>> HOMEpage

Huuropzegging per 1 mei voor gerecht
Leeuwarden 1625, 1632 en 1634, 1635, 1636, 1637

Bron: Recesboeken Historisch Centrum Leeuwarden: 1625 = inv.nr. 2705 (oud: F17), 1634 = inv.nr. 2713 (oud: F25), enz.
Internetuitgave: M.H.H. Engels, mei 2018
Extract: verhuurders, huurders en objecten. De procureur of advocaat die namens de eiser optrad, werd meestal alleen met zijn voornaam vermeld, bijv. per Marten - wellicht kenmerkend voor de collegialiteit onder deze juristen; in dit uittreksel is diens naam slechts incidenteel overgenomen! Door wie de verdediging werd gevoerd, staat in de marge afgekort aangegeven: die naam is in dit extract niet meegenomen.
De stijging van de huurprijzen was in de eerste helft van de zeventiende eeuw enorm: in Leiden bijv. 250%. Was dit mede een reden voor opzeggingen om daarna duurder opnieuw te verhuren?
• Recesboek digitaal: vul op www.allefriezen.nl in Leeuwarden invnr. recesboek, ga naar het gewenste jaar, klik op "Bladeren door bron" en vul de te bekijken digitale pagina in.
Bij Tresoars digitalisering/fotografie van strak gebonden boeken kon de tekst van de linker pagina's in de kneep niet compleet worden opgenomen en is bovendien een schaduw op de rechter pagina gevallen.

1625

[digitaal pagina] 172 [folio 166]
Rechtdach geholden den 21 Januarij 1625
• Mayke van Schoten protesteert opsegghinghe Jan Tonis ende Jochum Pyters per Marten landen
• Mayke Jelgerhuys ... Hylke Feikis ende sijn huysvrou, Claes Germts, Pyter Jacobs ende Luyw[?] Foppis per Marten in persoon ende Botte Wibrants ad domum ... landen ... alsmede d'husinge ende hovinge
• d'Weduwe ende erffgenamen van Wibrant Wibrants timmerman ... husinge ... Hans Jansen schipper ende sijn huysfrou
• d'Weduwe van w. d'secretaris dr. Gualteri ... Wilke Pyters ... huysingen
• Jan Jellis ... Pyter Sioerts z. ... husinge
• d'Weduwe van Sierd Jeltis ... Haeske Jans vlaster ... camer
• Mayke van Loen ... Noldus Frieswijk ende Jochum snijder per Marten in persoon ende Aarnt Jacobs ad domum om d'respective woningen
• Bauk Brantsum ... Steven Johannis ... husinge
• Tonis Symens van Wayen ... Habel Lamberts ende Anne Lamberts ... husinge
• Meinse Reins ... Joannes Martini ... husinge
• Dr. Livius Scheltinghe cum socijs ... Uylk Gerbens dr. ... husinge
• Jorryt Tierx ... Jan van Lier ... husinge
• Luytien Lulloffs ... Pibe Joostis ... husinge
• d'Vaendrich Evert Boner als curator litis over Wytske Boner ... Alger Hotsis ... husinge
• Utse Riemers ... Joost Stoffels ... woninge
[digitaal pagina] 173 [folio 167]
• Otto Heixan ... Machtel Martijns per Marten in persoon, Rinske Martens ende Nicolaus soldaat ad domum ... woninghen bij hun respective bewoont
• Reyn Gerkis [Reen] ... Mathijs van Voort ... husinge
• Dominicus Thonis cum socijs ... Hylk Jacob Ipis weduwe ... camer ofte husinge
• Jan Tierx geadsisteert met juffrou Ysa als geinteresseerde ... Gerryt pannebacker ... lants
• Juffrou Gerlant van Ebingha ... Sybren Piers ... kelder
• Baeff Roorda ... Gerryt Pibes ... braeubank ende respective plaetse
• Wigle Ayta ende sijn huysvrouwe ... Lambert Heyxan per Marten in persoon ende sijn huysvrou ad domum ... husinge, hovinghe, voor ende achterplaats cum annexis
• d'selve ... Focke Gerbens ende sijn huysvrou ... woninghe ende stallinge
• Dr. Albertus Lo als man ende voocht van sijn huysvrou ende Geertie Rommerts ... Tonis Jansen en sijn huysvrouw ... husinghe
• d'Weduwe ende erffgenamen depost Gaatse Sierx per Ipkema ... ten prouffyt van d'wed. ende erffgenamen van dr. Willem van Velsen alsulke landen
• d'Weduwe van dr. Willem van Velsen ... Aaff Everts ... landen
• d'Grietman Esias van Lycklema ... Duco Annis ... woninghe
• Jan Jacobs ... Jochum Finkenburch ... camer
• Focke Gruter ... d'wed. van Cornelis Hendrix ... husinghe
[digitaal pagina] 174 [folio 168]
• Geertie Tiete Raards wed. ... Gerben Bartels ... camer cum annexis
• Taco Alberts ende Jacob Wolters ... d'wed. van Hendrick Jenties ende Dirk Pyters per Marten in persoon, Meile Estingha ende Wyger Jansen ad domum ... camers bij hun respective bewoont
• Dr. Isbrand Ekes ... M...ke Jelgerhuys ... husinghe
• Aarnt Wubbels wed. ... Hendrikien Willem Jacobs wed. ... husinghe
• Jurien Wocher stalknecht ... woninghe ... Mayke Fransen
• Aarnt van Loon ... Jurien Cornelis ende Jantien Bartels per Marten in persoon ende Claes Harkis ad domum ... camers
• Claes Jansen ... Tyetse Offis ... camer
• Keimpe Tiaards ... Mayke Jan Gerryts wed. ... woninghe
• Jr. Rienk van Juckema ... Fransois gardenier ... ende sijn huysvrou ... landen bij hun gebruyckt
• d'Kerkvoochden van Goutum ... Jeldeu Reen wed. mr. Jan Blok ... landen ende koegangen
• d'Hopman Jan Coenders ... Dirk Jansen ende sijn huysvrou sampt d'wed. an Geert Hendricks ... husinge bij Dirk vs. cum uxore bewoont
• d'Secretaris Dr. Pruyssen cum socijs ... Frouk Jans ... landen
• Hendrik Gerryts cum uxore ... Wilke Fransen ende sijn huysvrou ... husinge
• Evert Boner in sijn qualit. ... Fedde Binnerts ... camer
• Reiner Gerbens ... landen ... Wolter Pyters
• Pier Pyters ... Wolter Pyters ... landen
[digitaal pagina] 175 [folio 169]
• Dr. Duco Eningha ... Pier Douwis stallman ... husinghe
• d'Wed. van Claes Tiebbes ... Jan van Dort ... ende sijn huysvrou ... woninge bij hun gebruykt
• Haring Wolkis ... Jan Jansen fyoelmaker ... camer ofte husinghe
• Foske Jan Oenis ... Jacob Alberts ... ende sijn huysvrou .. husinghe bij hun bewoont
• Hendrik Hendrix ... Douwe Dirx ... ende sijn huysvrou ... husinghe
• Lieuwe Dirx cum uxore ... Lambert Jansen ... ende sijn huysvrou ... husinghe bij hun bewoont
• Lysbeth Jaspers ... Joel d'Quesnoy ... husinge
• Pyter d'Valk ... Nicolaes Le Gouse [Le Gouche] ... husinghe
• d'selve ... Tonis Jansen cum uxore ... camer
• Doytse Dirx ... Gerlich Tevis, Auk ende Doed Ballings per Dirk in persoon ... camers bij hun respective bewoont
• Marten Ysbrants als vader ende voorstander van Griet sijn dochter geadsisteert met Hartman Bernardus ... Lou Claessen ... ende sijn huysvrou ... woninge bij hun gebruyckt
• Jelbe Jelbis ... Melchior Heyxan ... husinge
• Jan Pyters molener cum socijs ... Harmen Willems ende Dippe Jansen ... camers bij hun respective bewoont
• Willem Clots ende Abbe Abbis ... Claes Jacobs ... ende sijn huysvrou ... husinghe ende hovinghe bij hun gebruyckt
• Jochum Pyters adcuseert Jasper Pyters
• d'Here Georch van Suartsenburch ... Wilke Jansen ... husinghe
• Inte Rintsis per Aggien verclaart in vrijdom t'verlaten ten prouffijt van Jantien Wobbe Lutiens wed. woninghe ende stallinge bij hem van d'interdicente in huringe vercregen
• Marten Harmens ... Jan Tietis ... husinghe
[digitaal pagina] 176 [folio 170]
• Claes Douwis in quali. ... Beern schutevarier ... camer
• Dirk Douwis nomine curatorio ... Roeloff Jansen wever, ende Tijs Tijssen per Jan ad domum ende Reinu Jans in persoon ... camers bij hun bewoont
• Meinert Symens kannegieter ... Joost Martinus ... husinge
• d'Schepen dr. Joannes de Veno ... Hotse Sakis ... landen
• d'Burgemr. Renicus Atsma ... Gerryt Eelkis ... landen
• Mr. Isbrant Hieronimi ... Sytse Jellis ... thuyn bij hem gebruykt behoudens sijn recht van 't somerhuys, bomen ende plantagie, bloemen ende andersints bij hem daerinne geplant ende getimmert
• d'selve ... Bartholomeus Raard ... woninghe
• Jan Willems Dickij als volmacht van d'erffgenamen van d'Ioerd Wabbis ... Michiel Sipkis, Marij Reiners per Jan in persoon, ende Jan Jacobs ende Nieske Ariens ad domum ... woningen bij hun respective gebruykt
• Obbe Claessen ... mr. Hans schoolmr. ... woninghe
• Wybe Jansen ... Sioerd Sipkis per Jan ende Inse ... Hobbe Olfferts ... husinge
• Hero Baukis ... Pyter Jansen ... husinge
• Sioerd Melis ... Tiaard schutevarier ... woninghe
Na noen
• d'Deurwaarder Tiaard Hansen Agricola voor hem ende vanwegen sijn huysvrouwe ... Lamke Tiaard Gabbis wed. ... husinge
• d'selve ... Jacob Hendrix ... husinge
• d'selve protesteert de effectu van d'denunciatie gedaen Ded Hendrix per Marten in persoon omme d'penningen, die sij van d'protestant op interessen heeft op Meij op t'leveren
• Jr. Andries Hiddema ... Abbe Abbis ... camer
[digitaal pagina] 177 [folio 171]
• d'Wed. van Dominico Lollij ... Hylk Riemersma ... woninghe
• d'Voochden van St. Anthonis gasthuis ... Jan Allerts per Marten ad domum ende sijn huysvrou in persoon ... camer
• d'selve ... Sybe Peima als man ende voocht van sijn suster ... d'landen bij w. Jelle Pyters van hun interdicenten in leninge becomen ... Dr. Honorius Roukema vanwegen Sybe Peima in vs. qualt. verclaert d'landen in vrijdom t'verlaten mits hebbende sijn gerechicheit aangaande tgene hem na lants coustume mach competeren, vers[...] de naeste huerman t'blijven
• Lolle Olfferts ... lutenant Betty ... woninge
• Hidde Gerloffs ... d'wed. van Hendrik Hansen ... husinge
• d'selve ... Folkert lakenbreider ... husinge
• Jan Reiners hantschoemaker ... Huge Pyters t'Franiker ... om niet te vertrecken depost nihil
• d'Rentemr. Wolter Jansen ... twe dochters van Andle Riemers ... landen
• Jarich Knijff ... Hendrick Meinerts ... husinge ende hovinghe
• Gerben Dirx ende t'Bilgaard ... Sippe Hemmis ... om geen pen. over t'geven aen Claes Eelkis t'Lichtaard ofte yemant van sijnentwegen
• Pyter Andries Tiara als volmacht van Ansk Hottingha ... Tiaard Lamberts ... camer
• d'selve Pyter cum uxore ... Rinse turfffoerer ... camer
• d'selve ... hopman Lycklema ... husinge
• Apolonia Jetse Igis wed. ... Hoyte Hoytis per Caerl ad domum ende sijn huisvrou in persoon ... camer bij hen bewoont
• Tinke van der Haule ... Jan Jansen koemelker ... landen
• d'Erffgenamen van Phije Fongers ... Atse Abbis ... woninge
• Claes Fransen ... Thomas Switser ... camer
[digitaal pagina] 178 [folio 172]
• Juffrou Bieuk van Heerma wed. van Cammingha ... Oene Gerryts ende Tijs Tijssen ... omme d'plaatsen van hun cassen t'ontledigen
• Gabbe Jansen gewesene voermund beneffens Jan Hansz. over Bocke Obbis kinderen ... Meile Outgers per Caerl in persoon ende sijn huysvrou ad domum omme d'hondert goude gls. die sij op interessen hebben op Meij aencomende op t'brengen
• Trijntie Clase dr. ... Claes Jansen gardenier ... thien pondematen landts
• Jacob Feddis ... Jan Jansen koemelker ... husinge
• d'selve ... Syds coperslager ... camer
• Anne Hanses ... Jetse Jeips ende Wopke Lieuwes ... penningen die sij van d'interdicent op interessen hebben op Meij op t'brengen
• Lieuwe Mellema voor hem ende als coniuncta persona caverende de rato voor Jochum Wykel ... Juffr. Anne van Roorda, Mathijs Germts ende Jelmer Feikis hun respective bewoonde camers
• d'Burgemr. Vincent Ipkes ... Frans Claessen ende sijn huysvrou ... landen
• d'Erffgenamen van Joost Aysma ... Jucke Juckis ... husinge
• Auckien Polman ende Margariete Munclay ... Sytske Furmerij wed. ... husinge
• Meile Estinga ende sijn huysvrou met Sibrich Hanse dr. als moeder ende voorstanderse van haar kindt bij Hans Aarnts in echte gethogen ... Jan Beerns z. cleyntien ... woninge
• Jan Jellis cum socio ... Freerk Janssen pelser ... husinge
• Jan Jellis ... Johan Orx ... vier pondematen lants
• d'selve ... Jantie Jans ... landen
• Pyter Gepkis ... Claes Hansen, Jan Claessen ende Inte Rinsis ... landen
[digitaal pagina] 179 [folio 173]
• Arien Jansen metseler ... Jan Juckis, Jan borduerwerker ende Gerryt wagenmaker ... husinge
• Taco Ipkema ... Obbe Lieuwes wed. ... camers
• Gysbert Lourens ... Lourens Lourens ... landen
• Dr. Syds Donia voor hem ende als vader ende voorstander van sijn kinderen bij Syts Wytsma geprocreert ... Rompke Rompkis cum uxore, Tonis Andries cum uxore ende Sanne Joulis cum uxore ... hun respective woningen
• Sioerd Seerps cum uxore per Joannem Wibrandi verclaren in vrijdom t'verlaten ten prouffijte van Dr. Sioerd Donia ende sijn kinderen ... landen
• Ige Lieukis ... Sibbel ... camer
• Sytse Rinnerts ... Pyter Pyters .. husinge
• d'Erffgenamen van Lysbeth Lourens ... Lourens Lourens ... op t'brengen sodanige pen. als sij an t'vs. sterffhuys ten achteren is
• Lambert Tymens wed. ... Jan Piers ... husinge
• Tonis Cristiaans als volmacht van d'creditoren van Inte Rinsis ... Geertie Tiete Raards wed. ende d'mede gebruikersse van d'husinge bij Inte vs. nagelaten d'eene in persoon ende d'andere ad domum ... d'seve husinge
• Pyter Lyckles ... Auk Wabbis ende Rompcke Tiebbis ... camers
• Wolter Thomas Feij ... Ruerd Jans ... pen. die sij van d'interdicent op interessen heeft metten eerstcomende op t'brengen
• Siu Ruerds ... Jan Goyes ... husinge
• Juffrou Wissema voor haar ende haar kinderen ... Im Juriens wed. ... woninghe

>> begin

1634

[digitaal pagina] 105
101v
Rechtdag geholden den 15. Januarij 1634
• Abbe Abbes cum uxore protesteerd de effectu van de opsegginge per Dirck Thys Douwes ad domum, syn huysvrou in persoon, Mr. Jan Sweerdfeger in persoon, syn huysvrou ad domum, Hendrick Johannis ad domum, syn huysvrou in persoon, Heere Simens ad domum, syn huysfrou in persoon, Jan van Alten ad domum, de vrou in persoon gedaen, om respective huisinge ende woninge bij hun bewoont primo Maij in vrijdom te hebben.
102r
• Antie Matthaeus Geerts wedue opsegginge per Dirck Lolcke Tyaerds cum uxore in persoon gedaen ... landen ... De post stante judicio comparuit ende versoeckt door Ipkema eysch.
• Jr. Siuck van Winia cum uxore ops. per Dirck Saveer Steffens in persoon, ende syn huysvrou ad domum gedaen om hunne gebruyckte landen
• D'selve prot. ops. per Dirck Sioerd Everts ende syn vrou landen
• Joannes Martini cum uxore et socijs prot. ops. per Dirck Allert Folckerts ende vrou husinge
• Titie Jurriens prot. ops. per Dirck Douwe Lamberts ende vrou husinge
• Juffr. Tyempk Aebinga wedue van Camstra prot. ops. per Dirck ... koegangen
• Jr. Ruyrd van Juckema ... Keinpe Piters ... koegangen
• Juff. Anna van Espelbach ... Sioerd Everts ... koegangen ... in de Galgefenne
[digitaal pagina] 106
102v
• Sytse Rinnerts Winia ... Piter Bonnes ... husinge
• Benne Geerts ... Cornelis Douwes, ende Aucke Egbarts per Dirck beyde ad domum gedaan ... landen ende huysinge
• Agnes de Warmfliet ... Sibold Jansz. in persoon de huysvrou ad domum gedaen ... husinge
• Mr. Wibrandus Wibrandi horologier ... Jan Jacobs ... woninge
• Jan Roeleffs ... Jacob Bras ... thien ende acht pondematen lands
• d'Hopman Jan Roeleffs ... Dr. Buttinga ... de maistresse in persoon Dirck Dircksz. ad domum ... husinge
• d'selve ... Gaitse Jans ... husinge
• Reyd Jansz. per Langweer als substitut van C. Gellij presenteert de landen bij hem gebruyckt primo Maij aencomende in vrijdom te verlaten, mits hebbende betalinge van de sijne gerechticheyd so van molen, dijcken, dammen als andersins
• Jacob Lammerts ... Jacob Jansz. schipper ad domum gedaen ende sijn vrou in persoon ... husinge
103r
• D'heere Saeckma protesteert de effectu van de opsegginge Lou Ruyrds cum uxore beide in persoon per [proc. post.] Dirck [/ Theodorus Int(h)ema?] gedaen om hunne bewoonde husinge primo Maij aencomende in vrijdom te hebben
• Lou Ruyrdts cum uxore ... d'heere Piecke Wyckel cum uxore ... om hunnen bewoonde opcamers primo Maij in vrijdom te hebben
• Lysbet Jaspers ... Geyske Geerts Fredeman ... kamer
• Harmen Willems ... Tiaerd Lammerts ... woninge
• Piter Hania nomine liberorum ... Hendrick Corten in persoon ende sijn huysvrou ad domum, samt Piter Antoni cum uxore in persoon gedaen ... husinge
• d'Schepen Veno ... de wedue van Mr. Lambert ad domum gedaen ... kamer
• Homme Lolles ... Buwe Douwes ... kamer
• d'Hopman Willem Jansz. ... Cornelis knoopmaker, Meints Roeleffs in persoon gedaen ... woningen
• Piter Lyckles per Lycklema verlaet in vrijdom primo Maij tot profijt van Antie Hayes dr. wegen haer kinderen de husinge bij hem bewoond
[digitaal pagina] 107
103v
• Lysbeth Jan Sioerds wedue per Rodehhuis verlaet ... tot profijt van de gemeensman Sybe Mellema nomine uxoris de kamer bij haer bewoond
• Lysbet Jaspers ... Neeltie Samuels ... kamer
• Sibren Claesz. ... Harmen Tyaerds ... kamer
• De burgemeister Camp als last hebbende van de griffier Sluysken ... Femme Sybes ... landen
• d'Substitut Radijs als curator ad lites over de nagelatene weeskinderen van w. Syntie Aernd Wabbes bij Claes Hendricks Westerholt per Dirck Jr. Johan de Laignier voor hem ende nomine uxoris, samt Hiltie Jans beide in persoon gedaen ... husinge
• Jan Luloffs ... Simen Simens ad domum ende de vrou in persoon gedaen ... woninge
• Gaucke Johannis interdiceerde ende Otto Hobbema in sijn qlt. interdicent ... versoeckt libel
• Jacob Bras ... Gaitse Jansz. ... thien ende acht pondematen lands
104r
• d'Hopman Gatse Tyercks ... Feike Hessels ad domum, de vrou in persoon gedaen ... husinge ofte kamer
• De wedue van w. de secretaris Gualteri ... de sergeant Albada ... kamer
• Jacob Fongers ... Valentijn Schrurder soldat on de garde van sijn G. ad domum, ende sijn vrou, samt Wytske Aernts beide in persoon gedaen ... hunne respective kamers ofte woningen cum annexis
• Jan Jansz. passementwercker ... Rins Itsma ... kamer
• d'Heere griffier Pruyssen cum uxore ... Eelke Piters in persoon ende sijn vrou ad domum gedaen ... husinge ende hovinge
• Willem Wilckes ... Piter Joosten ende Jetse Rintkes ad domum ende haere huysvrouwen respective in persoon gedaen ... hunne respective woningen
• De muntemeister Jurrien van Vierssen ... de wedue van Jan corfmaker, Tonis Louman, Jacob Kerckhoff, alle drie in persoon, samt Jan Stockelknecht ad domum per Jan gedaen ... husinge ende woninge
• Deselve interdicent ... Jiliis Jansz. ... twee parten van acht pondematen lands
[digitaal pagina] 108
104v
• De grietman Lambertus Sicma dient van libel, prout in scriptis, tegen Claes Sipkes cum uxore
• Hendrick Corten cum uxore ...
Rechtdag geholden den 17 Januarij 1634
• Pibe Rinties ... Lyuwe Cornelis ... husinge
• De scepen Jurrien Siouckes ... Saepk Jans in persoon, Jan holtsager ad domum ... husingen
• Sakle Doedis ... Sybe Mellema ... husinge, stallinge cum annexis
• Gaitse Pouwels ... Jan Jansz. ... husinge
• Pibe Rinties ... Piter Biller ... kamer
• Jan Tites ... Jacob Jansz. breider ... husinge
• De wedue van Everd Reiners ... Mayke van Doorn ... husinge
105r
• Juff. N.[?] van Hottinga wedue van Hettinga verclaert alsodanige kamer als sije van Dr. Johannews Fungeri cum uxore in huyringe gehadt heeft in vrijdom te verlaten
• Juffr. Heerma ... Dirck Alberts Claes Coerts in persoon, Sicke Tyercks ad domum per Jan gedaen ... husinge
• Geurt Cornelis ... Isbrand Hendricks schoenmaker ... husinge
• Jacob Claesz. wagenmaker ... Wyger Abrahams cum uxore, hem ad domum haer in persoon per Jan gedaen ... husinge
• Aeltie Cornelis Hendricks wedue ... Iske Piters ... landen
• Sybe Upkes ... Gerrit Andrys koemelcker ... kamer
• Foecke Ripperts ende de wedue van Ritske Ritskes ... Hans bierdragers wedue ... kamer
• Dr. Gayckema ende Jan Simens ... Jets N. ... kamer
• De wedue van Jacob Jansz. stadholder[!] ... Jarich Wopkes ... husinge
• Tonis Roeleffs metselaer ... Claes Claesz., Anne van Dort, Gysbert Jans wedue in persoon Romke timmerman ad domum ... husingen ende kamers bij hen respective bewoont
[digitaal pagina] 109
105v
• Ate Jansz. timmerman ... Aeltie vlaster, Lyuwe Wybes in persoon ende Jan Beernts ende Lodewijck N. ad domum gedaen ... husinge
• Piter Wolffs ... Jeltie Sierds, Ansk Minnes, Folkert Sibes, Haring Claesen in persoon ende Sybe Gerryts ende Hendrick Folkerts ad domum gedaen ... husingen ende kamers
• Claes Sipkes ... Eeff Reiners ... kamer
• C. Gellius als curator bonorum van Geert Jansz. cum uxore ... Piter Lamberts cum uxore ... husinge
• Dr. Heimans interdicent wegen Jan Bartels ende Feycke Heeres interdiceerden. D'interdiceerden sich opponerende tegen de gedane opsegginge ...
• d'Olderman, rentemeister samt gemene gildebroeders van 't Soet naem Jesus gild ... Trijn Takes ... kamer
• Trijntie Annes ... Wolff Louborch cum uxore ... kamer
• De wedue van Aernt Fockes ... Hendrick corfmaker ... husinge
106r
• Keimpe Piters ... Jan Jochems cum uxore ... halve husinge ende stallinge in de Bock cum annexis
• Joannes Joannis ... Claes Lous cum uxore ... husinge
• Schelte van Paffenrode ... Gerben Dircks, Gerben Douwes, Haring Hillebrants, Dirck Gerrits wedue, Jacob Sioerds, Jan Jacobs in persoon ende Jacob Everts, Lyuwe Wybes ad domum gedaen ... husinge, hovinge ende landen bij hen respective gebruyckt
• Trijntie Hendrick Hansz. wedue ... Simen Piters snijder ... husinge
• Syds Riencks ... Jeltie uytdraagster ... husinge
• Elizabet Gosses wedue w. de secretaris Gualteri ... Claes Lamberts in persoon ende sijn vrou ad domum gedaen ... husinge
• d'Secretaris Gualteri ... Simen Claesz. ad domum, de vrou in persoon gedaen ... kamer
• Dirck Alberts ... Antie Piter Bontie wedue ... husinge
[digitaal pagina] 110
106v
• Gerrit Jurriens ... Gercke Jelles schoenlapper ... kamer
• Gerben Bugers ... Jacob Piters ad domum, Douwe Thijssen in persoon gedaen ... landen
• Lambert Tyaerds ... Dirck Schim cum uxore beyde in persoon gedaen ... husinge
• Griet Ruyrd Claesz. wedue accepteert d'opgevinge van de husinge ende molen cum annexis haer per Jan wegen Lolcke Agges in persoon gedaen
• Wyts Buwes ... Jacob Douwes in persoon, Hendrick Hendricks ad domum gedaen ... husinge ende penningen
• Jeroen Rompkes ... Gerrit Lous ... husinge
• Thomas Lyckles ... Douwe Hessels gardinier ... landen
• Claes Piters ... Jyrrien Cock ad domum, Anske Tambour in persoon gedaen ... husinge
107r
• Frederick Hachting ... Dr. Jusum ... husinge
• Otto Claesz. cum uxore interdiceerden per Rodehuys versoecken libel tegens de opsegginge van huysinge van Lambert Tyaerds cum uxore haer gedaen
• Syds Rienks ... Claes Hoen ... husinge
Na noen
• Bonne Simens ... Jan Knijff ... kamer cum annexis
• Eppe Heeres interdicent dient bij monde van libel in cas van opsegginge tegens Haye Joannis interdiceerde
• Typeke Takes ... Joris Hendrickz. Meyer in persoon ende Jurrien Alons ad domum per Jan gedaen ... husinge ende kamer bij hen respective bewoont
• Berber Hendricks ... Trijn Goverts ende Antoni Switser beide in persoon gedaen ... kamers
• Haring Hillebrants ende Piter Sibrants ... Douwe Thijsz., Thonis Steltman in persoon ende Jacob Piters ad domum per Jan gedaen ... landen ende woningen bij hen respective gebruyckt
• Andreas Catzius nomine uxoris ende als lasthebbende van Joannes Bouricius sijn schoonbroeder ... Hotse Sakes ad domum, sijn huysfrou in persoon, samt Gaucke Joannis in persoon ende sijn wijff ad domum gedaen ... landen
• E. Hendrici wegen Gaucke Joannis cum uxore verclaert de opgeseyde landen in vrijdom te verlaten, mits hebbende betalinge van husinge ende vordere meyers competentien met versoeck van naeste [= eerstkomende] huyrman te willen sijn
[digitaal pagina] 111
107v
• Jacob Hendricks ... de wedue van Dr. Siccama in persoon ende Dr. Walrich ad domum ... husingen bij hen bewoont
• Valerius Gerolt van Heerma ... Jr. Johan van Roorda ad domum ende Juff. Lezaen sijn huysvrou per Jan in persoon gedaen ... husinge
• De ontfanger Jorijt Tyercks ... Jan Pouwels cum uxore ... husinge, hovinge ende landen
• Rintie Benning ... Thomas Christoffels in persoon eende Jan Oostindier ad domum per Jan gedaen ... kamers
• Jan Matthijsz. ende Freerck Hendricks ... Albert Wouters, Jochem Hager in persoon, samt Willem Hendricks ende Gerben Wigles ad domum ... husingen ende woningen bij hen respective gebruyckt
• Dr. Donia ... Marten Jansz. ... husinge ende landen
• Piter Jansz. te Waxens vvor hem ende sijn mede erfgen. ... Berent Tades cum uxore ... woninge
• Hotse Cornelis ... Fokel Tyara ... husinge
• Heyman Ghysberts ... Ene Cornelis in persoon, Abraham Michels ad domum gedaen ... woningen
108r
• Upke Upkes interdicent ende Barber Thijsse dr. interdiceerde partien per procuratores continueren hunne sake
• Simen Ariens interdiceerde sich opponerende tegen de opsegginge der landen hem wegen Jan Jansz. ende Sipke Tonis in qlt. gedaen versoeckt libel
• Jacob Jansz. ... Thomas Boelema ad domum ende Albert Everts in persoon ... woningen
• d'Erffgenamen van Jan Dukes ... Jan Reiners in de bonte Os ... husinge
• D'selve interdicenten ... Hendrick fluweelwercker ... woninge bij hem gebruyckt
• Claes Hoen ... Auck Jans ... haer bewoonde kamer
• Antie Falcks ... Reyd Jansz. ... landen
• D'selve ... Lysbet Reiners, Rinske Riencks ende Dieucke naister alle ad domum ... kamers
• d'Wedue van Dr. Adigerus Adius ... Duke Jphannis ... husinge
• De magistrât deser stede ... Jan Pijl ... husinge
[digitaal pagina] 112
108v
• Focco Gruter ... Lourens Iecke, Joost Potter in persoon, samt Hendrick Piters ende Piter Blanckert ad domum ... hun respective husingen ende woningen
• Simen Jelles cum socijs ... Minne Ulbes snijder ... husinge
• De gasthuysvoochden deser stede ... Tyaerd Tyaerdsz. ad domum, sijn huysvrou in persoon, ende Lucas Joris ad domum ende sijn huysvrou samt Tonis Claesz. in persoon ende sijn huysvrou ad domum ... hunne respective woningen
• d'Erfgenamen van w. Wytske Boner ... Claes Piters ende Idtien Rutgers ... husinge ende woninge
• Oene Gerrits cum socijs ... Jr. Laignier, Hiltie Offermans in persoon, samt Nanne Jans ad domum ende sijn huysvrou in persoon ... husinge
• Jr.Haye van Ringie ... Claes Luyties cum uxore ... landen
• d'Burgemeister Tonis Riemers ... Reiner Wilckes ende Willem Huperts beide in persoon ... husinge ofte kamers
• Dirck Feykes stalman ... scepen Marsum ... husinge ende stallinge cum annexis
109r
• Hendrick Bauckes ... Hillebrant Hendricks cum uxore ... husinge
• De wedue ende erfgen. van Ernst Assis ... Eme Andries ende Piter Alberts ... respective woningen
• Piter Piters nomine curatorio ... Willem Willems ... husinge
• Frans Dircks ... Fox corfmaker in persoon ende sijn vrou ad domum ... husinge
• Cornelius Heermans in qlt. ... Trijn Jan Mircks ... haer bewoonde husinge
• Hessel Jansz. ... Wopke Wopkes ad domum ende sijn vrou in prsoon ... husinge
• Jan Aebes ... Haye Johannis ... woninge
• Eppe Heeres ende Jan Aebes ... Baucke Wibrants kistemaker ad doumum ende de vrou in persoon ... kamer
[digitaal pagina] 113
109v
• Lysbet Jelmers ... de wedue van Jan Urbain samt Rempt Jelles cum uxore alle in persoon ... husinge
• De secretaris Aggeus Nicolai ... Watse Stoffels cum uxore ... husinge ende stallinge
• Aemilius Aestinga veclsert de kamer bij hem bewwont tot profijt van Ebel Wybes wedue primo Maij in vrijdom te verlaten
• Piter Wygers ... Tonis Tammes ... husinge ende stallinge
• Antie Melboom ... Cornelis Sibema cum uxore ... husinge
• d'Heere Abraham van Roorda ... Gritie Aysma ... husinge
• Jan Siucks tot Lyoessens in Dongerdeel in persoon constitueert H. Langweer tot sijn volmacht in de sake ... tegens Melle Tyaerds
110r
• Gerben Sibrens ... Rienck Hotses ... husinge
• Antoni Moll ... Willem Stevens ... husinge
• Keimpe Rienxz. Hoffsbode ... Jan Winolts cum uxore ... hun bewoonde woninge

>> begin

1632

inv.nr. 2712
171r
2 januari 1632
• Pier Sioerdsz. brouwer adcuseerd ...
• Lysbet Rieurds adcuseerd ...
3 januari
• Jacob Tonis schipper ...
• S. Richaeus als procureur van Christoffel Bonga ...
5 januari
• Freerck Martens ...
• Hendrick Tonis cum sociis als pachters ...
171v
6 januari
• Tialcke Tialckes ...
7 januari
• De wedue ende erffgenamen van Pier Hardes ...
9 januari
• Jr. Ciprianus Feye van Jaersma adcuseert ...
10 januari
• Rienck Jansen accuseert ...
• Andreas Vosmar not. pub. accuseert ...
172r
• Lutcher Wybe Gerryts adcuseert ...
• Taacke Sibrants backer ende sijn huysvre. accuseren Jan Reiners kistemaacker ... om 1o Maij eerstcomende te verlaeten ... d'huysinge
12 januari
• De wedue van Henrick Teyes ...
13 januari
• Sierck Auckis in persoon tot Huisum ...
• Aernt Walsdorph protesteert ...
• Jan Wuyers ...
172v
14 januari
• Dr. Scipio Lollius als advocaat ...
• Jan Wuyers accuseert ...
17 januari
• Albart Meins op Schilcampen ...
• Antie Joannis ...
18 januari
• Ane Anderis cum sociis ...
• Jan Claesen gardenier ... vertrecken ...
173r
• Jan Claesen gardenier protesteert ...
• Rechtdagh geholden den 18en Januarij 1632
• d'Administrateurs ende voogden van 't St. Anthonis gasthuys binnen Leuwarden protesteren ...
• d'Selve ...
• Jan Claasen gardenier protesteerd de effectu van d'opsegginge ... Eelcke Pieters gardenier ... huysinge ende hovinge ...
• Frans Dirx Hemert ... Jan Harckis
• d'Erfgenamen van Henrico Regneri ... Nanne Cornelis schoenmr.
173v
• d'Erfgenamen van den heer griffier Dr. Daniel de Blocq ... opsegginge ... Sipcke Jochums omme de landen bij hem gebruyct Petri ad Chatedram in vridom te hebben
• d'Burgemr. Harmen Dirx ... Syds Jansen Gerryt holtsager ... huysinge ende camers
• Dirck Eepis ... Apolonia Martens omme d'camers
• d'Wedue van Jan Aarnts ... Gangeloff Upckis ende Hans Schonenburgh omme d'winckel ende woninge
• Syds Jans ... Laurents Wenseler
• Pier Nannis ... Feicke Sytses ... huysinge
174r
• Pieter Sibrands ... Dirck Thomas
• Pieter Jacobs ... Lieuwe Wallis
• Auck Fetkis ... Wybe Arens ... huysinge ... bij d'huysfre. van Jarich[?] Bambach bewoond
• Jan Haanties Lampckema ... Lieuwe Jarichs ... vertichelde landen ... op Petri as Cathedram in vridom te verlaten
• d'Interdiceerde ...
• Annius Rheen ... Jelle Fetses ... huysinge
174v
• d'Erfgenamen van Geis Fransis ... Freerck Martens
• Focke Joannis gardenier ... landen bij hem vanwegen de gasthuysvoochden deser stede gebruyckt
• Henrick Gerrits Hanenburgh ... Jacob Pieters coopman ende Saacke Beernts snijder
• Marchelus Goverts ... Feick waster ende Duco Joannis cramer
• Aaltie Sybis ... Jan ... Joannis ... beyde moleners buyten Hoexterpoort ... huysinge ende molen
175r
• d'Secretaris Lamberti ... Oene Martens Gravius ende sijn huysfre.
• d'Selve ... Crijn Isbrants omme d'grote ende cleine camers
• Aaff Everts ... landen op St. Pieter ancomende als sij van d'secretaris Velsen in huyringe heeft
• Lolle Sibrands ... Hilbrand Gerrits ... halve huysinge van Oene Sioerds
• d'Raadsheer Dr. Hector Bouricius als curator over Oeds Hillama ... Reiner Jansen kistemr. ... huysinge
• d'Weduwe van Dr. Ulenburgh ... Dr. Solckema ... huysinge
175v
• Cornelis Jans ... Jacob Eelckis
• Pibo Rinties ... Cornelis Jans ende Freerck Jans hoedemr. ... landen
• Gerben Tannia ... Ane Gerbens
• Jan Lioeloffs ... d'rector Neuhusius omme d'huysinge bij hem bewoond op Meij ancomende in vridom te verlaten
• Jochum Henrix cum uxore ... Cornelis Sibema ende sijn huysfre.
• d'Hopman Bonefaes Scheltema ... Jeroen Rompckis ... camer
176r
• Rintie Jan Bennings ... Tialle schoenlapper ende Haicke Sioerds ... woningen
• Otte Hobma ... Gaucke Joannis ... op versoeck van edo Henrici
• Bernardus Fullenius ... Syds Jans ende Pibo Oenis
• Syds Jans ... Pibe Oenis
• Sybe Piers Mellema ... Jrn. Rieurd ende Schelte van Aebinga die sulx wegen hun moeder hebben geadcepteerd omme de kelder ...
• Jacob Bras ... Jan Roeloffs, Dirck Tiaards ende Claas jacobs Harderwijck omme Detsis[?] pondematen lands
176v [digi 182]
• Jacob Bras ... Jacob Roeloffs, Claas Jacobs Harderwijck ende Dirck Tiaards omme de acht pondtm.
• Dr. Adius ... Enneius Estinga ende Ida Jan Groens ende Henrick Pietersz. Druen ende Aaltie craamwaarster omme d'camers ende woningen
• d'Selve ... Heercke Wibrands kistemaker
• Sioerd Everts ... Sweer Steffens omme d'landen
• d'Hopman Otte van Hobbema ... Douwe Innes omme d'helfte van negen pondem. lands
• d'Selve Jan Na.... op 't Fliet omme d'helfte der landen bij hen gebruyct
177r
• d'Hopman Otte van Hobbema ... Lieuwe Wybis ende Simon jelbis
• Sioerd Henrix ... Griet Oedsis omme d'camer
• Djorre Goverts, Duco Jans in sin qlt. ende Henricus Jacobi ... Sioerd Henrix
• Willem Wilckis ... Tyerck Dirx omme de woninge
• Rienck Hotsis ... Simon Jans omme 't schar lands
• Sioerd Sakis ... Hans Sareboor omme d'camer
• Frans Willems glasemaker ... Tied[?] Henrix omme d'camer
177v
• d'Olderman ende bijsitter vant schippersgilde ... Jochum Hoppecorff[?] ende sijn huysfre.
• Dirck Sipckis ... Andries Faber ende Buwe Abbis sampt Sierd Anis omme d'huysinge
• Abbe Freercx ... Taco Sakis Boelema omme d'penningen
• Jantien Clasis ... Martten Goverts omme haar bewoonde camer
• d'Erffgenamen van Doede Hillebrands ... Mr. Daniel de Bloem omme d'huysinge
• Haucke Sioerds ... d'Ontfanger Albert Aysma omme d'landen
178r
• Jan Willems ... Johannes Backemuyde ende sijn huysvre.
• Lambert Tiaards ... Hidde Gerloffs snijder ende Govert Jans sampt Haie Joannis ende Jan Gerryts glaasmaker omme d'huysinge
• Jr. Wiglius van Ayta ... Jitske Hannia
• Trijn Sickis ... Gerryt Lieuwis
• Jr. Douwe van Ockinga ... Benne Geerts omme d'landen
• Wiger Wigers ... Focke Jans haarwever omme d'cameren
178v [digi 184]
• Juffr. Anna van Espelbach ... Idsert Jans koeckebacker omme d'twee koegangen lands
• d'Weduwe ende erfgen. van Albert Sybis ... Jan Wierds
• Stijntie Dr. Bruynsvelts ... Beerntie van Benthem
• Gerrit Juriens ... Jantix Olpherts omme d'camer
• Gerrit Juriens ... Jan Wessels
• d'Erfgenamen van Willem Jans ... Impcke Eepis op te brengen d'penn.
179r
• Willem Jans erfgenamen ... Jan Roeloffs schoenmaker omme d'penn.
• Gysbert Laurens nomine uxoris ... Jacob Thonis cum uxore ende Sybe Wybis ende sijn huysvre. omme de huysinge
• d'Erfgenamen van Pier Hettis ... Rienck Lieuwes ende sijn huysvre.
• Pieter Pieters holtcoper wegen Tieets Jouckis ... Jie Jans ende sijn huysvre.
• d'Raadsheer Dr. Hector Bouricius als curator over Oeds Hillama ... Arent Eeverts cum uxore
• Djorre Goverts, Duco Jans, Sioerd Henrix in hun qlt., Freerck Martens in sijn qlt. ende Henricus Jacobi voor hem selven ... d'erfgenamen van Jantie Clasis ende Claes mellis viskher
179v
• d'Burgemr. Taco Amama ... Lieff Frans Cornelis, Jancke Jacobs ende Arien[?] Pieters sampt Wybe cuyper
• d'Muntemr. Jrien van Vierssen ... Jan Reiners ende Jantien Bastiaans sampt Douwe Oenis, Ulbe Lolckis ende Dr. Petrus Baerdt omme hun respective woningen
• d'Hopman Jan Roeloffs ... Jochum Merlou ende Pietrick Pieters
19 januari
• Sipcke Thonis accuseert Sr. Johan de Malet
• Johannis Martini per procureur van Johan Malet neempt aen d'selve te citeren
180r
• De wedue van Hans Melhuysen ... omme geen cooppenningen aen Marten Martens sijn huysvre.
• Rechtdagh geholden den 20 Januarij 1632 voor noen
• Sweer Steffens ... Pieter Claasz. in Sierxma hoff omme d'huysinge ende hovinge
• d'Selve ... Jan Wiegers opt Fliet
• Auck Hiemstra ... Christoffel Eulingh ende sijn huysvre.
• Aat Gadiedr. ... Wopcke Lamberts wede.
• Albert Alberts ... Mr. Wibrand Feickis ende sijn huysvre.
• d'Schepen Henrick van Marsum ... Hylck Johannes Jans weduwe
180r [digi 186]
• Maurits Jans voor hem ende als vader ende voorstander van Pieter sijn soon ... Douwe Thijs ende sijn huysvre. ... sate ende landen
• Jan Loo ... Pieter Gauckis ende sijn huysvre. omme twedardeparten haerder gebruyckende huysinge
• Feicke Douwis curator over Pieter Johannis ... Saack Pietersd. omme d'camer
• d'Erfgenamen van Jan Wolters ... Duts[?] Viersauen ... camer
• Lysbet Dris. Gualtheri weduwe ... Jan Daniels ... huysinge
• d'Olderman ende gebroeders vant Soete Name Jhesus gilde ... Jan Reiners timmerman ende d'weduwe van Mathijs Simons
181r
• Dr. Abelus Isbrandi ... Jacob Hommis, Antie Geert Henrix ende Lysbet Stockmans
• Jan Jaspers ... Foeck Gedeons
• Sytse Claas t'Leckum ... Marten Jans ... ses pondem.
• Sake Wytsis ... Geert Jans messemr.
• Jan Claasz. Vervou ... Sytske Jan Doeckis weduw[?], de drie dochteren van Tyerck Minckis, Maaicke Saskers, Griet Henrix ende Jacob Harmens omme d'respective woningen
• Harcke Simons ... Jan Thonis omme de drie pondematen lands
• Wybe Jans ... Andries Schilsauer [Schilhauer?], Anna Cornelis ende Marij Everts, Thonis Steller, Bientie Binnerts, Gerloff Jans ende Ulcke Rommerts omme hun respective bewoonde woningen op Meij ancomende in vridom te hebben
181v
• d'Weduwe van Aron[?] Jans ... Gosse Popckis omme de camer
• Melchior Jans ende Watse Jacobs ... Sibbel Wobbis omme d'huysinge
• d'Weduwe van Doecke Wiglis ... Jan Jans wagenmaker cum uxore
• Jr. Sicke Schelte van Paffenrade ... Jan Claasz. ende sijn huysvre. omme hun gebruyckende huysinge ende landen
• Simon Jans metseler ... Jan Jans herbergier cum uxore
• Willem Wilckis ... Isbrand Jans
• Harcke Wybis ... Philippus d'Buccoy
• Dieucke Clasis ... d'weduwe van Jan Aarnts omme op Meij ancomende opgebracht te hebben sodane duysent carsgl.
182r
• Wybe Ariens ... Jacob Jans ende sijn huysvre.
• Sierck Dirx ... Willem Holst omme de camer
• Hans Douwes Staphorst ... de weduwe van Govert Slicker ... camer
• Aucke Auckis ... Jan Harmens voor hem ende sijn huysvre.
• Eelcke Utsis ... Jelle corffmaker ... camer
• Cornelis Jellis ... Jan Systsis ende sijn huysvre. ... camer
• Jr. Sixtus Donia ... adcepteerd de opsegginge van de sate ende landen hem uyt de name ende vanwegen de kinderen ende erfgenamen van Ids Buckis gedaan mits dat bij hen werde herstelt d'huysinge ende schuyre conform de huyercherter
• Gielis Jans ... twe pondematen lands bij hem van Stijn Nannerse heuyerd
182v
• Juffr. Aaltie van Ockinga ... landen leggende over hooch ende leegh in haar sate tot Marsum
• Boldewijn Loo ... Jan Harmens backer ... landen
• Gerrit ende Jan van Sickinga ... Dirck Claasz. op 't Nieuland, Sweer Steffens ende Pieter Claasz. omme d'huysinge, hovinge ende landen
• Annichie Sanders van Os ... Mathijs Gerrits cum uxore, Duco knoopmaker ende Lysbet stopster, Thomas Henrix, Dieucke stijffster
183r
• d'Erffgenamen van wilen d'heere Dr. Willem van Velsen ... de weduwe ende erfg. van Dirck Gerrits omme de landen
• Jantien Boelema ... Cornelis Sems indestelp omme de huysinge en de landen
• Antie Heeris ... Pieter Ulbis
• His Rompckis ... Wopcke Wopckis ende sijn huysvre.
• Henrick Pieters brouwer ... Jan Pieters cum uxore ende Jan Cleintie ende sujn huysvre.
• Tiallingh Tiallings ... Jan Sioerds doptieswever ... camer
• Frans van Eeminga ... Cornelis Jans omme d'landen
183v [digi 189]
• Tiaard Claasz. cum socio als mede voormombers over Rieurd Cornelis kinderen ... Jan Dirx backer ende sijn huysvre.
• Atke Jelledr. weduwe van Sybe Reyma ... Wybe Jans
• Sibbel Wobbe Luyties ... Pier Douwis omme d'huysinge ende stallinge
• Ida Sasker cuypers weduwe ... Gerben Hansz. ende Carst Haies
• Dr. Douwe Ockinga ... Gerrit Hessels ende Frans Sickis ende Auck Hessels ... landen
• d'Erfgenamen van Auck Sioerd Ens ... Jacob Douwis knoopmaker ... camer
184r
• Dr. Johannes Hoptilla ... Eelcke Abels snijder
• Dirckien Atsma ... Gerben Heerts cum uxore, Rijck Jelle wageners weduwe ende Alger Hotsis ... woningen
• Balthus Willems broeckman ... Gerloff Jans ende sijn huysvre. ende Trijn Juuckis omme d'huysinge ende camers
• d'Selve Willem Winolts omme geen penn. Tyercke Winolts concernerende ... over te geven
• Nae noen
• Pieter Andries Tiara ... Arnoldus Aarnts, S..... Diorris ende Jieldu[?] Rheen sampt Claas Feickis ende Tiaard Lamberts ... respective camers
• d'Selve ... Benne Geerts omme de landen
• Anne Entis ... Hette Jans schoenmaker cum uxore, Harmen Henrix snijder ende sijn huysvre. sampt Pieter Sioerds cum uxore omme de respective huysen ende wenningen[!]
184v [digi 190]
• Henrick Jans rogdrager ... Dieucke Claas Jochums weduwe ... camer
• Matheus de post Juffr. Siouck van Mellema weduwe van den heeren Reinalda, sampt d'gerechtscholtis Andries Sytsma 't recht door titul van coop hebbende ende Jochum Wyckel ... Aernolt Gielis backer, Albert Pieters, Reiner Jans ende [niet genoemd] handschoenmaker ... huys., plaats ende casse
• Jorrit Tyerx ... Jan Pouwels ende sijn huysvre. ... landen
• Dr. Focco Feickens ... Dr. Joannis Jusum ... huysinge
185r
• Jan Jans cramer cranckenbesoecker ... Pieter Claas timmerman ende een weduwe met hem wonende
• d'Erfgenamen van May Winolts ... Jan Jans tweerners ... penn.
• Jacob Feddis ... Isbrand Henrix
• Dr. Jacobus Hartius ende d'hopman Jarich Frans ... Freerck breyder ... camer
• Reiner Jellis nomine uxoris ... Joost Bakis, Frerick Pieters ende de weduwe van Albert Pieters sampt Ids Claasz.
• Pieter Roeloffs ... Eeske Thomas
• Belij Lieuwes ... Bocke Foppis
185v
• Pieter Pieters snijder ... Claar craamwaarster ... camer ofte woninge
• Tyebbe Jacobs ... d'faandrich Aernolt Walsdorff ... huysinge
• Gabriel Cornelis ... Adam Reiners ... woninge
• Sake Sioerds ... Lou Wolters
• Utse Juuckes ... Jan Jeltis
• Tyepcke Taackes ... den oumr.[?] Joris Gerryts Camp
• d'Weduwe van Dirck Douwis ... Mr. Gerrit Royer ende sijn huysvre.
186r
• Juffr. Haringh van Burmannia wed. van Feytsma consenteerd in de opgevinge der landen ende huysinge bij Duco Sibrands ende Frouck Jans ... des dat haare werde geleverd d'huysinge volgens d'huyersedulle
• Abbe van Bootsma ... Pieter Broers omme d'landen
• Jan reiners in de bonte v. protesteerd de effectu nulltitate van de opsegginge hem ... uyt de name van Jeroen Rompckis ende Sytske Jan Doeckis gedaan van de huysinge bij hen bewoond
• Elisabeth Gosedr. weduwe w. Dris Gualtheri ... Jacob Jans backer ... huysinge
• Tialcke Aliffs ... [niet genoemd] stoeldraier
• [andere hand:] Dr. Joannis Nijs ... Cornelis Heins in d'stulp ... landen
186v
• den 21. Januarij 1632
• Rienck Jansen accuseert Trijn Ades
• Dr. Schipio Lollius protesteert d'nullitate van voorgaande acte
• Jurrien Claesen tot Stiens in persoon constitueert Andream Faber tot sijn volmacht
• Willem Willems brouwer protesteert ... Sjuck van Winia omme niet te vertrecken
• den 24en Januarij 1632
• Rienck Jans accuseert Taco Annis
• Rienck Jansen accuseert Jan Bockis
187r
• Griet Jans adcuseert Taco Annis

>> begin

1635

[digitaal pagina] 11
10v
Rechtdagh van den 21 Januarij 1635
• Piter Heixan ... Aeltie Michels ... husinge
• Willem Stevens verclaert in vrijdomme te verlaten tot profite van Anthoon de Mol sodanige husinge als hij van hem in huringe heeft
• D'selve ... Juff. Josina Laer ... husinge
11r
Willem Andries ... Sachaeus Gerrits ... husinge
• Jan Simons ende Dr. Gaukema ... Dirck Jansz. per Jan ad domum ende sijn wijff in persoon ... kamer
• Pibo Rinties ... Jan Jouckes ende Geert Piters per Jan ad domum ende haer dochter in persoon ... woningen
• Jorit Tyercks ... Piter Annes per Jan ad domum ende Piter Hansz. in persoon ... landen ende reydmeer
• Jochem Cornelis ... Antie Fensore[?] ... camer
• d'Erfgen. van Arien Jansz. ende Hil Jans dr. ... Aecht Douwes, Frouck Fransz., Lysbet Claesz.[!], Sytske Piters, Auck Jochems wedue, Jesk Wopkes, Jan Piers, Griet Fockes wedue ... haer resp. woningen ende camers
• De muntemeister Jurrien Van Vierssen ... Boere Hendricks ende Luyckebrant soldaet nper Jan in persoon, Dr. Baerd, Jan Hoet, Tyetske Annes, Lutzen wever ad domum ... haer resp. gebruyckte camers ende woningen
• Sytse Rinnerts Winia ... Sent Jansz. ende Jan Ebes backer per Jan ad domum ende hare huysvrouwen in persoon gedaen ... haer resp. gebruyckte woningen
[digitaal pagina] 12
11v
• Frans Dircksz. Hemert ... Piter Adams per Jan ad domum ende sijn wijff in persoon ... husinge
• Trijn Etes huysvrou van Joucke Hiddes ... Tonis Jansz. passementwercker ende sijn wijff ... husinge
• Sibe Tyercks ... Tonis wever ... husinge
• De wedue van Wibe Wibes ... Piter Bonnes ... woninge
• Jacob Jacobs ... George Tibaut per Jan ad domum ende sijn vrou in persoon ... husinge
• Jan Jansz. in 't Haentie ... Douwe Hendricks ... husinge
• Piter Andries Tyara ... Sibren Sibrens cum uxore ... husinge
• Tyreck Jetses ... Jan Philips cum uxore ... husinge
• Antoon de Mol ... Rienck Riencks samt Jan Jansz. slachter cum uxore ... woningen
12r
• Epe Hayes in qlt. ... Hans Reeck Switser ... camer
• d'Erfgen. van Bauck Tonis ... Roelofke Dircks ... husinge ende hovinge
• Gatse Boelens ... Claes Jacobs wagenmaker ... landen
• De wedue van Eernst Assies Joannes Groen ... husinge
• Mr. Gisbert Lammerts voor hem ende wegen Jiff sijn styfdochter als erfgenaem van Janke Sibrens ... Rieme Gosses ... haer bewoonde camer
• De selve als curator over Rienck Sybrants kinderen ... Martjen Fijts ... camer bij haer bewoont
• Gerben Dirx per Rodehuys verclaard de landen bij hem verleden jaar gebruict in vridom te verlaten mits hebbende sijn voorschot
• Rixt Harmens wed. cum socijs ... Cornelis Jansen in persoon ende Jantie Jans[?] ad domum ... landen
• Juffr. Anna van Espelbach ... Hessel Heerts in persoon ende sijn wijff ad domum ... huysinge
[digitaal pagina] 13
12v
• Valerius Gerrolt van Heerma ... Wiger Benedictus cum uxore ... camer
• Dirck Inthema ... Teunis Burchener ... camer
• Cornelis Hettes ende Sybrant Pytters ... Pytter Liclis cum uxore ... huysinge
• Jan de Wilde rentemr. deser stede ... Stoffel Rochus ende sijn huysvr. ... camer
• Wibrant Douwes ... Hein Gerrits ende sijn huysvr. ... landen
• Antie Schellings wed. van Beernt Pytters ... Jacob Meyer, Bartel Cramer, Dirck Molener, Jan Wessels, Ide Crijns, Michiel Stots, Frans Molener, Hans Schaker, ende Coert Peper, Hartwich Beerns, Stoffel; Sandrechs, Jan Stolten, Feddrick Hoedemaker ... camers
• De wed. van Dirck Wiglis voor haer ende haer kinderen ... Wigle Ducles ende sijn huysvr. ... huysinge
13r
• Mayke Sytsis ... Thijs Jansz. ... huysinge
• Henrick Meinerts ... Aernt ende Jan Jurriens ... huysinge
• De wed. van Vincent Ipckes ... Egbert Reneman, Keimpe Pytters, ende Hans Hendrix ende sijn huysvr. ... landen ende huysingen
• Oeds Ipckes ... Tiebbe Botes ... vijff koegangen
• Wilcke Dirx ... Jan Gerbens ende Cornelis Maeckwiel ... huysingen ende stallinge
• Jr. Goffe van Camstra ... Wouter Pytters gardenier cum uxore ... landen
• Pieter Dionisius als man ende voogd over Trijntie Franses dr. voor haer selven ende t'recht deur uytcoop becomen hebbendevan Dirckjen Franse dr. haer suster ... Mayke Franses wed. ... huysinge
• Arien Jacobs ... de post nihil
• Jr. Gerrit Juckema ... Louw Clasen ... landen
[digitaal pagina] 14
13v
• Ritske Offis ... Pytter Wybes ... pen.
• Agge Claesen ... Gerrolt soldaet, ende Jan wever, ende Lourens lantman ... woningen
• Jan Nannings ... Trijn Jenties wed. van Hylcke Diorris ... landen
• De erffgen. van Foecke Broersz. ...Jacob Pytters ... huysinge
• De erffgen. van Trijntie Jelmers ... Sioerd Ariens, Griet Henrix ende Fokel Franses ... huysinge
• Jan Simens cum socio ...Hein Jans ad domum ende Itien Hanses in persoon ... camers
Na noen
• Jr. Christoffel ende Juff.ren Dorothea ende Maria van Aernsma ... Lyuwe Liuppes ... landen
• Sibe Groen cum socijs ... Lammert Annes soldât onder Swartsenberg ... husinge ofte camer
14r
• Anna Entes ... Jacob Claes cum uxore ende Hillebrant coopman ... husinge
• Dirck Jansz. cum uxore ... Lolcke Tyaerds ende sijn wijff ... woninge
• Claes Jeppes ... Wibrant Claesz. cum uxore ... woninge
• Orck Meiles ... Tamme Sipkes ... husinge
• Jan Lulofs ... Hiske Minnes stoelmaker ... woninge
• Lourens Jansz. ... Dirck Fransz. per Jan in persoon, Hessel Timmerman ende Willem Geerts ad domum ... husinge
• Gerloff Jansz. ... opsegginge hem uyt de name van Dr. Abelus Isbrandi gedaen ... versouckt libel
• Dirck Jans ...Sibbel Wobbes ... camer
• Jorijt Seerps als mede curator over de drie voorkinderen van Rins Lyeuwes bij Sioerd Seerps getoghen, ende hem sterckmakende voor Piter Lyuwes sijn mede curator, samt Jacob Piers als vader ende voorstander van sijn kinderen bij de vs. Rins geprocreerd ... Rommert Sipkes en sijn wijff ... husinge ende landen
[digitaal pagina] 15
14v
• Melle Tyaerds accepteert d'opgevinge ... uyt de name van Willem Hessels gedaen
• Piter Hettes ... Rinse Intes ... camer
• Piter Wolfs ... Sibe Gerrits ende sijn wijff ... camer
• Barbar Hendrikcs ... Hendrick Dircks ... camer
• Oene Gerris ... Lenart Lenarts per Caarl ad domum ende Tonis Jansz. in persoon ... woningen
• Gerritie Isaacs ... Doecke Wymers ... husinge
• Gerrit Everts ... Jan Edes ... camer
• Frans van Eminga ... Claes Gerbens ende sijn wijff ... landen als sij van Siuck Winia ende Catharina van Galama in bruyckma hebden
• Sicke van Aebinga ... Wilcke Dircks ... landen als hij van w. Siuck Winia ende Cataharina Galama in bruyckma heeft, accuserende denselven mede om betalinge van d'achterstallihe huyr
• Gerrit Everts ... Frans Helmont ende Trijn N. per Caarl in persoon, ende Tijs gesworen waecker ad domum ... haer resp. bewoonde camers
15r
• Lueuwe Sytses ... Lourens Hendricks ... camer
• Dirck Dircksz. als man ende voochd over Goyck Pibes ... husinge
• Hendrick Bauckes ... Wibrant Hendricks husinge
• De wedue van Pier Douwes ... Jacob Freercks ... husinge ende stallinge
• Johannes Jacobs ... Jurrien Schewel ende zijn wijff ... camer
• d'Olde borgemeister Tonis Riemers ... Reiner Wilckis ende Lucas Tambourijn ende haer resp. huysvrouwen ... husinge ende camer
• Reiner Jansz. kistemaker ... Jurrien Gerrits ende sijn wijff ... camer
• Trijntie Annes ... Gerrit Beernts ... camer
• Antonis Hees ... Olfert Iskes ... husinge
• Olfert Iskes ... Roeloff Tonis per Caarl in persoon, ende Jancke Douwes ad domum ... camer
[digitaal pagina] 16
15v
• Dr. Sixtus Donia ... Wolter Piters ...
• Gune Rinia[?] ... Poele[?] Heinsel ende Hendrick Snijdel ... camer
• Jantien Clases ... Impcke Foppes ... camer
• Attie ende Jantien Jelles ... Jan Harings ... husinge ende landen
• Lammert Lammerts ... Minckes Alberts ... tweehondert ggls. met d'interessen
• Jan Uylckes ... Hendrick Sioerds ende Minne Tonis ... camers
• Willem Wilckes ... de wedue van Dr. Siccama per Caarl in persoon, ende Tonis Jansz. corfmaker ad domum ... haer resp. gebruyckte woningen
• d'Erfgen. van Cornelis hoedmaker ... Jan Sents per Caarl in persoon ende Claes Hayes ende Lourens Sents ad domum, ende deselves wijff in persoon gedaen ... haer resp. gebruyckte husinge ende woningen
• d'Erfgen. van Ruyrd Cornelis ... Jan Dircks backer ende sijn wijff husinge
16r
• Claes Claesz. Clooster ... Cornelis Piters ... husinge
• Hendrick Piters ... Sioerd Freercks ... husinge
• Tonis Roeloffs ... Jantien Freercks, Tonis Jacobs, ende Jan Oostindier per Caarl in persoon, ende Albert Claesz. ad domum ... camers ende woningen
• E. Henrici voor hem ende sijn huysvrou ... Gerben Geerts, Lyuwe Tyercks, Jelt Sipkes per Caarl in persoon, ende Lyeuwe kistemaker, samt Joost Aernts ad domum, ende zijn wijff in persoon ... husinge ende woningen
• Jr. Gerolt van Feitsma ... Fopk Douwe Wilckes ... husinge
• Jan Jansz. passementwercker ... Dirck Inthema ende sijn wijff ... woninge
• Jan Piters ... Claes Jansz. ... husinge
• De crediteuren van Tyepke Gerrits cum uxore ... Willem Hendricks, Anske Jeppes ende Piter Beernts ... woningen
• d'Erfgen. van Auck Sioerds ... Sioerd Cornelis ... camer
• Beernt Willems cum uxore ... Piter Sibrants schipper ende sijn wijff ... camer
[digitaal pagina] 17
16v
• Gerrit ende Caerl Everts ... Willemke Dircks ende blinde Marij, samt Saack Wopkes ende Coert spoormakers ... camers
• Piter Martens tot Beers ... capitain Hessel Gerritsma per Isaac ten huse van T. Joannis sijn volmacht gedaen, vermits de uytlandicheid van deselve ... landen
• Trijn Jouckes ... Ael Anne ... camer
• Jurrien Jurriens cum socijs accuseren Harke Wibes
• Ate Folckerts ... Jan Simons ... omme geen penningen over te geven aen Haens Reiners

>> begin

1636

[digitaal pagina] 2
2r
Rechtdagh geholden den 15 Januarij 1636
• De wedue van Dr. Robijnsma
• Jan Roeloffs ... Freerck Jansz. ... husinge ende hopvinge
• D'selve ... Dr. Albertus Loo ... hovinge
• Grietie Aysma ... Staes Claesz. in persoon ende sijn huysvrou ad domum ... husinge
• Gerrit Jansz. turfmeter ... Doede Hansz. per Dirck ad domum ende sijn wijff in persoon ... camer
• Siouck Fogelsang ... Sixtus Jans Ravens per Dirck in persoon ende sijn wijff ad domum ... huse
• Sioerd Sakes Broersma ... Isaac Offerman cum uxore ... camers
• d'Erfgen. van Jan Oenes Uldersma ... Jacob Jansz. Fennema per Dirck ad domum ende sijn wijff in persoon ... husinge
[digitaal pagina] 3
2v
• Claes Jansz. ... Jouck Jacobs per Dirck in persoon, Harmen Simens ad domum, sijn wijff in persoon ende Dirck backer cum uxore ad domum ... haer resp. bewoonde camers
• Jan Wytses ... Jacob Simens per Dirck in persoon ende sijn wijff ad domum ... husinge
• Antie Piters wedue ... Tonis Jansz. per Dirck ad domum ende sijn wijff in persoon ... woninge
• Sioerd Everts ... A. Faber ende Ruyrd Oeges ... resp. bewoonde husingen
• Tialcke Aleffs .... Jan timmerman ... camer
• Gale Tyaerds ... de Pieper van Hettinga ende Tonis Wolder per Dirck in persoon, Tytie Steffens mede in persoon, Lysbet Fransz. ende Aeltie Hendricks ad domum ... haer resp. bewoonde camers
• Simon Ariens interdicent ende Ebe Doeckes interdiceerde
3r
• d'Heere Rienck van Burmania ... Watse Epes per Dirck ad domum sijn huysvrou in persoon, Mayke Schotanus, Frans Hunerts cum uxore, Jan Hendricks in persoon, Joost Sander ad domum des selves wijff in persoon, ende Trijn Roeloffs ad domum ... husinge ende camers
• Tyerck Claesz. Popke Abrahams per Dirck ad domum ende sijn wijff in persoon ... camer
• Sibe Mellema ... Sierck Siercks per Dirck ad domum ende sijn huysvrou in persoon ... camer ende stallinge
• Sibe Groen ... de wedue van Take Sakes Boelema ende Bartolomaeus Doessen ... husinge ende camer
• Jan Jansz. brouwer ... Douwe Hendricks ... husinge
• Oeds Ipkes ... Tiebbe Botes ... vijff koegangen
• Jan Eelckes ... Andries Harckes pdr Dirck in persoon ende sijn wijff ad domum ... husinge
3r
• d'Heere Rienck van Burmania ... Watse Epes per Dirck ad domum sijn huysvrou in persoon, Mayke Schotanus, Frans Hunerts cum uxore, Jan Hendricks in persoon, Joost Sander ad domum des selves wijff in persoon, ende Trijn Roeloffs ad domum ... husinge ende camers
• Tyerck Claesz. Popke Abrahams per Dirck ad domum ende sijn wijff in persoon ... camer
• Sibe Mellema ... Sierck Siercks per Dirck ad domum ende sijn huysvrou in persoon ... camer ende stallinge
• Sibe Groen ... de wedue van Take Sakes Boelema ende Bartolomaeus Doessen ... husinge ende camer
• Jan Jansz. brouwer ... Douwe Hendricks ... husinge
• Oeds Ipkes ... Tiebbe Botes ... vijff koegangen
• Jan Eelckes ... Andries Harckes pdr Dirck in persoon ende sijn wijff ad domum ... husinge
[digitaal pagina] 4
3v
• Tyerck Jetses ... Jan Phlips per Dirck ad domum ende sijn wijff in persoon ... husinge
• Dr. Bernardus Mandewyll oredicant tot Goynge
• Jeroen Rompckis ... Johannes Pieters
• Pieter Jansz. Hannia ... Jochum Cornelis in persoon ende sijn huysvr. ad domum, Jan Bouwens snijder ad domum ende sijn huysvr. in persoon ... huysingen ende woningen
• Oele[?] Jans ... sytse Claasz. ende sijn huysvr. ende Folckert Michels ende Inte Rieurds ... hunne respective bewoonde woningen
• Cuinera Gerckis ... Johannes Lous molenar ... huysinge ende molen
• Antie Beernt Pieters wed. ... Jurien Pleyter ... camer
• Jan Egberts ... Juuck Jans wed. van Henrick Cornelis ... pen.
4r
• Mr. Jouck Pieters ... Jan Rienx cum uxore ... darde part der huysinge bij hem bewoond
• Wytse Gielts ... Sibolt Rieurds
• Pieter Pieters ... Jan Rienx ... twe dardeparten van sijn bewoonde huysinge
• Jan Gerrits glasemr. ... Victoor lakenbereyder ... huysinge
• d'Schepen Henrick van Marsum ... Syds Jans landmeter ende sijn huysvr. in persoon sampt Jan Jans wagenmaker ad domum hun respective huysen ende woningen
• Gerben ... Sioucke Scheltis ... twehondert glns.
• D'selve Dr. Bolten ... vier pondematen lands
• Dr. Gaukema ende Jan Simons ... Pieter Sibrens cum uxore sampt Heyn Jans speldemaker ad domum ... huysinge ende woninge
• Jetse Jans gortmaker ... Gielt Ryerx ende Lioets P...[?] ... woningen
[digitaal pagina] 5
4v
• Gielis Buwis backer ... Jerven Rompckis ... huysinge
• Arien Dirx Wijngaerden ... Dede Carstis ... camer
• Hotse Sakis ... Antie Hoitsma ... woninge
• Mr. Jasper Gielts ... wed. van Simon Haies ... huysinge
• Pieter Wiegers ... Haitse ende Jorres ... huysinge
• Tijs Piers ... Pieter Tomas linnenwever cum uxore ... woninge
• Fonger Gerrits ende Frans Harcules ... Here sandvoerder ... woninge
• Evert Goities ... Hobbe Rinties ... woninge
• Ryenck Rommerts ... Jan Wiegers ende sijn huysvr. ... huysinge
5r
• Tijs Freerx ... Jacob Wytsis ... camer
• Hans van Brunswijck ... Joost [...], Taatske Folckerts ende Pietrick Jans ... respective woningen
• D'selve ... Aernt Lamberts smid ... pen.
• Haie Joannes nomine uxoris ende Ansck Gerbens ... Sioerd Jenties cuyper ... huysinge
• Jeroen Rompckis ... Tiete Reiners, Bruyn Henrix, Douwe Broers, Lolck Jans wed. ende Cornelis Claas kistemaker ... respective woningen
• Haringh Hilbrands ... verclaart in vridom te verlaten ten prouffite van Jr. Paffenrode ... landen
• Keimpe Pieters ... Wybe Hansz. ende sijn huysvr. ... huysinge nde stallinge
[digitaal pagina] 6
5v
• d'Holphester Burmannia ... Hiltie Dirx weduwe ende Oege Alberts ... woningen
• d'Weduwe van d'schepen Aernt Fockis ... Frouck Takis ... camers
• Anna Nolckis[?] ... Anna Remmerts
• Gerben Sioerts ... Lolck Pieters ... woninge
• Trijn Henrix ende Rieurd Gerrits nomine uxoris Trijntie Tonis ... woninge
• Dr. Joannes Scheltinga als curator over Rintske Atsma ... Rijck[?] Clasis wed. ... kamer
• Edsert Jans /// Meye Lodewix ende Pieter Oegis ... hunne bewoonde woningen
• Dr. Blanckema Tonis Roeloffs metseler ... Huysinge
6r
• Harmen Dirx ... Pieter Bauckis ... huysinge
• Bote Sibrens ... Trijn Goverts ... camer
• d'selve ... Antie wollenaister ... camer
• d'Erfgenamen van Pieter Jochums ... Claas Gerbens ende sijn huysvr. sampt Wieger Jans ... huysinge ende woninge
• Juffrou Aeltie van Ockinga ... .. Dirck Pybis ende Benne Geerts ... landen
• Juffr. Bauc Buygers ... Simon Jukis ... landen
• Dirck Alberts ... Jacob Poppis, Olphert Eeskis ende Henrick Corten ... woningen
• d'Muntemr. Jurien van Vierssen ... acht pondematen lands
• Jets Poppis ... Jan trachter ... camer
[digitaal pagina] 7
6v
• Juffr. Maicke Leeuckema voor haar ende vanwegen Beatrix Leeuckema haar suster ... Antie Jans, Aet Jans ende Marij Jouckis ... woninge
• Schlete van Paffenrode ... Sweer Steffens ... landen
• d'Wed. van Jr. Wigle Ayta ... Jetske Bras ... pen.
• Dr. Suffridus Nijenhuys ... Pieter Pieters ende Schelte Eelckis ... woninge
• Anthoon de Mol ... Dr. Solcama ende Jan Jans vleischouwer ... huysinge
• Jan Dirx t'Beers ... Jan Runnia[?] als last hebbende van capitain Gerritsma ... sate ende landen
• Gielis Buwis ... Jeroen Rompckis cum uxore ... huysinge
• d'Fraandrich Pieter Can cum socio ... Aeff Unia ... huysinge
7r
• d'Faandrich Pieter Can ... Bettie Sibrens ... camer
• D'selve cum socio ... Sioerd Everts ... huysinge ende gebruyckte landen
• Isaac Adius ... Sicke Tonis ende Jan bouratwercker ... woningen
• Willem Wilckis ... Aernt Everts cum uxore ... camer
• d'Muntemr. Jurien van Vierssen ... Jan Bonsieur ende Henrick Jans, Aeltie Waster ende Trijn [niet ingevuld] wedue ... respective woningen
• Jan .abbis[?] ... Antie Walckis
[digitaal pagina] 9
8v
Rechtdagh geholden den 20 Januarij 1636
• d'Erfgenamen van w. Pibo Rinties ... Jan Jansz. tromslager ende Jan Douwes goldsmidt ... husingen
• Hans van Siveren ... Luts Dpuwes ende Luts Freercks, ende Sicke Heeres ... woningen
• Jr. Sibrant van Burmania ... Idske Minnes ende sijn wijff ... husinge
• Johan van Roorda cum uxore ... Douwe Tyaerds cum uxore ... husinge
• Hendrick Bauckes ... Hillebrant Hendricks ende sijn wijff ... husinge
• Bartel Ruyrds ... Hoite Sibrens ende Marten Harmens ende haer resp. huysvrouwen ... penn.
• D'selve ... Caspar Jaersma per Dirck ad domum, ende sijn wijff samt Mr. Jan Fransz. cum uxore in persoon ... penningen
• Johannes Piters ... Jeroen Rompkes ende sijn wijff ... penningen
9r
• Jetse Jeips impt. leyt over libel ... tegen Hidde Hayes
• Jetske Bras ... muntemeister Jurrien van Vierssen ende Piter Cab ... halve husinge ende hovinge samt twintigh pondematen lands
• D'selve ... Lourens coffermaker wende sijn wijff ... husinge
• J.M. Sibada intervenierende voor sijn interest voor Jurrien Jurriens de jonge ... versouckt libel tegens Jurrien Jurriens d'olde
• Frans Dircksz. cum uxore ... Claes Tites cum uxore ... husinge
• Willem van Loon ... Claes Post ... penningen
• Titie Jurriens ... Machtel Tonis ende Trijn haer dochter ... woninge
• Schelte Eves ... Jacob Jansz. vogelcoper ... husingen
[digitaal pagina] 10
9v
• Abbe Fredericks Gabbema cum uxore gesterckt met de respective copers der husen ... d'heere Tyerck van Heerma cum uxore, de lieutenant Furmerius cum uxore , Piter Obbes soldât ende de wedue van w. d'schepen Simon Hayes per Caerl ad domum, Reiner Sioerds, Harmen Willems, cum uxore, Jan Jansz. van Doccum cumuxore, Folkert Hendricks, Dirck Jansz. coopman, Machtel Jillis, Sipke Tiebbes cum uxore, Sytske Tijsses samt Harmen wolcammer, alle in persoon, de huysvrou van Jan Sioerds ad domum, Ene Jansz. ad domum ende desselves huysvrou in persoon ... haer res. bewoonde husingen ende camers
• Eduardus Henrici ... Ruyrd[?] Hayes, Jan de Witte, Frans Oenes, per Caarl in persoon, ende Wilcke van Aurick ende Jiff Gauckes ad domum ... husingen
• De rentemeister Wolter Jansz. ... Jacob Hacobs hoyloeger[?] ... landen
• Rijck Sioerds ... Thomas .oecks[?] ... husinge
• Douwe Jelles backer ... Willem Aernts cum uxore ... husinge
10r
• Paschier Wielant cum uxore per Fungeri ... tegen d'opsegginge wegen Tyaerd Hoitema haer gedaen
• Juff. Dorothea Wytsma samt Oene ende Feddrick Roorda ... Thomas Wymers ... sate ende landen
• Jan Gabbes ... Auck Claesz. ... camer
• Claes Roeloffs als last hebbende van de wedue van Douwe Seerps ... Jan Reiners ... husinge ende hovinge
• d'Hopman Sioerd Hendricks ... Douwe Aeltses ... camer
• Jan Post ... Willem Cranevelt ... casse
[digitaal pagina] 11
10v
• Janke Cents ... Jaques Jaques cum uxore ... husinge
• Daniel Cnoop ... Bartolomaeus Doessen ... husinge
• Maurits Jansz. cum uxore ... Douwe Thijssen ende sijn wijff ... sate ende landen
• Sibren Piters ... Jan Wilberts ... woninge
• Lysbet Jelmers ... Jan Urbain ... husinge
• Aertie Ras ... Johannes Martin ... penningen
• Atse Claesz. ... Petro Amama ende sijn wijff ... husinge
• Jan Uylckes ... Albert Jansz. leestmaker ... camer
11r
• Jacob Jansz. Coning ... Baucke Siouckes ... husinge ende halve molen
• D'selve ... Haentie Pilgrums ... camer
• Claes Gerloffs ... tegens d'opsegginge hem uyt de name van Ate Harmensz. ende Cornelis Clock gedaen, ende versouckt libel
• Hans Douwes Stappart ... Harmen Coerts ende sijn wijff ... camer
• Jan Ebes ende Eppe Heeres ... Duco Jansz. ende Gerloff Jansz. met hare resp. wijven ... husinge
• Hendrick Piters ... Doede Jacobs ende Gale backer ... husinge
• Ale Wopkes ... Jacob Jansz. snijder ... hondert lb.
• Geiske Hendricks ... Jan Cornelisz. voerman ... hondert ggls. met de interessen
• De diaconen der kercke armen ... Gysbert Jacobs ende Griet Jacobs ... camers
[digitaal pagina] 12
11v
• Jr. Valerius van Herema ... Bastiaen Sterrenberg ... husinge
• Anne Hendricks ... David Lourens ... camer
• d'Olde borgemeister Tonis Riemers ... Roeloff Jansz. soldaet ende Hendrickien Hendricks per Cerl in persoon, ende Reiner Wilckes samt Doecke Johannis ad domum ... resp. woningen
• Sioerd Everts brouwer ... Anne Cornelis, Hubert Beernts ende Tonis Wessels, Lucas soldât, Sibel Femmes, Hendrick Everts slachter per Daniel in persoon, Michiel soldât, Andries Hessels, Ruyrd Oeges ad domum ende der vs. Andries ende Ruyrds resp. huysvrouwen in persoon ... camers ende schuren
• De secretaris Gualterus Gualteri ... Griet Roeloffs ... camer
• Hendrick Jacobs kistemaker ... Roeloff Tonis ... husinge
• d'Erfgen. van Jan Jelles Hania ... wedue van Jeppe Claesz. ... husinge
12r
• Jillis Baij cum socijs ... Dr. Regnerus Ravens ... husinge
• Jr. Valerius van Herema ... Anne ende Trijn Jansz. ... camer
• Ene Tyara wedue van de heere Velsen ... Claes Hansz. soldaet ende Sytske Piters ... woningen
• Berent Roeloffs ... Buwe Donia ... husinge
• Haremen Jansz. ... Gerben Bartels knoopmaker cum uxore ... camer
• Trijn Bauckes gesterckt met Derck Andries ... Piter Jansz. Pantie cum uxore ende Thomas Noppen ende desselves huysvrou ... camer
• Cornelis Jeltes ... Simen Juckes ende Lubbert van Atens ... penningen
• 'd'Erfgen. van Wolff Hansz. ... Jacob Wolters ende sijn wijff ... husinge
[digitaal pagina] 13
12v
• Binnert Binnerts cum uxore ... Dirck van Essen ende sijn wijff ... camer
• Jacob Dircks cum uxore ... Jan Jochems ende sijn huysvrou ... husinge
• Sake Juckes ... Johan Runia ende Dr. Rouckema als last hebbende van de capitain Gerritsma ... sate ende landen
• Dr. Horatius Meinsma ... Hotse Sakes ende Tyebbe Botes met haer resp. huysvrouwen ... landen
• Eelcke Oedses ... Jelle Ruyrds ende sijn wijff ... camer
• Barbar Piters ... Thomas Sydses cum uxore ... sesthien hondert lb. met d'interessen
• Caerl Everts ... Saeck Wopckes ... camer
13r
• Orck Meiles ... Anne Mets ... camer
• Christiaen Laurens cum socijs ... Jan Egberts, Simon snijder ende Nanne Jansz. met resp. huisvrouwen ... husen
• Syds Doeckes ... Jillis Buwes backer cum uxore ende Rienck Gerrits ... woningen

>> begin

1637

[digitaal pagina] 9
7v
Rechtdagh geholden den 18 Januarij 1637
• Jetske Bras ... Eduardo Henrici ... husinge
• D'selve ... Sioerd Everts ende sijn wijff, samt de erfgen. van Abbe Hemkes ... bewoonde husinge ende gebruyckte landen
• Sibe Piers Mellema ... Sierck Siercks ... woninge
8r
• Gerryt Isbrants ... Wibrandus Oedsma ... twaleff pondematen lands
• Grietie Aysma ... de schepen Hendrick van Marssum ... husinge
• Jan Tijssen cum socijs ... Gerbrich Martens ... husinge
• Siouckien Ripperts wedue van Ids Abbes voor haer ende als voorstanderse van haer dochter bij denselve in echte getogen ... Johannes Jacobs cum uxore ... husinge
• Sicke Hayes ... Lieuwe Hessels ende sijn wijff ... husinge
• Hendrick Piters ende Jan Piters ... Fop Oedsesz. ... husinge
• Johannes Jacobs ... verclaert de molen hem uyt den name van Eme Agges opgeseyd op 1 May aencomende te willen verlaten, mits hebbende betalinge van de gereedschappen, tot seggen van molenaers
[digitaal pagina] 10
8v
• Sake Sioerds Broersma ... Albert Wolters ende Willem Stevens ... woningen
• De wedue van Pibe Oenes ... Pouwels Wopkes ... husinge
• Piter Hania ... Tonis Jacobs ... woninge
• Beernt Roeleffs ... Welmoed Lourens ... woninge
• Duco Hania ... Jan Egberts ende Jouck Jacobs per Dirck in persoon ende [niet vermeld] verffster ad domum ... husinge
• Piter Sibrants ... Claes Piters ... husinge
• Fonger Gerryts ... Baltassar Ses ... husinge
• Dirck Alberts ... Jacob Jacobs ... de capelle bij hem gebruyckt
9r
• Piter Roeloffs ... Heyl Jans ... woninge
• Idske Minnes ... Antie Tonis kerckenâr ... husinge
• Lourens Beernts ... Griet Wibrandus ... husinge
• Christian Lourens ... Claes Claesz. schoenmaker ... husinge
• Hubert Bomgaert per Gravium versouckt libel in cas van opsegginge van de gehele huysinge tegen Christian Lourens interdicent
• Eme Agges als curator over Agge Lolckes ... Johannes Jacobs ... halve husinge
• Hendrick Claesz. ... Wibrandus Itsma ... vierdehalve pondematen lands
• Siouck Fogelsang ... Poppe Gerckes ... husinge
[digitaal pagina] 11
9v
• d'Borgemr. Tonis Riemers ... Hessel Hessels ende Andle Andles ... husinge
• d'Gasthuysvoogden deser stede ... Cornelis Maeckwiel, Jacob Folckerts ende de huysvrou van Jochem Wilkesz. per Dirck in persoon, ende de vs. Jochem ad domum ... husingen ende landen
• Mayke de Veno ... Juff. Josina van Laer ... husinge
• De magistr√Ęt der stadt Leeuwarden ... Andries Doedesz., Rienck Hanses, Frans Gielkesz., Dirck Gerryts wedue, Haye Gerrits, Jan Damas, Hendrick Claesz., Hans Claesz., Jan Claesz., Feddrick breyder, Claes Hanses per Dirck in persoon, de erfgen. van Arien Simons, Reiner Gerbens, Sibe Gerryts, Harmen Claesz. ende Heere Jans ad domum ... cruydbancken
• D'selve ... Adie Hendricks ... aendeel van de Capelle
• d'Erfgen. van Dirck Secken ende Aefke Ballings ... Aernt Martens, Dr. Johannes During, Lou Gerryts ende de wedue van Allert Nannings, per Dirck in persoon, ende Jan Gerryts ad domum ... husinge ende penningen
10r
• Cornelis Hylkens cum uxore ... Tonis Claesz. per Jan in persoon ende Dirck Cransen per Dirck in persoon ... husinge
• Bernardus Fullenius ... Hendrick de Heyde ende de wedue van Pibe Oenes per Dirck in persoon, ende Heiltie Douwes ad domum ... husingen
• Dr. Abelus Isbrandi ... Dr. Jusum ... husinge
• Oeds Ipkes ... Tyebbe Botes ... vijff koegangen
• Antie Watses ... Harmen Jans ... husinge
• De wedue van Mr. Roeloff Jans ... Jurrien Alberts ... camer
[digitaal pagina] 12
10v
• Frans Hercules ... Auck Heeres ... sijn helfte van haer bewoonde camer
• Feyte Gabbesz. ... Schelte van Paffenrode, verssouckende libel
• De wedue ende erfgen. van Gale Tyaerds ... Michiel Stots ende Titie Steffens ... husingen
• Juff. Cunira Teetlum wedue van Ayta ... Gatske Heslinga ... haer gehuyrde intocht
• De heere procureur generael Scheltinga als curator over Rinske Atsma ... Piter Broers ende sijn wijff ... husinge
• Schelto Paffenrode ... Syds Riencks, Simon Juckes, Reiner Claesz., Lieuwe Wibesz., de zone van Gerben Douwes ende Jacob Sioerds ... landen
11r
• Schelto Paffenrode ... Jan Egbertsz. ... huysinge
• Juffr. Aeltie van Ockinga ... Lieuwe Wybis ende Jacob Sioerdts .. landen
• Jan Matijsz. ... Pieter Gerrits ende Maria Everts samt Tyebbe Jacobs ende Sara Urbeins ... huysingen ende woningen bij hun respective bewoont
• Jr. Aede van Eysinga ... Willem Tijselers wedue, Roeloff Ritsers ende Henrick Dirx corporâl ... camers
• Jr. Goffe van Camstra ... Benne Geerts ... koegangen
• Douwe Douwis snijder ... Piettie Reniers ... woninge
[digitaal pagina] 13
11v
• Gielis Baij ... Claes Douwis ... huysinge
• Dr. Focco Feickens ... Govert van Tongeren ... huysinge
• Henrick Meinarts ... Aernt ende Jan Juriens ... landen
• Tialcke Aleffs ... Davit schoenlapper ... camer
• Harmen Gerbens backer ... Aernt Laurents ... woninge
• d'Erfgenamen van Jacob Jacobs slottemaker cum uxore ... Meye Lodewix ... huysinge
• Jr. Frans van Eminga ... Tyebbe Botis ... vijftien pondematen lands
12r
• Cornelius Gellij cum socijs ... Dirck Douwis ... huysinge, hovinge ende landen
• Reyloff Hylckis ... de wedue van Jacob Dirx brouwer voor haer ende haer kinderen ... twehondert ggl. met d'interessen
• Tyerck Jetsis ... Jan Philips ... winckel
• Gerben Dirx ... Eelco Glinstra ... thien pondematen ofte landen
• Regnerus Eckeringe ... Jantien Boelema ... huysinge
• Aeltie Cornelis Henrix weduwe ... Claes rogdrager ... landen
• d'Weduwe van Jacob Dirx brouwer ... Wolter Isaac sadelmaker van Sijne Gen. ... huysinge ende brouwerie
• Benne Geerts ... Eelcke Glinstra ...
[digitaal pagina] 14
12v
• Sybe Groen cum uxore ... verclaren in vridom te verlaten ten profite van Ulckien Jan Grevens wed. ende Trijntie Johannes Groens wed. in haer respective qlt. de twe gerechte dardeparten van de huysinge ende caetsbaen bij hun gebruyckt, mits hebbende hun verschot aen Johannes Groen cum uxore gedaen volgens de brieven daervan sijnde
• Halbe Sybis ... Johannes koemelcker ende Hans Sakis ... landen ende woninge
• Tammerus Gerardi bedienar des Godlijcken woorts tot Drielst ... de wed. van Robert Dirx ... camer
• Henricus Jacobi ... verclaert op Maij ancomende in vridom te verlaten ten profite van Lolcke Jorrits wed. ... huysinge bij hem bewoont
• Grietie Huybert Jans weduwe ... Wilcke Dirx backer ... landen
• Eebeltie Takis weduwe van Liuppe Laes ... Henrick Everts vleischouwer ... vijff pondematen lands te Marssum
13r
• Gerben Lieuwis ... Mevis Sioerds ende sijn huysvr. ... huysinge
• Goslick Aernts ... Dirck Doecklis ende sijn huysvr. ... huysinge
• Griet Sytse Hommis[?] wed. Berber Pybis ... huysinge
• Jaques Lora cum socijs ... grietman Hessel Roorda van Eysinga ... huysinge ende hovinge
• Sioucke Scheltis ... Jacob Pieters Hoeck als last hebbende van Dr. Cools ... landen
• Douwe Tijs pro se et uxore ... Dr. Honorius Rouckema als last hebbende van Maurits Jans ... landen
• Fokel Aris protesteert de nullitate van de opsegginge haer uyt den name van Aef Aris haer suster gedaen van de huysinge bij haer bewoont
• Jan Simons ende Dr. Gaickema ... Mettie Roeloffs ... huysinge
[digitaal pagina] 15
13v
• Pieter Broers ... Jan Simons ende Dr. Gaickema ... landen
• Harmen Juriens ... Baucke ende Take Jacobs sonen ende Freerck Martens als voocht van Trijntie Jacobs sampt Attie Jacobs ... huysinge
• Syds Jans ... Jacob Beyma ... woninge
• Den deurwaerder Jacob Jacobs Recalff ... Dr. Siccama ... huysinge
• Jr. Rieurd van Juuckema ... Wytse Hempckis als erfgenaem van Wabbe Hempckis sijn broeder ... landen
• d'Heer Hans Douwis Stahors ... de weduwe van Aede Ritsterts ... camer
• Benne Geerts ... Hans souldât ... camer
14r
• Edsert Jans koeckebacker ... Anna Freerx ende Piter Oegis ... huysinge
• d'Muntemr. Jurien van Vierssen ende den rentemr. Dr. Assuerus van Vierssen ... Dirck Dirx ende sijn huysvrouwe ... huysinge
• De muntemr. Jurien van Vierssen ... Rienck Romberts ende sijn huysvr. samt Baucke Wibrens ende Jan Stockel knechts huysvr. ... hunne respective woningen
• De weduwe van Eilert Connestabel ... Henrick Sickis ende sijn huysvr. ... woninge
• D'selve ... Tiaerd Rutgers ... hondert glns.
[digitaal pagina] 16
14v
• d'Erfgen. van Tinke van der Haule ... Dr. Joannes de Veno ende sijn huysvrou ... husinge
• Dr. Ernestus Tassius ... Jan Cornelisz. ende sijn wijff ... husinge
15
• Lolck Wopcke dr. cum socio ... Jan Hulst ...camer
• Mr. Joucke Piters cum socijs ... Jeltie Ulenborg ende Griet Cock per Jan ad domum ende Jan Jansz. wagenmaker per Jan in persoon ... husinge
• Gerrit Piters ... Jan Harmens sweerdfeger ... vijftigh Car.gls.
• Gerolt van Juckema ... Willem Reins als administrateur van Ete Gerbens goederen ... lamdem bij de vs. Ete gebruyckt
• Ene Tyara wedue van Velsen ... Wibbe Claesz. camer
• De wedue ende erfgen. van Hans Lieuwes ... Wolter Bockes ende sijn wijff ... husinge
• De crediteuren van Geert Bockes ... Douwe Hendricks ... husinge
[digitaal pagina] 17
15v
• Hendrick de Heyde cum uxore ... Dri. Focco Feyckens ... huysinge
• Eme Agges als curator over Agge Lolckis ... Lysbet Roeloffs ... camer
• Pytter Rommerts ... Hylck Simons ende Henrick Janssen vogelcoper ... camers
• Pytter Heixan ... Reiner Pytters ende zijn huysvr. ... huysinge
• d'Erffgen. van Anne Tijls ... Simon Bottes ... huysinge
16r
• Mr. Claas Roeloffs cum socijs ... Dirck Inthiema ende zijn huysvr. ... huysinge
• Jurryen Gerrits cum uxore ... Feycke Sytses cum uxore ... huysinge
• d'Wed. ende erffgen. van w. Tonis Douwes ... Sytse Greolts ende Jan Janssen pottebacker ... woningen
• d'Kinderen ende erffgen. van w. Sioerd Henrix ... Jentie Allerts cum socijs ... Edsert Janssen koeckebacker als curator over de weeskinderen van Melchert Janssen ende Henrickien Melees echtln. ... huysinge bij de echtln. [in] levene bewoont
[digitaal pagina] 18
16v
• Jentie Allerts ... de schepen Jurryen Siouckes ... huysinge
• Wouter Janssen rentemr. van de geestel. goederen ... Jan Feyckes, Jacob Jacobs hoyloeger[?] ... landen
• Jacob Feddes ... Taco Hotsis ...huysinge
• d'Hopman Tiaerd Eelckes als last hebbende van zijn moeder Anne Eelckes ... Jillis Alles ... huysinge
• Henrick Janssen cum socio als curateurs over de nagelatene kinderen van Jelte Romckes ... Brant Jellis cum uxore ... huysinge
17r
• Sioerd Cornelis tot Wommels ... Albert Olpherts ende zijn huysvr. ... penningen
• Ariaentie wed. van Aernt Foccis ... Tied Tiaerts ...huysinge
• Cornelis Claassen ... Jan Olpherts ende zijn huysvr. ... pen.
• Jan Harmens snijder als curator over de erffgen. van Aene Jeppis ... Aernt Lamberts, Jan Janssen molenaer, Lysbet molenaers wed. ende Sijne Harmens ende Imcke Sybrens ende Hein Gerryts gardenier ... [pen.]
• Dr. Horatius Meinsma ende Juffr. Ene Tiara ... Tiebbe Botes cum uxore ... landen
[digitaal pagina] 19
17v
• Dr. Horatius Meinsma ende Juffrouw Ene Tiara ... Dri. Ernesto Rassio ende zijn huysvr. ad persoon als erffgen. van Hotse Saeckis cum uxore hen w. olders ... landen bij de selve in levene gebruyckt
• Jan Janssen vvor hem ende sijn huysvr. verclaert te verlaten ten prouffyte van de curatoren van w. Jan Roeloffs kinderen samp de wed. ende erffgen. van w. Dre. Joachimo Lamberti ... landen bij hem van hen gebruyckt mits hem betalende van de huysinge, melioratien sampt wes hem na rechte mach competeren
• Anne Entes wed. van Jan Rienx ... Marij Claassen ... opcamer
• Jacob Willems Scholl accuseert ...
18r
• Frans Dirx Hemert ... Aeltie Andries backer ... geen penningen over te geven de wed. van Marten Kijl
• D'selve ... Dri. Adriano Hagio ... geen boelpenningen over te geven aen Attie Jacobs wed. van Marten Kijl
• Jan Gerryts laeckenverwer ... Cornelis Cnoopcke ... camer op Fliet
• Wigle Hania cum uxore ... Minno Bruinsma ... camer
• Jacob Folckerts ... Rienck Orx ende zijn huysvr. ... huysinge
[digitaal pagina] 20
18v
• Lieuwe Cornelis cum uxore ende Hioncke Pybe dr. ... Aeltie Jelle Fetties wed., Geert Pybe Rinties wed., Jurryen Jurryens nappendrayer ende Geert achter de Munte ... hun resp. bewoonde huysingen ende camers
• Sicke Hanssen de post Siouck Fogelsangh ... Sicke Hanssen ... landen
• Dirck Duckes verclaert te accepteren de opgevinge van de Huysinge bij Iske Pyters aen hem per Daniel in persoon gedaan ende d'selve 1o Maij aen hem te nemen
• Sybe Seerps cum socio ... Thonis Gaetsis ... halve meulen en halve huysinge
• Jan Claassen gardenier ... Doede Jacobs cum uxore ... Huysinge
• Ade Ritsers ... Henrick Aernts ... Huysinge
19r
• Lieuwe Cornelis ... Jan Douwes goudtsmidt ... huysinge
• Dr. Abelus Isbrandi ... Jacob Sitses ende zijn huysvr. ... camer
• Jr. Sybrandt van Burmania holtvester deser Lantschappe ... Dirck Gerryts cum uxore ... Huysinge
• Thomas Alles als curator over de erffgen. van w. Jan Roeloffs ense zijn huysvrouwe ... Minne Tialckes, Hotse Sioerdts, Roeloff Janssen cum uxore, Evert Cornelis cum uxore ... hen resp. gebruyckende landen St. Petri ende de Huysinge, hovinge 10 Maij eerstcomende in vrijdom te verlaten
• Dr. Eelco Heimans ... Jacobo Hagenhuys ... hovinge bij hem gebruyckt
[digitaal pagina] 21
19v
• Hidde Gerryts cum uxore accuseren ...
• Edo Henrici accuseert ...
• Mathias Everardi ... Jan Luloffs ... halve Huysinge
• Mathias Everardi ... d'erfgen. van w. de kinderen van Jan Jellis schoenmaker ... halve Huysinge
• Abraham Martens Haen ... Nanningh Auckes ... obl. op intere.
• Claas Douwes ... Andries Harckes coopman ... huyrpenningen
20r
• Obbe Claassen goudtsmidt als eigenaer ende vanwegen Jr. Willem Frederich van Swartzenburch verhuyrder ... capt. Jr. Tiaerdt van Roussel ... huysinge in de Sacramentstraet bij hem in huyringe
• Aernout van Ryen ... Bettie Sybrandts ... huysinge
• Pytter Gerbrants rustmr. ... Dirck Lamberts als curator over de kinderen van Gerben Sioerdts kistemaker ... huysinge
• Jeltie Piers ... Eelcke Abels cum uxore ... camer ende winckel
• Meinte Douwes ... Emilio Estinga ... camer
• Tijs Pytters ... Antie Hayes wed. w. Hette Piers ... huysinge
[digitaal pagina] 22
20v
• Claas Jillis cum uxore ... Jr. Joannes Walrich ende zijn huysvr. ... huysinge
• Maycke Loo voor haer ende haer kinderen ... Douwe Lamberts haeckmaker ... huysinge
• Gerben Henrix ... Abraham Jurryens ... camer
• Waetse Jacobs wonende tot Holwert constitueert Henricum Jacobi tot zijn volmacht ...
• Jacob Jacobs ... d'wed. van Dr. Siccama ... huysinge
21r
• Jacob Feddis ... Arien Dirx Wijngaerden ... huysinge
• Sioerd Everts cum uxore ... Jan Jochums ende Rein Saeckes ... hun resp. bewoonde huysingen
• Botte Jellis ... wed. van de grietman Bangema ... huysinge
• d'Juffrs. van Donia ... Sydts Rienx ende zijn huysvrouw ... huysinge
• Gepcke Jochums ... Teun Roeloffs wedue ... penningen
• Dirck Hamer mediate erffgenaem van Auck Thonis ofte anders wegen zijn kinderen ... Pier Sioerdts brouwer ... huysinge
[digitaal pagina] 23
21v
• Siouck Fogelsangh ... opsegginge door de dorprechter tot Marssum ... Feycke Tietses ... landen
• Douwe Tijssen ... hopman Waetse Henrix ... landen
• Eppe Heeres ende Jan Ebes ... Duco Janssen wed. ... huysinge
• Meinert Folckerts ... Aernt Botterwech ... huysinge

>> begin