Naamlijst van raadsheren in het Hof van Friesland en
curatoren van de Franeker Academie

M.H.H. Engels 1984 / internetbewerking 2002

Raadsheren 1597-1795 >> tabel >> Curatoren >> Register van namen >> HOMEpage

10 raadsheren
Uit de begrafenisstoet van stadhouder Ernst Casimir, Leeuwarden januari 1633; 10 raadsheren in volgorde van anciënniteit:
Dr. Joannes Saeckma, Dr. Johan van den Sande; Jr. Frans van Jongema, Jr. Orck van Doyem; Dr. Gellius Jonghstal,
Dr. Joachimus Andreé; Dr. Everdus Boner, Dr. Joannes Nijs; Dr. Matthias van Vierssen, Dr. Hector Bouricius

deurwaarders
de vooraangaande deurwaarders Jacob Ree-Calff en Richaeus Radijs

de elfde raadsheer, de procureur
generaal en de griffier; de substituut en de onder-griffier
Dr. Cornelius Kinnema, de elfde raadsheer, Dr. Joannes Scheltinga, procureur generaal, Dr. Sebastiaen van Pruyssen, griffier; Gerrit Radijs, substituut procureur-generaal, Joannes Petri, onder-griffier. De twaalfde raadsheer, Homme van Harinxma, was tevens buitengewoon afgevaardigde ter Staten Generaal en liep daarom in de stoet "van weghen Frieslandt" mee met de drie andere namens Holland, Zeeland, resp. Stad en Ommelanden "Ghecommitteerde der Hoog. M. Heeren Staten Generael der Ver-eenigde Nederlanden".


Raadsheren 1597-1795

^Oostergo Westergo Zevenwouden Steden
1597Harinxma, Ernst 4-5Wiarda, Doecke 1583Eysinga, Frans 1578 Meynsma, Benne 10-5Juckema, Lieuwe 1585Grovestins, Foppe 1580 Hania, Suffridus 10-5Lycklama, Laelius 10-5Idzaerda, Baerthe 1578 Ulenburgh, Rombartus 10-5Hillama, Gellius 8-4Beyma, Julius 10-5
1602-----------Runia, Pyter J. 12-6
1603-Saeckma, Johannes 4-4----------
1604--Roussel, Hayo 2-3--- --Sande, Johannes 3-3---
1608-----Eysinga, Aede 8-4------
1614---Jongema, Frans 12-2--------
1615----Doyem, Orck 7-3-------
1616--Donia, Kempo 14-5------ --Jongestal, Gellius 29-2
^Oostergo Westergo Zevenwouden Steden
1620-----Andreae, Joachim 8-7------
1623--Boner, Everhardus 12-4---------
1624---------Nijs, Johannes 13-7--
1625-------Vierssen, Matthias 19-3----
1626----------Bouricius, Hector 30-3-
1630------Kinnema, Cornelius-----
1631Harinxma, Homme 24-6-----------
1636----------Nauta, Gajus 14-2-
1637-Scheltinga, Johannes 11-3------ ---Jongestal, Allard P. 14-11
1638--Saeckma, Theodorus 6-4--- --Pruissen, Sebastiaan 13-2---
^Oostergo Westergo Zevenwouden Steden
1640---Aylva, Epo 8-7-- --Buttinga, Corelius 19-11---
1641Harinxma, Pieter 10-7-----------
1642----Grovestins, Hector 2-5-------
1645---Ockinga, Hero 12-12Doyem, Orck 19-2- Jepema, Hartesius 12-12-Glinstra, Johannes 12-12-Gualtheri, Gualt. H. 6-12-
1646-----Andreae, Henning G. 28-2------
1648----Grovestins, Sicco 11-2-------
1649---------Nijs, Petrus 12-3--
1653-Scheltinga, Theodorus 5-8------- -Sminia, Jetso 15-2-
1655-------Viersen, Willem 19-3----
1656-----Bouricius, Johannes 14-10------
^Oostergo Westergo Zevenwouden Steden
1660---------Knijff, Horatius 16-11--
1665----Grovestins, Assuerus 13-10-------
1666--Aylva, Sjoerd 7-9
Doma, Pibo 22-12
Ockinga, Jarich 6-3--------
1667------Rhala, Johannes 26-2-----
1669Adius, Gerhardus 28-10---------Doys, Gerlach 30-12-
1671-----Humalda, Philippus 15-2------
1672-Aylva, Sjoerd 27-2- --Grovestins, Binnert 27-2------
1675--Burum, François 12-6---------
1677Viersen, Gysbert 16-2Blauw, Quirijn 16-7------- --Sixma, Agge 17-2
1679-----Idsinga, Harmannus 21-2 -Scheltinga, Martinus 20-2Sminia, Hobbe Baard 30-10 Huber, Ulricus 24-2--
^Oostergo Westergo Zevenwouden Steden
1682---------Jorritsma, Frans 16-2--
1684----------Schotanus, Albertus 16-7Vierssen, Matthias 11-4
1686------Bouricius, Hector 18-7-----
1689Vierssen, Cornelius 7-9-----------
1693-Hamerster, Aggaeus 16-2----------
1694Haersma, Hector L. 6-9-----------
1698-----Knock, Barthold 31-12------
1699-----------Knijff, Godschalck 16-11
^Oostergo Westergo Zevenwouden Steden
1701----Burmania, Ulbe Aylva 17-2-------
1703----Andla, Ulbe Sixma 14-1-------
1704----------Gemmenich, Zachaeus 12-4-
1705------Kempenaar, Dankert 5-12-----
1710--Burmania, Sjuck 20-2---------
1711------Lycklama, Pierius 26-2-----
1712-----------Schultens, Johan H. 12-5
1714---Aylva, Hans Willem 14-12-- -Scheltinga, Gajus 30-11----
1715-Hamerster, Dominicus 8-3----------
1716---------Huber, Zacharias 22-5--
^Oostergo Westergo Zevenwouden Steden
1720Haersma, Arent Aulus 10-4-- --Knock, Bernhardus H. 10-4 Vegelin, Johan 6-9-- -Vierssen, Willem 31-5-
1721--Boelens, Ayzo 2-5 Sloterdijck, Titus 29-11-- --Burmania, Jarich G. 29-5---
1722------Vierssen, Philippus 16-1-----
1725-------Lycklama, Tinco 10-10----
1728-----------Wielinga, Epeus 15-3
1730--------Kempenaar, Jan 1-3---
1733---------Burmania, Laes 13-3--
1737Burmania, Eduard M. 13-7-----------
^Oostergo Westergo Zevenwouden Steden
1745---Burmania, Idzard H. 19-2--------
1752------Plettenberg, Hans W. 30-9-----
1755---Haersma, Jan L. D. 18-4--------
1757-------Wyckel, Johan 1-12----
1759----Acronius, Isaac 29-1-------
^Oostergo Westergo Zevenwouden Steden
1762Blau, Quirijn 29-9-----------
1763-Sminia, Arent Jan 28-10------- Hamerster, Herman 28-10Vegelin, Assuerus 21-3-
1771----Idsinga, Johan 10-9- Binckes, Simon 7-1-----
1773-----------Scheltinga, Martinus 7-12
1776-----------Scheltinga, Frans J. 2-1
^Oostergo Westergo Zevenwouden Steden
1780-Humalda, Idsard A. 6-9Haren, Jan P. A. 20-12 --Huber, Hermannus U. 29-2--- Brantsma, Petrus 5-1--
1781Buma, Gerlacus 13-2----- -Sloterdijck, Matthijs 20-3----
1783------Huber, Ulrich Jan 10-1-----
1788---Haersma, Arent Aulus 5-2--------
1789--------Vierssen, Martinus 19-2 Cock, Simon 13-1--
1791-------Willinge, Jan Albert 8-9----
1792-Sytzama, Willem H. 4-3------- -Haitsma, Tjepke 22-5-

Curatoren 1604-1795>> raadsheren

^OostergoWestergoZevenwoudenSteden
1604Donia, KeympeHoppers, JoachimReinalda, ElardusCamminga, Taco
1605-Feytsma, Jelger-Hillama, Gellius
1610--Lycklama, Marcus-
1621-Aylva, Hobbe--
1623Scheltema, Frans---
1625Saeckma, Johannes---
1626--Hania, SuffridusNijs, Johannes
1630--Pruyssen, Sebastiaan-
1637Burmania, Rienk---
1640--Scheltinga, Lieuwe-
1646Andrée, JoachimAylva, Tjaard--
1647-Eysinga, Tjalling--
1649---Jongestal, Pieter
^OostergoWestergoZevenwoudenSteden
1651--Crack, Johannes-
1652--Baerdt, Hobbe-
1653-Hottinga, Douwe--
1655--Baerdt, Dirck-
1656Ockinga, Hero---
1662-Humalda, Sjuck Aebinga--
1673--Rhala, Johannes-
1677---Doys, Gerlich
1679-Haren, Willem--
1682Ockinga, Jarich---
1686--Scheltinga, Daniel de BlocqHaersolte, Johan
1688---Goslinga, Sicco
^OostergoWestergoZevenwoudenSteden
1703--Scheltinga, Martinus-
1708-Burmania, Sjuck Gerrold Juckema--
1714Burmania, Sjuck Gerrold JuckemaGoslinga, Sicco-Andla, Ulbe Sixma
1716Goslinga, SiccoBurmania, Duco Gerrold Martena--
1731Aylva, Hessel Douwe Ernst---
1742--Lycklama, Livius Suffridus-
1745---Sixma, Tjalling Aedo Hessel Roorda
1747-Aylva, Tjaard--
^OostergoWestergoZevenwoudenSteden
1758-Rengers, Sjuck Gerrold Juckema van Burmania--
1773--Scheltinga, Menno Coehoorn-
1774Haersma, Daniel de BlocqRengers, Egbert Sjuck Gerrold Juckema van Burmania--
1776---Schwartzenberg en Hohenlansberg, Georg Frederik
1777--Lycklama, Augustinus-
1783---Hambroick, Willem Hendrik
1789--Lynden, Reinhard-

Register van namen >> begin

Afkortingen: C = curator, R = raadsheer, S = steden, O = Oostergo, W = Westergo, Z = Zevenwouden;
B = W.B.S. Boeles, Frieslands hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker, BB = Bibliotheca Belgica, G = grietman; HR = De Heeren van den Raede, Biografieën ..., Hilversum/Leeuwarden 1999;
inl. = inleiding Hof van Friesland: Raadsheren 1578-1795, Franeker Academie: Curatoren 1586-1795 - naamlijsten, Leeuwarden 1984; ontv. = ontvanger floreenrente, S = J. Sickenga, Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw, Leiden 1869; SG = lid Staten Generaal, tr. = transport op ...
R. van Eysinga, E. Jarges, A. Roorda, D. Teetlum en A. Wijdenbruch vindt men niet in dit register: zij waren geen raadsheer (vgl. inleiding Hof van Friesland: Raadsheren ... blz. 28 resp. 23, 25, 26, 4).

A B C-F G H I-J K-L M-P R S U-V W >> begin raad/curatoroverleden aantekening
Acronius, Isaac vanRW 1759-177120-7-1771HR nr. 219
Adius, GerhardusRO 1669-167611-10-1676S 222; HR nr. 170: overl. 11-11
Aebinga van Humalda, IdsardRO 1780-179121-2-18341791 G-Hennaard.; HR nr. 230
-------, SjuckCW 1662-1679B II/1: 8
Aernsma, GysbertR 1578-15967-3-1596inl. 23; HR nr. 23
Andreae, Henning Georg vanRW 1646-1656?-10-1656S 209; HR nr. 157
-------, Joachim vanRW 1620-16462-5-16551646 SG, S 181; HR nr. 136
CO 1646-1655B II/1: 6
Axonius, JoachimR 1578-157925-8-1605BB 442, inl. 23; HR nr. 106
Aylva, Epo vanRW 1640-164524-6-1645S 200; HR nr. 148
-------, Hans Willem vanRW 1714-1721?-12-17331722 G-Baarderadeel; HR nr. 199
-------, Hessel Douwe Ernst vanCO 1731-1774B II/1: 12
-------, Hobbe vanCW 1621-1645B II/1: 5
-------, Sjoerd vanRO 166619-10-1679inl. 27, S 218; HR nr. 166
RO 1672-1677
-------, Tjaard vanCW 1646-1647B II/1: 6
-------, Tjaard baron vanCW 1747-1757B II/1: 12
Aysma, HesselR 1578-15871-8-1592inl. 24; HR nr. 110
A B C-F G H I-J K-L M-P R S U-V W >> begin raad/curatoroverleden aantekening
Baerdt, Dirck vanCZ 1655-1673B II/1: 7
-------, Hobbe vanCZ 1652-1655B II/1: 7
Beyma, Julius vanRS 1597-159815-8-1598B II/1: 66; HR nr. 126: overl. 15-6
Binckes, SimonRZ 1771-178326-9-17861783 secr. rekenkamer; HR nr. 224: overl. 13-10
Blau(w), Quirijn deRO 1677-16926-5-1692S 230; HR nr. 177
-------, Quirijn deRO 1762-178016-12-1780NNBW IV 159; HR nr. 220
Boelens, AyzoRO 1721-178016-6-1782NNBW VI 126; HR nr. 206
Boner, EverhardusRO 1623-1639?-?-1639S 184; overl. na 22-2 (laatste wil); HR nr. 137: vóór 4-4
Bouricius, Hector vanRS 1626-16363-1-1636S 188; HR nr. 140
-------, Hector vanRZ 1686-17055-9-1705S 242; HR nr. 185
-------, Joannes vanRW 1656-16719-1-1671S 213; HR nr. 163
Brantsma, PetrusRS 1780-178815-12-1788NNBW IV 288; HR nr. 228
Buma, GerlacusRO 1781-179528-8-1807NBW IV 342; HR nr. 232
Burmania, DouweR 1578(?)21-8-1585inl. 24
-------, Duco Gerrold Martena v.CW 1716-1747B II/1: 12
-------, Eduard Marius vanRO 1737-176219-7-1789tr. de Blau; HR nr. 214
-------, Idzard Hobbe vanRW 1745-175524-7-1772tr. Haersma; HR nr. 215
-------, Jarich Georg vanRZ 1721-172917-12-17571729 G-Oostdong.dl.; HR nr. 207
-------, Laas vanRS 1733-176325-10-1784HR nr. 213: overl. 25-12
-------, Rienk vanCO 1637-1645B II/1: 6
-------, Sjuck vanRO 1710-172121-5-1726HR nr. 195
-------, Sjuck Gerrold Juckema vanCW 1708-1714B II/1: 11
CO 1714-1716
-------, Ulbe Aylva vanRW 1701-170212-8-17621702 G-Leeuw.dl.; HR nr. 191
Burum, François vanRO 1675-17105-2-1710S 227; HR nr. 174
Buttinga, CorneliusRZ 1640-1645?-?-1645S 202; HR nr. 149: overl. vóór 12-12
A B C-F G H I-J K-L M-P R S U-V W >> begin raad/curatoroverleden aantekening
Camminga, Taco vanCS 1604B II/1: 4
Cock, SimonRS 1789-1795?-?-1813HR nr. 236
Crack, JohannesCZ 1651-1652B II/1: 7
Doma, Pibo aRO 1666-167512-1-1675S 219; HR nr. 168
Donia, Keimpe (Harinxma) vanRO 1616-16223-11-1622S 179; HR nr. 135
C 1586-1588B II/1: 3
CO 1604-1622
Doyem, Orck van (sr.)RW 1615-164131-10-1641inl. 28, S 177; HR nr. 133
-------, Orck van (jr.)RW 1645-16478-10-1647inl. 28, S 204; HR nr. 152: overl. 8-11
Doys, GerlachRS 1669-168421-12-1685S 223; HR nr. 171
CS 1677-1685B II/1: 9
Eysinga, Aede vanRW 1608-16192-6-1619S 174; HR nr. 131
-------, Frans vanRO 1578-160316-5-1603S 157; HR nr. 102
-------, Tjalling vanCW 1647-1653B II/1: 7
Feytsma, Jelger vanR 1587-162013-7-1620inl. 25, 26, S 161
CW 1605-1620B II/1: 4
A B C-F G H I-J K-L M-P R S U-V W >> begin raad/curatoroverleden aantekening
Gemmenich thoe Kingma, ZachaeusRS 1704-172020-5-1720HR nr. 193
Glinstra, JoannesRZ 1645-167810-10-1678S 206; HR nr. 155
Godephredi, GeorgenR 1582-159518-2-1595inl. 24; HR nr. 115
Goslinga, Sicco vanCS 1688-1714B II/1: 10
CW 1714-1716
CO 1716-1731
Gramaye, JacobR 1579?-?-?inl. 23; HR nr. 107
Grovestins, Assuerus vanRW 1665-169913-11-1699S 216; HR nr. 165
-------, Binnert Heringa vanRW 1672-167924-11-16961679 G-Ferw., S 226; HR nr. 173
-------, Foppe vanRW 1580-160728-5-1607S 160; HR nr. 112
-------, Hector vanRW 1642-164330-12-1643inl. 27, S 203; HR nr. 151
-------, Sicco vanRW 1648-166516-9-1665inl. 28, S 210; HR nr. 158
Gualtheri, Gualtherus HenriciRS 1645-1652?-?-1652S 207; HR nr. 154: overl. eind
A B C-F G H I-J K-L M-P R S U-V W >> begin raad/curatoroverleden aantekening
Haersma, Arent Aulus vanRO 1720-173716-6-1737HR nr. 202
-------, Arent Aulus vanRW 1788-179513-7-1803HR nr. 235
-------, Daniel de Blocq vanCO 1774-1795B II/1: 13
-------, Hector Livius vanRO 1694-172010-4-1720S 244; HR nr. 188
-------, Jan Lodewijk Doys vanRW 1755-1788?-?-?1788 statenlid; HR nr. 217
Haersolte, Johan vanCS 1686-1688B II/1: 10
Haitsma, TjepkeRS 1792-17959-4-1826HR nr. 240
Hambroick, Willem Hendrik vanCS 1783-1795B II/1: 14
Hamerster, AggaeusRO 1692-171518-7-17171715 statenlid, S 244; HR nr. 187
-------, DominicusRO 1715-176311-5-17741763 statenlid; HR nr. 200
-------, Hermannus UlricusRS 1763-177914-11-1779HR nr. 223
Hania, SuffridusRZ 1597-16307-4-1630S 165; HR nr. 123
CZ 1626-1630B II/1: 6
Haren, Jan Poppe André vanRO 1780-179514-3-1818NNBW VIII 683; HR nr. 231
-------, Willem vanCW 1679-1708B II/1: 9
Harinxma (thoe Sloten), Ernst vanRO 1597-1631?-?-1631S 163; HR nr. 120: overl. vóór 4-6
-------, Homme vanRO 1631-16418-?-1663tr. broer, S 192; HR nr. 142
-------, Pieter v.RO 1641-166930-7-1669S 202; HR nr. 150
Hillama, GelliusRS 1597-16262-1-1626S 164; HR nr. 122
CS 1605-1626B II/1: 4
Holdinga, WilkeR 1580-?16-12-1595inl. 25; HR nr. 113
Hoppers, JoachimCW 1604B II/1: 3
Hottinga, Douwe vanCW 1653-1662B II/1: 7
Huber, Hermannus UlricusRW 1780-17959-6-1796HR nr. 229
-------, Ulrich JanRZ 1783-179523-3-1804NNBW VIII 870; HR nr. 234
-------, UlricusRS 1679-16828-11-16941682 prof., S 232; HR nr. 180
-------, ZachariasRS 1716-173221-10-1732NNBW I 1168; HR nr. 201
Humalda, Philippus vanRO 1671-167221-2-1672S 224; HR nr. 172
A B C-F G H I-J K-L M-P R S U-V W >> begin raad/curatoroverleden aantekening
Idsinga, Hermannus vanRW 1679-16983-11-1698S 231; HR nr. 231
-------, Johan vanRW 1771-179522-3-1814HR nr. 225
Idzaerda, BaertheRZ 1578-160314-5-1603S 158; HR nr. 111
Jepema, HartesiusRZ 1645-166624-3-1666S 208; HR nr. 156
Jongema, Frans vanRW 1614-1640?-?-1640inl. 27, S 175; HR nr. 132: overl. vóór 7-7
Jongestal, Allard Pieter vanRS 1637-16769-11-1676S 195; HR nr. 145
-------, Gellius vanRS 1616-163731-10-1641S 178; HR nr. 134
-------, Pieter vanCS 1649-1676B II/1: 7
Jorritsma. FranciscusRS 1682-17165-5-1716S 239; HR nr. 182
Juckema, Lieuwe vanRW 1585-1614?-?-1614inl. 28; HR nr. 118
A B C-F G H I-J K-L M-P R S U-V W >> begin raad/curatoroverleden aantekening
Kempenaar, Dankert deRZ 1705-171125-7-17461711 vroedsch. Harl.; HR nr. 194
-------, Jan deRZ 1730-178912-1-1789HR nr. 212
Kinnema, CorneliusRZ 1630-16449-8-1644inl. 28, S 192; HR nr. 141
Knock, Bar(th)oldRW 1698-17201-11-1722S 245; HR nr. 189
-------, Bernhardus HermannusRW 1720-17809-1-1780HR nr. 203
Knijff, GodschalckRS 1699-17121-12-1712S 245; HR nr. 190
-------, HoratiusRS 1660-167912-1-1679S 215; HR nr. 164
Loo, Boudewijn vanR 1579-1587?-?-1596inl. 25
Lycklama a Nijeholt, AugustinusCZ 1777-1789B II/1: 14
-------, LaeliusRZ 1597-1625?-?-1625S 166; HR nr. 125
-------, Livius Suffr.CZ 1742-1773B II/1: 12
-------, MarcusCZ 1610-1625B II/1: 5; geb. 17-1-1573 (testament), overl. 9-8-1625
-------, PieriusRZ 1711-172014-9-1720HR nr. 196
-------, TincoRZ 1725-175522-3-17621755 Rentmr. Kempenland; HR nr. 210
Lyckles, MeineR 1585-159714-12-1608HR nr. 117
Lynden van Lunenburg, Reinhard v.CZ 1789-1795B II/1: 15
A B C-F G H I-J K-L M-P R S U-V W >> begin raad/curatoroverleden aantekening
Meynsma, BenneRW 1597-161215-2-1612inl. 27, S 166; overl.datum in dagboek Furmerius; HR nr. 124
Mockema, Syds vanR 1585-159511-2-1595HR nr. 116
Nauta, GajusRS 1636-164519-10-1645S 193; HR nr. 143
Nijs, JoannesRS 1624-1648?-?-1648S 185; HR nr. 138: begr. 2 of 4-4
CS 1626-1649B II/1: 6
-------, PetrusRS 1649-166024-9-1660S 210; HR nr. 159
Ockinga, Hero vanRW 1645-1666?-?-16821666 ontv., S 205: overl. na 30-4; HR nr. 153
CO 1656-1682B II/1: 8
-------, Jarich vanRW 1666-17147-11-1714S 217; HR nr. 167
CO 1682-1714B II/1: 10
Plettenberg, Hans Willem vanRZ 1752-177114-4-17801771 secr. Staten; HR nr. 216
Pruissen. Sebastiaan vanRZ 1638-16405-10-1640S 198
CZ 1630-1640B II/1: 6
A B C-F G H I-J K-L M-P R S U-V W >> begin raad/curatoroverleden aantekening
Reinalda, ElardusCZ 1604-161027-10-1610B II/1: 3
Rengers, Egbert Sjuck Gerrold Juckema van BurmaniaCW 1774-1795B II/1: 13
-------, Sjuck Gerrold Juckema van BurmaniaCW 1758-1774B II/1: 13
Rhala, FeckeR 1578-15815-12-1581inl. 24; HR nr. 104
-------, JoannesRZ 1667-168616-6-1686S 220; HR nr. 169
CZ 1673-1686B II/1: 8
Richaeus, SibrandusR 1578-1583?-?-1583inl. 26; HR nr. 109: overl. 1585, vóór 22-3
Roussel, Hayo vanRO 1604-1615?-?-1615S 169; HR nr. 129: overl. vermoedelijk 1615
Runia, Pyter JansenRS 1602-161524-8-1615S 167; HR nr. 127
A B C-F G H I-J K-L M-P R S U-V W >> begin raad/curatoroverleden aantekening
Saeckma, JohannesRO 1603-163622-12-1636inl. 27, S 167; HR nr. 128
CO 1625-1636B II/1: 5
-------, TheodorusRO 1638-166628-1-1666S 199; HR nr. 147
Sande, Joannes van denRZ 1604-163817-11-1638S 170; HR nr. 130
Savois, Alexander?C 1719-1721?10-2-1722academiesecretaris 1701-1721
Scheltema, Frans vanCO 1623-1625B II/1: 5
Scheltinga, Daniel de Blocq vanCZ 1686-1703B II/1: 10
-------, Frans Julius Johan v.RS 1776-17957-4-1831HR nr. 227
-------, Gajus vanRZ 1714-172519-1-17301725 G-Kollumerl.; HR nr. 198
-------, Joannes vanRO 1637-165315-12-1654inl. 27; HR nr. 144
-------, Lieuwe vanCZ 1640-1650B II/1: 6
-------, Martinus vanRZ 1679-171421-1-17261715 G, S 230; HR nr. 178
-------, Martinus vanCZ 1703-1742B II/1: 11
-------, Martinus vanRS 1773-177518-4-18201775 G-Kollumerl.; HR nr. 226
-------, Menno Coehoorn vanCZ 1773-1777B II/1: 13
-------, Theodorus vanRO 1653-167122-12-1671inl. 27, S 211; HR nr. 161
Schotanus a Sterringa, AlbertusRS 1684-1703?-?-1703S 241; HR nr. 184: overl. tussen 10-4 en 20-6
Schultens, Johan HendrikRS 1712-172816-8-1730HR nr. 197
Schwartzenberg en Hohenlansberg, Georg Frederik baron thoeCS 1776-1783B II/1: 13
Sixma, Agge vanRS 1677-168426-6-16991684 G, S 229; HR nr. 176
-------, Tjalling Aedo Hessel Roorda vanCS 1745-1775B II/1: 12
Sixma van Andla, UlbeRW 1703-175917-3-1760tr. Acronius; HR nr. 192
CS 1714-1745B II/1: 11
Sloterdijck, Matthijs Arnold vanRZ 1781-17913-2-1792eerv. ontsl. 13-5; HR nr. 233
-------, TitusRW 1721-174428-4-1744HR nr. 208
Sminia, Arent Jan vanRO 1763-17809-3-18201780 secr. Staten; HR nr. 222
-------, Hobbe Baard vanRZ 1679-172121-10-1721S 239; HR nr. 181
-------, Jetso vanRS 1653-166916-12-16781669 G, S 211; HR nr. 160
Sucquet, AntonR 1578-1579?-2-1626BB 76, inl. 23; HR nr. 105
Sytzama, Willem Hendrik vanRO 1792-17955-4-1842NNBW IX 1104; HR nr. 239
A B C-F G H I-J K-L M-P R S U-V W >> begin raad/curatoroverleden aantekening
Ulenburg, RombartusRS 1597-16243-6-1624S 163; HR nr. 121
Vegelin van Claerbergen, AssuerusRZ 1763-179215-1-1820eerv. ontsl. 15-3; HR nr. 221
-------, JohanRZ 1720-172226-2-17731722 G-Doniawerstal; HR nr. 205
Versteveren, JanR 1578-1580?-?-?HR nr. 103: overl. zomer 1580
Viers(s)en, Cornelis vanRO 1689-16946-9-1694S 242; HR nr. 186
-------, Gysbert vanRO 1677-168910-6-16981689 ass. Opsterl., S 228; HR nr. 175
-------, Martinus vanRZ 1789-179515-5-1837HR nr. 237
-------, Matthias vanRZ 1625-16554-7-16571655 SG, S 186; HR nr. 139
-------, Matthias vanRZ 1684-16997-8-1699S 240
-------, Philippus vanRZ 1722-175230-3-1752HR nr. 209
-------, Willem vanRZ 1655-1679?-?-1679S 212; HR nr. 162: overl. 12-1-1678
-------, Willem vanRS 1720-176318-6-1782HR nr. 204
A B C-F G H I-J K-L M-P R S U-V W >> begin raad/curatoroverleden aantekening
Walthyngha, Hobbe vanC 1594-1601B II/1: 3
Wiarda, DucoR 1583-160216-2-1602inl. 26; HR nr. 119: overl. 1600
Wielinga, EpeusRS 1728-17734-10-1773HR nr. 211
Willinge, Jan AlbertRZ 1791-179531-1-1839HR nr. 238
Wyckel, Johan vanRZ 1757-17817-1-1781HR nr. 218
-------, Tjalling vanR 1580-1596??-?-?inl. 27; HR nr. 114: overl. vermoed. 1596
M.H.H. Engels 1984 / internetbewerking 2002; laatste versie 28-9-'02 >> begin