>> HOMEpage

Kapitein/hopman in Friesland ca. 1600 t/m 1636

kapitein

Naamlijst geput uit het Register van de resolutiën der Ed. Mog. Heren Gedeputeerde Staten van Frieslandt 1600-1754 door Dr. Gisbertus Nauta (Tresoar, Nadere toegang 5.09): benoemingen tot "capitain of hopman"
Aangevuld met namen uit Lijsten van door Friesland tot en met 1723 aangestelde officieren (gebaseerd op gegevens uit de Statenresoluties en uit commissie- en instructieboeken), I leger (II marine)
Weergave: alfabetisch en chronologisch

M.H.H. Engels, 16-2-2005
apart juli 2006: aanvullingen tot 1650  1 (chron.) en  2 (alf.);
oktober 2006: 1650-1755-1795 (alf. resp. chron.)  3

Herfst 2018 diverse voorletters herleid tot voornamen dankzij André Buwalda


Alfabetisch: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z

N. = onbekende voornaam; w. = wijlen

Adama : 30-9-1630 / Jan Baptista Knoppens i.p.v. Joannis Frans ---
Adolph : 19-11-1608 / De luitenant Haubois i.p.v. w. Graeff ---
Adolph, Graeff i.p.v. Graeff Lodewijck Gunther 12-12-1604
Adriani, A. paspoort als luit. en als hopman 31-8-1596
Aernsma : 15-8-1617 / Homme van Hottinga i.p.v. Arent v. ---/Arentsma
Aerntsma, Arent v. i.p.v. Matthijs Egberts alias Cnoop (uit Emden) 17-4-1595
Ailva, A. v. i.p.v. H. Elderen 21-2-1612
Arents : 14-3-1622 / Abbe Hessels Bootsma i.p.v. Arent ---
Arents, Arent i.p.v. N. Ayckema 9-3-1607
Ayckema : 9-3-1607 / Arent Arents i.p.v. N. ---
Aylva : 22-7-1625 / Frans van Roussel i.p.v. S. v. ---
Aylva, Hessel Meckema van i.p.v. Abbe Hessels van Bootsma 5-3-1631
Aylva, Sybe van i.p.v. Frans Sjucks v. Humalda 25-1-1622
Aysma, Hotze Siercks : 13-1-1632 / Agge [Stamb. Fr. adel 237; of Gerrolt?] Juckema i.p.v. ---
Aysma : 25-6-1636 / Adamus van Loo i.p.v. Hessel Hotzes v. ---
Aysma, Hessel van i.p.v. Jan Sageman 1-7-1625
Aysma, Hotse Siercks van i.p.v. Lubbertus v. Lycklama 4-12-1629
Aysma, Schelte * Jacob Rijffelaer, ---, Homme v. Hittinga en Joannis Heemstra aengestelt tot hopluiden 10-2-1624
Aysma, Schelte i.p.v. w. Jan Burmania 15-1-1606
Baerd, Sjoerd i.p.v. Joannis Franssen 26-1-1629
Bassem : 14-3-1622 / Jacob Sterck i.p.v. N. ---
Besten, Hendrick van i.p.v. Doede van Kniphuizen 16-7-1608
Bethune, Archibald i.p.v. Arthun Forbes 26-5-1615
Blau : 24-2-1631 / Georgh Frederick vrijheer toe Schwartzenberg en Hohenlansberg i.p.v. Q. de ---
Blau, C. de 21-9-1591
Blocq : 26-11-1635 / Lodewijck van Ockinga i.p.v. w. S. de ---
Blocq, Sixtus de i.p.v. H. Schonenburgh 29-1-1635
Bloemendael, A. / Inthiema, W. i.p.v. --- 21-5-1603
Bonoye, Cornelis sergeant en waarn. wachtmeester 1602
Bootsma : 5-3-1631 / Hessel Meckema van Aylva i.p.v. Abbe Hessels van ---
Bootsma, Abbe Hessels v. i.p.v. Arent Arents 14-3-1622
Boshuisen : 15-12-1636 / Jr. Ruird van Feitsma i.p.v. Philip van ---
Breman, Adriaen hopman over een compagnie waertgelders 2-6-1604
Brendtsz., L. + 1591
Bruinsveldt, Stevens de jonge i.p.v. w. J. Maubray 14-3-1631
Burmania : 15-1-1606 / Schelte Aysma i.p.v. w. Jan ---
Burmania : 7-1-1604 / Gale van Hania i.p.v. Rienck v. ---
Burmania, Poppe van --- Oostendenaer i.p.v. de collonel Eminga 19-2-1635
Burmania, Poppe van i.p.v. Rinco v. Lycklama 17-3-1626
Burmania, Rienck v. i.p.v. Watze v. Heerma 22-10-1602
Camminga : 1-3-1610 / Frans van Donia i.p.v. F. v. ---
Challancy : 12-8-1604 / Rogier Slijp i.p.v. George v. ---
Christiaen : 29-6-1626 / Andries Keller van Basel i.p.v. w. Furst ---
Christiaen, Furst --- Hertogh van Brunswijk en Lunenburgh i.p.v. N. IJsercramer 22-7-1619
Colbe : 6-12-1617 / Philips Sidney i.p.v. N. ---
Cordenoort, J. v. / Deeckema, J(r?) i.p.v. --- 15-12-1598
Cordenoort, Jan 15-12-1578
Cornelis : 25-4-1616 / Abraham van Hatten i.p.v. Jan ---
Cornelisz., Jan i.p.v. H. Koninck van Deventer 1-7-1605
Craal : 10-9-1636 / Goslick van Heerma i.p.v. w. S. ---
Craal, Sigismundus van i.p.v. w. H. van Ockinga 24-3-1636
Cromwal, N. i.p.v. N. Orme 27-12-1621
Cruyningen, Maximiliaan baenderheer van / Hattum, D. v. i.p.v. --- 10-3-1612
Darres, Henry den eedt als capitain gedaen 25-2-1625
Deeckema, J(r?) i.p.v. J. v. Cordenoort 15-12-1598
Dekema, Pytter i.p.v. Edzardt van Grovestins 18-11-1603
Dekema, R. v. / Fonzeca, J.S. de i.p.v. --- 22-9-1602
Dircks, Tjaerd aengestelt tot capitain van een compagnie waertgelders 6-9-1614
Dircks, Tjaerd gekozen tot hopman 3-6-1606
Donia : 28-6-1628 / Ioannis van Idzarda i.p.v. Frans v. ---
Donia, Frans van i.p.v. Frans v. Camminga 1-3-1610
Egberts, Matthijs / Aerntsma (ook Arentsma), Arent i.p.v. --- alias Cnoop (uit Emden) 17-4-1595
Eelsma : 10-4-1617 / Jacob van Roussel i.p.v. Fox ---
Eelsma, Fox i.p.v. Tiete Hania 18-11-1605
Egberts, M. alias Cnoop v. Emden 19-4-1595
Elderen, H. / Ailva, A. v. i.p.v. --- 21-2-1612
Eminga : 19-2-1635 / Poppe van Burmania Oostendenaer i.p.v. de collonel ---
Eminga : 30-6-1619 / Binnert van Heringa i.p.v. Tjaerdt van ---
Eminga, Edzard/Ids van 13-3-1601
Eynhausen : 8-7-1636 / Johan Ingen Nieuwlandt i.p.v. w. ---
Eynhouts : 6-11-1635 / Graeff Georgh Ernst van Limburgh here van Stirumb van een compagnie curassiers i.p.v. w. de majôr ---
Eysinga : 12-4-1625 / Michiel Potter i.p.v. Sjuck v. ---
Eysinga, J. v. i.p.v. T. v. Hettinga 10-3-1603
Eysinga, Sjuck van i.p.v. Gale van Hannia 15-5-1618
Feitsma, Jr. Ruird van i.p.v. Philip v. Boshuisen 15-12-1636
Fludde : 30-7-1623 / Johan Sannes Ridder i.p.v. David ---
Fludde, David i.p.v. w. Philips Sidney 20-8-1618
Fonzeca, J.S. de i.p.v. R. v. Dekema 22-9-1602
Forbes : 26-5-1615 / Archibald Bethune i.p.v. Arthun ---
Franssen : 26-1-1629 / Sjoerd Baerd i.p.v. Joannis ---
Franssen, Joannis i.p.v. F. Tjebbes 6-2-1605
Franssen, Joannis i.p.v. F. van Humalda 16-5-1616
Frens : 27-4-1635 / Wyger Eelsma van Hottinga i.p.v. w. M. ---
Fries, Jacques de / Gerryts, Frans i.p.v. --- 9-5-1595
Galema, Tiete van i.p.v. Jacob Holtsappel gesecht Melander 14-1-1631
Georgh, Graeff --- Ernst van Limburgh here van Stirumb van een compagnie curassiers i.p.v. w. de majôr Eynhouts 6-11-1635
Gerryts : 16-3-1616 / Schelte van Scheltema i.p.v. Frans ---
Gerryts, Frans i.p.v. Jacques de Fries 9-5-1595
Groustins/Grovestins, Frederik v. / Lieuwes, Taco i.p.v. --- 12-7-1603
Grovestins : 18-11-1603 / Pytter Dekema i.p.v. Edzardt van ---
Grovestins, De grietman --- en Jan Wederspan gekozen tot hopluiden van een nieuw aen te nemene krijgsvolk 3-10-1605
Grovestins, E. v. vendrighopman 11-10-1596 [?]
Grovestins, Sjoerd van i.p.v. P. Idzarda [of Baerthe van Idzerda?] 19-11-1636
Haen, Lenert gekozen tot hopman 3-6-1606
Hagens : 3-1-1618 / Ludolph Potter i.p.v. Michiel ---
grafzerk Titus HaniaHania: 18-11-1605 / Fox Eelsma i.p.v. Tiete ---
Hania, Gale van i.p.v. Rienck v. Burmania 7-1-1604
Hania : 15-5-1618 / Sjuck van Eysinga i.p.v. Gale van ---
Hania : 5-4-1628 / Bonefaes van Scheltema i.p.v. Wigle van ---
Haresco, C. / Voort, J. ten i.p.v. --- 5-9-1603
Harinxma : 25-1-1622 / Jacques van Oenama i.p.v. J. v. ---
Harinxma, Jovius van i.p.v. Duco van Martena 3-10-1605
Hatten, Abraham van i.p.v. Jan Cornelis 25-4-1616
Hattum, D. v. i.p.v. Maximiliaan baenderheer van Cruyningen 10-3-1612
Haubois, De luitenant i.p.v. w. Graeff Adolph 19-11-1608
Heemstra : die bedankt heeft 7-6-1606 / Jan Wederspan i.p.v. ---
Heemstra, Epo gekozen tot hopman 3-6-1606
Heemstra, J. 10-2-1624
Heemstra, Joannis aengestelt tot capitain van een compagnie waertgelders 7-9-1614
Heemstra, Joannis gekozen tot hopman 3-6-1606
Heemstra, Joannis tot hopman van een compagnie waertgelders 25-5-1621
Heemstra, Joannis * Jacob Rijffelaer, Schelte Aysma, Homme v. Hittinga en --- aengestelt tot hopluiden 10-2-1624
Heemstra, Joannis i.p.v. N. Sannes 16-5-1625
Heemstra, N. hopman over een compagnie waertgelders 2-6-1604
Heerma, Goslick van i.p.v. w. S. Craal 10-9-1636
Heerma, Jarigh van i.p.v. W. v. Hottinga 27-4-1635
Heerma, W. v. / Burmania, R. v. i.p.v. --- 22-10-1602
Heinemerk : 2-2-1616 / Frans Lijseman i.p.v. N. ---
Herbranda, H. v. / Ringie, D. v. i.p.v. --- 10-2-1593
Heringa, Binnert van i.p.v. Tjaerdt van Eminga 30-6-1619
Herle : 23-4-1617 / Robert Heyt/Hyeth i.p.v. Robert ---
Hette(n)s, W. i.p.v. W. Zedtnitzki 17-10-1603
Hettinga, Atte i.p.v. N. Oostheim 28-10-1603
Hettinga, Duco van i.p.v. N. Ripperda 23-9-1617
Hettinga, T. v. / Eysinga, J. v. i.p.v. --- 10-3-1603
Heyt/Hyeth, Robert i.p.v. Robert Herle 23-4-1617
Hittinga, Th. 10-2-1624
Hittinga, Homme v. * Jacob Rijffelaer, Schelte Aysma, --- en Joannis Heemstra aengestelt tot hopluiden 10-2-1624
Holstein : 8-2-1637 / Wyger van Hottinga i.p.v. N. ---
Holtsappel : gesecht Melander 14-1-1631 / Tiete van Galema i.p.v. Jacob ---
Hoptilla, Jan Gerckes 2-7-1631
Hornckens, A. 25-3-1602
Hotses, Alger tot hopman van een compagnie waertgelders 25-5-1621
Hottinga : 27-4-1635 / Jarigh van Heerma i.p.v. W. v. ---
Hottinga, Homme van i.p.v. Arent v. Aernsma/Arentsma 15-8-1617
Hottinga, Wyger Eelsma van i.p.v. w. M. Frens 27-4-1635
Hottinga, Wyger van i.p.v. N. Holstein 8-2-1637
Houwerda, Menno van i.p.v. H. van Wonsdorp 23-9-1625
Hovinghe, E. 1601
Huigens, L. i.p.v. D. v. Ringe 15-2-1594
Humalda : 16-5-1616 / Joannis Franssen i.p.v. F. van ---
Humalda : 25-1-1622 / Sybe van Aylva i.p.v. F. v. ---
Humalda, F. v. i.p.v. J. ter Voort 21-2-1612
Humalda, Frans van i.p.v. Hans de Vries 16-5-1616
Huninga, Tidde van tot capitain van enige te lichtene troupes 31-10-1634
Hyeth, R. / Treffry, H. i.p.v. --- 25-8-1625
IJsercramer : 22-7-1619 / Furst Christiaen Hertogh van Brunswijk en Lunenburgh i.p.v. N. ---
Idzarda : 19-11-1636 / Sjoerd van Grovestins i.p.v. P. ---
Idzarda, Baerdt van i.p.v. N. Roussel 18-3-1629
Idzarda, Ioannis van i.p.v. Frans v. Donia 28-6-1628
Inthiema : 24-3-1636 / Hendrick Frederick van Inthiema i.p.v. F. v. ---
Inthiema : 6-12-1622 / Harmen van Wonsdorp i.p.v. Wilhelm v. ---
Inthiema, Frederick van i.p.v. Jacob Starck 10-8-1626
Inthiema, Hendrick Frederick van i.p.v. F. v. Inthiema 24-3-1636
Inthiema, W. i.p.v. A. Bloemendael 21-5-1603
Ivens, J. / L. v. Nassau i.p.v. --- 9-5-1595
Joannes, Frans 7-2-1605
Juckema, Agge [Stamb. Fr. adel 237; of Gerrolt?] i.p.v. Hotze Siercks Aysma 13-1-1632
Keller, Andries --- van Basel i.p.v. w. Furst Christiaen 29-6-1626
Kimnitz : 10-3-1632 / Sibrand van Waltha i.p.v. N. ---
Kinsky : 10-3-1632 / Hero van Ockinga i.p.v. baron de ---
Kniphuizen : 16-7-1608 / Hendrick van Besten i.p.v. Doede van ---
Knoop 13-7-1593
Knoppens, Jan Baptista i.p.v. Joannis Frans Adama 30-9-1630
Koninck, H. / Cornelisz., Jan i.p.v. --- van Deventer 1-7-1605
Lodewijck v. Nassau i.p.v. J. Ivens 9-5-1595
Lauwijck : 21-6-1628 / Jurriaen van Lauwijck i.p.v. G. v. ---
Lauwijck, Jan van i.p.v. Frans Lijseman 18-1-1627
Lauwijck, Jurriaen van i.p.v. Jan v. Lauwijck 21-6-1628
Lieuwes : 28-9-1627 / Lubbartus van Lycklama i.p.v. Taco ---
Lieuwes, Taco i.p.v. Frederik v. Groustins/Grovestins 12-7-1603
Lijseman : 18-1-1627 / Jan van Lauwijck i.p.v. Frans ---
Lijseman, Frans i.p.v. N. Heinemerk 2-2-1616
Lodewijck : Gunther 12-12-1604 / Graeff Adolph i.p.v. Graeff ---
Loo, Adamus van i.p.v. Hessel Hotzes v. Aysma 25-6-1636
Lycklama : 12-9-1622 / Jacob Ruiffelaer i.p.v. R. v. ---
Lycklama : 17-3-1626 / Poppe van Burmania i.p.v. R. v. ---
Lycklama : 4-12-1629 / Hotse van Aysma i.p.v. N. ---
Lycklama, Lubbartus van i.p.v. Taco Lieuwes 28-9-1627
Martena : 3-10-1605 / Jovius van Harinxma i.p.v. Duco van ---
Maubray : 14-3-1631 / Stevens Bruinsveldt de jonge i.p.v. w. J. ---
Meines, Tiete tot hopman over een compagnie waertgelders 2-6-1604
Merten : 4-10-1620 / Thomas Merten i.p.v. Robert ---
Merten, Thomas i.p.v. Robert Merten 4-10-1620
Meynsma, F. 1602
Meys : 30-3-1636 / Johan van Raveswaey i.p.v. w. C. ---
Morgan, Charles i.p.v. w. J. Walcker 16-10-1634
Mulheim : 20-6-1631 / Johan Hendrick Weyer i.p.v. B. v. ---
Nieuwlandt, Johan Ingen i.p.v. w. Eynhausen 8-7-1636
Ockinga : 24-3-1636 / Sigismundus van Craal i.p.v. w. H. van ---
Ockinga, Hero van i.p.v. baron de Kinsky 10-3-1632
Ockinga, Lodewijck van i.p.v. w. S. de Blocq 26-11-1635
Oenama, Jacques van i.p.v. Juw v. Harinxma 25-1-1622
Oisterzee, C. 7-7-1602
Oistheim, H. v. i.p.v. T.J. Wederspan 15-2-1594
Oldenslo, Hans van i.p.v. C. Oosterzee 19-8-1605
Oosterzee : 19-8-1605 / Hans van Oldenslo i.p.v. C. ---
Oostheim : 28-10-1603 / Atte Hettinga i.p.v. N. ---
Orme : 27-12-1621 / N. Cromwal i.p.v. N. ---
Potter, Ludolph i.p.v. Michiel Hagens 3-1-1618
Potter, Michiel i.p.v. Sjuck v. Eysinga 12-4-1625
Raveswaey, Johan van i.p.v. w. C. Meys 30-3-1636
Rhijn-Graeff : 22-7-1625 / Willem Frederick Graeff toe Nassau van een compagnie Switzers i.p.v. w. den Here ---
Ridder, Johan Sannes i.p.v. David Fludde 30-7-1623
Rijffelaer, Jacob - Schelte Aysma, Homme v. Hittinga en Joannis Heemstra aengestelt tot hopluiden 10-2-1624
Rinckes, Claes tot hopman over een compagnie waertgelders 19-7-1604
Ringe, D. v. / Huigens, L. i.p.v. --- 15-2-1594
Ringie, D. v. i.p.v. / Herbranda, H. v. --- 10-2-1593
Ripperda : 23-9-1617 / Duco van Hettinga i.p.v. N. ---
Roorda, Wibrandt van i.p.v. F. [of Schelte?] v. Scheltema 9-3-1631
Roussel : 18-3-1629 / Baerdt van Idzarda i.p.v. Frans v. ---
Roussel, Frans van i.p.v. S. v. Aylva 22-7-1625
Roussel, Jacob van i.p.v. Fox Eelsma 10-4-1617
Roussel, Tjaerdt van i.p.v. N. Verbroek 27-3-1630
Rufelaer, Jacob tot hopman van een compagnie waertgelders 25-5-1621
Ruiffelaer, Jacob i.p.v. R. v. Lycklama 12-9-1622
Sageman : 1-7-1625 / Hessel van Aysma i.p.v. Jan ---
Sannes : 16-5-1625 / Joannis Heemstra i.p.v. N. ---
Scheltema : 9-3-1631 / Wibrandt van Roorda i.p.v. F. [of Schelte?] v. ---
Scheltema, Bonefaes van i.p.v. Wigle van Hania 5-4-1628
Scheltema, Schelte van i.p.v. Frans Gerryts 16-3-1616
Schonenburgh : 29-1-1635 / Sixtus de Blocq i.p.v. H. ---
Schwartzenberg, Georgh Frederick vrijheer toe --- en Hohenlansberg i.p.v. Q. de Blau 24-2-1631
Sidney : 20-8-1618 / David Fludde i.p.v. w. Philips ---
Sidney, Philips i.p.v. N. Colbe 6-12-1617
Slijp : 25-2-1624 / Adriaen Slijp i.p.v. R. ---
Slijp, Adriaen i.p.v. R. Slijp 25-2-1624
Slijp, Rogier i.p.v. George v. Challancy 12-8-1604
Sprongh, S. tot werving van soldaten 7-5-1624
Starck : 10-8-1626 / Frederick van Inthiema i.p.v. Jacob ---
Starck, Jacob i.p.v. N. Bassem 14-3-1622
Sytsama, Rienck van aengestelt tot capitain van een compagnie waertgelders 9-9-1614
Tjebbes : 6-2-1605 / Joannis Franssen i.p.v. F. ---
Treffry, H. i.p.v. R. Hyeth 25-8-1625
Verbroek : 27-3-1630 / Tjaerdt van Roussel i.p.v. N. ---
Voort, J. ten i.p.v. C. Haresco 5-9-1603
Voort, J. ter / Humalda, F. v. i.p.v. --- 21-2-1612
Vries : 16-5-1616 / Frans van Humalda i.p.v. Hans de ---
Walcker : 16-10-1634 / Charles Morgan i.p.v. w. J. ---
Waltha, Sibrand van i.p.v. N. Kimnitz 10-3-1632
Wederspan, Jan * De grietman Grovestins en --- gekozen tot hopluiden van een nieuw aen te nemene krijgsvolk 3-10-1605
Wederspan, Jan i.p.v. Heemstra die bedankt heeft 7-6-1606
Wederspan, T.J. / Oistheim, H. v. i.p.v. --- 15-2-1594
Weyer, Johan Hendrick i.p.v. B. v. Mulheim 20-6-1631
Willem Frederick Graeff toe Nassau van een compagnie Switzers i.p.v. w. den Here Rhijn-Graeff 22-7-1625
Wonsdorp : 23-9-1625 / Menno van Houwerda i.p.v. H. van ---
Wonsdorp, Harmen van i.p.v. Wilhelm v. Inthiema 6-12-1622 [vgl. Enege gedenckwerdige geschiedenissen, ed. W. Bergsma, Hilversum 2012, p. 86]
Zaegman, J. 8-4-1605
Zedtnitzki, W. / Hette(n)s, W. i.p.v. --- 17-10-1603


Chronologisch: jaar-maand-dag

>> begin

1578-12-15: Cordenoort, Jan
1591-00-00: Brendtsz., L. +
1591-09-21: Blau, Quirijn de
1593-02-10: Ringie, D. v. i.p.v. H. v. Herbranda
1593-07-13: Knoop
1594-02-15: Huigens, L. i.p.v. D. v. Ringe
1594-02-15: Oistheim, H. v. i.p.v. T.J. Wederspan
1595-04-17: Aerntsma, A. i.p.v. M. Egberts alias Cnoop v. Emden
1595-04-19: Egberts, Matthijs alias Cnoop (uit Emden)
1595-05-09: Gerryts, Frans i.p.v. Jacques de Fries
1595-05-09: Lodewijck v. Nassau i.p.v. J. Ivens
1596-08-31: Adriani, A. paspoort als luit. en als hopman
1596-10-11: Grovestins, E. v. vendrighopman [?]
1598-12-15: Deeckema, J(r?) i.p.v. J. v. Cordenoort
1601-00-00: Hovinghe, E.
1601-03-13: Eminga, Edzard/Ids v.
1602-00-00: Bonoye, Cornelis sergeant en waarn. wachtmeester
1602-00-00: Meynsma, F.
1602-03-25: Hornckens, A.
1602-07-07: Oisterzee, C.
1602-09-22: Fonzeca, J.S. de i.p.v. R. v. Dekema
1602-10-22: Burmania, R. v. i.p.v. W. v. Heerma
1603-03-10: Eysinga, J. v. i.p.v. T. v. Hettinga
1603-05-21: Inthiema, W. i.p.v. A. Bloemendael
1603-07-12: Lieuwes, Taco i.p.v. Frederik v. Groustins/Grovestins
1603-09-05: Voort, J. ten i.p.v. C. Haresco
1603-10-17: Hette(n)s, W. i.p.v. W. Zedtnitzki
1603-10-28: Atte Hettinga i.p.v. N. Oostheim
1603-11-18: Pytter Dekema i.p.v. Edzardt van Grovestins
1604-01-07: Gale van Hania i.p.v. R. v. Burmania
1604-06-02: Adriaen Breman hopman over een compagnie waertgelders
1604-06-02: N. Heemstra hopman over een compagnie waertgelders
1604-06-02: Tiete Meines tot hopman over een compagnie waertgelders
1604-07-19: Claes Rinckes tot hopman over een compagnie waertgelders
1604-08-12: Rogier Slijp i.p.v. G. v. Challancy
1604-12-12: Graeff Adolph i.p.v. Graeff Lodewijck Gunther
1605-02-06: Joannis Franssen i.p.v. F. Tjebbes
1605-02-07: Joannes, Frans
1605-04-08: Zaegman, J.
1605-07-01: Cornelisz., Jan i.p.v. H. Koninck van Deventer
1605-08-19: Hans van Oldenslo i.p.v. C. Oosterzee
1605-10-03: De grietman Grovestins en Jan Wederspan gekozen tot hopluiden van een nieuw aen te nemene krijgsvolk
1605-10-03: Jovius van Harinxma i.p.v. Duco van Martena
1605-11-18: Fox Selsma i.p.v. Tiete Hania
1606-01-15: Schelte Aysma i.p.v. w. Jan Burmania
1606-06-03: Epo Heemstra gekozen tot hopman
1606-06-03: Joannis Heemstra gekozen tot hopman
1606-06-03: Lenert Haen gekozen tot hopman
1606-06-03: Tjaerd Dircks gekozen tot hopman
1606-06-07: Jan Wederspan i.p.v. Heemstra die bedankt heeft
1607-03-09: Arent Arents i.p.v. N. Ayckema
1608-07-16: Hendrick van Besten i.p.v. Doede van Kniphuizen
1608-11-19: De luitenant Haubois i.p.v. w. Graeff Adolph
1610-03-01: Frans van Donia i.p.v. Frans v. Camminga
1612-02-21: Ailva, A. v. i.p.v. H. Elderen
1612-02-21: Humalda, F. v. i.p.v. J. ter Voort
1612-03-10: Hattum, D. v. i.p.v. Maximiliaan baenderheer van Cruyningen
1614-09-06: Tjaerd Dircks aengestelt tot capitain van een compagnie waertgelders
1614-09-07: Joannis Heemstra aengestelt tot capitain van een compagnie waertgelders
1614-09-09: Rienck van Sytsama aengestelt tot capitain van een compagnie waertgelders
1615-05-26: Archibald Bethune i.p.v. Arthun Forbes
1616-02-02: Frans Lijseman i.p.v. N. Heinemerk
1616-03-16: Schelte van Scheltema i.p.v. Frans Gerryts
1616-04-25: Abraham van Hatten i.p.v. Jan Cornelis
1616-05-16: Frans van Humalda i.p.v. Hans de Vries
1616-05-16: Joannis Franssen i.p.v. F. van Humalda
1617-04-10: Jacob van Roussel i.p.v. Fox Selsma
1617-04-23: Robert Heyt/Hyeth i.p.v. Robert Herle
1617-08-15: Homme van Hottinga i.p.v. Arent v. Aernsma/Arentsma
1617-09-23: Duco van Hettinga i.p.v. N. Ripperda
1617-12-06: Philips Sidney i.p.v. N. Colbe
1618-01-03: Ludolph Potter i.p.v. Michiel Hagens
1618-05-15: Sjuck van Eysinga i.p.v. Gale van Hania
1618-08-20: David Fludde i.p.v. w. Philips Sidney
1619-06-30: Binnert van Heringa i.p.v. Tjaerdt van Eminga
1619-07-22: Furst Christiaen Hertogh van Brunswijk en Lunenburgh i.p.v. N. IJsercramer
1620-10-04: Thomas Merten i.p.v. Robert Merten
1621-05-25: Alger Hotses tot hopman van een compagnie waertgelders
1621-05-25: Jacob Rufelaer tot hopman van een compagnie waertgelders
1621-05-25: Joannis Heemstra tot hopman van een compagnie waertgelders
1621-12-27: N. Cromwal i.p.v. N. Orme
1622-01-25: Jacques van Oenama i.p.v. Juw v. Harinxma
1622-01-25: Sybe van Aylva i.p.v. F. v. Humalda
1622-03-14: Jacob Sterck i.p.v. N. Bassem
1622-03-14: Abbe Hessels Bootsma i.p.v. Arent Arents
1622-09-12: Jacob Ruiffelaer i.p.v. R. v. Lycklama
1622-12-06: Harmen van Wonsdorp i.p.v. Wilhelm v. Inthiema
1623-07-30: Johan Sannes Ridder i.p.v. David Fludde
1624-02-10: Heemstra, J.
1624-02-10: Hittinga, Th.
1624-02-10: Jacob Rijffelaer, Schelte Aysma, Homme v. Hittinga en Joannis Heemstra aengestelt tot hopluiden
1624-02-25: Adriaen Slijp i.p.v. R. Slijp
1624-05-07: Sprongh, S. tot werving van soldaten
1625-02-25: Henry Darres den eedt als capitain gedaen
1625-04-12: Michiel Potter i.p.v. Sjuck v. Eysinga
1625-05-16: Joannis Heemstra i.p.v. N. Sannes
1625-07-01: Hessel van Aysma i.p.v. Jan Sageman
1625-07-22: Frans van Roussel i.p.v. S. v. Aylva
1625-07-22: Willem Frederick Graeff toe Nassau van een compagnie Switzers i.p.v. w. den Here Rhijn-Graeff
1625-08-25: Treffry, H. i.p.v. R. Hyeth
1625-09-23: Menno van Houwerda i.p.v. H. van Wonsdorp
1626-03-17: Poppe van Burmania i.p.v. R. v. Lycklama
1626-06-29: Andries Keller van Basel i.p.v. w. Furst Christiaen
1626-08-10: Frederick van Inthiema i.p.v. Jacob Starck
1627-01-18: Jan van Lauwijck i.p.v. Frans Lijseman
1627-09-28: Lubbartus van Lycklama i.p.v. Taco Lieuwes
1628-04-05: Bonefaes van Scheltema i.p.v. Wigle van Hania
1628-06-21: Jurriaen van Lauwijck i.p.v. Jan v. Lauwijck
1628-06-28: Ioannis van Idzarda i.p.v. Frans v. Donia
1629-01-26: Sjoerd Baerd i.p.v. Joannis Franssen
1629-03-18: Baerdt van Idzarda i.p.v. Frans v. Roussel
1629-12-04: Hotse van Aysma i.p.v. Lubbertus v. Lycklama
1630-03-27: Tjaerdt van Roussel i.p.v. N. Verbroek
1630-09-30: Jan Baptista Knoppens i.p.v. Joannis Frans Adama
1631-01-14: Tiete van Galema i.p.v. Jacob Holtsappel gesecht Melander
1631-02-24: Georgh Frederick vrijheer toe Schwartzenberg en Hohenlansberg i.p.v. Quirijn de Blau
1631-03-05: Hessel Meckema van Aylva i.p.v. Abbe Hessels van Bootsma
1631-03-09: Wibrandt van Roorda i.p.v. F. [of Schelte?] v. Scheltema
1631-03-14: Stevens Bruinsveldt de jonge i.p.v. w. J. Maubray
1631-06-20: Johan Hendrick Weyer i.p.v. B. v. Mulheim
1631-07-02: Jan Gerckes Hoptilla
1632-01-13: Agge [Stamb. Fr. adel 237; of Gerrolt?] Juckema i.p.v. Hotze Siercks Aysma
1632-03-10: Hero van Ockinga i.p.v. baron de Kinsky
1632-03-10: Sibrand van Waltha i.p.v. N. Kimnitz
1634-10-16: Charles Morgan i.p.v. w. J. Walcker
1634-10-31: Tidde van Huninga tot capitain van enige te lichtene troupes
1635-01-29: Sixtus de Blocq i.p.v. H. Schonenburgh
1635-02-19: Poppe van Burmania Oostendenaer i.p.v. de collonel Eminga
1635-04-27: Jarigh van Heerma i.p.v. W. v. Hottinga
1635-04-27: Wyger Eelsma van Hottinga i.p.v. w. M. Frens
1635-11-06: Graeff Georgh Ernst van Limburgh here van Stirumb van een compagnie curassiers i.p.v. w. de majôr Eynhouts
1635-11-26: Lodewijck van Ockinga i.p.v. w. S. de Blocq
1636-03-24: Hendrick Frederick van Inthiema i.p.v. F. v. Inthiema
1636-03-24: Sigismundus van Craal i.p.v. w. H. van Ockinga
1636-03-30: Johan van Raveswaey i.p.v. w. C. Meys
1636-06-25: Adamus van Loo i.p.v. Hessel Hotzes v. Aysma
1636-07-08: Johan Ingen Nieuwlandt i.p.v. w. Eynhausen
1636-09-10: Goslick van Heerma i.p.v. w. S. Craal
1636-11-19: Sjoerd van Grovestins i.p.v. P. Idzarda
1636-12-15: Jr. Ruird van Feitsma i.p.v. Philip v. Boshuisen
1637-02-08: Wyger van Hottinga i.p.v. N. Holstein

>> begin


Aanvulling uit Tresoar arch. 5 inv.nr. 2610: Eedboek 1627-1649

>> begin

44r: Hopluyden [1630-1648]

44v
Tj. van *Roussel 28 mei 1630
Jan Gerckes *Hoptilla 15 juli 1631
Jarich D. *Hottinga
Gellius *Nijs
A. *Juckema
Feycke Alles *Clocq 1632 ["grondlegger van de Pekela's"]
Hero van *Ockingha 1632
Foppe van *Groustins/Grovestins 1633
B. van *Aann [of: Kann?]
Goslijck v. *Heerma 1633
Damas van *Loo
Douwe van *Andringa
Pieter van *Idzaerda
G. *Lauder
D. van *Heerma
Hess. van *Gherrizma
Francois de *Fet [of: Vet?]
M. [of: P. v.?] *Andreé
Willem *Brongers[?]
45r
Haringh van *Harinxma
Corneles *Janssen den oude
Aucke Hoeytes *Balck 1634
Johannes *Scholtes [?]
Serapius van *Adelen 1634
G. *Douglas
Charles *Morgan
W. van *Hottinga
Johann van *Plettenberch
Jarich van *Heerma
Georg Ernst graff zu *Styrum
Loedwick van *Ockingha
Siegmundt von *Krall
Patrick *Stewart
Johan Ingen *Nulandt
J. v. Raveswaey 1636
Sioerdt van *Groustins/Grovestins
R. v. *Feytzma 1636
Wiger van *Hottinga
John *Moore
L..nono *Pompe [of: Leandro Donya?]
G. *Wiedenfeltz
Arent van *Loo
Jarich van *Heerma
Aernt *Furmeer
Jan van *Loo
D. *Hemmema
Bartolt van *Ostheim 1637
*Lavigeriee [= Estienne Sr. de la *Vigerie]
45v
T. v. *Eysinga
Johan van *Aysma 1638
G.[?] van *Loo
G. van *Wiedenfeltz
Wopcko van *Roorda
H. v. *Süchten
N. *Gerardi 5 mei 1638
Serapius van *Adelen van Cronenberg 1638
F.J. *Pluymeion
S. v. *Dixtra
Alexander *Aercronij
Focke *Boelens 1638
Lodewick van *Harinxma 1639
G.[?] *Koehoorn
T. *Baardt
H. v. *Süchten
N. *Gerardi 1640
F.J. *Pluymeion
Oene van *Groustins/Grovestins
Johan Jacob *Schnabel
Titus van Ockinga
G. van *Loo Capt. van de Garde
S.M. v. *Aylva
46r
Alexander *Fleimyng
Focke *Boeles
S. [of J.] de *Brait
E.V. v. *Aylva
Rienck van *Adelen
Gilbert *Coke
G. *Hume
T. *Solckama 1643
Symon Karol *Oginsky
Georgh *Frinck
*Dalklish
H. v. *Süchten
Feyo van *Burmania
Sixtus van *Tzyessens
Feycke Alles Clocq 1644
... *Syckma [of Dyckman?]
J. v. *Feytzma
*Aulnoy
Sibrant a *Walta
Feycke Alles *Clocq 1645
*Dyckman[?] 1645 den 10en May als Cap. van de Waertgelders
E. v. *Haren
Tzalingh van *Sixma
D. v. *Hemmema
M. de *Herraing
46v
Simon *Jongestall 1646
S. van *Ockema
Willem Moritz Prins van *Nassau; op heeden den 21 May 1663 heeft booven geschr. vorst deesen eedt ondergeschr. me praesente G. v. Vierssen
V. [of W.?] *Jeppama 1646
Douwe van *Sytzama 1646
H. v. *Süchten
H. [of: J. of T.?] *Dyckman[?]
Sierck *Jochems
Taco *Wymmers 1646
G. v. *Ockinga
Baucke Piers *Nyholt 1646
S. *Rinia 1646
Will. *Drummond
Gerrit *Amama
Jacob *Spaen
George *Douglas
Willem van *Vosberghen den 29en Martii 1647
Homme van *Bruynsma 1647
T. van *Sixma
Bocko van *Feytzma [1648]
Johannes Wilhelmus ab *Aylva [1648]
Johan van *Roorda [1648]
Hans van *Hittinga [1648]

>> begin


Aanvulling 2: hopman/kapitein uit Tresoar Nadere Toegang 5.18

Lijsten van door Friesland tot en met 1723 aangestelde officieren (gebaseerd op gegevens uit de Statenresoluties en uit commissie- en instructieboeken), deel I: leger
C en I = Commissie- en Instructieboek

>> begin

Adelen, R. v. i.p.v. W. v. *Roorda 30 nov. 1641
Aylva, H.W. van i.p.v. T. *Boelens 11 aug. 1648
Aylnoy, J. d' i.p.v. *Haultement 22 nov. 1644
Boelens, F. i.p.v. N. *Gerrytsma 24 (of 27?) sept. 1639
Boelens, T. i.p.v. F. *Boelens 21 mei 1641
Bronkhorst, G. v. i.p.v. T. v. *Eysinga 1 febr. 1638
Bruinsma, H. i.p.v. T. v. *Sixma 14 aug. 1647 (of 1677?)
Burmania, F. v. i.p.v. W. *Roorda 8 mei 1645
Coehoorn, G. i.p.v. L. *Ockinga 11 febr. 1640
Craal, S. v. i.p.v. H. v. *Ockinga 24 maart 1636
Dijxtra, S. v. i.p.v. F. v. *Burmania 18 okt. 1638
Douglas, G. i.p.v. A. *Fleymingh 15 juni 1647 (of 1642?)
Drummond, Sr. W. i.p.v. brn. de *Alkeirth 10 dec. 1646
Eysinga, T. v. i.p.v. I.C. van *Boningen 24 jan. 1638
Feitsma, B. v. i.p.v. R. v. *Feitsma 29 apr. 1648
Feitsma, J. v. i.p.v. B. v. *Loo 28 febr. 1645
Feitsma, Jr. R. v. i.p.v. Philip van *Boshuisen 15 dec. 1636
Frinck, G. i.p.v. H. v. *Besten 29 sept. 1643
Grovestins, O. v. i.p.v. S. v. *Waltha 15 juli 1640
Grovestins, S. v. i.p.v. P. *Idzarda 19 nov. 1636
Heerma, G. i.p.v. *Roussel 22 apr. 1637
Heerma, G. van i.p.v. S. *Craal 10 sept. 1636
Hemmema, D. i.p.v. *Potter 19 dec. 1637
Hemmema, D. van C en I 9 nov. 1645
Hittinga, H. v. i.p.v. H. v. *Hittinga 22 dec. 1648
Hogeveen, G. v. i.p.v. S. v. *Grovestins 23 maart 1643
Hottinga, W. v. i.p.v. N. *Holstein 8 febr. 1637
Huigens, S. i.p.v. J. v. *Loo 8 juli 1647
Inthiema, H.F. v. i.p.v. F. v. *Inthiema 24 maart 1636
Johan Maurits graf zu Nassau i.p.v. *Willem Frederik graf zu Nassau C en I 3 jan. 1645
Jongestal, S. v. i.p.v. D. v. *Hemmema 17 jan. 1646
Kocke, G. i.p.v. H. *Treverij 9 aug. 1642
Loo, A. v. i.p.v. H. v. *Aysma 25 juni 1636
Loo, A. v. i.p.v. S. *Baerdt 29 juli 1637
Loo, Y. van i.p.v. T. v. *Osinga 5 dec. 1637
Loo, G.H. van i.p.v. B. v. *Heringa 9 maart 1638
Morée, J. i.p.v. G. *Darel 9 maart 1637
Nieuwlandt, J.I. i.p.v. *Eijnhausen 8 juli 1636
Ockema, S. v. i.p.v. B. v. *Oosthem 14 maart 1646
Ockinga, L. i.p.v. T. v. *Eysinga 11 febr. 1640
Ockinga, G. v. i.p.v. O. v. *Grovestins 6 juni 1646
Ockinga, T. v. i.p.v. G. v. *Loo 23 sept. 1640
Oginsky, S.K. i.p.v. I.G. *Hoptilla 1 maart 1644
Oosthem, B. v. i.p.v. I. *Slijp 21 dec. 1637
Palais, Le Sr. de St. i.p.v. N. *Chassimionnet 9 mei 1640
Perinne, Sr. de la i.p.v. N. *Parfourn 9 mei 1640
Raveswaey, J. v. i.p.v. C. *Heijs (of Meijs?) 30 juni 1636
Rengers[?] v. Inthiema, R. i.p.v. N. *Gerrytsma 25 sept. 1639 [waarschijnlijk Reynolt v. Inthiema volgens André Buwalda; 1620 al kapitein volgens Winsemius' Chronijck 1622, begrafenisstoet van Willem Lodewijk, fol. 904]
Rinia, Jr. S. v. i.p.v. W.S. v. *Hottinga 9 sept. 1644
Roorda, J. v. i.p.v. O. *Teppema 14 dec. 1648
Roorda, W. v. i.p.v. G. *Wijdevelt 25 apr. 1638
Roorda, W. v. i.p.v. I. *Harings 18 dec. 1641
Sytsama, Ch. v. i.p.v. M.H. *Meckema 21 maart 1645
Sytsama, D. v. i.p.v. L. v. *Ockinga 25 maart 1646
Sixma, Tj. v. i.p.v. I. v. *Oenema 10 jan. 1645
Sixma. T. v. i.p.v. J. v. *Oenema C en I 17 jan. 1646
Sixma, Tj. i.p.v. lt. coll. M. *Potter 4 febr. 1648
Solckama, T. v. i.p.v. E.D. v. *Andringa 11 maart 1643
Tepma, O. v. i.p.v. S.G. *Ogingsky 14 maart 1646
Vigerie, E. Sr. de la i.p.v. Sr. *Palais 3 maart 1649
Waltha, S. v. i.p.v. P.M.(?) v. *Andree 15 maart 1645
Wijdenvelt, G. i.p.v. G. *Heerma 28 april 1637
Wijdevelt, G. i.p.v. A. van *Hettinga 25 april 1638

>> begin

Aanvullingen 1650-1795

>> begin

KAPITEINS 1650-1755

Nadere toegang 5.18 deel I; N.B. I. soms i.p.v. J. (bijv. Iohannes-Johannes)

*Aylva, H.W. van i.p.v. B. van Heerdt 14 Nov. 1720
*Aylva, Jr. S. van i.p.v. N. Vandricourt 10 Aug. 1689
*Aylva, Jr. U.U. van i.p.v. G. Wubbema 5 Febr. 1686
*Aylva van Loo, D. van i.p.v. w. A. van Loo 4 Febr. 1658
*Aysma, N. i.p.v. N. Kuisten 21 Jan. 1675
*Aysma, H. van i.p.v. S. van Ockema 23 Nov. 1652
*Aysma, Jr. U. van i.p.v. F. van Camminga 24 Jan. 1679
*Aysma, H. van i.p.v. E.W. van Jongestal 30 Dec. 1707
*Aysma, H. van i.p.v. N. Stinstra 17 Febr. 1710
*Aysma, S. van i.p.v. S. de Schepper 7 Jan. 1689
*Ayta, G.W. van i.p.v. E. v.d. Merwede 5 Juli 1724
*Ayta, W. van i.p.v. N. Loë 27 Juli 1708
*Abbas, H. i.p.v. I.A. Daverhout 30 Mei 1721
*Acronius à Buma i.p.v. O. van Teyens 9 Jan. 1686
*Adius, B. i.p.v. N. Marckel 20 Juni 1704[?]
*Adius, I.M. van i.p.v. D.I. Doys 24 Nov. 1692
*Aebinga Glins van Humalda, S.E. i.p.v. N. Haersolte 30 April 1767
*Aebinga Glins v. Humalda, S.E. i.p.v. S. van Molenschot 27 Feb. 1723
*Aylva, N. i.p.v. N. Coehoorn 25 Juni 1723
*Aylva, Jr. D. van i.p.v. N. Appel 27 Octob. 1682
*Aylva, Jr. D.F. van i.p.v. D. v.d. Waeyen 29 Juli 1686
*Aylva, H. van i.p.v. lt.genr. Aylva 8 Mei 1691
*Aylva, H. van i.p.v. N. Ghelfus 28 Nov. 1715
*Aylva, H.E. van i.p.v. I. Eminga van Loo 24 Feb. 1671
*Aylva, H.W. van i.p.v. H.M. van Aylva 24 Feb. 1659
*Alberti, Ph. i.p.v. Scharrenbergh 4 Feb. 1723
*Albingh, N. i.p.v. N. van Hanekroth 15 Juli 1672
*Alendorph, J.F. van i.p.v. N. Lintelo 25 Aug. 1666
*Amama, J. van i.p.v. D. Walrich 5 Feb. 1677
*Amama, J. van i.p.v. I. van Amama 17 Juni 1681
*Amama, J. van i.p.v. H. Hoppers 14 Nov. 1689
*Amama, J. van i.p.v. D. Acronius a Buma 20 Mei 1692
*Amerongen, W.B. van i.p.v. S. Bronsveldt 16 Apr. 1668
*Andla, J. van i.p.v. G. v. Wiedenfelt 17 Feb. 1666
*Andringa, P. van i.p.v. G. Bouricius 2 Dec. 1653
*Ardes, H.W. i.p.v. I. Martin 27 Nov. 1694
*Aulnoy, J. de [C & I] 21 Feb. 1652
*Aunoy, N.D. i.p.v. N.D. Aunoy 23 Apr. 1668
*Bachman, F.H.C. v. i.p.v. G.W. Bachman 22 Sept. 1701
*Barbut, P. i.p.v. I. van Vierssen 19 Feb. 1711
*Baumbach, A.H. i.p.v. J. Meyers 7 Jan. 1721
*Becker, J.M. i.p.v. O.I. v. Stackelbergh 17 Feb. 1710
*Beyma, J. i.p.v. W.B. van Amerongen 9 Juni 1670
*Beyma, J.E. van i.p.v. Andla 13 Jan. 1703
*Beyma, J.E. van i.p.v. A.M. Widenbrugh 19 Aug. 1713
*Beyma, W. van i.p.v. G. van Amama 23 Nov. 1677
*Beyma, M.J. van i.p.v. N. v. Eck 2 Nov. 1708
*Beilanus, H. i.p.v. M. van Lycklama 18 Juni 1680
*Beilanus, I.H. i.p.v. C. Geursen 15 Mei 1708
*Beintema, L. i.p.v. I. Jeltinga 27 Apr. 1680
*Bellinghausen, F. i.p.v. O.W. Staal v. Holstein 17 Feb. 1703
*Benthem, H.F. graaf van i.p.v. N. Venninger 15 Juni 1703
*Berault, S. de i.p.v. B. Ketel 20 Feb. 1692
*Bettingh, S. 3 Mei 1701
*Bettingh, S. i.p.v. coll. Heemstra 9 Apr. 1704
*Beucker, G. i.p.v. O.E.G. grf. van Stirum 10 Apr. 1711
*Bisschop, N. i.p.v. N. Seckendorff 18 Apr. 1705
*Boelens, P. i.p.v. D.F. van Roorda 15 Feb. 1690
*Boelens, E. van i.p.v. L. van Grovestins 5 Feb. 1667
*Boelens, S. van i.p.v. grf. van Stirum 27 Apr. 1671
*Bois, G. du i.p.v. N. du Gonne 19 Nov. 1674 [of 7?]
*Bootsma, Jr. H. van i.p.v. F.B. van Heemstra 11 Mei 1660
*Boquet, M. i.p.v. Jr. D. Martna van Burmania [C & I] 15 Jan. 1681
*Bosco, N. de i.p.v. P. de Gonne 18 Juli 1709
*Bouricius, G. i.p.v. I. van Hottinga 21 Nov. 1651
*Bouricius, G. i.p.v. T. van Burmania 10 Aug. 1688
*Bonel, A. i.p.v. grf. v. Witgenstein 7 Jan. 1675
*Breidenbach, N. i.p.v. N. Schaap 5 Feb. 1674 [of 7?]
*Broeckhuisen, W. van i.p.v. I.L. Doys 19 Mei 1694
*Broeckhuisen, Jr. W.R. van i.p.v. P.G. van Sytsama 15 Feb. 1690
*Broeckhuisen, Jr. W.R. van i.p.v. H.R. Uitterwijck 21 Juli 1694
*Bruinsma, H. i.p.v. T. van Sixma 14 Aug. 1677 [1647?]
*Bruinsveldt, S. i.p.v. I. Hayden 23 Aug. 1666
*Brunet de Limouillet, G. i.p.v. N. Bachman 12 Jan. 1712
*Brunet de Rochebrune, H.M. i.p.v. D. Widenbrugh 3 Feb. 1723
*Brunet de Rochebrune, P.A. i.p.v. P.B. de Rochebrune 21 Feb. 1721
*Budde, H. i.p.v. N. de Moor 21 Oct. 1696
*Budde, R. i.p.v. C. de Preaux 27 Nov. 1694
*Buissonnet, A. de i.p.v. P.E. van Harinxma toe Sloten 24 Sept. 1716
*Burmania, F[eye] i.p.v. I. de Coenen 11 Nov. 1670
*Burmania, B[artel] van i.p.v. I.I. van Unia 10 Dec. 1720
*Burmania, Duco Martena van i.p.v.Starringa [C & I] 15 Jan. 1681
*Burmania, E.H. van i.p.v. A.I. Pilack 10 Mrt. 1716
*Burmania, G.O. van i.p.v. E. van Glinstra 13 Jan. 1703
*Burmania, G.O. van i.p.v. gen. Amama 30 Juli 1720
*Burmania, Jr. J[arich] van i.p.v. N. Pistor 9 Febr. 1704
*Burmania, L[aes] U. van i.p.v. D. van Sixma 10 Mrt. 1722
*Burmania, Jr. R. van i.p.v. I. van Amama 20 Mei 1692
*Burmania, S[juck] van i.p.v. D. van Burmania 13 Dec. 1684
*Burmania, Jr. T. van i.p.v. S. v. Quila 27 Jan. 1688
*Burmania, Jr. U. van i.p.v. H. Sandra 10 Dec. 1658
*Burmania, W. van i.p.v. U. van Burmania 10 Apr. 1664
*Burmania, W.J. van i.p.v. R. van Burmania 1 Dec. 1724
*Burmania, G. Juckema van i.p.v. R. Glins 3 Feb. 1669
*Burtler, N. i.p.v. N. de Haen 23 Sept. 1710
*Burum, J. van i.p.v. W.W. van Aylva 5 Mrt. 1653
*Burum, J. van i.p.v. A. Douma 19 Mrt. 1664
*Camminga, W.W. van i.p.v. H.W. Recke 22 Mrt. 1704
*Camminga, R. van i.p.v. I. van Ockinga 21 Oct. 1711
*Camstra, H.W. van i.p.v. O.B. du Tour 8 Juli 1772
*Camstra, Jr. T.R.A. van i.p.v. T.G. van Lamstra 12 Mei 1701
*Camstra, Jr. T.S.L. van i.p.v. I. de Clair 12 Oct. 1700
*Camstra, Jr. Tj.G. van i.p.v. D. Fonck van Linden 30 Mei 1696
*Champs, N. des i.p.v. P. van Vierssen 6 Feb. 1710
*Clair, J. de i.p.v. M. la Mair 23 Apr. 1668
*Clooster te Rhebrugh, E. v.d. i.p.v. grf. v. Witgenstein 2 Feb. 1671
*Cock, J. i.p.v. G. van Heerma 20 Aug. 1658
*Coehoorn, G. van i.p.v. S. van Burmania 4 Juli 1685
*Coehoorn, H.C. brn. v. i.p.v. N. Wetsens 29 Apr. 1707
*Coehoorn, M. van i.p.v. S. de Schepper 17 Feb. 1690
*Coehoorn, R.B. van i.p.v. G. van Coehoorn 20 Juli 1703
*Coenders, J. i.p.v. D. van Hemmema 14 Juni 1667
*Coenders, Jr. F. van i.p.v. E. Monter 17 Dec. 1690
*Coenders, Jr. J. van i.p.v. I.G. van Schwartzenberg 4 Dec. 1661
*Coenen, Ch. i.p.v. S. van Rinia 27 Apr. 1667
*Cotshausen, P.B. de i.p.v. N. Camstra 19 Apr. 1710
*Couper, D. i.p.v. I. van Heerma 23 Sept. 1701
*Couttes, J.W. i.p.v. I. van Aysma 21 Mrt. 1689
*Criniere, F. i.p.v. M.I. van Beyma 31 Aug. 1718
*Curten, H. van i.p.v. C. v. Wartensleben 9 Feb. 1671
*Custos, G. i.p.v. N. Coutes 27 Nov. 1694
*Dambitz, E. v. i.p.v. lt. col. Thilauw 17 Jan. 1710
*Damm, G.J. van i.p.v. Aitzsma [C & I] 14 Dec. 1678
*Daverhout, J.A. i.p.v. Limburg en Stirum 17 Feb. 1718
*Doys, A. 12 Mei 1701
*Doys, D.J. i.p.v. Schwartzenbergh 10 [of 16?] Aug. 1676
*Doys, Jr. G. i.p.v. U. van Sixma 22 Sept. 1660
*Doys, Jr. G. i.p.v. T. v.d. Ley 20 Oct. 1693
*Doys, J.L. i.p.v. T. ter Smitten 27 [of 24?] Nov. 1692
*Donia, T. van i.p.v. Jr. A.H. Sloot 6 Nov. 1690
*Doma van Rosema, P. i.p.v. W. van Vierssen 17 Feb. 1693
*Douma, Jr. A. van i.p.v. N. Hogeveen 16 Mrt. 1661
*Douma, E. van i.p.v. W.U. v. Venediger 21 Aug. 1685
*Douma, I. i.p.v. C. van Sytsama 7 Feb. 1666
*Durfort d'Antigues, J. i.p.v. D. Haeften van Verwolde 23 Aug. 1689
*Echten, P. van i.p.v. T.R.A. van Camstra 24 Nov. 1701
*Eck, A.C. v. i.p.v. E. Kelderman 30 Juli 1722
*Eck, M. v. i.p.v. C. van Jeltinga 10 Feb. 1690
*Eesgema, E. van i.p.v. H. van Harinxma 21 Nov. 1651
*Eminga, Jr. F. van [C & I] 28 Apr. 1685
*Epema, D. van i.p.v. T. van Andringa [C & I] 2 Nov. 1672
*Epstein, C. i.p.v. I. van Burmania 26 Oct. 1707
*Evertsen, J.W. i.p.v. I. Gales 14 Mrt. 1724
*Feytsma, B. [C & I]
*Ferntz, M. v. i.p.v. W. Hettens [C & I] z.d.
*Feugen, Ch. v. i.p.v. I. v.d. Heiden 17 Dec. 1690
*Feugen, Ch. v. i.p.v. F.I.I.H. van Eysinga 14 Dec. 1714
*Fonck, N. i.p.v. grf. v. Solms 4 Juni 1675
*Frentz, Ch.V. v. i.p.v. D.F. van Aylva 24 Nov. 1692
*Frentz, Jr. R. v. i.p.v. I. Schratenbach 12 Nov. 1657
*Friso, prins W.C.H. i.p.v. prins J.W. Friso 26 Mrt. 1712
*Friso, W.H.C. i.p.v. O.E.G. grf. van Limburgh 10 Feb. 1712
*Fullenius, K. v. i.p.v. I. van Burum 31 Mrt. 1685
*Gabbema, F. i.p.v. I.W. v. Sevenaer 1 Mei 1673
*Galema, I. v. i.p.v. E. van Heerma 29 Apr. 1673
*Gales, A. i.p.v. generl. Coehoorn 21 Feb. 1700
*Gales, J. i.p.v. H. de Haan 26 Nov. 1715
*Geursen, C. i.p.v. grf. v. Witgenstein 30 Apr. 1704
*Glins, T. i.p.v. W.E. Hemmema 17 Dec. 1659
*Glins, R. v. i.p.v. S. Jongstal [C & I] 30 Oct. 1651
*Glinstra, H. i.p.v. E. van Grovestins 25 Feb. 1670
*Glinstra, A. van i.p.v. I. van Tamminga 11 Jan. 1713
*Glinstra, E. van i.p.v. marquis de Thouars 12 Oct. 1701
*Glinstra. E. van i.p.v. S. van Loo 16 Sept. 1702
*Glinstra, E. van i.p.v. N. Echten 30 Mrt. 1705
*Glinstra, N.J. van i.p.v. A.C. van Eck 20 Oct. 1713
*Glinstra, V. van i.p.v. H.A. Starringa 15 Dec. 1693
*Goens, P. van i.p.v. V. van Glinstra 27 Mei 1699
*Gonnes, Ph. v. i.p.v. A. van Westerbeek 17 Juni 1702
*Gregorie, Ch. i.p.v. N. Sprecker 9 Dec. 1711
*Grotenhuis, B.L. van i.p.v. I.G. Jorgena 4 Mei 1703
*Grouvestins, D. van i.p.v. N. van Heemstra 12 Mrt. 1710
*Grovestins, Jr. D.E. van i.p.v. B.H. van Grovstins 18 Mrt. 1693
*Grovestins, Jr. D.F. i.p.v. N. Unia 16 Feb. 1704
*Grovestins, E. van i.p.v. T. van Solckama 17 Mrt 1666
*Grovestins, Jr. F. van i.p.v. P. van Heelandt 21 Sept. 1688
*Grovestins, Jr. G. van i.p.v. I. Rend 19 Mrt. 1703
*Grovestins, Jr. L. van i.p.v. Jr. F. van Grovestins 22 Mei 1658
*Grovestins, Jr. B. Heringa van i.p.v. A. Mans 28 Mei 1691
*Guerin de Bois-Nouveau, B. i.p.v. C.H. v. Witgenstein 29 Mrt. 1709
*Hackeboom, N. 21 Dec. 1703
*Haen, H. de i.p.v. T. Tulckens 10 Dec. 1696
*Haersma, A. i.p.v. gener. Unckel 9 Dec. 1716
*Haersma, C. van i.p.v. I. de Rocqueval 28 Juni 1717
*Haersolte, J. van i.p.v. A.I. van Loo 22 Sept. 1671
*Haersolte, R. van i.p.v. coll. Beyma 27 Mei 1699
*Haersolte, R.S. van P. van Echten 10 Jan. 1704
*Haersolte, T.H. van N. Malet 23 Juni 1719
*Haersma, A. van i.p.v. N. ten Haesten 10 Apr. 1667
*Haersma, E. van i.p.v. graaf van Stirum 5 Nov. 1722
*Hamerstein, N. i.p.v. I. Haren 8 Jan. 1676
*Han, W.A. de i.p.v. N. Schmettau 7 Dec. 1709
*Hanekroth, E. i.p.v. E.I. van Harinxma 23 Sept. 1671
*Hanekroth, E.U. v. i.p.v. I.P. v.d. Knippenburgh 29 Nov. 1714
*Hanekroth, W.U. i.p.v. N. Vosbergen 25 Feb. 1671
*Hania, Jr. W. van i.p.v. I.M. van Adius 8 Sept. 1698
*Haren, J. van i.p.v. B. van Tamminga 2 Dec. 1674
*Harinxma, I.J. van i.p.v. L. van Harinxma 9 Feb. 1659
*Harinxma toe Sloten, Jr. P.E. van i.p.v. W. van Broeckhuisen 11 Mei 1709
*Harrel, Ch. v. i.p.v. S. van Humalda 5 Sept. 1724
*Harringa, H. van i.p.v. O.G. van Wigara 22 Mrt. 1693
*Hartman v. Diemar, E. i.p.v. E. de Scher 24 Oct. 1704 [of 1707?]
*Hartsius, J. i.p.v. M. van Beyma 29 Oct. 1686
*Hatert, J.R.Z. i.p.v. T. [of F?] Killegren 28 Jan. 1662
*Hay, J. i.p.v. N. Hendersum 25 Mrt. 1659
*Heerdt, B. van i.p.v. I. van Amama 14 Nov. 1689
*Heemstra, Jr. F. van i.p.v. T. van Heemstra 11 mei 1660
*Heemstra, G.S. van i.p.v. U.H. van Aylva 18 Mrt. 1693
*Heemstra, Jr. N. van i.p.v. F. van Sytsama 1 Dec. 1693
*Heerdt, R.F. van i.p.v. I. van Molenschot 7 Mrt. 1721
*Heerma, J. i.p.v. P.D. van Rosema 17 Feb. 1693
*Heerma, T. i.p.v. D. van Heersma 12 Nov. 1652
*Heerma, Tj. van i.p.v. P. van Loon 18 Mei 1676
*Hemmema, D. van i.p.v. D. van Wigara 2 Juli 1669
*Hemmema, Jr. D. van i.p.v. I. Coenders van Helpen 13 Aug. 1707
*Hemmema, E. van i.p.v. I. v. Lauwick 25 Mei 1655
*Henderson, J. i.p.v. P. Stuart [C & I] 25 Apr. 1656
*Herwigh, F. i.p.v. R. van Solckama 15 dec. 1674
*Heringa van Eysinga, F.J.J. i.p.v. G.R. van Grovestins 11 Aug. 1714
*Hettinga, S. van i.p.v. R. v. Frentz 5 Apr. 1659
*Hiemstra, Jr. F. van i.p.v. Jr. S. van Popma 27 Apr. 1657
*Hiemstra, F. van i.p.v. F. van Hiemstra 3 Jan. 1690
*Hiemstra, F. van i.p.v. H. Nagel 6 Dec. 1721
*Hylckama, T. van i.p.v. Paen 29 Mei 1705
*Hixenius, B. i.p.v. D. Hoitema 4 Sept. 1720
*Hixenius, G. i.p.v. L. Lycklama 9 Dec. 1676
*Hoffman, B. i.p.v. F. Roper 24 Nov. 1673
*Hoitema, D. i.p.v. I. de Besco 16 Feb. 1713
*Holdinga tot Schwartzenbergh, W. i.p.v. H.E. van Aylva 18 Feb. 1675
*Honstede, C.J. van i.p.v. N. Albin 12 Jan. 1703
*Hulle, A. i.p.v. B. van Gabbema 1 Mei 1673
*Hum, A. i.p.v. I.B.B. de Beze 29 Nov. 1673
*Humalda, S. van i.p.v. T. van Donia 24 Nov. 1692
*Idsinga, A. van i.p.v. N. Verhoek 6 Feb. 1683
*Idsinga, J. van i.p.v. I. de Bresco 9 Mrt. 1689
*Idsinga, J.R. van i.p.v. H.D. van Loë 17 Juni 1717
*Idsinga, S. van i.p.v. T.I. van Burmania 13 Aug. 1698
*Idsinga de Vries, T. i.p.v. I. Hartsius 15 Feb. 1707
*Ittersum, B.J. van [C & I] 12 Apr. 1668
*Jacot, B. i.p.v. R. van Lycklama 30 Apr. 1691
*Jaussaud, P. i.p.v. D.F. van Grovestins i.p.v. D.F. van Grovestins 15 Dec. 1706
*Jeltinga, G. van i.p.v. G.I. van Burmania 29 Oct. 1679
*Jeltinga, O. van i.p.v. I. van Velsen 30 Jan. 1680
*Joly, J. i.p.v. G.H. van Bouricius 30 Apr. 1706
*Joly, F. de i.p.v. N. de Clair 19 Oct. 1694
*Joly, Ph. de i.p.v. J. de Clair [C & I] 17 Nov. 1694
*Jongestal, G. i.p.v. P. Scheltinga 14 Mei 1674
*Jongestal, E.W. van i.p.v. P. van Boelens 14 Dec. 1707
*Jongestal, E.W. van i.p.v. P. van Jongestal 10 Mei 1704
*Jongestal, P. van i.p.v. A. Doys 24 Dec. 1701
*Jongestal, P. van i.p.v. N. Hanekroth 10 Mei 1704
*Jorgena, I.G. i.p.v. C. van Scheltinga 28 Apr. 1699
*Kalkreuter, N. i.p.v. E. Lossner 24 Oct. 1710
*Kelderman, A.E. i.p.v. N. Brakel 29 Mrt. 1709
*Ketel, B. i.p.v. N. Haringh 9 Nov. 1676
*Kettler, G.D. v. i.p.v. N. Loë 30 Apr. 1704
*Kikol, J.J. v. i.p.v. N. Hull 12 Jan. 1678
*Killegreu, Ph. i.p.v. L. Moré 10 Nov. 1655
*Knippenburgh, J.Ph. v.d. i.p.v. M.A. de Staffir 20 Nov. 1704
*Kutsch, T. i.p.v. H.R. v. Rusiers 15 Feb. 1709
*Laen, G. v.d. i.p.v. N. Bootsma 30 Oct. 1674
*Lannoy, Ch. de i.p.v. A. Boxel 7 Apr. 1690
*Lauder, J.A. i.p.v. L. Lauder 18 Nov. 1670
*Lauwerman, R. i.p.v. D. van Sytsama 5 Oct. 1672
*Lauwick, G.W. v.d. G.N. v.d. Lauwick 18 Mei 1655
*Ley, Th. v.d. i.p.v. Jr. F. van Humalda 14 Mrt. 1691
*Lycklama, L. i.p.v. M. Lycklama 4 Mrt. 1676
*Lycklama, M. i.p.v. L. Lycklama 24 Feb. 1679
*Lycklama, S. i.p.v. N. Doys 11 Feb. 1670
*Lycklama, M. van i.p.v. Schwartzenberg 31 Oct. 1674
*Lycklama, R. van i.p.v. lt.coll. Douma 7 Aug. 1673
*Limburgh en Stirum, L. grf. van i.p.v. N. Utter 19 Jan. 1714
*Limburgh en Stirum, O.E. Gelder grf. van i.p.v. prins J.W. Friso 30 Mrt. 1712
*Limoullet, B. de [C & I] 29 Mrt. 1709
*Lintelo, A. van i.p.v. P.E. Vegelin 22 Dec. 1666
*Loë, J. i.p.v. A.R. van Velsen 12 Feb. 1689
*Loë, H.D. van i.p.v. F. de Vries 17 Feb. 1710
*Loë, J. van i.p.v. brn. v. Schratenbach 24 Mrt. 1706
*Loo, A. van i.p.v. D. van Sixma 28 Feb. 1671
*Loo, A.J. van i.p.v. W. Hinsen 22 Juni 1666
*Loo, J. van i.p.v. I.I. Snabel 9 Feb. 1653
*Loo, Jr. S. van i.p.v. I. van Sixma 12 Nov. 1696
*Loo, S.D. van i.p.v. A.I. van Loo 10 Mrt. 1714
*Lossenaer, N. i.p.v. N. Ferlitz 15 Juni 1703
*Lowen, A. i.p.v. S. de Berault 29 Mrt. 1710
*Magel, H. i.p.v. I. du Vant 14 Dec. 1714
*Malet, J. i.p.v. I.P. van Andree 24 Nov. 1692
*Mans, A. i.p.v. I.I. Esscher 21 Sept. 1676
*Martena van Burmania, Jr. D.M. van i.p.v. N. Sterringa 15 Jan. 1681
*Matthijs, J. i.p.v. G. Hixenius 4 Aug. 1693
*Mauderick, A. i.p.v. H. van Aysma 4 Jan. 1689
*Mauritz, A. i.p.v. G. van Jeltinga 29 Oct. 1679
*Meyer, H. [C & I] 13 Mrt. 1689
*Meyer, H. la i.p.v. C. Morgan 25 Aug. 1655
*Meyers, F.W. i.p.v. R. Budde 1 Mei 1709
*Meyers, J. i.p.v. S. Meyers 24 Mrt. 1706
*Meyers, S. i.p.v. I. van Hiemstra 30 Feb. 1692
*Meisbuch, F. i.p.v. N. Couper 16 Mei 1719
*Mejontsma, G. i.p.v. R. Lauwerman 29 Juli 1686
*Mellema, H. i.p.v. N. Broeckhuisen 9 Feb. 1707
*Merwede, E. van i.p.v. G. Mejontsma 24 Nov. 1692
*Merwede, W.D. v.d. i.p.v. C.F. v. Gselhoff 4 Oct. 1719
*Mertz, J. i.p.v. A. Mertz 26 Juni 1723
*Metz, A. i.p.v. N. Fullenius 4 Dec. 1700
*Mique, P. la i.p.v.N. Stakebrandt 27 Dec. 1709
*Molenschot, J. van i.p.v. N. Riemersma 6 Feb. 1674
*Molenschot, S. van i.p.v. B.G. de Bois-Nouveau 28 Dec. 1709
*Mont, A.J. du i.p.v. N. van Bentinck [C & I] 1677
*Mont, G. du 10 Apr. 1674
*Mont, J.Ph. du i.p.v. G. de Lannoy 11 Aug. 1705
*Moor, C. i.p.v. H. Meyers 22 Nov. 1692
*Morel, C. i.p.v. S. van Hettinga 25 Oct. 1684
*Mosburger, C.L. i.p.v. N. Vermees 14 Juni 1708
*Mouderick, H. v. i.p.v. S. Dijxstra 18 Nov. 1653
*Moulin, F.Th. du i.p.v. L. van Plettenbergh 14 Oct. 1711
*Munnickhuisen, J.Th. i.p.v. I.P. du Mont 19 Juni 1711
*Murray, J. i.p.v. J. Douglas [C & I] 13 Juni 1655
*Nant, J. du i.p.v. W. Hania 15 Jan. 1710
*Nassauw, C.L.H. prins van i.p.v. prins P.W.M. v. Nassau 27 Mei 1691
*Nassau, prins H.C. van i.p.v. E. van Aylva 20 Jan. 1666
*Nassau, prins J.W. van i.p.v. prins C.L.H. van Nassau 27 Nov. 1695
*Nassau, W.M. van i.p.v. prins Maurits van Nassau 29 Apr. 1663
*Nassau, prins W.M. van i.p.v. M. Ripperda 30 Juli 1673
*Nassau Dillenburgh, Ch. prins van i.p.v. S. van Idsinga 5 Apr. 1708
*Nassau Siegen, prins van i.p.v. N.H. Ram 12 Apr. 1704
*Noije, G. de la i.p.v. C.M. baron v. Beveforde 9 Sept. 1698
*Noot, L. v.d., heer van Risoir i.p.v. D. du Gernt [of Gerut?; C & I] 10 Oct. 1662
*Ockinga, F.H. van i.p.v. S. van Ockinga 25 Juli 1672
*Ockinga, Jr. J. van i.p.v. G. van Ockinga 13 Nov. 1657
*Ockinga, J. van [C & I] 17 Feb. 1671
*Ockinga, S. van i.p.v. I. van Ockinga 22 Feb. 1666
*Outer, P. i.p.v. S. Betting 9 Apr. 1704
*Paen, L[ouis] i.p.v. A[lexander] Hum[e] 21 Sept. 1676
*Pallissarij, B. i.p.v. I. de Vries 7 Jan. 1688
*Papley, A. i.p.v. N. Beintema 6 Nov. 1674
*Peterson, J. i.p.v. H.A. van Hamerstein 6 Nov. 1690
*Plessis de Vrinville, C. du i.p.v. L. du Plessis la Perinne 14 Juni 1651
*Plessis de Perinne, L. du i.p.v. S. Jongestal 25 Oct. 1651
*Plettenbergh, N. i.p.v. N. Frenck 10 Jan. 1678 [of 9?]
*Plettenbergh, A. van i.p.v. H.W. van Plettenbergh 22 Oct. 1697
*Philauw, Ph. v. i.p.v. F. van Heerma 29 Nov. 1694
*Phuel, N. i.p.v. F. v. Burmania 22 Feb. 1679
*Pilack, A.J. i.p.v. B. Pilack 16 Feb. 1707
*Pilack, Ch.B. i.p.v. T. Sygers 20 Apr. 1693
*Pisser, H.G. i.p.v. N. Cock 26 Jan. 1701
*Plettenbergh, L. van i.p.v. A. van Plettenbergh 14 Oct. 1709
*Polman, A. i.p.v. P. van Andringa 14 Mrt. 1671
*Polman, A. i.p.v. W. van Sixma 1 Mei 1673
*Portz, J.D. i.p.v. A. Lowen 30 Mrt. 1712
*Preaux, Jr. N. de i.p.v. B. Pellissarij 21 Jan. 1691
*Quilo, N. i.p.v. N. Ropers 27 Aug. 1681
*Quilo, S. v. i.p.v. J.R. zu Hatert [C & I] Sept. 1681
*Ram, N.H. i.p.v. prins v. Nassau Siegen 5 Apr. 1703
*Rantzauw, H.B. v. i.p.v. C. Banck 13 Mei 1772
*Recke, H.W. v. i.p.v. G. du Bois 15 Apr. 1702
*Rend, J. i.p.v. I.H. van Feugen 11 Feb. 1702
*Rietsenstein, N. i.p.v. graaf v. Wolffein 10 Oct. 1703
*Rietsma, G. i.p.v. I.I. van Unia 22 Mrt. 1693
*Rinia, A. i.p.v. N. Morel 4 Oct. 1718
*Rispens, L. van i.p.v. J. van Haersolte 17 Feb. 1682
*Rivière, M. de la i.p.v. N. Rhuel 19 Nov. 1680
*Robers, H. i.p.v. P. van Jongestal 20 Apr. 1707
*Rochebrun, P.B. de i.p.v. J.D. Walta van Coenders [C & I] 14 Juli 1684
*Rochebrune, B. de i.p.v. D. Stecke 26 Oct. 1687
*Rocqueval, J. de i.p.v. I.P. du Mont 19 Juni 1711
*Roese, W. [C & I] 6 Jan. 1682
*Romer, E.F. de i.p.v. N. Helmstadt 2 Sept. 1706
*Roorda, N. i.p.v. N. Gabbema 6 Nov. 1675
*Roper, Th. i.p.v. D. van Epema 21 Mei 1673
*Rosier, N. i.p.v. L. v.d. Noot 18 Mrt. 1669
*Rouse, G. i.p.v. Rouse 2 Mrt. 1706
*Rouse, H.E. i.p.v. B. Ketel 20 Feb. 1692
*Rouse, W. i.p.v. C. van Tiddinga 5 Jan. 1683
*Rouse, W. i.p.v. Rouse 27 Nov. 1694
*Ruesiers, F. v. i.p.v. L. v.d. Noot, Heer van Rosoir [C & I] 25 Mrt. 1669
*Rumph, W. i.p.v. S. Tamminga 14 Feb. 1715
*Rusiers, H.R. v. i.p.v. F. v. Rusiers 28 Oct. 1691 [of 2?]
*Sanderen, M. v. i.p.v. I. van Heerma 11 Jan. 1661
*Sanderen Zurbrugh, G. de i.p.v. I. van Roorda 15 Juli 1672
*Sandra, H. v. i.p.v. I. Slijp 19 Aug. 1658
*Saumaise, L.Th. de i.p.v. P. la Migne 27 Apr. 1723
*Saxen Eysenach, prins J.W. hertog v. i.p.v. coll. W. van Burmania 8 Mei 1691
*Saxen Eysenach, W.H. erfpr. van i.p.v. I.W. hertog v. Saxen Eysenach 9 Feb. 1713
*Schacten, A. v. i.p.v. I. Verhoeff 9 Juni 1707
*Schaffer, J. i.p.v. I. Scheltinga 4 Apr. 1674
*Scharrenbergh, A.J. baron v. i.p.v. I. Peterson 10 [of 16?] Feb. 1703
*Schelling, J.F. v. i.p.v. T. Kutch 30 Sept. 1718
*Scheltau, N. 21 Dec. 1703
*Scheltema, S. v. F.G. de Vries [C & I]
*Scheltinga, L. i.p.v. lt.coll. Aysma 26 Feb. 1675
*Scheltinga, C. v. i.p.v. N. Vierssen 1 Sept. 1670
*Scheltinga, P. v. i.p.v. I.H. van Waltha 4 Mrt. 1670
*Schepper, A. i.p.v. E.W. van Jongestal 1 Juli 1772
*Schepper, B. de i.p.v. N. des Champs 16 Feb. 1713
*Schepper, S. de i.p.v. N. Andla 27 Apr. 1680
*Schmidt, P. i.p.v. N. Gregorie 6 Sept. 1714
*Schniettau, S. i.p.v. N. Bishcop 2 Sept. 1706
*Schratenbach, Jr. W.F. v. i.p.v. N. Albin 8 Juni 1676
*Schratenbach, W.S. v. i.p.v. F.H. van Inthiema 28 Juli 1655
*Schwartzenberg, G. vrijheer v. i.p.v. G.F. v. Schwartzenberg 11 Jan. 1661
*Schwartzenbergh, J. vrijheer v. i.p.v. A. Furmerius 11 Mrt. 1653
*Schwartzenberg en Hohenlansberg, G.W. thoe [C & I] 21 Jan. 1661
*Schwartzenbergh en Hohenlansberg, H.G. baron thoe i.p.v. R. Feitsma 16 Mei 1657
*Schwartzenberg en Hohenlansberg, J.S. baron van i.p.v. N. van Grovestins 12 Mrt. 1710
*Sevenaer, Jr. W. van i.p.v. S. van Boelens 27 Apr. 1672
*Siegers, A.F. i.p.v. R. van Haersolte 16 Feb. 1701
*Sigelbergh, S. 10 Apr. 1674
*Sytsama, Jr. F. van i.p.v. N. van Vierssen 15 Feb. 1693
*Sytsama, F.D. van i.p.v. C.H. Epstein 29 Nov. 1714
*Sytsama, J.A. van i.p.v. J.E. van Beyma 19 Aug. 1713
*Sytsama, P. van i.p.v. L. van Scheltinga 7 Jan. 1688
*Sytsama, P.W. van i.p.v. C. van Feugen 28 Mrt. 1708
*Sixma, D. i.p.v. I. Versteveren 11 Aug. 1660
*Sixma, Jr. D. van i.p.v. W. van Haren 22 Feb. 1679
*Sixma, J. van i.p.v. W.H. vrijheer thoe Schwartzenberg 12 Juli 1689
*Sixma, J. van i.p.v. P.D. van Rosema 14 Dec. 1694
*Sixma, U. van i.p.v. I. van Feitsma 8 Dec. 1654
*Sixma, Jr. U. van i.p.v. R. van Unia 22 Sept. 1660
*Sixma van Andla, Jr. U. i.p.v. M. de la Rivière 8 Sept. 1701
*Slaun, J.J. i.p.v. G. v.d. Laen 21 Sept. 1676
*Slijp, A. i.p.v. R. Slijp [C. & I] 10 Apr. 1654
*Sloot, A.H. i.p.v. A. Polman 12 Juni 1681
*Sloot, A.H. i.p.v. C. van Tiddinga [C & I] Febr. 1682
*Sminia, F. v. i.p.v. M. van Coehoorn 23 Mei 1685
*Smitten, T. ter i.p.v. W.I. van Dedem 8 Feb. 1689
*Smitten, J ter i.p.v. C. v. Feugen 7 Juni 1701
*Solms, R.W. grf. i.p.v. grf. Maurits [C & I] 7 Febr. 1671
*Staff, M.A. i.p.v. W.R. van Broekhuisen 21 Juli 1694
*Stakebrandt, Ch.E. i.p.v. A. Stakebrandt 30 Mrt. 1702
*Stakelbergh, O.J. i.p.v. N. Sinclair 21 Dec. 1701
*Stecke, collonel i.p.v. N. Kreij 7 Jan. 1675
*Stecke, Jr. D. i.p.v. S.M. van Aylva 26 Apr. 1653
*Stiensma, J. i.p.v. S. Aysma 17 Mrt. 1681
*Stienstra, R. i.p.v. N. Murray 29 Apr. 1673
*Stiernhielm, C.E. v. i.p.v. N. Coude 4 Dec. 1709
*Stinstra, N. i.p.v. N. Tamminga 20 Juli 1709
*Stirum, O. grf. v. i.p.v. A. Gales 9 Mei 1704
*Taeckama, A. i.p.v. G. Frenck 26 Sept. 1679
*Tamminga, J. van i.p.v. C. van Beyma 16 Apr. 1668
*Tamminga, Jr. S. van i.p.v. A. Taeckama 8 Feb. 1692
*Tamminga, S. van i.p.v. I.R. van Sixma 29 Sept. 1702
*Teyens, O. i.p.v. D. van Loo 17 Mrt. 1666
*Thilauw, H.J. Thilo v. i.p.v. B. Jacot 12 Dec. 1704
*Tiddinga, Caspar van i.p.v. H. van Aysma 12 Feb. 1710
*Thoen, L. [C & I]
*Tiddinga, C. van i.p.v. A.H. van Sloot [C & I] Febr. 1682
*Tour, O.B. du i.p.v. N. Heemstra 29 Dec. 1709
*Tulleken, R. i.p.v. C. v. Feugen 4 Juli 1724
*Tulleken, Th. i.p.v. A. van Idsinga 28 Oct. 1691
*Uiterwijk, N. i.p.v. A. Polman 1 Mei 1673
*Unckel, C. v. [C & I] 9 Mei 1668
*Unckel, C. v. i.p.v. lt.coll. Burmania 21 Sept. 1676
*Unia, J.J. van i.p.v. C. de Lannoy 5 Apr. 1690
*Unia, Jr. R. van i.p.v. I. van Aysma 30 Juni 1659
*Unia, R. van [C & I] 22 Sept. 1660
*Unia, S.E. van i.p.v. W.E. Welefeldt [= Welvelde] 11 Nov. 1702
*Unia, W.E. van i.p.v. lt.coll. Beyma 6 Jan. 1716
*Usten, N. i.p.v. N. Mauderick 19 Nov. 1674
*Utter, P. i.p.v. N. Heemstra 9 Mei 1707
*Vaudricourt, N. i.p.v. D. van Aylva 17 Apr. 1685
*Vegelin, F.E. i.p.v. I. Murray 22 Dec. 1666
*Vegelin van Claerbergen, Jr. A. i.p.v. N. Vegelin van Claerbergen 30 Apr. 1706
*Vegelin van Claerbergen, E. i.p.v. E.P.F. Vegelin van Claerbergen 23 Mrt. 1672
*Vegelin van Claerbergen, F. i.p.v. P.E. Vegelin van Claerbergen 15 Apr. 1687
*Vegelin van Claerbergen, H.D. i.p.v. F. Meisbach 4 Dec. 1721
*Vegelin van Claerbergen, Ph.P. [C & I] 8 Jan. 1658
*Vegelin van Claerbergen, Ph.H. i.p.v. H. Beilanus 21 Nov. 1697 [of 1691?]
*Vegelin van Claerbergen, Ph.E. van i.p.v. T. Vegelin van Claerbergen 7 Feb. 1713
*Veldtkamp, L. i.p.v. N. Steenbergen 5 Mrt. 1715
*Velsen, J. i.p.v. N. Unia 8 Mrt. 1670
*Velsen, A. van i.p.v. I. Cocq 18 Feb. 1669
*Venedier, W.H. i.p.v. A. Polman 23 Jan. 1680
*Verhoeff, J. i.p.v. G.W. Doys 25 Apr. 1694
*Verhoek, N. i.p.v. L. van Scheltinga 5 Dec. 1674
*Vermees, C. i.p.v. E. van Douma 14 Juli 1691
*Verschuir, W.D. brn. v. i.p.v. D. van Hemmema 26 Feb. 1721
*Versteveren, J. i.p.v. H. van Bruinsma 21 Aug. 1652
*Viersen, B. van i.p.v. I.P. v.d. Heyden 20 Oct. 1671
*Viersen, B. van i.p.v. H. van Hettinga 30 Aug. 1672
*Viersen, W. van i.p.v. N. Oesten 29 Mrt. 1684
*Vierssen, A. van i.p.v. D. Aylva van Loo 19 Aug. 1658
*Vierssen, I. van i.p.v. N. Vos 5 Dec. 1709
*Vierssen, L. van i.p.v. N. Haersolte 7 Jan. 1675
*Vierssen, W. van i.p.v. G. Doys 4 Feb. 1697
*Vitinghoff, N. i.p.v. N. Rietsenstein 7 Dec. 1709
*Voert, D.A. van i.p.v. L. van Rispens [C & I] 6 Jan. 1682
*Voorst, D.H. van i.p.v. L. van Rispens 23 Dec. 1682
*Vosbergen, C. van i.p.v. G.J. van Burmania 3 Feb. 1669
*Vosbergen, N. i.p.v. N. Sixma 25 Feb. 1671
*Vries, J. de i.p.v. F. Reinhart 9 Jan. 1680[?]
*Waeyen, D. v.d. i.p.v. B. van Vierssen 6 Mei 1681
*Wartensleben, W.H. v. i.p.v. N. Frentz 27 Nov. 1694
*Wassenaer, M. i.p.v. L. Beintema 21 Nov. 1691
*Welle, H. van i.p.v. I.I. Slaun 11 Jan. 1679
*Welvelde, Jr. E. van i.p.v. H.I.T. v. Thilauw 12 Mei 1701
*Westerbeeck, A. van i.p.v. G. de Sanderen zu Burch 12 Mei 1691
*Widenbrugh [= Wiedenbrück], A[dolph] M[oritz] v. i.p.v. A.F. Siegers 22 Feb. 1709
*Widenbrugh, D. v. i.p.v. S. van Aylva 10 Oct. 1703
*Wigara, D. van i.p.v. M. de Sanderen 8 Nov. 1661
*Wigara, O.G. van i.p.v. M. van Wyckel 20 Mei 1692
*Wyckel, M. van i.p.v. C. van Coenen 29 Apr. 1680
*Witgenstein, C.H. grf. v. i.p.v. N. Walrich 14 Aug. 1700
*Witgenstein, C.H. grf. v. i.p.v. B.L. van Grotenhuis 9 Mei 1704
*Witgenstein, C.O. grf. v. i.p.v. coll. Burum 4 Nov. 1673
*Wolphert v. Solms i.p.v. grf. v. Solms 27 Jan. 1671
*Wubena, G. i.p.v. G. Glinstra 8 Feb. 1676
*Zaegman, J. [C & I] hopman en waarn. wachtmr.
*Zelhoff, Ch.F. v. i.p.v. E. van Glinstra 6 Feb. 1706

N.B. De gebruikte nadere toegangen 5.18 en 5.19 zijn copieën van met de hand geschreven fiches. Het handschrift is vooral wat de initialen van de voornamen en de cijfers 4 en 7 betreft niet altijd eenduidig. Melding van verbeteringen aan het contactadres op de homepage wordt dan ook op prijs gesteld.

KAPITEINS
1755-1795

Nadere toegang 5.19 (chronologisch)

kapitein

* Mosburger, J.H. i.p.v. T.D. v. Sytsama 7 Mei 1755

* Landman, J. i.p.v. F.W. Sloterdijk 30 Aug. 1757

* Knappert, F. i.p.v. F.J. v. Hiemstra 30 Aug. 1757

* Faber, M.I. i.p.v. Knappert 6 Sept. 1758

* Sichterman, G.J. i.p.v. v. Haersolte 8 Jan. 1760

* Vallat, S. i.p.v. Hixenius 8 Jan. 1760

* Camminga, R. v. i.p.v. De Cornäaird 21 Juni 1759

* Imthurn, J. i.p.v. Stockar v. Stockarberg 6 Mei 1761

* Plettenberg, D.A. v. i.p.v. van Bosch de la Calmette 30 Sept. 1762

* Bosch de la Calmette, L.F. i.p.v. v. Humalda 30 Sept. 1762

* Schutler, C. i.p.v. Hixenius 26 Oct. 1762

* Mond, A.J. du i.p.v. M. v. Heloma 18 Mrt. 1763

* Schmid, F. i.p.v. A. Zweiffel 18 Mei 1763

* Burmania, F.L. v. i.p.v. Rouse 28 Juni 1763

* Dusableau, A. i.p.v. V[ictor] Amadius [of Amedius] prins v. Schaumburg 28 Juni 1763 [geb. 1693, overl. 1772]

* Ferriel, W. i.p.v. A. Knegt 29 Juni 1763

* Zurcher, J.H. i.p.v. M. Stursenegger 18 Oct. 1763

* Burmania, J.L.D. v. i.p.v. Grovestins 10 Jan. 1764

* Streck, D.W. i.p.v. Brakel 18 Apr. 1764

* Schwartzenberg, T.H. baron v. i.p.v. Nijland 18 Apr. 1764

* Bassy, L. de i.p.v. Lynden v. Blitterswijk 13 Nov. 1764

* Kurtsius, J.C. i.p.v. Lynden v. Blitterswijk 13 Nov. 1764

kapitein

* Spree, H. i.p.v. Knuts 1 Nov. 1765

* Stapf, J. i.p.v. Lehrbach 9 Mei 1766

* Meijerinck, W. i.p.v. I.H. van Beylanus 20 Nov. 1766

* Sixma, U.I. van i.p.v. Nostitz 22 Jun. 1767

* Schenk de Smitsbourg, L. i.p.v. de Valcke 1 Feb. 1768

* Valkenaar, P.A. i.p.v. J.E. van Burmania 13 Mei 1768

* Nockern van Schorn, F. van i.p.v. I.F. van Burmania 6 Juli 1768

* Waslander, C. i.p.v. van Sytsama 6 Juli 1768

* Prix, H.C. du i.p.v. I.C. Kurtsius 27 Juli 1768

* Thorig, B. i.p.v. G. Heigner 7 Sept. 1768

* Budde, C. i.p.v. Mosburger 9 Mei 1769

* Stein, J.F. baron van i.p.v. I. Stapf 15 Aug. 1769

* Mettin, W. i.p.v. I. Manneel 20 Juni 1770

* Ortenburg, A.F. graaf van i.p.v. P.E. Erpel 26 Sept. 1770

* Boekholt, A. van i.p.v. M.I. van Sixma 7 Nov. 1770

* Ablaing tot Moesbergen, R.C. d' i.p.v. N. Muijson 4 Dec. 1770

* Beer, R. de i.p.v. H. Brouwer 9 Jan. 1771

* Scheuss, G. i.p.v. I.H. Zucher 5 Feb. 1771

* Altena, D.C. van i.p.v. I.C. Groin 19 Mrt. 1771

* Vries, W.H. de i.p.v. I. Lantman 23 Mrt. 1772

* Roewelinckhoven, H.B. van i.p.v. P. Yzaru 23 Mrt. 1772

* Quadt, L. de i.p.v. G. van Aylva 31 Mrt. 1772

* Trip, S.H.B. i.p.v. T.H. baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 25 Juni 1772

* Thouars, M.A.M. de i.p.v. F. Crinire 22 Aug. 1772

* Breidenbach, I.P. i.p.v. R. van Camminga 29 Sept. 1772

* Meurer, I.P. i.p.v. I. Vallat 1 Feb. 1773

* Welvelde, Z.I. van i.p.v. D.M. van Burmania

* Feltz, C.H. v.d. i.p.v. I.T. Bonnet de Rochebruine 6 Apr. 1773

* Eckhard, I. i.p.v. P.G. van Sytzama 27 Juli 1773

* Aylva, S.D. van i.p.v. M.I. Faber 7 Sept. 1773

* Ingen, I.I. van i.p.v. prins Baden Dourlach 8 Sept. 1773

* Ittersum, I.G. van i.p.v. D.C. van Altena 11 Sept. 1774

* Rentz, C.F. van i.p.v. P.I. Meurer 6 Mei 1774

* Ardesch, P.

kapitein

* Nassau Usingen, prins van i.p.v. ? 6 Juni 1775

* Michorius, L. 5 Sept. 1775

* Panneboeter, G.I. 5 Sept. 1775

* Oranje en Nassau, W.C. prins van 4 Oct. 1775

* Lannoy, A.H. de i.p.v. C.W. de Lannoy 7 Nov. 1775

* Kaps, W. van 8 Aug. 1776

* Robert, A.L. 3 Sept. 1776

* Plettenberg, A.L. van i.p.v. P. Schull 26 Feb. 1778

* Mittelholzer, J.C. i.p.v. I.H. Meyer 5 Mrt. 1778

* Molis, A.I. de i.p.v. W.I. Martin 5 Mrt. 1778

* Matacq, D.P. i.p.v. W.D.E. Musly 5 Mrt 1778

* Paets, I.P. i.p.v. F.A. graaf van Bijland 7 Apr. 1778

* Hessen Darmstad, G.C. prins van i.p.v. prins van Nassau Usingen 4 Mei 1778

* Schwartz, H. i.p.v. I.F. baron v. Stein 8 Sept. 1778

* Erbach Furstenau, C.C.A. graaf van i.p.v. I. v. Rentz 10 Sept. 1778

* Nanny, A. i.p.v. G. Schies 3 Nov. 1778

* Buseck, L. v. i.p.v. I.I. van Ingen 8 Dec. 1778

* Trip, A.B. 8 Mrt. 1779

* Zeegers, A.G. i.p.v. D.W. Streck 20 Apr. 1779

* Peyman, A.I. i.p.v. L. Michorius 28 Juli 1779

* Lom, H.A.P. v. i.p.v. S.D. van Loo 6 Aug. 1779

* Smedeeken, Ph.W. i.p.v. L. Smedeeken 2 Nov. 1779

* Waslander, A. i.p.v. W.G. van Nieuwenheim 3 Nov. 1779

* Buttler, O.M. van i.p.v. J.F. v.d. Merwede 7 Dec. 1779

* Guichenon de Chastillon, Z. i.p.v. ? 19 Apr. 1780

* Smit, E.E. i.p.v. S.D. van Aylva 3 Mei 1780

* Seyffardt, J.L. i.p.v. A.U.[of M?] de Prix 8 Aug. 1780

* Terville, M.A. 18 Dec. 1780

* Plettenberg, D.A. van 18 Dec. 1780

* Turn, I.L.I. i.p.v. N. de Siegler 26 Apr. 1781

* Thileman, A.B. i.p.v. W. Metting 6 Juni 1781

* Callenberg, Heinrich grf. v. i.p.v. I. v. Egg 6 Juni 1781

* Dornberg, F.E. baron v. i.p.v. van Burmania 8 Aug. 1781

* Heerma, G. i.p.v. D.S. Renouard 5 Nov. 1781

* Guerin, W. i.p.v. C. Waslander 12 Mrt. 1782

* Zillenhard, A.R. baron van i.p.v. U. de Sableau 18 Juli 1782

* Evers, H. i.p.v. L. v. Viersen 5 Feb. 1783

* Pijman, A. i.p.v. P.O. de Valke 9 Juli 1783

* Charon St. Germain, M.F.C. de i.p.v. C. Schutter 5 Aug. 1783

* Oetinger, I.B. i.p.v. F.W. Erpel 4 Nov. 1783

* Merwede, Ph.E. v.d. i.p.v. L. Schenk de Smidsburg 5 Nov. 1783

* Zueijse, H. i.p.v. A. Hixenius 2 Dec. 1783

* Dolleman, D. i.p.v. A.H. de Lannoy 3 Dec. 1783

* Nassette, J. i.p.v. I.L.D. van Burmania 10 Mrt. 1784

* Rotte, J.Th.F. de i.p.v. F.L. van Burmania 1 Dec. 1784

kapitein

* Zorreth, L.F. i.p.v. C.L. de Bossy 21 Jan. 1785

* Bose, C.L.S. de 21 Juli 1785

* Franck. F. v. 2 Aug. 1785

* Idsinga, M.A. i.p.v. I. Nassette 21 Jan. 1785

* Plettenberg, H.W. van i.p.v. Terville 5 Oct. 1785

* Rademaker, G. i.p.v. A. Peyman 4 Jan. 1786

* Rein, J. van i.p.v. I.C.A. v. Groin 5 Juli 1786

* Pelkwijk, G. ter i.p.v. E. van Haersma 5 Juli 1786

* Groin, J.C.A. v. i.p.v. W. Meyerink 5 Juli 1786

* Verster, I.L. i.p.v. A.G. Zeegers 30 Aug. 1787

* Rijn, J. van i.p.v. I. Eckhart 17 Oct. 1787

* Buseck i.p.v. P.E. v.d. Merwede 24 Oct. 1787

* Nagell, F.W. van i.p.v. O.L. van Quadt 2 Sept. 1788

* Ernst, E. i.p.v. F.W. van Dornberg 2 Sept. 1788

* Pont, W. du i.p.v. Du Pont 4 Sept. 1788

* Robert, A. i.p.v. d'Abblaing 3 Feb. 1789

* Cadet, G. i.p.v. D.P. Matack 6 Feb. 1789

* Schutter, J.C. i.p.v. H. Queijsen 6 Feb. 1789

* Plettenberg, L. van i.p.v. W. Meijerink 6 Feb. 1789

* Walbrun, C.F.A. van 8 Apr. 1789

* Hiemstra, C.S. van i.p.v. C. de St. Germain 23 Dec. 1789

* Dolleman, G.M. i.p.v. C.G. Ramaker 2 Mrt. 1790

* Bassewits, F.W. van i.p.v. Uxkull 8 Juni 1791

* Uxkull Gullenbant, C. grf. v. i.p.v. W. Teriel 8 Juni 1791

* Nimwegen, J.D. van i.p.v. H.W. van Plettenberg 13 Mrt. 1792

* Vilsteren, M.A. i.p.v. L.F. de Gerstein 13 Mrt. 1792

* Idsenga, H.A. van i.p.v. I.G. van Itersum 5 Sept. 1792

* Hessen Homberg, P.A. prins van i.p.v. V. Rents 6 Aug. 1792

* Swarts, Ch. i.p.v. T.A. Elgersma 8 Aug. 1792

* Bassewits, F.W. v. i.p.v. C.F.A. v. Walbrun 8 Aug. 1792

* Behr, F.L. i.p.v. T.P. Betinger 19 Dec. 1792

* Schwarts, C. i.p.v. C. Budde 24 Jan. 1793

* Lucas, J. i.p.v. C. Swarts 3 Apr. 1793

* Guerin, W. i.p.v. A.L. Robert 10 Mei 1793

* Katwinkel, J.W. i.p.v. W. Guerin 6 Juni 1793

* Houth, F.M. i.p.v. I. Yske 6 Juni 1793

* Schummelketel, J. i.p.v. G. van Haersma 6 Juni 1793

* Bois, O.W.I. du 11 Juli 1793

* Quadt, K.H.L.M.H.S. van i.p.v. L. v. Buseck 7 Aug. 1793

* Peer, J. van i.p.v. C.H. v.d. Feltz 5 Nov. 1793

* Katwinkel, J.W. i.p.v. C.H. v.d. Feltz 5 Nov. 1793

* Ladenius, J. i.p.v. van Rijn 6 Nov. 1793

* Spree, J. i.p.v. G. Pelkwijk 6 Nov. 1793

* Bruin, H.F. de i.p.v. G.I. Panneboeter 4 Dec. 1793

* Micherius, J. i.p.v. A.I. Dumont 4 Dec. 1793

* Peijman, Fr.A.L. i.p.v. P. Ardesch 4 Dec. 1793

* Ingen, P.O. van i.p.v. F.W. van Nagell 8 Jan. 1794

* Jans[s]ens Rees, B.U. i.p.v. H.F. de Bruin 13 Jan. 1794

* Daalbender, J.G.A. i.p.v. G. de Buseck 13 Jan. 1794

* Itersum, L. 21 Mrt. 1794

* Zeegers, J.B. 9 Apr. 1794

kapitein

>> begin

>> begin