>> HOMEpage

Old Burger Weeshuis Leeuwarden 1534
Voogdessen, voogden en huidige bestuurders

Naamlijst t.g.v. het 475-jarig bestaan voor internet bewerkt
door M.H.H. Engels, mei 2009


VOOGDESSEN

1 1543 Welmoedt Obbes, vrouw van Obbe Dircx
2 1558 Simpck Barents, vrouw van Baernt Janszn.
3 1558 Barber Tyercx, vrouw van Tyarck Jans
4 1560-70 Saepck van Itsma, wed. Jr. Douwe van Burmania
5 1560-70 Ryxt Jans
6 1562 Anna Wybrants
7 1566-82 Machtel Boymers, vrouw van Dr. Gysbert Arentsma
8 1566 Trijn Jelles, vrouw van Jelle Jacobs
9 1578 Gheel Humalda, vrouw van Frans Canter
10 1584-96 Eeue Pietersdr, weduwe Jan Simons
11 1586 Truycken Dominicusdr. van Oosterzee, weduwe Lambert Jans
12 1586 Magdalena Duwenee
13 1593-20 Bieuwck van Camminga, weduwe van Goffe van Abinga
14 1620-36 Jeltie van Aysma
15 1625-38 Eve Tjaarda
16 1637-55 Anna van Eysinga, weduwe Philip van Boshuyzen
17 1642 De vrouw van burgem. Harmen Dircx
18 1649 Eeue Felsen
19 1656-75 Tyerck van Scheltinga
20 1658-68 Eryckien de Blocq, weduwe dr. Matthijs van Frankena
21 1658-70 Houckien Hillama, weduwe Bouritius
22 1660-91 Susanna van Burmania, vrouw van Jr. Pieter van Harinxma thoe Slooten
23 1664-83 Vrouw Potters
24 1666-67 Fokel Bottinga
25 1658-73 Fokeltie Mattheus Faetsma, weduwe van Scheltinga
26 1672 Johanna van Scheltinga
27 1672 Geertruyt van Meckma, weduwe van Botnia
28 1672-96 Geertruid Potters, weduwe Michiel Ammama
29 1674-1710 Jeepke van Lycklama, weduwe Johannes van Glinstra
30 1690-1708 Johanna de Blau, weduwe Thijssen
31 1692-1708 Vrouw Gualtheri, weduwe burgemeester Simon Simonides
32 1693-1714 Catharina van Kinnema, vrouw van Gysbert van Vierssen
33 1697-1702 Weduwe Taecama
34 1709-21 C. van Scheltinga, weduwe Bouritius
35 1711-21 E. van Beyma
36 1721-34 Johanna van Vierssen, weduwe Glinstra
37 1721-41 J. van Vierssen - geb. Custos
38 1734-56 Jaicke Kuffelaer - geb. van Wyckel
39 1735-48 Romckje/Romelia Acronius - geb. van Scheltinga
40 1735-51 Rinscke van Boelens - geb. Lycklama a Nijeholt
41 1740-48 Wisckje Bouritius - geb. van Scheltinga
42 1748-78 M.R. Lycklama a Nijeholt - geb. van Scheltinga
43 1748 P.W. Ramaker - geb. Keyser
44 1751-84 Wiskien van Sminia - geb. van Haersma
45 1756-61 Odilia Rengers - geb. van Welderen
46 1761-84 Barbera Arnoldi - geb. Knock
47 1778-81 Jacoba Kempenaer - geb. Schott
48 1778-84 Lucia Wilhelmina Vierssen - geb. van Glinstra
49 1781-83 Susanna Maria Elisabeth van Haersma - geb. Faber
50 1783-84 Isabella van Haersma
51 1784-95 Titia van Altena - geb. van Haersma
52 1784-95 Elisabeth van Stirum - geb. van der Haer
53 1784-95 Amarentia Susanna van Sixma - geb. van Burmania
54 1784-95 Antoinette Philippina Kruger - geb. Faber
55 1808-27 Wilhelmina Sophia Guerin - geb. van Eberstein
56 1808 Antonia Jeannette van Burmania - geb. van Lynden
57 1808-16 Maria Louisa Ypey - geb. de Wendt
58 1808-26 Geertruida van Idsinga - geb. Stijl
59 1809-24 Wed. Sophia Clara Breda - geb. de With
60 1818-26 Aletta de Wendt - geb. van Haersma
61 1824-31 Maria Beertha van der Haer - geb. de Sitter
62 1826-34 Antoinette de Sitter - geb. Gravin van Limburg Stirum
63 1827-33 A.J. de Wendt - geb. van Sloterdijck
64 1828-48 Louise Christine Barones van Welderen Rengers - geb. Alberda van Bloemersma
65 1831-53 Elisabeth Maria Ypey - geb. Salverda
66 1833-57 Wilhelmina Aurelia Tjallinga Douairière van Andringa de Kempenaer - geb. Barones van Camstra thoe Schwarzenberg en Hohenlandsberg
67 1834-51 Johanna Elisabeth Wierdsma - geb. Wichers
68 1848-57 Wiskje van Eysinga - geb. Barones van Heemstra
69 1851-72 Maria Buma - geb. de With
70 1853-67 Wed. E.C. van der Haer - geb. van Boelens
71 1857-78 E.S.T.W. Ypey - geb. Wiersma
72 1857-75 Aletta Catharina Burmania van Andringa de Kempenaer - geb. Jkvr. Alberda van Ekenstein
73 1867-78 Wed. Baukje Beucker Andreae - geb. Bolman
74 1872-94 T.L Sleeswijk Vening - geb. Lemaire
75 1876-88 Juliana Agatha van Panhuys - geb. Barones thoe Schwarzenberg en Hohenlandsberg
76 1878-1919 Petronella Helena Cornelia Hora Adema - geb. Salverda
77 1879-93 Wed. Anna Adriana Sophia Buma - geb. Wijckerheld Bisdom
78 1888-1915 Anna Barones van Harinxma thoe Slooten - geb. Jkvr. van Beyma
79 1893-1904 Anna Cornelia Sixma Barones van Heemstra geb. Wijckerheld Bisdom
80 1894-1916 Clasina Anthonetta Wilhelmina Kramer - geb. van Wageningen
81 1904-22 Jkvr. Rymke Lunia Speelman
82 1915-29 Clara Barones van Harinxma thoe Sloten - geb. Barones van Harinxma thoe Slooten
83 1916-28 Mevrouw van Sloterdijck - geb. Jkvr. van Panhuys
84 1919-31 Mevrouw Quintus - geb. Kool
85 1922-37 Mevrouw Visser - geb. Jkvr. Westpalm van Hoorn
86 1928-33 Mevrouw Stheeman - geb. Jkvr. Lewe van Aduard
87 1929-48 Mevrouw van Beyma - geb. Huber
88 1931-35 Wed. Enger - geb. van Eck
89 1933-48 Wed. Beuker Andreae - geb. Zeverijn
90 1935-1936 Mevrouw Viehoff-Delhez
91 1936-1950 Mevrouw Kronenberg-Jkvr. Wttewaal
92 1937-1946 Mevrouw Viehoff-Delhez
93 1946-1974 Barones van Harinxma thoe Slooten-Geertsema
94 1948-1982 Mevrouw Storm van 's Gravesande-van Haersma Buma
95 1948 Mevrouw Dorhout-Suyling
96 1950-1958 Mevrouw de Bloeme-Mees
97 1958-1969 Mevrouw Linthorst Homan-del Court van Krimpen
98 1970-1986 Mevrouw Stoop - van Oppen
99 1974-1982 Mevrouw Rijpstra - Knook
100 1974-1986 Mevrouw Sixma barones van Heemstra - van Dedem
101 1983-2001 Mevrouw de Gelder - van Rappard
102 1986-1999 Mevrouw Wiegel - Frederiks
103 1986-.... Mevrouw Kranendonk - de Groot
104 2001-200. Mevr. Mr. drs. E.I.E.M. Nijpels - Janmaat
105 .... Mevrouw Wegener-Sleeswijk - van Waning
VOOGDEN

1 1535-41 Jr. Edo van Martena
2 1535-40 Lieuwe Lieuwesz, echtgenoot van de stichteres
3 1535-42 Mr. Tzjepke Albertsz. Sierxma
4 1535-40 Jacob Adams, burgemeester Leeuwarden
5 1540-48 Lieuwe Mennes Mellema, burgemeester
6 1541-46 Jan Jans, timmerman
7 1541-53 Obbe Dircxzoon, schepen
8 1542-53 Sytse Dooitses, raadsman
9 1546-53 Aesge Ysra
10 1548-80 Jr. Dr. Seerp Hanya, burgemeester, rentmeester
11 1553-64 Tyarck Jans, schepen
12 1553-64 Herman Feltens, burgemeester
13 1554-74 Baernt Janszoon, burgemeester
14 1564-72 Jr. Rienck van Cammingha, de Oude
15 1564-66 Jelle Jacobszoon, schepen
16 1566-82 Pyter Arnszoon, burgemeester
17 1572-82 Frans Canter, burgemeester
18 1574-96 Pieter Theeuweszoon, burgemeester
19 1579-84 Matthijs Heymans, griffier Hof van Friesland
20 1582-1619 Jr. Upco van Burmania, Gedeputeerde
21 1582-1603 Tyerck Pieterezoon Teetlum, rentmeester
22 1584-1620 Hans Lents, schepen
23 1596-1621 Harmen Harkes, burgemeester
24 1603-41 Willem van Vierssen, muntmeester van Friesland
29 1619-30 Vincent Ipckes, bouwmeester
26 1621-36 Joannes Saeckma, raadsheer Hof van Friesland
27 1621-33 Dr. Joachimus Lamberti, secretaris Leeuwarden
28 1622-60 Dr. Lambertus van Beyma, secretaris Gedeputeerde Staten
29 1626 Ritske Jans
30 1630-52 Sybbe Sybbes, burgemeester, rentmeester
31 1634-41 Hendrick van Marssum, burgemeester
32 1636-38 Sybbe Piers Mellama
33 1637-41 Jr. Orck van Doyem, raadsheer Hof van Friesland
34 1637-76 Dr. Epeus van Glinstra, griffier Hof van Friesland, schepen
35 1639-41 Pieter Lamberts, rentmeester
36 1641-48 Dr. Matthijs van Vierssen, raadsheer Hof van Friesland
37 1641-49 Anthonius van Hees, bouwmeester
38 1641-42 Tjaerdt Eelckis, schepen, rentmeester
39 1644-45 Harmen Dircx, burgemeester
40 1644-46 Tjaerdt Joannes
41 1644-57 Lambertus van Dalen
42 1650-59 Gerard Walrich, ontvanger generaal, rentmeester
43 1650-58 Marcelus Goverti, bouwmeester
44 1654-60 Pyter Axma, ontvanger generaal, rentmeester
45 1656-59 Feye Tyercx Heydema
46 1659-80 Igram van Achlum, rentmeester
47 1659-89 Joannes Mamminga
48 1659-69 Jr. Pieter van Harinxma thoe Slooten, raadsheer Hof van Friesland
49 1662-78 Willem van Vierssen
50 1669-76 Jr. Sibrandus van Hettinga
51 1676-1721 Sjoerdt Tjercks Westerhuys, schepen
52 1678-1711 Dr. Francois van Burum, raadsheer Hof van Friesland
53 1681-1716 Hendrick van Wijckel, secretaris Gedeputeerde Staten
54 1689-1709 Harmanus Crans, burgemeester, rentmeester
55 1709-44 Titus van Sloterdijck, raadsheer Hof van Friesland, rentmeester
56 1709-16 Petrus Florentinus van Nijsten, burgemeester
57 1714-28 Hobbe Baard van Sminia
58 1716-29 [Willem?] van Vierssen
59 1721-49 Johannes Van Coenes
60 1728-61 Jr. Ulbo Sixma van Andla
61 1729-34 Everhardus Wielinga
62 1734-63 Gulbartus Knock, ontvanger generaal losse renten
63 1744-59 Abraham Fenema, burgemeester
64 1749-86 Epeus Wielinga, burgemeester, ontvanger generaal lijfrenten
65 1759-85 Ennius Idema, lid Staten
66 1761-68 Ulric Herman Huber, ontvanger generaal floreenrente
67 1764-88 Christiaan van Coenen, lid Staten
68 1768-79 Harmanus Ulrik Hamerster, raadsheer Hof van Friesland
69 1780-1831 Frans Julius Johan van Scheltinga, (51 jaar voogd)
70 1785-1795 Jr. Idsert Abinga van Humalda, raadsheer Hof van Friesland
71 1786-1807 Gerlacus Buma, raadsheer Hof van Friesland
72 1788-1827 Johan van Idsinga, griffier Staten
73 1796-1803 Hessel Jetse van Vierssen, gewezen burgemeester
74 1803-12 Johannes de Vries, raadsheer Hof van Friesland
75 1807-26 Mr. Tjepke Haitsma, voorm. raadsheer Hof van Friesland
76 1812-27 Mr. Bonifacius van der Haer, griffier Staten
77 1826-34 Edzard Reint van Weideren Baron Renders, lid rechtbank
78 1827-51 Jhr. Mr. Helenus Marinus Speelman Wobma, raadsheer gerechtshof
79 1828-51 Mr. Jentje Cats Epeus' zoon, vice-president gerechtshof
80 1831-66 Mr. Jan Hendrik van Boelens, burgemeester
81 1834-56 Mr. Binse Albarda, lid Staten
82 1851-66 Jhr. Mr. Onno Reint van Andringa de Kempenaer, oud Gedeputeerde
83 1852-70 Mr. Gerrit Martin Baron du Tour van Bellinchave, raadsheer gerechtshof
84 1856-82 Mr. Georgius Hiddema Jongsma, raadsheer gerechtshof
85 1859-70 Mr. Ludolf Reiner Salverda, advocaat
86 1866-79 Jhr. Mr. Willem Engelbert Engelen, Gedeputeerde en lid Tweede Kamer
87 1870-79 Jhr. Robbert Gevaerts van Geervliet, ontvanger directe belastingen
88 1870-91 Jhr. Mr. Cornelis Jacob Speelman, rechter arrondissementsrechtbank
89 1880-93 Jhr. Mr. Oncko de Marees van Swinderen, rechter arrondissementsrechtbank
90 1880-1923 Jhr. Mr. Cornelis van Eysinga, lid Staten
91 1882-1906 Dr. Nicolaas Reeling Brouwer, arts
92 1891-1916 Mr. Wilco Julius van Weideren Baron Renders, burgemeester
93 1893-1899 Mr. Johannes Leonardus van Sloterdijck, president gerechtshof
94 1899-1915 Mr. Adrianus Catharinus Cornelius Folkersma, raadsheer gerechtshof
95 1906-34 Mr. Dirk Zeeger van Duyl, president arrondissementsrechtbank
96 1915-16 Louis Christiaan Baron van der Feltz, inspecteur belastingen
97 1916-32 Mr. Daniel van Welderen Baron Rengers,
98 1916-33 Mr. Johan Hendrik Beucker Andreae, directeur Alg. Friesche Levensverz.mij
99 1923-50 Mr. Jan Anthony Stoop, president gerechtshof
100 1932-59 Eduard Theodoor Hissink, directeur Amsterdamsche Bank Leeuwarden
101 1933 Mr. Reiner Römer, advocaat en procureur, rijksadvocaat
102 1934-48 Jhr. Mr. Willem Hendrik Nahuys, officier van justitie
103 1948-67 Mr. Hidde Kingma Boltjes, president gerechtshof
104 1950 Mr. Allert Nanne Duintjer, notaris
105 1959-68 Mr. A. Kluyver, directeur drukkerij N.V. Erven Koumans Smeding
106 1967 Mr. Cornelis Jan Veder, rechter, overleden Leeuwarden 1987
107 1968 Jhr. Maurits Jacob van Lennep, gemeentearchivaris
108 1974-1998 Ir. Hein Ehrhardt
109 1975-1979 Mr. Harm Addens, procureur-generaal
110 1980-.... Mr. Herman Reinier Bax, secretaris Waterleiding Friesland
111 1980-1994 Jhr. Hubert A.M. van den Brandeler
112 1994 Drs. Arne Martijn, directeur Koninklijke Meelfabrieken Koopmans
113 1997-.... Mr. J. Volkers, accountant
114 1999 Mr. Wiebe J. Adema, notaris
115 .... Van der Meij

>> begin