>> HOMEpage

Genodigden voor de begrafenis van Albert Ornia, 1636
Lijst namens Evert Boner opgesteld door Theodorus Saeckma

Tresoar/Rijksarchief in Friesland 342-05 (verzameling H.J. Murray Bakker)
Uitgave: M.H.H. Engels, maart 2005
Evert Boner: oom van Albert Ornia en van Theodorus Saeckma

Albert Ornia stamde uit een Rooms Katholiek geslacht uit Dokkum, dat in 1735 te Amsterdam is uitgestorven; vgl. Enc. v. Frl. 1958. Zijn vader Douwe/Dominicus Ornia was in 1620 getrouwd met Margriet Boner, de jongste zus van Evert Boner. Het huwelijk is weliswaar op 21 april in de kerk van de Hervormde Gemeente van Leeuwarden bevestigd, maar zoals bij katholieken en in geval van verschillend geloof van de echtelieden vaker voorkwam ook voor het gerecht gesloten: op 11 maart 1620 in Dokkum en bovendien in Leeuwarden, waar het alleen met het jaar in het register vermeld staat. Starter maakte een Bruydt-Lofs-Gedicht ter eeren Dominicus Ornia ende Margarita Boners, dat gepubliceerd is in diens Lusthof op p. 142-152.
Albert is in Dokkum gedoopt op 20 juni 1621; op 15 oktober 1623 zijn broertje Douwe. In 1623 zijn vader en moeder overleden, waarschijnlijk aan de pest die in de herfst van dat jaar uitbrak. Dat Albert toen als wees in het huis van oom en tante (te Leeuwarden in de Korfmakersstraat) werd opgenomen, was in de betere kringen gebruikelijk. Vader Ornia is overleden als presiderend burgemeester van Dokkum; oom Evert Boner was op 12 april 1623 raadsheer geworden in het Hof van Friesland.
Evert Boner overleed in 1638, vóór 6 april, de dag waarop neef (oomzegger) Dirck/Theodorus Saeckma als zijn opvolger in het Hof van Friesland als raadsheer optrad. Hij werd begraven in de Galileërkerk naast zijn zoontje - ook een Albert -, dat evenals zijn in 1631 overleden vrouw Bernucke Assema vóór hem ten grave was gedragen; vgl. de uitgave van het testament van Evert Boner, die ook op de site MpaginaE te vinden is.
De overlijdensdag van Albert Ornia is niet bekend; uit de namen van de ter begrafenis genodigden blijkt het jaar: 1636. Albert is (nog geen) 15 jaar oud gestorven. Hij was vast rechten gaan studeren te Franeker. De komaf weerspiegelt zich ook in de naamlijst: niet alleen gereformeerden werden genodigd, maar ook katholieken zoals de schilder Wybrand de Geest. Allen werden uitgenodigd de kist met het lijk te volgen tot aan de Hoeksterpoort, waarvandaan Albert per schip via de Dokkumer Ee naar zijn vaderstad vervoerd zou worden. Bijzetting in het familiegraf te Dokkum zou volgen.


[p. 1] Namen dergener, die vanwegen d'heere Boner ende andere vrunden van Albert Ornia genodicht sullen worden, omme desselve lijck te volgen aen de poort op Maendagh aencomende te negen uyren.

 • D'heere [Johannes] Saeckma met sijn huysvrou [Hylck Boner], ende ganse familie
 • De muntemeister Jurrien van Vierssen, met sijn wijff ende kinderen
 • D'heere Assuerus van Vierssen
 • De grietman [Suffridus] Saeckma met sijn wijff
 • Tarquinius Solckama met sijn huysvrou
 • Attie Boner haer soon
 • Elteke Boner
 • D'hopman Bartel Hendricks Mamminga
 • Lolck Aysma, samt haer twee dochteren, ende Dr. Joannes Nijsten
 • Dr. Jarichus Hottinga
 • D'heere Albert Aysma met sijn zoon ende dochter
 • Juff. Dorothea ende Maria van Aernsma
 • Taetske Hommes weduwe van de scepen Noordenbosch met haer kinderen
 • Johannes Noordenbosch met sijn wijff
 • Dr. Anchises Andla met sijn huysvrou
 • Lolck Aysma de jonge met haer dochteren
 • Dr. Hagius met sijn wijff
 • Jan Wolters met sijn wijff
 • D'capitain Sibren Walta met sijn huysvrou
 • Frans N. ende Gaats Freercks echteluden
 • D'heere Bouricius [toevoeging door andere hand:] desselviges weduwe
  Jan ende Jacob Rinia met haer resp. wijven
 • [toevoeging door andere hand:] De weduwe ende soontie van Tiallingh Runnia
 • D'secretaris Scheltinga ende sijn wijff
 • D'heere procureur generâl Scheltinga samt sijn wijf
 • Dr. Horatius Meinsma
 • Mayke Duveneé, met Magdaleentie van Tongeren haer dochter
 • Mr. Jacob van Campen met sijn huysvrou ende zonen
 • Willem Heeres
 • Govert van Tongeren
 • Schelte Jeltinga
 • [toevoeging door andere hand:] De heere Sminia
 • Aefke Jeltinga wedue van de secretaris Nijsten
 • Ene [doorgehaald] ende Marike Tyara
 • Dr. Isbrandus Franc
 • Rogier Wiarda

  [2]

 • De ritmeister Haren
 • Abraham Schuyrmans
 • De raedsheer Vierssen
 • Harmen Willems ende sijn wijff
 • Gritie Aysma
 • Piter Heixan ende sijn wijff
 • De gerechts-scholtes Hillama ende sijn huysvrou
 • Aernt Hillema
 • De rentmeister Vierssen

  tot dese streecke sullen de vs. als vrunden in huys gebeden worden
  ____________________________________________________________________

  [toevoeging door andere hand:] Oosterstraat

 • De heeren Gedeputeerden, met haer E. secretaris, clercken ende camerboden
 • De heeren van den Hove met haer E. griffier, samt clerken van de griffie
 • De magistrât samt gesworene gemeente deser stede
 • De samentlijcke praedicanten
 • Dr. Hector Meinsma
 • Jan Jansz. kranckebesoucker
 • D'secretarius Marssum
 • De gebuyren van de Korffmakersstraet aen beide zijden
 • De gebuyren voor ende achter de Munte tot d'Oosterstrât
 • Lammert van Dalen
 • Dr. Hartius
 • Dr. Feickens
 • Hendrick de Heide
 • Hendrick Tamminga
 • [toevoeging door andere hand:] Govert Godefredi

  [toevoeging door andere hand:] van de Brol tot an de Vismerckt

 • Petrus Amama
 • Lysbet Jaspers
 • De weduwe van Hubert Jans
 • Gerrit Huberts
 • Hendrick Willems
 • De praedicant Jacobus Borritius met sijn wijff ende zoon
 • Jan Dircks met zijn zoon
 • Jurrien Jurriens
 • Obbe Claesz.
 • De wedue van de gewaldige Nijs
 • Hermannus Reneman
 • Gosslick Piters Scheltinga
 • Piter Wibes
 • Antie Watses
 • D'heere Fockens
 • Willem Andries

  [toevoeging door andere hand:] van de Vismerckt na Hoexterpoort

 • Jan Jansz. de Fries
 • Rienck Lieuwes met sijn vrou ende dochters
 • Thomas Egberts
 • Gerbrich Cents
 • Dr. Geldorp
 • Jacob Hendricks
 • Cornelis Jerusalem met sijn zoon

  [3]

 • Sioerd Hendricks
 • De wedue van Harcke Epes
 • Jan Roeloffs
 • Adriân van der Ghijs
 • De wedue van Eernst Assies
 • Dr. Albertus Loo
 • Tet Dames
 • Focco Jacobs

  [toevoeging door andere hand:] bij de put

 • Sicke Hayes kistemaker
 • Abbe Fredericks
 • Jeltie Aysma
 • Jr. Ciprianus Feio van Jaersma
 • Jan Piters molenâr

  [toevoeging door andere hand:] Op de Ewal

 • Dr. Boelema, met sijn wijff ende zonen
 • Dr. Veno
 • Sytse Rinnerts Winia
 • Lambert Jacobs
 • Dr. Swilda
 • De wedue van de secretaris Lamberti
 • Wibrandus de Geest
 • Cornelis Jelles
 • Andries Huberts Catzius
 • Dr. Joannes Gualteri
 • Elizabet Gosses
 • Dr. Sibrandus Hilarius
 • De wedue van Dr. Adius
 • Juff. Aeltie van Ockinga
 • Borgemeister Harmen Dircks
 • Lourens Revers
 • Janke Loudewels met haer zoon
 • Juff. Lysbet Baard

  [toevoeging door andere hand:] in de Hoogstraet

 • Isaac Adius
 • Dr. Suffridus Nienhuys
 • Matthijs Everts
 • Joel de Quesnoy
 • Watse Hendricks
 • Freerck Regnerus
 • Ariaen Sipkes
 • Pitie Wibes Hoochlander

  [4]

 • Rompt Jacobs
 • Lumme Wulberts met haer dochter
 • Claes Wulberts
 • Jacob Lens
 • Christiân Lourens

  [toevoeging door andere hand:] St. Jacobsstraat ende int Nauw ende Weese

 • Lou Ruyrds
 • Piter Jansz. Hania
 • Tyaerd Johannis
 • Jan Sickes
 • D'hofmeister Burmania [toevoeging door andere hand:] in de St. Jacobsstraat
 • Juff. Bauck Bugers
 • Dr. Hilverda
 • Jan Beerntsz. metselâr
 • D'holtfester Burmania
 • Margriet Hansz.
 • Claes Roeloffs
 • [toevoeging door andere hand:] Claes Haskers
 • Henrdick van Linder
 • Dirck Alberts boeckvercooper
 • Jan Melchiors Oostervelt
 • Piter Nannes
 • Jeltie Hans Lenz
 • De scepen Simon Erasmus
 • Adie Hendricks
 • Aeltie Hendrick Pouwels
 • Juff. Hania
 • Taco Alberts
 • Dr. Hans Lenz
 • Jr. Loo
 • D'heere Douwe van Ailva
 • Jr. Jan van Roorda
 • Juff. Harinxma met Jr. Piter Harinxma
 • Dr. Schotanus
 • De kinderen van de quartiermeister Foort
 • De wedue van de borgemeister Cent Ipkes met haer zoon ende dochteren

  [toevoeging door andere hand:] op de Weert

 • Dr. Haio Eelcama met zijn zoon
 • Dr. Monichhuys met sijn wijff ende dochteren
 • Juff. Erica de Blocq
 • Marten van Marssum
 • De ammunitiemeister Frides Meinarts

  [5]

  [toevoeging door andere hand:] op de smalle Nieuwestadt

 • Antonis Hees
 • Alle van Burum
 • Tonis Riemers
 • Feye Tyercks
 • Trijn Juckes met haer suster
 • De ritmeister Starckenborg
 • Sibe backer

  [toevoeging door andere hand:] in de groote Hoochstraat

 • Gerbrich Reiners dienstmaechd van de heere Jongama
 • Juff. Hattum
 • [toevoeging door andere hand:] Maycke Frans Fransen
 • D'ontfanger Bootsma
 • Jan Gerrits
 • Conrector M. Laverman
 • Nanning schoenmaker
 • Antoon de Moll
 • De secretaris Velsen
 • Ene Tiara wedue van d'heere Velsen
 • Dr. Rassius
 • De rector met d'andere schoolmeisters

  [toevoeging door andere hand:] op de brede Nieuwestadt

 • Dr. Hoptilla
 • De faendrig Faetsma
 • De wedue van d'heere Atsma
 • Hendrick Gerrits
 • Jacob Piters
 • Rommert Johaens
 • Dr. [Feio Buwes] Gabbema
 • Mr. Joannes Lautenbach
 • Jan Piters op Hanenborg
 • Dr. Ausonius Solcama
 • Lysbet Piters
 • Anne Hendricks
 • Marcellus Goverts
 • Dr. Walrich
 • Heert Baertes Bornaeus
 • Piter Geerts
 • Willem Radijs
 • Jacob Roelefs

[achterop door v. Breugel:] Boner / p. 207

>> begin