>> HOMEpage

Uit de boedel van chirurgijn
Adam Millant †Leeuwarden 1662

Bron: HCL inventarisatieboek 3391, 85-103
Internetuitgave: M.H.H. Engels, oktober 2021

Eerste echtgenote van Adam Jans Millant (ook: Mijlandt, Milland, Millandt; lidmaat 7-9-1659) was Anna Radijs (bevestiging huwelijk 7-1-1644; overleden vóór 1660); tweede echtgenote Anna Outermans; laatstgenoemde hertrouwde 31-1-1663 Hendrick Jans Prigge.
85
Inventarisatie gedaen ten overstaen van de here presiderende Burgemr. Francois de Swart door mij Laurentius Grascamp gesworen clercq op de secretarie der stadt Leeuwarden van de goederen, actien ende gerechticheden bevonden in den sterfhuise van Adam Millant mr. chirurgijn, op versoeck van Sixtus Radijs subst. pr. generael ende curator ad actum divisionis ende Claes Hanssen coopman curator benoemd over Willem Millant, op het aengeven van Annetie Outermans naegelaten weduwe van w. mr. Adam vs., gesterckt met Frederick Hachting not. publ. die om daervan getrouwelijck te handelen ende weten des niet te verswiegen den behoorl. boeleede aen handen van gedachte here praeses heeft gepraesteert desen 23 Meij 1662 voor noen praesent Tomas Daniels bode.

Eerstel. op de keldercamer
86
Een Jabans cantoor
…..
Een schilderie van David ende Abigal
Een schilderie van Rebecca ende Isaac
noch vier schilderiekes
…..
87
Linnen
…..
Linnen nae noen
…..
88
…..
Op de opcamer
…..
89
Passelein [= porcelein]
…..
Linnen
…..
90
…..
Op de achter opcamer
Twee groote kisten
Boeken
Medecinboeck van Ambrosius Paré in folio
Twee cleine boeckies
…..
91
Int voorcamerke ende int voorhuis
…..
Passelein
…..
Een driedubbelde canarycorf
Twee canary mannekes
…..
92
Int achtercamerke ende in de keucken
…..
Een medecijndoos
Een fuerbecken
Vier prenties
…..
93
Twee téketels
…..
Een poth tot agorkes
Twee passeleinen olypotties
…..
94
…..
den 24en Mey 1662 voor noen de chirurgijnswinkel buytten de ingredienten
Acht groote tinnen bossen
veertien tinnen bossen wat cleinder met platte decksels
ses tinnen bossen, noch wat cleinder
een viercante vles van tin
acht viercante dosen
seven ronde houtten bossen
drie struyseyers
twee caswaers eyckes
een gevulde crocedil
twee stuckies rooberber ruim een pond
ellef glasen flessen, noch twee
twee fijssels met stampers sijnde het eene clein
drie scheerbeckens
drie hangbeckens
drie laedbeckens
95
een tinnen clisteer met t’canael
twee tinnen spoyten
een mesken spatel ende lepel
een glasie met oly anisi
een glasie met carvi oly gedisteeleerd[!]
een glaessie oly sinemomij [cinnamomi]
glasie oly mente [mentae]
oly foniculi [foeniculi]
glasie olie masis [macis]
glaesie oly rosemarini
glasie oly majorana [majoranae]
glaessie oly jenuperi veri [juniperi]
een glaesie oly cucksini [coccini]
oly orangciarum [oreganum?]
twee flessen met oly canffer, een gedisteleerd
een pottie met canffer
een fles met nageloly
een fles met aerdoly
een pottie met balsem copiva
een fleske met turbit admorbum
een fleske met mercurium vite [vivum = kwikzilver]
fles met mercurium dulsi [dulce]
een glaessie met praecipeta alby [mercurius praecipitatus albus]
een fles met spaense fliegen
een glasie met antimoni diatreticum [diaphoreticum?]
een glaessie sal carde [cardui] benedicti
96
een glaessie sal absensi [absinthii]
een pottie met crocus metalorum [metallorum]
een pottie met margarita praeparata
een pottie met christal tarteri [tartari]
een pottie met dia gridi [diagridium]
een pottie met creme tarteri [cremor tartari]
een pottie met canffer
een pottie met extract rooberber
een poth met roo praecipitaet
een poth met alues [aloë]
een pottie met mercurium supplimatum [sublimatum]
een instrumentkas met vier en veertich instrumenten, soo scheermessen, scheeren, saegh, tripaen als andere isere instrumenten daerbij twee scheermessen met silvere hechten in getalle uytmakende 46 stucken
een veer kijker
Silverwerck
Een brandewijnsschaeltie
Vier silveren lepels
Een chirurgijnscoffer met seven silvere instrumenten en drie lanchetten met een silveren kettingh daeraen
Twee silveren spaetels
97
een silveren bos
Juwelen
…..
Een gouden signet van w. mr. Adam
Den 26en Mey
98
Den 26 Mey 1662
Een handschrift op Tobias Rodolfs ten profijte van Anneke Outermans tot vijftich cargl. in dato den 22en Mey 1662 gt. net No. 1o.
Een obligatie op Claes Hanssen cum uxore ten profijte van mr. Adam Millant ende Anneke Outermans echtel. tot ellef hondert car.gl. onder deductie van vijfhondert gel. gul. in dato den 23 Meij 1661 qt. met No. 2o.
.....
99
.....
Een coopbrief in dato den 30 April 1662 van de sekere huisinge cum annexis staende naest Galileester kercke qt. met No. 9o
.....
Gereede penn.
145 silveren ducatons ende 12 st. 457-7-
100
Enige boecken
Medicijnboeck Bartelini
Veltchirurgie
Cort begryp der medicine
Groote zeevaert
Hoogduits medecijnboeck
Cats trouringh
Vier besondere boecken van Beverwijck
Leytsman der medicine
Cathegismus Landsbergij
Chirurgie van Weyland
Hantboeck der chirurgye Battum
Een bijbeltie
300 Curatien per Rulandum
101
nae noen
Inschulden tot profijt comende ende te boecke staende
.....
102
.....
Kindergoederen, van linnen als wollen, .....
.....
103
.....

Groot Consentboek Leeuwarden inv.nr. 3630
157v
Harmanus ende Gerryt Radijs voor ons selven ende Mr. Adam Millandt chyrurgijn wegen mijn hysvre. Antie Radijs erffgen. ab intestato van Willem Radijs ons vader bekennen vercocht ende in eigendom overgedragen te hebben sulx doende mits desen aen Bauck Roeliff wede. van Hendrick Sessel sekere huisinge cum annexis staende in Droevendal bij Jan Willems cleermaker ebde meer anderen bewoont hebbende Lucas Morel ten Oosten ende ons vercopers huisinge in de Moriaen ten Westen ..... voor elff hondert gglns. a 28 strs. stuck ....
158r
..... den 17 Januarij 1644

GC inv.nr. 3630
235r
... ick Antie [Radijs] met consent van mr. Adam Millant chirurgijn tot Belcum [= Berlikum] mijn echteman ... vercoft ... twe camers met een lootse ende put mitsgaders het mede gebruick van de steige ... staande ende gelegen in Drovendal[!] ... voor de summa van drie hondert vijff ende twintich golde gl. ...
234v
... desen 28en xbris 1644 ... consent ... den 15en Feb. 1645


GC inv.nr. 3635
122v
Juffr. Catharina van Hinckena weduwe van Natanael Fulenius in leven medicine dr. voor haer ende als moeder en voorstanderse van haer kinderen bij d'gedachtehaer w. man in echte geweckt
123r
... verclaere en bekenne tot reddinge van mij ende mijn mans saliger saecken vercoft ende in eygendom overgedragen te hebben [aen] Adam Millant burger en chirurgijn ende Annetie Outermans echteluiden binnen Leuwarden seeckere huisinge [nr. 424 op de kadastrale kaart van 1832], tuyn, plaets ende vordere annexen daertoe ende aenbehoorende staende en gelegen naest de Galeleyster kerck, hebbende t'kerckhoff ten oosten, de straet [Tweebaksmarkt] ten westen, voors. kerck ten zuiden ende Dirck Dircksen ten noorden ...
123v
... t'selve tegenwoordich bij Folckert Tyetes appotequer werdt bewoont, ende dat voor d'somme van een duisent acht hondert twee ende tachtigh goltguldens acht [en] twintigh strs. ... op 1o Maij 1660 ... te mogen aenvaerden ... Francisco Livij nots. publ. ende Merckus Roeyl sampt Claes Hansen burgers binnen Leeuwarden als getuigen desen 30en April 1660 ... consent ... den 18en Meij 1660

>> begin