>> HOMEpage

Predikanten Friesland: register Romein

M.H.H. Engels, november 2005; herzien februari 2011
Uit T.A. Romein, Naamlijst der predikanten sedert de Hervorming tot nu toe in de Hervormde gemeenten van Friesland (Leeuwarden 1876) m.b.v. Optical Character Recognition software
Melding van niet gecorrigeerde leesfouten wordt op prijs gesteld!

  Plaatsen volgorde boek

 • Leeuwarden 5
 • Huizum 44
 • Teerns 49
 • Hempens 49
 • Goutum 52
 • Zwichum 52
 • Deinum 55
 • Marssum 58
 • Engelum 63
 • Lekkum 66
 • Miedum 66
 • Stiens 69
 • Britsum 73
 • Kornjum 77
 • Jelsum 81
 • Beetgum 84
 • Menaldum 88
 • Berlikum 93
 • Wier 97
 • Vrouwen-Parochie 101
 • Anna-Parochie 104
 • Finkum 107
 • Hijum 107
 • Hallum 111
 • Marrum 114
 • Nijkerk (Ferwerderadeel) 114
 • Bergum 117
 • Rijperkerk 119
 • Hardegarijp 119
 • Wijns 122
 • Oenkerk 122
 • Giekerk 122
 • Oudkerk 125
 • Roodkerk 125
 • Zuidwoude 129
 • Tietjerk 129
 • Suameer 133
 • Garijp 133
 • Eernewoude 133
 • Eestrum 138
 • Oostermeer 138
 • Rottevalle 143
 • Drachten (Noorder en Zuider) 146
 • Boornbergum 148
 • Kortehemmen 148
 • Oudega (Smallingerland) 151
 • Opeinde 151
 • Nijega (Smallingerland) 151
 • Wirdum 154
 • Warrega 156
 • Warstiens 156
 • Wartena 156
 • Aegum 159
 • Idaard 159
 • Friens 159
 • Grouw 161
 • Roordahuizum 164
 • Mantgum 167
 • Schillaard 167
 • Jorwerd 169
 • Weidum 172
 • Beers 176
 • Jellum 176
 • Hijlaard 178
 • Lijons 178
 • Boxum 181
 • Blessum 181
 • Harlingen 183
 • Kimswerd 196
 • Midlum 199
 • Wijnaldum 203
 • Pietersbierum 206
 • Sexbierum 210
 • Oosterbierum 213
 • Tjummarum 216
 • Firdgum 219
 • Minnertsga 220
 • Jacobi-Parochie, St. 223
 • Franeker 226
 • Hitzum 236
 • Achlum 236
 • Herbajum 238
 • Dongjum 240
 • Ried 243
 • Boer 243
 • Zweins 245
 • Peins 245
 • Slappeterp 248
 • Schingen 248
 • Dronrijp 251
 • Schalsum 257
 • Baijum 258
 • Welsrijp 258
 • Tzum 260
 • Bolsward 262
 • Hartwert 273
 • Burgwert 273
 • Hichtum 273
 • Hijdaard 276
 • Wommels 276
 • Oosterend 279
 • Hennaard 279
 • IJtens 281
 • Oosterlittens 285
 • Winsum 288
 • Baard 288
 • Huins 288
 • Edens 290
 • Spannum 290
 • Cubaard 292
 • Waaxens (Hennaarderadeel) 292
 • Lollum 294
 • Makkum 296
 • Piaam 300
 • Idzegahuizen 300
 • Ferwoude 303
 • Allingawier 305
 • Exmorra 305
 • Gaast 308
 • Schettens 309
 • Longerhouw 309
 • Schraard 312
 • Wons 313
 • Engwier 313
 • Witmarsum 319
 • Pingjum 323
 • Zurich 323
 • Arum 325

 • Sneek 329
 • Offingawier 338
 • Gauw 338
 • Goënga 338
 • Sijbrandaburen 341
 • Terzool 341
 • Deersum 343
 • Poppingawier 343
 • Eernsum 344
 • Rauwerd 344
 • Oosterwierum 346
 • Britswert 349
 • Wieuwert 349
 • Lutkewierum 352
 • Bozum 355
 • Scharnegoutum 357
 • Loënga 357
 • Tjalhuizum 359
 • IJsbrechtum 359
 • Tirns 359
 • IJlst 362
 • Oppenhuizen 365
 • Uitwellingerga 365
 • Jutrijp 369
 • Hommerts 369
 • Heeg 372
 • Nieuwenhuizen 375
 • Gaastmeer 375
 • Oudega (Wijmbritseradeel) 378
 • Idzega 378
 • Sandfirde 378
 • Oosthem 381
 • Abbega 381
 • Folsgara 381
 • Wolsum 383
 • Westhem 383
 • Nieuwland 385
 • Workum 388
 • Parrega 394
 • Hieslum 394
 • Tjerkwerd 397 396
 • Greonterp 394 396
 • Dedgum 397
 • Hindeloopen 399
 • Molkwerum 404
 • Stavoren 408
 • Warns 414
 • Scharl 414
 • Hemelum 417
 • Mirns 417
 • Bakhuizen 417
 • Koudum 420
 • Slooten 424
 • Wijckel 427
 • Balk 432
 • Nieuwe Mirdum 435
 • Oude Mirdum 435
 • Kolderwolde 438
 • Oudega (H.Oldeph. en Noordw.) 438
 • Nijega (H. Oldeph. en Noordw.) 441
 • Elahuizen 441
 • Harich 432 443
 • Smallebrugge 445
 • IJpekolsga 445
 • Indijken 445
 • Woudsend 445
 • Sondel 432 449
 • Dokkum 450
 • Dantumawoude 458
 • Wouterswoude 458
 • Driesum 458
 • Murmerwoude 461
 • Akkerwoude 461
 • Rinsumageest 465
 • Sibrandahuis 465
 • Birdaard 467
 • Janum 467
 • Wanswert 470
 • Jislum 470
 • Genum 473
 • Reitsum 473
 • Foudgum 476
 • Raard 476
 • Lichtaard 478
 • Aalsum 480
 • Wetzens 480
 • Metslawier 483 484
 • Nijawier 484
 • Oostrum 487
 • Jouwswier 487
 • Ee 489
 • Engwierum 489
 • Kollum 493
 • Munnekezijl 496
 • Burum 496
 • Lutjewoude 500
 • Augsbuurt 500
 • Gerkesklooster 504
 • Buitenpost 507
 • Lutkepost 507
 • Zuiderhuisum 512
 • Augustinusga 512
 • Surhuisterveen 515
 • Drogeham 517
 • Harkema-Opeinde 517
 • Twijzel 520
 • Kooten 520
 • Veenwouden 523
 • Oudwoude 525
 • Kollumerzwaag 500 525
 • Westergeest 525
 • Holwerd 528
 • Zwaagwesteinde 528
 • Hoogebeintum 532
 • Blija 532
 • Ferwerd 535
 • Brantgum 538
 • Waaxens (Westdongeradeel) 538
 • Bornwerd 540
 • Hiaure 540
 • Hantum 542
 • Hantumhuizen 542
 • Ternaard 545
 • Nes (West-Dongeradeel) 547
 • Wierum 547
 • Paesens 550
 • Anjum 554
 • Nijkerk (Oost-Dongeradeel) 556
 • Lioessens 559
 • Morra 483 559
 • Schiermonnikoog 562
 • Ameland 565
 • Hallum 567
 • Ballum 567
 • Nes (Ameland) 570
 • Heerenveen 572
 • Oudeschoot 575
 • Nijeschoot 575
 • Nieuw Brongerga 578
 • Nijehorne 581
 • Jubbega 581
 • Oudehorne 581
 • Hoornsterzwaag 581
 • Schurega 581
 • Wijnjeterp 584
 • Siegerswolde 587
 • Ureterp 587
 • Beetsterzwaag 590
 • Olterterp 590
 • Beets 590
 • Hemrik 593
 • Lippenhuizen 593
 • Terwispel 593
 • Gorredijk 597
 • Langezwaag 600
 • Kortezwaag 600
 • Tjalbert 602
 • Haskerdijken 606 608
 • Lemmer 609
 • Eesterga 609
 • Vollega 609
 • Echten 610
 • Tjerkgaast 611
 • Ter Oele 616
 • Langweer 616
 • Joure 619
 • Broek 622
 • Goingarijp 622
 • Nijehaske 606 608 631
 • Oude-Haske 631 633
 • Haskerhorne 681 633
 • Oosterhaule 634
 • Oldouwer 634
 • Jansga, St. 636
 • Oosterzee 640
 • Terhome 629 644
 • Terkaple 626 644
 • Akmarijp 626 644
 • Akkrum 629 644
 • Oldeboorn 644 644
 • Nes (Utingeradeel) 644
 • Nijeholtwolde 647
 • Nijelemmer 647
 • Sonnega 647
 • Oldelemmer 650
 • Oldetrijne 650
 • Nijetrijne 654
 • Scherpenzeel 654
 • Monnikkebnren 654
 • Spanga 654
 • Peperga 657
 • Blesdijke 657
 • Finkinga 659
 • Steggerda 659
 • Nijeholtpade 661
 • Oldeholtpade 661
 • Ter Idzert 661
 • Oldeholtwolde 661
 • Noordwolde 664 665
 • Boijl 664 665
 • Nijeberkoop 666
 • Ooststellingwerf (geh. grietenij) 666
 • Oldeberkoop 666
 • Makkinga 666 669
 • Elsloo 669
 • Langedijke 669
 • Fochteloo 671 672
 • Oosterwolde 671 672
 • Donkerbroek 671 674
 • Appelscha 671 672 674
 • Haule 671 674
 • Haulerwijk 677
 • Delfstrahuizen 686

^ Plaatsen volgorde boek ^

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IJ - -- plaatsen alfabetisch
>> pdf Tresoar:
deel 1 (classis Leeuwarden resp. Franeker)
deel 2 (classis Sneek, Dokkum resp. Heerenveen)

Namen

N.B. weergave in de volgorde achternaam/patroniem: voornaam bladzijde.
Let op bij zoeken op voornaam en achternaam/patroniem tegelijk:
zoek (met de toetscombinatie Ctrl F) bijv. niet Ate Aatsma maar Aatsma: Ate

A
Aa: Dr. P. J. B. C. Simon van der 54 • Aalbers: G. 512 • Aatsma: Ate 645 657 • Abbaeus: Jacobus 587 • Abbas: Sicco, Sixtus, Sijtthio, Zijttjo of Sijtse 6 • Abbema: Florentius 154 • Abbema: Florentius (Florus) 225 • Abbema: Rinse of Rinso 54 123 • Abbes: Sicco, Sixtus, Sijtthio, Zijttjo of Sijtse 6 • Abbing: P. J. Roscam 181+ • Abbis: Sicco, Sixtus, Sijtthio, Zijttjo of Sijtse 6 • Abbo: 172 • Abbring: Albertus Jacobus Hector, Siccoz. 243 • Abbring: Georgius Albertus, Siccoz. 322 460 • Abbring: Sicco, Georgiusz. 234 259 406 • Abeli: Johannes 480 • Abeli: Sybrandus 183 • Abels: Sybrand 183 • Abelus: 172 • Abos: Sicco, Sixtus, Sijtthio, Zijttjo of Sijtse 6 • Abrahami: Anne 495 603 • Abrahami: Sybrandus 642 • Abresch: Willem Joachim Wicherts, Petrusz. 76 • Accama: Simon 497 513 • Acker: Horatius Vitringa. 659 674 • Acronius: Abraham 468 555 • Acronius: Abraham, Davidsz.321 509 621 • Acronius: Benedictus Gellii(us) 292 305 • Acronius: Bernardus 471 • Acronius: David, Abrah.z. 51 • Acronius: David, Sixtusz, 46 350 • Acronius: Gellius Benedicti(us) 49 228 273 355 • Acronius: Gellius, Sixtusz. 130 • Acronius: Petrus, Sixtusz. 114 • Acronius: Ruardus Bernhard(us) Bernardusz 11 77 227 263 • Acronius: Sixtus, Davidz. 47 • Acronius: Sixtus, Gell. Bened.z. 112 • Acronius: Wessel 187 306 415 • Adama: A. 584 • Adama: Barro 576 • Adama: Dirk (Theodorus). 181+ 423 ' • Adama: Doelde, Jan Doeklesz. 557 • Adama: Godefridus, Petrusz. 324 • Adama: Henricus. Godefr.z. 181 48. • Adama: Hobbo Esaias, Jan Doeklez. 327 • Adama: Jacobus 69 600 • Adama: Petrus 351 • Adama: Petrus 326 335 • Adama: Piërius, Godefr.z. 183 • Adama: Pieter 243 • Adama: Tjallingius 675 601 • Adama Pollius: Tjalling Godefr., Henricusz. 296 • Adius: Quirinus 123 • Adolphi: IJpeus 179 • Adriani: A. J. 584 666 • Adriani: Ar(v?)ius 457 • Adriaui: Laurens 292 615 • Adriani: M. A. 196 • Adriaui: Marcus Jan, Petr.z. 605 • Adriani: N. van der Tuuk 287 • Adriani: Petrus 53 • Adriani: Rudolf Ar.z. 272 431 • Adriaui: Sibrandus, Hadrianusz. 207 • Aegidius: Mellius 405 • Aeksma: Hotze Hendriks 383 • Aeltius: Godeschalcus 267 • Aemilius: Petrus 156 • AenÚe: Eduardus 437 445 • Aerarius: Egbertus Sickens 257 • Aërius: Arnold .397 398 • Aëtius: Arnold 397 398 • Aetsema: Schelto 508 556 • Agaei: Gajus 148 360 • Agema: Petrus 318 • Ages: Gajus 148 360 • Aggaeus: 424 • Agiula: Bernardus 170 641 • Aitsema: Schelto 508 556 • Aken: H. W. A. van 290 545 628 • Akker: Horatius Vitringa 659 674 • Al: Botherus Johaimes 640 • Albarti: Johannes 463 • Alberthoma: Albertus, Petrusz 33 • Alberti: Gerardus 50 • Alberti: Johannes 471 496 • Alberti: Johannes 463 • Alberti: Lambertus 525 • Alberti: Thomas 458 • Alberts: Laurentius 369 • Albrinck: Gerrit 516 • Aldershof: J. G. 206 • Aldrichs: Lucius, Enno Luciusz. 190 • Algera: Lollius .326 446 • Allen: Henricus van 677 • Alingh Prins: J. 88 602 • Alma: Melchior, Nic.z. 617 635 • Alma: Nicolaas(us) 270 286 345 • Alma: Petrus, Melchiorz. 244 • Alphen: Hieronimus van 32 • Alphonsius: Henricus Henrici 494 • Alta: Eelco 178 356 • Altena: Nicolaus 618 • Althusius: Johannes 343 • Althusius: Johannes, Johannesz. 376 • Althusius: Samuel 211 • Althuijsen: Jan 541 • Alting: A. S. Carpentier 458 • Altinga: Iteus (Its) 478 • Altius: Godeschalcus 267 • Alutarius: Adrianus Frederici 290 • Alutarius: Conradus Johannis 261 644 • Ambrosius: Petrus 343 857 542 • Amerom: H. C. N. van 273 • Amerpoel: Johannes 98+ • Amerpoll: Johannes 98+ • Amerpoot: Johannes 98 • Amshoff: Maurits Albrecht, Joh. Petrusz. 235 • Amstel: J. J. A. Ploos van 476 476 556 • Andala: Dr. Ruardus 270 298 326 • Andreae: Daniël Hermannus, Gajusz. 534 • Andreae: Harco Ilpsema 158 660 • Andreae: Johannes Petrus, Dan. Hermz. 503 • Andreae: Tjepko, Gajusz. 110 • Andreas: 45+ • Andriessen: Cornelius Burt 659 • Andringa: Si(ij)be van 226 393 592 • Ankringa: C. A. Dardenne 273 • Annii: Arnoldus 81 473 • Annius: Arnoldus 81 473 • Anskes: Pieke 341 • Anthonides: Vincentius, Joh.z. 118 • Antink: G. J. 142 • Antonii: Paulus 281 • Antonides: Henricus 13+ • Antonides: Hermannus Clemens, Henricus Ant.z. 309 • Antonides: Johannes 46+ 182 • Antonides: Livius 143 401 • Antonides: Petrus Antonides, Antonides Petrusz. 345 482 • Antonides: Renicus (Rienk) 214 • Antonij: Paulus 44 • Apeldoorn: L. J. van 365 • Apen: Antonius van 507 • Appel: J. 300 • Appelius: Johannes Conradus, Joh. Conr.z. 585 601 • Aquila: Bernardus 170 641 • Arcerius: Johannes (Theoderetus) Theod.z. 12 • Aroerius: Johannes, Joh.z. 105 207 • Ardingius: Samuel Johannes, Joh. Hillebrandiz. 548 • Arends: Jacob 10 58 • Arendts: Jacob 10 58 • Armenius: Balthasar Hydoreus(aeus) 542 554 • Arnemius: Balthasar Hydoreus(aeus) 542 554 • Arnhem Kloek: Zeger van 592 • Arnoldi: Michaël, Nic.z. 29 91 189 • Arnoldi: Nicolaus 85 • Arnoldi: Siricus, Joh.z. 97 140 • Arnoldinus: Petrus 182 566 • Arnoldzen: Arnold 397 • Arondeus: Gellius (Jelle) 49 59 157 • Artopaeus: Aemilius, Rudolphusz. 294 • Artopaeus: Rudolf 228 452 • Arundaeus: Gellius (Jelle) 49 59 157 • Arandaeus: Jeremias, Gelliusz. 56 159 164 565 • Arundaeus: Petrus, Jerem.z. 64 669 • Arundeas: Jeremias. Gelliusz. 56 159 164 565 • Arundeaux: Hieremias Gelliusz. 56 159 164 5185 • Arundeï: Jeremias Gelliusz. 56 159 164 585 • Arundeus: Gellius (Jelle) 49 59 157 • Arundeus: Jeremias, Gelliusz. 56 159 164 565 • Asendorp: Hermannus 638 • Asperen: Jacob Antonie van 593 • Asperen: Valerius van 155 • Assen: Johannes van, Win.z. 107 193 618 • Assen: Petrus van 507 524 537 564 • Assen: Theodorus Coenraad Kock Beilanus van 311 828 554 • Assen: Winandus van 87 97 580 • Atsma: Georgius (Jurjen) 106 140 • Atsma: Meinardus, Oeniasz. 344 • Atsma: Sibrandus 280 • Attama: Conradus 504 • Attama: Hermanus, Sim.z. 497 505 • Attama: Simon, Conradiz. 205 • Attama: Sino Johan 302 417 656 • Attama: Sino Johan, Hermanz. 380 • Atzes: Julius 128 404 • Atzonis: Julius 123 404 • Auconis: Pierius 59 • Augustinus: Jacobus 363 • Aukes: Jacob 363 • Aukes: Pier 59 • Aukes: Pieter 341 • Auwen: Johannes Petrus 104 • Avercamp: Franciscus 81 468 490 661 • Averkamp: Franciscus 81 468 490 661 • Averkamp: Hermannus 545 • Averkamp: Martinus 25 390 • Ayko: 520
B__________ >> begin
Baar: Tiberius de, Cornelisz. 321 • Baart de la Faille: Dr. S. 581 • Baart de la Faille: W. H. I. 58 142 515 545 • Baars: Ugo 225 • Baarslag: H. J. 181+ • Bach: C. G. 854 • Baeot: Daniël Sjafiers, Gerh.z. 367 • Baers: Paschasius 14 • Bähler: C. D. L. 365 • Bakhoven: J. M. 286 • Bakker: Jan 272 512 • Bakker: Jan 181+ 322 • Bakker: J. W. 148 • Bakker: Nicolaas 615 639 660 664 • Bakker: Simon 199 295 • Balk: Henricus 449 • Balk: Johannes Johannis, Joh.z. 273 432 477 • Balk: Johannes Johannis, Joh.z. 448 449 • Balk: Nicolaus 51 478 • Balk: Sjouke 815 • Balk: IJsbrand 10 408 • Balsem: N. C. 602 • Bandt: Petrus 404 • Banga: Joachimus, Joh.z. 665 • Banga: Johannes 106 444 561 • Bange: H. 590 • Bangma: Hajo 387 • Banning: Johannes Maur., Arn.z. 437 • Banning: Maurits Arnoldus 437 • Barbas: J. 507 • Baron: Popke de 807 • Bauckes: Sijbrant (Sijbren) 319 • Baudart: Willem 881 • Baudartius: Gulielmus 881 • Baukema: Matthias 866 • Baukes: Bauke 619 644 • Baukius: Sijbrant (Sijbren) 319 • Baumgarten: Johannes 416 • Bavius: Abraham Francisci(us), Franc.z. 429 469 555 • Bavius: Franciscus 479 • Bavius: Franciscus 465 548 • Becherer: Alexander Arnoldus 568 • Bechius: Adrianus 64 • Bechius: Johannes 463 • Bechius: Johannes Petri(us) 382 682 • Bechius: Petrus, Johanz. 373 • Bechjus: Johannes Petri(us) 382 632+ • Becker: Henricus 484 • Beckeringh: Gerardus, Freder.z. 642 • Beckeringh: Johannes, Antoniusz. 840 • Beckeringh: Rudolph, Antoniusz. 840 • Beckeringh: Wilhelmus, Antoniusz. 361 • Beckeringh: S. G. Geertsema 590 643 • Beckhaus: 100 • Becking: J. W. 319 556 • Becking: Jan Willem, Willem Arnoldz. 142 375 527 • Becking: Willem Arnold, Jan Willemz. 281 341 359 544 • Beeckman: D. 622 • Beet: C. H. ten Harmsen v. d. 476 545 • Beekhuis: Albert, Willemz. 616 • Beekhuis: Helmerus 52 636 • Beekhuis: R. 81 • Beekhuis: W. 119 • Beekhuis: Willem, Herm.z. 137 586 • Beem: Johannes Arnoldus van 33 • Beem Gersée: Henricus Hermanus van 440 • Beer: L. Kan de 542 • Beetsius: Oeds 637 651 • Beetzius: Oedsonius 637 651 • Begemann: F. A., Jz. 378 • Begemann: H. K. S. Ph. 101 323 656 • Begemann: Philip Carel Jacob 596 • Begemann: S. H. A. 420 • Begemann: Simon Hendrik Anthon 596 • Beilanus: Henricus 229 • Beilanus: Johannes, Matthijsz. 65 492 • Beilanus: Johannes, Joostz. of Just.z. 212 465 502 • Beilanus: Justus, Henr.z. 546 • Beilanus: Theodorus Coenraad Kock, Joh.z. 554 • Beilanus van Assen: Theodorus Coenraad Kock 311 328 554 • Bekenkamp: H. J. C. 581 • Bekius: Benjamin, Joh.z. 75 • Bekius: François 460 • Bekius: François 514 • Bekker: Balthazar, Henr.z.: 231 286 • Bekker: Bernardus 247 583 • Bekker: Henricus 484 • Bekker: Johannes Henricus, Balth.z. 83 430 • Bekker: Willem, Bern.z. 440 • Bel: A. H. L. de 196 • Belida: Olpherd 108 214 535 • Belida: Olferd Hendriks 108 214 535 • Belida: Ulferd 108 214 535 ò • Belgraver: B. H. 480 • Beman Brouwer: Jan Daniël 260 • Benthem: Arnoldus, Gerardusz. 251 • Benthem: Gerardus, Adolphz. 663 • Benthem: Joachimus, Joh.z. 561 • Benthem Reddingius: Dr. Gerardus, Regn. Petrusz. 222 • Benthem Reddingius: Gerardus, Wibr. Ger.z. 569 • Berck: Petrus 266 • Bergchaus: Petrus, Petrusz. 472 • Bergsma: Eisso 455 491 • Berkhout: Nanning 337 • Berkum: Hendrikus van, Theunisz. 73 385 • Berkel: Hendrik Bernardus van 52 397 414 • Berkel: Henricus Bernardi van 52 397 414 • Berkum: J. P. van 385 417 • Berkum: Th. van 354 • Berkum: Theunis van 187 383 473 • Bernardi: Reijnardus 10+ • Bernardus: 470 • Bernhardi: Johannes 450 • Bertling: Daniël 34 • Besten: Adolphus van 115 • Besten: Gerardus à 249 • Besten: Gerardus Wilhelmi 84 161162 • Besten: Johannes Ger(h)ardi à 394 452 536 • Bethelius: Gidi(e)on 98 488 • Bethelius: Gidi(e)on Nicolaï 98 488 • Betius: Oedsonius 637 651 • Beuningen: Johannes Jacobus van, Samuelz. 194 • Beuningen van Helsdingen: Isaac Arnold van 599 • Bever: Theodorus Johannes, Joh.z. 636 • Beveren: Theodorus Johannes van, Joh.z. 636 • Beverus: Theodorus Johannes Joh.z. 636 • Beijema: Henricus Anthonides 274 • Bieruma: Lambertus, Alb.z. 91 • Bilberbeek: Bartholomeus Nicolai 508 • Billandinus: Wibrandus Petraeus (Wijbe Piers of Pieters) 352 373 • Bilt: Johannes 267 388 397 404 572 • Biltius: Joh. Joh. 267 388 397 404 572 • Binnenweg: Dr. J. A. 203 • Binsbergen: I. F. van 404 • Birdama: Focc(k)o Cornelii 459 474 • Blaauw: J. F. 43 680 • Blaauw: Nicolaus Albertus 226 577 • Blaauw: Regnerus 80 578 • Blanche: Johan Wilhelmus de 648 655 • Blancke: Johan(nes) Wilhelmus de 648 655 • Blankendaal: Ant(h)onius van 199 387 • Blankendal: Ant(h)onius van 199 387 • Blankstein: D. L. E. 138 176 631 • Blankstein: H. 148 344 • Blankstein: H., Hz. 659 • Blau: Teodorus Brunsveld de 577 • Bleiswijk: Georgius van 610 • Blinde: Johannes de 273 • Bloemerts Prins: Petrus 371 • Blokhuizen: A. J. C. 449 • Blom: Cornelis, Coenr.z. 33 • Blomberg: Klaas 203 • Blüggel: W. F. 142 • Blijenstein: Jo(h)annes(is) 112 855 496 • Boeder: Heinsius 516 • Boekeren: R. Koopmans van 196 • Boekholt: Henricus 190 495 • Boekholt: Frederic, Henricusz. 262 • Boekholt: Johannes Melchior 515 • Boekhoudt: Wouter Willem 341 352 • Boelens: Jan Sikkens 650 670 • Boeles: Dr. Pieter 325 • Boeles: P., Pz. 325 • Boer: A. M. Bokma de 480 550 619 • Boer: Jother Balthazar de 117 223 499 • Boer: Dr. J. L. de 226 • Boer: L. M. de 352 • Boer: Lambert(us) Martens de 340 393 • Boer: Martinus Lambertus de, Lambertus Martinusz. 97 114 223 • Boer: O. M. de 584 • Boer: S. R., M.Lz. 841 357 480 538 • Boer: T. de 111 • Boerma: J. J. 504 523 • Boëthii: Johannes 320 651 • Boëtii: Johannes 320 651 • Boëtius: Gellius 22 154 261 • Boëtius: Nicolaus 60 341 • Bogart: Regnerus 70 187 • Bogerman: Johannes, Johannesz. 16 882 • Bogerman: Johannes, Regnerusz. 268 831 493 • Bogerman: Regnerus, Johannesz. 70 187 • Bokkel Huinink: J. A. ten 492 • Bokkel: Lodewijk ten, Theod.z. 342 • Bokkel: Theodorus ten 35 • Bokma de Boer: A. M. 480 550 619 • Bolhuis: Lambertus van 87 61 • Bolkestein: I. 507 587 • Bollard: Nathan 591 • Bolleman van der Veen: B. 138 • Bolswerdiensis: Johannes 262 • Bolt: Jacobus Schainck 141 • Bolt: Jan, Willem Nicolaasz. 145 • Bolt: J. van Waning 572 • Bolt: Nicolaas Willem, Theod.z. 676 • Bolt: Willem Nicolaas, Theod.z. 464 • Bomble: Florentius 152 283 335 • Bomblé: Florentius 152 283 335 • Booiman: Albertus 431 • Bondaeus: Goswinus Johannes 468 • Boni: Bouke Stoffels 197 279 294 325 • Boni: Bernardus Christophori 197 279 294 325 • Bonnes: Lieuwe (Leo) 167 602 • Bontius: Suffrides Heronis (Sjoerd Heeres), Here Heinsz. 217 219 • Boon: J., Jz. 414 • Boon Mesch: Dr. Adriamis Leonardus van der 41 679 • Boonstra: D. M. 385 473 • Boot: B. C. M. 622 • Boote: Franciscus 315 • Boots: Henricus 517 • Bootshaak: Frederik 51 • Bootsma: Poppius 626 • Borgstein: Daniël Gozen 273 • Bornaeus: Bartholdus Folperus 478 547 • Bornaeus: Everhardus Heracliti 136 269 644 • Bornberg: J. 525 • Borritius: Jacobus 169 • Borssum Waalkes: G. H. van 49 622 • Borssum Waalkes: Pieter van 176 362 393 625 • Borssum Waalkes: W. van 341 • Bos: Adrianus Lamberts 422 • Bosker: C. 308 • Bosma: K. (R.) 294 378 515 • Bosma: Wijbe 304 • Bosscha: Gerardus 149 • Bote: Henricus 667 • Bote: Dr. Henricus, Henricusz. 820 591 • Botenius: Dr. Henricus, Henricusz. 320 591 • Botes: Jelle 22 154 261 • Botes: Wopke 98 436 • Bothenius: Dr. Henricus, Henricusz. 320+ 591 • Bottenius: Henricus 667 • Botterwech: Frederik(cus) 189 286 348 410 • Botterwegh: Frederik(cus) 189 286 348 410 • Bouch: Johannes 77 • Bouma: A. 593 • Bouma: Gellius Faber de 81 • Bouma: Jacobus 672 • Bouman: Dr. Herman, Luit.z. 142 • Bouman: Luitonius, Apko Luit.z. 161 • Bourboom: Renicus (Rienk) 172 287 518 576 • Bouritius: Jacobus 169 • Bouwers: H. J. 148 • Braak: Henricus 419 • Braak: Jacob 507 569 • Braam: Theunis 676 • Braarda: Regnerus 630 • Brakel: Dirk Gerrijts(its) 46 176 297 • Brakel: Tarquinius 250 • Brakel: Theodorus Gerrijts 46 176297 • Brakel: Willem, Dirk Gerr.z. 25 189 306 410 • Brakel: Willem van, Dirk Gerr.z. 25 189 306 410 • Brandenburg: Mattheus 379 • Brandsma: Bernardus 886 • Brantsma: Franciscus 489 • Braunius: Arent(d), Henr.z. 406 426 • Braunius: Christianus Henricus, Henr.z. 57 108 • Braunius: Henricus 57 209 • Braunius: Henricus, Christ. Henr.z. 181+ 570 581 688 • Bredée: Johannes Ma(e)rc(z)elis 313 571 • Bremer: Jan 599 605 • Breunings: Hermannus 147 • Breijl: H. 627 • Brinck: Cornelius, Henr.z. 597 608 • Brink: Albertus 38 • Brink: Cornelius, Henr.z. 597 608 • Brink: Christianus, Christ.z. 177 • Brink: Hendrik ten 659 • Brink: Henricus 509 621 • Brink: Johannes Christiani, Christiaanz. 181+ 668 • Brink: R. 248 349 • Broek: Geert Jan van den 627 • Broek: Gijsbertus van den 83 590 • Broek: Dr. Johannes Jacobus le Sage ten 595 • Broekhuizen: H. van 216 365 • Broekhuizen: Joachim van 434 • Broeksma: Paulus, Herm.z. 641 • Broeksmid: Arnoldus Henrici 667 326 • Broeksmit: Aruoldus Henrici 667 326 • Broersma: Aegidius 126 610 • Broersma: Cornelius(is) 407 565 628 • Broersma: Rombertus, Aeg.z. 68 • Bronger Reen: Regnerus, Regn.z. 48 110 • Brons: Hesse Hermannes 243 • Bronsveld: W. A. 653 • Brouërius: Mattheus 423 • Brouërius: Meinhardus Nicolaus 517 • Brouwer: Brouerius 191 254 401 • Brouwer: H. 129 • Brouwer: Henricus 408 526 • Brouwer: Henricus Nicolaï 257 • Brouwer: Jacobus 72 145 • Brouwer: Jan Daniël Beman 260 • Brouwer: Laurentius Meyer, Henr.z. 527 • Brouwer: Mattheus 423 • Brouwer: Petrus 259 342 604 • Brouwer: Petrus, Brouer.z. 128 • Brouwer: Petrus Koumans 622 658 676 • Brouwer: Petrus, Petrusz. 535 • Brouwer: Huisinga: A. K. 602 677 • Brugbron: Mattheus (aeus of ias) Bern(h)ardi 188 268 373 386 389 409 443 • Brugmans: Pibo 544 • Brugsma: B. F. 73 587 • Bruijel: H. 640 • Bruin: Jan van Troostenburg de 279 • Bruin: J. F.W. van Troostenburg de 578 • Bruine: Henricus de 612 • Bruine: Johannes de 155 453 • Bruine: Johannes de 411 579 • Bruine: Johannes de 591 671 • Bruine: J. B. de 435 • Bruine: Ph. A. de 445 • Bruinier: Jan Berend Hendrik, Jan Hendrikz. 42 • Bruining: Abraham, Gerbr.z. 447 585 • Bruining: Albertus, Petrusz. 210 • Bruining: Christiaan Jacob, Hermanz. 624 • Bruining: Gerbrandus 118 348 • Bruinnig: Gerbrandus 568 • Bruining: Hermannus, Regnerusz. 155 430 • Bruining: Hermannus Adrianus, Hermannusz. 391 • Bruining: Jacobus 413 • Bruining: J. G. 394 • Bruiniiig: Jeremias Henricus, Davidz. 75 87 • Bruining: Johannes, Albertusz. 210 • Bruining: Johannes, Regnerusz. 166 486 • Bruining: P. 671 • Bruining: Petrus, Gerben of Gerbr.z. 156 597 • Bruining: Regnerus 459 • Bruins: H. I. 88 • Bruins: H. W. 305 • Bruins: Dr. J. A. 161 • Bruinsma: Sufiridus 136 484 • Bruinsveld: Hermanus, Joh.z. 548 • Bruinsveld: Johannes 538 • Bruinsveld: Sixtus 27 189 334 621 • Bruinsveld: Theodorus 481 • Bruinsvelt: Johannes 538 • Bruinwold: Johannes Petrus 588 • Bruinwold Riedel: J. 664 • Bruinwold Riedel: Johannes Petrus 496 • Bruinwold Riedel: S. P. 539 • Brune: Johannes de 433 449 • Bruno: Julius Casar 8 • Brunsveld: Johannes Theodorus 641 • Brunsveld: Sixtus Augustinus 27 189 334 621 • Brunsveld de Blau: Teodorus 577 • Brunsvelt: Johannes 538 • Brunsvelt: Sixtus Augustinus 27 189 384 621 • Brunsvelt: Theodorus 481 • Bruini: Johannes de 411 579 • Brijce: C. J. 365 640 • Bucquoy: Thomas de 254 • Buiskool: M. 341 • Buisman: Hendrik Kreling Dirks 151 670 • Buitendijk: S. H. 492 • Buitenpost: Richaeus 419 • Bulthuis: Johannes 155 336 392 • Bulthuis: Stephanus Johannes 377 438 • Buma: Hans 361 • Buma: Jacobus 672 • Buma: Phil. Dr. Sixtus à, Jacobusz. 304 • Buning: Abraham 138 492 • Buning: A. W. 556 • Buning: Arnold(us) Werumeus 142 503 • Burenstins: Theotardus (Tjeerd) 284 • Burger: Johannes Wilhelmus Bernardus 568 • Burgerhoudt: Dr. Jacobus Johannes 338 • Burk: Gerrit 195 • Burmannus: Franciscus, Franc.z. 422 • Busch: Henricus 548 • Busch: Warmoldus Hermanni 640 • Busch: Keizer J. G. 251 • Buschman: Henricus 176 • Busscher: Gerard 245 248 • Busscher Sissingh: G. 542 • Buurma: H. 581 • Buwalda van Holkema: Arjen, Franc.z. 646 • Buijs: Jelle 570 • Bijler: Henricus Carolinus van, Joh. Carolinusz. 655 • Bijmholt: Theodorus 486 556 • Bijtel: W. van den 216 805 3657 • Byrza: Nicolaus Petrus 315

C__________ >> begin
Cabeljauw: Phil. Dr. Petrus .20 • Caesar: Johannes Wilhelmus 665 • Caesar: Johannes Wilhelmus van 665 • Cahais: Isaac 384 • Cahais: Isaak, Is.z. 466 673 • Cahais: Isaak, Samuelz. 323 354 • Cahais: Samuel, Is.z. 302 352 399 • Calkoen: Johannes 233 • Callenbach: W. 378 • Cammen: Egbert van 506 • Cammenga: C. 599 245 464 • Camminga: C. 599 245 464 • Campegius: Eido 208 • Camper à Croddenbosch: Henricus, Gerardusz. 177 • Campen: Johannes 357 507 • Campen: Johannes Eusebius Voet van, Johannes Schagenz. 272 • Canabaeus: Vincentius Jacobus 66 94 452 • Cancrinus: Gulielmus Warnerus 99 • Cancrinus: Wernerus Wilhelmus 99 • Canne: Daniël 219 377 • Cannegieter: D. Joh.z. 542 • Cannegieter: Dominicus, Henr. Gerh.z. 62 284 • Cannegieter: Dominicus, J.Jz. 262 328 396 • Cannegieter: H. 159 • Cannegieter: Hendrik 251 385 487 • Cannegieter: Hendrik, Hend. Gerh.z. 336 344 619 • Cannegieter: H. G. 547 • Cannegieter: Hendrik Ger(h)ard, Henr.z. 271 321 301 • Cannegieter: Hendrik Gerrit, Herm.z. 420 • Cannegieter: Hermannus, Henr. Ger.z. 396 • Cannegieter: J.Rz. 219 480 • Cannegieter: Johannes, Henr. Gerardusz. 323 • Cannegieter: R. Hoornsma 677 • Cannegieter: Ritske Hoorsma, Joh.z. 83 660 • Cannegieter: Dr. T. 262 • Cannegieter: W. 520 535 • Canter Visscher: Corneli(u)s Tammeri 324 895 • Cantor: Suffridus 617 • Capell: Martinus 138 • Capelles: Martinus 138 • Cappelle: Martinus 138 • Capelleman: Gilles 381 • Carolinus: Carolus 573 • Carolinus: Johannes 647 • Carolinus van Bijler: Henricus, Joh. Carol.z. 655 • Carpentier Alting: A. S. 458 • Caspari: Bernardus 187 • Castelhum: Balthasar 544 • Castricomius: Andreas Theodorici 14+ 15 329 • Cate: Dirk ten 675 • Cate: Othmar ten 583 • Caudumannus: Petrus 420 • Cautis: Henricus Wilhelmus 168 632 • Chabrier: Daniël 549 • Chalin: Willem Elias 392 403 440 • Chasin: Wilhelmus Elias 392 403 440 • Chatin: Willem Elias 392 403 440 • Chevallier: Jabobus 72 76 225 585 • Christiaan: Johannes 647 • Christophori: Bernardus 197 279 294 325 • Clamerus: Justinus 551 557 • Clant: Melchior, Joh.z. 73 445 622 • Clebeeker: Gerardus 381 611 • Clebokerus, Gerardus 381 611 • Cleibeukerus: Gerardus 381 611 • Cleiboker: Gerardus 381 611 • Cleienburg: Johannes Nicolai 165 612 647 • Cleveringa: J. F. A. M. 661 • Cleijboker: Gerardus 381 611 • Cleienburg: Johannes Nicolai 165 612 647 • Clingbijl: Johannes Harmens 267 319 408 421 465. • Cloeck Hellema: J. S. 631 • Cloppenburgh: Rein(der)ier Matthijs 206 • Clijenburg: Johannes 165 612 647 • Cock: Ger(h)ardus Theodorus de, Tjaardz. 88 444 • Coehoorn: C. C. J. W. Wierts van 634 • Colde: Hermannes 14+ 581 • Coldeweij: E., S.Hz. 487 • Coledes: Hermannus 84 477 494+ • Colenbrander: Bernard Willem, Herm.z. 66 148 206 • Colenius: Hermannus 84 477 494 • Colerus: Balthasar 441 • Colerus: Hessel, Joh. Leop. Em.z. 312 • Colerus: Johan(nes) Leopold Emanuël, Martinus Emanuëlz. 275 472 478 • Collenius: Hermannus 84 477 494+ • Columba: Allardus, Joh.z. 439 • Columba: Hermannus, Joh.z. 155 439 • Columba: Johannes 463 482 • Columba: Petrus, Joh.z. 576 • Columba: Wilhelmus, Joh.z. 466 549 561 • Conradi: Albertus 181+ • Conradi: Titus 349 543 • Conradi Florison: Petrus, Joh. Wibr.z. 215 849 • Consi: Matthys, Gerrijtz. 399 • Cool: G. J. 188 537 • Coolhaas van der Woude: A. E. 66 674 • Cootstra: Christiaan 578 656 • Cop: Abraham van de 37 • Cornelii: Gerardus 181 • Cornelii: Haijo 587 • Cornelii: Johannes 273 • Cornelii: Johannes 488 • Cornelii: Poppius 480 • Cornelii: Viglius, Wigle Kornelisz. 20 115 334 477 • Cornelis: Simon 878 • Corstius: J. F. 557 • Coudamus: Petrus Tichemius 55 • Coudamus: Petrus Sichemius 55 • Coumans: Gijsbertus 491 • Couperus: Gerardus, Petrusz. 106 118 • Couperus: Henricus, Petrusz. 582 • Couperus: Johannes 261 • Couperus: Johannes, Petrusz. 514 • Couperus: Mollerus 318 396 • Couperus: Petrus Theodorus, Lukasz. 447 • Couperus: Petrus Theodorus, Theod.z. 157 • Couperus: T(h)eodorus 157 159 • Couperus: T. P. 370 • Couttes: Henricus Wilhemus 168 632 • Coyter: Johannes 481 • Cramer: Franciscus Hellendoorn 132 133 181+ • Cramer: J. H. G. 674 . • Cramer: Pieter Douwes 434 541 • Crans: Justus 437 482 562 • Crans: Petrus 485 594 617 • Crans: Petrus, Theod.z. 588 • Crans: Theodorus, Petrusz. 485 597 • Crebas: H. A. 325 • Crebas: J. J. 325 • Cremer: Roelof 52 • Creutzberg: K. F. 216 • Creijghton: Jacob Nicolaas, Joh.z. 191 • Creijghthona: Johannes 31+ 208 232 • Creijghton: Johannes 31 208 232 • Creygthon: Johannes 31+ 208+ 232 • Crimping: Nicolaas Hesselius 598 • Croddebosch: Gerhardus van 509 • Croddenbosch: Gerhardus van 508 • Croddenbosch: Henricus à Camper, Gerardusz. 177 • Crommelin: Samuel 41 679 • Cronenborg: Cornelius 536 • Cronenburg: Jacobus 383 647 • Cronenburg: Petrus, Jac.z. 429 • Cronenburgh: Jacobus 333 647 • Croningburgh: Jacobus 333 647 • Crull: C. E. 77 • Crusius: Matthias 501 115 • Culenborg: Johannes Johannis 168 • Culenborgus: Johannes Johannis 168 • Cunaeus: Hillebrandus 10 • Cuperus: Henricus, Petrusz. 582 • Cuperus: Johannes 261 • Cuperus: Johannes, Petrusz. 514 • Cuperus: Simon 568

D__________ >> begin
Dake: Joost Hendrik 638 658 • Dam: A. H. van 325 671 • Dam: Daniël van, Tido Daniëlz. 320 386 • Dam: Tido Daniëls van 211 314 319 • Damstë: H. 590 • Damstë: Jan Sinninghe, Joh. Jac.z. 371 500 602 • Damstë: J. S. Sinninghe 156 • Damstë: Johannes Jacobus 514 586 • Damstë: P. Sinninghe 148 • Damstë: K. A. 240 517 • Damstë: Reinder, Joh. Jac.z. 150 • Dannenbarch: Herman Willem Hozeas 666 • Dardenne Ankringa: C. A. 273 • Datema: Dr. P. G. 492 • Daventrae(e)us: Henricus Nicolaas(us) 23 269 612 620 • Daventrius: Henricus Nicolay 23 269 612 620 • Daversman: Henricus 609 • Deddes: Petrus 70 488 • Deddonis: Petrus 70 488 • Deetman: P. 476 • Deketh: Frederik, Joh.z. 258 370 • Dermont: J. J. 504 • Dethmers: Franciscus Johannes 52 65 294 • Deussen: J. H. W. 142 554 • Deutechum: Wolterus 512 • Deveren: Johannes van 408 • Deverensis: Johannes 408 • Diest Lorgion: Evert Jans, Joh. Jac.z. 73 114 • Dieveren: Johannes van 408 • Diks: Joachimus 608+ • Dinckgreve: N. E. van Laer 542 542 570 • Dingemans: H. J. 148 346 581 • Dionysius: Petrus 134 135 151 • Diourkzoon: Johannes 331 • Dircks: Andreas 8 14+ 15 329 • Dirks: Andr(eas)ies 8 14+ 15 329 • Dirks: Mattheus 104 • Dirks: Wiggers 258 • Dirkszoon: Anthonius (Theunis) 388 • Ditius: Nicolaus 409 • Diursma: Durandus 131 • Dix: Joachimus 608 • Dobelman: Jan 427 • Doekles: Pier 58 • Doem: Michaël van 627 501 • Doeijenburg: Aegidius 430 • Doitsma: Johannes 335 • Dolder: Th. H. van 507 480 • Doll: Jan 164 • Doll: Jan Gerrit Huibert ten, Diedericusz. 375 • Dominici: Abraham 572 611 • Dominici: Johannes 165 • Domisse: J. 146 414 • Dommisse: J. 146 414 • Dommisse: P. K. 313 • Domna: Dionisius Tjallingii 243 • Donma: Dionysius, Henricusz. 171 816. • Domna: Henricus, Tjallingii 23 188 217 241 494 • Domna: Tamerus, Henricusz. 324 471 • Domna: Tjalling, Henricusz. 253 390 • Doorenbos: H. 532 • Doorenbos: Hieronimus 658 • Doorenbos: J. 216 • Doorenbos: Jan 343 344 • Doorenbos: J. M. 251 • Doorenbosch: Bernardus Jansz. 248 • Doorn: P. W. van 148 669 • Doornbosch: Eppo 160 585 • Dorenbos: Jan 343 344 • Dorenbosch: Eppo 160 585 • Dorhout: Ambrosius 137 456 • Dorhout: Ambrosius 68 194 511 • Dorpius: Johannes 362 • Douma: Heerco 498 502 537 • Douwes: J., Jz. 528 • Douwes: Jan 483 517 • Dozij: Jaques 549 • Drage: Johannes, Gerhardz. 116 209 • Dreas: Anton Gotfried 491 • Dreas: Petrus 463 • Drenhuisen: Petcrus 485 • Dreux: J., L.Wz. De Grient 445 • Dreux: Lambert Willem de Grient, Petrusz. 235 • Dreux: P. De Grient 240 323 640 • Droge: Johannes, Gerk.z. 116 209. • Drogeham: Heinsius Hermannus, Herm. Petrusz. 461. • Drogeham: Hermannus Petri (Petrejus) 120 184 • Drogeham: Heinsius Hermannus, Herm. Petriz. 46.1 • Drogeham: Hermannus Petri (Petrejus) 120 184 • Dronrijp: Bernardus 241 326 • Druten: H. van 303 417 • Druten: Otto Adolph van 223 597 • Drijber: R. H. 464 • Drijfhout: Dr. Ane 175 • Dublinga: Nicolaus 395 • Dublinga: Livius 563 • Duconidus: Fredericus 641 • Duinen: T. van 169 517 578 587 • Duinterp: Georgius 370 • Duirewout: Johan 84 162 221 252 386 545 • Duirewout: Johannes Petri(us) 84 162 221 252 386 545 • Duizewout: Johannes Petri(us) 84 162 221 252 386 545 • Duker: Dr. A. C. 236 • Dun: Hendrik Gann 434 • Duprë: Esaias 360 • Durks: Durk 148 • Duurewout: Johannes Petri(us) 84 162 221 252 386 545 • Duursma: Durandus 131 • Duursma: Jacobus 146 • Duursma: Martinus, Jacobusz. 139 146 505 • Duval Slothouwer: A. H. 349 • Duval Slothouwer: Gijsbertus Cornelis, Joh. Conradusz. 276 • Dyck Fledderus: Johannes 669 670 • Dijk: Arnoldus van 151 169 226 479 • Dijk: Dr. J. van 496 • Dijken: Henricus Stenhuis 176 653 • Dykhuizen: Jelto Herman(n)us, Henr.z. 523 634 • Dijksterhuis: Reinder K. 181+ • Dijkstra: Jacob Tiedes. 328 527 • Dijkstra: Jollius 181+ • Dijkstra: S. 260

E__________ >> begin
Ebbinge: H., J. Wz. 666 • Ebbinge: Johan Wilhelm Everhard 597 653 • Ebrecht: Aegidius 266 303 • Eckius: Ecke (Ecs) 69 • Eckius: Lourentius 409 • Ecoma: Jacobus 398 • Edema: Johannes 622 • Edema: Rombertus, Joh.z. 627 • Edema van der Tuuk: Dr. H. 199 666 • Eekius: Ecke 69 • Eelcoma: Eelko 140 580 • Eelkes: Harmen 15 186 • Eelkes: Marten 6 260 • Eerde: A. E. van 394 674 • Eerde: A. S. van 464 562 570 • Eerde: Jan Rudolph van, Alb.z. 479 • Eerde: J. R. van 666 • Eerdmans: D. N. 640 • Eenema: Vitus Pibonis (Wytse Pibes) 297 310 • Eerkes: Bote (Boëtius). 529 547 5fi5 • Eerten: Barthol(dus)omeus Stephanus Westerbeek van, Willem Janz. 498 503 • Eestrum: Nicolaas van 138 • Eggen: Albertus 318 322 402 • Ehl Weurdinge: J. J. 203 408 • Eidsma: Ag(g)eus (Age) 261 • Eilerts de Haan: A. F. 547 666 • Eilerts van der Tuuk: Lambertus 586 • Eilschemius: Abraham Daniël(s), Dan. Bernardz. 85 309 • Eilschemius: Petrus, Daniël Bernardusz. 17 309 • Eilshemius: Abraham Daniël(s), Dan. Bernardz. 85 309 • Eilshemius: Daniël Philippus, Phil. Dan.z 468 555 • Eilshemius: Petrus, Daniël Bernardusz. 17 309 • Eilshemius: Philippus Daniëls, Dan.z. 186 • Eisma: E. 441 • Eisveld de Witt: H. J. 480 • Ekama: Johannes Cornel(i)us 299 553 562 • Ekama: Obertus 637 • Ekius: Ecs (Ecke) 69 • Ekkens: Nicolaas(us) 656 676 • Eleus: Theodorus, Jan Willemz. 375 • Eleus: Theodorus Johannes, Jan Willemz. 375 • Elaarts: Arnoldus 48 • Elards: Arnoldus 48 • Elards: Gerardus 253 455 • Elarts: Arnoldus 48 • Elarts: Gerardus 253 455 • Elbingensis: Johannes 265 282 819 408 • Elburgensis: Johannes 265 282 819 408 • Eiconius: Hermannus 15 186 • Eleus: Martinus (Argidius) 6 260 • Eliacus: Martinus (Argidius) 6 260 • Elout: Theodorus 174 270 546 • Elselo: Gerardus van 817 • Elsloo: Gerardus van 317+ • Elgersma: Franciscus, Franciscusz. 277 • Elgersma: Franciscus Jacobs (us of i) 22 126 162 575 678 • Elgersma: Nicolaus 462 • Elgersma: Regnerus 29 458 651 • Elgersma: Regnerus, Regn.z. 455 518 • Enderlë: J. 859 556 • Enema: Petrus Pauli 323 • Enema: Vitus Pibonis 297 810 • Engelberts: Sylvester Willem C(K)arel 168 665 678 • Engelsma: Jacobus 597 • Engelsma Mebius: J. 554 619 • Engelsma Mebius: Dr. Jacobus, Theodorus Ernestusz. 121 172 589 604 646 • Ennema: Johannes 240 • Ennius: 278 575 • Ens: Johannes Gijsberti 259 477 • Ens: Petrus 328 498 590 • Ensius: Dominicus Nicolai 608 • Enuma: R. J. 584 • Epei: Ulpradus 644 • Epen: Cornelis van 649 • Epes: Oeble 251 450 • Epeus: Ubelius (Ubelus) 251 450 • Epey: Ulpradus 644 • Epii: Ubelus (Ubelius) 251 450 • Epius: Ubelus (Ubelius) 251 450 • Eppens: Marti(e)n 38 598 • Erici: Bote (Boëtius) 529 547 565 • Eringa: J. 305 • Eringa: P. 461 470 • Escher: David Adrianus, Johannes Petrusz. 73 357 • Escher: Dr. J. P. 206 245 257 • Escher: Johannes Petrus 181+ 210 470 499 549 • Euroteles: Franciscus Gualtheri 280 • Everardus: 227 • Everhardi: Cornelius 528 554 • Everhardi: Schultetus 369 609 • Eijk: Dr. W. B. J. van 404 • Eijndhoven: Petrus van 25 • Eijsema: Ag(g)eus (Age) 261 • Eyken: Daniël van der 551 • Eykman: J. C. 435 467 • Eytering: Jodias 619

F__________ >> begin
Faber: Douwe Jans 407 • Faber: Gerardus Johannes 439 • Faber: Johannes Philippus 87 91 466 570 • Faber: Johannes Wijbrandus 380 • Faber: Onias 255 • Faber: Rudolphus Paul 216 266 399 420 421 424 • Faber: Sibrandus 295 • Faber: Vilthetus Henrici 205 221 • Faber: Wilhelmus Fredericus, Joh. Phil.z. 92 209 • Faber: Willem 117 • Faber: Willem Frederik, Joh. Phil.z. 92 209 • Faber de Bouma: Gellius 81 • Fabius: Cornelius 310 • Fabritius: Rudolphus 216 266 399 420 421 424 • Fabritius: Wilhelmus Suffridi (Sjoerds) 205 • Faille: Dr. S. Baart de la 581 • Faille: W. K. I. Baart de la 58 142 515 545 • Falco: Regnerus 224 • Farret: Dirk Pieter 195 • Farret: P. C. 206 • Fecco: 97 • Feen: Barthout(d) van der 447 574 • Feddema: Petrus 293 • Feikens: Johannes 442 • Feikens: Johannes Frederici 90 • Felix: J. W. 312 375 • Feisser: Dr. Johannes Elias 68 236 • Feitkema: Suffridus Paulus 111 114 169 216 296 325 372 • Feitkema: Suffride(u)s Pauli(us)(Sioerd Paulus) 111 114 169 216 296 325 372 • Fenema: Abraham 221 • Fennema: Allardus, Nic.z. 627 • Fennema: Boëtius, Nicolaus Boëtiiz. 342 637 • Fennema: Lbertus, Nic. Boët.z. 31 153 • Fennema: Nicolaus Boëtius(ii) 60 341 • Fennema: Riemer Jelles 406 • Fennema: Tjepke(o) 181+ 633 663 • Fennema: Wijtze 406 544 673 • Ferf: Horatius Abrahams 278 403 62S • Ferf: Horatius Arents 278 403 628 • Ferf: Horatius Nieubuur 119 407 • Fernhout: K. 512 • Festus: Rinse 46 • Ferte: Johannes (Posthumus) de la 426 576 • Ferwerda: Willem 368 • Feijtkema: Suffridus Pauli 111 114 169 216 296 325 372 • Feytsma: Sjuck van 355 • Fikkens: Petrus van 636 • Finkum: Gellius van 107 • Fischer: J. C., J.C.z. 590 640 • Fischer: Johannes Conraad 590 639 • Flammius: Henricus 394 593 • Fledderus: Johannes Dijck 669 670 • Flier: A. van der 196 • Flier: G. van der 313 • Flieringa: G. 92 114 • Flieringa: Gellius 279 • Florison: F. P 69 • Florison: Johannes Jacob 487 • Florison: Johannes Jacobus, Johannes Wibr.z. 145 625 • Florison: Johannes Wibrandus, Joh. Jac.z. 68 210 437 • Florison: Laurentius Johannes, Joh. Jac.z. 206 492 523 • Florison: Petrus Conradi, Joh. Wibr.z. 215 349 • Florus: Cornelius 300 314 323 • Florus: Jacobus, Corn.z. 436 • Focco: 532 • Focconis Folkerus 559 • Fockema: A. 542 • Fockens: Engelbertus Schrader, Luc.z. 372 • Fockens: Herman Frederik Theodorus, Luc.z. 522 625 • Fockens: I. Ippius 359 • Fockens: L. 148 • Fockens: Lukas 337 522 • Focking: Gerhardus 297 399 404 421 640 • Focking: Petrus 305 • Fogelsanck: Rombertus Hugo 130 • Fokkens: Gerardus 136 • Fokkens: Tarquinius (Teije), Fokko Teijensz. 301 • Fokkes: Polkert 559 • Fokking: Gerardus 297 399 404 421 640 • Folcardus 559 • Folco: Regnerus 69 292 • Folkeri: Gulielmus (Willem) 224 257 • Folkers: Willem (Gulielmus) 224 257 • Folkerts: Willem (Gulielmus) 224 257 • Folkertsma: Johannes 203 424 • Folkertsma: Johannes 523 613 • Folmer: T. 119 • Folperda: Duco 51 470 • Folpmers: Folpmer Jacobs 441 • Folpmers: J. 532 • Fonck: Johannes 172 • Fontein: Gijsbertus 271 485 • Fooij: Petrus 460 • Fopma: Hiddius 283 491 537 • Fortuin: F. 375 • Fortuijn: H. 622 • Francisci: Bavius, Franciscusz. 356 469 • Frankena: Abelus (Barthold(i)) 657 661 666 671 • Frankena: Regnerus 439 • Fredericus 89 97 203 210 213 216 220 458 • Frederici: Heinsius 622 • Fries Thieme: D. 599 650 • Friese: Jacob Hendrik de 29 • Friesma: Hector 126 • Frieswijk: Benjamin, Willem Hendr.z. 35 76. • Frieswijk: Benjamin van, Willem Hendr.z. 36+ 76 • Frieswijk: Hendrik 160 • Frieswijk: Hendrik van 160 • Frima: Evert Gerard, Joh.z. 660 • Frima: H. J. 631 • Frisius: Hero (Heere) 89 216 241 • Frisius: Suffridus Suffridi (Sjoerd Sjoerds) 55 297 • Frochet: Jacobus 370 374 • Frochet: Petrus 339 373 • Froeling: Johan Christiaan 305 • Fullenius: Dr. Bernhardus 16 • Fullenius: Sethus, Bernardusz. 98 244 • Fungerus: Dominicus 560

G__________ >> begin
Gandavus: Carolus 224 • Gangel: J. H. F. 611 • Gansefoort: Gerhardus 502 • Gansefort: Gerhardus 502 • Gardingius: Petrus 239 • Gardingius: Sigefridus (Sivert) 367 384 • Garripejus: Hermannus 151 • Gaat: Bruno Jans (Janssonius) Ter 143 • Gavere: Petrus de 280 317 • Geerts: O. 119 599 • Geertsema Beckeringh: S. G. 590 643 • Geesink: G. H. J. W. J. 365 • Geestdorp: Petrus 159 • Gelder: Bernardus 321 • Gelder: Bernardus, Bernardusz. 304 • Gelderman: A. 313 • Geldorp: Goswijn, Henricusz. 331 • Geldorpius: Henricus, Goswijnsz. 18 • Gellides: Franciscus 356 • Gellii: Foppo, Jelle Botesz. 1l3 155 454 • Gellii: Petrus 13+ • Gellii: Sixtus (Sikke of Sytze Jelles) 149 483 • Gellii: Taco 360 • Gellius: Aggaeus, JelteJeltesz. 379 410 • Gellius: Foppo, Jelle Botesz. 113 155 454 • Gemser: P. 300 461 • Gent: Carolus van 224 • Georgii: Wilhelmus (Will. Jurjens) 309 • Gerardi: Abraham 164 • Gerardi: Focco 205 277 • Gerardi: Wibrandus 292 • Gerardus: 664 • Gerbrandi: Petrus 359 • Gerbrandus: 220 • Gerbrandy: Petry 359 • Gercama: Gerco Johannis, Joh. Gercoz. 188+ 468 490 • Gercama: Justus, Gerco Johannesz. 28 75 400 • Gercoma: Gerco Johannis, Joh. Gercoz. 188 468 490 • Gerkama: Gerco Johannes, Joh. Gercoz: 188+ 468 490 • Gerkama: Justus (Joost), Gerco Joh.z. 28 75 400 • Gerkema: Gerco Johannes, Joh. Gercoz. 188+ 468 490 • Gerkema: Johannes, Gercoz. 165 • Germs: F. 101 • Germs: T. H. 464 • Gerobulus: Johannes 185 • Gerrits: Abraham 164 • Gerrits: Focco 205 277 • Gerrits: Sibren (Sibrant) 203 207 213 • Gerrits: Tamme 363 620 • Gerritzen: G. Th. 101 • Gerroltsma: Enne 504 • Gersée: Henricus Hermanus van Beem 440 • Gerzema: Hermannus 199 • Geukama: Augustinus 140 505 • Gezelschap: W. J. 476 • Gheusius: Jacobus 551 • Giffel: Henderik 442 • Giffen: Alexander van 354 470 • Giffen: David Flud van 335 429 579 • Giffen: David Flud van 574 • Giffen: Lambertus van, David Fludz. 432 • Gillot: Nicolaas, Paulz. 516 564 • Gladhair: Ernestus 339 366 • Gobius du Sart: G. J. 640 • Gobius du Sart: J. J. 640 • Goddefroy: M. J. 238 • Goedhuis: D. 535 • Goeije: Pieter de 256 575 596 • Goeje: Pieter de 256 575 596 • Goeman: Melle 181+ 167 • Goens: Heinco Rudolphi 538 • Goltzius: Dominicus 218 237 400 • Gonggrijp: Cornelius 215 630 • Gorcum: Johannes van 160 163 584 • Gorkum: Petrus van, Joh.z. 133 181+ 260 506 624 • Gorp: Arnoldus, Gerardusz. 165 410 • Gorp: Gerardus 59 165 • Gosliga: Hermannus, Joh.z. 379 • Gosliga: Johannes 382 • Goslinga: Petrus 175 624 • Goslingha: Johannes 382 • Goudschaal: Hendrik Henricus 420 531 535 • Gouverneur: Matthias 593 • Graanstra: Hermannus 359 • Grave: F. J. Stroman de 296 417 • Gravemeijer: H. E. 544 • Gravenmeijer: Dr. E. C. 383 • Grau: Samuel Petri de 428 471 • Greebe: H. J. G. 164 349 458 • Greidanus: Ansonius 348 526 • Greidanus: Ansonius, Tjard.z. 209 • Greidanus: Petrus Johannes, Joh.z. 120 • Greidanus: Tjardus, Johannesz. 237 • Grevestein: Henricus 275 287 • Grevenstein: Aaron, Henr.z. 419 466 • Grevenstein: Henricus 275 287 • Grevenstein: Jacobus, Henr.z. 657 • Grient Dreux: J. de, L.W.z. 445 • Grient Dreux: Lambert Willem de, Petrusz. 235 • Grient Dreux: P. de 240 823 640 • Griethuijsen: A. van, H.z. 369 • Griethuijsen: Antonie van 181+ 305 640 • Griethuijsen: H. van 365 381 • Griethuijsen: H. van, A.z. 276 • Griethuijsen: Jan Gijsbert van 338 • Griethuijsen: K. E. van 338 • Griethuijsen: W. A. van 622 • Griethuijsen: W. Th. 196 • Griethuijzen: B. M. Post van 554 • Griethuijzen: P. J. van 378 507 554 • Groeneveld Harders: W. H. 308 396 • Groenewoud: Johannes 57 181+ 674 • Groenewoud: Johannes Jacobus 62 166 585 • Groenewoud: Johannes, Joh.z. 653 • Groenman: Hen(ne)ricus 144 519 • Grommé: Willem David, Willem Jacobusz. 299 • Gronemeijer: C. F. 805 • Groninga: Johannes Ger(h)ards à 394 452 536 • Groot: C. P. de 151 517 • Groot: Dirk Albertus de 338 • Groot: Jacobus Johannes Nicolaas de 181+ • Grootholtman: Conraad, Conr. Henr. Emanuëlz. 374 • Grotius: Gellius, Theodorusz. 489 • Grotius: Theodorus 289 • Grotius: Theodorus, Theodorusz. 165 315 345 • Grou: Johannes de, Sam.z. 496 • Grou: Samuël Petri de, Petrusz. 428 471 • Grundlehner: F. H. J. 300 • Grijp: Henricus 485 518 • Grijp: Philippus Specht, Henr.z. 403 • Gualtheri: Franciscus 280 • Gualtheri: Nicolaas 606 • Guldenarm: Adam, Petrusz. 382 • Guldenarm: Jan Hendrikus 388 888 493 • Guldenarm: Petrus 365 • Gunning: Johannes Hermannus 42 • Gijsbertus: 55

H__________ >> begin
Haagen: Hylco van 272 527 • Haak: Titus, Rudolfz. 225 655 • Haan: Anne de 153 457 583 • Haan: Bartholdus de 165 • Haan: Murk de 377 • Haan: Tamme Foppens de 308 407 492 • Haan: A. F. Eilerts de 547 666 • Haanstra: Rinze 446 • Haar: Herman Neelen ter 377 434 • Haar: Hermannus Petrus van der, Petrusz. 313 • Haar Romenij: H. J. ter 117 • Haas: D. C. de 88 226 656 • Haas: R. de 111 290 581 584 • Haasse: Gabriël de 418 • Habbema: Bokko Hermannus 124 511 615 • Habbema: Gosselius, Joh.z. 586 • Habbema: Johannes 521 • Habboma: Gerlacus 540 • Habbonis: Gerlacus 93 343 • Hachtinck: Phil. Dr. Regnerus 16+ 465 • Hachting: Fredericus, Regnerusz. 411 534 • Hachting: Phil. Dr. Regnerus 16 465 • Hachting: Regnerus, Johannesz. 23 253 • Hachtingius: Arnoldus 134 217 452 • Hachtingius: Fredericus, Regnerusz. 411 534 • Hachtingius: Phil.Dr. Regnerus 16 465 • Hachtingius: Regnerus, Johannesz. 23 253 • Hachtingius: Regnerus Tobias 558 • Hadrianus: 44 • Haen: Bartholdus 165 • Haegius: Mellius 105 108 • Haga: Hermannus 372 650 • Haga: Hermannus 344 402 646 • Haga: Jan 385 • Haga: Tobias Simonides, Simonz. 374 • Hagelis: Johannes 422 • Hagema: Rombertus 63 • Hagema Snecanus: Rombertus Wibrandi Billardini 63 • Hagius: Adriaan, Simonz. 331 • Hagius: Andreas Cornelius 330 • Hagius: Cijricus 105 108 • Hain: Petrus 181 • Haitsma: Dr. Aggaeus (Age), Joh.z. 100 202 • Hajonides: Gajus, Noll.z. 96 242 • Hajonides: Haje, Noll.z. 96 243 • Hajonides: Nollius 95 • Halbetsma: Scipio (Sipco(ke)) 327 531 • Halbertsma: Scipio (Sipco(ke))327 531 • Hallum: Albertus 112 • Halma: Franciscus, Franc.z. 530 • Hamelberg: H. F., J.H.z. 445 • Hamerster: Dr. Albertus Jacobus 63 458 650 • Hammama: Hajo Joachim (Jochems) 102 139 • Hammama: Joachimus, Haj.z. 60 634 • Hamme: J. F. F. van den 492 • Hanckock: Henricus 411 • Hanckok: Henricus 411 • Handsma: Johannes 335 630 • Hanekroot: Gerardus, Melch.z. 110 • Hanekroot: Melchior 80 635 • Hanewinckel: Stephanus, Herm. Christ.z. 416 • Hania: Petrus Tiberii 669 • Hankock: Henricus 411 • Hankok: Henricus 411 • Hannonides: Elias 244 617 623 • Hannonis: Elias 244, 617 623 • Hansii: Jan 262 • Hansma: Johannes 335 630 • Hanssen: Hesse Heinrich 499 • Hanzonis: Antonius 414 • Harco: Andreas 164 338 • Harco: Theodorus(icus) 7881 538 543 • Harconius: Johannes 488 • Hardenberg: Christophorus 200 249 • Hardenberg: Petrus Ritzes 227 229 297 • Harders: Garrelt Tiberius 142 156 • Harders: W. 142 • Harders: W. H. Groeneveld 308 396 • Harderwijk: Isaak van 158 • Harderwijk: Livius (Lieuwe) 565 • Harencaspel: Johan Pieter van 42 • Haring: Nicolaas 27 • Haringhoek: Matthias(eus), Sam.z. 86 548 • Haringhouk: Matthias(eus), Sam.z. 87+ 548 • Haringg: Sible 375 435 • Harkenroth: Isbrandus Eilardus (Eilhardi), Eil. Folc.z. 190 400 • Harkens: Dirk 78 81 538 543 • Harkens: Johannes 488 • Harkens: Theodorus(icus) 78 81 538 543 • Harkes: Andries 164 338 • Harkes: Dirk 78 81 538 543 • Harmens: Laurens 288 • Harmsen van der Beek: C. H. ten 476 545 • Harrisius: Petrus 265 • Harritius: Petrus 265 • Hartenberg: Johannes Pauli 409 • Hartogh: Johannes 284 • Harvitius: Petrus 265 • Haselhoff: Engelbert(us) 129 141 • Haselhoff: Hemmo Wilhelmus 121 479 565 • Hasenaar: Johannes 350 • Hasius: Adrianus 21 • Hasius: Adrianus, Gerardusz. 293 • Hasius: Gerardus, Adr.z. 86 • Hasselman: W. 313 • Hasselt: Sjoerd Folkert van 279 338 • Hateren: Wijbe van 482 554 • Hattemius: Johannes 288 425 • Hausmannus: Bartholdus 490 • Haverkamp: Franciscus 81 468 490 661 • Haverkamp: Martinus 25 390 • Haverschmidt: F. 480 • Hazard, Georgius: 579 • Hazelhoff: Hemmo Wilhelmus 121 479 565 • Heerde: J. van 611 • Heeren: Jurjen 634 660 • Heerens: Wesselius, Rombz. 651 • Heerenga: J. 460 616 681 • Heersema: Johannes 521 • Heersema: Johannes, Joh.z. 521 • Heersma: Johannes 521 • Heersma: Johannes, Joh.z. 521 • Hegius: Suftridus (Sjoerd) lll 114 169 216 296 325 372 • Heideggers Houwing: Johannes Fredericus 599 653 • Heidelman: Christianus 50 • Heidkamp: Focko (Focco) 57 486 • Hein: Christianus Henricus 598 • Heinecken: H. A. E. 181+ 394 • Heinecken: T. E. 500 • Heineman: Bouritius (Borritius) 289 317 395 • Heineman: Wibrandus 416 • Heines: Hero (Heere) 89 216 241 • Heinrica: Petrus 568 580 • Heins: Daniël 202 295 • Heins: Gerardus 214 • Heinsius: Daniël 202 295 • Heinsius: Gerardus 214 • Helconius: Hermannus 141 • Helder: Dr. J. 206 • Hellema: Hendrik 238 • Hellema: J. S. Cloeck 631 • Hellendoorn Cramer: Franciscus 132 133 181+ • Hellius: 329 • Helm: Jildert Pabes van der 636 • Helsdingen: Isaac Arnold van Beuningen 599 • Hempenius: Jacobus Vincentius, Vincentius Jacobusz. 359 412 • Hempenius: Meinardus Jacobi(us) 170 512 • Hempenius: Vincentius, Jac.z. 539 • Hempenius: Vincentius Jacobus 66 94 452 539 • Hempena: Vincentius Jacobus 66 94 452 539 • Hemrica: Petrus 568 580 • Hemsing: Gerardus 124 • Hemsing: Isaäc, Gerhardusz. 51 223 • Hemsing: Jacobus, Gerhardusz. 142 676 • Hendriks: Gellius (Jelte) 445 • Henning Langenhart: Adam 564f • Henrici: Johannes 345 • Heppener: Henricus 147 • Heppigius: Andreas Jobannes, Joh.z. 520 • Heppigius: Johannis(es) 496 616 • Heppius: Johannis(es) 496, 616 • Herbajum: Hermannus 238 • Herborg: Jan Frederik 569 • Herderschee: Jacobus 457 • Herens: Rombertus 623 • Heres: Ulke 109 • Herfst: Dirk 553 562 • Herfst: Johannes 250 • Heringa: Jodocus (Jouke) 519 • Heringa: Jodocus, Petrusz. 646 • Heringa: Johannes, Jod.z. 61. 592 • Heringa: Petrus, Jod.z. 556 • Heringa: T. T. 258 • Hermanni: Engelbertus 89 • Hermanni: Johannes Christianus 504 513 591 • Hermanni: Petrus 451 • Herminius: Gerardus 443 • Hernici: Tinnannus 264 • Heronis: Ulricus 109 • Herwaarden: G. van 138 • Herwerden: Claudius Henricus van 593 • Hes: Hanso 149 603 • Hesenaar: Johannes 350 • Hesener: Everhardus 249 • Hesener: Johannes 350 • Heshusius: Wilhelmus, Everh. Hendr.z. 402 456 • Heslinge: Nicolaas Wolterus 661 • Hesse: Folkert Jans 219 • Hesse: Heinrich Hanssen 499 • Hesse: Hermannus Brons 243 • Hessel: Bernardus, Hessel Hendriksz. 218 242 • Hesseli: Bernardus 21+ 214 219 277 452 • Hesseling: Jan Nicolaas Schermer 51 328 • Hessels: Bernardus 218 242 • Hessels: Bernard(us) 21 214 219 277 452 • Hessels: Gentius, Bernardusz. 292 • Hessenaer: Everhardus 249 • Hettes: Sijtze 206 • Heukelum: Johannes van 385 • Heijnema: Nicolaus 623 • Heijnema: Theodorus 550 • Heijningen: Gr. P. Kits van 631 • Heiningen Nanninga: M. van 420 631 • Hiadius: Christophorus 207 252 484 528 550 556 • Hichtum: Johan van 282 319 360 386 • Hichtumannus: Johannes Petri 282 319 360 386 • Hichtumanus: Johannes Petri 282 319 360 386 • Hickard: Jillert Arijs van 475 • Hiddinge: Ernst 532 • Hiddius: Christoph(f)orus 207 252 481 550 • Hieronimi: Cornelius 484 559 • Hieronijmi: Cornelius 484 559 • Hilarius: Johannes, Hil. Sibr.z. 557 • Hilarius: Johannes Epei 289 • Hilarius: Livius, Hil. Sibr.z. 21 268 545 • Hilarius: Petrus Epei, Ep. Ad.z. 620 • Hilarius: Pierius 480 • Hilbrands: Johannes 178 252 360 545 • Hillebrandi: Johannes 178 252 360 545 • Hillebrandi: Johannes 452 • Hillenius: Aggeus 156 • Hillenius: Jesaïas 146 364 518 • Hilleus: Dr. Aggeus 156 • Hilles: Agge 157 • Hiltrop: Henricus van 35 • Hinckena of Rinkena: Wilhelmus Schotanus à 211 315 333 • Hinckena van Hinkenburch: Jhr. Henricus 74 93 • Hinckenburch: Jhr. Henricus Hinckena van 74 93 • Hinckenburg: Jhr. Henricus Hinckena van 74 93 • Hingst: Albert(us) 281 377 • Hingst: A. A. 172 671 • Hingst: F. A. 203 • Hingst: Jan, Albertusz. 341 343 628 • Hinkema of Rinkema: Wilh. Schotanua à 211 315 333 • Hinkema van Rinkema: Wilh. Schotanus à 211 315 333 • Hinkenburch: Henricus Hinckena van 74 93. • Hitsma: Suffridus, Valeriusz. 179 301 • Hitsma: Valerius 179 • Hoek: J. 578 • Hoeke: Petrus van 30 • Hoekelum: Johannes van 385 • Hoekema: Jacobus, Paulusz. 673 • Hoekema: Paulus 54 • Hoekema: Petrus, Paul.z. 392 646 • Hoekstra: C. 664 677 • Hoekstra: H. 97 303 • Hoekstra: J. 443 500 • Hoekstra: Johannes Wijtzes 285 296 • Hoest: Gerrit Jacobus de, 44 682 • Hoeven: Abraham Hendrik ten 40 679 • Hoevenaar: Johannes 635 • Hoevers: Willem 44 286 599 681 • Hoffmans: Worselo (Wersel) 129 459 • Hofkamp: K. 517 • Hofman: W. H. 214 501 525 • Hofman: Wessel 129 459 • Hofman: Wibrandus Hectoris 214 501 525 • Hofstede: Emmericus, Will.z. 233 • Hofstede: Petrus, Joh.z. 555 • Hogerzeil: S. 504 • Hoites: Djurre 379 • Hoitsema: Andel Eppes 364 563 • Hoitsema: Sijnco 77 • Holkema: Arjen Buwalda van, Franc.z. 646 • Holkema: Franciscus, Petrusz. 630 • Holkema: Frans(ciscus), Willemz. 298 • Holkema: Petrus, Franc.z. 626 • Holkema: Petrus, Franc.z. 489 • Holst: Johannes van 27 • Holstius: Michaël 306 • Holterus: Jacobus 446 461 • Holtrup: Bernardus 671 • Holtrup: Gerardus, Bern.z. 669 • Holwerda: A. R. 653 • Holwerda: Douwe, Wibrandz. 104 121 148 • Holwerda: G. 349 • Holwerda: Wibrandus 92 222 • Homeri: Vibrandus 312 • Hommes: Fetze 108 451 • Hommes: Sicke 154 268 • Hommes: Wijbe 312 • Hommius: Festus 108 451 • Hommius: Sixtus 154 268 • Hommius: Vibrandus 312 • Homoet: E. J. 646 • Honerbringha: Hieroni(y)mus 45 211 285 • Hooftman: Cornelius 580 638 • Hoog: G. A. 273 • Hoog: Thomas 39 • Hoogeveen: Gentius (Jentje) 526. • Hoogstad: H. J. Silvergieter 63 • Hoogstad: Philippus Silvergieter 41 679 • Hooman: Meinardus 139 • Hoorn: A. L. van 458 • Hoorn: Dr. H. J. E. van 119 • Hoorn: L. J. van 487 656 • Hoornsma Cannegieter: R. 677 • Hoornsma Cannegieter: Ritske, Joh.z. 83 660 • Hoomstra: Henricus, Jarigz. 633 • Hopman: P. J. 461 • Hopping: Laurentius, Gajusz. 449 • Horreê: Petrus 105 • Horreus: Genius, Petrusz. 405 • Horreus: Gerardus, Petrusz. 19, 9 • Horreus: Gerardus, Petrusz. 102 • Horreus: Petrus 293 • Horreus: Petrus 105 • Horreus: Petrus, Gerhardusz. 278 391 • Horreus: Richard, Petrusz. 103 662 • Horst: Johannes, Henr.z. ter 246 594 657 665 • Horstenius: Henricus 664 • Horstenius: Johannes, Henr.z. 246 594 657 665 • Houten: Jacobus van 506 547 • Houten: Fredericus van, Anthoonz. 152 • Houwing: Johannes Fredericus Heideggers: 599 653 • Houwing ter Vehr: Henricus 643 • Houwink: Gerrit 119 340 • Houwink: Nicolaas 39 160 234 578 • Hotsenus: Gellius 8 122 227 264 329 • Hottenus: Petrus 661 • Hotzenus Snecanus: Gellius 8 122 227 284 329 • Hotzes: Jelle 8 122 W 264 329 • Hovius: Abraham, Jac.z. 410 • Hubbelinck: Johannes Conrades(us), Joh. Conr.z. 486 648 • Hubbelink: Johannes Conrades(us), Joh. Conr.z. 486 648 • Huber: H. J. 528 • Huberti: Laurentius, Hubbertusz. 637 • Hugenholtz: Petrus Arnoldus Conradus 457 • Hugenholtz Jr.: Petrus Hermannus 44 681 • Huguenin: Jan Thomas Herman 605 291 • Huidekoper: Hermannus Theodorus 412 • Huimanus: Tjallingus 181+ 285 362 • Huincius: Tjallingius 181+ 285 362 • Huinink: J. A. ten Bokkel 492 • Huisen: Franciscus van 254 • Huisinga: A. K. Brouwer 602 677 • Haisinga: E. J. 257 • Huisinge: Henricus 563 46 • Huisingius: Gerhardus 494 • Huisum: Hotzeus Petrus van 460 • Huizinga: Jan 420 • Huizum: Suffridus Suffridi (Sjoerd Sjoerds) van 55 297 • Hulsebos: J. 611 • Hulshof: Eltje(o) 487 541 • Hulshoff: Eltje(o) 437 541 • Hulst: Johannes Henricus 429 • Hulst: Johannes Ludolphi 428 • Hundlingius: Harm Wilts 565 • Huunsius: Tjalliiigius 181+ 285 362 • Hummerus: Albertus 435 • Hijlkama: Petrus 470 • Hijlkama: Petrus 601 • Hylkes: Dooytse 446

I__________ >> begin
Idema: Hero 437 • Idema: Petrus 150 • Idema: Rinso 412 • Idsinga: Henricus van 524 • Idsinga: Renicus Zachaei (Rienk Sakes) van 170 304 • Ilcken: H. W. C. 300 • Ilpendam: Petrus Georgii van 415 • Ilpsema Andreae: Harco 158 660 • Ilstanus: Frederik 73 • Immink: W. J. 496 • Inia: Atzo 181 • Ingen: Hermanus van 104 649 • Ipes: Oeble 251 450 • Ipius: Ubelius (Ubelus) 251 450 • Ippius Fockens: I. 359 • Isaaci: Johannes 87 171 177 • Isbrandi: Fredericus 89 203 210 213 216 220 458 • Iterson: I. E. van 88 124 674

J__________ >> begin
Jaarsma: R. 296 435 • Jacobi: Hermannus 510 • Jacobi: Sibrandus 196 • Jacobus: 325 • Jacobus: 590 • Jacobszoon: Pieter 7 • Jacobszoon: Reiner 16 465 • Jacobszoon: Sibren 196 • Jagher: J.F.L.A. de 305 312 • Jans: Gerrit 365 • Jans: Gerrit 517 • Jans: Johannes 223 • Jans: Klaas 119 • Jans: Tijmo 102 474 • Jansen: Roelof 607 • Jansen Schoonhoven: T. J. 313 435 • Jansonius: A. 570 • Jansonius Kijlstra: J. 178 • Janssen: Dirk 157 159 • Janssonius: Abdias 651 • Janssonius: Johannes 425 • Janszoon: Jan 262 263t • Janzen: E. 507 • Jarichii: Petrus 277 290 • Jarichius: Wilhelmus 637 • Jarichs: Petrus 277 290 • Jas: Petrus Annaeus Jacobus 44 682 • Jauconis: Tullius (Tjallingius) 181+ 285 362 • Jaukes: Tjalling 181+ 285 362 • Jelgersma: Gerbrandus Wiltetus 199 • Jelgersma: Phil. Dr. Wiltetus Bernardus 175 183 308 • Jelle: Foppe, Jelle Botesz. 113 155 451 • Jellema: Jan Alberts 670 • Jellema: Jan Jillerts 246 • Jellema: Johannes 670 • Jelles: Sikke (Sytze of Sicke) 149 483 • Jelles: Taece 360 • Jellesz.: Age, Jelte Jeltesz. 379 410 • Jellii: Petrus 13+ • Jeltema: Hermanus, Nic.z. 120 • Jeltema: Nicolaus 315 480 • Jeltes: Sicke, (Sikke of Sytze) 149 483 • Jenthema: Riemer 301 • Jentink: Michiel Adrianus, Andriesz. 196 • Jentink: P. 133 • Jentink: Roelof, Andriesz. 213 • Jentink: Theodorus, Andriesz. 387 • Jerusalem: Cornelius. 173 • Jetzonis: Johannis 323 • Jistrum: Johannes van 138 • Jochems: Hendrik 400 443 • Joha: Antonius 352 • Joha: Phillippus, Ant.z. 215 • Joha: Thomas, Ant.z. 181+ 206 475 • Johannes: 101 104 146 355 476 487 609 • Johannes: Cornelis(ius) 383 575 650 • Johannes: Edo 248 • Johannes: Lambertus 90 • Johannes: Rodtgerus 640 • Johannes: Ty(i)maeus (Tymo Jans) 102 474 • Johannis: Aegidius 258 • Johannis: Cornelius 248 • Johannis: Cornelis(ius) 383 575 650 • Johannis: Daniël, Joh.z. 117 179 333 • Johannis: Florentius 19 122 332 678 • Johannis: Fokko (Focco) 229 529 • Johannis: Gerco 188+ 468 490 • Johannis: Godefre(i)dus 107 243 • Johannis: Johannes 168 • Johannis: Johannes 273 432 477 • Johannis: Lambertus 249 • Johannis: Lambertus 501 501 • Johannis: Nicolaus 119 • Johannis: Nicolaus 461 • Johannis: Paulus 376 446 • Johannis: Paulus, Johannes Rou(c)kesz. 204 303 • Johannis: Rochus (Roucke), Joh. Rouchesz. 533 • Johannis: Scaevola, Joh. Scaev.z. 485 • Johannis: Wilhelmus 513 • Jong: A. de 517 • Jong: H. de 378 493 • Jong: I. de 489 • Jong: J. de 515 • Jong: Jacobus de, Wouterz. 580 • Jong: Jan de 378 516 639 • Jong: N. Prins de 602 • Jongbloed: Henricus 601 638 • Jonge: Johannes de, Daniëlz. 589 • Jongedijk: Nicolaus 48 54 79 159 • Jongh: Johannes de 32 • Jongh: Johannes de, Mart. Adr.z. 38 • Jongh: Martinus Adrianus de, Joh.z. 166 337 • Jongsma: Benedictus Fredericus 247 • Jongsma: Cornelis 57 • Jongsma: Cornelis 38 120 434 • Jongsma: E. P. J. 528 • Jonker: A. 616 • Jolink: Johannes Henricus 235 • Jorna: Bernardus, Gerardusz. 202 259 262 • Jorna: Gerhardus Simonis 259 • Jorna: Matthaeus 90 298 • Jorna: Onias 109 307 • Jorna: Petrus 395 • Jorna: Rombartus 442 • Jouconius: P., Hz. 105 • Jouconis: Tjallingius 181+ 285 362 • Jouconis: Tullius 181+ 285 362 • Joukeszoon: Douwe 7 • Joukis van Sloten: Tjalle 181+ 285 362 • Joukonius: Tullius 181+ 285 362 • Joukonis: Tullingius 181+ 285 362 • Joukes: Tjalle 181+ 285 262 • Joukes: Tjalling 181+ 285 362 • Juda: Hermannus 146 • July: Abraham, Julius Atzonisz. 56 • July: Johannes, Julius Atzonisz. 90 • Jungius: Elias Cornelis 44 682 • Jungius: Nicolaus Casparis(us) 53 341 • Jungius: R. J. 236 • Junius: Johannes 32 • Juonis: Johannes 282 • Jurjens: Willem 309 • Justus: Dominicus 7 • Juvenalis: Franciscus 71 151

Plaatsen volgorde boek

 • Leeuwarden 5
 • Huizum 44
 • Teerns 49
 • Hempens 49
 • Goutum 52
 • Zwichum 52
 • Deinum 55
 • Marssum 58
 • Engelum 63
 • Lekkum 66
 • Miedum 66
 • Stiens 69
 • Britsum 73
 • Kornjum 77
 • Jelsum 81
 • Beetgum 84
 • Menaldum 88
 • Berlikum 93
 • Wier 97
 • Vrouwen-Parochie 101
 • Anna-Parochie 104
 • Finkum 107
 • Hijum 107
 • Hallum 111
 • Marrum 114
 • Nijkerk (Ferwerderadeel) 114
 • Bergum 117
 • Rijperkerk 119
 • Hardegarijp 119
 • Wijns 122
 • Oenkerk 122
 • Giekerk 122
 • Oudkerk 125
 • Roodkerk 125
 • Zuidwoude 129
 • Tietjerk 129
 • Suameer 133
 • Garijp 133
 • Eernewoude 133
 • Eestrum 138
 • Oostermeer 138
 • Rottevalle 143
 • Drachten (Noorder en Zuider) 146
 • Boornbergum 148
 • Kortehemmen 148
 • Oudega (Smallingerland) 151
 • Opeinde 151
 • Nijega (Smallingerland) 151
 • Wirdum 154
 • Warrega 156
 • Warstiens 156
 • Wartena 156
 • Aegum 159
 • Idaard 159
 • Friens 159
 • Grouw 161
 • Roordahuizum 164
 • Mantgum 167
 • Schillaard 167
 • Jorwerd 169
 • Weidum 172
 • Beers 176
 • Jellum 176
 • Hijlaard 178
 • Lijons 178
 • Boxum 181
 • Blessum 181
 • Harlingen 183
 • Kimswerd 196
 • Midlum 199
 • Wijnaldum 203
 • Pietersbierum 206
 • Sexbierum 210
 • Oosterbierum 213
 • Tjummarum 216
 • Firdgum 219
 • Minnertsga 220
 • Jacobi-Parochie, St. 223
 • Franeker 226
 • Hitzum 236
 • Achlum 236
 • Herbajum 238
 • Dongjum 240
 • Ried 243
 • Boer 243
 • Zweins 245
 • Peins 245
 • Slappeterp 248
 • Schingen 248
 • Dronrijp 251
 • Schalsum 257
 • Baijum 258
 • Welsrijp 258
 • Tzum 260
 • Bolsward 262
 • Hartwert 273
 • Burgwert 273
 • Hichtum 273
 • Hijdaard 276
 • Wommels 276
 • Oosterend 279
 • Hennaard 279
 • IJtens 281
 • Oosterlittens 285
 • Winsum 288
 • Baard 288
 • Huins 288
 • Edens 290
 • Spannum 290
 • Cubaard 292
 • Waaxens (Hennaarderadeel) 292
 • Lollum 294
 • Makkum 296
 • Piaam 300
 • Idzegahuizen 300
 • Ferwoude 303
 • Allingawier 305
 • Exmorra 305
 • Gaast 308
 • Schettens 309
 • Longerhouw 309
 • Schraard 312
 • Wons 313
 • Engwier 313
 • Witmarsum 319
 • Pingjum 323
 • Zurich 323
 • Arum 325

 • Sneek 329
 • Offingawier 338
 • Gauw 338
 • Goënga 338
 • Sijbrandaburen 341
 • Terzool 341
 • Deersum 343
 • Poppingawier 343
 • Eernsum 344
 • Rauwerd 344
 • Oosterwierum 346
 • Britswert 349
 • Wieuwert 349
 • Lutkewierum 352
 • Bozum 355
 • Scharnegoutum 357
 • Loënga 357
 • Tjalhuizum 359
 • IJsbrechtum 359
 • Tirns 359
 • IJlst 362
 • Oppenhuizen 365
 • Uitwellingerga 365
 • Jutrijp 369
 • Hommerts 369
 • Heeg 372
 • Nieuwenhuizen 375
 • Gaastmeer 375
 • Oudega (Wijmbritseradeel) 378
 • Idzega 378
 • Sandfirde 378
 • Oosthem 381
 • Abbega 381
 • Folsgara 381
 • Wolsum 383
 • Westhem 383
 • Nieuwland 385
 • Workum 388
 • Parrega 394
 • Hieslum 394
 • Tjerkwerd 397 396
 • Greonterp 394 396
 • Dedgum 397
 • Hindeloopen 399
 • Molkwerum 404
 • Stavoren 408
 • Warns 414
 • Scharl 414
 • Hemelum 417
 • Mirns 417
 • Bakhuizen 417
 • Koudum 420
 • Slooten 424
 • Wijckel 427
 • Balk 432
 • Nieuwe Mirdum 435
 • Oude Mirdum 435
 • Kolderwolde 438
 • Oudega (H.Oldeph. en Noordw.) 438
 • Nijega (H. Oldeph. en Noordw.) 441
 • Elahuizen 441
 • Harich 432 443
 • Smallebrugge 445
 • IJpekolsga 445
 • Indijken 445
 • Woudsend 445
 • Sondel 432 449
 • Dokkum 450
 • Dantumawoude 458
 • Wouterswoude 458
 • Driesum 458
 • Murmerwoude 461
 • Akkerwoude 461
 • Rinsumageest 465
 • Sibrandahuis 465
 • Birdaard 467
 • Janum 467
 • Wanswert 470
 • Jislum 470
 • Genum 473
 • Reitsum 473
 • Foudgum 476
 • Raard 476
 • Lichtaard 478
 • Aalsum 480
 • Wetzens 480
 • Metslawier 483 484
 • Nijawier 484
 • Oostrum 487
 • Jouwswier 487
 • Ee 489
 • Engwierum 489
 • Kollum 493
 • Munnekezijl 496
 • Burum 496
 • Lutjewoude 500
 • Augsbuurt 500
 • Gerkesklooster 504
 • Buitenpost 507
 • Lutkepost 507
 • Zuiderhuisum 512
 • Augustinusga 512
 • Surhuisterveen 515
 • Drogeham 517
 • Harkema-Opeinde 517
 • Twijzel 520
 • Kooten 520
 • Veenwouden 523
 • Oudwoude 525
 • Kollumerzwaag 500 525
 • Westergeest 525
 • Holwerd 528
 • Zwaagwesteinde 528
 • Hoogebeintum 532
 • Blija 532
 • Ferwerd 535
 • Brantgum 538
 • Waaxens (Westdongeradeel) 538
 • Bornwerd 540
 • Hiaure 540
 • Hantum 542
 • Hantumhuizen 542
 • Ternaard 545
 • Nes (West-Dongeradeel) 547
 • Wierum 547
 • Paesens 550
 • Anjum 554
 • Nijkerk (Oost-Dongeradeel) 556
 • Lioessens 559
 • Morra 483 559
 • Schiermonnikoog 562
 • Ameland 565
 • Hallum 567
 • Ballum 567
 • Nes (Ameland) 570
 • Heerenveen 572
 • Oudeschoot 575
 • Nijeschoot 575
 • Nieuw Brongerga 578
 • Nijehorne 581
 • Jubbega 581
 • Oudehorne 581
 • Hoornsterzwaag 581
 • Schurega 581
 • Wijnjeterp 584
 • Siegerswolde 587
 • Ureterp 587
 • Beetsterzwaag 590
 • Olterterp 590
 • Beets 590
 • Hemrik 593
 • Lippenhuizen 593
 • Terwispel 593
 • Gorredijk 597
 • Langezwaag 600
 • Kortezwaag 600
 • Tjalbert 602
 • Haskerdijken 606 608
 • Lemmer 609
 • Eesterga 609
 • Vollega 609
 • Echten 610
 • Tjerkgaast 611
 • Ter Oele 616
 • Langweer 616
 • Joure 619
 • Broek 622
 • Goingarijp 622
 • Nijehaske 606 608 631
 • Oude-Haske 631 633
 • Haskerhorne 681 633
 • Oosterhaule 634
 • Oldouwer 634
 • Jansga, St. 636
 • Oosterzee 640
 • Terhome 629 644
 • Terkaple 626 644
 • Akmarijp 626 644
 • Akkrum 629 644
 • Oldeboorn 644 644
 • Nes (Utingeradeel) 644
 • Nijeholtwolde 647
 • Nijelemmer 647
 • Sonnega 647
 • Oldelemmer 650
 • Oldetrijne 650
 • Nijetrijne 654
 • Scherpenzeel 654
 • Monnikkebnren 654
 • Spanga 654
 • Peperga 657
 • Blesdijke 657
 • Finkinga 659
 • Steggerda 659
 • Nijeholtpade 661
 • Oldeholtpade 661
 • Ter Idzert 661
 • Oldeholtwolde 661
 • Noordwolde 664 665
 • Boijl 664 665
 • Nijeberkoop 666
 • Ooststellingwerf (geh. grietenij) 666
 • Oldeberkoop 666
 • Makkinga 666 669
 • Elsloo 669
 • Langedijke 669
 • Fochteloo 671 672
 • Oosterwolde 671 672
 • Donkerbroek 671 674
 • Appelscha 671 672 674
 • Haule 671 674
 • Haulerwijk 677
 • Delfstrahuizen 686

^ Plaatsen volgorde boek ^

K__________ >> begin
Kahrel: Joliann Warner 476 • Kalkoen: Johannes 233 • Kalma: S. 338 • Kalsbeek: Horatius 373 • Kalshoven: W. R. 138 473 640 • Kamp: A. F. 575 • Kamp: A. W. 581 • Kamp: Nicolaas 44 682 • Kampstra: F. 414 • Kan: A. J. 622 • Kan de Beer: L. 542 • Kappers: N. S 643 659 671 • Kapteijn: J. 445 517 669 677 • Karsten: Johannes 625 634 • Kasteel: G. H. van 369 496 • Kastricum: Andries Dirksz. van 8 14+ 15 329 • Keimpema: Johannes 181+ • Keizer: Jan 438 569 • Keizer: J. J. 517 597 • Keizer: J. G. Busch 251 • Keizer: M. De Muinck 500 • Kelbergen: Johannes 547 • Keiler: Henricus 117 • Kempenaer: Jacobus de, Hendrikz. 269 324 • Kemper: Ro(u)bertus de 83 290 608 665 • Kesler: Jan Adam, Paulus Matthiasz. 271 553 • Kesler: Paulus Matthias, Jan Adamz. 255 256 442 • Keijert: Franciscus 342 • Keijzer: Jan 438 569 • Kiers: A. L. 664 • Kiers: Jan 541 • Kingma: A. E. 467 476 • Kingma: Hero 312 • Kingma: Hero Petri 282 334 347 • Kingma: Johannes, Heroz. 433 • Kingma: Petrus 386 • Kingma: Petrus 307 • Kim: G. 520 • Kim: Martinus 487 • Kim: M. B. 628 • Kits van Heijningen: G. P. 631 • Klases: Idzerd 216 • Kleboker: Gerardus 381 611 • Kleffens: E. van 420 520 • Kleffens: Gerardus van 549 556 • Kleffens: P. van 124 • Kleffens: Paulus Theodorus, Ger.z. 562 583 • Kleffens: Pieter Aukes van 464 • Kleffens: S. van 550 • Klein: Klaas 524 • Klein: R. 854 584 • Klercq: W. 493 • Klinkbijl: Johannes Harmens 267 319 408 421 465 • Klinkebijl: Johannes Harmens 267 319 408 421 465 • Klinkenberg: A. 343 677 • Klinkenberg: C. A. 631 • Klinkenberg: Willem Frederik Karel 44 346 357 681 • Klinkhamer: Adolphus 626 637 • Klinkhamer: Johannes 620 • Klinkhamer: Johannes, Theod.z. 631 • Klinkhamer: Theodorus 631 • Kloek: Zeger van Arnhem 592 • Knap: C. 385 507 • Knap: J. J. 375 449 • Knappert: Jan 196 • Knock: Antonius 521 589 • Knock: Wesselius 34 250 • Knoek: Antonius 521 589 • Knol: A. 138 427 • Knol: Pieter Isaäk (Izaak) 212 506 • Knoop: Bernardus 580 • Knotnerus: J. G. 808 365 • Knottnerus: Adolph Meinhard, Joh.z. 203 • Knottnerus: J. G. 308 865 • Koch: J. D. C. 63 • Kock: Nicolaus 299 • Kock Beilanus: Theodorus Coenraad, Joh.z. 554 • Kock Beilanus van Assen: Theodorus Coenraad 811 328 554 • Koeller: Coenraad, Philipz. 168 • Koëller: Phillipus 151 629 • Koers: Willem 392 • Kolde: Hermannes 14 581 • Kolde: Hennannus 84 477 494+ • Kolff: Johannes Marius 338 • Koentz: Petrus Christianus(aan) 633 643 652 • Koning: Jan 178 183 357 • Koning: Pibo 256 278 • Koo: J. de 148 • Koopman: C. H. 498 • Koopmans: Pieter Dirks 467 519 • Koopmang van Boekeren: R. 196 • Kopellemans: Jilles 881 • Koppius: Dr. Petrus Adrianus 5.2.146 • Koppius: Wibrandus Johannes 522 • Korff: Jan (Johannes) Frederik 660 668 • Korneliszoon: Wigle 20 115 334 477 • Koudum: Johannes van 55+ • Koumans: Gijsbertus 491 • Koumans Brouwer: Petrus 622 658 676 • Krafft: C. J. 449 • Kramer: Alexander 584 • Kramer: Jac(k)obus 402 642 • Kramers: Johannis Willem 44 681 • Kremer: H. A. 420 • Krol: G. L., L.z. 354 • Krol: J. A. Th. 77 598 • Krol: L. D. G. 77 • Krol: Fredericus 540 • Kruger: Abraham, Joach.z. 665 • Kruisinga: Jan Gerhard, Nicolaas Johannesz. 800 • Krul: Bernardus, Will.z. 652 • Krull: Aijlt Folkers 443 • Krull: J. 292 369 • Kruijf: Dr. Ernst Frederik 44 181+ 681 • Kuiper: Marten Everts 664 • Kuipers: Conradus Albertus, Halbertsz. (Halboz.) 183 499 • Kuipers: Christiaan Franccedil;ois, Ger.z. 430 • Kuipers: Halbo(e) 38 121 598 • Kuitert: Jacob Albert, 432 571 • Kuijk: A. B. van 559 • Kutsch: Karel (Carolus), Jan Reinh.z. 168 299 632 • Kutsch: Otto Karel 324 • Kutsch: Petrus 420 430 • Kutsch Lojenga: J. 63 599 • Kuyk: J. van 458 • Kuyper: Hendrik 666 • Kuypers: Henricus Johannes, Henr.z. 656 • Kijlstra: J. Jansonius 178 • Kijlstra: L. 359 369 385 544 • Kijlstra: R. 101 • Kijlstra: Rins(z)e 72 380 • Kijlstra: Rinze Louis 346

L__________ >> begin
Lacum: Nicolaus van, Joh. Theod.z. 498 • Ladenius: W. L. 445 • Laer: A. van 671 • Laer Dinckgreve: N. E. van 542 570 • Laterté: Henricus, Joh. Posth.z. 444 • Lam: Anske 68 420 • Lambergen: Otto, Ant.z. 475 • Lambers: H. C. 122 312 • Lambers: J. A. P. Ris 313 375 • Lamberti: Hajo 451 • Lamberti: Johannes 167 • Lambertus: Gerardus 122 • Lamberts: Jan 319 517 • Lambrechts: J. Rijsdijk Takens 417 • Lamers: Dr. G. H., Gz. 493 • Lamminga: Hermannus 275 • Lamping: J. H. 656 • Lamswolt: Ambrosius 306+ 400 • Land: J. P. van der 319 • Landreben: Arnoldus 165 233 253 446 • Landweer: G. 296 381 554 • Landweer: Geert 470 504 • Lang: J. H. van Themmen de 542 677 • Lang: J. H. Themmen de 542 677 • Lang: Johannes Frederik de 354 • Langenhart: Adam Hendrik 564 • Langenhart: Adam Henning 564+ • Langhout: J. 296 556 • Lanio: R. 641 • Lankhorst: N. J. 151 393 480 • Lansbach: Egbertus 561 603 618 • Lantinga: Gerbrandus 367 377 • Lantinga: Johannes 311 • Lantinga: Regnerus 278 318 • Lastdrager: Johannes Nicolaus, Nic. Joh.z. 24 • Lasonder: Egbert Heimerik 44 681 • Laurens: Lieuwe 260 461 467 501 • Laurentii: Hubertus 130 • Laurentii: Leo 260 461 467 501 • Laurentius: Hero 261 • Laurentius: Leo 260 461 467 501 • Laurman: Hugo, Martinusz. 171 286 • Laurman: H. M. 443 • Laurman: Hugo Martinus(ides), Martinusz. 181+ 287 • Laurman: Martinus 281 331 362 • Laurman: Martinus, Hugoz. 172 181( • Laurman: Martinus Justini(us)46 578 • Laurman: Martinus Martini 117 • Laurman: Martinus Martinides, Martinusz. 117 280 • Laurman: Martinus Theodorus, Hugo Martinusz. 287. • Laurman: Theodorus Martinus, Hugo Martinusz. 240 247 290 • Laurman Wassenaar: H. M. 279 • Lauswolt: Ambrosius 306 400 • Lautenbach: Henricus, Will.z. 82 • Lautenbach: Jacobus, Will.z. 82 • Lautenbach, Willem: 50 53 • Lautenbach: Willem, Jac.z. 99 • Ledeboer: Abraham 195 650 • Leeffring: Henricus 269 579 • Leefring: Henricus 269 579 • Leemhuis: J. H. 354 • Leenmans: C. J. 427 • Leenmans: H. A. 305 394 556 • Leeuwen: F. van 599 674 • Leffring: Henricus 269 579 • Lelibloem: Johannes 669 • Lemink: Lambertus Levini 432 609 • Lemke: Georg, Hans Henricusz. 80 107 192 307 • Lemke: Hanzo Henricus 663 • Lemke: Hanso Henricus Schotanus à Sterringa, Hobboz. 150 167 • Lemke: Hobbo Hans, Henr. Sch. à Ster.z. 31.3 • Lemke: Hobbo, Hans Henricusz. 100 • Lemke: Johannes Aggaeus, Hobboz. 311 676 • Lemke: Michael Hulsius, Hobboz. 150 • Lemke: Willem, Hans Henricus Sch. à Ster.z. 158 503 605 • Lemmarus: Johannes 609 • Lemstra: Bernardus 390 641 645 • Lemstra: Bernardus, Sibbelz. 140 391 411 • Lemstra: Hanz(s)o, Sib.z. 374 401 • Lemstra: Sibelius, Bernardusz. 298 • Lens: Abraham 40 593 • Lentz: Adam 361 447 • Lentz: Antonius 131 • Leo: Sibrandus 88 • Lespière: Johannes 171 433 • Lespierre: Hermanus 334 • Lespierre: Johannes 350 • Lespierre: Johannes de 171 433 • Lespierre: Stephanus de 348 • Lespierre: Stephanus de, Herm.z. 472 • Let: H. ter 584 605 • Leuconii: Bernardus 350 353 389 • Leuconis: Bernardus 350 353 889 • Leuven: Johannes van 429 • Leij: Elias van der 668 • Leij: Gustaaf Franciscus van der 339 384 • Leij: Nicolaus van der 242 • Leij: T. S. van der, W.z. 656 • Leij: Theodorus Johannes van der 482 • Leij: Tjalling Tobias van der 180 301 • Ley: Wiebe van der 251 • Lichtenvoort: E. D. 148 • Liefsting: Fokko 346 • Lieftinck: F. 199 666 • Lieftinck: Dr. J. W. 346 • Lieftinck: Thomas 596 • Lieuwen: Andreas Jacobus, Hillebr. Andriesz. 154 • Lieuwens: Hillebrand Andries 161 164 663 • Ligny: A. D. Thuijn de 365 • Limberger: Carel 301 412 • Limburgh Oosterhuis: Johannes 615 • Limmik: Pieter van 838 • Linden: Henricus Antonides van der 634 • Linden: H. J. P. van der 375 • Linden van Sprankhuizen: Johannes van der 554 • Linden Tol: J. C. van 599 • Lindenus: Johannes 616 • Lindonk: G. J. van 500 • Lindonk: W. P. van 385 • Linge: D. van 464 470 • Lingen: D. van 148 • Lingen: W. van 148 • Lobrij: Nicolaas 40 • Loeff: Abraham Schim van der 272 • Loenen: Dr. J. van 122 176 • Loenen: F. A. van 294 385 492 • Loenen: Johannes Bernardus van 61 622 665 • Loenen: Lucas Lubbartus van, Jac.z. 625 • Lojenga: J. Kutsch 63 599 • Lolcama: Hermanus 75 • Lolcama: Lodewijk 215 344 615 • Lolcama: W. 636 659 • Lolckama: Johannes 105 201 454 662 • Lolkama: Johannes 105 201 454 662 • Lolleï: Regnerus 198 353 612 • Lolles: Reinder 198 353 612 • Lollides: Phil. Dr. Lollius, Regnerusz. 286 • Lollides: Regnerus 198 353 612 • Lollii: Regnerus 198 353 612 • Lollius: Regnerus 198 353 612 • Lomars: Petrus Nathanaël 65 325 653 • Loon: Arnoldus van 237 380 • Loon: Laurens van 104 260 • Lorgion: Johannes Jacobus 611 • Lorgion: Evert Jans Diest, Joh. Jac.z. 73 114 • Los: J(o)an (Johannes) 427 473 515 • Lots: M. 146 • Louwswold: Johannes Bouwes 306 400+ • Lubbers: Eppo Wiltes, Theod.z. 527 • Lubberti: Sibrandus (Sibren of Sibe) 13 184 • Lubeleij: Egbertus 91 174 • Lubeleij: Henricus, Egbertusz. 166 673 • Lubeley: Egbertug 91 174 • Ludinga: Abbas (Abe of Abbe) 478 540 • Ludinga: Cornelis, Coenraadz. 259 630 • Ludinga: Justus, Abbasz. 205 • Ludolphi: Henricus 365 • Luinga: Hermannug Rudolphi, Rud. Herm.z. 441 657 • Luinga: Rudolphus Hermanni(us), Herm.z. 105 449 • Luinga (Poisanus): Herman(n)us 93 331 • Luining Speckman: J. 119 597 • Luitjens: Frans 303 • Luitjes: Klaas 607 • Luitmaterp: Jeremias Campegius 92 • Luitmaturp: Jeremias Campegius 92+ • Luttenberg: W. H. 599 • Lijcochton: Wi(y)brandus Everhardi(ius) (Wijbren Everts) 89 334 • Lycochton: Wi(y)brandus Everhardi(ius) (Wijbren Everts) 89 334 • Lydius: Izaak (Isaäc) 591 610 • Lydius: Martinus 13 • Lydius: Martinus, Lukasz. 421 • Lydius: Nicolaus, Joh.z. 232

M__________ >> begin
Maagh Meijer: A., J.z. 674 • Maas: H. M. 303 • Maas: Willem 300 • Mac Pherson: A. 138 544 • Mackaij(y): Daniël Johannes, Hugh.z. 40 522 679 • Mackay: David Georg(e), Hugh.z. 414 479 • Mackay: Hugh 522 554 • Maebes: August(us)inus Matthias 215+ 574 • Malcomesius: H. 236 • Mamminga, Nicolaas Johannes 162 • Mancadan: Sibrandus Jacobi 347 613 • Mandewijl [= Mandeville]: Bernardus 338 • Mandvil [= Mandeville]: Bernardus 338 • Mangel: Jan 544 • Manger: Hermannus, Sam. Henr.z. 83 178 • Manger: Dr. Samuel Hendrik, Sebald Godefr.z. 128 • Mankadan: Sibrandus Jacobi 347 613 • Mantgum: Andreas 167 • Mantgums: Tarquinius 245 • Mantingh: Arent Hendrik 653 • Mantingh: Hen(drik)ricus 375 614 • Marci: Emarus 119 151 • Marck: Adolphus 269 422 • Marees: Ludovicus de 426 • Mariënhof: Hillebrand(us) 335 651 662 • Mariënhoff: Hillebrand(us) 335651 662 • Mark: Adolphus 269 422 • Mark: Dr. Johannes van der 200 • Marks: Petrus van 643 • Marsemius: Jacobus 58 • Marssum: Jacob van 58 • Marssum: Jetze(o) Pier(s)ii, Pier Jetzesz. 135 389 573 • Marssum: Pierius Jetzonides (Pier Jetzes) 162 • Marsum: Jetze(o) Piers(ii), Pier Jetzesz. 135 389 573 • Martina: Nicolaus 129 • Martini: J. Wigerus 210.219 673 • Martini: Wigerus, Wig.z. 210 219- 673 • Martinus: Johannes 56 • Martini: Martinus van 76 456 • Masman: D. T. Uden 290 • Masman: H. U. 101 • Massis: Jacobus 573 • Matthaei: Johannes 588 • Mazade, Daniël: 570 • Mazrade: Daniël 570 • Mebius: Augustus(inus) Matthias 215 574 • Mebius: J. Engelsma 554 619 • Mebius: Jacobus Engelsma, Theodorus Ernustusz. 121 172 589 604 646 • Mebius: Theodorus Ernestus 553 608 • Mebius: Theodorus Ernestus, Jac. Engels.z. 178 • Mebius: Wi(ij)be, Jac. Eng.z. 83 145 226 476 • Mecima: Ento Hermannus 507 • Meer: Petrus van der 143 • Meerdink: A. 305 • Mees: Gregorus 94 • Mees: J. 581 590 • Mees: Petrus Menso, Altingz. 602 • Meij: Johannes van der 102 • Meijboom: H. U., L.S.P.z. 656 • Meijboom: L. S. P. 73 • Meijer: A. Maagh, J.zn. 674 • Meijer: C. 587 674 • Meijer: Ericus (Heerke of Eerke) 109 347 • Meijer: Gerhardus Johannes 62 506 558 • Meijer: H. 515 • Meijer: Hermannus 349 359 378 • Meijer: Dr. Jacobus 88 650 • Meijer: Johannes 345 • Meijer: Johannes Wilhelmus, Laurentiusz. 290 440 • Meijer: Lourentius 521 • Meijer: Rudolphus 239 • Meijer: W. J. 597 631 • Meijes: Reinier Posthumus 338 • Meijlema: Regneris 369 446 617 • Meiledamiiis: Cornelius Bartholdi 423 • Meilema: Regnerus 369 446 617 • Meilinck: Henricus 45 • Meiling: Henricus 45 • Meilingius: Henricus 45 • Meilsma: David, Rinzez. 116 137 • Meilsma: Petrus Gerardi 152 • Meilsma: Petrus, Rinzez. 254 411 • Meilsma: Regnerus 369 446 617 • Meilsma: Riemer, Petrusz. 242 • Meilsma: Rinze, Davidz. 179 181+ • Meilsma: Rinze Petrus 182 • Meinarda: Engel 114 406 604 • Meinardi: Henricus 427 • Meindersma: P. 535 • Meinema: Benjamin, Corn.z. 526 • Meinema: Cornelis 526 • Meiners: Anno, Meinardz. 371 • Meiners: Meinard(us) 364 393 427 • Meinsma: D. T. 443 545 616 • Mekking: W. 328 677 • Melbomaeus: Johannes 616 • Mellaei: Si(y)ricus 105 108 332 • Melle: F. J. van 223 • Mellei: Siricus 105 108 332 • Melles: Syrk 105 108 332 • Mellis: Syrk 105 108 332 • Mellius: Ciricus 105 108 332 • Menaldum: Sibrandus 201 • Menalay: Johannes 594 612 • Menkema: Jacobus Johannes 84 349 • Menkema: Menco Numidius 590 605 • Mense: W. 375 • Mensinga: Jacobus, Joh.z. 234 578 • Mensonides: Inso 387 566 • Mensonis: Livius, Mens. Sibr.z. 391 • Mensonis: Paulus 67 • Mensonis: Sibrandus, Menz.z. 212 • Mensonius: Dominicus Paulus 67 • Mentes: Albertus Reen, Theod.z. 193 618 • Mentes: Hildebrand 118 • Mentes: Hillebrandi(us) Theod.z. 36 391 618 • Mentes: Occo Albertus, Theodorusz. 121 619 • Mentes: Theodorus, Hillebr.z. 346 • Mentz: Rutger Rodenburg 215 235 276 393 • Menzonides: Haj(ij)o 62 643 • Menzonides: Hector Jacob Coenraad, Hajoz. 407 424 • Meppel: Johannes 265 282 319 408 • Meppel: Wibrandus Johannis, Johanni(e)sz. 279 353 • Merechet: Johannes 418 • Merenbroek: Johannea Gerardus 578 • Mesch: Dr. Adrianus Leonardus van der Boon 41 679 • Meslema: Ber 226 • Mestrom: Petrus 245 • Mestrum: Petrus 245 • Metelen: Johannes 520 • Meter: Balthas(z)ar Obiae De 289 566 • Metzlar: Jacob Caspar 193 564 • Meulen: A. C. W. ter 238 • Meulen: Frederik Gerhard ter 77 104 438 • Meulen: H. van der 622 • Meulen: S. van der 296 • Meulen: M. E. van der 273 • Meulen: P. van der 631 • Meurs: Eilardus 596 • Meurs: Eilardus, Wijchez. 255 • Meurs: Willem Antonie van 311 • Meyer Brouwer: Laurentius, Henricusz. 527 • Michaël: 66 • Middelveld: J. A. Westenbrink 308 • Middelveld: Wessel 611 649 • Miedema: David Martinus 219 417 • Miedendorp: H. 258 • Miederhuis: Abrahamus Oberti, Obertus Foppez. 617 623 632 • Miederhuis: Obertus Foppii 611 654 • Miederhuys: Obertus Foppii 611 654 • Milesius: Petrus 443 • Millesius: Wicher 9 • Minnen: Sijtze Piers 153 • Minnen: Johannes van 505 • Mirotitsz: Christianus Elias 419 • Mobach: Joachim, Adrianz. 557 • Moda: Gerhardus 269 275 • Moda: Johannes 209 • Moda: Johannes 533 • Modderman: Dr. Tonco 43 129 680 • Moens: Antony 338 • Moens: Petrus 293 • Moerling: Gualtherus 161 274 388 • Moerling: Wo(a)lter 162 274 38 • Moerlingius: Dominicus Gualtherus, Gualth.z. 651 • Moeton: P. J. 372 • Mol: Henricus, Joh.z. 45 277 616 • Mol: Johannes 50 441 • Mol: Johannes 125 • Mol: Petrus de 201 • Molen: Regnerus van der 582 • Molenaar: Abraham 338 • Molinaeus: Lovius 67 566 • Moll: Henricus 45 277 616 • Molster: Johannes Abraham Diederiks 42 680 • Moltzer: J. E. 148 • Moltzer: Johannes Franciscus, Christz. 62 361 • Monac: Johannes 489 • Monches: Petrus 394 • Mond: J. M. C. H. 181+ • Monsma: Klaas Jansz. (Claes Jans) 93 98 162 • Monsma: Nicolaus Johannis 93 98 162 • Monsma: Nicolaus Romberti 109 • Montagne: J. 449 • Moquette: F. J. P. 338 • Moreau: Daniël 571 • Muilman: Wigbold 106 • Muink Keizer: M. de 500 • Muller: B. L. 319 • Muller: J. F. L. 281 599 • Muller: Dr. P. J. 385 • Munckerus: Johannes Jacobus G69 • Munckerus: Phillippus, Joh. Jac.z. 668 • Munkerus: Georgius, Joh.Jac.z. 86 250 • Munkerus: Johannes Jacobus, Georgiusz. 250 • Munkerus: Johannes Jacobus, Joh. Jac.z. 398 588 • Munkerus: Thomas, Joh. Jac.z. 584 • Munsterus: Christophorus 418 • Muntingh: Egbertus, Jac.z. 342 581 590 • Muntingh: Hendrik, Hendrikz. 180 445 • Muntingh: Henricus, Jac.z. 117 426 • Muntinghe: Herman, Petrusz. 510 • Muntinghe: Lodewijk 92 • Murray: Hector 299 395 • Muscules: Cornelius 638 • Mutarius: Conradus Johannis 261 644 • Muurling: Dr. Willem 73

N__________ >> begin
Nanninga: Anne Saras 656 • Nanninga: Jan Hendrik 527 • Nanninga: M. van Heijningen 420 631 • Nanninga: Dr. Wolter Rudolf 255 577 • Nappius: Evert Pieters 189 200 • Nappius: Petrus, Evert Pieterz. 579 • Napjus: Evert Pieters 189 200 • Napjus: Leonardus 137 175 357 531 590 • Napjus: Sipke Leonard, Leonardusz. 431 • Nauta: Botto 596 • Nauta: Cornelius 672 • Nauta: Eeuwe, Hettoz. 127 284 292 • Nauta: Folkerus 513 • Nauta: Gavius (Gavinus) 127 284 654 • Nauta: Henricus 239 • Nauta: Hetto, Gaviusz. 127 284 293 • Nauta, Into (Ynto): 497 • Nauta: Johannes Pibonis 418 • Nauta: Obias Augustini 612 • Nauta: Petrus 202 • Nauta: Petrus 477 544 • Nauta: Pijbo Johannes, Joh. Pijb.z. 609 • Nauta: Simon, Simonsz. 649 • Nauta: Sjoerd 180 181t • Nederhof: Curtius 608 • Neelen ter Haar: Herman 377 434 • Nethenus: Christianus, Samz. 419 • Neuhusius: Johannes, Edoz. 559 • Nicolai: A. 535 • Nicolai: Atzo 518 548 • Nicolai: Gidion 98 488 • Nicolai: Idzardus 112 216 220 228 • Nicolai: Jarichus 896 620 • Nicolai: Livius 453 • Nicolai: Petrus 291 • Nicolai: Rudolphus (Rudolf) 245 295 318 328 • Nicolai: Theodorus 182 • Nicolaides: Atzo 518 548 • Nicolaides: Gajus, Hil.z. 595 • Nicolaides: Hilarius, Nico Hilaridesz. 585 • Nicolaides: Livius 453 • Nicolaides: Nicolaus, Hill.z. 278 618 • Nicolaides: Stephanus 661 • Nieholt: Nicolaus 359 374 675 • Niemeijer: H. 597 631 • Niemeijer: Dr. M. 338 • Niersenius: Johannes 345 358 • Niersenius: Nicolaus 358 • Nierssen: Johannes 345 358 • Nierstrasz: I. 500 • Nieubuur Ferf: Horatius 119 407 • Nieuwenhuis: Arnold(us) 181+ 290-317 398 • Nieuwold: Benjamin, Hendr. Ab.z. 40 679 • Nieuwold: H. A. 84 • Nieuwold: Hendrik Abel, Joh. Henr.z. 37 121 596 • Nieuwold: Johannes Henricus 505 • Nieuwold: Johannes Henricus, Joh. Henr.z. 158 645 • Nieweg: H. 262 535 • Nieveen: Nicolaas 448 652 • Nikkel: Johannes 583 • Nisener: Daniël 400 • Nisener: Johannes 112 533 594 • Nobelius: Johannes 14+ 16 • Noë: Thomas 459 • Nonhebel: J. A. C. 556 • Noordbeek: Abdias, Elb.z. 433 • Noordbeek: Elbertus, Joh.z. 116 655 • Noordbeek: Elbertus, Joh.z. 391 410 603 • Noordbeek: Gerardus, Elbertusz. 221 668 • Noordbeek: Henricus Conradus, Rudolfz. 168 • Noordbeek: Johannnes, Elbertusz. 225 316 • Noordbeek: Johannes, Joh. Henricusz. 405 • Noordbeek: Johannes, Rud.z. 118 530 • Noordbeek: Petrus Henricus, Henricus Conradusz. 307 317 • Noordbeek: Petrus, Joh. Henricusz. 411 • Noordbeek: Phocaeus (Phocilides), Abdiasz. 348 442 • Noordbeek: Rudolphus, Johannesz. 30 87 152 390 610 • Noordbergen: Theodorus 410 • Noordhoff: David, Popkez. 258 302 • Noordhoff: Popko 107 506 • Noordink: J. 260 • Noordink: Joannes 181+ • Noordink: P. A. J. 300 • Noordink: T. A. J. 417 • Noppen: L. M. van 587 • Nota: Petrus 97 247 645 • Noteboom: Sjouke 240 • Nusselder: F. B. 523 • Nijenhuis: Albertus 148 274 • Nijenhuis: Franciscus 647 • Nijkerk: Wijbrandus 366

O__________ >> begin
Obbes: Timen 198 • Obbonis: Timmannus 198 • Obiae De Meter: Balthasar 289 566 • Ode: Stephanus 191 • Odolphi: Pibo 181+ 239 354 392 • Oedsonius: Feico, Oedze Riemersz. 19 277 282 • Oedzes: Feico, Oedze Riemersz. 19 277 282 • Oelrichs: Johannes Georgius 549 563 • Oenkerk: Sixtus van 122 • Oevering: Georgius 351 • Offerhaus: D. W. L. 258 349 • Offerhaus: E. J., Lz. 262 • Offerhaus: Hendrik 161 671 • Offerhaus: Dr. J. 487 500 • Offerhaus: Johannes, Leon.z. 372 • Offerhaus: J. H. A., Hz. 369 656 • Offerhaus: Lucas Albertus 285 349 473 • Offerhaus: Leonardus, Herm. Joh.z. 80 583 • Offringa: Augustinus 182 270 • Offringa: Nicolaas 607 • Offringa: Tiberius 356 • Ojers: Johannes 298 334 • Okken: H. H. 554 674 • Okken: L. 515 • Okken: W. 487 664 • Olaus: Jonas 59 94 620 • Oldekerkius: Sixtus 122 • Oldenburg: Dr. Jacobus 321 533 • Olingus: Philippus Johannes S(Z)wart 240 279 • Olinjus: Philippus Johannes S(Z)wart 240 279 • Olivier: Johannes 676 • Olthof: Gerlacus Johannis 258 • Olthof: Nicolaus, Gerl.z. 335 343 401 • Olthof: Petrus 237 • Olthoff: Johannes, Gerl.z. 340 387 • Olthoff: Nicolaus, Gerl.z. 335 343 401 • Oneides: Onias 389 358 • Onnekes: A. J. 325 • Oolgaardt: Hendrik 338 • Oomkens: Gerardus 585 • Oort: H. 196 • Oosterbeek: Tjark., Joh. Gerd.z. 133 470 • Oosterhaule: Cornelius Poppius van 380 • Oosterhuis: G. 318 • Oosterhuis: J. 417 • Oosterhuis: Johannes Limburgh 615 • Oosterzee: Tammo ab 481 • Oostrum Soede: H. A. van 640 • Oppenhuis: Gerrit van 368 • Osinga: J. 303 • Ossenbruggen: Anthonij van 578 • Ostelanus: Henricus 69 70 78 236 • Ottema: Gosuinus 444 • Otten: E. 622 • Otto: Henricus 266 • Oudegeest: J. J. 101 • Oudkerk: Adrianus, Haringz. 120 143 • Oudkerk: Haring 284 289 • Oudraed: Johannes 185 • Outhuys: Gerrit 223 • Outrein: Phil. Dr. Johannes d' 232 • Ouwersloot: H. D. 578 631 656 671 • Ouwersloot: H. D. 634 • Overney: Abraham, Joh.z. 358 • Overney: Isaac, Joh.z. 130 366 • Overney: Jacobus, Joh.z. 208 606 • Overney: Johannes 204 338 357 409 606 • Overney: Johannes, Joh.z. 581 • Overney: Martinus, Joh.z. 365 375 • Overney: N. Johannes 204 338 357 409 606 • Overney: Petrus 146 • Overney: Petrus 376 • Ovink: B. J. 404 • Oyers: Johannes 298 334

P__________ >> begin
Paauw: Jan de 652 660 • Paehlig: W. F. 88 • Palm: Quirinus 435 • Paludanus: Theodorus 26 188 304 323 • Passamier: Gellius Andreas, Petrusz. 110 110 132 367 • Passamier: Petrus 72 • Paawels: Jan 326 • Peaux: Petrus 276 • Pecama: Ülricus 632 47 • Pegeler: Henricus 637 • Peisanus: Hermanus Luinga 93 381 • Peiloret: Henricus 128 • Pellio: Andreas 78 619 • Penninga: Ever(h)ardus (Evert) 137 143 • Penninga: Henricus, Jac.z. 464 • Penninga: Henricus, Jillez. 479 • Penninga: Jacobus, Evertz. 169 278 295 • Penninga: Jillardus, Evertz. 172 396 • Pennink: Hieronimus 661 • Penon: Johannes, Georgez. 520 • Perisonius: Henricus, Joh. Casperz. 328 395 • Perizonius: Gerardus, Ant.Z, 53 • Persijn: Lamberti(us), Pieter Lambertsenz. 26 400 560 • Peters: Pieter Reemts 378 • Petersen: E. W. 515 • Petrejus: Dominicus (Douwe Pieters) 286 • Petrejus: Henricus 312 • Petrejus: Hugo 346 • Petrejus: Jacobus 633 • Petri: Antonius 74 369 • Petri: Gerardus 459 461 • Petri: Dr. Henricus, Henr.z. 320 591 • Petri: Hermannus 120 134 • Petri: Hugo 346 • Petri: Jasper(us) 84 181+ 288+ 349 • Petri: Johannes 84 181+ 288+ 349 • Petri: Johannes 449 • Petri: Theodorus(icus) 85 252 428 494 • Petrij: Dr. Henricus, Henr.z. 320 591 • Petrus: 525 535 • Pettinga: Petrus 642 • Phanius: Henricus 425 • Pherson: A. Mac 138 544 • Phocijlides: Focco, Herm.z. 589 • Phocijlides: Hermannus 610 641 • Phocylides: Hermannus 610 641 • Piekenbroek: Frederik 54 192 • Piekenbroek: Gerardus. 478 • Pielat: Ludovicus Tijmen, Phineasz. 96 • Piere: Jacobus du 422 • Piërii: Diocles, P. Doeklesi 477 • Piërii: Durandus 323 • Pierius: Andreas 428 • Piers: Doekle, P. Doeklesz. 477 • Piers: Wijbe 352 373 • Piersen: Johannes 288 425 • Pierson: Jacobus 192 327 531 • Pieters: Cornelis 562 • Pieters: Douwe 286 • Pieters: Harm 120 134 • Pieters: Joost 369 • Pieters: Wybe 352 373 • Piscator: Nicolaus 513 • Piso: Livius 321 • Placius: Georgius Henrici 530 • Plankman: Johannes 240 • Plantinus: Johannes 32 97 400 • Plecker: Abraham, Vinc.z. 157 • Plecker: Gualtherus Daniëlis 159 • Plecker: Stephanus Vincentii, Vincentz. 176 289 • Plecker: Vincent 154 350 • Plekker: David, Vincentz. 181 474 • Plekker: Stephanus Vincentii, Vincentiusz. 176 289 • Plekker: Vincent 154 350 • Pleseis: Petrus 566 • Ploos van Amstel: J. J. A. 476 556 • Pluim: Nicolaus 169 430 • Poelstra: Johannes 440 • Politiek: J. 528 • Poll: Engelbertus 506 584 • Pollius: Henricus 110 181+ 473 589 • Pollius: Tjalling Godefr. Adama, Henricusz. 296 • Pols: Hermannus, Petrusz. 582 • Pomerol: Paulus Franciscus 317 470 • Pomerol: Paulus Franciscus de 317 470 • Pomerolles: Paulus Franciscus de 317 470 • Pontanus: Franciscus 151 • Popma: Andreas 79 106 283 • Popma: Franciscus Johannes, Johanneszoon 274 • Popma: Johannes 102 • Popma: Johannes, Franc. Joh.z. 67 462 • Poppes: Sicke 273 • Poppii: Cornelius, Popp. Corn.z. 551 • Poppinga: Tarquinius 208 • Poppius: Menso 830 • Poppius: Sixtus 273 • Porjeere: Olivier 431 • Post: J. 148 • Post: Lambertus 214 • Post van Griethuijzen: B. M. 554 • Posthma: Petrus Steenhovius 123 • Posthumus: Harke 302 • Posthumus: Joan Jacob, Henr.z. 301 642 • Posthumus de la Ferté: Johannes 426 576 • Posthumus: Lollius (Lolke) 30 509 537 546 573 679 • Posthumus: Nicolaus 47 546 567 • Posthumus: Rinse Rinses 539 • Posthumus: Rudolphus, Joh. Jac.z. 642 • Posthumus Meijes: Reinier 338 • Postma: Haring 552 • Potter: Andries 60 • Potter: Gerardus, Gerrit Johannesz. 141 • Potter: Haeble 247 • Potter: Johannes 92 613 • Pottinga: Laurentius 652 663 • Poutsma: Abraham(us) Tammes, Tamme Gerritsz. 607 632 • Poutsma: Isaäk 675 • Powels: Douwe 45+ • Prigge: Johannes 106 648 • Prins: Isaac 601 • Prins: J. A., J.J.z. 458 • Prins: J. Alingh 88 602 • Prins: Petrus Bloemerts 371 • Prins de Jong: N. 602 • Proes: Dr. Leendert 42 680 • Proost: Georgus Viti 501 • Prossijn: Arnoldus Lubbertus 423 • Prijshofi: Nicolaas 1 406 • Putting: Gerrit, Obb.z. 308 824 399 • Putting: Obbo 553 • Puppius: Hermannus 417 • Pijnappel: Adriaan, Jansz. 405 • Pijnappel: Ariaan 405 • Pijper: Dr. F. 199 • Pijttersen: Tjeerd 146 167 587 608 • Pijzel: W. J. 308 341

R__________ >> begin
Raarda: Franciscus &25+ • Raardt: Theodorus Nicolai 71 • Radbodus: Douwe (Dominicus) 100 141 • Rademaker: G. A. 338 • Radersma: IJ. 77 216 • Radsma: Tjeerd 51 • Radijs: Gerrit 58 • Radijs: Richeus 275 321 • Raerdt: Theodorus Nicolai 71 • Ram: Willem 561 673 • Raphanus: Gerardus 58 • Rappard: H. M. M., T.W.z. 218 493 • Ratelband: Dr. Johannes 34 • Rauwerda: Augustinus 366 • Ravenstein: Tiberius à 261 • Redding: Bernardus, Jod.z. 47 123 • Redding: Jodocus 138 • Redding: Wibrandus, Jod.z. 179 286 • Reddingh: Bernardus, Jod.z. 47 123 • Reddingius: Bernardus, Jod.z. 47 123 • Reddingius: Egbertus Lubeleij, Regnerus Petrusz. 66 176 • Reddingius: Fredericus, Petrus Regnerusz.: 659 • Reddingius: Dr. Gerardus Benthem, Regn. Petr.z. 222 • Reddingius: Gerardus Benthem, Wibr. Ger.z. 569 • Reddingius: Jodocus Henricus, Ger. Benth.z. 236 • Reddingius: Jodocus Henricus, Wibr. Ger.z. 73 542 558 562 • Reddingius: Petrus Regnerus. Wibr.z. 47 190 645 648 • Reddingius: Regnerus Petrus, Wibr. Gerh.z. 65 • Reddingius: Wibrandus, Jod.z. 179 286 • Reddingius: Wibrandus Gerardus, Petr. Reg.z. 340 370 • Reddingius: Wibrandus Gerardus, Reg. Petr.z. 256 359 • Reddingius: Dr. W. G. 677 • Reen: Albert Hessels 199 • Reen: Albertus Hessels, Hessel Albertusz. 205 345 363 415 • Reen: Albertus, Regn.z. 298 • Reen: Hessel Albert 200 • Reen: Johannes, Albertusz. 355 • Reen: Regnerus 231 275 306. 890 • Reen: Regnerus Bronger, Regn.z. 48 110 • Reen a Mentus: Albertus, Theod.z. 193 618 • Regenbogen: Dr. Johanne(i)s Henricus 234 371 4Ï3 • Regneri: Focko 303 341 • Regneri: Fredericus 350 421 • Regneri: Menso 300 305 • Regnerus: 647 • Reigersberg: J. I. Swijghuisen 97 101 • Reigersberg: L. A. C. 500 559 • Reigersberg: M. Swijghuizen 279 489 504 • Reilingh: W. 487 • Reinalda: Balthazar, Joh.z. 202 387 • Reinalda: Hetto 48 367 • Reinalda: Petrus 430 444 • Reinders: Aeltjen 389 399 • Reinders: Focke 303 341 • Reiners: Arnoldus, Arn.z. 675 • Reiners: Feike 303 341 • Reiners: Frederik 350 421 • Reiners: J. 671 • Reiners: Wouter 421 • Reitsma: Anne Tjittes 167 438 • Reitsma: Dr. J. 523 666 • Reitsma: Johannes 423 • Reitsma: Tiberius 103 • Remkes: Matthias 546 • Reneman: Daniël 188 533 • Reneman: F. Z. 445 • Reneman: Henricus, Dan.z. 510 • Reneman: Hermannus 555 560 • Reneman: Hermannus, Daniëlz. 212 662 • Reneman: Hermannus, Herm.z. 557 • Reneman: Jacob(us) 172 296 581 • Reneman: Johannes Hermanus, Herm.z. 570 • Reneman: Tjeerd 300 403 448 473 • Renici: Bavius (Bouwe Rienks) 343 376 • Renici: Henricus 186 168 • Renincherus: Herman 10+ • Reuca: Johannes 331 • Reuconius: Johannes 331 • Revel: J. A. C. F. 504 587 • Revius: Jacobus 241 292 529 • Revius: Jacobus, Theotardusz. 491 555 • Revius: Theotardus (Tjeerd), Jac.z. 298 530 • Reijerkerk: M. 524 • Reijs: A. J. H. 408 • Reyger: Johannes de, Arnoldusz. 630 • Rhee: Theodorus van 145 • Ribbeck: P. C. 496 • Ribbius: Gerlacus, Herm.z. 587 • Ribbius: Hermannus 267 • Ridder: Herbertus 590 • Riddringha: Rudolphus 654 • Riedel: Alexander Arnoldus, Johannes Petrus Bruinwoldz. 296 • Riedel: J. Bruinwold 664 • Riedel: Johannes Petrus Bruinwold 496 • Riedel: Johannes Philippus, Joh. Petr.z. 500 • Riedel: S. P. Bruinwold 539 • Riegersma: Henricus Eling 150 294 • Rienks: Bouwe (Bavius Renici) 348 376 • Rienks: Hendrik 136 163 • Rienstra Slothouwer: Sicco 659 • Rlessen Scholtens: A. A. van 674 • Rinckema: Wilhelmus Schotanus à 211 315 333 • Ringers: Phil. Dr. Vitus (Wiete) 75 244 • Ringh: Thomas de 131 • Ringnalda: Boetius (Bote), Bouwe Abrahamsz. 26.0 354 • Ringnalda: Bouwe, Bote of Boetiusz. 238 266 318 403 • Ringnalda: G. 449 • Ringnalda: Murk Hotzes 194 628 • Ringnalda: Dr. M. N. 58 599 • Rinia: Feddo 439 • Rinia: Jhr. Jelgerus Sixtus van 51 • Rinkema: Wilhelmus Schotanus à (van) Hinkema(of) 211 315 333 • Rinkena: Wilhelmus Schotanus à Hinckena (of) 211 315 333 • Rinses: Mr. Douwe 626 • Rinses: T. 441 • Riords: Feite(o) 8 381 • Ripema: Rinse 485 488 • Ripperti: Sixtus 228 263 330 409 • Rippertius: Sixtus 228+ 263 330 409 • Ris Lambers: J. A. P. 313 875 • Ritzema: Helperus 486 • Rive: Hanso Wilhelmus de la 141 • Robberti: Gerardus 115 • Robijnsma: Ciricus 429 610 • Rodenburg: Rutgerus 365 608 630 • Rodenburg Mentz: Rutger 215 235 276 393 • Rodenhuis: Suffridus 376 384 • Rodmannus 535 • Rodmer: 535 • Roeland: Lieuwe 458 • Roelandts: Lievinus 458 • Roelandts: Udeus 552 • Roelefs: Hemco 538 • Roeloffs: Jacob 359 667 • Rogge: F. W. O. 129 • Roggen: C. van 628 • Rolandus: Levinus 458 • Roldanus: Wilhelmus Jacobus, Joh.z. 649 • Romar: Eelco 150 82S • Romar: Petrus 550 • Romein: Thomas Adrianus 500 • Romenij: H. J. ter Haar 117 • Romenij: Joannes 43 680 • Romer: Bernardus 448 • Rondaan: Franciscus 510 • Ronkel: Ph. S. van 365 • Rooijens: Dr. Gijsbert Joannes 195 • Roode: P. J. de 464. • Rook: Joan Frederik de 280 337 • Roorda: Franciscus 585 • Roorda: Gerrit 77 145 • Roorda: Jan, Gerritz. 572 • Roorda: Dr. Taco, Gerritz. 276 • Roose: A. H. 449 • Roothuis: Thomas 266 • Roscam Abbing: P. J. 181+ • Rost: Ernst Frederik 653 674 • Rost: Mich(e)(ie)(aë)l 144 420 423 564 • Rosterhaulis: Cornelius Poppius 330 • Rosijn: Arnoldus Lubbertus 423 • Rouccius: Johannes 331 • Roukes: Johannes 331 • Rouse: Antonius 429 • Routerus: Ulricus Heronis (Ulke Heres) 109f • Ruardi: Dominicus 131 475 • Ruardi: Feite(o) 8 381 • Ruardi: Folkert 604 • Ruardi: Regnerus 654 • Ruardi: Theodorus 363 415 • Rubel: Conradus 561 • Rudolphi: Jacobus 359 667. • Rudolphi: Johannes 321 552 • Rudolphi: Rudolphus, Johan.z. 370 • Ruetenius: Ulricus Heronis (Ulke Heres) 109f • Ruitenschild: Engelbertus 68 • Ruleman Voget: H. 528 • Rummerink: Martinus Joh.z. 36 577 • Russing: Petrus Bartholomeus 238 558 • Rutgers: H. 84 631 • Rutgers: Paulus 35 • Rutgers: Dr. S. J. 114 • Ruurds: Feite(o) 8 381 • Ruijs: J. A. 435 611 • Rijgersma: Henricus Eling 150 294 • Rijkens: A. G. 631 674. • Rijnenberg: C. B. 460 • Rijnenberg: J. 547 • Rijpma: Enno 447 • Rijsdijk Takens Lambrechts: J. 417

S__________ >> begin
Saagmans: Phil. Dr Aeschinus (Aesge) 233 629+ • Saagmans: Phil. Dr. Michaël, Aeschinusz. 239 668 • Saar: H. Th. du 111 240, 666 • Saar: Johannes du 196 593 • Sadelaar: Johannes 307 316 • Sage ten Broek: Dr. Johannes Jacobus le 595 • Salverda: Nicolaus Regneri (Klaas Rein(d)ers) 108 243 • Salmasius: Andreas 463 • Salmasius: Johannes 72 • Samplonius: Douwe, Joh.Ger.z. 635 • Samplonius: Gerhardus, Joh.Ger.z. 613 • Samplonius: Hessel(us of ius) Gerard(i)s 405 453 494 • Samplonius: Johannes Ger(h)ardi 566 573 632 • Samuelis: Woltherus, Sam. Wolt.z. 587 • Sanders: H. W. 258 • Sannes: Hinno Willem Jan, Izaäkz. 677 • Sannes: Isaac, Will.z. 499 • Sannes: Willem 72 114 406 440 • Sannes Spandaw: L. 593 • Santen: Sieger Thie(y)lman(s) van 224 252 • Santen: Sieger Ti(e)lman van 224 252 • Sapeides: Hermannus 415 • Saras Nanninga: Anne 656 • Sardon: Johannes 811 • Sardor: Johannes 181+ • Sart: G. J. Gobius 640 • Sart: Jacobus 58 • Sart: J. J. Gobius 640 • Sartorius: Johannes, Lud.z.? 508 591 • Scaevola: Willem (Wilhelmus) 358 373 436 • Schaaf: Douwe van der 222 • Schaaf: F. 399 • Schaevola: Johannes, Wil.z. 358 • Schaevola: Willem (Wilhelmus) 358 373 486 • Schainck Bolt: Jacobus 141 • Schacht: Nicolaus Augustus. 658 • Scheelinger: Cornelis 289 567 • Scheer: A. F. van der 517 674 • Scheer: Hermannus Jacobus van der 181+ 245 • Scheffer: Henricus 112 • Schellinga: Anne 179 444 • Schellinga: Anne van 179 444 • Schellinga: Jacobus, Corn.z. 497 • Schellinger: Cornelis 289 567 • Scheltema: D. 378 • Scheltinga: T(h)eodorus 141 327 • Schermer Hesseling: Jan Nicolaas 51 328 • Scherpenhuis: W. J 520 • Scheverstein: Hermannus Wilhelmus 275 310 462 • Scheuer: Wilhelm Philip, Wilh.z. 44 680 • Scheurman: Henricus 211 260 • Schierbeek: Petrus Wilhelmus 80 210 • Schiere: Nicolaus 118 270 560 • Schiere: Nicolaus, Nicolaasz. 234 370 382 402 • Schiere: Theodorus, Nicolaasz. 226 478 • Schiffart: Johannes de 423 537 624 • Schiffart: Johannes Philippus de, Johannisz. 65 466 472 • Schilstra: Jan Douwes 442 • Schim van der Loeff: Abraham 272 • Schmitz: Frans Ernst 110 643 • Schlikker: Hermannus 619 656 • Schoenmaker: Gerardus 419 • Scholtens: A.A. van Biesen 674 • Schönfeld: J. 245 • Schönfeld: Jan Frederik, Joh. Christoffelz. 571 • Schönfeld: Johan Christof 614 • Schoning: U(A)belus, Stephanus Ubeliz. 134 • Schook: F. J. C. 435 • Schoonderbeek: Jan 610 • Schoonhoven: T. J. Jansen 313 435 • Schortinghuis: Gerardus, Wilhelmz. 144 • Schotanus: Bernardus, Jacobusz. 282 409 • Schotanus: Med. Dr. Gellius 53 73+ 314 315 • Schotanus: Jacobus 291 • Schotanus: Jacobus Bernardus(i of is) 164 169 204 • Schotanus: Johannes Gelliï, Gell.z. 53 309 631 • Sehotanus: Dr. Meinardus, Henr.z. 19 74 230 • Schotanus à Hinckena (Rinkema): Wilhelmus 211 315 333 • Schotanus à Hinkema (Rinkema): Wilhelmus 211 315 333 • Schotanus à Hinkema (van Rinckema): Wilhelmus 211 315 383 • Schotanus à Sterringa: Bernardus, Gelliusz. 248 350 548 • Schotanus à Sterringa: Bernardus, Hobboz. 280 635 • Schotanus à Sterringa: Dr. Christianus, Bern.z. 79 230 249 Schotanus à Sterringa Lemke: Hanso Henricus, Hobboz. 150 167 • Schotsman: Adrianus, Nicolausz. 368 • Schotsman: Nicola(a)us 336 427 • Schotsijn: Wesselus Sigerides à 534 • Schouten: A. A. 308. • Schrader: Ernestus Wilhelmus, Joh. Henric.z. 60 336 • Schrader Fockens: Engelbertus, Luc.z. 372 • Schrader: Johannes Henricus 33 546 561 679 • Scbrader: Ludovicus, Johan Henricusz. 160 406 • Schregardus: Med. Dr. Henricus 453 465 • Schregardus: Wouter, Henr.z. 541 • Schreuder: Gerardus 652 • Schrevenstein: Hermannus Wilhelmus 275 310 462 • Schreverstein: Hermannus Wilhelmus 275 310 462 • Schröder: Johannes Wilhelm(us) Adolph(f)us, Ludov. Conr.z. 80 322+ 574 • Schröder: Oltmannus, Joh.z. 320 415 • Schröderus: Johannes 297 • Schroderus: Johannes, Oltm.z. 601 • Schroderus: Oltmannes, Joh.z. 820 415 • Schroeder: Johannes Wilhelm(us) Adolph(us), Ludov. Conr.z. 80 822 574 • Schuerman: Henricus 211 260 • Schuil: Egbert 624 • Schuilenburg: Jacobus 27 • Schuilinge: Otto 365 519 615 • Schuilinghe: Otto 365 519 615 • Schuiring: Johannes Nicolai, Nic.z. 600 • Schuiring: Nicolaus 30 190 298 662 679 • Schuiring: Nicolaas(aus) Johannis(e)s 575 591 671 • Schuiringa: Andreas 79 109 345 567 • Schuiringa: Arnoldus, Andreasz. 482 • Schuiringa: Arnoldus Bartholdi, Bartholdiz. 294 326 • Schuiringa: Bartholdus 12 81 211 264 • Schuiringa: Bartholdus, Arnoldusz. 295 • Schuiringa: Hessel 221 241 • Schuiringa: Lambertus 269 612 • Schukking: Lukas 659 • Schultetus: Johannes, Schultetus Everhardusz. 358 366 • Schultze: J. B. 178 • Schuring: Bartholdus 12 81 211 264 • Schuringa: Lambertus 269 612 • Schuur: Conraad 302 381 • Schuurman: Henricus 211 260 • Schuurmans Stekhoven: S. 308 • Scotus: Johannes 637 • Scrinerius: Johannes 242 486 • Seemerink: J. H. 313 449 640 • Seemerink: J. H. 313 • Sekoelt: Johannes 75 • Selms: Maurits van 427 • Semink: Lambertus Levini 432 609 • Senden: W. C. van 248 578 677 • Serapius: Johannes 398 • Sevensma: Petrus 80 114 • Sevensma: Romke Sipkes 68 393 625 • Sevenster: G. van der Tuuk 251 • Sibbe: 378 • Sibelius: Adolphus 225 • Sibelius: Taco 174 454 539 • Sibema: Bourit(i)us 78 130 • Sibema: Bueretius 78+ 130 • Sibersma: Daniël Simon, Heroz. 423 • Sibersma: Hero, Joh.z. 189 212 546 • Sibesma: Folkert Hendrik 256 • Sibesma: Sibrandus 636 • Sibinga: Derk Vries 158 598 • Sibinga: Johannes 524 535 565 • Sibranda: Hero 293 • Sibrandi: Gerbrandus 379 418 • Sibrandi: Hilarius 555 • Sibrandi: Menso 394 • Sibrands: Nicolaus 237 • Sibrands: Taco (Taeke) 385 • Siccama: Abel(us) 31 591 663 • Siccama: Henricus 33 118 191 576 635 • Siccama: Jacobus, Ab.z. 472 • Siccama: Renatus (Rens of Regnerus), Sibrenz. 383 • Siccama: Wilhelmus, Ab.z. 127 585 622 • Sicconis: Johannis 379 • Sichemius: Petrus 55 420 • Sickes: Jelle 133 179 303 • Siderius: Arnoldus 70+ 108 • Siderius: Arnoldus Mat(t)hiae 70 108 • Sidonides: Wibo 275 316 544 • Siepkamp: J. C. A. van den 643 ri74 • Sigersma: Rudolf 575 • Sikkama: Doetze Jakobs 569 • Sikkel: J. C. 181+ • Sikkes: Auke 494 • Silvergieter Hoogstad: H. J. 63 • Silvergieter Hoogstad: Philippus 41 679 • Simon van der Aa: Dr. P. J. B. C. 54 • Simonides: Franciscus 201 242 • Simons: G. J. 650 • Simons: J. G. 504 • Simons: Simon 112 • Sinapius: Christianus 14+ 151 • Sinderen: Ulbe (Ulpianus) van 592 • Sinnema: Suffridus Hajonis (Sjoerd Haijes) 108 • Sinnema: Suffridus Serenus 211 • Sinnema: Suffridus Serenus 489 567 570 • Sinninghe Damsté: Jan. Joh. Jac.z. 371 500 602 • Sinninghe Damsté: J. S. 156 • Sinninghe Damsté: P. 148 • Sipkes: Lamberti 69 • Sissingh: G. Busscher 542 • Sithopaeus 55 • Sixti: Abelus, Obertusz. 283 • Sixti: Ciprianus 162 • Sixti: Gellius (Jelle Sickes) 133 179 303 • Sixti: Gerardus 623 • Sixti: Johannes 91 152 • Sixti: Obertus 355 • Sixti: Rippertus 228+ 263 330 409 • Sixtini: Gellius (Jelle Sickes) 133 179 303 • Sixtini: Johannes 312 • Sixtus: 362 • Sixtus: 559 • Sixtus: Rippertus, S. Rippertusz. 18 678 • Sjamburgh: Wibrandus Annii 446 • Sjoerds: Sjoerd 55 297 • Sjoers: M. 369 • Slecht: Gerardus 583 653 • Slegt: Gerardus 583 653 • Slomp: Luchien Willems 517 • Sloot: Aggeus 49 • Sloot: Dominicus van der 109 • Sloot: Frederik van der, Henr.Alb.z. 144 • Sloot: Henricus van der, Henr. Alb.z. 541 • Sloot: Henricus Albertus van der, Fred. Feddoz. 182 • Slooten: Adrianus van, Feddoz. 482 • Slooten: Fedde(o) (Jan) van 91 201 261 • Slooten: M. van der Tuuk van 206 • Slooten: P. J. D. van 605 • Slooten: Wij(y)be van, Feddoz. 218 244 • Sloten: Adrianus van, Feddoz. 482 • Sloten: Fedde(o) Jan 91 201 261 • Sloten: Tjalle Joukis van 181+ 285 362 • Sloten: Wij(y)be van, Feddoz. 218244 • Sloterdijck: Jacobus, Wibr.z. 327 • Sloterdijck: Wibrandus 199 316 • Slothouwer: A. H. Duval 349 • Slothouwer: D. 236 • Slothouwer: Gisbertus Cornelis Duval, Joh. Conradusz. 276 • Slothouwer: Sicco Rienstra 659 • Sluis: Jan van der 615 • Smidt: Wolter Gerard 92 323 368 • Sminchius: Johannes 438 • Smit: Aldert 111 • Smit: Christophorus 456 510 • Smitius: Petrus 113 620 651 • Smitsius: Petrus 113 620 651 • Smittius: Petrus 113 60 651 • Snecanus: Daniël, Joh.z. 117 179 833 • Snecanus: Gellius 8 122 227 264 329 • Snecanus: Gellius Hotzenus 8 122 227 264 329 • Snecanus: Rombertus Hagema 63 • Snecanus: Rombertus Wibrandi Billardini Hagema 63 • Snethlage: Albertus, Jac. Mart.z. 180 181+ 183 • Snethlage: Albertus, Joh.z. 36 • Snethlage: David, Jan Will.z. 604 • Snethlage: Jacobus Martinus, Alb.z. 54 124 ASO • Snethlage: Jan Willem, Alb.z. 515 527 • Snethlage: Nicolaus Johannes, Alb.z. 357 368 • Snethlage: W. H. 378 515 • Snoeck: W. J. 404 • Snoek: Bernardus Arcerius, Joh.z. 348 • Snoek: Johannes Bernardus, Bern. Arc.z. 564 • Soede: H. A. van Oostrum 640 • Somer: Wilco Hermanni (Harmes) 609 634 • Someren: Wilco Hermanni (Harmes) van 609 634 • Sopingius: Adolphus, Nic.z. 309 • Sopingius: Godefridus, Nic.z. 266 309 312 397 • Sopingius: Nicolaas 9 • Spandaw: L. Sannes 593 • Spannenburg: Tjebbe 625 636 • Specht Grijp: Philippus, Henr.z. 403 • Speekman: H. C. 677 • Speekman: J. Luining 119 597 • Spek: W. van der 408 • Spill: C. ter 464 470 • Spillerii: Abraham 626 • Sprankhuizen: Johannes van der Linden van 554 • Sprenger: Johannes 11 • Staak: Franciscus, Rud.z. 103 • Staak: Michiel Jurjens, Jurjen Mich.z. 360 • Staak: Rudolf, Michelz. 221 257 • Staak: Titus, Rudolfz. 225 655 • Stalman: Thomas 198 276 277 279 290 • Stanger: Andries 450 • Stania: Augustinus 490 • Stansius: Jacobus, Maurit(ius)z. 237 323 • Stansius: Martinus, Jac.z. 662 • Stansius: Maurits 187 291 405 • Stansius: Mauritius Jacobs(i) 187 291 405 • Stantzius: Maurits 187 291 405 • Stap: D. C. C. 493 • Stapert: Hanso 109 462 481 • Staphorstius: Allardus, Joh.z. 136 • Staphorstius: Johannes 389 • Staphorstius: Johannes, All.z. 136 • Staphorstius: Nicolaus, Joh.z. 137 • Statenus: Engelbertus 543 • Staveren: Dr. M. van, 43 680 • Staverman: Jan Reider, Alb.z. 639 • Stech: Fredericus Wilhelmus 258 • Steen: P. F. van der 640 • Steendam: Gerardus Henricus 160 • Steenhovius: Johannes 626 • Steenhovius Posthma: Petrus 123 • Steenkist: Ausonius à, Gualtherus Johannesz. 168 • Steenkist: Gualtherus Johannesz. à 204 • Steensma: Gerardus 153 • Steensma: Petrus, Ger.z. 506 570 • Steentilla: Gualterus, Joh.z. 384 • Steentilla: Johannes 360 384 • Steentilla: Melchior 592 654 668 • Steenwijck: Wilhelm, Albert van, Alb.z. 9 • Steenwijk: Jacobus 311 • Steenwijk: Martinus, Petrusz. 143516 • Steenwijk: Petrus 516 539 • Steenwijk: Petrus, Martinusz. 132 181+ 322 531 • Stegenga: W. H. 460 538 • Steinfort: Hessel Lienes (Sienes of Lieuwes) 340 • Stekhoven: S. Schuurmans 308 • Stellingwerf: Joachimus Phocaeusz. 475 • Stellingwerf: Pierius Johannes 211 285 • Stellingwerff: Abelis Johannis van 480 • Stellingwerff: Nicolaus (Niclaes) 129 • Stellingwerff: Philippus Joachemus 159 347 389 • Stellingwerff: Phoce(a)us Joachiini (Fokke Jochems) 159 347 573 • Stellingwerff: Pierius, Pier Joh.z. 71 617 • Stellingwerff: Pierius, Pieriusz. 71 • Stenhnis Dijken: Henricus 176 653 • Stephani: Johannis 379 • Stephanus: Johannis 379 • Steringa: 55 • Sterringa: Bernardus Schotanus à, Gelliusz. 248 350 543 • Sterringa: Bernardus Schotanus à, Hobbez. 280 635 • Sterringa: Christianus Schotanus à, Bern.z. 79 230 249 • Sterringa: Julius, Abraham Juliusz. 149 595 • Sterringa Lemke: Hanso Henricus Schotanus à, Hobbez. 150 167 • Stikkersma: Jacobus 509 • Stoffels: Bauke 197 279 294 325 • Stokman: Casparus (Jasper(us)) Petri 84 181+ 288 349 • Stokman: Johannes Sixtus 61 100 437 • Stonebrink: Jacobus 217 220 • Stonebrink: Johannes 224 • Storius: Honorius 14 • Stort: Willem Nicolaas, Klaasz. 802 • Stoter: Johannes, Joh.z. 434 • Strick: Antonius, Joh.z. 218 291 • Strik: Antonius, Joh.z. 218 291 • Stroman de Grave: F. J. 296 417 • Struikborg: Theodorus 102 241 • Stuifsant: Balthaz(s)ar 94 654 • Stuifzand: Balthaz(a)ar 94 654 • Struiving: Henricus Dominicus 313 414 442 605 • Stulen: Petrus 613 • Stulenius: Engelbertus 543 • Stur: Hendrik 10 • Sturio: Henricus 10 • Sturius: Henricus 10 • Stuyfsant: Balthaz(s)ar 94 651 • Suagemus: Christophorus Hiddius 207 252 484 528 529 550 556 • Suagenius: Christophorus Hiddius 207 252 484 528 529 550 556 • Suffridi: Suffridus 55 297 • Suidstrand: Gellius 342 411 430 • Suidstrandt: Gellius 342 411 430 • Suringar: Lucas 368 • Swaag: Hermanus van der 577 • Swaagman: Tonko 172 528 • Swaga: Albertus 672 • Swagemus: Christophorus Hiddius 207 252 484 528 529 550 556 • Swaghuis: Christophorus Hiddius 207 252 484 528 529 550 556 • Swalue: Johannes Cornelis Wiersma 670 • Swart Olingus: Philippus Johannes 240 279 • Swart Olinjus: Philippus Johannes 240 279 • Swarte: Gerhard He(i)nrik(ch) 103305 • Swarte: Martinus 65 • Sweringa: Bouritius Isbrandi 79 • Swiers: Jacob Jacobs 88 • Swollanus: Henricus Nicolaas(us) 23 269 612 620 • Swijghuisen Reigersberg: J. I. 97 101 • Swijghuizen Reigersberg: M. 279 489 504 • Sybelius: Taco 174 454 539 • Sybenius: Cyprianus 351 • Sybesma: Sibrandus 636 • Sybo: 378 • Sydonides: Wibo 275 316 544 • Sydzes: Wibo 275 316 544 • Sygersma: Cornelius Rudolphi 547 634 • Sylman: Ajolt Rudolf 361 • Sylvius: Bernardus, Boëtiusz. 354 • Sylvius: Bernardus, Duc.z. 624 • Sylvius: Bernardus Leuconis, Leuconis Bernardusz. 350 353 389 • Sylvius: Boëtius, Laurentiusz. 353 • Sylvius: Duco, Bernardus Leuc.z. 280 310 405 • Sylvius: Ennius 295 • Sylvius: Johannes Cornelii(is) 217 220 425 432 • Sylvius: Johannes Jacobus 174 • Sylvius: Laurentius, Laurentiusz. 353 • Sylvius: Laurentius, Bernardus Leuconisz. 353 • Sylvius: Leuconius, Bernardusz. 259 • Sylvius: Petrus, Joh. Corn.z. 425 • Synnama: Suffridus Serenus 489 567 570 • Sijpkens: Gerhard Jan, S.H.z. 213 556 • Sijpkens: Dr. Henricus 36 255 595 • Sijpkens: R. A. B. 138 • Sijpkens: Sijpko Haijo, Willemz. 302 • Sijpkens: W., S.Hz. 181+ 312 359 • Sijtsema: Pieter Pieters 145 489 • Sijtses: Wibo 275 316 544 • Sijtsma: Nelius 171

T__________ >> begin
Taconis: Laurentius 629 • Tadema: Taco 276 395 • Takens Lambrechts: J. Rijsdijk 417 • Talco: Regnerus 69 292 • Talma: A. W. L. 196 611 • Talma: Pibo, Jac. Nic.z. 380 503 • Talma: Tibo, Jac. Nic.z. 380 503 • Tania: Sibrandus 293 • Tarquinii: Regnerus 641 • Tasma: Duco Sixti 120 • Tatum Zubli: Justus Everhard 584 664 677 • Tebbens van der Tuuk: Adam, Gerrit Willem Golt.z. 500 • Tebbing: Arnoldus 78 187 • Tebbing: Petrus Arnoldi, Arnoldusz. 303 • Tebbingius: Arnoldus 78 187 • Tebbitman: Johannes 575 641 • Teeling: Johannes 26 • Teelink: Johannes 26 • Teglerus: Adrianus 20 • Tegnaie: Tobias 19 333 414 • Tegneias: Tobias 19 333 414 • Tegnejus: Tobias 19 333 414 • Tegneus: Tobiaa 19 333 414 • Tegularius: Adrianus 20 • Teisser: Johannes Elias 68 236 • Teijes: Rombertus 542 • Teijens: Fokko (Focco) 398 520 • Teller: Sibrandus 285 • Temminck: Cornelius 621 • Tenckink: Egbertus Henricus, J.W.C.z. 107 251 352 413 • Tenckinck: Jan Willem Coenraad 158 361 • Tenckinck: Wijbrandus Jacobus, Eg. Henr.z. 262 • Tenninck: Cornelius 621 • Tenninck: Roelof Jansen 607 • Tenthof: J. T. 206 • Ter Gast: Bruno Janssonius (Jans) 148 • Tergast: Luto Ulbes 558 • Tergast: Luitiën 558+ • Teves: J. 138 507 • Terwold: Eteus (Eto) Leonardi, Leon.z. 310 • Terwolt: Georgius, Etheusz. 283 • Themmen: Jacobus Henricus 226 • Themmen de Lang: J. H. 542 677 • Theodori: Nicolaus 177 • Theodori: Petrus 886 • Theodori: Theodorus (Durk Durks) 148 • Theodorici: Vicherus 258 • Theodorides: Petrus 283 416 • Theodorus: Petrus 283 416 • Thielmans van Santen: Sieger 224 252 • Thieme: D. Fries 599 650 • Thoden van Vel(z)sen: Eggo Ulphard, Hajo Udoz. 538 • Thoden van Vel(z)sen: H. U. 122 357 • Thoden van Vel(z)sen: Hajo Udo, Eggo Ulph.z. 129 514 639 • Thoden van Velzen: Dr. Sijo K(C)ornelis, H.U.z. 43 487 650 680 • Thoden van Vel(z)sen: U. W. 119 129+ • Thoden van Velzen: Ulphart Willem, Egge Ulph.z. 614 • Thomae: Thomas 579 582 • Thomaszoon: Thomas 78 82 532 • Thoon: Henricus van 275 • Thorrenius: Gualtherus, Sam. Wol.z. 587 • Thuinen: Dr. Theodorus van 258 455 • Thuijn de Ligny: A. D. 865 • Thuynen: Dr. Theodorus van 253 45.5 • Thylman van Santen: Sieger 224 252 • Thijm: D. C. 300 • Thijasen: Matthias Theodori, Matthijs Thijsz. 369 • Tichemius: Petrus 55 420 • Tiddens: Lambertus 393 308 • Tielman van Santen: Sieger 224 252 • Tile: Hendrik Christiaan 571 • Tilman van Santen: Sieger 224 252 • Tilikingh: Johannes 99 422 • Timanni: Cornelis(ius) 504 566 • Timmers: Hugo 337 • Tinga: Eelco 418 574 • Tinga: Idzert 837 511 • Tinholt: L. 424 • Titama: Johannes 567 • Titema: Johannes 567 • Tjebbe: 114 • Tjerks: Albert 210 • Tol: Engelbertus 506 584 • Tol: J. C. van Linden 599 • Tolling: Bartholdus 80 • Tresling: Georgius, Sam.z. 89 570 • Tricht: Christoph Carel van 87 • Trip: Christiaan Johan 569 • Troijen: Gerrit van 111 • Tromp: Sijtze Solkes 77 • Troostenburg de Bruin: Jan van 279 • Troostenburg de Bruijn: J.F.W van 578 • Troste: J. 488 • Troste: L., Jz. 686 • Tuinhout: Hajo 387 • Tullenius: Sethus (Set?) 98 244 • Tullius: 181+ • Tuuk: Adam Tebbens van der, Gerr. Willem Golt.z. 500 • Tuuk: Gerhardus van der, Herm.z. 54 97 124 564 • Tuuk: Dr. H. Edema van der 199 666 • Tuuk: Lambertus Eilerts van der, Nic.z. 586 • Tuuk: Marcus van der, Mich.z. 574 589 • Tuuk: Nicolaus van der, Mich.z. 147 • Tuuk: Pompejus van der, Mich.z. 147 • Tuuk Adriani: N. van der 287 • Tuuk Sevenster: G. van der 251 • Tuuk van Slooten: M. van der 206 48 • Tijdeman: Barend Frederik, Mijnardz. 194 • Tijssen: Daniël 40 679 • Tijssen: Dr. D. H. H. 88 445

U__________ >> begin
Ubbink: H. G 305 • Uden Masman: D. T. 290 • Uilkens: T. F. 631 • Uiterwijk: Rudolf 274 281 313 814 • Ulckes: Here (Hero), Ulke Dirksz. 97 125 471 • Ulkes: Hero, Ulke Dirksz. 97 125 471 • Ulrici: Here, Ulke Dirksz. 97 125 471 • Ureterpius: Lubbertus 351 • Utrecht: Johannes ab, Joh.z. 657

V__________ >> begin
Valerii: Jodocus 167 • Valerius: 111 • Valk: Hendrik Gerrit de 613 • Valk: Lucas 41 • Valrichemius: Jacobus Dominici 389 • Vas: Martinus 380 • Vecht: Hermannus van der 576 672 • Vecht: Martinus van der, Herm.z. 645 675 • Vecht: Paulus van der, Herm.z. 658 • Vedder: Ema 608 614 • Vedder: Jacobus 633 • Veen: Albert Jans van der 100 599 • Veen: B. Bolleman van der 138 • Veen: H. van 458 • Veen: S. D. van 122 408 • Veenstra: Jan Gerrits 296 • Veenstra: Sake Rins(z)es 132 149 • Vegt: Jan van der 273 • Vehr: Henricus Houwing ter 643 • Velde: Cornelis van der 448 • Velde: Quirinus van de(r) 415 444 • Velden: Ans van 114 337 364 599 • Velden: Paulus van, Ar.z. 378 393 414 • Velsen: Cornelius van, Franciscusz. 384 • Velsen: Franciscus van, Cornelisz. 377 • Velsen: Franciscus van, Gerhardusz. 118 190 277 • Vels(z)en: Gerardus van, Franc.z. 99 192 539 • Velsen: Gerardus, Lambertusz. 339 382 • Velsen: Tarquinius (Teije of Tjerk) van, Gerhardusz. 383 • Velt: Rudolph van 388 • Velzen: Eggo Ulphard Thoden van, Hajo Udoz. 538 • Vel(z)sen: H. U. Thoden van 122 357 • Velzen: Hajo Udo Thoden van, Eggo Ulph.z. 129 514 639 • Velzen: Simon van 520 • Velz(s)en: Dr. Sijo C(K)ornelis Thoden van, H.U.z. 43 487 650 680 • Velzen: U. W. Thoden van 119 129+ • Velzen: Ulphart Willem Thoden van, Eggo Ulph.z. 614 • Venekamp: Bernardus Hermanni 153 558 • Venema: Cornelis Johannes Christiaan, Jan Corn.z. 305 319 417 • Venema: Hajo 436 • Venema: Dr. Hermannus (Harm), Hendrik Jacobsz. 254 • Venema: Jan Cornelis 466 643 • Veneman: Johannes 536 • Venneman: Adrianus, Joh.z. 474 612 • Venneman: Johannes 536 • Verekius: Bernardus (Bernerius), Hermannusz. 185 • Verekius: Wernerus, Hermannusz. 185 • Verhagen: C. 492 • Verhoeff: J. G. 875 • Verkouw: A. 196 • Vermeer: Jochem 227 • Vermeulen: Jacobus 418 425 • Vermeij: A. W. 308 • Verschouw: Johannes Albertus 412 • Verschuir: Dr. Jan Hendrik, Henr.z. 271 • Versprille: J. M. Wilod 81 • Verwer: Johannes Arnoldi 518 • Verwey: Bernardus, Wibrandz. 62 271 • Verwey: J. 296 • Verwey: Samuël, Wibrandz. 271 328 • Verwey: Wij(i)brandus 234 302 364 • Verwijs: Adrianus 457 602 • Vespasius: (Wijbe) Johannes 173 • Vestanus: Thedorus Nicolai 182 • Vethake: Karel Willem 44 681 • Vetter: Christianus 563 • Vetter: Wolter 524 571 • Vibius: Sicco 114 122+ 125 • Vicheri: Cornelis 184 265 • Viëtor: J. A. 460 473 • Viëtor: Nicolaas, Joh. Fresemannz. 572 • Vigeri: Cornelius 184 265 • Viglius: Ernestus 178 • Viglius: Ernst, Vigl.Corn.z. 116 • Viglius: Gotho(de)fredus, Vigl.Corn.z. 95 • Vinckers: Roelof Witzenborgh 628 • Vinhemius: Gerardus 303 • Vinke: Dr. Gerardus Johannes 338 • Vinke: H. L. 43 680 • Visscher: Corneli(u)s Tammeri Canter 324 395 • Visscher: Tiberius 324 395 • Visser: Hans Willem Cornelis Anne 362 416 • Visser: J. A. 196 • Visser: W. de 487 • Vissing: Antoon Casper 640 • Vitringa: Johannes 316 327 • Vitringa: Martinus, Lamb.z. 131 • Vitringa Acker: Horatius 659 674 • Vledder: C. J. van 681 • Vlieg: Douwe 526 558 562 • Vlieg: Nicolaas, Douwez. 318 528 614 • Vlieger: J. A. de 260 • Vliet: Ahasuerus van 539 • Vliet: Wilhelmus van 119 456 • Vlugt: J. J. van der 385 • Vocking: Gerardus 297 399 404 421 640 • Voet van Campen: Johannes Eusebius, Joh. Schagenz. 272 • Vogelsang: Petrus 253 320 334 433 • Vogelsangh: Rombartus Hajo 130 • Vogelzang: Petrus 253 320 334 438 • Voget: Carel Octavius, Alb. Heinrichz. 248 • Voget: H. Ruleman 528 • Vokking: Gerardus 297 399 404 421 640 • Vokkingius: Gerardus 297 399 404 421 640 • Vomelius: Abrahamus 50 • Vomelius: Henricus 436 • Vomelius: Jacobus 526 567 • Vomelius: Johannes 20 441 • Vomelius: Johannes 219 220 221 • Vomelius: Mattheus 405 410 • Vomelius: Meinardus Sibrandi, Sibrandusz. 257 • Vomelius: Petrus 304 • Vomelius: Petrus Sibrandi 238 • Vomelius: Sibren (Sibrandy(us)) 203 207 213 • Vomelius: Sy(i)brandus, Johannesz. 64 155 269 400 509 • Vomelius: Theodorus, Sibr.z. 495 497 • Voocht: Phil. Dr. Bernardus 278+ • Voogt: Phil. Dr. Bernardus 278 • Voorhoeve: H. C. 196 • Vopconis: Dominicus 108 • Vorstius: Hugo 588 • Vos: G. J. 142 292 • Vos: Johannes (Jodocus) Hermanni de 647 664 • Vos: Lambertus 675 • Vos: Rombartus 627 • Voskuil: Georgius, Joh.z. 390 • Voskuil: Johannes, Everh.z. 581 • Voskuil: Johannes, Joh.z. 588 644 • Vossius: Jodocus 425 • Vrendenberg: H. 159 • Vriemoet: Emo Lucius 191 • Vries: Harmen de 43 680 • Vries: Jacob Hendrik de 29 • Vries: Jacob(us) de 183 222 438 514 674 • Vries: W. de 666 • Vries: Wouter de 212 222 • Vries Sibinga: Derk 153 598 • Vriesema: Popke Hendriks 240 • Vriese: Jacob Hendrik de 29 • Vroom: Louis, Gz. 650

W__________ >> begin
Waalkes: G. H. van Borssum 49 622 • Waalkes: Pieter van Borssum 176 362 893 625 • Waalkes: W. van Borssum 341 • Waeijen: Johannes van der, Joh.z. 201 • Waeijen: Johannes van der 23 • Waelwijk: Nicolaas(us) Johanne(i)s 282 465 • Wagenaar: Dr. L. 319 875 • Wagens: Petrus, Corn. Pietersz. 212 • Wal: Phil. Dr. Henricus de 175 240 • Wal: Meinard Siderus de 481 • Waller: Gijsbert 272 • Walkens: Uajo Johannes 230 • Walsweer: Abraham 300 398 • Walsweer: Dominicus Cornelii(us) 55 129 353 • Walsweer: Matthias 230 274 306 • Waning: Nioolaus van 153 • Waning Bolt: J. van 572 • Warendorp: Henricus, Herm.z. 416 • Waringa: Albertus 507 519 • Warmolts: A. 492 • Warmolts: Elibert 511 • Warmolts: N. 213 • Warmolts: N. 473 507 515 • Warnerszoon: Arjen (Adriaan) 7 • Wassenaar: H. M. Laurman 279 • Wassenaar: Jan Jarigs 854 622 • Wassenaar: Jan Philippus, Regn.z. 308 • Wassenaar: Jarig 608 677 • Wassenaar: M. 349 659 • Wassenaar: Martinus 677 • Wassenaar: Philippus Jan, Jan Philippusz. 380 • Wassenaar: Regnerus 80 • Wassenaar: Reinder, Jan Phil.z. 101 • Wassenaar: Tjalke(o) 293 343 407 • Wassenaar: Anthonius Nicolai van 5 69 154 888 424 332 • Wassenaar: Jan Klazes (Klaasz) van 112 334 450 • Wassenaar: Johannes Nicolai van 112 344 450 • Wassenaar: Theunis C(K)laasse(n)s van 5 69 154 388 424 532 • Wassenaar: Theunis Claasz van 5 60 154 388 424 532 • Wassenaar: Theunis Klases van 5 69 154 388 424 532 • Wassenaar: Tjebbe Cl. van 421 • Wassenberg: Abraham 68 • Wassenbergh: A. 119 404 674 • Wassenbergh: Arnoldus 107 251 524 • Watses: Watze 288 487 • Watze: 111 • Watzes: Haije 133 • Watzes: Jouke 167 • Watzes: Watze 288 487 • Wecheri: Cornelis 184 265 • Weemen: Bernardus van 39 • Weerman: Jan Bernard 44 681 • Weesel: Adriaan van, Barth.z. 28+ • Weide: Lambert Willem van der 457 • Weidum: Johannes 167 • Weldenerus: Johannes 113 533 • Wellink: Henricus 432 • Wemerus: Johannes 115 520 • Wenden: Andreas van der, Theod.z. 655 658 • Wenden: Petrus van der, Theod.z. 656 • Wenden: Thomas van der 652 • Wernink: Johannes Petrus, Will.z. 194 • Werumeus Buning: Arnoldus 142 503 • Wesel: Adriaan van, Barth.z. 28 • Wesel: Evert Jacob van 448 • Weslingius: Nicolaus 246 • Wespasius: (Wijbe) Johannes 173 • Wesseling: Gerhardus 237 580 • Wesselink: E. G. 578 • Wesselius: Gerardus 237 580 • Wesselius: Hermannus, Herm.z. 28 105^ • Wesselius: Herman(n)us, Herm.z. 32 103 514 • Wesselius: Hermannus, Herm.z. 48 166 511 • Wesselius: Hermannus, Herm.z. 486 648 • Wesselius: Jacobus 624 • Wesselius: Johannes, Bern.z. 161 438 586 619 663 • Wesselius: Dr. Johannes, Hermannusz. 225 629 • Westenbrink Middelveld: J. A. 308 • Westerbeek van Eerten: Barthol(dus)omeus Stephanus, • Willem Janz. 498 503 • Westerhoff: Petrus 638 • Westerloo: Donko Jan 313 507 • Westerloo: Lucas Donko 319 515 • Westerman: Adam 285 303 389 409 • Westerman: Albertus 101 • Westra: Lolke, Jarigz. 206 • Westrik: J. 216 • Wetsels: Gerard 58 77 279 500 • Wetzels: Gerard 58 77 279 500 • Weurdinge: J. J. Ehl 203 408 • Weijde: J. J. van der 281 385 435 • Wiarda: Agaeus (Age) 364 376 • Wiarda: Ba(e)rt(h)oldus 253 353 390 • Wiarda: Hero 246 538 • Wiarda: Hero J. 245 • Wiarda: Johannes 64 495 566 • Wiardi: Egbertus Johannis 244 262 • Wibes: Sicke 114 122+ 125 • Wibiscus: Sixtus 114 122 125 • Wibrandi: Tarquinius 245 • Wicerus: Feito 14 • Wicheri: Cornelis(ius) 184 265 • Wichers: Albertus 558 • Wicherts Abresch: Willem Joachim, Petrusz. 76 • Wiegers: Pieter 240 • Wielstra: Nicolaus 626 • Wieringa: Bavius 514 • Wieringa: Geert Rieuwerts, Pieter Rieuw.z. 88 378 532 • Wieringa: R. G. J. 441 661 • Wiersma: Johannes Cornelis 83 100 • Wiersma Swalue: Johannes Cornelis 670 • Wierts van Coehoorn: C.C.J.W. 634 • Wiese: Hermannus 76 • Wieten: J. 300 • Wigelius: Johannes 84 134 • Wigeri: Petrus 242 361 382 • Wigersma: Johannes 60 • Wigersma: Johannes 416 • Wigersma: Johannes Wibrandi(us) 401 549 • Wigersma: Theodorus 641 • Wigerus: Feito 14+ • Wigerus Martini: J. 210 219 673 • Wiggertsz: Kornelis 184 265 • Wiglama: Goswijn Johannis 200 • Wilco: 467 • Wildeman: Gijsbertus 107 193 • Wilhelmi: Ant(h)onius 45 545 • Wilhelmi: Gerardus 84 161 • Wilhelmi: Hermannus 371 385 • Wilhelmi: Jarichius 236 260 • Wilhelmi: Johannes 67 148 • Wilhelmi: Michaël 205 218 • Wilhelmy: Hermannus 371 385 • Willichius: Casparus 664 • Wilman: Everhardus, Theod.z. 469 553 • Wilman: Johannes, Theod.z. 502 • Wilman: Theodorus, Joh.z. 469 • Wilod Versprille: J. M. 81 • Winaldus: Gijsbertus 203 • Winia: Johannes 47 209 • Winkelaer: Johannes, Thomasz. 57 174 311 436 • Winkeler: Johannes, Thomasz. 57 174 311 436 • Winkler: Dionysius Augustinus, Johannesz. 175 181-j- • Winkler: Johannes, Thomasz. 57 174 311 436 • Winsemius: Valerius (Watze) 579 588 • Winsemius: W. 325 • Winsemius: Wijtzo(e), Sibr.z. 399 407 • Winsemius: Sibrandus 72 132 144 • Winterswijk: Winandus, Matthiasz. 34 • Wisman: Herman 600 • Wisman: Johannes Hermanni, Herm.z. 667 • Wisman: Johannes, Joh.z. 283 • Wisman: Michaël, Joh.z. 394 • Wisop: Johannes 540 • Wisse: J. 138 • Witkop: Jacob 73 487 • Wits: Herman(us) 24 232 • Witt: H. J. Eisveld de 480 • Witt: Johannes de 48 • Wittenhuis: Augustinus 607 • Witterman: Nicolaus 209 • Wittermans: Johannes, Nic.z. 643 • Witteveen: Abraham 49 69 • Witteveen: Cornelis 137 150 383 • Witteveen: Frederik, Herm.z. 633 • Witz: Herman(us) 24 232 • Witzenborgh Vinckers: Roelof 628 • Wobbema: Hermannus Engelberti, Engelbertus Hermannusz. 343 637 • Woerman: Henricus 195 • Woldringh: Oonradus 456 • Woldringh: J. W. A. 461 640 • Wolterbeek: Jacob Dirks, Phil. Henr.z. 37 • Wolters: Nicolaas 606+ • Wolters: Samuël 594 • Wolters: W. P. 196 • Woltheri: Samuël 594 • Womelius: Johannes 20 441 • Wopkes: Dominicus (Douwe) 108 259 • Woude: Arent ter 374 • Woude: A. E. Coolhaas van der 66 674 • Woudstra: T. H. 438 • Wouters: Abraham 216 • Wouters: Samuël 594 • Wijbelingh: Dr. H. 146 • Wybenga: Sybrandus 520 • Wybenga: Theodorus 177 536 • Wybes: Sicke 114 122+ 125 • Wybinga: Gellius 366 • Wybinga: Harperus 291 • Wybrand: Wybo 252 • Wybrandus: Jelmer 441 • Wychgram: Klaas Willemse, Luc Leendertz. 512 • Wygers: Pieter 240 • Wygersma: Johannes 416 • Wijlsma: Feico 79 382 443 • Wijk: P. C. van 458 • Wyn: A. 664 • Wijngaarden: Wilhelmus 74 249 • Wijngaart: Johannes Wilhelm(i), Wilh.z: 151 644 • Wijngaart: Renicus (Rienk) Franciscus 315 • Wijngaart: Wilhelmus 74 249 • Wijngaert: Wilhelmus 74 249 • Wijnoldy: J. A. C. 408 • Wijns: Gerhardus van 122 • Wijsman: Herman 600 • Wijt: M. 341 593

IJ__________ >> begin
IJlst Frederik van 73 • IJlst: Johannes van 263 • IJlstanus: Johannes 263 • IJlstanus: Theodorus Nicolai 182 • IJnsonides: Hans 628 • IJnzonides: H. H. 260 313 554 • IJnzonides: H. IJ. 223 381 • Ypei: Ubel(i)us 251 450 • Ypey: Anne 124 133 371 • Ypma: Biense 88 440 • IJsendijk: A. van. 58 169 • IJssel: Jan Hendrik van 52 393 • IJtsma: Johannes 373 387 • Ytsma: Rombartus 373 433 • IJzendijk: A. van 58 169 • Yzendijk: Henricus Elias van, Arendsz. 196

Z__________ >> begin
Zaagmans: Aeschinus (Aesge) 233 629 • Zaalberg: W. 119 • Zadelhoff: W. P. van 483 • Zandt: Jacobus Nicolaas van der, Janz. 163 • Zandstra: Simon 396 • Zegers: W. 417 • Zimmerman: F. W., W.z. 215 • Zimmerman: J. G., W.z. 117 215 493 • Zimmerman: Wouter 235 • Zoete: D. 493 • Zuagenus: Christophorus Hiddius 207 252 484 528 550 556 • Zubli: Justus Everhard Tatum 584 664 677 • Zuidema: A. 138 313 515 • Zuidema: P. 584 677 • Zuidema: Petrus, Abrahamz. 519 • Zuidstrand: Gellius 342 411 430 • Zwaag: Joachim van der, Wijtzez. 54 88 479 • Zwaag: W. J. H. van der, W.C.z. 66 464 523 • Zwaag: Wicherus Cornelius van der, Wijtzez. 257 528 • Zwaag: Wijts(z)e van der 156 245 636 • Zwagerius: Christophorus Hiadius 207 252 484 529 550 556 • Zwart: Jacob(us) 61 413 • Zwart Olinjus: Philippus Johannes 240 279 • Zytopaeus: 55

>> begin

Plaatsen alfabetisch

Aalsum 480 * Abbega 381 * Achlum 236 * Aegum 159 * Akkerwoude 461 * Akkrum 629 644 * Akmarijp 626 644 * Allingawier 305 * Ameland 565 * Anjum 554 * Anna-Parochie 104 * Appelscha 671 672 674 * Arum 325 * Augsbuurt 500 * Augustinusga 512 * Baard 288 * Baijum 258 * Bakhuizen 417 * Balk 432 * Ballum 567 * Beers 176 * Beetgum 84 * Beets 590 * Beetsterzwaag 590 * Bergum 117 * Berlikum 93 * Birdaard 467 * Blesdijke 657 * Blessum 181 * Blija 532 * Boer 243 * Boijl 664 665 * Bolsward 262 * Boornbergum 148 * Bornwerd 540 * Boxum 181 * Bozum 355 * Brantgum 538 * Britsum 73 * Britswert 349 * Broek 622 * Buitenpost 507 * Burgwert 273 * Burum 496 * Cubaard 292 * Dantumawoude 458 * Dedgum 397 * Deersum 343 * Deinum 55 * Delfstrahuizen 686 * Dokkum 450 * Dongjum 240 * Donkerbroek 671 674 * Drachten (Noorder en Zuider) 146 * Driesum 458 * Drogeham 517 * Dronrijp 251 * Echten 610 * Edens 290 * Ee 489 * Eernewoude 133 * Eernsum 344 * Eesterga 609 * Eestrum 138 * Elahuizen 441 * Elsloo 669 * Engelum 63 * Engwier 313 * Engwierum 489 * Exmorra 305 * Ferwerd 535 * Ferwoude 303 * Finkinga 659 * Finkum 107 * Firdgum 219 * Fochteloo 671 672 * Folsgara 381 * Foudgum 476 * Franeker 226 * Friens 159 * Gaast 308 * Gaastmeer 375 * Garijp 133 * Gauw 338 * Genum 473 * Gerkesklooster 504 * Giekerk 122 * Goënga 338 * Goingarijp 622 * Gorredijk 597 * Goutum 52 * Greonterp 394 396 * Grouw 161 * Hallum 567 * Hallum 111 * Hantum 542 * Hantumhuizen 542 * Hardegarijp 119 * Harich 432 443 * Harkema-Opeinde 517 * Harlingen 183 * Hartwert 273 * Haskerdijken 606 608 * Haskerhorne 681 633 * Haule 671 674 * Haulerwijk 677 * Heeg 372 * Heerenveen 572 * Hemelum 417 * Hempens 49 * Hemrik 593 * Hennaard 279 * Herbajum 238 * Hiaure 540 * Hichtum 273 * Hieslum 394 * Hijdaard 276 * Hijlaard 178 * Hijum 107 * Hindeloopen 399 * Hitzum 236 * Holwerd 528 * Hommerts 369 * Hoogebeintum 532 * Hoornsterzwaag 581 * Huins 288 * Huizum 44 * Idaard 159 * Idzega 378 * Idzegahuizen 300 * IJlst 362 * IJpekolsga 445 * IJsbrechtum 359 * IJtens 281 * Indijken 445 * Jacobi-Parochie, St. 223 * Jansga, St. 636 * Janum 467 * Jellum 176 * Jelsum 81 * Jislum 470 * Jorwerd 169 * Joure 619 * Jouwswier 487 * Jubbega 581 * Jutrijp 369 * Kimswerd 196 * Kolderwolde 438 * Kollum 493 * Kollumerzwaag 500 525 * Kooten 520 * Kornjum 77 * Kortehemmen 148 * Kortezwaag 600 * Koudum 420 * Langedijke 669 * Langezwaag 600 * Langweer 616 * Leeuwarden 5 * Lekkum 66 * Lemmer 609 * Lichtaard 478 * Lijons 178 * Lioessens 559 * Lippenhuizen 593 * Loënga 357 * Lollum 294 * Longerhouw 309 * Lutjewoude 500 * Lutkepost 507 * Lutkewierum 352 * Makkinga 666 669 * Makkum 296 * Mantgum 167 * Marrum 114 * Marssum 58 * Menaldum 88 * Metslawier 483 484 * Midlum 199 * Miedum 66 * Minnertsga 220 * Mirns 417 * Molkwerum 404 * Monnikkebnren 654 * Morra 483 559 * Munnekezijl 496 * Murmerwoude 461 * Nes (West-Dongeradeel) 547 * Nes (Utingeradeel) 644 * Nes (Ameland) 570 * Nieuw Brongerga 578 * Nieuwe Mirdum 435 * Nieuwenhuizen 375 * Nieuwland 385 * Nijawier 484 * Nijeberkoop 666 * Nijega (Smallingerland) 151 * Nijega (H. Oldeph. en Noordw.) 441 * Nijehaske 606 608 631 * Nijeholtpade 661 * Nijeholtwolde 647 * Nijehorne 581 * Nijelemmer 647 * Nijeschoot 575 * Nijetrijne 654 * Nijkerk (Oost-Dongeradeel) 556 * Nijkerk (Ferwerderadeel) 114 * Noordwolde 664 665 * Oenkerk 122 * Offingawier 338 * Oldeberkoop 666 * Oldeboorn 644 644 * Oldeholtpade 661 * Oldeholtwolde 661 * Oldelemmer 650 * Oldetrijne 650 * Oldouwer 634 * Olterterp 590 * Oosterbierum 213 * Oosterend 279 * Oosterhaule 634 * Oosterlittens 285 * Oostermeer 138 * Oosterwierum 346 * Oosterwolde 671 672 * Oosterzee 640 * Oosthem 381 * Oostrum 487 * Ooststellingwerf (geh. grietenij) 666 * Opeinde 151 * Oppenhuizen 365 * Oude Mirdum 435 * Oude-Haske 631 633 * Oudega (H.Oldeph. en Noordw.) 438 * Oudega (Smallingerland) 151 * Oudega (Wijmbritseradeel) 378 * Oudehorne 581 * Oudeschoot 575 * Oudkerk 125 * Oudwoude 525 * Paesens 550 * Parrega 394 * Peins 245 * Peperga 657 * Piaam 300 * Pietersbierum 206 * Pingjum 323 * Poppingawier 343 * Raard 476 * Rauwerd 344 * Reitsum 473 * Ried 243 * Rijperkerk 119 * Rinsumageest 465 * Roodkerk 125 * Roordahuizum 164 * Rottevalle 143 * Sandfirde 378 * Schalsum 257 * Scharl 414 * Scharnegoutum 357 * Scherpenzeel 654 * Schettens 309 * Schiermonnikoog 562 * Schillaard 167 * Schingen 248 * Schraard 312 * Schurega 581 * Sexbierum 210 * Sibrandahuis 465 * Siegerswolde 587 * Sijbrandaburen 341 * Slappeterp 248 * Slooten 424 * Smallebrugge 445 * Sneek 329 * Sondel 432 449 * Sonnega 647 * Spanga 654 * Spannum 290 * Stavoren 408 * Steggerda 659 * Stiens 69 * Suameer 133 * Surhuisterveen 515 * Teerns 49 * Ter Idzert 661 * Ter Oele 616 * Terhome 629 644 * Terkaple 626 644 * Ternaard 545 * Terwispel 593 * Terzool 341 * Tietjerk 129 * Tirns 359 * Tjalbert 602 * Tjalhuizum 359 * Tjerkgaast 611 * Tjerkwerd 397 396 * Tjummarum 216 * Twijzel 520 * Tzum 260 * Uitwellingerga 365 * Ureterp 587 * Veenwouden 523 * Vollega 609 * Vrouwen-Parochie 101 * Waaxens (Westdongeradeel) 538 * Waaxens (Hennaarderadeel) 292 * Wanswert 470 * Warns 414 * Warrega 156 * Warstiens 156 * Wartena 156 * Weidum 172 * Welsrijp 258 * Westergeest 525 * Westhem 383 * Wetzens 480 * Wier 97 * Wierum 547 * Wieuwert 349 * Wijckel 427 * Wijnaldum 203 * Wijnjeterp 584 * Wijns 122 * Winsum 288 * Wirdum 154 * Witmarsum 319 * Wolsum 383 * Wommels 276 * Wons 313 * Workum 388 * Woudsend 445 * Wouterswoude 458 * Zuiderhuisum 512 * Zuidwoude 129 * Zurich 323 * Zwaagwesteinde 528 * Zweins 245 * Zwichum 52

>> begin