>> HOMEpage

NEDERLANDSE KINDERBOEKEN m.b.t. Friesland in de Provinciale Bibliotheek (2001 onderdeel van Tresoar)

Titels: A B C D E F G H  I  J K L M N O P R S T U V W Z
Nummers: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 200 10 20 30 40 50 60 70 80 90 300 10 20 30 40 50 60 70 80 90 400 10 20 30 40 50 60 70 80 90 500 10 20 30 40 50 60 70 80 90 600 10 20 30 40 50 60 70 80 90 700 10 20 30 40 50 60 70 80 90 800 10 20 30 40 50 60 70 80 90 900 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1200 1210
Auteurs: A B C D E F G H I/J K L M N O P R S T V W Y/Z
Illustratoren: A B C D E F G H I/J K L M N O P R S T V W Z

De bibliothecaris van Franeker INLEIDING

Onder de titels "De bibliothecaris van Franeker" (*) en "Vermaak der jeugd" (**) stelde ik in 2000 twee lijsten samen van Nederlandse kinderboeken in de Provinciale Bibliotheek van Friesland. In deze internet-versie heb ik beide lijsten samengevoegd en van registers van auteurs en illustratoren voorzien: dat bleek een omvangrijk karwei te zijn.
Gerangschikt is op de titels van de boeken, waarbij lidwoorden zoals gebruikelijk buiten beschouwing zijn gelaten: men kent immers over het algemeen van een kinderboek eerder de titel dan de schrijver. Men bedenke echter dat bijv. niet alle verhalen over Dik Trom met die titelwoorden beginnen en dus ook niet bij elkaar staan: klik dan in het frame met de titelbeschrijvingen en zoek via Ctrl+F.

De oude systematische catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Friesland bevat in afdeling 6 - taal- en letterkunde (met uitzondering van het Fries) - bij Nederlands de rubriek 179 - kinderleesboeken. Daar vindt men een verzameling van kinderboeken in het Nederlands, vooral van Friese schrijvers. Immers wat werken van en over (auteurs in of uit) Friesland betreft, streeft de PB naar een volledige collectie. - In afdeling 7 (Friese taal- en letterkunde) onder de rubrieken 124 t/m 132 is kinderlectuur in het Fries ondergebracht.
Niet alle titels onder 6-179 zijn in de geautomatiseerde catalogus (PICA) opgenomen; anderzijds bevinden zich Nederlandse kinderboeken van de PB in PICA, die niet zijn ingedeeld onder 6-179. Een voorbeeld van het laatste is De bibliothecaris van Franekers hogeschool, door J. Kuiper; Nijkerk, G.F. Callenbach, [1903]; boeknummer: B 6327. Ook zijn er, mogelijk als gevolg van conversies van computerbestanden, titels van boeken in 6-179 terecht gekomen, die geen kinderlectuur (in het Nederlands) zijn of daarover handelen. Deze titels zijn niet overgenomen. Het zal duidelijk zijn, dat de lijst een voorlopig karakter heeft. Completering zou moeten geschieden via een bibliografische zoektocht door de PB-collectie zoals die was bij de invoering van de systematische catalogus, ca. 1950.
Behalve leesboeken voor kinderen of voor de oudere jeugd zijn in 6-179 ook boeken over kinder- en jeugdliteratuur opgenomen, zoals nr. 11 van deze lijst, de befaamde Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800, samengesteld door de heer en mevrouw Buijnsters. Het Handbuch zur Kinder- und Jugendliteratur [des deutschsprachigen Raums] van Th. Brüggemann, dat terecht niet in de rubriek is opgenomen, is vanwege de internationale literatuurlijst in vooral het eerste van de drie delen voor onderzoekers een aanrader.

De aanvullende titels in de tweede lijst (**) zijn verzameld door de eerste lijst (*) met de titelkaartjes in de twee laden 6-179 van de systematische catalogus te vergelijken en vervolgens aan de hand van de genoteerde ontbrekende boeknummers de titelbeschrijvingen uit de geautomatiseerde catalogus stuk voor stuk op te roepen.
Bij de retrospectieve invoer, medio 1986 tot eind 1990, van de boeken en tijdschriften van de PBF is de systematische (onderwerps)code alleen meegenomen als hij vermeld stond op de fiches van de alfabetische auteurscatalogus. De eigen systematische catalogus van de PBF dateert van 1950 of kort daarvoor. Het verbaast dus niet dat deze aanvullende lijst oudere Nederlandse kinderboeken bevat.
Mede dank zij de bewaarfunctie van de wetenschappelijke bibliotheken zijn er nog zo veel oude kinderboeken. In tegenstelling tot openbare bibliotheken leent de Provinciale Bibliotheek van Friesland kinderboeken, die in enkelvoud zijn verworven, niet uit; dat voorkomt de slijtage, die op den duur onherstelbaar wordt.
De specialiteit van de PBF is het verzamelen (en bewaren!) van Frisiaca: literatuur van en over Friesland en in Friesland geboren en/of getogen auteurs. Kinderboeken in het Fries vallen daaronder, oorspronkelijke en vertaalde; een voorbeeld van het laatste is Mari-Marietta, uit het Baskisch. In ruime zin worden ook kinderboeken van Friese schrijvers in het Nederlands tot de Frisiaca gerekend evenals kinderboeken van niet-Friezen waarin Friesland ter sprake komt; bijvoorbeeld De schat van de eendenkooi. Een kinderboek hoort al in de collectie van de PBF thuis, als het door een uitgever in Friesland uitgegeven is of door een Fries vertaald of geïllustreerd. Kinderboeken in het Nederlands worden dus niet in het algemeen verzameld, maar vanwege een FRIESLAND-ASPECT; als onderdeel van een schenking zijn echter ook wel eens kinderboeken in de collectie opgenomen, die niet aan de genoemde criteria voldoen, maar anderszins bijzonder zijn.
Er kan geen garantie gegeven worden dat alle kinderboeken van de PBF in het Nederlands opgesomd zijn. De nu samengevoegde lijsten zijn niet meer en niet minder dan een handreiking voor bibliografen en andere geïnteresseerden in kinderboeken.
Hier volgt nog de titel van een recent door de PBF aangeschaft boek in twee delen over kinderliteratuur: Bettina Kümmerling-Meibauer, Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur: ein internationales Lexikon. - Stuttgart 1999.
Deze lijst is onder meer aan te vullen met Nederlandse kinderbijbels en stichtelijke literatuur voor de jeugd, die men niet vindt in afdeling 6 (taal- en letterkunde), ons uitgangspunt, maar via afdeling 29 van de systematische catalogus: godgeleerdheid.

M.H.H. Engels, juli 2002>> begin

 1. 's Menschen begin, midden en einde / door Petronella Moens en W.H. Warnsinck Bsz.; [met gegrav. tit. en pl. door I.H. Warnsinck, I.A.R. Best en J. van Meurs]. - Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1824. - X, 68 p.: ill.; in-8 Saakes 8 (1825), p. 102; Waller 1224. » Boeknummer: B 2987**
 2. 't Zit wel goed meneer Duif: blijspel in 6 taferelen / van Bert Huizenga. - Alkmaar: Ons Jeugdtoneel, [ca. 1960]. - 69 p.; 19 cm. » Boeknummer: Pb 25289*
 3. 2 komplete avonturen van Sjors en Sjimmie / door Jan Kruis; [het tweede avontuur kwam tot stand met medewerking van Leslie Gabriëlse en Martin Lodewijk]. - Amsterdam: Amsterdam Boek, cop. 1972. - 100 p.: ill.; 28 cm. - Rugtitel: Sjors en Sjimmie. - Ballonstrip. - Bevat: Raadsels op Schiermeeuwenoog; De ring van Schiermeeuwenoog. » Boeknummer: E 5467*
 4. 100 jaar geleden / Het Schrijverscollektief; met illustraties van Fiel van der Veen. - Amsterdam: Kosmos, 1979. - 160 p.: ill.; 27 cm. - Uitg. onder auspicien van de Collectieve propaganda van het Nederlandse boek als "Boek van de maand", mei 1979. - Tekst door: Hans Dorrestijn... et al. » Boeknummer: D 12577*


  A~ >> begin

 5. Aan de zonzijde: een boek voor oudere meisjes / door C.M. van Hille-Gaerthé; met voorplaat in kleuren van Jo Koster. - Rotterdam: Nijgh en Van Ditmar, 1918. - 229 p.: gekl. plaat; 24 cm. » Boeknummer: C 15053**
 6. Aan het Tjeukemeer: een verhaal voor de jeugd / A. Rengersen. - Heusden: Veerman, [1901]. - 107 p.: ill.; 19 cm. - (De Nieuwe Bibliotheek voor de Jeugd. Serie 15; 3) » Boeknummer: B 30421*
 7. Aan wal / door Clara Asscher-Pinkhof; geïll. door L.E. van Bergen. - Amsterdam: van Holkema & Warendorf, [1932]. - 234 p.: ill.; 25 cm. - (Bekroonde boeken) » Boeknummer: D 9399**
 8. Aandacht, behoud, conservering: een onderzoek naar de aanwezigheid van ABC-kinderboekjes in Nederland / C. Versteegen. - Deventer: Stichting Samenwerkingsverband Bibliotheken met Wetenschappelijke Steunfunctie, 1993. - 51 p.: tab.; 21 cm. - (WSF-cahier; 6) - Met lit. opg. » Boeknummer: Pb 29677*
 9. Aansporing tot deugd en goede zeden: een lettergeschenk voor vlijtige en brave kinderen / J. Wolff. - Amsterdam: Guykens, [1830]. - viii, 245 p., [3] bl. pl.: Met ill.; 17 cm. - Saakes 9 (1831), p. 239. » Boeknummer: A 1972 Jaar: [ca. 1845]**
 10. Een aardig prentenboek met leerzame vertellingen, naar het beroemde Hoogduitsche kinderwerk: 'der Struwwelpeter' / voor Nederlandsche jongens en meisjes bewerkt door W.P. Razoux. - [Herdr.]. - Schiedam: H.A.M. Roelants, [1898] ([Leiden]: [P.W.M. Trap]). - 20 bl.: gekl. ill.; 27 cm. - De eerste Nederlandsche uitgaaf, van 1848, nauwkeurig gevolgd. - Van deze uitgave verschenen verschillende edities met kleine onderlinge verschillen. - Bewerking van: Lustige Geschichten und drollige Bilder mit 15 schön kolorierten Tafeln für Kinder von 3-6 Jahren / Heinrich Hoffmann. - Frankfurt a.M.: Literarische Anstalt, 1845. - Bevat: De geschiedenis van den wreeden Jan, - de zwarte jongens, - den wilden jager, - Soep Hein,- den duimzuiger, De allerdroevigste geschiedenis met de zwavelstokjens, De geschiedenis van Philip den schommelaar, Piet de smeerpoets. - Geb. » Boeknummer: D 2133**
 11. Aardolie, zigeuners en Freddie / Tjeerd Bottema; omslag en pl. van de schrijver. - 's-Gravenhage [etc.]: Van Goor, [1955]. - 176 p.: ill.; 24 cm. » Boeknummer: C 40467*
 12. ABC boek of begin der letteroefening, voor kinderen / door den schoolopziener Hendrik Wester. - Leeuwarden: D. van der Sluis, [ca. 1800]. - [16] p.; 15 cm. » Boeknummer: Pa 328b**
 13. Het ABC van de jeugdliteratuur: in 250 schrijversportretten van Abkoude naar Zonderland / Joke Linders ... [et al.]. - Groningen: Nijhoff, 1995. - 581 p.: ill., portr.; 25 cm. - Met lit. opg. » Boeknummer: D 19171*
 14. Acht oorspronkelijk Nederduitsche verhalen voor de jeugd / door De Schrijfster van: Zes oorspronkelijk Nederduitsche verhalen. - Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840. - 81 p., [8] bl. pl.: ill.; 18 cm. - De Schrijfster van zes oorspronkelijk Nederduitsche verhalen = Margaretha Jacoba de Neufville. » Boeknummer: A 3086**
 15. Achter de Blauwe Bergen / Hilly Delfsma; met tek. van Irene Goede. - Amsterdam: Ploegsma, cop. 1998. - 96 p.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: C 49276*
 16. Actie met de video / Jelle Bangma; tek.: Lucy Keijser; [vert. uit het Fries]. - [Kampen]: Kok Educatief, cop. 1995. - 80 p.: ill.; 22 cm. - (De maretak) - Vert. van: Kamera klear... aksje! - Ljouwert [Leeuwarden]: Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje, 1989. » Boeknummer: 8552a fr*
 17. Een adelborst onder de Mooren / naar R.M. Ballantyne bew. door Antie Reule Nz. - Sneek: H. Pyttersen Tz., [1890]. - 115 p.: ill.; 20 cm. - (Uit alle werelddeelen: Geïllustreerde bibliotheek; III) » Boeknummer: B 36049*
 18. Adolf, eene leerzame geschiedenis enz. - Groningen, 1816. - 103 p., [11] p. pl.; 16° » Boeknummer: A 1080**
 19. Afke's tiental: een schets uit het Friesche arbeidersleven / door N. van Hichtum; geill. met 14 plaatjes naar oorspr. teek. van C. Jetses. - Groningen: Wolters, 1903. - 174 p.: ill.; 22 cm. - (Geïllustreerde bibliotheek voor jongens en meisjes van 11-14 jaar; II.) In 1957 ook in het Fries verschenen o.d.t.: De tsien van Martens Afke. - Nienke van Hichtum is het ps. van S. Troelstra-Bokma de Boer. » Boeknummer: C 2221a**
 20. Afke's tiental / door N. van Hichtum; geïll. door C. Jetses. - 7e goedkope uitg. - Alkmaar: Kluitman, [ca. 1927]. - 207 p.: ill.; .. cm. - (Geïllustreerde vertelselboeken) » Boeknummer: C 2221**
 21. Afke's tiental / door N. van Hichtum; geïll. met 13 plaatjes door C. Jetses. - 3e dr. - Alkmaar: Kluitman, [1913]. - 235 p., [4] bl. pl.: ill.; 25 cm. » Boeknummer: D 7248 - Jaar: [1913]**
 22. Afke's tiental / Nienke van Hichtum; met de orig. ill. van J.H. Isings Jr. - 50e dr. (geheel herz.). - [Heerhugowaard: Kluitman Alkmaar], [1989]. - 154 p., [16] bl. pl.: ill.; 23 cm. - Omslag en titelpagina vermelden: Alkmaar: Gebroeders Kluitman. - Uitg. tot stand gekomen in het kader van het 125-jarig jubileum van Uitgeverij Kluitman; de pl. van Isings zijn voor het eerst opgenomen in de 11e dr. die in de 2e helft van de jaren '30 is verschenen. - Oorspr. titel: Afke's tiental: een schets uit het Friesche arbeidersleven. - Groningen: Wolters, 1903. - (Geïllustreerde bibliotheek voor jongens en meisjes van 11-14 jaar; 2). » Boeknummer: C 2221f*
 23. Afke's tiental / door N. van Hichtum; geïll. door C. Jetses en J. H. Isings Jr. - 23e dr. - Alkmaar, [1966]. - 150 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 2221c » Boeknummer: C 2221b - Jaar: [1969] - Editie: 26e dr*
 24. Afke's tiental / door N. van Hichtum; geïll. door C. Jetses en J.H. Isings Jr. - 11e dr. - Alkmaar: Gebr. Kluitman, [ca. 1940]. - 187 p., [13] p. pl.: ill.; 24 cm. - (Serie Paedagogische boeken) - Eerste uitg. met de pl. van Isings. » Boeknummer: C 2221g*
 25. Afke's tiental / Nienke van Hichtum; met de oorspronkelijke tek. van Cornelis Jetses; [bew. Jan A. Niemeijer]. - Drachten [etc.]: FPB Uitgevers, cop. 1990. - 171 p.: tek.; 24 cm. - Oorspr. titel: Afke's tiental: een schets uit het Friesche arbeidersleven. - Groningen: Wolters, 1903. - (Geïllustreerde bibliotheek voor jongens en meisjes van 11-14 jaar; II). » Boeknummer: C 2221i*
 26. Afke's tiental / door N. van Hichtum; geïll. door C. Jetses en J. H. Isings Jr. - 30e dr. - Alkmaar: Kluitman, [1975]. - 150 p., [4] p. pl.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 2221e Jaar: [1970] - Editie: 27e dr*
 27. Al het water van de zee / Greet Beukenkamp. - Amsterdam: Sjaloom, cop. 1992. - 224 p.; 22 cm. » Boeknummer: C 45340*
 28. Al weer iets anders voor de lieve jeugd / door Oom Jakob. - Amsterdam: Van der Made, [ca. 1860]. - [16] p.: ill.; 16 cm. » Boeknummer: Pa 1673 - Noot: Met 2 losse plaatjes*
 29. Het album van Dora Jemelle / door Tine van Berken; geïll door Jan Sluyters. - 3e dr. - Amsterdam: Becht, [1913]. - [66] p., [1] bl. pl.: ill.; 22 cm. - 1e dr.: 1896. » Boeknummer: C 33771*
 30. Alle hens aan dek Kameleon! / H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - 14e dr. - Alkmaar: Kluitman, 198X. - 125 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr.: Alkmaar: Kluitman, 1975. - (Kameleonserie) (Zonnebloem serie). » Boeknummer: B 36058*
 31. Alleen op de wereld / Hector Malot; vert. door Gerard Keller. - 7e dr. - Rotterdam, [ca. 1900]. - VIII, 364 p.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: C 15060**
 32. Alleen op de wereld / Hector Malot; nieuwe complete vert. van A.D. Hildebrand; geïll. door G. van Raemdonck. - Amsterdam: A.P.Jeugdserie, 1940. - 308 p.: ill.; 25 cm. - Vert. van: Sans famille. - 1878. - Jubileumuitg. » Boeknummer: D 10242*
 33. Allerlei: opgedragen aan de leerzame jeugd. - [S.l.: s.n.], [19e eeuw]. - 1 dl.: ill.; 8° - No. 4. - Ongepagineerd. » Boeknummer: Pa 499 - Noot: Geschenk van mevr. Fabriek**
 34. Almanak voor de jeugd / [onder red. van A. Ising]. - 1852 - 1865; N.s., 1 (1866) - 7 (1872). - Amsterdam: H.J. van Kesteren, 1852-1872. - zw. en gekl. ill.; 15 cm. - Verscheen jaarlijks. - Formaat later 18 cm. - Nieuwe serie ged. met impressum: Haarlem: I. de Haan. - Voortz. van: Almanak voor de jeugd / [onder red. van A.B. van Meester en C.P.E. van der Aa]. » Boeknummer: A 3577 - Aanwezig: (1862)*
 35. Almanak voor de jeugd / [onder red. van A.B. van Meerten geb. Schilperoort en C.P.E. Robidé van der Aa]. - 1827 - 1851. - Amsterdam: Beijerinck, 1827-1851. - Ill.; 8° en 12° - Saakes 8 (1826), p. 287 e.v. - Voortgez. als: Almanak voor de jeugd / [onder red. van A. Ising en J. de Vries]. » Boeknummer: A 3577 - Aanwezig: (1835); (1850)**
 36. Als alle lichten branden: kerstvertelboek / samengest. onder red. van Anne de Vries ... [et al.]. - Nijkerk: Callenbach, 1934. - 183 p.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: C 40185 - Editie: 2e dr*
 37. Als de grimmige noordooster waait / door T. Geertsma-Allema; met zw. en gekl. pl. van Tjeerd Bottema. - 's-Gravenhage: Van Goor, [1938]. - 200 p., [2] bl. pl.: ill. (zw./gekl.).; 26 cm. » Boeknummer: D 2941**
 38. Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is: gedichten voor kinderen van alle leeftijden / gekozen door Tine van Buul en Bianca Stigter; met een inl. van Kees Fens; en geïll. door Annelies Alewijnse ... [et al.]. - Amsterdam: Querido, 1990. - 233 p.: ill.; 26 cm. - Onderscheiden met een Gouden Griffel in 1990. - Met lit. opg., reg. » Boeknummer: D 16416*
 39. Als je ogen open gaan / Max de Lange-Praamsma; omslag Han Prins. - Kampen: Kok, [1967]. - 228 p.; 22 cm. » Boeknummer: C 17823**
 40. Als ratten in de val / U.G. de Jong. - Leeuwarden: Friese Pers Boekerij, cop. 1984. - 149 p.; 21 cm. - (De jonge geuzen; 5) » Boeknummer: C 34357*
 41. Altijd acht gebleven: over de kinderliteratuur van Annie M.G. Schmidt / red.: Tine van Buul ... [et al.]; keuze en bijschriften ill.: Murk Salverda en Erna Staal. - 's-Gravenhage: Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum; Amsterdam: Querido, 1991. - 160 p.: ill., foto's.; 24 cm. - (Schrijversprentenboek; 31) - Met lit. opg., reg. » Boeknummer: C 42393*
 42. Het andere land / K. Dijkstra-Siebesma. - Kampen: Kok, [1968]. - 219 p.; 22 cm. » Boeknummer: C 32486*
 43. Ankie / M. de Lange-Praamsma. - Kampen: Kok, [1948]. - 168 p.; 22 cm. » Boeknummer: C 32472*
 44. Anna van Geierstein / door Sir Walter Scott; voor de Nederlandsche jeugd bewerkt door P.J. Andriessen; [met een Voorbericht van de bewerker]. - Amsterdam: Wed. J.C. van Kesteren & Zoon, [1875]. - 211 p., [4] bl. pl.: gekl. lith.; 20 cm. - Lithografieën gedrukt bij Emrik & Binger. - Ing. Geb. » Boeknummer: B 1572**
 45. Anne Frank is niet van gisteren / Mies Bouhuys. - 2e dr. - Amsterdam: Bakker, 1982. - 142 p.; 20 cm. - 1e dr.: 1982. ISBN 90-6019-825-5 » Boeknummer: B 30767**
 46. Annewieke / Max de Lange-Praamsma; ill. van Rie Reinderhoff. - Nijkerk: Callenbach, [1953]. - 205 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 32470*
 47. Antonie Olivier of Bergen in 1572: een verhaal voor jongelieden / J.H. van Linschoten. - Amsterdam, [1876]. - p.: ill.; 8° » Boeknummer: B 1492**
 48. Het apenboek / door N. van Hichtum. - Amsterdam: Elsevier, 1905. - 73 p.: ill., foto's.; 26 cm. » Boeknummer: D 13202*
 49. Appeltjes aan een cactus / Dieuwke Winsemius; met ill. van T. van Asselt. - Nijkerk: Callenbach, [1967]. - 109 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 18161**
 50. Appie en zijn vrienden / C. Wilkeshuis; [ill. Jaap Kramer]. - 4e dr. - Kampen: Kok Educatief, [1992]. - 80 p.: ill.; 24 cm. - (Appie; dl. 1) - 1e dr.: 1981. » Boeknummer: Pb 29328*
 51. Appie gaat naar zee! / C. Wilkeshuis; [ill. Jaap Kramer]. - 4e dr. - Kampen: Kok Educatief, [1992]. - 87 p.: ill.; 24 cm. - (Appie; dl. 2) - 1e dr.: 1981. » Boeknummer: Pb 29221*
 52. De Arcadia: een genoeglijke reis naar Spitsbergen / door Cissy van Marxveldt; met vele foto's [van G.G.Zonnevylle]; omslagteekening van Hans Borrebach. - 3e dr. - Amersfoort: Valkhoff & Co., [ca.1940]. - 208 p., [8] bl. foto's.: 15 zwart-wit foto's.; 21x15 cm. - 1e dr.: 1928. geb. » Boeknummer: C 40105*
 53. De arme juf / M.C. Frank. - Rotterdam, [1885]. - [18] p.: ill.; 17 cm. » Boeknummer: Pa 1337*
 54. Ascon de Fries: geschiedkundig verhaal / door S.D. Le Fèbre; met ill. van Pol Dom. - Zutphen: Thieme, 1926. - viii, 254 p., [17] bl. pl.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: C 38207 » Boeknummer: C 38207 bis*
 55. Atoomkop op de Veluwe / S.M. van der Galiën. - Groningen: Vuurbaak, [1973]. - 178 p.: ill.; 24 cm. » Boeknummer: C 23581*
 56. Attentiesein neer! / [door] Klaas van der Geest. - Amsterdam: Arbeiderspers, 1962. - 242 p.; 21 cm. - (Een roman uit de Arbo) » Boeknummer: B 37346*
 57. Auke vecht mee / S. van der Land; met zwarte ill. van Bert Bouman. - Nijkerk: Callenbach, [1967]. - 116 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 20183**
 58. Averij / door Marie C. van Zeggelen; geïllustreerd door Tjeerd Bottema. - 2e dr. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf's U.M., [193-?]. - 242 p., [4] bl pl.: zw. ill.; 25 cm. - (Bekroonde boeken) - Datering: niet in Brinkman, 1e dr.: 1928, 3e dr.: 1939, schatting: 193X. - 1e dr.: 1928. - Met 3 p. uitgeversreclame. - Geb. » Boeknummer: D 19045*
 59. Avond-onderhoudingen voor de jeugd, ter vorming van verstand en hart / naar de vierde Engelsche uitg.; [met pl. door T. Koning]. - 2e dr. - Amsteldam: Willem van Vliet, 1819. - viii, 324 p.: ill.; in-8 - Vert. van: Evenings at home. - 1792-1796. - Waller 186. - De auteurs zijn John Aikin en Anna Letitia Barbauld. - 1e uitg. 1805. » Boeknummer: A 937**
 60. De avonturen van Pier en Pol / Oom Frits; teksttek. van E. Reitsma-Valença ... [et al.]. - Hillegom: Editio, [1923]. - 113 p.: ill.; 25 cm. » Boeknummer: D 8126**
 61. De avonturen van kapitein Rob / Pieter Kuhn. - Laren: Skarabee, cop. 1978. - 83 p.: ill.; 14x22 cm. - Dl. 6: Het geheim van de Bosplaat. - Kolomstrip. » Boeknummer: Pb 27408*
 62. De avonturen van kleine Piet: eene vermakelijke en leerzame historie / berijmd door J.J.A. Goeverneur. - Amsterdam: Leendertz, [1867]. - 33 p.: ill.; 30 cm. » Boeknummer: Pc 5216**
 63. De avonturen van Flip en Flap / [tekeningen en tekst van K. Berghegge en Daan Hoeksema]. - [Joure; Utrecht]: Douwe Egberts, [1924]. - 6 dl.: ill.; 29 cm. - Dl. 1 t/m 3 van K. Berghegge, daarna Daan Hoeksema. - Albums met te kleuren plaatjes. » Boeknummer: Pc 9398*
 64. Avonturen te land en te water / door J. Kleefstra; met penteek. van J.A. Hesterman. - Gouda: Van Goor, [1925]. - 208 p.: ill., met krt.; 26 cm. » Boeknummer: D 7641**
 65. Avonturen van Dik Trom / door C.Joh. Kieviet; geïll. door Joh. Braakensiek. - Alkmaar: Kluitman, [1931]. - 233 p.: 4 pl. in grijstonen.; 24 cm. » Boeknummer: C 28404*
 66. Het avontuur van Bruin Beer met de vliegmachine / getekend door Mary Tourtel. - Heerenveen: Hepkema, [1937]. - 64 p.: ill.; 18 cm. - (Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes; dl. 20) - Premie Nieuwsblad van Friesland. » Boeknummer: Pb 23662/20*
 67. Het avontuur van Nob, Gnob en Gnobberdebob / Tjeerd Bottema; met ill. van de schrijver. - Bussum: Van Dishoeck, 1924. - 33 p.: ill.; 23 cm. - (Wondere verhalen van vader Uggelebug; no. 2) » Boeknummer: C 15112/2*
 68. Avontuur om Rottumerplaat / H.Th. de Booy; met tek. van Jan Lutz. - Leiden: Stafleu, [1951]. - 169 p.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: C 15788 - Noot: Met 1 krt**


  B~ >> begin

 69. Babs' bootje krijgt een stuurman: de meisjesroman en illustrator Hans Borrebach / red.: Aafke Boerma, Erna Staal en Murk Salverda (hoofdred.); keuze en bijschriften ill.: Murk Salverda. - 's-Gravenhage: Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum; Amsterdam: Querido, 1995. - 159 p.: ill., facs.; 24 cm. - (Schrijversprentenboek, 37) - Uitg. bij de tentoonstelling in het Letterkundig Museum te Den Haag van 22 april 1995 tot 5 november 1995, en van 9 december tot en met 28 april 1996 in Museum Jannink te Enschede. - Met lit. opg., reg. » Boeknummer: C 46984*
 70. Baggerjongens / K. Norel; omslag en ill. van Rein van Looy. - Meppel: Roelofs van Goor, [1958]. - 192 p.: ill.(zw./w.).; 22 cm. » Boeknummer: C 14084**
 71. Barend Wels / door Theo Thijssen. - Bussum: Van Dishoeck, 1908. - 232 p.; 22 cm. » Boeknummer: B 12889**
 72. Bato: tijdschrift voor jongens / uitgegeven door Marten Westerman. - 1 (1864) - .... - Amsterdam: Gebroeders Kraay, 1864-.... - Zw. ill.; 24 cm. - Later met ondertitel: een boek voor het jonge Nederland. - Later uitg.: Amsterdam: Gebroeders Binger. » Boeknummer: C 23713 - Aanwezig: vol.14 (1877); vol.15 nr.2 (1878)*
 73. Een bedje op de bank / Dieuwke Winsemius; tek. van Geeske van Tienhoven. - Nijkerk: Callenbach, [1985]. - 76 p.: tek.; 23 cm. » Boeknummer: C 36189*
 74. Het bedreigde eiland / Pieter Terpstra; [ill.: Jaap Kramer]. - Leiden: Groen, 1992. - 104 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 44206*
 75. Het beestenboekje: voor jongens en meisjes, voor de jeugd. - Schiedam: Roelants, [ca. 1850]. - [8] p.: ill.; 17 cm. » Boeknummer: Pa 1320*
 76. Belangrijke karaktertrekken uit den jeugdigen leeftijd: een lettergeschenk tot opwekking en aankweeking van godsvrucht en deugd / naar het Hoogduitsch door G. Engelberts Gerrits. - 2e dr. - Leeuwarden: Schetsberg, [1828]. - IV, 140 p.: Met pl.; 16 cm. - 1e uitg. 1825. » Boeknummer: A 982**
 77. Het beleg van Gorkum / L. Penning; met teek. van E.J. Veenendaal. - 2e dr. - Nijkerk: Callenbach, [1927]. - 189 p.: ill.; 21 cm. - 1e uitg. 1905. » Boeknummer: B 19273**
 78. Benito, de jonge zwerver / door C.Joh. Kieviet. - Rotterdam: Paul C. Kaiser Biskwie-,Koek- en Beschuitfabrieken, 1930-1933 ('s-Gravenhage: Mortelman). - 3 dl.: gekl. ill.; 27 cm. - Reclame-uitgave waarvoor de plaatjes afzonderlijk verzameld en ingeplakt moesten worden. - Plaatjes geïllustreerd door P. van der Hem. - Geb. » Boeknummer: D 12209*
 79. De Berewoudjes / Tine van Berken; geïllustreerd door E.S. Witkamp Jr.; [bandontwerp Jan Sluyters]. - 4e herz. dr. - Amsterdam: H.J.W. Becht, [1915] (Nijmegen: G.J. Thieme). - 380 p.; 22 cm. - Volgens Brinkman heeft deze uitgave 9 pltn. Die ontbreken echter. - 1e dr. verschenen o.d.t.: De familie Berewoud. - 1895. - Bevat 8 pag. reclame voor werk van Tine van Berken en Augusta van Slooten. - Geb. » Boeknummer: C 15872**
 80. Beroemde Nederlanders: leesboek voor de lagere scholen / [J.F. Jansen]. - [2de dr.]. - [Harlingen: J.F.V. Behrns], [1869]. - 65 p.: ill.; 17 cm. » Boeknummer: Pa 891 - Noot: Titelblad ontbreekt**
 81. De bevende berg: verhaal voor de jeugd / Evangeline. - Amsterdam, [ca. 1873]. - 106 p.; 20 cm. - (Schoolbibliotheek. tweede serie; 8) » Boeknummer: B 22458*
 82. Bibliofilie in de kinderkamer: over het verzamelen en bestuderen van oude kinderboeken / P.J. Buijnsters. - Nijmegen: Katholieke Universiteit, 1995. - 30 p.; 21 cm. - Afscheidsrede Nijmegen. - Met lit.opg. » Boeknummer: Pb 30377*
 83. Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800 / P.J. Buijnsters en Leontine Buijnsters-Smets. - Zwolle: Waanders, cop. 1997. - 318 p.: ill.; 26 cm. - Met reg. - Met samenvatting in het Engels. » Boeknummer: ALGE 17.91 buij; D 19357*
 84. Bij regen en zonneschijn: een verzameling verhalen, versjes, kunstjes, raadsels, knutselwerkjes, spelletjes, enz. enz. / bijeengebracht en bew. door Henriëtte Blaauw; geïll. door M. Morris. - Alkmaar: Kluitman, [1918]. - 78 p.: ill.; 23 cm. - [Dl. 1]: Een blijde dag. » Boeknummer: D 7665**
 85. Bij Saartje, onze oude goede baker, die sprookjes kan vertellen: nieuwe sprookjes- en vertelselboek voor jonge kinderen / J.J.A. Goeverneur. - Groningen: Noordhoff & Smit, [1871]. - viii, 96 p.: ill.; 19 cm. » Boeknummer: B 15808 - Noot: Titelblad en voorwerk ontbreken**
 86. Bijbelsche tafereelen voor de jeugd. - Gouda: G.B. van Goor, [ca. 1850]. - 15 p.: ill.; 16 cm. » Boeknummer: Pa 1039**
 87. Bijbelsche verhalen voor scholen en huisgezinnen / L.S.P. Meyboom; naar de derde uitg. uit het Hoogduits van K.A. Wagner. - Groningen, 1844-1852. - 2 dl.; 8° - I.: Het oude verbond. II: Het nieuwe verbond. » Boeknummer: Pa 160/9 - Noot: Dl. I. is 4e dr. Dl. II is 6e dr**
 88. Bijdragen tot de geschiedenis, oudheden, letteren, statistiek en beeldende kunsten der Provincie Noord-Braband / door C.R. Hermans. - 's-Hertogenbosch: Muller, 1845. - 2 dl. in (11?) stukken.: ill.; 24 cm. - Omslag vermeldt de jaren 1843 t/m 1848. » Boeknummer: C 19417 » Boeknummer: 2276 TL/I - Noot: AANW.: Dl. 1, 1e stuk*
 89. De bijlhouwer van Utrecht / door H.J. van Lummel. - 2e dr. - Utrecht, 1873. - 251 p.: ill.; 20 cm. » Boeknummer: B 22806*
 90. De bijna-witte konijn-achtige kat / Meindert DeJong; vert. [uit het Amerikaans] door Hannie van Till; met zwarte ill. van H.B. Vestal. - Hoorn: Westfriesland, [1974]. - 110 p.: zw. ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 26405 - Jaar: [1972]*
 91. De bikkel / door Diet Kramer. - 12e dr. - Haarlem: Holland, [1974]. - 240 p.; 21 cm. » Boeknummer: B 35247 - Jaar: [1958] - Editie: 10e dr*
 92. Blank en bruin / door Hilbrandt Boschma. - 3e dr. - 's-Gravenhage: D.A. Daamen, [ca. 1917]. - VI, 180 p.: zw. tek.; 24 cm. - 1e uitg. 1902. » Boeknummer: C 34299*
 93. Blaren van allerlei boomen: verzen en versjes / voor de volksschool verzameld door L. Leopold. - 3e, herz. dr. - Groningen: J.B. Wolters, 1875. - 133 p.; 16 cm. » Boeknummer: Pa 1631*
 94. De blauwe boekanier: een zeeroversverhaal / versierd met plaatjes en rijmen van Tonke Dragt. - Amsterdam: C.P.N.B., 1964. - 64 p.: ill.; 18 cm. Kinderboekenweekgeschenk. » Boeknummer: Pb 13904**
 95. De blauwe fiets / Tjits Veenstra; ill. van Liselot Ribbens. - 4e dr. - Kampen: La Rivière & Voorhoeve, cop. 1989. - 56 p.: ill.; 23 cm. - (De leeslift) - Vignet: Makkelijk lezen. - 1e dr.: Den Haag: Omniboek, 1982. » Boeknummer: C 40279*
 96. De blauwe schoentjes / Clara de Groot; ill. en omslag van Norman D. Perryman. - Amersfoort: Roelofs van Goor, [1965]. - 155 p.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: C 17174**
 97. De blinde landman en zijne kinderen / naar het Engelsch door mevr. A.B. van Meerten. - 2e dr. - Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 1843. - 142 p., [4] bl. pl.: ill.; 16 cm. - Vert. van: The blind farmer and his children. - 1815. - 1e uitg. 1827. » Boeknummer: Pa 1614*
 98. Bloempjes aan den weg: kleine verhalen / door J.J.A. Goeverneur. - 2e dr. - Leiden: Sijthoff, [1891]. - p.: ill.; 19 cm. - 1e uitg. 1880. » Boeknummer: B 1390**
 99. Bloempjes der vreugd' voor de lieve jeugd: bouquet van de mooijste verhaaltjes & de vrolijkste vaersjens voor jonge heeren & juffers en hunne brave ouders / bijeengebragt door Leonard de Vries; met konstige houtsneden, vele fraaije kopergravuren en talrijke gekleurde printjes alles tezaemen gerangschikt door Aldert Witte. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1958. - 236 p.: ill.; 27 cm. » Boeknummer: D 7202**
 100. Bloempjes voor Fanny's kleine vrienden en vriendinnen /; naar het Engelsch van Fanny Fern; door J.J.A. Gouverneur; met zes plaatjes. - Sneek: Van Druten en Bleeker, [1856]. - 126 p., [6] bl. pl.: handgekl. lithogr.; 17 cm. - Lithogr. van P.W.M. Trap. - Geb. » Boeknummer: A 392**
 101. Blond en bruin / Jan Ligthart en H. Scheepstra; geïll. door C. Jetses. - 16e dr. / verz. door J. Eigenhuis. - Groningen [etc.]: Wolters, 1931. - 132 p.: ill.; .. cm. - 3e stukje. » Boeknummer: B 28257/III - Jaar: 1924 - Editie: 13e dr. / verz. door J. Eigenhuis*
 102. Blond en bruin / Jan Ligthart en H. Scheepstra; geïll. door C. Jetses. - 11e dr. / verz. door Jan Eigenhuis. - Groningen [etc.]: Wolters, 1921. - 128 p.: ill.; 8o 2e stukje. - 1e uitg. 1913. » Boeknummer: B 28257/II - Jaar: 1923 - Editie: 12e dr. / verz. door Jan Eigenhuis*
 103. Blond en bruin / Jan Ligthart en H. Scheepstra; geïll. door C. Jetses. - 12e dr. / verz. door J. Eigenhuis. - Groningen [etc.]: Wolters, 1923. - 156 p.: ill.; .. cm. - 4e stukje. » Boeknummer: B 28257/IV*
 104. Blond en bruin / Jan Ligthart en H. Scheepstra; geïll. door C. Jetses. - 14e dr. / verz. door J. Eigenhuis. - Groningen [etc.]: Wolters, 1922. - 112 p.: ill.; 19 cm. - 1e stukje. » Boeknummer: B 28257/I*
 105. Blond en bruin / Jan Ligthart en H. Scheepstra; geïll. door C. Jetses. - Groningen [etc.]: Wolters, 1913-.... - .. dl.: ill.; 18 cm. - Eerder verschenen o.d.t.: De wereld in. » Boeknummer: B 28257 - Jaar: 1922-1924 - Deel / Pagina: 4 dl*
 106. Bob en ik: de geschiedenis van een mijnwerkersjongen en zijn paardje / naar een engelsch verhaal opnieuw bewerkt door A.W.S. v. L. - Amersfoort, [1905]. - 23 p.; 23 cm. » Boeknummer: Pb 20875*
 107. Bob Ros en z'n vrienden / door C. Goudriaan; geïll. door Hans Borrebach. - Alkmaar: Kluitman, [1933]. - 157 p., [2] bl. pl.: ill.; 20 cm. - (Ons genoegen: bibliotheek voor jongens en meisjes. Serie A, Jongensboeken) - » Boeknummer: B 31729*
 108. "Het boek van Ot en Sien" / door Jan Ligthart en H. Scheepstra; geïll. door C. Jetses. - Groningen: Wolters, [ca. 1935]. - 297 p..: ill.; 22 cm. - Een uitg. voor de huiskamer van: "Nog bij moeder". » Boeknummer: C 15408b**
 109. "Het boek van Ot en Sien" / door Jan Ligthart en H. Scheepstra; geïll. door C. Jetses. - Groningen: Wolters, [ca. 1935]. - 297 p..: ill.; 22 cm. - Een uitg. voor de huiskamer van: "Nog bij moeder". » Boeknummer: C 15408b*
 110. Het boek van Ot en Sien / door Jan Ligthart en H. Scheepstra; bew. door Marchien Eising; met de oorspr. ill. van C. Jetses. - Groningen: Wolters, 1961. - 290 p.: ill.; 21 cm. » Boeknummer: C 15408 - Noot: Jubileumuitgave van Wolters, Groningen**
 111. Het boek van Juultje / Dieuwke Winsemius; [ill. en omslag: W.G. van de Hulst]. - Kampen: Kok, [1969]. - 144 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 19959**
 112. Het boek van Pieterjan / door P.J.S. Zwart; met pl. van Tjeerd Bottema. - 3e dr. - 's-Gravenhage [etc.]: Van Goor, [1952]. - 126 p.: ill.(zw./w.).; 21 cm. - (Pieterjan-serie; 1) » Boeknummer: C 42572 - Editie: 2e dr*
 113. Het boek voor de jeugd / samengest. door Cor Bruijn ... [et al.]; verhalen en sprookjes van Hans Andersen, Edm. d'Amicis, Joh. Been ... [et al.]; versjes en gedichten van Charivarius [d.i. G. Nolst Trenité], [E.] Laurillard, [G.W.] Lovendaal ... [et al.]; met ill. van Rie Kooyman ... [et al.]. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1937. - 766 p.: ill.; 26 cm. » Boeknummer: D 10241*
 114. Boek en jeugd: jeugdlektuurgids voor gezin en school / Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum. - 1965 - .... - Amsterdam: CPNB; Den Haag: Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1965-.... - Ill.; 22 cm. - Verschijnt 1x per jaar. - Eerder samengest. en uitg. door: Centrale vereniging voor Openbare Bibliotheken. - Vanaf '89/'90 ondertitel: jaarboek voor jeugdlektuur. - Vanaf '90/'91 ondertitel: gids voor jeugdlektuur. - Met reg. ISSN 0922-8403 = Boek en jeugd » Boeknummer: C 17162 - Aanwezig: (1965) - (1990/91)*
 115. Boertje / door A.F. Pieck; met 4 pl. van G.J. van Overbeek. - Bussum: Sleeswijk, [1914]. - 175 p., [4] bl. pl.: ill.; 21 cm. - (Boeken voor de jeugd) » Boeknummer: C 15126**
 116. Bolle / door Joh. Vis; teekn. van G. Douwe. - Den Haag: Voorhoeve, [ca. 1946]. - 189 p.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: C 39898 - Jaar: [1947] - Editie: 6e dr*
 117. Bonte steenen: weinig en veel uit de werken van Nederlandsche schrijvers / samengebracht tot een leesboek voor het jonge Nederland door L. Leopold. - 3e, verb. dr. - Groningen: Wolters, 1871. - 158 p.; 16 cm. - (Leerboek voor de volksschool. Serie A; 8) » Boeknummer: Pa 1615*
 118. Boontje komt om zijn loontje. - Alkmaar: Kluitman, [ca. 1900]. - [12] p.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: Pb 30901*
 119. Boris / Jaap ter Haar; [ill. Rien Poortvliet]. - Bussum: Van Holkema & Warendorf, cop. 1966. - 158 p.: ill.; 21 cm. » Boeknummer: C 23234*
 120. Een bos gedichten van kinderen die het Leeuwarder bos weten te vinden. - Leeuwarden: Natuur- en milieuedukatie gemeente Leeuwarden, 1995 (Leeuwarden: Fedde Dijkstra). - [32] p.: krt.; 20x20 cm. - Omslagtitel. » Boeknummer: Pb 30341*
 121. Brand op de bloeiende heide / K. van der Geest; ill. van Jan Lutz. - Nijkerk, [1950]. - 224 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 15770**
 122. Brandaris voor en door kinderen / [onder red. van: Cootje van Beukering-Dijk ... et al.; tekn.: Eke van Mansvelt ... et al.]. - [Terschelling]: VVV, [1994]. - 32 p.: ill.; 30 cm. » Boeknummer: Pc 11747 » Boeknummer: Pc 11747 bis*
 123. Branding vooruit / Age Scheffer; met ill. van Reint de Jonge. - [2e herz. dr.]. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1965. - 256 p.: ill.; 22 cm. - (Arbo-serie) - Oorspr. uitg.: Hilversum: De Boer jr., 1949. » Boeknummer: C 37025*
 124. Brandnetels en andere verhalen over kindermishandeling / Hans Dorrestijn. - 4e herz. dr. - Amsterdam: Bakker, 1988. - 98 p.; 20 cm. - 1e dr.: Den Haag: Vereniging tegen Kindermishandeling, 1984. » Boeknummer: B 34606*
 125. De brave Hendrik: een leesboekje voor jonge kinderen / door N. Anslijn Nz.; [met een voorbericht van de schrijver]. - 60e dr. - Zutfen: A.E.C. van Someren; Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1877. - 32 p.; 16 cm. - Uitgever op titelpagina: A.E.C. van Someren, uitgever op voorplat: Ten Brink & de Vries. - 1e dr: 1810. - Met 2 p. uitgeversreclame en uitgeversreclame op achterplat. » Boeknummer: Pb 2173 - Noot: Geschenk van Dr. A. Zijderveld te Amsterdam**
 126. Bravo Kameleon! / door H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - 8e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1984]. - 124 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) (Zonnebloem serie) 1e dr.: 1963. » Boeknummer: B 36052*
 127. Brecht en haar knecht / Arjen Miedema; ill. van Piet Donkersloot. - Wageningen: Zomer & Keuning, [1954]. - 90 p.: ill.; 21 cm. » Boeknummer: B 31713*
 128. De brief voor de koning: een avonturenverhaal / Tonke Dragt; [ill. van de schrijfster]. - Den Haag: Leopold, [1962]. - 340 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 16476 - Jaar: [1963] - Editie: 2e dr**
 129. Een brief werd gebracht / A. van Hoogstraten-Schoch. - Amsterdam: Van Bottenburg, [1938]. - 341 p.; 21 cm. » Boeknummer: C 40210*
 130. Briefgeheim / Jan Terlouw; [ill. Fiel van der Veen]. - Rotterdam: Lemniscaat, cop. 1973. - 124 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 23764*
 131. Brieven en opstellen over verschillende onderwerpen: een leesboekje voor stad- en landscholen / B.L. van Albada. - Sneek: F. Holtkamp, [1851]. - 64 p.; cm. » Boeknummer: Pa 612**
 132. Broertjes en zusjes: een serie leesboekjes voor het derde leerjaar aansluitend bij Alleen op weg / A.B.M. Schrijvers; met tek. van P. van Geldrop. - 's Hertogenbosch, 1938. - 4 dl.: ill.; 8° » Boeknummer: C 4713**
 133. De bron in het Beverwoud / door C. Grilk; geïll door T. Leeser. - Amsterdam: Veen, [1931]. - 224 p.: ill.; 25 cm. - (De " Hiep Hoy" bibliotheek) » Boeknummer: D 13535*
 134. Bruin Beer maakt een vliegtocht / [Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [1939]. - 60 p.: zw. ill.; 18 cm. - ([Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes]; dl. 28) - Beschrijving volgens Matla, Stripkatalogus 8e editie. - Premie Leeuwarder Nieuwsblad. - Kolomstrip. » Boeknummer: Pb 23662/28*
 135. Bruin Beer en de gulzige prinses / [Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [1938]. - 64 p.: zw. ill.; 18 cm. - ([Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes]; dl. 25) - Beschrijving volgens Matla, Stripkatalogus 8e editie. - Premie Leeuwarder Nieuwsblad. - Kolomstrip. » Boeknummer: Pb 23662/25*
 136. Bruin Beer en de zwarte ridder / [Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [1938]. - 64 p.: zw. ill.; 18 cm. - ([Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes]; dl. 26) - Beschrijving volgens Matla, Stripkatalogus 8e editie. - Premie Leeuwarder Nieuwsblad. - Kolomstrip. » Boeknummer: Pb 23662/26 » Boeknummer: Pb 23662/26 bis - Noot: Titelblad ontbreekt*
 137. Bruintje Beer en zijn lievelingsaap / [Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [ca. 1937]. - 64 p.: ill.; 18 cm. - (Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes; dl. 21) - Premie Nieuwsblad van Friesland. » Boeknummer: Pb 23662/21*
 138. Bruintje Beer en de tooverspeelgoedmaker / [Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [ca. 1934]. - 68 p.: zw. ill.; 18 cm. - ([Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes]; dl. 10) - Vert. van: Rupert and the magic toy man. - Premie Leeuwarder Nieuwsblad. - Kolomstrip. » Boeknummer: Pb 23662/10 bis*
 139. Bruintje Beer en Willy Veer / [Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [ca. 1936]. - 64 p.: ill.; 18 cm. - (Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes; dl. 18) - Premie Leeuwarder Nieuwsblad. » Boeknummer: Pb 23662/18 bis*
 140. Bruintje Beer wordt gestolen / [Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [ca. 1933]. - 64 p.: ill.; 18 cm. - ([Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes]; dl. 5) - Vert. van: Rupert gets stolen. - Premie Nieuwsblad van Friesland. » Boeknummer: Pb 23662/5*
 141. Bruintje Beer en Bullie Mops op de Hagedoorn-hoeve / [getekend door Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [ca. 1933]. - 64 p.: ill.; 18 cm. - ([Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes]; dl. 3) - Premie Nieuwsblad van Friesland. » Boeknummer: Pb 23662/3*
 142. Bruintje Beer en zijn lievelingsaap / [Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [ca. 1937]. - 64 p.: ill.; 18 cm. - (Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes; dl. 21) - Premie Leeuwarder Nieuwsblad. » Boeknummer: Pb 23662/21 bis*
 143. Bruintje Beer en de wonderschoenen / [Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [ca. 1932]. - 63 p.: ill.; 18 cm. - ([Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes]; dl. 2) - Vert. van: Rupert and the wonderfull boots. - Premie Nieuwsblad van Friesland. » Boeknummer: Pb 23662/2*
 144. Bruintje Beer maakt een wandeltocht / [Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [1935]. - 64 p.: zw. ill.; 18 cm. - (Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes; dl. 14) - Premie Nieuwsblad van Friesland. - Beschrijving volgens Matla, Stripkatalogus 8e editie. - Kolomstrip. » Boeknummer: Pb 23662/14 » Boeknummer: Pb 23662/14 bis*
 145. Bruintje Beer en de koppige prinses / getekend door M. Tourtel. - Heerenveen: Hepkema, [ca. 1934]. - 60 p.: ill.; 18 cm. - ([Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes]; dl. 8) - Premie Nieuwsblad van Friesland. » Boeknummer: Pb 23662/8*
 146. Bruintje Beer in Droomenland / [Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [1934]. - 64 p.; 18 cm. - ([Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes]; dl. 9) - Premie Nieuwsblad van Friesland. - Beschrijving volgens Matla, Stripkatalogus 8e editie. - Kolomstrip. » Boeknummer: Pb 23662/9*
 147. Bruintje Beer en de tooverspeelgoedmaker / [Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [1934]. - 68 p.: zw. ill.; 18 cm. - ([Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes]; dl. 10) - Vert. van: Rupert and the magic toy man. - Beschrijving volgens Matla, Stripkatalogus 8e editie. - Premie Nieuwsblad van Friesland. - Kolomstrip. » Boeknummer: Pb 23662/10*
 148. Bruintje Beer en de wolf / [getekend door Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [ca. 1937]. - 64 p.: ill.; 18 cm. - (Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes; dl. 24) - Premie Leeuwarder Nieuwsblad. » Boeknummer: Pb 23662/24 bis*
 149. Bruintje Beer in het geheimzinnige bosch / [Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [1940]. - 60 p.: zw. ill.; 18 cm. - ([Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes]; dl. 32) - Beschrijving volgens Matla, Stripkatalogus 8e editie. - Premie Leeuwarder Nieuwsblad. - Kolomstrip. » Boeknummer: Pb 23662/32*
 150. Bruintje Beer en de tooverhoed / [Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [ca. 1935]. - 64 p.: ill.; 18 cm. - (Vroolijke avonturen van Bruintje Beer en zijn vriendjes; dl. 16) - Premie Leeuwarder Nieuwsblad. » Boeknummer: Pb 23662/16 bis*
 151. Bruintje Beer en de oude zeemijnheer / [Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [1935]. - 64 p.: zw. ill.; 18 cm. - (Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes; dl. 15) - Premie Leeuwarder Nieuwsblad. - Kolomstrip. » Boeknummer: Pb 23662/15 bis*
 152. Bruintje Beer en prins Humptie-Dumptie / [Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [ca. 1935]. - 64 p.: ill.; 18 cm. - (Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes; dl. 12) - Premie Nieuwsblad van Friesland. » Boeknummer: Pb 23662/12*
 153. Bruintje Beer en de kleine prins / [Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [1939]. - 64 p.: zw. ill.; 18 cm. - (Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes; dl. 31) - Premie Leeuwarder Nieuwsblad. - Beschrijving volgens Matla, Stripkatalogus 8e editie. - Kolomstrip. » Boeknummer: Pb 23662/31*
 154. Bruintje Beer en de wolf / [getekend door Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [ca. 1937]. - 64 p.: ill.; 18 cm. - (Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes; dl. 24) - Premie Nieuwsblad van Friesland. » Boeknummer: Pb 23662/24*
 155. Bruintje Beer en de tooverfluit / [Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [1936]. - 72 p.: zw. ill.; 18 cm. - (Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes; dl. 19) - Vert. van: Rupert and the magic whistle. - 1930. - Beschrijving volgens Matla, Stripkatalogus 8e editie. - Premie Nieuwsblad van Friesland. - Kolomstrip. » Boeknummer: Pb 23662/19*
 156. Bruintje Beer en Willy Veer / [Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [ca. 1936]. - 64 p.: ill.; 18 cm. - (Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes; dl. 18) - Premie Nieuwsblad van Friesland. » Boeknummer: Pb 23662/18*
 157. Bruintje Beer en Spittel de wonderponny / [Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [ca. 1937]. - 64 p.: ill.; 18 cm. - (Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes; dl. 23) - Premie Nieuwsblad van Friesland. » Boeknummer: Pb 23662/23*
 158. Bruintje Beer en de tooverparapluie / [ill. Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [ca. 1937]. - 64 p.: ill.; 18 cm. - (Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes; dl. 22) - Premie Nieuwsblad van Friesland. - Beeldverhaal. » Boeknummer: Pb 23662/22*
 159. Bruintje Beer en de zeeroovers / [Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [1938]. - 64 p.: zw. ill.; 18 cm. - ([Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes]; dl. 27) - Beschrijving volgens Matla, Stripkatalogus 8e editie. - Premie Leeuwarder Nieuwsblad. - Kolomstrip. » Boeknummer: Pb 23662/27*
 160. Bruintje Beer en de oude zeemijnheer / [Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [1935]. - 64 p.: zw. ill.; 18 cm. - (Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes; dl. 15) - Premie Nieuwsblad van Friesland. - Beschrijving volgens Matla, Stripkatalogus 8e editie. - Kolomstrip. » Boeknummer: Pb 23662/15*
 161. Bruintje Beer en de tooverparapluie / [ill. Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [ca. 1937]. - 64 p.: ill.; 18 cm. - (Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes; dl. 22) - Premie Leeuwarder Nieuwsblad. - Beeldverhaal. » Boeknummer: Pb 23662/22 bis*
 162. Bruintje Beer en de tooverhoed / [Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [ca. 1935]. - 64 p.: ill.; 18 cm. - (Vroolijke avonturen van Bruintje Beer en zijn vriendjes; dl. 16) - Premie Nieuwsblad van Friesland. » Boeknummer: Pb 23662/16*
 163. Bruintje Beer en de tooverfluit / [Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [1936]. - 72 p.: zw. ill.; 18 cm. - (Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes; dl. 19) - Vert. van: Rupert and the magic whistle. - 1930. - Premie Leeuwarder Nieuwsblad. - Kolomstrip. » Boeknummer: Pb 23662/19 bis*
 164. Bruintje Beer gaat uit logeeren / [Mary Tourtel]. - Heerenveen: Hepkema, [ca. 1935]. - 64 p.: ill.; 18 cm. - ([Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes]; dl. 6) - Premie Nieuwsblad van Friesland. » Boeknummer: Pb 23662/6*
 165. Buitengewone lotgevallen van Jan Kompaan den jonge en zijn reismakkers. - Amsterdam: Gebroeders Binger, [1874]. - 209 p., [4] bl. pl.: 4 gekl. lithogr.; 19 cm. Lithografieën gedrukt bij Emrik & Binger. » Boeknummer: B 1500**
 166. Buitenjongens / J.C. de Koning; geïll. door Tjerk Bottema. - Rijswijk: Spruyt, 1918. - 168 p.: ill.; 23 cm. - (Groei. bibliotheek voor jongelieden en kinderen; dl. 1) » Boeknummer: C 39849*
 167. Buitenjongens / J.C. de Koning; geïll. door Tjerk Bottema. - 2e dr. - Rijswijk: Spruyt, 1922. - 169 p.: ill.; 23 cm. - (Groei: bibliotheek voor jongelieden en kinderen; 1) - 1e uitg.: 1918. » Boeknummer: C 39849 - Jaar: 1918 - Editie: [1e dr.]*
 168. Burgemeesters tweeling / Cissy van Marxveldt; [ill. Herson]. - Hoorn: Westfriesland, [1979]. - 159 p.: ill.; 18 cm. - (Witte raven; M 138) » Boeknummer: B 34434*
 169. Buurkinderen / Jan Ligthart en H. Scheepstra; geheel nieuw geïll. door C. Jetses; nieuwe uitg. - 5e dr. / verzorgd door Jan Boer. - Groningen [etc.]: Wolters, 1963. - 87 p.: ill.; 19 cm. - 1e deeltje. - Oorspr. uitg.: Groningen: Wolters, 1911. » Boeknummer: B 13190 - Jaar: 1956 - Editie: 4e dr. / verzorgd door Jan Boer**
 170. Buurkinderen / Jan Ligthart en H. Scheepstra; geheel nieuw geïll. door C. Jetses; nieuwe uitg. - Groningen [etc.]: Wolters, 1953-.... - 4 dl.: ill.; 19 cm. - Vervolg van: Nog bij moeder. - Oorspr. uitg.: Groningen: Wolters, 1911. » Boeknummer: B 13190 - Noot: 4 dl. in 1 bd
 171. Buurtjes over 't water / Jouk Terpstra; omslag en pl. van Johanna Bottema. - 's-Gravenhage: Van Goor, [1956]. - 104 p.: ill.(zw./w.).; 23 cm. - (Deelswal-serie; dl. 1) 6-9 jaar. » Boeknummer: C 13365 » Boeknummer: C 13833*


  C~ >> begin

 172. De Caraïbische jeugdboeken van Miep Diekmann: een leesverslag / door Wim Rutgers. - Oranjestad: Charuba; Den Haag: Leopold, cop. 1984. - 198 p.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: C 34610*
 173. Carrousel / Cissy van Marxveldt; samengest. en bew. door Jan van Marxveldt. - 1e dr. - Hoorn [etc.]: Westfriesland, 1995. - 172 p.; 22 cm. - Eerder verschenen in Panorama. » Boeknummer: C 47133*
 174. Casa Bianca / door E. Belinfante; ill. en bandtek. van W. Heskes. - Amsterdam: Van Campen, [1921]. - 240 p.: ill.; 24 cm. » Boeknummer: C 15065**
 175. Catalogus van het in Nederland geïllustreerde kinderboek / [samenst. Joke Bellemans-van der Weyst, Roby Bellemans]; tekening: Lucy de Graaf. - Axel: Stichting Schaduw: De Axelse Kindergalerij, [1985-...]. -dl.; 30 cm. » Boeknummer: Pc 9010*
 176. Catalogus van het in Nederland geïllustreerde kinderboek / [samenst.: Joke Bellemans-van der Weyst, Roby Bellemans. - Axel: Stichting Schaduw: De Axelse Kindergalerij, [1985]. - 66 p.: tek.; 30 cm. - Dl. 1. - Voorlopige uitg. » Boeknummer: Pc 9010*
 177. Cecilia kiest voor ballet / Clara de Groot; omslag en illustraties van Rein van Looy. - Meppel: A. Roelofs van Goor, [1959]. - 188 p.: zw. tek.; 22 cm. » Boeknummer: C 14509**
 178. Chinesche schimmen: kleine vertellingen, sprookjes en versjes, voor Nederlandsche jongens en meisjes / bewerkt door J.J.A. Goeverneur. - Sneek: Van Druten & Bleeker, [186X]. - 48 p., [6] bl. pl.: gekl. lithogr.; 15×18 cm. - Datering: niet in Brinkman. Van Veen noemt een exemplaar met 6 handgekl. lithogr. (nr. 429) uit ca. 1860. Geb » Boeknummer: A 407**
 179. Cinderella / door Rie van Rossum. - Baarn: Bosch & Keuning, [1935]. - 256 p.; 22 cm. » Boeknummer: C 32460*
 180. Cissy van Marxveldt (1889-1948): biografie / [T.W.R. de Haan; foto's Ynze Beek ... et al.]. - Heerenveen: Museum Willem van Haren, cop. 1989. - 36 p.: ill.; 21x21 cm. - (Taconisreeks; nr. 8) - Uitg. ter gelegenheid van het honderdste geboortejaar van Cissy van Marxveldt bij de gelijknamige expositie in Museum Willem van Haren in Heerenveen. - Herdr. van de biografische inleiding van: Mijn dorp in Friesland: novellen en vertellingen / Cissy van Marxveldt. - Den Haag: Kruseman, 1970. » Boeknummer: Pb 28298 » Boeknummer: Pb 28298 bis*
 181. De club op reis / door C.Joh. Kieviet; met pl. [en omslag] van Johan Braakensiek. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, [1903]. - 246 p., [4] bl. pl.: ill.; 25 cm. - (De goede kameraad; [dl. 1]) - Een jongensboek. - geb. » Boeknummer: C 15091**
 182. De club van zeventien / Ad van Seijen; [omslag en ill. Reint de Jonge]. - Haarlem: De Spaarnestad, [1963]. - 142 p.: ill.; 25 cm. » Boeknummer: D 13539*
 183. De crack van Victoria / Fenno L. Schoustra; tek. van R. van Giffen. - Apeldoorn: Stenvert, cop. 1957. - 252 p.: ill.; 25 cm. » Boeknummer: D 6924**
 184. Crinolientje / Rie van Rossum; ill. van Bach Schuurmans. - Baarn: Bosch & Keuning, [1948]. - 334 p.: ill.; 20 cm. - (Opgang-serie) » Boeknummer: B 31697*


  D~ >> begin

 185. Daar klept de klok weer / door H. Hoogeveen. - Groningen: Jan Haan, [1959]. - 182 p.: ill.; 25 cm. - (Haan's bibliotheek voor de jeugd) » Boeknummer: D 15847*
 186. Daar moet je nou een beest voor zijn / Diet Huber; met ill. van de schrijfster. - Amsterdam: Leopold, cop. 1989. - 123 p.: ill.; 23 cm. - Gedeeltelijk eerder verschenen in: De uil met zeven zuurtjes. - Amsterdam: Ploegsma, 1959; De snars, de fluit, de sikkepit. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1963. - (ABC-pocket voor de jeugd; 30); De veter-eter. - Den Haag: Leopold, 1979; Letje Annabetje Bot. - Den Haag: Leopold, 1981. » Boeknummer: C 40170*
 187. De dalang achter 't scherm: leesboek voor de lagere school / J. Hofer, J. de Hon en J.J. Zuidhof. - Groningen: Batavia; J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij, 1948. - .. dl.: zw. tek.; 19 cm. » Boeknummer: Pb 11923 - Noot: Aanw.: Dl. I. - 3e dr.**
 188. Dat valt niet mee, Carien! / Dieuwke Winsemius; met ill. van Tiny van Asselt. - Nijkerk: Callenbach, [1964]. - 75 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 16455**
 189. Dat was nog eens lezen!. - Amsterdam: Querido, 1972-.... - .. dl.; 20 cm. » Boeknummer: B 21252*
 190. Dat was nog eens lezen!. - Amsterdam: Arbeiderspers, 1972. - 111 p.: ill.; 20 cm. - (Singel 262) - [1:] 40 auteurs over boeken uit hun kinderjaren / [door] Geert van Beek, Belcampo, J. Bernlef ... [et al.]. - Met lit. opg. » Boeknummer: B 21252/1*
 191. Dat was nog eens lezen!. - Amsterdam: Querido, 1987. - 142 p.: ill.; 20 cm. - (Jaarboek van Querido; 40) - 2: Negenentwintig schrijvers en dichters van Querido over boeken uit hun jeugd / Belcampo ... [et al.]. » Boeknummer: B 21252/2*
 192. Der zee ontrukt / door Sibe van Aangium; ill. van Henk Poeder. - Groningen: Haan, [1948]. - 72 p.: ill.; 25 cm. - ([ Haan's bibliotheek voor de jeugd]) - Pseud. van H. Steen. » Boeknummer: D 4868**
 193. Derde spelboekje, voor verdergevorderde leerlingen / H. Wester. - 21e dr. - Groningen: J. Oomkens, 1829. - 8° - ([Spelboekje / H. Wester; 3]) - 1e uitg. [1805]. » Boeknummer: Pa 1141**
 194. Deugden-boekje, ontworpen, door wijlen den hoog geleerden heer J.H. Swildens, en, voor 't grootste gedeelte, uit deszelfs nagelatene papieren in deze orde gebragt / door een' liefhebber der schoone wetenschappen. - Amsterdam: J.B. Elwe, 1813. - Met 8 gekleurde pl.; in-8 Saakes 5 (1813), p. 369. - Waller 1638. » Boeknummer: A 3142**
 195. Dicht bij huis / door Jan Ligthart en H. Scheepstra; geheel nieuw geïll. door C. Jetses. - Groningen: Wolters, [ca. 1950]-.... - dl.: ill.; .. cm. Voorloper van: De wereld in. - Oorspr. ed.: Groningen: Wolters, 1902-1903. » Boeknummer: B 15020 - Noot: Aanw.: dl. 1-4**
 196. Dichterlijke zedelessen voor de jeugd, uit Cats en anderen verzameld, en tot een geregeld zamenstel gebragt / door Matthijs Siegenbeek. - 4e dr. - Groningen: J. Oomkens, 1844. - viii, 104 p.: 16 cm.; 16 cm. » Boeknummer: Pa 1612*
 197. Dichtloveren voor de lieve jeugd / door G. van Sandwijk. - Purmerende: Bronstring, [ca. 1830]. - 46 p., [8] bl. pl.: ill.; 18 cm. » Boeknummer: Pa 573**
 198. Dieryc, de schrijnwerker: historisch verhaal uit het midden der veertiende eeuw / door E. Molt; geïll. door B.W. Wierink. - 2e dr. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, [1911]. - 121 p., [3] bl. pl.: ill. (zw./w.).; 23 cm. - ([De geschiedkundige verhalen]) - 1e dr.: Medemblik: Idema, 1902. » Boeknummer: C 15120**
 199. De dijk bezweken: een ware geschiedenis van twee Hollandsche jongens tijdens den watersnood van 1916 / door H. Gras; met bandteek., vier groote pl. en vele penteek. van Willy Sluiter. - Amsterdam: Scheltens & Giltay, [1916]. - 248 p.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: C 15108**
 200. Dik Trom en zijn dorpsgenooten / door C.Joh. Kieviet; geïllustreerd door Joh. Braakensiek; [omslagtek. door Pieck]. - 6e dr. - Alkmaar: Gebr. Kluitman, [ca.1933]. - 240 p., [4] bl. pl..: vignetten, zwart-wit ill. in de tekst en op 4 bladen.; 24x15 cm. - 1e dr.: 1920. ing. geb. » Boeknummer: C 28405 - Jaar: [1935] - Editie: 7e dr*
 201. Dit is Parijs, Cecilia / Clara de Groot; omslag en ill. van Rein van Looy. - Amersfoort: Roelofs van Goor, [1960]. - 187 p.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: C 15828 - Jaar: [1962]**
 202. De dochter van Joop ter Heul / Cissy van Marxveldt. - 10e dr. - Heemstede, [1948]. - 246 p.; 21 cm. » Boeknummer: B 14971/5**
 203. Documentatieblad kinder- en jeugdliteratuur. - Jrg. 1 - jrg. 7 = Nr. 1 (sept. 1986) - nr. 25 (voorjaar 1993). - Tilburg: Stichting Landelijk Platform Kinder- en Jeugdliteratuur, 1986-1993. - 24 cm. - Nr. 25 (1993) is een byzondere uitg. o.d.t.: Literatuur zonder leeftijd. - Voortgez. als: Literatuur zonder leeftijd = ISSN 0929-8274. ISSN 0920-4644 = Documentatieblad kinder- en jeugdliteratuur » Boeknummer: Vc 780 - Aanwezig: vol.1 nr.1 (sep 1986) - vol.7 nr.25 (1993)*
 204. Dodo, de sterkste. - 2e dr. - Amsterdam, [1900]. - 16 p.; 19 cm. - (Bij den kersthaard / (uitgeg. door J. Waltman); 6) » Boeknummer: Pb 20771*
 205. Doe maar open: nieuwe verhalen en gedichten voor kinderen / van Robert Anker ... [et al.]; met tek. van Joep Bertrams ... [et al.]. - Amsterdam: Querido, 1984. - 240 p.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: C 34531
 206. Doede Volkertsz. vaart uit / Gerard Waar; [ill. van Jaap Veenendaal]. - Alkmaar: Kluitman, [1947]. - 207 p., [2] bl. pl.: ill.; 24 cm. » Boeknummer: C 8861***
 207. Een doktersfamilie in het hooge Noorden / opnieuw bew. naar het Noors van Ågot Gjems Selmer door T. Hellinga-Zwart; geïll. door Pol Dom. - Alkmaar: Kluitman, 1926. - 190 p.: ill.(zw./w.), muz.; 21 cm. - 1e uitg. van de bew. 1903. » Boeknummer: D 1227**
 208. Een doktersfamilie uit het hooge Noorden: een verhaal voor moeders en kinderen / Ågot G. Selmer; met toestemming van de schrijfster uit het Noorsch vert. door Betsy Nort; met een voorw. van N. van Hichtum, pseud. van S.M.D. Troelstra-Bokma de Boer. - 2e dr. - Almelo, [ca. 1910]. - 212 p.; 22 cm. » Boeknummer: C 15103**
 209. Don Quichot van la Mancha / naar Miguel Cervantes de Saavedra; opnieuw bew. door J.J.A. Goeverneur; geïll. door J.H. Jurres. - 3e dr. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, [1898] (Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij). - 305 p.: zw. ill.; 23 cm. - Omslagtitel: Avonturen van Don Quichot. - Geb. » Boeknummer: C 3762**
 210. Door de mazen van het net / U.G. de Jong. - Drachten [etc.]: Friese Pers Boekerij, cop. 1993. - 184 p.; 21 cm. - (De jonge geuzen; 14) - Met lit. opg. » Boeknummer: C 44997*
 211. Doove Jabik en de betooverde vogelschrik / Tjeerd Bottema; met ill. van de schrijver. - Bussum: Van Dishoeck, 1924. - vi, 71 p.: ill.; 23 cm. - (Wondere verhalen van vader Uggelebug; no. 1) » Boeknummer: C 15112/1*
 212. Doris en Doortje / Jan Holland. - Deventer: A.J. Vitringa, 1884. - 291 p.; 20 cm. » Boeknummer: B 4775**
 213. Drie mannen en een hond / Sibe van Aangium; geill. door M.L. Middelhoek. - Groningen: Haan, [1960]. - 178 p.: ill.; 25 cm. Vervolg van: Jelle Piebes de verrader. » Boeknummer: D 16335*
 214. Drie van de oude plaats: een schets uit het Friesche leven in de vorige eeuw / naar het oorspronkelijk [Friesch] manuscript naverteld door Nynke van Hichtum. - Leeuwarden: De Leeuwarder courant, [1937]. - 55 p.; 27 cm. - Ook in: Leeuwarder Courant; 18 Nov.-28 Dec. 1936. » Boeknummer: 3686a fr**
 215. Drie vroolijke wandelaars op weg naar huis / door N.W.C. Kuyk; geïll. door Jan Rinke. - Alkmaar: Kluitman, [1919]. - 228 p.: ill.; 24 cm. » Boeknummer: C 15068*
 216. Drijfjacht bij de grens / U.G. de Jong. - Leeuwarden/Ljouwert: Friese Pers Boekerij, cop. 1995. - 173 p.; 21 cm. - (De jonge geuzen; 16) - Met lit. opg. » Boeknummer: C 47064*
 217. De droomprinsesjes en andere verhalen voor jongens en meisjes / door H. Stuten-van IJsselstein; met ill. van L.W.R. Wenckebach. - Amsterdam: Scheltema & Holkema, [1902]. - 123 p.: ill.; 22 cm. - Auteursnaam op band: H. Stuten. » Boeknummer: C 15094**
 218. De druiven zijn zoet: zeventien stemmen over het kinderboek: hoe het gemaakt, gelezen en beoordeeld wordt / bijeengebracht door An Rutgers van der Loeff-Basenau; met een voorw. van J.W. Fossen. - Groningen: Wolters-Noordhoff, 1967. - 175 p.: ill.; 23 cm. - Met lit. opg. » Boeknummer: C 18159**
 219. Durf het leven aan / Frouck van der Hooning en Dieuwke Winsemius; [omslag en illustraties van Herson]. - Hoorn: Westfriesland, [1970]. - 141 p.: zw. tek.; 18 cm. - (Witte Raven; M 235) » Boeknummer: B 31735*


  E~ >> begin

 220. Eén, ik onthou er één!: verhalen voor kinderen van 6-10 jaar / door W. Lancée-Gerhardt; met bandteek. van B. Midderigh-Bokhorst en vijftien platen van Rie Cramer. - 2e dr. - Gouda: Van Goor, [1914]. - 127 p.: zwart-wit ill.; 21 cm. - (Voor 't kleine volkje; deel VI) - 1e dr.: 1911. » Boeknummer: B 12046 - Jaar: [1919] - Editie: 3e dr**
 221. Eene hand vol levensvreugde der Nederlandsche jeugd / aangeboden door C.P.E. Robidé van der Aa. - Schoonhoven: Van- Nooten, [1843]. - 78 p., [6] bl. pl.: ill.; 16 cm. » Boeknummer: A 2889**
 222. Eenzame wolf / S.M. v.d. Galiën; geïll. door Kees van Lent. - Groningen: Jan Haan, [1956]. - 211 p.: zw. ill.; .. cm. - (Eenzame wolf serie; 1) » Boeknummer: D 6830**
 223. Eenzame wolf en de sprekende boom / S.M. v.d. Galiën; geïllustreerd door Kees van Lent. - Groningen: Jan Haan, [1956]. - 175 p.: zw. tek.; 23 cm. - (Eenzame wolf serie; 3) » Boeknummer: D 6829**
 224. Eenzame Wolf / Sybe van der Galiën; [ill. Kees van Lent]. - Kampen: Kok Voorhoeve, cop. 1995. - 169, 163, 188 p.: ill.; 22 cm. - Omnibus 2. - Bevat: 4. Het fluisterende dal. - Oorspr. uitg.: Groningen: Haan, 1957. - (Eenzame wolf-serie; 4); 5. Het teken van de lobo. - Oorspr. uitg.: Groningen: Haan, 1957. - (Eenzame wolf-serie; 5); 6. Vliegende schijven over de prairie. - Oorspr. uitg.: Groningen: Haan, 1957. - (Eenzame wolf-serie; 6). » Boeknummer: C 47143/2*
 225. Eenzame Wolf / Sybe van der Galiën; [ill. Kees van Lent]. - Kampen: Kok Voorhoeve, 1995. - 2 dl.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: C 47143*
 226. Eenzame Wolf / Sybe van der Galiën; [ill. Kees van Lent]. - Kampen: Kok Voorhoeve, cop. 1995. - 170, 165, 173 p.: ill.; 22 cm. - Omnibus 1. - Bevat: 1. Eenzame Wolf. - Oorspr. uitg.: Groningen: Haan, 1956. - (Eenzame wolf-serie; 1); 2. De jacht op het rode paard. - Oorspr. uitg.: Groningen: Haan, 1956. - (Eenzame wolf-serie; 2); 3. Eenzame Wolf en de sprekende boom. - Oorspr. uitg.: Groningen: Haan, 1956. - (Eenzame wolf-serie; 3). » Boeknummer: C 47143/1*
 227. Het eerste gebed van Jessica / met eene inleiding van L. de Geer; uit het Engels. - Groningen: [s.n.], 1888. - ? cm. » Boeknummer: Pb 1222 - Editie: 10e dr**
 228. Eerste honderdtal leerzame verhalen, voor kinderen: een leesboek voor de scholen / door den schrijver van den Kers-avond; [uit het Duits vert.]. - 3e, verb. dr. - Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1832. - VIII, 95 p.; 17 cm. - Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1. - 1e Ned. uitg.: 1829. » Boeknummer: Pa 1699*
 229. Eiland op stelten / J.E. Niemeijer. - Kampen: Kok, 1966. - 137 p.; 21 cm. » Boeknummer: C 35713*
 230. Elise / Fré Oldehoven; band van R. van Giffen. - Apeldoorn: De Eekhoorn, 1959. - 185 p.; 21 cm. » Boeknummer: B 31773*
 231. Em Koppenol verdient zelf / Mia Bruyn-Ouwehand; met zwarte tek. van Nans van Leeuwen. - 's-Gravenhage: Van Goor; Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1957. - 98 p.: ill.; 20 cm. - (De Koppenolletjes serie; 5) - Meisjes 10-12 jaar. » Boeknummer: C 46176*
 232. ... En nu wij!: jong Maastricht schrijft en tekent / [werkgroep 'Maastricht in Woord en Beeld': Maria Vleugels-van der Hoeven (voorz.)]. - Maastricht: Commissie ter Behartiging van de Culturele Belangen Maastricht, 1983. - X, 43 p.: ill.; 24 cm. - Uitg. met medew. van de gemeente Maastricht. » Boeknummer: B 26138/1983*
 233. En toen?: wat grootmoeder en oom vertelden / door Ida Heyermans; geïll. door Freddie Langeler. - Amsterdam: Meulenhoff, [ca. 1927]. - 55 p.: zw. ill.; 16x17 cm. - (Zonnige uurtjes; 6) » Boeknummer: A 2249 - Jaar: [ca. 1920]**
 234. De enige weg / door Cissy van Marxveldt. - [Herdr.]. - Heemstede: Loosjes, [1947]. - 203 p.; .. cm. - Vervolg van: "Puck van Holten". - 1e uitg. 1935. » Boeknummer: B 14970/2**
 235. Eustachius / door Chr. v. Schmid; [uit het Duits vert.]. - 2e dr. - Sneek: Boeijenga; Pretoria [etc.]: De Bussy, 1920. - 154 p., [4] p. pl.: ill.; 20 cm. - (De Bussy's groene serie; no. 2) - Ondertitel op omslag: De veldheer der Romeinen: een verhaal uit de eerste Christentijden. » Boeknummer: B 35132*
 236. Even met de kont op reis: avonturen met kinderboeken / [met een inl. van Jacques Dohmen ... et al.]. - Amsterdam: Querido, 1987. - 165 p.: ill.; 19 cm. - (Jeugdsalamander) » Boeknummer: B 34143*
 237. Evert in turfland / Anne de Vries; met tek. van Tjeerd Bottema. - Nijkerk: Callenbach, cop. 1994. - 163 p.: ill.; 23 cm. Oorspr. uitg.: Groningen: Noordhoff, 1930. - (Vrij en blij. vijfde leerjaar). » Boeknummer: C 46644*
 238. Het ezeltje van Matthias / Dieuwke Winsemius; met ill. van A. Stienstra. - Nijkerk: Callenbach, [1965]. - 77 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 18162**


  F~ >> begin

 239. Fabel- en versjesboek / J.J.A. Goeverneur. - 5e dr. - Groningen, 1876. - 72 p.; 15 cm. - Deel 2: Prettige deuntjes en liedjes. » Boeknummer: Pa 1068**
 240. Fabelboek / J.J.A. Goeverneur. - Leeuwarden: Suringar, 1882. - p.: ill.; cm. - Omslagtitel: Kindergedichten. - Bevat: Fabelen en gedichten; Hoe langer hoe liever; Vertelseltjes bij moeders schoot; Het laatste boekje. » Boeknummer: E 577b**
 241. Fabelboek / J.J.A. Goeverneur. - [S.l.], [ca. 1880]. - 4 dl.: ill.; cm. » Boeknummer: E 577a - Noot: Voll. uitg. in oorspr. bd**
 242. Fabelboek / J.J.A. Goeverneur. - [S.l.], [ca. 1880]. - 4 dl.: ill.; cm. » Boeknummer: E 577**
 243. Fabelboekje voor de jeugd / door Oom Hendrik. - Schiedam: Roelants, [1863]. - [13] p., [6] p. pl.: ill.; 19 cm. » Boeknummer: Pb 26980*
 244. Fabelen en gedichtjes / door J.J.A. Goeverneur; [naar het Duits van Wilhelm Hey]; met 24 plaatjes naar Otto Eerelman; [met een Voorwoord door J.J.A. Goeverneur]. - [Herdr.]. - Leeuwarden: Hugo Suringar, [1888]. - 72 p., [24] bl. pl.: lithogr.; 15 cm. - (Goeverneur's fabelboek; [1]) - Uit: Fünzig Fabeln für Kinder. - 1833. - 1e uitg.: Groningen: Van Boekeren, 1835. » Boeknummer: A 1660**
 245. Fabelen en gedichtjes voor kinderen / [door J.J.A. Goeverneur; naar het Duits van Wilhelm Hey]. - 2e dr. - Groningen: Van Boekeren, [1837]. - 71 p., [24] bl. pl.: ill.; 12 cm. - (Fabelboek voor kinderen / J.J.A. Goeverneur; 1) - Uit: Fünfzig Fabeln für Kinder. - 1833. - 1e uitg. 1835. » Boeknummer: A 2791**
 246. Fabels van Aesop: de oudste fabeldichter. - Leeuwarden [etc.]: Hepkema & van der Velde, [ca. 1915]. - .. dl.: ill.; 18 cm. - (Boeken voor jongens en meisjes; no. 72, 78) » Boeknummer: Pb 28931 - Deel / Pagina: 2 dl*
 247. De familie Sport / Cara. - [S.l.: s.n.], [20e eeuw]. - 117 p., 4 p.pl.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: C 22597*
 248. De fantast van Echten / Dick Siegers; [omslag en tek.: Kothuis Art-Team]. - De Bilt: Fontein, cop. 1974. - 126 p.: ill.; 22 cm. - (De driesprong-reeks; no. 3) - (Fontein jeugd) » Boeknummer: C 24368*
 249. Flard-Oor en andere verhalen / verz. door Nynke van Hichtum; geïll. door C. Jetses en Gust. van de Wall Perné. - 2e dr. - Alkmaar: Kluitman, [1961]. - 120 p.; 25 cm. - Uit: Moeders vertellingen. » Boeknummer: D 13203**
 250. De flesch / gevolgd naar de 8 tek. van G. Cruikshank; met bijschr. [naar het Engels] door W. Mets Tzn. - Amsterdam: Gebr. Koster, [1890]. - 8 p., [8] p. pl.: gekl. lithogr.; 21x28 cm. - Vert. van: The Bottle. - 1847. - Leporelloboek. » Boeknummer: Pc 5864*
 251. Flip en zijn hond / [door J. de Haan]; met teek. van Sj. de Vries. - Sneek: Koster, [1945]. - [15] p.: ill.; 23 cm. - Ook in Friese uitg.: Wibe en syn houn. » Boeknummer: 3035a fr**
 252. Floortje Bellefleur vindt een zeehond / Cok Grasshoff; geïll. door Lies Veenhoven. - 3e dr. - Alkmaar: Kluitman, [1978]. - 92 p.: ill.; 20 cm. - - (Ons genoegen) - Leeftijd tot 9 jaar. » Boeknummer: B 37345 - Jaar: [ca. 1979] - Editie: 4e dr*
 253. Het fluisterende dal / S.M. van der Galiën; geïll. door K. van Lent. - Groningen: Jan Haan, [1957]. - 171 p.: zw. ill.; .. cm. - (Eenzame-wolf serie; 4) » Boeknummer: D 6934**
 254. De frambozen: korte verhalen / door C. Schmid. - Leiden: A.W. Sijthoff, [1874]. - 64 p., [4] bl. pl.: gekl. lith.; 15 cm. - Op voorplat: Met gekleurde Plaatjes. - In Brinkman o.d.t. De frambosen. - Het titelverhaal beslaat 58 pagina's, de rest bestaat uit 3 korte verhaaltjes: Broederliefde, Het verjaargeschenk, De vroolijke schapenhoeder. Ing » Boeknummer: Pa 1318*
 255. Een Friesche Robinson Crusoë ±1850 / T. Bokma; geïll. door W. Heskes. - Groningen: Noordhoff, 1930. - 73 p.: ill.; 20 cm. - (Vrij en blij. Leesboekjes voor de christelijke scholen; 5e leerjaar) » Boeknummer: Pb 2067**
 256. De friese hoevenaar / door H. te Merwe; geïllustreerd door Menno . - 3e dr. - Delft: W.D. Meinema, [ca. 1958]. - 107 p.: zw. tek.; 23 cm. - 1e dr. 1956. » Boeknummer: C 39844*
 257. De Friese Elfstedentocht / Studio Vandersteen: tek.: Ron Van Riet; tekst: Jacques Bakker; ininkting: Anne Van De Velde; kleur: Marie-Claire De Cock, Marleen De Decker. - [1e dr.]. - Antwerpen; Amsterdam: Standaard, 1986. - [40] p.: gekleurde ill.; 28 cm. - (Robert en Bertrand; 72) » Boeknummer: 8167a fr » Boeknummer: 8167a fr bis*
 258. Friesland: leesboek voor de lagere scholen / J.F. Jansen. - 3de dr. - Leeuwarden: J.G. Wester, 1869. - 81 p.; 16 cm. » Boeknummer: Pa 1235**
 259. De Friezen van het Flevo-meer / door E. Zandstra; geïll. door Pol Dom. - Alkmaar: Kluitman, [1930]. - 206 p.: ill.(zw./w.).; 23 cm. » Boeknummer: C 2314**
 260. De Friezen van het Flevo-meer / door E. Zandstra; geïll. door G. van Straaten. - 4e dr. - Alkmaar: Kluitman, [1955]. - 158 p.: ill.; 19 cm. - (Sneeuwbal-serie) » Boeknummer: B 12264a*
 261. Friezen van het Flevo-meer / door E. Zandstra; geïll. door G. van Straaten. - Alkmaar: Kluitman, [1961]. - 159 p.: ill.; 18 cm. - (Kluitman-jeugdserie) » Boeknummer: B 12264**


  G~ >> begin

 262. Gallery der menschen: een leesboek voor de jeugd en meerbejaarden / naar den derden Hoogduitschen dr. vert., en met zeer veele aard- rijks- geschied- natuur- en zedenkundige byzonderheden, zoo omtrent de verschillende waereldbewooneren, als hunne gebruiken en denkwijzen, en op onze zeden en denkwijzen toegepaste aanmerkingen verm. - Zutphen: H.C.A. Thieme, 1803-1804. - 2 dl.: Met pl.; 8° I-II: A-Laplander. - Vert. van: Gallerie der Menschen. - 1796-1801. - Saakes 3 (1803), p. 404, 4 (1804), p. 84. - De schrijver was wellicht Karl August Gottlieb Seidel. - Niet verder verschenen. » Boeknummer: A 3023**
 263. Het gastmaal der dwergen en andere kerstverhalen. - Heerenveen: Hepkema, [ca. 1915]. - 59 p.: ill.; 18 cm. - (Boeken voor jongens en meisjes; no. 82) » Boeknummer: Pb 28932*
 264. Gedenkschriften van een poedel / 3000. - 2e dr. - 's-Gravenhage, 1877. - p.: ill.; cm. » Boeknummer: Pb 1151**
 265. Gedichten voor kinderen / [door Katharina Wilhelmina Bilderdijk; met pl., gegrav. tit. en vign. door R. Vinkeles]. - Haarlem: François Bohn, 1813. - [II], 110 p., 5 p. pl.: ill.; 12° - Saakes 6 (1814), p. 44 en p. 93; Waller 259. - Auteur is Katharina Wilhelmina Bilderdijk. » Boeknummer: A 3161 - Noot: Met hs. aant**
 266. Gedichtjes voor de Nederlandsche jeugd / [door W.H. Warnsinck Bz. ... et al.; met pl., naar C.J.L. Portman, door W. Van Senus]. - 2e dr. - 's Gravenhage: S. de Visser, [1820]. - 8° Waller 582. - 1e uitg. 1820. » Boeknummer: B 1383 - Noot: Bibliotheek P. de Clercq**
 267. Gedichtjes voor kinderen / door Francijntje de Boer; met staalplaten. - 5e dr. - Schoonhoven: S.E. van- Nooten, [ca. 1854]. - 96 p., [4] bl. pl.: grav.; 17 cm. - Datering: 5e dr. niet in Brinkman; wel de 4e dr. van 1852 en de 6e dr. van 1856. - Geb. » Boeknummer: Pa 1339a*
 268. Geef je hart, Nicolet / Dieuwke Winsemius; [omslagtek. en ill. van Hans Borrebach]. - Hoorn: West-Friesland, 1962. - 160 p.: ill.; 18 cm. - (Witte Raven; M 108) » Boeknummer: B 31734*
 269. Geen zebrapad voor dassen... / Dieuwke Winsemius; ill. Kees van Scherpenzeel. - Kampen: La Rivère & Voorhoeve, cop. 1987. - 124 p.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: C 38355*
 270. Het geheim van de oude ruïne / door C. Grilk; met 4 pl. van M.L. Middelhoek. - Amsterdam: Veen, [1928]. - 190 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 32475*
 271. Het geheim van Vredenhof / Wibo van de Linde; [situatieschets Jan van den Ende]. - Naarden: Strengholt, cop. 1983. - 184 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 32421*
 272. Het geheim van het klooster / Johan van der Wal; geïll. door Lawrence Gerner. - [Heerhugowaard]: Kluitman, [1993]. - 124 p.: ill.; 22 cm. - (De boekenplank) » Boeknummer: C 44583*
 273. Het geheim van de blauwe ster / Frans van Houwelingen; [ill. Hans Ellens]. - Kampen: Kok Voorhoeve, cop. 1994. - 124 p.: ill.; 22 cm. - (Horizon) » Boeknummer: C 46525*
 274. De geheimzinnige dief / Koos Hofer; [ill. Hein Kray]. - Kampen: Kok, 1955. - 168 p.: zw. ill.; 24 cm. » Boeknummer: C 32468*
 275. Geïllustreerd charadenboek voor de jeugd. - Gouda: Van Goor, [1873]. - 10 p., 12 p. pl.: ill.; 4° » Boeknummer: Pd 693
 276. * De gekte van Mees Santing / Klaas van Assen. - Amsterdam [etc.]: Querido, 1997. - 112 p.; 22 cm. » Boeknummer: C 49382**
 277. De gelaarsde kat, of Hoe de marquis van Carabas een groot en rijk heer werd / A. van der Hoop Jr.'s zn. - [3e dr.]. - Leyden:- Noothoven van Goor, [ca. 1865]. - 15 p.: ill.; 22 cm. - 1e uitg.: 1856. » Boeknummer: Pb 21286*
 278. Het geldschip / door Jan Roselaar. - Nijkerk: Callenbach, [1936]. - 255 p.; 22 cm. » Boeknummer: C 40173*
 279. Geluk en ongeluk geschetst in verhalen voor het opkomende geslacht / door Cornelis van der Vijver. - Nieuwe uitg. - Delft: A. van Alphen, [ca. 1836]. - 200 p.; 15 cm. » Boeknummer: A 4526*
 280. De gelukkigste jaren: verhalen in proza en poëzij / C. van Schaick. - Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, [1850]. - 118 p.: ill.; 15 cm. - Op omslag: Almanak voor de jeugd voor 1850 / G. van Schaick. » Boeknummer: A 3577/1850*
 281. Gemakkelijk spelboekje voor eerstbeginnende leerlingen / H. Wester. - 8e dr. veranderd naar de spelling van... M. Siegenbeek. - Groningen, [ca. 1830]. - 15 p.; 14 cm. » Boeknummer: PA 1073**
 282. De generaal / Arend Algra; geïll. door Rie Reinderhoff. - Kampen: Kok Voorhoeve, cop. 1993. - 82 p.: ill.; 22 cm. - Oorspr. uitg.: Groningen: Haan, 1960. » Boeknummer: C 45493*
 283. Geografische informatie in oude jongensboeken / door Allard Bijlsma. - Zuidhorn: Stichting Geodata, 1991. - 162 p.: ill.; 30 cm. Met lit. opg., index. » Boeknummer: E 7280*
 284. Geplukte bloemetjes: een bundel heel kleine verhaaltjes / door Nienke van Hichtum; met ill. van Jet Zondag. - Assen: De Torenlaan, [1948]. - 118 p.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: C 9906**
 285. Geroofd van het eiland / Cor Bruijn; met ill. Laura Gerding. - Nijkerk: Callenbach, [1959]. - 124 p.: ill. (zw.).; 23 cm. - (Nils Eira en zijn kinderen; dl. 1) » Boeknummer: C 43571*
 286. Geschenk voor de jeugd / [samengest. door J.F. Martinet en A. van den Berg]. - 1 (1781) - 6 (1786). - Amsterdam: Johannes Allart, 1781-1789. - Ill.; in-8 » Boeknummer: A 402 - Aanwezig: vol.1 (1781) - vol.6 (1786) - Noot: Bibliotheek P. de Clercq**
 287. De geschiedenis van een blinkenden gulden en andere verhalen / P.J. Andriessen. - [3e dr.]. - Rotterdam, 1882. - p.: ill.; cm. » Boeknummer: Pb 1152a**
 288. De geschiedenis van Genoveva in 12 afbeeldingen: nuttig en leerzaam geschenk voor de jeugd. - Deventer, [19e eeuw]. - 16 p.: ill.; cm. » Boeknummer: Pa 500 - Noot: Geschenk van mevr. Fabriek**
 289. De geschiedenis van de roodborstjes / uit het Engelsch naar mevrouw Trimmer; [bew. door William Stead]. - 2e herz. en verm. dr. - Leeuwarden: Hepkema & van der Velde, 1914. - 62 p.: ill.; 18 cm. - (Boeken voor jongens en meisjes; 12) - Omslag vermeldt: Premie puzzle-concours Nieuwsblad van Friesland 1913/1914. - Oorspr. verschenen in: Fabulous histories. - 1786. » Boeknummer: Pb 29355*
 290. De geschiedenis van een doosje lucifers en andere verhalen / P.J. Andriessen. - 3e dr. - Rotterdam, 1882. - p.: ill.; cm. » Boeknummer: Pb 1153**
 291. De geschiedenis van een ryk en van een arm kind: in afbeeldingen voor de jeugd. - [Leiden], [1842]. - 12 p.; 17 cm. » Boeknummer: Pa 726**
 292. De geschiedenis van den kleinen Eskimo Kudlago / door N. van Hichtum; geïllustreerd door H. en W. van Schaik. - Amsterdam: S.L. van Looy, [1898] (Amsterdam: Gaarlandt & Van Looy). - 71 p., [5] bl. pl.: zw. ill.; 21 cm. - (Bibliotheek voor jongens en meisjes; Uit verre landen.; 1) - Met een Inleiding van de auteur. - In twee uitvoeringen verschenen; met rood omslag, omslagtitel "Kudlago" en 5 platen op bladen; met grijs omslag en omslagtitel "Koedlago" en platen in de tekst. - Ing. Geb. » Boeknummer: B 12033**
 293. De geschiedenis van Roodkapje / Oom Jan. - Tiel, [ca. 1880]. - 15 p., 3 p.pl.: ill.; 17 cm. » Boeknummer: Pa 1325*
 294. Geschiedenis van Klein Duimpje. - Deventer, [c. 1870]. - 15 p.: ill.; 17 cm. » Boeknummer: Pa 772**
 295. De geur van pannekoeken / Meindert DeJong; [vert. uit het Amerikaans van Hannie van Till; omslag van W. van Leeuwen; ill. van Girard Goodenow]. - Hoorn: "Westfriesland", cop. 1972. - 75 p.: zw. ill.; 23 cm. - Vert. van: Smoke above the lane. » Boeknummer: B 10497a*
 296. De geuzen van Dokkum: een verhaal uit het begin van de tachtigjarige oorlog, spelend in Friesland en Groningen / Ton Oosterhuis; [kleurenomslag en zwarte ill.: Frans Mettes]. - Naarden: Strengholt, cop. 1972. - 213 p.: zw. ill.; 23 cm. - (Wereldreeks; no. 3) » Boeknummer: C 22780*
 297. Gezellige uurtjes: sprookjes / Titia van der Tuuk. - 3e dr. - Heusden, [ca. 1905]. - 94 p., 2 p.pl.: ill.; 19 cm. - (De nieuwe bibliotheek voor de jeugd. serie 1; dl. 4) » Boeknummer: Pb 20759*
 298. Gijs gaat uit rijden / Rie van Rossum; met plaatjes van Nans van Leeuwen. - 2e dr. - Den Haag: Van Goor, [1961]. - 44 p.: ill.; 21 cm. - (Gijs Grapjas-serie) » Boeknummer: B 12279**
 299. Gijs Grapjas-serie / Rie van Rossum; met pl. van Nans van Leeuwen. - 's-Gravenhage: Van Goor, [1955]-.... - dl.: ill.; 21 cm. » Boeknummer: Zie afz. dl - Noot: AANW.: Gijs helpt verhuizen*
 300. Gijs haalt koekjes / Rie van Rossum; met ill. van Nans van Leeuwen. - 3e dr. - Den Haag: Van Goor, [1961]. - 43 p.: ill.; 21 cm. - (Gijs Grapjas-serie) - ISBN 90-00-01453-0 » Boeknummer: B 12273**
 301. Gijs helpt verhuizen / Rie van Rossum; met ill. van Nans van Leeuwen. - 3e dr. - Den Haag: Van Goor, [1961]. - 44 p.: ill.; 21 cm. - (Gijs Grapjas-serie) - ISBN 90-00-01453-0 » Boeknummer: B 12272**
 302. Gijs helpt verhuizen / Rie van Rossum; met pl. van Nans van Leeuwen. - Den Haag [etc.]: Van Goor, [1955]. - 44 p.: ill.; 21 cm. - (Gijs Grapjas-serie) » Boeknummer: Pb 30184*
 303. Gijs krijgt een boot / Rie van Rossum; met plaatjes van Nans van Leeuwen. - 2e dr. - 's-Gravenhage: Van Goor, [1961]. - 44 p.: ill.; 21 cm. - (Gijs Grapjas-serie) » Boeknummer: B 12274**
 304. Gijs mag niet buiten / Rie van Rossum; met plaatjes van Nans van Leeuwen. - 's-Gravenhage: Van Goor, [1956]. - 44 p.: ill.(zw./w.).; 21 cm. - (Gijs Grapjas-serie) » Boeknummer: B 12270 - Jaar: [1961] - Editie: 2e dr**
 305. Gijs past op Toos / Rie van Rossum; met platen van Nans van Leeuwen. - 2e dr. - Den Haag: Van Goor, [1961]. - 43 p.: ill.; 20 cm. - (Gijs Grapjas-serie) - ISBN 90-00-01455-7 » Boeknummer: B 12271**
 306. Gijs plakt een vlieger / Rie van Rossum; met plaatjes van Nans van Leeuwen. - 's-Gravenhage: Van Goor, [1956]. - 44 p.: ill.; 21 cm. - (Gijs Grapjas-serie) » Boeknummer: B 12278 - Jaar: [1961] - Editie: 2e dr**
 307. Gijs staat op schaatsen / Rie van Rossum; met plaatjes van Nans van Leeuwen. - 's-Gravenhage: Van Goor, [1956]. - 44 p.: ill.; 21 cm. - (Gijs Grapjas-serie) » Boeknummer: B 12275 - Jaar: [1961] - Editie: 2e dr**
 308. Gijs trekt zijn trui aan / door Rie van Rossum; met ill. van Nans van Leeuwen. - 's-Gravenhage: Van Goor, [1955]. - 43 p.: ill.(zw./w.).; 21 cm. - (Gijs Grapjas-serie) » Boeknummer: B 12277 - Jaar: [1961] - Editie: 3e dr**
 309. Gijs vangt een poes / door Rie van Rossum; met plaatjes van Nans van Leeuwen. - 's-Gravenhage: Van Goor, [1956]. - 44 p.: ill.; 21 cm. - (Gijs Grapjas-serie) » Boeknummer: B 12276 - Jaar: [1961] - Editie: 2e dr**
 310. De glans van het leven / Peter Jaspers. - Baarn: Hollandia, 1958. - 127 p.; 21 cm. » Boeknummer: C 36829*
 311. De glazen brug / Clara de Groot; [omslag en tek. van C.B. Teeuwisse]. - Meppel: Roelofs van Goor, [1956]. - 219 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 14011**
 312. "God wil het!": een verhaal uit den tijd der kruistochten / door T. Bokma. - Nijkerk: Callenbach, [1913]. - 110 p.: ill.; 19 cm. » Boeknummer: B 36046*
 313. God zorgt voor U: leesboekje voor jonge kinderen / E.J. Conradi. - 7e dr. - Dockum: Schaafsma, 1865. - 46 p.; 16 cm. » Boeknummer: A 943**
 314. De goedaardige Johannes (het broertje van Frederika, Albertus en Gerrit), of Het vierde boekje voor de lieve kleinen / R.G. Rijkens. - 3e dr. - Groningen: J. Oomkens, 1832. - 92 p.: Met pl.; in-8. - (Natuurlijke lees-leerwijze; 4) - 1e uitg. 1824. » Boeknummer: A 2143**
 315. De goede kameraad: honderd jaar kinderboeken / Toin Duijx & Joke Linders. - Houten: Van Holkema & Warendorf, 1991. - 136 p.: ill.; 29 cm. - Met lit. opg., reg. » Boeknummer: E 7063*
 316. Goede vaart, Kameleon / door H. de Roos; geïll. door G. van Straaten. - 24e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1987]. - 126 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr.: 1958. » Boeknummer: B 36088*
 317. De Goede Verwachting / F. Wagenaar; tek. van W. G. v.d. Hulst Jr. - 2e dr. - Den Haag, [1946]. - 144 p.: ill.; 8° » Boeknummer: B 8584**
 318. Een goedkoop spel / J.J.A. Goeverneur. - Leiden, 1877. - [20] p.: ill.; 19 cm. » Boeknummer: Pb 21305*
 319. Goud-Elsje draagt een dubbele naam / M. de Lange-Praamsma. - 7e dr. - Nijkerk, [1955]. - 176 p.; 23 cm. » Boeknummer: C 13834**
 320. Goud-Elsje / M. de Lange-Praamsma; met tek. van R. Reinderhoff. - 11 dr. - Nijkerk, [1957]. - 163 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 13832**
 321. Goud-Elsje na de grote storm / M. de Lange-Praamsma; [met ill. van R. Reinderhoff]. - 6e dr. - Nijkerk, [1956]. - 208 p.; 23 cm. » Boeknummer: C 13836**
 322. Goud-Elsje verlooft zich / M. de Lange-Praamsma; met tek. van R. Reinderhoff. - 8e dr. - Nijkerk, [1956]. - 221 p.: ill.; 23 cm**
 323. De gouden keten van de compagnie / door C. Wilkeshuis; geïll. door P. van der Maaden. - Haarlem: Boom-Ruygrok, [1954]. - 172 p.: zw. tek.; 21 cm. - (Pionierserie) » Boeknummer: B 31726*
 324. Gouden daden / naar verschillende bronnen bew. door C.Joh. Kieviet; geïll. door O. Geerling. - Rotterdam: Bredée, [1910]. - 301 p., [8] bl. pl.: ill.; 25 cm. » Boeknummer: D 7635**
 325. De Gouden Slang / C. Wilkeshuis; ill. van Jetty Krever. - Den Haag: Van Goor Zonen, [1965]. - 119 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 32477*
 326. Gouden spreuken ter erkenning van het ware en goede voor kinderen. - [S.l.: s.n.], [20e eeuw]. - 8 p.; 17 cm. » Boeknummer: Pa 747**
 327. Gouden sprookjes van gebr. Grimm / naverteld door N. van Hichtum; met ill. van B. Midderigh-Bokhorst. - Gouda: Van Goor, [1920]. - 144 p.: ill.; 21 cm. - (Voor 't kleine volkje; dl. 22) » Boeknummer: B 12035**
 328. Graan te velde / J. de Boer-van Strien; met zwarte en gekleurde ill. van E. Ivanovsky. - Amsterdam: Van Kampen, [1942]. - 90 p.: ill.; 24 cm. » Boeknummer: C 18762**
 329. Graddus / Clara Asscher-Pinkhof; foto's van Piet Marée. - 2e dr. - Baarn: Bosch & Keuning, [1938]. - 174 p.: foto's.; 25 cm. » Boeknummer: D 9398**
 330. Grensverkeer: over jeugdliteratuur / Peter van den Hoven. - Den Haag: NBLC Uitgeverij, cop. 1994. - 208 p.; 24 cm. - Met lit. opg., reg. » Boeknummer: D 18376*
 331. Het groene kwartet en het geheim van de Lutine / Jolling Luinenburg. - London: Excalibur Press, 1992. - 59 p.; 21 cm. » Boeknummer: Pb 30551 » Boeknummer: Pb 30551 bis*
 332. Het groot A. B. C. boek: zeer nut en bekwaam voor de jonge kinderen te leeren / overgezien ende verbetert, op ordre van de Ed. Mog. Heeren Staten van Friesland. - Leeuwarden: by G. Tresling, [tussen 1764 en 1787]. - [16] p.; 20 cm. » Boeknummer: Pb 20077 - Noot: Fotokopie*
 333. Een groot genoegen: uit een kindercourant van 1855, herdrukt ter gelegenheid van de drieëndertigste Boekenwerk. - Amsterdam [etc.]: Corvey, 1968. - 18 p.: ill.; 15 x 21 cm. - (Een Corvey model; maart 1968) - Gedichten. » Boeknummer: Pa 985**
 334. Het groot vertelselboek / verz. door Nienke van Hichtum; [bew. Alet Schouten]; met tek. van Rie Cramer. - Bussum: Van Holkema & Warendorf, cop. 1973. - 243 p.: ill.; 27 cm. - 1e uitg.: 1922. » Boeknummer: D 10476 Jaar: [1973]*
 335. Groot Nederlandsch prentenboek: met zeven honderd houtgravuren: allerlei ... / met bijschrift van W.J. van Zeggelen en A. Ising. - 's-Gravenhage: K. Fuhri, 1847. - 120 bl.: zw. houtgrav.; 24 cm. » Boeknummer: 3075 TL Noot: Bibliotheek Halbertsma**
 336. De grote overstroming / C. Wilkeshuis; ill. van Erli Esselink. - Den Haag: Van Goor; Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1965. - 72 p.: ill.; 21 cm. - (Na vijven) » Boeknummer: B 31728*
 337. De grote reis van Peter en Mieke / A. Keijzer-de Jong; geïll. door Diet Huber. - Groningen [etc.]: Wolters, 1954. - 35 p.: ill.(gekl.).; 19 cm. - (Zelf lezen) » Boeknummer: Pb 9521 - Jaar: 1955 - Editie: 2e dr**
 338. Het grote Terschellinger vakantieboek / [red. Jan Hessel Kooy; ill. Gert ten Have]. - Langweer: NL Publishers, [1997]. - 82 p.: ill.; 30 cm. » Boeknummer: Pc 12504 » Boeknummer: Pc 12504 bis*
 339. Grote dag in Holland: de Elfstedentocht / A. Rutgers van der Loeff; ill. van Robert Nix. - Amsterdam: Bezige Bij, cop. 1965. - [32] p.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: C 17153 » Boeknummer: C 17153 bis*
 340. Grote omnibus / Nienke van Hichtum; bew. door Rik van Steenbergen; geïll. door Ben Horsthuis. - Lisse: Rebo-Productions, cop. 1990. - 572 p.: ill.; 23 cm. - (Serie klassieke kinderboeken) - Waarin opgenomen: Afkes tiental. - Oorspr. uitg.: Groningen: Wolters, 1903. - (Geïllustreerde bibliotheek voor jongens en meisjes van 11-14 jaar; 2); Kek, de jonge eskimo. - Oorspr. titel: Kek, de jonge Koper-eskimo. - 1e dr.: 1930; Jelle van Sipke Froukjes.- Oorspr. uitg.: 's-Gravenhage: Van Goor, 1932. » Boeknummer: C 41943*
 341. Grote Pier van Kimswerd / C. Wilkeshuis; met zwart ill. van R. de Jonge. - Naarden: Strengholt, cop. 1974. - 183 p.: ill.; 23 cm. - (Wereldreeks; nr. 7) » Boeknummer: C 24448*
 342. Grote Pier / door Dieuwke Winsemius; ill. en omslag W.G. van der Hulst. - Haren: Knoop & Niemeijer; Nijkerk: Callenbach, [1968]. - 98 p.: ill.; 23 cm. - (Trompet-reeks) - Persoon als trefwoord: Grote Pier » Boeknummer: C 18854**
 343. Guldenblauw: sproken en verhalen / Margot Vos; teek. van Tjeerd Bottema. - Rotterdam, 1918. - 135 p.; 24 cm. » Boeknummer: C 15070**
 344. Gulliver onder de reuzen / Swift; naverteld door Freddy van Dale; illustraties van A. Poussin. - Amsterdam: Jacob van Campen, [1916]. - 48 p.: zw. ill.; 20 cm. - (Jacob van Campen's jongens-en meisjes bibliotheek. 1e serie; no. 10) - Ing. » Boeknummer: Pb 21302*
 345. Gulliver's reizen / door C.Joh. Kieviet [naar Jonathan Swift]; [met ill. van Netty Heyligers]. - [2e dr.]. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, [1922]. - 223 p.: 4 zwart-wit ill..; 17x12 cm. - (Ons Boekenplankje; no. 1) - Oorspr. titel: Gulliver's travels, 1726-1727.. geb. » Boeknummer: A 3901 - Jaar: [1922] - Editie: 1e dr*
 346. Guusje in de wolken / Rie van Rossum; geïll door Rie Kooyman. - Baarn: Bosch & Keuning, [1956]. - 180 p.: ill.; 24 cm. » Boeknummer: C 32462*
 347. Guusje op moeders stoel / Rie van Rossum; [ill. van Rie Kooyman]. - Baarn: Bosch & Keuning, [1949]. - 235 p.: ill.; 20 cm. - Vervolg op: Guusje uit de Goudsbloem. » Boeknummer: B 31696*
 348. Guusje uit de Goudsbloem / Rie van Rossum; [ill. van Giselle Kuster]. - Baarn: Bosch & Keuning, [1947]. - 236 p.: ill.; 20 cm. » Boeknummer: B 31695*


  H~ >> begin

 349. De H.B.S. tijd van Joop ter Heul / door Cissy van Marxveldt; met tek. van Hans Borrebach. - 11e dr. - Amersfoort: Valkhoff, [1938]. - 213 p.: ill.; .. cm. - 1e dr. 1919. » Boeknummer: B 14971/1 - Jaar: 1946 - Editie: 13e dr**
 350. De H.B.S. tijd van Joop ter Heul / door Cissy van Marxveldt; met tek. van Is. van Mens. - 8e dr. - Amersfoort: Valkhoff, [1926]. - 256 p.: ill.(zw./w.).; 24 cm. - 1e dr. 1919. » Boeknummer: C 15866 - Jaar: [1919]**
 351. Een H.B.S.-film / door J. Treffers; met teek. van Is. van Mens. - Amersfoort: Valkhoff, [1924]. - 173 p.: ill.; 26 cm. » Boeknummer: D 7644**
 352. Haar chauffeur: een avontuurlijk verhaal / C.Joh. Kieviet. - Den Haag: Boek en Periodiek, [1928]. - 291 p.; 21 cm. » Boeknummer: C 41525*
 353. Haar zullen wij niet vergeten: karakterschets eener waardige vorstin / H.J. Overbeek. - Haarlem, [1877]. - 163 p.: ill.; 20 cm. » Boeknummer: B 17926**
 354. Hallo hallo wie...? ...schrijft er mee?: verzamelde verhalen 1993 / ill. Wouda Koelewijn. - Hilversum: Stichting Roos, cop. 1993 [i.e 1994]. - 85 p.: ill.; 24 cm. - Omslagtitel: Hallo hallo wie...?. » Boeknummer: Pc 11866 - Noot: Bevat 1 verhaal in het Fries*
 355. Hamsters of hamburgers / Pieter Feller; met tek. van Julius Ros. - Houten: Van Holkema & Warendorf, cop. 1997. - 141 p.: tek.; 21 cm. » Boeknummer: B 38051 » Boeknummer: B 38051 bis*
 356. Handleiding tot de natuurlijke opvoeding, of Robinson Crusoë, geschikt ten dienste der jeugd / gevolgd naar het Hoogduitsche van J.H. Campe. - 2e dr. - Te Amsterdam: by Anthony Mens Jansz, 1791-1793. - 2 dl.; 17 cm. - Vert. van: Robinson der Jüngere. - 1779-1780. » Boeknummer: A 367 - Noot: 2 dl. in 1 bd. - Bibliotheek P. de Clercq**
 357. Hans en Victor, de tweeling / P. Meinema; met ill. van T. van Asselt. - Nijkerk: Callenbach, [1969]. - 54 p.: ill.(zw./w.).; .. cm. » Boeknummer: Pb 18630**
 358. Hans van de Berkenhof / C. Grilk; ill.: Rein van Looy. - Den Haag: Kruseman, [1959]. - 159 p.: ill.; 21 cm. » Boeknummer: B 31721*
 359. Harlekijntje / Alie van Wijhe-Smeding. - Rotterdam: Nijgh & van Ditmar, 1931. - 360 p.; 22 cm. » Boeknummer: C 36982*
 360. Harold en Bonifatius / P. de Zeeuw J.Gzn.; geïll. door P.A. Donkersloot. - Kampen: De Groot Goudriaan, cop. 1993. - 88 p.: ill.; 22 cm. - Oorspr. titel: Harold, de vriend van Bonifatius. - Delft: Meinema, 1954. » Boeknummer: C 45692*
 361. Het hazenboekje / L. Leembruggen. - Ongew. herdr. - Arnhem: Van Loghem Slaterus, [1968]. - 29 p.: ill.; 13 cm. - Uitg. t.g.v. vijftigjarig bestaan van Van Loghem Slaterus te Arnhem. - Oorspr. uitg. 1920. » Boeknummer: Pa 1077**
 362. Heb ik zelf gezien / Dolf de Vries; geill. door Laura de Moor. - Den Haag: Leopold, cop. 1982. - 148 p.: ill.; 20 cm. Vervolg op: Ik loop weg hoor. » Boeknummer: B 31436*
 363. Hebt de dieren lief!: een leesboekje voor kinderen / H. Pijttersen. - Sneek, 1855-.... - .. dl.: ill.; 8° » Boeknummer: A 918**
 364. Het heele jaar rond / gedeeltelijk naar het Engelsch door Titia van der Tuuk; met gekleurde plaatjes van Frances Craine. - Almelo: Hilarius, [1907]. - 118 p., [12] bl. pl.: ill.; 15 cm. - (Natuurboekjes voor kinderen) » Boeknummer: A 2248 - Jaar: [1909]**
 365. De heer Hendrik Reinhart en zijne zonen of het voorbeeldige huisgezin / F. de Looy Az. - Amsterdam, [1839]. - X, 57 p., 5 p. pl.: ill.; 15 cm. » Boeknummer: A 2542**
 366. De heer van Hagen en zijne kinderen: leerzaam lettergeschenk / voor de Nederl. jeugd bew. door H.M.C. van Oosterzee. - Middelburg, [1854]. - p.: ill.; 8° » Boeknummer: A 467**
 367. De heg / C.M. van Hille-Gaerthé. - 2e dr. - Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1928. - 243 p.; 21 cm. 1e dr.: 1927. » Boeknummer: C 36976 Jaar: 1928 - Editie: 3e dr*
 368. Heidebloempjes: vertellingen uit het jongensleven / door T. van Westrheene Wz.; [tekeningen van G.J. Bos; en gegraveerd door P.W.M. Trap]. - Leyden: A.W. Sythoff, 1857. - 81 p., [4] bl. pl.: 4 gekl. lithogr., gegrav. titelbl. en vign.; 21 cm. » Boeknummer: B 1626**
 369. Hein Versteeg, of Eb en vloed in het leven: een volksboek voor jongens /P.J. Andriessen. - 2e dr. - Amsterdam, [1873]. - p.; cm. » Boeknummer: B 3299**
 370. Helden van het Kanaal / Uiltje G. de Jong; ill.: Kothuis Art-Team. - De Bilt: De Fontein, cop. 1973. - 125 p.: ill.; 20 cm. - (De zwalkers) - (Fontein-jeugd) » Boeknummer: B 21853*
 371. Helden zonder zee: het verhaal achter Nederlands populairste jeugdboekenserie de Kameleon / Paul Steenhuis. - Amsterdam: Meulenhoff, cop. 1998. - 174 p.: ill.; 20 cm. - (Meulenhoff editie; 1710) » Boeknummer: B 38216 » Boeknummer: B 38216 bis*
 372. De hele Bibelebontse berg: de geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden / red.: Harry Bekkering ... [et al.; eindred.: Nettie Heimeriks ... et al.; reg.: Henk Pel]. - Amsterdam: Querido, 1989. - 710 p.: ill.; 25 cm. - Met lit. opg., reg. » Boeknummer: D 15813*
 373. Help! Olie op mijn verenpak! / Dieuwke Winsemius; [ill. Liselot Ribbens]. - 2e dr. - Kampen: La Rivière & Voorhoeve, cop. 1988. - 131 p.: ill.; 22 cm. - 1e dr.: Den Haag: Omniboek, 1984. » Boeknummer: C 39649*
 374. Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven / door P. van der Noordaa. - Groningen: H.R. Roelfsema, 1852. - 82 p., [2] bl. pl.: ill.; 17 cm. » Boeknummer: Pa 1621*
 375. Herfstloover voor de lieve kleinen / opgezameld door C.P.E. Robidé van der Aa ... [et al.]. - Schoonhoven, 1846. - .. p.: ill.; 20 cm. » Boeknummer: B 11931**
 376. Het begon met een lotje / Dieuwke Winsemius; [omslag en ill. van K. Meester]. - Hoorn: Westfriesland, [1964]. - 185 p.: ill.; 21 cm. » Boeknummer: B 14166**
 377. Het spookt in de oude molen / C. Wilkeshuis; [ill. Jaap Kramer]. - 4e dr. - Kampen: Kok Educatief, [1992]. - 68 p.: ill.; 24 cm. - (Appie; dl. 4) - 1e dr.: 1981. » Boeknummer: Pb 29326*
 378. Hiep, hiep, hoera voor Akkerwoude / H. de Roos; geïll. door Pol Dom. - 4e dr. - Alkmaar, [1962]. - 128 p.; 21 cm. - (Zonnebloem-serie) » Boeknummer: B 12391**
 379. Hier reddingboot "Brandaris" / H.Th. de Booy; [illustraties van Reint de Jonge; omslagfoto: C. van der Meulen]. - Amsterdam: Ploegsma, 1962. - 135 p.: zw. tek.; 20 cm. - (Drie kroontjes reeks) - Geb. » Boeknummer: B 12739 » Boeknummer: B 12739 bis*
 380. Historien en zonderlinge gevallen, uit geloofwaardige schrijvers bijeen verzameld en uitgegeven om den leeslust in de jeugd op te wekken / R. Arrenberg. - 2e dr. - Amsterdam: J. Allart, 1808-1810. - 2 dl.; 8° » Boeknummer: A 3409**
 381. Hoe een kleine Kafferjongen page bij den koning werd / N. van Hichtum; met zw. ill. van W. van Haestrecht. - 2e, verb. dr. - Utrecht: Honig, 1911. - 127 p.: ill.; .. cm. - (Oehoehoe / N. van Hichtum; 1) - Vervolgd o.d.t.: Oehoehoe in de wildernis. » Boeknummer: C 14004a - Jaar: 1917 - Editie: 3e dr**
 382. Hoe men huizen bouwt: een prentenboek voor jongens en meisjes. - Schiedam: Roelants, [ca. 1880]. - 16 p., 6 bl. pl.: ill.(gekl.).; 28 cm. » Boeknummer: E 576**
 383. Hoe men gelukkig wordt: zedelijke verhalen / door P. Duys. - Amsterdam: Sybrandi, [ca.1850]. - 142 p., [4] bl. pl.: ill.; 20 cm. » Boeknummer: B 15233 - Jaar: [ca. 1860]**
 384. Hoe Nine en Tut hun vakantie doorbrachten / H.C. van Dockum; ill. van J. Rüting. - 3e dr. - Assen, 1942. - 176 p.; cm. » Boeknummer: B 5910**
 385. Hoe raar een knikker rollen kan: een kluchtig verhaal dat Hollandsche jongens wel lezen mogen. - Amsterdam: Tielkemeijer, [1857]. - p.: ill.; oblong » Boeknummer: A 417**
 386. Holland onder het hakenkruis: omnibus / Piet Prins; [ill. Jaap Kramer]. - 3e dr. - Barneveld: De Vuurbaak, 1994. - 539 p.: ill.; 21 cm. - Vervolg op: In nacht en stormgebruis. - 1e dr.: 1986. - Bevat: Noodweer over Nederland; Vervolgd door de vijand; Vechters voor de vrijheid; Van strijd en overwinning. - Oorspr. uitg.: Groningen: Dijkstra, 1961. - (Holland onder het hakenkruis). » Boeknummer: C 46434*
 387. Hollanders op Korea: een historisch verhaal / C. Wilkeshuis; omslag en ill. van Freek van Vliet. - Den Haag [etc.]: Van Goor Zonen, [1968]. - 130 p.: ill.; 20 cm. - (Delta-serie) » Boeknummer: B 31722*
 388. Hollandsche Jaap / door G. ten Napel; geïll. door W. Hardenberg. - Alkmaar: Kluitman, [1923]. - 208 p.: ill.; 21 cm. - (In de vacantie. serie A) » Boeknummer: B 12036**
 389. Een Hollandsche jongen en een Fries bij de trekboeren van Zuid-Afrika (1842-1852) / door H. Hettema Jr.; geill. door Ch. Muratti. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, [1933]. - 233 p., [4] bl. pl.: ill., krt.; 25 cm. - (De goede kameraad: geïllustreerde bibliotheek voor jongens en meisjes) - Omslagtitel: Bij de trekboeren van Zuid-Afrika. » Boeknummer: D 15221*
 390. De Hollandsche Robinson Crusoë: een leerzaam en prettig verhaal voor de Nederlandsche jeugd / door P.J. Andriessen; met platen. - Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, [1876] (Nijmegen: H.C.A. Thieme). - 239 p., 1 krt, [4] bl. pl.: gekl. litho's en 1 zw. gravure (franse titel).; 20 cm. - Titel op voorplat: De Hollandsche Robinson. - Bevat een voorwoord van de auteur. - Litho's gedrukt bij Emrik & Binger te Haarlem. - Geb. » Boeknummer: B 22450**
 391. Hollandse jongens in het verzet: omnibus / S.M. v.d. Galiën; [ill. Jaap Kramer]. - Barneveld: Koster, [1989]. - 613 p.: ill.; 23 cm. - Bevat: Groot avontuur; Wouter weet van wanten; Dorp op stelten; Durfallen en doenieten. - Oorspr. uitg.: Goes: Hoekman, 1977-1979. - (Hollandse jongens in het verzet; 1,2,3,4); Wouters grote dag. » Boeknummer: C 40874*
 392. Het hondje Sanne. - [Leeuwarden: de auteur], 1986. - [8] p.: ill.; 21 cm. - Auteur: Anna L. Hiemstra. » Boeknummer: Pb 27080 » Boeknummer: Pb 27080 bis*
 393. Het hoogfatsoen van Herr Feuer: herinneringen uit mijn Duitschen kantoortijd / door Cissy van Marxveldt. - 3e dr. - Amersfoort: Valkhoff, [1928]. - 114 p.; 20 cm. - 1e dr.: 1918. » Boeknummer: B 30714*
 394. Hoogspanning / Jan Terlouw; met ill. van Ashley Terlouw. - Drachten [etc.]: Friese Pers Boekerij, cop. 1991. - 84, 91 p.: tek.; 24 cm. - Uitg. in opdracht van het Provinciaal Energiebedrijf Friesland ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. - Keerdruk met: Koartsluting / Akky van der Veer; mei yll. fan Ashley Terlouw. » Boeknummer: 8641 fr » Boeknummer: 8641 fr bis*
 395. Hotse Hiddes / door Sibe van Aangium. - 2e dr. - Groningen: Jan Haan, [1947]. - 211 p.: zw. ill.; 25 cm. - (Haan's bibliotheek voor de jeugd) » Boeknummer: D 4694**
 396. Hugo de Groot: met gedichtjes / P.J. Andriessen. - Den Haag, [1876]. - VI p.: ill.; 19 cm. - (Nationale prentenboeken) » Boeknummer: Pb 21303*
 397. Het huis op 't duin / door Ella Vémor; met teek. van A. Broeckman-Klinkhamer. - Amersfoort: Valkhoff, [1925]. - 190 p.: ill.; 25 cm. » Boeknummer: D 7637**
 398. Het huis van de zestig vaders / Meindert DeJong; [Ned. bew. door Ton Stam; ill. Maurice Sendak]. - Hoorn: Westfriesland, 1956. - 168 p.; 22 cm. - Vert. van: The house of sixty fathers. » Boeknummer: C 14595**
 399. Het huisje aan den dijk: een verhaal uit omstreeks 1910 / T. Hellinga-Zwart; met tekeningen van Ids Wiersma en Johanna Bottema. - 4e dr. - Den Haag [etc.]: G.B. Van Goor Zonen, [1954]. - 83 p.: zw. tek.; 19 cm. - (Zilverserie; no. 4) - 1e uitg. 1924. » Boeknummer: B 9678 - Jaar: [1955]**
 400. Het huisje met de roode luikjes / J.P. Zoomers-Vermeer; met tek. van K. Hentschel. - Amsterdam: De Gulden Ster, [1921]. - 104 p.: ill.(zw./w.).; .. cm. - (Het zonneboek; dl. 1) » Boeknummer: B 12047**
 401. Hûndert jier Nynke fan Hichtum: monuminten yn berneliteratuer = monumenten in kinderliteratuur / Sikke van der Weg, Jant van der Weg-Laverman. - Grou: Stichting It Fryske Boek, cop. 1989. - 48 p.: ill.; 21 cm. - Uitg. in opdracht van de provincie Friesland ter gelegenheid van het 50ste sterfjaar van Nienke van Hichtum. - Nederlandse en Friese tekst. - Met bibliogr. » Boeknummer: 8533 fr » Boeknummer: 8533 fr bis; FRYS 18.13.02 hich*
 402. De hut in het Nieuwveld / door C. Goudriaan; geïll door O. Verhagen. - Alkmaar: Gebr. Kluitman, [1933]. - 160 p.: ill.; 20 cm. - (Ons genoegen. Serie A) » Boeknummer: B 31731*
 403. De hut van oom Tom: een verhaal uit den slaventijd in Amerika, 'n zestig jaar geleden / door Mevr. Harriet Beecher Stowe; uit het Engelsch; geïllustreerd [door B. le Fanu]. - Leeuwarden: Hepkema & Van der Velde, [1912]. - 2 dl. (59 p., 60 p).: zw. tek.; 18 cm. - (Boeken voor jongens en meisjes; 20-21) - Ing. » Boeknummer: B 7077**
 404. De Hutspotclub / Dieuwke Winsemius; ill. van Liselot Ribbens. - 2e dr. - Kampen: La Rivière & Voorhoeve, 1986. - 68 p.: tek.; 23 cm. - (De leeslift) - Vignet: Makkelijk lezen. - 1e dr.: Den Haag: Omniboek, 1985. » Boeknummer: C 40280*


  I~ >> begin

 405. I Bontot en I Koese: de avonturen van twee Balische jongens / Udeyana Pandji Tisna en Jef Last; [ill. van H. de Vos]. - Amsterdam: Van der Peet, cop. 1958. - 216 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 32535*
 406. De Iersche hut: een verhaal voor de jeugd / [door Wilhelm Bauberger]; naar het Hoogduitsch. - Nieuwe uitg. - Amsterdam: J.A. Beyerinck, 1844. - 170 p.: ill.; 8° - Vert. van: Die irländische Hütte. - 1835. » Boeknummer: B 4372**
 407. De ijszee of de togt ter walvischvangst: eene onderhoudende en leerrijke vertelling voor de jeugd / Philip Körber. - Arnhem, [ca. 1840]. - 159 p.: ill.; 16 cm. » Boeknummer: A 2442 - Noot: Laatste pp. niet aanwezig** Ik ben ik, zei de kat
 408. "Ik ben ik", zei de kat / door A. van der Zwet; geïll. door Rie Kooyman. - Groningen: Wolters, [1962]. - 81 p.: ill.(gekl.).; 19 cm. » Boeknummer: B 17672**
 409. Ik feliciteer U: verzameling van versjes ter gelukwensching, ten dienste der jeugd / M.H. van Bergen. - 3e verb. dr. - Alkmaar, [ca. 1939]. - p.; cm. » Boeknummer: B 4420**
 410. Ik heb een mes / Sipke van der Land; met ill. van Bert Bouman. - Nijkerk: Callenbach, [1966]. - 133 p.: ill.; 23 cm. Jeugdlektuur. » Boeknummer: C 20315 - Jaar: [1969]**
 411. Ik wacht op jou, Cecilia / Clara de Groot; omslag en ill. van Rein van Looy. - Amersfoort: Roelofs van Goor, [1962]. - 240 p.: ill.; 21 cm. » Boeknummer: C 15829**
 412. In de huiskamer: Nederlandsch prentenboek voor jongens en meisjes / Claudius; met driehonderd houtgravuren. - 's Gravenhage: Fuhri, 1850. - 16, 64 p.: ill.; 29 cm. - (Omnibus; 1) - Bevat: Inleiding. - 16 p. » Boeknummer: E 730**
 413. In nacht en stormgebruis / Piet Prins; [ill. Jaap Kramer]. - 13e dr. - Barneveld: De Vuurbaak, 1994. - 159 p.: ill.; 21 cm. - 1e dr.: Groningen: Dijkstra, 1961. - (Holland onder het hakenkruis; Voorloper). » Boeknummer: C 46433*
 414. In strijd om de vrijheid: een verhaal uit Groningen in 1576 / door D. Dijkstra; geïll. door J.H. Isings Jr. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, [1909]. - 223 p.: ill.; 22 cm. - (Oranje-bibliotheek voor jongens en meisjes) » Boeknummer: C 15125 - Jaar: [1912]**
 415. In tijden van oorlog / door Jac. van Veenendaal; met ill. van J. Visser. - Den Haag: Haga, [1921]. - 139 p., [4] bl. pl.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 15105**
 416. Indiaan en spoorzoeker / F.S. Brereton; [vert. uit het Engels] door P. van Abcoude Jr. - Amsterdam: Müller, [1924]. - 224 p., [4] bl. pl.: ill.; 25 cm**
 417. Een Indisch troepje / [door] Clémence M.H. Bauer; met bandteekening en 11 pl. van Rie Cramer. - 3e dr. - Gouda: Van Goor, [1920]. - 190 p., 11 p. pl.: ill.; 23 cm. 1e uitg. 1912. » Boeknummer: C 15062**
 418. Indische jeugdliteratuur: geannoteerde bibliografie van jeugdboeken over Nederlands-Indië en Indonesië, 1825-1991 / Dorothée Buur. - Leiden: KITLV Uitgeverij, 1992. - 470 p.: krt., portr.; 24 cm. - (Bibliographical series / Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 20) - Met lit. opg., reg. » Boeknummer: D 16813*
 419. Ineke en Clara / door P.A.E. Oosterhoff; geill. door Nans van Leeuwen. - 2e dr. - Alkmaar: Kluitman, [1951]. - 135 p.: zw. tek.; 21 cm. - (Zonnebloem serie) - Leeftijd 8-12 jaar. - 1e dr.: 1950. » Boeknummer: B 32987*
 420. International companion encyclopedia of children's literature / ed. by Peter Hunt; associate ed. Sheila Ray. - London [etc.]: Routledge, 1996. - XV, 923 p.; 24 cm. - Met lit. opg. en index. » Boeknummer: C 48274*


  J~ >> begin

 421. Jaap en Gerdientje / Anne de Vries; met tek. van Tjeerd Bottema. - Nijkerk: Callenbach, cop. 1995. - 224 p.: ill.; 26 cm. Oorspr. uitg.: 's-Gravenhage: Van Goor, 1955. » Boeknummer: D 18869*
 422. Jaap en Niki bij oom Piet / T. Hellinga-Zwart; met plaatjes van Johanna Bottema. - 2e dr. - 's-Gravenhage, [1958]. - 48 p.: ill.; 21 cm. - (Jaap en Niki serie; no. 6) » Boeknummer: B 10933**
 423. Jaap en Niki's avontuur / T. Hellinga-Zwart; met plaatjes van Johanna Bottema. - 2e dr. - 's-Gravenhage, [1958]. - 47 p.: ill.; 21 cm. - (Jaap en Niki serie; 5) » Boeknummer: B 10932**
 424. Jaap en Niki op het ijs / T. Hellinga-Zwart; met ill. van Johanna Bottema. - 's-Gravenhage [etc.]: Van Goor, 1955. - 48 p.: ill.(zw./gekl.).; 21 cm. - (Jaap en Niki serie; 4) » Boeknummer: B 10931 - Jaar: [1958] - Editie: 2e dr**
 425. Jaap en Niki: een verhaal voor de kleintjes / door T. Hellinga-Zwart; met bandteek. van B. Midderigh-Bokhorst en platen van Sijtje Aafjes. - Gouda: Van Goor, [1920]. - 94 p.: ill. met rode steunkl.; 21 cm. - (Voor 't kleine volkje; deel XXI) » Boeknummer: C 2269**
 426. Jaap en Niki als klompenboertjes / T. Hellinga-Zwart; met plaatjes van Johanna Bottema. - 2e dr. - 's-Gravenhage, [1958]. - 48 p.: ill.; 21 cm. - (Jaap en Niki serie; 2) » Boeknummer: B 10929**
 427. Jaap en Niki op reis / T. Hellinga-Zwart; met plaatjes van Johanna Bottema. - 2e dr. - 's-Gravenhage, [1958]. - 47 p.: ill.; 21 cm. - (Jaap en Niki serie; no. 1) » Boeknummer: B 10928**
 428. Jaap en Niki bij de vliegerwedstrijd / T. Hellinga-Zwart; met plaatjes van Johanna Bottema. - 2e dr. - 's-Gravenhage, [1958]. - 48 p.: ill.; 21 cm. - (Jaap en Niki serie; no. 3) » Boeknummer: B 10930**
 429. De jacht op het rode paard / S.M. van der Galiën; geïll. door Kees van Lent. - Groningen: Jan Haan, [1956]. - 167 p.: zw. ill.; .. cm. - (Eenzame wolf serie; 2) » Boeknummer: D 6828**
 430. Jacht op de jeep / S.M. van der Galiën; geïll. door Kees van Lent. - Groningen: Jan Haan, [1958]. - 176 p.: zw. ill.; 25 cm. - (Gert van Giessen-serie; 1) » Boeknummer: D 7163**
 431. Jacoba van Beijeren: met gedichtjes / P.J. Andriessen. - 's-Gravenhage, [1876]. - VI p.: ill.; 18 cm. - (Nationale prentenboeken) » Boeknummer: Pb 21304*
 432. Jaepie-Jaepie / door C.Joh. Kieviet; geïllustreerd door A. Rünckel; [omslagtek. door Pieck]; voorwoord en naschrift (uit 1916) van de auteur. - 8e dr. - Alkmaar: Gebr. Kluitman, [ca.1931]. - 188 p., [3] bl. pl.: 3 zwart-wit ill., 1 tek. van reddingstoestellen.; 21x15 cm. - (In de vacantie: bibliotheek voor jongens en meisjes; serie A. Jongensboeken; deel 2) - Afzonderlijk te lezen vervolg op: "Het badreisje van Cor Slung". ing. geb. » Boeknummer: B 24210 Jaar: [1926] - Editie: 7e dr*
 433. De jager van Velgersdijk / A.J. Straatman. - 2e dr. - Zutphen, [1915]. - 212 p.; 21 cm. » Boeknummer: B 12045**
 434. Jahoela, de Woud-indiaan / C. Wilkeshuis; [omslag en ill. van Jan Kuiper]. - 2e dr. - Den Haag: Van Goor Zonen, [1966]. - 99 p.: ill.(zw./w.).; 20 cm. - (Delta-serie) » Boeknummer: B 31723*
 435. Jan de schippersjongen / door Lucie Snoeck; [ill. Herman Moerkerk]. - Amsterdam: 'Ontwikkeling', [1919]. - 134 p.: zw. ill.; 23 cm. - (Uit het leven. bibliotheek voor jongens en meisjes) - Op het omslag staat vermeld als uitgever: Gouda: Van Goor, in de serie: Voor rustige uurtjes. » Boeknummer: C 15069**
 436. Jan en Karel van Terschelling / door C.A. Elink Schuurman; met tek. van L. Elink Schuurman. - Assen: Van Gorcum, [1935]. - 72 p.: ill.; 21 cm. - (" Naar 't zonlicht toe....."; nr. 26) » Boeknummer: C 34812*
 437. Jan en zijn zusje, of Eerste lees lesjes, met een prentje bij ieder lesje / M. van Heijningen Bosch. - [Nieuwe uitg.]. - Groningen: Van Heijningen Bosch, [1818]. - 15 p.; 8o - Vervolgd o.d.t.: Roosje vlijtig. - 1e uitg. 1816. - Saakes 7 (1820), p. 136. » Boeknummer: Pa 1241*
 438. Jan Klaassen en zijn narrenvolk: een boek vol zotternij voor groot en klein / door Mie Schuddebol; met prenten van Jac.A. Hazelaar. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, [1934]. - 157 p.: ill.(zw./w.).; 23 cm. » Boeknummer: C 21086**
 439. Jan Overmoed en andere verhalen. - Amsterdam, [ca. 1930]. - 32 p.: ill.; 19 cm. - (Jongens- en meisjesbibliotheek; 5) » Boeknummer: Pb 20762*
 440. Jan Penseel van Laren / door P. Koekoek; geïll. door Jan Rinke. - Alkmaar: Kluitman, [1919]. - 224 p.: ill.; 24 cm. - P. Koekoek is ps. van H.P. Kluitman. » Boeknummer: C 15087**
 441. Jan Sterkenburg / J. Treffers; geïll. door J.G. Kesler. - Baarn, [1922]. - 131 p.; 21 cm. - (Stamperius bibliotheek) » Boeknummer: B 12058**
 442. Jelle van Sipke-Froukjes: een schets uit het Friese dorpsleven: (voor kinderen van 11-101 jaar / door N. van Hichtum; met zwarte en gekl. pl. van Tjeerd Bottema. - 5e dr. - 's-Gravenhage [etc.]: Van Goor, 1950. - 272 p.: ill.; 26 cm In 1939 ook verschenen in het Fries o.d.t.: De jonge Priiskeatser. » Boeknummer: 2095f fr*
 443. Jelle van Sipke-Froukjes: een schets uit het Friese dorpsleven / Nienke van Hichtum; platen van Tjeerd Bottema. - 8e dr. - Den Haag: Van Goor, [1974]. - 286 p.; 25 cm. - Oorspr. uitg.: 1932. » Boeknummer: 2095e fr*
 444. Jelle van Sipke-Froukjes: een schets uit het Friese dorpsleven: (voor kinderen van 11-101 jaar) / door N. van Hichtum; met zwarte en gekl. pl. van Tjeerd Bottema. - 4e dr. - 's-Gravenhage; Batavia: Van Goor, 1948. - 270 p.: ill.; 26 cm. - In 1939 ook verschenen in het Fries o.d.t.: De jonge Priiskeatser. » Boeknummer: 2095h fr*
 445. Jelle van Sipke-Froukjes: een schets uit het Friesche dorpsleven: (voor kinderen van 11-101 jaar) / door N. van Hichtum; met zwarte en gekl. pl. van Tjeerd Bottema. - 3e dr. - 's-Gravenhage: Van Goor, [1940]. - 272 p.: ill.; 26 cm In 1939 ook verschenen in het Fries o.d.t.: De jonge Priiskeatser. » Boeknummer: 2095d fr*
 446. Jelle van Sipke-Froukjes: een schets uit het Friesche dorpsleven: (voor kinderen van 11-101 jaar) / door N. van Hichtum; met zwarte en gekl. pl. van Tjeerd Bottema. - 's-Gravenhage: Van Goor, [1932]. - 286 p.: ill.; 26 cm. - In 1939 ook verschenen in het Fries o.d.t.: De jonge Priiskeatser. » Boeknummer: 2095a fr - Noot: Het oorspr. verscheen in: Nieuwsblad van Friesland; 10 Oct.-28 Nov., 2 Dec. 1932-16 Jan., 20 Jan.-10 Febr. 16-24 Febr. 1933 » Boeknummer: 2095a fr bis*
 447. Jesus, boek voor kinders, tot eerste onderwijs in den christelijken godsdienst / E.H. Albrecht. - Amsterdam: W. Holtrop, 1806. - Met 5 pl., gegrav. tit. en vign.; 8° - Saakes 4 (1806), p. 258. » Boeknummer: A 333**
 448. Jetje uit het Huis / Rie van Rossum; tek. van Sierk Schröder. - 3e dr. - Nijkerk: Callenbach, [1948]. - 142 p.: ill.; 23 cm. - Oorspr. uitg.: 1935. » Boeknummer: C 32461*
 449. Jetse: een Friesche vertelling / N. van Hichtum. - Santpoort: Mees, [1931]. - 49 p., 1 p. pl.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: Pb 16522 - Jaar: [1924]**
 450. De jeugd vliegt uit / Jan de Vries. - Zwolle: La Rivière, 1955. - 200 p.: ill.; 21 cm. - [1] / geïll. door J. Jessurun]. » Boeknummer: C 40179 - Editie: 3e dr*
 451. Jeugd en deugd: of het voorbeeld der kinderen op Rozendaal, aan alle jongelieden ter navolging voorgesteld / H. Muller; naar het Hoogduitsch. - Haarlem, 1840. - p.; in-8 » Boeknummer: B 1517**
 452. Jeugd: geïllustreerd tijdschrift voor jongens en meisjes. - Jrg. 1 (1903) - jrg. 16 (1918). - Zwolle: Tyl, 1903-1918. - 26 cm. - Verschijnt maandelijks. » Boeknummer: D 10464 - Aanwezig: vol.4 (1906)*
 453. Jeugdboek en school / W.J.H. Schenk; in samenwerking met A.M. Elsen ... [et al.]; met inl. door D.L. Daalder. - Groningen [etc.]: Wolters, 1955. - X, 118 p.: ill.; 24 cm. - (Leergang voor Nederlandse taal en letterkunde; 5) - (De nieuwe kweekschool) » Boeknummer: C 12853**
 454. De jeugdboeken top 100 allertijden: boeken die je nooit vergeet / [samenstelling: Wolters Noordhoff Groningen o.l.v. Everhard Huizing; inl., interviews en overige teksten: Joke Linders; tek.: Joop Bertrams]. - [Amsterdam]: De Bijenkorf, cop. 1988. - 64 p.: ill.; 20x27 cm. - Uitgave ter gelegenheid van de Jeugdboekenmaand die in oktober 1988 in de Bijenkorf Boekhandels werd gehouden. » Boeknummer: Pc 9671*
 455. Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijk: een leergang voor het hbo / Tom Baudoin ... [et al.; Bea Ros eindred.]. - 2e [herz.] dr. - Groningen: Wolters-Noordhoff, 1994. - 232 p.: ill.; 24 cm. - Met lit. opg. » Boeknummer: C 42790a*
 456. Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijk: een leergang voor het hbo / Tom Baudoin ... [et al.; Bea Ros eindred.]. - Groningen: Wolters-Noordhoff, cop. 1990. - 187 p.: ill.; 24 cm. - Met lit. opg. » Boeknummer: C 42790*
 457. Jim Oakley, nachtruiter / S.M. van der Galiën; geïll. door Kees van Lent. - Groningen: Haan, [1961]. - 172 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 15225**
 458. Jimmy Brown en de Oranjehemden. - Bussum: "Het goede boek", [1960]. - 140 p.: ill.; 13 x 20 cm. - (De spannende avonturen van Jimmy Brown; 10) - Kolomstrip. » Boeknummer: Pb 28023*
 459. Johanna, of Het brave landmeisje / W.A. Baars en P. Joling Oz. - Zwolle, 1832. - 40 p.; 8° » Boeknummer: A 2076**
 460. Het "John Grier Home" / door Jean Webster. - 3e goedkoope dr. - Amsterdam: Scheltema & Holkema, [1919]. - 256 p.: zw. ill.; 19 cm. - Vervolg op: Vadertje Langbeen. » Boeknummer: B 21546/2*
 461. Joke / door A. Norel-Straatsma. - 's-Gravenhage: Voorhoeve, [1930]. - 46 p.; 20 cm. » Boeknummer: Pb 26078*
 462. Een jolig troepje / Marie Leopold; met platen en bandtek. van B. Midderigh-Bokhorst. - 2e dr. - Gouda: Van Goor, [1917]. - 168 p.: ill.; 23 cm. - 1e uitg. 1909. » Boeknummer: C 15067**
 463. De jonge schaapherder / door D.P. Plaatsman. - Deventer: Kluwer, [1895]. - 108 p.: ill.; 8° » Boeknummer: GK 30**
 464. Jonge meisjes: een verhaal / van Agatha. - Leiden: E.J. Brill, 1884. - 245 p., [1] bl. pl.: gekl. lith.; 20 cm. - Ill. ondertekend met R.R.; lith. van steendrukkerij Mulder. - Geb. » Boeknummer: B 4366**
 465. De jongen / door H. Baart de la Faille-Wichers Hoeth. - 2e dr. - Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1931. - 252 p.; 20 cm. - 1e dr.: 1925. » Boeknummer: B 33684*
 466. Een jongen van de zee / door C. Wilkeshuis; [omslag en tek. van Hans Borrebach]. - 2e dr. - Alkmaar: Kluitman, [1952]. - 144 p.: ill.; 21 cm. - (Zonnebloem-serie) - 1e uitg. 1938. » Boeknummer: B 31727*
 467. Jongens van Gaasterland / Inne de Jong; geïllustreerd door Friso Henstra. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1961. - 180 p.: zw. tek.; 23 cm. - (A.P.Jeugdserie) » Boeknummer: 5350c fr / 5350 fr bis**
 468. Jongenskoppen / H. Haeck S.J. - Alken: Bode van het H.Hart, 1931. - 197 p.; 19 cm. » Boeknummer: B 23448*
 469. Jongenspret: een geschenk aan Nederlandsche jongens / van J.J.A. Goeverneur; met zes nieuwe plaatjes [door G.J. Scheurleer]. - 2e dr. - Sneek: Van Druten & Bleeker, [1857]. - 109 p., [6] bl. pl.: gekl. lithogr.; 17 cm. - Lith. H.L. v. Hoogstraten, Zwolle. - 1e dr.: 1851. - Met 2 p. uitgeversreclame. - Geb. » Boeknummer: B 1668a - Jaar: [ca. 1860] - Editie: 4e dr**
 470. Jongenspret: een geschenk aan Nederlandsche jongens / van J.J.A. Goeverneur; met zes nieuwe plaatjes [door G.J. Scheurleer]. - 2e dr. - Sneek: Van Druten & Bleeker, [1857]. - 109 p., [6] bl. pl.: gekl. lithogr.; 17 cm. - Lith. H.L. v. Hoogstraten, Zwolle. - 1e dr.: 1851. - Met 2 p. uitgeversreclame. - Geb. » Boeknummer: B 1668**
 471. Joop en haar jongen / door Cissy van Marxveldt; met tek. van Hans Borrebach. - 10e dr. - Heemstede: De Erven Loosjes, [1948]. - 190 p.: ill.; 21 cm. - 1e uitg.: 1925. » Boeknummer: B 14971/4**
 472. Joop ter Heul's problemen / door Cissy van Marxveldt; met tek. van Hans Borrebach. - 13e dr. - Heemstede, [1948]. - 197 p.: ill.; 21 cm. - 1e uitg. 1923. » Boeknummer: B 14971/2**
 473. Joop ter Heul / Cissy van Marxveldt; [ill.: Studio HBM]. - 1e dr. - Hoorn: Westfriesland, 1985. - 729 p.: ill.; 23 cm. Bevat: De H.B.S.-tijd van Joop ter Heul. - 1e dr.: 1919; Joop ter Heuls problemen. - 1e dr.: 1921; Joop van Dil-ter Heul. - 1e dr.: 1923; Joop en haar jongen. - 1e dr.: 1925; De dochter van Joop ter Heul. - 1e dr.: 1946. » Boeknummer: C 39174 - Jaar: 1986 - Editie: 4e dr*
 474. Joop van Dil-ter Heul / door Cissy van Marxveldt; met tek. van Hans Borrebach. - 12e dr. - Haarlem: De Erven Loosjes, [1947]. - 191 p.: zw. tek.; 21 cm. - 1e dr.: 1923. » Boeknummer: B 14971/3**
 475. Joos van Heek vliegt uit / Max de Lange-Praamsma. - Nijkerk: Callenbach, [1954]. - 190 p.: zw. ill.; 22 cm. - (Ster-reeks; 1) » Boeknummer: C 32473*
 476. Joris en de vos / Dieuwke Winsemius; [ill. Kees van Scherpenzeel]. - Kampen: Kok Voorhoeve, cop. 1993. - 112 p.: ill.; 22 cm. - Oorspr. uitg.: Amsterdam: Ploegsma, 1973. » Boeknummer: C 45509*
 477. Judith / Max de Lange-Praamsma. - Kampen: Kok, [1969]. - 216 p.; 22 cm. » Boeknummer: C 32471*
 478. "Juffie" Ineke: 'edelman, bedelman, dokter, pastoor' / door Dieuwke Winsemius; [omslag en ill. van Hans Borrebach]. - Hoorn: West-Friesland, [1962]. - 157 p.: ill.(zw./w.).; 22 cm. - ([Butterfly-reeks]) - Een boek voor grotere meisjes. » Boeknummer: C 15461a**
 479. "Juffie" Ineke: 'edelman, bedelman, dokter, pastoor' / door Dieuwke Winsemius; [omslag en ill. van Hans Borrebach]. - Hoorn: West-Friesland, [1962]. - 157 p.: ill.(zw./w.).; 22 cm. - ([Butterfly-reeks]) - Een boek voor grotere meisjes. » Boeknummer: C 15461 - Jaar: [1961]**
 480. Juultje / H.J. v.d. Lubben. - Nijmegen: De Koepel, 1946. - 203 p.; 21 cm. » Boeknummer: B 23801*
 481. Juup gaat op stap / door Rie van Rossum; geïll. door Lies Veenhoven. - Baarn: Bosch & Keuning, [1956]. - 39 p.: ill.; 21 cm. - (Koen en Koosje; 1) » Boeknummer: Pb 25256*


  K~ >> begin

 482. Kaatje de visschersdochter, en andere verhalen / door den schrijver der "Lentejaren" enz. - Haarlem: De Haan, [ca. 1880]. - [32] p., [1] pl.: ill.; 19 cm. » Boeknummer: Pb 26976*
 483. Een Kaffersche heldin / door N. van Hichtum; met 18 ill.. - Amsterdam: S.L. Van Looy, 1901. - 2 dl. in een band, 85 p. en 85 p.: ill.; 21 cm. - (Bibliotheek voor jongens en meisjes; no. 10) - ([ Oehoehoe; III]) - Vervolg op: Oehoehoe in de wildernis. - Bevat: I: Oezinto's vlucht; II: Oezinto en Oehoehoe. » Boeknummer: B 12032 - Noot: 2 dl. in 1 bd**
 484. Kajakmannen: Groenlandsche avonturen / naverteld door N. van Hichtum; met bandteekening en platen van W.K. de Bruin. - 2e dr. - Gouda: Van Goor, [1921]. - 104 p.: ill.(zw./w.).; 20 cm. - (Flinke jongens) - 1e dr.: 1911. » Boeknummer: B 30828*
 485. Kaleidoscoop: verhalen voor jongens en meisjes uit de hoogste klas / R. Feenstra; [met 18 tek. van Willem Backer]. - 13e dr. - Zutphen: Thieme en Cie, [1949]. - 113 p.; 20 cm. - Dl. I. » Boeknummer: 3709a fr**
 486. Kaleidoscoop: verhalen voor jongens en meisjes uit de hoogste klas / R. Feenstra. - Zutphen: Thieme, 1932. - ill., krtn.; 20 cm. - Dl. 1. » Boeknummer: B 2447**
 487. Kaleidoscoop: verhalen voor jongens en meisjes uit de hoogste klas / R. Feenstra; [met 19 tek. van Willem Backer]. - 21e dr. - Zutphen: Thieme en Cie, 1956. - 115 p.: ill.; 20 cm. - Dl. II. » Boeknummer: 3709a fr**
 488. Kameleon ahoy! / door H. de Roos; geïll. door G. van Straaten. - 35e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1988]. - 128 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr.: 1951. » Boeknummer: B 36057 - Jaar: [ca. 1987] - Editie: 34e dr*
 489. De Kameleon altijd paraat / door H. de Roos; geïll. door G. van Straaten. - 11e dr. - Alkmaar: Kluitman, [1975]. - 127 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleon-serie) (Zonnebloem-serie) » Boeknummer: B 36059 - Jaar: [ca. 1970] - Editie: 9e dr*
 490. De Kameleon blijft favoriet! / door H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - 8e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1986]. - 124 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleon-serie) (Zonnebloem serie) - 1e dr.: Alkmaar: Kluitman, 1962. » Boeknummer: B 36054*
 491. De Kameleon brengt geluk! / H. de Roos; geïll. door Ruud Hameeteman. - 26e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman, [1993]. - 112 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr. geïll. door G. van Straaten: Alkmaar: Kluitman, 1962. - (Zonnebloem-serie). » Boeknummer: B 37091*
 492. De Kameleon doet een goede vangst! / door H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - 20e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1988]. - 125 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleon-serie) - 1e dr.: 1973. » Boeknummer: B 36075*
 493. De Kameleon draagt zijn steentje bij / H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1989]. - 120 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) » Boeknummer: B 36403 - Editie: 3e dr*
 494. De Kameleon geeft vol gas / door H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - 9e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1982]. - 125 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) (Zonnebloem serie) - 1e dr.: 1979. » Boeknummer: B 36089 - Jaar: [ca. 1985] - Editie: 13e dr*
 495. De Kameleon gooit het roer om / door H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - 4e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1982]. - 125 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) (Zonnebloem serie) - » Boeknummer: B 36083 Jaar: [ca. 1984] - Editie: 5e dr*
 496. De Kameleon heeft goed nieuws / door H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1988]. - 135 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) » Boeknummer: B 36367*
 497. De Kameleon heeft succes / H. de Roos; geïll. door Ruud Hameeteman. - 16e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman, [1993]. - 111 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr. geïll. door G. van Straaten: Alkmaar: Kluitman, 1976. - (Kameleon-serie) (Zonnebloem-serie). » Boeknummer: B 37089*
 498. De Kameleon helpt altijd! / H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - 11e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1989]. - 118 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr.: Alkmaar: Kluitman, 1978. - (Zonnebloemserie). » Boeknummer: B 36078*
 499. De Kameleon houdt koers / door H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - 27e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1987]. - 126 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr.: Alkmaar: Kluitman, 1958. - (Kameleonserie) (Zonnebloem serie). » Boeknummer: B 36070*
 500. De Kameleon houdt stand / H. de Roos; geïll. door Ruud Hameeteman. - 11e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman, [1994]. - 127 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr.: Heerhugowaard: Kluitman Alkmaar, 1981. - (Kameleonserie) (Zonnebloem serie). » Boeknummer: B 37482*
 501. De Kameleon in de storm / door H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - 18e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1988]. - 122 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr.: 1974. » Boeknummer: B 36082 - Jaar: [ca. 1989] - Editie: 19e dr*
 502. De Kameleon in het goud / door H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1980]. - 125 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) (Zonnebloem serie) » Boeknummer: B 36080*
 503. De Kameleon in de branding / door H. de Roos; geïll. door G. van Straaten. - 14e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1987]. - 128 p.: ill.; 20 cm. - (Kameleon-serie) (Zonnebloem serie) - 1e dr.: Alkmaar: Kluitman, 1961. » Boeknummer: B 36053*
 504. De Kameleon in woelig water / door H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - 5e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1984]. - 125 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) (Zonnebloem serie) - 1e dr.: 1984. » Boeknummer: B 36368 - Editie: 1e dr*
 505. De Kameleon in 't zoeklicht / door H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - 18e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1987]. - 123 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr.: 1959. » Boeknummer: B 36061*
 506. De Kameleon knapt het op! / H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - 20e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1989]. - 121 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr.: Alkmaar: Kluitman, 1972. » Boeknummer: B 36069*
 507. De Kameleon krijgt nieuwe vrienden / door H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - 21e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1988]. - 124 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr.: 1975. » Boeknummer: B 36068*
 508. De Kameleon ligt op de loer / H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - 13e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1989]. - 120 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr.: Alkmaar: Kluitman, 1980. - (Kameleonserie) (Zonnebloem serie). » Boeknummer: B 36066*
 509. De Kameleon maakt het helemaal / H. de Roos; geïll. door Ruud Hameeteman. - 2e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman, [1993]. - 122 p., [4] p. pl.: ill.; 21 cm. - (Kameleonboeken; 60) - 1e dr.: [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, 1991. - (Kameleonserie). » Boeknummer: B 37092*
 510. De Kameleon maakt plezier / H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - 15e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1989]. - 124 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr.: Alkmaar: Kluitman, 1979. - (Kameleonserie) (Zonnebloemserie). » Boeknummer: B 36065*
 511. De Kameleon maakt schoon schip / H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - 18e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1991]. - 119 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr.: Alkmaar: Kluitman, 1971. - (Kameleonserie) (Zonnebloem serie). » Boeknummer: B 36064 - Jaar: [ca. 1989] - Editie: 17e dr*
 512. De Kameleon op volle toeren / door H. de Roos; geïll. door G. van Straaten. - 18e dr. - Alkmaar: Kluitman, [1976]. - 128 p.: ill.; 20 cm. - (Zonnebloem-serie) (Kameleon-serie) - Leeftijd tot 12 jaar. » Boeknummer: B 36072*
 513. De Kameleon op dreef / door H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - 8e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1987]. - 126 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) » Boeknummer: B 36051*
 514. De Kameleon opnieuw in actie / door H. de Roos; geïll. door G. van Straaten. - 11e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1983]. - 126 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) (Zonnebloem serie) - 1e dr.: Alkmaar: Kluitman, 1960. » Boeknummer: B 36063 - Editie: 10e dr*
 515. De Kameleon pakt aan! / H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - 19e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1989]. - 127 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr.: Alkmaar: Kluitman, 1968. - (Zonnebloem serie). » Boeknummer: B 36056*
 516. De Kameleon ruikt onraad / H. de Roos; geïll. door Ruud Hameeteman. - 15e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman, [1994]. - 125 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr.: Alkmaar: Kluitman, 1978. - (Kameleonserie). » Boeknummer: B 37481*
 517. De Kameleon schiet te hulp / H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - 23e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1989]. - 123 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr.: 1965. - (Kameleonserie) (Zonnebloem serie). » Boeknummer: B 36055*
 518. De Kameleon slaat alarm / P. de Roos; geïll. door Ruud Hameeteman. - [Heerhugowaard]: Kluitman, [1992]. - 127 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) » Boeknummer: B 36549*
 519. De Kameleon staat voor niets! / door H. de Roos; geïll. door G. van Straaten. - 15e dr. - Alkmaar: Kluitman, [1977]. - 127 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleon-serie) (Zonnebloem-serie) » Boeknummer: B 36085 - Jaar: [ca. 1960] - Editie: 2e dr*
 520. De Kameleon steekt van wal / door H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - 18e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1988]. - 124 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr.: 1973. » Boeknummer: B 36084*
 521. De Kameleon vaart door / door H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - 13e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1988]. - 124 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr.: 1981. - (Kameleonserie) (Zonnebloem serie). » Boeknummer: B 36079*
 522. De Kameleon vaart uit! / door H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - 21e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1987]. - 126 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr.: Alkmaar: Kluitman, 1969. - (Zonnebloemserie). » Boeknummer: B 36077*
 523. De Kameleon viert feest! / door H. de Roos; geïll. door G. van Straaten. - 17e dr. - Heerhugowaard: Kluitman Alkmaar, [1982]. - 126 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) (Zonnebloem serie) - 1e dr.: 1964. » Boeknummer: B 36074 - Editie: 16e dr*
 524. De Kameleon wint de prijs! / H. de Roos; geïll. door Ruud Hameeteman. - 24e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman, [1992]. - 119 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr.: 1962. » Boeknummer: B 36672*
 525. Kameraden / J. Treffers; geïll. door J.G. Kesler. - Baarn: Bosch, [1923]. - 144 p.: ill.; 21 cm. - (Stamperius bibliotheek. Serie 37; 1) » Boeknummer: B 12042**
 526. Het kamp aan de grens / door C. Goudriaan; geïll. door Hans Borrebach. - Alkmaar: Kluitman, [1932]. - 158 p., [2] p. pl.: ill.; 20 cm. - (Ons genoegen: bibliotheek voor jongens en meisjes. Serie A, jongensboeken) » Boeknummer: B 31730*
 527. Kamp-avonturen / door J. Eigenhuis; met teekeningen van Is. van Mens. - Amersfoort: Valkhoff, [1920]. - 211 p.: zw. ill.; 25 cm. » Boeknummer: D 7643**
 528. De kampmakkers: een geschiedenis uit het Amerikaansche tentleven / K. Munroe; bew. door A.S. Reule Nz. en Wilhelmina. - Sneek: J.F. van Druten, [1892]. - p.; 8° » Boeknummer: B 1706**
 529. Kaping op de Waddenzee / U.G. de Jong; met zwarte ills. van Kothuis art-team. - De Bilt: De Fontein, 1973. - 125 p.: zw. ill.; .. cm. - (De Zwalkers; 1) - (Dolfijn paperbacks) » Boeknummer: B 21852*
 530. Karel en Marie: eene familie-geschiedenis voor kinderen / oververteld door J.J.A. Goeverneur; [naar Elise Averdieck]. - Leeuwarden: Hugo Suringar, [1869] ([S.l.]: G.T.N. Suringar). - 103 p., [4] bl. pl.: gekl. lithogr.; 17 cm. - (Kinderleven; 1) - Bew. naar: Karl und Marie. - 1850. - Steendr. v. P.W.M. Trap. » Boeknummer: B 21209 - Jaar: [ca. 1880] - Editie: 3e dr**
 531. Karel en Marie: eene familie-geschiedenis voor kinderen / oververteld door J.J.A. Goeverneur; [naar Elise Averdieck]. - Leeuwarden: Hugo Suringar, [1869] ([S.l.]: G.T.N. Suringar). - 103 p., [4] bl. pl.: gekl. lithogr.; 17 cm. - (Kinderleven; 1) - Bew. naar: Karl und Marie. - 1850. - Steendr. v. P.W.M. Trap. » Boeknummer: B 1391/1 - Jaar: 1879 - Editie: 2e dr**
 532. Kasplantje / door Tine Gobius; met 4 pl. en bandteek. van Sijtje Aafjes. - Gouda: Van Goor, [1920]. - 110 p.: ill.(zw.w.).; 23 cm. - (Na schooltijd. bibliotheek voor jongens en meisjes) » Boeknummer: C 15102 Jaar: [1920] - Editie: 1e dr**
 533. De katten van Maineweh (Der Kampf der Tertia) / Wilhelm Speyer; vert. door Simon Koster. - [Amsterdam]: Wereldbibliotheek, 1930. - 213 p., [8] bl. pl.: zwart-wit foto's.; 19 cm. - Geb. » Boeknummer: B 4979**
 534. Het kauwgumkind, en andere kinderverzen: voor jongens en meisjes van 8 jaar en ouder / Jac. van Hattum; geïll. door Carol van Herwijnen. - Amsterdam: Arbeiderspers, 1965. - 105 p.: ill.; 19 cm. - (ABC-boeken; 44) » Boeknummer: B 14406**
 535. Keesje Kruimel / Hans Dijkhuis; [in samenw. met Harriet Laurey ingekort]; ill. Piet Klaasse. - [Amsterdam]: CPNB, 1962. - 72 p.: ill. (gekl/zw).; 20 cm. - Geschenk Kinderboekenweek 1962. » Boeknummer: B 12706**
 536. Kek, de jonge Koper-eskimo / V. de Waal-Irving; [vert. van] N. van Hichtum; met ill. van G. van Straaten. - 4e dr. - Alkmaar: Kluitman, [1957]. - 170 p.: ill.; 22 cm. Ook verschenen o.d.t.: De avonturen van Kek, den jongen Koper-eskimo, en: Kek de jonge Eskimo. » Boeknummer: C 13842**
 537. De kennis van God, uit de natuur en de openbaring: voorafgegaan van eene beschouwing van de redelijke en zedelijke vermogens des menschen: een leer- en leesboek ten dienste der scholen / H.L. Wessels. - Groningen: W. Zuidema, 1820. - [X], 144 p.; in-8 Saakes 7 (1820), p. 162. » Boeknummer: A 944**
 538. Kermis-reisje van een Rhijnlandsch dorp naar Amsteldam, waarop men over allerlei uitvindingen zamenspreekt: niet vertaald. - Leijden: D. du Mortier en zoon; Zutphen: H.C.A. Thieme, 1805. - viii, 186 p.; in-8 Saakes 4 (1805), p. 176. » Boeknummer: A 2812**
 539. Kerstboek voor Jong-Holland. - Maasluis: Waltman, 1911-.... - Ill.; 31, 27 cm. - Ook o.d.t.: Kerstboek voor Jong Holland. - Later uitgegeven: Hillegom: Editio. » Boeknummer: Pd 1348 - Aanwezig: (1911)*
 540. Een kerstboom voor kleine en groote kinderen / door J.J.L. ten Kate. - Amsterdam: De Hoogh & Co, [ca. 1870]. - vii, 71 p.: ill.; 28 cm. » Boeknummer: E 573**
 541. Een kerstmisreis / Aletta Hoog; ill. van Daan Hoeksema. - Amsterdam: "Jacob van Campen", [1916]. - 48 p.: ill.; .. cm. - (Jacob van Campen's Jongens- en meisjesbibliotheek. Serie 1; 16) - Bevat ook: Twee kerstverhalen (Kerstkindeke en Hanna's eerste Kerstboom). » Boeknummer: Pb 18520**
 542. 'n Kerstvacantie van Jaap en Niki: een verhaal uit Friesland voor kinderen / T. Hellinga-Zwart; met pltn. van C. Jetses en S. Aafjes. - 2e dr. - Gouda: Van Goor, [1930]. - 160 p.: ill.; 21 cm. - (Voor 't kleine volkje; 20) » Boeknummer: B 1905**
 543. Keteltje in het veerhuis / Cor Bruijn; [ill. J.H. Isings]. - 2e dr. - Gouda: Van Goor, 1923. - 164 p.: ill.; .. cm. - (De klassebibliotheek) - Schooluitgave. » Boeknummer: B 12824**
 544. Kijk uit!: reisavonturen van Pim en Bram Snor: jeugdverkeersalbum / A.D. Hildebrand; ill. van Dillo; samengest. door Frits van Alphen. - Bolsward: Van der Plaats, [ca. 1948]. - 72 p.: ill.; 30 cm. » Boeknummer: E 2166**
 545. Kiki / Ernest Claes. - 12e dr. - Antwerpen: Standaard, [1958]. - 123 p.: ill.; 21 cm. - 1e dr.: 1925. » Boeknummer: B 33734*
 546. Kinder-almanak met vertellingen en versjes. - Leeuwarden: Bokma, 1872. - 24 p.: ill.; 16 cm. » Boeknummer: Pa 1672*
 547. Kinder-courant: met platen en vignetten. - Dl. 1 (1 juli 1852) - 54 (1905). - 's-Gravenhage: K. Fuhri, 1852-1905. - Zw. ill.; 35 cm. - Verschijnt 1× per week. - Ook o.d.t.: Kindercourant. - Ondertitel varieert. - Gebonden uitgave aanvankelijk met ondertitel: Lektuur voor de Nederlandsche jeugd. - Losse afleveringen later met ondertitel: Weekblad voor de Nederlandsche jeugd; vanaf ca.188X-1883/84 met: Geïllustreerd weekblad; vanaf 1885/86 met: Weekblad voor onze jongens en meisjes. - Vanaf ca.1868 uitgeg. door A. van Hoogstraten; vanaf ca.1884 door: H.L. Smits; vanaf ca.1901 door Boek- en Steendrukkerij. » Boeknummer: G 79 - Aanwezig: vol.2 (1853) - vol.3 (1855); vol.14 (1865/66); vol.17 (1868/69)**
 548. Het kinderboek als opvoeder: twee eeuwen pedagogische normen en waarden in het historische kinderboek in Nederland / door Lea Dasberg; met medewerking van J.E. Hilhorst-Haars, Anke Boelens en Benedicte Wilshaus. - Assen: Van Gorcum, 1981. - X, 422 p.: ill.; 24 cm. - Bibliografie: p. 316-400. - Met lit.opg. en index. » Boeknummer: C 31177*
 549. Het kinderboek vanuit een andere hoek / [samengest. door de Werkgroep Kinder- en Jeugdlektuur]. - Den Haag: Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum, 1974-.... - .. dl.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: Pb 21983 - Noot: AANW.: Dl. 1 t/m 3*
 550. Kinderboeken als vitamines: een ABC over kinderen en lezen / Annie C. Gebhard; in samenw. met het Bureau "Boek en Jeugd". - Amsterdam: Ploegsma, 1959. - 128 p.: ill.; 19 cm. - Index. » Boeknummer: B 11510**
 551. Kinderboeken en hun uitgevers: het karakter van de kinderboeken die gedurende de periode 1790-1850 in de provincie Groningen werden uitgegeven tegen de achtergrond van de Nederlandse eenwording / Ingeborg Marijke Harkema. - Groningen: I.M. Harkema, [1993]. - 121 bl.: krt.; 30 cm. - Afstudeerscriptie E.S.G. Universiteit Groningen. - Met lit. opg. » Boeknummer: E 7392*
 552. De kinderen van de Achterweg / door Jouk Terpstra; met plaatjes van Tjeerd Bottema. - 5e dr. - Groningen [etc.], [1953]. - 132 p.: ill.; 8° » Boeknummer: C 11735
 553. * De kinderen van 't woud: een verhaal voor de jeugd / Frederick Marryat; naar het Engelsch door J.J.A. Goeverneur. - 3e dr. - Amsterdam, 1874. - p.: ill.; 8° - Vert. van: The children of the New Forest. - 1847. » Boeknummer: C 1831***
 554. De kinderen van den dronkaard / gevolgd naar de 8 teek. van George Cruikshank; met bijschriften van W. Mets Tzn. - Amsterdam, [1890]. - 8 p., 8 p. pl.: ill.; in-4 obl Oorspr. Nederlandse uitg.: Amsterdam: Willems & Werleman, 1848. » Boeknummer: Pc 5865*
 555. De kinderen zoo als zij zijn, of Gezellig en nuttig onderhoud voor de jeugd / door T. van Spall; met plaatjes. - 's Gravenhage: A. Kloots, 1835. - VII, 110 p., [4] bl. pl.: handgekl. grav.; 18 cm. - Met een 'Kort gesprek tot voorberigt' over het lezen van ontvangen boekgeschenkjes. - Bevat 1 pag. reclame voor vijf andere titels van de auteur. - Ing. » Boeknummer: Pb 26973*
 556. Kinderen lazen, kinderen lezen / tentoonstellingscommissie: P. Augustin ... [et al.]. - [Amsterdam: Stedelijk Museum], [1958]. - VIII, 66 p., [12] p. pl.: ill.; 26 cm. - (Catalogus / Stedelijk Museum Amsterdam; 195) - Tentoonstellingcatalogus behorende bij de tentoonstelling gehouden in het Stedelijk Museum te Amsterdam van 31 oktober 1958 - 7 januari 1959. » Boeknummer: Pc 8671*
 557. Kinderen van het schoolhuis / Tine Leiker-Kooijmans; geïll. door Laura Gerding. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1960. - 184 p.: ill.; 23 cm. - (AP-Jeugdserie) » Boeknummer: C 32491*
 558. Kinderen van 1813 / A. Rutgers van der Loeff-Basenau; met een voorw. van Beatrix Prinses; tek. van Otto Dicke. - Groningen: Wolters, 1963. - 63 p.: ill.; 20 cm. » Boeknummer: Pb 13270**
 559. Kindergedichten / [door J.P. Heije]; uitg. door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. - Leiden: D. du Mortier en zoon, 1847. - VIII, 61 p.; 23 cm. - (Nieuwe werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen) » Boeknummer: Pa 1237**
 560. Kinderkost: leesboekje voor jonge kinderen / door den schrijver van "Leerde dieren kennen". - 2e dr. - Sneek, 1875. - p.; 8° » Boeknummer: Pa 31**
 561. Kinderleven / oververteld door J.J.A. Goeverneur; [naar het Duits van Elise Averdieck]. - Leeuwarden: Hugo Suringar, [1869]-.... - 3 dl.: gekl. lithogr.; .. cm. » Boeknummer: B 1391 - Jaar: 1875-1879**
 562. Het kinderlijk begin, vertoonende het kinderlijk bedrijf en aanwas / J. Luyken. - Zaltbommel: Johannes Noman en zoon, [1832]. - 72 p.: Met 32 pl.; 12 cm. - Saakes 9 (1832), p. 336. » Boeknummer: Pa 1219 - Editie: 2e dr**
 563. Kinderpret, goochelaar, poppenkast enz.: nieuw prentenboek. - Sneek: Van Druten, [begin 20e eeuw?]. - p.; 4° » Boeknummer: Pc 663**
 564. Kinderschat: een leesboekje voor jonge kinderen / J.J.A. Goeverneur. - Groningen, 1869. - p.; cm. » Boeknummer: Pb 1229 - Jaar: 1897 - Editie: 16e geheel herz. dr**
 565. Kinderverhalen / Hans Andreus; tek. van Babs van Wely. - Amsterdam: Holland, [1963]. - 191 p.; 25 cm. - Hans Andreus pseud. van J.W.van der Zant. » Boeknummer: D 8083**
 566. Kindervreugd: vertellingen, fabels en versjes / naverteld en berijmd door W.J. Wendel. - 4e dr. - Groningen, 1875. - p.; 8° » Boeknummer: Pa 160/8**
 567. Kindervreugd: vertellingen, fabels en versjes / naverteld en berijmd door W.J. Wendel; [met een voorbericht van de samensteller]. - 5e dr. - Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1877 (Groningen: J.H. Smit). - 95 p.; 16 cm. » Boeknummer: Pa 107**
 568. De kinderwereld: geïllustreerd tijdschrift voor jongens en meisjes / onder red. van P. Louwerse. - Jrg. 1 (1894) - jrg. 38 (1931). - Zutphen: Schillemans & Van Belkum, 1894-1931 (Nijmegen: G.J. Thieme). - Ill.; 21 cm. - Verscheen 1x per 3 maanden. - Niet verder verschenen. » Boeknummer: C 23718 Aanwezig: vol.13 (1906); vol.15 (1908) - vol.16 (1909) - Noot: 3 dln. in 2 bdn*
 569. De Kingfordschool / Cissy van Marxveldt; met tek. van Hans Borrebach. - 10e dr. - Heemstede, [1948]. - 253 p.; 21 cm. » Boeknummer: B 14969**
 570. De klauw van de luipaardman / S.M. van der Galiën; geïll. door Kees van Lent. - Groningen: Haan, [1959]. - 200 p.: zw. ill.; 25 cm. - ([ Gert van Giessen-serie; dl. 3]) » Boeknummer: D 7294**
 571. Klein, klein kleutertje: versjes van vroeger / samengest. door W. Hora Adema; ill. van Rinke Doornekamp. - Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1975. - 93 p.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: C 32497*
 572. Klein' Annie's oude vriend / vrij naar het Hoogduitsch, door H.W.S. - Ermelo, 1893. - 80 p.; 15 cm. - H.W.S. is H.W. Spiering. » Boeknummer: Pa 1322*
 573. Het kleine en het groote huisgezin / door A. Jansen. - 5e dr. - Rotterdam: J.H. Dunk, 1873. - iv, 95 p.; 17 cm. » Boeknummer: Pa 1637*
 574. De kleine slachtoffers: eene vertelling / van moeder Anna. - Leiden: SPthoff, [ca.1870]. - [32] p., [2] p. pl.: ill.; 18 cm. » Boeknummer: Pb 26968*
 575. Kleine belangrijke reizen: een onderhoudend en leerrijk leesboek voor de jeugd / K.G. Hergang; uit het Hoogduitsch. - Groningen: W. Wouters, 1813. - 214 p.: Met 2 gekleurde pl.; 17 cm. - Vert. van: Kleine interessante Reisen. - 1811. - Saakes 6 (1814), p. 38. » Boeknummer: A 413 - Noot: Bibliotheek P. de Clercq**
 576. Kleine gedichtjes voor kinderen. - Leyden: Sythoff, [ca. 1855]. - 64 p., [10] bl. pl.: ill.; 15 cm. » Boeknummer: Pa 72**
 577. Kleine Hein: tusschen turfbulten en zandheuvels / G.H. Vocks; teek. van J. de Vries. - 2e dr. - Meppel: Stenvert, [1946]. - 284 p.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: C 39945 - Jaar: cop. 1946 - Editie: 3e dr*
 578. Kleine Jochem en de dolle mol in 't muizehol: verhaal voor kinderen van 7-9 jaar / tekst en ill. van Tjeerd Bottema. - Bussum: Van Dishoeck, 1925. - 35 p.: ill.; 23 cm. - (Wondere verhalen van vader Uggelebug; 4) » Boeknummer: C 15112/4*
 579. Kleine katechismus der vrijheid, ten dienste van den gemeenen man en der kinderen in het gemeenebest der Zeven Vereenigde Nederlanden / door een' vriend des volks. - Utrecht, 1784. - XVI, 243 p.; 17 cm. - Een vriend des volks pseud. van F. van Aken? » Boeknummer: A 2813**
 580. Kleine kleuters; naar het Engelsch van Edith Farmiloe door E. Resink; geïllustreerd door de schrijfster. - 2e dr. - Amsterdam: Becht, [1915]. - [128] p.: zw. tek.; 21 cm. - Vert. van: Chapel street children. - 1900. » Boeknummer: B 12041 - Jaar: [1915]**
 581. Kleine menschen: drie verhalen / Tine van Berken; met zwarte ill. van Jan Sluyters. - 3e dr. - Amsterdam: Becht, [1914]. - 198 p.: ill.; 21 cm. » Boeknummer: B 21957*
 582. Kleine Mieuw en groote Kees / P.J. Cohen de Vries; met 54 zwarte platen van Bas van der Veer. - 2e dr. - 's-Gravenhage: Van Goor, [1931]. - 100 p.: ill.; 21 cm. - (Nieuwe serie: een serie boekjes elk bevattende een doorlopend verhaal; no. 16) - 1e uitg. 1926. » Boeknummer: B 12064 - Jaar: [1923]**
 583. Kleine Nelly / Agatha. - Amsterdam: [s.n.], [ca. 1900]. - p.: ill.; cm. » Boeknummer: D 2143**
 584. Kleine rakkers / Edith Farmiloe; naar het Engelsch door E. Resink; geïll. door de schrijfster. - Amsterdam, [1903]. - 107 p.: ill.; 21 cm. » Boeknummer: B 12040**
 585. Kleinigheden voor kinderen / van J.A.C. Löhr; vert. uit het Hoogduitsch. - [2e dr.]. - Amsterdam: Ten Brink en De Vries, [ca. 1830]. - 234 p., [12] bl. pl.: ill.; 16 cm. - Vert. van: Kleinigkeiten für unsere Kinder. - 1807. - 1e Nederlandse uitg. 1809. » Boeknummer: A 2913 - Jaar: [1818]**
 586. Kleinkinderen en wat die allemaal niet kunnen beleven / Teije Brattinga; [ill. Eva Kipp]. - Bolsward: Het Witte Boekhuis, 1998. - 141 p.: ill.; 23 cm. - Omslagtitel: Kleinkinderen. » Boeknummer: C 49617 » Boeknummer: C 49617 bis*
 587. Het kleinste sprookjesboek / verzameld door Jannie Daane; [uitg. t.g.v. de Kinderboekenweek]. - Amsterdam: Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels, 1966. - 128 p.: ill.; 4 cm. obl. - In luciferdoosje met plastic loupe. - Kinderboekenweek 1966. » Boeknummer: A 2562**
 588. De klerk van den inquisiteur: een tafereel uit den tijd der Reformatie in ons vaderland (1556-1566) / door W. J. D. van Dijck; geïll. door J. H. Isings Jr. - 3e dr. - Nijkerk: Callenbach, [1920]. - 239 p.: ill.; 19 cm. Oospr. uitg. anoniem verschenen 's Gravenhage: Blommendaal, 1887. » Boeknummer: B 34610*
 589. Kleur voor kinderen: het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893 / Hannah Leuvelink, Joke Linders, Johan de Zoete; [eindred.: J.A. Brandenbarg ... et al.; fotogr.: Piet Janmaat]. - Zutphen: Walburg Pers; Den Haag: Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek, 1993. - 87 p.: ill.; 25 cm. Uitg. n.a.v. de gelijknamige tentoonstelling in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek te Den Haag van 5 november 1993 t/m 15 januari 1994. » Boeknummer: Pc 11416 » Boeknummer: Pc 11416 bis*
 590. De kloof / Rie van Rossum. - Baarn: Bosch & Keuning, [1959]. - 643 p.; 22 cm. - Bevat: De kloof zonder brug; Cinderella; De tinnen soldaat.. » Boeknummer: B 31689*
 591. Klopjacht in het veen / U.G. de Jong. - Leeuwarden: Friese Pers Boekerij, cop. 1982. - 184 p.; 21 cm. - (De jonge geuzen; 2) » Boeknummer: C 31502*
 592. De kluchtige aap en het poesje / [uit het Engels vert. door J.F.L. Müller]. - 3e dr. - Amsterdam: Guykens, [ca. 1830]. - 17 p., 16 bl. pl.: Met pl.; 8° - Vert. van: The monkey's frolic. - 1823. » Boeknummer: A 327 Jaar: [1841] - Noot: Bibliotheek P. de Clercq**
 593. De kluchtige poes en het hondje: een tegenhanger van De kluchtige aap en het poesje / [uit het Engels vert.] door J.F.L. Müller. - Amsterdam: Guykens, [1838]. - 16 p., 16 bl. pl.: ill.; 11x14 cm. - Vert. van: The comic adventures of old dame Trot and her cat. - 1822. » Boeknummer: A 460 - Noot: Bibliotheek P. de Clercq**
 594. Kluchtige avonturen van een aap, een hond en een poesje: nieuw prentenboek. - Sneek: van Druten, [begin 20e eeuw]. - .. p.; 4° » Boeknummer: Pc 659**
 595. Knokploeg / Sipke van der Land. - 7e dr. - Den Haag: Voorhoeve, [1981]. - 135 p.: ill.; 21 cm. - 1e dr.: 1971. » Boeknummer: C 37962 - Jaar: [1986] - Editie: 8e dr*
 596. Kobus in het zomerbos / Dieuwke Winsemius; [ill. van Tiny van Asselt]. - Nijkerk: Callenbach, 1973. - 54 p.: ill.; 20 cm. Vervolg van: Kobus in het winterbos. » Boeknummer: B 31711*
 597. Koen en Koosje / door Rie van Rossum; geïll. door Lies Veenhoven. - Baarn: Bosch en Keuning, [1956-1959]. - 7 dl.: ill.; 21 cm. » Boeknummer: zie afz. deeltjes*
 598. Koen komt te laat / door Rie van Rossum; geïll. door Lies Veenhoven. - Baarn: Bosch & Keuning, [1956]. - 35 p.: ill.; 21 cm. - (Koen en Koosje; 2) » Boeknummer: Pb 25257*
 599. Koen redt een kalf / door Rie van Rossum; geïll. door Lies Veenhoven. - Baarn: Bosch & Keuning, [1958]. - 48 p.: ill.; 21 cm. - (Koen en Koosje; 4) - (BK boekenkring) » Boeknummer: Pb 25259*
 600. Koen wil een rode pet / door Rie van Rossum; geïll. door Lies Veenhoven. - Baarn: Bosch & Keuning, [1958]. - 73 p.: ill.; 21 cm. - (Koen en Koosje; 6) » Boeknummer: Pb 25261*
 601. Koers Palestina / U.G. de Jong. - Leeuwarden/Ljouwert: Friese Pers Boekerij, cop. 1998. - 176 p.; 21 cm. - (De jonge geuzen; 19) - Met lit. opg. » Boeknummer: C 49483*
 602. De kolonist van Zuid-West-Afrika: een verhaal uit de Afrikaansche Concentratie-Kampen tijdens den Engelsch-Zuid-Afrikaanschen oorlog van 1899-1902 / door L. Penning; met vier platen van J.H. Isings Jr. - 's-Gravenhage: J.N. Voorhoeve, [1904] (Zwolle: La Rivière & Voorhoeve). - 192 p., [4] bl. pl.: zw. ill.; 20 cm. - Slot van de 'Wessels-serie'. - Bevat 'Een woord vooraf' van de auteur. - Geb. Ing. » Boeknummer: B 21210*
 603. Kom, zei het schaap Veronica / Annie M.G. Schmidt; met plaatjes van Wim Bijmoer. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1953. - 62 p.: ill.; 25 cm. » Boeknummer: Pb 14835**
 604. De koningin der poppen. - Amsterdam: Bom, [1867]. - [38] p.: ill.; 29 cm. » Boeknummer: Pc 3941**
 605. De koopvrouw van Stavoren / door G. Kazemier. - Utrecht: Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale, 1946. - 27 p.; 20 cm. - (Lekenspelen van de V.C.J.C.; no. 46) » Boeknummer: Pb 27908*
 606. Koosje beleeft een avontuur / door Rie van Rossum; geïll. door Lies Veenhoven. - Baarn: Bosch & Keuning, [1959]. - 74 p.: ill.; 21 cm. - (Koen en Koosje; 7) - (BK boekenkring) » Boeknummer: Pb 25262*
 607. Koosje kiest een kabouter / door Rie van Rossum; geïll. door Lies Veenhoven. - Baarn: Bosch & Keuning, [1956]. - 38 p.: ill.; 21 cm. - (Koen en Koosje; 3) » Boeknummer: Pb 25258*
 608. Koosje kijkt niet uit / door Rie van Rossum; geïll. door Lies Veenhoven. - Baarn: Bosch & Keuning, [1958]. - 50 p.: ill.; 21 cm. - (Koen en Koosje; 5) » Boeknummer: Pb 25260*
 609. Kranige Hollanders: de beklimming van het Sneeuwgebergte van Nieuw-Guinea / door Jan Oost. - Arnhem: Ten Brink, 1918. - 176 p., [10] bl. pl.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: C 15123**
 610. Kruistocht om het eiland / Age Scheffer. - Amsterdam: Arbeiderspers, 1941. - 264 p.; 21 cm. » Boeknummer: B 6986 » Boeknummer: B 6986a - Jaar: 1945 - Editie: 2e dr » Boeknummer: B 6986 bis*
 611. Kwak: de geschiedenis van een eendennest / Clara de Groot. - Amersfoort, [1966]. - 95 p.: ill.; 19 cm. - (Estafette-reeks) - Zomer in 't land. » Boeknummer: B 15029**
 612. Kwak: de geschiedenis van een eendennest / Clara de Groot. - Amersfoort, 1966. - 104 p.: ill.; 19 cm. - (Estafette-reeks) - De lente komt. » Boeknummer: B 15028**


  L~ >> begin

 613. De laatste koning van Friesland: een historisch verhaal / door W.P. de Vries. - Heusden: L.J. Veerman, [1895]. - 92 p.: 3 gekl. lithogr.; 18 cm. - (De nieuwe bibliotheek voor de jeugd. Serie 9; 1) - Bew. naar: Fryslâns lêste kening. - Lithografieën gedrukt bij Emrik & Binger te Haarlem. - Eerder verschenen in: For hûs en hiem. - 1892. - Met 4 p. uitgeversreclame. » Boeknummer: B 12823**
 614. De laatste worsteling / L. Penning. - Baarn, [1924]. - 224 p.; 21 cm. » Boeknummer: B 19270**
 615. Laatste Sint Nicolaas: nieuwe prettige versjes, vertelseltjes en liedjes (vreemden gevolgd en eigen): te lezen, te zingen en van buiten te leeren ... / J.J.A. Goeverneur; [pl. van S. Berghuis]. - Groningen: Wolters, 1866. - 82 p., [5] bl. pl.: ill.(gekl.).; 16 cm. - (Fabel- en versjesboek; 4) » Boeknummer: Pa 1069 - Jaar: 1867 - Editie: 2e dr**
 616. Laatste vertellingen voor lieve kleinen / J.N. Bouilly; naar het Fransch. - Amsterdam, 1841. - 143 p.: ill.; 16 cm. » Boeknummer: A 3597*
 617. Laatste vruchten voor de Nederlandsche jeugd / C. Muller. - 4e dr. / uitg. door Joh. Hazeu Cz. - Amsteldam: Willem van Vliet, 1807. - 92 p.; 8° - 1e uitg. 1798. » Boeknummer: A 461**
 618. Lang leve de Kameleon! / H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - 18e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1989]. - 124 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr.: Alkmaar: Kluitman, 1977. - (Kameleonserie) (Zonnebloem serie). » Boeknummer: B 36067*
 619. De lange wandeling / Meindert DeJong; [vert. uit het Engels door H. van Doorn; ill. Emily Arnold McCully]. - Hoorn: Westfriesland, cop. 1969. - 135 p.: ill.; 23 cm. - Vert. van: Journey from Peppermint Street. - cop. 1968. » Boeknummer: B 17890a**
 620. Langs den waterkant: een half jaar uit het leven van een Hollandschen jongen / Cor Bruijn; met ill. van Frans van Noorden. - Alkmaar: Kluitman, [1918]. - 183 p.: ill.(zw./w.).; .. cm. - (In de vacantie: bibliotheek voor jongens en meisjes. Serie A, jongensboeken; no. 17) » Boeknummer: B 12044**
 621. Lappenkoning en andere verhalen voor jonge kinderen / H. Stuten-van IJsselstein; met illustraties van L.W.R. Wenckebach. - Amsterdam: Scheltema & Holkema, [1900] (Nijmegen: G.J. Thieme). - 135 p.: zw. tek.; 22 cm. » Boeknummer: C 15095**
 622. Een lastige leenman!: een historisch verhaal uit den tijd van Graaf Willem VI / door Jan van Holland. - Utrecht: Bruna, [1914]. - 282 p.: ill.; 24 cm. » Boeknummer: C 15055**
 623. Late lente / door A.K. Straatsma. - 2e dr. - 's-Gravenhage: Daamen, [1928]. - 199 p.; 17 cm. - (Goede Boeken serie) - 1e uitg.: 1925. » Boeknummer: A 4614*
 624. Lectuur voor kinderen / J. Bos-Meilink. - Amsterdam: Mij. voor goede en goedkoope lectuur, [1914]. - 31 p.; 15 cm. - (Volksbibliotheek. 2de reeks) » Boeknummer: Pa 1449*
 625. Leer om leer / Studio Vandersteen: tek.: Ron Van Riet; tekst: Marck Meul; ininkting: Anne Van De Velde; inkleuring: Hannelore Vantieghem. - [1e dr.]. - Antwerpen; Weert: Standaard, cop. 1990. - [40] p.: gekleurde ill.; 28 cm. - (Robert en Bertrand; 87) » Boeknummer: Pc 10296 » Boeknummer: Pc 10296 bis*
 626. Het leerzame prenteboekje voor kinderen. - Amsterdam: Erve H. Rynders, [ca. 1810]. - 9 stukjes.; 8° » Boeknummer: Pa 1007 - Noot: Aanw.: 1e stukje**
 627. Het leerzame prenteboekje voor kinderen. - Amsterdam: Erve H. Rynders, [ca. 1810]. - 9 stukjes.; 8° » Boeknummer: Pa 948 - Noot: Aanwezig: Tweede vervolg of het derde stukje**
 628. Leesboek tot oefening in het kunstmatig lezen / N. Anslijn Nz. - 10e dr. - Leyden, 1849. - p.; 8° - 2e stukje. » Boeknummer: Pa 160/I**
 629. Leesboek voor de volksschool / Lubbertus Leopold. - 4e herz. dr. - Groningen, 1873. - .. p.; 8° - VII: Bonte steenen. » Boeknummer: Pa 160/5**
 630. Leesboekje voor jonge kinderen / H. Posthumus. - Leeuwarden: Joh. Seydel, 1808. - [27] p.; 11 cm. » Boeknummer: Pa 1013**
 631. De leesomgeving: hoe volwassenen kinderen kunnen helpen van boeken te genieten / Aidan Chambers; [vert. uit het Engels door Joke Linders]. - Amsterdam: Querido, 1995. - 111 p.; 20 cm. - Vert. van: The reading environment. - South Woodchester: The Thimble Press, 1991. - Gevolgd door: Vertel eens. - Met lit. opg. » Boeknummer: B 37451*
 632. Leest en betracht: lektuur voor de jeugd / door A.B. van Meerten en C.P.E. Robidé van der Aa. - Amsterdam: Beijerinck, 1848. - II, 126 p.: ill.; 15 cm. - Ook o.d.t.: Almanak voor de jeugd voor 1848. » Boeknummer: A 3617*
 633. De leeuw van Modderspruit / L. Penning. - [S.l.], [ca. 1900]. - 172 p.: ill.; 20 cm. » Boeknummer: B 19271 - Noot: Titelblad ontbreekt**
 634. Leeuwarden leefbaar!: daar schrijf je toch zo een verhaal over ...: criminele verhalen / [Gemeente Leeuwarden, Dienst Bestuurszaken]. - Leeuwarden: Gemeente Leeuwarden, Dienst Bestuurszaken, 1993. - 134 p.: ill.; 21 cm. - Project georganiseerd in het kader van de preventie van criminaliteit. - Rugtitel: Schrijf een crimineel verhaal. - Lit. opg.: p. 134. » Boeknummer: C 44770 » Boeknummer: C 44770 bis*
 635. Lenie ten Heuvel / door Anna van Gogh-Kaulbach; geïll. door Johanna Coster. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, [1921]. - 239 p., [4] bl. pl.: ill. (zw./w.).; 22 cm. - [Dl. 2]: Lente. » Boeknummer: B 12696/II**
 636. Lenie ten Heuvel / door Anna van Gogh-Kaulbach; geïll. door Johanna Coster. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, [1920]. - 256 p., [4] bl. pl.: bruin/witte ill.; 22 cm. - [Dl. 1]: Een buitenkind. » Boeknummer: B 12696/I**
 637. Lennie's schoolleven / Louise Mack; uit het Engelsch door Mevr. Beelaerts van Blokland; geïll. door Louis Raemakers. - 3e dr. - Baarn, 1917. - 305 p.; 23 cm. - Bevat: Schooljaren; Boezemvriendinnen. » Boeknummer: C 15101**
 638. De lente: een leesboekje voor jonge kinderen / naar het Engelsch door J.J.A. Goeverneur. - Gouda: Van Goor, [ca. 1870]. - 108 p.: ill.; 17 cm. » Boeknummer: Pa 1634*
 639. Lente voor Lot / door Max de Lange-Praamsma; [ill. Rie Reinderhoff]. - Nijkerk: Callenbach, [1958]. - 175 p.: ill.; 23 cm. - (Goud-Elsje-serie; dl. 8) » Boeknummer: C 14080**
 640. Lentebloemen: een letterkransje voor de lieve jeugd / bijeenverzameld uit het tijdschrift Philarete. - Amsterdam: J. van der Beek, 1841. - 216 p., [3] bl. pl.: zw. grav.; 18 cm. - Bevat: De kwakzalver; Abel en Jerome; Huwelijksliefde; De bootsman en de ouderlooze knaap; Grootmoedigheid; Kinderlijke liefde; De oude krijgsman; Albin; Moed en zelfopoffering; Vriendschap en eergevoel; De bloedwraak; De weduwe en haar zoontje. » Boeknummer: A 4536*
 641. "Lest best" / door Fenand van den Oever. - Nijkerk: Callenbach, [ca. 1962]. - 177 p.; 20 cm. » Boeknummer: B 32953*
 642. Lettergeschenk voor de lieve jeugd. - Sneek: bij F.W. v. B. Smallenburg, [ca. 1819]. - 16 p.; 11 cm. - Dl. II. » Boeknummer: Pa 1045**
 643. Letterkorfje van vernuft en deugd, voor kinderen. - Amsterdam: W. Brave, [1820]. - 105 p., [4] bl. pl.: Met pl., gegrav. tit. en vign.; 17 cm. - Saakes 7 (1820), p. 112. - Saakes 6 (1818), p. 408 vermeldt: Letterkorfje van vernuft en deugd: voor kinderen van 8 tot 12 jaren. - Groningen: J.J. Doesburg; T.C. Spoormaker, [1818]; 8°, voor fl. 0.12.0. » Boeknummer: A 442 - Noot: Bibliotheek P. de Clercq**
 644. Het leven en de vreemde, wonderbare lotgevallen van Robinson Crusoë, een zeeman van York, door hemzelven verteld / door Daniel Defoe. - Arnhem [etc.]: Cohen, [ca. 1910]. - 245 p., [8] bl. pl.: ill.; 20 cm. - Omslag- en rugtitel: Robinson Crusoë. » Boeknummer: B 1351**
 645. Het leven wacht / Bep Otten; [omslag E. Lukács; illustraties Mali Auerbach]. - Amsterdam: Nederlandsche Keurboekerij, 1939. - 256 p.: zw. tek.; 23 cm. - (Serie meisjesromans) » Boeknummer: C 38070 - Jaar: [1947] - Editie: 2e dr*
 646. Leven is werken en werken is leven / W.F. Oostveen. - Rotterdam, [ca. 1890]. - [16] p.: ill.; 17 cm. » Boeknummer: Pa 1317*
 647. Lezen over Nynke van Hichtum / door Tineke Steenmeijer-Wielenga en Jant van der Weg-Laverman. - Den Haag: Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1989. - 19 p.: ill.; 24 cm. - (Lezen over) - Met bibliogr., lit. opg. » Boeknummer: Pb 27964 » Boeknummer: Pb 27964 bis*
 648. Een lied in een vreemd land / Rie van Rossum. - Zwolle: La Rivière & Voorhoeve, [1952]. - 180 p.; 21 cm. - (Horizonreeks) » Boeknummer: B 31690*
 649. Een lied van den Biesbosch / C. Baardman; teekn. van G. Douwe. - Den Haag: Voorhoeve, [1944]. - 175 p.: ill.; 21 cm. » Boeknummer: C 39900 - Jaar: [1947] - Editie: 5e dr*
 650. De liefde is het voornaamste: leesboekje voor jonge kinderen / E.J. Conradi. - 16e dr. - Dockum: Schaafsma, 1865. - 34 p.; 16 cm. » Boeknummer: A 942*
 651. Liefde aan boord / Cissy van Marxveldt; [ill.: Hans Borrebach]. - 1e dr. - Helmond [etc.]: Westfriesland, 1988. - 160, 142 p.: ill.; 21 cm. - Bevat: Op eigen benen. - 1e dr.: Hoorn: Westfriesland, 1965. - (Witte raven jeugdpockets; M 115); De Arcadia. - 1e dr.: Amersfoort: Valkhoff, 1928. » Boeknummer: B 34583*
 652. Lientje's verzoeking, en De groote geleerde / door Nannie van Wehl; ill. van A. Poussin. - Amsterdam: Jacob van Campen, [1916]. - 46 p.: zw. tek.; 20 cm. - (Jacob van Campen's jongens- en meisjesbibliotheek. 1e serie; 13) » Boeknummer: Pb 20763*
 653. Lieve kinderen hoor mijn lied / Rudy Kousbroek; met tek. van Peter Vos. - 1e dr. - Amsterdam: De Harmonie, 1990. - 63 p.: tek.; 22 cm. - Rugtitel: Lieve kinderen.... - Eerder verschenen in gewijzigde vorm in NRC Handelsblad. » Boeknummer: C 42708*
 654. Lieve Prinses Beatrix: kindertekeningen en -brieven voor Prinses Beatrix bij de geboorte en eerste verjaardag van Prins Willem-Alexander. - Amsterdam: De Geïllustreerde Pers, 1968. - [76] p.: ill.; 18x20 cm. » Boeknummer: B 31768*
 655. De links-binnen van S.V.C. / C. Grilk; omslag en teksttek. van Rein van Looy. - Amsterdam: Veen, [1957]. - 127 p.: ill.; 21 cm. » Boeknummer: B 31720*
 656. Literatuur zonder leeftijd: jeugdliteratuur, literatuur: een kwestie van meer of minder? / Joke Linders & Toin Duijx (red.); [tek.: Ietje Rijnsburger; foto's: Janneke van Wijk]. - Amsterdam: Stichting Landelijk Platform Kinder- en Jeugdliteratuur, 1993. - 96 p., [4] p. foto's.: ill.; 21 cm. - (Documentatieblad kinder- en jeugdliteratuur, [jrg. 7] nr. 25) - Verslag van symposium gehouden op 6 november 1992, georganiseerd door de Jan Campertstichting en het Landelijk Platform Kinder- en Jeugdliteratuur. - Speciaal nr. - Met lit. opg. » Boeknummer: In: Vc 780/1993*
 657. Literatuur zonder leeftijd / Stichting ter Bevordering van de Studie van de Kinder- en Jeugdliteratuur. - Jrg. 7 - .... = Nr. 26 (zomer 1993) - .... - Amsterdam: Stichting ter Bevordering van de Studie van de Kinder- en Jeugdliteratuur, 1993-.... - 21 cm. - Verschijnt 4x per jaar, m.i.v. nr. 47 3? per jaar. - Ook o.d.t.: LZL. - M.i.v. nr. 47 uitg.: Den Haag: NBLC uitgeverij. - Voortz. van: Documentatieblad kinder- en jeugdliteratuur = ISSN 0920-4644. - Later uitg.: Den Haag: Biblion. ISSN 0929-8274 = Literatuur zonder leeftijd » Boeknummer: Vc 780 Aanwezig: vol.7 nr.26 (1993) - .... - Noot: Lopende jrg.: Zaal (17)*
 658. Lizette: vertellingen / C. Schmid; met gekl. plaatjes. - Leiden, [1863]. - p.: ill.; 8° » Boeknummer: B 1564**
 659. Loeloedji, kleine rode bloem / Toos Blom; [met ill. en bandontwerp van Elly van Beek]. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1965. - 185 p.: ill.; 22 cm. - (AP-jeugdserie) - Bekroond als Jeugdboek van het jaar 1966. » Boeknummer: C 23225 - Jaar: 1966 - Editie: 3e dr*
 660. De lotgevallen van Dikke Dorus: avonturen van een boerenjongen / D.M. van der Woude. - Heerenveen: Hepkema, [1925]. - 2 dl.; 13 cm. - (Boeken voor jongens en meisjes; 88 en 89) - Met kreupelrijmpjes. » Boeknummer: Pb 19942*
 661. De lotgevallen van den vromen Joseph: in twaalf plaat-tafereelen, met toepasselijke versjens / P. Immerzeel. - Dordrecht, [ca. 1810]. - 19 p.; 16° » Boeknummer: Pa 561**
 662. De lotgevallen van Snuffelgraag en Knagelijntje: 'n muizenhistorie met plaatjes en praatjes. - Heerenveen: Hepkema, [ca. 1930]. - 127 p.: ill.; 16° obl. - (Boeken voor jongens en meisjes; no. 245, 246) - Dl. I. - Overdr. uit: Nieuwsblad van Friesland. » Boeknummer: A 560**
 663. De lotgevallen van den smokkelaar / A.F. Cremer. - Deventer: Kluwer & Co; Epe: A. Hooiberg, [1896]. - 180 p.: zw. ill.; 21 cm. - (Lectuur voor jongens en meisjes) - Met uitgeversreclame op achterplat. » Boeknummer: GK 16**
 664. De lotgevallen van Witkop op het land / H. Kheen; met pl. en bandteek. van J. Sühl. - Gouda: Van Goor, [1911]. - 203 p., [4] bl. pl.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 15059**
 665. Lotje en hare kinderen: een familiegeschiedenis voor kinderen / oververteld door J.J.A. Goeverneur [naar Elise Averdieck]. - [Herdr.]. - Leeuwarden: Hugo Suringar, 1875 (Leeuwarden: Co¨operatieve Handelsdrukkerij). - 95 p., [4] bl. pl.: gekl. lithogr., 1 zw. lithogr.; 17 cm. - (Kinderleven; 3) - Bew. naar: Lottchen und ihre Kinder. - 1858. - Steendr. van P.W.M. Trap. - 1e dr.: 1871. - Met 1 p. uitgeversreclame. » Boeknummer: B 1391/3**
 666. Lotte / J. Stamperius; geïll. door J.G. Kesler. - Baarn, [1922]. - 132 p.: portr.; 21 cm. - (Stamperius bibliotheek) » Boeknummer: B 12051**
 667. Lotty is Lot geworden / Max de Lange-Praamsma; [met ill. van Rie Reinderhoff]. - 2e dr. - Nijkerk: Callenbach, [1957]. - 191 p.: ill.; 23 cm. - (Goud-Elsje-serie; no. 7) - 1e dr.: 1956. » Boeknummer: C 13886**
 668. Louisa May Alcott, aller kinderen vriendin / Ednah D. Cheney; [naar het Engels] bew. door O.D.A. - Amsterdam: Van Kampen, 1889. - 63 p.: ill.; oblong - Vert. van: Louisa May Alcott, the children's friend. - 1888. » Boeknummer: E 575**
 669. Lucie / door D.P. Muller-Bohn; geïll. [door B. van Vlijmen Jr.]. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, [1920]. - 223 p.: ill.; 22 cm. - (Oranje-bibliotheek voor jongens en meisjes) » Boeknummer: C 1848**
 670. Lutine-goud / C. Wilkeshuis; [ill. Jaap Kramer]. - 3e dr. - Kampen: Kok Educatief, [1992]. - 70 p.: ill.; 24 cm. - (Appie; dl. 5) - 1e dr.: 1981. » Boeknummer: Pb 29325 » Boeknummer: Pb 29325 bis*


  M~ >> begin

 671. Maarten neemt de leiding / Jelle Tjalsma; [ill. Hans Ellens]. - Kampen: Kok Voorhoeve, cop. 1994. - 87 p.: ill.; 22 cm. - (Horizon) » Boeknummer: C 46314*
 672. Maerten Harpertsz. Tromp: een zeemanszoon uit de 17e eeuw / door Joh. H. Been; met 25 pl. van Joh. Braakensiek ... [et al.]. - 2e, geheel omgew. dr. - Amsterdam: Veen, [1908]. - XI, 210 p.: ill.; 23 cm. - (De ideaal-bibliotheek) » Boeknummer: C 15124**
 673. Majesteitje / door P.A.E. Oosterhoff; geïll. door Adri Alindo. - Alkmaar: Kluitman, [1929]. - 159 p., [2] bl. pl.: zw. tek.; 20 cm. - (Stamperius-bibliotheek) » Boeknummer: B 32986*
 674. De malle negen / Clara de Groot; omslag en illustraties van Rein van Looy. - Meppel: A. Roelofs van Goor, [1957]. - 232 p.: zw. ill.; 24 cm. » Boeknummer: C 13841**
 675. Malligheid / Cissy van Marxveldt. - 1e dr. - Helmond [etc.]: Westfriesland, 1993. - 183, 72 p.; 23 cm. - ([Gouden-greep-roman]) - Bevat: Kwikzilver. - Oorspr. uitg.: Amersfoort: Valkhoff, 1926; Het nieuwe begin. - Oorspr. uitg.: Amersfoort: Valkhoff, 1924. » Boeknummer: C 44739*
 676. De man achter Sil: over Cor P. Bruijn als idealist, onderwijspionier en schrijver, 1883-1978 / Margreet Bruijn. - 's-Gravenhage: Leopold; Wormerveer: Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 1984. - 397 p.: ill.; 25 cm. - Met bibliogr., reg. ISBN 90-258-2087-5 geb. » Boeknummer: D 14210**
 677. De mannen van de Discus / door R. Feenstra; geïll. door Gerard van Straaten. - 6e dr. - Alkmaar: Kluitman, 1975. - 158 p.: ill.; 17 cm. - (Discus-serie) - (Kluitman jeugdserie; J 1194) » Boeknummer: A 3576 - Jaar: [1973]*
 678. Map doet ook mee / door Max de Lange-Praamsma; met tek. van Rie Reinderhoff. - Nijkerk: Callenbach, [1957]. - 108 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 32474*
 679. Maraboe en Morsegat en andere sprookjes / Godfried Bomans; met zwarte en gekleurde tek. van Alison Korthals-Altes. - Amsterdam [etc.]: Agon Elsevier, 1966. - 38 p.: ill.; 24 cm. - Eerder verschenen in: Godfried Bomans Sprookjesboek. - 1965. » Boeknummer: D 10049*
 680. Margreet / Klaas van der Geest. - Amsterdam: Amsterdam Boek, [1974]. - 255 p.; 22 cm. - (Streekromans; 7) - Oorspr. uitg.: 1940. » Boeknummer: C 38808*
 681. Maria Adams en Agatha Haller, of De voordeelen der matigheid: een verhaal voor meisjes van tien tot veertien jaren / [door O.]. - Amsterdam: Schaares, 1826. - iv, 95 p., [2] bl. pl.: Met pl.; 8° » Boeknummer: A 2309**
 682. Marie en Pauline, of Nederigheid en hoogmoed / door P.J. Andriessen. - 2e dr. - Amsterdam: Sybrandi, [1861]. - 185 p., [4] bl. pl.: ill.; 21 cm. - 1e dr.: 1856. » Boeknummer: B 15234**
 683. Marijke / door Cissy van Marxveldt; met ill. van Hans Borrebach. - 12e dr. - Heemstede: Loosjes, [ca.1950]. - 196 p.: ill.(zw./w.).; .. cm. » Boeknummer: B 14972/I - Jaar: [1948] - Editie: 11e dr**
 684. Marijke's bestemming / door Cissy van Marxveldt; met tekeningen van Hans Borrebach. - 11e dr. - Heemstede: De Erven Loosjes, [1948]. - 212 p.: ill.; 21 cm. » Boeknummer: B 14972/3**
 685. Marjoleintje op Vlieland / door Freddy Hagers; geïll. door Hans Borrebach. - 3e dr. - Alkmaar: Kluitman, [1954]. - 144 p.: ill.; 21 cm. - (Zonnebloem-serie) - ([Marjoleintje serie]) » Boeknummer: B 37347 Editie: 2e dr*
 686. 't Markiezinnetje / bew. door Thérèse Hoven naar Mme. Colomb; geïll. door Annie Homan. - Alkmaar: Kluitman, [ca. 1914]. - 196 p., [4] bl. pl.: ill.; 22 cm. - (In de vacantie: bibliotheek voor jongens en meisjes) » Boeknummer: B 21997*
 687. Marlieske beleeft een avontuur / Max de Lange-Praamsma; met ill. van Rie Reinderhoff. - Nijkerk, [1961]. - 69 p.: ill.; 23 cm. - (Marlieske serie; [dl. 2]) » Boeknummer: C 15302**
 688. Marlieske bij de Vierdaagse / Max de Lange-Praamsma; met ill. van Rie Reinderhoff. - Nijkerk, [1963]. - 85 p.; 23 cm. - (Marlieske-serie; [dl. 7]) » Boeknummer: C 16012**
 689. Marlieske / door Max de Lange-Praamsma; met ill. van Rie Reinderhoff. - 2e dr. - Nijkerk: Callenbach, [1961]. - 76 p.: ill.; 23 cm. - (Marlieske-serie; [dl. 1]) - 1e dr.: 1960. » Boeknummer: C 15301**
 690. Marlieske heeft een griepje / door Max de Lange-Praamsma; met ill. van Rie Reinderhoff. - Nijkerk: Callenbach, [1961]. - 76 p.: ill.; 23 cm. - (Marlieske-serie; [dl. 3]) » Boeknummer: C 15303**
 691. Marlieske op "De Meihorst" / door Max de Lange-Praamsma; met ill. van Rie Reinderhoff. - Nijkerk: Callenbach, [1962]. - 83 p.: ill.; 23 cm. - (Marlieske-serie; [dl. 6]) » Boeknummer: C 16011**
 692. Marlieske verdient heitjes / door Max de Lange-Praamsma; met ill. van Rie Reinderhoff. - Nijkerk: Callenbach, [1961]. - 93 p.: ill. (zw./w.).; 23 cm. - (Marlieske-serie; [dl. 4]) » Boeknummer: C 15304**
 693. Marlieske viert bevrijdingsdag / door Max de Lange-Praamsma; met ill. van Rie Reinderhoff. - Nijkerk: Callenbach, [1961]. - 90 p.: ill. (zw./w.).; 23 cm. - (Marlieske-serie; [dl. 5]) » Boeknummer: C 15305**
 694. Maroessia / door P.-J. Stahl; vertaald door S.J. Andriessen; met houtgravures naar teekeningen van Th. Schuler. - Groningen: Noordhoff & Smit, 1880. - 207 p.: zw. houtgrav.; 21 cm. - (Avonturen te land en ter zee; IV) - Vert. van: Maroussia. - 1878. - Geb. » Boeknummer: B 15689**
 695. Marretje van 't Heidehof, en Renske's keus / door Hermanna; ill. van Jan Wiegman. - Amsterdam: "Jacob van Campen", [1917]. - 48 p.: ill.; 20 cm. - (Jacob van Campen's jongens- en meisjes-bibliotheek; no. 34) » Boeknummer: Pb 21284*
 696. Mary Jones: het meisje, dat zoo verlangde / A. Norel-Straatsma; teek. van Sj. Kuperus. - 2e dr. - Amsterdam, [1937]. - 32 p.: ill.; 21 cm. - Persoon als trefwoord: Mary Jones » Boeknummer: Pb 14019**
 697. Meester Jeanne Jacqueline / door Jet Luber. - Rotterdam: Van Nelle, [1932]. - 198 p.; 21 cm. » Boeknummer: B 22459**
 698. Meester Pijpekop en andere verhalen / R. Koopmans van Boekeren. - 2e dr. - 's-Gravenhage, 1877. - p.: ill.; 4° » Boeknummer: Pb 1166**
 699. Meester Pijpekop en andere verhalen / R. Koopmans van Boekeren. - 3e dr. - Rotterdam, 1882. - p.: ill.; 4° » Boeknummer: Pb 1166a**
 700. Meester Pompelmoes gaat naar Parijs en andere verhalen / Hans Andreus; ill. van Babs van Wely. - Haarlem: Holland, cop. 1970. - 64 p.: ill.; 25 cm. - ISBN 90-251-0156-9 » Boeknummer: D 9714**
 701. Meesters der lucht / door C. Grilk. - Den Haag: Kruseman, [1949]. - 179 p.: ill.; 21 cm. » Boeknummer: B 31719*
 702. Het meestershuis van Ter Horst / door H. Gordeau Jr.; met ill. van J.G. Kesler. - 's-Gravenhage: Daamen, [1919]. - 352 p.: ill.; 25 cm. » Boeknummer: D 7642**
 703. Meisjes trouwen toch (zei tante Dirkje) / Diet Huber; [ill. Diet Huber]. - Amsterdam: Leopold, cop. 1993. - 160 p.: ill.; 22 cm. Rugtitel: Meisjes trouwen toch. - Met lit. opg. » Boeknummer: C 44901*
 704. Meisjesvreugde: een geschenk aan Nederlandsche meisjes / J.J.A. Goeverneur. - 6e dr. - Sneek: Van Druten & Bleeker, [ca. 1850]. - p.: ill.; cm. » Boeknummer: B 1669**
 705. Menschen en jongens uit de Lapperbuurt / door Fred. Berens. - Amsterdam: "Ontwikkeling", [1924]. - 136 p.: ill.; 20 cm. - (Stichtsche bibliotheek voor jongens en meisjes; nr. 5) » Boeknummer: B 12059**
 706. Mentha Minnema en het keldermysterie / [tekst en vert. uit het Fries:] Riemkje Hoogland-Pitstra; [ill.: Magda van Tilburg]. - [Kampen]: Kok Educatief, cop. 1995. - 104 p.: ill.; 22 cm. - Vert. van: Mentha Minnema en it keldermystearje. - Ljouwert: Af-k, 1991. » Boeknummer: 8793a fr*
 707. Mentha Minnema en het hondenmysterie / [tekst en vert. uit het Fries:] Anny de Jong; [ill.: Magda van Tilburg]. - [Kampen]: Kok Educatief, cop. 1995. - 104 p.: ill.; 22 cm. - Vert. van: Mentha Minnema en it hûnemystearje. - Ljouwert: Af-k, 1990. » Boeknummer: 8696a fr*
 708. Mentha Minnema en het klokkenmysterie / [tekst en vert. uit het Fries:] Jan Schotanus; [ill.: Magda van Tilburg]. - [Kampen]: Kok Educatief, cop. 1995. - 96 p.: ill.; 22 cm. - Vert. van: Mentha Minnema en it klokkemystearje. - Ljouwert: Af-k, 1990. » Boeknummer: 8726a fr*
 709. Met de Kameleon voor de wind / door H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - 7e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1988]. - 126 p.: tek.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr.: 1985. - (Kameleonserie) (Zonnebloemserie). » Boeknummer: B 36071 - Jaar: [ca. 1985] - Editie: 5e dr*
 710. Met de Kameleon op avontuur / door H. de Roos; geïll. door G. van Straaten. - 14e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1980]. - 126 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) (Zonnebloem serie) - 1e dr.: Alkmaar: Kluitman, 1971. » Boeknummer: B 36060*
 711. Met de Kameleon erop los! / door H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - 9e dr. - Alkmaar: Kluitman, [1974]. - 128 p.: ill.; 20 cm. - (Zonnebloem serie) (Kameleonserie) » Boeknummer: B 36090*
 712. Met de Kameleon vooruit / door H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - 23e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1988]. - 125 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr.: 1972. » Boeknummer: B 36062*
 713. Met de spionnen op avontuur / S. van Aangium; [met tek. van Tj. Tuinstra]. - Franeker: T. Wever, [1949]. - 200 p.: ill.; .. cm. » Boeknummer: C 10050 - Noot: Dl. II van een trilogie waarvan dl. I verschenen o.d.t.: De spionnen**
 714. Met de padvinders op avontuur / door Kees Valkenstein. - Utrecht: De Haan, [1911]. - 240 p.: ill.; 25 cm. » Boeknummer: D 7640**
 715. Met Karel Martel tegen moren en heidenen / H. te Merwe; geïll. door Menno. - Delft, [ca. 1960]. - 178 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 20239**
 716. Met nieuwe moed / door C. Wilkeshuis; geïll. door Pol Dom. - Alkmaar: Kluitman, [1939]. - 159 p., [2] bl. pl.: ill.; 21 cm. - (De 4 jaargetijden) - Leeftijd 8-12 jaar. » Boeknummer: B 36370*
 717. Met z'n tienen en 'n tante / door Fenna van Campen; met 29 pl. van Sijtje Aafjes. - Gouda: Van Goor, [1919]. - 189 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 15100**
 718. Met z'n drieën: drie verhalen / door Tine van Berken; geïllustreerd door Jan Sluyters. - 3e dr. - Amsterdam: H.J.W. Becht, [1914] (Nijmegen: G.J. Thieme). - [188] p., [6] bl. pl.: zw. ill.; 22 cm. - 1e dr.: 1897. - Bevat: Hedwigs Sint-Nicolaasfeest. - De Hollandsche Spartanen. - Plaaggeest. - Geb. » Boeknummer: B 21956*
 719. Michael Lorio, of De kerstnacht van den ketter: een verhaal / H. Stretton. - Amsterdam, [1889]. - p.: ill.; 8° » Boeknummer: Pb 1354**
 720. Michiel Adriaanszn. de Ruyter / door G. Engelberts Gerrits. - 7e dr. - Amsterdam: Hassels, [1862]. - x, 188 p., 2 p. pl.: ill.; 22 cm. - Franse titel: Het leven en de daden van M.A. de Ruyter. » Boeknummer: B 13563**
 721. Miebetje / door W.H. Tuinstra-Temminck. - Nijkerk: Callenbach, 1931. - 235 p.; 21 cm. » Boeknummer: B 35099*
 722. Mieke van de Rozenlaan / Max de Lange-Praamsma; ill. van Rie Reinderhoff. - 4e dr. - Nijkerk, [1961]. - 174 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 15300**
 723. Mieks moeilijkheden / Sanne van Havelte. - 10e dr. - Bussum: Van Holkema & Warendorf; Antwerpen: Standaard, 1980. - 232 p.; 21 cm. - Vervolg op: Hun geheim. - 1e dr.: 1935. » Boeknummer: C 37173*
 724. Mientje / door Agni van der Torre. - Kampen: Kok, [1936]. - 150 p.; 21 cm. » Boeknummer: B 35260*
 725. Mina en Jansje, en andere verhalen / door den schrijver der "Lentejaren" enz'. - Haarlem: De Haan, [ca.1880]. - [32] p., [1] pl.: ill.; 19 cm. » Boeknummer: Pb 26986*
 726. Mina van Kraaijenhorst, of Deugd door tegenspoeden: een zedelijk tafereel voor de beschaafde Nederlandsche jeugd. - Amsterdam: J. Meeuwissen, [1826]. - 95 p., [8] bl. pl.: Met pl.; 16 cm. - Saakes 8 (1827), p. 304. - De auteur is D. » Boeknummer: A 2487**
 727. Mitok: de jonge eskimo / door Willy Schermelé. - Giekerk: H.E. Mulder's speciale roggebroodfabriek, [ca. 1933]. - 36 p.: ill.; 32 cm. - Album met ingepl. plaatjes. » Boeknummer: Pd 1537*
 728. Moeder Anna en hare kindertjes: een schoolboekje / M. van Heyningen Bosch. - Groningen: [s.n.], 1850-1859. - 2 dln.; 17 cm. » Boeknummer: Pa 160/II,2 - Jaar: 1881 - Editie: I: 61ste dr. II: 31ste dr**
 729. Moeder Anna en hare kindertjes: een schoolboekje / door M. van Heijningen Bosch. - Groningen: J. Oomkens, 1806-1807. - 2 stukjes.; 16 cm. - Saakes 4 (1807), p. 296, p. 359. » Boeknummer: Pa 160a/II,1 - Jaar: 1806 Deel / Pagina: 92 p - Noot: Ie stukje**
 730. Moeder Anna en hare kindertjes: een schoolboekje / M. van Heijningen Bosch. - 11e dr. - Groningen: Oomkens, 1832. - 95 p.; 15 cm. - 1e stukje. - 1e uitg. 1806. » Boeknummer: Pa 160b/II,1**
 731. Moeder Els / door Max de Lange-Praamsma; [met ill. van Rie Reinderhoff]. - Nijkerk: Callenbach, [1960]. - 192 p.: ill.; 23 cm. - (Goud-Elsje-serie; 10) » Boeknummer: C 32469*
 732. Moeder Geerte / H.J. van Nijnatten-Doffegnies. - 20e dr. - Bussum: Van Holkema & Warendorf, 1967. - 269 p.; 21 cm. - Vervolg op: Huis van licht en schaduw. - Wordt gevolgd door: Het stenen bakbeest. - Oorspr. uitg.: Bussum: Van Dishoeck, 1939. » Boeknummer: B 24211 - Jaar: [ca. 1969] - Editie: 21ste dr*
 733. Moeders meisjes / P. Brouwer. - Sneek: Boeyenga, [ca. 1905]. - 148 p.; 19 cm. » Boeknummer: B 12968**
 734. Moeders vertellingen / verz. door N. van Hichtum; geïll. door C. Jetses en Gust van de Wall Perné. - Alkmaar: Kluitman, [1911]. - x, 240 p.: ill.; 25 cm. » Boeknummer: D 7636 - Jaar: [1916] - Editie: 2e dr**
 735. Moeilijke dagen en andere verhalen / W. Brouwer. - Schoonhoven, [1888]. - 103 p.: ill.; 19 cm. - (De nieuwe bibliotheek voor de jeugd. 2e serie; 3) » Boeknummer: B 19808**
 736. Moes vertelt verder: verhalen voor kinderen van 6-9 jaar / S. Gruys-Kruseman; met ill. van B. Midderigh-Bokhorst. - 3e dr. - Gouda: Van Goor, [1917]. - 128 p.: ill.; 21 cm. - (Voor 't kleine volkje; dl. 3) - 1e uitg. 1910. » Boeknummer: B 12039**
 737. Monsters bij Biscaje / U.G. de Jong; met zwarte ills. van Kothuis art-team. - De Bilt: De Fontein, 1974. - 140 p.; 20 cm. - (De Zwalkers) (Fontein jeugd paperbacks) » Boeknummer: B 23235*
 738. Morgennevelen / Tine Ophof-Sterk; met boekversiering van W. Ising. - 2e dr. - Amersfoort: Valkhoff & Co; Weltevreden: Visser & Co, [1923]. - 206 p.: ill.; 21 cm. - Oorspr. dr.: 1923. » Boeknummer: B 12031**
 739. De muis of de gestoorde nachtrust: een berijmde geschiedenis in twaalf tafereelen voor jong en oud / tekst van Braga jr.; teekeningen van P. van Geldorp. - 6e dr. - Rotterdam: D. Bolle, [1922]. - 20 p., 12 bl.pl.: silhouettek. met gekl. achtergrond (rose + rood).; 17x26 cm. - 1e dr.: Kamp.: B.L. van Dam, 1864. » Boeknummer: D 7669**
 740. Muis, muis, blijf in je huis! / tekst van Jac. van der Klei; teek. van D. Viel. - Laren (Gooiland): Schoonderbeek, [1925]. - [32] p.: ill.; 16x25 cm. - (Zonnig leven) » Boeknummer: D 7670**
 741. Het muisje Muisje. - [Leeuwarden: de auteur], 1986. - [8] p.: ill.; 21 cm. - Auteur: Anna L. Hiemstra. » Boeknummer: Pb 27081 » Boeknummer: Pb 27081 bis*
 742. Muisje / door G. Schrijver; geïll. door Jan Wiegman. - 's-Gravenhage: Daamen, [1925]. - 111 p.: ill.; 20 cm. - (School en leven; dl. 9) » Boeknummer: C 15107**
 743. Het muziekhuis / door Fenna van Campen; met pl. en bandteek. van B. Midderigh-Bokhorst. - Gouda: G.B. Van Goor Zonen, [1923]. - 160 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 15099**


  N~ >> begin

 744. Naar buiten!: een leesboekje voor de middelste klasse der scholen / [door S.]. - 3e dr. - Groningen, 1855. - IV, 72 p.; 16 cm. » Boeknummer: A 2223**
 745. Naar huis: een historische novelle uit de dagen van Gravin Jacoba's ondergang, 1427 en 1428 / L. Penning; met teek. van Jaap Veenendaal. - Nijkerk: Callenbach, [1929]. - 158 p.: ill.; 20 cm. - 1e uitg. 1906. » Boeknummer: B 19272**
 746. De naarstigheid der kinderen beloond, in aangenaame en leerzaame verhaalen en gesprekken / door C. Müller. - 2e dr. - Haarlem: François Bohn, 1804. - .. p.: ill.; in-8 1e uitg.: 1793. - Waller 1243. » Boeknummer: A 1127**
 747. De natuur: in twaalf afbeeldingen, voor de jeugd. - Gouda, [ca. 1850]. - [16] p.: ill.; 16 cm. » Boeknummer: Pa 1302*
 748. Nederland: leesboek voor de lagere scholen / J.F. Jansen. - Harlingen: J. Riesberg, 1854. - 128 p.; 17 cm. » Boeknummer: A 121a - Jaar: 1858 - Editie: 2de verb. en bijgew. dr**
 749. Nederland: leesboek voor de lagere scholen / J.F. Jansen. - Harlingen: J. Riesberg, 1854. - 128 p.; 17 cm. » Boeknummer: A 121; Pa 162/3**
 750. Nederland: leesboek voor de lagere scholen / J.F. Jansen. - Harlingen: J. Riesberg, 1854. - 128 p.; 17 cm. » Boeknummer: A 121b - Jaar: 1877 - Editie: 10de dr - Noot: Nieuwe Niedorp**
 751. Nederlandsch leesboek: supplement van "L. Leopold's leesboek voor de volksschool" / Joh. A. Leopold en L. Leopold. - Groningen: Wolters, 1877. - .. dl.; 17 cm. » Boeknummer: Pa 160/6 - Noot: Aanw.: Dl. 7**
 752. Nederlandsche baker- en kinderrijmen / verz. en meegedeeld door J. van Vloten. - Leiden: Sijthoff, [1872]. - 2 dl.; 16 cm. - (Algemeene bibliotheek; 34, 51) » Boeknummer: A 1659 - Noot: Dl. I: 2e herz. dr**
 753. De neef van Prikkebeen: een wonderbaarlijke en kluchtige historie / aan de jeugd verhaald door Oom Abraham; met tek. van Daan Hoeksema. - 2e dr. - Amsterdam: Koster, [ca.1910]. - 63 p.: ill.; 19 x 28 cm. - 1e uitg.: 1909. » Boeknummer: Pc 3259 - Jaar: [1909] - Editie: 1e dr**
 754. Nel de ontembare / door Felicie Jehu. - Almelo: Hilarius, [1905]. - 215 p., 4 bl.pl.; 23 cm. » Boeknummer: C 15088**
 755. Nettie van der Slee / door Felicie Jehu; geïll. door Adri Ladenius. - Almelo: Hilarius, [1906]. - 239 p.: ill.; 24 p » Boeknummer: C 15089**
 756. Nienke van Hichtum en 'Afkes tiental' in de conventie van de jeugdliteratuur / J. Winnips. - Utrecht: Rijksuniversiteit, 1990. - 96 p.; 30 cm. - Doctoraalscriptie Utrecht. - Met lit. opg., bijl. » Boeknummer: Pc 10610 » Boeknummer: Pc 10610 bis*
 757. Nienke van Hichtum's Afke's tiental / naar de oorspr. uitg., bijgew. onder red. van: Jan Dijksma, Netty Gabel, Klaas Jansma. - [Leeuwarden]: Interboek, [1989]. - 214 p.: ill.; 20 cm. - Omslagtitel: Afke's tiental. - Oorspr. titel: Afke's tiental: een schets uit het Friesche arbeidersleven. - Groningen: Wolters, 1903. - (Geïllustreerde bibliotheek voor jongens en meisjes van 11-14 jaar; II). » Boeknummer: C 2221h*
 758. Nienke, wat doe je voor een ander? / Dieuwke Winsemius; met ill. van Tiny van Asselt. - Nijkerk: Callenbach, [1965]. - 60 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 17965**
 759. Een nieuw AB boek / versierd met zes en twintig houtgravuren. - Leyden: Sythoff, [19e eeuw]. - [13] p.: ill.; 18 cm. » Boeknummer: Pa 1116**
 760. Nieuw geschenk aan de lieve jeugd / Petronella Moens. - Deventer: A.J. van den Sigtenhorst, [ca. 1825]. - 164 p.: Met pl.; 8° » Boeknummer: A 120**
 761. Nieuw honderdtal nuttige verhalen, voor kinderen: een leesboek voor de scholen / A.F.A. Schmidt. - Deventer, 1846. - .. p.; in-8 » Boeknummer: Pa 105 - Noot: Bibliotheek P. de Clercq**
 762. Nieuw jaars geschenk voor de jeugd of almanach voor het jaar .... - Amsterdam: P.E. Briët: C. Timmer, [1800-1803]. - Met pl.; 11 cm. - Saakes 3 (1800), p. 191, (1802), p. 383. - Het dl. voor het jaar 1803 is uitg. bij C. Timmer. » Boeknummer: A 464 - Aanwezig: (1802)**
 763. Nieuw prenteboekje voor de lieve kleinen: met bijgevoegde leeslesjes naar hunne vatbaarheid. - Franeker: G. Ypma, [1826-1827]. - 2 stukjes.: Met pl.; 16° - Saakes 8 (1826), p. 255, (1827), p. 312. » Boeknummer: Pc 5405 Noot: Vermoedelijk drukproef**
 764. Nieuw prenten A B Boek voor brave kinderen. - Issum [sic]: Munten & Leenderts, [midden 19e eeuw]. - 16 p.: ill.; 8° » Boeknummer: Pa 501 - Noot: Geschenk van Mevr. Fabriek**
 765. Nieuw schriftuurlyk school of texteboekje, begrypende een verzameling van ruim agt hondert schriftuurplaatzen of bewijs texten ten dienste van de jeugd, maar voornamentlijk voor die gene, die zigzelven zoeken te bereiden tot de Belijdenisse des Geloofs / door T. Stant. - Te Enkhuizen: gedrukt bij R. Callenbach Klenck ..., [18e eeuw]. - 116 p.; 16° » Boeknummer: A 984**
 766. Een nieuwe wereld in: verhalen voor kinderen van 6-12 jaar / Clémence M.H. Bauer; met bandtek. en pltn van B. Midderigh-Bokhorst. - Gouda: Van Goor, [1912]. - 159 p.: ill.; 21 cm. - (Voor 't kleine volkje; 7) » Boeknummer: B 12043**
 767. Nieuwe sprookjes van de Lage Landen / bijeengebracht, bewerkt en van aantekeningen voorzien door Eelke de Jong en Hans Sleutelaar; geïllustreerd door Peter Vos. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1974. - 175 p.: ill.; 35 cm. - Met lit. opg. » Boeknummer: G 464*
 768. Nieuwe wegen / Frieda Rozema-v.d. Veen. - Kampen: Kok, cop. 1995. - 216 p.; 23 cm. - (VCL, ISSN 0923-134X) » Boeknummer: C 46890*
 769. Nieuwjaarsgeschenk zie: Nieuw jaars geschenk**
 770. Niku de koerier / W.F.H. Visser; geïll. door Jenny Dalenoord. - Den Haag: Van Goor, [1963]. - 132 p.: ill.(zw./w.).; 22 cm. - (Bever-boeken; 24) - 12 jaar en ouder. » Boeknummer: C 16737**
 771. Nils Eira en zijn kinderen / Cor Bruijn; met ill. van Laura Gerding. - Nijkerk: Callenbach, [1961]. - 378 p.: ill.; 23 cm. - 3 dl. in 1 band. - Bevat: Geroofd van het eiland; De vlucht naar Kautokeino; Toen de boshaan riep. » Boeknummer: C 15416**
 772. Nog bij moeder / Jan Ligthart en H. Scheepstra; herz. door E.A. Alderts; geïll. door C. Jetses. - Groningen: Wolters, 1961. - 320 p.: ill. (gekl.).; 19 cm. - 4 dln. in 1 bd. - Uitgave voor het gezin. - Oorspr. uitg. 1904-1905. » Boeknummer: C 15408a**
 773. Nog is het lente voor Goud-Elsje / M. de Lange-Praamsma; [ill. van R. Reinderhoff]. - 6e dr. - Nijkerk, [1955]. - 191 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 13835**
 774. Nol en de gouden bol / [tekst en ill.] Gerrit Visser. - [Drachten: G.Visser], 1985 (Drachten: Drukservice). - [74] p.: ill.; 15x22 cm. - Tekst in het Fries en Nederlands. » Boeknummer: 7956 fr » Boeknummer: 7956 fr bis*
 775. Nommerkransje: een geschenk voor kinderen die gaarne willen leeren tellen / J.F.F. Muller. - 5e dr. - Leiden, [ca. 1870]. - [24] p.: ill.; 19 cm. » Boeknummer: Pb 12443**
 776. De noodlottige reis van Bonichon. - Arnhem: Bouwman, [1870]. - 23 bl.: ill.; 17 cm. » Boeknummer: B 1548**
 777. Het Noordzee-eiland (Vlieland): een verhaal voor oud en jong / door S. Gruys-Kruseman; met bandteek. en pl. van J.J. Midderigh en B. Midderigh-Bokhorst. - Gouda: Van Goor, [1917]. - 142 p.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: C 15786 » Boeknummer: C 15786 bis*
 778. Nou hoor je het eens van een ander: gedichten voor de Hubbeltjes en andere kinderen / gekozen door Kees Fens; geïll. door Mart Kempers. - 2e dr. - Amsterdam: Querido, 1982. - 176 p.: ill.; 24 cm. - (Jaarboek van Querido; 34) Als 34e jaarboek van Querido uitg. t.g.v. het 10-jarig bestaan van het kinder- en jeugdboekenfonds. - 1e dr.: 1981. » Boeknummer: Vb 47/1981 - Editie: 3e dr*
 779. Nuttig prenteboekje voor de jeugd. - Amsterdam: Erve H. Rynders, [19e eeuw]. - 32 p., 16 p.pl.: ill.; 16 cm. » Boeknummer: Pa 1006**
 780. Nuttige en vermakelijke bundel, opgedragen aan de Nederlandsche jeugd. - Groningen: R. van Groenenbergh, [ca. 1830]. - IV, 44 p., [8] p. pl.: ill.; 8° » Boeknummer: A 2250**


  O~ >> begin

 781. Ocko Berenklauw / door Jan van Leewaerden; geïll. door G. van Straaten. - Alkmaar: Kluitman, [1960]. - 160 p.: ill.; 18 cm. - (Kluitman-jeugdserie; J 44) » Boeknummer: A 4256*
 782. Oehoehoe / N. van Hichtum. - Utrecht: H. Honig, 1911-.... - 3 dl.; 21 cm. » Boeknummer: C 14004**
 783. Oeleke / door C. Wilkeshuis; tek. van Jenny Dalenoord. - Den Haag: Van Goor Zonen, [1952]. - 124 p.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: C 32476*
 784. Ogen in je achterhoofd: over Miep Diekmann / red.: Aad Meinderts, Erna Staal (eindred.) en Anne de Vries; beeldred.: Erna Staal. - Den Haag: Letterkundig Museum; Amsterdam: Leopold, 1998. - 128 p.: ill.; 24 cm. - (Schrijversprentenboek, 42) - Catalogus bij de tentoonstelling over Miep Diekmann in het Letterkundig Museum te Den Haag van 1 oktober 1998 tot en met 9 mei 1999. - Met bibliogr. van Miep Diekmann, lit. opg., reg. » Boeknummer: C 20004*
 785. Okke Tannema / C.Joh. Kieviet; geïll. door Johan Braakensiek. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, [1904]. - 236 p., [4] p. pl.; 25 cm. » Boeknummer: GK 22*
 786. Okke Tannema / door C.Joh. Kieviet; geïllustreerd door Johan Braakensiek. - 2e dr. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, [1907]. - 222 p., [4] p. pl.: ill.; 25 cm. - (De goede kameraad; 9) - 1e dr.: 1904. » Boeknummer: C 37772 - Jaar: [1917] - Editie: 3e dr*
 787. Olie op de golven / Studio Vandersteen: tek.: Jeff Broeckx; scenario: Marck Meul; ininkting: Patrick Van Lierde; kleur: Hannelore Vantieghem. - [1e dr.]. - Antwerpen; Amsterdam: Standaard, cop. 1988. - 36 p.: gekleurde ill.; 28 cm. - (Bessy natuurkommando; 10) - Zegel op omslag vermeldt: Willy Vandersteen 75, 1913-1988. » Boeknummer: Pc 10228*
 788. Om een keizerstroon: een verhaal uit de Honderd dagen / door Joh. H. Been; geïllustreerd door O. Geerling. - Alkmaar: Gebr. Kluitman, 1914. - 345 p., [8] bl. pl..: vignetten, sierletters, 8 zwart-wit ill..; 24x16 cm. - Samengegaan met: "De pleegkinderen van den veteraan", en uitgegeven onder de titel: "Het kaperjong", 1930. - Vervolg op: "De pleegkinderen van den veteraan". [ing. geb. » Boeknummer: D 7638**
 789. Om een eekhoorn / S.P. Akkerman Ozn.; geïllustreerd door Corrie van der Baan. - Delft: [s.n.], [1958]. - 40 p.; 23 cm. » Boeknummer: Pb 10173**
 790. Onder de laars van Napoleon / W.F.H. Visser; ill. van R.D.E. Oxenaar. - Den Haag: Van Goor, [1961]. - 152 p.: ill.(zw./w.).; 22 cm. - Voor jongens van 10-12 jaar. » Boeknummer: C 15522**
 791. Onder de schemerlamp / verz. door S. Gruys-Kruseman; met medew. van David Tomkins ... [et al.]; met ill. van Freddie Langeler. - Alkmaar: Kluitman, [1929]. - 80 p.: ill.; 24 cm. - Dl. 2: Spitsbekje. - Leeftijd 6-10 jaar. » Boeknummer: C 15086**
 792. Onder ons: drie verhalen / Tine van Berken; geïll. door Jan Sluyters. - 3e dr. - Amsterdam, [1914]. - [196] p., 6 p. pl.; 21 cm. » Boeknummer: B 21954*
 793. Onderhoudende en leerrijke geschiedenissen voor de jeugd / L.J. Snell; naar den derden Hoogduitschen dr. door W. Goede. - Dordrecht: A. Blussé en zoon, 1813. - Met 2 pl.; 8° - Vert. van: Neue unterhaltende und lehrreiche Geschichten für Kinder. - 1796, 3e dr. 1809. - Saakes 5 (1813), p. 367. » Boeknummer: A 489 - Noot: Bibliotheek P. de Clercq**
 794. De onderste plank: het jeugdboek nader bekeken / S.G. van Campen en C. van der Burg. - Zeist: NIB, cop. 1976. - 167 p.: ill.; 21 cm. - Met lit. opg. » Boeknummer: B 25179*
 795. Onderweg naar school / [Anja Eerhart ... et al.; tek.: Inge Adema]. - Harlingen: Flevodruk Harlingen, cop. 1998. - 72 p.: ill.; 24 cm. - Omslag vermeldt: 100 jaar Simon Vestdijk. - Ondertitel op omslag: De beste verhalen van scholieren uit het hedendaagse Lahringen. » Boeknummer: Pb 31233*
 796. Een onderzoek naar de kwaliteit van het Nederlandse kindertijdschrift / W.H.J. Niemöller. - Groningen: Wolters, 1964. - 77 p.: ill.; 23 cm. - (Serie pedagogische monografieën) - Bibliografie: p. 73-74. » Boeknummer: C 16836**
 797. Ondeugende kinderen: een vermakelijk prentenboek met rijmen / van J.J.A. Goeverneur. - 6e dr. - Sneek: van Druten en Bleeker, [1892]. - 3 dl.: ill.; cm. - 1: Kaatje Morsebel. 2: De Snoepal. 3: Het luistervinkje. » Boeknummer: Pb 1406**
 798. Ondeugende kinderen: een prentenboek met rijmen / van J.J.A. Goeverneur. - 3e dr. - Sneek: van Druten en Bleeker, [ca. 1850]. - [8] p.: ill.; 17 cm. » Boeknummer: Pa 44**
 799. Onno en Marleen in problemen / Piet Meinema; met tek. van Tiny van Asselt. - Nijkerk: Callenbach, [1992]. - 59 p.: tek.; 23 cm. » Boeknummer: C 44031*
 800. Onno Visser: de smokkelaarszoon van Norderney / naar S. Wörishöffer; met kopergrav. van Joh. Gehrts. - 2e dr. - Gouda: Van Goor, [1892]. - 520 p.: ill.; gr. 8° Vert. van: Onnen Visser, der Schmugglersohn von Norderney. - 1885. - 1e uitg. van de vert.: 1887. » Boeknummer: C 1937**
 801. Onrust op het eiland / Klaas van der Geest; geïll. door J.J. Hartogh. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1963. - 202 p.: ill. (zw.).; 25 cm. - (A.P.Jeugdserie) » Boeknummer: D 8107**
 802. Ons boek / geschreven door de kinderen van Gaasterland; samengest. door Daniëlle de Jong, Gea Schotanus, Annet Minkema. - Balk: Boekhandel De Jong, 1982. - [196] p.: ill.; 21 cm. » Boeknummer: B 31054*
 803. Ons huis en zijne bewoners / door A. Winkler Prins. - Wildervank: Van Halteren, 1863. - 75 p.; 17 cm. - (Ziet om U!. Leesboeken voor de lagere school; 1) » Boeknummer: Pa 1636*
 804. Ons kinderblaadje. - Jrg. 1, no. 1 (dec. 1909) - .... - Amsterdam: [Sociaaldemokratische Vrouwen-Propaganda-Club], 1933-.... - ill.; 21 cm. - Verschijnt 1x per 2 weken. - Suppl. op: De proletarische vrouw. » Boeknummer: B 22116 - Aanwezig: vol.24 (1933)*
 805. Ons thuis: geïllustreerd maandschrift voor kinderen van 7-9 jaar. - Jrg. 1, no. (nov. 1902) - .... - Haarlem: Loosjes, 1902-.... - 24 cm. - Verschijnt 1 × per maand. - Ondertitel varieert. - Later uitgegeven door Veen in Amsterdam. » Boeknummer: C 15064 - Aanwezig: vol.1 (1902/03)**
 806. De ontkoming van Hugo de Groot, en De erfenis, of Het onverwacht geluk: twee tooneelstukjes, geschikt ter uitspanning van jonge lieden van 14 à 15 jaren. - Leeuwarden: J.W. Brouwer, [1829]. - 155 p.; 17 cm. - Saakes 9 (1829), p. 70. » Boeknummer: A 2921 - Jaar: [1845]**
 807. Ontrukt aan de zee / Sibe van Aangium; tek. van Henk Poeder. - 8e dr. - Den Haag: Voorhoeve, [1980]. - 69 p.: zw. ill.; 22 cm. - Oorspr. titel: De zee ontrukt. - Groningen: Haan, 1948. » Boeknummer: B 29561*
 808. Onze kinderliteratuur in de aesthetische opvoeding / door J.W. Gerhard. - Haarlem: Bohn, 1905. - p. [309]-464.; 24 cm. - (Studies in volkskracht. 2e serie; nr. 8-9) - Met lit. opg. » Boeknummer: C 5563**
 809. Onze spreekwoorden: tweede verzameling: korte verhalen voor de hoogste klasse der lagere school / J. Wijma. - 2e dr. - Schoonhoven, 1886. - 136 p.; 16 cm. » Boeknummer: A 3850*
 810. De onzichtbare draad: een oorlogsverhaal voor jongens / door W.H. Kieviet; met pl. van Jan Franse. - Arnhem: Ten Brink, 1917. - 198 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 15129**
 811. Het oog van Brontes / Frans van Houwelingen; [ill. Hans Ellens]. - Kampen: Kok Voorhoeve, 1994. - 136 p.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: C 46995*
 812. Het ooievaarsgericht / Arjen Miedema. - Baarn: Bosch & Keuning, [1955]. - 200 p.; 21 cm. - (Opgang-serie) » Boeknummer: B 31718*
 813. Ook zij maakte het mee / door Cissy van Marxveldt. - Haarlem: De Erven Loosjes, [1946]. - 251 p.; 21 cm. » Boeknummer: B 30716*
 814. Oorlog en vrede, en Zephyr, de vondeling: twee verhalen voor de jeugd / A. Ising. - Sneek: Van Druten & Bleeker, [1857]. - vi, 128 p.: ill.; in-8 Rugtitel: Twee verhalen. » Boeknummer: B 1683**
 815. Oorlogswinter / Jan Terlouw. - Rotterdam: Lemniscaat, 1972 (Alphen aan den Rijn: C. Haasbeek). - 164 p.: ill.; 23 cm. - Geen illustraties in boek. » Boeknummer: C 23763 - Jaar: [1974] - Editie: [5e dr.]*
 816. Op de wildhoeve / door P.A.E. Oosterhoff; geill. door Pol Dom. - Alkmaar: Kluitman, [1941]. - 143 p.: ill.; 21 cm. - (De vier jaargetijden) - Meisjesboek (leeftijd 8-10 jaar). » Boeknummer: B 32989*
 817. Op en om den Afsluitdijk / door C. Grilk; [teek. en foto's van Floris Jansen en Willy Berkhout]. - [Rotterdam]: Erven de Wed. van Nelle, [1934]. - 157 p., [8] p. pl.: zw. foto's, ill.; 21 cm. » Boeknummer: B 20840 » Boeknummer: B 20840 bis*
 818. Op het ijs / J.A. Visser-Bakker; ill. N. Koning-Wiebenga. - Groningen [etc.]: J.B.Wolters, 1953. - 32 p.: ill.; 18 cm. - (Serie Zelf Lezen) » Boeknummer: Pb 8574**
 819. Op het spoor van het zwarte ivoor / S.M. van der Galiën; geïll. door Kees van Lent. - Groningen: Haan, [1958]. - 183 p.: zw. ill.; 25 cm. - ([ Gert van Giessen-serie; dl. 2]) » Boeknummer: D 7295**
 820. Op reis met de Kameleon / H. de Roos; geïll. door Ruud Hameeteman. - 14e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman, [1994]. - 126 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr.: Alkmaar: Kluitman, 1976. - (Kameleonserie) (Zonnebloem serie). » Boeknummer: B 37483*
 821. Op weg naar de bevrijding / Bert Wiersema; [ill.: Jaap Kramer]. - Barneveld: De Vuurbaak, 1995. - 208 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 47165*
 822. Op zeeroovers uit: Indische marine-herinneringen van Anton Oostlandt / door A. Weruméus Buning. - Rotterdam: D. Bolle, [1914]. - 83 p.; 20 cm. » Boeknummer: B 32106*
 823. "Opzeggertjes": Van Gorkum en Comp.'s kinderprenten / verz. door J. Marwitz en L.O. Paul. - Assen: Van Gorcum, [1926-1930]. - 18 dl.; 20 cm. - A1: Vlindertje. A2: Elske. A3: De kleine tamboer. A4: Avondrood. A5: Slapen gaan. A6: Op moesjes schoot. B1: Poes is mooi. B2: Lentevreugd. B3: Goede kameraden. B4: Theevisite. B5: Herfst. B6: Blijde morgen. C1: Van een ziek jongetje. C2: Die arme poesjes. C3: Blijde toekomst. C4: Druk werk. C5: Knappe Jantje. C6: Wat oom meebracht. - C1-6 door Nannie van Wehl. » Boeknummer: Pb 1726**
 824. De otters: een padvindersgeschiedenis / (naar het Engelsch) door Chr. van Abkoude; geïll. door O. Geerling. - Alkmaar: Kluitman, 1912. - 362 p., [1] bl. pl.: ill.; 25 cm. » Boeknummer: C 15096**
 825. Otto en Sofia, of Nieuwe onderhoudende verhalen, ter bevordering van deugdzame gezindheden: een geschenk voor kinderen uit den beschaafden stand van acht tot twaalf jaren. - Amsterdam: Koopman, [ca. 1865]. - 160 p.: ill.; 17 cm. » Boeknummer: A 2544**
 826. Een oude eik was getuige / Henny Thijssing-Boer. - Amsterdam: Zomer & Keuning Familieromans, cop. 1994. - 191 p.; 22 cm. » Boeknummer: C 46437*
 827. Het oude huis en wij / door N. Basenau-Goemans en A. Rutgers v.d. Loeff-Basenau; ill. van N. Kerkhoven-Heyligers. - Amsterdam: Ploegsma, 1941. - 274 p.: zwart-wit ill.; 22 cm. » Boeknummer: B 21986 - Jaar: 1943 - Editie: 2e dr*
 828. De oude klok van Sonnehof / door Lina Tervooren; geïll. door W. Heskes. - Amsterdam: Querido, 1918. - 268 p.: ill.; 24 cm. » Boeknummer: C 15057**
 829. De oude van de berghut, en De Leeuwenburg. - Amsterdam: Fikkert, [1847]. - 174 p., [2] bl. pl.: ill.; 19 cm. » Boeknummer: B 1535 - Noot: Bibliotheek P. de Clercq**
 830. Oude bekenden: beroemde sprookjes naverteld voor kinderen / Nienke van Hichtum; met ill. van Annemie Heymans. - Amsterdam: Becht, cop. 1982. - 232 p.: ill.; 24 cm. - Oorspr. uitg.: - Met ill. van Pol Dom. - Amsterdam: Becht, 1937. » Boeknummer: D 13344*
 831. Oude Wytske / door H. Bruining; geïll. door B. Reith. - Baarn: Bosch, [1921]. - 125 p.: ill.; 21 cm. - (Stamperiusbibliotheek) » Boeknummer: B 12721**
 832. Over het voorjaar, of de lente: een leesboek voor kinderen / door J.H. Nieuwold. - Leyden: D. du Mortier en zoon, 1811. - XII, 84 p.; 16 cm. - Saakes 5 (1811), p. 247. » Boeknummer: Pa 1643*
 833. Over kinderboeken: voor ouders met kinderen tussen 5 en 12 jaar / Joke Linders-Nouwens, Gerrit Luidinga, Emilie Vermeer-van der Bruggen; eindred. Herman Verschuren. - Utrecht: Teleac; Den Haag: NBLC, 1986. - 141 p.: ill.; 30 cm. + Studiegids (8 p.) - Met lit. opg. » Boeknummer: E 5911*
 834. Over kinderpoëzy: eene voorlezing, gehouden te Rotterdam in de Hollandsche maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen / door P.A. de Génestet. - Amsterdam: Gebroeders Kraay, [1865]. - 120 p.; 15 cm. - Eerder verschenen in het Tijdschrift Nederland, 1858. » Boeknummer: A 2393**
 835. Over lezen gesproken / Ruud A.J. Kraaijeveld; [met redactionele medew. van Jan Heerze]. - Laren: Walva-Boek, cop. 1989. - 213 p.: ill.; 23 cm. - [1]: 25 besprekingen van Nederlandstalige literaire jeugdboeken. - Met lit. opg. » Boeknummer: C 39929*
 836. De overval / Sjoerd Leiker. - Groningen: Wolters-Noordhoff, 1970. - 65 p.; 22 cm. - Novelle uit de bundel: Smalle bruggen naar de vrijheid; 1958. » Boeknummer: Pb 19268**
 837. Een overwinning zonder vlaggen / door C. de Groot; ill. van J.J. Tadema. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, [1950]. - 248 p.: ill.; 25 cm. » Boeknummer: D 7771 - Jaar: [1954]**


  P~ >> begin

 838. P. C. Hooft-prijs, Theo Thijssen-prijs: toekenningen, juryrapporten en dankwoorden / onder red. van Aad Meinderts. - Den Haag: Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde, 1993. - 114 p.: ill.; 25 cm. - Met reg. » Boeknummer: D 17723*
 839. Het paaltje van Oosterlittens en andere verhalen / naverteld door K. Elhorst; [ill. Jan Wesseling]. - Kampen: Kok Educatief, [1988]. - 47 p.: ill.; 22 cm. - (Sagen en legenden) » Boeknummer: Pb 27843*
 840. De padvinders van Duinwijk: modern jongensboek / door Chr. van Abkoude; geïll. door W.K. de Bruin. - Utrecht: Bruna, [1912]. - 280 p., [1] bl. pl.: ill.; 24 cm. » Boeknummer: C 1644**
 841. De page van gravin Hilswinde: historisch verhaal / E. Molt; geill. door B.W. Wierink. - 2e dr. - Amsterdam, [1914]. - 149 p.; 21 cm. » Boeknummer: C 15127**
 842. De pages van den Baron de Montigny: een verhaal uit het begin van den tachtigjarigen oorlog / door Agatha; met vier platen. - Leiden: Van den Heuvell & Van Santen, [1862] (Nijmegen: H.C.A. Thieme). - 189 p., [4] bl. pl.: gekl. lith.; 20 cm. - Litho's van C.C.A. Last, gedrukt bij H.L. van Hoogstraten te 's-Gravenhage. - Bevat 3 p. uitgeversreclame. - Geb. » Boeknummer: B 1231**
 843. De pantoffelheld en andere sprookjes / Godfried Bomans; [stofomslag en ill. Alison Korthals-Altes]. - Amsterdam [etc.]: Agon Elsevier, 1966. - 37 p.: ill.; 24 cm. - Eerder verschenen in: Sprookjesboek. - 1965. » Boeknummer: D 10050*
 844. De papieren ster / U.G. de Jong. - Drachten [etc.]: Friese Pers Boekerij, cop. 1990. - 168 p.; 21 cm. - (De jonge Geuzen; 11) » Boeknummer: C 41980*
 845. Pastorales / G. van Nes-Uilkens. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, 1939. - 196 p.; 19 cm. » Boeknummer: B 34438*
 846. Paul Biegel: meesterverteller met een rovershart / red.: Aad Meinderts, Denise Mooyman en Muriël Steegstra. - Haarlem: Holland; Den Haag: Letterkundig Museum/Kinderboekenmuseum, 1996. - 96 p.: ill.; 24 cm. - (Schrijversprentenboek, 39) - Catalogus bij de tentoonstelling, gehouden van 14 september 1996 tot en met 12 januari 1997 in het Letterkundig Museum/Kinderboekenmuseum in Den Haag. - Met lit. opg., reg. » Boeknummer: C 48071*
 847. De pelgrimstocht der waarheid / door Erik Bögh; naar het Zweedsch door C. Honigh; met 33 ill. door C. Larsson. - Amsterdam: Holkema & Warendorf, [1891]. - 56 p.: ill.; gr. 8o » Boeknummer: D 2129**
 848. "Het Pelikaantje": een koen vliegeniersverhaal / door Nor Heerkens; geïll. door Frans Mandos Tzn. - Helmond: Boek- en handelsdrukkerij Helmond, [1934]. - 152 p.: ill., krt.; 27 cm. - (Jeugdbibliotheek; no. 32) » Boeknummer: E 6370*
 849. Penseelstreekjes / door L. Loor-Goedhart. - Baarn: Koning, [1931]. - 168 p.; 21 cm. » Boeknummer: C 36763*
 850. De Peruaansche vlugtelingen / Mayne Reid; uit het Eng. - Haarlem, [1856]. - p.; 8° » Boeknummer: B 1546**
 851. De "Petra" vindt een wrak / Clara de Groot; [met tek. van Rein van Looy]. - Amersfoort: Roelofs van Goor, [1963]. - 239 p.: ill.; 24 cm. » Boeknummer: C 16412**
 852. Pevonia en de ganzerik en andere paardeverhalen / Dieuwke Winsemius en Piet C. Bakker; met ill. van Liselot Ribbens. - Kampen: Kok, cop. 1992. - 96 p.: ill.; 22 cm. Rugtitel: Pevonia en de ganzerik. » Boeknummer: C 44272*
 853. PH 24 antwoordt niet / door Hein van Makkum; geïll. door F.A. Ahlberg. - Lochem: De Tijdstroom, 1934. - 163 p.: ill.; 25 cm. » Boeknummer: D 16852 - Jaar: [ca. 1939] - Editie: 2e dr*
 854. Phocion: verhaal van een' scheepstogt naar den Indischen archipel, volgens de papieren van een Hollandschen scheepsdoctor / Ph. Korber; voor de jeugd bew. naar het Hoogd.; met een staalplaatje. - Gouda, [1852]. - p.: ill.; 8° » Boeknummer: A 437**
 855. Piepkuikentje / door Anna Hubert van Beusekom. - Amsterdam: Elsevier, 1909. - 200 p.; 21 cm. - Uitgever op omslag: Amersfoort: Valkhoff. » Boeknummer: C 15071 - Jaar: [1921] - Editie: 2e dr**
 856. Pieter Marits: lotgevallen van een Transvaalschen boerenjongen / door August Niemann. - 5e dr. - Amsterdam: Koster, [1900]. - 700 p.: zw. ill.; 20 cm. - Vert. van: Pieter Maritz, der Bauersohn von Transvaal. - 1885. - 1e uitg. van de vert. 1885-1887, in 2 dl. » Boeknummer: B 1527; GK 27 - Jaar: [1899] - Editie: 3e dr**
 857. Pieterjan in het stadje / door P.J.S. Zwart; met pl. van Tjeerd Bottema. - 3e dr. - 's-Gravenhage [etc.]: Van Goor, [1952]. - 128 p.: ill.(zw./w.).; 21 cm. - (Pieterjan-serie; 2) - 1e dr.: 1946. » Boeknummer: C 42573 - Editie: 1e dr*
 858. Pietje Bell, of De lotgevallen van een ondeugenden jongen / door Chr. van Abkoude; geïllustreerd door Jan Rinke. - 6e, goedkoope uitgave. - Alkmaar: Gebr. Kluitman, [ca. 1922]. - 221 p.: zw. ill.; 20 cm. - Datering: Niet in Brinkman; 4e dr. 1919, 8e dr. 1925; schatting ca. 1922. - 1e dr.: 1913. - Bevat 3 pag. uitgeversreclame. - Geb. » Boeknummer: B 35107*
 859. Piloot Storm / door Henk Sprenger. - Bayum: De Lijn, cop. 1981. - [72] p.: ill.; 15x22 cm. - (Bibliotheek van het Nederlands beeldverhaal; nr. 5) - Dl. I: Het verijdelde complot; Gevleugelde avonturen. - Omslagtitel: De avonturen van Piloot Storm. - Eerder verschenen in "Tom Poes weekblad", 1947-1948 (1e jrg. nr. 1 t/m 26). - Met lit. opg. » Boeknummer: Pb 28925/1*
 860. Piloot Storm / door Henk Sprenger. - Bayum: De Lijn, cop. 1981. - [72] p.: ill.; 15x22 cm. - (Bibliotheek van het Nederlands beeldverhaal; nr. 8) - 2: Gevleugelde avonturen; Het dak van de wereld [1e episode]. - Omslagtitel: De avonturen van Piloot Storm. » Boeknummer: Pb 28925/2*
 861. Piloot Storm / door Henk Sprenger. - Bayum: De Lijn, cop. 1981. - [72] p.: ill.; 15x22 cm. - (Bibliotheek van het Nederlands beeldverhaal; nr. 10) - 3: Het dak van de wereld (2e episode). - Omslagtitel: De avonturen van Piloot Storm. » Boeknummer: Pb 28925/3*
 862. Piloot Storm / door Henk Sprenger. - Bayum: De Lijn, cop. 1982. - [72] p.: ill.; 15x22 cm. - (Bibliotheek van het Nederlands beeldverhaal; nr. 15) - 4: Het dak van de wereld (einde); Het masker valt. - Omslagtitel: De avonturen van Piloot Storm. » Boeknummer: Pb 28925/4*
 863. Pim 'de stoetel' / Cissy van Marxveldt; [ill. van Hans Borrebach]. - Hoorn: West-Friesland, cop. 1948. - 152 p.; 18 cm. - (Witte raven; M 2) » Boeknummer: B 36350*
 864. Het pleegkind van den ouden lantaarnopsteker / H.A. S. - Venlo, [ca. 1880]. - 132 p.; 20 cm. » Boeknummer: B 22501*
 865. Polderkinderen in de zomer / P. Terpstra; tekeningen van Jan Lutz. - 2e dr. - Nijkerk: G.F. Callenbach, [1957]. - 75 p.: ill.(zw./w.).; 23 cm. - (Polderkinderen-serie) » Boeknummer: C 13830 - Editie: [1e dr.]**
 866. Polderkinderen in de herfst / P. Terpstra; ill. van Nans van Leeuwen. - 2e dr. - Nijkerk: Callenbach, [1957]. - 77 p.: ill.(zw./w.).; 23 cm. - ([Polderkinderen-serie]) - 1e dr.: 1954. » Boeknummer: C 13831**
 867. De Poolzee ontvlucht / Nienke van Hichtum geïll. door Tjeerd Bottema. - 6e uitg. van 4000 km. door de poolwoestijn / bewerkt door J. van Reijen. - Groningen, 1962. - 111 p.; 19 cm. - (Voor allen wat) - Zesde leerjaar. » Boeknummer: B 12523**
 868. De portier van de Langepoort / Joh. H. Been; met ill. van J.G. Kesler. - 2e dr. - Baarn: Bosch, [1922]. - 132 p.: ill.; 21 cm. - (Stamperius-bibliotheek; 37e serie, 2) » Boeknummer: B 27824 - Jaar: [1923]*
 869. De Pozzebokken / Bouke Jagt; met illustraties [en omslag] van Peter Vos. - Bussum: Van Holkema & Warendorf, cop. 1971 (Roermond: H. van der Marck). - 71 p.: zw. ill.; 22 cm. - Eerder verschenen o.d.t.:"Ted en Silvie helpen de pozzebokken". » Boeknummer: 6178b fr - Jaar: [1973] - Editie: [3e dr.]*
 870. Prenteboekje voor de Hollandsche jeugd. - [S.l.: s.n.], [ca. 1875]. - 2 dl.: ill.; 16 cm. - No. 3 en 9. » Boeknummer: Pa 1321*
 871. Prentenboek voor brave kinderen. - [S.l.: s.n.], [ca.1886]. - [16] bl.: ill.; 16 cm. » Boeknummer: Pa 1661*
 872. Prentenboek. - Leiden: D.- Noothoven Van Goor, [187-?]. - 14 p.: handgekl. houtgrav.; 17 cm. - (Prentenboek) - Adelborst. - Volgens Van Veen zijn de illustraties houtgravures. - Illustraties hebben waarschijnlijk Engelse of Amerikaanse oorsprong, gezien de uniformen van de afgebeelde figuren, en de afbeelding van een Mexicaan, een Indiaan en een Neger. - Datering geschat; zie ook annotatie bij koepeltitel. Ing. » Boeknummer: Pa 185**
 873. Prentenboek. - [S.l.: s.n.], [ca. 1875]. - [16] p.: ill.; 16 cm. » Boeknummer: Pa 1338*
 874. Prentenboekje met rijmpjes. - [S.l.: s.n.], [ca. 1890]. - [8] p.: ill.; 26 cm. » Boeknummer: Pc 5871*
 875. De Princevlag waait! / Jan Adriaan; [teek. van M. Meuldijk]. - Amsterdam: De Amsterdamsche Keurkamer, [1937]. - 196 p.: ill.; 20 cm. » Boeknummer: B 33636*
 876. De prins van Heideheuvel / A. Trelker; ill. van Tjeerd Bottema. - Bussum, 1915. - 111 p.; 22 cm. - (Jong leven) » Boeknummer: C 15128**
 877. Prins Maurits: met gedichtjes / P.J. Andriessen. - Den Haag, [1876]. - VI p.: ill.; 19 cm. - (Nationale prentenboeken) » Boeknummer: Pb 21287*
 878. Prins Peter / door Ida Heijermans; ill. en bandvers. van Rie Cramer. - Bussum: Van Dishoeck, 1909. - 137 p.: zwart-wit ill.; 21 cm. » Boeknummer: B 12030**
 879. Prins Willem I / met gedichtjes van P.J. Andriessen. - Den Haag: Belinfante, [1876]. - [13] p.: ill.; 19 cm. - (Nationale prentenboeken) » Boeknummer: Pb 21290*
 880. De prinses op de erwt / H.C. Andersen; een sprookje naverteld [uit het Deens] door N. van Hichtum; teekeningen in kleuren van Hedvig Collin. - Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, [1930]. - [15] p.: ill.; 27 cm. - Vert. van: Prinsessen på aerten. - ca. 1835. » Boeknummer: Pc 3585**
 881. Proeve van leeslessen voor jonge scholieren / B. van Dijk. - 4e dr. - Groningen, 1826. - 64, [48] p.; 16 cm. » Boeknummer: Pa 1233 - Noot: Met hs. aant; De p. 21 -36 ontbr**
 882. Proeve van dichtstukjes voor jonge lieden / A.G. Cazaux. - Maastricht, 1831. - .. p.; 8° » Boeknummer: A 370 - Noot: Bibliotheek P. de Clercq**
 883. Proza en poëzij voor de verstgevorderde leerlingen eener lagere school / [verz.] door J.P. Goedhart. - 3e dr. - Dordrecht: Braat, 1863. - 104 p.: ill.; .. cm. - 1e uitg. 1860. » Boeknummer: A 883 - Jaar: 1871 - Editie: 4e dr**
 884. De pruik van Cassander / tekst van Pauline Seraphin; bew. door Eliza Hess-Binger; ill. van Nelly Bodenheim. - Gouda: Van Goor, [1925]. - [28] p.: ill.; 26x34 cm. » Boeknummer: F 401**
 885. Puck van Holten / Cissy van Marxveldt. - Heemstede, [1947]. - 176 p.; 21 cm. » Boeknummer: B 14970/1**


  R~ >> begin

 886. Het raadsel van de prinses: naar Gebroeders Grimm. - Amsterdam: G. Theod. Bom, [ca. 1870]. - [10] p.: ill.; 19 cm. - Grimm is Jacob en Wilhelm Grimm. » Boeknummer: Pb 26977*
 887. Ratje: een jongen van de straat / Anne de Vries; tek. van Tj. Bottema. - 24e dr. - Den Haag: Voorhoeve, 1964. - 126 p.: ill.; 19 cm. » Boeknummer: B 13535 - Editie: 22e dr**
 888. De rattenvanger van Hameln / door J. Reitsma; met ill. naar kopergravures van E. Reitsma Valença. - Amsterdam [etc.]: Versluys, 1933. - 40 p.: ill.; 15 x 21 cm. - Ondertitel op omslag: Verhaal voor ouderen. » Boeknummer: Pb 25286*
 889. De rattenvanger van Hamelen, in verzen voor kinderen verteld / naar Robert Browning. - Leeuwarden: Hepkema & Van der Velde, [ca. 1915]. - 61 p.: ill.; 18 cm. - (Boeken voor jongens en meisjes; no. 41) » Boeknummer: Pb 28927*
 890. Razzia bij 't verloren land / U.G. de Jong. - Drachten [etc.]: Friese Pers Boekerij, cop. 1989. - 176 p.; 21 cm. - (De jonge geuzen; 10) » Boeknummer: C 40491*
 891. Redding uit de diepte / U.G. de Jong. - Leeuwarden/Ljouwert: Friese Pers Boekerij, cop. 1997. - 176 p.; 21 cm. - (De jonge geuzen; 18) - Met lit. opg. » Boeknummer: C 48732 » Boeknummer: C 48732 bis*
 892. De regenboog-kinderen / een boek van Piet Worm; tekst van Josephine Baker; met medew. van Jo Bouillon; ill. van Piet Worm. - Amsterdam: Mulder & Zoon, 1958. - 60 p.: gekl. ill., portr.; 29 cm. - Vert. van: La tribu arc-en-ciel. - 1957. - Datering: uit fondscatalogus Mulder & Zoon. » Boeknummer: E 2947*
 893. Reinaart de vos / voor kinderen bew. door P.A.E. Oosterhoff; met teek. van W. Heskes. - Bussum: Koster, [1922]. - 64 p.: ill.; 19x28 cm. » Boeknummer: E 5465*
 894. Reinaart de Vos / naverteld door Hermanna; geïllustreerd door G. Wildschut. - Amsterdam: H. Meulenhoff, 1919. - 120 p.: gekl. plakplaatjes en zw. tek.; 19 cm. - (Ons schemeruurtje; 16) » Boeknummer: B 12060**
 895. Reinoud en Lina: eene familie-geschiedenis voor kinderen / oververteld door J.J.A. Goeverneur; [naar Elise Averdieck]. - Leeuwarden: Hugo Suringar, [1870] ([S.l.]: G.T.N. Suringar). - 96 p., [4] bl. pl.: gekl. lithogr.; 17 cm. - (Kinderleven; 2) - Bew. naar: Roland und Elisabeth. - 1851. - Steendr. v. P.W.M. Trap. » Boeknummer: B 22495*
 896. Reinoud en Lina: eene familie-geschiedenis voor kinderen / oververteld door J.J.A. Goeverneur; [naar Elise Averdieck]. - 2e dr. - Leeuwarden: Hugo Suringar, [18??] (Leeuwarden: Co¨operatieve Handelsdrukkerij). - 96 p., [4] bl. pl.: gekl. lithogr.; 18 cm. - (Kinderleven; 2) - Lithogr. geven dezelfde taferelen als in 1e uitg., maar mode, kleuren etc. zijn veranderd. - Het jaartal is geschat op grond van overeenkomsten met de herdruk van Lotje uit 1888. - 1e dr.: 1870. Ing » Boeknummer: B 1391/2 - Jaar: [ca. 1878]*
 897. De reis om de wereld in 80 dagen: groot melodrama in 12 tafereelen met een slot-apotheose / W.N. Peypers; bew. naar aanleiding van den beroemden roman van Jules Verne. - [Amsterdam], [1875]. - 15 p., 6 p.pl.; 17 cm. » Boeknummer: Pa 1324**
 898. Reisje door het Koningrijk der Nederlanden en het Groot-hertogdom Luxemburg: voor kinderen / door A.B. van Meerten geb. Schilperoort; [met pl., door H.P. Oosterhuis, C. Borsteegh en W.H. Hoogkamer]. - Amsterdam: Schalekamp & Van de Grampel, 1826-1827. - 2 dl.: Met pl.; 8° - Saakes 8 (1826), p. 279, (1828), p. 391; Waller 1181. » Boeknummer: A 3425 - Noot: AANW.: Dl. 1*
 899. Reizen en avonturen van mijnheer Prikkebeen: een wonderbaarlijke en kluchtige historie / teek. van Rodolphe Töpffer; [uit het Duits van Julius Kell] voor de Nederlandse jeugd berijmd door J.J.A. Goeverneur. - 10e dr. - Rotterdam, [1917]. - 76 p.: ill. (zw./w.).; 19x27 cm. - Vert. van: Fahrten und Adenteuer des Herr Steckelbein. - 1847. - 1e uitg. van deze bew.: 1858. » Boeknummer: E 574**
 900. Rekel / door Cissy van Marxveldt; met tek. van Hans Borrebach. - 7e dr. - Heemstede: De Erven Loosjes, [ca. 1948]. - 255 p.: ill.; 20 cm. » Boeknummer: B 36369*
 901. Riet Berkhout / M. de Lange-Praamsma; [ill. van R. Reinderhoff]. - 2e dr. - Nijkerk, [1957]. - 191 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 13837**
 902. Rietje's pop / door Tine van Berken; geïll. door Nelly Bodenheim. - 2e dr. - Amsterdam: Becht, [1909]. - [134] p.: zw.w. ill.; 22 cm. - 1e dr.: 1897. » Boeknummer: C 15130**
 903. Rinske en de stoomtram / Diet Huber; [ill. door de schrijfster]. - Den Haag: Leopold, cop. 1986. - 174 p.: tek.; 23 cm. » Boeknummer: C 37263*
 904. Rixt en de kieviten / tekst: Jant Laverman; ill.: Françoise Trésy; bew. uit het Fries door Frank Herzen. - Baarn: Bekadidact, cop. 1990. - 28 p.: tek.; 29 cm. - Vert. van: Rixt en de ljippen. - Ljouwert [Leeuwarden]: AFUK, cop. 1990. » Boeknummer: 8631a fr folio*
 905. Robert en Bertrand. - Antwerpen; Utrecht: Standaard, 1973-.... - dl.: gekleurde ill.; 26 cm. - Vanaf 1975 uitg.: Antwerpen; Amsterdam: Standaard. - Vanaf 1987 uitg.: Antwerpen; Weert: Standaard. - Vanaf 1992 ook: Antwerpen: Standaard. » Boeknummer: Zie afz. dl - Noot: AANW.: dl. 72, 87*
 906. De robijn en Angelika: twee leerzame verhalen voor de Nederlandsche jeugd / door C. Schmid. - 3e dr. - Leyden:- Noothoven van Goor, [ca. 1855]. - 76 p., [2] bl.pl.; 19 cm. - Vert. van: Angelika, Die Fliege. UIt: Erzählungen, dem blühenden Alter gewidmet, 1836. » Boeknummer: B 22497 - Noot: Met hs. aant; Pp. 1, 2 en 11-16 ontbreken*
 907. Robinson Crusoë / Albertus; [naar het Engels van Daniël Defoe]; 5 pltn. met tekst. - Amsterdam: Leendertz, [1876]. - 6 p.: ill.; .. cm. - Bew. naar: The life and strange surprizing adventures of Robinson Crusoë ... - 1719. » Boeknummer: F 264**
 908. Robinson Crusoë: een leerrijk verhaal voor kinderen. - Deventer: Wed. P. de Lange, [ca. 1850]. - 16 p.: ill.; 17 cm. » Boeknummer: Pa 774**
 909. Robinson Crusoë / voor Nederl. jongens bew. naar Dr. Gräbners opvoedkundige uitgaaf, door P. Louwerse. - 3e dr. - Sneek: Van Druten, [1888]. - XIV, 296 p., [8] bl. pl.; 19 cm. - Met nieuwe pltn. en een kaartje van Robinsons eiland in kleurendr. - De auteur is Daniel Defoe. » Boeknummer: B 1671**
 910. Robinson Crusoë. - Leyden: A.W. Sythoff, [1e helft 19e eeuw]. - [12] p.: ill.; 17 cm. - No. 27. » Boeknummer: Pa 498**
 911. De rode assegaai / S.M. van der Galiën; geïll. door Kees van Lent. - Groningen: Haan, [1959]. - 196 p.: ill.; 25 cm. - ([ Gert van Giessen-serie; dl. 4]) » Boeknummer: D 7296**
 912. De rode vlek / door W.G. van de Hulst; geïll. door Tjeerd Bottema. - 4e dr. - Amsterdam: Spruyt, 1936. - 186 p.: ill.; 19 cm. - (Vrucht: leesboek voor de scholen met de bijbel en voor het huisgezin) - 1e dr. o.d.t.: De roode vlek, 1928. » Boeknummer: B 36366*
 913. Rodi en de paarse paarden / door Henriëtte van der Kop. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, [1958]. - 173 p.; 21 cm. » Boeknummer: B 31772*
 914. De roekeloze tocht / Sipke van der Land; met ill. van Herson. - Nijkerk: Callenbach, [1969]. - 116 p.: ill.; 22 cm. - (Mensen en dieren in vreemde landen) » Boeknummer: C 20150**
 915. De rommeltuin: versjes voor kinderen / Hans Andreus; [tek. en bandontwerp van Babs van Wely]. - Haarlem: Holland, cop. 1970. - 48 p.: ill.; 25 cm. - Onderscheiden met een Zilveren Griffel in 1971. » Boeknummer: D 9715**
 916. De roofridder van Lodegem / door T. Bokma; geïll. door Menno. - Delft: Meinema, [1962]. - 93 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 42575*
 917. De roos van Dekama / naar J. van Lennep, voor kinderen bew. - Leeuwarden: Hepkema en Van der Velde, [ca. 1914]. - 2 dl.: ill.; 18 cm. - (Boeken voor jongens en meisjes; 88-89) » Boeknummer: B 7076 - Noot: Geschenk van H. Bosma-Gerbens**
 918. Roselot / door P.A.E. Oosterhoff; geill. door Mary Ophoff. - Alkmaar: Kluitman, [1948]. - 158 p.: ill.; 21 cm. - (Zonnebloem serie) - Leeftijd 8-12 jaar. » Boeknummer: B 32988*
 919. Het rozenknopje / J.J.A. Goeverneur. - Leiden, [ca. 1880]. - [20] p.: ill.; 19 cm. » Boeknummer: Pb 20561*
 920. Een Rus te Delfzijl, of De laatste Franschen in ons land / J. Faber. - 2e dr. - Amsterdam: Van Campen, [1922]. - 228 p.: ill.; 24 cm. - 1e uitg. 1909. » Boeknummer: C 15058**


  S~ >> begin

 921. Saamgelezen: groote en kleine verhalen voor onze Hollandsche jongens en meisjes / Antie S. Reule Nzn. - Sneek: Pijttersen, [1885]. - 104 p.: ill.; 20 cm. » Boeknummer: B 36050*
 922. Sadrach / door Meindert DeJong; met tek. van Jo Gall; [Ned. bew. uit het Engels van Auck Smit]. - Hoorn: "West-Friesland", [1959]. - 166 p.: ill.; 21 cm. - Vert. van: Shadrach. - cop. 1953. » Boeknummer: B 11405**
 923. De schat van de eendenkooi / Bas den Oudsten; met ill. van J.C. Heeck. - Nijkerk: Callenbach, [1958]. - 62 p.: zw. tek.; 23 cm. » Boeknummer: C 43642*
 924. De scheepsjongen van "De Gouden Leeuw" / Joh. H. Been: geïllustreerd door Jan Wiegman. - Amsterdam: H. Meulenhoff, 1920. - 183 p..: zwart-wit tek., waarbij 2 silhouet-tek., aan achterzijde titelblad 1 gekl.afb. ingeplakt.; 22x15 cm. - (Jong Holland; I) - ing. geb. » Boeknummer: C 15106**
 925. De scheepsmakkers: een geschiedenis uit het leven der Amerikaanse visschers / Kirk Munroe; naar [het Engels] bew. door Ant. S. Reule Nz.... [et al.]. - Sneek: Van Druten, [1892]. - iv, 230 p.: ill.; 8° - Vert. van: Dorymates. - 1889. » Boeknummer: B 1707**
 926. Scherpe schaatsen... verre vaarten / Meindert DeJong; [Ned. bew. uit het Engels van A.J. Richel; omslag van A.E. van Kesteren; ill. van Nancy Grossman]. - Hoorn: West-Friesland, [1967]. - 200 p.: zw. ill.; 21 cm. - Vert. van: Far out the long canal. - cop. 1964. » Boeknummer: B 15592**
 927. Schetsen en verhalen voor de jeugd / vrij naar het Hoogduitsch van S.Ch. Relle; door H. Ilpsema Vinckers. - Groningen: Schierbeek, [ca. 1890]. - 123 p.: ill.; 21 cm. » Boeknummer: B 4758**
 928. De schildknaap van Grote Pier / Johan de Vries; [ill. van W. Lap]. - Hoorn: West-Friesland, [1959]. - 154 p.: ill.(zw.w/.).; 21 cm. » Boeknummer: B 11397**
 929. Schimmel Snelvoet: levensgeschiedenis van een paard / door P. Louwerse; (Naar teekeningen van Horace Vernet). - 2e verb. dr. - Alkmaar: P. Kluitman, [1885]. - 10 p., [6] bl. pl.: gekl. lith.; 22 cm. - Litho's gedrukt door Emrik & Binger, Haarlem. - Omslagtitel: De levensloop van een paard. - 1e dr. 1879. » Boeknummer: GK 24**
 930. Schimmels voor de koets / Nienke van Hichtum; [ill. Tjeerd Bottema]. - 7e dr. - Amsterdam [etc.]: Van Goor Jeugdboeken, [1980]. - 280 p.: ill.; 25 cm. » Boeknummer: D 4965c » Boeknummer: D 4965a Jaar: [1973] - Editie: 6e dr*
 931. Schimmels voor de koets, of ... vlooien voor de koekepan?: een schets uit het Friese dorpsleven: voor kinderen vanaf 12 jaar en ouder / door Nienke van Hichtum; met zwarte en gekl. pl. van Tjeerd Bottema. - 's-Gravenhage: Van Goor, [1936]. - 288 p.: ill.; 26 cm. » Boeknummer: D 4965 - Jaar: [1949] - Editie: 3e dr**
 932. Schimmenspel / D.L. Daalder. - Zeist: Ploegsma, [1940]. - 231 p.: ill.; 21 cm. » Boeknummer: C 36616*
 933. Schip op de Westergronden / Bas den Oudsten; omslag en ill. van Guust Hens. - Den Haag [etc.]: Van Goor [etc.]; Antwerpen: De Nederlandsche boekhandel, [1958]. - 112 p.: ill.; 22 cm. - Jongens ± 13 jaar. » Boeknummer: C 32489*
 934. De schippers van de Kameleon / door H. de Roos; geïll. door G. van Straaten. - 41e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1987]. - 127 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr.: 1949. » Boeknummer: B 36087*
 935. De schoenen van de zee / Henk Figee; [ill. Philip Hopman]. - Amsterdam: Leopold, cop. 1994. - 91 p.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: C 46203*
 936. Een schooljongen, of Van kwaad tot erger / naar het Engelsch van F.W. Farrar; [met voorbericht voor de 1e en 2e druk, en voor de 4e druk door Johannes Kneppelhout]. - 8e dr. - Amsterdam: Gebr. E. & M. Cohen, [1907] (Wageningen: H. Veenman). - 335 p.: zw. ill.; 21 of 25 cm. - Vert. van: Eric, or Little by little. - 1858. - Op titelblad: achste druk. - Volgens Brinkman zijn er 2 edities verschenen, met hetzelfde zetsel maar in ander formaat. - 1e dr.: Amsterdam: W.H. Kirberger, 1862. - Geb. » Boeknummer: B 3305**
 937. Schoolreisje naar Vlieland / Piet Meinema; tek. Tiny van Asselt. - Nijkerk: Callenbach, [1986]. - 76 p.: ill.; 23 cm. - (Loes en Leo; [dl. 4]) » Boeknummer: C 37365*
 938. De schoone slaapster: zangspel voor kinderen, in vier tafereelen. - Heerenveen: Hepkema, [ca. 1916]. - 59 p.: ill., muz.; 12 cm. obl. - (Boeken voor jongens en meisjes; 109) » Boeknummer: Pb 19924*
 939. Schriftuurlyk schoolboekje, begrypende over de zeven hondert uitgelezene schriftuurplaatzen, getrokken uit het Oude en Nieuwe Testament: voorgestelt na de ordre van het A., B., C. ende afgedeelt in vierderley A., B., C.: zeer bekwaam om in de schoolen gebruikt te worden / door J. Maas. - Leeuwarden: Johannes Seydel, 1791. - 88 p.; 14 cm. » Boeknummer: Pa 536 - Noot: Titelbl. en p. 85-88 fotokopie » Boeknummer: Pa 536 bis - Noot: Titelbl. fotokopie**
 940. Schrijver gezocht: encyclopedie van de jeugdliteratuur / [hoofdred.: Marita de Sterck; red.: Robert Baccarne ... et al.]. - Tielt: Lannoo; [Houten]: Van Holkema & Warendorf, 1988. - 406 p.: ill.; 21 cm. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het dertigjarige bestaan van Jeugdboekengids, kritisch tijdschrift over jeugdliteratuur, uitgegeven door het K.C.L.B., Antwerpen. - Aan de kop van de titelpagina: Jeugdboekengids. - Met lit. opg., reg. » Boeknummer: B 34911*
 941. Sieger de bronsman / H.J. Popping; geïll. door G. van Straaten. - Alkmaar: Kluitman, [1956]. - 144 p.: ill.; 21 cm. - Leeftijd 10-14 jaar. » Boeknummer: C 13309**
 942. Sikke en ik: een zomer vol avonturen / W. Visser; geïll. door Friso Henstra. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1961. - 192 p.: ill.(zw./w.).; 23 cm. - (AP-jeugdserie) » Boeknummer: C 14968**
 943. Sindbad de zeeman / bew. door Henriëtte Blaauw. - Alkmaar: Gebr. Kluitman, 1921. - 80 p.: ill.; 20 cm. - (Lilliput-bibliotheek; nr. 2) » Boeknummer: B 12057**
 944. Sindbad de zeeman / Nienke van Hichtum; [illustraties van Joan Mac Neill]. - Den Haag: Van Goor Zonen, [1967] ([Dordrecht]: Geuze). - 72 p.: zw. ill.; 20 cm. - (Delta-serie) - Eerder verschenen in: Vertellingen uit de Duizend en één nacht. - 1921. - Bevat 1 p. uitgeversreclame. » Boeknummer: B 38049*
 945. Sint Nicolaas schenkt ieder wat: boertig dichtstukje / door J.Schenkman. - Amsterdam: Bom, 1850. - 31 p.; 23 cm. » Boeknummer: Pb 1340**
 946. Sip-su "de knappe jongen": een Eskimo-geschiedenis / door N. van Hichtum; geïll. door Pol Dom. - 5e dr. - Alkmaar: Kluitman, [1933]. - 158 p.: 2 zwart-wit pl.; 20 cm. - (Stamperius-bibliotheek) 1e dr.: 1897. » Boeknummer: B 6899**
 947. Sjouk van Holdinge: (verhaal uit Oost Friesland) / S. van Aangium. - [Leeuwarden]: Friesch Dagblad [etc.], [1953]. - 179 p.; cm. » Boeknummer: D 6179**
 948. Sjoukje / His Jansma; geïll. door Lies Veenhoven. - 3e dr. - Alkmaar: Kluitman, [1963]. - 96 p.: ill.; 20 cm. » Boeknummer: B 37384*
 949. De snars, de fluit, de sikkepit / Diet Huber; met plaatjes van de schrijfster. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1963. - 116 p.: ill.; 19 cm. - (ABC-pocket voor de jeugd; 30) » Boeknummer: B 13273**
 950. Snaveltje Pik aan de deur / door Louise Ahn-de Jongh. - Deventer: [s.n.], [1894]. - 50 p.: ill.; 20 cm. - (Dertig cents-bibliotheek; 4) » Boeknummer: Pb 20760*
 951. Snuf en de verre voetreis / Piet Prins; [ill. Jaap Kramer]. - Groningen: De Vuurbaak, cop. 1979. - 168 p.: ill.; 24 cm. - (Snuf-serie) » Boeknummer: D 18075 - Editie: 7e dr*
 952. Snuf en het spookslot / Piet Prins; [ill.: Jaap Kramer]. - 15e dr. - Groningen [i.e. Barneveld]: De Vuurbaak, [1993]. - 161 p.: tek.; 24 cm. - (Snuf-serie) - Oorspr. titel: Het geheim van Valkenhorst. - Rotterdam: Groenendijk, 1953. » Boeknummer: D 18094*
 953. Het soldaatje spelen: een geschenk voor vlijtige kinderen / W.J. Kelder. - Maintz: Scholz, [ca. 1850] (Nijmegen: Vieweg). - 72 p.: ill.; 10x17 cm. » Boeknummer: Pa 1074**
 954. Spanning in de Veenpolder / Dick Siegers. - De Bilt: De Fontein, cop. 1973. - 138 p.: zw. ill.; 21 cm. - (De driesprong-reeks; [1]) - (Fontein jeugd) » Boeknummer: C 24369*
 955. Spekkie, de pijper der zeeleepers / door Joh. H. Been; geïll. door J.G. Kesler. - 2e dr. - Baarn: Bosch, [1922]. - 144 p.: ill.; 21 cm. - (Stamperius-bibliotheek; 36e serie, 1) - 1e dr.: 1909. » Boeknummer: B 27823 - Jaar: [1922]*
 956. Spel van droom en werkelijkheid / door Henriëtte van der Kop. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, [1957]. - 182 p.; 21 cm. » Boeknummer: B 31771*
 957. Speurders met de Kameleon / door H. de Roos; geïll. door G. van Straaten. - 13e dr. - Alkmaar: Kluitman, [1970]. - 127 p.: ill.; 21 cm. - (Zonnebloem serie) » Boeknummer: B 36086*
 958. Spiegel voor jonge lieden: godsdienstige en zedelijke tafereelen en verhalen / onder red. van P. Duijs. - Jrg. 1 - .... - Kampen: Van Hulst, 1851-.... - 19 cm. » Boeknummer: B 33296 - Aanwezig: vol.1 (1851)*
 959. De spionnen / Sibe van Aangium; [met ill. van Tj. Tuinstra]. - Franeker: Wever, [1949]. - 141 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 10049**
 960. Spionnen in het rijk van Attila, of De strijd om Orléans, het Stalingrad van het jaar 451 / Sjoerd Leiker; [ill. I. Spreekmeester]. - Amsterdam: De Bezige Bij, 1945. - 239 p.: ill.; 24 cm. » Boeknummer: C 32463*
 961. De spionnenomnibus / Sibe van Aangium. - Barneveld: Koster, cop. 1992. - 307 p.: ill.; 23 cm. - Bevat: De spionnen. - Oorspr. uitg.: Franeker: Wever, 1947; Met de spionnen op avontuur. - Oorspr. uitg.: Rijssen: Ligtenberg, 1981. » Boeknummer: C 44433*
 962. Spoken op de Tjonger / D. Siegers; [met zwarte ill. van Kothuis art-team]. - De Bilt: De Fontein, cop. 1974. - 125 p.: ill.; 22 cm. - (De driesprong-reeks; 4) » Boeknummer: C 24373*
 963. De springende panter / S.M. van der Galiën; [ill. van Kees van Lent; bandontwerp van Hans Borrebach]. - Kampen: Kok, cop. 1964. - 164 p.: ill. (zw.).; 22 cm. » Boeknummer: C 16935**
 964. De sproetenprinses en andere sprookjes / Godfried Bomans; met ill. van Alison Korthals Altes. - Amsterdam [etc.]: Agon Elsevier, 1966. - 39 p.: ill.; 24 cm. - Eerder verschenen in: Sprookjesboek. - 1965. » Boeknummer: D 10054*
 965. Sprong in het duister / U.G. de Jong. - Drachten [etc.]: Friese Pers Boekerij, cop. 1986. - 163 p.; 21 cm. - (De jonge geuzen; 7) » Boeknummer: C 37260*
 966. Sprookjes / Hans Christian Andersen; uit het Deensch vert. door Christine Doorman. - Utrecht, [1900]. - 144 p.; 23 cm. - II. » Boeknummer: C 15111**
 967. Sprookjes / J. Hendrik van Balen. - Oosterwolde: Popping, 1905. - 162 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 42574*
 968. Sprookjes / Leander; vert. uit het Hoogduitsch] van Ch.F. van Duijl; met houtgravuren van Chs. Rochussen. - 3e dr. - Rotterdam: Elsevier, [1881]. - iv, 143 p.: ill.; .. cm. - Vert. van: Träumereien an französischen Kaminen. - 1871. - 1e utg. van deze vert. 1874. » Boeknummer: B 1477**
 969. Sprookjes / naverteld door F.H.N. Bloemink; met gekleurde platen van A.J. van 't Hoff. - Gouda: G.B. van Goor Zonen, [1924]. - 112 p.: gekl. ill.; 21 cm. - (Voor 't kleine volkje; dl. 27) - Bevat: De wonderflesch; Hans vol geluk; De gelaarsde kat; De geschiedenis van het leelijke jonge eendje; Het oude Kaboutertje; Zwaan kleef aan. - Geb. » Boeknummer: B 12037**
 970. Sprookjes uit de tooverwereld / van Jean Macé; voor de Nederlandsche jeugd bew. door P.J. Andriessen. - Amsterdam: D.B. Centen, [1875]. - 149 p., [3] p. pl.: gekl. lith.; 17 cm. » Boeknummer: Pa 1633*
 971. Sprookjes van Moeder de Gans / opnieuw bewerkt door Christine Doorman; [naar het Frans van Charles Perrault]; geïll. door Rie Cramer. - Utrecht: De Haan, [1916]. - ii, 48 p.: ill.; 24 cm. - Vert. van: Contes de ma mère l'oye. - 1697. » Boeknummer: C 15109**
 972. Sprookjes van alle tijden / verteld door Nienke van Hichtum; met ill. van Annemie Heymans. - Haarlem: Becht, cop. 1992. - 232 p.: ill.; 25 cm. Oorspr. titel: Oude bekenden. - Amsterdam: Becht, 1937. » Boeknummer: D 17214*
 973. Sprookjes / verz. door de Gebroeders Grimm; opnieuw uit het Duitsch vert. door M. van Eeden-van Vloten; met ill. van J.B. Midderigh-Bokhorst en J.J. Midderigh. - Amsterdam: Schreuders; voor de Mij. voor goede en goedkoope lectuur, [1906]. - 219 p.: ill.; 18 cm. + krt., tab. - (Wereldbibliotheek; 3-4) - Eerste verzameling. » Boeknummer: B 12034/1**
 974. Sprookjes / verz. door de Gebroeders Grimm; opnieuw uit het Duitsch vert. door M. van Eeden-van Vloten; met ill. van J.B. Midderigh-Bokhorst en J.J. Midderigh. - Amsterdam: Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, [1910]. - 376 p.: ill.; 18 cm. + krt., tab. - (Wereldbibliotheek; 133-135) - Vierde en laatste verzameling. » Boeknummer: B 12034/4 - Jaar: [1906]**
 975. Het sprookjesboek / met sprookjes van: H.Ch. Andersen ... [et al.]; bew. door Hermanna; geïll. door E.M. ten Harmsen v. d. Beek; bandteek. van Jan Wiegman. - Amsterdam: Meulenhoff, 1922. - 160 p.: ill.; 24 cm. - (Het boek voor het kind; 2) » Boeknummer: C 15110** St. Niklaas
 976. St. Niklaas in 't land: met bijschriften / Agatha. - Alkmaar: [s.n.], [1880]. - p.: ill.; cm. » Boeknummer: B 1232**
 977. De St. Nikolaas-kinderen, of De aangename dag: een nieuw boekje voor de Nederlandsche jeugd / H. M. C. van Oosterzee. - Middelburg, [1853]. - 104 p.: ill.; 8° - Gedeeltel. navolging. » Boeknummer: A 468**
 978. Station achter de horizon / U.G. de Jong. - Drachten [etc.]: Friese Pers Boekerij, cop. 1992. - 183 p.; 21 cm. - (De jonge geuzen; 13) - Met lit. opg. » Boeknummer: C 43765*
 979. De Staverse beurtschipper / R. Feenstra; met zwarte ill. door Cor van Kralingen. - 2e opl. - Zutphen: Thieme, [1973]. - 63 p.: ill.; 20 cm. - (Echo der eeuwen; no.15) » Boeknummer: B 22097*
 980. Stefan de zwerver / Piet Meinema; [ill. Hans Ellens]. - Kampen: Kok Voorhoeve, cop. 1994. - 49 p.: ill.; 22 cm. - (Horizon) » Boeknummer: C 46315*
 981. Steven en zijn koetjes / door Henriëtte Blaauw; teekeningen van Netty Heyligers. - Alkmaar: Kluitman, [1923]. - [23] p.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: C 15131**
 982. De stille strijder / door G. van Bokhorst. - Nijkerk: Callenbach, [1936]. - 245 p.; 22 cm. » Boeknummer: C 40172*
 983. Stofgoud: weinig en veel saamgelezen van eigen en vreemden bodem ten dienste der volksschool / Lubbertus Leopold. - 4e verm. dr. - Groningen, 1868. - p.; 8° » Boeknummer: Pa 160/5**
 984. De strijd om het doode punt / door Joh. H. Been; [met pl. van M.L. Middelhoek]. - Amsterdam: Veen, [1926]. - 200 p.: ill.; 23 cm. - (Joh. H. Been's avontuurlijke archief-vertellingen; 4) - Vervolg van: Vedertje - talisman. » Boeknummer: C 42342*
 985. De strooppot: Texels volksverhaal / geparaphraseerd door G.W. Oskamp. - [Den Burg]: V.V.V. Texel, [1951]. - 30 p.: ill.; 19 cm. » Boeknummer: Pb 26604*


  T~ >> begin

 986. Taalkundig prenteboekje voor leerzame kinderen. - Turnhout: Glénisson en Van Genechten, 1842. - dl.: ill.; 16 cm. » Boeknummer: Pa 1005 - Noot: Aanw.: Dl. 1**
 987. Tafereelen tot nut en vermaak voor de jeugd: in proza en poëzij. - 2e verb. dr. - Zwolle: Clement, De Vri en Van Stegeren, [1816]. - Met 8 gekleurde pl.; 16° - Saakes 6 (1816), p. 252. - 1e uitg. 1801. » Boeknummer: A 852 Jaar: 1815**
 988. De talisman / door Sir Walter Scott; voor de Nederlandsche jeugd bewerkt door P.J. Andriessen; [met een Voorbericht van de bewerker]. - Amsterdam: Wed. J.C. van Kesteren & Zoon, [1875]. - 204 p., [4] bl. pl.: gekl. lith.; 8°, 20 cm. - Lithografieën gedrukt bij Emrik & Binger. - Geb. » Boeknummer: B 1573**
 989. Tante Doortje's erfenis / door Cor van Osenbruggen; met 4 pl. en bandteek. van B. Midderigh-Bokhorst. - Gouda: Van Goor Zonen, [1917]. - 236 p.: ill.(zw./w.).; 23 cm. » Boeknummer: C 15098**
 990. Tante Griet / door C. Asscher-Pinkhof; geïll. door Is. van Mens. - Alkmaar: Kluitman, [1934]. - 212 p.: ill.; 24 cm. » Boeknummer: C 15054**
 991. Het teken van de Lobo / S.M. van der Galiën; geïll. door Kees van Lent. - Groningen: Haan, [1957]. - 182 p.: zw. ill.; .. cm. - (Eenzame-wolf serie; 5) » Boeknummer: D 6935**
 992. Tekstbespreking: Zwart op wit, groot verhalenboek voor de jeugd, door C. Wilkeshuis, met prentjes van Jenny Dalenoord / H.W. Klompsma-Versnel; vraaggesprekken met enige kinderen D.J. Klompsma; pres. D.J. Klompsma. - Groningen: regionale omroep noord en oost, 1964. - 7 p.; 34 cm. - Literair leven 11 juni 1964. » Boeknummer: FRYS 01.41 lite; Hs 832 - Noot: Datum uitzending: 11-06-1964**
 993. De terp gered / door K. Elhorst. - Kampen: Kok, cop. 1987. - 28 p.: foto's.; 20 cm. - (Lantaarn-reeks; dl. 130) » Boeknummer: Pb 27430*
 994. Tip top, Kameleon! / door H. de Roos; geïll. door G. van Straaten. - 6e dr. - Alkmaar: Kluitman, [ca. 1968]. - 126 p.: ill.; 20 cm. - ([Zonnebloemserie]) » Boeknummer: B 36081*
 995. Tjirp de krekel / Hans Andreus; ill. Babs van Wely. - Amsterdam: Holland, 1961. - 31 p.: ill.(zw./w.).; 30 cm. - (Boekjes van de bonte wonderboom; no. 1) » Boeknummer: F 983**
 996. Tobbers / A. Rengersen; met tek. van W.K. de Bruin. - Heusden, [1906]. - 104 p.: ill.; 19 cm. - (De nieuwe bibliotheek voor de jeugd) » Boeknummer: B 12894**
 997. De tocht / George Hulskramer; [red.: Simone Ruitenbeek]. - Heemstede: Altamira, 1990. - 240 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 41880*
 998. De toekomst van Marijke / Cissy van Marxveldt; met tek. van Hans Borrebach. - 11e dr. - Heemstede, [1948]. - 194 p.: ill.; 21 cm. » Boeknummer: B 14972/2**
 999. Toen Dik Trom een jongen was / C.Joh. Kieviet; geïll. door Joh. Braakensiek. - 23e dr. - Amsterdam: Jeugdboekerij, [19XX]. - 207 p.; 25 cm. » Boeknummer: D 12091 - Jaar: [ca. 1940] - Editie: 16e dr*
 1000. Toen Dik Trom een jongen was / door C.Joh. Kieviet; geïllustreerd door Johan Braakensiek. - Amersfoort: Valkhoff & Co, [1912] (Amersfoort: S.W. Melchior). - 250 p., [3] bl. pl.: zwart-wit ill., op bladen en tussen de tekst.; 26x17 cm. - [ing. geb.] » Boeknummer: D 12091a*
 1001. Toen en nu: van 1801 tot 1901 / tekst van F.H. van Leent; met oorspronkelijke platen van Jan Rinke. - Amsterdam: Koster, [1900]. - 28 p.: gekl. lithogr.; 34 cm. - (Koster's serie oorspronkelijke prentenboeken; no. 2) Omslagtitel. - Uitgegeven ter gelegenheid van de eeuwwisseling. » Boeknummer: Pl 817*
 1002. Toen het lente werd op Oegehoek: een verhaal uit het Friese waterland / door Clara de Groot; geïll. door H. Verstijnen. - 3e dr. - Alkmaar: Kluitman, [1950]. - 200 p.: ill.; 24 cm. - 1e dr.: 1937. » Boeknummer: C 10507**
 1003. Toen het lente werd op Oegehoek: een verhaal uit het Friese waterland / Clara de Groot; geill. door H. Verstijnen. - 2e dr. - Alkmaar: Kluitman, [1940]. - 204 p.: ill.; 24 cm. » Boeknummer: C 10507a*
 1004. Toetie roetmop / door Lina Tervooren; met vier oorspr. penteek. van W. Heskes. - Amsterdam: Querido, 1917. - 271 p.: ill.; 24 cm. » Boeknummer: C 15056**
 1005. Tony en Armand, of De gevolgen van den omgang met goede en het verkeer met slechte menschen / P.J. Andriessen. - Amsterdam: Sybrandi, [1849]. - IV, 212 p.; 8° » Boeknummer: B 3321**
 1006. Toon Veltman / J.K.G. Muller. - Helder, 1897. - 16 p., 1 p. pl.: ill.; 19 cm. » Boeknummer: Pb 20769*
 1007. De tooverhoed: een oud verhaal naverteld / N. van Hichtum. - Amsterdam: Querido, [1918]. - 199 p.: ill.; .. cm. » Boeknummer: B 4110**
 1008. De tooverlantaarn: kleine vertellingen, sprookjes en versjes, voor Nederlandsche jongens en meisjes / bewerkt door J.J.A. Goeverneur. - Sneek: Van Druten en Bleeker, [186X]. - 48 p., [6] bl. pl.: gekl. lithogr.; 15x18 cm. - Datering: niet in Brinkman en Waller. Van Veen schat het boek op c. 1860, Wirth noemt een 3e dr. van 1876. Gideonse noemt 1876. - Geb. » Boeknummer: Pa 668**
 1009. Het toovervrouwtje en andere vertellingen / Jacqueline van der Nagel en Marie Leopold; met ill. van Sijtje Aafjes en Enna Nieuwenhuis. - Gouda: Van Goor, 1923. - 80 p.: ill.(zw./w.).; 21 cm. - (Gezellige uurtjes; no. 7) » Boeknummer: B 12049**
 1010. Tot ziens, grootvader / Tine Leiker-Kooijmans; [geïll. door Jenny Dalenoord]. - Den Haag: Leopold, [1959]. - 143 p.: ill.; 21 cm. » Boeknummer: B 31692*
 1011. Tot ziens / H. van der Galiën-de Boer; met zwarte ill. [van R. Wolthaus]. - Rijnsburg: Noordermeer, 1980. - 115 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 30480*
 1012. Tranen drogen op / Dieuwke Winsemius; [omslag Hans Borrebach]. - Zwolle: La Rivière & Voorhoeve, [1963]. - 191 p.; 21 cm. - (Gloriareeks) » Boeknummer: B 13574**
 1013. Transvaalsche vertellingen van Vrouw Grobelaar / Perceval Gibbon. - Zalt-Bommel: H.J. van de Garde, [ca. 1910]. - 161 p.; 22 cm. » Boeknummer: C 36762*
 1014. Trijntje Toet / M.C. Frank. - Rotterdam, [1885]. - [18] p.: ill.; 17 cm. » Boeknummer: Pa 1336*
 1015. Het trio uit 't Friese waterland / door U. G. Dorhout; geïll. door Pol Dom. - Alkmaar: Kluitman, [1944]. - 144 p.: ill.; 21 cm. - (Leeftijd 10-13 jaar). - K-nummer K 23. » Boeknummer: B 7862**
 1016. Trouwe vrienden / H.W. Sonnega. - Baarn, [1915]. - 102 p.; 19 cm. » Boeknummer: B 12815**
 1017. Trouwe vrienden van de Kameleon / H. de Roos; geïll. door Ruud Hameeteman. - 24e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman, [1993]. - 110 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr. geïll. door G. van Straaten: Alkmaar: Kluitman, 1966. - (Zonnebloem-serie). » Boeknummer: B 37090*
 1018. Tusschen mal en dwaas, of Wat een meisje te genieten en te lijden heeft, eer zij de wereld in is / door P.J. Andriessen. - 2e dr. - Amsterdam, [1878]. - 209 p., [4] bl. pl.: ill.; 20 cm. - 1e uitg.: 1874. » Boeknummer: B 3303
 1019. Tussen wad en Noorderstrand / Piet Prins; [met zwarte] ill. van Annelies Kuiper. - 4e dr. - Groningen: Dijkstra, [1964]. - 63 p.: ill.; 20 cm. - (Jeugdland; 6) - Vervolg van: Het zonnige eiland. » Boeknummer: Pb 27412***
 1020. Twee zwervelingen in Amerika / Clémence M.H. Bauer; met pltn. van J. Rotgans. - 3e dr. - Den Haag: Van Goor, [1933]. - 176 p.: ill.; .. cm. - (Na schooltijd) - 1e uitg. 1927. » Boeknummer: C 15061 - Jaar: [1927] - Editie: 1e dr**
 1021. De tweelingen Beb en Bob: een vertelling voor kinderen van 8-10 jaar / door Felicie Jehu; met ill. van Frans van Noorden. - Doetinchem: Misset, [1917]. - 165 p.: zw.w. ill.; 22 cm. » Boeknummer: B 22020*
 1022. Tyl Uilenspiegel / naverteld door Hermanna; geïll. door Jan Wiegman. - Amsterdam, 1916. - 123 p.; 18 cm. » Boeknummer: B 12056**


  U~ >> begin

 1023. De uil met zeven zuurtjes / versjes, plaatjes en boekverzorging van Diet Huber. - Amsterdam: Ploegsma, 1959. - [48] p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 14466 - Noot: Verschillende versjes zijn reeds in de Friese taal opgenomen in "De mâlbroekmich" (1957) en in "Tutte mei de linten" (1955; 2e dr. 1958)**
 1024. Uit de kinderwereld / verhalen en versjes van S.J. van den Bergh ... [et al.]. - Sneek: Van Druten & Bleeker, [1856]. - 96 p., [6] bl. pl.: ill.; 18 cm. » Boeknummer: Pa 160/7**
 1025. Uit de kinderwereld: verhalen van en voor kinderen / door C.E. van Koetsveld. - Schoonhoven: Van- Nooten, [1884]. - viii, 188 p., [4] bl. pl.: ill.; 19 cm. » Boeknummer: B 19814**
 1026. Uit de kinderwereld / F.H. van Leent. - Haarlem, [1876]. - 16 p., 1 p.pl.; 18 cm. » Boeknummer: Pb 21285*
 1027. Uit het leven van Joop ter Heul / Cissy van Marxveldt. - 1e dr. - Helmond [etc.]: Westfriesland, 1988. - 140 p.; 23 cm. - Keuze uit: De blokkendoos. - Den Haag: Mouton, 1950; Caprices. - Amersfoort: Valkhoff, 1922. » Boeknummer: C 40036*
 1028. Uit het dierenleven gegrepen, 1-3: een serie boeken voor ieder die van de natuur houdt: levensechte verhalen uit het vrije veld / door Gerrit S. Bakker en H.G. Pluim; red. G. Oortgiesen; ill. van Rien Poortvliet. - Groningen: Dijkstra, [ca. 1976]. - 3 dl.: ill.; 25 cm. » Boeknummer: D 12817* Dik Trom
 1029. Uit het leven van Dik Trom / door C. Joh. Kieviet; geïll. door Joh. Braakensiek. - 28e dr. - Alkmaar: Kluitman, 1940. - 208 p.: ill.; 21 cm. - 1e uitg.: 1892. » Boeknummer: B 27453*
 1030. Uit het oog...: acht jeugdboekenauteurs uit het interbellum / Toin Duijx (red.); Bernadette Custers ... [et al.]. - Leiden: Rijksuniversiteit Leiden, Sectie Kind en Media, [1992]. - 209 p.: ill.; 21 cm. - Met lit. opg. » Boeknummer: B 36461*
 1031. Uit het land der Middernachtzon: sprookjes / van P.Chr. Asbjörnsen; uit het Noorsch vertaald [ en met 'Een enkel woordje vooraf'] door C. Honigh; [ill. door Otto Sinding et al.]. - Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, [1886]. - 155 p.: zw. ill.; 20 cm. - De illustraties (gravures?) gesigneerd door: Otto Sinding, H.P. Hansen, F. Hendriksen, H.C. Olsen, P.N. Arbo en E.W. - Op omslag P.Chr. Absjörnsen. - Omslag met gekl. litho van Amand Lith. Amst. » Boeknummer: B 1275**
 1032. Uit het notulenboek van Dorus / door C.Joh. Kieviet; [geill. door Joh. Braakensiek]. - Amersfoort: Valkhoff, [1915]. - 239 p.: ill.; 25 cm. » Boeknummer: D 7664**
 1033. Uit m'n mouw geschud: verhaaltjes voor schoolkinderen / door S. Gruys-Kruseman; met bandteek. en 14 platen van B. Midderigh-Bokhorst. - 3e dr. - Gouda, [1915]. - 128 p.: ill.; 21 cm. - (Voor 't kleine volkje; 1) » Boeknummer: B 12038**
 1034. Uit tante's jeugd / Ida Heijermans; geïll. door Bas van der Veer. - Amsterdam: Meulenhoff, 1916. - 170 p.: zw. tek.; 18 cm. - (Ons schemeruurtje; no. 5) » Boeknummer: B 12061**
 1035. Uitgeleezen fabelen, vertelsels en merkwaardigheden uit de natuurlijke geschiedenis, in de latynse tale / F. Gedike. - 3e dr. - Amsterdam: Den Hengst, 1803. - 8° - Vert. van: Ein Lateinisches Lesebuch. - 1782. - 1e Nederl. uitg. 1788. » Boeknummer: A 934**
 1036. Uren van vreugde / door C. van Schaick. - Amsterdam: Beijerinck, [1849]. - XII, 111 p.: ill.; 15 cm. - Op het titelblad staat: G. van Schaick. - Almanak voor de jeugd, 1849. » Boeknummer: A 3598*


  V~ >> begin

 1037. Een vacantie-reisje van een Hollandschen jongen naar Java: een oorspronkelijk jongensboek / van A.B. Korff. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, [1906]. - 256 p.: zwart-wit ill., foto's.; 22 cm. - Bevat ill. van A. Rünckel en Joh. Braakensiek. Bandontwerp van AR. » Boeknummer: C 15144 - Jaar: [1930]**
 1038. Vacantiedagen / door A.M. de Jong; geill. door George van Raemdonck. - Utrecht: Cenijn & Van Strien, 1917. - 138 p.; 20 cm. - (De Stichtsche bibliotheek voor jongens en meisjes; 2. / onder red. van A.M. de Jong) » Boeknummer: B 12053**
 1039. Vacantiedagen op het water / door N.W.C. Kuyk; geïll. door Jan Rinke. - Alkmaar: Kluitman, [1917]. - 228 p.: ill.; 24 cm. » Boeknummer: C 15084**
 1040. Vader Jakob en zijne kindertjes: een schoolboekje / door M. van Heyningen Bosch. - 63e dr. (nieuwe spelling). - Gorinchem: Van der Mast, [1873]. - 78 p.; 16 cm. - Omslagtitel: Vader Jakob. - 1e uitg. 1805. - 1e dr.: Amsterdam, Brave 1806. » Boeknummer: Pa 160/no. 3 - Jaar: 1880 - Editie: 65ste dr**
 1041. Vader, mag ik mee? / geschreven en getek. door Peter Spier. - Amsterdam: CPNB, cop. 1992. - [20] p.: tek.; 16?21 cm. - Uitg. door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek ter gelegenheid van de Kinderboekenweek 1992. » Boeknummer: A 4679 » Boeknummer: A 4679 bis*
 1042. Vaderlandsche geschiedenis: prentenboek voor jongens en meisjes. - Leyden, [19e eeuw]. - [10] p.; 17 cm. - No. 21. » Boeknummer: Pa 1238*
 1043. Vadertje Langbeen / door Jean Webster. - 2e, goedk. dr.. - Amsterdam: Scheltema & Holkema's boekhandel; K.Groesbeek & Paul Nijhoff, [1917]. - 184 p.: ill. (van de auteur).; 19 cm. - Oorspr. uitg.: Daddy-Long-Legs. - 1912. - 1e dr. 1915. » Boeknummer: B 21546/I*
 1044. Vakantie met de Kameleon / H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - 26e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1989]. - 120 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr.: Alkmaar: Kluitman, 1964. - (Zonnebloemserie). » Boeknummer: B 36076*
 1045. De val van 't slot Hartenstein / H.M.v.S. - Deventer, [ca. 1870]. - p.; cm. - H.M.v.S. is W. Hulscher G. Jzn. - Uit de "Nieuwe verhalen en avonturen van korporaal Trim". » Boeknummer: Pb 1332 - Vert. van: Indian and scout. - 1910. - Naam vertaler op band, rug en titelblad abusievelijk: P. van Abcoude Jr. Juiste vorm: P. van Abkoude Jr. » Boeknummer: C 15093**
 1046. Van anonieme boekverzorgers tot erkende kunstenaars: twee eeuwen boekverzorging en illustraties van het Nederlandse jeugdboek / Margreet van Wijk-Sluyterman. - Den Haag: NBLC, 1982. - 174 p.: ill.; 21 cm. - (Buiten het boekje; 25) - Met lit. opg. en reg. » Boeknummer: B 31620*
 1047. Van de jeugd voor de jeugd / A. Sixma van Heemstra-Schimmelpenninck. - Ter Neuzen, [1923]. - 148 p.: ill.; 24 cm. » Boeknummer: C 14942**
 1048. Van de boerderijen die elkaar aankeken / Jouk Terpstra; omslag en pl. van Johanna Bottema. - 's-Gravenhage: Van Goor, [1957]. - 88 p.: ill.; 23 cm. - (Deelswal-serie; no. 2) - Vervolg op: Buurtjes over 't water. Gevolgd door: Winter op Deelswal. - 6-9 jaar. » Boeknummer: C 13366**
 1049. Van een scheepje en zijn vrienden / door Sjouke Visser; [ill. van de auteur]. - Harlingen: Flevodruk, [1983]. - [28] p.: ill.; 31 cm. » Boeknummer: Pd 1462*
 1050. Van een egel en een merel / Siepy Zijlstra-de Roos; [ill. Margreet Jonker]. - Kampen: Kok Voorhoeve, cop. 1993. - 49 p.: ill.; 22 cm. - Oorspr. uitg.: Den Haag: Voorhoeve, 1980. » Boeknummer: Pb 29734*
 1051. Van grauwe griffel tot gouden gniffel: over kinderboeken / Rindert Kromhout. - Hilversum: Gooi & Sticht, cop. 1989. - 192 p.; 22 cm. - Met reg. » Boeknummer: C 39877*
 1052. Van klerk tot oceaanvlieger / door C. Grilk; met ill. van T. Leeser. - Amsterdam: Veen, [1932]. - 192 p.: ill.; 25 cm. - (" Hiep hoy" bibliotheek) » Boeknummer: D 13534*
 1053. Van Trientjemoei en Dientjemoei: een oud tekenverhaaltje van oma / naverteld en getekend door Jant Visser-Bakker en Anneke Buizer-Visser; vert. uit het Fries door Wieke Veenstra. - Baarn: Free Spirit Productions, 1981. - [32] p.: ill.; 22x30 cm. - Vert. van: Fan Tryntsjemuoi en Duotsjemuoi. - Leeuwarden: Koperative Utjowerij, 1978. » Boeknummer: 6791a fr*
 1054. Van twee jongens: leesboekje voor de 3e en 4e klas / Sj. van den Berg. - Franeker: T. Wever, 1946. - 52 p.: ill.; 18 cm. » Boeknummer: Pb 23280*
 1055. Van vroolijke dagen / door P.A.E. Oosterhoff; met 4 platen naar oorspr. teek. van C. Bubberman. - Leeuwarden: Meijer & Schaafsma, [1912]. - 209 p., 4 bl. pl.; 23 cm. - (Schaafsma's bibliotheek van goede boeken; 1) » Boeknummer: C 35134*
 1056. Van wormcruyt met suycker tot jeugdliteratuur / samengest. door F. Daalder en I. Daalder-Schripsema. - Purmerend: Muusses, 1971. - 237 p.: ill.; 22 cm. - Met lit.opg. » Boeknummer: C 22013*
 1057. Van zedenleer tot Bruintje Beer: kind, kindbeeld en kinderboek door de eeuwen / Toos Zuurveen. - [Uithuizermeeden]: Roorda; [Kampen]: Zalsman Grafische Bedrijven, cop. 1996. - VIII, 824 p.: ill.; 25 cm. - Met lit. opg., index. » Boeknummer: D 19348*
 1058. Van zeven meisjes / Felicie Jehu; met ill. van H.M. Krabbé. - Almelo: Hilarius, [1903]. - iv, 252 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 15090**
 1059. Een vaste wil komt vele bezwaren te boven: een verhaal voor de jeugd / naar het Hoogduitsch van Gustav Nieritz. - Gouda: G.B. Van Goor Zonen, [1889]. - 56 p., [2] p. pl.: 2 gekl. tek.; 19 cm. » Boeknummer: A 947**
 1060. Veedieven aan het Tjeukemeer / Dick Siegers; [met zwarte ill. van Kothuis art team]. - De Bilt: Fontein, cop. 1973. - 138 p.: ill.; 22 cm. - (De Driesprong-reeks) » Boeknummer: C 24370*
 1061. Veldbloempjes: vertellingen en versjes: een leesboek voor de volksschool / G. Tiemersma Hzn. - Sneek: Van Druten en Bleeker, 1869. - p.; 8° » Boeknummer: Pa 112**
 1062. Veldslag op de heide / U.G. de Jong. - Leeuwarden: Friese Pers Boekerij, [1985]. - 156 p.; 21 cm. - (De jonge geuzen; 6) » Boeknummer: C 35714*
 1063. Verax, de jonge Bataaf / E.J. Blekkink; met illustratiën van W.K. de Bruin. - Heusden, [1905]. - 100 p.; 20 cm. - (De nieuwe bibliotheek voor de jeugd (Stamperius-bibliotheek); XIX,1) » Boeknummer: B 22464*
 1064. Het verdriet van de kieviet / Dick Walda, Will Boezeman. - Amsterdam: Sijthoff, cop. 1984. - 207 p.: ill.; 21 cm. Omslag vermeldt: Jeugdverhalen bij de natuurplaten van Koekkoek. » Boeknummer: C 36451*
 1065. De verdwenen kamer / C. Wilkeshuis; [ill. Jaap Kramer]. - 4e dr. - Kampen: Kok Educatief, [1992]. - 70 p.: ill.; 24 cm. - (Appie; dl. 3) - 1e dr.: 1981. » Boeknummer: Pb 29327*
 1066. De verdwenen koopman: een verhaal uit China / C. Wilkeshuis; [ill. van Freek van Vliet]. - Den Haag [etc.]: Van Goor, 1969. - 144 p.: ill.; 20 cm. - (Delta-serie) » Boeknummer: B 31724*
 1067. Het verdwenen lijk en andere stadssagen / Henk Figee ... [et al.]; ill. Machteld de Jong; [eindred. Victor Frederik]. - Utrecht: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, 1992. - 96 p.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: C 43988*
 1068. Verdwenen zigeuners / U.G. de Jong. - Drachten [etc.]: Friese Pers Boekerij, cop. 1988. - 152 p.; 21 cm. - (De jonge geuzen; 9) » Boeknummer: C 39438*
 1069. Verhalen om nooit te vergeten: bij de feesten en gedenkdagen van het gehele jaar / samengest. door Baukje Offringa; met tek. van Rik Meinema. - Delft: Meinema, cop. 1987. - 176 p.: tek.; 25 cm. - Met lit. opg., reg. » Boeknummer: D 15209*
 1070. Verhalen uit het dierenrijk: een geschenk voor de Nederlandsche jeugd / naar het Hoogduitsch. - Brussel: Brest van Kempen, 1826. - 2 dl.: Met pl.; 12° - Saakes 8 (1827), p. 319. » Boeknummer: B 4395**
 1071. Verhalen voor de jeugd / door Ottilie Wildermuth; [uit het Duits vert.]. - 2e dr. - Sneek: Van Druten, [ca. 1870]. - 125 p.: ill.; 8° - 1e uitg. 1863. » Boeknummer: B 1746**
 1072. Verhalen voor de jeugd / door Dr. Lauckhard; met eene voorrede van R. Koopmans van Boekeren. - Amsterdam: Jan Leendertz, [1867]. - 205 p., [3] bl. pl.: gekl. litho's.; 21 cm. - Vert. van: Kleine Erzählungen für die Jugend. - 1866. - Litho's gedrukt bij P.W.M. Trap. - Geb. » Boeknummer: B 3269**
 1073. De verkenner van Christiaan de Wet: een verhaal uit den Boerenoorlog (1899-1902) / L. Penning. - 5e dr. - Zwolle: La Riviére & Voorhoeve, 1925. - 176 p.: ill.(zw./w.).; 21 cm. - (Penning's Wessels. Serie; [3]) - 1e uitg. 1902. » Boeknummer: B 19133**
 1074. Vermaak der jeugd, of Prente- en verzeboekje voor zoete kindertjes. - Te Sneek: by F. Holtkamp, [ca.1820]. - 16 p.: ill.; 17 cm. » Boeknummer: Pa 947 - Jaar: [1840] - Noot: Aanw.: Deel 1 en deel 6**
 1075. Verraad in Dorestad / Nanne Bosma; met tek. van Roelof van der Schans. - Baarn: De Fontein, cop. 1992. - 140 p.: tek.; 25 cm. Met lit. opg. » Boeknummer: D 17032*
 1076. De verschrikkelijke schoolmeester / Dolf Verroen; met ill. van Auke Herrema. - 2e dr. - Amsterdam: Leopold, 1993. - 108 p.: ill.; 22 cm. - 1e dr.: 1991. » Boeknummer: C 46529 - Jaar: 1994 - Editie: 3e dr*
 1077. Verse bekken!, of Hoe Heel Kort zich in een kip vergiste, uit het wc-raam hing, het op een sluipen zette en andere avonturen van de rat: verhalen van Anne Vegter / met tek. van Geerten ten Bosch. - Amsterdam: Querido, 1990. - 34 p.: tek.; 25 cm. - Rugtitel: Verse bekken!. » Boeknummer: D 16439*
 1078. Vertel eens: kinderen, lezen en praten / Aidan Chambers; [vert. uit het Engels door Joke Linders]. - Amsterdam: Querido, 1995. - 168 p.; 20 cm. - Vert. van: Tell me. - South Woodchester: The Thimble Press, 1993. - Vervolg op: De leesomgeving. - Met lit. opg., reg. » Boeknummer: B 37458*
 1079. De vertellingen van Oom Remus / [vrij naar het Amerikaans van Joël Chandler Harris door] Nienke van Hichtum; [ill. door Nienke van Hichtum]. - 2e dr. - Utrecht: Cantecleer, [1952]. - 154 p.: ill.; 20 cm. - (Haneboeken) - Oorspr. titel: Oom Remus vertelt. - Amsterdam: Arbeiderspers, 1932. - Naar: Uncle Remus, his songs and his sayings. - New York: Appleton, 1880. » Boeknummer: B 9035**
 1080. Vertellingen / Ida Heijermans; geïll. door Jan Wiegman. - Amsterdam: Meulenhoff, 1915. - 130 p.: zw. tek.; 19 cm. - (Ons schemeruurtje; no. 1) » Boeknummer: B 12052 - Jaar: 1917 - Editie: 2e dr**
 1081. Vertellingen / P.J. Cohen de Vries; ill. A. Broeckman-Klinkhamer en Freddie Langeler. - Amsterdam: Meulenhoff, [1921]. - 79 p.: ill (gekl. en zw.).; 19 cm. - (Van Verre en Nabij; no. 3) » Boeknummer: B 12050**
 1082. Vertellingen van Grootvader. - Rotterdam: Van Gogh, 1847. - VI, 111 p.: ill.; 19 cm. - 1e dr.: 1845. » Boeknummer: B 20194*
 1083. Vertellingen van een torenwachter: een leesboek voor de hoogste klasse der volksschool / door K. Hofkamp. - 6e dr. - Groningen: Wolters, 1877. - 126 p.; 16 cm. » Boeknummer: Pa 1642*
 1084. Vertellingen zoo als de kinderen die gaarne hebben / door J.A. Smits. - Leiden: D.- Noothoven van Goor, [1861]. - [42] p., [12] bl. pl.: ill.; 18 cm. » Boeknummer: Pb 26979*
 1085. Vertelselboek voor winteravonden / T. Hellinga-Zwart; teek. van Pol Dom; met medew. van C. Asscher-Pinkhof ... [et al.]. - Alkmaar: Kluitman, [1927]. - 96, 96 p., 13 p. pl.: ill.; 24 cm. - Dl. 1: Een vroolijke verjaarpartij en andere verhalen. » Boeknummer: D 1228**
 1086. Vertelseltjes bij moeders schoot / [door J.J.A. Goeverneur; naar het Duitsch van Wilhelm Hey]. - 3e dr. - Groningen: Van Boekeren, [ca.1850]. - 70 p., [24] bl. pl.; 12 cm. - (Fabelboek voor kinderen / uitg. door J.J.A. Goeverneur; 3) - Uit: Noch 50 Fabeln für Kinder. - 1837. - Oorspr. uitg.: 1838. » Boeknummer: A 2790**
 1087. 't Verteluurtje: vertelselboek voor het huisgezin, de bewaarschool en de lagere school / door H. Hinse en J. Stamperius. - Amsterdam: W. Versluys, 1893 (Nijmegen: H.C.A. Thieme). - XII, 373 p.; 23 cm. - Met lit. opg. » Boeknummer: C 1747**
 1088. Het vertrek naar zomerlust, en andere verhalen / naar het Engelsch door J.J.A. Goeverneur. - Amsterdam: Hendrick Vleck, [1875]. - 97 p.: ill.; 16 cm. » Boeknummer: Pa 1625*
 1089. Vervaarlijke schipbreuk van 't jacht Terschelling in het jaar 1661 / door D. Wouters en T. Bokma; geïll door Wam Heskes. - Groningen: Noordhoff, 1930. - 73 p.: ill.; 20 cm. - (Vrij en blij. 6e leerjaar) » Boeknummer: Pb 28221*
 1090. Het verzenboek voor de Nederlandsche scholen: kindergedichten van verschillende schrijvers / bijeenverz. door een hoofd-onderwijzer. - 3e dr. - Schoonhoven: S.E. van- Nooten, 1869. - 128 p.; 15 cm. » Boeknummer: Pa 1635*
 1091. Verzet achter prikkeldraad / U.G. de Jong. - Drachten [etc.]: Friese Pers Boekerij, cop. 1991. - 182 p.; 21 cm. - (De jonge geuzen; 12) - Met lit. opg. » Boeknummer: C 42840*
 1092. De vier jaargetijden: kleine vertellingen, sprookjes en versjes, voor Nederlandsche jongens en meisjes / J.J.A. Goeverneur. - 4e dr. - Sneek: Van Druten, [ca. 1850]. - p.: ill.; cm. » Boeknummer: Pb 1407**
 1093. Vier duizend kilometer door de Poolwoestijn / N. van Hichtum; met ill. van Tjeerd Bottema. - Groningen: Noordhoff, 1930. - 106 p.: ill. (zw./w.).; .. cm. - (Voor allen wat: leesboeken voor de Lagere school. 6e leerjaar) » Boeknummer: B 7221 - Jaar: 1949 - Editie: 3e dr**
 1094. Vier meisjes op een eiland: een spannend vakantieverhaal / door Freddy Hagers; geill. door Will Berg. - Alkmaar: Kluitman, [1976]. - 157 p.: ill.; 17 cm. - (Kluitman jeugdserie; M 0265) - Voor meisjes tot 14 jaar. » Boeknummer: B 33223*
 1095. Viermaal J en Janus / Hans Andreus; [geïll. door Babs van Wely]. - [Amsterdam]: Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1963. - 63 p.: ill.; 20 cm. - Uitg. door de Commissie voor de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek t.g.v. de Kinderboekenweek, 1963. » Boeknummer: Pb 13002**
 1096. Vijf meisjes naar het wad / door Yvonne Brill; geïll. door Charlotte Leene. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1985]. - 125 p.: tek.; 21 cm. - (Zonnebloem serie) » Boeknummer: B 33500*
 1097. De vijvervrouw en andere sprookjes / Godfried Bomans; ill: Alison Korthals Altes. - Amsterdam [etc.]: Agon Elsevier, 1966. - 38 p.: ill.; 24 cm. - Eerder verschenen in: Sprookjesboek. - 1965. » Boeknummer: D 10051*
 1098. Villa Oorwurm (op Ameland): een verhaal voor oud en jong / door S. Gruys-Kruseman; met bandteek. en pl. van J.J. Midderigh en B. Midderigh-Bokhorst. - Gouda: Van Goor, [1918]. - 144 p.: tek.; 22 cm. » Boeknummer: C 40734*
 1099. Vivat Kameleon! / door H. de Roos; geïll. door Gerard van Straaten. - 11e dr. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1988]. - 123 p.: ill.; 21 cm. - (Kameleonserie) - 1e dr.: 1961. » Boeknummer: B 36073*
 1100. De vliegende Hollander en twee andere verhalen / naar opera's van Wagner; voor kinderen oververteld in proza. - Heerenveen: Hepkema, [ca. 1915]. - 58 p.: ill.; 18 cm. - (Boeken voor jongens en meisjes; no. 34) » Boeknummer: Pb 28929*
 1101. Vliegende schijven over de prairie / S.M. van der Galiën; geïllustreerd door Kees van Lent. - Groningen: Jan Haan, [1957]. - 192 p.: zw. tek.; 25 cm. - ([ Eenzame-wolf serie; 6]) » Boeknummer: D 6936**
 1102. Vlieland in gevaar / Gerrit Jan Zwier. - Ede [etc.]: Kluwer Jeugdboeken, cop. 1992. - 127 p.; 22 cm. » Boeknummer: C 43811 » Boeknummer: C 43811 bis*
 1103. Vlucht in het moeras / U.G. de Jong. - Leeuwarden: Friese Pers Boekerij, cop. 1983. - 167 p.; 21 cm. - (De jonge geuzen; 4) » Boeknummer: C 32992*
 1104. Het vluchtelingenkind / Tine Leiker-Kooijmans; band en tek. van Joan McNeill. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1964. - 184 p.: ill.; 22 cm. - (AP-Jeugdserie) » Boeknummer: C 32490*
 1105. Voor 't jonge volkje: een geïllustreerd tijdschrift voor de jeugd. - Dl. 1 (1875) - 8 (1879); [nieuwe uitg.], 1 (1880) - 106 (1932). - 's-Gravenhage [etc.]: IJkema, 1875-1932. - Ill.; 25 cm. - Verschijnt 2x per jaar. - Nieuwe uitg., dl. 1 etc. aanvankelijk (ook) doorgenummerd als dl. 9 etc.. - Met suppl.: Almanak / Voor 't jonge volkje. - Sinds 1935 opgenomen in: Zonneschijn. » Boeknummer: D 5260 - Aanwezig: nr.2 (1875); nr.5 (1877) - nr.6; (1883); nr.29 (1894) - nr.30; nr.43 (1901) - nr.44; nr.49 (1904) - nr.50; nr.53 (1906) - nr.54 - Noot: 13 dl. in 8 bd*
 1106. Voor allemaal wat: verhaaltjes en versjes / bew. door Nellie; met 59 teek. van Netty Heyligers. - Alkmaar: Kluitman, [1923]. - 134 p.: ill.; 21 cm. - (Nellie-leesboekjes) - Leeftijd 4-8 jaar. » Boeknummer: C 15104**
 1107. Voor de lieve kleinen: het jeugdtijdschrift in Nederland 1757-1942 / Marjoke Rietveld-van Wingerden. - Den Haag: Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1992. - 319 p.: ill.; 24 cm. - Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. - Met lit. opg., reg. - Met samenvatting in het Engels. » Boeknummer: S 12635*
 1108. Voor rijk en arm: kinderversjes / P. Parson. - Amsterdam, 1849. - .. p.; in-8 » Boeknummer: A 919**
 1109. Een voorjaarsvacantie van Doeke en zijn kameraden / door Jouk Terpstra; pl. van Tjeerd Bottema. - 's-Gravenhage [etc.]: Van Goor, [1951]. - 128 p.: ill.(zw./w.).; 24 cm. » Boeknummer: C 13304 - Jaar: [1956] - Editie: 2e dr**
 1110. Vorst en dichter, of hoe Pruisen onder Frederik den Tweede groot werd / door P.J. Andriessen. - Amsterdam: Leendertz, 1872. - 223 p.: ill.; 18 cm. Met een voorbericht van den schrijver. - Lithografieën gedrukt bij Tresling & Co, Amsterdam. » Boeknummer: B 12827**
 1111. Het vosseland / door E. Palma. - Nijkerk: Callenbach, [1914]. - 110 p., 4 bl. pl.: ill.; 19 cm. - Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool-vereeniging. » Boeknummer: B 22460*
 1112. Het vreemde eendje in de bijt / door P.J. Cohen de Vries; met pl. en bandteek. van Johanna Coster. - Gouda: Van Goor, [1923]. - 184 p.: ill.; 24 cm. » Boeknummer: C 15066**
 1113. De vriend der jeugd: jaarboekje. - Jrg. 1 (1835)-.... - Amsterdam: [Rietberg], 1835-... ([Amsterdam: Tak]). - ill.; 14 cm. » Boeknummer: A 4525 - Aanwezig: vol.2 (1836) - Noot: Titelbl. ontbreekt*
 1114. De vriend der kinderen / naar den tweeden Hoogduitschen druk vertaald. - Dl. 1 (1779) - dl. 8 (1783). - Haarlem: Bohn, 1779-1783. - ill.; in-8 » Boeknummer: A 519 - Jaar: 1781-1783 - Noot: Aanw: dl. 3 t/m 7**
 1115. Vrienden van de maan / Mensje van Keulen; met tek. van Juliette de Wit. - 2e dr. - Amsterdam: Querido, 1991. - 140 p.: ill.; 19 cm. - (Jeugdsalamander) - 1e dr.: 1989. » Boeknummer: B 36261*
 1116. De vrijbuiter / S. van Aangium. - Groningen: [s.n.], [1947]. - 205 p.: ill.; .. cm. - (Haan's bibliotheek voor de jeugd) » Boeknummer: D 4686**
 1117. Vrije Friezen: een verhaal uit den eerste tijd van onze jaartelling / H.J. Popping; pl. van Jan Sluyters. - Baarn: Bosch, [ca. 1920?]. - 102 p.: ill.(zw./w.).; 19 cm. » Boeknummer: B 12826 - Jaar: [1915]**
 1118. Het vrouwtje van Stavoren / verteld door Mies Bouhuys; geïll. door Francien van Westering. - Utrecht [etc.]: Spectrum, 1976. - [32] p.: ill.; 19 cm. - (Verhalen uit de hele wereld; 1: Nederland) » Boeknummer: Pb 22877*
 1119. Vuur over Soemerië / C. Wilkeshuis; omslag en plt. van Creare. - Den Haag: Van Goor, [1955]. - 168 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 32478 - Jaar: [1960] - Editie: 2e dr*
 1120. Vuurdoop in het bos / U.G. de Jong. - Drachten [etc.]: Friese Pers Boekerij, cop. 1987. - 152 p.; 21 cm. - (De jonge geuzen; 8) » Boeknummer: C 38750*
 1121. Vuurpijl in de nacht / U.G. de Jong. - Leeuwarden: Friese Pers, cop. 1983. - 160 p.; 21 cm. - (De jonge geuzen; 3) » Boeknummer: B 31652*


  W~ >> begin

 1122. Waar is de ...?: 64 blz. zoekprentjes met aanwijzingen. - Heerenveen: Hepkema, [ca. 1920]. - 64? p.: ill.; 17 cm. - (Boeken voor jongens en meisjes. Serie II; no. 197) » Boeknummer: Pa 1748 - Noot: Inkompleet*
 1123. Wachtpost / Auke Jelsma; [ill.: Elganan]. - Kampen: Kok Voorhoeve, cop. 1995. - 106 p.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: C 47141*
 1124. De waddewandeling van Vader Iwersen / door M. van Woensel-Kooy; [bew. naar de vert. door S. Abramsz van de oorspr. Duitse Tekst van N. Fries]; geïll. door Mia van Oostveen. - Bussum: Vereeniging voor Godsdienstige Opvoeding, [1930]. - 24 p.: ill.; 15 x 18 cm. - Oorspr. uitg. van de vert. in: Zomerloover. - Groningen: Noordhoff, 1913. » Boeknummer: Pb 9049a*
 1125. Een wandeltocht met avonturen / door N.W.C. Kuyk; met 75 platen van Jan Rinke. - Alkmaar: Kluitman, [1917]. - 240 p.: ill.; 24 cm. » Boeknummer: C 15085**
 1126. De wapenbroeders / door W. Schippers; met teek. van W. Broggel. - Den Haag: Voorhoeve, [1933]. - 160 p.: ill.; 20 cm. » Boeknummer: B 33635*
 1127. Wat Bruintje met Beppo den Aap beleefde / [Mary Tourtel]. - Heerenveen: Nieuwsblad van Friesland, [ca. 1940]. - 64 p.: ill.; 17 cm. - ([Vroolijke avonturen van Bruin Beer en zijn vriendjes]; dl. 38) » Boeknummer: Pb 23662/38*
 1128. Wat een pret!: een verhaal voor kinderen van 6-9 jaar / T. Hellinga-Zwart; met bandteek. van B. Midderigh-Bokhorst; met pltn. van C. Jetses en S. Aafjes. - 2e dr. - Gouda, [ca. 1930]. - p.: ill.; cm. - (Voor 't kleine volkje; 17) » Boeknummer: C 2270**
 1129. Wat God doet is welgedaan, of De lotgevallen van Frederik en Diederik: een leerzaam verhaal voor de Nederlandsche jeugd / door C. Schmid; met platen; [met een Voorberigt]. - 4e dr. - Leiden: D.- Noothoven van Goor, [1870]. - IV, 190 p., [4] bl. pl.: 5 handgekl. lith.; 21 cm. - Vert. van: Der gute Fridolin und der böse Dietrich. - 1830. - Oorspr. titel: Deugd en ondeugd, of De lotgevallen van Frederik en Diderik. - 1830. - Met 2 pag. uitgeversreclame. - Geb. » Boeknummer: B 21273*
 1130. Wat heten goede kinderboeken?: opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880 / Anne de Vries. - Amsterdam: Querido, 1989. - 371 p.: ill.; 23 cm. - Ook verschenen als proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. - Met lit. opg., reg. - Met samenvatting in het Engels. » Boeknummer: C 40107*
 1131. Wat Roentje Robbedoes leerde / Max de Lange-Praamsma; [tek. van Rie Reinderhoff]. - Nijkerk, [1950]. - 93 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 15774**
 1132. Wat tante Dora vertelde / H.D. Jacobi; met ill. door Freddy Langeler. - Amsterdam: Meulenhoff, 1919. - 130 p.: ill.(zw./w.&gekl.).; 19 cm. - (Ons schemeruurtje; no. 19) » Boeknummer: B 12063**
 1133. Wat zijn de dieren toch nuttig. - Leiden, [ca. 1840]. - [34] p.; 18 cm. » Boeknummer: Pb 21289*
 1134. Het water was veel te diep / door Jo Ypma. - Baarn: Bosch & Keuning, [1943]. - 208 p.; 20 cm. » Boeknummer: B 33596*
 1135. De watergeus / S. van Aangium. - Groningen: [s.n.], [1950]. - 240 p.: ill.; cm. » Boeknummer: D 5628**
 1136. De Watergeuzen en andere verhalen / W.O. von Horn; uit het Hoogd. door J.J.A. Goeverneur. - Sneek: Van Druten en Bleeker, 1857. - p.; cm. » Boeknummer: C 1991**
 1137. De waterkindertjes: een sprookje voor een landkind / Charles Kingsley; bew. [naar het Engels] door M. van Eeden-van Vloten; met teek. van G. van de Wall Perné. - Amsterdam: Schreuders, [1905]. - 239 p.: ill.; 18 cm. - (Wereldbibliotheek) - Vert. van: The water-babies. - London [etc.]: Macmillan, 1863. - Uitgegeven voor de mij. voor goede en goedkoope lectuur. » Boeknummer: B 1448**
 1138. De waterratten: een boek voor sportjongens / door Chr. van Abkoude; geïll. door Jan Rinke. - Alkmaar: Kluitman, 1915. - 228 p.: ill.; 24 cm. » Boeknummer: C 15097**
 1139. Weerzien van Han / door Max de Lange-Praamsma; [geïll. door Rie Reinderhoff]. - Nijkerk: Callenbach, [1959]. - 182 p.: ill.; 23 cm. - (Goud-Elsje-serie; dl. 9) » Boeknummer: C 14597**
 1140. Wegwijs in de jeugdliteratuur / Jacques Vos en Conny Meijer. - Leiden: Nijhoff, cop. 1985. - 259 p.: ill.; 22x23 cm. - Met lit. opg. » Boeknummer: C 35813*
 1141. Weldadigheid en andere verhalen / door den schrijver der "Lentejaren" enz'. - Haarlem: De Haan, [ca. 1880]. - [32] p., [1] pl.: ill.; 19 cm. » Boeknummer: Pb 26975*
 1142. De wereld in! / door Jan Ligthart en H. Scheepstra; geïllustreerd door C. Jetses. - Groningen: J.B. Wolters, [1898]-.... - 8 dl.: ill.; 18 cm. » Boeknummer: B 16029 - Noot: Aanw.: dl. 1-8**
 1143. Wereldkroniek kerstboek: winter 1926-'27 [en] 1927-'28. - Rotterdam: Nijgh en van Ditmar, 1927-1928. - 2 dl.: ill.; 27 cm. - Premie-uitgave van de Wereldkroniek. » Boeknummer: D 12218*
 1144. De werken van Hercules of de avonturen van den Griekschen Simson: (Griekssche geschiedenis). - Leeuwarden: Hepkema & Van der Velde, [ca. 1907]. - 60 p.: ill.; 18 cm. - (Boeken voor jongens en meisjes; no. 16) » Boeknummer: Pb 28930*
 1145. Wie je droomt ben je zelf / door Paul Biegel; met tek. van Carl Hollander. - [Haarlem: Holland], 1977. - 63 p.: tek.; 15 cm. Uitgegeven door de Commisssie voor de collectieve propaganda van het Nederlandse boek ter gelegenheid van de kinderboekenweek 1977. » Boeknummer: A 3887*
 1146. Het wiel op de school / Meindert DeJong; Nederlandse bewerking van Auck de Boer; [omslag en tek. van Jo Gall]. - Hoorn: West-Friesland, [1956]. - 244 p.; 21 cm. - Vert. van: The wheel on the school. » Boeknummer: C 12348a**
 1147. Wij reizen met elkander / M. de Lange-Praamsma; [met ill. van R. Reinderhoff]. - Nijkerk: Callenbach, [1957]. - 224 p.: zw. ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 13838**
 1148. Wij voor onze meisjes en jongens / onder red. van oom Frans. - Jrg.1, nr. 1 (3 juli 1936) - .... - Amsterdam: [Arbeiderspers], 1936-.... - Ill.; 27 cm. - Verschijnt wekelijks. - Suppl. op: Wij: ons werk ons leven. » Boeknummer: E 6245 - Aanwezig: vol.1 nr.1 (3 jul 1936) - vol.2 nr.52 (24 jun 1938)*
 1149. Wijngaard-ranken: kleine verhalen voor de lieve jeugd / door A.G. Bruinses; naar het Hoogduitsch. - Schoonhoven: Van- Nooten, 1855. - 68 p.: ill.; oblong » Boeknummer: A 353**
 1150. De wilde vogel / G.J. Meinen; met teek. van G. Westerman. - Heusden, [1914]. - 95 p.: ill.; 20 cm. - (De nieuwe bibliotheek voor de jeugd; 28,3) » Boeknummer: B 22679*
 1151. Wilde wingerd: drie verhalen / Tine van Berken; geïll. door Jan Sluyters. - 3e dr. - Amsterdam, [1914]. - [188] p., 6 p. pl.; 21 cm. » Boeknummer: B 21955*
 1152. Willem Reys en de zwavelstokkenkoopman / Wilh[elmin]a Riem Vis. - Nijkerk, [1901]. - 80 p., 2 p. pl.: ill.; 19 cm. » Boeknummer: Pb 21414*
 1153. Willem van Oranje: de vader des vaderlands / door W.F.H. Visser; met platen van Corrie Leeflang. - Den Haag: Van Goor, [1960]. - 64 p.: ill.; 21 cm. - (Historische figuren; 9) » Boeknummer: Pb 27971*
 1154. Willems offer / B. Mulder; met ill. van Jeanne Faure. - Arnhem, [1928]. - 55 p.: ill.; 20 cm. - (Nieuwe zondagsschool-serie; 111) » Boeknummer: Pb 21288*
 1155. Wim Hens: lotgevallen van een pleegkind / H.W. Sonnega; met [3] platen van Jan Sluyters. - Baarn, [1915]. - 103 p.: ill.; 20 cm. » Boeknummer: B 12814**
 1156. Wind in de zeilen: leesserie voor de lagere school / Rie van Rossum; met medew..van Johan P.R. Dijkstra en Casper de Jong; ill. van Irmgard Wille ... [et al.]. - 's-Gravenhage [etc.]: Van Goor, 1955-1956. - 10 dl.: ill.; 21 cm. » Boeknummer: Pb 26890 - Noot: Aanw.: Dl. 1-6 (2e-4e leerjaar)* Winnie the Pooh
 1157. Winnie de Poeh / A.A. Milne; voor Nederlandse kinderen naverteld door Nienke van Hichtum; met ill. van E.H. Shepard. - 9e dr. - Den Haag: Van Goor Zonen, 1961. - 123 p.: ill.; 22 cm. - Vert. van: Winnie-the-Pooh. » Boeknummer: C 15194**
 1158. Winter avond vertellingen van grootmoeder de Gans / [vert. uit het Frans]. - Dordrecht: bij de Vos en comp, 1825. - 139 p.: ill.; in-8 - Gedeeltelijke vert. van: Les veillées de ma grand'mère. - 1799. - De auteur is F.G. Ducray Duminil. » Boeknummer: A 321**
 1159. Winter op Deelswal / Jouk Terpstra; pl. van Johanna Bottema. - 's-Gravenhage: Van Goor, [1957]. - 104 p.: ill.; 23 cm. - (Deelswals-serie; no. 3) - Vervolg op: Van de boerderijen die elkaar aankeken. » Boeknummer: C 13609**
 1160. Wiplala; Wiplala weer / Annie M.G. Schmidt. - Amsterdam, 1969. - 328 p.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: C 20083**
 1161. Wippie / Maja van Heemstra; ill. van R. van Starckenborgh van Straten. - Amsterdam: Ploegsma, 1953. - 86 p.: ill.; 21 cm. » Boeknummer: B 31716*
 1162. De woelige wadden / Willy Vandersteen. - [1e dr.]. - Antwerpen; Amsterdam: Standaard, 1982. - 58 p.: gekleurde ill.; 26 cm. - (Suske en Wiske; 190) - Scenario en tek.: Paul Geerts. » Boeknummer: Pc 8010*
 1163. De "Woelwater" / door C.Joh. Kieviet; geïllustreerd door Joh. Braakensiek. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, [1924]. - 243 p., [4] bl. pl.: 4 zwart-wit ill.; 25x16 cm. - geb. » Boeknummer: C 15092**
 1164. De woestijn is niet dor / Dieuwke Winsemius. - Zwolle: La Rivière & Voorhoeve, [1965]. - 180 p.; 21 cm. - (Gloriareeks) » Boeknummer: B 14328**
 1165. Wolf naar Ameland / door Jan Postma; geïll. door Will Berg. - [Heerhugowaard]: Kluitman Alkmaar, [1985]. - 126 p.: tek.; 22 cm. - (In de vakantie) » Boeknummer: C 36419*
 1166. Wolfert de vrije Westfries / Pieter Nierop. - Hoorn: West-Friesland, [1961]. - 140 p.: ill.(zw./w.).; 22 cm. - Voor jongens vanaf 10 jaar. » Boeknummer: C 15578**
 1167. Het wolkewezentje en de baas van de grauwe donderwolk / tekst en ill. Tjeerd Bottema. - Bussum: Van Dishoeck, 1925. - viii, 44 p.: zw.w. ill.; 22 cm. - (Wondere verhalen van vader Uggeleburg; no. 3) » Boeknummer: C 15112/3*
 1168. De wonderbaarlijke avonturen van Bartje Kokliko / door Johan Fabricius. - Rotterdam: De Erven De Wed. J. van Nelle, 1930. - 3 dl.: zw. en 1 gekl. tek.; 26 cm. - Ing. » Boeknummer: D 15519 - Noot: AANW.: Dl. 2 en 3*
 1169. De wonderkist: een verhaal voor de jeugd. - [S.l.], [ca. 1875]. - [12] p.: ill.; 17 cm. » Boeknummer: Pa 1334*
 1170. De wonderlijke reis van Sjoerd Douwema / Piet Prins; [ill. Hein Kray]. - 4e dr. - Kampen: Kok Voorhoeve, cop. 1994. - 175 p.: ill.; 22 cm. - 1e dr.: Kampen: Kok, 1956. » Boeknummer: C 46316*
 1171. Wonderlijke avonturen van twee Deensche jongens / Walter Christmas; naar het Deensch door D. Logeman-van der Willigen; [ill. van J.H. Isings]. - 2e dr. - Alkmaar: Kluitman, [1920]. - 204 p.: 4 zw.w. pl.; 24 cm. - 1e dr.: 1904. » Boeknummer: C 1688 - Jaar: 1919 De woudlooper; schetsen en tafereelen uit de wouden en prairiën van Amerika / van Gabriel Ferry; naar de tweede Hoogduitsche uitg. van Julius Hoffmann. - 2e dr. / met eene voorrede van J.J.A. Goeverneur. - Utrecht: B Dekema, 1857. - 2 dl., 1 bd.: 12 gekl. grav.; 18 cm. » Boeknummer: B 1369**
 1172. De woudlooper: schetsen en tafereelen uit de wouden en prairiën van Amerika / door Gabriel Ferry; met een woord vooraf van J.J.A. Goeverneur; met 8 platen naar teekeningen van Joz. Scheidel Jr. - 6e dr. - Rotterdam: D. Bolle, [1906]. - 364 p., [8] bl. pl.: zw. ill.; 28 cm. - Vert. van: Le coureur des bois. - 1850. - 1e dr.: 1856. - Geb. » Boeknummer: GK 18 - Jaar: [1906]**
 1173. Woutje en het vinkje / [uit het Fries vert.] door S.M. van der Galiën. - Delft, [1968]. - 47 p.: ill.; 23 cm. - Vert. van: Wiger en it finkje. » Boeknummer: 4470a fr**
 1174. De wraak der Noormannen / door Jan van Leewaerden; geïll. door G. van Straaten. - Alkmaar: Kluitman, [1958]. - 160 p.: ill.; 21 cm. » Boeknummer: B 31744*
 1175. Wreedheid gestraft / [door J.C.E. G]. - [Rotterdam], [ca. 1890]. - [11] p.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: Pb 21306*
 1176. Wybo / A. Norel-Straatsma; geïll. door S. Kuperus. - Groningen, 1929. - 2 dl.; 8° - (Vrij en blij: leesboeken voor Christelijke scholen; 8 A, 8 B) » Boeknummer: B 1941**


  Z~ >> begin

 1177. Het zaad dat ontkiemde / door Josephine Lem. - Nijmegen: De Koepel, 1946. - 180 p.: ill.; 21 cm. » Boeknummer: B 23806*
 1178. De zandduiker of de vervulde wenschen: vacantie-avonturen. - Heerenveen: Hepkema, [ca. 1920]. - 128 p.: ill.; 18 cm. - (Boeken voor jongens en meisjes; 167-168) » Boeknummer: Pb 17817**
 1179. Ze kwamen bij nacht / U.G.de Jong. - Leeuwarden/Ljouwert: Friese Pers, 1979. - 162 p.: ill.; 21 cm. - (De jonge geuzen) » Boeknummer: B 28069*
 1180. Zedekundige en godsdienstige vertellingen voor de jeugd. - Leeuwarden: Bokma, [1872]. - 16 p.; 12 cm. - No. 6. » Boeknummer: Pa 815**
 1181. Zedelijke verhaalen, fabelen en vertellingen, voor de Nederlandsche jeugd / door N.C. van Streek, geb. Brinkman. - Te Amsteldam: Bij J.B. Elwe, 1793. - VIII, 200 p.: ill.; 16 cm. » Boeknummer: A 495 - Noot: Bibliotheek P. de Clercq**
 1182. Zedelijke verhalen voor de jeugd / uit het Hoogduitsch van K.F. Lossius; [met een prent van L. Wolf, gegrav. door Veelwaard]. - Amsterdam: Van Vliet en Van der Heij, 1816. - iv, 142 p.: ill.; 15 cm. - Vert. van: Moralische Erzählungen für die Jugend. - Gotha: Perthes, 1816. - Saakes 6 (1816), p. 224. » Boeknummer: A 445 - Noot: Bibliotheek P. de Clercq**
 1183. Zedelijke verhalen en dichtstukjes voor meisjes / Fenna Mastenbroek. - 3e dr. - Sneek: Holtkamp, 1855. - 112 p.: ill.; 17 cm. - De 2e druk verscheen te Deventer in 1832. » Boeknummer: A 2212**
 1184. Zeepbellen: kleine vertellingen, sprookjes en versjes, voor Nederl. jongens en meisjes. - 4e dr., met nieuwe plaatjes. - Sneek: Van Druten, [ca. 1880]. - p.: ill.; cm. » Boeknummer: Pb 1408**
 1185. Zeeslag bij St. Jean / U.G. de Jong; met zwarte ills. van Kothuis art-team. - De Bilt: De Fontein, cop. 1974. - 137 p.: zw. ill.; 20 cm. - (De Zwalkers) (Fontein jeugd paperbacks) » Boeknummer: B 23234*
 1186. Zeeslag bij Oostende / U.G. de Jong. - Leeuwarden/Ljouwert: Friese Pers Boekerij, cop. 1996. - 174 p.; 21 cm. - (De jonge geuzen; 17) - Met lit. opg. » Boeknummer: C 48619*
 1187. Zeven engelen rond Selma / Rie van Rossum. - Antwerpen [etc.]: Jan van Tuyl, [1952]. - 256 p.; 21 cm. - (Triomf reeks) » Boeknummer: B 31698*
 1188. Zevenklappers en lampions: Chinese kinderrijmen / in het Nederlands bewerkt door Theun de Vries; illustraties Arnold Berbers. - Den Haag: Omniboek, [1980]. - [32] p.: zw. ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 29644 - Jaar: [1979]*
 1189. Ziezo: de 347 kinderversjes / Annie M.G. Schmidt; met tek. van Wim Bijmoer ... [et al.; samengest. door Tine van Buul ... et al.]. - Amsterdam: Querido, 1987. - 296 p.: ill.; 26 cm. Met reg. » Boeknummer: D 15105*
 1190. Zo goed als klassiek: bijdragen aan het gelijknamige symposium, gehouden 14 december 1994 aan de Katholieke Universiteit Brabant / red. onder verantwoordelijkheid van de symposiumcommissie: Helma van Lierop-Debrauwer ... [et al.]. - Den Haag: NBLC Uitgeverij, cop. 1995. - 200 p.: ill.; 24 cm. - Symposium georganiseerd door Katholieke Universiteit Brabant, Instituut voor Kunsteducatie LOKV en Stichting NBLC. - Met lit. opg. » Boeknummer: C 46983*
 1191. Zo'n Sjoukje toch! / His Jansma; ill. Jan van Oosten. - 2e dr. - Alkmaar: Kluitman, [1962]. - 95 p.: ill.; 20 cm. » Boeknummer: B 37385*
 1192. Zomerland / door C.M. van Hille-Gaerthé; ill. van Rie Cramer. - Rotterdam: Van Nelle, [ca. 1926]. - 79 p.: ingeplakte ill.; 25 cm. » Boeknummer: D 7666**
 1193. De zon is zoek / door Rie van Rossum; geïll. door M.J. Walta. - Groningen [etc.]: Wolters, 1955. - 23 p.: ill.(gekl.).; 19 cm. - (Zelf lezen) » Boeknummer: Pb 25255*
 1194. Zon over de weiden / door T. Geertsma-Allema; met pl. van Tjeerd Bottema. - 's-Gravenhage [etc.]: Van Goor, [1951]. - 173 p.: ill. (zw.).; 26 cm. » Boeknummer: D 2941**
 1195. De zonderlinge avonturen van den Friesen jager Bokke Heidehipper en zijn dorpsgenoten / [door G. Jonkman; met tek. van F. Klein]. - [Heerenveen]: Stichting "Je maitiendrai-Friesland", [1947]. - 2 dl.: ill.; 8° - I: Het verhaal van de strijd tegen de woudmannetjes. II: Het verhaal van de "Overval op de postkoets". » Boeknummer: Pb 6872**
 1196. Zonnebloemen: vertellingen voor school en huis / onder red. van Charles Krienen; met pl. van W.K. de Bruin. - Gouda, [1924]. - X, 208 p.; 26 cm. - Vertellingen voor kinderen van 9-11 jaar. - Tweede serie. » Boeknummer: D 7639**
 1197. Zonnestralen in school en huis: vertellingen / door Henr. Dietz en Kath. Leopold; met 8 platen [naar teekeningen van B. Bueninck]. - 2e dr. - Groningen: J.B. Wolters, 1900 ([Groningen]: Stoomdrukkerij J.B. Wolters). - 189 p., [8] bl. pl.: zw. tek.; 21 cm. - tweede bundel. - 1e dr.: 1896. » Boeknummer: GK 17**
 1198. Het zonnige eiland / Piet Prins; ill. van Annelies Kuiper. - 5e dr. - Groningen: Dijkstra, [1964]. - 63 p.: ill.; 20 cm. - (Jeugdland; 5) » Boeknummer: Pb 27411*
 1199. Zoo mooi als zonneschijn; Het kaarsemannetje / Ida Heijermans; geïll. door G. Wildschut. - Amsterdam: Meulenhoff, 1916. - 91 p.: zw.w. ill., 1 kleurenpl.; 18 cm. - (Ons schemeruurtje) » Boeknummer: B 12062**
 1200. Zoo reist men. - [S.l.], [ca. 1875]. - [10] p.; 16 cm. - (Nieuwe prentenboekjes; 7) » Boeknummer: Pa 1335*
 1201. De zoon van den strooper / door Kapitein Marryat; [vert. uit het Engels]; met 8 oorspr. pl., geteek. door Jos. Scheidel. - 3e omgew. dr. / door Willem Degenhardt. - Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, [1902]. - 236 p., [8] bl. pl.: ill.; 22 cm. - ([Werken / Marryat: Volksuitgave. Serie 2]) - Vert. van: Joseph Rushbrook, or The poacher. - 1841. - 1e uitg. van de vert.: 1842. » Boeknummer: C 22712*
 1202. De zoon van Dik Trom / door C.Joh. Kieviet; met teekeningen van Joh. Braakensiek; bandteekening van Henri Pieck. - 21e dr. - Amsterdam: Jeugdboekerij, [ca. 1938]. - 211 p.: zw. tek.; 25 cm. » Boeknummer: D 12092*
 1203. De zoon van de mollenvanger / E.S. de Jong; [ill. A.D. Dekkers]. - Den Haag: Voorhoeve, [1977]. - 66 p.: zw. ill.; 21 cm. » Boeknummer: B 25647 - Jaar: [1976]*
 1204. De zoon van Joop ter Heul / Jan van Marxveldt. - 1e dr. - Helmond [etc.]: Westfriesland, 1991. - 142 p.; 23 cm. » Boeknummer: C 43044 » Boeknummer: C 43044 bis*
 1205. Zoutkorreltjes: een leesboek voor de hoogste klassen der volksschool / door J.M.H. Bosman. - Tiel: D. Mijs, [ca. 1870]-.... - 4 dl.; 17 cm. - Ondertitel varieert. » Boeknummer: A 350 - Noot: Nr. 1; Nr. 2 niet aanwezig; voor Nr. 3 en 4 zie Pa 160/IV,3,4**
 1206. Zoutkorreltjes: ware en verdichte verhalen: een leesboek voor de hoogste klassen der volksschool / J.M.H. Bosman. - 7e dr. - Tiel, 1877. - 126 p.; 17 cm. - Nr. 1. » Boeknummer: A 350**
 1207. Zoutkorreltjes: proza en poëzie: een leesboek voor de hoogste klassen der volksschool / J.M.H. Bosman. - 4e dr. - Tiel: Mijs, 1886. - 142 p.; 17 cm. - Nr. 3. » Boeknummer: Pa 160/IV,3**
 1208. Zoutkorreltjes: proza en poëzie: een leesboek voor de hoogste klassen der volksschool / J.M.H. Bosman. - 3e dr. - Tiel: Mijs, 1890. - 159 p.; 17 cm. - Nr. 4. » Boeknummer: Pa 160/IV,4**
 1209. Zulke kindertjes heeft de Heer lief: zedelijke verhaaltjes en vertellingen voor lieve kleinen. - Amsterdam: Tielkemeijer, [1851]. - 101 p., [4] bl. pl.; 17 cm. » Boeknummer: B 4112**
 1210. Zwaluw, waar ga je heen? / Siepy Zijlstra-de Roos; [ill. Margreet Jonker]. - Kampen: Kok Voorhoeve, cop. 1993. - 41 p.: ill.; 22 cm. » Boeknummer: Pb 29659*
 1211. Zwanen op de Theems / Nanne Bosma. - Amsterdam: Leopold, cop. 1988. - 217 p.: krt.; 22 cm. » Boeknummer: C 40373*
 1212. Zwarte Havik's grote jachtbuit / S.M. v.d. Galiën; geïll. door J. Huizinga. - Groningen: Haan, [1957]. - 87 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 39210*
 1213. De Zwarte Mus als redder / S. van Aangium; met ill. van J. Lutz. - Groningen: [Haan], 1949. - 187 p.: ill.; cm. - (Haan's bibliotheek voor de jeugd) » Boeknummer: D 5447**
 1214. De Zwarte Mus: trilogie / Sibe van Aangium. - 5e dr. - Kampen: Kok Voorhoeve, cop. 1993. - 171, 172, 172 p.: ill.; 22 cm. - Bevat: De Zwarte Mus. - Eerder verschenen bij: Den Haag: Voorhoeve, 1971. - (De Zwarte Mus; 1). - Oorspr. titel: De Zwarte Mus als redder. - Groningen: Haan, 1949; Jelles Piebes de verrader. - Eerder verschenen bij: Den Haag: Voorhoeve, 1971. - (De Zwarte Mus; 2). - Oorspr. uitg.: Groningen: Haan; Drie mannen en een hond. - Eerder verschenen bij: Den Haag: Voorhoeve, 1971. - (De Zwarte Mus; 3). - Oorspr. uitg.: Groningen: Haan, 1951. » Boeknummer: C 45464*
 1215. 't Zwarte schaap / door Anna Hubert van Beusekom; [met bandversiering en ill. van Piet C. Wagner]. - Leiden: Sijthoff, [1920]. - 150 p.: ill.; 23 cm. » Boeknummer: C 15063**
 1216. Zwerftocht naar de vrijheid / U.G. de Jong. - Leeuwarden/Ljouwert: Friese Pers Boekerij, cop. 1994. - 182 p.; 22 cm. - (De jonge geuzen; 15) - Met lit. opg. » Boeknummer: C 46145*
 1217. Zwervende houtvoeters (het zoutmeer): de Sliedrechtse baggeraars: hun leven, hun reizen, hun werken / Bas Bouwman. - 3e dr. - Rotterdam: De Combinatie, [ca. 1938]. - 288 p.; 20 cm. - 1e dr.: 1938. » Boeknummer: B 35110 - Jaar: [ca. 1940] - Editie: 3e dr*
 1218. Zwerversgeluk / L. Kombrink; [tek. van Beckman]. - Den Haag: Voorhoeve, [1964]. - 176 p.: ill.; 20 cm. » Boeknummer: B 31741*

>> begin voor links naar de tientallen van de nummers

REGISTER VAN AUTEURS

 • A., O.D. > 668
 • Aa, C.P.E. van der > 34
 • Aangium, Sibe van = H. Steen > 192 > 213 > 395 > 713 > 807 > 947 > 959 > 961 > 1116 > 1134 > 1213 > 1214
 • Abcoude Jr., P. van > 416 > 1045
 • Abkoude, Chr. van > 824 > 840 > 858 > 1138
 • Abraham, Oom > 753
 • Abramsz, S. > 1124
 • Adriaan, Jan > 875
 • Aesop > 246
 • Agatha > 464 > 583 > 842 > 976
 • Ahn - de Jongh, Louise > 950
 • Aikin, John > 59
 • Aken, F. van > 579
 • Akkerman Ozn., S.P. > 789
 • Albada, B.L. van > 131
 • Albertus > 907
 • Albrecht, E.H. > 447
 • Alderts, E.A. > 772
 • Algra, Arend > 282
 • Alphen, Frits van > 544
 • Amicis, Edm. d' > 113
 • Andersen, Hans Christian > 113 > 880 > 966 > 975
 • Andreus, Hans = J.W. van der Zant > 565 > 700 > 915 > 995 > 1095
 • Andriessen, P.J. > 44 > 287 > 290 > 369 > 390 > 396 > 431 > 682 > 877 > 879 > 970 > 988 > 1005 > 1018 > 1110
 • Andriessen, S.J. > 694
 • Anker, Robert > 205
 • Anna, moeder > 574
 • Anslijn Nz., N. > 125 > 628
 • Arrenberg, R. > 380
 • Asbjörnsen, P.Chr. > 1031
 • Asscher-Pinkhof, Clara > 7 > 329 > 990
 • Assen, Klaas van > 276
 • Augustin, P. > 556
 • Averdieck, Elise > 530 > 531> 561 > 665 > 895 > 896
 • Baardman, C. > 649 _____ >> begin
 • Baars, W.A. > 459
 • Baart de la Faille - Wichers Hoeth, H. > 465
 • Baccarne, Robert > 940
 • Baker, Josephine > 892
 • Bakker, Gerrit S. > 1028
 • Bakker, Jacques > 257
 • Bakker, Piet C. > 852
 • Balen, Hendrik van > 967.J
 • Ballantyne, R.M. > 17
 • Bangma, Jelle > 16
 • Barbauld, Letitia > 59
 • Basenau-Goemans, N. > 827
 • Bauberger, Wilhelm > 406
 • Baudoin, Tom > 455 > 456
 • Bauer, Clémence M.H. > 417 > 766
 • Bauer, M.H. > 1020
 • Beatrix, Prinses > 558
 • Beecher Stowe, Harriet > 403
 • Beek, Geert van > 190
 • Beelaerts van Blokland > 637
 • Been, Joh.H. > 113 > 672 > 788 > 868 > 924 > 955 > 984
 • Bekkering, Harry > 372
 • Belcampo > 190 > 191
 • Belinfante, E. > 174
 • Bellemans - van der Weyst, Joke > 175 > 176
 • Bellemans, Roby > 175 > 176
 • Berens, Fred. > 705
 • Berg, Sj. van den > 1054
 • Bergen, M.H. van > 409
 • Bergh, S.J. van den > 1024
 • Berghegge, K. > 63
 • Berken, Tine van > 29 > 79 > 581 > 718 > 792 > 902 > 1151
 • Bernlef, J. > 190
 • Beukenkamp, Greet > 27
 • Beukering-Dijk, Cootje van > 122
 • Biegel, Paul > 1145
 • Bijlsma, Allard > 283
 • Bilderdijk, Katharina Wilhelmina > 265
 • Blaauw, Henriëtte > 84 > 943 > 981
 • Blekkink, E.J. > 1063
 • Bloemink, F.H.N. > 969
 • Blom, Toos > 659
 • Boelens, Anke > 548
 • Boer - van Strien, J. de > 328
 • Boer, Auck de > 1146
 • Boer, Francijntje de > 267
 • Boer, Jan > 169
 • Boerma, Aafke > 69
 • Boezeman, Will > 1064
 • Bokhorst, G. van > 982
 • Bokma, T. > 255 > 312 > 916 > 1089
 • Bomans, Godfried > 679 > 843 > 964 > 1097
 • Booy, H.Th. de > 68 > 379
 • Bos-Meilink, J. > 624
 • Boschma, Hilbrandt > 92
 • Bosma, Nanne > 1075 > 1211
 • Bosman, J.M.H. > 1205 > 1206 > 1207 > 1208
 • Bottema, Tjeerd > 11 > 67 > 211 > 578 > 1167
 • Bouhuys, Mies > 45 > 1118
 • Bouillon, Jo > 892
 • Bouilly, J.N. > 616
 • Bouwman, Bas > 1217
 • Braga jr. > 739
 • Brandenbarg > 589
 • Brattinga, Teije > 586
 • Brereton, F.S. > 416
 • Brill, Yvonne > 1096
 • Brouwer, P. > 733
 • Brouwer, W. > 735
 • Browning, Robert > 889
 • Bruijn, Cor > 113 > 285 > 543 > 620 > 771
 • Bruijn, Cor P. > 676
 • Bruijn, Margreet > 676
 • Bruining, H. > 831
 • Bruinses, A.G. > 1149
 • Bruyn-Ouwehand, Mia > 231
 • Buijnsters, P.J. > 82 > 83
 • Buijnsters-Smets, Leontine > 83
 • Buizer-Visser, Anneke > 1053
 • Burg, C. van der > 794
 • Buul, Tine van > 38 > 41 > 1189
 • Buur, Dorothée > 418
 • Bögh, Erik > 847
 • Campe, J.H. > 356 _____ >> begin
 • Campen, Fenna van > 717 > 743
 • Campen, S.G. van > 794
 • Campert, Jan > 656
 • Cara > 247
 • Cazaux, A.G. > 882
 • Cervantes de Saavedra, Miguel > 209
 • Chambers, Aidan > 631 > 1078
 • Chandler Harris, Joël > 1079
 • Charivarius = G. Nolst Trenité > 113
 • Cheney, Ednah D. > 668
 • Christmas, Walter > 1171
 • Claes, Ernest > 545
 • Claudius > 412
 • Cohen de Vries, P.J. > 582 > 1081 > 1112
 • Colomb, Mme. > 686
 • Conradi, E.J. > 313 > 650
 • Cremer, A.F. > 663
 • Cruikshank, George > 250 > 554
 • Custers, Bernadette > 1030
 • D. > 726 _____ >> begin
 • Daalder, D.L. > 453 > 932
 • Daalder, F. > 1056
 • Daalder-Schripsema, I. > 1056
 • Daane, Jannie > 587
 • Dale, Freddy van > 344
 • Dasberg, Lea > 548
 • DeJong, Meindert > 90 > 295 > 398 > 619 > 922 > 926 > 1146
 • Defoe, Daniel > 644 > 909 > 907
 • Degenhardt, Willem > 1201
 • Delfsma, Hilly > 15
 • Diekmann, Miep > 172 > 784
 • Dietz, Henr. > 1197
 • Dijck, D. van > 588
 • Dijk, B. van > 881
 • Dijkhuis, Hans > 535
 • Dijksma, Jan > 757
 • Dijkstra, D. > 414
 • Dijkstra, Johan P.R. > 1156
 • Dijkstra-Siebesma, K. > 42
 • Dockum, H.C. van > 384
 • Dohmen, Jacques > 236
 • Dom, Pol > 207 > 830
 • Doorman, Christine > 966 > 971
 • Doorn, H. van > 619
 • Dorhout, U.G. > 1015
 • Dorrestijn, Hans > 4 > 124
 • Dragt, Tonke > 94 > 128
 • Ducray Duminil, F.G. > 1158
 • Duijl, Ch.F. van > 968
 • Duijs, P. > 958
 • Duijx, Toin > 315 > 656 > 1030
 • Duys, P. > 383
 • Eeden - van Vloten, M. van > 973 > 974 > 1137 _____ >> begin
 • Eerhart, Anja > 795
 • Eigenhuis, Jan > 101 > 102 > 103 > 104 > 527
 • Eising, Marchien > 110
 • Elhorst, K. > 839 > 993
 • Elink Schuurman, L. > 436
 • Engelberts Gerrits, G. > 720
 • Evangeline > 81
 • Faber, J. > 920 _____ >> begin
 • Fabricius, Johan > 1168
 • Farmiloe, Edith > 580 > 584
 • Farrar, F.W. > 936
 • Feenstra, R. > 485 > 486 > 487 > 677 > 979
 • Feller, Pieter > 355
 • Fens, Kees > 38 > 778
 • Fern, Fanny > 100
 • Ferry, Gabriel > 1171 > 1172
 • Figee, Henk > 935 > 1067
 • Fossen, J.W. > 218
 • Frank, M.C. > 53 > 1014
 • Frans, oom > 1148
 • Frederik, Victor > 1067
 • Fries > 1124
 • Frits, Oom > 60
 • Fèbre, S.D.Le > 54
 • G, J.C.E. > 1175 _____ >> begin
 • Gabel, Netty > 757
 • Gabriëlse, Leslie > 3
 • Galiën - de Boer, H. van der > 1011
 • Galiën, Sybe M. van der > 55 > 222 > 223 > 224 > 225 > 226 > 253 > 391 > 429 > 430 > 457 > 570 > 819 > 911 > 963 > 991 > 1101 > 1173 > 1212
 • Gebhard, Annie C. > 550
 • Gedike, F. > 1035
 • Geer, L. de > 227
 • Geertsma-Allema, T. > 37 > 1194
 • Geest, Klaas van der > 56 > 121 > 680 > 801
 • Gerhard, J.W. > 808
 • Gerrits, Engelberts > 76
 • Gibbon, Perceval > 1013
 • Gjems-Selmer, Ågot > 207 > 208
 • Gobius, Tine > 532
 • Goede, W. > 793
 • Goedhart, J.P. > 883
 • Goeverneur, J.J.A. > 62 > 85 > 98 > 178 > 209 > 239 > 240 > 241 > 242 > 244 > 244 > 245 > 245 > 318 > 469 > 470 > 530 > 531 > 553 > 561 > 564 > 615 > 638 > 665 > 704 > 797 > 798 > 895 > 896 > 899 > 919 > 1008 > 1086 > 1088 > 1092 > 1135 > 1171 > 1172
 • Gogh-Kaulbach, Anna van > 635 > 636
 • Gordeau Jr., H. > 702
 • Goudriaan, C. > 107 > 402 > 526
 • Gouverneur, J.J.A. > 100 > 1184
 • Gras, H. > 199
 • Grasshoff, Cok > 252
 • Grilk, C. > 133 > 270 > 358 > 655 > 701 > 817 > 1052
 • Grimm, Jacob en Wilhelm > 886 > 327 > 973 > 974
 • Groot, C. de > 837
 • Groot, Clara de > 96 > 177 > 201 > 311 > 411 > 611 > 612 > 674 > 851 > 1002 > 1003
 • Gruys-Kruseman, S. > 736 > 777 > 791 > 1033 > 1098
 • Gräbner > 909
 • Génestet, P.A. de > 834
 • Haan, J. de > 251 _____ >> begin
 • Haan, T.W.R. de > 180
 • Haar, Jaap ter > 119
 • Haeck S.J., H. > 468
 • Hagers, Freddy > 685 > 1094
 • Harkema, Ingeborg Marijke > 551
 • Harmsen v.d. Beek, E.M. ten > 975
 • Hartogh, J.J. > 801
 • Hattum, Jac. van > 534
 • Havelte, Sanne van > 723
 • Hazeu Cz., Joh. > 617
 • Heemstra, Maja van > 1161
 • Heerkens, Nor > 848
 • Heerze, Jan > 835
 • Heije, J.P. > 559
 • Heijermans, Ida > 878 > 1034 > 1080 > 1199
 • Heijningen Bosch, M. van > 437 > 729 > 730
 • Heimeriks, Nettie > 372
 • Hellinga, T. > 1128
 • Hellinga-Zwart, T. > 207 > 399 > 422 > 423 > 424 > 425 > 426 > 427 > 428 > 542 > 1085
 • Hendrik, Oom > 243
 • Hergang, K.G. > 575
 • Hermanna > 695 > 894 > 975 > 1022
 • Hermans, C.R. > 88
 • Herzen, Frank > 904
 • Hess-Binger, Eliza > 884
 • Hettema Jr., H. > 389
 • Hey, Wilhelm > 244 > 245 > 1086
 • Heyermans, Ida > 233
 • Heyningen Bosch, M. van > 728 > 1040
 • Hichtum, Nienke/Nynke van/fan = S.M.D. Troelstra - Bokma de Boer > 19 > 20 > 21 > 22 > 23 > 24 > 25 > 26 > 48 > 208 > 214 > 249 > 284 > 292 > 327 > 334 > 340 > 381 > 401 > 401 > 442 > 443 > 444 > 445 > 446 > 449 > 483 > 484 > 536 > 647 > 734 > 756 > 757 > 782 > 830 > 867 > 880 > 930 > 931 > 944 > 946 > 972 > 1007 > 1079 > 1093 > 1157
 • Hiemstra, Anna L. > 392 > 741
 • Hildebrand, A.D. > 32 > 544
 • Hilhorst-Haars, J.E. > 548
 • Hille-Gaerthé, C.M. van > 5 > 367 > 1192
 • Hinse, H. > 1087
 • Hoeksema, Daan > 63
 • Hofer, J. > 187
 • Hofer, Koos > 274
 • Hoffmann, Heinrich > 10
 • Hoffmann, Julius > 1171
 • Hofkamp, K. > 1083
 • Holland, Jan > 212
 • Holland, Jan van > 622
 • Hon, J. de > 187
 • Honigh, C. > 847 > 1031
 • Hooft, P.C. > 838
 • Hoog, Aletta > 541
 • Hoogeveen, H. > 185
 • Hoogland-Pitstra, Riemkje > 706
 • Hoogstraten-Schoch, A. van > 129
 • Hooning, Frouck van der > 219
 • Hoop Jr.'szn., A. van der > 277
 • Hora Adema, W. > 571
 • Horn, W.O.von > 1135
 • Houwelingen, Frans van > 273 > 811
 • Hoven, Peter van den > 330
 • Hoven, Thérèse > 686
 • Huber, Diet > 186 > 703 > 903 > 949 > 1023
 • Hubert van Beusekom, Anna > 855 > 1215
 • Huizenga, Bert > 2
 • Huizing, Everhard > 454
 • Hulskramer, George > 997
 • Hulst, W.G. van de > 912
 • Hunt, Peter > 420
 • Ilpsema Vinckers, H. > 927 _____ >> begin
 • Immerzeel, P. > 661
 • Ising, A. > 34 > 35 > 814
 • Jacobi, H.D. > 1132
 • Jagt, Bouke > 869
 • Jakob, Oom > 28
 • Jan, Oom > 293
 • Janmaat, Piet > 589
 • Jansen, A. > 573
 • Jansen, J.F. > 80 > 258 > 748 > 749 > 750
 • Jansma, His > 948 > 1191
 • Jansma, Klaas > 757
 • Jaspers, Peter > 310
 • Jehu, Felicie > 754 > 755 > 1021 > 1058
 • Jelsma, Auke > 1123
 • Joling Oz., P. > 459
 • Jong, A.M. de > 1038
 • Jong, Anny de > 707
 • Jong, Casper de > 1156
 • Jong, Daniëlle de > 802
 • Jong, E.S. de > 1203
 • Jong, Eelke de > 767
 • Jong, Inne de > 467
 • Jong, Uiltje G. de > 40 > 210 > 216 > 370 > 529 > 591 > 601 > 737 > 844 > 890 > 891 > 965 > 978 > 1062 > 1068 > 1091 > 1103 > 1120 > 1121 > 1179 > 1185 > 1186 > 1216
 • Jonkman, G. > 1195
 • Kate, J.J.L. ten > 540 _____ >> begin
 • Kazemier, G. > 604
 • Keijzer - de Jong, A. > 337
 • Kelder, W.J. > 953
 • Kell, Julius > 899
 • Keller, Gerard > 31
 • Keulen, Mensje van > 1115
 • Kheen, H. > 664
 • Kieviet, C.Joh. > 65> 78 > 181 > 200 > 324 > 345 > 352 > 432 > 785 > 786 > 999 > 1000> 1029> 1032> 1163> 1202
 • Kieviet, W.H. > 810
 • Kingsley, Charles > 1137
 • Kleefstra, J. > 64
 • Klei, Jac. van der > 740
 • Klompsma, D.J. > 992
 • Klompsma, H.W. > 992
 • Klompsma-Versnel, D.J. > 992
 • Kluitman, H.P. > 440
 • Kneppelhout, Johannes > 936
 • Koekoek, P. > 440
 • Koetsveld, C.E. van > 1025
 • Kombrink, L. > 1218
 • Koning, J.C. de > 166 > 167
 • Koopmans van Boekeren, R. > 698 > 699 > 1072
 • Kooy, Jan Hessel > 338
 • Kop, Henriëtte van der > 913 > 956
 • Korber, Ph. > 854
 • Korff, A.B. > 1037
 • Koster, Simon > 533
 • Kousbroek, Rudy > 653
 • Kraaijeveld, Ruud A.J. > 835
 • Kramer, Diet > 91
 • Krienen, Charles > 1196
 • Kromhout, Rindert > 1051
 • Kruis, Jan > 3
 • Kuhn, Pieter > 61
 • Kuyk, N.W.C. > 215 > 1039 > 1125
 • Körber, Philip > 407
 • L., A.W.S. v. > 106 _____ >> begin
 • Lancée-Gerhardt, W. > 220
 • Land, Sipke van der > 57 > 410 > 595 > 914
 • Lange, M. de > 901
 • Lange-Praamsma, Max de > 39 > 43 > 46 > 319 > 320 > 321 > 322 > 475 > 477 > 639 > 667 > 678 > 687 > 688 > 689 > 690 > 691 > 692 > 693 > 722 > 731 > 773 > 1131 > 1139 > 1147
 • Last, Jef > 405
 • Lauckhard > 1072
 • Laurey, Harriet > 535
 • Laurillard, E. > 113
 • Laverman, Jant > 904
 • Leander > 968
 • Leembruggen, L. > 361
 • Leent, F.H. van > 1001 > 1026
 • Leewaerden, Jan van > 781 > 1174
 • Leiker, Sjoerd > 836 > 960
 • Leiker-Kooijmans, Tine > 557 > 1010 > 1104
 • Lem, Josephine > 1177
 • Lennep, J. van > 917
 • Leopold, Joh. A. > 751
 • Leopold, Kath. > 1197
 • Leopold, L. > 93 > 117 > 751
 • Leopold, Lubbertus > 629 > 983
 • Leopold, Marie > 462 > 1009
 • Leuvelink, Hannah > 589
 • Lierop-Debrauwer, Helma van > 1190
 • Ligthart, Jan > 101 > 102 > 103 > 104 > 105 > 108 > 109 > 110 > 169 > 170 > 195 > 772 > 1142
 • Linde, Wibo van de > 271
 • Linders, Joke > 13 > 315 > 454 > 589 > 631 > 656 > 1078
 • Linders-Nouwens, Joke > 833
 • Linschoten, J.H. van > 47
 • Lodewijk, Martin > 3
 • Logeman-van der Willigen, D. > 1171
 • Loor-Goedhart, L. > 849
 • Looy Az., F. de > 365
 • Lossius, K.F. > 1182
 • Louwerse, P. > 568 > 909 > 929
 • Lovendaal, G.W. > 113
 • Lubben, H.J. v.d. > 480
 • Luber, Jet > 697
 • Luidinga, Gerrit > 833
 • Luinenburg, Jolling > 331
 • Lummel, H.J. van > 89
 • Luyken, J. > 562
 • Löhr, J.A.C. > 585
 • Maas, J. > 939 _____ >> begin
 • Mack, Louise > 637
 • Macé, Jean > 970
 • Makkum, Hein van > 853
 • Malot, Hector > 31 > 32
 • Marryat, Frederick > 553
 • Marryat, Kapitein > 1201
 • Martinet, J.F. > 286
 • Marwitz, J. > 823
 • Marxveldt, Cissy van > 52 > 168 > 173 > 180 > 202 > 234 > 349 > 350 > 393 > 471 > 472 > 473 > 474 > 569 > 651 > 675 > 683 > 684 > 813 > 863 > 885 > 900 > 998 > 1027
 • Marxveldt, Jan van > 173 > 1204
 • Mastenbroek, Fenna > 1183
 • Meerten geb. Schilperoort, A.B. van > 35 > 898
 • Meerten, A.B. van > 97 > 632
 • Meester, A.B. van > 34
 • Meijer, Conny > 1140
 • Meinderts, Aad > 784 > 838 > 846
 • Meinema, P. > 357
 • Meinema, Piet > 799 > 937 > 980
 • Meinen, G.J. > 1150
 • Merwe, H. te > 256 > 715
 • Mets Tzn., W. > 250
 • Meul, Marck > 625
 • Meyboom, L.S.P. > 87
 • Miedema, Arjen > 127 > 812
 • Milne, A.A. > 1157
 • Minkema, Annet > 802
 • Moens, Petronella > 1 > 760
 • Molt, E. > 198 > 841
 • Mooyman, Denise > 846
 • Mulder, B. > 1154
 • Muller, C. > 617
 • Muller, H. > 451
 • Muller, J.F.F. > 775
 • Muller, J.K.G. > 1006
 • Muller-Bohn, D.P. > 669
 • Munroe, Kirk > 528 > 925
 • Müller, C. > 746
 • Müller, J.F.L. > 592 > 593
 • Nagel, Jacqueline van der > 1009 _____ >> begin
 • Napel, G.ten > 388
 • Nellie > 1106
 • Nes-Uilkens, G. van > 845
 • Neufville, Margaretha Jacoba de > 14
 • Niemann, August > 856
 • Niemeijer, J.E. > 229
 • Niemeijer, Jan A. > 25
 • Niemöller, W.H.J. > 796
 • Nieritz, Gustav > 1059
 • Nierop, Pieter > 1166
 • Nieuwold, J.H. > 832
 • Nijnatten-Doffegnies, H.J. van > 732
 • Noordaa, P. van der > 374
 • Norel, K. > 70
 • Norel-Straatsma, A. > 461 > 696 > 1176
 • Nort, Betsy > 208
 • Oever, Fenand van den > 641 _____ >> begin
 • Offringa, Baukje > 1069
 • Oldehoven, Fré > 230
 • Oortgiesen, G. > 1028
 • Oost, Jan > 609
 • Oosterhoff, P.A.E. > 419 > 673 > 816 > 893 > 918 > 1055
 • Oosterhuis, Ton > 296
 • Oosterzee, C. van > 977
 • Oosterzee, H.M.C. van > 366
 • Oostveen, W.F. > 646
 • Ophof-Sterk, Tine > 738
 • Osenbruggen, Cor van > 989
 • Oskamp, G.W. > 985
 • Otten, Bep > 645
 • Oudsten, Bas den > 923 > 933
 • Overbeek, H.J. > 353
 • Palma, E. > 1111 _____ >> begin
 • Parson, P. > 1108
 • Paul, L.O. > 823
 • Pel, Henk > 372
 • Penning, L. > 77 > 602 > 614 > 633 > 745 > 1073
 • Perrault, Charles > 971
 • Peypers, W.N. > 897
 • Pieck, A.F. > 115
 • Pijttersen, H. > 363
 • Plaatsman, D.P. > 463
 • Pluim, H.G. > 1028
 • Popping, H.J. > 941 > 1117
 • Posthumes, H. > 630
 • Postma, Jan > 1165
 • Prins, Piet > 386 > 413 > 951 > 952 > 1019 > 1170 > 1198
 • Ray, Sheila > 420 _____ >> begin
 • Razoux, W.P. > 10
 • Reid, Mayne > 850
 • Reijen, J. van > 867
 • Reitsma, J. > 888
 • Relle, S.Ch. > 927
 • Rengersen, A. > 6 > 996
 • Resink, E. > 580 > 584
 • Reule Nz., Antie S. > 17 > 528 > 921 > 925
 • Richel, A.J. > 926
 • Riem Vis, Wilhelmina > 1152
 • Rietveld-van Wingerden, Marjoke > 1107
 • Rijkens, R.G. > 314
 • Rijnsburger, Ietje > 656
 • Robidé van der Aa, C.P.E. > 35 > 221 > 375 > 632
 • Roos, H. de > 30 > 126 > 316 > 378 > 488 > 489 > 490 > 491 > 492 > 493 > 494 > 495 > 496 > 497 > 498 > 499 > 500 > 501 > 502 > 503 > 504 > 505 > 506 > 507 > 508 > 509 > 510 > 511 > 512 > 513 > 514 > 515 > 516 > 517 > 519 > 520 > 521 > 522 > 523 > 524 > 618 > 709 > 710 > 711 > 712 > 820 > 934 > 957 > 994 > 1017 > 1044 > 1099
 • Roos, P. de > 518
 • Roos, Zijlstra-de > 1210
 • Ros, Bea > 455 > 456
 • Roselaar, Jan > 278
 • Rossum, Rie van > 179 > 184 > 298 > 299 > 300 > 301 > 302 > 303 > 304 > 305 > 306 > 307 > 308 > 309 > 346 > 347 > 348 > 448 > 481 > 590 > 597 > 598 > 599 > 600 > 605 > 606 > 608 > 648 > 1156 > 1187 > 1193
 • Rozema-v.d.Veen, Frieda > 768
 • Ruitenbeek, Simone > 997
 • Rutgers van der Loeff-Basenau, An > 218 > 339 > 558 > 827
 • Rutgers, Wim > 172
 • S. > 744 _____ >> begin
 • S., H.A. > 864
 • S., H.M. v. = W. Hulscher G.Jzn. > 1045
 • S., H.W. = Spiering, H.W. > 572
 • Salverda, Murk > 41 > 69
 • Sandwijk, G. van > 197
 • Schaick, C. van > 280 > 1036
 • Schaick, G. van > 280
 • Scheepstra, H. > 101 > 102 > 103 > 104 > 105 > 108 > 109 > 110 > 169 > 170 > 195 > 772
 • Scheffer, Age > 123 > 610
 • Schenk, W.J.H. > 453
 • Schenkman, J. > 945
 • Schermelé, Willy > 727
 • Schippers, W. > 1126
 • Schmid, C. > 254 > 658 > 906 > 1129
 • Schmid, Chr.v. > 235
 • Schmidt, A.F.A. > 761
 • Schmidt, Annie M.G. > 41 > 603 > 1160 > 1189
 • Schotanus, Gea > 802
 • Schotanus, Jan > 708
 • Schoustra, Fenno L. > 183
 • Schouten, Alet > 334
 • Schrijver, G. > 742
 • Schrijvers, A.B.M. > 132
 • Schuddebol, Mie > 438
 • Scott, Walter > 44 > 988
 • Seidel, Karl August Gottlieb > 262
 • Seijen, Ad van > 182
 • Seraphin, Pauline > 884
 • Siegenbeek, Matthijs > 196 > 281
 • Siegers, Dick > 248 > 954 > 962 > 1060
 • Sixma van Heemstra-Schimmelpenninck, A. > 1047
 • Sleutelaar, Hans > 767
 • Slooten, Augusta van > 79
 • Smit, Auck > 922
 • Smits, J.A. > 1084
 • Snel, L.J. > 793
 • Snoeck, Lucie > 435
 • Sonnega, H.W. > 1016 > 1155
 • Spall, T. van > 555
 • Speyer, Wilhelm > 533
 • Spier, Peter > 1041
 • Sprenger, Henk > 859 > 860 > 861 > 862
 • Staal, Erna > 41 > 69 > 784
 • Stahl, P.-J. > 694
 • Stam, Ton > 398
 • Stamperius > 673 > 831
 • Stamperius, J. > 666 > 1087
 • Stant, T. > 765
 • Steegstra, Muriël > 846
 • Steenbergen, Rik van > 340
 • Steenhuis, Paul > 371
 • Steenmeijer-Wielenga, Tineke > 647
 • Sterck, Marita de > 940
 • Stigter, Bianca > 38
 • Straatman, A.J. > 433
 • Straatsma, A.K. > 623
 • Streek geb. Brinkman, N.C. van > 1181
 • Stretton, H. > 719
 • Stuten - van IJsselstein, H. > 217 > 621
 • Stuten, H. > 217
 • Swift, Jonathan > 344 > 345
 • Swildens, J.H. > 194
 • Terlouw, Jan > 130 > 394 > 815 _____ >> begin
 • Terpstra, Jouk > 171 > 552 > 1048 > 1109 > 1159
 • Terpstra, P. > 865 > 866
 • Terpstra, Pieter > 74
 • Tervooren, Lina > 828 > 1004
 • Thijssen, Theo > 71 > 838
 • Thijssing-Boer, Henny > 826
 • Tiemersma Hzn., G. > 1061
 • Till, Hannie van > 90 > 295
 • Tisna, Pandji > 405
 • Tjalsma, Jelle > 671
 • Tomkins, David > 791
 • Torre, Agni van der > 724
 • Tourtel, Mary > 66 > 134 > 135 > 136 > 137 > 138 > 139 > 140 > 141 > 142 > 143 > 144 > 145 > 146 > 147 > 148 > 149 > 150 > 151 > 152 > 153 > 154 > 155 > 156 > 157 > 158 > 159 > 160 > 161 > 162 > 163 > 164 > 1127
 • Treffers, J. > 351 > 441 > 525
 • Trelker, A. > 876
 • Trimmer > 289
 • Tuinstra-Temminck, W.H. > 721
 • Tuuk, Titia van der > 297 > 364
 • Tzn., Mets > 554
 • Valkenstein, Kees > 714 _____ >> begin
 • Vandersteen > 257
 • Vandersteen > 625
 • Vandersteen > 787
 • Vandersteen, Willy > 787 > 1162
 • Veenendaal, Jac. van > 415
 • Veenhoven, Lies > 600
 • Veenstra, Tjits > 95
 • Veenstra, Wieke > 1053
 • Veer, Akky van der > 394
 • Vegter, Anne > 1077
 • Vermeer - van der Bruggen, Emilie > 833
 • Verne, Jules > 897
 • Verroen, Dolf > 1076
 • Verschuren, Herman > 833
 • Versteegen, C. > 8
 • Vestdijk, Simon > 795
 • Vijver, Cornelis van der > 279
 • Vis, Joh. > 116
 • Visser, Gerrit > 774
 • Visser, Sjouke > 1049
 • Visser, W. > 942
 • Visser, W.F.H. > 770 > 790 > 1153
 • Visser-Bakker, Jant A. > 818 > 1053
 • Vleugels - van der Hoeven, Maria > 232
 • Vlijmen Jr., B. van > 669
 • Vloten, J. van > 752
 • Vocks, G.H. > 577
 • Vos, Jacques > 1140
 • Vos, Margot > 343
 • Vries, Anne de > 36 > 237 > 421 > 784 > 887 > 1130
 • Vries, Dolf de > 362
 • Vries, J. de > 35
 • Vries, Jan de > 450
 • Vries, Johan de > 928
 • Vries, Leonard de > 99
 • Vries, Theun de > 1188
 • Vries, W.P. de > 613
 • Vémor, Ella > 397
 • Waal-Irving, V. de > 536 _____ >> begin
 • Waar, Gerard > 206
 • Wagenaar, F. > 317
 • Wagner > 1100
 • Wagner, K.A. > 87
 • Wal, Johan van der > 272
 • Walda, Dick > 1064
 • Waltman, J. > 204
 • Warnsinck Bsz., W.H. > 1 > 266
 • Webster, Jean > 460 > 1043
 • Weg, Sikke van der > 401
 • Weg-Laverman, Jant van der > 401 > 647
 • Wehl, Nannie van > 652 > 823
 • Wendel, W.J. > 566 > 567
 • Weruméus Buning, A. > 822
 • Wessels, H.L. > 537
 • Wester, H. > 193 > 281
 • Wester, Hendrik > 12
 • Westerman, Marten > 72
 • Westrheene Wz., T. van > 368
 • Wiersema, Bert > 821
 • Wijhe-Smeding, Alie van > 359
 • Wijk-Sluyterman, Margreet van > 1046
 • Wijma, J. > 809
 • Wildermuth, Ottilie > 1071
 • Wilhelmina > 528
 • Wilkeshuis, C. > 50 > 51 > 323 > 325 > 336 > 341 > 377 > 387 > 434 > 466 > 670 > 716 > 783 > 992 > 1065 > 1066 > 1119
 • Wilshaus, Benedicte > 548
 • Winkler Prins, A. > 803
 • Winnips, J. > 756
 • Winsemius, Dieuwke > 49 > 73 > 111 > 188 > 219 > 238 > 268 > 269 > 342 > 373 > 376 > 404 > 476 > 478 > 479 > 596 > 758 > 852 > 1012 > 1164
 • Witte, Aldert > 99
 • Woensel-Kooy, M. van > 1124
 • Wolff, J. > 9
 • Worm, Piet > 892
 • Woude, D.M. van der > 660
 • Wouters, D. > 1089
 • Wörishöffer, S. > 800
 • Ypma, Jo > 1133 _____ >> begin
 • Zandstra, E. > 259 > 260 > 261
 • Zeeuw J.Gzn., P. de > 360
 • Zeggelen, Marie C. van > 58
 • Zeggelen, W.J. van > 335
 • Zijlstra - de Roos, Siepy > 1050
 • Zoete, Johan de > 589
 • Zoomers-Vermeer, J.P. > 400
 • Zuidhof, J.J. > 187
 • Zuurveen, Toos > 1057
 • Zwart, P.J.S. > 112 > 857
 • Zwet, A. van der > 408
 • Zwier, Gerrit Jan > 1102

>> begin voor links naar de tientallen van de nummers

REGISTER VAN ILLUSTRATOREN

 • illustr. Aafjes, S. > 542 > 1128
 • illustr. Aafjes, Sijtje > 425 > 532 > 717 > 1009
 • illustr. Absjörnsen, P.Chr. > 1031
 • illustr. Adema, Inge > 795
 • illustr. Ahlberg, F.A. > 853
 • illustr. Alewijnse, Annelies > 38
 • illustr. Alindo, Adri > 673
 • illustr. Amand > 1031
 • illustr. Arbo, P.N. > 1031
 • illustr. Arnold McCully, Emily > 619
 • illustr. Asscher-Pinkhof, C. > 1085
 • illustr. Asselt, T. van > 49 > 357 > 188 > 596 > 758 > 799 > 937
 • illustr. Auerbach, Mali > 645
 • illustr. Baan, Corrie van der > 789 _____ >> begin
 • illustr. Backer, Willem > 485 > 487
 • illustr. Beckman > 1218
 • illustr. Beek, Elly van > 659
 • illustr. Beek, Ynze > 180
 • illustr. Berbers, Arnold > 1188
 • illustr. Berg, A. van den > 286
 • illustr. Berg, Will > 1094 > 1165
 • illustr. Bergen, L.E. van > 7
 • illustr. Berghegge, K. > 63
 • illustr. Berghuis, S. > 615
 • illustr. Berkhout, Willy > 817
 • illustr. Bertrams, Joep > 205
 • illustr. Bertrams, Joop > 454
 • illustr. Best, I.A.R. > 1
 • illustr. Bijmoer, Wim > 603 > 1189
 • illustr. Bodenheim, Nelly > 884 > 902
 • illustr. Borrebach, Hans > 52 > 69 > 107 > 268 > 349 > 466 > 471 > 472 > 474 > 478 > 479 > 526 > 569 > 651 > 683 > 684 > 685 > 863 > 900 > 963 > 998 > 1012
 • illustr. Borsteegh, C. > 898
 • illustr. Bos, G.J. > 368
 • illustr. Bosch, Geerten ten > 1077
 • illustr. Bottema, Johanna > 171 > 399 > 422 > 423 > 424 > 426 > 427 > 428 > 1048 > 1159
 • illustr. Bottema, Tjeerd > 37 > 58 > 67 > 112 > 211 > 237 > 343 > 421 > 442 > 443
 • illustr. > 444 > 445 > 446 > 552 > 578 > 857 > 867 > 876 > 887 > 912 > 930 > 931 > 1093 > 1109 > 1167 > 1194
 • illustr. Bottema, Tjerk > 166 > 167
 • illustr. Bouman, Bert > 57 > 410
 • illustr. Braakensiek, Johan > 65 > 181 > 200 > 672 > 785 > 786 > 999 > 1000 > 1029 > 1032 > 1037 > 1163 > 1202
 • illustr. Broeckman-Klinkhamer, A. > 397 > 1081
 • illustr. Broeckx, Jeff > 787
 • illustr. Broggel, W. > 1126
 • illustr. Bruin, W.K. de > 484 > 840 > 996 > 1063 > 1196
 • illustr. Bubberman, C. > 1055
 • illustr. Bueninck, B. > 1197
 • illustr. Buizer-Visser, Anneke > 1053
 • illustr. Cock, Marie-Claire De > 257 _____ >> begin
 • illustr. Collin, Hedvig > 880
 • illustr. Coster, Johanna > 635 > 636 > 1112
 • illustr. Craine, Frances > 364
 • illustr. Cramer, Rie > 220 > 334 > 417 > 878 > 971 > 1192
 • illustr. Creare > 1119
 • illustr. Dalenoord, Jenny > 770 > 783 > 992 > 1010 _____ >> begin
 • illustr. Decker, Marleen De > 257
 • illustr. Dekkers, A.D. > 1203
 • illustr. Dicke, Otto > 558
 • illustr. Dillo > 544
 • illustr. Dom, Pol > 54 > 259 > 378 > 716 > 816 > 946 > 1015 > 1085
 • illustr. Donkersloot, P.A. > 360
 • illustr. Donkersloot, Piet > 127
 • illustr. Doornekamp, Rinke > 571
 • illustr. Douwe, G. > 116 > 649
 • illustr. Dragt, Tonke > 94 > 128
 • illustr. Eerelman, Otto > 244 _____ >> begin
 • illustr. Elganan > 1123
 • illustr. Elink Schuurman, C.A. > 436
 • illustr. Ellens, Hans > 273 > 671 > 811 > 980
 • illustr. Elsen, A.M. > 453
 • illustr. Ende, Jan van den > 271
 • illustr. Esselink, Erli > 336
 • illustr. Fanu, B. le > 403 _____ >> begin
 • illustr. Farmiloe, Edith > 580 > 584
 • illustr. Faure, Jeanne > 1154
 • illustr. Franse, Jan > 810
 • illustr. Gall, Jo > 922 > 1146 _____ >> begin
 • illustr. Geerling, O. > 324 > 788 > 824
 • illustr. Gehrts, Joh. > 800
 • illustr. Geldorp, P. van > 739 > 132
 • illustr. Gerding, Laura > 285 > 557 > 771
 • illustr. Gerner, Lawrence > 272
 • illustr. Giffen, R. van > 183 > 230
 • illustr. Goede, Irene > 15
 • illustr. Goodenow, Girard > 295
 • illustr. Graaf, Lucy de > 175
 • illustr. Grossman, Nancy > 926
 • illustr. HBM > 473 _____ >> begin
 • illustr. Haestrecht, W. van > 381
 • illustr. Hameeteman, Ruud > 491 > 497 > 500 > 509 > 516 > 518 > 524 > 820 > 1017
 • illustr. Hansen, H.P. > 1031
 • illustr. Hardenberg, W. > 388
 • illustr. Have, Gert ten > 338
 • illustr. Hazelaar, Jac.A. > 438
 • illustr. Heeck, J.C. > 923
 • illustr. Hem, P. van der > 78
 • illustr. Hendriksen, F. > 1031
 • illustr. Hens, Guust > 933
 • illustr. Henstra, Friso > 467 > 942
 • illustr. Hentschel, K. > 400
 • illustr. Herrema, Auke > 1076
 • illustr. Herson > 168 > 219 > 914
 • illustr. Herwijnen, Carol van > 534
 • illustr. Heskens, W. > 828
 • illustr. Heskes, Wam > 174 > 255 > 893 > 1004 > 1089
 • illustr. Hesterman, J.A. > 64
 • illustr. Heyligers, Netty > 345 > 981 > 1106
 • illustr. Heymans, Annemie > 830 > 972
 • illustr. Hichtum, Nienke van > 1079
 • illustr. Hoeksema, Daan > 63 > 541 > 753
 • illustr. Hoff, A.J. van 't > 969
 • illustr. Hollander, Carl > 1145
 • illustr. Homan, Annie > 686
 • illustr. Hoogkamer, W.H. > 898
 • illustr. Hoogstraten, H.L. v. > 469 > 470
 • illustr. Hopman, Philip > 935
 • illustr. Horsthuis, Ben > 340
 • illustr. Huber, Diet > 186 > 337 > 703 > 903 > 1023
 • illustr. Huizinga, J. > 1212
 • illustr. Hulst Jr., W.G. v.d. > 317
 • illustr. Hulst, W.G. van de > 111
 • illustr. Hulst, W.G. van der > 342
 • illustr. Ising, A. > 335 _____ >> begin
 • illustr. Ising, W. > 738
 • illustr. Isings Jr., J.H. > 22 > 23 > 24 > 26 > 414 > 588 > 602
 • illustr. Isings, J.H. > 543 > 1171
 • illustr. Ivanovsky, E. > 328
 • illustr. Jansen, Floris > 817
 • illustr. Jetses, Cornelis > 19 > 20 > 21 > 23 > 24 > 25 > 26 > 101 > 102 > 103 > 104 > 105 > 108 > 109 > 110 > 169 > 170 > 195 > 249 > 542 > 734 > 772 > 1128 > 1142
 • illustr. Jong, Machteld de > 1067
 • illustr. Jonge, R. de > 341
 • illustr. Jonge, Reint de > 123 > 182 > 379
 • illustr. Jonker, Margreet > 1050 > 1210
 • illustr. Jurres, J.H. > 209
 • illustr. Keijser, Lucy > 16 _____ >> begin
 • illustr. Kempers, Mart > 778
 • illustr. Kerkhoven-Heyligers, N. > 827
 • illustr. Kesler, J.G. > 441 > 525 > 666 > 702 > 868 > 955
 • illustr. Kesteren, A.E. van > 926
 • illustr. Kipp, Eva > 586
 • illustr. Klaasse, Piet > 535
 • illustr. Klein, F. > 1195
 • illustr. Koekkoek > 1064
 • illustr. Koelewijn, Wouda > 354
 • illustr. Koning, T. > 59
 • illustr. Koning-Wiebenga, N. > 818
 • illustr. Kooyman, Rie > 113 > 346 > 347 > 408
 • illustr. Korthals Altes, Alison > 964 > 1097 > 679 > 843
 • illustr. Koster, Jo > 5
 • illustr. Kothuis > 248 > 370 > 529 > 737 > 962 > 1060 > 1185
 • illustr. Krabbé, H.M. > 1058
 • illustr. Kralingen, Cor van > 979
 • illustr. Kramer, Jaap > 50 > 51 > 74 > 377 > 386 > 391 > 413 > 670 > 821 > 951 > 952 > 1065
 • illustr. Kray, Hein > 274 > 1170
 • illustr. Krever, Jetty > 325
 • illustr. Kuiper, Annelies > 1019 > 1198
 • illustr. Kuiper, Jan > 434
 • illustr. Kuperus, S. > 1176
 • illustr. Kuperus, Sj. > 696
 • illustr. Kuster, Giselle > 348
 • illustr. Ladenius, Adri > 755 _____ >> begin
 • illustr. Langeler, Freddie/Freddy > 233 > 791 > 1081 > 1132
 • illustr. Lap, W. > 928
 • illustr. Larsson, C. > 847
 • illustr. Last, C.C.A. > 842
 • illustr. Leeflang, Corrie > 1153
 • illustr. Leene, Charlotte > 1096
 • illustr. Leeser, T. > 133 > 1052
 • illustr. Leeuwen, Nans van > 231 > 298 > 299 > 300 > 301 > 302 > 303 > 304 > 305 > 306 > 307 > 308 > 309 > 419 > 866
 • illustr. Leeuwen, W. van > 295
 • illustr. Lent, Kees van > 222 > 223 > 224 > 225 > 226 > 253 > 429 > 430 > 457 > 570 > 819 > 911 > 963 > 991 > 1101
 • illustr. Lierde, Patrick van > 787
 • illustr. Looy, Rein van > 70 > 177 > 201 > 358 > 411 > 655 > 674 > 851
 • illustr. Lukács, E. > 645
 • illustr. Lutz, J. > 1213
 • illustr. Lutz, Jan > 68 > 121 > 865
 • illustr. Maaden, P. van der > 323 _____ >> begin
 • illustr. MacNeill, Joan > 944
 • illustr. Mandos Tzn., Frans > 848
 • illustr. Mansvelt, Eke van > 122
 • illustr. Marée, Piet > 329
 • illustr. McNeill, Joan > 1104
 • illustr. Meester, K. > 376
 • illustr. Meinema, Rik > 1069
 • illustr. Menno > 256 > 715 > 916
 • illustr. Mens, Is. van > 350 > 351 > 527 > 990
 • illustr. Mettes, Frans > 296
 • illustr. Meul, Marck > 787
 • illustr. Meuldijk, M. > 875
 • illustr. Meulen, C. van der > 379
 • illustr. Meurs, J. van > 1
 • illustr. Middelhoek, M.L. > 213 > 270 > 984
 • illustr. Midderigh, J.J. > 777 > 973 > 974 > 1098
 • illustr. Midderigh-Bokhorst, B. > 220 > 327 > 425 > 462 > 736 > 743 > 766 > 777 > 989 > 1033 > 1098 > 1128
 • illustr. Midderigh-Bokhorst, J.B. > 973 > 974
 • illustr. Moerkerk, Herman > 435
 • illustr. Moor, Laura de > 362
 • illustr. Morris, M. > 84
 • illustr. Muratti, Ch. > 389
 • illustr. Nieuwenhuis, Enna > 1009 _____ >> begin
 • illustr. Nix, Robert > 339
 • illustr. Noorden, Frans van > 620 > 1021
 • illustr. Olsen, H.C. > 1031 _____ >> begin
 • illustr. Oosten, Jan van > 1191
 • illustr. Oosterhuis, H.P. > 898
 • illustr. Oostveen, Mia van > 1124
 • illustr. Ophoff, Mary > 918
 • illustr. Overbeek, G.J. van > 115
 • illustr. Oxenaar, R.D.E. > 790
 • illustr. Perryman, Norman D. > 96 _____ >> begin
 • illustr. Pieck > 200 > 432
 • illustr. Pieck, Henri > 1202
 • illustr. Poeder, Henk > 192 > 807
 • illustr. Poortvliet, Rien > 119 > 1028
 • illustr. Portman, C.J.L. > 266
 • illustr. Poussin, A. > 344 > 652
 • illustr. Prins, Han > 39
 • illustr. R., R. > 464 _____ >> begin
 • illustr. Raemakers, Louis > 637
 • illustr. Raemdonck, George van > 32 > 1038
 • illustr. Reinderhoff, Rie > 46 > 282 > 320 > 321 > 322 > 639 > 667 > 678 > 687 > 688 > 689 > 690 > 691 > 692 > 693 > 722 > 731 > 773 > 901 > 1131 > 1139 > 1147
 • illustr. Reith, B. > 831
 • illustr. Reitsma Valença, E. > 888 > 60
 • illustr. Ribbens, Liselot > 95 > 373 > 404 > 852
 • illustr. Riet, Ron Van > 625 > 257
 • illustr. Rinke, Jan > 215 > 440 > 858 > 1001 > 1039 > 1125 > 1138
 • illustr. Rochussen, Chs. > 968
 • illustr. Ros, Julius > 355
 • illustr. Rotgans, J. > 1020
 • illustr. Rünckel, A. > 432 > 1037
 • illustr. Rüting, J. > 384
 • illustr. Schaik, W. van > 292 _____ >> begin
 • illustr. Schans, Roelof van der > 1075
 • illustr. Scheepstra, H. > 1142
 • illustr. Scheidel Jr., Joz. > 1172
 • illustr. Scheidel, Jos. > 1201
 • illustr. Scherpenzeel, Kees van > 269 > 476
 • illustr. Scheurleer, G.J. > 469 > 470
 • illustr. Schröder, Sierk > 448
 • illustr. Schuler, Th. > 694
 • illustr. Schuurmans, Bach > 184
 • illustr. Sendak, Maurice > 398
 • illustr. Senus, W. van > 266
 • illustr. Shepard, E.H. > 1157
 • illustr. Sinding, Otto > 1031
 • illustr. Sluiter, Willy > 199
 • illustr. Sluyters, Jan > 29 > 79 > 581 > 718 > 792 > 1117 > 1151 > 1155
 • illustr. Spier, Peter > 1041
 • illustr. Spreekmeester, I. > 960
 • illustr. Starckenborgh van Straten, R. van > 1161
 • illustr. Stead, William > 289
 • illustr. Stienstra, A. > 238
 • illustr. Straaten, Gerard van > 30 > 126 > 260 > 261 > 316 > 488 > 489 > 490 > 492 > 493 > 494 > 495 > 496 > 497 > 498 > 499 > 501 > 502 > 503 > 504 > 505 > 506 > 507 > 508 > 510 > 511 > 512 > 513 > 514 > 515 > 517 > 519 > 520 > 521 > 522 > 523 > 536 > 618 > 677 > 709 > 710 > 711 > 712 > 781 > 934 > 941 > 957 > 994 > 1017 > 1044 > 1099 > 1174
 • illustr. Sühl, J. > 664
 • illustr. Tadema, J.J. > 837 _____ >> begin
 • illustr. Teeuwisse, C.B. > 311
 • illustr. Terlouw, Ashley > 394
 • illustr. Tienhoven, Geeske van > 73
 • illustr. Tilburg, Magda van > 706 > 707 > 708
 • illustr. Tourtel, Mary > 66 > 134 > 135 > 136 > 137 > 138 > 139 > 140 > 141 > 142 > 143 > 144 > 145 > 146 > 147 > 148 > 149 > 150 > 151 > 152 > 153 > 154 > 155 > 156 > 157 > 158 > 159 > 160 > 161 > 162 > 163 > 164 > 1127
 • illustr. Trap, P.W.M. > 100 > 368 > 530 > 665 > 895 > 531
 • illustr. Trésy, Françoise > 904
 • illustr. Tuinstra, Tj. > 713 > 959
 • illustr. Töpffer, Rodolphe > 899
 • illustr. Vantieghem, Hannelore > 625 > 787 _____ >> begin
 • illustr. Veelwaard > 1182
 • illustr. Veen, Fiel van der > 4 > 130
 • illustr. Veenendaal, E.J. > 77
 • illustr. Veenendaal, Jaap > 206 > 745
 • illustr. Veenhoven, Lies > 252 > 481 > 597 > 598 > 605 > 606 > 608 > 948
 • illustr. Veer, Bas van der > 582 > 1034
 • illustr. Velde, Anne Van De > 257 > 625
 • illustr. Verhagen, O. > 402
 • illustr. Vernet, Horace > 929
 • illustr. Verstijnen, H. > 1002 > 1003
 • illustr. Vestal, H.B. > 90
 • illustr. Viel, D. > 740
 • illustr. Vinkeles, R. > 265
 • illustr. Visser, J. > 415
 • illustr. Visser, Sjouke > 1049
 • illustr. Visser-Bakker, Jant > 1053
 • illustr. Vliet, Freek van > 387 > 1066
 • illustr. Vos, H. de > 405
 • illustr. Vos, Peter > 653 > 767 > 869
 • illustr. Vries, J. de > 577
 • illustr. Vries, Sj. de > 251
 • illustr. W., E. > 1031 _____ >> begin
 • illustr. Wagner, Piet C. > 1215
 • illustr. Wall Perné, Gust. van de > 249 > 734 > 1137
 • illustr. Walta, M.J. > 1193
 • illustr. Warnsinck, I.H. > 1
 • illustr. Wely, Babs van > 565 > 700 > 915 > 995 > 1095
 • illustr. Wenckebach, L.W.R. > 217 > 621
 • illustr. Wesseling, Jan > 839
 • illustr. Westering, Francien van > 1118
 • illustr. Westerman, G. > 1150
 • illustr. Wiegman, Jan > 695 > 742 > 924 > 975 > 1022 > 1080
 • illustr. Wierink, B.W. > 198 > 841
 • illustr. Wiersma, Ids > 399
 • illustr. Wijk, Janneke van > 656
 • illustr. Wildschut, G. > 894 > 1199
 • illustr. Wille, Irmgard > 1156
 • illustr. Wit, Juliette de > 1115
 • illustr. Witkamp Jr., E.S. > 79
 • illustr. Wolf, L. > 1182
 • illustr. Wolthaus, R. > 1011
 • illustr. Worm, Piet > 892
 • illustr. Zondag, Jet > 284 _____ >> begin
 • illustr. Zonnevylle, G.G. > 52

>> begin voor links naar de tientallen van de nummers