>> HOMEpage

Notarissen
in Friesland
1606-1850


Bronnen:
♦ J. van Leeuwen, Matricula Notariorum: Prov. Bibl. Frl. - Hs 1481 / Stedelijke Bibliotheek
B 690 (= Cat. Visscher C 125)
♦ S. Koopmans, Het notariaat in Friesland vóór 1811, Lwd. 1883.

M.H.H. Engels, juni 2002 (t/m 1636); oktober 2002 (t/m 1700); oktober 2003 (t/m 1850)
Meer notarissen heeft Gerard Mast gevonden in de archieven van de nedergerechten.

De handschriftelijke aantekeningen in Koopmans Tresoar Leesz. Bibl. 136 (gecursiveerd) zijn alleen in het chronologische deel verwerkt! Meer, vooral vroegere notarissen geeft E. Vellinga, Keysers orkena. Bijdragen tot de geschiedenis van het notariaat in de provincie Friesland van de aanvang af (midden 15e eeuw) tot de invoering van de Franse wetgeving (1811), Leeuwarden 1995, blz. 291-383.

chronologisch >> 1610- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90-
1700- '10- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1800- '10- '20- '30- '40-
>> alfabetisch

30 april 1606Berend Ernstsz. van » Lunenburchburger in Dokkum
15 mei 1606Syuerd » Coenderste Ferwerd
24 mei 1606Agge Pietersz. » Rollemawonende te Sneek
22 juli 1606Adam » Richaeuswonende te Leeuwarden
29 januari 1607Douwe » Aggeszwonende te Leeuwarden
20 april 1607Marcus » Verspeeck juniorwonende te Leeuwarden
23 juni 1607Arie Ane » Sipckeszte Arum
28 augustus 1607Andries Hendricksz. » Stellingwerffwonende te Leeuwarden
7 mei 1608Nicolaus » Johannisz
19 november 1608Nanne Eelkes Eeskes » Agricola
10 december 1608Henricus Hero » Joachimi
9 maart 1609Wyerdt » Fredericsz
z.d. 1609Albertus Henricxsz. » Swollis
z.d. 1609Andreas Syouckesz. » PhaniusBolsward
29 juli 1609Isaac » Adiuswonende te Leeuwarden
1610 >> begin
1610- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1700- '10- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1800- '10- '20- '30- '40-
17 maart 1610Thomas Sijbrantsz. » Burmania
10 mei 1611Pibo » Regneritevens landmeter
10 mei 1611Cornelis » Jellesz
11 september 1611Upke Reyns » Vogelsanck1617 Harlingen
18 oktober 1611Joannes » Alberti
21 november 1611Suffridus » Lubberti1615/1619 Harlingen
20 februari 1612Henricus » Phanius
7 september 1612Salvius » Nicolaiwonende te Leeuwarden
18 november 1612Goverd van » Tongerenwonende te Leeuwarden
23 december 1612Theotardus/Tjaerd » Joannis/Jansz
23 december 1612Engbert » Heppema Jeppemawonende te Leeuwarden
20 januari 1613Sibrandus » Monsma1617/1618 Hallum
13 juli 1613Aggaeus » Nicolai
17 november 1613Regnerus » Nicolai
17 november 1613Joannes » Petriwonende te Leeuwarden
11 oktober 1614Joannes » Urbaniwonende te Leeuwarden
2 mei 1615Joannes » Coumans
10 november 1615Salvius » Thomae
23 november 1615Syricus Suffridi » DydimaBolsward 1621/1625
2 december 1615Jarichus » Wopconisgeroyeerd
16 juli 1616Arnoldus » NicolaiKollum
27 juli 1616Suffridus » RiemersmaKollum
18 februari 1617Petrus » Kingmaniet van Beverwijk
16 mei 1617Pieter » Molenijzer[doorgehaald:] notaris in Holland, geadmitteerd ook in Friesland uit Beverwijk
J. » LaurentiusHarlingen
27 november 1617Nicolaus Guilhelmi » Willema
31 augustus 1618Syuck » Freercx
9 december 1619Wytze » Jansz
1620 >> begin
1610- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1700- '10- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1800- '10- '20- '30- '40-
27 januari 1620Matthaeus » Stombrinck StonebrinckSwichum Idaarderadeel 1632
28 april 1620Jacobus » Wilhelmi
26 mei 1620Ede » Anitz Anisz.
14 juni 1620Joannes » Wybrandi
12 september 1620Adrianus » Juliirechter aen St. Annaparochie
7 oktober 1620Hartmannus » Feyonis1644 Franeker, Kollum 1652
14 december 1620Roeloff » Goens
6 maart 1621Nicolausi » Gerlaci
10 maart 1621Eydzo » Annis
5 september december 1621Joannes » Martinides
1622 z.d.Joannis » OedziiEVC 1518, 95A
19 april 1622H.H. » JoachimiEVC 1518, 95A
18 mei 1622Andries Andreas » TheodoriSneek 1631
21 juni 1622Dirk » Peeters
7 mei 1623Jacob » Hommesz
20 mei 1623Petrus » Fetzonis
23 oktober 1623Mr. Jacob » Pastoro Pastowwonende te Stavoren 1626
9 juni 1624Taco Tjallingi » Ipkema / » Epkemawonende te Leeuwarden
1 oktober 1624Gerardus » Knijff
8 september december 1624Joannes » Martini
22 december 1625Cyritius » Sixti
30 september 1626Zacharias » Huber
30 september 1626Otto » Gerardi
1627Horatius » BongaFraneker
24 februari 1627Henrik » Groenenberghwonende te Utrecht; ook in Friesland geadmitteerd
12 januari 1628Joannes Hempconii » Goens
13 mei 1628Hans Joannesz. » Langweer
29 mei 1628Thomas van » Giffenfiscaal te Sneek
20 september 1628Gerryt » Jansen
6 maart 1629Andreas Arnoldi » Vosmaer
4 mei 1629Laelius van » Lycklamanu[?] advocaat bij 't Hof
28 november 1629Theodorus » HenriciKollum 1653
1630 >> begin
1610- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1700- '10- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1800- '10- '20- '30- '40-
10 maart 1630Harmannus » Focaeuswonende te Kollum
11 juni 1630Poppius a » JellemaKollum
22 juni 1630Rutgerus Joannis » Winshemius
17 juli 1630Petrus » Faber van Groningen
11 september 1630Eco (Eccius) » MonsmaW.Dong.deel 1632
20 november 1630Titus Joannis » Gravius

Sixto » TzommiiBozum 1631
15 januari 1631Jacobus » Florus
1 maart 1631Julius Jurriens » Tijdloos
1 april 1631Hermannus Boetii » SyôrdaKollum 1654
14 mei 1631Petrus » Buttinga
20 juni 1631Anneus Jacobi » Haersma
27 juni 1631Douwe » AbbemaO.Dong. 1663
20 augustus 1631Cyprianus » Jacobi
22 september 1631Pierius » Holleniiin 1641
1 oktober 1631Joannes Adolphi » Fabervóór 1648 ook te Harlingen
1 oktober 1631Joannes Gerardi » Ellens
23 oktober 1631Martinus » Gravius
10 november 1631Suffridus » Gatzma
9 juni 1632Andreas Frederici » Stellingwerff
14 juni 1632Anthonius de Bije / » Bye
z.d. 1632Petrus » Aemilius
27 juni 1632Jacob van » Campen de jonge
26 juli 1632Daedalus » Marcus
30 juli 1632Gysbertus » Siersmaburger te Leeuwarden
8 oktober 1632Gerardus » Happel
18 oktober 1632Aernt » Gerrydts
z.d. 1632Leonardus » Bodenzee
19 december 1632Petrus » Attama
30 maart 1633Allardus » Dodonaeinog 1662 Rauwerd?
2 juli 1633Rutgerus » Fungeri
6 september 1633Egbertus » DominiciKollum
19 oktober 1633Royerus Viaerda / » Wiardaadvocaat voor het Hof
8 november 1633Nicolaus Henricides » Canther
7 mei 1634Petrus » Amama
22 juli 1635Joannes » Drogenham
4 augustus 1635Hans » Botterwech
10 december 1635Hero H. » Joachimi
28 december 1635Abrahamus » Cnoop
10 januari 1636Joannes » RheenLeeuwarden 1639
27 februari 1636Oene Vincentii » Gravius1653 Leeuwarden
27 februari 1636Sopingius » Marlou
15 maart 1636Joachim » Stelma
10 mei 1636Suffridus Joannis » Bruinsma
20 augustus 1636Jan Claessen » Unia
25 januari 1637Albertus » Wyngaarden
7 februari 1637Outgerus » Albertite Leeuwarden
3 juli 1638Albertus » Schouwente Heerenveen
9 maart 1639Allerd » Heixante Leeuwarden
29 maart 1639Fredericus » Rodenhuiste Leeuwarden
1640 >> begin
1610- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1700- '10- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1800- '10- '20- '30- '40-
13 februari 1640Dirk Taekes » Finck
3 september 1640Harmen » Dyckmante Wolvega
7 september 1640Suffridus » Sixtite Teroele
12 november 1640Cleis » Geerts
2 december 1640Focco Fockens » Eringhavolmacht Small. 1639
2 december 1640Odulphus Fockens » Eringha
24 december 1640Jan » Hermenste Wolvega
23 juli 1641Petrus » Juliite Leeuwarden 1666
22 januari 1642Pierius » Seta1676 Joure
5 mei 1642Bocco » Gosseste Dokkum
8 oktober 1642Cornelius » Arrienste St. Anna Parochie
17 november 1642Abelus » Siccamate Leeuwarden
19 november 1642Ennius » Idemate Beetsterzwaag
4 maart 1643Joannes van » Aersente Leeuwarden
20 maart 1643Renicus » Enste Leeuwarden
28 maart 1643Johan van » Ae?ltente Balk
27 juli 1643Thomas de » Bucquoijte Ferwerd
5 augustus 1643Albertus » Stellingwerffte Heerenveen
13 oktober 1643Nannius » Joanniste Tjummarum
5 februari 1644Mr. Joannes » Baccomudete Leeuwarden
13 mei 1644Livius » Tarquiniite Leeuwarden
6 juni 1644Dirk » Andrieste Hallum
5 juli 1644Jacobus » Feickens
4 oktober 1644Jarich » Jelleste Dronrijp
7 december 1644Vibrandus » Enste Leeuwarden
28 januari 1645Dirk » Inthiemate Franeker
10 maart 1645Joannes » Veltmante Leeuwarden
31 mei 1645Abelus » Riemersmate Franeker
13 juni 1645Joannes » Theodorite Hallum
12 juli 1645Johannes » Rudolphite Bolsward
15 juli 1645Henricus Arnoldi » Frieswijckte Leeuwarden
3 september 1645Petrus » Montzma
9 december 1645Evert d' » Horn
16 mei 1646Vibrandus » Rinaldate IJlst
22 juni 1646Vincentius » Plecker
16 juli 1646Sixtus » Radijs
28 september 1646Poppius » Boorsmate Terkaple
19 november 1646Laurentius » Grascampte Leeuwarden
29 januari 1648Petrus » Rudolphi
29 januari 1648Petrus » AlmaFraneker; zie protocol
24 juni 1648Franciscus » Liviite Leeuwarden
1 juli 1648Suffridus Wibrandi » Woldsma
17 juli 1648Cyprianus » Wijngaerden
4 augustus 1648Wibrandus » Hantsmate Kollum
14 december 1648Willem » Gerrits van Wommels
22 januari 1649Joannes Pibonis » Gualtherite Leeuwarden
3 februari 1649Jan Saecke » Sipmate Leeuwarden
10 maart 1649Joannes ten » Polla
30 april 1649Albertus Renici ten » Voordete Leeuwarden
4 mei 1649Henricus » Jacobi
25 juni 1649Foppe » Metzte Leeuwarden
7 juli 1649Ernest » Wischate Sneek
19 augustus 1649Martinus » Faber
20 augustus 1649Johan » Bartholtste Harlingen
6 oktober 1649Folckerus » Allardite Leeuwarden
12 oktober 1649Nicolaus van der » Leete Leeuwarden
30 november 1649Theodorus » Monclaiite Leeuwarden
1650 >> begin
1610- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1700- '10- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1800- '10- '20- '30- '40-
16 februari 1650Gellius » Hylckamate Joure
25 maart 1650Cornelius » Sprongte Leeuwarden
27 maart 1650Goijtien Hantkes » Ottemate Balk
8 juli 1650Ruardus » Nicolai (Claes Abelszn.)te Balk
28 november 1650Anthonius Gerardi van » Bouckholdtte Wirdum
4 februari 1651Dirk » Abbema
14 april 1651Delius » Oniae
19 april 1651Theotardus » Regneri
13 december 1651Tarquinius » Theodori
16 februari 1652Marcus » Rouckemate Heerenveen
24 februari 1652Meinardus » Jensma1663 Kollum
26 maart 1652Epeus » Kiestra1654 Harlingen
27 september 1652Tiberius Tiberii » Piersma
20 januari 1653Paulus » Meetsma
28 januari 1653Nicolaus » Coumans
14 februari 1653Egbert van » LycklamaFraneker 1675
4 maart 1653Abrahamus » Vollenhooff
5 maart 1653Abelus » Andrée
26 maart 1653Nicolaus » Rijsma
14 september 1653Kiene Gerhardi » Samplonius1656 Leeuwarden
19 september 1653Albertus » Wilhelmite Leeuwarden
14 november 1653Pieter » Metz
16 februari 1654Martinus » Madhuysen
8 maart 1654Gellius » Dominici
23 mei 1654Mr. Folkert » Harmens
30 mei 1654Eduardus » Joannis
9 augustus 1654Reyn van » Aerssen
26 augustus 1654Meinardus » Haersmavan Bergum
9 september 1654Jan Willems » Scholl
5 december 1654Ballingius » Buytenpostvan Leeuwarden
11 december 1654Thomas » Nicolaite Leeuwarden
15 februari 1655Nicolaus » Bruinsma
28 april 1655Petrus » Andreae a Loonsma
23 juli 1655Nicolaus » Heixan
28 augustus 1655Gualtherus » Ipckema
19 september 1655Epeus » Theodori
10 november 1655Johan » Boelema
8 december 1655Douwe » Thijssen
28 juni 1656Tiberius » Taecema1672 te Leeuwarden
26 januari 1657Tjallingh Siucks » Rodenhuys
2 februari 1657Viglius [Wilgerus?] » Brandenburgh1662 Dokkum
16 mei 1657Anthonius » Jennema
16 mei 1657Cornelius » Bosmanfiscaal van Oostdongeradeel
16 mei 1657Conradus Engelberti van » Minden
4 november 1657Regnerus » Agricola
11 november 1657Hermannus » LadeniusHeerenveen 1670
14 november 1657Nicolaus » Staphorst
30 november 1657Dominicus » Cornelii1657 gezworen klerk te Harlingen
17 december 1657Frederick » Hachtingh
31 maart 1658Renicus » Tjebbinga
21 september 1658Isbrandus » Stonebrinck
28 september 1658Johannes » Horatius
18 oktober 1658Jelto » Annii
26 november 1658Horatius » Ferff1660 Sneek
4 januari 1659Albertus » Harderwijck
25 maart 1659Hermannus » Kolde
28 maart 1659Boetius » Idema
8 april 1659Horatius » Theodori Incutides
30 april 1659Hilarius Dominici » HylckamaIJlst 1659
25 juni 1659Theodorus » Potma
1660 >> begin
1610- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1700- '10- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1800- '10- '20- '30- '40-
23 februari 1660Ruardus » Hockwerda
24 februari 1660Saco » Idzinga
3 april 1660Hanzo » Schouwen
15 augustus 1660Salomon » Olaus
8 september 1660Hendrik » Groen
31 oktober 1660Wilhelmus » Scholl
19 november 1660Claes » Baij
1 december 1660Arnoldus » Hobbema
1 december 1660Simon de » Vrieste Buitenpost
1 februari 1661Johan Arent van » Baccum
7 februari 1661Dominicus » Livii
12 februari Nicolaus Scipio » RaerdBalk
14 februari 1661Jacobus » GoslingsFraneker
1 maart 1661Gerardus » Nicolaidesin 1667 Harlingen
15 maart 1661Helmerus » Egberti
25 maart 1661Jacobus » Wiarda
9 oktober 1661Bavius? » Ziricus
12 april 1662Johannes » Schouwen
12 mei 1662Jan Sioerdts » Cuperus
19 juni 1662Gerhardus » Hailsburgh
13 augustus 1662Wymerus » BuytenpostLeeuwarden
27 september 1662Hermannus » DeltemaKollum
30 september 1662Cornelis » Ariensvan Dokkum
13 november 1662Zachaeus » Gerroltsma
13 november 1662Dominicus Aggaei » Hamerster
6 december 1662Hansi » Hermannides
19 december 1662Marcus » Anthonides
10 januari 1663Gellius » Dominici
15 januari 1663Jan Jansonius » Wissema
9 februari 1663Georgius » Itsma
12 februari 1663Andreas » PieridesteWolvega
19 februari 1663Harmanus » Attama niet Hania
13 april 1663Johannes de » Coijer
17 juli 1663Jetzo » GoslinghsWeesb. Franeker 1672
18 juli 1663Haijo » Doijema
14 augustus 1663Tinco » Swertien
29 september 1663Martinus » Boelema
3 oktober 1663Rombertus » Monsma
28 december 1663Joannes » Petri
10 september 1664Joannes Freerks » Rodenhuijs
6 oktober 1664Annius » Vos
10 oktober 1664Bernardus » Stijp
13 oktober 1664Melius » Martini
25 oktober 1664Petrus Joannis van » Campen
10 februari 1665Joachimus » Laurentius
1 maart 1665Menso » Beuckema
6 maart 1665Livius » Gravius
12 juli 1665Thomas » Boltsma
27 oktober 1665Theotardus » Lantingh
9 januari 1666Foppius » WigeriKollum
6 maart 1666Aemilius » Stephanivan Leeuwarden
22 mei 1666Aemilius » Bruinsmavan Leeuwarden
7 juni 1666Isaacus » Cnoop
25 juni 1666Johannes » Drogenham
4 december 1666Epeus » Wielinga
26 december 1666Gerbrand Ariens » Langius1691 Bildt
1667Salomon » Olausstaat onder een rekest aan Franeker (niet rechterlijk)
21 januari 1667Matthias » Lautenbach
14 juni 1667Joannes » Duijffte Leeuwarden
14 juni 1667Gajus » Hilariuste Joure
24 september 1667Nicolaus » Bavius
16 december 1667Nicolaus » Ulenburgh
17 december 1667Jarichus » Banga (landmeter)Kollum
1668Sibrandus » Enexstaat onder een rekest aan Franeker (niet rechterlijk)
14 februari 1668Olphardus » Belidarector te Harlingen
14 februari 1668Christophorus Joannis » Rex1683 Harlingen
14 februari 1668Theodorus Theodori » Posthumus1673, 1686 Harlingen
21 maart 1668Arnoldus » Idema1670 te Dokkum
1 mei 1668Nicolaus » Briffo
21 augustus 1668Cornelius » Walsweer
9 november 1668Cornelius » Feicama
9 januari 1669Gerryt Freerckx » Stinstra
11 januari 1669Wytze Jacobi » Fennema
17 februari 1669Suffridus » Brecker
18 februari 1669Frederik van » Hobbema
25 november 1669Wibrandus » Reviusbegr. Franeker
1670 >> begin
1610- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1700- '10- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1800- '10- '20- '30- '40-
20 januari 1670Kempo Janssen » Bruinsma
1 maart 1670Joannis Feionis » Niholt
27 april 1670Annius » Fenemavan Harlingen
3 juni 1670Gerrit » Jansenvan Berlikum
13 juni 1670Anthonius » Rijsbeeckvan Leeuwarden
24 september 1670Edo » Frieswijck
5 december 1670Hermannus » Botmaold secretaris van IJlst
13 april 1671Jetze Jobs » Ritsmavan Ferwerd 1679 Leeuwarden
29 mei 1671Wilhelmus » Ennema
11 mei 1672Aesge » Pieterste Minnertsga
21 maart 1673Abraham » Verpoirten?
29 april 1673Henricus » Aquila
23 mei 1673Simon » Lambertite Heeg, 1675 IJlst
29 september 1673Christophorus » Castelhoen1681 Sneek
11 oktober 1673Abraham Dominicus » Pietersen
30 oktober 1673Jacobus » Johannis
3 februari 1674Johannes » Faber
11 februari 1674Ludolph » Wichman
28 februari 1674Dominicus » Schoutens
3 oktober 1674Anthonius van den » Heuvel1689 Heerenveen
29 maart 1675Buwe » Taeckes
10 april 1675Johannes » Eduardi
11 juni 1675Dominicus » Marnstra
15 november 1675Lodovicus Nicolai » Doornstra
1676?Hanemio » Ceta1676 Joure
17 januari 1676Jacobus » Siccama1678 Kollum, 1681 Leeuwarden
22 januari 1676Jan Hayes » Swart
15 februari 1676Andreas » Potter
22 september 1676Bouritius » Heijneman
23 september 1676Abraham » Caesarius
29 september 1676Simon » GroeneweltKollum
29 september 1676Jan Willem » Willigerrijs
6 november 1676Philippus » Wieringa
10 maart 1677Jan » AlberdaS. Anna Parochie
30 mei 1677Paulus » Schouwen
24 december 1677Jacobus » SinnemaBeetsterzwaag; 1679 Sneek
27 februari 1678Jacobus van » Loon
14 juni 1678Regnerus van » Voordt
28 juni 1678Annius » Rudolphi
7 december 1678Lucas Francisci a » Greven
3 janauari 1679Theodorus » LiviiKollum
4 september 1679Wesselus » Leman
28 november 1679Gerhardus » AckerHarlingen 1682, 1693
1680 >> begin
1610- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1700- '10- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1800- '10- '20- '30- '40-
22 maart 1680Meinardus » Schoonhoven
11 juni 1680Gerard » SchellingerSloten 1686; Recesboek Gaasterland
1681R. » Adama
1 februari 1681Adolph » Sopingius
11 februari 1681Jelco » Jelcama
25 februari 1681Stephanus » Schultinck
7 maart 1681Thomas » Tarquinii
29 maart 1681Elias » Wigeri
27 maart 1682Sibrandus Petri » Monsma
26 juni 1682Bavius » Nauta
15 september 1682Ambrosius » Hylcama
29 september 1682Jan Arnold » Schultenius1686, 1717/20 Harlingen
29 september 1682Nicolaus » Inia
30 september 1682Egbartus » HauboisSneek 1682
7 december 1682Epaeus » Scheverstein
10 mei 1683Folckerus » PosselmanSneek 1709, 1721; 1683 secr.
27 juni 1683Arnoldus » SideriusSneek 1695
3 juli 1683Tammerus » Poutsma
25 oktober 1684Ludovicus » Abrahami
17 januari 1685Michiel van » Jever
30 december 1685Theodorus » Petri
8 januari 1686Claes » Buchman
1 februari 1687Jan van » Weperen
23 februari 1687Eijso » Franckena
6 mei 1687Gossuinus » Oltholt
1 juni 1687Heinsius Johannes » HeinsiusDokkum 1690
27 april 1688Johannes Wybrandi » Questius1717 Holwerd
7 mei 1688Galenus » Offeringa
11 augustus 1688Horatius » Vitringa
20 november 1688Gerhard » Radijs
14 december 1689Dirck » Clock
20 december 1689Ludovicus » Thijssen
1690 >> begin
1610- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1700- '10- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1800- '10- '20- '30- '40-
21 februari 1690Wytso » Riemersma
24 oktober 1690Joannes » Bouricius
6 mei 1690Zacharias » Poock1708 Leeuwarden
9 juni 1690Martinus » Ferff
19 september 1690Hanso » Agricola
14 december 1690Jan » Poockx 1695 Maria Blanckaerdt
3 mei 1692Johannes » Pierkens1698 Bolsward
4 juni 1692Abrahamus » Ferff1690 Sneek
30 januari 1693Tarquinius » Schouwen1716 Heerenveen
3 april 1693Isaac » Staphorstius
1 juli 1693Joost » Roorda
18 april 1695Johannes » Reinalda
3 september 1695Leonardus » Clock
27 september 1695Johannes Henricus » Montcoeur
26 maart 1696Johannes » Fenema
11 mei 1696Henricus » Thijssen
20 november 1697Annius » Greven
8 januari 1698Ids » Jansfiscaal
11 juni 1698Upco » Bonnemaprocureur
11 november 1698Menno » RodenhuijsSneek 1704
28 april 1699Livius » Osinga1705 Idaarderadeel; 1708 Leeuwarden
29 april 1699Sibrand de » Schepper
1 mei 1699Meinert Bennes » Bennema
5 mei 1699Adam » Millant
22 juli 1699Petrus van der » KoijHeerenveen 1724
27 september 1699Baldus van » Vliette Leeuwarden
1700 >> begin
1610- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1700- '10- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1800- '10- '20- '30- '40-
16 juli 1700Wilhelmus Augustinus » Sloterdijck
1700?Marcus » Offringanot. Publ. & proc. Fisc.; Oostermeer 1 jan. 1704 x Marichjen Reyners
23 april 1701Henricus van der » UijlDiens naam (als van der Uijl) komt in 1738 nog in de weesboeken van Rauwerderhem voor
6 september 1701Nicolaus » Crul
20 maart 1702Matthaeus » Randa
27 september 1702Claes » HeynemanBij 's Hofs sententie van 27 October 1727 inhabil verklaard en de praktijk verboden
20 maart 1704Johannes » Bouritius
17 februari 1705Annius » Elgersma
25 januari 1706Joannes » Pruijssen
25 september 1706Wopco Ates » Buma1717, 1720, 1731 Franeker
13 januari 1707Wibrandus van » Loon
16 februari 1707Adrianus Josephus de » Bocquet
1 april 1707Willem Gerhard van » LammingaLeeuwarden 1715, 1717
2 mei 1707Christianus » Schotanus à Sterringa
2 mei 1707Sixtus » Smedinga
27 juli 1708Joannes » Hempenius
1 mei 1709Lambartus » Vitringa1721 te Leeuwarden
Novemb. 1709Dominicus » WalrichIn 1729 notaris te Harlingen
1710 >> begin
1610- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1700- '10- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1800- '10- '20- '30- '40-
24 februari 1710Cornelis » WassenaerSt. Anna Parochie
9 mei 1710Wibrandus » FeicamaKollum
27 september 1710Petrus » Bergsma1729/36 Dokkum
18 juli 1711Franciscus » Elgersma1718 Workum; tusschen 1734 en 1760 notaris te Bolsward
8 november 1712Jacob » ScheversteijnIn 1718 notaris te Leeuwarden
15 juli 1713Wijnout » LefringhJoure
14 februari 1714Harmanus » Banningh
23 februari 1714Oetsonius » Ottema1715 Leeuwarden
31 augustus 1715Thomas van der » LeijAlzoo die acte sub- en obreptive was bekomen is deselve op bevel van het Hof geroyeerd den 26 September 1715
5 december 1715Henricus » Ferff
1720 >> begin
1610- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1700- '10- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1800- '10- '20- '30- '40-
9 maart 1720Onias » Calsbeek
l juli 1720Allardus » Fledderus
19 maart 1721Joannes van » Weerden
14 maart 1722Ernestus » VitringaTusschen 1729 en 1762 notaris te Leeuwarden
8 oktober 1722Gerhardus » Schouten
3 juli 1723Livius » Sinnema
26 oktober 1724Hanso » Crans1735 Makkum
30 januari 1725Meyne » LycklesMetslawier
6 april 1725Dominicus » MarnstraPetri filius In 1739 notaris te Workum. Tusschen 1754 en 1762 ook nog
26 april 1725Wigerus » Winsemius
12 oktober 1725Nicolaus » Ritsma1738, '48 Kollum; x 1729 17/7 Surhuisterveen
28 juni 1726Petrus » Fellinga
11 december 1726Theodorus van der » LeijTusschen 1754 en 1762 notaris te Leeuwarden
11 juni 1728Jan » Suiderbaan1730/41 te Dokkum
1730 >> begin
1610- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1700- '10- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1800- '10- '20- '30- '40-
14 maart 1730Paulus » Eckringa't Bildt
7 maart 1732Eghbartus » OostercampTusschen 1754 en 1762 notaris te Heerenveen
11 mei 1736Meyert Johannes van » IdzingaVan dezen heeft de griffier geen geregtigheid gepretendeerd
10 november 1736Hendrik Willem » Kutschwonende te Heerenveen
20 januari 1739Petrus Wilhelmus » Mullerwonende te Sneek. Nog in 1765 notaris aldaar. Was reeds in 1742 fiscaal in Rauwerderhem. In 1749 deed hij van dit ambt afstand
18 februari 1739Edo » Edemawonende te Wolvega
1740 >> begin
1610- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1700- '10- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1800- '10- '20- '30- '40-
1 mei 1741Willem » Cranswonende te Dokkum. Tusschen 1752 en 1762 notaris aldaar
8 december 1741Petrus » Reidemawonende te Harlingen
11 oktober 1743Petrus » Nautawonende te Leeuwarden
2 april 1745Romke » Zijlstrawonende te Leeuwarden. Tusschen 1752 en 1762 notaris aldaar
31 januari 1749Hendrik » Pesma Procureur-postulant te Harlingen. In 1768 notaris aldaar
1750 >> begin
1610- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1700- '10- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1800- '10- '20- '30- '40-
9 januari 1750Gijsbartus van der » LeijProcureur-postulant te Leeuwarden. Tusschen 1752 en 1775 notaris aldaar.
Deze en de volgende "Aanmerkingen" zijn verzameld uit de Leeuwarder Courant van 1752-1812. De vorige getrokken uit notariële akten
18 augustus 1751Petrus » WierdsmaProcureur-postulant en vroedschap te Leeuwarden. Na toelating steeds notaris aldaar. Zie de Vrije Fries, deel VIII, blz. l 47, Levensschets van Petrus Wierdsma, door W. Eekhoff; met bijgevoegde lijst van handschriften en oude drukken door Wierdsma nagelaten
12 februari 1754Ima Adrianus » BassaleurProcureur-postulant te Bolsward. Tusschen 1755 en 1762 notaris te Bolsward
18 maart 1754JohannesWilhelmns » Noordbeek wonende te Leeuwarden. Tusschen 1754 en 1760 notaris aldaar
17 juni 1755Gabinus » SideriusAdvocaat te Leeuwarden
17 juni 1755Jacobus » TjallingiiAdvocaat te Harlingen. 1756
8 juni 1755Benjamin » BrouwerProcureur-postulant te Dokkum. In 1762 notaris te Harlingen en later te St. Anna-Parochie
13 februari 1759Livius » Radijswonende te Wolvega. Tusschen 1764 en 1770 notaris aldaar
1760 >> begin
1610- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1700- '10- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1800- '10- '20- '30- '40-
3 juli 1760Bernardus » DreijerProcureur-Fiscaal van Harlingen
3 juli 1760Widmer » AtsmaProcureur-Fiscaal van Workum. In 1762 notaris aldaar
8 juli 1761Augustinus Robertus van » Dalsenwonende te Harlingen. In 1762 notaris aldaar
10 februari 1764Hendrik » Gabiniwonende te Leeuwarden. In 1764 notaris aldaar
10 februari 1764Evert » Wendelaarwonende te Dokkum. In 1764 notaris aldaar
10 februari 1764Harmanus » Habbemawonende te Dokkum. In 1764 en 1778 notaris te Metslawier
13 maart 1764Hans » Meinardawonende te Metslawier. In 1764 notaris aldaar
10 mei 1764Abelus van der » Vegtwonende te Beetsterzwaag
16 november 1764Nicolaas » Plankmanwonende te Leeuwarden. In 1764 notaris aldaar
27 februari 1766Claas » Elgersmawonende te Harlingen. In 1770 notaris te Bolsward, tevens Burgemeester
24 juni 1767Evert » Keyertwonende te Leeuwarden. Tusschen 1767 en 1770 notaris aldaar
11 oktober 1768Hendrik » Blomwonende te Leeuwarden
1770 >> begin
1610- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1700- '10- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1800- '10- '20- '30- '40-
27 april 1770Andries van » RiesenGezw. klerk van Menaldumadeel, wonende te Marssum
18 maart 1770Jan » Nieuwenhuijswonende te Leeuwarden. In 1771 notaris aldaar
10 juni 1772Franciscus » Baviuswonende te Leeuwarden. In 1770 notaris aldaar
13 februari 1772Bartholdus van der » Meijwonende te Leeuwarden. Tusschen 1772 en 1780 notaris aldaar
23 juni 1772Albertus Jacobus » Conradiwonende te Harlingen
16 maart 1775Nicolaas van » Loon
12 maart 1776Gosse » Helder
19 maart 1776Arnoldus » Wassenberg
1780 >> begin
1610- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1700- '10- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1800- '10- '20- '30- '40-
5 april 1781Jan George » SemlerIn 1783 notaris te Oranjewoud
15 november 1782Reinardus Hessel van » AltenaIn 1783 notaris te Leeuwarden
28 maart 1783Sybe » VisserIn 1783 notaris te Harlingen
9 december 1785Pieter » BootsmanIn 1803 nog notaris te Heerenveen
1790 >> begin
1610- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1700- '10- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1800- '10- '20- '30- '40-
14 januari 1790Gerrit » Wilhelmi Jr.
19 maart 1790Horatius » AlberdaTusschen 1790 en 1795 notaris te Makkum
6 april 1791Petrus » NoyonIn 1791 notaris te Sneek. Ook nog in 1803
11 mei 1792Jacob » WassenaarIn 1792 notaris te Harlingen
10 juli 1792Pieter » Regnerijwonende te Heerenveen
3 juni 1794Evert » Roordawonende te Harlingen. In 1794 notaris aldaar
3 juni 1794Daam » FockemaAdvocaat voor den Hove van Friesland te Leeuwarden
1800 >> begin
1610- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1700- '10- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1800- '10- '20- '30- '40-
8 januari 1801Cornelis » Godschalkwonende te Leeuwarden
4 februari 1801Eelco » Fockemawonende te Dokkum
24 februari 1801Daniel Hermannus » Andreae Gzwonende te Leeuwarden
24 februari 1801Jan Daniel van der » Plaatswonende te Harlingen
24 februari 1801Mr. Dominicus » Suringarwonende te Leeuwarden
10 maart 1801Jan » Klaaseszwonende te Ternaard
10 maart 1801Gerrit R. » Voormeulenwonende te Bergum
24 maart 1801Hoite » Bornwonende te Leeuwarden
20 maart 1801Everhardus van » Loonwonende te St. Anna-Parochie
20 maart 1801Wyger van » Eyckwonende te Marssum
22 april 1801Mr. P. J. » Mebiuswonende te Marssum
18 november 1801Abraham van der » Burgwonende te Leeuwarden. In 1803 notaris te Bolsward
28 januari 1802Jovius Duco Hanekamp van » Harinxmawonende te Leeuwarden
9 maart 1802Martinus van den » Ackerwonende te Joure. In 1803 notaris aldaar
6 april 1802Johannes » Ruardiwonende te Slooten
22 juni 1802Daniel van » Hecht Muntingwonende te Marrum
16 juli 1802Barthold » Idzerdawonende te Beetsterzwaag
10 augustus 1802Jacobus » Jongbloedwonende te Langweer
11 september 1802Sybrand van » Haersmawonende te Buitenpost
28 september 1802Carel Adrianus » Blomwonende te Makkinga
28 september 1802Tiede » Baviuswonende te Leeuwarden. Procureur-fiscaal
2 oktober 1802Wytze » VettevogelProcureur-postulant wonende te Harlingen
5 oktober 1802Albert Reinders » CromcampSecretaris van het district Aengwirden
15 oktober 1802Isaac » TeltingSecretaris der stad Franeker
19 oktober 1802Gerardus van » WageningenSecretaris bij den raad der gemeente Leeuwarderadeel
20 oktober 1802Anne Jolles » Veeningwonende te Oudehaske. Praktiseerend procureur. In 1804 notaris te Lemmer
22 oktober 1802Paulus Cornelis » Scheltemawonende te Sneek. Secretaris van Wijmbritseradeel
24 november 1802Harmen Tieden » Amentwonende te Dokkum. Secretaris van Oost-dongeradeel
27 november 1802Simon » Lambsmawonende te Minnertsga
4 december 1802Gosuinus » KeucheniusSecretaris van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde
4 december 1802Simen » StoffelsSecretaris der stad Workum
6 december 1802Hendrik Willem van der » Kolkwonende te Wommels. Secretaris van Hennaarderadeel
7 december 1802 Reitze » AttemaSecretaris v/h district Stellingwerf te Wolvega
3 januari [ofjuni?] 1803Hubertus Martinus » Scrineriussecr. van IJlst
4 februari 1804Pier Johannes de » Visserte Wolvega
26 november 1804... » ......
6 januari 1806Wesselius » Balster Koolwonende te Heerenveen
26 maart 1806Jan » Minnema de Withwonende te Rinsumageest. Ontvanger der beschreven middelen
4 oktober 1808Ate » Attemawonende te Wolvega
15 november 1808Lucas Jans » Mooywonende te Nijenhaskenschans
16 mei 1809Hendrik Jannes » Prackenwonende te Beetsterzwaag
16 mei 1809Fedde Tjeerds » Posthumuswonende te Beetsterzwaag
20 juni 1809Pieter » AndreaeLeeuwarden
27 juni 1809Simon Petrus van » IdsingaLeeuwarden
27 juni 1809Jarich Tadema » WielandtOldeboorn
27 juni 1809Nicolaas » Meijerwonende te Heerenveen
27 juni 1809Gerrit Tannnes de » Jongwonende te Langezwagen
4 juli 1809Jelle Petrus Jacobus » Greijdanuswonende te Heerenveen
11 juli 1809Ate Eiles » Attemawonende te Ysbrechtum
11 juli 1809Jacob » Hanekuykwonende te Harlingen
11 juli 1809Sybren » Westerbaanwonende te Bolsward
11 juli 1809Johannes Casparus » Bergsma Johszoonwonende te Leeuwarden
11 juli 1809Everhardus EpeusWielinga van » Scheltingawonende te Leeuwarden
11 juli 1809Willem Bernardus » Bergsmawonende te Leeuwarden
11 juli 1809Jentje Dominicus » Wierdsmawonende te Leeuwarden
11 juli 1809Gabinus de » Walwonende te Leeuwarden
11 juli 1809Petrus Johannes » Metzwonende te Leeuwarden
11 juli 1809Epeus » Catswonende te Leeuwarden
11 juli 1809Lourens » Faberwonende te Kollum
15 juli 1809Rudolphus » Muntzwonende te Bolsward
5 september 1809Mr. Cornelis » Schultzwonende te Leeuwarden
17 oktober 1809Mr. Bernardus Marius » Schikwonende te Dokkum. Secretaris van Dantumadeel
17 oktober 1809Gerardus Wijbes » Posthumawonende te Dokkum. Procureur fiscaal
17 oktober 1809Mr. Jan » Wiersmawonende te Sneek. Advocaat
17 oktober 1809Sjouke Gabes » Rolsmawonende te Bolsward
17 oktober 1809Gabe Sjoukes » Rolsmawonende te Bolsward
25 oktober 1809Abel van » Velzenwonende te Workum
26 oktober 1809Mr. Jacob Cornelis » Driessenwonende Leeuwarden. Advocaat
21 november 1809Mr. Willem » Nautawonende te Rauwerd. Secretaris van Rauwerderhem
21 november 1809Mr. Sjoerd Sijmons » Wijmawonende te Harlingen
28 november 1809Lodewijk » Meethwonende te Augustinusga. Procureur
1810 >> begin
1610- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1700- '10- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1800- '10- '20- '30- '40-
3 april 1810Ane » Witteveenwonende te Lemmer
3 april 1810Wicher » Meurswonende te Sneek
1 mei 1810Jan » Romeinwonende te Buitenpost
1 mei 1810Wicher » Steenbeekwonende te Heeg
1 mei 1810Hendrik Sakes de » Wallewonende te Ferwerd
1 mei 1810Haring Lijnslager van » Eekmawonende te Heerenveen
8 mei 1810Paulus Marius Beuckens » Brauniuswonende te Bergum
8 mei 1810Hendrik » Cannegieterwonende te Grouw
26 juni 1810Lambertus Johannes » Huberwonende te Dronrijp
3 juli 1810Andries » Stinstrawonende te Franeker
24 januari 1805Gregorius Jacobus » Kratzschwonende te Leeuwarden
4 februari 1805Jan Karel » Kutschwonende te Leeuwarden. Deze en meer andere der voorgaande namen wel in de courant gevonden, doch zonder vermelding van woonplaats
8 april 1805Douwe de » Vrieswonende te Joure
29 februari 1812Pieter » Bootsmanwonende te Heerenveen doorgehaald
29 februari 1812Reitze » Attemawonende te Wolvega doorgehaald
22 februari 1813Karst Jans van der » Veenwonende te Dragten
31 juli 1813Johannes » Brandenburgwonende op Terschelling
28 oktober 1813Biense » IJpmawonende te Holwerd
30 december 1814Evert » Schotanuswonende te Workum
25 september 1815W. van » Eyckwonende te Joure
16 januari 1816Franciscus » Baviuswonende te Hallum
13 mei 1816Jacobus » Jongbloedwonende te Langweer
7 december 1816Frederik » Witteveenwonende te Metslawier
16 december 1816Petrus Johannes » Metzwonende te Leeuwarden
29 november 1817Willem » Nautawonende te Rauwerd
21 april 1818Wijtze Keimpes » Hoekstrawonende te Dronrijp
30 juni 1818Adrianus van » Slootenwonende te Dokkum
11 augustus 1818Johannes » GreydanusKanton Franeker
5 januari 1819Sjoerd Jacobus van » OverveldtKanton Leeuwarden no. 2
27 april 1819Frederik Hendrik van der » KopVlieland
12 juni 1819Syds Petrus van » Goingawonende te Heerenveen
7 december 1819Pieter » Steensmawonende te Minnertsga
1820 >> begin
1610- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1700- '10- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1800- '10- '20- '30- '40-
8 augustus 1820Gauke » Peetingwonende te Oldeberkoop
19 september 1820Jan Everhardus van » Loonwonende te Ferwerd
19 september 1820Jan » Albarda Willemszoonwonende te Marrum
16 januari 1821Eelco » Fockemawonende te Dokkum
4 april 1821Douwe de » Vrieswonende te Joure
17 juli 1821Jan Berend » Wouterswonende te Stiens
26 februari 1822Anthonij Jacob de Jong van Persijn van » Nautawonende te Rinsumageest
9 april 1822Feike Ydes de » Boerwonende te Dronrijp
11 april 1822Jan Gelinde van » Blomwonende te Oudega
25 juni 1822Esge Taco » Kuiperwonende te Bolsward
25 juni 1822Jan » Albarda Horatiuszoonwonende te Huizum
13 september 1822Pieter » Tademawonende te Ackrum
6 december1822Andreas » Lycklamawonende te Kollum
20 mei 1823Johannes Adam » Schaaftwonende te Stiens
18 augustus 1823Cornelis Eles » Bakkerwonende te Rauwerd
18 november 1823Reinder » Buijsingwonende te Augustinusga; 1827-1845 te Kollum
21 mei 1824Lambertus Johannes » Huberwonende te Sneek
12 augustus 1824Dirk » Greydanuswonende te Makkum
20 september 1825Wijtze » Kuijperswonende te Vrouwen-parochie
27 september 1825Adrianus » Almawonende te Bergum
4 oktober 1826Jacob Kamminga » Boltjeswonende te Jorwerd
11 januari 1827Tjalling Siebrandus van der » Leijwonende te Langweer
6 februari 1827Andreas » Lycklamawonende te Huizum
18 mei 1827Gerardus Assuerus Avenhorn van » Nautawonende te Rauwerd
11 augustus1827Jean Louis Theodore » Waubert de Puisseauwonende te Lemmer
18 september 1827Gauke » Peetingwonende te Heerenveen
24 oktober 1827Pieter Hendrik van der » Kraatswonende te Workum
11 december 1827Meindert de » Vrieswonende te Augustinusga
25 december 1827Goossen Gerrits » Attemawonende te Oldeberkoop
4 april 1828Roelof de » Jong Posthumuswonende te Joure
23 mei 1828Gurbe Sipkes » Zijlstrawonende te Ackrum
6 oktober 1829Oebele » Braunius OeberiusSt. Anna-Parochie
1830 >> begin
1610- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1700- '10- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1800- '10- '20- '30- '40-
18 juni 1830Abraham Waslander » Nautawonende te IJlst
18 juni 1830Frederik Wilhelm Cornelis » Ledeboerwonende te Bolsward
12 augustus 1830Arnold » Andreaewonende te Workum
2 oktober 1830Arjen » Binnertswonende te Akkrum
9 december1830Carel Willem » Semlerwonende te Grouw
6 november 1832Johannes Leonardus van » Sloterdijckwonende te Rinsumageest
4 maart 1833Wijbren Arend » Evertszwonende te Oldeboorn
9 april 1833Michiel » Goslingswonende te Harlingen
11 oktober 1833Hendrik Lucas » Nilantwonende te Workum
29 oktober 1833Johannes Bernardus » Schultzewonende op Ameland
25 februari 1834Cornelis » Wiersmawonende te Huizum
31 mei 1834Johan Christoffel » Mannwonende te Workum
18 juni 1834Antonius Reijnier van » Voorstwonende te Heerenveen
20 januari 1835Tjeerd » Almawon. in Menaldumadeel
26 januari 1835Willem van » Riesenwonende te Oosterwolde. 1836
7 juni 1835Hermanus Wilhelm Beuckens » Brauniuswonende te Driesum
20 september 1835Gauke » Bakkerwonende te Rauwerd
13 december 1835Hermanus » Boekhoudt Klaaseszwonende te Terrnaard
22 december 1835Klaas » Tademawonende te Oosterwolde
27 april 1838Popke Everts » Schotanuswonende te Hindeloopen
16 juni 1838Carolus Johannes » Jorritsmawonende te Sneek
27 juni 1838Oege Johannes » Ruardiwonende te Slooten
23 oktober 1838Jan Hendrik » Heijmans Gzwonende op Ameland
30 oktober 1838Klaas » Oosterhoffwonende te Marssum
6 augustus 1839Egbertus Petrus » Brungerwonende te Vrouwen-parochie
3 september 1839Jacob Sibles » Bokmawonende te Ackrum
1840 >> begin
1610- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1700- '10- '20- '30- '40- '50- '60- '70- '80- '90- 1800- '10- '20- '30- '40-
10 augustus 1841Aggeus » Haagsmawonende te Wommels
26 oktober 1841Daniel Hermanus » Andreaewonende te Kollum
25 januari 1842Walle » Trompwonende te Bergum
3 mei 1842Paulus Hiacinthius » Eekmawonende te Driesum
25 oktober 1842Jan » Stoffelswonende te Rauwerd
29 oktober 1842Hendrik Jan de » Carpentierwonende te Koudum
1 november 1842Jacobus van » Assenwonende te Jorwerd
8 november 1842Christiaan Houdijn » Beekhuiswonende te Buitenpost
8 november 1842J.A. » Zaal Strobandwonende op Ameland
17 november 1842Willem Jan » Hemsingwonende te Balk
9 juni 1843Henricus » Heppenerwonende te Wommels
5 augustus 1845Pieter » Boltjeswonende te Grouw
l7 april 1846Jouwert » Witteveenwonende te Metslawier
19 mei 1846Addick Adrianus » Landwonende op Schiermonnikoog
11 mei 1847Gijsbertus » Schotwonende te Franeker
21 maart 1848Gerben » Posthumawonende te Dockum
25 juli 1848Eilard Jacobus » Attemawonende te Dragten
15 juni 1849Gerryt » Zandstrawonende te Wommels
7 mei 1850Jelke » Brandsmawonende op Schiermonnikoog

notaris Buijsing (rechts) in zijn kantoor

Notarissen in Friesland
1606-1850alfabetisch:

A B C D E F G H K L
M N O P Q R S T U V W ZchronologischNotaris Buijsing (rechts) in zijn kantoor

....., Abraham21 maart 1673
....., Jan Willem29 september 1676
...les, Aesgete Minnertsga11 mei 1672
A A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V W Z >> begin
Abbema, Dirk4 februari 1651
Abbema, Douwe27 juni 1631
Abrahami, Ludovicus25 oktober 1684
Acker, Gerhardus28 november 1679
Acker, Martinus van denwonende te Joure. In 1803 notaris aldaar9 maart 1802
Adius, Isaacwonende te Leeuwarden29 juli 1609
Aemilius, Petrusz.d. 1632
Aersen, Joannes vante Leeuwarden4 maart 1643
Aerssen, Reyn van9 augustus 1654
Aggesz., Douwewonende te Leeuwarden29 januari 1607
Agricola, Hanso19 september 1690
Agricola, Nanne Eelkes19 november 1608
Agricola, Regnerus4 november 1657
Albarda Horatiuszoon, Janwonende te Huizum25 juni 1822
Albarda Willemszoon, Janwonende te Marrum19 september 1820
Alberda, HoratiusTusschen 1790 en 1795 notaris te Makkum19 maart 1790
Alberda, Jan10 maart 1677
Alberti, Joannes18 oktober 1611
Alberti, Outgeruste Leeuwarden7 februari 1637
Allardi, Folckeruste Leeuwarden6 oktober 1649
Alma, Adrianuswonende te Bergum27 september 1825
Alma, Petrus29 januari 1648
Alma, Tjeerdwon. in Menaldumadeel20 januari 1835
Alten, Johan vante Balk28 maart 1643
Altena, Reinardus Hessel vanIn 1783 notaris te Leeuwarden15 november 1782
Amama, Petrus7 mei 1634
Ament, Harmen Tiedenwonende te Dokkum. Secretaris van Oost-dongeradeel24 november 1802
Andreae Gz., Daniel Hermannuswonende te Leeuwarden24 februari 1801
Andreae, Arnoldwonende te Workum12 augustus 1830
Andreae, Daniel Hermanuswonende te Kollum26 oktober 1841
Andreae, PieterLeeuwarden20 juni 1809
Andree a Loonsma, Petrus28 april 1655
Andree, Abelus5 maart 1653
Andries, Dirkte Hallum6 juni 1644
Anitz, Ede26 mei 1620
Annis, Eydzo10 maart 1621
Anthonides, Marcus19 december 1662
Aquila, Henricus24 april 1673
Ariens, Cornelis30 september 1662
Arriens, Corneliuste St. Anna Parochie8 oktober 1642
Assen, Jacobus vanwonende te Jorwerd1 november 1842
Atsma, WidmerProcureur-Fiscaal van Workum. In 1762 notaris aldaar3 juli 1760
Attama (Hania?), Harmanus19 februari 1663
Attama, Petrus19 december 1632
Attema, Ate Eileswonende te Ysbrechtum11 juli 1809
Attema, Atewonende te Wolvega4 oktober 1808
Attema, Eilard Jacobuswonende te Dragten25 juli 1848
Attema, Goossen Gerritswonende te Oldeberkoop25 december 1827
Attema, Reitzewonende te Wolvega29 februari 1812
B A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V W Z >> begin
Baaij, Jello18 oktober 1658
Baccomude, Mr. Joanneste Leeuwarden5 februari 1644
Baerd, Nicolaus Scipio17 februari 1661
Baij, Claes19 november 1660
Bakker, Cornelis Eleswonende te Rauwerd18 augustus 1823
Bakker, Gaukewonende te Rauwerd20 september 1835
Balster Kool, Wesseliuswonende te Heerenveen6 januari 1806
Banga, Nicolaus17 december 1667
Banningh, Harmanus 14 februari 1714
Bartholts, Johante Harlingen20 augustus 1649
Bassaleur, J .... AdrianusProcureur-postulant te Bolsward. Tusschen 1755 en 1762 notaris te Bolsward12 februari 1754
Bavius, Franciscuswonende te Hallum16 januari 1816
Bavius, Franciscuswonende te Leeuwarden. In 1770 notaris aldaar10 juni 1772
Bavius, Nicolaus24 september 1667
Bavius, Tiedewonende te Leeuwarden. Procureur-fiscaal28 september 1802
Beekhuis, Christiaan Houdijnwonende te Buitenpost8 november 1842
Belida, Olphardusrector te Harlingen14 februari 1668
Bergsma Johszoon, Johannes Casparuswonende te Leeuwarden11 juli 1809
Bergsma, Petrus 27 september 1710
Bergsma, Willem Bernarduswonende te Leeuwarden11 juli 1809
Beuckema, Henso1 maart 1665
Binnerts, Arjenwonende te Akkrum2 oktober 1830
Blom, Carel Adrianuswonende te Makkinga28 september 1802
Blom, Hendrikwonende te Leeuwarden11 oktober 1768
Blom, Jan Gelinde vanwonende te Oudega11 april 1822
Bodenzee, Leonardusz.d. 1632
Boekhoudt Klaasesz, Hermanuswonende te Terrnaard13 december 1835
Boelema, Johan10 november 1655
Boer, Feike Ydes dewonende te Dronrijp9 april 1822
Boickholdt, Anthonius Ruardi vante Wirdum28 november 1650
Bokma, Jacob Sibleswonende te Ackrum3 september 1839
Bolma, Hermannusold secretaris5 december 1670
Bolman, Corneliusfiscaal van Oostdongeradeel16 mei 1657
Boltjes, Jacob Kammingawonende te Jorwerd4 oktober 1826
Boltjes, Pieterwonende te Grouw5 augustus 1845
Bonnema, meinert Bonnes1 mei 1699
Bonnema, Upcoprocureur11 juni 1698
Boorsma, Poppiuste Terkaple28 september 1646
Bootsman, PieterIn 1803 nog notaris te Heerenveen9 december 1785
Bootsman, Pieterwonende te Heerenveen29 februari 1812
Boquet, Adrianus Josephus de 16 februari 1707
Born, Hoitewonende te Leeuwarden24 maart 1801
Botterwech, Hans4 augustus 1635
Bouricius, Joannis24 oktober 1690
Bouritius, Johannes 20 maart 1704
Brandenburg, Johanneswonende op Terschelling31 juli 1813
Brandenburgh, Viglius2 februari 1657
Brandsma, Jelkewonende op Schiermonnikoog7 mei 1850
Braunius Oeberius, OebeleSt. Anna-Parochie6 oktober 1829
Braunius, Hermanus Wilhelm Beuckenswonende te Driesum7 juni 1835
Braunius, Paulus Marius Beuckenswonende te Bergum8 mei 1810
Brouwer, BenjaminProcureur-postulant te Dokkum. In 1762 notaris te Harlingen en later te St. Anna-Parochie8 juni 1755
Bruinsma, Aemiliuste Leeuwarden20 mei 1666
Bruinsma, Kempo Janssen20 januari 1670
Bruinsma, Nicolaus15 februari 1655
Bruinsma, Suffridus Joannis10 mei 1636
Brunger, Egbertus Petruswonende te Vrouwen-parochie6 augustus 1839
Buchman, Claes8 januari 1686
Bucquoij, Thomas dete Ferwerd27 juli 1643
Buffo, Nicolaus1 mei 1668
Buijsing, Reinderwonende te Augustinusga >> kantoor18 november 1823
Buma, Wopco Ates 25 september 1706
Burg, Abraham van derwonende te Leeuwarden. In 1803 notaris te Bolsward18 november 1801
Burmania, Thomas Sijbrantsz17 maart 1610
Busker, Suffridus17 februari 1669
Buttinga, Petrus14 mei 1631
Buytenpost, Ballingiuste Leeuwarden5 december 1654
Buytenpost, Wymaeus13 augustus 1662
Bye/Bije, Anthonius de14 juni 1632
C A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V W Z >> begin
Caesarius, Abraham23 september 1676
Calsbeek, Onias 9 maart 1720
Campen de jonge, Jacob van27 juni 1632
Campen, Petrus Joannes van25 oktober 1664
Canelii, Dominicusgezworen klerk te Harlingen30 november 1657
Cannegieter, Hendrikwonende te Grouw8 mei 1810
Cansher, Nicolaus Henricides8 november 1633
Carpentier, Hendrik Jan dewonende te Koudum29 oktober 1842
Cast..., Christophorus29 september 1673
Cats, Epeuswonende te Leeuwarden11 juli 1809
Clock, Dirck14 december 1689
Clock, Leonardus3 september 1695
Cnoop, Abrahamus28 december 1635
Cnoop, Isaacus4 juni 1666
Coenders, Syuerd15 mei 1606
Coijer, Johannes de13 april 1663
Conradi, Albertus Jacobuswonende te Harlingen23 juni 1772
Coumans, Joannes2 mei 1615
Coumans, Nicolaus28 januari 1653
Crans, Hanso 26 oktober 1724
Crans, Willemwonende te Dokkum. Tusschen 1752 en 1762 notaris aldaar1 mei 1741
Cromcamp, Albert ReindersSecretaris van het district Aengwirden5 oktober 1802
Crul, Nicolaus 6 september 1701
Cuperus, Jan Sioerdts12 mei 1662
D A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V W Z >> begin
Dalsen, Augustinus Robertus vanwonende te Harlingen. In 1762 notaris aldaar8 juli 1761
Deltema, Hermannus27 september 1662
Dodonaei, Allardus30 maart 1633
Doijema, Haijo18 juli 1663
Dominici, Egbertus6 september 1633
Dominici, Gellius10 januari 1663
Dominici, Gellius8 maart 1654
Dreijer, BernardusProcureur-Fiscaal van Harlingen3 juli 1760
Driessen, Jacob Corneliswonende Leeuwarden. Advocaat26 oktober 1809
Drogenham, Joannes22 juli 1635
Drogenham, Johannes25 juni 1666
Duijff, Joannes14 juni 1667
Dyckman, Harmente Wolvega3 september 1640
E A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V W Z >> begin
Eckringa, Paulus 14 maart 1730
Edema, Edowonende te Wolvega18 februari 1739
Eduardi, Johannes10 april 1675
Eekma, Haring Lijnslager vanwonende te Heerenveen1 mei 1810
Eekma, Paulus Hiacinthiuswonende te Driesum3 mei 1842
Eelters, Dirk21 juni 1622
Elgersma, Claaswonende te Harlingen. In 1770 notaris te Bolsward, tevens Burgemeester27 februari 1766
Elgersma, FranciscusTusschen 1752 en 1760 notaris te Bolsward18 juli 1711
Elgersma, Junius 17 februari 1705
Ellens, Joannes Gerardi1 oktober 1631
Ennema, Wilhelmus29 mei 1671
Ens, Remiuste Leeuwarden20 maart 1643
Ens, Vibranduste Leeuwarden7 december 1644
Epkema/Ipkema, Taco Tjallingiwonende te Leeuwarden9 juni 1624
Eringha, Focco Foekens2 december 1640
Eringha, Odulphus Foekens2 december 1640
Ernstsz., Berendburger in Dokkum30 april 1606
Evertsz, Wijbren Arendwonende te Oldeboorn4 maart 1833
Eyberti, Helmerus15 maart 1661
Eyck, W. vanwonende te Joure25 september 1815
Eyck, Wyger vanwonende te Marssum20 maart 1801
F A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V W Z >> begin
Faber van Groningen, Petrus17 juli 1630
Faber, Joannes Adolphi1 oktober 1631
Faber, Johannes3 februari 1674
Faber, Lourenswonende te Kollum11 juli 1809
Faber, Martinus19 augustus 1649
Feicama, Wibrandus 9 mei 1710
Feickens, Jacobus5 juli 1644
Feitama, Cornelius9 november 1668
Fellinga, Petrus 28 juni 1726
Fenema, Joanniste Harlingen27 april 1670
Fenema, Johannes26 maart 1696
Fennema, Wytze Jacobi11 januari 1669
Ferff, Abrahamus4 juni 1692
Ferff, Henricus 5 december 1715
Ferff, Horatius26 november 1658
Ferff, Martinus9 juni 1690
Fetzonis, Petrus20 mei 1623
Feyonis, Hartmannus7 oktober 1620
Finck, Dirk Taekes13 februari 1640
Fledderus, Allardus l juli 1720
Florus, Jacobus15 januari 1631
Focaeus, Harmannuswonende te Kollum10 maart 1630
Fockema, DaamAdvocaat voor den Hove van Friesland te Leeuwarden3 juni 1794
Fockema, Eelcowonende te Dokkum16 januari 1821
Fockema, Eelcowonende te Dokkum4 februari 1801
Franckena, Eijso23 februari 1687
Fredericsz., Wyerdt9 maart 1609
Freercx, Syuck31 augustus 1618
Frieswijck, Edo24 september 1670
Frieswijck, Henricus Arnoldite Leeuwarden15 juli 1645
Fungeri, Rutgerus2 juli 1633
G A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V W Z >> begin
Gabini, Hendrikwonende te Leeuwarden. In 1764 notaris aldaar10 februari 1764
Gatzma, Suffridus10 november 1631
Geerts, Cleis12 november 1640
Gerardi, Otto30 september 1626
Gerlaci, Nicolai6 maart 1621
Gerrits van Wommels, Willem14 december 1648
Gerroltsma, Richaeus13 november 1662
Gerrydts, Aernt18 oktober 1632
Giffen, Thomas vanfiscaal te Sneek29 mei 1628
Godschalk, Corneliswonende te Leeuwarden8 januari 1801
Goens, Joannes Hempconii12 januari 1628
Goens, Roeloff14 december 1620
Goinga, Syds Petrus vanwonende te Heerenveen12 juni 1819
Goslinghs, Jetzo17 juli 1663
Goslings, Jacobus14 februari 1661
Goslings, Michielwonende te Harlingen9 april 1833
Gosses, Boccote Dokkum5 mei 1642
Grascamp, Laurentiuste Leeuwarden19 november 1646
Gravius, Livius6 maart 1665
Gravius, Martinus23 oktober 1631
Gravius, Oene Vincentii27 februari 1636
Gravius, Titus Joannis20 november 1630
Greijdanus, Jelle Petrus Jacobuswonende te Heerenveen4 juli 1809
Greven, Annius20 november 1697
Greven?, Livius Franciscus a1 december 1678
Greydanus, Dirkwonende te Makkum12 augustus 1824
Greydanus, JohannesKanton Franeker11 augustus 1818
Groen, Hendrik8 september 1660
Groenenbergh, Henrikwonende te Utrecht; ook in Friesland geadmitteerd24 februari 1627
Groenewolt, Simon29 september 1676
Gualtheri, Joannis Piboniste Leeuwarden22 januari 1649
H A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V W Z >> begin
Haagsma, Aggeuswonende te Wommels10 augustus 1841
Habbema, Harmanuswonende te Dokkum. In 1764 notaris te Metslawier10 februari 1764
Haersma, Anneus Jacobi20 juni 1631
Haersma, Meinarduste Bergum26 augustus 1654
Haersma, Sybrand vanwonende te Buitenpost11 september 1802
Hailsburgh, Gerhardus19 juni 1662
Hamerster, Dominicus Aggaei13 november 1662
Hanekuyk, Jacobwonende te Harlingen11 juli 1809
Hanskes, Goijtiente Balk27 maart 1650
Hantsma, Wibranduste Kollum4 augustus 1648
Harderwijck, Albertus4 januari 1659
Harinxma, Jovius Duco Hanekamp vanwonende te Leeuwarden28 januari 1802
Harmens, Mr. Folkert23 mei 1654
Haubois, Egbartus30 september 1682
Hecht Munting, Daniel vanwonende te Marrum22 juni 1802
Heerdt, Regnerus van14 juni 1678
Heijmans Gz., Jan Hendrikwonende op Ameland23 oktober 1838
Heijneman, Bouritius22 september 1676
Heinsius, Heinsius Johannes1 juni 1687
Heixan, Nicolaus23 juli 1655
Helder, Gosse 12 maart 1776
Hempenius, Joannes 27 juli 1708
Hemsing., Willem Janwonende te Balk17 november 1842
Henrici, Theodorusadvocaat voor het Hof28 november 1629
Heppema, Engbertwonende te Leeuwarden23 december 1612
Heppener, Henricuswonende te Wommels9 juni 1843
Hermannides, Hansi6 december 1662
Hermens, Jante Wolvega24 december 1640
Heuvel, Anthonius van den3 oktober 1674
Hexan, Allerdte Leeuwarden9 maart 1639
Heyneman, ClaesBij 's Hofs sententie van 27 October 1727 inhabil verklaard en de praktijk verboden27 september 1702
Hilarius, Gajuste Joure14 juni 1667
Hobbema, Arnoldus1 december 1660
Hobbema, Frederik van18 februari 1669
Hoekstra, Wijtze Keimpeswonende te Dronrijp21 april 1818
Hollenie, Pierius22 september 1631
Holwierda, Ruardus23 februari 1660
Hommesz., Jacob7 mei 1623
Hophuys, Frederick17 december 1657
Hoppel, Gerardus8 oktober 1632
Horatius, Johannes28 september 1658
Horn, Evert d'9 december 1645
Huber, Lambertus Johanneswonende te Dronrijp26 juni 1810
Huber, Lambertus Johanneswonende te Sneek21 mei 1824
Huber, Zacharias30 september 1626
Hylcama, Ambrosius15 september 1682
Hylckama, Gelliuste Joure16 februari 1650
Hylckama, Hilarius Dominici30 april 1659
I A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V W Z >> begin
IJpma, Biensewonende te Holwerd28 oktober 1813
Idema, Arnoldus21 maart 1668
Idema, Boetius28 maart 1659
Idema, Enniuste Beetsterzwaag19 november 1642
Idsinga, Simon Petrus vanLeeuwarden27 juni 1809
Idzerda, Bartholdwonende te Beetsterzwaag16 juli 1802
Idzinga, Meyert Johannes vanVan dezen heeft de griffier geen geregtigheid gepretendeerd11 mei 1736
Idzinga, Saco24 februari 1660
Inia, Nicolaus29 september 1682
Inthiema, Dirkte Franeker28 januari 1645
Ipckema, Gualtherus28 augustus 1655
Itsma, Georgius9 februari 1663
J A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V W Z >> begin
Jacobi, Cyprianus20 augustus 1631
Jacobi, Henricus4 mei 1649
Jans, Idsfiscaal8 januari 1698
Jansen, Gerritte Berlikum3 juni 1670
Jansen, Gerryt20 september 1628
Jansz., Tjaerd23 december 1612
Jansz., Wytze9 december 1619
Jellema, Herote Kollumvermeld 1628, in KOL 69 (P8) fol. 81; mededeling P. Nieuwland 14-11-2023
Jellema, Poppius a11 juni 1630
Jelles, Jarichte Dronrijp4 oktober 1644
Jellesz., Cornelis10 mei 1611
Jeltama, Jelco11 februari 1681
Jennema, Anthonius16 mei 1657
Jensma, Meinardus24 februari 1652
Jever, Michiel van17 januari 1685
Joachimi, Henricus Hero10 december 1608
Joachimi, Hero H10 december 1635
Joannis, Eduardus30 mei 1654
Joannis, Nanniuste Tjummarum13 oktober 1643
Johannis, Jacobus30 oktober 1673
Johannisz., Nicolaus7 mei 1608
Jong Posthumus, Roelof dewonende te Joure4 april 1828
Jong, Gerrit Tannnes dewonende te Langezwagen27 juni 1809
Jongbloed, Jacobuswonende te Langweer10 augustus 1802
Jongbloed, Jacobuswonende te Langweer13 mei 1816
Jorritsma, Carolus Johanneswonende te Sneek16 juni 1838
Julii, Adrianusrechter aen St. Annaparochie12 september 1620
Julii, Petrus23 juli 1641
K A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V W Z >> begin
Keuchenius, GosuinusSecretaris van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde4 december 1802
Keyert, Evertwonende te Leeuwarden. Tusschen 1767 en 1770 notaris aldaar24 januari 1767
Kiestra, Epeus26 maart 1652
Kingma, Petrusvan Beverwijk18 februari 1617
Klaasesz, Janwonende te Ternaard10 maart 1801
Knijff, Gerardus1 oktober 1624
Koij, Petrus van der22 juli 1699
Kolde, Hermanus25 maart 1659
Kolk, Hendrik Willem van derwonende te Wommels. Secretaris van Hennaarderadeel6 december 1802
Kop, Frederik Hendrik van derVlieland27 april 1819
Kraats, Pieter Hendrik van derwonende te Workum24 oktober 1827
Kratzsch, Gregorius Jacobwonende te Leeuwarden5 november 1811
Kuijpers, Wijtzewonende te Vrouwen-parochie20 september 1825
Kuiper, Esge Tacowonende te Bolsward25 juni 1822
Kutsch, Hendrik Willemwonende te Heerenveen10 november 1736
Kutsch, Jan Karelwonende te Leeuwarden. Deze en meer andere der voorgaande namen wel in de courant gevonden, doch zonder vermelding van woonplaats5 november 1811
L A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V W Z >> begin
Ladenius, Hermanus11 november 1657
Lamberti, Simon23 mei 1673
Lambsma, Simonwonende te Minnertsga27 november 1802
Land, Addick Adrianuswonende op Schiermonnikoog19 mei 1846
Langweer, Hans Joannesz13 mei 1628
Lansenberg, Matthias21 januari 1667
Lantingh, Gerhardus27 oktober 1665
Ledeboer, Frederik Wilhelm Corneliswonende te Bolsward18 juni 1830
Lee, Nicolaus van derte Leeuwarden12 oktober 1649
Lefringh, Wijnout 15 juli 1713
Leij, Gijsbartus van derProcureur-postulant te Leeuwarden. Tusschen 1752 en 1775 notaris aldaar9 januari 1750.
Leij, Theodorus van derTusschen 1754 en 1762 notaris te Leeuwarden11 december 1726
Leij, Thomas van derAlzoo die acte sub- en obreptive was bekomen is deselve op bevel van het Hof geroyeerd den 26 September 171531 augustus 1715
Leij, Tjalling Siebrandus van derwonende te Langweer11 januari 1827
Leman, Wesselius4 september 1679
Livii, Dominicus7 februari 1661
Livii, Franciscuste Leeuwarden24 juni 1648
Livii, Theodorus3 janauari 1679
Livius, Boetius9 oktober 1661
Longius, Gerhard Aneus26 december 1666
Loon, Everhardus vanwonende te St. Anna-Parochie20 maart 1801
Loon, Jacobus van27 februari 1678
Loon, Jan Everhardus vanwonende te Ferwerd19 september 1820
Loon, Nicolaas van 16 maart 1775
Loon, Wibrandus van 13 januari 1707
Lourentius, Joachimus10 februari 1665
Lubberti, Suffridus21 november 1611
Lycklama, Andreaswonende te Huizum6 februari 1827
Lycklama, Andreaswonende te Kollum6 december1822
Lycklama, Egbert van14 februari 1653
Lycklama, Laelius van4 mei 1629
Lyckles, Meyne 30 januari 1725
M A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V W Z >> begin
Madhuysen, Martinus16 februari 1654
Mann, Johan Christoffelwonende te Workum31 mei 1834
Marcus, Daedalus26 juli 1632
Marloo, Sapingius27 februari 1636
Marnstra, Dominicus11 juni 1675
Martini, Joannes8 september 1624
Martini, Melius13 oktober 1664
Martinides, Joannes5 september 1621
Mebius, P. Jwonende te Marssum22 april 1801
Meeth, Lodewijkwonende te Augustinusga. Procureur28 november 1809
Meetsma, Paulus20 januari 1653
Meij, Bartholdus van derwonende te Leeuwarden. Tusschen 1772 en 1780 notaris aldaar13 februari 1772
Meijer, Nicolaaswonende te Heerenveen27 juni 1809
Meinerda, Hanswonende te Metslawier. In 1764 notaris aldaar13 maart 1764
Metz, Foppete Leeuwarden25 juni 1649
Metz, Petrus Johanneswonende te Leeuwarden11 juli 1809
Metz, Petrus Johanneswonende te Leeuwarden16 december 1816
Metz, Pieter19 november 1653
Meurs, Wicherwonende te Sneek3 april 1810
Millant, Adam5 mei 1699
Minden, Conradus Engelberti van16 mei 1657
Minnema de With, Janwonende te Rinsumageest. Ontvanger der beschreven middelen26 maart 1806
Molenijzer, Pieter[doorgehaald:] notaris in Holland, geadmitteerd ook in Friesland16 mei 1617
Monelay, Theodoruste Leeuwarden30 november 1649
Monsma, Eco11 september 1630
Monsma, Rombertus3 oktober 1663
Monsma, Sibrandus Petri27 maart 1682
Monsma, Sibrandus20 januari 1613
Montcoeur, Johannes Henricus21 september 1695
Montzma, Petrus3 september 1645
Mooy, Lucas Janswonende te Nijenhaskenschans15 november 1808
Mornstra, DominicusIn 1739 notaris te Workum. Tusschen 1754 en 1762 ook nog6 april 1725
Muller, Petrus Wilhelmuswonende te Sneek. Nog in 1765 notaris aldaar. Was reeds in 1742 fiscaal in Rauwerderhem. In 1749 deed hij van dit ambt afstand20 januari 1739
Muntz, Rudolphuswonende te Bolsward15 juli 1809
N A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V W Z >> begin
Nauta, Abraham Waslanderwonende te IJlst18 juni 1830
Nauta, Anthonij Jacob de Jong van Persijn vanwonende te Rinsumageest26 februari 1822
Nauta, Bavius26 juni 1682
Nauta, Gerardus Assuerus Avenhorn vanwonende te Rauwerd18 mei 1827
Nauta, Petruswonende te Leeuwarden11 oktober 1743
Nauta, Willemwonende te Rauwerd. Secretaris van Rauwerderhem21 november 1809
Nauta, Willemwonende te Rauwerd29 november 1817
Nicolai, Aggaeus13 juli 1613
Nicolai, Arnoldus16 juli 1616
Nicolai, Regnerus17 november 1613
Nicolai, Ruarduste Balk8 juli 1650
Nicolai, Salviuswonende te Leeuwarden7 september 1612
Nicolai, Thomaste Leeuwarden11 december 1654
Nicolaides, Gerardus1 maart 1661
Nicoll, Joannis Feionis1 maart 1670
Nieuwenhuijs, Janwonende te Leeuwarden. In 1771 notaris aldaar28 april 1770
Nijl (Uijl?), Henricus van derDiens naam (als van der Uijl) komt in 1738 nog in de weesboeken van Rauwerderhem voor23 april 1701
Nilant, Hendrik Lucaswonende te Workum11 oktober 1833
Noordbeek , JohannesWilhelmnswonende te Leeuwarden. Tusschen 1754 en 1760 notaris aldaar18 maart 1754
Noyon, PetrusIn 1791 notaris te Sneek. Ook nog in 18036 april 1791
O A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V W Z >> begin
Offeringa, Galenus7 mei 1688
Olaus, Salomon15 augustus 1660
Oltholt, Gossuinus6 mei 1687
Onie, Delius14 april 1651
Oostercamp, EghbartusTusschen 1754 en 1762 notaris te Heerenveen7 maart 1732
Oosterhoff, Klaaswonende te Marssum30 oktober 1838
Osinga, Livius28 april 1699
Ottema, Otthonius 23 februari 1714
Overveldt, Sjoerd Jacobus vanKanton Leeuwarden no. 25 januari 1819
P A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V W Z >> begin
Pastoro, Mr. Jacobwonende te Stavoren23 oktober 1623
Peeting, Gaukewonende te Heerenveen18 september 1827
Peeting, Gaukewonende te Oldeberkoop8 augustus 1820
Pelii, Joannes28 december 1663
Pesma, Hendrikwonende te Harlingen. Procureur-postulant. In 1768 notaris aldaar31 januari 1749
Pesma, Theodorus25 juni 1659
Petri, Joanneswonende te Leeuwarden17 november 1613
Petri, Theodorus30 december 1685
Phanius, Henricus20 februari 1612
Pierides, Andreas12 februari 1663
Pierkens, Johannes3 mei 1692
Piersma, Tiberius Tiberii27 september 1652
Pietersen, Abraham Dominicus11 oktober 1673
Plaats, Jan Daniel van derwonende te Harlingen24 februari 1801
Plankman, Nicolaaswonende te Leeuwarden. In 1764 notaris aldaar16 november 1764
Plecker, Vincentius22 juni 1646
Polla, Joannes ten10 maart 1649
Poock, Jan14 december 1690
Poock, Zacharias6 mei 1690
Posselman, Folckeurus10 mei 1683
Posthuma, Gerardus Wijbeswonende te Dokkum. Procureur fiscaal17 oktober 1809
Posthuma, Gerbenwonende te Dockum21 maart 1848
Posthumus, Fedde Tjeerdswonende te Beetsterzwaag16 mei 1809
Posthumus, Theodorus Theodori14 februari 1668
Potter, Andreas15 februari 1676
Poutsma, Tammerus3 juli 1683
Pracken, Hendrik Janneswonende te Beetsterzwaag16 mei 1809
Pruijssen, Joannes 25 januari 1706
Q A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V W Z >> begin
Questius, Johannes Wybrandi27 april 1688
R A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V W Z >> begin
R..., Jan Hayes22 januari 1676
Radijs, Gerhard20 november 1688
Radijs, Liviuswonende te Wolvega. Tusschen 1764 en 1770 notaris aldaar13 februari 1759
Radijs, Sixtus16 juli 1646
Randa, Matthaeus 20 maart 1702
Rebius, Wibrandus25 november 1669
Regneri, Pibo10 mei 1611
Regneri, Theotardus19 april 1651
Regnerij, Pieterwonende te Heerenveen10 juli 1792
Reidema, Petruswonende te Harlingen18 december 1741
Reinalda, Johannes18 april 1695
Rex, Christophorus Joannes14 februari 1668
Rheen, Joannes10 januari 1636
Richaeus, Adamwonende te Leeuwarden22 juli 1606
Riemersma, Abeluste Franeker31 mei 1645
Riemersma, Suffridus27 juli 1616
Riemersma, Wytzo21 februari 1690
Riesen, Andries vanklerk van Menaldumadeel, wonende te Marssum27 april 1770
Riesen, Willem vanwonende te Oosterwolde. 183626 januari 1835
Rijfkerk?, Anthoniuste Leeuwarden13 juni 1670
Rijsma, Nicolaus26 april 1653
Rinalda, Vibranduste IJlst16 mei 1646
Ritsma, Jetze Jobste Ferwerd13 april 1671
Ritsma, Nicolaus 12 oktober 1725
Rodenhuijs, Joannes Freerks10 september 1664
Rodenhuijs, Menno11 november 1698
Rodenhuis, Fredericuste Leeuwarden29 maart 1639
Rodenhuys, Tjallingh Siucks26 januari 1657
Rollema, Agge Pieterszwonende te Sneek24 mei 1606
Rolsma, Gabe Sjoukeswonende te Bolsward17 oktober 1809
Rolsma, Sjouke Gabeswonende te Bolsward17 oktober 1809
Romein, Janwonende te Buitenpost1 mei 1810
Roorda, Evertwonende te Harlingen. In 1794 notaris aldaar3 juni 1794
Roorda, Joost1 juli 1693
Rouckema, Marcuste Heerenveen16 februari 1652
Ruardi, Johanneswonende te Slooten6 april 1802
Ruardi, Oege Johanneswonende te Slooten27 juni 1838
Rudolphi, Annius28 juni 1678
Rudolphi, Johanneste Bolsward12 juli 1645
Rudolphi, Petrus29 januari 1648
S A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V W Z >> begin
S...lier, Tinco19 juli 1663
Sakes, Hendrikwonende te Ferwerd1 mei 1810
Samplonius, Riene Gerhardi14 september 1653
Schaaft, Johannes Adamwonende te Stiens20 mei 1823
Scheersteijn, JacobIn 1718 notaris te Leeuwarden8 november 1712
Schellinger, Gerard11 juni 1680
Scheltema, Paulus Corneliswonende te Sneek. Secretaris van Wijmbritseradeel22 oktober 1802
Scheltinga, Everhardus EpeusWielinga vanwonende te Leeuwarden11 juli 1809
Schepper, Sibrand de29 april 1699
Scheverstein, Epaeus7 december 1682
Schik, Bernardus Mariuswonende te Dokkum. Secretaris van Dantumadeel17 oktober 1809
Scholl, Jan Willems9 september 1654
Scholl, Wilhelmus1 oktober 1660
Schoonhoven, Meinardus22 maart 1680
Schot, Gijsbertuswonende te Franeker11 mei 1847
Schotanus à Sterringa, Christianus 2 mei 1707
Schotanus, Evertwonende te Workum30 december 1814
Schotanus, Popke Evertswonende te Hindeloopen27 april 1838
Schouten, Gerhardus 8 oktober 1722
Schoutens, Dominicus28 februari 1674
Schouwen, Albertuste Heerenveen3 juli 1638
Schouwen, Johannes12 april 1662
Schouwen, Paulus30 mei 1677
Schouwen, Tarquinius30 januari 1693
Schouwer, Hanzo3 april 1660
Schultenius, Jan Arnold29 september 1682
Schultinck, Stephanus25 februari 1681
Schultz, Corneliswonende te Leeuwarden15 juli 1809
Schultze, Johannes Bernarduswonende op Ameland29 oktober 1833
Semler, Carel Willemwonende te Grouw9 december1830
Semler, Jan GeorgeIn 1783 notaris te Oranjewoud5 april 1781
Seta, Pierius22 januari 1642
Siccama, Abeliuste Leeuwarden17 november 1642
Siccama, Jacobus17 januari 1676
Siderius, Arnoldus27 juni 1683
Siderius, GabinusAdvocaat te Leeuwarden17 juni 1755
Siersma, Gysbertus30 juli 1632
Sinnema, Jacobus24 december 1677
Sinnema, Livius 3 juli 1723
Sipckesz., Ariete Arum23 juni 1607
Sipma, Jan Saeckete Leeuwarden3 februari 1649
Sixti, Suffriduste Teroele7 september 1640
Sixti, Syritius22 december 1625
Slooten, Adrianus vanwonende te Dokkum30 juni 1818
Sloterdijck, Johannes Leonardus vanwonende te Rinsumageest6 november 1832
Sloterdijck, Wilhelmus Augustinus16 juli 1700
Smedinga, Sixtus 2 mei 1707
Sopingius, Adolph1 februari 1681
Sprong, Corneliuste Leeuwarden25 maart 1650
Stapfoort, Nicolaus14 november 1657
Staphorstius, Isaac3 april 1693
Steenbeek, Wicherwonende te Heeg1 mei 1810
Steensma, Pieterwonende te Minnertsga7 december 1819
Stellingwerff, Albertuste Heerenveen5 augustus 1643
Stellingwerff, Andreas Frederici9 juni 1632
Stellingwerff, Andries Hendrickszwonende te Leeuwarden28 augustus 1607
Stelma, Joachim15 maart 1636
Stephani, Aemiliuste Leeuwarden9 januari 1666
Stijf, Bernardus10 oktober 1664
Stinstra, Andrieswonende te Franeker3 juli 1810
Stinstra, Gerryt Freerckx9 januari 1669
Stoffels, Janwonende te Rauwerd25 oktober 1842
Stoffels, SimenSecretaris der stad Workum4 december 1802
Stombrinck [= Stonebrinck], Matthaeus27 januari 1620
Stornebrinck, Isbrandus21 september 1658
Suffridi, Syricus23 november 1615
Suiderbaan, Jan 11 juni 1728
Suringar, Dominicuswonende te Leeuwarden24 februari 1801
Swollis, Albertus Henricxszz.d. 1609
Syôrda, Hermannus Boetii1 april 1631
T A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V W Z >> begin
Tadema, Klaaswonende te Oosterwolde22 december 1835
Tadema, Pieterwonende te Ackrum13 september 1822
Taecama, Tiberius28 juni 1656
Taeckes, Buwe29 maart 1675
Tamminga, Willem Gerhard van 17 april 1707
Tarquinii, Liviuste Leeuwarden13 mei 1644
Tarquinii, Thomas7 maart 1681
Telting, IsaacSecretaris der stad Franeker15 oktober 1802
Theodori, Andries18 mei 1622
Theodori, Epeus19 september 1655
Theodori, Horatius8 april 1659
Theodori, Joanneste Hallum13 juni 1645
Theodori, Tarquinius13 december 1651
Thijssen, Henricus11 mei 1696
Thijssen, Ludovicus20 december 1689
Thomae, Salvius10 november 1615
Tijdloos, Julius Jurriens1 maart 1631
Tijssen, Douwe8 december 1655
Tjallingii, JacobusAdvocaat te Harlingen. 175617 juni 1755
Tjebbinga, Remius31 maart 1658
Tongeren, Goverd vanwonende te Leeuwarden18 november 1612
Tromp, Wallewonende te Bergum25 januari 1842
U A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V W Z >> begin
Ulenborgh, Nicolaus16 december 1667
Unia, Jan Claessen20 augustus 1636
Urbani, Joanneswonende te Leeuwarden11 oktober 1614
V A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V W Z >> begin
Veen, Karst Jans van derwonende te Dragten22 februari 1813
Veening, Anne Jolleswonende te Oudehaske. Praktiseerend procureur. In 1804 notaris te Lemmer20 oktober 1802
Vegt, Abelus van derwonende te Beetsterzwaag10 mei 1764
Veltman, Joanneste Leeuwarden10 maart 1645
Velzen, Abel vanwonende te Workum25 oktober 1809
Verspeeck junior, Marcuswonende te Leeuwarden20 april 1607
Vettevogel, WytzeProcureur-postulant wonende te Harlingen2 oktober 1802
Visser, SybeIn 1783 notaris te Harlingen28 maart 1783
Vitringa, ErnestusTusschen 1754 en 1762 notaris te Leeuwardenmaart 1722
Vitringa, Horatius11 augustus 1688
Vitringa, Lambartus 1 mei 1709
Vliet, Baldus vante Leeuwarden27 september 1699
Vogelsanck, Upke Reyns11 september 1611
Vol..., Abrahamus1 maart 1653
Voorde, Albertus Renici tente Leeuwarden30 april 1649
Voormeulen, Gerrit Rwonende te Bergum10 maart 1801
Voorst, Antonius Reijnier vanwonende te Heerenveen18 juni 1834
Vos, Annius6 oktober 1664
Vosmaer, Andreas Arnoldi6 maart 1629
Vries, Douwe dewonende te Heerenveen29 februari 1812
Vries, Douwe dewonende te Joure4 april 1821
Vries, Meindert dewonende te Augustinusga11 december 1827
Vries, Simon de1 december 1660
W A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V W Z >> begin
Waesenaer, Cornelis 24 februari 1710
Wageningen, Gerardus vanSecretaris bij den raad der gemeente Leeuwarderadeel19 oktober 1802
Wal, Gabinus dewonende te Leeuwarden11 juli 1809
Wal..., Cornelius21 augustus 1668
Walrich, DominicusIn 1729 notaris te HarlingenNovemb. 1709
Wassenaar, JacobIn 1792 notaris te Harlingen11 mei 1792
Wassenberg, Arnoldus 19 maart 1776
Waubert de Puisseau, Jean Louis Theodorewonende te Lemmer11 augustus1827
Weerden, Joannes van 19 maart 1721
Wendelaar, Evertwonende te Dokkum. In 1764 notaris aldaar10 februari 1764
Weperen, Jan van1 februari 1687
Westerbaan, Sybrenwonende te Bolsward11 juli 1809
Wiarda/Viaerda, Royerusadvocaat voor het Hof19 oktober 1633
Wielandt, Jarich TademaOldeboorn27 juni 1809
Wielema, Martinus29 september 1663
Wielinga, Epeus9 december 1666
Wielsman, Ludolph11 februari 1674
Wierda, Jacobus25 maart 1661
Wierdsma, Jentje Dominicuswonende te Leeuwarden11 juli 1809
Wierdsma, PetrusProcureur-postulant en vroedschap te Leeuwarden. Na toelating steeds notaris aldaar. Zie de Vrije Fries, deel VIII, blz. l 47, Levensschets van Petrus Wierdsma, door W. Eekhoff; met bijgevoegde lijst van handschriften en oude drukken door Wierdsma nagelaten18 augustus 1751
Wieringa, Philippus6 november 1676
Wiersma, Corneliswonende te Huizum25 februari 1834
Wiersma, Janwonende te Sneek. Advocaat17 oktober 1809
Wigeri, Elias29 maart 1681
Wijma, Sjoerd Sijmonswonende te Harlingen21 november 1809
Wijngaerden, Cyprianus17 juli 1648
Wilhelmi Jr., Gerrit 14 januari 1790
Wilhelmi, Albertuste Leeuwarden19 september 1653
Wilhelmi, Jacobus28 april 1620
Willema, Nicolaus Guilhelmi27 november 1617
Winsemius, Wigerus 26 april 1725
Winshemius, Rutochus Joannis22 juni 1630
Wischa, Ernest7 juli 1649
Witema, Jan Jansonius15 januari 1663
Witteveen, Anewonende te Lemmer3 april 1810
Witteveen, Frederikwonende te Metslawier7 december 1816
Witteveen, Jouwertwonende te Metslawierl7 april 1846
Wolsma, Suffridus Wibrandi1 juli 1648
Woltsma, Thomas12 juli 1665
Wopconis, Jarichusgeroyeerd2 december 1615
Workum, Johan Reint van1 februari 1661
Wouters, Jan Berendwonende te Stiens17 juli 1821
Wybrandi, Joannes14 juni 1620
Wyngaarden, Albertus25 januari 1637
Z A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V W Z >> begin
Zaal Stroband, J.Awonende op Ameland8 november 1842
Zandstra, Gerrytwonende te Wommels15 juni 1849
Zijlstra, Gurbe Sipkeswonende te Ackrum23 mei 1828
Zijlstra, Romkewonende te Leeuwarden. Tusschen 1752 en 1762 notaris aldaar2 april 1745

>> begin