>> HOMEpage

Inhoudsopgave
"Kralen en parels aan het Friese snoer"

Bron: Peter Karstkarel, Kralen en parels aan het Friese snoer, [Leeuwarden 2015]; aanbevolen; nu in de boekhandel voor nog geen 4 €!
Inhoudsopgave en commentaar: M.H.H. Engels, mei 2019

7 De heerlijke veranda van de Kruisweg in Damwâld
9 De spultsjes van Het Rode Dorp bij Zandhuizen
11 Rijke gedenksteen voor de armen in Dronryp * gevelsteen Hobbemasingel
13 Cultuurhistorisch plassen in Wergea
15 Het duivenhuis van Rinsumageest
17 De intelligente plannen van Ulbe Piers van Achlum
19 Wat doet Rijsel in Ternaard? * gevelsteen waarschijnlijk uit Aylvastate of Herweystate met volgens de gevelstenenkerninventarisatie in het verleden nog leesbare tekst "A I Ryssel"; van hoekpand De Groedse en de Aldbuorren overgebracht naar een boederij bij Hantumhuizen
21 De Liefde en Gerechtigheid aan het Bolswarder stadhuis * portretzerk Godschalk van Heerma †1611 in de Martinikerk
23 Een deftig manspersoon in de Leeuwarder Prins Hendrikstraat
25 De zeldzame driewegsluis bij Nijetrijne
27 Elegante betonwoningen aan de Lage Herenweg in Marrum
29 Roedenbundels in Ouwsterhaule
31 De luchtwachttoren tegen de Russen in Oudemirdum
33 Het mausoleum voor een groot zakenman in Akkrum
35 De verlaagde Hegebuorren van Holwerd
37 De oeroude mysterieuze luidklok van Langedijke
39 Van stoombootpaviljoen tot monumentaal toiletgebouw
41 Het mededeelzame ontginningsdorp Ravenswoud
43 Decorum en eenvoud in Brongerga
45 Een School met de Bijbel van kunststeen
47 De ambitieuze stadskaart van Harlingen * door Jacob Lous (Jacobus Laurentius) omstreeks 1610; de kunstenaar, landmeter en stadsmetselaar heeft zichzelf afgebeeld op een grafzerk in de Grote Kerk in Harlingen ⇓

49 Het kleinste huis van Friesland in Wijnjewoude
51 Het praalgraf in Dongjum
53 Art deco toneelgordijn in Blije
55 De gebroederlijke sterrenkijkers Roelofs
57 De grafkelder Van der Sluis in Hemrik
59 De akelig grijnzende saters van Skillaerd
61 Urbi et Orbi in Sneek
63 Wommels heeft Wilhelmina op portret
65 Opzienbarend vroege barok in Koarnjum
67 Het drama van Geertje Leenstra in Oosterzee
69 Een chalet aan Tsjongersluis bij Nieuwehorne
71 Huis voor storm en ontij bij Kollumerpomp

⇑ 73 Ptolemeus te gast in Boksum * bewol-kte > bewolk-te
75 Het oermenselijke landschap van de Pingjumer Gulden Halsband
77 De jacht van de Osinga's bij Schettens ⇓

79 Het verrassende boerderijenlandschap van De Ontginning
81 Slijkenburg, het zuidelijkste dorp van Friesland
83 De Ballumer Renaissance in steen en hout * Ameland: grafzerk Wytze van Camminga †1552, 2 meter 30 bij 3 meter 80, door Vincent Lucas
85 Het landschappelijke contrast van Hieslum en Nijhuizum
87 Het laatste spoor van Beatrixoord in Appelscha
89 De expressieve watertoren van Lippenhuizen
91 Een erotisch grafschrift in Ee

93 Adam en Eva en de uil van de wijsheid in Minnertsga * gevelsteen Meinardswei 40
95 Eagum, middelpunt van de wereld * muuren > muiren; afb. ⇑ (overschildering gecorrigeerd): Annt > Arent, rijns > zijns
97 Het doopmonument aan het kloosterpad bij Broeksterwâld
99 Heilige Christoffel in de kerk van Kubaard
101 Het Martinusbeeldje van Reahûs
103 Bovengrondse leidingen bij Abbega, Oldeholtwolde en Steggerda
105 Klein formaat, royaal van sier in Bolsward
107 Het 'stadse' neoclassicisme op boerderijen in Veenklooster
109 De verzorgde arbeidersbuurt Beter Wonen in Drachten
111 Wachterhuizen uit de petroleumtijd
113 Peperga met de elegantste kerktoren van Friesland
115 Het kerstgewelf van Bolsward
117 Het verwarmingchaletje van Spannum
119 De Joodse begraafplaats van Tacozijl
121 Een elegant kasteelpoortje in Harlingen
123 Kaïn en Abel in Arum * gevelsteen met een zogenaamd kreeftdicht: de zin is in gewone volgorde en in omgekeerde volgorde te lezen
Eigenlijk zou het moeten zijn:
Sacrum pingue dabo, non macrum sacrificabo
Sacrificabo macrum, non dabo pingue sacrum
Nolumus hinc nobis phariseïce tollere cristas
Hic volumus Domino Arums plenas reddere aristas
Wij willen van nu af niet pluimen voor ons verdienen op farizeese wijze
Hier willen wij aan de Heer Arums volle aren geven

Arums is natuurlijk geen Latijn
125 Een exotisch buiten in de bossen van Sint-Nicolaasga
127 Het hemelse gewelf van Aldeboarn
129 Een avondmaalstafel uit het kolenhok
131 Opkomst en neergang van de aardappel
133 De mededeelzaamheid van de Drachtstercompagnie
135 Kombuizen van Terschelling
137 De Schans aan de Lende bij De Blesse
139 Een rijk geschenk van Bildtse boeren aan Franeker
141 Gevleugelde wielen in Leeuwarden
143 De grote doopvont van Baaium
145 De Lourdesgrot van Sint-Nicolaasga
147 Het heidenederzetting van Bethlehemsreed
149 Lollum klinkt en triomfeert
151 Earsterlittens met schilderingen 'uit de kop'
153 Puf uit Moddergat
155 Westhem: Terp-, Dijk- en Vaartdorp
157 De oudste woningwetwoningen van Friesland in Franeker
159 De Vrolijke Vrije Gereformeerde Kerk van Twijzel
161 Versierder Hendrik Busch
163 Weaze 30 Aldeboarn: van veenbaas tot componist
165 De nederigheid van Scharl
167 Dokkum bezit de sierlijkste schouw
169 De bijenkorf en korenaren van Beetsterzwaag
171 De middeleeuwse balustrade van Wons in Jannum
173 Uitbundig begraafplaatshek in Gorredijk
175 De fraaie Lucas IJsbrandszpan uit Makkum
177 Harlinger grachten gedempt
179 Gerarda, een dijk van een vrouw
181 Koningsattributen in de Leeuwarder binnenstad
183 Houten wederopbouw
185 Griffioenen van het Princessehof
187 Baarzen van Tjipke Visser in Grou
189 Franeker gedenksteen van Johan Maurits ⇑
191 Het sleetse badpaviljoen van Hindeloopen
193 In kunst evangelisatie bij Steggerda
195 Slapen in Gorredijk
197 De Belvedere van beton in Brongerga
199 Het sierlijkste kerkhofhek
201 De kloosterkamp van smalle Ee

203 Het drinkglas van Wigle van Aytta uit Swichum ⇑ * Rijksmuseum: Beker van donkergroen glas. Ingestoken ziel. Gladde, holle standring. Op het hoog cylindervormig lichaam het gekalligrafeerd opschrift: VIGLIUS ZUICHEMUS' en 'Al schyn ick duyster, De Naem geeft luyster' (op de 'N' van 'Naem' een libel of vlieg). Boven de standring de signatuur 'A.M. à Schurman'.
205 Het buitenland in Friesland

>> begin