>> HOMEpage

Heerestraat Leeuwarden
terug in de tijd
o.m. aan de hand van 110 akten in de Groot Consentboeken

Bron: Groot consentboeken (HCL) en Reëelkohieren (Tresoar)
Internetuitgave voor bewoner Richard Deden en anderen:
M.H.H. Engels, september 2017

De Heerestraat is omstreeks 1610 ontstaan met het doortrekken van de doodlopende steeg "Op de mist" naar de Korfmakersstraat. Eenzelfde Op de miste, d.i. Bij de mestvaalt, komt in Venlo sedert de 13/14e eeuw voor. De Leeuwarder plattegrond van 1603 geeft uiteraard de oude toestand nog weer.

De Groot Consentboeken bevatten de verkopingen van onroerend goed boven de 400 gulden - de grens lag vóór 1619 bij 200 gg.; om toestemming (consent) tot verkoop te verkrijgen moest consentgeld (overdrachtsbelasting) betaald worden.
Onderstaande uittreksels beginnen met de namen van de verkopers, veelal echtelieden (e.l.), gevolgd door de namen van de kopers, voorafgegaan door "aen of [aan]". De oostzijde van de Heerestraat wordt thans geheel ingenomen door de achterzijde van het provinciehuis; de westzijde bevat nog zeventiende-eeuwse delen, nrs. 1 en 3, maar vooral het best behouden nr. 7 (1669).
Koppeling van de beschrijvingen aan huidige huisnummers staat nog uit. Achterhuizen bemoeilijken de identificatie. De selectie uit de achttiende-eeuwse Reëelkohieren (huurwaardebelasting) geeft enige aanknopingspunten.

Groot Consentboeken

1) 1610 118 ee-6
Simon Jansz. Fortuyn, burger te Amsterdam, als man van Siouck Pouwelsdr.
[aan] Lysbet Pyters dr. wed. Jasper Pouwels
huis c.a. eerst door Frans Canter en later door Jets Pouwels bewoond
uitgaande in de nieuwe straat, v/h "Op de Mest" genaamd (Heerestraat Wz)
achter het huis van Egbert Carstesz.; deze ten W
kinderen van koopster ten N en
Siouck Mellema en de erfg. Jacob Mewis ten Z
600 car.g.
28 st. t.b.v. St. Anthonis gasthuis

2) 1612 124 ff-4 [Klein Consent!]
Jitske Jans dr. echte huysfrouwe van Gabbe Jansz. burgemr. Doccum
[aan] Jonckheer Haio van Roussel Raedt ordinaris in de Hove van Vrieslandt ende Juffrou Jouck van Burmania e.l.
ledige plaetse ofte stuck hoffs met de boomen ende plantagie, muyre, steck, casijn ende doere
bij Rintse Andries gebruyckt
die nieuw doorgemaeckte strate ten W
Dr. Pieter Jansz. Runia insgelijx Raedt ordinaris ten O ende S
Botte Scheltes ten O ende N
150 ggl.
Actum Dockum den XIIen Augusti Anno XVIc ende twaleff
consent den 28 Augusti 1612


3) 1612 227 ee-6
Botte Scheltes ende Eelck Doecke dr. e.l.
[aan] Jonckheer Haio van Roussel Raet ordinaris ende Juffr. Jouck van Burmania e.l.
seeckere hoff sampt bomen ende plantagie mitsgaders het somerhuyscke daerop staende
achter de huysinge bij ons deur tytule van coop van de erffgenamen van Gerryt Wybes Jelgerhuys becomen hebbende
die nieuwe doorgemaeckte strate ten W
Rousels hoff ten O
Dr. Otte Swalue hovinge ten N ende
die hovinge van de heere Dr. Peter Jansz. Runia mede raat ord. in den Hove ten Z
863 ggl.

4) 1612 229 ee-6
Atke Jans dr. echte huysfre. van Gabbe Jansz. burgemr. der stadt Doccum
[aan] Jonckheer Haio van Roussel ende Jouck van Burmania e.l.
seeckere ledige plaets ofte stuck hoffs met die bomen ende plantagie
tegenw. bij Rintse Andries gebruyckt
de nieuw doorgemaeckte strate ten W
dr. Peter Jansz. Runia ten O en S
Botte Scheltes ten O en N
[prijs onduidelijk]

5) 1612 7 verso ee-7
Anna Thijmen Canters dr. echte huysfroue van Doctor Otte Swalue
[aan] Joncker Haio van Roussel ende Juffrou Jouck van Burmania e.l.
sekere ledige plaets ofte hoff ... mette losse stien opte ledige plaets leggende
Rousel ende Burmania sampt den erffgenaemen van w. Philips van Tongeren ten O
Jelbe Jelbesz. ende Jan Harmens met zijn questiose gevel ten N
den nieuwe straete ende ons vercopers huysinge ten W ende
copers elffs ten S
1000 ggls. ende daerenboven het borat tot een schone boratten samaer ofte vlieger voor mij Anna Tymen Canters dr. ende voor Jelduke onse vercopers dr. een paer sijden satinen mouwen mistgaders noch voor mij Anna ende den vs. Jelduke elx een stuck gout tot discretie van de vn. Joncker ende Juffrou
den 25 Novemberis 1612, consent den 27 Novembris 1612

6) 1612 13 verso ee-7
Henrick Pouwelsz. [passementwerker] ende Aelke Adies dr. e.l.
an Thijs Jansz. corffmaker ende Lysbet Foxis insgelix e.l.
onsen huysinge in de nieuwe strate, eertijts op de mist genaempt
* Lysbet Jaspers kinderen tuyn ten S ende
d'huysinge van de muntemr. Willem van Vierssen ten N
met een vrij mede gebruyck van het gemack staende in de huisinge daer recht tegenover, de voors. kinderen mede toebehoerende, des dat de coopers 't selve gemack pro quota mede becostigen moeten te laten legen
300 gls.
consent den 18en Xbris 1612
* Brol, De drie schoppen, nu Groentemarkt 3

7) 1613 26 verso ee-7
Thijs Janssen corffmaker ende Lysbet Foxes dr.
[aan] Lysbet Pyters dr. nagelatene weduwe van Jasper Pouwelsz.
seeckere huisinge in de nieuwe straet eertijts op de mist genaemt
de coperse kynderen thuyn ten Z
de huysinge van de muntemr. Willem van Vierssen ten N
wij hetselve van Henrick Pouwels ende Aelcke Adies dr. e.l. gecoft hebben voor 300 ggl.
bij de coperse ten volsten al betaelt
tuin van kinderen van koopster ten Z en
huis van Willem van Vierssen muntmr. ten N

8)1614 152 ee-7
Marten Albertsz. metselaer ende Aelcke Carste dr. e.l.
[aan] Jacob Jacobsz. Hoffs bode ende Tiet Utze dr. e.l.
in de nieuwe Heerestraet
achter mijnheer Rousels
Sybren Jochums [schipper; vgl. gevelsteen >] ten N ende
Eilert Roeleffsz. ende Coert Meinesz. beide metselaers ten Z
vercopers geholden vercofte huysinge noch onder met calck te bewerpen soe dat behoort; Item de wenteltrappen te beschieten, de kelder met platte klinckerts te bevloeren, ende beneden alle de raemten met sijn toebehoren sonder die glasen ende 't ijserwerck te leveren
699 golde gl.

9) 1614 170 verso ee-7
Haio van Roussel ende Jouck van Burmania
[aan] Marten Albertsz. mr. metzelaer ende Aelcke Carstedr.
ledige plaetse omme met een huys te bebouwen, gelijck sij oock alreede daerop een huys hebben doen bouwen
achter onse huysinge opte grondt van ons hoff in de straet oploopende uytte brede ofte Corffmaeckers straet na de Oosterstraet
den plaets bij Sybren Joachimsz. van ons in coope vercregen ende waerop hij een huys heeft doen bouwen ten O ende
den plaets bij Coert Meynerts ende Eylert Roeleffsz. mede van ons in coope vercregen ende waerop sij insgelijx een huys gebout hebben ten W
215 goude guldens

10) 1615 23 verso ee-8
Eilert Roeleffsz. ende Engel Gosses dr. sampt ... burgers ende metzelaers
aen Jan Jacobsz. Hoffs bode ende Tied Utze dr. e.l.
nieuwe huysinge
Roussels erffgenamen hovinge althans bij Lodowijck Pietters ende sijn huysvrouwe sampt Juffvr. Atke van Schonenburch bewoont, der copers huysinge ten N ende
de ledige plaetse van de erffg. Roussel ten Z voor in de gemelde erffg. hovinge
623 ggs.

11) 1617 119 ee-8
Albartus Benedicti procur. postulant ende Antke Mr. Hero Joachimi dr. e.l.
[aan] Elske Dirx dr. wed. wilen Jacob van Marssum in levene apothequer
onse nieuw geboude huysinge
Jan Harmens ten N ende
Sibren Joachims ten Z
1300 gg.


Gevelsteen niet met een huisnaam maar met een straatnaam, de Heerestraat
in 1618 gemaakt door I D, d.i. waarschijnlijk Jacob Dionysius, steenhouwer, in 1617 als metselaar geregistreerd
tussen de initialen het handmerk/meesterteken van deze "artifex" (= mr. vakman)
in 1998 aangebracht in de zijgevel van Ciprianussteeg 4
[het origineel uit het Fries Museum gerestaureerd of een gekleurde kopie daarvan?]


Dionysius' eerste echtgenote, Geertie Jacobs, † voor 24 april 1629, was de oudste dochter van Jacob Lous, hardsteenhouwer en mr. stadsmetselaar te Harlingen, zoon van Lou Ripperts met hetzelfde beroep. Voor 3 januari 1624 is zij getrouwd met de mr. hardhouwer (7 aug. 1617 proef) te Leeuwarden, 1615-'27 olderman van het gilde aldaar, maker van de nieuwe poort van het Landschapshuis aan de Turfmarkt (1620, thans te Kornjum), † na 1643; hij hertrouwde Leeuwarden (gerecht) 30 november 1630 Trijntie Pietersdr. Lit.: W. Dolk, Genealogie [Lou Ripperts], Genealogysk jierboekje 1959, 54-73.

12) 1619 55 ee-9
Juffrou Jouck van Burmania wed. Roussel
[aan] Elske Dirx dr. wed. Jacob van Marsum, Sibren Jochumsz. ende Tiedt Utse dr. e.l.
sekere ledige plaetze ende hoff met het somerhuiske gelegen after des voors. copers respective huisen
besijden den huisinge van de voorn. Jacob Jacobsz.
tot aen het stecket ... achter den huisen bij de heren Hannia Raet ord. ende Dr. Jacob van Campen adv. van mij door titule van coop ende respective niaer becomen
1830 goude gl.

13) 1619 139 verso ee-9
Elske Dirx dr. wed. Jacob van Marssum in levene apothequer, Sibren Joachimsz. schipper ende Theus Sicke dr. e.l. sampt Jacob Jacobsz. bode 's Hoffs ende Tied Wytze dr. e.l.
[aan] Dr. Willem Reinersz. medicus ende Martien Thomas dr. e.l.
ledige plaets lanck ongeveerlijcken 74 voeten ende wijt voor aen de straet 27 voeten ende 3 duimen tot aen de bocht ende bij dezelffde bocht wijt 21stehalve voeten ende aen 't stecket 15 voeten ende 10 duimen, met oock het somerhuyske ...
oijsdruijp ...
erffgen. van den heer Petrus Runia ten S ende
mij Jacob Jacobsz. ende mijn huysvre. ten N
600 goude gl.

14) 1619 197 ee-9
Juffrou Jouck van Burmania wed. Roussel
[aan] Elske Dircx dr. wed. Jacob van Marsum, Sibren Jochumsz. schipper ende Theus Sickes e.l. sampt Jacob Jacobsz. bode 's Hoffs ende Tiet Wytze dr. e.l.
sekere ledige plaets ende hoff, met het somerhuyske
1830 golde guldens

15) 1621 40 ee-10
Dr. Wilhelmus Regneri ende Maria Thonis dr. e.l.
[aan] Hero Inthyes mr. kistemar. ende Tiaertie Reiners dr. e.l.
ledige plaets met het somerhuys
de erffgenaemen van d'Raedtsheer Ruunia ten S
Jacob Jacobsz. bode van den Hove ten N
lanck ...
oisdruyp ...
van Elske Dirx dr. ... vercregen
600 gousde gl.

16) 1623 144 verso ee-10
Sibren Jochumsz. ende Theus Sicke dr. e.l.
[aan] Pieter Andriesz. Tyara ende Eelck Oene dr. e.l.
huysinge ende hove
die huysinge van Elske van Marssum ten N ende
Jacob Jacobsz. 's Hoffs bode ende Tied Wtze dr e.l. ten S
1500 golde gs.

17) 1626 4 verso ee-11
Thonis Cristiaensz. volmacht crediteuren van w. Here Intsesz. kistemaecker ende Tiaertie Reiners in tijden e.l.
aen Jan Pyters bode van den Hove ende Antie Jacobs dr. e.l.
huisinge, plaetse ende somerhuis
de erffgenamen van w. de Raedsheer Runia ten S
Jacob Jacobsz. bode ten N
1050 goude guldens

18) 1630 68 ee-12
Siouck Gabbe dr. echte huisve. van Pieter Dionisius rentemr. der stede Doccum, Trintie ende Pietie dochteren woonende binnen Doccum
[aan] Claes Coerts mr. metselaer ende Tzietske Friese dr. e.l.
huysinge, plaets ende loodts
Doctor Matinus[!] Gravius mede Gedeputeerde vanwegen sijn huisve. ten O ende
Jan Runia ten W [Z?]
1025 ggls.

19) 1631 74 verso ee-12
Jan Janssen passementswercker
aen mijnheer Dr. Martinus Gravius mede GS ende Geeske Rijcx
de copers ten N
Jan Runnia ten Z
van Claes Coerts mr. metselaer gecocht
wij echteluyden vercopen in wandelcoop [aan] Jan Janssen helfte hoge hoeckhuisinge op het noord naest de stats doele ende oock de gehele twe camers daeraen staende in de steeg
925 ggls.

20) 1633 11 verso ee-13
Pieter Andries Tiara
Dri. Teodoro Marsum Lants advocât ende secretaris Staten
sekere huysinge ende plaatze
de coper sels ten N ende
de deurwaerder Jacob Jacobs Recalff ten Z
1700 golde glns.

21) 1634 77 ee-13
Joannes Petri substitute griffier ende Antke Jacobs dr. Vos e.l.
aen Wopcke Jansz. Faber ontfanger der cancelrie gerechticheden
huysinge, plaatse ende somerhuys
bij ons ... bewoont
Joannes Runnia ten Z
Jacob Jacobsz. Recalf mede deurwaerder ten N
1550 golde glns.

22) 1638 89 ee-14
Wopco Faber clerq van den Heere ontfanger generael Runnia [Rinnia?] ende Janneke Jans dr. e.l.
Abrahamo Staphorst
huysinge ende hofke
bij ons vercopers althans bewoont
Joannes Runia ten S ende
den deurwaerder Jacob Jacobs Recalff ten N
1600 ggl.

23) 1641 6 ee-15
Mayke van Bentum nagelatene wedue van Niclaes Staphorst
aen Jacobus Campen nots. publ. ende Hiltien Lents e.l.
bij Abraham Staphorst naegelaten
Johannes Runia ontfanger van de Admiraliteit binnen Doccum ten Z
de deurwaerder Jacob Jacobs Recalff ten N
vs. Abraham d'selve huisinge cum annexis van Wopcke Faber ende sijn huysvr. heeft gecocht ende verbetert
1615 ggl.

24) 1642 81 verso ee-15
Geeske Bartels dr. nagelatene wedue van wilen Jurien Juriens in levene burger ende noppendrayer
aen Jan Martens leenreder [= kleinreder?] ende Stijntie e.l.
bij Gerryt Ariens mr. glaesmaker bewoont
de heere Gravius ten Z ende
Baltus Willems huysinge ten N
1200 gglns.

25) 1643 63 ee-16
Dr. Martinus Gravius grietman van der Bilt ende Geeske van Oss e.l.
[aan] Dr. Aernt van Bolten advocaet ende Jannichien Ottes e.l.
tegenwoordich bij Dr. Jacobus Marssum mede advocaet ende Antie Gravius e.l. ons swager ende dr. bewoont
d'huysinge van Jan Runia ten Z ende
de deurwaerder Hermannus Scheerhagen ten N
[allerlei bepalingen]
4125 golt glns.

26) 1644 154 ee-16
Dr. Martinus Gravius grietman Bilt ende Geeske Rijx van Os e.l.
aen Dr. Aernt van Bolten adv. sampt Gerryt Nannes backer met respective huisven.
middelhuysinge, plaets ende loodse tussen de huisingen bij de resp. copers ons voor desen affgecocht
hebbende dese middelhuisinge Doris. Bolten gecochte huisinge in de Heerestraet staende ten O ende
Gerryt Nannes [van der Werff] huisinge ten W
1630 gglns.

27) 1645 221 ee-16
Trijntie Dirx dr. nagelatene wedue van w. Jacobus Borritius ende Antie Dircx echte huysve. van Claes Tietes Raardt ... sampt Janke Dirx tsamen erffgenamen van Dirck Janssen in leven wardien van de Munte deser Lantschappe ende Trijntie Martens dr. e.l.
aen Epe Bauckes deurwaerder GS ende Antie Joannes dr. e.l.
schoone niuwe huisinge cum annexis
Dr. Otto Swalue huisinge ten S ende
Metke Jan Dirx wed. ten N
streckende van de Heerestraet tot achter aen Metke Jan Dirx ende Beernt Willems huisinge
voors. Metke ende Beernt Willems huisinge mede genieten een vrije uytganck door de steegh besijden van dese vercochte huisinge sampt oock het mede gebruick van de put ende back in deselve steigh
1612 gold gl.

28) 1645 224 ee-16
Gritie Mathijsses weduwe van Marten van Marssum burgerhopman ende apotequar binnen d'stadt Leuwarden
aen Gerryt Episz. burger ende kistemaker alhier ende Trijntie Siccama e.l.
huysinge, hoff ende achterplaetse met put, back sampt het gemack
bij die wedue van w. Pieter Can met haer kinderen als huyrluyden bewoont
streckende achterwaarts tot aen die hovinge van den advocaet Mr. Jacob van Campen
Heerestraet ten W
die huysinge van den deurwaerder Jacob Jacobs Recalf ten S
mijn vercoperse in vs. qlt. andere huysinge (mede bij mijn kinderen w. de Heere Landtschaps advocat Dr. Theodorus Marssum naegelaten) ten N
1825 ggl.

29) 1654 260 verso ee-19
Barber Stevens dr. erffgen. van Renske Bartels ... met Mr. Aelke Reynalda haer man
aen Dr. Harmannus Scheerhagen
nu bij Mr. Augustinus Bruynsvelt als huyrder bew.
bij Pytter Janssen cum uxore in cope becomen
de copers selve ten Z
Pytter Janssen cum uxore ten W
Dr. Otto Swalue ten N
460 goudguld.

30) 1656 88 ee-20
Andreas Cats
[aan] Hr. Hans Wyckel burger alsmede Staet Generael ende Jufr. Jaycke Saeckema e.l.
Dr. Bolten ten N
Liuwe Cornelis plaets ten W
Heerestraet ten O ende
de doorgaende steegh ten Z
4000 gglns. met acht gouden Ducatons in specie tot vereeringe van mijn vercopers huysvrouwe ende mijn seven kinderen
consent 20 Juny 1656

31) 1660 103 ee-21
Pietie Mathijs weduwe van w. de burgerhopman Marten van Marssum
[aan] de Heere Anthonius Kann procureur generâl ende Elisabeth van Marssum e.l.
7/8
bij de capn. Arnout van Vierssen jegenwoordigh bewoont
Gerrit Epes ten S
de erven van Jan Harmens ten N aen beide siden met mande muyren
het privât ofte gemack op 't einde in de noorder hoeck staende
1575 golde guldens

32) 1660 180 ee-21
Gerryt Epes houtcoper
aen de Heere Gerardus Adius reeckenmeester deser provincie ende juffr. Alegonda de Scheppers e.l.
streckende achterwarts tot aen de hovinge van de olde adv. Dr. Jacob van Campen nu bij de echtel. copers mede in eigendom becomen wesende tusschen beyden ten O met een mande stakettinge gesepareert
ick vercoper deselve van Grietie van Marsum in cope hebbe becomen volgens coopbrieff in dato den 13Xber 1643
1400 ggu.

33) 1663 166 verso ee-22
Ippe Bauckes Reen deurwaerder GS
aen Sybrich Tijssen wed. van w. Dirck Harmens in leven mr. korffmaecker
Dr. Otto Swalue huysinge ten S ende
Mr. Meinerdt organist ten N
streckende van deselve [Heere]straet tot aen Metke Jan Dircx ende Beernt Willems huysinge
een vrije uytganck door de steigh ter sijden van dese vercochte huysinge
1380 ggls.

34) 1668 80 ee-24
Juffr. Jaycke van Saeckema wed. van w. de Heere Hans van Wyckel in leven Staet Generael voor mij selfs ende als moeder ... sampt Dr. Joannis van Wyckel advocaet voor den Hove van Fryslant en de luitenant Tarquinius van Solckama als man ende vooght over Juffr. Tiedtscke van Wyckel mijn echte huisvrouwe
aen Joanna Ottis Vos ende haere kinderen bij w. Dr. Aernt van Bolten in leven mede ende oudste advocaet verwekt
heerlijcke, groote ende wel geboude huisinge, achterhuisinge, keucken, plaets, put ende back
hebbende twee uitgangen ende de cooperse selfs ten N
de straet ten O
de doorgaende steeg ten S
Jan Huibert backer ten W
3122 goudgls.

35) 1669 150 verso ee-24
Dr. Cornelis Recalff secr. Tietziercksteradeel residerende tot Bergum en Dr. Jacobus Recalff advocaet
aen Johannes Jansonius bode Hove ende Aeltie Tyssens dr. e.l.
ten N vrije ende eygene muire ende
ten S mandelige so verre Aeltie Mathysen ... huisinge is streckende ... hof Jacob van Campen ... de heere Adius hovinge ...
mogende de copers de lichten van de heere Adius stallinge ten N van dese huisinge niet hoger bebouwen dan rede gedaen is
tegenwoordich bij Juffr. Solckama ... bewoont
Adius en Campen ten O
Adius mede ten N
Campen ende Aeltie Mathijssen ten S
de straet ten W
1600 goude gls.

36) 1669 11 ee-25
Dr. Cornelis Recalff ende Dr. Jacobus Recalff
aen Aelltie Mathijsen
ten S. vrije ende ten N mandelige muuren
naestgelegene huysinge bij de bode Johannes Jansonius gecocht
tegenw. bij de coperse ende Mr. Uble Wybrens ... bewoont
notaris Jacob van Campen ten S
Joh. Jansonius ten N
streckende ten W van de straet tot aen de stakettinge ten O [dus de straat ten O]
950 goude guls.

37) 1670 75 verso ee-25
Jacob van Campen notarius publicus ende Hylckien de Lents e.l.
aen Dr. Gasper van Campen mede oldste adv. ende Johanna van Siccama e.l.
huysinge ende thuin sampt loodtse
bij vercoopers tegenw. bew.
echtel. coopers selfs ten O
wed. ende erffgenamen van w. Andreas Cathius met een mande stakettinge ten S
de gemene straet ten W
Aeltie Mathys ... mitsgaders de bode Joannes Jansonius ten N
1465 goude guldens 21 strs.

38) 1671 114 verso ee-25
Lutske van Vierssen echte huysvr. van Theodorus Lantingh clercq Raeden Admiraliteyt residerende tot Harlingen
aen Igram van Achlum deurwaerder GS ende Sara van Vierssen e.l.
huisinge ende tuyn
bij de boode Gravius tegenw. bew.
huysinge ofte stallinge van de heere Gerardus Adius Raedt ordinaris HvF ten S ende
dr. Holverda nomine uxoris ten N
1880 Car.gls.

39) 1675 236 ee-25
Albartus Swalue, Dr. Otto Swalue mede adv. ... sampt Eco Swalue tot Collum, Bernardus Swalue Med. Dr. ... tot Harlinge ende Dr. Tiberius Swalue convoymr. op Termunterzijl, tesamen kinderen ende erfg. van w. dr. Otto Swalue senior in leven mede adv.
aen Andries Kaspers coopman en burger binnen Lwd.
sekere heerlijcke huysinge sampt keucken, back ende gemack, plaetse ende put
coper sal moeten gedogen, dat de coper van het huys in de Heerestraet bij de wed. van w. de capt. Solcama bewoont (waeraff de seylmar. Rinse Lieuwes eygenaer is) een pompe in deselve put op sijn kosten sal mogen leggen
de huysinge de kinderen van mr. Annius ende de wed. van Beern Willems elx voor de helfte ten N
de erven van Schelto Reyners ende Heymans ten S
tegenw. bij de coper bewoont
3000 goutgls.

40) 1676 267 ee-25
Albartus Swalue, Dr. Otto Swalue adv., Eco S., Bennardus S. Medicinae Dr. ... Dr. Tiberius S. convoymr. op Termunterzijl ... erfgen. van w. Dr. Otto Swalue senior adv.
aen Rinse Lieuwes seylmar. ... mede gebruick van de put staende op de plaets van Andries Caspers gecochte huysinge
tegenw. bij de wed. van w. de capt. Solcama bewoont ... aen beyde canten vrij eygene muyren, doch met de huysinge van Andries Caspers is de muyr op de plaats te mande
de huysinge van de secr. Scheverstein ten S ende
Sybren Jans ten N
1526 ggls.

41) 1678 124 ee-26
Joannes Janssonij secr. v. Baarderadeel ende Aeltie Teyssen dr. e.l. tot Jorwert
aan den E. Pibo Gualtheri bode 's Hoffs ende Aefke Joris dr. e.l.
erven van w. de Heere Adius ende Campen ten O
de straet ten W

42) 1681 237 ee-26
De Heere Gerke Fortuyn
aen Dr. Johannes Atsma adv. Hove ende mede schepen ende Rinske Bruynsvelt e.l.
voorhuys, benedenkamer, keucken, kelder, bovenkamer, solderinge, sampt ledige plaets, noch een keucken daeraen met een back ende gemack ...
bij Johannes Pytters cum uxore tegenw. als huyrders bew.
600 golde guldens

43) 1687 261 verso ee-27
Gerard Fortuin residerende op Hardegarijp
aen Dr. Suffridus van Solckema adv. ende juffr. Colomba van Campen e.l.
met een eygen muyr ten Z
Mathias van Viersen Raed Ord. ten N
800 goude gls.

44)1687 281 ee-27
Gerhard Fortuyn resid. op Hardegarijp
aen Coert Jansen coopman ende Jouckjen Jans dr. e.l.
heerlijcke huysinge cum annexis
bij de capn. lt. Hamerstein bewoont
schoone camers, vertrecken soo onder als boven, keucken, plaetse, bleeckvelt, put, twee backen ende een secreet
de straet ten O
mij verkooper met een mande muyr ende goote ten Z ende neffens het bleeckvelt met een mande stakettinge ten W gel. meede Pier Piers backer ende de koopers met mande muyren
2500[?] goude guldens

45) 1689 74
Tiete Gratema lt. aen Ype Eelcama laeckencoper sampt vroedtsman
renthe offte grondtpacht ... huysinge Heerestr. toebeh. kinderen van Joannes Banthou cum uxore
bewoont by Jacob Wilties deurw. GS cum uxore

46) 1689 81 verso ee-28
Anna van Achlum huysvrouwe van de burgerfaendrich Jan Ketel
overgedragen aen Martinus Wytringa bode 's Hoffs
huisinge ende tuyn ofte bleeck daerachter staende
Heerestrât [Oz]
bij de mede vercopers Anna ende Doeke van Achlum bewoont
de huisinge ende stallinge van de Heere Scheltinga Raed ordinaris ten S
Jr. Holverda nomine uxoris ten N
2600 Car.gls.
consent 26en Aprilis 1689

47) 1690 104 verso
Stijntie van Asperen wed. wijlen de bouwmr. Albert van der Ley
[aan] Jan Huiges kaertma.r ende Neeltie Gerrits e.l.
de gemene straet ten O
Rinse Lieuwes zeilma.r ten Z [vgl. nr. 39 en 40]
de huysinge bij Hendrick Vastenou bewoont ten N
den vroetsman [Haring] Oosterga cum soc. ten W, welckers huysinghe den vrijen uytganck door den steegh ten Z van dese huysinge gelegen is hebbende
van May 1690 aff met een jaer huyringe de deurw. Jacob Wilckes daeraen competerende
950 goutgls.
consent 14 maart 1690

48) 1695 12 ee-29
Coert Jansen ende Jouckien Jans e.l.
[aan] Joachim van Vliet
Gerard Fortuin met een mande muur en gote ten Z
deselve neffens 't bleeckvelt met een mande stakettinge ten O
Melle Gerloffs aldaer met een mande ringhmuyr, ende dese vercopers met een mande muyr in de keucken ten W
1052 gg.

49) 1696 57 ee-29
Isack Hanenburgh voogd van 't Landschaps werck- ende tuchthuys
bij Jantien Douwis schoeldienaer cum uxore als huyrders bew.
aan Bocke Douwsis mr. timmerman ende Rebecca Winsemius e.l.
vrije uyt- en ingangh in de steegh daernaest
met de huysinge van de heere Gerardt Fortuyn mandeligh
[Heerestraat ten O?]
500 gg. 21 st.

50) 1696 58 verso ee-29
Dr. Johannes Holwerda mede oldtste adv. Hove
aen Charles de Lannoy majoor de brigade ende ritmr. ende Anna Lucia van Boelens e.l.
't poortie genaemt ... de straet ten W
[prijs?]

51) 1705 109 verso ee-31
Emke van Emmenes echte huysvroue van Joachim van Vliet oldt viscael van de provincie van Vrieslandt
aen Augustinus Lycklama a Nieholt [Groentemarkt 3 ?] old secr. van Obsterlandt en juffr. Hillegonda van Hemminga e.l.
voorsien met een voorhuys, twe benedencamers, lantaern, portael ende royale keucken
huyringe vroetsman J. Ketel
de Heerestraet en de heer Fortuin met een mande stakettinge ten O
deselvegen Fortuin met een mande muir ten Z
Melle Gerloff met een mande muir ten W
Foecke Doeckema ten N
1900 gg.

52) 1706 134 verso ee-31
Joannes Atsma leut. [1703] [e.a. Atsma's]
aen Gosse Sipma coffijmr. ende Catharina van Dessel e.l.
Heerestraet [ten W]
bij Ide Jans mr. kleermaeker tegenwoordig bewoont
sijnde voorsien van een voorhuys, benedenkamer aen de straet, bovenkamer, solder, loodtske, plaets en back
schepen B. Nauta ten N ende O
de erven van de burgemr. Banga cum soc. ten Z

53) 1700 100 verso ee-30
De here secr. Martinus Vitringa en Trijntie Lamers Bijecorff e.l.
aen Harmannus Tiensma deurw. 's Hoffs ende Geertruit Pyters insgel. e.l.
onse altans zelffs bewoonde huisinge en tuyn ofte bleeckvelt daerachter staende
Martinus van Scheltinga olde[?] raadt 's Hoffs ten O en S
de straet ten W
ritmr. Charles de Lanoij ten N
1450 ggld.

54) 1707 218 verso ee-31
Aefke Joris wed. wl. Pibo Gualterij in leven eerste deurw. 's Hoffs voor mij selffs voor d'eene helfte en ... mijn jongste dogter Anskien Gualtery ... Aefke G. echte huisvr. van Kempo Wiaarda mr. schoenmaecker ... Tiaardtie G. gesterckt met haar man Rijck Elgersma mr. silversmid
aen Dr. Otto Bonifacius Etma adv. Hove en juffr. Caecilia Elveld e.l.
ten N vrije ende eigene muiren en
ten S mandelige
oisdrup
Adius stallinge ten N
de erven van w. de heere Adius ten O
Dr. J. Campen ende Aeltie Mathyssen ten Z
de straet ten W
bij Dr. Albartus Bruinsveldt cum uxore als huyrders bewoont
1640 Car.gls.

55) 1714 p. 269 ee-32
Jan Janssen mr. korffmaecker
aen Gerryt Huigen cum uxore
[straat ten O]
Neeltie Gerryts ten Z
meede vercoper Jan Willems en Jacob Jacobs mr. backer ten N

56) 1715 28 verso ee-33
Pytter Johannes Fonck aen Pytter Willems ende Trijntie Hylkes e.l.
de straet ten O
Jan Jacobs mr. korffmaecker bewoonde huis ten W
Juffr. Schotanus ten N
650 Car.gls.

57) 1716 41 verso ee-33
Abraham van der Merckt mr. kaertmaecker
aen Marijke Thomas, wed. van Michiel Bruins, en Bruno de Vries
bij Pytter Bennema mr. kleermaecker cum soc. als huirders bewoont
de straet ten O
old burgemeester Heringa nomine uxoris ten Z
Gerryt van Dalen ten N
de wed. van de vroedtsman Oosterga ten W, welckers huisinge de vrijen uitgangh door de steegh ten Suiden van deese huisinge gelegen is, hebbende en 't gebruick van 't putke daerin sijnde
541 golt gld.

58) 1720 214 ee-33
Geertruyt Pytters wed. wl. Harmannus Tynsma in leven mede deurw. 's Hoffs voor de eene helfte ende Lambartus Vitringa not. publ. als geauth. curator over de affgestane boedel van gedachte Tinsma voor de wederhelfte
aen Dr. Titus Slooterdijk med adv. en vroedschap
h. met een tuyntie
tegenw. bij de mede verkoperse Geertruyt Pytters eygenaerse bewoont
grytman Martinus van Scheltinga met mande muiten ten O en Z
de Heer Lanoy met een mande muyr ten N ende
de straet ten W
1350 ggls. 20 strs.

59) 1720 233 ee-33
Gerryt Huygen en Frouckien Jans
aen Dr. Wybrandus Reinalda adv. en Ida Catharina Lauwerman e.l.
[straat ten O]
Marijke Thomas ten Z en
Jacob Jacobs ten N
450 goltgulden

60) 1722 304 verso ee-33
Titus Sloterdijck mede Raed Ordinaris
aen de Hr. Justus Johannes van Beilanus vroedtsman en vrouw Aurelia Swarts e.l.
h. met een tuintie daeragter
bew. bij de kinderen van wijl. de deurwaerder Tiensma
grytman Martinus van Scheltinga ten O en Z
Lannoy ten N
de straet ten W
2070 Car.gls.

61) 1725 98 ee-34
Dr. Gasper Ignatius van Eelcoma meede advt. voor den Hoove van Frysland
[aen] Dr. Gysbartus Nauta Landschaps advocaat en fiscaal generaal
stallinge cum annexis by de heere cooper gebruyckt
Mevrouw Sminia ten O
de hr. cooper cum soc. ten Z en W
de straat ten N [W]
881 Cargls. 10 strs.
Actum ... 5 Novemb. 1725

62) 1725 82 ee-34
Maria Jelgerhuis eghte huysvrouw van Frans Keyert camerbewaarder der Ed. Mog. Heeren Staten gesterckt met Paulus Jelgerhuis juwelier, Bernardus J. mr. silversmid en Johannes J. juwelier
aen Tryntie Martens wed. van wijl. Dnus. Ernestus Viglius
[voorheen Rienk (Kleyn) Jelgerhuis (1655-1725) eigenaar, grootvader van de gelijknamige tekenaar (1729-1806)]
seeckere fraje huysinge staende in de Heerestraet alhier ... voorsien met een voorhuys, voorkamer, peykamer, agterkamer, kelder met een waterlossinge nae de Voorstraet, een plaets met een keucken, boovencamer, twee solders, een mande put, vrije bak uytloopende secreet, een vrije muyr ten Z en mandemuyren ten W en N
ten Oosten de gemeene straat
ten W Dirk Jansen cum uxore
ten Z de Heer Jan Alting nomine uxoris, en
ten N. de old scheepen W. Scheverstein
tegenwoordig bij de lt. Sprottinga gebruyckt, dog op den 12 May 1726 vrij van huyrjaeren
935 ggld.

63) 1728 21 verso ee-35
Dr. Frans Canter van Idsinga adv. en pensionaris als curator over de geabandoneerde boedel van wijl. Justus Johannes van Beylanus in leven mede vroetschap
aan Johannys[!] Ruardi en Johannis[!] Oosterdyck beyde ordinaris boden Hove
mevrouw wed. Bouritius ten O en Z
grietman Haersma ten N
de Heerestr. ten W
1000 Goutguldens en 7 stuvers

64) 1728 54 verso ee-35
k: Johannes Ruardi bode Hof v. Frl.
v: Dr. Frans Canter van Idzinga pensionaris Lwd. als curator over de geabandonneerde boedel van w. Justus Johannes Beilanus in leven vroedschap (als huurder bewoner)
de weduwe Bouricius ten O en Z
grietman Haarsma ten N
de Heerestraat ten W

65) 1729 146 verso ee-35
Claas Boorsma mr. timmerman curator over de twee nagelaten soonen van w. Dr. J.G. Fortuin, in leven mede adv. old.
aen Arrien Jans coopman
heerlijke huysinge ... gelegen aen de westkant van de Heerestraet bij w. Dr. Fortuin in leven als eygenaar bewoont, bestaende in een voorhuys, boven de boog een schilderij [uithangteken?], een voorcamer aen de straet met een bedsteedt, een kast, een porceleynkast, daeronder nog een besloten kast, hebbende dese camer een dubbelde deur, kortelijk nieuw; woonkelder, daerin een bedsteed, bierkelder, turfhok en een blauwe watersteen, een agter somercamer, daerboven een solder om hout op te leggen, een rojale plaets, daerop een grote tinkast met glasen en een secreet en in de steeg met dese huysinge mandelig een mandelige bak en put, een kelderscaemer met een bedsteed en besloten spijscamer, een grote voorbovencamer met een houten vloer, een agterbovencamer met een bedsteed en twee appelspynten [spinde = voorraadkast], een grote kleersolder over het gehele huys, daerboven een grote vleringsolder, sullende alle de heerdijsers en platen bij het huys verblieven ...
mevr. Lycklama ten N en W
Doeke Douwes Balk ten Z
de straet ten O
982 gg.
vrij van grondpagt en belast met sijn behoorlijk huysfloreen, lanteern- en brandemmergeldt
sal Geertruid Nauta de kelder en agterbovencamer tot den 12 May 1730 mogen gebruyken
Den 14en December 1729.
Heerestraat 7 gebouwd 1669 (zie sluitstenen) door landstimmerman Aesge/Eeske Doeckes (vgl. GC 1667/69); hij trouwde 2-1-1642 met Pitie Clases; landstimmerman 1656-1669, opgevolgd door zoon Doecke Aesges. Aesge Doeckes is vóór 1683 overleden.
Aangebracht tweede helft 20ste eeuw door eigenaar/bewoner [tot herfst 2017] goudsmid Erik Smit: poortje ten Zuiden naast Heerestraat 7, gemetseld met stenen van deels afgebroken 'húske' [= Fries voor (buiten)toilet] achterom, versierd met gevelsteen 'eerste steen stal gelegd door Pieter Edsard van Harinxma thoe Slooten' en gebeeldhouwd kopje: 1843 C 32, 1876 C 7. Pieter Edsard/Idzert van Harinxma was een kleinzoon van Pieter, de raadsheer in het Hof van Friesland, gedoopt Lwd. 30 maart 1610 en overleden 30 juli 1669, die in 1630 de ruiterschool te Angers bezocht en in 1648 trouwde met Susanna Idsertsdr. van Burmania, overleden 2 januari 1691; dit echtpaar was woonachtig bij de Grote Kerk en is begraven "met de wezen". Pieter Edsard is geboren 30 nov. 1682, gedoopt Jorwerd 3 dec. 1682 en overleden Den Haag 11 feb. 1708. De memoriesteen zonder jaartal is te dateren aan het eind van de zeventiende eeuw; wellicht is hij afkomstig van Sjucksma/Sjuxma-state van de familie te Waaksens/Waaxens, waarvan alleen het poortgebouw resteert.

66) 1730 153 ee-35
Ida Catharina Louwersman wed. Dr. Wibrandus Reinalda adv.
aen Daniel Reneman apothecarius en Jouwerke Rinnerts Jurma e.l.
royael voorhuys, voorkamer geheel behangen en een kassie in de muyr agter de deur [etc.]
bij de verkoopers bewoont
de straat ten O
Bouwe Dates ten Z
Jan Jacobs ten N en W
1600 Cargls. en een gouden Ducaton

67) 1730 168 ee-35
Arjen Jansen coopman
aen de Heer C. Wiersma commandant van de Guarde te voet van Sijn Hoogheyt de Hr. Prins van Orange en Nassau
aen de westkant van de Heerestraet
12 December 1729 in koop bekomen van Claas Boorsma
mevrouw Lyklama ten N en W
Doeke Douwes Balk ten Z en
de strate ten O
982 gg.

68) 1732 300 ee-35
Juffrou Winanda, Ticcea en Eugenia Altingh ongehoude meerderjarige jufferen binnen Groningen erffg. van haer wijlen ouderen de Heer Johan Alting en Brigitta van Bolten
aen [Dr.] Johannes Balck adv. en vroetsman en juffrou Maria Rudolphi e.l.
seeckere deftige huysinge ... bij de advocaet Jacobus Schultingh cum uxore gebruyckt
exemt alleen de staande plaet in de voorkamer, de snuyver cum annexis in de daegskamer, het hout en latwerk in de kelders mitschaeders de kachel met sijn toebehoren op de bovenkamer 't welcke opgemelte echteluyden huyrders toebehoort
van Bolten ten Z
Jan Gerbens ten W
de Hoffs bode Martinus Wiglius ten O [N]
de gemeene straat ten O
2550 goltguldens

69) 1732 21 verso ee-36
Titia Verzijl echte huysvrouwe van de oude burgemr. Gossuinus Heeringa tot Doccum
aen Trijntie Douwes echte huysvrouwe van de coopman Jan Gerbens binnen Lwd.
de straat ten O
de notaris Scheversteyn ten Z
de koperse ten W en
Douwe Pabinga ten N
1006 goltg.

70) 1733 86 verso ee-36
De rentmr. Lamb. Vitringa als testamentair exr. op de nalatenschap van de Hr. Arnoldus van Bolten op Catershoff overleden
aen Justus van Tongeren wonende tot Utregt
schone grote huisinge
exempt nogtans 't behangsel in de voorcamer, een kleerkast aldaar, een bord voor de schoorsteen in de kelderkeuken, de affschuttinge in 't keukentje, op de plaats henne ende duivehok dat de bewoonder Lucas van den Bos [bankhouder] toebehoord
straat ten O
het steegje aldaar ten Z
w. de schepen Hoeckema erv. ten W en
Dr. Johannes Balk ten N
4401 Cargls.

71) 1735 135 verso ee-36
Douwe Pavinga stadsmakelaar en kinderen bij huisvrouwe Aeltie Jans
aan juffrou Francine van der Ley wed. capit. Hylke van der Nolt
put in de steeg
coopman Jan Gerbens ten Z
apothequer Reneman ten N
de gemene straat ten W

72) 1742 110 verso ee-38
Augustinus Lyklama â Nijeholt Gecommitteerde Staat ten Landsdage woonagtig tot Jorwert
aan Dominicus Tebbitman bode van Lwd. op Amst.
voorhuis, twee benedencamers, lantaerns, portael en rojale keuken, twee regenwatersbacken met pompen, sampt een put met Melle Bouwes gortmaeker mandelig ... twee plaatsen, tuintie, twee kelders, voorts schone bovencamers, solder en vliering
bij mevrouw Sloterdijk als huirderse bewoont
[de straat ten O?]
de Heer Wierdsma met een mande muir ten Z
de coopman Melle Bouwes met een mande muir ten W en
de erven van Focke Doeckema ten N
1600 goltgls. en 7 st.

73) 1743 1 verso ee-39
Eelke Jentjes de Gorter en Wattie Jans e.l. woonende buiten Lwd.
aan de apothecarius Daniel Reneman meede vroedschap
bij de deurw. Ferwerda als huirder bewoont
de straat ten O
de wed. van der Wolt ten S
Gosse Oedes nomine uxs. ten W [Over de kelders - Nhoek Ciprianussteeg] en
[opengelaten] ten N
1250 goltgls.

74) 1746 105 verso ee-39
Petrus Oosterdijk, camerbewaarder van Haare Hoog Mog., en Catharina Voogd e.l. in 's Gravenhage
aan Henricus Ruerda pr[ocureur] post[u]l[an]t
bij de wed. van der Ley bewoont
[tamelijk uitv. beschr.]
mevrouw Bouricius met een mande muir ten O en Z
de Heer secr. Sminia met een mande muir ten N
Heerestraet ten W

75) 1749 199 verso ee-39
Juffrouw Froukien Wigeri we. wijl. Dr. v.d. Ley
aan Abel Offringa en Barber Hilles e.l.
voorhuis, afgeschut kamertie, peykamer [= puikamer, alleen indirect licht, door raam van andere kamer gescheiden], keuken, plaats en regenwatersbak mitsgaders uitlopend secreet en bierkelder, en een grote voor bovenkamer en agter bovenkamer, grote solders en vliering solder, sampt put in de steeg
bewoont geweest en met de dood ontruimt door wijl. juffr. ..... we. capt. H. v.d. Wolt
sullende de staende ende liggende haardsteden en platen bij de huisinge verblijven
de gemene straat ten O
H. Heimans ten S
de vroedsman D. Reneman ten N en
[Wilhelmus] Fons ten W [tweede huis ten N van Ciprianussteeg] welkers huisinge de vrije uitgang door de steeg ten S van dese huisinge hebbende en het gebruik van het putje daarin sijnde
606 goutgls. en 7 st.

76) 1752 162 ee-40
Clara Jonas wed. wijlen Joseph Levy in leven coopman
[aan] Moses Polak coopman en Minke Salomons e.l.
op de hoek van de Heerestraat
421 gg.

77) 1757 58 verso ee-42
Auckjen Jans Bakker
aan Johannes Cock en Janneke
bestaande in een voorhuis, onder de trap een spijskamer, een keuken met een bedsteed, daaronder een kelder, een regenwatersbak in de keuken, gemeen met de huysinge van de schepen Reneman, een solder boven de keuken, een loots, plaats, een bovencamer met een bedsteed, een solderinge bij Benedictus Aeedes bewoondt
de schepen Reneman met een mande muur en stekkagie ten Z
Pytter Willems met een mande muur ten N
de straat ten O
de coopman Gosse Oedses nomine uxoris ten W
[diverse bepalingen]
452 gg.

78) 1758 151 ee-42
Juffrouw Cecilia Esvelt wed. van wijlen Dr. Otto Bonifacius Etsma in leven adv. Hove helft, Hero Acronius mr. bakker als vader van zijn kinderen bij Geertruit Etma in echte verwekt, Agata, Anna en Catharina Maria Etma meerderjarige ongehuwde dogters, en Tecla Etma gesterkt met haar man Jan Willem Rau lootser op 't eiland Tessel
aan Albert van Loo
Heerestraat
ten N vrije en eigene muuren, ten S mandelige sooverre Aaltie Mathijssen gecogte en naastgelegene huisinge is strekkende, ende dan voorts neffens deselven plaatsen, vrije muuren en oisdrup, sampt mede vrije waterlossinge door 't canaal afwande tussen Dr. J. van Campens ... en Aeltie Mathijssens huisinge ... scheidmuur tussen dit vercogte ende Heer Adius erven huisinge
de erven van de heer Scheltinga ten O [Z?]
Hette ende Hendrik Roorlaken ten W [N?]
de straat ten N [W?]
800 goudgls.

79) 1760 63 ee-43
Johannes Kok en Janke Egberts e.l. te Lippenhuisen
aan Agatha Etma
bestaande in een voorhuis, onder de trap een spijskamer ...
de straat ten O
Gosse Oedses ten W
de old schepen D. Reneman ten S
F. Exaltis [procureur] met een mande muur ten N
471 goutgls.

80) 1762 125 ee-43
Juffrou Catarina Maria Balk huisvrouw van Rudolphus Johannes Noordbeek
aan de Heere Johannes Verrier [variant: Varrier] agent van een regiment infanterie
royal voorhuis besijden een groot zaal, een spreekkamertie, bierkelder en besloten wijnkelder, daarboven een kamer met bedsteed en schuifraamt, en voorts verscheidene camers en vertrekken zoo beneden als boven
bij wijlen juffrou Maria Rudolphi metter dood ontruimd
de straat ten O
de burgervaandrik Snoek cum soc. ten W
de bankhouder van den Bosch ten Z en
rollarius M. Viglius ten N
1060 goltguldens

81) 1763 2 ee-44
Rinske van Houten wed. wijlen de schrijver Pytter Gerbens Bruyning
aan Hinke Oenes Brinksma serg.
tot den 12 May 1764 als huirder bewoond bij de statebode Aris van Hattum
de Heerestraat ten O
Rimert Heimans ten Z [W?] en N, en
's Hoffs rollarius M. Wiglius ten Z
725 goutgls.

82) 1768 122 verso ee-45
Eernestus Viglius Verb. Div. Minister in Jelsum
aan Rinck Voormeulen deurwaarder Staaten en Trijntie Nieuwenhuis e.l.
voorhuis, voorkamertie met een porceleinkasje in de muur, een peykamer met twee bedsteeden, besijden een kasje, [etc. etc.]
ten O de straat
ten W Douwe Libarius
ten Z de Heer Verrier
ten N sergeant Brinksma
tegenwoordig ledig bij wijlen rollarius Viglius bewoont
950 GGls.

83) 1770 74 ee-46
De Diaconen der Gereformeerde Nederduitsche Gemeente van Lwd. als testamentaire executeurs van de nalatenschap van wijl. de koopman Tjerk Hessels Hiemstra
aan Tomas Roukes en Minke Clases e.l. kooplieden
bestaande in een voorhuis, een voorkamer aan de straat, agter een keuken, een kelder loopende onder 't bedsteed en kleerkast van de voorkamer, een bovenkamer, nog een bovenkamtertje, een portaal [etc. etc.]
tegenwoordig bij de Hofs bode Johannes Tinga cum uxore bewoond
ten O en N Dr. Marius Nauta
ten Z Hertog Ysaks
ten W de straat
728 goutguldens

84) 1772 16 ee-47
Catharina Bouwmeester wed. wijlen Hendrik Roorlaken
aan de Hr. Jacobus Bouwmeester
Albert van Loo ten O en N
de straat ten W
Hette [niet ingevuld] ten Z
599 guldens 19 stuivers

85) 1772 35 ee-47
Abel Ofringa[!] timmermansgezel
aan Dieuke Pyters wed. wijlen Sytse Henstra in tijden coopman
schepen Reneman ten O
R. Heimans ten W
de straat ten S[! O?]
de coperse ten N
800 Car.gls.

86) 1774 2 ee-48
Minke Salomons wedue de koopman Moses Poldek [Polak]
aan Eeuwe Gerbens mr. wieldrayer en Mayke Starringa e.l.
op de hoek van de Heerestraat
bij de mr. schoenmaker Leffert Heeringa cum uxore bewoond
... een tweede kamer met engelsche schuifraamten in de Korfmakerstraat uitsiende bij de Hr. lt. Mathijs van der Heijde cum uxore bewoond
Korfm.str. ten O
Monsjeur Offringa ten W
Heerestaat ten Z[! O?]
commissaris Altena ten N
557 goltguldens 14 stuivers

87) 1774 61 ee-48
Hobbe Baard van Sminia grietman Tietj.dl. [e.a. Sminia's]
aen de Heer Adrianus Heringa Medicinae Doctor
voorhuis, twee kelders ... galderije, tuintje ...
bij de procr. Henr. Ruerda in leven als eygenaar bewoond
Mevrouw Sminia ten N
de coper ten O en Z
de straat ten W
1051 goudguld.

88) 1776 28 ee-49
Franciscus Bavius notaris ... curator voor de repudieerde bodel van wijlen Albert van Loo en Catharina Hesma in tijden e.l.
aan Johannes Revius mr. metzelaar en Amerensje de Vries e.l.
deftige huisinge ... groot voorhuis, een peykamer, een royale gang ... ruime plaats, tuin en bleek, op de plaats een washok, hoenderhok, somerhuis, secreet en nog een ruim vertrek geschikt tot een werkhuis
bij wijlen A. van Loo [en huurders] bewoond
de straat ten W
de Heer J. Bouwmeester ten Z
721 GGls.

89) 1777 97 verso ee-49
Rebecca Balk huisvr. van de Heer Jouke Andles old schepen en mede raad in de vroedschap
aan Claas Brugts timmerman
bij de schoolmeester Pytter Vos cum uxore ... bewoond tot den 12 May 1778
naastl. Dr. Chevallie nom. uxs. [Ds. Chevallier ten W?]
750 Car.glns.

90) 1778 160 verso ee-49
Rinke Voormeulen deurw. Staten en Trintie Nieuwenhuis e.l.
aan Frans Feddema mr. glasemaker en verwer, en Gerbrig Nicolay e.l.
voorhuis, voorkamertje met een porceleinkasje in de muur, een peykamer met twee bedsteden [etc. etc.]
ten O de straat
ten W Douwe Libarius
ten Z de Heer Verrier
ten N de sergeant Brinxma
1750 Car.Gld.

91) 1780 137 ee-50
Thomas Roukes koopman en distelateur en Minke Clases e.l.
aan Folkert Wyngaarden mr. horologiemaker en Maria Weller e.l.
bij Pytter Cornelis Aytsma tot den 12 May 1781 bewoond
pensionaris Dr. Marius Nauta ten O en N
Johannes Bartie [Barcie/Barcee?] ten S
de straat ten W
650 goutgls. 21 strs.

92) 1781 10 ee-51
De Heer Fredrik Zijlstra en juffrouw Anna Maria van Eelcoma wonende op Sjoerdastaate onder den dorpe Giekerk
aan Gerrit van der Mey schrijver op 'd Lands lijfrenthe comptoir en Agatha Prillewits e.l.
voortijds door de koper zelve en laatst door wijlen 's Lands krankbezoeker Hooftman als huurder bewoond geweest
... [afvoer] onder de huisinge van Mejuffrouw Rudolphi staande op de Tweebaksmerkt
Heerestraat ten W
erven van de Raadsheer Acronius ten Z
mr. metzelaar Joh. Revius en anderen ten N met mandelige stakettingen ten Z en N
1050 Cargls.

93) 1784 108 ee-52
Anna Clasina Jongsma gesterkt met haar man Dr. Johannes van Assen bedienaar des Goddelijken woords te Harlingen en Dr. Benedictus Theodoricus Jongsma bedienaar d. G. w. te Peins en Sweins
aan Joh. Henricus Metz [Mentz] eerste clercq in de Bank van Leening te Lwd.
bij den paruikmaaker Raap cum soc. in gebruik tot den 12 May 1785
de straat ten O
de hopman Smeding cum ux. ten W
de old scheepen Brouwer cum ux. ten Z en
de steeg ten N
1300 Caroligls.

94) 1789 32 ee-54
Dr. Marius Nauta oudste adv. voor den Hove van Vriesland en pensionaris van de stad Lwd.
aan Andreas Grendel mr. schilder en Pieterke Piers Bequet e.l.
voorhuis, voorkamer met schoorsteen, bedsteed en kast, met twee schuifraamen aan de straat [etc. etc.]
bij de fiscâl Bavius bewoond voor 60 gls. in het jaar
de verkoper ten O en N
Johs. Barcee ten Z
de straat ten W
1100 Car.gls.

95) 1791 130 verso ee-54
Frans Feddema mr. glasemaker en verwer, en Gerbrig Nicolay e.l.
aan Jan Tiddens koopman
voorhuis, voorkamertje met een porcelainkasje in de muur ... een vrije muur ten Z, mande muur ten W en N
ten O de straat
ten W de stoker Willem de Jong nomine uxoris
ten Z den Heere Verrier
ten N sergeant Brinxma erven
800 ggls.

96) 1792 7 ee-55
Jan Tiddens coopman
aan Hendr. Cock coopman
thans door den koper wordende bewoond
de straat ten O
de stooker de Jong nomine uxoris ten W
den Heer Verrier ten Z
sergeant Brinxma erven ten N
[prijs niet vermeld]

97) 1792 79 ee-55
Cornelia Revius wed. van den Heer Sluis
aan juffrou Sjoukje Oldersma wed. Med. Dr. A. Heringa
deftige en net betimmerde huizinge
beneden door de wed. J. Revius, boven door den Heer Vos bewoond
de koopers ten N
dezelve en Klaaske Keimpema ten O
de straat ten W en
schrijver van der Mey ten Z
1300 goude guldens

98) 1793 97 verso ee-55
Wybe Brugts
aan Jacob Sybes koopman en Antje Baarnds e.l.
thans bij de schrijver J.C. Daam als huirder bewoond tot den 12 May 1792
de Heerestraat ten O
A. Denninga ten W
de oud schepen J. Andeles ten Z
450 goudguldens

99) 1794 168 ee-55
Johannes Henricus Mentz cassier in de Bank van Leening
aan de stad Lwd.
thans bij mij verkooper bewoond tot den 12 May 1794 en daarna beneden verhuurd aan J. Daam eerste clercq in de Bank van Leening
de straat ten O
de hopman H. Smeeding ten W
de oud schepen H. Brouwer ten Z
de [Spook]steeg ten N
2000 Caroli guldens

100) 1796 88 ee-56 [Heerestraat 7]
Anna Sluyterman
aan Eeuwe van Driesum coopman
aan de westkant van de Heerestraat met een mandeelige steeg, mandeelige bak en put
de heer Tibbetman ten N en W
J. Sybes ten Z en
de straat ten O
677 goudguldens

101) 1796 95 verso ee-56
Elizabeth Heimans huisvrouw van Theodorus van Wicheren houtkooper op Camstraburen
bij den lieutenant van Zulkom cum ux. als huurders bewoond ... recht van huuringe tot May 1796
de straat ten O
de erven van D. Reneman ten W
de juffers Brinxma ten Z
660 goudguldens en 7 st.

102) 1798 118 ee-57
Henricus Brouwer executeur van het testament van wijlen Douwe Tibbitman in leeven gewoond hebbende onder Huisum
aan Gerrit Fortuin en Sibbeltje Johannis e.l.
een zeer fraaije huisinge
thans bij den verkoper cum uxore bewoond
de straat ten O
van Driesum erven en Denningen ten Z
Simon Swart en Bakker ten W
verkooper ten N
1595 Caroli guldens

103) 1799 166 ee-57
Willem van Driesum meester wieldraayer
aan Klaas Posthumus meester loodgieter voor de eene helfte en Moses Elkan Levy coopman voor de wederhelfte
op de hoek van de Heerestraat
bij de verkoper gebruikt tot 12 November 1799
met de huisinge ten Z een mandeelige put, regenwatersbak en bordes
de Heerestraat ten O
E. Enninga ten W
de verkooper ten Z
de Korfmakersstraat ten N
1201 Caroliguldens

104) 1801 44 verso ee-58
Jacobus Sybes coopman
aan Gerrit Fortuin
thans door de wed. van wijlen de schoolmr. H[endrik] F[redrik] Woesthof[f]
voorzien met een put in de steeg, mandeelig met den old secretaris van Sminia, en den coopman G. van Driesum, zijnde de steeg insgelijks mandeelig met laatstgemelden
de Heerestraat ten O
A. Denninga ten W
de old schepen J. Andeles ten Z en
G. van Driesum ten N
443 goudguldens

105) 1802 154 verso ee-58
Dodoneus Pierius van Kolde Reneman, apothecar
aan Hendrik Bruno van Albada en Tjitske Geerts e.l.
thans bij Klaas Jansma als huurder bewoond tot den 12 May 1802
mandeelige reegenwatersbak, eene mandeelige muur ten Z
de straat ten O
800 Car.gls.

106) 1806 10 ee-61
Aage Brinxma meerderjarige ongehuwde dogter
aan Marijke Elgersma en Albertina de Ramner
ten O [N] de Heer Pieter Cats
ten W [Z] Hendrik Kok
ten Z [O] de straat en
ten N [W] de koekebakker [J.H.] Dekens
1500 Car.gls.

107) 1807 109 ee-61
Isaac Bolman, coopman, en Hans Ynia, bode bij den Hove van Vriesl. als testamentaire executeurs nalatenschap van wijl. mejuffr. Robina Balk wed. wijlen den old schepen Jouke Andeles
aan Willem van der Laan boekbinder en Tjitske Claases e.l.
sterke huisinge C 30
ten O en Z de straat [Heerestraat resp. Oosterstraat]
ten W W.G. Fortuin en
ten N de hovenier Lucking [Registre civique 1811: Hendrik Luking, jardinier]
1004 Car.gls.

108) 1807 126 verso ee-61
Evert Hazelhoff mr. bakker last en procuratie hebbende van den old coopman Hendrik Cocq
aan Johannes Feenstra portier van de Wirdumer poort [tevens horlogemaker volgens Registre civique] en Elizabeth Roelofs e.l.
lett. C No. 37
thans bij Dirk Limburg cum uxore in gebruik
den 12 May 1808 vrij van huuringe
de straat ten O
Dirk Kraft ten W
de Heer Henricus Brouwer ten Z en
Catharina Ramner ten N
1000 Car.gls.

109) 1808 114 ee-62
Roedolf Wieleman mr. schoenmaker
aan Reinder Dirksen en Sophia Overdijk e.l.
Heerestraat noordzijde C 42 [= westzijde, dus straat ten O]
voorhuis, agterkamertje met haard en bedsteede, plaats, keuken met bedsteede, uitlopens secreet [etc.] boven een kamer met haard en bedsteede
H. Bruining ten Z en
van Driesum ten N
580 Car.gls.

110) 1809 114 ee-63
Petrus Kouwmans Brouwer predikant te Blesdijke [e.a. Brouwers]
aan de Heer Johan Coenraad Slothouwer prorector en mejuffrouw Geertruida Luissema [Luessen] e.l.
hegte en charmante huisinge C 36
de straat ten O
de stadsomroeper ter Horst ten W
de stadsbank van leening ten Z en
ten N de mr. timmerman [niet ingevuld]
3836 Car.gls. en 15 strs.


Prekadastrale atlas, Leeuwarden, detail
Zuiden links, Westen boven, Noorden rechts, Oosten onder


Kohier van de floreen-, lantaarn- en brandspuitgelden, 1808

nummer (huidig nr.) eigenaar - huurder huurprijs

Heerestraat westzijde
31 Gerryt Fortuin - wed. J. Wensel 26 Pietje Grendel 22 Abel Rienks 16 Sjoerd Jacobs 16
32 (7) G.E. van Driesum - C. Halsma 100
33 (9) G. Fortuin - Dirk Fortuin 124
34 stad Leeuwarden - Jan [Franciscus] du Pon [klerk in de bank van lening] 40
35 dezelve - M.D. van Otterloo 200
36 J.C. Slothouwer [conrector]- zelf 200
37 (17) J. Feenstra - Jacob Takes 32 Claas Visser 32 G. Levy 32
38 (19) Marijke Elgersma - zelf 52
39 (21) Pieter Cats - W. van Zulkom 60
40 (23) E[?].J. Schmitsch - pakhuis 64
41 (25) Hendrik Bruno - zelf 60
42 (27) Reinder Dirksen - zelf 54
43 (29) W.E. van Driesum - P. Wagenaar 56

Heerestraat oostzijde
44 P. Cats - ledig
45 Dezelve - C.A. Schümmelketel 130
46 Jan Abits - zelf\80
47 Dezelve - zelf/
48 wed. van der Mey - zelf 82
49 And. Grendel - zelf 56

HCL K 17.6 = klapper huisfloreen 1808: wijk C, Heerestraat

alfabetisch
Abitsch, Jan - Oz - C 46
Brouwer, H. - Wz - C 36
Bruno, H. - Wz - C 41
Du Pon, J. Francis - Wz - C 34
Durksen, R. - Wz - C 42
Eekhof, Antje - Oz - C 45
Elgersma, Maria - Wz - C 38
Fortuin, T. - Wz - C 33
Frank, Sipkje - Wz - C 36
Halsema, Coenraad - Wz - C 32
Jeltes, Harmen - Oz - C 44
Johannes, Marten - Wz - C 41
Laan, Willem van der - Wz - C 30
Meij, wed. van der - Oz - C 48
Otterloo, M.B. van - Wz - C 35
Otterloo, O.B. van - Wz - C 35
Posthumus, Anna - Wz - C 35
Rienks, Abe - Wz - C 31
Ronner, A. - Wz - C 38
Schummelketel, mevr. - Oz - C 45
Slangen, Maria - Wz - C 34
Spruit, Andries - Oz - C 47
Tabes, Jacob - Wz - C 37
Visser, Klaas - Wz - C 37
Waagmans, P. - Wz - C 43
Wendels, wed. P. - Wz - C 31
Zulckom, W. van - Wz - C 39
nummer
Laan, Willem van der - Wz - C 30
Rienks, Abe - Wz - C 31
Wendels, wed. P. - Wz - C 31
Halsema, Coenraad - Wz - C 32
Fortuin, T. - Wz - C 33
Du Pon, J. Francis - Wz - C 34
Slangen, Maria - Wz - C 34
Otterloo, O.B. van - Wz - C 35
Otterloo, M.B. van - Wz - C 35
Posthumus, Anna - Wz - C 35
Brouwer, H. - Wz - C 36
Frank, Sipkje - Wz - C 36
Tabes, Jacob - Wz - C 37
Visser, Klaas - Wz - C 37
Elgersma, Maria - Wz - C 38
Ronner, A. - Wz - C 38
Zulckom, W. van - Wz - C 39
Bruno, H. - Wz - C 41
Johannes, Marten - Wz - C 41
Durksen, R. - Wz - C 42
Waagmans, P. - Wz - C 43
Jeltes, Harmen - Oz - C 44
Eekhof, Antje - Oz - C 45
Schummelketel, mevr. - Oz - C 45
Abitsch, Jan - Oz - C 46
Spruit, Andries - Oz - C 47
Meij, wed. van der - Oz - C 48


Heerestraat 17 in neo-classicistische stijl gebouwd ca. 1870
Onderduikadres voor Pieter Gerk Oberman, houthandelaar Dokkum; verzorger: de Roos

>> begin

Reëelkohier Heerestraat: eigenaar / huurder, huurwaarde
N.B. Begin: westzijde, vanaf het Zuiden; belastingnummer is niet gelijk aan huisnummer.

17161721173017401752nr.17601770178017911804
Bocke Douwes
Upcke Pieters
Bocke Douwes
Ysack Polet
Bocke Douwes
Hendrik Broekhoff 30 Hendrik Bloem 20 Geertruid Nauta 16
Bocke Douwes erven
Hendr. Broekhoff 58
old schep. D. Balck
Hendrik Broeckhoff 50
44Botke Douwes erven
Pieter de Vos 65
scheep. Balk weduwe
Pytter de Vos 65
Klaas Brugs
Pytter de Vos 65
Broer Heerkes administrator
Jan Cornelis Daam 46 Van Baaden 28
Gerryt Fortuin
K. Vrijburg 70
Gosse Sipma
de Pr. Ruerda
Gosse Sipma
Procr. Ruirda
Gosse Sipma
Pr. Ruerda 77
Gosse Sipma Cir.[?]
Pr. Ruerda 77
Tjerk Hiemstra nom. ux.
Stalpert v.d. Wielen 60
45Tjerk Hiemstra cum sorore
lnt. Breson 60
Tjerk Heemstra cum uxore
Johannes Tinga 70
Thomas Roukes
Pytter Aaytema 70
Andries Grendel
zelfs 55
Andries Grendel
zelfs 56
Fortuins erven
Mr. Feikens
Dr. Fortuin
deselve
de command. Wiersma
juffr. Haersma 84
commandt. Wiersma
selfs 75
commandant Wierdsma erven
selvs 75
46commandant Wiersma erven
selfs 75
commandant Wiersma erven
zelfs 75
kommys Wiersma erven
selfs 75
juffr. A.B. Sluiterman
zelvs op de oude huur 75
G.E. van Driesum
C. Halsema 100
Dr. Eelkoma
schepen Nauta
Dr. Eelcoma
schepen Nauta
Dr. Eelcoma
fiscael Nauta 44
burg. Nauta
selfs 44
burgemr. Nauta
selvs 44
47burgemeester Nauta
selfs 30
M. Nauta onder No. 34 begreepen
 
Dr. M. Nauta onder No. 35 begreepen
 
onder No. 35 begreepen
 
onder No. 35 begrepen
 
de Raedsheer Lycklama
Dr. Fortuin
de wed. van de secrs. Lyklama
ledigh
secris. Lyklama
mevr. Feddes 78
raadshr. Boelens nom. uxs. en de kinderen van w. de raadshr. Lyklama
Dns. Schrader 125
D. Tibbitman
deurw. Hoornstra 100
48Douwe Tebbitman
selfs 100
Douwe Tibbetman
luitnt. Baener[?] 90
D. Tibbetman
schrijver v.d. Mey 100
S.D. Tebbetman
old schep. Brouwer 110
G. Fortuin
Dirk Fortuin 124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48½ 
 
 
 
vroedsman Jongsma erven
A. Raap 35 Tjepke Freerks 35
J.H. Mentz
zelvs 68
Stad Lwd.
Jan du Pon 40
Spoocksteeg, Lombardsteegje, Bank van leningsteeg
de erffgen. van Dr. Arent van Bolten
de heer secris. J.S. v. Wyckel
de erfgen. van Dr. A. Bolten
majoor Meyers
Dr. Bolten erven
bankhouder van Tongeren 200
de heer van Tongeren
Lucas van den Bosch 200
de hr. van Tongeren
Lucas van den Bos 200
49Stads Weeshuis
Johannes van den Bosch 200
Stads Weeshuis
Johs. v.d. Bos 200
Stad Lwd.
Caspar Posthumus 200
Stad Lwd.
C. Posthumus na 1720 geacquireert 200
Stad Lwd.
M.D. Otterlo 200 na 1720 geacquireerd
Dr. Eelcama
Thomas van der Leij
Dr. Eelcoma
Pyter Blom
Dr. Eelcoma wed.
deurw. Reinalda 75
Dr. Inia 1/2 Anna Maria van Eelkoma 1/2 Heer Ernsthuis nom. ux. hebbende 't vrugtgebruik van gende. haar dogters aandeel
Dr. Inia 63
Dr. Inia suster 1/2 Anna Maria Eelkoma 1/2 Hr. Erensthuis nom. ux. [etc.]
schr. v.d. Mey 67
50Fredrik Sytstra nom. ux.
schr. G. van der Meij 67
Fredrik Zijlstra nom. ux.
Crans hooftman 70
Fredrik Zylstra nom. ux.
Cornelis hooftman 70
schr. V.d. Meij
zelvs 50
schr. v.d. Meij wed.
zelfs 82
de erffgen. van Dr. Arent van Bolten
de Raedsheer Gemmenich
de erven van Dr. Bolten
ledigh
Dr. A. Bolten erv.
Dr. Schultingh 115
Dr. Balck
selfs 115
Dr. Balck
selvs 115
51Theod. van der Ley nom. ux.
selfs 115
gelddr. Johannes Varrier [Verrier]
zelfs 120
gelddrager Varier [Verrier]
selfs 120
gelddrager J. Verrier
zelvs 120
Hendr. Brouwer
zelfs 145
Pytter Roeloffs
Dirck Egberts
Roelof Postumus 1/2 en .. Stellingwerff
Matheeus Raeds[heer?]
Roelof Postumus 1/2 monsr. Roest 1/2
Catrina Hendriks 38
Roeloff Posthumus wed. erven
Johannes Strijbeek 38
Hette Domna wed.
selvs 38
52Hette Domna
selfs 38
Hette Domna
W. Bouma 38
Hette Domna weduwe
Johannes v. Geenen 42
H. Domna wed.
J.D. Abitz 42
Jan Abitz
A. India 42
deselve
Doecke Saegmans
Roelof Postumus 1/2 en Abraham Roest
Richeus Elgersma
deselve 1/2 wed. Stellingwerf 1/2
Jacob Eliasar Emmerigh 46
deselve 1/2 wed. Stellingwerf 1/2
Jacobus Eliazer Emrik wed. 46
Hendrik Roorlak
selvs 44
53Hendr. Roorlaken
selfs 44
deurw. Roorlaken nom. ux.
selfs 44
Moorman bouwmeester
G. Penterman 46
Moorman bouwmr.
N. Veugen woont pro Deo 46
dezelve
zelfs 40
Rienck Jelgerhuis
Dr. Phelten
Rienk Jelgerhuis
deselve
paswer[ker]sche Viglius
bode Viglius 60
bode Viglius
selfs 60
bode Viglius
selvs 60
54bode Viglius
selfs 60
deurw. Voormeulen
Gerryt Penterman 50
Frans Feddema
selfs 60
coopman H. Kock
zelfs, na de wet getauxeert op 75
H. Kock
deurwr. I. Nauta 105
Dr. Etma
en gebr.
Dr. Etma wed.
Ds. Fennema
Dr. Aetma wed.
Ds. Fennema
Dr. Etma wed.
Ds. Fennema 95
Dr. Etma wed.
lt. Idsardi 80
55Albert van Loo
selfs cum soc. 80
Albert v. Loo
selfs cum soc. 80
Johannes Revius
selfs 75
Johs. Revius
zelfs 45 cornet van Vos 75
P. Cats
leut. Collonel Schummelketel 130
schepen Scheverstein
Fredrick Jaersma
schepen Scheverstein
Fredrik Jaersma
faendr. Scheverstein
Anneke Winters 60
vroeds. Scheverstein
monsr. Keyser 55
Janke Bruining
bode v. Hattum 60
56Janneke Bruining
bode van Hattem 60
serjnt. Brinxma
selfs 48
sergiant Brinxma
selfs 48
sergt. Brinxma erven
zelvs 48
Corn. Brinxma 1/2 en Joha. Brinxma
zelfs 52
burgermr. Heringa
deurwaerder Reinalda
burgermr. Heringa
Ds. Pomerol
... Heringa
Ds. Pomerol wed. 80
Trijntie Douwes
selfs 80
Heiman Rinnerts
deurw. Ferwerda 60
57Heiman Rinnerts
deurw. Ferwerda 60
Heyman Rinnerts
roll. Ferwerda 60
Heyman Rinnerts weduwe
secretaris Ferwerda 85
H. Rinnerts wed.
G.A. Levy 95
P. Cats
leut. van Suilekom 60
deurw. Tiensma
en gebr.
deurw. Tiensma wed.
en gebruiker
rollarius Oosterdijk
bode Odolphi wed. 85
schr. Oosterdijk
bode v.d. Kooy 85
pr. hr. Ruerda
selvs 70
58pr. H. Ruerda
selfs 70
pr. H. Ruirda
selfs 70
Dr. Heeringa
Johannes Eykhout 90 Eleazer Cohen 40
Dr. Heringa wed.
zelfs 45 [en] leedig
dezelve
zelvs 62
Bruno de Vries
Pytter Bennemans
Bruno de Vries
de procureur Wiersma
Bouwe Pavinga
deselve
capt. v..d. Wolt wed.
selfs 50
Abel Offringa
selvs 50
59Abel Offringa
selfs 50
Abel Offringa
selfs 50
S. Henstra wed.
leedig, leedig
S. Henstra wed.
Johs. Wijder 60
S. Henstra wed.
R. Gramsma 64
Gerryt Hugens
deselve
Dr. Reinalda
deselve
apoth. Reneman
Pieter Upts 90
vroeds. Reneman
deurw. Ferwerda 80
vroeds. Reneman
ledig
60schep. Reneman
bode van Hateren 80
scheep. Reneman
juffr. Drabbe 85
scheepen Reneman erven
Nanne Wynjes 82
schep. Reneman erven
Dirk Backer 54
Hendk. Brunno
zelfs 64
Jan Jacobs
Johannes Roeloffs
Jan Jacobs
Jan Caspers
Jan Jacobs
Jan Lammerts 46-4
Jan Jacobs
Pieter Heins wed. 42
Jan Jacobs
Hendr. Eerbeker 39-4
61Johannes Cok
Michiel Crap 48
Haio Acronius erven
Dirk Jans 54
Hend. Acronius
Dirk Jans Lorijn 54
H. Acronius
Johs. De Vries 54
R. Wieleman
zelfs 54
Pytter Fonck
Pytter Willems
Pytter Willems
en gebr.
x
deselve 36-8Pieter Willems
selfs 36-8
Pieter Willems
selvs 36-8
62Pieter Willems
Jan Clasen 33 selfs 10
Arjen Offringa
Trijntie Jurryts 38
Eeuwe Gerbens\
selfs 100\
Eeuwe Gerbens\
zelvs 100\
W.E. van Driesum
P. Wagemans 56
Dr. Schotanus erffgen.
Johannes Nulck
Dr. Schotanus
Johannes Nulk
Ype Ates
deselve 50
apoth. Croeser nom. ux.
Anneke Winters 33 Pieter Rolack[!] 24
Joseph Levy
Salomon Usacks 35 Jonas Josephs 25
63Moses Polack
Salomon Ysax 25 Frans Fos 35
Moses Polacq
Johs. Bersee 28 Leffert Heringa 34
Eeuwe Gerbens/
selfs/
Eeuwe Gerbens/
zelvs/
Elkan I. Levy en Claas Posthumus
W. Tellinga 100
mr. Claes Daleman
Jacobus Winck
Mr. Claes Daleman
Jacobus Wink
x
Jacobus Winck 44-12Adrianus Raap
Jacobus Wink 44
Jan Wink
W. Wink 46
64Jan Wink
Willem Wink wed. 46
Jan Wink
Willem Wink 46
J. v. Altena
D.I. Vlietstra 60
E. Enninga
zelvs 40
Hendk. Gas
zelvs 45
Ds. Duirsma in Draghten en Suawoude elck 1/2
Freerck Gerryts
Ds. Duirsma in Dragten en Suwolde 1/2 elk
Freerck Gerryts
in de Dragten 1/2 tot Suwolde 1/2
Jillis Reins 12
Ds. Duirsma in 't Dragten 1/2 Ds. Duirsma erv. tot Suawolde 1/2
Jellis Reins 72
Geert Wybes v.d. Bles
Jillis Reins 72
65 
 
 
 
 
 
 
 
Hends. Smit
zelfs onder No. 2

>> begin