>> HOMEpage

Recesboek Leeuwarden 1665
Huuropzeggingen

Bron: HCL inv.nr. 2743
Internetuitgave: M.H.H. Engels, oktober 2021

1
Donderdach den 5 Januarij 1665
• Hessel Johannes Falck in persoon verclaert sijn bewoonde huisinge daer het Elske uithangt op Meij naestcomende ten profijte van de olderman vant schoenmrs. gilde te relaxeren ende verlaeten ende van de proceduren in cas van oppositie ye desisteren cum expensis
• Hans Tialckes protesteert de effectu arresti per Fed. in persoon gedaen Andris Teeckes wonende [plaats niet vermeld] om niet te vertrecken voor ende alleer hij arresde. t'contract met de arrestant opgerecht aen sijn cant heeft gepraesteert dienende op negen uyr de clock tien geslagen
1v
• Dr. Jusum protesteert ... Gerryt Clases op de Jouwer om niet te vertrecken ...
2
Vrijdach den 6 Janrij. 1665
2v
Saterdach den 7en Januarij 1665
3
Maendach den 9en Janrij. 1665
Dinghsdach den 10en Januarij 1665
3v
Donderdach den 12 Jan.rij 1665
4
Vrijdach den 13en Januarij 1665
4v
Saterdach den 14 Janrij. 1665
Maendach den 16en Janrij. 1665
5
Dingsdach den 17en Janrij. 1665
Woensdach den 18 Janrij. 1665
Opseggingen gedient den 18en Januarij 1665
• Pibo van Doma en Jan Egberts cum uxore ... protesteren d'effectu van d'opsegginge ... Jasper Koer, Fonger Pouwels, Bernardus [blanco] ende Lyckele Jacobs met hen resp. wijven om hun woningen 1o Mey ... te verlaten
• Jacob Jansz. co[ntra] Ulcke Wytses ad idem om sijn schuyr op 't Vliet
• Willem van Vierssen[?] erffg. protesteren d'effectu van de opsegginggen ... Sijke Jacobs om negen pond.te landts
• Deselve contra Ebel Jacobs ... vier pond.te
• Deselve contra Bartel Martens ... veertien pond.ten
5v
• Auckien Bechius wed. van w. dr. Petrus Bechius, en Simon Gabbema voor hem ende sijn suster protesteren d'effectu van d'opsegginge ... Sibrant Pieters om hen bewoonde huysinge per Mey in vrijdom aen te nemen
• Epeus van Bootzma nomine uxoris ... Anne Epes om sijn gebruyckende landen ende huysinge ... Mey toecomende in vrijdom te verlaten
• Deselve ... contra Claes Gerbens om sijn gebruyckende landen ... te verlaten
• Ida ende Catrina van Siccama contra de hopman Brinck ad idem
• Dr. Joannes Schouwen contra Wibren Douwes wed. om 1o Mey sijn huysinge in vrijdom aen te nemen
• D'intresseerde crediteuren van Cornelis Hylkinx protesteren d'effectu van d'opsegginge ... Jacob de la Prosche[?] cum uxore om hen bewoonde huysinge 1o May in vrijdom te verlaten
• Deselve contra Hendrick Roberts cum uxore ad idem
• D'erven van Tonis Riemers contra de wed. van Jan Tierx ende Pieter Jan Tierx voor haer ende de vordere erven van voorn. Jan Tierx , om de ses pon.te landts onder de clockslagh Petri toecomende in vrijdom te verlaten
6
• C. Wijngaerden protesteert ... van d'opsegginge ... Epe Bauckes om sijn camer 10 Mey in vrijdom te verlaten
• Jan Sioukes[?] contra Entes Rienx ad idem
• Sytse Jansz. contra Claes Jansz. ... seven pond.te landts in vrijdom te verlaten
• Leentie Tijssen contra Dirck Sibrens cum uxore om hen bewoonde huysinge 1o Mey in vrijdom te verlaten
• Deselve contra Hendrick Drysten cum uxore ad idem van hen camer
• Hendrick Jansz. contra Harem meyer ad idem van sijn bewoonde huysinge
• Antie Hendrix cum marito gesterckt contra Mr. Benedictus Joris ad idem
• Sioerd Ates Haackma contra Dr. Lelius Lyclama ende de nots. Attama ad idem
• Lysbettie Stevens contra de wed. van Dr. Jusum ad idem
• Deselve contra de froedsman Saecke Rinssen ad idem van sijn solder
• Hendrick Adius contra Beernt Roeloffs wed. ad idem van haer bewoonde huysinge
6v
• Abram Hessels contra Dr. Boelema ad idem
• Deselve contra Pieter Dirx om sijn huysinge 1o Mey in vrijdom aen te nemen
• Feddrick Pieters bleecker contra A. Siccama om sijn thuyn Petri te verlaten ... d'interdiceerde verclaert de thuyn sooveel de plaets belanght te verlaten des behoudens de gerechticheit van de plantage, somerhuys ende stakettinge hem als eygen toebehoren
• Feddrick Pieters wed. ende erven protesteren ... opsegginge ... Lieuwe Jansz. om sijn huysinge 1o Mey in vrijdom te verlaten
• Deselve contra Manuel Peen ad idem
• Geert Bennis contra Hans Carstes van sijn camer
• Griet Wisses ... ende Albert Lannaerts op 't Vliet, Foeck Harmens ende Marten Jansz. om hen woningen 1o Mey in vrijdom te verlaten
• Claes Dirx contra Engel Ruytter om sijn huysinge 1o Mey ...
• Jacob Pieters contra Albert Jason ad idem
• Simen Arriens contra Antie Meintes om Petri toecomende haer landt te verlaten
7
• Simen Arriens contra Harmen [niet ingevuld] om sijn camer 1o Maj in vrijdom te verlaten
• Siouke Sioukes contra Melchior Jansz. ad idem van sijn huysinge
• Hesselus Rheen per Siccama verclaert hem t'opponeren tegens d'opsegginge van d'erffgen. van Gerrit Nannis
• Lysbeth Reiners protesteert ... d'opsegginge ... Claes Joannis Smit om sijn woninge 1o Mey in vrijdom te verlaten
• Simon Piers contra Dr. Nicolaides ad idem
• Cornelis Jansz. tegens David Mortier ad idem
• Trijntie Gabbis contra Simen [niet ingevuld] ad idem
• Abram Hessels contra Karst Jansz. ad idem
• Deselve contra Berent Koegel ad idem
• Anne Epes contra Aleff Wopkes ad idem
• Cornelis de Boer contra Houck Martiens [ende] Jan Bolts wed. ad idem van hen resp. woning
• Sicke Rutgers contra Wybbe reiners cum sociis van sijn woninge 1o Mey in vrijdom aen te nemen
7v
• Jan Alberts Bruynsma protesteert d'effectu van d'opsegging ... Jan Pieters om de halve huysinge bij Jan Bartram bewoont 10 Mey in vrijdom te verlaten
• Jan Agges cum soc. in qlt. contra Dr. Scheffer ad idem van sijn huysinge
• Jan Hendrix contra Dirck Jansz. ad idem
• Deselve contra Pieter Langweer om sijn huysinge pwer 1o Mey
• Dr. Reen contra Abram Verpoorten ad idem
• Hadewey Bechius contra Dr. Pecama wed. om haer huysinge
• Pieter Jochums cum soc. contra Jan Wylens ad idem
• De Hre. Kann contra Francois Karrée ad idem
• Deselve cum sociis contra Pybe Lieuwes ad idem
• P. Mellema contra Jan Simens ad idem van sijn camer
• Jan Jeltis contra Jacob Marpurgh ad idem
• Claes Rijx van den Bos contra Saeckien Obbis w., Jan Hendrix Blanckema ende de wed. daer boven ad idem van hen woningen
• Ansck Martens contra Sioerd Obbis ad idem van sijn huysing
8
• Arnout van Rijen contra Sr. Kerckhoff om sijn camer
• Dr. Mathias Vierssen contra Geys [niet ingevuld] om haer camer
• Deselve [contra] Jillis Jacobs ad idem
• Deselve contra Sibren Epes om sijn stallinge
• Deselve contra Jan Monsma van sijn camer
• F[r]eerck Rienx cum uxore contra Dr. Kopius ende P. Campen van hen huysinge 1o Mey in vrijdom aen te nemen
• Aleff Fransz. protesteert d'effectu van d'opsegginge per Thomas in persoon gedaen Gerben Aedes om twe pondten. landts Petri toecomende in vrijdom te verlaten
• d'olde schepen Ammema contra Gillis Bay om sijn huysinge 10 Mey
• Willemke Hardomans cum soc. contra Dr. Bolten ad idem
• de Magt. deser stede contra Matheus Tonis ad idem om sijn camer
• Marten Martens contra Rixt Jellis ad idem van haer huysinge
• Saeckien Obbis contra Jacob Achterbergh ad idem
• Yge Gerbens Haarsma per Boelema verclaert hem t'opponeren tegens d'opsegginge ...
8v
• Johan Saeckes contra Meinert Meinerts om sijn gebruyckende landen 1o Petri in vrijdom te verlaten
• Gryttie van Marssum contra Gerrit Luyttiens, Jochum Erasmus, Gotschalick Arents ende Jan Tijssen om hen resp. woningen 1o Mey
• Oege Folkerts contra Pieter Fansz. ad idem
• Sibren Dirx contra Sioerd Egberts ad idem
• Oege Popkes ende Mary Claesdr. erffgen. contra Eelke Jurriens, Albert Jansz., Ige Leeukes ende Sytse Fockes sampt Pieter Jansz. ad idem van hen woningen
• Bothe Ottis contra Geert Bennis om Petri toecomende drie pond. landts in vrijdom te verlaten
• Trijntie Drogenham in qlt. cum sociis contra Sijke Tierx, Hans Matijssen ende Griet Harmens om 1o Mey hun woningen in vrijdom te verlaten
• Griet Jansdr. contra Lolck Jans ad idem
• Hans Smoker contra Joost Joosten ende Lysbeth Sakes ad idem
• Juffr. Smots[?] contra Gerbens[!] Haarsma ad idem van sijn bewoonde huysinge
• Sophia van Velssen contra Cathrina[!] Rheen van haer bewoonde huysinge
9
• Jacob Jacobs contra Dirck Claesz. om twe camers 1o Mey in vrijdom aen te nemen
• Samuel de Grauw contra de wed. van de secretaris Tiaerd Joannis ad idem van de huysinge bij Romkien de Grauw bewoont
• De Hre. Johan van Keppel contra de wed. van Feyke Heres om haer gebruyckende landen 1o Petri te verlaten
• Deselve contra Jouke Joukes ad idem
• Deselve contra Romke Thomas ad idem
• Sytse Spanhemius contra Pier Sipkes ende Lolkien Stonebrinck om hen huysinge ende camer 1o Mey te verlaten
• Here Freerx contra Lysbeth Loo ad idem van haer camer
• [tweede hand:] Lolcke Allerts protesteert d'effectu van de opgevinge ... Hessel Zelis om de huisinge op May aencomende in vridom aen te nemen
• Lourens Hendrix contra Rommert Jacobs om de camer 1o May te verlaten
• De Here Carel van Roorda cum uxore contra Joannes Neuhuisius om de huisinge ende hovinge cum annexis 1o Mey in vridom te verlaten
• Deselve contra Eelck Piters om haer camer ad idem
• Jan Wopkes contra Jan de Graeff ... obligatie ende verschoten pen.
9v Martinus Laverman contra Marcus Botes om 1o Mey de camer te verlaten
• Claes Tomas contra Douwe Jansen ende Francina Hendrix om hun re4sp. woningen ... te verlaten
• Hans Biscop contra Jan Philips wed., Sipke Sydses ende Grietie Cornelis, om hun resp. woningen ...
• Dr. Albertus Loo contra Hiltien Polomans, Abram Simens, Jan Freercks ende Pyter Piters om 1o May hun resp. huisen ende woningen ...
• De voogden vant armehuis binnen Bolswaert contra Jelmerus Bennema om acht pond.e landts gelegen tot Keppels onder de clockslach ... Petri ... aen te nemen
• Dirck Crans in qlt. cum sociis contra Adam Sonius om de huisinge 10 May te verlaten
• Hendrick Everts contra Douwe Schaep ad idem
• Hendrick Lamberts contra Piter Jansen schoenmr. ad idem
• De schepen Boelens contra de olde schepen Harmen Jacobs om de camers bij w. de hopman Geldorp bewoont 1o May in vridom aen te nemen
• Allert Edes contra Jochum Hennings om sijn huisinge ... te verlaten
• Claes Assies contra Harmen Grijn [Crijn?] om de camer ...
• Der secretaris Siersma contra Piter Horn ende Hans Gerrits om hun huisinge ... te verlaten
10
• Cornelis Piters contra Pyke Haringsw om sijn landen Petri ad cathed. ende de huisinge 1o May in vridom te verlaten
• Claes Hendrix contra Jacobus Boelema ... huisinge ... verlaten
• Piter Tijsen contra Jelte Lolles om de huisinge 1o May in vridom aen te nemen
• De faendrick Douwe Jansen contra Wytse Ambrosius ... huisinge te verlaten
• Martina van Doorn contra Harcke Reiners om de huisinge 1o May aen te nemen
• De here Gemme Laes van Burmania contra Pyter Clasen ende Jacob Simens om hun woningen ... te verlaten
• De here Phegelyn contra vmevrouw Eisinga om de huisinge 1o May in vridom aen te nemen
• Piter Folkerts contra Jancke Lioets om haer woninge ... te verlaten
• Claes Romckes contra Olpherts[!] Zents ad idem
• Juff. Hiski8a van CDamstra contra de hoofmr. Vegelyn om 1o May de huisinge te verlaten
• Deselve contra Willem de Backer om de camers 10 May aen te nemen
• G. Dominici contra Doeckle Obbes om Petri ad cat. ses pond. lants in vridom te verlaten
• Dionisius 't Hooft contra Frederick Weidenaer om 1o May de huisinge te verlaten
• Deselve contra Tietske om de camer te verlaten
10v
• Claes Gerbens contra Lyckle Jacobs ... huisinge te verlaten
• Sake Rinses contra Epe Bauckes om de camer ...
• Gerrit Epes contra Lieuwe Jobs om Petri ad cath. acht pond. lant in vridom te verlaten
• [eerste hand:] Pieter Gerbens contra Thomas Velthusen om sijn huysinge ... te verlaten
• Deselve contra Jacob de Water [Waler?] cum uxore om hun camers
• Harmen Gerrits contrav Wessel Harmens ende Agge Claesen om hun resp. woningen ad idem
• d'oude Burgermr. Swart contra J. van Arssen om een perseeltie Petri ... te verlaten
• Hylkien Sibolts contra Joannes Gerrits ende Douywe Tijssen om hen bewoonde camers ... te verlaten
• De wed. van Hendrick Soblé contra Tijs Tijssen, Antie Willems ende Catrina [niet ingevuld] om hen resp. camers ... te verlaten
• Harmen Gerrits contra Trijn Bonsiours ad idem
• De hopman Horrius contra Hobbe Joosten ad idem
• De vroedsman Rienck Jansen contra Jan Aerts ende Willem Hessels om hun huysingen ad idem
11
• Sent Claesen contra Antie Ulkes ende Jacob Wolff ad idem van hen woningen
• J. van Arssen contra Beernt Jansen, Rommert Jansen ende Baltus Jurriens ad idem
• Jelger Jetses contra Geertie Jans om haer camer ad idem
• Jan Schols wed. contra Jan Jacobs om sijn camer 1o Mey aen te nemen
• Tierd Keimpes contra Claes Martens om sijn woninge in vrijdom te verlaten
• Joannes Douwes contra Hendrick Dirx ad idem
• den 19 ditto[!] vervolgh
• De schepen Ammema contra Jurrien ende Pyttie Jans ad idem
• De erven van Lieuwe Buwis contra Gerrit Sybbis mesmaker ad idem
• Fopck Willems contra Siouke Sibrens om 10 Mey sijn huysinge in vrijdom aen te nemen
• Rienck Simens contra Harke Eelkes om sijn stallinge 1o Mey te verlaten
• Bartel Martens contra Sytske Outgers om Petri toecomende 4½ pond. landts in vrijdom te verlaten
• Siuw Simkes contra Alle Lieuwes om sijn sate ende landen Petri toecomende aen te nemen
11v
• T. Regneri contra Joannes Incudides om sijn huysinge 1o Mey aen te nemen
• Dirck Puppen contra Sicke Upkes om sijn camer te verlaten
• Robert Jansz. contra Jan Alberts om de halve molen ende huysinge buytten Wirdummer poort ... te verlaten
• De Hre. P. van Doma contra Dirck Joppis om ... thien pond. landts ... te verlaten
• Dr. Julius Brongersma contra Geerten Alberts om sijn bewoonde huysinge 1o Mey in vrijdom aen te nemen
• Frouck Fullenius contra Taco Abbema cum uxore, Rutger Martens cum uxore ende Agke [Ayke?] Syts om hen resp. woningen te verlaten
• T. Nicolai contra Frouck Fullenius om sijn camer 1o Mey aen te nemen
• Wybbe Jansen contra Meinert Tijssen, Machtel Meyes ende Ziomme Gerloffs om hen resp. woningen te verlaten
• Claes Buwes cum soc. contra Jacob Goslix, Anna Hotsis ende Joannes Hessels om hun resp. woningen te verlaten
• Pouwelske Reyns contra Tietske Bernardus ad idem
• Mr. Harke Reiners contra Feddrick Posck ende geb. Claessen ad idem
12
• Wybbe Sipkes contra Hendrick Harmens ende Antie Oenis om hun resp. woningen te verlaten
• Gellius Peyma contra Pieter Alons, Hans Kock, Fenne Frieswijck, Cornelis Dircks ende Harmen Baltsars ad idem
• Lourens Metz verclaert hem t'opponeren tegens opsegginge van Juffr. Basuyns
• Mr. Jelbe Hoeck contra Jo.r Johan Muller om sijn camer te verlaten
• Juffr. Maria van der Beeck contra Dr. Nicolaus Hachtingius om de camer 1o Mey in vrijdom aen te nemen
• Tonis Willems contra Mr. Lourens ende Pieter Lollis om hen resp. woningen te verlaten
• Ulke Wytses contra Melchior Clasen, Jacob Franssen ende Jelle Joannis om hun camers ende schuyr te verlaten
• Joannes Rijsvelt contra Pieter Claessen van sijn kelder 1o Mey te verlaten
• Trijntie Hiddes contra Pieter Janssen ad idem van sijn huysinge
• Foecke Ripperts contra Dirck Simens ad idem van sijn camer
• Gerrit Epes contra Pieter Gerkes van sijn huysinge ad idem
12v
• Trijn Bonsiour contra Jan Janssen korfmaker om sijn camer te verlaten
• Beern Beeck contra Foppe Halbis ad idem
• Jan Janssen contra Griet Jetses ad idem
• Freerck Jacobs contra Johaen Tabes om sijn vijf pond. landts ... te verlaten
• Deselve contra Pieter Janssen van 4 pond. ad idem
• Rintie Pieters contra de wed. van Pieter Lolles om haer camer te verlaten
• Sytske Outgers contra Juffr. Lycklama ad idem
• Tonis Janssen contra Willem Janssen ad idem
• Jacob Arriens contra Sake Sybbema om sijn huysinge te verlaten
• Ankien Pauwels contra Jan Sybbis ende Jan van Dorsten om hen resp. woningen ende peerdestallinge te verlaten
• Joannes Hessels contra Rintie Oenis om haer camer te verlaten
13
Donderdagh den 19 Jan.rii 1665

>> begin