>> HOMEpage

Boeken in de praktijk van chirurgijn Melchior Carels, Leeuwarden 1585

Bron: Inventarisatieboek, Historisch Centrum Leeuwarden, y8;
bewerking: M.H.H. Engels, april 2008


[p. 67]
Inventaris ende beschrivinge van den sterffhuysen van wijlen Mr. Melchior Carelszn. gedaen bij Laurens de Veen secretaris der stede Leeuwarden, ter audientie van Hessel Aysma Burgemr. derselver steede, ten versoecke van Tyerck Douwezn. van Marsum als bij den Hove geauthoriseerde curator ende tutor respectivel. over Doedtke ende Hylcke Melchiors dochteren, door angeven van Bauck Rompcke dochter weduwe van den voorn. Mr. Melchior. In den vs. sterffhuyse den xxiiij Maij 1585.
[p. 69]
Boecken
Een Cronyck van Sebastiaen Franck
Een Lysfeltse Bibel
Een cleyn geprynt Hebreeusch boexken
Een boeck genoempt T'Schat der Duytscher Talen
Een cleyn boeckien genoempt de Statuten van Vrieslant
Noch twee cleyne boexkens
Een Psallemboeck
[accolade voor titels, daarvoor:] t's. op viij L.

[p. 90] Boecken bij den wynckel horende

[1] - In den eersten een kunstigh mrboeck met mester Melchiors egen handt ges., in haecken ingebonden, ab format, dick omtrent twee vingerbretkunst = genees- of heelkunst
[2] - Een clein kunstboxken ges. met mr. Melchiors egen hant, octave format, mit pap ingebonden, met zijden bantiens toegebonden
[3] - Een ander ges. kunstboeck in parckement oft fransin ingebonden, tacx blat vormath
[4] - Vijff olde ges. boecken van alderhande groote, daer kunst ende andere dingen in ges. zijn met Hebreusche, Dutsche ende Latinsche schriften
[5] - De Chirurgins instructie oft onderrychtinge gemaeckt bij Dr. Johannes Taugultius dr. der medecinnen binnen Paris, in grot format, met haecken ingebondenNCC: Titel: Der chirurgijen instructie oft onderrechtinghe in vijff boecken ghedeylt. / Joannes Tagaultius ; Waer by ghevoecht wordt het zeste boeck tracterende vande materie der chirurgijen beschreven door Jac. Holerius ; Nu eerst uuten lat. int nederd. overgh. door Lambr. van Tuylt
Auteur: Joannes Tagaultius; Jac. Holerius; Lambrecht van Tuylt
Jaar: 1557
Uitgever: Men vintse te coope Tantwerpen : [Arnold Birckman II]
Drukker: Birckmann, Arnold (II) - Keulen, ca1552-1582
Annotatie: Het privilege van 1559 is gegeven aan Servaes van Sassen, boeckprinter binnen de stadt ende universiteyt van Loven
Met hsn
BMN 1-288
Formaat: in-4
[6] - De grote chirurgins oft volcomen wondertzenie gemaeckt dorch Gualterum Ryff Argent. medicum ende chirurginus, in grot format, met haecken ingebonden* Ryff, Walter Hermann (1495-1560, anatoom in Straatsburg), Die gross Chirurgei, oder volkommene Wundtartzenei. Franckfurt, C. Egenolph, 1545. In-2. [6], 189 bll., ill. Waller nr. 8346.
Vgl. Die kleyner Chirurgi ... eynleyttung der gantzen wundartzney, s.l. 1541. In-4.
[p. 91]
[7] - Dat disteleerboeck genompt Thesaurus pauperum an den dach gebroch doer Jeronimus Brunswijck, grot format, Hochdutsch, in haecken gebonden
NCC: Titel: Liber de arte distillandi de compositis : das Buch der waren Kunst zu distillieren die Composita und Simplicia, und das Buch Thesaurus Pauperum, ein Schatz der Armen genant Micarium, die Brösamlin gefallen von den Büchern der Artzny, und durch Experiment von mir Jheronimo Brunschwick uff geclubt und geoffenbart zum Trost denen die es begeren
Auteur: Hieronymus Brunschwig
Jaar: 1512 Uitgever: [S.l.] : [Colofon:] Getruckt und gendigt in der keisserlichen fryen Stat Strassburg
Waller nr. 1585: In-2. 344, [6] bll., ill.
Waller = H. Sallander, Bibliotheca Walleriana. The books illustrating the history of medicine and science, collected by Dr. Erik Waller, and bequethed to the library of the Royal University of Uppsala. A catalogue. Stockholm 1955. 2 dln.
[8] - De Chyrurgie van Dr. Johannis de Vigo Genevensis, in NederdutschNCC: Titel: Dat chyrurgijlijck werck
Auteur: Giovanni de Vigo (1460?-1525?, chirurg in Rome)
Jaar: 1533
Uitgever: Ghepr. in die vermaerde coopstadt van Antwerpen : Bi mi Claes de Grave
Drukker: Grapheus, Nicolaes - Antwerpen, 1499-ca1533
Annotatie: BMN 1-288
Nijhoff/Kronenberg 2159
J.A. van Dongen MC 20.1965: 852-5; 13
Formaat: in-2
NCC = Nederlandse Centrale [Online] Catalogus
[9] - De Chyrurgie van Jeronimis Brunswijck, met haecken ingebondenNCC: Titel: Chirurgiae, das ist Handwürckung der Wundartzney : von newen wider Ausgangen / Hieronymus Brunschwig
Auteur: Hieronymus Braunschweig (c.1450-ante 1512, chirurg in Straatsburg)
Jaar: 1534
Uitgever: [Augspurg]
Annotatie: ill
Formaat: in-4
Waller nr. 1577: [4], 129, [1] bll.
[10] - Een boeck geheten de Lantwynnenge, gemaeckt bij Mr. Kaerle Steffens ende Mr. Jan Lebaut, beide doctoren in de medicinen * Estienne, Charles, De veltbouw ofte lantwinninghe. Amsterdam, Cornelis Claesz, 1588. Vertaald door Martinus Everaerts. TB 1819
TB = P. Valkema Blouw, Typographia Batava, 1541-1600: repertorium van boeken gedrukt in Nederland, 1. A-Z, 2. Overheidspublicaties. Nieuwkoop 1998.
NCC: Titel: De veltbouw ofte lantwinninghe: inhoudende eene rechte wel bestellinghe eenes hofs te bouwen: cruydthouen ende fruythouen te maecken: alderhande boomen te planten: byen te houden: te distilleren: ... visschen te vangen: ackerlandt te winnen: wijngaerden te oeffenen: medicinale wijnen te bereyde: parck voor wilde beesten te maken, midtsgaders de wolueiacht. / Alles beschreuen van M. Kaerle Steuens, ende M. Ian Liebaut, ... En nu vermeerdert door ... Melchior Sebizius Silesius ..
Auteur: Charles Estienne (1504-1564, arts en drukker in Parijs); Johannes Liebault (ca.1535-1596); Marten Everart (c1545-c1615); Melchior Sebizius; Jean Clamorgan
Jaar: 1588
Uitgever: Tot Amstelredam : ghedruckt by Cornelis Claesz. #opt Water int Shrijfboeck#
Drukker: Claesz, Cornelis - Amsterdam, 1582-1609
Annotatie: De vertaler is Martin Everaert
Het laatste hoofdstuk (boek X) is een vertaling 'La chasse du loup' van Jean de Clamorgan Titel in boekdruk, hieronder een titelhoutsnede, het geheel in randlijst in houtsnede. Het titelblad (contemporain?) handgekleurd. Met 20 houtsneden en 4 geometrische fig. in de tekst
Moes / Burger 314
Bibliotheca Belgica E-40
BMN 2-208
Ferro 73b[II]
VandeVelde III: 35-36
Omvang: [2], 259, [3] p
Formaat: in-2
Collatieformule: A 4 B-X 6 Y-Z 4 (P4, Q4 en R4 niet gesig.; J4 gesig. 'J2')
[11] - Een Nederdutsch boeck in ab format, genompt het Licht der apoteecken, gemaeckt bij Quirin de Augustus van Terdona, in fransijn ingebonden* Augustus, Quirico de, Het licht der apotekers. Amsterdam, Cornelis Claesz [druk: Jan Paets Jacobszoon te Leiden], 1590. Herdruk van een der Zuid-Ned. uitgaven. TB 367
NCC: Titel: Het licht der apotekers. Tracterende de confectie, operatie, ende kennisse van alderhande electuarien, pillen, trocissen, pulveren, lochsaven, syropen, unguenten, ceroten, olyen. &c. ende also voorts (van alle het ghene datmen inder apoteke u(ze)rende is) leerende hoemen die kennen, componeeren ende maken sal. Nu op een nieu ghecorigeert ende verbetert / D. inder medecijnen. Quirico de Augustis van Terdona
Het licht der apotekers
Auteur: Quiricus de Augustis pseud. van Domenico Augustis; Theobaldus Lepleignius
Jaar: 1564) Uitgever: Tantwerpen : gheprint by my Claes vanden Wouwere
Drukker: Wouwere, Claes van den - Antwerpen, 1561-1567
Annotatie: (V8v): 'Gheprent Tantwerpen op die Lombaerde veste, teghen die Gulden hant over. By my Claes vanden Wouwere. Anno. M.CCCCC.LXIIII. Den vijfsten April.'
Met titelhsn, en 1 hsn in de tekst
Bevat tevens uittreksels van: Thibault Lespleigney 'Usus pharmacorum'
BMN 1-372
Durling 354
Formaat: in-8
Collatieformule: A-V 8 ; 160 bln, ff. [I-VIII] 1-126 [127] 128-152
Waller nr. 531: T'Ypre, Joos Destree, 1554. Vgl. Waller nr. 23: Lumen apothecariorum. Cremona, P. Maufer, 27 augustus 1494. In-2. 42 bll. Eerste uitgave: Turijn 1492.
Quirinus de Augustis was arts/apotheker en uitvinder van een maagzalf. Zijn boek telt 263 recepten, merendeels overgenomen uit de 'Grabadin' van Pseudo-Mesue; sommige werden daarbij ontleend aan het 'Antidotarium Nicolaï' e.a.

Licht der apothekers

[12] - Stat ende veltboeck van heer Walthero Rivio medico, in HochdutschNCC: Titel: Neuw Feldt und Stattbuch bewerter Wundtartzney, jetzt widerumb mit sonderm fleiss ersehen ... / Walth. Ryffius
Auteur: Walter Hermann Ryff (1495-1560)
Jaar: 1576
Uitgever: Franckfurt a. M.
Formaat: in-4
Waller nr. 8368: Franckenfurt, C. Egenolff, 1551. In-4. [64] pp., ill.
[13] - Een clein Dispensatorium, Latin, gemaeckt bij den authoer Theobaldo Leplergino Vindocinensi, in franzijn ingebonden* Theobaldus Lepleignius, De usu pharmaceutices. Antverpiae, Guilielmus Montanus, 1539. In-12. Nijhoff/Kronenberg 1344
Jöcher's Allgemeines Gelehrten-Lexicon: Lesplaigne, of le Pleigny, Theobaldus, een Franse arts en apotheker uit de Vendôme of Tours, leefde in het midden van de 16e eeuw en schreef "de usu pharmaceutices in consarcinandis medicamentis Isagogen", aldus te Lyon 1539 in-16, nadien ook in andere plaatsen gedrukt; eveneens "Traité du bois de l'Esquine; le promtuaire des medecines simples".
[14] - Een cleyn medicinaelboexken, gemaeckt bij Mr. Lorensen Bueres van Negenkercken, Dutsch, in fransijn ingebonden* Schoener, Johannes, Medicijnael boeck ... Per Johannem Schoover[!] ... ende Lorensen Burres ... uuten Hoechduytsche getranslateert [door Symon Andriessen]. Kampen, Steven Joesen, voor Cornelis Karelsen te Amsterdam, 1551. TB 4499; TB 4500: 1566
NCC: Titel: Medicinael boecxken. Inwendich ende wtwendich, voer alle crancheyden des lychaems, die een mensche overkoemen moegen, vanden hoefde totten voeten, an allen leeden bysonderlinge. Met noch andere ondersochte stucken, voer diversche crancheyden / per Johannem Schoover mathematicum in Norenbergh. Ende M. Lorensen Burres van Negen Kercken. ; Nieuwelick ghemaeckt, ende wtten Hoochduytsche getranslateert. Tot nutt ende profijt allen menschen, op dat hem een yeghelick wel sal moegen onderholden in rechter ghesontheyt, sonder grooten costen te doene
Auteur: Johannes Schöner (1477-1547); Lorentz Burres; Symon Andriesz (16e E.)
Jaar: 1566
Uitgever: [S.l.] : [s.n.]
Drukker: S.n. S.l.
Warnerssen, Peter - Kampen, ca1540-1566
Ghedruckt toe Campen : by my Peter Warnerssoen #woenachtich in den Witten Valcke#
Annotatie: Drukkersmerk aanwezig
Op het titelbl. abus.: Schoover
Vertaling en bewerking door Symon Andriessen van teksten van Joh. Schöner en Lorentz Burres opgenomen in 'Artzneybuch köstlich für mancherley Kranckheit' 1546, 1549
BMN 1-54
Krans (Warnersen) 6
Formaat: in-8
Collatieformule: A-C 8 D 4
Vgl. Waller nr. 1666: Ein new wundartzney buchlein ... durch des erfarnenn meisters Lorentzen Burres von Neunkirchen ... 1. teil von heilsamen pflaster und salben ... 2. von vilen bewerthen Recepten. Leypsigk, V. Schumann, 1530. In-8. [64] pp., ill.
[15] - Een pockboexken, Nederdutsch, ab format, in fransijn ingebonden, gemaeckt doer den hoechgeleerden Dr. in de medecinen Laurentium Frisium* Friesen, Laurentius, Pocken boecxken inholdende een grontlicke ende heylsame gheneesinghe der grusamiger pocken ... alleen mit den dranck des hilligen holts gwayaci ... Kampen, Peter Warnerssen, s.a.
Dutch Medical Biography: Frisius/Phrysius/de Fries, Laurentius, Dokkum ca. 1480? - 1531?, als 12-jarige naar Zwitserland, waar wellicht familie van hem woonde; bezocht universiteiten in Duitsland en Frankrijk, alsmede die van Napels; onbekend waar gepromoveerd; vestigde zich te Metz, waar hij tevens als oogarts practiseerde; in 1518 te Colmar als Phrysen, doctor philos. & medic.; hij bewonderde de Arabische geneeskunst.
[16] - Een clein Nederdutsch boeck tracterende van de pestelentie, gemaeckt bij Mr. Hynrick Westerhuys Phrisium ende astronomium* vgl. Westerhuys, Henricus, Almanach upt jaer 1568. Gepractisiert durch M. Henricum Westerhuys, astronomium unde phisicum der ... coopstadt Embden ... Kampen, Berendt Petersz., [1567]. TB 5581; Practica opt jaer 1575. Steenwijk, Hermann 'tZangers, [1574]. TB 5581
[17] - Een boeck genoempt dat Batement der recepten, Nederdutsch, ab format * Een nieuwe tractaet, ghenaemt dat batement van recepten. Tantwerpen, by my Hans de Laet van Stabroek, 1546. In-8. Tresoar: 1258 Gnk kluis

Batement

[p. 92]
[18] - Een Nederdutsch boeck, ab format, in fransin ingebonden, omtrent 30 bladen groet, spreckende van de vrouwencomplexien ende natuere
* Der vrouwen natuere ende complexie ... Om te sien oft een vrouwe bevrucht is oft niet. Oft sie een knechtken oft een meyseken draecht ... [Gheprint Thantwerpen, by my Jan Roelants], 1563. In-8.
[19] - Een clein Nederdutsch boeck, ab format, in fransijn ingebonden, spreckende van pestilentie, gemaeckt bij Mr. Jan Golt t'Campen * Golt, Jan, Receptboexken van 't gulden eij ... in tijden van pestilentie. Kampen, Johan Droes, [ca. 1565]. TB 2120
Dutch Medical Biography: Golt (Chrysaeus), Johan, ca. 1520? - Kampen ca. 1570 of later; stadsarts van Kampen 1551; 1554 arts van Christiaan II van Denemarken en Zweden; na diens dood weer in Kampen als opvolger (1561)van dr. Lap die naar Utrecht verhuisde.
[20] - Een clein Nederdutsch boeck, spreckende van geschoten wonden, in fransin ingebonden ende texblat format, gemaeckt bij Ambrosius Paré t'Parijs NCC: Titel: Een suyverlijc tractaet om int corte te handelen ende te genesen alderhande wonden ende quetsuren gedaen met haeckbussen, ende ander vierstocken: ende ooc sulcke als ghedaen worden met flitsen, pijlen, schichten, ende dyerghelijc gheschut: ende oock van verbrantheyt, ende sonderlinge dat door buspoeder by compt: verbetert ende vermeerdert met sonderlinghe goede experte recepten, ende verclaert met schoone figueren. / Ghemaect by Ambroyse Pare, barbier ende chirurgijn tot Parijs, ende ghetranslateert wten Francoysche in Duytsch
Auteur: Ambroise Paré (ca1510-1590)
Jaar: 1556
Uitgever: Gheprint Thantwerpen : bi mi Jan Roelants ; Men vintse te coope Thantwerpen op onser liever Vrouwen Kerckhof onder den Thoren
Drukker: Roelants, Jan - Antwerpen, 1546-1565
Annotatie: ill
Met titelhsn, en hsn in de tekst
BMN 1-306
Doe 8
Vert. van: La méthode de traicter les playes faictes par bacquebutes et aultres bastons à feu ... 1545
Omvang: 44 bln, ff. III-XLI
Formaat: in-4
Collatieformule: A-L 4
Waller nr. 7157: In-4, 41, [3] bll., ill.; 7156: [1547], in-8, 48, [3] bll., ill.

Tractaet wonden

[21] - Een Nederdutsch disteleerboeck texblat format in fransijn ingebonden gemaeckt bij Philips Harmani inholdende het Secret der Philosophieen* Dat secreet der philosophien ... oock hoe men alle olien uut den metalen distileren ... sal ... Ghetogen uut den boecken Paracelsi. Rees, Derick Wylicks van Santen, 1581. TB 2371
Waller nr. 7113: Thantwerpen, J. Roelants, 1556, in-4, [3], 20, [1] bll., ill.
[22] - De Herbarius van Rembartus Dodus in haecken ingebondenEen foliant met sluithaken, waarschijnlijk een editie van Dodoens' beroemde 'Cruydtboeck' (eerste druk Antwerpen 1554, 'vermeerdert' [1563]), hoewel in de titel van die foliant geen sprake is van 'herbarius'.
Gezien het formaat dus niet NCC: Titel: Frumentorum, leguminum, palustrium et aquatilium herbarum, ac eorum, quae eo pertinent, historia / Remberto Dodonaeo auctore ; Additae sunt imagines vivae, exactissimae, iam recens non absque haud vulgari diligentia et fide artificiosissime expressa, quarum pleraeque novae, et hactenus non editae
Auteur: Rembertus Dodonaeus (1517-1585)
Jaar: 1566
Uitgever: Antverpiae : ex officina Christophori Plantini
Drukker: Plantijn, Christoffel - Antwerpen, 1555-1589
Annotatie: BMN 1-502
xVoet 1095
Omvang: 271, VIII p
Formaat: in-8
Alle de voors. boecken zijn getaxeert op xiiij L xvj st.
4a Summa van de wynckel 1c xlv L iiij st.
Welcke bescrivinge gedaen zijnde heeft de weduwe de behoirlike adfirmatie gedaen in handen van den voors. Burgemr. ende daerbij verclaert (in de marge: niet verswegen te hebben) hierbij te willen laten stellen all tgeene naederhants tot haer kennisse meer mochtie koemen. Actum den derden Junij 1585.


LITERATUUR

Illustrierte Geschichte der Medizin / [hrsg. von] Sournia, Poulet, Martiny ; deutsche Bearbeitung unter der fachlichen Beratung des Instituts für Theorie und Geschichte der Medizin an der Universität Münster, Direktor: Richard Toellner ; fachwissenschaftliche Beratung: Nelly Tsouyopoulos ; unter Mitarbeit von Bernhard Krabbe ... [et al.]. - Salzburg : Andreas, cop.1980-1984. - 9 dl. : ill. ; 31 cm
Vert. van: Histoire de la médicine, de la pharmacie, de l'art dentaire et de l'art vétérinaire. - Paris : Albin Michel : Laffont : Tchou, 1978. - Met lit.opg., lexicon en reg.
Auteurs: Jean-Charles Sournia, Jacques Poulet, Marcel Martiny, Richard Toellner

Geschichte der Medizin, der Pharmazie, der Zahnheilkunde und der Tierheilkunde
Band 1
Die Paläopathologie
Die altchinesische Medizin
Die Medizin in Mesopotamien
Die Medizin im Alten Ägypten
Die Medizin in den Weden
Die altiranische Medizin
Die Medizin bei den Griechen
Hippokrates - Mutmassungen über seinen Lebenslauf
Die griechische Medizin nach Hippokrates
Band 2
Die Medizin in Rom: Galen
Die spätantike und die byzantinische Medizin
Die Pharmazeutik in der Antike
Die Zahnheilkunde in der Antike
Die Tierheilkunde in der Antike
Die arabische Medizin
Die klassische indische Medizin
Die japanische Medizin
Die präkolumbische Medizin
Die Schule von Salerno und die Universitäten von Bologna und Padua
Die französische Medizin im Mittelalter
Die französischen Schulen im Mittelalter
Band 3
Die hebräische Medizin bis zum Mittelalter
Geschichte der Anatomie
Die Chirurgie bis Ende des 18. Jahrhunderts
Gynäkologie und Geburtshilfe vom Altertum bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts
Die Kardiologie bis Ende des 18. Jahrhunderts
Geschichte der Neurologie
Band 4
Geschichte der Augenheilkunde
Geschichte der Kardiologie vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart
Geschichte der Gynäkologie vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart
Geschichte der Geburtshilfe vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart
Geschichte der Urologie
Geschichte der Geschlechtskrankheiten
Geschichte der Hautkrankheiten
Band 5
Geschichte des Hospitals und Krankenhauses im deutschsprachigen Raum
Geschichte der Orthopadie und der Traumatologie
Die Pharmazeutik vom 3. Jahrhundert bis zur Gegenwart
Tierheilkunde vom Mittelalter bis Ende des 18. Jahrhunderts
Geschichte der Magen-Darm-Heilkunde
Geschichte der Histologie
Geschichte der Embryologie
Band 6
Geschichte der Psychiatrie
Zahnheilkunde vom Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert
Geschichte der Pflege und Behandlung des alten Menschen
Die pathologische Anatomie
Die Sozialmedizin
Geschichte der Radiodiagnostik
Geschichte der Radiotherapie
Die ansteckendcn Krankheiten
Geschichte der Homöopathie
Gicht und Rheumatismus
Die traditionelle Medizin in Schwarzafrika
Band 7
Geschichte der Psychoanalyse
Geschichte der Arbeitsmedizin
Geschichte der Mikrobiologie
Allgemeine Geschichte der Kinderheilkunde von ihren Anfängen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts
Geschichte der Kinderheilkunde im 19. und 20. Jahrhundert
Geschichte der Chirurgie vom Anfang des 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart
Geschichte der Tropen-Krankheiten
Geschichte der physikalischen Therapie und der Rehabilitation
Geschichte der Tiermedizin von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart
Geschichte der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde
Geschichte der Endokrinologie
Band 8
Die internationalen Gesundheitsbehörden
Die groBen Konzepte der Physiologie
Geschichte der ärztlichen Fachsprache
Die Zahnmedizin vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart
Geschichte der Parasitologie
Geschichte des Krebses
Die plastische und Wiederherstellungschirurgie
Die Luftfahrtmedizin
Die Schiffahrtsmedizin
Die Lungenheilkunde (ohne Tuberkulose)
Geschichte der Militarmedizin
Geschichte der Akupunktur
Geschichte der Tuberkulose
Band 9
Registerband


De betekenis van Ambroise Paré (1510-1590) : mens, leermeester en chirurg / Carl Wilhelm Lionardo Rogge. - [S.l. : s.n.], 1973 (Groningen : Jan Haan). - XII, 252 p. : ill. ; 25 cm
Titel ook in het Engels: Ambroise Paré (1510-1590) : the man, the teacher and the surgeon. - Proefschrift Groningen. - Met samenvattingen in het Duits, Engels, Frans. - Per hoofdstuk een lit. opg. en een samenvatting in het Nederlands.


Inventarisatieboek, Historisch Centrum Leeuwarden, y8, microfiche 53
[p. 75]
Nieuwestad 1664Een huys daerinne mr. Melchior is gestorven [thans Nieuwestad 164, zuidzijde], staende nevens de Wage binnen Leeuwarden, daervan de brieven hiernae bes. worden met Lra.
Een huys achter het voors. huys staende, gecocht van Appolonia Dirck, gaende uut in St. Jacobsstraet bij Sint Jacobs poort, hiernae bes. met Lra.
[p. 78]
Brieven ende Munimenten
Een coopbrieff mettet Consentbrieff daeraen hangende, waerbij Sappe Feddes ende Lisck echteluyden vercopen den voorn. mr. Melchior ende Bauck echteluyden een voor- ende achterhuysinge mit de middel- ende achterplaetze, staende op de suyder sijde van de Nyestadt binnen Leeuwarden, hebbende Peter Theus ten Oosten, met Alle Alles voor ende Doctor Tyara steyghe ende woeninge achter ten Westen naestgelegen, streckende voor van de straet tot achter suydwerts op aen wijlen Dirck Cocks achterplaetze met eenige uutgangen ende op zekere conditien daerin verhaelt, belast met anderhalve gg. grontpacht mits daertegens weder ontfangende uut Dirck Cocks gront een gg. [p. 79] grontpacht ... 1500 gg. ... july 1579
Een coopbrieff mettet consent daeraen hangende, waerbij Apolonia Dirck Cocks vercoept mr. Melchior Carels ende Bauck vs. den voor- ende achterhuysingen met de ledige plaetze tsampt de profotel. eygendom van den gront belast met derdehalve gg. jaerl. grontpachte, ende oeck het medegebruyck van den steygen, staende ende gelegen bij Sint Jacobs poorte, hebbende Claeske bouwmrs. ten Suyden ende Wolter Buwezn. ter sijden van den voorn. steyge ten Noorden naestgelegen. Voor negen hondert ende vijftich golden guldenen, luyt den voors. brieve. In date den XXIXen Octob. 1582 ...

Groot Consentboek 1583: fol. 4v
Geert Willemsz. hoedemaecker ende Janttyen Heere dochter e.l. ...van Rints Aucke dochter, weduwe van Jelle Jansz. goltsmidt, mede Burgemr. deser steede gecocht
de huysinge, plaetze, schuyre ende achtercamer an de breede zijde van de Nyestadt
Alle Alles ten O., Dr. Joannes Tyara steych ten W. naestgelegen
streckende voor van de straete tot achter ant bleeckfelt van mr. Melcher Kaerlsz.
voor twaleffhondert eenendetachtigstehalve gouden gls.
coopbrieve van date den XX... Octobris XVcLXXXIIJ
consent ... XIen Decembris 1583

Protocol notaris Cleuting: Bevestiging koopakte onroerend goed [thans Nieuwestad 168, d.i. zuidzijde, hoek Wirdumerdijk]
No. 446. Bl. 763.
26 februari 1571.
Joost Idszoon Blauwkerck verklaart, dat Jarich Wopckezoon te Leeuwarden, zijn curator en Jan Tyebbesoon te Dokkum, zijn oom, uit hun eigen naam op 20 februari j.l. aan Mr. Melchior Chaerlszoon, "surgijn" en Bauck Rompckedochter, echtgenoten te Leeuwarden, hebben verkocht en overgedragen "den vrijen eygendom metten ledigen possessie ende gebruyckma van zekere huysinge met zijnen annexen, gerechticheyden ende toebehoorten staende ende gelegen binnen Leeuwaerden op te zuyder zijde van de Nijestadt tegens den Stadswaege over op te hoeck van de straet lopende nae Sint Jacobspoort, hebbende deselve straet ten Oosten ende het huys 'het ancker' genoempt ten Westen ende die huysinge daer Douwe Tolsum inne woont, ten zuyden naestgelegen metten proffytelicken eygendom van de grondt, behalven 2 gouden gulden, die daer uut jaerlicx betaelt moeten worden."
De koopsom bedroeg 780 ggl. Hiervan hebben de kopers te hunnen laste genomen op 1 mei a.s. 400 ggl. "ofte die vruchten van dien betaelt te worden de schamele vrunden van wijlen Gabbe Selsama, volgende Gabbe testamente ende all waer mede deselve huysinge belast zijn." Het restant der koopsom ad 380 ggl. moet worden betaald in 3 gelijke termijnen op l mei van 1572, 1573 en 1574. Een en ander blijkt uit de koopakte daarvan op 20 februari 1571 opgemaakt.
Deze koop wordt nu door Joost als eigenaar van het huis goedgekeurd en door hem bevestigd. Daar hij nog geen 25 jaar oud is, doet hij afstand van zijn voorrechten van minderjarigheid, welke afstand hij in handen van de notaris met de eed bevestigt.
Jarich Wopckezoon en Jan Tyebbezoon nemen deze verklaringen aan en verzoeken akte van de notaris. Joost stemt hierin toe. De akte wordt verleden te Leeuwarden ten huize van Jarich Wopckezoon.
Getuigen zijn: Mr. Symon Reynerszoon, advocaat en Jelte Janszoon.

>> begin