>> HOMEpage

esculaap, beeldmerk van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Plattelandsartsen Friesland 1824

Naamlijst voor prof. dr. Ph.H. Breuker bewerkt door M.H.H. Engels, 12 maart 2008
Bron: Provinciale Geneeskundige Commissie, Tresoar toegang 34-05 inv.nr. 6 (naamlijst)
Uitvoeriger, afgezien van de door mij opgezochte promotieplaatsen en -data, is de uitgave van de naamlijst die G.E. Hakman als bijlage geeft van zijn artikel De departementale commissie van geneeskundig bestuur in Friesland, 1801-1815. De strijd om erkenning en bevoegdheid in De Vrije Fries LXVIII (1988), 93-116. In de Digitale Historische Bibliotheek Friesland op Wumkes.nl zijn tot nu toe de jaargangen 1839 t/m 1929 van De Vrije Fries toegankelijk.

a = apotheker, ch = chirurgijn, hm = heelmeester, MD = Medicinae Doctor, vm = vroedmeester, vv = vroedvrouw

0/1 Leeuwarderadeel
T. Poutsma - Wirdum - hm
Bauke Stelwagen - Stiens - hm vm
Jan Annes van der Leij - op de Lije onder Finkum - hm
Grietje Pieters - Jelsum - vv
Henricus Reneman Idserda - Wirdum - ch vm
Johanna Adelaar - Wytgaard - vv
N. Vlaskamp - Stiens - hm vm *
G. Vlaskamp - Wirdum - hm vm **
[* Machiel Vlaskamp, geb. Franeker 12 mei 1796; ** Gerrit, oudere broer van Machiel, geb. Franeker 2 juni 1791; mededelingen van P. Nieuwland]

10/11 Ferwerderadeel
Hendrik Stelwagen - Hallum - hm vm
Rienk Jans van der Leij - Ferwerd - hm vm
Fredrik Gilles - Blija - hm vm
Tjepko Andreae - Ferwerd - MD (Franeker 25-5-1803 Harlinga Frisius) - 1807
J. Fenema - Hallum - MD (Groningen 24-11-1821 van Leeuwarden) - 1824
J.J. Tjaarda - Blija - hm vm
U.A. Noordenbos - Hallum - hm vm

20/21 Westdongeradeel
Johannes Jacobus Stelwagen - Holwerd - hm vm
Baukje Stelwagen - Holwerd - vv
Dirk Bartels Hoogterp - Holwerd - hm
Dirk Stelwagen - Holwerd - hm
Jan van Slooten - Ternaard - hm
Willem Theodorus van Gurkom - Holwerd - MD (Franeker 26-4-1809 Leovardiensis) hm
Johannes van der Velde - Ternaard - ch
Cornelius Kools - Ternaard - MD (Groningen 7-2-1810 Bergensis ad Zomam)
W. Feenstra - Holwerd - hm vm

30/31 Oostdongeradeel
Johannes Rosier - Anjum - hm
Antje Baukes - Roptazijl/Anjum - vv
Vroukje Sjoerds - Ee - vv
Joh. Ulbes Noordenbos - Nijkerk - hm vm
Mayke Jurjens - Anjum - vv
J.R. Eldring - Anjum - hm vm
J. van der Kooi - Metzlawier - hm
Daniel Weerman Schultze - Anjum - hm

40/41 Kollumerland
Hylle/Hyle Swart/Zwart - Kollum - MD (Groningen 5-6-1799 Oostermeera-Frisius)
Schelte Carper - Kollum - hm
Gerardus de Buhr - Burum - hm
Nicolaas/Nicolaus/J.N. Stusman/Stutsman - Burum - hm vm
Willem Gerard Alstorphius - Kollum - hm vm

50/51 Achtkarspelen
Gerardus Couperus - Augustinusga - hm
Steven Oenes van Kammen - Surhuisterveen hm vm
Roelof H. Eldering/Eldring - Stroobos - hm vm
Frederik Willem Spangenburg - Buitenpost - hm
Johannes Couperus - Augustinusga - hm
Maria Elisabeth de Wal - Surhuisterveen - vv
Leentje Klaases - Rottevalle - vv
Jantje Eeuwes - Twijzel - vv
P. d. R. Gosliga - Augustinusga - hm vm

60/61 Dantumadeel
Nicolaas Postumus - Zuiderhuisterveen - hm
Willem Stein - Rinsumageest - hm
Gertje Abes - Rinsumageest - vv
Geesje Minses - Damwoude - vv
Tjepko Oosterlo - Murmerwoude - MD (Groningen 15-6-1822 van IJsbrechtum)

70/71 Tietjerksteradeel
Anne Ulbes Noordenbos - Oudkerk - hm vm
Dirk van der Meer - Oostermeer - hm
Willem Hyles Posthumus Swart - Oostermeer - hm
Ulbo/Ulbe Annes Noordenbos - Oudkerk - hm vm
wed. van Hart van der Meer - Oostermeer - vv
Jetske Popkes - Bergum - vv
Sitske/Sietske Michiels - Ystrum/Eestrum - vv
Tjepko Andreae - Bergum - MD (Franeker; vgl. Ferwerderadeel)
Johannes Jacobus Florison - Bergum - hm
Hermanus Smith - Bergum - hm vm
Tietje Taekes - Oostermeer - vv
Cornelis Steensma - Bergum - MD (Groningen 9-8-1781 van Bergum)
G. Stelwagen - Bergum - hm vm
N. Schultz - Oenkerk - hm

80/81 Smallingerland
Henricus Schultens - Suider Dragten - MD (Groningen 9-8-1781 Groninganus)
Jacob/Jakob Hylkes Camminga/Kamminga - Noorder Dragten - hm vm
Fokke Beek - Noorder Dragten - hm vm
Harmina/Hermina Lucas Helndoorn/Helmdoorn - Zuider Dragten - vv
Fokjen Claases - Oudega - vv [doorgehaald]
Dirk H. van der Meer - Zuider Dragten - hm
Job S. Posthuma - a vm
Suardus Posthuma - Noorder Dragten - hm vm
Fokke Beek - Zuider Dragten - hm vm
Anne Hendrik Bruinsma - Dragten - MD (Groningen 25-6-1814 van Drachten)
P.V. Rel - Dragten - hm vm

90/91 Idaarderadeel
J. Camminga - Grouw - hm [doorgehaald]
Johan Arnold Römer/Roemer - Grouw - hm vm
Iemkje Ypes - Grouw - vv
Trijntje Pieters - Roordahuizum - vv [doorgehaald]
Henricus van Straalen/Straelen - Warga - MD (Franeker 8-11-1805 ex Boekel Ravensteniensis)
Marten Zijlstra - Warga - hm vm
Feykje Brants - Warga - vv
Geertruida Hendriks - Warga - vv
[Eeltsje] Halbertsma - Grouw - MD (Leiden 8-10-1818)
T.C. Bolger[?] - Warga - hm

100/101 Rauwerderhem
Willem Nauta - Rauwert/Rauwerd - MD (Franeker 11-9-1802 Franequera Frisius)
Christaan Artz/Ardtz - Rauwert - hm vm
Grietje Pieters - Deersum - vv
H.R. Idzerda - Rauwerd - hm vm

108/109 Menaldumadeel
Gerrit Molenaar - Dronrijp - hm
Corneliske Goverts - Dronrijp - vv
Bartle/Bartele K.L. Hoogterp - Berlikum - hm vm
Aafke Annes - Marsum - vv
Jacobus Franciscus Boomsma - Menaldum/Dronrijp - hm vm [doorgehaald]
Jantje Jans - Menaldum - [vv]
Nicolaas Molenaar - Dronrijp - hm [doorgehaald]
G.J. Bemp - Marsum - hm
J. Pol - Marsum - hm
Johannes ter Maat - Menaldum - hm
Jan Yepes - Menaldum - vv
Grietje Pieters - Berlikum - vv
G. Molenaar - Dronrijp - ch
Hartman van der Werf - Menaldum - hm
Petrus Horreus Feenstra - Marsum - MD (Franeker 30-8-1810 Kimswerdia Frisius) vm
B. van der Kooy - Dronrijp - hm vm
W. Camphuis - Marsum - hm vm

119 Franekeradeel
Keimpe Pieters Reitsma - Tzum - hm vm

128/129 Baarderadeel
A. Blom - Oosterlittens/Baard - hm
Trijntje Annes - Jorwerd - vv
Romkje Ulbes - Oosterlittens - vv
Antje Sikkes - Baard - vv
Johan August Houwer - Winsum - hm
Nicolaas Zoet/Soet - Jorwert/Weidum - hm
Hendrik Radijs - Jorwert - MD (Groningen 26-6-1799 Meppela Batavus) vm
Addeko Joh. van Blom - Oosterlittens - hm
Romkje Ulbes Hannema - Oosterlittens - vv

138/139 Barradeel
Klaas Kingma - Tzummarum - hm vm
Klaas Roeloffs Goodijk/Godijk - Sexbierum - hm vm
Keimpe Pieters Reitsma - Oosterbierum - hm vm
Jan Hendrik Jannereth - Minnertsga - hm vm
Wypkje Feikes - Tzummarum - vv
Joh. Lentz - Tzummarum - hm vm
Johannes Jacobus Bemp - Oosterbierum - hm vm
Pieter Bruinsma - Minnertsga - hm vm
H.H.L. Ledel - Minnertsga - hm
S. Posthuma - Tjummarum - hm vm

148/149 Hennaarderadeel
Ulbe Johannes Noordenbos - Wommels - hm vm
Hessel Joukes Schilstra - Lutkewierum - vm [doorgehaald]
Henricus/Hendricus Wilhelmus van der Kolk - Wommels - MD (Groningen 8-6-1793 Frisius)
J.U. Noordenbos - Wommels - ch vm

158/159 Wonseradeel
Volkert van der Plaats - Witmarsum - MD (Franeker 5-1-1804 Harlinga Frisius)
Jan Daniel Stip - Makkum - hm
Jan Snijdelaar - Makkum - hm vm
Tyetje/Tietje Teerds - Makkum - vv
Attje Hendriks - Pingjum - vv
Yb/Ieb Ottes - Arum - vv
Jacobus Bijker/Byker - Witmarsum - MD (Franeker 22-3-1809 Knypa Frisius) - vm
Andries Meter - Arum - ch/hm vm
Petrus Horreus Feenstra - Kimswerd - MD (Franeker 30-8-1810 Kimswerdia Frisius)
Regnerus Regenbogen - Makkum - MD (Leiden 27-6-1820 Stavorâ-Frisio)
P. Bruinsma - Witmarsum - hm

168/169 Wymbritseradeel
Cornelis Martin de Kok/Koe - Heeg/Woudsend - hm vm
Idske Annes - Nieuwland - vv
Johanna Lens - Woudsend - vv
Reinier Borneman - Woudsend - hm vm
Maria/Maryke Heins - Woudsend - vv
Tjeetske Sjoerds - Hommerts - vv
Tjitske Gerbens - Uitwellingerga - vv
Trijntje Durks - Uitwellingerga - vv
Pieter Willems Flietstra - ch/hm vm
Geertruida Hendriks - vv
H.A. van Ringh[?] - Wetsens - hm

178/179 Hemelumer Oldephaart
Cornelis Cramer/Kramer - Koudum - hm
Trijntje Dirks - Koudum - vv
Sytske Martens - Warns - vv
Ybe Ottes - Oudega - vv
Hermanus Geveke - ch
J. Gerlsma - Koudum - hm

186/187 Het Bildt
W.J. de Swart - St. Anna Parochie - hm
A.C. Bakker - L. Vrouwen Parochie - hm
Harmke Gerardus Klooster - St. Jacobi Parochie - vv
M.A. Swalue - St. Jacobi Parochie - hm vm [doorgehaald]
Jan Braunius Oberius/Oeberius - St. Anna Parochie - hm
Akke Sikkes/Sybes - St. Anna Parochie - vv
Gerardus Hessels Hommema - St. Anna - hm vm
Menno Antonius Swalue - St. Jacobi Parochie - MD (Franeker 12-3-1805 Leovardia Frisius)
Wiglius Schultetus Aenee - Franeker - MD (Franeker 20-4-1799 Oldemirdumo Batavus)
Dirk Salm - St. Jacobi Parochie - ch/hm
Hendrik Emmerik - Vrouwen Parochie - hm
Jan Rienks van der Leij - Vrouwenbuurt - hm vm
Botto Schultetus Aenee - Jacobi Parochie - hm
Watze Camphuis - St. Anna - hm vm
H. Noordenbos - St. Anna - hm vm
B.W.S. Aeneae - St. Jacob - hm
D. Salm - St. Jacob - hm

194/195 Utingeradeel
Ype Jacobs Reen - Akkrum - hm vm
Dirkje Everts - Terhorne - vv
Sytske Jans - Akkrum - vv [doorgehaald]
Jacobus Keverling - Oldeboorn - hm
Minke Jans - Oldeboorn - vv
Johannes Lentz - Akkrum - hm vm
Johannes Lambertus Tuinhout - Oldeboorn - MD (Leiden 10-7-1813 van Franeker)
J.J. Bemp - Akkrum - hm vm

202/203 Aengwirden
Everhardus Relotius - Heerenveen - MD (Groningen 7-6-1783 Hatsumo Frisio Orientalis)
Yttje/Ytje Hendriks - Luinjebert/Lunjebert - vv

208/209 Doniawerstal
Akke Jellis/Jelles - Langweer - vv
Georg Rudolf Hulshof - Langweer - hm vm

214/215 Haskerland
Bernardus Borneman - Joure - MD (Franeker 15-6-1785 Woudsenda Frisius)
Simke Sannes Dublinga - Joure - ch
Sanne Simkes Dublinga/Dubbeling - Joure - ch/hm
Martjen/Martje Douwes - Joure - vv
Rinskje Hendriks - Oude Haske - vv
Martinus van den Acker - Joure - MD (Harderwijk 24-11-1804 ex Mierlo Majoratus Sylvae Ducensis)
E. Relotius - Joure (van Heerenveen) - MD (zie Aengwirden)
Grietje Goudemond - Joure - vv
Johannes Carel Meijer/Meyer - Joure - hm a
Douwe Jetses Douma - Joure - MD (Franeker 19-10-1808 Idsega Frisius) hm
W. Wittens - Joure - hm

224/225 Schoterland
Johannes Henricus WijndelsWyndels - Heerenveen - MD (Groningen 1-6-1796 Groninganus) vm
apothekerspotJan Lodewijk Willem Fokke - Heerenveen - hm vm
Jan Christiaan Mann - Heerenveen - hm
Rinske Wiegers - Heerenveen - vv
Antje Harmens Brouwer - Heerenveen - vv
Gerhardina de Leeuw - St. Jansga - vv
J. Dornseiffer - Heerenveen - a
J.A. Masschop - Heerenveen - a
Joan. Jac. van de Moer - Heerenveen - MD (Leiden 1812)
A. Feenstra - a
J. Hiddinge - a

236/237 Lemsterland
Fredrik Otto Wegener - Lemmer - hm
Gosse Johannes Zuiderveld/Suiderveld - hm vm
Margreta/Grietje Croese/Kroese - Egten - vv
Albertus Hendricus Ekker - MD (Franeker 2-12-1785 Vollenhova Transisalanus)
Antje H. Brouwer - Lemmer - vv
Jantje Jacobs - Echten - vv
Lolkje Cleuver/Kluver - Oosterzee - vv
Folkert Johannes Witteveen - Lemmer - MD (Groningen 31-5-1822 van Metslawier)
H. Geveke - Lemmer - hm

244/245 Gaasterland
Olphertus/Olphert Fredericus/Frederik a Kolde - Wyckel - MD (Franeker 25-6-1764 Wyckela Frisius)
Albertus/Albert Coopmans - Balk - MD (Franeker 27-2-1804 Bolswardiensis)
Fredrik Willem Fokke - Balk - hm vm
Ybe Ottes - Oudega - vv
Frederik Wilhelm Focke - Balk - hm vm
Grietje Poelstra - Balk - vv
Age Hylke Florison - Balk - MD (Franeker 30-11-1811 Leckumo Frisius) vm
Johannes Martinus van de Velde - Balk - MD (Franeker 9-12-1811 Haganus) hm vm

252/253 Opsterland
Harmanus Smals - Goredijk - hm vm
Johannes Symons/Simons Swart - Goredijk hm
Antje Popkes - Goredijk - vv
Johanna Demmes - Goredijk - vv
Aaltje Jans Slot - Gorredijk - vv
Wiglius Schultetus Aenée - Gordijk - MD (Franeker 20-4-1799 Oldemirdumo Batavus)
Grietje Gerrits - Bee[t]sterzwaag - vv
Menno Antonius Swalue - Goredijk - MD (Franeker 12-3-1805 Leovardia Frisius) hm vm
Simon Johannes Swart/Zwart - Gorredijk - a
Suardus Posthuma S.z. - Gorredijk - hm
Jacobus R. Bijker/Byker - Gorredijk - MD (Franeker 22-3-1809 Knypa Frisius)
J. Zwart - Gorredijk - hm

262/263 Ooststellingwerf
Jacobus Johannes Piccardt - Makkinga - MD (Leiden 22-6-1764)
Eltje/Eeltje Jacobs - Donkerbroek/Oosterwolde - vv
Jeltje Jans - Oldeberkoop - vv
Tryntje Feitses/Feytsen - Oldeberkoop - vv
Froukje Wiebes - Donkerbroek - vv
H.T. Kreyenga - Makkinga - hm

268/269 Weststellingwerf
Hans Bloemhof - Wolvega - ch
Bastiaan Gerardus van Stekelenberg/Stekelenburg - Wolvega - ch vm
Hans Sap - Noordwolde
Johan Eckhard Wervelman - Overijsel (Hattem) - hm vm
Dominicus Petrus Romar - Wolvega - MD (Franeker 28-12-1811 Oldebornia Frisius)
Jan Oldenhuis Kymmell - Wolvega - MD (Groningen 12-10-1822 Smilde)276/277 Leeuwarden
308/309 Bolsward
316/317 Franeker
326/327 Sneek
338/339 Dockum
348/349 Harlingen
364/365 Stavoren
370/371 Workum
380/381 Sloten
386/387 IJlst
392/393 Hindelopen

398/399 Ameland
406/407 Schiermunnikoog
412 Vlieland

>> begin