>> HOMEpage

Schutterij Leeuwarden:
kolonels, hoplieden, vaandrigs 1564-1795
Naamlijst van mr. Q. de Blau, 1762/65
(Sted. Bibliotheek, handschrift F 164)
bewerkt door M.H.H. Engels, december 2006


De schutterij of burgerwacht zorgde voor de openbare orde in de stad, met name 's nachts (nachtwacht). Overdag traden de schutters alleen op bij omvangrijke manifestaties, oproeren en branden. Via een soort dienstplicht maakten de burgers van de tien espels (wijken) waarin Leeuwarden verdeeld was, deel uit van de schutterij.
Aan het hoofd van de schutterijen (burgercompagnieën) stond de burgerkrijgsraad. In de Amsterdamse ordonnantie van 1594 wordt het eerst gesproken van het "Collegie van den krijghsraad". Voordien sprak men van het "Collegie van Hoplieden, Colonellen en Capiteynen". De grote krijgsraad bestond uit alle officieren, de kleine uit kolonellen en kapiteinen. Men vergaderde met voorkennis van de burgemeesters op aanschrijving van de kolonel. De krijgsraad nam de schutterseed af en paste op overtredingen de bij de ordonnantiën gestelde straffen toe. Lit.: C.J. Sickesz, De schutterijen in Nederland, Utrecht 1864.
In Leeuwarden heette de burgerkrijgsraad malefaitsgerecht of Malefeytses Camergerecht. Een naamlijst van secretarissen van deze krijgsraad bevindt zich eveneens in handschrift F 164 (achterin).

•Aarssen, Johan van vaandrig 1654 Keimpema espel, verv. d. 10 Febr. 1690
•Aates, Jan hopman 1614
•Acronius, Gellius J.U.Dr. zoon van Sixtus hopman 1755 Keimpema espel; overleden de 24 September 1763 en legt te Huisum aan de Noordkant der kerk begraven.
•Acronius, Hanso J.U.Dr. vaandrig 1686 Oost Keimpema espel
•Acronius, Renatus Medicinae Doctor, broer van Gellius vaandrig 1769 Zuid Oldehoofster espel, wederom afgetreeden Xbr. 1770; obiit den 18 January 1798 en legt in de Westerkerk begraven.
•Acronius, Sixtus J.U.Dr. vaandrig 1720 Oost Minnema espel; overleeden January 1752, en legt in de Westerkerk begraven.
•Acronius, Theotardus David J.U.Dr. vaandrig 1707 West Keimpema espel hopman 1710; overleeden den 7 Sept. 1720 oudt 66 jaaren en 7 weeken, en ligt te Huizum begraven.
•Adama, Eelke vaandrig 1728 West Hoekster espel; is overleden d. 24 April 1750.
•Adama, Sybrandt vaandrig 1668
•Aebenga, Sibelius vaandrig 1749 Oost Keimpema espel hopman 1751 Oost Keimpema espel; zijn dimissie bekomen 1767; obiit February 1772, en legt op 't kerkhof van Oldehoove begraven.
•Agges/Aggei, Douwe/Dominicus vaandrig 1615 en tegelijk gewaldige provoost
•Alberti, Fox vaandrig 1630
•Alberts, Taco bouwmeester Doelen 1611; rentemr. van de Doele-opkomsten 1612
•Algers, Hotze vaandrig 1593 hopman 1603
•Altena, Renardus Hessel van J.U.Dr. en teffens Notaris Publicus vaandrig 1782 West Minnema espel; overleden den 26 November 1795, en legt in de Westerkerk begraven.
•Andeles, Andele hopman 1727 Zuid Oldehoofster espel; overleden d. 20 Maert 1754
•Andeles, Jouco zoon van Andele vaandrig 1754 Zuid Oldehoofster espel hopman 1755 Zuid Oldehoofster espel
•Andries, Eelke vaandrig 1653 Zuid Oldehoofster espel hopman 1655 Zuid Oldehoofster espel
•Andriessen, Everard hopman 1595
•Andriesz, Richard 1592
•Andrysz, Ypke hopman 1577 Oost Hoekster espel
•Annes, Dirk hopman 1621
•Anthonides J.U.Dr. vaandrig 1612
•Appeldoorn, Gosling vaandrig 1750 West Hoekster espel; zijn dimissie wederom bekomen 1758, alzo toen Statenbode is geworden; overleden Maart 1765.
•Arents, Arjen vaandrig 1609
•Arentsz, Willem hopman 1564, naderhand hoofdman van de schutters
•Aukes, Frans vaandrig 1577 en tegelijk gewaldige provoost
•Aukoosz, Auko hopman 1564
•Aysma, Harke Sybolts hopman 1585
•Backer, Douwe Egberts hopman 1585 Oost Hoekster espel
•Backer, Johannes
•Backer, Q. de Wymers zie Wymers
•Balk, Dominicus vaandrig 1736 West Minnema espel hopman 1738 West Minnema espel in plaats van de hopman E. Vitringa, (die schoon anders de eerste aan de Tour was) de eerste bouwmeester Doelen, benevens de vaandrig J. Vitringa in Minnema espel, op Pinxteren verkoren, volgens Resolutien van de 3 Augusty, en 5 October 1737, en wort van dese twee heren af nog jaarlijx 't bouwmeesterschap na rang der wagten, op Pinxteren vervolgt; overleeden April 1757
•Baltes, Tomas hopman 1566 benevens eene Buwo Willems
•Banga, Jacobus vaandrig 1704 bouwmeester Doelen in de plaats van de hopman J. Wielinga 1707; overleden 1708, d. 21 July, rust te Huizum.
•Banga, Pierius J.U.Dr. vaandrig 1... bouwmeester Doelen voor de hopman J.R. Kutsch 1714; obiit den 21 Febr. 1735
•Banier, Abram Jansen vaandrig 1670 Oost Keimpema espel; obiit den 11 Juny 1699
•Bavius, Franciscus Notaris Publicus, en Procureur Fiscaal van de stad Leeuwarden hopman 1784 Noord Oldehoofster espel
•Bechius, Abrahamus J.U.Dr. vaandrig 1675; obiit Xbr. 1726
•Beilanus, Justus vaandrig 1698 Oost Hoekster espel
•Beintema, Pybo vaandrig 1676 Zuid Oldehoofster espel hopman 1680; rentemr. der weekgelden 1689; overleden 1691
•Berghius, Martinus vaandrig 1790 Oost Hoekster espel hopman 1793 Oost Hoekster espel
•Beukens, Marius J.U.Dr. vaandrig 1700; als mede Gecomitteerde Staat ten Lansdage overleden d. 1 Novemb. 1739
•Beukma, Gosse vaandrig 1712 West Minnema espel hopman 1722 West Minnema espel
•Beyeren, Henrik van vaandrig 1760 Keimpema espel; geen eedt gepresteert, nooit gecompareert
•Blauw, Quirijn de J.U.Dr. hopman 1669 Oost Hoekster espel, naderhandt pensionaris deser steede, tot de vroedschap gecoren den 6 October 1676, dog voor hem eenen Gerben Clasen Wijngaarden ter occasie dat de acceptatie en zo de praestatie van eed des eerstgenoemden in suspenso was gehouden, nu van sijne verkiesinge verklaarde af te staan; hij wierd Raad Ordinaris in 't Hof provinciaal den 16 July 1677; is overleden den 6 May 1692.
•Bokkel, Abraham Caspar Salomon te vaandrig 1784 West Keimpema espel
•Bolman, Benjamin Augustinus J.U.Dr. zoon van Haijonides en broer van Tiberius Horatius vaandrig 1786 Oost Minnema espel; vermits verhuizinge na het Oost Keimpema espel dimissie 11 May 1787 verzogt en verkreegen den 18 dito; obiit 29 Nov. 1791
•Bolman, Hajonides vaandrig 1749 West Hoekster espel; obiit den 20 July 1798, oud bijkans 75 jaaren, en is den 25 dito in de W.kerk begraven
•Bolman, Izaak broer van Benjamin vaandrig 1787 Zuid Oldehoofster espel hopman 1789 Zuid Oldehoofster espel
•Bolman, Jelle vaandrig 1692 Minnema espel, bouwmeester Doelen in plaats van de hopman A. de Haan 1695; als regeerend schepen zeer subiet overleden d. 8 July 1707
•Bolman, Tiberius Horatius zoon van Haijonides vaandrig 1782 West Hoekster espel hopman 1785 West Hoekster espel
•Bolsma, Beernt Ypes vaandrig 1710 Oost Minnema espel; overleden 1722, October
•Bomer, Ruirdt vaandrig 1624
•Boomsma, Oneas vaandrig 1712 Oost Hoekster espel hopman 17.. Oost Hoekster espel
•Bosman, N.G. vaandrig 1727 Oost Minnema espel hopman 1731 Oost Minnema espel; overleden 1734
•Bosscha, Petrus vaandrig 1751 Oost Keimpema espel; zijn dimissie genomen 175., alzo als substituit griffier voor den Hove is aangestelt
•Bottinga, Jetze Gerbrandus hopman 1785 West Minnema espel
•Bourboom, Benno vaandrig 1678 Noord Oldehoofster espel
•Bourboom, Jacobus vaandrig 1710 Noord Oldehoofster espel
•Bourboom, Marius hopman 173. Oost Minnema espel (mededeling Jan Faber HCL: Martinus)
•Bourboom, Petrus J.U.Dr. broer van Jacobus hopman 1724 West Minnema espel
•Breman, Adriaan vaandrig 15.., hopman en bouwmeester Doelen 1599
•Brink, Lucas vaandrig 1661 West Hoekster espel hopman 1663 West Hoekster espel
•Broersma, Gabinus vaandrig 1682 West Hoekster espel; obiit 28 May 1723
•Broerssen, Auke hopman 1599 bouwmeester Doelen 1605
•Brongersma, Hillebrandt vaandrig 1657 hopman 1660; overl. 16 April 1668, begr. ten Zuidwesten v.d. kerk van Oldehove
•Brouwer, Jacobus vaandrig 1738 West Minnema espel hopman 174. West Minnema espel; obiit 30 Sept. 1775
•Brouwer, Petrus zoon van Jacob vaandrig 1764 Keimpema espel
•Brouwerus, Gerryt Gaelis hopman 1684 West Minnema espel
•Bruining, Taco vaandrig 1731 Zuid Oldehoofster espel hopman 1734 Zuid Oldehoofster espel; collonel in plaats van de heer E. Vitringa gepromoveert 1755
•Bruinsveldt, Syds vaandrig 1704 Zuid Oldehoofster espel hopman 1707 Zuid Oldehoofster espel; rentemr. van de Doele opkomsten voor de hopman N. Reitsma 1709; overleeden de 2 October 1715
•Bruinsveldt vaandrig 1647
•Bucquoi, Suffridus vaandrig 1695; overleeden 1699
•Bueker of Beuker, Claas Tjeerds ?1650 of daarontrent
•Buising, Reinder vaandrig 1775 West Hoekster espel
•Buma, Jan Alberts hopman 1668 Oost Keimpema espel; obiit 18 July 1685
•Buma, Jan Heeres vaandrig 16.. West Keimpema espel hopman 1676 West Keimpema espel; overleeden d. 13 September 1714
•Burenstein, Obbe vaandrig 1766 Oost Minnema espel; obiit den 9 Maart 1795 en legt in de Westerkerk begraven
•Burum, Alle van vaandrig 1628 Noord Oldehoofster espel; obiit d. 12 May 1668
•Camp, Joris Gerryts hopman 1609 Oost Minnema espel rentmr. Doeleopkomsten 1610
•Can, Allardus J.U.Dr. vaandrig 1651 Minnema espel hopman 1652 Minnema espel
•Can, Claas vaandrig 1644 West Keimpema espel hopman 1645 West Keimpema espel
•Can, Pytter vaandrig 1636
•Chijs, Adriaan van der vaandrig 1627 hopman 1629 Oost Hoekster espel; overleeden d. 28 Juny 1697
•Claasz, Jacob vaandrig 1646
•Claasz, Jelle hopman 1625
•Claasz, Sjoerdt hopman 1631 bouwmeester Doelen 1636
•Claasz, Symon hopman 1646
•Claasz, Yge Annes h en bouwmeester Doelen 1614
•Classz, Tjaard vaandrig 1626 en bouwmeester Doelen
•Cleyenburg, Tiberius vaandrig 1725 Zuid Oldehoofster espel; als old scheepen overleeden den 7 Julius 1768
•Cleysma, Hetto vaandrig 1722 West Hoekster espel hopman 1723 West Hoekster espel
•Coers, Jan vaandrig 1786 Oost Keimpema espel
•Colthof, Gerrit Thijssen vaandrig 1640ca
•Colthof, Klaas vaandrig 1664 West Minnema espel, in 1667 oudste der vaandrigs
•Colthof, Matthijs broer van Klaas vaandrig 1664 Oost Minnema espel
•Conter, Jan vaandrig 1676
•Coopmans, Claas Hansen vaandrig 17.. West Minnema espel
•Coopmans, Joannes vaandrig 1709 hopman 1713
•Cornelii, Symon vaandrig 1604 bouwmeester Doelen 1605
•Coulon, Aemilius Med. Dr. vaandrig 1755 Noord Oldehoofster espel hopman 1755 colonel voor P. Meinsma 1767
•Coulon, Carel Willem J.U.Dr. hopman 1776 Keimpema espel
•Coulon, Julius Vitringa
•Coulon, Julius Vitringa (Aemil. fil.) Med. Dr. hopman 1790 West Keimpema espel
•Couperus, Abrahamus broer van Lucas vaandrig 1732 Oost Minnema espel; obiit den 19 Maert 1771
•Couperus, Epeus zoon van Abrahamus vaandrig 1757 Noord Oldehoofster espel hopman 1767 Noord Oldehoofster espel
•Couperus, Lucas vaandrig 1730 Oost Hoekster espel hopman 17.. Oost Hoekster espel, zijn dimissie genomen 1745; begraven op 2 Februari 1780
•Crans, Hermannus vaandrig 1667 bouwmeester Doelen hopman 1668 Minnema espel; overleden d. 7 September [?] 1710
•Crans, Viglius J.U.Dr. hopman 1693 West Keimpema espel; overl. d. 11 April 1707
•Crans, Willem vaandrig 1680 West Keimpema espel hopman 1682 West Keimpema espel
•Crispinus h.... Zuid Oldehoofster espel
•Cuilenburg, Joannes J.U.Dr. vaandrig 1652
•Cuperus, Eelke vaandrig 1793 West Hoekster espel
•Cuperus, Hendrik vaandrig 1785 Minnema espel; den 24 Maert 1786 van 't bevelhebberschap ontslagen, vermits verklaarde op 't Nieu Regeerings Reglement van den 19 Maert 1786 den eed niet te kunnen praesteeren.
•Dalen, Lambertus van vaandrig 1616 hopman 1620 bouwmeester Doelenn 1620; overleden de 21 September 1651
•Datz, Johannes vaandrig 1759 West Keimpema espel hopman 1762 West Keimpema espel
•Davids, Cornelis vaandrig 1660 Zuid Oldehoofster espel
•Deinuma, Age vaandrig 1785 West Hoekster espel; den 24 Maart wederom ontslagen, vermits ... eed ... niet
•Dijckstra, C. vaandrig 1684
•Dijxtra, Nicolaus vaandrig 1680 West Hoekster espel; rentmr. der wagtgelden voor de Beyntema 1693; hij is overleden 1697
•Dirks, Aris vaandrig 1629
•Dirks, Frans hopman 1627 bouwmeester Doelen 1628
•Dirks, Pieter hopman 1664 Minnema espel
•Dirks, Taeke hopman 1612 bouwmeester Doelen 1613
•Dirks, Tjerk hopman 1613, bouwmeester Doelen en rentemeester 1614
•Dirks, Wytze hopman 1628
•Dirkzen, Jan hopman 16.. overleden 1636
•Distelbloem, Robartus vaandrig 1756 Oost Hoekster espel hopman 1761 Oost Hoekster espel; obiit als regeerend bouwmeester der stad den 24 January 1793, 's nagts even voor 1 uiren, en legt te Lekkum begraven
•Doekema, Aesge vaandrig 1711 bouwmeester Doelen voor de vaandrig P. Banga 1757
•Doenga v....
•Dominicus, Wybo vaandrig 1755 Zuid Oldehoofster espel; rentmr. van de wagtgelden in plaats van de vaandrig R. Visser 1756; hopman 1756 Zuid Oldehoofster espel; obiit den 20 May 1789 en begraven den 27 dito in de Westerkerk
•Dorhout, Bernardus broer van Enos vaandrig 17.. Oost Keimpema espel; obiit den 6 January 1789, rust in de Westerkerk
•Dorhout, Enos Oost Keimpema espel
•Dorhout, Petrus J.U.Dr. vaandrig 1767 Oost Keimpema espel hopman 1781; dimissie verzogt en verkregen 1784
•Dortsman, Henricus 1711 West Keimpema espel
•Doting, Viglius J.U.Dr. vaandrig 1703
•Doting, Wigerus J.U.Dr. vaandrig 1705 West Keimpema espel h en bouwmeester Doelen 1708
•Douwes, Dirk 1585; was rentmr. der wagtgelden 1595
•Douwes, Pieter 1595
•Douwes, Pybe bouwmeester Doelen 1587
•Douwes, Zytze hopman 1583
•Doyes, Wybe hopman 1664 Oost Hoekster espel; zie Kluirda
•Drogenham, Harmannus J.U.Dr. vaandrig 1702 Oost Minnema espel; overleden d. 21 Juny 1732
•Drogenham, Johan vaandrig 1688 Oost Minnema espel hopman 16.. Oost Minnema espel
•Duif, Ernst vaandrig 1679 Minnema espel h 1682 Minnema espel
•Duivenstein, Cornelius Med. Dr. broer van Henricus vaandrig 1747 Noord Oldehoofster espel hopman 1749 Noord Oldehoofster espel; overl. 175.
•Duivenstein, Henricus J.U.Dr. hopman 174. Noord Oldehoofster espel; rentmr. van de wagtgelden in de plaats van de collonel J. Schouten, edog de vaandrig H. van Theken heeft 't rentampt geadministreert gelijk geaccordeert wierd, genietende elk voor de helft de profijten daartoe staande
•Duivenstein, Lieuwe Steffens hopman 1676 Oost Keimpema espel; overleden de 11 January 1705
•Duivensteyn, Henrick hopman 1682
•Echten, Galenus vaandrig 1677 Oost Minnema espel hopman 1680 Oost Minnema espel; was mede stadschirurgus alhier
•Eelkema, Epo hopman 16.. West Minnema espel; raad in de vroedschap 1681
•Eelkema, Sjoerd Eelkes hopman 1661 Noord Oldehoofster espel
•Eelkes, Pytter vaandrig 1607
•Eelkes, Rutger vaandrig 1653
•Eelkes, Tjaardt vaandrig 1633; overleden 1642
•Egberts, Jan vaandrig 1583
•Eger, Rijkwijn Jacobus vaandrig 1781 Oost Keimpema espel; dimissie verzogt en bekomen den 25 October 1785; overleden 1786, oud even over de 50 jaren, en legt op het Oldehoofster kerkhof begraven
•Emmenes, Hubertus van J.U.Dr. vaandrig 16.. Keimpema espel; rentmr. der wagtgelden voor de vaandrig C. Dijxtra 1697; hopman 1705; 1711 zijn dimissie genomen, also substuit procureur generaal is geworden
•Emmenes, Jan Hendrik van vaandrig 1768 Noord Oldehoofster espel hopman 1777 Noord Oldehoofster espel
•Emmenes, Jan Huberts van vaandrig 1670 Keimpema espel; rentmr. der wagtgelden 1682 in plaats van de hopman A. Horrius
•Emmenes, Tjitze van broer van Jan Hendrik vaandrig 1786 Noord Oldehoofster espel
•Ens, Dirk Sjoerds vaandrig 1650 West Minnema espel hopman 1656 West Minnema espel
•Eppinga, Jacobus J.U.Dr. hopman 1694 West Hoekster espel; in de vroedschap gekomen 1698; geresigneert, also premier tot Stavoren geworden
•Eppinga, Sjoerd Jans vaandrig 1657 West Hoekster espel hopman 1660 West Hoekster espel; obiit d. 10 February 1690
•Everts, Warner [niet Euwes, Wanner] zie Onderzoek op de regten der bevelhebbers enz. pag. 29
•Faber, Jan Otto vaandrig 1754 Noord Oldehoofster espel hopman 1755 Noord Oldehoofster espel
•Faber, Jan Jansen vaandrig 1687 hopman 1692
•Faber, Jan vaandrig 1684; overleden December 1719
•Faber, Joannes vaandrig 1684 West Minnema espel hopman 1693 West Minnema espel
•Faber, Johannes J.U.Dr. vaandrig 1715 West Hoekster espel hopman 1722 West Hoekster espel; overl. 7 Sept. 1727
•Faber, Martinus J.U.Dr. bouwmeester Doelen in plaatze van de vaandrig G. Hulshuis 1709; hopman 1712 Keimpema espel
•Faber, Tjebbe Tjetzes vaandrig 1658 West Keimpema espel hopman 1664 West Keimpema espel
•Faber, Tjetze Tjebbes zoon van Tjebbe hopman 1667 West Keimpema espel
•Faber, Vopiscus J.U.Dr. vaandrig 1686 Oost Minnema espel hopman 1696 Oost Minnema espel; hij verzogte zijne dimissie 1727 egter met het verzoek, alzo over de 40 jaren 't gezelschap van de bevelhebberen hadde bijgewoont, met veel genoegen en agting voor hunlieden, om de comparitien nog na dato van verkregene dimissie te mogen frequenteren, 't geene hem werd geaccordeert, edog in geen consequentie voor anderen.
•Faber, Wybrandus J.U.Dr. hopman 16.. Keimpema espel
•Feddes, Jacob vaandrig 16..; overleden February 1647
•Feenstra, Dirk Procureur Fiscaal van Leeuwarderadeel vaandrig 1783 Minnema espel en vermits non-stemminge 1784 afgetreeden
•Feenstra, Johannes ?1736
•Feenstra, Tjepke vaandrig 1793 Oost Hoekster espel
•Fenema, Hetto Jacobs vaandrig 1665; rentmr. van de Doele-opkomsten 1673
•Fenema, Joannes Notarius Publicus vaandrig 1696 hopman 1698
•Fenema, Johannes vaandrig 1782 Oost Hoekster espel hopman 1783 Oost Hoekster espel; overl. 13 Febr. 1799, oud 49 jaren, en den 19 dito alhier in de Westerkerk begraven
•Fenema, Lambertus hopman 1676 West Hoekster espel; rentmr. van de Doele-opkomsten 1680
•Fenema, Nicolaus zoon van Rudolphus vaandrig 1767 West Hoekster espel; 1775 vertrokken; overl. den 10 May 1787 te Roon in Drenthe
•Fenema, Rudolphus hopman 1745 Oost Hoekster espel; ook rentemr. van de Doele opkomsten 1745; tot collonel in plaats van T. Bruining gepromoveert 1761; overleden December 1761
•Fenema, Suffridus J.U.Dr. vaandrig 1710 West Hoekster espel; overleden 1715
•Ferwerda, Jarich Piers vaandrig 1735 West Hoekster espel hopman 1739 West Hoekster espel
•Feykens, Gerlof vaandrig 1687
•Frans, Jan hopman 1633
•Fransz, Jan hopman 1564
•Freederiksz, Abbe hopman 1612
•Freerks, Freerk vaandrig 1599 en bouwmeester Doelen 1599
•Freerx, Obbe hopman 1612
•Frieswijk, Henricus vaandrig 1702 West Minnema espel hopman 1705 West Minnema espel; bouwmeester Doelen 1704 in plaats van de vaandrig B. Nauta
•Frieswijk, Willem Hendrik J.U.Dr. vaandrig 1719 Minnema espel; naderhand pensionaris deser stede, alsmede oudste advocaat 's Hofs van Friesland; als oud-pensionaris overl. de 14 September 1762
•Frisius, Cornelius Franciscus J.U.Dr. vaandrig 1720 West Keimpema espel; als mede oudste advocaat voor den Hove overleden de 2 January 1762
•Fungers, Jacob vaandrig 1657
•Gaykema, Hermannus vaandrig 1686 Oost Minnema espel hopman 1688 Oost Minnema espel
•Gaykema, Romcke Sickes vaandrig 1646 West Hoekster espel, hopman en rentmr. Doele opkomsten 1651; 1656 zijn dimissie genomen, en 't rentampt geresigneert op de hopman G. Pytters; hij was ook ammunitiemr. generaal van Friesland
•Geldorp, Onias J.U.Dr. hopman 1661 Oost Minnema espel; bouwmeester Doelen 1661; overleden 1664
•Geringa, Jelle Rinnerts vaandrig 1659 Zuid Oldehoofster espel hopman 1662 Zuid Oldehoofster espel; bouwmeester Doelen voor de hopman Geldorp 1664
•Gerryts, Dirk vaandrig 1664
•Gerryts, Dirk hopman 1644 Minnema espel
•Gerryts, Henrik ?1650 en rentemr. Doele-opkomsten alsmede bouwmeester Doelen
•Gerryts, Joris hopman 1672 Oost Minnema espel; obiit den 2 Xbr. 1702
•Gerryts, Louw 1632
•Gerrytsz, Frans vaandrig 1564
•Gheusius, Nicolaus hopman 1675 Noord Oldehoofster espel; overleden 7 Augusty 1676
•Gosses, Dominicus hopman 1577 Hoekster espel
•Gravius, Joeke vaandrig 1756 Oost Keimpema espel; obiit den 1 Juny 1798 in den ouderdom van bijna 84 jaaren; rust op het kerkhof te Huizum
•Gravius, Livius vaandrig 1668, bouwmeester Doelen 1675, hopman 1676
•Groenewout, Jurjen vaandrig 1706 Zuid Oldehoofster espel, hopman 1717 Zuid Oldehoofster espel; rentemr. Doele opkomsten 1715 voor de hopman S. Bruinsveldt
•Grouwstra, Lieuwe vaandrig 1790 Keimpema espel
•Gualtheri, Joannes J.U.Dr. hopman 1640 Oost Minnema espel, bouwmeester Doelen 1643
•Gysberts, Marten ?1611
•Haakma, Hermanus zoon van de vroedsman en thans regeerend schepen Sicco Haakma vaandrig 1791 in Minnema espel voor Hamerster
•Haakma, Jan Sjoerds vaandrig 16..; overleden de 16 September 1672, begraven te Huizum
•Haakma, Pytter vaandrig 1776 West Minnema espel, hopman 1782 West Minnema espel; vermits non-stemminge wederom afgetreeden 1785
•Haan, Adriaan de vaandrig 1692 West Minnema espel, bouwmeester Doelen 1692 voor de vaandrig B. Bourboom, hopman 1694; overleden Februarius 1712
•Haersma, Enten Evers vaandrig 1667 Zuid Oldehoofster espel
•Haestrecht, Adriaan hopman 1652 Keimpema espel
•Haijonides, Gayus vaandrig 1769 West Minnema espel
•Halma, Tijs Ypes vaandrig 1719 Oost Hoekster espel
•Hamerster, Dominicus Aggaeus vaandrig 1788 in plaats van S. de Vries in Minnema espel; zijn dimissie verzogt den 25 Maart 1791, nadat de 17 dito Advocaat en Fiscâl Generâl was geworden
•Hanenburg, Gerardus vaandrig 1683
•Hanenburg, Gerryt vaandrig 1662 Oost Keimpema espel, hopman 1663 Oost Keimpema espel
•Hanenburg, Horatius vaandrig 1724 West Hoekster espel
•Hansma, Pier Upts vaandrig 1640; overleden d. 13 July 1659, hopman zijnde
•Harconis, Arnoldus vaandrig 1657
•Hardenberg, Arent hopman 1581, en gewaldige provoost
•Harderwijk, Albertus vaandrig 1659
•Haringa, Nicolaus mede Gecommitteerde in de Rekenkamer van Frl. vaandrig 1683 Oost Hoekster espel, hopman 1688 Oost Hoekster espel; bouwmeester Doelen in plaats van de hopman J. Wartena 1693; tot collonel gepromoveert 1702; overleden 1719; te Marszum in de kerk begraven
•Harkes, Harmen hopman 1634 Oost Keimpema espel
•Harkes, Harmen h en bouwmeester 1590
•Harkes, Jan vaandrig 1649 hopman 1651
•Haselaar, Joannes vaandrig 1689 West Keimpema espel, hopman 1690 West Keimpema espel
•Hawius, Matthijs zie Onderzoek op de Rechten der Bevelhebberen, gedrukt 1784, pag. 29
•Heems, Wibr. vaandrig 1716
•Hees, Anthonius van vaandrig 1617, 1624 hopman en bouwmeester Doelen
•Heij, Claas van de hopman en bouwmeester 1588
•Heijde, Ate van der vaandrig 1750; overleden Juny 1766
•Heimans, Jan Hendrik hopman 1775 West Hoekster espel, afgetreden 1785 vermits niet gestemt was; obiit in den ouderdom van 57 jaaren en vier maanden den 13 July 1799 's morgens circa 5 uiren; den 17 dito op 't Kerkhof bij de Grote Kerk alhier begraven
•Hendriksz, Jan vaandrig 1624, wierd bouwmeester Doelen in dit jaar, en rentemr. der wagtgelden; overleden 1625
•Hendriksz, Jurgen hopman 1589
•Hendriksz, Sjoerd hopman 1634
•Hendriksz, Vincent broer van Jan vaandrig 1621, hopman 1622, rentemeester Doele-opkomsten 1623
•Hendriksz, Watze vaandrig 1625, rentemr. van de Doele-opkomsten 1627, hopman 1630; overleeden 25 November 1643
•Henrici, Edo/Eduard hopman 1643, werd 't volgende jaar secretaris van 't Ed. Malefaicts Gerigte, zijnde tegelijk Notaris publicus alhier
•Herbayum, Jacob van J.U.Dr. hopman 1577 Minnema espel en resigneerde dit jaar 't secretarisplaats van 't Ed. Malefaicts Gerichte
•Herfst, Gerard Jan vaandrig 1731 West Keimpema espel hopman 1736 West Keimpema espel; als oud scheepen overleeden de 24 Julius 1768
•Herfst, Petrus zoon van Gerard Jan vaandrig 1757 West Keimpema espel hopman 1759 West Keimpema espel
•Heringa, Petrus vaandrig 1755 Keimpema espel; bekwam 1760 wederom zijn dimissie, wierd toen Landschaps wijnroeyer
•Heus, Jacob de Noord Oldehoofster espel, bouwmeester Doelen 1656
•Heyxan, Jouke vaandrig 16..; overleden 30 September 1666
•Hilmius J.U.Dr. hopman 1639
•Hoecke, Tiete vaandrig 1723 Keimpema espel, hopman 1725 Keimpema espel, bouwmeester Doelen ejusdem anni voor de hopman M. Faber; 1735 extra provinciam
•Hoef, E. van der
•Hoekema, Johannes vaandrig 17.. hopman 171. Keimpema espel
•Hoekstede, Jan Bockes hopman 1682 Oost Hoekster espel
•Hoeve, Regnerus van der vaandrig 1652
•Hogenheim, Simon J.U.Dr. hopman 1692 Zuid Oldehoofster espel
•Hoitsma, Wytze vaandrig 1775 Oost Minnema espel hopman 1775 Oost Minnema espel
•Holtbarda, Tjerk Jorryts, zoon van Jorryt Tjerx, broer van Sybe Jorryts vaandrig 1640; hopman en rentemeester Doele-opkomsten 1644; overleden 1648, alzo zijn broer Sybe hem in voorschr. rentampt succedeerde
•Holwerda, Everhardus vaandrig 1673
•Holwerda, Hendrik vaandrig 1780 Zuid Oldehoofster espel, rentemr. ...., hopman 1784 Zuid Oldehoofster espel; dimissie verzogt en bekomen den 3 April 1789 en op May a.e. met er woon vertrokken na 't eiland Schiermonnikoog
•Hoogslagh, Dirk Gerrits vaandrig 1665 hopman 1667
•Hoogslagh, Jacob Hendriks hopman 1667 Zuid Oldehoofster espel
•Hoogslagh, Rintie Dirks ?1680 West Hoekster espel
•Hoorn, Aren'92t van vaandrig 1748 Minnema espel hopman 1762 Minnema espel; dimissie versogt en bekomen 1767; obiit den 4 February 1788 in den ouderdom van ongeveer 76 jaren, en is den 12 dito in de Westerkerk begraven.
•Hoptilla, Joannes J.U.Dr. vaandrig 1620 hopman 1624
•Horn, Dirk de vaandrig 1658 hopman 1660
•Horn, Johannes de J.U.Dr., tegenswoordig oudste advocaat voor den Hove van Friesland, vaandrig 1712 Minnema espel hopman 1716 Minnema espel
•Horreus, Abraham vaandrig 1677 West Keimpema espel, rekenmr. der wagtgelden in dit jaar voor zijn broer Gerryt
•Horreus, Gerryt vaandrig 1667 West Keimpema espel, rentemr. van de wagtgelden 1668, hopman 1670
•Horrius, Jouke Pieters vaandrig 1659 hopman 16..
•Hotses, Steven hopman 1610, broer van Alger
•Hotzes, Alger hopman 1617, zoon van Hotze Algers die 1603 ook hopman was; zie boven op Algers, Hotze
•Houten, Pieter van hopman 1676 Minnema espel; obiit d. 17 October 1727, oud 89 jaaren 6 maanden en 17 dagen
•Hoytsma, Michiel Sakes vaandrig 1641 West Keimpema espel hopman 1645 West Keimpema espel, bouwmeester Doelen 1646; heeft zijn dimissie genomen 1657
•Huber, Epaeus Wielinga broer van de raadsheer Ulrick Jan vaandrig 1783 Oost Minnema espel; met er woon uit het espel vertrocken 1785, en dus om die reden weder gedimitteert; zeer subit overleeden den 11 Juny 1794 en den 17 dito in de Westerkerk alhier begraaven
•Hugius, Meinerd vaandrig 1661 West Keimpema espel hopman 16..
•Huidecoper, Harco vaandrig 1684 Keimpema espel hopman 1690 Keimpema espel
•Hulshuis, Georgius vaandrig 1706; wierd voor de vaandrig J. Banga bouwmeester Doelen 1708
•Huppe, Arnoldus J.U.Dr. hopman 1694; overleden 1704
•Huur, Rinnert van der zie Onderzoek op de Rechten van de Bevelhebbers enz. gedr. 1784, pag. 29
•Idzarda, Esayas vaandrig 1...
•IJsbrandts, Anthonius Abely ammunitiemeester deser provintie vaandrig 1661 Oost Minnema espel; hopman 1667 Oost Minnema espel, zijnde toen ook bouwmeester Doelen
•Ipkema, Taco hopman 1640
•Ipkes, Vincent 1600 rentemr. der wagtgelden
•Itsma, Wybrandus vaandrig 1637
•Jacobs, Albert 1577 rentemr. der wagtgelden
•Jacobs, Harmen hopman 1657, zijnde keurmeester generaal der Provincie van het goud en zilver
•Jacobs, Jacob vaandrig 16.., rentemr. der wagtgelden 1622, dimissie alzo hij met en woon na Doccum is vertrokken
•Jacobs, Jan hopman 1644 West Hoekster espel
•Jacobs, Lucas hopman 1652 Noord Oldehoofster espel; wierd voor de hopman M. Mathijsen 1653 bouwmeester Doelen
•Jacobs, Luitjen vaandrig 1648
•Jans, Bocke hopman 1658 Oost Hoekster espel
•Jans, Dirk hopman 1610 Noord Oldehoofster espel en rentemr. van de Doele-opkomsten
•Jans, Hendrik vaandrig 1577
•Jans, Rienk ?1577
•Jans, Rienk hopman 1661 West Hoekster espel
•Jans, Rutger vaandrig 1696
•Jans, Wybrandt vaandrig 1624
•Janssen, Willem hopman 1636
•Janssonius, Johannes vaandrig 1702 West Hoekster espel hopman 1710 West Hoekster espel; heeft 1721 zijn dimissie genomen, dog verzogt in de kerken zitplaats te mogen houden, gelijk hem is toegestaan, edog in geen consequentie voor anderen
•Jaspers, Tjalling hopman 1597
•Jelbis, Leuke hopman 1658 Keimpema espel
•Jelgerhuis, Bernardus vaandrig 1739 Noord Oldehoofster espel; overleeden zeer subiet d. 22 Sept. 1766
•Jellema, Johannes vaandrig J.U.Dr. 1731 Zuid Oldehoofster espel
•Jelles, Lourens hopman 1660
•Jongsma, Ernst vaandrig 1745 Keimpema espel; lid van de vroedschap d. 25 February 1755. Door de verkiesinge van dese benevens zijn hopman Dr. J. Wesselius, die daags tevoren was geëligeert, werd 't Espel van hopman en vaandrig dag aan dag geheel van officiers vacant.
•Jongsma, Jacobus vaandrig 1710 Minnema espel
•Jongsma, N. vaandrig 1725 Keimpema espel
•Jorryts, Sybe vaandrig 1648; rentemr. voor zijn broer, zie Holtbarda, Tjerk Jorryts
•Jouke Petrus hopman 1657, zijnde tegelijk Gasthuis chirurgijn
•Jurrema, Folkert vaandrig 1771 Zuid Oldehoofster espel hopman 1780 Zuid Oldehoofster espel; zijne dimissie gevraagt en bekomen 1784; obiit den 29 Augustus 1799 's nagts half een uir, aan een beroerte, in den ouderdom van ruim 69 jaaren en 5 maanden. Hij is den 3 September aanvolgende in de Westerkerk begraven.
•Jurrema, Gysbert Heymans hopman 1770 Oost Hoekster espel; met er woon uit gem. espel verhuisd en dus wederom afgetreeden 1775; obiit 11 Nov. 1793
Nieuwe Doelen op plattegrond Sems 1600•Kalk, Nicolaus vaandrig 1704 Minnema espel
•Kammen, Leonardus van vaandrig 1745 Oost Keimpema espel hopman 1749 Oost Keimpema espel
•Ketel, Jan hopman 1685 West Minnema espel
•Keyert, Everhardus zoon van Rienk, was J.U.Dr. en Notaris Publicus, vaandrig 1779 Keimpema espel
•Keyert, Rienck tans eerste kamerbewaarder van hun E. Mog. de heeren Staten deser Provincie, vaandrig 1743 Oost Minnema espel; overleeden den 10 January 1715
•Keympes, Joan vaandrig 1597
•Klemrink, Jan vaandrig 1724 West Minnema espel
•Kluirda, Douwe vaandrig 1700
•Kluirda, Wybe Doyes vaandrig 1660 Oost Hoekster espel hopman 1662 Oost Hoekster espel
•Kroon, Gerke vaandrig 1779 Oost Minnema espel
•Kutsch, Frederik (zoon van Jan Carel), Medicinae Doctor vaandrig 1766 Minnema espel hopman 1767 Minnema espel, dimissie verzogt en bekomen 1782
•Kutsch, Jan Carel vaandrig 17.. Minnema espel; overleeden d. 18 May 1765
•Kutsch, Johan Reinhard J.U.Dr. hopman 1706, bouwmeester Doelen voor Dr. W. Doting 1709; overleden 26 Maart 1743
•Laalan, C. hopman 1645
•Lamberti, Joachimus J.U.Dr. vaandrig 1610, naderhand stadssecretaris en tegelijk pensionaris, zie Winsemius in zijn beschrijving van Leeuwarden agter zijn Chronyk van Friesland
•Lautenbach, Johannes vaandrig 1646 hopman 1647
•Leiber, Hendrik vaandrig 1785 West Minnema espel; den 24 Maert 1786 van 't bvelhebberschap wederom ontslagen, vermits op 't Nieuw Regeerings Reglement van den 19 Maert a.e. den eed verklaarde niet te kunnen praesteeren
•Leij, Albert van der hopman en bouwmeester Doelen 1679; bouwmeester van de stad 1680; obiit d. 26 Maart 1682 en legt in de Westerkerk begraven
•Leij, Johannes van der hopman 1694 West Minnema espel
•Lenarts, Arjen hopman 1577 Hoekster espel
•Lenarts, Floris hopman 1577 Keimpema espel
•Lenegra, Gerhardus vaandrig 1693 Noord Oldehoofster espel
•Lentzma, Dirk Sybrandus vaandrig 1661
•Libarius, Uilke vaandrig 1734 Keimpema espel hopman 1736 Keimpema espel; overleeden 1743
•Lieuwes, Buwo vaandrig 1638
•Lieuwes, Steffen hopman 1659 Oost Keimpema espel
•Lollii, Dominicus hopman 1609
•Lollii, Scipio J.U.Dr. vaandrig en bouwmeester Doelen 1621
•Lon, Bauke van zoon van Dirk, broer van Coenraad Waslander, vaandrig in zijn vaders plaatze in Zuid Oldehoofster espel den 17 May 1793
•Lon, Coenraad Waslander van zoon van Dirk vaandrig 1791 Oost Minnema espel
•Lon, Dirk van broer van Jacobus vaandrig 1789 Zuid Oldehoofster espel; dimissie verzogt en bekomen d. 10. May 1793
•Lon, Jacobus van vaandrig 1773 West Hoekster espel
•Louws, Coop vaandrig 1595 Hoekster espel en werd dit jaar rentemr. van de wagtgelden in de plaats van Claas Wabbes
•Lyckles, Lyckle ?1660
•Maire, Jean Louis Philip la zoon van Louis vaandrig 1753 Oost Minnema espel; overleden Augustus 1759
•Maire, Louis la hopman 1750 Oost Minnema espel
•Maire, Louis la broeders zoon van de bovenstaande vaandrig 1789 Oost Minnema espel hopman 1790 Oost Minnema espel; ter oorzaake zijner zwakke lichaamsomstandigheeden zijne dimissie gevraagt en bekomen April 1791
•Malen, Michael van der J.U.Dr. hopman 1683 Oost Keimpema espel
•Mamminga, Bartel Hendriks vaandrig 1632 hopman 1635, zijnde ook bouwmeester Doelen
•Marinus, Jacobus vaandrig 1701 Oost Hoekster espel hopman 1709
•Marssum, Marten van vaandrig 1634
•Mathijssen, Meynte hopman 1644
•Mathijssen, Meynte Meynteszoon hopman 1646, werd dit jaar ook bouwmeester Doelen voor de hopman Sybe Tjerx
•Mathijsz, Douwe ?1597
•Mecama, Everhardus Med. Dr. vaandrig 1707 Minnema espel hopman 1709 Minnema espel; rentemr. van de wagtgelden voor de hopman Dr. H. van Emmenes 1711. Hij is overleeden den 13 January 1744 en legt op 't Jacobiner of Groot-kerkhof begraven
•Mellema, Lieuwe Oosterzee ?1585
•Mellema, Petrus J.U.Dr. vaandrig 1660 Oost Minnema espel; obiit den 25 December 1693 en rust in de kerk te Veenwouden
•Mellinga, Yvo vaandrig 1640
•Mensenburg, Petrus J.U.Dr. en secretaris van zijn Doorluchtige Hoogheid den Heere prince van Oranje, vaandrig 1665
•Meters, Thevis ?1595
•Meynerts, O. hopman 1597
•Meynsma, Abraham zoon van Philippus vaandrig 1762 Minnema espel hopman 1755 Minnema espel
•Meynsma, Philippus zoon van Abraham en Philippi kleinzoon vaandrig 1784 Minnema espel; dimissie verzogt en bekomen 30 November ejusdem anni
•Meynsma, Philippus vaandrig 1745 hopman 1748 Minnema espel; in plaats van de collonel R. Fenema tot collonel gepromoveerd 1762; overleeden den 28 May 1767, oud 77 jaaren en ruim 5 maanden
•Mockema, Roelof Eylarts vaandrig 1646 hopman 1647
•Nannings, Bernhardus vaandrig 1692 hopman 1698
•Nauta, Bavius J.U.Dr. vaandrig 1744 Oost Keimpema espel hopman 1745 Oost Keimpema espel. Als capitain van een compagnie in militaire dienst gegaan 1747. Maj^or titulair; 17.. uit deelve dienst getreeden en vroedschap te Dockum geworden 1771
•Nauta, Bavius vaandrig 1702 Keimpema espel; werd bouwmeester Doelen voor de collonel N. Haringa
•Nauta, Gellius vaandrig 1735 Oost Keimpema espel; tot lid van den vroedschap geëligeert den 9 Augusty 1743 dog wederom geresigneert, alzo 1747 als vaandrig in militaire dienst getreden
•Nauta, Gysbertus Anthonius, Mr. zoon van laastbovengemelde Bavius, werd (nadat Gerrit de Vries en Pieter van Wicheren zig geexcuseert hadden) vaandrig 8 Juny 1787 Oost Minnema espel hopman 14 Sept. a.e. Oost Minnema espel
•Nauta, Into rentemr. van de floreenrenthe der stad en uitbuiren van Leeuwarden, hopman 1785 Oost Keimpema espel
•Nauta, Leuke Jelles hopman 1657 Keimpema espel
•Nederhof, Coert hopman 1622 en rentemr. van de wagtgelden
•Neef, Pytter 1666; legt op 't kerkhof van Oldehove begraven.
•Nienhuis, Epeus J.U.Dr. vaandrig 1653
•Nieubuir, Petrus, stadsmakelaar, vaandrig 1750 Oost Minnema espel hopman 1753 Oost Minnema espel; dimissie verzogt en bekomen 1778; obiit den 9 Maert 1784 en 13 dito op Oldehove begraven
•Nieuwman, Christoffel Freedrik Heilwerich vaandrig in Nassaus of MWE 1786
•Nijenhuis, Meinardus J.U.Dr. vaandrig 1632
•Nijlander, Pieter Dirx vaandrig 1653 Minnema espel hopman 1662
•Nijsten, Pieter Velsen van J.U.Dr. vaandrig 17.. West Keimpema espel
•NNoorderbos, Wybrant Jans vaandrig 1624, bouwmeester Doelen 1627
•Nolles, Matthijs ?1607
•Nooteboom, Sije hopman 1792 Noord Oldehoofster espel; obiit den 21. July 1799, 's morgens circa 2 uiren, in den ouderdom van bijkans 64 jaar en hij is den 25 dito in de Westerkerk alhier begraven
•Obbes, Lieuwe vaandrig 1622
•Oling, Lucas vaandrig 1785 Oost Minnema espel; den 24 Maert 1786 wederom ontslagen, vermits verklaarde den eed 19 Maert a.n. niet te kunnen praesteren. De 16 Augusty 1790 in hetzelfde espel opnieu tot vaandrig verkooren, en nu geen zwarigheid maakende den eed bovengem. wel te kunnen praesteren, daartoe aangesteld eodem dato, in plaatse van de vaandrig Louis la Maire, die hopman geworden was. Tot hopman gepromoveert den 10 Juny 1791.
•Onn, Allardus zie Onderzoek op de Rechten der bevelhebberen gedrukt 1784, pag. 29
•Oosterbaan, Gregorius vaandrig 1698 West Minnema espel; werd bouwmeester Doelen voor de vaandrig J. Bolman 1700; tot hopman gepromoveert 1701
•Oosterbaan, Jacob Fungerus vaandrig 1657 Oost Hoekster espel
•Oosterga, Haringius vaandrig 1681 West Hoekster espel; geresigneert also stadschirurgijn werd
•Oostervelt, Jan Melchiors hopman 1629 West Keimpema espel; bouwmeester Doelen 1632; lid van de vrodschap d. 15 May 1657 wanneer wardien was van 's Lands Munte.
•Ophuisen, G. vaandrig 1727 West Keimpema espel hopman 17.. West Keimpema espel
•Ophuisen, Joannes vaandrig 1706 hopman 1709
•Ophuisen, Rutger Jans vaandrig 16.. West Minnema espel
•Orcx, Wybe hopman 1583 Hoekster espel
•Pars, Dirk, stadschirurgijn, vaandrig 1762 Zuid Oldehoofster espel, rentemr. der wagtgelden voor de hopman W. Dominicus 1765, in wiens plaatse anni ejusdem ook hopman is geworden; tot collonel gepromoveert 1780, zijne dimissie verzogt en verkregen 1784
•Penterman, Adriaan vaandrig 1709
•Penterman, Gerryt vaandrig 1716 Zuid Oldehoofster espel hopman 1720 Zuid Oldehoofster espel; vrmits zijne zwakheid bij resolutie ontslagen den 22 February 1726.
•Petraeus, Jan Willem vaandrig 1715
•Peyzel, Johannes vaandrig 1742 Minnema espel hopman 1743 Minnema espel; zijn dimissie wederom verkregen 1748
•Phaasma, Theodoretus hopman 1637
•Phaasma, Tjaard vaandrig 1634
•Phynia zie Gualtherie
•Pieter Durks hopman 1657 en rentemr. van de wagtgelden
•Pieters, Jacob hopman 1657
•Plantinga, Pytter vaandrig in Oost Keimpema espel in plaatze van Rijkwijn Jacobus Eger 15 November 1785. Wederom ontslagen den 24 Maart 1786 vermits verklaarde den eed op het Nieuwe Regerings-Reglement van den 19 Maart a.e. niet te willen praesteeren.
•Plecker, Daniel hopman 1657
•Pluim, Sjouke vaandrig 1784 Zuid Oldehoofster espel
•Post hopman 1611
•Post, Harmen hopman 1785 Minnema espel; vermits non-stemminge wederom afgetreeden den 2 Juny 1786
•Post, Tjerk ten stadschirurgus vaandrig 1656, werd bouwmeester Doelen voor de vaandrig G.N. van der Werf 1657
•Posthumus, Harmen vaandrig 1744 Zuid Oldehoofster espel; overleden d. 7 January 1762
•Pruissen, J.S. vaandrig 1717 Oost Keimpema espel hopman 1720 Oost Keimpema espel
•Pruissen, Sybrandus vaandrig 16.. Oost Keimpema espel
•Pytters, Albert hopman en bouwmeester Doelen 1588
•Pytters, Claas hopman 1642
•Pytters, Gerryt hopman 1651 Oost Keimpema espel; werd rentemr. van de Doele-opkomsten voor de hopman R.S. Gaykema 1656
•Pytters, Harke hopman 1616 en bouwmeester Doelen
•Pytters, Iacob hopman 1657
•Raapsveldt, Harmen Jacobs vaandrig 1645 Oost Minnema espel hopman 1656 Oost Minnema espel bouwmeester Doelen 1657 voor de hopman L. Jacobs en voor deze Raapsveld is weder bouwmeester geworden S.J. Eppinga 1659 'tgeen boven bij laastgem. vergeten is te melden
•Raarda, Joannes vaandrig 1695 West Keimpema espel
•Raasvelt, Petrus vaandrig 1749 West Minnema espel, en is nog tegenswoordig als oudste vaandrig in dienst; 1767 hopman en rentemr. der Doele-opkomsten geworden voor hopman H. Wijnsdorp; zijn dimissie verzogt en verkregen d. 24 Maart 1769. Hemzelven ongelukkig van het leven berooft hebbende, is hij gestorven den 16 Juny 1784
•Ravens, Sixtus hopman 1640
•Reen, Sybrandus J.U.Dr. vaandrig 1733 Keimpema espel; overleden de 12 Juny 1747
•Regneri vaandrig 1661
•Reinalda, Wybrandus vaandrig 1786 West Keimpema espel; dimissie verzogt en bekomen den 14 Maart 1794
•Reitsma, Jan vaandrig 1774 Oost Hoekster espel
•Reneman, Daniel broer van Tjaard vaandrig 1734 Oost Keimpema espel
•Reneman, Dodonaeus Pierius Kolde (Daniels kleinzoon) vaandrig 1794 Oost Keimpema espel
•Reneman, Tjeerd Surigar vaandrig 1732 Oost Minnema espel hopman 1736 Oost Minnema espel
•Rengers, Rein vaandrig 1670 Zuid Oldehoofster espel
•Reyger, Thimotheus vaandrig 1... hopman 1... West Keimpema espel; dimissie
•Reyger, Thimotheus kleinzoon van boven-eerstgemelde vaandrig 1777 Noord Oldehoofster espel hopman 1786 Noord Oldehoofster espel; zijn dimissie verzogt en verkreegen 1792
•Reytsma, Claas Hoytes vaandrig 1690, werd rentemr. van de Doele opkomsten voor de hopman L. Fenema 1694; hopman 1699; overleeden 1709
•Riddringa, Bernhardus vaandrig 1713 West Keimpema espel hopman 1714 West Keimpema espel
•Riemers, Thonis hopman 1611; daarna schepen en burgemeester
•Rienks/Rintjes, Pybo hopman 1611, bouwmeester Doelen 1621
•Rinses, Michiel hopman 1644
•Rodenhuis, Fredericus Bavius collecteur der brandewijnen vaandrig 1794 Keimpema espel
•Rodenhuis, Tjallingius Sjucks, notarius publicus, vaandrig 1667 Oost Hoekster espel. Hij schreef tot een devys: Premente cruce tollimur; is ook geweest drossaard op 't eyland Ameland. Hopman, voogd en rentemr. zijnde van het Nieuwe Stads Weeshuis is hij overleden den 27 Augusty 1679 olt 45 jaaren, en legt te Marssum op 't kerkhof bij zijn huisvrou begraven
•Roelofs, Claas hopman 1612, werd rentemr. der Doele-opkomsten 1613
•Roelofs, Jan hopman 1625 en toen ook rentemr. als boven; schrijft ook J.R. Storm
•Romkes, Jacob hopman 1672 West Minnema espel
•Ruirardi, Mathijs Ruirdts hopman 1613 en bouwmeester Doelen
•Ruirdts, Pieter vaandrig 1635
•Ruitenga, Watze vaandrig 1776 Keimpema espel; obiit den 11 Juny 1790; rust te Huizum
•Rutgers, Tjaard vaandrig 1633
•Ruth, Daniel van stadsapothecarius vaandrig 1782 Minnema espel hopman 1783 Minnema espel en vermits niet gestemt is geworden in 1784 wederom afgetreeden
•Sapes, Tjerck hopman en bouwmeester Doelen 1591
•Schaebanck, Tomas hopman 1644 Minnema espel
•Schellinger, Everard vaandrig 1661 Noord Oldehoofster espel hopman 1665 Noord Oldehoofster espel
•Scheverstein, Jacobus notaris publicus vaandrig 1714 Noord Oldehoofster espel bouwmeester Doelen voor de vaandrig AE. Doekema 1722; overleeden d. 19 May 1743
•Scheverstein, Willem hopman 16.. West Hoekster espel
•Scholl, Floris Willems vaandrig 1646 West Minnema espel h 16.. West Minnema espel
•Schotanus, Bernhardus J.U.Dr. vaandrig 1682 Minnema espel
•Schotanus, Gellius Henricus J.U.Dr. hopman 16.. Noord Oldehoofster espel rentemr. van de Doele opkomsten 1676; overleeden Augustus 1678
•Schotanus, Henricus vaandrig 1639 hopman 1644
•Schoten, Mathijs van vaandrig en bouwmeester Doelen 1614
•Schouten, Jan v.... h.... collonel .... Noord Oldehoofster espel
•Schouten, Jan vaandrig 1708 Noord Oldehoofster espel hopman 1717 Noord Oldehoofster espel; overleden 1717
•Schuitsma, M. zie Onderzoek op de Rechten der Bevelhebbers gedr. 1784 pag. 29
•Seidel, Johannes vaandrig 1785 Oost Hoekster espel; van het bevelhebberschap ontslagen den 24sten Maert 1786, vermits den Eed op het Nieuwe Regeerings Reglement van den 19 Maert 1786 verklaarde niet te willen praesteeren
•Siccama, Abelus J.U.Dr. vaandrig 1760 Oost Minnema espel; dimissie versogt en verkregen d. 6 Sept. 1765, alzo hij toen rentemr. en ontvanger der floreenchattinge van de uitbuirt deser stede wierdt
•Siccama, Abelus Douglas, zoon van Wilhelmus, vaandrig 1700 Minnema espel; overleden d. 23 January 1704
•Siccama, Wilhelmus J.U.Dr. de zoon van Abelus Siccama, die de 20 Augusty 1660 secretaris werd van 't Ed. Malefits geregte binnen Leeuwaarden; Wilhelmus hopman 1673 Minnema espel; lidt van de vroedschap geworden d. 12 February 1690, naderhant gecommitteerde staat ten Lansdage, en 1696 mede Gedeputeerde Staat van Friesland; werd Monster Commissaris de eerstemaal d. 9 Augusty 1697, welke post meermalen bekleed heeft; overleden als mede oudste advocaat voor desen Hove d. 17 February 1708
•Siderius, Meinardus vaandrig 1697 Zuid Oldehoofster espel hopman 1703
•Sierxma, Gysbert vaandrig 1640
•Sinnema, Cornelis J.U.Dr. hopman 1622
•Sixti, Nicolaus Johannes J.U.Dr. secretaris van 't Ed. Gerechte van Leeuwarderadeel 1664, hopman 1667 West Hoekster espel
•Sjoerd Doeckes vaandrig 1657
•Sjoerdts, Cornelis vaandrig 1660
•Sjoerdts, Tjerk vaandrig 1650 Oost Hoekster espel hopman 1655
•Sloten, Pier van vaandrig 1787 Oost Minnema espel; wederom zijn dimissie verzogt en dezelve verkregen den 23 May 1789
•Sloterdijk, Titus J.U.Dr. vaandrig 1702 Oost Keimpema espel; werd lidt van de vroedschap d. 12 April 1704, dogh heeft dezelve wederom geresigneert, alzo hij den 29 November 1721 Raad Ordinaris in den Hove van Friesland werd; overleden den 28 April 1744
•Smeding, Doeke Hendriks vaandrig 1779 West Keimpema espel hopman 1784 West Keimpema espel; stads bouwmeester 1 January 1790
•Smeding, Doeke Ritskes vaandrig 1778 Oost Minnema espel hopman 1779 Oost Minnema espel; rentemr. van de inkomsten der schutterij, verkoren tot collonel der schutterij in Aug. 1787 en in den jare 1795 bij de resolutie afgegaan in de maand December 1802; weder verkoren als lid van het gemeentebestuur, en in de maand Jan. 1808 bij verandering der regering, door den Koning verkoren als wethouder deezer stad
•Smeding, Hermannus broer van Doeke Ritskes; vaandrig 1781 Keimpema espel hopman 1782 Keimpema espel
•Smeding, Sibelius zoon van Doeke Hendriks, vaandrig 1794 West Keimpema espel
•Smit, Rienk hopman 1586
•Smits, Rijk vaandrig 1607
•Smitsius, Taeke Beernts hopman 16.. Zuid Oldehoofster espel
•Snoek, Johannes vaandrig 1761 Keimpema espel, nadat de vaanndrigs plaatze een geheel jaar hadde gevaceert; hopman 1764 Keimpema espel
•Soebagh, Jacobus vaandrig 1686 Minnema espel hopman 1692 Minnema espel; overleden 1707
•Stapert, Harco vaandrig 1735 Oost Minnema espel; zijn dimissie wederom bekomen 17..; overleden 1763
•Steindam, Henricus J.U.Dr. hopman 1665 West Hoekster espel
•Steindam vaandrig 1667
•Stiensma, Sybrandus vaandrig 1721 West Hoekster espel; overleeden de 11 May 1738
•Storm, Abraham hopman 1786 Minnema espel; insgelijx een broer van Johannes en Roelof
•Storm, Bernhardus vaandrig 17.. Zuid Oldehoofster espel; obiit d. 21 Maart 1765
•Storm, Doeke zoon van Johannes en thans substituit kamerbewaarder van de HH. Staten deeser provintie; hopman 1789 Oost Keimpema espel; obiit den 27 Juny 1796 in den ouderdom van 31 jaaren en 8 maanden, en den 30 dito daaraan in de Westerkerk begraven
•Storm, Johannes kamerbewaarder van hun Ed. Mog. de Heeren Staaten deser Provincie; vaandrig 1759 West Hoekster espel hopman 1767 West Hoekster espel; zijn dimissie verzogt en bekomen 1775
•Storm, Roeloef broer van Johannes, vaandrig 1767 West Minnema espel; clercq op 't Provinciale Comptoir der floreenrenthe 1768; h 1769
•Strigelius, Cornelius J.U.Dr. vaandrig 1680 Oost Minnema espel; mede Gecommitteerde Staat ten Lansdage en in 't Mindergetal 1693
•Suringar, Petrus Jacobus zoon van Tj. Nic. vaandrig 1786 Oost Hoekster espel; uit het espel verhuist den 12 May 1790, daarna (te weten den 5 Nov. e.a.) ontvanger der boelgoederen alhier; wederom tot vaandrig aangestelt den 25 May 1792 in Minnema espel
•Suringar, Tjeerd Nicolaus vaandrig 1767 Oost Hoekster espel
•Swalue, Otto vaandrig 1632 Keimpema espel
•Swart, Francois de vaandrig 1657 Oost Minnema espel; overleeden den 22 Dec. 1691 en ligt in de Westerkerk begraven
•Sybes, Jelle hopman 1577 Minnema espel
•Sybes, Pier vaandrig 1610 en bouwmeester Doelen 1613
•Sybrants, Dirk vaandrig 1664 Oost Hoekster espel
•Symons, Jan vaandrig 16.. West Keimpema espel tot 1680, want is overleeden den 12 April van dat jaar in den ouderdom van 46 jaaren en legt te Huisum in de kerck begraven
•Symons, Steffen hopman 1658
•Taecama, Tiberius hopman en rentemr. van de Doele-opkomsten in 1669; obiit 3 October 1704
•Tambuser, Jacob Janssen vaandrig 1682 West Minnema espel hopman 1683 West Minnema espel
•Tammes vaandrig 1... West Hoekster espel
•Tania, Pierius vaandrig 1696 Zuid Oldehoofster espel
•Tania, Sierk hopman 1... Zuid Oldehoofster espel; rentemr. van de Doele-opkomsten; mede als raad tot de vroedschap gepromoveerd de 2 January 1673
•Theeken, Hendrik van vaandrig 1743 Noord Oldehoofster espel hopman 1747 Noord Oldehoofster espel; heeft als substituit van de hopman H. Duivenstein 't rentampt geadministreert van de wagtgelden; nam zijne dimissie wederom 1750, also secretaris werd van 't Ed. Geregte van Menaldumadeel, welk ampt 1763 wederom heeft getransporteert
•Theodory, Abelus vaandrig 1645
•Thijssen, Gerryt vaandrig 1640
•Thomae, Tiberius J.U.Dr. vaandrig 1643 Oost Hoekster espel hopman 1643 Oost Hoekster espel
•Thonis, Oeds bouwmeester Doelen 1595
•Tiensma, Henrik Jansen hopman 1670
•Tjaards, Claas zoon van vaandrig Tjaard Claasz; vaandrig 1643, in welk jaar ook olderman, en keurmeester van het bakkersgilde
•Tjallingi, Sierk vaandrig 1679 West Hoekster espel; obiit den 20 Febr. 1721
•Tjebbenga, Johannes Tjebbes vaandrig 1693 OH of Oost Keimpema espel; overleden d. 26 April 1699
•Tjepkes, Govert broer van Jorryt, vaandrig 1600
•Tjepkes, Jorryt vaandrig en bouwmeester Doelen 1599
•Tjerx, Claas vaandrig 1640
•Tjerx, Feye hopman 1616 en rentemr. van de Doele-opkomsten 1621
•Tjerx, Jorryt hopman en rentemr. der wagtgelden 1622
•Tjerx, Rutger hopman 1633
•Tjerx, Sybe hopman 1638, bouwmeester Doelen 1645, daarna stadsrentmeester
•Tjerx, Watze hopman 1634
•Tresling, Gerryt vaandrig 1762 West Keimpema espel hopman 1779 West Keimpema espel, tot collonel gepromoveert 1784; obiit den 12 Augusty 1787, in den ouderdom van 48 jaren, 5 maanden en 6 dagen, en is den 16 dito in de Jacobijner of Grote Kerk begraven
•Tresling, Nicolaas vaandrig 1784 Keimpema espel; zijn dimissie verzogt en bekomen den 23 Juny 1790; obiit den 20 May 1793, oud 53 jaaren, en is te Huizum den 28 dito begraven
•Tyttenga, Henricus Eduardi hopman 1676 West Minnema espel; werd raad in de vroedschap d. 24 December 1678, zijnde toen rentemr. vn de Doele-opkomsten ; in 1684 as hij vroedsman toen hij trouwde met Geertie Bienses
•Ulm, van vaandrig 1... Zuid Oldehoofster espel hopman 1... Zuid Oldehoofster espel
•Valkenier, Daniel hopman en bouwmeester Doelen 1670
•Veen, Marten van der vaandrig 1765 Zuid Oldehoofster espel
•Veen, Tjetze van der vaandrig 1720 Zuid Oldehoofster espel
•Vierssen, Ahasverus van J.U.Dr. vaandrig 1629; ook rentemr. als bovengen. 1635; secretaris der Gedeputeerden d. 12 Febr. 1653; overl. 1662
•Vierssen, Matthias van J.U.Dr. hopman 1657 Noord Oldehoofster espel; obiit d. 9 Febr. 1693 zijnde oldste advocaat
•Vierssen, Willem van hopman en rentemr. van de Doele-opkomsten 1599; muntemr. deser provintie 1610; werd 1 July 1629 rentemr. der domeinen deser provintie
•Vincents, Oeds vaandrig 1595 Oldehoofster espel, en bouwmeester Doelen, werd hopman 1604 en naderhand gewaldige provoost
•Vink, Ruird vaandrig 17.. West Hoekster espel hopman 1738 West Hoekster espel; zijn dimissie bekomen 1747; subiet overleeden den 9 Maart 1766
•Visscher, Pieter vaandrig 1722 West Hoekster espel hopman 1725 West Hoekster espel
•Visser, Rienkvaandrig 1733 Oost Hoekster espel; rentemr. geworden van de hopman van Theeken 1749; is thans regeerend bouwmeester deser steede
•Vitringa, Ernst notarius publicus vaandrig 1720 Minnema espel, rentemr. van de Doele opkomsten 1730 voor T. Wielant, hopman 1736, en tot collonel voor de Heer J. Schouten 1744; overleeden 175.; hij schreef tot zijn devies Juste & Vigilanter
•Vitringa, Horatius vaandrig 1732 West Minnema espel hopman 1736; bouwmeester Doelen bij de absentie van hopman T. Hoeke tot d. 1 January 1737 wanneer 't bouwmeesterschap heeft beginnen jaarlijx te rolleeren; overleeden d. 9 May 1749
•Vitringa, Julius J.U.Dr. vaandrig 1736 Minnema espel; eerste bouwmeester Doelen benevens zijn hopman E. Vitringa 1738, dog de laaste heeft daarvan vrijwillig geresigneert, omdat rentemr. was, en is voor hem in plaats gesuccedeert de hopman D. Balk; overleden de 3de April 1748
•Voorde, Riemk Jans h661
•Vries, Auke Pieters de vaandrig 1758 Oost Keimpema espel; zijn dimissie versogt en verkregen 1765
•Vries, Dirk Pieters de broer van Auke Pieters vaandrig 1761 Oost Hoekster espel hopman 1767; overleeden d. 24 September 1769
•Vries, Govert Pieters de broer van Auke en Dirk, werd voor zijn broer Auke vaandrig 1766 Oost Keimpema espel hopman 1767; obiit den 31 Maart 1794, en den 7 April in de Westerkerk begraven
•Vries, Johannes de Landschapsoperateur en Lector in de Vroedkunde en Chirurgie, hopman 1770 West Keimpema espel; overleden d. 18 Maart 1790 en legt op 't Jacobiner kerkhof begraven
•Vries, Petrus de vaandrig 1749 Noord Oldehoofster espel hopman 1754 Noord Oldehoofster espel; overleden den 27 July 1762
•Vries, Rinse de proclamant der boelgoederen vaandrig 1786 West Hoekster espel; zijn dimissie verzogt en bekomen 1793
•Vries, Sybe de vaandrig 1786 Minnema espel; zijne dimissie verzogt en bekomen d. 28 Juny 1788
•Vrijdag, Hendrik vaandrig 1610 hopman 1621
•Wabbes, Claas rentemr. van de Doele-opkomsten 1589
•Wanga vaandrig 1711 zie Onderzoek op de Rechten van de bevelhebberes enz. pag. 44
•Wartena, Douwe Jans vaandrig 1660 Keimpema espel bouwmeester Doelen 1663 voor de vaandrig T. ten Post
•Wartena, Jan Douwes vaandrig 1682 Keimpema espel; overleeden als bouwmeester Doelen zijnde den 18 October 1683
•Wartena, Joannes (ook Jan Harmens) hopman 1667 Noord Oldehoofster espel bouwmeester Doelen 1681; overleeden 1693
•Wassenberg, Arnoldus vaandrig 1700 Oost Minnema espel; overleden de 1 January 1731
•Wassenberg, Everwynus zoon van Arnoldus vaandrig 1723 Oost Minnema espel hopman 1728 Oost Minnema espel
•Werf, Gerryt Nannes van der vaandrig 1653, werd bouwmeester Doelen 1657 voor de vaandrig Symon Douwes Langweerd; lidt van de vroedschap de 15 May ejusdem anni in 't K. espel
•Wesselius, Feyto J.U.Dr. vaandrig 1683 Minnema espel hopman 1686 Minnema espel
•Wesselius, Johannes J.U.Dr. lidt en advocaat van 't Ed. Gestrenge krijgsgerigte deser provincie en secretaris van 't jachtgerigte; vaandrig 1743 Keimpema espel hopman 1745 Keimpema espel; mede raad in de vroedschap gekoren d. 24 February 1755, en is thans regeerend burgemeester deser stede
•Westra, Pytter vaandrig 1784 West Minnema espel en is vermits non-stemminge 1785 weder afgetreeden
•Wiarda, Douwe vaandrig 1657-1683; was lands- en stadsoperateur
•Wielandt, Thomas vaandrig 1719 West Keimpema espel hopman 1721 West Keimpema espel; rentemr. der Doele opkomsten voor de hopman Jurjen Groenewout 1720; in de vroedschap ingekomen d. 2 Augustus 1730; ovrleeden de 15 May 1769
•Wielinga, Johannes J.U.Dr. hopman 1690 West Keimpema espel, werd bouwmeester Doelen voor de hopman G. Oosterbaan 1704; mede raad in de vroedschap verkoren de 1 April 1707; postmeester deser provincie geworden 1692; overleeden 1709
•Wielinga, Johannes vaandrig 1752 West Keimpema espel; is tans gecommitteerde staet ten Landsdage wegens Lemsterland
•Wierdsma, Douwe Pieters hopman 17.. Oost Hoekster espel
•Wierdsma, Nicolaus vaandrig 1770 Oost Hoekster espel hopman 1774 Oost Hoekster espel; zijne dimissie verzogt en bekomen 1783
•Wierdsma, Theodorus vaandrig 1710 Oost Hoekster espel hopman 1712 Oost Hoekster espel; werd lidt van de vroedschap de 15 Juny 1717
•Wierdsma, Zoëis vaandrig 1...
•Wiersma, Jan Cornelis vaandrig 1670; obiit den 1 April 1682 en legt te Oosterwierum begraven
•Wigeri, Wigerus vaandrig 1767 Minnema espel hopman 1782 Minnema espel; zijne dimissie verzogt en bekomen 1783
•Wijnsdorp, Hylke vaandrig gepromoveert in Nassaus of West Minnema espel 1741, hopman 1749; rentemr. van de Doele-opkomsten voor de collonel R. Fenema 1762; oudste hopman in dienst zijnde tot schepen deser steede gekoren 1767
•Wilgenrijs, Titus Jansen vaandrig 1664 Minnema espel
•Willems, Arjen hopman 1577 Keimpema espel
•Willems, Arjen vaandrig 1622
•Willems, Buwo hopman 1566
•Willems, Floris vaandrig 1645
•Winter, Feyo Johan J.U.Dr. vaandrig 1659 Oost Keimpema espel hopman 1662 Oost Keimpema espel
•Winters, Jan Hendrik vaandrig 1744 West Hoekster espel; wederom zijn dimissie bekomen 1748; overleden de 5 Juny 1764
•Wisselpenningh, Livius J.U.Dr. vaandrig 1... West Minnema espel hopman 1682 West Minnema espel; overleeden 1683
•Wybenga, Egbartus vaandrig 16.. West Hoekster espel; obiit den 24 November 1721
•Wybes, Ruirdt hopman 1572
•Wybrens, Douwe ?1598
•Wymers, Aede bakker vaandrig 1767 Noord Oldehoofster espel hopman 1768 Noord Oldehoofster espel; rentemr. van de Doele-opkomsten voor de hopman P. Raasveldt d. 1 April 1769; overleeden 17.. nadat reeds den 13 May 1777 zijne dimissie verzogt en bekomen had
•Ydema, Bernhardus Medicinae Doctor en Landschaps Medicus, de zoon van Edo, vaandrig 1722 Oost Keimpema espel hopman 1728 Oost Keimpema espel; voor zijn vader ook clercq ter Finantie geworden
•Ydema, Edo Alma van vaandrig 1699 Oost Keimpema espel; overleden zijnde regeerend schepen deser stad den 22sten Febr. 1720, oud 57 jaaren en 2 maanden, en legt in de Galileërkerk begraven
•Ydema, Ennius broer van Bernhardus, J.U.Dr. en clerq ter secretarie van hun Ed. Mog. de Staten deser provincie, welk ampt hij transpoorteerde 17..; vaandrig 1728 Oost Minnema espel; vroedschap aldaar d. 29 Augusty 1749, dog wederom geresigneert; is tegenswoordig mede Gecommitteerde Staet ten Lansdage wegens Opsterlandt; obiit den 19 Sept. 1784
•Ydema, Hermanus Coobs van der Vecht â vaandrig 1782 in Keimpema espel, vermits non-stemminge wederom afgetreeden 1784; bij den Hove prodigus verklaart den 1sten February 1785
•Ynnia, Dirk Gideons hopman 1673 Zuid Oldehoofster espel; overleeden 1687
• Ysbrants zie IJsbrants
•Zijlstra, Rombartus vaandrig 1711 Keimpema espel, tot lidt van de vroedschap verkoren d. 6 February 1733
•zoon van Aemilius hopman 1790 West Keimpema espel
•Zybrandsz, Pieter vaandrig 1577
•Zybrandsz, Zybrand hopman 1564
•Zydses, Jan vaandrig 1640, werd bouwmeester Doelen in plaats van de hopman M.S. Hoitsma 1647; vroedschap Oost Hoekster espel 15 May 1657; was ook secretaris van 't Ed. Gerechte van Leeuwarderadeel

espels

>> begin

Namen der Heeren Secretarien van 't Ed. Malefaicts Gerechte binnen Leeuwarden

Het malefaitsgerecht of Malefeytses Camergerecht was de krijgsraad die de criminele of strafzaken afhandelde waarvan het vooronderzoek gedaan was door de gerechtsschout en de beide assessoren [van het krijgsgerecht]; aldus A.G. Bosch en A.P. van Nienes, Het krijgsgerecht der Friese en Nassausche regimenten (circa 1583 - 1775). In: Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden 3(2001), 233-251, ih.b. 242-245.
Anders, als burgerkrijgsraad of schutterijgerecht, wordt het malefaitsgericht beschreven in de dagboekaantekeningen (1795-1801) van P.J. Suringar: hij heeft het over "collonel, hoplieden en vaandrigs beneevens den secretaris, uitgemaakt hebbende 't malefaits gerechte deeser steede".

1566 - Jacob van Herbaijum, Juris Utriusque Doctor; hij schrijft zich dus na zijne geboorteplaats; wanneer hij als secretaris is aangesteld geblijkt niet, maar dit jaar zo vind ik hem; zie ook bij Gabbema, Historie van Leeuwarden p. 480. Hij wierd 1577 burgerhopman in Minnema-espel, wanneer ook 't secretaris-plaats heeft gereseigneert. Dese is sonder twijffel de vader geweest van Dr. Thomas Herbaijum, die 1603 procureur generaal dezer Landschappe wierd; obiit 1602, en ligt in de Jacobinerkerk begraven.
1577, 1 Juny - Nicolaus Cleuting, notarius publicus
1589 - Arent Harderwijk, notarius publicus
1591, 1 July - Gerlacus du Frise, notarius publicus; daarna secretaris van Tietjerksteradeel
1595 - Lodovicus Foxius, notarius publicus
1603 - Cornelis Sickes, mede notarius publicus
1607 - Adam Richaeus, waarschijnlijk de zoon van Mr. Sybrandus Richaeus, die 1578 procureur generaal deser Landschappe weird, was mede notarius publicus
1613 - Cornelius Gellii, insgelijx notarius publicus
1644, 20 Novemb. - Eduardus Henrici, die burgerhopman was en mede notarius publicus
1651, 26 February - Renicus Ens, ook notarius publicus
1660, 20 Augusty - Abelus Siccama, mede notarius publicus. Hij is overleeden den 27 Maart 1669
1669 - Matthias Janssonius, Juris Utriusque Doctor; is overleeden den 1 February 1683
1683, 9 February - Johannes Hamerster; was clercq ter griffie 's Hofs van Friesland; is overleeden December 1714
1714, 15 December - Martinus Faber, Iuris Utriusque Doctor; deze heeft geresigneert op Livius Bouritius, dog 't ampt is door zijn vader als substituitsecretaris eenige tijdt bedient.
1721 - Johannes Bouritius, als substituitsecretaris, was notarius publicus; hij is overleden den 30ste Maart 1759
1732, 29 September - Livius Bouritius, de zoon van evengenoemde [Johannes], was Juris Utriusque Doctor; heeft wederom geresigneert; hij is overleeden den 22 November 1763.
1754, 23 April - Marius Nauta, door resignatie van laastgenoemde [Livius Bouritius], is mede Juris Utriusque Doctor, pensionaris deser steede geworden d. 31 Augusty 1765.
1772, 18 May - Jan Krak, J.U.Dr., wederom door resignatie van laastgemelde [Marius Nauta]; wederom geresigneert 1780, overleeden ....
1780 - Feddo Andeles, door resignatie van laastgemelde [Jan Krak]; zeer subit overleden den 18 November 1786 en den 27 dito in de Westerkerk begraaven.
1786, 4 December - Sjouke Pluim, en bij nadere resumtie aangesteld den 3 February 1787. Hij heeft als burgervaandrig zijne dimissie verzogt en verkreegen den 30 Maart daaraanvolgende.

>> begin