>> HOMEpage

Veiling Naevius Franeker 1613

Bron: Nedergerecht Franeker (Tresoar toegang 13-13, invnr. 191, fol. 122-128)
Internetuitgave: M.H.H. Engels, januari 2019

Naevius staat in het album studiosorum van Franeker op 9 april 1602 ingeschreven als Jacobus Suffridi, Bolsverdiensis, ling., log. et med. cand. (nr. 689). - Vanaf ca. 1600 gingen steeds meer geletterden een achternaam in plaats van of naast hun patronymicum aannemen: het Latijnse Naevius betekent "die met de moedervlek/wijnvlek". - Als student woonde Naevius/Nevius bij burgemeester Hobbe Jelles Ansta. Hij was leerling van prof. med. Alardus Auletius. De dood van zijn leermeester herdacht hij in een Epicedium (1606). Op de veiling van Auletius' bibliotheek kocht hij veel boeken. Gezien zijn bijdragen aan de alba amicorum van de rechtenstudent Elardus Santenus (UB Leiden BPL 2840) d.d. 12 maart 1608 resp. de predikant Engelbertus Aegidius (UB Leiden PAP 21) d.d. 25 april 1608, beide te Montpellier, heeft Naevius aan de beroemde medische faculteit aldaar gestudeerd; mogelijk heeft zijn promotie tot doctor in de geneeskunde ook daar plaatsgevonden. Kennis van het Frans en Italiaans blijkt uit zijn boekenbezit; heeft hij zijn Italiaanse bijbel in Italië gekocht, op studiereis? In 1611 is Dr. Naevius in zijn woonplaats Bolsward (trouwregister: Navius) in het huwelijk getreden met Ytthien Hermans uit Harlingen. Eind 1612 of begin 1613 is hij overleden.
122
23o Martij 1613
Articulen ... [= de veilingvoorwaarden]
122v
Jacob Cristiaens * enige boecken voir xii st.
K[eimpe] J[acobs] D[uinterp] * een harp voir xv st.
1-7-..
123
Jacob Carstens * enige kleyne bouckies vi st.
Jacob vs. * enige boucken xi st.
Joannes à Dam met Elske Syoerdts * eenighe kleyne boeckies vii st.
Robertus Favoreus met Tijs Hendrix * enighe boucken xxiiii st.
Dominicus des wachtmeisters sone * 3 boeckies ii st.
Jacob Cristiaens * enighe boeckies v st.
Vilco Hermanni Someren met Jacob Coppen * enige boeckies xiiii st.
Vibrandus Joannis zijnde de broeder van Agge schilderer * enighe boecken viiii st.
Jacob Carsten * enige boeckies xvii st.
Mr. Wolter not. publ. tot Harlingen * Albertus Magnus cum sociis xxviii st.
Jacob Carsten * Een boeck [Prosper Alpinus] de praesagienda vita & morte [Venetiis of Francofurti 1601] cum socio xix st.
6-17-..
123v
Corn. Timanni met Corn. Dominicus * Veccerus [Vettori?] de secretis cum socio xxi st.
Corn. vs. * numerabilium centuriae cum socio xxiiii st.
Jacob Carsten * Een boeck de baptista xv st.
Jacob vs. * Plinius viii £
Rodrigo * Andreas Laurentius Historicus [André du Laurens, Historia anatomica humani corporis, Francofurti 1599] iiii £ viii st.
Jan Lamringh Bolsw. * Hieronimus Cardanus de disputatione med. xx st.
Jacob Carstes * Albertus Mag. de secretis cum socio viii st.
Joannes a Dam * Franciscus Vallerius Lviii st.
J. Dominicus Hottinga * Davidius Origani Ephemerides xiii £ iii st.
Dominicus Corn. * Rufius [Walther Hermann Ryff?] cum sociis vii st.
Hector Feiconis * Compendia medicin[a]e xxii st.
Jacob Cristiaens * Daniel Sennertus & Jacobus Bessonius xlviii st.
36-17-8
124
Joannes A Dam * Vive Imagines Lvi st.
Mr. Simon Bernardi * Quercetanus xl st.
Joannes Dammen met Simon cuiper * Institutiones Calvini Francois xxx st.
Emanuel Pletingh met mr. Jan Lamberts * Een francois met een Italiaens boeck xii st.
Jacob Carstes * Philippus Morna[eus?] xxxiii st.
Jacob Carsten * Emanuel Meteren vii £ xiii st.
David Codolongius met H.W.[?] * Sibrandus Lubbertus iii £ x st.
Emanuel Plettingh * Bodinius Francois xiiii st.
Joannes Damman * Psalmboeck Francois viiii st.
David Codolongius * Een corte beschrijvinghe van Francrijcq Francois viii st.
Jacob Carstes * Dictionarium Duits Francois cum socio xli st.
23-5-..
124v
Rombertus Doyma * Italiaense Bibel iiii £ iii st.
Petrus Porsius In de 3 keesen * Institutiones medicinae xxiii st.
Petrus Boldovini mr. Bouwens soen * Jacobus Weckeri Liii st.
Jacob Carsten * Epitome Galeni Lvi st.
Mr. Simon Bernardi * Institutiones medicin[a]e cum socio vi st.
Vibrandus Revius subrector * Enchiridion chirurgicum xvii st.
Hector Feiconis * Emblemata Altiati[!] xv st.
Jacob Carstes * De puerorum morbis xxiii st.
Abelus Isbrandi met Jacob Peters naest Rad[a]eus * Martinus Rulandus [med., senior of junior?] cum sociis Liiii st.
Joannes Fossius met Dr. Adama * Casparus Peucerus xxiiii st.
17-13-8
125
Dominicus Corn. * Libavius [med., Andreas Libavius] xv st.
Otto Cats * Riolanus med., [Jean Riolan, senior of junior?] xxv st.
2-..-..

Actum van 12 tot 4 uyre toe den 23en Martij 1613
Op den raedhuyse
Bij continuatie des sanderen daechs

Jacob Cristiaens * Alexis Pii Montesi [Alessio Piemontese, Secreti] xii st.
Jacob Carstiaens * Isagogus viii st.
Jacob vs. * Joannes Baptista xiiii st.
Abelus Isbrandi * Rondoletius [Guillaume Rondelet] de curandis morbis xxiiii st.
Jacob Carstes * Libavius v £
Jacob vs. * Langii Epist. [Johann Lange, Medicinalium epistolarum miscellanea] xl st.
Dr. Adama * Joannes Baptist. Donatii [de Maturitate materiae in morbis] v st.
Otto Cats * Jacobus Scheccus [Schettus?] xi st.
10-13-8
125v
Dr. Mathias * Leonardus Joachimus xvi st.
Coppinus t'Nansen * Corn. Agrippa [med. Heinrich Cornelius Agrippa?] viii st.
Rodrigo * Joannes Werneri xiiii st.
Jacob Carsten * Trutius de anatomia [med. Joannes Trullius?] xiiii st.
Jacob Dapper bij Douwe Jarichs * Sursinus de vita vi st.
Joannes Fossius * Paradoxus Flucii v st.
Dr. Adama * Jacobus Muntanus [med., Giovanni Battista Monte] xxi st.
Jacob Carstes * Practica Capavacci [Girolamo Capivaccio, Practica medicina] Li st.
Otto Cats * Globus iii £ xiii st.
Dominicus Corn. * Een ronde kaart ofte Instrumenta toucherende d'Astronomie v st.
Jacob Dapper * Grevinus [Jacques Grévin] de venenis vii st.
Jacob Carsten * Petrus Andreas v st.
11-1-..
126
Sixtus Amama * Hurnius [med. Jan van Heirne] xxv st.
Jan Lamrinck * Joannes Hieronimus xv st.
Jacob Carsten * Praxis Holleri [med. Blasius/Blaise Hollerus] xxvii st.
Sixtus Amama * Severinus Pinaeus [med., Séverin Pineau] xi st.
Dr. Mathias * Geometria Diboadii xv st.
Ruerdus Bants * Calendarium Rom. xxxvii st.
Jr. D. Hottingha * Plinius Secundus xvii st.
Jan Lamrinck * Joannes Regio-montanus xxxviii st.
Dr. Mathias * Phalopius xlii st.
Dr. Metius * Adamus Loriceni [waarsch. Lonicer, Arithmetices introductio] xxv st.
Jan Lamrinck * Margrieta Philosophica xvi st.
Jan vs. * Ephemerides Stadii xv st.
Sixtus Amama * Hipocrates[!] Coi xx st.
Jan Lamrinck * Cardanus [med. Giovanni Battista Cardano] in 2 stucken iii £
18-3-..
126v
Dominicus Cornelii * Andernacus in 2 stucken iii £ viii st.
Sixtus Amama * Julius Alexandrinus [med. Giulio Allessandrini] xlv st.
Jan Lamrinck * Galeni pergamenum x st.
Joannes Joannis de zone bij J. Tames * Thesaurus Euonimi [Conrad Gesner, Thesaurus Euonymus, de remediis secretis] iiii st.
Sixtus Amama * Hernius in Hipocratem[!] ix st.
Dominicus Corn. * Antonius Cittadinus [Antonio Citadino, Auscultationes in parvam artem Galeni] xviii st.
Solv. Sybe Tyerxsen Bange * Nicolaus Nionicenus[?] viii st.
8[?]-1-..
Actum den 24en martij 1613
S[umm]a so[mmarum?] 234-7-.. 127v
Ytke Doctoris Naevij boeckvercopinge

Solvi Marten Segers 2 £
Solvi Jan Seerps voir sijn diensten 14 st.
Solvi Claes Roeper 21 st.
Hier kompt Jan Lamrinck 21-12-0
Daertegens es Lamrinck alhier schuldich 11-14-12
Ergo kompt hem noch pro reste 9-17-4
Solvi aen Jan Lamrinck daerboven geschreven 21-12-..
T'boelgoedt bedraacht 234-7-..
Daeraff geexpendeert aen Marten Segers, Jan Seerps, Claes Roeper voir hun diensten 3-15-..
Jan Lamrinck betaelt 21-12-..
d'Secretarys voir sijn salaris zo ... t'e..... der pen. als andersins[?] 14-12-4
39-19-4
D'expensen ende des Secretaris salaris bedragende tsamen xxxix £ xix st. 1 oortgen van den bovengeschreven iiC xxxiiij £ vij st. afgetogen blijft suivers d'so[mm]e van Cxcviij £ vij st. een blancq
D'welcke hondert vier en tnegentich Car.glns. zeeven st. een blancq Ick Ciricus Suffridi vanweegen Ytke Doctoris Naevij weduwe bekenne van Kempe Jacobi Duinterp ontfangen te hebben, hem daervoor bedanckende ende quiterende orconde mijn handt den 4en 9bris 1613
C. Suffridi
1613
v
10
37
4
Vidimus[?]

36 kopers

Abelus Isbrandi met Jacob Peters naest Rad[a]eus 2
Adama, Dr. [Augustinus Lollii, med. prof.] 2
Coppinus t'Nansen [Copius to Nansum, nobilis Groningensis, iur., ASF 1226, 21-8-1610
Corn. Timanni [Cornelius Timannus, Tzjemarumensis, alumnus Frisiae, theol., ASF 1289, 20-5-1611] met Corn. Dominicus 2
David Codolongius [Codelongus, natione Gallus Bearnensis, theol., ASF 1388, 10-11-1612] met H.W.[?] 2
Dominicus Cornelii [phil., ASF 893, 29-9-1605] 5
Dominicus Hottinga, Jr. 2
Dominicus des wachtmeisters sone
Emanuel Pletingh [Pletinck, Campensis, med., ASF 1309, 10-8-1611] met mr. Jan Lamberts 2
Hector Feiconis [Franekerensis, theol., ASF 1123, 19-2-1610] 2
Jacob Carsten 18
Jacob Carstiaens [dezelfde als de voorgaande of de volgende?]
Jacob Cristiaens 4
Jacob Dapper [Jacobus Dapperus, Zelandus, lit. et deinde theol., ASF 1364, 18-8-1612bij Douwe Jarichs 2
Jan Lamrinck Bolsw. [drukker te Bolsward] 7
Joannes Dammen met Simon cuiper 2
Joannes Fossius [Joannes Jacobi Vossius, Leovardiensis, phil. et med., ASF 1350, 20-5-1612] met Dr. Adama 2
Joannes Joannis de zone bij J. Tames
Joannes a Dam met Elske Syoerdts 3
Keimpe Jacobs Duinterp, notaris
Mathias, Dr. 3
Metius, Dr. [Adrianus, math. prof.]
Otto Cats [Catsaeus, Arnhemiensis Gelrus, lit. et deinde theol., ASF 1378, 29-10-1612] 3
Petrus Boldovini mr. Bouwens soen
Petrus Porsius In de 3 keesen
Robertus Favoreus met Tijs Hendrix
Rodrigo [Jacobus Rodrigius, Harlemo-Batavus, med., ASF 1011, 8-9-1607] 2
Rombertus Doyma [Doijema, vanaf 1615 academiedrukker]
Ruerdus Bants
Simon Bernardi, Mr. 2
Sixtus Amama [Sixtus Joannis Ammama junior, phil. primum, postea theol. vacaturus, sch. Franekerensis, ASF 1182, 10-4-1610] 5
Sybe Tyerxsen Bange [Sibrandus Terquinii Bange, med., ASF 1450, 27-11-1613]
Vibrandus Joannis zijnde de broeder van Agge [Janszoon Castellanus] schilderer
Vibrandus Revius subrector
Vilco Hermanni Someren met Jacob Coppen
Wolter, Mr., not. publ. tot Harlingen

>> begin