>> HOMEpage

Friese studenten in Orleans tot 1650

Bron: Samme Zijlstra, Het geleerde Friesland, 1996
Sorteerbare tabel: M.H.H. Engels, juni 2019 t.b.v. aanvulling t.z.t. vooral van de periode na 1600(1:)nummer(3:)naam(9:)inschrijving jaar,maand,dagoverige gegevens
11905 2: OrleansAddo1200000012: Wybrands, Bloemhof 35
09807 2: OrleansAllinga 4: Assuerus 8: Frisius, Brem d1551061512: RIDDORL I 132; KUOR 5 20: in 1559 procurator natio
12382 2: OrleansAdama 4: Aemylius 8: Frisius occid1565010212: RIDDORL II 461, 477 20: Dr
12442 2: OrleansArentsma (a Rossma) 4: Christophorus 8: Trai d1564100712: RIDDORL II 452 20: Dr; hic non salutato procuratore nec persoluto honorario discessit
11393 2: OrleansBoymer (Boeymer) 4: Petrus 8: Frisius occid1565081010: Iur 12: RIDDORL II 492; Bijdragen ... Groningen 37 16: Machtelt van Naerden (1579 a) Elisabeth van Haersolte (1582) 17: Arnoldus 18: olderman van Franeker, 1568 grietman van Franekeradeel 1593 kapitein in Spaanse dienst 1588 rentmeester van Salland; 1590 drost te IJsselmuiden 19: 1606 april als hopman in Spaanse dienst bij Osnabrueck 20: tekent het AA van Eiso Jarges 21: Dr; koningsgezind, in 1580 verbannen 22: Sminia, Naamlijst 192, Andreae, Nalezing 7071; Ned Leeuw 1936 129; Bijdragen...Groningen IX 37; It Beaken 1969 181
09806 2: OrleansAgricola 4: Rembertus 8: Frisius1602000012: KUOR 2
12381 2: OrleansAcronius 4: Regnerus 8: Frisius occid1561082312: RIDDORL II 357 20: omnium virorum doctorum patronus
12384 2: OrleansAggema (Aggama ab) 8: Frisius occid1561121312: RIDDORL I 325
10520 2: OrleansBoymer (Boymaer) 4: Arnoldus 7: Arnhem1580000012: KUOR 39
12257 2: OrleansAitzema 4: Leo 7: Dokkum1622000012: NNBW IV 17 20: Dr iur
12383 2: OrleansAggama (Aggema ab) 4: Petrus 6: Nobilis 8: Frisius occid1560121312: RIDDORL I 325
12189 2: OrleansBouricius 4: Hector1612000010: Iur 12: Engels, Freundschaften 85; NNBW III 157 20: Dr iur
12255 2: OrleansAlbada 4: Aggeus 7: Goenga1547000012: Bergsma, Albada 1 20: Lic iur
12390 2: OrleansBrau (Brauwe) 4: Georgius 7: Groningen 8: Frisius1566053012: RIDDORL II 514
12387 2: OrleansAesgema (Asgumma) 4: Severinus 6: Nobilis 8: Frisus1547033012: RIDDORL I 31
12312 2: OrleansBeyma 4: Lambertus1615000012: RAF Familiearch Van Beyma thoe Kingma 132 20: Dr iur utr
09811 2: OrleansBroersma (Brorsma) 4: Regnerus 7: Sneek 8: Frisius occid1559070312: RIDDORL I 267, II 353; KUOR 43; Eppens, Kroniek 764 14: Augustinus Broersma 15: secretaris van Sneek 20: 1561 procurator van de natio 21: bezit een uitgave van Copernicus uit 1543, die hij annoteerde en aanwezig is op PB Leeuwarden
11997 2: OrleansBeyma 4: Julius 7: Dokkum1564000010: Iur 12: RAF Familiearch Van Beyma thoe Kingma 131 20: lic iur can
09934 2: OrleansBotnia de 4: Sixtus 6: nobilis 8: Frisius1532040012: RIORL II 234926 13: Frouck Jarichsdr van Hottinga 14: Tjalling van Botnia 15: 1513-1517 grietman van Hennaarderadeel, geadeld in 1515 16: Bauck Heringa *, wed van Tjebbe Martena 17: Sixtus x Teth van Oenema Jel x Suffridus van Beyma His x Serapius van Galama 18: 1539 gedeputeerde 19: 1548 jan, begraven te Hommerts 21: * Camstra volgens grafschrift 22: De Ridder, Procurateurs 234; Stamboek I 4445; RAF Grafschriften Wymbritseradeel; Placaatboek II 753
09946 2: OrleansAlting 4: Egbertus 7: Groningen 8: Trai d1546040012: RIORL II 4521214; RIDDORL I 28 20: in 1547 procurator van de natio
12386 2: OrleansArum ab 4: Theodorus 8: Frisius occid1562033112: RIDDORL II 390, 391 20: Dr iur utr
09937 2: OrleansArentsma 4: Albertus, Gisberti 8: Frisius1534080212: RIORL II 271972 13: Joost Mockema 14: Gijsbertus Arentsma 16: Margaretha von Truchsess, d.v. president Raad van Friesland 1504-1506 17: Gisbertus; Hylck x Evert Gerckes Boner Bauck x Engelbert van Boeymer; Sybille Christoffel Joostje x Johan Lieuwes van Aysma 18: 1527 advocaat 1534 raadsheer Hof 1539 notaris publicus 19: 1545 20: lic iur 21: Dr; koopt in 1530 een kwart van een huis te Bolsward; bezit in 1540 Donia sate te Giekerk; examineert in 1539 het Annael van Martena 22: Stamboek I 25, II 21; De Ridder, Procurateurs 271; RAF FG 845; Mol, Aenbrengh 146; Singels, Archief Leeuwarden 115
10598 2: OrleansBierum (Berum a) 4: Wilhelmus 7: Groningen1625000012: DOTZ 185
11397 2: OrleansBierum a (Berum a) 4: Wilhelmus 6: Nobilis 7: Groningen 8: Frisius1565100712: RIORL II 451; = Hessel? cf Bijdragen...Groningen IX 39 20: tekent AA van Eiso Jarges
12388 2: OrleansBeyma 4: Thomas (Tucco) 8: Frisius1564070612: RIDDORL II 434
10709 2: OrleansBotnia a (Bottnia a) 4: Fredericus 6: nobilis 8: Frisius1529111010: Iur 12: RIORL 157804 13: Foockel van Hottinga 14: Julius van Botnia 16: Maximilienne Absolons (1525), zuster van Josse (Orleans no 1046) 17: Anna x Jacob Dielbeek te Leuven Adolphus x Margaretha van Swillingen 18: 1537 aanbevolen voor functie door graaf van Buren 19: 1573 mei 21: 1532 koopt boeken uit het bezit van Georg van Musloe (Macrobius en Strabo, Valerius Gellius en Vocabulario juris, tesamen 20 sol. 22: De Ridder, Procurateurs 157; Stamboek I 45
12385 2: OrleansAnnius 4: Johannes 7: Sneek 8: Frisius1560033012: RIDDORL I 294, 295 20: Lic iur
12449 2: OrleansAylva (Vaslua a) 4: Ulpianus 6: Nobilis 8: Frisius occid1551022112: RIDDORL I 124 13: Frouck Feyes van Goslinga 14: Siboldus van Aylva 16: Saepck Sjucksd van Wijnia 17: Tjaard Ulbje 21: woont te Rinsumageest 22: Stamboek I 8,9
09809 2: OrleansAndringa 4: Reinerus 6: Nobilis 8: Frisius1564070610: Iur utr 12: RIDDORL II 432, 492, 504; KUOR 10 20: receptor van de natio
11398* 2: OrleansBernardi (Bernard) 4: Sebastianus 7: Groningen 8: Frisius1565010212: RIDDORL II 460; Bijdragen...Groningen IX 39 20: tekent AA van Eiso Jarges
09922 2: OrleansAuckama (Leewardia de) 4: Sibrandus 8: Trai d1502050012: RIORL 226375 13: Sibbel Sijbrandsdr Auckema 14: Sijbeth Sijbethsma 16: Margrieth Jacobs 17: Jacob Sibrandi x Helena Arentsma Hillegond x N. Stam 21: Lic iur 22: Stamboek I 28, II 24
12389 2: OrleansBornstra 4: Gerardus1566072612: RIDDORL II 520 18: 1604 advocaat Hof 21: koopt in 1574/1575 een huis van Pieter Beyma 22: RAF Rentmeestersrek 1574/1575 f 22; Van Sluis
10603 2: OrleansAylva ab 4: Tetardus (Teotardus) 8: Frisius1646012612: DOTZ 242
09831 2: OrleansBants (Rosendalus) 4: Ruardus (Raevardus) 7: Franeker 8: Frisius1595000012: KUOR 202; 20: stud 1593 te Franeker
12240 2: OrleansEmmen 4: Warnerus1658000012: RF HS 1658.85 20: Dr iur
12404 2: OrleansEntens 4: Gerardus 7: Groningen1549122312: RIDDORL I 100
09940 2: OrleansDonia van 4: Sixtus 6: nobilis 7: Beetgum 8: Saxo1542010612: RIORL II 3751113 13: Tjemck Sydsdr Eminga 14: Kempo Harinxma van Donia 16: Jouck Stinstera 17: Kempo Donia X Margaretha van Gerbranda, Doedt van Holdinga; hij werd door een pachter in 1593 vermoord 18: landjonker 21: vlucht in 1573 naar Bremen 22: De Ridder, Procurateurs I 375; Kingma, Bitgum 42
12400 2: OrleansDraper 4: Johannes 7: Groningen 8: Frisius1567031812: RIDDORL II 592
12401 2: OrleansEelsma 4: Fredericus 7: Harlingen 8: Trai d1551061512: RIDDORL I 132
12037 2: OrleansEminga 4: Petrus, Gabinus1619010410: Iur 12: Frijhoff, Étudiants 46 20: 1619 4/1 Dr iur
09815 2: OrleansEnens 4: Hermannus (Germanus) 7: Groningen1560080812: RIDDORL I 306, 389; KUOR 90 20: in 1562 procurator van de natio
12394 2: OrleansClant 4: Egbertus 6: Nobilis 7: Groningen 8: Frisius1557010612: RIDDORL I 219
12403 2: OrleansEminga (?) Eningha ab 4: Hermannus, Iovirius 6: Nobilis 8: Frisius1549040112: RIDDORL I 94 20: niet in Stamboek
12275 2: OrleansDronrijp (Drunryp) 4: Cyprianus 7: Leeuwarden1572000012: Ridderikhoff, Orleans 75 20: schreef zich in ondanks verbod van 1570 om buitenlandse universiteiten te bezoeken
10708 2: OrleansCamminga (Cammingha) 4: Valerius (Watze)1505000010: Iur 13: Sjouck Camminga 14: Witze Watzes Dekema of Rienck Eminga 19: 1505 te Orleans 22: Ned Leeuw 71 1954 363; Sipma OO I 309; RAF Familiearch Schwartzenberg 372; De Ridder, Procurateurs 259-260
12399 2: OrleansDouma (Dowma a) 4: Poppaeus (= Epius?) 6: Nobilis 8: Frisius occid1566053012: RIDDORL II 513, 515 20: Dr iur
09932 2: OrleansBuygers (Bugers al. Wiringhen) 4: Johannes 7: Leeuwarden 8: Trai d1530121612: RIORL II 206875 21: stud 1527 te Leuven; in 1531 werd hij aangevallen door twee Franse kooplui, Johannes en Ludovicus Pisser, die hem verwondden 22: De Ridder Procurateurs I 206
09812 2: OrleansBurmania a 4: Dominicus 8: Frisius occid1598000012: KUOR 50
10601 2: OrleansEysinga a 4: Franciscus 8: Frisius1645032812: DOTZ 240
12393 2: OrleansCamminga 4: Hayo 6: Nobilis 8: Frisius1549122312: RIDDORL I 100
09926 2: OrleansCamminga (Kammegha) 4: Watze (Wolterus) 6: nobilis 8: Frisius occid1505040012: RIORL 259441
12247 2: OrleansCanter 4: Lambertus1538000012: RIORL II 4969 * 20: Dr iur civ
09944 2: OrleansCoenders 4: Hermannus, Conradi 6: nobilis 7: Groningen 8: Trai d1546040012: RIORL II 4341196
09833 2: OrleansEns, Suffridi (Suffridus) 4: Ludovicus of Ludolphus 8: Frisius occid1582000012: KUOR 217; Gens Schotana 8b 33
12396 2: OrleansConinck 4: Hermannus 7: Groningen1549122312: RIDDORL I 100 20: broer van Egbertus
12398 2: OrleansDouma (Douuma) 4: Edzardus 6: Nobilis 7: Langweer 8: Frisius1549040112: RIDDORL I 94
10594 2: OrleansButtinga 4: Cornelius 7: Leeuwarden 8: Frisius1620000012: DOTZ 176
12391 2: OrleansBurum (Buruuma) 4: Tarquinius 8: Trai d1551061512: RIDDORL I 132
12392 2: OrleansBurum (Buruuma) 4: Menno 8: Trai d1551061512: RIDDORL I 132 20: broer van Tarquinius
09814 2: OrleansBurmania a 4: Tacitus 8: Frisius occid1602000012: KUOR 52
09813 2: OrleansBurmania a 4: Georgius 8: Frisius occid1597000012: KUOR 51
12395 2: OrleansConinck 4: Egbertus 7: Groningen1549122312: RIDDORL I 100 20: broer van Hermannus
12407 2: OrleansGabbii (Gabbius) 4: Augustinus 8: Frisius1550032912: RIDDORL I 108 21: = Augustinus Boelema; Mr Augustinus Gabbes wordt in 1564 bij een boedelscheiding vermeld 22: Gen Jierboekje 1989 67
12414 2: OrleansHarlingen (Harus) 4: Wilhelmus 8: Frisius occid1565080412: RIDDORL II 483
12409 2: OrleansGerardi 4: Wilhelmus 8: Frisius1566090112: RIDDORL II 529
09927 2: OrleansX 4: Franciscus 5: capellanus W. Camminga (Kammegha)1505040012: RIORL 260442 21: = Meyster Frans, 1520 kapelaan van de Heer van Moers, tracht door verraad Bolsward in handen van de Bourgondiers te spelen? 22: Thabor, Historie 252-253
10596 2: OrleansHarsens ab 4: Ivo, Hillebrandis 7: Groningen1625000012: DOTZ 177 21: tekent in dec 1627 het AA van Theodorus Eyssonius 22: Bijdragen...Groningen VIII 93
10602 2: OrleansEysinga van 4: Tjalling 8: Frisius1644030012: DOTZ 241
12237 2: OrleansEysonius 4: Theodorus 7: Groningen1628000012: Bijdragen ... Groningen VIII 94 20: Dr iur
09935 2: OrleansHeixan 4: Johannes 7: Franeker1532040012: RIORL II 235927
12410 2: OrleansGratinga van 4: Occo 6: Nobilis 8: Frisius occid1561082312: RIDDORL II 357 13: Popck Sibrandsd van Bonga 14: Sicke van Gratinga 16: Bauck Jansd van Buygers 17: kinderloos 19: 1570 a 22: Stamboek I 66
09816 2: OrleansHalbes 4: Egbertus 7: Groningen 8: Frisius1597000012: KUOR 114
12413 2: OrleansHaulanus 4: Eelco 6: Nobilis 8: Frisius1548000012: RIDDORL I 84
12406 2: OrleansFeytsma 4: Ofco 6: Nobilis 8: Frisius occid1559122112: RIDDORL I 279
09930 2: OrleansFeytsma (Levardia) 4: Jelgerus 8: Trai d1510020012: RIORL 303523 13: His Gerroltsdr Herema 14: Hessel Feytsma van Huizum 16: Claer van Eminga 17: Ynts x Wytze Oedtsma van Juckema; Anna x Franciscus Aebinga van Humalda Hesselus x Luts Poppesdr van Mellema; Tieth x Foppe Hommes van Camstra Trijn x Sybeth Gabbes van Scheltema Sjuck x Riem Lollesdr van Ockinga; Feycke x nietadellijke vrouw 22: Stamboek II 114; De Ridder, Procurateurs I 303
09947 2: OrleansGrawardt (Grauwerdt) 4: Eddo 8: Frisius [orient]1546040012: RIORL II 4531215
09817 2: OrleansHeixan alias Hughen 4: Bartoldus 7: Harlingen 8: Frisius1508000012: KUOR 116
12408 2: OrleansGalama a 4: Otto 6: Nobilis 8: Frisius occid1559122112: RIDDORL I 279
10597 2: OrleansFrix 4: Nicolaus 7: Groningen1624162912: DOTZ 178
12402 2: OrleansEysinga ab 4: Solinus 6: Nobilis 8: Frisius1547062812: RIDDORL I 43 13: Tieth Ritsked van Juckema 14: Aede van Eysinga 16: Hylck Tietes van Harinxma thoe Slooten 17: Tjalling Petrus 18: 1557 raadsheer Hof 19: 1572 21: Dr iur 22: Stamboek I 99, II 66
09921 2: OrleansHeixan 4: Bartoldus 7: Harlingen 8: Trai d1502040012: RIORL 226374 20: 1507 3/4 lic iur
12405 2: OrleansFelsenius 4: Artus 8: Frisius1565100812: RIDDORL II 492
12426 2: OrleansJulsing Coene 4: Johannes 7: Groningen 8: Frisius1565010212: RIDDORL II 460 16: Geertruida van Coevorden 17: Bernardus 18: 1570-1594 ondersecretaris van Groningen 22: Bijdragen...Groningen III 34
09949 2: OrleansKneheim van 4: Abelus 8: Frisius [orient]1546040012: RIORL II 4541217
10930 2: OrleansHillama 4: Gellius 8: Frisius1585000011: 1563 dec 12: NNBW IX 362 13: Eelck Theus 14: Kempo Jeltes van Hillama 15: lakenkoper : gezworende van Leeuwarden 16: Houck Ericusdr van Haersma Auck Oedsdr van Haersma (1598) 17: Fredericus 18: 1585 advocaat Hof; 1597-1626 raadsheer Hof 1605-1626 curator univ. van Franeker 1593-1594 schepen; 1594-1597 secretaris van Leeuwarden; 1603 gezant te Emden, 1606-1609,1612 lid Staten Generaal, 1607-1609 onderhandelt over het Bestand 19: 1626 jan 21: Dr 22: Stamboek I nalezing, 6; Sickenga 164-165; Engels, Naamlijst St Gen 11; Bekkema, Oudega 110; Mensonides, Grafschriften Leeuwarden 53; RAF Hof van Fr MMM f 3v
09822 2: OrleansJarges (Jarghes) 4: Coppinus 7: Groningen 8: Frisius1600000012: KUOR 129
12421 2: OrleansHorenken (Hoerenken) 4: Everardus 7: Groningen 8: Frisius1567031812: RIDDORL II 591
12425 2: OrleansJongema van 4: Laurentius 6: Nobilis 8: Frisius occid1561082312: RIDDORL II 357 13: Foockel Laesdr van Jongema 14: Doco van Walta 16: Luts Fransdr van Aylva Habel Wiglesd van Herema 17: Luts x Johan Feyes Sickinghe; Duco x Lisck Juwsd van Eysinga, Syds Fransd van Camminga Franscke x Edzard Foppes van Grovestins; Riem x Edzard Hettes van Albada Sicco Franciscus x Trijn Joostdr van Ockinga 18: 1585 gezant naar Engeland 1607 statenlid 21: Laes Jongema, vader van Doco van Walta's eerste vrouw liet hem de state Geyns bij Wommels na als Doco's zoon Laes zich Jongema ging noemen 22: Stamboek I 234, II 159; Te Water, Verbond II 487-489
12228 2: OrleansJarges 4: Johannes 7: Groningen1583051210: Iur 12: Gens Schotana 8b 38 20: lic iur
12424 2: OrleansJarges 4: Eiso 6: Nobilis 7: Groningen 8: Frisius1565080412: RIDDORL II 483
09820 2: OrleansHeymans ab 4: Elco 8: Frisius occid1602000012: KUOR 121 13: Tincke Haulanus 14: Matthias Heymans 15: 1575 rentmeester kapittel St Vitus te Leeuwarden 16: Barbara Verrutius wed Pibo Gerritsma 17: Matthias, vaandrig 18: 1603 advocaat Hof 19: 1642 21: Dr iur; zijn naam is in 1618 vermeld op klok te Anjum; vraagt in 1603 aan priester om huwelijksdispensatie 22: Swierstra, Beers 87; RAF Hof van Fr FF7 en MMM f 6, Familiearch Kingma 628, Grafschriften Oostdongeradeel; Bruggeman, Inventaris 64; Placaatboek III 1045
12423 2: OrleansHolsten (Holstein) 4: Arnoldus1565010212: RIDDORL II 461
12415 2: OrleansHemmema ab 4: Doco 6: Nobilis 8: Trai d1547062812: RIDDORL I 42
11904 2: OrleansHuizinge van 4: Emo1200000010: Iur 12: Wybrands, Bloemhof 36
12422 2: OrleansHoytema 4: Horatius, Regnerus 7: Sneek 8: Trai d1560033012: RIDDORL I 295
12417 2: OrleansHerema ab 4: Otto 6: Nobilis 8: Trai d1550060012: RIDDORL I 111
12418 2: OrleansHerema ab 4: Theophilus 6: Nobilis 8: Frisius occid1551022112: RIDDORL I 124
11399 2: OrleansHeringa (Heringha ab) 4: Wicherus 6: Nobilis 8: Frisius occid15600800[?]10: Iur 12: RIDDORL II 491; Bijdragen...Groningen IX 39 20: tekent AA van Eiso Jarges
12440 2: OrleansJohannis 4: Johannes 5: praeceptor van de Ripperda's 7: Groningen 8: Frisius1565100812: RIDDORL II 491
11394 2: OrleansHottinga 4: Tarquinius1564100712: RIDDORL II 452, 509; Bijdragen...Groningen IX 38 20: in 1566 lic iur civ; tekent AA van Eiso Jarges 21: = vml Titus Hottinga, stud te Leuven
09821 2: OrleansHottinga (Hottingha ab) 4: Dominicus 8: Frisius occid1600000012: KUOR 124 13: Catharina Eelsma 14: Johannes van Hottinga 15: 1600 grietman van Barradeel 16: Sijts van Syxma, d.v. Tjallingius en Idske van Hottinga 18: 1603 advocaat Hof; 1610-1661 grietman van Barradeel 1635-1636 lid gedep staten (W); 1637 lid Staten Generaal voor Westergo, 1639, 1652, 1654-1657 volmacht landsdag voor Barradeel 1653 curator univ. van Franeker; lid admiraliteit van Friesland; 1611 dijkgraaf van Harlingen; 1616-1618, 1620-1622, 1628-1634, 1642-1644, 1652-1656 dijkgraaf van de Vijf Deelen 19: 1662 juli 21: traktement van de dijkgraaf bedroeg in 1628 800 gulden, zijn vacatien en expensen waren 715 gulden 22: Sminia, Naamlijst 215-216; Engels, Naamlijst St Gen II 4; Engels, Naamlijst GS; Cannegieter, Archief Vijf Deelen 283, 286, 287-288, 289, 290; Visser, Adel 436; RAF Hof van Fr MMM f 6; GA Harlingen 15 Resolutieboek f 263v
09819 2: OrleansHeringa ab 4: Onesius 6: Nobilis 8: Frisius occid1564070612: RIDDORL II 433; KUOR 120 13: His van Aebinga 14: Haringius van Heringa 15: 1547 lid gedep staten 16: Foockel Watzes van Aylva 19: 1575 20: in 1564/1565 procurator van de natio 21: in 1567 verbannen 22: Stamboek I 81; Placaatboek III 161- 162
12420 2: OrleansHieronimi 4: Wilhelmus 7: Groningen1567032812: RIDDORL II 592 19: 1567 verdronken 22: RIDDORL II 592
09948 2: OrleansHerens (Herents) 4: Gerlacus 8: Frisius [orient]1546040012: RIORL II 4541216
12419 2: OrleansHerens 4: Hayo 7: Groningen 8: Frisius1557010612: RIDDORL I 220
09938 2: OrleansHeringa (Heringha de) 4: Caesar 6: nobilis 8: Frisius1535030012: RIORL II 292999 13: Hil Binnertsd Aebinga 14: Eelcke of Haring van Heringa 16: Rixt Romckes Hoytema d.v. burgemeester van Leeuwarden 17: Aesge His x Lolle van Ockinga 18: 1560-1564 burgemeester van Groningen 1559, 1562-1563 hoofdman 19: 1565 maart 22: De Ridder, Procurateurs I 292; Stamboek I 81
12416 2: OrleansHemmes 4: Franciscus 8: Frisius1560033012: RIDDORL I 295 13: Welmoed Hemma Oddadr 14: Geert Boevinck 15: schoenmaker te Dokkum 18: procureurpostulant advocaat Hof 20: Hic insalutata natione abiit 21: Mr 22: It Beaken 43 1981 231
12427 2: OrleansLoo van 4: Albertus 7: Den Haag 8: Trai d1547033012: RIDDORL I 31 20: en marge: consiliarius et commissarius regis Hispaniarum
12436 2: OrleansOccama (Okema) 4: Lollius 6: Nobilis 8: Frisius occid1561082312: RIDDORL II 357 13: Elisabeth Costers uit Brussel 14: Watse van Ockinga 15: grietman van Menaldumadeel : raadsheer Hof 16: Elisabeth Anthoniusd Delvaille His Saschersd van Heringa 17: Elisabeth x Wigle Pieters van Buygers Lollius 18: 1576-1578 (afgezet) grietman van Menaldumadeel 1585 luitenant aan Spaanse zijde 21: in 1580 verbannen 22: Stamboek I 280, 282 II 189; Sminia, Naamlijst 178-179; Andreae, Nalezing 60
12435 2: OrleansOccama (Ockama) 4: Meinardus, Marius 8: Frisius1565061812: RIDDORL II 477 20: magister; geen edele, niet in Stamboek
09824 2: OrleansMartena 4: Kempo 8: Frisius occid1507000011: 1487 12: KUOR 155 13: Sjouck Kemponisd van Unia 14: Doco Martena 16: Luts Harinxma Peye Lieuwes uit Groningerland Anna Tjercksd Walta 17: Sjouck x Schelte Sickes van Liauckama Duco 18: 1517-1524 grietman van Tietjerksteradeel 1515-1538 raadsheer Hof 19: 1538 nov 20: Dr iur 21: testeerde in 1538 22: Stamboek I 268; Placaatboek II 272-273; Vrije Fries I 1839 200-201; Andreae, Nalezing 45; RAF Doodboek
12431 2: OrleansMaarhuizen (Marchusanus) 4: Petrus 8: Frisius1564030012: RIDDORL II 429 18: 1575-1594 secretaris van Groningen 20: Lic iur utr 22: Formsma, Justitiekamer 21
09924 2: OrleansManninga (Mannyngha) 4: Petrus 6: Nobilis 7: Emden 8: Mon d1504020012: RIORL 244408
12438 2: OrleansPolmannus (Polman) 4: Simon 7: Steenwijk 8: Trai d1562033112: RIDDORL II 391 16: Hille Rithamer 17: Augustinus, advocaat Hof 18: advocaat Hof 1570 secretaris van het kappittel te Leeuwarden 21: Dr 22: Teunissen, Walden 159; Placaatboek III 1159; Vrije Fries XX 372
12428 2: OrleansLiauckama (Lyaukama) 4: Sixtus 6: Nobilis 8: Frisius1549122312: RIDDORL I 100 0000 00 00
12437 2: OrleansPhocas 4: Andreas 8: Frisius1550032912: RIDDORL I 108 20: Lic iur, in altero tantum
12429 2: OrleansManninga (Mamminga) 4: Balduinus 8: Frisius [orient]1566090112: RIDDORL II 529 20: Lic iur utr
09828 2: OrleansPolman 4: Anthonius 7: Groningen 8: Frisius1566053012: RIDDORL II 513, 529; KUOR 190 20: in 1566 procurator van de natio
11408 2: OrleansPetri 4: Folkerus 7: Groningen1627000012: Bijdragen...Groningen VIII 93
09823 2: OrleansMartinides 4: Martinus 7: Leeuwarden 8: Frisius1602000012: KUOR 154 13: Trienke Boelema 14: Marten Martensz 15: deurwaarder Hof van Friesland 16: Jancke Gerritsdr Evertien Tiaerdtsdr Ariaentje Jacobusdr van Loo (1623) 17: Rijckien Ocktien 18: 1602 advocaat Hof 1605 assessor bij het krijgsgerecht 19: 1636 jan 21: Dr, disp 1602 te Franeker De in ius vocando, edendo illorumque requisitis; ondertekent in 1599 een petitie aan Schotanus 22: Jaarboek Geneal 35 1981 154; RAF Hof van Fr MMM f 6, Statenarch 11b f 117; Ahsmann, Faculteit 61
11407 2: OrleansNienhuys (Nyenhuys) 4: Meinardus 8: Frisius1627000012: Bijdragen...Groningen VIII 92
12397 2: OrleansMucerus 4: Franciscus 7: Groningen1566032412: RIDDORL II 508 18: 1571-1582 rector Maartensschool 20: Dr iur utr 22: GAG Klapper ambtenaren
09923 2: OrleansMartena 4: Kempo 6: nobilis 7: Leeuwarden 8: Trai d1503061012: RIORL 235390
10852 2: OrleansOenama 4: Amelius1624080510: Iur 12: Frijhoff, Étudiants 66
12433 2: OrleansNaerden van 4: Gisbertus 6: Nobilis 8: Frisius, Trai d1550032912: RIDDORL I 108 20: vml zoon van Maarten van Naerden, luitenant van de Hoofdmannenkamer te Groningen
09825 2: OrleansMartena 4: Theobaldus 8: Frisius occid1507000012: KUOR 156
09928 2: OrleansMartena (Martna) 4: Theobaldus 6: nobilis 8: Frisius1508040712: RIORL 276472 13: Sjouck Kemponisd van Unia 14: Duco van Martena 16: Bauck Abbe Saschersd van Heringa 17: Doco geb 1530 19: 1530 21: Lic iur; broer van Kempo; in 1525 zoensman 22: Stamboek I 268-269, II 182-183; Sipma OO I 322, IV 258
12432 2: OrleansMepsche (Mepschius) 4: Johannes 6: Nobilis 7: Groningen 8: Frisius1556082312: RIDDORL I 209 20: stud 1553 te Leuven
09942 2: OrleansMepsche de 4: Johannes 7: Groningen 8: Trai d1545030012: RIORL II 4011152
12434 2: OrleansNienhuis (Nieuhuys) 4: Meinardus, Ludolphi 8: Frisius occid1562033112: RIDDORL II 391 16: Hil Sywerts 17: Suffridus, advocaat Dominicus, notaris 18: advocaat Hof 22: Roarda, Nammen fan Dokkumers 63; RAF Grafschriften Leeuwarden
12430 2: OrleansMannen 4: Tiarco 8: Frisius orient1556082312: RIDDORL I 210
12443 2: OrleansSchatter 4: Walterus 6: Nobilis 7: Groningen 8: Frisius1547000012: RIDDORL I 50
10906 2: OrleansRispens a 4: Suffridus 7: Leeuwarden1619090410: Iur 12: Frijhoff, Étudiants 140
12207 2: OrleansSibodi 4: Sibrandus1502040012: De Ridder, Procurateurs I 226 20: mag art
09933 2: OrleansRommaerts (Rommers Stellingwerf) 4: Johannes 7: Leeuwarden1532030012: RIORL II 233925 14: Matthias Rommaerts 16: Magdalena 18: advocaat en 1537-1540 secretaris/penningmeester van Leeuwarden 1538 notaris imperialis te Leeuwarden 1543 gedeputeerde; 1545-1558 raadsheer Hof 19: 1558 jan 20: 1532 22/7 lic iur 21: Mr; familie afk uit Makkinga (Ooststellingwerf);1542 redigeert Costumen van Friesland; lid Soete naeme Jesu gilde te Leeuwarden 22: De Ridder, Procurateurs 233-234; Placaatboek III 10, 12; Burmania, Naamrol
11967 2: OrleansSaeckma 1: 11967 4: Suffridus1630000012: Vrije Fries 69 49
12444 2: OrleansSluter 4: Alricus 8: Frisius orient1561060412: RIDDORL II 351
10544 2: OrleansSickinghe 4: Johannes 8: Trai d1523000012: KUOR 210
12439 2: OrleansRataller (Ratallerus) 4: Georgius 6: Nobilis 8: Frisius1547033012: RIDDORL I 31, 47
09941 2: OrleansRiemersma (Rumoswal) 4: Tjallingius (Salingius) 8: Frisius1542020012: RIORL II 3811120 20: 1542 1/6 lic iur
09943 2: OrleansPopma (Poppinga a) 4: Haringius 6: nobilis1546010012: RIORL II 4121171 13: Margaretha Wlckesd Rinia 14: Wybe Popma 16: Hil Riencksd Roorda 17: kinderloos 19: 1553 maart te Tzummarum 21: heer van Terschelling en Griend; in 1546 te Atenay gearresteerd wegens het doodslaan van een inwoner van Orleans 22: Stamboek I 288; De Ridder Procurateurs I 412-413
12209 2: OrleansSchotanus (Schoten) 4: Matthias 7: Schoten1584000012: Gens Schotana 38 20: Dr iur
11396 2: OrleansRipperda 4: Adrianus 8: Omlandus1565121210: Iur 12: Bijdragen...Groningen IX 38 13: Clara van Ewsum 14: Focco Ripperda 16: N. Kater 17: Focco Lajant 18: 1578, 1580 gedeputeerde voor de Ommelanden 19: 1583 ca te Deventer 20: tekent AA van Eiso Jarges 21: heeft bijkans alle academieen in Duitsland, Frankrijk en Italie bezocht, volgens een beschrijving van het geslacht Ripperda; neemt, hoewel katholiek, deel aan de oorlog tegen Spanje aan Staatse zijde; neemt deel aan beleg van Steenwijk; in 1580 verbannen 22: Gron Volksalmanak 1839 34, 1936, 6568
12205 2: OrleansSixtinus 4: Regnerus 7: Leeuwarden1565000012: NNBW III 1180 20: Dr iur
12441 2: OrleansRoorda von 4: Johannes 6: Nobilis 8: Frisius occid1559122112: RIDDORL I 279
10543 2: OrleansSchulenborch 4: Simon 8: Trai d1475000012: KUOR 209
10877 2: OrleansStalpart van der Wielen 4: Paulus 7: Groningen1624080710: Iur 12: Frijhoff, Étudiants 74
10600 2: OrleansSaeckma 4: Theodorus 7: Leeuwarden 8: Frisius1632000012: DOTZ 203
10595 2: OrleansSighers 4: Sigerus 7: Groningen 8: Frisius1625070012: DOTZ 177
09939 2: OrleansRoorda (Rorda de) 4: Valerius 7: Kubaard 8: Frisius1536010012: RIORL II 3191030 13: Anna Hesseldr Hanckema van Bozum 14: Johannes Roorda 16: Ansck Tjallingsd van Botnia Hylck van Roorda 18: 1539-1540 gezant staten van Friesland naar landvoogdes 1541-1547 grietman van Hennaarderadeel 19: 1547 20: lic leg 21: Iur dr; redigeert de Costumen van Hennaarderadeel 22: Stamboek I 313, II 210; De Ridder, Procurateurs 320
09832 2: OrleansRoussel a 4: Hayo (Gaius) 8: Frisius occid1583051512: KUOR 204
11395 2: OrleansRipperda 4: Onno 6: Nobilis 8: Groningen Frisius1565100811: 1534 12: RIDDORL II 491; Bijdragen...Groningen IX 38 13: Clara van Ewsum 14: Focco Ripperda 18: soldaat, sneuvelt in Frankrijk 19: 1569 20: tekende AA van Eiso Jarges 21: beeldenstormer; in 1568 uitgeweken; woont enige tijd bij de heer van Waefrimon in Henegouwen om zijn opvoeding te voltooien 22: Bijdragen...Groningen IX 38; Feith, Ommelander borgen 150; HartgerinkKoomans, Ewsum 125
09830 2: OrleansRipperda 4: Wigboldus 7: Groningen1585000012: KUOR 197
09829 2: OrleansRheen van 4: Hector 8: Frisius1599000012: KUOR 196
10540 2: OrleansRipperda 4: Wigboldus 6: Nobilis 7: Groningen 8: Frisius1565100812: RIDDORL II 491, 509; KUOR 197 13: Clara van Ewsum 14: Focco Ripperda 18: hopman 19: 1573 20: in 1566 procurator van de natio tekent AA van Eiso Jarges 21: verdediger van Haarlem 1572-1573 22: Bijdragen...Groningen IX 38
11739 2: OrleansSchotanus 4: Henricus, Bernardi 7: Oudeschoot1583050912: Gens Schotana 8b 1, 27
12206 2: OrleansSissing 4: Franciscus 6: nobilis 7: Groningen1545090112: RIORL II 4041155 20: Dr iur civ
10599 2: OrleansRipperda 4: Wigboldus 7: Peize1626000012: DOTZ 185 13: Ida Lewe 14: Luurt Ripperda 16: Ava Isabella van Herema (1636) 17: Maria x Johan van Diest Frans, ritmeester; Luurt; Ludolphus, kapitein, zijlrechter Maria x Frans van Cranevelt Ida Isabella x Albert van Buytendijk 18: 1667 zijlrechter 19: 1672 april a 21: tekent in dec 1627 het AA van Theodorus Eyssonius 22: Stamboek I 196, II 131; Bijdragen...Groningen VIII 93; Winsums verleden 9497
12450 2: OrleansWesterwolt 4: Volkerus 8: Frisius1567032812: RIDDORL II 592
12445 2: OrleansTakema 4: Mauricius 8: Frisius1566090112: RIDDORL 529 20: Lic iur utr
09945 2: OrleansWigboldi (Wigbolt) 4: Bernardus 7: Groningen 8: Trai d1546040012: RIORL II 4471208; RIDDORL I 1 18: 1542, 1550 jurist in Denemarken vertegenwoordiger van Deense koning in het buitenland 20: 1547 procurator van de natio 21: Dr iur te Siena (1550) 22: De Ridder, Procurateurs I 447
09929 2: OrleansUnia (Unigha) 4: Tiberius 8: Frisius1508010012: RIORL 277473 13: Ansk Tjercksd Juwinga van Walta 14: Auke Unia van Wirdum 18: 1503 prebendaris te Wirdum 20: cognatus Kemponis et Theobaldi Martena 21: voert met zijn broer Kempo in 1546 een proces met de stad Leeuwarden wegens de inname van de Unia stins in 1498, dat zij verloren 22: Stamboek I 384; De Ridder, Procurateurs I 277; RAF, EVC 2a;
10908 2: OrleansVelsius 4: Johannes 7: Leeuwarden1619000010: Iur 12: EEA 140
11406 2: OrleansSwaechman 4: Regnerus, Matthiae 7: Groningen1627000012: Bijdragen...Groningen VIII 9192
12412 2: OrleansWilhelmi (Guilhelmus) 4: Sibrandus 7: Leeuwarden 8: Frisius1561082512: RIDDORL II 357
09834 2: OrleansTritzum a 4: Cyriacus 7: Dokkum1598000012: KUOR 222
10900 2: OrleansWilcken 4: Egbertus 7: Groningen1624000010: Iur 12: Frijhoff Étudiants 83
12446 2: OrleansUbbena (Ubena) 4: Wilhelmus 7: Groningen 8: Trai d1549122312: RIDDORL I 100
09827 2: OrleansWiardus 4: Nannius 8: Frisius [orient]1564000012: KUOR 171
12411 2: OrleansWibenius (Guibenius) 4: Ruardus 7: Sneek 8: Trai d1560033012: RIDDORL I 295 18: 1562-1563 syndicus van de Ommelanden 21: ontvangt in 1563 te Sneek een brief van abt Melchior de Grote van het klooster Nes 22: RAG Familiearch Ewsum 254; Formsma, Strijd 49
12451 2: OrleansWiffringe (Wiferdingius) 4: Johannes 7: Groningen 8: Frisius1566053012: RIDDORL II 514
09936 2: OrleansWilhelmi (Guilielmi) 4: Winandus 7: Harlingen 8: Trai d1534080212: RIORL II 271971 20: lic iur
12447 2: OrleansUfkens (Uffkens) 4: Popco 6: Nobilis 8: Frisius1561060412: RIDDORL II 351
10893 2: OrleansViersen a 4: Assuerus 8: Frisius1626070012: Frijhoff, Étudiants 78
12448* 2: OrleansUlgher 4: Lubbertus 7: Groningen 8: Frisius1566053012: RIDDORL II 513
12274 2: OrleansTeetlum 4: Gerardus 8: Frisius1572000012: Ridderikhoff, Orleans 7475 20: immatriculeerde ondanks verbod van 1570 om buitenlandse universiteiten te bezoeken
12452 2: OrleansWibrandi (Wijbius) 4: Gerardus 8: Frisius1551061512: RIDDORL I 131
12201 2: OrleansThomae 4: Jacobus 7: Sloten1480000012: RIORL II 4932 * 20: 1480 april bac decr
09925 2: OrleansTettema 4: Dominicus 7: Elahuizen 8: Trai d1505020011: 1485 ca 12: RIORL 254431 13: Bauck Douwesd Harinxma thoe Heeg 14: Johannes Tietema 16: ongehuwd 18: 1527 raadsheer Reichskammergericht; adviseur van o.a. de koningen van Hongarije en Bohemen 1527 raadsheer Hof 19: 1528 okt 20: 1507 3/4 lic leg 21: testeert op 11 oktober 1528, sticht leen 22: De Ridder, Procurateurs 254; Placaatboek II 548- 550; De Boer, Douwe Tietema; ARA Brussel, Correspondance de Frize 1911-1527
11410 2: OrleansRedeker 4: Johannes 8: Omlandus1628000012: Bijdragen...Groningen VIII 94
01304 2: Padua Folkersheimer 4: Ulricus 8: Frisius orient1558000010: Iur 12: tp no 52 14: Johannes Goltsmid 15: rentmeester generaal van Oostfriesland 16: Jeya Garmers, d.v. burgemeester Reiner Garmers van Groningen 20: stud 1556 in Orleans (RIDDORL I 192) 22: De Navorscher 1887 200-201
01535 2: FranekerBurmania a 4: Dominicus1592051610: Art, Iur 11: 1575 12: AAF no 159 13: Rints Jurriensd van Roorda 14: Upco van Burmania 19: 1597 te Orleans aan de pest 22: Stamboek I 58
02100 2: AngersEminga (Aeminga) 4: Petrus, Gabinus 8: Frisius1619000010: Equit 11: 1594 12: EEA no 1 14: Gabbe Pieters Aeminga 15: secretaris van Wonseradeel 18: 1635, 1637 burgemeester van Bolsward 1621 advocaat Hof 1637, 1639, 1649 landdagslid 20: Leiden, 265 1614 (phil), Angers, 22 1620. Friese adel (Wonseradeel) 21: Dr iur te Orleans (1619) 22: RAF Hof van Fr MMM f 7v; Placaatboek V 519; Sannes, Naamlijst 249; GA Bolsward 79; Placaatboek V 407
02111 2: AngersRengers 4: Edzardus 8: Frisius1602000010: Equit 11: 1578 12: EEA no 135 13: Baukje Jensema van Oldenhove 14: Johannes Edzardus 15: lid Staten Generaal, Raad van State : chroniqueur 16: Bouwina Clant tot Usquert (1615) 17: Egbertus 18: 1636 lid gedep staten(s); 1638, 1641-1652 herh burgemeester van Groningen; 163-940, 1643-1644, 1648 hoofdman 1618-1633 drost van Wedde en Westerwolde; 1633-1635, 1637 raadsheer lid Staten Generaal; bewindhebber Verenigde Oostindische Compagnie; 1641 scholarch Latijnse school 19: 1652 sept 21: stud in Franeker 1597, in Orleans 1602, in Bazel 1604, in Padua 1606 22: Emmius, Agro; Stamboek I 292; Frijhoff, Étudiants 135; NNBW III 1064; RF 1633.40; GAG Regeringsboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 2123
02113 2: AngersStalpart (Stalpart van der Wielen) 4: Paulus 7: Groningen1626000010: Equit 12: EEA no 159 13: Cornelia Willebrants 14: Cornelius Augustijnsz 15: bode te Den Haag 18: advocaat en priester 20: stud Orleans 78 1624 (iur) 21: neef van Jan Baptist, dichter; waarschijnlijker: zoon van Jacobus Stalpert van der Wielen, 1610-1635 provinciearts te Groningen 22: Frijhoff, Étudiants 7475; Huisman, Stadsbelang 139-140
02472 2: HeidelbergEissinghe (Eising) 4: Petrus 7: Groningen 8: Frisius groningensis1618041311: 1594 12: MUH II 288,48 13: Maria Knol 14: Sicco Eising (Eissinghe) 15: 1621, 1624-1625 lid gedep staten(s) : raadsheer 16: Aurelia Verrutius 18: 1622-1624 ambtman van het Gorecht, 1622-1623 gildrechtsheer; 1625-1626 secretaris van Stad en Lande 1622 rekenmeester, 1625 gezworene; 1627-1647 curator Groninger universiteit; 1642 scholarch Latijnse school 1627-1658 burgemeester of hoofdman; 1649-1650 lid Staten Generaal 19: 1658 april 21: stud te Heidelberg, Orleans (1620) 22: Emmius Agro; De Wal 125-126; Oratio parentalis in obitum Petri Eissinghe; Feith, Grafschriften 122; GAG Regeringsboek; Schuitema Meijer, Inventaris Latijnse school 2123
02551 2: GroningenEmmius 4: Egbertus, Ubbonis 7: Groningen1617052710: Phil 12: AAG 5 19: 1625 te Orleans 21: een Egbertus Emmius was rekenmeester en bezit in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 54
02630 2: GroningenGruys 4: Hilbrandus 7: Wirdum1620090110: Phil 12: AAG 10 13: Hille Ballodr Froma 14: Gerardus Gruys 15: 1564-1595 gezworene 16: Oede Froma Elteke Habbodr Aldringa (1628) Elteke Gruys (1645) 17: Habbo Gerardus Rudolphus 18: 1627 landdagscomparant voor Wirdum; 1630-1632 rekenmeester; 1636-1644 versch jaren lid Raad van State 1638-1639 lid admiraliteit van Dokkum; 1645-1674 hoofdman; 1646-1647, 1649, 1651 lid gedep staten (l) medeschepper der drie Delfzijlen 19: 1676 nov 21: stud ook te Orleans, kreeg in 1621 de Fromaborg toegewezen; jonker en hoofdeling te Wirdum, Loppersum etc.; bezit in 1672 een vermogen van 50.000 gulden 22: Ned Leeuw 1961 24; Gron Volksalmanak 1972-1973 54; GAG Regeringsboek
03709 2: GroningenEmmen 4: Warnerus 7: Groningen1647042110: Phil 12: AAG 55 13: Susanna Verrutius 14: Rudolphus Emmen 15: arts te Groningen 16: Aeltien Willema (1660) 17: Rudolphus Henricus, gezworene, weesheer 18: 1665-1667 gezworene; 1667 rekenmeester 1661-1665 archidiaken te Groningen 1668-1678 herhaaldelijk raadsheer van Groningen 19: 1679 sept 21: Mr; in 1658 Dr iur te Orleans; in 1652 als belhamel voor twee jaar gerelegeerd van de Groninger universiteit; bezit in 1672 een vermogen van 75.000 gulden 22: Gron Volksalmanak 1972-1973 53; Ned Pat 5 103; RF HS 1658.85; RAG Archieven senaat 3537; GAG Diakonie Herv Gemeente bijlage 2, Regeringsboek
04437 2: LeidenGrauwers 4: Johannes 7: Groningen1620110210: Iur 11: 1599 12: AAL 150 13: Annetje Canter 14: Henricus Grauwers 15: raadsheer te Groningen 16: Anna Luppens (1625) 18: 1624 weesheer, 1614, 1626-1627, 1629-1636 gildrechtsheer, 1624-1636 secretaris van de weeskamer; 1632-1633, 1635-1636 gezworene/busheer te Groningen 1636-1637 rekenmeester; 1637-1638, 1640-1641, 1643-1644 raadsheer; 1639, lid admiraliteit Dokkum; 1642 lid gedep staten(s) 19: 1644 nov ca 20: stud wrs ook te Orleans: kwam in 1624 naar Groningen met attestatie uit Orleans 22: Emmius, Agro; Ned Leeuw 102 348; Jaarboek Geneal 36 1982 200; GAG Weeskamer 2, Regeringsboek; Hempenius, Weeskamer 49, 236
04998 2: BaselHorenken (Hoerenken) 4: Johannes 8: Frisius1564000012: MUB II 14716 21: tekent in juli 1565 te Orleans het AA van Eyso Jarges 22: Bijdragen...Groningen IX 37
04999 2: BaselHorenken (Hoerenken) 4: Rudolphus 8: Frisius1564000012: MUB II 14717 21: Rudolphus en Johannes Horenken tekenen in juli 1565 te Orleans het AA van Eyso Jarges; in 1580 balling te Emden 22: Bijdragen ... Groningen IX 37; J.I.Harkenroth, Oostfriesche Oorsprongkelykheden. Groningen, 1731 137
05011 2: BaselSixtinus 4: Regnerus 7: Leeuwarden 8: Frisius1563000011: 1543 12: MUB II 14827 13: Wytske Hettema 14: Nicolaus Regneri 17: Wilhelmus Burcardus Nicolaus 18: advocaat te Speyer, 1568-1591 professor jurisprudentie te Marburg 1573-1591, 1593-1617 raadsheer van landgraaf van Hessen 1591-1593 syndicus van Frankfort 19: 1617 te Kassel 21: Dr iur te Orleans (1565); schreef Tractatus de Regalibus (1609) 22: NNBW III 1180-1181; Gen Jierboek 1990 52
08740 2: LöwenNicolai 4: Johannes 7: Franeker1528060612: MULO IV 357 20: = vml Johannes Heixan, stud 1532 te Orleans
08987 2: LöwenMuntingius (Montingius) 4: Johannes 8: Frisius [orient]1552060012: MULO IV 453105 imm te Orleans in 1560. Hic ob fortunae tenuitatem nihil solvit; lic iur civ in 1561 (RIDDORL I 325, 352)
09157 2: LöwenHeringa (Groningen, Groeningha de) 4: Caesar (Ceso)1531082712: MULO IV 58148 20: stud 1535 te Orleans
09163 2: Löwen Alting (Altingius) 4: Egbertus 7: Groningen1538051311: 1518 12: MULO IV 17337 13: Margaretha Lueffoghe van Eelde 14: Menso Alting 15: lid Staten van Drenthe : eigenerfde te Eelde 16: Alijdt Hartgers, wed. Joachim Canter (1555) 17: Joachim Sara 18: 1549 secretaris Groningen, na stage in Mechelen en Brussel 19: 1596 april 21: 1547 redigeert actes van Wigboldus, procureur der Germaanse natie, die van 1546- 1550 in Orleans studeerde 22: Alting, Diarium, Inleiding; NNBW I 941; De Ridder, Orleans I 452-453
09180 2: LöwenCoenders (Cover) 4: Hermannus 7: Groningen1541050011: 1523 nov 12: MULO IV 22738 13: Bouwe Clant 14: Coert Coenders 15: 1528-1530 ambtman te Selwerd 16: Lamme Glauwe van Kampen 17: Coert Anna Beatrix x N Oem van Wijngaerden 18: 1557 ontvanger van Groningen 21: stud. te Orleans (1546); 1572 beschuldigd van fraude 22: Jaarboek Geneal 17 185; De Ridder, Procurateurs I 434-435
09182 2: Löwen Enens 4: Hermannus 7: Groningen1554040012: MULO IV 49019 16: Cornelia Taelman 17: Albertus 18: 1567, 1570 secretaris van de Ommelanden 1597 voorgedragen als commissaris voor huwelijkszaken 1595 redger te Godlinze 21: lic iur utr te Orleans, in 1559 officiarius van de natie aldaar; neemt in 1567 de zonen van Johannes van Ewsum met hun pedagoog [Ludolphus Ensinck] onder zijn hoede, o.a. om hun Frans te leren spreken en schrijven; werd in 1570 gearresteerd in Groningen; in 1577 uit Groningen verbannen wegens beledigen stadsbestuur, in 1578 begenadigd, in 1580 uitgeweken naar Emden 22: Gron Volksalmanak 1900, 65; NNBW III 348-349; Jaarboek Geneal 36 1982 199; RAF FG 652; RF HS 1571.91; Rutgers, Inventaris Ewsum regest 578, 584, 590; Alting, Diarium 182, 409-410
09217 2: LöwenCanter 4: Lambertus 7: Groningen 8: Trai d1530070412: MULO IV 3961 13: Tieth Johans uit Leeuwarden 14: Wilhelmus Canter 15: raadsheer te Groningen 16: Johanna van Wijck 17: Theodoricus Wilhelmus 18: raadsheer Hof van Utrecht 19: 1553 te Groningen 20: 1513 21: Dr te Orleans, bezoekt versch universiteiten; bezit in 1543 land bij Wijns (Fr) 22: NNBW I 559-560; Beneficiaalb 106, 107; Oorkonden St Anthonij nr 136
09401 2: Löwen Occama (Mazius) 4: Meinardus 7: Sneek1561052412: MULO IV 61851 20: stud 1565 te Orleans
10881 2: KölnThomae (Thome) 4: Jacobus 7: Sloten1480042810: Iur 12: AAK II 7724 20: stud 14 juni 148i nog iur; bac decr te Orleans (juni 1481?)
11400 2: BourgesMulert 4: Seino 7: Groningen 8: [Overijssel]1566010312: Bijdragen...Groningen IX 39 14: Gerardus Mulert 15: luitenant van de hoofdmannenkamer 20: imm in 1565 te Orleans als Seino Mulert, nobilis, Transysselanus (RIDDORL II 460) tekent AA van Eiso Jarges 22: Bijdragen...Groningen IX 39
11620 2: Basel Canter 4: Wilhelmus 7: Utrecht1563000012: MUB II 15064 13: Johanna van Wijk 14: Lambertus Canter 15: raadsheer Hof van Utrecht 16: ongehuwd 18: 1560-1575 privégeleerde te Leuven 19: 1575 juni 20: stud 1554-1558 Latijn te Leuven en in 1559 te Orleans (RIDDORL I 268) 21: vertaalde en gaf de werken van o.a. Aristides, Euripides en Aeschylus uit 22: De Navorscher 21 (1891) 586
11793 2: KölnHeeg? (Hagis) 4: Arnoldus 6: pauper1481042910: Art 12: AAK II 109115 20: is in 1490 te Orleans
11838 2: KölnHagis 4: Cornelius 6: pauper1493100010: Art 12: AAK II 34628 20: was in 1502 te Orleans
00000 2: OrleansBuijgers, Viglius a16020000rechten; bron: Étudiants étrangers à Angers, Lias 4 (1977)
00000 2: OrleansHarinxma, Pieter van16300000rechten; bron: Étudiants étrangers à Angers, Lias 4 (1977)