>> HOMEpage

Naam-wyser Leeuwarden 1794

Bron: Naam-wyser der Ed. Mog. Heeren Staaten van Friesland ... Leeuwarden, Wigerus Wigeri, 1794, HCL (Stedelijke Bibliotheek) A 85, Tresoar (vh. Provinciale Bibliotheek) A 1455.
Internetuitgave: M.H.H. Engels, oktober 2017
Men melde niet verbeterde OCR-fouten!

BLAD-WYSER: Advocaat en Fiscâl Generaal bladz. 13 • Advocaten 38, 39, 40 • Amanualis van Ritske Boelema Gasthuis 33 • Apotheker (Stads) 48 • Arme Kamer (Voogden van de) 35 • Artillery en Ammunitie-meester 21 • Auditeur Militair 21 • Bevelhebberen 27, 28 • --- (Old) 29 • Bedienaar der Armen 31 • Binnevoogt van 't Burger Weeshuis 30 • --- Moeder van 't Burger Weeshuis 31 • --- Vader van 't Stads Weeshuis 31 • --- Moeder van 't Stads Weeshuis 31 • --- Vader en Moeder van 't Roomse Weeshuis 35 • Bode van 't Mindergetal 12 • --- de Rekenkamer 18 • --- de Curatoren der Universiteit 20 • --- 't Jagt gerigt 20 • --- de Arme-Kamer 35 • Boden der Ed. Mog. Heeren Staten 14, 15 • --- ('s Hofs) 17 • --- (Stads) 27 • Bouwmeesters 23 • --- (Old) 28 • Brandmeesters 37 • Buitenvoogden 35, 36 • Burgermeesteren 23 • Burgemeester (Old) 28 • Burger Tamboer 28 • Catechizeermeesters (geëexamineerde) 52 • Zie ook 30, 31, 34, 54 • Chjrurgyns 42 • --- (Stads) 48 • Clerquen ter Secretary van de Stad 26 • Collecteur der Wagt-gelden 28 • --- der Brand-gelden op 't Vliet enz. 37 • Collecteurs (Stads) 43, 44, 45 • --- van den Reële Penning 45, 46, 47 • --- ('s Lands Generale) 47 • Collegium Medicum 40 • Colonel 27 • --- (Old) 29 • Commandant der troupes in Friesland 21 • Commandant der Turfdragers en Meters 48 • --- Roggedragers 48 • Commis Generaal 13 • --- ter Finantie 14 • --- ter Rekenkamer 18 • Commisen ter Secretary der Ed. Mog. Heeren Staten 12 • Commisen ter Secretary der Ed. Mog. Heeren Gedeputeerde Staten 14 • Conrector 54 • Curatoren van 's Lands Universiteit 19, 20 • Deurwaarders ('s Lands) 14 • Deurwaarders ('s Hofs) 17 • Diaconen, Zie Kerkenraad. • Directeuren van het Weduwen Fonds 54 • Executeur 26 • Fiscâl van 't Jagt-gerigte 20 • --- Zie Procureur Fiscâl.
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
• Gasthuis op de Gragts-wal 34 • Geregts-boden, Zie boden. • Gewaldige Provoost 21 • Gilde-boden, Zie onder Oudermans en Overlieden van yder Gilde. • Graphier van Staat 12 • Griffier 16 • --- (Substituit) 16 • Grossanten 17, 18 • Gymnasiarcha en Rector 54 • Hoplieden en Faandriks naar Rang 27, 28 • --- (Old) 29 • Kamer-bewaarders 12, 14. • Kerkenraad binnen Leeuwarden 49, 50 • ---- (Walsche) 52, 53 • Koopmans Bode op Amsterdam 47 • Kosters 51, 53 • Linnen-Moeder van 't Stads Weeshuis 31 • Luitenant Houtvester 20 • Magistraat, Zie Burgermeesteren, Schepenen en Bouwmeesteren. • Major (Groot) 21 • --- (Stads) 26 • --- op 't Vliet 37 • Makelaar 47 • Medicyne Doctoren 40, 41 • ---- (Stads) 47, 48 • Meester Knapen 20 • Merkt-meester 48 • Naay-vrouw in 't Burger Weeshuis 30 • --- in 't Stads Weeshuis 31 • --- in 't Roomse Weeshuis 35 • Notarien te gelyk Procureurs 41 • Ontvangers (Provinciale) 19 • Ontvanger der Boelgoeden 26 • --- Sportulen 17 • Onder-Wagt-meester 28 • Organisten 51, 53 • Ouderlingen, Zie Kerkenraad. • Oudermans en Overlieden der Gilden, als der • - Bakkers 56 • - Brouwers $o} 61 • - Chirurgyns 59 • - Glale makers 6a • - Golt of Zilversmeden 59, 60 • - Grof-smeden cum soc. 57 • - Kistemakers 57 • - Kleermakers 56, 57 • - Koekebakkers 58 • - Koopmans 58 • - Korfmakers 57 • - Kuipers 65 • - Metzelaars cum soc. 63 • - Nappendrajers cum soc. 61, 62 • - Schippers (Groot) 63, 64 • - Schoenmakers 65 • - Steenhouwers cum soc. 63 • - Timmerlieden cum soc. 57 • - Vleeshouwers 61 • Pensionaris van de Ed. Mog. Heeren Rekenmeesters 18 • Pensionarissen (van de Stad) 23 • Policy-meesteren van 't Stads Weeshuis 30 • --- de Arme Kamer 35 • --- Brandmeeseren 36 • --- Gilden 55, 59, 63, 64 • --- Triviale Scholen 53 • Postmeester Generaal 19 • Praeceptoren 54 • Procureur Generaal 16 • --- (Substituit) 16 • --- (Fiscâl) 26 • ---s (voor de Stad geadmitt.) 41, 42 • Raden (de Ed. Mog. Heeren 's Hofs) 15, 16 • Rector, Zie Gymnasiarcha. • Regenten en Regentessen van 't • - Buerger Weeshuis 29, 30 • - Stads Weeshuis 30, 31 • - Anthoni Gasthuis 31, 32 • - Ritske Boelema Gasthuis 32 • - Walkje Gabbema Gasthuis 32 • - Wed. Boshuisen Gasthuis 33 • - Diaconie Armhuis 33 • - 't Roomse Weeshuis 34 • - der Gilden. Zie Oudermans enz. • Rekenmeesters (de Ed. Mo. Heeren) 18 • Rentemeester der Domeinen 19 • ---s (van de Stad) 26 • Rollarius 17 • Rustmeester van s' Lands Geweer 21 • Schepenen 23 • --- (Oud) 28 • Scholarchen der Triviale Scholen 53 • --- Arme School 54 • Schoolmeester der Diaconie School 54 • --- der Arme School 54 • Schryver der Boelgoeden 47 • Secretaris der Ed. Mog. Heeren Staten 12 • --- Gedeputeerde Staten 13 • --- Rekenmeesters 18 • --- Curatoren van 's Lands Universiteit 20 • --- van 't Jagt-gerigte 20 • --- de Stad 23 • --- Super-Intendenten en Bevelhebberen 28 • --- 't Weduwen Fonds 54 • Sportel-maander 18 • Stads Omroeper 26 • Staten (de Edele Mogende Heeren) 5,6,7,8,9,10,11 • --- (in 't Mindergetal) 12 • Staten (de Edele Mogende Heeren Gedeputeerde) 13 • Staten (Gecommitteerde) ter Generaliteits Collegien in 's Hage 22 • Super-Intendenten 27 • Tambour, Zie Burger Tambour. • Translateur 42 • Visch-afflager 48 • Voorsangers 52, 53 • Vroedschappen 24, 25 • Vroedvrouwen 42, 43 • --- (Stads) 48 • Wagen-meester 49 • Wagt-meester, Zie onder Wagt meester. • Wees-Diaconen 50, 51 • Ytigers 49

[5] _______________________ >> begin

De Ed: Mogende heeren STATEN van FRIESLANDT.
UIT OOSTERGO.
Leeuwarderadeel.
Jr. Ulbo van Burmania, Grietman.
Mr. Frans Canter van Idsinga.
Mr. Epeus Cats, Secretaris.
Ferwerderadeel.
Frans Pieter Willem van Schulenburg, Heer van Bommenede, Grietman.
Jr. Maurits Pico Diderik van Zytzama.
Bart J. de Schepper.
Westdongeradeel.
Jr. Johan Sippo van Harinxma thoe Sloten.
Jr. Albartus van Harinxma thoe Sloten.
Mr. Albert ten Broeke Hoektra, Grietman.
Simon Gabinus Bavius.
Oostdongeradeel.
Jr. Willem Augustinus Sirtema van Grovestins.
Mr. Willem Cornelis Bergsma.
Mr. Franciscus Rinia van Nauta.
Collummerlant.
Mr. Martinus van Scheltinga, Grietman.
Jr. Alexander Leonard van Plettenberg, Colonel.

[6] _______________________ >> begin

Jetze van Sminia, Aulus Zoon.
Mr. Hector van Sminia.
Achtkarspelen.
Daniël de Blocq van Haersma, Grietman.
Jr. Jan Lodewyk Dois van Burmania.
Mr. Hans Hendrik van Haersma.
Mr. Sybrand van Haersma, Secretaris.
Dantumadeel.
Mr. Petrus Adrianus Bergsma, Grietman.
Jr. Louis Idzert Douwe van Grovestins.
Jacob Johan Bergsma.
Mr. Daam Fokkema.
Tietjerksteradeel.
Hobbo Baard van Sminia, Grietman.
Jr. Age Tjepke Ruurd van Sixma.
Jetze van Sminia, Hobbo Zoon, Secretaris.
Smallingerlandt.
Hector Livius van Haersma, Grietman.
Jr. Douwe Jan Andries van Sytzama.
Mr. Focco Sydzes Reiding.
Ydaarderadeel.
Cornelis van Scheltinga, Grietman.
Jr. Pieter Ulbo Rengers.
Johannes Petrus van Hylkama.
Rauwerderhem.
Jr. Frans. Julius Idsard Johan Heringa van Eysinga, Grietman.
Hector Livius van Haersma.
Dr. Willem Nauta, Secretaris.

[7] _______________________ >> begin

WESTERGO
Menaldumadeel.
Jr. Georg Wolfgang Carel Duco Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Grietman.
Mr. Johannes Mebius, Secretaris.
Franequeradeel.
Jr. Menno Baron van Coehoorn.
Mr. Sipco Basseleur.
Teeke Salverda.
Barradeel.
Jr. Jan Baron van Echten, Grietman.
Sible Bruinsma.
Baarderadeel.
Jr. Hans Willem Baron van Aylva, Grietman.
Jr. Jan Sicco Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
Jacob Verschuur, Secretaris.
Hennaarderadeel.
Jr. Idzerd Aebinga van Humalda, Grietman.
Mr. Jacobus van der Kolk, Secretaris.
Mr. Bernhardus Buma.
Wonseradeel.
Jr. Wilco Holdinga Tjalling Camstra Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg,
Grietman.
Jr. Rienk van Burmania.
Ayso Lycklama à Nyeholt.

[8] _______________________ >> begin

Wymbritseradeel.
Jr. Egbert Sjuck Gerrold Juckema van Burmania Rengers, Grietman.
Jr. Justinus Sjuk Gerrold Juckema van Burmania Rengers.
Mr. Baro Adema, Secretaris.
Hemelummer Oldephert.
Jr. Fredrik Theodoor Ernst Grave van Limburg Stirum, Colonel.
Harmen Sybes van Midlum, Grietman.
Harmannus Eckringa.
Anne Regnerus de Wendt.
't Bildt.
Jr. Duco Baron van Haren, Grietman.
Mr. Willem Alberda.
ZEVENWOUDEN.
Utingeradeel.
Tinco Martinus Lycklama à Nyeholt, Grietman.
Jr. Julius van Burmania, W. Z.
Tinco van Teyens, Secretaris.
Aengwirden.
Mr. Edo Alma van Idema, Grietman.
Jr. Jaques Adrianus François Bigot de Vilandrie.
Martinus Bouricius van Idema.
Marten Zylstra, Secretaris.

[9] _______________________ >> begin

Doniawarstal.
Jr. Frans Julius Johan van Eysinga, Grietman.
Thomas François Martin.
Haskerlandt.
Jr. Jochem Ammema Vegelin van Claerbergen, Generaal Majoor.
Jacobus Moorman Bouwmeester.
Schoterlandt.
Martinus van Scheltinga, Grietman.
Jr. Egbert Jan van Ayta, Colonel.
Mr. Eyso de Wendt.
Mr. Daniël de Blocq van Scheltinga.
Lemsterlandt.
Regnerus Livius Andringa de Kempenaer, Grietman.
Jr. Fredrik Hessel van Burmania.
Mr. Matthias Harmanus Winterswyk, Secretaris.
Gaasterlandt.
Jr. L'Amoraal Albertus Aemilius Rengers, Grietman.
Jacob Marinus de Beaufort.
Mr. Barnardus Johannes Scrinerius, Secretaris.
Opsterlandt.
Jr. Reinhard Baron van Lynden, Grietman.
Mr. Reinier Carel Blom.

[10] _______________________ >> begin

Stellingwerf Oosteinde.
Carel Adrianus Blom, Grietman.
Jr. Jan van Grovestins.
Izak de Swart.
Stellingwerf Westeinde.
Jr. Willem Anne van Haren, Grietman.
Jan Popkes.
STEDEN.
Leeuwarden.
Jr. Willem Hendrik Baron van Hambroick.
Mr. Bernardus Marius Schik.
Bernardus Molinus.
Dr. Renatus Acronius.
Bolsward.
Jr. Schelto van Hiemstra.
Albert Albarda.
Pytter A. Coopmans.
Franeker.
Jr. Lamoraal Joachim Johan Rengers.
Pieter Syswerda.
Sneek.
Mr. Eco de Wendt.
Mr. Klaas Hoekstra.

[11] _______________________ >> begin

Dockum.
Mr. Bavius Nauta.
Nicolaas Posthumus.
Harlingen.
Jr. Hans Willem Baron van Plettenberg.
Jacobus Wassenaar.
Stavoren.
Jr. Charles Bigot.
Folkert Cuperus.
Sloten.
Mr. Willem Augustinus Posthumus van Sloterdyk.
Oeds Hepkes Hoornstra.
Workum.
Mr. Daniël Bonifacius van der Haar.
Jaitze G. van der Zee.
Ylst.
Jr. Lodewyk Rengers.
Tjalling Sybrens Jorritsma.
Hindeloopen.
Aldert Taikes.
Jan Hendriks.

[12] _______________________ >> begin

De Edele Mogende HEEREN STATEN in 't MINDERGETAL.
Uit Oostergo.
Daniël de Blocq van Haersma.
Cornelis van Scheltinga.
Westergo.
Jr. Duco Baron van Haren.
Mr. Sipco Basseleur.
Zevenwouden.
Izack de Swart.
Carel Adrianus Blom.
Steden.
Jr. Hans Willem Baron van Plettenberg.
Mr. Daniël Bonifacius van der Haar.
Secretaris van de Staaten.
Mr. Arend Johannis van Sminia.
Graphier van Staat.
Mr. Johan van Idsinga.
Commisen ter Secretary.
Mr. Petrus Adrianus Schik.
Mr. Gysbertus Anthonius Nauta.
Kamerbewaarders.
Johannes Storm. Adjunct, Doeke Storm.
Johannes Manegout.
Bode van 't Mindergetal.
Johannes Kaemerer, in de Breedstraat.

[13] _______________________ >> begin

De Ed: Mog: Heeren GEDEPUTEERDE STATEN.
Uit Oostergo.
Mr. Petrus Adrianus Bergsma.
Jr. Frans Julius Idzerd Johan Heringa van Eysinga.
Westergo.
Jr. Egbert Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers.
Harmanus Eckringa.
Zevenwouden.
Jr. Frans Julius Johan van Eysinga.
Jr. Willem Anne van Haren.
Steden.
Jr. Schelto van Hiemstra.
Jr. Lamoraal Joachim Johan Rengers.
Mr. Eco de Wendt.
Secretaris.
Mr. Hans Hendrik van Wyckel.
Advocaat en Fiscâl Generaal.
Mr. Dominicus Aggaeus Hamerster, voorby de Ossekop, te May by de Waag.
Commis Generaal.
Jr. Maurits Pico Diderik van Sytzama.
Commisen ter Secretary.
Hessel Jetze van Vierssen.
Mr. Leonardus Epeus van Scheltinga.
Ambrosius Ayzo van Boelens.
Hooft Commis van 's Lands Middelen.
Mr. Lambertus Pierson, op de Deinumer Suipmarkt.

[14] _______________________ >> begin

Agent van de Hooft-Commis.
Doeke Ritskes Smeding, in de Slotmakersstraat.
Commis ter Finantie.
Willem van Sminia.
Kamerbewaarders.
Henricus Harmanus Nauta.
Lieuwe Grouwstra.
Sportelmaander.
Obbo Burenstein, in de Grote Kerkstraat, boven de Wildeman.
Deurwaarders.
Rinse Voormeulen, over de Gewaldige Provoost.
Obbe Broersma,
Pieter Adema, op 't Oud Hynxtewadt.
Thomas Nauta, by 't Blokhuis.
Deurwaarder van de Domeinen.
Willem Heineman, in 't Droevendal.
Boden.
Jan Emanuël Dipelius, op de Nieuwebuiren.
Servaas van den Berg, by de Vismarkt.
Hendrik Beukers, in de Bollemans Steeg.
Jan Cuperus, in de Grote Kerkstraat.
Jacob de Jong, in de Speelmansstraat.
Johan Adam Schmidt, over de Waese.
Eit Geerts Terpstra, op 't Aarden Waltje.
Yme Rosema, in de Heerestraat.
Jacob Leyendekker, in 's Hage.
- - - - -, Vacant.

[15] _______________________ >> begin

Extraordinaris Bode.
Evert Penterman, in 't Ammunitiehuis.
Henricus van der Meer, by de Dubbelde Pijp.
Hendrik Renici Hempenius, in de Peperstraat.
Wopke Wigers Wiennga, over de Waese.
Johannes Heslinga, op de Vleesmarkt.

De Edele Mogende
HEEREN RAADEN 's HOFS VAN FRIESLAND.
Mr. Johan van Idsinga, Eerste en Praesiderende Raadt uit Westergo; by de Weerdt 1771
Clercq, 5. Casper Gerrits Walkers.
Mr. Frans Julius Johan van Scheltinga, Steden; op de Tweebaksmerkt 1775
Clercq, 1. Johannes Schaaf.
Mr. Harmanus Ulricus Huber, Westergo; in de Grote Kerkstraat 1780
Clercq, 4. Pieter Barends Embdenaar.
Jr. Jan Poppe Andrae van Haren, Oostergo; in de St. Jacobsstraat 1780
Clercq, 10. Bente Wassenaar.
Mr. Gerlacus Buma, Oostergo; over 't Landschapshuis 1781
Clercq, 7. Albert Geerts Albani.
Mr. Ulrick Jan Huber, Zevenwouden; in de Grote Kerkstraat 1783
Clercq, 11. Hero de Jong.

[16] _______________________ >> begin

Mr. Arent Aulus van Haersma, Westergo; in Minnemahuis 1788
Clercq, 2. Johannis Dirks Molenberg.
Mr. Symon Cocq, Steden; in de Grote Hoogstraat 1789
Clercq, 3. Tjepke Huisinga.
Mr. Martinus van Vierssen, Zevenwouden, over 't Landschapshuis 1789
Clercq, 9. Hoppe Jentjes Hovinga.
Mr. Jan Albert Willinge, Zevenwouden; op de Tweebaksmarkt 1791
Clercq, 6. Evert Posthumus.
Jr. Willem Hendrik van Sytzama, uit Oostergo; op de hoeck van de Oude Oosterstraat 1792
Clercq, 8. Freerk Posthumus.
Mr. Tjepke Haitsma, Steden; in de Bagyne straat 1792
Clercq, 12. Lammert Jillis, Poststraat.
Procureur Generaal.
Mr. Thomas Wielandt, by de Ossekop 1791
Griffier.
Mr. Hendrik van der Haer, by de Ossekop 1774
Subst. Pr. Generaal.
Christiaan Carel Lochnaar, over de Nieuwe Piep, te May in de Klokstraat.
Subst. Griffier.
Sierk Faber, in de Galileër Kerkstraat.

[17] _______________________ >> begin

Rollarius.
Pieter Dyxtra, in de St. Jacobsstraat.
Eerste Deurwaarder.
Jan Hendrik van Hateren, by de Galileër Kerk.
Deurwaarders.
Tys Cootstra, over de Kelders.
Wybe de Vries, op de Wirdummer Dyk.
Gosse Helder, teffens Notrs. Publ. by de Korfmakers Piep.
Johannes Wigersma, in de St. Jacobsstraat, te May over de Lange Piep.
Obbo Henricus Goudschaal, in de Sacramentstraat, te May in de Grote Kerkstraat.
Arjen Lambertus van Andringa.
Boden.
Didmer Eekma.
Sweitse Westra, in de Koningstraat.
Abraham Ferf, over de Waese.
Gerrit van der Ferf, in de Korfmakersstraat.
Foppe Wiegersma, op de Eewal.
Zacharias Bruinsma, in de Poststraat.
Hanso Inia, op de Ewal.
Jacob Vonk, op de Ewal.
Ontvanger der Cancelarye Geregtigheden.
Gerlof Stellingwerf, op de Ewal.
Grossanten.
Ludser Hedses Fenhuisen, in de Oosterstraat.

[18] _______________________ >> begin

Pier Crans, in de Speelmansstraat.
Sportelmaander.
Johannes Faber.

DE ED: MOG: Heeren REKENMEESTERS DER PROVINTIE VAN FRIESLAND.
Uit Oostergo.
Regnerus Livius Andringa de Kempenaar.
Westergo.
Hector Livius van Haersma.
Zevenwouden.
Tinco Martinus Lycklama à Nyeholt.
Steden.
Aldert Taikes.
Secretaris.
Jr. Willem Hendrik Baron van Hambroick.
Pensionaris.
Mr. Lambertus Pierson.
Commis ter Rekenkamer.
Cornelis Rosema, op de Waese.
Bode van de Rekenkamer.
Jacob de Jong, in de Speelmansstraat.

[19] _______________________ >> begin


Provinciale ONTVANGERS.
Raad en Rentemeester Generaal van 's Lands Domeinen en Middelen van Consumptie.
Mr. Rinse Rypperda, in de St. Jacobsstraat.
Ontvanger van de Floreen.
Adriaan Gillis Camper, op de hoek van de St. Jacobsstraat, te May op de Weert.
Ontvanger van de Losse Renten.
Mr. Jakob Boreel van Haersma, by de Gewaldige Provoost, over de drie Kramers Steeg.
Ontvanger van de Lyf Renten.
Michiel de With, 't Comptoir is ten Huize van Gerrit van der Mey, in de Heerestraat.
Postmeester Generaal.
Valerius van Glinstra, op de Ewal.

De Ed: Mog: Heeren CURATOREN van 's Lands Universiteit te Franeker.
Uit Oostergo.
Daniël de Blocq van Haersma.
Westergo.
Jr. Egbert Sjuck Gerrold Juckema van Burmania Rengers.
Zevenwouden.
Jr. Reinhard Baron van Lynden.

[20] _______________________ >> begin

Steden.
Jr. Willem Hendrik Baron van Hambroick.
Secretaris.
Petrus Wierdsma.
Bode van de Heeren Curatoren.
Jacob de Jong, in de Speelmansstraat.

't JAGT-GERIGTE in Friesland.
OPPER HOUTPHESTER
ZYN DOORL. HOOGHEID,
den Heere Prince Erf Stadhouder.
Lt. Houtphester.
Jr. Charles Bigot.
Mr. Knapen.
Uit Oostergo.
Jr. Frans Julius Idzard Johan Heringa van Eysinga.
Westergo.
Jr. Wilco Holdinga Tjalling Camsta Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
Zevenwouden.
Mr. Edo Alma van Idema.
Steden.
Jr. Schelto van Hiemstra.
Fiscâl.
Mr. Dominicus Aggaeus Hamerster.
Secretaris.
Mr. Lambertus Pierson.
Bode, Hendrik Renici Hempenius, in de Peperstraat.

[21] _______________________ >> begin

OVER DE PROVINTIALE
MAGAZYNEN.
De Edele Mogende Heeren Commissarien uit het Illustre Collegie der Heeren Gedeputeerden.
Mr. Petrus Adrianus Bergsma, Grietman over Dantumadeel.
Jr. Willem Anne van Haren, Grietman over Stellingwerf Westeinde.
De Commandant over de Troupes in Friesland.
- - - - -
Ammunitiemeester Generaal van Friesland.
Mr. Ennius Harmen Bergsma.
Artillerie en Ammunitiemeester van het Generaal Magazyn binnen Leeuwarden.
Mr. Ennius Harmen Bergsma.
Rustmeester van 's Lands Geweer binnen Leeuwarden.
Evert Penterman.

De KRIJGSRAAD wordt gecomponeerd uit de OFFICIERS van 't Garnizoen.
Groot-Majoor.
Jr. Alexander Leonard van Plettenberg.
Auditeur Militair.
Petrus Wierdsma, op de Nieuwestad, by de Duco Martena Piep.
Gewaldige Provoost.
Sikke Cuipers.

[22] _______________________ >> begin

Gedeputeerden in de Generaliteits Collegien, wegens Friesland.
In de Staaten Generaal.
Jr. Hans Willem Baron van Aylva.
Jr. Pieter Ulbo Rengers.
Frans Pieter Willem van Schulenburg, Heer van Bommenede.
Jr. Lodewyk Rengers.
Jr. Reinhard Baron van Lynden.
In de Raad van Staaten.
Jr. Jacob Unico Willem Grave van Wassenaar Obdam.
Jr. Charles Bigot.
In de Generaliteits Rekenkamer.
Jr. Menno Baron van Coehoorn.
Jr. Louis Idzert Douwe van Grovestins.
Bewinth. van de Oost-Indische Compagnie.
Jr. Carel Georg Grave v. Wassenaar Twickel.
Colonie-Raad der West-Indische Coloniën van den Staat.
Jr. Jan Sicco Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
ADMIRALITEIT.
Te Rotterdam, Mr. Martinus van Scheltinga.
Amsterdam, Willem Hendrik Baron van Hambroick.
Noorderquartier.
Mr. Cornelius Franciscus Frisius van Nauta.
Te HARLINGEN.
Uit Oostergo.
Jr. Douwe Jan Andries van Sytzama.
Westergo, Harmanus Eckringa.

[23] _______________________ >> begin

Zevenwouden, Mr. Albert ten Broeke Hoekstra.
Steden, Jr. Hans Willem Baron van Plettenberg.

De Ed: Achtb: Heeren der MAGISTRAAT binnen Leeuwarden.
Burgermeesteren.
Jr. Willem Hendrik Baron van Hambroick.
Hessel Jetze van Vierszen.
Tjeerd Nicolaas Suringar.
Roelof Storm.
Schepenen.
Petrus Heringa.
Sicco Haakma.
Johannes de Wal.
Petrus Herfst.
Mr. Bernardus Marius Schik.
Mr. Dominicus Agaeus Hamerster.
Bouwmeesteren.
Lodewyck Hofman.
Ubbo Burenstein.
Secretaris.
Mr. Jacob Fredrik van Sloterdyk.
Pensionarissen.
Mr. Theodorus Kluirda Wierdsma.
Mr. Marius Nauta.
Mr. Ennius Harmen Bergsma.
Mr. Cornelis Schultz.

[24] _______________________ >> begin

Namen der Heren Vroedschappen binnen Leeuwarden, in rang, en ordre der Espels, nevens Jaar en Dag in welke zy verkoren zyn.
Oost-Hoekster Espel.
Tjeerd Nicolaas Suringar 2 Jan. 1770
Jentje van der Feen 2 April 1774
Dr. Renatus Acronius 25 Oct. 1787
Johannes Fenema 24 Jan. 1793
Oost-Keimpema Espel.
Joeke Gravius 10 Maart 1775
Govert de Vries 14 April 1781
Into Nauta 6 Jan. 1789
Hessel Jetze van Vierssen 21 Febr. 1791
Keimpema Espel.
Henricus Brouwer 4 Nov. 1775
Johannes Snoek 29 Maart 1776
Johannes Groenia 12 Juny 1790
Mr. Domin. Agaeus Hamerster 30 May 1793
West-Keimpema Espel.
Petrus Herfst 5 Febr. 1762
Johannes Rodenhuis 25 Febr. 1765
Johannes de Wal 6 Oct. 1777
Doeke Hendr Smeding 19 Maart 1790
Zuid-Oude-Hoofster Espel.
Jouke Andeles 5 Febr. 1762
Martinus van der Veen 5 Aug. 1768

[25] _______________________ >> begin

Pytter Lyklama 6 Dec. 1770
Mr. Bernardus Marius Schik 22 May 1789
Noord-Olde-Hoofster Espel.
Jan Otto Faber 16 Aug. 1756
Petrus Heringa 16 Febr. 1764.
Jan Feyma 1 Maart 1784
Franciscus Bavius 18 Maart 1786
Nassause of West-Minnema Espel.
Jr. Willem Hendrik Baron
van Hambroick 11 Aug. 1777
Roeloff Storm 5 Jan. 1782
Willem Semler 28 Maart 1786
Pytter Westra 28 Maart 1786
Minnema Espel.
Juw de Haan 17 Juny 1765
Abraham Meinsma 19 Febr. 1767
Sicco Haakma 10 April 1780
Gerard Jacob Voorda 6 Sept. 1793
Oost-Minnema Espel.
Louis le Maire 16 Febr. 1753
Bernardus Molinus 8 April 1771
Ubbo Burenstein 8 Febr. 1775
Mr. Gysbertus Anth. Nauta 10 Juny 1790
West-Hoekster Espel.
Hajonides Bolman 24 April 1750
Petrus Wierdsma 19 Sept. 1750
Reinder Buising 23 Maart 1782
Eelke Cuperus 17 Dec. 1793

[26] _______________________ >> begin

Ontvanger der Boelgoeden.
Petrus Jacobus Suringar, in de Grote Hoogstraat.
Rentmeester van de Stad Leeuwarden.
Mr. Pieter Dorhout, op de Tuinen.
Van de Floreen Renthe.
Into Nauta, naast de Ossekop.
Van de Geestlyke Goederen.
Lambertus Idzardi, by de Kettingbrug.
Clerquen ter Secretary.
Premier Clercq.
Evert ter Maat, in de Breedstraat.
Tweede Clercq.
Jacobus Albartus Petraeus, in het Raadhuisstraatje.
Procureur Fiscâl.
Tiede Bavius, in de Beyerstraat.
Major van de Stad.
Anne Nysloot, by onze L. Vrouwe Poort.
Stads Executeur.
Casper Seth, op de Nieuwebuiren.
Stads Omroeper.
Jouke Semler, op het Zuid-Vliet.

[27] _______________________ >> begin

Gerechts Boden.
Jane van Sloten, in de Bagynestraat.
Philippus Schuil, in de Grote Kerkstraat.
Arnoldus van Hobbema, in de Bagynestraat.
Roelof Bosma, in 't Droevendal over de Keizersgragt.
De Heren Super-Intendanten en Bevelhebberen binnen Leeuwarden.
Super-Intendenten
.
Tjeerd Nicol. Suringar, Burgermeester.
Mr. Bernardus Marius Schik, Schepen.
Mr. Dominicus Agaeus Hamerster, Schepen.
Colonel.
Doeke Ritskes Smeding.
Hoplieden. Espels.
Harmanus Smeding, Keimpema
Tiberius Horatius Bolman, W-Hoekst.
Jetze Gerbrandus Bottinua, West-M.
Abraham Storm, Minnema
Yzack Bolman, Zuid-Olde-Hoofster
Doeke Storm, Oost-Keimpema
Dr. Julius Vitringa Coulon, West-Keimpema
Lucas Oling, Oost-Minnema.
Seije Noteboom, Noord-Olde-Hoofst.
Martinus Berghuis, Oost-Hoekster
Faandriks. Espels.
Wybrandus Reinalda, Keimpema
Fredrik Neuman, West-Minnema

[28] _______________________ >> begin

Jan Koers, Oost-Keimpema
Tjitze van Emmenes, Noord-Olde-H.
Lieuwe Groustra, Keimpema
Coenraad Waslander van Lon, Oost-M.
Petrus Jacobus Suringar, Minnema
Tjepke Feenstra, Oost-Hoekster
Bauke van Lon, Zuid-Olde-Hoofster
Vacant, West-Hoekster
Secretaris.
Sjouke Pluim.
Onder Wagtmeester.
Sytze Crans.
Burger Tamboer.
Harmanus Stapert.
Collecteur der Wagtgelden.
Jan Atema, in de Grote Kerkstraat.
Namen der Heeren old Burgermeesters,
Schepen en Bouwmeester uit de Brede
Gemeente, sampt Colonel en Bevelbebberen, nevens de Jaren wanneer deselve afgetreden zyn.
Burgermeesters
.
Mr. Abelus Siccama 1790
Mr. Franciscus Rinia van Nauta 1793
Schepen.
Hylke Wynsdorp 1771
Bouwmeester.
Epeus Couperus 1772

[29] _______________________ >> begin

Colonel.
Dirk Pars 1783
Hoplieden.
Johannes Storm 1775
Pytter Nieubuur 1778
Dr. Fredericus Kutsch 1782
Wigerus Wigeri 1783
Nicolaus Wierdsma 1783
Daniël van Ruth 1784
Folkert Jurrema 1784
Mr. Pieter Dorhout 1784
Jan Hendrik Heimans 1785
Pytter Haakma 1785
Harmen Post 1786
Louis le Maire 1791
Thimotheus Reiger 1792
Faandriks.
Auke de Vries 1765
H. C. van der Vecht à Ydema 1784
Dirk Feenstra 1784
Mr. Epeus Wielinga Huber 1785
Sybe de Vries 1788
Pier van Sloten 1789
Rinse de Vries 1793
Dirk van Lon 1793

De Heeren Regenten van 't Burger-Weeshuis binnen Leeuwarden.
Mr. Frans Julius Johan van Scheltinga
Raad Ordinaris in den Hove van Friesland.

[30] _______________________ >> begin

Jr. Idzerd Aebinga van Humalda, Grietman over Hennaarderadeel.
Mr. Gerlacus Runia, Raad Ordinaris in den Hove van Friesland.
Mr. Johan van Idsinga, Graphier van Staat,
Rentemeester
.
Regentessen.
Mevrouw Remia Juliana Arentzenia van Burmania, weduwe Sixma.
Mevrouw Catharina Wilhelmina van Stirum, Geboren van der Haar.
Mevrouw Titia van Haersma, Wed. Altena.
Mevrouw Antonetta Philippina Faber, Weduwe Kruger.
Catechizeermeester in 't Burger Weeshuis.
Arent Ferff, op de Nieuwestad.
Binnen Voogd.
Jacobus van der Sluys.
Binnen-Moeder.
Johanna Petronella Gommersbach.
Naay Vrouw.
Anna Hollenberg, Huisvrouw van de Binnen-Voogd.

De Heer en Policy meesteren en Regenten van het Stads Weeshuis.
Policy meesteren
Tjeerd Nicol. Suringar, Burgermeester.
Mr. Bernardus Marius Schik, Schepen.
Mr. Dominicus Agaeus Hamerster, Schepen.
Regenten.
Abraham Storm.
Sierk Faber.

[31] _______________________ >> begin

Franciscus Bavius, wegens de Vroedschap.
Dr. Julius Vitringa Coulon, Rentemeester.
Dirk Pars.
Regentessen.
Juffrouw Anna Maria Dapper, Huisvrouw
van de Advocaat Mr. Cornelis Schultz.
Juffrouw Auckjen Dorhout, Huisvrouw van de old Schepen Jentje van der Feen.
Juffrouw Wobia Siderius, Huisvrouw van de Schepen Johannes de Wal.
Juffrouw Catharina Theresia de Vries, Wed. wyl. de Advocaat B. A. Bolman.
Juffrouw Bartha Bouwina Schultz, Huisvrouw van de Advocaat Mr. Ennius Harmen Bergsma.
Bedienaar der Armen.
Niklaas Tresling.
Catechizeermeester in 't Stads Weeshuis.
Haye Marcus Rodenburg, in de Breedstraat.
Binnen Vader.
Anthoni Abitzsch.
Binnen-Moeder.
Janke Dirks Fertuin.
Linnen-Moeder.
Grietje Willems.
Naay Vrouw.
Tryntje Feenstra.

De Heeren Regenten van 't St. Anthony Gasthuis.
Jan Otto Faber, old Burgermeester.

[32] _______________________ >> begin

Jr. Willem Hendrik Baron van Hambroick, Burgermeester.
Tjeerd Nicol. Suringar, Burgermeester.
Mr. Carel Willem Coulon, old Burgermr.
Regentessen.
Mevrouw Petronella Binkes, Huisvrouw van de Heer en Mr. Marius Nauta.
Juffrouw Margaretha Hiddema, Huisvrouw van de Pensionaris Mr. Theodorus
Kluirda Wierdsma.
Juffrouw Petronella Swerms, Huisvrouw van de Schepen Dr. Renatus Acronius.
Juffrouw Anna Geertruida Winterswyk, Huisvrouw van de Med. Dr. Fredericus Kutsch.

De Heeren Regenten van het Ritske Boelema Gasthuis.
Jr. Tjalling Menno Watze Baron van Asbeck.
Hans Hendrik van Wyckel, Secretaris van 't Collegie der Ed: Mog: Heeren Gedeputeerde Staten.
Hector Livius van Haersma, Grietman over Smallingerland.
Daniël de Blocq van Haersma, Grietman over Achtkarspelen, Olderman.
Martinus van Scheltinga, Grietman van Schoterland.
Montanus Hettema, Advocaat voor den Hove van Vriesland.
Rienk Zylstra, Rentemeester.
Amanualis, Jacob de Jong, in de Speelmansstraat.

[33] _______________________ >> begin

Het Walkje Gabbema Gasthuis Voogden, zyn de Regenten van 't Burger Weeshuis. Zie Blz. 29, 30.
Het Gasthuis van Anna Eysinga, wed. Boshuysen, behoort tot de directie van
Jr. Tjalling Homme van Haersolte Erve, Broeders en Susters.
Augustinus Lycklama à Nyeholt Erven.
Jr. Egbert Sjuck Gerrold Juckema van Burmania Rengers.
Freullin Goslinge Erven.

Het Diaconie Oud Mannen en Vrouwen Huis Voogden, zyn de Diaconen der Gereformeerde Gemeente gezamentlijk. Zie Bladz. 50.
En vaste Regenten.
Cornelis van Sligh.
Casper Posthumus.
Regentessen.
Juffrouw Catharina van Emmenes, Huisvrouw van de oud Faandrik Hendrik Leyber.
Juffrouw Cuniera Arendsma, Huisvrouw van de Vroedsman Pytter Westra.
Juffrouw Claaske van der Meulen, Huisvrouw van de old Hopman Jan Hendrik Heimans.
Juffrouw Rinske Reiger, Huisvrouw van de old Bouwmeester Reinder Buising.

[34] _______________________ >> begin

Catechizeermeester in 't Diaconie Huis.
Peeter Heykoop, op 't Oldehoofst. Kerkhof.
Catechizeermeester der Diaconie School.
Jelle Corwynes, by de L. Vrouwe Poort.
Binnen-Vader.
Salomon Westinck.
Binnen-Moeder.
Petronella Span.
Sieke-Moeder.
- - - -
Schoolmeester.
Meinert Posthumus.

Het Gasthuis op de Gragtswal, behoort tot die Directie van de Diaconen der Mennonite Gemeente. Zynde
Sioerd T. van der By, en Aitke Klomp.
F. G. Heslinga, en Jan van der Plaats.
Cornelis Blok, en Klaas Sybrens.
Regenten van het Roomse Weeshuis binnen Leeuwarden.
Regnerus Stoppendael.
Willem Gesel.
Jelle van der Geest.
Regentessen van het zelve.
Anna Klingenburg, Huisvrouw van de Mr. Timmerman Anne Bruinsma.
Margarita Wiersma, Weduw wylen de Coopman Joseph Rosee.
Catharina Huisinga, Wed. wyl. de Coopman Johannes Broekers.

[35] _______________________ >> begin

Binnen Vader en Moeder.
Nicolaus Aengwarda, met deszelfs Huisvrouw, Catharina Broekers.
Naay-Vrouw.
Hiltje Martinus.

Policymeesteren van de Arme Kamer.
Roelof Storm, Burgermeester.
Lodewyk Hofman, Bouwmeester.
Obbo Burenstein, Bouwmeester.
Voogden van de Arme Kamer.
Pytter Boltjes, op de Wirdummer Dyk.
Thimotheus Zylstra, op de Waese.
Rinke Nollides, op het Dockummerend.
Martinus Nyenhuis, by de Galileër Kerk.
Nicolaas Swalue, by de Lange Piep.
Lolke Westerveld, agter de Grote Kerk.
Oene Gerrits Gorter, op de Tuinen.
Watze Ruitenga, op 't Aarden Waltje.
Bode, Rommert Tuininga.
Buiten-Voogden.
Hoekster Espels.
Petrus Reneman.
Johannes Hilarius.
Johannes Klinkhamer.
Geert Buising.
Jurjen Blok.
Tjeerd van der Meer.
Keimpema Espels.
Fredericus Bavius Rodenhuis.
Dodoneus Piërius van Kolde Reneman.
Pytter Frank.

[36] _______________________ >> begin

Gerryt Voormeulen.
Jacob Hoff.
Auke van der Meulen.
Minnema Espel.
Jacobus de Haas.
Pieter van Wicheren.
Rintje Posthumus.
Pieter Hayonides van der Meulen.
Olde-Hoofster Espels.
Nicolaas Lourens.
Jan Feima, Junior.
Johannes van der Veen.
Hette Bakker.
Johannes Bynema.
Oene Wopkes Gorter.
Op het Vliet.
Johannes Bekker.
Sybe Jacobs Buising.
Romke Brouwers.
Pieter Wibrandi.
Old Galileën en Camstrabuiren, enz.
Sjoerd Jacobs.
Jan Jacobs.
De Brandmeesters binnen Leeuwarden en op het Vliet, enz.
Policymeesteren.
Tjeerd Nicol. Suringar, Burgermeester.
Mr. Bernardus Marius Schik, Schepen.
Mr. Dominicus Agaeus Hamerster, Schepen.

[37] _______________________ >> begin

Brandmeesters binnen Leeuwarden.
Gerrit van der Mey, in de Heerestraat.
Doede Feitema, op de Nieuwebuiren.
Jan Feyma, op de Vleesmarkt.
Johannes Schaap, op de Vleesmarkt.
Hendrik Huinja, op de Wirdummer Dyk.
Gerhardus Nyeveen, in de Grote Hoogstraat.
Pieter Loensma, by de Dubbelde Piep.
Martinus Nyenhuis, by de Galileër Kerk.
Johannes Schermer, op de Kelders.
Coert Wygers, in 't Zaayland.
Cornelis Bethlem, by de Put.
Albartus Koese, op de Vleesmarkt.
Brandmeesters op het Vliet, Grachtswal, Olde Galileën en Camstrabuuren.
Cornelis Jans Feddes.
Pytter Siedses.
Johannes van der Werf.
Bernardus Gort.
Baye Cornelis.
Theodorus van Wicheren.
Collecteur der Brandspuitgelden.
Johannes Fransen.
Major op 't Vliet.
Michiel de Haas.

[38] _______________________ >> begin

Namen der Heeren Advocaten by den Hove geadmitteert en te Leeuwarden woonachtig.
Marius Nauta, Oudste Advocaat, voorby de Ossekop 1754
Abelus Siccama, mede Oudste Advocaat, op de Ewal 1759
Jr. Fredrik Hessel van Burmania, mede Oudste Advocaat, by de Put 1763
Theodorus Kluirda Wierdsma, mede Oudste Advocaat, langs de Ossekop 1763
Petrus Adrianus Schik, op de Breedzyde van de Nieuwestad 1767
Lambertus Pierson, mede Oudste Advocaat, op de Deinumer Suipmarkt 1769
Montanus Hettema, in de Doelestraat 1770
Sipco Basseleur, by de Lange Piep 1771
Franciscus Rinia van Nauta, mede Oudste Advocaat, in de Grote Kerkstraat 1772
Reinier Carel Blom, mede Oudste Advocaat, by de Duco Martena Piep 1773
Bernardus Marius Schik, by de Duco Martena Piep 1775
Gysbertus Anth. Nauta, op de Ewal 1777
Jacob Fredrik van Sloterdyk, Secretaris te Leeuwarden, op de Wirdummer Dyk 1777
Cornelis Schultz, mede Oudste Advocaat, in de St. Jacobsstraat 1778

[39] _______________________ >> begin

Harke Folkertsma, by onze L. Vrouwe Poort 1778
Ennius Harmen Bergsma, op de Deinumer Suipmarkt 1779
Renardus Hessel van Altena, teffens Notrs. Publ., op de Nieuwe buiren 1781
Epeus Wielinga Huber, in de Grote Kerkstraat 1782
Willem Bernardus Bergsma, op de Nieuwebuiren 1783
Jr. Rienk van Burmania, op de Vleesmarkt by de Lange Piep 1783
Sytze Fockes Reiding, in de St. Jacobsstraat 1785
Frans Canter van Idsinga, op de Vleesmarkt 1785
Willem Augustinus Posthumus van Sloterdyk, op de Wirdummer Dyk 1785
Epeus Cats, Secr. van Leeewarderadeel, in de Grote Hoogstraat 1787
Dominicus Agaeus Hamerster, 's Lands Advocaat, voorby de Ossekop, te May by de Waag 1787
Hector van Sminia, op de Tweebaksmarkt 1789
Daniël de Block van Scheltinga, by 't Hof 1791
Paulus Johannes Mebius, Secret. in Idaarderadeel, op de Wirdummer Dyk 1791
Bernhardus Buma, naast de Cancellery 1791

[40] _______________________ >> begin

Daam Fokkema, op de Nieuwestad, te May by de Waag 1793
Anne Regnerus de Wendt, 1793
Nicolaas Becker, 1793

De Heeren Medicyne Doctoren binnen Leeuwarden, uitmakende 't Collegium Medicum; nevens Jaar en Dag van Hunne Aanstelling.
Johannes Gonggryp, in de St. Jacobsstraat, 7 Juny i758
Aäron Heymans, in de Grote Hoogstraat, 3 Juny 1761
Renatus Acronius, op de Turfmarkt, 7 Dec. 1763
Uilco Cats, in de Poststraat, 7 Dec. 1763
Fredericus Kutsch, in de Grote Kerkstraat, 4 Dec. 1765
Wigerus Folkertsma, in de Bollemanssteeg, 3 Dec. 1783
Harmanus Gonggryp, op de Weert, 5 Aug. 1787
Julius Vitringa Coulon, in de Doelestraat, 5 Aug. 1789
Dirk Nieubuur, in de Grote Kerkstraat, 27 July 1790
Hendrik Willem van der Kolk, teffens Vroedmeester, in de Bagynestraat, 8 Juny 1793

[41] _______________________ >> begin

Johannes Antonius Giebe, in de St. Jacobsstraat, 3 Oct. 1703
Martinus Simon, by de Vismarkt, te May tusschen de Rhala en Druifs Piepen, 4 Oct. 1793

Notarien binnen Leeuwarden zynde te gelyk Procureurs.
Petrus Wierdsma, op de Breedzyde van de Nieuwestad.
Franciscus Bavius, in de Bagynestraat.
Gosse Helder, by de Korfmakers Piep.
Mr. Renardus Hessel van Altena, op de Nieuwebuiren.
Procureurs.
Obbo Burenstein, in de Grote Kerkstraat, boven de Wildeman.
Dirk Feenstra, in de Grote Hoogstraat.
François Bekius, in 't Raadhuisstraatje.
Tiede Bavius, in de Beyerstraat.
Gerryt Voormeulen, in 't Droevendal over de Keizersgragt.
Dirk Jacobus van Lon, over de Kelders, op de hoek van de Cyprianus Steeg.
Frederik Schuil, in de Grote Kerkstraat.
Jan Dirks Waringa, op de Nieuwebuiren.
Claas Nicolaides van der Lett, op de Waese.

[42] _______________________ >> begin

Beëdigd Translateur.
Joseph Israël, by de Agterdeur van de Stads Schutters Doele.
Chirurgyns te Leeuwarden.
Wigerus Alma, in 't Anthony Gasthuis, 19 Febr. 1731
Dirk Pars, op de hoek van de Toornstraat, by onze L. Vrouwe Poort, 18 Aug. 1757
Geert Pettinga, by 't Hof over de Signorie, 9 May 1759
Harmen Bruinsma, op de Wirdummner Dyk, 15 Nov. 1759
Nicolaus Aengwarda, in de Galileër Kerkstraat, 5 Octob. 1772
Johannes Keller, op de Wirdummer Dyk, 14 April 1773
Johan Willem Struder, in de Bagynestraat, 9 Juny 1777
Vroedvrouwen te Leeuwarden.
Tryntje Rutgers Rodenburg, Huisvrouw van Haye Marcus Rodenburg, in de Breedstraat.
Anna Philippus van den Berg, Weduwe van Hans Atsma, tusschen de Beyerstraat en Kleine Hoogstraat.
Gerbrechje Roelofs Nicolai, Huisvrouw van Frans Feddema, in de Kleine Kerkstraat.

[43] _______________________ >> begin

Toontje Asmus, Huisvrouw van Johannes Brens, in de Oosterstraat.
Anna Leyber, Weduwe van den schilder Gerhardus Du Pon, om de hoek van de Poststraat, by 't Minnemahuis.
Stads Collecteurs van 's Lands en Stads Middelen binnen de Stad Leeuwarden
Havenspecien.
Sytze Hemrica, tusschen de Vismarkt en de Meelbrugge.
Tabak.
Nicolaus Wierdsma, op de Tuinen.
Wynen en Bieren.
Klaas Pieters Plantenga, op de Koornmarkt.
Turf en Brandhout.
Abraham Storm, in de St. Jacobsstraat.
Hooftgelden.
Geert Buising, by de Korfmakers Piep, Administrerende; voor Mr. Harke Folkertsma.
Schoorsteengelden.
Franciscus Bavius, by de Duco Martena Piep, Administrerende; voor Franciscus Bavius.

[44] _______________________ >> begin

Hoornbeesten , bezaaide Landen en Paardegeld.
Into Nauta, naast de Ossekop.
't Klein Zegel.
Jacob Swalue, op de Deinummer Suipmarkt.
Lakenen.
Johannes Groenia , in de Oosterstraat.
Gemaal.
Nicolaas Reneman, tusschen de Vismarkt en de Meelbrugge.
Brandewynen.
Fredericus Bavius Rodenhuis, op de hoek van de Oosterstraat, by de Paardepijp.
Beestiaal.
Sjouke Pluim, by de Duco Martena Piep.
Soete Waren.
Gerrit Schmitz, in de Oosterstraat over de Luthersche School.
Koffy en Thee.
Yzack Bolman, by de Lange Piep.
Waagregt.
Hendrik Smeding, op de Wirdummer Dyk.
De Veertigste Penning.
Jacobus Albartus Petraeus, in het Raadhuisstraatje.

[45] _______________________ >> begin

Stads Wynen en ingevoerde Distellatie.
Casper Posthumus, tusschen de Rhala en Druifs Piepen.
De Stads Daalder.
Claas Plantenga, by de Cancelary, Administrerende; voor Mr. Pieter Dorhout.
De Stads Waag.
Daniël Muller, in de Grote Kerkstraat.
Van de Stads Florenen.
Rinse Voormeulen, by de Gewaldige Provoost, Administrerende; voor Tiberius Horatius Bolman.
Lantaarngeld.
Tjitze van Emmenes, op de Vleesmarkt.
Brandspuitgeld.
Coenraad Daalman, in 't Ruitersquartier.
Twee Generale Collecteurs, van den Reële Penning.
Petrus Jacobus Suringar, in de Grote Hoogstraat, voor beide.
Particuliere Collecteurs, van den Reële Penning.
Oost-Hoekster Espel.
Sytse Hemrica, tusschen de Vismarkt en de Meelbrugge.
Oost-Keimpema Espel, en Noord-Vliet.
Johannes Storm, in 't Landschapshuis, Administrerende; voor R. Smeding.

[46] _______________________ >> begin

Keimpema Espel.
Evert ter Maat, in de Breedstraat.
West-Keimpema Espel, en Zuid-Vliet.
Roelof Bosma, in 't Droevendal over de Keizersgragt, Administrerende; voor Harmannus Balk.
Zuid-Olde-Hoofster Espel.
Pytter Boltjes, op de Wirdummer Dyk.
Noord-Olde-Hoofster Espel.
Rinse de Vries, op de Breedzyde van de Nieuwestad, by de Nieuwe Piep.
West-Minnema Espel.
Nanne Ottema, op de Nieuwestad, Administrerende; voor Franciscus Piersma.
Minnema Espel, en Camstrabuiren.
Doeke Storm, in 't Landschapshuis.
Oost-Minnema Espel.
Harmanus Johannes Hemsing, in de Kleine Hoogstraat
West-Hoekster Espel.
Doeke Storm, in 't Landschapshuis, Administrerende; voor R. Smeding.
Landen.
Roelof Bosma, in 't Droevendal over de Keizersgragt, Administrerende; voor de gezamentlyke Collecteurs.

[47] _______________________ >> begin

Generale Lands Collecteurs.
Van de Zoete Waren. Brandewynen, en gedisteleerde Wateren. Wynen, en Verhoginge. Uitheemse Bieren. En Zegel slaan.
Mr. Marius Nauta, voorby de Ossekop.
Van de Lakenen en Kramerien, 't Waagregt, Zout, en het Zegel.
Ludolph Reinier Wentholt, word Geadministreerd door Rinse Voormeulen, by de Gewaldige Provoost.
Van de Koffy en Thee, Tabak, Havenspecien, Ampten en Officien. En Contrarolleur van het Zegel.
Sjouke Pluim, by de Duco Martena Piep, Administrerende; voor Joannes Casper Schik.

Nog eenige Stads Amptenaren.
Koopmansbode op Amsterdam
.
Henricus Brouwer, in de Heerestraat.
Makelaar.
Pytter Nieubuur, by de Groenmarkt.
Schryver der Boelgoeden.
Thimotheus Reyger, in de Bagynestraat.
Stads Medicyne Doctoren.
Dr. Fredericus Kutsch, in de Grote Kerkstraat.

[48] _______________________ >> begin

Dr. Wigerus Folkertsma, in de Bollemans steeg.
Stads Chirurgyns.
Dirk Pars, op de hoek van de Toornstraat, by onze L. Vrouwe-Poort.
Geert Pettinga, by 't HoF over de Signorie.
Stads Apotheker.
Jacobus Arnoldus Tenckinck, by de Brol.
Stads Vroedvrouwen.
Tryntje Rutgers Rodenburg, Huisvrouw van Haye Marcus Rodenburg, in de Breedstraat.
Gerbrechje Roelofs Nicolai, Huisvrouw van Frans Feddema, in de Kleine Kerkstraat.
Commandeur der Turfdragers
en Meeters
.
Daniël Tryepensé, op de Waese.
Commandeur der Roggedragers.
Henricus Loutenbach, by de Groenmarkt, Administrerende; voor Willem Haakma.
Vischaffslager.
Andries Meester, tusschen de Vismarkt en Amelands Piep.
Merktmeester.
Henricus Winsemius, in 't Hofstraatje.

[49] _______________________ >> begin

Wagenmeester.
Jacob Amelander, in 't Droevendal, Administrerende; voor Nicolaas Habbema.
Ytiger van Gewigten en Natte Maten.
Reinder Dorenbos, by de Groenmarkt.
Ytiger van Wyn, Bier, en Botervaten.
Arjen Eisma, in de Bollemanssteeg, Administrerende; voor Bauke Eisma.
Ytiger van Ellens en Drooge Maten.
Jan Feyma, Junior, op de Vleesmarkt.
Ytiger der Korven.
Theunes Cloosterman, op de Wirdummer Dyk.

De Eerwaarde Kerkenraad binnen Leeuwarden.
Predikanten
.
Do. Albertus Snethlage 1768
Do. Martinus Eppens 1784
Do. Cornelius Jongsma 1787
Do. Johannes de Jongh 1789
Do. Halbo Kuipers 1789
Do. Albartus Brink 17K9
Do. Bernardus van Weemen 1793
Ouderlingen. Afgaande Rang.
Sicco Haakma.
Bernardus Molinus.
Jacobus Nieubuur.
Harmanus Jongers.

[50] _______________________ >> begin

Johannes Storm.
Johannes Manegout.
Jan Coers.
Ouderlingen. Continuerende Rang.
Petrus Herfst.
Hajonides Bolman.
Franciscus Bavius.
Johannes Groenia.
Mr. Abelus Siccama.
Harmanus Smeding.
Franciscus Bavius.
Diaconen. Afgaande Rang.
Jouke Hamstra.
Tjeerd Andringa.
Cornelis van Sligh.
Hendrik Cuperus.
Sybren van der Meer.
Willem de Jong.
Diaconen. Continuerende Rang.
Haitse Lam.
Jan Valk.
Casper Posthumus.
Jacob Buisman.
Tiede Bavius.
Eelke Cuperus.
Namen der Wees-Diaconen.
Afgaande Rang
.
Lolke Jansma.
Coert Wygers.

[51] _______________________ >> begin

Johannes van Bachum.
Claas van der Let.
Pieter de Vries.
Ate van der Meulen.
Continuerende Rang.
Cornelis Bernardus Buis.
Cornelis Bethlem.
Tjerk Leenhart.
Klaas Stellingwerf.
Klaas Plantenga.
Hendrik van der Velde.
Koster van de Jacobyner of Grote,
en Galileër Kerken
.
Titus van Kooten.
Koster van de Olde-Hove en
Wester Kerk
.
Sake van der Ploeg, Administrerende; voor Louis le Maire.
Koster in de Galileër Kerk.
Jan Freerks Woudema, Administrerende; voor Titus van Kooten.
Organist van de Jacobyner of Grote Kerk, en Stads Klokkenist.
Sybe de Vries.
Organist van de Galileër Kerk.
Auke van der Meulen.
Organist van de Wester Kerk.
Pytter Frank.

[52] _______________________ >> begin

Voorsanger van de Jacobyner of Grote, Galileër en Wester Kerken.
Age Deinema.
Sondags in de Galileër Kerk.
Jacob Beiszeit.
Sondags in de Wester Kerk.
Hendrik Ammama.
De van den Kerkenraad geëxamineerde en geapproheerde Catechizeermeesters en Catechizeermeesteresse.
Haye Marcus Rodenburg, in de Breedstraat, 13 Febr. 1765.
Arent Ferff, op de Nieuwestad, 6 Febr. 1776.
Peeter Heykoop, op het Oldehoofster Kerkhof, 4 April 1781.
Jelle Corwynes, by de L. Vrouwe Poort, 12 Maart 1783.
Catharina Margaretha Lip, agter de Grote Kerk, 15 Maart 1786.
Jillis Collart, op de Turfmarkt over 't Landschaps Huis, 3 Oct. 1792.
Lodewyk Groenstra, op Oude Galileën, 1 May 1793.
Namen van de Leden der Walsche Kerkenraad te Leeuwarden.
Predikant
.
Do. Samuël Jean Renaud.

[53] _______________________ >> begin

Ouderlingen.
Mr. Martinus van Vierssen.
Mr. Cornelis Schultz.
Mr. Reinier Carel Blom.
Mr. Bernardus Marius Schik.
Diaconen.
Gerhardus Magnus Cahais.
Mr. Epeus Cats.
Mr. Willem Bernardus Bergsma.
Doeke Ritskes Smeding.
Voorleser en Voorsanger.
Thomas Nauta, Administrerende; voor Samuël Cahais.
Organist.
Johannes Posthumus.
Koster.
Daniël Muller.

Namen der Heeren Policymeesteren, Scholarchen est Praeceptoren, van de Triviale Scholen binnen Leeuwarden.
Policymeesteren
.
Roelof Storm, Burgermeester.
Lodewyk Hofman, Bouwmeester.
Obbo Burenstein, Bouwmeester.
Scholarchen.
Do. Albartus Brink.
Do. Bernardus van Weemen.

[54] _______________________ >> begin

Gymnasiarcha en Rector.
Valentinus Slothouwer.
Conrector.
Gerard Tjaard Suringar, J. U. D.
Derde Praeceptor.
Otto Jan Hobbema.
Eerste en Tweede Praeceptor.
Jan Obias Bavius.
Scholarchen van de Arme School, zyn de Voogden van de Arme Kamer. Zie Bladz. 35. Byzonder
Pytter Boltkjes, op de Wirdummer Dyk.
Martinus Nyenhuis, by de Galileëer Kerk.
Catechizeermeester der Arme School.
Jillis Collart, op de Turfmarkt over 't Landschaps Huis.
Schoolmeesters van de Arme School.
Jan Hendrik Ernst.
Thomas Romein, in de Breedstraat.
Directeuren van het Leeuwarder Weduwen Fonds.
Henricus Brouwer.
Jouke Andeles.
Mr. Johan van Idsinga.
Do. Samuel Jean Renaud.
Secretaris en Boekhouder.
Mr. Renardus Hessel van Althena, op de Nieuwebuiren

[55] _______________________ >> begin

BYVOEGZEL.
Behelzende de Verdeling van de Ed: Achtbare Magistraat der Stad Leeuwarden in Policyen, zo betreffende de Gilden, als ook andere Stads Huishoudelyke zaken.
De Magistraat verdeelt zig in vier Classen ofte Policyen, tot welker Eerste Verdeling behoren de navolgende Gilden, als Bakkers, Kleermakers, Kistemakers of Schrynwerkers en Timmerlieden, Korfmakers, Koekebakkers, en het Koopmans Gilde. En staan ook over de Examinatie van Procureurs, en over de Anthony Gasthuis Rekening, de Logys Rekening, de Waag Rekening, en zyn Policye der Wykmeesters, Letter A.
Hier toe pleeg oudtyds ook te behoren, der Lakenbereiders, Wagenmakers en Tinnegieters Gilden.
Deze Eerste Verdeling bestaat dit Jaar 1794 uit de Heeren
Jr. Willem Hendrik Baron van Hambroick, Burgermeester.
Petrus Heringa, Schepen.
Sicco Haakma. Schepen.

[56] _______________________ >> begin

Regenten van het Bakkers Gilde, verandert de eerste Woensdag na de Leeuwarder Merkt 1793.
Ouderman.
Petrus Haakma.
Bysitters.
Bokke Meindersma.
Bouwe Spoelstra.
Vierlingen.
Folkert Jorrema.
Hendrik Folkertsma.
Jouke Hamstra.
Wouter Schuth.
Keurmeesters.
Gajus Hajonides.
Jacob Holwerda.
Yde van der Meulen.
Des Gildes Bode, Tjerk Wiarda.
Regenten van het Kleermakers Gilde, verandert op St. Jan 1793.
Ouderman.
Koenraad Wolvega.
Oud Ouderman, en eerste Keurmeester.
Jetze Mey.
Rentemeester of Arme Voogt.
Henricus Helmhout.
Keurmeesters.
Jan Hendrik Jansen.

[57] _______________________ >> begin

Sybren Elsinga.
Barnardus Stokmans.
Des Gildes Bode, Leonardus Bouman.
Regenten van het gecombineerde Kistemakers of Schrynwerkers en Timmerlieden Gilde, verandert den 18 January 1794.
Ouderman.
Anne Bruinsma.
Oud Ouderman.
Adam Wolda.
Keurmeesters van der Timmerlieden zyde.
Rein Blomsma.
Willem Overney.
Keurmeesters van de Kistemakers zyde.
Thimotheus Zylstra.
Pier de Vries.
Des Gildes Bode, De Jongste Meester.
Regenten van het Korfmakers Gilde, verandert den 27 December 1793.
Ouderman.
Jurjen Rolf.
Bysitters.
Johannes Galema.
Jacobus Lammerts.
Des Gildes Bode, De Jongste Meester.

[58] _______________________ >> begin

Regenten van het Koekebakkers Gilde, verandert de eerste Maandag na St. Nicolaas 1793.
Ouderman.
Doeke Hendriks Smeding.
Keurmeesters.
Rudolphus Staak.
Claas de Jongh.
Des Gildes Bode, De Jongste Meester.
Regenten van het Koopmans Gilde, verandert den 2 Woensdag in April 1793.
Ouderman.
Sible Cats.
Oud Ouderman.
Gerhardus Nyeveen.
Bysitters.
Gosse Helder.
Lolke Jansma.
Des Gildes Bode, Hendrik Johannis.

Tot de Tweede Verdeling behoren deze Gilden, als der Chirurgyns, Goldsmeden, Grofsmeden cum soc. Brouwers, Vleeshouwers, Nappen- Wiel- Stoeldrayers en Penmakers: en Glasemakers; zyn mede Super-Intendenten der Be-

[59] _______________________ >> begin

velhebberen, en over 't Burgerschap, als mede over de Stads Rekening, en die der Huisfloreen, en zyn Policymeesteren van het Stads Weeshuis en der Brandmeesters, der Wykmeesters, Letter B. en staan over 't Examen der Vroedvrouwen.
Deze Tweede Verdeling bestaat dit Jaar 1794 uit de Heeren
Tjeerd Nicol. Suringar, Burgermeester.
Johannes de Wal, Schepen.
Petrus Herfst, Schepen.
Regenten van bet Chirurgyns Gilde, verandert den 27 September 1793.
Ouderman.
Dirk Pars.
Bysitters.
Geert Pettinga.
Nicolaus Aengwarda.
Des Gildes Bode, Johannes Aarsen.
Regenten van het Silversmeden Gilde, verandert op St. Andries 1793.
Oudste van den Gilde die over de Proef staan.
Jan Peereboom.
Klaas Riddersma.

[60] _______________________ >> begin

Ouderman, en eerste Keurmeester.
Hendrik Cuperus.
Keurmeester.
Harmanus Smeding
Fiscâl.
Jan Groeneveld.
Des Gildes Bode, Jan van Leek.
Regenten van der Grofsmeden gecombineerden Gilde, bestaande uit Grofsmeden, Slotmakers, Spoormakers, Mesmakers, Roermakers, Laadmakers en Kammakers, verandert den 12 January 1794.
Ouderman.
Melis van der Woude.
Bysitters.
Louwrens Spiering.
Johannes Hosbach.
Keurmeesters.
Johannes Everlein.
Joseph Wilhelm.
Des Gildes Bode, De Jongste Meester.
Regenten van het Brouwers Gilde, verandert den 1 February 1794.
Ouderman.
Tjeerd Bredéé.

[61] _______________________ >> begin

Oud Ouderman.
Sjoerd Rinnerts van der By.
Bysitters.
Pytter Lyklama.
Gysbert Krips.
Des Gildes Bode, Taeke Jans.
Regenten van het Vleeshouwers Gilde, verandert de eerste Maandag in de Jaarmerkt 1793.
Ouderman.
Johannes Bouma.
Oud Ouderman.
Hendrik Loyinga.
Bysitter.
Harmen Elsinga.
Fiscâl.
Claas Beekius.
Keurmeesters.
Sybe Abrahams.
Bauke van der Weyde.
Des Gildes Bode, De Jongste Meester.
Regenten van het Nappen- Wiel- Stoeldrayers en Penmakers Gilde, verandert den 18 January 1794.
Ouderman.
Willem Euwes van Driesum.
Oud Onderman.
Johannes Denninga.

[62] _______________________ >> begin

Keurmeesters.
Arjen van der Geest.
Willem Leuvene.
Des Gildes Bode, De Jongste Meester.
Regenten van het Glasemakers Gilde, verandert op St. Lucas 1793.
Ouderman.
Ids Tinga.
Oud Ouderman.
Hendrik Huinja.
Keurmeesters.
Theodorus van der Weide.
Klaas Jouwersma.
Des Gildes Bode, De Jongste Meester.

Tot de Derde Verdeling behoren deze Gilden, als der Timmerlieden, Metzelaars, Steenhouwers, en der Groot Schippers; hebben ook 't bestier over de Straten en Wallen, sampt Rooyingen, de Voorkoop, en staan over de Rekening van de Stads Geestelyke Goederen, en over het Burger Weeshuis Rekening. De Distillatie, en Gemaal Rekeningen, staan over de Monstering en Stemminge van 't Wagenveer, de Vischmarkt en Roggedragers, en zyn Policye der Wykmeesters, Letter C.

[63] _______________________ >> begin

Deze Derde Verdeling bestaat dit Jaar 1794 uit de Heeren
Hessel Jetze van Vierszen, Burgerm.
Mr. Bernardus Marius Schik, Schepen.
Mr. Dominicus Agaeus Hamerster, Schepen.
Regenten van het Timmerlieden Gilde, gecombineert zynde met die der Kistemakers, of Schrynwerkers: zyn voren gemeld. Zie Bladz. 57.
Regenten van het Metzelaars en Steenhouwers Gilde, verandert den 8 November 1793.
Ouderman.
Jacob Levinus Feits.
Oud Ouderman.
Harmanus Lodema.
Keurmeesters.
Hendrik Teyens.
Cornelis van der Wielen.
Bysitter.
Jurjen Hofman.
Des Gildes Bode, De Jongste Meester.
Regenten van het Groot-Schippers Gilde, verandert den 27 December 1793.
Ouderman.
David Martinus.

[64] _______________________ >> begin

Bysitters.
Auke Sipkes.
Roel Gerbens.
Meine Johannes.
Jelle Eelkes.
Des Gildes Bode, Daniël Jans.

Tot de Vierde Verdeling behoren deze Gilden, als Schoenmakers en Kuipers; En staan mede over de Examinatie der Apothecars, beneffens over de visitatie derzelver Winkels. Verders, behoort tot haar Departement de ordonnantie van Maten, Ellen en Gewigten, de Latynse en Duitse Scholen, de Arme Kamer, 't aanstellen van Wyn en Biertappers, de Rekening der Florenen, der Boelgoeden, en der Bank van Lening. De Quotisatie Rekening. De Stemminge der Turfdragers en Meeters, en zyn Policye der Wykmeesters, Letter D.
Hier toe pleeg voortyds ook te behoren de Gilden der Linnenwevers, Pelsers, Bontwerkers, Borduirwerkers, Passament en Spigiliewerkers.
En bestaat deze Vierde Verdeling dit Jaar 1794 uit de Heeren
Roelof Storm, Burgermeester.
Lodewyk Hofman, Bouwmeester.
Obbo Burenstein, Bouwmeester.

[65] _______________________ >> begin

Regenten van het Schoenmakers Gilde, verandert op St. Pieter en Paul 1793.
Ouderman.
Sybe Buising.
Oud Ouderman.
Jan de Goey.
Bysitters.
Sytse Jorris.
Gosen Sporre.
Keurmeesters.
Fredrik Hoven.
Willem Sterkenburg.
Des Gildes Bode, Theodorus Dames.
Regenten van het Kuipers Gilde, verandert op den 28 November 1793.
Ouderman.
Arjen Pieters.
Oud Ouderman.
Sybren Hendriks.
Bysitters.
Koenraad van der Meulen.
Bernardus Loman.
Des Gildes Bode, De Jongste Meester.

>> begin