>> HOMEpage

Aanvulling begravenen Oldehove

Fiches in Tresoar/Rijksarchief in Friesland, collectie aantekeningen grafschriften, van de hand van Nicolaas Jan Waringa. Aanvulling op de database van het Historisch Centrum Leeuwarden die 10992 records Oldehoofsterkerk (vanaf 7-1-1687) bevat en 3102 Oldehoofsterkerkhof (20-4-1623 en vanaf 20-4-1773).
Bewerking voor internet: M.H.H. Engels, oktober 2005


* 1524 st. Sjouck Pietersdr. huisvr. van Jochem Tiemes - 1526 st. Jan de zoon van Jochem Tiemes - 1611 st. Jochem Tiemes aet. 66 - 1644 st. Anne Jans van der Hem huisvr. van Jochem Jemmes (Tiems?)

* 1537 1 maij st. Mijnthie Mijnthiez. - 1557 22 febr. st. Rijnts Hilbrantsdr. syn wyf - 1560 1 junij st. Heer Idts haeren soen, prebendarius in dese kerck

* 1549 12 oct. st. Pieter (Heijxan?) - 1571 7 mai st. Cunier Gerrijtsdr. (Land?) syn wyf (met de wapens)

* grafzerk van Gerrit van Loo, st. 1562 28 dec., rentmr. generaal en Margariet Eemskerck, st. 1560 (met de kwartierwapens:

Loo
Eemskerck
ZwentersDiemen
CranenburchVoorhout
AmerongenPerzijn

* 1567 st. Mr. Doedo E..inga, adv. v.d. Hove van Vriesl. [Doecke Eminga?]

* 1572 st. ... Anne Harmens ... Claes Sierds, syn wyf - 1574 st. ...

* 1574 st. Aernt Jansz. de Witte - 1574 st. Vrouck Sinnedr. syn wyf - 1661 st. de edele Gerke Reen - 1612 st. Fenne Wpkesdr. Hoptilla vr. van Rein Gerckes Reen - 1613 st. Wpke Gerksz. Hoptilla burger en koopman te Leeuwarden aet. 29 (met wapen)

* grafzerk van Goffo van Aebinga, st. 1579 en Buick van Camminga st. 1626 (met de kwartierwapens:)

AebingaCamminga
DonijaMinnema
OffenhuisAylua
GretingaMinnoltsma

* 1581 st. Noldus Matthijsz. Iserman - 1591 st. Elske Jacobsdr. wed. van Noldus Iserman - 1623 st. Sicke Matthijsz. olt 16

* [Adie Lambertsz. + 27.5.1594] - De grafsteen van Adje Lammerts. Artikel van A.L. Heerma van Voss in de LC van 23 december 1933. Vgl. Dezelfde, Adie Lambertsz. en de zijnen. In: De Vrije Fries 32 (1934), 113-136; over de grafsteen blz. 128-130.

* 1598 den 12 febr. sterf de eersame Ale Allesz. in 1578 burgemr. en kerkvoogd van deze kerck - 1600 st. de eerbare Tziets Govertsdr. wed. van Alle Alles (hieronder twee verbonden wapens)

* 16.. st. Dominicus Lollius not. publ. en postulant te Leeuwarden - .... st. Catharina Sijtsdr., syn wyf - 1664 st. Soepken [= Saepke?] Lolliusdr. vrouw van Piter Jansen

* 16.. 24 febr. st. Berber Albertsdr. vr. van Mr. Gerbrant Baerents, aet. 85

* 1600 st. Benedictus Franchet Mr. deurwaarder 's Hoffs van Friesland - 1567 st. Atke Wijbrantsdr. (zijn eerste vrouw) - Legerstede van Wijbrant Wijbrants en Jelcke Gerritsdr. overleden 1542

* 1601 st. ... Pietersdr. vr. van Wijtse Agges (met wapen)

* 1602 st. Dr. Ballinck Buijtenpost adv. 's Hofs van Vriesland (met latijnsch vers) - 1604 st. Pytke Pietersdr. syn wyf - 1615 st. mr. Philippus Buijtenpost, adv. voor den Hove (met Latijnsch opschrift)

* 1604 st. Johannes ... - Dr. Rembartus ... - 16.. st. ... nagelaten ... Siixma (Sierxsma?) aet. 73

* 1610 st. Derck Douwesz. schepen en raet - .... st. Wlck Tijercksdr. vr. van Dirck Douwes

* Catharina Bourix uxor Hajonis Elc(ama) aet. 33 m. 4 d. 26 st. Id. Mai 1613 (met mans en vrouws wapen)

* 1614 st. Pieter Jansz. Clock - 1626 st. Jan Clock

* 1616 st. de eersame Willem Simonsz. van der Wilden

* Daniel de Blocq, griffier [1616-1617] 's Hofs van Friesland (met mans en vrouws wapen)

* zerk met de wapens Oedsma en Reijnarda * Ao 1618 28 nov. st. Keimpe Jellesz. Hillama aet. 90 (?) - Ao 1605 6 nov. st. Fredericus Hillama (met wapens en epitaphium?)

* 1618 st. Tijtia Mellema aet. 2

* 1625 st. ... Rijsckes (?) aet. 44 - .... st. Anna Rijsckes (?) aet. 60 (met wapen)

* Onder de wapens Kinnema met Siercksma en Kinnema met Anjum staat: Anno 1625 den 10 Maert is gesturven den Achtb. Heer Godefridus van Kinnema Burgemeester der Stede Leeuwarden out 57 Jaeren en leit hier naest begraven - Anno 1625 den 21 November is gesturven den Achtb. Heer Tjepke van Kinnema Out 79 Jaeren en leit hier begraven - Anno 1626 den 13 Oct. is gesturven de eerb. Juffrou Anna Siercksma de huisvr. van Tjepke van Kinnema olt 80 Jaeren en leit alhier begraven - Anno 1660 den 14 Maart is gesturven de erbare Juffrou Catrina van Anjum de huisvrou van Godevridus van Kinnema out 92 Jaeren en leit hier naest begraven - Noch zyn hier begraven 6 Kinders van de Heer Cornelius van Kinnema en jonck gesturven - Anno 1752 den 30 Maart is overleden de WelEd. Gestrenge Heer Philip van Vierssen in leven Raad ordinaris van den Hove van Frieslandt int tachtigste jaer van zyn ouderdom en leit alhier begraven ["binnen de boomen"; 7e regel]

* 1625 st. Gabinus Foppens J.U.D. adv. voor den Hove v. Friesland, aet. 65

* 1626 st. Dominicus D. Visscher - 1624 st. Eelcke Dirks Salwarda, huisvr. v. D.D. Thomae Visceri J.U.D. (met de wapens, en epitaphium)

* 1628 st. Gerardus Hardemans, adv. van den Hove van Vriesland - 1660 st. Willemke Emedr. wed. van dr. Gerrit Hardemans - 1641 st. Jouckius Emilius Hardemans der beide regten candidatus aet. 23 (27?) 6 m. 7 d. (met twee wapens)

* 1630 st. Tijerck Abbes, burgemr te Leeuwarden, aet. 63 - 1641 st. Tieds Sijoerdsdr. huisvr. van Tijerck Abbes

* Ao 1632 st. Ysbrant Ekes, adv. voor den Hove - Ao 1606 st. Anna (Druijvestein?), vrouw van Ysbrant Ekes

* Ao 1632 st. Vincent Ypkes, oud burgemeester en weeshuisvoogd

* 1632 st. Doekie Wopkes Ropens wed. Jan Faber aet. 51 - 1653 st. Catharina Faber aet. 47

* 1634 st. Harcke Ipes Jeppema[/Jepema] - 1643 st. Epo Ipes Jepema aet. 11 - 1652 st. Pittr [sic!] Jepema - 1652 st. Petronella van Teetlum, vr. van Harcke Ipes Jepema, aet. 83 - 1678 st. Minne Tiercx Jepema, aet. 54

* 1635 st. Aucke Broersen, burgemr. en gasthuisvoogd aet. 73

* 1636 st. Jancke Tonis vr. van den burgemr. Tonis Riemers aet. 56

* 1636 st. de erntf. Jan Willemse rentmr. binnen Leeuwarden - .... st. Joachimus Lambertus Hagius - .... st. Rijnske Rapenburg, huisvr. van Guillielmus Hagius

* Ao 1636 de 3 Jan.s sterf den Erenf. Hooghgeleerde Heer Dr. Hector Bouricius Raed Ordin. in den Hove van Vrieslandt Oudt 43 Jaer. - Ao 1669 den 11 Decemb. sterf. d. Ed. Erenrycke Juf. Houckien van Hillama Weduwe van wylen D. Ed. Heere Hector van Bouricius raed. Ordin. in den Hove van Vrieslandt oudt in haer 71e jaer en leit hier begraven - Anno 1635 den 25 April is in den Heere gerust den Erenphesten Kempo van Hillama oudt in syn drie en dertigste jaer, leit hier begraven. (met zes wapens en epitaphium, ter eere van Hector v. Bouricius, door zijne weduwe en kinderen opgesteld; vgl. De Nederl. Heraut)
D.S. et Aet./ mem. Hectoris Bouricii J.C./ et in Acad. patr. Prof./ celeb. post. in supr. Fris. Curia/ Senat. denati ter Non. Jan./ Anni M.D.C.XXXVI/ Vidua et Lib. superst./ Marito et patri opt. ac delid./ Piet. ult. telt. moer. h. mon. pos./ Cujus ab eloquio suadae fluxere Latinae Lexque professor ["binnen de boomen"; 7e regel] (op een afzonderlijk steentje:) Dit is de ingangh van Heer Bouricius kelder ["binnen de boomen"; 7e regel]

* 1638 10 oct. st. juff. Eena van Tiara aet. 34 - 1656 27 jun. st. juff. Maria van Tiara aet. 50 (met wapen en opschrift)

* [164.] st. Taco Sapes Ammama schepen en burgemr. deser stad en ouderling (met wapen)

* 1640 st. Auckien Hijes, vr. van Jochem Nittarts aet. 66 - 1646 st. Jochem Nittarts, geregtswe.... der Friessche regiment, aet. 76

* 1640 st. Claes Claessen aet. 40 - 1631 st. de hoog. Nicolaus Nicolaij, adv. v.d. Hove v. Vriesland

* 1651 st. Rinske van Gaijkema, huisvr. van Dr. Gabinus Foppens, aet. 74 - 1653 st. Haijo Foppens van Gaijkama, J.U.D. en adv. van den Hove - 1682 st. Hijlckien Simons Rooswinkel (zijne vrouw)

* 1657 st. D. Viglius Cornelii predicant deser stad aet. 57 - 1671 st. Hester Ottes vr. van D. Viglius Corn. aet. 67 - 1674 st. Anna Viglius, aet. 43

* 1666 st. Auckien Ollema wed. v.d. schriever Hendrick van Dorn, aet. 54

* 1667 st. Antje Jans vr. van Mr. Harmen Lamberts, clockspeler deser stad, aet. 40

* D. et Aet. Mem. defunctorum Andreae Cathii (Cathusii?) et Jeskiae Bouriciae qui sex triginta annos conjuges, decem liberorum, parentos, majorum suorum dignitatis, meriti, virtutem, aemuli vixerunt ... morientur secum ... Ob. ille 12 apr. 1668 aet. 68 haec vero 22 febr. 1687 aet. 73

* Albertus van Loo st. 1669, adv. (met wapen: twee zwaarden)

* 1669 st. Maria Duijtz van der Coelen aet. 84

* 1670 st. Romcke Sickes Gaickema, burg. deser stad - 1665 st. Juckes Tipsma hv. van den burgemr. Gaickema, aet. 78 (met de wapens)

* 1671 3 junij st. juff. Ida van Aita, aet. 60 - 1680 14 febr. His van Aita

* 1677 5 aug. st. de erntfeste Oene Gravius in leven ... voegt binnen Leeuwarden aet. 68

* 1679 st. Nicolaus Winshemius, deurwaarder van 't Hof van Friesland, aet. 63

* (een mans en vrouws wapen; daaronder een Latijnsch vers op Wibrandus Itsma; verder:) 1679 14 mrt. st. juffr. Lamke Gabbema, wed. v.d. Heer W. van Itsma, aet. 70

* 1679 19 mei st. Hermannus Scheerhagen, subst. graphier 's Hofs v. Friesland, aet. 80 - 1630 st. Antje Scheerhagen aet. 14 w. 4 d. - .... st. Goickien Scheerhagen aet. 16 d.

* [Anno 1680 den 4en October is in den Heere gestorven den eersamen constrijken Jacobus Mancadam, in leven old-burgemeester der stede Franequer, oudt 78 jaar en leit hier begraven.]

* 1706 st. Bernardus ten Toren adv. voor den Hove van Friesland aet. 54

* 1711 st. Sijtske Kuirts Averes

* 1716 st. Johannes Hijlckama aet. 63 Bouwmeester deser stad - 1721 st. Wijtze Ophuzen, huisvr. van Bouwe Hijlckama, aet. 73 - 1715 st. Antje Jaroemus huisvr. van de Oldschepen Rutger Ophusen aet. 58 - 1722 st. Rutger Jans Ophusen oudschepen en vroedsman aet. 68

* 1719 st. Johan Mallet, overste lt. van het reg.t Or. Nassau, aet. 76 - 1709 st. Hester Mallet, aet. 64

* [1736?] st. Meinert Mathijssen Syderius, vroetsman, aet. 65 [geb. 16-6-1671] - 1669 st. Lutske Annes Scheltinga syn vrou, aet. 54

* 1779 st. Anna Caris vr. van Jacob Klasens


Oldehoofster kerkhof

* Het Jakobijner kerhof was zoo geheel bezet met graven, dat het Stedelijk Bestuur in 1824 goedvond, daar niet meer te doen begraven, maar de zerken daaraf te nemen, het te effenen en met boomen te beplanten [Eekhoff, W., Gesch.k. Beschr. II, 240v].
- In 1706 waren de muurresten van de kerk al vervangen door een kring lindebomen; Hier wordt U, voor gij sterft, een lusthof aangeboden. Begraven en begraafplaatsen, Leeuwarden, Open Monumentendag 1999, blz. 22. -
Buiten het Misdadigerskerkhof aan de Galileërkerk waren de Westerkerk en het Oldehoofster kerkhof toen de eenige overgeblevene begraafplaatsen in de stad geworden [II, 241]. In 1843 bekwam de gansche Jacobijner-kerk een vaste houten vloer [II, 267]; in 1845 de Galileërkerk [II, 269]; in 1846 de Westerkerk [II, 270].

* Twee meer breed dan lange zerkjes; blijkbaar verplaatst, thans liggende tegen de O-muur van de Oldehove, nabij de N/O-hoek (1906) sedertdien verdwenen. Anno 1660 den 4en Gebruary is in de Heere gerust de Eerbare ... huisvrouw van Jacob Tamboeser; (onmiddelijk ten Z hiervan:) 1740 den 2 Mey is gestorven den Eersame jongedogter Anna Stiphout oudt 34 jaar en drie maanden en leidt alhier begraven; [begraafdatum 17-5-1740]. [Bevond zich althans 1902 nog aan de N.O.voet der Oldehove].

* Albartus Kimp Ao 1789 [12 mei]. [Blootgekomen bij de restauratie van de Oldehove, 1910].

>> begin