Post Scriptum:
Jan Post,
Naamlijst van advocaten Friesland 1527-1577


>> HOME

Inleiding

Het rechterlijk college in Friesland bestond uit gepromoveerden in de rechten. Zij werden Raad Ordinaris genoemd en spraken de vonnissen uit. Sinds 1527, vinden we in de vrijwillige rechtspraak voor het Hof ook pleitende advocaten. Hun aantal is aanvankelijk klein, maar na 1550 groter, terwijl het na de Beeldenstorm weer afneemt. Van enkele van deze pleitende advocaten begrijpen we uit de toevoeging in de Quaclappen dat zij "occuperen voor", wat wil zeggen dat ze dit beroepsmatig doen. Later staat er achter hun naam de toevoeging "Advocaet voor den Hove" en nog weer later "Suppoost van den Hove". Dit zijn dus de heren die partijen steunden met hun juridische visie op de zaak. Sinds 1577 werden deze advocaten, met de titel meester, ingeschreven, waarschijnlijk op vertoon van hun papieren. Of het vóór deze tijd anders is gegaan valt niet te zeggen. Het lijkt er wel op dat een ieder die de titel meester bezat, zonder problemen voor het Hof kon pleiten, en/of voor anderen. Maar gaandeweg vindt men komen de pleiters in de boeken ook voor met de titel van Dns of Dno.

Tegen 1550 is er toch wat veranderd, dan wordt er meestal gemeld, dat deze of gene advocaat occupeert voor een eiser of een gedaagde. Er is dan blijkbaar een zekere formalisering opgetreden. In de onderstaande lijsten blijkt dat ook uit het grote aantal keren dat bepaalde "Advocaten voor den Hove" voorkomen; de overigen komen soms maar één keer voor. Daarbij moet men bedenken dat eenzelfde zaak in het Hof één, soms twee of drie keer voorkwam, voor de zaak "eyntlijck getermineerd" was; vgl. B.S Hempenius van Dijk, Procesgids Hof van Friesland. Wie dus drie keer voorkomt, kan dus nog steeds dezelfde zaak behartigen, en dan zegt dat relatief minder over het feit of deze advocaat inderdaad een praktijk had. De personen die dus betrekkelijk weinig worden genoemd kunnen dat behalve om hun eigen doelen te bereiken, ook doen omdat ze als secretaris of jurist werken voor een stadsregering of een grietenij. In een groot aantal zaken blijkt ook dat ze handelen voor hun werkgever. Waar dat maar al te duidelijk is, zijn die namen weggelaten.

Er is nog zo'n juridisch onderlegde groep die weg is gelaten. Dat betreft de gestudeerde pastoors, die vaak ook als "Mr" worden aangeduid, met toevoeging van hun standplaats. Dat is een vrij groot aantal. De andere pastoors, die niet gestudeerd hadden, worden doorgaans "heer" genoemd, gevolgd door hun naam en standplaats. Naar schatting heeft een op de vijf tot zes pastoors een juridische studie gevolgd.

In de lijst zijn enige opmerkingen verwerkt: ten eerste wanneer er voor het eerst is aangetekend: "occuperende voor" en ten tweede wanneer ze genoemd worden als "advocaet voor den Hove". Wegens de beperktheid van de aantekeningen is het me niet mogelijk geweest om ook de vroegste aantekening "suppoost van den Hove" op te sporen: deze term duikt pas rond 1565 op. Deze selectieve naamlijst moge als aanvulling dienen op hetgeen M.H.H. Engels heeft gedaan met de inschrijvingen vanaf 1577.

Jan Post, januari 2005


NAAMLIJST, chronologisch

Advocaten voor den Hove, in de zogenaamde Quaclappen, volgens paginering of foliëring; in het laatste geval eventueel met de toevoeging v(erso).

HOF 16687 (YY 1) 17 mrt 1527-1533
179. Mr. Doetthije
205. Mr. Harinck Donija -458
273. Mrs Sicke en Jarich Dekema. [noot 3]
294. Mr. Hector v. Hoxwier. [noot 4]
328. Mr. Hero Abbes
348. Mr. Albert Gijsberts
388. Mr. Tiepko Allardi (doctor?) -397
388. Mr. Dionysius Dodo
413. Mr. Gijsbert
403. Mr. Philippus Cleerhagen, advocaet
442. Mr. Jarich Dekema. zie [noot 3]
458. Mr. Harinck Donije
470. Mr. Albert
472. Mr. Wijnolt Willems -431?
593. Mr. Edo Walckama
HOF 16688 (YY 2) 1533-1537
98. Mr. Jan Rommarts -211 (overl. 1558) [noot 1]
117. Mr. Hero
129. Mr. Robijn
135. Mr. Albert
162. Mr. Edo Walckama -239
101. Mr. Wijnant (Wijnolt?)
222. Mr. Hero Abbes vgl. 117
295. Mr. Jan van Campen (te Harlingen)
298. Mr. Aesge (en Anthonis Fernije) -408
312. Mr. Syds Tijaerda [noot 5]
350. Mr. Fonger Sijersma
374. Mr. S. Dekema en S. Beyma
379. Mr. Albert Aernsma
HOF 16689 (YY 3) 1538-1544
2. Mr. Wijnolt
4. Mr. Jan Rommarts -254 zie [noot 1]
8. Mr. Aelbrecht Arentsma
20. Mr. Edo Walkama
26. Mr. Sicke en .. Beyema
50. Mr. Fonger Siersma -51
71. Mr. Tiepke Allardi
83. Mr. Doettye Wyaerda -115-141
93. Mr. Sybrant
118. Mr. Edo Walkama -582
131. Mr. Hero Abbes
149. Mr. Pieter Symons
150. Mr. Wijnolt Willems
154. Mr. Jan van Harlingen
217. Mr. Jan Rommarts (hem dragende voorÂ…) zie [noot 1]
218. Mr. Jan van Arum. -255-271-423-436-456-533
258. Mr. Steven Vos -415-422-425-466-581
296. Mr. Pieter en Jan Simons
302. Mr. Jan Bugirs -338-589 [noot 6]
315. Mr. Jan Keerbergen (occuperend voorÂ…)
326. Mr. Jacop Pastou(w) -495
338. Mr. Syds Tziaerda -382-465
385. Mr. Jan Rommarts -439-493-577-583 zie ook 217
390. Mr. Pieter Simon(i)s -557-569
394. Mr. Jan Keersbergen -481 zie ook 351
411. Mr. Jan Buwis (Leeuwarden)
416. Mr. Jarich Dekema
447. Mr. Seerp Beyema. [noot 7]
473. Mr Dominicus van Oesterzee -533-582
496. Mr Herman Aerntz (Aerts) -562-589
500. Mrs. Herman en Gerbrant Aerntz
508. Mr. Jan Versteveren [noot 8]
510. Mr. Cornelis Gijsberts
534. Mr Chrystostomus Meylema
551. Mr Tyaert Minnes
570. Mr Watthie Ockinga -571
585. Mr Matthijs Rommarts [noot 9]
585. Mr. Pieter Rioerds
617. Mr. Adriaan van der Goude
HOF 16690 (YY 4) 1549-1554
2. Mr. Jan Versteveren -112
3. Mr. Jan Rommerts a
16. Mr. Steven Vos -17-27-31-69-71 -85-91-100-107-110-111-120-124-125-126-129-130-131-134-135-152-157-208-218-239-239-242-256-304-310-318-334
16. Mr. Matthijs Rommarts -22-27-29-90-101--108-109-111-115-116-124-127-129-131-133-161-219-220-221-227-239-260-267-269-270-271-315-346-347-348
20. Mr. Pieter Simons -29-30-71-83-106-112-133-136-218-267-327-344
21. Mr. Dominicus v. Oesterzee -24-28-29-35-91-103-107-108-111-112-126-129-130-132-143-149-162-218-219-220-238-240-241-242-245-251-267-268-269-270-275-325-347
27. Mr. Jan van Arum -27-51-101-110-125-126-128-130-132-149-154-237-239-242-257-320-321-327-330-334-338-340
28. Mr. Herman Arents -50-78-101-120-123-124-130-151-219-226-256
32. Mr. Jarich Dekema [noot 10]
45. Mr. Dominicus Aukes
82. Mr. Sijbrant Aloffs
83. Mr. Leo Gilckens -126-130-210-220-241-259-323
103. Mr. Tzalinck Remersma -108-110-227-230-245-260
108. Mr. Gilles van der Nytzhem -109-112-116-127-135-237-[noot 11]
121. Mr. Wijnolt Willems
131. Mr. Tzaling Wiarda
135. Mr. Doecke Emingha -220-327
151. Dr. Andries Mirica (mr?) -336
161. Mr. Watthie Herema
167. Mr. Jan Binnes (Buwes)
180. Mr. Gerbrand Walckama -211
204. Mrs. Jan en Pieter Simons
207. Mr. Jaco Pastouw
220. Mr. Hoyte Meinsma -314-345
230. Mr. Jarich v. Dekema -264
230. Mr. Claes Hans zn
235. Mr. Joucke Greuwinga -257-[noot 12]
254. Mr. Jan Buygers -267
259. Mr. Claes van der Geest -305-365
271. Mr. Hugo Upkes
271. Mr. Sieurdt Aesgema
291. Mr. Jan Tetema
306. Mr. Pieter v. Dockum -334
335. Mr. Ryurdt Wybes
338. Mr. Aggeus Albada [noot 13]
HOF 16691 (YY 5) 1555-1559
1. Mr. Edo Feyta (adv. v.d Hove) -51 -56v -74
1. Mr. Steven Vos -1v -2 -2v -6v -14-15v -18v-28 -28 v-29-45-45v-46v-49v -50 -53v -67 -69 -74 -80v-81v -81a(v)-90v -113-123-125-127-130-134-178v-185-224v
1. Mr. Pieter Simons -2v -4 -8 -10v -12-32 -36v -37v-58v -75v-100 -102 -122v-168v-172-177-235
1v. Mr. Dominicus v Oesterzee -2v -6 -9v -11v-14v -32 -34 -35 -37 -52 -53v -55 -56 -56v -58v -62 -67 -70 -73-74v -104v-130v-200
1v. Mr. Jan van Arum -2v -5 -7 -8v -14-28v-53v -67 -100-100v-101 -123v-127v-128-173-199v-
2. Mr. Gillis van der Nijtzhem -14 -22v-42v -
2. Mr Tzalingh Remersma -2v -26v -36 -38v -49 -52 v-69 -80v -83 -114v-127-
2. Mr. Leo Gilckens -9v -11v-38v-123v
2v. Mr. Pieter van Dockum -12v -81v -
4v. Mr. Syeurdt Aesgama -36 v -60v -116-205v
4v. Mr. Augustinus Follega -130v-
5v. Mr. Matthijs Rommarts -11v; 28; 37v; 52v; 59v-70 ; 102; 104; 125v;133v-207v-214v
6. Mr. Doecke Eminga -15 -29v-30v -35v -36 -36v -37v -51 -52 -54 -59v -61 -69 -74 v-90v -109 -207-232 -233v-
6v. Mr. Eelcke van der Haule -33v -123-233v -[noot 14]
11v. Mr. Gerbrant Walckama -95 -
11v. Mr. Gijsbert Arentsma -74 -124-155v-200v-207v
15v. Mr. Hoyte Meinsma -52 -56v -56v -69 -104-112-124-130 -133v-135v-136v-153 -
17. Mr. Gerrijt van den Dam
26v. Mr. Joucke Greuwinga -36 -53 -54 -110 -157 -182-206
28. Mr. Federick v. Boeymer -35v -51 -73 -92v -95-95 v -155v-171-186-204-216v -233v-236 -237
30. Mr. Jan Versteveren -44v -51 -58 -67 -81v
36v. Mr. Augustinus Follega -52 -54v -205v
40v. Mr. Jan Tetama (Hans) -(47)-( 58v)-74 -(124)-125 [noot 2]
43. Mr. Jan Absaloms
44v. Mr. Bartholomeus de Jonge -51v -52 -52v -58v -140-[noot 15]
52. Mr. Tiepcke Oenema -
52. Mr. Jacop Pastouw -96 -
56. Mr. Willem Hisse v Merdum
58v. Mr. Pieter van Dockum -103 -
58v. Mr. Pieter Sinnama -
60v. Mr. Frederick v. Boeymer -68 -
74.v Mr. Wybrand v. Albada -
76. Mr. Renick v Burmanija -[noot 16]
79. Mr. Oege Sickingha -192v -[noot 17]
97v Mr. Herman Arents -200v
103. Mr. Johannes Hiddema
103. Mr. Cornelis Rochus -188 -
105v.Mr. Hessel Aysma
167. Mr. Tiepke Hessels
225. Mr. Andries Phocas
HOF 16692 (YY 6) 1559-1565
12. Mr . Pieter Simons en Jan -88 -202 -256 -331 -484-607
12 . Mr. Jan van Arum -88
13. Mr. Matthijs Rommarts -40 -122 -351-
13. Mr. Frederick v. Boymer -150 -199
26. Dr. Gijsbert Arentsma -301 -341 -351 -[noot 18]
27. Mr. Hoyte Meijnsma -318 -360 -452
30. Mr. Steven Vos -40 -546 ;wln
35. Mr. Fecke Rhala -360 -[noot 19]
42. Dns Joucke Greuwinga -462
58. Dns Bartholomeus de Jonge -289 -305
68. Dns. Meye Nijenhuis -500 -564
101. Dns Frans Hennes -342
114. Dr. Johannes Hiddema
123. Dns Meyo Luloffs
150. Dns Leo Gilckens
154. Dns Doecke Eminga -157 -427
162. Dns Jarich Hoytema
198. Dns Hoyte Gravius -394
228. Dns Oege Sickingha, (Sneek) -254 -445 -496-567 -582-604
236. Mr. Augustinus Gabbes Follega -533 -561
242. Dns Jeronimus Hanije -289 -
245. Mr. Syeurt Aesghema
260. Dr. Pieter Fritsma -[noot 20]
314. Mr. Augustinus Algra
351. Dns Jan Versteveren -508
351. Mr. Tzalingh Remersma
351. Mr. Eelcke van der Haule -374
362. Mr. Pieter van Dockum
414. -- Meyle Philippus, advocaet
500. Mr. Jacop van Herbayum
510. Dns. Jacop Pastouw
533. Mr. Jan Valckenburg
562. Mr. Saecke Stapert (Sneek)
567. Dns. Merck Scheltema
623. Dns Gerbrant Walckama
HOF 16693 (YY 7) 1565-1569
2. Dns Worp Tyaarda [noot 21]
30. Mr. Doecke Eminga -36 -77 -106 (Suppoost v.d. Hove)
35. Dns Frans Hennes -156
42. Mr. Tiepcke Hessels -(Collumerld.)
102. -- Deytie Here zn. Adama -352
133. Dns. Jan Versteveren
188. Mr. Oege Sickinga -197 -206
194. Dns. Eelcke van der Haule
212. Dns. Freerck Arents -450 -
215. Dns. Matthijs Rommarts
283. Dns. Joucke Greuwinga
498. Dns. Hette van Hemmema
HOF 16694 (YY 8) 1569-1571
14. Dns Saepe Wijsma -[noot 22]
17. Dns Jan Petraeus
23. Mr. Hayo van Coudum
80. Mr. Watthie Ockinga -302
143. Mr. Jacob Herbayum -183 -
218. Dns Feycke Inthiema
273. Mr Syeurt Aesgema -297
281. Mr. Saecke Stapert
299. Dno. --Buygers
364. Mr. Pieter Coert(s)
HOF 16695 (YY 9) 1571-1574
13v. Mr. Matthijs Rommarts -58 -86v -113 -142
22. Mr Frerick Arents -50v-77 -121
43. Mr. Jacob Herbayum -60v
48. Dno Doecke Eminga
60. Mr. Menno Broersma
100. Mr. Jacob van Dronrijp
120. Mr. Oeghe Sickinghe
HOF 16696 (YY 10) 1574-1577
33v. Mr Saecke Stapert
57. Mr. Mathijs Rommarts
98. Dns. Hoyte Hoytema
121. Mr Minne Broersma
175. Mr Hayo van Coudum
177. Dns. Freerck Arents
HOF 16697 (YY 11) 1577-1578
15. Mr. Frerick Arents
26. Mr. Melchior Chaerles
[Opmerking van M. Engels: In de quaclap staat onder 22-10-1577: Mr. Melchior Chaerls nomine quo impetrant contra Haye Ringie cum uxore gedaechden ende gecondemneerden. De schuldvordering van 150 goudgulden van de Leeuwarder chirurgijn Mr. Melchior Caerls op Haye van Rinia en diens vrouw Tieth Jelgersdr. van Feytsma is toegewezen. Waarschijnlijk betrof het een afgelopen lening. In dit geval staat Mr. niet voor advocaat maar voor meester in een gilde. De term "nomine quo" betekent "met een schuldvordering". De spelling van het patroniem van Melchior varieert zoals veelal in die tijd.]
27. Dno Jeronimus Gravius -66
42. Mr. Joucke Greuwinga
47. Mr. Hobbe Baart

Quaclap beëindigd, wegens reorganisatie van het Hof.

NOTEN

1. Vlgs. De Heren van den Raede, Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het Hof van Friesland, Hilversum/Leeuwarden 1999, p. 105 en p. 233: Raad Ordinaris van 1545-1558.

2. Idem; Raad Ordinaris Douwe Tetema liet een bedrag na om iemand van te laten studeren. Mogelijk deze Jan of Hans. Mogelijk dezelfde persoon, mogelijk broers. P.221. De eerste was Raad Ordinaris sinds 1541, de tweede bleef blijkbaar advocaat.

3. Idem; p. 231

4. Van 1538-1541 Raad Ordinaris.

5. Van hem alleen in 1523 het raadsheerschap bekend. Vanaf 1532 gedeputeerde. Mogelijk in deze hoedanigheid genoemd.

6. Schoonvader van Dr. Hector van Aytta, Rd Ord. 1571-1576.

7. Schoonvader van Georgien Godefridi; Rd Ord. idem p. 259.

8. In 1578 tot Raad Ordinaris benoemd.

9. Zoon Focco à Rommarts zou in 1565 Raadsheer (Rd Ord.) worden ; idem p. 245.

10. In de hoedanigheid als grietman van Franekeraedeel.

11. De bijzonderheden bij Karel van der Nitzen (Nijtzhem?) geeft hem niet als verwant. Zie: De heren van den Raede; nr 58.

12. Op Schotanus/Halma's kaart 1716 een Greuwinga (Greudinga?) Wier bij Wiewerd.

13. Kan in dit geval al als Raad Ordinaris optreden.

14. Blijkens een zaak over zijn nalatenschap afkomstig uit de buurt van Ouwsterhaule.

15. Werd in 1560 Raad Ordinaris, doch beging een fout, en wordt daarna niet meer genoemd.

16. Een andere Renick dan de in 1541 overleden Raadsheer.

17. Zoon van Raadsheer Idzert Sickinghe.

18. Zou 1579-'80 en 1589-1596 Raadsheer worden.

19. Zie de Heren van de Raede, nr 104.

20. Idem, no. 92.

21. Zoon van mr. Syds Tyaerda. Idem, pag. 215.

22. Als Sape/Sabinus van Wissema in De Heren van den Raede, Baerdt van Sminia, Nieuwe naamlijst van grietmannen en De Haan Hettema, Stamb. v.d. Fr. adel.

>> begin