>> HOMEpage

Leedbrieven 1598-1700

Bron: Verzameling H.J. Murray Bakker, Tresoar toegang 342-05 inv.nr. 37, originelen resp. 38, afschriften van verschillende leedbrieven [= rouwbrieven].
Internetuitgave: M.H.H. Engels, januari 2021 (in bewerking)
Vgl. de opm. over de veiling C. van Breugel Douglas 1910 (toegang 342-05 inv.nr. 36).
Mede gezien de opmerkingen van André Buwalda (A.B.) is het de vraag of bij de weergave van namen de afschrijver (inv.nr. 38) enkele fouten heeft gemaakt danwel de opsteller van het resp. (niet bekende) origineel zich hier en daar vergist heeft.

Wyck van Camminga, 1598
Gemme van Burmania, 1602
Saeck van Burmania, 1607
Rixt van Botnia, 1607
Johan van Heerma, 1610
Julius van Botnia, 1614
Isck van Feytsma, 1615
Dorothea van Feytsma, 1618
Doco van Botnia, 1621
Watze van Ockinga, 1624
Tyets van Feytsma, 1625
Julius van Botnia, 1625
Hero van Ockinga, 16351642, Pibe van Albada
1646, Teth Foockel van Roorda
1653, Tyaerd van Walta
1656, Heere van Burmania
1660, Dominicus Justus van Botnia
1660, Albertus van Loo
1664, Catharina van Walta
1668, Watze van Camminga
1680, Hector Gerbrandus van Albada
1682, Juliana Agatha van Aylva
1684, James Murray
1700, Caecilia van Humalda

Wyck van Camminga, 1598 scan 10

Edelen Erentphesten L. besonderen vrinden ende bloetverwanten hiermede versocht saluit,
Alsoe God Almachtich gelievet heeft mijne L. moeder Juffrouw Wyck van Camminga wed. van wijlen Mr. Watze van Ockinga op den 21. deses lopenden maents July ontrent thien uuyren voor noen uuyt desen bedruckten werelt bij hem in zijn ewige rijcke te haelen en ontfangen, ist daeromme dat ick Watze van Ockinga aen U.E. Eerentvesten L. vrinden en bloedverwanten wel ernstelijk begeere, dat U.E. gelieve op den erstcoemenden dingsdach wesende den 25. July des avonts tot mijnent huyse op Dronrijp te coemen omme voorts des anderen daeghs 's morgens tot negen uuyren het lichaem eendrachtel. ter aerden te brengen, daer het zijne oorspronck uuyt genomen heeft, 't welck doende sall ons aengenaem zijn, begerende in gelijcke saecken het selvige guedtwillich te verschuldigen; hiermede U.E. bevelende in beschuttinge des Alderhoegsten, die ons altesaemen in langduringe[!] gesontheit tot salicheit will spaeren. Actum Dronrijp den 21 July a[nn]o 1598.
U.E. guetwillige
Watze van Ockingha
1598

Donium
- Saepck van Caminga[!] wed. van wijlen Reyner Feitsma
Rintsmergeest
- Sydts van Tyaerda en zijn huysvrouw
- Hys van Tyaerda wed. [niet genoemd]
Franicker
- J. Carel van Sternse en zijn huisvrouw
Menaldum
- Sybolt van Aylva en sijn huysvrouw
Minnertsgae
- Joan van Hermana
- Hessel van Hermana

>> begin

Gemme van Burmania, 1602 scan 10-11

Eedele Erentvheste Wijse seer Voorsienige en Welbeminde ghuede vrienden,
Wij kennen U.E. onvermeldet niet laten, hoe dat Godt Almachtich (onder wiens almogende hand beyde het leven ende den doodt gesteld sijn) beliefft heefft onsen seer beminden vaeder Gemmo van Burmania op den 28 deser maendt November omtrent vijff uren nae den middaeghe uut desen dal der tranen te rucken ende thoe laten, deser werelt overlijden; ende gemerckt wij van meninge sijn nae Christelijcke ordonnantie den dode op sondach sijnde den vijfften dach van Decemb. aencomende ter aerden ofte ter begravenisse te besteden; so ist onse ghans vrundelijck versoeck dat de guede vrunden ende bloetverwanten, welckens naemen hier naevolgen, hun op den vierden dach van vs. maendt thoe Ferwerdt int sterfhuys willen laeten vinden, om sanderendaags thoe acht uren de dode ter begravinge mede te volgen ende den uutersten dienst beweysen, waarthoe wij ons vastelijck vertrouwende U.E. mitsdesen in bescherminge des Almogenden bevolen
Tot versoeck van de naeste bloetverwanten
bij ons
Tiaerd Aylva d'olde
Taco Ailva, 1602

Hallum
◊ Ernst v. Goslingha met sijn wijff
◊ Bartel v. Douma met sijn wijff ende kynderen
◊ Hessel v. Feytsma met sijn wijff
Britsum
◊ Jancke v. Douma
Bilgaerdt
◊ Marten v. Naerden met sijn wijff enhaere kynderen
Marsum
◊ Dr. Tziallingh Eysingha, grietman van Menaldumadeel, met sijn wijff
Englum
◊ Idzardt v. Groustins met sijn wijff
Eedens
◊ Bocko v. Burmania, grietman van Hennaerderadeel, met sijn wijff
◊ Ansck v. Burmania den leedt aengedient
Beetgum
◊ Georgh vrijheer tho Swartzenburch met sijn wijff ende haer soon Kempo Donia
Dronrijp
◊ Watze van Ocke[nga] met sijn wijff ende kynderen
◊ Jarich van Ockinga met sijn wijff
Winsum
◊ Ulbo v. Aylva, grietman, met sijn wijff ende kynderen

Franiker
◊ Juffrouw Helena v. Bunau wedue van Wilcke v. Holdinga, met Idzardt van Burmania ten huise van Juffrou Margaretha van Egmondt [Opm. van A.B.: Het is net andersom; ze is weduwe van Idzard en nu getrouwd met Wilcke van Holdinga]
◊ Juffr. Margaretha v. Cammingha met haer dochters
Harlingen
◊ Juff. Wisck v. Aylva weduwe van Epo van Herema
Witmaersum
◊ Juff. Ints Herema wed. van wijlen Epo van Aylva [Opm. van A.B.: Dit moet echter Ints van Scheltema zijn]
Burgwirdt
◊ Wytze v. Cammingha
◊ Juffrou Seepck van Cammingha, wed. van Ockingha, ende haer dochters

Dese onderges. werden den leedt angedient
Maccum
◊ Sciuck[!] van Winia ende sijn wijff ende Frouck sijn suster, met mede
◊ Adzer Winia en Doeytse Winia, ten huise van Siuck Winia
Schrae[r]dt
◊ Gabbe v. Aylva met sijn wijff
◊ Epo v. Aylva met sijn wijff
◊ Johan ende Parck Goslinga mede aldaer
Franicker
◊ Juffrou Margarite van Bunau weduwe van Egmondt

Hiervan is noch een gelijkluidende door Taco v. Aylva verteeckent en onder dezelve deze namen:
Ternaerdt
◊ Ernst van Aylva, grietman van Oostdongerdeel, met sijn wijff en soen
Blija
◊ Tako v. Aylva, grietman van Ferwerderadeel, met sijn wijff en dochter
Ferwerdt
◊ Roelant van Achlen met sijn wijff en dochter

Dese naebest. worden den leedt van Burmania aengeseydt
Holwerdt - Addres Den Edelen en Erntv. Doeco van Botnia tot Sneeck
◊ Ducko van Aysma met sijn wijff ende sijn soon
Genum
◊ Wibrant van Aylva ende Thonis van Aylva sijn soon


>> begin

Saeck van Burmania, 1607 scan 14/15

Hoewel men van deese Saeck Burmania 3 brieven vind, is evenwel in niet een van allen 't sterfjaar aangeteekent. Niettemin zeker dat ze voor 1608 gestorven is. [door andere hand: 1607] Alzoo deeze brief voor Rixt van Botnia.

Edele Erentpheste Wijse voersienige en wel beminde goede vrunden,
Alsoe Godt Almachtich (onder wiens almoegenden handt beyde het leven ende die doodt zijn gestelt) belieft heeft onsen suster Juff. Saeck van Burmania, d'huisvre. van Feye van Jaersma, op den 17 deeser maent July ontrent ses uhren nae den middaege uut deesen jammerdale te rucken ende deeser werelt laeten overliden, ende wij van meeninge zijn naer christelijcke ordonnan[tie] de doode op donderdach aencomende sijnde den 23. dach van Julio vs. ter aerden ende toe begraefvenisse te besteeden, soe is onse gansch vrundel. versoeck dat die goede vrienden ende bloedtverwanten wiens naemen hiernaer volgen op den 22. dach van vs. maent hun tot Huysum int sterfhuys laeten vinden, om s'anderendaechs toe negen uuhren die doode ter begraefvenisse meede te volgen, ende den uutersten dienst te doen, waertoe wij ons vastel. vertrouwen U.E. midts desen in bescherming des almoegenden bevelen
Taco van Burmania

Leeuwarden
◊ Mijn heer Aede van Eysinga en zijn huysvre. tot de voorganck
◊ Juffrouw Jel van Aylva wed. van w. Gemmo van Burmania
◊ Mijn heer Haio van Roussel en zijn huysvre.
◊ Upco van Burmania d'jonger met zijn huysvre.
◊ Rienck ende Eebel van Burmania
◊ Jacob van Roussel, Sioeck ende Jel van Roussel sampt d'andere kinderen van mijn heer Roussel vs.
◊ Juffre. His van Bootzma wed. van Haerda
◊ Upco van Burmania ende zijn huysvre.
◊ Mijn heer Suffridus Hania ende zijn huysvre.
◊ Mijn heer Joannes Saeckema ende zijn huysvre.

Deese naebenoemde personen den leedt aen te dienen
◊ Jufferen Atke ende Doed van Burmania
◊ Mijn heer Lieuwe van Juckema en zijn huysvre.
◊ Juffrouwe Atke van Schonebergh
◊ Doco van Aysma met zijn huysvre.
◊ Thoenis van Aylva
◊ Mijn heer Aedo van Reynalda
◊ Mijn heer Binnert Sappema
◊ Juffrouw Doed van Harinxma en zijn huysvre.
◊ Juffrouw Jesck Feitsma wed. van Mockema
◊ Marten Fockens

Een ander verteekent Taco v. Burmania ende Upco v. Burmania
Bilgaert
Marten van Naarden en zijn huysvre.
Britzum
Juffrouwe helena van Bunau wed. van Holdinga
Juffrouwe Cunniera van Douma met haer kinderen
Hallum
Ernst van Goslinga met zijn huysvre.
Bartolt van Douma met zijn huysvre.
Holwert
Sipcke van Jaersma met zijn huysvre. en sonen
Else van Jaersma
Mijn heer Ritscke van Ringie
Aucke Jansz. en zijn huysvre.
Hantum
Taco van Hettinga en zijn huysvre.
Collum
Juffrouwe Tietke van Roorda

Deese naebenoemde personen den leedt aen te seggen
Bilgaerdt
d'kinderen van Fedde van Haerda
Britzum
Jancke van Douma
Steens
Georg van Burmania en zijn huysvre.
Hijum
Juffrouw His van Roorda met haer dochteren
Hallum
d'kinderen van Bartolt van Douma
Hessel van Feitzma
Fe[r]vert
Roelant van Achlen
Blija
Taco van Aylva en zijn huysvrouwe
Genum
Juff. Wick van Roorda met haere susters
Hantum
Sibrant van Hettinga en zijn huysvre.
Dockum
Juffrouwe Frouck van Roorda met haer soen
Juffrouw Fedtke van Ringia
Mons[i]eur Heteren en zijn huysvre.
Collum
Sydts van Roorda
Bocco van Feytzma en zijn huysvre.
Sibrant van Hettinga en zijn huysvre.

Nog een gelijkluidende dezelve verteeckent
Huisum
Ick kenne mij desen geinsinueert te zijn Jelger van Bootzma en zijn huysvre.
Wirdum
Wytze van Camminga en zijn huysvre.
Op 't Nieulant
Mijn heer Sydts van Botnia en zijn huysvre.

Dese naebeschreven personen word den leedt angedient
Wirdum
Jufferen His en Hylck van Feytzma
Hessel van Bootzma en sijn huysvre.
Raerdt
Pieter van Eysinghe en zijn huysvre.
Langweer
is ons vertoont Johan Clant met zijn huysvre.
is ons geinsinueert Elardus Reinalda met zijn huysvre.
Sieurdt Coninck met zijnhuysvre.
Oldeboorn
Juffr. Popck Ringia wed. van Feicke Tethmans
Op ter Joure
Mijn heer Dirck Baerdt met zijn huysvre.

>> begin

Rixt van Botnia, 1607 scan 12

Edele Erenveste
Ick voege [= richt me tot] I.E. mit bedroveden harten [om] te [laten] weten, datt Godt Almachtig gesteren na den middage twisken drie en vier uren I.E. suster Rixt van Botnia udt deser bedrovenden werelt tom hem genomen heeft. D'almogende Godt wil ons, als het hem believet, willich en bereit maken om hem te volgen, en desen tot geenen anderen einde dienende wil I.E. tzampt I.E. huysfrouwen en gansche familie den Almogenden in gebaden bevolen. Tot Franeq. op Bottniahuis desen 26. Octob. a[nn]o 1607.
I.E. dienstwillige
Lubbertus [= prof. Sibrandus Lubbertus, herkenbaar aan zijn Duits getint Nederlands]

>> begin

Johan van Heerma, 1610 scan 27-28

Edele Erntvheste goede vrunden
Naer groetenisse hebben wij met herten leet niet connen naelaeten U E. bij desen t'advyseren als dat onse neeff Jr. Johan van Heerma deede op gisteravent omtrent XI uuyren naer huys ofte zijn loosement gaende door een merckel. ongeluck int water geraact is, niet tegenstaende hij een dienstmaeght bij hem hadde die hem met een lanteerne thuys soude brengen. Ende is alsoo ter selver uuyre in den Heere gerust ende deser werelt overleden. Soo ist dat wij U. E. mits desen seer vruntl. bideen ende versoecken datt U. E. met U presentie ofte in persoon gelieve te verschijnen op de begraeffenisse van de voors. onse neeff, op woensdachavent binnen Bolswert ten huyse van den E. Rommert Thomas burgemeester, omme op donderdachmorgen zijnde den 6en December 't lichaem ter aerden te besteden, waeraen ons sonderlingen dienst off vruntschap sal geschieden. Ter bede van Juffr. Zydts van Heerma, bij ons onderges.
Julius Hottinga
A[nn]o 1610
Tyerck van Heerma
A[nn]o 1610

Dese naebes. personen werden tot de begraeffenisse gebeden
Dese naebes. personen werdt de leet aengeseyt

tho Wirdum
vidit - Carel Unia met zijn huisfrou ende susters
tho Hillaard
vidit - d'grietman Ulbe van Aylva
tho Jellum
vidit - Doecke van Bottingha met zijn huysfrou

Dese naebes. persoonen werden de leet aengeseyt
Britzum
geweest - Cuniera van Douwema weduwe van Burmania
Hallem
vidit - Schelte van Ubbingha ende sijn huysfrouwe
Ferwert
- Taco Burmania
Tho Blij[!]
verthoent - d'grietman Taco van Aylva met sijn huysfrou
Tho Nauwert
vidit - d'grietman Ernst van Aylva met zijn huysfrou
Tho Een[!] in Dongerdeel
Frans Humalda
Rinsemergeest
vidimus - Tzierdt van Aylva, grietman , met zijn suster Ulbe [Stamboek: Ulb] van Aylva

>> begin

Julius van Botnia, 1614 scan 12-13

Eedele Eerentvheste Eerentdeugentrijcke voorsienighe seer discrete Uwer[?] E.E.L. werdt bij deesen met gantz droevigen gemoede uuthen naame van de zeer bedroeffde wed. van zalighe Juncker Julius van Bottnya, Juff. Fokel van Waltha tsampt vanweeghen haar E. soonen en dochteren bij deesen aangemeldet, dat voern. Bothnya hun respective z. man en vader op den 28. dach deser maandt in den Heere alm. gerust en ontslaapen is, ..... E.E.L. in de heilighe bescherminghe des zelven almog. Heerens gedienstl. bevelende. Datum Franeker op Bottnya huys den 29. Aprilis a[nn]o 1614.
Uuth last van Juff. Fokel van Walta wed. van Jr. Julius van Bothnya mitsgaders van haren sonen en dochteren
Ghemmenich 1614
Tzum - Juffve. Anna van Eelsma wed. van Hottinga met haare sonen en dochteren
Bolswerdt - vidit - Taco van Kammingha, Sicke van Kammingha met sijn sone, Gerrolt van Kammingha met sijn huysve., Johan van Heerma met sijn soonen
Burg[w]erdt - vertoont - Jarich van Ockinga met sijn huysve. en kinderen
Sexbierum - vertoont - Trijn van Eelsma wed. van Hottingha met haare sonen en dochter, Jr. Haio van Scheltema met sijn huysve.
Tzemmarum - Jr. Bocco van Humalda met sijn huysve., Juffve. Sydts van Heerma, Johan van Heerma
Mennertsga - Juffve. Idske van Hottingha wed. van [Tjalling] Sixma [van Andla] met haar dochter, Jr. Johan Heermana, Jr. Hessel van Heermana
Berlekum - Heere Tyerck van Heerma met sijn huysve. en kinderen, Juffve. Byuck [= Bjuck] van Heerma [= Herema] wed. [Frans] van Kammingha met hare sonen en dochteren
Leeuwarden - Is verthoont - Heere Upko van Burmania met sijn huysve., Jr. Jarich van Lyauckema met sijn huysve., Juff. Byuck van Kammingha wed. van Aebingha, Heere Dr. Sicke van Dekama met sijn huysve.
hyer geweest - Juffve. Isck van Feytzma wed. van Mockama
bij Leeuwerden - vidit - Jr. Adam van Paffenrade met sijn huysve.
Tho Camminghabuer - vertoont - Jr. Ryuerdt van Juckema met sijn huysve. en sone, Gerrolf van Juckema
Jorwert - Doecke van Hettinga met sijn huysve., Jan Duckes
Wirdum - Juffve. Hylck van Feytzma, Juffve. Rixt van Roorda wed. van Kammingha, Hessel van Bootzma met zijn huysve.
Warregaa - vidit den lesten Appril[!] - Jr. Anthonius van Hittingha met sijn huysve.
Hallum - Schelte van Aebinghe met sijn huysve., Syouck van Kammingha wed. van Goslingha
Lyoessens - gesien - Tiete van Peyma
Amelandt - vertoont - Sicke van Kammingha vrij en erfheere van Amelandt met sijn huysve., met sijn kinderen

Hiervan is nog een gelijkluidende van dezelve dato, met deeze clausul: met vrindelijk versouck dat U.E.E. wil believen sich tegens den vijfften dach des toekomenden maandts alhier in 't sterfhuys bij de wed. en erfgenaamen van voorn. wijlen Jr. Julius van Bothnya te verfoeghen om des anderen daachs tusschen 9 en 10 uuyren het lichaem ter christelicke begraaffenisse naar behoren te helpen besteden &c.
tot Leeuwarden - vidit - Heere Frans van Jonghema, Raadt ordinaris in den Hove van Vrieslandt
Tot Englum - vidit - Jr. Edzardt van Grovenstins met zijn huysve. en kinderen
op 't revers staat:
Die boode van dese leedbrief gegeven 5 kk guld.
Douwe van Botnia obiit den 26. Febr. 1617, ontf. genrl. van Vrieslandt.
de personen ter leedmaaltijd versogt zijn alle Groningers.
Watse van Ockinga en Juff. Saepck van Burmania haar zoon obiit genaemt Siuck v. Ockinga den 6 Sept. 1617, op Dronrijp

Dese naevolgende personen tot begraffenisse
Franeker - Juff. Luts v. Kammingha wed. v. Burmania
Cubaerdt - Jr. Wigle van Bu[y]gers en sijn wijff
Sneeck - vidit - Jr. Gaatse van Andringha en sijn wijff
Coudum - vidit - Laes Laesz. en sijn wijff

volgende personen de leed aen te ketten:
Franeker - vidit - De grietman Hessel van Vervou en sijn wijff, Jr. Andreas van Walta en sijn wijff, De grietman Bocco van Burmania en sijn wijff
Wirdum - Juff. Rixt van Roorda wed. van Kammingha, Juff. Fed van Kammingha
Burghwart[!] -vidit - Jr. Jarich v. Ockinga en sijn wijff
Bolswart - vidit - Jr. Sicco van Kammingha, Juff. Catarina [= Catharina] van Ockinga wed. v. Kammingha
Sneeck - Juff. Rints van Roorda wed. v. Burmania, Juff. Atke en Juff. Dued v. Burmania
Raerdt - De grietman Pieter v. Eysingha en sijn wijff

>> begin

Isck van Feytsma, 1615 scan 02/03

Edele Erentveste Vorsienige ende Seer Beminde Vrunden
Nademael Godt Almachtich belieft heeft uuyt desen bedroeffden jamerdal[!] te verlossen ende in sijn ewige rijck te halen de Edele Eerbare Duechtzame Juffrou Isch van Feytsma, wedue van Taco van Mockema, dye welcke den 25. deses des smorgens tusschen twee en drye uuyren seer gerustentlijcken en christelijcken met goede bekentenisse ende aenroepinge tot Godt Almachtich in den Here is ontslapen, wyens syele dye Here der Heren ten laesten Gerechte met alle gelovige weerom ter vreuchde verwecken sal. Ende alsoo men het lichaem ter aerde (daert van gecomen is) brengen sal aencomstige woensd., sijnde den laetsten May, soo ist dat wij ondergeschreven U.E. dye dye vercundigen vruntlijcken aen U.E. allen ten en een yder besonder tot Wirdum ten huyse van Juffer Hylck van Feytsma te comen omme des morgens toe 9 uuyren den lesten erendienst der overledne te bewijsen het lichaem ter eerde te brengen te Wirdum vschr. in de kercke, en ten huyse vschr. ter leedmaeltijt te blijven. Waeraen U.E. ons groote aengenamene vruntschap sullen doen des wij wederomme in gelijcke sake en tot allen tijden sullen erkennen ende in sulcx tot U.E. goede discretie verlatende Edele Erentpheste Wijse Voorsienige Seer discrete zijt den Almogen[den] ter Salicheit bevolen. Datum Leuwarden den 25. Maye 1615.
Gerrolt van Feitsma
Abelus van Bootsma

Namen van personen dye tot begraffenisse en leedmaeltijt gebeden zullen worden
- Mijn Hr. Jelger v. Feytsma met Hessel v. Feytsma sijn soen
- Bocco v. Feytsma en sijn huisvrou
- Hessel v. Bootsma met sijn huisvrou
- Juffrou Doed Haringsma en Juffer Geertruid Engelstein
- Mijn Hr. Haringsma en sijn huisvr.
- Mijn Hr. Aedo v. Eysingha en sijn huisvr.
- Juffrou Rieme v. Galema wed. v. Eysinga
- Juffrou Tietske v. Burmania wed. v. Juckema
- Juffrou His v. Eminga wed. v. Sytsma
- Juffrou Eelck Fritema wed. v. Tyaerda
Wirdum
- d'Overste Eysingha met sijn dochters
- Hessel v. Bootsma met sijn huisvr.
Warrega
- Tiete v. Popma met sijn huisvr. en kynders
Huisum
Yts v. Feitsma wed. v. Bootsma met haer kynderen
Outkerck
Gerrolt v. Feitsma met sijn huisvr. en kynderen
Hallum
Sydts v. Sydtsma met sijn huysvr.
Blije
- Taco v. Aylva met sijn huysvr.
Menaem
- Feye v. Aylva en sijn huysvr.
- Jarich v. Cammingha en sijn huisvr.
Holwert
Ritske v. Ringie
Ferwert
- Caarl v. Unia en sijn huisvr.
Leeuwarden
- Mijn Hr. Tzaerda en sijn huisvr.
Sexbierum
- Juffrou Tiemck v. Aebinga wed. v. Camstra
Collum
- Goslick Siucx[?] met sijn huisvr.
Wirdum
Juffrou Rixt Roorda wed. v. Cammingha

Namen van personen dye allene den leed zal vercondicht worden
Collum
- Bocco v. Feitsma en sijn huisvr.
- Haio en taco v. Ringie met hun huisvrouwen
- Gabbe v. Bootsma en sijn huisvr.
Tennaert
- Eernst v. Aylva en sijn huisvr.
Hylaert
- Ulbe v. Aylva
Wytmaersum
- Juffrou Tiemck v. Scheltema wed. v. Aylva met haer suster, en nigt Tiets Jeltema [Opm. A.B.: Insck van Scheltema was de wed. Epe van Aylva; haar zus Tiemck van Scheltema woonde bij haar in op Aylva State te Witmarsum]
Wommels
- Laes v. Jongema met sijn huisvr.
Leeuwarden
- Mijn Hr. Frans v. Jongema
- Juffrou Biuck v. Herema wed. v. Kammingha met haer kinderen
- Mijn Hr. Sicke v. dekema en sijn huisvrouwe
- Juffer Anna v. Espelbach

>> begin

Dorothea van Feytsma, 1618 scan 04/05/06/07

Wij E.E. Tyaerdt v. Walta sampt Jr. Gerrolt v. Feitsma ende Juffrouw Eebel v. Feitsma doen met weynich woorden cont en te weten aen E.E. Lieve en besondere naeghenoemde vrunden en personen dat die E.E. Juffrouwe Dorothea v. Feitsma de huysvrouwe v. voorsz. Walta en dochter v. voorsz. E.E. v. Feitsma met goeden verstande nae langduirighe cranckh. eyntlijcken uit desen bedroefden iammerdale verlost ofte liever in Here gerust, en also den wech aller werelt gegaen is den 19. deses lopende maents t.w. Apr. A[nn]o 1618. Ende overmits het lichame de aerde toebehoortnae de spreucke 'aerde zijt ge, en sult weder tot stoff en asche, ofte aerde worden', so ist derhalven dat U.EE. boven gen[oem]t U.EE. alle oock niet hebben connen verberghen, hoe dat wij v. meeninghe zijn (soe Godt wil) nu naestcomende vrijd[ach] zijnde den 24 deses maents voorsz. het lichaeme v. voorsz. verstorvene de laetste eere aen te doen, begheerende met een zeer vriendelijck U.EE. ondergesz. ende alle dat ge tegens voorsz. tijt omtrent donderd[ach]avents zijnde den 23. deeses maents voorseyt U tot Oudkerck ten huise van haer E. verstorvene EE. boven gementioneerde en genomineerde anderen omme het lijck nae behooren ter begraffenisse te volghen, en aldaar compareren. Dit doende sult ons alle eenen aengenaemen dienst gedaen hebben. In gelijcken valle zijn wij weder bereyt, versocht zijnde te doen nae behooren. Hiermede zijt den Here der heren in lanckduirige gesonth. en ter salicheit bevolen. Actum den 19 als boven.
Hero Ulrici Ecclesiastes Audtzerchensis hebbe desen door bede v. den voo ofte boven ghenoemde Eed. en Eerentph. Jonckeren gheschreven en mede ondergeteeckent.

Dese naevolgende vrienden worden gebeden tot de begraffenisse
Oenkerck
- Den Ed. grietm. Feye v. Hiemstra
- Alef v. Hiemstra
- Die E. Jonghe Feye v. Hiemstra met zijn wijff ende kynders
Liewaerden
- Aeltze v. Jaersma met zijn wijff
Huisum
- Jvr. Eedts v. Feitsma wed. v. wijl. Jelger Bootsma, met haer dochter ende 2 zoonen
Werreghae
- Jr. Tietze Popma met zijn wijff en dochter
Wirdum
- Jvr. Hylck v. Feitsma
- Jvr. Tyeedts v. Feitsma
- Hessel v. Bootsma met zijn wijff
Weidum
- Juffrouw Tyeets v. Holdingha wed. v. wijl. S. Walta, met haer zoonen en dochteren
[Ela]huisen[?]
- Siurdt v. Aylva met zijn wijff
Kimswert
- Juffroue Jelts Bongha wed. v. Hiemstra met haar dochter
Finkum
- Jvr. Gratiana v. Holdinga wed. v. Hugo Ruisch
Dockum
- Hopman Idzaert v. Eminga met sijn suster His v. Eminga
Cornium
- Hopman Julius v. Harinxma met zijn wijff
Groeningen
- Hector v. Aickema
- Hopman Tzaerdt v. Emingha met sijn wijff
- Juff. Beele v. Aickema wed. v. Laer
- Taecke v. Aickema met zijn wijff

Dese personen wort die leet geket ofte aengesecht
Leeuwaerden
- Rentemr. Jelger v. Feitsma met zijn zoon
- Jvr. Bauck v. Galema wed. v. Bootsma
- Jvr. Atke v. Schonenborch
- Jvr. Byeuck v. Herema wed. v. Cammingha
- Douwe v. Hottinga met sijn wijff
Goutum
- Frans v. Eminga met sijn wijff
Wirdum
- Jvr. Rixt v. Roorda wed. v. Camminga met haer dochter
Weidum
- Sixtus v. Dekema met sijn wijff
Wiewaert
- Pieter v. Walta met sijn wijff
- Jvr. Tyttie v. Burmania wed. Juckema
Schingen
- Jan v. Eminga
Menaldum
- Feyo v. Aylva met zijn wijff
- Gale v. Galema
Belcum
- Mijn Hr. Tyarck v. Herema met zijn wijff
Cornium
- Jvr. Catharina v. Entens wed. Aylva
Collum
- Grietm. Bocko v. Feitsma met zijn wijff
- Goslick Syucks zoon met zijn wijff
Beetgum
- Georgh vrijhr. v. Schwartzenborch met zijn wijff
Jelsum
- Parck v. Roorda wed. Eminga
Bergum
- Bote v. Grouwstins met sijn wijff
Rinsemageest
- Riuerdt v. Juckema
Bolswaerdt
- Johan v. Herema
- Sicke v. Camminga
- Trijn v. Ockinga wed. v. Camminga
N.B. een tweede hand voegde dit volg. daarbij
Lewarden
- Auck v. Heemstra
- Andries v. Hiddema met zijn dochter
- Amerens v. Entens
- Tiedt v. Andringa met haar dochters
- Elizabeth v. Rengers op die begraffenis, die zoon ende dochter de leedt
- E. Clant met sijn huisvr.
- Anna Clant wed. v. Jensma
- E... v. Rengers met sijn huisvr.
- ..... Entens met zijn huisvr.
- Hopman Co[e]nders zijn huisfrou

Dese die leedt:
[einde afschrift]

>> begin

Doco van Botnia, 1621 scan 16

Gestrenge, Eedele, Erentpheste, Manhaftige onse heeren ende vrunden
Wij conen U.E.E. niet verswygen, dat Godt Alm. believet heeft op gisteren den eersten Octobris tot vijff uuyren 's morgens mey goeden verstande ende christelijcken eerkantenisse uuyt dit bedructe dal der tranen tot hem int eeuig leven op te eyschen den wel Eedelen heere Jr. Doco van Botnya, grietman van Wymbritzeradeel, onsen lieven man ende zone respectieve , welckes doode lichaem alsoo wij van meninge zijn nae christelicke ordonnantie op den 10 Octobris, wesende woensdach naestcomende, ter aerden te besteeden, soo ist dat wij U.E.E. den leed aenmelden ende vercundigen, voorts gantsch vruntelicken versoecken en bidden U.E.E. gelieve nae gedaene aenmeldinge ende aensegginge op den 9. Octobris binnen Franequer opt huys ende sloth van Bothnya in deselve stadt Franequer staende te comen, omme des anderen daegs het vs. doode lichaem ten grave te volgen en nae christelicke ordonnantie den uuytersten dienst helpen doen. Actum den 2 Octobris a[nn]o 1621.
Toe beede ende eernstige versouck van de bedroeffde J. Impck van Dekema wed. van Botnya vs.
Sicke van Dekema

Dese personen aen te seggen en te bidden tot de leedmaetijt en begraeffenisse:
Bolswert
- J. Catharina van Ockinga ondertroude van den here Frans van Jongema raedtsheer
Wommels
- de heere ontfanger generael Jr. Laes van Jongema
Franequer
vidit - Jr. Doco van Jongema grietman
Minnertsga
gesien - J. Impck van Dekema wed. van Jr. Scheltema
Menaldum
vidit - Jr. Keimpo van Donia met sijn huysve.
Dronrijp
x - J. Fed van Camminga wed. van Burmania

Dese naegesr. personen sullen den leed aengesecht en vercundicht worden
Sneeck
vertoont - d'zonen van Jr. Idzardt van Groustins
IJlst
vertoont - Aesge van Popma met zijn huysve.
Coudum
vertoont - Jr. Douwo van Epema, grietman over Hemelum Oldphardt, met zijn zonen
Bolswert
viderunt - Jr. Johan van Helema[!] met sijn zonen
Burgwert
x - J. Hylck van Ockinga wed. van Ockinga, met haer zonen en dochters
Wommels
vertoont - Jr. Douwe van Hottinga met sijn huysve. ende dochter
Arum
x - Jr. Sicke van Camminga met sijn zonen
Tzum
- J. Anna van Eelsma wed. van Hottinga, met haer zonen en dochters
Franequer
- Jr. Hessel van Hermana
- J. Tiemck van Aebinga wed. van Camstra, met haer zoenen
- Dr. Hero van Inthiema met sijn huysve.
- J. Siouck van Ockinga wed. van Fervou
- Jr. Frederick van Botnya
Herbayum
vertoont - Jr. Andries Waltinga met sijn huysve.
Sexbierum
vidit - d'here overste Jr. Jarich van Liauckema
- Jr. Erardus van Pypenpoy, heere van Marchtsen [= Merchten], met sijn huysve.
- d'heere van der Laen met sijn huysve.
- Catharina van Eelsma wed. van Hottinga, met haer zonen en dochters
Berlikum
vertoont - d'heere grietman Jr. Tierck v. Heerma met sijn sonen en dochters
Dronrijp
vertoont - J. Jouck van Groustins

>> begin

Watze van Ockinga, 1624 scan 17

Edelen Erentvhesten, wijsen voorsienigen ende welbeminde vrienden,
Alsoo God Almachtich (onder wyens almogende handt beyde het leven ende den doodt zijn gesteldt) belieft heeft den Eedelen Erentvhesten heere Watze van Ockinga op Dronrijp wonachtich uuyt desen jammerdaele in zijn ewigen ruste ofte hemelrijck te halen op den 19. deses maendts Aprilis ontrent vijff uuyren nae middaege, ende wij van meninge zijn nae christel. ordonnantie het doode lichaem op woensdaege zijnde den 28. Aprilis ter aerden en begraffenisse te besteden, soo ist onse gansch vrindtlycke begeeren ende versoeck dat die guede vrinden en bloedverwanten, wyens naemen naevolgen, op den 27. Aprilis hun op Dronrijp in 't sterfhuyse te laten vinden om s'anderdaechs tot negen uuyren voor middaege het doode lichaeme ter begraffenisse mede te volgen, ende alsoo den uuytersten eere en dienst te bewijsen, waertoe wij ons vastelick vertrouwen en U.E. mits desen in gehoede des Alderhoegsten bevelende. Actum Dronrijp den 20. Aprilis 1624.
Ten versucke van de bedroeffde wedu en kinders van Ockinga bij mij ondergesr.
Laes van Glins
1624

Dese personen worden genodighet totte begraffenisse:
Ferwerdt
vidit - Den heeren Rinick van Burmania met zijn vrouwe
Leuwaerden
vidit - Juff. Jouck van Burmania [wed.] van w. heeren Roussel
vidit - Juff. Ebel van Burmania
Britsum
x - Juff. Cunira van Douma wedu van Burmania
Dronrijp
vidit - Juff. Fed van Camminga wed. van Burmania
vidit - Juff Luts van Camminga wed. van Burmania
Leuwaerden
vier[?] geloont - Jr. Feio van Jaersma en sijn vrouwe
- Juff. Rieme van Galama wed. van Eminga en Eisinga
x - Juff. Eelck van Fritma wed. van Tziaerda
viderunt - Jr. Frans van Roussel, Jr. Tziaerdt van Roussel, Juffr. Jel van Roussel, Juff. Margarita van Roussel, Juff. Aukie[?] van Roussel, Juff. Jouck van Roussel
vidit - Jr. Marten van Naerden en sijn vrouw
Sint Annaparochie
Jr. Idsardt van Burmania, grietman van de Bildt, en sijn vrouw
Cornyum
vidit - Jr. Siuck van Burmania en sijn vrouw
Hallum
- Juff. Siouck van Camminga wed. van Goslinga
Beetgum
- d'heere Georgh vrijheer toe Swettsenburch met sijn vrouw

Dese naevolgende personen den leed aen te ketten
Leuwaerden
viderunt - heeren Frans van Jongema en sijn vrouw, Juff. Hylck van Ockinga wed. van Ockinga, Juff. Siouck van Ockinga wed. van Vervou
- Jr. Sybrand van Burmania
x - Juff. Hester van Haarda
x - Juff. Atke van Schonenburgh wed. van [niet vermeld]
Steens
vidit - Jr. Jurian van Burmania met sijn vrouw
vertoont - Juff. Dued van Burmania
Hallum
- Jr. Sydts van Sytsma
- Jr. Schelte van Aebinga
- Juff. Saepck van Douma wed. van Douma
Menaldum
- Jr. Kempo van Donia met sijn huysvrouw
Rinsumageest
vidit - Jr. Riuerdt van Juckema met sijn vrouw
Blije
- Juff. Barbara van Douma wed. van Aylva
vidit - Jr. Jancke van Douma
Tennaerdt
x - heren Ernst van Aylva met sijn huysvrouw
Ferwerdt
vidit - Jr. Carel van Unia en sijn vrouw
Englum
x - Tzeallingh van Eysinga en sijn vrouw
Marsum
vidit - Fr. Aedo van Eysinga
Leuwarden
x - Juff. His van Emingha wed. van Sytsma
Goutum
vidit - Jr. Frans van Eminga en sijn huisvrouw

Nog een gelijkluidende
Dese naevolgende personen totte begraffenisse te bidden
Cubaerdt
vidimus - Jr. Wigle van Buigers en sijn vrouw met de kinders
Sneeck
vertoont - hopman Jacob van Sickinga met sijn vrouw
- Juff. Margrita van Sickinga wed. van Andringa
Coudum
mij Laes vertoont - Laes Laesz. mette kinders
Wirdum
x - Juff. Rixt van Roorda wed. van Camminga
Franeker
x - Jr. Hessel van Hermana
Raerdt
- Jr. Pieter van Eysinga met sijn vrouw

Dese naevolgende personen de leed aen te ketten
Edens
fertoont - Jr. Bocco van Burmania met sijn vrouw
Herbayum
fertoendt - Jr. Andries van Waltinga met sijn vrouw
Arum
verthoont - Jr. Sicco van Camminga
Deynum
vidit 23 April - Jr. Bocco van Feytsma met zijn vrouw
desgelicken van mij en broeder den 23 Apr. - Jr. Hessel van Feytsma
Hilaerd
vidit - Jr. Hobbe van Ailva met sijn vrouw
Jorwerdt
verthoont - Jr. Gerrold van Heerma em sijn vrouw
Wirdum
vidit - Jr. Heere van Burmania en sijn vrouw
vidit - Jr. Ede van Eysinga met sijn vrouw
x - Jr. Watse van Camminga
x - Juff. Fed van Camminga
Raerdt
x - Jr. Hessel Roorda van Eysinga
x - Jr. Tziallingh van Eysinga
x - Juff. Hylck van Eysinga
Weydum
vidit - Jr. Sytse van Dekama en sijn huysvrouw

>> begin

Tyets van Feytsma, 1625 scan 08/09

Edele Eerentrijcke Goetgunstige L. Vrunden ende verwanten
Also naedat wij leven hier ontfangen hebben het Godt Almachtich wederom moeten offeren ende geven, soe kunnen wij niet naelaeten om U.E. te kennen te geven dat God Almachtich nae sijn Godtlicke wille heeft op huyden den 10 Jan. des morgens omtrent 4 uyren die Ed. Eerentr. Juff. Tyets Feitsma uyt desen jammerdael heeft in sijn ewige rijck gehaelt, naedat sie enige dagen kranck hadde geweest. Ende nadien het christelijck zij op hope v. gelukzaelige verrijsenisse ter aerde te besteden, soe is ons vrientlicke verzoek aen U.Ed. om haer die laeste Eere bewijsen ende koemen op den 15 deses maents Jan. des avonts toe Wirdum int sterfhuyse om des anderen dages des sondags te 10 uren te begravenisse te besteden ende dan op die maeltijt te blijven. Actum den 10 Jan. 1625.
U. Dienstwillige ten versoeck en begeerte v. de vrunden ende erfgename v. die voers.
Schelte van Aebbinga

Dese worden op die leed en maeltit gebeden
Wirdum
- Hessel v. Bootsma
- Rixt v. Roorda wed. v. Kamminga met haer huysgesin
- Jr. Aede v. Eysinga
- Juff. Trijn v. Eysinga sijn huisvrou
Warrega
- Juffr. Anna v. Feitsma wed. v. Popma
- Jr. Hessel v. Popma
Huysum
- Jr. Abbe v. Bootsma
- Jr. Homme v. Bootsma
- Juffr. Wyts v. Bootsma
Lewarden
- Jr. Tyart v. Walta
- Juffr. Foeckel v. Waltinga sin huysvr.
- Jr. S..rke v. Jaersma
- Jr. Feye v. Jaersma
- Auck Hiemstra met haer dogter
Oenkerk
- Alef v. Hiemstra
Holwert
- Frouck v. Popma wed. v. Jaersma
- Jelts v. Bonga wed. v. Hyemstra
Hereveen[!]
- Joannes v. Hemstra

De[se] worden die leed aangesecht alleen
Goutum
- Jr. Frans v. Eminga
- Juff. Bauck v. Eminga sijn huisvr.
Leewarden
- Biuck v. Herema wed. Cammingha met haer kinderen
- Juff. [His] v. Eminga wed. [Haring v.] Sythiema
- Atke v. Schoenebruch wed. v. Esderen
Holwert
- Jr. Douwe v. Aylva
- Juff. Luts v. Meckema sijn huisvr.
Ee in Dongerdeel
- Jr. Gerrit v. Wytsma
- Juff. Buyck Bama sijn huisvr.
Wirdum
- Jr. Sitse v. Dekema
- Juffr. Ag v. Eminga sijn huisvr.
Jorwert
- Jr. Gerrolt v. Hannia [Herema?]
- Juff. [Ida?] v. Hannia sijn huisvr.
Franeker
- Jr. Hessel v. Hermana

>> begin

Julius van Botnia, 1625 scan 08

Leedbrief van Julius van Botnia overleden den 13. Septemb. 1625, den 20 begraven en de vrienden 's avonds tevoren op Botniahuis versogt
Tot Franeker
- Juffrou Foeckel van Walta wed. van Botnia
- Juffrou Joanna van Botnia wed. van Haytsma
- Juffrou Foeckel van Haytsma
vidit - Jr. Homme van Harinxma
vidit - Jr. Julius van Harinxma
vidit - Jr. Duco van Jonghema
vidit - Jr. Hessel van Hermana
viderunt - Jr. Frederyck van Groustins, Jr. Hector van Groustins, Jr. Sicke van Groustins, Jr. Oene van Groustins, Jr. Siurdt van Groustins, Juffrou Luts van Groustins
Sexbierum
vidit - D. Heer Georg van Liaukema
Leewerden
- Juffrou Catharina van Dekema wed. van Groustins
- Juffrou Ansch van Groustins
vidit - de Heere Ernst van Harinxma met sijn huysvrouwe
vidit - Jr. Pieter van Harinxma
Wommels
vt. - de Heer Laes van Jongema
Menaldum
vidit - Jr. Keimpo van Donia met sijn huysvrouwe
Oenkerk
x - Jr. Frans van Eysinga met sijn huysvrouwe

Dese naevolgende wort die leedt aengedient
Leewarden
vidit - De Heer Frans van Jongema met zijn huysvrouw
- Juffrou Anna van Espelbach
vidit - Jr. Adam van Paffenrade
x - Jr. Jurghien van Ripperda met sijn huysvrouwe
Hallum
vidit - Juffrou Gerlant van Liauckema qwed. van Aebbinga
Rinsmageest
vidit - Jr. Rieurdt van Juckema met sijn huysvrouw
x - Juffrou Eduardt van Juckema
x - Juffrou Barber van Juckema
Menaldum
- Juffrou Rixt van Donia ende Sydts, Bonne ende Susanna Margareta van Donia
Lyoessens
- Jr. Tiete van Peyma met sijn huysvrouw

>> begin

Hero van Ockinga, 1635 scan 19

Leedbrief van Jr. Hero van Ockinga, capiteyn, obiit den 5 7bris 1635 te Fenlo en gebragt na Dronrijp [Opm.: grafschrift Dronrijp † 26 augustus 1635, volgens de tot 1700 in Friesland geldende oude stijl van tijdrekening; in Venlo was dat volgens de nieuwe stijl 5 september]
Tot de begraeffenisse
Wynaem
- Juff. Jouck van Ockinga wed. van Goslinga met haer kk
Steens
x - d'heeren holtphester Jr. Sybrandt van Burmania met sijn huysvr. en kk
Ferwerdt
x - d'heeren grietman Jr. Rienck van Burmania en sijn huysvr.
Britsum
x - Juffr. Cunira van Douma wed. v. Burmania
Dronrijp
x - Juffren Luts en Fed van Camminga weduen v. Burmania
Leeuwarden
vt - Jr. Feio van Jaersma
- d'cornel Jr. Jacob van Roussel en sijn huysvr.
Cubaerdt
vidimus - Jr. Wigle van Bugers [= Buigers], sijn wijf en kk
Sneeck
- d'heeren grietman Jr. Siuck v. Burmania, sijn huisvr. en kk
vidit - d'heeren hopman Jr. Tziaerdt van Roussel, sijn huysvr. en kk
- Juffr. Jel van Roussel
- d'capitein Jr. Hero van Dirclan[?] en sijn huysvr.
- de heeren capiteyn Jr. Douwe van Heerma en sijn huysvr.
- Jr. Seino Jochum van Welevelt en sijn huysvr.
x - Juff. Margarieta Sickinga wed. van Andringa
Coudum
- Laes Laesz. en sijn kinders
Leewarden
x - Juffr. Eelck van Fritsma wed. v. Tziaerda
Beetgum
x - Vrou Dued van Holdinga wed. v. Swartsenburg
Ferwerdt
x - Juffr. Juliaen van Mourick

Volgende personen de leedt ketten
Arum
vidit - Jr. Sicke van Cammingha
Menaem
x vidit - Jr. Kempo van Donia en sijn huysvr.
Raardt
x - den heeren Pieter van Eysingha en sijn huysvr.
Lewaerden
x - Juff. Hylck van Ockinga wed. van Ockinga, Juffr. Aelck van Ockinga wed. v. Aylva
Elaerd - vidit - de Heer Jr. Hobbe van Aylva
Leuwarden
x - de Heeren Jr. Frans v. Jongema, mede Raedt, en sijn huysvr.
Herbayum
vidit - Jr. Andreas van Waltingha en sijn huysvr.
Leuwarden
x gesien - Juff. Hester van Harda[!]
Amelandt
- d'heer Pieter v. Camminga, heer v. Amelandt, en sijn huysvr.
Blije
x - Juff. Barber van Douma wed. v. Aylva
Hallum
x - Jr. Schelte van Aebingha en sijn huysvr.
Rinsumageest
- Jr. Ruirdt van Juckema en sijn huysvr.
Wirdum
x - Jr. Watse van Cammingha
Deinum
x vidit - Juffr. Haringh van Burmania wed. v. Feytsma
Worckum
x - Jr. Reynolt v. Intema en sijn huysvr.
Langweer
x - Juff. Sepck van Douma wed. van Douma
Leeuwarden
x vidit - Juff. Anna van Eysinga wed. v. Burmania
Joure
x - Juffr. Auck Harda wed. v. Hoytema

>> begin

Pibe van Albada, 1642 scan 15-17

Edele Erent. Achtbaere heren ende groede vrunden
Alsoo Jr. Pibe van Albada, nae sijn Ed. ungevaerlijck vyertien dagen cranck te bedde gelegen hebbende op den 25en Augusty geweest zijnde een donderdach, tusschen 8 ende 9 uren voor noen, rustelijck ende christelijck in den Heere is ontslapen, wiens ziele Godt Almachtich door de verdiensten Jesu Christi ten jongsten dage met alle gelovygen ter Salicheit sal verwecken. En also men nae christelijcke ordonnantie ende gebruyck het lichaem ter aerden sal bestellen, soo begeren wij onderges. ende versoecken vrundtlijck U.E. gelieve onsen salygen vader Jr. Pybe van Albada den laesten eerdienst aen te doen, comen op den 4en Septembris sijnde sondach savonts alhier binnen Leuwaerden int sterffhuys omme 's anderen daechs daeraen het lichaem alhier ter aerden helpen bestellen ende ter leedmaeltijt te verblijven. Sulcx wij in desen ende in ander saecken willen recompenceren.
Waermede Edele Erent. Achtbare ende seer dischrete[!] heeren ende vrunden U allen in protextie[!] van Godt Almachtich befelen
Leuwaerden den 26 Augusty 1642
U Ed. dienst- ende vruntwillige
On... Ands. v. Albada
26 Augsti.
G. van Eelcama
Deese naegestelde personen worden op de begraffenisse ende leedmaeltijt gebeden
Birdaert
x - Juffr. Dorothea van Wytsma ende de Jr.en Oene ende Frederick van Roorda haer soonen
Leuwaerden
x - Doctor Sixtus van Donia ende Juffr. Frouck van Donia sijn dochter
Oostereindt
x - d'heer dr. Arnoldus Copius ende sijn dochter huysvrouw
Bilgaert
x - Jr. Hessel van Eminga met sijn huysvr.
Sneeck
x - Juffr. Maycke van Hoytema
x - Juffr. Margareta van Albada aldaer
vidit - den heere Joannes Mol met sijn huysvrouw
Bolsvart
vidit - Gerrolt Hobbema en sijn wijff
Witmaersum
vidit - De heer Hector van Hobbema en sijn huysvr. soon
Sybrandebuyren
x - Sicke van Albada en sijn huysvre.
Friens
x - Fonger Sybrandts en sijn wijff
x - Anne Wigers
Jelle Hobbema
Poppingawier
x - Anna Anne Wiggers en sijn huysvre.
Goutum
x - Jr. Frans van Eminga en sijn huysvr.
tot Ee in Dongerdeel
x - Jr. Gerryt van Wytsma en sijn huysvr.
tot Lioessens
x - Jr. Johannes Eelckema en sijn wijff
Leuwaerden
x - Juffr. Mayke van Lieukema
Huysum
x - Juffr. Beatrix van Liuckema wedue van Rinia
Ferwert
x - Jr. Sicko van Hemmynga en sijn huysvr.
x - Juff. Clara van Reen

Dese naevolgende worden de leed geket en aengedient
Goutum
vidit - Jr. Syds van Emynga en sijn huysvr. en de
x - Jren. Minne en Edsert van Emynga; sampt Juffr.en Frouck en Dorotea van Emynga hun susters
kinderen van Jr. Frans van Emynga tot Goutum
x - Jr. Viglius van Ayta ten huyse van zijn moeder Juffr. Beatrix van Liukama tot Huysum
d'andere kinderen van Juffr. Liukama vs.
Witmaersum
fuit - Jr. Aleff van Aggema en sijn husvr.
Ee in Dongerdeel
x - Jr. Ofke en Lieuwe van Wytsma en sijn susters
Wirdum
x - Watse van Cammynga en sijn wijff
Wanswert
x - Juffr. Tiets van Goslynga
Leuwaerden
x - de Juffren van Haerda en Juffr. Tettie van Neerden
Jr. Feddric van Popma met sijn E. susters
op Roordenburgh bij Franeker
Juffr. Perck van Roorda wedue van Emynga
Jelssum
x -Jr. Julius van M de Unia en sijn huysvrou
x - d'heer Frans van Donia en sijn huysvr.
Hallum
x - Juffr. Doed van Roorda wedue van de heer Eernst van Donia en haer kinderen
Tot Sexbierum
Vrou Juliana van Liaukama wedue van Pipenpoy met haer dochter Sophia Anna van Pypenpoy
Britsum
x - Juffr. Syts van Donia en haer kinderen
Leuwaerden
vidit - Juffren Frouck en Luts van Donia met haer mannen
Jr. Orck van Doyem en sijn huysvr. aldaer
Juffr. Hiltie van Humalda wedue van de Raetheer[!] Doyem
Juffr. Franske van Doyem met haer E. brudegum Jr. Sybrant van Waltha
de kinderen Steernsse

>> begin

Teth Foockel van Roorda, 1646 scan 22/23

Wel Edele Erentpheste voorsienighe seer discrete Lieve vrunden en bloetverwanten
Het is gedenckwaerdich dat de jonghe kinderen van de Geest Godts worden vergeleecken bij planten of spruyten Psalm 28.3. want gel. de jonghe planten meermaels verdorren en versterven, oock eerst eenmael terdegen in haer fleur en vigeur, cracht en sterkte hebben begonnen te groeyen en te bloeyen: Also ist oock ghelegen met de jeughdelige spruyten met de vreughdighe afsetselen onser lichamen, de jonghe kinderen haer begin is menigmael vast aen haer eynde, haer leven aen haer doot, haer ontfangenisse aen haer begraeffenisse. De waerh. hiervan is niet alleen t'allen tijden int ..... maer sonderlinghe nu eylacem! in ons jonghe plantien ons teder spruytjen Thet Foockel v. Roorda hetwelcke nadat het van den Heere is begonnen aangetast te worden, eerst sachtiens op den 24. deses in den aventstont, en vervolgens harder en harder bespronghen met heftighe termijnen tot op den 26. deses naermiddagh haer menschlickh. vervult, haer sterflickheyt afgeleyt, en haer eedele ziele Godt haeren getrouwen Schepper heeft wedergegeven. En alsoo wij gesinnet sijn navolgens de oude wet: 'het lichaem keert weder tot aerde als het geweest is, item: aerde zijt ghij en sult weder tot aerde worden', 't lichaem derselve op den 2 9ber praecise te 8 uren voer noen in de kercke binnen Wirdum ter aerden te bestellen, soo ist ons vrundelick versoeck de nabeschrevene vrunden believe alhier op oud Oenema binnen Wirdum te verschijnen op den 1 9ber 's avondts, omme s'anderen daeghs den uytvaert bij te wonen, het lijck te volghen en also ons overleden dochtertie dese laetste en behoorlicke eere na christelick gebruik te bewijsen met belofte aen onse sijde van sulcx in sodanighe gelegenth. gewilligh te verschuldigen; waerop ons onfeilbaer verlatende bevele U Ed. in schut en scherm des Alderhoogsten. Datum op Oud Oenema den 27 8ber 1646.
F. Roorda v. Eyssinga

Dese nabeschreven personen worden tot de leedmaeltijt genodicht
Raard
- De Hr. Tiallingh v. Eyssingha, grietm. over Rauwerderhem en Gedep[uteer]de Staet v. Vriesl[ant]
Appingadam
- Jr. Menno Houwarda v. Meckema met sijn huysvrouw
Hornhuysen Tamminghaburgh
- J[uff]er Lucia v. Deeckama, wed. v. Meckama
Oosterwierum
- Jr. Tiaerd v. Walta met sijn huisvr.
Oudkerck
- Jr. Nicolaes v. Heemstra
Oudkerck
- Jr. Sibrant v. Walta, capt. over een comp. voetknegten, met sijn huisvr.
Leeuwerden
- Jr. Frans Eysingha de jonghe
Cornjum
- Jr. Gemme v. Burmania, houtvester deser prov[inci]e, met sijn huisvr.
Franeker
- Jr. Feio v. Heemstra
Cornjum
- Jvr. Foockel v. Eysingha
Wirdum
- Jr. Watze v. Cammingha met sijn huysvr.

Dese naebeschreve[n] personen wort de leet aengedient
Marsum
- De Hr. Tialling v. Eyssingha, grietm. over Menaldumadeel, met sijn huisvr. en kinderen
Leeuwerden
- Jvr. Frouck v. Popma wed. v. Jaersma, ende haer soon
Oenkerck
- De Hr. Frans v. Eyssingha, grietm. over Tietzerksteradeel en monstercom[missa]ris deser prov[inci]e, met sijn huysvr. en kk.
Sneeck
- Jr. Abbe v. Bootsma met sijn huysvr.
Wanswert
- Jvr. Wytske v. Bootsma wed. v. de Hr. Doede v. Laar
Warregha
- Jr. Hessel v. Popma
Herbaium
- Jr. Andries v. Waltingha, Raad ter Adm[i]r[a]l[itei]t tot Enckhuysen en Hoorn, ende sijn huysvrouw
Leeuwerden
- Mevrouw Josina v. Laar

>> begin

Tyaerd van Walta, 1653 scan 34-37

Ee[dele Eere]ntpheste ende zeer discreete
Alsoo het 't einde & b[...]t is dat wij alle moeten sterven, soo zeer oock dat men well mach seggen: Wie isser die den dood niet en siet? Soo isset dat het den Allmoogenden God (die 't leven ende dood in zijn hand heeft) volgens zijne souvereyne macht goeth[eyt] ende wijsheyt heeft belieft omme den Well Eedelen Jr. Tyaerd van Walta in zijn hooge ouderdom eyndelijcken ut desen tijdelijven[!] leven van den banden des vergangelijcken lichaems te ontbinden, van zijn moeyel. schiltwacht te verlossen, ende tot hem in zijn hemelsche rijcke te roepen. Sijnde d'welgemelte Eed. Jr. Walta oud ende des leevens sadt ende moede, met verlangen ende hoope om thuyss te wesen bij den Heere (naadat hij nu een langen tijt in een quijnende siecte hadde doorgebracht) gerustelijcken ende salichlijcken in den Heere ontslaapen op 't eynde met deesen ouden jaare te weeten den 28en Decemb. 1653 's avonts ontrent 9 uren. Ende alsoo het billich ende christel. is gat het lichaem 'twelck van der aerden is oock weederom in den schoot der aarden die onser aller moeder is, worde gestelt ende gebracht, omme aldaer als in den rustcamer te verbeyden een salige verrijssenisse door den heerlijcken verschijn inge onses Heeren ende salichmaackers Jesu Christi. Soo istet dat het den onderges. bedroeffden weduwe ende kinderen van de welgemelten overledenen goet gedacht heeft denselven utvaert te houden op den 12en January 1654 wesende donderdach tot 9 uren voor d'middach. Vrindel. ende hertel. biddende ende versoeckende U.E. gelieve sich tot dien eynde alhier tot Herbajum in 't sterffhuyss meede te vervoegen des daags te vooren te weeten den 11en Jan. 1654, omme ten voors. gesetten tijde hun d'vs. utvaart christel. mede te helpen celebreeren, ende 't lichaem den laatsten ere te bewijsen. Waaraen hun groote dienst ende vrindschap sal geschieden, bereyt sijnde omme altoos naar vermoogen in diergel. gevalle 't selve danckel. te willen vergoeden. Hiertoe hum verlaatende beveelen U.E. in den bescherminge des Alderhoogsten die U.E. spare ter salicheyt. Actum Herbajum deesen 30en Decemb. 1653.
U.E.E. geaffectioneerde
nomine matris
Douwe van Walta
Sibrandt a Walta

Deese naavolgende vrinden worden tot den begraeffenisse ende op den leedmaaltijt genoodight:
Finckum
fuit - Juffr. Anna van Walta weduwe van Obbema [ende] J[r. D]ouwe van W[alta]
Marrum
fuit - Jr. Lodewijc van H[arinxma], cap[itey]n over een comp[agni]e te voet, met zijn huysvre.
Coudum
vidit - d'Heere grietman Joh[an] van Ailva, meede gecommitteerde ter vergaaderinge van haare Hoogmoog., ende zijn huysvre.
Wirdum
vidit - d'Heere grietman Hessel Roorda van Eisinga en zijn huysvre.
Leuwarden
vidit - d'Heer ontfanger Gerard Walrich ende zijn huysfr.
- Juffr. Titia van Walta
- Juffr. Margareta van Walta
Coudum
vidit - Jr. Hessel van Aysma
Oudkerck
x - Jr. Feye van Hiemstra
Leuwarden
x - Juffr. Frouck van Popma wede. van Jaarsma
Wirdum
gesien - Jr. Abbe van Bootsma ende zijn huysvre.
Warrega
vidit - Jr. Hessel van Popma
Leuwarden
x - Sybrich Jans wede. van Jan Piers
x - Gerryt Ypes kistemaker ende zijn huysvre.
x - Jr. Sipke van Jaarsma
Wieuwart
vidit - d'Heere Jr. Pieter van Walta
Cornjum
x - Juffr. Catharina van Entens wede. van w. den E. grietman Burmania
Franeker
vidit - d'Heere Tyerck van Heerma
vidit - d'luitenant Serapius van Adelen met sijn huysvre.
vidit - d'Heer professor Nic. Arnoldus
Harlingen
x - Cap[itey]n Jr. Johan van Roorda

Deese personen wert de leet aengeseyt
Dronrijp
vidit - Juff. Jouwer Bants wede. van d'heer Laes Glins
Leuwarden
vidit - Juff. Auck van Hiemstra
Leuwarden
vidit - Henricus Schotanus
Hichtum
x - Juffr. Frouck van Wyckel wede. van Jr. Hessel Huygens
t'Wyckel
x - Juffr. Truycke van Wigara wede van w. Jr. Ids van Wyckel
op d'Joure
vidit - d'Heere Hobbe [Dircks] van [Baerdt mede] gedeputeerde Staet van Frieslant
Roordahuysen
x - Juffr. Hylck van [H]er[bra]nda wede. van Bootzma
Bilgaard
vidit - d'Heer Epe Bootzma ende zijn huysvre.
t'Spijck
x - d'Heere [Jan Fransz.] van Soomersd[ijck]k met zijn huysvrou
Lang-acker
x - Cap[itey]n Goslick van Heerma, commandeur in Lang-acker-schans, ende zijn huysvre.
Arum
vidit - Cap[itey]n Jarich van Heerma ende zijn huysvre.
Sneeck
vidit - d'Heer burgemr. Hans Moll ende zijn huysvre.
Berkum
vidit - d'Heere Sicke van Hemminga ende zijn huysvre.
Leuwarden
gesien- Cap[itey]n Duco van Hemminga ende sijn huysvrouwe
Britsum
x - d'Heere houtphester Ieme van Burmania
Isbrechtum
x - d'Heere grietman Duco van Burmania ende zijn huysvre.
Cornjum
fuit - d'Heere Laas van Burmania ende zijn suster

>> begin

Heere van Burmania, 1656 scan 19

Leedbrief van Heere van Burmania, obiit 20 July 1656, te Dronrijp begraven
[afschrift bijbehorende tekst ontbreekt]

>> begin

Dominicus Justus van Botnia, 1660 scan 19/20

Hoog Edele, Erentphesten, vermogende en welgeboren heeren en vrunden,
Alsoo het Godt de Heere Almachtich gelieft heeft nae een langduirige siekte mij en mijn dochter te bedroeven door den dootlijcken affganck van w. de weledele heere Jr. Dominicus Justus a Bottnia in leven grietman over Baerderadeel en mede monstercommissaris over de provincie van Frieslandt, zijnde op vrijdach den 13 deses de clocke ontrent 4 uren nae noen in den Heere gerust en ontslapen, hebbende opt uuyterste sijn volcomen verstant, soo ist dat de onderges. vrunden bij desen de leedt van dien wert aengedient en bekent gemaect, vervolgens mede op alle vriendschap verzocht om 't dode lichaem van welgedachte here Borrnia de laetste eere te bewijsen en 't selve ter begraffenisse te volgen op donderdach den 26 April 1660; doch werden de weledele vrienden genodicht om daegs tevoren sijnde woensdach den 25. Aprilis tot Jellum int sterfhuys te verschijnen, sullende de uuytvaert mede tot Jellum werden gehouden, mij in desen daertoe verlatende en de Ed. heren en vrunden comste op vs. tijt verwachtende, bevele haer Ed. in Godes genadige protexiw, Actum den 15en Aprilis 1660.
Ter requisitie van de bedroefde wed. van w. de Weledele here grietman Bottnia
verteeckent bij mij Jr. Albertus Sibrandus v. Eminga op Roordenburgh, grietman over Franequeradeel
A. v. Eminga

Dese naevolgende vrunden werden de leedt aengesecht en totte leedtmaeltijt en begraffenisse genodicht
op Roordaburgh - vidit - De here Jr. Albartus Sibrandus van Eminga op Roordenburgh, grietman van Franequeradeel, en sijn weled. huysvrou Juff. Foekel van Bottnia
tot Lewerden - voertoont - De here Jr. Dominicus v. Aylva, Gedep.de der Ed. heeren Staten v. Frieslandt en grietman over Leeuwarderadeel, met sijn Ed. Huysvrou Juff. Lutske van Meckema
tot Oenkerck - vidit - De here Jr. Frans v. Eisinga, olde grietman over Tietiercksteradeel
tot Tinnaerd - vidit - De here Sicco van Aylva, grietman over Westdongeradeel, met sijn vrou en kint [Opm. A.B.: zou moeten zijn Ernst Sicco van Aylva]
tot Collum - vidit - De here Feio van Scheltema, grietman over Collumerlandt, met sijn vrou en kinderen
tot Britsum - vidit - De here holtvester Jr. Gemma Laes v. Burmania met sijn vrouw en kinderen
tot Oenkerk - vidit - De here Jr. Schipio Meckma van Aylva, grietman over Tietzercksteradeel, met sijn vrou en kinderen
tot Menaem - vidit - De here Keimpo van Donia
tot Waexens in Dongerd. - De here Hommo Haringsma met sijn vrou
tot Leeu[war]den - vidit - De here Wytse van Haringsma toe Sloten [Opm. A.B.: moet zijn Pieter], raed ord[inari]s in den Hove van Frieslandt, met sijn vrou en kinderen
Appingadam - vidit - De here Minno Houwerda van Meckama met sijn vrou
tot Ee in Oostdong. - vertoont - Juff. Ebel van Meckama wedue van w. de here Humalda
in Embderlant - Juff. Susanna van Meckama wed. van w. de here Dieffholt
tot Marssum - Juffr. Jets van Feddema wed. v. w. d'here Jr. Tialingh[!] van Eisinga, in leven grietman over Menaldumadeel [Opm. A.B.: zou Jets van Hiddema moeten zijn]
tot Tierckwert - is vertoont - De here Watse van Camminga, vrij en erfheer van Amelandt, met sijn vrou
tot Menaem - vidit - Jr. Sydts van Donia
tot Maccum - gesien - Jr. Bonifacius van Donia met sijn vrou
tot Menaem - gesien - Juff. Susanna Margareta van Donia
beide tot Ee in Oostdong. - vertoont - de Here Siuck van Hulmalda[!] met sijn vrou, de Here Philippus van Humalda
int Oldampt - gesien - Juff. Jeklte Luciua Houwerda van Meckama
tot Bilgaert - vidit - den manhafe here ritmr. Frens [= Frentz] met sijn vrou
tot Leeuwerden - vidit - d'here Baron Hottewige [= Hottewitz?] met sijn vrou
beide tot Leeuw[ar]den - vidit - Madelena Vrouchdelyn [= Fräulein = jonge ongehuwde dame van adel] toe Swartsenberch, Hendrick Georgh capitein en vrijhere toe Swartsenberch
tot Beetgum - vidit - Anna Susanna vroeuchdelyn [= Fräulein = jonge ongehuwde dame van adel] toe Swartsenberch
tot Beetgum - Anthoni Gunter vrijheer toe Swartsenberch

Dese naevolgende vrunden wert de leedt aengedient en bekentgemaeckt, te weten
tot Nieukerck - vidit - De here Frederich van Groustins, Staet generael van Frieslandt, met sijn vrou
tot Leew[er]den - vidit - De here Sicco Grovestins, Raedt ord[inari]s in den Hove van Frieslandt, met sijn vrou
tot Wommels - gesien - De here Oeno van Grovestins, mede Gedep[uteer]de der heren Staeten van Frieslandt, grietman over Hennaerderadeel, met sijn vrou
tot Arum - vidit - De here Duco van Camminga, grietman over Wonseradeel
dese 3 te Hallum - De here Gysbert van Bronckhorst, heer van de Schoot; De here Willem van Bronckhorst, heer van Oldurp [= Oldorp/Oldörp], met sijn vrou; Jr. Schelte van Aebinga met sijn vrou
tot Menaem - vidit - Jr. Tialling van Camstra met sijn vrou
tot Leuven in Brab[ant] - Jr. Frederich van Dylbeeck, heer van Attenhove, met sijn vrou
Waerfem - De here Feio van Sickinga, Jr. en hoveling toe Waerfum [= Warffum]
Bellingaweer - Jr. Schelte van Tamminga, Staet gener[ae]l van de Ommelanden in Groningerlandt
tot Belcum - vidit - Jr. Sicco[?] van Hemminga met sijn vrou
tot Jellum - vidit - Jr. Ritske van Unia, capitein, met sijn vrou
tot Leeuw[ar]den - vidit - Jr. Sissingh met sijn vrou
tot Rie [= Ried] - vidit - den manhaften capitein Sixma met sijn vrou
op Bolswerder Nieuland - vidit - Jr. Deius met sijn vrou
tot Jellum - vidit - Juffr. Maria Unia [Opm. A.B.: officieel Ida Maria van Unia]

>> begin

Albertus van Loo, 1669 1660 scan 41-44

Alsoo Godt Almachtigh den 27 deses 's nachts ontrent thien uyren het langhdurigh wenschen van ons L. ende Hoochgeeerde vaeder belieft heeft t'aenhoren, ende hem van sijn ellenden ende pijnen Godsaelichlick op te eyschen uyt dit tranendal in sijn eewich hemelrijck, hebben wij ons verplicht gevonden U E [opengelaten] sulx bekent te maecken, met demoedelijck versoeck dat U E weled. etc. sijn lichaem 'twelck toecomende maendach nae de middachs onder 't clockluyden ter aerde sal worden bestelt, geliefft de laeste eere aen te doen, waeraen wij in gelijcke occasie niet sullen naelaeten, 'twelck verhopende bevele U E. hiermede in cordiaele groetenisse aen U. E. alderlieffste etc. in protectie des Alderhoogsten.

Dr. Albertus v. Loo met sijn huysvrouw
Jr. Johan Morgan met sijn huysvr.
de cornet Johan Buttinga met sijn huysvr.
d'hr. secretaris Adgerus Adius met sijn huysvr.
d'hr. secretaris Jacobus Adius met sijn kinderen
Juffr. Johanna Adius
ds. Nicolaes Jeltema met sijn huysvr. en dochters
de maioor ende cap. Jr. Dames van Loo met sijn huysvr. ende soon
d'heer Albert van Loo met sijn soon
d'heer cornel Ernst van Aylva met sijn huysvr. en dochter
Mevrouw His van Aylva wed. van wijl. d'heere Gerrit van Loo
ds. Hermannus Jeltema met sijn huysvr.
Monsr. Johannes Nicolay
Monsr. Johan van Aerssen met sijn huysvr. en kinderen
Monsr. Reyn van Aerssen
Monsr. Johan Breda met sijn huysvr.
Bijke Meynderts
Jetske Sickema
Minske Block
Anna Terresa Nicolay
Tierckien Hanja, wed. van wijlen dr. Kempeus Nicolay, met haer dochter
Geretrudus Brandenborgh
Jetske Sickema
Pytie Wybes Hoochlander
Mayke Orns, wedu. van dr. [Ulcke] Uyllenborgh, met haer kinderen
Mayke Pieters Beensma
de lieu[tenan]t Johan Eckeringa en sijn huysvr.
Harmen Claessen met sijn huysvr.
Dirck Pytters met sijn huysvr.
Pier Gerloffs met sijn huysvr.
Arien Sipckes met sijn huysvr.
Hiske Uyllenborgh met haer dochteren
Hendrickien de Geest met haer kinderen
Dr. Symon de Geest met sijn kindt
Mr. Adam Pijnacker met sijn kindt
Dr. Gaspar van Campen met sijn huysvr. en kinderen
Rinske Oetsma
Bauckien Lantinck
Mr. Andreas Catsius met sijn huysvr. en kinderen
Alle Lieuwes
de bo[uwmeeste]r Steffen Lieuwes met sijn huysvr. en kinderen
de rentemr. Court van Beima met sijn huysvr. en kinderen
de weduwe van N. Boelens
de cap[itey]n Jr. Douwe van Sytsma met sijn huysvr. ende kindt
de cap[itey]n Jr. Christoffel van Sytsma met sijn huysvr. ende kinderen
d'Heere Carel van Roorda met sijn huysvr.
Jr. Watse van Roorda
Juffr. Machtelt van Roorda
de cap[itey]n Jr. Johan van Loo met sijn huysvr. ende kindt
Jr. Arent Johan van Loo
d'Heere grietman Jr. Douwe van Loo met sijn huysvr.
de cap[itey]n Jr. N. Maurick met sijn huysvr.
de vendr[ick] Jr. Arent Johan van Loo
Jr. Gerryt van Loo
d'Heere Gerrit Adius met sijn huysvr. ende moeder
Juffr. Ericia de Blocq wed. van Franckena
Juffr. Anna de Blocq wed. van Scheltinga
Juffr. Foockeltie Phaetsma wed. van Scheltinga
Hendrick Martens met sijn huysvr. en kinderen
Monsr. Jacobus Vierssen ende sijn huysvrouw
Pieter en Doecke Hanja
Dr. Tetardus Boelema met sijn huysvr. en kinderen

Leedbrieff van vaeder
1669, den 28 Septemb. [Opm. A.B.: moet 1660 zijn]
[andere hand:]
Albertus van Loo
[Opm. A.B.: 1. Anna de Blocq overleed 16-7-1666 2. Albert van Loo overleed 30-1-1666 3. Jacomine van Loo, vrouw van Ernst van Aylva, overleed 8-1-1669 4. Ernst van Aylva overleed 1665 5. Douwe Aylva van Loo overleed 13-5-1669 6. Coert van Beyma overleed 20-11-1664, zijn weduwe was in 1669 alweer hertrouwd. 7. Damas van Loo overleed 13-1-1666 8. Christoffel van Sytzama overleed 28-12-1665 9. Johannes Buttinga overleed vóór 11-1-1667]

>> begin

Catharina van Walta, 1664 scan 29-33

Wel Edele, Erentfeste, seer Manhafte heer ende ooms
Alsoo het Godt Almachtich belieft heeft mijn L. huysvrouw Juffr. Catharina van Walta (nadat sij eerst van een jonge soon ....ckelicke ende met blijtschap ware verlost) uyt het dal der tranen in sijn eeuwich rijck op te haelen op gisteren ten halff dryen, heb ick niet connen nalaten U Wel Ed. ende sijn L. huysvrouw, onse L. moey, vrouw Helena van Walta, t'selve te adverteren, ende demoedelicke versoecken, dat haer Wel Ed. gelieven mijn L. huysvrouw, mij ende haer kinderen de laeste eere te doen, ende comen op den sesten Novembris deses jaers tot Leeuwarden in het sterffhuys, om 's anderen daeghs, sijnde maendagh, ten thien uren het doode lichaem mede ter kercken te volgen, ende de leed-maeltijt bij te woenen. Waertoe ons verlatende bevelen U Wel Ed. ende ons L. moey in de protectie des Alderhoochsten. Blijvende ondertusschen
Uwe Wel Ed.
dienstwillige neeff
Leeuwarden den 28en October
1664
[moderne hand:]
superscr.
Jr. Lodewijck van Harinxma
residerende tot
Marrum

x - Aen Wel Ed. Erentfeste, seer Voorsieninge heer en broeder Mijn heer Dominicus van Walta, grietman van Barradeel ende Raat ter Adm.t in 't Noorderqr., residerende tot Cexbierum[!]
x - Var: suster Johanna van Hottinga ende neeff Jr. Tiaert van Walta
x - Wel Ed. Erentf. seer Manh. heer en broeder Jr. Sybrant van Walta, cap. en maioor van een regiment te voet, residerende op Holdinga state tot Finckum
Var: dochteren ene nichten Juffren Dorothea, Helena en Anna van Walta, ende neeff Jr. Tieert Holdinga van Walta
x - Wel Ed. veel deuchd- en erentrijcke moey Jvr. Catharina van Walta, wede. van wijlen d'heere grietman Johan van Aylva, residerenden tot Coudum
- Erentf. hoochgel. seer voors. heer Gerard Walricheym, ontf[ang]er g[ene]r[ae]l van Vrieslant tot Leeuwar[den] ende vr. ende meoy Margarita van Arentsma
x - Ed. Erentf. seer voors[ienig]e heer ende neeff Hessel van Aysma, residerende tot Oldtkerck ende vr. en nicht Hester van Loo
x - Ed. Erentf. uts[upra] N. Mepsche, rentemr. der stadt Greunig[en] tot Groen[in]g[en] [ende] vr. ende nicht Titia van Walta
- Ed. Erentf. seer manh[aft]e Jr. hr. ende neeff Jr. Johan van Coenders, cap[itey]n stalmr. van hare furstel. doorl[uch]t. tot Leeuw[arden] [ende] Jvr. ende nicht Margarita van Walta
- Erentf. hoochg[eleerd]e seer voorsienige heer en neeff Dr. Adgerus Adius secr[etari]s van [de] heren Raden ter Adm[iralitey]t residerende tot Harlingen [afgesneden: ende Fro]uckien

Leedchedulle van mijn L. vrouw z. Juffr. Catharina van Walta godsalichlijck in den Heere gerust den [andere hand:] 27 8ber 1664
- Jr. Dominicus van Walta, grietman van Barradeel, ende vrouw Johanna van Hottinga, sijn huysvrouw, ende Jr. Tieert van Walta, sijn soon.
- de maioor ende cap[itey]n Jr. Sybrant van Walta
- de heere Lodewijck van Harinxma, ende vrouw Helena van Walta
- Vrouw Catharina van Walta, wede. van wijlen d'heere Johan van Aylva
- Juffr. Dorothea van Walta
- Juffr. Helena van Walta
- Juffr. Anna van Walta
- d'heere ontfanger Gerard Walrich ende Vrouw Margareta van Aernsma
- Jr. Hessel van Aysma, ende Vrouw Hester van Loo
- Jr. Johan Coenders ende Vrouw Margareta van Walta
- d'heere rentemr. de Mepsche ende Vrouw Titia van Walta
- Jr. Walricheym
- Jr. Abba[!] van Bootsma
- Ipeus
- Wytse Sierxma
- Jr. Idsert van Glins
- Jr. Ruyrd van Glins
- Jr. Sioucke van Glins
- Juffr. Jell van Glins
- de cap[itey]n Jr. Dirck van Wigara ende sijn huysvr.
- Jr. Georgh van Glins
- d'heere Epo van Bootsma met sijn huysvr.
- de cap[itey]n N. van Bootsma
- d'heere N. van Bootsma
- Monsr. Schotanus
- d'heere Egbert van Baardt met sijn huysvr.
- d'heere Hero van Ockinga met sijn huysvr. en kinderen

d'Heere Pieter van Harinxma toe Slooten met sijn huysvr. en kinderen
d'Heere Adolph van Onckel met sijn huysvr. en kinderen
de Lieut. Jr. Feye van Heemstra met sijn vrouw en kinderen

Ontfangen bij mij onderges. ut handen van de heer fiscael dr. Jacobus Loo d'so[mm]e van ses ende veertich car.gls. veertien strs. wegen het maken van de dootkiste van w. Juff. Catharina van Walta ende voor vertreringe daarover geschiet d'so[mm]e van veertien car.gls. ende achtien strs., utmakende tesamen een ende t'sestich car.gls. ende twaleff strs., bedanckende sijn E. voor goede betalinge. Orconde mijn hand den 19en November 1664
Pietter Classen

>> begin

Watze van Camminga, 1668 scan 45-46

[potlood, moderne hand:] archief van Breugel / dus begraven 8/11 1668

Wel ende Hooghedel geboren deughdenlijcke nichte
Naedyen den 8 Novemb. A[nn]o 1668 zijnde dingsdach aencomende 't lichaem van neeff Camminga saliger, in leeven vrij- ende erffheer van Amelandt tot Mennaem ter aerden sall worden bestelt ende U.E. Hooghed. indyen haer lichaeme dispositie sulx can toelaten apparent sich derwerts sall begeven, zoo solde mijn alderlieffste ende ick zeer vrundel. versoeken omme ons te vereeren met haer compste vast moegel. op morghen off overmorghen alhyer tot Leeuwarden onse hartel. wensch is op morghen ten eynde U.E. Hooghed. haer wat uutgerust hebben samptel. met een trechschip derwaerts moghen reysen sullende door een schipper off Mr. Jacob verwittight zijn de coerts vaerdigh holden bij 't schip om U.E. Hooghed. te recipieren ende te geleyden waer soe ons in dyen doende verlatende beveelen U.E. Hooghed. in schuts dess Alderhoogsten. Ylens Leeuwarden desen 4 Novemb. 1668.
U.E. Hooghed. zeer gedienstwillighe ende g'affectionneerde neeff ende dienaer
.. Harinxma toe Sloten
A[nn]o 1668
58[?]
U.E. Hooghed. sall alhier vinden onser aller hartel. groete

[adreszijde:]
Wel ende Hooghed. geboren deugdrijcke Vrouw mevrouw Foeckel van Botnia residerende op Botniahuys
tot
Franeker

>> begin

Hector Gerbrandus van Albada, 1680 scan 18-26

Hoogh Ed. Geboren Erentveste seer Waerde ende Lieve bloetverwanten en vrinden
Nademael het Godt Almachtich belieft heeft mijn seer Lieve ende wel beminde broeder Jr. Hector Gerbrandus van Albada op den 12 deses maendagh 's avonds de clock half sessen, nadat hij vijff weecken kranck te bedde heeft geleegen, uyt dit jamer[!]dall der traenen, tot mijn hartel. droeffenisse in sijn euwych rijck op te eyschen, soo ist dat ick met advys van de vrinden geresolveert ben het doode lichaem sonder enige ceremonien ter aerden te laeten brengen. Soo hebbe ick mij ten hooghsten verplicht gevonden ende niet connen naerlaten U Hoogh Ed. Gebooren hetselve bij desen te willen notiviceeren ende de leedt aen te condighen, niet twiffele ende off U H. Ed. Gebooren sullen mij in dese groote rouwe ende droeffenisse volgens christel. medogentheyt compassie ende leedtwesen, met mij dragen waerop U H. Ed. Gebooren in de protextie[!] des Almogenden bevelende, sluytende verblieve actum den 14en[?] January 1680.
Hoogh Ed. Gebooren ende Waerde vrinden
U. H. Ed. onderdanigen dienstw. dienaer ende neeff
P[hilippus?] v. Albada

Leuwarden
vidi - Mevrou Womelia de Unia Douariere van Hemema[!]
Marsum
vidi - De heer Bertrand Gachet
Witmarsum
- De heer Horatius van Hobbema
Leuwarden
vidit - Vrou Lucia van Unia Douariere van Sissinga
Leuwarden
vidit - De heer Gerlich Doys, Raadt ord. in den Hove van Frieslandt, met sijn Hoogh Ed. huysvrou
Leuwarden
gesien - Vrou Ida Marya van Unia Douariere van Lentelo
Bergum
De heer Douwe Caerl van Unia, gritman[!] over Tittierteradeel[!], met sijn Hoogh Ed. huysvrou
Leuwarden
gesien - De heer Mayoor Sixtus van Eminga
Hallum
De heer Fransciscus[!] van Eminga met sijn Hoogh Ed. huysvrou
Leuwarden
gesien - Juffr. Marya Cecilia van Eminga
Leuwarden
gesien - De heer faendrick Idzardus van Eminga
Leuwarden
vidit - Jr. Garrardus[!] van Eminga
in den Haagh
gesien - Juffr. Juliana Maria van Bootsma
Leuwarden
vidit - Juffr. Yda van Sissinga
vidit - De heer faendrick Franciscus van Sissinga
Leuwarden
vertoont
- De heer Cap.m Diederick van Doys
- Jr. Willem Julius van Doys
- Jr. Gerrit van Doys
- De heer cornet Caerl van Doys
- Jr. Alexander van Doys
- Juffr. Yda Hester van Doys
Leuwarden
visit[!]
- De heer cap.m Douwe van Sixma
- Juffr. Yda van Sixma
- De heer faendrick Julius van Sixma
- Jr. Ulba[!] van Sixma
Leuwarden
gesien - Juffr. Johanna Florentina van Lentelo
Bergum
- Jr. Julius van Unia
- Jr. Frans van Unia
- Jr. Sippe van Unia
* [geen plaatsnaam]
- De heer Docko van Hemema[!]

[een andere brief met nogmaals de aankondiging Hector Gerbrandus van Albada]
Hoogh Ed. Gebooren Eerentveste seer Waerde ende Lieve bloedtverwanten en vrinden
Naedemael het Godt Almachtich belieft heeft mijn seer lieve ende wel beminde broeder Jr. Hector Gerbrandus van Albada op den 12en deses maendagh savons d'clocke halff sessen, nadat hij vijff weecken kranck te bedde heeft geleegen, uyt dit jamerdall der tranen tot mijn hartel. droeffenisse in sijn euwigh rijck op te eyschen, soo ist dat ick met advys van d[e] vrinden geresolveert sijn het doode lichaem sonder eenige cermonien[!] ter aerden te laeten brengen. Soo hebbe ick mij ten hooghsten verplicht gevonden ende niet connen naer laten U hoogh Ed. Gebooren hetselve bij desen te willen notiviceeren[!], ende de leedt aen te condigen, niet twiffellende[!] volgens Christel. medoogentheyt[!] compassie ende leedtwesen met mij dragen, waerop U h. Ed. Gebooren in de protextie[!] des Almogenden beveelen, sullen verblijven met etc.
Hoogh Ed. Gebooren ende waerde vrind
U. E. onderdanigen dienstw. dienaer ende neeff

[Opm. A.B.: de hier volgende adressenlijst slaat waarschijnlijk op een andere leedbrief van zeker tien jaar vóór 1680, want bijv. Haye van Hobbema is in 1670 overleden en Doecke van Hemmema was gehuwd met Barbara van Hofreit en zij is in 1673 overleden.]

Leuwerden
- Mevrou Womelia de Unia Douariere van Hemema[!]
Leuwerden
- De heer Bertrand Gachet [Opm. M.E.: 1649 te Leeuwarden getrouwd met Dorothea/Tjets van Albada; volgens Ferwerda's Nederlandsch geslacht-, stam- en wapen-boek testeerde zij te Marssum op Uniastate 1 sept. 1656 en is haar testament in het 3e Fideicomm. registratieboek van het Hof van Friesland geregistreerd op 9 sept. 1667 fol. 286 verso: vóór laatstgenoemde datum is Dorothea overleden en wel op 10 september 1666 volgens het Stamboek v. d. Friese adel (vijfde generatie Albada); omdat zij in deze leedbrief niet bij haar man genoemd wordt, moet deze brief dateren van na 10-9-1666 en volgens de opm. van A.B. hierboven van vóór 1670.]
Birdaert
- De heer Jr. Fredrick van Roorda
Leuwerden
- De heer Jr. Hessel van Eminga met sijn Hoogh Ed. huysvrou
Leuwerden
- De heer Jr. Ipe Bootsma, Staet generaal in Schravenhaegh[!] met sijn H. Ed. huysvrou
Leuwerden
- De heer ritmr. Jr. Richardus van Unia
Leuwerden
- Vrou Lucia van Unia, douariere van Sissinga, met haer Ed. kinderen
Leuwerden
- De heer Jr. Gerlich Doys, Raadt Ord. in den Hove van Frieslandt, met sijn Hoogh Ed. huysvrou ende kinderen
Leuwerden
- Vrou Alegonda van Unia, douariere van Sixma, met haer H. Ed. kinderen
Leuwerden
- Vrou Ida Marya van Unia, douariere van Lentelo, met haer Ed. dochter
Leuwerden
- De heer Jr. Douwe Caerl van Unia, grietman over Tietterckteradeel[!]
Witmarsum
vidi - De heer Jr. Horatius van Hobbema
Leuwerden
- De heer ritmr. Jr. Sixtus van Eminga
Leuwerden
- De heer faendrick Jr. Fransciscus[!] van Eminga
Leuwerden
- Jr. Idsardus van Eminga
Leuwerden
- Jr. Gerrit van Eminga
Witmarsum
vidi - Jr. Hajo van Hobbema
Leuwerden
- De heer Jr. Doecke van Hemmema, Gedep. Staet van Frieslandt, met sijn Wel Ed. huysvrou
Hallum
- Vrou Perck van Rinia, Douariere van Sytzema, met hare wel Ed. dochter
Leuwerden
- Vrou Frouck van Eminga, douariere van Buygers, met haer wel Ed. soon
Goutum
- Vrou Hiskia van Buygers, douariere van Eminga, met haer Ed. kinderen
Wirdum
- De heer Jr. Watze W. van Kaminga[!] met sijn wel Ed. kinders

>> begin

Juliana Agatha van Aylva, 1682 scan 24-28

Leedchedulle van de Hoog Ed. Geb. vrou Juliana Agata van Aylva 1682
Nadien Godt Almachtigh na sijne albeschikkende voorsienigheyt gelieft heeft uit dit leven wech te nemen tot mijn overgrote droefheyt en ontsteltenisse den Hoog Ed. Geboren vrou Juliana Agata van Aylva mijn lieve g'eerde huysvrouwe op den 26. Xber, des avonts ontrent acht uiren, na een voorgaende swaere sieckte gaende geselschapt met heftige koortsen en grote bangigheden van ontrent twee dagen, en zoo ten aensien van haer ziele te verplaetsen in de ruste des hemels. En nadien het ontzielde lichaem toecomende maendach over veertien dagen sijnde den 15 Jannuary 1683 voor middach op ellif uiren ter aerde sal worden bestelt tot Cornjum in de kercke, werden dese navolgende heeren en vrienden versocht des avonts voor de begraeffenisse in den sterfhuyse op Old Mart[e]na tot Cornjum voorsz. haer te willen laten vinden en na sulx de begraeffenisse bijwonen.
Uit last van mijn van harten bedroefde oom, den 27. Xber 1682.
Siuck Tiaerd van Burmania

De Hoog Edele geborene
Cornjum
vidit - Jr. Siuck van Burmania
vidit - Jr. Tiaerd van Burmania
vidit - Juff. Helena van Burmania
vidit - Juff. Catharina Cunira van Burmania
vidit - Juff. Lucia Berber van Burmania
vidit - Juff. Cunira Frouck van Burmania
vidit - Jr. Ulbe van Burmania
vidit - Jr. Hobbo Laes van Burmania
Leeuwarden
- D'Hoog Ed. geboren Heer Hans Willem baron van Aylva, luitenant generael der Verenigde Nederlanden, ende desselfs Hoog Edel geboren vrou Frouk baronesse van Aylva
Higtum
- D'Hoog Ed. Geboren heer Tiaerd van Aylva, grietman over Wonseradeel en Staet generael in 's Gravenhage
Metselwier
- D'Hoog Ed. geb. heer Hobbo Esias van Aylva, grietman over Oostdongerdeel en Raad van State in 's Gravenhage
Britsum
gesien - D'Hoog Edel geboren vrou Foeck v. Eysinga, weduwe w. d'hoog Ed. geb. heer Gemme Laes van Burmania, in sijn leven holtphester en pluimgraeff deser provincie
Isbrechtum
gesien - d'Hoog Edel geboren heer Duco Mart[e]na van Burmania, old grietman van Wymbritseradeel
Leeuwarden
vidit - d'hoog Ed. geb. vrou Helena van Burmania weduwe w. Philippus van Humalda, in sijn leven Raad ord[inari]s in den Hove van Frieslant
Leeuwarden
d'Hoog Ed. geb. heer Ulbe Baron van Aylva, grietman over Idaerderadeel en mede generaliteitsrekenmr. in 's Gravenhage
Leeuwarden
- d'Hoog Ed. geb. Juff. Elisabeth baronesse van Aylva
- d'Hoog Ed. geb. Juff. Juliana Agata baronesse van Aylva
- d'Hoog Ed. geb. Jr. Hessel baron van Aylva
Higtum
- d'Hoog Ed. geb. Jr. Ulbe Hessel van Aylva
Nijkerck
gesien - d'Hoog Ed. geb. heer Binnert Heringa van Grovestins, grietman over Ferwerderadeel en mede Gede[uteer]de Staet van Frieslant, en desselfs Hoog Edel geb. vrou Titia van Burmania
Minnertsga
vidit - d'Hoog Edel geb. heer Homme Tialling van Camstra en desselfs Hoog Ed. geb. vrou Fokel van Burmania
Leeuwarden
- d'Hoog Ed. geb. vrou Berber van Burmania weduwe w. de Hoog Ed. geb. heer Gerrold Juckema van Burmania, in sijn leven overste luitenant van een regement infanterie
Sneeck
vidit - d'Hoog Ed. geb. heer Siuck Gerrold van Burmania, grietman en dijckgraeff van Wymbritseradeel, en desselfs Hoog Ed. geboren vrou Josina van Welevelt
Isbrechtum
vidit - d'Hoog Ed. geb. heer Taco van Burmania, capiteyn van een compagnie infanterie
Isbrechtum
vidit - d'Hoog Ed. geb. heer Otto van Welevelt, heer tot Oosterbroeck, en desselfs Hoog Edel geb. vrou Catharina van Burmania
- d'Hoog Ed. geb. heer Duco Mart[e]na van Burmania, capieyn van een compagnie infanterie
Britzum
gesien - Siuck Tiaerd van Burmania, grietman over Menaldumadeel en munstercommissaris deser provincie
Isbrechtum
- Juffr. Frouck van Burmania
Leewarden
vidit - Jr. Frans van Humalda
Britzum
gesien - Frans Eysinga van Burmania, holtphester en pluimgraeff deser provincie
Britsum
gesien - Jr. Dominicus Justus Bottenia[!] van Burmania
gesien - Jr. Rienck van Burmania
Britsum
gesien - Juff. Helena Lucia van Burmania
Leeuwarden
gesien - Juff. Ebella Alagonda van Humalda
Leeuwarden
gesien - Juffr. Helena van Humalda
gesien - Jr. Siuk van Humalda
Nijkerck
gesien - Jr. Frederick van Grovestins
- Juff. Rixcharda Lucia van Grovestins [Opm. A.B.: moet wel Eduarda Lucia van Grovestins zijn]
- Jr. Binnert Heringa van Grovestins
Minnertsga
vidit - Riemkjen Alagunda van Camstra
Nijkerck
gesien - Jr. Duco Idzart van Grovestins
Leeuwarden
gesien - Jr. Gerrold Gemme van Burmania
- Jr. Duco van Burmania
Minnertsga
vidit - Juff. Tiemck Helena van Camstra
Nijkerck
gesien - Juff. Ida Lucia van Grovestins
Sneeck
vidit - Jr. Seyno Jochum van Burmania
Nijkerck
gesien - Jr. Gerrold van Grovestins
Nijkerck
gesien - Jr. Philippus Suffridus van Grovestins
Sneeck
vidit - Juff. Ida Lucia van Burmania
Leeuwarden
gesien - Susanna van Burmania weduwe w. Pyter van Harinxma toe Sloten, in sijn leven Raad Ord[inari]s in den Hove van Frieslant
Rinsmageest
gesien - Hiske van Camstra weduwe w. Jarich van Burmania

Dese navolgende heeren en vrienden werden versocht die leed te mogen werden aengeket ofte bekent gemaeckt
Minnertsga
gesien - Douwe van Sixma, grietman van Barradeel, mede Gedep[uteer]de Staet van Frieslant, met sijn vrou Romelia van Hobbojes [= Haubois]
Leeuwarden
vidit - Age van Sixma, Raad ord[inari]s in den Hove van Frieslant
Bolswert Nijlant
vidit - Douwe Feio van Roorda, capiteyn over een compagnie infantery en schout bij nacht van Frieslant, [en] sijn vrouw Helena Elisabeth van Doys
Dronrijp
gesien - Juff. Franske Jetske van Grovestins
- Douwe van Grovestins, ritmr. over een comp. cavallery
Hen[n]aerd
gesien - vrou Deitsen van Roorda weduwe w. Siuk van Humalda, in sijn leven curator der Academie tot Franequer
Leeuwarden
gesien - vrou Josina van Welevelt weduwe w. capiteyn Frinck
Leeuwarden
gesien - Sybrand van Ockinga generael ontf[anger] van Frieslant
Hesens
vidit - Ernst Mockama van Harinxma, grietman over Baarderadeel, mede rekenmr. deser provincie, en sijn vrou Tiemck van Scheltema
Rinsmageest
gesien - vrou Jeltie van Burmania weduwe w. Johan van Paffenrode, in sijn leven luitenant cornel over een regiment infantery
Waxens
vidit - Idzart van Harinxma toe Sloten en sijn vrou Helena van Scheltema
Ferwert
gesien - Idzart van Burmania en sijn vrou Catharina Teth van Eysinga
Rinsmageest
gesien - Allart van Ram, heer toe Tuilentwael, en sijn vrou Tiemck van Burmania
Goutum
gesien - Ruird van Burmania en sijn vrou Elisabeth van Eminga
Leeuwarden
gesien - Juff. Lucia van Harinxma
Rinsmageest
gesien - Johanna Margrieta van Mouderick weduwe w. Wybrant van Roorda, in sijn leven capitein over een compagnie infantery
Tiommarum
gesien - Saepck [Sybrandts] van Burmania weduwe w. Christoffel van Sytsma, in sijn leven capitein over een compagnie te voet
Duinjum[!]
vidit - Johan van Goslinga, grietman over Franequeradeel, mede Admiraliteit tot Harlingen
Jellum
gesien - Watzo van Burmania, cornel van een regiment infantery, en sijn vrou Helena van Bottinga
Stiens
gesien - Juff. Rins van Burmania
Leeuwarden
gesien - Susanna van Radel weduwe w. capitein G. baron van Swartzenburg
Rinsmageest
gesien - Juff. Sytie van Aylva
gesien - Juff. Josina van Aylva
gesien - Tiaerd van Aylva, grietman over Collumerlant en nieu Cruislant, en sijn vrou Lucia van Aylva [Opm. A.B.: moet zijn Epe/Epo van Aylva]
Rinsmageest
gesien - Juff. Aurelia van Aylva
gesien - Juff. Sippina van Aylva
vidit - Johan van Molenschot, capitein over een comp[agni]e infantery
vidit - Juff. Mechteld van Mauderen
Rinsmageest
vidit - Jr. Adriaen van Mauderick
Leeuwarden
vidit - Johan van Coenders, capitein van de princeguarde, en sijn vrou Margrieta van Walta

>> begin

James Murray, 1684 scan 9-11

Leetseedul van den Hoogh Edel Gebooren Heer James Murray
ooverleeden den 5 July 1684 olde stijl, zijnde een saturdagh 's morgens te half vijf, en leght tot Weydum in de kerck begraaven
[Volgens de Navorscher van 1895 was Jhr. James Murray, cornet, weduwnaar van Anna Laen, op 6 december 1680 te Bergen op Zoom getrouwd met Johanna de Valck/Valk; laatstgenoemde als weduwe van James Murray op 5 april 1687 te Leeuwarden met vaandrig Carst/Kerst Wiersma van Leeuwarden.]

Juffer Maria Eleonora Murray
Juffer Charlotte Catharina Murray
Juffer Anna van der Laan
Joncker Gabbe van Meinsma
Mefrou Iedtske van Bouritius
Juffer Johanna Catius
Juffer Margarite Catius
De Heer Gisbartus van Catius
De Heer Arnoldus van Catius
De Heer Hubartus van Catius
De Heer Tiaardt van Catius
Juffer Emerentiana Anna van Bolten
De Heer Colonel Ingnatius van Kingma
Doctor Arnoldus van Bolten op de IJwal [= Eewal]
De Heer Hector van Glinstra met het huisgesin
Mevrou Lutske van Bouritius
De Heer Grietman Waatse van Glinstra, en 't huisgesin
De Heer Ritmeester Hector van Glinstra, en 't husgesin
De Heer Grietman Aulus van Haarsma, en 't husgesin
De Heer Grietman Daniel de Block van Scheltinga, en 't huisgesin
De Heer Grietman Andringa, en 't huisgesin
De Heer Grietman Licklama, en 't huisgesin
De Heer Grietman Bouritius, en 't huisgesin
De Heer Grietman Jongestal, en 't huisgesin
De Heer Bruin van Viersen, en 't huisgesin
Mevrou Jeltie van Jeltinga weeduwe Velsen
De Heer Capitein Hendricus Bailanus[!], en 't huisgesin
De Heer Raatsheer Martinus van Scheltinga, en 't huisgesin
De Heer Capitein Scheltinga, en 't huisgesin
De Heer Colonel Coehoorn, en 't huisgesin
Joncker Frans van Eminga, en 't huisgesin
Joncker Ruurt Jouckema[!] van Burmania, en 't huisgesin
Mevrou Elisabet van Ockinga weduwe van Joncker Piter Buigers, en 't huisgesin
Joncker Frans van Eminga van Goutum
Mevrou Catharina van Aggema, en 't huisgesin [met potlood:] Weerd
Juffer Isabella van Tiara [met potlood:] in de Kercstraet
Doctor Lennop[!], en 't huisgesin
De Heer Lieutenant Lieuwius van Scheltinga
De Heer Lieutenant Rocval, en 't huisgesin
Joncker Legnier
Joncker Wigglius van Ayta, en 't huisgesin
De gewesen Ritmeester Joncker Popma
Mevrou Catharina van Wygara weeduwe van wilen de Heer Jeltinga
De Heer Capitein Otto van Jeltinga
De Heer Capitein Hanecroot, en 't huisgesin
Mevrou Ackema weduwe van Joncker Runia, en 't huisgesin
De Capitein Joncker Hoppers [met potlood:] In de 3 Romers [Wirdumerdijk]
De Heer Fredericus van Alema, en 't huisgesin
De Juffer Beilanus
De Juffers Peima [met potlood:] tot Bolten te .....
Juffrou Tierckien Hania weduwe van Doctor Niclaeij, en 't huisgesin [met potlood:] Bij de Franse .....
Doctor Hipolitus van Bium [= Beima] van Aersen
De heer Paulus de Gemmenigh
De Heer Doctor Sacheus de Gemmenigh
Doctor Goswinus Spitholt
Doctor Acronius, en 't huisgesin

>> begin

Caecilia van Humalda, 1700 scan 29

Welgeboren Heer en Neeff
mevrouw en waerde Nicht,
Alsoo het God Almachtigh door sijne onveranderlijcke wille en eeuwige reatsbesluit gelieft heeft ons seer waerde en hoogh beminde vrouw moeder, vrouw Cecilia van Humalda, wed. van de Hr. Tiallingh Edo Johan Heringa van Eysinga, naedat ontrent vijff daegen met een swaere pijne kranck te bedde hadde gelegen, int 42e jaer haeres ouderdoms tot onse overgroote droefheyt en leedtwesen op dingsdagh den 25. deeses, 's morgens ontrent vijff uieren, uit deese werelt bij sich in sijn eeuwighduirende koninckrijck op te eyschen, soo hebben wij aan onse plicht gedacht U Welgebooren daeraff bij deesen kennisse te geeven, niet twiffelende off U Welgebooren sullen part en deel neemen aen de groote droeffheyt ons door dit ontijdigh affsterven overgecoomen, sullende het ontzielde lichaem van ons seer waerde en dierbaere vrouw moeder op dinghsdagh den 9 July aenstaende, 's avondts sonder eenige ceremonie tot Wirdum ter rustplaetse worden bestelt; wenschende dat God Almachtigh U Welgeboren voor diergelijcke droevige toevallen lange jaeren gelieve te bewaren; hiermede U Welgeboren bevelende in de protectie Godes.
Verblieve
Welgeboren Heer en Neef
Mevrouw en waerde Nicht

U Welgebore Dienstw. en bedroeffde Nichte, voor mij en mijn bedroeffde broeder, en susters,
Catharina van Eysinga
Actum Wirdum op Jousma, den 27e Juny 1700

>> begin