>> HOMEpage

Leedbrief Fockje van Sminia 1658

Bron: Tresoar EVC 3592
Internetuitgave: M.H.H. Engels, juni 2024
Brief geschreven door een klerk, ondertekend door de weduwnaar
Philip Ernst Vegelin van Claerbergen

Alsoo hett Godt Almachtich belieft heeft
mijn waerde en lieve huysvrouwe Juffrouw
Fockjen van Sminia op den 30. Aprilis ontrent
een quartier voor twee uyren in den morgenstont
uyt dit aerdsche jammerdall in sijn eewige
rijck op te eysschen, soo hebbe ick niet konen
naelaten U. Ed. door desen te adverteren
den dach van de begraeffenisse mitsgaders de
aencundinge van de leedt, sijnde voorts geresol-
veert hett doode lichaem ter aerde te besteeden
(waervan hett gecomen is) op den 7. Maij, sijnde
vrijdach ten 10 uyren voor noen naestcomende.
Versoecke derhalven seer frundlijck U. Ed.
believe den affgesturvene de laeste eere aen
te doen ende ten vs. uyre hett doode lichaem
met de andere frunden te volgen ende des
middaechs den leedtmaeltijt bij te woonen,
twelck geschiedende praesentere in gelijcke
gelegentheyt (twelck Godt verhoede) mijnen
dienst. Waermede U. Ed. Godt Almachtich be-
velende, ende ben
U.U. Ed.Ed. dienstwilligen dienaer Philip Ernst Vegilin
van Claerbergen
Leeuwarden den
30. Aprilis 1658.

Deese personen wert de leedt aengedient ende ter begraeffenisse
ende leedtmaeltijt genoodicht.

vertoont - De heere Bartholomaeus van Nijsten cum uxore
tot Hoogebeintum
- De heere Aerent van Hillama
tot Bergum
- De heere Oeds Hillama
tot Bergum
vertoont - De heere Jacobus Bouritius met sijn huysvrouwe
Opt Heerenfeen
v[er]toont [- Juffr. Juliana van Jeltinga wedue Buma
tot Jelsum
vertoont - De commandeur Johan van Aysma
tot Embden
vidit - Juffr. Lolck van Aysma wedue Cidtlitz
tot Schettens
vidit - De capitajn Aesgama met sijn huysvrouwe
[andere hand:] tot Schettens
vidit - De capitain Hotze van Aysma met sijn huysvrouwe
[andere hand:] tot Schettens
vidit - Juffr. Tyetske van Aysma
[andere hand:] tot Schettens
vertoont - Hotze Mellinga met sijn huysvrouwe
tot Stiens
- De heere Horatius Knijff
tot Bolswert
Gesien - De Ritsmeester Nauta tot Hesens
Hesens
vertoont - De Heere Hessel van Aysma
tot Coudum
vertoont - De Grietman Andringa mett sijn huysvrouwe
tot Oldeboorn
vertoont - De Grietman Dirck van Baerdt mett sijn huysvrouwe tot Wolvegae

Deese naevolgende personen
wert de leedt aengedient

- Juffrouw Snabel
tot Ylst
- De Heere Tzum met sijn huysvrouwe
tot Ylst
vertoont - Monssr. Mejontsma met sijn huysvrouwe tot Buytenpost
vertoont - Jetske Mellinga mett haer man
tot Ferwert
vertoont - Reyner Dircks
tot Beetgum
- De Heere Rispens
tot Ylst
vidit - Juffr. Frouckjen Wyckel wedue Huyghis
tot Hichtum
v[er]toont - De Heere Schelte van Jeltinga met sijn huysvrouwe
tot Jelsum
vertoont - De Heere Abbe van Bootsma
tot Wirdum
vertoont - Juffr. Trijntie van Jeltinga wedue Duco Jeltinga
tot Collum
vertoont - Juffren. Rintie en [niet genoemd] van Jeltinga
tot Wirdum
v[er]toont - Monssr. Gatze van Jeltinga
tot Wirdum
v[er]tondt[!] - Monssr. Pier van Sytzama met sijn huysvrouwe
tot Friens
[achterzijde:] Leedt chedulle

>> begin