drylts XVIII 16 r en 17 l en fork. heale pleats to Akkrurn XXII 23 l
GALEMA, Gale Ottes k. heale pleats to Weidum IXa *1536/37 12 r en 18 l grytman fan Gaesterlân en XIa mei syn frou Fuck k. heale pleats to Sondel
GALEMA, Hans k. lân ûnder Menaem fan Lyewe Douwes XXV *1564/65 14 l en XXXIIa 14 r lân fan Douwe Heyndricx
GALEMA, Otte k. lân to Welsryp fan Tryn Yges dr. XXVIIa *1566/67 29 r en 24 l k. lân to Wûns fan Pieter Gosses en XXXIIa 15 r wannelkeap Winsum
GALEMA, Renck van k. lân yn Allinga sate to Arum XXII *1559/60 15 l
GALEMA, Renick dr. k. lân to Kimswert XVIII *1555/56 24 l
GALEMA, Reynck widd. Tjaert Aluwe fork. XV *1547/48 12 l
GALEMA, Rinck dr. k. mei har bern lân XXIV *1562/63 24 r
GALEMA, Seerp en His fork. lân to Blessum XXIV *1562/63 15 r
GALEMA, Sicke Douwes wannelkeap rinte VI *1528/29 14 l en VII 11 r fork.
GALEMA, Tryncken Anthonis dr. k. rinte út Hette Hilles sate to Roardahuzum XXIII *1561/62 16 r
GARBET Gerloffs dr. finzene VII *1531/32 38 r
GARBRANT Aernts fork. hûs to Ljouwert XXI *1557/58 13 r
GARBRANT Cornelis fork. hûs op Ulckema sate to Wergea XXIV *1562/63 17 r
GARBRANT Cosses en Tryn k. hûs to Harns fan Hille Sipckes XXVIII *1569/70 17 l
GARBRANT Jelderts is deaslein XIa *1542/43 18 l
GARBRANT Oeds fan Schoterbueid VII *1531/32 13 r
GARBRANT Pieters en Swaene k. hûs to Ljouwert XXII *1559/60 24 l
GARBREN Harckes en Tryn Meus fork. lân yn Bockema sate to Minnertsgea XXIII *1561/62 13 r
GATS Sipckes dr. fork. lân oan Ryoert v. Roorda, XXI *1557/58 15 r
GAUKE Bockes IV *1525/26 108 l
GAYTTIE Algers k. part yn hûs fan Reyner Stevens XXXIIa *1572/73 15 r
GAYTIE Gaeties k. hûs yn Gasthússtrj. to Dokkum XXI *1557/58 20 l
GEALE (GAELE) Heres en Zwane fork. lân yn Ydsaert XIV *1546/47 18 l
GEBBE Jans fork. lân to Wikel XVIII *1555/56 25 r
GEEL EELCKES dr. k. lân mei hûs XXIII *1561/62 25 r
GEEL Mynthies Sicke widd. k. lân fan Folckert Buytzes XXXIIa *1572/73 20 l
GEEL Pieters fork. lân to Wurdum XXIV *1562/ 63 23 r
GEEL Wybrants widd. Mentie k. lân fan Tiebbe Fockes XXXa *1570/71 20 l
GEEL GEELE, mr. Julius van en Marie Sittyes dr. k. hûs to Ljouwert XXI *1557/58 21 r en XXIII 22 r k. hûs to Burgum en 26 r k. pleats to Burgum
GEERCKE Symons k. lân to Tsjalhuzum XVII *1554/55 22 l
GEERLOF Bauckes fork. hûs to Dokkum XXV *1564/65 19 l
GEERLOF Everts en Joachim broers fork. hûs to Ljouwert IXa *1536/37 13 r
GEERLOF Paels k. lân XII *1544/45 17 l
GEERLOF Symons III *1523/24 18 r en 19 l
GEERT Alberts fork. lân to Nijeholtwolde XXV *1564/65 30 l
GEERT Arys k. pleatske to Droegeham XXXIa *1571/72 16 r
GEERT Claes dr. fork. hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 21 r
GEERT Coops k. hûs to Kollum fan Syeurt Fockes XXXa *1570/71 19 l en XXXIII 15 r fork. hûs
GEERT Gerrits nederslach VI *1528/29 16 l
GEERT Ottes k. lân to Kimswert fan Syouck Seerps XXXa *1570/71 19 r
GEERTIEN Hans Pyters k. lân to Terherne fan Hessel Gaels Scheltema XXVIIa 29 r
GEIERSKEN Claes widd. to Ljouwert k. dêr in hûs IXa *1536/37 13 l
GEERTRUYDT Harmens widd. k. rinte út pleats to Donyum XXXIII *1574/75 19 l
GEEST, Harmen v.d. k. lân to Midlum en in hûs XXXIII *1574/75 26 l
GEL, dr. Alexius van en Bauck k. hûs to Ljouwert XIa *1542/43 12 r
GELCKE Jetthies nederslach Xa *1540/41 15 r
GELIS Francken fork. lân yn Pinga sate XVIII *1555/56 15 r
GELLEMA, Hero IIb *1519 side 11 [55.]
GEMINGA, Jets van erfg. k. pleats to Britswert XXVIIa *1566/67 14 r
GENEN, Arent van k. lân fan Peter van Kempen XXXIII *1574/75 20 r
GEORGEN Georgens fork. hûs to Dokkum XXII *1559/60 18 r
GEORGEN Lyeuwes en Hilck Melchie k. lân yn Siesma sate to Koarnwert XXII *1559/60 25 l
GEORGIEN Feyckes fork. hûs to Britswert XXVIII *1569/70 21 l
GEORGIEN Hommes fork. hûs to Wurdum XXV *1564/65 29 l
GEORGIEN Lyeuwes fork. lân to Koarnwert XXV *1564/65 22 r
GEORGIEN THYS k. hûs to Kollumersyl XXI *1557/58 14 l
GEORGIEN Tzialincx fork. lân to Ie XXV *1564/65 18 r
GEORGIEN Warners k. hûs to Kollum XXI *1557/58 13 l
GERBE Eelckes k. pleats to Ketlik XXIII *1561/62 25 r en XXVIIa 18 r
GERBE Eepes wannelkeap lân yn Wyere sate to Easterein XVIII *1555/56 25 r
GERBE Folckerts k. mei oaren lân to Lytsewierrum XIV *1546/47 15 r
GERBE Gerbens k. lân yn Hansema sate to Minnertsgea XXII *1559/60 20 l
GERBE Hayckes fork. hûs to Berltsum XXV *1564/65 22 r
GERBE Saeckes to Friens k. lân to Roardahuzum XIa *1542/43 16 l en XIV 19 l en XV 17 l rinte út Popckema sate to Weidum
GERBE en Jelte Taickes soannen fork. lân yn Ayta Sate XXIV *1562/63 16 r
GERBEL Bockess fork. pleats to Augustinusgea V *1527/28 17 r
GERBEN Douwes to Ljussens k. dér in moune XXIV *1562/63 15 l
GERBEN Epckes fork. lân yn Doanjewerstal XXVIIa *1566/67 27 r
GERBEN Folckerts Ayta k. XVIII *1555/56 24 l
GERBEN Gosses k. hûs to Harns fan XXXI *1571/72 22 r
GERBEN Minthies k. lân to Tsjalbert XXIII *1561/62 17 l
GERBEN Tietes fork. lân to Jutryp XXXIa *1571/72 20 l
GERBET Hilles syn wezen k. lân XII *1544/45 16 l
GERBRANDA, Douwe fork. "de cortte Akkeren" VI *1528/29 14 l
GERBRANDA, Ede k. lân yn Lutkebonte to Harns fan Goslick Hotthies XXXIa *1571/72 22 l en ek fan Walte Jarichs
GERBRANDA, Eede fork. pleats XXXIII *1574/75 25 r
GERBRANDA, Thomas k. lân yn Ballinga fenne op 't Eastein fan Bûtenpost XXII 14 r
GERBRANDA, Tiepck van k. pleats to Menaem XXVIIa *1566/67 16 l
GERBRANDA, Tjepke k. lân fan Rodmer Jeronimmus XXXIIa *1572/73 18 r
GERBRANDA, Tyepcke k. lân yn Hayema staten to Kollum XXI *1557/58 16 l [54.]
GERBRANDA, Wick k. hûs en lân op De Jouwer XXIV *1562/63 18 r
GERBRANT Bauckes fork. hûs to Dokkum XVII *1547/48 16 l
GERBRANT Bernardus k. lân fan Aeff Seerps dr. XXVIII *1569/70 21 r
GERBRANT Claes wannelkeap hûs en lân mei Tryncke Trynckess XXXIII *1574/75 19 l
GERBRANT Gosses fork. hûs to Harns XXXa *1570/71 20 l
GERBRANT Folckerts foar dr. Viglius Ayta pleats to Swichum fan Anna van Hoxwier XXV *1564/65 29 r
GERBRANT Pieters k. hûs fan Thomas Jouckes XXVIIa *1566/67 17 l [56.]
GERBRANT Poppes opperman III *1523/24 10 r
GERBRANT Reyners k. lân yn Waltmeden XXXIIa *1572/73 13 l
GERBRANT Sackis en Jel k. lân to Friens VII *1531/32 13 l
GERBRANT Symons fork. hûs to Ljouwert XXXIa *1571/72 16 l
GERBREN Entes fork. lân yn Hoyiema sate to Bitgum XVII *1554/55 17 l
GERBREN Gosses k. hûs to Seisbierrum fan Jan Buwes XXVIIa *1566/67 16 l
GERBREN Haykes k. lân to Minnertsgea XXII *1559/60 20 r
GERBREN Jarichs k. lân Xa *1540/41 14 l
GERBRENT Gosses en Tryn fork. hûs XXVIII *1569/70 18 l
GERBRICH Jacobs fork. lân XXV *1564/65 15 r
GERCK Hayes fan Warkum IIb *1519 side 13
GERCK Tiessens IIb *1518 side 8 en 10
GERCKE Eedes fork. lân to Húns XXXa *1570/71 17 r
GERCKE Fouckes fork. lân to Westergeast XXIV *1562/63 18 l
GERCKE Halbis widd. en erfg. fork. fean to Jobbegea XVIII *1555/56 13 r en Jeyp Hancke Halbe soannen fork. hûs en lân XXXIII *1574/75 21 r
GERCKE Hommes fork. lân to Akkrum XXIII *1561/62 26 r
GERCKE Jelu s nederslach LXa *1536/37 16 l
GERCKE Symons k. lân to Aldegea XXII *1559/60 18 l en XXIV 20 r fork. pleats to Oesternijegea en XXXIIa 18 l k. lân fan Jan Garbes
GERCKE Tzalings en Ryoudouw Gosses fork. hûs to Ljouwert XIV *1546/47 18 l
GERCKEN Anthonis fork. hûs to Ljouwert XXXIIa *1572/73 16 l
GERKO Oenthies en Sotte k. lân to Westergeast XV *1547/48 18 r
GERLANT Douwes fork. lân to Terkaple XVII *1554/55 21 r
GERLOFF Aents k. lân to Penjum XXII *1559/60 21 r Bauckes IIb *1519 16 r
GERLOFF Bauckes en Jesch k. hûs to Dokkum XXIV *1562/63 19 r
GERLOFF Femmes hierder fan Haersma syn pleats XXII *1559/60 16 r
GERLOFF Foppes erfg. fan syn heit fork. lân yn Gerlofsma sate XV *1547/48 13 r
GERLOFF Gerloffs k. hûs en lân fan Claes Gerloffs XXVIIa *1566/67 23 l
GERLOFF Martens fork. lanthuys to Boazum XXXIII *1574/75 25 l
GERLOFF Oltgers fork. hûs to Ljouwert XXV *1564/ 65 18 r
GERLOFF Sipckes k. lân fan Sybrant Eedes XXXIIa *1572/73 15 l
GERLOFF Paules k. lân to Tsjerkwert fan Griet Tabbe dr. XXV *1564/65 19 l
GERLOFSMA, Gerloff k. lân XXII *1559/60 18 r
GERLOFSMA, Ruyrdt k. lân fan Wybrich Hidde dr. XXXIIa *1572/73 15 l
GERLSMA, Gerrit Minses fork. lân yn Insma sate to Eanjum XXVIIa *1566/67 26 r
GERLSMA, Gerrolt Menses fork. lân to Ie XXV *1564/ 65 16 l
GERLTSMA, Gerolt wannelkeap lân XXIII *1561/62 28 l en XXIII 28 r Gerroltsma k. en rinten to Brantgum
GEROLT Meynses k. lân XII *1544/45 18 r [57.]
GEROLTSMA, Pybe lânmjitter De Joure Xa *1540/41 30 r
GERREBRANT Jans to Nijesyl IV *1525/26 20 r
GERRYT Fan Bolswert III *1523/24 18 r
GERRYT feanmaster IIb *1518 side 7
GERRYT steenbakker III *1523/24 11 l
GERRYT Abbes k. lân to Wolsum fan Tae Syeurts XXXIa *1571/72 15 l
GERRYT Allerts deaslach XIa *1542/43 18 l
GERRYT Baernts fork. hûs to Ljouwert XIV *1546/47 14 r
GERRYT Buwes k. lân to Marsum as heit fan syn bern by Marie, triomphant tegens Johannes en Jacob Gercke soannen XXV *1564/65 15 r
GERRYT Claes k. hûs fan Hendrick Sanes XXVIIa *1566/67 18 r
GERRYT Diercx III *1523/24 19 l
GERRYT Dircx fork. lân XIV *1546/47 20 r
GERRYT Dircks k. heal hûs to Ljouwert fan Jacob Piers XXXIIa *1572/73 13 l en 13 r fork. hûs
GERRYT Folckerts hierder fan in pleats to Koarnjum VII *1531/32 13 l
GERRYT Foockes k. lân fan Neel Jans dr. XXXIIa *1572/73 13 r
GERRYT Hettes k. pleats to Warstiens XXI *1557/58 17 r
GERRYT Hettes to Goutum k. hûs op Sappema state to Hâllum fan Hette Hettes XXV *1564/65 22 r
GERRYT Jacobs k. hûs to Kollum XV *1547/48 15 r
GERRYT Jacob Dircx fork. lân to Sonnegea XXIII *1561/62 23 l
GERRYT Jouckes k. hûs op 't Nijlân XXII *1559/60 19 r
GERRYT Peters fork. hûs to Britsum XXVIII *1569/70 22 r
GERRYT Pieters en Dirck Dircks k. hûs to Ljouwert XV *1547/48 12 r en XXI 21 r fork. hûs by de Brolbrêge
GERRYT Rencx k. lân to Goaijingea XXVIII *1569/70 24 r
GERRYT Rinckes en Wilck Jelles k. lân XXXa *1570/71 17 r
GERRYT Rynckes k. hûs en lân to Dunegea XXXa *1570/71 15 l
GERRYT Symons k. lân fan Sybrandt Hidts XXXIII *1574/75 21 l
GERRYT Thonis fork. hûs to Dokkum XXVIIa *1566/67 14 l
GERRYT Willems III *1523/24 20 l
GERRYT Willems fan Wurdum is in stik fan 'e tonge snijd IV *1525/26 101 l
GERRYT Willems voorleden tyd leekbroeder inden conuente fan Aengum van wylen zyn olden gelaten to Hurdegaryp IXa *1536/37 12 r
GERRYT Willems adm. fan syn bemsbern k. lân to Burgum XVII *1554/55 16 l
GERRYT Willems en Ulck Douwes fork. lân to Folsgeare XVIII *1555/56 14 l
GERRYT Wopkes to Starum k. lân to Koudum fan Syttzie Tytthies XXVIII *1569/70 17 l
GERRYT Wybes fork. hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 22 r en XXIV 18 r idem
GERRYT Wybes foar Tjaert Jans in pleats to Oentsjerk troch niaer krige fan Tyerck Jans dy't him krige hie fan Douwe Steeghman XXV *1564/65 15 l [58.]
GERRYT Wybes fork. pleats XXXIII *1574/75 19 r
GERRYT Wytties fork. lân XXXIII *1574/75 21 l
GHERRYT Thymens k. lätn to Blesdike fan Stoffel Jans XXVIIa *1566/67 21 r
GERRYTSMA, Geel Sybe widd. k. lân XXIV *1562/63 23 r
GERRYTSMA, Wybe k. op 't Nijlân Xa *1540/41 12 l
GERRYTSMA, Wybe fanwegen Hidde Jettzies k. lân fan Andries Haringa XXVIII 19 r
GERROLT Hoytes k. lân to Wommels fan Here Heeres XXVIIa *1566/67 15 r
GERROLTSMA, Jasper Jelles en Hidt k. lân yn Gerroltsma sate to Ternaerd XXIV *1562/63 24 r
GERT fan Dokkum IIb *1518 side 8 en 12
GERT Kassens IIb *1518 side 9
GETYEN silg. skipper Mennolt syn frou VII *1531/32 34 r
GEYLT Jelles fork. lân XXV *1564/65 16 l
GHEELE Wythies fork. hûs en lân to Echne XXIII *1561/62 13 r
GHEROLTSMA, Mense en Hil k. lân yn Taert en Tigsinga fennen XII *1544/45 18 r
GHYS Willems k. hûs to Harns fan Jacob Hayes en Barbara Feyckes XXV *1564/65 25 r
GHYSBERT (GYSBERT) Gerryts en Ymck k. lân to Koarnjum XVIII *1555/56 24 r
GHYSBERT Gysberts k. hûs to Harns V *1527/28 16 r en fork. hûs XIV 15 r en 16 l
GHYSBERT Lubberts en Swaene k. hûs to Aldeholtpea fan Tyaerdt Aycke en Cornelis e.l. XXV *1564/65 14 r
GHYSBERT Lamberts fork. lân yn Spyck sate to Hinnaerd XXIII *1561/62 15 l
GHYSBERT Pieterens III *1523/24 34 r
GHYSBERT Reynerts hierder V *1527/28 25 l en VI 20 r ep IV 25 r *1525/26
GIELIS Gabbes k. lân yn Leeuckema sate to Sumar fan Idtsk Tyaerts Lyeuckama XXVIII *1569/70 24 r
GIELIS Jans VI *1528/29 15 r
GIELT Kempes k. pleats to Terbant XII *1544/45 16 l
GIELT Sipckes fork. hûs XXVIIa *1566/67 23 r
GIELT Uwes fork. hûs to Driezum XXXa *1570/71 18 l
GIELTE Hauckes en Lyudts fork. hûs to Eagmaryp XXII *1559/60 20 l
GILLIS kreamer III *1523/24 13 r
GILLIS Weuer fan Bolswert IIb *1519 side 13
GIOLT Rirck IIb *1518 side 9
GLINS, Habel fork. pleats XXVIII *1569/70 21 l en XXXIII 20 r idem
GLINS, Harinck en Anne fork. pleats to Heech XVII *1554/55 15 l en 20 r
GLINS, Laas syn wezen fork. lân XXVIII *1569/70 15 l en XXV 28 l
GLINS, Taecke en Douwe IIb *1519 side 10
GLINS, Taicke Douwes k. rinte to Deinum en part yn Lutke Bongehuystra goet Xa *1540/41 12 l
GODDE Hayas fork. hûs to Kollum XXVlIa *1566/67 28 l
GODSFRIENDT fan Warkum IIb *1518 side 7 en 13 [59.]
GOE Asse Abb es widd. k. lân mei Johannes Asses Xa *1540/41 15 l
GOETTIEN Ryuerdts k. fan de kurntors fan Hidt Hidde dr. lân to Penjum XXV 16 r
GOEYKEN Dirricx exynsmr. to Snits IV *1525/26 14 r en V 11 l
GOEYTTHIEN Allerts en Maritien wannelkeap pleats to Uradorp mei Johan Gauckes tsjin pleats to Duerswâld XXXIa *1571/72 20 r
GOEYTTHIEN Jorryts en Tjam fork. lân to Dronryp XXXIa *1571/72 32 r
GOEYTTHIEN Ruyrts en Auck k. lân to Lutkegeest yn Rueurt Ene sate XV *1547/48 13 r
GOIDXACK Goedfrients to Snits fork. IV *1525/26 18 r
GOITGEN ('ongers fork. lân en rinte XXXIIa *1572/73 22 l
GOLTSMIT, Claes to Dokkum k. hûs by Ealsumeipoarte XXIII *1561/62 23 r
GOLTSMIT, Frans fork. hûs to Ljouwert XIa *1542/43 15 l
GOLTSMIT, Hans Pieters k. hûs to Dokkum XXI *1557/58 21 l
GOLTSMIT, Pieter to Ljouwert k. Jel Meyntema hûs by de Waghe fan Tjaart van Burmania IXa *1536/37 13 r
GOLTSMIT, Wigher k. hûs to Ljouwert XXII *1559/60 20 r
GONDE, Michel v. d. III *1523/24 53 r
GOODSFRIENT Fopkes en Hen e.l. k. lân "de Toet" XII *1544/45 15 r
GOOSEN en Jan opperlju to Aldegea IIb *1519 23 l
GOSLICK Andries fork. lân to Ternaerd XXXIa *1571/72 15 r
GOSLICK Andries k. lân to Lutkepost XXXIIa *1572/73 13 l
GOSLICK Gerryts fork. rinte XXXIa *1571/72 14 l en XXXIIa 20 r fork. lân
GOSLICK Scheltes to Bolswert fork. lân XV *1547/48 14 l
GOSLINGA, Feye k. lân to Winaem fan Aede Tjaerts en Jelle Scheltes XXXIa 17 r
GOSLINGA, Sipt k. pleats Rijngersma to Moarmwâld XXI *1557/58 19 r en XXII 19 l en 24 r
GOSSE pastoar to Skingen k. fean XVII *1554/55 20 r
GOSSE Abbes k. to Smelbrêge XII *1544/45 13 l
GOSSE Aytgens en Catherine fork. lân to Oldeholtwolde XXVIII *1564/65 20 r
GOSSE Douwes k. lân op de Lappe to Wurdum XXIII *1561/62 20 l
GOSSE Gaytthies fork. heal hûs XXXIII *1574/75 17 r
GOSSE Hans en Riemd fork. lân to Folsgeare XIV *1546/47 18 r
GOSSE Hayes fork. lân to Warten XXII *1559/60 16 l
GOSSE Jelles to Aldemardum k. lân fan GOTTYE Yelderes IXa *1536/37 12 r
GOSSE Kerstgens Kathryn fork. beammen to Nijeholtpea VII *1531/32 12 l
GOSSE Marcx fork. lân to Dedzjum XXXa *1570/71 22 r
GOSSE Minnes en Thiet k. lân yn Cruysfenne ûnder Dokkum XXIII *1561/62 27 r
GOSSE Minnes k. hûs to Dokkum fan Sippe Scheltema XXV *1564/65 21 l
GOSSE Piers k. lân to Wommels fan Gerrolt Hoytes XXVIIa *1566/67 14 r
GOSSE Wiggers k. lân to Dokkum XV *1547/48 15 l
GOYE Obbes widd. k. lân fan Sipcke Anskes XXXIIa *1572/73 17 l
GOYCK Tyepckes fork. hûs Ljouwert XXII *1559/60 20 l
GOYTIEN Pieters fork. lân en hûs to Spange XXIV *1562/63 15 r
GOU Obbes widd. k. lân fan Remcke Hottzies XXVIII *1569/70 15 l [60.]
GRATEMA, Mense k. lân ûnder Kollum fan Gielt Biddersma XXV *1564/65 25 r en XXXIIa 22 l in rinte fan Anna Bouwma
GRATENGA, Douwe wezen k. lân to Minnertsgea XXI *1557/58 en 22 r yn Grntinga sate to Húns
GRATENGA, Kempe fork. lân to Minnertsgea XXI *1557/58 20 r
GRATENGA, dr. Renick fork. lân to Hitsum XXII *1559/60 14 l en 23 r
GRATENGA, Yde dr. fork. lân XXXIa *1571/72 22 l
GRIET Andla k. lân to Garyp XVII *1554/55 13 l
GRIET Beenthies dr. k. lân to Easterbierrum fan Sybrant Intes XXV *1564/65 27 l
GRIET Giels fork. rinte XVIII *1555/56 22 r
GRIET Reyners dr. fork. lân XXXIa *1572/73 20 r
GRIET Tabbe dr. fork. lân to Tsjeikwert XXV *1564/65 19 r
GRIET Willems k. lân fan Floris Willems XXXa *1570/71 21 l
GRIETE Gysberts fork. lân yn Lacquert yn Tsjummergea XII *1544/45 14 r
GRIOLT Bottes fork. lân XXXIIa *1572/73 21 l
GRIOLT Jeltes k. lân to Grou XXVIII *1569/70 22 l
GRIOLT Sippes en Foppe e.l. k. lân to Aldehaske XIa *1542/43 14 l
GRIOLT GROENINGEN, Pieter van to Ljouwert IV *1525/26 13 l en mei Anne k. hûs to Ljouwert XIa 13 l
GROESTERA, Tjaert fork. yn Hillema goet to Hâllum XV *1547/48 13 r
GROETE Fedricx k. lân to Achlum yn Cydme sate fan Hans Barens XXV *1564/65 17 r
GROLT Renick IIb *1518 side 8
GROMBACX, Frits van III *1519 side 3 en VI s. 13 fork. hûs
GROSTERA, Aloff IIb *1519 side 10
GROUWASTINS, Idsaert k. lân to Ingelum XIV *1546/47 12 l en XXI 23 l Grouwstyns fork. lân to Boarnwert
GROUWSTINS, Wybe fork. lân yn East-Dong.dl. XXXIa *1571/72 15 r
GRUMBACHT, mefr. k. lân yn Lutke Bonte state ûnder Harns XXII *1544/45 16 l
GRUNDBACH, vrou Lune mei in moune opstelle ûnder Bitgum XIa *1542/43 17 l
GULYCK, Thys van XIa *1542/43 17 r
GYSBRECHT Cornelis hierder VII *1531/32 17 l

States en sates

GAETIE sate XXI *1557/58 15 r
GALEMA goet XVII *1554/55 22 r
GALGEFENNE XVIII *1555/56 18 r
GAUCKEMA sate XXII *1559/60 21 r
GAUWE goet to Slappeterp XII *1544/45 15 r
GAUWSTERA goet XII *1544/45 12 r [61.]
GEECKEMA sate to Roardahuzum XXXa *1570/71 20 r en XXXIa 16 l
GERKEMA sate to Roardahuzum V *1527/28 16 r
GERLOFSMA sate XV *1547/48 13 r (Hantum)
GERROLTSMA sate to Ternaerd XXIV *1562/63 24 r en to Menaem XXXIa 14 r
GLINSTERA sate mit swannejacht XXXIII *1574/75 17 l
GOEKEMA sate to Roardahuzum XXI *1557/58 15 l
GOEYTIEMA goet VI *1528/29 14 r
GORLETERP to Achlum XII *1544/45 17 r
GRATINGA sate to Harns XXI *1557/58 22 r (Almenum)
GRIOLT ELINGS sate to Toppenhuzen XXIII 156iy62 23 l

>> begin

HABEL Wybes k. lân op 't Bitgumer Nijlân fan Jhr. Marten van Nitgen en Ydt Grntingha XXXIa *1571/72 22 l
HACK Jans k. rinte út Kempema goet fan Oege Seerps en Hilck XXVIII *1569/70 18 l
HAENCKE Poppes fork. lân to Eastersé XXV *1564/65 14 r
HAENE Eedes en Jets k. hûs to Mariengaerde fan 't Kapittel XXXa *1570/71 21 r
HAERDE, Fedde fork. VII *1531/32 11 r en 12 r k.
HAERMAN, Haring XII *1544/45 14 l
HAERSMA, Andries Aedgers k. lân Tsjerkwert XV *1547/48 20 l
HAERSMA, Douwe en Poppe Piers k. lân to Heech XV *1547/48 19 r
HAERSMA, Douwe fork. lân to Wytmarsum XXVIII *1569/70 14 l
HAERSMA, Harinck fork. lân XXXIII *1574/75 25 r
HAERSMA, Jelck fork. hûs to Dokkum XXIV *1562/ 63 18 l
HAERSMA, Jw k. hûs op Tziaerda sate fan Foppe Tziaerda XXV *1564/65 17 l en XXXIII 22 r k. hûs fan Baucke Sinnes
HAERSMA, Pieter Ghysbert fork. XV *1547/48 12 l
HAERSMA, Poppck dr. fork. lân to Kimswert XVIII *1555/56 25 r
HAERSMA, Marie XXIII *1561/62 23 r
HAERSMA, Sybolt fork. XXIV *1562/63 16 r en XXXa 14 r k. pleats yn Pandergea fan Teytte Byoerts en lân to Tsjerkwert fan Sybolt Anes
HAERSMA, Syttie wezen k. lân to Drylts XXIII *1561/62 23 r
HAEYEMA, Sijdts fork. lân West-Dong.dl. XXV *1564/65 26 r
HAEYTTIE Jetties k. 2 hûzen mei lân to Jutryp fan Jetthie Tjebbes XXXa *1570/71 19 l
HALBE Sickes fork. lân to Drachten XXI *1557/58 19 l
HALBE Ydsarts k. lân fan Geertruyt Ottes XXXHI *1574/75 22 r
HAMCKE Broers fork. lân XXXIIa *1572/73 20 r
HAMME Attes fork. lân to St. Nikelsgea XXXIa *1571/72 18 r
HANCKE Anskes k. lân fan Ydt Anskes XXVIIa *1566/67 23 l [62.]
HANCKE Boeles en Hancke Enckes e.l. VII *1531/32 38 r
HANCKE Piers fork. pleats to Nijehoarue XXVIIa *1566/67
HANCKEMA, Sirck k. rinte út Monthiema sate to Hinnaerd IXa *1536/37 14 l
HANNE Epes fork. lân Aldegea H. A.N. XXVIIa *1566/67 15 l
HANNE Lamberts k. lân Xa *1540/41 15 l
HANNEMA, Dirck en Jacob e.l. k. lân to Koudum fan Doye Jacobs XXXIa *1571/72 14 r
HANRICK Hans k. hûs to Ljouwert fan Doedt Jelckes dr. XXVIII *1569/70 25 l
HANS Bockes k. lân fan Jenck Tyaendts XXXIII *1574/75 25 l
HANS Burens fork. lân yn Cytme sate to Achlum XXV *1564/65 17 r
HANS Douwes en Hil Gysbert k. XII *1544/45 14 r en XIV 16 l en XXII 14 r
HANS Douwes widd. Ancke fork. hûs XXIV *1562/63 17 r
HANS Eepts to Wommels k. VII *1531/32 12 l
HANS Egberts to Ydzaert nederslach IXa *1536/37 16 r
HANS Egberts k. lân fan Tryn Engberts dr. XXXIII *1574/75 15 r
HANS Emtker k. hûs to Dokkum XXXIII *1574/75 19 r
HANS Feddes k. pleats to Allingawier XXIV *1562/63 16 r
HANS Gabbes k. lân to Nijeskoat fan Sybrant Hottinga XXXIa *1571/72 16 r
HANS Goltsmit k. lân to Ljussens fan Syeurt Hayes XXXIa *1571/72 21 r en lân fan Wyts Minnes dr.
HANS Gosses k. hûs XXI *1557/58 14 l
HANS Hans k. lân to Midlum fan Sicke Minnes XXXIII *1574/75 24 r
HANS Hansen V *1527/28 17 l
HANS Hans Hans k. hûs to Harns_XIa *1542/43 12 r
HANS Hans en Ath Foppes fork. lân yn Zate te Berch XVIII *1555/56 19 r
HANS Hendricks en Thiedt k. hûs to Dokkum XVIII *1555/56 20 l
HANS Hollis bern k. lân to Kolderwâlde XXXIa *1571/72
HANS Jans fork. lân to Grou XXII *1559/60 17 l
HANS Jarichs fork. lân to Wurdum XVII *1554/55 20 l en 23 l en XXI 13 l
HANS Jelles k. lân to Haskerdiken fan Ferdouw Heer Garts Helema dr. XXXIIa *1572/73 13 r
HANS Jochums k. lân fan Jelle Lyckles XXXIII *1574/75 19 l
HANS Liolofs k. lân to Ypkolsgea XXXIa *1571/72 14 r
HANS Nannes k. pleats XXIII *1561/62 13r
HANS Pieters k. lân to Eanjum fan Wyger Sytsma XXVIIa *1566/67 26 r en 27 l lân ûnder Ie fan Janthie Sybolts en to Eanjum fan Saapck Wymes de frou fan Ulbe Aluwe, en in hûs to Dokkum fan Luytien Sybolts en lân yn Insma sate to Eanjum fan Gerrit Menses Gerls HANS Pieters goudsmit k. fan Aucke Sytties as voormond oer de 4 jongste bern fan Heercke Jacobs lân yn Oeckema sate to Ternaerd XXV *1564/65 16 r
HANS Saeckes to Marsum fork. XV *1547/48 12 l [63.]
HANS Sybolts fork. lân XVIII *1555/56 16 r
HANS Syurts III *1523/24 24 l
HANS Suytger k. rinte fan Pieter Claes XXVIII *1569/70 23 l en 14 r mei syn frou Aelcken in hûs op 'e Nijbuorren to Ljouwert fan Sybrant Smit en XXIII 20 r in hûs by de Brolbrêge to Ljouwert
HANS Tiaerts en Gau k. lân yn Batensera sate to Jorwert XII *1544/45 17 r en XVII 20 r k. lân to Grou
HANS Wybes k. lân fan Andries Sipckes dr. XXXIII *1574/75 19 l
HANS Wybrants fork. lân op Bitgumer Nijlân XXV *1564/65 27 r
HANSK Jacobs dr. wees k. lân XXIV *1562/63 17 l
HANSCK Taeckes widd. to Wytmarsum k. lân dfir XV *1547/48 20 r
HANTHIE Rommarts en Hil fork. Laetsma sate to Bitgum XVIII *1555/56 22 l
HANYE, Doedt fork. lân XXXIII *1574/75 24 r
HANYE, Dion fork. lân XXIV *1562/63 24 r
HANYE, Dye k. lân yn Hanye staten to Weidum fan Wigle Hanye XXV *1564/65 16 l
HANYE, mr. Jheronynius kurntor XXII *1559/60 15 r
HANYE, Lyeuwe mr. fork. lân yn Ockinga sate XXIV *1562/63 23 r en XXVIIa 26 r k. lân fan Agge Wopckes en Rinck
HANYE, Watthye (Wattie) k. rinte út Hezensera sate to Jorwert XV *1547/48 15 l en XXIV 24 r k. lân to Jorwert; XXV 26 l fork. lân to Kimswert; XXVIII 14 l k. rinte ût pleats to Boazum fan Neel mr. Wattzie dr en 23 r k. foar syn soan Douwe heal Wybranda sate HANYE, Wigle fork. lân yn Hanye staten to Weidum XXV *1564/65 16 l
HARCK Joucke Wlckes widd. k. hûs, terp en tún fan Jancke Douwes XXXIII *1574/75 15 r
HARCK Zygers k. lân to Bûrum XXI *1557/58 17 l
HARCKE Gales k. lân fan Sydt Asmus XXXIII *1574/75 17 l
HARCKE Halbes widd. Fordouw fork. fean to Skuorregea XVII *1554/55 20 r
HARCKEMA, Ballinck fork. rinte XXI *1557/58 19 l en XXXIIa 14 l fork. lân
HARCKEMA, Coop fork. lân to Driezum XXVIIa *1566/ 67 26 r
HARINCK Epes en Barbara Brouticx fork. lân yn Oegema sate XVII *1554/55 13 l en XXIII 20 l en XXIV 20 r en 21 l fork. lân Kûbaeixi
HARINCK Tzialinck fork. lân XXVIII *1569/70 18 l
HARINCK Wabbes k. lân fan Syrck Wabbes XXVIII *1569/70 15 r
HARING Eems fork. lân to Mantgum XXXIa *1571/72 17 l
HARING Tzallings fork. lân to Jelsum XXXÜa *1572/73 13 r en XXXIa 22 l
HARINGA, Andries fork. lân XXVIII *1569/70 19 r
HARINGA, Bauck fork. 2 pleatsen yn Dongeradiel XXXIII *1574/75 24 r
HARINCXSMA, Harinck IV *1525/26 7 l
HARINCXSMA, Haringh fork. lân to Koudum XXXIa *1571/72
HARINCXSMA, Sythie van k. lân to Drylts XIa *1542/43 14 r
HARINCXSMA, Yesck widd. Orck Orcks Dotinga k. lân to Jorwert XII *1544/45 17 r [64.]
HARCKE Gerryts fan Sondel IXa *1536/37 16 l
HARINGH Frans k. lân XXXIII *1574/75 24 l
HARMANA, Kinsck fork. pleats to Miedum XXXIII *1574/75 22 l
HARMCK Eauwes k. hûs en lân to Heech XXI *1557/58 15 l
HARMCK Eedes fork. lân to Tuyegea XXI *1557/58 18 l
HARMCK Hermens wezen fork. lân XXVIII *1569/70 23 r
HARMAN (HARMEN) fan Dokkum IIb *1518 side 7
HARMAN Bauckes en Hette e.l. k. hûs to Eastrum Redeginghe sate Xa *1540/41 14 l
HARMAN Feltens k. foar Anck syn frou's mem lân yn Engele sate XIV *1546/47 16 r
HARMAN Gerryts en Reynsck k. hûs to Dokkum XVIII *1555/56 22 l
HARMAN Hendrijcx fork. lân to Kollum XXII *1559/60 18 l
HARMAN Jans en Goslick Goslicks k. hûs to Ljouwert XII *1544/45 12 r en XV 17 r en XVIII 17 r en XXXIIa 13 l k. oanpart yn hûs en moune by de Cathryne poarte fan Mick Jans
HARMAN Jans en Alydt k. lân to Munkebuorren XVIII *1555/56 20 r
HARMAN Jans fork. lân en hûs to Aldeholtpea XXIV *1562/63 22 l
HARMAN Jans k. lân fan Bentie Jans XXXIII *1574/75 21 r
HARMAN Pias en Tietie k. lân to Menaem Xa *1540/41 10 r en 11 r
HARMAN Pieters to Snits k. pleats to Grou XVII *1554/55 19 r
HARMAN van Volthuysen IIb *1518 side 7
HARMAN Zybrants IIb *1518 side 7
HARMANS, Ernte k. lân to Minnertsgea XV 20 r
HARNNA, Yt fork. V *1527/28 18 l
HARPER Wybes fork. hûs Heechstrj. Ljouwert XXVIIa *1566/67 19 r
HARTMA fan Frjentsjer IIb *1518 side 7
HARTMAE van Arnhem to Warkum IIb *1519 side 13
HARTMAN Jans k. hûs to Tsjummearum fan Sicke Lats XXXa *1570/71 22 l
HARTHIE Marx k. lân fan Frans Meyles XXXIII *1574/75 16 r
HARYNCK Robyns k. lân to Ferwâlde fan Reyn Watties XXVIIa *1566/67 21 l
HARYNCK Wabes k. hûs to Smelbrêge fan Herne Wlbes XXV *1564/65 19 r
HATTHIE Rommaerts k. lân to Bitgum XII *1544/45 12 r
HATTIE Sybrandts k. lân fan Paals Yges XXXIII *1574/75 21 l
HAUCKE Ydes en Wits Ulckes fork. lân to Burchwert XXII *1559/60 15 r
HAULE, mr Eelcke v. der k. hûs to Ljouwert XXI *1557/58 23 l en XXV 27 r fanwege de bern fan silg. Christoffell Steernzee, k. lân fan Nicolaas Clenting oer silg. Jelmer Abbes bern
HAYE Doeckes k. yn Renera buyren yn Hemstragae V *1527/28 18 l
HAYE Gerckes k. rinte út Douwe oppe Broecks goet XV *1547/48 18 l
HAYE Gerckes fork. lân to Arum XXI *1557/58 16 r en XVII 14 l yn Rieuwardera sate to Arum
HAYE Hessels k. lân to Hantum XVII *1554/55 19 l [65.]
HAYE Hoytes erfg. k. wannelkeap mei Johannes Orckes lân XXXIII *1574/75 19 l
HAYE Jarichs k. hûs to Hantum XXI *1557/58 20 r
HAYE Jetthies en Reyn k. lân to Yndyk Xa *1540/41 14 r en XVIII 23 r to Hagendyck
HAYE Kempes fork. lân XXXIIa *1572/73 16 l
HAYE Martens fork. lân to Koudum XXI *1557/58 21 r
HAYE Oeges en Tryn k. lân to Tsjerkwert XXIII *1561/62 21 b
HAYE Ottes fork. lân XXI *1557/58 23 l en k. lân yn Broek fan Sipcke Jelmers XXVIIa 26 r
HAYE Renicx mr. stjerhûs fork. hûs to Kollum XXIII *1561/62 13 l
HAYE Reynerts to Bolswert XXII *1559/60 16 r
HAYE Rytses en Barber k. lân yn Abbema staten to Achlum Xa *1540/41 11 l
HAYE Tjepkes syn fâdden fork. IXa *1536/37 12 l en XIV 21 l to Wurdum
HAYE Tjercx fork. lân XXXa *1570/71 23 r
HAYE Tjaerts fork. lân to Kûbaerd XV *1547/48 14 r
HAYE Tjaerts to Goaijingaryp k. lân yn de Spiegel goet XXIII *1561/62 23 l
HAYE Tjaerts k. lân to Eksmoarre XXIV *1562/63 17 l
HAYE Wybes soannen fork. pleats to Idaerd XXVIIa *1566/67
HAYE Wybrants k. lân to Aldegea XXI *1557/58 15 l
HAYTSMA, Tjerck fork. pleats XXXIIa *1572/73 20 l
HAYTTEMA, Tiette k. lân to Boazum fan Bauck Taets en Reynsk Sicke dr. XXXIIa *1572/73 16 r
HEERE Goyetthies k. pleats to Wangerdorp fan Pieter Geerts XXXIa *1571/72 15 l
HEAN Ricloff to Dokkum IIb *1519 side 11
HEECKEMA, Hero fork. lân XXVIII *1569/70 17 r
HEERE Agges en Ruyert Pieters k. lân to Tersoal XXIV *1562/63 20 r
HEERE Auts en Tryn fork. lân to Suyrhuijsen XXV *1564/65 30 r
HEERE Doeckes fork. hûs to Westergeast XXXa *1570/71 14 r
HEERE Eenerts k. hûs to Dokkum fan Evert Wigbolts XXV *1564/65 18 r
HEERE en Funger Hatties fork. lân XXIII *1561/62 25 l
HEERE Goyetthies k. pleats to Wangerdorp fan Pieter Geerts XXXIa *1571/72 15 l
HEERE Heres k. hûs to Wurdum fan Jacob Wynties XXVIII *1569/70 16 l
HEERE Hilckes k. hûs fan Saecke Sipckes XXXIII *1574/75 18 r
HEERE Jelckes fork. lân to Eastersé XXVIIa *1560/61 16 l
HEERE Tyamckes fork. pleats to Follegea XXXIIa *1572/73 14 l
HEEMSTRA, Johannes k. pleats to Driezum fan Margriete Heemstra XIV *1546/47 14 l
HEEMSTRA, Johannes fork. yn Tadema sate to Eastrum XXIII *1561/62 24 l
HEEMSTRA, Vrouck widd. Bocke v. Burmania k. lân yn Eedens sate XXI *1557/58 19 l
HEEREMA, Eepe k. hûs fan Claes Cleutingh XXXDa *1572/73 21 l
HEEREMA, Jelt dr. k. lân to Koarnwert fan Ysck Jancke dr. en fan Tyets Upckes dr. XXV *1564/65 23 l en 23 r
HEERMA, Catharina van fork. lân to Achlum XXVIIa *1566/67 17 r [66.]
HEERMA, Rommert Otte en Anne fork. Hoyma sate to Warten oan mr. Anthonis de Vaille XXIII *1561/62 23 l
HEERMA, mr. Watthie pastoar Nijlân k. hûs to Ljouwert XXI *1557/58 20 l
HEDDE Hessels k. lân to Koartsweagen fan Gaettie Wygers XXXIII *1574/75 23 r
HEINRICK van Bolswert IIb *1519 side 11
HEINRICK van Eemden to Sleat IIb *1519 side 14
HELBADA sate to Ferwert XXXa *1570/71 22 r
HELEMA, Ferdouw Heer Garls dr. fork. lân to Haskerdiken XXXIIa *1572/73 13 r
HELLE Jans k. hûs op 't Fliet fan Jacob Beernts XXXIIa *1572/73 15 l
HEMCKE Tyercks wezen fork. Engelumer sate to Ingelum IXa *1536/37 14 r
HEMME Oenerts fork. lân XXV *1564/65 20 l
HEMME Watties fork. län XXIV *1562/63 15 l
HEMMEMA, Ath k. stik saedtlants mr. Kempe lant fan juff. Doedt Hanije XXXIII 24
HEMMEMA, Hette VI *1528/29 en XXII *1559/60 14 l k. lân to Hitsum en XXVIII 18 r fork. hûs to Berltsum XXXIIa 12 r
HEMMEMA, dr. Sicke fork. pleats XXXIII *1574/75 18 l
HEMSTRA, Fouck fork. lân foar har broer XXIV *1562/63 20 l
HEMSTRA, Sippe IIb *1518 side 7 en 11
HENCKA Romckes nederslach IXa *1536/37 16 r
HENDRIJXK Pier Meynses erfg. k. lân to Follegea XVII *1554/55 20 l
olde HENDRICK coeper k. lân to Makkum fan Lambert Claes XXV *1564/ 65 25 r
HENDRICK Gaebes en Janttien fork. hûs XXIV *1562/63 19 r
HENDRICK Gerryts en Swaene k. lân en hûs fan Jacob Willems XXXa *1572/73 15 l
HENDRICK Hanss k. hûs XXIV *1562/63 23 r
HENDRICK Hayes fork. lân XVIII *1555/56 19 l
HENDRICK Hendricks fork. heal hûs to Ljouwert XXII *1559/60 21 r
HENDRICK Hendricx en Griet k. hûs to Dokkum XXIV *1562/63 21 r
HENDRICK Herckes to Ljouwert k. hûs op 'e Nijstêd fan Elingh Wytthies XXV 29 r
HENDRICK Hoenraet en Styne k. lân en hûs to Nijespange fan Claes Alberts XXXa *1570/71 20 l
HENDRICK Jacobs fork. pleats to Wynjeterp XXVIII *1569/70 20 r
HENDRICK Jans mr. en Frerick e.l. to Dokkum k. hûs dêr XXIII *1561/62 20 r en XXV 14 r in hûs fan Bonifaes Beyns
HENDRICK Jans k. hûs to Lippenhuzen fan Jan ter Melle en Anna XXV *1564/65 31 l
HENDRICK Jans wezen fork. hûs to Ljouwert XXV *1564/65 25 r
HENDRICK Jans fork. lân to Eagmaryp XXVIIa *1566/67 19 l
HENDRICK Koenis en Anna k. lân to Sigerswâld XVIII *1555/56 24 l
HENDRICK Mertens en Hilck k. hûs to Ljouwert XXIV *1562/63 18 l
HENDRICK Rinthies k. hûs to Dokkum fan Gerryt Thonis XXVIIa *1566/67 14 l
HENDRICK Roeliffs k. hûs op 'e Tunen to Ljouwert XXIV *1562/63 20 l
HENDRICK Sanes fork. hûs XXVIIa *1566/67 18 r [67.]
HENDRICK Syrcx en Tyerck Reyns voormonden XXI *1557/58 20 r
HENDRICK Willems en Wilck k. hûs XXIV *1562/63 17 r
HENDRICK HENNE Piers en Bauck k. hûs to Ljouwert XXII *1559/60 19 r
HENRICK Gerryts fork. pleats XXXIII *1574/75 26 l
HENRICK Jans fork. hûs to Ljouwert XXVIII *1569/70 16 r
HENRICK Jans fork. hûs to Bûrum XXXIIa *1572/73 13 r
HENRICK Jarichs k. hûs to Ljouwert fan Jacob Druyst XXVIII *1569/70 19 r
HENRICK Roeliffs fork. lân XXXIII *1574/75 16 r
HENRICK Tiommes k. pleats to Koartsweagen fan Renick Tiebbes XXXIII *1574/75 23 r
HEPCKE Fockes k. lân yn Vuytterbiert to Beetstersweach fan de voormonden fan de wees Stephen Sybrandi XXV *1564/65 17 r
HEPCKE Foeckes k. lân to Beets fan Sierdt Reyns XXXIIa *1572/73 13 r
HEPKE Feytties fork. lân to Nijegea XXIII *1561/62 25 l
HERBAIJUM, mr. Jacob k. lân yn pleats Die Bril to Akkrum XXXIII *1574/75 18 l
HERBRANDA, Botte kurntor XXIII *1561/62 13 r
HERBRANDA, Botte of Frederick Arents k. lân yn Amema sate to Garyp fan Sappe Sietties XXVIII *1569/70 15 l
HERBRANDA, Kathryn nederslach oan har man XII *1544/45 19 l
HERCKE Claes k. hûs fan Schelte Tzijaerda XXXIII *1574/75 22 r
HERCKE Hommes fork. lân to Arum XXIII *1561/62 28 l
HERCKE Ments en Jelle e. L fork. hûs XXIV *1562/63 19 l
HERCKE Minnolts en Barbara k. hûs to Kollum fan Godde Haya XXVIIa *1566/67 28 l
HERCKE Ryookes III *1523/24 42 r
HERCKE Ryoerts k. hûs op 'e Tunen to Ljouwert XXV *1564/65 25 l
HERCKE Sickes en Sacke k. rinte V *1527/28 18 l
HERCKEMA, Ballinck fork. 2 pleatsen XXXIII *1574/75 21 l
HERCKEMA, Douwe en Ept fork. lân XXXIa *1571/72 16 l
HERCKEMA, Ept k. lân to Bûtenpost en to Surhuzum XXXa *1570/71 23 l
HERCKEMA, Hilck fork. mei har dochter Harckema Heert oan Clant, IXa *1536/37 14 r
HERCKEMA, Lyeuwe en Hilck Tadema k. lân to Bûtenpost XXI *1557/58 14 r
HERCKEMA, Rommert k. lân to Bûtenpost fan Bronger Lyeuwes XXV *1564/65 22 r en 23 r
HERCKEMA, Tyaerdt en Jouck k. lân yn Jouwema state to Garyp XVIII *1555/56 22 l
HERCKEMA, Vuyte fork. lân to Skraeid XXV *1564/65 30 r
HERCKEMA, Wygher k. lân XXIII *1561/62 en XXVIIa 21 r to Bûtenpost fan Claes Clant
HERCKEMA, Wytthie fork. lân to Skraerd XXXa *1570/71 21 l
HERCKEMA, Wytte wannelkeap to Skraerd XXXIa *1571/72 15 r
HERCKEMA, HERE Heres fork. panwurk op 't Fliet to Ljouwert XXV *1564/65 20 r
HERCKEMA, Hotties fork. hûs to Ljouwert XXVIIa *1566/67 26 l
HERCKEMA, Martens k. lân to Sniksweach fan Hoyte Onya XXXa *1570/71 18 l
HEREMA, Bocke van en Wyts k. lân to Blessum XVIII *1555/56 14 r
HEREMA, Eepe k. lân fan Wyger Jans XXXIII *1574/75 20 l [68.]
HEREMA, mr. GosJick k. pleats to Bolswert XXVIIa *1566/67 14 r
HEREMA, Jan to Eksmoarre k. lân yn Schernaerderahem XII *1544/45 18 l
HEREMA, Jan van k. Jân to Tsjom XXI *1557/58 22 l
HEREMA, Jan van k. rinte út Jan Barbiershús to Bolswert XXII *1559/60 16 r
HEREMA, Katharina k. lân yn Riewardera sate to Arum XVII *1554/55 14 l en XV 15 l as widd. fan Sicke v. Camminga k. lân yn goet bolta sate to Arum en XXI 16 r k. lân to Arum
HEREMA, Wigle k. lân to Tsjom XXI *1557/58 15 l
HERICK Pieters en Marie fork. hûs to Dokkum IXa *1536/37 15 l
HERINGA, Aert van k. rinte út Ydssingae sate to Jirnsum XXI *1557/58 19 r
HERINGA, Bennert k. rinte út Popta sate to Hantumhuzen XXII *1559/60 15 l
HERINGA, Deythie k. pleats to Hantum XXIV *1562/63 22 l
HERINGA, Hobbe to Idaerd k. rinte XII *1544/45 14 r
HERINGA, Ryeurt Rinties en Syouck k. lân yn Heeringa goet to Doanjum XIV 17 l
HERINGA, Sascker en Hil k. lân yn Werpsema sate XV *1547/48 16 l
HERINGA, Sasker fork. hûs to Hijum XXIV *1562/63 20 r
HERINGA, Tiethie Hoethies k. lân to Eanjum fan Ryoert Andries XXVIII *1569/70 17 l
HERMANA, Aelck Hobbe dr. k. rinte Xa *1540/41 12 r
HERMANA, Eduwar van dr. k. lân fan Eebel Dircx dr. XXVIIa *1566/67 27 l
HERMANA, Eerntze k. lân yn Eene Taickes sate to Burchwert XXI *1557/58 16 r
HERMANA, Foecke van kurntor XVIII *1555/56 14 l
HERMANA, Foeckel fork. lân to Jorwert XXV *1564/65 16 r
HERMANA, Frans syn widd. Bauck v. Aluwe k. lân to Tietsjerk XXIII *1561/62 19 r
HERMANA, Ryck k. lân to Minnertsgea XIa *1542/43 12 l
HERMANA, (Hermanna) Taicks van fork. hûs Ljouwert XXIII *1561/62 26 r
HERMAN Claes fork. hûs XXXIII *1574/75 19 l
HERMAN Jacobs III *1523/24 18 r
HERMAN Jelaers k. lân to Zuwameer XXXIII *1574/75 22 l
HERMAN Pheltes k. hûs Ljouwert XVIII *1555/56 23 r
HERMAN Sybrants k. lân fan Sybe Douwes XXXIII *1574/75 16 l
HERMAN Zybrants IIb *1519 side 15
HERMEN Dircx fork. hûs XXXIII *1574/75 19 r
HERMEN Frans k. lân yn Bueckema sate to Lytsewierrum XVIII *1555/56 26 l
HERMEN Gerryts k. hûs fan Jan Sipckes XXVIII *1569/70 15 l
HERMEN Jans en Aecht k. hûs to Harns XXIV *1562/63 22 r
HERMEN Jan en Hil k. lân to Makkum XVIII *1555/56 19 l
HERMEN Jans en Jancken k. hûs to Harns fan Adriaen Aens XXVIIa *1566/ 67 23 r
HERMEN Jans fork. lân en hûs to Makkingea XXXIII 15/4//i ia r
HERMEN Maurus k. heal hûs to Ljouwert fan Claes Staes XXVIII *1569/70 17 l
HERMEN Pheltens fork. hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 26 l en XXIV 17 r fork. hûs to Harns
HERMEN Pieters to Ljouwert k. hûs dêr XXIII *1561/62 21 l [69.]
HERMEN Renthies k. lân fan Thijmen Jans XXV *1564/65 24 r
HERMEN Reynerts k. mei Cornelis Pieters in hûs to Jelsum XXIII 28 l
HERMENTIEN Hermens dr. wannelkeap hûs XXXIII *1574/75 26 r
HERO Auckes fork. lân to Wetsens XXV *1564/65 29 r
HERO Eepes fork. lân to Boazum XXVIIa *1566/67 26 l
HERO Lolles en Doed fork. lân yn Tackrum sate XV *1547/48 16 l
HERO Scheltes k. lân fan Ept Herckema en Douwe Herckema XXXIa *1571/72 16 l
HESSEL Anskes k. lân to Ketlik fan Marten Hannes XXVIIa *1566/67 23 l
HESSEL Douwes fork. Jân XXII *1559/60 14 r; en mei syn frou Geel Syrcx fork. lân en hûs XXIII 19 r en XXVIII 16 l k. rinte út in pleats to Kimswert fan Marie van Grombach en XXXa 15 l lân fan Pieter Aernts
HESSEL Eenes fork. lân to Jelsum XXXa *1570/71 17 r
HESSEL Frans fork. lân to Minnertsgea XXVIIa *1566/67 26 l
HESSEL Hilckes heale pleats toe Botna verwannele mei Oene Ghelts XXV *1564/65 22 l
HESSEL Jacobs k. lân yn Holcke state fan Sipcke Jans en Bange XXV *1564/65 28 l
HESSEL Jacobs fork. lân XXXa *1570/71 en 17 l lân to Achlum
HESSEL Janckes fork. hússté to Drylts XVIII *1555/56 17 r
HESSEL Jeppes en Vuylck Oenes wannelkeap XII *1544/45 12 l
HESSEL Jorrits en Wick Foppes k. lân yn Gerlofsma sate XV *1547/48 13 r
HESSEL Rieurdts en Wythye Oedzima k. lân to Deinum XIa *1542/43 14 l
HESSEL Taickes k. lân to Warns XXI *1557/58 13 l
HESSEL Tyercx k. hûs op 'e Nijstêd to Ljouwert XXI *1557/58 18 l
HESSEL Tyercks en Anna fork. hûs ensfh. XXIV *1562/63 23 l en XXVIIa 27 r erfg. k. hûs op 'e Weard to Ljouwert fan Claes Sybes
HESSEL Tzerckes k. lân op 't Nijlân XVII *1554/55 16 r
HESSELINGE, Yge k. lân to Marsum fan Foppe Mathys XXV *1564/65 22 r
HESSELINGEN, Doecke IV *1525/26 6 r
HERTS, Ambrosius k. hûs to Dokkum fan Bonifaes Reyns XXVIIa *1566/67 19 r
HETSKE Hans fork. lân to Hantum XVII *1554/55 19 l
HETTE Feddes to Sleat IIb *1519 side 14
HETTE Gerryts k. lân yn Jetzema goet XXIII *1561/62 22 r
HETTE Hanss k. hûs St. Jabiksstrj. Ljouwert fan Jorijs timmerman XXV *1564/65 24 l
HETTE Harmck fork. pleats "Answerd" XXI *1557/58 15 r
HETTE Hettes fork. lân to Wânswert XVII *1554/55 15 r en fork. hûs op Sappema sate to Hallum XXV *1564/65 22 r en hûs to Boksum XXI 13 r
HETTE Lolckes k. mei oaren lân yn Lutke Wierummergae XIV *1546/47 15 r
HETTE Lolckes k. lân yn Pitzema sate to Goutum XXI *1557/58 20 r en XXIII 14 l en 14 r mei syn frou Jeldu k. lân to Arum en XXIV 14 r to Santgeest
HETTE Sybrens fork. lân to Eagum XXVIII *1569/70 17 r
HETTE Wijbes niaerkeap XXV *1564/65 16 l
HETTINGA, Homme van fork. pleats to Marsum XVIII *1555/56 24 r en XXII 14 l fork. 2 pleatsen to Skillaerd en XXIV 24 r fork. lân [70.]
HETTINGA, Ydts lork. hûs to Huzum XXVIII *1569/70 21 l
HEUL, Jan van der fork. hûs to Ljouwert XXI *1557/58 18 r en 21 l k. hûs en XXV 21 l fork. hûs en XXVIII 15 r k. hûs yn 'e Heechstrj. fan Adriaen Thomas
HEUYTTE en Haitthie Zuyerts fork. lân yn Schernaerderhem XII *1544/45 18 l
HEYCKER Mennes fork. 7 iken VI *1528/29 13 l
HEYDEN, Joachim Jacobs v. d. XII *1544/45 19 r
HEYN Tyercx fork. heale pleats to Wjelsryp XXIII *1561/62 26 l
HEYNDRICK Mathys en Anna k. rinte to Blesdike XIV *1546/47 19 l
HEYNE Syeurts k. lân XXI *1557/58 20 r
HEYNRICK fan Ljouwert III *1523/24 18 r
HEYNRICK bakker to Ljouwert fork. hûs dêr VII *1531/32 12 l
HEYNRICK Garbrants wielmaker XII *1544/45 20 l
HEYNRICK Jacobs fan 't Bildt nederslach VII *1531/32 13 r
HEYNRICK Jans IXa *1536/37 13 l
HEYNRICK Sickes fork. hûs Ljouwert IXa *1536/37 14 r
HEYTE Hobbes to Achlum fork. IV *1525/26 18 r
HIBBE Jelles fork. lân XXIV *1562/63 23 l
HID Syeuwesk. lân Nijegea H. A.N. XXI *1557/58 22 l
HIDDE Berneits k. lân yn Ede Unie sate to Penjum XIV *1546/47 18 r
HIDDE Bornerts fork. lân to Eanjum XXXIa *1571/72 21 r
HIDDE Gabbes wezen fork. hûs op 'e Nijstêd to Ljouwert XIa *1542/43 12 l
HIDDE Gerbrants k. hûs fan Wpck Gerckes en Fenne Gerryts XXXIa *1571/72 22 l
HIDDE Hiddes fork. lân XXXIIa *1572/73 16 r
HIDDE Jans tsjerkfâd to Akkrum XXIII *1561/62 13 r
HIDDE Jetties k. lân XXVIII *1569/70 19 r
HIDDE Lolckes k. lân to Britswert XVII *1554/55 18 l en 19 l
HIDDE Lolckes en Houck Ryoerts k. pleats to Warten XXII 16 l en XXIII 26 r lân to Easterlittens en XXVIIa 20 r fan Johannes Lyeuwes en 21 l fan Lyeuwe Sybes en XXVIII 15 l lân to Easterlittens fan Hero Hille Jelts en fan Hessel Ryoerts en Lolck
HIDDE Rommerts k. lân op Sprangena Nijlân to Bitgum XIV *1546/47 19 l
HIDDE Syouckes k. lân to Nijegea fan Aucke Henricx XXVIIa *1566/67 25 r
HIDDE Syouwes k. pleats to Nijegea XXIII *1561/62 18 r
HIDDE Wybes fork. lân to Eksmoarre XXVIII *1569/70 19 r
HIDDE Zybolts en Itsck Meylcke e.l. to Tsjerkwert k. lân Achlum XII *1544/45 18 l
HIDDEMA, Anne frou fan Bercke Sinda fork. pleats ûnder Kollum, XXXIa *1571/72 32 l
HIDDEMA, Goslyck fork. lân XXV *1566/67 20 l en XXXIIa 16 r k. rinte út Heslinga sate to Pitersbierrum
HIDDEMA, Hans fork. Hoernster sate to Arum XXV *1564/65 21 r
HIDDEMA, Hercke fork. hûs XXIV *1562/63 19 l
HIDDEMA, Theye Jouckes fork. pleats to Wynjeterp XXV *1564/65 25 l
HIDDEMA, Ulbeth k. lân to Penjum fan Douwe Aeluwa XXXIIa *1572/73 15 r [71.]
HIDT Hidde dr. har kurntor fork. lân to Penjum XXV *1564/65 16 r
HILCK Jans dr. fork. hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 18 l
HILCKE en Sybe hierders lân yn Monthe schaar XIV *1546/47 20 r
Broers k. lân to Yndyk fan Freesck Reytie soannen XXXa *1570/71 18 r
HILCKE Hermens en Sas niaerkeap Flaersma fenne XXV *1564/65 15 r
HILCKE Jans en Wyk Riemet XII *1544/45 20 r
HILCKE Lolckes k. hûs en lân De Lemmer fan Montke Atthies XXXIa *1571/72 20 l
HILCKE Syrck k. lân to Sondel XXII *1559/60 22 l
HILL Poppes dr. en har bern k. pleats to Eastergea fan Reyn Rinckes XXV 26 l
HILL Saeckes fork. lân XXXIa *1571/72 18 r
HILL Sipckes dr. fork. lân en rinten XXI *1557/58 21 l
HILL Syuerts en Jeldu e. l. k. hûs Ljouwert XXIV *1562/63 17 l
HILL Wybrens fork. hûs to Dokkum XXXIa *1571/72 17 l
HILLE Bithmaers fork. hûs Ljouwert XXV *1564/65 24 r
HILLE Claess k. lân to Noardwâlde fan Bennert Jans XXVIIa *1566/67 28 r
HILLE Folckerts fork. huzen to Haerlim XVII 554/55 14 l
HILLE Hanss k. hûs XXXIII *1574/75 18 r
HILLE Joost dr. fork. hûs to Harns XXIII *1561/62 14 r
HILLE Peters dr. k. rinte út pleats to Tsjom fan Douwtien Douwema XXXIII 20 r
HILLE Sipckes fork. hûs to Harns XXVIII *1569/70 17 l
HILLEBRANT Tiebbes erfg. fork. pleats to Menaem XVII *1554/55 14 l
HILLEGONDT Pieters k. rinte fan Rinck Rochus dr. XXXIIa *1572/73 21 r
HILLEMA, Frerick fork. lân to Oltwolde XXV *1564/65 27 r
HILLEMA, Mynert en Rints fork. lân to Hâllum XVIII *1555/56 24 r
HILLEMA, Meynert Jans fork. hûs op Hillema sate XXIII *1561/62 23 l
HILLINGA, Bennert k. lân to Hantum yn Obbema sate fan Louwe Douwes XXV *1564/65 26 r
HILLINGA, Binnert k. lân yn Sippema sate fan Jelle Jelgersma XXV *1564/65 28 l
HILLINGA, Rinnert k. lân yn Sippema sate to Ferwert fan Bauck Wigles dr. XXVIIa *1566/67 26 r
HIS Claes fork. hûs to Jelsum XXIII *1561/62 24 l
HIS , Hylck, Ysck en Sytke Teysma susters k. lân fan Allert Syrxma XXXIII 16 l
HIS Jancke widd. fork. lân to Eangwert XXIV *1562/63 15 r
HIS Tjaert Lamberts widd. k. yn Lutketremcke sate to Peins fan Lambert Rommerts XXXa *1570/71 22 l
HISSE Igges en Jets Eedo dr. k. lân to Tsjerkgaest XXII *1559/60 15 l
HISSE Jaethies k. hússté to Bakhuzen XII *1544/45 16 r
HOBBE ANNES en Ath k. rinte XII *1544/45 17 l
HOBBE Egges en Anna to Ferwert k. to Skraerd XIV *1546/47 12 r
HOBBE Thomas VI *1528/29 65 l
HOBBEMA, mr. Pieter k. lân fan Feycke Jarichs XXVIII *1569/70 24 l
HOENRAET, Henrick k. lân en hûs to Skerpenseel fan Frerick Alberts XXXIII *1574/75 16 l [72.] en 20 r part yn in hûs fan Joucke Garbrants en 23 l lân fan Herman Jans en XXXIa k. in hûs 19 l
HOENTE LOLCKES en Lycsets k. lân to Langsweagen fan Bouwe Meynts XXXa *1570/71 14 r
HOEYTE Douwes k. lân en hûs fan Hessel Douwes en Geel Sytcx XXIII *1561/62 19 r
HOEYTE Sipckes k. lân XXII *1559/60 18 l
HOEYTTHIE Tjaerts fork. pleats to Langsweagen XXXa *1570/71 20 r
HOLDINGE, Botte k. fean yn Waltershimrik fan Douwe v. Aluwa XXVIIa *1566/67 27 r
HOLDINGE, Tyaert van k. pleats to Deinum XXI *1557/58 16 r
HOLINGA, Tjaert en Anna wannelkeap XII *1544/45 14 r
HOLLANDER, Pieter fork. lân to Bûrum XXII *1559/60 18 r
HOLLANDER, Pieter Hendricx fork. lân to Kimswert XVIII *1555/56 24 l
HOLLE Foeckes exynsmr Hynljippen V *1527/28 10 r
HOMCKE Ryeurts fork. lân to Burchwert XXXa *1570/71 19 r
HOMME Bonnes fork. pleats to Lúkswâld XXI *1557/58 18 l
HOMME Bottes k. lân XXIV *1562/63 22 r
Doeckes en Wyts k. lân yn Sickema sate XVIII *1555/56 en fork. pleats to Wommels oan Douwe Roorda XXII *1559/60 19 r
HOMME Eeuwes k. pleats to Terwispel XXIII *1561/62 14 r
HOMME Syeurts k. hûs to Kollum XXXa *1570/71 16 r
HOMME Wytthies Beyma sj. B XXV 30 l
HOORN, Jhr. Frederick de k. hûs op Bagguen kleaster XXIV *1562/63 22 l
HOPKE Agges k. lân to Sondel XXII *1559/60 22 l
HOPPENS, Frederick Gaelties k. rinte fan Meye Reyns Lyauckema XXVIII 15 l
HOPPER, Zyert Tades en Sybrand Roorda k. lân to Rie XIa *1542/43 13 r
HOPPERS, Aernt Sacle fork. IXa *1536/37 13 l
HOPPERUS, dr. Jochum to Mechelen k. rinte en oanpart yn 2 pleatsen Peersma en Tioechsma XXIV *1562/63 16 l en r
HORST, Alyt van der to Dokkum IIb *1519 side 11
HORST, Heynrick v. d. IIb *1519 side 27
HORST, Rutger v. d. en Michiel van Leyen k. lân fan Jan Beernts XXXIII *1574/75 14 r
HOTNYA, Kathryn fork. mei Ekema's hûs to Frjentsjer VII *1531/32 12 l
HOTTE Douwes en JelleHottes k. zekere banne XIa *1542/43 14 r
HOTTHIE Lieuwes k. lân yn Luttekebonte sate ûnder Harns XII *1544/45 16 r en fork. lân to Eagum XVIII 24 r
HOTTIE Hotties melckhuys en Bargehuys to Mariëngaerde k. fan Cappittularen XXXa *1570/71 22 l
HOTTIE Tyaerts fork. hûs en lân XXIII *1561/62 25 r
HOTTINGA, Anna van k. hûs to Ljouwert XV *1547/48 16 l en XVII 15 l
HOTTINGA, Douwe van k. lân to Kimswert fan Douwe Folckerts XXV *1564/ 65 17 l
HOTTINGA, Douw van fork. wente to Hijum XXVIIa *1566/67 18 r
HOTTINGA, Frouck van widd. Tzallingh van Botnye k. lân yn Carda staten to Boksum XVII *1554/55 16 r [73.]
HOTTINGA, Sicke IIb *1518 side 6 en 11
HOTTINGA, Sybrant k. rinte fan Homme Hottinga XXXIa *1571/72 16 l en k. lân XXXIII 21 l
HOTTINGA, Tryn van widd. Tiete v. Camminga k. lân op 't Nijlân XXI *1557/58 19 l en XXII 20 r k. hûs to Ljouwert
HOTZ Syttzies dr. fork. moune to Bûrum XXV *1564/ 65 22 r
HOTTZIE Hotties k. heal hûs fan Jacob Gaetthies XXXIII *1574/75 17 l
HOUCK Arents widd. k. pleats to Lekendorp XXIII *1561/62 24 r
HOXWIER, Anna van fork. pleats to Swichum XXV *1564/65 29 r
HOYETE en Douwe Ypckes broers k. lân yn Wellingewier sate fan Fedde Agges XV *1547/48 14 r
HOYT Hoytes fork. lân XXXIII *1574/75 25 l
HOYT Ipckes k. lân to Iemswâlde fan Tryn Joosts XXVIIa *1566/67 28 l
HOYTE Douwes en Foeckel k. lân ûnder Frjentsjer XVIII *1555/56 19 r
HOYTE Goslicx fork. lân to Idsegea XXI *1557/58 15 l
HOYTE Jelckes fork. lân to Jistergea XXV *1564/65 16 l
HOYTE Lolckes k. lân fan Bauck Wygers XXXIIa *1572/73 21 r
HOYTE Onya k. heale pleats Feyckema to Goaijingearyp fan Dyorre Lyeuwes XXXIa 16 r
HOYTE Sipckes k. fan Sybolt Heersma XXIV *1562/63 16 r
HOYTE Sybolts k. lân Binckele Stingen ende Kneppelen to Pandergea fan Laes Sybrants XXVIIa *1566/67 21 l
HOYTE Taickes k. lân to Wytmarsum XXIII *1561/62 26 l
HOYTTE Algers fork. heal hûs to Ljouwert XXXIa *1571/72 20 r
HOYTTEMA, Gercke fork. rinte yn pleats to Jorwert XXXIa *1571/72 23 l
HOYTTEMA, Gercke k. lân fan Hemcke Broers XXXIIa *1572/73 20 r
HOYTTEMA, Gerlandt niaerkeap XXVIIa *1566/67 18 l
HOYTTEMA, Henne k. hûs op De Jouwei fan Syttzie Foeckes en Bauck XXVIIa *1566/67 19 r
HOYTTEMA, Lyoeleff Hoyte niaerkeap lân mei Tamme Martens XXXIII *1574/75 24 r
HOYTTEMA, Meynts fork. lân en rinten XXIV *1562/63 21 l
HOYTTYE pastoar De Jouwer k. hûs dêr VII *1531/32 12 r
HOYTZIE Zuyrdts to Ritsum k. lân to Fritsum XV *1547/48 19 l
HUBERT Ulckes k. hûs en lân to Spangea XXIV *1562/63 15 r
HUGO mr. pastoar to Lytsewierrum XIV *1546/47 21 l
HULSEN, Gerryt van k. keamer to Harns fan de wezen fan Jhr. Georgen v. Vroenhoven by 't blokhús, biwenne fan Jancke Gerryts XXV *1564/65 21 l
HUMALDA, Frans en Anna fork. lân to Deinum XVII *1554/55 14 r en XXIV 20 r
HUMALDA, Rinck en Geel Tyamckes fork. pleats to Deinum XXIV *1562/63 24 l
HUMALDA, Sitthie IIb *1518 side 6 en 10
HUMERSMA, Rompt k. lân to Bûrum XXII *1559/60 25 l
HUMMERTSUM, Epe inde Hummerts fork. IV *1525/26 19 l
HUYGE Zybrants en Anne k. hûs to Harns XIV *1546/47 15 r [74.]
HUYGES, Frans Lenart k. yn Blitserda goet to Lekkum XXI *1567/68 21 r
HYLCK Bennerts fork. lân XXV *1564/65 19 r
HYLCK Dirricks fork. hûs to Harns XXVIII *1569/70 14 r
HYLCK Eelckes fork. lân XXVIIa *1566/67 14 r
HYLCK Eepes dr. k. lân to Arum yn Bonte sate fan Catharina Herema XXV *1564/65 28 l en fork. lân yn Abbinga sate XXVIIa *1566/67
HYLCK Geles fork. lân Techtum XXXa *1570/71 16 l
HYLCK Pieters fork. lân XXXIa *1571/72 14 l
HYLCK Wybrants fork. lân XXXIII *1574/75 16 l en 19 l k. mei foar har bern lân to Tsjerkwert
HYLCKE Douwes k. part yn pleats fan Aemcke Peters XXXIII *1574/75 20 l
HYLCKE Wiggers fork. lân XXXIIa *1572/73 18 r

States en sates

HAGEMA BIRDT XXVIII *1569/70 18 l
HANSMA sate to Kimswert XV *1547/48 12 l en Xa 11 r
HANSMA to Minnertsgea XXII *1559/60 20 l
HANYE sate to Weidum XXI *1557/58 18 r en to Ie XXV *1564/65 18 r
HATTINGAHUIS to Lytsewierrum XXI *1557/58 21 r en 22 l
HAYEMA heert of staten ûnder Kollum XXI *1557/58 16 l
HAYTIEMA sate XXI *1557/58 15 r en XVIII 20 l *1555/56
HAYTTHINE staten to Menaem XVIII *1555/56 20 l
olde HEEMSTRA sate to Eanjum XV *1547/48 16 r
HEEMSTRA sate to Ikkerwâld XXII *1559/60 16 l
HEERCKEMA heele heert Ka *1536/37 14 r
HELBADA goet DCa *1536/37 13 l en Helbada sate to Ferwert XXXa *1570/71 22 r
HENRYCKCENSTERA sate XVII *1544/45 13 r
HEPCKEMA sate XXXIII *1574/75 16 l
HEREMA goet yn Boxummaga VI *1528/29 14 r
HERINGATERP to Kimswert XIa *1542/43 12 l
HERINGA goet to Doanjum XIV *1546/47 17 l
HESLINGA sate to Pitersbierrum XXXIIa *1572/73 16 r
HERTHIE fenne to Kolderwâlde XXXIa *1571/72 15 l
HETTE HILLES sate to Roaidahuzum XXIII *1561/62 16 r
HETTINGA schaer XVII *1554/55 23 l
HEYLIGE WEIDE XXIV *1562/63 24 l
HEZENSERA sate to Jorwert XV *1547/48 15 l
HILLEMA goet XIa *1542/43 15 l en XV 13 r en l to Hallum
HILLEMA sate XXIII *1561/62 23 l [75.]
HINCXTETERPSTERA sate to Skalsum XXXIa *1571/72 32 r
de HIOELEN op Koarnwerter mieden XII *1544/45 18 l
HOBBEMA sate to Hantum XXII *1559/60 22 r
HOERNSTER sate to Arum XXV *1564/65 21 r
HOLKE state en sate XXV *1564/65 28 l
HOLLEVEEN to Ternaerd XXVIIa *1566/67 21 l
HONYASTATEN to Warten XV *1547/48 20 r
HOOCHSTER sate XXII *1559/60 21 r
HOPTILLE pleats ûnder Hilaerd XXVIII *1569/70 22 l
HOYMA sate to Warten XXIII *1561/62 23 l
HOYTEMA sate to Bitgum XVII *1554/55 17 l en 19 l
HUYSUMER NIJEN WICKE XII *1544/45 13 r
HYLCKEMA to Koamwert XXV *1564/65 25 l

>> begin

IBE Waebes k. lätn yn Haskerhoarne fan Eeuw Ybe Waebes dr. XXVIII *1569/70 16 r
IDT Fedde dr. fork. hûs to Harns oan Ghysbert Ghysberts XIV *1546/47 16 l
IDT Syuerts wannelkeap XXXIIa *1572/73 21 r
IDTS Alberts en Reyts k. lân to Idsegea Xa *1540/41 14 r
IDTS Doeyes k. wynmoune to Nijemardum fan Jasper Peters XXVIII *1569/70 14 l
IDTS Renick dr. fork. lân to Koarnwert XXV *1564/65 15 r
IDTS Sinnes k. lân fan Inthie Buwes XXV *1564/65 30 l
IDZAERT Benedicx en Oedts fork. hûs to Ljouwert XVIII *1555/56 20 l
IDZARDA, Baerte fork. lân to Spangea XXXa *1570/71 22 r
IDZE Zybes k. hûs to Starum IXa *1536/37 13 l
IEM Pieters k. lân to Tsjummearum XVII *1554/55 17 l
IETS Wopckes dr. k. lân yn Sickema sate XVIII *1555/56 24 l
IGHE Alberts k. rinte XVIII *1555/56 26 l
IGLE Ryuerts fork. hûs to Dokkum XXI *1557/58 20 l
IMCK Lyaucke dr. har erfg. k. rinte XXI *1557/58 16 r
INDT Ripperts dr. fork. lân to Poppingawier XXIII *1561/62 22 l
INDYCK, Pilgrum ten hûs en pleats to Kimswert XXXIII *1574/75 21 l
INTE Upckes fork. lân to Burchwert XXIII *1561/62 17 r
INTE Zingerts Xa *1540/41 33 l
INTHIE Wybes k. lân to Minnertsgea XVII *1554/55 14 l
INTHIE Taickes fork. lân to Warns XXI *1557/58 13 l
INTZE Tabbes fork. lân yn Caldehuysen to Wytmarsum XIV *1546/47 17 r
IPCKE Lieuwes en Ben Zybe e. L fork. XIV *1546/47 20 r
ISCKE Taeckes en Voirde fork. lân XVII *1554/55 21 r [76.]

Sates en states

IDSCKQUERT sate to Easterein XXIII *1561/62 20 r
INGA sate to Britswert IXa *1536/37 14 l
INSMA sate to Eanjum XXVIIa *1566/67 26 r en 27 l

>> begin

JA Ritskes dr. k. lân to Mitselwier fan Tryn Ritskes XXVIIa *1566/67 22 l
JABBE Jelkes to Semar, VII *1531/32 12 r
JACLE Renicx fork. lân to Goutum XVII *1554/55 19 l
JAECLE Poppes en Rinck k. lân to Eastersé XXII *1559/60 17 r
JAECLE Tjercx k. hûs fan Ypcke Sipckes XXXIIa *1572/73 21 l
JAEN Gosses en Jaetz k. lân to Ferwâlde XII *1544/45 13 l
JAEN Hans fork. pleats XXIII *1561/62 13 r
JAEN Sickes fork. lân Drachten S. XXI *1557/58 16 r
JAENE Syeurts k. pleats to Langsweagen fan Hoeytthie Tjaerts XXXa *1570/71 20 r
JAENTHIMA, Tecke Jelgers en Thet k. lân to Holwert XVIII *1555/56 23 r
JAERSMA, Syuert fork. lân to Bûtenpost XXIII *1561/62 19 r
JACOB fan Dokkum IIb *1518 side 7
JACOB mr. widd. k. rinte út pleats to Wânswert fan Hette Hemmema XXXIIa *1572/73 12 r
JACOB Abbes to Seisbierrum k. lân fan Eelck Lijuerts en Tryn Lolckes dr XXVIIa *1566/67 22 r
JACOB Abbes fork. lân to Nijeberkeap XXVIIa *1566/67 23 l en XXVIII 24 l lân fan Epcke Tzialincx en 20 r fork. rinte XXXIII en k. lân fan Reyn Eepes XXXIII 17 l
JACOB AEBBES k. lân yn Juckema sate to Seisbierrum XXIII *1561/62 27 r
JACOB Aemts fork. pleats to Vythoorn XXIII *1561/62 26 l
JACOB Algers en Auck Jans keapje heal hûs to Ljouwert fan Hoytte Algers XXXIa *1571/72 20 r
JACOB Augustinus k. hûs to Dokkum fan Sybrant Pieters XXV *1564/65 26 l
JACOB bannerman III *1523/24 10 r
JACOB Beernts fork. hûs op 't Fliet Ljouwert XXXIIa *1572/73 15 l
JACOB Claess en Anna k. hússteden to Harns Xa *1540/41 12 r en fork. lân to Lollum XXV *1564/65 26 l
JACOB Cornelis mr. k. pleats yn de Poelen fan Tyam Heerckes dr. XXVIII *1569/70 23 r
JACOB Cornelis k. hûs Koll. Nij Kruslân XXXIa *1571/72 20 l
JACOB Cornelis k. lân to Dronryp fan Goetthien Jorryts en Tjam XXXIa *1571/72 32 r
JACOB Dircx to Bûrum k. heal hûs to Slothuyum fan Broer Anckes XXVIIa 20 r
JACOB Druyest fork. hûs to Ljouwert XXVIII 15o9/70 19 r
JACOB Eelckes en Jelcke Eede dr. fork. lân to Wûns XXXI *1571/72 19 r
JACOB Eeskes k. lân yn Donyasate XIV *1546/47 16 l [77.]
JACOB Eggerts k. hûs to Ferwert XXIII *1561/62 23 r
JACOB Epes en Anck to Arum k. dêr lân yn Bolta goet Xa *1540/41 13 r
JACOB Eyles fork. hûs XXVIIa *1566/67 29 l
JACOB Folckerts VII *1531/32 34 r
JACOB Geerts erfg. k. rinte út pleats to Hennaerd fan Pybe Haerda XXXa *1570/71 16 l
JACOB Gerryts en Tryn Claeses k. hûs XXII *1559/60 14 r en 21 l
JACOB Gerryts k. lân to Oestergae buyten die Brecken XXIII *1561/62 16 r
JACOB Goritthies k. hûs fan Jan Pieters XXXIIa *1572/73 15 r
JACOB Grote to Dokkum IIb *1519 side 7 11 en 12
JACOB Gysberts wannelkeap hûs to Harns XXVIIa *1566/67 17 r
JACOB Harmanus k. lân XVII *1554/55 20 r
JACOB Hayes en Anna fork. lân to Kollum XXIV *1562/63 16 r
JACOB Hayes fork. hûs to Harns XXIV *1562/63 18 r en XXV 25 r mei syn frou Barbara Feyckes fork. hûs dêr
JACOB Heer en Dirck Frans dr. k. hûs to Ljouwert XXII *1559/60 15 l en XXIV 24 r fork. hûs op 'e Nijstêd en XXVIII 16 r k. rinte foar Hans Syuerts
JACOB Heer syn erfg. k. hûs to Dokkum fan Romck Jans XXXa *1570/71 19 r
JACOB Herbaijum fork. hûs XXII *1559/60 15 l
JACOB Hermans fork. moune op 't Fliet XXV *1564/65 29 l
JACOB Hert fork. pleats to Burgum XXIII *1561/62 26 r
JACOB Hilles to Ljouwert k. hûs dêr IXa *1536/37 13 r
JACOB Inthes k. lân to Jistergea fan Ryntie Tammes XXXa *1570/71 17 l
JACOB Iskes fork. lân to Winaem XXII *1559/60 24 r
JACOB Jacobs k. hûs to Arum fan Wijbe Sijuerts XXV *1564/65 26 l en XXVIII 15 r fan Douwe Abbes en XXXa 17 l fork. lân to Wolsum
JACOB Jans III *1523/24 18 r
JACOB Jans en Petrick k. hûs to Ljouwert XIa *1542/43 16 l
JACOB Jan Diecx k. lân to Twellegea XVII *1554/55 131
JACOB Jans en Anna Pieters k. hûs to Ljouwert XVIII *1555/56 18 r en 20 l fork. hûs to Dokkum
JACOB Jans fork. hûs to Boksum XXI *1557/58 20 r
JACOB Jans wollenweever k. hûs to Ljouwert fan Ysbrant Jacobs XXXIII *1574/75 21 r
JACOB Johannes k. lân fan Johannes Johannes XXVIIa *1566/67 29 l en XXXIII 17 r
JACOB Janckess to Harns k. foar de voormonden fan de wezen fan Jhr Georgien v. Vroenhoven in keamer by 't Blockhús to Harns XXV *1564/65 17 r
JACOB Jeltes k. lân fan Reyntgen Wijgers XXXIII *1574/75 25 r
JACOB Jeskes k. lân yn Foppema sate to Wierum XXI *1557/58 13 r
JACOB Jouwes fork. lân to Baerd XVII *1554/55 14 r en XXVIIa 19 r fork. hûs to Harns XXXIII 20 r fork. heal hûs
JACOB Jouwes k. hûs to Ljouwert fan Aeltie Tiepckes XXVIII *1569/70 24 l
JACOB Jows k. hûs to Harns XXIV *1562/63 18 r [78.]
JACOB Lyckles k. hûs to Dokkum XXXa *1570/71 18 l
JACOB Martens k. pleats fan Lyb Wythies XXVIIa *1566/67 19 l
JACOB Meens en Ints k. hûs to Hâllum XII *1544/45 16 l
JACOB Mertius IV *1525/26 20 r
JACOB Meyles fork. part fan erfenis XXVIII *1569/70 18 r
JACOB Obbes fork. lân XXIII *1561/62 21 l
JACOB Oddes en Hylck Syeurts fork. lân XXXIa *1571/72
JACOB Piers fork. heal hûs to Ljouwert XXXIIa *1572/73 13 l
JACOB Pieters k. lân yn Bolte goet to Arum Xa *1540/41 13 r
JACOB Pieters fork. hûs to Ljouwert XXII *1559/60 19 r
JACOB Pieter fork. hûs yn Koll. lân XXV *1564/65 24 r
JACOB Pieters fork. hûs op Gaetie sate to Wierum XXI *1557/58 15 r
JACOB Pouwels k. diel yn hûs by de Brolbrêge to Ljouwert fan Suyrt Pieters XXXIIa *1572/73 17 r
JACOB Reyners en Anna k. hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 27 l en XXIV 18 r
JACOB Reynerts skroar k. hûs to Ljouwert XVII *1554/55 15 l
JACOB Robyns k. hûs to Ydsgahuysum fan Rixt Jacobs dr. XXVIII *1569/70 17 r
JACOB Saeckes foar Hendrick Hoenraet k. hûs XXXIa *1571/72 19 l
JACOB Simpckes fork. lân to Nijetrine XXI *1557/58 21 r
JACOB Sybrants en Helena fork. hûs Ljouwert XVIII *1555/56 14 l en 21 r en XXII 14 r fork. tichelwurk en XXV 24 l fork. moune by Ljouwert
JACOB Sybrants k. rinte fan Jvr Dyttien Oenema en Fan v. Burmania XXVIII 15 r
JACOB Symons en Lieuwe Hiddes e.l. k. lân yn Mellema sate XV *1547/48 19 l
JACOB Symons k. lân yn Sybade goet to Penjum XXI *1557/58 19 l
JACOB Symons k. lân fan Rieme Laes dr. frou fan Laurens Laurens XXVIII *1569/70 22 l
JACOB Syouckes en Hil k. lân yn Spangea XXIII *1561/62 17 r
JACOB Sytties fork. hûs XXII *1559/60 14 r
JACOB Tiebbes k. pleats fan Hans Gabbes XXXIII *1574/75 16 l
JACOB Thyes en Seths k. lân yn Rommerla sate to Penjum XIV *1546/47 17 r
JACOB Tzinckes k. lân en hûs XXXIII *1574/75 20 r
JACOB Willems fork. lân en hûs XXXa *1570/71 15 l
JACOB Wynties fork. hûs to Wurdum XXVIII *1569/70 16 l
JACOB Wybes k. lân to Mantgum fan Haring Eems XXXIa *1571/72 17 l
JACOB Zybrants en Magdalena k. hûs Ljouwert XIa *1542/43 14 r
JACOB Symons k. lân fan Schelte Goslicx XXXIII *1574/75 14 r
JACOB Wybes en Anna Douwes k. lân to Peins fan Douwe Hemdricx XXXIa *1571/72 17 r
JAN fan Aldegea III *1523/24 18 r
JAN Abbes k. hûs to Terkaple fan Eeuw Jochums XXXIII *1574/75 24 l
JAN Aernts skuonmakker en Bocke Tyaerdts dr. k. hûs Dokkum XVIII *1555/56 19 r
JAN Alberts fork. pleats XXXIIa *1572/73 16 r
JAN Alberts k. hûs to Berltsmn fan Hette Hemmena XXVIII *1569/70 18 r [79.]
JAN Andries fork. hûs to Ljouwert XXXIa *1571/72 22 l
JAN Arents fork. hûs Ljouwert XXVIIa *1566/67 23 l en XXXa 23 l k. hûs fan Claes Foeckes
JAN Arents en Bauck fork. hûs to Stiens XXXIa *1571/72 21 r
JAN Arents wannelkeap lân XXXIIa *1572/73 19 l en XXXIII fork. lân 21 l
JAN Arents k. lân fan Wilhelmus v. der Werf XXXIIa *1572/73 20 l
JAN Arys k. lân fan Baucke Abbes XXXa *1570/71 14 l
JAN backers widd. to Dokkum IIb *1519 side 11
JAN Baerents k. lân Aldeberkeap XXI *1557/58 15 r
JAN barbier en Eets to Bolswert k. hûs dêr IXa *1536/37 12 l
JAN mr barbier k. hûs to Ljouwert XXVIIa *1566/67 21 l
JAN Bartels to Lekkum k. lân dêr XVIII *1555/56 16 l
JAN Bartels fork. hûs to Ljouwert XXII *1559/ 60 20 r
JAN Benen fork. lân to Blesdike XVII *1554/55 19 r
JAN Berents en Ulck k. hûs to Kollum XXIII *1564/65 18 l
JAN Bertem en Geese fork. pleats to Easterwâlde VI *1528/29 14 r
JAN Bockes en Rynts fork. lân yn Foeckema sate to Eanjum XXIV *1562/63 16 r
JAN Bralts k. pleats to Skerpenseel XXIV *1562/63 23 r
JAN Buwes fork. hûs to Seisbierrum XXVIIa *1566/67 16 l
JAN dr Charles k. lân en hûs to Koll. Utbuorren fan de erfg. fan Anne Reynt Montes widd.JAN Emckes en Roeloff e.l. k. lân XXXIII *1574/75 15 l
JAN Claess fork. fean to Skuorregea XVII *1554/55 21 l
JAN Claess fork. hûs Harns XXI *1557/58 16 l en XXV 16 l k. fan de fâdden fan de bern fan Jhr Georgen van Vroenhoven
JAN Claess en Tyets k. hûs Hobbema sate to Hantum XXII *1559/60 22 r
JAN Claess k. hûs to Jelsum XXIII *1561/62 24 l
JAN Cornelis en Bauck fork. hûs to Kollum XVIII *1555/56 25 l en XXI 13 l k. hûs to Kollum en XXIII 18 r fork. hûs dêr en XXIII 24 l k. lân yn Tadema sate to Jistrum
JAN Dircx skroar op Alde Leije V *1527/28 19 l
JAN en Meynert Dircks voormonden oer Albert Jans silg. bern Xa *1540/41 15 r
JAN Dircx k. hûs to Drylts XVIII *1555/56 17 r
JAN Dircx mr. k. hûs to Harns XXI *1557/58 17 l en XXV 30 l k. hûs dêr fan Floris Willems en XXXIIa 15 l k. hûs dêr fan Pieter Beyma
JAN Dircx fork. hûs to Kollum XXII *1559/60 18 l
JAN Dircx k. pleats to St. Jansgea fan Ymck Sybrants XXVIIa *1566/67 22 l
JAN Dirricx fork. hûs to Dokkum XXXIIa *1572/73 17 l
JAN Dircx fork. hûs XXXIII *1574/75 20 r
JAN Diericx k. lân XVII *1554/55 20 l
JAN Douwes k. 2 pleatsen to Dronryp XXII *1559/60 24 l
JAN Douwes fork. hûs to Hitsum XXXa *1570/71 22 r
JAN Eebes fork. yn Scheltinge sate XXI *1557/58 22 r
JAN Ellens fork. lân to Makkum XVIII *1555/56 19 l en XXVIIa 25 l fork. pleats [80.]
JAN Emckes en Roeloff e.l. k. lân ûnder Kollum fan Syeurt Lennerts XXXIa *1571/72 17 l
JAN Fennes en Lyn k. lân to Minnertsgea XIV *1546/47 18 l
JAN Foppes k. mei syn susters en Beynthie Folckerts sate Bongahuys to Ylaert Xa *1540/41 13 r (Hilaerd) en XIV 21 l fork. lân to Wurdum
JAN Foppes k. lân fan 't rjocht fan Menn.dl. XXXIa *1571/72 20 l
JAN Fytthies en Appelonia Hendrics k. hûs to Harns XVIII *1555/56 20 r
JAN Garbes fork. lân XXXIIa *1572/73 18 l
JAN Gerrits fork. lân to Luurt en k. IXa *1536/37 13 r en XXIII 15 l fork. lân
JAN Gerrits k. lân De Tynje XXVIIa *1566/67 22 l
JAN Goverts fork. lân op 't Fliet XXIII *1561/62 25 r
JAN Harmans en Fenne k. hûs to Ljouwert XIV *1546/47 18 l
JAN Harmans en Anna Hiddes k. hûs to Ljouwert XV1547/48 12 r
JAN Hayes en Anna fork. hûs to Ljouwert XXIV *1562/63 20 r
JAN Heres en His k. lân XXII *1559/60 14 r
JAN Hermans III *1523/24 19 r en XXIII 18 l fork. lân to Arum
JAN Hendricx bern k. hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 21 l
JAN Henric k. pleats fan Bonne Jelckes XXXIII *1574/75 18 l
JAN Heyndricx en Tryn k. hûs XV *1547/48 13 l
JAN Heyns fork. lân XVII *1554/55 21 l en XXIV 21 r k. hûs
JAN Huyberts en Griet Jacobs k. hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 27 l
JAN Huygens fork. pleats to Rotsterhaule XXXIIa *1572/73 14 l
JAN Huyges fork. lân yn Jongema sate to Minnertsgea XVIII *1555/56 21 r
JAN hoedemaker k. hûs fan Syeurt Benes XXXa *1570/71 19 l
JAN Intes fork. hûs XXXIII *1574/75 24 r
JAN Intes fork. hûs to Harns XXIV *1562/63 19 l
JAN Jacobs hierder to Boksum VI *1528/29 14 r
JAN Jacobs en Lucia k. lân to Minnertsgea XIV *1546/47 17 l en XV 14 r
JAN Jacobs backer en Tryn fork. hûs to Dokkum XVIII *1555/56 25 l
JAN Jacobs fork. hûs to Harns XXXa *1570/71 18 l
JAN Jacobs k. hûs to Bûrum fan Eno Egberts en Auck XXXIa *1571/72 18 r
JAN Jans fork. hûs to Wurdum XVII *1554/55 18 l en XV 14 r to Marsum k. lân
JAN Jans en Johan e.l. k. lân to Steggerda XVIII *1554/55 20 r
JAN Jans en Anna k. hûs to Dokkum XVIII *1555/56 25 l
JAN Jans alias Jonge Jan Barls k. hûs to Kollum XXIV *1562/63 16 l
JAN Jans fork. lân to Nij Spangea XXIV *1562/63 22 l
JAN Jans k. hûs to Harns XXIV *1562/63 22 r en XXV 19 l k. fan voormonden Jhr Georgien v. Vroenhovens bem keamer to Harns
JAN Jans en Hermen e.l. k. pleats to Makkum fan Meyne Jans Fredsens XXV 23 l
JAN Jans fork. lân to Noardwâlde XXXa *1570/71 14 l en 15 r fork. lân to Blesdike en 18 r fork. hûs en XXXIII 21 l k. lân en 22 l fork. lân
JAN Jans k. hûs to Dokkum fan Aeltien Eernst dr. XXXIa *1571/72 17 l [81.]
JAN Jans fork. heal hûs XXXIIa *1572/73 21 r
JAN Jellis k. rinte foar syn mem XV *1547/48 18 l
JAN Jelmers boer to Ljussens VII *1531/32 11 r
JAN Jeltes hierder Noarder Mar XXV *1564/65 28 l
JAN Jetthies k. hûs to Ljouwert fan Wyger Janss XXV *1564/65 16 r
JAN Jochums fork. lân en hûs XXXIIa *1572/73 20 r
JAN Juckes fork. hûs to Bennerhuys XXI *1557/58 17 r
JAN Lamberts en Anna k. pleats to Marsum XVIII *1555/56 24 r en XXIII 20 l en XXV 16 l k. lân fan Geylt Jelles en 24 r to Grou fan Sybrant Dircx
JAN Lamberts k. Cubaerdera sate XXI *1557/58 14 r
JAN Lambert fork. hûs en lân to Eastersé XXII *1559/60 25 l
JAN Lamberts de olde k. lân to Grou fan Feycke Dircx XXV *1564/65 19 r
JAN Lamberts to Ljouwert k. hûs dêr fan Hendrick Jans wesen XXV *1564/65 25 r
JAN Lamberts k. lân to Sibrandabuorren fan Gaets Nannes dr. XXVIIa *1566/67 23 l
JAN Lamberts k. lân en hûs yn Spange fan Eevert Lamberts XXVIII *1569/70 19 r
JAN Lenerts fork. hûs to Kollum XXII *1559/60 20 l
JAN Lieuwes en Wemel k. lân to Langheham XIV *1546/47 17 r
JAN Lolles k. lân XXIV *1562/63 24 l
JAN Luythiens k. lân to Blesdike XVII *1554/55 19 r
JAN Luytiens voormond oer Alger Hotthies bern k. rinte fan Jw Andringa XXV *1564/65 27 l
JAN Luyttiens fork. hûs to Ljouwert XXVIII *1569/70 14 r
JAN Luythies en Anna k. pleats to Jobbegea fan Jacob Gengers XXXIa *1571/72 17 r
JAN Lyutthies k. pleats to Hoarnstersweach fan Pier Claeses XXXa *1570/71 20 l
JAN Minnes kistmakker k. hûs to Dokkum fan Hil Wybrans XXXIa *1571/72 17 l
JAN Peters en Anna k. hûs fan Aeff Doedes XXVIII *1569/70 18 l
JAN Phoppes k. hûs op Koll. Nijlân XXV *1564/65 27 l
JAN Pieters to Oldelamer k. lân IX *1536/37 12 r
JAN Pieters en Wobbe e. L fork. lân IXa *1536/37 12 r
JAN Pieters en Gerloff Feyckes e.l. k. hûs to Berltsum XVIII *1555/56 19 r
JAN Pieters to Nijehaske k. lân dêr XXII *1559/60 22 r
JAN Pieters en Griet k. hûs Kollum XXIII *1561/62 18 l en XXIV 16 r
JAN Pieters en Griet k. hûs to Harns XXIV *1562/63 16 r
JAN Pieters k. hûs to Mariéngaerde fan 't Cappitel dêr XXXa *1570/71 21 r
JAN Pieters fork. hûs XXXIIa *1572/73 15 r
JAN Poppes k. lân to Wytmarsum fan Fopck Taeckess XXVIIa *1566/67 20 r
JAN Pauwerls fork. hûs to Achlum XXXIa *1571/72 26 l
JAN Reyckes k. lân to Tietsjerk fan Sipcke Pieters XXXa *1570/71 18 r
JAN Reynckes k. hûs to Skerpenseel fan Pier Tydens XXXa *1570/71 20 r
JAN Ridder IIb *1518 side 7
JAN Ritskes en Alyt k. mei oaren in hûs XV *1547/48 13 l
JAN Ritskes en Anna Anthonis k. hûs Ljouwert XVIII *1555/56 26 l en XXII 17 l k. lân to Jelsum en XXI 16 l fork. [82.]
JAN Roelofs k. fan fâdden oer Jhr. Georgen v. Vroenhoven syn bern in hûs by 't Blokhús to Harns XXV *1564/65 16 r
JAN Roelofs fork. hûs to Blesse XXXa *1570/71 15 r
JAN Rommerts mr. k. lân XVIII *1555/56 14 r
JAN Rommerts widd. k. pleats yn Skuorregea fan Jan Henricx en Gheese XXVIII *1569/70 18 l
JAN Rommerts fork. lân to Dronryp XXXa *1570/71 19 l
JAN Rommerts Laurens k. pleats fan Zwettge Syeurts en Griet XXXIa 14 r en XXXIIa k. pleats to Makkingea fan Coene Syoerts *1572/73 22 l
JAN rymsnijer to Dokkum IIb *1518 side 9 en 12
JAN scoenmaker IIb to Dokkum *1518 side 7 en 11
JAN scoenmaker fan Kollum IIb *1518 side 8 en 12
JAN sealmakker IIb *1518 side 8
JAN Siercks III *1523/24 39 r
JAN Sipckes fork. hûs XXVIII *1569/70 15 l
JAN Suyerts k. lân "opde Swaege" fan Focke Gosses XXV *1564/65 24 l
JAN Sybes en Gees k. hûs to Kollum XVIII *1555/56 25 l en XXIII 14 r fork. hûs en XXV 21 r fork. hûs dêr
JAN Sybrants k. hûs en lân to Berltsum fan Bernardus Pieters XXVIIa 24 r
JAN Sybrants k. lanthuys to Weidum fan juff. Hauck Hollema XXXIII *1574/75 23 l
JAN Sybrens en Meynck k. lân to Moarre fan Peter Hiddes XXVIII *1569/70 18 r
JAN Sydts k. pleats fan Rienck Hans XXVIIa *1566/67 25 r
JAN Symens k. hûs to Harns XXII *1559/60 19 r
JAN Symens en foar Ansck Buwe widd. en Barber mr. Pieter Symens soannen widd. k. lân op 't Nijlân ûnder Ljouwert XXV *1564/65 20 r
JAN Symons fork. rinte XXVIII *1569/70 14 r
JAN Sytthies k. pleats ûnder Harns fan Ancke Sickes dr. XXVIIa *1566/67 20 r
JAN Syuerts fork. lân to Langsweagen XXVIIa *1566/67 19 l
JAN Taeckes fork. lân to Aldeboam XXXa *1570/71 17 r
JAN Taickes fork. hûs to Dokkum XXVIIa *1566/67 19 r
JAN Tammes fork. hûs to Hjerbeam XXXa *1570/71 14 r
JAN Thomas bakker k. hûs XXXIII *1574/75 20 r
JAN Thys fork. hûs en lân XXXIII *1574/75 21 r
JAN Wilckes k. lân Smelbrêge fan Merck Hotthies XXV *1564/65 15 l
JAN Willems k. pleats to Easterwâlde VI *1528/29 14 r
JAN Willems bakker en Anna Broers k. hûs to Ljouwert XII *1544/45 14 b en XVII 21 r k. hûs dêr
JAN Willems k. pleats fan Claes Lycles en Cleye XXVIII *1569/70 20 l
JAN Willems k. lân fan Lyeuwe Hempckes XXXIII *1574/75 16 r
JAN Wilts fork. lân to Makkingea XXVIIa *1566/67 29 l
JAN Vopckens en Frouck k. lân to Aldelemmer XI *1542/43 15 l [83.]
JAN Ysbrants en Jeesck Jacobs k. hûs XV *1547/48 13 r
JANCK Bauckes fork. hûs to Ljouwert XXXIa *1571/72 17 r
JANCKE Aenes en Tryn to Diken k. lân Allingawier XV *1547/48 17 r
JANCKE Cornelis en Remck k. lân to Eagum fan Hette Sybrens XXVIII *1569/70 17 r
JANCKE Dircx fork. hûs to Easterwierrum XVIII *1555/56 23 l
JANCKE Dircx Vogelsanck k. lân to Deinum XXIII *1561/62 24 r
JANCKE Jelles fork. lân XXIII *1561/62 18 r
JANCKE Mynties k. hûs fan Mintke Jacobs XXXIII *1574/75 25 l
JANCKE Rennerts to Winsum en Graets e. L k. lân Xa *1540/41 14 r
JANCKE Reyns en Tryn fork. hûs to Jorwert XVII *1554/55 17 r
JANCKE Sipckes to Skarl k. 4 hoofden gras Xa *1540/41 14 l
JANCKE Thomas fork. lân XXI *1557/58 20 r
JANCKE Ulckes k. lân to Broek XIV *1546/47 16 l en to Smelbrêge XXIII 28 r
JANCKE Zyuerts k. rinte út Jellingen saten to Britsinn Xa *1540/41 11 r
JANNITGEN Peter Phoppis widd. k. rinte fan Wypcke Douwes XXXIII *1574/75 26 r
JANTHIEN Galtes k. lân to Folsgeare fan Otte en Evert Hayes soannen XXXIa 18 l
JANTHIEN Jans dr. fork. hûs to Ljouwert XXV *1564/65 28 l
JANTHIEN Rintie dr. fork. lân XXIV *1562/63 20 r
JANTHIEN Tyaerdts widd. fork. hûs to Ljouwert XVIII *1555/56 15 l
JANTHIEN Upck k. rinte út hûs to Ljouwert fan Sybrant Pieters XXXa *1568/70 14 l
JARICH Broeders en Beencke k. lân to Winsum Xa *1540/41 13 l
JARICH Bottes fork. hûs to Terns XXXa *1570/71 17 l
JARICH Frans k. lân fan Dirck Gerryts XXXIII *1574/75 20 l
JARICH Hylckes k. pleats to Ypkolsgea XXI *1557/58 18 r
JARICH Jarichs to Warkum fork. lân dêr XV *1547/48 12 l
JARICH Ritskes fork. hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 22 l
JARICH Syeurts en Doedt k. lân XVIII *1555/56 19 l
JARICH Syrcx en Anna k. hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 22 l
JARICH Wopckes k. rinte fan wezen Douwe Boijtsma XXVIIa *1566/67
JARICH Wopckes fork. hûs XXXIII *1574/75 16 r
JARICH Zuyerts en Doedt k. lân to Eanjum XIV *1546/47 12 l
JARIJCH Sipckes fork. lân to Hinnaerd XXV *1564/65 26 r
JARIJCH Sybes k. lân XXIV *1562/63 16 l
JASPER Jeltes k. hûs to Wurdum XVII *1554/55 22 l
JASPER Obbes k. lân yn Esema sate Nijlân XXI *1557/58 17 r en 19 l mei Lyeuwe Sinckes fork. lân
JASPER Peters fork. wynmoune to Nijemardum XXVIIa *1569/70 14 l ter Schuyre XXV *1564/65 24 r
JAYCKEMA, Haye Tyaerts k. rinte XXIII *1561/62 13 r
JEHAN Upckes k. lân to Kimswert XII *1544/45 15 l
JEL Tjaerts Bouwe dr. fork. lân to Penjum XXXa *1570/71 14 r [84.]
JELBE Jacobs en Tryn k. hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 26 l
JELCKE Hiddes wannelkeap lân to Achlum mei Catharina v. Heerma XXVIIa *1566/67 17 r
JELDERT Geuckes fork. hûs en lân to Aldegea XXII *1559/60 23 r
JELDERT Jackles fork. mei syn voormond Pier Eelckes lân yn Jelmersma sate to Minnertsgea XIV *1547/48 13 l
JELDERT Jacles silg. widd. Jel Harings k. lân to Easterein XV *1547/48 13 l Lyeuwes fork. hûs to Warstiens XXII *1559/60 25 l en XXIII 14 l fork.
JELDERT Popckes k. lân to Sânfurd XXI *1557/58 14 r
JELDERT Poppes en Witte e.l. k. lân to Jannum XVIII *1555/56 15 r
JELDERT Ryeurts en Hilck k. yn Tyattema goet Xa *1540/41 10 r to Hantumhuzen
JELDERT Syuerts foric. rinte út pleatsen to Arum XXII *1559/60 24 l
JELDIE Lolle dr. fork. lân XXIII *1561/62 28 r
JELDIE JELDOU en Atcke Eecke dochters fork. hûs to Ljouwert XVIII *1555/56 20 l
JELDIE JELDU Eeckes dr. fork. hûs to Ljouwert XXVIIa *1566/67 25 r
JELDIE Lelles fork. lân to Mantgum XXXIa *1571/72 19 r
JELDW Hettes Lolckes widd. k. lân to Lytsewierrum fan Bauck Tyercx dr. XXXIII 19 r
JELGER Syuerts en Berno e.l. k. lân to Opperbant XXIII *1561/62 22 l
JELGERSMA, Fedde Zythies k. lân to Rauwert XV *1547/48 14 r
JELGERSMA, Jelle fork. lân yn Sippema sate XXV *1564/65 28 r
JELGERSMA, Lyuwe grytman Achtk. k. XXXIIa *1572/73 13 l
JELGERSMA, Syttie fork. rinte út Hanye sate to Weidum XXI *1557/58 19 l en fork. pleats to Jorwert XXIII 20 l
JELGERSMA, Tyaerdt fork. hûs to Easterbierrum XVIII *1555/56 19 r
JELGERSMA, Wigle fork. lân to Heech XXII *1559/60 17 l
JELGERSMA, JELIS Francken fork. hûs Ljouwert foar Antie Ritskes XXIII *1561/62 15 r
JELL Tabbes dr. fork. lân XXIV *1562/63 17 l
JELLE Abbes k. rinte fan Forc Hans XXXa *1570/71 21 l
JELLE Agges fork. heale pleats to Abbegea XXIII *1561/62 28 r
JELLE Alefs k. lân to Heeselum fan Jettie Fettes XXI *1557/58 17 r en XXII 21 l
JELLE Anckes fork. hûs to Harns XXIV *1562/63 17 l en idem 21 r
JELLE Banthies k. lân XII *1544/45 17 l
JELLE Bonnes k. lân XXII *1559/60 16 r en k. pleats Hemrick XXIII 25 l
JELLE Broers en Wyk k. lân De Jouwer XIa *1542/43 16 l
JELLE Douwes k. lân Goaijingearyp fan Sicke Tjalincx XXXa *1570/71 15 r
JELLE Douwes en Rynck k. pleats Jongebuyren fan Sytthie Piers XXXIa *1571/72 32 r
JELLE Hayes fork. lân to Marsum XIV *1546/47 13 l
JELLE Haeyes k. lân to Ferwâlde fan Emcke Ulckes XXVIII *1569/70 14 l
JELLE Hepkes fork. hûs to Eagmaryp XXV *1564/ 65 21 l
JELLE Hepkes en Foppe Hepkes k. pleats to Tsjerkwert fan Jelle Melles XXV 23 r
JELLE Hiddes k. lân fan Lyeuwe Ryoerts XXXIII *1574/75 16 r
JELLE Hiddes en Tijall k. lân to Arum fan Lyeuwe Beyema XXV *1564/65 19 l
JELLE Hiddes en Auck Hidde dr. k. lân to Easterlittens fan Lyeuwe Ryoerts XXXIII *1574/75 [85.]
JELLE Hiddes k. lân fan Jedtie Didtss XXXIIa *1572/73 19 l (Jelle Hidtss)
JELLE Hilckes sate Inde dycken XIV *1546/47 20 r
JELLE Hilckes fork. län to Botne XXVIII *1567/68 18 r
JELLE Hotties k. rinte Warkum XVII *1554/55 22 r en 23 r
JELLE Jelles fork. lân to Goaijingaryp XXXIa *1571/72 20 r en XXXIII 22 r fork.
JELLE Jans fork. hûs to Ljouwert XXXIa *1571/72 15 l
JELLE Jetthies k. lân fan Doeye Jacobs XXXIII *1574/75 15 l
JELLE Jetthies k. lân fan Otte Jacobs XXXIIa *1572/73 20 l
JELLE Lolckes en Lolle e.l. k. lân to Dunegea "die legheweer" XIa *1542/43 14 l
JELLE Lyckles fork. moune op De Jouwer XXIV *1562/63 19 r
JELLE en Hencke Mercx soannen fork. lân to Wâlterswâld XXIII *1561/62 22 r
JELLE Piers k. hûs, terp, ensfh. to Aldehaske XXI *1557/58 22 l
JELLE Piers k. pleats to Ychten fan Evert Claeses XXV *1564/65 19 r
JELLE Pieters k. lân to Skalsum fan Laes Glins XXV *1564/65 28 l
JELLE Piers Schote k. lân fan Rinck Sipckes XXXa *1570/71 21 l
JELLE Pieters fork. lân to Sonnegea XXXa *1570/71 17 r
JELLE Pieters to Kingma k. lân yn Hinixsteterpstra sate to Skalsum fan Claes Pieters XXXIa *1571/72 32 r
JELLE Pouwels k. hûs wannelkeap mei Dirck to Monnickhuys XXXIIa *1572/73 idem XXXIII 23 r
JELLE Ryeurdts en Lolck k. lân yn Rippereyndts sate to Wytmarsum XVIII *1555/56 22 l
JELLE Seerps k. heal hûs fan Jacob Jws en Tryne Warners XXXIa *1571/72 18 l
JELLE Sipckes k. lân to Terkaple XXII *1559/60 16 l
JELLE Sybes k. hûs yn St. Jabiksstrj. Ljouwert fan Frans Dircx XXXIa *1571/72 16 l
JELLE Sybrants to Amsterdam fork. lân to Aldegea XXI *1557/58 15 l
JELLE Taedes boer XIa *1542/43 12 r
JELLE Tiesses k. heale pleats op Tzaerderbuorren to Wurdum Xa *1540/41 14 r
JELLE Tyaerts k. lân op hornlant to Berltsum fan Oedts Folckerts XXVIII 211
JELLE Tyercx fork. lân XXVIIa *1566/67 14 l
JELMER Abbes erfg. fork. fean to Kollumersweach XXV *1564/65 27 r
JELMER en Otte Bauckes k. lân to Koudum XXII *1559/60 19 r
JELMER Bauckes en Tryn k. lân to Koudum fan Jaen Eene dr. XXVIII *1559/60 23 l
JELMER Edes k. heale pleats to Texkaple XII *1544/45 17 l
JELMER Jacobs en Sipcke e.l. k. lân fan Gerbrich Jacobs en in hûs fan Jan Dircs en Yeck XXV *1564/65 15 r
JELMER Jelmers fork. lân XXII *1559/60 18 l
JELMER Jouckes en Auck k. lân to Ie yn Hanye sate fan Georgien Tzialincx XXV *1564/65 18 r
JELMER Pieters fork. lân to Folsgeare XXIV *1562/63 21 l
JELMER Sippes IIb *1518 side 7 [86.]
JELMER Wybrants k. hûs to Ljouwert fan Jan Ritskes en Anna Anthonis XXI 16 l en fan Olphert Olpherts XXV *1564/65 15 r en fork. hûs op 'e smelle kant Nijstêd XXV 20 r
JELSMA, Jetver fork. part yn hûs XXXIIa *1572/73 17 r
JELSMA, Ritske ter k. rinte to Ealsum XV *1547/48 12 r
JELT to Blije voormond XII *1544/45 15 r
JELT Cornelis fork. lân XXXIIa *1572/73 21 r
JELT Eene dr. k. rinte fan Doecke Martna XXXIIa *1572/73 19 l
JELTE Hopkes fork. lân XXV *1564/65 14 l
JELTE Jelmes k. lân fan Tiete Kempes dr. XXXa *1570/71 21 l
JELTE Thome Saly k. lân yn cleyn Sinnema to Oedtsenhuysen XXI *1557/58 15 l
JELTINGA, XXV *1564/65 13 r
JEMME Abbes Ryercx widd. k. lân to Oltwolt to Wurdum XXI *1557/58 21 r
JEMME Goslicx hat Lieuwe Alama deaslein V *1527/28 19 r
JEMME Jemmes to Koudum wannelkeap mei Jelmer Bauckes XXI *1557/58 20 l
JENCK Tyaerdts fork. lân XXXIII *1574/75 25 l
JECKE Ulckes en Foppe Hoytes e.l. k. lân to Smelbrêge XVIII *1555/56 18 r
JEPPE Gercks fork. VII *1531/32 11 r
JEPPE Pieters k. hûs to Harns fan Comelis Jacobs XXV *1564/65 18 r
JEPPEMA, Romcke fork. Helbade goet IXa *1536/37 13 l
JEROEN Rattaller to Burgum XV *1547/48 15 l
JERONIMUS Rotgers en Rommert e.l. wannelkeap lân ûnder Aldeberkeap (Aldelemmer?) mei Rommert Gosses XXXIa *1571/72 21 l
JESCHE Douwes fork. lân to Peanginn XXII *1559/ 60 25 r
JET Sippes k. lân Tsjerkgaest XV *1547/48 20 l
JETNA, Jan Obbes to Snits k. Topta staten to Toppenhuzen XVIII *1555/56 14 l
JETS Abbes k. lân to Seisbierrum XVIII *1555/56 13 r
JETS Botges widd. VII *1531/32 13 r
JETS Hanckes dr. fork. lân XXVIII *1569/70 21 l
JETS Jelderts k. lân yn Zybema heert fan Lyeuwe Zybema XXXIIa *1572/73 14 l
JETS Jeyps k. pleats fan Syger Claess XXXIII *1574/75 18 l
JETS , Minne en Hans Poppes (Hecke) soannen k. heale pleats fan Hans Renckens XXXIII *1574/75 19 r
JETS Ottes dr. fork. lân XXXIIa *1572/73 18 l
JETTHIE Annes k. heal hûs fan Atte Meyntes XXXIIa *1572/73 18 l
JETTHIE Claes k. lân to Himmelum fan Johannes Tzialincx XXVIII *1569/70 16 l
JETTHIE Dircx k. lân to Kollum fan Ymck Jellema XXVIII *1569/70 20 r
JETTHIE Douwes fork. lân to Swichum XVIII *1555/56 24 l
JETTHIE Hobbes fork. lân to Ferwert XXXIIa *1572/73 13 r
JETTHIE Karstens k. lân to Spangea fan dr. Baerte Idzarda XXXa *1570/71 22 r
JETTHIE Piers k. hûs en lân to Gaestmar fan Jacob Jans XXXIa *1571/72 15 r [87.]
JETTHIE Tjebbes fork. huzen mei lân to Jutryp XXXa *1570/71 19 l
JETTHIE Tyaerdts k. lätn to Seisbierrum XXIII *1561/62 27 r
JETTHIE Tyaerts k. lân to Foudgum fan Barber Sybes dr. XXVIIa *1566/ 67 25 r
JEYP Sipckes k. pleats to Rotsterhaule fan Jan Huygens XXXIIa *1572/73 14 l
JEZEL Pieters dr. fork. lân en rinte XXXIIa *1572/73 14 l
JOACHIM Abbes fork. hûs to Harns XXIV *1562/63 21 r
JOACHIM Kerstens en Johan e.l. k. lân to Delsterhuzen Xa *1540/41 14 l en fan Jan Dircx XVII *1554/55 20 l
JOACHIM Lyckles en Froucken k. lân to Oldewolde fan Gaycke Sybema XXXIa 211
JOACHIM Piers en Anna k. lân to Blesdike IXa *1536/37 14 l
JOACHIM Sijmons k. lân fan Douwe Henrix XXXIII *1574/75 15 r
JOACHIM Ulberts widd. Yde Sacles fork. lân XVII *1554/55 13 l
JOB Cornelis fork. hûs to Harns XXI *1557/58 19 l
JOB Douwes en Anna k. lân to Wolvegea fan Johan Jans en Jelle e.l. XXXI 19 l
JOCHUM Gerbrants fork. lân XXV *1564/65 18 r
JOCHUM Hylckes dr. hja fork. lân to Oestergea XXIII *1561/62 16 l en r
JOCHUM Jacobs k. lân fan Douwe Jethies en Bauck Sytties XXXIII *1574/75 21 l
JOCHUM Jans en Ympck fork. lân to Hommerts XXIV *1562/63 14 r
JOCHUM Lycklens k. pleats to Aldeholtpea XXI *1557/58 21 r en lân to Oldeholtwolde fan mr. Gosse Aytgens en Catharine XXVIII *1569/70 20 r
JOCHUM Obbes k. lân ûnder Ljouwert fan Benedictus Josarts XXXa *1570/71 22 l
JOCHUM Pieters k. heal hûs to Skerpenseel XXXa *1570/71 23 l
JOCHUM JOEST Feyckes fork. hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 19 r
JOCHUM Upckes tsjerkfâd fan St. Martenstsjerke Dokkum fork. lân XV *1547/48 15 l
JOHAN Ayckes wannelkeap Nijeholtpea XXVIIa *1566/67 13 r
JOHAN Boelis fork. pleats to Wijniedorp XXIII *1561/62 25 r
JOHAN Charles dr. en Jacqulina van Maethem pleats op Kollumer uterdiken, hierder
JOHAN Hercke Sinda en Anna Hiddema XXXIa *1571/72 32 l
JOHAN en Eesck voormonden oer de wezen fan Christoffel van Schauts en Alyt van Breekten k. lân fan Claes Pieters XXVIII *1569/70 23 l
JOHAN Gauckes wannelkeap pleats Duerswâld XXXIa *1571/72 20 r
JOHAN Gerrolts fork. lân Goaijingawier XXV *1564/65 30 r
JOHAN Hepckes k. lân fan Johannes Hempckes XXVIIa *1566/67 16 l
JOHAN Herricx fork. lân XXV *1564/65 17 l
JOHAN Jans k. lân Spangea XVII *1554/55 18 r
JOHAN Jouckes to Idaerd k. dêr hûs op Frietsma staten XXII *1559/60 20 l
JOHAN Lamberts k. rinte yn Hayne sate to Weidum XXI *1557/58 19 l
JOHAN Lolles en Tiets fork. lân XXVIIa *1566/67 16 l
JOHAN Pieters k. hûs en moune to Optwizel XXI *1557/58 19 r
JOHAN Ritskes k. lân to Jelsum XXI *1557/58 19 r
JOHAN mr. Rommerts en Magdalena k. lân to Hâllum en to Minnertsgea XVIII *1555/56 24 r [88.]
JOHANNES Agges k. lân to Goaijingaryp XXIII *1561/62 17 l
JOHANNES Agges en Hebel fork. lân to Easterbierrum XXV *1564/65 15 l
JOHANNES Alberts en Imme k. hûs to Easterwâlde fan Job Hendricks XXVIII *1569/70 14 r
JOHANNES Annes fork. lân yn Nijelemmer XXIII *1561/62 25 l
JOHANNES Asses k. lân De Jouwer Xa *1540/41 15 l
JOHANNES Asses k. lân to Opperbant fan Eecke Ydts XXVIIa *1566/67 26 l
JOHANNES Douwes k. lân fan Hylcke Wiggers XXXIIa *1572/73 18 r
JOHANNES Feyckes k. lân to Aldegea XVII *1554/55 18 l
JOHANNES en Jacob Gerckes soannen XXV *1564/65 15 r
JOHANNES Harincx kreamer fork. hûs to Dokkum XXI *1557/58 20 l
JOHANNES Herndricx k. wynmoune to Bûrnm fanJetz Syttzies dr. XXV *1564/65 22 r
JOHANNES Hermens fork. lân XXV *1564/65 17 l en XXXIa 16 l to Bûtenpost
JOHANNES Hessels to Tsjom fork. lân XXIII *1561/62 20 l
JOHANNES Hettes en Wybe Janckess fork. hûs to Huzum XXII *1559/60 15 r
JOHANNES Jacobs fork. lân Allingawier XXVIIa *1566/67 13 r en 14 l
JOHANNES Jans pastoer to Waeksens fork. hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 20 r
JOHANNES Jans k. lân yn Becxterwerven fan Jochum Tyers XXVIIa *1566/67 18 l
JOHANNES Jeppes fork. pleats to Tietsjerk XXV *1564/65 27 l
JOHANNES Piers en Anne Jetties fork. lân to Burgum XXIII *1561/62 22 l
JOHANNES Lieuwes k. hûs to Treem XVII *1554/55 13 l
JOHANNES Luyttiens fork. lân to Aldeberkeap XXIII *1561/62 27 l
JOHANNES Ockes k. lân to Tsjerkwert fan Douwe Jans XXXIa *1571/72 18 l
JOHANNES Oedts foar Jarich Wopkes en Adie Asthies k. skuldbrief XXV *1564/65 31 l
JOHANNES Oedts fork. lân to Marsum XXXIIa *1572/73 19 l
JOHANNES Oedts fork. hûs XXXIII *1574/75 22 l
JOHANNES Philips k. hûs to Brantgum fan Sipcke Sybrants XXVIIa *1566/67 21 r
JOHANNES Piers fork. lân to Spangea XXI *1557/58 13 r
JOHANNES Piers fork. lân to Wolvegea XXVIIa *1566/67 21 r
JOHANNES Popckes fork. lân XXIII *1561/62 22 r
JOHANNES Renicx fork. hûs Ljouwert XVII *1554/55 22 l
JOHANNES Reyncx en Geert fork. hûs XXII *1559/60 18 r
JOHANNES Riencx en Geert Eemst fork. hûs to Ljouwert XVIII *1555/56 22 l
JOHANNES Sitthies fork. lân yn Schelinga goet XVII *1554/55 19 r
JOHANNES Sytties fork. pleats to Warstiens XXI *1557/58 17 r
JOHANNES Tzialincx fork. lân XXVIIa *1566/67 29 l
JOHANNES Tzialincx to Wûns k. lân fan Seerp en Agge Andries XXVIIa *1566/ 67 22 r
JOHANNES Tjalincx en Jouck k. pleats to Burchwert fan Douwe Alwe en Frouck XXXIa *1571/72 20 r
JOHANNES Willems en Griet fork. lân to Oldeholtwolde XXVIII *1569/70 20 r
JOHANNES Witties formacht .convent Ealsum k. fean fan Doecke Martens XXXa *1570/71 16 r
JOHANNES Wolters fork. lân XXV *1564/65 18 r [89.]
JOHANNES Wytties wannelkeap fean XXXa *1570/71 16 r
JONGE Anne Auckes k. lân Delfsterhuzen XXIV *1562/63 18 l
JONGE , mr. Bartholomeus de silg. XXIII *1561/62 24 r
JONGE Feddricx fork. lân to Jomehuyssen XVII *1554/55 14 r
JONGE Meyles en Eets k. lân fan Jan Gerrits to Luxut IXa *1536/37 13 r
JONGE Zybrants (Ysbrants) III *1523/24 19 1 20 l en 39 r
JONGEMA, Godtscalck III side 3 en IXa *1536/ 37 13 l k. hûs Bolswert
JONGEMA, Jhr. Tjaert van en Katheryn Cammingha silg. k. foar har neilitten bern lân to IIaerd XV *1547/48 13 l
JONGEMA, Tyaert syn widd. Jel Deekema fork. hûs yn 'e Tsjerkstrj. to Ljouwert XXV *1564/65 16 l
JONGEMA, Wyts dr. k. lân to Wurdum XV *1547/48 20 r
JOOST Frans fork. hûs to Dokkum XXVIIa *1566/67 26 l
JOOST Gerrits erfg. k. rinte XIV *1546/47 21 l
JOOST Jemmes fork. lân to Heech XVII *1554/55 14 r
JOOST Menties fork. hûs to Ljouwert yn de Schotstrj. XVII *1554/55 21 r
JORCH Eebes fork. pleats to Oude Ouwer XXI *1557/58 21 r
JORICH Beckenaer exynsmr Makkum IV *1525/26 11 r
JORGE fan Bolswert IIb *1518 side 8
JORIJS timmerman fork. hûs yn de St. Jabiksstrj. Ljouwert XXV *1564/65 24 l
JORIJS Jans k. hûs Nijstêd Ljouwert fan Lyeuwe Sijdts en Bints XXV *1564/65 23 l
JORN Emes to Warkum VII *1531/32 13 l
JORRIT Feyckes fan Cambuyr en Reynsth k. VII *1531/32 12 r en IXa 12 r syn bern
JORRIT Bockes en Fed k. rinte út Jarcksma sate XII *1544/45 12 r
JORRIT Heres k. lân yn Gaustera goet XII *1544/45 12 r
JORRYCK Tybes en Jetthie k. lân to Eangwert IXa *1536/37 14 l
JOUCK Lamberts widd. fork. lân to Minnertsgea XXXa *1569/70 20 r
JOUCK Piers dr. fork. lân XXXIII *1574/75 19 l
JOUCK Sybrants widd. fork. lân to Broek XXVIIa *1566/67 14 l
JOUCKE Benedicx k. rinte XIa *1542/43 13 r
JOUCKE Jouckes k. hússté to Ljouwert XIa *1542/43 14 l
JOUCKE Jouckes mr. k. lân fan Cryn Gabbes XXXIIa *1572/73 19 r
JOUCKE Tyercx k. lân yn Dirck Janckes sate XXIII *1561/62 24 l
JOUCKE Wygers fork. pleats to Skerpenseel XXIV *1562/63 23 r
JOUCTIEN Wigbolts fork. lân to Doanjum XXV *1564/65 14 r
JOUSMA, Oene k. rinte fan Uldrick Didericx XXXa *1570/71 14 r
JOUW Jouws fork. hûs to Harns XXVIII *1569/70 24 l
JOUWE Feyckes k. lân "mettet uuyt gaen vanden baernenden kearse" Xa *1540/41 11 l
JOUWSMA, Jouw to Wurdum IXa *1536/37 12 l
JOUWSMA, Kunera Douwe dr. fork. lân oan de "Warrugaesterweg" en to Harich XV *1547/48 12 l en r [90.]
JUCKE Ballincx k. lân to Driezum fan Coep Harckema XXVIIa *1566/67 26 r
JUCKE Claes fork. yn Juckema sate to Seisbierrum XXIII *1561/62 27 r
JUCKE Douwes fork. lân to Wytmarsum XXXa *1570/71 28 l
JUCKE Gerckes fork. hûs to Baerd XVII *1554/55 14 r en XXIII 14 r fork. lân
JUCKEMA, Lyeuwe fork. hûs to Stiens XXI *1557/58 18 r
JURGIEN Jacles k. hûs XXIII *1561/62 24 l
JUTHER Zuyerts en Rints Martens fork. huzen to Ljouwert XVII *1554/55 13 r
JUTHIE Jans en Yde e.l. k. hûs to Warkum Xa *1540/41 13 l
JUTHIE Wybes en Jel k. lân to Minnertsgea XII *1544/45 17 l
JUTTERT Hilckes fork. lân XIV *1546/47 20 r
JW Mockes k. hûs to Dokkum XXIV *1562/63 15 l

Sates en states

JARCKSMA sate XII *1544/45 12 r
JEBGREMA to Sweins XIV *1546/47 14 l
JELDERSMA sate to Aldeboam XIa *1542/43 15 l
JELGREMA to Sweins XIV *1546/47 14 l
JELLE Hilckes sate Inde dycken XIV *1546/47 20 r
JELLEMA goet to Wyns VI *1528/29 13 r
JELLINGA saten to Britsum Xa *1540/41 11 r
JELGERSMA sate to Minnertsgea XV *1547/48 18 r
JELMERSMA sate to Minnertsgea XIV *1546/47 13 l
JEL Meyntema huys to Ljouwert IXa *1536/37 13 l
great JEPEMA to Nijtsjerk XXXIa *1571/72 19 l
JELTE saten of staten to Koarnwert XV *1547/48 15 l
JENSMA XXV *1564/65 25 l
JETTINGA XXV *1564/65 13 r
JETZEMA goet XXIII *1561/62 22 r (Grou?)
PIER JOLKEMA sate Xa *1540/41 12 l
JOLM to Easterein XIV *1546/47 15 r
JONGEMA sate to Minnertsgea XVII *1554/55 21 r en 15 l en XXIV 22 l
JONGHEBUYREN sate XXXIa *1571/72 32 r
JONGSMA XVII *1554/55 22 l
JORNEGOET to Wilaert ûnder Friens XV *1547/48 18 r
JORNEMA sate to Friens XXI *1557/58 15 r
JODWEMA staten to Garyp XVIIIXV *1547/48 11 l
JOWSMA XXIII *1561/62 25 r *1555/56 22 l
JUCKEMA sate to Seisbierrum XXIII *1561/62 27 r
JUCKEMA staten to Stiens XVIII *1555/56 19 l [91.]

>> begin

KAMMINGA, Reynssche van widd. Wyttie v. Camminga k. 25 pmt yn Cammingabuyrster Hemryck IXa *1536/37 13 r
KAMMINGA, Withen van IV *1525/26 19 l
KAMMINGA, Ydts Taeckes dr. fork. pleats XII *1544/45 12 r
KARSTE Annes k. hûs en lân fan Gercke en Jeyp Hancke Halbe soannen XXXIII 21 r
KARSTE Karstens dr. fork. lân XXXIII *1574/75 22 r
KATHERINA Otte dr. "stuk van hair oere" snijt XIa *1542/43 45 r
KATHERYNE Enerts dr. III *1523/24 19 l
KATHRYN Allest widd. Claes Jans k. lân Gorleterp to Achlum XII *1544/45 17 r
KATHRYN Reyners widd. hierster pleats to Britswert IXa *1536/37 14 l
KATHRYN Sirrecx frou IV *1525/26 20 l
KEMPE Hessels fork. lân XII *1544/45 12 r
KEMPE Jans kûper en Geert k. hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 20 l en XXIV 14 r
KEMPE Jans fork. lân to Nijeholtwolde XXXIa *1571/72 22 r
KEMPE Jans k. lân en hûs to Makkingea fan Hermen Jans XXXIII *1574/75 15 r
KEMPE Jelgers k. lân fan Ypcke Ypckes en rinte XXXIII *1574/75 26 l
KEMPE Jelles k. rinte XIV *1546/47 19 r
KEMPE Jelles fork. lân yn Gerroltsma sate to Tonnert XXIV *1562/63 24 r
KEMPE Jeltes k. hûs en lân fan Ricxt Hoytes XXXIII 19 r en fan Aesge Hermans
KEMPE Sicx k. lân to Easterein "Jolm" XIV *1546/47 15 r
KEMPEMA goet XXVIII *1569/70 18 l
KEMPEN, Peter van fork. lân XXXIII *1574/75 20 r
KEMPEN, Pieter van fork. hûs XXXIa *1571/72 17 l
KENNEMA, Lyeuwe fork. lân to Harkema Opein XXXIa *1571/72 15 r
KERNWERDEN, Feycke van to Dokkum IIb *1519 side 12
KEPPEL, hearJohannes k. lân Xa *1540/41 13 l
KERST Gerrits k. lân yn Jongema sate XVII *1554/55 15 l
KERSTE Meyles k. pleats to Oesternijegae XXIV *1562/63 20 r
KERSTE Piers k. lân foar Anna Gauckes XV *1547/48 16 l
KERSTE Reyns en Eyck fork. lân to Nijehoarne XIV *1546/47 11 l
KERSTE Roelofs wesen fork. hûs to Oltwoltmersyl XXII *1559/60 27 l
KERSTE Thys fork. lân to Sonnegea XXV *1564/65 30 l
KERSTEN Gerrebrants IV *1525/26 20 l
KERSTEN Piers grytman Lemsterfyfgea Xa *1540/41 17 r
KESSELE, Hans IIb *1518 side 7
KINNEMA, Feycke k. lân to Augustinusgea XXIII *1561/62 17 l
KNOEP, fan Snits en Elisabeth k. hûs to Dokkum XV *1547/48 20 l
KOENS, Gerrit Jacobs to Ljouwert k. yn Goeytiema goet VI *1528/29 14 r
KORF, Claes to Dokkum IIb *1519 side 11 en IV 26 l op Skiermûntseach
KORST, Gerhardus grytman IV 9 l *1525/26
KREMER, Boldewyn to Dokkum lOb *1519 side 11 [92.]
KRYN Gabbes en Feyck Feyckes dr. k. lân to H(5ns fan Syts Jouckes dr. XXXa 17 l

Sates en states

KEMPEMA goet XXVIII *1569/70 18 l
KNEPPELEN to Sandergae XXVIIa *1566/67 21 l

>> begin

LAER, Jan van to Dokkum IIb *1518 side 11
LAES Inckes fork. lân XXV *1564/65 15 r
LAES Jans en Tryn k. hûs to Ljouwert IXa *1536/37 14 r
LAES Sybrants fork. lân to Pandergea XXVIIa *1566/67 21 l
LAES Tyercx fork. lân ûnder Bolswert XXVIIa *1566/67 20 l
LAES Wathyes k. lân yn Balinge sate to Midlum XV *1547/48 15 r
LAETSMA, Feyck Tyaerts en Claes en Focke Tjaerdts en Auck Ryaerdt Anema widd. k. rinte XVIII *1555/56 14 l
LAM Piers fork. pleats to Ychten XXVIIa *1566/67 28 l
LAMBERT Andries fork. lân XXXIII *1574/75 15 r
LAMBERT Claes fork. lân to Makkum XXV *1564/65 25 r en XXXIa 19 r hûs en lân
LAMBERT Eelckes k. hûs to Harns fan Sicke Lolles XXVIIa *1566/67 16 r
LAMBERT Jacobs k. lân to Spangea XXI *1557/58 13 r
LAMBERT Lenses k. lân to Makkingea fan Aebe Lynses XXVIII *1569/70 15 r
LAMBERT Luytthiens k. pleats Boarnburgum fan Wytthie Jans XXXIIa *1572/73 18 r
LAMBERT Rommerts fork. lân to Peins XXXa *1570/71 22 l
LAMBERT Sipckes wezen k. lân en rinte XXI *1557/58 20 r
LAMCKEMA, Luts widd. Sicke Dekema k. lân yn Idschquert sate to Easterein XXIII 20 r
LAMBRECHT Jans fan Noardwâlde hat Claes Claesen deaslein V *1527/28 20 r
LAMPSTERA, Foppe fork. lân to Himpens XXV *1564/65 18 l
LAMPSTERA, LANDOUW, Felten van kastlein op 't Blokhús VII *1531/32 39 l
LAQUWE Steffens en Eets Tzalincx foar 2-mrt en Poppe Gerloffs foar 1-mrt op lân to Wûns fan Beyts Tzalincx en it 1-mrt fan Lolck Steffens XXXIa *1571/72 18 r
LAUCKE Geerlofs delslein XIa *1542/43 16 r
LAUCKE Hoeytzies fork. lân XXVIII *1569/70 19 r
LAURENS Abbes fork. lân to Idserd XIV *1546/47 13 r
LAURENS Douwes k. lân to Folsgeare fan Mirck Hilkes XXV *1564/65 26 l
LAURENS Feyckes fork. hûs St. Jabiksstrjitte Ljouwert XXV *1564/65 23 l en fork. lân to Midlum XXVIII 22 r
LAURENS Jans fork. hûs to Ljouwert XVII *1554/55 17 l [93.]
LAURENS (Leauck) Jans fork. Wyleganck txj Moarre XVII *1554/55 19 r
LAURENS Jansen fork. hûs to Ljouwert XXII *1559/60 13 r
LAURENS Laurens en Riemcx Laes dr. fork. lân XXVIII *1569/70 22 l
LAURENS Pieters k. sté to Harns XXII *1559/60 13 r
LAUW Douwes fork. lân XXXIIa *1572/73 15 l
LEEN Wolters widd. fork. pleats XXXIa *1571/72 14 l
LEEUCKEMA, Luyts widd. Sicke v. Deeckema k. lân to Easterwierrum fan Hotthie Wybes en lân fan Johannes Agges en Hebel XXV *1564/65 14 l en 27 r yn Eastera state fan Rennert Gerryts en Aecht Gerrits dr.
LEEUCKEMA, Schelte k. lân to Wurdum XIV *1546/47 15 r en mei Jel Dekema e.l. lân yn Oedsma state to Tsjummearum XXIV 14 l en XXV 14 r k. lân to Doanjum fan Jouctien Wigbolts en XXVIIa 22 r k. lân fan Claes en Dirck Olpherts en XXVIII 16 l in pleats to Winsum fa LEEUCKEMA, Sicke van skyldknaep IV *1525/26 62 l
LEEUW, Hyndrick de Xa *1540/41 33 l
LEEUW, Sebastiaen de VI *1528/29 92 r
LEEUWE Eytes fork. VII *1531/32 11 r
LEEUWARDEN, Willekum van fan Dokkum IIb *1519 side 12
LEMPCK Syuerts dr. fork. lân XXI *1557/58 15 r
LENART Henricx k. hûs to Ljouwert XXI *1557/58 18 r
LENS, Jacob k. VI *1528/29 13 r
LENS, Tryn Hans Lens widd. k. hûs Ljouwert XXXa *1570/71 20 l
LENSE Huygens fork. lân to Koartsweagen XXVIII *1569/70 19 r
LENSE Lamberts erfg. to Elslo VI *1528/29 13 r
LEYTS Gerbens dr. fork. lân to Mantgum XXV *1564/65 23 r
LEZAEN, Wolf van exynsmr, to Dokkum VII *1531/32 27 1 idem mei syn frou Marytgen k. hûs to Dokkum IXa *1536/37 14 l en 16 r
LIAQUERT, Gysbert Hans k. hûs to Weidum tsjin oar hûs XXXIII *1574/75 14 r
LIBBEN BIGROEVEN; Aelcke Jacobs dr. to Winsum onlancx een kindt gehadt heeft by eenen Wybe.... tzelve kindt levendich in eenen sloot geworpen te hebben.... dat zy by den scherprechter neffens den galge levendich ghedoluen ende van leuendt lyue ter doot gebracht 2-12-1531 Xa side 97
LICKLE Eblens IIb *1518 side 7
LIEBBE Tjaerts fork. lân to Nijehaske XXXa *1570/71 17 l
LILCK Jelle dr. fork. lân XXXIIa *1572/73 20 r
LIOEGE Sircx k. lân Santhuysen ensfh. XV *1547/48 16 l
LIEUWE Douwes bern IXa *1536/37 12 r
LIEUWE Jancke widd. Sieuw k. lân XVII *1554/55 14 r
LIEUWE Lieuwes en Doed fork. hûs to Bolswert IXa *1536/37 12 l
LIEUWE en Jelte Poppis DCa *1536/37 41 r
LIEUWE Zythies en Bauck Ennes k. lân to Sloetterdyck XV *1547/48 11 r en 13 r fork. lân to Lytse Geast [94.]
LOBS, Roelant kontroleur to Sleat VII *1531/32 28 r
LOENAS Engels en Neeltien k. hûs to Ljouwert fan Gerbrant Symons XXXIa 16 l
LOL Everts wannelkeap lân to Arum XVII *1554/55 15 l en 16 r
LOLCK Hiddes widd. fork. pleats Teroele XXIII *1561/62 14 r
LOLCK Johannes fork. lân yn Wonsterawielen XXVIIa *1566/67 29 l
LOLCK Reyns dr. fork. lân en hûs to Eksmoarre XXXIII *1574/75 14 r
LOLCK Steffens fork. lân to Warns XXXIa *1571/72 18 r
LOLCKE Abbes k. lân to Kimswert fan Wattzie Hanye XXV *1564/65 26 r
LOLCKE Ballincx fork. lân XXIII *1561/62 22 r
LOLCKE en Feycke Bauckes soannen fork. lân XXV *1564/65 16 r
LOLCKE Deddens k. hûs to Boksum XXI *1557/58 20 r
LOLCKE Haricx wannelkeap lân to Skalsum XV *1547/48 15 r
LOLCKE Hessels k. pleats to Goyngum lyts Oedsmaeguet VI *1528/29 13 l
LOLCKE Jelles fork. pleats XXXIII *1574/75 23 l
LOLCKE Lyauckes en Hauck k. hûs to Jutryp XIa *1542/43 16 l
LOLCKE Ryeurdts fork. lân yn Adama sate to Easterlittens XVIII *1555/56 16 l
LOLCKE Sircx widd. k. lân to Midlum XV *1547/48 20 l
LOLCKE Sybes en Reina fork. lân to Easterein XIV *1546/47 15 l
LOLLE Deddes to Mantgum k. lân dêr XII *1544/45 18 r
LOLLE Fockes exynsmr. to Hynljippen VII *1531/32 28 l
LOLLE Henckes en Gerbrich k. lân to Twellegea XII *1544/45 14 r
LOLLE Nolles k. lân to Eastersé fan Anne Jans dr. XXXIIa *1572/73 14 l
LOLLE Oenerts k. lân to Skraerd fan Vuijte Herckema XXV *1564/65 30 r
LOLLE Synes k. lân en huzen to Echn3 XXIII *1561/62 13 r
LOO, Boudewyn van k. rinte XXII *1559/60 22 r en XXIII 18 l en 21 r
LOO, Frans van k. pleats to Ypkolsgea en Wâldsein XXV *1564/65 14 r
LOO, Gerryt van k. pleats Menaem XVII *1554/55 14 l en XXIII 18 l
LOURENS skipper III *1523/24 20 r
LOUW Reyns en Anna fork. lân to Wûns XIV *1546/47 21 l
LOUW Zyuerts fork. foar syn bern lân yn Wilckema (Uilckema) sate to Minnertsgea XIa 12 l
LOUWE Douwes fork. lân to Hantum XXV *1564/65 26 r
LOUWEMA, Focke fork. lân to Bûrum XXI *1557/58 17 l
LUBBE Hettes grytman IV *1525/26 side 4
LUBBE Meyners k. rinte út hûs to Kollum XXIII *1561/62 14 l
LUBBERT Alberts k. lân fan Alle Hempckes XXVIII *1569/70 20 l
LUBBERT Annes fork. lân to Aldeberkeap XXV *1564/65 18 l
LUBBERT Jacobs k. lân to Sonngea fan Jelle Pieters XXXa *1570/71 17 r
LUBBERT Lyckles k. lân to Aldelemmer IXa *1536/37 12 r
LUBBERT Pieters mr. fork. hûs to Kollumersyl XXI *1557/58 14 l
LUCAS Gerryts fork. hûs XXXIIa *1572/73 14 r
LUCAS Jarges foar Claes Clenting k. hûs yn 'e Heechstrj. to Ljouwert XXXIIa 21 l [95.]
LUCIA Alberts dr. fork. hûs XXIII *1561/62 19 r
LUMA Zybes en Hid k. pleats to Tsjerkwert XV *1547/48 19 l
LUTGERT Alberts en Ock k. hûs to Westergeast fan erfg. Aede Wytties XXXIa *1571/72 18 l
LUTS WABBES fork. lân to Wûns XXVIII *1569/70 22 r
LUWE Lyorthes fork. lân to Bûtenpost XVII *1554/55 22 r
LUYCKE Piers k. lân XXI *1557/58 16 l
LUYTGEN Jacobs en Clara k. hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 22 r
LUYTGIEN Johans k. pleats to Langsweagen XVII *1554/55 17 r
LUYTIEN Jacobs fork. hûs to Ljouwert XXIV *1562/63 22 r
LUYTIEN Jans k. heal hûs XXIII *1561/62 26 r
LUYTIEN Roelofs fork. lân to Ousterhaule en k. pleats to Ketlik XVII *1554/55 18 r en Auck fork. pleats Ketlik XVIII 25 r
LUYTKEN snider to Dokkum IIb *1518 side 12
LUYTKEN Berents VI *1528/29 22 r en VII 18 l
LYAUCKEMA, Luts van widd. Sicke van Dekema k. lân XXIII *1561/62 22 r
LYAUCKEMA, Meye Reyns fork. rinte XXVIII *1569/70 15 l
LYAUCKEMA, Schelte k. lân to Winaem XIV *1546/47 16 l en XV 12 r mei Syts Botnye k. hûs to Ljouwert, XXII 19 r k. hûs to Ljouwert en XXIII *1561/62 19 r en 21 l mei Jel Dekema k. lân ûnder Ljouwert en XXXIII 18 l k. pleats fan dr. Sicke Hemmema en in rinte f LYB Wythies fork. pleats XXVIIa *1566/67 19 l
LYCKE Agges widd. k. hûssté to Bakhuzen XII *1544/45 16 r
LYCKE Broers nederslach Xa *1540/41 15 r
LYCLE Bonnes fork. hûs De Jouwer XXIV *1562/63 24 l
LYCKLE Gaetthies fork. lân to Dunegea XVIII *1555/56 19 r
LYCKLE Jetthies fork. hûs XXXIIa *1572/73 18 l
LYCKLE Piers fork. lân to Finkegea XXXIa *1571/72 23 l
LYCKLAMA, Bonne k. lân to Nes XXXa *1570/71 14 r
LYEPCKE Piers fork. lân to Abbegea XXV *1564/65 24 l
LYECK Jacobs widd. k. hûs to Harns XXIV *1562/63 14 l
LYEUCKAMA, Idtsk Tyaerts fork. lân to Sumar yn Leeuckema sate XXVIII *1569/70 24 r
LYEUCKE Symons en Tryncke k. hûs en lân to Penjum yn Wegstera sate XXIII *1561/62 22 r
LYEUWE Douwes fork. hûs to Ljouwert XXI *1557/58 18 r
LYEUWE Eeuwes en Tryn k. hûs to Kollum XXII *1559/60 20 l
LYEUWE Foeckens en Eelck k. pleats to Aldtsjerk XXIII *1561/62 19 l
LYEUWE Gabbes fork. lân XXII *1559/60 21 r
LYEUWE Laes k. hûs to Hjerbeam fan Jan Tammes XXXa *1570/71 14 r
LYEUWE Lyeuwes k. lân yn Pandergea fan Eecke Lyeuwes XXVIIa *1566/67 en 15 r en 19 r
LYEUWE Lyeuwes k. lân to Nijeberkeap fan Jacob Abbes XXVIIa *1566/67 23 l
LYEUWE Melles voormond XXIV *1562/63 22 l
LYEUWE Peters sikt. Snits k. rinte ût pleatsen to Arum XXII *1559/60 24 l [96.]
LYEUWE Pieters k. rinte XIV *1546/47 19 r en XXIII 15 l fork. lân Toppenhuzen
LYEUWE Poppes fork. lân XXXIII *1574/75 22 l
LYEUWE Ritskes k. lân to Westergeast XXII *1559/60 21 l
LYEUWE Ryncks k. lân fan Hessel Jacobs XXXa *1570/71 16 r
LYEUWE Ryoerts k. lân to Easterlittens yn Wijbranda sate fan Haye Ryoerts XXV *1564/65 26 l en XXVIII 17 r k. dêr lân fan Syuert Allerts
LYEUWE Sijdts en Binto fork. hûs op 'e Nijstéd to Ljouwert XXV *1564/65 23 l
LYEUWE Sybes fork. lân to Lytse Geast XXV *1564/65 22 r en XXVIIa 20 r
LYEUWE Symons k. lân to Penjum fan Jel Tjaert Bouwe dr. XXXa *1570/71 15 r
LYEUWE Syrcx k. lân toe Douwema fan Tyerck Hessels en lân to Koarnwert yn Hylckema en Wattziema fennen fan Marie Hessels dr. XXV *1564/65 25 l
LYEUWE Sytties k. lân fan Abe Tiebbes XXXIII *1574/75 17 r
LYEUWE Tyalles k. lân fan Eets Renicx dr. en in hûs to Wurdum fan Peter Brants en Anna XXVIII *1569/70 21 l en 23 l
LYEUWE Wybes to Marsum k. hûs XV *1547/48 16 l en XXII 17 r k. lân op 't Ljouwerter Nijlân en XXVIII 17 l k. lân to Bitgum fan Bernardus Syrcxma en XXXa 16 l fork. lân to Bitgum en XXXIII *1574/75 fork. lân 18 r
LYEWEMA, Bronger k. lân to Lutke XXXIIa *1572/73 13 l
LYEWEMA, Taerdts k. lân XXI *1557/58 22 r
LYEWE Andles fork. hûs to Harns XXIII *1561/62 27 r
LYEWE Attes fork. lân XXXIIa *1572/73 18 l
LYEWE Douwes fork. lân to Menaem XXV *1564/65 14 l
LYEWE Jacobs k. lân yn Jelmersma sate to Minnertsgea XIV *1546/47 13 l
LYOBBE Goetijens k. pleats to Wynjeterp fan Sijert Herckes XXV *1564/65 22 r
LYOEPE Oenies k. lân fan Tierck Donge neilitten XII *1544/45 18 l
LYOESKE Sickes k. hûs fan Willem Broerckes XXXIII *1574/75 17 r
LYOETSE Fritts fork. lân to Tsjerkwert XXVIII *1569/70 19 r
LYOLOFF Hoytes k. lân to Breesum XXI *1557/58 15 r en to Wâldsein XXII 24 r
LYOLEFF Jacobs k. lân to Eanjum fan Abe Gerryts XXXIII *1574/75 25 l
LYOPPE RINTHIES k. pleats to Boamburgum fan Andries Tietes XXVIII *1569/70 22 l
Lysck Tyearts widd. fork. lân to Arum XXV *1564/ 65 30 r
LYSBET Anthonis fork. lân to Jelsum XXII *1559/60 17 l
LYSBET Dominicus dr. fork. lân to Hâllum XXI *1557/58 16 r
LYSBET Feenckens fork. lân to Koartsweagen XXVIII *1569/70 17 r
LYSBET Jans dr. k. lân to Suyrhuijsen fan Heere Auts en Tryn XXV *1564/65 30 r
LYSBET Willems widd. Engel Claess VII *1531/32 35 r
LYPPE Rynthies en Barber k. lân fan FRÂNS CANTER XXXa *1570/71 16 l
LYUTGEN Frits k. hûs to Ljouwert XXVIIa *1566/67 26 l
LYUTTIEN Sybolt fork. hûs to Dokkum XXVIIa *1566/67 27 l
LYUWE Sybes k. fean to Tsjallebert XVIII *1555/56 24 r [97.]

States en sates

LAESMA sate to Foudgum XXIII *1561/62 27 r
LAETZMA sate to Bitgum XVIII *1555/56 22 l
LAETZEMA goet to Berltsum XXI *1557/58 22 l
opte LAPPE to Wurdum XXIII *1561/62 20 r
LAUCKEMA sate to Wjelsryp XXV *1564/65 24 l
LEEUCKEMA sate to Sumar XXVIII *1569/70 24 r
die LEGHEWEER to Dunegea XIa *1542/43 14 l
LUTKEAllertsma fenne to Ferwert XIV *1546/47 17 r
LUTKE Bongehuyster goet Xa *1540/41 12 l (Hilaerd?)
LUTKE Bonte sate ûnder Harns XII *1544/45 16 l
LUTKETREMCKE sate to Peins XXXa *1570/71 22 l
LUTKE Wierummergea XIV *1546/47 15 r
LUTTICKHANSMA goet to Dyksterhuzen XVII *1554/55 13 r
LYTKE Stuwert XII *1544/45 18 r

>> begin

MACKE Claess fork. lân XXVIII *1569/70 21 r en XXXIa 23 l k. lân Finkegea fan Lyckle Piers
MAECK Johannes k. lân fan Gerryt Wijtties XXXIII 211
MAERTYE Janss IIb *1518 side 7
MAERTEN Bockes VI *1528/29 16 l
MAERTEN Dircks en Jel fork. hûs yn St. Jabiksstrj. Ljouwert XIV *1546/47 15 i
MAERTEN Heyndricx finzene XIa *1542/43 42 l
MAERTEN Jan to Sleat IIb *1519 side 15
MAERTEN Ysbrants nederslach IXa *1536/37 16 r
MAERTYN Wybes fan Sleat IIb *1519 side 14
MAETEN Wibes IIb *1518 side 9
MAGER HEYNE ûnthalze Xa *1540/41 32 l
MAGNUS hear to Dokkum IIb *1518 side 9 en 12
MAMMINGA, Hans Jarichs en Zybren e.l. k. lân to Menaem yn lutke Mamminga sate XIV *1546/47 12 r
MARCK Lamberts fork. 2 pleatsen Noardwâlde XXXa *1570/71 15 l
MARIA Jans dr. k. hûs to Feinsum fan Sybe Andries XXVIIa *1566/67 20 l
MARIE Hessels fork. lân to Koarnwert XXV *1564/65 25 l
MARIE Hendricx fork. hûs to Harns XXV *1564/65 19 l
MARIJTGEN Jan Pieters widd. k. hûs "toe Jensma" fan Pieter Pieters XXVIIa 25 l
MARIKEN en Grieth v. Duvenee k. rinte út pleats to Idserd fan dr. Baerte Ydzarda XXXIII *1574/75 24 l [98.]
MARITGEN Agges dr. fork. lân XXVIII *1569/70 19 l
MARITGEN Idts widd. k. pleats to Boarnburgum fan Ferck Arents XXXIII *1574/75 24 l
MARITIEN widd. Jacob Luytties k. heal hûs to Bûrum fan Barnt Luytthiens XXIa *1571/72 20 l
MARRIENGAERDE XXXa 21 r en 22 l en XXXIII *1574/75 15 r
MARSUM, Jancke van en Anne fork. hûs to Ljouwert XVIII *1555/56 14 r
MARTEN Aeltiens fork. hûs op Saepema goet to Ternaerd XXIII *1561/62 21 r
MARTEN Alpherts k. lân to Nijelemmer fan Pieter Jacobs XXXa *1570/71 21 r
MARTEN Bauckes fork. lân to Reahel XXXIIa *1572/73 16 l
MARTEN Bouwes en Rennert Annes k. lân Goaijingaryp fan Anne Watties XXXa 14 l
MARTEN Claesr k. lân to Eastersé XXII *1559/60 23 l en 26 r
MARTEN Dircx fork. hûs XXIV *1562/63 21 r
MARTEN Gerryts fork. hûs to Ljouwert XXV *1564/65 22 r en XXVIIa 20 l k. hûs Ljouwert fan Doet Pieters Gerbrants
MARTEN Goetteis k. hûs fan Syuert, Sent, Sasker, Jan en Sass Snetes XXXIII 15 r
MARTEN Goyties k. hûs fan Syuert Ceintins XXXIII *1574/75 14 r
MARTEN Hennes en Auck k. pleats to Ketlik XVIII *1555/56 25 r en XXVIIa 23 l
MARTEN Jans fork. hûs to Bûrum XXIII *1561/62 24 r
MARTEN Jochums fork. lân en hûs XXIV *1562/63 23 r
MARTEN Lyckles k. lân groote geest fan Sioyk Jouckes XXXIa *1571/72 19 r
MARTEN Martens fork. lân to Aldeberkeap XXI *1557/58 15 r
MARTEN Meynerts k. moune op 't Fliet fan Jacob Hermens XXV *1564/65 29 l en wannelkeap XXXIII 26 r
MARTEN Meynes k. lân fan Claes Jans XXXIIa *1572/73 16 l
MARTEN pastoar to Wurdum IXa *1536/37 12 l
MARTEN Piers k. lân en rinte XXI *1557/58 21 l en XXXIIa 18 r. fork. lân
MARTEN Pieters k. lân to Lollum fan Jacob Claess XXV *1564/65 26 l en XXXa 23 l k. rinte fan Claes Bourmania
MARTEN Roeloffs k. lân to Pipergea XXIII *1561/62 21 r
MARTEN Syuerts fork. lân XXVIII *1569/70 14 l
MARTEN Syuerts en Pier Riencx e. L fork. lân to Berltsum XXVIII *1569/70 23 l
MARTEN Syeurts k. hûs fan Tjaert Bouwes XXXIIa *1572/73 18 r
MARTEN Thyss sikt. Ljouw.dl. k. hûs op 'e Iewâl to Ljouwert fan Laurens de Veno XXXIIa *1572/73 17 r
MARTENA, Doecke en Syouck fork. hûs Ljouwert XIa *1542/43 13 l XVIII 18 r
MARTENA, Doecke en Catharine v. Unema k. hûs Ljouwert XVIII *1555/56 21 r en XXI 16 r fork. pleats to Feinsum en XXII 19 r fork. hûs Ljouwert en 25 r en XXIII 19 l fork. pleats to Bitgum en XXIV 19 l k. pleats to Marum en fork. lân en XXV 24 l fork. lân to MARTENA, Epe IIb *1519 side 11 en IXa 14 l fork. hûs op Sipma state en 14 r *1546/47 mei Jelle k. to Easterwâlde [99.]
MARTENA, Kunera van fork. lân XV *1547/48 13 l
MARTENA, Lucia van widd. Frederick v. Grumbach k. lân to Pitersbierrum, Minnertsgea, sate Westerdyck Xa *1540/41 12 r en XV 13 l en 15 r k. lân to Bitgum, en XXI 14 r k. rinte út Bonga goet to Berltsum en XXII 17 l en 21 r as widd. fan Jhr Hans Storm k. lân t MARY Garbrants en har soan Jan Adams fork. rinte XXIII *1561/62 16 r en 17 l
MARY Jelles huisfrou k. lân to Hommerts fan Aucke Gosses XXXa *1570/71 19 l
MARY Sippe dr. fork. lân to Tsjerkgaest XXII *1559/60 15 l
MARRY Bauckes dr. fork. lân to Lekkum XVIII *1555/56 16 l
MASTRICHT, Petrus van abt Fosswert k. hûs to Ljouwert fan Sirrick v. Donye XXXIIa *1572/73 21 l
MATHEUS Saepes k. lân to Wurdum XVII *1554/55 20 l
MATHYS Benckes k. hûs to Harns XV *1547/48 17 r
MATHIJS Lamberts k. lân Easterwâlde fan Thys Jan Nollen XXVIIa *1566/67 16 l
MAURUS Hanckes to Bitgum k. lân dêr fan Frans v. d. Mey XXVIIa *1566/67 14 l
MAY Mertens en har soan Jacob wannelkeap lân Ferwert tsjin lân yn Syrsma goet to Arum XIV *1546/47 15 l en 16 l
MECKEMA, Dode IIb *1518 side 9 en 10 Sippe, Dee, Foecke en Idske Meckkema
MECKEMA, Els k. lân to Marsum fan mr. Wybrant Albada XXVIII *1569/70 15 l
MECKEMA, Feye van k. hûs to Ljouwert XVIII *1555/56 14 l en mei juff. Eebele Unye syn frou k. hûs to Ljouwert
MECKEMA, Pybe k. lân by Ede Brongersma ûnder Kollum IXa *1536/37 14 l en XV 15 r
MECKEMA, Sippe van IIb *1518 side 6 en XXII k. Olde Heenstra sate to Ikkerwâld en rinte 16 l en k. lân fan de Kollumer tsjerke XXVIIa 16 r en hûs mei lân to Kollum fan Neel Jans XXXIa 14 l en k. lân dêr fan Lyeuwe Poppes en fan Eepe Wygers en fan Feye Geeuwes MECKEMA, Syouck k. pleats tot Achtkarspel fan juff. Hynsck Ropta XXXIII *1574/75 21 l
MEECKA Jennes hat Jeppe Lubbes deaslein IV *1525/26 side 19
MEENS Frericks IIb *1518 side 6
MEERCKE Baeckes k. healân fan Syert Tjaerts XXXIIa *1572/73 16 r
MEINART Peters to Kollum IIb *1518 side 9 en 12
MELCHIOR Charles mr. k. hûs fan Jarich Wopckes XXXIII *1574/75 16 r
MELIS en Cornelis Jans k. Monnickhuystera sate to Ternaerd XVIII *1555/56 15 l
MELLE tot Wye en Ancke k. lân to Ljussens VII *1531/32 11 r
MELLE, Jan ter en Anna fork. hûs to Lippenhuzen XXV *1564/65 31 l
MELLEMA, Beyts widd. Hermen Pieters k. lân to Kollum XXIV *1562/63 16 r
MELLEMA, Hessel k. rinte XXI *1557/58 19 l
MELLEMA, Luts dr.'k. rinte fan Frederick Hiddes XXVIIa *1566/67 20 l
MELLEMA, Minne Eelckes fork. lân XXII *1559/60 19 l
MELLEMA, Poppe IIb *1518 side 6 en 10
MELLEMA, Syucke van k. lân yn Syuckema hûs by Dokkum XXI *1557/58 13 l [100.]
MELLEMA, Tyerck Eelckes k. lân neilitten by Lyeuwe MELLEMA XXI 14 l en XXIII 18 r
MENAIRDE, Wilcke Wopke widd. I Beits to Arum k. lân to Wommels yn Bradera sate Xa 11 r
MENCK Jelles fork. lân to Minnertsgea XVII *1554/55 17 r
MENCK Menckes k. hûs fan Gerbrent Gosses en Tryn XXVIII *1569/70 18 l en XXIII 21 l
MENNE Bockes k. lân fan Saerck Rommerts XXXIII *1574/75 25 l
MENSE Harpes III *1523/24 22 l
MENTHEDA, Meye Enties van fork. lân yn Kollumerlân XXIII *1561/62 17 l
MENTHEDA, Wilcke Entie van fork. lân to Hâllum XXII *1559/60 14 l en XXXIII 15 l fork.
MENTHIE Lieuwes en Wybrich Buwes fork. lân to Ferwert XVII *1554/55 17 l
MENTHIE Sickes fork. lân De Jouwer XXIII *1561/62 18 r
MERCK Eebles fork. hûs, lân en wettermoune XXXIIa *1572/73 16 r
MERCK Gaucke k. heale pleats to Delfsterhuzen XV *1547/48 17 l
MERCK Hotthie fork. lân to Smelbrêge XXV *1564/65 15 l
MERCK Jetthies k. hûs to Kollum fan Fedde Minolts XXV *1564/65 14 l
MERCK Mircx k. pleats Groote geest fan Sicyts Janckes XXXIa *1571/72 19 r
MERCK Ruytgers fork. fean XVII *1554/55 20 r
MERCK Sybrands k. lân to Ousterhaule XXIII *1561/62 16 l
MERCK Wopckes en Gees Jäiî^fork. hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 20 l
MERREN, Wolf van exynsmr. Dokkum IV *1525/26 13 l
MERTEN Jelles en Ydt k. pleats to Boarnsweach XXI *1557/58 14 l
METCHER, Hans grytman H. O. N. IV *1525/26 8 l
MEUS, Sybolt en Lieuxk Meyes fork. lân to Nijehaske XXXa *1570/71 14 l
MEY, Frans v. der fork. lân to Bitgum XXVIIa *1566/67 14 l
MEYE Bonnes en Edwer k. lân fan Fonger Jelling XXVIII *1569/70 24 l
MEYE Bonnes fork. lân to Gaestmar XXXIa *1571/72 20 l
MEYE Broers k. lân to Ter Oele fan Ath Pieters XXVIIa *1566/67 18 r
MEYE Heeres k. lân to Jelsum fan Hessel Eenes XXXa *1570/71 17 r
MEYE Heres k. lân yn Boersma en Hettinga Scheer XVII *1554/55 23 l
MEYE Piers fork. lân West fan Siaerde sleat XXII *1559/60 14 r
MEYE Tiepckes en Styn wezen fork. hûs to Ljouwert XXVIII *1569/70 16 l
MEYE Tiepckes en Thys Wybes k. hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 28 l
MEYLE Jellis en Jelle Meyes k. lân XXI *1557/58 19 l
MEYLE Piers k. lân to Aldeholtpea XXIII *1561/62 24 l
MEYLSMA, Christoffores XV *1547/48 13 l
MEYNE Eeskes timmerman syn widd. fork. hûs to Dokkum XXIV *1562/63 21 r
MEYNE Jans fork. lân to Aldetrine XXV *1564/65 22 l
MEYNE Jans Fredsens fork. pleats to Makkxun XXV *1564/65 23 l
MEYNE Jennes fork. rinte út Oenema sate XXIII *1561/62 15 r
MEYNE en Wiltet Mertens k. lân en hûs fan Marten Jochums XXIV *1562/63 23 l
MEYNE Piers fork. pleats to St. Nikelsgea XXI *1557/58 14 r [101.]
MEYNERT Douwes k. lân to Ousterhaule XXIII *1561/62 16 l
MEYNERT Martens VI *1528/29 15 l en fork. lân oan Georgen v. Roorda XIV 19 l
MEYNERT Meynes fork. kniplân XXXIII *1564/65 17 r
MEYNERT Oenes k. fan Gielt Sipckes XXVIIa *1566/67 23 r
MEYNERT Pieters en Anna fork. en k. hûs to Harns XXIV *1562/63 18 r
MEYNERT Riekerts k. hûs XXIII *1561/62 19 r
MEYNERT Sieurts to Hynljippen k. rinte út Nijlants goet to Wurdum V *1527/28 17 r
MEYNERT Wichers k. hûs to Dokkum fan Jan Dirricx XXXIIa *1572/73 17 l
MEYNERT Wychers k. lân Ljouwert fan juff. Dyttie Oenema XXVIIa *1566/67 28 r
MEYNERT Wygers k. hûs to Ljouwert XXIV *1562/63 18 l
MEYNERT Wygers en Atghe k. hûs to Ljouwert fan Pieter Pieters XXXIa *1571/72 18
MEYNERT Wygers fork. hûs Mend.dl. XXXIa *1571/72 14 l
MEYNERT Wygerts k. lân fan Jacob CANTER XXXIII *1574/75 24 l
MEYNSE Sybes k. lân to Sondel XXII *1559/60 22 l
MEYNSE Sybes k. lân to Aldegea H. A.N. fan Hanne Epes XXVIIa *1566/67 15 l
MEYNTEMA, Gepck k. lân Koll. uuyterdycken XXXIIa *1572/73 20 r
MEYNTHE Thymans k. lân to Ychten XVII *1554/55 16 r
MEYNTS Wybrants Gerckes widd. k. lân XXIV *1562/63 23 l
MEYNTS MEYNTTE Gerryts fork. hûs op 'e Tunen to Ljouwert XXIV *1562/63 20 l
MEYNE en Wiltet Mertens k. lân en hûs XXIV *1562/63 23 l
MEYNTS Wybrants Gerckes widd. k. lân XXIV *1562/63 23 l
MICHIEL Backes fan Harns III *1523/24 35 l
MICHIEL Burgert en Marie k. hûs to Harns XXIV *1562/63 19 r
MICHIEL Claes fork. pleats XXVIIa *1566/67 25 l
MICHIEL Douwes en Thiets Bennerts fork. lân to Menaem XV *1547/48 12 r
MICHIEL Eemckes fork. pleats to Aldegea XXVIIa *1566/67 27 l
MICHIEL holtsager to Dokkum IIb *1519 side 12
MICHIEL Joriaens to Harns k. lân yn de "corte ackeren" VI *1528/29 14 l
MICHIEL Nannes k. lân fan Wybe Ytskes XXXIII *1574/75 26 l
MINCKE Jelts fork. hûs to Ljouwert XXVIIa *1566/67 24 r
MINNE Auts fork. lân XXXIIa *1572/73 20 r
MINNE Baernts IV *1525/26 20 r
MINNE Binnerts fork. lân XXII *1559/60 18 r
MINNE Bottes fork. hûs to Drylts XVIII *1555/56 17 l
MINNE Douwes is deaslein IXa *1536/37 16 l
MINNE Emkins IIb *1518 side 10 en 15 san to Sleat
MINNE Harts wannelkeap to Eastrum (Oestrum) XXXa *1570/71 19 r
MINNE Sipckes fork. lân XXXIIa *1572/73 18 r
MINNE Sybrants en Eedts Tzalings k. lân XIV *1546/47 12 r
MINNE en Heert Yepes k. hûs fan Wybe Taeckes XXXIIa *1572/73 14 l
MINNEMA, Andries fork. XXIII *1561/62 19 l
MINNEMA, Anne Hilles fork. lân XXIV *1562/63 19 l [102.]
MINNEMA, Frans silg. fork. V *1527/28 17 r en XIV 22 r syn widd. Franska k. rinte út Doetinga sate to Marsum
MINNEMA, Frans Hilles fork. lân by de Slachtedyk XV *1547/48 11 r en XXIII 15 l to Arum k. lân en XXIV 19 l k. lân
MINNEMA, Jeltse syn widd. Syerdt k. heal Slaeplandera sate to Hantum XXIII *1561/62 19 l
MINNEMA, Ymck k. lân fan Sicke Lyackema XV *1547/48
MINTHIE Jetthies k. lân to Drylts XVIII *1555/56 17 r
MINTZE Jarichs k. lân to Koarnwert XXVIIa *1566/67 16 l
MIRCK Broers k. lân fan Eelcke Jelckes dr. XXXIII *1574/75 22 r
MIRCK Doedes wannelkeap mei Agge Gydts XXV *1564/65 25 r
MIRCK Hilckes fork. lân to Folsgeare XXV *1564/65 26 l en XXVIIa 25 l k. lân yn Glisse sate to Folsgeare fan Encke Tietes
MIRCK Hoytes en Jeth k. hûs en lân to Smelbrêge XVIII *1555/56 14 r
MIRCK Jans fork. hûs en moune to Ljouwert XXXIIa *1572/73 13 l
MIRICO, dr. Andries en Anna Aerts fork. mei Jacob Sybrants in tichelwurk en hûs XXII *1559/60 14 r en 18 l
MOCKEMA, Both k. pleats to Jannum fan Worp Tziaerda XXVIII *1569/70 22 l
MOCKEMA, Botte van fork. pleats De Jouwer XXI *1557/58 15 r en XXII 16 l en 23 r fork. Tzaerderhús ûnder Ie en XXVIIa 26 l k. lân by Dokkum fan Tyaert Bolta en XXXIa 32 l fork. hûs to Ferwert en XXXIII *1574/75 15 l k. hûs to Ljussens fan Jelle Ysalda
MOCKEMA, Jouck k. lân to Moarre XXIII *1561/62 15 l
MOCKEMA, Magdalena widd. mr. Jan Rommerts k. lân to Spangea XXI *1557/58 19 r en 21 l
MOLLEMA, Sirck en Baucke k. mei oaren lân XIV *1546/47 15 r
MONTE Hayckes k. lân to Tietsjerk fan Claes Andries XXXIIa *1572/73 19 r
MONTE Hoyttyes fork. VII *1531/32 12 l
MONTSMA mr. Aelbrecht IXa *1536/37 32 l
MONTZEMA, Bauck fork. pleats XXIII *1561/62 17 r
MONTFOORT, Jan van IIb *1519 18 l
MONTHIE Renthies k. lân to Aldegea XXIII *1561/62 13 r
MONTHIEMA, Poppe to Blije k. lân yn Bentimme Hemrick XV *1547/48 15 l
MONTZEMA, Taike k. lân yn MONTSEMA sate XXIV *1562/63 17 r
MULLER, Wopcke en Pieter IIb *1519 19 r en 28 r
MUNTS Claess fork. lân to Berltsum XXI *1557/58 22 r
MYNCK Eebeles fork. lân to Dedzjum XXXa *1570/71 22 r
MYNNE Juckes k. lân yn Sippema saten IXa *1536/37 14 r
MYNTS Henne dr. XVIII *1569/70 21 r
MYNTTZIE Jarichs k. lân to Kûbaerd fan Bene Jarichs XXVIIa *1566/ 67 19 r [103.]

States en sates

lutke MAMMINGA to Menaem XIV *1546/47 12 r
MELLEMA sate XV *1547/48 19 l en XXXI *1571/72 19 l to Ferwert
MELLENA sate to Goaijingea XXV *1564/ 65 30 r
MELESMA state XV *1547/48 19 l
MERSHORNE to Poppingawier XXV *1564/65 23 l
MENNEMA sate to Wytmarsum XXV *1564/65 15 r
MOLLEMA sate to Goingum XVIII *1555/56 24 l
MONICHHUYSTER sate to Ferwert XVIII *1555/56 15 l
MONTHIEMA sate to Hinnaerd IXa *1536/37 14 l
MONTZEMA sate (Hantum?) XXIV *1562/63 17 r

>> begin

NAERDEN, dr. Marten fork. rinte XVIII *1555/56 26 l en XXIV 15 l k. rinte
NAMMEN, gâns nammen kin men fine IIb efteryn, III side nov-20 en 82-85 út Ljouwerteradiel en 88 hwaens huzen forbaernd binne
NAMMICK tsjettelboetser III *1523/24 11 r
NAMNE Janckes k. lân yn Stinsera sate fan Taede Jouckes XXV *1564/65 17 r
NAMPNU, Lyeuwe en Merck Jans fork. pleats Koartsweagen XXXIIa *1572/73 16 r
NANNE NANNE Frans k. hûs to Ljouwert XXIV *1562/63 21 r
NANNE Lolles k. hûs fan Ulcke Bouwes dr. XXXIIa *1572/73 19 r
NANNE Sinnes III *1523/24 19 r
NANNE Wlckes k. hûs fan Emck Ulckes XXVIII *1569/70 14 l
NANNIJNCK Abbes k. hûs to Harns XXIV *1562/63 17 r
NANNIJNCK Alberts fork. hûs en lân to Koudum XXIII *1561/62 19 l
NARDUS Gouerts k. hûs to Jellum XXIII *1561/62 26 r
NARDUS NEEL Hendricx en Hermen e.l. k. hûs to Ljouwert smelle side Nïjstêd fan Jelmer Wybrants XXV *1564/65 20 r
NARDUS Jans dr. fork. lân XXXIIa *1572/73 14 r
NARDUS Jans fork. hûs en lân to Kollum XXXIa *1571/72 14 l
NARDUS mr. Wattzie dr. fork. rinte út pleats to Boazum XXVIII *1569/70 14 l
NEELTJEN Doerns widd. k. lân to Minnertsgea fan Sydts Aedes dr. XXVIII *1569/70 14 r
NEL Thomas widd. fork. lân to Oestwolt XIV *1546/47 18 l
NESS, Cornelis van Xa *1540/41 34 l
NESSELINGEN, Pieter van Ljouwert forhuze nei Frjentsjer IV *1525/26 92 l
NICOLAES Aerckes k. hûs fan Jan Dircx XXXIII *1574/75 20 r
NICOLAY, Everaert mr. VI *1528/29 56 r
NICOLAY, Kempo k. heal hûs fan Gosse Gaytthies XXXIII *1574/75 17 r
NICOLAY, mr. Steven fork. hûs Ljouwert XXVIIa *1566/67 17 r [104.]
NIJENHOFF, Hermen fork. hûs Ljouwert XXVIII *1569/70 20 r
NIJENHUYS, mr. Meye fork. rinte XXV *1564/65 25 l en XXXIII 18 r k. lân
NISPEN, Jacob van kontroleur XII *1531/32 27 l
NISTE, Roelandt van den exynsmr. Frjentsjer V *1527/28 14 r en VII 27 l Nyste
NITGEN, Jhr. Marten van en Yde Grntingha fork. lân Bitgum XXXIa en 22 l
NITZEN, Merten van der k. terplân fan de Furdgumer pastoar XXIII *1561/62 19 l
NOLLE Heros grytman Lemsterlân III *1523/24 side 4
NOLLE Peeckes k. lân to Sindell fan Broer Martens XXVIII *1569/70 19 r
NUCKE Oeges fork. lân to Steggerda XVIII *1555/56 20 r
NYTK Bockes en Bauck fork. lân XV *1547/48 14 r
NYTSEN, Jhr. Marten van der wannelkeap to Tsjummearum XXV *1564/65 13 r
NYTZEN, Jhr. Marten van k. rinte fan mr. Frans v. Eysinga XXVIIa *1566/67 18 r

Sates en states

NEYLANDTS goet to Wurdum V *1527/28 17 r

>> begin

OBBE Auckes niaerkeap XXVIII *1569/70 18 r
OBBE Goethes k. pleats to Ketlik fan Eyle Eelckes XXVIIa *1566/67 19 r
OBBE Hoyetis k. lân to Westermar XIV *1546/47 18 r en k. lân yn Sascker Horne (Haskerhoarne) XV 16 r
OBBE Rinckes k. lân fan Saecke Jans XXXIII *1574/75 23 l
OBBE Asses k. lân De Jouwer XXIII *1561/62 18 r en to Doaijingea 27 r
OBBE Attes k. lân to Ysbrechtum fan Aets Rompckes dr. XXXIII *1574/75 24 l
OBEL Douwekes III *1523/24 18 r
OCCO Pastoar to Britswert k. hûs to Ljouwert XXII *1559/60 19 r
OCKE Ripperts fork. lân to Kimswert XXIII *1561/62 28 r
OCKE Wilhelms mr. to Warkum IIb *1519 side 13
OCKINGA, Heere van to Burchwert fork. erfpachten XXIII *1561/62 19 r en 20 r en XXXIIa 21 r
OCKINGA, Here k. lân to Burchwert XVII *1554/55 19 l en fork. rinte XXXIII 16 r
OCKINGA, Seerp Jouckes Xa *1540/41 12 r
OCKINGA, Watthie k. Dekema sate to Tsjerkwert 70 pmt Xa *1540/41 12 r en mei syn frou Elisabeth k. pleats to Boksum XIV 13 r en XXIII 26 l fork. lân to Wurdum en XXIV 22 l k. lân en XXV 25 l k. rinte fan mr. Meije Nijenhuys
OCKINGA, mr. Watthie van k. yn opdracht fan Aucke Auckes en Suyrdt in hûs to Ljouwert XXV *1564/65 14 r en 20 r k. lân to Dronryp fan Laes Glins
OECKE Abbes en Lolcke e.l. k. hûs to Ljouwert IXa *1536/37 13 l [105.]
OEDT Doeckes fork. lân yn Sippensma to Wommels XXV *1564/65 17 l
OEDTS fan Kollum IIb *1518 side 10 en 12
OEDTS Abbes k. fean XXIV *1562/63 22 r
OEDTS Agges k. lân fan Jouck Piers dr. XXXII *1572/73 19 l
OEDTS Folckerts k. lân to Berltsum XXI *1557/58 22 r en XXVIII 211 idem
OEDTS Syts k. lân to Beets XXXa *1570/71 19 r
OEDTS Tyaerts en Hylck fork. lân to Offenwier XXV *1564/65 15 l
OEDTS van Wilingen III *1523/24 68 l
OEDTS Yskes en Foeck k. pleats to Aldegea erfg. Gaele Ubles 1-mrt eigner fan Michiel Eemckes cum socys XXVIIa *1566/67 27 l
OEDSINGA, Jancke fork. lân XXIII *1561/62 21 l
OEDZYNGE, Serp IIb *1518 side 10
OEDZIMA, Wytzye en Hessels Rieurdts k. lân to Deinum XIa *1542/43 14 l
OEDSMA, Wyttie en mr. Hessel Feytsma k. hûs to Ljouwert XXI *1557/58 14 l
OEDTSMA, Wittye en Inte k. lân to Boksum XII *1544/45 15 l en XIV 14 l
OEGE Feddes fork. heal Doette sate to Swichum XXI *1557/58 21 l
OEGE Gerbes en Ebel k. heale pleats Wybranda sate to Britswert XV *1547/48 16 r
OEGE Gerbrands fork. pleats to Britswert XXVIIa *1566/67 14 r
OEGE Gerrits fork. pleats to Easterwierrum XVII *1554/55 16 l
OEGE Ghelts wannelkeap XXV *1564/65 22 l
OEGE Jelles k. hûs to Eagmaryp fan Jelle Hepckes XXV *1564/65 21 l
OEGE Lijckles k. pleats to Terwispel fan Bruyn Gielts XXXIII *1574/75 23 r
OEGE Oedts k. lân fan Tryncke Oenema XXVIIa *1566/67 24 l
OEGE Pekes fork. lân to Ousterhaule XVII *1554/55 21 r
OEGE Piers k. rinte yn Goaijingaryp XIa *1542/43 15 r
OEGE Seerps en Hylck Jans fork. lân to Wicken XVIII *1555/56 25 l en XXVIII 18 l
OEGE Seerps fork. lân to Grou XXV *1564/65 28 r
OENE Bouckes k. lân fan Ydt Hoettzies XXVIIa *1566/67 19 r
OENE Claess k. lân to Terkaple XVII *1554/55 21 r
OENE Gielts k. lân op de Lange werren fan Homme Oenerts XXV *1564/65 20 l
OENE Hempckes k. hûs XXIV *1562/63 23 l
OENE Jacobs XXIII *1561/62 16 l en 16 r k. lân to Oestergae
OENE Rinses k. lân to Wommels fan Andries Jeltes XXV *1564/65 21 r
OENE Rompckes en Joucke Jeyps k. lân to Ousterhaule en Broek XXXIa *1571/72 14 r
OENE Scheltes fork. hûs to Harns XXIV *1562/63 20 l
OENE Sickes en Ryn k. lân XXII *1559/60 24 r
OENE Taeckes k. lân yn Haytthime staten to Menaem XVIII *1555/56 20 l
OENE Yges k. lân to Follegea XXII *1559/60 19 l
OENEMA, Dyttie dr. fork. lân op Ingelumer Nijlân XXVIIa *1566/67 19 l en 28 r
OENEMA, Janncke k. rinten to Blije VI *1528/29 13 l en k. Helbade goet
OENEMA, Tiepcke fork. hûs to Ljouwert XXI *1557/58 20 l [106.]
OENEMA, Tryncke fork. lân XXVIIa *1566/67 24 l
OENEMA, Ulcke Oents en Auck k. pleats to Loaijingea XII *1544/45 14 l en XV 18 l
OENEMA, Ulcke k. lân fan Siethie Haersma's wees to Easterlittens XVII *1554/55 22 r en XVIII 16 r is er voormond en XXIII 23 r k. fan Marie Haersma lân
OELCK Oeye dr. fork. lân XXV *1564/65 18 l
OENTE Doedes fan Aldeboarn tsjûge XIa *1542/43 43 r
OENTHIE Sybrants fork. hûs Ljouwert XVIII *1555/56 17 r
OERT Folckes fork. lân XXXIIa *1572/73 22 l
OESMA, Wyttie fork. VI *1528/29 14 r
OESTEN, Hans van maerskalk Ljouwert IV *1525/26 126 r
OESTEN, Jan van en Lyeuck e.l. fork. rinte út lân to Ealsum XXIII *1562/63 27 l
OESTERBLOCKER, hear Johannes k. hûs Ljouwert XXIII *1561/62 21 l
OFFE Feddes fork. lân to Hâllum XXVIIa *1566/67 26 r
OFFKE Doeckes fork. lân to Minnertsgea XVII *1554/55 17 r
OFFKE Sippes k. hûs ûnder Ljouwert fan Wyttien Claess XXV *1564/65 24 r
OFFKE Theetes en Fock Agges k. lân to Arum fan Yd Sybes XXVIIa *1566/67 26 r
OGIERSS, Dirck fork. hûs to Warkum XIa *1542/43 13 r
OLDENDORP, Wybrant van k. hûs to Kollum XXIII *1561/62 14 r en fork. hûs XXV 30 l
OLM, Georgien van fork. hûs Kollum XXI *1557/58 13 l en XXIV 19 r fork. mei syn frou Neelcke in hûs to Dokkum
OLPHAERT Upckes opte Ryp op Huynsersmeeden XIV *1546/47 21 r
OLPHERT Gaethies k. lân fan Aencke Sackes en Sybolt Saickes XXVIIa *1566/67 28 l en XXVIII 21 r k. lân fan Syuert en Douwe Tiebbes en XXXIa 16 r k. lân to Tsjerkwert fan Syeurt Sybolts en XXXIII 22 l fork. lân en hûs
OLPHERT Olpherts en Sas k. hûs to Ljouwert XXIV *1562/63 18 r en XXV 15 r fork. hûs
ONYE, Hoyte k. pleats fan Eede Gerbrande XXXIII *1574/75 25 r
OPT Jarichs fork. lân to Allinga huys XVIII *1555/56 15 r
ORCK Zybes en Rinck k. lân XIV *1546/47 20 r
ORTERMAN, Johannes VII *1531/32 36 r
OTTE Bauckes to Frjentsjer k. lân to Doanjum XVIII *1555/56 22 r
OTTE Haeyes fork. hûs en lân to Hommerts XXVIII *1569/70 23 l
OTTE en Evert Hayes soannen fork. lân to Folsgeare XXXIa *1571/72 18 l
OTTE Jacobs fork. lân XXXIIa *1572/73 20 l
OTTE Jelles fork. lân to Wurdum XXIV *1562/63 15 r
OTTE Obbes III *1523/24 18 r
OTTE Ottes to Koudum consent op zekere banne XIa *1542/43 14 r en XXV 19 r
OTTE OtteS en Anne Alberts k. lân Gaestmar XXII *1559/60 14 r en XXVIII 17 l k. lân to Koudum fan Aeitien Sybrants en Tryn e.l.
OTTE Tyaerts k. lân yn Wousterawielen fan Lolck Johannes XXVIIa *1566/67 29 l
OTTE Wytties en Lysbeth fork. hûs to Ljouwert XXIV *1562/63 23 l
OUCK Herckes III *1523/24 19 l [107.]
OUSTERHAULE dêr't forskate keapje en forkeapje XXIII *1561/62 16 l
OUTGER Mertens k. lân to Wyns fan Nicolaes v. Sterckenburch XXVIIa *1566/67 22 r

States en sates

OBBEMA sate to Hantum XXV *1564/65 26 r
OBBLE sate to Tsjerkwert XXV *1564/65 20 r
OECKEMA sate to Ternaerd XXV *1564/65 18 l
OCKEMA sate XXXIIa *1572/73 14 r
OCKEMA sate op Baburen XXIV *1562/63 23 r
OEDSMA goet XIX *1546/47 18 r en XXI 18 r sate en state
OEDSINGA sate XXII *1559/60 26 r
OEDSMA sate to Tsjummearum XXIV *1562/63 24 l
clein OEDSMAEGOET to Goaijingea VI *1528/29 13 l
OETSMA goet to Easterlittens XIV *1546/47 18 r
OEGEMA sate to Boksum XVII *1554/55 13 l
OENEMA sate XXIII *1561/62 15 r
great OERSMA XXIII *1561/62 21 r
OFKEMA groet goet to Warten en OFKEMA klein goet XII *1544/45 17 l
OKSEWEIDE op Jelsumer Nijlân XXXIa *1571/72 16 r
OLGERA sate to Kimswert XXVIIa *1566/67 29 r
OLTWOLD to Wurdum XXI *1557/58 21 r
OPPEROERT yn Achtlummergae XIV *1546/47 16 l
OTTE Sytsma goet to Werrens V *1527/28 17 l

>> begin

PABBE Seerps en Jeijcke k. lân to Wûns fan Luts Wabbes XXVIII *1569/70 22 r
PAESSCHE bakker IIb *1519 23 r
PAESSCHEN, Jan V *1527/28 15 l
PAEUW, Hyndrick de Xa *1540/41 33 r en XXIV 19 l k. lân Mekkum
PALS Douwes fork. lân to Ousterhaule XXIII *1561/62 16 l
PAMEL, heer Geldolph de k. hûs fan Barber Arents widd. XXXIII *1574/75 20 r
PASCOUW, mr. Jacob en Loth k. hûs op 'e Nijstêd Ljouwert XIa *1542/43 12 l
PASSCHIER Jans k. hûs to Harns fan Catharina Claes dr. XXVIIa *1566/67 21 r
PAULS Synert k. lân Lydslandt yn Habserveld to Ousterhaule XXIII *1561/62 16 l
PAULUS Douwes wezen fork. lân to Wjelsryp XXIV *1562/63 23 l
PAUW, Hector de k. hûs Ljouwert fan Barbara Albrechts XXXIIa *1572/73 14 r
PAUWELS Hessels gisele Xa *1540/41 33 l
PAUWELS Jelles en Jets fork. lân Harns XXV *1564/65 17 l [108.]
PAUWELS Jelles en Cornelis fork. hûs Ljouwert XXVIIa *1566/67 15 r
PAUWELS Jelles fork. moune to Harns XXVIIa *1566/67 22 l
PAUWELS Jelles k. part fan hûs fan Jetver Jelsma XXXIIa *1572/73 22 l
PAUWELS Symons k. lân fan Doedt Jelles dr. XXVIII *1569/70 18 l en XXXa 19 l k. lân to Burchwert en Hommerts fan Homcke Ryeurts en XXXIa 18 r k. lân to Burchwert fan Sybrant Pieters dy't it kocht hie fan Janthien Claes dr en k. ek fan Anne Auckes dr. 18 r en f PAUWELS Zuyerts k. lân yn Bruetnia sate XIV *1546/47 21 l
PAYEMA, Worp Zybets en Beyts k. lân to Holwert XIV *1546/47 14 r
PE Romckes dr. fork. lân to Winsum XXVIIa *1566/67 15 r
PEECKE Haerrincx k. hûs en lân Eylhuysem V *1527/28 17 l
PEERBOOM, Hillebrant VII *1531/32 118 r
PETER Augustinus brouwer k. hûs Ljouwert XXXIII *1574/75 21 r
PETER Backer IIb *1518 side 8
PETER Bouwes k. hûs to Ferwert fan Botte Mockema XXXIa *1571/72 32 l
PETER Brants en Anna fork. hûs to Wurdum XXVIII *1569/70 23 l
PETER Coerts k. hûs fan Buwe en Tiebbe Buwes soannen XXVIII *1574/75 15 l
PETER Cornelis fork. hûs XXXIII *1574/75 20 l
PETER Douwes fork. hûs niaerkeap XXXIII *1574/75 21 r
PETER Eelckes k. lân fan Doedt Sicke dr. XXVIII *1569/70 22 r
PETER Frans k. hûs fan Peter Cornelis XXXIII *1574/75 20 l
PETER Hiddes fork. lân to Moarre XXVIII *1569/70 18 r
PETER Huyberts k. hûs fan Herman Dircx XXXIII *1574/75 19 r
PETER Jaerle fan Sleat IIb *1519 side 14 ,
PETER Jacobs fan Warkum IIb *1519 side 9 en 15
PETER Jacobs k. hûs en lân fan Jan Thys XXXIII *1574/75 21 r
PETER Jacobs k. lân fan Rins Douwes widd. XXXIII *1574/75 26 r
PETER Jans hierder fan Ter Meshorne to Toppenhuzen IXa *1536/37 12 l
PETER Jans en Pietrick k. hûs to Britsum fan Gerryt Peters XXVIII *1569/70 22 r
PETER Jans k. hûs fan Saeck Martens dr to Dokkum XXVIII *1569/70 22 r
PETER Jans k. hûs niaerkeap fan Peter Douwes XXXIII *1574/75 21 r
PETER Jouckes k. hûs fan Jan v. der Heul XXXIII *1574/75 14 r
PETER Mathens k. hûs fan Jel Frielsma XXXIII *1574/75 19 r
PETER Sybrants dr. fork. lân to Makkum XXVIII *1569/70 21 l en 21 l to Arum fan Fonger Dircx
PETER Theunis k. hûs XXXIII *1574/75 18 r
PETRICK Tyaert Sanders widd. k. hûs Frjentsjer XXVIII *1569/70 21 r
PHAESMA, Harmens fork. lân ûnder Dokkum XVII *1554/55 22 l
PHAESMA, Hendrick fork. lân XVII *1554/55 23 r
PHAESMA, Luel? k. hûs en lân XII *1544/45 17 r
PHAESMA, Peter k. lân op De Jouwer fan Ryoert Rijoerts XXXIII *1574/75 15 l [109.]
PHAESMA, Sybrecht fork. lân to Kollum XI *1536/37 14 l
PHAETSMA, Ballinck grytman Koll. lân III *1523/24 side 3
PELZER, Jan to Kollum IIb *1519 side 12 en Xa 33 r
PHS Seryuer IIb *1518 side 7
PHTS Janssen k. hûs to Ljouwert fan Benedictus Franchet XXVIIa *1566/67 17 r
PIBE coster Dokkum IIb *1518 side 8 en 11
PIBE Erckes to Dokkum IIb *1519 side 12
PIECKE Siperts fork. hûs to Wytmarsum XXIII *1561/62 28 l
PIER Agges k. lân yn pleats to Wolsum XII *1544/45 12 l
PIER Andries fork. lân to Spangea XVII *1554/55 15 r
PIER Benicks wannelkeap to Aldetrine XXV *1564/65 31 l
PIER Bottes k. lân fan Foeckel Oeges dr. XXXIIa *1566/67 25 l
PIER Claeses fork. pleats to Hoarnstersweach XXXa *1570/71 20 l
PIER Dircx en Ymck k. lân to Marsum XII *1544/45 12 l
PIER Douwes en Aesge Tyesse soannen fork. XXIV *1562/63 16 r
PIER Eelckes voormond XIV *1546/47 13 l
PIER Ennes widd. k. lân to Bitgum fan Lyeuwe Wybes XXXa *1570/71 16 l
PIER Finckes fork. lân XXXIa *1571/72 26 r
PIER Foppes voormond XXIII *1561/62 21 r
PIER Franckes fork. lân to Oldeholdwolde XXV *1564/65 29 l
PIER Gerckes to Warkum IIb *1519 side 13 en XXIII 18 r k. lân *1561/62
PIER Heres fork. rinte en lân to Koarnwert XXII *1559/60 14 r en XXXIII 16 l fork.
PIER Hommes k. lân to Abbegea XVII *1554/55 14 r
PIER Innes k. lân XVII *1554/55 14 l
PIER Melles fan Warkum IV *1525/26 19 r
PIER Mertens en Anna fork. hûs en lân XXIII *1561/62 20 l
PIER Phoppes Tanya sj. op T.
PIER Piers hierder XVIII *1555/56 15 l
PIER Piers en Ael k. hûs to Warstiens XXII *1559/60 25 l
PIER Piers en Jantien k. hûs to Ljouwert XXIV *1562/63 20 r
PIER Piers to Roardahuzum fork. lân to Wergea XXV *1564/65 23 l en k. lân dêr fan Florys Abbema XXV 28 r
PIER Pieters fork. lân to Pipergea XXIII *1561/62 21 r
PIER Poppes k. lân yn Jornehustra sate to Kûbaerd XV *1547/48 11 r
PIER Ripperts en Jeesck to Boazum k. lân XIV *1546/47 14 r en XV 16 l k. lân to Dearsum en XXII 14 r hy silg. fork. lân *1559/60
PIER Romckes en Sibbel k. lân Xa *1540/41 12 r
PIER Rommerts fork. hûs Smelbrêge XII *1544/45 13 l
PIER Saepes en Tyesch e. L k. lân to Himpens fan Foppe Lamstera XXV *1564/65 18 l
PIER Sannes k. lân opter Ydsert XXVIII *1569/70 21 r
PIER Sapis k. heale pleats XXXIII *1574/75 25 r
PIER Sipckes k. lân to Kûbaerd XXIV *1562/63 21 l [110.]
PIER Syrdts en Neel Symons k. hûs XXIV *1562/63 24 r
PIER Trynckes k. lân fan Rincke Meynes XXXIII *1574/75 18 r
PIER Tydens fork. hûs to Skerpenseel XXXa *1570/71 20 r
PIER Tyercx ende Laes Tyercx 1-mrt yn Minnema sate to Wytmarsum fan Foeckel Tzalincx dr. ende Laes Inckes XXV *1564/65 15 r
PIER Ulus fork. lân to Eangwert IXa *1536/37 14 l
PIER Ydts fork. heale pleats XXIV *1562/63 20 r
PIETER backer to Dokkum IIb *1519 side 11
PIETER fan Groeningen IIb *1519 side 9
PIETER Abbes fork. lân yn great Bolta state XV *1547/48 15 r
PIETER Adriaens en Barbara k. hûs to Ljouwert XIa *1542/43 15 l
PIETER Alberts en Cornelia hierders XII *1544/45 15 l
PIETER Alberts k. hûs en heaberch to Achlum fan Jan Pauwels XXXIa *1571/72 21 l
PIETER Allaerts fan Starum IV *1525/26 20 l
PIETER Alles fork. lân XXIII *1561/62 19 r
PIETER Arents fork. hûs to Ljouwert XXV *1564/65 21 l
PIETER Bauckes III *1523/24 19 l
PIETER Bauckes fork. hûs to Harns XXIV *1562/63 22 r
PIETER Bont fork. lân to Minnertsgea XXVIIa *1566/67 20 l
PIETER Bottes k. lân to Koarnwert Xa *1540/41 11 r
PIETER Buwes fork. hûs to Hijum XXXa *1570/71 22 l
PIETER Claes en Anna Kempes k. kougong yn Buwierster fenne en yn de galgefenne XVIII *1555/56 18 r en 26 l fork. hûs
PIETER Claes k. lân to Finkegea XXV *1564/65 27 l
PIETER Claes k. lân to Skerpenseel fan Alt Tettes XXVIIa *1566/67
PIETER Claes fork. lân XXVIII *1569/70 16 l en 23 l
PIETER Claes k. lân to Peins fan Douwe Hendricx XXXIa *1571/72 32 r
PIETER Cornelis en Bonte k. lân XXIV *1562/63 20 r
PIETER Cornelis k. hûs to Bûrum fan erfg. fan Sasker Bilske en bern XXV 29 l
PIETER Doeckes in hússté to Drylts forkocht XVIII *1555/56 16 r
PIETER Doeckes k. lân to Penjum fan Frans Wopckes XXXa *1570/71 23 l
PIETER Dircx fork. lân to Minnertsgea XXXIa *1571/72 23 l
PIETER Douwes en Anna k. lân to Penjum XIV *1546/47 16 l en XV 12 l k. lân yn Hansma sate to Kimswert
PIETER Douwes en Tryn k. lân Abbingawier XIV *1546/47 18 r en fork. lân to Abbegea XVII 14 r en k. hûs to Ossengahuysen XXIV *1562/63 17 r
PIETER Douwes k. hûs to Jorwert XVII *1554/55 17 r
PIETER Feyckes k. lân to Doaijingea XXXIIa *1572/73 17 r
PIETER Folckerts fork. hûssté to Jidskenhuzen XXIII *1561/62 15 l
PIETER Foppes en Ath k. lân to Wytmarsum XV *1547/48 19 r
PIETER Foppes k. 2 pleatsen to Skillaerd XXII *1559/60 14 l [111.]
PIETER Foppes k. lân to Aldeholtpea fan Syuw Barents en Anna har dochter XXVIIa *1566/67 24 r
PIETER Frans en Syets Jouckes k. hûs to Ljouwert fan Claes Pieters XXXa 18 r
PIETER Gerbrants en Anck k. lân XIV *1546/47 20 r
PIETER Garwerts fork. lân Sonnegea XXXa *1570/71 21 r
PIETER Gerlofs fork. hûs to Harns XXV *1564/65 22 r
PIETER Gerrolts en Anna k. lân yn Popta en Donya saten to Kimswert fan Wobbel Piers XXIII *1561/62 17 r
PIETER Gerryts en Boen k. pleats to Wynjeterp fan Theye Jouckes Hiddema XXV *1564/65 25 l
PIETER Ghysberts en Agniet Abbes fork. lân XV *1547/48 12 r en XXII 14 r
PIETER Gosses en Sipck k. heale pleats to Wjelsryp XXIII *1561/62 26 l
PIETER Gosses fork. lân to Warns XXVIIa *1566/67 24 l
PIETER Hayes en Rynts Hendricx fork. hûs XVII *1554/55 16 l
PIETER Hayes wezen fork. hûs to Ljouwert XXIV *1562/63 22 l
PIETER Hendricx en Andries Jans e.l. k. lân to Eagmaryp XVIII 23 r en 25 r Kimswert
PIETER Hermens to Kollum k. lân fan Reyn Follinga en fan Anna Gabbes XXVIIa 21 r
PIETER Hermans en Jitzien Broersma k. hûs Altwolde fan Pieter Phaes XXXIa 16 r
PIETER Hessels exynsmr. Bolswert XIa *1542/43 10 l
PIETER Hessels fork. lân yn Esema sate op 't Nijlân XXI *1557/58 17 r
PIETER Heyndricx en Anna k. hûs to Ljouwert XV *1547/48 18 r
PIETER Heyns en silg. Anna Wybrants IIb *1519 side 13 r
PIETER Hiddes k. lân XIV *1546/47 14 l en XXII 17 r fork. lân Ossingawier
PIETER Hommes k. hûs by Haye Cammingha pyp to Ljouwert fan Suyert Syuerts XXXIIa *1572/73 18 l
PIETER Ids en Taedts k. pleats ûnder Dokkum rinte XVIII *1555/56 20 l
PIETER Jacobs en Anna k. hûs to Roardahuzum XXII *1559/60 23 l
PIETER Jacobs en Ucken fork. lân to Kollum XXIII *1561/62 25 l
PIETER Jacobs en Yck fork. lân ûnder Kollum XXIII *1561/62 23 l
PIETER Jacobs k. pleats to Ychten fan Jan Ebes XXV *1564/65 29 l
PIETER Jacobs fork. lân to Nijelemmer XXXa *1570/71 21 r
PIETER Janckes syn suster Wopck fork. lân to Mantgum XII *1544/45 18 r
PIETER Janckes en Tryn k. hûs to Arum fan Doede Syeurts XXXIa *1571/72 19 l
PIETER Jans boargemr. Ljouwert IV *1528/29 65 l
PIETER Jans fork. V *1527/28 14 r
PIETER Jans k. lân to Wyns XVII *1554/55 16 l en XXI 18 r k. hûs Ljouwert
PIETER Jans fork. lân yn Juckema sate to Seisbierrum XXIII *1561/62 27 r
PIETER Jans voormond fork. hûs to Dearsum XXIV *1562/63 19 r
PIETER Jans en Tiets k. lân XXIV *1562/63 20 r
PIETER Jans en Anna k. hûs to Harns fan Marie Heitsricx XXV *1564/65 19 l en XXVIIa 15 l k. lân dêr fan Sybrich Sipckes dr. [112.]
PIETER Jaspers mr. en Ene Jouckes k. hûs op Nijbuorren to Ljouwert XIV *1546/47 16 r
PIETER Jelles to Burgum k. rinte út Agge oppe Meedts goet XV *1547/48 18 l
PIETER Jelles to Sweins k. dêr lân XVIII *1555/56 10 l
PIETER Jeltes en Yzaets e. L fork. rinte XIV *1546/47 15 l
PIETER Johannes wannelkeap mei Sybe Rinnerts XXXIII *1574/75 18 l
PIETER Kempes fork. pleats to Koarnjum VII *1531/32 13 l
PIETER Lieuwes fan Frjentsjer IV *1525/26 18 r
PIETER Lubbrens k. lân XXIV *1562/63 24 l
PIETER Meynckes fork. pleats to Tsjalbert XVIII *1555/56 21 l
PIETER Nannincx k. hûs to Harns fan Jan Jacobs XXXa *1570/71 18 l
PIETER Oeges k. hûs to Kollum XXII *1559/60 18 l
PIETER Oges III *1523/24 22 l
PIETER Phaes fork. hûs to Aldwâld XXXIa *1571/72 16 r
PIETER Pieters en Tryn Pieters k. lân XIa *1542/43 13 l
PIETER Pieters fork. hûs to Dokkum in mitsler XXI *1557/58 17 r en XXIII 24 r k. hûs to Bûrum
PIETER Pieters en Hylck fork. hûs to Dokkum XXV *1564/65 14 r
PIETER Pieters k. hûs to Harns fan Adriaen Jans en Digne XXVIIa *1566/67 14 r en 18 r k. dêr hûs fan Wybe Tyaerts en 25 l fork. hûs dêr
PIETER Pieters en Fenne Kans k. hûs to Ljouwert fan Ysbrant Jacobs XXVIIa 25 r
PIETER Pieters fork. hûs toe Jensma XXVIIa *1566/67 25 l en XXXIa 18 l
PIETER Reygers k. lân opte Beij fan Gaethie Wijgers XXXIIa *1572/73 21 r
PIETER Reynerts en Jees k. lân yn Rinsma sate to Seisbierrum XVIII *1555/56 13 l
PIETER Ryoerts mr. k. rinte XXII *1559/60 23 l
PIETER Ryuerts mr. k. hûs yn 'e Heechstrj. to Ljouwert XIa *1542/43 14 r
PIETER Reyns fork. lân XXXIIa *1572/73 22 l
PIETER Saepes k. rinte XIa *1542/43 13 r
PIETER Seerps en Griet Renicks k. lân Opperoert yn Achtlummergae XIV *1546/47 16 l
PIETER Seerps k. lân to Arum XXIII *1561/62 28 l
PIETER Seerps en Antck Jans k. lân yn Bockema goet In Goengumer fan Renick Wybes XXV *1564/65 28 r
PIETER Symons mr. en Barbara fork. hûs yn 'e St. Jabiksstrj. to Ljouwert XIV 15 r en XXV *1564/65 20 r syn soannen.
PIETER Sytgers k. lân XXVIII *1569/70 14 r
PIETER Sythies k. lân to Babuorren yn Baeme sate fan Hylck Bennerts XXV *1564/65 19 r
PIETER Syuerts en Claes Jelmers fork. hûs to Blije XXI *1557/58 20 l
PIETER Taedes k. lân XII *1544/45 14 r
PIETER Taetes en Anna k. lân to Aldetrine fan mr. Egbert Eeverts en Anna XXXIa 19 r
PIETER Thens en Belye k. hûs by Sinte Catharine poarte to Ljouwert XXXIIa? 21 l en 15 r fork. hûs *1572/73
PIETER Thoenis fork. hûs XV *1547/48 13 r [113.]
PIETER Tyaerts k. lân to Burchwert XXIII *1561/62 17 r
PIETER Tyercx k. lân ûnder Bolswert fan Laes Tyercx XXVIIa *1566/67 20 l
PIETER Tzalings Xa *1540/41 11 r en XIa 12 r to Snits k. lân to Hinnaerd en k. rinte foar Elandt Oene widd. XIV 19 r en 20 l en 12 r foar Wigle Oeges lân to Broek
PIETER Voeckes en Anna Wopckes k. lân XXIV *1562/ 63 18 r
PIETER Waltes fork. lân to Hagedyck XVIII *1555/56 23 r
PIETER Watthies fork. lân to Arum XXV *1564/65 26 l en 30 l fork. lân to Penjum en 30 r k. lân to Arum fan Schelte en Tijerck Goslycx
PIETER Wessels k. lân to Aldeberkeap fan Focke Jans en Wemme XXVIIa *1566/67 20 r
PIETER Widmers en Andle Douwes e.l. k. lân yn Widema sate ûnder Frjentsjer fan Schelte Jaspers XXXIa *1571/ 72 21 r
PIETER Willems k. hûs to Ljouwert IXa *1536/37 14 l
PIETER Wolters k. hûs Ljouwert XV *1547/48 15 l
PIETER Wybes en Femme Inthies soannen k. lân XXI *1557/58 22 l
PIETER Wygers k. lân fan dr. Stephen Sybrants wezen XXVIIa *1566/67 29 l
PIETER Zybrants IIb *1519 side 9
PIETERKEN Adriaens fork. hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 26 l
PIETRICK Jacons skoars widd. fork. hûs to Ljouwert XXXIIa *1572/73 18 l
PITTER Aernts III *1523/24 18 r
PIETER Reyners k. lân fan Johan Henricx XXV *1564/65 17 l
PIETER Tjalckes k. lân Ternaerd fan Joucke Benema XXXa *1570/71 22 r
PHILIPPUS Jans en Feyck k. hûs op 'e Nijstêd to Ljouwert XXIV *1562/63 14 r
PIBE Aenes kurntor fork. lân to Boiswert XXIV *1562/63 22 r
PILGRIM ten Yndick k. rinte yn pleats to Kimswert fan Jelle Bouwema XXXa 15 r
PLUWEN, Gielts en Annecken k. hûs to Harns XXII *1559/60 17 r
POLMAN, dr. Symon en Hille Rithamers k. hûs fan Pieter van Kempen XXXIa *1571/72 17 l en XXXIII 24 r k. pleats to Wurdum fan Peter Camminga
POPCKE Broers dr. fork. lân XXIV *1562/63 19 r
POPCKE Eges en Tryn Ritskes fork. lân XXVIIa *1566/67 17 l en XXVIII 18 r Popcke Eyes niaerkeap mei Obbe Auckes
POPCKE Jans fork. lân XXXIIa *1572/73 14 r
POPCKE Tyepckes fork. Cubaeidera sate XXI *1557/58 14 r
POPCKE Yges k. lân yn Herema finne XXIV *1562/63 24 l
POPCKEMA, Ryoert fork. lân yn Tyallema sate XXI *1557/58 13 l
POPCKEMA, Teedt dr. fork. pleats to Berltsum XXI *1557/58 12 r
POPKEMA, îlennert (Beranaert) IIb *1518 side 7 en 11
POPMA, Aesge tsjûge XIa *1542/43 42 r
POPMA, Fonger Jacobs k. lân XXXIII *1574/75 22 l
POPPE Ballincx fork. lân op Oesterbentummer meeden XXII *1559/60 25 r
POPPE en Tjalcke Douwes k. pleats Scheltens IXa *1536/37 14 l
POPPE Epckes k. lân to Dunegea XXIII *1561/62 27 r [114.]
POPPE Eyes fork. hûs XXXIIa *1572/73 20 l
POPPE Feyckes fork. lân XVII *1554/55 14 r
POPPE Feyckes k. lân yn 'e Gaestmar fan Syouck Piers XXV *1564/65 21 l
POPPE Gerlofs k. lân to Allingawier niaer mei Johannes Jacobs XXVIIa *1566/67 23 r en XXXIa 18 r k. lân to WOns
POPPE Hanckes k. lân fan Woll Hoytes XXVIII *1569/70 20 r
POPPE Hepckes k. mei Eeuw Joucks in hûs to Hommerts XII *1544/45 13 l
POPPE Hiddes to Starum k. dôr 3 pers. Hooftgras inde spycker XIa *1542/43 14 r
POPPE Intes k. lân to Pietersbierrum XXIV *1562/63 15 r
POPPE Jeppicx en Anna Wybes fork. lân to Delfsterhuzen XXIV *1562/63 18 l
POPPE Jeypicx en Anna k. hûs en lân to Eastermar XXIII *1561/62 20 r
POPPE Lyeuwes k. lân to Koarnwert fan Georgien Lyewes XXV *1564/65 20 r
POPPE Piers en Jouck k. pleats to Harich Feycke sate XV *1547/48 12 r
POPPE Piers en Douwe Haersma k. lân to Heech XV *1547/48 19 r
POPPE POPPEMA, Aesge k. lân to Drylts XVIII *1555/56 16 r
POPPE , Hercke fork. lân yn Sybema sate XXIII *1561/62 14 l
POPPINGA, Wybe fork. lân XVIII *1555/56 26 r
POPTA, Frans Wopckes fork. rinte XXVIII *1569/70 15 l
PROOST fan Feankleaster k. heide fan Anne Geert Jans XXXIa *1571/72 17 r en ek fan Jan Connis en Carte e.l.
POUWELS Jelles k. hûs to Harns XXI *1557/58 13 r en 18 r k. hûs to Ljouwert
POUWELS Symons en Syts k. lân to Burchwert XXIII *1561/62
PYB Doedes fork. 19n XXVIII *1569/70 18 r
PYB Watties dr. fork. lân to Wjelsryp XXIII *1561/62 19 l
PYBE Alles en Perck k. lân XVIII *1555/56 22 l
PYBE Alles k. fan Attije Allerts XXV *1564/65 14 r
PYBE Hoythes yn 't Lutick goet toe WALPERT fan Wybe Boeckes Sippens to Wommels XXV *1564/65 14
PYBE Oentjes k. lân to Berltsum XIV *1546/47 19 l
PYBE Wythies fork. lân to Grou XXXa *1570/71 16 r
PYLS, Geertien Hans k. pleats fan Sicke Laes XXXIII *1574/75 26 l

Sates en states

PAULSMA goet to Folsgeare XIa *1542/43 16 l
PAXSANT XXVIII *1569/70 19 l
PEERSMA XXIV *1562/63 16 r
PINGA sate to Wergea XVIII *1555/56 15 r
PITZEMA sate to Goutum XXI *1557/58 20 r
POEBENGA (Popinga) to Jirnsum XIa *1542/43 13 r [115.]
POPCKEMA sate to Weidum XV *1547/48 15 l en 17 l
POPPENHUYSTER sate to Aldeboarn XXV *1564/65 28 l
POPPINGA sate to Tsjalhuzum XXI *1557/58 22 l
LYOETS POPTA XVIII *1555/56 20 r
POPTA sate to Hantumhuzen XXII *1559/60 15 l
POPTA sate to Kimswert XXIII *1561/62 17 r en XXV 17 l

>> begin

QUYRYN Wytthies glêsmakker k. hûs op 'e Kelders to Ljouwert XXXIa *1571/72 15 l

>> begin

RATTELER, Jan wannelkeap mei Idt Zyuerts XXXIIa *1572/73 21 r
REDLE Pybes fork. lân XXI *1557/58 18 l
REDMERT Gauckes k. lân to Ychten XXII *1559/60 17 r
REEN, Watthie Hessels k. lân XXIII *1561/62 15 r
REIMER Jelles en Anna k. hûs to Ljouwert XIa *1542/43 14 l
greate REMCK to Dokkum IIb *1518 side 12
REMCK Syeurts en Baert k. lân Boazum XXXa *1570/71 21 l
REMCK Tyaerts fork. lân to Tsjom XXXa *1570/71 20 r
REMCK Tjaerts en Bauck k. lân yn Friezema sate to Idaerd fan Syeurt Syeurts XXXIa *1571/72 16 r
REMCKE Hottzies fork. lân XXVIII *1569/70 15 l
REMCKE Lyeuwes wezen fork. lân to Tsjerkwert XXVIII *1569/70 20 l
REMER Syuerts k. lân en hûs to Eastersé XXII *1559/60 25 l
REMER Tzommes k. hûs Ljouwert XXII *1559/60 13 r
REMMERT Agges k. lân yn Poppinga sate to Tsjalhuzun XXI *1557/58 22 l
REMMERT Attes IIb *1518 side 8
REMMERTSMA, Abbe XII *1544/45 20 l
REMNAERT backer Dokkum IIb *1518 side 9 en 12
RENCKE Lyeuwes fork. lân to Wâldsein XXXa *1570/71 22 r
RENCKE Lyeuwes k. lân to Dedzjum fan Mynck Eebeles en fan Hidt Piers XXXa 22 r
RENCKE Ryoerdts en Jouck k. lân XXIV *1562/63 15 l
RENICK Andries en Eets fork. lân XXVIII *1569/70 20 l
RENICK Doeckes to Britswert fork. lân to Boazum XXI *1557/58 16 l
RENICK Fijtties syn widd. Froucke Ulckes k. pleats to Warkum XXV *1564/ 65 27 l
RENICK Gerlofs k. lân to Eagum en to Wjelsryp XVIII *1555/56 24 r en 25 r
RENICK Jelles en Bauck k. hûs to Eanjum fan Wigbolt en Ballinck Luyttiens XXVIII *1569/70 22 l [116.]
RENICK Tyaerts k. lân fan Marten Syuerts XXVIII *1569/70 14 l
RENICK Watthies en Ulck k. lân Reperde meed XVIII *1555/56 19 l
RENICK Wybes fork. lân yn Bockema goet XXV *1564/ 65 28 r
RENICK Zydts fork. hûs to Feinsum XVIII *1555/56 22 l
RENNAERDA, Wyts widd. Eyse Grennick k. lân Hantummahemrick XXI *1557/58 13 r
RENNERT en Ytte Attes broers k. lân to Haskerhoarne XI *1542/43 14 l
RENNERT Hans fork. hûs to Harns XXI *1557/58 15 r en 18 r k. hûs yn 'e St. Jacobsstrj. en XXIV 15 l fork. hûs to Harns, idem XXXIII 26 r
RENNERT Jans fork. lân to Folsum XXVIIa *1566/67 23 r
RENNERT Jans fork. lân to Noardwâlde XXVIIa *1566/67 28 r
RENSMA, Wigger Gabbes en Anna k. hûs to Moarre XXIII *1561/62 20 l
RENTHIE Seerps k. lân fan dr. Wigle Ayta XVII *1554/55 22 l
RENGERS, Adzert k. lân : yn Koll. lân XXIII *1561/62 17 l en 15 l
REYDT Dyoerts fork. lân XXV *1564/65 21 r
REYGER Tydens k. lân Spangea fan Reyn Andries XXIII *1561/62 27 l
REYMER Syts III *1523/24 10 r
REYMERRICK Anthonis dr. fork. lân to Idsegea XXIV *1562/63 15 l
REYN Andries fork. lân Spangea XXIII *1561/62 27 l
REYN Claess fork. lân Abbingea XVII *1554/55 15 r
REYN Douwes widd. Hilcke k. lân fan pastoar fan Kimswert XIV *1546^47 13 r
REYN Douwes widd. Feyck fork. lân yn Laetsma sate to Berltsum XXI 22 l
REYN Eepes k. lân to Seisbierrum fan Reyn Reyns XXVIII *1569/70 15 r
REYN Euwert en Ancke k. hûs to Smelbrêge Eastein XII *1544/45 13 l
REYN Euwerts k. lân to Drylts XVIII *1555/56 16 r
REYN Hoytes to Aldegea k. lân to Wunts XIV *1546/47 21 l
REYN Inthies fork. hûs to Jellum XXIII *1561/62 26 r
REYN Pieters fork. lân to Wurdum XXIII *1561/62 23 r
REYN Pieters k. lân to Bonnehyusen XXIV *1562/ 63 19 l en 19 r
REYN Reyns foar Mencke Reyns widd. k. lân to Allingawier XII *1544/45 17 l
REYN Reyns fork. lân to Seisbierrum XXVIII *1569/70 15 r
REYN Reyns en Griet Jouckes k. lân to Tsjerkwert XVIII *1555/56 15 r
REYN Rommerts en Eynthien k. lân to Wicken (Wikel) XVIII *1555/56 25 l en hy XXII 22 l fan pastoer fan Wikel en 24 r fan Tsjerke
REYN Rommerts foar de bern fan Hans Hollis k. lân Kolderwâlde XXXIa *1571/72 15 l
REYN Rinckes fork. pleats to Jistergea XXV *1564/65 26 l
REYN Tiercx k. lân fan Doecke Tjommes XXXIII *1574/75 16 r
REYN Watties fork. lân to Ferwâlde XXVIIa *1566/67 21 l
REYN Wybrants en Doey en Swobb Wybrants k. lân to groote geest fan Sioerts Jouckes XXXIa *1571/72 19 r
REYNCK Hayes hierboer to Folsgeare Xa *1540/41 14 l
REYNCK Jelles en Reynck Anskis voormonden XV *1547/48 15 r [117.]
REYNCKE Folkerts en Ydt Tyaerts k. lân Poppingawier XXIII *1561/62 22 l
REYNCKAMA, Johannes k. lân to Ingelum fan Worp Reynckama XIV *1546/47 13 l en 12 r
REYNER vicaris to Roardahuzum k. rinte to Heech XVIII *1555/56 18 l
REYNER Agges k. rinte XVIII *1555/56 18 l
REYNER Anns en Jantgen fork. hûs to Bolswert IXa *1536/37 13 l
REYNER Carsts to Harns k. dêr hûî XXXII *1561/62 17 r
REYNER Claas k. lân XXIV *1562/63 21 r
REYNER Claes k. hûs to Harns fan Eabel Eemes XXVIII *1569/70 20 r
REYNER Feytties en Zybrecht k. hûs to Hassche IXa *1536/37 13 r
REYNER Jacobs en Anna fork. hûs to Harns XXIV *1562/63 en XXI 16 l k. hûs dêr
REYNER Jans to Warkum fork. hûs IV *1525/26 29 r en V 27 l en VI 22 l
REYNER Pieters k. hûs to Harns fan Dirck Hans en Griet XXXIa *1571/72 21 r
REYNER Pouwels k. hûs XXIII *1561/62 20 r
REYNER Symons k. pleats to Answerd XXI *1557/58 15 r
REYNER Stevens fork. part fan hûs XXXIIa *1572/73 15 r
REYNER Thomas fork. rinte XXIII *1561/62 27 r
REYNERT timmerman Harns III *1523/24 21 r
REYNERT Aelberts III *1523/24 18 r
REYNERT Wagenaer III *1523/24 13 r
REYNNAERT Attes to Dokkum IIb *1518 side 12
REYNNAERT Jans to Bolswert IIb *1518 side 13
REYNSCK Anne widd. Twellegea k. lân XV *1547/48 18 l
REYNSCK Pieters dr. k. rinte Ljouwert XXIII *1561/62 15 r
REYNSCK Romckes dr. fork. pleats to Harich XXVIIa *1566/67 27 r
REYNSCK Wopckes dr. fork. lân XXXIII *1574/75 23 l
REYNTHIE Folckerts k. Bopgahuys to IIaert mei Jan Foppes Xa *1540/41 13 r
REYNTHIE Wybes k. lân fan Eepe Piers XXVIIa *1566/67 22 r
REYTIE Douwes fork. hûs op Gauckema sate XXII *1559/60 21 r
REYUDT Zygerts fork. hûs to Warkum Xa *1540/41 11 l
RHALE, mr. Fecke k. lanthuys to Boesum fan Gerlof Mertens XXXIII *1574/75 25 l en lân fan Hoyt Hoytes
RICOLT Jaeckles fork. lân to Eastersé XXII *1559/60 17 r
RIDDER, Jan de IIb *1518 side 10
RIDDERSMA, Hidde VII *1531/32 122 l
RIDZART en Dacke Andts soannen k. lân yn Marchhorne XXII *1559/60 17 l
RIEMCK Meynses k. lân yn Boerstera sate to Mantgum fan Haring Eems XXXIa 17 l
RIEME Herckes dr. wannelkeap heal Flaringe sate of state to Menaem VI *1528/29 14 r
RIEME Laes frou fan Laurens Laurens fork. lân XXVIII *1569/70 22 l
RIEMER Alberts niaer fan Otte Ottes lân to Koudum XXV *1564/65 19 r
RIEMER Obbes fork. lân to Wurdum XVII *1564/65 16 l
RIEMER Syuerts k. lân to Ousterhaule XXIII *1561/62 16 l [118.]
RIEMER Syuerts en Cornelis e.l. k. lân fan Pieter Sytges XXVIII *1569/70 14 r
RIENCK Abbes k. lân to Friens yn lutke Bransma sate fan Aeth Bockes dr. XXVIIa *1564/65 24 r
RIENCK Alerts fork. lân XXV *1564/65 29 l
RIENCK Hendrix fork. rinte XXV *1564/65 17 l
RIENCK Syeurts fork. lân to Leons XVIII *1555/56 19 r
RIENICK Gerryts fork. Syouckema huys XXVIII *1569/70 21 r
RIENICK Hans fork. pleats XXVIIa *1566/67 25 r
RIENICK Lieuwes k. lân, hûs en wettermoune fan Merck Eebles XXXIIa *1572/73 16 r
RIENICK Tjaerts k. lân fan Popcke Jans XXXIIa 1672/73 14 r
RIERT Woles k. lân Schoeraerderadyck XVII *1564/65 13 l
RIETSMA, Pieter Clases k. hûs to Ljouwert fan Frans Gerryts XXXIa *1571/72 17 r
RIJUERT Obbes k. hûs Ljouwert XXII *1559/60 20 r
RIEURT Syuerts k. heale pleats to Boksum V *1527/28 16 r
RIJNTIE Jeltes en Lyoets k. lân fan Harinck Tzialinck XXVIII *1569/70 18 l
RIJOERT Rijoerts fork. lân De Jouwer XXXIII *1574/75 15 l
RIMMERT Ysbrants sweager fan Atte Jelles XII *1544/45 19 l
RINCK Engels en Pieck fork. lân to Broek XXVIII *1569/70 16 r
RINCK Gabbes fork. lân yn de Spiegel goet XXIII *1561/62 23 l
RINCK Grolts 't Obberlandt k. lân fan Syuert Hans XXVIII *1569/70 19 l
RINCK Hessels dr. k. lân yn Foeckema sate XXIV *1562/63 14 r
RINCK Lyeuwes k. lân to Dedzjum fan Gosse Marcx XXXa *1570/71 22 r en fork. rinte XXXIII *1574/75
RINCK Rochus fork. rinte XXXIIa *1572/73 21 r
RINCK Sipckes fork. lân XXXa *1570/71 21 l
RINCK Syuerts k. lân fan Pyb Daedes XXVIII *1569/70 18 r
RINCKE Lolles widd. fork. lân Goengum XXII *1559/60 24 l
RINCKE Meynes fork. lân XXXIII *1574/75 18 r
RINCKE Wybes fork. hûs XXIV *1562/63 24 l
RINCKE Zybrants en Popck k. lân de meecampen XII *1544/45 15 r
RINGE, Helck fork. rinte to Medum XXII *1559/60 20 l
RINNERT Hans fork. lân Ljouwert XXII *1559/60 15 l
RINNERTS Rinnerts k. pleats to Aldskoat en fork. XXIV *1562/63 23 l
RINS Douwes widd. fork. lân XXXIII *1574/75 26 r
RINTHIE Claes k. pleats to Oldetrine fan Claes Nannes XXVIIa *1566/67 17 r
RINTHIE Feyckes en Pieter Ottes e.l. fork. lân yn Great Oersma XXIII 21 r
RINTHIE Folckerts to Ljouwert k. heale pleats Oppingawier ter Meshorne biwenne fan Peter Jans IXa *1536/37 12 l en XVII 19 l, k. heal hûs Ljouwert, XXVIIa 27 l fork. hûs Ljouwert
RINTHIE Folckerts en Yde fork. hûs to Kollum XVIII *1555/56 20 r
RINTHIE Tyercks en Aecht Jelles fork. lân XVIII *1555/56 16 l [119.]
RINTS Botte dr. k. rinte fan Aernt Aernts XXXIIa *1572/73 21 l
RINTS Reymers fork. rinte XXVIIa *1566/67 22 r
RIOMERT Rinnerts fork. lân Tsjerkwert XXVIIa *1566/67 24 l
RIPPERT Ises to Wurdum IXa *1536/37 12 l
RIPPERT Pieters k. hûs to Harns XXVIII *1569/70 23 l
RIPPERT Yges fork. hûs to Nepaert XXIII *1561/62 23 l
RITNICK Tzialings fork. lân to Nijhuzum XXV *1564/65 15 l
RITHAMER, Jheronimus VII *1531/32 13 r
RITHAMER, Thimen k. hûs mei syn frou Hil Ekes XXII *1559/60 18 l en XXIII 26 r
RITSCHE Kelles fork. sleat streckende deur die Zwette XVIII *1555/56 24 l
RITSERT Ants bern fork. lân yn Camminga sate to Wurdum XXVIIa *1566/67 21 l
RITSKE Douwes to Kollum k. hûs dêr fan Hendrick Cleveringa XXV *1564/65 25 l
RITSKE Gerkes k. lân fan Focke Tiepckes XXVIII *1569/70 22 r
RITSKE Syeurts wannelkeap XXXIIa *1572/73 17 r
RIXT Claes dr. widd. Claes Maeler k. hûs yn 'e Tsjerkstrj. to Ljouwert fan Jel Deeckema widd. Tyaerdt Jongema XXV *1564/65 16 l
RIXT Hoytes fork. hûs en lân XXXIII *1574/75 19 r
RIXT Jacobs dr. fork. hûs to Skuzum XXVIII *1569/70 17 r
RIXT Ene Wopckes dr. fork. lân to Oasingahuzen XXXa *1570/71 19 l
RODERSMA, Xaek en Epe har soan nimme niaer VI *1528/29 13 r
RODMER Jeronimmus fork. lân XXXIIa *1572/73 18 r
ROELOFF en Mary Boyensdr. fork. hûs to Harns XXIV *1562/63 17 l Claes VI *1528/29 16 r
ROELOFF Dircx widd. Aef Baemts k. lân yn Leert sate to Arum XVIII *1555/56 15 l
ROELOFF Gribberts en Saepcke k. lân to Hâllum XXI *1557/58 16 r
ROELOFF Jacobs k. heal hûs ûnder Bûrum XVII *1554/55 18 r
ROELOFF Jans en Deecke k. pleats op 'e Haule XXII *1559/60 22 r
ROELOFF Luytkens yn East StelL werf IV *1525/26 13 r en 13 l
ROELOFF Syoeckes waimelkeap mei Ritske Syeurts XXXIIa *1572/73 17 r
ROELOFF Willems en Tyal Tyercks k. hûs op 'e Fiskmerk to Ljouwert XVIII *1555/56 21 r en XXXIIa 16 r fork. in hûs 11 Wynnaerts VI *1528/29 16 l
ROESENWINCKEL, Goffe fork. hûs to Dokkum XXIV *1562/63 18 l
ROESEWINCKEL, Harman en Hil k. hûs to Ljouwert XII *1544/45 15 r en XVII k. lân ûnder Dokkum 22 r en XXIII 22 r k. lân to Wâlterswâld en XXVIII 17 r k. lân fan Asck Boytziema en XXXIIa *1572/73 14 r k. hûs fan Frans Symons en k. hûs to Ljouwert fan Anna Entes
ROMARTS, mr. Fokko k. lân yn Glinstera sate "mit Swane jacht" fan juff. Tettie Douwema XXXIII *1574/75 17 l
ROMCK Jans fork. hûs to Dokkum XXXa *1570/71 19 r
ROMCKE Feckes de heit fan Lieuwe Liuewes fork. hûs to Ljouwert IXa *1536/37 13 l [120.]
ROMCKE Janckes IV *1525/26 13 l
ROMCKE Minnes k. hûs to Drylts XVIII *1555/56 17 l
ROMCKE Piers III *1523/24 10 l
ROMCKE Saeckes k. Englumer sate to Ingelum ensfh. mei mr. Robyn pastoar to Minnertsgea IXa *1536/37 14 r
ROMCKE Zybes en Theth k. lân XIV *1546/47 15 r
ROMPCK Wybes en Doecke Wouters wannelkeap mei Eepe Eepes XXV *1564/65 22 l
ROMPCK Wopckes k. rinte XXXa *1570/71 16 l
ROMPCK Wopckes k. hûs to Stiens fan Jan Arents en Bauck XXXIa *1571/72 21 r
ROMCKE Jelgers k. oanpart yn hûs to Boarnwert fan Aucke Claess XXVIII *1569/70 19 l
ROMCKE Oenes k. pleats to Ychten fan Lam Piers XXVIIa *1566/67 28 l
ROMCKE Taeckes fork. Hepkema sate XXXIII *1574/75 16 l
ROMCKE Teyes fork. rinte XXVIII *1569/70 17 r
ROMCKE Wybes k. pleats to Deinum XXIV *1562/63 24 l
ROMPKE Andles en Doed to Ingelum k. lân to Jorwert XV *1547/48 17 r
ROMPKE Douwes en Jattje XIV *1546/47 20 r
ROMMERTA, Bauck Jacobs en Hauck k. lân Wytmarsum XXIV *1562/63 16 l en XXIV 17 l k. lân
ROMMARTA, Baucke en Hauck k. lân to Heselum XXII *1559/60 21 l
ROMMARTS, mr. Johan k. lân yn Luttickhansma goet to Dyksterhuzen XVII *1554/55 13 r en XXII 21 r k. lân yn Rauwerda saten
ROMMER Agges k. lân Folsgeare XXIV *1562/63 21 l
ROMMER Piers VI *1528/29 22 l
ROMMERT Gauckes fork. lân to Delfsterhuzen XXII *1559/60 20 l
ROMMERT Gosses en Fenna k. lân to Aldeberkeap fan Jheronimus Rotgers en Rommert e.l. XXXIa *1571/72 21 l
ROMMERT Hermans en}éselk. lân XXIII *1561/62 18 l
ROMMERT Hermans k. lân to Arum fan Tryn Hermens XXXa *1570/71 23 l
ROMMERT Jelgers VI *1528/29 15 r
ROMMERT Pieters en Anna fork. hûs to Ljouwert XVIII *1555/56 14 r
ROMMERT Poppes fork. lân to Eastersé XXII *1559/60 23 l
ROMMERT Syrcs to Snits k. lân to Ousterhaule XXIII *1561/62 16 l en XXVIIa 20 l
ROMMERT Syrcx k. lân to Eagmaryp fan Hendrick Jans XXVIIa *1566/67 19 l
ROMPT Jacobs k. hûs to Kollum XXIII *1561/62 18 r
ROMPT Wygers k. lân fan Gaycke Sybema XXXIa *1571/72 21 l
ROMTA mr. to Frjentsjer fork. V *1527/28 16 r
ROERDA, Frederick fork. rinte to Weidum V *1527/28 17 l
ROERDA, Reynck k. lân yn Sipperda stae XII *1544/45 19 l
ROERDA, Schelte XII *1546/47 29 r
ROERDA, Sybrant IV *1525/26 64 l en V side 53 en VI 30 r en 33 l en VII 29 l en V *1527/28 18 l k. in pleats fan Yt Harnna en XIa *1542/43 k. mei Zyeurt Tades Hopper lân to Rie XIa *1542/43 13 r en 38 r en X 29 r, 30 1 36 r [121.]
ROERDA, juf Anna k. heale pleats to Tsjummearum XXIV *1562/63 15 r
ROORDA, Buwe van k. heale pleats to Schehuysum XVII *1554/55 22 r en k. hússté to Yskenhuysen XXIII *1561/62 15 l
ROORDA, Christoffel fork. rinte to Berltsum XVIII *1555/56 23 l en Christoffel Scheltes Roorda fork. rinte út Bonga sate dêr XXI 14. r
ROORDA, Douwe van k. pleats to Wommels XXII *1559/60 19 l en k. rinte út pleats to Boksum fan Syts Tyaerda XXVIIa 25 l en in rinte fan Syrcx Galema 29 l en k. hûs en lân yn Twellegea en wennet dan to Snits en k. in heale pleats fan Yde van Grntinga en op 'e ROORDA, Frans grytman Wymbr.dl. XIa *1542/43 10 l en XIV 19 r en 21 l k. rinte en XXII *1559/60 16 l fork. lân to Terkaple
ROORDA, Frederick k. rinte XXXIII *1574/75 17 l
ROORDA, Georgen van is in soan fan Zybrant, k. lân to Kûbaerd XIV *1546/47 14 r en in heale pleats to Jelsum en mei syn frou Doed v. Camminga fork. lân to IIaerd XV 13 l en k. lân to Spannum XV 14 l en XVII *1554/55 20 r silg. syn neilitten bern keapje in ROORDA, Goffe van fork. rinte XXI *1557/58 19 r, 22 l en 22 r en XXIV 18 l fork. hûs to Ljouwert ROORDA, Hans (of Boorda?) fork. hûs to Nijtsjerk XXXIa *1571/72 19 l
ROORDA, Hero k. lân fan pastoar by Cammingabuyren Xa *1540/41 11 l
ROORDA, Hessel en Tiecke (Theet) k. rinte Xa *1540/41 10 r en XV 18 l k. heal Buwema sate to Wergea
ROORDA, Rinnert fork. Laesma saten to Foudgum XXIII *1561/62 27 î
ROORDA, Ryeurdt to Hennaerd k. lân dêr XIa *1542/43 12 r
ROORDA, Ryerdt van k. lân Zwynsernteip fan tsjerkfâdden to Wommels XV *1547/48 20 r
ROORDA, Ryort Renicx fork. Juckema staten to Stiens XVIII *1555/56 19 l
ROORDA, Ryoert van k. lân yn Bottersma sate to Menaem en yn Haytiema sate XXI *1557/58 15 r en XXII 23 r en XXI 16 l in pleats to Stiens en 20 r voormond en fork. lân to Elahuzen XXVIII 18 l en XXV 16 l niaerkeap mei Hette Wybes
ROORDA, Ruyrt van wannelkeap lân to Iens XXXa *1570/71 18 l en XXXIa 16 r foar syn suster Ansck ROORDA k. in rinte fan Hero Bourmania en XXXIa 14 r k. lân yn Oldeclooster meden fan Ath Schonenberch
ROORDA, Sijt wannelkeap XXVIIa *1566/67 18 l
ROORDA, Syts silg. fork. lân to Lichtaerd Xa *1540/41 14 l
ROORDA, mr. Watthie grytman Hinn.dl. XIa *1542/43 20 l
ROPTA, Cunera van fork. hûs to Ljouwert mei har fâd XVIII *1555/56 14 l [122.]
ROPTA, Hynsck dr. fork. pleats yn Achtkarspelen XXXIII *1574/75 21 l
ROPTA, Kinsck k. lân to Weidum fan Syts en Peter Aggema XXXIII *1574/75 15 r
ROUCKEMA, Oene k. lân yn Broek XXIII *1561/62 23 r
ROUSSEAU, mr. Jacob k. hûs to Ljouwert XIa *1542/43 15 r
ROUSSEL, mr. Jacob en Syoeck Stanya k. lân to Goutum fan Jan Bourmania XXVIII *1569/70 20 r en XXXa 14 r k. lân ynde Colcken fan Bouwe Tyaerts en 23 r k. lân yn 'l'echum sate to Coutum fan Upcke v. Burmania en k. in hûs to Ljouwert fan Jel Botnya XXXIa *1571/72 20 l
ROYMER Tzialincx fork. lân XXVIII *1569/70 20 r
ROYNNAERT backer to Dokkum IIb *1519 side 12
RULOF Jans III *1523/24 22 l
RUTGER Hilbrants k. lân Moarmwâld fan Cornelis Jacobs en Anna XXVIIa *1566/67 18 l
RUTGER Jans to Warkum IIb *1519 side 13
RUERT Syrcx en Aeff Claes k. lân to Marsum, Jelsum, Koarnjum fan Tryn en Hylck Pieters XXXIa *1571/72 14 l
RUWAERTSS, Jan III *1523/24 14 r
RUYERT Alberts k. lân to Furdgum XVII *1554/55 16 l
RUYERT Arents k. heale moune en hûs fan Thomas Meynerts XXXa *1570/71 16 l
RUYERT Douwes k. lân to Arum XV *1547/48 19 r
RUYERT Sickes k. lân yn Scheltinga goet XVII *1554/55 19 r
RYCOLT Zybrants en Wol k. lân XXI *1557/58 13 r
RYERDT Upckes is deaslein XIa *1542/43 18 l
RYEURDT Herckes en Beenck fork. lân XV *1547/48 13 r
RYEURDT Jochums fork. lân, terp en hûs to Aldehaske XXI *1557/58 22 l
RYEURDT Sickes en Meuwes k. lân yn Aetsema sate to Easterwierrum XIV *1546/47 21 l
RYEURDT Wybes mr. k. lân Twellegea XIV *1546/47 21 r
RYENCK Piers k. lân yn Abbegea fan Leepcke Piers XXV *1564/65 24 l
RYNCK Syuerts k. lân to Jorwert fan Rienck Doyma XXV *1564/65 29 l
RYENTZE Oenes k. lân fan Syttzie Jelckes XXVIIa *1566/67 28 l
RYENER Carst fork. hûs to Harns XXIV *1562/63 23 r
RYNERT timmerman Harns III *1523/24 21 r
RYNGERSMA, Lyopcke fork. Ryngersma sate to Moarmwâld XXI *1557/58 19 r
RYNTH Abbes k. lân to Medum fan Laurens Feyckes XXVIII *1569/70 22 r
RYNTHIE Folckerts en Yde fork. heal hûs XV *1547/48 12 r
RYNTIE Tammes fork. lân to Jistergea XXXa *1570/71 17 l
RYNTKE Oenes k. lân fan Anne Nannes XXXa *1570/71 18 l
RYOELOFFS k. hûs fan Jacob Eyles XXVIIa *1566/67 29 l
RYOERT Alberts wezen k. lân fan Jets Hanckes dr. XXVIII *1569/70 21 l
RYOERT Andries fork. lân to Eanjum XXVIII *1569/70 17 l
RYOERT Jans en Pier Sannes k. lân opter Ydsert fan Macke Claes XXVIII 21 r [123.]
RYOERDT Obbes kurntor oer de wesen fan mr. Stephen Voss, k. hûs Ljouwert XXV *1564/65 28 l
RYUERT Claess k. heale pleats to Nijehuzum fan Ritnick Tzialings en fan Oedts Tyaerdts en Hylck lân to Offingawier XXV *1564/65 15 l en 24 r lân to Wjelsryp fan Diorre Lolles en in rinte út Helbada sate to Ferwert fan Deytien Bourmania dr. XXXa *1570/71 22 r en XXVIIa 15 r lân fan Pe Romckes dr.
RYUERT Pieters dil XXIV *1562/63 17 l
RYUERT Sommes en Ancke syn soan XII *1544/45 19 r
RYUERT Ryuerts k. lân to Lytse Geast fan Lyeuwe Sybes XXV *1564/65 22 r

States en sates

RAUWERDA saten XXII *1559/60 21 r
REDEGINGHE sate to Eastrum Xa *1540/41 14 l
REPERDA meed XVIII *1555/56 19 l
RIEUWARDERA sate to Arum XVII *1554/55 14 l
RIJNGERSMA state to Moarmwâld XXI *1557/58 19 r
RINSMA sate to Seisbierrum XVIII *1555/56 13 l
RIPPEREYNDT sate to Wytmarsum XVIII *1555/56 22 l
RITSERDA sate to Hantum XXII *1559/60 22 r
ROERSMA goet VII *1531/32 11 r(IE?)
ROMMERDA sate to Penjum (Rommerda) XIV *1546/47 17 r
RUNYA sate to Midlum XXXa *1570/71 15 l
RYEURT ENES SATE XV *1547/48 13 r to Lytse Geast

>> begin

SACKE tot Beets IV *1525/26 14 l
SACKE Ants k. as voormond lân XIV *1546/47 17 r
SACKE Jans k. lân Hjerbeam XV *1547/48 19 r
SACKE Lolles VI *1528/29 15 l
SACLE Foppes fork. XVIII *1555/56 19 l
SAECK Jelles k. hûs Nijeskoat fan Sipck Ulberts XXIV *1562/63 17 r
SAECK Martens dr. fork. hûs Dokkum XXVIII *1569/70 22 r
SAECKE Allis k. lân yn Suder Drachten XXI *1557/58 16 r en 17 l
SAECKE Alles en Jouck k. heale pleats XXIII *1561/62 19 r
SAECKE Alles k. lân Opein Smell. fan Heyne Jacobs en Syouck XXVIIa *1566/67 26 r
SAECKE Garbrants to Friens en Syouck k. lân yn Jornagoet to Wilaerd ûnder Friens XV *1547/48 18 r
SAECKE Gerbes k. lân to Friens yn Jornema sate XXI *1557/58 15 r [124.]
SAECKE Jans en Foeck fork. lân to Ychten XXVIIa *1566/67 24 l
SAECKE Jans fork. lân XXXIII *1574/75 23 l
SAECKE Piers en Meynte Tiewes k. heale pleats Lûnjebert XIa *1542/43 16 l
SAECKE Ryeurts k. heale pleats to Itens "uppet Sant" XIV *1546/47 18 r
SAEPCK Jeppes dr. fork. lân Doanjum XVIII *1555/56 23 l
SAEPCK Riencks dr. fork. pleats XXIV *1562/63 15 l
SAEPCK Rommerts fork. lân XXXIII *1574/75 25 l
SAEPCK Wymers frou fan Ulbe Aluwa fork. lân XXVIIa *1566/67 27 l
SAEPE Feyckes fork. lân yn Galema goet XVII *1554/55 22 r
SAEPE Harmans fork. lân to Grou XVII *1566/67 10 r
SALINCK Pybes exynsmr. Bolswert IV *1525/26 14 r
SALVIUS Goeytthies en Anna Gerryts k. hûs op Mellema sate to Ferwert fan Douwe Alwe XXXIa *1571/72 19 l
SANNE Hoytes en Seerp Meyses k. lân Broersma to Allingawier fan Eelck Inthies dr. XXVIII *1569/70 23 r
SAP Seups dr. fork. lân Westhim XVIII *1555/56 18 l
SAPPE Feddes k. hûs to Stiens fan Focke dêr XXIII *1561/62 17 r
SAPPE Feddes en Lysck k. hûs Ljouwert fan Syuert Ulckes XXIV *1562/63 18 l
SAPPE Rompts en Wyts k. lân Eastmahoarne XVIII *1555/56 15 r
SAPPE Sietties fork. lân yn Ammema sate to Garyp JfVIII 15 l
SAPPE Taeckes en Griet k. hû to F.mijum xxit *1559/ 60 25 l
SAPPE Tjercks fork. hûs Ljouwert XIa *1542/43 12 r
SAPPEMA, Giele fork. heale pleats to Westergeast XXII *1559/60 25 l
SAPPER Tzalinck III *1523/24 11 r
SAS Seerps dr. k. lân yn Scheltinga sate XXI *1557/58 22 r
SASKER Bilcke en Ben fork. hûs to Bûrum XXV *1564/ 65 29 l
SCHAGEN, mr. Jacob van k. lân XIV *1546/47 16 r
SCHANTS, Christoffel en Alyt v. Brechten wezen k. XXVIII *1559/60 23 l
SCHELTE Claess fork. lân to Tsjalbert XXXIa *1571/72 21 l
SCHELTE en Tijerck Goslycx fork. lân to Arum XXV *1564/65 30 r
SCHELTE Jaspers fork. lân ûnder Frjentsjer XXXIa *1571/72 21 r
SCHELTE Mertens fork. lân to Lytse Geast XXII *1559/60 24 l
SCHELTE Reynicx k. lân fan Tiete Reynicx XXXIIa *1572/73 18 r
SCHELTE Tades fork. lân XXXIII *1574/75 17 l
SCHELTE Wybrants fork. hûs to Ljouwert XXI *1557/ 58 21 l
SCHELTEMA, Schelte k. lân yn Boutsma sate to Hijum fan Douwe van Hottinga en fan Dye Hanye XXVIIa *1566/67 18 r
SCHELTEMA, Schelte k. rinte fanClaes CLANT XXXIIa *1572/73 19 r
SCHELTEMA, Sippe fork. hûs to Dokkum XXV *1564/65 21 l en XXVIIa 15 l idem
SCHELTEMA, Tjepcke Gales fork. lân Terkaple XXXa *1570/71 18 r [125.]
SCHELTEMA, Wattzie fork. lânhús op Foeckema staten XXV *1564/65 28 r XXVIIa 25 r
SCHELTEMA, Wick dr. wannelkeap Skraerd mei Wtte Herckema XXXIa *1571/72 15 r
SCHINDER, Jorge IIb *1518 side 9
SCHOLTEMA, Hessel Gaeles fork. lân to Terherne XXVIIa *1566/67 29 r
SCHONENBACH, Ath fork. lân to Oldekleaster mieden XXXIa *1571/72 14 r
SCHOTEN, mr. Marck van k. lân to Boksiom fan Doede v. Syrcxma XXXIa *1571/72 23 l
SCHUYRE, Jasper ter k. hûs to Harns fan Catherina Michels XXV *1564/65 24 r
SEBASTLAEN Georgius en Hille Hendricx k. hûs to Ljouwert XVIII *1555/56 14 r en XXVIIa 28 r k. rinte fan mr. Sictus Tziaerda
SECKEMA, Hedde en Griet k. hûs to Zuyerhuysum XIV *1546/47 17 l
SEERP Ackes en Lysbeth k. hûs yn 'e Gaestmar XIV *1546/47 16 r en 19 l fork. rinte
SEERP en Agge Andries fork. lân to Wûns XXVIIa *1566/67 22 r
SEERP Andries k. lân to Kûbaerd fan Wytthie Tzalincx XXXIa *1571/72 22 r
SEERP Andles en Wyts Wopckes k. lân to Leons XVIII *1555/56 19 r
SEERP Andles fork. lân to Nes yn Foccaerda goet XXIV *1562/ 63 22 r
SEERP Oeges en Anna Douwes fork. hûs en staten to Toppenhuzen XVIII *1555/56 14 l
SEERP Sybes k. hûs op Ulckema sate to Wergea XXIV *1562/63 17 l
SEERP Wopckes k. lân fan Reynsck Wopckes dr. XXXIII *1574/75 23 l en ek fan Syuertke Syuerts
SEIPPER Claus to Kollum IIb *1519 side 13
SELSMA, Gabbe en Tryn fork. rinte XXIV *1562/63 15 l
SENCKENBUYP, Hans Douwes en Hil Gysberts k. lân XII *1544/45 14 r
SENT Roelofs k. hûs to Ljouwert fan Pietrick Jacob skoars widd. XXXIIa *1572/73 18 l
SERP Broers en Syts Jorrits k. lân to Roardahuzum XIa *1542/43 16 l
SERP Doedes k. lân XV *1547/48 20 r
SERP Paebes k. lân "de Hiselen" op Koarnwerter mieden XII *1544/45 18 l
SERP Piers XIV 13 r *1546/47 heit fan Pier Serps en Sas Serps dr. en Fopcke Wopckes foar Seerp Seerps dr. syn frou en Pier Piers harren omke fork. lân yn Oldegaryp en 19 l fork. rinte
SEVERYN van Aecken to Harns k. keamer dêr XXV *1564/65 20 r
SIBBE Wathies en Jessek k. moune op De Jouwer XXIV *1562/63 19 r
SIBBEL Bauckes k. 9 hoofden gras fan Sackle Foppes XVIII *1555/56 19 l
SIBBEL Baucke Jelles widd. k. pleats to Follegea XXI *1557/58 18 l
SIBBEL Inthies dr. fork. lân XXI *1557/58 22 l en XXII 16 r fork, lân Minnertsgea
SIBBEL Jetthien en Pierck fork. VII *1531/32 13 r
SIBBEL Tyaerts dr. fork. pleats XXV *1564/ 65 28 r en k. rinte út pleats to Ousterhaule fan Fedde Wythies XXXIa *1571/72 14 r
SIBLE Jetsies fork. lân to Idsegea XXIV *1562/63 15 l
SIBLE Ottes k. lân to Parregea fan Syoucke Tjaerdts XXXa *1570/71 20 l
SIBLE Wybes k. heale pleats to Santgeest XXIV *1562/63 14 r
SICKE Allerts fork. hûs to Achlum XXXIa *1571/72 19 l [126.]
SICKE Claes k. lân to Achlum fan Hessel Jacobs XXXa *1570/71 17 l
SICKE Doedes k. lân to Wikel fan de tsjerke XXII *1559/60 24 r
SICKE Douwes k. lân en hûs fan Olphert Gaeytties XXXIII *1574/75 22 l
SICKE Ebes fork. lân to Eastersé XXXIIa *1572/73 15 l
SICKE Foppes k. hûs to Doanjum XXII *1559/60 19 l
SICKE Hessels k. lân XXIII *1561/62 20 l en XXVIIa 17 r fork. mei syn frou Aet
SICKE Jelckes en Lambert e.l. k. lân XV *1547/48 16 r
SICKE Laes fork. pleats XXXIII *1564/65 26 l
SICKE Lats fork. hûs to Tsjummearum XXXa *1570/71 22 l
SICKE Lolles fork. htb to Harns XXV *1564/65 20 l en 22 l niaerkeap en XXV 26 l k. hûs to Harns fan de wezen fan Jhr. Georgen van Vroenhoven en XXVIIa 16 r fork. hûs to Harns
SICKE Lolckes voormond fan Aleff Aluwe bern en Mintze Jarichs lân kocht to Koarnwert XXVIIa *1561/62 16 l
SICKE Minnes fork. lân to Midlum XXXIII *1574/75 24 r
SICKE Oedses wannelkeap mei Syts Roorda XXVIIa *1566/67 18 l
SICKE Oedts k. rinte fan Frans Wopckes Popta XXVIII *1569/70 15 r
SICKE Reyns fork. lân XXIII *1561/62 17 l
SICKE Sickes fork. lân to Tsjummearum XVII *1554/55 17 l
SICKE Sybolts k. lân fan Harinck Haersma XXXIII *1574/75 25 r
SICKE Symons fork. lân to Tsjom XXII *1559/ 60 15 r
SICKE Syouckes k. lân XXIII *1561/62 25 l
SICKE Syuerts en Hylck k. lân to Tsjerkwert XXIV *1562/63 17 r
SICKE Sytthies k. lân to Tietsjerk fan Sydts Jeppes XXV *1564/65 25 r en 27 l k. pleats fan Johannes Jeppes
SICKE Tjalincx fork. lân to Goaijingaryp XXXa *1570/71 15 r
SICKE Tzialincx k. lân fan Tyaert Ripperts wezen to Wurdum XXVIIa *1566/67 27 r
SICKE Tzialings k. pleats fan Gerryt Wybes XXXIII *1574/75 19 r
SICKE Tziessens fork. lân to Baerd XXVIIa *1564/65 29 l
SICKE Wlckes k. lân to Arum fan Tiets Doeckles dr. XXXIII *1574/75 17 l
SICKE Wybes fork. lân to Easterwierrum XXI *1557/58 17 l
SICKEMA, Att to Augustinusgea VI *1528/29 16 r
SICKEMA, Auck to Snits k. lân to Wytmarsum fan Douwe Haersma XXVIII *1569/70 14 l en XXIII 26 l en 28 l k. lân dêr
SICKINGA, Oege en Yds fork. lân to Broek XXIII *1561/62 23 r
SICKINGA, mr. Ydsart en syn broer Oege k. lân yn Tiebbema sate to Boazum fan Hero Eepes XXVIIa *1566/67 26 l
SICMA, Jacob k. lân to Tsjummearum fan Femme Pieters XXV *1564/65 14 l
SIERCK Fongerts widd. Sites widd. Jacob Teyes k. lân Wytmarsum XVII *1554/55 17 r
SIERDT Reyns fork. lân to Beets XXXIIa *1572/73 13 r
SIJERT Heerckes fork. pleats to Wynjeterp XXV *1564/65 26 r [127.]
SIJBOLT Obbes k. lân to Moarre fan Fonger Allerts XXXa *1570/71 16 r
SIMCKE Anskes widd. k. lân XIV *1546/47 19 l
SINCKE tapper to Dokkum IIb *1518 side 8 en 11
SINNE Boltles en Wypcken k. lân to Dunegea XIV *1546/47 16 r
SINNERT Siricks fork. IXa *1536/37 12 r
SIPCK Ulberts fork. hûs to Nijeskoat XXIV *1562/63 17 r
SIPCKE Aenes k. hûs fan Wybe Syuerts XXXIa *1571/72 15 r
SIPCKE Anskes fork. lân XXXIIa *1572/73 17 l
SIPCKE Hermans en Tryn Wtthies k. hûs to Ljouwert XVIII *1555/56 20 l
SIPCKE Hilbrants k. hûs to Harns fan Pieter Pieters XXVIIa *1566/67 25 l
SIPCKE Jans en Banga fork. lân yn Holcke state XXV *1564/65 28 l
SIPCKE Jans fork. hûs to Ljouwert XXXa *1570/71 19 l
SIPCKE Jelmers fork. lân to Broek XXVIIa *1566/67 26 r
SIPCKE Oets k. lân op 't Jelsumer Nijlân fan Dirck Gouerts XXXa *1570/71 20 l
SIPCKE Pieters fork. lân to Tietsjerk XXXa *1570/71 18 r
SIPCKE Reyners fork. lân to Folsgeare XXI *1557/58 15 l
SIPCKE Sybolts k. hûs to Achlum fan Sicke Allerts XXXIa *1571/72 19 l
SIPCKE Sybrants fork. hûs to Brantgum XXVIIa *1566/67 21 r en XXXa 14 r k. hûs to Westergeast fan Heere Doeckes
SIPCKE Syuerts en Holck k. lân to Burchwert XXII *1559/60 15 r en XXIV 21 l k. lân
SIPCKE Syuerts fork. lân to Tsjerkwert XXV *1564/65 22 l en XXXIII 25 r
SIPCKE Taskes k. lân fan Sippe Rompckes XXVIIa *1566/67 28 r
SIOERT Jouckes fotk. lân to Groote geest XXXIa *1571/72 19 r
SIOYCK Jouckes fork. lân Gioote geest XXXIa *1571/72 19 r
SIOYTS Janckes fork. pleats Gioote geest XXXIa *1571/72 19 r
SIPKE inde Birckwegen en Anck k. lân to Ie yn Roersma goet VII *1531/32 11 r
SIPKE Saskers en An k. lân to St. Nikelsgea XXII *1559/60 15 r
SIPPE Geerloffs wannelkeap lân mei dr. Wigle Ayta in pleats op de Hem XVII 23 l
SIPPE Symons k. heale pleats yn De Lemmer fan Sibbel Bauckes widd. XXI 18 l
SIPT Folckerts en Bauck k. hûs to Nijenhús XVIII *1555/56 22 r
SIPPE Jans en Teth Hettes fork. hûs to Ljouwert XXI *1557/58 15 l
SIPPE Romckes fork. lân XXVIIa *1566/67 28 r
SIPPE Syberts k. lân en hûs fan Jan Jochums XXXIIa *1572/73 20 r
SIPPENS, Wybe Doeckes to Wommels fork. XXV *1564/65 14 l
SIPPERT Douwes to Kimswert k. pleats dêr fan Pieter Beyema XXXa *1570/71 14 l
SIPT Jans fork. lân XVII *1554/55 19 l
SIRCK Arents k. lân to Tynje fan Jan Gerrits XXVIIa *1566/67 22 l
SIRCK Douwes k. lân to Kimswert XIV *1546/47 15 l
SIRCK Gosses to Ljouwert k. hûs dêr XII *1544/45 17 l
SIRCK Hanckes en Riext k. lân to Surch XV *1547/48 14 l
SISSINCK, Bartelt fork. rinte út Ydssingae sate to Jirnsum XXI *1557/58 20 l [128.]
SISTER Syuerts dr. fork. lân to Jirnsum XXVIII *1569/70 16 r
SITKE Gabbes IIb *1518 side 8
SITTHIE Jelles fork. hûs to Dokkum XVIII *1555/56 25 l
SITTHIE Johannes, wannelkeap lân to Heech XVII *1554/55 19 l
SITZIEMA, Oena IIb *1519 side 11
SLANGE, juff. Synck fork. pleats XXIII *1561/62 17 l
SLOTEN, Epe van to Sleat IIb *1519 side 14
SLUYS, Frans Heyndricx silg. hospes Ljouwert XIa *1542/43 18 l
SMIDT, Serp en Dorothea k, hûs to Ljouwert IXa *1536/37 13 r
SMIDT, Sybrant Pieters en Margriete Martens k. hûs to Ljouwert XII *1544/45 15 r
SMIT, Adriaen mei mear oaren III *1523/24 21 l
SNEEBERGER, Marten fork. hûs XXII *1559/60 18 l
STAEPELS, Ym Pieter k. rinte XXIII *1561/62 13 r
STAERTS, Joucke k. lân to Arum XIa *1542/43 14 l
STAES, Claes fork. heal hûs to Ljouwert XXVIII *1569/70 17 l
STANYE, Sjouck fork. lân XXV *1564/65 17 r en XXVIIa 29 r frou fan mr. Jacob Bonssean k. lân fan de wezen fan Jhr. Christoffel Sternze
STEEGMAN, Douwe fork. lân XXV *1564/65 15 l
STEERNZEE, Jhr. Christoffel van fork. lân to Jannum XVIII *1555/56 15 r en XXI 21 l drost fan Harns foar syn bern by Cunera van Ropta k. lân to Mitslewier en XXIV 10 l en 24 r syn wezen fork. rinte, en XXV 27 r syn wezen k. lân to St. Nikelsgea en XXVIIa 29 r fork. lân
STEEVEN Syts k. hûs to Dokkum fan Syts Sijmonts XXVIIa *1566/67 28 l
hear STEPHENS bern fork. pleats to Wynjeterp XXV *1564/65 19 r
STEFFEN Reyners k. hûs to Ljouwert XXIV *1562/63 21 l
dr. STEFFEN Sybrants wees fork. lân XXV *1564/65 21 r en XXVIIa 29 l
STEFFEN Wolffs en Lamme e.l. k. Foppema sate to Rinsumageast XXI *1557/58 18 l
STEGEMAN, Douwe en Gaye fork. rinte XXIII *1561/62 13 r
STELLINCKWERFFS, Heynrick van k. rinte XIV *1546/47 19 r
STENNERT Piers en Griet k. lân to Ferwert XIV *1546/47 15 l
STERCKENBURCH, Bartel van fork. hûs Ljouwert XVIII *1555/56 18 r
STERCKENBURCH, Jan Tyaerdt van fork. hûs to Ljouwert XXV *1564/65 21 r
STERCKENBURCH, Nicolaes van fork. lân to Wyns XXVIIa *1566/67 22 r
STICKENBUYER, Hans Douwe en Hil k. XV *1547/48 12 l
STIEPCKE, Rinsck van fork. lân XXV *1564/65 17 r
STOFFELJans fork. lân to Blesdike XXVIIa *1566/67 21 r
STOFFEL Rompckes fork. lân to Diken XXII *1559/60 24 r
STORM, Jhr. Hans syn widd. Lucia v. Martena k. lân to Tsjom XXII *1559/60 15 r
SUICHUM, Viglius van k. hûs to Ljouwert fan Wolter Wilckes en Foeck en in hûs fan mr. Steeven Nicolay XXVIIa *1566/67 17 r
SUSTER Reynsck Idts dr. mem concente Aengwirt k. rinte út Oenema sate XXIII *1561/62 [129.]
SYBE Aenes k. lân opde Zwaech fan Eentzie Eelckes XXV *1564/65 24 l
SYBE Andries fork. hûs to Feinsum XXVIIa *1566/67 20 l
SYBE Binnerts wannelkeap XXXIII *1574/75 18 l (XXV?)
SYBE Brauticx k. rinte yn hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 21 l
SYBE Claes en Wybrich Tjaerts k. lân fan Attye vicaris IIaerd XIV *1546/47 19 l
SYBE Claes k. lân XXII *1559/60 14 l
SYBE Douwes fork. lân to Noordermeer XXV *1564/65 28 l
SYBE Jans fork. lân Langsweagen XXIII *1561/62 22 r
SYBE Jans en Waeb Tietes fork. lân XVIII *1561/62 15 l
SYBE Jans k. pleats to Sonnegea XXIII *1561/62 24 l
SYBE Jelles k. lân to Sondel fan de tsjerkfâdden XXII *1559/60 22 r
SYBE Laes fork. lân to Burchwert XXXa *1570/71 15 r
SYBE Oeges k. lân yn sate Ballinga Wye to Tsjalhuzum XV *1547/48 16 r
SYBE Wybes k. lân to Warten fan 'e tsjerke XIa *1542/43 13 r en XII 17 l k. part yn Ofkema goet dêr en yn lyts Afkema goet
SYBEMA, Gaycke fork. lân to Oldwolde XXXIa *1571/72 21 l
SYBEMA, Lyeuwe k. lân yn Sibema sate XXIII *1561/62 14 l
SYBERT Reyns fork. hûs ensfh. XXIII *1561/62 25 r
SYBOLT Adgers k. lân to Hinnaerd fan Jarijch Sipckes XXV *1564/65 26 r en XXXIIa 19 r
SYBOLT Aedgers wannelkeap lân to Tsjerkwert mei Jarich Gerbrants XXVIIa *1566/67 15 1.
SYBOLT Annes fork. lân to Tsjerkwert XXXa *1570/71 14 r
SYBOLT Berres k. hûs to Eagmaryp XXII *1559/60 20 l
SYBOLT Dircx fork. lân yn Rinsmasate to Seisbierrum XVIII *1555/56 13 r
SYBOLT Goslycx k. lân to Idsegea XXI *1557/58 15 l
SYBOLT Heynes k. lân to Reahel fan Marten Bauckes XXXIIa 16 l
SYBOLT Hoeyt to Warkum IIb *1519 side 12
SYBOLT Jetthies k. hûs en lân fan Sybrants Rompckes XXXIII *1574/75 19 r
SYBOLT Laes k. lân to Esschenhuysen fan Penjumer tsjerkfâdden XVIII *1555/56 13r
SYBOLT Ydts k. hûs to Harns fan Jacob Jouws XXVIIa *1566/67 19 r
SYBRANDI, Stephen wees fork. lân to Beetstersweach XXV *1564/65 17 r
SYBRANT Alofs fan Warkum hat ûndogens west XIa *1542/43 17 r
SYBRANT Buwes fork. lân yn Roersma goet to Eanjum VII *1531/32 11 r
SYBRANT Dircx fork. lân to Grou XXV *1564/65 24 r
SYBRANT Douwes k. hûs to Harns XXIV *1562/63 15 l
SYBRANT Eedes fork. lân XXXIIa *1572/73 15 l
SYBRANT Foppes en Anna k. lân yn Gerlof sate XV *1547/48 13 r
SYBRANT Gerbrants en Ryentien (Ryenthien) Garbrandts k. hûs to Himmelum fan Sybel Rynthies dr. XXII *1559/60 23 r
SYBRANT Gerryts fork. hûs to Friens XXIII *1561/62 15 r
SYBRANT Hartmans to Koudum XIa *1542/43 17 r
SYBRANT Hidts fork. lân XXXIII *1574/75 21 l [130.]
SYBRANT Intes k. lân to Easterbierrum fan Albert Binnes XXV *1564/65 27 l
SYBRANT Jacobs vicaris to Pitersbierrum k. hûs to Harns fan Gerbrant Gosses XXXa *1570/71 20 l en XXXIa 15 r k. lân ûnder Ljouwert
SYBRANT Jellis to Warkum IV *1525/26 19 r
SYBRANT Jouckes fork. lân to Wolsum XXXIa *1571/72 21 r
SYBRANT Pieters en Anna k. hûs to Harns XXIII *1561/62 14 r
SYBRANT Pieters k. hûs to Dokkum XXIII *1561/62 19 l en XXV 26 l fork. hûs dêr
SYBRANT Pieters fork. rinte út hûs to Ljouwert XXXa *1570/71 14 l en XXXIa 17 r k. hûs op 'e Nijstêd
SYBRANT Pieters fork. rinte út Geeckema sate to Roardahuzum XXXIa *1571/72 16 l
SYBRANT Pieters fork. lân to Burchwert XXXIa *1571/72 18 r
SYBRANT Poppes fork. lân XXV *1564/65 20 l
SYBRANT Rompckes fork. hûs to Berltsum XXIII *1561/62 25 l en XXXIII 19 r hûs en lân
SYBRANT Ryoerts to Ysbrechtum k. IV *1525/26 19 l
SYBRANT Smit fork. hûs op 'e Nijbuorren to Ljouwert XXVIII *1569/70 14 r
SYBRANT Sybrants k. rinte XXV *1564/65 23 r
SYBRANT Syrcx k. lân Eastersé fan Haencke Poppes XXV *1564/65 14 r
SYBRANT Taeckes k. lân to Minnertsgea yn Bollingwerstera sate fan Jouck Lamberts widd. XXXa *1570/71 20 r
SYBRANT Taickes k. lân to Minnertsgea fan Pieter Bont XXVIIa *1566/67 20 l
SYBRANT Tziallingcx k. pleats Koarnwert XXIV *1562/63 15 l en XXV 20 l k. lân der fan
SYBRANT Wpcke Aenes en XXXIII 24 r syn erfg. k. lân fan Anne Piers
SYBRANT Walincks k. lân XIV *1546/47 16 r
SYBRANT Wpckes fork. lân to Burchwert XXVIII *1569/70 15 r
SYBRANT Wybes k. pleats fan Barber en At Foecke dr. XXXIII *1574/75 18 r
SYBRANT Wybes fork. lân XXXIII *1574/75 18 r
SYBRANT Ydserts wezen fork. hûs to Hantum XXI *1557/58 10 r
SYBRANT Zuyerts k. hûs to Harns XV *1547/48 17 r
SYBE Schroers fork. lân to Aldegea XVII *1554/55 18 l
SYBREN, SYBE en Tjall Douwes fork. lân to Penjum XXXIa *1571/72 17 l
SYBREN Pieters k. hûs to Ljouwert fan Thonis Jacobs XXV *1564/65 21 r
SYBREN Pieters k. hûs to Ljouwert en in hûs to Dokkum fan Andries Thomas XXVIIa *1566/67 28 r
SYBREN Synes k. lân XXI *1557/58 23 l
SYBRICH Sipckes dr. fork. lân to Harns XXVIIa *1566/67 15 l
SYBRICH Wols widd. Wol Meynts k. lân to St. Nikelsgea XXII *1559/60 21 l
SYAERDA, Anna widd. Tziaerde, Tiepcke k. lân Kollum XVII *1554/55 15 l
SY Ryoerts dr. fork. lân XXXIII *1574/75 19 l
SYDTE Kempes k. lân to Ingelum fan Wlck Hempckes en niaerkeap fan Doco Martna XXV *1564/65 24 l
SYDTS Aedes dr. fork. lân to Minnertsgea XXVIII *1569/70 14 r [131.]
SYDTS Anckes dr. fork. lân XXIV *1562/63 14 r
SYDTS Hettes dr. wannelkeap lân yn Friesma sate to Idaerd XVIII *1555/56 23 r
SYDTS Sydtss feanmr. fan Claircamp k. in sleat XVIII *1555/56 24 l
SYDTS Ydts wannelkeap mei Wijbe Feyckes XXV *1564/65 30 r en XXV 30 r Lúnjebert
SYE Rommerts k. HEPCKOMA sate fan Romcke Taeckes XXXIII *1574/75 16 l
SYERT Tjaerts fork. healân XXXIIa *1572/73 16 r
SYEURT Benes fork. hûs XXXa *1570/71 19 l
SYEURT Fock k. lân to Bûtenpost XXXa *1570/71 16 r
SYEURT Fockes fork. hûs to Kollum XXXa *1570/71 19 l
SYEURT Fongers k. lân fan Taets Syts XXXa *1570/71 23 l
SYEURT Hayes fork. lân to Ljussens XXXIa *1571/72 21 r
SYEURT Lennerts fork. lân to Kollum XXXIa *1571/72 17 l
SYEURT Meynerts k. hûs op Hillema sate XXIII *1561/62 23 l
SYEURT Sippes fork. lân to Koarnjum XVIII *1555/56 24 r
SYEURT Sybolts fork. lân to Tsjerkwert XXXIa *1570/71 16 r
SYEURT Syeurts fork. lân to Idaerd XXXIa *1571/72 16 r
SYEURT Taeckes en Auck Claeses fork. heal hûs to Britsum XVIII *1555/56 21 l
SYEURT Tetes k. lân XXII *1559/60 23 r
SYEURT Tietes k. lân to Blessum XXII *1559/60 15 r
SYEURT Tyebbes Brandt en Lyoets Popta fork. hûs to Harns XVIII *1555/56 20 r
SYEURT Tyercx en Renck k. lân to Makkum XVIII *1555/56 21 l
SYEURT Tzommes Cleyenburch op 't Fliet fork. lân XVIII *1555/56 14 r en XXII 14 r k. tichelwurk *1559/60
SYEURT Wopckes en Anna k. lân yn Jouwema staten to Garyp XVIII *1555/56 22 l
SUYERT Aebbes en Ydt k. pleats to Upeynde XII *1544/4517 r
SUYERT Epes en Abbe Sickes k. lân to Ysbrechtum IXa *1536/37 13 r
SUYERT Epes k. lân to Penjum fan Douwe Epes Xa *1540/41 13 r
SUYERT Lolles k. lân yn Tackum (Tackrum) sate XV *1547/48 16 l
SUYERT en Wybe Meylckes k. lân yn Jelte staten to Koarnjum XV *1547/48 15 i
SUYERT Tetes k. lân to Wytmarsum XV *1547/48 19 r
SUYERT Wopckes en Anna op Seecke sate to Garyp XV *1547/48 15 l
SUYERT Zybes k. lân op Stickenbuyer XV *1547/48 18 l
SUYRDT Jarichs k. part yn hûs op Douwema staten fan Tiets Diorre widd. XXXIIa 15 l
SUYRT Pieters fork. hûs by de Brolbrêge to Ljouwert XXXIIa *1572/73 17 r
SUYRT Suyrts fork. hûs to Ljouwert XXXIIa *1572/73 18 l
SYOERT Gosses k. lân yn Sickema sate to Wommels XXI *1557/58 13 r
SYOERT Hopckes k. hûs to Bennerhuys XXI *1557/58 17 r
SYOERT Wopckes k. lân to Easterlittens fan pastoar XXI *1557/58 14 l
SYUERT Allerts fork. lân to Easterlittens XVIII *1569/70 17 r
SYUERT Attes to Warkum IIb *1519 side 13
SYUERT Ballincx fork. hûs to Ferwert XXIII *1561/62 23 r [132.]
SYUERT Ceintins fork. hûs XXXIII *1574/75 14 r
SYUERT Douwes k. lân fan Tal Syuerts XXXIIa *1572/73 20 r
SYUERT Elckes fork. hûs to Ljouwert XXIV *1562/63 18 l
SYUERT Emes en Tryn Frans k. hûs XXII *1559/60 18 r
SYUERT Fockis foar Gepck Meyntsma k. lân yn Koll. lân XXXIIa *1572/73 20 r
SYUERT Foppes en Saepck k. hûs to Dokkum XXIV *1562/63 21 r
SYUERT Gerbrants fork. lân XXXIIa *1572/73 21 r en XXXIII 14 r fork. rinte
SYUERT Hans fork. lân XXVIII *1569/70 19 l
SYUERT Hendricx fork. lân yn Sytthiema XXV *1564/65 22 r
SYUERT Jacobs k. hûs to Kollum fan Adie Asthies XXV *1564/65 29 l
SYUERT Jelderts en Pieter Gerbrants XXXIIa *1572/73 17 l
SYUERT Lyeuwes fork. lân to Jannum XXII *1559/60 25 l
SYUERT Meents k. hûs to Dokkum XXXIIa *1572/73 20 r
SYUERT Melles k. hûs fan Wybe Syuerts XXXIII *1574/75 19 l
SYUERT Ottes k. lân to Langewaert fan Albert Jans en Tiets XXV *1564/65 30 l
SYUERT Pieters fork. hûs to Harns XXIV *1562/63 10 l
SYUERT Popckes fork. lân to Holwert XXVIIa *1566/67 28 r
SYUERT Ryuerts fork. lân to Easterlittens XXIII *1561/62 26 r
SYUERT Sippes fork. lân to Skraerd XXV *1564/65 26 r
SYUERT en Sent en Sasker, Jan en Sass Sente dr. fork. hûs XXXIII *1574/75 15 r
SYUERT Syuerts k. hûs Ljouwert fan mr. Frans Amyckes XXVIII *1569/70 14 l
SYUERT Sytthies k. lân fan Rienck Alerts XXV *1564/65 29 l
SYUERT en Douwe Tiebbes fork. lân XXVIII *1569/70 21 r
SYUERT Tyaerts fork. lân XXVIIa *1566/67 19 l
SYUERT Tzommes k. in panwurk op 't Fliet fan Hero Heres XXV *1564/65 20 r
SYUERT Wybes k. pleats fan Tjebbe Wybes XXXIIa *1572/73 18 l
SYUERT Wytties fork. hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 28 l
SYGER Aedgers k. hûs to Ljouwert fan Jeldu Eeckes dr. XXVIIa *1566/67 25 r
SYGER Claes k. lân fan Syoucke Sjouckes XXVIII *1569/70 21 r
SYMON Alefs IIb *1519 16 l en III 19 l mei gâns nammen
SYMON Claess k. hûs to Ljouwert XXVIIa *1566/67 23 l
SYMON Claess skroar fork. hûs to Ljouwert XXXIa *1571/72 19 l
SYMON Hillebrants k. heal hûs to Ljouwert XVII *1554/55 19 l
SYMON Jaeds wezen fork. lân yn Hattingahuys to Lytsewierrum XXI *1557/58 21 r
SYMON Jans k. hûs de Oiljemoune to Ljouwert XXIII *1561/62 24 r
SYMON Jans fork. lân XXVIIa *1566/67 16 r
SYMON Jans k. lân toe Schoteruytterdyck fan Teyer Hidde dr. XXVII *1566/67 20 l
SYMON Peters k. hûs St. Jabiksstrjitte Ljouwert XXI *1557/58 14 l
SYMON Pieters k. hûs to Ljouwert St. Jabiksstrjitte fan SYMON Laurens Feyckes XXV *1564/65 23 l
SYMON Symons k. lân to Ferwert fan Jetthie Hobbes XXXIIa *1572/73 13 r
SYMON Sytthies k. hûs to Dokkum fan Watthie Tjebbes XXXIa *1570/71 22 r [133.]
SYMON Taedes fork. lân to Breesum XXI *1557/58 15 r
SYMON Tjallincx en Fock Bonniacks k. lân fan Hill Saeckes XXXIa *1570/71 18 r
SYMON Willems en Lysbeth Willems en har suster Lucia erfg. fan mr. Wynant Willems k. lân Xa *1540/41 14 r
SYMPCK Gerckes dr. fork. fean XXIV *1562/63 22 r
SYNCKSippes en Theet k. lân to Burdaerd XIV *1546/47 17 r
SYNE en Jelle Andries fork. lân XXXIII *1574/75 20 r
SYNE Jelles k. pleats op Oude Ouwere XXI *1557/58 21 r
SYNNEMA, Siercx fork. VII *1531/32 12 l
SYOERDA, Tyepcke k. to Ljussens VII *1531/32 11 r
SYORDA, Anna k. hûs to Dokkum XXI *1557/58 16 r
SYOUCK Bottes widd. k. lân to Noorder Meer by Jan Jeltes yn hier kocht fan Sybe Douwes XXV *1564/65 28 l
SYOUCK Claess k. lân fan Lyeuwe Wybes XXXIII *1574/75 18 r
SYOUCK Gerrolts en Ebel k. lân to Ferwert Xa *1540/41 14 l
SYOUCK Hayes en Katryn k. hûs to Ljouwert Xa *1540/41 13 l
SYOUCK Hessels widd. fork. rinte XVII *1554/55 14 l
SYOUCK Lyollofs widd. k. lân fan Jan Arents XXXIII *1574/75 26 l
SYOUCK Piers fork. lân yn 'e Gaestmar XXV *1564/65 21 l
SYOUCK Seerps fork. lân to Kimswert XXXa *1570/71 19 r
SYOUCK Syuerts fork. lân Koartsweagen XXV *1564/65 20 r
SYOUCK Tyaerts dr. fork. lân to Woudts XXVIII *1569/70 19 l
SYOUCK Wybes dr. fork. hûs to Ljouwert XXII *1559/60 20 r
SYOUCK Wybes dr. k. rinte fan Tjerrick Walles XXXIIa *1572/73 17 l en ek in rinte fan
SYOUCK Syuert Jelderts en Pieter Gerbrants
SYOUCK Ye widd. Idts Wybes k. pleats inde Jouwera XXI *1557/58 15 r
SYOUCKE Buwes to Balkein voormond XII *1544/45 15 r
SYOUCKE Jacobs k. lân to Huzum fan Bynts Pieters widd. XXV *1564/65 27 r
SYOUCKE Seerps fork. lân to Kimswert XXXa *1570/71 19 l
SYOUCKE Tyaerds fork. lân to Parregea XXXa *1570/71 20 l
SYPCKE Sybrants k. lân to Makkum XXIV *1562/63 19 l
SYPT en Menthie Ydes soannen fork. lân en wenje to Minnertsgea XVIII *1555/56 23 l
SYRCK Gosses en Tiets k. hûs to Ljouwert Xa *1540/41 11 l
SYRCK Syrcks k. lân to Mantgum yn Feyckema sate fan Leyts Gerbens dr. XXV *1564/65 23 r
SYRCK Syrcks en Rinck Gerbes e.l. k. lân to Mantgum fan Jelduw Lelles XXXIa 19 r
SYRCK Wabbes fork. lân XXVIII *1569/70 15 r
SYRCXMA, Allert van grytman Lj.dl. k. pleats fan Michiel Claes dy't him kocht hie fan Bernardus Syrcxma XXVIIa *1566/67 25 l
SYRCXMA, Bernardus fork. pleats XXVIIa *1566/67 25 l en XXVIII 17 l fork. lân to Bitgum en XXXIa 16 r fork. pleats to Lekkum
SYRCXMA, Doeke van fork. lân to Boksum XXXIa *1571/72 23 l [134.]
SYRCXMA, mr. Fonger k. lân to Kimswert yn Hansma goet Xa *1540/41 11 r
SYRCXMA, mr. Syrck Fongers k. lân to Kimswert fan Claessien Yges XXV *1564/65 29 r
SYRCXMA, mr. Tiepcke syn widd. Goyck k. rinte XXIII *1561/62 20'r
SYRDT Ritskes k. lân yn Oesterbentummer meeren XXII *1559/60 25 r
SYRDT Taeckes k. hûs to Feinsum XVIII *1555/56 22 l
SYRDT Tyaerdts k. lân to Holwert XXI *1557/58 19 r
SYRSMA, Pier en Ees k. lân to Arum XXII *1559/60 20 r
SYSMA, Mense IIb *1518 side 7
SYT Wobbes en Anna k. lân en hûs to Aldegea XXII *1559/60 23 r
SYTHYE Theijes fork. hûs to Kollum XXIV *1562/63 21 l
SYTIE Douwes k. lân fan Sicke Hessels en Aet XXVIIa *1566/67 17 r
SYTS Ade dr. fork. lân XXXa *1570/71 14 l
SYTS Claess k. lân to Kûbaerd XXI *1557/58 17 l
SYTS Douwes k. lân foar har bern yn Jornehuyster sate to Kûbaerd XV *1547/48 11 r
SYTS Gabbes k. lân to Minnertsgea XVII *1554/55 17 r
SYTS Hoyties fork. XXI *1557/58 18 l en Oene Jeppes fork. yn Montzema sate XXIV *1562/63 17 r
SYTS Jouckes dr. fork. lân to Húns XXXa *1570/71 17 l
SYTS Melchiors dr. fork. lân Nijlân by Bolswert XXIII *1561/62 14 l
SYTS Pybes widd. k. hûs to Ljouwert fan Sippe Jans en SYTS Tiet Hettes XXI *1557/58 15 l
SYTS Rommerens fork. pleats Optwizel XXXIa *1571/72 18 r
SYTS Symons fork. hûs to Dokkum XXVIIa *1566/67 28 l
SYTS Syts en Jets fork. lân XXII *1559/60 16 l
SYTS Syts dr. fork. lân to Wurdum XXIII *1561/62 26 l
SYTS Wybes IIb *1519 16 l en 17 r
SYTSMA, Syts k. hûs fan Claes Gerlofs XXXIII *1574/75 22 r
SYTSMA, Wyger fork. lân to Eanjum XXVIIa *1566/67 26 r
SYTTHIE Auckes widd. Katharyna k. heal hûs to Ljouwert XIV *1546/47 16 r
SYTTHIE Bauckes fork. lân to Stiens XII *1544/45 15 r
SYTTHIE Beernts en Aylt k. lân ûnder Dokkum XII *1544/45 13 l
SYTTHIE Foeckes en Bauck fork. hûs De Jouwer XXVIIa *1566/67 19 r
SYTTHIE Harins wezen fork. lân to Drylts XVIII 16 r en 26 r
SYTTHIE Hoytthies to Bolswert fork. lân to Smelbrêge XVIII *1555/56 18 r
SYTTHIE Jelckes fork. lân XXVIIa *1566/67 28 l
SYTTHIE Piers k. helte fan Wyglema sate to Grou XIa *1542/43 16 l
SYTTHIE Piers fork. pleats op Jongebuyren XXXIa *1571/72 32 r
SYTTHIE Reyns fan Harich k. lân yn Popckema sate to Weidum XV *1547/48 15 l en 19 l
SYTTHIE Syouckes k. lân to Koarnwert fan Tyaert Syouckes XXV *1564/65 20 l
SYTTHIE Syuerts en Frouck k. 2 huzen to Grou op Colmerdyxstera sate fan Oege Seerps XXV *1564/65 28 r
SYTTHIE Tytthies fork. lân to Koudum XXVIII *1569/70 17 l
SYTTHIE Ulckes fork. lân to Harich XV *1547/48 13 r [135.]
SYTTIE Alles en Griet Wybes fork. lân to Tsjalbert XXIII *1561/62 17 l
SYTTIE Gerryts k. lân en hûs to Eksmoarre fan Lolck Reyns dr. XXXIII *1574/75 14 r
SYTTIE Hoythies Broersma fork. lân to Smelbrêge XVIII *1555/56 14 r
SYTTIE Jans fork. pleats XXXIII *1574/75 18 r
SYTTIE Riemcx k. hûs to Wierum op Gaetie sate XXI *1557/58 15 r
SYTTIE Sytties k. hûs to Wâlterswâld fan Auck Unya XXXa *1570/71 22 r
SYTTIE Tyesses fork. hûs to Kollum XXV *1564/65 21 r
SYTTIEMA, Harynck en Syttie fork. rinte to Reitsum XXII *1559/60 16 l
SYTTYE Jans op 't Nijlân k. pleats Deinum XIV *1546/47 12 r
SYTTZEMA, Pier widd. Rinthien Douwema k. lân XXV *1564/65 21 r
SYTZE Jans k. lân to Penjum Xa *1540/41 13 r
SYUERTKE Syuerts dr. fork. lân XXXIII *1574/75 23 r
SYURDT Lyuwes to Warkum llb *1519 side 14
SYURSMA, Hinthie k. lân to Kollum fan Anne Bouwema XXV *1564/65 14 l
SYUW Barents en Anna har dochter fork. lân to Aldeholtpea XXVIIa *1566/67 24 r

States en sates

SAEPEMA goet Ternaerd XXIII *1561/62 21 r
SAPPEMA sate to Hâllum XXV *1564/65 22 r
SCHELTINGA goet ûnder Harns XII *1544/45 12 l en XIV 13 l en XVII 19 r
SCHELTINGA sate to Arum XIV 13 l *1546/47 en 14 l en XXI 22 r
SCHERNAERDERAHEM to Eksmoarre XII *1544/45 18 l
SEECKE sate to Garyp XV *1547/48 15 l
SIBEMA sate XXIII *1561/62 14 l
SICKEMA sate to Wommels XXI *1557/58 24 l en XVIII 24 l
SICSMA sate to Koarnwert XXII *1559/60 25 r
SICXMA sate to Minnertsgea XIV *1546/47 20 r
cleyn SINNEMA to Oedtsenhuysen XXII *1557/58 15 l
SIPMA saten IXa *1536/37 14 l
SIPPEMA saten to Wommels XXV *1564/65 17 r en IXa *1536/37 14 r
SIPPEMA sate to Ferwert XXV *1564/65 28 r en XXVIIa 26 r
SIPPERDA sate XII *1544/45 19 l (Easterlittens?) XIV 13 l Easterlittens
SLAEPLANDERA sate to Hantum XXIII *1561/62 19 l
SPIEGEL goet to Goaijingaryp XXIII *1561/62 23 l
SPRANGEMA Nijlandt to Bitgum XIV *1546/47 19 l
SPYCK sate to Hinnaeid XXIII *1561/62 15 l
STICKBUERSTER sate XXVIIa *1566/67 16 r
STINSTERA sate XXV *1564/65 17 r
SYBADA goet (sate) to Penjum XXI *1557/58 19 l en XXIII *1561/62
SYBEMA sate XXIII *1561/62 14 l
SYCXMA hûs ûnder Dokkum XII *1544/45 16 r
SYUCKEMA huys by Dokkum XXI *1557/58 13 l en XXIII 20 r en XXVIII 21 r [136.]
SYRSMA sate to Arum XIV *1546/47 16 l en 15 l
SYTTIEMA sate XXV *1564/65 22 r en XXXIII 16 l

>> begin

TA Ryoerts widd. k. lân yn 'e Gaestmar fan Meije Bonnes XXXIa *1571/72 20 l
TABBE Douwes IIb *1518 side 8
TAE Syuerts fork. lân to Penjum XXVIIa *1566/67 27 r en XXXIa 15 l en XXVIIa 29 l
TAECK Rituye en Hilck k. XII *1544/45 14 l
TAECKE k. lân yn Aissinghe Xa *1540/41 14 l
TAECKE uuyt groeningen IIb *1518 side 7
TAECKE Benckes en Groets k. hûs to Harns XIV *1546/47 18 r
TAECKE Eelckes en Wibbe fork. lân XVIII *1555/56 15 l
TAECKE Feytes en Boet fork. lân XXVIIa *1566/67 22 l
TAECKE Feytes k. lân to Boarn fan Auck Felckes dr. XXVIIa *1566/67 24 l
TAECKE Lolckes k. lân to Aldtsjerk fan Wilcke Luytgens XXXIIa *1572/73 19 r
TAECKE Lolles k. pleats to Langewaert fan Dirck Arents XXV *1564/65 30 l
TAECKE Pieters dr. Tiersma k. lân to Allrngawier XXII *1559/60 13 r
TAECKE Pieters en Jets k. hûs to Dokkum XXII *1559/60 20 r
TAECKE Ringe wannelkeap Lyonge XXII *1544/45 14 r
TAECKE Scheltes en Gaets Lamberts k. lân to Minnertsgea XXII *1559/60 24 l
TAECKE Taeckes wannelkeap to Tsjerkwert XXXIIa *1572/73 14 l
TAECKE Tjalckes k. lân yn Ockema sate fan Bernardus Zaeckes XXXIIa *1572/73 14 r
TAECKE Wlberts fork. hûs to Dokkum XXVIII *1569/70 20 r
TAEDE Ael Zyts widd. to Warkum V *1527/28 27 l
TAEDE en syn soan Epe fork. heale pleats to Schehuysum XVII *1554/55 22 r
TAEDE Feytes fork. lân XXVIII *1569/70 16 r
TAEDE Jouckes fork. lân yn Stinstera sate XXV *1564/65 17 r
TAEDE Ottes k. lân fan Hidde Hiddes XXXIIa *1572/73 16 r
TAEDE Symons fork. hûs to Winsum XVIII *1555/56 15 l en XXI 20 r fork. lân
TAEDT Christianes dr. fork. lân to Sweins XVIII *1555/56 20 l
TAEDT Hoeyts dr. fork. lân to Wûns XXXIa *1571/72 15 l
TAEDT Seerps dr. fork. lân to Wûns XXVIII *1569/70 17 r
TAETMAN Reynicx en Ulcke e.l. k. to Aldehoarne Xa *1540/41 14 l
TAETS Syts fork. lân XXXa *1570/71 23 l
TAETZ Lieuwe dr. finzene XIa *1542/43 42 r
TAEKE Sybrands en Thiedt k. hûs fan Dirck Peters XXVIII *1569/70 18 r
TAEKEMA, Adzert fork. hûs to Driezum XXXa *1570/71 18 l
TAEKEMA, Gerrit IIb *1518 side 8 en 12
TAEKEMA, Geynart to Kollum IIb *1519 side 12 [137]
TAEKEMA, Remnaert IIb *1518 side 8
TAICKE Abbes fork. hûs to Wurdum XXIV *1562/63 22 r
TAICKE Douwes fork. pleats to Aldtsjerk XXIII *1561/62 19 l
TAICKE Douwes fork. lân to Pitersbierrum XXIV *1562/63 15 r
TAICKE Haijes k. pachten yn Tietsj.dl. XXIII *1561/62 21 r
TAICKE Hendricx k. hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 21 r en XXIV 16 r idem
TAICKE Hotties k. lân to Heech XVII *1554/55 14 r
TAICKE Jans k. lân ûnder Kollum XXIII *1561/62 25 r
TAICKE Lolles k. lân opt Nijelant fan Hylck Eelckes dr. XXVIIa *1566/67 14 r
TAICKE Lolkes fork. pleats XXVIIa *1566/67 15 r
TAICKE Piers bem fork. lân opte Lappe to Wurdum XXIII *1561/62 20 l
TAICKE Pieters k. hûs to Hijum XXIV *1562/63 20 r
TAICKE Taickes k. lân yn Ockema sate op Babuorren XXIV *1562/63 23 r
TAICKE Tyepckes wannelkeap mei Jacob Gysberts hûs to Harns XXVIIa *1566/67 17 r
TAKE Roenicks finzene XII *1544/45 44 r
TAKE Wybes fork. lân yn Zytthiena sate to Arum XII *1544/45 16 r
TAL Syeurts niaerkeap Lollum XXXIa *1571/72 23 l en XXXIIa 20 r fork. lân
TALLUM, Frans Wopckes k. rinte St. Martenstsjerke to Frjentsjer XXIII *1561/62 18 r en k. lân to Wjelsryp XXIV 23 l en mei Peter Doeckes k. lân fan Tiete Eelcke: en Teecke Syuerts XXVIIa *1566/67 22 l
TAMME Benes en Sye fork. pleats XXXIa *1571/72 20 l
TAMME Douwes en Eebe k. hûs fan Epe Jans XXVIII *1569/70 20 l
TAMME Edens en Katheryne k. hûs to Bûrum XIa *1542/43 13 l
TAMME Martens fork. niaer XXXIII *1574/75 24 r
TATINGA, Anna frou fan Rippert Eenixma k. lân Dunegea XV *1547/48 12 r
TATINGA, Jacke k. lân to Allingawier XII *1544/45 18 r
TAUCKE Lyeuwes en Janthien fork. lân XXV *1564/65 13 r
TEEDT Galze dr. fork. lân to Smelbrêge XXIII *1561/62 28 l
TEETE Hannes k. lân fan tsjerkfâdden Sânfurd XIa *1542/43 14 r
TEETE Walte mei susters en broers k. lân yn Diken fan Pieter Douwema XXXIIa *1572/73 14 l
TEETH Algers k. hûs to Bolswert fan Teets Gerlofs widd. IXa *1536/37 13 l
TEETS Gerlofs widd. fork. hûs to Bolswert IXa *1536/37 13 l
TEMME Nolles en Lyents k. lân XIV *1546/47 20 r
TETE Feytes k. lân to Lytsegeast XXII *1559/60 24 l
TETEMA, Dominicus dr. yn 'e rjochten VI *1528/29 39 r
TEYE Sybrants k. lân to Beetstersweach XXV *1564/65 19 r
TEYTTE Byoerts fork. pleats to Pandergea XXXa *1570/71 14 r
THEODORUS proest Feankleaster k. lân Westergeast XXIV *1562/63 18 l en XXVIII 24 l
THET Gerbens dr. fork. lân to Driezum XXIII *1561/62 14 r
THET Jelders widd. fork. rinten út pleatsen to Arum IXa *1536/37 15 l [138.]
THETE Aenck k. VII *1531/32 13 r
THETE Meynes widd. fork. lân to Nijeholtpea XXXa *1570/71 *1570/71 20 r
THIEMEN Pieters en Griet k. heal hûs by de St. Fransiscus pyp to Ljouwert fan Jan Luyttiens XXVIII *1569/70 14 r
THIEPCKE Rynerts dr. fork. lân XXV *1564/65 18 l en r
THIET Ansckes k. lân to Warns XXIII *1561/62 25 l
THIET Claes dr. fork. erfdiel to Peasens XXVIIa *1566/67 17 l
THIET Haijes dr. fork. lân to Arum XXII *1559/60 20 r
THIJMEN Jans fork. lân XXV *1564/65 24 r
THOEN Thomas dr. fork. lân to Jelsum XXI *1557/58 19 r
THOENIS Sicxtus en Anna k. hûs to Harns XIa *1542/43 15 r
THOMAS Ballincx k. hûs to Hijum fan Pieter Buwes XXXa *1570/71 22 l
THOMAS Baltus k. hûs to Ljouwert fan Beynco Everts widd. XXXIa *1571/72 19 r
THOMAS Geerts dr. k. hûs to Dokkum fan Taecke Wlberts XXVIII *1569/70 20 r
THOMAS Harmens bakker Ljouwert k. hûs dfir VII *1531/32 12 l
THOMAS Hendricx fork. hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 27 l
THOMAS Hessels k. pleats to Easterwâlde fan Egbert Foppes XXVIII *1569/70 23 r
THOMAS Jacobs en Neel Claes k. hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 21 r
THOMAS Jouckes fork. hûs XXVIIa *1566/67 17 l
THOMAS Juriens fork. hûs to Ljouwert XXXIIa *1572/73 15 r
THOMAS Meynerts fork. heale moune en hûs XXXa *1570/71 16 l
THOMAS Reyners k. hûs to Blije fan Frans Thomas syn frou XXXIa *1571/72 18 r
THOMAS Reynerts k. rinte út pleats to Miedum XXXIII 23 l
THOMAS Scheltes k. hûs to Blije XXI *1557/58 20 l
THOMAS Symons k. hûs fan mr. Wybrant Albada XXXIII 19 l
THOMAS Thomas fork. rinte to Roardahuzum XXXa *1570/71 20 r
THOMAS Wobbes k. hûs fan juff. Haringh Andringa XXXIa *1571/72 19 r
THOMAS Wytthies fork. lân to Wurdum XXI *1557/58 13 l
THONIS fan Dokkum IIb *1518 side 7
THONIS Jacobs fork. hûs to Ljouwert XXV *1564/65 21 r
THONIS Joriaens k. hûs to Ljouwert fan Gerlof Oltgers XXV *1564/65 18 r
THYE Pieters niaerkeap mei Wilhelm Johannis hûs to Harns XXV *1564/65 19 l
THETTYE Hoyttye to Aennyum k. VII *1531/32 11 r
THYMAN Claes en Ulck fork. moune to Eastersé XV *1547/48 14 l
THYMAN Frericks en syn soannen Frerick en Jan fork. lân Tyattema goet to Hantumhuzum Xa *1540/41 10 r
THYMAN Harckes en Lubbrich Broers k. hûssté to Harns XIV *1546/47 17 r
THYMAN Harckes en Foeckel Herckes fork. hûs to Harns XV *1547/48 13 r
THYMAN Jacobs fork. mei Cornelis Vis in hûs yn 'e St. Jabiksstrjitte to Ljouwert XXI *1557/58 14 l
THYMAN Pieters en Jaerde k. lân to Sonnegea XXIII *1561/62 23 r [139.]
THYS Claes en Haye Hercke dr. k. hûs to Harns XXIV *1562/63 20 l
THYS Claeses k. hûs to Harns fan Wybrant Syuerts XXV *1564/65 21 l
THYS Dircx fork. hûs to Harns XXVIIa *1566/67 21 l
THYS Eelckes wannelkeap XXIII *1561/62 18 r
THYS Gerbes VI *1528/29 16 r
THYS Hermens k. hûs to Jellum fan Cornelis Claess XXVIIa *1566/67 22 r
THYS Hilbrants k. hûs to Harns XXIV *1562/63 23 r
THYS Jan Nollen fork. lân to Easterwâlde XXVIIa *1566/67 16 l
THYS Pieters fork. lân to Bonnehyussen oan Reyn Pieters XXIV *1562/ 63 19 r
THYS Sipckes k. hûs to Dokkum XXIV *1562/63 19 r
THYS Tyercks en Anna fork. hûs to Ljouwert XVIII *1555/56 18 r
THYS Tyercks fork. hûs op 't Nijlân XXI *1557/58 20 l
THYS Wybes k. hûs to Ljouwert mei Meye Tiepckes XXIII *1561/62 28 l
THYS Wybes k. hûs op 'e Nijbuorren to Ljouwert fan Mincke Jelds XXVIIa 24 r
TIAERD fan Kûbaerd IIb *1518 side 8
TIAERD, Jucke, Fercke en Jacob fan Frjentsjer III *1523/24 side 10
TIAERD Peters IIb *1518 side 8
TIEBBE Bottes fork. lân XXIII *1561/62 18 l
TIEBBE Foeckes k. lân to Aldtsjerk fan Andries Eelckes en Willem Arents XXVIII *1569/70 16 r en XXXa 20 l fork. lân
TIEBBE Hessels fork. lân to Eagum XXVIIa *1566/67 30 l
TIEBBE Martens bern fork. lân to Jorwert XXIII *1561/62 24 r
TIEBBE Sammes fork. de Schipsfeart sleat oan P. v. Dekema XVII *1554/55 21 l
TIEBBE Tiebbes wees k. lân to Wergea XXIV *1562/63 22 l
TIEBBE Wathies fork. hûs to Ljouwert XXIV *1562/63 18 r
TIEDT, Wytrs. Saep en Gysbert Gerryts fork. hûs XXXIII *1574/75 21 r
TIERCK Bieckes k. hûs to Harns XXIV *1562/63 15 l
TIERNE Inthies en Wybrich k. lân to Minnertsgea XXII *1559/60 16 r
TIEPCKE Goslinge k. rinte fan mr. Syuert Aesgema XXXIII 15 l
TIEPCKE Goverts k. hûs fan syn mem Tryn Goverts XXXIII 23 l
TIEPCKE Hennes k. hûs to Harns fan Sicke Lolles XXV *1564/65 20 l
TIEPCKE Jouckes en Een k. hûs to Dokkum XXIV *1562/63 20 l
TIEPCKE Ypckes fork. hûs to Dokkum XXI\ *1562/63 21 r
TIEPMA, Jarich van k. lân yn Tiepma staten to Roaixiahuzum XXIII *1561/62 15 r en XXV 29 r idem fan Cincent Tiepma en nochris f. Lyeuwe Tiepma
TIEPT Rompts fork. hûs to Bûrum XVIII *1555/56 25 r
TIET Hendricx dr. fork. lân to Bilgaerd XXIII *1561/62 28 l
TIETE Eelckes en Teecke Syuerts fork. lân XXVIIa *1566/67 22 l
TIETE Reynicx fork. lân XXXIIa *1572/73 18 r
TIETS Diorre widd. fork. oanpart yn Douwema staten XXXIIa *1572/73 15 l
TIETS Doeckle dr. fork. lân to Arum XXXIII *1574/75 17 l [140.]
TIETS Kempesdr. fork. lân XXXa *1570/71 21 l
TIETS Pieters dr. k. hûs fan Asunnis Melchiors XXVIII *1569/70 21 r
TIETS Sipckes dr. k. lân to Wommels XIV *1546/47 17 l
TIETS Ritscke dr. fork. lân to Kollum XVII *1554/55 15 l
TIETTE Utes VI *1528/29 15 r
TIETTE Uuytties Xa *1540/41 15 r
TINCK Hoetthies k. 2 kougongen to Aldeboarn XXV *1564/65 26 l
TJAERCKE Tjepkes fork. hûs XV *1547/48 13 l
TJAERT Bouwes fork. hûs XXXIIa *1572/73 15 r
TJAERT Douwes k. lân Tsjerkwert XII *1544/45 16 l
TJAERT Epes fork. cleyn Oedsmagoet to Goyngum VI *1528/29 13 l
TJAERT Folckerts k. huzen to Haerlim XVII *1554/55 14 l
TJAERT Gaeles k. lân to Nijehaske fan Liebbe Tjaerts XXXa *1570/71 17 l
TJAERT Jacobs alias Gert sone k. rinte to Vierhuysen Ljouwert V *1527/28 17 r
TJAERT Jans k. pleats niaer to Oentsjerk XXV *1564/65 15 l
TJAERT Popckes k. hûs to Kollum XXXa *1570/71 21 r
TJAERT Ripperts fork. lân to Poppingawier XVII *1554/55 15 l
TJAERT Sommes fork. lân XV *1547/48 14 r
TJAERT Symons niaerkeap mei Goeytthien Jorryts XXXIa *1571/72 18 l
TJAERT Upckes to Húns fork. lân XIV *1546/47 21 r
TJAERDA, Zyts fork. rinte to Britsum V *1527/28 18 l
TJALCKE Hans k. pleats to Follegea fan Heere Tyamckes XXXIIa *1572/73 14 l
TJALLE k. lân yn Bollinghwerstera state to Minnertsgea fan Wopcke Fercks XXXIa 19 l
TJAM Bartels k. lân XVII *1554/55 22 r
TJARA, dr. Joannes k. lân to Midlum XXXa *1570/71 15 l
TJEBBE Harings k. heale pleats yn Oestemijegae XIV *1546/47 14 l
TJEBBE Ryeurdts XII *1544/45 13 r sj. op F
TJEBBE Ryeurts en Syts fork. lân XIV *1546/47 14 r
TJEBBE Sannes en Anna k. lân to Lyonbert yn Westerhuyster goet XV *1547/48 14 r
TJEBBE Tjaerts en Diethen fork. hûs to Holwert XIV *1546/47 18 l
TJEBBE Tjebbes k. Jeldersma sate to Aldeboarn XIa *1542/43 15 l
TJEBBE Wybes fork. pleats XXXIIa *1572/73 18 l
TJEPCKE Eelckes fork. lân to Ysbrechtum XXV *1564/65 21 l
TJEPCKE Palts k. lân fan Baucke Palts syn broer XXXa *1570/71 16 l
TJEPCKE Reuyerts k. lân to Bûtenpost XVII *1554/55 22 r
TJERCK Annes k. rinte yn Spangea XXXIII 16 l
TJERCK Bottes fork. lân XVII *1554/55 15 r
TJERCK Jans k. foar Ritske Jelsma rinte út "Upten Velde" Mitslewier XV *1547/48 12 r
TJERCK Seyez en Hilck k. hûs op 'e Nijstêd to Ljouwert Xa *1540/41 10 r
TJERCK Sickes en Gerloff e.l. k. lân op Skilkampen XV *1547/48 14 l
TJERCK Walles en Reynsk fork. rinte XXXIa *1571/72 20 r
TJERRICK Walles fork. rinte XXXIIa *1572/73 17 l [141.]
TOLLINGA, Reyn en Anna Gabbes fork. lân to Kollum XXVIIa *1566/67 21 r
TRINCK Minnes fork. lân yn Sippema sate IXa *1536/37 14 r
TRYN Annes dr. k. lân to Easterhuzum fan Fedde Annes XXXa *1570/71 15 r
TRYN Boets widd. hierster to Furdgnm XVII *1554/55 21 l
TRYN Claes dr. k. hûs to Ljouwert XXIV *1562/63 20 r
TRYN Claes dr. k. lân to Kimswert fan Syoucke Seerps XXXa *1570/71 19 l
TRYN Doedt widd. fork. lân XXI *1557/58 13 r
TRYN Douwes widd. k. lân yn Wygera sate to Easterein XVIII *1555/56 25 r
TRYN Eebeles fork. lâutto Makkum XVIII *1555/56 Zl l
TRYN Eelckes dr. k. lân yn Great Oersma XXIII *1561/62 21 r
TRYN Fockes dr. fork. lân to Langsweagen XXVIIa *1566/67 23 r
TRYN Goverts mem fan Tiepcke Goverts fork. hûs XXXIII *1574/75 23 l
TRYN Gysberts fork. hûs to Dokkum XXXIIa *1572/73 16 l
TRYN Harmens fork. lân to Arum XXXa *1570/71 23 l
TRYN Hettes to Allingawier fork. lân to Waeksens XV *1547/48 16 r
TRYN Jacobs Gerlofs dr. fork. to Monickebuyren XVII *1554/55 13 r
TRYN Jacobs dr. k. lân to Tsjalbert fan Schelte Claes XXXIa *1571/72 21 l
TRYN Jelles k. lân to Dunegea yn Feycke Jouckema sate XVIII 17 r
TRYN Joost fork. lân to Iemswâlde XXVIIa *1566/67 28 l
TRYN Martens widd. fork. hûs to Doanjum XXXIII *1574/75 21 r
TRYN en Hylck Pieters fork. lân XXXIa *1571/72 14 l
TRYN Meynerts k. hûs to Ljouwert fan Barent Jans XXXa *1570/71 20 l
TRYN Ritskes dr. fork. lân to Mitselwier XXVIIa *1566/67 22 l
TRYN Rompckes fork. hûs to Ljouwert XXVIIa *1566/67 22 l
TRYN Suyerts dr. k. hûs to Bard XVII *1554/55 14 r
TRYN Thatthie dr. fork. rinte to Spangea XXXIII *1574/75 16 l
TRYN Wybes Baets widd. fork. pleats to Noardwâlde XXVIIa *1566/67 24 l
TRYN Yges fork. lân to Wjelsryp XXVIIa *1566/67 29 r en 19 l
TRYNCKE Dye dr. fork. lân to Blessum XVII *1554/55 14 r
TRYNCKE Gerrits dr. k. rinte fan Jan Symons XXVIII *1569/70 14 r
TSUMME scherer to Ljouwert VII *1531/32 13 l
TRYN Jelle Jacobs widd. fork. XXXIa *1571/72 16 l
TRYNCKE Trynckes wannelkeap hûs en lân XXXIII *1574/75 19 l
TSJALINCKSijbolts fork. lân to Pandegea XXV *1564/65 27 r
TJAERDA, dr. Sixtus k. hûs to Ljouwert XXIII *1561/62 26 r
TJAERDA, Syts fork. rinte út pleats to Boksum XXVIIa *1566/67 25 l
TYAERDT Ayckes en Cornelis e.l. fork. lân to Aldeholtpea XXV *1564/65 14 r
TYAERDT Aytties k. lân to Aldeholtpea fan Aencke Pieters XXV *1564/65 17 r
TYAERDT Douwes fork. hûs to Dokkum XXII *1559/60 20 r
TYAERDT Jans en Bauck k. hûs Syouckema huys XXIII *1561/62 20 r
TYAERDT Jarichs k. hûs to Britswert fan Georgien Feyckes XXVIII *1569/70 21 l [142.]
TYAERDT Renicx en Binck k. lân to Hantum XVIII *1555/56 23 l
TYAERDT Ripperts wezen to Wurdum fork. lân XXVIIa *1566/67 27 r
TYAERDT Sommes en Hilck fork. lân to Minnertsgea XIV *1546/47 17 l
TYAERDT Sybolts k. Obbe sate to Tsjerkwert fan Douwe Tzialincx XXV *1564/65 20 r
TYAERDT Syouckes fork. lân to Koarnwert XXV *1564/65 20 l
TYAERDT Taedts to Arum k. lân XXII *1559/60 22 l
TYAERDT Taickes k. hûs yn 'e St. Jabiksstrj. Ljouwert fan TYAERDT Wybe, Jan en Frans Alberts soannen XXVIIa *1566/67 18 r
TYAERDT Tyaerts fork. to Aldelemmer IXa *1536/37 12 r
TYAERDT Tyaerdts en Focke Jans fork. hûs ûnder Kollum XXI *1557/58 19 l
TYAERDT Tyaerts k. lân to Eastersé XXIV *1562/63 21 l
TYAERDT Wyttie Heerts widd. k. lân to Ychten fan Saecke Jans en Foeck XXVIIa 24 l
TYAERDT Ysbrants en Lucia Thomas fork. hûs to Ljouwert XVIII *1555/56 18 r en XXI 18 r k. dêr in hûs yn 'e Poststrj. en XXII 20 l k. hûs dêr Ysbrants k. lân yn Hattingahuys to Lytsewierrum XXI *1557/58 21 r en 22 l
TYAERT Sybolts k. lân fan Anna Ulberts XXXIII 25 r
TYALCKE Allerts fork. lân to Wergea XXII *1559/60 18 r
TYAM Heerckes dr. fork. pleats yn de Poelen XXVIII *1569/70 23 r
TYAM Here dr. fork. lân XXXIII *1574/75 25 r
TYAMME Hans k. lân fan Claes Abelens XXXIII 25 r
TYAMME Henricx k. lân to Koartsweagen fan Lysbeth Feesckens dr. XXVIII *1569/70 17 r en 19 r fan Lense Huyggens
TYARA, dr. Johannesk. hûs to Ljouwert fan Meye Tiepckes en Styn harren wesen XXVIII *1569/70 16 l; XXXIII *1574/75 25 r k. heal hûs Frjentsjer
TYARCK Bemers syn frou An Jacobs fork. pleats Bornswaech XXI *1557/58 14 l
TYARCK Jelyes pastoar yn 'e Gaestmar k. lân "de Were" XXI *1557/58 14 l
TYARCK Saeckes to Kollum nederslach IXa *1536/37 16 l
TYATTEMA goet to Hantumhuzen 10 r
TYEBBE Bottes k. lân XXII *1559/60 19 l
TYEBBE Hiddes k. hûs to Warkum XVIII *1555/56 22 r
TYEBBE Tyaerdts k. lân to Hantum yn Ritserda sate XXII *1559/60 22 r
TYEBBE Watthies en Tied k. hûs ensfh. XXIV *1562/63 19 l
TYEDGER Ryeurts en Maerten Jans k. lân to Aldeboam XV *1547/48 12 l
TYEPCKE Douwes k. lân to Folsgeare fan Gaats Gerbe dr. XXV *1564/65 20 l
TYEPCKE Roeloffs en Jelle Tyaecks fork. lân XXVIIa *1566/67 16 r
TYEPMA, Lyeuwes fork. lân to Roardahuzum XXV *1564/65 29 r
TYERCK Hessels fork. lân to Douwema XXV *1564/65 25 l
TYERCK Jarycks fork. XXII *1559/60 18 r
TYERCK Reyns voormond XXI *1557/58 20 r
TYERCK Syuerts k. lân to Koartsweagen fan Syouck Syuerts XXV *1564/ 65 20 r
TYERCK Tyercks fork. lân to Tsjom XXI *1557/58 22 l [143.]
TYERCK Walles fork. hûs to Ljouwert XXIV *1562/63 24 r
TYERCK Walles k. rinte fan Andries Arents dy 't nim kocht hie fan Jouw Andringa XXVIIa *1566/67 18 l en fork. lân 24 r
TYESCK Gerryts dr. k. VOLCKERTSMA state tcOentsjerk XXIV *1562/63 17 r
TYESSE Barents k. lân to Eagum fan Tiebbe Hessels dy't it kocht hie fan Frouck Berents dr. XXVIIa *1566/67 30 l
TYESSE Douwes k. lân yn Tibbema sate to Ie fan Gerrolt Menses Gerlsma XXV 16 l
TYETS Agges fork. lân yn Idckequert state to Easterein XXIII *1561/62 20 r
TYETS Menses dr. fork. lân to Holwert XXI *1557/58 19 l
TYETS Tjaerts k. lân to Minnertsgea fan Evert Dircx XXXIa *1571/72 14 l
TIETZ Upckes dr. fork. lân XXV *1564/65 23 r
TYETT Watthies fork. lân to Menaem XXXIa *1571/72 14 r
TYETTE Hottes fork. hûs to Eanjum XXII *1559/60 25 l
TYOMME Hendricx en Bauck k. lân fan Jochum Gerbrants XXV *1564/65 18 r
TZIALINCK Adriaens fork. hûs to Grou XXVIIa *1566/67 22 r
TZIALINCK Douwes fork. lân XXXIII *1574/75 21 r
TZIALINCK Jans fork. pleats to Ryperkercke XXIII *1561/62 18 r
TZIALINCK Kempes k. hûs to Holwert fan Willem Gabbes XXVIIa *1566/67 29 r
TZIALINCK Sybolts k. hûs to Wergea fan Wybe Taickes XXVIIa *1566/67 15 r en 24 r
TZIALINCK Syouckes fork. hûs to Wurdum XXVIII *1569/70 16 l
TZIALINCK Syouckes k. lân to Grou fan Tzialinck Adriaens XXVIIa *1566/67 22 r
TZIALINCK Tyaerts k. lân to Koudum XXIII *1561/62 19 l
TZALINCK Watties k. lân to Wjelsryp XXIII *1561/62 19 l en XXV 24 l k. lân yn Lauckema sate to Wjelsryp fan Foeckel Waltinge
TZALING Hiddes en Sibbel k. heale pleats XV *1547/48 14 l
TZIALLE Wobbes fork. lân to Nijenwolt XXVIIa *1566/67 25 r
TZALLINCK Renckes k. hússté to Drylts XVIII *1555/56 17 l
TZAM Jans en Mary Lolckes fork. pachten yn Tietsj.dl. XXIII *1561/62 21 r
TZIAERDA, Foppe fork. hûs op Tziaerda sate XXV *1564/65 17 l
TZIAERDA, mr. Sixtus XXVIIa *1566/67 28 l
TZIAERDA, mr. Worp fork. pleats XXVIII *1569/70 19 l en 22 l fork. pleats to Jannum en 23 l fork. rinte to Britsum
TZIESSE Beernts k. hûs to Eagum fan Abbe Jans XXV *1564/65 25 l
TZIETS Claes dr. k. XXIV *1562/63 16 r
TZJAMME Martens k. pleats XXIII *1561/62 25 r
TZEPTE Eelckes en Anna k. lân to Ysbrechtum XVIII *1555/56 21 l
TZJERCK Jans k. pleats to Koartsweagen fan Nampnu, Luywe en Merck Jans XXXIIa 16 r
TZOMME Ryerts to Easterlittens k. lân yn ADAMA sate to Schuyns yn Easterlittens XVIII *1555/56 16 l
TZYAERDA, mr. Zyts wannelkeap lân to Hâllum XXII *1559/60 15 r
TZJOERDA, Anna k. pleats fan Impck biwenne XXII *1559/60 12 r
TZINCKE Tzinckes, k. lân fan Karste Karstes dr. XXXIII *1574/75 23 r [144.]

States en sates

TACKRUM sate XV *1547/48 16 l
TADEMA sate to Eastrum XXIII *1561/62 24 l
TAECKEMA staten to Lichtaerd XXV *1564/ 65 28 r
TECHUM sate to Goutum XXXa *1570/71 23 r
TIAERDAHUIS ûnder Ie (Tziaerda sate) XXII *1559/60 16 l en 23 r
TIEBBEMA sate to Boazum XXVIIa *1566/67 26 l
TIEPMA staten to Roardahuzum XXIll *1561/62 15 r en XXV 29 l
TIEPMA Cluft ûnder Kollum XXVIIa *1566/67 23 r
TIOECHSMA XXIV *1562/63 16 r
TIGSINGE fenne XII *1544/45 18 r
TOPTA staten to Toppenhuzen XVIII *1555/56 14 l
TSAERDA sate to Hâllum XV *1547/48 20 l
TWYNS sate to Húns XV *1547/48 18 r
TYALLEMA sate XXI *1557/58 13 l
TYATTEMA goet to Hantumhuzum Xa *1540/41 10 r
TYELMERSMA sate to Sweins XII *1544/45 15 l
TYSERA sate XXIV *1562/63 16 l
TZYAERDA goetXIV *1546/47 13 l en XXII 23 r to Ie en XXV 17 l (Tziaerda)

>> begin

ULBE Ansckes k. lân en huzen XXIII *1561/62 15 r
ULBE Hennes k. hûs to Winsum XVIII *1555/56 15 l
ULBET Lolles fork. lân XVIII *1555/56 25 l en 25 r k. lân to Wjelsryp
ULCK Rinthies k. pleats to St. Nikelsgea XXI *1557/58 14 r
ULCKE Bouwes dr. fork. hûs XXXIIa *1572/73 19 r
ULCKE Eepema wesen k. lân XXII *1559/60 19 r
ULCKE Hoeytes fork. lân to Eylahuysem V *1527/28 17 l
ULCKE Oents Oenema k. XII *1544/45 14 l
ULCKE Tyercks k. hûs to Balk XXI *1557/58 20 r
ULDRICK Abbes k. rinte fan Jhr. Claes Burmania XXXIII *1574/75 17 l
ULDRICK Didericx k. lân to Hâllum XXII *1559/60 14 l en XXV 18 l fork. rinte, XXXa 14 r fork. rinte
ULPY, dr. Upconius k. lân to Easterlittens XXXIII *1574/75 15 l
UNIA, Frans k. rinte fan Syeurt Beyema XXXa *1570/71 18 l
UNIA, Jouw widd. Aelcken k. heale pleats yn Scheltinga goet ûnder Harns XII *1544/45 12 l
UNIA, Kempe prebendaris to Wurdum XII *1544/45 12 l [145.]
UNYA, Aelcke dr. to Wurdum k. heal Scheltinga goet XIV *1546/47 14 l
UNYA, Auck fork. hûs to Wâlterswâld XXXa *1570/71 22 r
UNTHIE Ballinghe fork. lân XXIII *1561/62 13 l
UPCKE Claes k. lân yn Henryckcenstera sate XVII *1554/55 13 r
UPCKE Douwes fork. lân to Abbingawier yn Douwe Bolle goet XIV *1546/47 18 r
UPCKE Foppes fork. fean to Skuorregea oan P. v. Dekema XVII *1554/55 21 l
UPCKE Gerckes en Fenne k. hûs to Ljouwert fan Evert Goverts XXVIII *1569/70 20 l
UPCKE Gere k. lân to Harns fan Gercke Eedes XXXa *1570/71 17 r
UPCKE Laes en Tietz e.l. k. lân XIV *1546/47 13 l
UPCKE Oedts k. hûs to Ljouwert op 'e Nijstêd fan Watthie van Camminga XXV 15 l
UWBT Buwes en Anna Buwes dr. k. erfskip fan Meye Buwes XII *1544/45 14 l
UWEMA, Wigger to Kollumersweach nederslach IXa *1536/37 16 r
UTZ fan Kollum IIb *1519 24 l
WLBE Douwes k. lân to Skarl fan Syuert Sippes XXV *1564/65 26 r
WLBE Wytthies k. lân fan Louw Douwes XXXIIa *1572/73 15 l
WLCK Idses en An k. pleats fan Anne Renicx en Geese Jans dr. XXVIII 22 r
WLCKE Alberts k. hûs fan Wpcke Bourmania XXXIII *1574/75 23 l
WLCKE Jacobs k. lân to Eastersé fan Sicke Ebes XXXIII *1572/73 15 l en XXXIII 22 r in pleats fan Jelle Jelles
WPCKE Aenes en Gaets Thomas widd. fork. lân to Ymwoldt XXV *1564/65 29 l
WPCKE Aenes en Mints k. lân to Kûbaerd fan Wattzie Arents XXVIII *1569/70 24 l
WPCKE Aenes fork. lân to Koarnwert XXV *1564/65 20 l
WPCKE Claes k. lân to Tsjom fan Jets Gerbrants dr. XXV *1564/65 27 r
WPCKE Gercx k. lânynBieuerder :ate to Húns fan Douwe Minnes XXXa *1570/71 21 l
WPCKE Rinnerts k. lân to Tsjerkwert fan Riomert Rinnerts XXVIIa *1566/67 24 l
WTE Jeltes fork. lân to Wurdum XXV *1564/65 18 l

States en sates

ULCKEMA sate to Wergea XXIV *1562/63 17 l
YNYE sate to Roardahuzum XXIII *1561/62 16 r en XVIII 18 r
VAILLE, mr. Anthoon k. hûs op 'e Tunen to Ljouwert XXI *1557/58 14 r en 23 l
VAILLE, mr. Anthoen de k. hûs to Ljouwert XXII *1559/60 20 r en XXIII 23 l k. Hoyma sate to Warten en 14 l

>> begin

VALCK, Nittert en Anna k. hûs to Bûrum XV *1547/48 17 r
VALCKENBORCH, mr. Jan Dircx fork. hûs to Harns XXI *1557/58 17 l [146.]
VALENTHYN, Kerst Foeckes van XIa *1542/43 42 l
VEDERICK Laurens en Tziets fork. lân to Holwert XXV *1564/65 18 l
VEEN, Laurens van der k. hûs op 'e Iewâl to Ljouwert fan Brecht Attes en Pauwels jonges XXVIIa *1566/67 20 r
de VENO, Laurens fork. hûs op 'e Iewâl Ljouwert XXXIIa *1572/73 17 r
VERHEUL, Jan k. rinte XXVIII *1569/70 16 l
VERIELSMA, Sijuert k. lân yn Verielsma sate fan Tyet VERIELSMA XXVIIa 14 r
VIBAEN Reyns k. lân fan Pier Tinckes XXXIII *1574/75 26 r
VIGLIUS dr. k. rinte XIV *1546/47 20 r
VINCENT Bouwes en Eelcke Pieters dr. k. hûs to Ljouwert XVIII *1555/56 14 r
VINCENT Buwes en Elcke k. hûs op 'e Tunen Ljouwert XIa *1542/43 15 r
VINCENT mr. Hardis fork. hûs to Ljouwert XXIV *1562/63 21 l
VINCENT Jans goudsmid k. lân to Longerhou XIV *1546/47 17 l
VINCENTIUS timmerman k. hûs XV *1547/48 20 r
VINCENTIUS Janckes to Roardahuzum k. lân to Wurdum XIV *1546/47 21 l
VISSCHER, Jacob erfg. fork. hûs to Jorwert VII *1531/32 12 r
VISSCHER, Pieter grytman Lemsterlân V *1527/28 23 l
VISSCHER, Roelof Koll. lân IV *1525/26 21 l
VLIERMAELT, Jacob k. hûs to Ljouwert fan Symen Claes skroar XXXIa *1571/72 19 l
VOGELSANCK, Jancke Dircx k. lân to Deinum yn Spytaelder goet XXIII *1561/62 24 r
VOLCKERT timmerman k. 7 iken beammen VI *1528/29 13 l
VOLCKERT mr. en Yde e.l. k. beammen to Nijeholtpea VII *1531/32 12 l
VOLDA, Casper van k. hûs by Wurdumerpoarte Ljouwert fan Jan Arents XXVIIa 23 l
VOLLENHOVE, Jan van IV *1525/26 10 l
VRANCK Pyns exynsmr. to Harns VI *1528/29 9 r
VRIES, Hillebrant IIb *1519 s. 69 r
VRIES, Wilhelm IIb *1518 side 8
VRIESE, Jonge Jan k. hûs to Bûrum Xa *1540/41 14 l
VROENHOVEN, Jhr. Georgs wezen fork. hûs to Harns XXV *1564/65 20 r en 20 l en 21 l en 16 l en 16 r en 17 r en 19 l en 26 l
VROUCK JanHasisdr. fork. lân Xa *1540/41 14 r
VOS, mr. Bernaert exynsmr. to Warkum IV *1525/26 11 r
VOS, Cornelis fork. hûs to Ljouwert XXI *1557/58 14 1 VOS, mr. Steven en Anna van Hees k. hûs to Ljouwert XIV *1546/47 15 l en k. rinte út Nanninga sate to Menaem XVIII *1555/56 15 l en 21 l
VOSS, mr. Stephen wesen fork. hûs to Ljouwert XXV *1564/65 28 l en fork. rinte XXVIII 22 r en XXVII 22 l
VUYTE JELLES fork. lân to Arum XXI *1557/58 17 r [147.]

States en sates

VERIETSMA sate XXVIIa *1566/67 14 r
VOLCKERTSMA sate to Oentsjerk XXIV *1562/63 17 r

>> begin

WABBE Agges k. lân fan Epe Syuerts XXV *1564/ 65 24 l
WABBE Doeckes fork. rinte XXXIII *1574/75 26 r
WABBE Herttzies k. lân to Ealahuzen fan Ryoert Roorda XXVIII *1569/70 18 l
WABBE Jouckes k. lân to Sânfurd XIa *1542/43 14 r
WAERSMA, Feye fork. lân XVII *1554/55 17 r
WALCKEMA, Garbrant k. lân en rinten fan Barber Eede Walckema XXIV *1562/63 15 r en k. foar Jacob Gerryts lân XXII 21 l
WALE, mr. Frans de IV *1525/26 74 r
WALLEMA, Yghe Alberts foar de bern fan syn le frou k. pleats dêr't Jelle Taedes op wennet XIa *1542/43 12 r
WALTA, Albert Pieters fork. lân oan Pieter en Tryn Pieters XIa *1542/43 13 l
WALTA, Benedicx k. heale pleats to Diken XXII *1559/60 15 l
WALTA, Doecka k. lân oan Zwynsterasate XV *1547/48 10 r
WALTA, Doede fork. rinte to Jorwert XV *1547/48 15 l en 19 r k. lân Minnertsgea
WALTA, Ebe en Lolck k. lân Tsjerkgaest fan Wybrant Pieters XXIII *1561/62 27 l en XXV 28 r k. lân dêr fan Wybrant Pieters en Rieme
WALTA, Eepe k. heale pleats XXXIIa *1572/73 17 l
WALTA, Peter to Sleat IIb *1519 side 14
WALTA, Pieter k. lân oan Wergeasterdyk XV *1547/48 12 l
WALTA, Pieter k. lân yn Abbinga staten to Britswert XVIII *1555/56 22 r k. lân yn Syttiema sate fan Syuert Hendricx XXV 22 r en XXVIIa 14 l k. lân fan Dirck Jans
WALTA, Sybrant k. hûs to Ljouwert fan Brecht Jacobs dr. XXVIII *1569/70 20 l
WALTA, Teete mei susters en broers k. lân to Diken fan Pieter Douwema XXXIIa 14 l
YD Sybes fork. lân to Arum XXVIIa *1566/67 21 r
YD Tiepcke en Douw k. hûs to Brantgum XXV *1564/65 25 l
YDE Binnerts wees fork. lân to Minnertsgea XIV *1546/47 13 r
YDE Syeurts Jelles widd. fork. VI *1528/29 14 l
YDSAERDA, dr. Baerte k. lân Mûntsebuorren XXVIIa *1566/67 21 l en XXXIII 24 l rinte to Idzaert
YDSERT k. lân to Britsum XV *1547/48 19 r
YDT Anskes fork. lân XXVIIa *1566/67 23 l
YDT Claes k. lân XXIV *1562/63 14 r
YDT Gerls fork. yn Coldyxstera sate to Grou XXIII *1561/62 14 r
YDT Hoettzies fork. lân XXVIIa *1566/67 19 r
YDTKE Pieter Wilckes widd. k. hûs to Ljouwert XIa *1542/43 13 l
YDTS Ables en Syts k. klien en in hûs XXIV *1562/63 18 r
YDTS Claes en Anne Auckes fork. hûs to Easterein XV *1547/48 12 r
YDTS Gabbe dr. fork. lân yn Spiegel goet XXIII *1561/62 23 l
YDTS Heerckes fork. lân XXVIIa *1566/67
YDTS mr. Jan barbiers widd. fork. hûs to Bolswert XVIII *1555/56 22 r
YDTS Ommes k. lân Allingawier XII *1544/45 18 r
YDTS Pieters sate to Eastrum XII *1544/45 16 r
YDTS Reyners foar Rincke en Jede Lolles k. lân XXVIII *1569/70 20 l
YDTS Reynts fork. Feyckema goet to Easterein XXI *1557/58 17 l
YDTSMER, Gercke k. lân to Harkema Opein fan Lyeuwe Kennema XXXIa *1570/71 15 r
YE Aeltes hierder to Hurdegaryp IXa *1536/37 12 r
YECKE Attes fork. lân to Goaijingaryp XXVIII *1569/70 24 r
YEDTZ Tiebes III *1523/24 side 4
YGE Alberts to Folsgeare k. lân IXa *1536/37 14 l
YGE Mercks fork. lân to Eagmaryp XXVIIa *1566/67 23 r
YGE Pals fork. hûssté to Drylts XVIII *1555/56 17 l
YGE Piers en Syts IXa *1536/37 14 l
YEGE Upckes k. lân to Abbegea XVII *1547/48 15 r [155.]
YGE Zybes fork. lân XII *1544/45 19 r
YET Fockes widd. en Sybolt Fockes k. lân to Tsjerkwert fan Remcke Lyeuwes wezen XXXa *1571/72 20 l
YMCK Saecke Garbrants widd. fork. hûs en lân XXXIII *1574/75 25 l
YMCK Sybrants fork. pleats to St. Jansgea XXVIIa *1566/67 22 l
YMPCK Dircx fork. pleats XXXIIa *1572/73 20 l
YMPCK Fopckes widd. hierster pleats to Abbegea XXIII *1561/62 28 l
YPCKE Doedes k. lân to Wergea XVII *1554/55 17 l
YPCKE Feyts k. lân to Toppenhuzen XXIII *1561/62 15 l en fork. 23 l
YPCKE Oerdts fork. hûs to Ljouwert XXIV *1562/63 18 r
YPCKE Sipckes fork. hûs XXXIIa *1572/73 21 l
YPCKE Ypckes fork. lân en rinte XXXIII *1574/75 26 l
YNE Jans dr. fork. rinte XXIII *1561/62 20 r
YNTHIE Reynts fork. lân to Rytzeterp XVIII *1555/56 17 r
YNTS Ulckes dr. fork. lân yn Rauwerda staten XXII *1559/60 21 r en 22 l
YPE Bocke widd. fork. lân ûnder Kollum XVIII *1555/56 23 r
YSBRAND Jacobs fork. hûs to Ljouwert XXVIIa *1566/67 25 r
YSBRAND Jans fork. lân to Spangea XXIII *1555/56 17 r
YSBRAND Meynerts k. lân by Dokkum fan Claes Meynerts XXVIIa *1566/67 19 l
YSBRAND Nannes fork. rinte XXI *1557/58 14 l
YSBRAND Pieters en Aeff Wolters k. hûs to Ljouwert fan Jelbe Jans XXXIa *1571/72 15 l
YSBRAND Semes XIa *1542/43 17 r
YSCK Jancke dr. fork. lân to Koarnwert XXV *1564/65 23 l

States en sates

YDSINGA sate to Jirnsum XXI *1557/58 20 l
YPEMA sate to Waeksens XXI *1557/58 18 r

>> begin

ZEELAER, Geerlof III *1523/24 13 r
ZEGER Hoytes fan Ie delslein V *1527/28 20 l
ZEYNE Lensens en Catherina fork. pleats op 'e Haule XXII *1559/60 22 r
ZIETTIE Attes k. heale pleats to Eagum VI *1528/29 13 r
ZITTHIE Hobbes fork. lân yn Broersma en Hettinga schaar XVII *1554/55 23 l
ZITTHIEMA, Haring van k. lân XVII *1554/55 19 l en 22 l
ZMERT, Jan IIb *1519 43 l
SUYERT Ballincx to Ferwert fork. XV *1547/48 15 l [156.]
SUYERT Holle hierder XII *1544/45 18 l
SUYERT Tetes en Eelck fork. lân yn Doetinga sate to Marsum XIV *1546/47 12 r en
SUYERT Thetes fork. pleats to Britswert IXa *1536/37 14 l
ZUYRTCKE Jelmers dr. fork. lân to Feanwâlden XVII *1554/55 13 r
ZWEERT, Jacob exynsmr. Snits VII *1531/32 27 r
ZYBACH, yn de lange Zybaech XXVIIa *1566/67 15 r (ZYBAECH)
ZYBBE Broers dr. fork. lân to Goaijingaryp XII *1544/45 14 l
ZYBE Eepes fork. lân to Tsjalhuzum XVII *1554/55 22 l
ZYBE Gosses silg. wezen k. lân XV *1547/48 12 l
ZYBE Halbes hierder XIV *1546/47 20 l
ZYBEMA, Lyuewe fork. lân yn Zybema heert XXXIIa *1572/73 14 l
ZYBRANT Bottis fan Easterlittens XII *1544/45 19 r
ZYBRANT Pouwels exynsmr. Berltsum VII *1531/32 10 r
ZYBRANT Roelofs III *1523/24 18 r
ZYBREN Eedes fork. lân to Spangea XVII *1554/55 18 r
ZYBREN Wygmans to Skraerd XIV *1546/47 12 r
ZYMEN Broeder to Starum IV *1525/26 10 l
ZYOERDA, Anna k. lân XII *1544/45 12 r
ZYTE Ages to Bolswert en Vroucken e.l. fork. rinte V *1527/28 18 l
ZYTHIE Jans fork. lân yn Aetsema sate to Easterwierrum XIV *1546/47 21 l
ZYTTHIE Zyeurts en Anne Feyckes dr. fork. lân to Minnertsgea XIV *1546/47 18 l
ZYTTIE Oeges hat it oanlein mei de Geldersken VI *1528/29 16 l
ZWETTGE Syuerts en Griet fork. pleats XXXIa *1571/72 14 r
ZWARTE Meynerts hússté to Drylts fork. XVIII *1555/56 17 l

States en sates

de lange ZYBAECH XXVIIa *1566/67 15 r
ZYBEMA heert XXXIIa *1572/73 14 l
ZWINSERA goet to Helsum (Jelsum?) XVII *1554/55 18 r
ZWYNSERATERP to Wommels XV *1547/48 20 r
ZYESMA Zoete wal to Boksum XV *1547/48 17 l
ZYTTHIEMA sate to Arum XII *1544/45 16 r
ZYTTHIEMA goet to Poppenwier Xa *1540/41 12 l [157.]

>> begin