>> HOMEpage

Onroerend goed in Leeuwarden 1580-1640

Onroerend goed in Leeuwarden 1580-1640
Een periode uit de door archivaris Rinske Visscher (1900-1933) gemaakte klappers (indexen) op transportaktes, waarbij (helaas niet consequent) een echtgenote of weduwe aangeduid is in de vorm "naam vrouw - naam man",
omgewerkt (met ca. 1% aanvullingen en verbeteringen) in een op kolommen sorteerbare tabel door
M.H.H. Engels, februari/maart 2010 - Meld verbeteringen aan het contactadres op de homepage!
C = Certificaatboek, D = Decreetboek, GC = Groot-Consentboek, H = Hypotheekboek, HD = Hofs Decreetboek, KC = Klein-Consentboek, P = Proclamatieboek
Bij start gesorteerd op 1. straat, 2. jaar, 3. verkoper.
Er kan gesorteerd worden op verkoper, koper, niaarnemer, jaar of bron door te klikken op de (blauwe) kolomtitel in kwestie: de sortering vergt tijd (max. 1 min.) en enkele malen "doorgaan/continue" kiezen om het script te voltooien!

straatverkoperkoperniaarnemerjaarbronopmerkingen
Achter de Groene Kan Adriaensz., Lambert Gysbertz., Tonys
1582 P 389 een huis c.a. "op de Nyeuwen Warlt"
Achter de Groene Kan Foekedr., Bawck Rinnertsz., Gerrit
1590 P 303 huis c.a. minus achterkamer, en halve plaats
Achter de Groene Kan Ritskes, E. Rinnerts, G.
1597 KC 072
Achter de Groene Kan Soete Name Jesus Gilde Wijbrandi, J.
1598 D 167r
Achter de Groene Kan Soete Name Jesus Gilde Wijbrandi, J.
1598 D 164v
Achter de Groene Kan Ubles-Tijebbes, C. Reuloffs, D.
1598 KC 094
Achter de Groene Kan Rinnerts, G. Baltus, H.
1599 KC 121
Achter de Groene Kan Rinnerts, G. Jacobs, L.
1599 KC 120
Achter de Groene Kan Weeshuisvoogden Harmens, H.
1601 KC 182
Achter de Groene Kan Claes, J. Tijaerdts
1602 KC 197
Achter de Groene Kan Tyaerdts Erven, J. Willems, L.
1603 D 120r
Achter de Groene Kan Roeleffs-Anes A. Jacops, E.
1605 KC 043
Achter de Groene Kan Roeleffs-Anes A. Jacops, E.
1605 KC 042
Achter de Groene Kan Wilckes, Focke B. Rinnerts, G.
1605 KC 028
Achter de Groene Kan Strigelius, D. Taeckes, R.
1610 KC 036
Achter de Groene Kan Baltus, H. Annes, T.
1611 KC 042
Achter de Groene Kan Reiloffs, D. Rinnerts, G.
1614 KC 015
Achter de Groene Kan Wierds-Pieters A. Jans, F.
1619 KC 247
Achter de Groene Kan Jans, R. Jacobs, A.
1624 KC 008
Achter de Groene Kan Harmens-Ariensz. Jans, H.
1627 KC 148
Achter de Groene Kan Hendricx-Jans, Griet Martens, W.
1628 KC 248v echtgenoot: Hendrick Janszn.
Achter de Groene Kan Martens, W. Hans, C.
1629 KC 241
Achter de Groene Kan Aebes, K. Harmens, J.
1631 C 368
Achter de Groene Kan Freerk, A. Roeloffs, P.
1631 KC 071
Achter de Groene Kan Winolts, J. Hans, C.
1631 C 399
Achter de Groene Kan Aleffs, Tj. Hans, C.
1632 KC 123
Achter de Groene Kan Roeloffs, P. Fongers R.
1632 KC 178
Achter de Groene Kan Anes, T. Pijters, S.
1634 KC 248
Achter de Groene Kan Hanssen, C. Strub, G.
1636 KC 022
Achter de Grote Kerk Gerardi, T. Wijnia, S. van
1612 GC 009
Achter de Grote Kerk Andries, J. Johaens, S.
1614 GC 155
Achter de Grote Kerk Wijnia, S. van Loon, A. van
1614 GC 173
Achter de Grote Kerk Loo, van - Gerrijts, G. Sakes, A.
1617 GC 168
Achter de Grote Kerk Borrijts, J. Jans, H.
1619 GC 076
Achter de Grote Kerk Eesses-Eelckes, P. Claessen, D. Elias, P. 1633 P 151
Achter de Grote Kerk Clots, W. Popta, J. J. Clotz, H. en Martens, H. 1634 P 177 een hof; geen beslissing
Achter de Grote Kerk Martens-Henrix, Th. Gieles, A.
1636 D 218r
Achter de Grote Kerk Gabbema, A. Fr. Haghtinge
1637 GC 005
Amelandsdwinger Henrix, A. Henrix, H.
1620 C 341
Amelandsdwinger Jeips, J. Jans, A.
1633 C 400
Amelandshof Ritsckez., Peter Petersdr., Aelcke
1588 P 226 een nieuw gebouwde kamer c.a.
Amelandshof Hermansz., Harmen Sijurdtsz., Jetze
1589 P 274 een nieuwe kamer c.a. ten noorden v.d. Heer van Amelants hoff
Amelandshof Tijetzes-Hendrix, D. Eebes, C.
1595 D 019r
Amelandsstr. Wittiez., Cryn Lyobbez., Aris
1582 P 331 in de Heer van Amelants steyge
Amelandsstr. Jansz., Albert Hoytez., Hylke
1587 P 167 een kamer en achterplaats c.a.
Amelandsstr. Foppes, Haio Obbesz., Bocko
1588 P 220 een kamer, gebr. van gemak, etc.
Amelandsstr. Foppesz., Haie Fransz., Friese
1588 P 213 een kamer c.a.
Amelandsstr. Hoytes, Hilke Wyllemsz., Sybren
1588 P 211 een kamer en gebruik van plaats en gemak
Amelandsstr. Hoytez., Hylcke Jansdr., Amely
1588 P 209 een nieuwe kamer c.a.
Amelandsstr. Jansz., Micheel Sijoertsz., Lolle
1588 P 204 kamer, plaats en medegebruik van de steeg en gemak
Amelandsstr. Jelgers, Tj. Claes, J.
1588 GC 100
Amelandsstr. Annes erven, A. Wolters, L.
1589 D 159r
Amelandsstr. Claesz., Jan Ryurdtsdr., Hylck
1589 P 271 de voorste kamer, gebruik van het gemak c.a.
Amelandsstr. Hermansz., Herman Jellesz., Tonis
1590 P 309 een kamer c.a. aan de heer van Amelantshoff
Amelandsstr. Hilkedr., Anne Menses, Jan
1590 P 291 grote achterkamer en plaats met gerechtigheid v.d. steeg ten O.
Amelandsstr. Ritskesz., Peter Tiepkesz., Anne
1590 P 297 een kamer c.a.
Amelandsstr. Wijgers-Haijes, Th. Oedts, I.
1590 D 288r
Amelandsstr. Haijes, Tr. Isbrant-Jaricks, J.
1591 KC 009
Amelandsstr. Riortsdr., Hilck Claesz., Jan
1591 P 344 de voorste kamer en vrije grond c.a.
Amelandsstr. Geertsdr., Griet Jacobs, Witie
1592 P 404 huis
Amelandsstr. Willems, P. Harmens, H.
1593 KC 024
Amelandsstr. Jeppis, J. Eebes, C.
1595 KC 055
Amelandsstr. Reiners, W. Willems, P.
1596 GC 089
Amelandsstr. Jacobs, W. Haskes, P.
1599 GC 189
Amelandsstr. Claes, J. Eeckes, W.
1601 KC 172
Amelandsstr. Rijenx, S. Sijmens, R.
1601 D 025r
Amelandsstr. Harmens, H. Harmens, J.
1602 GC 066
Amelandsstr. Witsen, J. Pieters, J.
1603 GC 109
Amelandsstr. Feckes, W. Harmens, H.
1605 GC 198
Amelandsstr. Harmens, J. Joannis, P.
1605 GC 213
Amelandsstr. Siccama, G.P. Arents, J.
1606 KC 076
Amelandsstr. Glaeskers erven, J. Jans, L
1607 D 376r hoek stadswal
Amelandsstr. Jans-Sioerts, A. Dircx, H.
1610 GC 044
Amelandsstr. Wierts, W. Tiercx, B.
1610 KC 039
Amelandsstr. Wierts, W. Tiercx, B.
1611 KC 089
Amelandsstr. Wijckenburch, H. Harmens, R.
1611 KC 077
Amelandsstr. Cornelis, P. Jans, F.
1612 KC 118
Amelandsstr. Dircx, H. Pieters, Th.
1612 GC 144
Amelandsstr. Dirx, H. Buwes, J.
1612 GC 207
Amelandsstr. Goslicq, D. Wierts, W.
1612 KC 105
Amelandsstr. Haijes, J. Wierts, W.
1612 KC 130
Amelandsstr. Joannis, P. Haijes, A.
1612 GC 207
Amelandsstr. Janss., F. Berch, van - Itsma, E.
1613 GC 084
Amelandsstr. Cruimel-Hottinga, A. Steffens, J.
1616 KC 073
Amelandsstr. Ietsma, E. Benninck, J.J.
1616 GC 073
Amelandsstr. Jans, J. Pieters, B.
1616 GC 047
Amelandsstr. Jans, L. Jans, W.
1616 D 407 z.z.
Amelandsstr. Joannis, St. Pouwels, H.
1616 KC 087
Amelandsstr. Pouwels, H. Snijder, N.
1617 C 081
Amelandsstr. Bockes erven, Cl. Harmens, R.
1618 D 062r
Amelandsstr. Pieters, Th. Baltus, J.
1619 KC 274
Amelandsstr. Pouwels, H. Joannes, N.
1619 KC 222
Amelandsstr. Hessels, S. en G. Dircx, H.
1620 KC 056
Amelandsstr. Ates, P. Lubberts-Mathijsse, L.
1621 KC 098
Amelandsstr. Dircks, H. Jans, St.
1621 KC 089
Amelandsstr. Heerckes-Bocke, S. Pieters-Steffens, J.
1621 KC 083
Amelandsstr. Jans-Jans, G. Joachims, G.
1624 KC 260
Amelandsstr. Pijters, P. Frans, Cl.
1625 KC 039
Amelandsstr. Joris, G. Willems, P.
1626 KC 095
Amelandsstr. Hans, S. Willems, P.
1627 KC 119
Amelandsstr. Rieurdts, A. Willems, P.
1627 KC 120
Amelandsstr. Sijoerds, W. Lollis, H.
1627 KC 172
Amelandsstr. Haies, H. Goijties, E.
1628 KC 193
Amelandsstr. Roeloffs, Th. Detis, G.
1628 KC 201
Amelandsstr. Eetes-Gerloffs, R. Foockes, S.
1629 C 315
Amelandsstr. Abbes, I. Gijsberts, G.
1630 KC 281
Amelandsstr. Claas, S. Lamberts, J.
1630 GC 022
Amelandsstr. Eetis-Jouckes, Reinsck Fokes, S.
1630 D 033v n.z.
Amelandsstr. Goijties, E. Edgers, P.
1630 KC 059
Amelandsstr. Bauckes, F. Andries, Cl.
1631 KC 129 hoek Schuitmakerssteeg
Amelandsstr. Jans, W. Jacobs, F.
1632 GC 009
Amelandsstr. Lourens, H. Tiercx, J.
1632 KC 111
Amelandsstr. Louwerens, H. Backe, G.
1632 KC 195
Amelandsstr. Aenes-Jeronemes, St. Annes, S.
1637 KC 075 z.z.
Amelandsstr. Alles, W. Backer, G.
1637 H 107
Amelandsstr. Backer, G. Pijtters, H.
1637 H 198
Amelandsstr. Hommes, L. en A. Jacobs, H.
1637 GC 007
Amelandsstr. Jans, W. Wijtses, D.
1637 H 213
Amelandsstr. Wijtses-Tiercx, A. Leeman, E.
1637 KC 071
Amelandsstr. Gasthuisvoogden, St. A. Sibouts, A.
1638 KC 096
Amelandsstr. Melis-Harmens, H. Hansen, H.
1639 KC 196
Auckamastr. Petersdr., Styn Mennoltz., Jan
1583 P 367 1/4 kamer c.a. en grond
Auckamastr. Andriesz., Lambert Jeltinga, Syouck
1584 P 024 1/4 huis, door Mr. Focke Rhala voor de helft nagelaten
Auckamastr. Meinert, E. Oldeneel, B.
1584 GC 005-a verso
Auckamastr. Henricxdr., Gees Feyckesz., Laurens
1588 P 224 een kamer met kleine achterplaats en grond
Auckamastr. Petersdr., Aelcke Oedtsma, Mr. Dominicus
1588 P 219 een huis c.a. en grond
Auckamastr. Oetsma, Mr. Dominicus Gisbertsdr., Grietien
1589 P 276 een half huis
Auckamastr. Gysbertsdr., Machtelt Henricxz., Gosse
1590 P 284 2 kamers onder één dak met vrije grond
Auckamastr. Jarichsdr., Rijns Andriesdr., Griet
1590 P 314 1/2 huis
Auckamastr. Oldeneel, B. Oedtsma, D.
1592 GC 170
Auckamastr. Ketel-Jans, D. Oedtsma, D.
1594 GC 036
Auckamastr. Groen-Jans, J. Aariens, J.
1596 GC 097
Auckamastr. Wijbrandi, J. Oenes, O.
1602 D 073r
Auckamastr. Sjoerdts-Broers, A. Claes, H.
1606 GC 222
Auckamastr. Claes, Tj. Velsen, W. van
1617 GC 101
Auckamastr. Taekes, T. Claes, Tj.
1617 GC 086
Auckamastr. Riemersma, H. Gijsberts, A.
1620 GC 002
Auckamastr. Riemersma, H. Agges, D.
1621 GC 048
Auckamastr. Gijsberts, A. Goens, R.
1625 GC 258
Auckamastr. Goens erven, R. Rouckema, Dr. H.
1628 D 475r
Auckamastr. Goens, H. Rouckema, H.
1629 GC 213
Auckamastr. Rouckema, H. Jans, J.
1630 GC 112
Auckamastr. Jochums-Eskes, Gr. Apkes. J.
1637 GC 247
Auckamastr. Wiegers, L. Beinting, J. A.
1638 D 233v
Auckamastr. Alberts, D. Siersma, R.
1639 GC 119
Ayttasteeg Hendrix, J. Willems-Thonis, W.
1595 GC 046 Zie ook: Wijdesteeg
Ayttasteeg of Wijdesteeg Pijters, Fr. Aken, van - Jans, P.
1607 GC 053
Ayttasteeg of Wijdesteeg Aken, van - Jans, P. Jans, H.
1617 GC 104
Ayttasteeg of Wijdesteeg Aken, P. J. van Jans, H.
1617 C 076 aan de Wirdumerdijk (Ayttasteeg)
Ayttasteeg of Wijdesteeg Jans-Claessen, Maij Pieters. P.
1628 KC 274r weduwe van Andries Claessen; bij de Wirdumerpoort
Ayttasteeg of Wijdesteeg Pieters, P. Gerrijts, O.
1632 KC 184 z.z.
Ayttasteeg of Wijdesteeg Ayta, Viglius Zieghemus ab Pieters, Simon, metselaer gesel
1637 KC 081a verso
Ayttasteeg of Wijdesteeg Gerrijts, O. Hania, P.
1635 KC 286 z.z.
Ayttasteeg of Wijdesteeg Ayta v. J ab Jans, W.
1636 KC 034
Ayttasteeg of Wijdesteeg Gerrijts, E. Jelles J.
1636 KC 018 z.z.
Ayttasteeg of Wijdesteeg Frans, J. Harmens, Tj.
1639 GC 114
Ayttasteeg of Wijdesteeg Jelles, J. Janss, Th.
1639 KC 152
Bagijneklooster Johans, J. Jans, M.
1599 KC 104
Bagijneklooster Hettes, C. Pijters, J.
1601 KC 183
Bagijneklooster Jans, M. Jans, S.
1601 KC 174
Bagijneklooster Beerts-Dirx, A. Jeronimi. Is.
1605 KC 078
Bagijneklooster Ulckes-Tijetes, J. Berents, A.
1605 KC 039
Bagijneklooster Jans-Jans, S. Smidt-Wijtses, W.
1608 KC 143
Bagijneklooster Vallinck, N. Martens, W.
1610 KC 041
Bagijneklooster Martens, W. Ruierts, W.
1611 KC 064
Bagijneklooster Vallinck, N. Gerrijts, W.
1611 KC 078
Bagijneklooster Gerrijts, P. Puts, A.
1612 KC 098
Bagijneklooster Loo van, B. Eeskes, P.
1612 KC 090
Bagijneklooster Jouckes, S. Olpherts, L.
1614 KC 036
Bagijneklooster Feijckes, Is. Jaspers, Tj.
1619 KC 276
Bagijneklooster Lamberts, E. Sijbes, U.
1619 KC 141
Bagijneklooster Loo, B. Sijbes, U.
1619 KC 142
Bagijneklooster Reins, M. Hanties-Tiepkes, B.
1619 KC 277
Bagijneklooster Iskes Rinties, J.
1622 KC 161
Bagijneklooster Jans, T. First, M.
1622 KC 162
Bagijneklooster Wijtzes, R. Erverts, Th.
1622 KC 160
Bagijneklooster Wijtzes, R. Ewerts, Th.
1622 KC 167
Bagijneklooster Gerrijts, W. Henrix, M.
1624 C 172
Bagijneklooster Olpherts, L. Marssum, Th.
1627 KC 130
Bagijneklooster Cornelis, C. Ocken, J.
1630 KC 034 n.z.
Bagijneklooster Gerrijts, W. Henrix, M.
1630 KC 035
Bagijneklooster Hendrix, M. Tijerx, J.
1630 KC 091
Bagijnestr. Arends, Tj. Gotha, B. van
1580 GC 007
Bagijnestr. Michielsz., Syoerdt Willemsz., Hartlieff
1580 P 275 z.z.
Bagijnestr. Willemz., Hartlieff Aggez., Agge
1581 P 316 z.z.
Bagijnestr. Aerns-Jans, A. Sipckes, J. Henrix, D. 1582 P 404
Bagijnestr. Bottez., Eecke Mennoltz., Jelte
1582 P 393 2/3 van 2 kamers en met pacht belaste grond
Bagijnestr. Eepez., Lyeuwe Menneltz., Jelte
1582 P 404 een kamer c.a.
Bagijnestr. Jansdr., Auck Sipckesz., Jeroon
1582 P 404 een kamer c.a. en grond, belast met 7 st. jaarl. grondpacht
Bagijnestr. Aggez., Agge Jansz., Lourens
1583 P 370 een kamer, plaats c.a. en grond
Bagijnestr. Hansdr., Jel Aggez., Agge
1583 P 365 een half huis c.a. en grond
Bagijnestr. Sanders, G. Henricks, D.
1583 D 664r
Bagijnestr. Jeles, A. Tiercx, Fr.
1584 GC 008
Bagijnestr. Hanssedr., Petrick Jansz., Evert
1585 P 105 3/4 van een kamer plaatsje en vrije grond
Bagijnestr. Jansz., Laurens Willemsz., Bartelt
1585 P 082 een kamer, loods, plaats en vrije grond
Bagijnestr. Ysbrandtsdr., Eebel Bernsz., Wijnolt
1586 P 129 een huis en plaats c.a. met vrije grond
Bagijnestr. Jansz., Evert Claesdr., Trijn
1587 P 151 een kamer en plaats c.a. met vrije grond
Bagijnestr. Olphertsz., Wybe Gossedr., Sybbel
1588 P 209 een kamer met kleine achterplaats c.a. en vrije grond
Bagijnestr. Willemsz., Bertolt Olphertsz., Wybe
1588 P 197 z.z.; kamer, achterplaats, loods en vrije grond
Bagijnestr. Annes, M. Sijbes, A.
1589 GC 113 z.z.
Bagijnestr. Laurens, L. Tiepkes, Fr.
1590 GC 122
Bagijnestr. Tiepkes, Fr. Thomas, Tj.
1590 GC 128
Bagijnestr. Sipkes, J. Fockes, W.
1591 KC 004 hoek St. Anth.str.
Bagijnestr. Beerns, W. Pieters, H.
1593 GC 005
Bagijnestr. Symensz., Dirck Cornelysz., Tyerck
1593 P 413 kamer c.a.
Bagijnestr. Barents, R. Coelen Fr. van
1594 GC 036
Bagijnestr. Cornelis-Tammes, F. Hettes, R.
1594 GC 021 hoek Nieuwesteeg
Bagijnestr. Hettes, R. Pieters, H.
1594 GC 035
Bagijnestr. Sjoerds, Kl. P. Tonis-Tomas, D.
1594 GC 033 bij de Bagijnepijp
Bagijnestr. Tyara, Dr. Joannes Hansz., Jelle
1594 P 453 kamer in de - bij des grauue Bagine koepoorte
Bagijnestr. Tyara, J. Hans, J.
1594 KC 038
Bagijnestr. Tyara, J. Willems, B.
1594 KC 031
Bagijnestr. Dirckx, J. Theunis-Toomas, J.
1595 GC 059 de kaatsbaan ten westen
Bagijnestr. Mol, P. Wijarda, D.
1595 GC 066
Bagijnestr. Pieters, H. Cornelis, G.
1595 GC 052
Bagijnestr. Pieters, H. Cornelis, G.
1595 GC 049
Bagijnestr. Tiara, J. Hueter, M.
1595 GC 040
Bagijnestr. Tijara, J. Willems, B.
1595 KC 049
Bagijnestr. Tijara, J. Nannes-Heijnen, H.
1595 KC 048
Bagijnestr. Cornelis, F. Berck, R.
1596 KC 059 n.z.
Bagijnestr. Hanses, A. Witmondt, H. van
1596 KC 058 naast clooster; Koepoort
Bagijnestr. Heuter alias Bock, M. Hanses, A.
1596 KC 058 naast clooster; Koepoort
Bagijnestr. Moll, P. Jetzes, A.
1596 KC 065
Bagijnestr. Claess-Jacobs, S. Rijenx, S.
1597 D 112v
Bagijnestr. Hettes, R. Laurens, S.
1598 GC 133
Bagijnestr. Moll-Roorda, van P. Swardt, M.
1598 GC 145 nr. 57
Bagijnestr. Pieters, J. Poppes, A.
1598 GC 142
Bagijnestr. Willems, B. Minnes, L.
1598 KC 097
Bagijnestr. Moltzert, Cl. Tj. Cornelis, C.
1599 GC 201 z.z.
Bagijnestr. Molzert, Cl. Tj. Cornelis, C.
1599 GC 200 z.z.
Bagijnestr. Pijters, T. Adies, G.
1599 KC 109
Bagijnestr. Tijara, J. Willems, B.
1600 KC 142
Bagijnestr. Watzes, S. Bruijn, S. de
1600 GC 022
Bagijnestr. Rintses-Hania, A. Jacobs, S.
1601 GC 044 hoek Nieuwesteeg
Bagijnestr. Siccama van - Wijarda, H. Balbian, J.
1602 GC 079 hoek Bollemanssteeg
Bagijnestr. Thijs-Jurrijns, L. Groen-Jans, J. Agges, R. 1602 P 321 Kaatsbaan; geen beslissing
Bagijnestr. Pastou erven, Dr. J. Bruijnsvelt, D. Th.
1603 D 103r z.z.; tegenover de Westerkerk
Bagijnestr. Jans, J. Hania, Br. van
1604 KC 014
Bagijnestr. Juckes, D. Jochums, J.
1604 GC 179
Bagijnestr. Lourens, S. Jacobs, J.
1604 GC 164 hoek Bollemanssteeg w.z.
Bagijnestr. Tiepkes-Harmens, Gr. Huijberts-Unia, A.F.
1605 KC 060
Bagijnestr. Tijepkes-Hermens, Gr. Wijelman, H.
1605 KC 063
Bagijnestr. Cornelis-Cleijs, J. Wiercks, K.
1606 KC 077
Bagijnestr. Jans-Wijgers, M. Henrix, C.
1606 KC 072
Bagijnestr. Jans-Wijgers, M. Henrix, C.
1606 KC 072
Bagijnestr. Jacobs, S. Claes, J.
1607 GC 021 hoek Nieuwesteeg
Bagijnestr. Bruin, S. de Gerrijts, E.
1608 GC 110
Bagijnestr. Hendrix, C. Alberts, P.
1608 GC 127
Bagijnestr. Hendrix-Gabbes, I. Melchiors, M.
1608 KC 159
Bagijnestr. Rinzes, P. Sijtzis, B.
1608 KC 144
Bagijnestr. Sibes-Jans, A. Sijtzis, H.
1608 KC 142 in de steeg
Bagijnestr. Wircks, Kl. Arents, J.
1608 KC 154
Bagijnestr. Wopckes-Velsius, A. Bernardi, J.
1608 GC 141
Bagijnestr. Arents, J. Jans, E.
1610 KC 029
Bagijnestr. Hannija, Br. Pieters, Chr.
1610 KC 030 achter de Lombart
Bagijnestr. Jochums, H. Jans, J.
1610 GC 013 bij de Bagijnepijp
Bagijnestr. Wabbes, A. Tyetzes, L.
1610 GC 036
Bagijnestr. Carstes, S. Sweers, S.
1611 GC 080
Bagijnestr. Hironimus, J. Jans, J.
1611 GC 197
Bagijnestr. Rinckes, P. Hasebach, A.J.
1611 KC 085
Bagijnestr. Sijtzes-Fongers, Fr. Joannes, S.
1611 KC 067 in de steeg
Bagijnestr. Tijetzes, L. Hironimus, J.
1611 GC 073
Bagijnestr. Alberts, P. Jansen, H.
1612 GC 216
Bagijnestr. Beerents, J. Doedes, D.
1612 GC 145 bij de Bagijnepijp
Bagijnestr. Johannes, S. Jans, P.
1612 KC 138 in de steeg
Bagijnestr. Sweers, S. Eelckes, M.
1614 GC 178
Bagijnestr. Douwes-Melchiors, A. Minckes-Jelles, M.
1615 GC 009 Kaatsbaan
Bagijnestr. Loo, Dr. G. Agges, D.
1615 GC 005 bij de Bagijnepijp
Bagijnestr. Swart, M. Monnickhuis, Dr. A.
1616 GC 044 tussen lommerd en werkhuis
Bagijnestr. Jans, R. Gijsberts, A.
1617 GC 093
Bagijnestr. Coerts, H. - Calckman Jacobs, J.
1618 GC 008
Bagijnestr. Monninckhuis, D.A. Hees, A. van
1618 GC 031 tussen lommerd en werkhuis
Bagijnestr. Clase, A. Gerrijts, S.
1619 GC 096
Bagijnestr. Floris, R. Ottes, O.
1619 KC 238
Bagijnestr. Gerrijts, E. Hettes, C.
1619 D 214r z.z.
Bagijnestr. Hees, A. van Heijde, A. de
1619 GC 180
Bagijnestr. Jacobs-Ulbes, T. Jans, H.
1619 D 178r
Bagijnestr. Jans, H. Jurriens, G.
1619 GC 052 bij de Bagijnepijp
Bagijnestr. Riencx-Gerrijts, Fr. Freercx, G.
1619 KC 245
Bagijnestr. Sioerdts, G. Bauckes, H.
1619 KC 239
Bagijnestr. Gisberts, A. Donia, A.S. v.
1620 KC 040
Bagijnestr. Joannes, O. Sijemeren, H. van
1620 KC 051
Bagijnestr. Gerrijts, E. Hettes, C.
1621 KC 072
Bagijnestr. Jacobs, J. Sijtses, F.
1621 GC 016
Bagijnestr. Jacobs, N. Jans, H.
1621 KC 106
Bagijnestr. Jans, H. Annes, R.
1621 KC 073
Bagijnestr. Andries, Th. Melis, C.
1622 KC 126
Bagijnestr. Hilles-Bockes, L. Vos, E.
1622 GC 103 bij de Bagijnepijp
Bagijnestr. Jacobsdr. N. Henrix, M.
1622 C 057
Bagijnestr. Jans-Jacobs, N. Henrix, M.
1622 D 341r naast de kaatsbaan
Bagijnestr. Sijbes-Jans, A. Heeronimus, Fr.I.
1622 KC 135
Bagijnestr. Boltema, H. I. Rinties, P.
1623 C 101
Bagijnestr. Bottema, H.I. Rinties, P.
1623 KC 188
Bagijnestr. Hettes, C. Dircks, J.
1623 KC 219
Bagijnestr. Minnes, L. Jelles, R.
1623 KC 227
Bagijnestr. Burum, B. J. van Jans, van Burum
1624 GC 171,172
Bagijnestr. Claass, H. Steffens, S.
1624 GC 219
Bagijnestr. Feddes, J. Binnerts, B.
1624 GC 205
Bagijnestr. Feddis, J. Binnerts, B. Hotsis, St. 1624 P 179
Bagijnestr. Frans-Jacobs, N. Hendrix, M.
1624 KC 007
Bagijnestr. Freercks, Q. Annis, J.
1624 KC 257
Bagijnestr. Jans, P. Pieters, B.
1624 KC 251
Bagijnestr. Alberts, A. Heij, W.Th.
1625 KC 059 bij 't pijpke
Bagijnestr. Anties, A. Wilde, J. W. de
1625 C 185 tegenover 't Ravet
Bagijnestr. Jans erven, J. Wilde, J. W. de
1625 D 158r z.z.
Bagijnestr. Elborgh, van - Bruinsvelt, St. Renting, A.G.
1626 GC 017
Bagijnestr. Huijberts, W. Gerrijts, H.
1626 H 100
Bagijnestr. Joannis, O. Sieueren, H. van
1626 D 295r z.z.
Bagijnestr. Ottis erven, C. Jovrijts, T.
1626 D 305r
Bagijnestr. Wielmans, H. Pijters, B.
1626 KC 167 z.z. aan de steeg
Bagijnestr. Haselberch, A.J. Beijma, J.
1627 KC 171
Bagijnestr. Hasselbach, A. J. Beijma, J.
1627 D 448r
Bagijnestr. Sijtses, F. Jarichi, W.
1627 GC 088
Bagijnestr. Stad Leeuwarden Steffens, S.
1627 C 255
Bagijnestr. Heijde, A. de Lora, J.
1628 GC 180
Bagijnestr. Houberts, W. Gerrijts, H.
1628 KC 190
Bagijnestr. Rheen, R. G. Hettis, C.
1628 D 500r
Bagijnestr. Hoptilla, J. Hettis, C.
1629 KC 255
Bagijnestr. Teijpckes, Fr. Ewerts, E.
1629 KC 013
Bagijnestr. Thomas, W. Jurrians, G.
1629 GC 228
Bagijnestr. Belle, R. van Spade-Caesar, J.
1630 GC 009
Bagijnestr. Henrix, M. Henrix, G.
1630 GC 072
Bagijnestr. Jacobs, Frans, N. Popckes, T.
1630 GC 071
Bagijnestr. Rintjes, P. Auckes, N.
1630 GC 042
Bagijnestr. Steffens, S. Binnerts, B.
1630 GC 271
Bagijnestr. Steffens, Sw. Hettinga, P.H.
1630 KC 262
Bagijnestr. Steffens, Sw. Hettinga, P.H.
1630 KC 264
Bagijnestr. Unia-Harmens, Tr. Diemers, Th.
1630 KC 009 in een steeg
Bagijnestr. WIlde, J. W. de Henrix, M.
1630 C 355
Bagijnestr. Annes, J. Graef, H.
1631 KC 107
Bagijnestr. Claasis,, Sj.A. en Cl. Haringius, A.
1631 KC 102
Bagijnestr. Lolckes, G. Blanckema, G.
1631 GC 250
Bagijnestr. Wilde, J. W. de Hendricx, M.
1631 H 154
Bagijnestr. Doornen, H. van Christiaens, Gr.
1632 KC 126
Bagijnestr. Elborgh van Bruinsvelt, St. Luitties, J.
1632 GC 025
Bagijnestr. Jarichi, W. Meinerts-Buma, A.
1632 GC 264
Bagijnestr. Popckes, A. Gerrijts, J.
1632 GC 204
Bagijnestr. Wilde, de Jansen, J.W. Sijtses, F.
1632 GC 012
Bagijnestr. Beintingh, W.A.G. Pieters, Cl.
1633 GC 166
Bagijnestr. Martens, J. Brongersma, G.G.
1633 GC 023 bij de Bagijnepijp
Bagijnestr. Riencx, S. Eijsingha, Ae. van
1633 KC 181
Bagijnestr. Beijma, D.J. van Weerden, P. van der
1634 GC 073
Bagijnestr. Gerrijts, J. Vierssen, D. van
1634 GC 186
Bagijnestr. Hendrix, G. Jans, G.
1634 GC 197
Bagijnestr. Jorrijts, T. Hemert, Th.D. v.
1634 KC 236
Bagijnestr. Popckes, A. Lodewickx, J.
1634 GC 202
Bagijnestr. Willems, H. Harmens, M.
1634 H 143 hoek Nieuwesteeg
Bagijnestr. Hania, van Heiermans, J. Steffens, S.
1635 GC 194 hoek kl. Kerkstr.
Bagijnestr. Hettis, C. Hermanni, A. Cornelis, F. 1635 P 249
Bagijnestr. Inthema, D. Pijtters, G.
1635 KC 006
Bagijnestr. Roeloffs, Th. Jans, H.
1635 GC 125
Bagijnestr. Blanckema, G. Douwes, T.
1636 KC 060 omtrent de caetsbaan
Bagijnestr. Ewerts, E. Tijs, P.
1636 H 206
Bagijnestr. Minnes, L. Wellinckhoof, J.
1636 H 156
Bagijnestr. Suieren, H. van Mijnses, M.
1637 GC 245
Bagijnestr. Gerrits erven, S. Cleijenburg, Cl. P.
1638 D 004r tegenover de Westerkerk
Bagijnestr. Schelling, H. Hachtingius, Fr.R.
1639 KC 187 in de steeg
Bagijnestr. Groen-Sijtses, U. Groen, S. J.
1640 D 057r z.z.; bij de Kaatsbaan
Bagijnestr. Mellama, S.P. Annes, S.
1640 KC 207 in de steeg
Bagijnestr. Schellings, H. Riemers, T.
1640 KC 202
Bagijnestr., Kleine Tzalinghz., Feycke Sibedr., Aelijdt
1580 P 286
Beijerstr. Adama erven, E. J. Wibrandi, J.
1590 D 215r
Beijerstr. Jarichsdr., Trijn Gerritsz., Tijerck
1590 P 325 kamer c.a.
Beijerstr. Janss, J. Ligwes, W.
1591 KC 003
Beijerstr. Takes, Pieters, Tj. Eijlerts, S.
1594 GC 029 wordt soms genoemd Kl.St.Jacobsstr.
Beijerstr. Hanses, A. Dirx, S.
1596 KC 059
Beijerstr. Hanssen, A. Dircks, S. Pieters, J. 1596 P 070 soms genoemd: Kleine Sint Jacobsstr.
Beijerstr. Lieuwes, W. Direx, W.
1596 GC 073
Beijerstr. Witmondt, H. van Hanses, A.
1596 KC 058
Beijerstr. Jeltes, K. IJsbrants, L.
1598 GC 154
Beijerstr. Sijmons, H. Lieuwes, W.
1598 GC 140
Beijerstr. Sijmons-Pieters, Cl. Haen-Gerrijts, H.
1598 GC 144
Beijerstr. Dam, G.H. van Clercq, H. de
1600 GC 018
Beijerstr. Gasthuisvoogden Harmens, H.
1600 GC 002
Beijerstr. Ellerts, S. Faeckes, Cl.
1604 GC 155
Beijerstr. Ellerts, S. Faeckes, Cl.
1604 GC 154
Beijerstr. Coenes-Wijckel, C. Gerrijts, J.
1607 GC 056
Beijerstr. Taeckes, Cl. Sjoerts, G.
1607 GC 011
Beijerstr. Taeckes, Cl. Sioerdts, G. Takes, R. 1607 P 500
Beijerstr. Harmens-Michiels, A. Greolts, R.
1609 D 051r
Beijerstr. Claes, H. Iepes, D.
1611 GC 129
Beijerstr. Gasthuisvoogden Claas, Henrick
1612 GC 216r 31 jan. 1611 getekend Eco Boner [e.a.]
Beijerstr. Gerrijts, M. Assies, J.
1612 H 089
Beijerstr. Haan-Gerrijts, M. Assies, J.
1612 GC 012
Beijerstr. Ottes, C. Vleuten, J. van
1615 GC 196
Beijerstr. Cornelis-Vleuten, van J. Feitsma, J. van
1618 GC 213
Beijerstr. Thonis, P. Harmens, J.
1618 GC 019
Beijerstr. Tiercx-Sipkes, S. Assies, J.
1618 GC 040
Beijerstr. Cuelen, J.G. van Thonis, J.
1619 GC 159
Beijerstr. Feitsma, J. van Lourens, B.
1620 GC 216
Beijerstr. Roeliffs, Cl. Camps, N.N. des
1621 GC 032
Beijerstr. Wellinchoff, J.H. van Harssum, H. van
1621 GC 035
Beijerstr. Thonis, J. Harckes, Ph.
1623 GC 106
Beijerstr. Geerts-Salvis, Rieme (vr. van Otte Geerts soldaat) Jans, J.
1627 KC 159 hoek Muggesteeg
Beijerstr. Pieters, E. Janss, J.
1627 D 416r
Beijerstr. Dichij, J.W. Pijters, G.
1629 GC 220
Beijerstr. Assies, E. Cornelis-Fredrix, K.
1631 GC 233
Beijerstr. Taco-Valk, J. de Hees, A. van
1631 GC 067
Beijerstr. Jeroens-Greolts, H. Gerrijts, J.
1632 GC 023
Beijerstr. Laeien, J. Pesschon, J.
1632 KC 182
Beijerstr. Harssum, H. van Botterwech, J.H.
1634 GC 068
Beijerstr. Jans, J. Luijtslager, J.
1636 GC 183
Beijerstr. Cornelis-Feddes, R. Tijssen, J.
1638 GC 011
Berlikumermarkt Rommarts, Mr. Focke Boner, Albert Everts ende Jay Dircxdr. e.l.
1595 GC 038v huysinge bij den coopers gebruyckt wordende, t'huys Haneborch ten Z., Bartel van Gotha ten N.; 1035 gg. 14 st.
Berlikumermarkt Gerrits, H. Willems, A.
1607 GC 024
Berlikumermarkt Pouwels, H. Willems, A.
1607 GC 012 Zie ook: Huizumer Zuupmarkt
Berlikumermarkt Pouwels, H. Willems, A. Jettes, R. 1607 P 501 hoek Uniabuurt; geen beslissing
Berlikumermarkt Willems, A. Gerrits, H.
1611 GC 135
Berlikumermarkt Alberts, J. Kolde, H.
1621 GC 050 omtrent Hanenburg
Berlikumermarkt Gabbema, Abbe Frederix Lautenbagh, Joamis
1630 GC 084 bij de Peperstraatspijp
Berlikumermarkt Kolde, H. Eelckes, J.
1630 GC 071
Berlikumermarkt Eelckes, J. Berents, S.
1631 GC 131 bij Hanenburg
Berlikumermarkt Klaas-Nicolaij, J. Ipckes, V.
1631 GC 064 oude Hanenburg
Berlikumermarkt Berents, S. Bucquoij, Ph.
1632 GC 192 bij Hanenburg
Berlikumermarkt Hanenburgh, H.G. Tijaerts, A.
1632 GC 236 klein Hanenburg
Berlikumermarkt Hanenburgh, H.G. Berents, S.
1632 GC 190 klein Hanenburg
Berlikumermarkt Weesvoogden Douwes, Th.
1635 GC 200 op Hanenburch
Bij de Put Dercxz., Gerryt Albertz., Henrick
1580 P 276
Bij de Put Henrix-Pieters, J.J. Peters, Fr.
1582 GC 031
Bij de Put Jacobs, S. Schooten, M. van
1585 GC 058 z.z.
Bij de Put Thijsdr., Griet Auletius, Allardus
1589 P 268 1/4 huis c.a.
Bij de Put Alberts-Cornelis, H. Auletius, A.
1592 KC 017
Bij de Put Bottes-Dirx, G. Cornelijs, C.
1593 D 405r
Bij de Put Lieuwes, J. Sapes, T.
1593 GC 008
Bij de Put Claas Hendricx, Fr.
1597 GC 105
Bij de Put Harmens-Popckes, R. Jelles, J.
1598 KC 087
Bij de Put Ewerts-Romkes, J. Jelles, J.
1599 KC 137
Bij de Put Hobbes, D. Pieters, M.
1599 GC 211 hoek Munnikemuurstr.
Bij de Put Annes-Rompkes, E. Jelles, J.
1603 KC 225
Bij de Put Lieuues, Sj. Sibrens, Cl.
1608 GC 086
Bij de Put Sibrants-Willems, A. Tonis, L.
1608 GC 092 hoek Sacramentstr.
Bij de Put Henrix, G. IJwes, G.
1609 GC 187
Bij de Put Waus-Simons, A. Berents, J.
1609 GC 192
Bij de Put Baukes, A. Henrix Fr.
1610 GC 037 hoek Slotmakersstr. Speelmansstr.
Bij de Put Sibolts, J. Abbema, D.
1613 GC 101 hoek Slotmakersstr. Speelmansstr.
Bij de Put Het soete name Jezus gilde Cornelis, C.
1615 D 373r
Bij de Put Verlaen-Jans, W. Jans. G.
1615 GC 027 hoek Sacramentstr.
Bij de Put Heins, D. Reinert, J.
1616 GC 054 bij de Jacobijnerkerk
Bij de Put Abbema, D. Jans, J.
1617 GC 152
Bij de Put Jans, G. Lourents, L.
1617 GC 124 hoek Sacramentstr.
Bij de Put Arens, L. Intses, H.
1621 GC 015
Bij de Put Jans, J. Rieurds, D.
1621 C 025 hoek Speelmansstr.
Bij de Put Intses, H. Thonis-Reinert, M.
1622 GC 080
Bij de Put Thonis-Reinert, M. Beijma, J. Th.
1622 GC 056
Bij de Put Goerts, B. Claes, J.
1625 GC 242 bij de Breedstr.
Bij de Put Reiners, J. ZoeteName Jezusgilde
1626 GC 002 bij de Jacobijnerkerk
Bij de Put Rompckis erven, P. Janss, J.
1626 D 280r
Bij de Put Jans. J. Bartels, J.
1628 GC 190 bij de Jacobijnerkerk
Bij de Put Cleis-Willems, J. Claas, O.
1632 GC 232 op de noorderhoek van de Speelmansstr.
Bij de Put Jans, J. Stevens, W.
1632 GC 226
Bij de Put Sibrens, Cl. Haijes, E.
1636 GC 193
Bij de Put Claessen, O. Jans, J.
1637 GC 175 hoek Speelmansstr.
Bij de Put Willems erven, J. Harings, M.
1638 D 237r
Bij de Put Waetses-Glinstra, M. Takes, H.
1639 GC 120 hoek Sacramentstr.
Bilgaard Petersz., Peter Feckesz., Allert
1581 P 322 1/5 pondemaat land
Bilgaard Faackes, B. Janss, Th.
1591 KC 004
Bilgaard Haerda v. Donia, A. Jacobs, Is.
1593 KC 020 land bij -
Bilgaard Simons, Fr. Feckes, A.
1595 GC 043
Bilgaard Jans, B. Eebes, H.
1596 KC 069 land bij -
Bilgaard Hoijtes, S. Aedes, H.
1597 KC 078
Bilgaard Nijenhuis, D. Jelmers, R.
1597 GC 120
Bilgaard Thomas-Rommerts, S. Paffenrode, Jhr. A. van
1598 GC 148
Bilgaard Jacobs, Isbrant Denijs-Velsius, Lucretia
1606 GC 231r weduwe van Adriaen Velsius
Bilgaard Jacobs, E. Denijs-Velsius, L.
1608 GC 108
Bilgaard Faeckes, S. Douwes, P.
1610 KC 018 land bij -
Bilgaard Minnes, A. en S. Douwes, P.
1610 KC 018 land bij -
Bilgaard Pijters, P. Aedes, H.
1611 KC 074 land onder -
Bilgaard Tiepckes, A. Aedes, H.
1611 KC 074 land onder -
Bilgaard Liaukema, G.van Jelles, J.
1612 GC 219
Bilgaard Everts, S. Lous, H.
1617 GC 128
Bilgaard Eelckes-Gerbens, D. Thijmons, J.
1626 H 186
Bilgaard Rinckes, J. Hannia, J.J.
1628 KC 257
Bilgaard Walta, Jhr. T. van Paffenrode, jhr. S. van
1630 GC 069
Bilgaard Walta Jhr. F. van Jongestall, G.
1631 KC 098
Bilgaard Walta, Jhr. T. van Eijsinga, jhr. Tj. van
1631 GC 168
Bilgaard Walta, Jhr. T. van Paffenrode, jhr. S. van
1631 GC 082
Bilgaard Walta, Jhr. T. van Donia, D.S.
1631 GC 117
Bilgaard Rommerts Hillama, S. Bon. P.
1635 GC 143
Blokhuis, bij het Kempen erven, P. van Heller, J.
1584 D 702r
Blokhuis, bij het Oodtsz., Haye Geertz., Henrick
1585 P 067 een kamer met grond omtrent het afgebroken blockhuys
Blokhuis, bij het Hesener, E. Gwalteri, D. H.
1586 D 060r bleekveld
Blokhuis, bij het Wierts, Uuble Andriesz., Tietze
1586 P 133 een nieuwe kamer met loods en plaats
Blokhuis, bij het Jansz., Jacob Jellez., Syurdt
1587 P 179 een kamer en huis met de halve steeg bij het Ossenhuis
Blokhuis, bij het Andriesz., Tzietze Petersz., Hans
1588 P 196 een nieuwe kamer met een deel van loods en plaats
Blokhuis, bij het Dircxz., Jan Eeckesz., Sipcke
1588 P 213 een kamer, loods en plaats
Blokhuis, bij het Eekesz., Sypke Jansz., Meynert
1588 P 214 een kamer c.a.
Blokhuis, bij het Jelles, Syuerdt Willemsz., Jan
1588 P 223 een kamer met halve steeg bij 't Ossehiem
Blokhuis, bij het Oedts erven, H. Eempkes-Jans, A.
1589 D 146r
Blokhuis, bij het Berntsz., Jan Haes, Jan
1590 P 314 kamer, 1/2 steeg, waterlozing
Blokhuis, bij het Dominicus, G. Eijsinga, Juffr. H. van
1590 D 265r
Blokhuis, bij het Empkes-Jans Tiepkes, E.
1591 KC 003
Blokhuis, bij het Hesener, E. Barta, S.
1591 GC 156
Blokhuis, bij het Tiepkes, E. Lant, H.
1591 GC 138
Blokhuis, bij het Abbes-Jans, A. Claes, A.
1592 KC 018
Blokhuis, bij het Hesener, E. Warners, E.
1593 D 409r
Blokhuis, bij het Sipkes erven, J. Pieters, J.
1594 D 442r
Blokhuis, bij het Douwema, M. van Broersma, M.
1596 KC 057 grondpachten/eeuwige renten; bij het -
Blokhuis, bij het IJgis, J. Sickes, R.
1597 GC 120
Blokhuis, bij het Haes, J. Pieters, D.
1598 KC 087
Blokhuis, bij het Tijepkis, I. Willems, J.
1599 KC 138
Blokhuis, bij het Reepholt, G.J. van Sijmons, P.
1601 KC 170
Blokhuis, bij het Joost, M. Mathijs, J.
1602 KC 200
Blokhuis, bij het Tiercx, J. Sijmons, P.
1602 GC 097
Blokhuis, bij het Suijrdts-Jans, N. Freercx, A.
1603 KC 206
Blokhuis, bij het Willems, J. Idts, I.
1603 KC 212
Blokhuis, bij het Struijs, A. Freercx, A.
1608 KC 147
Blokhuis, bij het Nannes-Rintses, F. Hotses, R.
1611 KC 088
Blokhuis, bij het Pijters, G. Pouwels, H.
1612 KC 095
Blokhuis, bij het Gerardi, T. Coerts, C.
1617 KC 144
Blokhuis, bij het Ridder, H. Roeloffs, J.
1619 GC 173
Blokhuis, bij het Hendrix-Igis, A. Jans, F.
1623 GC 107
Blokhuis, bij het Douwes, J. Claes, J.
1625 KC 106
Blokhuis, bij het Juriens erven, D. Claasses, J.
1625 D 213r
Blokhuis, bij het Roeloffs, J. Lefferts, W. de
1631 GC 127
Blokhuis, bij het Jansen, Cl. Ferner, J.
1640 GC 018
Blokhuispijp, bij de Jansz., Meynert Doyttyes, Gabbe
1588 P 223 een kamer, loods en plaats c.a.
Blokhuispijp, bij de Doities, Gabbe Nannesz., Jacob
1590 P 295 een nieuwe kamer
Blokhuispijp, bij de Jelles, H. Gerrits, Cr.
1591 KC 002 aan 't oude Ossenhuis
Blokhuispijp, bij de Sijbolts-Pieters, Tr. Riemers, U.
1592 KC 018
Blokhuispijp, bij de Willems, J. Gerrijts, J.
1594 KC 039 bij het Ossenhuis
Blokhuispijp, bij de Arents, B. Hendricx, B.
1600 KC 140 over het Lindeboomenhof
Blokhuispijp, bij de Jans-Pieters, Tr. Schillinge, W.
1607 KC 029
Blokhuispijp, bij de Wijgers, P. Wessels, A.
1611 KC 056 waar 't Ossenhuis placht te zijn
Blokhuispijp, bij de Hendricks, D. Armverzorgers
1613 KC 174 aan't Ossenhuis
Blokhuispijp, bij de Jurriens, J. Henrix, Cl.
1613 KC 168
Blokhuispijp, bij de Cornelis erven, Br. Roeleffs, J.
1622 D 335r steeg bij de -
Blokhuispijp, bij de Wessels, A. Minnes, Tj.
1622 KC 122
Blokhuispijp, bij de Martens, Jan Andries-Jurriëns, Elske
1624 KC 024r weduwe van Jacob Andrieszn.
Blokhuispijp, bij de Martens, J. Lieuwkes, J.
1624 GC 221
Blokhuispijp, bij de Martens, J. Lieuwkes, O.
1624 KC 025
Blokhuispijp, bij de Janss, F. Cramer, O.G.
1630 GC 012
Blokhuispijp, bij de Gerrijts, O. Cornelis, R.
1631 GC 254
Blokhuispijp, bij de Doedes, H. Lefferts, W.
1637 KC 087 op de hoek
Blokhuisplein Alles, A. Pouwels, J.
1582 GC 058
Blokhuisplein Waltha, S. van Rommerts, H.
1588 GC 116 tegenover de linden/hoek Zwitserswaltje
Blokhuisplein Boynier-Aernsma, E. Pouwels, H.
1589 GC 118
Blokhuisplein Waltha, S. Rommerts, H. Galema, H. 1589 P 207 tegenover de Linden
Blokhuisplein Wiertsz., Uble Petersz., Hans
1590 P 305 een ledige plaats aan't Blockhuis bij de stenen pijp
Blokhuisplein Andringa, H. Oedtsma, W.
1595 GC 061
Blokhuisplein IJsbrands, Eeke Ulenburch, W.R.
1595 GC 061
Blokhuissteeg Eeritsdr., Eerit Gerritsz., Egbert
1586 P 130 een kamer c.a.
Blokhuissteeg Landt, H. Tiercx, J.
1598 GC 129
Blokhuissteeg Eijssinga, T. van Agges, I.
1599 KC 130
Blokhuissteeg Eijsinga, Tj. van Hendrix-Pijper, B.
1600 KC 147
Blokhuissteeg Oedtsma, W. Pouwels, H.
1602 GC 096
Blokhuissteeg Baltus-Sjoerts, H. Cents, J.
1604 GC 170
Blokhuissteeg Epes, J. Martes, S.
1605 KC 074
Blokhuissteeg Pijtters, D. Roeleffs, B.
1605 KC 047
Blokhuissteeg Pouwels, H. Alberts, A.
1612 GC 229
Blokhuissteeg Pouwels, H. Coerts-Thijs, Tr.
1612 KC 127
Blokhuissteeg Pouwels, H. Alberts, A.
1612 KC 121
Blokhuissteeg Pouwels, H. Simons, J.
1612 KC 141
Blokhuissteeg Pouwels, H. Heines, A.
1612 KC 123
Blokhuissteeg Jans, J. Fockes, J.
1615 KC 065
Blokhuissteeg Aggis erven, Idzert Bauckes, E.
1616 D 430r
Blokhuissteeg Fockes, J. Wolters, L.
1617 KC 133
Blokhuissteeg Lollij, C. Ines, J.
1617 GC 231
Blokhuissteeg Roeleffs-Hidde, Si. Harmens, J.
1617 KC 134
Blokhuissteeg Lollij, C. Ines, J.
1618 H 108
Blokhuissteeg Wopckes, J. Pieters, Th.
1619 GC 141
Blokhuissteeg Bauckes, I. Sweerts, Sw.
1622 KC 131
Blokhuissteeg Dirx, R. Gruiter-Focke, R.
1623 KC 190
Blokhuissteeg Haenties, H. Jongh v. Franckfort, C.
1624 KC 001
Blokhuissteeg Gruiter-Fockes, R. Wolters, L.
1625 KC 049
Blokhuissteeg Eilerts, A. Geerts, H.
1626 KC 088 op den hoek
Blokhuissteeg Pieters, H. Lefferts, W.
1630 KC 280
Blokhuissteeg Geerts, L. Jans, A.
1631 GC 057 hoek van de -
Blokhuissteeg Wolters-Gerrits, B. Taklenburgh, J.v.
1631 KC 056
Bollemanssteeg Ryurdtz., Ambrosius Rynttyez., Doecke
1586 P 126 een ledige plaats, breed 19 holtvoeten in de Stadtsstraete
Bollemanssteeg Efferden, Jhr. C. van Lutenburg, J.v.
1592 KC 013 in 't gewesen patershuis bij de Bagijnestr.
Bollemanssteeg Rijners, H. Sioerts, J.
1592 KC 012
Bollemanssteeg Hettes, C. Rijlofs-Alberdts, S.
1598 KC 084 hoek Kalksteeg
Bollemanssteeg Carstes, E. Gelijcken, H. J. van
1600 KC 156 grondpachten/eeuwige renten
Bollemanssteeg Karstes, S. Thomas, J.
1604 KC 024 achter de Lombart
Bollemanssteeg Cents, J. Bartels-Juriens, R.
1605 KC 039 achter de Lombart
Bollemanssteeg Davids, A. Carstes, S.
1605 KC 068
Bollemanssteeg Ottes, O. Jans, H.
1605 KC 049 achter de Lombart
Bollemanssteeg Carstis, S. Belida, O.
1608 KC 170 achter de Lombart
Bollemanssteeg Jeronimij, Is. Bauckes, H.
1609 KC 225
Bollemanssteeg Hannya, Br. Pieters, Chr.
1610 KC 030
Bollemanssteeg Bauckes, Heere Gerrolts, Taco
1611 GC 072v
Bollemanssteeg Thomas, J. Harmens-Claes, I.
1611 KC 072
Bollemanssteeg Belida, O. Alberts, P.
1612 KC 112
Bollemanssteeg Lolckes-Sijtses, L. Piers, U.
1612 KC 141
Bollemanssteeg Piers, U. Geerts-Jans, B.
1614 KC 013 achter de Lombart
Bollemanssteeg Henrix, G. Bauckes, H.
1616 KC 105 achter de Lombart
Bollemanssteeg Bemont-Jans, C. Swertsenburch, G. Vrijh.tot
1619 GC 138
Bollemanssteeg Pieters, P. Robijn, J. J.
1621 H 110
Bollemanssteeg Pieters, P. Robijn, J.J.
1622 KC 137
Bollemanssteeg Jochums, J. Sioerdts, F.
1623 D 365r
Bollemanssteeg Robijn, J.J. Minnes, J.
1623 GC 114 achter de Lombart
Bollemanssteeg Crants, C. Hessels, G.
1624 GC 209
Bollemanssteeg Robijn, J.J. Albes, P.
1624 GC 169 achter de Lombart
Bollemanssteeg Wijbes, A. Binnerts, B.
1624 GC 212 achter de Lombart
Bollemanssteeg Henrix-Goverts, W. Rosendall, J. J. van
1625 C 197
Bollemanssteeg Pieters-Alberts, J. Auckes, D.
1625 KC 052
Bollemanssteeg Eijsinga, v. - Eelsma, F. van Ewerardi, M.
1626 KC 097 grondpachten/eeuwige renten
Bollemanssteeg Elias, H. Cornelis, C.
1626 KC 101
Bollemanssteeg Allen, P. Heij, W.
1630 KC 079 achter de Lombart
Bollemanssteeg Cornelis, C. Bootsma, J. van
1630 GC 275 bij het gewezen Bagijnehof
Bollemanssteeg Jelles, M.B. Otens, J. van
1630 GC 010
Bollemanssteeg Legientie, A. Wijndruijff, C.
1630 GC 079 bij de Gr. Kerkstr.
Bollemanssteeg Olpharts, L. Binnerts, B.
1630 KC 259
Bollemanssteeg Rosendaal-Jansen, van Coerts, Cl.
1630 GC 017 naast de Latijnsche school
Bollemanssteeg Binnerts, B. Wijndruijff, C.
1631 GC 212 achter de Lombart
Bollemanssteeg Wijndruijff, C. Cock, J.
1631 GC 170
Bollemanssteeg Marssum, Th. Jans, J.
1632 KC 235 in de Scholestr. in des Closters ingangh
Bollemanssteeg Sioerdts, F. Fogelij, J.
1632 KC 156
Bollemanssteeg Binnerts, B. Aliffs, F.
1633 KC 221
Bollemanssteeg Coerts, Cl. Crijns, Fr.
1634 GC 080 naast de Latijnsche school
Bollemanssteeg Sijtses, F. Giliams
1634 GC 061
Bollemanssteeg Sijtses, F. Pilarens, B.
1634 H 126
Bollemanssteeg Dalen, L. Benoi, D.
1636 KC 037
Bollemanssteeg Heij, W. Sioerts, P.
1636 KC 035
Bollemanssteeg Olpharts, L. Auermuller, Ph.
1637 KC 080 achter de -
Bollemanssteeg Sioerds-Brouwer, P. Marssum, M. v.
1638 KC 198
Bollemanssteeg Wigers-Tijls erven Roelofs, T.
1638 D 013r achter de -
Bollemanssteeg Wijgers, W. Gulgiaens, B.
1638 KC 127
Bollemanssteeg Fogelij-Haije, S. Barloo, O.
1639 KC 161
Bollemanssteeg Roelefs-Nannes, A. Joeckes, O.
1639 KC 213 achter de Lombart
Bollemanssteeg Roelefs-Nannes, A. Clasen, H.
1639 KC 228 achter de Lombart
Bollemanssteeg Wijndruijff, C. Greef, H.
1639 GC 115
Bontemanssteeg Hector, A. van Gerrijts, J.
1617 H 171v steeg van Bagijneklooster naar Grote Kerkstraat
Bontepapesteeg Tonis, A. IJsbrants, A.
1583 GC 084
Bontepapesteeg Aenes, Tr. Sijbrants-Roeleffs, T.
1593 KC 028
Bontepapesteeg Isbrants, A. Aenes, Fr.
1593 KC 026
Bontepapesteeg Sijbrants-Roelofs, Fr. Andries, A.
1595 GC 066
Bontepapesteeg Ariens, Lambert Jans-Scherrijer, Agnieta
1605 GC 187v weduwe van Harmen Scherrijer
Bontepapesteeg Benthem-Simons, R. Clotz, W.
1608 D 462r
Bontepapesteeg Pijters, S. Thomas-Jans, A.
1611 KC 079
Bontepapesteeg Andries, L. Harings, I.
1612 GC 202
Bontepapesteeg Pieters, G. Meinards, W.
1617 KC 131
Bontepapesteeg Harings, I. Eminga, van - Sijtsema
1622 GC 100
Bontepapesteeg Clots, Willem Juckema, Dr. Johannes
1626 GC 006 Willem Clots schrijver guarde Ernst Casimir
Bontepapesteeg Dircx, A. Jaarsma-Jonker, F. v.
1628 KC 214
Bontepapesteeg Jans, A. Rommerts, G. Martens, C. 1630 P 436
Bontepapesteeg Jans, A. Rommerts, G.
1630 GC 017
Bontepapesteeg Juckema, D.J. Tegneius, T.
1630 GC 004
Bontepapesteeg Martens, C. Engelberts, W.
1631 GC 205
Bontepapesteeg Meijnerts, W. Lieuckema, A. v.
1633 KC 208
Boterhoek Eesks, wed. E. Lolckes, R.
1618 C 147
Boterhoek Luijtiens, G. Martens, J.
1619 C 245
Boterhoek Tietes, J. Fritema, G. van
1639 D 036v
Boterhoek Tietes, J. Fritema, G. van
1640 D 042v
Breedstr. Matthijsz., Jacob Henricxz., Egbert
1581 P 301 op de Breedestraete omtrent de Put
Breedstr. Lenertsdr., Griet Gerbensz., Harcke
1583 P 366 een halve kamer c.a. en grond
Breedstr. Lenertsdr., Tryn Gerbensz., Harcke
1583 P 366 een halve kamer c.a. en grond
Breedstr. Eeblez., Rintze Sybes, Aebe
1584 P 033 een huis en plaats c.a.
Breedstr. Thijsz., Douwe Aeblez., Rijntie
1584 P 022 een huis en plaats met grond
Breedstr. Henricx, J. Wilhelm, J.
1585 GC 042 hoek Sacramentstr.
Breedstr. Jans, Fr. Willems, J.
1585 D 006r
Breedstr. Jansz., Rommert Jansz., Jacob
1586 P 127 grondpachten/eeuwige renten
Breedstr. Petersdr., Janthyen Jansdr., Ludtger
1586 P 124 een kamer, plaats en loods
Breedstr. Teetlum, P.P. Donia, S.S.
1586 GC 061
Breedstr. Frans, A. Goert, V.
1587 GC 082 bij de Put
Breedstr. Gerbrantsz., Harke Henrixz., Gerbrant
1587 P 180 een kamer c.a.
Breedstr. Jochums, J. Everts, L.
1587 GC 083
Breedstr. Henricxz., Gerken Claesdr., Geertke
1588 P 227 een kamer c.a.
Breedstr. Olphertsz., Wybe Willemsz., Bartolt
1588 P 198 kamer met plaats en loods c.a.
Breedstr. Thomasz., Lywe Cornelisz., Tiarck
1589 P 268 huis, plaats en loods c.a. bij de Puth in de brede str.
Breedstr. Jans, C. Willems-IJsbrants, J.
1591 GC 162
Breedstr. Jansz., Cornelis Govers, Henric
1591 P 355 een kamer
Breedstr. Willems, B. Jacobs, H.
1592 GC 178
Breedstr. Gualteri, H. Willems, J.
1594 GC 023
Breedstr. Gualteri, H. Siercx, S.
1594 GC 022
Breedstr. Willems, J. Harckes, H.
1597 GC 107 Hovinge, achter de
Breedstr. Oenis, D. Gerrijts, H.
1602 GC 088
Breedstr. Algers, H. Harckes, H.
1604 GC 130
Breedstr. Jans-Jacobs, M. Wijbrants, W.
1604 GC 157
Breedstr. Harckens, H. Martens, P.
1605 GC 199
Breedstr. Freerx-Jansen, L. Jelles, S.
1606 GC 235
Breedstr. Sijmens, T. Jans, T.
1608 GC 148
Breedstr. Alberts, W. Wopckes, F.
1609 GC 216
Breedstr. Jans, Th. Sjoerdts, Tj.
1609 GC 247
Breedstr. Waies, Th.S. Claes, E.
1609 KC 219
Breedstr. Andries, J. Martens, M.
1610 KC 040
Breedstr. Cleijs-Douwes, J. Aijsma, G.
1611 GC 112
Breedstr. Sjoerdts, Tj. Wolffs, W.
1611 GC 097
Breedstr. Aijsma, G. Claes, Tj.
1612 GC 155
Breedstr. Bartels-Henrix, C. Claes, O.
1612 GC 153
Breedstr. Claes, O. Heres, R.
1613 GC 135
Breedstr. Douwes-Isbrandts, Cl. Joris, G.
1616 GC 057
Breedstr. Claes, E. Jans, H.
1617 C 081
Breedstr. Claes, E. Jans, H.
1618 GC 198
Breedstr. Henrix-Douwes, Gr. Wessels, J.
1618 GC 224
Breedstr. Martens, P. Birdema-Gruijter, de
1618 GC 045
Breedstr. Wopckes erven, F. Pijters, P.
1618 D 089r
Breedstr. Sibolts-Joannes, F. Wilckes, H.
1619 GC 122
Breedstr. Joris, G. Claes, E.
1620 C 282 bij de Put
Breedstr. Pieters-Wierts, A. Douwes, D.
1620 GC 236
Breedstr. Sioerdts, T. Wolffs, W.
1620 H 231 bij de Put
Breedstr. Douwes, D. Wiegers, P.
1621 GC 020
Breedstr. Jans, H. Jans, E.
1621 KC 089
Breedstr. Pieters, R. Sioerds, B.
1621 KC 097
Breedstr. Reix-Sijeurdts, J. Sioerds, B.
1621 KC 111
Breedstr. Jans-Luties, G. Valck, P.J. de
1623 D 379r o.z.
Breedstr. Sjoerts, B. Andries, J.
1623 GC 129
Breedstr. Dircks, A. Everts, L.
1624 GC 181
Breedstr. Wessels erven, J. Jans, R.
1625 D 133r
Breedstr. Wessels erven, J. Beernts, J.
1625 D 138r
Breedstr. Aijsma-Aijsma, L. Rinsis, A.
1626 KC 147
Breedstr. Ewerts erven, L. Hans,
1626 D 248r o.z.
Breedstr. Heeres-Everts, S. Haies, I.
1626 GC 035
Breedstr. Falck-van Os, A.S. de Sioerds, B.
1628 D 456r o.z.
Breedstr. Wiegers, P. Ritskes, R.
1628 GC 176
Breedstr. Gruijter, R. de Hendrix, G.
1629 C 312 bij de Put
Breedstr. Jans erven, J. Gabbema, A.Fr.
1629 D 001r
Breedstr. Ritskes, R. Rintsis, A.
1629 GC 087
Breedstr. Valck de-Os, A.S. v. Sioerds, B.
1629 KC 269
Breedstr. Viersen, van - Schuirmans, M. Fritema van Tjaerda
1629 GC 261
Breedstr. Jans, E. Jans, J.
1630 KC 095
Breedstr. Jans, R. Andries, J.
1630 GC 059
Breedstr. Joris, G. Stevens, W.
1630 GC 015
Breedstr. Noordenbos-Lamberts, W. Hendrix, W.
1630 GC 076
Breedstr. Rintses, A. Claas, I.
1630 KC 029
Breedstr. Sjoerdts, B. Jans, J.
1630 GC 061
Breedstr. Velse, Dr. J. van Tammes, B.
1630 GC 033
Breedstr. Velsen, Dr. J. van Botma Reiners, Th.
1630 GC 067
Breedstr. Claas, E. Annis, H.
1631 KC 112
Breedstr. Wilkens, H. Willems, J.
1631 GC 254
Breedstr. Jans, H. Tiallings, Fr.
1632 KC 149
Breedstr. Jans, R. Henrix, W.
1633 D 146r
Breedstr. Gabbema, A. Fr. Tammes, B.
1635 GC 170
Breedstr. Wibrandi, W. Wijbes, J.
1635 GC 093
Breedstr. Andries-Franse, A. Lamberts, D.
1636 D 212r
Breedstr. Claass, E. Hermanni, A.
1638 H 006
Breedstr. Claesen, W. Lieuwes, Cl.
1638 KC 094
Breedstr. Loris, G. Janss. J.
1640 GC 193
Brol, bij de Jacobsdr., Ansck Hubertsz., Jan
1581 P 320 bij de Brolbruge
Brol, bij de Schoten, Mathijs van Huyberszn., Jan
1581 P 321 bij de Brolbruge
Brol, bij de Rijcx, I. Holten, w. van
1583 GC 078 Bierhaven
Brol, bij de Anes erven, A. Pouwels, J.
1584 D 681r
Brol, bij de Joosten-Annes, J. Jelles-Pouwels, J.
1584 GC 009 Bierhaven
Brol, bij de Pouwels-Jelles, J. Vincents, J.
1587 GC 087 Bierhaven
Brol, bij de Holten, van - Cornelis, W. Oosten J. Canter van
1588 GC 098 Bierhaven
Brol, bij de Pouwels-Jelles, J. Everts, A.
1589 GC 116 hoek Gr. Hoogstr. O.Z.
Brol, bij de Oosten-J. Canter van Karstens, E.
1592 GC 181
Brol, bij de Hardenberch, A. Jelles-Oedes, P.
1597 GC 106 het oude Raadhuijs
Brol, bij de Wirtsen, J. Feddrix, J.
1602 GC 116 naast "In den rooden hant"
Brol, bij de Roelofs-Henrix, A. Bernardi, T.
1606 GC 227 de gulden Swaen
Brol, bij de Gerrijts-Stijp, Fr. Scheltes, B.
1607 GC 006
Brol, bij de Ockingha, J. van Henricx, C.
1608 KC 154 grondpachten/eeuwige renten
Brol, bij de Hessel-Ulkes, A. Boijs, J.J. der
1614 GC 179
Brol, bij de Scheltesz., de weeskinderen van Botte Dalen, Lambert van
1614 HD III-11 256v 1/2 huis en schuur
Brol, bij de Walings-Wines, A. Vincents, O.
1614 GC 163 de drie Schoppen
Brol, bij de Reneman Dr. J. Monnickhuis, A.
1616 GC 058
Brol, bij de Monnickhuis Dr. A. Ottes, Fr.
1619 GC 084
Brol, bij de Simons, Fr. Haijes, S.
1628 GC 126
Brol, bij de Gabbes-Dionisius, Sj. Rintjes, P.
1630 GC 044
Brol, bij de Wijckel, J. Sijtsma, A. van
1632 GC 245 Hoek Gr. Hoogstr.
Brol, bij de Lodewijcx, L. Everts, B.
1635 GC 131 hoek Bierhaven W.Z.
Brol, bij de Lenz-Gemmenich, E. Cornelis, L.
1638 GC 024
Brol, bij de Lijbada, J. M. Bartels-Juriens, G.
1638 GC 096
Brol, bij de Pieckes, L. Jans, D.
1639 GC 116 Bierhaven
Burmaniahuis Epes erven, J. Sippes, J.
1596 D 055r op grond van het -
Burmaniahuis Eussum, jhr. J. van Gasthuisvoogden
1598 GC 153 grondpachten/eeuwige renten rond het -
Burmaniahuis, bij het Rompkesz., Lolke Claesz., Syoert
1587 P 186 een nieuwe kamer op j. Claes Caters plaats
Burmaniastr. Cater, Jr. Claes Jansz., Sybe
1585 P 088 de 4e kamer van de N.poort van Burmannia af, met grond
Burmaniastr. Cater, Jr. Claes Tzommasz., Rynier
1585 P 088 een hoekkamer met grond
Burmaniastr. Cater, Jr. Claes Beynts, Wibe
1585 P 087 de 2e kamer van de n.z. van de Burmaniapoort af met grond
Burmaniastr. Cater, Jr. Claes Luythiens, Louw
1585 P 089 de 5e kamer van Bourmania N.poort af
Burmaniastr. Cater, Jr. Claes Jansz., Albert
1585 P 081 en 87 de 3e kamer van de N. Burmaniapoort af
Burmaniastr. Beynts, Wybe Claesz., Joannes
1589 P 244 een kamer c.a. in "Burmaniasteyge"
Burmaniastr. Jacobz., Claes Frerixz., Syort
1589 P 254 een kamer c.a.
Burmaniastr. Jansz., Sijbe Jansz., Claes
1589 P 251 kamer c.a.
Burmaniastr.
Frericxz., Syurdt
1590 P 302 de vijfde kamer gerekend vanaf Burmania noorder poort; verkoper niet genoemd
Burmaniastr. Claes, J. Dirx, J.
1591 KC 008
Burmaniastr. Caet (caeter), N. Jans, K.
1593 KC 022
Burmaniastr. Dircx, J. Harmens, J.
1595 KC 040
Burmaniastr. Heerema, de familie Marttens-Jans, J.
1595 GC 071
Burmaniastr. Loeis, A. Heerma-Jans, P.
1595 KC 051
Burmaniastr. Luuwes, P. Martens, J.
1595 KC 056
Burmaniastr. Freericx, Sj. Luijtiens, J.
1596 KC 062
Burmaniastr. Freericx, Sj. Stinnerts, W.
1596 KC 062
Burmaniastr. Paaye, H. Ieppes, J.
1596 KC 067
Burmaniastr. Annes, Tj. Stuerts, S.
1597 KC 083
Burmaniastr. Domberger, G. Martens, J.
1599 KC 127
Burmaniastr. Jans, C. Martens, J.
1599 KC 122
Burmaniastr. Stinnerts, W. Luijtiens, J.
1606 KC 104
Burmaniastr. Luijtiens, J. Stinnerts, W.
1608 KC 141
Burmaniastr. Solckema, Dr. A. van Doeckes, Br.
1609 GC 092 op den hoek
Burmaniastr. Claes, S. Sijbes, H.
1611 KC 046
Burmaniastr. Claes, S. Gerrijts, H.
1611 KC 044
Burmaniastr. Jettes, W. Alberts, A.
1611 GC 081
Burmaniastr. Alberts, A.q Harmens, H.
1612 GC 201
Burmaniastr. Jans, Fr. Jacobs-Cuijper, S.
1612 KC 098
Burmaniastr. Harmens, H. Jans, H.
1613 GC 066
Burmaniastr. Luijties-Sickes, A. Jeltes, U.
1613 KC 162
Burmaniastr. Sickis, M. Dircx, F.
1616 KC 078
Burmaniastr. Sijpts, P. Wabbes, D.
1618 KC 153
Burmaniastr. Tiebbes, A. Sioerts, B.
1621 KC 088
Burmaniastr. Bauckes, R. Harmens, H.
1623 KC 203
Burmaniastr. Tiaerdts, M. Bauckes, R.
1623 KC 201
Burmaniastr. Sioerdts-Henrix, Gr. Harmens, H.
1624 KC 233
Burmaniastr. Tiaardts, M. Claas, J.
1624 KC 017
Burmaniastr. Claas, J. Gerrijts, S.
1625 C 206
Burmaniastr. Jans, A. Bauckes, H.
1625 KC 046
Burmaniastr. Harmens, H. Bauckes, R.
1626 KC 109
Burmaniastr. Bauckis, R. Martens, H.
1629 C 335
Burmaniastr. Gerrits, H. Pieters, Tj.
1629 KC 255
Burmaniastr. Piters, P. Pieters-Clases, B.
1630 KC 082
Burmaniastr. Cornelis-Abrahams, A. Reimers, T.
1632 KC 136
Burmaniastr. Gerrijts, T. Ariens, Sj.
1632 KC 201
Burmaniastr. Ariens, Sj. Idses, J.
1633 KC 267
Burmaniastr. Harmens, H. Lijuwes, N.
1634 KC 239
Burmaniastr. Claessen, S. Jochems-Juckes, L.
1639 KC 184
Burmaniastr. Jochems-Jukes, L. Reiners, S.
1640 H 198
Cambuur Coop, P. Ulckes, T.
1593 KC 023
Cambuur Heijns, J. Harmens, M.
1616 KC 110 op het meenschar
Cambuur Jacobs, Fr. Broers, A.
1634 KC 232
Cambuur, achter Willemsz., Gerrijt Jacobsz., Jan
1584 P 040 1/2 huis c.a. achter Cambuijr op de geestelijke landen van de Hoeck
Cambuur, bij Frerixz. Erven, Heert Gauckez., Johannes
1581 P 305 op het vicarieland van de Hoeck bij Cambuyr
Cambuur, bij Gauckez., Johannes Janckez., Peter
1581 P 305 op het vicarieland van de Hoeck bij Cambuyr
Cambuur, bij Jacobs, J. Freercx, U.
1581 GC 019
Cambuur, bij Fockes, H. Tiason, L.
1596 GC 100
Cambuur, bij Jacohums, T. Jaacobs, Is.
1596 GC 099
Cambuur, bij Jochums, S. Jacobs, IJ.
1600 GC 024
Cambuur, bij Tiason-Scheltema, A. Roorda, B. van
1610 GC 057
Cambuur, bij Meckma, van - Hoorion, S. Jans, H.
1612 GC 150
Cambuur, bij Seerpks, Si. Jukama, Jhr. R. van Bugers-Aijta, J. van 1617 P 109
Cambuur, bij Tjaards-Lodowicx, L. Lamberti, Dr. J.
1633 GC 017
Cambuur, onder Jansz., Dirck Nannes, Andries
1580 P 284
Cambuursteropvaart Camminga, T. van Sents, J.
1619 KC 262
Cambuursteropvaart Camminga, T. van Gerrits, D.
1619 KC 263
Cambuursteropvaart Gerrits, D. Annis, T.
1619 KC 263
Cambuursteropvaart Sents, J. Annis, T.
1619 KC 263
Cambuurstervaart Pijbes, J. Jans, G.
1602 GC 102
Cambuurstervaart Jans, C. Arens, J.
1619 GC 153
Cammingafenne, bij Meijnerts, E. Anthonis-Jans, B.
1608 GC 120
Doele, bij de Jacobs, J. Foeckes, J.
1628 H 198
Doelestr. Jelles, A. Harmens, J.
1592 GC 185
Doelestr. Heres erven, B. Sijtses, L.
1595 D 013v
Doelestr. Heres erven, B. Sijtses, L.
1595 D 010r o.z.; bij de Groeneweg
Doelestr. Harmens, J. Pelser, S.I.
1596 KC 071
Doelestr. Martens, A. Tijarda, Th.
1596 D 065r
Doelestr. Carstes, H. Jans, G.
1597 KC 072 w.z.
Doelestr. Harmens, J. Jans, G.
1597 GC 101 w.z.
Doelestr. Harmens, J. Hendricx, T.
1597 KC 075
Doelestr. Suijerdts, L. Jans, Tj.
1601 GC 056
Doelestr. Sijuerdts, L. Lijeuwes, D.
1602 KC 184
Doelestr. Jans-Augustinus, S. Broers, A.
1605 GC 216
Doelestr. Arien-Reijners, E. Jacobs, S.
1609 KC 195
Doelestr. Can, Cl. Feickens, F.
1611 GC 121
Doelestr. Pijtters, P. Cousselde, M.
1611 KC 089
Doelestr. Sijtzies, L. Frans, Fr.
1611 GC 122 hoek Groeneweg
Doelestr. Jans-Augustinus, S. Coerts, H.
1613 GC 043
Doelestr. Taeckes, R. Jans, W.
1614 GC 167
Doelestr. Joachimi-Herre, H. Dronrijp, E.
1615 GC 190
Doelestr. Jans, G. Jacobs-Fransdr., G.
1616 C 010 bij de Doelepijp
Doelestr. Jans, G. Jans-Frans, G.
1616 GC 048
Doelestr. Alberts erven, M. Schober, P.
1617 D 001r
Doelestr. Fabritius, Dr. J. Thonis, P.
1617 GC 147
Doelestr. Fabritius, J. Thonis, P.
1617 C 074
Doelestr. Cousselde, M. Hieronimus, J.
1620 KC 018
Doelestr. Hanckes-Phelten, A. Vopconis, J.
1620 KC 038
Doelestr. Hieronimus, J. Tonis, P.
1620 KC 027
Doelestr. Jans, J. Sippes, P.
1620 KC 062
Doelestr. Dronrijp, E. Lutslager, J.
1625 KC 067 w.z.
Doelestr. Attema, Mr. A. Joannis, S.
1627 GC 096
Doelestr. Hansen, Chr. Guilliams, B.
1629 KC 273 hoek Sint Jobsleen
Doelestr. Roeloffs, Th. Cornelis, E.
1629 KC 021
Doelestr. Foeckes-Jans, J. Huijberts, H.
1631 KC 069
Doelestr. Jabobs, S. Abrahams, D.
1632 KC 131 bij de Doele
Doelestr. Laurents, Chr. Boots, P. Jorrits, S. 1632 P 097 achter de -
Doelestr. Coerts, Cl. Lourens, Chr.
1633 GC 037
Doelestr. Dronrijp, E. Wijtsis, J.
1633 KC 226 aan de Doelepijp
Doelestr. Guilliams, B. Heppel, J.
1634 KC 250
Doelestr. Wijtses, J. Cortrijs, H.
1639 KC 143 bij de Doelepijp
Dokkumer Ee, aan de Aerdts, A. Blocq, D. de
1607 GC 037
Dokkumer Ee, aan de Jelbes, J. Tans, J.
1613 GC 079 w.z.
Dokkumer Ee, aan de Gerrijts, H. Claessen, Fr.
1635 H 064
Doorgaande steeg Augustinus-Jacobs, S. Jaspers, Dirx, G.
1590 GC 124 van de Nieuweburen na de Put
Doorgaande steeg Stad Leeuwarden Egberts, W.
1633 KC 229 Jacob Beijmasteeg
Drie Kramerssteeg Henrix, L. Henrix, H.
1619 GC 168
Drie Kramerssteeg Hendrix, H. Mebius, Cl.
1622 GC 097 bezijden de Munt
Droevendal Lambertz., Sijbrant Wijgersz., Jacob
1587 P 157 kamer met voorplaats in het Galeijsterhoff
Droevendal Wlckesz., Joannes Durewout, Joannes Petri
1589 P 260 2 kamers, plaats, loods en muur c.a. achter het huis van de president
Droevendal Buwes, Tiart Jansz., Willem
1590 P 316 een kamer en plaats c.a.
Droevendal Doitses, G. Janss, M.
1590 D 280r ook: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Epesz., Folkert Gerritsz., Joannes
1590 P 301 een kamer met plaats ervoor en annexen
Droevendal Gerritsz., Joannes Jelisz., Peter
1590 P 299 een kamer
Droevendal Dietraut, J.P. Fockes, G.
1591 GC 155 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Doitses, G. Tijercx, T.
1591 D 307r ook: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Jansz., Jan Buwesz., Tiart
1591 P 338 kamer, loods en plaats
Droevendal Fockes, G. Sijbes, I.
1592 GC 179 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal IJlst, P. Willems, S.
1592 KC 019
Droevendal Jilders, P. Jijbes, R.
1592 GC 184 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Pijeters, S. Cornelis, J.
1592 GC 182 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Sijbes, R. Goedts, S.
1592 KC 020
Droevendal Sickama, A. Sj. Hendrix, L.
1593 GC 007 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Sprenger, J. Jans, H.
1593 GC 003 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Doijties, G. Drager, H.J.
1594 KC 030
Droevendal Doijtzes, G. Jans, H.
1594 KC 035
Droevendal Jarichs, J. Jaspers, P.
1594 KC 035
Droevendal Cornelis, J. Fockes, P.
1595 GC 050 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Haaijes, H. Egberts, R.
1595 GC 048 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Jaarichs, J. Jaarichs, S.
1595 GC 058 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Prenger, J. Claas, A.
1595 KC 052
Droevendal Claas, A. Botienter, S. Claess, E. 1596 P 079
Droevendal Claas, A. Botijnter, S.
1596 KC 060
Droevendal Molleman, D Bouhoff, A.
1596 GC 093 ook wel: Nieuwe Hofstr.; op de hoek
Droevendal Claes, E. Luijtiens, Cl.
1597 GC 119 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Bottes, E. Jans, H.
1598 KC 093
Droevendal Joannes, J. Jans, F.
1598 KC 095
Droevendal Scheltes, B. Jans, H.
1598 KC 093
Droevendal Sijbes, R. Alles, U.
1598 KC 088 op den hoek
Droevendal Fockes, P. Nutkes, S.
1599 GC 157 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Gerbrants, E. Jans, S.
1599 GC 195 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Sijbes, R. Dircx, J.
1599 GC 198 ook wel: Nieuwe Hofstr.; hoek Keizersgracht
Droevendal Arendts, G. Egberts, O.
1600 KC 150
Droevendal Jarichs, S. Alles, D.
1601 D 029r ook: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Foekes, J. Pieters, J.
1603 GC 127 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Boonhoff, Anthoon Hasselt, Marcus van
1604 HD III-10 115v huis c.a. op de horne van Droevendale straet
Droevendal Freercx, Radijs, W.
1607 GC 055 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Henrix, L. Hermens, E.
1608 KC 181
Droevendal Tackes, Cornelis, P. Radijs, W.
1608 GC 124 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Sijbes, R. Reinerts, F.
1609 KC 196
Droevendal Viersen, W. van Harmens, A.
1609 GC 204 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Heeck, H. Bernardus, H.
1611 KC 050
Droevendal Heeck, H. Sibes, A.
1611 KC 086
Droevendal Luitjes, Cl. IJpes, J.
1611 GC 066 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Pijters, J. Pijters
1611 GC 108 ook wel: Nieuwe Hofstr.; hoek Galileërkerkstr.
Droevendal Pijters, J. Cornelis-Zock, J.D.
1611 KC 062
Droevendal Pijters, J. Freercx, G.
1611 KC 061
Droevendal Alles, D. Lolckes-Buijten van Th.
1613 GC 074 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Hoeck-Wabbes, Cl. S. Coenders, S.
1616 GC 052 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Wabbes, W. Gerbens, F.
1616 C 011
Droevendal Hoeck, Cl.S. Gerbrens, F.
1617 KC 125
Droevendal Sibes erven, I. Jacops, S.
1617 C 103
Droevendal Idts, S. Jacobs, S.
1618 GC 231 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Jans, Post, J. Jacobs, S.
1618 GC 037 ook wel: Nieuwe Hofstr.; bezijden het Stadsbolwerk
Droevendal Joannis, J. Gerrijts, M.
1619 KC 269
Droevendal Pieters, J. Wenselaer, L.
1619 GC 127 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Bernardus, H. Ipis, W.
1620 KC 035
Droevendal Post, J.J. Loo, Gijbert, van
1621 GC 025 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Cherbijn, J. Heijns-Sijbrents, D.
1622 GC 085 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Ipis, W. Radijs, W.
1622 KC 134
Droevendal Tingneius, F. Janssen-Bouricius, J.
1622 KC 118
Droevendal Wenselaer, L. Rhode, J.
1624 GC 211 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Dirx, W. Verspeeck, M.
1625 KC 063 ex erfg. Dieu Heijns
Droevendal Harmens, A. Wiegers, P.
1626 GC 019 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Jacobs, P. Jans, A.
1626 GC 023 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Marlouw, S. Bottes, J.
1628 GC 124 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Walles, L. Alberts, D.
1628 GC 159 ook wel: Nieuwe Hofstr.; achter
Droevendal Winolts, H. Jans, Cl.
1628 H 253 achter -
Droevendal Eefses, P. Beernts, G.
1629 GC 226 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Gerrits, C. Doijtses, G.
1629 KC 165
Droevendal Jacobs, S. Radijs, W.
1629 GC 211 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Hanssen, L. en Gr. Dremerij, Z.
1631 KC 133 n.z.
Droevendal Jans, L. Gr. Dremerij, Z.
1631 GC 219 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Wiegers-Fabraens, B. Jacobs, M.
1631 H 158 hoek Galileërkerkstr.
Droevendal Wiegers-Fabriaans, B. Jacobs, M.
1632 D 129r ook: Nieuwe Hofstr.; hoek Galileërkerkstr.
Droevendal Carstes-Jans, D. Beij, A.
1633 KC 193 achter het
Droevendal Jacobs, M. Roeloffs, P.
1633 GC 032 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Jans-Lamberts, J. Jelis, B.
1633 GC 043 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Lamberts-Jans, J. Jellis, B.
1633 KC 209
Droevendal Ceerps, D. Heeck, H. van
1634 GC 045 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Seerps, D. Heeck, H. van
1634 H 177
Droevendal Harmens, A. Roeloffs, P.
1635 KC 285
Droevendal Jurriens-Reiners, J. Sijdtses, L.
1635 KC 003 bij den Stadswal
Droevendal Lacharias-Pieters, Fr. Morel, L.
1635 GC 117 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Radijs, W. Borndam, S.
1636 D 212v ook: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Buwes, G. Morel, L.
1638 GC 097 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Pijtters-Roelofs, A. Pijtters, S.
1638 GC 112 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Verbeeck, M. Harkes, H.
1638 GC 048 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Echten van Heeck, M. J. Lammerts, D.
1639 GC 123 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Sickes, J. Gerrits, J. Wallis-Gerrijts, L. C. 1639 P 456 achter -
Droevendal Morel, L. Ruurds, J.
1640 GC 159 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Droevendal Morel, Lucas Ruurdts, I. Geerts, G. 1640 P 481
Droevendal Radijs, W. Wouters, J.
1640 GC 214 ook wel: Nieuwe Hofstr.
Druifstreek Reijners, W. Iges, J.
1595 GC 042 bij het Blokhuis
Druifstreek Rommerts, F. Loo, J.
1596 GC 083 bij de Blokhuispijp
Druifstreek Melis, C. Dircx, A.
1613 GC 072 bij het Blokhuis
Eernewoude Jansz., Jacob Aemilius, Petrus
1585 P 099 1/10 van 28 madt weiland in -
Eewal Jacobs erven, A. Valck, J.
1580 D 563r grondpachten en eeuwige renten
Eewal Jacobs erven, A. Wijnties-Cornelis, A.
1581 D 592r grondpachten en eeuwige renten
Eewal Attes erven, W. Janss, C.
1583 D 647r bij de Vischmarkt
Eewal Eemskerck, Pieter Gerrytsz., Frans
1584 HD III-6 075 grondpachten/eeuwige renten
Eewal Adriaans, W. Adriaans, L.
1592 GC 180 hoek Zuupsteeg
Eewal Teijes, A. Pieters, J.
1593 GC 011
Eewal Teijes, A. Fredeman, Jacques
1593 GC 012
Eewal Aedgers, H. Broersma, R.O.
1594 GC 022
Eewal Claes, P. Juckes, S.
1594 GC 024
Eewal Eemskerk, P. van Juckema, L. van
1595 GC 051 n.z.
Eewal Broersma-Boelema, A. Fockens, M.H.
1596 GC 082 bij de Wortelhaven
Eewal Laurens, S. Ruijrdts, S.
1606 GC 235 hoek Kl. Hoogstr.
Eewal Fockens, M.H. Kethel, W.
1607 GC 027
Eewal Boeijmer Sijmens, S.
1608 GC 118 n.z.
Eewal Boeijmer Teijes, A.
1609 GC 184 n.z.
Eewal Juckema, L. Van Cornelis, C.
1610 GC 039 str.naam niet genoemd
Eewal Kethel, U. Cornelis, C.
1610 GC 039
Eewal Aebinga, S. van Gabbema, F.
1611 GC 103 in Minnemahof
Eewal Aebinga, S. van Gualterij, P.
1611 GC 102 in Minnemahof
Eewal Janss erven, Th. Janss, W.
1611 D 152r n.z.; bij de Wortelhaven
Eewal Teijes, A. Tjepkes, G.
1611 GC 095
Eewal Liauckema, S. van Dircks, A.
1612 H 023
Eewal Liauckema, S. van Jans
1612 H 025
Eewal Liauckema, S. van Wabbes, A. Fr.
1612 H 021
Eewal Liauckema, S. van Gerardi, T.
1612 H 022
Eewal Liauckema, S. van Wabbes, A. Fr.
1612 H 022
Eewal Liauckema, S. van Riemers, U.
1612 H 024
Eewal Liauckema, S. van Gerrijts, G.
1612 H 025
Eewal Liauckema, S. van Wilckes, W.
1612 H 023
Eewal Aebinga, S. van Willems, W.
1613 GC 103 in Minnemahof
Eewal Aebinga, S. van Dircx, A.
1613 GC 086 in Minnemahof
Eewal Juckema, L. van Pijters, P.
1613 GC 059 bij de Vischmarkt
Eewal Juckema, L. van Henrix, J.
1613 GC 061
Eewal Stad Leeuwarden Gualterij, H.
1613 GC 098
Eewal Teijes, A. Peijma, S.
1613 GC 022 strekkende achter tot aan de Speelmansstr.
Eewal Espelbach-Dekema, A. van Jans, M.
1614 GC 156
Eewal Espelbach-Dekema, A. van Noldus, J.
1614 GC 149
Eewal Ruts erven, A. Juckes, A.
1616 D 436r z.z.
Eewal Noldus, J. Hendrickx, J.
1617 GC 171
Eewal Ruts erven, A. Spenser, J.
1617 D 008r z.z.
Eewal Wabbes, A. Fr. Marssum, H. van
1617 GC 136 in Minnemahof
Eewal Wilckes, W. Fedderickx, S.
1617 GC 158 in Minnemahof
Eewal Meines-Anskes, Gr. Koerts, Cl.
1620 D 228r z.z.
Eewal Anskes-Meines, Cor. Coerts, Cl.
1621 GC 024 nieuwe Eewal tussen Hoogstr. en Minnemastr.
Eewal Dirx, S. Hove, M. ten
1621 GC 031 over de Wortelhaven
Eewal Reijners, W. Jusum, J.
1621 GC 014 nieuwe wal tussen Hoogstr. en Minnemastr.
Eewal Coerts, Cl. IJsbrandi, M.
1622 GC 095 nieuwe Eewal tussen Hoogstr. en Minnemastr.
Eewal Erasmus van Borndam, Arien Claes, Dirck
1623 GC 120v op de Orangie Eewall
Eewal Gerrijts, G. Jusum, J.
1623 H 249
Eewal Walta, P. van Viersen, D. van
1623 GC 145
Eewal Reiners, J. Dirks, H.
1624 GC 164 op de Orangie Ewall
Eewal Falck, H. van Neurenberg Ockinga van Aijlva, L. van
1628 GC 196
Eewal Juckes wed., A. Ockinga, A. van
1628 D 508r z.z.
Eewal Viersen, D. van Jorrits, L.
1628 GC 134
Eewal Walta, Jhr. S. van Marssum, H. van
1628 GC 154
Eewal Walta, Jhr. S. van Ockinga, van - Aijlva, E. van
1628 GC 152 hovinge met een deel van een huys
Eewal Cornelisse, C. Imes, P.
1629 GC 227
Eewal Dichij, J.W. Meinards, G.
1629 GC 260 Orangie Eewal
Eewal Dichij, J.W. Nicolaij, D. N.
1629 GC 222 Orange Eewal op de hoek v. Minnemastr.
Eewal Hendrix, J. Rinnerts, S.
1630 GC 032 omtrent de Vischmarkt
Eewal Jusum, Dr. J. Hilarius, Dr. S.
1630 GC 070
Eewal Ockinga, van Aijlva, E. van Gosses, R.
1630 GC 046 op de Nije Eewal bij de Wortelhaven
Eewal Gosses, R. Boelema, M.
1631 GC 050 op de Nije Eewal bij de Wortelhaven
Eewal Marssum, H. van Isbrandi, A.
1631 GC 076 Nieuwe Eewal
Eewal Westerholt, E. H. Gasthuisvoogden
1631 D 104v grondpachten en eeuwige renten
Eewal Gabbema, F. Hoptilla, J.
1632 GC 133
Eewal Harmens, M. Feickens, W.
1632 GC 227 hoek Zuupsteeg
Eewal Hesma, P.E. Echten, D.R.
1632 GC 183
Eewal Hoptilla, J. Harmens, M.
1632 GC 244
Eewal Simons, Chr. G. Lourens, G.
1632 GC 263 hoek Kl. Hoogstr. bij de A. Jeronimipipe
Eewal Gabbema, F. Hoptilla, J.
1635 H 047
Eewal Marssum, H. van Heerma, T. van
1637 GC 235
Eewal Winia, S.R. Popkes, E.
1638 GC 044 bij de Vischmarkt
Eewal Walrigh, J. Rooijer, Dr. J.
1639 GC 155
Eewal, bij de Syrcxma, de erfgenamen van Allert Loo, Dr. Jan
1587 HD III-7 500 huis, hof, plaats en stalling bij Jeronimuspijpe
Galeysterhof Bauckes, Rouck Jansz., Reiner
1586 P 136 2 kamers, voorwal, achterplaats en achterhuis
Galeysterhof Tzijetses, L. Rommerts, B. Ulkes, J. 1588 P 229
Galeysterhof Riortsz., Gerrit Eepesz., Folkert
1589 P 262 een kamer en plaats c.a.
Galeysterhof Sijbez., Joannes Pietersz., Gosse
1590 P 309 kamer of loods
Galeysterhof, in Tzyetsez., Luyttzen Rommertz., Binnert
1588 P 229 kamer, achterplaats en halve steeg c.a.
Galgefenne Broersma, Mr. Minne Oedts, Ypcke
1581 P 319 3 kalfsgras; bij het Verlaat
Galgefenne Liauckama S. van Feitsma, O. van
1593 GC 010
Galgefenne Tijaerdts, D. Eelckes, W.
1598 D 180r
Galgefenne Dekema, van - Osinga van Hettes-Oedts, F.
1603 GC 120
Galgefenne Weeshuisvoogden Campstra, Tj. van
1603 GC 111
Galgefenne Cammingha-Heerma, W. van Camstra, Tj.
1606 GC 238
Galgefenne Pijtters, R. Aebinga v.-Camminga
1609 KC 234 land in de
Galgefenne Hillinga, Fr.B. Ipckes, V.
1614 KC 008 land in de
Galgefenne Lauwerman, M. Ipckes, V.
1614 KC 012 land in de
Galgefenne Verrutius, G. Ipkes, V.
1617 GC 158
Galgefenne Jurians, J. Reijners, E.
1624 KC 254 land bij de
Galgefenne Jurrians, J. Reijnerts, E.
1624 GC 196
Galgefenne Aernsma Jhr. G. van Duringh, J.
1627 GC 129
Galgefenne Roorda de Borggreeff, de Ipkes, V.
1629 GC 249
Galgefenne Roorda, D. van Ipckes, V. Juckema, R. van 1629 P 387 land
Galgefenne Camminga, van C. Ipkes, V.
1631 GC 139
Galileërkerk Can, Peter Geertsz. Lambertsdr., Griet
1584 P 046 1/2 huis en plaats c.a.
Galileërkerk, bij de Richeus, wed. Sibrandus Gedeputeerde Staten van Friesland
1591 P 357 het blauwe huis en hof
Galileërkerk, bij de Tiercx, T. Sibes A.
1591 KC 008 in 't Galeijsterhof
Galileërkerk, bij de Hans, P. Jeltes, S.
1605 KC 034 bij de
Galileërkerk, bij de Jans, P. Jans, H.
1605 KC 053 achter de
Galileërkerk, bij de Martens, A. Jeltes, S.
1605 KC 035 steeg aan de
Galileërkerk, bij de Jans, H. Cornelis, S.
1607 KC 118
Galileërkerk, bij de Bernardus, H. Atzes, Cl.
1614 KC 037
Galileërkerk, bij de Bernardus, H. Wabbes, W.
1615 KC 046 bij het koor
Galileërkerk, bij de Wijtses, J. Jarichs, H.
1623 KC 209 achter de
Galileërkerk, bij de Foppes, G. Broersma, Si.
1629 KC 278 op de grond v.het Galileër Kerkhof
Galileërkerk, bij de Tietis, R. Lupckes, J.
1631 KC 067 op de grond v.het Galileër Kerkhof
Galileërkerk, bij de Prins, D. Abbes-Jans, Fr.
1634 KC 271 op 't noord van 't koor
Galileërkerk, over de Janss, D. Pieters, J.
1616 KC 094 grondpachten/eeuwige renten
Galileërkerkstr. Wierdtz., Meynert Hesener, Eevert
1585 P 078 een huis en plaats in de nyeuwe str. achter Galeyen
Galileërkerkstr. Tijsma, S. Cornelis, C.
1589 GC 117
Galileërkerkstr. Matheus-Cools, J. Selsma, F.
1596 GC 092 achter de Munt
Galileërkerkstr. Celsma, F. Jans, H.
1599 GC 167
Galileërkerkstr. Doeytthijes, G. Jeltes, S.
1605 KC 084
Galileërkerkstr. Aleffs-Jacobs, W. Pieters, Cl.
1607 GC 041 achter de Munt
Galileërkerkstr. Cornelis erven, C. Pijters, Cl.
1607 D 353r
Galileërkerkstr. Sijmons-Bentheim, R. van Beulinga, van - Jelles, H.
1607 GC 060
Galileërkerkstr. Augustini-Jans, S. Kethele, W.
1608 GC 014
Galileërkerkstr. Beitinga, Jeltis, H. van Ketel, W.
1608 GC 155 steeg in de -
Galileërkerkstr. Jans-Aris, M. Wilckes, H.
1608 D 411r bij het Galileërhof
Galileërkerkstr. Sael, A. M. Kethel, W.
1608 GC 137 aan het Galileër Klooster
Galileërkerkstr. Pieters, J. Hartman-Bernardi
1611 GC 074
Galileërkerkstr. Roeleffs, R. Eicken, N.A. van der
1612 GC 010
Galileërkerkstr. Jans-Henrix, J. Ketel, W.
1613 GC 028 klooster achter de Munt
Galileërkerkstr. Kethele, W. Walsdorffer, B.
1613 GC 047
Galileërkerkstr. Riencx, B. Schotsman-Tabes, F.
1613 H 283
Galileërkerkstr. Sickes, C. Reincx, B.
1613 GC 026
Galileërkerkstr. Riencx, B. Tabes-Schotman, Fr.
1614 GC 151
Galileërkerkstr. Wabbes, W. Ulbes, W.
1615 GC 002
Galileërkerkstr. Cornelis, S. Curiander, A.H.
1619 GC 056
Galileërkerkstr. Walsdorffer, B. Marssum, H. van
1619 GC 059 achter de Munt
Galileërkerkstr. Adrie, B.-Walsdorffer Reen, Rein, Gerckes
1620 GC 218 achter de Munt
Galileërkerkstr. Bernardus, H. Tammis, H.
1620 KC 017
Galileërkerkstr. Bloemendal-Kethel, H.W. Witte, J. de
1621 GC 039 achter de Munt
Galileërkerkstr. Minnes, S. Wijtses, J.
1621 D 274r
Galileërkerkstr. Drusius-Curiander, A. Valck, A.
1622 GC 091
Galileërkerkstr. Drusius-Curiander, A. Clotz, H.
1623 GC 125
Galileërkerkstr. Ulbis erven, W. Reiners, J.
1625 D 179r
Galileërkerkstr. Alberts, Fr. Posch, J.R.
1630 KC 085
Galileërkerkstr. Jacobs, F. Posek, J. R.
1630 C 346
Galileërkerkstr. Abbema, S. Ulbes, P.
1632 GC 215
Galileërkerkstr. Jarichs, H. Reneman, U.
1632 D 132r
Galileërkerkstr. Allerts, J. Ipes, Cl.
1636 KC 010
Galileërkerkstr. Marssum, H. van Douwes, F.
1637 GC 251
Galileërkerkstr. With, G. de Deeckmans, H.
1639 GC 156 achter de Munt
Gouverneursplein Freerx, J. Goetzes, F.
1592 GC 174 z.z.
Gouverneursplein Cronenburch, A. Loon, J. van
1603 GC 128 hoek Beijerstr. o.z.
Gouverneursplein Cronenburch, A. Laurens, S.
1603 GC 121 hoek Kl. Hoogstr.
Gouverneursplein Rieurdts, S. Dircx, W.
1616 GC 056 tusschen Hoogstr. en Beijerstr.
Gouverneursplein Hasselberch, van - Loon, J. van Beernts, L.
1626 GC 044 bij de Beijerstr.
Gouverneursplein Dirx-Beernts, Gr. Laurents, Chr.
1633 D 162r
Grachtswal Burmania Jhr. G. van Tiara Tj.
1608 GC 157
Grachtswal Bleckma, A. D. Pijbis, J.
1624 H 156
Grachtswal Hendrix, J. Tiaerdts, L.
1629 H 128 tuin
Grachtswal Jacobs, P. Rommerts, J.
1632 GC 137
Grachtswal Pijtters, C. Geurts, G.
1632 GC 231
Grachtswal Jansen, W. Dionisius, J
1636 KC 014
Grachtswal Gabbema, A. Fr. Haestrecht, A.
1637 GC 208 bij de Kruispijp
Groeneweg Warnersdr., Eebel Deventer, Beernt van
1580 P 292 koper ook genaamd: Jongebloet van Coesvelt
Groeneweg Hepckez., Sydt Eevertz., Eevert
1582 P 326
Groeneweg Atez., Saecke Lyuwez., Ritsert
1583 P 373 een huis c.a. en grond
Groeneweg Jansz., Peter Bouwez., Jan
1583 P 369 een kamer en grond
Groeneweg Petersdr., Syouck Harmensz., Wlcke
1583 P 379 een huis c.a.
Groeneweg Ariensz., Jacob Geerts, Henrick
1584 P 045 huis en plaats c.a.
Groeneweg Gerrytsdr., Tieth Thonisdr., Sijts
1584 P 037 een huis met grond
Groeneweg Claesdr., Tryn Hermens, Hermen
1585 P 092 kamer, plaats en gang
Groeneweg Syttiez., Thoenis Auckes, Gees
1585 P 093 een kamer
Groeneweg Fransz., Frans Egbertsz., Jacob
1586 P 128 een huis c.a.
Groeneweg Hepkes, Sydt Petersz., Wopcke
1586 P 128 een kamer c.a.
Groeneweg Petersdr., Syouck Ariensz., Jacob
1586 P 135 een huis c.a.
Groeneweg Boumers, Jan Evertz., Bauck
1587 P 154 een kamer c.a.
Groeneweg Harmensz., Albert Jansz., Jan
1587 P 180 een ruïneus huis
Groeneweg Jaspersz., Uble Folckertsz., Jacob
1587 P 176 huis c.a. met grond
Groeneweg Lywes, Ritsert Harmens, Albert
1587 P 180 een ruïneus huis
Groeneweg Jasparts, Ublee Folckertsz., Jacob
1588 P 226 een huis c.a. en grond
Groeneweg Auckedr., Gees Joannesz., Jasper
1589 P 275 een huis c.a. en grond
Groeneweg Folckerts, Jacob Petersdr., Syouck
1589 P 273 een huis c.a.
Groeneweg Hepkes, Syts Beernsz., Willem
1589 P 273 een huis of kamer en achterplaats, c.a.
Groeneweg Sydtsesz., Tonis Hepkes, Sydts
1589 P 270 huis c.a.
Groeneweg Anskes, J. Beerns, W.
1591 KC 008
Groeneweg Hepkes, S. Jaspers, U.
1591 KC 005
Groeneweg Pieters, Sj. Helt, H. v.der
1591 KC 006
Groeneweg Jans-Reitsel, A. Jous, A.
1593 KC 024
Groeneweg Beerns, W. Abbes, T.
1594 KC 042
Groeneweg Beernts, W. Ulbes, H.
1594 KC 040
Groeneweg Harmes, H. Ewerts, B.
1594 KC 040
Groeneweg Jans, A. Alberts, J.
1594 KC 039
Groeneweg Jaspers, U. Brandenburg, J.
1594 KC 043
Groeneweg Beernts, W. Wijtses-Claases, Gr.
1595 KC 055
Groeneweg Aarents-Pieters, M. Alleveldt, H. van
1596 KC 064
Groeneweg Beerns, W. Webs, H.
1596 KC 070
Groeneweg Beernds, W. Jaspers, O.
1597 KC 071
Groeneweg Ewerts, B. Haenckes, J.
1597 KC 080
Groeneweg Cloppenburch, W. Ulbes, H.
1598 KC 094
Groeneweg Jaspers, U. Aelsvelt, H. van
1598 KC 092
Groeneweg Beernts, J. Cents, G.
1599 KC 129 n.z.
Groeneweg Haenckes, J. Arijens, Cl.
1599 KC 120
Groeneweg Heijns, L. Hantskes, J.
1599 KC 102
Groeneweg Ewerts, E. Harmens, P.
1601 KC 168
Groeneweg Aelsvelt, H. van Jaspers, U.
1604 KC 016
Groeneweg Arians, C. Pieters, D.
1604 KC 027
Groeneweg Tijanckes-Biede, A. Eijllerts, A.
1604 KC 013
Groeneweg Harmens-Claes, I. Gerrits-Jans, G.
1605 KC 051
Groeneweg Rousschepladt-Anna, W. Harmens, H.
1605 KC 071
Groeneweg Brandenburg-Wints, Fr. Diac. Geref. gem.
1606 KC 080
Groeneweg Douwes-Cornelis, I. Harmens, L.
1608 KC 176
Groeneweg Heerckes, H. Clein, M.
1608 KC 157
Groeneweg Jaspers, U. Kienar, H.
1608 KC 169
Groeneweg Jaspers, U. Vleman, J.
1608 KC 168
Groeneweg Bijencx, B. Jans, W.
1612 GC 209 bij de Stads Doele
Groeneweg Dickij, J. W. Tiesses, L.
1613 H 023
Groeneweg Dickij, J.W. Heres, H.
1613 KC 155
Groeneweg Dickij, J.W. Stellingwerff, A.
1613 KC 152
Groeneweg Dickij, J.W. Wopckes, J.
1613 KC 182
Groeneweg Feijes, M. Lambers, E.
1613 KC 156
Groeneweg Geerts, P. Beernts, W.
1613 KC 151
Groeneweg Jaspers-Lous, J. Nijenhuis-Gosses, M.
1613 KC 005
Groeneweg Michiels, S. Nijenhuis, H. van
1613 KC 003
Groeneweg Tijmens, L. Philips, J.
1613 KC 151
Groeneweg Tijmens, L. Wesel, H. van
1613 KC 153
Groeneweg Uleman, J. Jaspers-Lous, J.
1613 KC 004
Groeneweg Davids-Harmens, G. Meier, M.
1614 KC 108
Groeneweg Fijt, P. Vleman, J.
1614 KC 101
Groeneweg Stellingwerff, A.H. Abbema, D.
1614 KC 039 Nieuwe Doele Oosterstr.; 11/2 kamer
Groeneweg Willems, J. Heres-Joachimis, H.
1614 H 133
Groeneweg Fogel, H. Duiwel, H.
1615 KC 056
Groeneweg Claes-Willems, I. Eesen-Ubles, Y.
1616 KC 091
Groeneweg Dekij, Jan Willemsz. Abbema, D.
1616 H 047 2 kamers; Nieuwe Doele Oosterstr.
Groeneweg Eesen-Ubles, Y. Claes-Willems, I.
1616 KC 091
Groeneweg Gerrijts, J. Stellingwerff, A.
1616 C 045 bij de Doele
Groeneweg Harmens, M. Hans, M.
1616 KC 104
Groeneweg Jans, W. Gerrijts, J.
1616 GC 055 bij de Stads Doele
Groeneweg Joachimi, Henr. Heeres Abbema, D.
1616 KC 111 1/2 kamer; Nieuwe Doele Oosterstr.
Groeneweg Lamberts, E. Pieters, J.
1616 KC 070
Groeneweg Tiesses, Leonardt Abbema, D.
1616 KC 111 1/2 kamer
Groeneweg Wouters, Cl. Jans, P.
1616 KC 067
Groeneweg Abbema, D. Muijden, M. Van
1617 KC 119 11/2 kamer
Groeneweg Gerrijts, J. Stellingwerff, A.
1617 GC 106
Groeneweg Jacobs- Wijbes, S. Rheen, F.
1617 KC 129
Groeneweg Jans, P. Wesel-Pieters, Cl.
1617 KC 136
Groeneweg Jans, W. Stoffels, H.
1617 GC 089 hoek Tournooiveld
Groeneweg Joachimij, H.H. Nijenhuis, S.
1617 KC 148
Groeneweg Kuse, Tj.Cl. Jans, P.
1617 KC 137
Groeneweg Muijden, M. van Monnickhuis, A.
1617 KC 140
Groeneweg Wijbes, S. Khiem, F.
1617 C 086 n.z.
Groeneweg Erep, S. Struff, G.
1618 KC 155
Groeneweg Jans, P. Meints, A.
1618 KC 165
Groeneweg Meints, M. Anthonij, G.
1618 C 203
Groeneweg Stellingwerff, A. Lemans, P.
1618 GC 207 hoek Tournooiveld
Groeneweg Duiwel, H. Gerrijts, M.
1619 KC 235
Groeneweg Harmens, M. Dawits, J.
1619 KC 258 n.z.
Groeneweg Hettes, C. Cents, J.
1619 KC 001
Groeneweg Joachimi, H.H. Goijtses, H.
1619 KC 279
Groeneweg Menits, M. Anthoni, G.
1619 H 204 n.z.
Groeneweg Pieters, H. Soldederner, L.
1619 GC 108
Groeneweg Claas-Lolles, B. Arents, H.
1620 KC 049
Groeneweg Hans, M. Jans, R.
1620 KC 021
Groeneweg Harmens-Pieters, S. Diac. Geref. gem.
1620 KC 060 n.z.
Groeneweg Stoffels, Gr. Jans, H.
1620 H 113
Groeneweg Wopckes, J. Harckes, R.
1620 KC 050 bij de Doele
Groeneweg Henricks, H. Osenburgh, v. Henricks
1621 KC 081 n.z.
Groeneweg Kiener-Brinks, A. Henricks, H.
1621 KC 099
Groeneweg Pieters, J. Pieters, J. en G.
1621 H 014
Groeneweg Egberts-Phelten, A. Jansen, F.
1622 KC 115
Groeneweg Lenemans, P. Lauermannus, Th.
1622 D 300r bij het Tournooiveld
Groeneweg Stins, G. Furst, D.
1622 KC 165
Groeneweg Martens, J. Wolters, J.
1623 KC 218 n.z.
Groeneweg Oenes, O. Wisma, S.
1623 KC 208
Groeneweg Planck-Harmens, G. Douwes, W.
1623 KC 205 n.z.
Groeneweg Davids-Harmens, G. Arbor, H.
1624 C 137
Groeneweg Jans-Martens, Fr. Jans-Jans, E.
1624 KC 029
Groeneweg Aarnts-Juckes, R. Meijer, M.
1625 KC 244
Groeneweg Först, D. Meints, M.
1625 KC 177
Groeneweg Jans erven, J. Geref. gemeente
1625 D 165r
Groeneweg Jans erven, J. Geref. gemeente
1625 D 172r
Groeneweg Sents erven, J. Strigelius, D.
1625 D 239r
Groeneweg Meijnts, M. Dirxen, G.
1626 KC 139
Groeneweg Douwes, W. Lenarts, H.
1627 KC 227
Groeneweg Jans-Jans, A. Puthoff, H.
1627 KC 081 n.z.
Groeneweg Sijbrans, P. Nijenhuis, J.
1628 KC 199
Groeneweg Jans, G. Dirx, H.
1629 KC 090
Groeneweg Sippes, J. Reijners, T.
1629 KC 010
Groeneweg Meijnts, M. Pijters, Fr.
1630 KC 007
Groeneweg Dirckx, G. Jans, M.
1631 KC 072
Groeneweg Esen, van - Ubles, E. Fogell, H.
1631 KC 078
Groeneweg Jans, H. Hettes, W.
1631 KC 113
Groeneweg Osenbrugge-Henrix, G. Schoot, H.
1631 KC 063 n.z.
Groeneweg Scheltinga-Pieters, G. Martens, T.
1631 KC 085
Groeneweg Vogel, H. Creijts, M.
1631 KC 056
Groeneweg Alberts, M. Gerbens, H.
1632 KC 118
Groeneweg Anskema, F.A. Wessels, J.
1632 KC 151
Groeneweg Jongestall, G. Wessels, J.
1632 KC 152
Groeneweg Lamberts, W. Martens, P.
1632 KC 175 op den hoek
Groeneweg Pijtters, Fr. Porteran, B.
1634 KC 252
Groeneweg Pieters, P. Clasen, J.
1635 KC 203
Groeneweg Wijgers, P. Maxme, B.
1635 KC 260
Groeneweg Gerlofs-Huijberts, E. Jelles, M.
1636 KC 028 hoek Tournooiveld
Groeneweg Hettes, W. Egberts, J.
1636 D 215r bij het Schoenmakersperk
Groeneweg Mijlema, B.I. Seijnes, Ph. de
1637 KC 065
Groeneweg Sijbada, J. M. Atsma, A. Hoptilla-Gerckes, J. 1637 P 320
Groeneweg Sijbada, J.M. Atsma, A.
1637 KC 064
Groeneweg Diac. Ger. Armen Pijters, J.
1638 KC 175
Groeneweg Dirx, H. Wijlliam, J.
1639 KC 177 bij het Schoenmakersperk
Groeneweg Nijenhuis van Mennen, J. Pietters, M.
1639 KC 162
Groeneweg Nijenhuis, J. Pietters, M.
1639 KC 158
Groentemarkt Gijsberts, Ottes, Fr. Gabbema, A.Fr.
1627 GC 119 bij de Paardepijp; o.z.
Groentemarkt Ottis-Gijsberts, Fr. Gabbema, A.Fr.
1627 D 423r o.z.
Groentemarkt Gabbema, A. Fr. Pieters, J.
1636 GC 224 bij de Paardepijp; o.z.
Groentemarkt Hoeck, J.P. Aleffs, T.
1639 GC 131 bij de Paardepijp; o.z.
Groot Schavernek Janss, U. Floorijs, R.
1585 GC 053
Groot Schavernek Floris, N. Hobbes, W.
1589 GC 117
Groot Schavernek Jans, J. Hobbes, W.
1590 GC 127
Groot Schavernek Bottes erven, A. Jans, S.
1591 D 302r bij de twee molens
Groot Schavernek Harmes, J. Eesses, O.
1591 GC 164
Groot Schavernek Suijrdts-Pijecke, P. Frans, A.
1592 GC 175
Groot Schavernek Janss-Eels, Gr. Hendricx, Fr.
1593 KC 026
Groot Schavernek Hendricx, O. Harmens, L.
1594 GC 038
Groot Schavernek Baukes-Sjoukes, J. Jaacobs, G.
1595 GC 058
Groot Schavernek Jaspers, S. Maijukes, H.
1596 KC 057
Groot Schavernek Abbes-Pijbes, H. Dircx, T.
1601 GC 045
Groot Schavernek Algers, H. Oenes, D.
1602 GC 089
Groot Schavernek Feijckes, P. Feijckes, J.
1602 D 095r
Groot Schavernek Harmes, L. Laurens, L.
1602 GC 023
Groot Schavernek Dircx, Fr. Jans, G.
1607 GC 062
Groot Schavernek Piers, R. Gravius, J.M.
1607 GC 039
Groot Schavernek Gravius, H. Pijters, H.
1609 GC 245
Groot Schavernek Janss, G. Janss, B.
1611 GC 087
Groot Schavernek Dirx, S. Visscher, C.
1612 KC 132 in de molenaarscamp
Groot Schavernek Riencx, B. Sipckes, H.
1612 KC 126 in de molenaarscamp
Groot Schavernek Roeleffs, E. Hans, A.
1612 KC 137 in de molenaarscamp
Groot Schavernek Isaax, H. Holst, D. J.
1613 KC 173 in de molenaarscamp
Groot Schavernek Sioerdts, B. Claes, A.
1613 KC 159 in de molenaarscamp
Groot Schavernek Ewerts, C. Telveer, G.
1614 KC 019 bij de twee molens
Groot Schavernek Feddrix, T. Rutgers, F.
1614 GC 165
Groot Schavernek Feddrix, T. Rutgers, F.
1614 D 305r
Groot Schavernek Aedes, A. Joannes, G.
1616 C 016
Groot Schavernek Aedis, A. Pieters, H.
1618 GC 194
Groot Schavernek Pieters, H. Henrix, W.
1618 GC 004
Groot Schavernek Isbrants erven Doeckes, E.
1619 D 193r hoek Nieuwestad z.z.
Groot Schavernek Henrichie, C. Wijbis, H.
1620 KC 022 bij de grote molen
Groot Schavernek Claes, H. Haestricht, G. van
1622 KC 156
Groot Schavernek Willems, Harmen Iges, S.
1623 GC 111
Groot Schavernek Jans-Feijkes, D. Aedes-Frerix, S.
1625 KC 057 achter het -
Groot Schavernek Claas, A. Stad Leeuwarden
1627 C 270
Groot Schavernek Reins, J. Stad Leeuwarden
1627 C 259
Groot Schavernek Wijgers, P. Abbis, J.
1628 KC 190 bij de molensteeg
Groot Schavernek Siouckes, J. Claas, J.
1631 GC 075
Groot Schavernek Hansen, W. Winia, S.B.
1633 GC 037 bij de groote molen
Groot Schavernek Hansen, W. Wijnia, S. R.
1633 KC 198 bij 't -; de grote molen
Groot Schavernek Gosses erven, J. Dirx, E. Tijaerds, Cl. 1634 P 174
Groot Schavernek Wijnia, S. R. Ariens, Sj.
1636 KC 023 bij 't - nevens de Valbrug
Grote Hoogstr. Bornstra, Egbert Wibrantz. Henricxz., Taecke
1580 P 266
Grote Hoogstr. Floris, G. Douwes, Cl.
1580 GC 007
Grote Hoogstr. Jacobs erven, A. Eepes, H.
1580 D 566r
Grote Hoogstr. Jaspers-Thonis, J. Jacobs, C.
1580 GC 002
Grote Hoogstr. Aernt, J. Gerrijts, H.
1582 GC 036
Grote Hoogstr. Jans-Fockes, F. Claes, D.
1582 GC 036 w.z.
Grote Hoogstr. Sirxma, A. van Abbes, U.
1582 GC 051
Grote Hoogstr. Gerrijts, H. Wijbrants-Reijners, J.
1583 GC 082
Grote Hoogstr. Meckema -van Grombach, van Valck, J. de
1583 GC 080
Grote Hoogstr. Rutgersdr., Albert Cornelisz., Cornelis
1583 P 346 bij de Nije Toorn
Grote Hoogstr. Jans, F. Peters, P.
1584 GC 007
Grote Hoogstr. Romckes erven, J. Pieters, P.
1584 D 690r
Grote Hoogstr. Dockum-Lubberts, Gr. van Nijenhuis, D.
1585 GC 039
Grote Hoogstr. Vliermaal, J.F. van Egberts, A.
1585 GC 040
Grote Hoogstr. Faeckes, H. Pieters, I.
1587 GC 092 hoek Poststr.
Grote Hoogstr. Wijchers, M. Everts, D.
1587 GC 082 w.z.
Grote Hoogstr. Everts, D. Valck, J. de
1589 GC 119 w.z.
Grote Hoogstr. Willems erven, R. Monclay
1589 D 155r o.z.
Grote Hoogstr. Fox, L. Gerbrandi, J.
1590 GC 134
Grote Hoogstr. Nijenhuis, S.M. Tiara, T.
1591 GC 170 w.z.
Grote Hoogstr. Ieppema, J. Aijlva, J.
1592 GC 181
Grote Hoogstr. Jochums, B. Nicolai, K.
1592 GC 171 w.z.
Grote Hoogstr. Monclaij, J. Valck, J. de
1592 GC 186
Grote Hoogstr. Claesz, Cl. Meijens, M.
1593 GC 010 tegenover 't Raadhuis
Grote Hoogstr. Tiercx, T. Pietes, H.
1594 GC 028 nevens de toren
Grote Hoogstr. Meijnerts, R. Monclaij, J.
1595 GC 059 w.z.
Grote Hoogstr. Nijenhuis, D. Wilberts, G.
1595 GC 056
Grote Hoogstr. Stad Leeuwarden Gerrijtsz, G.
1595 GC 053 o.z.
Grote Hoogstr. Stad Leeuwarden Gerrijtsz, G.
1595 GC 053
Grote Hoogstr. Stad Leeuwarden Jeltes, K.
1595 GC 053 achterhuis van het Raadhuis
Grote Hoogstr. Stad Leeuwarden Jans, J.
1595 GC 053 voorhuis van het Raadhuis
Grote Hoogstr. Tiara, Tj. Aarnts, J.
1595 GC 057
Grote Hoogstr. Hendrix, B. Goooyties, F.
1596 GC 085 w.z.
Grote Hoogstr. Riencx, R. Freericx, J.
1596 GC 085 w.z. bij de Brol
Grote Hoogstr. Jans, Y. Ulckes, P.
1597 GC 116 o.z.; voormalig Raadhuis
Grote Hoogstr. Monclay-Jans erven, B. Joannis, H.
1597 D 093v w.z.
Grote Hoogstr. Everts, E. Agges, W.
1598 GC 148 w.z.
Grote Hoogstr. Geraerdts, Gr. Riencx, J.
1598 GC 144
Grote Hoogstr. Ariens, L. Jans, T.
1599 GC 163
Grote Hoogstr. Baaij, G.W. Lolly, D.
1599 GC 185
Grote Hoogstr. Dircx, H. Everts, M.
1599 GC 156
Grote Hoogstr. Jacobi-Gerrijts, W. Pieters, J.
1599 GC 177 o.z.
Grote Hoogstr. Pijters, Eeme Dirx, S.
1599 GC 179 tegenover de Nieuwe toren o.z.
Grote Hoogstr. Egberts, A. Jans, G.
1600 GC 019
Grote Hoogstr. Tongeren-Riencx, Th. van Goitses, F.
1601 GC 041
Grote Hoogstr. Ulckes, P. Jeltes, K.
1601 GC 049 voormalig Raadhuis
Grote Hoogstr. Waier-Simons, T. de Arnts, P.
1601 GC 052
Grote Hoogstr. Arendts, J. Tiara, Tj.
1603 GC 112
Grote Hoogstr. Cleutingh, T. Ewerdts, M.
1603 D 138r o.z.
Grote Hoogstr. Feijtsma-Jeronimus, A. Cornelis-Ruth, A.
1604 GC 148 hoek Eewal
Grote Hoogstr. Jacobsz., Jan Claesz., Joannes
1604 HD III-10 154v doorgaand huis c.a. bij het olt vleishuys
Grote Hoogstr. Cornelis erven, C. Bockes, J.
1607 D 348r hoek Poststr.
Grote Hoogstr. Glaeskers erven, J. Claes, Dirck en Dr. S. Nijenhuys
1607 D 369r o.z.
Grote Hoogstr. Joachims-Idts, G. Oenes-Tiara, E.
1607 GC 047
Grote Hoogstr. Tiara, Tj. Pijters, A.
1607 GC 019
Grote Hoogstr. Bornstra, Cl. Nauta, C.S.
1608 GC 109 o.z.
Grote Hoogstr. Cornelis erven, C. Hans, W.
1609 D 060r noordoosthoek Klokstr.
Grote Hoogstr. Jelles-Aylva, T. Martinides, M.
1610 GC 065
Grote Hoogstr. Dirx, S. Hans, S.
1611 GC 089 hoek Poststr.
Grote Hoogstr. Freercx, S. Broecke, H. van de
1611 GC 123 naast voormalig Raadhuis o.z.
Grote Hoogstr. Meckma-Horion, S. van Tiara, Th.
1611 GC 094 hoek Eewal
Grote Hoogstr. Tiara, P.A. Matthijs, J.
1611 GC 091 bij de Brol
Grote Hoogstr. Nauta, C. Nijenhuis, S.
1613 GC 075
Grote Hoogstr. Ruts, A. Loudwell, J.
1614 GC 180
Grote Hoogstr. Gerrijts-Lolckes, J. Tonis, P.
1615 GC 024
Grote Hoogstr. Roelema, M. Monichuis, A.
1615 GC 030
Grote Hoogstr. Pieters-Agges, F. Annes, D.
1616 GC 040
Grote Hoogstr. Friesma, H. Gillis, W.
1617 GC 173
Grote Hoogstr. Hans, W. Lolckes, S.
1618 D 095r hoek Klokstr.
Grote Hoogstr. Hans, W. Lolckes, S.
1618 GC 002 hoek Klokstr.
Grote Hoogstr. Cleutingh, erven, Cl. en J. Nitters, J.
1619 D 162r
Grote Hoogstr. Stad Leeuwarden Camp, J.G.
1619 GC 186
Grote Hoogstr. Tiara, Tj. Stad Leeuwarden
1619 GC 113 aan de pijp
Grote Hoogstr. Freercx-Ieppes, A. Lieuwes, L.
1620 GC 206
Grote Hoogstr. Roos, C. C. Freercx, A.
1620 C 309
Grote Hoogstr. Stad Leeuwarden Reiners, J.
1620 GC 200 steeg loopende van de Gr. Hoogstr. naar Minnemastr.
Grote Hoogstr. Joannes-Schotanus, W. Annes, D.
1622 GC 094
Grote Hoogstr. Georgij-Loo, A. van Coldeweij, L.
1623 GC 142 bij de Nieuwe toren
Grote Hoogstr. Veno, L. de Coerts, Cl.
1624 GC 203 hoek Poststr.
Grote Hoogstr. Broecke erven, H. van Nicolai, N.
1625 D 113r o.z.
Grote Hoogstr. Veno, L. de Noot, G.
1626 GC 039
Grote Hoogstr. Walta, Jhr. S. van Isbrands, A.
1629 GC 266
Grote Hoogstr. Aernts, P. Hijlkens, C.
1631 GC 114
Grote Hoogstr. Dirx-Coldeweij, F. Sijtses, R.
1631 GC 181
Grote Hoogstr. Lieuwes, L. Rinnerts, R.
1631 GC 179
Grote Hoogstr. Marssum, H. van Ockinga van Aijlva, J.
1631 GC 056
Grote Hoogstr. Gerrijts-Rinnerts, J. Pieters, J.
1632 GC 172
Grote Hoogstr. Marssum, H. van Ockinga, van - Aylva van
1632 GC 270
Grote Hoogstr. Bockes, J. Gabbema, A.Fr.
1633 GC 048 noordoosthoek Poststr.
Grote Hoogstr. Tijerx-Inthema, N. Ruijrts, L.
1633 GC 053
Grote Hoogstr. Gabbema, A.Fr. Cornelis, L.
1635 GC 190
Grote Hoogstr. Alberts, D. Steffens, S.
1636 GC 211
Grote Hoogstr. Coerts, Cl. Hindrix, W.
1638 KC 142 't oude Raadhuis ten noorden
Grote Hoogstr. Steffens, S. Hessels, G.
1638 GC 017
Grote Kerkstr. Jacobs erven, A. Loo, D. J.
1580 D 567r n.z.; grondpachten en eeuwige renten
Grote Kerkstr. Jacobs erven, A. Jongema, P.
1580 D 564r
Grote Kerkstr. Joostien wed. van Jan Aames Aemylius, Petrus
1587 P 171 4/10 huis, loods c.a.; tussen Mr. Jacob Herbaium ende Tymen Lamberts; voor locatie vgl. 1585P063, 1585P099 en 1591GC167
Grote Kerkstr. Cant, R. Veen, L. de
1581 GC 022 bij Camminghahorn
Grote Kerkstr. Claesz., Tzyalinck Planck, Davidt
1581 P 307
Grote Kerkstr. Gel, van - Foppinga, A. Cant, R.
1581 GC 020 bij Camminghahorn
Grote Kerkstr. Hiddema, Ger. Sijtses-Tijerx
1581 GC 018
Grote Kerkstr. Jacobs erven, A. Wijnties-Cornelis, A.
1581 D 592 hoek Pijlsteeg
Grote Kerkstr. Henrix-Dirx, A. Veen, L. de
1583 GC 078 bij Camminghahorn
Grote Kerkstr. Symensdr., Dyeuw Annesz., Reyner
1583 P 374 achter het Olde Stijns (ten N. van de Grote Kerkstr.)
Grote Kerkstr. Annez., Reyner Reynersz., Syoucke
1584 P 050 1/2 kamer en plaats achter "het Olde Stins" (ten N. van de Grote Kerkstr.)
Grote Kerkstr. Lamberts, Aedie Veen, Laurens de
1584 P 056 grondpachten/eeuwige renten; op Camminghahorne
Grote Kerkstr. Aemedr., Henrickien Aemilius, Petrus
1585 P 063 1/2 huis, loods en plaats
Grote Kerkstr. Egberts, Ger Harmens, P.
1585 GC 041 bij Camminghahorn
Grote Kerkstr. Jansz., Jacob Aemilius, Petrus
1585 P 099 1/10 huis waarop Cryn Wyttyes c.s. actie pretendeert
Grote Kerkstr. Piedemonto, L. Bucco Brechten, D. van
1585 GC 053 bij Camminghahorn
Grote Kerkstr. Piedemonto, L. Bucco Janssen, J.
1585 GC 052 bij Camminghahorn
Grote Kerkstr. Wiertz., Meynert Hermens, Wlcke
1585 P 070 een voorhuis c.a. en grond bij het olde styns
Grote Kerkstr. Willemsz., Bartelt Warners, Lucas
1585 P 068 een kamer met grond bij het Styns over het Gasthuys
Grote Kerkstr. Blommer-Brechten, D. van Tarquinij G.
1586 GC 062 bij Camminghahorn
Grote Kerkstr. Cammingha, S. van Grovestins, F. Th.
1586 GC 064
Grote Kerkstr. Gasthuisvoogden Hania, W.A.
1587 GC 089
Grote Kerkstr. Loo, J. van Beijermans, M.D.
1587 GC 077 n.z.
Grote Kerkstr. Meijnsma, G. Dercx, D.
1588 GC 102 op Camminghahorn
Grote Kerkstr. Snytgersdr., Petrick Hans Haerda, J. Beyts van
1588 P 202 door wijlen Hans Snitger nagelaten huis
Grote Kerkstr. Aernsz., Huybert Hubertz., Jan
1589 P 267 n.z.; 1/4 huis, plaats en schuur c.a.
Grote Kerkstr. Douwesz., Sybrant Poppesz., Jan
1589 P 276 een kamer c.a. omtrent de Groote Schoole
Grote Kerkstr. Geerts-Cornelis, C. Wijntjes, E.
1589 GC 112 hoek Pijlsteeg
Grote Kerkstr. Grauwstins, Foppe toe Claesz., Dirck
1589 P 238 een huis c.a.
Grote Kerkstr. Grouwstins, Foppe tho Allez., Alle
1589 P 239 1/2 hoekhuis c.a.
Grote Kerkstr. Henrix-Willems, A. Adriaen, W.
1589 GC 112 op Camminghahorn
Grote Kerkstr. Jansz., Laurens Heynz., Wyger
1589 P 256 1/2 huis, plaats en loods c.a. achter 't olde stins
Grote Kerkstr. Poppesz., Jan Harmensz., Jan
1589 P 275 een kamer c.a.
Grote Kerkstr. Alles, A. Cammingha, S. van
1590 GC 125
Grote Kerkstr. Aemilius, Petrus Oosterzee, L. van
1591 GC 167
Grote Kerkstr. Hermans, J. Peters, S.
1591 KC 002 in een steeg aan de -
Grote Kerkstr. Jans, J. Groen, Jan Jans
1591 GC 149 op Camminghahorn
Grote Kerkstr. Jans, J. Metheus, J.
1591 GC 152 op Camminghahorn
Grote Kerkstr. Roeleffs, H. Gerrijts-Meijnerts, L.
1591 KC 005 achter de -
Grote Kerkstr. Woningh-Andree, W. Piers, H.
1591 GC 159
Grote Kerkstr. Geest, A. van der Camminga, van Aebinga, van
1592 GC 001
Grote Kerkstr. Tiara, Dr. Joannes Piersz., Vutie
1592 P 405 2 kamers "in een beclempt" c.a.
Grote Kerkstr. Rickes-Schaijk, N. v. Bottes, Gr.
1593 KC 027 op Cammingahorn
Grote Kerkstr. Frans, L. Tomas, Tj.
1594 GC 018 n.z.
Grote Kerkstr. Harmens, P. Claas, St.
1594 GC 028 op Camminghahorn
Grote Kerkstr. Lamberts erven Th. Lieuwes, D.
1594 D 436r
Grote Kerkstr. Piers, H. Lieuwes, D.
1594 GC 029
Grote Kerkstr. Thomas, L. Gosses, S.
1594 D 416r bij de Gasthuispijp
Grote Kerkstr. Andries-Mellema, B. Claas, M.
1595 GC 050
Grote Kerkstr. Burmania, U. van Lieuwes, Wijbe
1595 GC 062 nr. 43; Aed Lieuwerd
Grote Kerkstr. Camminga, van - Donia, S. van Marssum, J. van
1595 GC 046 hoek Bollemanssteeg
Grote Kerkstr. Hueter, M. Riemers, U.
1595 GC 070 hoek Kleine Kerkstr.
Grote Kerkstr. J. Tiara M. Kersten
1595 GC 040 hoek Kleine Kerkstr.
Grote Kerkstr. Marssum, J. van Iepes, J.
1595 GC 071 hoek Bollemanssteeg
Grote Kerkstr. Croijs-Claase, W.G.
Jaarichs, P. 1596 GC 082 bij Nijehoof
Grote Kerkstr. Gerrijts, B. Jans, G.
1596 GC 075 op Camminghahorn
Grote Kerkstr. Jans, G. Lieuwes, D.
1596 GC 090 op Camminghahorn
Grote Kerkstr. Jarichs, P. Reijnss., E.
1597 GC 124 't Groot Oltstins ten oosten; str.naam niet genoemd
Grote Kerkstr. Jongema, P. Lieuwes, P.
1597 GC 116
Grote Kerkstr. Wijbes-Claese, M.
Jaarichs, P. 1597 KC 076
Grote Kerkstr. Jaarichs, P. Velsius, G.
1597 GC 121 Cammingahorn
Grote Kerkstr. Aijlva, Tj. van Aijlva, T. van
1598 GC 138 bij Nijehoof
Grote Kerkstr. Huijberts erven, A. Sijurdts, S.
1598 D 161r
Grote Kerkstr. Jacobs, J. Broecke, V. van der
1598 GC 132
Grote Kerkstr. Hania-Hesop, W. Piers, H.
1599 GC 166
Grote Kerkstr. Thomas, L. Sjoerdts, L.
1599 GC 180
Grote Kerkstr. Cardanus, C. Caerls, H. van
1600 GC 013
Grote Kerkstr. Eelckes-Hendrix, A. Cardano, C.
1600 GC 032 w.z. hoek Pijlsteeg
Grote Kerkstr. Jans, J. Simon, R.
1600 KC 162 n.z.
Grote Kerkstr. Jongama, P. Gerritsma, P.
1600 GC 031 nr. 41
Grote Kerkstr. Aijlva, T. van Velsius, W.
1601 GC 052 bij Nijehove; oude stins
Grote Kerkstr. Epes erven, J. Schouwenborch, W. O.
1601 D 012v oosthoek Bollemansteeg
Grote Kerkstr. Gerrijts-Veen, J. de Joachimi, H.
1601 GC 053 op Camminghahorn
Grote Kerkstr. Riencx-Dircx, D. Can, Cl.
1601 GC 037 n.z. bij Camminghahorn
Grote Kerkstr. Lourens-Plancq, J. Davidts, J.
1602 GC 068
Grote Kerkstr. Tijerx erven J. Lieuwes, D.
1602 D 060r n.z.
Grote Kerkstr. Cornelis, Hendrick, timmerman Alberts-Dirx, Anna
1603 GC 139v weduwe van Pieter Dircxzn. harthouwer
Grote Kerkstr. Gerardi, T. Velsius, J.
1605 GC 194 bij Camminghahorn
Grote Kerkstr. Jans-Cornelis, G. Jans, H.
1605 KC 059 grondpachten/eeuwige renten
Grote Kerkstr. Sijurdts, L. Lieuwes, D.
1606 H 064
Grote Kerkstr. Reuchlijn, M. Cl. Lieuwes-Hans, Chr.
1607 D 383r
Grote Kerkstr. Ates, F. Velsius, W.
1610 KC 015 bij Cammingahorn
Grote Kerkstr. Dircx, M. Meijnerts, M.
1610 GC 061
Grote Kerkstr. Piers erven, H. Feies, T.
1610 D 110r
Grote Kerkstr. Sijmens, Th. Jans, T.
1610 GC 030 op Camminghahorn
Grote Kerkstr. Caarls, A. Jans, C.
1611 GC 134 hoek Pijlsteeg
Grote Kerkstr. Hettis, P. Feijes, T.
1611 GC 068
Grote Kerkstr. Ottes, O. Jansen, B.
1611 GC 111 tegenover het gasthuis
Grote Kerkstr. Sibrants, Lieuwes, Heronimus, J.
1612 GC 208
Grote Kerkstr. Cammingha, Sybrant van Eysingha, Dr. Aede van
1613 HD III-11 117v huis c.a.
Grote Kerkstr. Joachimus, J.H. Strigelius, D.
1613 GC 045 op Camminghahorn
Grote Kerkstr. Riemers, U. Jarichs, W.
1613 GC 096 hoek Kleine Kerkstr.
Grote Kerkstr. Can, Cl. Velsius, J.
1614 GC 126 bij Camminghahorn
Grote Kerkstr. Jooste, Gr. Sickes, gebroeders
1614 GC 174 Witte Nonnen Klooster
Grote Kerkstr. Riemers, U. Geerts, H.
1615 KC 063
Grote Kerkstr. Velsius, J. Sjoerds, S.
1615 GC 034 bij Camminghahorn
Grote Kerkstr. Gerrijts, P. Gerrijts, J.
1616 KC 075 bij Rochebrunesteeg
Grote Kerkstr. Fabritius, Dr. J. Hans, Chr.
1617 GC 162 Halve Swarte Arent
Grote Kerkstr. Fabritius, Dr. J. Marssum, H. van
1617 GC 132 Camminghahorn
Grote Kerkstr. Thomas, Fr. Sioerdts, S.
1617 GC 141
Grote Kerkstr. Fabritius, Dr. J. Rommerts, Fr.
1618 GC 209
Grote Kerkstr. Meinardi, W. Baerdt, S.
1618 GC 025 naast de Groote School
Grote Kerkstr. Claas-Coppelman, P. Dirx, St.
1619 KC 206
Grote Kerkstr. Harmens-Douwis, E. Sijbes, U.
1619 KC 252 in de Bontemansstege
Grote Kerkstr. Sioerts, B. Claas, J.
1619 KC 266 (Bontemans)steeg in de -
Grote Kerkstr. Riemens, U. Jans, A.
1620 KC 068 bij de Oldehoof
Grote Kerkstr. Siverts, S. Rade A. van den
1620 GC 226 'De Passer"
Grote Kerkstr. Ubles, J. Sijbes, D.
1621 C 357 steeg in de -
Grote Kerkstr. Elsma-Eijsinga, F. van Haren, W. van
1622 GC 098 z.z.
Grote Kerkstr. Joachimi, J. Donia, S.
1622 GC 059 op Camminghahorn
Grote Kerkstr. Gosses, S. Moll Adel
1624 GC 160 bij de Gasthuispijp
Grote Kerkstr. Baerdt, S. Rouckema, H.
1625 GC 236
Grote Kerkstr. Eisingha-Eelsma, F. van Berch, Th. van den
1625 GC 265
Grote Kerkstr. Jans, C. Jans-Simons, L.
1625 D 152r hoek Pijlsteeg
Grote Kerkstr. Jeronimus, J. Moll, Adel
1625 GC 238
Grote Kerkstr. Feijtsma, B. van Andrea, J.
1626 GC 268 hoek Beijerstr.
Grote Kerkstr. Jans, A. Willems-Haekma, P.
1626 KC 085
Grote Kerkstr. Wiegers, W. Gerrijts, T.
1626 KC 173 steeg in de -
Grote Kerkstr. Dronrijp-Poll, van der Jans, F.
1627 GC 098 hoek Doelestr.
Grote Kerkstr. Feijtsma, B. van Moll, Adel
1627 GC 090 hoek Kleine Hoogstr.
Grote Kerkstr. Naerden, M. van Juckes, U.
1627 H 212
Grote Kerkstr. Jans, Tj. Harmens, M. Velsen, van - Tiara, E. 1628 P 354 bij Camminga horn
Grote Kerkstr. Aesgama, van - Cornelis Aebis, J.
1629 GC 232
Grote Kerkstr. Aesgama, D. van Aebis, J. Schwartsenburgh, Vrijh. G. toe 1629 P 381 hoek Bollemansteeg z.z.
Grote Kerkstr. Marssum, H. van Viersen, D. van
1629 GC 278 op Camminghahorn
Grote Kerkstr. Berch Th. van den Bootsma, J. van
1630 GC 276
Grote Kerkstr. Hartius, J. Meijnsma, H.
1630 GC 273 n.z. bij Camminghahorn
Grote Kerkstr. Juckes, U. Jansen, J.
1630 GC 062
Grote Kerkstr. Meijnsma, H. Velsen, J. van
1630 GC 275 n.z. bij Camminghahorn
Grote Kerkstr. Michijls, Ph. Gerrijts, J.
1630 GC 123
Grote Kerkstr. Christiaens, H. Coerts, Cl.
1631 GC 164 w.z.
Grote Kerkstr. Christiaens, H. Echterman, D.
1631 GC 126
Grote Kerkstr. Claes, J. Jacobs, J.
1631 KC 086 steeg in de -
Grote Kerkstr. Ekes, J. Rivius, J.
1631 GC 083 tegenover Nijehoofsterkerk
Grote Kerkstr. Gabbema, A. Fr. Jans, A.
1631 GC 266
Grote Kerkstr. Rommerts, F. Eijsinga, van, Tj.
1631 GC 167
Grote Kerkstr. Bootsma, J. van Gabbema, B.
1632 GC 263
Grote Kerkstr. Laurens, Chr. Boots, P.
1632 KC 147 achter de -
Grote Kerkstr. Thomas, N. Mathijs, J.
1633 KC 172 naast de Waalsche Kerk
Grote Kerkstr. Thomas, N. Mathijs, J.
1633 H 244
Grote Kerkstr. Juckes, W. Cornelis, N.
1634 GC 058
Grote Kerkstr. Coerts, Cl. Sorn, H.
1635 GC 104
Grote Kerkstr. Gabbema, A. Fr. Rispens, Sj. van
1635 GC 212
Grote Kerkstr. Haren, W. van Gentil, A. le
1635 GC 204 nr. 22
Grote Kerkstr. Hendricks, R. Wijtses, J.
1637 GC 009 tegenover St. Anthony Gasthuis
Grote Kerkstr. Reinalda-Ras, S.H. Epes, Cl.
1637 GC 233 op Camminghahorn
Grote Kerkstr. Willems, J. Harings, M.
1638 GC 033 hoek Kleine Kerkstr.; nr. 36
Grote Kerkstr. Ipes, Cl. Jacobs, H.
1639 GC 076 op Camminghahorn; "De Wildeman"
Grote Kerkstr. Janss, A. Pijtters, M.
1639 H 140
Grote Kerkstr. Ras, E. Heeres, J.
1639 GC 121 bij Camminghahorn; naast "De Wildeman"
Grote Kerkstr. Schouwenburgh, B. van Loo, A. van
1639 GC 176 nr. 22
Grote Kerkstr. Wibrants-Hendrix, G. Wigers, W.
1639 KC 164
Grote Kerkstr. Wigers, W. Bartels, H.
1639 KC 246
Grote Kerkstr. Alberts, D. Siersma, R.
1640 GC 201 hof, over het diept; n.z.
Grote Kerkstr. Revius, J. Noteman, J.
1640 GC 211 tegenover Nijehoofsterkerk
Haniasteeg Roeleffs, Eijlert Annadr.-Isbrens, Ryckien
1613 KC 004r weduwe van Jan Isbrens
Haniasteeg Roeleffs, E. Ruijnts, W.
1613 KC 165
Haniasteeg Janss, G. Eilerts, J.
1614 KC 020
Haniasteeg Roeleffs, E. Hettes, C.
1614 KC 029
Haniasteeg Tiepkes, D. Egberts, L.
1614 KC 018
Haniasteeg Bauckes, B. Tiebbes, H.
1616 C 071
Haniasteeg Adams, J. Carstis, S.
1617 GC 114
Haniasteeg Adams, J. Carstis, S. Sijmons, D. 1617 P 107
Haniasteeg Carstis, S. Isbrands, Fr.
1617 GC 113
Haniasteeg Carstis, S. Bauckes, B.
1617 GC 091
Haniasteeg Carstis, S. Jans-Alberts, A.
1617 GC 145
Haniasteeg Meines, C. Carstis, S.
1617 GC 115
Haniasteeg Roeleffs-Gosses, E. Ewerts, Th.
1617 D 042r
Haniasteeg Roelofs-Gosses, E. Ewerts, Th.
1617 KC 132
Haniasteeg Wolters, A. Bauckes, B.
1617 C 075
Haniasteeg Douwes erven, N. Ulbis, Sj.
1618 D 068r tegenover de Molensteeg
Haniasteeg Jans, G. Henrix, R.
1618 KC 169
Haniasteeg Lubberts, C. Melles, H.
1618 C 146
Haniasteeg Lubberts, G. Melles, H.
1618 GC 047
Haniasteeg Roelofs-Gosses, E. Ewerts, Th.
1618 KC 156
Haniasteeg Wabbels, A. Douwis, Cl.
1618 H 150
Haniasteeg Wabbes, A. Douwes, Cl.
1618 GC 229
Haniasteeg Wolters, A. Bauckes, B.
1618 GC 205
Haniasteeg Bockes, H. Chruijs, Th.
1619 KC 230
Haniasteeg Bouckes, B. Tiebbes, H.
1619 GC 176
Haniasteeg Carstes, S. Douwis, N.
1619 KC 234
Haniasteeg Dirx, K. Jans, J.
1619 GC 179
Haniasteeg Eilerts-Heerckes, G. Pieters, P.
1619 KC 230
Haniasteeg Isbrants-Annes, H. Andries, W.
1619 KC 253
Haniasteeg Meijnerts, C. Lubberts, G.
1619 KC 228
Haniasteeg Sippes, J. Douwis-Olpharts, N.
1619 KC 257
Haniasteeg Wabbes, A.Th. Wijtses, W.
1619 KC 229
Haniasteeg Wijbes, G. Ids, W.
1619 KC 195
Haniasteeg Bauckes, B. Sibes, P.
1620 C 316
Haniasteeg Carstis, S. Feijckes, A.
1620 GC 205
Haniasteeg Meijnerts, A. Wolters, J.
1620 KC 057 bij 't Ruiterskwartier
Haniasteeg Idts, W. Wijtses, W.
1621 KC 095
Haniasteeg Melles, H. Wabbes, D.
1621 KC 101
Haniasteeg Telveer-Wildres, E. Jurriens, D.
1621 KC 110 bij 't Ruiterskwartier
Haniasteeg Ulbis, Si. Gerckes, E.
1621 H 084
Haniasteeg Wijtses, W. Coenders, S.
1621 KC 092
Haniasteeg Ewerts, Th. Wijtses, R.
1622 KC 167
Haniasteeg Ewerts, Th. Jans, J.
1622 KC 158
Haniasteeg Ewerts, Th. Wijtses, R.
1622 KC 160
Haniasteeg Jans-Sioerdts, Y. Jans, D.
1622 D 327r
Haniasteeg Coenders-Paascke, W. Lamberts, D.
1623 C 100
Haniasteeg Gerckes-Folckerts, A. Saskers, P.
1623 GC 118
Haniasteeg Pieters, S. Andris, D.
1623 KC 183
Haniasteeg Wijtses, R. Simons, R.
1624 KC 275
Haniasteeg Feijkes, A. Duwel, H.
1625 KC 035
Haniasteeg Jans, D. Carstis, S.
1625 GC 254
Haniasteeg Wijtsis, W. Jans, A.
1625 D 226r
Haniasteeg Hanner, D. Schmidt, B.
1626 KC 168 op den hoek
Haniasteeg Wijtsis, W. Jans, A.
1626 KC 098
Haniasteeg Carstes, S. Saskers, P.
1627 C 270
Haniasteeg Dirx, W. Henrix, H.
1627 C 267
Haniasteeg Hamer, D. Smidts, D.
1627 H 187
Haniasteeg Lamberts-Cornelis, H. Cornelis, J.
1627 KC 140
Haniasteeg Andries-Dircx, Fr. Haitses, L.
1628 KC 232
Haniasteeg Carstis, S. Saskers, P.
1628 GC 130
Haniasteeg Tiebbes-Michgiels, F. Andries, J.
1628 KC 230
Haniasteeg Heltes, R. H. Sibrens, G.
1629 C 311
Haniasteeg Jans-Philips, E. Vischer, J.
1629 KC 277
Haniasteeg Thonis, A. Jetses, T.
1629 C 317
Haniasteeg Bartels, B. Martens, H.
1630 C 340
Haniasteeg Bartels, B. Ruirds-Ellis, H.
1630 KC 032
Haniasteeg Douwis, Cl. Claasen, O.
1630 GC 021
Haniasteeg Janss-Philips, E. Visscher, J.
1630 D 054r
Haniasteeg Jetses, T. Willems, H.
1630 KC 276
Haniasteeg Tijebbes-Michiels, I. Jeltens, C.
1630 KC 047
Haniasteeg Pieters-Schellings, A. Geerts, B.
1635 D 175v
Haniasteeg Pieters-Schellings, A. Tiaards, G.
1635 D 165v
Haniasteeg Schellingh-Pieters, A. Tiaerds, G.
1635 GC 133
Haniasteeg Gabbema, A.Fr. Wolberts, J.
1636 KC 015
Haniasteeg Jeits, J. Jarijens, A.
1636 KC 008
Haniasteeg Pijeters-Schellingh, A. Tiepkes, J.
1636 KC 047
Haniasteeg Wulberts, J. Henrici, E.
1636 H 173
Haniasteeg Saskers, P. Janss, R.
1637 GC 246
Haniasteeg Voogden St. Anthony-Gasthuis Janss, G. Feddes, J. 1640 P 519
Heer Ivostr. Jans, S. Tijerts, S.
1591 KC 002
Heer Ivostr. Jans, S. Annes, E.
1591 KC 001
Heer Ivostr. Janss, S. Aesges, J.
1591 KC 005
Heer Ivostr. Jelles, A. Andries, G.
1591 KC 009
Heer Ivostr. Janss, S. Egberts-Douwes, R.
1592 KC 017
Heer Ivostr. Beernts, H. Allerts-Jans, A.
1593 KC 026
Heer Ivostr. Tijerts, S. Rossum, H. van
1593 KC 022
Heer Ivostr. Gerrijts, G. Wijgers, G.
1596 KC 063
Heer Ivostr. Buwes-Douwes, R. Feijckes, D.
1606 KC 105
Heer Ivostr. Stinnerts, W. Alberts, A.
1606 KC 107
Heer Ivostr. Crimmel-Hottinga, A. Harmens-Claes, Y.
1617 KC 115
Heer Ivostr. Crimmel-Hottinga, A. Harmens-Claes, Y.
1619 KC 231
Heer Ivostr. Nitters, J. Wijtses, J.
1621 KC 103
Heer Ivostr. Sijmens, R. Rijck, H.
1622 KC 136
Heer Ivostr. Rijck, H. Jansen, H.
1624 KC 273
Heer Ivostr. Tiebbes-Michels, F. Beetien, M.
1625 KC 072
Heer Ivostr. Wijtses, J. Langh, D.
1632 KC 168
Heerenhof Moll, P. de Egberts, M.
1585 GC 051 Zie ook: Keizersgracht
Heerenhof Hesemer, Evert Jansz., Jan
1587 P 190 een huis en plaats c.a.
Heerenhof Meijnerts, E. Boijtsma, I. van
1588 GC 096 Zie ook: Keizersgracht
Heerenhof Poppesz., Jan Joorysz., Jan
1589 P 249 ledige plaats en loods c.a.
Heerenhof Jans, J. Moncleij, J.
1593 GC 009 Zie ook: Keizersgracht
Heerenhof Pieters, J. Gerrijts, J.
1594 GC 032 Zie ook: Keizersgracht
Heerenhof Meijnerts, E. Jans, J.
1595 GC 062 Zie ook: Keizersgracht
Heerenhof Gerbens-Andries, L. Munnick-Ruijs, A.
1603 GC 107 Zie ook: Keizersgracht
Heerenhof Pieters-Geerneers, Fr. Nicolaas-Hoff
1603 GC 117 Zie ook: Keizersgracht
Heerenhof Munnickhuijs, A. Gabbis, Tj.
1604 GC 168 Zie ook: Keizersgracht
Heerenhof Tassijt, N. Cluijter, P.
1604 GC 146 Zie ook: Keizersgracht
Heerenhof Berents, J. Willemier, J.
1617 GC 172 achter de Munt; zie ook op: Keizersgracht
Heerenhof Pistorius, W. Beerns, J.
1636 GC 181 Zie ook: Keizersgracht
Heerenweg, aan de Harmens, A. Allerts-Jongema, P.
1583 GC 003
Heerenweg, aan de Eeuwsum-Jhr. J. van Eelkes, W.
1598 GC 149
Heerenweg, aan de Albada, J. van Hoek Freerx, C.
1610 GC 018
Heerenweg, aan de Everts, S. Pieters, D.
1617 GC 204
Heerenweg, aan de Everts, S. Hillebrants, Gebr.
1623 GC 154
Heerenweg, aan de Suirdts-Dircx, H. Harmens, M.
1631 GC 079
Heerenweg, aan de Gerrits, J. Claesz, H.
1633 GC 035
Heerestr. Fortuijn, S.J. Pijters-Pouwels, L.
1611 GC 118 nieuwe straet, voorgaende op de mest genaempt
Heerestr. Pouwels, H. Jans, Th.
1612 GC 013v "nieuwe strate", eertijds "op de mist" genaamd
Heerestr. Janss, Th. Pijters-Pouwels, J.
1613 GC 026 "nieuwe strate", eertijds "op de mist" genaamd
Heerestr. Jans-Jans, A. Roussel, H. van
1612 GC 229
Heerestr. Jans-Jans, J. Roussel, H. van
1612 KC 124
Heerestr. Scheltes, B. Roussel, H. van
1612 GC 227
Heerestr. Alberts, M. Jacobs, J.
1614 GC 152
Heerestr. Roussel, H. van Meinerts, C.
1614 KC 023
Heerestr. Roussel, H. van Alberts, M.
1614 GC 170
Heerestr. Roulefs, E. Jacobs, J.
1615 GC 023
Heerestr. Benedicti, A. Dirx-Marssum, J. van
1617 GC 119
Heerestr. Burmania-van Roussel, van Dirx-Marssum, J. van
1619 GC 197
Heerestr. Burmania-van Roussel, van Dirx, E.
1619 GC 055
Heerestr. Dirx-Marssum, J. van Reins, W.
1619 GC 139
Heerestr. Regneri, W. Intjes, H.
1621 GC 040
Heerestr. Jochums, S. Tiara, P.A.
1623 GC 144
Heerestr. Christiaans, Th. Pijters, J.
1626 GC 004
Heerestr. Gabbes-Dionisius, Sj. Coerts, Cl.
1630 GC 068
Heerestr. Janssen, J. Gravius, M.
1631 GC 074
Heerestr. Tiara, P.A. Marssum, T. van
1633 GC 011
Heerestr. Petri, J. Faber, W.J.
1634 GC 077
Heerestr. Faber, W. Staphorst, A.
1638 GC 089
Herenwaltje Riemersma, H. Alberts, Cl.
1619 GC 190
Herenwaltje Riemersma, H. Roeloffs, Cl.
1620 GC 239
Herenwaltje Riemersma, H. Jochums, S.
1620 GC 243
Herenwaltje Stad Leeuwarden Hoeck, Cl. S.
1620 GC 214 raadhuis
Herenwaltje Stad Leeuwarden Roeloffs, Cl.
1620 GC 219
Herenwaltje Roeloffs, Cl. Lamberts, L.
1622 GC 092
Herenwaltje Meijnerts, G. Jans, J.
1629 GC 239
Herenwaltje Wijngaarden, A.D. Rommerda, A.B.
1632 GC 189
Herenwaltje Jochums erven, S. Roeloffs, Cl.
1633 D 150r hoek Maria Annastr.
Herenwaltje Sijbrands-Claas, J. Roeloffs, Cl.
1634 GC 063 hoek Raadhuisstr.
Herenwaltje Roeloffs-Allerts, Cl. Hijltens, C.
1637 GC 255 hoek Raadhuisstr.
Herenwaltje Sommen, H.Cl. van Rommerda, A.
1639 GC 126
Herenwaltje Rommerda, A. Gerrijts, E.
1640 H 047
Hoek Wygersdr., Anna Tyebbesz., Wytthye
1580 P 262
Hoek Peterz., Sybrant Reynersz., Ysbrant
1583 P 375 grondpachten/eeuwige renten
Hoek Willemsdr., Frouck Dircxz., Gerryt
1585 P 096 een 1/2 huis, hof, bakhuis, kamers en grond
Hoek Gerrytz., Johannes Wygersz., Jacob
1586 P 115 een kamer met vrije grond en gebr. van de steeg
Hoek Jansz., Isbrandt Fedrixz., Eepe
1586 P 144 1/3 van 1/4 huis van een door kopers bewoond huis, etc.
Hoek Joostsdr., Ath Fedrixz., Eepe
1587 P 174 1/3 van 1/4 door kopers bewoond huis, plaats, schuur en gebr. v.d. steeg
Hoek Wygersz., Jacob Gossedr., Ayts
1587 P 183 een kamer op de Hoeck bij "de blawe handt"
Hoek Dercxz., Gerrit Gerritsz., Willem
1590 P 286 1/6 van 1/2 huis, hof, schuur, bakhuis en kamers c.a.
Hoek Mercxz., Jan Evertsz., Jacob
1590 P 306 1/4 huis c.a.
Hoeksterkerkhof Peters, Gr. Reijners, R.
1583 GC 083
Hoeksterkerkhof Orcx, S. Beijnts, P.
1585 GC 044
Hoeksterkerkhof Douwes, W. Adriaans, A.
1591 GC 169
Hoeksterkerkhof Jellesz., Tonis Jelledr., Jees
1591 P 332 nieuwe kamer c.a.
Hoeksterkerkhof Beijnts-Jacobs, P. Hendrix, W.
1595 GC 071
Hoeksterkerkhof Jans, C. Riemers, U.
1595 GC 039
Hoeksterkerkhof Riemers, U. Freercx, Sj.
1595 GC 054
Hoeksterkerkhof Hendrix, W. Juijrds, R.
1597 GC 126
Hoeksterkerkhof Pijeters, Th. Sijmons, R.
1598 D 177r
Hoeksterkerkhof Suijrds, R. Jacobs, W.
1599 GC 155
Hoeksterkerkhof Sijmons, R. Iebes, C.
1601 GC 057 ten noordoosten van Amelandshof
Hoeksterkerkhof Tijalles erven, A. Wopckes, Tj.
1605 D 235r o.z.
Hoeksterkerkhof Tijalles erven, A. Hessels, H.
1605 D 217r o.z.
Hoeksterkerkhof Tijalles erven, A. Freerx, A.
1605 D 229r o.z.
Hoeksterkerkhof Tijalles erven, A. Croll, J.
1605 D 224r o.z.
Hoeksterkerkhof Tjommes, J. Ebes, C.
1606 KC 100
Hoeksterkerkhof Aenes, P. Sijgers-Pieters, J.
1607 KC 120
Hoeksterkerkhof Giekes, Ti. Fokes, F.
1610 KC 019
Hoeksterkerkhof Wijbes, Fr. Gerleffs, J.
1610 GC 019
Hoeksterkerkhof Leffers, W. Sipckes-Freercx, H.
1614 KC 027
Hoeksterkerkhof Dircx, R. Epkes, J.
1616 GC 080
Hoeksterkerkhof Oenes, O. Douwes, W.
1617 C 122
Hoeksterkerkhof Tjalckes, B. Henricx, A.
1618 C 150
Hoeksterkerkhof Tjalckes, R. Henrix, A.
1618 GC 035
Hoeksterkerkhof Aerents, J. Douwis, H.
1619 GC 188
Hoeksterkerkhof Tiericx, H. Dirx, E.
1620 KC 013 in een steeg bij het
Hoeksterkerkhof Sijtsma, A.R. Roeleffs, R.
1621 GC 043
Hoeksterkerkhof Douwes, H. Siccama, J.G.
1629 KC 268
Hoeksterkerkhof Douwes, H. Claesz, L.
1630 KC 033
Hoeksterkerkhof Gasthuisvoogden St. A. Jans, L.
1630 KC 049
Hoeksterkerkhof Upckes, S. Jans, H.
1636 KC 018
Hoeksterkerkhof Frans, H. Jans, D.
1637 KC 068
Hoeksterkerkhof Jans, H. Hogenhuijsen, J. v.
1640 KC 261
Hoeksterpoort, bij de Ewerts, A. J. Jeltes, K.
1580 D 570r grondpachten en eeuwige renten
Hoeksterpoort, bij de Sickez., Lodewijck Sickez., Henrick
1580 P 278
Hoeksterpoort, bij de Herckes-Sickes, L. Seerps, J.
1582 GC 029
Hoeksterpoort, bij de Wolters, Adam Sakes, Lodewyck
1582 P 408 een kamer
Hoeksterpoort, bij de Andriesz., Ryuerdt Oesterzee, Lyuwe van
1583 P 366 2 kamers en gebr. v.d. steeg naar het stadsbolwerk
Hoeksterpoort, bij de Sijtses-Dockum, S. van Henricx, W.
1588 GC 099
Hoeksterpoort, bij de Claas, S. Jaacobs, H.
1595 GC 068 bij de, achterhuis strekkende tot den Amelandshof
Hoeksterpoort, bij de Thomas, J. Meijntses, J.
1597 D 116r
Hoeksterpoort, bij de Willems, J. Douwes, W.
1597 KC 080 steeg bij de -
Hoeksterpoort, bij de Freercx, S. Dircx, R.
1600 GC 017 achter Amelandshof
Hoeksterpoort, bij de Sijmons, R. Cebes, C.
1601 GC 057
Hoeksterpoort, bij de Andringha, G. van Harckes, H.
1602 KC 200 grondpachten/eeuwige renten
Hoeksterpoort, bij de Eebes, C. Hendricks, A.
1602 GC 069 achter Amelandshof
Hoeksterpoort, bij de Simons-Hoek, Cl. Riencx, P.
1605 GC 192
Hoeksterpoort, bij de Jans, A. Gregorij, Gr.
1607 GC 016
Hoeksterpoort, bij de Lieuwes-Jurgens, U. Warners, S.
1608 D 471r
Hoeksterpoort, bij de Tialles-Claes, E. Beints, Cl.
1608 GC 095
Hoeksterpoort, bij de Harckes, H. Alles, Th.
1610 GC 005
Hoeksterpoort, bij de Gregorij, Gr. Sjoerts, J.
1611 GC 132
Hoeksterpoort, bij de Suijrdt, J. Ipes, F.
1612 GC 006 op den Hoek
Hoeksterpoort, bij de Frans, J. Ipes, F.
1613 GC 112
Hoeksterpoort, bij de Jans. W. Dirx, J.
1620 KC 059
Hoeksterpoort, bij de Jansen, C. Dircx, J.
1620 GC 010
Hoeksterpoort, bij de Tietes, J. Aernts, G. Gerrijts, H. 1625 P 207
Hoeksterpoort, bij de Rienck, D. Gerckes, D.
1631 GC 015 de opgang van 't bolwerk ten noorden
Hoeksterpoort, bij de Sibrants, P. Pijtters, J.
1639 GC 148
Hoeksterpoort, buiten de Pijbes, M. Adriaens, A.
1588 D 111r
Hoeksterpoort, buiten de Sioens, Lolle Betzedr., Tietz
1588 D 106r land; koper Derck Douweszn. als geauthoriseerde voormondt over Tietz Betzedr.
Hoeksterpoort, buiten de Hussum, J. van Eelkes, U.
1592 GC 186
Hoeksterpoort, buiten de Aesges, G. Roeloffs, T. Simons, E. J. 1597 P 119 land; geen beslissing
Hoeksterpoort, buiten de Eesges, G.H. Roeloffs, T.
1597 GC 100
Hoeksterpoort, buiten de Arents erven, R. Blocq, D. de Minga, S. van 1607 P 508 land
Hoeksterpoort, buiten de Aebingha-Camminga, L. v. Verrechteren-Sipkes, T.
1608 KC 151 land
Hoeksterpoort, buiten de Harmens, J. Dirx, J.
1616 GC 050 aan de Verversbrug
Hoeksterpoort, buiten de Henricks, J. Bockis, D.
1618 KC 166 bij Oldegalileën
Hoeksterpoort, buiten de Hendricks, J. Jacobs, J.
1619 KC 216 bij Oldegalileën
Hoeksterpoort, buiten de Joannis, J. Doeckes, J.
1622 KC 125
Hoeksterpoort, buiten de Burum, B.J. van Burum, A.J. van
1624 KC 240
Hoeksterpoort, buiten de Burum, G.J. van Burum, A.J. v.
1624 KC 239
Hoeksterpoort, buiten de Eepis-Harmens, R. Dirx, E.
1626 D 288r
Hoeksterpoort, buiten de Dirx, J. Loo, A.
1627 KC 158 bij de Verversbrug
Hoeksterpoort, buiten de Heerma, Jhr. P. van Heijns, G.
1632 GC 001 bij de valbrug aan de stadsgracht
Hoeksterpoort, buiten de Jans, D. Clock, C.
1634 KC 238
Hoeksterpoort, buiten de Doeckes-Pijtters, S. Gerrijts, L.
1638 H 240
Hoeksterpoort, buiten de Hendricks-Piers, Tj. Let, S.A. v.der
1639 KC 170
Hoeksterpoort, buiten de Henrix-Piers, Ti. Let, S. A. van der Camstra, G. van 1639 P 446 land
Hoeksterpoortsdwinger Adrijaens, O. Feckes, A.
1593 D 400r molen
Hofplein Barkeloo-Lieuwes, J. Frans, D.
1583 GC 084 hoek Beijerstr.
Hofplein Tijs erven, J. Franss, D.
1583 D 627r hoek Beijerstr.
Hofplein Luijttiens-Stoffels, L. Waijes-Sijmen Th.
1586 GC 063 naast het Hof
Hofplein Frans, D. Sijmens, M.
1588 GC 096 hoek Beijerstr.
Hofplein Dekema, gebr. Prov. Friesland
1603 GC 137
Hofplein Waies-Simens, Th. Roeliffs, Cl.
1609 GC 163
Hofplein Simons, H. Valck, D.J. de
1615 GC 194 hoek Beijerstr.
Hooge Berg Jetses, Tierck, mr. timmerman Selis, Hessel
1637 H 157r schuyr met den camer sampt ledige plaets daerachter, ontrent het Schaverneck in de Suydwester dwinger
Hoogstr. Jacobs erven, A. Wijnties-Cornelis, A.
1581 D 592r grondpachten en eeuwige renten
Hoogstr. Syrcxsma, Dodo Feddes, Sappe
1586 P 115 grondpachten/eeuwige renten; 36 t. jaarl. grondpacht uit een huis, daar "De Fuyrige Oven" uithangt; de vurige oven van Nebukadnezar
Hoogstr. Feddez., Sappe Marssum, Jacob van
1588 P 201 grondpachten/eeuwige renten
Hoogstr. Canter-Humalda, Gr. Gasthuisvoogden, Sint Ant.
1592 KC 015 grondpachten/eeuwige renten
Hoogstr. Gerrits, P. Peters, S.
1592 KC 009 grondpachten/eeuwige renten
Hoogstr. Huchtenbroeck, Jhr. J. van Jacobi, W.
1592 KC 016 grondpachten/eeuwige renten
Hoogstr. Marssum, J. van Hettes, W.
1592 KC 013 grondpachten/eeuwige renten
Hoogstr. Friesma, Hette Friesma, Hette Hettes
1612 HD III-11 021v doorgaand huis
Ipe Brouwerssteeg Arentsma-Loo, M. van Jans, A.
1611 KC 069 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Jans, D. Jellis, Th.
1621 C 026 heer Atsma hoff
Ipe Brouwerssteeg Jans, D. Wircx, K.
1621 C 353
Ipe Brouwerssteeg Jans, Y. Jellis, Th.
1622 C 040
Ipe Brouwerssteeg Beerns, J. Jans, G.
1623 KC 184 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Berents, J. Barres, D.
1623 KC 187 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Haenckes, C. Sickes-Sibrens, G.
1623 KC 222 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Jans, D. Tiepckes, D.
1623 KC 198 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Janss, F. Jans, L.
1623 KC 181 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Ulbis, Sj. Duiwel, H.
1623 KC 171 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Wirx, K. Pieters-Darms, S.
1623 KC 228 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Jans, D. Sijbes-Lous, J.
1624 KC 235 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Jans, G. Atsis. J.
1624 KC 248 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Joris, G. Hoijtes, G.
1624 KC 264 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Meinards, H. Crijns, W.
1624 KC 022 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Crijns erven, W. Ariens, R.
1625 D 232r
Ipe Brouwerssteeg Jansen, F. Adij, A.
1625 KC 072 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Hoijtes, G. Wijbes-Idserts, H.
1626 KC 133 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Thonis, Cl. Hillis, P.
1626 KC 091 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Ariens, R. Jellis, G.
1627 C 238
Ipe Brouwerssteeg Haijtes, G. Willems, J.
1627 C 237
Ipe Brouwerssteeg Jans, F. Rinckes, P.
1627 KC 118 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Schellingwou, S. D. Gerbens, F.
1627 KC 206 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Atses-Johans, D. Gerbens, H.
1628 KC 195 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Jans, L. Pijters, J.
1628 KC 174 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Bos, R. A. van den Jellis, G.
1629 KC 258 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Jelles, G. Sapes, F.
1629 KC 016 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Jellis, G. Willems, J.
1629 C 315
Ipe Brouwerssteeg Sickes-Sibrens, G. Hilles, P.
1629 C 321
Ipe Brouwerssteeg Barris, D. Tijerx, G.
1630 C 343
Ipe Brouwerssteeg Boer, A. H. de Botes, G.
1630 KC 019 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Gerbens, F. Ballings-Wilhelmus
1630 KC 261 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Jans-Claas, H. Salemons, J.
1630 GC 081 ook: Atsma- of Ype Brouwerssteeg
Ipe Brouwerssteeg Janssen, S. Tijara, P.A.
1630 KC 031 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Joannis, S. Jans, Cl.
1631 KC 103 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Salemons, J. Dirx, S.
1631 GC 262 ook: Atsma- of Ype Brouwerssteeg
Ipe Brouwerssteeg Sapis, F. Claas, F.
1631 C 367
Ipe Brouwerssteeg Tiallinghs, J. Meijnsis, M.
1631 KC 173 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Wijbes-Idserts, H. Joannes, S.
1631 KC 178 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Ballings-Wilhelmus, A. Jans, J.
1632 KC 122 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Hillis, P. Wijbes-Idserts, H.
1632 C 385
Ipe Brouwerssteeg Claas-Pieeters, J. Sickes-Sibrens, G.
1633 KC 179 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Claass, Fr. Sapis, F.
1633 D 157r
Ipe Brouwerssteeg Gerckens-Herckes, J. Sibrens, J.
1633 KC 159 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Meijnsis, M. Claass, J.
1633 KC 225 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Jans, Cl. Heixaan, P.
1634 KC 277 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Meinses, M. Abbes, J.
1634 KC 270 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Sapes, F. Reiners-Sickes, G.
1634 KC 229 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Gerbens-Gerrijts, R. Groen, S.
1635 GC 188 ook: Atsma- of Ype Brouwerssteeg
Ipe Brouwerssteeg Heerckens, J. Pijtters, J.
1636 KC 012 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Coerts, Cl. Jansen, G.
1637 KC 061 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Groen, S. Rombet, P.
1637 GC 014 ook: Atsma- of Ype Brouwerssteeg
Ipe Brouwerssteeg Dekema, I. van Pieters-Feickes, I.
1638 KC 100 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Jans-Hanses, A. Jelles, R.
1639 KC 173 ook: Atsma- of Axmasteeg
Ipe Brouwerssteeg Hankes, C. During, J.
1640 C 416
Jacobijnen Riurdtsz., Gerrit Siurdtsdr., Ansck
1590 P 317 een kamer c.a. met gebruik van loods en plaats
Jacobijnen, bij of achter Wittiez., Eepe Wittiez., Jucke
1581 P 311 achter de Monnicketoorn bij Jacobinen aan de wal
Jacobijnen, bij of achter Juckez., Jan Rolefs, Bartelt
1582 P 397 een kamer met grond achter Jacobinen bij het bolwerk
Jacobijnen, bij of achter Kempen, Peter van Jansdr., Amely
1582 P 328
Jacobijnen, bij of achter Luyttyesz., Jan Jansdr., Geertyen
1585 P 105 een kamer en achterplaats c.a.
Jacobijnen, bij of achter Melles, Joucke Andries, Tietzie
1585 P 109 kamer c.a. en vrije grond
Jacobijnen, bij of achter Kempen erven P. van Broersma, M.
1586 D 049r
Jacobijnen, bij of achter Kempen erven P. van Eepes, J.
1586 D 044r
Jacobijnen, bij of achter Kempen, J. van Broersma, M.
1586 GC 064
Jacobijnen, bij of achter Broersma, M. Cornelis, C.
1587 GC 089
Jacobijnen, bij of achter Jansdr., Amely Claesdr., Lysbet
1588 P 206 kamer met 8 voeten plaats
Jacobijnen, bij of achter Jansz., Pieter Wybes wed., Griet
1588 P 203 een kamer c.a.
Jacobijnen, bij of achter Feddesz., Syurdt Pijrsz., Jan
1589 P 277 een kamer c.a. en vrije grond
Jacobijnen, bij of achter Jeppes, Idts Joannesz., Wopke
1589 P 249 kamer en plaats c.a.
Jacobijnen, bij of achter Baertes wed., Lisbet Jacob Dort, Jacob Arnts van
1590 P 289 een kamer c.a.
Jacobijnen, bij of achter Cath, Jan Huibertsz. Lichthert, Jacob Claesz.
1590 P 319 twee kamers c.a. achter Jacobijnen aan het bolwerk
Jacobijnen, bij of achter Harckesz., Wirdmer Eelckesz., Andries
1590 P 300 huis en plaats
Jacobijnen, bij of achter Reijnersz., Allert Willemsz., Jan
1590 P 294 huis en plaats c.a.
Jacobijnen, bij of achter Tijettres-Gabbes, T. Beerndts, U.
1591 D 328r
Jacobijnen, bij of achter Weckes erven, J. Valck, J. de
1591 D 298r
Jacobijnen, bij of achter Coenerts, H. Dirx, J.
1592 KC 018
Jacobijnen, bij of achter Cornelis, M. Jans, S.
1592 KC 013
Jacobijnen, bij of achter Harmens, G. Bartels, H.
1592 KC 105
Jacobijnen, bij of achter Jans, L. Jans, B.
1592 KC 014
Jacobijnen, bij of achter Piers, J. Douwes, S.
1592 KC 011
Jacobijnen, bij of achter Arensz., Jacob Harmensz., Theus
1593 P 413 kamer c.a.
Jacobijnen, bij of achter Janss, W. Meijnens-Tiepkes, Sj.
1593 KC 026
Jacobijnen, bij of achter Meijnens-Tiepckes, G. Botienders, S.
1596 KC 066
Jacobijnen, bij of achter Waalckes, R. Claas, D. Waalckes, J. 1596 P 111 bij het Pesthuis
Jacobijnen, bij of achter Wopckes, R. Thoomas, W.
1596 KC 061
Jacobijnen, bij of achter Boues, T. Harmens, D.
1597 D 090v
Jacobijnen, bij of achter Jans, H. Haes, J. de
1597 KC 079
Jacobijnen, bij of achter Gijsberts, T. Hendrix, J.
1598 GC 136
Jacobijnen, bij of achter Jans, E. Allerdts, D.
1598 KC 085 aan't Panwerk (Luilekkerland)
Jacobijnen, bij of achter Harmens, G. Bartels, H.
1599 KC 105
Jacobijnen, bij of achter Claes, Tr. Johannes, T.
1602 KC 188
Jacobijnen, bij of achter Henrix-Willems, H. Weeshuisvoogden
1602 KC 198
Jacobijnen, bij of achter Joannis-Claas, A. Gerrijts, M.
1602 KC 195
Jacobijnen, bij of achter Scheltis, W. Jans, R.
1602 KC 189
Jacobijnen, bij of achter Cornelijs, Fr. Gerardi, T.
1603 KC 217
Jacobijnen, bij of achter Thomas, H. Thomas, B.
1604 KC 012
Jacobijnen, bij of achter Thomas, J. Harmens, Th.
1604 KC 021
Jacobijnen, bij of achter Weeshuisvoogden Geerts, H.
1608 KC 145
Jacobijnen, bij of achter Annes, H. Tietes, D.
1610 KC 016
Jacobijnen, bij of achter Geerts, R. Fetties, R.
1610 KC 022 bij het panwerk (Luilekkerland)
Jacobijnen, bij of achter Thimens-Jans, U. Bourits, J.
1610 D 131r
Jacobijnen, bij of achter Thomas-Piers, A. Pieters, T.
1610 KC 032
Jacobijnen, bij of achter Tiallings, Th. Poppes, H.
1611 KC 080
Jacobijnen, bij of achter Pieters, . Wisses, W.
1614 GC 131
Jacobijnen, bij of achter Jans, R. Everts, E.
1616 C 040
Jacobijnen, bij of achter Sioerdts, B. Gerrijts, H.
1617 C 096
Jacobijnen, bij of achter Sipckes, M. Jans, G.
1617 C 082
Jacobijnen, bij of achter Sipckes, M. Jans, G.
1618 GC 218 bij de Jacobijnerbrug
Jacobijnen, bij of achter Alevelt, J. Jans, M.
1622 C 044
Jacobijnen, bij of achter Reiners-Thonis, M. Jacobs, L.
1622 KC 144
Jacobijnen, bij of achter Tialles-Pieters, W. Luijties, J.
1623 KC 175 aan de noordoosterhoek van 't koor
Jacobijnen, bij of achter Duijvel, H. H. Dirx, S.
1627 C 212
Jacobijnen, bij of achter Eilerts, S. Helmers, P.
1628 C 283
Jacobijnen, bij of achter Claes, D. Wolters, Lijsbet
1629 C 328
Jacobijnen, bij of achter Hendricx-Jacobs, Tr. Piebes, H.
1629 KC 251
Jacobijnen, bij of achter Loraijn, J. Claessen, D.
1629 KC 022 hoek Kleine steeg
Jacobijnen, bij of achter Loraijn, J. Ewerts, J.
1629 KC 024
Jacobijnen, bij of achter Alles, S. Lieuwes, L.
1630 C 343
Jacobijnen, bij of achter Loraijn, J. Jans, L.
1630 KC 050 een steegje in te gaan
Jacobijnen, bij of achter Meinardi, W. Martens, H.
1630 KC 037
Jacobijnen, bij of achter Marssum, H. van Heij, W.
1632 KC 183
Jacobijnen, bij of achter Eijsingha, Jhr. AE. v. Pibes, H.
1633 KC 210
Jacobijnen, bij of achter Eijsingha, Jhr. AE. v. Jaspers, J.
1633 KC 257
Jacobijnen, bij of achter Jans, L. Gabbema, A.Fr.
1633 KC 189 een steegje in te gaan
Jacobijnen, bij of achter Clotz, W. Popta, J.J.
1634 KC 253
Jacobijnen, bij of achter Eijsingha, Jhr. AE. v. Pieters, A.
1637 KC 078 achter de Pottebakkerij
Jacobijnen, tegenover Coenertsz., Claes Jacobsz., Heereman
1587 P 149 een kamer en wal c.a. tegenover Jacopijnerclooster
Jacobijnerkerk, achter de Jans, H. Douwis-Sijtses, S.
1632 H 261
Jacobijnerkerk, achter de Claessen, D. Gabbema, A. Fr.
1633 H 046
Jacobijnerkerk, bij de Andriesz., Tietze Jansz., Jacob
1585 P 107 een kamer c.a., vrije grond en 8 holtvoeten plaats
Jacobijnerkerk, bij de Benthem, J. van Anthonis, S.
1596 GC 094
Jacobijnerkerk, bij de Hendricx, J. Pelgrums, D.
1598 GC 129
Jacobijnerkerk, bij de Jarichs, H. Ariens, P.
1600 GC 030
Jacobijnerkerk, bij de Minnes-Pelgrums, A. Andries, P.
1601 GC 051 ten noorden van de
Jacobijnerkerk, bij de Antonius-Jans, A. Mathijs, J.
1610 GC 015
Jacobijnerkerk, bij de Backemude-Johannis, H. Eelias
1610 GC 023
Jacobijnerkerk, bij de Diaconen Geref. Gemeente Juriens, J.
1639 GC 147
Jacobijnerkerkhof Waalckes, R. Claas, D.
1596 GC 096
Jacobijnerkerkhof Annes, E. Hendrix-Thijmens, H.
1604 KC 022
Jacobijnerkerkhof Joannis, T. Jans, H.
1604 KC 022
Jacobijnerkerkhof Saepes, T. Udes, B.
1611 GC 107
Jacobijnerkerkhof Jans-Jelles, L. Everts, G.
1613 GC 088
Jacobijnerkerkhof Udes, B. Carstens, Th.
1613 GC 044
Jacobijnerkerkhof Udes, B. Carstiaens, T.
1613 H 045
Jacobijnerkerkhof Hendrix-Steffens, D. Lijcles, P.
1618 KC 172
Jacobijnerkerkhof Kempes, wed. H. Hendrix, G.
1618 C 145
Jacobijnerkerkhof Jans-Keimpes, A. Henrix, G.
1619 GC 131 hoek Krommejat
Jacobijnerkerkhof Lijckles, P. Gerrijts, G.
1620 GC 234
Jacobijnerkerkhof Alevelt, J. Jans, M.
1623 KC 211
Jacobijnerkerkhof Gerrijts, H. Jansen, R.
1626 KC 154 hoek Krommejat
Jacobijnerkerkhof Cornelis-Jous, C. Duijff, J.J.
1627 KC 216 n.z.
Jacobijnerkerkhof Cornelis-Jous, C. Duijff, J.J.
1628 KC 226 n.z.
Jacobijnerkerkhof Ewerts, G. Claessen, D.
1636 KC 023
Janthiemafenne Jacobsz., Sybrant Lens, Hans
1580 P 295 land in - ; 1/3 part van 2 koegangen
Janthiemafenne Schoten, Dr. Mathys van Lens, Hans
1584 P 061 1/3 (1/6) van 2 koegrazingen
Janthiemafenne Polstra, Lyeuwe en Peter Willemszonen Lens, Hans
1585 P 086 een koegang in Jantiema
Janthiemafenne Camminga, Sybrant Loo, Dr. Jan
1586 P 118 2 koegangen land
Janthiemafenne Camminga, Sybrant van Lens, Hans
1586 P 137 2 koegangen land c.a.
Janthiemafenne Godefrid, G. Loo, J. van
1594 GC 033 aan de Harlingervaart
Janthiemafenne Fockes, H. Benthem, J. van
1595 GC 056
Janthiemafenne Hoppers, J. Leenerts, A.
1596 GC 093
Janthiemafenne Camstra, Tj. van Voogden Weeshuis
1603 GC 111 ruil
Janthiemafenne Voogden, Weeshuis Campstra, Tj. van
1603 GC 112 ruil
Janthiemafenne Benthem-Simons, R. Weeshuis, Schamele
1608 D 452r land
Janthiemafenne Cornelis, J. Dirx, Fr.
1608 KC 174 land in - aan de Harlingervaart
Janthiemafenne Gerrijts-Willems, J. Erringa, D.
1611 GC 186 aan de Harlingervaart
Janthiemafenne Bouricius, G. Eeminga, D.
1612 KC 093 land in - aan de Harlingervaart
Janthiemafenne Hillinga, Th. Jelles, J.
1618 GC 200 aan de Harlingervaart
Janthiemafenne Hillinga, Tr. Jelles, J. Bouritius-Tiara, E. 1618 P 149 land
Janthiemafenne Ariaens, W. Buijgers, G.
1623 GC 117 aan de Harlingervaart
Janthiemafenne Dirx, J. St. Anthony-Gasthuisvoogden
1625 C 182
Janthiemafenne Rispens, Sj. Loo, B. van
1627 GC 104
Jelgerabuurt Jans, F. Bootsma, H. van
1615 KC 051 land te Jelgerhuis
Jelgerahuis Piers, Cl. Ruijrds, F.
1585 GC 048 onder Leeuwarden
Jelgerahuis Wijbes, G. Fockes, H.
1588 GC 095 onder Leeuwarden
Jelgerahuis Boijmer-Aernsma, B. Tjaason, L.
1593 GC 011 onder Leeuwarden
Jelgerahuis Sijtzama Jhr. H. van Jochums, S.
1625 GC 223 onder Leeuwarden
Jelgerahuis Geins, van - Feudde, J. Bootsma, J. van
1629 GC 244 onder Leeuwarden
Jelsum, bij Harmens, M. Gerrijts, J.
1632 GC 256
Jelsumerbinnenpad Wopconis, J. Roeloffs, J.
1632 GC 156
Juwsmastate Ossenberch, P. Loo-Aernsma, A. van
1614 GC 176 onder Leeuwarden
Katershof Scheltema, Jhr. H. van Bras, B.
1619 GC 089 onder Leeuwarden
Keizersgracht Waart, F. van Peters, H.
1593 GC 010
Keizersgracht Willems, S. Tijardts, J.
1598 KC 091
Keizersgracht Gerrijdts, J. Jans, C.
1599 D 207v bij Droevendal
Keizersgracht Hueck, J. Omklaer, G. v.
1599 KC 126 hoek Kruisstr.
Keizersgracht Benthem-Sijmons, R. van Pijters, Cl.
1607 GC 051 in het gewezen Galileërhof
Keizersgracht Claes erven, J. Pijters, Cl.
1607 D 341r
Keizersgracht Toenijs, J. Joannes, P.
1607 KC 130
Keizersgracht Arens, A. Jurgiens, D.
1608 KC 182 bij de Blokhuispijp
Keizersgracht Sickis, R. Igis, J.
1609 GC 203 omtrent de Gewaldige pijp
Keizersgracht Pieters, Cl. Aetes, F.
1610 KC 009
Keizersgracht Pieters, Cl. Wabbes, D.
1610 KC 006 achter Galeisterhoff aen't diept
Keizersgracht Pieters, J. Geerts, P.
1610 KC 007 achter Galeisterhoff aen't diept
Keizersgracht Pijters, Cl. Dircx, M.
1610 KC 004 achter Galeisterhoff aen't diept
Keizersgracht Pijters, Cl. Baltus, H.
1610 KC 001 achter Galeisterhoff aen't diept
Keizersgracht Johannes, P. Feickens, F.
1611 KC 073
Keizersgracht Duecke, Tr. Frans, Fr.
1612 KC 121 n.z. over het Blokhuis
Keizersgracht Jeltes, K. Baltus, H.
1612 KC 099 tusschen Droevendal en Nieuwe Oosterstr.
Keizersgracht Jeltes, K. Jacobs, H.
1612 KC 100
Keizersgracht Melis, C. Vrijberch, Chr.
1612 KC 143 hoek Kruisstr.
Keizersgracht Melis, C. Willemier, J.
1612 KC 142
Keizersgracht Melis, C. Melles, H.
1612 GC 014 bij de Blokhuispijp
Keizersgracht Feickens, F. Ruijter-v. Wagenvelt, Th.
1613 KC 170 tusschen Droevendal en Nieuwe Oosterstr.
Keizersgracht Heeck-Ulckes, H. Sibolts, A.
1616 KC 107
Keizersgracht Heeck-Ulckes, H. Wabbes, Sj.
1616 KC 114
Keizersgracht Wijgers, J. Ruiter, T.
1616 C 046
Keizersgracht Beernts, J. Willemier, J.
1617 C 072
Keizersgracht Wijgers, J. Ruiter, Th. de
1617 GC 134
Keizersgracht Willemier, J. Reinau, H.
1617 C 101 over 't Blokhuis aan 't Diepswal
Keizersgracht Baltus-Rinnerts, L. Gerleffs, P.
1618 KC 164 tusschen Droevendal en Nieuwe Oosterstr.
Keizersgracht Baltus-Rinnerts, L. Fransken-Baarls, M.
1618 KC 180
Keizersgracht Johannes, P. Olpherts, L.
1618 GC 021 aan de waterswal over 't bolwerk
Keizersgracht Ruiter, Th. de Jans, D.
1618 GC 010
Keizersgracht Piers-Palsma, H. Walles, L.
1619 KC 254
Keizersgracht Willems, S. Tiaarts, J.
1619 KC 256
Keizersgracht Heijde,v.d.-Jacobs, I. Foeckes, J.
1620 KC 033 achter het Heerenhof
Keizersgracht Melles, H. Alberts, J.
1620 KC 067 n.z. over 't blokhuis
Keizersgracht Olpherts, L. Aernts, E.
1620 KC 012 n.z. in 't gewesene Heerenhoff
Keizersgracht Gerleffs, P. Andries, S.
1621 KC 109
Keizersgracht Mellis, H. Fetses-Hillebrants, Gr.
1621 KC 091 n.z. steeg aan de
Keizersgracht Vrijburch, Chr. Willems, E.
1621 KC 088 n.z. hoek Kruisstr.
Keizersgracht Hoofddiaken St. Leeuwarden Foppes, G.
1622 KC 166 achter Galeijster kerke aen't diept
Keizersgracht Pieters, H. Walles, L.
1622 KC 164 achter Galeijster kerke aen't diept
Keizersgracht Sioerdts, W. Jans, P.
1623 KC 180 bij het Blokhuis
Keizersgracht Willems, S. Winants, U.
1623 KC 180 tusschen Droevendal en Nieuwe Oosterstr.
Keizersgracht Foeckes, J. Foockes, G.
1624 KC 005
Keizersgracht Beernts-Michels Goverts, J.
1625 H 128
Keizersgracht Jacobs, P. Wijndruijff, C.
1625 KC 061
Keizersgracht Jacobs, P. Harmens-Backer, A.
1625 KC 144
Keizersgracht Jacobs, P. Sijtses, S.
1625 KC 142
Keizersgracht Roeloffs erven, E. Eelckes, J.
1626 D 312r
Keizersgracht Walles, L. Alberts, D.
1628 KC 202
Keizersgracht Andrijs-Schots, B. Hendrix, H.
1629 KC 272 n.z. over 't nieuwe turfhuis
Keizersgracht Manningha, B. Cornelis, G.
1629 KC 008 bij de Blokhuispijp
Keizersgracht Diras-Isbrands, S. Mathijss, J.
1630 D 061v
Keizersgracht Foppis-Jans, S. Nienhuijs, R.
1631 KC 143 achter Galeijster kerke aen't diept
Keizersgracht Wijbis-Jans, L. Mebias, Cl.
1631 KC 125 achter Galeijster kerke aen't diept
Keizersgracht Cornelis, G. Tabis, J.
1632 KC 115 n.z. bij de Blokhuispijp
Keizersgracht Alberts, J. Ruijter, T.
1633 KC 162 n.z. bij het Blokhuis
Keizersgracht Simons, J. Aernts, J.
1633 KC 264 achter Droevendal
Keizersgracht Olpherts, L. Aenes, A.
1634 KC 263 achter Droevendal
Keizersgracht Rienx, H. Ruijrds, P.
1634 KC 238 n.z. steeg aan de -
Keizersgracht Pieters, J. Sestel-Roelofs, B.
1635 KC 002 bij het Blokhuis tegenover het Stads Artilleriehuis
Keizersgracht Tiaerdts-Gerrijts, J. Dominici, F.
1637 KC 086 achter Droevendal
Keizersgracht Alberts, D. Sickis, J.
1638 D 021r achter Droevendal
Keizersgracht Harmens, A. Popckes, A.
1638 KC 117 achter Droevendal
Keizersgracht Glinstra-Eelckes, M. Harmens, J.
1639 KC 167 n.z. tegenover het Stadsturfhuis
Keizersgracht Heeres, Br. Andries, Ti.
1639 KC 191 n.z. bij Stads Artillerie
Keizersgracht Johannis, J. Boner, E.
1639 KC 148 achter Galeisterhof aan de diepswal
Kelders Huiges, Frans Jansz., Jan
1581 P 313
Kelders Michaels-Sickes, H. Janssen, A.
1582 GC 028
Kelders Reijners, J. Boss, A.J. van den
1583 GC 077
Kelders Isbrants-Aenes, J. Jellis-Pouwels, I.
1584 GC 009 bij de Brol
Kelders Eetses, L. Nijenhuis, D.
1591 D 313r
Kelders Harmens, M. Otto-Cramer, O.
1591 GC 168 de "Schone Gevel"
Kelders Pelten, P. H. Sioerts-Marinus, N. .
1591 KC 007 grondpachten/eeuwige renten
Kelders Jansen, H. Binnerts, P.
1592 GC 171
Kelders Nijenhuis, D. Ieppema, J.
1592 GC 188
Kelders Thijssen, J. Nijenhuis, D.
1592 GC 187
Kelders Thijs, D. Hendricks, J.
1595 GC 052
Kelders Frans-Franse, H. Rouwerts, H.
1597 KC 081 grondpachten/eeuwige renten
Kelders Jelmers, R. Schellingh, H.
1597 GC 103 bij de Franciscuspijp
Kelders Lens, G. Broers, F.
1598 GC 151
Kelders Egberts, A. Tietes, J.
1602 GC 063
Kelders Piers-Licklama, I. Hillebrants, P.
1603 GC 138
Kelders Cents-Hendricx, I. Jans-Alberts, J.
1605 GC 186
Kelders Hendrijcks, Fr. Jans, H.
1606 KC 098 grondpachten/eeuwige renten
Kelders Gerrijts-Bras, M. Lamberts, A.
1608 GC 083
Kelders Lamberts, A. Wijbes, H.
1608 GC 158
Kelders Pijbes, J. Fransen, J.
1610 GC 058
Kelders Annes, H. Everts, I.
1613 GC 110 bij de Brol
Kelders Mastricht-Schelling, F. Pieters, G.
1613 GC 119 bij de Franciscuspijp
Kelders Vuickents, J. Vuickents, L.
1613 GC 111 bij de Brol
Kelders Frans, J. Cents, J.
1617 D 028r
Kelders Alberts, Fr. Cents, J.
1618 GC 008 bij de Brol
Kelders Dircks, A. Sjoerts, R.
1620 GC 235
Kelders Tiercks, J. Pieters, J.
1623 GC 116 hoek Minnemastr.
Kelders Boss, A.J. van den Pieters, G.
1624 GC 187
Kelders Boss, A.J. van den Pieters, G.
1624 GC 182
Kelders Mellema, L. van Jans, J.
1624 GC 206 bij de Franciscuspijp; de "Rode Pot"
Kelders Jans-Keimpes, J. Jacobs, R.
1626 GC 024 bij de Brol
Kelders Sjoerts, R. Gabbema, A.Fr.
1626 GC 046
Kelders Joannis-Keimpes, T. Doma, J.P.
1627 GC 056
Kelders Pijters, B. Boelens, T.
1627 GC 059
Kelders Alles-Hellinga, M. Reins, M.
1631 GC 144
Kelders Pieters, G. Boelens, T.
1631 GC 066
Kelders Jans-Aernts, R. Pijters, S.
1632 GC 257
Kelders Loo, Dr. A. Thijs, J.
1632 GC 052
Kelders Sipckes-Olpharts, A. Loo, A.
1634 GC 068 bij de Brol
Kelders Gabbema, A. Fr. Hessels, D.
1635 GC 164
Kelders Tietes, J. Tiaards, M.
1635 GC 101
Kelders Fogelsangh-Doma, Sj. Selis-Gerrijts, M.
1638 GC 037
Kelders Hania, Pytter Jansen Ravens, Sixtus
1638 GC 106v Ravens: schrijver v.d. comp. des capitains Poppo Martijn van Andrae
Kelders Hania, P.J. Gerrits, Tj.
1639 GC 104
Kelders, bij de Henricxdr., Hyl Tijsz., Douwe
1580 P 261
Kleijenburg Foppez., Douwe Wijbez., Peter
1580 P 290 op Cleyenburchs tichelwerk
Kleijenburg Fransz., Tyerck Feyckes, Aucke
1584 P 038 1/2 huis en tuin c.a. "op Syurdt Cleyenburchs tichelwerk"
Kleijenburg Syuerdtsdr., Feyck Rinnertz., Sipcke
1584 P 026 een huis met grond "op Syuert Cleyenborchs tichelwerk"
Kleijenburg Payedr., Jel Fettyesz., Gabbe
1589 P 256 huis, plaats en steeg ten oosten op 's Cleyenburgs tychelwerck
Kleijenburg Fransz., Tyerck Henricxz., Lijeuwe
1590 P 319 een huis c.a.
Kleijenburg Geertsz., Ambrosius Rijuertsz., Baucke
1590 P 324 huis c.a.; gecanceleerd: zie 330
Kleijenburg Roleffs, Wiert Fransz., Tierck
1590 P 316 huis en plaats
Kleijenburg Sijtzez., Abbe Fransz., Tijerck
1590 P 310 huis en achterplaats c.a. bij Sijurdt Cleijenburchs tichelwerk
Kleijenburg Feickes-Derx, D. Anskes, F.
1591 KC 001
Kleijenburg Hermans-Sioerts, Tr. Roleffs, W.
1592 KC 017
Kleijenburg Sijurds, H. Frans, Tj.
1592 KC 020
Kleijenburg Frans, J. Geriss, A.
1593 KC 025
Kleijenburg Jans, B. Frans, T.
1594 KC 039
Kleijenburg Sijoerds-Cornelis, A. Frans, T.
1594 KC 045
Kleijenburg Frans, T. Heijnes, J.
1595 KC 055
Kleijenburg Frans, Tj. Geerts, A.
1595 GC 070
Kleijenburg Pieters, S. Auckes, R.
1595 KC 054
Kleijenburg Harckes, J. Tijemmes, Sj.
1596 KC 061
Kleijenburg Frans, Tj. Jelles, J.
1598 GC 133
Kleijenburg Frans, Tj. Roeloffs, W.
1599 GC 197
Kleijenburg Auckes, K. Frerckx-Meijnters, I.
1606 KC 094
Kleijenburg Claes, Cl. Claes, A.
1612 KC 128
Kleijenburg Harmens-Jans, A. Hessels, A.
1612 KC 104
Kleijenburg Hinnes, J. Gerrijts, D.
1612 KC 102
Kleijenburg Heijns, C. Jenckes, G.
1613 KC 165
Kleijenburg Janckes, G. Jeskes, W.
1613 KC 187
Kleijenburg Fijaerts, E. Jans, G.
1616 KC 093
Kleijenburg Luijties, Cl. Henrix, S.
1618 KC 171
Kleijenburg Aukes, J. Dirx, S.
1619 KC 215
Kleijenburg Claes, Cl. Auckes, J.
1619 KC 225
Kleijenburg Swierts, A. Sibrants, P.
1620 C 336 land op -
Kleijenburg Claas, C. Doijties, P.
1621 KC 087
Kleijenburg Auckes, J. Claes, Cl.
1622 KC 151
Kleijenburg Heimans-Wartinga, B. Sibrants, P.
1622 KC 129
Kleijenburg Pouwels, J. Geerts, T.
1622 KC 147
Kleijenburg Abrahams, G. Claes, Fr.
1625 KC 064
Kleijenburg Jacobs, W. Jans, S.
1639 H 145
Klein Schavernek Wyttzez., Jan en Here Jansz., Sybe
1589 P 264 een huis c.a. en halve scheidsmuur omtrent het Schavernek ten W. v.h. diept
Klein Schavernek Pieters, P. Jans, S.
1591 GC 161
Klein Schavernek Claas, S. Bauckes, T.
1594 KC 044
Klein Schavernek Heerckes, A. Ripperts, H.
1595 KC 052
Klein Schavernek Jans, G. Claasz, J.
1596 GC 086 hoek Nieuwestad
Klein Schavernek Lichtvoet-Folckerts, L. Baauckes, T.
1596 KC 070
Klein Schavernek Jans, S. Buwes, G.
1598 GC 135
Klein Schavernek Everts-Gosses, B. Leddes, J.
1599 GC 196
Klein Schavernek Jans erven, C. Arijaens, B.
1602 D 066r
Klein Schavernek Jans, G. Lieuwes, M.
1602 GC 094
Klein Schavernek Jans, G. Hoek-Jelmers, C.
1612 GC 010
Klein Schavernek Harmannij, P. Willems, H.
1613 GC 055
Klein Schavernek Jans erven, S. Cornelis, E.
1613 D 251r
Klein Schavernek Cornelis, E. Borck, van - Itsma, E.
1614 GC 182
Klein Schavernek Ariens erven, B. Jans, G.
1616 D 412r
Klein Schavernek Wolters, Cl. Lamberts, E.
1616 KC 086
Klein Schavernek Coenerts-Jans, M. Dircx, D.
1617 KC 127 aan het bolwerk achter het -
Klein Schavernek Berents-Aris, A. Minnes, C.
1618 KC 149
Klein Schavernek Buwes-Jans, G. Bauckes, J.
1618 KC 170
Klein Schavernek Bauckes, J. Lieuwes, J.
1619 KC 047
Klein Schavernek Bauckes, J. Lieuwes, J.
1620 GC 248
Klein Schavernek Laurens-Isbrants, Chr. Willems, H.
1620 GC 199
Klein Schavernek Tiallings, A Claas, J.
1623 GC 128
Klein Schavernek Clasen, J. Minnes, B.
1624 GC 186
Klein Schavernek Jetses, Tr. Jansen, J.
1625 H 070
Klein Schavernek Rodenhuijs-Adams, S. Claas, J.
1625 KC 136
Klein Schavernek Enscholde-Hendriks, G. Willems, H.
1626 KC 111
Klein Schavernek Aerts, G. Claas, J.
1627 KC 134
Klein Schavernek Jans, A. Tiaards, Cl.
1627 GC 081
Klein Schavernek Jans, H. Claas, J.
1627 KC 138
Klein Schavernek Claas, J. Jacobs, S.
1628 C 290 hoek Nieuwestad
Klein Schavernek Lieuwes erven, J. Jans, J.
1629 D 013r
Klein Schavernek Folckerts, J. Bauckes, F.
1632 KC 190
Klein Schavernek Gosses, M. Dircx, E.
1634 KC 212
Klein Schavernek Jans, G. Haentjes, S.
1634 GC 058
Klein Schavernek Claas, J. Allerts, P.
1635 KC 199
Klein Schavernek Laessen-Pieters, Gr. Wessels, H.
1637 KC 083 achter het -
Klein Schavernek Joannes, J. Andries, E. Haenties, S. 1639 P 462
Klein Schavernek Joannes, J. Andries, I.
1639 KC 178
Kleine Hoogstr. Herbaijum, J. van Jochums, R. van de
1581 GC 008 bij Cammingahorn
Kleine Hoogstr. Henricx-Pasteels, P. Grovestins-Oentzema, W.
1584 GC 022 hoek Speelmansstr.
Kleine Hoogstr. Hendricx Erven, Gerryt Claesz., Claes
1585 P 100 1/2 huis, plaats en grond op de hoek van de Speelmansstr.
Kleine Hoogstr. Claesdr., Digna Gossez., Pier
1586 P 124 omtrent Camminghahorne
Kleine Hoogstr. Simonsdr., Tryn Claesz., Claes
1586 P 135 1/2 huis, plaats erachter en grond
Kleine Hoogstr. Douwes-Gijsberts, P. Douwes, A.S.
1588 GC 100
Kleine Hoogstr. Douwes-Gijsberts, P. Henricx, J.
1589 GC 111
Kleine Hoogstr. Pastella de Schaeij, W. van Hermens-Lolles, J.
1589 GC 123 w.z.
Kleine Hoogstr. Janss, H. Harmens, P.
1590 D 220r bij de Groote Kerkstr.
Kleine Hoogstr. Douwes, A. Adriaans, L.
1591 GC 169
Kleine Hoogstr. Grovestins, van - Oetzema, W. Tijs, W.T.
1594 GC 016 bij Camminghahorn
Kleine Hoogstr. Cornelis, J. Gijsberts, Th.
1595 KC 054 o.z.
Kleine Hoogstr. Lauwerens, H. Dircks-Feijckes
1595 GC 058 w.z.
Kleine Hoogstr. Veno-Gerrijts, L. de Sijbrandts, A.
1599 GC 184 bij Camminghahorn
Kleine Hoogstr. Coenes-Vijckel, C. Joannis, E.
1600 GC 005 hoek Muggesteeg
Kleine Hoogstr. Gerrijts-Veen, J. de Gerrijts, G.
1602 GC 083 bij Camminghahorn
Kleine Hoogstr. Veen de-Gerrijts, J. Sijbrandts, E.
1602 KC 192 bij Cammingahorn
Kleine Hoogstr. Claes, Staes Mathijs, Joan
1605 GC 188 w.z.
Kleine Hoogstr. Douwes, Arendt Henrix, Joan
1606 GC 232 bij Camminghahorn
Kleine Hoogstr. Martens, Hendrick Feitsma, van J.
1606 GC 248 w.z.
Kleine Hoogstr. Meijnerts, F./ Nauta, C.
1607 GC 032 w.z.
Kleine Hoogstr. Feijtsma, J. van Gerrijts, P.
1608 GC 117
Kleine Hoogstr. Gerrits erven, G. Carstes, E.
1608 D 438r
Kleine Hoogstr. Reijners, Jan Jochums, C.
1608 GC 149 bij Camminghahorn
Kleine Hoogstr. Jans-Roeleffs, M. Lieuwes, D.
1609 D 019r hoek Muggesteeg
Kleine Hoogstr. Nauta, Cornelis Gerrijts, Pieter
1609 GC 233
Kleine Hoogstr. Roeleffs-Jans, M. Lieuwes, D.
1609 GC 223 o.z.
Kleine Hoogstr. Wiaerda, A.P. Jelles, P.
1609 GC 225 hoek Muggesteeg
Kleine Hoogstr. Siaerda, Goffe Jans-Usselaar, Luytien
1610 GC 064 w.z.
Kleine Hoogstr. Mathijs, Jan Pijters, P.
1611 GC 138 w.z.
Kleine Hoogstr. Siccama, P.P. Jans, Epo
1613 GC 058 o.z.
Kleine Hoogstr. Erasmi, Adriaan Loo, J. van
1614 GC 186 hoek Speelmansstr.
Kleine Hoogstr. Gerrijts, Pieter Hillebrants, D.
1618 GC 026
Kleine Hoogstr. Usselaer-Jans, L. Feitsma, J. van
1618 C 155
Kleine Hoogstr. Ariens, Willem Pieters, P.
1619 GC 087 o.z.
Kleine Hoogstr. Fabritius, J. Pieters, P.
1619 GC 094
Kleine Hoogstr. Hotses-Jelmers, St. Jochums, C.
1619 GC 125 w.z.
Kleine Hoogstr. Aleffs, W. F. Bockes, J.
1621 H 161 hoek Poststr.
Kleine Hoogstr. Claas-Feijckes, D. Laurens, S.
1621 KC 093 op den hoek
Kleine Hoogstr. Feijtsma, J. van Sijbes, P.
1621 GC 047
Kleine Hoogstr. Gerrits, G. Oenes erven, W.
1623 H 060 hoek Speelmansstr.
Kleine Hoogstr. Borrendam, S.E. van Boelma, M.
1624 GC 174 hoek Speelmansstr.
Kleine Hoogstr. Cornelis, J. Haring, M.
1624 KC 012
Kleine Hoogstr. Cornelis, J. Hotses, St.
1624 KC 002
Kleine Hoogstr. Jochums erven Harings, M.
1624 D 041r
Kleine Hoogstr. Jochums erven, C. Hotzis, St.
1624 D 032r
Kleine Hoogstr. Joannis, J. Groen, J.J.
1625 KC 043 op den hoek
Kleine Hoogstr. Sapis, A, T. Harmens, J.
1627 GC 094
Kleine Hoogstr. Lieuwes-Tibrens, H. Jans, Jacob
1628 GC 127 bij Camminghahorn
Kleine Hoogstr. Jans, Jacob Isbrandi, A.
1630 GC 078 bij Camminghahorn
Kleine Hoogstr. Isbrandi, A. Coerts, Cl.
1632 GC 163
Kleine Hoogstr. Loo, A. van Boeckema, Dr. M.
1632 GC 195
Kleine Hoogstr. Coerts, Claes Jans, Johannes
1635 GC 150
Kleine Hoogstr. Lourens, Chr. Watersteen-Beernts
1636 GC 173 op den hoek; o.z.
Kleine Kerkstr. Claes-Rietsma Abbes, U.
1581 GC 009 op den hoek
Kleine Kerkstr. Lamberts, A. Meijntes, A.
1581 GC 026 w.z.
Kleine Kerkstr. Eepes, Doye Tyepckedr., Foeck
1582 P 383 een kamer met grond
Kleine Kerkstr. Janssen, L. Douwes, P.
1582 GC 044 o.z.
Kleine Kerkstr. Jacobs, W. Cornelis, L.
1583 D 660r
Kleine Kerkstr. Jouckesz., de gevolm. van Gabbe Louwsz., Beernt
1583 P 361 een kamer
Kleine Kerkstr. Outgers, gebr. Alijffs, E.
1583 GC 091 o.z.
Kleine Kerkstr. Douwes-Gijsberts, P. Lenert, J.
1585 GC 046
Kleine Kerkstr. Gasthuisvoogden van Leeuwarden Jaspersz., Peter
1585 P 095 een klein kamertje met rieten dak
Kleine Kerkstr. Gerrijts erven, A. Meijners, S.
1585 D 027r w.z.
Kleine Kerkstr. Jarichs, Jonge Arentsz., Jan
1585 P 063 nieuwe kamer met loodsje en grond
Kleine Kerkstr. Jarichs, Jonge Geest, Adriaen van der
1585 P 111 een nieuwe kamer en grond
Kleine Kerkstr. Loo, van - Abbes, J. Jarichs, J.
1585 GC 042 o.z. op den hoek
Kleine Kerkstr. Gerrijts, M. Egberts, S.
1586 GC 061
Kleine Kerkstr. Nyenhuys, Douwe Jelgersz., Andries
1586 P 117 een kamer c.a.
Kleine Kerkstr. Geest, Adriaen van der Jelbedr., Beyts
1587 P 189 een nieuwe kamer en loods c.a.
Kleine Kerkstr. Lenert, J. Velsius, H.W.
1587 GC 093 o.z.
Kleine Kerkstr. Snitgersdr., Petrick Hans Salvius, Gepcke
1587 P 152 1/2 huis, plaats, schuur, steeg ten z. en grond
Kleine Kerkstr. Jelledr., Beyts Jansz., Gerryt
1589 P 246 o.z.; kamer en loods c.a.
Kleine Kerkstr. Egberts-Sampson, R. Canters, T.
1590 D 210r w.z.
Kleine Kerkstr. Frans-Meijler, M. Attes, J.
1590 GC 128
Kleine Kerkstr. Jelles, A. Velsius, H. W. Jeronimus, G. 1590 P 293
Kleine Kerkstr. Jellesz., Allert Willemsz., Henrick
1590 P 293 een dwarshuis met plaats
Kleine Kerkstr. Thomas, R. Jaspers, P.
1590 D 248r
Kleine Kerkstr. Jaspers, A.P. Bertolfs, A.
1591 KC 004
Kleine Kerkstr. Michiels, S. Bauckes, I.
1591 GC 139
Kleine Kerkstr. Taeckes erven, P. Lamberdts, A.
1591 D 334r
Kleine Kerkstr. Taeckes, A. Lamberdts, A.
1591 GC 167
Kleine Kerkstr. Jarichs, J. Lamberts, Ph.
1593 GC 007 op den hoek
Kleine Kerkstr. Jans, G. Jans, B.
1595 GC 039
Kleine Kerkstr. Lammerts, Ph. Jans, T.
1595 GC 052 op den hoek
Kleine Kerkstr. Ipes, gebr. Tiercx, Fr.
1596 GC 090
Kleine Kerkstr. Jeltes, K. Jans, Cl.
1596 GC 074
Kleine Kerkstr. Banga, Tj. S. Isbrandts, D.
1597 GC 124
Kleine Kerkstr. Borcharts, T. Lammerts, D.
1597 GC 111
Kleine Kerkstr. Gepkes, S. Jacobs, B.
1598 GC 127
Kleine Kerkstr. Jans, G. Jans, St.
1598 GC 146
Kleine Kerkstr. Roeloffs, J. Jacobs, B.
1598 GC 136
Kleine Kerkstr. Freerx-Jochums, J. Jacobs, A.
1599 GC 159
Kleine Kerkstr. Jaspers-Hendrix, G. Henrix, A.
1599 D 210r
Kleine Kerkstr. Velsius, H.W. Velsius, J.W.
1599 GC 204
Kleine Kerkstr. Jelgers-Geerds, A. Rienx, B.
1600 GC 033 tegenover de Bagijnestr.
Kleine Kerkstr. Rijenx, B. Gerrijts, H.
1600 KC 165
Kleine Kerkstr. Jacob, A. Jacobs, A.
1601 GC 054 str.naam niet genoemd
Kleine Kerkstr. Jacobs, A. Jacobs, S.
1601 GC 060 w.z.
Kleine Kerkstr. Rienx, B. Douwes, P.
1602 GC 095 tegenover de Bagijnestr.
Kleine Kerkstr. Gerbrants, Claes Carstes, Egbert
1605 HD III-10 200v huis c.a.
Kleine Kerkstr. Freercx, A. Jans, J.
1606 GC 228
Kleine Kerkstr. Goverts-Bosch, W.J. de Haringhs, D.
1607 GC 017
Kleine Kerkstr. Claes-Sijbes, A. Willems, H. van
1608 GC 114
Kleine Kerkstr. Seerps, Tijss, H. Gerrijts, P.
1608 GC 115
Kleine Kerkstr. Gerrijts, P. Reiners, D.
1609 GC 207
Kleine Kerkstr. Jans, T. Annes, H.
1609 GC 235
Kleine Kerkstr. Loo, van - Vallinc, H. Meines, C.
1609 GC 194
Kleine Kerkstr. Tonis, Cl. Tiepkes, D.
1609 GC 208
Kleine Kerkstr. Gowerts erven W.J. Janss, H.
1610 D 123r
Kleine Kerkstr. Harings Harmens, D. Jans, H.
1610 GC 009
Kleine Kerkstr. Claes, S. Sijgers, L.
1611 KC 049 hoek Burmaniastr.
Kleine Kerkstr. Banga-Groen, J.J. Meinerts, R.
1612 GC 157
Kleine Kerkstr. Dirks-Steffens, E. Thonis, J.
1612 KC 122 o.z.
Kleine Kerkstr. Riemers, U. Geerts, C.
1613 GC 068
Kleine Kerkstr. Sijgers, L. Isbrants, D.
1613 GC 031
Kleine Kerkstr. Willems, H. van Tiesses, L.
1613 GC 054
Kleine Kerkstr. Willems, H. van Scholting, M.
1614 GC 125
Kleine Kerkstr. Lamberts, D. Gosses-Wibrants, B.
1615 GC 004
Kleine Kerkstr. Lieuwes-Harderwijk, B. Feddes, P.
1615 GC 002
Kleine Kerkstr. Adius erven Obbes, L.
1616 C 038
Kleine Kerkstr. Eilerts, S. Feckedr. A.
1618 C 188
Kleine Kerkstr. Feikes, Fr. Feikes, D.
1618 GC 126
Kleine Kerkstr. Jacobs erven, B. Berents, J.
1618 D 056r
Kleine Kerkstr. Beerns, J. Tiepckes, D.
1619 GC 077
Kleine Kerkstr. Isbrants erven, D. Claas, L.
1619 D 148r
Kleine Kerkstr. Jacobs-Everts Jelgers, B.
1619 GC 107 hoek Bagijnestr.; naast "de Bock"
Kleine Kerkstr. Gerrijts, P. Sickes, S.
1620 GC 238
Kleine Kerkstr. Harlingensis, P. Gerrijts, G.
1620 KC 014
Kleine Kerkstr. Bauckes erven, I. Hettes, F.
1621 C 360 met uitgang in Burmaniastr.
Kleine Kerkstr. Claes, L. Hettes, F.
1621 C 355
Kleine Kerkstr. Loo, J. van Coerts, Cl.
1621 GC 045
Kleine Kerkstr. Moll, A. del Sijbrants, H.
1621 GC 045 o.z.; "de leren emmer"; naast het "ravet"
Kleine Kerkstr. Oldendorp, H. van Claas, J.
1621 H 087 hoek Burmaniastr.
Kleine Kerkstr. Wijtses, W.J. en W. Popckes, Cl.
1621 KC 090 5 rode cruicen
Kleine Kerkstr. Atsma, R. Pieters, Tj.
1622 GC 105 w.z.
Kleine Kerkstr. Claasses, L. Hettes, Fr.
1622 H 217
Kleine Kerkstr. Claes, L. Kettesz. Friese
1622 GC 055
Kleine Kerkstr. Eelckes, Sj. Hans, W.
1622 GC 067 o.z.
Kleine Kerkstr. Gerrijts, J. Ulbes, P.
1622 GC 086
Kleine Kerkstr. Bockes-Aetes, J. Feddes, N.
1623 GC 112
Kleine Kerkstr. Tiepckes, D. Berens, J.
1623 KC 169
Kleine Kerkstr. Rienx, G. Ulbes, P.
1624 GC 199
Kleine Kerkstr. Jans erven, H. Beijering, J.
1625 D 145r
Kleine Kerkstr. Jans, A. Alberts, P.
1625 KC 123
Kleine Kerkstr. Rutgers, Chr. Neuhusius, A.
1625 C 174
Kleine Kerkstr. Sickis-Gosses, E. Rienx, S.
1625 D 205r tegenover de Bagijnestr.
Kleine Kerkstr. Christiaens erven, R. Neuhusius, Aedo
1626 H 174
Kleine Kerkstr. Ruts, Chr. L. Neuhusius, H.
1626 GC 271 tegenover de Bock
Kleine Kerkstr. Moll, A. del Juckes, O.
1627 GC 092
Kleine Kerkstr. Oenes, H. Boombach, J.
1627 GC 113 hoek Burmaniastr.; "de Croon"
Kleine Kerkstr. Bambach, J. Boelema, T.S.
1628 GC 195 hoek Burmaniastr.; "de Croon"
Kleine Kerkstr. Gabema, A. Fr. Boelema, T.S.
1630 GC 071 bis naast "de Croon"
Kleine Kerkstr. Hettis-Clases, B. Janss, Cl.
1630 D 047r
Kleine Kerkstr. Sioerdts, R. Huiberts, W.
1630 H 165
Kleine Kerkstr. Hettis- Clase, B. Jans, Cl.
1631 KC 071
Kleine Kerkstr. Huijberts, W. Gerrijts, E.
1631 GC 211 nr. 34
Kleine Kerkstr. Raardt, S. Jochums, J.
1631 GC 051 de Bocq
Kleine Kerkstr. Folkerts, Leenr. J. Wijbrens, T.
1632 GC 003 hoek Burmaniastr.; tegenover het "revet"
Kleine Kerkstr. Rheen, A. D. Leenen-Folkerts, J.
1632 H 101 hoek Burmaniastr.
Kleine Kerkstr. Roeloffs, M. Bootsma, P.
1632 KC 157
Kleine Kerkstr. Alberts, P. Alberts, H.
1633 GC 269
Kleine Kerkstr. Boelema, T.S. Henrick, H.
1633 KC 222
Kleine Kerkstr. Boots, P. Rosendal, J.J. van
1634 GC 062
Kleine Kerkstr. Alberts, H. Eelckes, J.
1636 GC 185
Kleine Kerkstr. Everts, E. Hettes, C.
1637 GC 243
Kleine Kerkstr. Ewerts, E. Hettes, C. Claass, J. 1637 P 315
Kleine Kerkstr. Rosendal, J. van Gerrits, E.
1637 KC 168
Kleine Kerkstr. Wijbrens, T. Wijgers, P.
1637 GC 013 hoek Burmaniastr.; tegenover het "revet"
Kleine Kerkstr. Beernts, J. Wijbes, S.
1638 GC 100
Kleine Kerkstr. Coerts, Cl. Hettes, C.
1638 GC 051 o.z.; "de twee vergulde troffels"
Kleine Kerkstr. Nieuwenhuis, J. J. van Ipkema, T.
1638 D 265r
Kleine Kerkstr. Steffens, S. Douwes, W.
1638 GC 035 hoek Bagijnestr.
Kleine Kerkstr. Wessels, J. Waeler, J.
1638 KC 192
Kleine Kerkstr. Claass, S. Gerrijts, E. Wessels, J. 1639 P 442
Kleine Kerkstr. Neuhusius erven, E. Jansen, D.
1639 D 034r
Kleine Kerkstr. Douwes, P. Rouckes, R.
1640 KC 227
Kleine Kerkstr. Groen-Sijtses, U. Groen, S. J.
1640 D 057r o.z.
Kloksteeg Tyaerdtsz., Feddrick Tyaerdtsz., Claes
1587 P 173 kamer en plaats c.a.
Kloksteeg Bandt-Gerbrens, E. Clock, P.
1608 KC 152
Kloksteeg Bandt-Gerbrens, E. Nederhoff, C.
1608 KC 151 aan de Tuinen
Kloksteeg Hendrix, J. Hemmis, J.
1616 D 418r aan de Tuinen; z.z.
Kloksteeg Arents-Clases, M. Hemmes, J.
1623 D 347r
Kloksteeg Eibbes, C. Lubberts, W.
1623 C 103
Kloksteeg Lubberts, W. Sioerdts, W.
1625 C 207 aan de Tuinen
Kloksteeg Jans, A. Jans, P.
1628 KC 238
Klokstr. Adams, Gosse Allez., Sybrant
1587 P 157 ook wel: Sybrant Ellertsz.; een kamer c.a.
Klokstr. Johannes, A. Verbrugge, T.J.
1591 GC 167
Klokstr. Molsaert, Cl. Tj. Frans, D.
1591 GC 161
Klokstr. Brongersma, Br. Willems, A.
1593 GC 006
Klokstr. Verbrugge, T.J. Brongersma, Br.
1593 GC 006
Klokstr. Algers, H. Goijties-Oenes, E.
1603 KC 218
Klokstr. Jelles, Jan Arnoldi-Soutelands, Hylcke
1607 GC 067v weduwe van Piter Soutelandt
Klokstr. Gerrijts-Johannis, G. Willems, E.
1608 KC 162 op den hoek
Klokstr. Jelles, J. Nauta, C.S.
1608 GC 129
Klokstr. Jelles, J. Egberts, Willem
1608 GC 077
Klokstr. Nauta, C.S. Feckes, Kock, A.
1609 GC 252
Klokstr. Wibrandus, J. IJsses, J.
1610 GC 029
Klokstr. Feckes, Cock, A. Blijde, W.G.
1615 GC 007
Klokstr. Folckerts, S. Jochums, S.
1617 GC 170
Klokstr. Hans, W. Rinties, P.
1617 D 021r
Klokstr. Willems, E. Feckes, A.
1618 GC 211 op den hoek
Klokstr. Dircks, Fr. Claes, H.
1622 GC 090
Klokstr. Eillerts, S. Folckerts-Jelles, R.
1622 KC 116
Klokstr. Eillerts, S. Folckerts-Jelles, R.
1622 KC 117
Klokstr. IJsses, P. Jans, J.
1622 GC 072
Klokstr. Folckerts-Jelles, R. Harmens, L.
1623 KC 210
Klokstr. Harmens, J. Claas, R.
1623 GC 109
Klokstr. Egberts, W. Alberts, D.
1628 C 280
Klokstr. Alberts, D. Ballinx-Feckes, A.
1636 GC 229
Klokstr. Ballincx-Feckes, A. Sijbes, G.
1637 GC 239
Klokstr. Alberts, D. Harmens, L.
1640 GC 154
Koningsstr. Gossedr., Hille Riemcxz., Doecke
1584 P 019 een afgerooide ledige plaats in de Stadtsstrate
Koningsstr. Sijbrants-Gosses, F. Ariens, A.
1584 GC 010
Koningsstr. Sijbrants-Gosses, P. Beerns, W.
1584 GC 010
Koningsstr. Ruberts, A. Beijnts, W.
1585 GC 052
Koningsstr. Aijsema, H. Thijmen, A.
1586 GC 064
Koningsstr. Janssen, C. Kluijter-Jans, P.
1586 GC 060
Koningsstr. Reijntjes, D. Dercx, D.
1586 GC 060
Koningsstr. Gossedr., Hill Kerstz., Egbert
1587 P 181 grondpachten/eeuwige renten
Koningsstr. Reijntjes, D. Claes, Cl.
1587 GC 092
Koningsstr. Bernts, W. Doekes, J.
1590 GC 126
Koningsstr. Bernts, W. Derx, D.
1590 GC 126
Koningsstr. Adriaens, A. Janssen, G.
1591 GC 157
Koningsstr. Jans, G. Jans, W.
1592 GC 008
Koningsstr. Jans, W. Huiser, P.
1593 GC 008
Koningsstr. Ryurdtsz., Ambrosius Claesz., Atze
1593 P 433 huis bij de Cancelrye, op de hoek van de Stadtstrate
Koningsstr. Cluijtter-Jans, P. Douwes-Pieters, P.
1596 GC 078
Koningsstr. Beijrdts, W. Claes, B.
1598 GC 152
Koningsstr. Cluiter, P.J. Alberdts, Fr.
1599 GC 182
Koningsstr. Radtaller-van-Lezaen Frerix, A.
1604 GC 168
Koningsstr. Jonge, H. de Fraterman, B.
1607 GC 001
Koningsstr. Tiercks-Douwes, A. Stellingwerff, H.
1608 GC 153
Koningsstr. Schuijringh, N. Gosses, N.
1611 GC 126 w.z.
Koningsstr. Sems, J. Hobbes, H.
1611 GC 069
Koningsstr. Hobbes, H. Gabriels, H.
1612 GC 143
Koningsstr. Alberdts, Fr. Lijckles, P.
1618 GC 032
Koningsstr. Stellingwerff, A.H. Pieters, J.
1619 GC 121
Koningsstr. Gerrijts, H. Cornelis,, J.
1626 GC 036
Koningsstr. Lijclis, P. Andries, W.
1633 GC 005
Koningsstr. Gabbema, A.F. Roeloffs, P.
1636 GC 162
Koningsstr. Mellema, S. Fries, J. J. de Jorrits, S. 1639 P 451 n.z.
Koningstr. Ruijrdt, A. Rithamer, A.
1586 D 053r
Koningstr. Arijens, A. Epema, F. Aernts, G. 1596 P 088 geen beslissing
Koningstr. Fraterman, B. Sems, J.
1610 H 206
Koningstr. Foppes-Jans, S. Jans, L.
1634 H 184 potkast aan de
Koningstr. Janss, D. Jansen, J.
1634 D 269r grondpachten en eeuwige renten
Korenmarkt Pieters, P. Jans-Jans, W.
1585 GC 057
Korenmarkt Holdingha, J. Fouwel Bynnertsz., Peter
1588 P 224 tussen Vischmarkt en Franciscuspijp; grondpachten/eeuwige renten
Korenmarkt Peters, P. Tijssen-Jacobs, E.
1591 GC 142
Korenmarkt Tijssen-Jacobs, E. Peters, P.
1591 GC 143
Korenmarkt Alefs-Meinerts, W. Duringh-Pieters, J.
1594 GC 037 bij de Franciscuspijp
Korenmarkt Durings erven, J. Gerbens-Minnes, Tj.
1599 D 224r naast Minnemahuis
Korenmarkt Gerrijts-Claes, Tr. Claes, J.
1604 D 223r
Korenmarkt Jans, J. Jans, Th.
1606 GC 231 bij de Franciscuspijp
Korenmarkt Janss, Br. Reijners, D.
1607 D 362r
Korenmarkt Sickes-Blocq, de Reijners, D.
1607 GC 022
Korenmarkt Lamberts, J. Minnes
1614 GC 137 tusschen Vischmarkt en Franciscuspijp
Korenmarkt Minnes-Gerbens, Fr. Claes, J.
1621 GC 021 bij de Franciscuspijp
Korenmarkt Emes, N. Janss, J. Thijs, G. 1635 P 252
Korenmarkt Vredeman-Eme, N. Jans, J.
1635 KC 004 tusschen Franciscuspijp en Vischmarkt
Korenmarkt Wibes, P. Hanenburg, J.
1640 H 121
Korfmakersstr. Fransz., Douwe Jansz., Luyttien
1583 P 373 in de Breede straete bij Galeyen
Korfmakersstr. Sjoerdts-Hessels, J. Gerbens, J.
1583 GC 002 hoek Tweebaksmarkt
Korfmakersstr. Doedes-Jacobs, H. Corneles, C.
1584 GC 016
Korfmakersstr. Syrxma, Dodo Tyara, Dr. Johannes
1584 P 037 grondpachten/eeuwige renten
Korfmakersstr. Lenerts, Fr. Gerrijts, H.
1585 GC 040 z.z.
Korfmakersstr. Cornelis, C. Haringhs, P.
1586 GC 065
Korfmakersstr. Meijnerts, L. Frericx, Fr.
1591 GC 138
Korfmakersstr. Frericx, Fr. Jans, J.
1592 GC 188
Korfmakersstr. Luijttiens, J. Martens, H.
1596 GC 079
Korfmakersstr. Jelbes, J. Meinarde, H.
1597 GC 123 z.z.
Korfmakersstr. Harmens, Gerryt Cornelis-Jans, Geertyen
1598 GC 150 weduwe van Jan Jansz. in de Podt
Korfmakersstr. Martens, H. Burcherts, S.
1600 KC 146
Korfmakersstr. Everts, St. Jelles, W.
1602 GC 064
Korfmakersstr. Martens, H. Hettes, P.
1607 GC 020
Korfmakersstr. Meinardi, H. Hendriks, H.
1609 GC 240
Korfmakersstr. Coenes-Wijckel, C. Jans, P.
1611 GC 188 bij de Galileërpijp
Korfmakersstr. Meinardi, H. Henricx, H.
1611 H 052
Korfmakersstr. Coenes-Wijckel, C. Gijsberts, M.
1612 GC 169
Korfmakersstr. Coenes-Wijckel, C. Tietes, J.
1612 GC 221 bij de Galileërpijp
Korfmakersstr. Coenes-Wijckel, C. Claes, J.
1612 GC 162
Korfmakersstr. Coenes-Wijckel, C. Juckes, J.
1612 GC 174 bij de Galileërpijp
Korfmakersstr. Lamberts-Pouwels, J. Douwes, Cl.
1612 GC 191
Korfmakersstr. Luijtgens, S. en Tr. Hettes, P.
1612 KC 128 z.z.
Korfmakersstr. Claes, J. Jellis, Cl.
1613 GC 025 bij de Galileërpijp
Korfmakersstr. Coenes-Wijckel, C. Jacobs, J.
1613 GC 104 bij de Galileërpijp
Korfmakersstr. Tietes, J. Jans, Th.
1613 GC 100
Korfmakersstr. Cann, P. Runnia, P.
1615 KC 057
Korfmakersstr. Hendricks, H. Sipkes, S.
1616 GC 042
Korfmakersstr. Schellingwou, F. D. Bottes, H.
1623 KC 232
Korfmakersstr. Wierps, J. Wierps-Eese, A.
1625 KC 037 op den hoek
Korfmakersstr. Lourens, G. Pieters, G.
1627 GC 101
Korfmakersstr. Pijters-Jans, H. Alberts, W.
1627 GC 061
Korfmakersstr. Jellis, F. Beima, L.
1629 C 335
Korfmakersstr. Boner-Axma, B. Meijnsma, H.
1630 GC 013 bij de Galileërpijp
Korfmakersstr. Jelbis, Th. Beijma, L.
1630 GC 272
Korfmakersstr. Jans, Th. Beijma, J.
1632 GC 238
Korfmakersstr. Administrateurs St. A. Gasthuis Cornelis, J.
1634 GC 109 hoek Heerestr.
Korfmakersstr. Thijsen, Jans, R. Thijsen, J.
1634 GC 066
Korfmakersstr. Bottis, H. Agricola, T.H.
1635 GC 086
Korfmakersstr. Martens, J. Dircx, D.
1638 GC 073
Korfmakersstr. Reneman, H. Jansen, J.
1639 GC 146
Korfmakersstr. Aijta, van - Oetsma, B. Teickens, F.
1640 GC 162
Korfmakersstr. Cornelis, J. Eelckes, J.
1640 GC 035
Korfmakersstr. Tijssen, J. Harmens, D.
1640 GC 200
Krommejat Dirxzonen, Eedo, Doco en Gerryt Jansz., Jan
1582 P 387 een kamer met grond
Krommejat Jans, J. Reijnis, E.
1596 KC 063
Krommejat Jans, T. Loon, A. van
1609 GC 191
Krommejat Jans, T. Haijes, A.
1610 GC 032 op den hoek
Krommejat Loon, A. van Janss, G.
1613 KC 169
Krommejat Loon, A. van Janss, G.
1613 KC 146
Krommejat Berents-Jans, R. Fockes-Dirx, Gr.
1624 KC 272 aan 't Jacobijnerkerkhof
Krommejat Jans, G. Cornelis, P.
1626 KC 077
Krommejat Cornelis, D. Henrijcx, E.
1632 KC 180
Krommejat Henrici, E. Wulberts, J.
1636 GC 176 aan 't Jacobijnerkerkhof
Krommejat Henrici, E. Wulberts, J.
1636 H 173 in 't -
Krommejat Wulberts erven, J. Steffens, Sw.
1638 D 007r
Kruisstr. Jacobs erven, A. Jongema, P.
1580 D 559r grondpachten en eeuwige renten
Kruisstr. Jorrijts, J. Jans, A.
1593 KC 028
Kruisstr. Joris, J. Aeris, C.
1594 KC 037 aan 't Heerenhof
Kruisstr. Monclaij, J. Jans, D.
1595 KC 050
Kruisstr. Michiels, S. Mechelen, P. J. van
1599 KC 113
Kruisstr. Sibolts, Gr. Lucas-Gosses, Fr.
1603 KC 208
Kruisstr. Sijbbolts, Gr. Cornelis, Ph.
1603 KC 205
Kruisstr. Cornelis-Wijbe, M. Douwes, W.
1605 KC 093
Kruisstr. Janss, J. Fetsies, R.
1608 KC 160
Kruisstr. Gerrijts, P. Hotses, A.
1609 KC 204
Kruisstr. Luities-Barents, Br. Adriani, J.
1609 D 075r
Kruisstr. Sawes, M. Fraterman, B.
1609 KC 197
Kruisstr. Sawes, M. Claes, J.
1609 KC 199
Kruisstr. Fraterman, B. Roelefs, E.
1610 KC 021
Kruisstr. Fraterman, B. Saskers, Cl.
1610 KC 016
Kruisstr. Saewes, M. Martens, H.
1610 KC 013
Kruisstr. Jelles-Doultrelau, T. Johannes, P.
1611 KC 055
Kruisstr. Gerhardi, T. Friessse, H.
1613 GC 093 steeg in de -
Kruisstr. Melles, C. Peijer, G.
1613 KC 171
Kruisstr. Monclaij, R. Wijtses, R.
1614 KC 031
Kruisstr. Geerts, P. Kempes, H.
1615 KC 050 achter de Munte, bij de steenen pijp
Kruisstr. Monclaij, J. Wijtses, R.
1618 KC 157
Kruisstr. Brandenburch-Meinerts Everardi, M.
1619 GC 059
Kruisstr. Brandenburch-Meinerts Sibrants, A.
1619 GC 100
Kruisstr. Brandenburch-Meinerts Tammes, H.
1619 GC 072
Kruisstr. Cornelis, G. Johannis, S.
1619 C 225
Kruisstr. Velde, J.J. van der Melhuijsen, H. van
1619 GC 184 op den hoek
Kruisstr. Baer, J. (er) Leffers, W.
1620 KC 010
Kruisstr. Johannis, S. Gerloffs, P.
1621 C 359
Kruisstr. Claes, J. Lanckers, E.
1622 KC 123
Kruisstr. Hotses, A. Lanckers, E.
1622 KC 124
Kruisstr. Loo, G. van Jans, P.
1622 KC 157
Kruisstr. Leffers, W. Siouckes, J.
1623 KC 229
Kruisstr. Cornelis, G. Joannis, S.
1624 KC 078
Kruisstr. Hotses, A. Oostervelt, J. M.
1624 KC 237
Kruisstr. Gruijter-Fockes, R. de Lourents, L.
1625 C 178
Kruisstr. Tammis-Cornelis, S. Abbis, A.
1628 D 466r
Kruisstr. Gasthuisvoogden St. Anthony-Gasthuis Abrahams, D.
1629 KC 219 hoek Nieuwstraatje
Kruisstr. Jansen, J. Jansen, W.
1631 KC 142
Kruisstr. Jochums, H. Douwis, W.
1631 KC 073
Kruisstr. Wijndruijff, C. Uilckes, Cl.
1631 KC 064
Kruisstr. Hijlckis, Cl. Wijtsis, P.
1632 KC 189
Kruisstr. Wijtsis, P. Pijters, Fr.
1634 KC 249
Kruisstr. Siouckes, J. Abrahams, D.
1635 KC 043
Kruisstr. Gerloffs, P. Henrix, H.
1636 KC 027
Kruisstr. Weeshuisvoogden Douwes, W.
1636 KC 040
Kruisstr. Weeshuisvoogden Sijtses, C.
1637 GC 003
Kruisstr. Meijer-Hendrix, E. Willimij, A.
1638 KC 098 achter de Munte
Kruisstr. Hendricx, P. Tiercx, J.
1639 KC 211
Kruisstr. Westerman, J. Westerman, A.
1639 GC 125 op den hoek
Land bij Bilgaard Wopckes, J. Henrix, J.
1622 C 066
Land in de Schrans Gerrijts, S. De Gasthuisvoogden
1630 C 357
Land in de Schrans Riencx, c.s. J. Allerts, Th.
1630 C 344
Land onder Boxum Schoten, M. Runia erven, P.
1619 C 260
Land onder Huizum Tiara, P.A. Scheltinga, T.
1639 GC 099
Land onder Leeuwarden Burmania, Jr. Claes van Syrcxdr., Yttzien
1580 P 280 5 pondem. zaadland over de Swette op Deynummerland in de bocht naar Jucketille
Land onder Leeuwarden Martna, Doco van Aerntsma, Dr. Christoffel
1580 P 267 een halfe fenne
Land onder Leeuwarden Rommarts, Mr. Focco Hoeck, Cornelys Freericxz.
1580 P 263
Land onder Leeuwarden Harbaijum J. van Abbes, M.
1581 GC 010
Land onder Leeuwarden Seerps, A. Innes, J. Wijbes, G. 1581 P 306 bij de Blokhuisfenne
Land onder Leeuwarden Sijrxma, Allert Wijbez., Hette
1581 P 301 8 pondematen land in zathe van verkoper
Land onder Leeuwarden Beijma, A.S. Innes, J.
1582 GC 040
Land onder Leeuwarden Burmania van Cl. Gauckes-Nijenhuis
1583 GC 087
Land onder Leeuwarden Cater, Cl. Sipckes, R.
1583 GC 079 Blokhuisterfenne
Land onder Leeuwarden Annes, R. Lens, H.
1584 GC 036
Land onder Leeuwarden Monsma, Mr. Jan Allerts, Anna
1584 P 027 1/12 van 20 pondemaat land in "Engelse Sijmens sate"
Land onder Leeuwarden Nijlander, P. Wijbes, G.
1585 D 010r
Land onder Leeuwarden Petersdr., Gaats Pheltes, Aesge Harmensz.
1585 P 100 deel van een kalf gras in de Hontsbosfenne tussen Cambuer en Olde Galeyen
Land onder Leeuwarden Wybez., Gerryt Claesz., Jan
1585 P 079 een ticheldobbe of stuk vergraven land onder de klokslag van Leeuwarden
Land onder Leeuwarden Jacobs, S. Goverts, T.
1588 GC 108
Land onder Leeuwarden Sickama, Andries Ryurtsz. Syrcxz., Eevert
1588 P 221 nieuwland onder de klokslag van Leeuwarden
Land onder Leeuwarden Jacobs, S. Everts, A.
1590 GC 136 bij "De Stelp"
Land onder Leeuwarden Jacobsz., Sybrant Boner, Albert Evertsz.
1590 P 322 2 pondematen land zonder huis
Land onder Leeuwarden Bierma, J. en I. Aisma, H.
1593 KC 026 grondpachten/eeuwige renten
Land onder Leeuwarden Stam, S. Eelckes, W.
1594 GC 024
Land onder Leeuwarden Alles-Fockes, A. Gauckes, J.
1596 GC 089
Land onder Leeuwarden Freerx, P. Douwes, P.
1597 GC 125
Land onder Leeuwarden Eewssum, Jhr. J. van Eelckes, W. Burmania, T. van 1598 P 187
Land onder Leeuwarden Jans, N. Jochums, P.
1598 GC 144
Land onder Leeuwarden Everts, P. Noldus, M.
1602 KC 199 grondpachten/eeuwige renten
Land onder Leeuwarden Campstra, Tj. van Stads Weeshuisvoogden
1603 GC 111 wandelkoop landerijen
Land onder Leeuwarden Fockes, H. Sents, J.
1606 GC 222 hebbende de Blokhuisterfenne ten westen
Land onder Leeuwarden Pijeters, R. Sijmons, A.
1606 GC 237
Land onder Leeuwarden Burmania, A. van Gerckes, U.
1610 KC 011 grondpachten/eeuwige renten
Land onder Leeuwarden IJbles erven, U. Jelles, J.
1610 D 095r
Land onder Leeuwarden Pieters, R. Pieters, J.
1611 GC 194
Land onder Leeuwarden Sickes, S. Peters, J.
1612 GC 001
Land onder Leeuwarden Sauwerman, M. Sents, J.
1615 GC 201
Land onder Leeuwarden Jonge, J. Lentz, H.
1618 KC 173
Land onder Leeuwarden Dirx, T. Solckes, Fr.
1619 GC 166 Blokhuisfenne
Land onder Leeuwarden Jans, P. Aebinga-Camminga, B. van
1619 H 130 tot Poppingahuis
Land onder Leeuwarden Sibrens-Pieters, A. Pieters, J.
1620 KC 069
Land onder Leeuwarden Heijmans, E. Sibrandts, P. Tierx, J. 1621 P 057
Land onder Leeuwarden Jacobs, Isbr. Thonis, J.
1621 H 129
Land onder Leeuwarden Bras-Jelgerhuis, M. G. Ailua, E. van
1624 H 243
Land onder Leeuwarden Dominici-Thijssen, A. Ipckes, O.
1624 H 200 Buwierstrafenne
Land onder Leeuwarden Dominici-Thijssen, A. Ipckes, O. Jelles, J. 1624 P 182 Buwierstrafenne
Land onder Leeuwarden Martens, A. Jans, M.
1624 H 231
Land onder Leeuwarden Gerrijts erven, D. Simons, J. A.
1626 D 321r
Land onder Leeuwarden Douwes-Offkes, Rins (vr. van Here Douwes) Wijbis, L.
1627 KC 180
Land onder Leeuwarden Hoijtema, van - Haarda, A. van Wijbis, L.
1627 KC 178
Land onder Leeuwarden Albada, I. ab Runnia, J.
1628 KC 180
Land onder Leeuwarden Claessen, J. Siouckes, J. Pieters, D. 1628 P 326
Land onder Leeuwarden Haarda, A. van Wijbes, L. Nijs, J. 1628 P 323 land; geen beslissing
Land onder Leeuwarden Clasen-Sipckes, D. Joannis, H.
1629 GC 270
Land onder Leeuwarden Hemert, Fr. D. Camp, A.A.
1630 GC 029 aan 't Galgediep
Land onder Leeuwarden Hemert, Fr. D. van Camp, A. A. Lens, Id. 1630 P 448 op 't zuid van 't Galgediept
Land onder Leeuwarden Wibes, T. Wibis, L.
1630 KC 045
Land onder Leeuwarden Wibes, T. Wibes, L.
1631 GC 116
Land onder Leeuwarden Thonis, J. Bartels, J.
1632 H 018
Land onder Leeuwarden Bootsma, A. van Cathius, A.
1633 GC 007
Land onder Leeuwarden Nannes, S. Jans, G.
1633 GC 017
Land onder Leeuwarden Wijbis, P. Lentz, J.
1633 KC 192
Land onder Leeuwarden Foppes, J. Johannes, H. Rinnia, J. 1634 P 182 geen beslissing
Land onder Leeuwarden Jacobs, Fr. Broers, A.
1634 GC 059
Land onder Leeuwarden Pibes, D. Donia, S.
1634 KC 243
Land onder Leeuwarden Jans, M. Hendricx, W.
1635 GC 173
Land onder Leeuwarden Tierckx, G. Juckis, S.
1635 H 077
Land onder Leeuwarden Let van der-Theunis, G. Hillama, I.M.
1636 GC 180
Land onder Leeuwarden Allerts, G. Pijtters, Fr.
1637 H 210 Bij de Vrouwenpoort naast het Hinxtewad
Land onder Leeuwarden Hillama, I.M. Schoutt, Th.
1638 GC 082
Land onder Leeuwarden Jans, M. Hendricx, W.
1638 GC 078
Land onder Leeuwarden Claes, H. Jansen, C.
1639 GC 113
Land onder Menaldum Wijbes erven, R.

1582 D 621r
Land onder Miedum Schoten, M. Runia erven, P.
1619 C 259
Langesteeg Gerrijts, G. Rijencx, S.
1618 KC 167
Langesteeg Jans, K. Rienx, G.
1619 KC 203
Langesteeg Isbrants, J. Wijbes, A.
1624 KC 269
Ligging niet nader aangeduid Aggedr., Anna Aerentsma, Dr. Christoffel
1580 P 266 des stadts bolwerck ten zuiden
Ligging niet nader aangeduid Camminga, Gerlef van Pietersz., Frans
1580 P 276 grondpachten/eeuwige renten
Ligging niet nader aangeduid Camminga, Geroldt en Luts van Theusz., Peter
1580 P 279 grondpachten/eeuwige renten
Ligging niet nader aangeduid Claesdr., Marie Doeyema, Joannes
1580 P 274
Ligging niet nader aangeduid Jacobsz., Heereman Theusz., Peter
1580 P 279 grondpachten/eeuwige renten
Ligging niet nader aangeduid Luytthyesz., Jan Ulckez., Anne
1580 P 293 verkoper als erfgen. van Maerthyen, moeder van wijlen Geerth Luyttyez.
Ligging niet nader aangeduid Luytties, Jan Ulckez., Anne
1580 P 287
Ligging niet nader aangeduid Ryoertsdr., Lysbeth Rijoertz., Ambrosius
1580 P 289
Ligging niet nader aangeduid Aerentsdr., Jetz Jansz., Folckert
1581 P 308
Ligging niet nader aangeduid Arentsdr., Hylck Jansz., Folckert
1581 P 309
Ligging niet nader aangeduid Bauetten, Anneken van der Bauetten, Janneken van der
1581 P 310 grondpachten/eeuwige renten
Ligging niet nader aangeduid Riemcxz., Jeppe Petersz., Frans
1581 P 320 een kamer met plaats, uitgang aan het water en grond
Ligging niet nader aangeduid Ysbrants, Tyaert Willemsz., Jan
1581 P 304 grondpachten/eeuwige renten; alwaar de "Wildeman" op de stok uitsteekt
Ligging niet nader aangeduid Aulaetius, Allardus Cornelisdr., Hilleken
1583 P 372 een deel v.h. door hun ouders bewoonde en nagelaten huis
Ligging niet nader aangeduid Renixdr., Styn Sybez., Hans
1583 P 350
Ligging niet nader aangeduid Tyara, Dr. Joannes Loo, Dr. Johan
1583 P 364 een lege plaats c.a. en grond
Ligging niet nader aangeduid Syrxdr., Gaets Harmansdr., Tryn
1584 P 007 een en plaats c.a. met grond
Ligging niet nader aangeduid Syurdts weduwe, Frouck Wybes, Gerryt
1584 P 048 een stuk land bij het hof van de koper
Ligging niet nader aangeduid Cater, Jr. Jacobsz., Claes
1585 P 083 één van de Burmania kamers tussen twee poorten
Ligging niet nader aangeduid Jansdr., Griet Reydtzez., Jeldt
1585 P 071 een kamer c.a. en gebruik v.d. steeg; in de steeg bij de Heer van Amelantshof
Ligging niet nader aangeduid Pauw, de erfgenamen van Henderick de Evertsz., Cornelis
1586 HD III-6 318 1/2 huis en achterplaats
Ligging niet nader aangeduid Ryuerdtz., Gerryt Fransz., Syurdt
1586 P 131 een kamer en plaats strekkende tot aan het stadsbolwerk
Ligging niet nader aangeduid
Jacobz., Jan
1586 P 131 een huis c.a.; verkoper niet genoemd
Ligging niet nader aangeduid Aames erven, J. W. Sijmens, Th.
1587 D 086r een ledige plaats
Ligging niet nader aangeduid Hylkesz., Syert Jansz. wed., Ansk Symon
1587 P 191 grondpachten/eeuwige renten
Ligging niet nader aangeduid Jansz., Nanne Heynsz., Wyger
1587 P 164 1/2 huis, loods en plaats
Ligging niet nader aangeduid Phoppez., Haye Annesz., Eevert
1587 P 146 de vierde kamer; nieuw gebouwd, c.a.
Ligging niet nader aangeduid Wyrdtz., Uuble Dircxz., Jan
1587 P 160 kamer, loods en plaats
Ligging niet nader aangeduid Woltersdr., Aeff Fockesz., Heyn
1588 P 218 een oud huis
Ligging niet nader aangeduid Claesz., Syurdt Jarichsdr., Jantijen
1589 P 242 een kamer c.a. in de str. lopende v.d. Oldehoofsterpoort naar het Oldehoofsterkerkhof
Ligging niet nader aangeduid Jansz., Albert Annesz., Tiepke
1590 P 283 de 3e kamer van de Noorder Burmaniapoort
Ligging niet nader aangeduid Jarichs, Siort Gerbesz., Monte
1592 P 393 huis met plaats en sloot erachter
Ligging niet nader aangeduid Vibrandi, Jacobus Aarns, Jacob
1607 HD III-10 490 grondpachten/eeuwige renten
Ligging niet nader aangeduid Sickes, R. Heres-Joachimi, H.
1614 H 121
Ligging niet nader aangeduid Robijn, C. A. Loudewill, J.
1624 H 108
Lijclamasteeg Hartmans erven, P. Beernts, J.
1625 D 439r
Maria Annastr. Hendricx, S. Jelles-Claase, Gr.
1595 KC 056
Maria Annastr. Jelles-Clases, W. Taeckes, Cl.
1597 KC 079
Maria Annastr. Gerlofs erven, G. Johannes, Gr.
1598 D 130r op den hoek
Maria Annastr. Frans-Jans, S. Dircx, Fr.
1605 GC 212
Maria Annastr. Administrateurs Schamele Weeshuis Feeckes, A.
1608 GC 078
Maria Annastr. Ockes-Simons, S. Riermersma, H.
1612 D 175r
Maria Annastr. Riemersma, H. Harmens, J.
1620 GC 245
Maria Annastr. Eillerts, S. Jelles-Folkerts, R.
1622 GC 068
Maria Annastr. Eillerts, S. Folckerts-Jelles, R.
1622 KC 116
Maria Annastr. Eillerts, S. Folckerts-Jelles, R.
1622 KC 117
Maria Annastr. Riemersma, H. Harmens, J.
1622 H 031
Maria Annastr. Folckerts-Jelles, R. Harmens, L.
1623 KC 210
Maria Annastr. Clasen-Classes, Fr. Reijners, I.
1624 GC 179
Maria Annastr. Jans, J. Everardi, M.
1626 GC 021
Maria Annastr. Marssum, H. van Philips-Jans, S.
1633 GC 022
Maria Annastr. Harmens, L. Schotanus, P.B.
1640 GC 177
Marssumerweg Alles, A. Everts-Boner, A.
1584 GC 012
Marssumerweg Claes, P. Gerckes, H.
1584 D 667r land aan den
Marssumerweg Harmens, G. Jacobs-Ieppema, S.
1585 GC 049
Marssumerweg Hiddama, G. Lamberts, A. Sijetsma, D. 1590 P 311 in Papenafenne
Marssumerweg Riencx, B. Lieuwes, W.
1598 GC 141
Marssumerweg Nijenhuis, D. Broers, F.
1602 KC 204 land aan den
Marssumerweg Jans, T. Pijeters, L.
1603 D 124r
Marssumerweg Jochums, T. Pieters-Sijmons, I.
1607 GC 033
Marssumerweg Heres, H. Schoten, M. van
1618 KC 163 land aan den
Marssumerweg Boelema, T.S. Scheltinga, G.P.
1627 GC 115
Marssumerweg Claes, J. Sjouckes, J.
1628 GC 235
Marssumerweg Hoptilla, J. Pijtters, D.
1630 GC 001
Marssumerweg Alles-Hellenga, M. Nijs, J.
1631 GC 259
Marssumerweg Pijtters, D. Henrici, E.
1640 GC 220
Mennonietensteeg Melles, M. Jans-Claes, Gr.
1616 GC 084 Nieuwestad z.z.
Mennonietensteeg Glinstra, E. Jans, A.
1640 GC 023 Nieuwestad z.z.
Minnemahof Liauckema, S. van Wilckes, W.
1612 H 023
Minnemahof Liauckema, S. van Riemers, U.
1612 H 024
Minnemahof Liauckema, S. van Wabbes, A. Fr.
1612 H 021
Minnemahof Liauckema, S. van Dircks, A.
1612 H 023
Minnemahof Liauckema, S. van Gerardi, T.
1612 H 022
Minnemahof Liauckema, S. van Wabbes, A. Fr.
1612 H 022
Minnemahuis Pieters, P. Henricx, Fl.
1591 GC 163
Minnemahuis Lijauckema, S. Van Aebinga, S. van
1616 GC 078
Minnemastr. Oeges, W. Minnes, J. Danckerts, L. 1582 P 336
Minnemastr. Oegez., Warner Minnez., Jan
1582 P 336
Minnemastr. Jacobs, A. Jelmers, R.
1592 GC 172
Minnemastr. Jans, B. Jochums, S.
1595 GC 047
Minnemastr. Jaarichs, W. Gerrijts, D.
1596 GC 088
Minnemastr. Gerrijts, D. Gijsberts, M.
1597 GC 104
Minnemastr. Aerendts, Fr. Rienx, Fr.
1599 GC 212
Minnemastr. Loo, J. van Willems, J.
1599 GC 175 hoek Eewal
Minnemastr. Can, Cl. Brencker, M.
1601 GC 039
Minnemastr. Jochums, S. Dircx, J.
1605 GC 216
Minnemastr. Gijsberts, M. Riencx, Fr.
1607 GC 066
Minnemastr. Polman, Dr. Augustinus Polmans, Auckjen
1607 HD III-10 497 1/2 huis + vier 1/2 kamers ernaast in Dr. Joannis Loe's steige
Minnemastr. Aebinga, S. van Jans, F.
1611 GC 193
Minnemastr. Liauckema, S. van Riemers, U.
1612 H 024 hoek Eewal
Minnemastr. Liauckema, S. van Gerrijts, M.
1612 H 025
Minnemastr. Liauckema, S. van Jans, F.
1612 H 025
Minnemastr. Aebinga, S. van Haen-Gerrijts, M.
1613 GC 087
Minnemastr. Hotses-Jelmers, St. Lamberti, J.
1615 GC 028
Minnemastr. Loo, A. van Pieters, I.
1615 GC 010
Minnemastr. Blau, G. de Stad Leeuwarden
1617 C 127
Minnemastr. Gerrits, M. Hans, H.
1617 GC 191
Minnemastr. Jans, F. Ulrichs, H.
1619 GC 073
Minnemastr. Polmans, A. Nelsen, W. van
1623 GC 119
Minnemastr. Riemers, U. Henricx, W.
1628 GC 201
Minnemastr. Jans, H. Hordemans, H.
1630 KC 054
Minnemastr. Riemers, U. Jacobs-Jans, Fr.
1630 GC 003
Molensteeg Joannes, P. Kiers-Tiaerts, M.
1613 KC 166
Molensteeg Sijtses, J. Sijbrans, G.
1613 KC 180
Molensteeg Carstis, S. Douwes, R.
1616 KC 081
Molensteeg Jansen, J. Tiaards-Piers, M.
1616 GC 075
Molensteeg Janss, J. Kijers-Tijaards, M.
1616 H 103
Molensteeg Laurents, S. Jans, H.
1618 H 135
Molensteeg Ruurts, J. Pieters, A.
1618 GC 041 hoek Schavernek
Molensteeg Tiaards-Piers, M. Jans-Sjoerds, H.
1618 GC 022
Molensteeg Fockes, J. Gerrijts, J.
1619 KC 233
Molensteeg Jans Th. Hans, W.
1619 D 187r
Molensteeg Lourens, S. Lieuwes, O.
1619 KC 193 bij 't Groot Schavernek
Molensteeg Pieters, L. Isbrants-Annes, H.
1619 KC 278
Molensteeg Sijtses, J. Foppes, D.
1619 KC 228 bij 't Groot Schavernek
Molensteeg Gerrijts, J. Egberts, Th.
1620 KC 048
Molensteeg Jans, Th. Hans, W.
1620 KC 016
Molensteeg Ripckes, R. Siouckes, Sj.
1620 KC 043
Molensteeg Sibes, P. Henrix, Cl.
1620 KC 063
Molensteeg Sibes, P. Claas, H.
1620 KC 064
Molensteeg Claes, H. Jans, G.
1621 C 353 bij Schavernek
Molensteeg Henrickes, Cl. Wiegers, P.
1621 KC 080
Molensteeg Lieuwes, O. Carstes, S.
1622 KC 142
Molensteeg Carstes, S. Eelckes, A.
1623 C 114
Molensteeg Jans-Feijckes, D. Fedrix, S.
1623 D 001r n.z.
Molensteeg Carstes, S. Eelckes, A.
1624 GC 167
Molensteeg Jacobs, J. Abbes, I.
1626 KC 092
Molensteeg Abbes, I. Reiners, S.
1631 H 160
Molensteeg Reinerts erven, S. Wopckes, H.
1633 D 153v
Molensteeg Sioerdts-Wopckes, Tr. Wopckis, H.
1634 KC 234
Molensteeg Botis, Tj. Pijters, S.
1636 KC 033
Molensteeg Vopckes, H. Wessels, H.
1638 KC 195
Monnikemuurstr. Tetzes, L. Berens, H.
1591 KC 009
Monnikemuurstr. Gijsberts, Th. Hendrix, J.
1594 GC 017
Monnikemuurstr. Jacobs-Jans, C. Gijsberts, Th.
1594 GC 018
Monnikemuurstr. Jans, E. Gisberts, Th. Hendricx, J. 1594 P 438 bij de Jacobijnerkerk
Monnikemuurstr. Bouwens, H. Sioerts-Jans, A.
1610 KC 038
Monnikemuurstr. Geerts, H. Everts, E.
1610 GC 001
Monnikemuurstr. Everts, E. Wopckes, J.
1613 GC 076
Monnikemuurstr. Reiners, F. Tijialles, Tj.
1616 KC 090
Monnikemuurstr. Jacobs, J. Hecken, D.
1619 KC 252
Monnikemuurstr. Loon, A. van Elias, P.
1619 C 265
Monnikemuurstr. Loon, A. van Elias, P.
1620 KC 024
Monnikemuurstr. Pieckes, S. Roeleffs, C.
1622 KC 120
Monnikemuurstr. Hans-Jacobs, T. Pijbes, H.
1627 C 320
Monnikemuurstr. Roeloffs, C. Henrix, W.
1629 KC 275
Monnikemuurstr. Henrix, W. Martens, H.
1630 C 349
Monnikemuurstr. Henrix, W. Martens, H.
1630 KC 043
Monnikemuurstr. Sioerts, M. Tiallis, Ti.
1630 KC 270
Monnikemuurstr. Hansen-Jochums, M. Beijma, J.
1633 KC 174 steeg aan de o.z.
Monnikemuurstr. Juriens-Freerx, Anna Tierx, J.
1639 KC 147 o.z.
Monnikemuurstr. Sijmens-Lieuwes, A. Henrix, R.
1639 KC 176
Muggesteeg Gerrijts, J. Taeckis, J.
1608 KC 183
Munt, achter de Pieters, Cl. Geerts, P.
1610 KC 003
Munt, achter de Pijters, Cl. Tijercx, Sch.
1610 KC 023
Munt, achter de Pieters, Cl. Jans, J.
1611 KC 053
Munt, achter de Jeltes, S. Walsdorffer, B.
1613 KC 176
Munt, achter de Steffens, Sw. Sijtses, C.
1613 KC 001
Munt, achter de Tierx, Sch. Jans, A.
1616 KC 103
Munt, achter de Sibrants, P. Rinckies, P.
1624 KC 276
Munt, achter de Dalen, L. van Vierssen, J. van
1631 KC 091
Munt, achter de Gerbrand-Furmerius, S. Wilckes, W.
1631 D 116r
Munt, achter de Gerckes, D. Sioerdts, P.
1631 H 104
Munt, achter de Gerckes, D. Sioerdts, P.
1631 KC 062 aan de Geweldige pijp
Munt, achter de Kerkenaer, Th. Roeloffs, J.
1631 KC 099
Munt, achter de Roeleffs, J. Vierssen, J. van
1631 KC 111
Munt, achter de Sioerts, P. Heij, W.
1636 KC 035 hoek Nieuwstraatje
Munt, achter de Hendrix-Mauchoff, J. Gualtheri, G. H.
1639 KC 165
Naauw Henricx, T. Jans, J.
1581 GC 023
Naauw Gerbrants erven, H. Gerckes, U.
1582 D 607r
Naauw Scheltinga-Gerbrants, W. Willems, A.
1582 GC 058
Naauw Melis, M. Mercks, J.
1584 GC 008 de vergulde Draeck z.z.
Naauw Petraeus-Goijttiens, J. Goijttiens, F.
1584 GC 022
Naauw Claesz., Harmen Goyttyes, Fedde
1586 P 129 deel van een huis en plaats c.a. tussen de Waechs- en Brolsbruggen
Naauw Claesz., Goitien Goitsesz., Fedde
1589 P 257 1/3 van 1/4 door kopers bewoond huis met uitgang in steeg
Naauw Mercks, J. Harmens, J.
1594 GC 029 de vergulde Draeck
Naauw Boner, A.W. Freericx, S.
1595 GC 069 hoek Kelders Gr. Hoogstr.
Naauw Jaspers erven Pietsers, J.
1598 D 149v n.z.
Naauw Lents, G. Alberts-Hans, P.
1599 GC 167 bij de Waagspijp
Naauw Harmens, J. Jans-Cornelis, G.
1600 D 004r
Naauw Cornelis-Bauckes, G. Herop, P.
1603 GC 140 den Draeck
Naauw Hezop, P. Jurgiens, H.
1604 GC 145 de gouden Draeck
Naauw Bernardus, T. Andries, A.
1606 GC 247 z.z.; naast 't Claverblad
Naauw Lamberts, Trijn Ruurds, L.
1615 GC 029 de Kat, n.z.
Naauw Jellis, J. Jans, H.
1618 GC 042 bij de Waagspijp
Naauw Loo, J. van Pieters, P.
1618 GC 049 bij de Waagspijp; "de vergulde hant"
Naauw Meinerts, E. Pieters, P. Aerssen, D. van 1618 P 203
Naauw Jelles, J. Nannes, P.
1619 GC 098 bij de Waagspijp
Naauw Loo, J. van Pieters, P.
1619 GC 050 bij de Waagspijp
Naauw Ruyrds, L. Bauckes, P.
1619 GC 196 de bonte Kath
Naauw Aerssen, D. van Hees, A. van
1620 GC 209 de vergulde Hant
Naauw Jans, H. Pieters, A.
1626 D 349r bij de Waagspijp
Naauw Pijters-Pijters, M. Oostervelt, J.M.
1629 GC 204
Naauw Bauckes, P. Seelis, J.
1630 GC 129 de nieuwe fortuyn
Naauw Gerckis, J. Coerts, Cl. Hoptilla, G. 1634 P 199 n.z.
Naauw Hoptilla, J.G. Coerts, Cl.
1634 GC 071
Naauw Hees, A. van Selis, H.
1639 GC 188 n.z.; de vergulde hant
Nauwesteeg Gualteri, H. Meijnerts, E.
1594 GC 027 bij de St. Jacobspoort
Nauwesteeg Jurriens, Fr. Claas, J.
1605 KC 079
Nauwesteeg Claes, J. Alberts, A.
1610 GC 061 bij de Wirdumerpoort
Nauwesteeg Meijnerts, E. Tiebbes, Cl.
1614 GC 184 bij de Wirdumerpoort
Nauwesteeg Folckerts-Jelles, B. Eillerts, S.
1622 KC 116
Nauwesteeg Folckerts-Jelles, R. Eillerts, S.
1622 KC 117
Nauwesteeg Alles, S. Ariens, E.
1626 KC 096
Nauwesteeg Wijbes-Sijbes, S. Pitters, H.
1632 KC 109
Nieuwe Oosterstr. Adryaensz., Tyerck Thonys, Jacob
1587 P 147 een kamer en achterplaats c.a.
Nieuwe Oosterstr. Claesz., Jacob Luytienz., Jan
1589 P 259 een huis in de Oosterstrate, waar 't Heerenhoff voorheen is geweest
Nieuwe Oosterstr. Borst, D.D. Henrix, L.
1591 KC 003
Nieuwe Oosterstr. Henrix, L. Jans, B.
1591 KC 001
Nieuwe Oosterstr. Janss., B. Monclaij, J.
1592 KC 014
Nieuwe Oosterstr. Boitema, E. Eilens, S.
1593 KC 021
Nieuwe Oosterstr. Moncleij, Johan Arensz., Jacob
1593 P 413 nieuw huis en hof c.a.
Nieuwe Oosterstr. Luijtiens, J. Gabbes, Tj.
1594 GC 019 hoek Heerenhoff
Nieuwe Oosterstr. Monkleij, J. Aries, J.
1594 GC 030
Nieuwe Oosterstr. Nurenburg van Pieters Feijkes, L.
1594 GC 022 hoek Kruisstr.
Nieuwe Oosterstr. Walckes, R. Eele, J.van
1594 KC 042
Nieuwe Oosterstr. Bootsma, I. van Hania, E.
1595 GC 060
Nieuwe Oosterstr. Dircx, Sybe Harpers-Jans, Hylck
1595 GC 042 weduwe van Lauwerens Janszn.
Nieuwe Oosterstr. Monclaij-Jans, B. Arriens, J.
1595 D 028r
Nieuwe Oosterstr. Geerts, Tr. Eelen, J.van
1596 KC 067
Nieuwe Oosterstr. Hommes, E. Arijs, C.
1596 GC 091
Nieuwe Oosterstr. Nicolaij-Jans, J. Aariens, J.
1596 GC 097
Nieuwe Oosterstr. Arijs, C. Robbrechts, M.
1597 GC 116
Nieuwe Oosterstr. Jans, P. Heijde. H.M.v.d.
1597 KC 004 n.z.
Nieuwe Oosterstr. Arijs, C.J. Foppes, F.
1598 GC 126
Nieuwe Oosterstr. Eijlerdts, J. Ungers, C.
1598 KC 085
Nieuwe Oosterstr. Feijckes, L. Dirx, J.
1598 KC 089
Nieuwe Oosterstr. Ariens, J. Jaerichs, A.
1599 KC 111
Nieuwe Oosterstr. Ariens, J. Hendrix, W.
1599 KC 118
Nieuwe Oosterstr. Arjens, J. Dircx, H. van
1599 GC 009
Nieuwe Oosterstr. Heijde, H.M.v.d. Adrijaens, H.
1599 KC 135
Nieuwe Oosterstr. Jans-Cornelis, G. Thomas, L.
1599 KC 110
Nieuwe Oosterstr. Hendricx, W. Martens, P.
1600 KC 142
Nieuwe Oosterstr. Jans, Th. Jans, G.
1600 KC 149
Nieuwe Oosterstr. Roelofs-Sijbolts, G. Gruijter, E.de
1600 KC 164
Nieuwe Oosterstr. Dircx, J. Sijbes, H.
1601 KC 172
Nieuwe Oosterstr. Hendricx, L. Joestes, P.
1601 KC 166
Nieuwe Oosterstr. Feijckes, L. Gruijter, E. de
1602 D 044r o.z.
Nieuwe Oosterstr. Hoijttes, A. Luttels-Nijters, S.
1602 KC 185
Nieuwe Oosterstr. Unger, C. Borst, D.D.
1602 KC 193
Nieuwe Oosterstr. Fraterman, B. Gerrits, P.
1603 GC 109
Nieuwe Oosterstr. Sijbolts, Gr. Willems, H.
1603 KC 210
Nieuwe Oosterstr. Gabbes, T. Hendrix, A.
1604 GC 163 op den hoek
Nieuwe Oosterstr. Gerrijts, P. Michiels, S.
1604 KC 004
Nieuwe Oosterstr. Hotses erven, A. Jans, A.
1604 D 207r
Nieuwe Oosterstr. Meijnards-Franckema, Jans, D.
1604 GC 162 n.z.
Nieuwe Oosterstr. Gabbes, A. Eelen, J.van
1605 KC 067
Nieuwe Oosterstr. Lammerts-Hessels Sijmons-Willems
1605 GC 210 n.z.
Nieuwe Oosterstr. Sjoerts, J. Jans-Viglius, A.
1605 GC 192
Nieuwe Oosterstr. Wachtendonck, P.v. Jans, Cl.
1605 KC 041
Nieuwe Oosterstr. Lieuwes, T. Auckes, R.
1606 KC 096
Nieuwe Oosterstr. Auckes, R. Fraterman, B.
1607 GC 004 op den hoek, z.z.
Nieuwe Oosterstr. Adrijaens, H. Jans, D.
1608 KC 178
Nieuwe Oosterstr. Andries, C. Alles, D.
1608 GC 122
Nieuwe Oosterstr. Janss, J. Schelling, H.
1608 GC 133
Nieuwe Oosterstr. Fraterman, B. Simens, G.
1609 GC 196
Nieuwe Oosterstr. Jans, Cl. Swart, Fr.
1609 KC 211
Nieuwe Oosterstr. Joostes, P. Jans, J.
1609 GC 198 hoek Kruisstr.
Nieuwe Oosterstr. Lourens-Henrix, B. Jochums, N.
1609 GC 172
Nieuwe Oosterstr. Gieles, P. Cornelis, G.
1611 KC 090
Nieuwe Oosterstr. Alles, D. Hides, P.
1612 GC 181
Nieuwe Oosterstr. Dirx, J. Adius, L.
1613 GC 073
Nieuwe Oosterstr. Hides, P. Dickij-Willems, J.
1613 GC 067
Nieuwe Oosterstr. Jans, R. Jans, W.
1613 H 094
Nieuwe Oosterstr. Peters-Aerents, E. Minnes, J.
1613 KC 190
Nieuwe Oosterstr. Jans-Lingen, A. van Johannis, S.
1614 GC 160
Nieuwe Oosterstr. Jans-Lingen, A. van Johannis, S.
1614 GC 162
Nieuwe Oosterstr. Cornelis, Ph. Douwes, W.
1615 D 340r
Nieuwe Oosterstr. Johannes, O. Douwes, W.
1615 GC 193
Nieuwe Oosterstr. Pieters-Cornelis, T. Cornelis, G.
1615 GC 189
Nieuwe Oosterstr. Abbema, S. Jans, F.
1616 GC 049 op den hoek
Nieuwe Oosterstr. Bors-Loudewel, J. Claes, P.
1617 GC 192
Nieuwe Oosterstr. Dickij, J.W. Jans, J.
1617 GC 099
Nieuwe Oosterstr. Eelen, J.van Wilde, A.
1617 KC 120 n.z.; steeg in de -
Nieuwe Oosterstr. Jans, D. Abelman, H.
1617 GC 094
Nieuwe Oosterstr. Dirkz, J.W. Harmens, L.
1618 GC 210
Nieuwe Oosterstr. Douwis, W. Buivis, H.
1618 C 204
Nieuwe Oosterstr. Struff, G. Bluler, W.
1618 KC 179 steeg in de -
Nieuwe Oosterstr. Douwes, W. Buwes, H.
1619 GC 170
Nieuwe Oosterstr. Jacobs-Ulbes, T. Joannis, S.
1619 D 178r
Nieuwe Oosterstr. Jans, F. Roeloffs, J.
1619 GC 189
Nieuwe Oosterstr. Sioerts, B. Sjoerdts, W.
1619 KC 183
Nieuwe Oosterstr. Bauckes, E. Cornelis, G.
1620 KC 007
Nieuwe Oosterstr. Harmens, L. Olpherts, L.
1620 GC 246
Nieuwe Oosterstr. Jans, R. Claas, J.
1620 GC 240
Nieuwe Oosterstr. Jacobs, N. Joannis, S.
1621 KC 105
Nieuwe Oosterstr. Loudewel, J Haijes, H.
1622 KC 152
Nieuwe Oosterstr. Loudewel, J Claas, P.
1622 KC 153
Nieuwe Oosterstr. Loudewel, J. Alberts, D.
1622 GC 088
Nieuwe Oosterstr. Gerrits, W. Cornelis, D.
1623 C 091
Nieuwe Oosterstr. Roeloffs, J. Aenis, T.
1623 GC 143
Nieuwe Oosterstr. Wirx, K. Tiercx, Sj.
1624 KC 261
Nieuwe Oosterstr. Cornelis, G. Abrahams, W.
1625 KC 104
Nieuwe Oosterstr. Fockes-Gruiter, de Minnes, A.
1625 GC 260
Nieuwe Oosterstr. Gruiter de-Birdema, R. Laurents, L.
1625 KC 107
Nieuwe Oosterstr. Reijners, A. Jelmers, D.
1625 GC 244
Nieuwe Oosterstr. Cornelis, G. Bauckes, W.
1626 KC 078
Nieuwe Oosterstr. Gasthuisvoogden St. A. Melhuisen, H.v.
1626 KC 099
Nieuwe Oosterstr. Inuealis-Eelen, G.v. Harmens, M.
1627 KC 177
Nieuwe Oosterstr. Inuealis-Eelen, G.v. Cornelis-Jans, A.
1627 KC 161 op den hoek van een steeg
Nieuwe Oosterstr. Olpherts, L. Wijndruiff, C.
1627 KC 234
Nieuwe Oosterstr. Inuealis-Eelen, G.v. Cornelis-Jans, A.
1628 KC 196
Nieuwe Oosterstr. Tiercx, S. Jans, H.
1628 C 292
Nieuwe Oosterstr. Jans, H. Wijndruijff, C.
1630 C 338
Nieuwe Oosterstr. Jans, H. Hardeman, H.
1630 KC 044
Nieuwe Oosterstr. Jans-Cornelis, M. Gualteri, G.
1630 KC 039
Nieuwe Oosterstr. Wijndruijff, E. Hurdeman, H.
1630 GC 042
Nieuwe Oosterstr. Melhuysen-Folckerts, H. Hables, U.
1631 KC 065
Nieuwe Oosterstr. Rienx, H. Melhuisen-Folckerts, H.
1632 C 388
Nieuwe Oosterstr. Arriens, H. Hiemstra, A. van
1633 GC 030 "Oosterstraet, Camminga huys ten O., Ariens ten W." (wellicht bij de Hoeksterpoort bedoeld)
Nieuwe Oosterstr. Jans-Lamberts, J. Jelles, B.
1633 GC 041
Nieuwe Oosterstr. Aenis, T. Claessen, O.
1634 GC 175 n.z.; bij de brug
Nieuwe Oosterstr. Robrechts-Gorda, A. Pijers, H.
1634 KC 255
Nieuwe Oosterstr. Robrechts-Gorda, A. Janssen-Pieters, L.
1634 KC 060
Nieuwe Oosterstr. Aenes, T. Michiel, O.
1635 KC 004
Nieuwe Oosterstr. Aenes, T. Beernts, J.
1635 KC 005
Nieuwe Oosterstr. Dirx-Roelofs, A. Joannis, Tj.
1635 D 200v
Nieuwe Oosterstr. Sibrens, J. Jans-Abbes, J.
1635 GC 122
Nieuwe Oosterstr. Aenes, T. Harmens, M.
1636 KC 013
Nieuwe Oosterstr. Aenes, T. Cornelis, R.
1636 KC 013
Nieuwe Oosterstr. Claessen, O. Janss, C.
1636 GC 265 n.z.; bij de brug
Nieuwe Oosterstr. Claessen, O. Jansen, C.
1636 GC 227 n.z.; bij de brug
Nieuwe Oosterstr. Bodenzee-Dirx, W. Sijmens, B.
1637 KC 052
Nieuwe Oosterstr. Claass,J.P. Sijmons, B.
1637 KC 069
Nieuwe Oosterstr. Hartmans, J. Joannis, L.
1637 KC 066
Nieuwe Oosterstr. Janss-Dirx, W. Simons, B. Abrahams, W. 1637 P 310
Nieuwe Oosterstr. Westerman, J. Westerman, A.
1638 H 236 hoek Kruisstr.
Nieuwe Oosterstr. Faber, S. Polman, S.
1639 H 077
Nieuwe Oosterstr. Stad Leeuwarden Pieters, L.
1639 KC 216
Nieuwe Oosterstr. Westerman, A. Bos, R.A. van der
1639 GC 184 hoek Kruisstr.
Nieuwe Oosterstr. Jouws-Hendrix, A. Buwes, D.
1640 GC 183
Nieuweburen Everts, J. Jans, Fr.
1580 GC 003 n.z.
Nieuweburen Gosses, Dominicus Hesop, Peter Henrixz.
1580 P 262
Nieuweburen Ulbes, U. Ottes-Aerns, T.H.
1580 GC 005 hoek Vijzelstr.
Nieuweburen Gijsberts, Th. Lubberts, Cl.
1581 GC 025 n.z.
Nieuweburen Kempen, P. van Eepes, J.
1581 GC 017
Nieuweburen Pouwels, H. Thijssen, J.
1581 GC 019
Nieuweburen Ulbes, U. Douwes, Fr.
1581 GC 015
Nieuweburen Ulbes, U. Hendrix, H.
1581 GC 012
Nieuweburen Fericx, W. Tjietzes, R.
1582 GC 056
Nieuweburen Hermens, G. Wijbes, H. Thijsses, S. 1582 P 336
Nieuweburen Jansdr., Dyeuw Hommez., Eevert
1582 P 394 aandeel in een huis c.a.
Nieuweburen Lubberts-Claes, A. Hesop, P.H.
1582 GC 041 hoek Dockumerend
Nieuweburen Stoffelsz., Harmen Cornelysz., Schelte
1582 P 397 een kamer met grond
Nieuweburen Talledrs., Habel en Lysbet Talles, Aucke
1582 P 400 2/4 huis c.a.
Nieuweburen Tjietzes, R. Eepes, J.
1582 GC 058
Nieuweburen Wijbes, H. Hermens, G.
1582 GC 045 n.z.
Nieuweburen Gerrijts-Colyberts, J. Janssen, J.
1583 GC 003
Nieuweburen Jeltes, R. Haijes, A.
1583 GC 080
Nieuweburen Mellema, Eelcke Lyeuwez. Mellema, Minne Lyeuwez.
1583 P 006 op de Reeffkamp of Nijebueren
Nieuweburen Provincie Friesland Meijntses, A.
1583 GC 085 z.z.
Nieuweburen Ritsckez., Romcke Tallesz., Aucke
1583 P 370 1/4 - 1/6 part van een huis c.a. en grond
Nieuweburen Wybedr., Dyeuw Talles, Aucke
1583 P 356 1/6 huis en grond
Nieuweburen Bauckez., Roucke Willemsz., Jan
1584 P 018 2 kamers met grond en gebr. v.d. steeg ten noorden
Nieuweburen Eepes, J. Gijsberts, Th.
1584 GC 005a n.z.
Nieuweburen Heul van der-Matheus Costerius, P.
1584 GC 034
Nieuweburen Jacobs, L. Teetlum, T.P.
1584 GC 007 z.z.
Nieuweburen Jansen, J. Gerrijts, M.
1584 GC 009
Nieuweburen Kempen erven, P. van IJsbrants, A.
1584 D 702r z.z.; bij de Jacobijnen
Nieuweburen Kempen erven, P. van Gerrijts, Fr.
1584 D 702r z.z.; bij de Jacobijnen
Nieuweburen Kempen erven, P. van Pieters, P.
1584 D 702r z.z.; bij de Jacobijnen
Nieuweburen Kempen, P. van Melles, J.
1584 GC 021 achter de Jacobijnen bij de
Nieuweburen Kempen, P. van Isbrands, A.
1584 GC 021 achter de Jacobijnen bij de
Nieuweburen Meijntes, A. Jans-Haijes, J.
1584 GC 028 z.z.
Nieuweburen Mellema, M. L. Jacobs, L. Peters, Tijerck 1584 P 011 z.z.
Nieuweburen Mellema, M. L. Ottes, T. Peters, Tijerck 1584 P 011 z.z.
Nieuweburen Meyntez., Atte Petersz., Frans
1584 P 029 achter de zuidzijde van de -
Nieuweburen Ottes, K. Teetlum. T.P.
1584 GC 007 z.z.
Nieuweburen Pouwelsz., Hidde Gerbrantz., Eelcke
1584 P 012 1/2 huis, schuur en plaats c.a. op de - bij het Bolwerk
Nieuweburen Provincie Friesland Meijntes, A.
1584 GC 029
Nieuweburen Sijmens-Thijs, Th. Jans-Aukes, J.
1584 GC 016 n.z.
Nieuweburen Haijes-Dircx, A. Veen, L. de
1585 GC 054 n.z.
Nieuweburen Janssen, Jans, Th. Lolckes, D.
1585 GC 056 n.z.
Nieuweburen Meijntes, A. Jans-Haijes, J.
1585 GC 038 z.z.
Nieuweburen Willems, Yda Bemont, Jan Willemsz.
1585 P 102 n.z.; aandeel in huis, loods, tuin en plaats
Nieuweburen Hanses, P. Grijolt
1587 GC 081 hoek Breedstr.
Nieuweburen Jansz., Andries Obbesz., Jetse
1587 P 184 een ledige plaats c.a.
Nieuweburen Wttyez., Jucke Jansz., Andries
1587 P 153 ledige plaats, oude kamer en achterplaats tegenover Jacobijnen ten N. v.h. diep
Nieuweburen Canter van Oosten Arents Jans, L.
1588 GC 107
Nieuweburen Jans, E. Dircx, G.
1588 GC 102
Nieuweburen Jelledr., Anna Jellesz., Jan
1589 P 245 n.z.; 1/4 huis c.a.
Nieuweburen Talles, A. Andries, Tj.
1589 GC 120
Nieuweburen Eepes, F. Harmens, J. Eepes, S. 1590 P 322 n.z.
Nieuweburen Ipes, F. Harmens, J.
1590 GC 137
Nieuweburen Jansdr., Griet Rommertsz., Bynnert
1590 P 304 ledige plaats met halve gevel
Nieuweburen Jelles, J. Ipes, F.
1590 GC 130 n.z.
Nieuweburen Harckes, Cl. Roeleffs, B.
1591 KC 005
Nieuweburen Iepes, S. Lolckes, D.
1591 GC 145 n.z.
Nieuweburen Andries, Tj. Wijbes, H.
1592 GC 185
Nieuweburen Jans, D. Wabbels, A.
1592 KC 010
Nieuweburen Adams, A. Coenders, H.
1593 GC 008
Nieuweburen Everts erven Feckes, A.
1593 D 392r n.z.
Nieuweburen Rommens, B. Andries, P.
1593 KC 024
Nieuweburen Sijmons, Is. Heres, H.
1593 GC 008
Nieuweburen Andries, P. Bottijenter, S.
1594 KC 035 z.z.; Keerweer
Nieuweburen Arents, J. Francs, Cl.
1594 GC 037
Nieuweburen Claes, H. Hendricx
1594 GC 020
Nieuweburen Harmens, I. Hendrijcx, Fr.
1594 KC 033 n.z.
Nieuweburen Jans, J. Baukes, Cl.
1594 GC 029 z.z.
Nieuweburen Pieters, wed. van J. Nienhuijs, D.
1594 D 446r n.z.
Nieuweburen Gasthuisvoogden, St. Meijnerts, S.
1595 KC 050
Nieuweburen Iepes, F. Karstes, J.
1595 GC 058
Nieuweburen Jans, L. Clock, P.J.
1595 GC 039 z.z.
Nieuweburen Jentis-Hijlkes, W. Fockes-Andringa, Sj.
1595 GC 057
Nieuweburen Pieters, G. Taackes, W.
1595 KC 056
Nieuweburen Taackes, W. Carstes, J.
1595 KC 056
Nieuweburen Carstes, J. Claas, A.
1596 KC 070
Nieuweburen Feckes, A. Wabbes, A.
1596 GC 093
Nieuweburen Gosses, A. Eewerts, E.
1596 KC 060 z.z.
Nieuweburen Thoe Schwartsenburg-Holdinga, D. Jans, A.
1596 KC 065 n.z.; steeg aan de -
Nieuweburen Andries, P. Rijntjes, H.
1597 GC 117
Nieuweburen Epes erven, J. Allerdts, D.
1597 D 073v z.z.; achter Jacobijnen
Nieuweburen Epes erven, J. Jans, E.
1597 D 076r z.z.; achter Jacobijnen
Nieuweburen Epes erven, J. Cents, J.
1597 D 083v z.z.; achter Jacobijnen
Nieuweburen Epes erven, J. Geerts, J.
1597 D 078v z.z.; achter Jacobijnen
Nieuweburen Epes erven, J. Dirx, J.
1597 D 088r z.z.; achter Jacobijnen
Nieuweburen Epes erven, J. Pijeters, J.
1597 D 071r z.z.; achter Jacobijnen
Nieuweburen Epes erven, J. Gerrijts, J.
1597 D 081r z.z.; achter Jacobijnen
Nieuweburen Epes erven, J. Aenes, H.
1597 D 085v z.z.; achter Jacobijnen
Nieuweburen Heesop-Hendrix, P. Douwes, W.
1597 GC 125 hoek Voorstreek
Nieuweburen Hendrix, P. Meijnses-Tijepkes, G.
1597 KC 073
Nieuweburen Spanenbergher, P. H. Arendts, H.
1597 KC 082 n.z.
Nieuweburen Hendricx, Fr. Lieuwes, D.
1598 KC 095 n.z.
Nieuweburen Hendrix, Cl. Wabbes, A.
1598 D 188r n.z.
Nieuweburen Melles, L. Wolffs, S.
1598 KC 090 n.z.
Nieuweburen Pouwels, P. Sijmens, R.
1598 GC 153
Nieuweburen Wolffs, S. Gerckes, A.
1598 KC 095 n.z.
Nieuweburen Alberts, Br. Jans, H.
1599 KC 116 z.z.; bij de Sparreboomsbrug
Nieuweburen Claes, J. Dircks, D.
1599 KC 105 n.z.
Nieuweburen Doenija, S. C. Velsius, D. W.
1599 D 195r z.z.
Nieuweburen Nicolaij-Ammama, S. Douwes, J.
1599 KC 108 n.z.
Nieuweburen Reepsolt, G. van Hobbema, W. P.
1599 KC 114 n.z.
Nieuweburen Supckes-Harmens, J. Hendricx, D.
1599 GC 176 n.z.
Nieuweburen Veen de-Gerrijts, L. Foppes, F
1599 GC 199 .
Nieuweburen Veen, de-Gerrijts, J. Hendricx, W.
1599 KC 124
Nieuweburen Wabbes, A. Feckes, A.
1599 GC 195
Nieuweburen Dirckx, D. Geerts, E.
1600 KC 153 n.z.
Nieuweburen Fox-Rommerts, W. Tietzes, L.
1600 D 021r
Nieuweburen Geerts-Minnes, T. Jaspers, H.
1600 KC 160
Nieuweburen Lolckes-Wijbes, G. Buwes, H.
1600 KC 147 n.z.
Nieuweburen Reepsholt, G. J. van Gabbes, A.
1600 KC 159 z.z.
Nieuweburen Bottijenter, S. Dreus, J.
1601 KC 173 z.z.; bij de Sparreboomsbrug
Nieuweburen Feijckes-Gerrijts, D. Pijeters, T.
1601 KC 176 n.z.
Nieuweburen Ieppes, J. Claes, Tj.
1601 KC 168 n.z.; achter de -
Nieuweburen Jacobs, R. Jans, J.
1601 GC 048
Nieuweburen Jans, J. Harmens, J.
1601 GC 043
Nieuweburen Jans-Annes, F. Feijckes-Gerrijts, D.
1601 KC 178 n.z.
Nieuweburen Jans-Pieters, M. Jans, J.
1601 GC 043
Nieuweburen Fongeri-Jans, J. Riencx, J.
1603 GC 119 n.z.
Nieuweburen Haies-Sijux, Gr. Ewerts, L.
1603 KC 224
Nieuweburen Ottes-Lieuwes, E. Jans, J.
1603 D 116r n.z.; oosthoek Vijzelstr.
Nieuweburen Rintses, H. Douwes, Tr.
1603 KC 207
Nieuweburen Arents erven, U. Reijners, R.
1604 D 157r n.z.; hoek Vijzelstr.
Nieuweburen Harmens, J. Douwes, Cl.
1604 GC 157
Nieuweburen Melhuisen, H. van Gerrijts, H.
1604 KC 009 z.z.
Nieuweburen Pijters, J. Joannes, I.
1604 KC 016 z.z.
Nieuweburen Bottijenter, D. B. Serps, J.
1605 KC 069 n.z.
Nieuweburen Cornelis-Bancken, G. van Hendricx, P.
1605 GC 202
Nieuweburen Gerbens, U. Tiercks, J.
1605 GC 189
Nieuweburen Gerrits erven, M. Scheltes, B.
1605 D 261r op den hoek van de -
Nieuweburen Gerrits erven, M. Jans, J.
1605 D 289r op den hoek van de -
Nieuweburen Gerrits erven, M. Ottes-Lieuwes, Y.
1605 D 266r op den hoek van de -
Nieuweburen Gerrits erven, M. Bouwens, U.
1605 D 271r op den hoek van de -
Nieuweburen Gerrits erven, M. Loo, G. van
1605 D 283r op den hoek van de -
Nieuweburen Gerrits erven, M. Reijners, Fr.
1605 D 277r op den hoek van de -
Nieuweburen Hendricx, W. Harmans, B.
1605 KC 036 z.z.
Nieuweburen Jacops, E. Roeleffs-Anes, A.
1605 KC 043 n.z.
Nieuweburen Jacops, E. Roeleffs-Anes, A.
1605 KC 042 n.z.
Nieuweburen Tijettes, L. Dircx, D.
1605 KC 029 in een steeg
Nieuweburen Wessels, S. Hendricx, W.
1606 GC 239 n.z.
Nieuweburen Buwes, H. Janss, W.
1607 KC 121 n.z.; achter de -
Nieuweburen Buwes, H. Janss, W.
1607 KC 123 n.z.; achter de -
Nieuweburen Iedes-Reiners, L. Jans, J.
1607 GC 044 hoek Vijzelstr. n.z.
Nieuweburen Janss, W. Buwes, H.
1607 KC 123 n.z.; achter de -
Nieuweburen Janss, W. Buwes, H.
1607 KC 121 n.z.; achter de -
Nieuweburen Wabbes, A. IJges, J.
1607 GC 024 n.z.
Nieuweburen Arents, H. Jans, Cl.
1608 GC 159
Nieuweburen Bemondt, C. J. Melles, H.
1608 KC 188 n.z.
Nieuweburen Foppens, H. Tiercx, J.
1608 KC 150
Nieuweburen Foppes erven, S. Tiercx, J.
1608 D 432r ten noorden van het pesthuis
Nieuweburen Haies, J. Sijsses, U.
1609 GC 186
Nieuweburen Harmens, C. Coenes, H.
1609 KC 202 n.z.; bij de Opgang
Nieuweburen Harmens, J. Berchem, W. J. van
1609 KC 236 in een steeg
Nieuweburen Velsius, W. Annis, H.
1609 GC 170
Nieuweburen Voogden, St. Anth. Gasthuis Jans, M.
1609 GC 239
Nieuweburen Voogden, St. Anth. Gasthuis Lenerts, J.
1609 GC 233
Nieuweburen Waalckes, R. Stad Leeuwarden
1609 D 035r z.z.
Nieuweburen Bemondt, C. J. Fetzies, Rienck, kleermaker
1610 KC 022 n.z.; bij de Opgang
Nieuweburen Dircx, J. Jetses-Douwes, W.
1610 KC 012 z.z.; achter Jacobijnen
Nieuweburen Epes erven, J. Pijters, J.
1610 D 103r z.z.
Nieuweburen Jans, W. Rudmers-Assies, L.
1610 GC 056 n.z.
Nieuweburen Janss-Willems, N. Boies, Th.
1610 KC 024
Nieuweburen Rimpckes-Meinerts, P. Luijtsens, Cl.
1610 KC 033 bij de Pottebakkerspijp
Nieuweburen Sijtses, V. Jelles, T.
1610 GC 033
Nieuweburen Sjoerts, T. Hanties, J.
1610 GC 027 n.z.
Nieuweburen Tjietses, L. Lolckes, D.
1610 GC 037
Nieuweburen Velsius, W. Ariens, A.
1610 GC 002
Nieuweburen Velsius, W. Andrijes, J.
1610 GC 027 hoek Breedstr.
Nieuweburen Voogden, St. Anth. Gasthuis Everts-Jans, IJ.
1610 GC 003
Nieuweburen Wabbes, A. Jans, Fr.
1610 KC 020 n.z.; steeg aan de -
Nieuweburen Wabbes, A. Fr. Martens, W.
1610 KC 014 n.z.; steeg aan de -
Nieuweburen Cornelis, D. Harmens, H.
1611 GC 083 bij Wabbe Wissesdwinger
Nieuweburen Douwes, Cl. Jochums, M.
1611 GC 116
Nieuweburen Dircx, A. Olden H. van
1612 GC 185
Nieuweburen Jans. Tjietses, S. Janss. W.
1612 GC 209
Nieuweburen Scheltes, S. Saskers, S.
1612 KC 107 In een steeg aan de -
Nieuweburen Andries, J. Saskers, T.
1613 GC 099 hoek Breedstr.
Nieuweburen Geerts, A. Auckes, A.
1613 GC 113
Nieuweburen Gerckes, U. Lauerman J.M.
1613 GC 115
Nieuweburen Harmens, J. en St. Jans, P.
1613 D 259r n.z.
Nieuweburen Jans, J. Janss, W.
1613 KC 187 bij de Pottebakkerspijp
Nieuweburen Janss, T. Janss, R.
1613 KC 148 achter de -
Nieuweburen Jarichs, T. Coenders, H.
1613 KC 003
Nieuweburen Tzummes, J. Bartels, E.
1613 GC 118 bij de Wabbe Wissesbrug
Nieuweburen Wilckes, H. Freercx, T.
1613 KC 159 bij de Pottebakkerspijp
Nieuweburen Claes, R. Wijbes, H.
1614 GC 177 bij den Wabbe Wissesdwinger
Nieuweburen Jans, J. Freerx, T.
1614 GC 139 bij de Pottebakkerspijp
Nieuweburen Tierx, J. Janss, D.
1614 GC 153
Nieuweburen Douwes-Isbrants, Cl. Harfmens, B.
1615 GC 001
Nieuweburen Isbrants-Willems, A. Foockes, H.
1615 GC 017
Nieuweburen Peters, H. Claas, R.
1615 GC 008 bij den Wabbe Wissesdwinger
Nieuweburen Voogden St. Anth. Gasthuis Sijbrens, Cl.
1615 GC 197
Nieuweburen Willems-Isbrants, A. Jeltes, S.
1615 KC 053 z.z.
Nieuweburen Willems-Isbrants, A. Claes, O.
1615 KC 061
Nieuweburen Beaumont-Isbrants, A. Haeijckes, M.
1616 D 402r n.z.
Nieuweburen Beaumont-Isbrants, A. Nijs, J. H.
1616 D 397r n.z.
Nieuweburen Berents, A. Berents, A.
1616 D 424r n.z.
Nieuweburen Dirx-Pieters, J. Gerbens, E.
1616 GC 076
Nieuweburen Roeleffs-Anna, A. Cornelis-Dirx, I.
1616 KC 097 n.z.; steeg aan de -
Nieuweburen Saskers, T. Janss, H.
1616 GC 043 hoek Breedstr.
Nieuweburen Saskers, T. Jans, H.
1616 D 441r z.z.; hoek Breedstr.
Nieuweburen Cornelis, E. Geerts, H.
1617 GC 188 bij de Pottebakkerspijp
Nieuweburen Fabritius, J. Scheltes, S.
1617 C 085 z.z.
Nieuweburen Fogel, H. Lemgo, H.D. van
1617 GC 087 bij den Wabbe Wissesdwinger
Nieuweburen Jans, H. Wilckes, H.
1617 KC 147 n.z.
Nieuweburen Jans, L. Riencx-Ente, A.
1617 KC 125
Nieuweburen Waeninga-Saskers, S. Tialckis, S.
1617 KC 143
Nieuweburen Fabritius, J. Jans, J.
1618 KC 162 bij de -
Nieuweburen Fabritius, J. Scheltis, C.
1618 GC 215 z.z.
Nieuweburen Gerrijts, H. Ruurdts, D.
1618 GC 195 achter de Wabbe Wissesdwinger bij de -
Nieuweburen Hendrix, W. Harmens, J.
1618 GC 011
Nieuweburen Sijtses-Lolckes, L. Claes, A.
1618 GC 202
Nieuweburen Sjoerdts, B. Gerrijts, H.
1618 GC 017 bij den Wabbe Wissesbrug
Nieuweburen Wilckes, H. Jans, J.
1618 C 155 n.z.
Nieuweburen Willems, J. Jans, W.
1618 GC 007 achter de
Nieuweburen Bloemert, J. G. Jans, G.
1619 KC 221 z.z.
Nieuweburen Harmens, B. Hoen, M. G.
1619 C 230 z.z.
Nieuweburen Henrix, W. Jochums, M.
1619 KC 195 bij de Pottebakkerspijp
Nieuweburen Jacobs, E. Jacobs-Rienx, L.
1619 KC 268 steeg aan de -
Nieuweburen Jacobs-Ulbes, T. Joris, G.
1619 D 178r in een steeg
Nieuweburen Jans, E. Ewerts, E.
1619 KC 261 z.z.; achter Jacobijnen
Nieuweburen Jans-Jarichs, H. Alles, W.
1619 GC 144 achter de
Nieuweburen Janss, P. Jochums, M.
1619 GC 117 bij de Pottebakkerspijp
Nieuweburen Lolckes-Sijtses, L. Jans, Fr.
1619 KC 270
Nieuweburen Stad Leeuwarden Claas, W.
1619 KC 213 n.z.; bij de Pijlsteegsdwinger
Nieuweburen Uilckes, H. Jans, J.
1619 GC 065 n.z.
Nieuweburen Carstes, J. Taackes, H.
1620 KC 071 z.z.
Nieuweburen Claes, R. Orx, W.
1620 KC 036 n.z.
Nieuweburen Gerrijts, G. Jans-Gosses, G.
1620 GC 231
Nieuweburen Henrick-Bartels, C. Wolters, J.
1620 KC 008 n.z.
Nieuweburen Nijcler-Sibrants, A. Wolters, J.
1620 KC 057 n.z.; bij de Opgang
Nieuweburen Reins, M. Jans, W.
1620 KC 044 n.z.; steeg aan de -
Nieuweburen Sijbrants, A. Wolters, J.
1620 C 287 n.z.; bij de Wabbe Wissesbrug
Nieuweburen Tiepckes, B. Jans, W.
1620 KC 041 n.z.; steeg aan de -
Nieuweburen Wibes, H. Jans, IJ.
1620 GC 212
Nieuweburen Coerts-Wibrandi, B. Lubberts, H.
1621 GC 034 op den hoek
Nieuweburen Ewerts, E. Haeijes, E.
1621 KC 102 z.z.; in de Baelbreijderssteeg
Nieuweburen Floris, C. Jans, R.
1621 KC 086 in een steeg
Nieuweburen Floris, C. Jansen, H.
1621 KC 085 in een steeg
Nieuweburen Floris, C. Ottes, O.
1621 KC 084 in een steeg
Nieuweburen Jacobs, N. Joris, G.
1621 KC 106
Nieuweburen Jans, G. Willems, J.
1621 KC 107
Nieuweburen Mijs, J. H. Jans, W.
1621 C 362
Nieuweburen Nannes, W. Harmens, M.
1621 KC 080 n.z.
Nieuweburen Berchem, J. van Willems, J.
1622 KC 146 in een steeg
Nieuweburen Jacops-Rompkes, B. Wolters, J.
1622 KC 155 n.z.; achter de Jacobijnen
Nieuweburen Jans, D. Tiercx, J.
1622 C 069
Nieuweburen Jans, R. Duirts, J.
1622 KC 159 bij de Pottebakkerspijp
Nieuweburen Jochums, M. Claes, H.
1622 GC 096
Nieuweburen Joostes, Tr. Christoffels, Q.
1622 KC 154
Nieuweburen Nijs, J.H. Jans, W.
1622 GC 093
Nieuweburen Roeloffs erven, B. Arents-Loon, A. van
1622 D 292r n.z.
Nieuweburen Claassen-Everts, A. Henrix, J.
1623 D 372r z.z.
Nieuweburen Harmens-Baltus, W. Arents, G.
1623 KC 214 n.z.
Nieuweburen Jans, P. Arents, G.
1623 D 009r n.z.
Nieuweburen Leonards, J. Jans, A.
1623 KC 270 n.z.
Nieuweburen Carstes, J. Jans, H.
1624 GC 197
Nieuweburen Jans, D. Tiercx, J.
1624 GC 176
Nieuweburen Joris, G. Thomas, G.
1624 KC 245 in een steeg
Nieuweburen Leonards, J. Jans, A.
1624 GC 202
Nieuweburen Ansema, S.A. Gerbens, IJ.
1625 GC 241
Nieuweburen Arents, G. Eilerts, S.
1625 C 180 n.z.; bij Wabbe Wissesbrug
Nieuweburen Dircks, D. Sapes, S.
1625 KC 040 n.z.
Nieuweburen Dirx, A. Jochums-Reijners, St.
1625 KC 055
Nieuweburen Jans, A. Piers, U.
1625 KC 045 z.z.
Nieuweburen Jans, J. Martens, H.
1625 C 198 n.z.;. bij de opgang
Nieuweburen Jochums erven, M. Jans, J.
1625 D 121r n.z.
Nieuweburen Jochums erven, M. Jans, J.
1625 D 128r n.z.
Nieuweburen Thomas, G. Pijters, J.
1625 KC 037 in Felsiussteeg
Nieuweburen Beernts, J. Stoffels, C.
1626 C 208 n.z.
Nieuweburen Gasthuisvoogden St. A. Snaercke, G. J.
1626 KC 100 z.z.
Nieuweburen Jacobs, T. Jans-Kalkman, J.
1626 KC 126
Nieuweburen Jans, W. Harmens, A.
1626 GC 014
Nieuweburen Juuckis-Jans, C. Sickis, R.
1626 D 345r z.z.
Nieuweburen Pijters, L. Henricks, Gr.
1626 KC 090 z.z.; achter de Jacobijnen
Nieuweburen Takes, J. Helmdagh, G.
1626 C 237
Nieuweburen Auckes, W. Cornelis, R.
1627 GC 108
Nieuweburen Cornelis-Jelte, B. Tijalckis-Bauckes, Tr.
1627 KC 127 z.z.
Nieuweburen Hanses-Claas, L. Ritskes, R.
1627 GC 106
Nieuweburen Jorrtis, T. Tiercx, J.
1627 GC 084
Nieuweburen Lubberts, Harmen bakker Gerrits, Fonger kramer
1627 GC 120 op den hoek
Nieuweburen Sijtses Lolckes, L. Cornelis, R.
1627 GC 110 n.z.
Nieuweburen Cents-Jetses, M. Beernts, J.
1628 GC 174 z.z.
Nieuweburen Gerbens, E. Smid-Gerrits, B.
1628 GC 202
Nieuweburen Granaet, J.J. Harmens, J.
1628 GC 198
Nieuweburen Granaet, J.J. Alberts, D.
1628 GC 177
Nieuweburen Haies, H. Regneri, P.
1628 GC 170
Nieuweburen Harckes, S. Gabbis, G.
1628 KC 235 n.z.; bij Wabbe Wissesbrug
Nieuweburen Jans, M. Rienx, J.
1628 GC 131
Nieuweburen Janss, D. Hettis, N.
1628 KC 200
Nieuweburen Wopconis, J. Philippus, P.
1628 KC 198 z.z.
Nieuweburen Dircx, S. Henrix, H.
1629 KC 254 z.z.
Nieuweburen Gerrts, H. Eisinga, Jhr. A. van
1629 GC 263 bij de Pottebakkerspijp
Nieuweburen Gossis-Jans, G. Gossis, Sj.
1629 KC 229 n.z.
Nieuweburen Jans, D. Sioerds, A.
1629 D 009v z.z.; hoek Monnikemuurstr.
Nieuweburen Jans-Henrix, G. Heerckes, R.
1629 C 317 bij Wabbe Wissesbrug
Nieuweburen Martens, H. Jans-Heugges, R.
1629 C 334 n.z.; hoek opgang
Nieuweburen Sickes, R. Claes, A.
1629 KC 218 tussen Pottebakkerspijp en Jacobijnerbrug
Nieuweburen Bauckes, H. Heerckes, R.
1630 KC 261 n.z.; bij Wabbe Wissesbrug
Nieuweburen Claas, D. Epis, Cl.
1630 C 350 bij de Pottebakkerspijp
Nieuweburen Gosses, M. Heij, W. Th.
1630 KC 014 z.z. achter de Grote Kerk
Nieuweburen Jans, J. Martens, H.
1630 GC 005 bij de Pottebakkerspijp
Nieuweburen Jans-Clase, I. Surich, D.
1630 KC 016 n.z.; bij Wabbe Wissesbrug
Nieuweburen Tiercx, J. Jans, R.
1630 GC 058 z.z.
Nieuweburen Botiender, D. B. Mathijs, J.
1631 KC 060 z.z.
Nieuweburen Claes, A. Broers, R.
1631 KC 088
Nieuweburen Gerrts, H. Sickes, R.
1631 GC 054 bij de Pottebakkerspijp
Nieuweburen Gosses-Jans, G. Pieters, J.
1631 C 368
Nieuweburen Harmens, J. Joris, G.
1631 GC 014 n.z.
Nieuweburen Jans, Cl. Alberts, A.
1631 GC 198
Nieuweburen Sickes, R. Claas, A.
1631 C 371 z.z.
Nieuweburen Wolffs-Wolters, P. Jasper, J.
1631 KC 101 bij de Pottebakkerspijp
Nieuweburen Claas, W. Meijn, H.
1632 KC 140 n.z.; op den hoek
Nieuweburen Doeckes, J. Sickes, R.
1632 KC 124 n.z.
Nieuweburen Gerbens, J. Thomas, A.
1632 GC 010 n.z.
Nieuweburen Jans, H. Wijndruijff, C.
1632 KC 117 n.z.
Nieuweburen Jans, H. Ruijerts, P.
1632 KC 135 n.z.
Nieuweburen Martens-Dirks, A. Alberts, F.
1632 KC 157 z.z.
Nieuweburen Sickes, R. Claas, A.
1632 GC 187 tussen de Jacobijnerbrug en Pottebakkerspijp
Nieuweburen Eijsinga, Jhr. AE. van Freerx, P.
1633 KC 265 bij de Pottebakkersplaats
Nieuweburen Harmens, M. Wijndruijff, C.
1633 C 399 n.z.
Nieuweburen Hendriks-Pieters, A. Harmens, J.
1633 KC 176 z.z.; steeg aan de -
Nieuweburen Sickes, R. Freercx, P.
1633 GC 008 bij de Pottebakkerspijp
Nieuweburen Siuerdts, A. Tijerx, J.
1633 H 032 z.z.
Nieuweburen Tijerx, J. Hepckis, E.
1633 KC 174 achter de -
Nieuweburen Beerns-Jans, M. Gerbens, G.
1634 KC 282 tegenover de Groeneweg
Nieuweburen Boelema, T.S. Henrix, H.
1634 GC 060
Nieuweburen Botginner, D. Meijer, H.
1634 KC 225 bij 't Schoenmakersperk
Nieuweburen Fries, W. L. de Sijtsis, U.
1634 KC 245 n.z.
Nieuweburen Heerckes, R. Ruerts, J.
1634 KC 288 achter de -
Nieuweburen Suierds, A. Thierx, J.
1634 GC 079
Nieuweburen Bauckes, H. Jeijps, J.
1635 KC 272 in een steeg
Nieuweburen Bauckes, H. Jeijps, J.
1635 H 255 in een steeg
Nieuweburen Claes, A. Gerbens, E.
1635 GC 091
Nieuweburen Cornelis, R. Hugens, B.
1635 D 187r n.z.
Nieuweburen Dircks, D. Meinerts, B.
1635 GC 096
Nieuweburen Gerbens, E. Willems, A.
1635 GC 184
Nieuweburen Sibrens, Cl. Willems, R.
1635 GC 098
Nieuweburen Sijtsis, U. Roeloffs, G.
1635 KC 281 bij de Wabbe Wissesbrug
Nieuweburen Wibrendi, W. Jacobs, J.
1635 GC 137
Nieuweburen Broers, R. Dirx, E.
1636 KC 042 tussen Pottebakkerspijp en Jacobijnerbrug
Nieuweburen Fransen-Auckes, A. Claesz, Cl.
1636 GC 174
Nieuweburen Gasthuisvoogden St. A. Tijerx, J.
1636 KC 045 in een steeg
Nieuweburen Gerbens, E. Gerrits, Tj.
1636 GC 187 omtrent de Dubbele Pijp
Nieuweburen Hommis, A. Sijtsis, U.
1636 KC 024 bij de Pottebakkerspijp
Nieuweburen Jans, S. Gerbens, E.
1636 H 208
Nieuweburen Jetses, A. Claessen, Cl.
1636 D 206r n.z.
Nieuweburen Dirx, E. Rienx, H.
1637 KC 073 tussen Pottebakkerspijp en Jacobijnerbrug
Nieuweburen Henrix-Egis, A. Jans-Claes, N.
1637 GC 244
Nieuweburen Olpherts, L. Lieuwes, J.
1637 KC 072 bij de Wabbe Wissesbrug
Nieuweburen Ruierdts, P. Vierhawen, J.
1637 KC 091 n.z.
Nieuweburen Alten, J. van Meinarts, B.
1638 KC 124
Nieuweburen Cornelis erven, R. Claessen, J.
1638 D 245r n.z.
Nieuweburen Douwes, J. Auckes-Sijtses, L.
1638 KC 115 n.z.
Nieuweburen Jacobs-Alberts, D. Jacobs, T.
1638 KC 123
Nieuweburen Pijtters, A. Hanenbosch, A.
1638 KC 124 z.z.; achter de Groote Kerk
Nieuweburen Ruijrds-Tetmans, Jouwerke Hendricx, Inse, lakenbereyder
1638 GC 057v huisfr. van Claes Tetmans
Nieuweburen Sijds, F. Claessies, A.
1638 D 254r bij de Pottebakkerspijp
Nieuweburen Staphert, H.D. Gulliams, B.
1638 GC 042 z.z.
Nieuweburen Wijndruiff, C. Heni, D.
1638 KC 114 n.z.
Nieuweburen Alberts, F. Dirks, S.
1639 KC 160 z.z.
Nieuweburen Eijsinga, Jhr. AE. van Conter, J.
1639 KC 155 bij de Pottebakkersplaats
Nieuweburen Gabbes-Nannes, J. Jans, G.
1639 KC 180 n.z.
Nieuweburen Gulliams, B. Rienks, D.
1639 GC 101
Nieuweburen Jelles, T. Dirks, H.
1639 GC 130
Nieuweburen Meijer, H. Beernts, J.
1639 KC 185 bij 't Schoenmakersperk
Nieuweburen Rickerts, G. Eckringa, R.
1639 KC 159
Nieuweburen Ruijrds-Tetmans, Jouwerke Alberti, Outgerus notarius publicus
1639 GC 136 z.z.; hoeckhuysinge op het eynde van de brede straedt aen de suyder candt van de Nije buyren daer die Sparreboom uythanget; weduwe van Claes Tetmans coopman
Nieuweburen Boelens-Goitie, A. Wijbes, G.
1640 KC 201 bij de Wabbe Wissesbrug
Nieuweburen Claessen, H. Jans, R.
1640 GC 173 n.z.
Nieuweburen Joris erven, v. G. Willems, T.
1640 D 047r n.z.
Nieuweburen Juckes-Sickes, T. Sioerdts, H.
1640 GC 227 bij de Pottebakkerspijp
Nieuwestad Jansz. wed., Dyeucke Douwe Nicolai, Kempe
1587 HD III-7 023 huis en schuur
Nieuwestad Loo, Dr. Jan Nienhuis, Dominicus
1589 P 267 een huis c.a. op de hoek tegenover de Wage
Nieuwestad Cornelis, J. Janss, B.
1591 KC 003 grondpachten/eeuwige renten
Nieuwestad Cornelis, J. Lens, H.
1593 KC 022 grondpachten/eeuwige renten
Nieuwestad Wijbrens, J. Gaukes, J. Eele, J. van 1597 P 126
Nieuwestad Jacobs-Meij, N. J. van der Pijeters, J.
1601 KC 182 bij Duco Martenapijp
Nieuwestad Hans, W. Riencx, J.
1605 GC 215
Nieuwestad Tijmens-Cornelis, A. Cornelis, E.
1608 KC 146 bij de Vrouwenpoort
Nieuwestad Henricks, A. Floris, R.
1610 KC 017 grondpachten/eeuwige renten
Nieuwestad Buwes, W. Jochums, P.
1611 GC 136
Nieuwestad Melles, M. Jans, G.
1616 C 033 steeg aan de z.z.
Nieuwestad Oedtsma, wed. D. Stad Leeuwarden
1616 C 047 n.z.; tusschen Duco Martenapijp en Kleine Kerkstr.
Nieuwestad Jans, C. Tiesses, W.
1617 C 077 Burmaniahuis ten westen en de drie Leeuwen ten noorden
Nieuwestad Hans, W. Roeleffs, E.
1621 C 344 z.z.; tusschen Duco Martenapijp en Schavernek
Nieuwestad Thoniszn., Thonis, nu 25 jr. Rutgers, F.
1621 GC 046 Dr. Albertus Monnichuys curator van T.T.; Johannes Saeckma [indertijd] 1614 commissaris van het Hof van Friesland
Nieuwestad Benedictus, R. Dirks, F.
1622 C 035
Nieuwestad Culenburg, J. Jans, J.
1624 C 171 z.z.
Nieuwestad Fongers, P. Henrici, E.
1628 C 277 n.z.
Nieuwestad Claas, F. Claas, Sj.
1629 C 333 n.z. hoek Kleine Kerkstr.
Nieuwestad Geerts-Annes, F. Dircx, S. Jellis, R. 1629 P 363 bij 't Schavernek
Nieuwestad Martinus, J. Simons, M.
1629 C 312 tusschen Waagpijp en holten brug
Nieuwestad Rintses-Jans, S. Ipckes, O.
1629 C 319
Nieuwestad Huijberts, H. Jans, H.
1631 H 098 bij de Vrouwenpoort
Nieuwestad Tijerx, F. Gauckes, P.
1632 C 383 n.z.
Nieuwestad Lourens, L. Pijtters, S. Isbrands, Ti. 1638 P 390 bij Duco Martena piep
Nieuwestad Thomas, P. Thomas, H.
1638 KC 140
Nieuwestad bij de Duco Martenpijp Roelofs, E. Aebes, T.
1605 GC 217 zonder nadere aanwijzing voor noord of zuid
Nieuwestad bij de Duco Martenpijp Jelles, R. Pietters, H.
1630 GC 009
Nieuwestad bij de Vrouwenpoort Jansen, A. Geerts, J.
1585 GC 038
Nieuwestad bij de Vrouwenpoort Tjommes, B. Heerkes, S.
1593 GC 001
Nieuwestad bij de Vrouwenpoort Henrix-Thonis, T. Gerrijts, E.
1612 GC 003
Nieuwestad bij de Vrouwenpoort Avies-Jansen, A. Huberts, H.
1629 GC 248
Nieuwestad bij de Vrouwenpoort Cornelis-Thimons, A. Dirx, S.
1630 GC 049
Nieuwestad bij de Vrouwenpoort Huiberts, H. Jans, H.
1631 GC 130
Nieuwestad Nz. Claes-Dircx, H. Pieters, G.
1580 GC 006
Nieuwestad Nz. Aerns, W. Oenes, O.
1581 GC 022
Nieuwestad Nz. Gabbema erven Tiebbes, H.
1581 D 599r
Nieuwestad Nz. Gerbranda, Tj. Haijes, Andle
1581 GC 010
Nieuwestad Nz. Henricx, N. Lamberts, A.
1581 GC 023
Nieuwestad Nz. Hesselingha Erven, Yge van Snitker, Hans
1581 P 314
Nieuwestad Nz. Janssen, J. Snitker, H.
1581 GC 024
Nieuwestad Nz. Janssen-Gerlofs, W. Innes, J.
1582 GC 072
Nieuwestad Nz. Lamberts, Adie Egberts-Hendriks, A.
1582 GC 076
Nieuwestad Nz. Lantmeter-Daniels, P. Cocx-Dirks, A.
1582 GC 023
Nieuwestad Nz. Wijnants-Verbrugge Mauris, H.
1582 GC 069 hoek Weerd
Nieuwestad Nz. Dircxdr., Dyeuke Riemcxz., Wattye
1583 P 344
Nieuwestad Nz. Fransz., Jan Aernsz., Willem
1583 P 381 o.a. 1/3 van 1/3 van het nieuwe grote blauwe huis c.a.
Nieuwestad Nz. Theunis, P. Harmens, J.
1583 GC 091
Nieuwestad Nz. Egberts-Henricx, H. Geerts, E.
1584 GC 022
Nieuwestad Nz. Feddricxz., Hidde Douwez., Aucke
1584 P 050 1/12 huis, schuur plaats en grond
Nieuwestad Nz. Gerlofs, R. Jans, H.
1584 GC 018
Nieuwestad Nz. Jacobsdr., Alyt Algersz., Hottzie
1584 P 015 1/10 van een door kopers bewoond huis, 2 kamers, brouwerij, steeg en grond
Nieuwestad Nz. Tiercx-Henrix, H. Claes, J.
1584 GC 017
Nieuwestad Nz. Eelckes, kleinkinderen en erfgen. van Wybrant Isbrants, Anna
1585 HD III-6 248 2/3 van 1/3 van een "groot blauw leyen huys"
Nieuwestad Nz. Geest, A. van der Sjoerdts, E.
1585 GC 049
Nieuwestad Nz. Innes, J. Tijs, E.
1585 GC 041
Nieuwestad Nz. Innes, J. Loo, J. van
1585 GC 045
Nieuwestad Nz. Gabbes, J. Tiepkes, P.
1586 GC 069
Nieuwestad Nz. Reyners, Jacob Tiepckez., Peter
1586 P 122 voor- en achterhuis met ravet
Nieuwestad Nz. Gerloffs, B. Laurens, L.
1587 GC 075
Nieuwestad Nz. Hermansz., Gerrit Oedtz., Ipcke
1587 P 169 grondpachten/eeuwige renten
Nieuwestad Nz. Jans, B. Gualteri, D.U.
1587 D 092r westhoek Torenstr.
Nieuwestad Nz. Jans, H. Laurens, L.
1587 GC 076
Nieuwestad Nz. Jelles, de weeskinderen van Laes Wabbes, Claes
1587 HD III-7 056 huis waar nu "de gulden sterre" uithangt
Nieuwestad Nz. Clasen, A. Thomas, R.
1588 GC 107
Nieuwestad Nz. Egberts, J. Hermans, H.
1588 D 132r
Nieuwestad Nz. Jacobs, W. Isbrants, A.
1588 GC 106
Nieuwestad Nz. Marssum, Jacob van Jellesz., Jan
1588 P 221 een door verkoper bewoond huis c.a.
Nieuwestad Nz. Oentzes-Jans, R. Egberts, A.
1588 GC 105
Nieuwestad Nz. Cornelis, C. Gerckes, U.
1589 GC 120
Nieuwestad Nz. Henricx, H. Sixtinus, L.
1589 GC 110
Nieuwestad Nz. Jans, E. Jans, P
1589 GC 109
Nieuwestad Nz. Jans, E. Jans, P.
1589 GC 109 bij het Burmaniahuis
Nieuwestad Nz. Olphertz., Wybe Tacoz., Henrick
1589 P 269 1/2 huis en ledige plaats
Nieuwestad Nz. Jacobs, A. Laurens, J.
1590 GC 132
Nieuwestad Nz. Jans, P. Dircx, J.
1590 GC 134
Nieuwestad Nz. Olpherts, W. Taco, H.
1590 GC 129
Nieuwestad Nz. Pastoir, Dr. Jacob Can, Peter Geritsz.
1590 P 285 huis, plaats en schuur tot aan de schuurkamer
Nieuwestad Nz. IJsbrants, A. Marssum, J. van
1591 GC 166
Nieuwestad Nz. Nannes, J. Philips, D.
1591 GC 140
Nieuwestad Nz. Jans-Anthonius, R. Gerckes, U.
1592 GC 183
Nieuwestad Nz. Jans-Scheltes, H. Wijbes, D.
1592 GC 178
Nieuwestad Nz. Suijrdts, D. Oedts, I.
1592 GC 174
Nieuwestad Nz. Cator, Jhr. Cl. Sijtses, L.
1593 GC 009 bij de Vrouwenpoort
Nieuwestad Nz. Thomasz., Reijner Takesz., Henric
1593 P 434 huis, schuur en plaats
Nieuwestad Nz. Ulpio, U. Willems, R.
1593 GC 014
Nieuwestad Nz. Frans, C. Harmens, H.
1594 KC 041 grondpachten/eeuwige renten
Nieuwestad Nz. Jans, R. Mercks, J.
1594 GC 025
Nieuwestad Nz. Leenerts, T. Pieters, J.
1595 GC 060 hoek Weerd
Nieuwestad Nz. Marssum, J. van Wouters, Adan
1595 GC 047
Nieuwestad Nz. Pieters, W. Claas, F.
1595 GC 043
Nieuwestad Nz. Tijssen erven, E. Groen, J. J.
1595 D 007r
Nieuwestad Nz. Lourens, L. Frans, Cl.
1596 GC 099
Nieuwestad Nz. Rijenx erven, J. Algers, H.
1597 D 109v n.z.
Nieuwestad Nz. Wijbrandts, J. Gauckes, J.
1597 GC 104
Nieuwestad Nz. Eewssum, Jhr. J. van Eesses, J. Burmania, G. van 1598 P 188 bij de Vrouwenpoort
Nieuwestad Nz. Euwsum, Jhr. J. van Eeses, J.
1598 GC 150 bij de Vrouwenpoort
Nieuwestad Nz. Feddrix, S. Marssum, J. van
1598 GC 134 hoek Weerd
Nieuwestad Nz. Groen-Jans, J. Feddrix, S.
1598 GC 131
Nieuwestad Nz. Ritskes-Jans, J. Reiners, J.
1598 GC 141
Nieuwestad Nz. Wabbes, Cl. Abbes, O.
1598 GC 131
Nieuwestad Nz. Euwsum, Jhr. J. van Burmania, G. van
1599 GC 154 bij de Vrouwenpoort
Nieuwestad Nz. Euwsum, Jhr. J. van Nijenhuis, D.
1599 GC 173 bij de Vrouwenpoort
Nieuwestad Nz. Harmens, H. Oenes, O.
1599 GC 174
Nieuwestad Nz. Rintjes-Hannia, .A. Intes, J.
1601 GC 059
Nieuwestad Nz. Algers, H. Lourens, L.
1602 GC 091
Nieuwestad Nz. Andles, H. Dircx, E.
1602 GC 078 1/10 + 1/20
Nieuwestad Nz. Harmens-Rommerts, R. Harmens, J.
1602 GC 065
Nieuwestad Nz. Hendricx, B. Pieters, M.
1602 GC 093
Nieuwestad Nz. Marssum, J. van Hessels, J.
1602 GC 082 bij de Vrouwenpoort
Nieuwestad Nz. Auckes-Jarichs, A. Dirx, Gerrijt
1603 GC 166
Nieuwestad Nz. Hemmes, D. Dirx, G.
1603 D 109r
Nieuwestad Nz. Peters, J. Sjoerdts, S.
1603 GC 110 bij de Duco Martenapijp
Nieuwestad Nz. Jans, G. Reijners, D.
1604 KC 005 bij Duco Martenapijp
Nieuwestad Nz. Andles, D. Dircks, E.
1605 GC 243 01-okt
Nieuwestad Nz. Andles, J. Dircks, E.
1606 GC 242 01-okt
Nieuwestad Nz. Willems erven, R. Gosseau, Israël
1606 D 308r
Nieuwestad Nz. Ipkes, O. Pijters, P.
1607 GC 054
Nieuwestad Nz. Martinides, M. Rutgers, F.
1607 GC 010
Nieuwestad Nz. Sjoerdts, E. Pijters, P.
1607 GC 005
Nieuwestad Nz. Eijsses, N. Meijnerts, S.
1608 KC 187
Nieuwestad Nz. Everts, G. Caerels, Aelcke
1608 GC 146
Nieuwestad Nz. Reijnners, D. Stad Leeuwarden
1608 GC 156 hoek Duco Martenapijp
Nieuwestad Nz. Sasse-Rossum, H. van Jaspers, Tj.
1608 GC 121
Nieuwestad Nz. Wouters, Pijters, W.
1608 GC 018
Nieuwestad Nz. Las, B.Fr.a Hagema, J.A.
1609 GC 179 Groen Acker
Nieuwestad Nz. Loo, G. van Vallinck, N.
1609 GC 226
Nieuwestad Nz. Monnickhuijs, A. Rutgers, F.
1609 GC 199
Nieuwestad Nz. Pijters, P. Dirx, J.
1609 GC 175
Nieuwestad Nz. Reins-Isbrants, A. Harmens, J.
1610 GC 047
Nieuwestad Nz. Sijtses, L. Eesses, J.
1610 GC 055 bij het Burmaniahuis
Nieuwestad Nz. Sijtses, L. Burmania, R. van
1610 GC 025 bij het Burmaniahuis
Nieuwestad Nz. Burmania, R. van Lieuwes, O.
1612 GC 204 bij het Burmaniahuis
Nieuwestad Nz. Burmania, R. van Alberts, U.
1612 GC 201 bij het Burmaniahuis
Nieuwestad Nz. Innes, J. Agges, D.
1612 GC 160
Nieuwestad Nz. Pijters erven, W. Jelles, Th.
1612 D 210r
Nieuwestad Nz. Augustinus-Jans, Gr. Soing le Gosseau
1613 GC 065
Nieuwestad Nz. Gerckes, U. Lawerman, J.M.
1613 GC 115 tussen Waagspijp en raadhuis
Nieuwestad Nz. Gerrijts, G. Eesses, J.
1613 GC 080 bij het Burmaniahuis
Nieuwestad Nz. Haijes-Jetses, A. Pijters, P.
1613 GC 071
Nieuwestad Nz. Reiners, P. Everts, C.
1613 GC 057
Nieuwestad Nz. Ruijrds-Takes, E. Gerckes, U.
1613 GC 102
Nieuwestad Nz. Agges, Douwe Everts, C.
1615 GC 206
Nieuwestad Nz. Loo, B. van Tiercx, F.
1615 GC 209
Nieuwestad Nz. Dionisij-Laurens, E. Claes, H.
1617 GC 142
Nieuwestad Nz. Everts, C. Lourens, L.
1617 GC 129 bij de Duco Martenapijp
Nieuwestad Nz. Frans, H. Tiaerdts, M.
1617 GC 096
Nieuwestad Nz. Jans, D. Tiercx, F.
1617 GC 102
Nieuwestad Nz. Allis, Th. Tiaerts, G.
1618 GC 199
Nieuwestad Nz. Rintses-Henrix, A. Rutgers, F.
1618 GC 221
Nieuwestad Nz. Jans-Gerckes, A. Stad Leeuwarden
1619 GC 115 bij de Boterwaag
Nieuwestad Nz. Ieppes, Cl. Reiners, W.
1620 GC 006 bij de Nieuwesteeg
Nieuwestad Nz. Stad Leeuwarden Hendrix, C.
1620 GC 223 bij de Boterwaag
Nieuwestad Nz. Lamberts, L. Jacobs, Cl.
1621 GC 026 hoek Torenstr.
Nieuwestad Nz. Lanckert, E. Marssum, H. van
1621 GC 033 bij de Waagspijp
Nieuwestad Nz. Cardanus, C. Jans-Geerts, Ge.
1622 GC 077 bij de Kleine Kerkstr.
Nieuwestad Nz. Pieters, J. Isbrants, Tj.
1622 GC 075 bij de Duco Martenapijp
Nieuwestad Nz. Roelefs-Gosses, E. Henrix, C.
1623 KC 186 hoek Sint Jacobsstr.
Nieuwestad Nz. Schoten-Viersen, M. Runnia, S.
1623 KC 206 grondpachten/eeuwige renten
Nieuwestad Nz. Abbes, O. Alberts, D.
1624 D 050r
Nieuwestad Nz. Jans van Burum, Gerryt Jans van Burum, Alle, mijn broeder
1624 GC 171
Nieuwestad Nz. Clase-Claas, E. Saskers, N.
1624 GC 188 over de Waag
Nieuwestad Nz. Laurens-Sibes, Chr. Lauwerens, G.
1624 GC 163
Nieuwestad Nz. Pieters, P. Dirx, J.
1626 H 138
Nieuwestad Nz. Dircx, J. Dircx, J.
1627 GC 065
Nieuwestad Nz. Everts, C. Everts, G.
1627 GC 111
Nieuwestad Nz. Reiners, W. Ipema, E.
1627 GC 104 bij de Duco Martenapijp
Nieuwestad Nz. Alberts, U. Jans, C.
1628 GC 146 bij het Burmaniahuis
Nieuwestad Nz. Fongers, P. Henrici, E.
1628 GC 132
Nieuwestad Nz. Hendricx-Sioerdts, A. Tietis, J. Eestens-Juriens, A. 1628 P 331 hoek Raadhuisstr.
Nieuwestad Nz. Hoptilla, J. Ludewell-Dircx, J.
1628 H 186
Nieuwestad Nz. Rheen, R. G. Pieters, B.
1628 D 491r
Nieuwestad Nz. Sjoerts-Hendricx, A. Tietes, J.
1628 GC 138 oosthoek Heerenwaltje
Nieuwestad Nz. Tietes, J. Jurriens-Eesses, A.
1628 GC 189 oosthoek Heerenwaltje
Nieuwestad Nz. Hoptilla, J. Pijters, B.
1629 GC 206
Nieuwestad Nz. Lannerman, J.M. Simons, M.
1629 GC 253 tussen Waagspijp en holten brugge
Nieuwestad Nz. Marssum, H. van Sibrandts, L.
1629 GC 254 de Roode Leeu
Nieuwestad Nz. Fongers, R. Nijs, J.
1630 GC 008
Nieuwestad Nz. Jongestal, G. Taco, J.
1630 GC 020 t.o. de Waag
Nieuwestad Nz. Takes, T. Doeckes, S.
1630 GC 101
Nieuwestad Nz. Clase-Claas, E. Everardi, M.
1631 GC 103 t.o. de Waag
Nieuwestad Nz. Fongers, R. Anis, G.
1631 D 084r nr. 89
Nieuwestad Nz. Fongers, R. Anis, E. en G.
1631 D 078r nr. 89
Nieuwestad Nz. Hoptilla, J. Reen, R.G.
1631 GC 067 t.o. de Waag
Nieuwestad Nz. Nijs, J. Anis, E.G.
1631 GC 121
Nieuwestad Nz. Ruirts-Willems, A. Sijbes, Sijbe
1631 KC 092 hoek Nieuwesteeg
Nieuwestad Nz. Tjallings-Harmens, R. Donna-Jaspers
1631 GC 098 de Witte Winthondt
Nieuwestad Nz. Loo, J. van Thuijns, S.
1632 GC 229 02-mrt
Nieuwestad Nz. Henrici, E. Gabbema, A. Fr.
1634 P 168 wandelkoop
Nieuwestad Nz. Tijaards-lodowix, L. Pijters, G.
1634 KC 251 grondpachten/eeuwige renten
Nieuwestad Nz. Tijerx, D. Ipes, Cl. Rouckema, H. 1634 P 172 nevens de Lange pijp
Nieuwestad Nz. Jans, C. Hendrix, A.
1635 GC 213 bij de Vrouwenpoort
Nieuwestad Nz. Jans, C. Henrix, A.
1635 H 295 bij de Vrouwenpoort
Nieuwestad Nz. Pieters-Schelling, A. Tiaerds, G.
1635 D 197r
Nieuwestad Nz. Schelling-Pieters, A. Tiaards, G.
1635 GC 135
Nieuwestad Nz. Wibes, P. Everardi, M.
1636 GC 179 hoek Weerd
Nieuwestad Nz. Gabbema, A.Fr. Dircks, H.
1637 GC 254
Nieuwestad Nz. Goverts, J. Wijbes, P.
1637 H 278 hoek Weerd
Nieuwestad Nz. Alberts, Dirck boekwerk Alberts, J.
1638 GC 027
Nieuwestad Nz. Jacobs-Parsijn, Th. Rommarts, P.
1638 GC 030
Nieuwestad Nz. Janss-Augustini, Gr. Gosseau-le Soing, M.
1638 H 015v
Nieuwestad Nz. Lourens, L. Pijtters, S.
1638 GC 063 bij de Duco Martenapijp
Nieuwestad Nz. Anes-Rheen, G. Marssum, M. van
1639 GC 171 bij de Langepijp
Nieuwestad Nz. Hendrix, Si. Rommerts, P.
1639 D 031v
Nieuwestad Nz. Itsma, W. Selis, J.
1639 GC 165 bij de oude Waagspijp
Nieuwestad Nz. Schellinghs, A. Isbrandi, A. Jilis, W. 1639 P 421
Nieuwestad Nz. Ipkema, T. Jelis, W.
1640 GC 189 het Vergulden Hart; 1/4
Nieuwestad Nz. Willems-Jansen, A. Atsma, A.
1640 GC 179
Nieuwestad Zz. Feddes, T. Feddes, S. Riencx, S. 1580 P 265
Nieuwestad Zz. Jacobsz., Heereman Theusz., Peter
1580 P 280 grondpachten/eeuwige renten
Nieuwestad Zz. Feedes, S. Riencx, S.
1581 GC 009
Nieuwestad Zz. Fockes, A. Peters, T.
1582 GC 027 hoek Wirdumerdijk
Nieuwestad Zz. Harckes-Jarichs, H. Henrix, Cl.
1582 GC 030
Nieuwestad Zz. Jans, Br. Egberts, D.
1582 GC 040
Nieuwestad Zz. Janssen, J. Louros, B.
1582 GC 062 bij de Duco Martenapijp
Nieuwestad Zz. Lucasdr., Eebel Jarichs, Henrick
1582 P 340 achtergelaten door Meynert Martensz. Druyst; zijn wed. Lysbet Meynerts heeft levenslang vruchtgebruik
Nieuwestad Zz. Peters, T. Jacobs, Th.
1582 GC 050
Nieuwestad Zz. Pieters, S. Idsaerdts, B.
1582 GC 053
Nieuwestad Zz. Prov. Friesland Loo, J. van
1582 GC 063
Nieuwestad Zz. Warners, D. Bottes, Sj.
1582 GC 033 in een steeg
Nieuwestad Zz. Claes-Haijtses, M. Pouwels, P.
1583 GC 083
Nieuwestad Zz. Geertz., Romcke Pouwelsz., Peter
1583 P 354 1/5 van 1/4 huis, hof en grond
Nieuwestad Zz. Goijtses, F. Feddricx, H.
1583 GC 089 hoek Oude Doelesteeg
Nieuwestad Zz. Hiddes-Jacobs, A. Wijchers-Jans, M.
1583 GC 003
Nieuwestad Zz. Hommes, A. Philips, D.
1583 D 641r
Nieuwestad Zz. Hommes, A. Philips, D.
1583 GC 087
Nieuwestad Zz. Jans-Auckes, J. Willems, G.
1583 GC 004
Nieuwestad Zz. Jansdr., Aecht Petersz., Symen
1583 P 342
Nieuwestad Zz. Olpherts-Dircx, O. Pouwels, P.
1583 GC 082
Nieuwestad Zz. Provincie Friesland Nijenhuis, D.
1583 GC 068 't Clein huijs; str.naam niet genoemd
Nieuwestad Zz. Riencx, S. Nijenhuis, D.M.
1583 GC 088
Nieuwestad Zz. Schrootsma, H.G. Egberts, J.
1583 GC 002
Nieuwestad Zz. Willems-Jarichs, D. Augustinus, J.
1583 GC 082
Nieuwestad Zz. Arents, W. Isbrants, A.
1584 GC 006
Nieuwestad Zz. Attes, A. Feckes, A.
1584 GC 010
Nieuwestad Zz. Bottes Jarichs, R. Claas, H.
1584 GC 020
Nieuwestad Zz. Jans, H. Gerbranda-Popma, T.
1584 GC 013
Nieuwestad Zz. Jans, L. Theis, P.
1584 GC 011
Nieuwestad Zz. Jans, L. Theus, P.
1584 D 684r
Nieuwestad Zz. Janssen, Br. Egberts, D.
1584 GC 039
Nieuwestad Zz. Feddes, S. Kempes, J.
1585 GC 045 bij de Waag
Nieuwestad Zz. Kempes, J. Jans, D.
1585 GC 046 bij de Waag
Nieuwestad Zz. Loo, J. van Douwes, J.
1585 GC 037
Nieuwestad Zz. Nienhuys, Douwe Pouwelsz., Jacob
1585 P 097 het clein huijs met plaats, loods en steeg
Nieuwestad Zz. Cornelis, C. Cornelis-Cremer
1586 GC 067
Nieuwestad Zz. Pouwels, P. Pouwels, J.
1586 GC 063
Nieuwestad Zz. Pouwels-Janckes, S. Pouwels, J.
1586 D 039r
Nieuwestad Zz. Alberts-Jans, T. Hiddes, A.
1587 GC 084
Nieuwestad Zz. Feddricx, H. Joannes, J.
1587 GC 090
Nieuwestad Zz. Georgiens, K. Dircx, F.
1587 GC 090
Nieuwestad Zz. Jacobs, J. Janss, G.
1587 GC 081
Nieuwestad Zz. Egberts-Claes, D. Frans-Schmidt, P.
1588 GC 094
Nieuwestad Zz. Frans, A. Oedts, B.
1588 GC 099 bij de Vrouwenpoort
Nieuwestad Zz. Oedts, B. Sijmons, C.
1588 GC 101 bij de Vrouwenpoort
Nieuwestad Zz. Philips, D. Nannes, J.
1588 GC 105
Nieuwestad Zz. Cents-Jans, T. Falck, J.
1589 GC 109 bij de Waag
Nieuwestad Zz. Egberts, R. Gerbens, J.
1589 GC 121
Nieuwestad Zz. Jarichsdr., Rieme Harckesz., Harmen
1589 P 259 1/8 huis en steeg ten westen c.a.
Nieuwestad Zz. Nannes-Hilles, J. Jetses, H.
1589 GC 121 hoek Groot Schavernek
Nieuwestad Zz. Pieters, M. Greolts, R.
1589 D 176r
Nieuwestad Zz. Pieters-Jans, H. Harckes, H.
1589 GC 118
Nieuwestad Zz. Sijmons, J. Meijnerts, E.
1589 D 180r
Nieuwestad Zz. Tyaerdtsdr., Fedt Tyaerdtz., Jelle
1589 P 254 4/6 huis, schuur en grond met gebruik v.d. steeg
Nieuwestad Zz. Wybez., Gerco Symensz., Fettye
1589 P 257 voor- en achterhuis, plaats en hof c.a., en vrije grond
Nieuwestad Zz. Douwes, J. Ipkes, I.
1590 GC 124
Nieuwestad Zz. Egbens, A. Hermas, O.
1590 GC 127
Nieuwestad Zz. Gauckes, J. Marssum, J. van
1590 GC 132
Nieuwestad Zz. Gercksz., Peter Weesmeesteren OBW
1590 P 304 1/10 van 2 kamers met de stalling achter het Hooghuis
Nieuwestad Zz. Greolts, P. Pouwels-Philips
1590 GC 125
Nieuwestad Zz. Ipkes, I. Vincents, O.
1590 GC 124
Nieuwestad Zz. Jacobsz., Abbe Weesmeesteren OBW
1590 P 304 1/10 van 2 kamers met de stalling achter het Hooghuis
Nieuwestad Zz. Jans, G. Lamberts, A.
1590 GC 128
Nieuwestad Zz. Jansdr., Saep Weesmeesters
1590 P 305 1/10 van 2 kamers, stalling c.a. achter het hooghuis op de -
Nieuwestad Zz. Lolckes, H. Frericx, J.
1590 GC 135
Nieuwestad Zz. Lourensdr., Anna Weesmeesters
1590 P 313 1/10 van 2 kamers, stalling c.a. achter het hooghuis op de -
Nieuwestad Zz. Reynersdr., Griet Weesmeesters
1590 P 305 1/10 van 2 kamers, stalling c.a. achter het hooghuis op de -
Nieuwestad Zz. Sijmons, C. Swalue, O.
1590 GC 131 bij de Vrouwenpoort
Nieuwestad Zz. Feckes, A. Pijeters, S.
1591 GC 168
Nieuwestad Zz. Frans, P. Frans, S.
1591 GC 157 bij de Waag
Nieuwestad Zz. Frans, P. Jouckes, J.
1591 GC 159
Nieuwestad Zz. Meiledr., Trin Laquari, Gisbert
1591 P 341 grondpachten/eeuwige renten
Nieuwestad Zz. Wijtzes, Fr. Reijners, H.
1591 GC 151
Nieuwestad Zz. Bottes, R. Pieters, H.
1592 GC 187
Nieuwestad Zz. Jarichs, Jantien Douwesz., Derc
1592 P 402 1/4 huis, schuur, plaats, hof c.a.
Nieuwestad Zz. Scheltes, B. Jansen, J. Wijbes, D. 1592 P 378
Nieuwestad Zz. Theuns, P. Dircx, P.
1592 GC 189
Nieuwestad Zz. Theuns, P. Gerloffs, F.
1592 GC 188
Nieuwestad Zz. Auckes, J. Jacobs, J.
1593 GC 006
Nieuwestad Zz. Tewes-Jacobs, B. Jans, Th.
1593 GC 012
Nieuwestad Zz. Tyara, Claes Joestsz., Stoffel
1593 P 433 huis, schuur, plaats en gebruik van de steeg ten oosten met grond
Nieuwestad Zz. Aijsma erven, Sj. Roeloffs, Y.
1594 D 421r bij de Schavernekspijp
Nieuwestad Zz. Jans, H. Scheltes, B.
1594 GC 038
Nieuwestad Zz. Lamberts, A. Hendricx, R.
1594 GC 035
Nieuwestad Zz. Marssum, J. van Holthuis, J.J.
1594 GC 033
Nieuwestad Zz. Tjaerdts, J. Willems, J.
1594 GC 030
Nieuwestad Zz. Alberts, R. Alberts, R.
1595 GC 041
Nieuwestad Zz. Broecke-Martes, Cl. Algers, H.
1595 KC 053
Nieuwestad Zz. Dircks, F. Boner, E.E.
1595 GC 049
Nieuwestad Zz. Jacobs, T. Nannes, J.
1595 GC 046 bij de Waag
Nieuwestad Zz. Jacobs, T. Nannes, J. Reijneri, P. 1595 P 013 bij de Waag
Nieuwestad Zz. Lou, B. Dircx, J.
1595 GC 061 bij de Duco Martenapijp
Nieuwestad Zz. Pieters Dircx, T. Sweerts, G 1595 P 060
Nieuwestad Zz. Pieters, I. Dircx. T. Jans, S. 1595 P 059 geen beslissing
Nieuwestad Zz. Pieters, IJ. Dircx, T.
1595 GC 072
Nieuwestad Zz. Reijners, H. Alberts, R.
1595 GC 040 bij de Waag
Nieuwestad Zz. Sipckes-Piers Hendricx, J. Piers, Tr. 1595 P 066
Nieuwestad Zz. Holdinga, van - thoe Schwarzenberg Cats-Jans, H.
1596 GC 081
Nieuwestad Zz. Isbrandts, J. Riencx, D.
1596 GC 095
Nieuwestad Zz. Lanckers, S. Pijeters, A.
1596 D 034v bij de Lombardsteeg
Nieuwestad Zz. Lanckers, S. Eelckes, W.
1596 D 029r bij de Lombardsteeg
Nieuwestad Zz. Slipkes-Piers, J. Hendricx, J.
1596 GC 072
Nieuwestad Zz. Uijlckes-Uldrichs, B. Feckes, A.
1596 D 046r oosthoek Lombardsteeg
Nieuwestad Zz. Epeus, F. Claas, B. Douwis, G. 1597 P 123 geen beslissing
Nieuwestad Zz. Jans erven, J. en A. Dirx, Tj.
1597 D 069r
Nieuwestad Zz. Pijeters-Willems, G. Hendrix, B.
1597 D 106v
Nieuwestad Zz. Scheltes, B. Gualteri, H.
1597 GC 121
Nieuwestad Zz. Tjaerdts-Michiels, D. Matthijs, D.
1597 GC 118
Nieuwestad Zz. Vincents, O. Tjaardts, E.
1597 GC 107
Nieuwestad Zz. Dircx, Tj. Hettes, R.
1598 GC 138
Nieuwestad Zz. Freerx-Jochums, J. Douwes, S.
1598 GC 130
Nieuwestad Zz. Jacobs erven, G. Jans, S.
1598 D 122r
Nieuwestad Zz. Jacobs erven, G. Engberts, W.
1598 D 126r
Nieuwestad Zz. Jacobs, S. Broers, F.
1598 GC 152
Nieuwestad Zz. Jans erven, H. Claes, Th.
1598 D 169v
Nieuwestad Zz. Lamberts erven, A. Gabbes, M.
1598 D 153v tusschen Martena en Burmaniapijp
Nieuwestad Zz. Luijties erven Marssum, J. van
1598 D 142v tegenover de Waag
Nieuwestad Zz. Luijtzes erven Hendrix, J.
1598 D 139r tegenover de Waag
Nieuwestad Zz. Luijtzes erven Luijtzes, E.
1598 D 135r achter de -
Nieuwestad Zz. Luijtzes erven Harckes, U.
1598 D 132r tegenover de Waag
Nieuwestad Zz. Dircx, J. Roeloffs, E.
1599 GC 185
Nieuwestad Zz. Jetses, H. Tjaerdts, Is
1600 GC 022
Nieuwestad Zz. Gabbes, M. Frans, R.
1602 D 052r bij het Schavernek
Nieuwestad Zz. Jacobs, Fr. Minnes-Gerbrands
1602 GC 102
Nieuwestad Zz. Sijmons, Cl. Gualteri, H.
1602 GC 080
Nieuwestad Zz. Eides, D. Pijters, R.
1603 GC 126 bij de Duco Martenapijp
Nieuwestad Zz. Ewerts erven, B. Frans, Cl.
1603 D 130r bij de Nieuwe Pijp
Nieuwestad Zz. Philipsdr., Aeff Greolts, Rompcke
1603 HD III-10 052v grondpachten/eeuwige renten
Nieuwestad Zz. Pieters, gebr. Jelle, Gerryt, Goslyck en suster Aelcke Joachims-Frerix, Gryet
1603 GC 130r weduwe van Jan Frericxzn.
Nieuwestad Zz. Gosses, P. Lieuwes, O.
1604 GC 177
Nieuwestad Zz. Hettes erven, R. Feijes, T.
1604 D 142r bij de Nieuwe Pijp
Nieuwestad Zz. Ipes-Nannes, D. Feckes, A.
1604 GC 180
Nieuwestad Zz. Jochums-Idses, Gr. Jochums, E.
1604 GC 178
Nieuwestad Zz. Dircx, Jans, R. Gerloffs, G.
1605 GC 211
Nieuwestad Zz. Hendricx, D. Teteling, P.
1605 KC 056 grondpachten/eeuwige renten
Nieuwestad Zz. Henrix, D. Willems, G.
1605 KC 063 grondpachten/eeuwige renten
Nieuwestad Zz. Jans erven, Th. Hendrix, J.
1605 D 247r bij de Lange Pijp
Nieuwestad Zz. Sipkes erven, U. Hendrix, G.
1605 D 241r tusschen Martena en Burmaniapijp
Nieuwestad Zz. Tzyommedr., Bauck Claesz., Hans
1606 HD III-10 450v huis en plaats c.a. waar de "drie gouden Conincksdaellers" uithangen
Nieuwestad Zz. Aleffs-Jacobs, W. Cornelis, C.
1607 GC 028
Nieuwestad Zz. Aleffs-Jacobs, W. Cornelis, C.
1607 GC 029
Nieuwestad Zz. Harckes, H. Hans, Wolff
1607 GC 048 recht over de Waegh
Nieuwestad Zz. Henrix, D. Harckes, H.
1607 KC 115 grondpachten/eeuwige renten
Nieuwestad Zz. Henrix, J. Melles, M.
1607 KC 034 steeg aan de -
Nieuwestad Zz. Jans, J. Suipts-Gatses, A.
1607 GC 058
Nieuwestad Zz. Godefrides-Mathijs, E. Peters, L.
1608 GC 098
Nieuwestad Zz. Harckes, Fr. Harckes, Ph.
1608 GC 136 hoek Oude Doelesteeg
Nieuwestad Zz. Henrix, G. Dircx, J.
1608 GC 151
Nieuwestad Zz. Piers-Tolsgara, Fr. Peters, A.
1608 GC 082
Nieuwestad Zz. Douwes-Claas, G. Arents, A.
1609 D 010r bij de Oude Doelesteeg
Nieuwestad Zz. Wijbrants, S. Jans, M.
1609 GC 238 hoek Oude Doelesteeg
Nieuwestad Zz. Hendrix-Peijma, Br. Ansckes, J.
1610 GC 017
Nieuwestad Zz. Isbrants, J. Lieuwes, D./
1610 GC 042
Nieuwestad Zz. Jans, P. Harings, H.
1610 GC 028
Nieuwestad Zz. Janss-Isbrants, Fr. Jochums, P.
1610 GC 043
Nieuwestad Zz. Pouwels, J. Gosses, J.
1610 GC 051
Nieuwestad Zz. Simons, A. Pijters, B.
1610 GC 020 bij de Duco Martenapijp
Nieuwestad Zz. Adriani, L. Ritskes, R.
1611 GC 067
Nieuwestad Zz. Claes-Douwes, G. Arents, A.
1611 GC 119
Nieuwestad Zz. Jans-Joannis, L. Mincus, T.
1611 GC 137
Nieuwestad Zz. Janssen, H. Tiara-Andries, P.
1611 GC 109
Nieuwestad Zz. Jochums, P. Pouwels, J.
1611 GC 193
Nieuwestad Zz. Gerloffs, G. Bockes, J.
1612 GC 167
Nieuwestad Zz. Sijmons, F. Gauckes, D.
1612 GC 128 in een steeg
Nieuwestad Zz. Gardijn, E. au Adius, L.
1613 GC 048
Nieuwestad Zz. Henricx, J. Dircx, D.
1613 GC 089
Nieuwestad Zz. Os, van - Feckes, A.E. Doijema, H.W.
1613 GC 040
Nieuwestad Zz. Simons erven, C. Pijters, G.
1613 D 285r
Nieuwestad Zz. Simons, F. Gealkes, R.
1613 GC 117
Nieuwestad Zz. Siouckes, J. Abbes, T.
1613 GC 081 bij de Duco Martenapijp
Nieuwestad Zz. Sipckes, S. Johans, R.
1613 GC 136
Nieuwestad Zz. Sipckes, S. Dirx, A.G.
1613 GC 039
Nieuwestad Zz. Everts, D. Pieters, G.
1614 GC 176
Nieuwestad Zz. Bantert, U.R. Siouckes, J.
1615 GC 022 bij de Duco Martenapijp
Nieuwestad Zz. Douwes-luijtsiens, D. Claes, J.
1615 GC 210
Nieuwestad Zz. Harings, H. Anskes, J.
1615 GC 021
Nieuwestad Zz. Marssum, van - Dircks Warners, L.
1615 GC 036
Nieuwestad Zz. Tiercx, F. Warners, L.
1615 GC 037
Nieuwestad Zz. Claes-Guelkis, S. Dircx,G.
1616 GC 059
Nieuwestad Zz. Durks, G. Pouwels, J.
1617 GC 186
Nieuwestad Zz. Lucas, H. Riemers, Th.
1617 GC 179 tusschen Duco Martenapijp en Schavernek
Nieuwestad Zz. Lucas, H. Hanses, W.
1617 GC 165 tusschen Duco Martenapijp en Schavernek
Nieuwestad Zz. Pouwels, J. Dircx, G.
1617 GC 175
Nieuwestad Zz. Horion-Meckmans, S. van Anskes, J.
1618 KC 159 grondpachten/eeuwige renten
Nieuwestad Zz. Jacobs, J. Freercx, TG.
1618 GC 230
Nieuwestad Zz. Claas erven, S. Broers, J.
1619 D 169r bij de Waag
Nieuwestad Zz. Henrix, S. Atses, J.
1619 GC 157
Nieuwestad Zz. Loo, van - Aerntsma, M. Sijbrens, R.
1619 GC 177 bij de Duco Martenapijp
Nieuwestad Zz. Thijse-Michiels, D. Dockes, J.
1619 GC 054
Nieuwestad Zz. Wopckes-Arents, J. Eeverts, W.
1620 GC 247
Nieuwestad Zz. Claes, J. Claas, J.
1621 GC 041
Nieuwestad Zz. Dircx, T. Martens, J.
1621 GC 013
Nieuwestad Zz. Gerrijts, G. Obbes, L.
1621 GC 043 hoek Haniasteeg
Nieuwestad Zz. Ottes, G. en H. Jelles, S.
1621 D 266r
Nieuwestad Zz. Pieters, B. Ulbis, S.
1621 H 135 hoek Haniasteeg
Nieuwestad Zz. Benedictus, R. Dircks, Fr.
1622 KC 158 steeg aan de -
Nieuwestad Zz. Harmens, J. Douwes, Ph.
1622 GC 054
Nieuwestad Zz. Jans, M. Dolingh-Sweers
1622 GC 064 hoek Oude Doelesteeg
Nieuwestad Zz. Riemers, Th. Jans, D.
1622 H 049 tusschen Duco Martenapijp en Schavernek
Nieuwestad Zz. Saskers, N. Clasen-Gales, S.
1622 GC 103 alwaer de blauue clock uijthanght
Nieuwestad Zz. Saskers, N. Broers, I.
1622 GC 079 alwaer de blauue clock uijthanght
Nieuwestad Zz. Siouckes, J. Pieters, B.
1622 KC 141 achter de -
Nieuwestad Zz. Uebli, St. Jelles, S.
1622 GC 065
Nieuwestad Zz. Atses, J. Blanckma, G.
1623 GC 136
Nieuwestad Zz. Douwes, P. Abbes, T.
1623 KC 185 bij Schavernekspijp
Nieuwestad Zz. Jans-Pieters, H. Lieuwes, L.
1623 D 017r bij de Duco Martenapijp
Nieuwestad Zz. Jarichs-Henrix, R.H. Claas, J.
1623 GC 121
Nieuwestad Zz. Johaens, R. Andries, A.
1623 GC 137
Nieuwestad Zz. Jusum, J. Gerrijts, G.
1623 H 249 bij Duco Martenapijp
Nieuwestad Zz. Philippus, Ph. Douwes, Ph.
1623 D 024r
Nieuwestad Zz. Adius, A. Piers, Th.
1624 GC 161
Nieuwestad Zz. Atsis, J. Blanckema, G.
1624 D 086r
Nieuwestad Zz. Joris, H. Jans, J.
1624 GC 184
Nieuwestad Zz. Pieters-Dirx, E. Johaens, R.
1624 GC 157
Nieuwestad Zz. Pieters, G. Carstes, A.
1625 GC 229
Nieuwestad Zz. Dirckx, H. Hoijtis, H.
1626 KC 074 steeg aan de -
Nieuwestad Zz. Dircx, P. Gijsberts, M.
1626 GC 027
Nieuwestad Zz. Dirx-Pieters, P. Hoeck, Fr.
1626 D 264r
Nieuwestad Zz. Douwes, Ph. Jansen, F.
1626 GC 049
Nieuwestad Zz. Jurriens, G. Tiaerdts, L.
1627 GC 055
Nieuwestad Zz. Pieters-Jans, H. Lieuwes, L.
1627 GC 116 tusschen Duco Martenapijp en Schavernek
Nieuwestad Zz. Pijters-Dirx, P. Jans-Freerx, N.
1627 GC 053
Nieuwestad Zz. Wissema, D.H. van Ipkes, O.
1627 GC 063
Nieuwestad Zz. Sipkes-Roelofs, M. Jans, J.
1628 GC 137
Nieuwestad Zz. Tiaardts, A. Hendricx, J.
1628 H 181
Nieuwestad Zz. Claes, J. Jacobs, S.
1629 GC 256 hoek Kl. Schavernek
Nieuwestad Zz. Foppes, G. Annis, I.
1629 GC 250
Nieuwestad Zz. Gasthuisvoogden St. Roeloffs, Cl.
1629 KC 012 bij de Waag in een steeg
Nieuwestad Zz. Jansen, J. Everts, Sj.
1629 GC 233
Nieuwestad Zz. Jellis erven, S. Riencx, S.
1629 D 005r bij Duco Martenapijp
Nieuwestad Zz. Sijbada-Norman, J.M. Clasen, Th.
1629 GC 242 hoek Oude Doelesteeg
Nieuwestad Zz. Teetlum, S. Pijters, G.
1629 GC 210 bij de Waagspijp
Nieuwestad Zz. Douwes-Adius, F. Phasma, Atsma
1630 GC 037 bij de Duco Martenapijp
Nieuwestad Zz. Jans erven, Tr. Tiaards, G.
1630 D 065r bij het Schavernek
Nieuwestad Zz. Lauckerts, E. Everardi, M.
1630 GC 036 de Gouden Ploeg
Nieuwestad Zz. Loo, van - Aerntsma, M. Starckenburch, B. van
1630 GC 027 bij de Duco Martenapijp
Nieuwestad Zz. Lubberts, J. Tiaarts, G.
1630 GC 034
Nieuwestad Zz. Roeloffs, Cl. Ipckes, O.
1630 KC 020 in een steeg bij de Waag aan de -
Nieuwestad Zz. Schellinggroon F.D. Pibes, T.
1630 GC 011
Nieuwestad Zz. Schoninek erven Ewerardi, M.
1630 D 038v tegenover de Lange Pijp
Nieuwestad Zz. Sibrands Sterckenburgh, B. T. van
1630 D 069r bij Duco Martenapijp
Nieuwestad Zz. Geerts, G. Meijles, O.
1631 GC 178
Nieuwestad Zz. Jansen, J. Culenburgius, J.
1631 GC 107
Nieuwestad Zz. Martens-Jacobs, U. Tania, G.
1631 D 074r
Nieuwestad Zz. Os, van - Gravius, G.R. Ates, N.
1631 GC 077
Nieuwestad Zz. Pieters erven, A. Alberts, D.
1631 D 094v
Nieuwestad Zz. Pieters erven, A. Siockis, J.
1631 D 089v bij de Oude Lombardsteeg
Nieuwestad Zz. Claes, J. Gerrijts, L.
1632 GC 161
Nieuwestad Zz. Clasen, Th. Dircx, G.
1632 GC 028 hoek Oude Doelesteeg
Nieuwestad Zz. Dirks, R. Douwens, D.
1632 GC 136
Nieuwestad Zz. Dirx-Lourens, R. Pijtters, J.
1632 GC 174 in een steeg
Nieuwestad Zz. Dirx-Lourens, R. Hoptilla, J.
1632 GC 241 in een steeg
Nieuwestad Zz. Impckes-Pieters, Tj. Ripperts, L.
1632 GC 034
Nieuwestad Zz. Maurijts, P. Pieters, D.
1632 H 028
Nieuwestad Zz. Tiercx, F. Gauckes, P.
1632 GC 240
Nieuwestad Zz. Boner-Mamminga, E. Heerma, G. van
1633 GC 036
Nieuwestad Zz. Harckes-Jans, B. Tiaards, K.
1633 GC 046 hoek Oude Doelesteeg
Nieuwestad Zz. Jacobs-Wouters, T. Gerbens, J.
1633 GC 040
Nieuwestad Zz. Jenties-Pieters, G. Siouckes, J.
1634 GC 082
Nieuwestad Zz. Coerts, Cl. Dirx, H. Heerma, G. van 1635 P 221
Nieuwestad Zz. Coerts, Cl. Heerma, V.G. van
1635 GC 154 de Roscam
Nieuwestad Zz. Pijeters-Schellingh, A. Pieters, E.
1635 H 232 hoek Haniasteeg
Nieuwestad Zz. Ruijrds, S. Pijtters, F.
1635 KC 258 bij de Waag
Nieuwestad Zz. Ruijrds, S. Ruijrds, Cl.
1635 KC 258 bij de Waag
Nieuwestad Zz. Ruijrts, G. Pieters, F.
1635 GC 094
Nieuwestad Zz. Buwes, Fr. en D. Vierssen, J.A. van
1636 GC 178 de Vergulde Tonne
Nieuwestad Zz. Lieuwes, L. Wijmers, D.
1636 GC 155 tusschen Duco Martenapijp en Schavernek
Nieuwestad Zz. Schellings-Pieters, A. Pieters, E.
1636 GC 215 hoek Haniastr.
Nieuwestad Zz. Claas, Th. Thomas, H.
1637 GC 268 de blauue sleutel
Nieuwestad Zz. Jans-Joachims, R. Solcama, A.
1637 GC 270 bij de Peperstr.
Nieuwestad Zz. Ruijrds, S. Donia, L. van
1637 KC 074 steeg tusschen Ruiterskwartier en -
Nieuwestad Zz. Tiaerdts, A. Thomas, H.
1637 KC 084
Nieuwestad Zz. Blocqh-Strigelius, A. Hijcken, J. van
1638 GC 132 bij de Waag
Nieuwestad Zz. Gerrijts, L. Pijtters-Doeckes
1638 GC 141
Nieuwestad Zz. Gerrijts, L. Doeckes-Pijtters, S.
1638 H 240
Nieuwestad Zz. Heerma, T.G. van Baackes, J.
1638 GC 264 de roscam
Nieuwestad Zz. Hendrix-Claessen, J. Heerma, V.G. van
1638 GC 066
Nieuwestad Zz. Obbes, A. Andries, S.
1638 GC 083 de rode wagen
Nieuwestad Zz. Tiara, A. P. Dalen, L. van Cathuis, A. en Tomas, H. 1638 P 359 geen beslissing
Nieuwestad Zz. Tiara, P.A. Dalen, L. van
1638 GC 018 bij de Oude Doelesteeg achter de "blauue sleutel"
Nieuwestad Zz. Tijls-Jans, M. Rispens, S.
1638 GC 020 de vergulden wagen
Nieuwestad Zz. Wigers-Tijls, A. Rispens, Sj.
1638 D 013r bij de Lange Pijp
Nieuwestad Zz. Frouses, E. Rienx, S.
1639 GC 108 achter de rode wagen
Nieuwestad Zz. Hachtingh, F.R. Cornelis, J.
1639 GC 145 de vijff ringen
Nieuwestad Zz. Wulberts erven, J. Heij, v.d.-Harkes, J.
1639 D 017v bij Duco Martenapijp
Nieuwestad Zz. Glinstra, Epeus griffier Johannes-Hochel, Antie
1640 GC 215v weduwe van Gysbert Gisberts Hochel
Nieuwestad Zz. Glinstra, E. Popma, H. en Fr.
1640 GC 202
Nieuwestad Zz. Thomas, Haye Aernsma - van Walta, Margarita
1640 GC 198v bij de Oude Doelesteeg; weduwe v.d. capiteyn Jonchr. Isbrints van Walta
Nieuwesteeg Hettes, R. Caarls, A.
1597 GC 102
Nieuwesteeg Isbrandts, J. Douwes, L.
1604 KC 017
Nieuwesteeg Claes, E. Jochums, P.
1609 KC 221 hoek Bagijnestr.
Nieuwesteeg Upkes, P. Lieuwes, X.D.
1610 GC 011
Nieuwesteeg Canters-Swalue, A. Rousfel, H. van
1612 GC 007
Nieuwesteeg Fabritius, J. Caspers, P.
1617 GC 120
Nieuwesteeg Pieters-Douwes, A. Isbrants, M.
1618 GC 216
Nieuwesteeg Ieppes, Cl. Reiners, W.
1619 H 235
Nieuwesteeg Schellingwou-Pieters, S. Reiners, W.
1619 GC 133
Nieuwesteeg Tonis-Reiners, M. Intes-Rienx, A.
1622 GC 070
Nieuwesteeg Jarichs-Douwes, A. Beernts, G.
1626 GC 011
Nieuwesteeg Schmidt, B. Hanner, D.
1626 KC 168 te Hoorn
Nieuwesteeg Isbrants, M. Ritskes, R.
1630 GC 038
Nieuwesteeg Isbrants, M. Ritskes, R.
1630 GC 038 t.o. de lombert
Nieuwland Kempes, T. Wijbes, G.
1590 D 274r zathe en land
Nieuwland Bantert, W. R. Bantert, P. R.
1611 H 200
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Burmannia, Jr. Claes Petersz., Kempe
1580 P 284 op Rytsuma Nijlant
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Hiddama, Ulbe Cyrcxz., Eevert
1580 P 283 5 pondematen land
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Rommerts, F. Hoeck, C. Reen, L. de 1580 P 263 land
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Janssz., Claes Jansz., Symen
1582 P 390 een 1/2 door verkopers bewoond huis
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Burmania, Cl. van Joris, A.
1583 GC 085 onder Leeuwarden
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Burmannia, Vrouw Anna van Sipckesz., Romcke
1583 P 374 1 pondemaat en 7 penn. zaailand
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Cater-Burmania, Cl. van Verritius, J.
1583 GC 087
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Piersz., Peter Syrcxz., Eevert
1583 P 381 8 3/4 einsen land in een stuk van 5 pondematen
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Geest, A. van der Innes, J.
1584 GC 024
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Nyenhuys, Douwe Leeuwarden, Administrator v.d. Geestelijke Goederen te
1584 P 045 2 pondematen nieuwland
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Pheltes, Peter Harmansz. Broersma, Mr. Menno
1584 P 049 1/4 van 11 pondematen land, genaamd "in den stolp"
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Innes, J. Freerx, P.
1585 GC 058
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Donija, K. van Peters, W.
1586 GC 072
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Nijenhuis, D.M. Wijckers, M.
1586 GC 059 het Lazarushuis ten oosten
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Canter Humalda van Rumers, A.
1589 GC 115
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Schooten, Margareta Mercx van Jacobsdr., Ansck
1589 P 252 grondpachten/eeuwige renten o.a. uit "de Magere Weide"
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Loo-Abbes, J. Polman, S.
1590 GC 130
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Jans-Heimans, J. Polman, S.
1591 GC 144
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Goverts, Tj. Intses, H.
1592 GC 177
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Scheltes, D. Jongema, P. van
1593 GC 008
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Pheltens-Horn, I. van Jochums, Tr.
1596 D 064r land
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Buma, G. Dircx, G.
1597 GC 110
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Eussum, J. van Nijenhuijs, D.
1598 KC 101 grondpachten/eeuwige renten
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Kerkvoogden van Eernewoude Jacobs, Ys.
1598 KC 089 grondpachten/eeuwige renten
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Beijma, H.P. Hoeck, C.Fr.
1599 GC 216
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Hilles-Jarichs, J. Douwes, D.
1599 GC 182
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Jongema, P. van Pieters, M.
1600 GC 008
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Aesges, H. Joannis, P.
1601 KC 167
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Dircx, G. Engberts, A.
1601 GC 042
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Jongema, P. van Gerrijtsma, P.
1601 GC 058
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Pheltens, P. Joannis, P.
1601 KC 167
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Burch, Jhr. C. van Tijarda, Th.
1602 KC 204
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Douwes, P. Pieters, W.
1602 GC 076
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Schellingwou-Fongers Jans, H.
1603 KC 211
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Camminga, van - Donia, van Aebinga, van - Camminga, van
1605 GC 207
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Hendricx, J. Pijeters, D.
1605 KC 032
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Gauckes, J. Velsius, W.
1606 GC 230
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Albada, jhr. J. van Pijters, I.
1607 GC 030
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Albada, jhr. J. van Ates, F.
1608 GC 102
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Ates, F. Hoeck, C.Fr.
1610 GC 035
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Pieters, J. Hoeck, C.Fr.
1610 GC 034
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Cornelis-Polamns, Cl. Aerntsma, A. van
1613 GC 082
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Jacobs, Is. Ailva, E. van
1613 GC 062
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Voorda, S.E. Pieters, D. Hillebrants, S. en U. 1618 P 151 land
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Lieuwes, E. Jacobs, P.
1619 GC 090 Deinumer -
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Claes, J. Hoeck-Jans, N.
1623 KC 172
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Wiaarda-Hoppes, F. Runnia, S.
1627 GC 078
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Sioerdts, S. Jacobs, J.
1630 H 006 land (de Stelp)
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Walta, jhr. T. van Tiercx, G.
1631 GC 068
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Walta, Jhr. T. van Ritskes, R.
1631 KC 144 de noorder Kaegh
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Walta, jhr. T. van Hilbrants, H.
1631 GC 132
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Wissema, D. van Everardi, M.
1633 GC 031
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Johannes, G. Idts, S.
1635 H 167 tusschen Zwette en Hogedijk
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Andele-Jelbes, W. Buiggers, G. van
1638 GC 026
Nieuwland onder Leeuwarden, op het Delwijnen, jhr. W. de Cook van Lensius, J.
1639 GC 150
Nieuwstraatje Jans, D. Andries, Z.
1599 GC 181v bij den Munte, int Noorden van t'heren hoff
Nieuwstraatje Sawes, M. Gerrijts, P.
1609 KC 201 in 't Heerenhoff
Nieuwstraatje Pijters, Cl. Roeloffs, R.
1610 GC 003 achter de Munt
Nieuwstraatje Johannes, P. Lentses, J.
1613 KC 147 opt diepswal
Nieuwstraatje Geerts, P. Hendrickse, G.
1617 KC 122 het Heerenhoff achter de Munte
Nieuwstraatje Jelles-Johannes, C. Rinties, P.
1618 KC 178 in 't gewezen Galeisterhof achter de Munte
Nieuwstraatje Jelles-Johannes, C. Sijbes, U.
1619 KC 237 in 't gewezen Galeysterhof
Nieuwstraatje Lentses, Jan Arents van Dort, Jacob
1619 KC 210v ten noorden van 't Heerenhoff
Nieuwstraatje Sijbes, U. Wijerts-Agges, W.
1622 KC 127 achter de Munte
Nijehove, bij Heerema, Joost Meijnertsz., Eijlert
1592 P 384 stins, hof en plaats c.a., genaamd Oenia stins met hof en bepoting
Noordersingel Sickes-Andrijs, B. Gerbens, R.
1628 KC 187 tusschen Vrouwen- en Hoeksterpoort
Noordvliet Buwez., Tietze Gerbrensz., Marten
1580 P 278
Noordvliet Gerbrantsz., Marten Doedez., Heyne
1580 P 298
Noordvliet Johannesz., Oege Symonsz., Cornelis
1580 P 287
Noordvliet Obbes, Jetz Claesz., Claes
1580 P 260
Noordvliet Tyaerdtz., Peter Jansz., Nanne
1580 P 285
Noordvliet Claesz., Claes Claesz., Claes
1581 P 313
Noordvliet Claesz., Claes Auckez., Botte
1581 P 311
Noordvliet Eefsz., Ulbe Feyckez., Aucke
1581 P 306 op 't Slot
Noordvliet Petersz., Lolcke Foeckez., Metske
1581 P 316
Noordvliet Ypckes, Anna Geertsz., Douwe
1581 P 303
Noordvliet Claesz., Claes Albertsz., Peter
1582 P 390 een huis, plaats en grond
Noordvliet Cornelisz., Schelte Hayez., Yntie
1582 P 387 een ledige plaats met grond
Noordvliet Feyckesz., Aucke Feyckesz. erven, Wyttye
1583 P 378 op het Sloth; een huis c.a. en grond
Noordvliet Gerbenz., Marten Texel, Jacob Jansz.
1583 P 354
Noordvliet Gerbrantsz., Marten Symensz., Rompcke
1583 P 357 een ledige plaats, steeg en loods c.a.
Noordvliet Juckez., Rintse Evertsz., Outger
1583 P 369 op 't slot; een kamer plaats en grond
Noordvliet Mellez., Joorn Eelckez., Andries
1583 P 368 huis, plaats en gebr. van twee stegen
Noordvliet Eelckes, Andries Rommez., Foppe
1584 P 038 een huis, achterplaats en gebr. van 2 stegen aan beide zijden
Noordvliet Fockez., Peter Lyeuwez., Douwe
1584 P 047 een huis c.a. en grond
Noordvliet Heeres-Doedes Pouwels, J.
1584 GC 018
Noordvliet Jansz., Hermen Jouckez., Gerloff
1584 P 059 een huis, grond en plaats c.a.
Noordvliet Jansz., Peter Foeckedr., Gaets
1584 P 042 een kamer en plaats
Noordvliet Jochums-Wijchers Gerrijts, A.
1584 GC 020
Noordvliet Piersdr., Jenck Geertz., Douwe
1584 P 017 een huis en plaats met steeg ten oosten
Noordvliet Wybes, Hille Tessel, Jacob Jansz. van
1584 P 013 1/2 huis, erf en grond
Noordvliet Douwez., Buwe Bauckez., Syvert
1585 P 077 huis, plaats, steeg en vrije grond
Noordvliet Scheltez., Douwe Wyttiez., Jelle
1585 P 091 huis, plaats en grond op het Sloth
Noordvliet Claesdr., Griet Juckez., Fettze
1586 P 125 een huis met grond en plaats c.a. voorbij de brug
Noordvliet Janssen-Romckes, N. Buwes, T. Douwes, D. 1587 P 166
Noordvliet Obbes, Jettze Jansz., Baucke
1587 P 170 een huis c.a.
Noordvliet Romckedr., Neel Juckez., Fettye
1587 P 166 een kamer en plaats c.a. met losse planken op zolder
Noordvliet Romckedr., Neel Buwesz., Tietze
1587 P 166 een kamer
Noordvliet Wesselsz., Thonys Oosten, Jacob Canter van
1587 P 167 ledige plaats c.a.
Noordvliet Buwes, Tyeetse Heerdtz., Minne
1588 P 212 een kamer, schuur en plaats c.a.
Noordvliet Jelles erven, G. Douwes, W.
1588 D 102r
Noordvliet Petersz., Derc Gerritsz., Ambrosius
1588 P 210 koop "gecanceleerd"; een kamer en loods met achterplaats
Noordvliet Wybedr., Bauck Gerbensz., Peter
1588 P 208 een ledige plaets, genaamd "de braeffbanck" c.a.
Noordvliet Dircxz., Meynert Fockesz., Syoucke
1589 P 255 een huis c.a.
Noordvliet Egbertsz., Jan Laurensz., Derck
1589 P 247 op 't Sloth; een oude kamer en tuin c.a.
Noordvliet Jelles-Pouwels, P. Jans, Cl.
1589 GC 112 Tichelwerk
Noordvliet Rintzedr., Hylck Fransz., Tijerck
1589 P 263 een oud huisje en plaats, c.a.
Noordvliet Sipkes, Jeroen Lambertsz., Syerdt
1589 P 258 kamer, koestal en plaats c.a. en gebruik halve steeg ten oosten
Noordvliet Fetzedr., Aelcke Harmensz., Meyne
1590 P 326 kamer met 1/2 koehuis, plaats en steeg ten oosten c.a.
Noordvliet Fockes, P. Fockes, S.
1590 GC 125
Noordvliet Fransz., Tyerck Innez., Sijdts
1590 P 290 een huis c.a. en grond
Noordvliet Sickesz., Syoucke Hertsz., Mijnne
1590 P 296 huis met tuin erachter
Noordvliet Ewerts, O. Buwes, T.
1591 KC 006
Noordvliet Hettijes erven, L. Ipckes, I.
1591 D 338r
Noordvliet Schuitmaeckers erven, U. Riencx, F.
1591 D 317r
Noordvliet Baerts-Claes, L. Lolckes, T.
1592 KC 017
Noordvliet Gerckes, G. Tijaerdts, I.
1592 KC 011
Noordvliet Harkes, M. Sioerts, H.
1592 KC 013
Noordvliet Hermas, M. Peters, J.
1592 KC 009
Noordvliet Hettijes erven, L. Ipckes, I.
1592 D 350r
Noordvliet Hettijes erven, L. Ipckes, I.
1592 D 344r
Noordvliet Jans-Janss, Gr. Doekes, A.
1592 KC 073
Noordvliet Joost, J. Jacobs-Brouwer, J.
1592 KC 014
Noordvliet Doekes, A. Eedes, L.
1593 KC 022
Noordvliet Jarichs-Watses, L. Lolckes, T.
1593 KC 024
Noordvliet Pieters, Sj. Jans, H.
1593 KC 029 grondpachten/eeuwige renten
Noordvliet Ipckes, I. Ewerts, J.
1594 KC 038
Noordvliet Jans, H. Willems, J.
1594 KC 040
Noordvliet Jans, M. Jans, Tj.
1594 KC 043
Noordvliet Jans-Jans, Tr. Pieters, J.
1594 KC 042
Noordvliet Sijoerds, R. Eelckes, P.
1594 KC 041
Noordvliet Sijoerdts, U. Claesen, L.
1594 KC 032
Noordvliet Tjaards, Tj. Jarichs, P.
1594 GC 036
Noordvliet Alberts, P. Pals, S.
1595 D 004v
Noordvliet Auckes erven, B. Innes, S.
1595 D 457r
Noordvliet Claas, L. Aariens, O.
1595 GC 069
Noordvliet Doecks, A. Everts, E.
1595 GC 071
Noordvliet Geerts erven, I. Claes, G.
1595 D 021v
Noordvliet Jacobs, J. Hendrix, C.
1595 GC 063
Noordvliet Jans, B. Sijoerds, H.
1595 KC 047
Noordvliet Jans, Tj. Rinnerts, S.
1595 KC 047
Noordvliet Quackenburch, J. van Frans, D.
1595 KC 048
Noordvliet Sijmons-Eepe, T. Lauwerens, H.
1595 KC 046
Noordvliet Frans, T. Pouwels, H.
1596 KC 066
Noordvliet Frans, Tj. Louwerens, J.
1596 KC 067
Noordvliet Hotzes, C. Claas, J.
1596 KC 068
Noordvliet Pieters, J. Fries, S.
1596 KC 068
Noordvliet Aetes-Jans, J. Geerts, P.
1597 GC 118
Noordvliet Claas, J.
Jaarichs, P. 1597 KC 074
Noordvliet Doecks, A. Joris, J.
1597 GC 123
Noordvliet Everts, O. Lieuwes, W.
1597 GC 105
Noordvliet Jans, A. Wiertsz, P. Aetes, J. 1597 P 144 op het panwerk
Noordvliet Oosten, J. C. van Tijaards, Tj.
1597 KC 076
Noordvliet Tijaards, Tj. Alberts, A.
1597 KC 077
Noordvliet Aetes, J. Hobbes, F.
1598 GC 133
Noordvliet Carsten, P. Pijeters, J.
1598 KC 099
Noordvliet Claes-Simons, P. Meijnerts, E.
1598 GC 130
Noordvliet Gerrijts, L. Mijnerts, E.
1598 GC 147
Noordvliet Hendrix, C. Gerrijts, L.
1598 GC 144
Noordvliet Hessels, S. Heres-Jeltses, A.
1598 GC 140
Noordvliet Hotses, C. Jans, P.
1598 KC 088
Noordvliet Jarichs, P. Willems, H.
1598 GC 129
Noordvliet Sijmons, R. IJets, P.
1598 GC 133
Noordvliet Wijbrens, W. Pauli, L.
1598 KC 099
Noordvliet Wijbrens-Wijtses, E. Pauli, L.
1598 KC 096
Noordvliet Adrijaens, O. Roeloffs, Gr.
1599 D 191r
Noordvliet Frans-Tichlaer, T. Geerts, D.
1599 GC 192
Noordvliet Fries-IJpckes, T. Pijters, J.
1599 KC 122
Noordvliet Jacobs, J. Jans, T.
1599 KC 117
Noordvliet Nienhuijs, Cl. M. Lijeuckama, M.
1599 KC 125
Noordvliet Piers, H. Roeloffs, J.
1599 KC 115
Noordvliet Frans, T. Willems, E.
1601 KC 179
Noordvliet Frans, T. Berents, A.
1601 KC 174
Noordvliet Jarichs, P. Sipckes, J.
1601 D 015r
Noordvliet Jouckes, Tj. Joannes, S.
1601 KC 176
Noordvliet Doeckes, A. Folckerts, G.
1602 KC 190
Noordvliet Feijkes-Fetses, A. Buwes, T.
1602 KC 194
Noordvliet Frans, Tj. Gielts,P.
1602 GC 084
Noordvliet Fransz, T. Gielts,P.
1602 GC 078
Noordvliet Fransz, T. Roeloffs, J.
1602 GC 075
Noordvliet Meijnerts, E. Reijnarts, H.
1602 GC 098
Noordvliet Roeloffs, J. Frijesses-Ipckes, T.
1602 KC 186
Noordvliet Wijbes, W. Jaecops, Cl.
1602 KC 189
Noordvliet Folckerts-Tjallings, F. Roelofs, J.
1603 KC 221
Noordvliet Freercks, J. Roorda, F. van
1603 GC 114 achter het -
Noordvliet Lieuwes, D. Sijmens, R.
1603 GC 135
Noordvliet Tjebbes, B. Prins, P. R.
1603 KC 209
Noordvliet Dircx, C. Gerts, A.
1604 KC 015
Noordvliet Eelckes-Jans, G. Frans, J.
1604 D 186r
Noordvliet Frans, T. Jans, J.
1604 KC 003
Noordvliet Henricx, A. Jouckes, S.
1604 KC 001
Noordvliet Jans,. L. Jans, J.
1604 GC 175
Noordvliet Pijters, J. Rommerts, F.
1604 KC 010
Noordvliet Riencx-Jans erv. Orx, W.
1604 GC 143
Noordvliet Sipckes, J. Broers, S.
1604 KC 009
Noordvliet Boetes, B. Egberts, J.
1605 KC 064 op 't Slot
Noordvliet Claas-Sijbrens, Tr. Foeckes, Tj.
1605 KC 048
Noordvliet Clase, M. Frans, T.
1605 KC 055 bij 't tichelwerk
Noordvliet Frans, Tj. Keimpes-Pijeters, A.
1605 KC 050
Noordvliet Jans, S. Frans, T.
1605 KC 060
Noordvliet Johaens, J. Bouwes, E.
1605 GC 226
Noordvliet Paulus, L. Hortes, H.
1605 GC 214
Noordvliet Romerts, P. Doedes, D.
1605 KC 066
Noordvliet Sijurdts, R. Claes, S.
1605 D 313r
Noordvliet Sipckes, G. Kempes-Pieters, A.
1605 KC 085
Noordvliet Claas, C. Orix, W.
1606 KC 082
Noordvliet Feijkes-Fetses, A. Tijedes, L.
1606 KC 070
Noordvliet Joukes, S. Orx, W.
1606 GC 246
Noordvliet Meijnerdts, E. Orix, W.
1606 KC 083
Noordvliet Meijnerdts, E. Jans, W.
1606 KC 091
Noordvliet Phoppens, J. Jans, L.
1606 KC 091
Noordvliet Frans, T. Aenes-Auckes, G.
1607 KC 125
Noordvliet Frans, T. Drogeham, H. J.
1607 KC 127
Noordvliet Iedes, L. Doies, C.
1607 GC 025
Noordvliet Jans-Ewerts, W. Scheltes, D.
1607 KC 112
Noordvliet Jisnouts, D. Hendricx, J.
1607 KC 132
Noordvliet Rinnerts, S. Broers, P.
1607 GC 009
Noordvliet Sjoerdts-Oenes, S. Fijkes-Tjebbes, A..
1607 GC 043
Noordvliet Ulckes, G. Binnerts, P.
1607 D 396r
Noordvliet Douwes, I. Benningh, J.
1608 KC 189
Noordvliet Frans, T. Gerrijts, G.
1608 KC 161
Noordvliet Freercx, S. Meijnes, C.
1608 KC 164
Noordvliet Hans, Cl. Andries, S.
1608 GC 157
Noordvliet Innes, S. Buwes, T.
1608 D 418r
Noordvliet Innes, S. Gosseau, Israël
1608 KC 171
Noordvliet Innes, S. Gosseau, Israël
1608 D 425r
Noordvliet Johaens, J. Marcus, M.
1608 GC 079
Noordvliet Sijdts-Schotsman, T. Rijntjes, J.
1608 GC 142
Noordvliet Willems, G. Agges, A.
1608 KC 185
Noordvliet Jans, A. Wolffs, P.
1609 KC 220
Noordvliet Lamberts, J. Ritskes, R.
1609 GC 176
Noordvliet Marcus, M. Wijbes, A.
1609 GC 236
Noordvliet Pijters-Feckes, evr. Bauckes, J.
1609 GC 232
Noordvliet Sijurdts, T. Wigers, J.
1609 KC 208
Noordvliet Clasen, S. Tiercx, S. en J.
1610 KC 034
Noordvliet Gabbes, F. Harkes, J.
1610 GC 012
Noordvliet Gerbrants, F. Egberts, H.
1610 D 116r op 't Slot
Noordvliet Gerrijts, G. Agges-Egberts, L.
1610 KC 026
Noordvliet Meijnerts, E. Pauwels, S.
1610 GC 052
Noordvliet Wijbrants-Wijbes, A. Minnes, J.
1610 KC 063
Noordvliet Meines, C. Gabbes, F.
1611 GC 127
Noordvliet Wijgers, J. Simons, B.
1611 GC 113
Noordvliet Cornelis, Br. Simons, Th.
1612 GC 180
Noordvliet Ennes, H. Peters, J.
1612 KC 096
Noordvliet Harckes, J. Janss, S.
1612 GC 218
Noordvliet Henrix, J. Jacobs, E.
1612 GC 223
Noordvliet IJdes, L. Douwes, G.
1612 GC 166
Noordvliet Jans, J. Ulckes, A.
1612 GC 220
Noordvliet Janss, S. Broers, S.
1612 GC 179
Noordvliet Pouwels, Cl. Tiercx, S.
1612 KC 103
Noordvliet Tiercx, J. Tiercx, S.
1612 KC 116
Noordvliet Tiercx, S. Frans, D.
1612 KC 120
Noordvliet Tiercx, S. Douwes, P.
1612 KC 120
Noordvliet Tiercx, S. Poppes-Auckes, A.
1612 KC 135
Noordvliet Tiercx, S. Henrix, D.
1612 KC 134
Noordvliet Tiercx, S. Pieters, D.
1612 KC 119
Noordvliet Andries, A. Iemeren, D.Th. van
1613 GC 034
Noordvliet Claes, J. Sibrants, H.
1613 GC 078
Noordvliet Innes, I. Franss, W.
1613 KC 167
Noordvliet Martens, M. Jans, C.
1613 KC 189
Noordvliet Peters, D. Alberts-Tiaerds, S.
1613 KC 188
Noordvliet Philips, J. Taackes, R.
1613 KC 161
Noordvliet Roeloffs, J. IJtes, L.
1613 KC 173
Noordvliet Tiercx, J. Harckes, J.
1613 KC 145
Noordvliet Wigles, J. Janss, E.
1613 KC 163
Noordvliet Ariens, D. Andries, S.
1614 KC 019
Noordvliet Consemeijer, H. Rijtskes, W.
1614 KC 035
Noordvliet Jetses, H. Aebes-Jacobs, A.
1614 KC 028
Noordvliet Jetses, H. Aebes-Jacobs, A.
1614 D 333r op 't Slot
Noordvliet Jobs-Dicx Montes, J.
1614 KC 022
Noordvliet Jouckes-Smidt, S. Tiercx, T.
1614 KC 011
Noordvliet Tackes, R. Sickes, S.
1614 KC 016
Noordvliet Claes, J. Hennes, J.
1615 GC 202
Noordvliet Frans, W. Ritskes, W.
1615 KC 055
Noordvliet Gerrits, G. Tierx, J.
1615 KC 045
Noordvliet Pieters-Pieters, G. Jans, J.
1615 GC 012
Noordvliet Tierx, S. Foeckes, J.
1615 KC 060
Noordvliet Tierx, T. Tierx, J.
1615 KC 044
Noordvliet Douwes, G. Outgers, G.
1616 GC 041
Noordvliet Frans, W. Wijtses, H.
1616 C 037
Noordvliet Frans, W. Wijtses, H.
1616 GC 082
Noordvliet Heins, S. Alles, J.
1616 H 034
Noordvliet Hinnes, H. Tijaarts, E.
1616 KC 096
Noordvliet Montes, J. Laes, D.
1616 KC 113
Noordvliet Pijbes, G. Heines, S.
1616 C 018
Noordvliet Sickes, J. Joukes erven, S.
1616 C 025
Noordvliet Taco-Jans, Fr. Haijes, S.
1616 GC 085
Noordvliet Benninck, J. J. Rintses, J.
1617 KC 121
Noordvliet Cornelis, Simons, C. Wolffs, P.
1617 GC 117
Noordvliet Doijes, C. Ritskes, W.
1617 GC 092
Noordvliet Jacobs, P. Jansen, T.
1617 GC 148 op 't Slot van 't
Noordvliet Meinerts, E. Jacobs, F.
1617 GC 107
Noordvliet Ritskes, W. Jansen, P.
1617 KC 138
Noordvliet Rompckes, S. Jans, J.
1617 GC 111
Noordvliet Tiercx, S. Rijntzes, Fr. R.
1617 KC 135
Noordvliet Ulbes, A. Jetsis, I.
1617 C 102
Noordvliet Willems, H. Cornelis, H.
1617 GC 181
Noordvliet Brandenburg-Meinerts, Sierx, G.
1618 GC 023
Noordvliet Frans, wed. D. Wijbes, W.
1618 C 152 op 't Slot
Noordvliet Hardts, H. Wijbes, W.
1618 GC 228
Noordvliet Hinnus, Joh. Jetses, E.
1618 C 157
Noordvliet Luijties-Frans, A. Wijbes, W.
1618 GC 225 op 't Slot van 't
Noordvliet Scheltes, wed. S. Tierks, T.
1618 C 157
Noordvliet Ubles, A. Jetses, I.
1618 GC 227
Noordvliet Wijbes, W. Dirxc, W.
1618 C 172 op 't Slot
Noordvliet Wijbes, W. Wirx-Harckies, V.
1618 GC 011 op 't Slot van 't
Noordvliet Andries, S. Rienx, G.
1619 KC 205
Noordvliet Berents-Scheltes, S. Tiercx, T.
1619 GC 104
Noordvliet Brandenburg Meinerts Aersen, D. van
1619 GC 169
Noordvliet Brandenburg-Meinerts, Everts, J.
1619 GC 053
Noordvliet Brandenburg-Meinerts, Nicolai, N.
1619 GC 069
Noordvliet Broers, E. P. Karstis, P.
1619 KC 184
Noordvliet Clases-Buwes, R. Rintjes, H.
1619 D 221r
Noordvliet Dorsten, H.F. van Jans, W.
1619 GC 171
Noordvliet Eelekes, P. Scheltes-Berents, S.
1619 KC 194
Noordvliet Frans-Franse, Br. Freerx, J.
1619 KC 215
Noordvliet Geerts, D. Broeckman-Willems,
1619 GC 156
Noordvliet Harckes, J. Steffens, J.
1619 KC 198
Noordvliet Hessels, A. Wijbes, J.
1619 KC 214
Noordvliet Hettes, P. Hinnes, J.
1619 GC 061
Noordvliet Hinnes, J. Jetses, J.
1619 GC 071
Noordvliet Hotses, C. Jans, P.
1619 KC 218
Noordvliet Iedes, L. Frans-Luijties, A.
1619 KC 236
Noordvliet Issel, W. Jacobs, IJ.
1619 KC 209
Noordvliet Jans erven, A. Andries, S.
1619 C 233
Noordvliet Jetses, E. Jetses, H.
1619 GC 093
Noordvliet Jetses, H. Steffens, J.
1619 KC 227
Noordvliet Joannis, J. Sickes, A.
1619 KC 185
Noordvliet Meinerts, E. Jans, J.
1619 GC 134
Noordvliet Meinerts-Brandenburg, S. Aersen, D. van
1619 H 260
Noordvliet Meines, C. Gabbes, F.
1619 GC 152
Noordvliet Sickes-Smidt, J. Jans-Jouckes, B.
1619 GC 079
Noordvliet Tierckx, S. Wijbes, W.
1619 KC 274
Noordvliet Tierx, J. Hendrix, A.
1619 KC 199
Noordvliet Ubles, A. Eedes, L.
1619 KC 191
Noordvliet Wijbes, W. Jans, P.
1619 GC 097
Noordvliet Wijbes, W. Ubles, A.
1619 KC 192
Noordvliet Jans, P. Wibes, W.
1620 KC 030
Noordvliet Jans-Tjietses, G. Henrix, P.
1620 KC 026
Noordvliet Ritskes, W. Jouckes, A.
1620 KC 053
Noordvliet Tiercks, J. Tiepckes, B.
1620 KC 046
Noordvliet Ulckes, A. Martens, E.
1620 KC 030
Noordvliet Agges-Egberts, L. Lamberts, S.
1621 KC 077
Noordvliet Gabbes-Rintses, A. Martens, E.
1621 KC 096
Noordvliet Jans, J. Tabes, R.
1621 KC 104
Noordvliet Martens, E. Willems, M.
1621 KC 112
Noordvliet Orx, W. Haijes, G.
1621 GC 049
Noordvliet Tiercx, J. Pieters, C.
1621 KC 108
Noordvliet Tierx, F. Gerrijtsdr., T.
1621 C 027
Noordvliet Pieters, C. Inties, I.
1622 C 079
Noordvliet Tierx, F. Wijbis, W.
1622 C 032
Noordvliet Tierx, J. Jans, P.
1622 H 263
Noordvliet Alles, J. Wijbes, A.
1623 GC 127
Noordvliet Andries, S. Pijeckes, G.
1623 C 090
Noordvliet Juckes, R. Bockes, P.
1623 KC 200
Noordvliet Meijnarts-Simons, Fr. Tiercx, S. en J.
1623 KC 197
Noordvliet Piebes, G. Jans, H.
1623 KC 174
Noordvliet Steffens, J. Claes, J.
1623 KC 221
Noordvliet Tiaerdts, E. Pieters, C.
1623 KC 196
Noordvliet Wijbes, W. Junckes, R.
1623 GC 141 op 't Slot van 't
Noordvliet Wijbes, W. Juckes, J.
1623 KC 223
Noordvliet Eedes, L. Gerrijts, Th.
1624 KC 246
Noordvliet Egberts, H. Jans, J.
1624 KC 021
Noordvliet Jacobs, H. Claes, J.
1624 KC 004
Noordvliet Tiercx, F. Wijbes, Wijbe
1624 KC 267
Noordvliet Montsis-Folckerts, I. Jans, E.
1625 C 174
Noordvliet Rienx-Alles, R. Harmens, S.
1625 KC 032
Noordvliet Roelofs, J. Loon, A. van
1625 KC 060
Noordvliet Wijbes-Jans, D. Tijerx, S.
1625 KC 153
Noordvliet Rinses-Franse, R. Jans-Craemer, T.
1626 KC 095
Noordvliet Harckes erven, J. Ulckes, wed. A.
1627 C 256
Noordvliet Harckes erven, U. Jacobs, G.
1627 D 409r
Noordvliet Jans-Jouckes, B. Cornelis, H.
1627 GC 070
Noordvliet Jetsis erven, H. Claas, C.
1627 D 370r
Noordvliet Loon erven, A. van Claas, C.
1627 D 363r
Noordvliet Martens erven, M. Pieters, U.
1627 D 388r
Noordvliet Sioerts, W. Pieters, J.
1627 KC 207
Noordvliet Taackis, T. Tijerx, S.
1627 KC 152
Noordvliet Tiepkes, B. Minnes, L.
1627 KC 170
Noordvliet Douwes, S. Douwes, A.
1628 KC 245
Noordvliet Foeckes, F. Jans, I.
1628 KC 192
Noordvliet Henrix-Jetses, E. Sioerds, S.
1628 KC 183
Noordvliet Jetsis, O. Sioerdts, S.
1628 C 281
Noordvliet Sioerts, W. Jacobs, J.
1628 GC 161
Noordvliet Tiercx, J. Jans, C.
1628 KC 197 in een steeg
Noordvliet Tiercx, J. C. en S. Cornelis, C.
1628 KC 204
Noordvliet Jacops, H. Pijeters, Cl.
1629 KC 215
Noordvliet Jetsis, E. Sioerds, S.
1629 D 026r
Noordvliet Reimers, P. Oeges, M.
1629 C 325
Noordvliet Bockis-Pieters, T. Douwis, R.
1630 KC 146
Noordvliet Buwestra, R. Ewerdts, J.
1630 KC 028
Noordvliet Carstens, P. Jans-Henrix, J.
1630 KC 021
Noordvliet Cornelis, Fr. Coerts, H.
1630 KC 047 in een steeg
Noordvliet Hettinga, P. H. Steffens, Sw.
1630 KC 262
Noordvliet Hettinga, P. H. Steffens, Sw.
1630 KC 264
Noordvliet Janssen, J. Dirx, M.
1630 KC 052
Noordvliet Martens, A. Claes, E.
1630 KC 015
Noordvliet Pieckes, H. Andries, P.
1630 KC 051
Noordvliet Pieckes, H. Claes, C.
1630 H 235
Noordvliet Rompckes, Tr. Atis, P.
1630 D 058r
Noordvliet Cornelis, H. Sijbes, R.
1631 C 363
Noordvliet Hiltties-Feickes, F. Ritskes, R.
1631 KC 143
Noordvliet Pitters, H. Pieckes, H.
1631 KC 128
Noordvliet Tijercx, S. Wijtses, W.
1631 C 370
Noordvliet Cornelis, H. Claes-Vischer, C.
1632 H 140
Noordvliet Douwes, L. Claessen, C.
1632 KC 169
Noordvliet Gerlofs-Jacobs, L. Bruijnsma, D.J.
1632 GC 027
Noordvliet Hilbrands, E. Ewerts-Clase, H.
1632 KC 159
Noordvliet Scheltes, R. Eelkes, R.
1632 KC 169
Noordvliet Sijtsis, L. Cornelis, P.
1632 KC 167
Noordvliet Tijerx, J. Tijerx, S.
1632 C 381 een ged. tichelwerk
Noordvliet Tijerx, S. Hans, C.
1632 KC 127
Noordvliet Ates, U. Cornelis, P.
1633 KC 211
Noordvliet Pieters, H. Frids, P.
1633 KC 163
Noordvliet Rienx, W. Jans, R.
1633 KC 227
Noordvliet Wolfs, P. Douwes, Th.
1633 KC 217
Noordvliet Claass, E. Joannis, Cl.
1634 KC 269
Noordvliet Claas, C. Johannes, Cl.
1635 KC 029
Noordvliet Claes, C. Johannes, Cl.
1635 H 148
Noordvliet Claes, C. Dourves, A.
1635 GC 167
Noordvliet Claess, C. Johannes, Cl.
1635 GC 182
Noordvliet Jans, S. Uijlckes, W.
1635 KC 268
Noordvliet Johannes, Cl. Claas, C.
1635 KC 029
Noordvliet Erici, B. Leeuwkes, I.
1636 KC 007
Noordvliet Jacobs, J. Abbes, I.
1636 H 266
Noordvliet Pieters, G. Jacobs, L.
1636 GC 189
Noordvliet Steffens, S. Sioerds, H.
1636 GC 172
Noordvliet Armvoogden op 't Vliet Suerts, P.
1637 KC 089
Noordvliet Cornelis, Hans Jans, Reiner
1637 GC 252
Noordvliet Joannis-Sijbrens, M. Hendrix, P.
1637 KC 063
Noordvliet Martens Jacobs, B.
1637 H 250
Noordvliet Suieren, H. van Jelles, E.
1637 GC 256
Noordvliet Beernts, B. Nammes, J.
1638 KC 141
Noordvliet Botes, T. Isbrans, J.
1638 KC 109
Noordvliet Douwes, L. Sickes, J.
1638 KC 131
Noordvliet Haijes, G. Tietes, T.
1638 GC 144
Noordvliet Jacobs, H. Joannis, Cl.
1638 KC 189
Noordvliet Jans, P. Agges, G.
1638 GC 061
Noordvliet Janss, P. Simons, J.
1638 KC 129
Noordvliet Ripperts,-Abbes, S. Seijnes, D.
1638 GC 072
Noordvliet Sickes-Timons, A. Ockes, J.
1638 KC 102
Noordvliet Sickes-Timons, A. Ockes, J. Luitiens, Cl. 1638 P 366 op 't Slot van 't -
Noordvliet Romckes, J. Jelles, Br.
1639 KC 156
Noordvliet Simons-Jans, S. Ripperts, F.
1639 GC 090
Noordvliet Tietes, T. Pijtters, G.
1639 GC 151
Noordvliet Wijbes-Jans, L. Lourens, J.
1639 KC 151
Noordvliet Craeg, H. Geerts, A.
1640 C 416
Noordvliet Leeukes, E. Jeltes, T.
1640 D 045r
Noordvliet Outgers, Gr. Popkes, O.
1640 GC 191
Noordvliet Pieters, J. Jans, I.
1640 KC 225
Noordvliet Pijtters, J. Jans, I.
1640 GC 186
Noordvliet Remkes, H. Atses, P.
1640 GC 167
Noordvliet Sijbrants, A. Jans, T.
1640 GC 016
Noordvliet Uilkes, W. Rasoor, H.
1640 KC 222
Oldegalileën Elberts, Maritgen Aysma, Sybolt
1586 P 117 2 huizen c.a. in het "Olde Glaeyster hoff"
Oldegalileën Reynersz., Willem Geertz., Thoonys
1586 P 119 een huis en plaatsen c.a. met steeg ten zuiden
Oldegalileën Sijbesz., Abbe Eepez., Folckert
1586 P 141 een kamer c.a. en grond
Oldegalileën Reynersz., Willem Lijwez., Tiete
1587 P 160 een huis met plaats erachter en terzijde
Oldegalileën Warnersdr., Eebel Joachimsz., Henrick
1588 P 197 een huis
Oldegalileën Annes, Jan Harritsz., Dodo
1589 P 272 kamer en plaats c.a.
Oldegalileën Epesz., Folkert Annesz., Jan
1589 P 241 een kamer c.a.
Oldegalileën Oenes erven, W. Janss, R.
1589 D 169r
Oldegalileën Eedesz., Lubbert Gawkesz., Derck
1590 P 315 een kamer met 4 voet plaats ten zuiden
Oldegalileën Geertsz., Thonis Sijurtsz., Taede
1590 P 307 huis, tuin, staketting, steeg en plaats c.a.
Oldegalileën Harritsz., Doede Eedesz., Lubbert
1590 P 287 kamer en 4 voeten plaats ten zuiden c.a.
Oldegalileën Gerrijts, J. Arijs, C.
1592 KC 015
Oldegalileën Oenes, Sj. Anes, H.
1592 KC 015
Oldegalileën Cornelis, C. Oomes, S.
1593 KC 022
Oldegalileën Eles, L. Eintes, T.
1593 KC 024
Oldegalileën Hanse, Fr. Sinnes, H.
1593 KC 025
Oldegalileën Hanse, H. Hanse, Tr.
1593 KC 027
Oldegalileën Sipkes-Douwes, A. Jans, R.
1593 KC 027
Oldegalileën Arijs, C. Annes, J.
1594 KC 033
Oldegalileën Cijntes, Tj. Piebes, A.
1594 KC 040
Oldegalileën Claesse, Tr. Sinnes, H.
1594 KC 036
Oldegalileën Hanse, Tr. Sinnes, H.
1594 KC 036
Oldegalileën Jans, R. Jelles, J.
1594 KC 044
Oldegalileën Pijbes, M. Gerts, D.
1594 KC 037 w.z.
Oldegalileën Eelckes-Jans, A. Wolters, P.
1596 KC 064
Oldegalileën Harmens, J. Wouters, P.
1597 GC 101
Oldegalileën Hanses, Tr. Harings, A.
1598 KC 091
Oldegalileën Hanses, Tr. Harings, A. Hanses, A. 1598 P 173
Oldegalileën Jelderts-Pijeckes, A. Hanse, B.
1598 KC 100
Oldegalileën Pheltens, P. Sijmons, E.J.
1601 KC 171 achter
Oldegalileën Reijnerts, W. Barnardus, P.
1601 KC 179
Oldegalileën Waltha, S.van Suijrds, T.
1601 KC 180
Oldegalileën Outgers, D. Suijrds, T.
1603 KC 222
Oldegalileën Taeckes, D. Eintes, Ti.
1603 KC 206
Oldegalileën Martens-Alons, T. Wijbes, S.
1606 GC 240
Oldegalileën Pijbes, W. Wijbrants-Ottes, A.
1607 KC 133
Oldegalileën Pibes, W. Jans, P.
1608 KC 180
Oldegalileën Jelles, Cl. Auckes, J.
1611 GC 115
Oldegalileën Bernardus, P. Dirx, D.
1613 GC 027
Oldegalileën Meijnerts, H. Willems, P.
1613 KC 177
Oldegalileën Jans-Goijties, Tr. Reijloff, J.
1616 H 110
Oldegalileën Jansz, J. Douwes, P.
1616 C 013
Oldegalileën Lamberti, J. Bouwes, B.
1617 GC 109
Oldegalileën Auckes, H. Reijloffs, G.
1619 GC 145
Oldegalileën Bantert, U.R. Claes, A.
1619 GC 148
Oldegalileën Boelens, J. Gerrijts, D.
1619 GC 082
Oldegalileën Gerrits, E. Jans, G. Wijbis, S. 1619 P 269
Oldegalileën Goijties-Jans, Fr. Reijloffs, J.
1619 GC 147
Oldegalileën Greolts, R. Jans-Goijties, T.
1619 C 250
Oldegalileën Henrix, J. Epes, Ti
1619 KC 187 bij
Oldegalileën Henrix, J. Roeleffs, G.
1619 KC 221 bij
Oldegalileën Hoijtes-Sioerdts, S. Janss. J.
1619 GC 083
Oldegalileën Hoijtis, S. Jans-Harmens, J.
1619 H 178
Oldegalileën Jans, J. Sijtses, S.
1619 KC 186
Oldegalileën Nannes, H. Reijloffs, J.
1619 GC 066
Oldegalileën Wijbes, S. Wijbes, S
1619 KC 250
Oldegalileën Greolts, R. Jans-Goijties, Tr.
1620 KC 032 w.z.
Oldegalileën Sioerts-Harmens Rinckes, P.
1621 KC 114
Oldegalileën Everts, G. Lieuwes, T.
1622 C 038
Oldegalileën Alons, J. Jans, J.
1623 C 109
Oldegalileën Cents-Clase, Tr. Tiercx, J.
1623 KC 194
Oldegalileën Dircx, D Roos-Cornelis, C.
1623 KC 204
Oldegalileën SioertsHarmens, H. Alons, J.
1623 KC 177
Oldegalileën Sioerts-Harmens, H. Jacobs, J.
1623 KC 207
Oldegalileën Ewerts, G. Lieuwes Claessen, G. 1624 P 184
Oldegalileën Gerrijts-Andries, R. Dirx, J.
1624 KC 010
Oldegalileën Lieuwes, T. Tietes, L.
1624 KC 003
Oldegalileën Lieuwes, T. Tietes, L.
1624 GC 208
Oldegalileën Lieuwes, T. Gerrijts, G.
1624 C 143
Oldegalileën Smits, G. Lieuwes, T.
1624 KC 009
Oldegalileën Ulbes-Pauwels, L. Ubles, A.
1624 KC 243
Oldegalileën Wopkes, G. Stoffels, Fr.
1624 KC 274
Oldegalileën Claasses erven, A. Jans, D.
1625 D 192r
Oldegalileën Reijloffs, J. Jochems, S.
1625 GC 233
Oldegalileën Jans, J. Rompckes, J.
1626 GC 033
Oldegalileën Dijrx, R. Hessles, D.
1627 KC 164
Oldegalileën Doedes-Tijebbes, S. Hessels, G.
1627 KC 157
Oldegalileën Jacobs, J. Dijrx, R.
1627 KC 155
Oldegalileën Tietes, L. Auckes, E.
1627 KC 205
Oldegalileën Willems-Dirx, M. Jouckes, H.
1627 GC 067
Oldegalileën Bonnis-Doijtse, H. Hendricx, H.
1628 KC 182
Oldegalileën Jacobs, J. Pieters, A.
1628 KC 181
Oldegalileën Rompckes, J. Jacobs, J.
1628 KC 252
Oldegalileën Wopckes, J. Harmens, M.
1628 H 103 een hof
Oldegalileën Janse-Reijloffs, G. Jacobs, J.
1630 GC 092
Oldegalileën Sibrants, L. Heijnts, G.
1630 GC 089
Oldegalileën Sioerts, O. Gerrits, H.
1630 KC 205 bij
Oldegalileën Wopckes, J. Wopckes, G.
1630 KC 260
Oldegalileën Bauckes, F. Jellis, Th.
1631 KC 031
Oldegalileën Camminga, Jhr. W. van Ipckis, O.
1631 GC 068
Oldegalileën Dircks, R. Sijbrandts, E.
1631 KC 093
Oldegalileën Luijtties, Cl. Clases, B.
1631 GC 091
Oldegalileën Steffens, S. Ritskes, R.
1631 KC 066
Oldegalileën Sioerts, O. Gerrits,H.
1632 KC 207 bij
Oldegalileën Wibes-Jans, L. Donia, B.
1632 KC 176
Oldegalileën Wopckes-Jeltes, R. Jacobs, J.
1632 H 125
Oldegalileën Ariens, S. Dirx, M.
1633 KC 224
Oldegalileën Harmens, M. Hemert, Fr.D.v.
1633 KC 219 bij
Oldegalileën Hessels, G. Willems, W.
1633 KC 218
Oldegalileën Ruijsch, Jhr. Fr. Haijes, J.
1633 GC 039
Oldegalileën Sioerts, O. Gerrijts, H. Hiddes, J. 1634 P 167 geen beslissing
Oldegalileën Doeckes, E. Donia, S.
1635 KC 283
Oldegalileën Jans, G. Suiks, T.
1635 GC 114
Oldegalileën Epes, J. Staphorst, A.
1636 KC 025
Oldegalileën Jacobs, J. Pieckes, J.
1636 GC 222
Oldegalileën Harmens, S. Jorrijts, L.
1637 KC 088
Oldegalileën Sibrants, L. Claas, C.
1637 GC 261
Oldegalileën Jacobs, B. Hettes, P.
1638 KC 171
Oldegalileën Jacobs, D. Doedes, G.
1638 D 001r nevens de bleek
Oldegalileën Jelles, Cl. Jacobs, J.
1638 GC 053
Oldegalileën Joostes-Wilde, S. de Polman, H.
1638 GC 085
Oldegalileën Lamberts, A. Pijtters, M. Cuijck, T. van 1638 P 365
Oldegalileën Meden, D.van Gerrijts, P.
1638 KC 121
Oldegalileën Ritskes-Lambers, A. Pieters, M.
1638 KC 107
Oldegalileën Sinis, H. Jorrijts, L.
1638 KC 183
Oldegalileën Aleffs, Tj. Wijbrens, U.
1639 KC 193
Oldegalileën Claass, L. Pijtters, M. Jeltis, J. 1639 P 412
Oldegalileën Claes, L. Piters, M.
1639 KC 157
Oldegalileën Dirx-Jans, J. Emckes, S.
1639 KC 154
Oldegalileën Riencks, J. Eelckes, J.
1639 KC 215
Oldegalileën Jeltes, J. Pieters, P.
1640 KC 236
Oldehoofsterkerkhof Ulrixdr., Bauck Albertz., Renick
1580 P 294 n.z.
Oldehoofsterkerkhof Hijlckes, E. Jochums, S. Ulrich, B. 1581 P 308
Oldehoofsterkerkhof Hijlckez., Yble Harmensz., Gerrijt
1586 P 144 n.z.; de tweede kamer, tuin en gebruik v.d. steeg ten noorden
Oldehoofsterkerkhof Hylckez., Yble Bernardusz., Hartman
1586 P 138 n.z.; (de derde) kamer, tuin, gebruik v.d. steeg, c.a.
Oldehoofsterkerkhof Hijlckez., Yble Taeckesz., Dirck
1587 P 146 n.z.; de eerste kamer, ledige plaats ten n., en gebruik v.d. steeg ten noorden
Oldehoofsterkerkhof Coertsdr., Griet Durewoudt, Joannes Petri
1588 P 199 n.z.; 1/5 van 3 kamers, tuinen en loods c.a.
Oldehoofsterkerkhof Bernardus, Harman Jansz., Tiart
1589 P 246 huis, plaats en tuin te Oldehooff aan het kerkhof
Oldehoofsterkerkhof Egberts-Douwes, R. Harmens, L.
1589 D 161r
Oldehoofsterkerkhof Frans, P. en S. Ennes, Cl.
1591 KC 002
Oldehoofsterkerkhof Haies, F. Frans, F. Moizert, Cl. 1591 P 349 bij de Torenstr.
Oldehoofsterkerkhof Haies, F. Madzert, Cl.
1591 KC 001
Oldehoofsterkerkhof Jans, L. Jacobs, W.
1592 KC 010 o.z.
Oldehoofsterkerkhof Dircx, Fr. Jans, F.
1594 KC 043
Oldehoofsterkerkhof Hanses, J. Entes, Cl.
1594 KC 032
Oldehoofsterkerkhof Riemers-Ulkes, Tr. Douwes-Pieters, G.
1594 KC 045
Oldehoofsterkerkhof Jans, J. Annus, E.
1595 KC 047 n.z.
Oldehoofsterkerkhof Tijs, P.en S. Tijmens, L.
1599 KC 119 n.z.
Oldehoofsterkerkhof Jans, Tj. Morel-Here, A.
1601 KC 169
Oldehoofsterkerkhof Pijeters, I. Hettes, C.
1601 KC 183
Oldehoofsterkerkhof Willems, S. Jous, A.
1603 KC 214
Oldehoofsterkerkhof Rijencx, Fr. Hettinga, A.
1605 KC 038 n.z. van het -
Oldehoofsterkerkhof Hettes, C. Entes, Cl.
1606 KC 070
Oldehoofsterkerkhof Rijencx, D. Stinnerts, W.
1607 KC 138
Oldehoofsterkerkhof Trimens, L. Sickes-Jans, Fr.
1608 KC 141
Oldehoofsterkerkhof Jans, J. Tietes, J.
1609 GC 189
Oldehoofsterkerkhof Pouwels, D. Luijties, J.
1609 KC 216
Oldehoofsterkerkhof Cornelis, R. Entes, Cl.
1613 KC 167
Oldehoofsterkerkhof Entes, Cl. Harmens, B.
1613 GC 085
Oldehoofsterkerkhof Luijtijes-Sickes, A. Jans, C.
1613 KC 150
Oldehoofsterkerkhof Jans-Jans, A. Foockes, M.
1614 KC 030
Oldehoofsterkerkhof Burmania, Jhr. B.v. Jans, J.
1615 KC 041
Oldehoofsterkerkhof Jans, M. Foockes, M.
1616 KC 112
Oldehoofsterkerkhof Foockes, M. Jans, M.
1617 KC 118
Oldehoofsterkerkhof Jans, M. Foockes, M.
1617 KC 118
Oldehoofsterkerkhof Jans, M. Taeckes, Cl.
1618 KC 160
Oldehoofsterkerkhof Impckes, B. Harmens, B.
1619 KC 202 hoek Heer Ivostr.
Oldehoofsterkerkhof Isbrants, P. Claes, P.
1619 KC 243
Oldehoofsterkerkhof Jurriens, H. Alberts, J.
1619 KC 260
Oldehoofsterkerkhof Thijmens, L. Sickes, Fr.
1619 KC 004
Oldehoofsterkerkhof Thonis, H. Joannis, J.
1619 KC 240
Oldehoofsterkerkhof Takes-Luijties, Gr. Martens, J.
1620 KC 019 steeg in de
Oldehoofsterkerkhof Lijenen, J. van Jansen, M.
1622 KC 128
Oldehoofsterkerkhof Wijbes-Uldrix, B. Roeliffs, Th.
1622 KC 155
Oldehoofsterkerkhof Jans, H. Wijtses, W.
1624 KC 019
Oldehoofsterkerkhof Tiedis, J. Wopckes, J.
1624 KC 262
Oldehoofsterkerkhof Gasthuisvoogden St.A. Alberts, P
1625 KC 122
Oldehoofsterkerkhof Annis erven, A. Jans, D.
1626 C 229
Oldehoofsterkerkhof Roeleffs, Th. Haesbach, A.
1626 KC 166 achter Oldehooff
Oldehoofsterkerkhof Elgers, S. Rutgers, W.
1629 KC 220 achter Oldehooff
Oldehoofsterkerkhof Isbrandts, M. Willems, W.
1630 KC 087 bij het -; Lijcklemasteeg
Oldehoofsterkerkhof Fockes, M. Kat, H.J. de
1632 KC 231 n. van Oldehoofster toorn
Oldehoofsterkerkhof Fockes, M. Hansis, S.
1633 KC 235 achter Oldehooff
Oldehoofsterkerkhof Willems-Jans, R. Claas, Cl.
1633 KC 202
Oldehoofsterkerkhof Strembel Hottinga, A. Simons, A.,
1634 KC 246
Oldehoofsterkerkhof Tietes, J. Pieters, T.
1638 KC 106 n. van Oldehooff
Oldehoofsterkerkhof Lamberts, P. Hendrijx, P.
1640 KC 223 achter Oldehooff
Oldehoofsterpoort, bij de Obbes Gualteri, D.H.
1585 D 019r grondpachten en eeuwige renten
Oldehoofstersteeg Voogden St. Ant. Gasthuis Alberts, P.
1626 H 231 Lijcklamasteeg
Oldehove, achter de Hylckes, Eeble Jochumsz., Syttzie
1581 P 308
Oostersingel Canter van Oosten, J. Meijnerts, E.
1597 GC 110
Oostersingel Cents-Pieters, M. Gerrits, S.
1623 GC 146 bij de Cambuurstervaart
Oostersingel Clasen-Cents, Fr. Gerrijts, D
1623 GC 148
Oostersingel Cammingh, S. van Marssum, H. van
1629 GC 237
Oostersingel Aerens, J. Jurriens, J.
1633 GC 044
Oosterstr. IJsselmuyden, Jr. Claes van Foppez., Bouwe
1580 P 265
Oosterstr. Sipkes-Claes, D. Sijtsma-Eminga, H. van
1639 KC 204 grondpachten/eeuwige renten
Opgang Harckes, R. Claes, S.
1623 KC 198 in de - achter de Doele
Opgang van de Nieuweburen Jans, H. Bottijenter, S.
1599 KC 107
Opgang van de Nieuweburen Broersma, O. Jacobs, E.
1600 KC 160
Opgang van de Nieuweburen Melles,H. Fetses-Hillebrants
1616 KC 069 in een steeg aan de -
Opgang van de Nieuweburen Claesz, R. Jans, D.
1621 C 358 aan het Bolwerk
Opgang van de Nieuweburen Jans, R. Everts, J.
1621 C 005
Opgang van de Nieuweburen Pheltens, A. Harmens, M.
1621 C 004
Opgang van de Nieuweburen Sioerdts, B. Mellis, H.
1623 C 088
Opgang van de Nieuweburen Thomas, W. Jans, J.
1625 KC 062
Opgang van de Nieuweburen Jansen-Henrix, Gr. Davids-Claes, J.
1626 KC 151
Opgang van de Nieuweburen Jans-Henrix, Gr. Jans, W.
1628 KC 188
Opgang van de Nieuweburen Mellis, H. Aeblis, J.
1630 C 351
Opgang van de Nieuweburen Sickis, R. Siers, J.
1633 C 397
Opgang van de Nieuweburen Gerbrants, G. Sickes, R.
1636 KC 020
Opgang van de Nieuweburen Backer, J. Isaax, W.
1640 KC 200
Ossehiem Aedesz., Hottze Mennoltsz., Jan
1585 P 074 een kamer met steeg naar de str. ten N. en een nog onvoltooid gemak
Ossehiem Alberdts-Suijrds, W. Alberdts, J.
1592 GC 185 bij 't Ossehuis
Ossehiem Jochums, S. Pieters, IJ.
1595 GC 047
Ossehiem Goerts, H. Arjens, A.
1597 GC 124
Ossehiem Sijmens, O. Hommes, A.
1600 GC 035 't Ossehuis
Ossehiem Walckes erven, J. Jans, Tr.
1606 D 330r
Ossehiem Dircx, G. Jans, S.
1613 GC 109
Ossehiem Harmens, R. Dircx, G.
1613 GC 067
Ossehiem Gauckes, D. Everts, E.
1615 GC 011
Ossehiem Dircx, G. Fockes, W.
1616 GC 061
Ossehiem Alberts, D. Wessels, A.
1622 GC 088
Ossehiem Ides-Fopkes, F. Wilckes, H.
1625 GC 226
Ossehiem Mamminga, B.H. Dircx, H.
1629 GC 264
Ossehiem Aedis-Pieters, J. Bauckes, J.
1631 GC 146 bij de Blokhuisterpijp
Ossehiem Riencx, J. Hanssen, A.
1640 GC 207
Ossekop Alberts, W. Hermans, J. Alberts, J. 1592 P 395 bij 't Ossehuis
Ossekop Aebles erven, H. Pouwels, J.
1594 D 430r
Ossekop Rommarts, F. Boner, A.E.
1594 GC 038
Ossekop Rommarts, F. Hendrix, J.
1594 GC 037
Ossekop IJsbrands, G. Ulenburg, R.
1595 GC 061 bij de Blokhuispijp
Ossekop Feijckes, L. Michijels, S.
1597 KC 082
Ossekop Henrix, J. Rijemers, W.
1597 GC 112
Ossekop Coelen, B.A. van Remmerts, J.
1606 GC 245 bij de Blokhuispijp
Ossekop Riemerts, U. Hollinde, P. B.
1616 C 067 achter Hanenburg
Ossekop Riemers, W. Hollinda, P.B.
1617 GC 163 achter Hanenburg
Ossekop Feickens-Jans, D. Ridder, H.
1618 GC 222 bij de Blokhuispijp n.z.
Ossekop Riemers, O. Malde, J.
1621 GC 037
Ossekop Hollinda, P.B. Wouters, J.
1623 GC 109 achter Hanenburg
Ossekop Malde, J. Martens, A.
1628 C 276 achter Hanenburg
Ossekop Malde, J. Martens, A.
1628 D 528r o.z.
Ossekop Rhala-Abbas, T. Bowitius, H.
1629 GC 224 achter Hanenburg
Ossekop Franses, H. Elgersma, J.
1630 D 029v o.z.
Ossekop Wolters, J. Martens, A.
1631 C 378
Ossekop Wolters, J. Martens, A.
1632 GC 265 achter Hanenburg
Ossekop Martens-Rauwener, A. Cornelis, G.
1633 GC 051 achter Hanenburg
Ouddeel, aan het Poppe-Sioerts, G. Martens, Cl.
1612 GC 017 Kleijenburgschefenne
Ouddeel, aan het Pouwels, H. Harmens, M.
1618 GC 013
Ouddeel, aan het Harmens, M. Pieters, A.
1624 GC 166
Ouddeel, land aan het Harmens, M. Pieters, A.
1624 KC 238
Oude Doelesteeg Sybrens, Tryn Eevertsdr., Reynu
1584 P 053 een kamer met vrije grond
Oude Doelesteeg Feijckens, L. Ulckes, H.
1588 GC 099
Oude Doelesteeg Wlcksz., Hoyte Docoz., Edo
1589 P 272 een kamer, c.a.
Oude Doelesteeg Hannia, W.A. Douwes, B.
1591 KC 008
Oude Doelesteeg Doeckes, E. Cornelis, J.
1593 KC 023
Oude Doelesteeg Jans-Jans, A. Johannes, G.
1599 KC 115
Oude Doelesteeg Hans, W. Can, Cl.
1601 GC 038
Oude Doelesteeg Sipckes-Piers, I. Folsgara-Pijers, Fr.
1601 KC 177 bij het Ruiterskwartier
Oude Doelesteeg Hoijtes, U. Claes, Th.
1604 GC 171
Oude Doelesteeg Johannes, G. Hettes, C.
1605 KC 081
Oude Doelesteeg Piers-Folsgara, Fr. Arents, J.
1608 GC 107 op de hoek
Oude Doelesteeg Harckis, Ph. Hettis, C.
1609 KC 228
Oude Doelesteeg Jans, P. Jurriens, H.
1616 C 057
Oude Doelesteeg Hettes, C. Claas, Th.
1617 C 091 bij de -
Oude Doelesteeg Jans, P. Wesel, wed. H. van
1617 C 095 Ooster -
Oude Doelesteeg Hettes, C. Claes, Th.
1618 GC 003
Oude Doelesteeg Hettes, C. Claes, Th.
1618 GC 005
Oude Doelesteeg Alberts, B. Griolts, R.
1621 GC 038
Oude Doelesteeg Gerloffs, R. Pietersdr. G.
1621 C 028 hoek Bolwerk
Oude Doelesteeg Jans, M. Gerloffs, R.
1622 KC 143
Oude Doelesteeg Jans, R. Thomas, R.
1622 KC 140
Oude Doelesteeg Cornelis, J. Joannis, J.
1623 KC 189
Oude Doelesteeg Sioerdts, B. Roeloffs, Th.
1623 H 226
Oude Doelesteeg Sioerts, B. Roeleffs, Th.
1624 KC 256 o.z.
Oude Doelesteeg Hettes, C. Emes, D.
1625 KC 030
Oude Doelesteeg Hettes, C. Emes, D. Tiara-Dronrijp, E. 1625 P 196 o.z.
Oude Doelesteeg Roeloffs, T. Claes, M.
1625 KC 048
Oude Doelesteeg Sibrins, G. Bloem, R. de
1625 C 201 bij de oude wal
Oude Doelesteeg Joannes, J. Rintzes, J.
1627 KC 163
Oude Doelesteeg Greolts-Jeroens, H. Jansen, Cl.
1629 KC 026
Oude Doelesteeg Jansen, R. Jans, J.
1629 KC 025
Oude Doelesteeg Thonis, F. Jansen, R.
1629 KC 023
Oude Doelesteeg Tiaards, P. Tijara, P.A.
1630 D 043r
Oude Doelesteeg Huijberts, H. Juusties, J.
1631 KC 106
Oude Doelesteeg Juckes-Hiddes, Tr. Hettes, C. Tijaards, K. 1634 P 200 o.z.; geen beslissing
Oude Doelesteeg Jansen erven Doekes, S. J.
1639 D 039v
Oude Doelesteeg Jans-Jacobs, F. Thijse, J.
1639 KC 179
Oude Doelesteeg Jongstall, G. Nijenhuis, G.
1639 KC 181
Oude Lombardsteeg Montsma-Cornelis, A. Laquart, E.
1596 KC 069 grondpachten/eeuwige renten
Oude Lombardsteeg Andries, Ys. Laquart, G.
1597 KC 075 grondpachten/eeuwige renten
Oude Lombardsteeg Meijle, J. Laquart, G.
1597 KC 075 grondpachten/eeuwige renten
Oude Lombardsteeg Pheltens, P. Velsius, G.
1601 KC 178 grondpachten/eeuwige renten
Oude Lombardsteeg Weesvoogden Jochums, P.
1602 GC 088
Oude Lombardsteeg Buwes, W. Lieuwes, D.
1611 GC 131
Oude Lombardsteeg Alberts, T. Allerts, N.
1612 GC 142
Oude Lombardsteeg Alberts, T. Jans, A.
1612 GC 154
Oude Lombardsteeg Buwes, W. Peters, A.
1612 GC 147
Oude Lombardsteeg Buwes, W. Iepes, O.
1612 GC 142 bij 't Bolwerk
Oude Lombardsteeg Os, van - Heixan, A.E. Ritskes, R.
1615 GC 033
Oude Lombardsteeg Fabricius, J. Willems, H.
1618 GC 202
Oude Lombardsteeg Roeloffs, E. Gaelckes, R.
1619 KC 182
Oude Lombardsteeg Claes, M. Gerloffs, G.
1623 GC 115 op den hoek
Oude Lombardsteeg Willems van Stiens, H. Lamberts, Cl.
1633 KC 197
Oude Lombardsteeg Weesvoogden Rintjes, P.
1635 GC 191
Oude Lombardsteeg Allerts, G. Pieters, Fr.
1637 GC 001
Oude Lombardsteeg Albarts, D. Gerbens, Cl.
1638 KC 092
Oude Lombardsteeg Wigers-Tijls, erven Jarichs, J.
1638 D 013r op den hoek
Oude Oosterstr. Mockema Henrix, J. Gotha, B. van
1583 GC 077 hoek Ossekop
Oude Oosterstr. Phoppes, B. Mewis, J.
1583 GC 088
Oude Oosterstr. Goha, B. van Henricx, H.
1584 GC 017 z.z.
Oude Oosterstr. Weesmeesters van Leeuwarden Haen, Jan
1584 P 035 een kamer en grond
Oude Oosterstr. Reinarts, F. Henricx, J. Sijtsma, D. 1594 P 476
Oude Oosterstr. Hendricx, J. Cornelis, Ph.
1595 GC 045 op den hoek
Oude Oosterstr. Hendricx, J. Jacobs, A.
1595 GC 045
Oude Oosterstr. Hendricx, J. Obbes, H.
1595 GC 050
Oude Oosterstr. Boorn, van - Gerrijts, J. Ottes, O.
1596 GC 096 hoek Tweebaksmarkt
Oude Oosterstr. Dominicus-Thomis Sijtses-Wopckes
1596 GC 093
Oude Oosterstr. Hillama, G. Jacobs, A.
1596 GC 074
Oude Oosterstr. Roedt, A.Cl. Jans, P.
1598 GC 146 n.z.
Oude Oosterstr. Oosten, J. van Fraterman, B.
1602 GC 115
Oude Oosterstr. Hellama, G. Sems, J.
1605 GC 225
Oude Oosterstr. Cornelis, Ph. Potter Simons, G.
1607 GC 046 op den hoek, z.z.
Oude Oosterstr. Riencx, Fr. Dircx, J.
1607 GC 064
Oude Oosterstr. Riencx, Fr. Dircx, J.
1607 GC 063
Oude Oosterstr. Fraterman, B. Sems, J.
1608 GC 100
Oude Oosterstr. Riemers, W. Hannia, Br.
1609 GC 183
Oude Oosterstr. Cluiter-Jans, P. Fijes, A.
1610 GC 036 str.naam niet genoemd
Oude Oosterstr. Henrix-Ottes, J. Cluijter-Jans, P.
1610 GC 053 hoek Tweebaksmarkt
Oude Oosterstr. Sems, J. Willems, A.
1611 GC 132
Oude Oosterstr. Dircx, J. Feickens, F.
1612 GC 015
Oude Oosterstr. Hania, Br. Gruijter, E. de
1614 GC 144
Oude Oosterstr. Assies Martens, St. Aeriens-Reimers
1617 GC 169
Oude Oosterstr. Cornelis, Ph. Claes, J.
1618 GC 027 de Gladde Gevel
Oude Oosterstr. Gotha, van Jans, L.B. Eelckes, A.
1619 GC 160 hoek Ossekop
Oude Oosterstr. Eelckes, A. Rutsens, P.
1620 GC 202 hoek Ossekop
Oude Oosterstr. Wibes, R. Sioerts, R.
1622 KC 138
Oude Oosterstr. Jansen, erven Dirck Eeges
1625 GC 245 hoek Heerestr.
Oude Oosterstr. Riemers, O. Malde, J.
1625 H 091
Oude Oosterstr. Aenex, E. Martens-Obbes
1626 GC 010
Oude Oosterstr. Iters-Reutsens, S. Fredrix, A.
1626 GC 029
Oude Oosterstr. Mellema-Reinalda, Siouckien v. Steffens, Sweer
1626 KC 084r bewoner: Nicolaus Wylema not. publ.; Popcke Jansz. snijder ten W.
Oude Oosterstr. Mellema-Reinalda, Siouckien Steffens, Sweer Wigara, O. 1626 P 238 bewoner: Claes Wylema not. publ.
Oude Oosterstr. Gotha, van - Vos, Gr. Fredrix-Gabbema
1627 GC 117
Oude Oosterstr. Mellema, van - Reinalda, Siouckien Assies, Eernst
1627 GC 076 bij de Peperstr.spijp; vooraen in de Oude Oosterstr. after den huisinge bij Wibrant Jans apoteequer van mij in coope becomen, hebbende des vs. Wibrants huysinge ten O. [ende] ten W.; akte 7-5-1626 consent 1-6-1627
Oude Oosterstr. Mellema, van - Reinalda Jans, Wibrant apotheker en burgervaandrig
1627 GC 102 hoek - n.z.; bij de Peperstr.spijp; weduwe van Edo van Reinalda; soowel den lege als den hoge huysinge; akyte 19-1-1626 consent 3-8-1627
Oude Oosterstr. Assies, E. Jetses, T.
1630 GC 088
Oude Oosterstr. Fredricx-Gabbema, A.` Lamberts, S.
1630 GC 089
Oude Oosterstr. Hilbrandts, M. Nijs, J.
1631 GC 069 z.z.; hoek Berlikumermarkt; "de Groene Gevel"
Oude Oosterstr. Wijghama-Thiesinga, M.v. Aertsen, J.van
1633 KC 213
Oude Oosterstr. Griethuijsen, H.H. Griethuijsen, A.H.
1634 KC 276 z.z.
Oude Oosterstr. Jetses, T. Claesen, A.
1635 GC 147 n.z.
Oude Oosterstr. Jetses, T. Clasen, A.
1636 D 209v
Over de Kelders Gijsberts, Th. Peters-Luijttiens, T.
1582 GC 032 hoek Cijprianussteeg
Over de Kelders Janss-Heerckes, R. Broeckman, W.
1584 D 715r
Over de Kelders Pieters, P. Jans-Jans, W.
1585 GC 057 tussen Vijsch- en de Francicusbrugge
Over de Kelders Wolters, L. Egberts, J.
1585 GC 049
Over de Kelders Heerckez., Jan Broeckman, Willem Jansz.
1587 P 154 de helft van 1/6 huis, plaats en schuur c.a.
Over de Kelders Piers, I. Orcx, S.
1588 GC 106 bij de Franciscuspijp
Over de Kelders Peters-Luijttiens, T. Oenes, J.
1589 GC 114 tussen Brolbrugge en Franciscispijpe
Over de Kelders Jans, Cl. Floris, R.
1591 GC 147 bij de Franciscuspijp
Over de Kelders Piers, T. Orcx, S.
1591 GC 158 bij de Franciscuspijp
Over de Kelders Floris, R. Gerrijts, D.
1594 GC 016 bij de Franciscuspijp
Over de Kelders Jelbes, J. Auckes, P.
1600 GC 021
Over de Kelders Luijtzes-Pieters, Gr. Dalen, L. van
1614 GC 147
Over de Kelders Martens-Harmens, A. Jans, D.
1619 GC 057 de coperen pot
Over de Kelders Thomae erven, Th. Jans, D.
1619 D 142r
Over de Kelders Martens-Jansen, Fr. Dirksen, J.
1630 GC 033 de coperen pot
Over de korenmarkt Jansen, L. Henrix, J.
1582 GC 038 Zie ook: Vismarkt, bij de en Voorstreek
Over de korenmarkt Pieters, P. Jans-Jans, W.
1585 GC 057
Over de korenmarkt Harckema, de erfgenamen van Adam Harckes, Harmen
1587 HD III-7 357 1/2 huis, schuur en plaats
Over de korenmarkt Binnerts, P. Harckes, H.
1590 GC 129
Over de korenmarkt Harckes, H. Lamberts, J.
1590 GC 130
Over de korenmarkt Buwes erven, R. Buwes, R.
1595 D 451r
Over de korenmarkt Buwes-Willems, R. Pieters, J.
1600 GC 028
Over de korenmarkt Jans, E. Jans-Cramer, T.
1606 D 295r
Over de korenmarkt Coenis-Wijckel, C. Hemert, Fr. D. van
1611 GC 077 bij de Franciscuspijp
Over de korenmarkt Noldus, J. Noldus, M.
1616 GC 083
Over de korenmarkt Wolters, J. Pieters, G.
1619 GC 165 bij de Franciscuspijp
Over de korenmarkt Sipckis-Thijs, B. Thijs, G.
1635 KC 259 tusschen Vischmarkt en Franciscuspijp
Paffenrode Albarda, Jhr. J. van Hoeck, C. Fr.
1607 GC 069 bij -
Paffenrode Camminga van Ockinga Jacobs, E.
1607 GC 035 bij -
Paffenrode Pieters, J. Donia, S.van
1628 KC 210 bij -
Paffenrode Jans, M. Jellis, S.
1636 KC 046 bij -
Peperstr. Jansdr., Machtelt Aemesz., Aucke
1580 P 271 op de hoeck van de Peperstraet na de Wirdummerpoort
Peperstr. Claas erven, J. Jochums, J.
1581 D 588r
Peperstr. Claasz., Jan Jochums, Jan
1581 GC 018 weeskind; verkocht bij decreet
Peperstr. Jansz., Jan Louwsz., Coop
1582 P 403 op de hoek van de - ; 1/12 part van een door kopers bewoond huis
Peperstr. Aijta-Buijgers, Bauck Auckes, H.
1583 GC 091
Peperstr. Gerbenz., Marten Texel, Jacob Jansz.
1583 P 355 1/3 huis c.a.
Peperstr. Merx, Jan Lentz, Hans
1584 GC 015
Peperstr. Jansz., Jacob Aemilius, Petrus
1585 P 099 1/5 van 1/24 van een huis, door Coop Louws bewoond
Peperstr. Martens, H. Ottes, Roleff
1585 GC 056 n.z.
Peperstr. Pieters, J. Luijloffs, J.
1585 GC 044 hoek Waeze
Peperstr. Ysbrantz., Jan Louwsz., Coop
1585 P 106 1/12 door kopers bewoond huis c.a. en vrije grond; op de z.w. hoek v.d. -
Peperstr. Martens, H. Borst, D.D.
1586 GC 071 n.z.
Peperstr. Martens, H. Reijners, J.
1586 GC 070 n.z.
Peperstr. Louwes, C. Tiercx, T.
1587 GC 087 z.z.; hoek Nieuwestad; "de Keizerskroon"
Peperstr. Auckes, H. Lentz, H.
1588 GC 097
Peperstr. Borst, D. Dircx. Cornelis, Corn.
1591 GC 168
Peperstr. Jans-Helmckes, B. Reijners, D.
1592 GC 184
Peperstr. Reijners, D. Frerix, F.
1593 GC 006
Peperstr. Aarents, Fr. Groen, J.
1596 GC 088
Peperstr. Claas-Reinens, E. Auckes, H.
1596 GC 098
Peperstr. Groen, Jan Jans Binnerts, P.
1596 GC 100
Peperstr. Pieters-Aarnts, H. Groen, Jan Jans
1596 GC 077
Peperstr. Andrijes erven, R. Freerx, A.
1599 D 201r
Peperstr. Lens, H. Jacobs, A. Lens, R. 1599 P 209
Peperstr. Lentz, Hans Jacobs, Arien
1599 GC 212
Peperstr. Lentz, Hans Aauckes, H
1599 GC 190
Peperstr. Hendricx, T. Rommerts, Th. P. Ulenburch 1603 P 378 z.z.; op den hoek
Peperstr. Hendrix, Fr. Rommers, Th. P.
1604 GC 144 z.z.; op den hoek; geniaerd door R. Ulenburg; 1/4
Peperstr. Pijters, Th. Ulenburch, B.
1605 GC 196 op den hoek; 2/20
Peperstr. Pijters-Silvius, W. Ulenburg, R.
1605 GC 196 op den hoek; 2/20
Peperstr. Alefs-Jacobs, W. Beerns, J.
1607 GC 042
Peperstr. Cornelis erven, C. Beernts, J.
1607 D 358r
Peperstr. Fredrix, Abbe Alberts, T.
1608 GC 143
Peperstr. Tijern, T. Broers, A.
1610 GC 104 z.z.; "de Keizerskroon"
Peperstr. Feytema, Cornelis Edisz. Abbema, Douwe
1613 HD III-11 178 huis c.a. op de hoek van de -
Peperstr. Bloem, D. de Hotses, A.
1616 GC 146
Peperstr. Abbema, Douwe, deurwaarder Johans, Hans
1617 GC 177 n.z.; op den hoek van de -
Peperstr. Bloem, D. de Hotsis, A. Claessen, J. 1617 P 122
Peperstr. Jacobs, Cl. Rijn, B.
1620 GC 213
Peperstr. Bloem, D. de Jacobs, A.
1622 H 102
Peperstr. Dirks, A. Nicolaij, A.
1622 GC 084
Peperstr. Ens, J. Nicolai, A. Wilkes, W. en Dircx, A. 1622 P 087 geen beslissing
Peperstr. Freerx-Bloem de Jorrijts, S.
1624 GC 178
Peperstr. Hotses, A. Dirx, A.
1626 GC 272
Peperstr. Tiercx, T. Ottes, Tj.
1626 GC 032 bij de Nieuwestad; 1/2
Peperstr. Veltriel, J. Ottes, Tj.
1626 GC 031 bij de Nieuwestad; 1/2
Peperstr. Ottis-Gijsberts, Tr. Doedis-Dirx, L.
1627 D 431r
Peperstr. Pijters, B. Boelens, T.
1627 GC 059
Peperstr. Sonnenberg, E.C. van Bauckes, T.
1627 GC 100 n.z.; bij de Nieuwestad
Peperstr. Nicolaij, A. Dominici, L.
1628 GC 143
Peperstr. Jans-Gooses, J. Algera-Bruijnsveld, R.
1633 GC 019
Peperstr. Jans, L. Ruerds, R.
1636 GC 028
Peperstr. Anes, S. Bockes, W.
1637 GC 034
Peperstr. Jorrits, S. Langweer, P.J.
1639 GC 110
Perksteeg Claes, T. Juckes, W.
1620 C 343
Perksteeg Abbes, O. Juckes, W.
1621 C 354
Perksteeg Riencx, J. Renis, J.
1627 C 271
Perkstr. Martens, Th. Abbes, O.
1616 KC 095
Perkstr. Birkel, G. Telveer-Wilcke, IJ
1620 KC 031
Perkstr. Claas, T. Juckes, R.U.
1622 KC 132
Perkstr. Abelhuysen, C. van Alevelt, J
1623 KC 212
Perkstr. Alles, W. Poppes, D.
1624 KC 241 bij de Pijlsteegsterpijp
Perkswaltje Willemsz., Cornelys Sevenbergen, Hans van
1586 P 134 een kamer c.a. op het diep lopende door de Pijlsteeg, achter Albert kistenm. bij de "groote schoele"
Perkswaltje Everts, E. Sijbolts, F.
1594 GC 034
Perkswaltje Jans, T. Rijnerdts, R.
1601 GC 023
Perkswaltje Sevenbergen, H. van Dirx, C.
1603 KC 223
Perkswaltje Wijnerts, W. Alberts, D.
1603 GC 138
Perkswaltje Jaspers, U. Jans, G.
1609 KC 077
Perkswaltje Allerts, D. Beerents, W.
1613 KC 174
Perkswaltje Claas, P. Wirx, K.
1620 KC 058
Perkswaltje Juckes, U. Tijerx, S.
1625 C 175 hoek Pijlsteeg
Perkswaltje Hendrix erven, B. Uldrix, E.
1639 D 009v
Pijlsteeg Nannincxz., Tyaert Tyaertz., Folckert
1580 P 296
Pijlsteeg Tyaartsdr., Anna Lambertz., Lambert
1580 P 277
Pijlsteeg Planck, Davidt Claesz., Tzialinck
1581 P 307
Pijlsteeg Willems, Commer Hermens weduwe, His Mr.
1581 P 321
Pijlsteeg Sybrensdr., Anna Jelmersz., Taco
1583 P 349
Pijlsteeg Mertens, Henrick Bouwez., Jan
1585 P 090 huis, plaats en grond
Pijlsteeg Douwez., Sybrant Claesz., Tiede
1586 P 138 huis en achterplaats c.a.
Pijlsteeg Hayttzyez., Eeble Jarichsz., Aesghe
1587 P 159 een kamer en loodsje, wal tot a/h water, c.a.
Pijlsteeg Cleienborch Erven, Sioert Roleffz., Balthus
1588 P 201 een kamer c.a.
Pijlsteeg Eelinghs, W. Claes, T.
1588 GC 104
Pijlsteeg Jansz., Aernt Gossez., Syrd
1588 P 234 een huis achter de school in de -
Pijlsteeg Douwesz., Sybrant Phlipss., Douwe
1589 P 262 een kamer c.a.
Pijlsteeg Sijtses-Hanses Velsius, A. W.
1593 KC 029
Pijlsteeg Jaarichs, H. Jetses, D.
1595 KC 053
Pijlsteeg Jaarichs, S. Thonis, G.
1595 KC 046
Pijlsteeg Claess, Tj. Jaspers, N.
1597 KC 082
Pijlsteeg Wijnerts, W. Beerndts, W.
1597 GC 115
Pijlsteeg Gosjes, S. Wijbes, J.
1598 GC 135
Pijlsteeg Beerndts, W. Wijnerts, W.
1601 GC 061
Pijlsteeg Claes, T. Jaspers, N.
1602 KC 203
Pijlsteeg Caerls, A. Velsius, J.
1604 KC 001
Pijlsteeg Winerts-Jans, J. Winerts, R.
1613 KC 006 bij 't Schoenmakersperk
Pijlsteeg Winerts-Jans, J. Winerts, R.
1613 D 269r
Pijlsteeg Pieters, Jelle Juuckes, Wtze
1614 GC 138v op den hoek bij het pijpke
Pijlsteeg Lubeijck van Bock, E. Masure, J.
1618 KC 176
Pijlsteeg Pijeckes, H. Jans, P.
1619 KC 244
Pijlsteeg Claas-Lous, J. Velsius, J.
1620 KC 055
Pijlsteeg Franssen, J. Velsen, J. van
1632 KC 147
Pijlsteeg Martens-Dirx, A. Moerburg-Ubles, J.
1634 KC 230
Pijlsteeg Rijenks, A. Heeres, E. Velsen, J. van 1634 P 203 op den hoek
Pijlsteeg Tijercks, S. Heeres, E.
1634 GC 075 op den hoek
Poppingahuis Jans, P. Camminga-Aebinga, B.
1617 GC 184 Zie ook: Oude Meer
Poppingahuis Cents, J. Simons, A.
1618 GC 232 Zie ook: Oude Meer
Poppingahuis Andries, Th. Simons, A.
1619 GC 151 Zie ook: Oude Meer
Poppingahuis Simons, A. Gerrijts, D.
1621 GC 019 Zie ook: Oude Meer
Poppingahuis Andrijs, B. Alberts-Simons, J.
1628 GC 142 Zie ook: Oude Meer
Poststr. Albertsz., Frans Marinidr., Neel
1585 P 101 grondpachten/eeuwige renten
Poststr. Broersma, M. Mockema, W.
1585 GC 047
Poststr. Brantlicht, G. Verbrugge, T.
1591 D 322r
Poststr. Verbrugge, A. Benedictus, A. Hoppers, J. 1595 P 009
Poststr. Verbrugge, A.J. Idzerts-Jans, B.
1595 GC 061
Poststr. Can, C.C. Bruicker, M.
1596 GC 079
Poststr. Gemmenich, van - Aarum van Cath, H.
1596 GC 084
Poststr. Juckes-Wijbrandts, A. Hettes, P.
1599 D 198v n.z.
Poststr. Tijaerdts, D. Hachting, R.
1600 D 006v
Poststr. Can, C.C. Pijters, E.
1609 GC 167
Poststr. Jans-Idzerts, B. Mulerio, N.
1610 GC 024
Poststr. Roos, C. C. Roos, C. C.
1620 C 293
Poststr. Roos, C. C. Freercx, A.
1622 C 044
Poststr. Hachtingins, R. Mulerio, N.
1626 GC 048
Poststr. Mellema-Reinalda van, Siouckien van Doma, Jacob Pieters
1627 GC 057v achter den huisinge op de kelders alwaer de rode poth wthangt (H 26; 1878 wijk L Kelders 189; tegenwoordig 27); akte 28-4-1626 consent 16-2-1627
Poststr. Pijters, B. Boelens, T.
1627 GC 059
Poststr. Jans-Willems, F. Arents, J.
1630 GC 028
Poststr. Mulenuis, N. Gravins, H.M.
1630 GC 119
Poststr. Fogelsang-Doma, S. Annes, D.
1631 GC 108
Poststr. Mulerius, N. Gravius, H. Lamberti, J. 1631 P 002 geen beslissing
Poststr. Aarnts, wed. J. Pieters, S.
1633 D 142r
Poststr. Glinstra Jhr. L. van Burwes, W.
1633 GC 033
Poststr. Freercx, A. Annes, J. Lamberts-Jillis, G. 1635 P 256
Poststr. Gabbema, A.K. Annes, D.
1635 GC 159
Poststr. Gabbema, Fr. A. Roeleffs, P. Lamberts-Jillis, G. 1635 P 258
Poststr. Kinnema, S.P. Euwes, S.
1635 GC 163
Poststr. Sibles, R. Mellers, M.
1636 KC 097
Potmarge of Huizumervaart, aan de Heimans-Wartinga, B. Jans, H.
1607 KC 137 land aan de -
Potmarge of Huizumervaart, aan de Kingma, Jan van Marssum, H. van
1607 KC 230 achter de Hoven bij de Potmarge
Potmarge of Huizumervaart, aan de Boetselaer tho Toutenbord Camp, A.A.
1628 GC 246
Potmarge of Huizumervaart, aan de Bootsma, A. van Kingama, J.
1633 GC 006
Potmarge of Huizumervaart, aan de Janssen, J. Kingama, J.
1635 GC 098
Potmarge of Huizumervaart, aan de Kingma, J. van Jacobs, Fr.
1638 GC 088
Potmarge of Huizumervaart, aan de Kingma, J. van Vierssen, D. van
1638 GC 039
Potmarge of Huizumervaart, aan de Jacobs, Fr. Jouckes, H.
1639 GC 097
Potmarge of Huizumervaart, aan de Jacobs, Fr. Jouckes, H. Outgers, P. 1639 P 418 land aan de -
Potmarge of Huizumervaart, aan de Kingma, J. van Ruijerdts, S.
1639 GC 079
Potmarge of Huizumervaart, aan de Kingma, J. van Jelgersma, T.G.
1640 GC 180
Potmarge of Huizumervaart, aan de Marssum, J. van Claessen, S.
1640 KC 168 aan de Potmarge
Pottebakkersplaats Sents-Henrix, J. Henrix, J.
1611 GC 088
Pottebakkersplaats Eijsinga, Ae. van Oetzes, P.
1639 KC 194
Pottebakkersplaats Eijsinga, Ae. van Contes, J.
1640 KC 205
Pottebakkersplaats Oedses, P. Luitiens, P.
1640 KC 217
Pottebakkersplaats Oedses, P. Luitiens, P. Pibes, H. 1640 P 507
Raadhuisplein Hessels, D. Hettinga, T.
1588 GC 096 Zie ook: Hofplein
Raadhuisplein Hettinga, T. Meines, Fr.
1592 GC 180 op den hoek bij het Oude Vleeschhuis
Raadhuisplein Foppes, G. Thomas, U.
1601 GC 047 tegenover het Oude Vleeschhuis
Raadhuisplein Atses, Cl. Jans, Fr.
1605 KC 067 grondpachten/eeuwige renten
Raadhuisplein Jacobs, J. Hettes Friesma, H.
1605 GC 220
Raadhuisplein Thomas, U. Clock, P.
1605 GC 186
Raadhuisplein Wigers-Jans, M. Dircks, M.
1605 GC 219
Raadhuisplein Claas-Rintses, J. Regnerij, H.
1610 GC 022 bij het Oude Vleeschhuis
Raadhuisplein Clock-Jans, P. Eelckes, M.
1610 GC 014
Raadhuisplein Hendrix, D. Luitzen, J.
1610 GC 015 tegenover het Oude Vleeschhuis
Raadhuisplein Luitiens, J. Dircx, J.
1610 GC 060 tegenover het Oude Vleeschhuis
Raadhuisplein Boijma, A. van Jans, H.
1611 GC 195 tegenover het Oude Vleeschhuis
Raadhuisplein Attema, A. Stad Leeuwarden
1619 GC 110 over 't weeshuis
Raadhuisplein Wissema, J. Stad Leeuwarden
1619 GC 111 over het diept van Decama
Raadhuisplein Riemersma, H. Sapes, T.
1620 GC 009 tegenover het Raadhuis
Raadhuisplein Dirx, J. Bachman, L.P.
1624 GC 193 bij de pijp
Raadhuisplein Lodoux-Tjaardts, E. Wijbes, A.
1625 GC 232 bij de pijp
Raadhuisplein Olpherts-Lamberts Wijbes, A.
1631 GC 202 bij het weeshuis
Raadhuisplein Sierxma, R. Adius-Hardeman
1640 GC 004
Ritzumer Hoogland Pieters, J. Pieters, R.
1599 GC 213
Rochebrunesteeg Strigelius, D. Gerrijts, P.
1614 KC 038 of: Bontemanssteeg
Rochebrunesteeg Claessen, J. Ubles, J.
1615 KC 040 of: Bontemanssteeg
Rochebrunesteeg Jarichs, W. Hector, A.
1616 KC 109 of: Bontemanssteeg
Rochebrunesteeg Gerrits, J. Jans, J.
1617 KC 144 of: Bontemanssteeg
Rochebrunesteeg Claassen, E. Predon, J.H.
1618 KC 154 of: Bontemanssteeg
Rochebrunesteeg Hector, A. Claes, J.
1620 KC 025 of: Bontemanssteeg
Rochebrunesteeg Wijgers, W. Wijtses, W.
1621 KC 104 of: Bontemanssteeg
Rochebrunesteeg Pieters-Douwes, G. Botienter, R.
1622 C 082
Rochebrunesteeg Gerrijts, Tj. Jans, F.
1635 KC 287 of: Bontemanssteeg
Rochebrunesteeg Gulliams, B. Aebinge, Sch. Van
1640 KC 203 of: Bontemanssteeg
Ruiterskwartier Wijbrants-Jacobs, W. Wolda, van - Jans, C.
1582 GC 034
Ruiterskwartier Bottes, Sj. Warners, D.
1583 GC 033
Ruiterskwartier Feyckez., Lauwrens Beernsdr., Mints
1586 P 140 een kamer c.a. en vrije grond in de str. lopende naast het bolwerk
Ruiterskwartier Willems, W. Jacobs, R.
1590 D 255r bij de Oude Lombardsteeg
Ruiterskwartier Meijke, G. Laquart, G.
1593 KC 023 grondpachten/eeuwige renten
Ruiterskwartier Lanckers, S. Gauckes, D.
1596 D 039r
Ruiterskwartier Warmers erven, D. Jochums, P.
1597 D 101v bij de Wirdumerdijk
Ruiterskwartier Warmers erven, D. Pieters, J.
1597 D 099r bij de Wirdumerdijk
Ruiterskwartier Warmers erven, D. Andries, E.
1597 D 096v bij de Wirdumerdijk
Ruiterskwartier Luijtses erven Dirx-Cornelis, E.
1598 D 146r tusschen Wirdumerpoort en Lombardsteeg
Ruiterskwartier Hannia-Ouerhagen, Tr. Hannia, Br.
1608 GC 091
Ruiterskwartier Meins, C. Simens-Olbrants, G.
1609 KC 223 bij de Haniasteeg
Ruiterskwartier Sanders, S. Roeloffs, Cl.
1609 GC 219
Ruiterskwartier Arentsma-Loo, M. van Hettis, C.
1611 KC 068
Ruiterskwartier Arentsma-Loo, M. van Henrix, S.
1611 KC 071
Ruiterskwartier Arentsma-Loo, M. van Jans, A.
1611 KC 084 bij Ype Brouwerssteeg
Ruiterskwartier Lieuwes, O. Ewerts, C.
1613 KC 145
Ruiterskwartier Bockes, D. Hettes, D.
1615 KC 052 hoek Olde Doelesteeg
Ruiterskwartier Cornelis, Arents, J. Mevis, J.
1615 GC 015 hoek Oude Doelesteeg w.z.
Ruiterskwartier Carstes, S. Jans, A.
1616 C 012
Ruiterskwartier Coemerts, wed. H. Dircks, D.
1616 C 033 bij het Schavernek
Ruiterskwartier Hettes, C. Gerloffs, R.
1616 C 017 bij de Doelesteeg
Ruiterskwartier Hettes, C. Gerloffs, R.
1616 KC 095 hoek Olde Doelesteeg
Ruiterskwartier Jans, A. Bornhert, W.
1616 C 009
Ruiterskwartier Meines, C. Sibrens, G.
1616 C 022 bij de Haniasteeg
Ruiterskwartier Beernts, wed. J. Minnes, G.
1617 C 076 bij het Schavernek
Ruiterskwartier Dircks, D. Lentz, H.
1617 C 091
Ruiterskwartier Meijmerts, H. Eilerts, C.
1617 C 075 bij de Haniasteeg
Ruiterskwartier Meines, C. Sibrants, G.
1617 GC 122 bij de Haniasteeg
Ruiterskwartier Broersma erven Ritskes, R.
1618 D 102r bij Oude Lombardsteeg
Ruiterskwartier Cornelia-Simons, C. Takes, Cl.
1618 GC 223 bij de Oude Lombardsteeg
Ruiterskwartier Sibrants, G. Henrix-Eussum van, Fr.
1618 GC 038 bij de Haniasteeg
Ruiterskwartier Sijbrants, G. Rossum, F. H. van
1618 C 157
Ruiterskwartier Auckes-Sijbes, E Backemude, S.
1619 KC 188
Ruiterskwartier Hannia, Br. Gerbens, G.
1619 GC 102 bij de Wirdumerpoort
Ruiterskwartier Jans-Dirx, Fr. Jans, J.
1619 KC 272 bij de Haniasteeg
Ruiterskwartier Jans, wed. A. Jans, J.
1619 C 219 achter heer Hania's huis
Ruiterskwartier Jans-Dirx, Th. Jans, J.
1619 D 207r bij de Haniasteeg
Ruiterskwartier Joannis, S. Karstes, S.
1619 D 200r bij de Haniasteeg
Ruiterskwartier Meinerts, H. Wirx, K.
1619 KC 236
Ruiterskwartier Roelofs-Gosses, E. Sittert, D. H. van
1619 KC 005 hoek Haniasteeg
Ruiterskwartier Carstes, S. Wijbes, H.
1620 KC 020
Ruiterskwartier Epes, E. O. Willems, H.
1620 C 304 hoek Hooghuijstersteeg
Ruiterskwartier Gerbens, G. Nicolaij, A.
1620 GC 012 bij de Wirdumerpoort
Ruiterskwartier Joannis, S. Carstes, S.
1620 KC 039
Ruiterskwartier Meinerts, A. Wolters, J.
1620 C 285 bij de Haniasteeg
Ruiterskwartier Ritskes-Joannes, A. Joannis, S.
1620 KC 061
Ruiterskwartier Wirx, K. Douwes-Lieuwes, M.
1620 KC 058 bij de Haniasteeg
Ruiterskwartier Willems, v - Steens, H. Claas, M.
1621 KC 074 hoek Oude Lombardsteeg
Ruiterskwartier Gerleffs, R. Doeckes-Pieters, G.
1622 KC 130 hoek Olde Doelesteeg
Ruiterskwartier Hettes, C. Claas, F.
1622 KC 168
Ruiterskwartier Dirx, P. Aens, E.
1627 GC 054 bij het Groot Schavernek
Ruiterskwartier Hettes-Henrix, D. Sibrens, G.
1630 GC 273 bij de Haniasteeg
Ruiterskwartier Atsma-Matheus, D. Henrix, J.
1631 GC 123 bij de Wirdumerpoort
Ruiterskwartier Claessen, F. Wopckes, H.
1631 KC 114 tussen Atsma- en Haniasteeg
Ruiterskwartier Dircx, J. Egberts, J.
1631 KC 077 tussen Atsma- en Haniasteeg
Ruiterskwartier Mens-Buurs, T. Hettis, C.
1632 C 385 hoek Oude Doelesteeg
Ruiterskwartier Wopckes, H. Oenes, J.
1632 KC 171
Ruiterskwartier Roelofs, G. Pieters, J.
1633 KC 223 afgebr. bolwerk bij de Haniasteeg
Ruiterskwartier Claes-Idzards,E. Ugges, R.
1634 KC 248 achter aan de wal
Ruiterskwartier Fongers, J. Gerrijts-Brouwer, J.
1636 KC 038 bolwerk achter het Hania hooff
Ruiterskwartier Gauckes, D. Piers, J.
1639 GC 138
Ruiterskwartier Gerrits, J. Botes, G.
1639 KC 145 old bolwerk neffens het Hania hoff
Ruiterskwartier Douwes, C. Reijns, J.
1640 GC 229
Sacramentsstr. Frerijckz., Jan Albertz., Jan
1580 P 296
Sacramentsstr. Albertsz., Jan Doedez., Frerick
1582 P 330
Sacramentsstr. Albertsz., Jan Herckez., Claes
1582 P 330
Sacramentsstr. Claas, Tj. Henrix, J.
1582 GC 060
Sacramentsstr. Steege erven, Y. ter Henrix, J.
1582 D 611r
Sacramentsstr. Goortsz., Jan Foeckez., Wibe
1583 P 362 een kamer, steeg en grond c.a.
Sacramentsstr. Berents, Tryn Synedr., Tietz
1584 P 017 een kamer en plaats met grond
Sacramentsstr. Jansz., Egbert Jansz., Abraham
1584 P 006 1/2 kamer, schuur, plaats en grond
Sacramentsstr. Fokkerts, Cl. Laes, Tj.
1585 GC 054
Sacramentsstr. Jans, M. Thijs, J.
1585 GC 038
Sacramentsstr. Thijs, J. Olpherts, W.
1585 GC 057
Sacramentsstr. Tyercxz., Tyerck Fockes, Agge
1585 P 098 een kamer c.a.
Sacramentsstr. Thijs, J. Pieters-Jans, H.
1586 GC 060
Sacramentsstr. Auckesz., Marten Laesz., Tijepke
1587 P 181 1/2 kamer met 1/2 loods en plaats c.a.
Sacramentsstr. Everts-Asses, E. Freercx, A.
1587 GC 078
Sacramentsstr. Tiarxz., Tiarck Ottedr., Geert
1587 P 158 een kamer met vrije grond
Sacramentsstr. Tyarxz., Tiarck Jarichsz., Taco
1587 P 176 een kamer c.a., vrije grond en gebr. v.d. goot
Sacramentsstr. Foekes, Wibe Derx, Meijnert
1588 P 222 een kamer, achterplaats en materialen
Sacramentsstr. Henrix, Barber Tiallingsdr., Foeck
1588 P 216 een kamer c.a.
Sacramentsstr. Derx, M. Takes, J.
1591 KC 004
Sacramentsstr. Arijaen, de kinderen van Pijeters, C.
1592 D 356r
Sacramentsstr. Thomas-Willems, M. Aernsma, J.
1592 D 361r n.z.
Sacramentsstr. Folsgara-Pieters, H. Velsius, A.W.
1594 GC 028
Sacramentsstr. Taekes, J. Tijetses, L.
1597 KC 077
Sacramentsstr. Tjietses, L. Taackes, J.
1597 GC 114
Sacramentsstr. Weeshuisvoogden Berendts, H.
1598 KC 100 bij de Put
Sacramentsstr. Pieters, B. Berends, P.
1599 GC 168
Sacramentsstr. Duede, Fr. Albrants-Sijmens, Gr.
1600 GC 034
Sacramentsstr. Tjietses, L. Jans, Fr.
1600 GC 007
Sacramentsstr. Jans, J. Toenis, L.
1601 KC 177
Sacramentsstr. Albrants, Gr. Wopckes, G.
1604 GC 151
Sacramentsstr. Luijtijns, W. Gerbrants, B.
1606 KC 103
Sacramentsstr. Richeus, J. Franck-Jans, Fr.
1606 KC 099
Sacramentsstr. Sijmons, M. Jans, H.
1606 KC 106
Sacramentsstr. Abrahams-Henrix, D. Lieuwes, D.
1609 GC 224 n.z.
Sacramentsstr. Velsius, Dr. W. Thijs, Th.
1609 GC 209
Sacramentsstr. Velsius, W. Martens, Cl.
1609 GC 211
Sacramentsstr. Wopckes, G. Jochums, S.
1609 GC 251
Sacramentsstr. Aijsma, L. Alberts, Fr.
1610 GC 062
Sacramentsstr. Jacobs, J. Geerts, R.
1610 KC 029
Sacramentsstr. Doitses, M. Jarighs, T.
1611 KC 057
Sacramentsstr. Franck-Jans, Fr. Claes, Tj.
1611 KC 086
Sacramentsstr. Oetsma, W. Douwes, C.
1611 GC 105
Sacramentsstr. Willems-Fockes, Fr. Wickers, J.
1611 GC 129
Sacramentsstr. Claess, Tj. Gerloffs, P.
1612 KC 139
Sacramentsstr. Gerrijts, S. Jans, H.
1613 GC 069
Sacramentsstr. Andries erven, S. Jacobs, S.
1614 D 313r
Sacramentsstr. Oedtsma, W. Thomas, I.
1614 GC 148
Sacramentsstr. Wickers, J. Gosses, H.
1615 GC 025
Sacramentsstr. Jans, G. Claes, G.
1616 KC 102 z.z.
Sacramentsstr. Berents, P. en G. Joannis, A.
1617 GC 161
Sacramentsstr. Claes, G. Jans-Pijters, Fr.
1617 KC 139
Sacramentsstr. Fabritius, J. Borijts, J.
1617 C 085 n.z.
Sacramentsstr. Jans-Franck, Fr. Fockes, J.
1617 GC 160
Sacramentsstr. Fabricius, J. Borrijts, J.
1618 GC 196
Sacramentsstr. Jacobs, S. Aerts, J.
1619 GC 067
Sacramentsstr. Cornelis, G. Juckes, W.
1620 GC 241
Sacramentsstr. Clase-Jarichs, S. Jans, Th.
1621 GC 022
Sacramentsstr. Juus, W. Roeloffs, J.
1621 D 281r grondpachten en eeuwige renten
Sacramentsstr. Aerts, J. Andries, Th.
1622 GC 064
Sacramentsstr. Juus, W. Jansen, Th.
1623 GC 122 op den hoek bij de Amelandspijp
Sacramentsstr. Lenemans, P. Dirx, D.
1623 GC 133 op den hoek bij de Amelandspijp
Sacramentsstr. Thomas, E. Jans, H.
1623 KC 215
Sacramentsstr. Ulbes, Sj. Jurriens, H.
1624 GC 158
Sacramentsstr. Jansen, Th. Dircks, D.
1625 GC 267 op den hoek bij de Amelandspijp
Sacramentsstr. Jochums, S. Tjalckis, B.
1625 GC 235
Sacramentsstr. Buttinga, J. Jansen, H.
1626 KC 102
Sacramentsstr. Jurriens, H. Gabbema, A.Fr.
1626 GC 045
Sacramentsstr. Lourens, L. Sickes, R.
1627 GC 072
Sacramentsstr. Alberts, Fr. Gabbema, A.Fr.
1628 GC 181
Sacramentsstr. Hettes, P. Fredericx, A.
1628 KC 213 n.z.
Sacramentsstr. Koenders, J. Takes, T.
1630 GC 093
Sacramentsstr. Tijssen-Johannes, P. Coenders, J.
1630 KC 048
Sacramentsstr. Beernts, P. Gabbes, J.
1631 GC 140
Sacramentsstr. Roeloffs, Th. Lamberts, D. Roeloffs, G. 1631 P 005
Sacramentsstr. Roelofs, Th. Lamberts, D.
1631 KC 083
Sacramentsstr. Jans-Thijssen, R. Ulrici, H.
1633 KC 191
Sacramentsstr. Jans, C. Gerrits, F.
1635 D 183v
Sacramentsstr. Pitter, A. Gerrijts, F.
1635 GC 198
Sacramentsstr. Roeloffs, G. Douwes, C.
1635 KC 266
Sacramentsstr. Gabbema, A.Fr. Taekes, H.
1636 GC 220
Sacramentsstr. Gabbema, A.Fr. Geest, W. de
1637 GC 259
Sacramentsstr. Eelckes, A. Douwes, C. Ariens, R. 1638 P 374
Sacramentsstr. Eelkes-Hendriks, A. Douwes, C.
1638 GC 040
Sacramentsstr. Gabbes, J. Tjallings, B.
1638 GC 032
Sacramentsstr. Henrici. E. Clasen, O.
1639 GC 122
Sacramentsstr. Hiddes, J. Willems, T.
1639 GC 105
Schavernek Cornelys, Peter Molsaerdt, Claes Tyaerdtz.
1582 P 394 een huis, loods en plaats met grond
Schavernek Sickes erven, D. Jacobs, G.
1596 D 058v
Schavernek Harmanna, D.P. Willems, H.
1613 D 277r bij de Vrouwenpoort
Schavernek Lamberts erven, E. Berents, J.
1615 C 008
Schavernek Geerts, J. Gosses, J.
1616 C 062
Schavernek Buwes-Jans, Gr. Bauckes, J.
1617 D 035r
Schavernek Geerts, J. Gosses, J.
1617 GC 185 zonder nadere aanwijzing
Schavernek Buwes, wed. G. Bauckes, J.
1618 C 146
Schavernek Anes-Geerts, F. Jellis, R.
1629 GC 217 zonder nadere aanwijzing
Schavernek Wigers-Tijls erven Sleijnards, H.
1638 D 013r
Schavernek, bij het Jansz., Goslick Goslicxz., Jan
1613 HD III-11 125v 1/2 huis c.a.
Schilkampen Jansz., Claes Douwez., Wopcke
1580 P 294
Schilkampen Bottez., Rijntze Obbez., Jettie
1581 P 317
Schilkampen Voogden St. Anth. Gasthuis Heeres-Doedes, J.
1581 GC 016 bij -
Schilkampen Andriesz., Nammen Obbesz., Jettye
1582 P 391 een huis en plaats
Schilkampen Heres-Jans, M. Janssen, Cl.
1582 GC 071 bij -
Schilkampen Pietersz., Gerbrich Binnerts, Jan
1582 P 390 acte gecanceleerd
Schilkampen Jansdrs., Lysbeth en Styn Boetez., Ryntie
1583 P 367 een huis, steeg en plaats met grond
Schilkampen Jansz., Steffen Mellez., Jelcke
1583 P 377 een door verkopers bewoond huis
Schilkampen Binnertz., Sipcke Jansz., Claes
1585 P 108 een huis, plaats en gebruik v.d. steeg
Schilkampen Martens, Cl. Janssen, Cl.
1585 GC 043
Schilkampen Jans, P. Jochums, J.
1591 GC 158
Schilkampen Jansz., Claes Petersz., Jan
1591 P 338 een huis
Schilkampen Jochums, J. Geerts, T.
1591 GC 159
Schilkampen Verrucius, Dr. Jeronimus Ockinga, Atke
1591 P 366 grondpachten/eeuwige renten
Schilkampen Geerts, T. Claes, T.Cl.
1592 GC 179
Schilkampen Emes, J. Frans, T.
1593 KC 025
Schilkampen Roeleffs, W. Oekes, T.
1594 KC 034
Schilkampen Roeloffs, R. Ockes, Tj.
1594 GC 021
Schilkampen Claas, J. Heijnes, J.
1595 GC 072
Schilkampen Claas, L. Heijnes, J. Outgers, D. 1595 P 062 geen beslissing
Schilkampen Claasen, J. Frans, T.
1595 KC 054
Schilkampen Claasen, S. Jans, B.
1595 GC 064
Schilkampen Doedes-Claass, S. Rinnerts, B.
1595 KC 053
Schilkampen Pieters, J. Harckes, W.
1595 KC 052
Schilkampen Frans, T. Roeloffs, B.
1596 KC 071
Schilkampen Frans, T. Pijeters, J.
1598 KC 095
Schilkampen Jans, B. Goijes, F.
1598 GC 139
Schilkampen Heerckes, H. Botkes, A.
1600 KC 152
Schilkampen Lieuwes, H. Roeloffs, B.
1601 KC 181
Schilkampen Doedes-Claass, S. Geerts, Fr.
1604 KC 026
Schilkampen Goijes, F. Beernts, M.
1605 KC 033
Schilkampen Luijtiens, W. Gerbrants, B.
1606 KC 103
Schilkampen Harckes-Clase, A. Geerts, Tj.
1608 KC 173
Schilkampen Henrix, B. Jans, G.
1608 KC 175
Schilkampen Jans, S. Geerts, Tj.
1608 KC 172
Schilkampen Roeliffs, B. Harmens, R.
1608 KC 163
Schilkampen Martens, Cl. Obbes, J.
1609 KC 214
Schilkampen Wijbes, J. Jenties, Is.
1611 KC 082
Schilkampen Claes, S. Geerdts, Fr.
1612 KC 118
Schilkampen Tiaerdts, J. Sickes, Sj.
1615 KC 051
Schilkampen Lieuwes, S. Hinnis, J.
1618 C 208
Schilkampen Tiaerdts, M. Pieters, N.
1618 KC 151
Schilkampen Botes, B. Hendricx, M.
1619 KC 219
Schilkampen Minnes, J. Foeckes, T.
1619 GC 194 op het westen van -
Schilkampen Roeleff, B. Sickes, H.
1619 KC 024
Schilkampen Roelijfs, B. Pieters, H.
1619 KC 220
Schilkampen Sibes, J. Jeltes, B.
1619 C 220
Schilkampen Sickes, Si. Tiebbes, Cl.
1619 KC 264
Schilkampen Pijters, N. Lieuwes, S.
1620 KC 006
Schilkampen Pouwels, J. Geerts, T.
1622 KC 147
Schilkampen Harckes, L. Taeckes, L.
1628 KC 212 achter -
Schilkampen Lieuwes, R. Jans, M.
1628 KC 186
Schilkampen Jacobs, T. Pouwels, J.
1629 C 324
Schilkampen Wijbes-Jans, D. Takes, T.
1629 KC 222 land bij -
Schilkampen Hendricx, P. Meijnses, J.
1630 H 159
Schilkampen Albarts, P. Jelles, D.
1636 KC 040 bij Wijlaarderterp
Schilkampen Wartinga, van - Heijmans Scheltinga, G.
1636 GC 206 Hennewijer
Schilkampen Ripckes, S. Foekes, H.
1638 KC 125
Schilkampen Bauckes, J. Cornelis, P.
1640 KC 244
Schilkampen Berents, J. Cornelis, G.
1640 D 054v
Schoenmakersperk Jansz., Thonis Peterz., Jan
1580 P 297 bij het -
Schoenmakersperk Frans, F. Egberts, J.
1586 GC 066
Schoenmakersperk Egberts, J. Henricx, P.
1587 GC 091
Schoenmakersperk Egberts, J. Jans, Th.
1587 GC 092
Schoenmakersperk Petersz., Wolter Jansdr., Anna
1590 P 317 kamer en plaats c.a.
Schoenmakersperk Pietersz., Wolter Lowsz., Tonis
1590 P 300 kamer met plaats, bomen en andere annexen
Schoenmakersperk Claes, Tj. Wijnerts, W.
1592 GC 181
Schoenmakersperk Wijnerts, W. Jaspers, O.
1592 GC 190
Schoenmakersperk Jaspers, U. Ariens, Fr.
1593 GC 013
Schoenmakersperk Lous, Th. Alberts, D.
1595 KC 054
Schoenmakersperk Jaarichs, A. Jetses, O.
1596 KC 063
Schoenmakersperk Gosses, S. Ewerts, E.
1597 KC 080 bij het Bolwerk
Schoenmakersperk Janssen, Th. Wijnnert, W.
1598 GC 113
Schoenmakersperk Pijters, J. Brandenburg, J. van
1599 KC 113
Schoenmakersperk Ewerts, E. Henrix, R.
1600 KC 139
Schoenmakersperk Caspers, Fr. Gerrijts, M.
1601 KC 175
Schoenmakersperk Brandenburg, J. van Hendrix, Fr.
1602 KC 198 bij den Groeneweg
Schoenmakersperk Gerrijts-Harmens, R. Harmens, I.
1602 KC 185
Schoenmakersperk Allerts, D. Claes, Tj.
1604 KC 019
Schoenmakersperk Allerts, D. Claes, Tj.
1604 KC 018
Schoenmakersperk Prandt-Rijners, A. Melhuisen, H. van
1604 KC 024
Schoenmakersperk Melhuijsen, H. van Johannes, R.
1605 KC 046
Schoenmakersperk Velsius, J. Allerts, D.
1605 KC 037
Schoenmakersperk Beernts, W. Michiels, J.
1607 KC 131
Schoenmakersperk Johannes, R. Berents, W.
1607 KC 126
Schoenmakersperk Claes, Tj. Jaspers, N.
1608 KC 167
Schoenmakersperk Bouwens, J. Johannis, B.
1609 GC 241
Schoenmakersperk Jans, J. Jans, P.
1609 KC 231
Schoenmakersperk Popcke-Henrix, S. Melhuijsen, H. van
1610 GC 031
Schoenmakersperk Cents, J. Bents, J.
1611 KC 083
Schoenmakersperk Claes, Tj. Berckel, G.
1611 GC 090 in een steeg aan het
Schoenmakersperk Johannes-Sibolts, F. Gerrits, J.
1612 KC 110 bij den Groeneweg
Schoenmakersperk Gerrijts, J. Alberts, D.
1613 KC 158 bij den Groeneweg
Schoenmakersperk Claes, T. Martens, Th.
1614 KC 021 steeg aan het -
Schoenmakersperk Binnerts, R. Hessels, J.
1615 GC 006
Schoenmakersperk Meins, M. Martens, Th.
1616 KC 106 steeg aan het -
Schoenmakersperk Jans, J. Schoenmakersgilde
1619 KC 200
Schoenmakersperk Jans, P. Reins, J.
1619 C 272
Schoenmakersperk Jans, P. Berents, W.
1619 KC 196
Schoenmakersperk Wirx, K. Meinerts, H.
1621 C 369
Schoenmakersperk Abbes, O. Juckes, N.
1622 KC 133 steeg aan het -
Schoenmakersperk Berents, W. Joannis, J.
1623 KC 217
Schoenmakersperk Janss, G.P. Janss, M.
1624 GC 215
Schoenmakersperk Wijbes, J. Harckes, F.
1624 GC 218
Schoenmakersperk Melhuijsen, H. van Roeloffs, J.
1625 GC 228
Schoenmakersperk Juuckes, U. Tierx, Sj.
1626 GC 277 hoek Pijlsteeg
Schoenmakersperk Joannes, J. Ublis, J.
1627 KC 128
Schoenmakersperk Jans, H. Beerns, G.
1628 KC 193 op den hoek tegenover de Groeneweg
Schoenmakersperk Roeloffs, J. Freerx, C.
1628 GC 150
Schoenmakersperk Wijbes, H. Botienter, D. D.
1629 C 318
Schoenmakersperk Jans, M. Henricx, D.
1630 GC 040
Schoenmakersperk Diaconen der N. H. G. Sijnes, G.
1631 C 371
Schoenmakersperk Hendrix, W. Hattum, v. - Roorda, J.
1632 KC 148 steeg aan het -
Schoenmakersperk Jans-Vries, H. de Ruijrds, P.
1632 GC 221
Schoenmakersperk Jans-Huijgis, B. Hiddinga, H. H.
1633 KC 220 o.z.; bij de Houten Brug
Schoenmakersperk Tijerx-Hilles, D. Meijer, M.
1633 KC 243
Schoenmakersperk Freerks-Jacobs, A. Binnerts, B.
1635 D 203v o.z.
Schoenmakersperk Juckes, R. Ariaens, J.
1635 GC 120 op den hoek
Schoenmakersperk Harmens, M. Rienx, R.
1636 KC 022
Schoenmakersperk Beernts-Agges, T. Dol, J.
1638 KC 093 bij de Pijlsteegspijp
Schoenmakersperk Hendrix, J. Ariens, Cl.
1638 KC 144
Schoenmakersperk Marchwal-Gerrits, W. Felix, B.
1638 KC 104
Schoenmakersperk Sijbes, R. Reins, G.
1638 GC 064
Schoenmakersperk Sijbes, R. Reins, G.
1638 GC 070
Schoenmakersperk Hendrix erven, R. Muiselar, M.
1639 D 009v
Schoenmakersperk Adriaens-Gerrits, E. Pieters, H.
1640 D 049v op den hoek
Schoenmakersperk Gosses-Henrix, N. Strueb, G.
1640 KC 224
Schuitmakerssteeg Jans-Ewerts, W. Feitses, J.
1608 KC 191 Tuinen n.z.
Schuitmakerssteeg Jans-Ewerts, W. Beernts, A.
1608 KC 193
Schuitmakerssteeg Jans-Ewerts, W. Atsis-Lolckes, J.
1609 KC 229
Schuitmakerssteeg Jans-Ewerts, W. Lijnschutz, M. van
1611 KC 065
Schuitmakerssteeg Jans, Sj. Sijtses, V.
1611 GC 092 aan de Tuinen
Schuitmakerssteeg Janss, S. Sioerts-Sijtses, M.
1611 KC 058
Schuitmakerssteeg Ewerts, E. Henrix, L.
1613 KC 160
Schuitmakerssteeg Jansen-Ewerts, W. Ewerts,E.
1613 KC 171
Schuitmakerssteeg Beernts, A. Tierx, E.
1616 KC 083
Schuitmakerssteeg Tierx , Sj. Feijckes, J.
1618 KC 152
Schuitmakerssteeg Feijckes, J. Wabbes, D.
1621 KC 100
Schuitmakerssteeg Lourents, H. Jans, M.
1623 C 095
Schuitmakerssteeg Sijwerts, W. Munster, G. van
1629 KC 217
Schuitmakerssteeg Piers, T. M. Jansen, W.
1631 KC 170
Seigneurie, bij de Laurens, Chr. Pijtters, F.
1639 GC 077 tegenover de Seigneurie
Sierxmahof Nijenhuis, D. Innes, J.
1584 GC 025 bij het Jelsumerbinnenpad
Sierxmahof Nijenhuis, D. Everts, D.
1585 GC 040 bij
Sierxmahof Everts, D. Wijchers, M.
1587 GC 082 bij
Sierxmahof Pyrsdr., Houck Frerixz., Peter
1587 P 172 1/2 pondemaat nijland
Sierxmahof Hettes-Cornelis, S. Pieters, M.
1603 KC 213
Sierxmahof Hettes, R. Pijeters, Th. Harmens, B. 1603 P 361 geen beslissing
Sierxmahof Willems-Dircx, J. Vopconis, J.
1621 GC 028
Sierxmahof Jurriaens, I. Reijnerts, E.
1624 GC 195
Sierxmahof Jacobs-Velde, F. van der Hilbrants, H.
1633 GC 049 bij het Jelsumerbinnenpad
Sierxmahof Jacobs, P. Pijters, J.
1634 H 158 huis bij -
Sierxmahof Jans, M. Tijssen, D.
1635 GC 194 bij het Jelsumerbinnenpad
Sierxmahof Thijssen, D. Runia, Tj. Van
1638 KC 136
Sint Jacobsstr. Holthuijs, J. van Willems, M.
1580 GC 004
Sint Jacobsstr. Jarichs, J. Peters, J.
1581 GC 012
Sint Jacobsstr. Jeltes, L. Willems, M.
1581 GC 014
Sint Jacobsstr. Janssen-Arum, L. Abbes, U.
1582 GC 064 hoek Nieuwestad.
Sint Jacobsstr. Willems, M. Jelgers, T.
1582 GC 057
Sint Jacobsstr. Jelgers, Tj. Tijssen-Jacobs, N.
1583 GC 090 steeg uitkomende in de -
Sint Jacobsstr. Aerns, W. Tjercx, Tj.
1584 GC 014 H50
Sint Jacobsstr. Andriesz., Lambert Jeltinga, Syouck
1584 P 024 1/4 huis, door Mr. Focke Rhala voor de helft nagelaten
Sint Jacobsstr. Harderwijck, A. van Duuringh, J.E.
1584 GC 005
Sint Jacobsstr. IJsbrants, A. Arents, W.
1584 GC 007 H50
Sint Jacobsstr. Meijnerts, E. Jans, A.
1584 GC 021 hoek Kleine steeg
Sint Jacobsstr. Meldron, W. Jacobi, W.
1584 GC 026
Sint Jacobsstr. Duringh, Jan Egberts Tyaerdts-Eembder, Janttyen
1585 GC 042 o.z.; weduwe van Dirck van Eembden schroer
Sint Jacobsstr. Sibes, J. Gerrijts, C.
1585 GC 058
Sint Jacobsstr. Sybez., Jelle Adgers, Wyger
1585 P 089 1/4 huis, schuur, erf en grond
Sint Jacobsstr. Aysma c.s., Hottzie Harmens, Aesge
1586 P 132 1/6 huis; koper is woonachtig te Harlingen
Sint Jacobsstr. Meldron, W. Hans, poorter van Werssou in Polen
1586 GC 068 hoek Raadhuisstr.
Sint Jacobsstr. Sybedr., Anne Jeltinga, Mr. Buwe
1586 P 120 1/4 huis door w. Mr. Focke Rhala cum ux. bew.
Sint Jacobsstr. Thonijs, C. Berens, G.
1586 GC 073 n.z.
Sint Jacobsstr. Willems Leenaerts, M. Jacobi, W.
1586 GC 072
Sint Jacobsstr. Hans, poorter van Werssou in Polen IJsbrants-Gijsberts, Cl.
1587 GC 089 hoek Raadhuisstr.
Sint Jacobsstr. Heerema, I. van Vogelsangh, D.
1587 GC 079 o.z.
Sint Jacobsstr. Beernts, G. Stoffels, H.
1588 GC 094 H52
Sint Jacobsstr. Bos, A. van Jacobi, W.
1588 GC 098 o.z.
Sint Jacobsstr. Dijorre, G. Bauckes, A.
1588 GC 101
Sint Jacobsstr. Jacobi, W. Bos, A.J. van den
1588 GC 100
Sint Jacobsstr. Jelbingha, B. Oedtsma, D.
1588 GC 106
Sint Jacobsstr. Jeltingha, B. Frans, D.
1589 GC 111
Sint Jacobsstr. Bessel-Feistra, A. Rommerts, H.
1590 GC 125 hoek Gouverneursplein o.z.
Sint Jacobsstr. Buwesz. wed., Trijn Buwe Segersz., Peter
1590 P 289 1/2 huis en loods c.a.
Sint Jacobsstr. Frans, D. Oedtsma, D.
1590 GC 128
Sint Jacobsstr. Gerrits-Meijnerts, L. Douwes, J.
1591 GC 167 H50
Sint Jacobsstr. Tijercx, T. Gerrtis-Meijnerts, H.
1591 GC 155 H50
Sint Jacobsstr. Tijssen-Jacobs, N. Joùs, J.
1591 GC 141 steeg uitlopende in de -
Sint Jacobsstr. Douwes, J. Jans, J.
1592 GC 179 H50
Sint Jacobsstr. Nicolaij, K. Feddes, S.
1592 GC 002
Sint Jacobsstr. Berens, G. Holthuijs, J.
1593 GC 008 H52
Sint Jacobsstr. Jans, J. Alles, A.
1596 GC 080 o.z.; H50
Sint Jacobsstr. Pieters, G. Jelles, J.
1597 KC 073 hoek Kleine Klokstr.
Sint Jacobsstr. Rompckes-Jans, B. Cann, Cl.
1598 GC 142 Olifant; H54
Sint Jacobsstr. Dirx, H. Everts, M.
1599 GC 156
Sint Jacobsstr. Jacobi, W. Hoorn, L. van
1602 GC 082
Sint Jacobsstr. Lenerts van Hoorn, J. Semmes, J.
1602 GC 081
Sint Jacobsstr. Martens, J. Rommerts, W.
1604 KC 007
Sint Jacobsstr. Pieters, G. Jelles, J.
1604 KC 002
Sint Jacobsstr. Stoffels, M. Freerx-Holthuijs, D.
1606 GC 236
Sint Jacobsstr. Voogden van het Schamele Weeshuis Sibrants, E.
1608 GC 085
Sint Jacobsstr. Teetlum, S. Cann, Cl.
1609 GC 182 H51
Sint Jacobsstr. Danckerts-Lenerts, W. Beernts, G.
1611 D 168r
Sint Jacobsstr. Gepckes-Danckerts, W. Beerts, G.
1611 GC 082 H53
Sint Jacobsstr. IJpes, A. Fockes, A.
1611 GC 086
Sint Jacobsstr. Pieters, J. Jelles, J.
1611 GC 130
Sint Jacobsstr. Sems, J. Meijnerts, B.
1611 GC 136
Sint Jacobsstr. Cornelis-Fockes, M. Heijxan, O.O.
1612 GC 173
Sint Jacobsstr. Mamminga-Jans, M.Cl. Meijnant, W.
1612 GC 158
Sint Jacobsstr. Feckes, A. Heijxan, O.O.
1613 GC 088
Sint Jacobsstr. Holthuijs, Vrijdach Harckes, Harmen burgemr. en Gedeputeerde
1613 GC 091v H52; 1/4 huis; bewoner: Fenne Sybes bakker
Sint Jacobsstr. Holthuijs, Vrijdach Harckes, Harmen
1613 GC 090v H52; halve huysinge; bewoner: Gerben Barents chirurgus; mr. Claes Can ten Z., mr. Gerben Barents ten N.
Sint Jacobsstr. Cann, Cl. Claes, S.
1614 GC 146
Sint Jacobsstr. Lautenbach erven, H. Loon, A. van
1615 D 388r hoek Klokstr.
Sint Jacobsstr. Voogden Sint Anth. Gasthuis Velsen, W. van
1615 GC 038
Sint Jacobsstr. Boner-Nijenhuijs, U. Roeleffs, J. Nijenhuijs, Cl. 1616 P 071
Sint Jacobsstr. Nijenhuis-Boner, Cl. Roeloffs, Cl.
1616 GC 065
Sint Jacobsstr. Nijenhuis-Boner, Cl. Lamberts, A.
1616 GC 070
Sint Jacobsstr. Voogden Sint Anth. Gasthuis Sioerdts, G.
1616 GC 064
Sint Jacobsstr. Voogden Sint Anth. Gasthuis Sijtses, S.
1616 GC 063
Sint Jacobsstr. Everardi, M. Hendrickx, C.
1617 GC 166 hoek Waagspijp
Sint Jacobsstr. Ipes-Feddes, G. Abbes, A.
1617 GC 190
Sint Jacobsstr. Nijenhuis-Boner, Cl. Nijenhuis, S.
1617 GC 088
Sint Jacobsstr. Velsen, W. van Loon, A. van
1617 GC 153 hoek Klokstr.
Sint Jacobsstr. Claes, S. Benedictus, R.
1618 D 081r
Sint Jacobsstr. Gasthuis voogden Reiners, J.
1618 GC 205
Sint Jacobsstr. Meijnes, C. Henrix, C.
1619 GC 192 bij de Waagspijp
Sint Jacobsstr. Saskers, Cl. Benedictus, B.
1619 GC 135
Sint Jacobsstr. Claas, H. Sickes, J.
1620 GC 003
Sint Jacobsstr. Roeleffs-Eijlerts, E. Henrix, C.
1621 D 252r op den hoek bij de Waagspijp
Sint Jacobsstr. Jobs, G. Annes, D.
1622 GC 068 in een steeg uitkomende in de -
Sint Jacobsstr. Loon, A. van Hoeck, Cl.S.
1622 GC 058 hoek Klokstr.
Sint Jacobsstr. Jans-Sijtses, N. Barnardi, G.
1623 GC 130
Sint Jacobsstr. Dalen, L. van Stad Leeuwarden
1625 C 200
Sint Jacobsstr. Heixan, O.A. Jacobs, J.
1625 GC 231 hoek Klokstr.
Sint Jacobsstr. Meinsma, H. Bruinsvelt, H.
1625 GC 246 hoek Hofplein
Sint Jacobsstr. Luijties, J. Franss, J.
1626 D 256r
Sint Jacobsstr. Pijters, G. G. Iedes, J.
1626 KC 093 hoek Jacob Roeperssteeg
Sint Jacobsstr. Luities, J. Frans, J.
1627 GC 113
Sint Jacobsstr. Lieuwes-Sibrants, H. Luities, J.
1628 GC 121 hoek Kleine steeg
Sint Jacobsstr. Jacobs, D. en J. Hania, P.J.
1629 GC 231
Sint Jacobsstr. Meinardi, W. Allerts, A.
1629 GC 265
Sint Jacobsstr. Reiners, J. Rheen, A.
1629 C 321
Sint Jacobsstr. Jansen, J. Jans-Eelckes, J.
1630 GC 055
Sint Jacobsstr. Tiaardts, J. Feikes, A.
1630 GC 274
Sint Jacobsstr. Eelckes, T. Joannis, T.
1631 GC 154
Sint Jacobsstr. Rock-Can, J. Marssum, H. van
1631 GC 142
Sint Jacobsstr. Bauckes-Suierds, H. Jacobs, J.
1633 GC 042
Sint Jacobsstr. Reiners, J. Rheen, A.
1633 H 195
Sint Jacobsstr. Dirx-Hiddes, A. Jans, A.
1634 H 181
Sint Jacobsstr. Abbes, A. Thijs, D.
1635 GC 139
Sint Jacobsstr. Boelens, G. Wijtsma, B. H.
1635 H 189
Sint Jacobsstr. Dirx-Hiddes, A. Janss, J.
1635 H 120
Sint Jacobsstr. Frans, J. Willems, Fl.
1635 GC 101
Sint Jacobsstr. Gabbema, A.Fr. Oostervelt, J.M.
1635 GC 151
Sint Jacobsstr. Luijties, J. Reneman, E.
1636 H 093 op den hoek
Sint Jacobsstr. Nijenhuis, M. Jaspers - de Schepper, S.
1637 GC 230 ten zuiden van "de Witte Helm"
Sint Jacobsstr. Pieters, S. Jetses, W.
1638 C 406
Sint Jacobsstr. Jansen, J. Polman, S.
1639 GC 197
Sint Jacobsstr. Jansen, J. Piers-Backer, T.
1640 GC 195
Sint Jacobsstr. Lourens, Chr. Atzma, Th. Velsen-Tiara, E. van 1640 P 471
Sint Jacobsstr. Louwerens, Chr. Atsma, Th.
1640 GC 158
Sint Jobsleen Dircks, Th. Foogel, H.
1617 KC 146 bij de Doelen
Sint Jobsleen Strigelius, D. Eijlerts, D.
1618 KC 149 bij de Doelen
Sint Jobsleen Feddes, B. Meints, M.
1619 KC 197 bij de Doelen
Sint Jobsleen Feddes, B. Oeges, B.
1619 KC 259 bij de Doelen
Sint Jobsleen Meijntes, M. Hoijtes, G.
1620 KC 065 bij de Doelen
Slotmakersstr. Janss, H. Grijolts, A.
1583 D 636r
Slotmakersstr. Bauckez., Roucke Syuertz., Wyger
1584 P 051 een loodsje en plaats
Slotmakersstr. Leenerts, A. Buwes, R.
1584 GC 019
Slotmakersstr. Bauckes erven, R. Henrix, H.
1590 D 270r
Slotmakersstr. Jansz., Evert Jacobsz., Wyardt
1590 P 295 1/3 huis c.a.
Slotmakersstr. Hendrijck-Caerls, B. Gerrijts, M.
1592 D 368r
Slotmakersstr. Arijens erven Bockes, Fr.
1593 D 373r
Slotmakersstr. Meijles, A. Laquart, G.
1593 KC 024 grondpachten/eeuwige renten
Slotmakersstr. Thonis, C. Wolters, G. Tonis, G. 1594 P 439 hoek Bij de Put
Slotmakersstr. Tonisz., Cornelis Woltersz., Gerryt
1594 P 439 3/4 huis en loods c.a.
Slotmakersstr. Montsma-Cornelis, A. Laquart, E.
1596 KC 069 grondpachten/eeuwige renten
Slotmakersstr. Dirx, H. Jacobs, W.
1598 KC 093
Slotmakersstr. Jans, P. Jans, J.
1602 GC 067
Slotmakersstr. Jochums erven Hendrix, J.
1602 D 085r
Slotmakersstr. Greolts, H. en J. Olpherts, O.
1603 GC 122
Slotmakersstr. Gerrits erven, M. Arendts, J.
1605 D 256r
Slotmakersstr. Gerrits erven, M. Jans, J.
1605 D 251r
Slotmakersstr. Tonis-Pijeters, L. Pijeters, L.
1605 KC 057
Slotmakersstr. Wouters-Jans, Gr. Berents, J.
1606 GC 229
Slotmakersstr. Henricx, J. Gabbema, F.
1609 GC 200
Slotmakersstr. Jans, J. Luloffs, J.
1609 GC 201
Slotmakersstr. Gerrits, Sj. Frederix, Fr.
1610 GC 011
Slotmakersstr. Janss, J. Lourens-Henrix, B.
1610 GC 012
Slotmakersstr. Wijbrants, G. Gerrijts, S.
1610 KC 031
Slotmakersstr. Gabbema, F. Jans, H.
1611 GC 196
Slotmakersstr. Fredericks, Fr. Everts-Gerrijts, A.
1612 GC 205
Slotmakersstr. Gerrijts, Sj. Pijters, P.
1612 GC 229
Slotmakersstr. Juckema, L. van Roellefs, Cl.
1613 KC 181
Slotmakersstr. Sibolts-Insma, F. Abbema, D.
1613 GC 101
Slotmakersstr. Luloffs, J. Lamberts, D.
1615 GC 014
Slotmakersstr. Roeloffs, Cl. Luloffs, J.
1615 GC 014
Slotmakersstr. Soete name Jesus Gilde Luileffs, J.
1615 D 366r
Slotmakersstr. Gerrijts, Sj. Bockes, H.
1617 GC 182
Slotmakersstr. Oenes, O. Jans, J.
1617 GC 176
Slotmakersstr. Wiegers, P. Jansen, J.
1617 KC 128
Slotmakersstr. Wiegers, P. Janss, J. Sioerts-Pijters, A. 1617 P 103
Slotmakersstr. Campegius, J. Jans, H.
1618 GC 036
Slotmakersstr. Everts-Gerrijts, A. Intses-Jans, Fr.
1619 GC 130
Slotmakersstr. Lioeloffs, J. Lioeloffs, L.
1619 C 242
Slotmakersstr. Auckis, J. Hessels, G. Buwes, L. 1620 P 328
Slotmakersstr. Aukes, J. Hessels, G.
1620 GC 208
Slotmakersstr. Aukes, J. Hessels, G.
1620 GC 229
Slotmakersstr. Douwes-Bockes, A. Jans, R.
1623 GC 125
Slotmakersstr. Pieters erven, A. Henrix, E.
1624 D 057r
Slotmakersstr. Valk, H. van Isbrandis, A.
1624 GC 175
Slotmakersstr. Jans, R. Dirx, H.
1626 GC 040
Slotmakersstr. Tiaerdts, L. Haijes, S.
1627 GC 107
Slotmakersstr. Beernts, J. Haijes, S.
1628 GC 193
Slotmakersstr. Beernts, J. Haijes, S.
1628 GC 192
Slotmakersstr. Walta, P. van Isbrandi, A.
1628 GC 200 hoek Eewal
Slotmakersstr. Dirx, H. Isbrandi, A.
1629 GC 268
Slotmakersstr. Henrix, G. Cornelis-Feddrix, B.
1629 GC 252
Slotmakersstr. Lioeloffs, J. Hettis, P.
1629 D 016v
Slotmakersstr. Intses erven, Tr. Gabbema, A. Fr.
1630 D 050v
Slotmakersstr. Claasis, S. Gielts, R.
1632 KC 204
Slotmakersstr. Cornelis-Feddes, R. Pijtters, G.
1632 GC 217
Slotmakersstr. Isbrandi, A. Dirx, H.
1632 GC 158
Slotmakersstr. Isbrandi, A. Harmens, G.
1632 GC 176
Slotmakersstr. Sijbis erven, A. Jacobs-Ruerds, J.
1632 D 121r
Slotmakersstr. Sijbis erven, A. Claassen, S.
1632 D 125r z.z.
Slotmakersstr. Dirx, H. Pieters, S.
1635 GC 199
Slotmakersstr. Glinstra-Eelckes, M. Steffens, S.
1640 H 101
Snakkerburen Eebbes, C. Sioerts, W.
1619 KC 265
Spanjaardsdijk Sierxma, A. van Jipkes, V.
1610 GC 040 bij de
Spanjaardsdijk Gerrijts, G. Claas, H.
1622 GC 073 bij de
Spanjaardsdijk Pieters-Jans, Fr. Jelles, S.
1625 H 183 bij den -
Spanjaardsdijk Clasen,Th. Van Jelles, L.
1638 KC 120 achter de -
Spanjaardsdijk Jelles, L. Hemminga, A. toe
1639 KC 166 bij den -
Speelmansstr. Wikedr., Jantien Aggez., Wattie
1581 P 318 bewoond door Peter Jochumsz.
Speelmansstr. Jochumsz., Jasper Claesdr., Geertke
1582 P 398 en 401 een kamer met grond
Speelmansstr. Caarls, M. Coert, J.
1583 GC 088
Speelmansstr. Jansz., Goort Hansdr., Elsse
1584 P 013 1/2 huis, tuin en plaats
Speelmansstr. Tyewen, Harmen Jelmers, Taecke
1586 P 121 kamer, plaats en loods
Speelmansstr. Henrixz., Jacob Gualteri, Dr. Henric.
1587 P 172 1/2 huis, gebruik v.d. steeg
Speelmansstr. Agges, W. Dirx, M.
1588 GC 104 w.z.
Speelmansstr. Henricx erven, A. Jorijs, J.
1588 D 117r w.z.
Speelmansstr. Henricx-Rutgers, A. Henricx, L.
1589 GC 114
Speelmansstr. Gosses erven, D. Velsius, A. W.
1590 D 234r hoek Bontepapesteeg
Speelmansstr. Agges, W. Gijsberts, D.
1591 GC 160
Speelmansstr. Gijsberts, D. Jetses, B.
1591 GC 166
Speelmansstr. Jans-Rintses Hessels, H.
1591 GC 165 hoek Zuupsteeg
Speelmansstr. Pijers-Claes, G. Rintses, A.
1592 KC 012
Speelmansstr. Tijara, J. Rintses, A.
1593 KC 029
Speelmansstr. Claes, Cl. Tjetses, L.
1594 GC 020
Speelmansstr. Minnes-Hendrix, B. Rintses, A.
1594 KC 045
Speelmansstr. Teijes, A. Claes, Cl.
1594 GC 020
Speelmansstr. Agges-Cornelis, S. Taackes, H.
1595 KC 051
Speelmansstr. Jans-Harpes, L. Dircx, S.
1595 GC 041
Speelmansstr. Minnes-Hendrix, B. Dircx, D.
1595 KC 046
Speelmansstr. Minnes-Hendrix, B. Jans, C.
1595 KC 048
Speelmansstr. Minnes-Hendrix, B. Waalckes, J.
1595 KC 052
Speelmansstr. Taetz, L. Jans, W.
1595 GC 065
Speelmansstr. Tiara, J. Aarnts, J.
1595 GC 056
Speelmansstr. Beernts, H. Sijoerds, D.
1596 KC 059
Speelmansstr. Juckema, L. Van Bauckes, A.
1597 GC 104 hoek Slotmakersstr.
Speelmansstr. Hardinga, J. W. Jans, T.
1598 KC 086
Speelmansstr. Pijeters, G. Pieters, S.
1598 KC 085
Speelmansstr. Taeckes, H. Pieters, S.
1598 KC 086
Speelmansstr. Andries, P. Wilckes, T.
1599 GC 178 z.z.; bij de Slotmakersstr.
Speelmansstr. Arjens, J. Gepkes, S.
1599 GC 194
Speelmansstr. Hendricx, B. Prins, P. R.
1599 KC 121
Speelmansstr. Idts, B. Andries, P.
1599 GC 171
Speelmansstr. Jans, C. Pieters, J.
1599 GC 165
Speelmansstr. Prins, P.R. Jus, Tj.
1603 KC 215
Speelmansstr. Dirx erven, J. Hendrix, G.
1604 D 167r
Speelmansstr. Dirx erven, J. Bauckes, W.
1604 D 177r
Speelmansstr. Dirx erven, J. Lenerts, J.
1604 D 172r
Speelmansstr. Dirx erven, J. Cents, J.
1604 D 162r
Speelmansstr. Doedes-Nannes, J. Hendricx, H.
1604 GC 176 hoek Zuupsteeg
Speelmansstr. Gepkes, S. Hendricx, J.
1604 GC 174
Speelmansstr. Gepkes, S. Melis, Sj.
1604 KC 011
Speelmansstr. Claes, I. Eides, J.
1605 GC 223
Speelmansstr. Dirx, D. Nannes, O.
1605 KC 029
Speelmansstr. Gasthuisvoogden St. Ant. Hommes-Claes, G.
1605 KC 054
Speelmansstr. Gasthuisvoogden St. Ant. Hendrijcks, Fr.
1605 KC 054
Speelmansstr. Rintses, A. Tjallings, A.
1605 KC 052
Speelmansstr. Siccama, G. P. Ydes, S.
1605 KC 090
Speelmansstr. Suijrds-Claes, A. Vredeman, J.
1606 KC 108
Speelmansstr. Eides, J. Martens, M.
1607 GC 040
Speelmansstr. Hendricx, Fr. Sioerts, T.
1607 KC 110 Bij de Put
Speelmansstr. Nijs, de-Willems, L Willems, A.
1607 GC 002 hoek Bontepapesteeg
Speelmansstr. Jacobs, P. Willems, J.
1608 GC 132 hoek Zuupsteeg
Speelmansstr. Cents, J. Sibis, N.
1609 KC 227
Speelmansstr. Dircx, S. Adriaens, L.
1609 GC 250 ook Eewal
Speelmansstr. Lenerts-Feies, L. Clock, D.
1609 D 028r
Speelmansstr. Suirts-Pijters, Tj. Wircx, K.
1609 GC 166
Speelmansstr. Taeckes, J. Aens, E.
1609 GC 171
Speelmansstr. Wilckes, T. Jans, R.
1609 GC 195
Speelmansstr. Buschman, H. Bouwens, H.
1610 GC 010 bij de Put
Speelmansstr. Arents, E. Joris, G.
1611 GC 076
Speelmansstr. Jans, A. Jurriens, G.
1611 GC 075
Speelmansstr. Wiercx, K. Jans, Gr.
1611 GC 101
Speelmansstr. Willems, A. Pijters, G.
1611 GC 183 hoek Bontepapesteeg
Speelmansstr. Berents, F. Bottes, H.
1612 KC 136
Speelmansstr. Taeckes, H. Andries, P.
1612 GC 215
Speelmansstr. Taeckesz., Hotse Tyara, Pieter Andriesz.
1612 HD III-11 024v 1/2 huis c.a.
Speelmansstr. Adriaens, L. Haule, T. van de
1613 GC 037
Speelmansstr. Bauckes, W. Douwes, I.
1613 GC 107
Speelmansstr. Claes, I. Tzummes, J.
1613 GC 123
Speelmansstr. Cornelis-Janss, A. Pijters, M.
1613 GC 092
Speelmansstr. Melis, Sj. Andries, W.
1613 KC 179
Speelmansstr. Thomas, J. Cluijter-Jansen, P.
1613 GC 124
Speelmansstr. Wilcke-Ottes, R. Minnes, Thijs
1615 GC 003
Speelmansstr. Bouwens, H. Eilerts, M.
1616 C 066
Speelmansstr. Claes, G. Claes, E.
1616 GC 072
Speelmansstr. Claesz, G. Claesz, E.
1616 C 044
Speelmansstr. Gepckes, S. Gerrijts, F.
1616 KC 084 grondpachten/eeuwige renten
Speelmansstr. Melis, S. Cornelis, C.
1616 H 054
Speelmansstr. Melis, S. Cornelis, C.
1616 GC 067
Speelmansstr. Melis, S. Cornelis, C.
1616 C 015
Speelmansstr. Buwes, H. Eilerts-Junech, M. van
1617 GC 121 bij de Put
Speelmansstr. Douwes, S. Henrici, A.
1617 C 140 n.z.
Speelmansstr. Oldeneel, H. Raerdt-Clase, G.
1617 KC 141
Speelmansstr. Oldeneel, H. Loon, A. van
1617 GC 155
Speelmansstr. Oldeneel, H. Jurriens, J.
1617 GC 138
Speelmansstr. Oldeneel, H. Jans, F.
1617 KC 123
Speelmansstr. Pieters, S. Harings, J.
1617 H 160
Speelmansstr. Pieters, S. Tiara, P. A.
1617 KC 116
Speelmansstr. Douwes, S. Henrici, A.
1618 GC 030
Speelmansstr. Jurgens-Harmens, G. Hachting, R.
1618 GC 027
Speelmansstr. Oenes, O. Tiepckes, G.
1618 KC 154
Speelmansstr. Salves, G. Martens, M.
1618 C 148
Speelmansstr. Andries, W. Dronrijp, E.
1619 KC 208
Speelmansstr. Pieters, S. Sijtsma, van - Eminga, H. van
1619 H 080
Speelmansstr. Pieters, S. Eminga, van - Sijtsma, N.
1619 GC 109
Speelmansstr. Rijckes-Dirx, Cl. Claas, E.
1619 KC 207
Speelmansstr. Sakes, G. Martens, M.
1619 GC 128
Speelmansstr. Claas, E. Simons-Lieuwes, A.
1620 KC 070
Speelmansstr. Claes, E. Andries, W.
1620 KC 029
Speelmansstr. Lolckes-Pieters, M. Vredeman, J.
1620 KC 061
Speelmansstr. Bauckes, W. Arents, W.
1621 D 236r
Speelmansstr. Claas, I. Pieters, G.
1621 GC 023
Speelmansstr. Gualtheri-Gosses, E. Claas, E. Henrici, A. 1621 P 012
Speelmansstr. Andrijs-Taco, T. Wolffs, W.
1622 KC 188
Speelmansstr. Gosses-Gualteri, E. Claas, E.
1622 GC 027
Speelmansstr. Willems, J. Harmens, F.
1622 KC 119 hoek Zuupsteeg
Speelmansstr. Cornelis, C. Gepkes, S.
1623 KC 176
Speelmansstr. het Soete name Jesus gilde Sijtsma-Eminga, H. van
1623 D 353r
Speelmansstr. Joostes, G. Clase-Rintjes, J.
1623 GC 150 hoek Bontepapesteeg
Speelmansstr. Joostes, Gr. Lieukema, A.
1623 KC 225
Speelmansstr. Joris, G. Pieters, P.
1623 GC 138
Speelmansstr. Tijerx, J. Gosses, C.
1623 C 105
Speelmansstr. Jans, J. Ruerds, D.
1624 H 135 hoek Slotmakersstr.
Speelmansstr. Abel-Eijgers, W. Gerrijts, F.
1625 KC 070
Speelmansstr. Claas, I. Tiaerdts, L.
1625 GC 225
Speelmansstr. Gepkis, S. Benedictus, J.
1625 GC 249
Speelmansstr. Gepkis, S. Benedictus, J.
1625 H 259
Speelmansstr. Hotzes, J. Minnes, Th.
1625 C 188
Speelmansstr. Minnes, Th. Fijts, J.
1625 KC 105
Speelmansstr. Andries-Thijs, R. Tijaarts, L.
1626 KC 081
Speelmansstr. Claas, E. Jans, G.
1626 KC 150
Speelmansstr. Geerts-Claes, S. Claessen, S.
1626 KC 075
Speelmansstr. Riencx, Fr. Tiepkes, G.
1626 GC 012 ook Eewal
Speelmansstr. Loon erven, A. van Adius, D. A.
1627 D 356r
Speelmansstr. Rieurds, S. Eepis, J.
1627 D 395r hoek Slotmakersstr.
Speelmansstr. Ruierds, D. Ipes, J.
1627 GC 079 hoek Slotmakersstr.
Speelmansstr. Tannis-Oenes, O. Lieuwes, L.
1627 D 377r
Speelmansstr. Raerdt-Clase, G. Pijters, M.
1628 KC 246
Speelmansstr. Aerents, W. Barents, L.
1629 GC 219
Speelmansstr. Giesberts, S. Tissens, J.
1630 GC 048 hoek Zuupsteeg
Speelmansstr. Jans, G. Dirx
1630 KC 027
Speelmansstr. Adius, A. Gerrits, O.
1631 GC 018
Speelmansstr. Pieters, M. Roeloffs, C.
1631 KC 130
Speelmansstr. Rheen, A. D. Pieters, G.
1631 KC 100
Speelmansstr. Ruijrds, I. Claessen, S.
1631 GC 150
Speelmansstr. Pruijssen, S. van Juckema, Jhr. R. van
1632 GC 267 verkopers: Soete Name Jezus Gilde
Speelmansstr. Teijckes, F. Wierts, J.
1632 GC 225
Speelmansstr. Tiaerdts, Lambert Ebis, Jan
1632 GC 242v
Speelmansstr. Coerts, Claas Averkamp, Fr.
1633 GC 026r
Speelmansstr. Gerrijts, O. Anskema, F.
1633 GC 021
Speelmansstr. Roeleffs, M. Jans, W.
1633 H 253
Speelmansstr. Tiara, P. A. Martens, C.
1633 KC 195
Speelmansstr. Tiara, P.A. Martens, C.
1633 GC 038
Speelmansstr. Tijaerds, L. Coerts, Cl.
1633 GC 027
Speelmansstr. Wopkes-Sijoerds, H. Takes, Fr.
1633 KC 166
Speelmansstr. Beijma, L. Jans-Thomas, A.
1634 GC 065 verkopers: Soete Name Jezus Gilde
Speelmansstr. Juckema, Jhr. R. van Claas, I.
1636 GC 207
Speelmansstr. Eebis, J. Wijgers, P.
1637 GC 010
Speelmansstr. Jurgiens-Clase, Fr. Roeloffs, C.
1637 KC 083
Speelmansstr. Freerx, E. Franses, S.
1638 KC 099
Speelmansstr. Gerrits-Egberts, M. Claess, R.
1638 KC 139
Speelmansstr. Stellingwerf-Hachting, H. Cornelis, P.
1638 KC 137
Speelmansstr. Martens, C. Jacobs, H.
1639 GC 129
Speelmansstr. Stellingwerff, Ph. Cornelis, P.
1639 H 107
Speelmansstr. Sijmons-Lieuwes, A. Tietses, T.
1640 KC 230 bij de Slotmakersstr.
Stadsbuitensingel Roeloffs-Douwes, A. Willems, P.
1619 GC 080 tusschen Vrouwen- en Hoeksterpoorten
Stadsbuitensingel Takes, H. Lijuppes, L.
1619 GC 149 tusschen Vrouwen- en Hoeksterpoorten
Stadswal Meijntesz., Atte Eeltiesz., Romcke
1587 P 192 twee kamers onder één dak
Stadswal Claas, B. Ritskes, E.
1595 GC 054
Stadswal Sijbrandts erven, G. Jacobs, A.
1596 D 043v grondpachten en eeuwige renten
Stadswal Freerx, S. Feijckes, H.
1601 GC 062
Stadswal Jans, J. Gerrits, G.
1609 GC 229
Stadswal Feijckes, H. Gerrijts, W.
1619 KC 190
Stadswal Gerckes, Douwe Brantzum-Mockema, Bauck
1635 GC 112r weduwe van Lourens Mockema
Stadswal Lammerts-Coerts, F. Gilmer, R.
1635 KC 279
Stadswal Nz. Huybertsz., Jan Lyauwijck, Jr. Hessel van der
1580 P 297 aan het Bolwerck achter Jacobinen
Stadswal Nz. Reyners, Syoucke Adams, Anna Jan
1585 P 092 een kamer aan het bolwerk "achter de volmuelen op de Nyeburen
Stadswal Nz. Tyepckez., Eede Harckez., Claes
1585 P 062 een huis c.a. en grond achter de Nyebueren bij het bolwerk
Stadswal Nz. Gosses erven, D. Alles, A.
1590 D 243r achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Adriaens, O. Claes, B.
1592 GC 177 bij de Hoeksterpoort
Stadswal Nz. Tjarcks-Meijnse, A. Meijnse, A.
1593 KC 028 achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Roeleffs, B. Harmens, H.
1594 KC 041 achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Claas, J.
Jaarichs, A. 1596 KC 065 bij de Nieuweburen
Stadswal Nz. Eelckes, A. Claas, J.
1596 GC 095 achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Obbes, J. Pieters, H.
1597 GC 102
Stadswal Nz. Gijsberts, T. Hanckes, J.
1598 KC 092 achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Bottiender, S. Hendricx, R.
1600 KC 148 bij de opgang van de Nieuweburen
Stadswal Nz. Jenses-Sjoerdts, M. Durewout, J.
1602 KC 191 achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Sickes-Cornelis, G. Tjietses, L.
1602 GC 090
Stadswal Nz. Tijetses, L. Meijntses, S.
1603 KC 219 achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Claes, Tj. Allerts, D.
1604 KC 019 achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Claes, Tj. Allerts, D.
1604 KC 018 achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Kerstens, J. Suijrds, T.
1604 GC 183
Stadswal Nz. Sijbrens, S. Eijlerts-Jans, G.
1604 D 152r achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Dirx, Fr. Gerrits, G.
1605 KC 058 bij de Nieuweburen
Stadswal Nz. Meijntses, S. Sijurdts, B.
1605 KC 073 achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Alberts, D. Eweerts, E.
1606 KC 087 achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Bemont, C. J. Jans, C.
1606 KC 076 achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Ewerts, E. Claes, R.
1606 KC 087 bij Wabbe Wisses- of Pijlsteegsdwinger
Stadswal Nz. Jacobs-Rompckes, B. Jacobs, J.
1606 KC 095 achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Feijkes-Gerrijts, D. Roeleffs, B.
1609 KC 238 bij Wabbe Wissesdwinger
Stadswal Nz. Gerrijts, G. Thommis, J.
1609 KC 230 achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Harmens, B. Haes, J.
1609 KC 200 achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Jacobs, J. Jacobs, A.
1610 KC 020 bij de Nieuweburen
Stadswal Nz. Wabbes, A. Willems, L.
1610 KC 014 achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Suijrdts, B. Franck, H.
1611 KC 066 achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Taeckes, R. Coeners, H.
1612 KC 106 achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Ysbrants-Claas, S. Gerrijts, H.
1612 KC 113 bij Wabbe Wissesdwinger
Stadswal Nz. Jans, W. Gerckes, A.
1613 KC 149 bij Wabbe Wissesbrug
Stadswal Nz. Jacobs, E. Folkerts, H.
1614 KC 034 achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Jouckes, S. Jacobs, I.
1614 KC 033 achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Buwes, H. Sipckes, M.
1615 KC 043 bij Wabbe Wissesdwinger
Stadswal Nz. Jacobs erven, A. Coenerts, H.
1615 D 359r achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Jouckes, S. Melles, H.
1615 KC 047 achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Jacobs-Pieters, H. Coenerts-Jans, M.
1616 KC 089 bij Wabbe Wissesbrug
Stadswal Nz. Harmens, J. Thunis, C.
1618 C 182 achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Coenders, H. Pieters, Fl.
1619 KC 267 achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Folckerts, H. Boelis, G.
1619 KC 180 achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Greolts, R. Aernts, H.
1619 KC 001 bij Wabbe Wissesdwinger
Stadswal Nz. Jans-Bemont, G. Jacobs, J.
1619 KC 271 bij de opgang van de Nieuweburen
Stadswal Nz. Sijtsma, Jhr. A. en R. van Boeles, G.
1620 GC 007
Stadswal Nz. Buwes, H. Claas, P.
1621 KC 075 bij Pijlsteegsdwinger
Stadswal Nz. Claes, R. Jans, D.
1621 KC 112 bij de opgang van de Nieuweburen
Stadswal Nz. Melles, H. Jacobs-Rienckx, L.
1621 KC 082 achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Haenties-Pheltens, A. Harmens, M.
1622 KC 130 bij de opgang van de Nieuweburen
Stadswal Nz. Harmens, J. Willems, B.
1622 KC 148 achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Pieters-Joannis, S. Gerrijts, W.
1622 H 050
Stadswal Nz. Franck, H. Claas, Cl.
1624 KC 014 achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Ruerdts, S. Harmens, B.
1624 KC 011 bij Wabbe Wissesdwinger
Stadswal Nz. Isbrants, A. Claes-Martens, A.
1625 KC 051 bij de opgang van de Nieuweburen
Stadswal Nz. Martens, W. Franqs, H.
1625 KC 054 achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Gerrijts erven, D. Gerbens, R.
1626 D 329r tusschen Vrouwen- en Hoeksterpoort
Stadswal Nz. Jans, D. Hettes, N.
1627 C 240 bij de Vijzelstr.
Stadswal Nz. Willems erven, B. Aebis, K.
1627 D 403r achter de Nieuweburen
Stadswal Nz. Jacobs-Rienx, L. Doeckes, D.
1629 KC 018 achter de opgang van de Nieuweburen
Stadswal Nz. Jans, Fr. Jans, W.
1630 KC 165 aan de opgang van de Nieuweburen
Stadswal Nz. Mellis, H. Aebles, J.
1630 KC 053 bij de opgang van de Nieuweburen
Stadswal Nz. Harmens, B. Botienter, D. D.
1631 C 366
Stadswal Nz. Pieters, S. Aebes, K.
1631 C 368
Stadswal Nz. Wijbes, H. Bottiender, D.
1631 KC 058 bij de Pijlsteegsdwinger
Stadswal Nz. Tialckis, B. Sioerts, J.
1635 KC 274 bij de opgang van de Nieuweburen
Stadswal Nz. Jelles-Jans, S. Sickes, R.
1636 KC 019 bij de opgang van de Nieuweburen
Stadswal Nz. Alberts-Allerts, Gr. Jans, P.
1638 KC 128 bij de Pijlsteegsdwinger
Stadswal Oz. Tyaartz., Peter Willemsz., Sibrant
1581 P 314 achter Heer van Amelant's hof bij het bolwerck
Stadswal Oz. Jansz., Michael Eepesz., Sijpke
1587 P 177 een nieuwe kamer c.a.
Stadswal Oz. Jansz., Michiel Jeltsz., Tietze
1588 P 217 een kamer c.a. achter Heer van Amelantshof a.h. bolwerk
Stadswal Oz. Auckesz., Riort Lyuwesz., Wytze
1589 P 271 een kamer aan het bolwerk achter de heer van Amelantshof
Stadswal Oz. Foppes, Haie Heynes, Lense
1589 P 253 een kamer achter de heer van Amelandtshoff aan het bolwerk
Stadswal Oz. Hoijtes, H. H. Pieters, Ph.
1589 D 172r achter Amelandshof
Stadswal Oz. Reynersz., Egbert Henricx, Laurens
1589 P 238 kamer c.a. en grond achter in de H. van Aemlantshoff
Stadswal Oz. Klinchamer Erven, Rommert Sipckesz. Jansz., Laurens
1590 P 294 de noorder kamer van 3 kamers, door erflater gebouwd
Stadswal Oz. Klinchamer Erven, Rommert Sipkez. Gerrytz., Aernt
1590 P 282 een kamer c.a. aan de Heer van Amelants Hoff
Stadswal Oz. Lijwesz., Wijtie Roleffs, Thijman
1590 P 285 een nieuwe kamer c.a. aan de noordhoek van de Heer van Amelandts steeg en hof
Stadswal Oz. Sipkez. Erven, Rommert Hansz., Henrick
1590 P 287 een nieuw gebouwde kamer c.a.
Stadswal Oz. Coenerts, H. Harmens, H.
1591 KC 006 bij Amelandshof
Stadswal Oz. Kempes, J. Kempes, L.
1591 KC 008 bij de Tuinen
Stadswal Oz. Meijnertsdr., Siepck Thisz., Douwe
1591 P 335 4 kamers bij de Tuinen aan het bolwerk
Stadswal Oz. Reijners, E. Petrs, S.
1591 KC 002 achter Amelandshof
Stadswal Oz. Thonisz., Jan en Sijurt Sijurtsz., Lolle
1591 P 328 ledige plaats achter de kamer van Peter Lollezn.
Stadswal Oz. Hans, H. Tierx, L.
1592 KC 011 achter Amelandshof
Stadswal Oz. Sijmons, D. Harmens, Fr.
1592 GC 173 bij Amelandshof
Stadswal Oz. Harmens, H. Frericx, J.
1593 KC 022 achter Amelandshof
Stadswal Oz. Jacobs, W. Balck, H.
1593 KC 021 achter Amelandshof
Stadswal Oz. Wabbes, D. Willems, S.
1593 GC 013
Stadswal Oz. Willems, S. Sions, L.
1593 KC 020 achter Amelandshof
Stadswal Oz. Rijners, E. Hendriks, L.
1597 KC 084 achter Amelandshof
Stadswal Oz. Ewerts, G. Willems, J.
1598 KC 086 bij de Tuinen
Stadswal Oz. Harmens, Th. Sijmons, R.
1598 KC 100 achter Amelandshof
Stadswal Oz. Sipckes-Jans, D. Greols, R.
1598 D 173v bij Amelandsdwinger
Stadswal Oz. Willems, S. Douwes-Innes, W.
1598 GC 128
Stadswal Oz. Sijurds-Reijmers, A. Noijs, Th.
1599 KC 131 bij de Tuinen
Stadswal Oz. Jacobs erven Douwes, W.
1600 D 001r achter het Arsenaal
Stadswal Oz. Jochums-Freercx, Gr. Jans. D.
1600 GC 006
Stadswal Oz. Jouws, S. Gerrijts, J.
1600 GC 029 bij de Tuinsterpoort
Stadswal Oz. Sijurds-Reijmers, A. Hobbes, H.
1600 KC 158 bij de Tuinen z.z.
Stadswal Oz. Wibes, N. Ancum, W. van
1602 KC 184 achter Amelandshof
Stadswal Oz. Hans-Jonge, H. de Jeltes, S.
1606 GC 234
Stadswal Oz. Willems, S. Dirx, H.
1606 KC 101 bij de Tuinen
Stadswal Oz. Gerrijts, J. Folckerts, F.
1607 GC 003
Stadswal Oz. Pouwels, J. Sijbolts, A.
1607 KC 117 achter Amelandshof
Stadswal Oz. Jans, S. Henrix, L.
1608 KC 065 achter Amelandshof
Stadswal Oz. Pouwels-Clase, M. Henrix, A.
1608 KC 149 achter Amelandshof
Stadswal Oz. Roeloffs, T. Brongersma, G.
1608 GC 073 bij Amelandshof
Stadswal Oz. Baltus, H. Diepholt, A.H. van
1609 GC 168
Stadswal Oz. Harmens, H. Willems, S.
1609 GC 225
Stadswal Oz. Greolts, R. Harmens, H.
1610 GC 034
Stadswal Oz. Jans, C. Harmens, H.
1610 KC 037 achter Amelandshof
Stadswal Oz. Luitzies, J. Ates, J.
1610 KC 013 achter Amelandshof
Stadswal Oz. Pouwels, J. Henricx, A.
1610 KC 038 achter Amelandshof
Stadswal Oz. Pouwels, J. Johannes, N.
1611 GC 114 hoek Amelandstr.
Stadswal Oz. Dircx, H. Folkerts, F.
1612 GC 152 bij Amelandstr.
Stadswal Oz. Dircx, H. Cornelis, J.
1612 KC 115 steeg aan den - bij de Tuinen
Stadswal Oz. Gosses, T. Hobbes, H.
1612 D 183r bij de Tuinen
Stadswal Oz. Lolles, P. Sipckes, P.
1612 KC 131 achter Amelandshof
Stadswal Oz. Martens. J. Chijs, S.
1613 KC 001 tusschen Droevendal en Tuinen
Stadswal Oz. Roeleffs, J. Henrix, J.
1614 D 320r bij Droevendal
Stadswal Oz. Thijs erven, S. Jurriens, H.
1615 D 352r bij de Tuinen
Stadswal Oz. Feijckens, F. Piers, J.
1616 KC 077 tusschen Droevendal en Nieuwe Oosterstr.
Stadswal Oz. Hillama, K. J. Jacobs, H.
1616 KC 100 tusschen Droevendal en Nieuwe Oosterstr.
Stadswal Oz. Morel, L. Jans, J.
1616 KC 098 achter Amelandshof
Stadswal Oz. Dirx, H. Harmens, J.
1618 D 050r tusschen Amelandshof en Tuinen
Stadswal Oz. Dirx, H. Harmens, J.
1618 H 199 tusschen Amelandsstr. en Tuinen n.z.
Stadswal Oz. Henrix, A. Laurnes, H.
1618 GC 048
Stadswal Oz. Jans, J. Henrix, A.
1618 C 165 achter Amelandshof
Stadswal Oz. Joostes erven, J. Lamberts, L.
1618 D 074r achter Amelandshof
Stadswal Oz. Jellis-Lieuwes, C. Jellis, H.
1619 KC 269 bij de Tuinen
Stadswal Oz. Oenes, O. Douwes, W.
1619 KC 189 bij 't Hoeksterkerkhof
Stadswal Oz. Willems, S. Sijbrants, G.
1619 GC 142
Stadswal Oz. Willems, S. Sijbrants, G.
1619 C 222
Stadswal Oz. Annes, D. Henrix, A.
1620 C 342 bij de Tuinen
Stadswal Oz. Henrix, A. Auckes, H.
1620 C 341 bij den Amelandsdwinger
Stadswal Oz. Pieters-Steffens, J. Harmens, H.
1620 KC 011 bij de Tuinen z.z.
Stadswal Oz. Rheen, D. A. Henrix, A.
1621 KC 079 bij de Tuinen
Stadswal Oz. Willems, S. Sijbrens, G.
1621 C 360 bij de Tuinen
Stadswal Oz. Claes, S. Brongersma, G.
1622 KC 150 achter Amelandshof
Stadswal Oz. Sibolts, A. Berents, A.
1622 C 056 bij de Tuinsterpoort
Stadswal Oz. Laurens-Ewerts, W. Ipckes, J.
1623 D 359r achter Amelandshof
Stadswal Oz. Pijters-Pieters, G. Frans, H.
1623 KC 213 bij 't Hoeksterkerkhof
Stadswal Oz. Eebbes, C. Bruijnswijk, H. van
1624 KC 236 bij 't Hoeksterkerkhof
Stadswal Oz. Frans, H. Rienkx-Taackes, R.
1625 KC 069 bij de Tuinen
Stadswal Oz. Jacobs, P. Lourens, H.
1625 KC 145 bij de Tuinen n.z.
Stadswal Oz. Monmarij, J. Brongersma, G.
1625 KC 068 achter Amelandshof
Stadswal Oz. Laurents, H. Agges, R.
1626 KC 089 tusschen Amelandshof en Tuinen
Stadswal Oz. Saeckes, H. Roeleffs, J.
1626 KC 110 bij de Tuinen
Stadswal Oz. Brongersma-Roeloffs, R. Sigers, J.
1627 C 249 achter Amelandshof
Stadswal Oz. Simons, B. Jans, E.
1628 GC 148
Stadswal Oz. Gasthuisvoogden St. Antoon Reijners, T.
1629 KC 011 achter Amelandshof
Stadswal Oz. Broerssen-Clases, D. Jeips, J.
1630 KC 093 achter Amelandshof
Stadswal Oz. Wijndruijff, C. Ulckis, C.
1631 C 365 in 't Heerenhof
Stadswal Oz. Auckes, H. Henrix, H.
1632 C 394 achter Amelandsstr.
Stadswal Oz. Martens, W. Ruerdts, A.
1632 KC 108 bij de Tuinen
Stadswal Oz. Simons, B. Philippus, B.
1634 KC 240 achter Amelandsstr.
Stadswal Oz. Dirx-Roelofs, A. Joannis, Tj.
1635 D 200v tusschen Cruispijp en Amelandssteeg
Stadswal Oz. Reijnerts-Henrix, A. Pieters, J.
1635 KC 001 achter Amelandshof
Stadswal Oz. Tietis, J. Bruijnswijk, H. van
1635 KC 261 achter Amelandshof
Stadswal Oz. Ruirdts, A. Theunis, P.
1636 KC 026 achter de Tuinen
Stadswal Oz. Sibrens, H. Beernts, P.
1636 KC 014 achter Amelandshof
Stadswal Oz. Folkerts-Gerrijts, S. Philippus, B.
1637 KC 077 tusschen Tuinen en Amelandsstr.
Stadswal Oz. Barents-Roelofs, R. Juckes-Heijns, M.
1638 KC 118 achter Amelandshof
Stadswal Oz. HarmensJans, L. Janss, H.
1638 D 257r bij Droevendal
Stadswal Oz. Juriens-Freerx, A. Sioerts, R.
1638 KC 176 achter Amelandshof
Stadswal Oz. Philips, B. Pieters, Th.
1638 KC 111 achter Amelandsstr.
Stadswal Oz. Claes, I. Auckes-Henius, M.
1639 KC 153 achter Amelandshof
Stadswal Oz. Douwes, W. Ruerds, A.
1639 KC 146 bij de Tuinen z.z.
Stadswal Oz. Sipckes, E. Claessen, I.
1639 KC 188 achter Amelandshof
Stadswal Oz. Joannis, T. Theunes, P.
1640 KC 209 bij de Tuinen
Stadswal Wz. Lijauckez., Peter Fransz., Peter
1581 P 310 bij het Bolwerck tussen Oldehooff en de stadspoort
Stadswal Wz. Claesz., Syoucke Gerleffsz., Tijss
1582 P 395 een kamer met grond bij het bolwerk omtrent de Oldehooff
Stadswal Wz. Jansz., Freerck Jansz., Gerryt
1583 P 347 omtrent O.L. Vrouwenpoorte bij het bolwerk
Stadswal Wz. Obbes, Sybe Jeppes, Jarich
1584 P 042 een kamer en plaats c.a. "bij de Oldehooffsterpoort"
Stadswal Wz. Willemsdr., Harmthyen Rippertsz., Heert
1584 P 043 een kamer c.a. en vrije grond achter Bourmania-huis aan het stadsbolwerk
Stadswal Wz. Petri, Joannes ende Tonys Carstzn. Coortz., Jacob
1586 P 112 1/5 + 1/3 x 1/5 huis c.a. "opt" n.w. van de Oldhooff a/h stadsbolwerk; beerft van heure [= verkopers] olders
Stadswal Wz. Coortsz., Jacob Petri, Joannes
1587 P 155 aanpart van 3 kamers onder één dak en 2 tuinen
Stadswal Wz. Feyckesz., Jan Jansz., Sybe
1587 P 187 een huis en plaats c.a. by ofte omtrent Oldehooffsterpoorte
Stadswal Wz. Pieters, de erfgenamen van Eelcke Elingsz., Sioucke
1587 HD III-7 282 1/2 huis en schuur
Stadswal Wz. Claes, J. Egberts, A.
1591 GC 145 bij de Vrouwenpoort
Stadswal Wz. Jeroens, L. Tijmens-Kramer, L.
1594 KC 037 bij Oldehoofsterpoort
Stadswal Wz. Veen, G.J. van Theunis, Cl.
1596 GC 087
Stadswal Wz. Johannes J. Luities, J.
1612 KC 097 bij Oldehove
Stadswal Wz. Botienter, D. D. Lens, H.
1618 KC 161 bij 't Schavernek
Stadswal Wz. Cornelisdr., A. Dirx, S.
1630 C 344 bij de L. V. Poort
Stadswal Wz. Tiercx, S. Joannis, S.
1637 H 253 bij 't Schavernek
Stadswal Zz. Warners, Dirck Andriesz., Tietze
1581 P 306 bij het Bolwerck bij de Wyrdummerpoort
Stadswal Zz. Warners, Dirck Peterz., Yme
1583 P 346 bij de Wirdummerpoort an het bolwerk
Stadswal Zz. Jans, T. Frans-Schmidt, P.
1592 KC 012 bij de Wirdumerpoort
Stadswal Zz. Roeloffs, R. Ruijrdts, T.
1596 KC 066 tusschen Wirdumerpoort en Huizumerbrug
Stadswal Zz. Pijeters, J. Taeckes, A.
1598 KC 098 bij de Wirdumerpoort
Stadswal Zz. Andrijes, I. Taeckes, B.
1599 KC 126 bij de Wirdumerpoort
Stadswal Zz. Boers-Johannes, J. Tjallings-Wijtses, F.
1599 KC 128 tusschen Wirdumerpoort en Huizumerpijp
Stadswal Zz. Ruijrds, T. Jaspers-Dirx, A.
1599 KC 103 tusschen Wirdumerpoort en Huizumerpijp
Stadswal Zz. Jans, St. Pijters, Th.
1604 GC 182 tusschen den Wirdumerpoort en Huizumerpijp
Stadswal Zz. Stoffels-Lieuwes, St. Lieuwes, D.
1607 GC 059 tusschen den Wirdumerpoort en Huizumerpijp
Stadswal Zz. Egberts, W. Jans, A.
1608 KC 156 bij de Wirdumerpoort
Stadswal Zz. Pieters, T. Assies, J.
1608 GC 096
Stadswal Zz. Steffens, Sw. Claes, A.
1608 KC 167 tusschen Wirdumerpoort en Huizumerpijp
Stadswal Zz. Jochems, H. Hans, J.
1609 KC 209 bij de Wirdumerpoort
Stadswal Zz. Jochems, H. Jans, T.
1609 KC 212 bij de Wirdumerpoort
Stadswal Zz. Jochums, P. Ghijsen, H.
1610 KC 011 bij de Wirdumerpoort
Stadswal Zz. Nannes, G. Wibrens, T.
1611 KC 091 tusschen Wirdumerpoort en Huizumerpijp
Stadswal Zz. Hans, J. Allerts, J.
1614 KC 009 bij de Wirdumerpoort
Stadswal Zz. Hans, D. Jans, H.
1616 KC 087 tusschen Wirdumerpoort en Huizumerpijp
Stadswal Zz. Fabritius, J. Bauckes, A.
1617 C 084 tusschen Wirdumerpoort en Huizumerpijp
Stadswal Zz. Fabritius, J. Bauckes, A.
1618 GC 012
Stadswal Zz. Siuerdts, B. Jans, H.
1618 KC 158 tusschen Wirdumerpoort en Huizumerpijp
Stadswal Zz. Jans-Willems, P. Andries, L.
1619 KC 201 bij de Wirdumerpoort
Stadswal Zz. Assies, J. Assies, E.
1621 KC 094 tusschen Wirdumerpoort en Huizumerpijp
Stadswal Zz. Wijbrants, T. Hieronimus, Is.
1621 KC 099 tusschen Wirdumerpoort en Huizumerpijp
Stadswal Zz. Cornelijsz, A. Ewerts, G.
1624 KC 266 tusschen Wirdumerpoort en Huizumerpijp
Stadswal Zz. Gepkis, S. Gellius, C.
1625 KC 053 tusschen Wirdumerpoort en Huizumerpijp
Stadswal Zz. Alberts, J. Gruijter, de - Birdema, R.
1626 KC 156 bij de Wirdumerpoort
Stadswal Zz. Andries, L. Sijmes, J.
1629 KC 237 bij de Wirdumerpoort
Stadswal Zz. Thonis, J. Gerbens, J.
1631 KC 106 tusschen Wirdumerpoort en Huizumerpijp
Stadswal Zz. Gellius, C. Leulinck, H.
1633 KC 233 tusschen Wirdumerpoort en Huizumerpijp
Stadswal Zz. Ewerts, G. Gerbens, J.
1636 KC 011 tusschen Wirdumerpoort en Huizumerpijp
Stadswal Zz. Allerts, G. Pijtters, Fr.
1637 H 210 tusschen Huijsumerpijp en Wirdumerpoort
Stadswal Zz. Gruiter, F. de Jansen, Cl.
1638 KC 122 bij de Wirdumerpoort
Stadswal Zz. Pieters-Ites, C. Pieters, A.
1638 KC 117 tusschen Wirdumerpoort en Huizumerpijp
Stadswal Zz. Pieters, A. Aesges, J.
1638 KC 112 tusschen Wirdumerpoort en Huizumerpijp
Stienserweg Schenck tot Toutenborch Nijenhuis, D.
1585 GC 047 De Magere Weide
Stienserweg Hottijs, D. Jacobs, Is.
1588 GC 097
Stienserweg Lamberts, A. Sijtsma, D.
1590 GC 133
Stienserweg Gerbens, Cl. Sijercx, E.
1591 GC 142
Stienserweg Hans, J. Jans, Th.
1591 KC 006
Stienserweg Jongama, P. Gerrijtsma, P.
1601 KC 180 land aan den -
Stienserweg Jans, H. Hermans-Wartinga
1607 KC 135 land ten noorden van den - bij 't Lazarushuis
Stienserweg Jans, H. Hermans-Wartinga
1607 KC 137 land ten noorden van den - bij 't Lazarushuis
Stienserweg Gerrijts, D. Douwes, G.
1612 KC 100 land ten noorden van den - bij 't Lazarushuis
Stienserweg Jurians, J. Reijners, E.
1624 KC 252 land aan den -
Stienserweg Reiners, S. Alberts, W.
1625 KC 279
Torenstr. Obbes, S. Gualteri, D. H.
1586 D 068r w.z.
Torenstr. Entes, Cl. Ripperts, H.
1595 KC 055
Torenstr. Jans, F. Dircx, W.
1596 KC 058
Torenstr. Jans, G. Jans-Meijners, F.
1596 KC 061
Torenstr. Jans, Tj. Wilhelmij, J.
1598 KC 093
Torenstr. Reijnx, W. Sipckes, G.
1598 KC 090
Torenstr. Sipckes, G. Rijencx, W.
1598 GC 139
Torenstr. Sipckes, R. Wijbes, B.
1598 KC 094 w.z.
Torenstr. Meijnerts, W. Hermens, A.
1602 KC 196
Torenstr. Hermens-Alberts, A. Willems, H.
1605 KC 065
Torenstr. Michiels, J. Pijeters, D.
1605 KC 036
Torenstr. Willems, J. Fongers, A.
1607 KC 128 bij 't Oldehhoofsterkerkhof
Torenstr. Staels, R. Lamberts, E.
1608 GC 112 o.z.
Torenstr. Meinerts, W. Juckes, J.
1611 KC 051
Torenstr. Henrix, M. Diac. Geref. Gem.
1615 KC 062
Torenstr. Hofker, D. Ewerts, H.
1615 D 380r
Torenstr. Isbrants, F. Agges, F.
1615 C 007
Torenstr. Jans, J. Geerts, M.
1615 GC 019
Torenstr. Lamberts erven, E. Peters, D.
1615 C 003
Torenstr. Joorts, T. Harmens, H.
1616 C 033
Torenstr. Lamberts-Thonis, L. Jaspers, J.
1616 KC 108
Torenstr. Trimmel-Hottinga, M. Jans, M.
1616 KC 101
Torenstr. Jans, J. Hermans, H.
1617 KC 145
Torenstr. Meinerts, V. Tiepckes-Arents, Fr.
1617 KC 146
Torenstr. Riemers, U. Meesle, R.
1617 C 139
Torenstr. Thonis-Lamberts, L. Pieters, D.
1617 GC 159
Torenstr. Isbrants, F. Hettes, C.
1618 C 177
Torenstr. Willems, H. Jacobs, J.
1618 GC 208
Torenstr. Camp, J.G. Bottes, H.
1619 GC 058
Torenstr. Isbrants, F. Hettis, C.
1619 GC 162
Torenstr. Riemers, N. Roeleff.
1619 KC 003
Torenstr. Rompckes, L. Jans, H.
1619 KC 002 o.z.
Torenstr. Gerrijts, E. Immes, A.
1620 C 281
Torenstr. Heltes, C. Bientsies, E.
1620 C 313 w.z.
Torenstr. Jetses, H. Jans, R.
1620 KC 042
Torenstr. Meinards, K. Rinties, P.
1620 KC 028
Torenstr. Minnes, A. Jacobs, S.
1620 C 310
Torenstr. Gerrijts, E. Minnes, A.
1621 KC 072
Torenstr. Lenerts, H. Aepij, A.
1623 KC 225
Torenstr. Pijters, Cl. Minnes, J.
1623 GC 124
Torenstr. Bottis, H. Jans, G.
1624 H 293
Torenstr. Entis, C. Meinerts, H.
1625 C 187
Torenstr. Bottes, H. Folckerts, G.
1626 GC 008
Torenstr. Minnes-Juus, A. Jans, L.
1626 KC 112 w.z.
Torenstr. Pijters, D. Dames, J.
1626 KC 115
Torenstr. Voogden St. Ant. Gasthuis Beernts, J.
1626 H 229
Torenstr. Entis, C. Jans, R.
1627 C 260
Torenstr. Heerts, Tj. Stoffels, W.
1627 KC 135
Torenstr. Jaquies, J. Goijties-Gerrijts, M.
1628 H 129
Torenstr. Johanzn., Johan Nannes, Jan
1628 KC 211r
Torenstr. Gerrijts-Clases, Gr. Sijrx, G.
1629 KC 017
Torenstr. Goijties-Gerrijts, M. Ulbes, S.
1629 KC 222
Torenstr. Ulbes, S. Lieuwes-Haijtses, I.
1629 KC 223
Torenstr. Claas, J. Jans, R.
1632 C 390
Torenstr. Stoffels, W. Dirx, D.
1633 KC 164
Torenstr. Faber-Jans, J. Mennes, R.
1634 KC 252
Torenstr. Hettes, C. Bockes, J.
1639 GC 169
Tournooiveld Petri, J. Tietes, J.
1609 KC 206
Tournooiveld Taeckes, R. Buwes, Fr.
1612 KC 114
Tournooiveld Sakes, H. Bruinsma, A. J.
1615 KC 064 o.z.
Tournooiveld Stellingwerff, A. Juckes, N.
1615 KC 059 o.z.
Tournooiveld Bruinsma, A. P. Ates, F.
1618 KC 175 o.z.
Tournooiveld Egberts-Phetten, A. Gerrijts, P.
1621 KC 113 o.z.
Tournooiveld Gerrijts, P. Sibrens, G.
1623 KC 182
Tournooiveld Juckes, N. Dirx, H.
1628 KC 266 steeg aan het -
Tuinen Hermensdr., Jantyen Claesz., Pieter
1580 P 275 z.z.
Tuinen Jansz., Jasper Willems, Marten
1580 P 283
Tuinen Gosses erven, A. Gerrijts, A.
1582 D 616r
Tuinen Janssen, H. Gerrijts, A.
1582 GC 059 bij de Cruispijp
Tuinen Reynersz., Syoucke Claesz., Peter
1583 P 345 naast de houten brug van de Tuynen
Tuinen Andries, Tj. Ottes, R.
1584 GC 024
Tuinen Andries, Tj. Abbes, A.
1584 GC 024
Tuinen Foppes, L. Andries, Tj.
1584 GC 005
Tuinen Franken-Arentsma, J. Andries, Tj.
1584 GC 014
Tuinen Haersma, H. M. Foppes, L. Harmens, D. 1584 P 036 bij de Kruispijp
Tuinen Jacobs, A. Jacobs, A.
1584 D 699r
Tuinen Kempedr., Tryn Foppe(s), Lyuwe
1584 P 036 een kamer en loods achter de wolwevers op de Tuynen aan het bolwerk bij de Croesepijpe
Tuinen Ottes, R. Lebberts, W.
1584 GC 027 z.z.
Tuinen Stad Leeuwarden Jacobs, A.
1584 GC 020
Tuinen Syttiez., Luyttien Kempez., Lyeuwe
1584 P 060 z.z.; een kamer en plaats met grond "aen het stadsbolwerck"
Tuinen Valcx, Aelcke Claesz., Jan
1584 P 051 n.z.; 1/8 huis, kamers, plaats en grond
Tuinen Fongers, Jiske Coninx, Cornelis
1585 P 098 grondpachten/eeuwige renten
Tuinen Jansz., Jacob Aemilius, Petrus
1585 P 062 1/5 van 2 kamers by de houten brug naar de Cancelrye
Tuinen Jansz., Jacob Aemilius, Petrus
1585 P 099 1/5 van huis en plaats
Tuinen Temmez., Sybe Petersz., Frerick
1585 P 085 kamer, grond, privaat, etc.
Tuinen Harmens, J. Jacob-Visscher, P.
1586 GC 066 z.z.
Tuinen Andries, Tj. Henricx, H.
1587 GC 077
Tuinen Femmers, S. Foppes, L.
1587 GC 080 z.z.
Tuinen Gerrijts, A. Jelles, G.
1587 GC 083 z.z.
Tuinen Jans-Jans, H. Jans, E.
1587 GC 088 n.z.
Tuinen Holdingha, J. Fouwel Jacobs wed., Lysbet
1588 P 232 grondpachten/eeuwige renten
Tuinen Jacobsdr., Joostien Thijsz., Evert
1588 P 215 z.z.; 1/5 v.d. O. woning v.h. hoekhuis
Tuinen Jansz., Anne Thijsz., Evert
1588 P 215 z.z.; 1/5 v.d. O. woning v.h. hoekhuis
Tuinen Kaerls-Pieters, H. Buijtenpost, B.
1588 GC 108 hoek Voorstreek n.z.
Tuinen Pieters, J. Taeckes, H.
1588 GC 102 hoek Voorstreek
Tuinen Pieters, J. Taco, H. Butenpost, B. 1588 P 214 n.z. hoek Voorstreek
Tuinen Falcxz., Joachim Claesz., Jan
1589 P 261 n.z.; een huis, plaats en kamer c.a.
Tuinen Henricx, H. Lubberts, W.
1589 GC 116 z.z.
Tuinen Lubberts, W. Abbesm A.
1589 GC 117 z.z.
Tuinen Buijtenpost, B. Gualteri, H.
1590 GC 131 n.z.
Tuinen Steffens erven Gerbrants, G.
1590 D 206r n.z.; bij de houten brug
Tuinen Ariens, A. Jans, H.
1591 GC 150 bij het bolwerk
Tuinen Sijmens, J. Aemelius, P.
1592 KC 019
Tuinen Abbesz., Abbe Andriesz., Tijetze
1593 P 412 1/2 huis c.a.
Tuinen Lieuwes, P. Feckes, A.
1593 GC 009
Tuinen Sijbes, A. G. Feckes, A.
1593 KC 025 z.z.
Tuinen Thijssen, D. Willems, S.
1593 GC 010 bij het bolwerk
Tuinen Simons, R. Sijbrants-Martens, M.
1594 GC 026 n.z.
Tuinen Dirx erven, J. Andrijes, Tj.
1595 D 001r z.z.
Tuinen Fedricx-Hijlckes, B. Piers, E.
1595 GC 048 n.z.
Tuinen Jans, R. Sijtthies, C.
1595 KC 045 z.z.
Tuinen Harckes, H. Sijbes, Sape en Lubberts, E.
1596 GC 076 n.z.
Tuinen Jacobs, H. Jans, A.
1596 GC 084 hoek bolwerk
Tuinen Sijbrandts, M. Tiercx, R.
1596 GC 088 n.z.
Tuinen Jans, A. Hartmans, P.
1597 GC 113 z.z.
Tuinen Abbes, A. Jans, A.
1598 GC 140
Tuinen Andries, T. Ipes, J.
1598 GC 140
Tuinen Jans erven, H. Pijeters, J.
1599 D 215v
Tuinen Willems-Buwes, R. Pijters, J.
1599 KC 134 grondpachten/eeuwige renten
Tuinen Freerx, J. Freerx, A.
1600 KC 154 in een steeg
Tuinen Harckes, H. Sijbes, Sape en Lubberts, E.
1600 GC 016 n.z.
Tuinen Jans erven, C. Sijbrens, M.
1600 D 009r
Tuinen Sijbes, Sape Harckes, H.
1600 GC 015
Tuinen Jacobs-Goitses, M. Pieters, Cl.
1601 GC 050 n.z.
Tuinen Jans-Wijbrants, M.