>> HOMEpage

Uit de Leeuwarder certificaatboeken 1615-1646

Bron: Historisch Centrum Leeuwarden
Internetuitgave: M.H.H. Engels, februari 2023
Certificaatboeken bevatten processen-verbaal van voor het gerecht afgelegde verklaringen1615-11-08
♠ Griet Jansdr., weduwe van wijlen Jan Claes, van Leeuwarden (in leven hoog boetsman op het schip 'De Provincien' van de Oost Indische Compagnie), en ouders van Claeske Jansdr.
Heeft Pieter Douwes en Evert du Gardijn en Jan Jacobs, burger ende schipper, alhier, gemachtigd om het haar nog toekomende tractement van wijlen haar man, per quitantie van bovengenoemde Oost Indische Compagnie, in ontvangst te nemen.
wordt gecertificeerd en moeder: Griet
wordt gecertificeerd, erflater en vader: Jan
Erfgenaam: Claeske
Gemachtigde: Pieter
Overige personen: Evert du Cardijn
Jan

1615-11-20
♠ Jr. Willem van Haren.
Oud:....
Volmacht van Jr. Johan van Coenen om de rente die aangeerfd zijn van Jr. Willem Coenen, wonende tot Gesel? te verkopen en over te dragen.

1615-11-21
♠ Aelcke Clasesdr, huisvrouw van de leertouwer: Dirck Alberts.
Gekocht een camer, staende achter de grote schole, van de echtelieden: Gerrijt Everts, apothecar en Wijtske Eges van Henxtum, voor de summa van 115 goudguldens, vrij van grontpacht.
Koper: Aelcke
Dirck
Verkoper: Gerrijt
Wijtske

1615-11-21
♠ Aelcke Clasesdr, huisvrouw van de leertouwer: Dirck Alberts.
Gekocht een camer, staende achter de grote schole, van de echtelieden: Gerrijt Everts, apothecar en Wijtske Eges van Henxtum, voor de summa van 115 goudguldens, vrij van grontpacht.
Koper: Aelcke
Dirck
Verkoper: Gerrijt
Wijtske

1615-11-24
♠ Anna Gerrijts, huisvrouw van Jan Aedes, moeder van Atke Jans.
Op hun verzoek verklaren vier personen, dat zij wijlen de soldaat Claus Baldunger hebben gekent en voorheen bij hen heeft gelogieert.
Tevens verklaren zij, dat hun dochterken Atke Jans, voornoemd, nog in leven is en ook, dat voornoemde soldaat tijdens zijn leven verklaart heeft aan Atke Jans 100 goeder guldens te willen vermaken.
Getuige: Tonis Heins, burger en coopman in cleine waren. Oud: ontrent 36 jaren.
Getuige: Dirck Jans, burger en coopman in cleine waren.
Verklaarders: Bastiaan Meijer van Schaffhuisen en Melchior Chreits, soldaet onder de Compagnie van Bartholomeus Waldorffer, in guarnisoen alhier.
Getuige: Tonis
Dirck
Overige personen: Anna
Jan
Atke
Claus Baldunger
Bastiaan Meijer van Schaffhuisen
Melchior Chreits

1615-11-27
♠ Tonijs Egberts.
Zoon van wijlen Egbert Lamberts, linnenwever (diens weduwe: Lijsbeth Thonisdr).
Zijn broers: Lambert en Leonhart Egberts.
Verkocht een camer in de Toornstraat voor de summa van 218 goudguldens, belast met 3 carolusguldens en 5 stuivers per jaar, aan Dirck Peters en Griet Tijsdr.
Geografische aanduidingen: Toornstraat
Koper: Dirck
Griet
Verkoper: Tonijs
Lambert
Leonhart
Overige personen: Egbert
Lijsbeth

1615-12-01
♠ Apco Gijsberts, coopman in cleine waren.
Gehuwd met: Berber Arentsdr.
Gekocht een camer en loodse, staende in de Baginestraat, van de echteluijden: Rompcke Janszn, glaesmaker, en Phijke Jacobsdr, voor de summa van 250 goudguldens, vrij gelt, exempt de kosten der koopbrieven (belast met grondpacht á 13 goudguldens per jaar).
Geografische aanduidingen: Baginestraat
Koper: Apco
Berber
Verkoper: Rompcke
Phijke

1615-12-07
♠ Eelck Pietersdr, huisvrouw van de brouwer Gaucke Dirxzn.
Gekocht een huijsinge en schuijre, staende tussen het Bolwerck en de Nieuwestadt zuidzijde van Sijuv Claesdr, weduwe van Rieurd Gaelckes, voor de summa van 2000 goudguldens, belast met grondpacht (1 1/2 goudguldens per jaar).
Geografische aanduidingen: tussen het Bolwerck en de Nieuwestadt zuidzijde
Koper: Eelck
Gaucke
Verkoper: Sijuv
Overige personen: Rieurd Gaelckes

1615-12-11
♠ Aelcke Henrix, oud: omtrent 50 jaren.
Verklaart, dat Sijckie Bauckesdr., weduwe van Hans Christoffels, omtrent 7 jaren op haar gebuijrte heeft gewoond en haar heeft gekent als een fatsoenlijke vrouw.
verklaarder: Aelcke
Overige personen: Sijckie
Hans

1615-12-11
♠ Aelcke Henrix, oud: omtrent 50 jaren.
Verklaart, dat Sijckie Bauckesdr., weduwe van Hans Christoffels, omtrent 7 jaren op haar gebuijrte heeft gewoond en haar heeft gekent als een fatsoenlijke vrouw.
verklaarder: Aelcke
Overige personen: Sijckie
Hans

1615-12-11
♠ Otto Thijszn. van Groningen.
Oud:....
Ontslagen uit zijn adprehensie alhier, wegens gebrek aan bewijs van de beschuldiging, gedaan door Uwe Roberts, eveneens van Groningen.
Overige personen: Otto
Uwe

1615-12-12
♠ Aelcke Dirxdr., huisvrouw van Fock Aggeszn., smidt.
Gekocht: twee camers, staende achter malcanderen in de Toornstraat, van de echteluijden Focke Isbrantszn, linnenwever, en Geeske Harmensdr, voor de summa van 260 goudguldens, vrij geld, belast met grondpacht.
Koper: Aelcke
Fock
Verkoper: Focke
Geeske

1615-12-15
♠ Aeff Aris dr., huisvrouw van de Lansbesaet Jan Berentszn. Gekocht: een camer, staende bij het Schaverneck, van Lijsbeth Thonisdr. en Lambert - Tonis - en Leonard Egberts, voor de summa van 150 goud gls.
Geografische aanduidingen: Schaverneck
Koper: Jan
Koopster: Aeff
Verkoper: Lambert
Leonard
Tonis
Verkoopster: Lijsbeth

1616-01-03
♠ Andries Janszn, lijndraeijer.
Gehuwd met Thoon Dirxdr.
Verkocht: een camer en ledige plaetze, staende bij de Hanniasteige, aan de echteluijden: Willem Boonhert (Bornhert) ,soldaat, en Ebel Harmens dr, voor de summa van 250 goudguldens, belast met 2 goudguldens per jaar grondpacht.
N.B. Op 3 Aprilis 1616 hebben beide partijen deze coop ongeldig verklaart en van hun verplichtingen ontslagen.
Geografische aanduidingen: Haniasteeg
Koper: Willem Boonhert
Ebel
Verkoper: Andries
Thoon

1616-01-08
♠ Duijff Jans, huisvrouw van de scheersliper, Sicke Carstes.
Verkocht: een huijsinge, staende in de Hanniasteige, aan de echteluijden Focke Isbrantszn, linnenverder, en Geeske Harmensdr, voor de summa van 476 goudguldens, vrij geld, belast met grondpacht á 28 stuivers per jaar.
Geografische aanduidingen: Hanniasteige
Koper: Focke
Geeske
Verkoper: Duijff
Sicke

1616-01-08
♠ Frans Jacobs, gehuwd met Geske Jansdr (eerder gehuwd geweest met Hans Freerx, overleden).
Betreft: aankoop van een camer bij de Doelepijpe, van Gerrijt Janszn, timmerman.
Gekocht voor de summa van 250 goudguldens vrij geld belast met 10 stuivers grondpacht, door zijn vrouw voornoemd ten profijte van haar kinderen uit haar vorig huwelijk en van haar eigen, van haar ouders geërfd geld.
Geografische aanduidingen: bij de Doelepijpe
Koper: Geske
Verkoper: Gerrijt
Overige personen: Frans
Hans

1616-01-08
♠ Frans Jacobs, gehuwd met Geske Jansdr (eerder gehuwd geweest met Hans Freerx, overleden).
Betreft: aankoop van een camer bij de Doelepijpe, van Gerrijt Janszn, timmerman.
Gekocht voor de summa van 250 goudguldens vrij geld belast met 10 stuivers grondpacht, door zijn vrouw voornoemd ten profijte van haar kinderen uit haar vorig huwelijk en van haar eigen, van haar ouders geërfd geld.
Geografische aanduidingen: bij de Doelepijpe
Koper: Geske
Verkoper: Gerrijt
Overige personen: Frans
Hans

1616-01-09
♠ Abraham Hector, ruijter onder Ailva.
Gehuwd met: Gertie Lubberts
Gekocht: een camer, staende in de Bontemanssteige, van de echteluijden: Willem Jarichszn, metzelaer, en Tiaerdtie Albertsdr, voor de summa van 100 goudguldens plus de costen van consent enz, belast met grondpacht à 2 goudguldens per jaar.
Koper: Abraham
Gertie
Verkoper: Willem
Tiaerdtie
Overige personen: Ailva

1616-01-09
♠ Abraham Hector, ruijter onder Ailva.
Gehuwd met: Gertie Lubberts
Gekocht: een camer, staende in de Bontemanssteige, van de echteluijden: Willem Jarichszn, metzelaer, en Tiaerdtie Albertsdr, voor de summa van 100 goudguldens plus de costen van consent enz, belast met grondpacht à 2 goudguldens per jaar.
Koper: Abraham
Gertie
Verkoper: Willem
Tiaerdtie
Overige personen: Ailva

1616-01-11
♠ Auck Woltersdr, husvrouw van de calckman Wabbe Wabbeszn.
Verkocht: een camer en loodze, staende in de nieuwe Hoffstrate, aan de echteluijden Focke Gerbenszn en Jets Rouckesdr, voor de summa van 166 goudguldens en 14 stuivers, belast met grondpacht á 50 stuivers per jaar.
Geografische aanduidingen: nieuwe Hoffstrate
Koper: Focke
Jets
Verkoper: Auck
Wabbe

1616-01-11
♠ Auck Woltersdr, husvrouw van de calckman Wabbe Wabbeszn.
Verkocht: een huijsinge, staende in de nieuwe Hoffsstrate, over de Galileester Kerke, benevens een loodze en ledige plaets tegenover genoemde huijsinge, aan de echteluijden Suffrido Coenders, substitueerde van de rolle en 2e clercq aan den Hove van Friesland en Jelcke Tiaerds Wijtsmadr, voor de summa van tesamen 440 goudguldens, vrij geld, alleen de huijsinge belast met grondpacht á een darde halve goudgulden per jaar.
Geografische aanduidingen: in de nieuwe Hoffsstrate, over de Galileester Kerke
Koper: Suffrido Coenders
Jelcke Wijtsmadr
Verkoper: Auck
Wabbe
vimeo911 EH Leeuwarden
0
1616-01-11
♠ Epe Augustini Algera
Oud:.........
Betreft: verkoop van vaten.... aan Hans Ludisborn en Hessel Janszn (ieder 4 halve vaten.), herbergier in De Bock en burger alhier.
Laatstgenoemden verklaren de koop te hebben gedaan bij voornoemde Epe zélf en NIET bij diens zoon.
Dit op verzoek van de schipper: Jan Dirckszn.
Koper: Hans Ludisborn
Hessel
Verkoper: Epe Algera
Getuige: Jan

1616-02-09
♠ Jan Janszn., gardenier, gehuwd met Antie Douwedr.
Verkocht: een camer, staende op Oldegalileen, aan de echteluijden Pieter Douweszn. en Marij Epedr., voor de summa van 177 goudguldens, vrij geld, belast met 8 stuivers grondpacht.
Koper: Pieter
Marij
Verkoper: Antie
Jan

1616-02-15
♠ Wijlen: Aelcke Harmens.
In leven echtgenote van Pieter Jonas dochter uit dit huwelijk: Aeff.
Overige personen: Aelcke
Pieter
Aeff

1616-02-16
♠ Lijsbet Petersdr., huisvrouw van de leijdecker Willem Janszn. Oud: .....
Verkocht: een hoeckende hoge huijsinge, staende op het Oost van de Doele, aan de echteluijden Huijbert Stoffels en Griet Loon, voor de summa van 400 goudguldens, belast met grondpacht à sestehalve goudguldens.
Koper: Huijbert
Griet Loon
Verkoper: Lijsbet
Willem

1616-02-16
♠ Lijsbet Petersdr., huisvrouw van de leijdecker Willem Janszn. Oud: .....
Verkocht: een hoeckende hoge huijsinge, staende op het Oost van de Doele, aan de echteluijden Huijbert Stoffels en Griet Loon, voor de summa van 400 goudguldens, belast met grondpacht à sestehalve goudguldens.
Koper: Huijbert
Griet Loon
Verkoper: Lijsbet
Willem

1616-02-17
♠ Abel Engberts, speldmaker en burger alhier, oud 51 jaren, en Anna Davidsdr, burgerse alhier, oud 52 jaren.
Sioerd Meliszn, linnenwever en burger, alhier, oud: 46 jaren.
Verklaren, op verzoek van Antie Berentsdr., huisvrouw van de schoenmaeker Daniel Jacobs, dat de genoemde Antie een volle zuster is van wijlen Trijntie Berentsdr. en dat Antie derhalve de erfgename is. Zij hebben beiden goed gekend, daar zij op zijn gebuijrte hebben gewoond.
verklaarder: Abel
Erflaatster: Trijntie
Getuige: Anna
Overige personen: Antie
Daniel

1616-02-17
♠ Abel Engberts, speldmaker en burger alhier, oud 51 jaren, en Anna Davidsdr, burgerse alhier, oud 52 jaren.
Sioerd Meliszn, linnenwever en burger, alhier, oud: 46 jaren.
Verklaren, op verzoek van Antie Berentsdr., huisvrouw van de schoenmaeker Daniel Jacobs, dat de genoemde Antie een volle zuster is van wijlen Trijntie Berentsdr. en dat Antie derhalve de erfgename is. Zij hebben beiden goed gekend, daar zij op zijn gebuijrte hebben gewoond.
verklaarder: Abel
Erflaatster: Trijntie
Getuige: Anna
Overige personen: Antie
Daniel

1616-02-17
♠ Harmen Martenszn, coster van de Jacobinerkercke, alhier.
Geeft inlichtingen uit het kerkeboek.
17-02-1616, pagina 14
13-04-1616, pagina 29
18-05-1616, pagina 41
30-09-1616, pagina 56 (ond ont 51 jaren)
22-11-1616, pagina 64
09-06-1618, pagina 185
07-01-1619, pagina 212
08-04-1619, pagina 235
01-05-1619, pagina 241
31-07-1619, pagina 257
28-12-1619, pagina 275
14-03-1620, pagina 296 (oud 57 jaren)
12-06-1620, pagina 316
13-06-1620, pagina 317
14-02-1621, pagina 356
Overige personen: Harmen

1616-02-17
♠ Jacob Beeger van Milterbergh, soldaet onderde Hopman: Mario.
Gehuwd met : Hijlcke Aebe dr. (van Bergum).
Betreft: verklaring van vier personen (waaronder: Siouck Berents weduwe, alhier, oud:....... omtrent de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk op 6 september 1607 en tevens omtrent de gedraginge van zijn vrouw, welke getuigen dat haar gedrag vroom en wel is en dat genoemde vier personen niet hebben vernomen van guade geruchten.
Huige Reno, Soldaet onder Walsdorffer.
Oud:..
Jan Wilme? Soldaet onder Walsdorffer.
Oud:....
Verklaart, dat hij Hijclk Aebdr. drie jaren of langer heeft gekend als een vrome en fatsoenlijke vrouw en omtrent haar niets heeft vernomen van quade geruchten.
Overige personen: Jacob van Beeger, Miltenbergh
-
Hijlck

1616-02-19
♠ Griet Jansdr, huisvrouw van de linnenwever Sioerd Meliszn.
Verkocht een huijsinge, staende in de Speelmansstraat, aan de echteluijden Cornelis Corneliszn en Lisck Atesdr, voor de summa van 300 goudguldens, belast met grondpacht à 8 goudguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: Speelmansstraat
Koper: Cornelis
Lisck
Verkoper: Griet
Sioerd

1616-02-21
♠ Aeltie Henrixdr, huisvrouw van de snijder, Pieter Janszn. Oud: .....
Echtgenoot: Aeltie
Pieter

1616-02-21
♠ Albert Aedes, schipper op Harlingen.
Gehuwd met Bauck Oenedr.
Verkocht: een huijsinge, brouhuijs, schuijre, loodze en plaetse, gelegen op het Schaverneck, ten oosten van het diept, aan de echteluijden: Henrich Pieters, brouwer, en Geertie Joannis, voor de summa van 1150 goudguldens, belast met grondpacht á 26 stuivers per jaar.
Geografische aanduidingen: het Schaverneck, ten oosten van het diept
Koper: Henrick
Geertie
Verkoper: Albert
Bauck

1616-02-21
♠ Jan Assis, burger, alhier.
Gehuwd met Luijtge Simons.
Oud:........
Overige personen: Jan
Luijtge

1616-02-26
♠ Bartelt Jacobs, boekbinder, geboren te L. Vrouwenkerke (Het Bildt)
Gehuwd met: Aechtien Martens van Meer, dochter van Marten Aans van Meer, coperslager tot Leijden.
zoon van: wijlen Jacob Laes en Claeske Jacobsdr., wonende alhier
Overige personen: Bartelt
Aechtie van Meer
Marten van Meer
Jacob
Claeske

1616-02-26
♠ Gerrijt Hendrixzn, ontfanger en hooftdiacon, alhier.
Vader van Jan Gerrijts, geboren te Leeuwarden.
Consenteert in het huwelijk van zijn voornoemde zoon, met Marijchien Simons, dochter van Simon Willemszn Saluement, wonende tot Amsterdam.
ondertrouw: Jan
Marijchien
Overige personen: Gerrijt
Simon Saluement

1616-02-26
♠ Gerrijt Hendrixzn, ontfanger en hooftdiacon, alhier.
Vader van Jan Gerrijts, geboren te Leeuwarden.
Consenteert in het huwelijk van zijn voornoemde zoon, met Marijchien Simons, dochter van Simon Willemszn Saluement, wonende tot Amsterdam.
ondertrouw: Jan
Marijchien
Overige personen: Gerrijt
Simon Saluement

1616-02-26
♠ Trijn Bottedr. huijsvrouw van de linnenwever: Cornelis Hettes. Oud:......
Verkocht: een camer, staende op de hoeck van de olde Doelesteeg, aan het Bolwerck, aan de echteluijden: Reiner Gerleffszn, holtsager, en Wijts Pietersdr., voor de summa van 190 goudguldens, vrij geld (vrij van grondpacht).
Koper: Reiner
Wijts
Verkoper: Trijn
Cornelis

1616-02-26
♠ Trijn Bottedr. huijsvrouw van de linnenwever: Cornelis Hettes. Oud:......
Verkocht: een camer, staende op de hoeck van de olde Doelesteeg, aan het Bolwerck, aan de echteluijden: Reiner Gerleffszn, holtsager, en Wijts Pietersdr., voor de summa van 190 goudguldens, vrij geld (vrij van grondpacht).
Koper: Reiner
Wijts
Verkoper: Trijn
Cornelis

1616-02-27
♠ Aeff Hettedr, huijsvrouw van de gortmaker: Sibren Heines, aan het Vliet. oud:...
Gekocht: een helfte van twee camers, en een loodze, staande op het Vliet N.Z. van de echteluijden: Gerrijt Pijbeszn, timmerman en Reinu Jansdr, aan het Vliet, voor de summa van 162 goudgls. en 14 stuivers, belast met grondpacht a 5 stuivers per jaar.
Geografische aanduidingen: op het Vliet N.Z.
Koper: Aeff
Sibren
Verkoper: Gerrijt
Reinu

1616-02-28
♠ Meester Isbrand Hieronimini. Oud: ...... Verklaart, dat Jacob Lautenbach de volle leerjaren (te weten 2 jaeren) bij hem het Chirurgijns- handwerk heeft geleerd en dat deze zich eerlijk - vroom - en neerstich heeft gedragen, gelijck een goed leerknegt betaemt.
wordt gecertificeerd: Jacob Lautenbach
certificeert: Isbrand

1616-03-04
♠ Jan Willems Dickij, hoosbreider.
Oud: 55 jaren.
Verklaart, dat hij Matheus Jacobs zn, meester snijder tot Haerlem, en ook diens ouders wel 16 a 17 jaren heeft gekend, daar zij op zijn gebuijrte hebben gewoond en tevens, dat gen. Matheus en diens ouders hun vroom, eerlijck en gehoorsaem hebben gedragen, zonder, omtrent hun, quade geruchten te hebben vernomen.
Overige personen: Jan Dickij
Matheus

1616-03-04
♠ Jan Willems Dickij, hoosbreider.
Oud: 55 jaren.
Verklaart, dat hij Matheus Jacobs zn, meester snijder tot Haerlem, en ook diens ouders wel 16 a 17 jaren heeft gekend, daar zij op zijn gebuijrte hebben gewoond en tevens, dat gen. Matheus en diens ouders hun vroom, eerlijck en gehoorsaem hebben gedragen, zonder, omtrent hun, quade geruchten te hebben vernomen.
Overige personen: Jan Dickij
Matheus

1616-03-04
♠ Matheus Jacobs, meester snijder, wonende te Haerlem. Zoon van: ...Oud: ....Op zijn verzoek verklaren drie personen: - Frans Rienx, corffmaker. Oud: 45 jaren.
- Jaques Vredeman, Musicmeester, oud: 57 jaren.
dat hij Matheus Jacobszn, mr snijder tot Haerlem, en ook diens ouders wel 16 à 17 jaren heeft gekend, daar zij op zijn gebuijrte hebben gewoond en tevens dat genoemde Matheus en diens ouders hun vroom, eerlijck en gehoorsaem hebben gedragen, zonder omtrent hun quade geruchten te hebben vernomen.
Getuige: Frans
Overige personen: Matheus

1616-03-05
♠ Ansck Wibrantsdr, huijsvrouw van de metzelaer Thomas Evertszn.
Gekocht een camer en loodze, staende in de Hanniasteigh van Engel Gossedr, weduwe van Eilert Roeleffs, in leven metzelaer, voor de summa van 135 goudguldens, vrij geld, belat met grondpacht à 2,5 goudguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: Hanniasteigh
Koper: Ansck
Thomas
Verkoper: Engel
Overige personen: Eilert

1616-03-11
♠ Duijff Jansdr, huijsvrouw van de scheersliper Sicke Carstes.
Gekocht: een camer, staende in de Hanniasteige, met de daar achter gelegen hovinge (plus de daerinstaende bomen en planten) van de echteluijden Jan Adamszn, hoedstoffeerder en Wijtske Scheltes, voor de summa van 410 goudguldens, belast met grondpacht à 28 stuivers per jaar.
Koper: Duijff
Sicke
Verkoper: Jan
Wijtske

1616-03-11
♠ Duijff Jansdr, huijsvrouw van de scheersliper Sicke Carstes.
Gekocht: een camer, staende in de Hanniasteige, met de daar achter gelegen hovinge (plus de daerinstaende bomen en planten) van de echteluijden Jan Adamszn, hoedstoffeerder en Wijtske Scheltes, voor de summa van 410 goudguldens, belast met grondpacht à 28 stuivers per jaar.
Koper: Duijff
Sicke
Verkoper: Jan
Wijtske

1616-03-16
♠ Gerbren Sibrens, wonende tot Weidum. Gehuwd met Jelcke Jansdr.
Gekocht een camer van twee woningen, met de daarachter gelegen hovinge en plaetse, staende aan het Bolwerck, bij de Hanniasteige tot Leeuwarden, van de echteluijden Coert Meines, mr metzelaer, en Griet Auckes, voor de summa van 300 goudguldens, belast met grondpacht à 2 goudguldens en 22 stuivers per jaar.
Geografische aanduidingen: aan het Bolwerck, bij de Hanniasteige
Koper: Gerbren
Jelcke
Verkoper: Coert
Griet

1616-03-18
♠ Anna Simonsdr, huijsvrouw van de holtsager Jan Fockeszn.
Verkocht een camer en vierdehalf voet plaetse, stanede in de Blokhuijstersteeg, aan de echteluijden Lambert Wolterszn, linnenwever en Barber Gerrijtsdr, voor de summa van 138 goudguldens, belast met grondpacht á 30 stuivers per jaar.
Geografische aanduidingen: Blokhuijstersteeg
Koper: Lambert
Barber
Verkoper: Anna
Jan

1616-03-21
♠ Andries Gerbrens, chirurgijnsgesel, wonende tot Weidum.
Op zijn verzoek verklaart Anthonis Willems, burger en chirurgijns gildebroeder tot Leeuwarden, dat voornoemde Andries twee volle jaren bij hem chirurgie heeft geleert en geoefent en tevens, dat hij zich alszodanig trouw en neerstig heeft gedragen.
Getuige: Anthonis
Overige personen: Andries

1616-03-25
♠ Adriaentie Cornelisdr, huijsvrouw van de coopman: Evert Janszn.
Verkocht: een huijsinge, staende op de hoeck van de Sacramentsstraet bij de Put, aan de echteluijden Lambert Laurents en Trijntie Dirxdr, voor de summa van 767 Carolusguldens en 10 stuivers, belast met grondpacht á 20 stuivers per jaar.
Koper: Lambert
Trijntie
Verkoper: Adriaentie
Evert
vimeo

1616-03-25
♠ Adriaentie Cornelisdr, huijsvrouw van de coopman: Evert Janszn.
Verkocht: een huijsinge, staende op de hoeck van de Sacramentsstraet bij de Put, aan de echteluijden Lambert Laurents en Trijntie Dirxdr, voor de summa van 767 Carolusguldens en 10 stuivers, belast met grondpacht á 20 stuivers per jaar.
Koper: Lambert
Trijntie
Verkoper: Adriaentie
Evert
vimeo

1616-03-26
♠ Harmen Franszn, schrijver van de hopman Arent Arents.
Gehuwd met Geertruijt van Elen, dochter van Jan van Eelen.
Verkocht een huijsinge, staende op de smalle zijde van de Nieuwestadt (alwaer de gulden fontein uithangt) aan de echteluijden Melle Tiaerdtszn, backer en Nel Louisdr, voor de summa van 1490 goudguldens, vrij geld, belast met grondpacht à 14 stuivers per jaar.
Oud: .....
Koper: Melle
Nel
Verkoper: Harmen
Geertruijt van Elen
Overige personen: Arent
Jan van Eelen

1616-03-26
♠ Harmen Franszn, schrijver van de hopman Arent Arents.
Gehuwd met Geertruijt van Elen, dochter van Jan van Eelen.
Verkocht een huijsinge, staende op de smalle zijde van de Nieuwestadt (alwaer de gulden fontein uithangt) aan de echteluijden Melle Tiaerdtszn, backer en Nel Louisdr, voor de summa van 1490 goudguldens, vrij geld, belast met grondpacht à 14 stuivers per jaar.
Oud: .....
Koper: Melle
Nel
Verkoper: Harmen
Geertruijt van Elen
Overige personen: Arent
Jan van Eelen

1616-03-28
♠ Jan Jans, ketelboeter, alhier.
Op zijn verzoek verklaren twee personen: Albert Douwes, oud omtrent 35 jaren, alhier;
Jacob Wijbes, oud 34 jaren, leertouwer, alhier;
dat zij op Jan Jans gebuijrte woonachtig zijn en hem lange jaren hebben gekend als een eerlijcke en vrome man, die ook eerlijck zijn cost zoekt te winnen.
wordt gecertificeerd: Jan
certificeert: Albert
Jacob
c849-327

1616-03-29
♠ Wibrant Janszn Noordenbos? Apothequer en burger. Oud: ...
Verklaart, dat de Apothequers-gesel: Sebastiaen Willems, twee jaren bij hem heeft gestanden en alsoo zijn leerjaren heeft uitgedient en tevens, dat hij zich eerlijck en vroom heeft gedragen en gequeten.

1616-03-29
♠ Wibrant Janszn Noordenbos? Apothequer en burger. Oud: ...
Verklaart, dat de Apothequers-gesel: Sebastiaen Willems, twee jaren bij hem heeft gestanden en alsoo zijn leerjaren heeft uitgedient en tevens, dat hij zich eerlijck en vroom heeft gedragen en gequeten.

1616-03-31
♠ Dr. Joachims Lamberti,
gehuwd met: Geertruijd Willemsdr. van der Wilde, dochter van wijlen Willem Simons van der Wilde.
Schoonbroeder van: Jan Willems van der Wilde en van twee jongste broers van zijn vrouw ( namen niet vermeld).
Oud:.....
constitueert, namens zijn vrouw en de curator van genoemde twee jongste broers van zijn vrouw, tot volmacht: Jan Willems, voornoemd, om de rekeninge te sluijten, Boudewijn Cornelis, burger tot Leiden, zal gedencken te doen van de administratie van de sterfhuijs saken en nagelaten goederen van wijlen Willem Simons van der Wilde.
Jan Bulteus van Vliet, oom van Geertruijd Willems van der Wilde.
Administrator: Boudewijn
Erflater: Willem van der Wilde
Overige personen: Joachims
Geertruijd van der Wilde
Jan van der Wilde

1616-04-03
♠ Wijlen (?) Feijcke Sijtses.
Voormaels: chirurgus, alhier.
So men secht op zijn Oost Indische reijse gebleven.
Betreft: een verklaring van de gebroeders Arent en Willem van Loon, waarin deze zeggen wel te weten, dat de olderen van Sijtze Laurens, (gehuwd met Rieme Diorredr) de rechte erfgenamen zijn van voornoemde chirurgus.
Erfgenaam: Sijtze
Getuige: Arent van Loon
Willem van Loon
Overige personen: Feijcke
Rieme

1616-04-03
♠ Wijlen (?) Feijcke Sijtses.
Voormaels: chirurgus, alhier.
So men secht op zijn Oost Indische reijse gebleven.
Betreft: een verklaring van de gebroeders Arent en Willem van Loon, waarin deze zeggen wel te weten, dat de olderen van Sijtze Laurens, (gehuwd met Rieme Diorredr) de rechte erfgenamen zijn van voornoemde chirurgus.
Erfgenaam: Sijtze
Getuige: Arent van Loon
Willem van Loon
Overige personen: Feijcke
Rieme

1616-04-05
♠ - Yda Eecke dr, weduwe van de Advocaet, Meester Jacob Herbaius. Oud: 73 jaren.
- Oene Oeneszn, rentmeerster van het St. Anthonis Gasthuijs, alhier. Oud: 63 jaren.
Verklaart, dat zij in leven seer wel heeft gekend de burger: Reiner de Fries, destijds te Antwerpen en mitsdien wel weet, dat Jacques de Fries, dispencier van Sijne Excellentie, een sone is van genoemde Reiner de Fries, die soals men secht, is gebleven in de Franse fuirie te Antwerpen.
Geografische aanduidingen: Antwerpen
certificeert: Yda
wijlen echtgenoot: Jacob Herbaius
wijlen vader: Reiner de Fries
wordt gecertificeerd: Jaques de Fries
verklaarder: Oene

1616-04-05
♠ - Yda Eecke dr, weduwe van de Advocaet, Meester Jacob Herbaius. Oud: 73 jaren.
- Oene Oeneszn, rentmeerster van het St. Anthonis Gasthuijs, alhier. Oud: 63 jaren.
Verklaart, dat zij in leven seer wel heeft gekend de burger: Reiner de Fries, destijds te Antwerpen en mitsdien wel weet, dat Jacques de Fries, dispencier van Sijne Excellentie, een sone is van genoemde Reiner de Fries, die soals men secht, is gebleven in de Franse fuirie te Antwerpen.
Geografische aanduidingen: Antwerpen
certificeert: Yda
wijlen echtgenoot: Jacob Herbaius
wijlen vader: Reiner de Fries
wordt gecertificeerd: Jaques de Fries
verklaarder: Oene

1616-04-08
♠ Elske Siegerdr, huijsvrouw van de brouwer Jacob Feijckeszn. Oud: ......
Gekocht: een camer, staende in de Jan Schuitemakerssteige, van de metselaer Sioerd Tierxzn, voor de summa van 133 goudguldens en 7 stuivers, vrij geld.
Geografische aanduidingen: Schuitmakerssteeg
Koper: Elske
Jacob
Verkoper: Sioerd

1616-04-08
♠ Henrick Harmenszn, chirurgijnsgesel.
Op zijn verzoek verklaart de chirurgus meester Jacob Janszn, oud: 50 jaren, dat genoemde Henrick twee volle jaren bij hem het chirurgijnshandwerck heeft geleerd en tevens dat hij zich heeft gedragen saoals een goed leerknecht betaemd.
certificeert: Jacob
wordt gecertificeerd: Henrick

1616-04-11
♠ Aelcke Lucasdr, thans gehuwd met Willem Egberts, glaesman.
Moeder van: Lucas Egberts, wonende te Haarlem. Oud: ....
Verklaart, dat zij (onder dwang van haar voornoemde man) een valsche acte heeft laten passeren voor notaris Dominico Lollij (in Martij laatstleden). Zij verklaart in deze acte aan haar voornoemde man 300 Carolusguldens schuldig te zijn, terwijl in werkelijkeheid dit 75 Carolusguldens moet zijn.
verzoeker: Lucas
Crediteur: Dominico Lollij
Getuige: Aelcke
Overige personen: Willem

1616-04-11
♠ Aelcke Lucasdr, thans gehuwd met Willem Egberts, glaesman.
Moeder van: Lucas Egberts, wonende te Haarlem. Oud: ....
Verklaart, dat zij (onder dwang van haar voornoemde man) een valsche acte heeft laten passeren voor notaris Dominico Lollij (in Martij laatstleden). Zij verklaart in deze acte aan haar voornoemde man 300 Carolusguldens schuldig te zijn, terwijl in werkelijkeheid dit 75 Carolusguldens moet zijn.
verzoeker: Lucas
Crediteur: Dominico Lollij
Getuige: Aelcke
Overige personen: Willem

1616-04-12
♠ - Thonis Janszn, coopman. Oud: 41 jaren.
- Wijtze Douwes, gortmaker. Oud: 45 jaren.
Op diens verzoek verklaart hij dat hij de olderen van Simon Sickes, studente-bode te Orliens in Franckrijck, heeft gekend en nog kent, en mitsdien wel weet, dat genoemde Simon uit deze olderen is geboren en zich eerlijck en vroom heeft gedragen. Simon is, aldus Thonis Janszn, in Leckum geboren.
NB. de namen van de olderen staan niet vermeld.
Getuige: Thonis
Overige personen: Simon

1616-04-12
♠ - Thonis Janszn, coopman. Oud: 41 jaren.
- Wijtze Douwes, gortmaker. Oud: 45 jaren.
Op diens verzoek verklaart hij dat hij de olderen van Simon Sickes, studente-bode te Orliens in Franckrijck, heeft gekend en nog kent, en mitsdien wel weet, dat genoemde Simon uit deze olderen is geboren en zich eerlijck en vroom heeft gedragen. Simon is, aldus Thonis Janszn, in Leckum geboren.
NB. de namen van de olderen staan niet vermeld.
Getuige: Thonis
Overige personen: Simon

1616-04-13
♠ Nicolaes Brouwer, gewesen pieper onder de Comp. van de Hopman Bartholomeij Walsdorffer, alhier.
Gehuwd met Lijsabet Keckin (van Francfort).
Op zijn verzoek verklaart de coster Harmen Martenszn, dat het huwelijk van voornoemde Nicolaes met Lijsabet Keckin, drie malen kerkelijk is geproclameert, namelijk op 7, 14 en 31 Aprilis 1611, en op 3 Januarij 1613 is bevestigd.
(Dit staat in het Kerkeboek der huwelijkx saecken).
wordt gecertificeerd: Nicolaes Brouwer
Lijsabet Keckin
certificeert: Harmen
Overige personen: Bartholomeij Walsdorffer

1616-04-16
♠ Auck Ulckedr, huijsvrouw van de coperslager Laurents Laurentszn.
Gekocht: een nieuw geboude huijsinge, staende bij de Doecke Martenapijp noordzijde, van de echteluijden Carel Evertsz, blauwverver en Jantien Jansdr, voor de summa van 1212 goudguldens, belast met grondpacht á 10 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: bij de Doecke Martenapijp noordzijde
Koper: Auck
Laurents
Verkoper: Carel
Jantien

1616-04-17
♠ Wijlen Luijtien Fridszn. heeft twee zonen: wijlen Evert Luijties en wijlen Lambert Luijties;
Wijlen Evert Luijties, in levene gehuwd met Sijcke Jansdr.; hun zoon is Jan Everts.
Fetze Simonszn, oud 65 jaren, burger, alhier;
Joannes Henrici, oud 60 jaren, Ontfanger, alhier;
verklaren dat zij voornoemden in leven seer wel heeft gekend en mitsdien wel weet, dat voornoemde Jan Everts de erfgenaam is van genoemde wijlen Luijtien Fridszn., en dat er geen meerdere kinderen en erfgenamen in leven zijn.
certificeert: Fetze
Joannes
wordt gecertificeerd en erfgenaam: Jan
wordt gecertificeerd en moeder: Sijcke
wordt gecertificeerd en erflater: Evert
Luijtien
Lambert

1616-04-18
♠ Jan Luloffs, olde schepen alhier.
Oud: 62 jaren.
Verklaart, dat hij wijlen Dirck Dircks zn Bors en zijn vrouw: Neeltie van Waeijes in tijden seer wel heeft gekend en mitsdien wel weet, dat Dirck Dircks zn Bors, junior een zoon is van deze echtelieden en dat hij alhier en uit deze Ouders in echte geboren is.
Kind: Dirck Bors
Overige personen: Jan
Dirck Bors
Neeltie van Waeijes
c013-284

1616-04-18
♠ Jan Luloffs, olde schepen alhier.
Oud: 62 jaren.
Verklaart, dat hij wijlen Dirck Dircks zn Bors en zijn vrouw: Neeltie van Waeijes in tijden seer wel heeft gekend en mitsdien wel weet, dat Dirck Dircks zn Bors, junior een zoon is van deze echtelieden en dat hij alhier en uit deze Ouders in echte geboren is.
Kind: Dirck Bors
Overige personen: Jan
Dirck Bors
Neeltie van Waeijes
c013-284

1616-04-18
♠ Wijlen Dirck Dirckszn Bors, senior.
Zijn weduwe: Neeltie van Waeijes.
Zijn zoon: Dirck Dirckszn Bors, junior, oud.......
Betreft: verklaring van vier personen dat Dirck junior alhier en uit de voornoemde ouders in echte geboren is.
- Take Albertszn, olde schepen, alhier.
Oud: 54 jaren.
-Tierck Tierckszn, burger, alhier.
Oud: 63 jaren.
Verklaart dat hij wijlen Dirck Dirckzn Bors en zijn vrouw in tijden zeer goed wel heeft gekend en dus wel weet, dat DDB junior een zoon van deze echtelieden is en dat hij alhier en uit deze ouders in echte geboren is.
Overige personen: Dirck Bors
Neeltie van Waeijes
Dirck Bors
vimeoistorisch Centrum Leeuwarden (
1616-04-18
♠ Wijlen Dirck Dirckszn Bors, senior.
Zijn weduwe: Neeltie van Waeijes.
Zijn zoon: Dirck Dirckszn Bors, junior, oud.......
Betreft: verklaring van vier personen dat Dirck junior alhier en uit de voornoemde ouders in echte geboren is.
- Take Albertszn, olde schepen, alhier.
Oud: 54 jaren.
-Tierck Tierckszn, burger, alhier.
Oud: 63 jaren.
Verklaart dat hij wijlen Dirck Dirckzn Bors en zijn vrouw in tijden zeer goed wel heeft gekend en dus wel weet, dat DDB junior een zoon van deze echtelieden is en dat hij alhier en uit deze ouders in echte geboren is.
Overige personen: Dirck Bors
Neeltie van Waeijes
Dirck Bors
vimeoistorisch Centrum Leeuwarden (
1616-04-20
♠ Jacob Noldus, burger, alhier.
Verrklaart, dat met Burgemeester Jurrien Henrix is geaccordeert, dat tijdens de bouw van comparants nieuwe huijsinge ( waarvoor genoemde Burgermeester het hout heeft gelevert)dze Burgemeester specialijcks soude sijn en blijven gehijpothiceert en verbonden.
wordt gecertificeerd: Jurrien
certificeert: Jacob

1616-04-22
♠ Simon Rompckes, molenaar, gehuwd met Anna Jans;
Foke Rompckes (gortmaker), op het Vliet, gehuwd met Trijn Pieters;
Neel Rompckesdr., gehuwd met Siberen Broers;
kinderen en erfgenamen van wijlen Rompcke Simons.
Verkocht: (mede namens bovengenoemde erfgenamen) twee huijsingen, staende, naast elcanderen, op het Noordvliet, aan de echteluijden Jan Janszn., coopman in cleine waren, en Griet Henrix, voor de summa van totaal 1125 goudguldens, beijden belast met grondpacht à 12 stuijvers per jaar.
erflater en vader: Rompcke
Koper: Jan
Griet
Verkoper: Simon
Foke
Neel
Overige personen: Anna
Trijn
Siberen

1616-04-22
♠ Simon Rompckes, molenaar, gehuwd met Anna Jans;
Foke Rompckes (gortmaker), op het Vliet, gehuwd met Trijn Pieters;
Neel Rompckesdr., gehuwd met Siberen Broers;
kinderen en erfgenamen van wijlen Rompcke Simons.
Verkocht: (mede namens bovengenoemde erfgenamen) twee huijsingen, staende, naast elcanderen, op het Noordvliet, aan de echteluijden Jan Janszn., coopman in cleine waren, en Griet Henrix, voor de summa van totaal 1125 goudguldens, beijden belast met grondpacht à 12 stuijvers per jaar.
erflater en vader: Rompcke
Koper: Jan
Griet
Verkoper: Simon
Foke
Neel
Overige personen: Anna
Trijn
Siberen

1616-04-25
♠ Guiliaem Pieters, slotmaker en burger, gehuwd met Hiltie Andriesdr. Oud: .....
Verkocht: een camer en loodske, staende in de Bontepaepssteige, aan de echteluijden Wibren Meinertszn, turfdrager en Trijn Henrixdr, oud; ...., voor de summa van 200 goudguldens, vrij geld.
Vrij van grondpacht.
Koper: Wibren
Trijn
Verkoper: Guiliaem
Hiltie

1616-04-25
♠ Guiliaem Pieters, slotmaker en burger, gehuwd met Hiltie Andriesdr. Oud: .....
Verkocht: een camer en loodske, staende in de Bontepaepssteige, aan de echteluijden Wibren Meinertszn, turfdrager en Trijn Henrixdr, oud; ...., voor de summa van 200 goudguldens, vrij geld.
Vrij van grondpacht.
Koper: Wibren
Trijn
Verkoper: Guiliaem
Hiltie

1616-04-26
♠ Jan Sioerds, snijder, alhier.
Oud: 51 jaren.
Albert Raet, alhier.
Oud:.......
Frans van Gel, alhier.
Omtrent 65 jaren, zwager van Gerlacus de Friso.
Verklaart, op verzoek van Willem Kethel dat er voormaels een vrije doorganck is geweest, voor van de munte af door het Galeister Clooster over de plaetse tussen voornoemde Kethel en Focke Selsma.
Comparant is vele malen (in 1584 en later) door deze doorganck gegaen
verklaarder: Jan
verzoeker: Willem Kethel
Overige personen: Focke Selsma

1616-04-29
♠ Adam Willems, handtschoenmaker.
Op zijn verzoek verklaren drie personen: - Jacob Lambert, laeckenbereijder, oud 34 jaren
- Willem Roeleffs, linnenwever. Oud: 26 jaren. (wel drie jaren buijrman)
dat hij hun buijrman is geweest en mitsdien wel weten, dat hij zich vroom, eerlijck en naar behoren heeft gedragen.
certificeert: Jacob
wordt gecertificeerd: Adam

1616-04-29
♠ Adam Willems, handtschoenmaker.
Op zijn verzoek verklaren drie personen: - Jacob Lambert, laeckenbereijder, oud 34 jaren
- Willem Roeleffs, linnenwever. Oud: 26 jaren. (wel drie jaren buijrman)
dat hij hun buijrman is geweest en mitsdien wel weten, dat hij zich vroom, eerlijck en naar behoren heeft gedragen.
certificeert: Jacob
wordt gecertificeerd: Adam

1616-05-01
♠ Barthel Janszn, Kegener van Bremen, gewesene bierdrager deser stede.
Op zijn verzoek verklaren drie personen (Goslick Wopckes, oud 70 jaren, en Griet Henrixdr, oud 27 jaren en Lubbert Evertszn, linnenwever, oud: 55 jaren) dat zij wel vier jaren op zijn gebuijrte hebben gewoond en mitsdien goede kennisse hebben, dat hij zich altijd vroom, eerlijck, vreedzaam en naar behoren heeft gedragen.
verklaarder: Lubbert
Getuige: Goslick
Griet
Overige personen: Barthel

1616-05-02
♠ Halbe Wijtzes, wonende tot Tietjerck, gehuwd met Celi Tiaerdsdr.
Gekocht een huijsinge en plaets, staende aan het Noordvliet, ontrent de molen, van de echteluijden Wibren Franszn en Lusij Sipckesdr, wonende tot Menaem, voor de summa van 244 goudguldens, belast met grondpacht à 7 stuijvers per jaar.
Koper: Halbe
Celi
Verkoper: Wibren
Lusij

1616-05-02
♠ Halbe Wijtzes, wonende tot Tietjerck, gehuwd met Celi Tiaerdsdr.
Gekocht een huijsinge en plaets, staende aan het Noordvliet, ontrent de molen, van de echteluijden Wibren Franszn en Lusij Sipckesdr, wonende tot Menaem, voor de summa van 244 goudguldens, belast met grondpacht à 7 stuijvers per jaar.
Koper: Halbe
Celi
Verkoper: Wibren
Lusij

1616-05-02
♠ Harmen Bruijnsvelt, Mr. goudtsmidt, verklaart, dat de goudtsmidsgesel Jan Gerrijts, zes jaren het goudtsmidshandwerck bij hem heeft geleerd en in zijn winkel heeft gestanden en dat Jan zich getrou en neerstich heeft gedragen.
wordt gecertificeerd: Jan
certificeert: Harmen Bruijnsvelt

1616-05-02
♠ Rienck Atsma.
Oud: ...
Verkocht: als mede-ratocaverende ( voor een bepaald deel borg staand) van de huijsvrouw van Evert du Gardijn (wonende tot Amsterdam)en namens mede-caverenden: voornoemde Evert du Gardijn en Tiebbe- en Isaac Adius, een huijsinge, staende in de Kleijne Kerckstraet, alhier, aan de echteluijden: Lieuwe Obbeszn en Taetske Bauckes, voor de summa van 515 goudgls, belast met grondpacht à 6 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Kleijne Kerckstraet
Koper: Lieuwe
Taetske
Verkoper: Evert du Gardijn
Tiebbe Adius
Isaac Adius
Overige personen: Rienck Atsma

1616-05-02
♠ Tiebbe Adius.
Oud:.....
Verkocht: als mede - ratoeaverende van de huijsvrouw van Evert Du Gardijn (wonende tot Amsterdam) en namens de mede - caeverenden: voornoempt Evert du Gardijn en Rienck Atsma en Isaac Adius: een huijsinge, staende in de Kleijne Kerckstraet, alhier, aan de echtelijden: Lieuwe Obbeszn en Taetske Bauckes, voor de summa van 515 goud guldens, belast met grondpacht a 6 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: een huijsinge staende in de Kleijne Kerckstraet
Debiteur: Lieuwe
Taetske
Crediteur: Tiebbe Adius
Overige personen: Evert du Gardijn
Rienck Atsma
Isaac Adius

1616-05-04
♠ Douwe Janszn, schipper ende broeder van 't schippersgilde.
Op zijn verzoek verklaren twee personen (onder andere, Laurents Ruerts, borduirwercker, oud: 27 jaren en Pibo Rinties, schoenmaker, oud: 45 jaren), dat zij op zijn gebuijrte twee jaren hebben gewoond en mitsdien weten, dat hij en zijn vrouw zich vroom en naar behoren hebben gedragen.
verklaarder: Laurents
Pibo
Overige personen: Douwe

1616-05-06
♠ Agneta Stoffelsdr, huijsvrouw van Willem Lubbertszn, alhier. Oud: ....
Verkocht: een camer, staende in de Jeldu Auckessteige, aan de Thuijnen Z.Z., aan Hille Jelleszn (alias Soon) voor de summa van 220 goudguldens, vrij geld. Vrij van grondpacht.
Koper: Hille
Verkoper: Agneta
Willem

1616-05-06
♠ Agneta Stoffelsdr, huijsvrouw van Willem Lubbertszn, alhier. Oud: ....
Verkocht: een camer, staende in de Jeldu Auckessteige, aan de Thuijnen Z.Z., aan Hille Jelleszn (alias Soon) voor de summa van 220 goudguldens, vrij geld. Vrij van grondpacht.
Koper: Hille
Verkoper: Agneta
Willem

1616-05-07
♠ Douwe Sibrants, alhier.
Oud: ontrent 80 jaren.
Nicolaes Rijcart, alhier.
Oud: ontrent 33 jaren.
Verklaart dat Harmen Gerrijtszn zich eerlijck heeft gedragen.
Getuige: Douwe
Overige personen: Harmen

1616-05-07
♠ Lijsbet Jansdr, geboren en wonende alhier, dochter van Jan N.N., alhier.
In ondertrouw met Henrick Harmens, taefellakenweversegesel, wonende tot Amsterdam.
Verklaart dat zij als bruijd, na consent van haar vader, vergunning heeft ontvangen van de gerechte deser stede, om haar huwelijck te moegen proclameren, hetwelk aanstaande Vridag geschieden zal.
Jan Henrixzn., wonende in onsen voorstadt, alhier, betreft het verlenen van proclamatie van het huwelijck van Henrick Harmens (tot Amsterdam) en Lijsbet Jansdr. (alhier) door de Gerechte deser Stede.
wordt gecertificeerd: Lijsbet
Henrick
Vader: Jan N.N.
certificeert: Jan

1616-05-08
♠ Bauck Sipckes, huijsvrouw van de bierdrager Evert Evertszn.
Gekocht: een camer staende achter Jacobiner Kerckhof en de pottebackershuijsinge: in de vergulde poth, van de echteluijden Rueurd Janszn,pannebacker, en Frouck Fabiaensdr voor de summa van 128 goudguldens, belast met grondpacht á 30 stuijvers per jaar.
Koper: Bauck
Evert
Verkoper: Rueurd
Frouck

1616-05-08
♠ Bauck Sipckes, huijsvrouw van de bierdrager Evert Evertszn.
Gekocht: een camer staende achter Jacobiner Kerckhof en de pottebackershuijsinge: in de vergulde poth, van de echteluijden Rueurd Janszn,pannebacker, en Frouck Fabiaensdr voor de summa van 128 goudguldens, belast met grondpacht á 30 stuijvers per jaar.
Koper: Bauck
Evert
Verkoper: Rueurd
Frouck

1616-05-13
♠ Focke Isbrantszn, mede-gildebroeder van het linnenweversgilde alhier.
Op zijn verzoek verklaren drie personen (waaronder: - Thomas Dirx zn. meester Chirurgijn, oud: 38 jaren)
- Willem Hanszn, linnenwever, oud: 50 jaren.
- Henrick Vridach, brouwer, oud: 47 jaren.
dat zij hem lange hebben gekend en mitsdien wel weten dat hij zich altijd vroom, eerlijck en naar behoren heeft gedragen.
Overige personen: Focke

1616-05-15
♠ Jan Janszn. gehuwd met Marij Harmensdr.
Betreft onderstaande certificatie: Uit het huwelijx- en Kerkeboek is gebleken, dat Jan Janszn. en Marij Harmensdr., de huwelijxgeboden zijn geaccordeerd op 5 Aprilis 1594 en op 5 Maij 1594 getrout zijn in de Kerke, alhier.
wordt gecertificeerd: Jan
Marij

1616-05-18
♠ Jurich David Broeder, soldaet onder de Hopman Walsdorffer, geboren tot nij stadt Anderhardt, gehuwd met Dorathea Chêlin.
Betreft: verclaring van de coster Harmen Martens, waaruit blijkt dat, volgens het Kerkeboek, het huwelijck van voornoemde personen op 1, 8 en 15 Januarij 1615 is afgecondicht en op 18 Juni 1615 solde bevesticht zijn.
wordt gecertificeerd: Jurich David Broeder
Dorathea Chêlin
certificeert: Harmen
Overige personen: N.N. (hopman) Walsdorffer

1616-05-23
♠ Arent Tiaerdszn, cramer, alhier.
Op zijn verzoek verklaren twee personen (Douwe Idseszn, keesdrager, oud ontrent 49 jaren) dat zij hem drie á vier jaren hebben gekend, wonende op zijn gebuijrte en mitsdien wel weten, dat hij zich eerlijck en deugdelijck heeft gedragen en erneert.
Getuige: Douwe
Overige personen: Arent

1616-05-23
♠ Claes Entes, doodgraver.
Oud: ontrent 50 jaren.
Verklaart, dat hij drie a vier jaren heeft gewoond op de gebuijrte van Arent Tiaerdszn en mitsdien wel weet, dat deze zich eerlijck en deugdelijck heeft gedragen en erneert.
gecertificeerde: Arent
certificeert: Claes

1616-05-23
♠ Geeske Elantsdr, gehuwd met Jan Jans Duijff, boumeester alhier.
Moeder van .. kinderen waaronder Trijntie Jans, gehuwd met Frans van Raesfelt tot Embden.
Folckert Epema, burger, alhier.
Oud: 50 jaren.
Joris Gerrijts Camp, olde boumeester, alhier.
Oud: 45 jaren
Verklaart dat Jan Jans Duijff en Geeske Elantsdr, voornoemd, werkelijk echtelieden zijn en dat voornoemde Trijntie Jans en de andere kinderen uit hun huwelijk zijn geboren, op zijn gebuijrte.
wordt gecertificeert: Geeske
Jan Duijff
Trijntie
certificeert: Folckert Epema
Overige personen: Frans van Raesfelt

1616-05-25
♠ Henrick Thoniszn, oud omtrent 40 jaren, gezworen waecker, alhier;
Jan Coerts, oud 46 jaren, schoenlapper, alhier;
Samuel Rijdel, oud 47 jaren uit Halberstadt
Jan van Roo, 27 jaar.
verklaren dat zij enige jaren hebben gewoond op de gebuijrte van Rijckeliff Henrix en mitsdien wel weten, dat deze zich eerlijck en deugdelijck heeft gedragen en erneert [= in levensonderhoud voorzien].
wordt gecertificeerd: Rijckeliff
certificeert: Henrick
Jan

1616-05-27
♠ Anna Mathei Maccareel, wonende tot Deinum, gehuwd met: Sioerd Sioerds.
Oud:......
Verleent, mede namens Claes Carols Winnebroods, volmacht aan Joute Sioerds, om de door hun geërfde landen en schuijre van wijlen: Carol Winnebroods (vader van Claes Carols, voornoemd) te verkopen.
(zie ook pag: 35.)

1616-05-31
♠ Wijbe Gerckes, schoenlapper. Oud: .... Op zijn verzoek verklaren drie personen: - Hetze Corneliszn, schuijtevoerder, aan het Vliet. Oud: 37 jaren.
- Reijn Sioerds, gortmaker, aan het Vliet. Oud: ontrent 50 jaren.
- Cornelis Janszn, schuijtvoerder, aan het Vliet. Oud: omtrent 31 jaren.
Verklaart dat hij enige jaren gewoond heeft op de gebuijrte van Wijbe Gerckes en mitsdien wel weet, dat deze zich altijd naar behoren heeft gedragen en vroom en eerlijck gesocht heeft zijn cost te winnen.
Getuige: Hetze
Overige personen: Wijbe

1616-05-31
♠ Wijbe Gerckes, schoenlapper. Oud: .... Op zijn verzoek verklaren drie personen: - Hetze Corneliszn, schuijtevoerder, aan het Vliet. Oud: 37 jaren.
- Reijn Sioerds, gortmaker, aan het Vliet. Oud: ontrent 50 jaren.
- Cornelis Janszn, schuijtvoerder, aan het Vliet. Oud: omtrent 31 jaren.
Verklaart dat hij enige jaren gewoond heeft op de gebuijrte van Wijbe Gerckes en mitsdien wel weet, dat deze zich altijd naar behoren heeft gedragen en vroom en eerlijck gesocht heeft zijn cost te winnen.
Getuige: Hetze
Overige personen: Wijbe

1616-06-06
♠ - mr. Eelco Dronrijp, Oud:.....
- Mathijs Heimans, oud: ....
Verklaart dat hij Cathalina van Sompeecke, huijsvrouw van Thimon van Cuijck, wel kent, waarna Cathalina haar kleinzoon: Johan van Leeuwen constitueert tot haar volmacht om de nog lopende lijffrenten te vorderen en te ontfangen.
Voornoemde Cathalina is een dochter van Augustijn van Sompeecke en zelf moeder van een dochter (naam niet vermeld).
Crediteur: Johan van Leeuwen
Overige personen: Eelco Dronrijp
Cathalina Sompeecke

1616-06-06
♠ Epe Claeszn, mr metzelaer, alhier.
Gehuwd met Feijck Ulrixdr.
Gekocht: een camer, staende in de Speulmansstraet, van de echtelieden Geert Claeszn, metselaer en Jantien Harmensdr, voor de summa van 235 goudguldens, belast met grondpacht à 8 goudguldens en 21 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Speulmansstraet
Koper: Epe
Feijck
Verkoper: Geert
Jantien

1616-06-07
♠ Jan Gerrijtszn, laeckenverwer, aan het Vliet.
Oud: 43 jaren.
Thonis Simons Waeijes, aan het Vliet.
Oud: 64 jaren.
Verklaart, dat hij woonachtig is op de gebuijrte van: Saeck Jeltesdr. en haar wel kent en dat zij zich vroom en eerlijck gedraegd en alszodanig zoekt haar cost te winnen.
verzoekster: Saeck
verklaarder: Jan

1616-06-21
♠ Aelcke Bernsdr, huijsvrouw van de apoincteerde onder hopman Haringsma: Toenis Ruiter.
Gekocht: een camer, staende op het Diepswal in de hoff van wijlen de echteluijden: Mr Claes Andries en Armgard Muis, van de echteluijden: Fenne Wijgers en Ancke Folkertsdr, voor de summa van 230 goudguldens, vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: Diepswal
Koper: Aelcke
Toenis Ruiter
Verkoper: Fenne
Ancke
Overige personen: Haringsma
Claes
Armgard Muis

1616-07-02
♠ Abraham Franszn
Gehuwd met: Geeske Jansdr, zuster van: Taedtke Jansdr, gehuwd met: Pouwel Toniszn.
Elske Jans, weduwe van: Casper Caspers.
Betreft ontvangst van 100 slechte daelders (à 30 stuijvers per stuk) zijnde het bedrag dat zij met de burgemeester en raedt van de stadt Embden hebben geaccordeert voor de thuijn, welke zij van hun olderen hebben geërfd.
Overige personen: Abraham
Geeske
Taedtke
Pouwel
Elske
Casper

1616-07-02
♠ Abraham Franszn
Gehuwd met: Geeske Jansdr, zuster van: Taedtke Jansdr, gehuwd met: Pouwel Toniszn.
Elske Jans, weduwe van: Casper Caspers.
Betreft ontvangst van 100 slechte daelders (à 30 stuijvers per stuk) zijnde het bedrag dat zij met de burgemeester en raedt van de stadt Embden hebben geaccordeert voor de thuijn, welke zij van hun olderen hebben geërfd.
Overige personen: Abraham
Geeske
Taedtke
Pouwel
Elske
Casper

1616-07-13
♠ Janneke Hanses, wonende tot Hantum, dochter van mr. Hans Reiners van Dijstedorff (overleden) in leven hellebaardier van Graeff Willem, en gehuwd met Sijtske Jansdr. welcke thans gehuwd met Tzietze Coertszn.
Stiefdochter van: Tzietze Coertszn, diener des goddelijcken woorts, tot Hantum.
Oud: .........
Betreft: verklaring van drie personen, dat zij (Janneke) een dochter is van genoemde Sijtske Jansdr., geboren uit diens eerste huwelijk en op hun gebuijrte.
- Mathijs Simonszn, borduirwercker. Gehuwd met: Trijn Fransedr. Oud: 60 jaren, zijn vrouw: 54 jaren. Verklaart.
- Dirck Jans Clock. Oud: 60 jaren. Verklaart.
Overige personen: Janneke van Dijstedorff
Hans van Dijstedorff
Sijtske
Tzietze

1616-07-13
♠ Wijlen: Wijbe Hettes. Gestorven tot Munster.
- Wopcke Rienx Andringa. Oud: 49 jaren.
- Jan Blocqs Eilerts Oud: 54 jaren.
- meester Gabbe Meinsma, Advocaat. Oud: 63 jaren.
- Reijn Gerckes Rheen. Oud: 29 jaren.
Verklaart, dat Tiaerd Hettes, wonende tot Boxum, een zoon is van wijlen de echteluijden: Hette Wijbes en Sioerdtke Rienx dr. en een broer van wijlen Wijbe Hettes, zodat gen. Tiaerd derhalve de enige erfgenaam is, vermits geen meerdere erfgenamen zijn nagelaten. Comparant heeft alle voorn. personen seer wel gekend.
Geografische aanduidingen: Boksum
Erfgenaam: Tiaerd
Overige personen: Wopcke Andringa
Hette
Sioerdtke
Jan Blocqs

1616-07-16
♠ Mincus Fedrixzn, flascoper en burger.
Oud: 74 jaren.
Verklaart, op verzoek van claes Wolterszn, holtsager te Amsterdam, dat deze van hem comparant, ongeveer een jaar geleden, een opgeboeijd rooijschuitie in gebruick heeft becomen, welckers randgaerde van het opboeijsel uit een heel holt uit gegroefd ofte garbeidet is, zonder dat die daarop is gespjickert en de punt van de voorsteven boven met ijser beslagen, punt van de voorsteven boven met ijser beslagen, hebbende de mastbanck aan elke zijde twee ijzeren pennen door het hele holt des boeijsels geslagen waeraan de ophael vast gemaakt wordt. zulx wetende, vermits hij comparant, hetzelve schip nieuw heeft laten maeken.
verklaarder: Mincus
verzoeker: Claes

1616-07-20
♠ Sierck Donia, chirurgijnsgesel.
Oud:........
Op zijn verzoek verklaart de meester Chirurgijn: Jacob Janszn, oud: 50 jaren, dat hij twee volle jaren als een goed en getrouw leerknecht bij hem in de winkel heeft gedient en zich vroom, eerlijck, neerstich en naar behoren heeft gedragen, zich van zijn taak heeft gequeten en een goede en getrouw leerknecht is geweest.
certificeert: Jacob
wordt gecertificeerd: Sierck Donia

1616-07-29
♠ Jan Fijts, swager van: Stijn Hendrix, oud..........., uitdraegster, alhier.
Oud:....
Betreft: het belasten van hem, door voornoemde Stijn Hendrix, om het haar toekomende bedrag à 19 caroolse guldens, 10 stuijvers en 2 penningen te vorderen van Christoffel, gewezen stalknecht van Graeff Wilhelm, wegens het voor haar vercopen van boelgoederen.
Rijck Ariens, opmaner der boelgoederen, alhier.
Oud:....
Verklaarder van bovenstaande.
Debiteur: Christoffel
Lastgever: Stijn
verklaarder: Rijck
lasthebber: Jan
Overige personen: Wilhelm

1616-08-07
♠ Aebel Engberts, speldenmaker, oud 52 jaren, of omtrent.
Guiliaem Pieterszn, oud 30 jaren (of ontrent).
Verklaren, dat Lenart Thoniszn, Hein Praets, Jacob Goesens en Phaes Toniszn, allen ketellappers, hun met hun handwerck eerlijck generen en naar behoren gedraegen.
wordt gecertificeerd: Lenart
Hein Praets
Jacob
Phaes
certificeert: Aebel
Guiliaem
Lambert

1616-08-07
♠ Aebel Engberts, speldenmaker, oud 52 jaren, of omtrent.
Guiliaem Pieterszn, oud 30 jaren (of ontrent).
Verklaren, dat Lenart Thoniszn, Hein Praets, Jacob Goesens en Phaes Toniszn, allen ketellappers, hun met hun handwerck eerlijck generen en naar behoren gedraegen.
wordt gecertificeerd: Lenart
Hein Praets
Jacob
Phaes
certificeert: Aebel
Guiliaem
Lambert

1616-08-14
♠ Aeltie Jansdr, huijsvrouw van de roermaker Lenert Stoffels.
Oud: 72 jaren (haar man 78 jaren).
Verklaart, dat Jel Sickes, thans wonende tot Embden, een dochter is van wijlen Sicke Tierx en Aeff Douwedr, geboren uit hun huwelijk. Zij heeft hun seer wel gekend, daar zij op haar gebuijrte hebben gewoond.
Getuige: Aeltie
Overige personen: Lenert
Jel
Sicke
Aeff

1616-08-16
♠ Aucke Henrixzn, linnen wever.
Oud: 52 jaren.
Henrick Henrixzn, linnenwever.
Oud: 45 jaren.
Verklaren dat Evert Sapiszn zich naar behoren gedraegt en als cramer eerlijck geneert.
Getuige: Aucke
Henrick
Overige personen: Evert

1616-08-26
♠ Lambert Laurents, urewerckermaker, alhier.
Zoon van: Laurents Lamberts en Broer van Lodewijk Laurents, beijden te Utrecht.
Oud:......
Verklaart te adproberen van waerde te houden het contract van onderhoud en de handelinge van huijscoop, die zijn vader, voornoemd, gemaeckt en gedaen heeft met zijn broer, voornoemd, belovende tegen dit contract niet te apposeren, mits genietende datgene, wat hem na overlijden van zijn vader, naar rechte mag competeren.
Het contract is van 21 augusti l.l., de coopbrief van 23 Januarij 1616.
verklaarder: Lambert
Overige personen: Laurents
Lodewijk

1616-08-28
♠ Claes Gerrijts.
Oud: 32 jaren.
Verklaart, dat Henrick Henrickszn, speldmaker, thans wonende tot Embden, zich altoos met zijn handwerck eerlijk heeft geneert.
Hij heeft enige jaren op zijn gebuijrte gewoond.
onderwerp verklaring: Henrick
Legt: Claes

1616-09-02
♠ Gerbren Berentszn, oud 39 jaren, mr. Chirurgijn, alhier.
Verklaart dat Sioerd Janszn Bruijns, Chirurgijnsgesel, twee volle jaren bij hem het chirurgijns-handwerck heeft geleerd en dat hij zich vroom, eerlijck en neerstich gedragen heeft, gelijck een goed leerknecht betaemt.
wordt gecertificeerd: Sioerd Bruijns
certificeert: Gerbren

1616-09-18
♠ - Auck Alberts, alhier. Oud: 33 jaren.
- Trijn Sijtzes, alhier.
- Lambertus Adriani, postulant, alhier. Oud: 59 jaren.
- Wijtze Wopckes, coopman, alhier. Oud: 55 jaren.
Verklaren dat Berber Harmens, dochter van de echteluijden Harmen Henrix (overleden) en Marij Gijsberts, als hun buijrvrouw, goede kennisse heeft, dat zij (Berber) voor enige weken vertrokken is naar haar ondertroude man, tot Amsterdam. Dat zij zich altijd vroom, eerlijck en cloeck heeft gedragen.
Getuige: Auck
Trijn
Lambertus Adriani
Overige personen: Berber
Harmen
Mari

1616-09-18
♠ - Auck Alberts, alhier. Oud: 33 jaren.
- Trijn Sijtzes, alhier.
- Lambertus Adriani, postulant, alhier. Oud: 59 jaren.
- Wijtze Wopckes, coopman, alhier. Oud: 55 jaren.
Verklaren dat Berber Harmens, dochter van de echteluijden Harmen Henrix (overleden) en Marij Gijsberts, als hun buijrvrouw, goede kennisse heeft, dat zij (Berber) voor enige weken vertrokken is naar haar ondertroude man, tot Amsterdam. Dat zij zich altijd vroom, eerlijck en cloeck heeft gedragen.
Getuige: Auck
Trijn
Lambertus Adriani
Overige personen: Berber
Harmen
Mari

1616-09-18
♠ Mari Gijsberts, alhier. Weduwe van: Harmen Henrix. Moeder van: Berger Harmens. Oud: ... Betreft: verklaringen van goed gedrag t.a.v. haar dochter, voornoemd.
verklaarder: Mari
betrokkene: Berber
Overige personen: Harmen Henrix

1616-09-21
♠ Haringh Wopckis, alhier.
Oud: 45 jaren.
Verklaart dat de schoenlapper Herbert Jochumsz zoch eerlijck, vroom en naar behoren heeft gedragen. Hij heeft ongeveer 10 jaren op zijn gebuijrte gewoond.
Getuige: Haringh
Overige personen: Herbert

1616-09-21
♠ Pieter Aertszn, ketelboeter,
Oud:.....
Op zijn verzoek verklaren twee personen, dat hij zich naar behoren gedraagt en met zijn handwerck eerlijck zijn cost zoekt te winnen.
verzoeker: Pieter

1616-09-24
♠ Lijsbeth Barthelsdr, weduwe van Jacob Hagen.
Moeder van Lamberts Janszn, chirurgijn die zoals men zegt, gebleven is op zijn reijs naar Gunea.
Op haar verzoek verklaren twee personen (Henrick Gerrijtszn, burgermeester en Dr. Joannes Ossanaeus, oud:....) dat zij inderdaad de moeder is van bovengenoemde Lamberts Jans en dus diens erfgename.
Erfgenaam: Lijsbeth
Erflater: Lamberts
Getuige: Henrick
Overige personen: Jacob Hagen

1616-09-25
♠ Hijlcke Goslijx, kistemakersgesel.
Oud: ontrent 16 jaren.
Verklaart dat hij een jaar lang met een zerich hoofd heeft gegaan, maar dat dit binnen 3 dagen is genezen door de groene salve, met welcke mr Jacob Pin, van Genua, hem heeft behandelt. Zijn hoofd is nu heel en goed.
Deze verklaring werd bevestigd door zijn meester Laurents Claeszn, mr kistemaker.
(zie ook pagina 56)
Getuige: Hijlcke
Laurents
Overige personen: Jacob Pin

1616-09-26
♠ David Momnari, soldaat, verklaart dat hij vier jaar lang ziek is geweest aan zijn milt, dat verschillende mesters tevergeefs zijn geconsulteerd en dat hij bang was dat hij zou gaan sterven. Uiteindelijk heeft meester Jacob Pin van Genua hem binnen drie maanden genezen met balsem, olie en dranken.

1616-09-30
♠ Anna Evertsdr.
Gehuwd met: Johan Alberts.
Weduwe van: van Oldenborgerlant.
Op haar verzoek verklaart dfe coster Harmen Martenszn, dat uit het kerkeboek is gebleken, dat huwelijck van bovengenoemde echteluijden is gepubliceert op 19 en 26 Junij en op 3 Julij 1608 en is bevestigd op 12 Februarij 1609.
Getuige: Harmen
Overige personen: Anna
Johan
van Oldenborgerlant

1616-10-02
♠ Op verzoek van Jurrien Notraven, schoenlapper ,verklaren Rein Swerts, oud 53 jaren, gortmaker, en Claes Reimers, oud 51 jaren, pottenbakker, dat zij hem wel kennen en dat hij sind mei op hun gebuurte heeft gewoond en dat zij niets anders hebben vernomen dat hij een eerlijk, vroom en naar behoren zich heeft gedragen.

1616-10-07
♠ Fopck Joannisdr, huijsvrouw van de holtsager Pieter Janszn. Oud: .....
Verkocht: een huijsinge ofte camer van drie woningen, staende bij de Doele, aan de echteluijden Hans Jurriens van Cratsenstein en Trijn Tonisdr, voor de summa van 145 goudguldens, belast met 3 goudguldens, min een oord, aan grondpacht per jaar.
Geografische aanduidingen: bij de Doele
Koper: Hans van Cratsenstein
Trijn
Verkoper: Fopck
Pieter
vimeoacebook
t
1616-10-12
♠ - Aelcke...., huijsvrouw van Sipcke...., alhier. Oud: omtrent 36 jaren.
- Wijlen: Lutgert Willem, zijn weduwe:......Oud: omtrent 60 jaren en wonende alhier.
Verklaart, op zijn verzoek, dat Nicolaes Hominus en Wipcke Rasschers op haar gebuijrte woonachtig zijn en mitsdien wel weet, dat zij hun vroom en eerlijck hebben gedragen en ook eerlijck hun cost zoeken te winnen.
Overige personen: Aelcke
Sipcke
Nicolaes Hominus
Wipcke Rasschers
Lutgert

1616-10-12
♠ Lijsbeth Jelmers, alhier.
Betreft: verklaring van de coster Harmen Martenszn, dat zij 4 jaren geleden ten gerieve van Jan Jans Duijff en Joris Gerrijts, respectievelijk boumeester en olde boumeester, een ledige plaets in de Jacobiner Kerck heeft beschikbaar gesteld, om de daarin staande doodskisten op te schuijven, tot aan de peij van voornoemde kerck.
Geografische aanduidingen: Jacobiner Kerck
verzoeker: Jan Duijff
Joris
Getuige: Harmen
Overige personen: Lijsbeth

1616-10-14
♠ Eeske Post, Constabel.
Vader van: Jan Post, oud......
Oud:.....
Op zijn verzoek verklaren drie personen, dat zij voor zijn zoon, voornoemd, geld hebben voorgeschoten, respectievelijk ten bedrage van 9 Engelse ponden, 2 stuijvers, 28 pond 5 stuijvers en 19 Engelse ponden.

1616-10-14
♠ Jan Sioerdszn, burger, alhier.
Oud:......
Verklaart, dat hij voor Jan Post, zoon van de constabel Eeske Post, geld heeft voorgeschoten, ten bedrage van 19 carolieguldens, welk bedrag aan hem inmiddels is terug betaald door Saecke Saeckes, bode van de gedeputeerden, oud:.....
Mr. Jaques Vredeman, Musicmeester.
Oud:....
Verklaart, dat hij voor Jan Post, zoon van de constabel Eeske Post, geld heeft voorgeschoten, ten bedrage van 9 Engelse ponden, 2 stuijvers.
verklaarder: Jan
Debiteur: Jan Post
Crediteur: Saecke
Overige personen: Eeske Post
vimeowitter

1616-10-17
♠ Cornelis Lambertszn,
Oud:.....
Op verzoek van Stijntie Jans, te Amsterdam, verklaart hij onder eede voor Burgemester Jurrien Henrix, dat hij voornoemde Stijntje niet getrout, noch trouwe beloofd hadde.
verklaarder: Cornelis
verzoekster: Stijntje
Overige personen: Jurrien

1616-10-24
♠ Claes Alberts, coopmansbode.
Oud.:...
Geconstitueerd als volmacht van Geert Jans dr Wogma, om het testament van haar broer: Johannes Wogma te vorderen van de Oost Indische Compagnie. ‡ 13 geleden is deze Johannes gestorven op het schip "Amsterdam", vaerende naar Oost Indien en was de vader van Gerrijt Johannis, van wie voorn. Geert Jans dr de moeije en alimentatrice is.
wordt gecertificeerd: Claes
Overige personen: Geert Wogma
Johannes Wogma
Gerrijt
vimeoHCL)
G
1616-10-25
♠ Op haar verzoek verklaren drie personen: Arent Wessels, kammaker. Oud: ontrent 32 jaren; Dominicus Alberts, linnenwever. Oud: 35 jaren en Joucke Sioerdts, boeckvercooper, oud: 42 jaren.
Dat zij IJtie Egberts dr seer wel hebben gekend en mitsdien weet dat zij zich vroom, eerlijck en naar behoren heeft gedragen.
certificeert: Arent
Dominicus
wordt gecertificeerd: IJtie
verklaarder: Joucke

1616-10-28
♠ Henrick Janszn, deeckendrager alhier.
Broer van Jan Jans van Luinen, wonende tot Dorsten.
Constitueerd zijn broer voornoemd als zijn volmacht, om van Dirck Blesse wonende tot Hattingen, te vorderen een bedrag van 9 carolusguldens en 17 stuijvers, welk bedrag deze aan hem verschuldigd is wegens leverantie van een aantal messen.
Debiteur: Dirck Blesse
Crediteur: Henrick
gevolmachtigde: Jan van Luinen

1616-11-02
♠ Hans Corneliszn., gehuwd met Bets Aukedr., aan het Vliet.
Gekocht: een huijsinge met twee plaetsen, staende aan het Noordvliet, van Hans Willems van Erwilen, herbergier, te Coewerden [= Coevorden] (in leven gehuwd met wijlen Hiske Abels, gescheiden op 23 Martij 1615), voor de summa van 535 goudguldens, belast met grondpacht à 6 stuijvers per jaar.
Koper: Bets
Hans
Verkoper: Hans van Erwilen
Erflater: Hiske

1616-11-04
♠ Aelcke Sibrantsdr, huijsvrouw van Joost de Clerq, adelbortst onder de Hopman Ripperda.
Dochter van: Sibren Eepes (overleden) en Corneliske Jans.
Op haar verzoek verklaren drie personen (Lena Albertsdr, oud 80 jaren; Jacob Janszn, schoenmaker, oud: 74 jaren), dat zij uit voornoemde echtelieden is geboren en haar en haar olderen wel hebben gekend mitsdien weten, dat zij zich vroom en eerlijck heeft gedragen. Haar man verklaart, dat zij, met zijn consent, met de kinderen is vertrocken naar Leijen (omtrent 2 jaren geleden) aangezien hij toen met zijn compagnie moest verreijsen.
Geografische aanduidingen: Leiden
wordt gecertificeerd: Aelcke
Joost de Clerq
Corneliske
wijlen echtgenoot: Sibren
certificeert: Lena
Jacob

1616-11-04
♠ Mr. Occo Broersma, oud 62 jaren, Advocaet, verklaart dat Aelcke Sibrants, dochter van de echtelieden wijlen Sibren Eepes en Corneliske Jans, zich vroom en eerlijck heeft gedragen. Hij heeft haar en haar olderen wel gekend.
certificeert: Occo Broersma
wordt gecertificeerd: Aelcke
Overige personen: Sibren
Corneliske

1616-11-05
♠ Bauck Jeppedr., huijsvrouw van Jarich Gossiszn.
Gekocht: een darde part van een huijsinge, staende aan het Schaverneck, van de echtelieden Jan Geertszn., coperslager, en Hidtke Pietersdr., voor de summa van 257 goudguldens, belast met grondpacht à 18 stuijvers per jaar.
Koper: Bauck
Jarich
Verkoper: Jan
Hidtke

1616-11-05
♠ Trijn Andles, huijsvrouw van de timmerman Rieurd Taeckes.
Oud:......
Betreft: in wandelcoop overdragen van een huijsinge, staende en gelegen in de cleine St. Jacobstrate, aan Tiallingh Claesen tot Belckum, tegen een huijsinge en hovinge, staende aan de Oostzijde in de gebuijren, tot Belckum. Genoemde Tiallingh heeft 300 goudguldens betaald voor het bevestigen des brieffs.
Opmerkingen: verkopen van een huis in de Sint Jacobsstraat in ruil voor een huis in Berlikum
Overige personen: Trijn
Rieurd
Tiallingh

1616-11-07
♠ Jan Geertszn, coperslager, gehuwd met: Hidtke Pietersdr.
Op zijn verzoek verklaren twee personen (waaronder Pieter Gauckiszn, backer, oud: 36 jaren en meester Thomas Dirx zn. Chirurgijn, oud: 38 jaren of omtrent), dat hij zich altoos vroom en eerlijck heeft gedragen. Zij hebben op zijn gebuijrte gewoont.
verzoeker: Jan
verklaarder: Pieter
Overige personen: Hidtke

1616-11-07
♠ Jan Geertszn, coperslager, gehuwd met: Hidtke Pietersdr.
Op zijn verzoek verklaren twee personen (waaronder Pieter Gauckiszn, backer, oud: 36 jaren en meester Thomas Dirx zn. Chirurgijn, oud: 38 jaren of omtrent), dat hij zich altoos vroom en eerlijck heeft gedragen. Zij hebben op zijn gebuijrte gewoont.
verzoeker: Jan
verklaarder: Pieter
Overige personen: Hidtke

1616-11-15
♠ Egram Claeszn, hopman. Oud: 46 jaren.
Epco Timens, leerleester in het weeshuijs, alhier. Oud: 53 jaren.
Verklaren dat Evert Jans, tapeetwerckersgesel, enige jaren in het weeshuijs is opgevoegd en onderholden, het tapeetwerckers-handwerck heeft geleerd en thans erneert. Tevens dat hij nadat hij niet meer in het weeshuijs is, zich vroom, eerlijck en naar behoren heeft gedragen.
Getuige: Egram
Epco
Overige personen: Evert

1616-11-15
♠ Egram Claeszn, hopman. Oud: 46 jaren.
Epco Timens, leerleester in het weeshuijs, alhier. Oud: 53 jaren.
Verklaren dat Evert Jans, tapeetwerckersgesel, enige jaren in het weeshuijs is opgevoegd en onderholden, het tapeetwerckers-handwerck heeft geleerd en thans erneert. Tevens dat hij nadat hij niet meer in het weeshuijs is, zich vroom, eerlijck en naar behoren heeft gedragen.
Getuige: Egram
Epco
Overige personen: Evert

1616-11-22
♠ Willemke Gerrijts dr, van Collum. Huijsvrouw van de soldaet: Pieter v.d. Wilde. Oud: ....
Op haar verzoek verklaart de coster: Harmen Martenszn, dat uit het Kerkeboek is gebleken, dat hun huwelijk is afgekondigt op 6. 13 en 20 Februarij 1614 en is bevestigd op 27 Februarij 1614.

1616-11-22
♠ Willemke Gerrijts dr, van Collum. Huijsvrouw van de soldaet: Pieter v.d. Wilde. Oud: ....
Op haar verzoek verklaart de coster: Harmen Martenszn, dat uit het Kerkeboek is gebleken, dat hun huwelijk is afgekondigt op 6. 13 en 20 Februarij 1614 en is bevestigd op 27 Februarij 1614.

1616-11-25
♠ Hans Willems van Erwilen, burger en herbergier te Coewerden.
gehuwd geweest met: Hiske Abels (overleden)
gescheiden op 23 Martij 1615.
vader van ..... kinderen.
Verkocht: een huijsinge met 2 plaetsen, staende aan het Noordvliet, aan de echteluijden: Hans Corneliszn en Bets Aukedr,
voor de summa van 535 goudguldens, belast met grondpacht à 6 stuyvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Noordvliet
Koper: Hans
Verkoper: Hans van Erwilen
Overige personen: Hiske
Bets

1616-11-26
♠ Jan Janszn., schoenlapper, gehuwd met Aeltie Henrixdr.
Verkocht: een camer, staende in de Gasthuijssteig, aan de echtelieden Cornelis Dirxzn. en Tied Ariensdr., voor de summa van 130 goudguldens, belast met grondpacht à 18 stuijvers per jaar.
Koper: Cornelis
Tied
Verkoper: Aeltie
Jan

1616-12-02
♠ Hans Bouwens, metseler, gehuwd met: Aeltie Gerrijtsdr.
Oud:........
Verkocht: een huijsinge, staende en gelegen in de Speelmanstrate, bij de Puth, aan Maeicke Eilerts, weduwe vna Geert van Inwch, voor de summa van 255 goudguldens, belast met grondpacht a 7½ stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: in de Speelmanstrate, bij de Puth,
Koopster: Maiecke
Verkoper: Hans
Overige personen: Geert van Inwech

1616-12-02
♠ Hans Bouwens, metseler, gehuwd met: Aeltie Gerrijtsdr.
Oud:........
Verkocht: een huijsinge, staende en gelegen in de Speelmanstrate, bij de Puth, aan Maeicke Eilerts, weduwe vna Geert van Inwch, voor de summa van 255 goudguldens, belast met grondpacht a 7½ stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: in de Speelmanstrate, bij de Puth,
Koopster: Maiecke
Verkoper: Hans
Overige personen: Geert van Inwech

1616-12-02
♠ Wijlen Andries Eelckes, in leven holtsager.
Overleden: ongeveer twee jaren geleden, op het schip: De witte beer, op reijs naar Oost-Indien.
Gehuwd geweest met een halfsuster van Wijbe Benniszn.
Hij heeft geen kinderen nagelaten.
Zijn zuster: Hepck Eelckedr, wonende alhier.
Moeder van: Jasper Janszn, veerschipper te Amsterdam.
De overledene had geen broers.
Betreft: drie verklaringen dat voornoemde Hepck de enigste erfgename is, als enigste zuster: - Wijlen: Jan Willems zijn weduwe: Stijntie...., oud.......
- Thomas Ublis, oud:....
- Wijbe Benniszn, oud: ... Halfbroer van: ...
Erfgenaam: Hepck
Erflater: Andries
Overige personen: Wijbe
Jasper
Jan
Stijntie
vimeo

1616-12-02
♠ Wijlen Andries Eelckes, in leven holtsager.
Overleden: ongeveer twee jaren geleden, op het schip: De witte beer, op reijs naar Oost-Indien.
Gehuwd geweest met een halfsuster van Wijbe Benniszn.
Hij heeft geen kinderen nagelaten.
Zijn zuster: Hepck Eelckedr, wonende alhier.
Moeder van: Jasper Janszn, veerschipper te Amsterdam.
De overledene had geen broers.
Betreft: drie verklaringen dat voornoemde Hepck de enigste erfgename is, als enigste zuster: - Wijlen: Jan Willems zijn weduwe: Stijntie...., oud.......
- Thomas Ublis, oud:....
- Wijbe Benniszn, oud: ... Halfbroer van: ...
Erfgenaam: Hepck
Erflater: Andries
Overige personen: Wijbe
Jasper
Jan
Stijntie
vimeo

1616-12-07
♠ Egram Claeszn, hopman.
Consenteerd in het huwelijk van Theus Wibrants, backersgesel en Neltie Ariensdr, beijden wonende tot Haerlem.
Overige personen: Egram
Theus
Neeltie

1616-12-15
♠ Andries Juckiszn, oud 33 jaren, kistemaker en Lourents Mockema, oud 29 jaren verklaren dat Johannes van Steenburge zich eerlijk, vroom en neerstich heeft gedragen en alszodanig voor hem en zijn familie de cost zoekt te winnen.
Getuige: Andries
Overige personen: Johannes van Steenburge

1616-12-16
♠ Ded Doedesdr, huijsvrouw van de muntersgesel Henningh Abelman.
Gekocht: een nieuwe huijsinge, met plaetze en loodse, staende in de nieuwe Oosterstraet, alwaer de wijncan van de gevel uitsteekt, van de echtelieden Dirck Janszn, schoenlapper, en Geert Cornelisdr, voor de summa van 595 goudguldens, belast met grondpacht á 4 carolusguldens en 19 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: nieuwe Oosterstraet, alwaer de wijncan van de gevel uitsteekt
Koper: Ded
Henningh Abelman
Verkoper: Dirck
Geert

1616-12-23
♠ Baucke Bauckis, eerdwecker, gehuwd met Trijn Gerritsdr.
Verkocht een pandecte camer staende in de Hanniastege aan de echtelieden Henrick Tiebbeszn, timmerman, en Fijke Michielsdr, voor de summa van 300 goudguldens, belast met grondpacht a 4 goudguldens en 21 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Hanniastege
Koper: Henrick
Fijke
Verkoper: Baucke
Trijn

1616004-27
♠ Joute Sioerds, gehuwd met: Sara Carols Winnebroods, oud: 33 jaren, dochter van wijlen: Carol Winnebroods, gewoond hebbende in Vlaanderen.
Zwager van: Abraham en Claes Carols Winnebroods, oud, respectievelijk .... en 24 jaren.
Sioerd Sioerds, wonende tot Deinum, gehuwd met: Anna Mathei Maccareel, curator van: Claes Carols Winnebroods
Oud:........
Betreft: constituering van Joute voornoemd als volmacht van zijn vrouw, om de door haar geërde landen en schuijre van haar vader, te verkopen.
(zie ook: L848-42)
Opmerkingen: zie ook L848-42
volmachtgever: Sara Winnebroods
gevolmachtigde: Joute
Erflater: Carol Winnebroods
Overige personen: Abraham Winnebroods
Claes Winnebroods
vimeoroeneweg 1
8
1617-01-02
♠ Anna Woltersdr, huijsvrouw van de soldaet Jan Willemuei.
Gekocht: een camer, staende in het Herehoff, achter de Munte, van de echtelieden Jan Beerntszn metselaer en Baet Eelckisdr, voor de summa van 203 goudguldens, vrij van grondpacht.
Koper: Anna
Jan van Willemuei
Verkoper: Jan
Baet

1617-01-02
♠ Anna Woltersdr, huijsvrouw van de soldaet Jan Willemuei.
Gekocht: een camer, staende in het Herehoff, achter de Munte, van de echtelieden Jan Beerntszn metselaer en Baet Eelckisdr, voor de summa van 203 goudguldens, vrij van grondpacht.
Koper: Anna
Jan van Willemuei
Verkoper: Jan
Baet

1617-01-02
♠ Antie Evertsdr, huijsvrouw van de kistemaker Louw Claeszn.
Schoondochter van Claas Takiszn, brouwer, en Griet Luijtiesdr.
Gekocht: een huijsinge, staende op de hoeck van de Waardt, van hun ouders, respectievelijk schoonouders, voornoemd, voor de summa van 975 goudguldens, belast met grondpacht á 34 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: op de hoeck van de Waardt
Koper: Antie
Louw
Verkoper: Claas
Griet

1617-01-02
♠ Barbera Coertsdr, thans gehuwd met mr Wijbe Wibrandi, hollacieer van cleine wercken.
Voorheen met Jacob ....., vader van Coert Jacobszn, geboren uit het eerste huwelijk.
Beijden consenteren in het huwelijk van voornoemde Coert Jacobszn en Lucretia Willemsdr, dochter van Jacamina Lammens, thans gehuwd met Guiliaem van Oosten, coopman tot Haerlem, voorheen met Willem...... (vader van Lucretia).
Overige personen: Barbera
Wijbe Wibrandi
Jacob
Coert
Lucretia
Jacamina
Guiliaem van Oosten
Willem

1617-01-02
♠ Barbera Coertsdr, thans gehuwd met mr Wijbe Wibrandi, hollacieer van cleine wercken.
Voorheen met Jacob ....., vader van Coert Jacobszn, geboren uit het eerste huwelijk.
Beijden consenteren in het huwelijk van voornoemde Coert Jacobszn en Lucretia Willemsdr, dochter van Jacamina Lammens, thans gehuwd met Guiliaem van Oosten, coopman tot Haerlem, voorheen met Willem...... (vader van Lucretia).
Overige personen: Barbera
Wijbe Wibrandi
Jacob
Coert
Lucretia
Jacamina
Guiliaem van Oosten
Willem

1617-01-02
♠ Jan Beerts, metselaer,
Gehuwd met Baet Eelckisdr.
Oud:....
Verkocht: een camer, staende in het Herehoff, achter de Munte, aan de echtelieden: Jan Willemuei en Anna Woltersdr, voor de summa van 203 goudguldens, vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: staende in het Herehoff, achter de Munte
Koper: Jan Willemuei
Koopster: Anna
Verkoper: Jan
Verkoopster: Baet

1617-01-03
♠ Wijlen Baucke Wopckes, in leven burger alhier.
Zijn weduwe: Trijn Tonisdr
Zijn dochter: Trijn Bauckes
Sasker Jacobs, oud: omtrent 52 jaren.
Betreft: verklaring van eerbaar gedrag van zijn voornoemde dochter, afgelegd door drie personen (Fonger Rutgers, schoenmaker, oud opntrent 45 jaren, Dr. Theodoretus Tijara, oud: 55 jaren).
verzoeker: Trijn
verklaarder: Sasker
Getuige: Fonger
Overige personen: Baucke
Trijn

1617-01-07
♠ Arien Wolters, haeckmaker.
Gehuwd met: Lijsbet Willemsdr.
Verkocht: een camer, zijnde de hoeckcamer van drie aan malcander gebouwde camers, staende in de Hanniasteeg, aan de echtelieden: Baucke Bauckeszn, eerdwercker en Trijn Gerrijtsdr, voor de summa van 340 goudguldens. De drie camers zijn belast met grondpacht á 5 goudguldens en vierde halve stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Hanniasteeg
Koper: Baucke
Trijn
Verkoper: Arien
Lijsbet

1617-01-08
♠ Aeff Aris dr., weduwe van Jan Beernts zn., moeder van Beernt Jans zn.; verkocht: een camer met plaetse, staende aan het Bolwerck, bij het Schaverneck, aan de echtelieden: Sentius Minnis en Tiam Thomas dr., voor de summa van 144 goud gls, belast met grondpacht à 3 goud gls en 21 stuijvers per jaar
Geografische aanduidingen: Bolwerck,bij het Schaverneck
Echtgenoot: Jan
zoon: Beernt
Koper: Sentius
Koopster: Tiam
Verkoopster: Aeff

1617-01-08
♠ Aeltie Willemsdr, huijsvrouw van de metselaer Harmen Meijnerts.
Betreft: verkoop van een camer met plaetse, staende aan het Bolwerck, bij de Hanniasteegh, aan de echtelieden Cornelis Eilerts en Rompck Jansdr, voor 170 goudguldens, vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: het Bolwerck, bij de Hanniasteegh
Koper: Cornelis
Rompck
Verkoper: Aeltie
Harmen
vimeo911 EH Leeuwarden
0
1617-01-09
♠ Aeltien Henrixdr. huijsvrouw van Pieter Janszn. van Aken.
Betreft: Verkoop van een huijsinge van twee camers hoog, staende in de Aytasteige, aan de echtelieden: Hessel Janszn. en Antie Annisdr., voor de summa van 240 goudguldens.
Geografische aanduidingen: Aytasteige
Koper: Hessel
Antie
Verkoper: Aeltien
Pieter van Aken

1617-01-09
♠ Antie Annisdr, huijsvrouw van de cramer Hessel Janszn.
Betreft: verkoop van een huijsinge van twee camers hoog, staende in de Aijtasteige, van de echtelieden Pieter Janszn van Aken en Aeltien Henrixdr, voor de summa van 240 goudguldens. Grondpacht 8 stuijvers per jaar. Oud: ....
Geografische aanduidingen: Ayttasteeg
Koper: Pieter van Aken
Aeltien
Verkoper: Antie
Hessel

1617-01-10
♠ Allert Lambertszn, hoedstoffeerder en burger, alhier.
Oud: ontrent 37 jaren.
Verklaart, dat Noldus Frieswijck twee jaren bij hem in de winckel het borduirwerckershandwerck heeft geleert en zich vroom, eerlijk en neerstich heeft gedragen.
Getuige: Allert
Overige personen: Noldus Frieswijck

1617-01-10
♠ Antie Siegers, huijsvrouw van de schipper Gerrijt Janszn.
Betreft: verkoop van een camer, staende in de Hanniasteige, aan de echtelieden Rijckle Henrixzn en Lijsbet Bisschuts, voor 126 goudguldens, belast met grondpacht à 3 goudguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: Hanniasteige
Koper: Rijckle
Lijsbet Bisschuts
Verkoper: Antie
Gerrijt

1617-01-14
♠ Abbe Atsis, schipper, alhier. Oud: omtrent 60 jaren.
Vader van Joucke Abbis oud: 31 jaren.
Beijden verklaren, op verzoek van Sijrck Gijszn. (vanwege de haringcoper: Cornelis Dirx te Enckhuijsen) dat zij 4 last pekelharing naar Hamburgh hebben gebracht en aldaer in ontvangst genomen is door de knechts van Hans van Emmersum en Harmen Beeckmans. Door arbeiders van een packhuijs, staende ten noorden van dat van Arne Huijgis, is de haring bij de comparanten gebracht om deze te vervoeren.
Geografische aanduidingen: Hamburgh
verklaarder: Abbe
Joucke
verzoeker: Dijrck
Overige personen: Cornelis
Hans van Emmersum
Harmen Beeckmans
Arne

1617-01-14
♠ Aeff Gerbensdr., huijsvrouw van de schipper Homme Gerrijtszn.
Betreft: verkoop van een camer en loodze, staende aan het Stadts Bolwerck, bij de Noorderdwinger, aan de echtelieden Dijtze Rieurdts en Anna Andriesdr., voor de summa van 224 goudguldens en 14 stuijvers, belast met grondpacht à 10 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: het Stadts Bolwerck, bij de Noorderdwinger
Koper: Dijtze
Anna
Verkoper: Aeff
Homme

1617-01-14
♠ Eelck Jukedr, huijsvrouw van de metselaer Claas Dirxzn, oud: ...
Betreft: aankoop van een camer, staende achter de grote schole, van de echtelieden Henrick Folckerts, soldaet onder hopman Walsdorff, en Neel Rienxdr, voor 120 goudguldens, belast met grondpacht à 4 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: achter de grote schole
Koper: Eelck
Claas
Verkoper: Henrick
Neel
Overige personen: Walsdorff

1617-01-17
♠ Dirck Douwes, backer.
Gehuwd met Griet Henrixdr.
Betreft: verkoop van een helfte van een huijsinge, staende in de Bredestrate bij de Put, door zijn vrouw (als erfgename) aan de echtelieden Jan Wesselszn, linnenwever en Josina Reinesdr, voor 475 goudguldens. De gehele woning is belast met grondpacht à 60/16 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: in de Bredestrate bij de Put
Koper: Josina
Jan
Verkoper: Dirck
Griet

1617-01-18
♠ Berber Lieuwes, huijsvrouw van Nicolaes Snijder, soldaat onder Hopman Walsdorffer.
Betreft: aankoop van een camer staende in de Amelandsstrate, van de echtelieden Hans Pouwels van Cassel en Trijn Wopckedr, voor 166 goudguldens, belast met 11 stuijvers en 2 peningen per jaar aan grondpacht.
Geografische aanduidingen: Amelandsstrate
Koper: Berber
Nicolaes Snijder
Verkoper: Hans van Cassel
Trijn

1617-01-18
♠ Epe Claeszn, metzelaer.
Gehuwd met Feick Ulrix.
Verkocht: een huijsinge, staende in de Bredestrate bij de puth, aan de echtelieden Henrick Janszn, glaesmaker en Geert Luijties, voor de summa van 250 goudguldens, vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: in de Bredestrate bij de puth
Koper: Henrick
Geert
Verkoper: Epe
Feick

1617-01-21
♠ Gerrijt Janszn, timmerman.
Gekocht een camer met een loodske, staende in Jan Huijbertshoff, bij de Jacobinerbrugge, van de echtelieden Michiel Sipckes , schuijtvaarder en Trijn Sijdsesdr, voor de summa van 210 goudguldens, belast met grondpacht à vierdehalve goudgulden per jaar.
Geografische aanduidingen: Jan Huijbertshoff, bij de Jacobinerbrugge
Koper: Gerrijt
Verkoper: Michiel
Trijn

1617-01-21
♠ Orssel Jochumsdr. huijsvrouw van de metseler: Sioert Wabbiszn. Oud:....
Betreft: aankoop van een camer, staende in de Burmaniastraet, van Pieter Sijptszn, coopman en burger alhier, voor de summa van 194 goudguldens, belast met grondpacht à 2 Carolus guldens per jaar.
Geografische aanduidingen: Burnaniastraat
Koper: Orssel
Sioert
Verkoper: Pieter

1617-01-21
♠ Wijlen Aernt Jacobsz, in leven gehuwd met Impck Sickedr (overleden).
Vader van Elske Arentsdr, wonende alhier, oud:......
Betreft: verklaring van drie personen: - Eecke Pies, backer en burger, oud 50 jaren
- Melle Sibrantszn, burger. Oud: 64 jaren.
- Wopcke Jarichszn, rentmeester van de geestelijke goederen. Oud: ontrent 60 jaren.
Verklaart dat wijlen de echteluijden: Aernt Jacobszn en Impck Sickedr op zijn gebuijrte hebben gewoont en mitsdien wel weet, dat Elske Arents inderdaad zijn dochter is, uit hun huwelijk geboren.
Overige personen: Aernt
Impck
Elske
Eecke

1617-01-21
♠ Wijlen Aernt Jacobsz, in leven gehuwd met Impck Sickedr (overleden).
Vader van Elske Arentsdr, wonende alhier, oud:......
Betreft: verklaring van drie personen: - Eecke Pies, backer en burger, oud 50 jaren
- Melle Sibrantszn, burger. Oud: 64 jaren.
- Wopcke Jarichszn, rentmeester van de geestelijke goederen. Oud: ontrent 60 jaren.
Verklaart dat wijlen de echteluijden: Aernt Jacobszn en Impck Sickedr op zijn gebuijrte hebben gewoont en mitsdien wel weet, dat Elske Arents inderdaad zijn dochter is, uit hun huwelijk geboren.
Overige personen: Aernt
Impck
Elske
Eecke

1617-01-22
♠ Dirck Alberts, snijdersgesel.
Op zijn verzoek verklaart Jan Pieters, mr snijder, dat hij twee jaren bij hem het snijdershandwerck heeft geleerd en zich eerlijk, cloeck en neerstich heeft gedragen.
verklaarder: Jan
verzoeker: Dirck

1617-01-28
♠ Antie Dirxdr., huijsvrouw van Dr. Jacobus Fabritius, curator over haar.
Betreft verkoop van: 1. Een camer, staende bij de Nieuwebuijren, aan Jan Janszn., doptieswever, gehuwd met Jantie Jansdr., voor 162 goudguldens, belast met grondpacht à 5 stuijvers per jaar.
2. Een huijsinge op Camminghahorn, aan Henrick van Marssum en Jantie Benedictiedr, voor 750 goudguldens, belast met grondpacht: a 14 stuijvers per jaar.
3. Een boven en benedencamer met een loodze, aan 't Bolwerck tusschen Wirdumerpoorte en Huijsumerpijpe aan Aebel Bauckes, arbeijder, en Mari Jansdr, voor 205 goudguldens.
Koper: Aebel
Mari
Jan
Jantie
Henrick van Marssum
Jantie
Verkoper: Jacobus Fabritius
Antie

1617-01-28
♠ Doctor Jacobus Fabritius, gehuwd met en curator over Antie Dirxdr.
Verkocht: een camer, loodze en plaetse in de Nieuwstrate, aan de echtelieden: Pieter Casperszn en Trijn Lieuwesdr, voor 400 goudguldens. Oud: ....
Geografische aanduidingen: Nieuwstraat
Koper: Pieter
Trijn
Verkoper: Antie
Jacobus Fabritius

1617-01-28
♠ Dr. Jacobus Fabritius, gehuwd met en curator over Antie Dirxdr.
1. Verkocht: een camer in de Sacramentsstraat N.Z. aan de echtelieden: Jacob Borijts en Foske Koops, voor 305 goudguldens.
Grondpacht: achtehalve stuijvers per jaar.
2. Verkocht: een camer aan de Nieuwebuijren Z.Z. aan de echtelieden: Sent Scheltes en Rints Rommerts voor 305 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Jacob
Foske
Sent
Rints
Verkoper: Antie
Jacobus Fabritius

1617-02-01
♠ Jan Preudon verklaart op verzoek van Anthoon de Moll dat hij de 100 daalders die hij met interesse van hem heeft ontvangen, besteed heeft aan het repareren van zijn huis op de Leije, dat hij ca. 5 jaar gelden heeft gekocht van Willem Lolkes voor 485 Caroli gulden.

1617-02-01
♠ Jan Preudon, Militerende onder de Hopman: Waldorffer.
Oud: 29 jaren.
Verklaart onder eede, dat hij de 100 dalers, welke hij van Anthoon de Moll op interesse, ontfangen heeft, besteed heeft ter reperatie van de huisinge, die hij ‡ 5 jaren geleden, gekocht heeft van Willem Lolckes, staende en gelegen op de Leije, voor 485 Carolus guldens.

1617-02-01
♠ Wijlen: Jacob Jacobs in leven: timmerman. Zijn weduwe: Sibbel Wijbes dr. oud: ......Vader van .....kinderen.
Betreft: verkoop van een camer, staende in de Groeneweg, door zijn weduwe, aan de echtelieden: Felix Khien Adelborst onder de Hopman Walsdorffer en Anna Wilde, voor 90 goudguldens.
Belast met grondpacht a 4 ½ stuyver.
Koper: Felix Khien
Anna Wilde
Verkoper: Sibbel
Overige personen: Jacob

1617-02-04
♠ - Mr. Arie Jacobs, gehuwd met Corneliske Jansdr. oud omtrent 37 jaren.
- Wijlen Simon Juckes, in leven wachtmeester. Zijn weduwe: Wijts Wibrensdr. Oud: omtrent 56 jaren.
- Jochum Andries, mr. glaesmaker. Oud: 42 jaren.
Betreft verklaring van zijn vrouw, dat Elske Henrixdr, huijsvrouw van Coert Schen, dat zij hun lange heeft gekent en op hun gebuijrte gewoont en zich altijt vroom en eerbaar heeft gedragen en uit vrome olders is geboren.
Overige personen: Arie
Corneliske
Elske
Coert
Jochum

1617-02-04
♠ - Mr. Arie Jacobs, gehuwd met Corneliske Jansdr. oud omtrent 37 jaren.
- Wijlen Simon Juckes, in leven wachtmeester. Zijn weduwe: Wijts Wibrensdr. Oud: omtrent 56 jaren.
- Jochum Andries, mr. glaesmaker. Oud: 42 jaren.
Betreft verklaring van zijn vrouw, dat Elske Henrixdr, huijsvrouw van Coert Schen, dat zij hun lange heeft gekent en op hun gebuijrte gewoont en zich altijt vroom en eerbaar heeft gedragen en uit vrome olders is geboren.
Overige personen: Arie
Corneliske
Elske
Coert
Jochum

1617-02-04
♠ Op verzoek van Eelco Lanckertszn. verklaren twee personen: Focke Gerbenszn., oud 50 jaren;
Jan Henrixzn., oud 28 jaren, smid;
dat zij circa vier jaren geleden gesien heeft dat Dr. Pieter Loo en Dr. Wibrandus Bras aan het vechten zijn geweest en tevens dat Dr. Loo door Dr. Bras met een pedarm [= stok met ijzeren punt] aan zijn linckerwang werd gewond.
Mr. Gerbrant Beerntszn., oud 40 jaren, Chirurgijn, verklaart de wonde te hebben behandelt en genesen en dat Dr. Bras het meesterloon heeft voldaen.
benadeelde: Pieter Loo
Verdachte: Wibrandus Bras
certificeert: Gerbrant
Focke
Jan
Overige personen: Eelco

1617-02-12
♠ Anna Douwedr., huijsvrouw van de schipper Hotse Bockiszn.
Betreft: aankoop van een huijsinge, staende in de Slotmakersstrate, van de echtelieden Sioerd Gerrijtszn. en Berber Jobsdr., voor de summa van 535 goudguldens, belast met grondpacht à 2 Caroliguldens per jaar.
Koper: Anna
Hotse
Verkoper: Sioerd
Berber

1617-02-12
♠ Wijlen Teetke van Burmania, in leven gehuwd met Lieuwe van Juckema, Raedt-Ordinaris in den Hove;
moeder van Frouck van Juckema, gehuwd met Jonkheer Pieter van Walta.
Betreft: verkoop van landen en goederen, van wijlen voornoemde moeder, geërfd door voornoemde Frouck en Pieter, aan Johan Jans en Pietertien Hiddens, echtelieden, wonende tot Oldehooff, in Homsterlandt [=Oldehove in Humsterland, Groningen]., volgens de overeenkomst, verhaelt in de francinen coopbrieff.
wijlen echtgenoot: Lieuwe van Juckema
Koper: Johan
Pietertien
Verkoper: Frouck van Juckema
Pieter van Walta
Erflater: Teetke van Burmania

1617-02-14
♠ Casper Jurriens, schoenlapper.
Oud:.....
Op zijn verzoek verklaart de wachtmeester Jan Janszn Nijs, dat hij hem (Casper) enige jaren heeft gekent en mitsdien wel weet, dat hij zich eerlijck en vroom geneert en met schoenlappen zijn cost winnende is.
verzoeker: Casper
verklaarder: Jan Nijs

1617-02-19
♠ Anna Hansedr, huijsvrouw van de scherprechter mr Jochum Harmens(?)zn.
Betreft: aankoop van een camer, staende in de Blockhuijstersteige, van Siouck Hiddesdr, weduwe van Berent Roeleffs, voor 143 goudguldens. Pieter Berentsz, is een voorzoon van Berent Roeleffs en stiefzoon van Siouck Hiddedr.
Oud:......
Geografische aanduidingen: Blockhuijstersteige
Koper: Anna
Jochum
Verkoper: Siouck
Overige personen: Berent
Pieter

1617-02-19
♠ Anna Hansedr, huijsvrouw van de scherprechter mr Jochum Harmens(?)zn.
Betreft: aankoop van een camer, staende in de Blockhuijstersteige, van Siouck Hiddesdr, weduwe van Berent Roeleffs, voor 143 goudguldens. Pieter Berentsz, is een voorzoon van Berent Roeleffs en stiefzoon van Siouck Hiddedr.
Oud:......
Geografische aanduidingen: Blockhuijstersteige
Koper: Anna
Jochum
Verkoper: Siouck
Overige personen: Berent
Pieter

1617-03-03
♠ Andries Jans zn. Aflinck, wonende tot Leijden.
Broer van: Jan Jans zn. Aflinck, alhier.
Harmentie Jans dr. Aflinck (overleden).
Oud:......
Wordt door zijn broer, voornoemd, geconstitueert om diens aangeërfe goederen en penningen van voornoemde, zijn zuster, tot Muijden ofte andere plaatsen, in ontvangst te nemen tegen quitantie.
Erflater: Harmentie Aflinck
Overige personen: Andries Aflinck
Jan Aflinck

1617-03-03
♠ Anna Jansdr, huijsvrouw van Dirck Dirx Botienter.
Betreft: verkoop van een camer met plaetse, aan het Bolwerck bij het Schaverneck, aan Hans Lentz, voor 200 goudguldens.
Wijlen: Jantien Haijes, in leven: gehuwd met Hans Lentz, ruijter onder Anthonis van Ailva.
Moeder van twee kinderen.
Geografische aanduidingen: aan het Bolwerck bij het Schaverneck
Koper: Hans
Verkoper: Anna
Dirck Botienter
Overige personen: Jantien
Anthonius van Ailva

1617-03-03
♠ Anna Jansdr, huijsvrouw van Dirck Dirx Botienter.
Betreft: verkoop van een camer met plaetse, aan het Bolwerck bij het Schaverneck, aan Hans Lentz, voor 200 goudguldens.
Wijlen: Jantien Haijes, in leven: gehuwd met Hans Lentz, ruijter onder Anthonis van Ailva.
Moeder van twee kinderen.
Geografische aanduidingen: aan het Bolwerck bij het Schaverneck
Koper: Hans
Verkoper: Anna
Dirck Botienter
Overige personen: Jantien
Anthonius van Ailva

1617-03-06
♠ Pieter Carstis, veenmeister. Oud: ....
Op zijn verzoek verklaren Coert Nederhoff, Adriaen van der Chijs, biersteker alhier, en Doctor Focco Feikens, advocaet voor den hove van Vrieslandt, dat hij voormaels veenmeister en later veenopsichter is geweest van de venen, gelegen te Pekela, maar dat hij thans veenmeister is van hun (comparanten) en dat hij zich vroom en getrouw gedraagt.
wordt gecertificeerd: Pieter
certificeert: Focco
Adriaen van der Chijs
Coert Nederhoff

1617-03-07
♠ Jan Sijtseszn, wonende tot Deinum
Oud: 48 jaren
Verklaart, dat Tiaerd Pijbis aan Henrick Jacobszn en Gerrijt....., heeft verkocht: 22 koeijen à 37 goudguldens en vierdehalve stuijver per stuk. Dat de copers 200 carolieguldens hebben betaald en Sijtse Corneliszn, burgemeester tot Worcum, als borg, een zodanig bedrag, dat de vercoper nog moet ontvangen: 380 carolieguldens en enige stuijvers.
NB. De copers wonen tot Staveren.
verklaarder: Jan
Koper: Henrick
Gerrijt
Verkoper: Tiaerd
Overige personen: Sijtse

1617-03-25
♠ Aelcke Sioerdtsdr, huijsvrouw van de backer: Cornelis Henrixzn.
Betreft: aankoop van een vierderpart van een huijsinge, schuire, loodse, hovinge en middelplaets, staende bij de Vischmerckt, alwaer de Vergulde Schoen uithangt, van Luts Fitusdr, weduwe van Douwe Thomas, voor 670 goudguldens
Geografische aanduidingen: Vischmerckt, alwaer de Vergulde Schoen uithangt
Koper: Aelcke
Cornelis
Verkoper: Luts
Overige personen: Douwe
vimeo

1617-03-25
♠ Fredrick Gerbrants, oud 5 jaar, alhier; zoon van Gerbrant Fredrixzn, burger.
Betreft: snijden van hem en wegnemen van een grote steen uit zijn lichaem door de vrij operateur Dr. Matheus Capito, waarvan hij spoedig is genesen.
Hotze Rintieszn., oud 26 jaren, geelgieter, alhier.
Verklaart dat hij door de vrij operateur Dr. Matheus Capito is gesneden aan hernia intertinalis ofte darmbreuck en hem dezelve heeft afgenomen en meesterlijk is genesen.
certificeert: Gerbrant
Hotze
wordt gecertificeerd: Matheus Capito
Overige personen: Fredrick
vimeo

1617-03-28
♠ Wijlen Gerrijt Pauli, overleden (so men secht) op reijse naar Oost-Indien.
Zoon van wijlen Paule Anthonis, in leven diener des Goddelijken Woords te Huijsum.
Broer van Geurt Pauli, diener des Goddelijke Woords te Nijefeen, in Drente.
Zijn moeije: Lamke Gerrijtsdr, huijsvrouw van Tiaerd Gables, oud ontrent 56 jaren.
Betreft verklaring van drie personen dat voornoemde Geurt de enige nagelaten broer is van voornoemde Gerrijt Pauli, comparant heeft hun seer wel gekent: -Hessel Dirxzn te Huijsum, oud 40 jaren
-Pieter Pieters zn, te Huijsum. Oud: 70 jaren.
Zie ook pagina 96.
certificeert: Hessel
Pieter
wordt gecertificeerd: Gerrijt
Erfgenaam: Geurt
tante: Lamke
Echtgenoot: Tiaerd
Erflater: Paule

1617-03-29
♠ Dirckien Thomasdr.
Zuster van mr Freerck Thomaszn en mr Tiallingh Thoamszn (overleden).
Verkocht: (samen met voornoemde Freerck als erfgenamen van voornoemde wijlen Tiallingh) en Jelcke Woltersdr (weduwe van mr Jochum Pijnappel (als mede-eigenaresse): een huijsinge, staende in de grote Kerckstraete aan de echtelieden Saecke Sioerdtszn, kistemaker en Lubrich Clasedr, voor 600 goudguldens, te betalen aan de crediteuren van voornoemde mr Jochum. Grondpacht: 15 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: grote Kerckstraete
Koper: Saecke
Lubrich
Verkoper: Dirckien
Freerck
Jelcke
Erflater: Tiallingh
Overige personen: Jochum Pijnappel

1617-03-29
♠ Dirckien Thomasdr.
Zuster van mr Freerck Thomaszn en mr Tiallingh Thoamszn (overleden).
Verkocht: (samen met voornoemde Freerck als erfgenamen van voornoemde wijlen Tiallingh) en Jelcke Woltersdr (weduwe van mr Jochum Pijnappel (als mede-eigenaresse): een huijsinge, staende in de grote Kerckstraete aan de echtelieden Saecke Sioerdtszn, kistemaker en Lubrich Clasedr, voor 600 goudguldens, te betalen aan de crediteuren van voornoemde mr Jochum. Grondpacht: 15 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: grote Kerckstraete
Koper: Saecke
Lubrich
Verkoper: Dirckien
Freerck
Jelcke
Erflater: Tiallingh
Overige personen: Jochum Pijnappel

1617-03-31
♠ Claes Alberts, coopmansbode.
Oud: ...
Wordt door Geurt Pauli en Tierck Pauli (halfbroers) resp. wonende tot Nijefeen, in Drente en Herenfeen, geconstitueert als hun volmacht om de door hun geërfde penningen en goederen van de Bewinthebbers in Amsterdam oft andere Plaetsen, te ontfangen.
certificeert: Geurt Pauli
Tierck Pauli
wordt gecertificeerd: Claes

1617-03-31
♠ Fopck Joannisdr, huijsvrouw van de holtsager Pieter Janszn. Oud: .....
Betreft: verkoop van een camer, staende in de ooster Doelesteige, aan Claeske Pietersdr, weduwe van Henrich van Wesel, voor 100 goudguldens.
Geografische aanduidingen: Oosterdoelestraat
Koper: Claeske
Henrick van Wesel
Verkoper: Fopck
Pieter

1617-04-01
♠ Freerck Freerckszn, burger alhier.
Curator over Sibrant Sibrantszn, geboren op het Vliet, bij Leeuwarden, smaltieswercker.
Verklaart te consenteren in het huwelijk van voornoemde Sibrant met Gertie Jans, wonende tot Haerlem.
Curator: Freerck
Overige personen: Sibrant
Gertie

1617-04-02
♠ Homme Gerrijtszn., schipper, gehuwd met Aeff Gerbensdr.
Betreft: aankoop van een camer, staende achter de Jacobinerkercke, bij de brugge omtrent Wabbe Wisses, van de echtelieden Baucke Sioerdtszn., mr. metselaer, en Griet Henrixdr., voor 220 goudguldens.
Grondpacht: 1½ stuijver per jaar.
Geografische aanduidingen: Jacobinerkercke, bij de brugge
Koper: Aeff
Homme
Verkoper: Baucke
Griet
Overige personen: Wabbe

1617-04-03
♠ Anna Cornelisdr, weduwe van de clerq van de staten van Vriesland: Francois de Swart.
Verklaart, dat Henrick Baerntszn Schaeff, thans wonende tot Amsterdam, twee jaren bij haar wijlen man als onderclerq gedient heeft en in dien tijd zich nuchteren en sedich gedragen heeft.
Zij heeft van enige ontrouwe van hem niet vernomen.
Getuige: Anna
Overige personen: Francois de Swart
Henrick Schaeff

1617-04-09
♠ Harmen Dirxzn., mr. goldsmid, verklaart dat: Hans Christiaenzn., zoon van Christiaen Hanszn., toornwachter, alhier, al vier jaren bij hem en in zijn winckel het goldsmids-ambachte heeft geleerd en zich vroom, neerstich en getrouw heeft gedragen.
certificeert: Harmen
wordt gecertificeerd: Hans
wordt gecertificeerd en vader: Christiaen

1617-04-11
♠ Erit Henrixzn, snijder, Oldegaleijen.
Op zijn verzoek verklaren twee personen: - Jan Reijloffszn, Oldegaleijen, Oud: 32 jaren
- Wijbe Eritszn, Oldegaleijen. Oud: 75 jaren.
dat hij op hun gebuijrte wonende is en zich vroom en eerlijk heeft gedragen.
verklaarder: Jan
verzoeker: Erit

1617-04-11
♠ Erit Henrixzn, snijder, Oldegaleijen.
Op zijn verzoek verklaren twee personen: - Jan Reijloffszn, Oldegaleijen, Oud: 32 jaren
- Wijbe Eritszn, Oldegaleijen. Oud: 75 jaren.
dat hij op hun gebuijrte wonende is en zich vroom en eerlijk heeft gedragen.
verklaarder: Jan
verzoeker: Erit

1617-04-15
♠ Lieuwe Thoniszn, van Ferwert. Oud:.....
Betreft: verklaring van de bordurwercker: Simon Erasmi, dat hij (Lieuwe) vierdehalfjaar bij hem voor leerknecht en gesel bij hem heeft gewoont en in zijn wijnckel gedient heeft en zich getrou en neerstich heeft gedragen.
verklaarder: Simon
Overige personen: Lieuwe

1617-04-15
♠ Lieuwe Thoniszn, van Ferwert. Oud:.....
Betreft: verklaring van de bordurwercker: Simon Erasmi, dat hij (Lieuwe) vierdehalfjaar bij hem voor leerknecht en gesel bij hem heeft gewoont en in zijn wijnckel gedient heeft en zich getrou en neerstich heeft gedragen.
verklaarder: Simon
Overige personen: Lieuwe

1617-04-18
♠ Wibe Reinszn, apothequersgesel. Oud: ...
Op zijn verzoek verklaart de Apothequer: Henrick van Marssum, alhier, dat hij dardehalf jaar bij hem als leerknecht in zijn winckel heeft gestanden en zich getrou en neerstich heeft gedragen.

1617-04-18
♠ Wibe Reinszn, apothequersgesel. Oud: ...
Op zijn verzoek verklaart de Apothequer: Henrick van Marssum, alhier, dat hij dardehalf jaar bij hem als leerknecht in zijn winckel heeft gestanden en zich getrou en neerstich heeft gedragen.

1617-04-19
♠ Aeltien Hansesdr, huijsvrouw van de mr. snijder: Harmen Henrixzn.
Betreft: Verklaring van twee personen (Berent Pieterszn, seepsieder, alhier, oud 42 jaren en Carol Everts, blaulverver, alhier, oud: 35 jaren.) dat zij met haar voornoemde man in de kercke getrout zijn en wel en eerlijck met haar leeft. De comparanten zijn wonende op haar gebuijrte.
Getuige: Berent
Carol
Overige personen: Aeltien
Harmen

1617-04-24
♠ Jan Jacobszn., Chirurgijnsgesel.
Op zijn verzoek verklaart Jan Janszn. Post, Mr. Chirurgijn, dat hij twee jaren bij hem in zijn winckel heeft gestanden en zich cloeck, neerstich en naar behoren heeft gedragen.
certificeert: Jan Post
wordt gecertificeerd: Jan

1617-04-24
♠ Rinnert Sijtzes zn. oud: ......Zijn zoon Sijtse Rinnerts is gehuwd met Anneke van Wassenbergh, dochter van Reimerke/Reinerke Willems, van Bockemeer, eerst gehuwd met .....van Wassenbergh ?, daarna met: Jan Cramer? (overleden). Oud: ....
Betreft: constituering van Rinnert Sijtseszn, tot volmacht om de door voornoemde Anneke van Jan Cramer geërfde goederen en penningen te ontfangen (uit Haerlem).
gevolmachtigde: Rinnert
erfgename: Anneke van Wassenbergh
Erflater: Jan Cramer
Overige personen: Sijtse
Reimerke

1617-04-28
♠ Adrie Wierdszn Cramer
Op zijn verzoek verklaren twee personen (Evert Gerrijts, linnenwever, oud 43 jaren en Jacob Claeszn, wagenmaker, oud 51 jaren) dat zij op zijn gebuijrte woonachtig zijn en dat hij zich eerlijk en vroom geneert.
gecertificeerde: Adrie Cramer
certificeert: Evert
Jacob

1617-04-28
♠ Anna Woltersdr., huijsvrouw van de switzer Jan Willemier, militerende onder de Hopman Walsdorffer.
Betreft: verkoop van een camer, staende op het Diepswal, neffens over het Blockhuijs, aan de echtelieden Hugo Reinou, militerende onder de Hopman Walsdorffer, gehuwd met Jantien Michiels, voor 150 goudguldens.
Grondpacht: 30 stuijvers per jaar.
Koper: Hugo
Jantien
Verkoper: Anna
Jan Willemier
Overige personen: Walsdorffer

1617-04-28
♠ Olphert Oeneszn. en Antie Jacobsdr., echtelieden.
Betreft: aankoop van een huijsinge, staende in de in de Slotmakersstrate, van de echtelieden Jan Janszn., viscoper, en Anna Jetzes, voor 630 goudguldens.
Grondpacht: 18 stuijvers per jaar.
Koper: Antie
Olphert
Verkoper: Jan
Anna

1617-04-29
♠ Aate Ubliszn, aan het Vliet. Gehuwd met Trijn Damis.
Verkocht: een huijsinge met hovinge, staende aan het Noordvliet, aan de echtelieden Idse Jetsis en Itie Andriesdr aan het Vliet, voor 222 goudguldens en 14 stuijvers. Vrij van grondpacht. Oud: .....
Geografische aanduidingen: Noordvliet
Koper: Idse
Itie
Verkoper: Aate
Trijn Damis

1617-04-29
♠ Sijbe Lieuwiszn. Goldmidtsknecht. Oud:........
Op zijn verzoek verklaart de meester goldtsmidt Willem Wilckis, oud: ontrent 35 jaren, dat hij vier jaren als leerknecht en ruim twee jaren als goldtsmidtsknecht bij hem in zijn winckel heeft gestanden en zich cloeck, neerstich en vroom heeft gedragen.
verklaarder: Willem
verzoeker: Sijbe

1617-04-29
♠ Sijbe Lieuwiszn. Goldmidtsknecht. Oud:........
Op zijn verzoek verklaart de meester goldtsmidt Willem Wilckis, oud: ontrent 35 jaren, dat hij vier jaren als leerknecht en ruim twee jaren als goldtsmidtsknecht bij hem in zijn winckel heeft gestanden en zich cloeck, neerstich en vroom heeft gedragen.
verklaarder: Willem
verzoeker: Sijbe

1617-05-01
♠ Henrick Coerts, chirurgijnsgesel.
Op zijn verzoek verklaart de mr chirurgijn Frans Janszn Drost, dat hij bij hem het chirurgijns-handwerck heeft geleerd en drie jaren bij hem gedient en zich getrou en neerstich heeft gedragen.
Getuige: Frans Drost
Overige personen: Henrick

1617-05-05
♠ Anneke Berentsdr, huijsvrouw van Daniel Jacobszn.
Betreft: aankoop van een camer, in de Suijpsteige, van de echtelieden Dirck Hecken en Sijtske Wibrensdr., voor 300 goudguldens. Oud: ....
Vrij van grondpacht.
Koper: Anneke
Daniel
Verkoper: Dirck
Sijtske

1617-05-05
♠ Anneke Berentsdr, huijsvrouw van Daniel Jacobszn.
Betreft: aankoop van een camer, in de Suijpsteige, van de echtelieden Dirck Hecken en Sijtske Wibrensdr., voor 300 goudguldens. Oud: ....
Vrij van grondpacht.
Koper: Anneke
Daniel
Verkoper: Dirck
Sijtske

1617-05-05
♠ Dirck Cornelis.
Gehuwd met: Griet Idtsdr, dochter van wijlen Idts Sibeszn, in leven alhier, en zuster van Sijbe en Feijcke Idtszn, respectievelijk wonende tot Franeker en Bolswert.
Betreft: verkoop van een huijsinge en een camer, (Deze bewoont door Trijn Sijtzes) in Droenvendall aan de echtelieden Sijbe Jacobszn en Stijntie Baltus, voor 567 goudguldens en 14 stuijvers door zijn kinderen voornoemd.
Grondpacht: 6 caroliguldens per jaar.
Koper: Sijbe
Stijntie
Verkoper: Griet
Sijbe
Feijcke
Erflater: Idts
Huurder: Trijn
Overige personen: Dirck

1617-05-05
♠ Dirck Cornelis.
Gehuwd met: Griet Idtsdr, dochter van wijlen Idts Sibeszn, in leven alhier, en zuster van Sijbe en Feijcke Idtszn, respectievelijk wonende tot Franeker en Bolswert.
Betreft: verkoop van een huijsinge en een camer, (Deze bewoont door Trijn Sijtzes) in Droenvendall aan de echtelieden Sijbe Jacobszn en Stijntie Baltus, voor 567 goudguldens en 14 stuijvers door zijn kinderen voornoemd.
Grondpacht: 6 caroliguldens per jaar.
Koper: Sijbe
Stijntie
Verkoper: Griet
Sijbe
Feijcke
Erflater: Idts
Huurder: Trijn
Overige personen: Dirck

1617-05-13
♠ Anna Roeleffs dr, huijsvrouw van de leertouwer Willem Berentszn.
Betreft: aankoop van een camer en loodse, ontrent de Pijlsteige, bij de pijp aldaer, van Pieter Janszn, timmerman, vader van ... kinderen, weduwnaar van Trijn Baltus, voor 200 goudguldens. Grondpacht: 2½ stuijver per jaar.
wijlen echtgenoot: Trijn
Koper: Anna
Willem
Mecke
Bauck
Verkoper: Pieter

1617-05-13
♠ Anna Roeleffs dr, huijsvrouw van de leertouwer Willem Berentszn.
Betreft: aankoop van een camer en loodse, ontrent de Pijlsteige, bij de pijp aldaer, van Pieter Janszn, timmerman, vader van ... kinderen, weduwnaar van Trijn Baltus, voor 200 goudguldens. Grondpacht: 2½ stuijver per jaar.
wijlen echtgenoot: Trijn
Koper: Anna
Willem
Mecke
Bauck
Verkoper: Pieter

1617-05-13
♠ Bauck Aesges, huijsvrouw van de appoincteerde onder de hopman Frans van Donia, Mecke Meins
Betreft: aankoop van een camer, in de Groenewech, van Pieter Janszn, timmerman, voor 150 goudguldens.
Grondpacht: 12 stuijvers per jaar.

1617-05-13
♠ Bauck Aesges, huijsvrouw van de appoincteerde onder de hopman Frans van Donia, Mecke Meins
Betreft: aankoop van een camer, in de Groenewech, van Pieter Janszn, timmerman, voor 150 goudguldens.
Grondpacht: 12 stuijvers per jaar.

1617-05-13
♠ Wijlen Eilert Roeloffs, in leven metselaer.
Zijn weduwe Engel Gossisdr.
Depost: nihil hic.
Overige personen: Eilert
Engel

1617-05-17
♠ Claes Janszn, wonende te St. Anna Kerck (het Bildt).
Gehuwd met: Met Joorts, oud: .....
Betreft: verklaring van twee personen, dat zijn vrouw een halfzuster is van wijlen Aernt Alberts, vader van nu wijlen Arentien Arents.
Genoemde Aernt was gehuwd met een halfzuster van Heijl Jansdr, thans weduwe van Harmen Harmenszn, uit welks huwelijk Arentien is geboren.
Overige personen: Claes
Met
Aernt
Arentien
Heijl
Harmen

1617-05-17
♠ Wijlen Arentien Arents, overleden so men secht binnen Amsterdam. Haar vader Aernt Alberts, overleden. Haar moeder ....., overleden, halfzuster van Heijl Jansdr, weduwe van Harmen Harmenszn.
Betreft verklaring van vier personen: dat zij inderdaad de dochter is van voornoemde Aernt Alberts en dat Heijl Jansdr, voornoemde haar moeije is, zijnde een halfzuster van haar moeder. Tevens is Met Joorts, huijsvrouw van Claes Janszn, en wonende te St. Anna Kerck ( het Bilt) , een halfzuster van wijlen Aernt Alberts, vader van nu wijlen Arentien Arents.
- Getuige: Gielis Lenertszn, wonende in het Bilt (Fr), gehuwd met Taets Hansdr. Het betreft hier een verklaring van Taets voornoemd.
- Pieter Nannes, tinnegieter. Oud: 44 jaren? Verklaart.
- Stoffel Pieters, popcramer, oud: omtrent 70 jaren, alhier),
Geografische aanduidingen: Amsterdam
Overige personen: Arentien
Aernt
Heijl
Harmen
Met
Gielis
Taets
Jacob
Stoffel
Claes
Pieter

1617-05-19
♠ Wijlen Eilert Meinertszn.
Zijn weduwe Sickien Lubbertsdr.
Betreft: verklaring van Wijtske Egis dat zijn weduwe zich heeft beclacht over mr Claes Can, wegens het door hem stuckbreken van haer sijdmuijre.
Deze meester Can heeft de noed daervan op zich genomen.
Gerrit Evertszn, oud:...... apothequer, gehuwd met Wijtske Egis.
Getuige: Wijtske
Overige personen: Eilert
Sickien
Claes Can
Gerrit

1617-05-19
♠ Wijlen Eilert Meinertszn.
Zijn weduwe Sickien Lubbertsdr.
Betreft: verklaring van Wijtske Egis dat zijn weduwe zich heeft beclacht over mr Claes Can, wegens het door hem stuckbreken van haer sijdmuijre.
Deze meester Can heeft de noed daervan op zich genomen.
Gerrit Evertszn, oud:...... apothequer, gehuwd met Wijtske Egis.
Getuige: Wijtske
Overige personen: Eilert
Sickien
Claes Can
Gerrit

1617-05-27
♠ Arien Jacobs, weduwe van Thomas Jurriens.
Oud: 67 jaren.
Dioerd Wabbeszn, mr metselaer.
Weduwnaar van Jantien Thomasdr.
Oud: ontrent 57 jaren.
Folcku Janskes, huijsvrouw van Obbe Rienx.
Oud: ontrent 60 jaren.
Verklaren, op verzoek van Claes Geertz te Groningen en voogd over Jantien Geerts Ruerkinck, dat wijlen Jantien Thomasdr vele malen tegen haar gesecht heeft dat zij twee nichten hadde, één wonende te Groningen, Jantien Geerts Ruerkinck gehuwd met Claes Geertzn, en één te Sneeck, .... (moeder van Jan Martens) .
Comparante was hun buirvrouw.
Geografische aanduidingen: Groningen
Sneeck
Erflaatster: Jantien
Getuige: Arien
Dioerd
Folcku
Overige personen: Thomas
Jantien Ruirkinck
Claes
Jan
Obbe

1617-05-27
♠ Claes Geertszn, trommeslager van de stadt Groningen.
Gehuwd met: Jantien Geerts Ruirkinck.
Oud: ......
Op zijn verzoek verklaren drie personen, dat wijlen Jantien Thomasdr, vele malen tegen hem gesecht heeft, dat voorn. Jantien Geerts en ...... , (moeder van Jan Martens) in leven wonende te Sneek, nichten van haar waren.
Geografische aanduidingen: Groningen, Sneek
Echtgenote: Jantien Ruirkinck
Overige personen: Claes
Jantien
Jan

1617-05-28
♠ Aleph Pibis.
Oud: 35 jaren.
Rijck Ariens
Oud: omtrent 35 jaren.
Verklaren, dat Feijcke Sijtsiszn, de door hem gekochte lakensvlieger, op de verkopinge der boelgoederen van Agnete van Geel, d.d. 12 Junij 1615, heeft betaelt met de summa van 20 Carolusguldens en 10 stuijvers.
verklaarder: Rijck
Koper: Feijcke
Getuige: Aleph
Overige personen: Agneta van Geel

1617-05-30
♠ Aelcke Jansdr, huijsvrouw van de brouwersknecht Freerck Janszn.
Betreft: aankoop van drie olde camers onder één dack, staende achter de Nieuwebuijren ofte de groene kanne, van Aeltie Pietersdr, weduwe van Warmoed Wierdszn en diens kinderen Tzietske (oud: 24 jaren) en Pieter Warmoeds (oud: 18 jaren), voor 160 goudguldens.
Geografische aanduidingen: Nieuweburen / Achter De groene Kan
wijlen echtgenoot: Warmoed
Koper: Aelcke
Freerck
Verkoper: Aeltie
Tzietske
Pieter

1617-05-31
♠ Wijlen Harmen Pieters.
Zijn weduwe Geert Jansdr Wogma, thans te Arum (Fr). Zuster van wijlen dr Joannes Wogma, overleden in Oost Indien, vader van Gerrijt Joannis Wogma.
Betreft: constituering van Egbert Duringh tot volmacht van voornoemde Geert Jansdr, voogd en alimentatrix van voornoemde Gerrijt, om de nagelaten penningen, goederen en tractementen van haar broer voornoemd, te vorderen van de Oost Indische Compagnie te Amsterdam.
volmachtgever: Geert Wogma
gevolmachtigde: Egbert Duringh
Erflater: Harmen
Joannes Wogma
Overige personen: Gerrijt Wogma

1617-06-05
♠ Jan Janszn., junior, schoenmakersknecht, (so men secht) in Turkien gevangen; zoon van wijlen Jan Janszn. [senior], in leven wollewever, en Meth Willems.
Betreft: verklaring van twee personen, onder andere, dat genoemde Jan Janszn., junior, de zoon is van voornoemde Meth Willems, en alhier geboren.
wordt gecertificeerd: Jan
wordt gecertificeerd, erflater en vader: Jan
wordt gecertificeerd en moeder: Meth

1617-07-04
♠ Sioerd Jans Bruijns, kinds-kind van Gedeon Dominici, oud omtrent 88 jaren, timmerman en burger, alhier.
Betreft: Constituering van Bastiaen Pieters en Dominicus Pieters, te 's Gravenhage, tot volmachten van voornoemde Gedeon, om de door deze geërfde goederen te vorderen van de weduwe en van de gewesen huijsvrouw van diens halfbroer, wijlen Cornelis Dominici ten Hove, gewoont hebbende tot Chetel Cambrosi.
Geografische aanduidingen: Chetel Cambrosi
Overige personen: Bastiaen
Gedeon Dominici
Cornelis ten Hove
Dominicus
Sioerd Bruijns

1617-07-05
♠ Reiloff Douwes, chirurgijnsgesel, te Dockum.
Oud:....
Op zijn verzoek verklaart de meester chirurgijn, Jacob Jans Vos, dat hij twee jaren bij hem het chirurgijns handwerck heeft geleerd en zich wel en deugdelijk heeft gedragen.
verklaarder: Jacob Vos
verzoeker: Reiloff

1617-07-08
♠ Henrick Herdts, backer en burger.
Verkocht: een huijsinge met pandack aan het Noordvliet, aan de echtelieden Wijbe Wijbeszn en Lioets Jansdr, oud: ... voor 470 goudguldens. Grondpacht: achtiende halve stuijver per jaar.
Geografische aanduidingen: Noordvliet
Koper: Wijbe
Lioets
Verkoper: Henrick

1617-07-08
♠ Henrick Herdts, backer en burger.
Verkocht: een huijsinge met pandack aan het Noordvliet, aan de echtelieden Wijbe Wijbeszn en Lioets Jansdr, oud: ... voor 470 goudguldens. Grondpacht: achtiende halve stuijver per jaar.
Geografische aanduidingen: Noordvliet
Koper: Wijbe
Lioets
Verkoper: Henrick

1617-07-15
♠ Aeff Christoffelsdr, weduwe van Berent Egbertszn (so men secht) gebleven op de Oost Indische Voijagie; moeder van Egbert Berents.
Op haar verzoek verklaren vijf personen: Douwe Jelleszn, backer, oud omtrent 48 jaren;
Aeijse Henrixzn, smidt, oud omtrent 32 jaren;
Fonger Gerrijtszn, cramer, oud 31 jaren;
Hobbe Gerrijtszn, linnenwever, oud 35 jaren;
Jucke Jorrijtszn, oud: 54 jaren.
dat zij op haer gebuijrte hebben gewoont en zich vroom en naar behoren heeft gedragen.
Twee van hen verklaren tevens, dat Aeff en Berent echtelieden waren en de ouders zijn van voornoemde Egbert Berents.
verklaarder: Jucke
Overige personen: Aeff
Egbert
Berent
Douwe
Aeijse
Fonger
Hobbe

1617-07-15
♠ Aeff Christoffelsdr, weduwe van Berent Egbertszn (so men secht) gebleven op de Oost Indische Voijagie; moeder van Egbert Berents.
Op haar verzoek verklaren vijf personen: Douwe Jelleszn, backer, oud omtrent 48 jaren;
Aeijse Henrixzn, smidt, oud omtrent 32 jaren;
Fonger Gerrijtszn, cramer, oud 31 jaren;
Hobbe Gerrijtszn, linnenwever, oud 35 jaren;
Jucke Jorrijtszn, oud: 54 jaren.
dat zij op haer gebuijrte hebben gewoont en zich vroom en naar behoren heeft gedragen.
Twee van hen verklaren tevens, dat Aeff en Berent echtelieden waren en de ouders zijn van voornoemde Egbert Berents.
verklaarder: Jucke
Overige personen: Aeff
Egbert
Berent
Douwe
Aeijse
Fonger
Hobbe

1617-07-18
♠ Harmen Bruijnsvelt, ceurmeester-generael.
Op zijn verzoek verklaren de ceurmeesteren Obbe Claeszn en Cornelis Corneliszn Roos, dat het silverwerck, hetwelck op de merckt alhier verkocht wordt door Luijtien Westervelt, van Groningen, verre beneden de waarde is en dat de Policiemeester, na zich verstaen te hebben met pensionarius Adius van de Henz, de verkoop van genoemd silverwerck heeft verboden, als in strijd zijnde met de nieuwe ordonnantien.
certificeert: Harmen Bruijnsvelt
Obbe
Cornelis Roos
wordt gecertificeerd: Luijtien Westervelt
Overige personen: Adius van de Henz

1617-07-18
♠ Met Idsedr, alhier. Oud: ...
Ter instantie van haar verklaren drie personen, dat zij op haar gebuijrte hebben gewoont, respectievelijk ten haren huijse enige tijd hebben gearbeitet en niet anders weten, dan dat zij zich vroom en eerlijk heeft gedragen.
- Geeske Luijties, weduwe van de sergiant-majoor Roeleff van Schouwenburch. Oud: ontrent 55 jaren.
- Saecke Sioerds, meester kistemaker, oud: 46 jaren.
- Wouter Jacobszn, opperman. Oud; 38 jaren.
Getuige: Geeske
Saecke
Overige personen: Roeleff van Schouwenburch
Met

1617-07-18
♠ Met Idsedr, alhier. Oud: ...
Ter instantie van haar verklaren drie personen, dat zij op haar gebuijrte hebben gewoont, respectievelijk ten haren huijse enige tijd hebben gearbeitet en niet anders weten, dan dat zij zich vroom en eerlijk heeft gedragen.
- Geeske Luijties, weduwe van de sergiant-majoor Roeleff van Schouwenburch. Oud: ontrent 55 jaren.
- Saecke Sioerds, meester kistemaker, oud: 46 jaren.
- Wouter Jacobszn, opperman. Oud; 38 jaren.
Getuige: Geeske
Saecke
Overige personen: Roeleff van Schouwenburch
Met

1617-07-21
♠ Wijlen Haeije Sickes en zijn weduwe Pieterick Henrix; vader van Jan Haeijes, chirurgus, oud: .....,thans (so men secht) verblijvende in Oost Indien.
Betreft: Op haar verzoek verklaren twee personen: - Wolter Jans, schoenmaker. Oud: 63 jaren.
- Henrick van Marssum Apothequer, oud: 32 jaren.
dat zij op hun gebuijrte heeft gewoont en mitsdien wel weten, dat zij de moeder is van Jan Haeijes, geboren op hun gebuijrte.
wordt gecertificeerd: Pieterick
Jan
Vader: Haeije

1617-07-22
♠ Eerd Jacobs, gehuwd met Ints Rienxdr. Oud: ....
Verkocht een camer aan het Bolwerck (tussen Jacobinerbrugge en de opganck van de Nieuwebuijren) aan Lolck Rienxdr, weduwe van Henrick Jacobs, voor 150 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
wijlen echtgenoot: Henrick
Koper: Lolck
Verkoper: Eerd
Ints

1617-07-22
♠ Geertke Pietersdr.
Dochter van Pieter Jaspers, in leven calckdrager (overleden) en Gees Henrix, wonende alhier. Oud: ......
Zuster van Jasper, Hendricktien en Gees Pieters, eveneens alhier. Oud:.....
Betreft verklaring van vier personen, dat haar vader de zoon is van wijlen Jasper ....., in leven sanger en canter van de kerck van Oldehooff, alhier. Tevens dat haar ouders echtelieden waren en dat zij en haar broer en zusters, uit hun huwelijk zijn geboren.
- Getuige: Harper Jarichsz, schooldienaer.
- Tziomme Epey, meester schilder, alhier, Oud:..... Getuige inzake bovenstaande, onder eede.
- Willem Ariens, meester glaasmaker. Oud ....verklaart onder ede.
- Jan de Halle, meester schilder, alhier. Oud:..... Verklaart onder Eede.
wordt gecertificeerd: Geertke
Gees
Jasper
Hendricktien
Gees
certificeert: Harper
Overige personen: Pieter
Jasper

1617-07-23
♠ Arent Laurents.
Wordt geconstitueert als volmacht van Jacob Scholer, weduwnaar van wijlen Stijn Egbertsdr., soldaat onder de hopman Bartholomeus Walsdorffer, om de goederen welcke diens dochter Griet van haar bestemoeder ofte anderen heeft geërfd, te vorderen en te ontfangen in Entrum (Twente) of andere plaetsen.
Egbert ten Marsche, vader van: wijlen Stijn Egberts, voornoemd.
gevolmachtigde: Arent
Erfgenaam: Griet Scholer
volmachtgever: Jacob Scholer
Overige personen: Stijn
Bartholomeus Walsdorffer

1617-07-23
♠ Wijlen: Anna Auckes.
In leven: gehuwd met Harmen Claeszn (overleden).
Zij zijn de ouders van: Judith Harmensdr, wonende te Oosterhout, in het landt van Breda.
Later is Harmen Claes gehuwd met ....., thans als zijn weduwe wonende te Groningen.
Betreft: constituering van Casper ...., (mr chirurgijn van graeff Willem van Nassau) als volmacht van voornoemde Judith, om de door haar van haar vader en moeder geërfde goederen van de weduwe van haar vader, te vorderen en te ontfangen in Groningen.
Geografische aanduidingen: Groningen
Erfgenaam: Judith
gevolmachtigde: Casper
Erflater: Anna
Harmen
Overige personen: Willem van Nassau

1617-07-24
♠ Abraham Gabbeszn, gewesen toornwachter.
Oud: 69 jaren.
Berber Henrixdr.
Oud: ontrent 50 jaren.
Verklaren, dat hij de schotsman: Willem Versei seer wel heeft gekent en dat hij zich altijd vroom en eerlijk heeft gedragen en zijn cost gewonnen.
Getuige: Abraham
Berber
Overige personen: Willem

1617-07-28
♠ Bartholomeus Gerrijts, zoon van Gerrijt Bartholomeus.
De post: nihil
Overige personen: Bartholomeus
Gerrijt

1617-08-01
♠ Lijsbet Claes, anders genaemt: Lijsbet Pieters.
Gehuwd met Pieter Pieters.
Zuster van Maeijcke Claes, alias Maeijcke Pieters, gehuwd met Tiaerd Claes, kistemaker.
Fijntien Claes, anders genaemt: Fijntien Jans. Gehuwd met Arent Willems, kistemaeker.
Fijntien Claes, anders genaemt: Fijntien Matheusdr. Gehuwd met Sioerd Sickes.
Betreft verklaring van vier personen dat zij (Lijsbet) en anderen familieleden zijn van wijlen Bettie Claes en instituering van Oene Jans (voogd/man) van Lisck Claes tot volmacht om de door hen geërfde goederen van voornoemde Bettie in Gent te vorderen en te ontfangen.
Erfgenaam: Lijsbet
Maeijcke
Erflater: Bettie
Overige personen: Pieter
Tiaerd
Oene
Lisck
Fijntien
Arent
Fijntien
Sioerd

1617-08-01
♠ Pieter Pieterszn. Oud: en op verzoek van Sioerd Sickes, voogd van Fijntie Matheusdr, verklaren vier personen dat zijn vrouw en anderen familieleden zijn van Bettie Claes.
-Fine Jansdr, zuster van Cornelis Janszn, oud 52 jaren, hoedmacker. Oud: ontrent 55 jaren.
-Geert Willems, hoedmaeker, oud 73 jaren.
-Lucas Andrieszn, hoedemaker. Oud: omtrent 65 jaren.
Verklaren alle drie: dat Bettie Claes, overleden te Gent, de zuster en/of tante is van: Fijntie Claes, alias F. Matheusdr, gehuwd met Sioerd Sickes, .
Fijntien Claes, alias F. Jnas, gehuwd met Arent Willems.
Maeijcke Claes, alias M. Pieters, gehuwd met Tiaerd Claes, kistemaker, burger-vendrich..
Lijsbet Claes, alias L. Pieters, gehuwd met Pieter Pieterszn.
Lisck Claes, alias L. Joostes, gehuwd met Oene Janszn.
Laatstgenoemde wordt geinstitueert tot volmacht om de erfgoederen van voornoemde Bettie in Gent te vorderen en te ontfangen.
verzoekt registratie: Pieter
wordt gecertificeerd: Fijntien
Bettie
Lisck
Maeijcke
Lijsbet
Fijntie
gevolmachtigde: Oene
certificeert: Fine
Geert
Lucas
Overige personen: Arent
Fijntien
Cornelis
Sioerd
Tiaerd

1617-08-04
♠ Arien Pieterszn
Broer van: Jan Pieterszn, wonende te Berge, in Flaenderen.
Op zijn verzoek verklaren twee personen (Eelcke Arienszn, schoenlapper, oud ontrent 47 jaren en Jacob Douwes, hoedmaker, oud: ontrent 55 jaren), dat zij bovengenoemde Jan seer wel hebben gekent en ook diens olderen en mitsdien weten, dat hij uit het huwelijk van vroome olderen is geboren. Eén der comparanten verklaart tevens, dat voornoemde Jan een burgerszone van deze stede is.
verzoeker: Arien
wordt gecertificeerd: Jan
certificeert: Eelcke
Jacob

1617-08-04
♠ Claas Janszn., linnenwever.
Broer van: wijlen Grietje Jansdr., in leven huijsvrouw van de linnenwever Pieter Martensz van Wachtendonk, wonende alhier.
Oud: .......
Betreft: verkoop van een huijsinge, met loodse en plaetse, in de Bredestrate, bij de puth, door voorn. Pieter, aan Rieme Focke Birdemadr, weduwe van Egbert de Gruijjter, voor 714 goud gls en 8 stuijvers.
Koper: Rieme Focke Birdema
Verkoper: Pieter van Wachtendonk
Overige personen: Claes
Griet
Egbert de Gruijter

1617-08-04
♠ Claas Janszn., linnenwever.
Broer van: wijlen Grietje Jansdr., in leven huijsvrouw van de linnenwever Pieter Martensz van Wachtendonk, wonende alhier.
Oud: .......
Betreft: verkoop van een huijsinge, met loodse en plaetse, in de Bredestrate, bij de puth, door voorn. Pieter, aan Rieme Focke Birdemadr, weduwe van Egbert de Gruijjter, voor 714 goud gls en 8 stuijvers.
Koper: Rieme Focke Birdema
Verkoper: Pieter van Wachtendonk
Overige personen: Claes
Griet
Egbert de Gruijter

1617-08-04
♠ Wijlen Griet Jansdr.
Haar weduwnaar: Pieter Martenszn van Wachtendonck, linnenwever, alhier.
Haar broer: Claes Janszn, linnenwever. Oud: ....
Betreft: verkoop van een huijsinge met loodse en plaetse, in de Bredestrate bij de puth, door haar weduwenaar aan Rieme Fockesdr Birdema, weduwe van Egbert de Gruijter, voor 714 goudguldens en 8 stuijvers.
Grondpacht: 4 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Breedstraat / Bij de Put
wijlen echtgenoot: Griet
Egbert de Gruijter
Koper: Rieme Birdema
Verkoper: Pieter van Wachtendonck
Overige personen: Claes

1617-08-05
♠ Anna Meinardsdr. gehuwd met Jurrien Jans, thans wonende te Amsterdam.
Betreft: verklaring van twee personen: Freerck Janszn., oud 55 jaren, breijder, alhier;
Jan Jans, oud 58 jaren, Stadts-bode, alhier;
dat Anna Meinardsdr. en Jurrien Jans, vijf jaren geleden, ten Stadhuijse hebben gecompareerd en aldaer elkaer echte en trouwe hadden beloofd en tevens dat hij, comparant, van Burgemeester Lambertij Adius, opdracht heeft ontfangen om te gaan naar Aeff Philips (bestemoeder van de bruid) en deze te vragen of zij haar consent in dit huwelijk wou verlenen, hetgeen zij bevestigend heeft beantwoord (wegens zwakheijt kon zij niet persoonlijk ten Stadhuijse compareren).
Dat zij om certificatie hadden gevraagd om, naar behoren, naar Amsterdam te verstrecken.
wordt gecertificeerd: Aeff
Anna
Jurrien
certificeert: Freerck
Jan
Overige personen: Lambertij Adius
vimeo

1617-08-05
♠ Geeske Jans Arents en Schelte Caspers Leeu, echtelieden, wonende of gewoont hebbende te Collum en aldaer gehuwd in 1575.
Betreft: verklaring van twee personen (waaronder: Hendrik Wibrantsz, van Oldendorp, burger binnen Leeuwarden, oud ontrent 63 jaren en Mincke Albertsdr, wonende tot Collum, in Friesland, oud: omtrent 65 jaren) dat bovengenoemde echtelieden de olderen zijn van Casper Leeu, thans wonende tot Peine bij Hildersum (Hildesheim) en dat meerdere kinderen uit hun huwelijk zijn geboren.
verklaarster: Mincke
Getuige: Hendrik
Overige personen: Geeske
Schelte Leeu

1617-08-07
♠ Frans Rienc, cormffmaker.
vader van Warner Frans.
Op zijn verzoek verklaart Laurents Reuerts, mr borduirwercker, dat voornoemde Warmer bij hem vier jaren het borduirwerckers-handewerck heeft geleert en dat hij zich getrou en eerlijk en neerstich heeft gedragen.
Getuige: Laurents
Overige personen: Frans
Warner

1617-08-08
♠ - Fitus Geertszn, helbardier van zijn genade, alhier. Oud: 68 jaren.
- Frans Friesezn, mr chirurgus. Oud: 29 jaren.
- Jurrien Berentszn, backer, alhier. Oud: 57 jaren.
Verklaren op haar verzoek dat zij hebben gewoont op de gebuijrte van Met Henrixdr, weduwe van Lambert Coerts, thans gehuwd met Roeleff Heres, doptieswever en burger, mitsdien weten dat Henrick Lamberts, in 1611 als onderbarbier naar Oost Indien gevaren, de zoon is van voornoemde Met Henrixdr, geboren uit haar eerste huwelijk. Oud; ...
Terwijl één der Comparanten verklaart met voornoemde Henrick op het schip Patania naar Oost-Indien te zijn gevaren.
Getuige: Fitus
Frans
Jurrien
Overige personen: Met
Lambert
Roeleff
Henrick

1617-08-08
♠ - Fitus Geertszn, helbardier van zijn genade, alhier. Oud: 68 jaren.
- Frans Friesezn, mr chirurgus. Oud: 29 jaren.
- Jurrien Berentszn, backer, alhier. Oud: 57 jaren.
Verklaren op haar verzoek dat zij hebben gewoont op de gebuijrte van Met Henrixdr, weduwe van Lambert Coerts, thans gehuwd met Roeleff Heres, doptieswever en burger, mitsdien weten dat Henrick Lamberts, in 1611 als onderbarbier naar Oost Indien gevaren, de zoon is van voornoemde Met Henrixdr, geboren uit haar eerste huwelijk. Oud; ...
Terwijl één der Comparanten verklaart met voornoemde Henrick op het schip Patania naar Oost-Indien te zijn gevaren.
Getuige: Fitus
Frans
Jurrien
Overige personen: Met
Lambert
Roeleff
Henrick

1617-08-09
♠ Aelcke Voisisdr, gehuwd met/weduwe van Bientie Bauckes, schipper, alhier.
Betreft: verklaring van twee personen (onder wie Hans Wijbeszn, snijder, oud 60 jaren en Rieurd Corneliszn, schipper, oud: 29 jaren), dat voornoemde Bientie de vader is van Baucke Bientzes, (so men secht) overleden in Oost-Indien. Comparanten hebben op hun gebuijrte gewoont.
verklaarder: Hans
Rieurd
Overige personen: Aelcke
Bientie
Baucke

1617-08-11
♠ Antie Jacobsdr, huijsvrouw van Olphert Oeneszn.
Betreft: verkoop van een huijsinge van twee camers, op de hoeck achter de St. Catharina Kercke, aan de echtelieden Wijtze Douweszn, gortmaker en Trijn Rienxdr, voor 139 goudguldens. Oud: .....
Grondpacht: 30 stuijvers per jaar.
Koper: Wijtze
Trijn
Verkoper: Antie
Olphert

1617-08-11
♠ Antie Jacobsdr, huijsvrouw van Olphert Oeneszn.
Betreft: verkoop van een huijsinge van twee camers, op de hoeck achter de St. Catharina Kercke, aan de echtelieden Wijtze Douweszn, gortmaker en Trijn Rienxdr, voor 139 goudguldens. Oud: .....
Grondpacht: 30 stuijvers per jaar.
Koper: Wijtze
Trijn
Verkoper: Antie
Olphert

1617-08-19
♠ Andries Andrieszn van Steenkist.
Zoon van Cathalina Blocqs, tegenwoordich gehuwd met de bode Reileff Simons.
Betreft: verklaring van de borduirwercker Jan Reiners, dat voornoemde Andries bij hem drie jaren het borduirwerckershandwerck heeft geleert en zich getrou en neerstich heeft gedragen.
Getuige: Jan
Overige personen: Andries van Steenkist
Catharina Blocqs
Reileff

1617-08-19
♠ Andries Andrieszn van Steenkist.
Zoon van Cathalina Blocqs, tegenwoordich gehuwd met de bode Reileff Simons.
Betreft: verklaring van de borduirwercker Jan Reiners, dat voornoemde Andries bij hem drie jaren het borduirwerckershandwerck heeft geleert en zich getrou en neerstich heeft gedragen.
Getuige: Jan
Overige personen: Andries van Steenkist
Catharina Blocqs
Reileff

1617-08-19
♠ Jan Pieters, koperslager ofte ketelboeter. Oud:......
Op zijn verzoek verklaren drie personen,
- Lambert Pieters, utdrager. Oud: 52 jaren.
- Dirck Janszn. Clock. schoenlapper. Oud: 61 jaren.
Dat zij op zijn gebuijrte hebben gewoont en mitsdien weten, dat hij zich vroom en eerlijk heeft gedragen en zijn cost winnende is.
Comparanten hebben tevens een gelijke verklaring afgelegd ten aanzien van de koperslagers: Willem Janszn, Lenert Toniszn en de linnenwever: Simon Eedes. Oud: 41 jaren.
verklaarder: Willem
Lenert
Lambert
verzoeker: Jan

1617-08-21
♠ Andries Fiedelaar, adelborst.
Oud:......
Betreft: verklaring van Andries Rienx op verzoek van capitein Henrick Cimnitz, dat voornoemde adelborst ten zijnen huijse is gecomen op 2 Decembris 1616 en op 22 Decembris is vertrocken. Vervolgens is terug gecomen, doch op 1 Martij 1617 wederom is vertrocken.
verzoeker: Henrick Cimnitz
Overige personen: Andries Fiedelaar
Andries

1617-08-21
♠ Andries Rienx, burger, alhier.
Oud: 47 jaren.
Verklaart op verzoek van capitein Henrick Cimnitz, dat de adelborst Andries Fiedelaer ten zijnen huijze is gecomen op 2 Decembris 1616 en op 22 Decembris is vertrocken. Vervolgens, dat deze op 12 Februarij 1617 bij hem terug is gecomen, docht op 1 Martij 1617 wederom is vertrocken.
Getuige: Andries
Overige personen: Henrick Cimnitz
Andries Fiedelaer

1617-08-23
♠ Dirck Harmens, van Leeuwarden. Adelborst onder de compagnie van Don Emanuel de Portegael.
Broer van Roeleff Harmens, verwer, alhier, oud 47 jaren.
Op zijn verzoek verklaren drie personen: - Tomas Margenszn, schoenlapper, alhier, oud; omtrent 34 jaren
- Willem Henrickszn, appoincteerde onder Ripperda, alhier. Oud: 68 jaren.
dat zij hem seer wel kennen en dat hij gisteren alhier is gekomen, logerende bij zijn voornoemde broer. Tevens dat hij (Dirck) huijden op de raedthuijse heeft gecompareerd en certificatie heeft gevraagd om af te munsteren tot Bergen op de Soom.
Overledene: Dirck
Overige personen: Emanuel de Portegael
Roeleff

1617-08-23
♠ Dirck Harmens, van Leeuwarden. Adelborst onder de compagnie van Don Emanuel de Portegael.
Broer van Roeleff Harmens, verwer, alhier, oud 47 jaren.
Op zijn verzoek verklaren drie personen: - Tomas Margenszn, schoenlapper, alhier, oud; omtrent 34 jaren
- Willem Henrickszn, appoincteerde onder Ripperda, alhier. Oud: 68 jaren.
dat zij hem seer wel kennen en dat hij gisteren alhier is gekomen, logerende bij zijn voornoemde broer. Tevens dat hij (Dirck) huijden op de raedthuijse heeft gecompareerd en certificatie heeft gevraagd om af te munsteren tot Bergen op de Soom.
Overledene: Dirck
Overige personen: Emanuel de Portegael
Roeleff

1617-08-23
♠ Hans van Doren, schrijver van de compagnie Ruijters onder de Ritmeester Anthonis van Ailva.
Oud;......
Verklaart, dat Idzert van Sterckenborch, Gouverneur van Moers, 9 weken alhier logerende is en dat deze, met zijn soldaten Jorgen Drevit en Christoffel Sas, op de secretarie alhier heft gecompareerd en certificatie gevraagd om naar behoren te strecken tot munsterige naar Moers.
verzoeker: Idzert Sterckenborch
Overige personen: Hans van Doren
Anthonis van Ailva
Jorgen Drevit
Christoffel Sas

1617-08-23
♠ Jorgen Drevit, soldaet van de gouverneur van Moers: Idzert van Sterckenborch.
Oud:.......
Betreft: verklaring van Hans van Doren, schrijver van de compganie ruijters onder ritmeester Anthonis van Ailva, dat voornoemde gouverneur alhier logerende is en met hem (Jorgen) en de soldaet Christoffel Sas op de secretarie gepompareerd heeft, vragende certificaat, naar behoren streckende tot munsteringe naar Moers.
verzoeker: Jorgen Drevit
Christoffel Sas
verklaring aflegger: Hans van Doren
Overige personen: Idzert van Sterckenborch
Anthonis van Ailva

1617-08-23
♠ Jorgen Drevit, soldaet van de gouverneur van Moers: Idzert van Sterckenborch.
Oud:.......
Betreft: verklaring van Hans van Doren, schrijver van de compganie ruijters onder ritmeester Anthonis van Ailva, dat voornoemde gouverneur alhier logerende is en met hem (Jorgen) en de soldaet Christoffel Sas op de secretarie gepompareerd heeft, vragende certificaat, naar behoren streckende tot munsteringe naar Moers.
verzoeker: Jorgen Drevit
Christoffel Sas
verklaring aflegger: Hans van Doren
Overige personen: Idzert van Sterckenborch
Anthonis van Ailva

1617-08-25
♠ Jan Freerxzn, cramersgesel. Oud:.....
Op zijn verzoek verklaren twee personen: - Claes Pieterszn, oud: 57 jaren
- Wilcke Jans. Oud: 30 jaren.
dat zij enige jarigen de bedienige hebben gehad van de armen in Oldehoofster- Espel en mitsdien weten, dat hij (Jan) uit de armebuijdel deser stede is opgevoedet en onderholden en zich vroom en eerlijk heeft gedragen.
verzoeker: Jan

1617-08-25
♠ Jan Freerxzn, cramersgesel. Oud:.....
Op zijn verzoek verklaren twee personen: - Claes Pieterszn, oud: 57 jaren
- Wilcke Jans. Oud: 30 jaren.
dat zij enige jarigen de bedienige hebben gehad van de armen in Oldehoofster- Espel en mitsdien weten, dat hij (Jan) uit de armebuijdel deser stede is opgevoedet en onderholden en zich vroom en eerlijk heeft gedragen.
verzoeker: Jan

1617-08-26
♠ Arent Davids, schoolmeester, alhier.
Op zijn verzoek verklaren twee personen: - Joannes Gosses, oud: 50 jaren)
- Wopcke Jarichs, Rentemeester der geestelijke goederen, alhier. Oud: ongeveer 60 jaren
dat hij op hun gebuijrte twee jaren heeft gewoont en zich vroom, eerlijk en naar behoren heeft gedragen. Vervolgens: dat hij (zo comparanten verstaen hebben) de jonge jeucht wél geleert en geinstitueerd heeft.
verklaarder: Joannes
verzoeker: Arent

1617-08-26
♠ Arent Davids, schoolmeester, alhier.
Op zijn verzoek verklaren twee personen: - Joannes Gosses, oud: 50 jaren)
- Wopcke Jarichs, Rentemeester der geestelijke goederen, alhier. Oud: ongeveer 60 jaren
dat hij op hun gebuijrte twee jaren heeft gewoont en zich vroom, eerlijk en naar behoren heeft gedragen. Vervolgens: dat hij (zo comparanten verstaen hebben) de jonge jeucht wél geleert en geinstitueerd heeft.
verklaarder: Joannes
verzoeker: Arent

1617-08-29
♠ Abelus Attama, Secretaris van Tietjerxteradeel.
Oud: ....
Verkocht: een huijsinge, cum annexen, staende over het Weeshuis (genaemt: Mr. Harmens huisinge)aan de Magistraat van Leeuwarden, voor 2265 goud gls.
Geografische aanduidingen: Tietjerxteradeel
staende over het Weeshuis
Koper: ? ?
Verkoper: Abelus Attama

1617-08-29
♠ Jan Wissema, tot Blessum.
Oud:.....
Verkocht: een huijsinge, staende over het Weeshuijs (genaemt: Mr. Harmens huijsinge) met hovinge, plaetse en loodse, aan de Magistraat van Leeuwarden, voor (f 4500,- goudguldens.)

1617-09-05
♠ Jan Lieuweszn., stalman en burger, alhier, verklaart dat hij de twee paarden van Bartelt Sterckenburch, Ritmeester, ten tijde dat deze met die paarden in den lande is geweest, meestendeels in zijn stal in bewaring heeft gehad en gevoedet heeft.
Belanghebbende: Bartelt Sterckenburch
benadeelde: Jan

1617-09-06
♠ Epe Meinerts, olde schepen, alhier.
Oud: 66 jaren.
Gaucke Dirxzn, brouwer, alhier.
Oud: 33 jaren.
Oene Oeneszn, gesworen gemeentsman, alhier.
Oud: 64 jaren.
Verklaren dat zij de rentemeester Piebe Douweszn Douma lange jaren als burger en coopman hebben gekent en dat bij een vrome man is en alhier van goede reputatie en respecte.
verzoeker: Piebe Douma
verklaarder: Oene
Getuige: Epe
Gaucke

1617-09-09
♠ Joannes Henrici Phola, ontfanger. Oud: 61 jaren.
Jurrien Henrixzn. burgemeester. Oud: 53 jaren.
Jacob de Valck, 70 jaar, schepen
Willem van Vierssen, 53 jaar, muntmeester
Op zijn verzoek verklaren deze vier personen, waaronder ,dat Meinard Casperzn en Jacobien Clasedr., thans te Amsterdam, voormaals in Leeuwarden hebben gewoont en aldaer, na wettige proclamatie, in de kerck zijn gehuwd. Tevens, dat hun vier kinderen Claes, Christiaen, Meinard en Jacob uit hun huwelijk zijn geboren. ( In Leeuwarden?) Twee der comparanten verklaren tevens, dat Bruijd en Bruijdegom respectievelijk, bij hen hebben gediend. Jacobien heeft destijds bij comparant gedient en heeft als bruijt diens huijsinge verlaten. De bruiloft is ten huijse van comparant geholden.
Zie ook blz. 131 en 138.
Overige personen: Joannes Henrici Phola
Meinard
Jacobien
Claes
Christiaen
Meinard
Jacob
Jurrien

1617-09-18
♠ Geertien Gielisdr, huijsvrouw van Coert Lamberts, meester chirurgijn, doch als opper-barbier naar Oost-Indien gevaren.
Moeder van Lambert Coerts.
Institueert de apothequer en burger Wibrant Janszn tot haar volmacht om jaarlijks te vorderen en te ontfangen van de bewinthebberen (der Oost-Indische compagnie?) 50 carolusguldens, volgens het testament van haar man, d.d. 12 Julij 1614. haar toekomende uit diens gagie en tractementen.
volmachtgever: Geertie
gevolmachtigde: Wibrant
Overige personen: Coert
Lambert

1617-09-18
♠ Geertien Gielisdr, huijsvrouw van Coert Lamberts, meester chirurgijn, doch als opper-barbier naar Oost-Indien gevaren.
Moeder van Lambert Coerts.
Institueert de apothequer en burger Wibrant Janszn tot haar volmacht om jaarlijks te vorderen en te ontfangen van de bewinthebberen (der Oost-Indische compagnie?) 50 carolusguldens, volgens het testament van haar man, d.d. 12 Julij 1614. haar toekomende uit diens gagie en tractementen.
volmachtgever: Geertie
gevolmachtigde: Wibrant
Overige personen: Coert
Lambert

1617-09-23
♠ Claes Brantsum Sergeant onder de hopman Eminga.
Gehuwd met:......Oud:......
Betreft: verklaring van Tiaertke Wijbedr. gehuwd met: Tiete Jellema, onder eede dat zij gesien en gehoort heeft dat een manspersoon, genaemt swarte Jochum, Maritien......., huijsvrouw van olde Coop Luijtiens, wonende in de Schanse tot De Soltcamp, heeft beticht als een buttertoverster en dat zij dit haar dochter ook heeft geleert,
Verdachte: Maritien
Jochum
Getuige: Claes Brantsum
Overige personen: Eminga
Tiaerdtke
Coop

1617-09-24
♠ Anna Hemmedr, weduwe van de dekendrager Henrick Janszn.
Institueert de dekendragers Jacob en Simon Eedis, oud: ......, tot haar volmachten om de volgens haar rekenboek, nog toekomende schulden en penningen van verscheidene personen in geheel Frieslandt, te vorderen en te ontfangen.
certificeert: Anna
wijlen echtgenoot: Henrick
wordt gecertificeerd: Jacob
Simon

1617-09-29
♠ Jan Fockes, holtsager, binnen Leeuwarden.
Oud:......
Op zijn verzoek verklaren twee kistenmakers (waaronder Jan Gerrijts, burger en kistenmaker binnen Leeuwarden, oud: 36 jaren en Jan Reijnerszn, kistemaker en burger binnen Leeuwarden, oud: 48 jaren) dat zij hem hebben gekent en niet anders weten dan dat hij zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen.
verklaarder: Jan
Jan
verzoeker: Jan

1617-09-30
♠ Wijlen Doecke Janszn.
Zijn weduwe Fenne Andriesdr, alhier.
Vader van Henrick Doeckes, geboren alhier, in ondertrouw met Jantie Pietersdr, wonende te Amsterdam.
Betreft: verlenen van een consent door zijn weduwe in het huwelijk van zijn voornoemde zoon met voornoemde Jantie Pietersdr.
ondertrouw: Henrick
Jantie
Overige personen: Doecke
Fenne

1617-09-30
♠ Wijlen Doecke Janszn.
Zijn weduwe Fenne Andriesdr, alhier.
Vader van Henrick Doeckes, geboren alhier, in ondertrouw met Jantie Pietersdr, wonende te Amsterdam.
Betreft: verlenen van een consent door zijn weduwe in het huwelijk van zijn voornoemde zoon met voornoemde Jantie Pietersdr.
ondertrouw: Henrick
Jantie
Overige personen: Doecke
Fenne

1617-10-08
♠ Jan Cornelis, wonende te Hoorn, gehuwd met Trijn Jansdr., eerder weduwe van Jan Huijgen, met wien zij, omtrent 9 jaren geleden, is gehuwd te Leeuwarden, alwaer zij beijden wonende waren.
Betreft: verklaring van Willem van Vierssen, Muntemeester, alhier, dat voornoemde Trijn als dienstbode heeft gediend en daarna met voornoemde Jan Huijgen is gehuwd (alhier) en tevens, dat deze Trijn van hem 50 Caroliguldens heeft geleend en alsnoch aan hem schuldich is.
wordt gecertificeerd: Jan
Trijn
wordt gecertificeerd en erflater: Jan Huijgen
certificeert: Willem van Vierssen

1617-10-11
♠ Aeltie Harings, voormalige buirvrouw van Jacob Scholer(s), gedeserteerde soldaat uit de Comp. Switzers, in guarnisoen alhier, hetwelk hij zonder middelen van onderhoud heeft achtergelaten. (zie ook L848-115)
Betreft: Voorschrijvinge aan de Schout en de Gerechte van Entrim (boven Deventer) om het kind, getogen bij Stijntie Egberts en waarvan voornoemde Jacob de vader is, naar Stijntie's vader: Egbert toe Maers, wonende te Entrim, te brengen en deze te verzoeken voorschr. kind te willen alimenteren, vermits Jacob dit zonder middelen van onderhoud heeft achtergelaten.
Geografische aanduidingen: Entrim
Overige personen: Aeltie
Jacob scholer
Stijntie
Egbert toe Maers

1617-10-28
♠ Aelcke Gerrijts, huijsvrouw van Hans Bouwers, wonende alhier. Voormaals wonende te Leuven (in het ambt van Maes en Wael). Dochter van Gerrijt van Deijsen (mulner) en Dirxke, beiden overleden. Zuster van wijlen Henricksken Gerrijts, in leven gehuwd met:...., moeder van: Geurt Zele, wonende te Overassel, bij de Stadt: Graeff.
Oud: omtrent 67 jaren.
Haar aangetroude oom: Claes Moeren (overleden).
Verklaart, dat zij de landen, genaemt: De Boxkamp, gelegen te Leuven, zes jaar gelden heeft geschoncken aan voornoemde Geurt Zele.
Geografische aanduidingen: Leuven, De Boxkamp
Ontvanger: Geurt Zele
verklaarder: Aelcke
Erflater: Gerrijt van Deijsen
Overige personen: Hans
Dirxke
Henricksken
Claes Moeren

1617-10-28
♠ Aelcke Gerrijts, huijsvrouw van Hans Bouwers, wonende alhier. Voormaals wonende te Leuven (in het ambt van Maes en Wael). Dochter van Gerrijt van Deijsen (mulner) en Dirxke, beiden overleden. Zuster van wijlen Henricksken Gerrijts, in leven gehuwd met:...., moeder van: Geurt Zele, wonende te Overassel, bij de Stadt: Graeff.
Oud: omtrent 67 jaren.
Haar aangetroude oom: Claes Moeren (overleden).
Verklaart, dat zij de landen, genaemt: De Boxkamp, gelegen te Leuven, zes jaar gelden heeft geschoncken aan voornoemde Geurt Zele.
Geografische aanduidingen: Leuven, De Boxkamp
Ontvanger: Geurt Zele
verklaarder: Aelcke
Erflater: Gerrijt van Deijsen
Overige personen: Hans
Dirxke
Henricksken
Claes Moeren

1617-11-06
♠ Bauck Rieurdts, moeder van een kind, waarvan wijlen Wessel Coerts de vader is.
Ontvangt van de curator van haar kind Uwe Wierdtszn te Buitenpost, last en procuratie om van de bewinthebbers te Amsterdam te vorderen de penningen voor haar en haar kind, welcke van het tractement van voornoemde Wessel zijn comparerende.
Geografische aanduidingen: Amsterdam
Curator: Uwe
Overige personen: Bauck
Wessel

1617-11-13
♠ His Abledr., huijsvrouw van Hans Willemszn.
Moeder van Taecke Hanszn, genoemt wordende Willem, wonende te Gorcum (Suid Hollandt).
Betreft: Verklaring van drie personen: dat voornoemde Taecke uit het huwelijk van voornoemde Hans en His is geboren en dat zij (olderen en zoon) zich vroom en naar behoren hebben gedragen.
- Lenert Tiesses, Oud: 46 jaren. Verklaarder van bovenstaande.
- Saecke Saeckes, camerbode van de heren Staten, oud: 37 jaren
- Willem Janszn, aan het Vliet. Oud: ontrent 51 jaren.
verklaarder: Lenert
Saecke
wordt gecertificeerd: His
Hans
Taecke

1617-11-13
♠ His Abledr., huijsvrouw van Hans Willemszn.
Moeder van Taecke Hanszn, genoemt wordende Willem, wonende te Gorcum (Suid Hollandt).
Betreft: Verklaring van drie personen: dat voornoemde Taecke uit het huwelijk van voornoemde Hans en His is geboren en dat zij (olderen en zoon) zich vroom en naar behoren hebben gedragen.
- Lenert Tiesses, Oud: 46 jaren. Verklaarder van bovenstaande.
- Saecke Saeckes, camerbode van de heren Staten, oud: 37 jaren
- Willem Janszn, aan het Vliet. Oud: ontrent 51 jaren.
verklaarder: Lenert
Saecke
wordt gecertificeerd: His
Hans
Taecke

1617-11-15
♠ Tonis Andries.
Oud: ontrent 32 jaren.
Dirck Claeszn.
Oud: ontrent 50 jaren.
Gerrijt Zelskis.
Oud: 50 jaren.
Verklaren, dat zij op de gebuijrte (clockslag) van Jel Gerrijtsdr, huijsvrouw van Emke Sibrens, hebben gewoont en mitsdien weten dat Jel zich altijd vroom en eerlijk heeft gedragen. Comparant heeft 11 jaren bij Jel en haar man in één huijs gewoont.
De Gasthuijs-voogden verklaren echter dat Jel een huijrschuld heeft van 49 goudguldens en wordt Jan Gielis belast dit bedrag van haar te vorderen.
Crediteur: Jan
Debiteur: Jel
Getuige: Tonis
Dirck
Overige personen: Emke

1617-11-21
♠ Simon Lodowijcks van Alteren, here tot Jaasvelt.
Oud:.....
Betreft: lastgeving van de Muntemeester: Willem van Viersen
alhier, aan Vincent Banninck te Amsterdam, om van Comparants reckeninge in de Oost indische Comp. af te schrijven 3000 Car. gls, voor reckeninge van de Here: Simon Lodowijcks, voornoemd.
Debiteur: Simon van Alteren
Opdrachtgever: Willem van Viersen
gelastigde: Vincent Banninck

1617-11-26
♠ Claes Can, meester chirurgijn.
Oud: 51 jaren.
Verklaart, dat Jan Janszn Swaen bij hem twee jaren het chirurgijns-handwerck heeft geleert en zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen, zijnde een goed leerknecht.
Deze verklaring is getekent op 26 Novembris 1617 en gedaan op 9 December 1617.

1617-12-08
♠ Hedde Jans, wonende te Apckhooff, in het Ampt Freburch.
Neef van Lucke Tammedr, gehuwd met de soldaet Fitus Wints, Soldaet onder Hopman Duco van Hettinga, in guarnisoen alhier, dochter van wijlen Tamme Haeijcken.
Betreft: instituering van voornoemde Fitus tot volmaecht van diens vrouw Lucke, om de door haar geërfde goederen en geld van haar vader te eischen, vorderen en te ontfangen van voornoemde Hedde Jans (of anderen).
neef: Hedde
gevolmachtigde: Fitus Wints
Overige personen: Lucke
Tamme

1617-12-09
♠ Griet Gerrijtsdr, huijsvrouw van de stadtsmetselaar Uutse Riemerszn.
Betreft: verkoop van een camer in de Oldehoofster Toornstraat, aan de echtelieden Roeleff Meeske, linnenwever en militair onder de Hopman Bartholomeij Walsdorffer, en Henrickien Henrixdr, voor 150 goudguldens.
Geografische aanduidingen: Oldehoofster Toornstraat
Koper: Roeleff Meeske
Henrickien
Verkoper: Griet
Utze

1617-12-09
♠ Wijlen Jan Claes; zijn weduwe is N.N., wonende tot Oosterblocker (tussen Enchuijsen en Hoorn).
Wijlen Jacob Claeszn. (broer van wijlen Jan Claes), in leven gehuwd met wijlen Trijn Jans en de ouders van zes kinderen: Brecht Jacobsdr., gehuwd met Tonis Janszn.;
Claes Jacobs, omtrent 22 jaren oud; Cornelis Jacobs; Jan Jacobs; Dirck Jacobs; Pieter Jacobs. (leeftijden niet vermeld.)
Trijn Jans is voor de tweede keer gehuwd (geweest) met Doede Doeckeszn, oud: ....., de stiefvader van voornoemde zes kinderen.
Betreft: constituering van voornoemde Doede Doeckeszn. tot volmacht van voornoemde zes kinderen, om de door hen geërfde landen (een morgen landt, gelegen tot Oosterblocker, (tussen Enckhuijsen en Hoorn) [= Oosterblokker, thans gemeente Hoorn] en 1½ morgen land), hetwelck door voornoemde Claes Jacobs destijds in zijn minoriteit, is verkocht, te eischen en te vorderen.
wordt gecertificeerd: Tonis
Brecht
Pieter
Dirck
Jan
Cornelis
Claes
certificeert: Doede
wijlen echtgenoot: Trijn
Erflater: Jacob
Overige personen: Jan

1617-12-12
♠ Andreas Henrici, Procureur-Postulant, gehuwd met Hidtie Dirxdr.
Betreft: Aankoop van een huijsinge, met loodse, plaetse en hoff, in de Speelmanstraet (eertijds behoort hebbende aan het witte nonnenclooster) van de echtelieden Sibrandt Douwes en Marij Evertsdr, voor 308 goudguldens, met een paer silver hoofdemessen tot een geschenk.
Grondpacht: 6 Carolusguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: witte nonnenclooster
Koper: Andreas
Hidtie
Verkoper: Sibrandt
Marij

1617-12-15
♠ Jan van Aldewerelt en Pieter Camps, Jan Cornelis van Leeck en Jacob Croon en Aert Spijeringh allen tot Amstelredam.
Gewezen reders op het schip van Mecke Pierszn Haes(wonende te Wijenes, bij Hoorn)
Wijnant de Keijser, consul tot Archier, in Turkeije, oud:.....
Constitueert (met 4 andere reders )voorn. Mecke tot hun volmacht om de gelden en kosten, welcke zij aan de consul
van Archier, in Turkije, hebben betaelt ter vrijkoping van Simon Gerrijts, van Leeuwarden, dewelcke aldaer in slavernije was gedetineert, te vorderen van Notarius en procureur: Cornelius Gellij, alhier.
Geografische aanduidingen: Archier in Turkije
Crediteur: Jan van Aldewerelt
Gemachtigde: Mecke Haes
Debiteur: Cornelius Gellij
Overige personen: Simon

1617-12-15
♠ Mecke Pieterszn. Haes, schipper, wonende tot Wijenes (Wijdenes), bij Hoorn.
Oud:.......
Als volmacht van zijn reders (vijf in getal) en wonende te Amsterdam, vordert hij van Notarius: Cornelius Gellji, te Leeuwarden, 182 realen van achten, plus kosten van mixels en de voetpenningen, welcke zij (constituanten) hebben betaalt aan Wijnant de Keyser, Consul tot Archier, in Turkije, ter vrijcopine van Simon Gerrijts, van Leeuwarden, de welcke aldaer in slavernije gedetineerd was.

1617-12-15
♠ Mecke Pieterszn. Haes, schipper, wonende tot Wijenes (Wijdenes), bij Hoorn.
Oud:.......
Als volmacht van zijn reders (vijf in getal) en wonende te Amsterdam, vordert hij van Notarius: Cornelius Gellji, te Leeuwarden, 182 realen van achten, plus kosten van mixels en de voetpenningen, welcke zij (constituanten) hebben betaalt aan Wijnant de Keyser, Consul tot Archier, in Turkije, ter vrijcopine van Simon Gerrijts, van Leeuwarden, de welcke aldaer in slavernije gedetineerd was.

1617-12-23
♠ Egbert During, tot Amsterdam
Oud;......
Ontvangt procuratie van de heren Idzaarda, alhier, om in Amsterdam, volgens instructies te verkopen: 2000 goud guldens op de Oost Indische Compagnie.
volmachthebber: Egbert During
Overige personen: Idzaardi

1617-12-29
♠ Doedtie Wijckel, weduwe Dr. Petro Runnia draagt 2000 Car. guldens over aan de muntmeester Willem van Vierssen, zijnde het bedrag dat hij staande heeft gehad op de Oost Indische Compagnie.

1617-12-29
♠ Foske Coopsdr, huijsvrouw van de gesworen gemeentsman Jacob Borrijts. Oud:......
Betreft: verkoop van een huijsinge, met loodse en plaetse, staende achter de Jacobiner Kercke, aan de echtelieden Harmen Janszn, timmermans-gesel en Lein Steevenszdr, voor 400 goudguldens, vrij geld.
Koper: Harmen
Lein
Verkoper: Foske
Jacob
vimeoHCL)
G
1618-01-03
♠ Aeff Mevisdr., weduwe van de timmerman Cornelis Janszn. en ouders van Jan Corneliszn.;
zuster van Siouck Mevis, gehuwd met de coopman Pieter Hetteszn.
Betreft: verkoop (mede namens voornoemde Aeff en Siouck) van twee camers, staende achter malcanderen, op het Vliet n.z. [= noordzijde], aan Joannes Hinnes, schuijtevoerder, en Bauck Rommedr., echtelieden, voor 255 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
verkoper en moeder: Aeff
erflater en vader: Cornelis
Koper: Jan
Joannes
Bauck
Verkoper: Siouck
Pieter

1618-01-03
♠ Aelcke Jacobsdr, huijsvrouw van de coopman in cleine waren: Jelle Atzeszn.
Betreft: aankoop van een vierde part van het huijs, alwaer de drie prince dalers uithangen, staende aan de brede zijde van de Nieuwestadt, alhier, van de echtelieden: Sijds Henrixzn en Rintske Hansedr, voor 800 goudguldens (deze echtelieden wonen tot Harlingen).
Grondpacht (in het geheel) 40 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Nieuwestadt
Opmerkingen: Brede zijde van de Nieuwestadt, alwaer de drie prince dalers uithangen
Koper: Aelcke
Jelle
Verkoper: Sijds
Rintske

1618-01-05
♠ Fokel Jans, huijsvrouw van de schoenlapper Jan Albertszn.
Betreft: aankoop van een camer, staende op het noord van Oldehooff, van de echtelieden Henrich Jurrienszn, metzelaer, en Fokel Pietersdr, voor 40 goudguldens.
Geografische aanduidingen: op het noord van Oldehooff
Opmerkingen: (zie ook Jan Alberts Nienhuijs).
Koper: Fokel
Jan
Verkoper: Henrick
Fokel
vimeo

1618-01-07
♠ Anna Jansdr, weduwe van Haeije Kempes.
Verkocht: (mede namens Steffen Toniszn) een huijsinge, staende bij Jacobiner Kerckhoff, achter de pastoriehuijsinge van Nijehoff, aan de echtelieden Gerrijt Henrixzn, snijder, en Griet Deijtsedr, voor 250 goudguldens, vrij geld.
Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: bij Jacobiner Kerckhoff, achter de pastoriehuijsinge van Nijehoff
Koper: Gerrijt
Griet
Verkoper: Anna
Steffen
Overige personen: Haeije

1618-01-07
♠ Frouck Harckedr, huijsvrouw van de metzelaer Hessel Melleszn.
Betreft: aankoop van twee camers (onder één dack) in de Hanniasteigh, van de echtelieden Gerleff Lubbertszn, hoedmaeker en Geertie Anskesdr, voor 210 goudguldens. Gronpacht: vierdehalve goudgulden per jaar.
Geografische aanduidingen: Hanniasteigh
Koper: Frouck
Hessel
Verkoper: Gerleff
Geertie
vimeowitter

1618-01-09
♠ Anna Gerrijtsdr, weduwe van Eelcke Eeskes.
Verkocht: een camer, met loodse en plaetske, staende op het noord van de Oldehooff, aan de echtelieden Ritske Lolckes en Sijts Tiaerdsdr, voor 67 goudguldens min een oord.
Grondpacht: elleftehalve carolusguldens en een stoter per jaar.
Geografische aanduidingen: het noord van de Oldehooff
Koper: Ritske
Sijts
Verkoper: Anna
Overige personen: Eelcke

1618-01-09
♠ Doed Jochums, huijsvrouw van de metzelaer Keimpe Wierxzn, oud:...
Betreft: verkoop van twee camers, staende achter malcanderen, met loodse, plaetse en hovinge, in de Hanniasteige, aan de echtelieden Jacob Janszn, vleishouwer ofte slachter, en IJck Sioerdtsdr, voor 475 goudguldens.
Grondpacht: 28 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Haniasteeg
Koper: Jacob
IJck
Verkoper: Doed
Keimpe

1618-01-12
♠ Anna Gijsberts, huijsvrouw van Laurents, Wentzelaer.
Betreft: aankoop van een huijsinge, in Droevendal, van de echtelieden Jan Pieters en Dieu Jans, voor 510 goudguldens, vrij geld.
Grondpacht: 3 caroliguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: Droevendal
Koper: Anna
Laurents Wentzelaer
Verkoper: Jan
Dieu

1618-01-12
♠ Jan Claeszn Engele, tot Amsterdam.
Heeft onlangs een aandeel op de Oost Indische Compagnie tot Amsterdam verkocht, groot 2000 £, aan ..... Hobbe,
tegen 185 ten hondert, dit in opdracht van Meinard Idserda, mede- Gedeputeerde alhier, dewelcke verklaart deze verkoop
te adproberen en thans aan voornoemde Jan Claeszn opdraegt, de actie aan de koper te transporteren en doen overtekenen
en de penningen te ontfangen en quiteren.
Opmerkingen: zie ook pag. 150
wordt gecertificeerd: Jan Engele
certificeert: Meinard Idserda
Koper: N.N. Hobbe

1618-01-12
♠ Meinard Idserda, mede gedeputeerde, alhier.
Oud:...
Betreft: verkoop van een aandeel op de Oost Indische Compagnie, groot 2000 engelse ponden, door Jan Claeszn Engele, tot Amsterdam, aan..... Hobbe, tegen 185ten hondert.
Voornoemde Idserda adprobeert, als lastgever, deze verkoop en geeft thans aan voornoemde Jan Claeszn deze coop naar behoren met de koper, af te handelen.

1618-01-12
♠ Meinard Idserda, mede gedeputeerde, alhier.
Oud:...
Betreft: verkoop van een aandeel op de Oost Indische Compagnie, groot 2000 engelse ponden, door Jan Claeszn Engele, tot Amsterdam, aan..... Hobbe, tegen 185ten hondert.
Voornoemde Idserda adprobeert, als lastgever, deze verkoop en geeft thans aan voornoemde Jan Claeszn deze coop naar behoren met de koper, af te handelen.

1618-01-13
♠ Aucke Henrix, linnenwever. Gehuwd met Pietrick Thijssedr. Oud: ....
Verkocht: twee camers (onder één dack) aan het Bolwerck, op de Tuinen aan Henrick Laurents (zoon van Laurent Henrix, overleden), linnenwever, voor 400 goudguldens. Vrij van grondpacht.
Gekocht: twee camers, achter malcanderen bij Hoeckster Kerckhoff van de echtelieden Bientze Tialckes en Jacobien Pietersdr, voor 372 goudguldens en 14 stuijvers. (zie ook pag 150)
verkoper en koper: Aucke
Pietrick
Vader: Laurent
Koper: Henrick
Verkoper: Bientze
Jacobien
vimeoroeneweg 1
8
1618-01-13
♠ Jan Claeszn Engele, coopman, te Amsterdam
Betreft: lastgeving van de Muntemeester: Willem van Viersen, alhier, om namens deze, te verkopen: een aandeel van de Oost Indische Compagnie, te Amsterdam, groot 2000 £.
Zie ook blz. 150 en 162
Opmerkingen: zie ook pagina 161
wordt gecertificeerd: Jan Engele
certificeert: Willem van Viersen

1618-01-13
♠ Jan Gerrijtszn, coopman tot Amsterdam.
Oud:...
Betreft: lastgeving van de muntemeester Willem van Viersen, alhier, om namens deze, te ontfangen: 19147 caroolse guldens en 2 stuijvers, plus de intressen voor zes maanden, ad: 598 caroolse guldens en 7 stuijvers, voor uitgifte van de Oost Indische Compagnie, te Amsterdam.
Overige personen: Jan
Willem van Viersen

1618-01-14
♠ Eescke Sakedr, huijsvrouw van de holtsager Pieter Gerleffszn.
Betreft: aancoop van een camer aan de waterswal tegenover het Bolwerck, op de gebuijrte lopende van Droevendal naar de nieuwe Oosterstraete, van Lisck Rinnertsdr, weduwe van Hans Baltus, voor 200 goudguldens, vrij geld.
Geografische aanduidingen: aan de waterswal tegenover het Bolwerck, op de gebuijrte lopende van Droevendal naar de nieuwe Oosterstraete
Koper: Eescke
Pieter
Verkoper: Lisck
Overige personen: Hans

1618-01-14
♠ Eescke Sakedr, huijsvrouw van de holtsager Pieter Gerleffszn.
Betreft: aancoop van een camer aan de waterswal tegenover het Bolwerck, op de gebuijrte lopende van Droevendal naar de nieuwe Oosterstraete, van Lisck Rinnertsdr, weduwe van Hans Baltus, voor 200 goudguldens, vrij geld.
Geografische aanduidingen: aan de waterswal tegenover het Bolwerck, op de gebuijrte lopende van Droevendal naar de nieuwe Oosterstraete
Koper: Eescke
Pieter
Verkoper: Lisck
Overige personen: Hans

1618-01-19
♠ Antke Luijtiesdr, weduwe van Douwe Franszn.
(Is zij de moeder van Frans en Luijtien Douwes?)
Verkocht (mede namens voornoemde Frans en Luijtien) twee camers, staende aan malcanderen, op het slot van het Vliet, aan de echtelieden Wijbe Wijbes en Lioets Jansdr, voor 300 goudguldens. Oud: ....
Grondpacht: 7 stuijvers per jaar.
N.B. Deze camers zijn al aan voornoemde echtelieden door nu wijlen Douwe Franszn verkocht.
Koper: Wijbe
Lioets
Verkoper: Antke
Frans
Luijtien
Overige personen: Douwe

1618-01-19
♠ Antke Luijtiesdr, weduwe van Douwe Franszn.
(Is zij de moeder van Frans en Luijtien Douwes?)
Verkocht (mede namens voornoemde Frans en Luijtien) twee camers, staende aan malcanderen, op het slot van het Vliet, aan de echtelieden Wijbe Wijbes en Lioets Jansdr, voor 300 goudguldens. Oud: ....
Grondpacht: 7 stuijvers per jaar.
N.B. Deze camers zijn al aan voornoemde echtelieden door nu wijlen Douwe Franszn verkocht.
Koper: Wijbe
Lioets
Verkoper: Antke
Frans
Luijtien
Overige personen: Douwe

1618-01-20
♠ Aelcke Gerrijts, huijsvrouw van de ticheler: Sicke Tierxzn.
Betreft: verkoop (bij possessie in May 1617) een camer, op het Noordvliet, bij het tichelwerck, aan de echtelieden: Wijbe Wijbeszn en Lioets Jansdr voor 116 goudguldens. Vrij van grondpacht.
N.B. Deze camer is door de copers weer verkocht aan Aete Ubles, arbeijder aan het Vliet, en Trijn Damusdr, voor 122 goudguldens en 14 stuijvers. Déze hebben de camer weer verkocht aan Lubbert Eedes en Geertke Gerrijts, voor 123 goudguldens en 21 stuijvers.
Geografische aanduidingen: Noordvliet
Koper: Aete
Trijn
Lubbert
Geertke
Verkoper: Aelcke
Sicke
Wijbe
Lioets

1618-01-20
♠ Aelcke Gerrijts, huijsvrouw van de ticheler: Sicke Tierxzn.
Betreft: verkoop (bij possessie in May 1617) een camer, op het Noordvliet, bij het tichelwerck, aan de echtelieden: Wijbe Wijbeszn en Lioets Jansdr voor 116 goudguldens. Vrij van grondpacht.
N.B. Deze camer is door de copers weer verkocht aan Aete Ubles, arbeijder aan het Vliet, en Trijn Damusdr, voor 122 goudguldens en 14 stuijvers. Déze hebben de camer weer verkocht aan Lubbert Eedes en Geertke Gerrijts, voor 123 goudguldens en 21 stuijvers.
Geografische aanduidingen: Noordvliet
Koper: Aete
Trijn
Lubbert
Geertke
Verkoper: Aelcke
Sicke
Wijbe
Lioets

1618-01-28
♠ Jeesck Jansdr. huijsvrouw van de metzelaer: Pieter Janszn. Oud:....
Betreft: aankoop van een huijsinge, op het Noordvliet, van de echtelieden: Wijbe Wibeszn en Lioets Jansdr. oud: ......, voor 440 goudguldens.
Vrij van grondpacht
Koper: Jeesck
Pieter
Verkoper: Wijbe
Lioets

1618-01-28
♠ Jeesck Jansdr. huijsvrouw van de metzelaer: Pieter Janszn. Oud:....
Betreft: aankoop van een huijsinge, op het Noordvliet, van de echtelieden: Wijbe Wibeszn en Lioets Jansdr. oud: ......, voor 440 goudguldens.
Vrij van grondpacht
Koper: Jeesck
Pieter
Verkoper: Wijbe
Lioets

1618-01-31
♠ Arien Jacobszn, schriever van de hopman Wigle Hannia. (bij procuratie aan.)
Verkocht: (bij procuratie van Ids Everts, factoir tot Amsterdam) een huijsinge, in de kleine Kerckstraat, hoek Baginestraet, aan de echtelieden: Buwe Jelgers (coopman in cleine waren) en Jelcke Allerts, voor 1000 goudguldens.
Grondpacht: 8 Carolusguldens per jaar.
werkgever: Wigle Hannia
certificeert: Ids
Koper: Buwe
Jelcke
Overige personen: Arien

1618-01-31
♠ Arien Jacobszn, schriever van de hopman Wigle Hannia. (bij procuratie aan.)
Verkocht: (bij procuratie van Ids Everts, factoir tot Amsterdam) een huijsinge, in de kleine Kerckstraat, hoek Baginestraet, aan de echtelieden: Buwe Jelgers (coopman in cleine waren) en Jelcke Allerts, voor 1000 goudguldens.
Grondpacht: 8 Carolusguldens per jaar.
werkgever: Wigle Hannia
certificeert: Ids
Koper: Buwe
Jelcke
Overige personen: Arien

1618-02-02
♠ Jelger van Feitsma, raedt en rentemeester der domainen in Frieslandt.
Oud:.......
Gekocht: een huijsinge in de Kleine Hoogstraat, van Luijtien Jansdr., weduwe van Henrick van Usselaer, voor 713 goudguldens.
Grondpacht: 42 stuijvers per jaar.
NB. Deze huijsinge heeft voornoemde Luijtien destijds gekocht van dr. Goffe Siaerda (thans secretaris van IJdaarderadeel).
Debiteur: Jelger van Feitsma
Crediteur: Luijtien
Vorige eigenaar: Goffe Siaerda
Overige personen: Henrick van Usselaer

1618-02-02
♠ Jelger van Feitsma, raedt en rentemeester der domainen in Frieslandt.
Oud:.......
Gekocht: een huijsinge in de Kleine Hoogstraat, van Luijtien Jansdr., weduwe van Henrick van Usselaer, voor 713 goudguldens.
Grondpacht: 42 stuijvers per jaar.
NB. Deze huijsinge heeft voornoemde Luijtien destijds gekocht van dr. Goffe Siaerda (thans secretaris van IJdaarderadeel).
Debiteur: Jelger van Feitsma
Crediteur: Luijtien
Vorige eigenaar: Goffe Siaerda
Overige personen: Henrick van Usselaer

1618-02-09
♠ Aeltie Willemsdr, huijsvrouw van de metselaer Harmen Meijnerts.
Betreft: verkoop van een camer met plaetse, aan het Bolwerck, bij de Hanniasteegh, aan de echtelieden Keimpe Wirxzn, metzelaer, en Doed Jochumsdr, voor 167 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: het Bolwerck, bij de Hanniasteegh
Koper: Keijmpe
Doed
Verkoper: Aeltie
Harmen

1618-02-09
♠ Haringh Wilckeszn., holtzager, en Griet Thijssedr., echtelieden.
Betreft: verkoop van een nieuwe camer op de noordzijde van de Nieuwebuijren, aan de echtelieden Jan Janszn., doptieswever, en Janneke Jansdr., voor 312 goudguldens.
Grondpacht: 5 stuijvers per jaar.
Koper: Jan
Janneke
Verkoper: Griet
Haringh

1618-02-10
♠ Ate Ublis en Trijn Damis, echtelieden.
Gekocht: een camer aan het Zuijdvliet, van de echtelieden Joannes Hinnes en Bauck Rommisdr., aan het Vliet, voor 86 goudguldens, vrij geld.
Grondpacht: 7 stuijvers per jaar.
Koper: Ate
Trijn Damis
Verkoper: Joannes
Bauck

1618-02-10
♠ Edze Jetses en Itien Andriesdr., echtelieden. Oud:.....
Gekocht: een huijsinge met plaetse, aan het Noordvliet, van de echtelieden Johannis Hinnis en Bauck Rommisdr., aan het Vliet, voor 260 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Edze
Itien
Verkoper: Johannis
Bauck

1618-02-18
♠ Anna Eelckes, huijsvrouw van de kuijper Tiete Tierckszn.
Betreft: aankoop van een huijsinge en plaetse, aan het Noordvliet, van Sijts Berents, weduwe van Schelte Schelteszn, in leven kuijper en van haar zoon Schelte Scheltes, schuitemaker, voor 375 goudguldens.
Grondpacht: 6 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Noordvliet
Koper: Anna
Tiete
Verkoper: Sijts
Schelte
Overige personen: Schelte

1618-02-18
♠ Anna Eelckes, huijsvrouw van de kuijper Tiete Tierckszn.
Betreft: aankoop van een huijsinge en plaetse, aan het Noordvliet, van Sijts Berents, weduwe van Schelte Schelteszn, in leven kuijper en van haar zoon Schelte Scheltes, schuitemaker, voor 375 goudguldens.
Grondpacht: 6 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Noordvliet
Koper: Anna
Tiete
Verkoper: Sijts
Schelte
Overige personen: Schelte

1618-02-18
♠ Pieter Eelckeszn, visscher, aan het Vliet, gehuwd met: Siouck Eelckedr.
Oud:.....
Verkocht: een camer aan het Noordvliet, aan Sitjs Berents, weduwe van Schelte Schelteszn, voor 85 goudguldens.
Grondpacht: 14 stuijvers per jaar.
Koper: Sijts
Verkoper: Pieter
Sjouck
Overige personen: Schelte

1618-02-24
♠ Cent Sijtzes en Aeltie Kiersdr., echtelieden.
Betreft: aankoop van een camer en plaetse, staende in de gebuijrte tot Oldegaleijen, van de echtelieden Jan Janszn., gardenier, en Antie Jansdr., tot Bergum, voor 165 goudguldens, vrij geld.
Grondpacht: 8 stuijvers per jaar.
Koper: Aeltie
Cent
Verkoper: Jan
Antie

1618-02-25
♠ - Jacob Claeszn, backer. Oud: 48 jaren.
- Wijtze Martenszn, koemelcker. Oud: 40 jaren.
Verklaart dat hij op de gebuijrte van Jacob Bruijns, haeckmaker, (oud:....gehuwd met......) wonende is en dat deze zich vroom en eerlijk heeft gedragen en zijn cost gewonnen heeft.
certificeert: Jacob
wordt gecertificeerd: Jacob

1618-02-25
♠ - Jacob Claeszn, backer. Oud: 48 jaren.
- Wijtze Martenszn, koemelcker. Oud: 40 jaren.
Verklaart dat hij op de gebuijrte van Jacob Bruijns, haeckmaker, (oud:....gehuwd met......) wonende is en dat deze zich vroom en eerlijk heeft gedragen en zijn cost gewonnen heeft.
certificeert: Jacob
wordt gecertificeerd: Jacob

1618-02-25
♠ Arent Frans Wabbels.
Gehuwd met Taet Auckedr.
Verkocht: een huijsinge met hovinge, in de Hanniasteeg, aan de echtelieden Claas Douwis en Jantien Cleisdr, voor 790 (of 740) goudguldens. Vrij van grondpacht.
Koper: Claas
Jantien
Verkoper: Arent Frans
Taet

1618-02-25
♠ Arent Frans Wabbels.
Gehuwd met Taet Auckedr.
Verkocht: een huijsinge met hovinge, in de Hanniasteeg, aan de echtelieden Claas Douwis en Jantien Cleisdr, voor 790 (of 740) goudguldens. Vrij van grondpacht.
Koper: Claas
Jantien
Verkoper: Arent Frans
Taet

1618-02-28
♠ Jan Jaques Ferraris, gewesen onder cassier in de taeffel van leninge, alhier.
Oud:.......
Op zijn verzoek verklaren drie personen (waaronder Ulbe Jelteszn, oud: 52 jaren en Theodoro Marssum, Secertaris en Ontfanger der Boelgoederen, alhier, oud:....en Rijck Arienszn van Os, Clerck van Theodoro Marssum, voornoemd), dat zij hem enige jaren hebben gekent en dat hij zich altijt vroom en eersaem heeft gedragen en tevens, dat hij geen penningen van gekochte boelgoederen ten achteren is.
verzoeker: Jan Jaques Ferraris

1618-03-03
♠ Hijlcke Joannis, chirurgijnsgesel.
Op zijn verzoek verklaart de mr chirurgijn Frans Janszn Drost dat hij bij hem twee jaren het chirurgijns-handwerk heeft geleert en zich vroom, neerstich en naar behoren heeft gedragen.
Getuige: Frans Drost
Overige personen: Hijlcke

1618-03-05
♠ Joannes Joanniszn., apothequers-gesel.
Op zijn verzoek verklaart de apothequer Wibrant Janszn. Noordenbos, oud 41 jaar, dat hij (Joannes) drie jaren als gesel bij hem in de winckel heeft gestaen en zich vroom, diligent en gehoorsaem heeft gedragen.
certificeert: Wibrant Nordenbos
wordt gecertificeerd: Joannes

1618-03-09
♠ Aeff Philipsdr, oud: ...... weduwe van Pieter Pauluszn, en
Anna Meinerts, weduwe van Juriaen Both.
Constitueerd Jan Geurtszn. als haar volmacht om uit de penningen en tractementen van wijlen Juriaen Both, te vorderen van de Oost Indische Comp, 60 Car.gls, zijnde een bedrag hetwelck zij destijds van genoemde Juriaen heeft geleend.
Freerck Janszn, breijder, Kleine Kerckstraet, alhier, verklaart, dat hij weet dat wijlen Berent...., backer in de kleine Kerkstraat, 20 Car.gls van voornoemde Juriaen moest ontfangen wegens gekocht brood en dat voornoemde Aeff dit bedrag voor Juriaen heeft betaald.
wordt gecertificeerd: Juriaen Both
Berent
Gemachtigde: Jan
wijlen echtgenoot: Pieter
Weduwe: Anna
certificeert: Aeff
Freerck

1618-03-12
♠ Gijsbert Gijsbertszn, coopman alhier.
Verklaart dat de vijf lastbonen, welcke door de schipper Jan Dirxzn naar Hamburch zijn vervoert en verkocht, het eigendom zijn geweest van hem (Gijsbert) en Harmen Pieters, coopman, en dat zij beijden aan voornoemde Jan Dirx volcomen last geven om de penningen van de coper der bonen: Hans van Emmersum, te vorderen tegen quitantie, nogmaels verklarende dat de bonen niet het eigendom van Jan waren maar van hun (comparanten) en aan Jan alleen vrachtpenningen toekomen.
Crediteur: Gijsbert
lasthebber: Jan
Debiteur: Hans van Emmersum
Getuige: Harmen

1618-03-14
♠ Geertie Lambertsdr, wonende te Hoorn.
In ondertrouw met Pieter Pieterszn, alhier, slotmakersgesel, zoon van Pieter Pieterszn Plets.
Betreft: verklaring van twee personen (waaronder Jochum Andries, Glaesmaker, 44 jaren oud en Lieuwe Siegers, wieldraeijer, oud: 53 jaren ), dat voornoemde Pieter Pieterszn uit het huwelijk van vrome ouders is geboren, 20 jaren op de gebuijrte van deze ouders hebben gewoont, dat hij zich vroom en eerlijk heeft gedagen. Pieters vader voornoemd verklaart te consenteren in het huwelijk van zijn zoon met Geertie voornoemd.
certificeert: Jochum
Lieuwe
wordt gecertificeerd: Geertie
Pieter
Pieter Plets

1618-03-14
♠ Joannes Sijes.
Zoon van: Sije Alberts, oud:......, turfmeter.
Oud:......
Attestatie, dat voornoemde Joannes een ongeneeslijk zeer hoofd heeft, vermoedelijk leproosheijt, en dat Joannes om een seker bescheijt te krijgen zich heeft willen begeven naar Haerlem om gevisiteert te worden.
Overige personen: Joannes
Sije

1618-03-16
♠ Aucke Henrix, linnen wever, gehuwd met Pietrick Thijssedr. Oud: .....
Gekocht: een camer, achter het van Amelantshoff, bij de dwinger, van de echtelieden Jan Janszn., doptieswever, en Janneke Jans, voor 172 goudguldens.
Grondpacht: 6 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Amelandshof
Koper: Aucke
Pietrick
Verkoper: Jan
Janneke

1618-03-16
♠ Henrick Claeszn.
Broer van Hiltie Clasesdr.
Betreft: geven van procuratie, door voornoemde Hiltie aan Lou Rieurdts (curator van bovengenoemde Henrick), om van de weduwe en erven van Henrick Hetsinga tot Groningen, te vorderen en te ontfangen: rekeninge, bewijs en reliqua van de administratie die Hetsinga over de goederen van voornoemde Hiltie heeft gehad.
Curator: Lou
Overige personen: Henrick
Hiltie
Henrick Hetsinga

1618-03-17
♠ Agneta Christoffels.
Zuster van: Willem en Maritien Christoffels.
Op hun verzoek verklaren Willem Dirxzn, smid, oud: 22 jaren, en Christoffel Pistorijs, herbergier alhier, oud: 42 jaren, (respectievelijk broer en swager van Trijntie Dirx van der Hoewe, oud: .....) dat bij de stadt Utrecht jaarlijx een lijfrente wordt geconstitueert op genoemde Trijntie, gevende redenen, dat Willem een broer en Christoffel een swager is van genoemde Trijntie.
verzoeker: Agneta
Willem
Maritien
Getuige: Willem
Christoffel Pistorijs
Overige personen: Trijntie van der Hoewe

1618-03-17
♠ Agneta Christoffels.
Zuster van: Willem en Maritien Christoffels.
Op hun verzoek verklaren Willem Dirxzn, smid, oud: 22 jaren, en Christoffel Pistorijs, herbergier alhier, oud: 42 jaren, (respectievelijk broer en swager van Trijntie Dirx van der Hoewe, oud: .....) dat bij de stadt Utrecht jaarlijx een lijfrente wordt geconstitueert op genoemde Trijntie, gevende redenen, dat Willem een broer en Christoffel een swager is van genoemde Trijntie.
verzoeker: Agneta
Willem
Maritien
Getuige: Willem
Christoffel Pistorijs
Overige personen: Trijntie van der Hoewe

1618-03-18
♠ Fed Sibolts, huijsvrouw van Tialling Joannis, thans wonende tot Jouwere.
Eerder weduwe van Freerck Henrix.
Verkocht: een huijsinge van twee camers in de Bredestraet, bij de put, aan de echtelieden Haringh Wilckes en Griet Thijssedr, voor 825 goudguldens. Grondpacht: 9 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Bredestraet
Koper: Haringh
Griet
Verkoper: Fed
Tialling
Overige personen: Freerck

1618-03-19
♠ Jan Isbrands, coopman, te Doccum.
Betreft: lastgeving van de grootschipper Simon Lieuwis, te Doccum, aan Thevis Sickedr., om van de Ambassadeur der Hanzesteden Foppius Aetsma en Livius Aetsma, respectievelijk residerende te Hamburgh en den Hage, te ontfangen twaalfstehalve honderd Caroliguldens, zijnde de schippervracht van verledene jaren.
Overige personen: Jan
Simon
Thevis
Foppius Aetsma
Livius Aetsma

1618-03-23
♠ Aefftgen Ubles.
Oud: .....
Moeder van: Albart Ewoutsen, so men segt, op reijse van Oost Indien is gebleven.
Betreft: geven van procuratie aan Egbert Duringh, door de diaconen: Isaac Knoop en Joris Gerrijts Kamp, om van de Oost Indische Comp. de nagelaten penningen en tractementen van voornoemde Albart Ewoutsen te vorderen en te ontfangen.
Eiser: Aefftgen
volmachthebber: Egbert Duringh
volmachtgever: Isaac Knoop
Joris Kamp
Overige personen: Albart

1618-03-24
♠ Fleminius Betti, luitenant onder de Compagnie van Hopman Bartholomei Walsdorffer, in guarnisoen alhier (afkomstig van Basel ZW).
Oud: ...
Hans Ulrich Koch, Sergeant onder de Compagnie van Hopman Bartholomei Walsdorffer, in guarnisoen alhier (afkomstig van Basel ZW).
Verklaart, dat de soldaet Nicolaes Jaeclin (ongeveer drie weken geleden) uit zijn Comp. is gedeserteerd en een kind, hetwelk hij heeft geprocreëert bij een vrouw te Zurich (Zwitserland), genaemt: Elisabeth, heeft achtergelaten.
De magistraet zal trachten het kind naar diens bestevader (wonende te Basel?) te laten brengen door de soldaet: Dors Spere, van bovengenoemde Comp., afkomstig van Zurich (ZW).
geeft verklaring af: Fleminius Betti
Overige personen: Elisabeth
Nicolaes
Dors

1618-03-31
♠ mr. Eelcke Dronrijp Oud:.....
Gekocht: een camer in de Speelmansstraet van Willem Andries, snijder en burger, voor 175 goud guldens.
Grondpacht: 14 stuijvers per jaar.
Crediteur: Willem
Debiteur: Eelcke Dronrijp

1618-03-31
♠ mr. Eelcke Dronrijp Oud:.....
Gekocht: een camer in de Speelmansstraet van Willem Andries, snijder en burger, voor 175 goud guldens.
Grondpacht: 14 stuijvers per jaar.
Crediteur: Willem
Debiteur: Eelcke Dronrijp

1618-04-02
♠ Adam Erphert, van Ar(n)hou aender Elim.
Attestatie,dat voornoemde Adam drie jaren alhier Stadtsmusicus is geweest,evenals
Ditmer Khillen, van Ceurbach en
Henrick Brauchoff, van Tzelle in Saxen,
en dat zij zich wel hebben gequeten en men niet anders weet, dan dat zij zich
vroom en eerlijk hebben gedragen.
wordt gecertificeert: Adam Erphert
Ditmer Khillen
Henrick Brauchoff

1618-04-02
♠ Door enige raadsheren wordt geattesteerd dat Jongeheer Graaf Henrick van Nassau, oudste zoon van Graaf Ernst Casimir van Nassau in leven is en wel dispoot aangezien zij hem gezien hebben in het Hof van de Graaf

1618-04-02
♠ Egbert Douwis. Oud: 26 jaren.
Feijcke Claeszn. Oud: 25 jaren.
Jacob Hiddis, schipper. Oud: 26 jaren.
Pieter Claes zn. Oud: 32 jaren
Verklaren dat zij op de gebuijrte van Rioerd Taeckis hebben gewoont en dat deze zich cloeck, vroom en naar behoren heeft gedragen.
wordt gecertificeerd: Rioerd
certificeert: Egbert
Feijcke
Jacob
Pieter

1618-04-02
♠ Henrick Brauchoff, van Tzelle in Saxen.
Oud:.......
Adam Reudel, van Ar(n)hou.
Attestatie
Dat voornoemde Henrick drie jaren alhier stadts musicus is geweest, evenals Ditmer Khillen, van Ceurbach en Adam Erphert, van Ar(n)hou en dat zij zich wel hebben gequeten en men niet anders weet, dat dat zij zich vroom en eerlijk hebben gedragen.
Overige personen: Henrick Brauchoff
Ditmer Khillen
Adam Erphert

1618-04-02
♠ Jurrien Andrieszn., van Ferwert.
Oud:.....
Certificatie, dat hij door melaetsheijt is gesocht en continueel negen jaren zich heeft ontholden in het lazarishuijs, alhier. Menende, dat hij thans is genezen, is hij genegen wederom naar Haerlem te vertrecken om zich aldaer te laten schouwen en visiteren.
Overige personen: Jurrien

1618-04-04
♠ Waetze Buma, tot Bettgum (Beetgum).
Op zijn verzoek verklaren drie personen: Jan Janszn., oud omtrent 50 jaren; Rabodus Claeszn, oud: 41 jaren en Isbrant Meinerts, oud: ontrent 30 jaren.
dat Jacob Cornelis en Jan Cornelis, beide te Lutkegeest, van voornoemde Waetze Buma, op de Holwerder merckt in 1614, heeft gekocht en ontfangen twee henxtevolens [= hengstveulens] en aan Waetze Buma heeft belooft hem daarvoor 1500 ponden soetemelckskees te leveren tusschen Meij en St. Jacobi 1615.
N.B. Lutkegeest is Kleinegeest, grietenij Tietjerksteradeel.
certificeert: Jan
Jan
Isbrant
verklaarder: Rabodus
Koper: Jacob
Verkoper: Waetze Buma

1618-04-08
♠ - Dirck Jelmers, deurwaerder. Oud: 42 jaren.
- Freerck Botis, dekenverkoper.
- Wijtze Martenszn. Oud: 40 jaren.
Verklaren dat de dekenverkoper Freerck Botis zich cloeck, vroom en naar behoren heeft gedragen en zijn cost eerlijk heeft gewonnen.
Comparanten hebben hem gekent.
Getuige: Dirck
Overige personen: Freerck

1618-04-08
♠ - Dirck Jelmers, deurwaerder. Oud: 42 jaren.
- Freerck Botis, dekenverkoper.
- Wijtze Martenszn. Oud: 40 jaren.
Verklaren dat de dekenverkoper Freerck Botis zich cloeck, vroom en naar behoren heeft gedragen en zijn cost eerlijk heeft gewonnen.
Comparanten hebben hem gekent.
Getuige: Dirck
Overige personen: Freerck

1618-04-08
♠ Aeff Eijsisdr., huijsvrouw van de cuijper Frans Pijters. Oud ....
Betreft: verkoop van een huijsinge, staende op de Dijck bij de Wirdumerpoort, aan de echtelieden: Claes Jacobs, slotmaker, en Henrickien Thomas, voor 470 goud gld. Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: Wirdumerpoort, op de Dijck
Koper: Claes
Henrickien
Verkoper: Aeff
Frans

1618-04-09
♠ Jan Joannis, oud 44 jaren, Mr. Chirurgijn, tot Collum.
Verklaart, dat Alexander Heij bij hem twee jaren het Chirurgijns-handwerck heeft geleerd en zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen.
wordt gecertificeerd: Alexander Heij
certificeert: Jan

1618-04-13
♠ Anna Hermanni, huijsvrouw van Jacob Allerts. Oud:......
Betreft: verklaring van Doctor Scipio Lollius, dat Reiner Sioerdts en Wijtse Wopckes, oud: ....., aan Dr Scipio's vader (nu wijlen) Dominico Lollij hebben betaelt een bedrag van 19 £ (pond), 2 stuijvers en 8 penningen voor het bedienen van 3 arresten en 2 processen, contract voornoemde Anna Hermanni, aangaende de pretensien van Reiner en Wijtse, voornoemd, op Margareta Cortewijl.
N.B. Voornoemd bedrag is mede betaald door Wijtse Wopckes.
certificeert: Scipio Lollius
wordt gecertificeerd: Anna
Jacob
Reiner
Wijtse
Dominico Lollij
Margareta Cortewijl

1618-04-13
♠ Anna Hermanni, huijsvrouw van Jacob Allerts. Oud:......
Betreft: verklaring van Doctor Scipio Lollius, dat Reiner Sioerdts en Wijtse Wopckes, oud: ....., aan Dr Scipio's vader (nu wijlen) Dominico Lollij hebben betaelt een bedrag van 19 £ (pond), 2 stuijvers en 8 penningen voor het bedienen van 3 arresten en 2 processen, contract voornoemde Anna Hermanni, aangaende de pretensien van Reiner en Wijtse, voornoemd, op Margareta Cortewijl.
N.B. Voornoemd bedrag is mede betaald door Wijtse Wopckes.
certificeert: Scipio Lollius
wordt gecertificeerd: Anna
Jacob
Reiner
Wijtse
Dominico Lollij
Margareta Cortewijl

1618-04-13
♠ Wijlen Birde Harckes.
Zijn weduwe Voske Wirx, thans wonende tot Harlingen.
Betreft: aankoop van twee camers, staende aan malcanderen op het slot van het Vliet, door zijn weduwe, van de echtelieden Wijbe Wijbis en Lioets Jansdr, aan het Vliet, oud; ..... voor 300 goudguldens. Grondpacht: 7 stuijvers per jaar.
Koper: Voske
Verkoper: Wijbe
Lioets
Overige personen: Birde

1618-04-13
♠ Wijlen Birde Harckes.
Zijn weduwe Voske Wirx, thans wonende tot Harlingen.
Betreft: aankoop van twee camers, staende aan malcanderen op het slot van het Vliet, door zijn weduwe, van de echtelieden Wijbe Wijbis en Lioets Jansdr, aan het Vliet, oud; ..... voor 300 goudguldens. Grondpacht: 7 stuijvers per jaar.
Koper: Voske
Verkoper: Wijbe
Lioets
Overige personen: Birde

1618-04-23
♠ Feijcke Douwes, mede-clerq in de secretarie, alhier.
Attestatie.
Dat voornoemde Feijcke twee jaren opd e secretarie alhier heeft gedient en zich vroom, neerstich en dienstbaar heeft gedragen, voorts dat onse secretaris consenteert Feijcke te besteden met de secretaris van Franeker; Paulo Gemmenich.
Overige personen: Feijcke
Paulo Gemmenich

1618-04-25
♠ Pieter Willemszn, schipper. Oud: 63 jaren.
Roeliff Harmens, verver, oud: 48 jaren.
verklaart, dat Thole Janszn, wollenwever, op zijn gebuijrte heeft gewoont en dat deze zich cloeck, vroom, neerstich en naar behoren heeft gedragen.
certificeert: Pieter
wordt gecertificeerd: Thole
verklaarder: Roeliff

1618-04-28
♠ Albert Carstis, oud: ontrent 50 jaren.
en
Albert Pieters, knoopmaker, oud 29 jaren.
en
Dirck Allertszn, ontrent 58 jaren.
Verklaren, dat zij de passementwercker: Henrich Paulus enige jaren hebben gekent en dat deze zich cloeck, vroom, neerstich en naar behoren heeft gedragen.
Getuige: Albert
Dirck
Albert
Overige personen: Henrick

1618-04-29
♠ - Gijsbert Harmenszn, mr organist. Oud: 36 jaren.
- Henricus Hero Joachinij, notarius-publicus. Oud: 31 jaren.
- Pieter Geerts, boeckebinder, oud: 38 jaren.
Verklaren op zijn verzoek, dat zij de snijder Popcke Janszn enige jaren hebben gekent en dat hij zich cloeck, vroom, neerstich en naar behorend heeft gedragen, alsmede, dat deze, ongeveer een jaar geleden, met een sware passie is beladen geweest en daarvan alsnoch niet genesen is.
Overige personen: Gijsbert
Popcke
Henricus Hero
Pieter

1618-04-30
♠ Aecht Gideondr, huijsvrouw van Claes Wolterszn, dochter van wijlen Gideon Dominici.
Zuster van Foekien Gideondr, gehuwd met Doeke Anneszn Reen.
Henricus Dominici, kinds-kind van wijlen Gideon voornoemd.
Betreft: verklaring van vier personen, (waaronder: Nicolaus Nicolai, adcocaet voor den Hove van Frieslandt, oud:...., Claes Roeleffs, fendrich der burgerie, alhier, oud:...., Arent Andries Camp, laeckencoper en burger, en Joannes Lenzius, advocaat voor het Hof voor het Hof van Friesland) dat haar voornoemde vader Gideon is overleden op 25 Martij 1618. Dit is gebleken uit het acteboek dezer stede. Tevens dat zij en alle meerdere erfgenamen last geven aan Jucke N.N., bode van Leuven, om 650 Carolusguldens te vorderen volgens het accoort van 31 Julij 1617, tusschen de weduwe van Cornelis Dominici en voornoemde Claes Wolterszn.
H. Regneri, curator van Sioerd Jan Bruijns, kinds-kind van wijlen Gideon Dominici.
N.B. zie ook Certificatieboeken, code L848-110a.
Curator: H. Regneri
Overige personen: Aecht
Claes
Gideon Dominici
Foekien
Doeke Reen
Jucke N.N.
Sioerd Bruijns
Henricus Dominici
Cornelis Dominici

1618-04-30
♠ Feije Atiszn. en gehuwd met Hijlck Haringsdr.
Gekocht: een nieuwe camer, aan de oostzijde van de opganck bij de Doele, van Aesge Jeltis Bruijnsma, voor 75 goudguldens.
Grondpacht: 2,5 goudguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: oostzijde van de opganck bij de Doele
Koper: Feije
Hijlck
Verkoper: Aesge Bruijnsma

1618-04-30
♠ H. Regneri, curator van Sioerd Jan Bruijns, kinds-kind van wijlen Gideon Dominici.
Betreft: verklaring van vier personen dat voornoemde Gideon is overleden op 25 Martij 1618.
Enzovoorts, enzovoorts.

1618-05-01
♠ Buwe Tiebbes pottebacker, tot Alckmaer.
Betreft: last- en procuratiegeving aan Egram Claeszn, olde hopman van de burgerie, om namens Eede Bauckeszn, gehuwd met Habel Wijtzedr. stadtstimmerman alhier, van voornoemde Buwe Tiebbes te vorderen 200 carolusguldens, wegens gepasseerde obligatien, d.d. 27 Augusti 1606.
N.B. Is Egram een swager van Eede??
Debiteur: Buwe
Crediteur: Eede
Overige personen: Egram
Habel

1618-05-01
♠ Focke Isbrantszn, gehuwd met Geeske Harmens.
Verkocht: twee camers, staende achter malcanderen in Oldehoofster Toornstrate, aan de echtelieden Cornelis Hetteszn (wieldraeijer) en Jets Thomasdr, voor 300 goudguldens. Grondpacht: 1,5 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Oldehoofster Toornstrate
Koper: Cornelis
Jets
Verkoper: Focke
Geeske

1618-05-02
♠ Aelcke Sioerdtsdr, huijsvrouw van de backer: Cornelis Henrixzn.
Betreft: bekennen van de echtelieden: Jacob Toniszn, wagenmaker, en Sas Harckesdr, dat zij aan hen (Aelcke en Cornelis) schuldich zijn: 250 goudguldens tegens zeven ten hondert, op speciaal hypotheeck van des debitoren huijsinge, bij hen bewoont. Oud: .......
Koper: Jacob
Sas
Verkoper: Aelcke
Cornelis

1618-05-04
♠ Egbert Carsteszn, holtsnijder.
Gehuwd met Lolck Lubbertsdr.
Gekocht: een camer, staende achter de grote of latijnsche schole, van de echtelieden Gerrijt Gerrijts, bierdrager, en Impck Evertsdr, voor 100 goudguldens (en voor laatstgenoemde 2 paeren muijlen). Oud: ........
Grondpacht: 4 stuijvers per jaar.
Koper: Egbert
Lolck
Verkoper: Gerrijt
Impck

1618-05-06
♠ Dr. Joannes Beima, zoon van wijlen Dr Julio Beijma, in leven Professer Juris aan de Universiteit tot Leijden en daarna Raed Ordinaris in de Hove.
Broer van Titia Beijma, huijsvrouw van Gerlaco Varutio (ontfanger der geestelijke goederen van Groningen en ommelanden.)
Leeftijden niet vermeld.
Betreft certificatie, dat het de Magistraet bekend is, dat voornoemde Dr. Joannes en Titia nog in leven zijn.
Geografische aanduidingen: Groningen en ommelanden
Overige personen: Joannes Beima
Titia van Beijma
Julio Beijma
Gerlaco Varutio

1618-05-06
♠ Op verzoek van Matheus Janszn verklaren: - Abel Engbertszn, speldmaker.
- Guiliaem Pieterszn, slotmaker.
1. dat Matheus Janszn, ketelboeter en burger, op zijn gebuijrte heeft gewoont en dat deze zich vroom en eerlijk gedragen. Tevens: 2. dat Jan Simonszn bij voornoemde Matheus heeft gearbeijdet en gewoont en dat deze een eerlijk ketelboetersgesel is en zich naar behoren erneert.
Getuige: Abel
Giuliaem
Overige personen: Matheus
Jan

1618-05-07
♠ Bartel Oegis, alhier.
Gekocht: een camer, staende bij de Doele, alhier van de echtelieden Buwe Feddiszn en Bauck Tierxdr tot Sneeck, voor 50 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Bovengenoemde Buwe en Bauck verkoper voorts: een camer, eveneens bij de Doele, alhier, aan de echtelieden Mecke Mevis en Bauck Aesgesdr, voor 160 goudguldens.
Geografische aanduidingen: bij de Doele
Opmerkingen: zie ook certificaatboek I bladzijde 181, 8 Maij 1618.
Koper: Bartel
Mecke
Bauck
Verkoper: Buwe
Bauck

1618-05-07
♠ Janneken Jansdr.
Nagelaten weeskind van Johan Reiners, van Dusseldorff.
Haar voormonder: Titus Conradi, diener des goddelijken woorts tot Hantum-Hantemhuijsen.
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: acte, waarin voornoemde Titus verklaart dat de sergeant: Lubbert Janssen borge voor hem is en tevens, dat hij voornoemde sergeant van de borchtochten zal indemneren door 400 slechte dalers welcke het nagelaten weeskind van Johan Reiners, genaemd: Janneken Jansdr. en waarvan Titus voormonder is, van haar vader heeft geerfd.
Lubbert Janssen, sergaent onder de hopman: Hanecroot.
voormonder: Titus Conradi
Borg: Lubbert
erfgename: Janneken
Erflater: Johan
Overige personen: Hanecroot

1618-05-07
♠ Janneken Jansdr.
Nagelaten weeskind van Johan Reiners, van Dusseldorff.
Haar voormonder: Titus Conradi, diener des goddelijken woorts tot Hantum-Hantemhuijsen.
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: acte, waarin voornoemde Titus verklaart dat de sergeant: Lubbert Janssen borge voor hem is en tevens, dat hij voornoemde sergeant van de borchtochten zal indemneren door 400 slechte dalers welcke het nagelaten weeskind van Johan Reiners, genaemd: Janneken Jansdr. en waarvan Titus voormonder is, van haar vader heeft geerfd.
Lubbert Janssen, sergaent onder de hopman: Hanecroot.
voormonder: Titus Conradi
Borg: Lubbert
erfgename: Janneken
Erflater: Johan
Overige personen: Hanecroot

1618-05-13
♠ Catharina Hoevinx van Groningen. Weduwe van: Lubbe Uncken Ubbe van Cuijphuijsen (in leven: soldaet en adelborst onder de hopman: Focco Ripperda). Oud: ....
Op haar verzoek verklaren vijf personen, (Meint Uccama, luitenant, Jan van Wesel, sergeant onder de compagnie van wijlen de hopman: Focco Ripperda, in garnisoen, alhier, oud:.... Jochum Nieman, sergeant, Hans Zoern, korperaal en Gielis Pietersz. van den Bos, ritmeester) dat zij met voornoemde Lubbe heeft huijs geholden als echte en getroude luijden. Tevens, dat hij, nadat hij van voornoemde compagnie afgescheijden was, haar heeft onderholden van zijn soldie, welcke hem nog was competerende. Dat zij getroud waren heeft hij na onderzoek laten blijken door certificatie.
N.B. Hier wordt niets vermeld omtrent datum van huwelijksbevestiging. VRAAG: waren Catharina en Lubbe wel getrouwd in de zin der wet.

1618-05-13
♠ Gieilis Pieters zn. van den Bos.
Ritmeester onder de compagnie van wijlen de hopman: Focco Ripperda, in garnisoen alhier.
Oud:......
Betreft: getuigenverklaring omtrent Lubbe Uncken Ubben van Cuijphuijsen en Catharina Hoevinx
Overleden: Focco Ripperda
Getuige: Gielis van den Bos
Lubbe Uncken Ubben van Cuijphuijsen
Catharina Hoevinx

1618-05-15
♠ Lijsbeth Cornelisdr, huijsvrouw van de wollenwever Jacob Harmens.
Betreft: verkoop van een camer, staende achter de Nieuwebuiren, bij het Bolwerck, aan de echtelieden meester Casper Thunis, veltscheerder onder de compagnie van hopman Bartholomei Walsdorffer, en Lucia Jellesdr, voor 170 goudguldens. Grondpacht: 14 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Nieuweburen
werkgever: Bartholomei Walsdorffer
Koper: Casper
Lucia
Verkoper: Lijsbeth
Jacob

1618-05-29
♠ Albertien Albertsdr, weduwe van Bartelt Andries.
Oud: omtrent 52 jaren.
Evert Janszn, gehuwd met Ulck Sibedr (getuige), oud ontent 33 jaren.
Verklaren dat zij Foockel Gerrijtsdr, thans wonende tot Dockum, hebben gekent en dat deze haar altijt eerlijck heeft gedragen en tevens, dat deze van eerlijcke afcompste en geslachte was.
Getuige: Albertien
Ulck
Overige personen: Bartelt
Foockel
Evert

1618-05-29
♠ Thoonttien Hendricksdr, huijsvrouw van Jaques Masure.
Betreft: aankoop van een camer in de Pijlsteegh, van der echtelieden Mathijs van Lubeck, Ruijter onder Compagnie van de Ritmeester: Willem Bocks en Elsken Bocks, voor 200 goudguldens, datelijk te betalen.
Grondpacht: 4 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Pijlsteegh
Koper: Thoonttien
Jaques Masure
Verkoper: Mathijs van Lubeck
Elsken Bocks

1618-06-02
♠ Saekle Entes Kingma, eigener van Kingmatille.
Oud:....
Betreft: missive waarin de magistraet aan voornoemde Saekle verzocht, om de tille zo te maken en onderholden dat grotere schepen daar door kunnen varen. Dit wordt thans belet aangezien de tille door olderdom vervallen en vernaut is.

1618-06-05
♠ Lijsbeth Jansdr, huijsvrouw van de linnenwever Willem Henrixzn. Oud: .....
Betreft: verkoop van een camer bij de Pottebackerspijpe noordzijde, aan de echtelieden Meinert Jochumszn, backer, en Henrickien Jansdr, voor 200 goudguldens. Grondpacht: 5 stuijvers per jaar.
Koper: Meinert
Henrickien
Verkoper: Lijsbeth
Willem

1618-06-05
♠ Lijsbeth Jansdr, huijsvrouw van de linnenwever Willem Henrixzn. Oud: .....
Betreft: verkoop van een camer bij de Pottebackerspijpe noordzijde, aan de echtelieden Meinert Jochumszn, backer, en Henrickien Jansdr, voor 200 goudguldens. Grondpacht: 5 stuijvers per jaar.
Koper: Meinert
Henrickien
Verkoper: Lijsbeth
Willem

1618-06-08
♠ Geert Jansdr, weduwe van Coop Everts.
Moeder van Judit en Trijn Coops.
Verklaart dat zij haar voornoemde dochters in het leprooshuijs, alhier, heeft geprocreëert en dat zij genegen is met haar dochters naar Haerlem te gaan om deze aldaer te laten schouwen om te weten of deze ook door melaetsheijt zijn besmet.
Cornelis Freerx Hoeck. Oud: ...Voogd over Geert Jansdr.
verklaarster: Geert
Overige personen: Coop
Judit
Trijn

1618-06-08
♠ Geert Jansdr, weduwe van Coop Everts.
Moeder van Judit en Trijn Coops.
Verklaart dat zij haar voornoemde dochters in het leprooshuijs, alhier, heeft geprocreëert en dat zij genegen is met haar dochters naar Haerlem te gaan om deze aldaer te laten schouwen om te weten of deze ook door melaetsheijt zijn besmet.
Cornelis Freerx Hoeck. Oud: ...Voogd over Geert Jansdr.
verklaarster: Geert
Overige personen: Coop
Judit
Trijn

1618-06-09
♠ Antie Jacobsdr, alhier.
Geboortich tot Bolswert.
Gehuwd met Fredrick Lescher van Norenburch, gewesen soldaet onder ritmeester Ailva.
Op haar verzoek verklaart de coster Harmen Martenszn, dat het huwelijk van voornoemde Fredrick en Antie is geproclameert op 13, 20 en 27 Martij 1614 en op 29 Martij 1614 is bevesticht door Ds. Joannem Bogermannum. Dit is gebleken uit het kerckeboek.
Getuige: Harmen
Overige personen: Antie
Fredrick van Norenburch
Ailva
Joannem Bogermannum

1618-06-09
♠ Apolonia Lubbes, huijsvrouw van de schipper Jacob Sijtzeszn.
Betreft: verkoop van een huijsinge, aan het Suijdvliet, aan de echtelieden Pieter Wiegerszn, backer en Wijbien Wibedr, sampt [=met] Fonger Gerrijts, cramer, en Doutien Wissedr, volgens acte van vercopinge. Oud: ....
Grondpacht: vijftiendehalve stuijver per jaar.
Geografische aanduidingen: Zuidvliet
Koper: Pieter
Wijbien
Fonger
Doutien
Verkoper: Apolonia
Jacob

1618-06-09
♠ Apolonia Lubbes, huijsvrouw van de schipper Jacob Sijtzeszn.
Betreft: verkoop van een huijsinge, aan het Suijdvliet, aan de echtelieden Pieter Wiegerszn, backer en Wijbien Wibedr, sampt [=met] Fonger Gerrijts, cramer, en Doutien Wissedr, volgens acte van vercopinge. Oud: ....
Grondpacht: vijftiendehalve stuijver per jaar.
Geografische aanduidingen: Zuidvliet
Koper: Pieter
Wijbien
Fonger
Doutien
Verkoper: Apolonia
Jacob

1618-07-04
♠ Bastiaen Claeszn., soldaat onder Doeke van Hettinga, zoon van Anna Brissi, weduwe van Hans Kiener.
Verkocht (mede namens zijn moeder) een camer aan de Groenewech, aan de echtelieden Roeleff Jans en Trijn Martens, voor de summa van 125 goudguldens. Grondpacht 9 stuijvers per jaar.
Aantekening: De post afgeseit om niet te schrijven, als verclaerende de vercoper de camer aen sich te beholden, den 28 januarij 1619.
Koper: Roeleff
Trijn
Verkoper: Anna Brissi
Overige personen: Bastiaen
Doeke van Hettinga
Hans Kiener

1618-07-13
♠ Aeff Aris dr., huijsvrouw van de snijder Hans Sarresijns, thans echter bij hem weggegaan en niet genegen bij hem terug te komen. Betreft: verklaring van drie personen (Dirck Lambertszn, oud ontrent 60 jaren. Tiaerd Abbis, Oud: omtrent 60 jaren, Hans Schudler, soldaet onder de hopman Walsdorffer, oud: omtrent 32 jaren), dat voornoemde Hans zich cloeck, vroom, neerstich en naar behoren heeft gedragen.
Getuige: Dirck
Overige personen: Aeff
Hans Sarresijns

1618-07-13
♠ Wijlen Sibbel Etzesdr.
Haar weduwnaar: Sibrant Eilerts, oud:... meester harpenist.
Moeder van twee kinderen (namen en leeftijden niet vermeld)
Betreft: verkoop van een camerke in de kleine Kerkstraet, aan Auck Teckedr. Kock, voor 200 goud guldens, grondpacht: 4 styuijvers en 10 penningen per jaar, door voornoemde Sibrant en kinderen.
credteur: Sibrant
Debiteur: Auck Kock
Overige personen: Sibbel

1618-07-15
♠ Geertruijt Gerrijtsdr, huijsvrouw van Nicolaes Ooms.
Betreft huijering van een huijsinge, te Harlingen, alwaer de twee bootsgesellen uithangen, van Rieme Fockedr, weduwe van Egbert de Gruijter, voor 28 goudguldens per jaar.
Aantekening: de post nihil.
Geografische aanduidingen: Harlingen, alwaer de twee bootsgesellen uithangen
Verhuurder: Rieme
Huurder: Geertruijt
Nicolaes Ooms
Overige personen: Egbert de Gruijter

1618-07-27
♠ Abbe Fredrix, gesworen gemeentsman.
Gehuwd met/weduwnaar van: Tialcke Buwedr.
Gekocht: een huijsinge en schuijre op de Thuijnen N.Z., van de echtelieden: Gaucke Gerbrens, backer en Lisck Clasedr, voor 3005 goudguldens.
Grondpacht.
Geografische aanduidingen: Thuijnen N.Z.
Koper: Abbe
Verkoper: Gaucke
Lisck
Overige personen: Tialcke

1618-07-28
♠ Gijsbert Janszn, linnenwever. Zoon van Jan Gijsbertszn.
Zijn moeije: wijlen Lijntie Gijsbertsdr, overleden te den Bosch.
Geeft last en procuratie aan zijn voornoemde vader om te ontfangen de penningen ofte goederen, door voornoemde Lijntie, bij haar testament nagelaten.
Lastgever: Gijsbert
Erflaatster: Lijntie
Overige personen: Jan

1618-07-28
♠ Gijsbert Janszn, linnenwever. Zoon van Jan Gijsbertszn.
Zijn moeije: wijlen Lijntie Gijsbertsdr, overleden te den Bosch.
Geeft last en procuratie aan zijn voornoemde vader om te ontfangen de penningen ofte goederen, door voornoemde Lijntie, bij haar testament nagelaten.
Lastgever: Gijsbert
Erflaatster: Lijntie
Overige personen: Jan

1618-08-10
♠ Buwe Donia, aporhequergesel.
Oud:.......
Op zijn verzoek verklaart de apothequer: Vincent Henrixzn, dat hij twee jaren en een varndel bij hem in de winckel heeft gestaen en dat hij zich vroom, gehoorsaem en naar behoren heeft gedragen.
verzoeker: Buwe Donia
Overige personen: Vincent
c001-317

1618-08-14
♠ Dominicus van Dico, geboren te Antwerpen.
Oud:.......
Adtestatie.
Dat voornoemde Dominicus van Dico, (so hij secht) als volmacht van Nicolaus Gillij, wonende te Lucern, alhier is verschenen en versocht heeft een jonckien, genaemt Jacob Gillij, die (so men secht) een zoontje is van voornoemde Nicolaus, thans wonende alhier bij zijn bestemoeder ( van moeders kant) genaemt: Trijn Upckes, naar Lucern te brengen. Het Jonckien is daartoe wel genegen, maar zijn voornoemde bestemoeder had aanvankelijk bezwaar, doch gezien de goede brieven en bescheijden van voornoemde Nicolaus, heeft zij uiteindelijk geconstenteerd in het wegbrengen van voornoemde Jacob.
gevolmachtigde: Dominicus van Dico
Overige personen: Nicolaus Gillij
Jacob Gillij
Trijn

1618-08-19
♠ Lijsbet Jansdr van Vollenhove.
Huijsvrouw van de linnenwever Willem Henrixzn.
Zuster van: Femmechie Jansdr
Jantien Jansdr, oud: ......,gehuwd met/weduwe van ........
Moeder van Harmen Lucas (so men secht) overleden op de Oost Indische reijse.
Constitueerd haar voornoemde man tot haar volmacht, om de geërfde goederen en penningen, van voornoemde Harmen Lucas, van diens administrateurs te vorderen en te ontfangen.
Overige personen: Lijsbet
Willem
Femmechie
Jantien
Harmen

1618-08-19
♠ Lijsbet Jansdr van Vollenhove.
Huijsvrouw van de linnenwever Willem Henrixzn.
Zuster van: Femmechie Jansdr
Jantien Jansdr, oud: ......,gehuwd met/weduwe van ........
Moeder van Harmen Lucas (so men secht) overleden op de Oost Indische reijse.
Constitueerd haar voornoemde man tot haar volmacht, om de geërfde goederen en penningen, van voornoemde Harmen Lucas, van diens administrateurs te vorderen en te ontfangen.
Overige personen: Lijsbet
Willem
Femmechie
Jantien
Harmen

1618-08-31
♠ Frans Albertszn, hoedstoffeerder.
Gehuwd met Lucia Jans.
Verkocht: een huijsinge in de strate, lopende van de Cancelarie naar de Vischmerckt, aan de echtelieden Pieter Lijckles, Cramer en Nieske Nelis, voor 1375 goudguldens. Oud: ......
Grondpacht: 2 goudguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: Vismarkt
Koper: Pieter
Nieske
Verkoper: Frans
Lucia

1618-08-31
♠ Geeske Pietersdr, weduwe van Pieter Douwes.
Overige personen: Geeske
Pieter

1618-08-31
♠ Pieter Jansz. Cluijter.
Oud:.......

1618-08-31
♠ Willem van Erclens, corporaal onder Ritmeester-Capitein Thomas, garnisoen holdende te Gulick.
Wordt geconstitueert tot volmacht van de schriever: Willem Clots, om de visscherie, gelegen tusschen Frossdorp en Rourdorp, te eischen en te vorderen. Voornoemde Willem van zijn vader en grootvader heeft geërfd.
wordt gecertificeert: Willem van Erclens
Overige personen: Willem Clots
N.N.

1618-09-08
♠ Harmen Edgers, backer. Gehuwd met Trijn Heertsdr.
Vader van Jan Harmens (so men secht) overleden in Oost Indien.
Op zijn verzoek verklaren drie personen dat zij op zijn gebuijrte hebben gewoont en derhalve weten dat voornoemde Jan Harmens een zoon is van voornoemde Harmen en Trijn en dat zij mitsdien de rechte erfgenamen zijn.
Overige personen: Harmen
Trijn
Jan

1618-09-08
♠ Jan Harmenszn., (so men secht) overleden in Oost Indien, zoon van Harmen Edgers backer en Trijn Heertsdr., echtelieden.
Betreft: verklaring van (drie personen)dat de echtelieden op zijn gebuijrte hebben gewoond en derhalve weten, dat Jan Harmenszn., een zoon is van voornoemde Harmen en Trijn en mitsdien de rechte erfgenamen zijn.
- Hans Janszn., oud omtrent 42 jaren
- Staes Claeszn, oud 48 jaren.
- Claes Simons Hoeck. oud: 56 jaren.
Overige personen: Jan
Harmen
Trijn
Hans

1618-09-08
♠ Jan Harmenszn., (so men secht) overleden in Oost Indien, zoon van Harmen Edgers backer en Trijn Heertsdr., echtelieden.
Betreft: verklaring van (drie personen)dat de echtelieden op zijn gebuijrte hebben gewoond en derhalve weten, dat Jan Harmenszn., een zoon is van voornoemde Harmen en Trijn en mitsdien de rechte erfgenamen zijn.
- Hans Janszn., oud omtrent 42 jaren
- Staes Claeszn, oud 48 jaren.
- Claes Simons Hoeck. oud: 56 jaren.
Overige personen: Jan
Harmen
Trijn
Hans

1618-09-15
♠ Aucke Auckes Bolt.
Oud: 38 jaren
Verklaart, dat hij de gezusters Ded en Trijn Jurgiens heeft gekent en beijden zich cloeck, vroom en eerlijk hebben gedragen.
geeft verklaring af: Aucke Bolt
Overige personen: Ded
Trijn

1618-09-15
♠ Ded Jurgiens.
zuster van Trijn Jurgiens.
Op verzoek van voornoemde gezusters verklaren drie personen (Here Tammis, oud ontrent 36 jaren, Jurgien Arents, oud: 48 jaren) dat zij hen hebben gekent en beijden zich cloeck, vroom en eerlijk hebben gedragen.
verzoeker: Ded
Trijn
Getuige: Here
Jurgien

1618-09-22
♠ Op verzoek van Joannes Laurents, thans Secretaris van Hien, Dodenweert en Welij (Betuwe), en voormaels wonende alhier, en thans weduwnaar van wijlen Trijn Pieters, in levene echtelieden;
verklaren een drietal personen: mr. Harpe Jarichszn., oud 58 jaren;
Jan Janszn., oud omtrent 46 jaren, mr. snijder en siekentrooster;
Sasker Jacobs, cuijper, oud: omtrent 55 jaren.
dat zij Laurents Janszn. (so men secht) gebleven op de reijse van Oost Indien, hebben gekend, daar deze bij Jan Janszn. het snijdersambacht heeft geleerd.
Laurents Janszn. was de zoon van Joannes Laurents en thans wijlen Trijn Pieters.
Genoemde Joannes Laurents is derhalve diens rechte erfgenaam.
verklaarder: Sasker
certificeert: Harpe
Jan
wordt gecertificeerd, moeder en erflater: Trijn
wordt gecertificeerd en erflater: Laurents
Overige personen: Joannes

1618-09-23
♠ Griet Cornelisdr (overleden?), in leven gehuwd met wijlen Pieter Claeszn, toegenaemt: de Boer.
Moeder van Claes Pieters de Fries, thans wonende te Randwijck (Gelderland). Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verklaring van drie personen, (waaronder: Jan Reiners, timmerman, oud: 40 jaren, Laurents Janszn, stads trommelslager, oud: 35 jaren), dat zij voornoemde Pieter en Griet hebben gekent en dat voornoemde Claes uit hun huwelijk en alhier is geboren.
certificeert: Jan
Laurens
wordt gecertificeerd: Griet
Pieter
Claes de Fries

1618-09-30
♠ Isabella de Blijde, weduwe van Joannes Plaetman.
Moeder van: ....kinderen, onder welke: Jacob Plaetman.
Leeftijden niet vermeld.
Geeft last en procuratie aan haar voornoemde zoon om van de weeshuijs, voochden te Enckhuijsen, uit haar en haar kinderen goederen, berustende onder voornoemde voochden te ontfangen: 200 carolse guldens.
Geografische aanduidingen: Enckhuijsen
Overige personen: Isabella de Blijde
Joannes Plaetman
Jacob Plaetman

1618-09-30
♠ Isabella de Blijde, weduwe van Joannes Plaetman.
Moeder van: ....kinderen, onder welke: Jacob Plaetman.
Leeftijden niet vermeld.
Geeft last en procuratie aan haar voornoemde zoon om van de weeshuijs, voochden te Enckhuijsen, uit haar en haar kinderen goederen, berustende onder voornoemde voochden te ontfangen: 200 carolse guldens.
Geografische aanduidingen: Enckhuijsen
Overige personen: Isabella de Blijde
Joannes Plaetman
Jacob Plaetman

1618-09-30
♠ Jan Henrixzn., (so men secht) zich thans ontholdende te Hoorn, gehuwd met Aeltie Sibesdr.
Op verzoek van Aeltie Sibesdr., verklaren drie personen (waaronder: Hans van Oldenburch, Ruijter onder Burmania, omtrent 41 jaren Ernst Rosvorm, 40 jaar, ruiter en Pieter Feijckes Snijders, oud: omtrent 38 jaren), dat voornoemde Aeltie op hun gebuijrte heeft gewoond en zich eerlijk en vroom heeft gedragen.
Tevens verklaart één der comparanten, dat voornoemde Jan Henrixzn. aan hem heeft bekend, dat Aeltie zijn echte getroude huijsvrouw is, maar dat hij nochtans bij haar niet conde comen.
wordt gecertificeerd: Aeltie
Jan

1618-09-30
♠ Lambert Arentszn, smidt.
Oud:.....
met Lisk Arents en mede voor Nies Arents optredende als erfgenaam van Trijn Lamberts.
Erfgenaam: Lambert
erfgename: Lisk
Nies
Erflaatster: Trijn

1618-09-30
♠ Wijlen: Jan Pieters, van Menaem.
Zijn weduwe: Trijn Lambertsdr. oud.......
Betreft: verkoop van een huijsinge en loodse, bij de Galeijster Pijpe, naast het Collegie, aan de gedeputeerden deser lantschappe, voor 725 goud guldens.
Grondpacht: 14 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: bij de Galeijster Pijpe, naast het Collegie,
Verkoopster: Trijn
Overige personen: Jan
H
1618-09-30
♠ Wijlen: Jan Pieters, van Menaem.
Zijn weduwe: Trijn Lambertsdr. oud.......
Betreft: verkoop van een huijsinge en loodse, bij de Galeijster Pijpe, naast het Collegie, aan de gedeputeerden deser lantschappe, voor 725 goud guldens.
Grondpacht: 14 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: bij de Galeijster Pijpe, naast het Collegie,
Verkoopster: Trijn
Overige personen: Jan
H
1618-10-08
♠ Aucke Auckeszn, gardenier.
Gehuwd met Auck Fransdr, eerder gehuwd met ...
Moeder van Benedictus Fockes, geboren op het Vliet, scheepstimmerman, thans in ondertrouw met Geeske Thomasdr, geboren en wonende te Enckhuijsen.
Betreft: consenteren in het huwelijk van voornoemde Benedictus en Geeske door Aucke Auckeszn voornoemd.
Overige personen: Aucke
Auck
Benedictus
Geeske

1618-10-08
♠ Crijn Freerxzn, meester timmerman.
Oud: 44 jaren.
Verklaart, ter instantie van Burgemeester Jurrien Henrix, een portie Hamburger holt te hebben gemeten en daarbij bevonden, dat verscheijdene balcken beneden de maat of ondeugdelijk zijn en derhalve niet geacht kunnen worden als coopmansgoed.
verzoeker: Jurrien
verklaarder: Crijn

1618-10-08
♠ Jonkheer Pieter Beeckman.
Oud:......
Betreft: geven van procuratie aan Tialcke Aleffs en Sibren Jochums, door Burgemeester Jurrien Hendrixzn, om van voornoemde jonkheer en Harmen Heuninge tot Hambrugh te vorderen nieuwe en goede balcken, ter vervanging van door deze geleverde ondeugdelijke balcken. Dit onder restitutie van vracht-en andere kosten.
gevolmachtigde: Tialcke
Sibren
Overige personen: Pieter Beeckman
Jurrien
Harmen Heuninge

1618-10-08
♠ Willem Isbrantszn, meester timmerman. Oud: 33 jaren.
Verklaart ter instantie van burgemeester Jurrien Henrix, een partie Hamburger holt te hebben gemeten en daarbij bevonden, dat verscheijdene balcken beneden de maat of ondeugdelijk zijn en derhalve niet geacht kunnen worden als coopmansgoed.
Sibren Jochums. Oud:.....
Tialckee Aleffs, Oud:.....
Ontfangt procuratie van burgemeester Jurrien Hendrix, om van Harmen Heuninge tot Hamburgh, nieuwe en goede balcken te vorderen, ter vervanging van ondeugdelijke en onder de maat zijnde balcken, welcke de burgemeester van Jurrien heeft ontfangen.
Dit onder restitutie van vracht- en andere kosten.

1618-10-08
♠ Willem Isbrantszn, meester timmerman. Oud: 33 jaren.
Verklaart ter instantie van burgemeester Jurrien Henrix, een partie Hamburger holt te hebben gemeten en daarbij bevonden, dat verscheijdene balcken beneden de maat of ondeugdelijk zijn en derhalve niet geacht kunnen worden als coopmansgoed.
Sibren Jochums. Oud:.....
Tialckee Aleffs, Oud:.....
Ontfangt procuratie van burgemeester Jurrien Hendrix, om van Harmen Heuninge tot Hamburgh, nieuwe en goede balcken te vorderen, ter vervanging van ondeugdelijke en onder de maat zijnde balcken, welcke de burgemeester van Jurrien heeft ontfangen.
Dit onder restitutie van vracht- en andere kosten.

1618-10-12
♠ Dionisius Tiercks.
Curator over Claes en Feije Remmerts (kinderen van Remmert Tiercks).
Op zijn verzoek verklaren Jurrien Siouckes, gemeentsman en Wilcke Janszn, dat zij uit de boelscheijdinge en delinge van de goederen van wijlen Tierck Feijes hebben ontvangen, respectievelijk 13 goudguldens, 5 stuijvers en 48 goudguldens, 9 stuijvers, zijnde boeckschuld van voornoemde Remmert Tiercks.
Jurrien uit de deling, ten dele gevallen op Trijn Sioerdtsdr. Wilcke uit die ten dele gevallen op Pieters Roeleffs, secretaris te Ferwert. Oud: ...
Leeftijden niet vermeld.
wordt gecertificeerd: Claes
Feije
Tierck
Trijn
Pieter
certificeert: Jurrien
Wilcke
Vader: Remmert
Curator: Dionisius

1618-10-12
♠ Dionisius Tiercks.
Curator over Claes en Feije Remmerts (kinderen van Remmert Tiercks).
Op zijn verzoek verklaren Jurrien Siouckes, gemeentsman en Wilcke Janszn, dat zij uit de boelscheijdinge en delinge van de goederen van wijlen Tierck Feijes hebben ontvangen, respectievelijk 13 goudguldens, 5 stuijvers en 48 goudguldens, 9 stuijvers, zijnde boeckschuld van voornoemde Remmert Tiercks.
Jurrien uit de deling, ten dele gevallen op Trijn Sioerdtsdr. Wilcke uit die ten dele gevallen op Pieters Roeleffs, secretaris te Ferwert. Oud: ...
Leeftijden niet vermeld.
wordt gecertificeerd: Claes
Feije
Tierck
Trijn
Pieter
certificeert: Jurrien
Wilcke
Vader: Remmert
Curator: Dionisius

1618-10-13
♠ Gijsbert Gijsbertszn, coopman en burger.
Oud: 47 jaren.
Verklaart dat de cramer Roeliff Thijszn zich cloeck en vroom heeft gedragen en zijn cost eerlijk heeft gewonnen.
verzoeker: Roeliff
Getuige: Gijsbert

1618-11-02
♠ Atke Hansedr, huijsvrouw van de opperman Coert Visscher.
Betreft: verkoop van een camer, staende in de molenaerscamp, aan het Bolwerck bij het Schaverneck, aan de echtelieden Jelte Jans, Passementwercker en Lijsbeth Idzertsdr, voor 270 goudguldens. Grondpacht: 3 goudguldens per jaar.
N.B. depost nihil.
Geografische aanduidingen: in de molenaerscamp, aan het Bolwerck bij het Schaverneck,
Koper: Jelte
Lijsbeth
Verkoper: Atke
Coert Visscher

1618-11-05
♠ Wijlen Brecht Jetzedr.; haar weduwnaar is Jan Claeszn., backer en burger.
Ouders van Claes Janszn., mr. chirurgus, geboren te Leeuwarden, thans wonende te Amsterdam, en in ondertrouw met Neel Cornelis.
Betreft: verklaring, op verzoek van Jan Claeszn. en zijn zoon Claes Janszn., van drie personen: Dirck Janszn., coopman, oud 38 jaren;
Egram Claeszn., brouwer, oud 48 jaren;
Gerrijt Ruiuerts, schipper, oud 66 jaren;
dat voornoemde Claes Janszn. uit het huwelijk voor voornoemde Jan Claeszn. en Brecht Jetzedr. is geboren en dat zij voornoemde Jan Claeszn. en zijn vrouw zeer lang hebben gekend.
Tevens verklaart Jan Claeszn. dat hij consenteert in het huwelijk van zijn voornoemde zoon met voornoemde Neel Cornelis.
wordt gecertificeerd, moeder en erflater: Brecht
wordt gecertificeerd en vader: Jan
wordt gecertificeerd: Claes
Neel
certificeert: Dirck
Egram
Gerrijt

1618-11-17
♠ Jan Jacobs, gehuwd met Henrickien van Bolten, stiefvader van: Sibilla (van) Bronchorst;
Willemke (van) Bronchorst, gehuwd met Govert van Tongeren, Notarius-Publicus.
Betreft: Lastgeven van voornoemde Willemke en haar man, aan Mr. Pieter Vette, Procureur Postulant, te Campen, om gerechtelijke opdracht te doen inzake een helfte van respectievelijk een hoff en een mate land, beijden gelegen te Campen, ten profijte van voornoemde Jan en Henrickien en Jochum van Ingen en diens huijsvrouw.
Moeder: Hendrickien van Bolten
executeur: Willemke van Bronchorst
Govert van Tongeren
Overige personen: Jan
Sibilla van Bronchorst
Pieter Vette
Jochum van Ingen

1618-11-18
♠ Albert Roeleffs.
Gehuwd met: Trijn Eekedr, oud 52 jaren.
Betreft: verklaring van zijn vrouw dat zij 2 jaren geleden, met blintheijt is besocht en toen door de operateursche Isabella de Blijde met de poinctura der naelden is geholpen en gecureert met het gevolg, dat zij weer alles kan sien en kan gaen en staen, zoals zij belieft. De cura is verricht in presentie van Dr Hermanus (Hermanni) Ras (Rassij) medicinae en philisophie doctor. en mr Gerbren Berents (Gerbrandi Bernardi Hauckema), chirurgi, oud: omtrent 42 jaren.
Getuige: Trijn
Overige personen: Albert
Isabella de Blijde
Hermanus Ras
Gerbren

1618-11-18
♠ Geurt Notemans uit Sittert wordt geconstitueerd als volmacht van de klokgieter Hans Valck uit Leeuwarden om van de Kerkvoogden en de gemeente van het dorp Schimmen, de penningen te ontvangen voor het gieten en afleveren van een metalen klok van 1000 pond.

1618-11-20
♠ Claes Auckes zn, schuijtevoerder, wonende tot Tietjerck.
Oud: omtrent 34 jaren.
Verklaart, dat hij zeven jaren op de venen van Juffer Gerneveva Rotallers heeft gewoont en dat hij op haar verzoek destijds een schuijte turff heeft gelevert aan Jan Tietes, alhier.
Legt: Claes
Overige personen: Gerneveva Rotallers
Jan

1618-12-08
♠ Jan Claeszn Engle, te Amsterdam
Ontvangt procuratie van de Muntemeester Willem van Viersen, alhier, om namens hem te verkopen: aandelen in de Oost-Indisch Compagnie, ten bedrage van 3000 guldens.
certificeert: Willem van Viersen
wordt gecertificeerd: Jan Engle

1618-12-11
♠ Anna Liupckes, huijsvrouw van de kalckdrager Wijbe Douwis. Oud: ....
Betreft: verkoop van een camer en plaetse in de nieuwe Oosterstraet, aan de echtelieden Hans Buwis, metselaer, en Geert Pietersdr, voor 250 goudguldens. Grondpacht: 13 stuijvers en 5 penningen per jaar.
Koper: Hans
Geert
Verkoper: Anna
Wijbe

1618-12-11
♠ Anna Liupckes, huijsvrouw van de kalckdrager Wijbe Douwis. Oud: ....
Betreft: verkoop van een camer en plaetse in de nieuwe Oosterstraet, aan de echtelieden Hans Buwis, metselaer, en Geert Pietersdr, voor 250 goudguldens. Grondpacht: 13 stuijvers en 5 penningen per jaar.
Koper: Hans
Geert
Verkoper: Anna
Wijbe

1618-12-12
♠ Verklaring van vijf personen: - Bettie Andries, oud omtrent 30 jaren, huijsvrouw van de herbergier Sibren Janszn, te Franeker;
- Sjoerd Eelckes, cuijper, oud: 40 jaren;
- Claeske Pouwels, oud: 41 jaren
- Wijbe Hanszn, snijder. Oud: 33 jaren.
- Bauck Withuijs, oud: over de 70 jaren.
Getuige inzake diefstal van goederen, eigen aan de mede meester van de Compagnie der Nederlandsche Commedianten, Egbert Dirxzn. Werff, gepleegd door Jacob Jans en Jan Jacobs, in dienst van de Compagnie der Nederlandsche Commedianten en thans voortvluchtig? Oud: ......
De goederen zijn door Egbert Dirxzn. Werff achterhaelt te Franeker.
Echtgenoot: Sibren
Overige personen: Bettie
Egbert Werff
Jacob
Jan

1618-12-15
♠ Ansck Jouckedr (Janckedr), huijsvrouw van de wagenaer Douwe Tiebbes.
Betreft: aankoop van een huijsinge en stallinge, staende in de steige, lopende van de Dijck naar de Waese, van de echtelieden Lambert Henrixzn en Claeske Jans, voor 600 goudguldens.
Grondpacht: 18 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: in de steige, lopende van de Dijck naar de Waese
Koper: Ansck
Douwe
Verkoper: Lambert
Claeske

1618-12-15
♠ Epe Claeszn, mr metselaer.
Gehuwd met Feijcke Ulrixdr.
Verkocht: een huijsinge, in de Speelmanstraet aan de echtelieden Willem Andries en Taets Taeckedr, oud: ....,voor 325 goudguldens.
Grondpacht: 5 goudguldens en een oord per jaar.
Koper: Willem
Taets
Verkoper: Epe
Feijcke

1618-12-15
♠ Epe Claeszn, mr metselaer.
Gehuwd met Feijcke Ulrixdr.
Verkocht: een huijsinge, in de Speelmanstraet aan de echtelieden Willem Andries en Taets Taeckedr, oud: ....,voor 325 goudguldens.
Grondpacht: 5 goudguldens en een oord per jaar.
Koper: Willem
Taets
Verkoper: Epe
Feijcke

1618-12-16
♠ Lijsbeth Jansdr, huijsvrouw van de taeffellakenwever, Henrick Harmenszn.
Betreft: aankoop van twee camers, met loodse en stallinge, staende aan het Bolwerck tusschen de Croesepijpe en Droevendal van Jantien Steffensdr, weduwe van Freerck Pieters voor 600 goudguldens.
Geografische aanduidingen: aan het Bolwerck tusschen de Croesepijpe en Droevendal
Koper: Lijsbeth
Henrick
Verkoper: Jantien
Overige personen: Freerck

1618-12-16
♠ Lijsbeth Jansdr, huijsvrouw van de taeffellakenwever, Henrick Harmenszn.
Betreft: aankoop van twee camers, met loodse en stallinge, staende aan het Bolwerck tusschen de Croesepijpe en Droevendal van Jantien Steffensdr, weduwe van Freerck Pieters voor 600 goudguldens.
Geografische aanduidingen: aan het Bolwerck tusschen de Croesepijpe en Droevendal
Koper: Lijsbeth
Henrick
Verkoper: Jantien
Overige personen: Freerck

1618-12-17
♠ Doed Feijedr, huijsvrouw van de timmerman Lolle Olphertszn.
Betreft: aankoop van een nieuwe huijsinge met loods, plaets en regenwaterback, staende in de nieuwe Oosterstraat, van de echtelieden Lolcke Harmenszn, snijder en Trijncke Joostedr, voor 401 goudguldens.
Geografische aanduidingen: nieuwe Oosterstraat
Koper: Doed
Lolle
Verkoper: Lolcke
Trijncke

1618-12-21
♠ Anna Doeckes, oud 43 jaren, huijsvrouw Jan Jacobs, schipper; zuster van Jan Doekes.
Verklaart, ten versoeke van Gerleff Foppes, dat zij en haar man van voornoemde haar broer (in 1608) een half schip en een halve veerbeurt (van Leeuwarden naar Groningen) hadden gekocht voor 100.-.- Caroliguldens.
De middelen tot betalinge ontbrekende, heeft voornoemde Jan hun het halve schip en de halve beurt gegeven en de 100.-.- Caroliguldens hun gedoneerd en quijt [= kwijt] gescholden.
Belanghebbende: Gerleff
Koper: Jan
Verkoper: Jan
Overige personen: Anna

1618-12-21
♠ Anna Doeckes, oud 43 jaren, huijsvrouw Jan Jacobs, schipper; zuster van Jan Doekes.
Verklaart, ten versoeke van Gerleff Foppes, dat zij en haar man van voornoemde haar broer (in 1608) een half schip en een halve veerbeurt (van Leeuwarden naar Groningen) hadden gekocht voor 100.-.- Caroliguldens.
De middelen tot betalinge ontbrekende, heeft voornoemde Jan hun het halve schip en de halve beurt gegeven en de 100.-.- Caroliguldens hun gedoneerd en quijt [= kwijt] gescholden.
Belanghebbende: Gerleff
Koper: Jan
Verkoper: Jan
Overige personen: Anna

1618-12-28
♠ Doed Feijedr, huijsvrouw van de timmerman Lolle Olphertszn.
Verkoop van een huijsinge, in 't gewesen herenhoff aan de echtelieden Eelcke Arentszn en Griet Dircksdr, voor 400 goudguldens.
Geografische aanduidingen: in 't gewesen herenhoff
Koper: Eelcke
Griet
Verkoper: Doed
Lolle

1619-01-02
♠ Henrick Gerrijts, extra ordinaris bode.
Wordt met Lambert Harmens(bode ordinaris) door Simon Runnia (oom van en curator over Jan Runnia, zoon van wijlen Dr. Pieter Runnia) geconstitueerd tot diens volmacht, om het huwelijk, hetwelck voornoemde Jan wil aangaan met Trijntie Freerck Hendrixdr, te verhinderen en daartegen te protesteren bij de officier en kerckdieners van de plaetsen: der Nuijs, Meppen, Ralle of andere.
volmachtgever: Simon Runnia
Overige personen: Henrick
Lambert
Jan Runnia
Trijntie
Pieter Runnia

1619-01-05
♠ Isabella de Blijde, weduwe van Mr. Joannes Plaetman.
Oud:......
Constitueert Laurents Laurentszn van Manduit tot haer volmacht, om van de Weesmeesteren van Enckhuijsen te vorderen en te ontfangen 100 carolse guldens, in minderinge van het bedrag hetwelk haar van hun is comenterende.
NB. Voornoemde Laurents is een neef van genoemde Isabella.
Geografische aanduidingen: Enckhuijsen
Crediteur: Isabella de Blijde
Overige personen: Laurents

1619-01-05
♠ Isabella de Blijde, weduwe van Mr. Joannes Plaetman.
Oud:......
Constitueert Laurents Laurentszn van Manduit tot haer volmacht, om van de Weesmeesteren van Enckhuijsen te vorderen en te ontfangen 100 carolse guldens, in minderinge van het bedrag hetwelk haar van hun is comenterende.
NB. Voornoemde Laurents is een neef van genoemde Isabella.
Geografische aanduidingen: Enckhuijsen
Crediteur: Isabella de Blijde
Overige personen: Laurents

1619-01-07
♠ Abraham Aerts, brilmaeker.
Gehuwd met Anna Harmensdr.
Op zijn verzoek verklaart de koster: Harmen Martens, dat uit het kerckeboek is gebleken, dat het huwelijk van voornoemde Abraham en Anna is afgecondicht op 27 Aprilis, 4 en 11 Maij 1617 en is bevesticht op 22 Junij 1617.
Getuige: Harmen
Overige personen: Abraham
Anna

1619-01-07
♠ Geel Buwedr, huijsvrouw van de mr metselaer Gercke Gerrijts.
Betreft: verkoop van een camer aan de Nieuwebuuren, aan Geert Jansdr (weduwe van Pieter Gosses), voor 430 goudguldens. Grondpacht: 9 stuijvers per jaar.
Aankoop van vier camers bij het Jacobiner Kerckhoff met hovinge en loodse van Pieter Lijckles (mede namens diens mede-erfgenamen van Steffen Janszn) voor .. goudguldens.
Lubbrich Steffensdr. huijsvrouw van Jan Cornelis, erfgename van: Steffen Janszn.
Verdere erfgenamen zijn: Pieter Lijcklis, Melis Jochums, Geert Hesselszn, Siucke Hesselsdr. (gehuwd met Gerrijt Sibrandts), Sibren Joannes, curator over het door Siucke Willemsdr. nagelaten weeskind van Willem Steffenszn.
Leeftijden niet vermeld.
Opmerkingen: 7 en 8 Januarij 1619
Koper: Geert
Verkoper: Pieter
Erflater: Steffen
Overige personen: Geel
Gercke
Pieter
Lubbrich
Jan
Melis
Geert
Siucke
Gerrijt
Willem

1619-01-07
♠ Geel Buwedr, huijsvrouw van de mr metselaer Gercke Gerrijts.
Betreft: verkoop van een camer aan de Nieuwebuuren, aan Geert Jansdr (weduwe van Pieter Gosses), voor 430 goudguldens. Grondpacht: 9 stuijvers per jaar.
Aankoop van vier camers bij het Jacobiner Kerckhoff met hovinge en loodse van Pieter Lijckles (mede namens diens mede-erfgenamen van Steffen Janszn) voor .. goudguldens.
Lubbrich Steffensdr. huijsvrouw van Jan Cornelis, erfgename van: Steffen Janszn.
Verdere erfgenamen zijn: Pieter Lijcklis, Melis Jochums, Geert Hesselszn, Siucke Hesselsdr. (gehuwd met Gerrijt Sibrandts), Sibren Joannes, curator over het door Siucke Willemsdr. nagelaten weeskind van Willem Steffenszn.
Leeftijden niet vermeld.
Opmerkingen: 7 en 8 Januarij 1619
Koper: Geert
Verkoper: Pieter
Erflater: Steffen
Overige personen: Geel
Gercke
Pieter
Lubbrich
Jan
Melis
Geert
Siucke
Gerrijt
Willem

1619-01-07
♠ Jetze Bauckis, molenaar, en Trijn Siouckisdr., echtelieden.
Verkocht: een huijsinge, aan het Schaverneck westzijde, aan Jan Lieuwis en Sijts Jantiedr., echtelieden, voor 450 goudguldens.
Grondpacht: 15 stuijvers per jaar.
Koper: Jan
Sijts
Verkoper: Jetze
Trijn

1619-01-08
♠ Erfgenamen van Steffen Janszn. zijn: - Geert Hesselszn
- Lubbrich Steffensdr., gehuwd met Jan Cornelis;
- Pieter Lijcklis
- Melis Jochums
- Siucke Hesselsdr., gehuwd met Gerrijt Sibrants
- Willem Steffenszn
Sibren Joannes, curator over het door Siucke Willemsdr. nagelaten weeskind van Willem Steffenszn. Oud: ....
Betreft: verkoop van vier camers, bij het Jacobiner Kerckhoff, met hovinge en loodse, door voornoemde Pieter Lijcklis, namens voornoemde erfgenamen, aan de echtelieden Gercke Gerrijts en Geel Buwedr., voor 831 goudguldens.
Grondpacht: 4 Carolus guldens per jaar.
Koper: Gercke
Geel
Verkoper: Geert
Pieter
Melis
Siucke
Gerrijt
Lubbrich
Jan
Sibren
Erflater: Steffen
Overige personen: Siucke
Willem

1619-01-08
♠ Erfgenamen van Steffen Janszn. zijn: - Geert Hesselszn
- Lubbrich Steffensdr., gehuwd met Jan Cornelis;
- Pieter Lijcklis
- Melis Jochums
- Siucke Hesselsdr., gehuwd met Gerrijt Sibrants
- Willem Steffenszn
Sibren Joannes, curator over het door Siucke Willemsdr. nagelaten weeskind van Willem Steffenszn. Oud: ....
Betreft: verkoop van vier camers, bij het Jacobiner Kerckhoff, met hovinge en loodse, door voornoemde Pieter Lijcklis, namens voornoemde erfgenamen, aan de echtelieden Gercke Gerrijts en Geel Buwedr., voor 831 goudguldens.
Grondpacht: 4 Carolus guldens per jaar.
Koper: Gercke
Geel
Verkoper: Geert
Pieter
Melis
Siucke
Gerrijt
Lubbrich
Jan
Sibren
Erflater: Steffen
Overige personen: Siucke
Willem

1619-01-12
♠ Douwe Jaspers, wonende te Oldega.
Oud: ontrent 63 jaren.
Verklaart dat Rieme, huijsvrouw van Hans van SiuerenSiveren met de faendrich Vincent Henrix heeft geaccordeert, dat haar zoon Wibrandt Hanszn, 2 jaren bij hem in de winckel zal staen om het apothequen te leren, tegen betalinge van 110 carolusguldens aan voornoemde Vincent.
Getuige: Douwe
Overige personen: Rieme
Hans van Siueren
Vincent
Wibrandt

1619-01-14
♠ Gerrijt Dirxzn, backer, wonende op Texel.
Op zijn verzoek compareert Jacob Pieterszn, wonende te Giekerck, inzake een vechtpartij tusschen voornoemde Gerrijt en enen Cornelis Corneliszn Boij.
Overige personen: Gerrijt
Jacob
Cornelis Boij

1619-01-19
♠ Gerleff Foppeszn.
Op zijn verzoek verklaart Henrick Bartelszn van Aenevelt, dat hij met Jan Doekes c.a. in 1601 heeft gewerkt in compagnie van eerdwercken te Lingen ? en dat hij (Henrick) aan voornoemde Jan, wegens afcoop van deze wercken, schuldich was 100 pond. Voornoemde Jan heeft in 1615 te Embden en onder presentie van onder anderen Harmen Obbes en Doecke Jans, dit bedrag hem gedoneert en quijtgescholden.
Overige personen: Doecke
Henrick van Aenevelt
Jan
Gerleff
Harmen

1619-01-21
♠ Antie Dirxdr, huijsvrouw van de linnenwever Thomas Pieterszn.
Betreft: verkoop van een camer, in de Amelantsstraet, aan de echtelieden Jacob Balthus, oud: ....., brouwersgesel, en Wijts Bockis, voor 247 goudguldens.
Grondpacht: 15 stuijvers per jaar.
Koper: Jacob
Wijts
Verkoper: Antie
Thomas

1619-01-21
♠ Antie Dirxdr, huijsvrouw van de linnenwever Thomas Pieterszn.
Betreft: verkoop van een camer, in de Amelantsstraet, aan de echtelieden Jacob Balthus, oud: ....., brouwersgesel, en Wijts Bockis, voor 247 goudguldens.
Grondpacht: 15 stuijvers per jaar.
Koper: Jacob
Wijts
Verkoper: Antie
Thomas

1619-01-27
♠ Aeff Allerts dr., huijsvrouw vande schuijtevoerder Berent Tiepckes zn., dochter van wijlen Allert Frans zn., zuster van: Barber Allerts, gehuwd met de adelborst Mame Reus, Adelborst onder de Hopman Rousel.
Betreft: verkoop (mede namens voornoemde erfgenamen) van een darde part van zeven camers, bij de Nieuwebuijren, aan de echtelieden Willem Jans zn, leidecker, en Lijsbeth Pieters dr., voor 200 dalers à 30 stuijvers
Grondpacht: 24 stuijvers per jaar.
Koper: Willem
Lijsbeth
Verkoopster: Aeff
Overige personen: Berent
Allert
Barber
Mame Reus

1619-02-02
♠ Wijlen: Trijn Henrix.
Haar weduwnaar: Melchior Hanszn, ruijter onder de compagnie van Ritmeester: van Burmannia.
Moeder van drie kinderen.
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verkoop van een nieuwe camer, in de Groenewech, aan de echtelieden Roeleff Janszn en Tijn Martensdr, voor 300 goudguldens, grondpacht: vijftehalve stuijver, per jaar, door voornoemde Melchior Hanszn, tot betalinge van zijn schulden.
Geografische aanduidingen: Groeneweg
Koper: Roeleff
Trijn
Verkoper: Melchior
Overige personen: Trijn
van Burmannia

1619-02-02
♠ Wijlen: Trijn Henrix.
Haar weduwnaar: Melchior Hanszn, ruijter onder de compagnie van Ritmeester: van Burmannia.
Moeder van drie kinderen.
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verkoop van een nieuwe camer, in de Groenewech, aan de echtelieden Roeleff Janszn en Tijn Martensdr, voor 300 goudguldens, grondpacht: vijftehalve stuijver, per jaar, door voornoemde Melchior Hanszn, tot betalinge van zijn schulden.
Geografische aanduidingen: Groeneweg
Koper: Roeleff
Trijn
Verkoper: Melchior
Overige personen: Trijn
van Burmannia

1619-02-10
♠ Anna Balthusdr, huijsvrouw van de meester metselaer Pieter Claaszn. Oud: .....
Betreft: aankoop van een camer, aan het Bolwerck bij de Pijlsteegsterdwinger, van Hans Buwis, voor 362 goudguldens en 14 stuijvers.
Grondpacht: 7 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Pijlsteegsterpijp
Koper: Anna
Pieter
Verkoper: Hans

1619-02-10
♠ Antie Luities, weduwe van Douwe Franszn.
Gekocht: een camer aan het Vliet N.Z., van de echtelieden Lubbert IJdes en Gertke Gerrijtsdr, voor 165 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: Vliet N.Z.
Koper: Antie
Verkoper: Lubbert
Gertke
Overige personen: Douwe
vimeo

1619-02-10
♠ Antie Luities, weduwe van Douwe Franszn.
Gekocht: een camer aan het Vliet N.Z., van de echtelieden Lubbert IJdes en Gertke Gerrijtsdr, voor 165 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: Vliet N.Z.
Koper: Antie
Verkoper: Lubbert
Gertke
Overige personen: Douwe
vimeo

1619-02-10
♠ Wijlen: Andries Jans.
In leven: Lijndraijer.
Zijn weduwe: Thoon Dirxdr.
Betreft: verkoop van een halve camer met plaetse, aan het Stadts Bolwerck, achter heer Hanniahuijsinge, door voornoemde Thoon, aan de echtelieden Jelte Jans, Passementwercker, en Lijsbet Idsertsdr, voor 112 goudguldens en 14 stuijvers. Grondpacht (in het geheel) 3 Car. guldens per jaar.
Geografische aanduidingen: aan het Bolwerck, achter heer Hanniahuijsinge
Koper: Jelte
Lijsbet
Verkoper: Thoon
Overige personen: Andries

1619-02-13
♠ Baucke Jeltes, schuijtevoerder op Schilcampen.
Gehuwd met Gerbrich Sibes.
Gekocht: een gerechte helfte van een oude camer, op Schilcampen van de echtelieden Jacob Sibeszn -schuijtevoerder aan het Vliet- en Ulck Sioerdtsdr, voor 22 goudguldens.
Grondpacht: 11 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Schilcampen
Koper: Baucke
Gerbrich
Verkoper: Jacob
Ulck

1619-02-15
♠ Aelcke Gerrijts, huijsvrouw van de ticheler: Sicke Tierxzn.
Betreft: Verkoop (mede namens de echtelieden: Douwe Geerts en Saeck Tiaerdtsdr.) van een camer, bij het tichelwerck aan het Vliet, aan de echtelieden: Wijbe Wijbeszn. en Lioets Jans, oud: ..... voor 112 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Wijbe
Lioets
Verkoper: Aelcke
Sicke
Douwe
Saeck

1619-02-15
♠ Aelcke Gerrijts, huijsvrouw van de ticheler: Sicke Tierxzn.
Betreft: Verkoop (mede namens de echtelieden: Douwe Geerts en Saeck Tiaerdtsdr.) van een camer, bij het tichelwerck aan het Vliet, aan de echtelieden: Wijbe Wijbeszn. en Lioets Jans, oud: ..... voor 112 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Wijbe
Lioets
Verkoper: Aelcke
Sicke
Douwe
Saeck

1619-02-15
♠ Geert Hesselszn.
Broer van Sipcke Hesselszn.
Erfgenamen van wijlen de echtelieden Hessel Sijtsis en Wijts Lolledr.
Betreft: verkoop (mede namens de erfgenamen Sijts Lolledr en Rints Hesselsdr) van een camer en twee loodsen, in de van Amelantsstrate, aan de schoenlapper Hans Dirxzn, voor 275 goudguldens.
Grondpacht: 10 stuijvers per jaar.
Leeftijden niet vermeld.
Erfgenaam: Geert
Sipcke
Sijts
Rints
Koper: Hans
Erflater: Hessel
Wijts

1619-02-15
♠ Geert Hesselszn.
Broer van Sipcke Hesselszn.
Erfgenamen van wijlen de echtelieden Hessel Sijtsis en Wijts Lolledr.
Betreft: verkoop (mede namens de erfgenamen Sijts Lolledr en Rints Hesselsdr) van een camer en twee loodsen, in de van Amelantsstrate, aan de schoenlapper Hans Dirxzn, voor 275 goudguldens.
Grondpacht: 10 stuijvers per jaar.
Leeftijden niet vermeld.
Erfgenaam: Geert
Sipcke
Sijts
Rints
Koper: Hans
Erflater: Hessel
Wijts

1619-02-17
♠ Aeltie Pietersdr, weduwe van Warmolt Wiertszn.
Moeder van: Tziets Warmoltsdr en Pieter Warmolts (laatstgenoemde absent). Leeftijden niet vermeld.
Verkocht: een huijsinge en twee (daar achter staende) camers, in de Bredestraete, aan de echtelieden: Dirck Douwes, backer en Griet Henrixdr, voor 725 goudguldens.
Grondpacht: 10 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Breedstraat
wijlen echtgenoot: Warmolt
Koper: Dirck
Griet
Verkoper: Aeltie
Tziets
Pieter

1619-02-24
♠ Fonger Rutgerszn, schoenmaker.
Op zijn verzoek verklaren twee personen (Gerleff Thomaszn, schoenmaker, oud 46 jaren en Nanningh Auckeszn, schoenmaker, oud: 30 jaren.), dat zij een dardehalf hondert koeije- osse- en bullehuijden uit de schuijre van hem hebben gedragen, dewelcke naar Amsterdam zijn gescheept (door Fonger). Deze huijden waren eenmael gesolten.
Getuige: Gerleff
Nanningh
Overige personen: Fonger

1619-02-24
♠ Geurt Corneliszm, gehuwd met Jantien Jansdr.
Verkocht: een camer, loodse en plaetse in de nieuwe Ooster-Cruijsstraet, aan de echtelieden Samuel Joanniszn en Trijntie Minnesdr, voor 235 goudguldens.
Grondpacht: 12 stuijvers en 8 penningen per jaar.
Geografische aanduidingen: nieuwe Ooster-Cruijsstraet
Koper: Samuel
Trijntie
Verkoper: Geurt
Jantien

1619-02-24
♠ Jesel Jans, moeder van een kind, getogen van de passementwercker: Samuel Joanniszn (gehuwd met: Trijntie Minnesdr.).
Leeftijden niet vermeld.
Overige personen: Jesel
Samuel
Trijntie

1619-02-25
♠ Alle Feijckezn, tot Oosterwierum.
Gekocht: een camer in de Hanniasteige, van de echtelieden: Sicke Carsteszn, scheersliper, en Duijff Jansdr, voor 450 goudguldens.
Grondpacht: 28 stuijvers per jaar.
Reime Feickes, moeder van Sicke Carstens.
Geografische aanduidingen: Hanniasteige
Koper: Alle
Verkoper: Sicke
Duijff
Overige personen: Reime

1619-02-26
♠ Harmen Jetzes, chirurgijn en burger te Sneeck.
Verkocht: een camer in de Oldehoofster Toornstraet, aan Roeleff Janszn, slotmaker en Jelcke Dirxdr, echtelieden, voor 260 goudguldens.
Grondpacht: 1,5 stuijver per jaar.
Geografische aanduidingen: Oldehoofster Toornstraet
Koper: Roeleff
Jelcke
Verkoper: Harmen

1619-03-03
♠ Abraham Janszn, metzelaersknecht gehuwd met Rieme Aris.
Gekocht een camer, in de Grote Kerckstraat (bij de Oldehooff) van de echtelieden Utze Riemerszn en Griet Gerrijts, voor 200 goudguldens. Grondpacht vrij.
Geografische aanduidingen: Grote Kerckstraat, bij de Oldehooff
Koper: Abraham
Rieme
Verkoper: Utze
Griet

1619-03-03
♠ Jan Janszn., vischvercoper, gehuwd met Anna Jetsis.
Betreft: verkoop van een camer en plaetse, aan de sloot van en bij het Schoenmaekersperck, aan het Schoenmaekersgilde, voor 134 goudguldens.
Grondpacht: 13 stuijvers per jaar.
Verkoper: Anna
Jan

1619-03-03
♠ Kemp van Donia, raatsheer, Baginestraat, alhier.
Oud:......
Betreft: verkoop van de door hem bewoonde huijsinge, door de echtelieden: Anthonis van Hees en Janke Sijmens Meindertsdr, aan de echtelieden: Anthonis de Heide en Jacomina Hartmans, voor 1795 goud guldens.
Grondpacht: 61 caroliguldens en 17 stuijvers per jaar. Nicolaas Roclaas treedt als gelastigde op.
Koper: Anthonis de Heide
Jacomina Hartmans
Verkoper: Anthonis van Hees
Janke
Bewoner: Kempo van Donia

1619-03-05
♠ Anna Baltusdr, huijsvrouw van de meester metzelaer Pieter Claeszn, oud: .....
Betreft: verkoop van een camer, bij de Pijlsteegspijpe, met een loodze, aan de echtelieden Kempo Wirxzn en Doed Jochumsdr, voor 200 goudguldens.
Grondpacht: 2 stuijvers, 8 penn. per jaar.
Geografische aanduidingen: Pijlsteegsterpijp
Koper: Kempo
Doed
Verkoper: Anna
Pieter

1619-03-08
♠ Pieter Jans zn, schipper op Groningen. Zoon van Jan .........en Dieu Jans, beijden overleden.
Broer van: Cornelis en Atke Jans (minderjarig.) Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verkoop (als erfgenamen van hun voornoemde moeder) van een camer en plaets, aan het Vliet (slot) aan de echtelieden Wijbe Wijbeszn en Lioets Jansdr, voor 116 goudguldens. Grondpacht 21 stuijvers per jaar.
wijlen echtgenoot: Jan
Koper: Wijbe
Lioets
Verkoper: Atke
Pieter
Cornelis
Erflater: Dieu

1619-03-08
♠ Pieter Jans zn, schipper op Groningen. Zoon van Jan .........en Dieu Jans, beijden overleden.
Broer van: Cornelis en Atke Jans (minderjarig.) Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verkoop (als erfgenamen van hun voornoemde moeder) van een camer en plaets, aan het Vliet (slot) aan de echtelieden Wijbe Wijbeszn en Lioets Jansdr, voor 116 goudguldens. Grondpacht 21 stuijvers per jaar.
wijlen echtgenoot: Jan
Koper: Wijbe
Lioets
Verkoper: Atke
Pieter
Cornelis
Erflater: Dieu

1619-03-09
♠ Jantien Tierxdr., thans huijsvruw van Rintze Annes (broer van Nanne Annes); eerder gehuwd met wijlen Jan Janszn., in leven laedmaecker, en moeder van twee kinderen, geboren uit haar eerste huwelijk. Neef van de twee kinderen is Jan Gerrijts, ladenaer.
Op haar verzoek verklaart Lieuck Sibrensdr. (weduwe van Hessel Sijtzes Rheen), dat voornoemde Rintze Annes aan haar (comparente) schuldich is 25 goudguldens en 50 goudguldens, respectievelijk wegens cessie van voornoemde Nanne Annes en van Simon Andries.
Debiteur: Rintze
Erflater: Jan
Hessel Rheen
Overige personen: Jantien
Lieuck
Nanne
Simon
Jan

1619-03-10
♠ Josephus Thijlman, meester fiolonsist.
Oud: 32 jaren.
Roeleff Harmens, verver
Oud: 48 jaren.
Tomas Pieters, linnenwever.
Oud: omtrent 35 jaren.
Verklaart, dat hij de gebroeders Nicolaus en Mathijas Schneider heeft gekent en dat laatstgenoemde bij Nicolaus alhier in de cost is geweest en hem naar behoren heeft onderholden.
Tevens, dat Mathijas (omtrent 3 jaren geleden) alhier is overleden en dat Nicolaus hem eerlijk heeft doen begraven en de kosten daarvan betaald.
(Nicolaus Schneider van Braunbach)
verklaarder: Joseph
Roeleff
Overige personen: Nicolaus Schneider
Mathijas Schneider

1619-03-15
♠ Wijlen Anna Jans.
Moeder van Jelte, te St. Anna Kercke, wonende te Harlingen, de anderen alhier, Kempo, Jantien, Jancke en Jesel Jans.
Gerrijt Dircks tot Steens, voocht over Jantien voornoemd
Eerstgenoemde wonende te St Anna Kercke, Kemp te Harlingen, de anderen alhier (?), leeftijden nier vermeld.
Betreft: verkoop ( mede namens bovengen. erfgenamen) van een huijsinge, met plaetse én een kamer, in de lange steige, aan het Vliet N.Z., door bovengenoemde erfgenamen aan de echtelieden Simon Andries en Els Clasedr en Gerloff Rienxzn en Rinck Alledr, voor 190 goudguldens. Grondpacht 14 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: in de lange steige, aan het Vliet N.Z.
Erflaatster: Anna
Voogd: Gerrijt
Koper: Simon
Els
Gerloff
Rinck
Verkoper: Jelte
Kempo
Jantien
Jancke
Jesel

1619-03-27
♠ Op verzoek van drie personen: - Doctor Wiltetus Mathia, oud: 39 jaren.
- Homme Jacobszn., oud 48 jaren, Stads-bode;
- Jurrien Hendrixzn, burgemeester van Leeuwarden, oud: 54 jaren.
verklaren zij Doecke (Daed) Doeckes, te Wirdum, en Cent Tietes, te Werga, te hebben gekend en dat dezen zich vroom en eerlijk hebben gedragen en erneert [= in levensonderhoud voorzien].
wordt gecertificeerd: Doecke
Cent
certificeert: Homme
verklaarder: Jurrien

1619-03-27
♠ Op verzoek van drie personen: - Doctor Wiltetus Mathia, oud: 39 jaren.
- Homme Jacobszn., oud 48 jaren, Stads-bode;
- Jurrien Hendrixzn, burgemeester van Leeuwarden, oud: 54 jaren.
verklaren zij Doecke (Daed) Doeckes, te Wirdum, en Cent Tietes, te Werga, te hebben gekend en dat dezen zich vroom en eerlijk hebben gedragen en erneert [= in levensonderhoud voorzien].
wordt gecertificeerd: Doecke
Cent
certificeert: Homme
verklaarder: Jurrien

1619-04-05
♠ Tonis Egbertszn, metzelaer.
Gehuwd met Wobbel Jetzedr. Oud: ....
Gekocht: twee camers met plaets, in de Molenstraat, bij het Schaverneck, van de echtelieden Jan Gerrijts en Maeijcke Jansdr, voor 198 goudguldens.
Grondpacht: 5 goudguldens per jaar.
Koper: Tonis
Wobbel
Verkoper: Jan
Maeijcke

1619-04-05
♠ Tonis Egbertszn, metzelaer.
Gehuwd met Wobbel Jetzedr. Oud: ....
Gekocht: twee camers met plaets, in de Molenstraat, bij het Schaverneck, van de echtelieden Jan Gerrijts en Maeijcke Jansdr, voor 198 goudguldens.
Grondpacht: 5 goudguldens per jaar.
Koper: Tonis
Wobbel
Verkoper: Jan
Maeijcke

1619-04-08
♠ Trijn Harmensdr. huijsvrouw van Govert Janszn, alhier.
Oud: 47 jaren. (haar man.........).
Verklaart, dat zij (ontrent 29 jaren geleden) als getuige aanwezig is geweest bij de kerkelijke bevestiging van het huwelijk van Nicolaes Bruijn en Miecke Sierxdr.
verklaarder: Trijn
Overige personen: Govert
Nicolaes
Miecke

1619-04-08
♠ Trijn Harmensdr. huijsvrouw van Govert Janszn, alhier.
Oud: 47 jaren. (haar man.........).
Verklaart, dat zij (ontrent 29 jaren geleden) als getuige aanwezig is geweest bij de kerkelijke bevestiging van het huwelijk van Nicolaes Bruijn en Miecke Sierxdr.
verklaarder: Trijn
Overige personen: Govert
Nicolaes
Miecke

1619-04-12
♠ Dirck Jansz, ontfanger. Oud: 58 jaren.
Egram Claeszn, olde hopman der burgerie. Oud: 48 jaren.
Claes Andries. Mr. Stadts-smid, Oud: 37
Verklaren, dat zij Gerben Jacobszn, thans te Muijden wonende, hebben gekent en dat deze een zoon is van Jacob Borrijts, schepen alhier. Tevens dat Gerben zich vroom, eerlijk en naar behoren heeft gedragen en als coperslager-geelwercker heeft erneert.
wordt gecertificeerd: Gerben
Jacob
certificeert: Dirck
Egram
Claes

1619-04-12
♠ Harmen Dirx, vendrich, oud 30 jaren.
Verklaart dat hij de schooldiener mr Dirck Lamberts de Rijcke, heeft gekent en dat deze zich eerlijk, vroom en naar behoren heeft gedragen, ook in zijn beroep en schooldienst.
Jan Gerrijts, olde boumeeester, oud: 48 jaren.
Rommert Sickes, Diacon der Gereformeerde gemeente, tevens schrijver.
Oud: 56 jaren.
Isaac Cnoop, boekvercoper en Diacon van de Gereformeerde gemeente.
Oud: 38 jaren.
Verklaart, dat hij de schooldiener mr. Dirck Lamberts de Rijcke, heeft gekent en dat deze zich eerlijk, vroom en naar behoren heeft gedrangen, ook in zijn beroep als schooldienst.
verklaarder: Rommert
Getuige: Harmen
Overige personen: Dirck de Rijcke

1619-04-14
♠ Jacques de Valck, meester goudsmid en schepen verklaart dat Jan van Loo vier jaren bij hem als leerkracht in de winkel heeft gestaan en zich eerlijk, vroom en neerstich heeft gedragen.

1619-04-16
♠ Govert Tiepckeszn, boumeester alhier.
Joris Gerrijts, ole boumeester, alhier.
Oud: 48 jaren.
Betreft: constituering tot volmacht van Hille Jan Scholtingedr, om de door deze geërfde goederen van wijlen Roeleff Jans, in leven, wonende te Oldeschoot, te vorderen en te ontfangen.
volmacht: Govert
Joris
Erfgenaam: Hille Scholtingedr
Erflater: Roeleff

1619-04-22
♠ Jan Janszn., oud 46 jaren, sieckentrooster;
Dirck Douwes, oud 33 jaren, backer;
Hotze Saeckeszn., oud 29 jaren;
Cornelis Jochumszn, geelgieter. Oud: 43 jaren.
Jacob Janszn, cleermaecker, oud: 33 jaren.
Op zijn verzoek verklaren vijf personen, dat de Françoische schoolmeester Pieter Janszn., binnenkort vertrekkende naar Haerlem oud: ....op hun gebuijrte wonende is en goede bekenden zijn en mitsdien weten, dat hij zich vroom en naar behoren heeft gedragen, óók in de schooldienst.
certificeert: Dirck
Hotze
Jan
Cornelis
Jacob
wordt gecertificeerd: Pieter

1619-04-24
♠ Feije Ates, oud 65 jaren;
Jan Janszn., oud 53 jaren, Korffmaeker;
Hans Janszn Wimers, Laedmaeker, oud: 69 jaren.
Verklaren dat de Corporael Jan van Oosten, Corporael onder de Hopman Moerbeeck, op zijn gebuijrte heeft gewoond en dat deze en zijn vrouw eerlijk en vroom met hun tractement hebben geneert.
wordt gecertificeerd: Jan van Oosten
certificeert: Feije
Jan

1619-04-26
♠ Thomas Dirckszn, meester chirurgijn. Oud:......
Verklaart, dat Willem Harmens twee jaren, als leerknecht, in zijn winckel heeft gestaan en dat deze zich vroom, eerlijk en naar behoren heeft gedragen.

1619-04-26
♠ Thomas Dirckszn, meester chirurgijn. Oud:......
Verklaart, dat Willem Harmens twee jaren, als leerknecht, in zijn winckel heeft gestaan en dat deze zich vroom, eerlijk en naar behoren heeft gedragen.

1619-04-28
♠ David Broeder, soldaet onder Walsdorffer, gehuwd met Doratea Schellingen, oud 28 jaren.
Betreft: verklaring van voornoemde Doratea ten aanzien van het huwelijk en gedrag van Jan Breiens en Grijet Sijedr.
certificeert: Doratea Schellingen
Overige personen: David Broeder
Jan Breiens
Grijet

1619-04-28
♠ Grijet Sijedr, huijsvrouw van de gewesen ruijter onder de compagnie van ritmeester Burmannia Jan Breieus, Fransman, afkomstig van Chertier en Biouse.
Moeder van drie kinderen.
Betreft: verklaring van twee personen (waaronder: Cent van Cruijse, Ruijter onder de Compagnie van Ritmeester Burmania en Doratea Schellingen, huijsvrouw van de Soldaat: David Broeder.), ten aanzien van het huwelijk van voornoemde Grijet en Jan, benevens een verklaring dat dezen hun vroom en eerlijk hebben gedragen en uit hun huwelijk drie kinderen zijn geboren.
Overige personen: Grijet
Jan Breieus
Burmannia

1619-04-29
♠ Claes Jochums, smid.
Oud: 38 jaren.
Verklaart dat de smidt: Marten Jasperszn de vader is van Jasper Martens, (so men secht) overleden in Oost-Indien. Het is comparant niet bekend dat laatstgenoemde gehuwd is geweest, sodat voornoemde Marten de naeste erfgenaam is.
Geografische aanduidingen: Oost Indien
Legt: Claes
Overledene: Marten
Erfgenaam: Jasper

1619-04-30
♠ Alger Hotzes, mr goldtsmidt en hopman.
Verklaart dat Claes Egrams, zoon van de olde hopman en brouwer Egram Claeszn, vier jaren bij hem als leerling in de winckel heeft gestaen en dat hij zich trou, vroom en neerstich heeft gedragen.
Vader: Egram
Getuige: Alger
Overige personen: Claes

1619-05-04
♠ Roeleff Gerbenszn. apothequers-gesel.
Oud:.....
Op zijn verzoek verklaart de apothequer: Simon Haeijeszn, dat hij twee jaren bij hem in de winkel heeft gestaen als leerknecht en dat hij zich vroom-neerstich en gehoorsaem heeft gedragen.
verklaarder: Simon
verzoeker: Roeleff

1619-05-12
♠ Dr. Joannes Beima, zoon van wijlen Julio Beima en Maeijcke Beima. Broer van Titia Beima.
Leeftijden niet vermeld.
Attestatie.
Burgemeester en Schepenen hebben goede kennisse, da voornoemde Joannes, Titia en Maeijcke nog in leven zijn.
Overige personen: Joannes Beima
Julio Beima
Maeijcke Beima
Titia Beima

1619-05-12
♠ Verklaring van twee personen: Gert Hesselszn., oud 34 jaren, snijder; en Wierd Jacobszn. slotmaker, oud: ontrent 60 jaren.
dat wijlen Jan Lioeloffs op zijn gebuijrte heeft gewoond en destijds aan hem heeft gesecht dat hij aan zijn broer Luijtien Lioeloffs, schipper, een huysinge heeft verkocht, staende in de Slotmaekersstraet (thans door comparant bewoond), voor 450 goudguldens, belast met grondpacht à 2 Caroliguldens per jaar.
Hiervan is, door het overlijden van voornoemde Jan en zijn vrouw, geen acte gepasseerd; Luijtien heeft daarom alsnog zulk een acte laten maken.
Overige personen: Gert
Jan
Luijtien

1619-05-15
♠ Henrick Pieckiszn te 's Hartogenbos.
Constitueert Lieuwe Jelliszn, meester chirurgijn alhier, tot zijn volmacht om een huijsinge bij de Pijlsteegster-dwinger te vercopen. Deze heeft genoemde huijsinge verkocht aan de timmerman Pieter Janszn, voor 300 goudguldens, gereed geld. Grondpacht: 6 stuijvers per jaar.
Jacob Wijbis, leertouwer, heeft dese huijsinge destijds aan voornoemde Henrick verkocht.
gevolmachtigde: Lieuwe
Koper: Pieter
Verkoper: Henrick
Overige personen: Jacob

1619-05-15
♠ Pieter Jans zn, timmerman. Oud: .....
Gekocht: een huijsinge, bij de Pijlsteegsterdwinger, van de Meester Chirurgijn: Lieuwe Jellis zn, alhier, zijnde volmacht van Henrick Pieckis zn, te 's Hartogenbosch, voor 300 goudguldens. Grondpacht: 6 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Pijlsteegsterpijp
Koper: Pieter
Verkoper: Lieuwe
Henrick

1619-05-19
♠ Aeltie Gerrijtsdr., huijsvrouw van de sadelmaker: Wolff Hanszn. Zuster van: Griet Gerrijtsdr. gehuwd met teemsmaker: Willem Janszn., en Belij Gerrijtsdr., leeftijden niet vermeld.
Betreft: Verkoop (mede namens haar voornoemde zusters en de echtelieden: Toenis Gerbenszn. en Nies Dirxdr.) van drie vierde parten van een camer, in het steigien bij de Latinsche Schole, aan de echtelieden: Pieter Janszn, meester metselaar, en Anna Jacobsdr., voor 75 goudguldens.
Koper: Pieter
Anna
Verkoper: Aeltie
Wolff
Griet
Willem
Belij
Toenis
Nies

1619-05-19
♠ Aeltie Gerrijtsdr., huijsvrouw van de sadelmaker: Wolff Hanszn. Zuster van: Griet Gerrijtsdr. gehuwd met teemsmaker: Willem Janszn., en Belij Gerrijtsdr., leeftijden niet vermeld.
Betreft: Verkoop (mede namens haar voornoemde zusters en de echtelieden: Toenis Gerbenszn. en Nies Dirxdr.) van drie vierde parten van een camer, in het steigien bij de Latinsche Schole, aan de echtelieden: Pieter Janszn, meester metselaar, en Anna Jacobsdr., voor 75 goudguldens.
Koper: Pieter
Anna
Verkoper: Aeltie
Wolff
Griet
Willem
Belij
Toenis
Nies

1619-05-20
♠ Jan Janszn., roermakers-gesel.
Op zijn verzoek verklaart de roermaker Lenert Stoffelszn., dat hij drie jaren bij hem in de winckel heeft gestaen en het roermakers handtwerck geleerd heeft en tevens, dat hij zich vroom, eerlijk en naar behoren heeft gedragen.
certificeert: Lenert
wordt gecertificeerd: Jan

1619-06-03
♠ Wijlen: Trijntie......gewoont hebbende te Aecken.
In leven: gehuwd met Laurents Wentzelaer, sadelmaker te Aecken.
Moeder van: Laurents en Marchien Wenselaer (neef en nicht van Laurents Offerman (te Aecken) en Sara en Hillichien Offerman).
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: constituering van voornoemde Laurents Offerman als volmacht van bovengenoemde personen, om de door hun geëerfde goederen van voornoemde Trijntie en Laurents, te vorderen en te ontfangen.
volmacht: Laurents Offerman
Erflaatster: Trijntie
Erfgenaam: Laurents Wenselaer
erfgename: Marichien Wenselaer
Sara Offerman
Hillichien Offerman
Overige personen: Laurents Wentzelaer

1619-06-04
♠ Dieu Claesdr, huijsvrouw van de smidt Sioerd Dirx, wonende te Franeker.
Op haar verzoek verklaart Geneneva Ratallers, dat ontrent vier jaren geleden haar zuster wijlen Elisabeth Margareta Ratallers, goederen, kuwelen en penningen, waren ontstolen en dat in een missive uit Amsterdam was geadverteert, dat haar dienstmaecht Sibella, deze diefstal had gepleegd. Het is comparante echter niet bekent, dat voornoemde Dieu tot deze missive raed en daed heeft gegeven.
Geografische aanduidingen: Amsterdam
Slachtoffer: Elisabeth Margareta Ratallers
Verdachte: Sibella
Getuige: Geneneva Ratallers
Overige personen: Dieu
Sioerd

1619-06-07
♠ Anthonette van Duinen, huijsvrouw van Harmen Rosecrans, wonende te Coppenhaven. Laatstgenoemde thans verblijvende in Oost-Indien, ten dienste van Zijne Majesteit van Denemarken.
Leeftijden niet vermeld.
Constitueert haar swager: Gijsbert Simonszn van Haven (wonende te Rotterdam), tot haar volmacht om te Druntum in Noorwegen te visschen en de vangst te solten en te verkopen, tot profijte van haar: Anthonette.
Geografische aanduidingen: Trondheim in Noorwegen
gevolmachtigde: Gijsbert van Haven
Overige personen: Anthonette van Duinen
Harmen Rosecrans
vimeo

1619-06-07
♠ Thonis Jurrienszn, smidtsgesel, wonende te Uijtrecht.
Zoon van Jurrien Aerntszn, gardenier, wonende onder de clockslach van Leeuwarden.
In ondertrouw met Elske Andriesdr.
Betreft: geven van consent door voornoemde Jurrien aan het huwelijk van voornoemde Thonis en Elske.
Overige personen: Thonis
Jurrien
Elske

1619-06-09
♠ Verklaring van drie personen: Tonis Riemers, oud 43 jaren, schepen;
Jan Damiszn., oud 48 jaren; en
Thomas Claeszn, oud: 58 jaren,
dat wijlen Jan Janszn. en zijn weduwe Rompck Douwedr., de ouders zijn van: Douwe Janszn., te Lieve Vrouwen Parochie;
Jan Janszn., te Lieve Vrouwen Parochie;
Sijcke Jansdr., gehuwd met Jan Dirckszn., te Blija;
Evert Janszn. (so men secht) overleden in Oost Indien;
en dat voornoemde Evert Janszn. geen andere erfgenamen heeft nagelaten en dat voornoemde Jan Janszn. en Jan Dirckszn., procuratie krijgen om de goederen van Evert Janszn. te vorderen van de Oost Indische Compagnie te Middelburch.
certificeert: Tonis
Jan
wordt gecertificeerd, erflater en vader: Jan
wordt gecertificeerd en moeder: Rompck
wordt gecertificeerd en erfgenaam: Douwe
Jan
Sijcke
wordt gecertificeerd en erflater: Evert
Overige personen: Jan
gg025-153 1631-05-09; Hypotheekboeken
gg025-153
Hypotheekboeken

1619-06-09
♠ Verklaring van drie personen: Tonis Riemers, oud 43 jaren, schepen;
Jan Damiszn., oud 48 jaren; en
Thomas Claeszn, oud: 58 jaren,
dat wijlen Jan Janszn. en zijn weduwe Rompck Douwedr., de ouders zijn van: Douwe Janszn., te Lieve Vrouwen Parochie;
Jan Janszn., te Lieve Vrouwen Parochie;
Sijcke Jansdr., gehuwd met Jan Dirckszn., te Blija;
Evert Janszn. (so men secht) overleden in Oost Indien;
en dat voornoemde Evert Janszn. geen andere erfgenamen heeft nagelaten en dat voornoemde Jan Janszn. en Jan Dirckszn., procuratie krijgen om de goederen van Evert Janszn. te vorderen van de Oost Indische Compagnie te Middelburch.
certificeert: Tonis
Jan
wordt gecertificeerd, erflater en vader: Jan
wordt gecertificeerd en moeder: Rompck
wordt gecertificeerd en erfgenaam: Douwe
Jan
Sijcke
wordt gecertificeerd en erflater: Evert
Overige personen: Jan
gg025-153 1631-05-09; Hypotheekboeken
gg025-153
Hypotheekboeken

1619-06-11
♠ Aelcke Gommerts, huijsvrouw van Henrick Tierxzn, tot Bilgaerd.
Betreft: Verkoop van een camer, op de hoeck van een steige, thans bewoont door de backer: Harmen Henrix (straat niet vermeld) aan: Evert Dirxzn, wonende bij Camminga-burch, voor 215 goudguldens.
Wijlen: Stijn Tomas.
In leven: gehuwd met Tiaard Wopckes, eerder met Tierck....
Moeder van: Henrick Tierxzn..
Erflaatster: Stijn
Koper: Evert
Verkoper: Aelcke
Henrick
Overige personen: Harmen
Tiaard
Tierck

1619-06-14
♠ His Jeroonsdr., huijsvrouw van Rompcke Greoltszn.
Betreft: Verkoop van een camer, op de wech naar Oldegaleijen, aan Trijn Goijtiedr. (weduwe van Reiliff Janszn.) voor 130 goudguldens.
Geografische aanduidingen: op de wech naar Oldegaleijen
Koper: Trijn
Verkoper: His
Rompcke
Overige personen: Reiliff

1619-06-14
♠ His Jeroonsdr., huijsvrouw van Rompcke Greoltszn.
Betreft: Verkoop van een camer, op de wech naar Oldegaleijen, aan Trijn Goijtiedr. (weduwe van Reiliff Janszn.) voor 130 goudguldens.
Geografische aanduidingen: op de wech naar Oldegaleijen
Koper: Trijn
Verkoper: His
Rompcke
Overige personen: Reiliff

1619-06-16
♠ Gerrijt Pieterszn, gehuwd met Trijntie Jarichsdr.
Gekocht: vier sevende parten van een huijsinge, bij de Franciscipijpe, vrij van grondpacht. Vier sevende parten van drie camers, daar achter staande. Vier sevende parten van een huijsinge, staande achter voornoemde camers, belast met grondpacht à 28 stuijvers per jaar, alles van Jan Wolterszn, voor in totaal 1475 goudguldens, vrij geld.
Geografische aanduidingen: bij de Franciscipijpe
Koper: Gerrijt
Trijntie
Verkoper: Jan

1619-06-17
♠ Dominicus Rienx.
Geboren te Belcum, thans (so hij secht) wonende te Amsterdam.
Op zijn verzoek verklaart de wagenaer Oentze Gielis, wonende te Belcum dat voornoemde Dominicus, ontrent 12 á 13 jaren geleden een roeijschip heeft gekocht van Dirck Janszn Pluimer, voor 75 of 77 guldens, doch dat deze koop later in prehentie van comparant, is te niet gedaan en dat voornoemde Pluimer het schip aan een ander manspersoon heeft verkocht.
Getuige: Oentze
Overige personen: Dominicus

1619-06-18
♠ Aene Edgerszn., stuirman en burger te Harlingen.
Wordt geinstitueert tot volmacht van Ansck Foppedr,. om de erfgoederen van haar broer Saecke Foppezn., overleden te Koninxbergen, aldaar te vorderen en te ontfangen.
N.B. Voornoemde Saecke werd aldaar genoemt Sacharias Bloem.
Geografische aanduidingen: Harlingen
Koninxbergen
gevolmachtigde: Aene
Overige personen: Ansck
Saecke
vimeo

1619-06-30
♠ Berent Rutgerszn, schoenmaker, gewoont hebbende te Grol, thans burger alhier.
Oud: ontrent 53 jaren.
Egbert Janszn, schoenmaker en burger alhier.
Oud: 49 jaren.
Verklaren dat Geert Jansdr weduwe is van Pieter Gosenszn Avinck en moeder van Jan, Pieter en Dirck Avinckzns. Tevens, dat wijlen Henrick en Dirck Avinckdrs de zusters zijn van voornoemde wijlen Pieter Gosenszn Avinck (Henrick is moeder van Dirck Berentszn, Dirck was de huijsvrouw van Jan Maselbraack, gewoont hebbende te Grol en Berckelo).
Vervolgens, dat voornoemde Dirck Avinckdr, behalve voornoemde personen, geen meerdere erfgenamen heeft nagelaten.
Getuige: Berent
Egbert
Overige personen: Geert
Pieter Avinck
Jan
Pieter
Dirck
Henrick
Dirck
Dirck Avinck
Jan Maselbraack

1619-07-01
♠ Wijlen Feijcke Janszn.
Vader van Pieter Feickes schoenmaker en metzelaer (so men secht) thans verblijvende tot Bantum (in Oost-Indien) gehuwd met Geertien Dirxdr, vader van Geertien Pietersdr.
Betreft: verklaring van drie personen (Feijcke Siouckeszn, cuiper en burger, oud ontrent 53 jaren, Jouck Sickedr, weudwe van Lubbert Jans, van Meppel en Pieter Feijckes, snijder, omtrent 40 jaar.) dat voornoemde Pieter en Geertien zijn gehuwd en dit huwelijk kerckelijk is bevestigd en de brulloft bij voornoemde Feicke is geholden.
verklaarder: Jouck
Getuige: Feijcke
Pieter
Overige personen: Feijcke
Pieter
Geertien
Geertien
Lubbert

1619-07-06
♠ Betreft: verklaring van vijf personen: Gercke Wijbiszn., oud omtrent 73 jaren;
Jan Jelliszn., oud 65 jaren, laeckencoper;
Johannes Claeszn., oud 72 jaren, burger;
Oene Oenisz, rentmeester van het St. Anthonis Gasthuijs.
Oud: 66 jaren.
Tierck Eepiszn.
Oud: 71 jaren.
Verklaren dat Anna Jans Swaen (is nog in leven en gehuwd met de Gewaldige der Burgerie, Dominico Aggaeij) en Jan Jans Swaen (is enige tijd geleden gestorven), de enige kinderen zijn van wijlen de echtelieden Jan Swaen en Aeff Clasedr.
Aeff Clasedr. is de dochter van wijlen Claes Abbiszn. en Id Ubledr.
wordt gecertificeerd, erflater en vader: Claes
wordt gecertificeerd en erfgenaam: Anna Swaen
Jan Swaen
verklaarder: Oene
wordt gecertificeerd, moeder en erflater: Aeff
wordt gecertificeerd, vader en erflater: Jan Swaen
wordt gecertificeerd: Dominico
certificeert: Gercke
Jan
Johannes
Overige personen: Id

1619-07-10
♠ Bauck Ulbes te Purmerent.
Zuster van Sioerd en Trijntie Ulbes, beijden alhier.
Hun ouders zijn overleden.
Op haar verzoek verklaren voornoemde Sioerd en Trijntie te consenteren in het huwelijk, hetwelck voornoemde Bauck met Pieter Albertszm de Fries (te Purmerent) heeft aangegaan. Het is comparanten niet bekent dat Bauck eerder gehuwd is geweest.
Getuige: Sioerd
Trijntie
Overige personen: Bauck
Pieter de Fries

1619-07-10
♠ Frans Wessels, chirurgijnsgesel.
Op zijn verzoek verklaart de mr chirurgijn Jan Janszn Post, oud: 31 jaren, dat hij bij hem twee jaren het chirurgijns-handwerck heeft geleert en zich cloeck, neerstich, vroom en naar behoren heeft gedragen.
Getuige: Jan Post
Overige personen: Frans

1619-07-15
♠ Jan Leonartsz., Embder bode, en Aelcke Aggedr., echtelieden en burgers, alhier.
14 July 1619: Schuldbekentenis (100.-.- daalders), aan Pibo Regneri, secretaris van Geesterland, als tutor over Lambert Buwesz.
N.B. Deze acte is gecasseerd 21 May 1624.
Debiteur: Aelcke
Jan
cessionaris en voogd: Pibo
Crediteur: Lambert

1619-07-22
♠ Atha Jansdr.
Dochter van: Jan Edeszn en Anna Gerrijtsdr.
Betreft: verklaring van twee personen (Epo Haijes, clerq in de griffie van den hove van Friesland, oud 29 jaren en Lipcke Jansz, pottebakker, oud: 30 jaren), dat zij en haar ouders op hun gebuijrte wonende zijn en goede kennisse hebben, dat nu wijlen Nicolaus Baldunger bij haar ouders logerende is geweest, soldaat zijnde en liggende in guarnisoen, alhier. Tevens, dat na diens vertrek een kiste met goederen, eigen aan voornoemde Nicolaus, is gestolen door diens neef: Capser Baldunger, uit haar ouders huijs.
verklaarder: Lipcke
verzoeker: Jan
Anna
Verdachte: Casper Baldunger
Getuige: Atha
Epo
Overige personen: Nicolaus Baldunger

1619-07-31
♠ Antie Jansdr, huijsvrouw van de laeckenbereijder Henrick Janzn.
Dochter van Ja Martenszn en Trijntie Kiers (overleden?).
Betreft: verklaring van de coster Harmen Martenszn, dat uit het kerckeboek is gebleken, dat het huwelijk van voornoemde Jan en Trijntie naar behoren is geproclameert en in November 1595 is bevestigd. Voornoemde antie (en andere kinderen) zijn uit dit huwelijk geboren.
Getuige: Harmen
Overige personen: Antie
Henrick
Jan
Trijntie Kiers

1619-08-04
♠ - Jan Janszn Duijff, olde boumeester. Oud: 53 jaren.
- Wijbe Arienszn, biersteker. Oud: 33 jaren.
- Jan Jans Post, Olde Hopman van de Burgerie. Oud: omtrent 51 jaren.
Verklaart , op verzoek van Amerentie, dat wijlen meester Cornelis Cools en Jetske Wattinga in leven echtelieden waren en dat uit hun huwelijk zeven kinderen zijn geboren, te weten: Amerentia, Leonora, Margareta, Tanneke, Petronella, Elisabeth en Ferdinando Cools. (Amerentia en Leonora niet, maar de rest uitlandig.
Voornoemde Jetske is, ± 5 jaar geleden gestorven.
Erfgenaam: Ferdinando Cools
Overige personen: Jan Duijff
Cornelis Cools
Jetske Wattinga
Amerentia Cools
Leonora Cools
Margareta Cools
Tanneke Cools
Petronella Cools
Elisabeth Cools

1619-08-04
♠ Jr. Hans Ludwich Schwartsbach.
Oud:......
Attestatie.
Voornoemde Jr. Hans is lange tijd Adelborst geweest onder de Compagnie van Walsdorffer en naderhand inwoner van Leeuwarden.

1619-08-06
♠ Hill Folckertsdr, huijsvrouw van de herbergier Hans van Melhuijsen.
Oud.......
Betreft: aankoop van een camer en loodse, op de hoeck van de dwars-nieuwe Oosterstraet van de echtelieden Jan Janszn van der Velde, koopman van cleine waren, en Pietrick Abbedr, voor 450 goudguldens. Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: Nieuwe Oosterstraat
Koper: Hill
Hans van Melhuijsen
Verkoper: Jan van der Velde
Pietrick

1619-08-13
♠ Jelle Ubles, tot Leijden.
Broer van: Warmer Ubles, alhier
Impcke Ubles, tot Leijden
Roeloff Ubles, overleden.
Hun moeder:.......Hun bestevader:....(beiden zijn overleden).
Leeftijden niet vermeld. Verzoek om attestatie.
Bovengenoemde personen hebben van hun bestevader en moeder te Augustinusgae goederen geërft. Aangezien voornoemde Roeloff in leven is opgevoed in een weeshuijs verzoeken zij de magistraet om voornoemde erfenisse vrijelijk te mogen ontfangen en te vercoopen.
wordt gecertificeerd: Roeloff
certificeert: Jelle
Warmer
Impcke

1619-08-16
♠ Harcke Takes, timmerman (of gesel).
Op zijn verzoek verklaren twee personen waaronder Jucke Jans, coopman, oud: 33 jaren) dat zij hem hebben gekent en zich vroom, eerlijk en naar behoren heeft gedragen.
Taecke Sapes, schepen en timmerman, oud 51 jaren, verklaart dat Harcke Takes, ‡ 5 jaren geleden, bij hem het timmermanshandwerck heeft geleerd en daarna als meestersknecht bij hem gearbeit heeft en tevens dat hij zich vroom, eerlijk en naar behoren heeft gedragen.

1619-08-16
♠ Hart Henrix, backer.
Oud: 27 jaren.
Hero Tammiszn.
Oud: 37 jaren.
Verklaart dat Trijn Hennings op zijn gebuijrte heeft gewoont en zich wel en naar behoren heeft gedragen.
verzoekster: Trijn
Getuige: Hart
Hero

1619-08-16
♠ Mathijs van Schoten.
Oud:.....
1. Verkocht: een sate land, groot ruim 40 pondemaat en gelegen tot Miedum, aan de heer Simon Runia (voormond over de kinderen van wijlen de echtelieden: Dr. Petrus Runia en Doedtie Wijckel.) voor 70 goudguldens per pondemaat.
2. Verkocht: een sate land, groot ruim 22 pondemaat, te Boxum a 110 goudguldens. (zie L848-260)

1619-08-30
♠ Wijbe Jans Jans, oud 30 jaren, coopman van cleine waren, Amelantssteige, alhier;
Roelef Harmenzn, verver, Amelantsteige, alhier.
Oud: omtrent 48 jaren.
verklaren dat: Rijck Rijckszn. op zijn gebuijrte wonende is en dat deze van vrome ouders is geboren en tevens, dat deze zich vroom en eerlijk gedraagt en met vercoop van cramerie zich geneert.
wordt gecertificeerd: Rijck
verklaarder: Wijbe
Roeleff

1619-08-31
♠ Claes Jeppeszn, aan de smalle zijde van de Nieuwestadt (naest de Gulden Acker).
Oud: .......
Verkocht: een ledige plaetse, gelegen achter zijn huijsinghe, aan de echtelieden Dr. Willem Reiners en Maritien Tonisdr, voor 450 goud gls.
Vrij van erfpacht.
Koper: Willem
Maritien
Verkoper: Claes

1619-08-31
♠ Maritien Tonisdr., huijsvrouw van Dr. Willem Reiners, Nieuwesteige. Oud: ....
Betreft: aankoop van een ledige plaetse, gelegen aan de smalle zijde van de Nieuwestadt (naast de Gulden Acker) achter de huijsinge van de vercoper: Claes Jeppeszn, voor 450 goudguldens. Vrij van grondpacht.
Koper: Maritien
Willem
Verkoper: Claes

1619-08-31
♠ Maritien Tonisdr., huijsvrouw van Dr. Willem Reiners, Nieuwesteige. Oud: ....
Betreft: aankoop van een ledige plaetse, gelegen aan de smalle zijde van de Nieuwestadt (naast de Gulden Acker) achter de huijsinge van de vercoper: Claes Jeppeszn, voor 450 goudguldens. Vrij van grondpacht.
Koper: Maritien
Willem
Verkoper: Claes

1619-09-07
♠ Henrick Jacobszn, schipper, gehuwd met Neel Eelckesdr.
Verkocht: een huijsinge exempt een 24ste part, staende bij de Wirdumerpoorte, alhier (alwaer de Blauwe Engel uithangt) aan de echtelieden Jan Assieszn en Luijtein Simonsdr, voor 1200 goudguldens.
Grondpacht 2 carolusguldens en 2 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: bij de Wirdumerpoorte, alhier (alwaer de Blauwe Engel uithangt)
Koper: Jan
Luijtien
Verkoper: Henrick
Neel

1619-09-08
♠ Hans Dirxzn, 45 jaar, schoenlapper en Marten Venier, 33 jaar, lakenberijder verklaren, op verzoek van Morgen Thomas, schoenlapper, dat hij op hujn gebuijerte heeft gewoont en dat deze zich, vroom, eerlijk en neerstich heeft gedragen en zijn cost gewonnen.
verzoeker: Morgen
verklaarder: Hans

1619-09-11
♠ Dirck Epes, wonende te Harlingen. Oud: .....
Gehuwd met Pietie Pietersdr.
Betreft: verkoop van twee achteparten van een huijsinge, staende bij de Vismerct, alhier (alwaer Antwerpen uijthangt) door voornoemde Pietie en door Jan Pieterszn (te Beemster) aan de echtelieden Doecke Jans, vercoper van cramerie, en Trijntie Bauckes, voor 1000 goudguldens.
Geografische aanduidingen: Vismarkt
Koper: Doecke
Trijntie
Verkoper: Dirck
Pietie
Jan

1619-09-15
♠ Asmus Willemszn, chirurgijnsgesel (so men secht) overleden op de Oost Indische reijse.
Zoon van Willem Assies en Sibbel Wibrantsdr, wonende in de Rijp, bij de Biemster (voormaels te Leeuwarden).
Betreft: verklaring van drie personen (Dirck Allertszn, oud 60 jaren, Olphert Gosses, laeckencoper, oud: 58 jaren) dat zij voornoemde personen hebben gekent en dat voornoemde Asmus uit het huwelijk van voornoemde Willem en Sibbel, alhier, is geboren (Asmus heeft van een der comparanten het chirurgie-handwerck geleert).
Erflater: Asmus
Getuige: Dirck
Overige personen: Willem
Sibbel
Olphert

1619-09-15
♠ Asmus Willemszn, chirurgijnsgesel (so men secht) overleden op de Oost Indische reijse.
Zoon van Willem Assies en Sibbel Wibrantsdr, wonende in de Rijp, bij de Biemster (voormaels te Leeuwarden).
Betreft: verklaring van drie personen (Dirck Allertszn, oud 60 jaren, Olphert Gosses, laeckencoper, oud: 58 jaren) dat zij voornoemde personen hebben gekent en dat voornoemde Asmus uit het huwelijk van voornoemde Willem en Sibbel, alhier, is geboren (Asmus heeft van een der comparanten het chirurgie-handwerck geleert).
Erflater: Asmus
Getuige: Dirck
Overige personen: Willem
Sibbel
Olphert

1619-09-24
♠ Broer Rienxzn, schipper.
Betreft: constituering van de coopman Gerrijt Harmenszn tot volmacht van diens stiefvader Ernst Assieszn, coopman en burger, om van voornoemde Broer de schade te vorderen welcke deze heeft veroorzaakt door overseilinge van het schip van Jencke de Prins.
gevolmachtigde: Gerrijt
Overige personen: Broer
Ernst
Jencke de Prins

1619-10-09
♠ - Gerrijt Henrix, meester snijder, oud ontrent 50 jaren.
- Jan Wessels, linnenwever, oud: 37 jaren.
- Pieterick Steffens, oud: 74 jaren.
Verklaart dat de linnenwever Thomas Pegaer een zoon is van wijlen Pierre Pegaer. Hij/Zij heeft beijden gekent.
De naam van de moeder staat niet vermeld.
wordt gecertificeerd: Thomas Pegaer
Pierre Pegaer
certificeert: Gerrijt
Jan
Pieterick

1619-10-09
♠ Jan Jacobszn., corffmakersgesel, thans wonende tot Antwerpen.
Op zijn verzoek verklaart: Frans Rienxzn., oud 47 jaren, Mr. Corffmaker en burger, dat Jan Jacobszn. twee jaren bij hem het corffmakers-ambacht heeft geleerd en daarna twee jaren bij hem als leerknecht heeft gediend en dat Jan zich vroom, eerlijk, getrou, neerstich en naar behoren heeft gedragen.
wordt gecertificeerd: Jan
certificeert: Frans
gg018-88 1623-02-11; Hypotheekboeken
gg018-88
Hypotheekboeken

1619-10-09
♠ Jaques Maseu, appoincteerde onder de Compagnie van de Hopman Horocx (Cornelis.)
Oud: 77 jaren.
Verklaart, dat de linnenwever: Thomas Pigear een zoon is van Pierre Pegaer (overleden). Hij heeft beijden gekent.
De naam van de moeder staat niet vermeld.

1619-10-22
♠ Trijn Annedr. huijsvrouw van de notaris-plublicus: Arent van Loon.
Oud:.....
Betreft: verkoop van een hoeckhuijsinge, ten noorden van de Jacobiner Kercke, aan de de Muncke Muire, aan de echtelieden: Pieter Elias en Sara Eilertsdr. voor 387 goud guldens.
Geografische aanduidingen: ten noorden van de Jacobiner Kercke, aan de de Muncke Muire (Jacobijnerkerk, Monnikemuurstraat
Koper: Pieter
Sara
Verkoper: Trijn
Arent van Loon

1619-10-25
♠ Frouck Harckesdr, huijsvrouw van de metzelaer Hessel Melleszn.
Betreft: verkoop van een camer, tusschen de opganck van de Nieuwebuijren en die bij Wabbe Wisses, aan Lolck Riencksdr (weduwe van Henrick Jacobs) voor 150 goudguldens.
Geografische aanduidingen: tusschen de opganck van de Nieuwebuijren en die bij Wabbe Wisses
Koper: Lolck
Verkoper: Frouck
Hessel
Overige personen: Henrick

1619-10-25
♠ Wijlen Berent Egberts.
Vader van Egbert Berents, thans onder curatele van de cramer Doecke Janszn.
Betreft: constituering van Diorre Goverts, schipper, tot volmacht van voornoemde Doecke om de goederen, tractementen en penningen, welke voornoemde Egbert van zijn vader heeft geërft, te ontfangen van de Oost Indische Compagnie.
gevolmachtigde: Diorre
Curator: Doecke
Overige personen: Berent
Egbert

1619-11-04
♠ Wijlen Boudewijntien Arondeux.
Betreft: constituering van Willem Pietszn van der Wal, te Rotterdam, als volmacht van Gilles Arondeux, Diener des Goddelijken Woords te Marssum, tevens Curator over de drie kinderen van wijlen de echtelieden: Pouwel Neermans en Hester Arondeux, weduwe van Pouwel Neermans, om de goederen en penningen, welke voorn. kinderen van voorn. Boudewijtien Arondeuz hebben geërft, te vorderen en te ontfangen van Not-Publ: Mathijs Bloem te Rotterdam.
Geografische aanduidingen: Rotterdam
gevolmachtigde: Willem van der Wal
curator en crediteur: Gilles Arondeux
Debiteur: Mathijs Bloem
Erflater: Boudewijntien Arondeux

1619-11-06
♠ Aelcke Roeleffsdr, huijsvrouw van Gijsbert van Loo.
Betreft: aankoop van een huijsinge, aan het eind van de Hoffstrate ofte Droevendal, bij het bolwerck, van de echtelieden: Jan Janszn Post en Commer Reinertsdr en van Anna Reinersdr (weduwe van Jan van Esen) voor 510 goudguldens. Grondpacht: 3 goudguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: Hoffstrate ofte Droevendal
Koper: Aelcke
Gijsbert van Loo
Verkoper: Jan Post
Commer
Anna
Overige personen: Jan van Esen

1619-11-08
♠ Dirck Janszn, coopman van cleine waren.
Oud: ontrent 48 jaren.
Jacob Carstesz, riedmaker.
Oud: 69 jaren.
Verklaart dat Jan Jurriens de Wilde op zijn gebuijrte heeft gewoont en dat hij zich vroom en eerlijk heeft gedragen en zijn cost gewonnen.
Getuige: Dirck
Overige personen: Jan de Wilde

1619-11-08
♠ Hessel Reinerszn, dorprechter tot Britsum.
Menardus Schotanus, Dienaer des Godlijcken Woorts, oud:.....
Verklaart dat Jr. Sijeuck van Burmania, in dienst van Prince Henrick, tengevolge van een ongeluk, schade aan zijn been heeft bekomen en derhalve niet in staat is zijn affairen te verrichten.
wordt gecertificeerd: Sijeuck van Burmania
certificeert: Hessel

1619-11-08
♠ Simon Erasmy, meester borduyrwercker.
Oud: 35 jaren.
Verklaart, dat Gerrijt Hettes Friesma vier jaren bij hem het borduyrwerckers handwerck heeft geleert en zich vroom, neerstich en naar behoren heeft gedragen.

1619-11-08
♠ Wijlen Griet Clasedr, in leven gehuwd met Albert Pieterszn Hollander (overleden) gewoont hebbende te Butenpost en alhier. Zoon van wijlen Pieter Janszn Hollander, gehuwd met.........., gewoont hebbende alhier en te Butenpost.
Moeder van Anna Albertsdr Hollander, oud: ......
Schoonzuster van Lijsbet Pietersdr Hollander, oud:..... en Tied Pietersdr Hollander, gehuwd met de schooldiener Harper Jarichs, wonende alhier, oud: respectievelijk omtrent 54 en 60 jaren.
Betreft verklaring van diverse personen: - Cornelis Jouts, burger alhier, oud: 62 jaren en
- Luijtien Henrix, burger, alhier, voormaels wonende te Butenpost, oud: omtrent 67 jaren,
- Thijs Janszn, lakencoper, oud: 82 jaren. Verklaart.....
dat alle voornoemde personen hun vroom en naar behoren hebben gedragen.
verklaarder: Cornelis
Luijtien
Overige personen: Griet
Albert Hollander
Pieter Hollander
Anna Hollander
Lijsbet Hollander
Tied Hollander
Harper

1619-11-09
♠ .....Finck, Procureur te Amsterdam.
Oud:......
Wordt geconstitueert tot volmacht van Hester van Loo, alhier. (weduwe van Drs. Vallinc), om de goederen en penningen, welke haar zijn competerende, van haar broer: Jan van Loo, te Amsterdam, te vorderen en te ontfangen.

1619-11-11
♠ Beeu Tiaerds, huijsvrouw van de holtsager Jan Allertszn.
Betreft: aankoop van twee camers met loodze en plaetse, staende neffens over het Blockhuijs, van de echtelieden Hessel Melleszn, metzelaer en Frouck Harckedr, voor 300 goudguldens. Grondpacht: 20 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: neffens over het Blockhuijs
Koper: Beeu
Jan
Verkoper: Hessel
Frouck

1619-11-11
♠ Jan Harmens, gehuwd met Auck Martensdr.
Betreft: aankoop van een camer, staende achter zijn hovinge, op de Thuijnen, van de echtelieden Reiner Gerleffszn, holtsager, en Wijts Pietersdr., voor 70 goudguldens. Oud: .....
Vrij van grondpacht.
Koper: Auck
Jan
Verkoper: Reiner
Wijts

1619-11-11
♠ Jan Harmens, gehuwd met Auck Martensdr.
Betreft: aankoop van een camer, staende achter zijn hovinge, op de Thuijnen, van de echtelieden Reiner Gerleffszn, holtsager, en Wijts Pietersdr., voor 70 goudguldens. Oud: .....
Vrij van grondpacht.
Koper: Auck
Jan
Verkoper: Reiner
Wijts

1619-11-16
♠ Aeltie Cornelis, huijsvrouw van Harmen Willems, van Steens.
Betreft: Aankoop van een woninge, ofte twee camers, op het Schaverneck, van Christiaen Laurents (curator over Antie Isbrants) en van Tiaerd Isbrants, voor 446 goudguldens.
Geografische aanduidingen: Schaverneck
Koper: Aeltie
Harmen
Verkoper: Christiaen
Tiaerd
Overige personen: Antie

1619-11-18
♠ Anna Sickedr, huijsvrouw van de timmerman Pieter Janszn. Thans wonende alhier. Oud: .....
Beteft: verkoop van een huijsinge en plaatse, bij het Schoenmakersperck, aan de echtelieden Jan Reinszn, leertouwer en Meinu Olphertsdr, voor 313 goudguldens. Grondpacht: 6 stuijvers per jaar. Oud: ...
Koper: Jan
Meinu
Verkoper: Anna
Pieter
vimeo

1619-11-18
♠ Anna Sickedr, huijsvrouw van de timmerman Pieter Janszn. Thans wonende alhier. Oud: .....
Beteft: verkoop van een huijsinge en plaatse, bij het Schoenmakersperck, aan de echtelieden Jan Reinszn, leertouwer en Meinu Olphertsdr, voor 313 goudguldens. Grondpacht: 6 stuijvers per jaar. Oud: ...
Koper: Jan
Meinu
Verkoper: Anna
Pieter
vimeo

1619-11-24
♠ Jan Janszn., in de foleiacht, gehuwd met Antie Rienx.
Betreft: koop van een hoge achterhuijsinge, op de Waert, achter de huijsinge, alwaer het paradijs uithangt, van de echtelieden Henrick Claaszn., proclamant, en Trijntie Clasedr., voor 826 goudguldens.
Grondpacht: 1½ goudguldens per jaar.
Koper: Antie
Jan
Verkoper: Henrick
Trijntie

1619-11-24
♠ Jan Janszn., in de foleiacht, gehuwd met Antie Rienx.
Betreft: koop van een hoge achterhuijsinge, op de Waert, achter de huijsinge, alwaer het paradijs uithangt, van de echtelieden Henrick Claaszn., proclamant, en Trijntie Clasedr., voor 826 goudguldens.
Grondpacht: 1½ goudguldens per jaar.
Koper: Antie
Jan
Verkoper: Henrick
Trijntie

1620-01-03
♠ Attie Joannisdr, huijsvrouw van de opperman Coert Hennichie.
Betreft: verkoop van een camer, een klein kamerke, plaets, put en regenwatersbak, bij het Schavernek, ontrent de grote molen aan de echtelieden Hans Wijbes en Beijts Lolckedr, voor in totaal 280 goudguldens.
Geografische aanduidingen: bij het Schavernek, ontrent de grote molen
Koper: Hans
Beijts
Verkoper: Attie
Coert Hennichie

1620-01-03
♠ Frouck Harckedr, huijsvrouw van de metzelaer Hessel Melles.
Betreft: verkoop van twee camers, onder één dack in de Hanniasteige, plus een loodske, aan de echtelieden Dioerd Wabbes en Orsel Jochumsdr, voor 215 goudguldens. Grondpacht: vierdehalve goudgulden per jaar.
Geografische aanduidingen: Hanniasteige
Koper: Dioerd
Orsel
Verkoper: Frouck
Hessel

1620-01-03
♠ Willem van Vierssen, muntmeester verklaart aan Bernardo Ossterzee te hebben verkocht 3000 gulden aan aandelen in de Verenigde Oost-Indische Compagnie.

1620-01-08
♠ Gerben Diorres, oud 60 jaren, thans wonende te Swichum, verklaart - op verzoek van Jan Janszn, tot Collum - dat hij vier à vijf jaren geleden, aan Aene Douwes (ten huijse van Anna Hans, van Esens), eenige penningen heeft betaald, dewelke Aene datelijk heeft betaald aan Roeleff Roeleffszn en zijn huijsvrouw.
certificeert: Gerben
wordt gecertificeerd: Jan
Overige personen: Aene
Anna
Roeleff

1620-01-14
♠ Atke Dijtzes, van Sneek.
Zuster van ... Dijtzes, huijsvrouw van Pieter Edgers, wonende te Huijsum.
Moeij van Dijtze Piers, oud ongeveer 37 jaren, wonende alhier. Dijtze Piers is de huijsvrouw van Pier Edgers, te Huijsum (oud 60 jaren).
Betreft: verklaring van voornoemde Pieter en Dijtze dat zij voornoemde Atke, respectievelijk 20 en 9 jaren niet hebben gezien of vernomen te hebben en derhalve niet weten of zij nog in leven is op verzoek van David Berents, soldaet onder de hopman Lautenbach.
Getuige: Pieter
Dijtze
Overige personen: Atke
David
Lautenbach
Pier

1620-01-14
♠ Dijtze Piers, wonende alhier.
Zoon van Pier Edgers, oud 60 jaren wonende te Huijsum en .... Dijtzes (overleden?).
Zijn moeij: Atke Dijtzes van sneeck, zuster van zijn moeder.
Oud: ontrent 37 jaren.
Verklaart dat hij voornoemde Atke Gedurende 9 jaren niet heeft gezien of iets vernomen te hebben en derhalve niet weet of zij nog in leven is.
moeij: Atke
Getuige: Dijtze
Overige personen: Pier
-

1620-01-14
♠ Frouck Pietersdr, huijsvrouw van Wijtse Wijtsis. Oud: .....
Beteft: verkoop van een camer in de Hanniastege aan de echtelieden Sondach Coenderszn en Welmoed Paessche voor 115 goudguldens.
Gromdpacht: 28 stuijvers per jaar.
Koper: Sondach
Welmoed Paessche
Verkoper: Frouck
Wijtse

1620-01-14
♠ Frouck Pietersdr, huijsvrouw van Wijtse Wijtsis. Oud: .....
Beteft: verkoop van een camer in de Hanniastege aan de echtelieden Sondach Coenderszn en Welmoed Paessche voor 115 goudguldens.
Gromdpacht: 28 stuijvers per jaar.
Koper: Sondach
Welmoed Paessche
Verkoper: Frouck
Wijtse

1620-01-14
♠ Jacob Claeszn, wagenmaker.
Verkocht: een huijsinge, schuijre en hovinge, staende aan de brede zijde van de Nijestadt, aan de echtelieden: Jelle Claeszn en Jancke Schotanus, voor 2675 goudguldens.
Grondpacht: 18 stuijvers en 12 penningen per jaar.
Geografische aanduidingen: aan de brede zijde van de Nijestadt
Koper: Jelle
Jancke Schotanus
Verkoper: Jacob

1620-01-18
♠ Berent Pieterszm, seepsieder.
Certificatie, dat voornoemde Berent door de magistraet is gecozen tot mede-voogd van het leprooshuijs en dat deze in dezelve bediening alsnoch continueert.
Overige personen: Berent

1620-01-18
♠ Ycke Wilckes, weduwe van Rodowijck Telveer. Oud: ... Gekocht: een camer, loodske en ledige plaets, in de Percksteige, van de echtelieden: Gabe Birkel Schweijtzer en Berber Hierou, voor 170 goud guldens. Vrij van grondpacht.
Koper: Ycke
Verkoper: Gabe Birkel (Schweijtzer)
Berber Hierou
Overige personen: Rodowijck Telveer

1620-01-19
♠ Epo Claeszn, mr metzelaer, gehuwd met Feijck Ulrixdr.
Verkocht: een huijsinge, staende in de Speelmansstraet op de grond van Espelbachs Hoff, aan de echtelieden Guiliaem Pieters, slotmaker, en Trijn Sioerdtsdr, voor 524 goudguldens en 7 stuijvers. Oud: ...
Vrij van grondpacht.
Koper: Guiliaem
Trijn
Verkoper: Epo
Feijck

1620-01-19
♠ Epo Claeszn, mr metzelaer, gehuwd met Feijck Ulrixdr.
Verkocht: een huijsinge, staende in de Speelmansstraet op de grond van Espelbachs Hoff, aan de echtelieden Guiliaem Pieters, slotmaker, en Trijn Sioerdtsdr, voor 524 goudguldens en 7 stuijvers. Oud: ...
Vrij van grondpacht.
Koper: Guiliaem
Trijn
Verkoper: Epo
Feijck

1620-01-20
♠ Aggelo Nicolai, notarius.
Gehuwd met: Everke Hemmedr.
Gekocht: een huijsinge, schuijre en stallinge, bij de Wirdumer Poorte, aan het Bolwerck, van de echtelieden: Gerben Gerbenszn, stalman en Pouwels Melisdr, voor 1033 goudguldens en 7 stuijvers. Vrij van grondpacht.
Koper: Aggelo Nicolai
Everke
Verkoper: Gerben
Pouwels

1620-01-20
♠ Aggelo Nicolai, notarius.
Gehuwd met: Everke Hemmedr.
Gekocht: een huijsinge, schuijre en stallinge, bij de Wirdumer Poorte, aan het Bolwerck, van de echtelieden: Gerben Gerbenszn, stalman en Pouwels Melisdr, voor 1033 goudguldens en 7 stuijvers. Vrij van grondpacht.
Koper: Aggelo Nicolai
Everke
Verkoper: Gerben
Pouwels

1620-01-20
♠ Jetze Bauckesz, molenaer, en Tryn Siouckesdr., echtelieden en burgers, binnen Leeuwarden.
29 Aprilis 1619: Een coopbrieff geregistreerd, tersaecke het door bovenstaande personen vercopen en in eigendom overdragen van een zeeckere huysinge, staende en gelegen op de westerzijde van 't Schaverneck, binnen Leeuwarden, aan Jan Lieuwesz. en Sijdts Jantiesdr., echtelieden en burgers, binnen Leeuwarden, voor de somma van 400.-.- goudguldens.
Koper: Jan
Sijdts
Verkoper: Jetze
Tryn

1620-01-20
♠ Jorrijt Bae, soldaet onder de Hopman: Bartholomeus Walsdorffer.
Gehuwd met: Lip Sibrantsdr. Oud:......
Verkocht: een camer, in de nieuwe dwars- Oosterstraet, aan de echtelieden: Willem Lefferszn en Trijn Jacobsdr, voor 148 goud guldens. Oud: ....
Grondpacht: 30 stuijvers per jaar.
Debiteur: Willem
credteur: Jorrijt Bae
Overige personen: Bartholomeus Walsdorffer
Lip
Trijn

1620-01-20
♠ Jorrijt Bae, soldaet onder de Hopman: Bartholomeus Walsdorffer.
Gehuwd met: Lip Sibrantsdr. Oud:......
Verkocht: een camer, in de nieuwe dwars- Oosterstraet, aan de echtelieden: Willem Lefferszn en Trijn Jacobsdr, voor 148 goud guldens. Oud: ....
Grondpacht: 30 stuijvers per jaar.
Debiteur: Willem
credteur: Jorrijt Bae
Overige personen: Bartholomeus Walsdorffer
Lip
Trijn

1620-01-21
♠ Claes Henrix, mr. snijder, alhier.
Oud: ......
Op zijn verzoek verklaart de Notarius-Publicus Cornelis Jellis, dat, plus minus 1½ jaar geleden, voorn. Claes bij hem is gekomen met een oude, qualijck leesbare obligatie, holdende op de echtelieden Feijtien Dirxzn en Neeltien Jacobs, wonende in de Kuijnder en dat hij (Cornelis) daarvoor in de plaats een nieuwe obligatie heeft genimuteert en geschreven en in de Kuijnder door de debuteurs heeft laten bevestigen.
Crediteur: Claes
Notaris: Cornelis
Debiteur: Neeltien
Teijtien

1620-01-21
♠ Epe Claeszn, mr metzelaer, gehuwd met Feijck Ulrixdr.
Gekocht: een huijsinge, in de Bredestraete bij de puth, van de echtelieden Gerrijt Joriszn, mr metzelaer en Griet Jacobs, voor 486 goudguldens.
Grondpacht: 15 stuijvers per jaar.
N.B. 22 Aprilis 1620: depost nihil.
Geografische aanduidingen: Bredestraete bij de puth
Koper: Epe
Feijck
Verkoper: Gerrijt
Griet

1620-01-24
♠ Abbe Fredrixzn.
Vader van: Freerck Abbes.
Constitueert voornoemde zijn zoon tot zijn volmacht om van Salomon de Coster te Amsterdam, te vorderen en te ontfangen: 500 pond, hem bij obligatie competerende.
Crediteur: Abbe
gevolmachtigde: Freerck
Debiteur: Salomon de Coster

1620-01-25
♠ Geertruijt Eilertsdr, huijsvrouw van Dirck van Aersen.
Betreft: verkoop van een huijsinge in het Nau noordzijde aan de echtelieden Anthonis van Hees en Jancke Simonsdr, voor 2703 goudguldens.
Grondpacht:.........
Geografische aanduidingen: het Nau noordzijde
Koper: Anthonis van Hees
Jancke
Verkoper: Geertruijt
Dirck van Aersen
c031-158

1620-01-25
♠ Geertruijt Eilertsdr, huijsvrouw van Dirck van Aersen.
Betreft: verkoop van een huijsinge in het Nau noordzijde aan de echtelieden Anthonis van Hees en Jancke Simonsdr, voor 2703 goudguldens.
Grondpacht:.........
Geografische aanduidingen: het Nau noordzijde
Koper: Anthonis van Hees
Jancke
Verkoper: Geertruijt
Dirck van Aersen
c031-158

1620-01-28
♠ Feijcke Sijtsis en Wijts Tadedr., oud: ......, echtelieden, hebben gekocht een huijsinge, in de Bagijnestraet, op de westerhoeck van de Nijestraet, voor 1100 goudguldens, van Jan Jacobszn., schipper.
Vrij van grondpacht.
Koper: Feijcke
Wijts
Verkoper: Jan

1620-01-28
♠ Feijcke Sijtsis en Wijts Tadedr., oud: ......, echtelieden, hebben gekocht een huijsinge, in de Bagijnestraet, op de westerhoeck van de Nijestraet, voor 1100 goudguldens, van Jan Jacobszn., schipper.
Vrij van grondpacht.
Koper: Feijcke
Wijts
Verkoper: Jan

1620-01-29
♠ Allert Meinerts, te Beetgum.
Gehuwd met Jantien Atsedr.
Verkocht: een camer achter de Hanniasteegh, aan het Bolwerck, aan Jan Wolters, alhier, voor 140 goudguldens.
Grondpacht: 2 goudguldens per jaar.
Koper: Jan
Verkoper: Allert
Jantien

1620-01-29
♠ Allert Meinerts, te Beetgum.
Gehuwd met Jantien Atsedr.
Verkocht: een camer achter de Hanniasteegh, aan het Bolwerck, aan Jan Wolters, alhier, voor 140 goudguldens.
Grondpacht: 2 goudguldens per jaar.
Koper: Jan
Verkoper: Allert
Jantien

1620-02-03
♠ Antie Thomasdr, huijsvrouw van de mr goldtsmidt Berent Rijxzn.
Betreft: aankoop van een huijsinge, in de Peperstraet N.Z., van de echtelieden Claes Jacobszn en Jancke Saskersdr, voor 1213 goudguldens.
Grondpacht: 14 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Peperstraet N.Z.
Koper: Antie
Berent
Verkoper: Claes
Jancke

1620-02-05
♠ Jan Lauterbiens te Leeuwarden verklaart dat zijn broer Anthonio Lauterbiens, wonende in Turnhout (Brabant), het aandeel heeft betaald van de erfenis van wijlen zijn ouders Aert Lauterbiens en Cipriana de Ridder.

1620-02-07
♠ Auck Sibrantsdr, huijsvrouw van Eede Nijcles.
Eerder: weduwe van Joannes Seerps.
Verkocht: een hoeckcamer, bij de Wabbe Wissesbrugge, aan Jan Wolters, voor 140 goudguldens.
Grondpacht: 3 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: bij de Wabbe Wissesbrugge
Koper: Jan
Verkoper: Auck
Eede
Overige personen: Joannes
vimeo911 EH Leeuwarden
0
1620-02-07
♠ Auck Sibrantsdr, huijsvrouw van Eede Nijcles.
Eerder: weduwe van Joannes Seerps.
Verkocht: een hoeckcamer, bij de Wabbe Wissesbrugge, aan Jan Wolters, voor 140 goudguldens.
Grondpacht: 3 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: bij de Wabbe Wissesbrugge
Koper: Jan
Verkoper: Auck
Eede
Overige personen: Joannes
vimeo911 EH Leeuwarden
0
1620-02-07
♠ Gerbren Bernardi, mr chirurgijn.
Certifivatie, dat Jasper Gielis drie jaren gedient en het chirurgijns-handwerck geleerd heeft bij bovengenoemde mr chirurgijn en dat hij zich naar behoren heeft gedragen.
Getuige: Gerbren
Overige personen: Jasper

1620-02-07
♠ Jan Janszn, van Doccum, gehuwd met Gauck Tieetsedr.
Gauck Tieetsedr. is de dochter van wijlen Tieetse Buwes en (naam van de moeder is niet vermeld); haar zuster is Griet Tieetsedr.
Griet Tieetsedr. is gehuwd met Claes Folckertszn.
Betreft: verkoop van een gerechte helfte van een huijsinge, op het Noordvliet, aan de echtelieden Pieter Henrix en Keimp Joannes en Here Rinties en Aecht Fransedr., van Gauck Tieetsedr. en Griet Tieetsedr. (erfgenamen van hun vader wijlen Tieetse Buwes) voor 180 goudguldens en 14 stuijvers.
Grondpacht: 7½ stuijvers per jaar.
erflater en vader: Tieetse
Koper: Aecht
Here
Pieter
Keimp
Verkoper: Gauck
Griet
Overige personen: Jan
Claes

1620-02-10
♠ Atke Tiaerds, weduwe van Fedde Jelgersma.
Meoij van Tiaerd Rutgerszn, burger en schoenmaker.
Betreft: verklaring van goed gedrag van Feicke Feijckeszn, bootsgesel, geboren tot Deinum, opgevoedet alhier, gehuwd met Trijn Henrixdr. Tevens verklaart voornoemde Tiaerd dat de diefstal bij voornoemde Atke gepleegd, niet door Feicke, maar (soals bij informatie en consessie is gebleken) door de timmermansgesel Hendrick Siucks is gepleegd.
Slachtoffer: Atke
Verdachte: Hendrick
Getuige: Tiaerd
Feicke
Overige personen: Fedde Jelgersma
Trijn
vimeoHCL)
G
1620-02-10
♠ Atke Tiaerds, weduwe van Fedde Jelgersma.
Meoij van Tiaerd Rutgerszn, burger en schoenmaker.
Betreft: verklaring van goed gedrag van Feicke Feijckeszn, bootsgesel, geboren tot Deinum, opgevoedet alhier, gehuwd met Trijn Henrixdr. Tevens verklaart voornoemde Tiaerd dat de diefstal bij voornoemde Atke gepleegd, niet door Feicke, maar (soals bij informatie en consessie is gebleken) door de timmermansgesel Hendrick Siucks is gepleegd.
Slachtoffer: Atke
Verdachte: Hendrick
Getuige: Tiaerd
Feicke
Overige personen: Fedde Jelgersma
Trijn
vimeoHCL)
G
1620-02-10
♠ Jorrijt Hemmis,
Oud: 34 jaren.
Lolcke Minnes, snijder
Oud: 55 jaren.
Thomas Schaeffbanck.
Oud: 33 jaren.
Verklaart, dat Douwe Janszn Wallema op zijn gebuijrte heeft gewoont en dat deze zich vroom en eerlijk heeft gedragen.
verklaarder: Jorrijt
Lolcke
Overige personen: Douwe Wallema

1620-02-15
♠ Verklaring van Arien Jacobs, oud 33 jaren, Mr. Chirurgijn, dat: Jan Jelliszn., Chirurgijns-gesel, twee jaren bij hem het Chirurgijns-handwerck heeft geleert en zich vroom, tuchtich en naar behoren heeft gedragen.
wordt gecertificeerd: Jan
certificeert: Arien

1620-02-17
♠ Godert Gerrits, wonende te Hamburch.
Hans van Eversum
Verklaren dat hij te Hamburch uit de mond van Cornelis Lubbertszn, wonende te Collum, heeft gehoord dat deze de burger Sijbrants Jochums, alhier, wou ombrengen.
Verdachte: Cornelis
Slachtoffer: Sijbrantsz
verklaarder: Hans van Eversum
Getuige: Godert

1620-02-17
♠ Hans van Emersum, wonende te Hamburch, verklaart dat hij, te Hamburch, uit den mond van Cornelis Lubberts, wonende te Lollum, heeft gehoord dat deze de burger Sijbrants Jochums, alhier, wou ombrengen.
certificeert: Hans van Emersum
wordt gecertificeerd: Cornelis
Overige personen: Sijbrants

1620-02-29
♠ - Pieter Wijbes zn, olde Vendrich. Oud: 28 jaren.
Verklaart, dat hij Adam Jans zn Post, Laackenbereider, zoon van de olde Hopman van de Burgerie: Jan Jans zn Post, van joncks aan heeft gekent en zich vroom, eerlijk en naar behoren heeft gedragen. Adam is thans in ondertrouw met Susanna Harmens dr, wonende te Middelburch.
Overige personen: Pieter
Adam Post
Susanna
Jan Post

1620-02-29
♠ Gerrijt Gerrijts, timmerman. Gehuwd met Hijlck Sibrandtsdr.
Verkocht: een huijsinge en loodske bij de Duco Martenapijp, op de hoeck van de Hanniastege, aan de echtelieden Lieuwe Obbis en Taetske Bauckis, voor 1485 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Lieuwe
Taetske
Verkoper: Gerrijt
Hijlck

1620-02-29
♠ Gerrijt Gerrijts, timmerman. Gehuwd met Hijlck Sibrandtsdr.
Verkocht: een huijsinge en loodske bij de Duco Martenapijp, op de hoeck van de Hanniastege, aan de echtelieden Lieuwe Obbis en Taetske Bauckis, voor 1485 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Lieuwe
Taetske
Verkoper: Gerrijt
Hijlck

1620-02-7
♠ Claes Folckertszn.
Gehuwd met: Griet Tieetsedr, dochter van wijlen Tieetse Buwes.
zuster van: Gauck Tieetsedr., huijsvrouw van Jan Janszn, van Doccum. (naam moeder niet vermeld)
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verkoop van een gerechte helfte van een huijsinge, op het Noordvliet, door voorn. Griet en Gauck, aan de echtelieden: Pieter Henrix en Keimp Joannes en Here Rinties en Aecht Fransedr, voor 180 goudgls en 14 stuijvers.
Geografische aanduidingen: Noordvliet
Echtgenoot: Claes
Jan
Koper: Pieter
Keimp
Here
Aecht
Verkoper: Griet
Gauck

1620-03-09
♠ Eeuke Wiegersdr, huijsvrouw van Cornelis Corneliszn Roos, senior.
Moeder van Cornelis Corneliszn Roos, junior, gehuwd met Sioucke Cornelisdr.
Betreft: verkoop van een huijsinge in de Poststrate, aan haar voornoemde zoon en schoondochter, voor 475 goudguldens.
Geografische aanduidingen: Poststrate
Koper: Cornelis Roos junior
Siouck
Verkoper: Eeuke
Cornelis Roos senior

1620-03-10
♠ Dirck Hicken.
Oud: ontrent 48 jaren.
Frans Tiaerdtszn.
Oud: ontrent 73 jaren.
Rein Gerckis Rheen,
Oud: ontrent 33 jaren.
Verklaren dat Jan Rintsiszn op hun gebuijrte heeft gewoont en zich vroom en eerlijk heeft gedragen.
verzoeker: Jan
Getuige: Dirck Hicken
Frans

1620-03-13
♠ Betreft: verklaring van twee personen.
Huibert Janszn, oud 54 jaren, Apothequer en burger en Arent Andries Camp, laeckencoper, oud: 54 jaren, verklaren dat: 1) Taer Claas Hoppers 2½ jaar bij hem de Apothequerie heeft geleerd en zich vroom, getrou en neerstich heeft gedragen;
2) Jurgien Druijff van Geppinge de vader is van Freedt Jurgiens Druijff (beiden overleden).
Anna Cornelisdr, weduwe van Freedt Jurgiens Druijff; moeder van: Jurgien, Marij, Berber en Trijntie Freedts Druijff.
Haar schoonvader: wijlen Jurgien Druijff van Geppinge, in leven mr. hoefsmid van de graef van Arenbergh, op het Blockhuijs, alhier.
Tevens ontfangt voornoemde Jurgien procuratie om de erfenisse van Freedt en diens vader te vorderen.
Geografische aanduidingen: op het Blockhuijs, alhier
wordt gecertificeerd: Taer Claas Hoppers
Moeder: Anna
certificeert: Huibert
Erfgenaam: Jurgien Druijff
Marij Druijff
Berber Druijff
Trijntie Druijff
erflater en vader: Jurgien Druijff van Geppinge
Erflater: Freedt Druijff
Overige personen: N.N. (Graaf) van Arenbergh

1620-03-14
♠ Aecht de Boerinne, huijsvrouw van de gewesen soldaet: Falentijn Cock, van Casselt.
Geboren te: Helsen (Duijtsland).
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verklaring van de coster: Harmen Martenszn., dat uit het Kerckboek is gebleken, dat het huwelijk van Aecht en Falentijn op 21 en 27 November en 5 December 1613 is geproclameert en op 30 Aprilis 1615 is bevestigd.
Overige personen: Aecht de Boerinne
Falentijn van Cock, Casselt
Harmen

1620-03-14
♠ Aecht de Boerinne, huijsvrouw van de gewesen soldaet: Falentijn Cock, van Casselt.
Geboren te: Helsen (Duijtsland).
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verklaring van de coster: Harmen Martenszn., dat uit het Kerckboek is gebleken, dat het huwelijk van Aecht en Falentijn op 21 en 27 November en 5 December 1613 is geproclameert en op 30 Aprilis 1615 is bevestigd.
Overige personen: Aecht de Boerinne
Falentijn van Cock, Casselt
Harmen

1620-03-14
♠ Falentijn Cock, van Casselt, gewesen soldaet onder de hopman: Hans van Ese, gehuwd met: Aecht de Boerinne, geboren te Helsen (Duijtsland).
Leeftijden niet vermeld.
Op zijn verzoek verklaart de Coster: Harmen Martenszn, dat uit het Kerckeboek is gebleken, dat het huwelijk van hem en Aecht op 21 en 27 November en op 5 December 1613 is geproclameert en op 30 Aprilis 1615 bevestigd.

1620-03-21
♠ Frouck Harckedr, huijsvrouw van de metseler Hessel Melleszn.
Betreft: verkoop van twee camers onder één dack, in een steige ten noorden van het Blockhuijs-diept, aan Griet Hillebrantsdr (weduwe van Rienck Hetzeszn) voor 200 goudguldens. Grondpacht: 10 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: ten noorden van het Blockhuijs-diept
Koper: Griet
Rienck
Verkoper: Frouck
Hessel

1620-03-21
♠ Griet Altinge, huijsvrouw van Sierck Brants (Berents). Leeftijden niet bekend.
Betreft: constituering van Hessel Foppes, laeckencoper te
Donkerbroek, tot volmacht van Jan Boudens, om van Alijt Sierse te vorderen 60 £ en 2 stuijvers, zijnde het
bedrag hetwelk voorn. Griet Altinge aan Jan, volgens
handschrift, schuldich is. (Alijt is erfgenaam van voorn. Griet en haar man.)
- Jan Dates, vleijshouwer. Oud: ontrent 46 jaren.
Verklaart, dat hij wel zes jaren met de geerntweender: Jan Boudens in een huijs heeft gewoont en dat deze zich vroom en eerlijk heeft gedragen.
- Wulbert Gielis. Oud: 0ntrent 37 jaren.
Verklaart, dat de geerntweender: Jan Boudens op zijn gebuijrte heeft gewoont en zich vroom en eerlijk heeft gedragen.
Debiteur: Griet Altinge
Alijt
Crediteur: Hessel
gevolmachtigde: Jan
Overige personen: Jan

1620-03-21
♠ Griet Altinge, huijsvrouw van Sierck Brants (Berents). Leeftijden niet bekend.
Betreft: constituering van Hessel Foppes, laeckencoper te
Donkerbroek, tot volmacht van Jan Boudens, om van Alijt Sierse te vorderen 60 £ en 2 stuijvers, zijnde het
bedrag hetwelk voorn. Griet Altinge aan Jan, volgens
handschrift, schuldich is. (Alijt is erfgenaam van voorn. Griet en haar man.)
- Jan Dates, vleijshouwer. Oud: ontrent 46 jaren.
Verklaart, dat hij wel zes jaren met de geerntweender: Jan Boudens in een huijs heeft gewoont en dat deze zich vroom en eerlijk heeft gedragen.
- Wulbert Gielis. Oud: 0ntrent 37 jaren.
Verklaart, dat de geerntweender: Jan Boudens op zijn gebuijrte heeft gewoont en zich vroom en eerlijk heeft gedragen.
Debiteur: Griet Altinge
Alijt
Crediteur: Hessel
gevolmachtigde: Jan
Overige personen: Jan

1620-03-23
♠ Aeff Pieters, huijsvrouw van de gesworen bierdrager: Henrick Henrickszn
Betreft: aankoop van een camer, op de Groenewech, van de Postulant: Albert Benedicti (als curator van de geabandoneerde goederen van wijlen Hans Kiener, diener van Justitie, en diens weduwe Anna Brissi) voor 113 goudguldens en 14 stuijvers.
Grondpacht: 9 stuijvers per jaar.
Koper: Aeff
Henrick
Verkoper: Hans Kiener
Anna Brissi
Curator: Albert

1620-03-23
♠ Aeff Pieters, huijsvrouw van de gesworen bierdrager: Henrick Henrickszn
Betreft: aankoop van een camer, op de Groenewech, van de Postulant: Albert Benedicti (als curator van de geabandoneerde goederen van wijlen Hans Kiener, diener van Justitie, en diens weduwe Anna Brissi) voor 113 goudguldens en 14 stuijvers.
Grondpacht: 9 stuijvers per jaar.
Koper: Aeff
Henrick
Verkoper: Hans Kiener
Anna Brissi
Curator: Albert

1620-03-23
♠ Dirck Douweszn, backer Gehuwd met Griet Henrix.
Verkocht: een huijsinge in de Breestraet, aan de echtelieden Pieter Wiegers, backer en Wijb Wijbedr, voor 600 goudguldens.
Grondpacht: 30 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Breedstraat
Koper: Pieter
Wijb
Verkoper: Dirck
Griet

1620-03-23
♠ Dirck Douweszn, backer Gehuwd met Griet Henrix.
Verkocht: een huijsinge in de Breestraet, aan de echtelieden Pieter Wiegers, backer en Wijb Wijbedr, voor 600 goudguldens.
Grondpacht: 30 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Breedstraat
Koper: Pieter
Wijb
Verkoper: Dirck
Griet

1620-03-24
♠ Griet N.N., weduwe van wijlen Hans Carols; ouders van Harmen Hanszn., snijdersgesel, (so men secht) overleden op reijse naar Oost-Indien; en nog vier kinderen, waarvan de namen en leeftijden niet zijn vermeld.
Op verzoek van Griet verklaren twee personen ( waaronder Jochum Nitterts, weib/fel van de crijgsgerechte des regiments in Friesland, oud: 44 jaren en Christiaen Laurents, sijdenlakencoper, oud: 30 jaren): dat zij voornoemde Griet hebben gekend en derhalve weten, dat zij de weduwe is van voornoemde Hans Carols en de moeder van voornoemde kinderen.
wordt gecertificeerd en moeder: Griet N.N.
wordt gecertificeerd, erflater en vader: Hans
wordt gecertificeerd en erflater: Harmen
verklaarder: Jochum
Christiaen

1620-04-01
♠ Hans Dirckszn, schoenmaker
Oud: 45 jaren.
Roeleff Harmens, verver
Oud: 49 jaren.
Tomas Pieterzn, linnen wever.
oud: omtrent 37 jaren.
Verklaren, dat Rijck Rijcks een zoon is van Rijck Bartelts (overleden) en Trijn Wopckedr en dat laatstgenoemde, zich altijd vroom en eerlijk heeft gedragen. Zij is thans huijsvrouw van Hans Pauwels, van Casselt.
Op verzoek van Trijn Wopckesdr., verklaren drie personen (Hans Dirckszn), dat zij haar hebben gekent en derhalve weten, dat zij de weduwe is van voornoemde Rijck Bartelts en moeder van voornoemde Rijck Rijckszn.
verklaarder: Hans
Roeleff
verzoekster: Trijn
Overige personen: Rijck
Rijck
Hans

1620-04-07
♠ Lijsbet Clasedr, huijsvrouw van de hopman Pibo Rinties.
Betreft: aankoop van een halve camer, in de Oldehoofster Toornstrate, van de echtelieden Keimpe Meinerts, schoenmaker, tot Berlcum en Hijck Jansdr, dochter van wijlen Jan Jaspers, voor 125 carolusguldens.
Grondpacht: 32 1/2 stuijvers p. jaar.
Geografische aanduidingen: Oldehoofster Toornstrate
Koper: Lijsbet
Pibo
Verkoper: Keimpe
Hijck
Overige personen: Jan

1620-04-08
♠ Jan Claeszn., tot Harlingen, zoon van wijlen Claes Thoniszn. en bestevader [= grootvader] van Isbrandt Thoniszn. en Grietie Thonisdr.
Haar voochd en echtgenoot: Claes Claeszn.
Gekocht: (mede namens voornoemde Isbrandt en Grietie, als erfgenamen van voornoemde Claes Thoniszn. en door bemiddeling van haar voochd) een huijsinge, in de Nieuwe Oosterstrate, alhier, van Reiner Janszn., tot Harlingen, voor 750 goudguldens.
Grondpacht: 4 pond en 9 stuijvers per jaar.
Koper: Grietie
Isbrandt
Claes
Jan
Verkoper: Reiner
Erflater: Claes

1620-04-12
♠ Evert (Everardus) Vincents, mr chirurgijn (so men secht) overleden op reijse van of naar Venetien.
Zoon van Vincent Sijtzeszn, burger alhier.
Betreft: verklaring van twee personen (Halbe Ubles, schoenmaker, oud 47 jaren, en Harcke Pieters, gemeentsman, oud 50 jaren) dat voornoemde Vincent op hun gebuijrte heeft gewoont en derhalve weten dat hij de vader is van voornoemde Evert.
Getuige: Halbe
Harcke
Overige personen: Evert
Vincent

1620-04-19
♠ Aellcke Cornelis, huijsvrouw van Harmen Willems, van Steens.
Betreft: Aankoop van een camer, op de hoeck van de Hooghuijstersteigh, van Aets Douwes (weduwe van Oeds Epes) en diens kinderen: Griet Oedzedr, Hijlck Oedzedr gehuwd met Intze Riemers, en Jel Oedzedr gehuwd met Hans Gerbens) voor 270 goudguldens.
Geografische aanduidingen: Hooghuijstersteigh
Koper: Aelcke
Harmen van Steens
Verkoper: Aets
Griet
Hijlck
Jel
Intze
Hans
Erflater: Oeds

1620-04-20
♠ Jetse Tabis.
Oud: 40 jaren.
Mincus Feddrix.
Oud: omtrent 73 jaren.
Verklaart, dat Geneva en Elisabeta Rattallers, kinderen van wijlen de echtelieden: Jan Rattallers (in leven Grietman van Tietjercksteradeel) en Margrieta van Lo. Tevens, dat Elisabeta ongeveer een dardehalf jaar geleden is overleden en dat Geneva de enigiste erfgename van de overledene is.
verklaarder: Jetse
Mincus
erfgename: Geneva Rattallers
Erflaatster: Margarieta van Lo
Elisabeta Rattallers
Erflater: Jan Rattallers

1620-04-22
♠ Pieter Eeses en Aeltie Eeses, kinderen van wijlen Jantien Aededr.
Aeltie Eeses, huijsvrouw van Jelle Werps.
Pieter Eeses, timmerman.
Verkoop van een huijsinge, in de Clockstraet ofte Jacob Roeperssteigh, aan Jan Janszn, Stadtsbode, voor 700 goudguldens.
Grondpacht: 14 stuijvers per jaar.
erflater en moeder: Jantien
Koper: Jan
Verkoper: Aeltie
Jelle
Pieter

1620-04-24
♠ Aleph Simonszn, koster tot Oldehooff.
Gehuwd met Nieske Clases.
Gepacht: een halve huijsinge, in de Kleine Kerckstraet, met de daarbij behorende grond, van de echtelieden Harmen Dirckszn, vendrich, en Ebeltie Jansdr, tegen 50 goudguldens per jaar, plus rente. Oud: ....
Aflossingen: 100 goudguldens, plus 5 goudguldens of 50 goudguldens, plus 2,5 goudguldens.
Verpachter: Harmen
Ebeltie
Pachter: Aleph
Nieske

1620-04-24
♠ Fed Haijedr, huijsvrouw van Willem Idtszn.
Wonende onder de clockslach.
Betreft: verkoop van een camer, in de Hanniastege aan de echtelieden Wijtse Wijtsis en Frouck Pieters, voor 127 goudguldens en 14 stuijvers. Oud: ....
Grondpacht: 3 goudguldens per jaar.
Koper: Wijtse
Frouck
Verkoper: Fed
Willem

1620-04-24
♠ Fed Haijedr, huijsvrouw van Willem Idtszn.
Wonende onder de clockslach.
Betreft: verkoop van een camer, in de Hanniastege aan de echtelieden Wijtse Wijtsis en Frouck Pieters, voor 127 goudguldens en 14 stuijvers. Oud: ....
Grondpacht: 3 goudguldens per jaar.
Koper: Wijtse
Frouck
Verkoper: Fed
Willem

1620-04-29
♠ Gerrijt Lieuwes te Minnertsga.
Op zijn verzoek verklaart de geadmitteerde landtmeter Eme Lolles Hannema, dat hij op verzoek van voornoemde Gerrijt, met advies en in presentie van Rimmert Rommertszn, te Franeker, 2 stukken land, ten noorden en zuijden van Gerrijts huijs heeft gemeten.
verzoeker: Gerrijt
Getuige: Eme Hannema
Rommert

1620-04-29
♠ Jelmer Jans, apothequersgesel.
Oud:....
Op zijn verzoek verklaart de apothequer: Simon Haijeszn, dat hij bij hem twee jaren de apothquerie heeft geleert en zich vroom, eerlijk en naar behoren heeft gedragen.
verklaarder: Simon
verzoeker: Jelmer

1620-05-01
♠ Geel Thonis, huijsvrouw van de herbergier Jacob Auckeszn. Oud: ......
Betreft: verkoop van een huijsinge, in de Slotmakersstrate, aan de echtelieden Gert Hessels, snijder?, en Impcke Kienis, voor 500 goudguldens.
Grondpacht: 3 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Slotmakersstraat
Koper: Gert
Impcke
Verkoper: Geel
Jacob

1620-05-01
♠ Obbe Abbesz, huijdecoper.
Oud: omtrent 60 jaren.
Pibo Rinties, 49 jaar, hopman.
Cornelis Cornelisz Roos, 33 jaar, meester goudsmid.
Verklaren, dat de suickerbacker Isaack Lamaire op hun gebuijrte heeft gewoont en zich vroom, eerlijk en naar behoren heeft gedragen.
Bovenstaande Isaack Lamaire vertrekt binnen kort naar Amsterdam.
verklaarder: Obbe
Pibo
Overige personen: Isaack la Lamaire

1620-05-04
♠ Abbe Freercks, gemeentsman. Gehuwd met Auckien Hillebrantsdr.
Gekocht: een huijsinge, in de grote Hooghstraat, van de echtelieden: Cornelis Corneliszn Roos en Deucke Wiegers, en dienst zoon: Cornelis Corneliszn Roos junior, voor 1711 goudguldens en 14 stuijvers.
Grondpacht
Geografische aanduidingen: Grote Hooghstraat
Koper: Abbe
Auckien
Verkoper: Cornelis Roos
Deucke
Cornelis Roos

1620-05-08
♠ Anthonis Wilhelmi, mr chirurgijn.
Oud: ontrent 32 jaren.
Verklaart dat Jan Franszn (zoon van wijlen de mr chirurgijn Frans Janszn) eerst drie vierndeels jaar bij zijn voornoemde vader en na diens overlijden vijf vierndeels jaar bij hem het chirurgijns-handwerck heeft geleert en zich cloeck en vroom heeft gedragen.
verzoeker: Jan
Getuige: Anthonis Wilhelmi
Overige personen: Frans

1620-05-08
♠ Anthonis Wilhelmi, mr chirurgijn.
Oud: ontrent 32 jaren.
Verklaart dat Jan Franszn (zoon van wijlen de mr chirurgijn Frans Janszn) eerst drie vierndeels jaar bij zijn voornoemde vader en na diens overlijden vijf vierndeels jaar bij hem het chirurgijns-handwerck heeft geleert en zich cloeck en vroom heeft gedragen.
verzoeker: Jan
Getuige: Anthonis Wilhelmi
Overige personen: Frans

1620-05-08
♠ Bauck Lolledr, weduwe van Cornelis Claeszn.
Moeder van vier kinderen.
Verkocht: een camer in de Doele Oosterstraat ofte Groenewech, aan de echtelieden Henrick Arents, soldaet onder de compagnie van Doecke Hettinga, en Rixst Juckedr, voor 135 goudguldens.
Grondpacht: 49 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Doele Oosterstraat ofte Groenewech
Koper: Henrick
Rixst
Verkoper: Bauck
Overige personen: Cornelis
Doecke Hettinga
vimeo

1620-05-09
♠ Gerrijt Joris, mr metzelaer.
Gekocht: een halve camer, in de Baelbreijderssteige, aan de zuidzijde van de Nieuwebuijren, van Neeltien Jacobsdr, voor 48,5 goudguldens. Grondpacht: 4 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Baelbreijderssteige, aan de zuidzijde van de Nieuwebuijren
Koper: Gerrijt
Verkoper: Neeltien

1620-05-09
♠ Wijlen Dirckien Thomas.
Moeder van Neeltien Jacobsdr.
Betreft: verkoop van een helfte van een camer in de Nieuwe Oosterstraat, aan Sibren Joanneszn, voor 85 goudguldens en 14 stuivers, grondpacht: 1 goudgulden per jaar.
Verkoop van een helfte van een camer in de Baginestraat, aan Henrick Janszn, glaesmaker, voor 150 goudguldens, grondpacht: 6 goudguldens per jaar.
Beide verkopgingen gedaan door voornoemde Neeltie als mede-erfgename.
Geografische aanduidingen: Nieuwe Oosterstraat
Baginestraat
Erfgenaam: Neeltien
Koper: Sibren
Henrick
Overige personen: Dirckien

1620-05-09
♠ Wijlen Dirckien Thomas.
Moeder van Neeltien Jacobsdr.
Betreft: verkoop van een helfte van een camer in de Nieuwe Oosterstraat, aan Sibren Joanneszn, voor 85 goudguldens en 14 stuivers, grondpacht: 1 goudgulden per jaar.
Verkoop van een helfte van een camer in de Baginestraat, aan Henrick Janszn, glaesmaker, voor 150 goudguldens, grondpacht: 6 goudguldens per jaar.
Beide verkopgingen gedaan door voornoemde Neeltie als mede-erfgename.
Geografische aanduidingen: Nieuwe Oosterstraat
Baginestraat
Erfgenaam: Neeltien
Koper: Sibren
Henrick
Overige personen: Dirckien

1620-05-15
♠ Dirck Cornelis. Oud: ontrent 31 jaren.
Frouck Baltus, huijsvrouw van Jan Berents. Oud: 35 jaren.
Pieter Jans zn, stalman. Oud: 32 jaren.
Verklaren dat Claas van den Oosten een grauwe ruijn heeft gekocht van een persoon, zich noemende Simon Sippes en wonende te Korteswaagh, voor 20 dalers, plus 2 dalers voor wijncoop. Comparanten hebben gezien dat dit bedrag door voornoemde Claas aan de verkoper (in ducaten) is uitgetelt.
certificeert: Dirck
Frouck
Pieter
wordt gecertificeerd: Claas van den Oosten
Simon
Overige personen: Jan

1620-05-20
♠ Antie Juckedr, huijsvrouw van de schuijtevoerder Carst Pieters.
Betreft: aankoop van een huijsinge, van twee woningen, met een plaets op het Noordvliet (slot) van de echtelieden Jan Tierxzn en Hijlck Douwedr, te Wijns, voor 365 goudguldens en 21 stuijvers.
Grondpacht: 14 stuijvers per jaar.
Koper: Antie
Carst
Verkoper: Jan
Hijlck

1620-05-20
♠ Antie Juckedr, huijsvrouw van de schuijtevoerder Carst Pieters.
Betreft: aankoop van een huijsinge, van twee woningen, met een plaets op het Noordvliet (slot) van de echtelieden Jan Tierxzn en Hijlck Douwedr, te Wijns, voor 365 goudguldens en 21 stuijvers.
Grondpacht: 14 stuijvers per jaar.
Koper: Antie
Carst
Verkoper: Jan
Hijlck

1620-05-20
♠ Eeske Pieters, zoon van Pieter Eeskeszn.
zijn bestevader: Wijbe Orx, old burgemeester.
Betreft: geven van procuratie aan zijn swager de hopman Feije Tierx (door voornoemde olde burgemeester) om van de bewinthebbers, admiraliteit ofte de capitein te Enckhuijsen, te vorderen en te ontfangen de penningen en tractementen, welke voornoemde Eeske Pieters, competerende zijn, als zijnde ongeveer 2 jaren gevaren te hebben.
Leeftijden niet vermeld.
bestevader: Wijbe
gevolmachtigde: Feije
Overige personen: Eeske
Pieter

1620-05-20
♠ Eeske Pieters, zoon van Pieter Eeskeszn.
zijn bestevader: Wijbe Orx, old burgemeester.
Betreft: geven van procuratie aan zijn swager de hopman Feije Tierx (door voornoemde olde burgemeester) om van de bewinthebbers, admiraliteit ofte de capitein te Enckhuijsen, te vorderen en te ontfangen de penningen en tractementen, welke voornoemde Eeske Pieters, competerende zijn, als zijnde ongeveer 2 jaren gevaren te hebben.
Leeftijden niet vermeld.
bestevader: Wijbe
gevolmachtigde: Feije
Overige personen: Eeske
Pieter

1620-05-29
♠ Eepe Bientsis, timmerman, gehuwd met Lits Gerrijts.
Gekocht: een huijsinge en plaetse in de Oldehoofster Toornstrate westzijde, van de echtelieden Cornelis Hettis (wieldraijer) en Jets Thomas voor 550 goudguldens.
Grondpacht: 5,5 stuijver per jaar.
Geografische aanduidingen: Oldehoofster Toornstrate westzijde
Koper: Eepe
Lits
Verkoper: Cornelis
Jets

1620-06-03
♠ Wijlen Aall Gijsbertsdr. in leven gehuwd met wijlen:...(naam van Mins vader niet vermeld.)
Moeder van: Mins Jansdr., gehuwd met de schipper: Jacob Jans.
Zuster van: wijlen Jantien Gijsbertsdr. (onlangs te Amsterdam overleden, in leven gehuwd met wijlen Marten Dirxzn.)
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verklaring van twee personen (Anna Broersdr, weduwe van Jan Janszn Swaan, oud 43 jaren alsmede Griet Jansdr, oud 56 jaren, weduwe van Evert Geerts), dat voornoemde Mins de erfgename is van voornoemde Jantien Gijsbertsdr.
wordt gecertificeerd: Mins
Jantien
certificeert: Anna
Griet
Overige personen: Aall
Jacob
Marten
Jan Swaan
Evert

1620-06-07
♠ Elske Henrixdf, huijsvrouw van de sweerdveger Henrick Tamminga.
Betreft: verkoop van een huijsstede, gelegen tot Denecam aan de echtelieden Arent Riemerinck en Fenneke......, wonende aldaer voor 40 dalers à 30 stuijvers per stuk.
Koper: Arent Riemerinck
Fenneke
Verkoper: Elske
Henrick Tamminga

1620-06-07
♠ Elske Henrixdr, huijsvrouw van de sweerdveger Henrick Tamminga.
Betreft: verkoop van een stuk land, gelegen tot Denecam, aan Anneke Cuijpers (weduwe van Luitien Kuijpers) wonende aldaer voor 100 dalers à 30 stuijvers per stuk.
Koper: Anneke Cuijpers
Verkoper: Elske
Henrick Tamminga
Overige personen: Luitien Kuijpers

1620-06-09
♠ Agge Wijbeszn.
Zoon van: Wijbe Aggis (overleden) en Foockel Pietersdr.
Broer van: Frans Wijbeszn.
Geertien Cornelisdr
Betreft: geven van procuratie aan Jan Aggis en Pieter Wijbeszn, door voornoemde Foockel, om van Jan Baals Pieters te Groningen, te vorderen en te ontfangen de penningen, welke haar zijn competerende, uit crachte van haar instrumenten.
Leeftijden niet vermeld.
zoon: Frans
lastnemer: Jan
Pieter
Debiteur: Jan
Overige personen: Agge
Wijbe
Foockel
Geertien

1620-06-09
♠ Agge Wijbeszn.
Zoon van: Wijbe Aggis (overleden) en Foockel Pietersdr.
Broer van: Frans Wijbeszn.
Geertien Cornelisdr
Betreft: geven van procuratie aan Jan Aggis en Pieter Wijbeszn, door voornoemde Foockel, om van Jan Baals Pieters te Groningen, te vorderen en te ontfangen de penningen, welke haar zijn competerende, uit crachte van haar instrumenten.
Leeftijden niet vermeld.
zoon: Frans
lastnemer: Jan
Pieter
Debiteur: Jan
Overige personen: Agge
Wijbe
Foockel
Geertien

1620-06-10
♠ Baucke Bauckeszn. eerdwercker, gehuwd met Trijn Gerrijts.
Verkocht: een camer in de Hanniasteige, aan Pietrick Sibedr. (weduwe van Jan Bottes) voor 100 goudguldens. Grondpacht 2 goudguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: Haniasteeg
wijlen echtgenoot: Jan
Koper: Pietrick
Verkoper: Baucke
Trijn

1620-06-12
♠ Meinu Jacobsdr, huijsvrouw van de ruijter onder de Ritmeester Elder?: Nicolaes van der Oosten. Leeftijden niet vermeld.
Op haar verzoek verklaart de coster: Harmen Martens, dat uit het Kerkeboek is gebleken, dat het huwelijk van voornoemde Meinu en Nicolaes op 20 en 27 September en op 4 October 1607 is geproclameert en op 25 October 1607 is bevestigt.

1620-06-19
♠ Jacob Carstis, oud 69 jaren;
Jan Janszn., oud 59 jaren, doptieswever;
verklaren dat: wijlen Pieter Pieterszn. de vader is van wijlen Lenert Pieterszn.
Lenert Pieterszn. was in leven boeckebinder en gehuwd met Tet Reinersdr. (thans zijn weduwe) en vader van twee kinderen.
Deze kinderen zijn de erfgenamen van hun olde moeije Lijn Pieters (overleden te Willemstadt, in Zeelandt?).
wordt gecertificeerd: Pieter
Lenert
Tet
Lijn
certificeert: Jacob
Jan

1620-06-20
♠ Wijlen: Gerardus Finke.
In leven: Diener des goddelijken Woorts te Boxum.
Zijn weduwe: Jetske Ruerds dr., oud:.......
Betreft: verkoop (enige jaren geleden) van een huijsinge, in de Nieuwestraat, te Hasselt, aan Willem Dirx zn, oud: ...., wonende aldaar.
Verkoopprijs niet vermeld.
erlater: Gerardus Finke
Koper: Willem
Verkoopster: Jetske

1620-06-20
♠ Wijlen: Gerardus Finke.
In leven: Diener des goddelijken Woorts te Boxum.
Zijn weduwe: Jetske Ruerds dr., oud:.......
Betreft: verkoop (enige jaren geleden) van een huijsinge, in de Nieuwestraat, te Hasselt, aan Willem Dirx zn, oud: ...., wonende aldaar.
Verkoopprijs niet vermeld.
erlater: Gerardus Finke
Koper: Willem
Verkoopster: Jetske

1620-06-26
♠ Abbe Fredrix, gesworen gemeentsman. Oud: 50 jaren.
Verklaart, dat Mettie Henrixdr, oud: ....., gehuwd is met de tafellakenwercker: Roeleff Heres, oud: 52 jaren, dat zij eerder gehuwd is geweest met ...... en de moeder is van Coert Lamberts, mr chirurgus, gehuwd met Gertie mr Gielisdr, én van wijlen: Henrick Lamberts, in leven: barbier, overleden op reijse van Oost Indien.
Dit wordt bevestigd door voornoemde Roeleff en Mettie.
(Zie ook pag. 330) Overige leeftijden niet vermeld.
Opmerkingen: zie ook pagina 330
Getuige: Abbe
Overige personen: Mettie
Roeleff
Coert
Gertie
Henrick
vimeo

1620-06-26
♠ Abbe Fredrix, gesworen gemeentsman. Oud: 50 jaren.
Verklaart, dat Mettie Henrixdr, oud: ....., gehuwd is met de tafellakenwercker: Roeleff Heres, oud: 52 jaren, dat zij eerder gehuwd is geweest met ...... en de moeder is van Coert Lamberts, mr chirurgus, gehuwd met Gertie mr Gielisdr, én van wijlen: Henrick Lamberts, in leven: barbier, overleden op reijse van Oost Indien.
Dit wordt bevestigd door voornoemde Roeleff en Mettie.
(Zie ook pag. 330) Overige leeftijden niet vermeld.
Opmerkingen: zie ook pagina 330
Getuige: Abbe
Overige personen: Mettie
Roeleff
Coert
Gertie
Henrick
vimeo

1620-06-26
♠ His Jeroonsdr., huijsvrouw van Rompcke Greoltszn.
Betreft: Verkoop van een huijsinge en plaets, aan het Zuijdvliet, aan de echtelieden Binnert Janszn., schuijtevoerder, en Tziets Auckesdr., voor 500 goudguldens.
Grondpacht: 14 stuijvers per jaar.
Koper: Binnert
Tziets
Verkoper: Rompcke
His

1620-07-01
♠ Borrit Jacobszn., oud omtrent 40 jaren, coopman;
Jan Janszn., oud 34 jaren,
Jelte Janszn, lijnslager, oud: 42 jaren.
verklaren dat Floris van Rossum, Mr. schooldiener, op hun gebuijrte heeft gewoond en zich vroom, eerlijk en naar behoren heeft gedragen.
certificeert: Borrit
Jan
wordt gecertificeerd: Floris van Rossum
verklaarder: Jelte
K849-193

1620-07-01
♠ Op verzoek van Jan van Sevender, verklaart: Jan Lenertszn., oud 51 jaren, Stadts coopmansbode op Embden;
dat hij de waren, welke Jan van Sevender van Jaques de Lose, van Embden, heeft ontfangen, ten zijnen dienste heeft verkocht en de penningen door Claes Albertszn., Stadts coopmansbode op Amsterdam, gesonden aan Henrick van Lutzelen en dat de resepisse [= bewijs van ontvangst] door Henrick van Lutzelen is gepasseerd aan voornoemde Claes Albertszn.
certificeert: Jan
wordt gecertificeerd: Claes
Henrick van Lutzelen
Verkoper: Jaques de Lose
Overige personen: Jan van Sevender

1620-07-07
♠ Meester Gerrijt Roijen, vrij operateur, steen- en breuksnijder, oculist en opthalmist, zoon van wijlen meester Jan Roijen, stadschirugijn in Tiel
verklaart dat meester Jacob Vos uit Wijk bij Duurstede anderhalf jaar bij zijn vader en bij hem de chirurgie en operatie van steen en breuksnijder geleerd heeft en zich getrouw en neerstich heeft gedragen.

1620-07-19
♠ Arien Jacobszn, meester chirurgijn.
Verklaart dat Jacob Saskerszn twee jaren bij hem het chirurgijns handwerck heeft geleert en zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen.
wordt gecertificeerd: Jacob
certificeert: Arien

1620-07-25
♠ Jan Jacobszn., so men secht overleden op reijse van of naar Oost Indien, zoon van wijlen de echtelieden Jacob N.N. en Jantien Hobbisdr.
Wijlen Jantien Hobbisdr. was eerder gehuwd met wijlen Jan Aebiszn., kinderen uit deze relatie: dochter Griet Jansdr., gehuwd met Lamberto Adriani;
dochter wijlen Rints Jansdr., moeder van Jantien Harckedr. Leeftijden niet vermeld.
Verklaring door twee personen: Henrick Henrix, meester snijder, oud omtrent 48 jaren;
Harmen Obbiszn., hopman, oud 60 jaren.
Betreft: Lastgeving aan Harmen Obbiszn. om van de Oost Indien Voiagie te ontfangen de nagelaten erfgoederen van voornoemde Jan Jacobszn.
certificeert: Harmen
Henrick
wordt gecertificeerd: Jan
Moeder: Jantien
Rints
Echtgenoot: Lamberto Adriani
Erfgenaam: Griet
Jantien
Vader: Jan
Jacob N.N.

1620-08-08
♠ Anthonius Wilhelmij, meester chirurgijn.
Gerben Berentszn, meester chirurgijn.
Jan Post, meester chirurgijn,
Dr. Joannes Velsius junior, meester chirurgijn,
Verklaren op verzoek van Gerryt Roijen, meester chirugijn dat zij bij de meester metzelaer Pieter Janszn een breuck hebben ontdekt ter grootte van een clein ei en dat de patient met een cleine coorts was bevangen maar dat er thans geen pericule van het leven meer aanwezig is.
wordt gecertificeerd: Pieter
certificeert: Anthonius
Gerben

1620-08-09
♠ Joannes Jans, broer van: Simon Jans, Jel Jansdr, te Warga, Welmoed Jans, Fokel Jans, Gorijt Jans en wijlen Fecke Janszn.
Fecke Janszn. overleden op de Vooiagie van Gunea, alwaer hij voor scheepstimmerman gediend heeft.
Betreft: verklaring van twee personen (waaronder: Pier Douweszn, stalman, oud: omtrent 36 jaren, Rompcke Ulbeszn, wagenmaker, oud: 40 jaren.), dat voornoemde Fecke Janszn. een broer is van bovengenoemde personen en zijn erfgenamen zijn.
Deze geven aan Goslick Pieters, coopman, alhier, last om de erfgoederen van voornoemde Vooiagie te vorderen.
Cessionaris: Goslick
verklaarder: Pier
Rompcke
wordt gecertificeerd en erfgenaam: Simon
Jel
Welmoed
Fokel
Joannes
Gorijt
wordt gecertificeerd en erflater: Fecke

1620-08-12
♠ Andries Isaacks, draeijer, thans wonende te Amsterdam, voorheen te Leeuwarden.
Op zijn verzoek verklaren de kistemakers Arent Willemszn en Jan Reinerszn, dat zij hem goed hebben gekent en zich vroom en eerlijk heeft gedragen en zijn cost gewonnen.
verzoeker: Andries
verklaarder: Jan
Getuige: Arent

1620-08-15
♠ Aeff Pietersdr, huijsvrouw van de gesworen bierdrager Henrick Henrickszn.
Oud:.....
Betreft: verkoop van een camer en loodse, op de Groenewech N.Z., aan Geertie Henrix (weduwe van Jan van Osenbrugh) voor 125 goudguldens.
Grondpacht: 9 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Groenewech
Koper: Geertie
Verkoper: Aeff
Henrick
Overige personen: Jan van Osenbrugh

1620-08-16
♠ Aertie Jans, huijsvrouw van Frans van Gel.
Betreft Transportering van een acte welke haar man is aanbeerfd door zijn moeije Frouck Foppinga, in leven gehuwd met de grietman Andries Griff, aan de echtelieden Anthoon de Mol en Agatha Velsij te Harlingen.
Erfgenaam: Frans van Gel
Erflaatster: Frouck Foppinga
Overige personen: Aertie
Andries Griff
Anthoon de Mol
Agatha Velsij

1620-08-24
♠ Vroutgen Jansdr, weduwe van Robert Waddel. Haar oom: Jacob Albertszn, oud: ....... Moeder van drie kinderen. Leeftijden niet vermeld.
Constitueert voornoemde Jacob tot haar volmacht om van Lubbert Janszn te vorderen 400 pond, welke haar drie kinderen zijn gelegateerd bij testament van Gerrijt Janszn, van Amsterdam (haar moeijes man).
certificeert: Vroutgen
wijlen echtgenoot: Robert Waddel
wordt gecertificeerd: Jacob
Lubbert
Gerrijt

1620-09-02
♠ Arent Arienszn, linnenwever en burger.
Vader van: Jan Arentszn, so men secht overleden op den voijagie in Oost Indien.
Op zijn verzoek verklaren twee personen (Epe Haeijes, clerq ter griffie, oud 30 jarenen Roeleff Hereszn, doptieswercker, oud: 52 jaren) dat zij hem goed hebben gekent, op hun gebuijrte heeft gewoont en dat hij de vader en ergenaam is van voornoemde Jan Arentszn.
verklaarder: Roeleff
Erfgenaam: Arent
Erflater: Jan
Getuige: Epe

1620-09-07
♠ Harmen Edgerszn, backer en burger. Gehuwd met Trijn Heerts. Vader van wijlen Heert Harmenszn, overleden, destijds als vrijgesel uitlands getogen.
Op zijn verzoek verklaren Claes Simons Hoeck, oud: 59 jaren, en Hans Jans. Langweer, oud 40 jaren dat zij hem en Trijn hebben gekent en wel weten dat zij de ouders en erfgenamen zijn van voornoemde Heert Harmenszn
Overige personen: Harmen
Trijn
Heert

1620-09-08
♠ Andries Henrixzn, postulant van den gerechte.
Oud: 43 jaren.
Verklaart, dat de mr chirurgus Coert Lamberts de enigste broer is van wijlen Henrick Lamberts (overleden op reijse van Oost-Indien).
Opmerkingen: Zie eventueel pagina 319.
Getuige: Andries
Overige personen: Coert
Henrick

1620-09-08
♠ Jacob Joris, geboren en wonende alhier. Zoon van: wijlen de echtelieden: Joris Rosel en Feddu Harmens. Oud: .....
Op zijn verzoek verklaren vier personen, dat hij de zoon is van voornoemde echtelieden. Tevens dat deze ouders en ook Jacob hun vroom en eerlijk hebben gedragen.
- Albert Pieters, stadtsroeper. Oud: ontrent 53 jaren;
- Isbrant Jans zn Oud: ontrent 60 jaren.
- Frans Bockes, oud 57 jaren.
- Dirck Hecken, oud: 50 jaren
Overige personen: Albert
Jacob
Joris Rosel
Feddu
Frans
Isbrant

1620-09-08
♠ Jacob Joris, geboren en wonende alhier. Zoon van: wijlen de echtelieden: Joris Rosel en Feddu Harmens. Oud: .....
Op zijn verzoek verklaren vier personen, dat hij de zoon is van voornoemde echtelieden. Tevens dat deze ouders en ook Jacob hun vroom en eerlijk hebben gedragen.
- Albert Pieters, stadtsroeper. Oud: ontrent 53 jaren;
- Isbrant Jans zn Oud: ontrent 60 jaren.
- Frans Bockes, oud 57 jaren.
- Dirck Hecken, oud: 50 jaren
Overige personen: Albert
Jacob
Joris Rosel
Feddu
Frans
Isbrant

1620-09-11
♠ Lijsbeth Reinersdr, weduwe van Folckert Allerts.
Aangehijlcke olde moeije van Jochum Sipckes (nagelaten weeskind van Sipcke Jantieszn, overleden op de Vooijagie van Oost-Indien).
Op haar verzoek verklaren twee personen: Jacob Claeszn, burger. Oud: omtrent 50 jaren en Isbrant Jacobs, molenaer, onder de clockslach van Leeuwarden, Oud: 36 jaren, dat voornoemde Jochum het enigste kind en dus erfgenaam is van voornoemde wijlen Sipcke.
wordt gecertificeerd: Jochum
wijlen echtgenoot: Folckert
certificeert: Jacob
Isbrand
tante: Lijsbeth
Erflater: Sipcke

1620-09-26
♠ Beno Uden, notaris te Embden.
Wordt geconstitueert tot volmacht van de olde burgemeester alhier: Jurrien Henrix, om van Sweer Arents, te Munster te vorderen de leverante van 200 eicken balcken, volgens contract, berustende onder de notaris Joannes Repensnijder aldaer.
gevolmachtigde: Beno Uden
volmachtgever: Jurrien
Debiteur: Sweer
Overige personen: Joannes Repensnijder

1620-09-26
♠ Beno Uden, notaris te Embden.
Wordt geconstitueert tot volmacht van de olde burgemeester alhier: Jurrien Henrix, om van Sweer Arents, te Munster te vorderen de leverante van 200 eicken balcken, volgens contract, berustende onder de notaris Joannes Repensnijder aldaer.
gevolmachtigde: Beno Uden
volmachtgever: Jurrien
Debiteur: Sweer
Overige personen: Joannes Repensnijder

1620-10-02
♠ Attie Widmers.
Oud: 37 jaren.
Henrickien Thomas.
Oud: 44 jaren.
Lucas Hemmes, snijder,
Oud: 37 jaren.
Verklaart, dat Frans Pieters, snijder op haar gebuijrte wonende is en wel weet, dat enen Geertien Siegers, van Enckhuijsen, enige tijd bij Frans is thuijs geweest en dat hij haar behulpich was bij het vorderen van een erfenisse, welke haar alhier was angestorven. Tevens is voornoemde Geertien bij Frans thuijs ter taeffel gegaen en heeft hij haar met cost en drank onderholden.
verklaarder: Lucas
Getuige: Attie
Henrickien
Overige personen: Frans
Geertien

1620-10-02
♠ Auck Sioerdts, huijsvrouw van de vleijshouwer Hemme Taeckes.
Betreft: aankoop van een ledige plaets en olde loodse, neffens over de gewesene huijsinge van Wabe Wisses, op de zuidzijde van 't diept, van Jacob Carstes (namens Sioucke Reiners Bandt) voor 72 goudguldens en 14 stuijvers. Vrij van grondpacht.
Ints Aenedr. overleden, in leven echtgenote van Siouck Reiner Bandt.
Wijlen Rieurdt Aenes, broer van de overleden Ints Aenedr.
Geografische aanduidingen: over de gewesene huijsinge van Wabe Wisses, op de zuidzijde van 't diept
lasthebber: Jacob
Broer: Reiner
Koper: Auck
Hemme
Verkoper: Sioucke Bandt
Overige personen: Wabe
Ints
Rieurdt
♠ Claes Jansen, te Wartena.
Zoon van: wijlen Jan Jans, in leven bakker te Husum.
Broer van: Douwe Jansen, te Husum, wijlen Dirk Jansen en van nog een zuster en een broer.
Leeftijden niet vermeld.
Op verzoek van voorn. Claes en Douwe verklaren vier personen, dat zij voorn. Dirk hebben gekend en dat deze een broer is van Claes en Douwe, die mede-erfgenamen zijn.
Overige personen: Claes
Jan
Douwe
Dirk

1620-10-08
♠ Pieter Pieterszn, holtsager. Gehuwd met Hijlck Fockes. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verklaring van drie personen, (waaronder Riemer Claeszn, oud: 47 jaren) dat voornoemde Pieter en Hijlck zich wel en vroom hebben gedragen en de cost gewonnen.
-Evert Dirckszn., oud omtrent 60 jaren;
-Jan Henrixzn., oud 27 jaren;
certificeert: Evert
Jan
wordt gecertificeerd: Pieter
Hijlck
verklaarder: Riemer

1620-10-18
♠ Andries Harckeszn, mr schoenmaker.
Oud: 26 jaren.
Harcke Pieters, gemeentsman, oud 50 jaren.
Verklaren dat zij de schoenmakersgesel Douwe Douweszn, te Beetgum, heeft gekent, dat deze 4 á 5 jaren heeft gearbeijdet bij wijlen de schoenmaker Halbe Ubles, en zich neerstich en naar behoren heeft gedragen.
Getuige: Andries
Harcke
Overige personen: Douwe
Halbe

1620-10-20
♠ Joucke Sioerts, wachtmeester, oud: 46 jaren.
Verklaart, dat de echtelieden: Ane Jouckiszn en Trijn Henrix (gewoont hebbende aan het Vliet), zijn vertrocken en banquerot gespeelt waren. Zij hebben de beste mobilen en huijsraden meegenomen en enige oude huijsraden alhier gelaten, waarvan de waarde geen 15 Carolieguldens bedraagt.
verklaarder: Joucke
Overige personen: Ane
Trijntie

1620-10-28
♠ Wijlen: mr. Cornelis Otterspoor.
In leven: Advocaat voor den Hove van Uijtrecht.
Betreft: verklaring, van twee advocaten (Dr.Sixtus van Peima en Dr. Suffrides Nijenhuijs, oud 52 jaren) en een notaris, dat de quitantien, bij wijlen de openbare Notaris: Philips van Tongeren geschreven, d.d. 25 Augusti 1606, 7 Aprilis 1607 en 28 December 1607, mede zijn ondertekend door bovengenoemde wijlen Mr. Otterspoor. Deze verklaringen worden gedaan op verzoek van de Domheer van Uijtrecht: Serapius Smijngia.

1620-11-06
♠ Wijlen: Anna van Eijll, in leven: gehuwd met Beernt Moiderman, in leven: burgemeester van Borculou.
Schoonzuster van: Jan Gerrijts, clerq van de ontvanger: Laes van Jongema, wonende alhier, oud:.....
Betreft: Lastgeving aan Jetse Tabis, om de erfgoederen, welke voornoemde Anna en Beernt aan voornoemde Jan Gerrijts heeben beërfd, te vorderen en te ontvangen.
Opmerkingen: zie ook l848-340
Erfgenaam: Jan
Erflaatster: Anna van Eijll
lasthebber: Jetse
Erflater: Beernt Moiderman
Overige personen: Laes van Jongema

1620-11-07
♠ Wijlen Aecht Clasedr.
In leven huijsvrouw van Andries Nannis (overleden).
Betreft verkoop van een dardepart van ongeveer 20 pondematen lands, gelegen tusschen het Vliet en Cleijenburch, op de zuidzijde van de vaert, door Anna Sioerdtsdr, (vrouw van Baltser Hesse) voor 1375 goudguldens, aan de echtelieden Pieter Sibrandts en Dieucke Sioerdtsdr, wonende op Cleijenburch. Oud:.....
belast met een dardepart van 25 stuijvers.
(dit stuk land is destijd geërfd door voornoemde Anna van voornoemde wijlen Andries en Aecht).
Koper: Pieter
Dieucke
Verkoper: Anna
Baltser Hesse
Erflater: Aecht
Andries

1620-11-07
♠ Wijlen Aecht Clasedr.
In leven huijsvrouw van Andries Nannis (overleden).
Betreft verkoop van een dardepart van ongeveer 20 pondematen lands, gelegen tusschen het Vliet en Cleijenburch, op de zuidzijde van de vaert, door Anna Sioerdtsdr, (vrouw van Baltser Hesse) voor 1375 goudguldens, aan de echtelieden Pieter Sibrandts en Dieucke Sioerdtsdr, wonende op Cleijenburch. Oud:.....
belast met een dardepart van 25 stuijvers.
(dit stuk land is destijd geërfd door voornoemde Anna van voornoemde wijlen Andries en Aecht).
Koper: Pieter
Dieucke
Verkoper: Anna
Baltser Hesse
Erflater: Aecht
Andries

1620-11-08
♠ Claes Henrixzn, snijder. Gehuwd met Willemke Geurts. Oud: ......
Verkocht: een camer ofte woninge, in de Molenstraat, bij het Schaverneck, aan de echtelieden Pieter Wiegers, backer en Wijb Wijbedr, voor 215 goud gls. Oud: ....
Grondpacht: vierdehalve goud guldens per jaar.
Koper: Pieter
Wijb
Verkoper: Claes
Willemke

1620-11-08
♠ Claes Henrixzn, snijder. Gehuwd met Willemke Geurts. Oud: ......
Verkocht: een camer ofte woninge, in de Molenstraat, bij het Schaverneck, aan de echtelieden Pieter Wiegers, backer en Wijb Wijbedr, voor 215 goud gls. Oud: ....
Grondpacht: vierdehalve goud guldens per jaar.
Koper: Pieter
Wijb
Verkoper: Claes
Willemke

1620-11-20
♠ Jan Aertszn, hoedmaker.
Gehuwd met: Hester Jans van IJsse
Oud: .........
Verkocht: een huijsinge en plaets, in de Sacramentstraet, aan de echtelieden: Thijmen Andrieszn , coopman, en Trijn Arentsdr. (te Harlingen), voor 628 goud guldens. Grondpacht: 7 stuijvers per jaar.
Debiteur: Thijmen
Trijn
Crediteur: Jan
Hester van IJsse

1620-11-21
♠ Frans Rienxzn., corfmaker, gehuwd met Geert Warnersdr.
Verkocht: (mede namens de echtelieden Jan Tieteszn. en Cuniera N.N.), een huijsinge, alwaer de druijff uithangt, omtrent de Hoexterpoorte, voor 1562 goudguldens en 14 stuijvers, aan de echtelieden Jan Jacobszn., backer, en Claaske Doededr., echtelieden.
Geografische aanduidingen: een huijsinge, alwaer de druijff uithangt, omtrent de Hoexterpoorte
Koper: Jan
Claaske
Verkoper: Frans
Geert
Jan
Cuniera N.N.

1620-11-21
♠ Hans Jacobs Seller, alhier.
Gehuwd met:......
Leeftijden niet vermeld.
Op zijn verzoek verklaren drie personen, dat hij alhier wonende is, dat hij zich met een Nederlantsche vrou alhier in de echtestaet hadde begeven en zich eerlijk en vroom heeft gedragen en de cost gewonnen.

1620-11-21
♠ Melchior Pieper, alhier. Gehuwd met: .... Leeftijden niet vermeld.
Op zijn verzoek verklaren drie personen: - Abel Engberts, speldmaker, oud omtrent 56 jaren, en
- Andries Henrixzn, postulant voor den gerechte alhier, oud: 43 jaren.
- Jan Rienxzn, lakenbereijder, oud: 52 jaren.
Verklaren, dat Hans Jacobs Seller en Melchior Pieper, beijden alhier wonende zijn, dat zij hun elx met een Nederlantsche vrou in de echtestaet hebben begeven en dat zij hun eerlijk en vroom hebben gedragen en de cost gewonnen.
Getuige: Abel
Andries
Overige personen: Hans Seller
Melchior Pieper

1620-11-21
♠ Melchior Pieper, alhier. Gehuwd met: .... Leeftijden niet vermeld.
Op zijn verzoek verklaren drie personen: - Abel Engberts, speldmaker, oud omtrent 56 jaren, en
- Andries Henrixzn, postulant voor den gerechte alhier, oud: 43 jaren.
- Jan Rienxzn, lakenbereijder, oud: 52 jaren.
Verklaren, dat Hans Jacobs Seller en Melchior Pieper, beijden alhier wonende zijn, dat zij hun elx met een Nederlantsche vrou in de echtestaet hebben begeven en dat zij hun eerlijk en vroom hebben gedragen en de cost gewonnen.
Getuige: Abel
Andries
Overige personen: Hans Seller
Melchior Pieper

1620-11-27
♠ Jacob Hergers, alhier. Oud: ....Wordt door de cooplieden: Arent Andries Camp, Dirck van Vierssen, Pieter Gerrijts, zijdecramer, Laurents Reuerts, borduijrwercker, Tzietse Ottes en Jacob Dirck zn, brouwer, geconstitueert tot hun volmacht om in Vlissingen of elders te achterhalen de gewesene cleermaker van Graef Wilhelm: la Plante en van deze te vorderen betalinge - of teruggave - der goederen, welke deze op bedriegelijke wijze uit zijn winckel heeft becomen.
wordt gecertificeerd: Jacob Hergers
la Plante
certificeert: Jacob
Arent Camp
Dirck van Vierssen
Pieter
Laurents
Tzietse

1620-11-28
♠ Mr. Jan van Marhulsen, Notaris-publicus, te Borckelo.
Oud:......
Ontfangt procuratie van Jan Gerrijts te Leeuwarden, om namens hem te vercopen alle huijsraden en andere roerlijke goederen, welke hij van zijn broer: wijlen Berent Meuderman en diens huijsvrouw: wijlen Anna van Eijl heeft geërft, benevens de woninge te Borckelo, waarin de overledenen hebben gewoont. (voornoemde Berent was aldaer Burgemeester)
zie ook: L848-336

1620-12-05
♠ Aeltie Bockedr, huijsvrouw van de linnenwever: Henrick Henrixzn.
Betreft: aankoop van een camer, bij de van Amelantsdwinger, van de echtelieden: Aucke Henrix en Pitrick Thijssedr, voor 300 goudguldens, plus een silveren beecker van thien lood. Leeftijden niet vermeld.
Voornoemde Aucke is vader van Henrick Auckiszn, gehuwd met Tieets Sijbrensdr.
Verkoop door voornoemde Aucke en Pitrick van een camer, eveneens bij de van Amelantsdwinger, aan voornoemde Henrick Auckiszn en Tieets Sijbrensdr, voor 200 goudguldens. Grondpacht 8,25 stuijvers.
Geografische aanduidingen: Amelandsdwinger
Koper: Aeltie
Henrick
Henrick
Tieets
Verkoper: Aucke
Pitrick

1620-12-08
♠ Boldewijn Block, coopman en burger.
Constitueert Jasper Jaspers Borssou, coopman te Amsterdam, tot zijn volmacht om al zijn zaken te procuren in Amsterdam en andere plaetsen.
Thans ontfangt Jasper procuratie om van Jan Roeper te vorderen de penningen welke voornoemde Boldewijn van deze zijn competerende.
Debiteur: Jan
Overige personen: Boldewijn de Block
Jasper Borssou

1620-12-13
♠ Aucke Henrix, linnenwever. Gehuwd met Pietrick Thijssedr. Oud: ....
Gekocht: twee camers, staende achter malcanderen aan het Bolwerck bij de Thuijnen, van Doecke Anneszn, voor in totaal 270 goudguldens.
Grondpacht: 10 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Tuinen
Koper: Aucke
Pietrick
Verkoper: Doecke

1620-12-28
♠ Anna Pieters, huijsvrouw van de cammaker Arent Wesselszn.
Betreft: aankoop van een huijsinge, met een camer en loodse daarachter staende, op het Ossehiem, bij het gewesen Blockhuijs van de echtelieden Dominicus Albertszn, linnenwever, en Lijsbeth Pietersdr, voor 700 goudguldens.
Grondpacht: 8 goudguldens en 26 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: het Ossehiem, bij het gewesen Blockhuijs
Koper: Anna
Arent
Verkoper: Dominicus
Lijsbeth

1620-12-28
♠ Rombout Berge, wonende te Loeven.
Oud: ....
Op zijn verzoek verklaart de kistemaker: Jan Reinerszn alhier, dat hij drie jaren bij hem, als kistenmakersknecht gearbeidet heeft en zich getrou en neerstig heeft gedragen.
Overige personen: Rombout Berge
Jan

1620-12-29
♠ Gaucke Dircks, brouwer.
Tziempck ( Tjemke) Minnedr, weduwe van Jacob Gerbens. Haar swager Jacob Feddes, vader van 2 kinderen. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verkoop van een huijsinge, schuijre en plaetse (alwaer het swarte cruijs uithangt) bij de Franciscipijpe door voornoemde Tziempck, aan de echtelieden: Jacob Claeszn - lakencoper - en Sijntie Jorisdr, voor 2800 goudguldens plus 2 rosenobels, voor de kinderen van de swager van voornoemde Tziempck: Jacob Feddes. (welke haar bij de verkoop adsisteert)
Grondpacht: dardehalve goudguldens per jaar.
Aangezien Tziempck niet kan schrijven hebben voornoemde Gaucke en de metzelaer Sibe Dirxzn de coopbrief (als baersluijden) getekent.
Geografische aanduidingen: Korfmakerspijp
steunt: Gaucke
Sibe
Jacob
Koper: Jacob
Sijntie
Verkoper: Tziempck
Overige personen: Jacob

1621-01-08
♠ Aeltie Allertsdr., huijsvrouw van Dirck Tiepckes. Oud:...
Betreft: verkoop van een achtercamer en plaets, in de Cleine Kerckstraat, aan de echtelieden: Pieter Martenszn. van Wachtendonck en Antie Jans, voor 380 goud guldens. Vrij van grondpacht.
De post: enen Jarich Wopckes verclaert vanwegen partijen, dat deze coop afgetreden en verlaten is, d.d. 31 maij 1621.
Geografische aanduidingen: Cleine Kerckstraat
Koper: Pieter van Wachtendonck
Antie
Verkoper: Aeltie
Dirck
Overige personen: Jarich
vimeo

1621-01-08
♠ Dirck Tiepckeszn.
Gehuwd met Aeltie Allertsdr
Verkocht een achtercamer en plaets in de cleine Kerckstraet, aan de echtelieden Pieter Martenszn van Wachtendonck en Antie Jans voor 380 goudguldens.
Depost: enen Jarcih Wopckes verclaert vanwegen partijen, dat deze coop afgetreden en verlaten is, d.d. 31 Maij 1621.
Geografische aanduidingen: cleine Kerckstraet
Koper: Pieter Wachtendonck
Antie
Verkoper: Dirck
Aeltie
Overige personen: Jarich

1621-01-09
♠ Aeltie Gerrijts, huijsvrouw van de sadelmaker: Wolff Hanszn. Oud :.....
Betreft: Verkoop (op St. Pieter 1616) van een huijsinge, tusschen de Doecke van Martena pijpe en het Schaverneck, aan nu wijlen Eilert Roeleffs en Engel Gossesdr., diens huijsvrouw (later zijn weduwe en thans gehuwd met Sioerd Sickes, stiefvader en vader? van .....kinderen ). Deze huijsinge wordt alsnoch verkocht aan voornoemde Engel, voor 982 goudguldens (reeds betaelt) Grondpacht:...
Koper: Eilert
Engel
Verkoper: Aeltie
Wolff
Overige personen: Sioerd

1621-01-09
♠ Aeltie Gerrijts, huijsvrouw van de sadelmaker: Wolff Hanszn. Oud :.....
Betreft: Verkoop (op St. Pieter 1616) van een huijsinge, tusschen de Doecke van Martena pijpe en het Schaverneck, aan nu wijlen Eilert Roeleffs en Engel Gossesdr., diens huijsvrouw (later zijn weduwe en thans gehuwd met Sioerd Sickes, stiefvader en vader? van .....kinderen ). Deze huijsinge wordt alsnoch verkocht aan voornoemde Engel, voor 982 goudguldens (reeds betaelt) Grondpacht:...
Koper: Eilert
Engel
Verkoper: Aeltie
Wolff
Overige personen: Sioerd

1621-01-10
♠ Meenck Elingsdr. huijsvrouw van de lijnslager: Meinse Janszn.
Betreft: verkoop van een camer en plaatse in de olde Doelestraet, aan de echtelieden: Reiner Gerloffszn, holtsnijder, en Wijts Pietersdr., voor 100 goud guldens. Oud:....
Vrij van grondpacht.
Koper: Reiner
Wijts
Verkoper: Meenck
Meinse

1621-01-10
♠ Meenck Elingsdr. huijsvrouw van de lijnslager: Meinse Janszn.
Betreft: verkoop van een camer en plaatse in de olde Doelestraet, aan de echtelieden: Reiner Gerloffszn, holtsnijder, en Wijts Pietersdr., voor 100 goud guldens. Oud:....
Vrij van grondpacht.
Koper: Reiner
Wijts
Verkoper: Meenck
Meinse

1621-01-11
♠ Gijsbert Gijsbertszn, cruijdenier alhier.
Zoon van Gijsbert Henrixzn (overleden) en Cathalina Willemsdr (laatstgenoemde is een zuster van wijlen Jacob Willemszn, in leven wonende te Embden).
Wordt geconstitueert tot volmacht van zijn voornoemde moeder, om met de mede erfgenamen te procederen tot bezegelinge ofte inventarisatie van de nagelaten goederen van voornoemde wijlen Jacob, benevens comparante's deel te vorderen en te ontfangen.
wordt gecertificeerd: Gijsbert
Erfgenaam: Cathalina
Erflater: Jacob
Overige personen: Gijsbert

1621-01-11
♠ Gijsbert Gijsbertszn, cruijdenier alhier.
Zoon van Gijsbert Henrixzn (overleden) en Cathalina Willemsdr (laatstgenoemde is een zuster van wijlen Jacob Willemszn, in leven wonende te Embden).
Wordt geconstitueert tot volmacht van zijn voornoemde moeder, om met de mede erfgenamen te procederen tot bezegelinge ofte inventarisatie van de nagelaten goederen van voornoemde wijlen Jacob, benevens comparante's deel te vorderen en te ontfangen.
wordt gecertificeerd: Gijsbert
Erfgenaam: Cathalina
Erflater: Jacob
Overige personen: Gijsbert

1621-01-11
♠ Rieurd Janszn. Pannebacker, gehuwd met Frouck Fobians.
Oud:.....
Gekocht: een camer, in een steige bij de opganck van het Bolwerck bij de potbackerspijpe, alhier, van de echtelieden: Cornelis Floris, diener des woorts te Pingjum en te Surich, en Dieuke Pibes, voor 75 goudguldens.
Grondpacht: 6 stuijvers en 4 penningen per jaar.
Koper: Rieurd
Frouck
Verkoper: Cornelis
Dieucke

1621-01-15
♠ Kemp Wirx zn, metzelaer. Oud: 44 jaren.
Sijbe Dirxzn, meester metzelaer. Oud: 66 jaren.
Verklaart, dat Jan Berents Rentsingh zich wel en vroom heeft gedragen en als metzelaer de cost gewonnen. Diens moeder: Nies Gerrijts dr, geeft aan Jan procuratie om de goederen, welke zij van haar wijlen man: Berent - en haar wijlen zoon: Harmen - heeft geërft, te vorderen en te ontfangen.
Overige personen: Kempo
Jan Rentsingh
Nies
Berent Rentsingh
Harmen Rentsingh
Sijbe

1621-01-15
♠ Wijbe Wijbeszn, eerdwercker aan het Vliet.
Vader van: Wijbe Wijbeszn, metselaar, gehuwd met: .... Leeftijden niet vermeld.
Consenteert in het huwelijk van voornoemde zijn zoon, met een jonge dochter, wonende in de Stadt: Tergoes. (naam niet vermeld).

1621-01-15
♠ Wijbe Wijbeszn, eerdwercker aan het Vliet.
Vader van: Wijbe Wijbeszn, metselaar, gehuwd met: .... Leeftijden niet vermeld.
Consenteert in het huwelijk van voornoemde zijn zoon, met een jonge dochter, wonende in de Stadt: Tergoes. (naam niet vermeld).

1621-01-23
♠ Jan Harmenszn., backer en burger, alhier, gehuwd [23-01-1620 te Leeuwarden] met Brecht N.N. [Harckes].
Jan Harmenszn., eerder gehuwd [06-05-1618 te Leeuwarden] met wijlen Feijck Douwes, zuster van Philips Douwes, leijdecker, te Bolswart, en gehuwd met Ebel Fedrixdr.
Betreft: verkoop van een vierdepart van een huijsinge, aan de brede zijde van de Nieuwestadt (alwaer het wit cruijs uithangt), alhier,
aan voornoemde Philips en Ebel, voor 500 goudguldens.
Grondpacht: 9 stuijvers en een blanck per jaar.
[blanck = blancke = een Frans, zilveren betaalmiddel?]
Geografische aanduidingen: de brede zijde van de Nieuwestadt (alwaer het wit cruijs uithangt)
Koper: Philips
Ebel
Verkoper: Brecht
Jan
Erflater: Feijck

1621-01-24
♠ Dirck Janszn, metzelaer.
Gehuwd met Tziets Bientzesdr.
Verkocht: een camer in de Atsmasteige aan de echtelieden Kempo Wirxzn, metzelaer, en Doed Jochums, voor 175 goudguldens.
Grondpacht: 5 goudguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: Atsmasteige
Koper: Kempo
Doed
Verkoper: Dirck
Tziets

1621-01-27
♠ Antie Rienx, huijsvrouw van Jan Janszn Robijn.
Betreft: verkoop van ee hoge achterhuijsinge in de Weert, achter de huijsinge alwaer 't Paradijs uithangt, aan de echtelieden Jan Hanszn Botterwech, helbardier van sijn generaal en Freerckien Doededr, voor 950 goudguldens en 14 stuijvers.
Geografische aanduidingen: in de Weert, achter de huijsinge alwaer 't Paradijs uithangt
Koper: Jan Botterwech
Freerckien
Verkoper: Antie
Jan Robijn

1621-01-27
♠ Dorathea Feijckes, huijsvrouw van Gedion Janszn van Haestricht.
Betreft: aankoop van een camer, bij het Schaverneck, tegenover de molen van de echtelieden Henrick Claeszn, proclamant en Trijntie Clases voor 193 goudguldens. Gronpacht: vierdehalve goudguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: bij het Schaverneck, tegenover de molen
Koper: Dorathea
Gedion van Haestricht
Verkoper: Henrick
Trijntie

1621-02-01
♠ Obbe Abbeszn, schoenmaker.
Weduwnaar van Jees Henrix.
Vader van drie kinderen.
Leeftijden niet vermeld.
Verkocht: twee camers ondereen reijddack, in de Percksteige, aan de echtelieden: Uijtze Juckszn en Neel Nannedr. voor 170 goudguldens.
Grondpacht: 9 stuijvers per jaar.
Koper: Uijtze
Neel
Verkoper: Obbe
Overige personen: Jees

1621-02-01
♠ Wijlen: Jees (Jisk) Henrix, in leven gehuwd met de schoenmaker: Obbe Abbes.
Moeder van drie kinderen.
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verkoop van twee camers, onder een reijddack, in de Percksteige, door voornoemde Obbe Abbes, aan de echtelieden: Uijtze Juckeszn en Neel Nannedr., voor 170 goudguldens.
Geografische aanduidingen: Perksteeg
Erflaatster: Jees
Koper: Uijtze
Koopster: Neel
Verkoper: Obbe

1621-02-12
♠ Gerben Lieuweszn, borduijwerckersgesel.
Betreft: verklaring van de mr borduijrwercker Laurent Reuerts, dat voornoemde Gerben vijf jaren bij hem heeft gearbeidet en het borduijrwercken geleert en tevens dat deze zich vroom en eerlijk heeft gedragen.
Getuige: Laurent
Overige personen: Gerben

1621-02-13
♠ Bauck Clases, huijsvrouw van Friese Hettes (veltscheerder onder de compagnie van Schelte Scheltema).
Betreft: aankoop van een dwarshuijsinge in de cleine Kerckstraet, van de echtelieden Laurents Claeszn, meester kistemaker en Antie Evert Hesenaersdr, voor 675 goudguldens. Grondpacht: 3 stuijvers per jaar.
N.B Deze huijsinge is in Maij 1619 door voornoemde Laurents gekocht van de goldtsmidt: Jan Douwes, Oud:..
1/4 part voor hen selven en 3/4 part bij decreet van desen Gerechte voor in totaal 835 goudguldens, die voorgenoemde personen door verkocht is aan de eerstgenoemde personen.
Koper: Bauck
Friese
Verkoper: Laurents
Antie Hesenaersdr
Overige personen: Schelte Scheltema
Jan

1621-02-19
♠ Antie Jansdr, huijsvrouw van Douwe Sijbis.
Betreft: aankoop van een camer, in een stege in de Groote Kerckstraet (tegenover de huijsinge van Joannes Bogermannus) van de echtelieden Jasper Ublis en Cathalina Jaques, voor 65 goudguldens.
Grondpacht: vierdehalve goudguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: een stege in de Groote Kerckstraet
Koper: Antie
Douwe
Verkoper: Jasper
Cathalina
Overige personen: Joannes Bogermannus

1621-02-19
♠ Bauck Rommesdr. en Joannis Hinnisz., echtelieden, op 't Fliet, onder de clockslach der stede Leuwarden, buyten Leuwarden.
19 February 1621: Schuldbekentenis (ƒ50.-.-), tersaecke gecochte en ontfangen waren, verschuldigd aan Thys Jansz. en Foockell Gerrytsdr., echtelieden en sydecramers, binnen Leuwarden.
Crediteur: Thys
Foockell
Debiteur: Bauck
Joannis

1621-02-19
♠ Douwe Janszn, borduijrwerckersgesel.
Op zijn verzoek verklaren de meesters borduijrwerckers Jan Frans en Idzert Pieterszn,(Oud ontrent 28 jaren) dat hij bij hun (respectievelijk 2 en 1 jaar) heeft gearbeijdet en het borduijrwercken heeft geleert, en dat hij zich vroom, eerlijk en neerstich heeft gedragen.
certificeert: Jan
Idzert
wordt gecertificeerd: Douwe

1621-02-23
♠ Aeltie Everts, huijsvrouw van Riemer Claeszn.
Betreft: verkoop van een camer, bij de opganck van de Nieuwebuijren, aan de echtelieden: Dirck Janszn (turfdrager) en Ansck Henrix, voor 50 goudguldens. Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: bij de opganck van de Nieuwebuijren
Koper: Dirck
Ansck
Verkoper: Aeltie
Riemer

1621-02-26
♠ Arent Sioerts, cramersgesel, zoon van Maeij Clasedr. en wonende bij zijn moeder, alhier.
Op zijn verzoek verklaren twee personen: Mr. Hans Hessel, oud 64 jaren, Connestabel, alhier;
Tiaerd Wopckeszn, olde gemeentsman.
Oud: 68 jaren.
Dat hij op zijn gebuijrte wonende is en zich eerlijk en vroom heeft gedragen, zonder ter contrarie te hebben vernomen.
Overige personen: Arent
Maeij
Hans

1621-02-26
♠ Jan Frans, meester borduijrwercker, thans in militerende onder compagnie van hopman Lucas de Rose.
Oud: 36 jaren.
Verklaart, dat Wijbe Jans, bij hem 2 jaren heeft gearbeijdet en bij hem het borduijrwercken heeft geleerd.
verklaarder: Jan
Overige personen: Lucas de Rose
Wijbe

1621-02-26
♠ Jan Frans, meester borduijrwercker, thans in militerende onder compagnie van hopman Lucas de Rose.
Oud: 36 jaren.
Verklaart, dat Wijbe Jans, bij hem 2 jaren heeft gearbeijdet en bij hem het borduijrwercken heeft geleerd.
verklaarder: Jan
Overige personen: Lucas de Rose
Wijbe

1621-02-27
♠ Geert Gerrijts, huijsvrouw van de linnenwever Sibren Willemszn.
Haar man: 98 jaren.
Moeder van Gerrijt Sibrenszn, eveneens linnenwever, gehuwd met Siu Hessels.
Betreft: verkoop van een huijsinge, tusschen de van Amelantsstraet en de Thuijnen, neffens over het Bolwerck, aan voornoemde Gerrijt en Siu, voor 200 goudguldens.
Grondpacht: 12 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: tusschen de van Amelantsstraet en de Thuijnen, neffens over het Bolwerck
Koper: Gerrijt
Siu
Verkoper: Geert
Sibren

1621-03-01
♠ Aeltie Pietersdr, huijsvrouw van de brouwer Tierck Jans.
Dochter van Pieter Rienkszn en ..... (beiden overleden)
Kleindochter van wijlen Rienck .... en Ints Bauckesdr
Nicht van Gerleff Rienckszn, wonende aan het Vliet.
Nicht van Rints Riencksdr, wonende bij Tijlcke Dam.
Zij heeft nog twee zusters en een broer.
Betreft: verkoop (mede namens voornoemde Gerleff en Rints) van een huijsinge in de Cleine Kerckstraat, aan de echtelieden: Friese Hettes en Bauck Clasesdr, voor 495 goudguldens en 21 stuijvers.
Leeftijden niet vermeld.
Vader: Pieter
Grootvader: Rienck
grootmoeder: Ints
Koper: Friese
Bauck
Verkoper: Aeltie
Tierck
Gerleff
Rints

1621-03-01
♠ Harcke Pieterszn, gemeentsman.
Oud: 51 jaren.
Verklaart dat Jelle Hilles, alias Zoon, (zoon van de burger Hille Jelles) op zijn gebuijrte is geboren en opgevoedet en zich alhier vroom en eerlijk heeft gedragen.
Lieuwe Buwes, meester schoenmaker, verklaart tevens, dat Jelle twee jaren bij hem het schoenmakers-handwerck heeft geleert en daarna een jaar als gesel bij hem heeft gearbeijdet. Voornoemde Jelle is thans wonende tot Wolgast in Pommeren en wordt aldaar Jelle Gielis genaemt.
verklaarder: Lieuwe
Getuige: Harcke
Overige personen: Jelle
Hille

1621-03-01
♠ Heere Intzes, meester kistemaker, gehuwd met Tiedtie / Tedtie Reinersdr.
Verkocht (enige tijd geleden) een huijsinge, plaetse en hovinge, staende en gelegen bij de Put, aan nu wijlen de medicus doctor Willem Reiners en diens vrouw Maritien Tonis.
Thans worden voornoemde huijsinge c.a. alsnog verkocht aan voornoemd Maritien, voor 940 goudguldens, waarvan een dardepart is betaelt.
Grondpacht: 30 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: bij de Put
Koper: Maritien
Verkoper: Heere
Tedtie
Overige personen: Willem

1621-03-01
♠ Heere Intzes, meester kistemaker, gehuwd met Tiedtie / Tedtie Reinersdr.
Verkocht (enige tijd geleden) een huijsinge, plaetse en hovinge, staende en gelegen bij de Put, aan nu wijlen de medicus doctor Willem Reiners en diens vrouw Maritien Tonis.
Thans worden voornoemde huijsinge c.a. alsnog verkocht aan voornoemd Maritien, voor 940 goudguldens, waarvan een dardepart is betaelt.
Grondpacht: 30 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: bij de Put
Koper: Maritien
Verkoper: Heere
Tedtie
Overige personen: Willem

1621-03-05
♠ Aeffke Folckertsdr., huijsvrouw van Jan Hans Nijs. Oud:...
Betreft: verkoop van een huijsinge en plaetse, op de Nieuwebuijren, aan de leidecker: Willem Jans, leidecker, oud: ...., voor 1126 goud gls. en 14 stuijvers. Grondpacht: 2 goudguldens per jaar.
Koper: Willem
Verkoper: Jan Nijs
Overige personen: Aeffke

1621-03-05
♠ Aeffke Folckertsdr., huijsvrouw van Jan Hans Nijs. Oud:...
Betreft: verkoop van een huijsinge en plaetse, op de Nieuwebuijren, aan de leidecker: Willem Jans, leidecker, oud: ...., voor 1126 goud gls. en 14 stuijvers. Grondpacht: 2 goudguldens per jaar.
Koper: Willem
Verkoper: Jan Nijs
Overige personen: Aeffke

1621-03-06
♠ Frouck Aebledr, huijsvrouw van Lambert Gerrijtszn, aan het Vliet.
Moeder van Gerrijt Lambertszn, gehuwd met Trijntie Pietersdr, van Haerlem.
Consenteert in het huwelijk hetwelk voornoemde Gerrijt en Trijntie hebben aangegaen.
Overige personen: Frouck
Lambert
Gerrijt
Trijntie
vimeoistorisch Centrum Leeuwarden (
1621-03-07
♠ Eet Piers, huijsvrouw van de gortmaker Tierck Wijbenszn.
Betreft: verkoop van een huijsinge aan het Bolwerck tusschen de Wirdumerpoorte en de Huijsumer pijpe aan de mr chirurgus Isbrant Hieronimi Franck, voor 300 carolusguldens.
Geografische aanduidingen: aan het Bolwerck tusschen de Wirdumerpoorte en de Huijsumer pijpe
Koper: Isbrant Franck
Verkoper: Eet
Tierck

1621-03-12
♠ Eesck Sakedr, huijsvrouw van de holtsager Pieter Gerleffszn.
Betreft: vercoop van een camer op de waterswal in de streeck lopende van Droevendal naar de Oosterstraat, aan de echtelieden Simon Andries Visscher of Simon Andries, Visscher en Els Clasedr, voor 250 goudguldens.
Geografische aanduidingen: op de waterswal in de streeck lopende van Droevendal naar de Oosterstraat
Koper: Simon
Els
Verkoper: Eesck
Pieter

1621-03-13
♠ Dooijtze Gabbes, timmerman.
Oud: ontrent 50 jaren.
Henrick Harmens, doptieswever.
Oud: ontrent 32 jaren.
Verklaren dat de cramersgesel Obbe Baltzars op zijn gebuijrte heeft gewoont en zich vroom en eerlijk heeft gedragen, zonder ter contrarie te hebben vernomen.
verzoeker: Obbe
Getuige: Dooijtze
Henrick

1621-03-15
♠ Anna Berentsdr, huijsvrouw van Anthoon Suael = Swaal
Op haar verzoek verklaren Doecke Gerrijts, gardenier onder de clockslach van Leeuwarden, oud 35 jaren, en Jacob Wolters, dat zij (enige jaren geleden) getuige geweest zijn van een vechtpartij tusschen enen Michiel ..., Jan Picaerd, Ruijter onder de Compagnie van Aijlva en een persoon, welke Anthoon Suael werd genoemt. Comparanten hebben gezien dat voornoemde Jan aan voornoemde Michiel enkele degensteken toebracht, tengevolge waarvan deze ter plaetse is overleden (de drie mannen zijn swagers).
certificeert: Doecke
Jacob
benadeelde: Michiel
Verdachte: Jan Picaerd
Overige personen: Anna
Anthoon Suael

1621-03-16
♠ Gerrijt Joris, meester metselaer, gehuwd met Griet Jacobsdr.
Verkocht: een camer, staende achter de vercopers camer in de stege achter de huijsinge van Eepe Meinerts, aan Pijtrick Sijbesdr (weduwe van Jan Bottes) voor 120 goudguldens. Grondpacht: 2 goudguldens per jaar.
Buurman: Eepe
wijlen echtgenoot: Jan
Koper: Pijtrick
Verkoper: Gerrijt
Griet

1621-03-17
♠ Francois Anraedt, wonende of gewoont hebbende te Antwerpen. Gehuwd met: Margarieta Gerrijts.
Vader van: Thomas Anraedt. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verklaring van drie personen, dat voorn. Francois en Margarieta echteluijden zijn.
- Foecke Broerszn. Gehuwd met Trijntie Jelmers, oud 27 jaren.
- Freerck Corneliszn Hoeck. Zoon van: wijlen Cornelis Freerx Hoeck. Oud: 31 jaren.
- Claes Simons zn Hoeck. Oud: 60 jaren.
Geografische aanduidingen: Antwerpen
Overige personen: Francois Anraedt
Margarieta
Thomas Anraedt

1621-03-17
♠ Francois Anraedt, wonende of gewoont hebbende te Antwerpen. Gehuwd met: Margarieta Gerrijts.
Vader van: Thomas Anraedt. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verklaring van drie personen, dat voorn. Francois en Margarieta echteluijden zijn.
- Foecke Broerszn. Gehuwd met Trijntie Jelmers, oud 27 jaren.
- Freerck Corneliszn Hoeck. Zoon van: wijlen Cornelis Freerx Hoeck. Oud: 31 jaren.
- Claes Simons zn Hoeck. Oud: 60 jaren.
Geografische aanduidingen: Antwerpen
Overige personen: Francois Anraedt
Margarieta
Thomas Anraedt

1621-03-27
♠ Aeltie Willems, huijsvrouw van de metzelaer: Harmen Meinerts.
Betreft: Aankoop van een camer, bij het Schoenmakersperck, van de echtelieden: Kempo Wirxzn, metzelaer, en Doed Jochumsdr voor 174 goudguldens. Grondpacht: dardehalve stuijver per jaar.
Geografische aanduidingen: Schoenmakersperck
Koper: Aeltie
Harmen
Verkoper: Kempo
Doed
gg014-192 1619-07-15; Hypotheekboeken
gg014-192
Hypotheekboeken

1621-03-29
♠ Dirck Dibbits, Rentemeester van Sijn Gen.
Oud:.....
Op zijn verzoek verklaren twee (waaronder: Isaack Cnoop, Dispencier van Sijn Gen., oud: 39 jaren), personen, dat Upco Reiners op 21 Augusti 1620 alhier is geweest om zijn affairen te verrichten. Beijden hebben toen met hem gesproken.
Overige personen: Dirck Dibbits
Upco

1621-03-29
♠ Eme Egbertsdr, huijsvrouw van Jut Ariens, wonende te Amsterdam.
Moeder van Thimon Juuszn, oud 25 jaren.
Verklaart dat voornoemde Thimon op Jacobi 1621, 26 jaren oud wierde te worden.
Getuige: Eme
Overige personen: Jut
Thimon

1621-03-29
♠ Eme Egbertsdr, huijsvrouw van Jut Ariens, wonende te Amsterdam.
Moeder van Thimon Juuszn, oud 25 jaren.
Verklaart dat voornoemde Thimon op Jacobi 1621, 26 jaren oud wierde te worden.
Getuige: Eme
Overige personen: Jut
Thimon

1621-03-29
♠ Gijsbert van Berlicum.
Oud: ...
Overige personen: Gijsbert van Berlicum

1621-03-29
♠ Joost Laurents, borduijrwerckersgesel.
Oud:.....
Op zijn verzoek verklaart de mr. borduijrwercker Laurents Reuerts, dat hij twee jaren bij hem heeft gearbeidet en het borduijrswercken geleert. Hij heeft zich vroom, eerlijk en neerstich gedragen.
verklaarder: Laurents
verzoeker: Joost

1621-03-29
♠ Wijlen (?) Bauck Sipckedr, in leven huijsvrouw van Evert Everts, bierdrager.
Moeder van ... kinderen.
Betreft: aankoop van een hoeckhuijsinge en plaetse, bij de Pijlsteeghsdwinger van Geert Harmensdr, weduwe van Abraham Davids Planck, voor 255 goudguldens, door voornoemde Evert.
Grondpacht: 20 stuijvers per jaar.
Geert Harmensdr is gehuwd geweest met Jan Davids en moeder van Hiltie en Trijntie Jansdr.
Geografische aanduidingen: bij de Pijlsteeghsdwinger
Koper: Evert
Verkoper: Geert
Overige personen: Bauck
Abraham Planck
Hiltie
Trijntie
Jan

1621-03-29
♠ Wijlen (?) Bauck Sipckedr, in leven huijsvrouw van Evert Everts, bierdrager.
Moeder van ... kinderen.
Betreft: aankoop van een hoeckhuijsinge en plaetse, bij de Pijlsteeghsdwinger van Geert Harmensdr, weduwe van Abraham Davids Planck, voor 255 goudguldens, door voornoemde Evert.
Grondpacht: 20 stuijvers per jaar.
Geert Harmensdr is gehuwd geweest met Jan Davids en moeder van Hiltie en Trijntie Jansdr.
Geografische aanduidingen: bij de Pijlsteeghsdwinger
Koper: Evert
Verkoper: Geert
Overige personen: Bauck
Abraham Planck
Hiltie
Trijntie
Jan

1621-03-31
♠ Jr. Idzert van Burmania, zoon van Juffrouw Cunera van Douma.
Erfgenamen van: Juffrouw Helena van Bunau.
Betreft: eventuele verkoop van een aandeel van voornoemde Helena, in de Oost Indische Compagnie, en berustende onder Willem van Viersen, groot 1000 Caroli guldens.
Indien voornoemde erfgenamen in deze verkoop consenteren, kan voornoemd bedrag van comparants rekeninge worden afgeschreven en gestelt op die van de coper.
Verkoper: Cunera van Douma
Idzert van Burmania
Helena van Bunau
Overige personen: Willem van Viersen

1621-04-05
♠ Trijn Annedr, huijsvrouw van de notaris: Arent van Loon.
Oud:.....
Betreft: verkoop van een nieuwe huijsinge, in de St. Jacobsstrate, op de hoeck van de Clockstraat.
Een woninge, naast voornoemde huijsinge gelegen.
Een woninge, in de Clockstraat, aan Claes Simonszn Hoeck en Simon Jelles, cooplieden, voor in totaal 2666 goudguldens.
Grondpacht: 4 goudguldens per jaar in totaal.
Koper: Claes Hoeck
Simon
Verkoper: Trijn
Arent van Loon

1621-04-05
♠ Trijn Annedr, huijsvrouw van de notaris: Arent van Loon.
Oud:.....
Betreft: verkoop van een nieuwe huijsinge, in de St. Jacobsstrate, op de hoeck van de Clockstraat.
Een woninge, naast voornoemde huijsinge gelegen.
Een woninge, in de Clockstraat, aan Claes Simonszn Hoeck en Simon Jelles, cooplieden, voor in totaal 2666 goudguldens.
Grondpacht: 4 goudguldens per jaar in totaal.
Koper: Claes Hoeck
Simon
Verkoper: Trijn
Arent van Loon

1621-04-07
♠ Auck Tiallingsdr, wonende in Garijp.
Verkocht: een huijsinge en schuijre, op het Schaverneck W.Z., aan de echtelieden Jacob Claeszn, wagenmaker, en Berber Clasedr, voor 420 goudguldens.
Grondpacht:......
Koper: Jacob
Berber
Verkoper: Auck

1621-04-07
♠ Auck Tiallingsdr, wonende in Garijp.
Verkocht: een huijsinge en schuijre, op het Schaverneck W.Z., aan de echtelieden Jacob Claeszn, wagenmaker, en Berber Clasedr, voor 420 goudguldens.
Grondpacht:......
Koper: Jacob
Berber
Verkoper: Auck

1621-04-07
♠ Dirck Jurrienszn, gezworen waker.
Gekocht: een camer, in de Hanniasteige, van Ecke Wilckes (weduwe van Lodewijck Telveer) voor 165 goudguldens.
Grondpacht: 28 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Hanniasteige
Koper: Dirck
Verkoper: Ecke
Overige personen: Lodewijck Telveer

1621-04-09
♠ Aeff Eijssedr, huijsvrouw van de cuijper Frans Pieters, alhier.
Betreft: verklaring van Gees Broersdr, oud: ....(weduwe van Wibe Broer Janszn), dat Geertie Segersdr (huijsvrouw van Aruell Janszn) te Enckhuijsen, ten haren huijse is geweest en haar verzocht heeft bij haar te willen blijven. Echter greep voornoemde Aeff toen Geertie bij de arm en zei: "Dat hoeft niet, du zalste met mij gaan, du canst bij mij wel eeten, drincken en slapen," waarop Geertie met Aeff is meegegaan. Gees verklaart dat dit haar bedroefde en over Aeff ontevreden is. Vijf jaren geleden.
Overige personen: Aeff
Frans
Gees
Wibe
Geertie
Aruell

1621-04-09
♠ Aeff Eijssedr, huijsvrouw van de cuijper Frans Pieters, alhier.
Betreft: verklaring van Gees Broersdr, oud: ....(weduwe van Wibe Broer Janszn), dat Geertie Segersdr (huijsvrouw van Aruell Janszn) te Enckhuijsen, ten haren huijse is geweest en haar verzocht heeft bij haar te willen blijven. Echter greep voornoemde Aeff toen Geertie bij de arm en zei: "Dat hoeft niet, du zalste met mij gaan, du canst bij mij wel eeten, drincken en slapen," waarop Geertie met Aeff is meegegaan. Gees verklaart dat dit haar bedroefde en over Aeff ontevreden is. Vijf jaren geleden.
Overige personen: Aeff
Frans
Gees
Wibe
Geertie
Aruell

1621-04-11
♠ Fedrick Hessels, schoenmakersgesel.
Oud: 36 jaren.
Verklaart dat Claescke Douwedr de echte huijsvrouw is van Pouwels Auckeszn, die (so men secht) als stuijrman is gevaren naar de Straet. Reden van wetenschap: comparant is, mét Cornelis Isbrants, bruidegomsbroeder van voornoemde Pouwels geweest.
Isbrant Cornelis, timmerman. Oud: 66 jaren. Verklaart, dat Claescke Douwe dr 7 jaren op zijn gebuijrte heeft gewoont en derhalve weet, dat zij de echte huijsvrouw is van Pouwels Auckes zn.
certificeert: Fedrick
Isbrant
wordt gecertificeerd: Claescke
Echtgenoot: Pouwels
Overige personen: Cornelis

1621-04-17
♠ Albert Franszn, chirurgijnsgesel.
Op zijn verzoek verklaart de mr chirurgijn: Jan Janszn Post, dat hij twee jaren bij hem het chirurgijns-handwerck heeft geleerd en zich cloeck, neerstich en vroom heeft gedragen.
Overige personen: Albert
Jan Post

1621-04-17
♠ Douwe Jelleszn, backer.
Gehuwd met Eelck Harmens.
Gekocht: een halve (afgescheijdene) huijsinge, op de Thuijnen zuidzijde, van de echtelieden Pieter Wiegerszn, backer en Wijb Wibedr, voor 1150 goudguldens. Oud: ....
Grondpacht: 14 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Tuinen
Koper: Douwe
Eelck
Verkoper: Pieter
Wijb

1621-04-17
♠ Douwe Jelleszn, backer.
Gehuwd met Eelck Harmens.
Gekocht: een halve (afgescheijdene) huijsinge, op de Thuijnen zuidzijde, van de echtelieden Pieter Wiegerszn, backer en Wijb Wibedr, voor 1150 goudguldens. Oud: ....
Grondpacht: 14 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Tuinen
Koper: Douwe
Eelck
Verkoper: Pieter
Wijb

1621-04-17
♠ Pieter Joachims Pijnappelts.
Oud:......
Op zijn verzoek verklaart de meester Chirurgijn: Jan Janszn Post, oud: 32 jaren, dat hij drie jaren bij hem het Chirurgijns-handwerck heeft geleert en zich cloeck, neerstich en vroom heeft gedragen.

1621-04-17
♠ Thonis Roeleffszn. Oud: 26 jaren.
Epe Claaszn, bijsitter. Oud: 51 jaren.
Gerrijt Joris, olderman. Oud: 36 jaren.
Jelle Claaszn, stadts-harthouwer en mede-keurmeester van het metzelaersgilde
Pieter Jans, keurmeester van het metselaarsgilde. Oud: 48 jaren.
Verklaren dat Sioucke Piers (Pieters) twee jaren (1612 en 1613) het metzelaers-ambacht heeft geleert bij de stadts-metzelaer Utze Riemers, dat hij zich daarbij tuchtich, cloeck en neerstich heeft gedragen en op de gildesrolle voor metzelaersknecht was aangetekent.
wordt gecertificeerd: Sioucke
Utze
certificeert: Thonis
Epe
Gerrijt
Jelle
Pieter

1621-04-18
♠ Wijlen Frans Frieseszn, in leven mr chirurgijn.
Zoon van Friese Frans, oud 70 jaren.
Coert Lamberts, meester chirurgijn, oud: 35 jaren.
Betreft: verklaring van voornoemde Friese dat Roeleff Eilerts ongeveer een dardehalfjaar bij voornoemde mr Frans in de winckel heeft gestaan en het chirurgijns-handwerck geleert en dat Roeleff zich vroom, eerlijk en neerstich heeft gedragen.
verzoeker: Roeleff
Getuige: Friese
Overige personen: Frans

1621-04-18
♠ Wijlen Frans Frieseszn, in leven mr chirurgijn.
Zoon van Friese Frans, oud 70 jaren.
Coert Lamberts, meester chirurgijn, oud: 35 jaren.
Betreft: verklaring van voornoemde Friese dat Roeleff Eilerts ongeveer een dardehalfjaar bij voornoemde mr Frans in de winckel heeft gestaan en het chirurgijns-handwerck geleert en dat Roeleff zich vroom, eerlijk en neerstich heeft gedragen.
verzoeker: Roeleff
Getuige: Friese
Overige personen: Frans

1621-04-20
♠ Aelcke Roeleffsdr, huijsvrouw van Gijsbert van Loo.
Betreft: verkoop van een camer, in de dwars-nieuwe Oosterstraat, aan de echtelieden: Pieter Janszn, schoenmaker en Wijtske Melledr, voor 165 goudguldens. Oud: ......
Grondpacht: vierdehalve goudguldens per jaar.
Koper: Pieter
Wijtske
Verkoper: Aelcke
Gijsbert van Loo

1621-04-20
♠ Aelcke Roeleffsdr, huijsvrouw van Gijsbert van Loo.
Betreft: verkoop van een camer, in de dwars-nieuwe Oosterstraat, aan de echtelieden: Pieter Janszn, schoenmaker en Wijtske Melledr, voor 165 goudguldens. Oud: ......
Grondpacht: vierdehalve goudguldens per jaar.
Koper: Pieter
Wijtske
Verkoper: Aelcke
Gijsbert van Loo

1621-04-23
♠ Antie Jacobs, huijsvrouw van de medicus Dr Carolij Cardanus.
Betreft: verkoop van een huijsinge, schuijre en plaetse, aan de smalle zijde van de Nieuwestadt, bij de cleine Kerckstraet, aan de echtelieden Gerrijt Claes, backer en Geertien Everts en aan Griet Jans (weduwe van Evert Geerts) voor 1743 goudguldens. Grondpacht: 14 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: aan de smalle zijde van de Nieuwestadt, bij de cleine Kerckstraet
Koper: Gerrijt
Geertien
Griet
Verkoper: Antie
Carolij
Overige personen: Evert

1621-04-26
♠ Anna Entedr, weduwe van Jan Rienxzn.
Gekocht: een huijsinge, in de nieuwestraete, lopende van de Nieuwestadt naar de Baginestraet, van Maritien Tonisdr, weduwe van de medicus dr Willem Reiners en van Maritiens swagers Evert Reiners, alhier en Luirt Reiners te Groningen en Pieters Lamberts, gehuwd met .....Reiners te Groningen, voor 1600 goudguldens. Leeftijden niet vermeld.
Vrij van grondpacht.
Koper: Anna
Verkoper: Maritien
Evert
Luirt
Pieter
Overige personen: Jan
Willem

1621-04-26
♠ Anna Entedr, weduwe van Jan Rienxzn.
Gekocht: een huijsinge, in de nieuwestraete, lopende van de Nieuwestadt naar de Baginestraet, van Maritien Tonisdr, weduwe van de medicus dr Willem Reiners en van Maritiens swagers Evert Reiners, alhier en Luirt Reiners te Groningen en Pieters Lamberts, gehuwd met .....Reiners te Groningen, voor 1600 goudguldens. Leeftijden niet vermeld.
Vrij van grondpacht.
Koper: Anna
Verkoper: Maritien
Evert
Luirt
Pieter
Overige personen: Jan
Willem

1621-04-30
♠ Albert Harmens, corffmaker.
Oud: ontrent 55 jaren.
Verklaart, dat Henrick Sioerdtszn, corffmaker, bij hem in één huijs heeft gewoont en het corffmakers-handwerk geleerd, tevens, dat hij zich vroom, eerlijk en naar behoren heeft gedragen.
Tonis Janszn, corffmaker.
Oud: ontrent 40 jaren.
Verklaart, dat Henrick Sioerdtszn bij hem in één huijs heeft gewoont en zich vroom en eerlijk heeft gedragen.
Getuige: Albert
Tonis
Overige personen: Henrick

1621-05-01
♠ Aechtien Siercksdr, huijsvrouw van de clerq der Gedeputeerden: Jacob Thomaszn Beima.
Betreft: aankoop van een olde huijsinge, bij de Puth (met eigendom van grond, plaetse en hovinge), van Maritien Thonisdr (weduwe van Dr. Willem Reiners, in leven medicus alhier.) en verdere erfgenamen, Evert Reinerszn alhier, Luijrt Reinerszn te Groningen en Pieter Lambertszn, gehuwd met: ..... te Groningen, voor 800 goudguldens.
Evert Reinerszn, burger alhier en broer van wijlen dr Willem Reiners.
Leeftijden niet vermeld.
Geografische aanduidingen: Bij de Put
Opmerkingen: Maritien is de schoonzuster van Evert, Luijrt en Pieter
Koper: Aechtien
Jacob Beima
Verkoper: Maritien
Evert
Luijrt
Pieter
Overige personen: Willem

1621-05-01
♠ Aechtien Siercksdr, huijsvrouw van de clerq der Gedeputeerden: Jacob Thomaszn Beima.
Betreft: aankoop van een olde huijsinge, bij de Puth (met eigendom van grond, plaetse en hovinge), van Maritien Thonisdr (weduwe van Dr. Willem Reiners, in leven medicus alhier.) en verdere erfgenamen, Evert Reinerszn alhier, Luijrt Reinerszn te Groningen en Pieter Lambertszn, gehuwd met: ..... te Groningen, voor 800 goudguldens.
Evert Reinerszn, burger alhier en broer van wijlen dr Willem Reiners.
Leeftijden niet vermeld.
Geografische aanduidingen: Bij de Put
Opmerkingen: Maritien is de schoonzuster van Evert, Luijrt en Pieter
Koper: Aechtien
Jacob Beima
Verkoper: Maritien
Evert
Luijrt
Pieter
Overige personen: Willem

1621-05-01
♠ Anna Sioerds.
Dochter van Sioerd Eelckes (overleden?) en Tiets Birdes.
Haar moeije Atke Birdes.
Betreft: verkoop van een huijsinge en plaetse in de Cleine Kerckstrate, door voornoemde Sioerd Eelckes, aan de echtelieden Wijbe Hanszn, snijder en Hil Heinedr, voor 615 goudguldens. Oud: ...
Koper: Wijbe
Hil
Verkoper: Sioerd
Overige personen: Anna
Tiets
Atke

1621-05-01
♠ Anna Sioerds.
Dochter van Sioerd Eelckes (overleden?) en Tiets Birdes.
Haar moeije Atke Birdes.
Betreft: verkoop van een huijsinge en plaetse in de Cleine Kerckstrate, door voornoemde Sioerd Eelckes, aan de echtelieden Wijbe Hanszn, snijder en Hil Heinedr, voor 615 goudguldens. Oud: ...
Koper: Wijbe
Hil
Verkoper: Sioerd
Overige personen: Anna
Tiets
Atke

1621-05-02
♠ - Simon Hayes, apothequer. Oud: 34 jaren.
Verklaart, dat Pieter Jacobs Hooghlander, apothequersgesel, drie jaren bij hem het apothequers-handwerck heeft geleerd en zich cloeck, vroom en naerstich heeft gedragen.

1621-05-02
♠ Jan Aertszn, hoedemaker. Oud:......
Op zijn verzoek verklaren twee personen: - Pieter Hetteszn, 35 jaren
- Willem Henrixzn. Oud; 58 jaren.
dat hij op hun gebuijrte heeft gewoont en zich vroom en eerlijk heeft gedragen en de cost gewonnen.
verklaarder: Pieter
verzoeker: Jan

1621-05-02
♠ Jan Aertszn, hoedemaker. Oud:......
Op zijn verzoek verklaren twee personen: - Pieter Hetteszn, 35 jaren
- Willem Henrixzn. Oud; 58 jaren.
dat hij op hun gebuijrte heeft gewoont en zich vroom en eerlijk heeft gedragen en de cost gewonnen.
verklaarder: Pieter
verzoeker: Jan

1621-05-03
♠ Dirck Epes, passementwercker.
Oud: ontrent 48 jaren.
Verklaart dat Jan Gerrijts op zijn gebuijrte alhier heeft gewoont en zich vroom en eerlijk heeft gedragen.
Jan Gerrijts, van Colen, laad en hispnaensche stoelmaker.
Oud:.....,
Op zijn verzoek verklaren drie personen (waaronder: Noe Noeijs, stadstsbode, oud: 55 jaren, Henrick Oldender, oud: 66 jaren), dat hij op hun gebuijrte heeft gewoont en zich voorm en eerlijk heeft gedragen.
verzoeker: Jan
Getuige: Dirck
Noe

1621-05-11
♠ Aeltze Gerckeszn, koemelcker. Oud: 30 jaren.
Gerrijt Albertszn, cepier. Oud: 50 jaren.
Jacob Janszn, meester snijder, oud: 36 jaren.
Verklaren dat zij Rintze Gerlofszn (meester snijder) hebben gekend en zich vroom en eerlijk heeft gedragen en de cost gewonnen.
wordt gecertificeerd: Rintze
certificeert: Aeltze
Gerrijt
Jacob

1621-05-11
♠ Engel Abelsdr, zuster van Jelcke Abeleszn, mr snijder.
Wordt door voornoemde Jelcke geconstitueert tot diens volmacht om van de amptman te Embden of iemand anders, te vorderen het legaat, hetwelk hem bij testament toekomt, van wijlen Oed Riemer (in leven wonende te Hijnte, in Embdellandt).
Erflaatster: Oed
gevolmachtigde: Jelcke
volmachtgever: Engel

1621-05-16
♠ Dr. Joannes Beima, broer van Titia Beima.
Beide kinderen van wijlen Dr Julio Beima, in leven Raad Ordinaris in den Hove Van Frieslandt.
Leeftijden niet vermeld.
Certificatie, dat voornoemde Dr Joannes en Titia nog in leven zijn.
Overige personen: Joannes Beima
Titia Beima
Julius Beima

1621-05-19
♠ Frouck Fabiaensdr, huijsvrouw van de pannebacker Ruijerd Jans.
Betreft: verkoop van een camer bij de opgang van de Nieuwebuijren, aan de echtelieden Jacob Everts, linnenwever, oud: ....., en Sijts Egbertsdr, voor 92 goudguldens.
Grondpacht: 6 stuijvers per jaar.
Koper: Jacob
Sijts
Verkoper: Frouck
Ruijerd

1621-05-26
♠ Anna Liuppedr, huijsvrouw van de calckdrager Wijbe Douweszn. Oud: .....Betreft: aankoop van een camer, loodse en plaetse, op de Groeneweg van Geert Harmensdr, weduwe Jan Davidszn, voor 100 goudguldens. Vrij van grondpacht.
Geert voornoemd is moeder van Hiltie en Trijntie Jansdr.
Geografische aanduidingen: Groeneweg
Koper: Anna
Wijbe
Verkoper: Geert
Overige personen: Hiltie
Jan
Trijntie

1621-05-26
♠ Anna Liuppedr, huijsvrouw van de calckdrager Wijbe Douweszn. Oud: .....Betreft: aankoop van een camer, loodse en plaetse, op de Groeneweg van Geert Harmensdr, weduwe Jan Davidszn, voor 100 goudguldens. Vrij van grondpacht.
Geert voornoemd is moeder van Hiltie en Trijntie Jansdr.
Geografische aanduidingen: Groeneweg
Koper: Anna
Wijbe
Verkoper: Geert
Overige personen: Hiltie
Jan
Trijntie

1621-05-29
♠ Gerrijt Gerbrens.
Jan Pieters, van Leeuwarden
Oud:......
Pieter de Fries.
Oud:......
Pieter van Wachtendonck.
Oud:.....
Verklaart dat hij dienst heeft genomen in de compagnie van capitein Henrick Kamerts, in garnisoen te Graeff.
Getuigen: Henrick Stoffels.
verklaarder: Gerrijt
Jan
Getuige: Henrick
Overige personen: Henrick Kamerts

1621-05-29
♠ Jan Andrieszn, chirurgijnsgesel.
Oud:...
Op zijn verzoek verklaart de chirurgus: Jan Bottes, dat hij bij hem het chirugijns-handwerck heeft geleert en zich vroom, eerlijk en neerstich heeft gedragen.
verklaarder: Jan
verzoeker: Jan

1621-06-01
♠ Arent Willems, wijncoper, te Amsterdam.
Betreft: constituering van Evert du Gordijn, te Amsterdam, tot volmacht van Otto Allerts, in diens zaeke contra voornoemde Arent Willems.
gevolmachtigde: Evert du Gordijn
volmachtgever: Otto
Overige personen: Arent

1621-06-11
♠ Op verzoek van Pieter Pieters, oud: ...., en mede van nog vier personen verklaren: -Abel Egberts, speldmaacker, oud 56 jaren.
-Gerrijt Lenerts, kannegieter, oud 59 jaren.
-Guiliaem Pieters, slotmacker, oud 35 jaren.
- Dirck Janszn. Clock, oud: 66 jaren.
Dat Jan Pieters, Henrick Pieters, coperslagers, Jacob Goossens, Pieter Pieters en Jan Thijszn, op hun gebuijrte hebben gelogeerd en met hen wel conversatie hebben gehad en dat zij hun allen vroom en eerlijk hebben gedragen en de cost gewonnen.
wordt gecertificeerd: Jan
Henrick
Jacob
Pieter
Jan
certificeert: Abel
Guiliaem
Gerrijt

1621-06-27
♠ Thonis Henrixzn, soldaet onder de compagnie van de hopman [Ids?] Harinxma, gehuwd met Impck Harmensdr. (zuster van wijlen Hans Harmenszn., in leven Mr. Chirurgus, tijdens zijn reis overzee op het schip 'Withoofd' of 'Wit Bol', dat nae de Straet voer overleden).
Oom van Impck Harmensdr. en wijlen Hans Harmenszn. is: wijlen Rieurd Janszn., in leven Mr. Chirurgus.
Betreft verklaring van drie personen: Jelle Jarichszn., oud 29 jaar, en zijn broer;
Jan Jarichszn., oud 26 jaar;
dat Impck Harmensdr. de enige zuster en erfgename is van voornoemde wijlen Hans Harmenszn. en dat laatstgenoemde het Chirurgijns-handwerck heeft geleerd van voornoemde wijlen Rieurd Janszn.
wordt gecertificeerd: Hans
Rieurd
wordt gecertificeerd en erfgenaam: Impck
werkgever: Ids Haringxma
certificeert: Jelle
Jan
Echtgenoot: Thonis

1621-06-29
♠ Obbe Claeszn, meester goudsmidt.
Oud: 43 jaren.
Verklaart, dat Cornelis Janszn Faber, vier jaren bij hem in de winckel heeft gestaen en het goudsmidts handwerck geleerd, en dat hij zich vroom, eerlijk en neerstich heeft gedragen.
verklaarder: Obbe
Overige personen: Cornelis Faber

1621-07-04
♠ Rints Evisddr. huijsvrouw van Rompcke Bauckes.
Oud:......
Betreft: aankoop van een camer, in Burmanniastrate, van de echtelieden: Melle Tiaerdtszn,m backer en burger en Nel Lousdr., voor 300 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Rins
Rompcke
Verkoper: Melle
Nel

1621-07-04
♠ Rints Evisddr. huijsvrouw van Rompcke Bauckes.
Oud:......
Betreft: aankoop van een camer, in Burmanniastrate, van de echtelieden: Melle Tiaerdtszn,m backer en burger en Nel Lousdr., voor 300 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Rins
Rompcke
Verkoper: Melle
Nel

1621-07-09
♠ Pieter Mathijszn, broer van Melchior Mathijs zn. Leeftijden niet vermeld.
Op beider verzoek verklaert de herbergier Waetze Oepkes, dat voornoemde Pieter en Cornelis Jelles (van Joure) bij hem in één kamer hebben geslapen.
Tevens dat voornoemde Pieter hem heeft bekend gemaakt, dat van hem 169£ en 18 stuijvers was gestolen, beneffens 4 munten, waarvan voornoemde Cornelis werd verdacht. Deze heeft aan de wachtmeester Joucke Sioerdts bekend en is aan de Justitie overgeleverd.
benadeelde: Pieter
Verdachte: Cornelis
Broer: Melchior
Getuige: Joucke
Waetze

1621-07-09
♠ Pieter Mathijszn, broer van Melchior Mathijs zn. Leeftijden niet vermeld.
Op beider verzoek verklaert de herbergier Waetze Oepkes, dat voornoemde Pieter en Cornelis Jelles (van Joure) bij hem in één kamer hebben geslapen.
Tevens dat voornoemde Pieter hem heeft bekend gemaakt, dat van hem 169£ en 18 stuijvers was gestolen, beneffens 4 munten, waarvan voornoemde Cornelis werd verdacht. Deze heeft aan de wachtmeester Joucke Sioerdts bekend en is aan de Justitie overgeleverd.
benadeelde: Pieter
Verdachte: Cornelis
Broer: Melchior
Getuige: Joucke
Waetze

1621-07-10
♠ Claas Harkes.
Oud: omtrent 70 jaren.
Verklaart, dat Trijn Douwedr, weduwe van Gabbe Fetzes, de moeder is van Fetze (overleden in Oost Indien), Douwe, Marten, Jentien, Claeske en Aet Gabbes.
Tevens, dat voorn. Fetze zijn vrouw: Anna Rintzedr, heeft nagelaten en zij allen dus diens erfgenamen zijn.
Geografische aanduidingen: Oost Indien
Legt: Claas
Overleden: Gabbe
Erfgenaam: Douwe
Marten
Jentien
Claeske
Aet
Anna
Erflater: Fetze
Overige personen: Trijn

1621-08-07
♠ Bastiaen Claas zn. van Straetsburgh, gehuwd met Eets Ubles.
Betreft een verklaring van de coster Harmen Martenszn dat uit het kerckeboek is gebleken, dat het huwelijk van voornoemde Bastiaen en Eets is afgecondicht op 18 en 25 september en 3 october 1614 en op 9 october 1614 is bevestigt.
verklaarder: Harmen
Overige personen: Bastiaen
Eets

1621-08-07
♠ Harmen Martensz, coster van de Jacobinerkercke, alhier.
Geeft inlichtingen uit het kerckeboek.
07-08-1621, pagina 13, 16, 18, 46, 54, 75.
15-01-1623, pagina 84, 108, 115, 116.
27-07-1625, pagina 195, 197.
30-12-1626, pagina 237
17-05-1627, pagina 258
17-07-1628, pagina 300
04-03-1629, pagina 319, 328
06-09-1630, pagina 356, 369, 372, 375, 377.
18-11-1637, pagina 404
Overige personen: Harmen

1621-08-08
♠ Jets Jeltedr. huijsvrouw van de schuijtmaker: Wijtze Sioerdtszn. Oud:......
Betreft: verkoop van een camer, omtrent het Blockhuijs, aan de echtelieden: Pieter Janszn, metzelaer, en Jeesck Jansdr. voor 150 goud guldens. Oud: ....
Grondpacht: 4 Carolus guldens per jaar.
Geografische aanduidingen: Blokhuisplein
Koper: Pieter
Jeesck
Verkoper: Jets
Wijtze

1621-08-08
♠ Jets Jeltedr. huijsvrouw van de schuijtmaker: Wijtze Sioerdtszn. Oud:......
Betreft: verkoop van een camer, omtrent het Blockhuijs, aan de echtelieden: Pieter Janszn, metzelaer, en Jeesck Jansdr. voor 150 goud guldens. Oud: ....
Grondpacht: 4 Carolus guldens per jaar.
Geografische aanduidingen: Blokhuisplein
Koper: Pieter
Jeesck
Verkoper: Jets
Wijtze

1621-08-23
♠ Anna Cornelisdr, weduwe van Claas Thonis (so men secht: overleden in Oost-Indien).
Moeder van twee kinderen (beiden in leven). Leeftijden niet vermeld.
Op haar verzoek verklaren drie personen (Geert Hanses, alhier, oud 43 jaren, en Griet Harpers, alhier, oud 48 jaren, en Hil Jurriens, alhier, oud 45 jaren) dat zij voornoemde Claas en Anna hebben gekent en dat dezen echtelieden waren en uit hun huwelijk twee kinderen zijn geboren.
Getuige: Geert
Griet
Hil
Overige personen: Anna
Claas

1621-08-24
♠ Abbe Tiaardtszn, coopman, alhier.
Is voornemens te vertrecken naar het Leger van Sijn Princelijcke Excelentie, om aldaar handel te drijven in kees en andere waren. Tereinde hij sulx vrij en onverhindert kan doen, vraagt hij daarvoor certificatie.
Overige personen: Abbe

1621-08-24
♠ Abbe Tiaardtszn, coopman, alhier.
Is voornemens te vertrecken naar het Leger van Sijn Princelijcke Excelentie, om aldaar handel te drijven in kees en andere waren. Tereinde hij sulx vrij en onverhindert kan doen, vraagt hij daarvoor certificatie.
Overige personen: Abbe

1621-08-27
♠ Daniel Abrahams, burger alhier.
Gehuwd met Anna Geertsdr, dochter van Geert Witbacker te Ambden, die, so men secht aldaer is overleden.
Op zijn verzoek verklaren vier personen dat voornoemde Daniel en Anna echtelieden zijn en dat Anna de dochter is van voornoemde Geert Witbacker en dus dienst erfgename is.
Erfgenaam: Anna
Erflater: Geert Witbacker
Overige personen: Daniel

1621-09-03
♠ - Doede Driessen, oud omtrent 56 jaren, te Cornjum.
- Joannes Nannes, te L. Vrouwen Kercke, Oud: 33 jaren.
- Rintze Aadts, te L. Vrouwen Parochie. Oud: 38 jaren.
- Poppe Janszn, te Stiens. Oud: ontrent 54 jaren.
- Wijtze Annes, te Britsum. Oud: ontrent 50 jaren.
Verklaren dat de soldaet Feijcke Intzeszn, op zijn gebuijrte heeft gewoond en zich vroom en eerlijk heeft gedragen.
wordt gecertificeerd: Feijcke
certificeert: Doede Driessen
Joannes
Rintze
Poppe

1621-09-03
♠ - Doede Driessen, oud omtrent 56 jaren, te Cornjum.
- Joannes Nannes, te L. Vrouwen Kercke, Oud: 33 jaren.
- Rintze Aadts, te L. Vrouwen Parochie. Oud: 38 jaren.
- Poppe Janszn, te Stiens. Oud: ontrent 54 jaren.
- Wijtze Annes, te Britsum. Oud: ontrent 50 jaren.
Verklaren dat de soldaet Feijcke Intzeszn, op zijn gebuijrte heeft gewoond en zich vroom en eerlijk heeft gedragen.
wordt gecertificeerd: Feijcke
certificeert: Doede Driessen
Joannes
Rintze
Poppe

1621-09-06
♠ Jan Henrix, passementwercker, gehuwd met Yck Reinsdr.
Betreft: verklaring van de coster Harmen Martens, dat het huwelijk van voornoemde Jan en Yck, op 23 en 30 Junij en 7 Julij 1616 is afgekondigd en op 10 Julij 1616 is bevestigd. Dit blijkt uit het Kerckeboek.
certificeert: Harmen
wordt gecertificeerd: Jan
Yck

1621-09-06
♠ Yck Reins dr, huijsvrouw van de passementwercker: Jan Henrix. Oud: ... Op haar verzoek verklaart de coster: Harmen Martens, dat uit het Kerckeboek is gebleken, dat het huwelijk van voornoemde Jan en Yck op 23- en 30 Junij en op 7 Julij 1616 is afgecondigt en op 10 Julij 1616 is bevestigd.
certificeert: Harmen
wordt gecertificeerd: Yck
Jan

1621-09-07
♠ Aeltie Albertsdr, weduwe van Abco Harmens. Moeder van: Harmen Apckeszn, so men secht: in Oost-Indien overleden, en Albert Apckeszn Leeftijden niet vermeld.
Op haar verzoek verklaren drie personen (Hillebrant Pieters, oud 62 jaren, Jelte Janszn, lijnslager, oud: 43 jaren, Jacob Anskes, coopman, oud 42 jaren) dat zij haar hebben gekent en dat zij de weduwe en moeder is van respectievelijk voornoemde Abco Harmens en Harmen en Albert en dat zij en Albert de enige erfgenamen zijn van voornoemde Harmen. Jacob Jacobs zn, coopman, te Amsterdam, oud:.......,verkrijgt volmacht de erfpenningen te vorderen.
wordt gecertificeerd: Aeltie
Abco
Harmen
Albert
Jacob
certificeert: Hillebrant
Jelte
Jacob
vimeo

1621-09-11
♠ Abbe Fredrix
Daniel Meinards, coopman te Collum
Sioerd Coenders, 1e gesworen Clercq in de Graphie van den Hove van Frieslandt. Oud:......
Betreft: constituering van de wijncoper Anthonis van Hees tot volmacht van Wijbe Gerckes (curator over de goederen van wijlen: Sijmon Janszn van Benthem) om van diverse coopluijden (onder anderen van de makelaer van voornoemde Daniel Meinards en Sioerdt Meinards, coopman, oud:.....) te vernemen hoeveel ponden Buspeluer(?) zij in de jaren 1617 - 1619 aan voornoemde Abbe Fredrix en aan Henrick Gerrijts hebben geleverd en tegen welke prijs dit aan hen is verkocht.
Tevens, om van voornoemde leveranciers te vorderen een acte van certificatie, onder het Stadtszegel.
Curator: Wijbe
Overige personen: Abbe
Anthonis van Hees
Sijmon van Benthem
Henrick
Daniel

1621-09-11
♠ Abbe Fredrix
Daniel Meinards, coopman te Collum
Sioerd Coenders, 1e gesworen Clercq in de Graphie van den Hove van Frieslandt. Oud:......
Betreft: constituering van de wijncoper Anthonis van Hees tot volmacht van Wijbe Gerckes (curator over de goederen van wijlen: Sijmon Janszn van Benthem) om van diverse coopluijden (onder anderen van de makelaer van voornoemde Daniel Meinards en Sioerdt Meinards, coopman, oud:.....) te vernemen hoeveel ponden Buspeluer(?) zij in de jaren 1617 - 1619 aan voornoemde Abbe Fredrix en aan Henrick Gerrijts hebben geleverd en tegen welke prijs dit aan hen is verkocht.
Tevens, om van voornoemde leveranciers te vorderen een acte van certificatie, onder het Stadtszegel.
Curator: Wijbe
Overige personen: Abbe
Anthonis van Hees
Sijmon van Benthem
Henrick
Daniel

1621-09-14
♠ Feijcke Sippeszn, eerdwercker.
Broer van Tiebbe Sippes (so men secht overleden in Oost-Indien).
Oom van Jan Sippes, smid en Pibe Sippes, backer, oud respectievelijk 56 en 53 jaren.
Op zijn verzoek verklaren te Middelburch, dat voornoemde Feijcke de broer is van voornoemde Tiebbe en diens enigste en naeste erfgenaem is.
Erfgenaam: Jan
Pibe
Erflater: Tiebbe
Overige personen: Feijcke

1621-09-14
♠ Feijcke Sippeszn, eerdwercker.
Broer van Tiebbe Sippes (so men secht overleden in Oost-Indien).
Oom van Jan Sippes, smid en Pibe Sippes, backer, oud respectievelijk 56 en 53 jaren.
Op zijn verzoek verklaren te Middelburch, dat voornoemde Feijcke de broer is van voornoemde Tiebbe en diens enigste en naeste erfgenaem is.
Erfgenaam: Jan
Pibe
Erflater: Tiebbe
Overige personen: Feijcke

1621-09-26
♠ Wijlen Dijchien Mincus, in leven huijsvrouw van de chirurgus Tierck Cleutingh (overleden).
Moeder van Claes Cleutingh jr, harthouwersgesel, alhier.
Schoondochter van wijlen Claes Cleutingh Sr , in leven notaris publicus, alhier.
betreft: verklaring van twee personen (waaronder Stoffel Stoffels, hofsbode, oud: 47 jaren) dat voornoemde Claes jr een zoon is van voornoemde Tierck en Dijchien en een kleinzoon van voornoemde Claes sr, tevens dat voornoemde Claes jr zich vroom en neerstich heeft gedragen.
Taco Sapis, schepen, alhier. Oud: 53 jaren.
Verklaart dat, Claes Cleutingh jr, de zoon is van wijlen de echtelieden Tierck Cleutingh en Dijckien Mincus en de kleinzoon van Claes Cleutingh sr (in leven Notaris Publicus, alhier) Tevens dat voornoemde Claes jr zich cloeck, vroom een neerstich heeft gedragen en het harthouwershandwerck alhier heeft geleert.

1621-09-27
♠ Henrick Henrix, spoormaecker (so men secht voor vier jaren vertrocken naar Oost-Indien).
Gehuwd met Tied Tiaardsdr.
Vader van een kind.
Stiefvader van twee kinderen.
Betreft verklaring van de coster Harmen Martens dat uit het kerckeboek is gebleken dat het huwelijk van voornoemd Henrick en Tied is afgecondigt op 26 Februarij, 5 en 12 Martij 1615 en bevestigt op 7 Januarij 1618. Tied geeft procuratie aan Pieter Pieters om van de bewinthebbers te vernemen of voornoemde Henrick is overleden. Zo ja, dan de nagelaten goederen en penningen te vorderen. Zo neen dan van de bewinthebbers een bedrag te vragen welke zij nodig heeft tot haar onderhoud.
wordt gecertificeerd: Henrick
Lastgever: Tied
certificeert: Harmen
lastnemer: Pieter

1621-10-02
♠ Wijlen Huijbert Cornelis, in leven gehuwd met wijlen Gijsbertien Cornelis.
Vader van: Cornelis Huijbertsz. van Buren, gehuwd met Anna Joannisdr.;
Marijke Huijbertsdr., gehuwd met Willem Thoniszn.
Betreft: approbatie van voornoemde Anna Joannisdr., in de verkoop van landen, huijsinge en hovinge, gelegen in Buiermalsum (Graefschap Buren), gedaen door haar man aan voornoemde Willem en Marijke.
Geografische aanduidingen: Buurmalsen
Koper: Willem
Marijke
Verkoper: Anna
Overige personen: Cornelis van Buren
Huijbert
Gijsbertien

1621-10-02
♠ Wijlen Huijbert Cornelis, in leven gehuwd met wijlen Gijsbertien Cornelis.
Vader van: Cornelis Huijbertsz. van Buren, gehuwd met Anna Joannisdr.;
Marijke Huijbertsdr., gehuwd met Willem Thoniszn.
Betreft: approbatie van voornoemde Anna Joannisdr., in de verkoop van landen, huijsinge en hovinge, gelegen in Buiermalsum (Graefschap Buren), gedaen door haar man aan voornoemde Willem en Marijke.
Geografische aanduidingen: Buurmalsen
Koper: Willem
Marijke
Verkoper: Anna
Overige personen: Cornelis van Buren
Huijbert
Gijsbertien

1621-10-06
♠ - Berent Arents, boeckvercoper. Oud: 37 jaren.
- Dirck Albertszn, boeckvercoper. Oud: 30 jaren.
- Dr. Lollius Dominici, advocaat, Oud: 35 jaren.
- Jochum Eilerts, clockspeelder, Oud: 55 jaren.
- Willem Egberts, glaesmaker. Oud: 55 jaren.
Verklaren dat de operateursche Isabella de Blijde, een dochter is van wijlen Gielis de Blijde, in leven: vrij operateur steen en breucksnijder alhier. Dat zij op zijn gebuijrte heeft gewoont en zich eerlijk en vroom heeft gedragen.
Getuige: Berent
Dirck
Lollius Dominici
Jochum
Overige personen: Isabella de Blijde
Gielis de Blijde

1621-10-06
♠ - Berent Arents, boeckvercoper. Oud: 37 jaren.
- Dirck Albertszn, boeckvercoper. Oud: 30 jaren.
- Dr. Lollius Dominici, advocaat, Oud: 35 jaren.
- Jochum Eilerts, clockspeelder, Oud: 55 jaren.
- Willem Egberts, glaesmaker. Oud: 55 jaren.
Verklaren dat de operateursche Isabella de Blijde, een dochter is van wijlen Gielis de Blijde, in leven: vrij operateur steen en breucksnijder alhier. Dat zij op zijn gebuijrte heeft gewoont en zich eerlijk en vroom heeft gedragen.
Getuige: Berent
Dirck
Lollius Dominici
Jochum
Overige personen: Isabella de Blijde
Gielis de Blijde

1621-10-13
♠ Albert Ellers, schoenlapper.
Op zijn verzoek verklaren twee personen (Gerrijt Jurrienszn, portier in de cusepijpe, alhier, oud 40 jaren en Claes Gerrijts, kuijper alhier, oud omtrent 32 jaren), dat hij op hun gebuijrte heeft gewoont en zich vroom en eerlijk heeft gedragen en zijn cost gewonnen.
Getuige: Gerrijt
Claes
Overige personen: Albert

1621-10-17
♠ Andries Pieters, so men secht: overleden op een schip ten oorlogh en ter zee.
Zoon van: de echtelieden Pieter Andries (uijrwerckmaker) en Reijnsch Thijssedr, alhier.
Betreft: constituering van voornoemde Reijnsche tot volmacht van haar man, om te Amsterdam of elders, de erfgoederen van voornoemde Andries te vorderen.
Geografische aanduidingen: Amsterdam
Erfgenaam: Pieter
Erflater: Andries
Overige personen: Reijnsch

1621-10-17
♠ Andries Pieters, so men secht: overleden op een schip ten oorlogh en ter zee.
Zoon van: de echtelieden Pieter Andries (uijrwerckmaker) en Reijnsch Thijssedr, alhier.
Betreft: constituering van voornoemde Reijnsche tot volmacht van haar man, om te Amsterdam of elders, de erfgoederen van voornoemde Andries te vorderen.
Geografische aanduidingen: Amsterdam
Erfgenaam: Pieter
Erflater: Andries
Overige personen: Reijnsch

1621-10-17
♠ Gaats Wijbedr te Delfzijl. Dochter van Wijbe Lieuweszn (overleden) in leven metzelaer en burger, alhier.
Op haar verzoek verklaren twee personen (waaronder: Hijlck Riemersma, alhier, oudste voogdsche van het Gasthuijs, oud: ontrent 73 jaren), dat voornoemde Wijbe de vader is van voornoemde Gaats en dat Wijbe in leven zich vroom en eerlijk heeft gedragen en zijn cost gewonnen. Een der comparanten (oudste voogd in 't gasthuis) verklaart tevens, dat voornoemde Wijbe nooijt van de gasthuijsvoogden versocht is de innocente of andere personen in het gasthuijs te castijden.
Overige personen: Gaats
Wijbe

1621-11-01
♠ Anna Jansdr, weduwe van de metzelaer Jan Sijbes.
Verkocht: een camer, in de Baginestraat, naast de heer Feijtsma wagenhuijspoort, aan de mr chirurgus Isbrant Hieronimi Francq, voor 174 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: in de Baginestraat, naast de heer Feijtsma wagenhuijspoort
Koper: Isbrant Francq
Verkoper: Anna
Overige personen: Jan

1621-11-01
♠ Anna Jansdr, weduwe van de metzelaer Jan Sijbes.
Verkocht: een camer, in de Baginestraat, naast de heer Feijtsma wagenhuijspoort, aan de mr chirurgus Isbrant Hieronimi Francq, voor 174 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: in de Baginestraat, naast de heer Feijtsma wagenhuijspoort
Koper: Isbrant Francq
Verkoper: Anna
Overige personen: Jan

1621-11-01
♠ Isbrant Hieronimi Francq, meester chirurgijn,
Oud:.......
Gekcoht: een camer, in de Baginestraat, naast de heer Feijtsma wagenhuispoort, van Anna Jansdr. (weduwe van de metzelaar: Jan Sijbes), voor 174 goudguldens, vrij van grondpacht.
Koper: Isbrant Francq
Verkoopster: Anna
Overige personen: Feijtsma
Jan

1621-11-01
♠ Isbrant Hieronimi Francq, meester chirurgijn,
Oud:.......
Gekcoht: een camer, in de Baginestraat, naast de heer Feijtsma wagenhuispoort, van Anna Jansdr. (weduwe van de metzelaar: Jan Sijbes), voor 174 goudguldens, vrij van grondpacht.
Koper: Isbrant Francq
Verkoopster: Anna
Overige personen: Feijtsma
Jan

1621-11-05
♠ Abraham Gabbeszn
Oud: 71 jaren.
Verklaart, dat Tiedtie Reinersdr, weduwe van Claes Everts, op zijn gebuijrte heeft gewoont en dat deze de moeder is van Evert Claeszn, so men secht: overleden op de Oost-Indische reijse.
Getuige: Abraham
Overige personen: Tiedtie
Claes
Evert

1621-11-05
♠ Taacke Sapes Amama, Schepen, alhier.
Oud: 53 jaren.
Verklaart, dat hij Tiedtie Reiners dr., weduwe van Claes Everts, heeft gekent en dat zij de moeder is van Evert Claes zn, die so men secht, is overleden op de Oost-Indische reijse.
Tevens, dat voorn. Evert bij hem comparant, het timmermans-
handwerck heeft geleert.
Overige personen: Taacke Amama
Tiedtie
Evert

1621-11-05
♠ Wijlen: Claas Everts
Zijn weduwe: Tiedtie Reinersdr, alhier.
Oud: ...........
Vader van: Evert Claeszn, so men seght: overleden op de Oost-Indische reijse.
Betreft: verklaring van twee personen, dat zij voorn. Tiedtie hebben gekent en dat deze de moeder is van voorn. Evert Claeszn.
Overleden: Claas
Weduwe: Tiedtie
Overledene: Evert

1621-11-08
♠ Berent Roeleffs.
Zoon van Roeleff Jochums (mesmaecker) en ....
Broer van Pieter Roeleffs, overleden in Oost-Indien. Leeftijden niet vermeld.
Wordt geconstitueert tot volmacht samen met de coopman Isaac Lamaire, te Amsterdam, van voornoemde zijn vader, om de nagelaten goederen en penningen van zijn voornoemde broer, van de bewinthebbers, respectievelijk te Amsterdam en Middelburch te vorderen.
Geografische aanduidingen: Middelburg
wordt gecertificeerd: Berent
Roeleff
Isaac Lamaire
Erflater: Pieter

1621-11-12
♠ Alck Aelesdr., huijsvrouw van Albert Jacobszn. te Wilaerd.
Betreft: aankoop van anderhalve pondemaat vergraven en wederopgerolt land, gelegen te Wilaerderbuijren, van de gebroeders: Sicke en Jan Tierx zonen, voor 270 goudguldens.
Geografische aanduidingen: Wilaerderbuijren
Koper: Alck
Albert
Verkoper: Sicke
Jan

1621-11-12
♠ Anna Douwedr, weduwe van wijlen Hotze Bockes in leven schipper, te Amsterdam.
Jets Hotzedr, dochter van wijlen Hotze Bockes, te Amsterdam.
Betreft: verkoop van een huijsinge, in de Slotmakersstraet, alhier, door voornoemde Anna en Jets, aan de echtelieden Rieurd Janszn. en Frouck Fabiaens, voor 514 goudguldens.
Grondpacht 2 Carolusguldens per jaar.
Koper: Rieurd
Frouck
Verkoper: Anna
Jets
Erflater: Hotze

1621-11-14
♠ Jacob Pieterszn, te Belcum. [=Berlicum]
Dirck Corneliszn, slachter.
Oud: 33 jaren.
Zoon van Cornelis Janszn te Sneek.
Verklaart, op verzoek van Jacob Pieterszn, dat de koe welke op het land van Jan Dirxzn te Weijdum heeft geweijd en daarna door deze naar comparants vader: Cornelis Janszn te Sneek,is gezonden, het eigendom is van Jacob Pieterszn te Belcum en dus niet van comparant.
Geografische aanduidingen: Weijdum
certificeert: Dirck
Ontvanger: Cornelis
wordt gecertificeerd: Jacob
Overige personen: Jan

1621-11-17
♠ Gerrijt Joris, metzelaer, gehuwd met Griet Jacobs.
Verkocht: een huijsinge in de Speelmansstraat, aan de echtelieden Pieter Pieters, oud: ...., en Pietie Sickedr, voor 450 goudguldens en een rosenobel.
Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: Speelmansstraat
Koper: Pieter
Pietie
Verkoper: Gerrijt
Griet

1621-11-24
♠ Lieuwe Jelles, meester chirurgijn.
Oud: 33 jaren.
Verklaart, dat Pieter Dirckszn, twee jaren bij hem het chirurgijns-handwerck heeft geleert en zich vroom en neerstich heeft gedragen.
verklaarder: Lieuwe
Overige personen: Pieter

1621-12-01
♠ Dirck Eilerts te Wirdum.
Oud: ontrent 44 jaren.
Gerben Gerloffs, te Wirdum.
Oud: ontrent 40 jaren.
Pibo Sijdsis, te Wirdum.
Oud: omtrent 45 jaren.
Verklaren, dat de schipper Outger Deddis, op hun gebuijrte te Wirdum heeft gewoont en aldaer is geboren en dat deze zich eerlijk, cloeck en vroom heeft gedragen.
Tevens, dat Outgers ouders nog te Wirdum wonende zijn.
verzoeker: Outger
verklaarder: Pibo
Getuige: Dirck
Dirck
Dirck
Gerben

1621-12-04
♠ Aefke Wijbedr. gehuwd met Feije Tierxzn, burger - hopman, oud ....
Moeder van ... kinderen.
Betreft: verkoop van een dwarscamer en loodse, van het Noordvliet, door voornoemde Feije, aan Tziets Gerrijtsdr (weduwe van Jucke Auckeszn) voor 350 goudguldens. Gronpacht: 16 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Noordvliet
Koper: Tziets
Verkoper: Aefke
Feije
Overige personen: Jucke
vimeo
=========

1621-12-07
♠ Anneke Upckedr, weduwe van mr Gielis de Blijde.
Moeder van Magdalena de Blijde, gehuwd met dr Elias Frolo, wonende te Groningen, en meer kinderen (zie pagina 19)
Betreft: ruiling van gedeelten van een woning, in de Comenstraet te Enckhuijsen en een in de Clockstraet alhier.
Deze ruiling wordt gedaen door voornoemde Anneke en dr Elias, zijnde erfgenamen van voornoemde mr Gielis de Blijde.
Geografische aanduidingen: Comenstraet te Enckhuijsen
Clockstraet alhier
Opmerkingen: zie ook certificaat boek L849, folio 19
Overige personen: Anneke
Gielis de Blijde
Magdalena de Blijde
Elias Frolo

1621-12-07
♠ Anneke Upckedr, weduwe van mr Gielis de Blijde.
Moeder van Magdalena de Blijde, gehuwd met dr Elias Frolo, wonende te Groningen, en meer kinderen (zie pagina 19)
Betreft: ruiling van gedeelten van een woning, in de Comenstraet te Enckhuijsen en een in de Clockstraet alhier.
Deze ruiling wordt gedaen door voornoemde Anneke en dr Elias, zijnde erfgenamen van voornoemde mr Gielis de Blijde.
Geografische aanduidingen: Comenstraet te Enckhuijsen
Clockstraet alhier
Opmerkingen: zie ook certificaat boek L849, folio 19
Overige personen: Anneke
Gielis de Blijde
Magdalena de Blijde
Elias Frolo

1621-12-18
♠ Aelcke Allertsdr., huijsvrouw van de arbeijder: Dirck Tiepckes. Oud:...
Betreft: verkoop van een camer, in een steige in de Cleine Kerckstraat, aan de echtelieden: Jacob Berents, backer en Geertie Sioerdts, voor 350 goud guldens. Oud: ..........Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: Kleine Kerkstraat
Koper: Jacob
Geertie
Verkoper: Aelcke
Dirck
1621-12-18
♠ Aelcke Allertsdr., huijsvrouw van de arbeijder: Dirck Tiepckes. Oud:...
Betreft: verkoop van een camer, in een steige in de Cleine Kerckstraat, aan de echtelieden: Jacob Berents, backer en Geertie Sioerdts, voor 350 goud guldens. Oud: ..........Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: Kleine Kerkstraat
Koper: Jacob
Geertie
Verkoper: Aelcke
Dirck

1621-12-28
♠ Anna Auckesdr, huijsvrouw van de arbeijder Douwe Barres.
Betreft: aankoop van ee camer, in de heer Atsma -ofte Adie Lamberts- steige, van de echtelieden Jan Berentszn en Bart Eelckes, voor 170 goudguldens.
Geografische aanduidingen: de heer Atsma -ofte Adie Lamberts- steige
Koper: Anna
Douwe
Verkoper: Jan
Bart

1622-01-02
♠ Wijlen Edze Janszn. Zijn weduwe Sijts Eercksdr.
Vader van Sioerd Edzes, in ondertrouw met Geertke Fredrix, te Amsterdam.
Betreft: censenteren van voornoemde Sijts, in het huwelijk van voornoemde Sioerd en Geertke en verklaring van twee personen: (Gielis Wulberts, passementwercker, oud 63 jaren en Pieter Jans zn, metzelaer. Oud: 53 jaren.) dat Sijts de moeder is van voornoemde Sioerd en dat deze zich vroom en eerlijk heeft gedragen.
wordt gecertificeerd: Sijts
Sioerd
Geertke
certificeert: Gielis
Pieter
Overige personen: Edze

1622-01-08
♠ Frans Dirx, metzelaer.
Verkocht: een huijsinge, met plaets en loodse in de Clockstraet, aan de echtelieden Henrick Claeszn, proclamant, en Trijntie Clasedr voor 507 goudguldens.
Grondpacht: 21 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Clockstraet
Koper: Henrick
Trijntie
Verkoper: Frans

1622-01-08
♠ Geert Gerrijtsdr, huisvrouw van de linnenwever Sibren Willemszn.
Betreft: verkoop van een camer achter de Galileër Kercke, aan de echtelieden Uble Winouts en Griet Annedr, voor 100 goudguldens.
Grondpacht: 25 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: achter de Galileër Kercke
Koper: Uble
Griet
Verkoper: Geert
Sibren

1622-01-12
♠ Dr. Joanne Gall Schweitzer of Joanne Gall, een Zwitser.
Oud:.....
Ter requistitie van voornoemde Doctor verklaart Pier Joannes Tannia,Burger, oud: 75 jaren , dat hij verleden week door een sware beroerte is getroffen, tengevolge waarvan hij zijn linker arm en hand niet meer kon gebruiken en ook zijn gesicht was gecrenckt. Na gebruik van medicinen van voornoemde Dr. Gall is hij thans geheel genezen.

1622-01-12
♠ Dr. Joanse Gall, Schweitzer of Dr. Joanne Gall Schweitzer.
Pier Joannes Tannia verklaart dat hij na gebruik van de medicinen van bovengenoemde geheel genezen is van verlamming aan arm en hand.

1622-01-12
♠ Dr. Joanse Gall, Schweitzer of Dr. Joanne Gall Schweitzer.
Pier Joannes Tannia verklaart dat hij na gebruik van de medicinen van bovengenoemde geheel genezen is van verlamming aan arm en hand.

1622-01-14
♠ Cornelis Cornelis, wieldraeijer, gehuwd met: Lisck Ate dr.
Oud:.......
Verkocht: een huijsinge, in de Speelmansstraet O.Z., aan de echtelieden: Salvis Gepckis en Tziets Wijbedr. voor 225 goudguldens. Grondpacht: 8 goudguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: Speelmansstraat
Koper: Salvis
Tziets
Verkoper: Cornelis
Lisck

1622-01-15
♠ Wijlen: Aefke Wijbedr.
Haar weduwnaar: Feije Tierx, hopman.
Moeder van: .... kinderen.
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verkoop van een huijsinge, loodse en plaetse, aan het Noordvliet, door voornoemde Feije Tierx, aan de echtelieden Wijbe Wijbeszn en Lioets Jansdr, voor 330 goudguldens. Grondpacht: thiendehalve stuijver per jaar.
Koper: Wijbe
Lioets
Verkoper: Feije
Overige personen: Aefke

1622-01-15
♠ Wijlen: Aefke Wijbedr.
Haar weduwnaar: Feije Tierx, hopman.
Moeder van: .... kinderen.
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verkoop van een huijsinge, loodse en plaetse, aan het Noordvliet, door voornoemde Feije Tierx, aan de echtelieden Wijbe Wijbeszn en Lioets Jansdr, voor 330 goudguldens. Grondpacht: thiendehalve stuijver per jaar.
Koper: Wijbe
Lioets
Verkoper: Feije
Overige personen: Aefke

1622-01-17
♠ Eeske Thomas, schipper, gehuwd met Frouck Isbrants.
Verkocht een camer, in de Sacramentstraet, aan de echtelieden Henrick Janszn, viscoper, en Neel Henrix, voor 305 goudguldens.
Grondpacht: 1,5 goudguldens per jaar.
Koper: Henrick
Neel
Verkoper: Eeske
Frouck

1622-01-19
♠ Thomas Evertszn, metzelaer, gehuwd met Ansck Wibrantsdr.
Betreft: verkoop van een camer, in de Hanniasteige, aan de echtelieden Jan Janszn, schipper, en Eelck Philips, voor 186 goudguldens.
Grondpacht: dardehalve goudguldens per jaar.
Koper: Jan
Eelck
Verkoper: Ansck
Thomas

1622-01-24
♠ Atke Joannis, huijsvrouw van de opperman Coert Haenckes.
Betreft: verkoop van een camer in de Adie Lambertssteige, aan Gaets Sibrensdr, oud: ..... (weduwe van Pieter Sickes, in leven snijder) voor 203 goudguldens.
Grondpacht: 28 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Adie Lambertssteige
wijlen echtgenoot: Pieter
Koper: Gaets
Verkoper: Atke
Coert

1622-01-25
♠ Eelck Dircksdr, huisvrouw van de mr snijder Rieurd Benedictus.
Betreft: verkoop van twee camers, staende aan malcanderen, in een steige aan de brede sijde van de Nieuwestad, aan de metzelaer Frans Dircks, voor 300 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: in een steige aan de brede sijde van de Nieuwestad
Koper: Frans
Verkoper: Eelck
Rieurd

1622-01-26
♠ Wijlen: Aeltie Pietersdr, in leven huijsvrouw van wijlen de slotmaker: Wieger Sioerdts.
Moeder van: Sioerd Wiegerszn, cleermaker, oud: .....
Betreft: verklaring van twee personen (Albert Sibes, slotmaker, oud ontrent 40 jaren, en Wierd Jacobs, meester slotmaker, oud: ontrent 60 jaren), dat voornoemde Wieger en Aeltie op hun gebuijrte hebben gewoont en dat dezen de ouders zijn van voornoemde Sioerd. Tevens, dat laatstgenoemde zich, voor zijn vertrecken van hier, vroom en eerlijk heeft gedragen.
Getuige: Albert
Overige personen: Aeltie
Wieger
Sioerd

1622-01-26
♠ Wijlen: Aeltie Pietersdr, in leven huijsvrouw van wijlen de slotmaker: Wieger Sioerdts.
Moeder van: Sioerd Wiegerszn, cleermaker, oud: .....
Betreft: verklaring van twee personen (Albert Sibes, slotmaker, oud ontrent 40 jaren, en Wierd Jacobs, meester slotmaker, oud: ontrent 60 jaren), dat voornoemde Wieger en Aeltie op hun gebuijrte hebben gewoont en dat dezen de ouders zijn van voornoemde Sioerd. Tevens, dat laatstgenoemde zich, voor zijn vertrecken van hier, vroom en eerlijk heeft gedragen.
Getuige: Albert
Overige personen: Aeltie
Wieger
Sioerd

1622-01-31
♠ Wijlen Gerrijt Henrix, in leven hoofddiacon en ontfanger der burgeraccijns.
Zijn weduwe: Rixst Henrixdr.
Betreft: verkoop van een huijsinge, plaets en schuijre, aan de brede sijde van de Nieuwestad (ontrent de Butterwage) door voornoemde Rixst, aan de echtelieden Jacob Claeszn en Sijntien Joritsdr, voor 4200 goudguldens. Grondpacht: twee goudeguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: brede sijde van de Nieuwestad (ontrent de Butterwage)
Koper: Jacob
Sijntien
Verkoper: Rixt
Overige personen: Gerrijt

1622-02-05
♠ Gerrijt Everts, gehuwd met Wijtske Eegedr. Oud: .....
Verkocht: een camer, loodske en plaetske, in een stege aan Oldegaleijen, aan de echtelieden Tiete Lieuwis en Trijntie Heijnedr, voor 37/31 goudguldens. Grondpacht: 1 stuijver per jaar.
Koper: Tiete
Trijntie
Verkoper: Gerrijt
Wijtske

1622-02-05
♠ Gerrijt Everts, gehuwd met Wijtske Eegedr. Oud: .....
Verkocht: een camer, loodske en plaetske, in een stege aan Oldegaleijen, aan de echtelieden Tiete Lieuwis en Trijntie Heijnedr, voor 37/31 goudguldens. Grondpacht: 1 stuijver per jaar.
Koper: Tiete
Trijntie
Verkoper: Gerrijt
Wijtske

1622-02-11
♠ Douwe Dirxzn. Oud: 48 jaren.
Sijbe Janszn, brouwer Oud: ontrent 47 jaren.
Jan Monclai, oud 37 jaren, luitenant
Verklaren dat Pieter Leenmans (Lenemans), gehuwd met Lijsbeth Berentsdr, weliswaar verscheijdene malen naar Italien en Duijtslandt is getogen om daar zijn affairen te verrichten, maar nooijt vernomen te hebben dat dit vertogen frauduleus is geweest of dat Pieter, so men secht, zich daar bancquiroit zou hebben gespeelt.
De verklaring wordt gedaan op verzoek van Lijsbeth voornoemd.
verklaarder: Sijbe
Getuige: Douwe
Overige personen: Pieter Leenmans
Lijsbeth

1622-02-11
♠ Pieter Leenmans en Lijsbeth Berents, echtelieden.
Verklaring van drie personen dat Leenmans verschillende keren naar Italië en Duitsland op zakenreis is geweest. Zij hebben nooit gehoord dat dit frauduleus is geweest, noch dat hij zich bankroet heeft gespeeld.

1622-02-13
♠ Griet Jansdr, huijsvrouw van de koemelcker Jetse Wopckes.
Betreft: aankoop van een camer, met schuijre op de gebuijrte ten noorden van Oldehoof, van de echtelieden Jan Tiediszn, meester snijder en Cuniera Gerckedr, voor 300 goudguldens.
Grondpacht: 10 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: ten noorden van Oldehoof
Koper: Griet
Jetse
Verkoper: Jan
Cuniera

1622-02-20
♠ Aelcke Allertsdr., huijsvrouw van Dirck Tiepckeszn. Oud:....
Betreft: aankoop van een camer, in de heer Atsma steige, van de echtelieden Dirck Janszn., metzelaer, en Tziets Bientsesdr., voor 200 goud guldens.
Grondpacht: 5 goudguldens en 8 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: heer Atsma steige
Koper: Aelcke
Dirck
Verkoper: Dirck
Tziets

1622-02-20
♠ Jan Joannes, Apothequer, gehuwd met Meinu Reinersdr.
Verkocht: een ledige plaets, in bijgaende coopbrief gemeld, aan de echtelieden Jan Doeckes, laackencoper, en Sijtske Pieters, voor 100 Caroliguldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Jan
Sijtske
Verkoper: Jan
Meinu

1622-02-20
♠ Jan Joannes, Apothequer, gehuwd met Meinu Reinersdr.
Verkocht: een ledige plaets, in bijgaende coopbrief gemeld, aan de echtelieden Jan Doeckes, laackencoper, en Sijtske Pieters, voor 100 Caroliguldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Jan
Sijtske
Verkoper: Jan
Meinu

1622-03-01
♠ Brecht Pietersdr, sinds kort weduwe van de gesworen waacker Thomas Jellis.
Gekocht: (al tijdens het leven van haar man) een camer, loodse en plaetse in de heer Atsmastege, van de echtelieden IJe Jans, kalckbrander, en Ded Haijedr, voor 210 goudguldens. Oud: ....
Grondpacht 5 goudguldens en 3 stuijvers per jaar.
Koper: Brecht
Thomas
Verkoper: IJe
Ded
vimeo

1622-03-01
♠ Brecht Pietersdr, sinds kort weduwe van de gesworen waacker Thomas Jellis.
Gekocht: (al tijdens het leven van haar man) een camer, loodse en plaetse in de heer Atsmastege, van de echtelieden IJe Jans, kalckbrander, en Ded Haijedr, voor 210 goudguldens. Oud: ....
Grondpacht 5 goudguldens en 3 stuijvers per jaar.
Koper: Brecht
Thomas
Verkoper: IJe
Ded
vimeo

1622-03-04
♠ Cornelis Henrixzn Blanckema.
Oud:......
Op zijn verzoek verklaart der meester chirurgijn: Adriaen Jacobs van der Merwede, dat hij twee jaren bij hem de chirugia geleert en zich vroom, eerlijk en neerstich gedragen heeft.
Overige personen: Cornelis Blanckema
Adriaen van der Merwede
vimeo

1622-03-04
♠ Dirck Everts, cramer.
Op zijn verzoek verklaren twee personen (Frans Deddes, timmerman, oud 28 jaren, en Heere Piers, backer, oud ontrent 42 jaren) dat hij op hun gebuijrte alhier heeft gewoont en zich wel en vroom heeft gedragen en zijn cost, door verkoop van cramerie, gewonnen.
Getuige: Frans
Heere
Overige personen: Dirck

1622-03-07
♠ Dr. Gerardus Bras. doctor
Familie van meester Regnerus Bras (overleden, diens weduwe: Marijcke (Maeijcke) Gerrijtsdr Jelgerhuijs), broer van: Dr. Wibrandus Bras, doctor, en familie en erfgenamen van Regnerus Bras jr. en Jacob Bras, (beiden onmondig.)
Leeftijden niet vermeld.
Verkocht: (samen met voornoemde Marijcke en Wibrandus, als mede erfgenamen van voornoemde meester Regnenus Bras een huijsinge met stege, plaets en koken, bij de uitganck naar het Bolwerck toe ten noorden van verkopers huijsinge: in de 3 roemers, aan de echtelieden: Pieter Wijgers en Wijb Wijbedr, voor 1255 goudguldens. Vrij van grondpacht.
Oud: ....
Debiteur: Pieter
Koper: Wijb
Verkoper: Gerardus Bras
Marijcke Jelgerhuijs
Wibrandus Bras
Regnerus jr. Bras
Jacob Bras
Erflater: Regnerus Bras

1622-03-07
♠ Isbrant Hieronimus Franque, chirurgijn (thans Olderman), alhier.
Oud: omtrent 45 jaren.
Verklaart, dat Henrick Alberts Woldrinck, Chirurgijnsgessel, dardehalf jaar bij hem het chirurijgnshandserck heeft geleerd en zich eerlijk en vroom heeft gedragen.
geeft verklaring af: Isbrant Franque
Overige personen: Henrick Woldrinck

1622-03-08
♠ Trijntie Egberts, thans wonende in het St. Anthonius Gasthuijs.
Oud:....
Betreft: verklaring van de geelgieter: Cornelis Joachims, dat Oedske Joannisdr., enige maanden voor diens dood, aan hem verklaart heeft circa 70 caroliguldens te hebben geleend van voornoemde Trijntie en dat Oedske begeerde dit bedrag na haar dood, aan Trijntie te doen uitkeren.
Erflaatster: Oedske
verklaarder: Cornelis
Overige personen: Trijntie

1622-03-08
♠ Wijlen Andries Henrixzn, in leven hellebardier en gehuwd met wijlen Oedske Joannisdr.
Betreft: vekrlaring van de geelgieter Cornelis Joachims, dat voornoemde Oedske aan hem heeft verklaard, enige maanden voor haar dood, dat zij circa 70 Carolusguldens had geleend van Trijntie Egberts en dat het haar begeerte was dit bedrag na haar dood aan voornoemde Trijntie te doen uitkeren.
Getuige: Cornelis
Overige personen: Andries
Oedske
Trijntie

1622-03-16
♠ Wijlen: Jan Folckerts
Zijn weduwe: Reinu Jellesdr., oud.......
Betreft: verkoop van een camer en plaets in de cleine Clockstraet, door voornoemde Reinu, aan de echtelieden: Lambert Harmenszn en Maijcke Jans, voor 280 goudguldens.
Koper: Lambert
Maijcke
Verkoper: Reinu
Overige personen: Jan

1622-03-16
♠ Wijlen: Jan Folckerts
Zijn weduwe: Reinu Jellesdr., oud.......
Betreft: verkoop van een camer en plaets in de cleine Clockstraet, door voornoemde Reinu, aan de echtelieden: Lambert Harmenszn en Maijcke Jans, voor 280 goudguldens.
Koper: Lambert
Maijcke
Verkoper: Reinu
Overige personen: Jan

1622-03-18
♠ Elingh Simons, apothequersgesel.
Op zijn verzoek verklaart de apothequer Simon Haeijes, dat voornoemde Elingh bj hem, gedurende drie jaren zich in de apothequerie heeft geoefent en zich vroom, eerlijk en neerstich gedragen.
Getuige: Simon
Overige personen: Elingh

1622-03-27
♠ Berber Hansedr, huijsvrouw van Cornelis Clieman van Methusen.
Betreft: verkoop van een camer, neffens over de Percksteige, bij het pesthuijs, aan de echtelieden Joost van Alevelt en Margareta Willems voor 270 goudguldens, vrij van grondpacht.
(zie ook: gg006-212, dato 4 Julij 1623)
Koper: Joost van Alevelt
Margareta
Verkoper: Berber
Cornelis van Methusen

1622-03-27
♠ Joost van Alevelt. Gehuwd met: Margaretha Willems.
Oud:.........
Gekocht: een camer, neffens over de Percksteige, bij het pesthuis, van de echtelieden: Cornelis Clieman en Berber Hansedr,
voor 270 goud gls. Vrij van grondpacht.
Verkocht: een camer, bij het pesthuis, aan Maritien Jans,
voor 150 goud gls. Grondpacht: 30 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Perksteige bij het pesthuis
Koper: Joost van Alevelt
Maritien
Verkoper: Cornelis Clieman
Overige personen: Margaretha
Berber

1622-03-27
♠ Joost van Alevelt. Gehuwd met: Margaretha Willems.
Oud:.........
Gekocht: een camer, neffens over de Percksteige, bij het pesthuis, van de echtelieden: Cornelis Clieman en Berber Hansedr,
voor 270 goud gls. Vrij van grondpacht.
Verkocht: een camer, bij het pesthuis, aan Maritien Jans,
voor 150 goud gls. Grondpacht: 30 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Perksteige bij het pesthuis
Koper: Joost van Alevelt
Maritien
Verkoper: Cornelis Clieman
Overige personen: Margaretha
Berber

1622-04-01
♠ Jucke Juckeszn, gehuwd met: Willemke Andries. Oud:......
Gekocht: een camer, aan het Vliet (slot), van de echtelieden Wijbe Wijbeszn en Lioets Jansdr, voor 128 goudguldens.
Grondpacht: 20 stuijvers en 8 penningen per jaar.
Koper: Jucke
Willemke
Verkoper: Wijbe
Lioets

1622-04-01
♠ Jucke Juckeszn, gehuwd met: Willemke Andries. Oud:......
Gekocht: een camer, aan het Vliet (slot), van de echtelieden Wijbe Wijbeszn en Lioets Jansdr, voor 128 goudguldens.
Grondpacht: 20 stuijvers en 8 penningen per jaar.
Koper: Jucke
Willemke
Verkoper: Wijbe
Lioets

1622-04-04
♠ Belij Reiners, huijsvrouw van de roermakersgesel Laurents Pieterszn.
Op haar verzoek verklaart de coster Harmen Martens, dat uit het kerckeboek is gebleken, dat het huwelijk van voornoemde Laurents en Belij is afgecondigt op 3, 10 en 17 Martij 1611 en bevestigd op .. December 1612.
Getuige: Harmen
Overige personen: Belij
Laurents

1622-04-10
♠ Aucke Jarigs Atsma.
Oud: ....
Op zijn verzoek verklaart de Apothequer en Hopman: Vincent Henrix, dat hij drie jaren bij hem het Apothequershandwerk heeft geleerd en zich cloeck, neerstich en vroom heeft gedragen.
Overige personen: Aucke Atsma
Vincent

1622-04-13
♠ Jacob Claeszn, backer.
Oud: ontrent 52 jaren.
Saecke Sioerdtszn, kistemaker.
Oud: omtrent 52 jaren.
Verklaart, dat hij wijlen de brouwer: Olphert Olpherts zeer wel heeft gekend en dat deze de vader is van: Olphert Olpherts, alhier.
Jacob Olpherts, op reijs naar Oost-Indien.
Jan Olpherts, overleden ( heeft nagelaten zijn weduwe: Stijntien Anthonis)
Tevens: het geven van procuratie, door voornoemde Olphert en Jacob, aan Jan van Ingen, procureur van het gerechte te Amersfoort, om van degene die hij bevinden zal, te vorderen de goederen en erfenisse, welke voornomede Jan, als lijftocht aan zjin voornoemde weduwe: Stijntien Anthonis metterdaad heeft nagelaten.
procureur: Jan van Ingen
Erfgenaam: Olphert
Jacob
verklaarder: Jacob
Saecke
Erflater: Olphert
Jan
Overige personen: Stijntien

1622-04-15
♠ Hans Bottes, meester chirurgijn.
Oud: 40 jaren.
Verklaart, dat Cornelis Egbertszn bij hem vier jaren het chirurgijnshandwerck heeft geleert en zich vroom, eerlijk en neerstich heeft gedragen.
verzoeker: Cornelis
verklaarder: Hans

1622-04-15
♠ Wijlen: Anna van Eill, in leven: te Berckelo en gehuwd met Beernt Meijderman, in leven te Berkelo.
Betreft: procuratie aan Albert Meijderman te Berckelo, tot volmacht van Jan Gerrijts, zijn neef, clerq comptoire van de ontfanger-generaal: Laes van Jongema, om de erfgoederen welke hem van voornoemde wijlen echtelieden mogen zijn aangeërfd, te vorderen en te ontvangen.
Erflaatster: Anna van Eill
Erfgenaam: Jan
volmachthebber: Albert Meijderman
Erflater: Beernt Meijderman
Overige personen: Laes van Jongema

1622-04-18
♠ Jacob Algers zn, chirurgijns-gesel. Oud: ....
Op zijn verzoek verklaart de Meester Chirurgus: Thomas Dirx zn, dat hij de volle leerjaren, volgens de Gildesrolle, bij hem het chirurgijns-handwerck heeft geleerd en zich vroom, cloeck en neerstich heeft gedragen.
certificeert: Thomas
wordt gecertificeerd: Jacob

1622-04-25
♠ Harmen Bruijnsvelt, Mr. goudsmidt, verklaart, dat Hessel van Gratema vier jaren bij hem het goudsmidtshandwerck heeft geleert en zich vroom, eerlijk en neerstich heeft gedragen.
wordt gecertificeerd: Hessel Gratema
certificeert: Harmen Bruijnsvelt

1622-04-26
♠ Wijlen: Aeltie Jacobs
Haar weduwnaar: Jelle Atzeszn, coopman in cleine waren.
Moeder van 5 kinderen.
Betreft: verkoop van een vierdepart ongedeelt van een huijsinge, op de brede sijde van de Nieuwestadt, door voornoemde Jelle, aan de apothequer Gerrijt Blankema, voor 835 goudguldens.
Geografische aanduidingen: Nieuwestadt
Opmerkingen: brede sijde van de Nieuwestadt
Koper: Gerrijt Blankema
Verkoper: Jelle
Overige personen: Aeltie

1622-04-26
♠ Wijlen: Aeltie Jacobs
Haar weduwnaar: Jelle Atzeszn, coopman in cleine waren.
Moeder van 5 kinderen.
Betreft: verkoop van een vierdepart ongedeelt van een huijsinge, op de brede sijde van de Nieuwestadt, door voornoemde Jelle, aan de apothequer Gerrijt Blankema, voor 835 goudguldens.
Geografische aanduidingen: Nieuwestadt
Opmerkingen: brede sijde van de Nieuwestadt
Koper: Gerrijt Blankema
Verkoper: Jelle
Overige personen: Aeltie

1622-04-27
♠ Gerrijt Gerrijtszn, bierdrager, gehuwd met Impck Evertsdr. Oud: ......
Gekocht: een camer in de steige achter de Latinsche schole, van de doptieswever Jan Willemszn voor 157 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: Achter de Grote School
Koper: Gerrijt
Impck
Verkoper: Jan

1622-04-30
♠ Janneke Cornelisdr. van Amsterdam, in ondertrouw met: Jacob Janszn van Fisfliet.
Leeftijden niet vermeld.
Jacob Alberts, burger, alhier. Oud: ....
Op zijn verzoek verklaart de coster: Harmen Martens, dat het huwelijk van voornoemde Janneke en Jacob in de kerkcken alhier is afgecondicht op 14-22 en 28 Aprilis jongstleden, zonder enige verhinderinge.
certificeert: Harmen
Jacob
wordt gecertificeerd: Janneke
Jacob

1622-05-01
♠ Wijlen: Hans Backer,
Zijn weduwe: Sara Douwedr, alhier, oud:.....
Betreft: geven van procuratie aan Pieter Willemszn, door voornoemde Sara, om de goederen, welke Sara's oom: wijlen Pibe Wopckes, heeft nagelaten te adieren en met de andere erfgenamen te procederen tot scheijdinge en delinge deser goederen.
wijlen echtgenoot: Hans Backer
certificeert: Sara
wordt gecertificeerd: Pieter
Erfgenaam: Pibe

1622-05-03
♠ Goslick Arents, timmerman, alhier.
Op zijn verzoek verklaart de tamboerijn Lucas Martenszn, dat de schuld, vermeld in de cessie d.d. 7 December 1621, groot 62 pond en 16 stuijvers, door hem geapprobeert en ondertekent, oprecht is en geloof meriterende enzovoorts enzovoorts.
Getuige: Lucas
Overige personen: Goslick

1622-05-03
♠ Lambert van Dalen, gewesene curator over de schilder Cornelis Ariens Ruts, oud 27 jaren, alhier.
Betreft: maken van een contract waarin wordt bepaald, dat voornoemde Lambert zal voorsien in de cledinge enz., voor voornoemde Cornelis, tevens, dat Lambert aan Cornelis een voorschot in penningen zal geven voor zijn gerief, hetwelk Cornelis deugelijk zal terug betalen, enz. enz.
Overige personen: Lambert van Dalen
Cornelis Ruts

1622-05-06
♠ Anna Sickesdr, huijsvrouw van de uijtsetter in de Cruijsepijpe Arent Berentszn.
Betreft: aankoop van een camer, ontrent de Cruijsepijpe, bij het Bolwerck, van de echtelieden Athe Sibolts, timmerman en Trijn Sijedr, voor 140 goudguldens.
Geografische aanduidingen: ontrent de Cruijsepijpe, bij het Bolwerck
Koper: Anna
Arent
Verkoper: Athe
Trijn

1622-05-06
♠ Athe Sibolts, timmerman.
Gehuwd met: Trijn Sijedr.
Verkocht: een camer, ontrent de Cruijsepijpe bij het Volwerck, aan de echtelieden Arent Berentszn en Anna Sickedr, voor 140 goudguldens. Vrij van grondpacht.
Verkoper: Athe
Trijn
Overige personen: Arent

1622-05-07
♠ Eecke Tiaerds, schipper.
Gehuwd met Neel Jetzedr.
Verkocht: een huijsinge en plaetse, aan het Vliet (slot) aan Cornelis Pieterszn (weduwnaar van Naenck Thomasdr) voor 190 goudguldens.
Grondpacht: 7 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: aan het Vliet (slot)
Koper: Cornelis
Verkoper: Eecke
Neel
Overige personen: Naenck

1622-05-09
♠ Ariaentie Henrix, huijsvrouw van Jan Jarichs; haar stiefvader is Jan Meinertszn., oud 47 jaren.
Op hun verzoek verklaren drie personen: - Dirck Douwes, breijder, oud 41 jaren;
- Dr. Albertus Cnossen, oud: 32 jaren;
dat voornoemde Jan Jarichs en Ariaentie Henrix vier jaren alhier hebben gewoond en zich vroom en eerlijk gedragen, zonder ter contrarie hebben vernomen.
wordt gecertificeerd: Ariaentie
Jan
certificeert: Dirck
Overige personen: Jan

1622-05-09
♠ Minne Henrix, loper van het comptoir der Domeinen.
Oud:....
Gekocht: de gerechte helfte van een huijsinge, in de Baginestraet, naast het Ravet, met de nutlijke eigendom van dien, van Neel Jacobsdr. (huijsvrouw van Wessel Franszn, absent sijnde) voor 175 goud guldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Minne
Verkoper: Neel
Overige personen: Wessel

1622-05-10
♠ Op het verzoek van Jacob Cartis verklaren drie personen: Dirck Jansz, oud 51 jaren, coopman;
Jan Janszn, oud 62 jaren, doptieswever;
dat Jacob Carstis (rietmaker?) op zijn gebuijrte heeft gewoond en niet anders weet, dan dat hij zich cloeck, neerstich en vroom heeft gedragen.
wordt gecertificeerd: Jacob
certificeert: Dirck
Jan

1622-05-13
♠ Arien Harmens te Amsterdam, gehuwd met Willemtie Balthusdr, dochter van wijlen Balthus Roeleffs, zuster van Foockel Balthusdr, gehuwd met Jan Gerrijts, schoenlapper, Trijn Balthusdr, overleden. Diens weduwnaar Pieter Janszn, timmerman en van drie nog minderjarige kinderen.
Betreft verkoop van een helfte van twee camers onder één dack, op de N.Z. van het Diept achter de Jacobinen, door voornoemde erfgenamen en kinderen van voornoemde wijlen Balthus Roeleffs, aan de echtelieden Goslick Arentszn en Hiltie Dirxdr, voor 166 goudguldens.
Leeftijden niet vermeld.
Koper: Goslick
Hiltie
Verkoper: Arien
Willemtie
Foockel
Jan
Pieter
Erflater: Balthus
Overige personen: Trijn

1622-05-13
♠ Arien Harmens te Amsterdam, gehuwd met Willemtie Balthusdr, dochter van wijlen Balthus Roeleffs, zuster van Foockel Balthusdr, gehuwd met Jan Gerrijts, schoenlapper, Trijn Balthusdr, overleden. Diens weduwnaar Pieter Janszn, timmerman en van drie nog minderjarige kinderen.
Betreft verkoop van een helfte van twee camers onder één dack, op de N.Z. van het Diept achter de Jacobinen, door voornoemde erfgenamen en kinderen van voornoemde wijlen Balthus Roeleffs, aan de echtelieden Goslick Arentszn en Hiltie Dirxdr, voor 166 goudguldens.
Leeftijden niet vermeld.
Koper: Goslick
Hiltie
Verkoper: Arien
Willemtie
Foockel
Jan
Pieter
Erflater: Balthus
Overige personen: Trijn

1622-05-14
♠ Wijlen: Dirck van Althen, in leven: Secretaris.
Zijn weduwe: Ytcke Attedr. Vader van: Sibren Dirx van Althem.
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: Op haar verzoek verklaart de Meester Chirurgijn: Thomas Dirx, oud: 43 jaren, dat voornoemde Sibren bij hem het Chirurgijns-handwerck, overeenkomstig de Gilderolle, heeft geleert en zich vroom, eerlijk en neerstich heeft gedragen.
Moeder: Ytcke
wordt gecertificeerd: Sibren van Althen
certificeert: Thomas
Overige personen: Dirck van Althen

1622-05-15
♠ Arent Fockes, hopman.
Oud: 44 jaren.
Crijn Freerxzn, timmerman, Baginestraat, alhier.
Oud: 48 jaren.
Ritske Ritskeszn.
Oud: 41 jaren.
Frans van Gel, Baginstraat, alhier.
Oud: 72 jaren.
Verklaren dat Jan Janszn Robijn (thans wonende in de Baginestraet) vijf jaren op zijn gebuijrte (Hooghuijsterstrate) heeft gewoont en zich vroom en eerlijk heeft gedragen, sonder ter contratie te hebben vernomen.
Geografische aanduidingen: Hooghuijsterstrate
verklaarder: Ritske
Getuige: Arent
Crijn
Overige personen: Jan Robijn

1622-05-15
♠ Arent Fockes, hopman.
Oud: 44 jaren.
Crijn Freerxzn, timmerman, Baginestraat, alhier.
Oud: 48 jaren.
Ritske Ritskeszn.
Oud: 41 jaren.
Frans van Gel, Baginstraat, alhier.
Oud: 72 jaren.
Verklaren dat Jan Janszn Robijn (thans wonende in de Baginestraet) vijf jaren op zijn gebuijrte (Hooghuijsterstrate) heeft gewoont en zich vroom en eerlijk heeft gedragen, sonder ter contratie te hebben vernomen.
Geografische aanduidingen: Hooghuijsterstrate
verklaarder: Ritske
Getuige: Arent
Crijn
Overige personen: Jan Robijn

1622-05-17
♠ Bauck Rompckedr, weduwe van Bruijn Jacobs.
Verkocht: een camer, bij de brugge van Wabbe Wissies, aan Jan Wolters, voor 125 goudguldens.
Grondpacht: 1,5 stuijver per jaar.
Geografische aanduidingen: bij de brugge van Wabbe Wissies
Koper: Jan
Verkoper: Bauck
Overige personen: Bruijn

1622-05-17
♠ Bauck Rompckedr, weduwe van Bruijn Jacobs.
Verkocht: een camer, bij de brugge van Wabbe Wissies, aan Jan Wolters, voor 125 goudguldens.
Grondpacht: 1,5 stuijver per jaar.
Geografische aanduidingen: bij de brugge van Wabbe Wissies
Koper: Jan
Verkoper: Bauck
Overige personen: Bruijn

1622-05-20
♠ Aechtie Pietersdr., huijsvrouw van Jan Luijtiens; zuster van: Wijts Pietersdr., gehuwd met Tialle Tialles;
Antie Pietersdr., gehuwd met Wouter Thomas Heij.
Gekocht: twee dardeparten van een huijsinge en loodse aan de noordoost hoeck van het Choor [= koor] der Jacobiner Kercke, van voornoemde Wijts en Antie, aan Aechtie en Jan, voor 260 goudguldens en 7 stuijvers.
Grondpacht: 2 Carolusguldens per jaar.
N.B. zie ook pag. 65.
Koper: Aechtie
Jan
Verkoper: Wijts
Tialle
Antie
Wouter Thomas Heij

1622-05-20
♠ Aechtie Pietersdr., huijsvrouw van Jan Luijtiens; zuster van: Wijts Pietersdr., gehuwd met Tialle Tialles;
Antie Pietersdr., gehuwd met Wouter Thomas Heij.
Gekocht: twee dardeparten van een huijsinge en loodse aan de noordoost hoeck van het Choor [= koor] der Jacobiner Kercke, van voornoemde Wijts en Antie, aan Aechtie en Jan, voor 260 goudguldens en 7 stuijvers.
Grondpacht: 2 Carolusguldens per jaar.
N.B. zie ook pag. 65.
Koper: Aechtie
Jan
Verkoper: Wijts
Tialle
Antie
Wouter Thomas Heij

1622-05-27
♠ Christiaen Hartmans, chirurgijngesel, oud:....
Op zijn verzoek verklaart de meester chirurgijn Lieuwe Jelles, dat hij bij hem het chirurgijns-handwerck, overeenkomstig de gildersrolle, heeft geleert en zich vroom, eerlijk en neerstich heeft gedragen.
verklaarder: Lieuwe
verzoeker: Christiaen Hartmans

1622-06-08
♠ Antonio Bartholomaei.
Geboortich onder het gebiet van de heerlijckheijd van Fenetien.
Op zijn verzoek verklaren Pieter Moll, oud 35 jaren, schilder en Jan Monclai, oud 38 jaren, dat zij hem hebben gekend en niet anders weten dan dat hij zich vroom en eerlijk heeft gedragen.
Overige personen: Antonio

1622-06-13
♠ Anne Thomas, schipper en burger, alhier.
Verklaart zich te hebben voorgenomen met een vracht soetemelx, en groue kees en wat butter te reijzen naar het leger van de heren Staten, onder het beleijt van sijne exelentie, bij Embrick ofte daar ontrent.
Geografische aanduidingen: Embrick
Overige personen: Anne

1622-06-17
♠ Anna Auckes, huijsvrouw van de arbeijder Douwe Barres.
Betreft: bekennen van voornoemde Douwe en Anna, dat zij 50 goudguldens schuldich zijn aan de timmermansgesel Jan Andries, in verband met de aankoop van een camer in de Atsmasteige, van Jan Berents.
Geografische aanduidingen: de Atsmasteige (Atsmasteeg)
Debiteur: Anna
Douwe
Crediteur: Jan
Verkoper: Jan

1622-06-18
♠ - Evert Cornelis, burger, alhier. Oud: 76 jaren.
- Freerck Tiepckes, gesworen rogmeter. Oud: 74 jaren.
- Pieter Janszn Cluijter, lakencoper. Oud: 71 jaren.
Verklaren dat zij de executeur van Leeuwarderadeel Gerrijt Reinolts hebben gekent en derhalve weten dat deze de vader is van Reinout Gerrijts, (so men secht overleden op reijse van Oost-Indien) en vermoedelijk diens enigste erfgenaam is.
certificeert: Evert
wordt gecertificeerd: Gerrijt
Reinout
Getuige: Freerck

1622-07-01
♠ Freerck Ariens, leertouwer.
Oud: ontrent 60 jaren.
Henrick Cramer, burger.
Oud: 40 jaren.
Verklaart dat Geertie en Geeske Pietersdrs (gezusters) op zijn gebuijrte hebben gewoont en derhalve weet, dat Geeske verleden winter is overleden.
Wijlen Geert Jansdr, overleden te Rotterdam. Moeije van Geertie en Geeske voornoemd.
Getuige: Freerck
Overige personen: Geertie
Geeske
Geert

1622-07-04
♠ Thonis Willems, mr chirurgijn.
Verklaart dat Douwe Claes, chirurgijnsgesel, twee jaren bij hem het chirurgijns-handwerck heeft geleert en zich vroom en eerlijk heeft gedragen.
Getuige: Thonis
Overige personen: Douwe

1622-07-08
♠ Beli Riemersdr, weduwe van de roermakersgesel Laurents Pieters op de wederomreijse van Oost Indien overleden.
Haar schoonvader: Pieter Laurentszn, oud: 63 jaren.
Moeder van één kind. Leeftijden niet vermeld.
Op haar verzoek verklaren drie personen (Freerck Janszn, brouwersgesel, oud ontrent 45 jaren, en Gerrijt Janszn, timmerman, oud 45 jaren en Pieter Laurentszn) dat voornoemde Beli de weduwe is van voornoemde Laurents, dat zij wettelijk in de kerck destijds getrouwd zijn en dat Beli zich wel en eerlijk heeft gedragen. Zij zijn de ouders van één kind. Zij heeft op comparanten gebuijrte gewoont.
certificeert: Pieter
Freerck
Gerrijt
wordt gecertificeerd: Beli
Laurents

1622-07-18
♠ Henrich Nolcke van Wageveld, ontvangt procuratie van Thonis Ruijter van Wageveld om de erfenis die aan zijn zuster Geeske Ruijter is aangeërfd te vorderen en te ontvangen.

1622-07-30
♠ Egbert Duringh, coopman en burger, alhier.
Oud:.....
Geeft procuratie aan Wessel Backer, coopman te Amsterdam, om van zijn rekeninge af te schrijven de summa van 1500 caroolse guldens en dit over te schrijven op de rekeninge van de muntemeester: Willem van Vierssen.
volmachtgever: Egbert Duringh
volmachthebber: Wessel Backer
Ontvanger: Willem van Vierssen

1622-08-05
♠ Diorre Haeijtzes.
Zoon van: Haeijtze Diorres, oud 32 jaren, arbeijder, aan het Vliet.
Oud: 4 jaren.
Betreft: verklaring van voornoemde Haeijtze, dat voornoemde Diorre door een beroerte besocht is geweest, maar nu geheel is genezen door olie en de dranken, hem voorgeschreven door mr Herri Herres.
Hij had geen baat gevonden van de mrs medicini doctors.
Getuige: Haeijtze
Overige personen: Diorre
Herri

1622-08-16
♠ Jochum Henrixzn. Fijnreder en burger.
Oud:......
Gekocht: vijftehalve pondemaat nieuw landt, min vier penningen (sijnde thans boulandt) gelegen bij het Siersema hoff, van de echtelieden: Jarich Wopckes (notaris) en Taets Ulckedr. voor 227 goudguldens per pondemaat.
(volgens sententie van den gerechte).
Geografische aanduidingen: gelegen bij het Siersema hoff
Koper: Jochum
Verkoper: Jarich
Taets

1622-09-12
♠ - Douwe Douweszn, diacon. Oud: 35 jaren.
- Epe Janszn, schooldiener. Oud: 37 jaren.
- Dr. Joannes Hoptilla, advocaat en burger-hopman. Oud: 36 jaren.
Verklaren, met nog twee personen, waaronder: Jan Jansz Kempes, vaendrich, oud: 32 jaren, dat zij de echtelieden Christoffel Pistorijs (herbergier) en zijn huijsvrouw Berber Ariens van Eseren hebben gekent en hun vroom en wel hebben gedragen, sonder ten contrarie te hebben vernomen.
certificeert: Douwe
Epe
wordt gecertificeerd: Christoffel Pistorijs
Overige personen: Berber van Eseren

1622-09-14
♠ Antie Jarigs, huijsvrouw van de brouwer Jacob Dirx. Oud: ......
Betreft: aankoop van een huijsinge, in de Bagijnestrate, van de echtelieden Cornelis Hettis, linnenwever en Trijn Bottedr, voor 345 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: Bagijnestraat
Koper: Antie
Jacob
Verkoper: Cornelis
Trijn

1622-09-17
♠ Lambert van Dalen, voormond over Dirck Arienszn. Ruts.
Op zijn verzoek verklaart den Mr. glaesmaker Gerrijt Vredeman, dat voornoemde Dirck drie jaren bij hem, volgens de Gilderolle, het glaesmakers en schrijvers handwerck heeft geleert en zich vroom, eerlijk en wel heeft gedragen.
wordt gecertificeerd: Dirck Ruts
certificeert: Gerrijt Vredeman
Overige personen: Lambert van Dalen

1622-09-19
♠ Gaele Tiaerts, coopman en burger.
Geeft procuratie aan Isaac la Maire, suijckerbacker te Amsterdam, om van de glasmaker Willem Harlens, aldaer, te vorderen en te ontfangen de penningen, welke hem (Gaele) van voornoemde Willem zijn competerende.
procuratiehouder: Isaac la Maire
Overige personen: Gaele
Willem

1622-09-30
♠ Anna Harckis, huijsvrouw van Jacob Claeszn Roch, vader van Jacob Jacobs Roch, coopman te Amsterdam.
Allen ergenamen van Harmen Harckis, in leven burgemeester, alhier en gehuwd met Taatske Jan Duringsdr (enige dagen na Meij jongstleden overleden).
Betreft: verklaring van twee personen (Eernst Assies, burger alhier, oud 52 jaren, en Gerloff Sipckes, burger alhier, oud 68 jaren), dat voornoemde Taatske als bovenvermeld, is overleden. Comparanten wonen naast haar huijsinge (zij heeft geen kinderen of andere erfgenamen nagelaten).
Erfgenaam: Anna
Jacob Roch
Jacob Roch
Erflaatster: Taatske Duringsdr
Erflater: Harmen
Getuige: Eernst
Gerloff

1622-10-01
♠ Wessel Backer, coopman, te Amsterdam.
Oud:......
Wordt geconstitueert tot volmacht van de coopman: Egbert Duringh, alhier, om te defendren voor den Gerechte te Amsterdam, in de zaeke (betreft: de Oost Indische Compagnie), welke Jacob Jacobszn Roch, aldaer, tegen voornamelijk Egbert aanhangig heeft gemaakt. (zie ook pagina 68/69).
Aangeklaagde: Jacob Roch
Overige personen: Wessel Backer
Egbert Duringh

1622-10-02
♠ Dirck Janszn, coopman en burger. Gehuwd met IJda Sijedr. Oud: .....
Verkocht: een huijsinge, keuckencamer en een ledige plaetse, op de Nieuwebuijren, aan de burger Jorrijt Tierxzn, vader van Tierck Jorrijts, voor 900 goudguldens.
Grondpacht: 30 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Nieuweburen
Vader: Tierck
Koper: Jorrijt
Verkoper: Dirck
IJda

1622-10-10
♠ Jantien Allerts, huijsvrouw van Pieter Jochums. Leeftrijden niet vermeld.
Betreft: een obligatie in francijn onder het grootzegel, ter somma van 1200 dalers.
Hans Claesses, tot Osquert [= Usquert], op Helwaert [= Helwerd] in Groningerlandt [= Groningen]; man van Trijn Clases van Struwolde [= Stuurwolde].
Koper: Hans
Trijn
Verkoper: Pieter
Jantien

1622-10-10
♠ Paulus Orinus, Apothequarsgesel.
Op zijn verzoek verklaart de Apothequar: Wibrant Jans Noordenbos, dat hij twee jaren bij hem de Apothequarie heeft geleert en zich voorm, cloeck en eerlijk heeft gedragen.

1622-10-13
♠ Dirckie Thewisdr, huisvrouw van de burgemeester Renicus Atsma, alhier.
Betreft: verkoop van een huijsinge, in de cleine Kerckstraet, aan de echtelieden Tiamme Pieters en Sitjske Jochumsdr, voor 550 goudguldens.
Grondpacht: 6 stuijvers en een oortien per jaar.
Geografische aanduidingen: cleine Kerckstraet
Koper: Tiamme
Sijtske
Verkoper: Dirckie
Renicus Atsma

1622-10-21
♠ Jan Albertszn, cassier van de taefel van leninge, alhier.
Oud:.......
Verklaart, op verzoek van de cousijns: Anthoon de Mol en Isaac Mol (laatstgenoemde thans te Stavoren) omtrent de werkzaamheden en werkwijze, zoals hij dat in voornoemde taefel van leningen verricht.
verklaarder: Jan
Overige personen: Anthoon de Mol
Isaac Mol
gg015-48 1620-01-20; Hypotheekboeken
gg015-48
Hypotheekboeken

1622-10-30
♠ Feijcke Siouckes, kuijper. Oud: 56 jaren.
Henrick Freerxzn. Oud: 51 jaren.
Verklaren dat zij Geertien Dircks kennnen en derhalve weten, dat deze voorheenconuentale is geweest tot het oldeclooster bij de Dam, en thans alumentatiepenningen ontfangt van G. Verrucius, ontfangen der geestelijke goederen, te Groningen, ten bedrage van 38-ste halve carolusguldens per half jaar.
Geografische aanduidingen: oldeclooster bij de Dam
Getuige: Feijcke
Henrick
Overige personen: Geertien
G. Verrucius

1622-11-06
♠ Doed Joachimsdr, huijsvrouw van de metzelaer Keimpe Wirx.
Betreft: verkoop van een camer, loodse en plaetse in de Atsmastege, aan Sijcke Daemsdr (weduwe van Jacob Pieterszn) voor 213 goudguldens.
Grondpacht: 5 goud gls. per jaar
Geografische aanduidingen: Atsmastege
Koper: Sijcke
Verkoper: Doed
Keimpe
Overige personen: Jacob

1622-11-08
♠ Antie Jansdr, huijsvrouw van de soldaet David Furst.
Betreft: aankoop van een camer in de Groenewech, van de soldaet Gabriel Strubi, voor 100 goudguldens.
Grondpacht: 9 stuijvers per jaar.
Koper: Antie
David Furst
Verkoper: Gabriel Strubi

1622-11-15
♠ Claas Janszn, van Haarlem, Linnenwever.
Op verzoek van Wendel Freerx, weduwe van Wijbe Jelles, verklaart de koster Harmen Martens, dat het huwelijk van voorn. Claas en Wendel is afgekondigd op 7, 14 en 21 Julij en is bevestigd op 28 Julij 1611.
Bruidegom: Claas
Bruid: Wendel
Overige personen: Harmen

1622-11-15
♠ Claas Janszn, van Haarlem, Linnenwever.
Op verzoek van Wendel Freerx, weduwe van Wijbe Jelles, verklaart de koster Harmen Martens, dat het huwelijk van voorn. Claas en Wendel is afgekondigd op 7, 14 en 21 Julij en is bevestigd op 28 Julij 1611.
Bruidegom: Claas
Bruid: Wendel
Overige personen: Harmen

1622-11-18
♠ Dieucke Clasedr, huijsvrouw van de snijder Harmen Jurries.
Betreft: aankoop van een huijsinge en plaatse in de Sacramentstraet van de echtelieden Sioerd Ulbis, riedmaker en Tiesck Juckedr, voor 800 goudguldens. Grondpacht: 7,5 stuijvers per jaar.
Koper: Dieucke
Harmen
Verkoper: Sioerd
Tiesck

1622-11-18
♠ Dieucke Clasedr, huijsvrouw van de snijder Harmen Jurries.
Betreft: aankoop van een huijsinge en plaatse in de Sacramentstraet van de echtelieden Sioerd Ulbis, riedmaker en Tiesck Juckedr, voor 800 goudguldens. Grondpacht: 7,5 stuijvers per jaar.
Koper: Dieucke
Harmen
Verkoper: Sioerd
Tiesck

1622-11-19
♠ Jorrijt Tierxzn.
Vader van: Tierck en Sijbe Jorrijts.
Leeftijden niet vermeld.
Verkocht: (als vader en ten profite van voornoemde Tierck en Sijbe), twee vierdeparten van de hoeckhuijsinge, bij de Francisci-pijpe, aan Joucke Pieterszn, (als bestevader en ten profite van Sibe Pierszn) voor 802 goudguldens.
Grondpacht: ( in het geheel) 6 goudguldens per jaar.
Koper: Joucke
Verkoper: Jorrijt
Sijbe
Overige personen: Tierck
Sibe

1622-11-19
♠ Jorrijt Tierxzn.
Vader van: Tierck en Sijbe Jorrijts.
Leeftijden niet vermeld.
Verkocht: (als vader en ten profite van voornoemde Tierck en Sijbe), twee vierdeparten van de hoeckhuijsinge, bij de Francisci-pijpe, aan Joucke Pieterszn, (als bestevader en ten profite van Sibe Pierszn) voor 802 goudguldens.
Grondpacht: ( in het geheel) 6 goudguldens per jaar.
Koper: Joucke
Verkoper: Jorrijt
Sijbe
Overige personen: Tierck
Sibe

1622-11-20
♠ Jochum Pieters, coopman in cramerie en burger.
Oud:......
Geeft last aan Jacob Pieters, bode op Embden, om van Jacob Samuels, coopman, aldaer, te vorderen en te ontfangen de bij hem bestelde 560 stuks gaern (bij hem besteld), benevens in totaal 32 pond en 18 stuijvers, zijnde het bedrag hetwelk voornoemde Jacob te min heeft betaald op twee wissels.
wordt gecertificeerd: Jacob
Koper: Jochum
Verkoper: Jacob

1622-12-05
♠ Aeff Eijses, huijsvrouw van de kuijper Frans Pieterszn. Oud.....
Betreft: verkoop van een deurgaande halve huijsinge met plaetse en schuijre, bij de Wirdumerpoort, naast het Rode Hart, aan de echtelieden Willem Isbrants en Mari Rinckedr, voor 600 goudguldens. Vrij van grondpacht.
Koper: Willem
Verkoper: Frans
Overige personen: Aeff
Mari

1622-12-05
♠ Aeff Eijses, huijsvrouw van de kuijper Frans Pieterszn. Oud.....
Betreft: verkoop van een deurgaande halve huijsinge met plaetse en schuijre, bij de Wirdumerpoort, naast het Rode Hart, aan de echtelieden Willem Isbrants en Mari Rinckedr, voor 600 goudguldens. Vrij van grondpacht.
Koper: Willem
Verkoper: Frans
Overige personen: Aeff
Mari

1622-12-07
♠ - Tiallingh Jaspers zn, rentemeester, tevens keurmeester van het backersgilde. Oud: 59 jaren.
- Jan Janszn Post, olde Hopman, tevens keurmeester van het backersgilde. Oud: 55 jaren.
Verklaart, op verzoek van de proviandeur: Wieger Annes zn, te Coevorden, dat binnen dese stede, volgens de stadts-politie, in observatie en gebruijck is, dat het brood bij de backers verkocht wordt naer de prijs, dat de rogge is geldende.

1622-12-07
♠ Frouck Jelmersdr, huijsvrouw van Inte Inties.
Betreft: aankoop van een huijsinge van twee camers met een ledige plaats aan het Vliet (slot), van Cornelis Pieterszn (weduwnaar van Naenck Thomasdr) voor 216 goudguldens en 21 stuijvers. Grondpacht: 7 stuijvers per jaar.
Depost: Op 2 Aprilis 1623 verklaren voornoemde Inte Inties en Pieter Beckis (vader van voornoemde Cornelis Pieterszn) elkander van deze koop en verkoop te ontslaan.
certificeert: Pieter Beckis
Koper: Frouck
Inte
Verkoper: Cornelis
Overige personen: Naenck

1622-12-07
♠ Frouck Jelmersdr, huijsvrouw van Inte Inties.
Betreft: aankoop van een huijsinge van twee camers met een ledige plaats aan het Vliet (slot), van Cornelis Pieterszn (weduwnaar van Naenck Thomasdr) voor 216 goudguldens en 21 stuijvers. Grondpacht: 7 stuijvers per jaar.
Depost: Op 2 Aprilis 1623 verklaren voornoemde Inte Inties en Pieter Beckis (vader van voornoemde Cornelis Pieterszn) elkander van deze koop en verkoop te ontslaan.
certificeert: Pieter Beckis
Koper: Frouck
Inte
Verkoper: Cornelis
Overige personen: Naenck

1622-12-13
♠ Anneke Upckedr, weduwe van mr Gielis de Blijde.
Bestemoeder van mr Isaac Janszn Eiloff (kind van een harer dochters).
Betreft: overdracht van een achtepart van een halve huijsinge, in de Comenstraet te Enckhuijsen, aan voornoemde mr Isaac, in ruil voor een achtepart van een halve huijsinge in de Clockstraet te Leeuwarden.
Tevens bekent voornoemde Anneke dat Isaac bovendien nog competeert een 16e part van een acte, holdende op de Oost-Indische Compagnie, tern profite van de ergenamen van voornoemde mr Gielis.
Geografische aanduidingen: Comenstraet te Enckhuijsen
Clockstraet te Leeuwarden
betrokkene: Anneke
Isaac Eiloff
Overige personen: Gielis de Blijde

1622-12-13
♠ Anneke Upckedr, weduwe van mr Gielis de Blijde.
Bestemoeder van mr Isaac Janszn Eiloff (kind van een harer dochters).
Betreft: overdracht van een achtepart van een halve huijsinge, in de Comenstraet te Enckhuijsen, aan voornoemde mr Isaac, in ruil voor een achtepart van een halve huijsinge in de Clockstraet te Leeuwarden.
Tevens bekent voornoemde Anneke dat Isaac bovendien nog competeert een 16e part van een acte, holdende op de Oost-Indische Compagnie, tern profite van de ergenamen van voornoemde mr Gielis.
Geografische aanduidingen: Comenstraet te Enckhuijsen
Clockstraet te Leeuwarden
betrokkene: Anneke
Isaac Eiloff
Overige personen: Gielis de Blijde

1623-01-04
♠ Dirck Goverts, sinds kort in Rotterdam.
Zoon van wijlen Govert Janszn in leven burger alhier.
Broer van Jan Goverts, mr chirurgus.
Zijn aangetrouwde moeije: Gerbrich Centsdr, weduwe van Henrick Janszn, oud 60 jaren.
Zijn cousijn: Govert Tiepckes, burgemeester, oud 55 jaren.
Betreft: verklaring van voornoemde Gerbrich Centsdr en Govert Tiepckes dat voornoemde Dirck zeven jaren geleden van hier is vertrocken en hun niet bekend is dat deze eerder gehuwd is geweest.
verzoeker: Jan
Getuige: Gerbrich
Govert
Overige personen: Dirck
Govert
Henrick

1623-01-06
♠ Jan Simonszn, de jonge, apothequersgesel.
Oud:.....
Op zijn verzoek verklaart de apothequer: Wibrant Janszn. Noordenbosch, dat hij bij hem de apothequarie heeft geleert en zich vroom, eerlijk en neerstich heeft gedragen.
verzoeker: Jan
verklaarder: Wibrant Noordenbosch

1623-01-08
♠ Gieldu Douwedr, weduwe van Claas Pieters, alhier.
Verkocht: een camer in de Bontemanssteige (in de Kerckstraet uijtgaende) aan de corporael Roelef Botienter voor 70 goudguldens.
Grondpacht: 3,5 goudguldens per jaar.
Koper: Roelef Botienter
Verkoper: Gieldu
Erflater: Claas

1623-01-15
♠ Anna Wilhelmidr, weduwe van Tiaerd Ballings.
Gekocht: een camer op het Suijdvliet, van Ate Ubles aan het Vliet daartoe het recht hebbende van de erven van Trijn Damis (weduwnaar van Trijn Damis) voor 114 goudguldens en vierdehalve stuijver.
Grondpacht: 7 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: het Suijdvliet
Koper: Anna
Verkoper: Ate
Overige personen: Tiaerd Ballings
Trijn Damis

1623-01-15
♠ Doed Jansdr, geboren alhier.
Betreft: verklaring van de coster Harmen Martens, dat uit het kerckeboek is gebleken, dat het huwelijk van voornoemde Doed Jansdr met Henrick Martenszn, speelman, in de kercken is afgecondicht op 8, 15 en 22 Martij 1618, doch daarna niet is bevesticht.
Drie personen (Leijn Stevensdr, oud over de 40 jaren, gehuwd met Harmen Janszn, timmerman, en Hijlck Buwe, huijsvrouw van de metzelaer Gercke Gerckes) verklaren dat voornoemde Doed alhier is huijsholdende bij een jongman, genaemt Jochum (knecht van een clockgieter, alhier).
Grietie Martensdr, so zij secht wonende te Amsterdam, zuster van Henrick Martenszn voornoemd.
verklaarder: Harmen
Getuige: Harmen
Leijn
Hijlck
Overige personen: Doed
Henrick
Jochum
Grietie
Gercke

1623-01-15
♠ Gercke Gerckes, metzelaer. Gehuwd met Hijlck Buwe, oud 46 jaren.
Betreft: verklaring van voornoemde Hijlck ontrent Doed Jansdr.
Getuige: Hijlck
Overige personen: Gercke

1623-01-15
♠ Hans Claaszn. gehuwd met Lieuck Robijnsdr.
Gekocht: een camer, in de Burmanniastraet, van de echtelieden Melle Tiaerdtszn., backer en burger en Nel Lousdr., voor 262 goudguldens en 14 stuijvers.
Vrij van grondpacht.
Koper: Hans
Lieuck
Verkoper: Melle
Nel

1623-01-15
♠ Hans Claaszn. gehuwd met Lieuck Robijnsdr.
Gekocht: een camer, in de Burmanniastraet, van de echtelieden Melle Tiaerdtszn., backer en burger en Nel Lousdr., voor 262 goudguldens en 14 stuijvers.
Vrij van grondpacht.
Koper: Hans
Lieuck
Verkoper: Melle
Nel

1623-01-20
♠ Aelcke Henrixdr, huijsvrouw van Willem Willems.
Dochter van: Henrick Claeszn (overleden) en Trijntie Clasedr.
Zuster van: Claes Henrixzn, gehuwd met: Willemke Goverts.
Geertie Henrixdr en Abel Henrixzn, sijnde absent. (zijn curator: Dirck Janszn), leeftijden niet vermeld.
Betreft: Verkoop van een nieuwe huijsinge, in de Wester Clockstraat, door bovengenoemde personen, (als erfgenamen van voornoemde Henrick) aan de echtelieden Evert Reijners en Saeckien Tammedr, voor 1300 goudguldens.
Grondpacht: 21 stuijvers per jaar.
Koper: Evert
Saeckien
Verkoper: Aelcke
Trijntie
Claes
Geertie
Abel
Overige personen: Willem
Henrick
Willemke
Dirck
Reiner

1623-01-20
♠ Aelcke Henrixdr, huijsvrouw van Willem Willems.
Dochter van: Henrick Claeszn (overleden) en Trijntie Clasedr.
Zuster van: Claes Henrixzn, gehuwd met: Willemke Goverts.
Geertie Henrixdr en Abel Henrixzn, sijnde absent. (zijn curator: Dirck Janszn), leeftijden niet vermeld.
Betreft: Verkoop van een nieuwe huijsinge, in de Wester Clockstraat, door bovengenoemde personen, (als erfgenamen van voornoemde Henrick) aan de echtelieden Evert Reijners en Saeckien Tammedr, voor 1300 goudguldens.
Grondpacht: 21 stuijvers per jaar.
Koper: Evert
Saeckien
Verkoper: Aelcke
Trijntie
Claes
Geertie
Abel
Overige personen: Willem
Henrick
Willemke
Dirck
Reiner

1623-01-23
♠ Gerrijt Joriszn, mr metzelaer, gehuwd mt Griet Jacobsdr.
Verkocht een camer in een steige aan de Nieuwebuijren, aan de echtelieden Gerrijt Thomaszn, linnenwever, en Grietie Arentsdr, voor 113 goudguldens.
Grondpacht: 4 stuijvers per jaar.
Koper: Gerrijt
Grietie
Verkoper: Gerrijt
Griet

1623-02-01
♠ Gerrijt Hoijtes, pannebacker, gehuwd met Trijn Eelckedr.
Gekocht: een nieuwe camer, in de Atsmasteige, van de echtelieden Gerrijt Joriszn, mr metzelaer en Griet Jacobsdr, voor 129 goudguldens.
Grondpacht: dardehalve goudguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: Atsmasteige
Koper: Gerrijt
Trijn
Verkoper: Gerrijt
Griet

1623-02-08
♠ Willem Beernts, leertouwer, (vader van Berent Willems). Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verkoop van een camer en loodse, omtrent de Pijlstege, bij de pijpe aldaer, door voornoemde Willem Beernts (daartoe door scheidinge het recht verkregen hebbende van voornoemde Berent), aan de echtelieden Jan Joannis, metselaer, en Geert Hiddedr., voor 175 goudguldens.
Grondpacht: dardehalve stuijver per jaar.
Koper: Jan
Geert
Overige personen: Berent
Willem

1623-02-08
♠ Willem Beernts, leertouwer, (vader van Berent Willems). Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verkoop van een camer en loodse, omtrent de Pijlstege, bij de pijpe aldaer, door voornoemde Willem Beernts (daartoe door scheidinge het recht verkregen hebbende van voornoemde Berent), aan de echtelieden Jan Joannis, metselaer, en Geert Hiddedr., voor 175 goudguldens.
Grondpacht: dardehalve stuijver per jaar.
Koper: Jan
Geert
Overige personen: Berent
Willem

1623-02-10
♠ Baucke Sioerds, mr metselaer.
Gehuwd met Griet Henrix.
Verkocht: drie camers onder één dack, met de plaetzen daarachter gelegen, bij de opgangh van de Nieuwebuijren, aan de echtelieden Hessel Mellis en Frouck Harckedr, voor 240 goudguldens.
Grondpacht 5 goudguldens en een oord per jaar.
Geografische aanduidingen: bij de opgangh van de Nieuwebuijren
Koper: Hessel
Frouck
Verkoper: Baucke
Griet

1623-02-11
♠ Jan Carstisz., burger en lackenscherier, en Truyck Jansdr., echtelieden, binnen Leuwarden.
6 January 1623: Schuldbekentenis (ƒ100.-.-), tersaecke verschuldigde verschotene penningen en verschuldigde verteringen, verschuldigd aan Henrick Cramer en Judick Wedyensdr. [ook Wettij, Wedijens en Wediens], echtelieden, binnen Leuwarden.
Crediteur: Henrick Cramer
Judick Wedyensdr.
Debiteur: Truyck
Jan

1623-02-13
♠ Wijlen Jan Janszn Bennick. Zijn weduwe Sijttie Jansdr, brouwerse, alhier.
Betreft: borgstelling van voornoemde Sijttie, voor de echtelieden mr. Joannes Backenude en Geeske Lenertsdr, tot betaling van 363 goud gls, voor welk bedrag voornoemde Joannes en Geeske een halve huijsinge (omtrent de Hoeksterpoort) hebben gekocht van hun resp. zwager en broer Jan Lenertszn.
Geografische aanduidingen: omtrent de Hoeksterpoort
staat borg: Sijttie
Crediteur: Jan
Overige personen: Jan Bennick
Joannes Backenude
Geeske

1623-02-13
♠ Wijlen Jan Janszn Bennick. Zijn weduwe Sijttie Jansdr, brouwerse, alhier.
Betreft: borgstelling van voornoemde Sijttie, voor de echtelieden mr. Joannes Backenude en Geeske Lenertsdr, tot betaling van 363 goud gls, voor welk bedrag voornoemde Joannes en Geeske een halve huijsinge (omtrent de Hoeksterpoort) hebben gekocht van hun resp. zwager en broer Jan Lenertszn.
Geografische aanduidingen: omtrent de Hoeksterpoort
staat borg: Sijttie
Crediteur: Jan
Overige personen: Jan Bennick
Joannes Backenude
Geeske

1623-02-15
♠ Jan Janszn, metzelaer en Roeloff Henrix, schoenlapper, oud:......, verklaart dat de tinnegieter Oene Martens, vijf jaren op zijn gebuijrte heeft gewoond en zich vroom en eerlijk heeft gedragen.
wordt gecertificeerd: Oene
verklaarder: Roeleff
certificeert: Jan

1623-02-17
♠ Douwe Dirckszn, chirurgijnsgesel.
Op zijn verzoek verklaart de mr. chirurgijn Gerbren Berentszn, dat hij (Douwe) een jaar bij de mr. chirurgijn Frans Frieses en na diens overlijden twee jaren bij hem het chirurgijns-handwerk heeft geleerd en zich vroom, eerlijk en neerstich heeft gedragen.
certificeert: Gerbren
wordt gecertificeerd: Douwe
Frans

1623-02-24
♠ Els Clasedr, huijsvrouw van de visscher Simon Andries.
Betreft: verkoop van een camer, aan het Noordvliet, aan de echtelieden Gaucke Peijckis, schuijtevoerder, en Sijts Auckedr, voor 225 goudguldens.
Grondpacht: 4,5 stuijver per jaar.
Koper: Gaucke
Sijts
Verkoper: Els
Simon

1623-02-24
♠ Els Clasedr, huijsvrouw van de visscher Simon Andries.
Betreft: verkoop van een camer, aan het Noordvliet, aan de echtelieden Gaucke Peijckis, schuijtevoerder, en Sijts Auckedr, voor 225 goudguldens.
Grondpacht: 4,5 stuijver per jaar.
Koper: Gaucke
Sijts
Verkoper: Els
Simon

1623-02-24
♠ Gerleff Boeles, stelt zich borg voor de schipper op Deventer: Rienck Wijbeszn, ter betaling van het bedrag waarvoor deze een schip heeft gekocht van de schipper Jacob Epes te Bolswert, schipper op Deventer, oud: ........
Claes Simons Hoeck. Oud: ....... Bemiddelt namens de schipper: Jacob Epes, in een proces betreffende aankoop van het schip.
Debiteur: Rienck
Crediteur: Jacob
Overige personen: Gerleff

1623-02-25
♠ Dirck Cornelis, coopman.
Gehuwd met Tzieets Idsedr.
Gekocht een camer, loodse en plaetse in de Nieuwe Oosterstraet van Wieger Gerrijts, opperman (weduwnaar van Sijdske Riemers en vader van Lambert Wiegers) voor 216 goudguldens en 14 stuijvers. Vrij van grondpacht.
N.B. Volgens aantekening is deze koop en verkoop niet doorgegaan.
Koper: Dirck
Tzieets
Verkoper: Wieger
Lambert
Overige personen: Sijdske

1623-02-25
♠ Dirck Cornelis, coopman.
Gehuwd met Tzieets Idsedr.
Gekocht een camer, loodse en plaetse in de Nieuwe Oosterstraet van Wieger Gerrijts, opperman (weduwnaar van Sijdske Riemers en vader van Lambert Wiegers) voor 216 goudguldens en 14 stuijvers. Vrij van grondpacht.
N.B. Volgens aantekening is deze koop en verkoop niet doorgegaan.
Koper: Dirck
Tzieets
Verkoper: Wieger
Lambert
Overige personen: Sijdske

1623-02-28
♠ Trijntie Gossedr. , huijsvrouw van Oene Oeniszn.
Betreft: verkoop van een hoff, gelegen aan de Groenewech, met eigendom van de grond, bomen, plantage, bloemthuijn, alsmede een somerhuijske, aan de echtelieden: Dr. Sabino Wisma en Ida van Lesaan, voor 100 dalers.
Grondpacht: 11 goudguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: Groeneweg
Koper: Sabino Wisma
Ida van Lesaan
Verkoper: Trijntie
Oene

1623-03-15
♠ - Anske Eelckes, Apothequer.
- Jelle Jarichs, postulant oud:....
- Willem Thijszn, brouwer. Oud: ....
Op verzoek van Rieurd Franszn., coopman in cleine waren, verklaren bovenstaande personen dat hij op hun gebuijrte heeft gewoont en zich vroom en eerlijk heeft gedragen.
(zie ook: 1 april 1623 pag. 96)
verzoeker: Rieurd
verklaarder: Anske
Jelle

1623-03-15
♠ - Anske Eelckes, Apothequer.
- Jelle Jarichs, postulant oud:....
- Willem Thijszn, brouwer. Oud: ....
Op verzoek van Rieurd Franszn., coopman in cleine waren, verklaren bovenstaande personen dat hij op hun gebuijrte heeft gewoont en zich vroom en eerlijk heeft gedragen.
(zie ook: 1 april 1623 pag. 96)
verzoeker: Rieurd
verklaarder: Anske
Jelle

1623-03-17
♠ Arien Dirckszn, burger en sweerdveger, alhier.
Verkocht: (namens Femme Jansdr, erfgename van haar wijlen zuster: Elisabeth Jansdr) een huijsinge, in de Brede Straete bij de Puth, aan de echtelieden Luijtien Evertszn, linnenwever en Saack Heeredr, voor 725 goudguldens.
Grondpacht: 8 stuijvers per jaar.
Koper: Luijtien
Verkoper: Femme
Saack
Erflater: Elisabeth
Overige personen: Arien

1623-03-17
♠ Arien Dirckszn, burger en sweerdveger, alhier.
Verkocht: (namens Femme Jansdr, erfgename van haar wijlen zuster: Elisabeth Jansdr) een huijsinge, in de Brede Straete bij de Puth, aan de echtelieden Luijtien Evertszn, linnenwever en Saack Heeredr, voor 725 goudguldens.
Grondpacht: 8 stuijvers per jaar.
Koper: Luijtien
Verkoper: Femme
Saack
Erflater: Elisabeth
Overige personen: Arien

1623-03-18
♠ Gabriel Corneliszn., mr. snijder, alhier;
broer en voormondt [= voogd over een minderjarig persoon] van Jan Corneliszn., boratwercker, te Uijtrecht, en in ondertrouw met Jennichien Dircks, te Uijtrecht.
Op verzoek van Jan Corneliszn. verklaart voornoemde Gabriel te consenteren in het huwelijk van voornoemde Jan met Jennichien.
wordt gecertificeerd: Jan
Jennichien
certificeert: Gabriel

1623-03-22
♠ Anna Balthus.
Halfzuster van: Trijn Baltus, thans te Amsterdam en in ondertrouw met Arent Barents Stockentrest.
Foeckel Balthus.
Verklaart te consenteren in het huwelijk van voornoemde Trijn en Arent.
Getuige: Anna
Foeckel
Overige personen: Trijn
Arent Stockentrest

1623-03-28
♠ Fonger Gerrijts, cramer en burger.
Verklaart dat Galeijn Donbergen, ruim 9 jaren van hem een camer heeft gehuijrd en dat 7 jaren geleden, bij hem diverse malen heeft gelogeert: Elbert Gerrijts Schuilenburch. Tevens dat deze vele verteringen heeft gedaen, van Fongers vrouw penningen heeft geleent en verscheijdene waren gekocht hadde op naam van zijn aangehijlckte oom. Vervolgen dat voornoemde Galeijn deze schulden aan hem heeft betaald door een obligatie, groot 200 pond, plus interest.
verzoeker: Galeijn Donbergen
Getuige: Fonger
Overige personen: Elbert Schuilenburch

1623-04-01
♠ Hans Bottis, meester chirurgijn, tevens sergiant van de burgerije, alhier.
Oud: 42 jaren.
Claas Tijerx, schoenmaker, tevens sergiant van de Burgerije, alhier.
Oud: 32 jaren.
Verklaart, dat de echtelieden: Beniemijne Claaszn van de Walle en Trijntie Obbedr. op zijn gebuijrte hebben gewoont en niet anders weet, dan dat deze echtelieden hun cloeck, vroom en neerstich hebben gedragen.
verzoeker: Beniemijne van de Walle
Trijntie
verklaarder: Hans
vimeo

1623-04-01
♠ Hans Bottis, meester chirurgijn, tevens sergiant van de burgerije, alhier.
Oud: 42 jaren.
Claas Tijerx, schoenmaker, tevens sergiant van de Burgerije, alhier.
Oud: 32 jaren.
Verklaart, dat de echtelieden: Beniemijne Claaszn van de Walle en Trijntie Obbedr. op zijn gebuijrte hebben gewoont en niet anders weet, dan dat deze echtelieden hun cloeck, vroom en neerstich hebben gedragen.
verzoeker: Beniemijne van de Walle
Trijntie
verklaarder: Hans
vimeo

1623-04-07
♠ Fridse Meinards, admunitiemeester deser landschappe.
Curator over: Geertruijt, Arent en Maria Walsdorffer. Oud respectievelijke 17, 16 en 14 jaren, kinderen van wijlen de echtelieden Bartholomeus Walsdorffer (in leven hopman) en Sijbilla van den Berch.
Zijn medecurator: dr Mathijs van Viersen, landtsadvocat.
Betreft: voorschrijvinge aan de regeringe van de stadt Thijl, met verzoek curatoren te benoemen, wonende aldaer, over de goederen welke voornoemde kinderen in het hartogdom van Geldere hebben gelegen.
Curator: Fridse
Mathijs van Viersen
Overige personen: Geertruijt Walsdorffer
Arent Walsdorffer
Maria Walsdorffer
Bartholomeus Walsdorffer
Sijbilla van den Berch

1623-04-09
♠ Anna Gijsbertsdr, huijsvrouw van Laurents Wentselaer.
Betreft: verkoop van een huijsinge en loodse, in Droevendal, aan de echtelieden Jan Rode, sweerdfeger, en Grietie Henrixdr, voor 460 goudguldens.
Grondpacht: vijftehalve caroliguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: Droevendal
Koper: Jan Rode
Grietie
Verkoper: Anna
Laurents Wentselaer
vimeoontact
f
1623-04-10
♠ Athe Ublis, arbeijder aan het Vliet.
Gehuwd met Fed Pieters.
Gekocht: twee camers onder één dack, vooraan op de gebuijrte van Oldegaleijen, van Lijsbet Pouwels (weduwe van Goijtien Ulbis) voor 114 goudguldens.
Grondpacht: 30 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: vooraan op de gebuijrte van Oldegaleijen
Koper: Athe
Fed
Verkoper: Lijsbet
Overige personen: Goijtien

1623-04-10
♠ Dieu Joannesdr, huijsvrouw van Ju Atsis.
Betreft: aankoop van een camer, loodse en plaetse in de Atsmastege, van de echtelieden Gerrijt Jans, pannebacker en Lisck Freerxdr, aan het Vliet, voor 200 goudguldens.
Grondpacht: vijftehalve goudguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: Atsmastege
Koper: Dieu
Ju
Verkoper: Gerrijt
Lisck

1623-04-16
♠ Batie Take dr. huijsvrouw van de wolkammer Harmen Harmens.
Betreft: Aankoop van een huijsinge, in de Burmanniastraet, van de echtelieden Baucke Sioerds, mr metzlaer en Griet Henrix, voor 385 goud guldens. Grondpacht: 2 carolusguldens per jaar.
De Post: Vermits het overlijden van voornoemde Baucke, op voornoemde Griet, zijn weduwe, voor haar en haar kinderen.
Geografische aanduidingen: Burmanniastraet
Koper: Batie
Harmen
Verkoper: Griet
Overige personen: Baucke

1623-04-17
♠ Ysaac Martens, chirurgijnsgesel. Oud:.... Op zijn verzoek verklaart de meester chirurgijn: Jan Post, dat hij (Ysaac) bij hem het chirurgijns-handwerck heeft geleert (2 jaren) en zich neerstich en wel heeft gedragen.
certificeert: Jan Post
wordt gecertificeerd: Ysaac

1623-04-18
♠ Dirck Lamberts, schoenlapper.
Gehuwd met Hadu Cornelis.
Gekocht een camer in de Hanniasteige, van Welmoed Pache (weduwe van Sondach Coenders) voor 90 goudguldens.
Grondpacht: 28 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Hanniasteige
Koper: Dirck
Hadu
Verkoper: Welmoed
Overige personen: Sondach

1623-04-20
♠ Aaltie Willemsdr, huijsvrouw van de metselaer Harmen Meinerts.
Betreft: aankoop van een camer, loodse en plaetse in de Atsmastege, aan de echtelieden Wieger Crijns en Jaaij Thomasdr voor 179 goudguldens. Oud: ......
Grondpacht: 5 goudguldens en 1 stuijver per jaar.
Koper: Wieger
Jaaij
Verkoper: Aaltie
Harmen

1623-04-20
♠ Aaltie Willemsdr, huijsvrouw van de metselaer Harmen Meinerts.
Betreft: aankoop van een camer, loodse en plaetse in de Atsmastege, aan de echtelieden Wieger Crijns en Jaaij Thomasdr voor 179 goudguldens. Oud: ......
Grondpacht: 5 goudguldens en 1 stuijver per jaar.
Koper: Wieger
Jaaij
Verkoper: Aaltie
Harmen

1623-04-28
♠ Lijsbet Clasedr, huijsvrouw van de hopman Pibo Rintieszn.
Betreft: aankoop van een camer, loodse, put en middelplaats in de Baginestrate, van de echtelieden Henrick Intseszn Bottema en Lieuck Sibrandsdr Fetsma (wonende op Ameland) voor 190 goudguldens.
Geografische aanduidingen: Baginestrate
Koper: Lijsbet
Pibo
Verkoper: Henrick Bottema
Lieuck Fetsma

1623-04-30
♠ Agneta Stoffelsdr, huijsvrouw van Willem Lubbertszn. Oud: ....
Betreft: aankoop van een camer, in de Clocksteige, op de Thuijnen, van de echtelieden Cornelis Aebbeszn en Jelcke Lubbertsdr, voor 195 goudguldens. Vrij van grondpacht.
Koper: Agneta
Willem
Verkoper: Cornelis
Jelcke

1623-04-30
♠ Agneta Stoffelsdr, huijsvrouw van Willem Lubbertszn. Oud: ....
Betreft: aankoop van een camer, in de Clocksteige, op de Thuijnen, van de echtelieden Cornelis Aebbeszn en Jelcke Lubbertsdr, voor 195 goudguldens. Vrij van grondpacht.
Koper: Agneta
Willem
Verkoper: Cornelis
Jelcke

1623-05-05
♠ Evert Everts, bierdrager, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats.
Vader van vier kinderen (door hem verlaten en gealimenteert en onderhouden door de Diaconie alhier).
Betreft: verkoop van een huijsinge, bij de gewesene Pijlsteegsdwinger (door voornoemde Evert Everts verlaten) door de hoofddiacon Jan Martnszn, aan Jan Wolters, voor 250 goudguldens, met inbegrip van een ledige plaetse.
Grondpacht: 20 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: bij de gewesene Pijlsteegsdwinger
Opmerkingen: zie ook L849-104, d.d. 09-05-1623
Koper: Jan
Verkoper: Jan
Overige personen: Evert

1623-05-05
♠ Trijn Ulbesdr., geboren op het Vliet, alhier.
In ondertrouw met: Jacob Michiels de Keijser, trompetter te Amsterdam.
Zuster van: Sioerd Ulbes, riedmaker.
Leeftijden niet vermeld.
Op haar verzoek verklaart Maeijcke Freerds, huijsvrouw van Wijbe Epes, alhier, dat zij (Trijn) drie jaren als dienstmaacht bij haar heeft gewoont en haar niet bekend is, dat Trijn voorheen aan een andere man in cas van echte, enige belofte heeft gedaen of iets uijtstaende hadde, waarna voornoemde Trijn's broer: Sioerd verklaart te consenteren in haar huwelijk met voornoemde Jacob Michiels de Keijser.
Overige personen: Trijn
Jacob de Keijser
Sioerd
Maeijcke
Wijbe
c034-151

1623-05-07
♠ Rienck Wopckeszn,
Broer van: Schelte Wopckeszn.
Hun oom: Wopcke Oedzes, kistemakersgesel.
Leeftijden niet vermeld.
Op hun verzoek verklaart de meester kistemaker: Sipcke Gerrijts, dat voornoemde Wopcke twee jaren het kistemakers ambacht bij hem heeft geleerd en zich vroom, eerlijk en neerstich heeft gedragen.
Overige personen: Rienck
Schelte
Wopcke
Sipcke

1623-05-07
♠ Rienck Wopckeszn,
Broer van: Schelte Wopckeszn.
Hun oom: Wopcke Oedzes, kistemakersgesel.
Leeftijden niet vermeld.
Op hun verzoek verklaart de meester kistemaker: Sipcke Gerrijts, dat voornoemde Wopcke twee jaren het kistemakers ambacht bij hem heeft geleerd en zich vroom, eerlijk en neerstich heeft gedragen.
Overige personen: Rienck
Schelte
Wopcke
Sipcke

1623-05-07
♠ Wijlen Lenert Stoffelsz, in levene roermaker, binnen Leuwarden; zijn kinderen zijn: Jan Lenertsz.;
Zuster van bovenstaand persoon is: Geeske Lenertsdr., echtgenote van Joannes Backemuyde, schoolmeester in de Latijnsche Schole, binnen Leuwarden.
6 May 1623: Hypotheek (ƒ 54-6-8-), op een aan bovenstaande personen toebehorende huijsinge, staende en gelegen bij de Hoeksterpoorte, binnen Leeuwarden.
Geografische aanduidingen: bij de Hoexterpoorte, Leeuwarden
Debiteur: Geeske
Joannes Backemuyde
Jan
erflater en vader: Lenert

1623-05-09
♠ Certificatie: Evert Everts, voorheen bierdrager alhier, heeft zijn vier kinderen onverzorgt verlaten en thans verblijvende te Amsterdam.
Wordt desweg gesteld de twee jongste kinderen aan hem toe te schicken, terwijl de twee oudste kinderen nog tot laste van de stadt Leuwarden blijven, met verzoek aan de magistraet te Amsterdam, om Mari Isaacs aan wie de twee kinderen worden toegeschikt, de behulpdende hand te bieden en voornoemde Evert daartoe te holden, dat hij voornoemde kinderen in onderholt aanneemt, waartoe hij billijcks geholden is.
Overige personen: Evert
Mari

1623-05-12
♠ Anna Jansdr.
Haar voogd: Sipcke Gerrijts, mr kistemaker.
Dochter van wijlen Jan Henrixzn, in leven schoenmaker alhier.
Zuster van Jancke en Laurents Jans (eerstgenoemd onder voogdij van de kistemaker Sicke Haeijes).
Haar oom: wijlen Bartelt Henrixzn (broer van Anna's vader).
Betreft: verklaring van vier personen, dat zij voornoemde Jan Henrixzn in leven hebben gekent en derhalve weten dat deze de vader is van voornoemde Anna, Laurents en Jancke Jans.
Overige personen: Anna
Sipcke
Jan
Jancke
Laurents
Bartelt

1623-05-12
♠ Anna Jansdr.
Haar voogd: Sipcke Gerrijts, mr kistemaker.
Dochter van wijlen Jan Henrixzn, in leven schoenmaker alhier.
Zuster van Jancke en Laurents Jans (eerstgenoemd onder voogdij van de kistemaker Sicke Haeijes).
Haar oom: wijlen Bartelt Henrixzn (broer van Anna's vader).
Betreft: verklaring van vier personen, dat zij voornoemde Jan Henrixzn in leven hebben gekent en derhalve weten dat deze de vader is van voornoemde Anna, Laurents en Jancke Jans.
Overige personen: Anna
Sipcke
Jan
Jancke
Laurents
Bartelt

1623-05-13
♠ Focke Jacobs, man en voogd van Immetie Michielsdr.
Universele erfgenaam van wijlen de echtelieden meester Michiel Nannings en Eerckien Tax. Leeftijden niet vermeld.
Constitueert Melchior van den Broek, schepen van de stadt Dordrecht, om van Mathijs Bergh, secretaris van deze stadt, te ontfangen de goederen en erfenisse van juffrouw Strijp, dewelke voornoemde mr Michiel Nannings (vanwegen voornoemde Eerckien Tax) zijn competerende.
certificeert: Melchior van den Broek
wordt gecertificeerd: Focke
Immetie
Michiel
Eerckien Tax
Mathijs Bergh
Strijp
vimeo58-2332350
C
1623-05-13
♠ Freerck Gielis, mr chirurgijn.
Verklaart dat Wopcke Polmans, volgens de gildesrolle het chirurgijnshandwerck heeft geleert en zich eerlijk een neerstich heeft gedragen.
Getuige: Freerck
Overige personen: Wopcke Polmans

1623-05-16
♠ Gerrijt Haeijes, kuijper aan het Vliet. Oud: 60 jaren.
Jan Everts, snijder, aan het Vliet, oud: 30 jaren.
Verklaart dat de cramer Waetse Jacobs, op zijn gebuijrte woont en zich vroom en eerlijk gedraagt, sonder ter contractie te hebben vernomen.
verklaarder: Jan
Getuige: Gerrijt
Overige personen: Waetze
vimeo

1623-05-17
♠ Jan Lenertszn., gewesen Embder bode, gehuwd met Aeltie Aggedr.; ouders van: Agge Janszn., clerq ter Graphie, gehuwd met Dieucke Gerbensdr.
Betreft: verkoop van een camer, met eigendom van de grond, op de Nieuwebuijren, aan voornoemde Agge en Dieucke, voor 440 goudguldens.
N.B.: Deze camer is destijds door voornoemde Jan Lenertszn. gekocht van de Voogden van het St. Anthonie Gasthuijs.
Koper: Agge
Dieucke
Overige personen: Aeltie
Jan

1623-05-17
♠ Jan Lenertszn., gewesen Embder bode, gehuwd met Aeltie Aggedr.; ouders van: Agge Janszn., clerq ter Graphie, gehuwd met Dieucke Gerbensdr.
Betreft: verkoop van een camer, met eigendom van de grond, op de Nieuwebuijren, aan voornoemde Agge en Dieucke, voor 440 goudguldens.
N.B.: Deze camer is destijds door voornoemde Jan Lenertszn. gekocht van de Voogden van het St. Anthonie Gasthuijs.
Koper: Agge
Dieucke
Overige personen: Aeltie
Jan

1623-05-17
♠ Wijlen Dr. Joannes beima, zoon van wijlen Julio Beima, in leven Raadt-Ordinaris in den Hove.
Certificatie, dat voornoemde Dr. Joannes Beima alsnoch in leven en persoonlijk, op den Raadthuijse is gecompareert.
Overige personen: Joannes Beima
Julio Beima

1623-05-17
♠ Wijlen Julio Beima, in leven Raadt-Ordinaris in den Hove.
Vader van wijlen Dr. Joannes Beima.
Certificatie,
dat voornoemde dr. Joannes Beima alsnoch in leven en persoonlijk, op den Raadthuijse is gecompareert.
Overige personen: Julio Beima
Joannes Beima

1623-05-19
♠ Machtelt Hoedmaker, weduwe van Joannes Fonck, wonende te Leiden. Oud: ....
Op haar verzoek verklaart de Notaris: Govert van Tongeren, dat hij, ten verzoeke van voornoemde Machtelt, in het protecol van wijlen de notaris-postulant: Philips van Tongeren, alhier (oom van voornoemde Govert) gezocht heeft naar twee obligatien, welke gepasseert zouden zijn bij Ernestus Scheiffart van Merode, respectievelijk 7 April 1609 en 18 Januari 1610, ten profite van de Ritmeester: Henri Elder, doch deze obligatien niet gevonden hebben, hetwelk hij verklaarde geschied te zijn, vermits sulx van parthijen niet versocht was, also voornoemde notaris Philips van Tongeren sodanige brieven, gelijk bij hem en andere Notarien nog gebruikelijk is, niet protecolair ware, dat sulx van parthijen expres werde versocht. (Dit is een vermoeden van voornoemde Govert.)
De burgemeesteren verklaren, dat voornoemde wijlen Philips van Tongeren vele jaren het notaris-ambt alhier heeft geexcerceert, ook ten goede reputatie en gelove, wiens hand en geschriften gestadich in recht geloof meriteert hebben.

1623-05-19
♠ Machtelt Hoedmaker, weduwe van Joannes Fonck, wonende te Leiden. Oud: ....
Op haar verzoek verklaart de Notaris: Govert van Tongeren, dat hij, ten verzoeke van voornoemde Machtelt, in het protecol van wijlen de notaris-postulant: Philips van Tongeren, alhier (oom van voornoemde Govert) gezocht heeft naar twee obligatien, welke gepasseert zouden zijn bij Ernestus Scheiffart van Merode, respectievelijk 7 April 1609 en 18 Januari 1610, ten profite van de Ritmeester: Henri Elder, doch deze obligatien niet gevonden hebben, hetwelk hij verklaarde geschied te zijn, vermits sulx van parthijen niet versocht was, also voornoemde notaris Philips van Tongeren sodanige brieven, gelijk bij hem en andere Notarien nog gebruikelijk is, niet protecolair ware, dat sulx van parthijen expres werde versocht. (Dit is een vermoeden van voornoemde Govert.)
De burgemeesteren verklaren, dat voornoemde wijlen Philips van Tongeren vele jaren het notaris-ambt alhier heeft geexcerceert, ook ten goede reputatie en gelove, wiens hand en geschriften gestadich in recht geloof meriteert hebben.

1623-05-26
♠ Antie Haeijes, wonende alhier.
Gehuwd met Jetze Hiddes, bootsgesel, geboren op de Joure, thans verblijvende in Oost Indien.
Betreft: verklaring van twee personen (waaronder: Hermannus Kolde, Diener des Woorts, oud:....,) dat het huwelijk van voornoemde Jetze en Antie is bevesticht op 26 Aprilis 1620. Voornoemde Antie constitueert Pieter Henrix tot haar volmacht om de tractementen, haar man competerende, te vorderen van Adriaen Pater, of van de bewinthebbers der Oost Indische Compagnie, beijden te Amsterdam.
gevolmachtigde: Pieter
Overige personen: Antie
Jetze
Adriaen Pater

1623-06-02
♠ Elisabeth Henrixdr, afkomstig van Embden.
Gehuwd met Allert Lamberts ten Ham, borduijrwercker en hoedstoffeerder.
Dochter van Henrick Thonis Anstenraadt.
Betreft: adtestatie van voornoemde Allert enige jaren burger alhier is geweest en zich redelijk erneert, vroom en eerlijk gedragen heeft.
Overige personen: Elisabeth
Allert ten Ham
Allert ten Ham
Allert ten Ham
Henrick Anstenraadt

1623-06-04
♠ Wijlen Anna Rintzesdr, in leven gehuwd met Fetze Gabbeszn, so men secht overleden in Oost Indien.
Zoon van Gabbe Fetzes (overleden) en Trijn Douwedr, aan het Vliet.
Broer van Janties Gabbedr en nog 2 broers en 2 zusters.
Betreft: verklaring van drie personen dat voornoemde Trijn de moeder is van voornoemde Fetze en dat deze en zijn broers en zusters erfgenamen zijn (niet zijn voornoemde weduwe).
Erflaatster: Anna
verzoeker: Trijn
Erflater: Fetze
Gabbe
Overige personen: Jantien

1623-06-05
♠ Wijlen Auck Poppedr.
Haar weduwnaar: Jurrien Alonts, schipper.
Moeder van vier kinderen.
Betreft: verkoop van een camer, op Oldegaleijen aan de echtelieden Joris Janszn, schuijtmaker en Jeescke Tadedr, voor 50 goudguldens.
Geografische aanduidingen: Oldegaleijen
Koper: Joris
Jeescke
Verkoper: Jurrien
Overige personen: Auck

1623-06-06
♠ Griet Joostedr, gewesen conventuale.
Verkocht: een woninge van twee camers in de Speelmansstraat, aan juffer Ansck Lieckema, voor 200 goudguldens. Grondpacht: 8 carolusguldens en 10 stuijvers per jaar.
Verkocht: een huijsinge, op de hoek van Speelmansstraet-Bonte Paapssteige, aan Jantien Clasedr (weduwe van Rienck Rintzes) voor 500 goudguldens. Grondpacht: 28 carolusguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: Speelmansstraat.
hoek van Speelmansstraet-Bonte Paapssteige.
Koper: Ansck Lieckema
Jantien
Verkoper: Griet
Overige personen: Rienck

1623-06-07
♠ Jan Cornelis, herbergier, alhier, gehuwd met Lubrich Steffensdr.
Betreft: verklaring van voornoemde Lubrich inzake een ruzie in de herberg, van diverse personen, waarbij Lucas Egberts met een mes is gestoken, vermoedelijk door Claes Douwes, van Wirdum.
wordt gecertificeerd: Jan
certificeert: Lubrich
Overige personen: Lucas
Claes

1623-06-11
♠ Pieter Siercks, te Bilgaerd. zoon van: wijlen Sierck Pieckeszn. Oud: ....
Op zijn verzoek verklaren twee personen: -Andries Henrix, postulant. Oud: 46 jaren.
-Aucke Hijlckes, op het hoogterp onder Leckum. Oud: 77 jaren.
Verklaren dat wijlen Sierck Pieckeszn, enige jaren geleden aan hem hadde verklaart en gesegd, dat hij de bruijckma en ontruijminge der landen, beneffens de huijsinge daarop staande, sampt de levendige have en toebehorende goederen, aan diens zoon Pieter Siercks, te Bilgaerd, hadde verkocht en overgedragen voor 2500 goudguldens.
wordt gecertificeerd: Sierck
Pieter
certificeert: Andries
Aucke

1623-06-14
♠ Seerp Eeges, burger, alhier.
Gildebroeder van het Schippersgilde.
Oud:......
Certificatie
Dat voornoemde Seerp Eeges, een burger en gildebroeder van het bovengenoemde gilde is, varende ordinaris bieren en verscheidene waren naar Haarlem en Amsterdam.
Overige personen: Seerp

1623-06-14
♠ Seerp Eeges, burger, alhier.
Gildebroeder van het Schippersgilde.
Oud:......
Certificatie
Dat voornoemde Seerp Eeges, een burger en gildebroeder van het bovengenoemde gilde is, varende ordinaris bieren en verscheidene waren naar Haarlem en Amsterdam.
Overige personen: Seerp

1623-06-18
♠ Philip van Acken, ruijter.
Oud:......
Op zijn verzoek verklaart Waetze Gelckens, gasterijeholder en burger alhier, dat voornoemde Philip op 15 junij jongstleden bij hem is gekomen en tot op huijden ten zijnen huijse is gebleven om zijn affairen alhier te verrichten.
verklaring aflegger: Waetze
verzoeker: Philip van Acken

1623-06-28
♠ Meester Jan Bantum, te Dockum.
Oud:......
Op zijn verzoek verklaart Claas Janszn, van des Landschapswegen: pachter der bieren, alhier, dat sedert 2 november tot 21 december door Jan Simons of iemand anders géén aangevinge van bieren in Birdaard is gedaan, anders als volgens het extract.
Geografische aanduidingen: Birdaard
geeft verklaring af: Claas
Overige personen: Jan Bantum
Jan

1623-07-07
♠ Mr. Arien Jacobs gehuwd met Heijltie....
Betreft: verklaring van vier personen: - Geert Henrix, brouwer, oud 45 jaren.
- Jacob Claes, backer, oud ontrent 54 jaren;
- Marten Janszn, hopman. Oud: 36 jaren.
- Marten van Marssum. Oud: 28 jaren.
dat voornoemde Heijltie en Arien op hun gebuijrte hebben gewoont, resp. op de smalle Nieuwestadt en bij de Amelantspijpe en niet anders weten dan dat dezen hun eerlijk en vroom hebben gedragen.
certificeert: Geert
Jacob
wordt gecertificeerd: Arien
Heijltie X

1623-07-10
♠ Bartholomeus Ooswalt, van Schaffhuijsen in Schwitserland, en gewesene soldaet onder de Compagnie van Graeff Johan Coenraet, heer van Vinsingen, gehuwd met Barber Chiem, van Zurich (Switzerlandt) of het gebied daarvan.
Bless Berne, oud 42 jaren, thans in garnizoen alhier, onder de Compagnie Schwitzers van Graeff Johan Coenraet, heer tot Vinsingen.
Samuel Cleenhans, oud: 50 jaren, thans in garnizoen, onder de compagnie Schwitsers van Graeff Coenraet, heer tot Vinsingen.
Verklaring van drie personen dat het huwelijk van Bartholomeus Ooswalt en Barber Chiem, ruijm een jaar geleden, wettig is geproclameert en bevesticht in de Kerck te Hoorn, alwaer Bartholomeus toen in garnisoen lag.
certificeert: Bless Berne
wordt gecertificeerd: Bartholomeus Ooswalt
Barber Chiem
Overige personen: Johan

1623-07-10
♠ Flaminius Betti, luitenant alhier.
Oud: 42 jaren.
Verklaart, dat het huwelijk van de gewesene soldaet: Bartholomeus Ooswalt, van Schaffhuijsen in Schwitserland, met Barber Chiem, van Zurich ofte het gebied daarvan, ruijm een jaar geleden wettig is geproclameert en bevestigt in de kerck te Hoorn, alwaer Bartholomeus toen in garnisoen lag.
geeft verklaring af: Flaminius Betti
Overige personen: Bartholomeus Ooswalt
Berber Chiem

1623-07-11
♠ Arend Eelckis, schipper.
Gehuwd met Frouck Clasedr.
Gekocht: twee camers, staende achter malcanderen met plaetse en loodse in de Molenstraet, van de echtelieden Sicke Carstis, scheersliper, en Duijff Jansdr, voor 500 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: Molenstraet
Koper: Arend
Frouck
Verkoper: Sicke
Duijff

1623-07-15
♠ Elbrich Waetzedr, huijsvrouw van de steenhouwer Jan Pieters.
Op haar verzoek verklaart de coster Harmen Martens, dat het huwelijk van voornoemden is geproclameert op 24 en 31 Januarij en op 7 Februarij 1613 en bevesticht op 14 Februarij 1613.
Dit is uijt het kerckeboeck gebleken.
Getuige: Harmen
Overige personen: Elbrich
Jan

1623-07-22
♠ Douwe Sioerdszn, snijder.
Swager van Hille Jelles Accronius, weduwnaar van Trijn Pietersdr, vader van onder anderen wijlen Gielis Accronius.
Leeftijden niet vermeld
Betreft: geven van procuratie aan voornoemde Douwe, door voornoemde Hille om te Lubick en elders (van voornoemde Gielis weduwe) te vorderen de goederen en erfenisse, welke Hille aangeërfd is door voornoemde Gielis, benevens 50 carolusguldens, welke hij aan Gielis heeft voorgeschoten.
Geografische aanduidingen: Lubick
gevolmachtigde: Douwe
Crediteur: Hille Acronius
Erflaatster: Trijn
Erfgenaam: Gielis Acronius

1623-08-04
♠ Allert Pieters, wolleweversgesel, alhier.
Gehuwd sedert 1619 met Antie Hiddedr, eerder weduwe van Anthoon Raph.
Betreft: verklaring van de coster: Harmen Martens, dat het huwelijk van voornoemde Allert en Antie is geproclameert op 18-25 Aprilis en 2 Maij 1619 en bevesticht op 12 September 1619.
Dit is uit het kerckeboek gebleken.
Getuige: Harmen
Overige personen: Allert
Antie
Anthoon

1623-08-04
♠ Juu Doedeszn, schipper, alhier.
Oud:....
Verklaart, dat hij met zijn schip, geladen met diverse waren, naar het leger van zijn exe, wil trecken, om een vrije pas.
verklaarder: Juu

1623-08-07
♠ Aarnt Douwis, coopman te Amsterdam en Jan Goverts, chirugijn.
Ontvangen procuratie van burgemeester Govert Tiepckes, tevens voogd van het gasthuijs, alhier, om de goederen welcke Magdaleen Roecks, woonachtig en onderholden wordende in het gasthuijs alhier, van Claes Janszn, die , so men secht is overleden op de Oost-Indische reijse, als zijn bestemoeder en naeste erfgename, heeft geërfd, te vorderen en te ontfangen.
Op verzoek van Govert voornoemd zijn er twee getuigen: - namelijk Maijke Duvené.
- Maeijcke Dirx, huijsvrouw van Willem Andries, oud 48 jaren verklaart dat zij een volle nicht is van voornoemde Claes Janszn en dat Magdaleen Roecks diens bestemoeder en naeste erfgename is.
Opmerkingen: zie ook L849-120
Erflater: Claes
Overige personen: Aarnt
Govert
Magdaleen Roecks
Maijcke Duvené
Jan
Maeijcke
Willem
vimeo

1623-08-07
♠ Claes Janszn, so men secht overleden op de Oost Indische reijse.
Zijn volle nicht: Marijcke Dirx, gehuwd met Willem Andries.
Zijn bestemoeder: Magdaleen Roecks, woonachtig en onderholden wordende in het Gasthuijs, alhier.
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verklaring van twee personen dat voorn. Magdalena de bestemoeder is van voorn. Claes Janszn en diens naeste erfgenamen, enz. enz.
Geografische aanduidingen: Oost Indië
Erflater: Claes
Overige personen: Marijcke
Willem
Magdaleen

1623-08-07
♠ Claes Janszn, so men secht overleden op de Oost Indische reijse.
Zijn volle nicht: Marijcke Dirx, gehuwd met Willem Andries.
Zijn bestemoeder: Magdaleen Roecks, woonachtig en onderholden wordende in het Gasthuijs, alhier.
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verklaring van twee personen dat voorn. Magdalena de bestemoeder is van voorn. Claes Janszn en diens naeste erfgenamen, enz. enz.
Geografische aanduidingen: Oost Indië
Erflater: Claes
Overige personen: Marijcke
Willem
Magdaleen

1623-08-22
♠ Jochum Pieters, cramerievercoper.
Oud:......
Constitueert tot zijn volmacht: Jacob Harts, coopman te Amsterdam, om van Jan Scheltes, in Denemarken, te vorderen en te ontfangen: 374 pond en 9 stuijvers, zijnde het bedrag dat voornoemde Jochum is competerende, volgens diens rekenboek.
Opmerkingen: zie ook L849-117
volmachtgever: Jochum
gevolmachtigde: Jacob Harts
Debiteur: Jan

1623-08-27
♠ Dirck Berents, adelborst.
Gehuwd met Reinu Jansdr, zuster van Siu Jansdr, weduwe van Samuel Bastiaens. En zuster van Ida Jansdr. Leeftijden niet vermeld. Halfzuster van Griet Taekedr, oud 16 jaren.
Betreft: verkoop van een camer, staende achter de hovinge, door Hermanus Colde bewoond, in het Cromjat, door voornoemde gezusters aan Griet Dirxdr (weduwe van Minne Fockeszn) voor 104 dalers á 30 stuijvers per stuk. Grondpacht: 4 stuijvers per jaar.
Koper: Griet
Verkoper: Reinu
Siu
Ida
Griet
Overige personen: Dirck
Samuel
Minne

1623-08-30
♠ Op verzoek van Sweer Steffenszn., herbergier, verklaart Jan Claeszn., oud omtrent 55 jaren, bleker, dat hij een jaar geleden aan Jochum Pieterszn. heeft gecedeert en overgedragen 69 dalers, hem (Jan Claeszn.) competerende van Abraham Flon, wegens verkoop van een peert [= paard], doch dat Jochum Pieterszn. niet meer aan hem heeft betaald dan 50 dalers.
Sweer Steffenszn. staat borg voor Abraham Flon.
Crediteur: Jochum
Overige personen: Abraham Flon
Sweer
Jan

1623-09-10
♠ Aeth Gerbens. Weduwe van: ....
Moeder van: Reijtse Gerbrands, soldaet onder de Hopman Frans van Doenia.
In ondertrouwe met: Griet Thonis, van Sneeck.
Consenteert in het huwelijk van voornoemde Reijtse en Griet, nadat twee personen: - Dominicus Alberts, oud 45 jaren
- Willem Jans, linnenwever. Oud: ontrent 54 jaren.
hebben verklaart, dat hun niet bekent is, dat Reijtse met een andere vrouw is verloofd of gehuwd is geweest.
Bruidegom: Reijtse
Bruid: Griet
Getuige: Dominicus
Overige personen: Aeth
Frans van Doenia

1623-09-10
♠ Aeth Gerbens. Weduwe van: ....
Moeder van: Reijtse Gerbrands, soldaet onder de Hopman Frans van Doenia.
In ondertrouwe met: Griet Thonis, van Sneeck.
Consenteert in het huwelijk van voornoemde Reijtse en Griet, nadat twee personen: - Dominicus Alberts, oud 45 jaren
- Willem Jans, linnenwever. Oud: ontrent 54 jaren.
hebben verklaart, dat hun niet bekent is, dat Reijtse met een andere vrouw is verloofd of gehuwd is geweest.
Bruidegom: Reijtse
Bruid: Griet
Getuige: Dominicus
Overige personen: Aeth
Frans van Doenia

1623-09-13
♠ Wijlen Bonefaes Joostes.
Zijn weduwe: Geertie Gerckes Siccama.
Vader van: wijlen Joost Bonefaeszn.
Betreft: constituering van dr Adriaen van Valckenburch (professor aan de universiteijt te Leijden) tot volmacht van Pieter Joostes, oud: ...., en voornoemde Geertie, als erfgenamen van voornoemde Joost, om de percelen land, gelegen te Catwijck op de Rhijn, te verkopen en de penningen te ontfangen.
Geografische aanduidingen: Katwijk
certificeert: Pieter
Erfgenaam: Geertie Siccama
wordt gecertificeerd: Adriaen van Valckenburch
Erflater: Joost
Overige personen: Bonefaes

1623-09-17
♠ Dirck Janszn, metzelaer.
Gehuwd met Tziets Bientzedr.
Verkocht: een camer, loodse, plaetse en hoff (met bomen en plantagie) in de Hanniasteigh aan de echtelieden Sicke Carstes, scheersliper, en Duijff Jans, voor 400 goudguldens.
Grondpacht: 28 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Hanniasteigh
Koper: Sicke
Duijff
Verkoper: Dirck
Tziets

1623-09-20
♠ Anne Haeijes, burger, alhier. Vader van: Dedde Annisz, so men secht: overleden op de Oost-Indische voiage.
Wick Annisdr., haar andere broer: ......., haar twee halfzusters: ........
Leeftijden niet vermeld.
Op zijn verzoek verklaren vier personen (Goossen Ernstes, holtsager; Joanes Rienckzn, schipper, oud: 36 jaren; Jacob Buwes zn, schipper, oud; ontrent 46 jaren en Pieter Willemszn, schipper, oud: 68 jaren), dat zij hem hebben gekent en dat hij de vader is van voornoemde Dedde, waarna hij zijn dochter Wick procuratie geeft om de nagelaten goederen en tractekenten van voornoemde Dedde te vorderen in Middelburch of Amsterdam.
certificeert: Goossen
Joanes
Jacob
Pieter
wordt gecertificeerd: Anne
Dedde
Wick

1623-09-20
♠ Anne Haeijes, burger, alhier. Vader van: Dedde Annisz, so men secht: overleden op de Oost-Indische voiage.
Wick Annisdr., haar andere broer: ......., haar twee halfzusters: ........
Leeftijden niet vermeld.
Op zijn verzoek verklaren vier personen (Goossen Ernstes, holtsager; Joanes Rienckzn, schipper, oud: 36 jaren; Jacob Buwes zn, schipper, oud; ontrent 46 jaren en Pieter Willemszn, schipper, oud: 68 jaren), dat zij hem hebben gekent en dat hij de vader is van voornoemde Dedde, waarna hij zijn dochter Wick procuratie geeft om de nagelaten goederen en tractekenten van voornoemde Dedde te vorderen in Middelburch of Amsterdam.
certificeert: Goossen
Joanes
Jacob
Pieter
wordt gecertificeerd: Anne
Dedde
Wick

1623-09-25
♠ Cornelis le Gouche of Legouche.
Geboren 5 Martij 1592 te Goes, als zoon van: Nicolaes le Gouche, inwoonder van Leeuwarden., oud:.....
Nicolaes le Gouche of Legouche, inwoonder van Leeuwarden en mede lidmaat van de Unieerde Provincien.
Betreft: ter inzage geven van een memorie, door voornoemde Nicolaes, waaruit blijkt dat voornoemde Cornelis op eerder genoemde datum en plaats is geboren, als tweede kind. Deze memorie is door Nicolaes zelf geschreven.

1623-09-29
♠ Berber Tiebbedr, weduwe van Reiner Henrix Stapelmoer.
Moeder van Tiebbe Reinertszn, so men vermoed: overleden op de Oost Indische reijse.
Op haar verzoek verklaren twee personen (Egram Claes, brouwer en olde hopman, oud 52 jaren, en Jochum Freerxzn, rogdrager, oud: 53 jaren) dat zij voornoemde Berber en Reiner hebben gekend en dat dezen de ouders zijn van voornoemde Tiebbe en Berber diens rechte erfgename. Zij geeft procuratie aan de chirurgus: Jan Goverts om de nagelaten goederen en tractementen van Tiebbe van de bewinthebbers te Hoorn of elders te vorderen en te ontfangen.
Geografische aanduidingen: Hoorn
verklaarder: Jochum
Erfgenaam: Berber
procuratiehouder: Jan
Erflater: Tiebbe
Getuige: Egram
Overige personen: Reiner Stapelmoer

1623-09-29
♠ Berber Tiebbedr, weduwe van Reiner Henrix Stapelmoer.
Moeder van Tiebbe Reinertszn, so men vermoed: overleden op de Oost Indische reijse.
Op haar verzoek verklaren twee personen (Egram Claes, brouwer en olde hopman, oud 52 jaren, en Jochum Freerxzn, rogdrager, oud: 53 jaren) dat zij voornoemde Berber en Reiner hebben gekend en dat dezen de ouders zijn van voornoemde Tiebbe en Berber diens rechte erfgename. Zij geeft procuratie aan de chirurgus: Jan Goverts om de nagelaten goederen en tractementen van Tiebbe van de bewinthebbers te Hoorn of elders te vorderen en te ontfangen.
Geografische aanduidingen: Hoorn
verklaarder: Jochum
Erfgenaam: Berber
procuratiehouder: Jan
Erflater: Tiebbe
Getuige: Egram
Overige personen: Reiner Stapelmoer

1623-09-31
♠ Andries Folckerts, mr snijder.
Oud: 53 jaren.
Dirck Everts, cramer. Gehuwd met Tied Hilledr (getuige), oud 28 jaren.
Verklaren, dat zij de cramersgesel Jan Anthonis hebben gekend en zich vroom en eerlijk heeft gedragen, sonder ter contratie te hebben vernomen.
verzoeker: Jan
Getuige: Andries
Tied
Overige personen: Dirck

1623-10-13
♠ Berent Willemszn, adelborst onder de compagnie van Wigle van Hannia.
Zoon van Willem Berents, leertouwer. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verkoop van een huijsinge, achter de grote schole, bij het Schoenmakersperck, door voornoemde Willem Berents (daartoe door scheidinge het recht hebbende van voornoemde Berent) aan de echtelieden Jan Albertszn en Foeck Joannis voor 146 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Jan
Foeck
Verkoper: Berent
Overige personen: Wigle van Hannia
Willem

1623-10-13
♠ Berent Willemszn, adelborst onder de compagnie van Wigle van Hannia.
Zoon van Willem Berents, leertouwer. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verkoop van een huijsinge, achter de grote schole, bij het Schoenmakersperck, door voornoemde Willem Berents (daartoe door scheidinge het recht hebbende van voornoemde Berent) aan de echtelieden Jan Albertszn en Foeck Joannis voor 146 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Jan
Foeck
Verkoper: Berent
Overige personen: Wigle van Hannia
Willem

1623-10-15
♠ - Abbe Abbes, backer Oud: 62 jaren.
- Hijlck Simonsdr, weduwe van Joost, in leven rustmeester onder de guarde van sijn genade. Broer van wijlen Lucas Reiners, in leven luijtenants in Embderland.
Abihel Reinersdr, te Nieuwkoop. Oom van Willemke Vincentsdr, gehuwd met Dirck Berchman.
Betreft: Verklaring van twee personen (waaronder Thomas Hendrix, diacon, oud: 53 jaren): dat hij wijlen Lucas Reiners (in leven: Luijtenant in Embderland) heeft gekent en dat Willemke Vincentsdr (huijsvrouw van Dirck Berchman) en Reiner Vincentszn kinderen zijn van diens broer (Vincent) en de erfgenamen ab intestate.
Erfgenaam: Willemke
Reiner
Vincent
Abihel
Erflater: Lucas
Joost
Getuige: Abbe
Hijlck
Overige personen: Dirck Berchman

1623-10-15
♠ - Abbe Abbes, backer Oud: 62 jaren.
- Hijlck Simonsdr, weduwe van Joost, in leven rustmeester onder de guarde van sijn genade. Broer van wijlen Lucas Reiners, in leven luijtenants in Embderland.
Abihel Reinersdr, te Nieuwkoop. Oom van Willemke Vincentsdr, gehuwd met Dirck Berchman.
Betreft: Verklaring van twee personen (waaronder Thomas Hendrix, diacon, oud: 53 jaren): dat hij wijlen Lucas Reiners (in leven: Luijtenant in Embderland) heeft gekent en dat Willemke Vincentsdr (huijsvrouw van Dirck Berchman) en Reiner Vincentszn kinderen zijn van diens broer (Vincent) en de erfgenamen ab intestate.
Erfgenaam: Willemke
Reiner
Vincent
Abihel
Erflater: Lucas
Joost
Getuige: Abbe
Hijlck
Overige personen: Dirck Berchman

1623-10-15
♠ Abihel Reinersdr, te Nieuwkoop.
Zuster van: -wijlen Joost Reiners, in leven rustmeester onder de guarde van Sijn Genade (zijn weduwe: Hijlck Simonsdr)
-wijlen Lucas Reiners, in leven Luijtenant in Embderland.
Moeije van: -Willemke Vincentsdr, gehuwd met Dirck Berchman.
-Reiner Vincentszn.
Betreft: verklaring van twee personen, dat zij voornoemde Lucas hebben gekent en dat voornoemde Willemke en Reiner kinderen zijn van diens broer (Vincent) en ergenamen ab intestate.
Erfgenaam: Willemke
Reiner
Overige personen: Abihel
Joost
Hijlck
Lucas
Dirck

1623-10-15
♠ Henrick Janszn., so men secht overleden op de Oost Indische Voijage.
Zijn neven zijn: Michiel Janszn. te St. Anna Parochie;
Claes Janszn. te St. Jacobi Parochie;
Cornelis Pieters te Sloten.
Leeftijden niet vermeld.
Betreft verklaring van twee personen: Jan Jacobs, schipper, oud 64 jaren, en vader van Jacob Janszn., schippersgesel, oud 36 jaren;
dat zij voornoemde Henrick Janszn. hebben gekend en dat voornoemde Michiel, Claes en Cornelis, diens volle neven zijn en de naeste erfgenamen.
certificeert: Jan
Jacob
wordt gecertificeerd: Henrick
Michiel
Claes
Cornelis

1623-10-18
♠ Ben Laurentsdr., weduwe van wijlen Jan Henrix.
Betreft: aankoop van een huijsinge, plaetse en loodse, in de dwars-St. Jacobsstraet, neffens over het Raadhuijs, van de echtelieden Douwe Aggeszn., gewaldige der burgerie, en Anna Jan Swaensdr., alhier, voor 900 goudguldens.
Grondpacht: 1,5 goudguldens per jaar.
N.B. Beijde partijen hebben elkaar van deze koop en verkoop ontslagen, ergo: casseert.
Geografische aanduidingen: dwars-St. Jacobsstraet
Koper: Ben
Verkoper: Douwe
Anna Swaensdr.
Erflater: Jan

1623-10-20
♠ Barent Thonis.
Betreft: verklaring van de wachtmeerster Joucke Sioerds en de linnenwever Hartogh Martens, oud ontrent 28 jaren,dat voornoemde Barent met enen Grietie Jans bij elkaar hebben geslapen ten huijse van voornoemde Hartogh, voorgevende dat zij echtelieden waren.
Comparanten hebben bij geruchte vernomen dat voornoemde Barent is gehuwd met een andere vrouw en voornoemde Grietie met een andere man (in Holland).
Het is voornoemde wachtmeester onmogelijk geweest dezen te aprehenderen, aangezien zij stilswigens zijn verstrocken.
Vorenstaande verklaring is op verzoek van Geert Hessels, coopmansbode.
Verdachte: Barent
Grietie
verzoeker: Geert
Lastgever: Jacob Walraven
Getuige: Joucke
Hartogh

1623-10-23
♠ Dieu Rienxdr, weduwe van Hette Claeszn, onder de clockslagh dezer stede.
Op haar verzoek verklaren twee vrouwspersonen dat voornoemde Dieu enige dagen voor pingster laatstleden een kind ter wereld heeft gebracht na het overlijden van haar man. Vervolgens, dat dit kind levendigh is geboren en ook ten aanzien van comparantes enige tijd geleefd.
- Ebel Inte dr, huijsvrouw van Wijbe Hobbis, onder de clockslagh deser Stede. Oud: 33 jaren (haar man: ... ) verklaart...
- Trijn Isbrandsdr. huijsvrouw van Joannes Tijallis, onder de clockslagh deser stede. Oud: 32 jaren (haar man.......), verklaart.....
Echtgenoot: Wijbe
Overige personen: Dieu
Hette
Ebel
Trijn
Joannes

1623-10-23
♠ Dieu Rienxdr, weduwe van Hette Claeszn, onder de clockslagh dezer stede.
Op haar verzoek verklaren twee vrouwspersonen dat voornoemde Dieu enige dagen voor pingster laatstleden een kind ter wereld heeft gebracht na het overlijden van haar man. Vervolgens, dat dit kind levendigh is geboren en ook ten aanzien van comparantes enige tijd geleefd.
- Ebel Inte dr, huijsvrouw van Wijbe Hobbis, onder de clockslagh deser Stede. Oud: 33 jaren (haar man: ... ) verklaart...
- Trijn Isbrandsdr. huijsvrouw van Joannes Tijallis, onder de clockslagh deser stede. Oud: 32 jaren (haar man.......), verklaart.....
Echtgenoot: Wijbe
Overige personen: Dieu
Hette
Ebel
Trijn
Joannes

1623-10-24
♠ Jr. Willem van Haren, Stalmeester en Capitein van de quarde van sijn Genade.
Oud:......
Geeft procuratie aan Jr. Johan Coenen, te Oosterhoudt, om de rente van 125 caroliguldens, jaerlijx op de Stadt van Breda te vercopen en de penningen te ontfangen.

1623-10-24
♠ Jr. Willem van Haren, Stalmeester en Capitein van de quarde van sijn Genade.
Oud:......
Geeft procuratie aan Jr. Johan Coenen, te Oosterhoudt, om de rente van 125 caroliguldens, jaerlijx op de Stadt van Breda te vercopen en de penningen te ontfangen.

1623-10-27
♠ Feijcke Siouckes, kuijper. Oud: 57 jaren.
Lieuwe Lieuwes, backer, oud: 44 jaren.
Verklaart dat hij Geertien Dirx (gewesene conventuale) heeft gekend en wel weet dat zij nog in leven is.
Getuige: Feijcke
Lieuwe
Overige personen: Geertien

1623-11-01
♠ Henrick Egberts, besemmaker, en Auck Eepts, echtelieden, aan het Vliet.
Betreft: verkoop van een camer, aan het Noordvliet, bij Sicke Tijercks tichelwerck, aan de echtelieden Jan Jans, arbeider, en Neel Thimonsdr., echtelieden, voor 170 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Jan
Neel
Verkoper: Auck
Henrick

1623-11-21
♠ Arien Minneszn, stadts-graafmeester.
Gehuwd met Antie Jans
Gekocht een camer, loodse en plaetse, in de nieuwe Oosterstraat, van Rieme Fockedr, (weduwe van Egbert de Gruijter, in leven clerq van Gedupteerde Staten) voor 420 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Opmerkingen: zie ook: 2 december 1623, pagina 128
Koper: Arien
Antie
Verkoper: Rieme
Overige personen: Egbert de Gruijter

1623-11-21
♠ Arien Minneszn, stadts-graafmeester.
Gehuwd met Antie Jans
Gekocht een camer, loodse en plaetse, in de nieuwe Oosterstraat, van Rieme Fockedr, (weduwe van Egbert de Gruijter, in leven clerq van Gedupteerde Staten) voor 420 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Opmerkingen: zie ook: 2 december 1623, pagina 128
Koper: Arien
Antie
Verkoper: Rieme
Overige personen: Egbert de Gruijter

1623-11-24
♠ Hidde Gerleffszn, burger en cleenreder.
Zijn moeije: Ijdtien Henrix, wonende te Amsterdam.
Toont zijn rekenboek, waaruit blijkt dat voornoemde IJtien aan hem schuldigd is 42 pond en 14 stuijvers, verklarende dat dit bedrag oprecht en nog onbetaelt is.
wordt gecertificeerd: IJdtien
certificeert: Hidde

1623-12-02
♠ Gerrijt Pieterszn, sijdecramer, gehuwd met Trijntie Jarichs.
Voornoemde echtelieden hebben aan de olde schepen Arien Janszn van den Bosch overgedragen een huijsinge op de Turfmerckt, tegen een huijsinge bij de Kelders (alwaer het gulden peert uithangt). Aangezien de huijsinge van Arien beter is dan die van Gerrijt en Trijntie, beloven deze echtelieden aan Arien te zullen betalen 2450 goudguldens.
Geografische aanduidingen: Turfmerckt
bij de Kelders (alwaer het gulden peert uithangt)
Debiteur: Gerrijt
Trijntje
Crediteur: Arien van den Bosch

1623-12-09
♠ Anna Lieuwesdr, weduwe van Meinard Simons. Oud: ....
Moeder van Lieuwe Meinardtszn, so men secht overleden op de Oost Indische reijse.
Op haar verzoek verklaren drie personen (Guiliaem Pieters, slotmaker, oud 38 jaren, Cornelis Marthens, lakenbereijder, oud: 36 jaren en Oene Jouckes, gewesene Oost Indie vaarder, oud: 26 jaren.) dat zij haar hebben gekent en dat zij de moeder is van voornoemde Lieuwe.
Waarna voornoemde Anna procuratie geeft aan Harmens Jacobs, coopman te Amsterdam, om de goederen en erfenisse te vorderen.
Erflater: Lieuwe
Getuige: Guiliaem
Cornelis
Oene
Overige personen: Anna
Meinard
Harmen

1623-12-17
♠ Arien Erasmij, glaesmaker en burger.
Op zijn verzoek verklaren vijf personen (waaronder Laurens Reurts, borduijrwercker, oud: 35 jaren, Henrik van Marssum, wijncoper, oud: 37 jaren en Dr. Joannes Jusum, advocaet voor den hove, oud: 47 jaren, Livius Siccama, advocaat voor den hove, oud: 41 jaren en Hans Valck, 45 jaar, meester klokgieter), dat hij hun buijrman is en derhalve wel weten, dat hij zich eerlijk en cloeck heeft gedragen, sowel tijdens zijn huwelijk als ook na het overlijden van zijn vrouw.
verklaarder: Laurens
Overige personen: Arien Erasmij

1623-12-20
♠ Wijlen Hotze Feijckes;
Broer van Alle Feijckes, te Oosterwierum (voormond over voorschr. kinderen);
Epe Feijckes, te Jorwert (zijn moeder wijlen Rieme Feijckes);
Anna Feijckedr., te Teerns (haar moeder wijlen Rieme Feijckes) en gehuwd met Sibren Gerbens;
Rieme Feijckes, te Boxum (haar voogd Rompcke Epes, aldaer).
Betreft: verkoop van een camer, in de Hanniasteige [Haniasteeg], door voornoemde broers en zusters, als erfgenamen van hun moeder wijlen Rieme Feijckes, aan de echtelieden Hans Duvel en Hil Adams, voor 375 goudguldens.
Grondpacht: 28 stuijvers per jaar.
verkoper en erfgenaam: Alle
Epe
Anna
Rieme
erflater en moeder: Rieme
Koper: Hans Duvel
Hil
Erflater: Hotze
Overige personen: Sibren
Rompcke

1624-01-07
♠ Hans Franck, metzelaar, gehuwd met: Jeltie Gerardi.
Oud:......
Verkocht: (voor de ene helft en Tied Martensdr. weduwe van Tiebbe Hansis, voor de andere helft) een camer, achter Jacobiner(kercke) bij het Bolwerck, aan de echtelieden: Claes Claeszn en Rints Fransedr te Oenkercke, voor 104 goudguldens.
Vrij van grondpacht,.
Geografische aanduidingen: achter Jacobiner(kercke) bij het Bolwerck
Koper: Claes
Koopster: Rints Franse
Verkoper: Hans Franck
Verkoopster: Jeltie
Tied
Overige personen: Tiebbe

1624-01-07
♠ Hans Franck, metzelaar, gehuwd met: Jeltie Gerardi.
Oud:......
Verkocht: (voor de ene helft en Tied Martensdr. weduwe van Tiebbe Hansis, voor de andere helft) een camer, achter Jacobiner(kercke) bij het Bolwerck, aan de echtelieden: Claes Claeszn en Rints Fransedr te Oenkercke, voor 104 goudguldens.
Vrij van grondpacht,.
Geografische aanduidingen: achter Jacobiner(kercke) bij het Bolwerck
Koper: Claes
Koopster: Rints Franse
Verkoper: Hans Franck
Verkoopster: Jeltie
Tied
Overige personen: Tiebbe

1624-01-07
♠ Jeltie Gerardi, huijsvrouw van de metzelaer: Hans Franck.
Oud:.....
Betreft: verkoop (voor de ene helft en Tied Martensdr., weduwe van Tiebbe Hansis, voor de andere helft) van een camer, achter Jacobiner (Kercke), bij het Bolwerck, aan de echtlieden: Claes Claeszn en Rints Fransedr., te Oenkercke voor 104 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: achter Jacobiner (Kercke), bij het Bolwerck
Koper: Claes
Rints
Verkoper: Jeltie
Hans Franck
Tied
Overige personen: Tiebbe

1624-01-07
♠ Jeltie Gerardi, huijsvrouw van de metzelaer: Hans Franck.
Oud:.....
Betreft: verkoop (voor de ene helft en Tied Martensdr., weduwe van Tiebbe Hansis, voor de andere helft) van een camer, achter Jacobiner (Kercke), bij het Bolwerck, aan de echtlieden: Claes Claeszn en Rints Fransedr., te Oenkercke voor 104 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: achter Jacobiner (Kercke), bij het Bolwerck
Koper: Claes
Rints
Verkoper: Jeltie
Hans Franck
Tied
Overige personen: Tiebbe

1624-01-17
♠ Elingh Hilles, cramersgesel.
Zoon van Hille Elings.
Op zijn verzoek verklaren twee personen (Foppe Claes, schuijtevoerder, oud 38 jaren) (Jacob Sibes, arbeijder op het Tichelwerck, oud 43 jaren) dat hij twee jaren op hun gebuijrte heeft gewoond en zich eerlijk en vroom heeft gedragen. Hij heeft zich somers en swinters neerstig bezig gehouden met cramerie te vercopen.
wordt gecertificeerd: Elingh
certificeert: Foppe
Jacob
Overige personen: Hille

1624-01-20
♠ Harmen Martens, wolcammer, oud 36 jaren.
Verklaart dat de wolcammer Jan Doris, 4 à 5 jaren alhier heeft gewoond en zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen en voor sijn huijsgesin de cost gewonnen.
verzoeker: Jan
Getuige: Harmen

1624-01-23
♠ Jan Luijtieszn., oud 28 jaren, linnenwever, en Pieter Elias, knoopmaker, oud: omtrent 42 jaren, verklaren dat Sioerd Sioerdszn., haeck en oijsmaker, op zijn gebuijrte heeft gewoond en zich vroom, eerlijk en naar behoren heeft gedragen en de cost gewonnen.
certificeert: Jan
wordt gecertificeerd: Sioerd
verklaarder: Pieter

1624-01-24
♠ Andries Wijbeszn, visscher. Oud: 45 jaren.
Stiefvader van: Rieme Pietersdr en Sibren Pieterszn (kinderen van wijlen Pieter Claeszn). Deze is een zoon van wijlen Claes Rommerts (broer van Trijn Rommerts, die, so men secht, is overleden te Groningen). Curator van voornoemde Rieme en Sibren is: Pieter Wolphszn, pannebacker aan het Vliet.
Op verzoek van voornoemde Pieter Wolphs verklaren drie personen, dat voornoemde Trijn, beneffens Rommert Rienx, te Uijtrecht, geen nadere erfgenamen, nog in leven zijnde, heeft nagelaten.
Gerrijt Claes, turfmeter, oud 70 jaren, weduwnaar. Zij is de beste moeder van Rieme en Sibren Pieters voornoemd.
Overige leeftijden niet vermeld.
Erfgenaam: Rieme
Sibren
Vader: Pieter
Grootvader: Claas
wordt gecertificeerd: Trijn
Rommert
certificeert: Andries
Gerrijt
Curator: Pieter
vimeoHCL)
G
1624-01-24
♠ Aut Lieuwes, tot Driesum.
Vader van Eernst Auts.
Dioerd Lieuwes.
Vader van wijlen Ebel Uckema, proviandmeester in de Nieuwe Sijl.
Betreft: verklaring van drie personen (Harmen Hanszn, van Aurich, oud 13 jaren en Rochus Christoffers, van Sneeck, oud: 27 jaren.) op verzoek van voornoemde Eernst, als lasthebbende van zijn vader, dat zij Ebel Uckema, zoon van Dioerd Lieuwes, in leven hebben gekend en met hem in een compagnie gediend. Voornoemde Ebel is gesneuveld tusschen Wimphe en Helbron, in Phaltz.
Geografische aanduidingen: tusschen Wimphe en Helbron, in Phaltz
verklaarder: Aut
Getuige: Harmen
Overige personen: Eernst
Ebel Uckema
Dioerd

1624-01-24
♠ Claes Hoijtes, van Harlingen.
Oud: 33 jaren.
Verklaart, op verzoek van Eernst Auts, lasthebbende van zijn vader: Aut Lieuwes, te Driesum, dat Ebel Uckema bij hem in dezelfde comp. heeft gediend en dat hij is gesneuveld tusschen Wimphe en Helbron, in de Phaltz.
Geografische aanduidingen: Pfalz
Legt: Claes
Overige personen: Eernst
Aut
Ebel Uckema

1624-01-24
♠ Claes Hoijtes, van Harlingen.
Oud: 33 jaren.
Verklaart, op verzoek van Eernst Auts, lasthebbende van zijn vader: Aut Lieuwes, te Driesum, dat Ebel Uckema bij hem in dezelfde comp. heeft gediend en dat hij is gesneuveld tusschen Wimphe en Helbron, in de Phaltz.
Geografische aanduidingen: Pfalz
Legt: Claes
Overige personen: Eernst
Aut
Ebel Uckema

1624-01-26
♠ Gerben Berents, mr chirurgus.
Oud: ontrent 47 jaren.
Verklaart, dat Joucke Pieters bij hem twee jaren het chirurgiam geleert heeft en drie jaren bij hem als meesterknecht heeft gedient en zich daarin vroom en naar behoren heeft gedragen.
verzoeker: Joucke
Getuige: Gerben

1624-01-28
♠ Epe Claeszn, meester metzelaer, gehuwd met Feijck Ulrixdr. Leeftijden niet vermeld.
Gekocht: een huijsinge, in de Breedstraet bij de puth, van Vitus Goertszn, helbardier, en diens kinderen Jurrien, helbardier, Rompcke en Uijlck Vitus, respectievelijk helbardier, soldaet en Uijlck wonende te Steenwijk, als erfgenamen van hun vrouw en moeder Ebel Diorredr, voor 550 goudguldens.
Grondpacht: 8 stuijvers per jaar.
Koper: Epe
Feijck
Verkoper: Vitus
Jurrien
Rompcke
Uijlck
Erflater: Ebel

1624-02-09
♠ Frouck Pieters, huijsvrouw van de doodgraver Wijtze Wijtzeszn, tot Oldehoof. Oud: ....
Betreft: aankoop van een camer bij de huijsinge van de heer Lijckema van de echtelieden Hessel Janszn, in de Bock, en Ebel Bennedr, voor 160 carolusguldens. Grondpacht: 13 carolusguldens per jaar.
Koper: Frouck
Wijtze
Verkoper: Hessel
Ebel

1624-02-09
♠ Frouck Pieters, huijsvrouw van de doodgraver Wijtze Wijtzeszn, tot Oldehoof. Oud: ....
Betreft: aankoop van een camer bij de huijsinge van de heer Lijckema van de echtelieden Hessel Janszn, in de Bock, en Ebel Bennedr, voor 160 carolusguldens. Grondpacht: 13 carolusguldens per jaar.
Koper: Frouck
Wijtze
Verkoper: Hessel
Ebel

1624-02-12
♠ Wijlen Douwe Jacobs. Zijn weduwe: Jaeij Reinsdr. Oud:......
Betreft: een proefbrief, waarin voornoemde Jaeij, door de voogden van het gasthuijs, wordt aangestelt als proeveniersche, voor 400 carolusguldens. enz.enz.
wordt gecertificeerd: Jaeij
wijlen echtgenoot: Douwe

1624-02-21
♠ Simon Beuge, gewesene ruijter, thans wonende alhier. Voorheen te Groningen.
Oud: ...
Bekent, dat hij aan Pieter Henrix, coopman te Groningen, schuldich is: 400 Car. gls, wegens voorschieten, afgehaalde waren en borchtochten, enz., enz.
Crediteur: Pieter Henrix
Debiteur: Simon Beuge

1624-02-23
♠ David Janszn.
Zoon van Jan Davids (overleden) en Geert Harmens.
Betreft: verkoop van een camer en plaets op de Groenwech, in het Westeinde, door voornoemde Geert, daartoe door scheijdinge het recht hebbende van voornoemde David, aan de echtelieden Hans Arber, soldaet onder de Rhijngraef en Trijne Bints, E.L., voor 127 goudguldens. Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: op de Groenwech, in het Westeinde
Koper: Hans Arber
Trijne
Verkoper: Geert
Overige personen: David
Jan

1624-02-23
♠ David Janszn.
Zoon van Jan Davids (overleden) en Geert Harmens.
Betreft: verkoop van een camer en plaets op de Groenwech, in het Westeinde, door voornoemde Geert, daartoe door scheijdinge het recht hebbende van voornoemde David, aan de echtelieden Hans Arber, soldaet onder de Rhijngraef en Trijne Bints, E.L., voor 127 goudguldens. Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: op de Groenwech, in het Westeinde
Koper: Hans Arber
Trijne
Verkoper: Geert
Overige personen: David
Jan

1624-02-23
♠ Dirck Alles, gewesene curator van Dirck en Hendrick Dircks, kinderen van wijlen Dirck Henrix en Hill Willems.
Stelt zich borge voor voornoemde Dirck (oud over de 25 jaren, caffawercker) en Hendrick (vertrokken naar Oost-Indien), welke een camer aan de noordzijde van het diept bij de Pottebackerspijpe hebben verkocht aan Sibbel Sapedr, weduwe van Jacob Henrix, voor 238 goudguldens. Grondpacht: 7 stuijvers per jaar.
Deze borgstelling geldt de vrijleveringe van genoemde camer.
Geografische aanduidingen: Pottenbakkerspijp
Borg: Dirck
Moeder: Hil
wijlen vader: Dirck
Koper: Sibbel
Verkoper: Hendrick
Dirck
Overige personen: Jacob
vimeo

1624-03-02
♠ Anna Andries, huijsvrouw van de schipper, Dijtze Rieurdszn. Voornoemde Anna is thans overleden.
Betreft: verkoop van een camer bij de Noorderdwinger, neffens over het Bolwerck, plus een loodse aan de echtelieden Bael Harmens, breijder en Wibrich Wabbedr, voor 245 goudguldens. Oud: ...
Grondpacht: 10 stuijvers per jaar.
Koper: Bael
Wibrich
Verkoper: Dijtze
Overige personen: Anna

1624-03-02
♠ Anna Andries, huijsvrouw van de schipper, Dijtze Rieurdszn. Voornoemde Anna is thans overleden.
Betreft: verkoop van een camer bij de Noorderdwinger, neffens over het Bolwerck, plus een loodse aan de echtelieden Bael Harmens, breijder en Wibrich Wabbedr, voor 245 goudguldens. Oud: ...
Grondpacht: 10 stuijvers per jaar.
Koper: Bael
Wibrich
Verkoper: Dijtze
Overige personen: Anna

1624-03-15
♠ Wijlen Joannes April, overleden te Hattum, (datum overlijden niet vermeld.) in leven militair onder des Rijngraven Comp. van Sijn Genade.
Gehuwd met: Anna Werenvelsin, overleden te Lieroort op 11 september 1623, dochter van Magdalena Werenvelsin, oud ...., wonende alhier?
Ouders van: Maria Magdalena, overleden alhier op 2 Februarij 1623.
Betreft: verklaring van twee personen (o.a.Flaminius Betti, luitenant en Han Ulrich Coch, genaemt Essigh, Vendrich onder de Rijngraven Compagnie van Sijne Genade, oud:......), dat de erfgoederen van voornoemde Joannes zijn vermaakt aan diens voornoemde dochter.
Na haar overlijden aan voornoemde Anna, na diens overlijden aan voornoemde Magdalena Werenvelsin.
Geografische aanduidingen: Hattum
Erfgenaam: Maria Magdalena April
Anna Werenvelsin
Magdalena Werenvelsin
geeft verklaring af: Flaminius Betti
Overige personen: Joannes April

1624-03-23
♠ Jurix Mellis, apothecarsgesel.
Oud:......
Op zijn verzoek verklaart, de apothequer: Simon Haies, dat hj 3 jaren bij hem de conste van apothequer heeft geleerd en zich vroom en neerstich heeft gedragen.
verzoeker: Jurix
verklaarder: Simon

1624-03-27
♠ Berber Huijgesdr, alhier.
Haar moeder: wijlen Feijck Pieters, in leven alhier. Zuster van Jan Pieters, overleden te Aurich in Embderland. Deze was de vader van Harmen Jans, corfmaker, gewoont hebbende alhier, later in Embderland.
Zuster van Henrickien Huijgesdr.
Op haar verzoek verklaren twee personen (Friese Franszn, corfmaker en gardenier, oud ontrent 74 jaren en Pieter Dirxzn, gewoont hebbende in Embden, thans te Alcmaar, hij genaemt werdt: Pieter Detmers, zwager van Harmen Janszn, zoon van wijlen Jan Pieters, overleden te Aurich,in Embdenland, laatstgenoemde was een broer van wijlen Feijck Pieters, in leven alhier en moeder van Berber en Henrickien Huijgesdr. Leeftijden niet vermeld.) ontrent de familieverhouding, zoals bovenomschreven (ontrent de vader van Berber staat niets vermeld).
Erflaatster: Feijck
Henrickien
verklaarder: Pieter
verzoeker: Berber
Erflater: Jan
Getuige: Friese
Overige personen: Harmen

1624-04-01
♠ Dioerd Wabbeszn, metzelaer.
Orsel Jochums,
Oud:.....
Wordt door de voogden van het St. Anthonij Gasthuijs aangenomen als proevenaer, voor 950 carolusguldens.
Overige personen: Dioerd
Orsel

1624-04-03
♠ Meester Roelof Goens, postulant.
Oud: 35 jaren.
Verklaart, dat de koeckebacker: Pieter Geertszn, en diens vrouw....
ruim drie jaren op zijn gebuijrte hebben gewoont en hun vroom, eerlijk en vreedsaem hebben gedragen.

1624-04-03
♠ Meester Roelof Goens, postulant.
Oud: 35 jaren.
Verklaart, dat de koeckebacker: Pieter Geertszn, en diens vrouw....
ruim drie jaren op zijn gebuijrte hebben gewoont en hun vroom, eerlijk en vreedsaem hebben gedragen.

1624-04-07
♠ Aet Sijmonsdr, huijsvrouw van de koemelcker: Gerben Gerrijtszn
Betreft: aankoop van een huijsinge, schuijre en plaetse, op Oldegaleijen, van de echtelieden Tiete Lieuwes, schuijtmaker en Trijn Heijnedr, voor 362 goudguldens en 14 stuijvers.
Grondpacht: 1 braspenning per jaar.
Lieuwe Tietes zoon van Trijn Heijnedr en Tiete Lieuwes.
Geografische aanduidingen: Oldegaleijen
Koper: Aet
Gerben
Verkoper: Tiete
Trijn
Overige personen: Lieuwe

1624-04-07
♠ Lambert Lambertzn, collecteur van impositien en burger.
Gehuwd met:.....
Oud: 43 jaren (zijn vrouw:......)
Verklaart, dat 8 a 10 jaren geleden , zijn mantel en zijn vrouws hoijck zijn gestolen. Vervolgens, dat de mantel is aangetroffen bij een geapprehendeerde en later de hoijck bij de taefelholder: Jaques Mol, te Dockum. Deze heeft hem in een zak naar comparant verzonden, waarvoor hij 7 a 8 caroliguldens aan Jaques heeft betaalt, welke, zo hij zeide, door hem waren voorgeschoten.
verklaarder: Lambert
Overige personen: Jaques Mol

1624-04-08
♠ Aecht Joostesdr.
Op haar verzoek verklaren twee advocaten (waaronder: Dr. Feyo Gabbema en Dr. Cornelius Kinnema, pensionaris alhier en advocaet voor den Hove van Friesland.), dat alle huwelijken wettelijk zijn nadat parthijen in het huwelijk hebben geconsenteert, dit volgens de Keijserlijke, en in Friesland gebruijkelijke rechten.
Ook wanneer een huwelijk niet kerckelijk wordt geproclameert, kan dit niet voor onwettelijk worden geholden.
Overige personen: Aecht

1624-04-09
♠ Allert Allertszn, mr snijder.
Gehuwd met Anna Pieters.
Verkocht: een camer, bij de pijpe in de Baginestraet, aan de echtelieden: Wouter Heij en Antie Pieters, voor 360 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: bij de pijpe in de Baginestraet
Koper: Wouter
Antie
Verkoper: Allert
Anna

1624-04-10
♠ Egbert Carstes, holtsager.
Gehuwd met Hempcke Ulrixdr.
Overgedragen een camer op het suijden achter de grote schole aan Henrick Genrix Outman (grondpacht 4 stuijvers per jaar), tegen een camer daarnaest aanstaende (grondpacht 6 stuijvers per jaar). Aangezien Henrix camer beter is zal Egbert 100 goudguldens bijbetalen.
Geografische aanduidingen: op het suijden achter de grote schole
Overige personen: Egbert
Hempcke
Henrick Outman

1624-04-13
♠ Berber Gerrijts, huijsvrouw van de linnenwever Lambert Wolters.
Betreft: aankoop van een woninge van twee camers in de Blockhuijstersteige, van Rieme Fockedr (weduwe van Egbert de Gruijter) voor 200 goudguldens.
Geografische aanduidingen: Blockhuijstersteige
Koper: Berber
Lambert
Verkoper: Rieme
Overige personen: Egbert de Gruijter

1624-04-13
♠ Berent Pieters, seepsieder. Gehuwd met Antie Henrick Schellingsdr.
Gekocht: een camer in de Baginestraet van Pieter Janszn, holtsager, oud: ......voor 100 goudguldens, nu vrij van grondpacht. Voorheen 6 goudguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: Bagijnestraat
Koper: Berent
Antie Schelling
Verkoper: Pieter

1624-04-15
♠ Auck Jochums, weduwe van Haeije Reijners, te Harlingen.
Moeije van Elske Henrix (een dochter van Aucks zuster).
Betreft: een contract waarin wordt bepaald dat de voogden van het St. Anthonis Gasthuijs aannemen voornoemde Elske voor haar leven in het gasthuijs te onderholden voor 300 goudguldens.
Elske zal in de keuken werck moeten verrichten en bij diens overlijden komen haer eventueel nagelaten goederen ten profite van voornoemd gasthuijs.
moeije: Elske
Overige personen: Auck
Haeije
gg016-25 1621-02-19; Hypotheekboeken
gg016-25
Hypotheekboeken

1624-04-19
♠ - Gale Tiaerdts, coopman.
- Gerrijt Everts.
- Jan Janszn Duijf, olde boumeester.
- Keimpe Tiaerdts, backer. Oud:...
- Marcus Melles. Oud: ...
- Cent Henrix, hopman, oud:......
- Wijbe Ariens, biersteker.
- Jan Post, Backer. Oud:......
Crediteuren van Jarich Rienckszn, schipper (overleden?). Oud:....
Betreft: (in totaal negen crediteuren van voornoemde Jarich) constituering van Jan Evertszn alhier, tot hun volmacht om het schip en de goederen, welke voornoemde Jarich te Sutphen of elders mag hebben nagelaten, te aanvaerden, dit schip naar Leeuwarden te voeren en, indien nodig, de goederen te vercopen en van de penningen de crediteuren aldaer te betalen.
gevolmachtigde: Jan
Debiteur: Jarich
Crediteur: Gale
Gerrijt
Jan Duijf
Keimpe

1624-04-19
♠ Hans Francq, metzelaar, gehuwd met: Jelcke Gerardi dr. Oud:.....
Gekocht: een camer op de grond van wijlen Alle Alles hovinge ontrent de gewesene opganck van de Nieuwbuijren, van de echtelieden: Wolter Martenszn (gesworen waker) en Jets Sakedr. voor 200 goudguldens.
Grondpacht: 4 goudguldens en 3½ stuijver per jaar.
Koper: Hans Francq
Koopster: Jelcke
Verkoper: Wolter
Verkoopster: Jets
Overige personen: Alle

1624-04-19
♠ Hans Francq, metzelaar, gehuwd met: Jelcke Gerardi dr. Oud:.....
Gekocht: een camer op de grond van wijlen Alle Alles hovinge ontrent de gewesene opganck van de Nieuwbuijren, van de echtelieden: Wolter Martenszn (gesworen waker) en Jets Sakedr. voor 200 goudguldens.
Grondpacht: 4 goudguldens en 3½ stuijver per jaar.
Koper: Hans Francq
Koopster: Jelcke
Verkoper: Wolter
Verkoopster: Jets
Overige personen: Alle

1624-04-19
♠ Jan Evertszn. burger, alhier.
Oud:.......
Crediteur van: Jarich Rienckszn, schipper (overleden?).
Wordt, mede namens nog acht andere crediteuren van voornoemde Jarich, geconstitueert tot volmacht om het schip en de goederen welke Jarich te sutphen of elders mag hebben nagelaten, te aanvaerden, dit scihp naar Leeuwarden te voren en, indien nodig, de goederen te vercopen en van de penningen de crediteuren aldaer te betalen.
Debiteur: Jarich
Crediteur: Jan

1624-04-19
♠ Take Sapesz Amama, gemeentsman, alhier.
Oud: 55 jaren.
Haringh Wilckeszn.
Oud: 53 jaren.
Verklaren, dat zij Tied Tiaerds dr (weduwe van Sioerd Jeroons) heeft gekent, dat zij de moeder is van Tiaerd Sioerds zn (so men secht: overleden op de OostIndische reijse) en van Jeroon Sioerds zn, tevens, dat zij en Jeroon, Tiaerds erfgenamen zijn.
Borg: Taeke Ammema
Erfgenaam: Tied
Jeroon
Erflater: Tiaerd
Sioerd
Getuige: Haringh

1624-04-20
♠ Eeske Gosses, schipper.
Oud: ontrent 62 jaren.
Jelle Botteszn, thans olderman van het schippersgilde, alhier.
Oud: omtrent 50 jaren.
Verklaart dat uit het gildesboek van het schippersgilde alhier claerlijck is gebleken, dat Jasper Janszn, schipper alhier, in 1618 is aangenomen voor gildebroeder van voornoemd gilde.
Voordien was Jasper varende als knecht.
verklaarder: Jelle
Getuige: Eeske
Overige personen: Jasper

1624-04-22
♠ Bientze Tialckes, vlascoper.
Gehuwd met Jacobien Pietersdr.
Gekocht een huijsinge van twee camers met een plaetse in de Sacramentsstraet, van de echtelieden Sippe Jochums en Jel Douwedr, voor 565 goudguldens.
Grondpacht: 7 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Sacramentsstraet
Koper: Bientze
Jacobien
Verkoper: Sippe
Jel

1624-04-28
♠ Jacob Pieterszn, molener, aan het Vliet.
Op zijn verzoek verklaren Dirck Sijtzes, schipper op Groningen, oud: 26 jaren, en Gerloff Wabbes, schipper op Groningen, oud ontrent 60 jaren, van de molener Jacob Pieterszn en de meester schoenmaker Lieuwe Buwis schriftelijk opdracht hebben ontvangen om 125 tonnen schoenmakersspaen ofte schors in Groningen te verkopen, volgens het bij hun hebbende munster. Vervolgens, dat zij genoemde 125 tonnen spaen ofte schors hebben verkocht aan de oldeman van het Schoenmakersgilde te Groningen.
Geografische aanduidingen: Groningen
certificeert: Dirck
Gerleff
verzoeker: Jacob
Lieuwe

1624-04-29
♠ Allert Jacobs, alhier.
Gekocht: een kamer, achter de groene can, bij het Bolwerck, van de echtelieden: Rompcke Jans, glaasmaker en Phijk Jacobs, voor 80 goudguldens.
Koper: Allert
Verkoper: Rompcke
Phijk

1624-04-29
♠ Allert Jacobs, alhier.
Gekocht: een kamer, achter de groene can, bij het Bolwerck, van de echtelieden: Rompcke Jans, glaasmaker en Phijk Jacobs, voor 80 goudguldens.
Koper: Allert
Verkoper: Rompcke
Phijk

1624-04-29
♠ Andries Wijbis, visscher, en Taatske Johaans, echtelieden.
Gekocht: twee gerechte dardeparten van een huijsinge, op het Zuijdvliet, van Wijts Takedr. (dochter van wijlen Take Rienx) gehuwd met Jan Jarigs, en Rienck Takes, (beiden erfgenamen van wijlen Take Rienx) voor 410 goudguldens.
erflater en vader: Take
Koper: Andries
Taatske
Verkoper: Wijts
Rienck
Overige personen: Jan

1624-04-29
♠ Andries Wijbis, visscher, en Taatske Johaans, echtelieden.
Gekocht: twee gerechte dardeparten van een huijsinge, op het Zuijdvliet, van Wijts Takedr. (dochter van wijlen Take Rienx) gehuwd met Jan Jarigs, en Rienck Takes, (beiden erfgenamen van wijlen Take Rienx) voor 410 goudguldens.
erflater en vader: Take
Koper: Andries
Taatske
Verkoper: Wijts
Rienck
Overige personen: Jan

1624-05-03
♠ Frids Meinerts, admunitiemeester, alhier.
Verklaart dat Barteld van Sterkenburgh, ritmeester en commandeur te Aernhem, ten zijnen huijse, sedert 22 Aprilis jongstleden, logieren is met zijn knecht Jan en zijn jonge Anthoon.
Getuige: Frids
Overige personen: Barteld van Sterkenburgh
Jan
Anthoon

1624-05-07
♠ Ansck Ritzertsdr.
Dochter van Ritzert Aggeszn, schipper op Groningen.
Betreft: aankoop van een camer, tusschen de Amelantsstraet en de Croesepijpe, door voornoemde Ritzert en ten profite van voornoemde Ansck, van de echtelieden Henrick Laurents, linnenwever, en Fem Jacbos, voor 141 goudguldens en 14 stuijvers. Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: tusschen de Amelantsstraet en de Croesepijpe
Koper: Ansck
Ritzert
Verkoper: Henrick
Fem

1624-05-10
♠ Els Jans, huijsvrouw van de gewesene soldaet onder de Switzers Jan Monmari.
Betreft: verkoop van een camer, achter de heer van Amelandtshoff, bij de dwinger, aan de echtelieden Gerrijt Brongersma, sworen waker, gehuwd met Rints Roeleffs, voor 200 goudguldens.
Grondpacht: 9 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: achter de heer van Amelandtshoff, bij de dwinger
Koper: Gerrijt Brongersma
Rints
Verkoper: Els
Jan Monmari

1624-05-26
♠ Ignatio Piers, chirurgijnsgesel. Op zijn verzoek verklaart de meester Chirurgus: Lieuwe Jelles, dat hij twee jaren bij hem het Chirurgiam heeft geleerd en zich vroom, eerlijk en neerstich heeft gedragen.
certificeert: Lieuwe
wordt gecertificeerd: Ignatio

1624-06-04
♠ Mr Apco Gijsberts, organist.
Gehuwd met: Meintske Laurentsdr. Oud: ......
Verkocht: een huijsinge, loodse en plaetse, in de cleine ofte dwars St Jacobsstraet, aan de echtelieden: mr Roeleff Goens en Hijlckien Fetzedr, voor 1400 dalers à 30 stuijvers.
N.B. Bij acte van 5 Junij 1624 hebben beijde partijen malcanderen van deze verkoop en koop ontslagen.
Koper: Roeleff
Hijlckien
Verkoper: Apco
Meintske

1624-06-04
♠ Mr Apco Gijsberts, organist.
Gehuwd met: Meintske Laurentsdr. Oud: ......
Verkocht: een huijsinge, loodse en plaetse, in de cleine ofte dwars St Jacobsstraet, aan de echtelieden: mr Roeleff Goens en Hijlckien Fetzedr, voor 1400 dalers à 30 stuijvers.
N.B. Bij acte van 5 Junij 1624 hebben beijde partijen malcanderen van deze verkoop en koop ontslagen.
Koper: Roeleff
Hijlckien
Verkoper: Apco
Meintske

1624-06-07
♠ Anna Sijes, alhier.
Dochter van een turfmeter.
Betreft: voorschrijvinge van certificatie. Alsoo voornoemde Anna een seerte aan haar been en hoofd heeft, hetwelk niet door smeringe en eigen middelen helen wil, wordt vermoed, dat het leprooslijk kan zijn. Verzocht daarom certificatie over de doctores te Haerlem.
Overige personen: Anna

1624-06-07
♠ Anna Sijes, alhier.
Dochter van een turfmeter.
Betreft: voorschrijvinge van certificatie. Alsoo voornoemde Anna een seerte aan haar been en hoofd heeft, hetwelk niet door smeringe en eigen middelen helen wil, wordt vermoed, dat het leprooslijk kan zijn. Verzocht daarom certificatie over de doctores te Haerlem.
Overige personen: Anna

1624-06-07
♠ Pieter Cornelis zn. Oud: ....
Op zijn verzoek verklaart de sijdelakenkoper: Dirck van Viersen, dat voornoemde Pieter dardehalf jaer bij hem in de winckel heeft gestanden en zich heeft geoefent in het vercopen van allerleije sijden waren, waarin hij zich vroom en eerlijk heeft gedragen. Voornoemde Pieter is een schoonbroeder van voornoemde Dirck.
wordt gecertificeerd: Pieter
certificeert: Dirck van Viersen

1624-06-10
♠ Aerntie Tiepckedr, huijsvrouw van de collecteur Lambert Lambertszn.
Betreft: aankoop (2 jaren geleden) van een huijsinge, met de hovinge, daarachter gelegen, aan het diept, tusschen de Raadthuijspijpe en de Jacob Roepersstraet, van de echtelieden Claes Roeloeffs, snijder en Trijntie Gerrijts, voor 1600 goudguldens.
Grondpacht: 2 goudguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: het diept, tusschen de Raadthuijspijpe en de Jacob Roepersstraet
Koper: Aerntie
Lambert
Verkoper: Claes
Trijntie

1624-06-10
♠ Eeske Thomas, schippersknecht. Oud: 36 jaren.
Betreft: verklaring van Rieurd Cornelis, dat de wijnen, welke de schipper Jasper Jans, in 1615 voor de wijnheer Jan Cortin te Amsterdam, vervoerde om die aan drie personen (Henrick Janszn alhier, Jan Laudewell, Thomas Radfort) alhier, af te geven, door twee wijnpachters in beslag zijn genomen, hetwelk door voornoemde Jan Cortin is geaccepteerd. Op 30 Julij 1624 is door voornoemde Eeske Thoams eenzelfde verklaring gedaen, zijnde destijds schippersknecht.
Wijnen zijn in beslag genomen door de wijnpachters: Willem Harmens en Claes Simons.
Getuige: Rieurd
Overige personen: Eeske
Jasper
Jan Cortin
Henrick
Jan Laudewell
Thomas Radfort
Claes

1624-06-23
♠ Wijlen: Aelcke Pietersdr, in leven gehuwd met Jonckheer Hans Ludwich Swartsberch (overleden).
Moeder van: Hans Ludwich Swartsberch, junior.
Op verzoek van Geert Henrix, brouwer en Here Pierszn, backer, verklaren drie personen (Andries Folckerts, mr snijder, 54 jaren, en Auck Haijtzedr, huijsvrouw van Galle Laccheman, soldaet in de compagnie Switzers, onder beleijt van de Rhijngraef) dat voornoemde Aelcke te Harlingen in gestorven, zeer arm zijnde, zodat haer doodkiste door de Stadt Harlingen is becostiget en hun voornoemde zoontie van de aelmoesen der goede luijden alhier, moet leven. Ten slotte, dat voornoemde Aelcke geen goederen heeft nagelaten ten profite van bovengenoemde Geert en Here, zijnde haer en haar mans crediteuren.
Geografische aanduidingen: Harlingen
Crediteur: Geert
Here
Getuige: Andries
Auck
Overige personen: Aelcke
Hans Ludwich Swartsberch
Hans Ludwich Swartsberch
Galle Laccheman

1624-06-25
♠ Theuntie Cornelisdr., weduwe van Josua Thijlman (laatstgenoemde is eerder gehuwd geweest met:...
Moeder van vier kinderen,
Stiefmoeder van drie kinderen.
Haar schoonzuster: Eva Thijlman, wonende te Bern.
Betreft: voorschrijvinge aan de Burgemeester en Raad van Bern, dat voornoemde Josua, 16 weken geleden is gestorven en dat deze voornoemde Theuntie geen middelen van bestaan heeft nagelaten, zodat zij en voornoemde kinderen van de opcornsten der armen worden onderholden, Waarom aan voornoemde Eva en andere vruinden wordt verzoch om voornoemde kinderen hun vaders erfgoederen te doen toekomen.
Weduwe: Theuntie
Overige personen: Josua Thijlman
Eva Thijlman

1624-06-26
♠ Mr Apco Gijsbertszn, organist.
Gehuwd met: Meintske Lourentsdr (zie pagina 153).
Eerder gehuwd met: Addie Feijesdr (overleden).
Vader van: Otto, Sara, Impcke, Celia, Jan en Feije Apckes, maior annis (allen getogen bij voornoemde Addie).
Verkocht (mede namens voornoemde kinderen) een huijsinge, plaetse en loodse, in de cleine St. Jacobsstraet, volgens instructie van 4 Junij j.l., aan de echtelieden: mr Roeleff Goens en Hijlckien Fetzedr, voor 1500 dalers à 30 stuijvers.
Leeftijden niet vermeld.
Koper: Roeleff Goens
Hijlckien
Verkoper: Apco
Otto
Sara
Impcke
Celia
Jan
Feije
Overige personen: Meintske
Addie

1624-07-03
♠ Abraham Gabbeszn, pestmeester, alhier.
Oud: 75 jaren.
Friese Franszn, gardenier, oud over de 70 jaren.
Obbe Henrix, snijder.
Oud: 84 jaren.
Verklaren dat zij Sasker Pieters (overleden) en Jouck Jellisdr hebbe gekent en dat dezen echtelieden waren en uit hun huwelijk drie kinderen zijn geboren. Tevens, dat Tiepcke Saskers, opperconstabel van de Coninclijke Majesteit van Polen, doch, so men secht, is overleden, een broer is van Saskers moeder en dus diens oom.
verzoeker: Jouck
Erflater: Sasker
Getuige: Abraham
Friese
Obbe
Overige personen: Tiepcke

1624-07-09
♠ Doedtien Jurriensdr.
Dochter van Jurrien Arentszn, gardenier.
Betreft: consentering in het huwelijk van voornoemde Doedtien met een passementwerker te Amsterdam, door voornoemde Jurrien Arentszn cum uxore.
Geografische aanduidingen: Amsterdam
Overige personen: Doedtien
Jurrien
vimeo

1624-07-17
♠ Eelcke Janszn, cramersgesel.
Op zijn verzoek verklaren twee personen (Tied Hilledr, oud 28 jaren, gehuwd met Dirck Everts, cramer, en Gerrijt Hijlckes, viscoper, oud over de 50 jaren) dat zij voornoemde Eelcke hebben gekent en dat deze zich vroom en eerlijk heeft gedragen en zijn cost, met verkoop van cramerie erneert.
Getuige: Tied
Gerrijt
Overige personen: Dirck
Eelcke

1624-07-19
♠ - Jacob Beijma, clercq van Gedeputeerde Staten, oud:......
- Mathies Everards, notarius. Oud: .....
- Simon Runnia, burgemeester
Verklaren, dat wijlen juffr. Digne van Brecht haar goederen heeft beërft aan haar nicht: Neeltien van Schagen, huijsvrouw van Doctor Dominicus Richeus de Postella, na haar overlijden beërfde zij deze goederen aan haar zoon Sibrandus Richeus, déze aan zijn vader, advocaat Dr. Dominicus Richeus de Postella en déze tenslotte aan voorn. Adam Richeus (geboren uit zijn huwelijk met:........., halfbroer van Sibrandus).
Bettie Foeckedr weduwe van Adam Richeus, moeder van ....kinderen.
Op haar verzoek verklaren drie personen dat voornoemde Digne haar goederen heeft beërft aan voornoemde Neeltie en deze enz. enz.
Erflater: Digne van Brecht
Overige personen: Bettie
Adam Richeus
Dominicus Richeus de Postella
Sibrandus Richeus
Neeltie van Schagen
Jacob Beijma

1624-08-03
♠ Agge Wijbis.
Gehuwd met Maaicke Joannisdr.
Verkocht: een nieuwe woninge, met de hovinge ofte plaetse, in de Scholestraet, achter de Lombert, aan de echtelieden Binnert Binnerts en Marij Harmensdr, voor 581 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: de Scholestraet, achter de Lombert
Koper: Binnert
Marij
Verkoper: Agge
Maaicke

1624-08-03
♠ Marij Harmens dr, huijsvrouw van de coopman: Binnert Binnerts. Oud: ... Betreft: aankoop van een nieuwe woninge met de hovinge ofte plaetse, in de Scholestraat, achter de Lombert, van de echtel: Agge Wijbis en Maaicke Joannis dr, voor 581 goud glds.
Koper: Marij
Binnert
Verkoper: Agge
Maaicke

1624-08-12
♠ Adrie Henrix, coopman, oud omtrent 34 jaren en Arent Martens Sael, 50 jaar, lakenbereijder verklaren dat de mr. mesmaker Roeleff Jochumszn. zijn buijrman is en derhalve weet, dat deze de vader is van Jochum Roeleffs Storm, so men secht: overleden op de voiagie naar Oost-Indien.
Geografische aanduidingen: Oost-Indien
verklaarder: Adrie
Overige personen: Roeleff
Jochum Storm

1624-08-13
♠ Epe Janszn, ordinaris schoolmeester van het weeshuijs.
Adsistent bij de verklaring van de 16-jarige weesjongen Sioerd Ipckeszn, waarin deze zegt van open plekken aan zijn hals en borst gesuijvert te zijn door de const en wetenschap der medicinen en door de salve en olien van mr Jacob Doorman van Mecklenburch, sodat hij weer frisch en gesondt is.
Overige personen: Epe
Sioerd
Jacob Doorman

1624-08-13
♠ Epe Janszn, ordinaris schoolmeester van het weeshuijs.
Adsistent bij de verklaring van de 16-jarige weesjongen Sioerd Ipckeszn, waarin deze zegt van open plekken aan zijn hals en borst gesuijvert te zijn door de const en wetenschap der medicinen en door de salve en olien van mr Jacob Doorman van Mecklenburch, sodat hij weer frisch en gesondt is.
Overige personen: Epe
Sioerd
Jacob Doorman

1624-09-06
♠ Marten Isbrandszn, Stads-Maackeler. Oud: ...
Op zijn verzoek verklaart de coopman: Wijtse Wopckeszn, dat hij aan voornoemde Marten 10 last haver en garst verkocht hadde en dat een deel daarvan reeds per lichter naar Holland is versonden, terwijl het resterende deel nog versonden zal worden.

1624-09-06
♠ Marten Isbrandszn, Stads-Maackeler. Oud: ...
Op zijn verzoek verklaart de coopman: Wijtse Wopckeszn, dat hij aan voornoemde Marten 10 last haver en garst verkocht hadde en dat een deel daarvan reeds per lichter naar Holland is versonden, terwijl het resterende deel nog versonden zal worden.

1624-09-11
♠ Geertie Jacobsdr, huijsvrouw van de beeldhouwer Jacob Dionisius. Oud: ...
Betreft: aankoop van een hovinge, nader in de coopbrief omschreven, van de notarius publicus Matthias Everardi, voor 450 goudguldens.
Koper: Geertie
Jacob
Verkoper: Matthias

1624-09-22
♠ Cornelis Corneliszn., olde schepen, alhier.
Oud:......
Voormond van: Jacobien Pietersdr. Cluijter. Zuster van Jan Pieterszn Cluijter (diens curator de advocaat Dr. Joannes de Veno. Beijden kinderen van wijlen Pieter Janszn Cluijter.
Leeftijden niet vermeld.
Voornoemde Dr. Joannes en Cornelis Corneliszn constituren tot hun volmacht Cornelis Jelles, notarius, om van de debiteuren van voornoemde wijlen Pieter Janszn, te vorderen de bedragen welke in diens rekenboek nog open staen.
volmachtgever: Cornelis
Erfgenaam: Jan Cluijter
erfgename: Jacobien de Cluijter
Erflater: Pieter Cluijter
Curator: Joannes de Veno
Overige personen: Cornelis

1624-09-22
♠ Cornelis Jelles, notarius Postulant, alhier.
Oud:.....
Wordt geconstitueert tot volmacht van Dr. Joannes de Veno, advocaat en schepen, respectievelijk curator en voormonde over Jan Pieterszn. en Jacobien Pietersdr. Cluijter, kinderen van wijlen Pieter Janszn Cluijter, om van de debiteuren van voornoemde Pieter te vorderen de bedragen welke in diens rekenboek nog open staen.
Curator: Cornelis
Overige personen: Cornelis
Joannes de Veno
Jan
Jacobien Cluijter
Pieter Cluijter

1624-10-21
♠ Pieter Thomas zn, schipper en burger alhier. Oud: ....
Certificatie: Voornoemde Pieter is voornemens naar Dordrecht te varen met 2400 stuks kees, 3 vaten butter en 10 lopen orten. Verzocht word, dat de overheden aldaer hem vrij willen laten passeren.
Geografische aanduidingen: Dordrecht
wordt gecertificeerd: Pieter

1624-10-29
♠ Danckert Joostis, so men secht: overleden in Oost-Indien.
Broer van Feije Joostis, mr goldsmid.
- Willem Winolts, meester schoenmaker. Oud: ontrent 28 jaren.
- Jan Reiners, kistemaker, oud: 55 jaren
- Sijds Jans, meester antiqsnijder, oud: 24 jaren
Verklaart, dat hij de meester goldsmid: Feije Joostes heeft gekent en dat deze de broer is - en enigste erfgenaam - van Danckert Joostis, so men secht: overleden in Oost Indien. Hun ouders zijn enige jaren geleden alhier overleden.
Erfgenaam: Feije
verklaarder: Jan
Erflater: Danckert

1624-10-29
♠ Danckert Joostis, so men secht: overleden in Oost-Indien.
Broer van Feije Joostis, mr goldsmid.
- Willem Winolts, meester schoenmaker. Oud: ontrent 28 jaren.
- Jan Reiners, kistemaker, oud: 55 jaren
- Sijds Jans, meester antiqsnijder, oud: 24 jaren
Verklaart, dat hij de meester goldsmid: Feije Joostes heeft gekent en dat deze de broer is - en enigste erfgenaam - van Danckert Joostis, so men secht: overleden in Oost Indien. Hun ouders zijn enige jaren geleden alhier overleden.
Erfgenaam: Feije
verklaarder: Jan
Erflater: Danckert

1624-11-06
♠ - Egram Claaszn, old burger-hopman, alhier. Oud: 54 jaren.
Verklaart dat Olphert Olphertszn junior een zoon is van wijlen de echteleiden Olphert Olpherts en Willemcke Dirx en de broer, tevens enigste erfgenaam, van Jacob Olphertszn, die so men secht is overleden in Oost Indien.
Comparant heeft hen allen gekent.
wordt gecertificeerd: Olphert
Olphert
Willemcke
Jacob
certificeert: Egram

1624-11-06
♠ - Egram Claaszn, old burger-hopman, alhier. Oud: 54 jaren.
Verklaart dat Olphert Olphertszn junior een zoon is van wijlen de echteleiden Olphert Olpherts en Willemcke Dirx en de broer, tevens enigste erfgenaam, van Jacob Olphertszn, die so men secht is overleden in Oost Indien.
Comparant heeft hen allen gekent.
wordt gecertificeerd: Olphert
Olphert
Willemcke
Jacob
certificeert: Egram

1624-11-10
♠ Mr Gerbrand Beernts, chirurgijn. Oud: 47 jaren.
Dr. Harmannus Rassiius. Oud: 50 jaren.
Verklaart dat hij niet heeft kunnen vernemen dat de siekte waarmede de schriever Haringh Fries is besocht, van besmettige aard is.
Slachtoffer: Haringh
Getuige: Gerbrand

1624-11-26
♠ Brechtie, wonende te Amsterdam. Haar moeder: Fike Henrixdr, alhier.
meester Eelco Dronrijp. Isbrand Cornelis, timmerman. Oud: ..........
Betreft: verklaring onder eede van voornoemde Fike aan de burgemeester dat de clauringh, welke zij met nog drie andere ringen aan voornoemde Brechtie had meegegeven, niet door haar van de Lombert is gekocht, zoals zij eerder aan voornoemde Isbrand en drie andere personen had verklaart, maar dat zij deze ring respectievelijk van haar moeder en suster heeft geërfd.
dochter: Brechtie
wordt gecertificeerd: Fike
certificeert: Eelco Dronrijp
Isbrand

1624-11-27
♠ Jan Joannis, metseler, en Geert Hiddedr., echtelieden.
Betreft: verkoop van een camer en loodse, aan het diept bij de pijpe, omtrent de Pijlstege, aan de echtelieden Jasper Ublis en Cathalintie Jaquisdr., voor 175 goudguldens.
Grondpacht: 2½ stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: aan het diept bij de pijpe, omtrent de Pijlstege
Koper: Jasper
Cathalintie
Verkoper: Geert
Jan

1624-11-30
♠ Trijntie Henrix, huijsvrouw van de brouwer: Lieuwe Dirx.
Oud:.....
Betreft: aankoop van een halve huijsinge, schuijre, loodse en plaetse, tusschen de Amelands en de Hoexster piepe w.z. van de coopman: Pieter Hettiszn, voor 1550 goudguldens.
Grondpacht: 2 goudguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: tusschen de Amelands en de Hoexster piepe
Koper: Trijntie
Lieuwe
Verkoper: Pieter

1624-12-04
♠ Aeff Gerbensdr, huijsvrouw van de Diener van Justitie: Meinard Meijer. oud....
Betreft: aankoop van een camer en plaetse, omtrent de Noorderdwinger, van Rixt Juuckedr (weduwe van Henrick Aerntszn.) voor 21 goudguldens en 12 stuijvers. Grondpacht: 3 blancken per jaar.
Geografische aanduidingen: Noorderdwinger
Koper: Aeff
Meinard Meijer
Verkoper: Rixt
Overige personen: Henrick

1624-12-07
♠ Regneris Bras, is deze de zoon van wijlen de advocaat: Mr. Regneris Bras en diens weduwe: Maaike Jelgerhuijs???
Betreft: een verzoek van voornoemde Maaike Jelgerhuijs en Dr. Wibrandus Bras, een certificatie dat de magistraat alhier noijt heeft gehoord dat Regneris Bras beschuldicht is van dootslach en daarvan noijt enige clachte is gedaan.
Verdachte: Regneris Bras
Overige personen: Maaike Jelgerhuijs
Regneris Bras
Wibrandus Bras
vimeo

1624-12-15
♠ Wijlen Truijcke Jansdr, in leven gehuwd met wijlen Jan Carstiszn.
Haar zuster is Sibrigh Jansdr, weduwe van Jan Gerrijts.
Betreft: verklaring van drie personen (waaronder, Rienck Waatsis, snijder, oud: 36 jaren en Sijbe Wopckis, oud: 62 jaren en Pieter Can, oud: 31 jaren ), dat voornoemde Sibrigh de enigste zuster, en ook de enigste erfgename is, van voornoemde Truijcke. Deze heeft geen kinderen of andere erfgenamen nagelaten.
wordt gecertificeerd en erflater: Truijcke
Jan
wordt gecertificeerd en erfgenaam: Sibrigh
verklaarder: Rienck
Erflater: Jan

1624-12-18
♠ Wijlen: Aeltie Sipckedr.
Haar weduwnaar: Johannes Culenburgh, diener des Woords, te Mantgum.
Moeder van: Aeltie Culenburgh.
Betreft: verkoop van een vierde part en een sestiende part van een huijsinge, loodse en plaatse, aan de brede sijde van de Nieuwestad, alwaer de drie golden Princedalers uijthangen, door voornoemde Johannes Culenburgh, aan de echtelieden Jasper Jans (schipper) en Antie Hansedr, voor 1000 goudguldens, welk bedrag de copers zullen beholden tegen interesse van 63 caroliguldens per jaar, totdat voornoemde Aeltie Culenborg in het huwelijk treed of de leeftijd van 25 jaren heeft bereikt.
N.B. Deze koop en verkoop is op 23 Augusti 1630 ongedaan gemaakt.
Geografische aanduidingen: brede sijde van de Nieuwestad
drie golden Princedalers
Koper: Jasper
Antie
Verkoper: Johannes Culenburgh
Overige personen: Aeltie
Aeltie Culenburgh

1624-12-20
♠ Frouck Lambertsdr, huijsvrouw van de deurwaarder der edele staten Teotardus Agricola.
Betreft: aankoop van een huijsinge en plaatske bij de Munte, ontrent de holten brugge, van Lampcke Gerrijtsdr (weduwe van Tiaard Gabbis) voor 800 goudguldens. Vrij van grondpacht.
Koper: Frouck
Teotardus Agricola
Verkoper: Lampcke
Overige personen: Tjaard

1624-12-21
♠ Isbrand Hieronimi Francq, meester chirurgijn, alhier.
Verklaart, dat Claas Claaszn Can junior, bij hem en ook bij zijn vader, wijlen Claas Claas Can senior, zijn volle leerjaren heeft uitgediend en dat hij zich cloeck, vroom en naar behoren heeft gedragen.
Overige personen: Isbrand Francq
Claas Can
Claas Can

1624-12-21
♠ Isbrand Hieronimi Francq, meester chirurgijn, alhier.
Verklaart, dat Claas Claaszn Can junior, bij hem en ook bij zijn vader, wijlen Claas Claas Can senior, zijn volle leerjaren heeft uitgediend en dat hij zich cloeck, vroom en naar behoren heeft gedragen.
Overige personen: Isbrand Francq
Claas Can
Claas Can

1624-12-28
♠ Minne Henrix, gehuwd met: Wein Fransedr. Oud:......
Gekocht: een camer, in het Bagine Clooster, van Willem Gerrijtszn, snijder, oud: ....., voor 80 goud guldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Minne
Wein
Verkoper: Willem

1624-12-28
♠ Minne Henrix, gehuwd met: Wein Fransedr. Oud:......
Gekocht: een camer, in het Bagine Clooster, van Willem Gerrijtszn, snijder, oud: ....., voor 80 goud guldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Minne
Wein
Verkoper: Willem

1625-01-04
♠ Aaltie Eessedr, weduwe van Jelle Werps.
Gekocht: een gerechte vierdepart van een huijsinge, in de Corffmakersstrate (hoek Herestrate) van Jan Werps, timmerman, voor 240 Carolusguldens. Vrij van grondpacht.
Koper: Aaltie
Verkoper: Jan
Overige personen: Jelle

1625-01-04
♠ Aaltie Eessedr, weduwe van Jelle Werps.
Gekocht: een gerechte vierdepart van een huijsinge, in de Corffmakersstrate (hoek Herestrate) van Jan Werps, timmerman, voor 240 Carolusguldens. Vrij van grondpacht.
Koper: Aaltie
Verkoper: Jan
Overige personen: Jelle

1625-01-06
♠ Beernt Pieters, seepsieder, alhier.
Oud: 51 jaren.
Verklaard op verzoek van de seepsieder Pieter Sabie, te Campen dat alle seep welke uit andere provintien hier ter stede en in geheel Friesland wordt ingevoerd, vrij is van alle impositien en lasten.
Getuige: Beernt
Overige personen: Pieter

1625-01-08
♠ Enne Janszn Barbeijder, aan het Vliet.
Gekocht een camer aan het Noordvliet, bij Suke Tierx tichelwerck, van Jets Folckertsdr, weduwe van Foeke Montsis, voor 110 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Enne Barbeijer
Verkoper: Jets
Huurder: Suke Tichelwerk
Overige personen: Foeke

1625-01-08
♠ Enne Janszn Barbeijder, aan het Vliet.
Gekocht een camer aan het Noordvliet, bij Suke Tierx tichelwerck, van Jets Folckertsdr, weduwe van Foeke Montsis, voor 110 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Enne Barbeijer
Verkoper: Jets
Huurder: Suke Tichelwerk
Overige personen: Foeke

1625-01-14
♠ Wijlen Dieu Jansdr, in leven gehuwd met wijlen Rut Christiaans.
Moeder van: Christiaan, Lukas, Jan en Thomas Rutgers.
Betreft: verkoop van een huijsinge, plaatse en stege in de cleine Kerckstrate, tegensover de huijsinge: De Bock, door voornoemde broers aan de echtelieden Aede Neuhusius en Margareta Duisken voor 486 goudguldens en 7 stuijvers.
Grondpacht: 10 goudguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: cleine Kerckstrate, tegensover de huijsinge: De Bock
Erflaatster: Dieu
Koper: Aedo Neuhusius
Margareta Duisken
Verkoper: Christiaan
Lukas
Jan
Thomas
Erflater: Rut

1625-01-20
♠ Jacob Roeloffs, oud 52 jaren, slotmaker;
Jan Juckiszn, oud 29 jaren, corffmaker;
Tiepcke Reiners, oud: 55 jaren.
verklaring van drie personen dat zij Sibbel, Andries weduwe, hebben gekend en dat deze de moeder is van Dirck Andries, wieldraiersgesel (so men secht overleden in Oost-Indien).
Erflater: Dirck
Overige personen: Andries N.N.
Sibbel N.N.
Jacob
Jan

1625-01-25
♠ Dieu Hilledr, huijsvrouw van de metselaar Sioerd Tijerx.
Betreft: aankoop van een huijsinge op de hoeck van de Pijlstege, bij de pijpe aldaer, van Utse Juuckis, metselaar (weduwnaar van Geell Nannedr) en vader va ntwee onmondige kinderen, voor 900 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: op de hoeck van de Pijlstege, bij de pijpe aldaer
Koper: Dieu
Sioerd
Verkoper: Utse
Overige personen: Geell

1625-01-31
♠ -Arien Willems, bisitter van het glaesemakersgilde.
-Hette Piers, bisitter van het glaesemakersgilde.
-Pieter Roelofs, ouderman van het glaesemakersgilde. Oud: ....
Verklaart, dat Ewert Sibrens zijn volle leerjaren, volgens het gildeboeck van voornoemd gilde, bij hem heeft uitgeleert en dat deze zich vroom en neerstich heeft gedragen.
Moeder van Ewert voornoemd is Marij Ewerts
certificeert: Arien
Hette
Pieter
wordt gecertificeerd: Ewert
Moeder: Marij

1625-02-01
♠ Baucke Gerloffs. Oud: 22 jaren.
Jelle Wijtsis, Oud: 61 jaren.
Jacob Doedis. Oud: ...... Op zij verzoek verjklaren twee personen dat: Verklaart dat hij Jacob Doedis heeft gekent en dat deze zich eerlijk en deugdelijk heeft gedragen.
wordt gecertificeerd: Jacob
certificeert: Baucke
Jelle

1625-02-01
♠ Hemme Hoijtes, schoenlapper alhier.
Gekocht een camer in de Mennonitske steich, bij de Butterwaag utgaende, van de echtelieden Hendrick Dirck, snijder, en Claaske Jans, voor 260 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: Mennonitske steich, bij de Butterwaag utgaende
Koper: Hemme
Verkoper: Hendrick
Claaske

1625-02-02
♠ Ate IJes.
Vader van een kind, geprocreëerd bij Trijntie Everts.
Betreft: voorscrievinge aan dr Martinus Eiben, te Eesens, waarin voornoemde Ate afveerdigt Trijne Harmens om voorschreven kind te brengen naar diens bestemoeder Geeske Everts, van Guitsels weduwe, welke presenteerde dit kind te willen onderholden (voornoemde Geeske is woonachtig te Eesens).
verzoeker: Ate
Overige personen: Trijntie
Martinus Eiben
Trijne
Geeske
van Guitsels

1625-02-02
♠ Ate IJes.
Vader van een kind, geprocreëerd bij Trijntie Everts.
Betreft: voorscrievinge aan dr Martinus Eiben, te Eesens, waarin voornoemde Ate afveerdigt Trijne Harmens om voorschreven kind te brengen naar diens bestemoeder Geeske Everts, van Guitsels weduwe, welke presenteerde dit kind te willen onderholden (voornoemde Geeske is woonachtig te Eesens).
verzoeker: Ate
Overige personen: Trijntie
Martinus Eiben
Trijne
Geeske
van Guitsels

1625-02-02
♠ Gerbrand van Aisma, substitut van de procureur generall deser landschappe.
Curator over de jaarlijxe opcomsten van Gieldu Swalue ( zuster van Otto Swalue).
Leeftijden niet vermeld.
Constitueert tot zijn volmacht: Jan Geurts, Procureur Postulant te Amsterdam, om te defenderen de arreste, als bij Jelle Bottis, biersteker, cum uxore gedaan mag wesen op de huijrpenningen van voornoemde Guildu 's vaste goederen.
Crediteur: Gieldu Swalue
Debiteur: Jelle
Overige personen: Gerbrand van Aisma
Jan Geurts

1625-02-02
♠ Op verzoek van Jan Davidts en Grietie Ewerts, wonende in Naerden in Goijlant, verklaren vier personen dat: Joannes Iges (in Holland Jan Pieters genaamd) in Leeuwarden is geboren, er heeft gewoond en er verleden somer is gestorven.
Comparanten hebben hem ter eerde gebracht.
- Freerck Jurriens, oud 27 jaren, burger, alhier.
- Wijbe Hansz, burger, alhier. Oud: ontrent 40 jaren. Hij is tot zijn overlijden bij hem geweest.
- Grietie Ewerts is de stiepdochter van Jan Davidts en zij verklaart tevens tot zijn overlijden bij hem te zijn geweest.
Overige personen: Freerck
Joannes
Grietie
Jan

1625-02-02
♠ Op verzoek van Jan Davidts en Grietie Ewerts, wonende in Naerden in Goijlant, verklaren vier personen dat: Joannes Iges (in Holland Jan Pieters genaamd) in Leeuwarden is geboren, er heeft gewoond en er verleden somer is gestorven.
Comparanten hebben hem ter eerde gebracht.
- Freerck Jurriens, oud 27 jaren, burger, alhier.
- Wijbe Hansz, burger, alhier. Oud: ontrent 40 jaren. Hij is tot zijn overlijden bij hem geweest.
- Grietie Ewerts is de stiepdochter van Jan Davidts en zij verklaart tevens tot zijn overlijden bij hem te zijn geweest.
Overige personen: Freerck
Joannes
Grietie
Jan

1625-02-02
♠ Rutger Fongers, burger, alhier.
Oud: 30 jaren.
Verklaart, dat de verleden somer overleden Joannes Iges, ( in het Hollant Jan Pieters genaampt), alhier is overleden, heeft gewoont en ook alhier is gestorven. Comparant heeft na diens overlijden de biddinge gedaan.
Overledene: Joannes
verklaarder: Rutger

1625-02-16
♠ Diucke Doijtses, friester.
Erfgename van Minke Claassen.
Betreft: verkoop (mede namens de mede-erfgenamen, de echtelieden Lioepe Pieters en Lijsbet Claasedr) van een camer bij de Wabbe Wissesbrugge, aan de frijster Griet Hendricks voor 200 goudguldens.
Grondpacht: 50 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: bij de Wabbe Wissesbrugge
Koper: Griet
Verkoper: Diucke
Lioepe
Lijsbet
Erflater: Minke

1625-02-17
♠ Riemcke Fockesdr Birdema, weduwe van Egbert de Gruijter.
Oud: ...
Verkocht: een camer, loodse en plaatse, in de nieuwe dwars Oosterstrate, aan de echtelieden: Lambert Laurents en Neeltie Hieronimi Franq, voor 390 goud gls.
Grondpacht: 3 Car.gls per jaar.
Geografische aanduidingen: nieuwe dwars Oosterstrate
Koper: Lambert
Neeltie Franq
Verkoper: Riemcke Birdema
Overige personen: Egbert de Gruijter

1625-02-21
♠ Agge Jans, clerq in de graphie.
Gehuwd met: Dieucke Gerbensdr.
Verkocht: een camer, met eigendom van de grond aan de Nieuwebuijren, aan de burger: Uijlcke Piers, voor 390 goudguldens. Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: Nieuwebuijren
Koper: Uijlcke
Verkoper: Agge
Dieucke

1625-03-10
♠ Jan Jacobs, Chirurgijnsgesel.
Op zijn verzoek verklaart Mr. Coert Lamberts, Chirurgijn, dat voornoemde Jan op ankomende Maij, vier jaren bij hem het Chirurgijns-ambacht heeft geleerd en dat deze zich vroom en neerstich heeft gedragen.
certificeert: Coert
wordt gecertificeerd: Jan

1625-03-15
♠ Frans Riencks, gehuwd met Geert Warnerts.
Verkocht: (samen met de echtelieden Jan Tietes en Kniercke Gerckes) aan huijsinge, bij de Hoeck, aan de echtelieden Goslijck Aernts, timmerman, en Hijltie Dirx, voor 1200 goudguldens.
Goslijck Aernts en Hijltie Dirx voornoemd, verkopen een camer bij de Wabbe Wissesbrugge aan mr Sibrand Eilerts voor 225 carolusguldens. Grondpacht 1 stuijver per jaar.
Geografische aanduidingen: bij de Wabbe Wissesbrugge
bij de Hoeck
Koper: Goslijck
Hijltie
Sibrand
Verkoper: Frans
Geert
Jan
Kniercke

1625-03-22
♠ Gerrijt Albertus, ciper dezer landschappe.
Oud: 55 jaren.
Verklaart dat Jan Roeloffs, semenleertouwer, de vader is van wijlen Jan Janszn de Fries (ontrent vijf jaren geleden naar Oost-Indien gevaren). Comparant heeft laatstgenoemd in leven zeer wel gekend.
verzoeker: Jan
Erflater: Jan de Fries
Getuige: Gerrijt

1625-03-23
♠ Gerrijt Janszn Eppinga.
Op zijn verzoek verklaren Jan Rijenx, lakenbereijder, oud: 56 jaren en Rombert Jasperszn, oud: 53 jaren.
dat zij voornoemde Gerrijt lange jaren hebben gekend en dat deze zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen en zijn cost gewonnen.
Overige personen: Gerrijt Eppinga
Jan
Rombert

1625-03-23
♠ Gerrijt Janszn Eppinga.
Op zijn verzoek verklaren Jan Rijenx, lakenbereijder, oud: 56 jaren en Rombert Jasperszn, oud: 53 jaren.
dat zij voornoemde Gerrijt lange jaren hebben gekend en dat deze zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen en zijn cost gewonnen.
Overige personen: Gerrijt Eppinga
Jan
Rombert

1625-03-28
♠ Jan Dirxzn, gehuwd met: Mettie Pietersdr.
Oud:.....
Verkocht: twee koegangen, gelegen in het voorste stuc van Jantsema fenne, aan de administateurs van het st. Anthonis gasthuijs, voor 200 goudguldens per stuk.
Crediteur: Jan
Mettie

1625-03-28
♠ Jan Dirxzn, gehuwd met: Mettie Pietersdr.
Oud:.....
Verkocht: twee koegangen, gelegen in het voorste stuc van Jantsema fenne, aan de administateurs van het st. Anthonis gasthuijs, voor 200 goudguldens per stuk.
Crediteur: Jan
Mettie

1625-03-29
♠ - Henrick Eetis, oud 60 jaren.
- Pieter Nannis. Oud: 50 jaren.
- Arend Andries Camp. Oud: 59 jaren.
Verklaart dat hij Pouwels Janszn Ravenstein zeer wel heeft gekend en dat Hijlck Pouwels Breckersdr (weduwe van Jan Jacobs Ravenstein) diens moeder is.
Overige personen: Henrick
Pouwels Ravenstein
Hijlck Breckers
Jan Ravenstein

1625-03-29
♠ Harmen Bruijnsveldt, Mr. goldsmid, alhier, verklaart dat Egbert Joannes Lijcklama vier jaren bij hem het goldsmids ampt heeft geleert en zich neerstich en vroom heeft gedragen.
wordt gecertificeerd: Egbert Lijcklama
certificeert: Harmen Bruijnsvelt

1625-03-29
♠ Hijlck Pouwels Breckersdr, weduwe van Jan Jacobs Ravenstein, moeder van Pouwels Janszn Ravenstein.
Leeftijden niet vermeld.
Op haar verzoek verklaren drie personen, dat zij voorn. Pouwels Janszn zeer wel hebben gekend en dat voorn. Hijlek, diens moeder is.
Overige personen: Hijlek Breckers
Jan Ravenstein
Pouwels Ravenstein

1625-03-29
♠ Hijlck Pouwels Breckersdr, weduwe van Jan Jacobs Ravenstein, moeder van Pouwels Janszn Ravenstein.
Leeftijden niet vermeld.
Op haar verzoek verklaren drie personen, dat zij voorn. Pouwels Janszn zeer wel hebben gekend en dat voorn. Hijlek, diens moeder is.
Overige personen: Hijlek Breckers
Jan Ravenstein
Pouwels Ravenstein

1625-04-02
♠ Harmen Edgerszn, gehuwd met Trijn Heertsdr.
Vader van Lijsbet Harmensdr Rollinma in ondertrouw met Cornelis Henrix van Leepenhuijsen te Naaldwijk.
Verklaart te consenteren in het huwelijk van voornoemde Lijsbet en Cornelis.
ondertrouw: Lijsbet Rollinma
Cornelis van Leepenhuijsen
Overige personen: Harmen
Trijn

1625-04-15
♠ Been Jurriens.
Op zijn verzoek verklaart de mr chirurgijn Jan Post, dat hij (Been) twee jaren bij hem het chirurgijns-ampt heeft geleerd en zich als een goed leerknecht heeft gedragen.
Getuige: Jan Post
Overige personen: Been

1625-04-16
♠ Lambert Lamberts, junior.
Oud:.
Betreft: verklaring van de aphothequer: Marten van Marssum, dat voornoemde Lambert twee jaren bij hem het apothequers-handwerck heeft geleerd en zich cloeck, neerstich en vroom heeft gedragen.
verklaarder: Marten van Marssum
Overige personen: Lambert

1625-04-21
♠ Jantien Allertsdr, weduwe van Pieter Jochums.
Oud:.......
Geeft procuratie aan Doctor Allardus Meijer, te Groningen, om de percelen van schulden, volgens welcke zij van Hans Claaszn en Jelte Euis, beijden wonende in Groningerland, zijn competerende, te vorderen en te ontfangen.
certificeert: Jantien
wijlen echtgenoot: Pieter
wordt gecertificeerd: Allardus Meijer
Debiteur: Hans
Jelte

1625-04-26
♠ Doetke....., huijsvrouw van de knoopmaker Willem Douwes. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verklaring van twee personen ( Jacob Roeloffs, slotmaker, oud 54 jaren en Joucke Lipckes, oud: 36 jaren) dat voornoemde Doetke en Willem op hun gebuijrte hebben gewoond en hun cloeck, vroom en neerstich hebben gedragen.
Getuige: Joucke
Overige personen: Doetke X
Willem
Jacob

1625-04-26
♠ Jan Jans Keimpis, crediteur van Alexander van Borsdorff; Ida .... weduwe van: Jan Jans Groen. crediteursche van -
geeft, samen met nog acht andere (waaronder: Jan Pieters, oud:...... en Keimpe Pieters, stalman, oud:...Christiaan Laurents, oud:....., Olphert Eeskis, sweerdfeger, oud:...., Willem Winolts, oud: .....Laurents Reverts, oud:........) crediteuren: procuratie aan Henrick Wilts, om van de Overste Lieutenant Coenraed van Borsdorff, te vorderen en te ontfangen de bedragen, welke voornoemde crediteuren van voornoemde Alexander zijn competerende.
wijlen echtgenoot: Jan Groen
certificeert: Jan
Jan
Ida
Crediteur: Keimpe
Christiaan
Olphert
wordt gecertificeerd: Henrich
Debiteur: Alexander van Borsdorff
Coenraed van Borsdorff

1625-04-29
♠ Jan Janszn., stadsbode; hem sterck makende voor zijn onmondige broer en twee susters (namen niet vermeld).
Verkocht: een dwarshuijsinge, in de Wester Clockstrate ofte Jacob Roepersstrate, aan de echtelieden Mathias Everardi en Elisabet van Marssum, voor 450 goudguldens en 7 stuijvers.
Grondpacht: 12 ofte 14 stuijvers per jaar.
Koper: Mathias
Elisabet van Marssum
Verkoper: Jan

1625-05-02
♠ Aucke Anties, te Minnertsga.
Zijn moeder: Bauck Rintsis.
Broer van: Nanne Antieszn te Bergum
Rintse Annis (overleden)
Trijn Auckedr
Tet Auckedr
Oom van: Hijlcke Hijlckes.
Allen erfgenamen van voornoemde wijlen Rintse Annis.
Verkocht: een gerecht helfte van een woninge in de Baginestrate, aan de echtelieden Jan Willems de Wilde en Sijdske Joostedr, voor 61 goudguldens en 14 stuijvers.
Verkocht: een gerechte helfte van twee camers op de Groenewech aan de diaconen der gereformeerde kercke voor 108 goudguldens.
Geografische aanduidingen: Baginestrate
Groenewech
Erfgenaam: Aucke
Bauck
Nanne
Trijn
Tet
Hijlcke
Koper: Jan de Wilde
Sijdske
Erflater: Rintse

1625-05-03
♠ Benne Bartels Fraterman.
Oud:.......
Op zijn verzoek verklaart de apohthquer Simon Haies, dat voornoemde Benne drie jaren bij hem de apothequierie heeft geleerd en zich vroom en eerlijk heeft gedragen.
verklaarder: Simon
verzoeker: Benne Fraterman

1625-05-03
♠ Henrick Dirx, snijder, gehuwd met Claaske Jansdr.
Gekocht een huijsinge in de Slottemaackersstrate van de echtelieden Lieuwe Janszn, schipper op Bolsward en Frouck Jans Fabiaansdr, voor 600 goudguldens.
Grondpacht: 1½ stuijver per jaar.
Geografische aanduidingen: Slottemaackersstrate
Koper: Henrick
Claaske
Verkoper: Frouck
Lieuwe

1625-05-03
♠ Wijlen: Arien Minnes,
in leven: graaffmeester alhier
Zijn weduwe: Anna Juusdr.
Betreft: verkoop van een camer en loodse in de Toornstrate, door voornoemde Anna aan de echtelieden Lieurd Janszn en Frouck Jans Fabiaansdr, voor 165 goudguldens.
Grondpacht: 1,5 stuijver per jaar.
Geografische aanduidingen: Toornstrate
Koper: Lieurd
Frouck
Verkoper: Anna
Overige personen: Arien

1625-05-05
♠ Doede Hilbrandszn, olde schepen alhier.
Oud: 63 jaren.
Jan Sickes,
Oud:......
Verklaart dat Cathelintie Willemsdr (weduwe van Gijsbert Henrixzn Sochell) op zijn gebuijrte heeft gewoond en zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen.
verzoeker: Cathelintie
Getuige: Doede
Jan
Overige personen: Gijsbert Sochell

1625-05-05
♠ Doede Hilbrandszn, olde schepen alhier.
Oud: 63 jaren.
Jan Sickes,
Oud:......
Verklaart dat Cathelintie Willemsdr (weduwe van Gijsbert Henrixzn Sochell) op zijn gebuijrte heeft gewoond en zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen.
verzoeker: Cathelintie
Getuige: Doede
Jan
Overige personen: Gijsbert Sochell

1625-05-13
♠ Aeltie Willems, huijsvrouw van Harmen Mennerts.
Betreft aankoop van een camer en loodse, in de Toornstraat bij Oldehooff, van Claas Entes, voor 199 goudguldens.
Geografische aanduidingen: Toornstraat bij Oldehooff
Koper: Aeltie
Harmen
Verkoper: Claas

1625-05-13
♠ Gunningh Ruino, oud soldaat certificeert dat hij verschillende medicijn meesters heeft geraadpleegd en geen verlichting heeft gekregen. Hij vertrekt nu naar Haarlem om zich te laten behandelen.

1625-05-17
♠ Andries Jacobs, stadswees.
Adtestatie te scrieven: dat voornoemde Andries naar verscheijdene medicijnmeesters is gegaan, zonder daarvan enige verlichtinge te hebben becomen. Hij is van meninge thans naar Haerlem te trecken om hem aldaer te laten beschouwen.
Geografische aanduidingen: Haerlem
Overige personen: Andries

1625-05-20
♠ Haringh Tijallings, lijndraier. Oud: 60 jaren.
Jelte Janszn, lijndraier.
Oud: 48 jaren.
Verklaart dat hij Claas Rompckiszn, so men secht overleden in Oost-Indien overleden, heeft gekend en een zoon is van een zuster van Idtie Scheltedr (huijsvrouw van Sasker Jacobs) en dat Idtie de moeije is van voornoemde Claas en diens enigste erfgename is. Leeftijden niet vermeld.
certificeert: Haringh
Jelte
wordt gecertificeerd: Idtie
Echtgenoot: Sasker
Erflater: Claas

1625-05-24
♠ Sibrand Janszn, op de Joure. Oud:.....
Ter zijner instantie verklaren Claas Coerts en Willem Isbrams, respectievelijk meester stadsmetselaar en meester timmerman, te Leeuwarden dat de wanden tusschen twee huijsen alsvolgt moeten wesen, althans alhier gebruijckelijk: met pannedack: 12 duijmen, met reijddack: 18 duijmen. enzevoort enzevoort.

1625-05-24
♠ Sibrand Janszn, op de Joure. Oud:.....
Ter zijner instantie verklaren Claas Coerts en Willem Isbrams, respectievelijk meester stadsmetselaar en meester timmerman, te Leeuwarden dat de wanden tusschen twee huijsen alsvolgt moeten wesen, althans alhier gebruijckelijk: met pannedack: 12 duijmen, met reijddack: 18 duijmen. enzevoort enzevoort.

1625-05-27
♠ Lubbert Janszn, backer. Oud: 55 jaren.
Verklaart, met de corffmaacker: Pieter Janszn, oud: 39 jaren, dat de burger: Hans Lens op zijn gebujrte heeft gewoond en zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen en zijn cost gewonnen.
Comperanten achten hem genoegsaem in staat, de goederen, welke hij van ..... heeft geërvet, te administreren.
certificeert: Lubbert
Pieter
wordt gecertificeerd: Hans Lens

1625-05-31
♠ Frans Rienx, oud 55 jaren, corffmaker.
Verklaart dat Jan Jacobs, corffmakersgesel, bij hem twee jaren het corffmakershandwerck heeft geleerd en bovendien twee jaren bij hem gearbeijt. Jan heeft zich eerlijk, vroom en neerstich gedragen.
wordt gecertificeerd: Jan
certificeert: Frans
vimeo911 EH Leeuwarden
0
1625-06-02
♠ Bientse Tijalckis.
Oud: 40 jaren.
Doijtse Dirx, brouwer.
Oud: 41 jaren.
Verklaren dat zij Hanske Jansdr, thans weduwe van Joost Siggerist van Surich, in Switserland (in leven soldaet onder de compagnie Switsers) destijds in guarnisoen alhier hebben gekend en dat zij de echte huijsvrouw van voornoemde Joost is geweest.
Getuige: Bientse
Doijtse
Overige personen: Hanske
Joost Siggerist

1625-06-02
♠ Bientse Tijalckis.
Oud: 40 jaren.
Doijtse Dirx, brouwer.
Oud: 41 jaren.
Verklaren dat zij Hanske Jansdr, thans weduwe van Joost Siggerist van Surich, in Switserland (in leven soldaet onder de compagnie Switsers) destijds in guarnisoen alhier hebben gekend en dat zij de echte huijsvrouw van voornoemde Joost is geweest.
Getuige: Bientse
Doijtse
Overige personen: Hanske
Joost Siggerist

1625-06-10
♠ Jochum Pieters.
Zoon van: Pieter Jochums (overleden), in leven peerdencoper en burger alhier, en Jantien Allertsdr.
Leeftijden niet vermeld.
Ontfangt procuratie van voornoemde Jantien om van Hans Claaszn en Jelte Euis, beiden in Groningerland, te vorderen en te ontfangen de bedragen, welke haar van voornoemde personen zijn competerende).
gevolmachtigde: Jochum
wijlen echtgenoot: Pieter
certificeert: Jantien
Debiteur: Hans
Jeltie

1625-06-24
♠ Wijlen: Trijntie Clasedr.
Kindskind van: Sasker Jacobszn, cuijper en burger, alhier.
Oud:......
Betreft: verklaring van twee personen, dat zij voornoemde Trijntie zeer wel hebben gekend en dat voornoemde Sasker haar enigste erfgenaam is.
Erfgenaam: Sasker
Erflaatster: Trijntie

1625-07-01
♠ Aernolt Gielis.
Oud: 38 jaren.
Femme Sijbis.
Oud: 59 jaren.
Getuigen inzake diefstal van een ruijnpeerd, eigen aan Jan Datis en Hendrick Ewerts, fleeschouwer, gepleegd door Hans Stringints.
Slachtoffer: Jan
Hendrick
Verdachte: Hans Stringints
Getuige: Aernolt
Femme

1625-07-01
♠ Rijenck Sijtsis.
Oud: 50 jaren.
Getuige inzake diefstal van een ruijnpeerd, eigen aan Jan Datis en Hendrick Ewerts, gepleegd door Hans Strigints, Roermaker, gehuwd met:.......
Verdachte: Hans Strigints
gedupeerde: Jan
Hendrick
Getuige: Rijenck

1625-07-06
♠ Atse Harmens.
Betreft: verklaring van de mr schirurgijn Wessel Doedis, dat voornoemde Atse twee jaren bij hem het chirurgijns-handwerck heeft geleerd en zich vroom, cloeck en neerstich heeft gedragen.
Getuige: Wessel
Overige personen: Atse

1625-07-21
♠ Buwe Abbes, scriever van de compagnie Duco van Hettinga.
Op zijn verzoek verklaren zes verschillende personen (waaronder Jan Rummicken, 38 jaar, Jelle Eelckes, oud: omtrent 61 jaren en Jan Pieters, oud: 30 jaren, Cent Jetses, oud: 30 jaren, Frans van Gel/Geel, oud: 73 jaren), dat respectievelijk de adelborsten Taco Isbrants en Pieter Pieters Plets, benevens de soldaet Eilert Jacobs, allen van bovengenoemde compagnie, ontrent 14 á 15 weken te Leeuwarden, cranck zijn geweest of nog zijn en dat dezen vooralsnoch onbequaam zijn in hun compagnie dienst te doen.
verzoeker: Buwe
verklaarder: Jelle
Jan
Overige personen: Duco van Hettinga
Taco
Pieter Plets
Eilert

1625-07-21
♠ Dirck Tiallingh
Oud: 35 jaren.
Verklaart dat de adelbors Pieter Pieters Plets, van de compagnie Duco van Hettinga, ontrent 14 weken te Leeuwarden, cranck is en dus onbequaam in zijn compagnie dienst te doen.
Getuige: Dirck
Overige personen: Pieter Plets
Duco van Hettinga

1625-07-26
♠ Wijlen Anthonis Wilhelmi, in leven mr. chirurgijn alhier.
Betreft: verklaring van de mr chirurgijn Coert Lamberts, oud: 39 jaren, dat Jan Carstzn van Breunick het chirurgijns-handwerck volgens de gildesrolle heeft geleerd. Eerst bij wijlen voornoemde mr. Anthonis Wilhelmi, daarna bij hem en dat Jan zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen.
Getuige: Anthonis
Coert
Overige personen: Jan van Breunick

1625-07-26
♠ Wijlen Anthonis Wilhelmi, in leven mr. chirurgijn alhier.
Betreft: verklaring van de mr chirurgijn Coert Lamberts, oud: 39 jaren, dat Jan Carstzn van Breunick het chirurgijns-handwerck volgens de gildesrolle heeft geleerd. Eerst bij wijlen voornoemde mr. Anthonis Wilhelmi, daarna bij hem en dat Jan zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen.
Getuige: Anthonis
Coert
Overige personen: Jan van Breunick

1625-07-27
♠ Wijlen Geeske Alberts, afkomstig van Groningen.
In leven gehuwd met de snijdersgeselle Renier Stoffels, geboortich van Leeuwarden (overleden). Broer van wijlen Griet Stiffelsdr, (moeder van Simon ....oud: .....), thans opgevoetd in het Weeshuijs.
Betreft: verklaring van de coster Harmen Martens, dat het huwelijk van voornoemde Renier en Geeske op 16 en 30 Maij en 6 Junij 1613 is afgecondicht en op 13 Junij 1613 bevestigt.
Twee andere personen: - Jan Andries, linnenwever, oud: 43 jaren,
- Wiebe Jansz. Oud: 31 jaren.
verklaren dat voornoemde Simon de enigste erfgenaam is van voornoemd Renier.
Overledene: Geeske
Erfgenaam: Simon
Erflater: Renier
Getuige: Harmen
Overige personen: Griet
Jan

1625-07-27
♠ Wijlen Geeske Alberts, afkomstig van Groningen.
In leven gehuwd met de snijdersgeselle Renier Stoffels, geboortich van Leeuwarden (overleden). Broer van wijlen Griet Stiffelsdr, (moeder van Simon ....oud: .....), thans opgevoetd in het Weeshuijs.
Betreft: verklaring van de coster Harmen Martens, dat het huwelijk van voornoemde Renier en Geeske op 16 en 30 Maij en 6 Junij 1613 is afgecondicht en op 13 Junij 1613 bevestigt.
Twee andere personen: - Jan Andries, linnenwever, oud: 43 jaren,
- Wiebe Jansz. Oud: 31 jaren.
verklaren dat voornoemde Simon de enigste erfgenaam is van voornoemd Renier.
Overledene: Geeske
Erfgenaam: Simon
Erflater: Renier
Getuige: Harmen
Overige personen: Griet
Jan

1625-08-04
♠ Arien Janszn, metseler.
Oud: 67 jaren.
Gerrijt Gerbens.
Oud: 26 jaren.
Hartman Bernardus.
Oud: 65 jaren.
Verklaren dat de echtelieden: Laurents Claaszn en Bauck Feijckedr op zijn gebuijrte hebben gewoond en hun cloeck, vroom en neerstich hebben gedragen.
Getuige: Arien
Gerrijt
Hartman
Overige personen: Laurents
Bauck

1625-08-06
♠ Anna Willemsdr., weduwe van wijlen Fedde Takis, en moeder van Egbert Feddes, stoeldraier, te Haarlem.
Op haar verzoek verklaart Jantien Henricksdr (weduwe van Jochum Pouwels) dat voornoemde Egbert, ontrent 15 jaren geleden, het stoeldraiers-handwerck bij haar wijlen man geleerd heeft en zich vroom heeft gedragen.
Hotse Pieters, stoeldraier, verklaart dat Egbert Feddes, stoeldraier te Haarlem, enige tijd bij hem heeft gearbeidet.
Moeder: Anna
erflater en vader: Fedde
wordt gecertificeerd: Egbert
certificeert: Jantien
Hotse
Erflater: Jochum

1625-08-08
♠ Jacob Clases, wagenmaker, alhier, wordt geconstitueert als volmacht van de wagenmakers Sipcke Reniers en Pieter Dirx, om van Jacob Clases, walmeester te Bremen, te vorderen en te ontfangen het bedrag hetwelk hen is competerende wegens levering van 200 croodwagens [= kruiwagens], (per stuk 19 stuijvers).
Betreft: verscheping van 400 croodwagens door de schippers Jan Jochems en Jan Willems, naar Jacob Clases, te Bremen (200 voor Ids Aenes en 200 voor Sipcke Reniers, wagenmaker, alhier en Pieter Dirx), tegen de vrachtprijs van 5 stuijvers per croodwagen.
wordt gecertificeerd: Jan
Cessionaris: Jacob
Debiteur: Jacob
Koper: Ids
Overige personen: Sipcke
Pieter
Jan

1625-08-12
♠ Aaff Gerbensdr., huijsvrouw van de schoenmakersgeselle Harcke Dirx; eerder weduwe van wijlen Homme Gerrijts.
Betreft: verklaring van de coster Harmen Martens, dat het huwelijk van voornoemde Harcke en Aaff op 22 en 29 Junij en 6 Julij 1623 is afgecondicht en op 13 Julij 1623 alhier is bevesticht. (Dit is gebleken uit het Kerckeboeck).
Erflater: Homme
Overige personen: Aaff
Harcke
Harmen
vimeo

1625-08-12
♠ Aaff Gerbensdr., huijsvrouw van de schoenmakersgeselle Harcke Dirx; eerder weduwe van wijlen Homme Gerrijts.
Betreft: verklaring van de coster Harmen Martens, dat het huwelijk van voornoemde Harcke en Aaff op 22 en 29 Junij en 6 Julij 1623 is afgecondicht en op 13 Julij 1623 alhier is bevesticht. (Dit is gebleken uit het Kerckeboeck).
Erflater: Homme
Overige personen: Aaff
Harcke
Harmen
vimeo

1625-08-13
♠ Geert Henrix, mr snijder.
Curator bonorum van wijlen Claas Henrixzn. Weduwe van laatstgenoemde: Willemke Govertsdr.
Betreft: verkoop van een nieuwe woninge en plaatse, in de grote Scholestrate, achter de Lombert, door voornoemde Willemcke, aan de echtelieden Jan Jans van Rosendall en Hiltie Dirxdr, voor 650 goudguldens. Vrij van grondpacht.
Overleden: Claas
Koper: Jan van Rosendall
Hiltie
Verkoper: Willemcke
Curator: Geert

1625-08-20
♠ Douwe Jelles, backer, alhier.
Op verzoek van hem en de backer Melle Tiaards, oud: ...., verklaren twee rogmeters (Freerck Tiepckes, rogmeter en storter en Waatse Jacobs, rogmeter en storter, oud:....), dat zij 10 last - 13 cop min een vierndeel rogge hebben gemeten, welke voornoemde backer van de coopman Jan van Laar te Amsterdam gekocht en betaald hebben voor 11 last.
Getuige: Freerck
Overige personen: Douwe
Melle
Jan van Laar

1625-08-20
♠ Douwe Jelles, backer, alhier.
Op verzoek van hem en de backer Melle Tiaards, oud: ...., verklaren twee rogmeters (Freerck Tiepckes, rogmeter en storter en Waatse Jacobs, rogmeter en storter, oud:....), dat zij 10 last - 13 cop min een vierndeel rogge hebben gemeten, welke voornoemde backer van de coopman Jan van Laar te Amsterdam gekocht en betaald hebben voor 11 last.
Getuige: Freerck
Overige personen: Douwe
Melle
Jan van Laar

1625-08-22
♠ Hartogh Martens, linnenwever, gehuwd met Trijntie Henrixdr.
Gekocht: een huijsinge, bij de gewesene opgangh van de Nieuwebuijren, op de hoeck aan het water bij de Pottebackerspijpe, van de echtelieden Jan Janszn., doptieswever, en Jantien Jansdr., voor 675 goudguldens.
Grondpacht: 2 goudguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: bij gewesene opgangh van de Nieuwebuijren, op de hoeck aan het water bij de Pottebackerspijpe
Koper: Hartogh
Trijntie
Verkoper: Jan
Jantien

1625-09-26
♠ Gielis Janszn, soldaat onder de guarde van sijne genade.
Gehuwd met Geertien Clasedr.
Geeft last aan voornoemde Geertien om ter weeskamter te Delft (of andere plaatsen) te vorderen en te ontfangen al hetgene wat haar (Geertien) is competerende op ten boell van wijlen Willem Heij, sulx uit crachte van de utcoop in dato 8 October 1569. Tevens, om te vorderen 110 carolusguldens van de erfgenamen wijlen Francq Utenbroeck, in leven notarius te Delft, welke haar eveneens sijn competerende.
Lastgever: Gielis
Overige personen: Geertien
Willem
Francq Utenbroeck
vimeoacebook

1625-09-26
♠ Gielis Janszn, soldaat onder de guarde van sijne genade.
Gehuwd met Geertien Clasedr.
Geeft last aan voornoemde Geertien om ter weeskamter te Delft (of andere plaatsen) te vorderen en te ontfangen al hetgene wat haar (Geertien) is competerende op ten boell van wijlen Willem Heij, sulx uit crachte van de utcoop in dato 8 October 1569. Tevens, om te vorderen 110 carolusguldens van de erfgenamen wijlen Francq Utenbroeck, in leven notarius te Delft, welke haar eveneens sijn competerende.
Lastgever: Gielis
Overige personen: Geertien
Willem
Francq Utenbroeck
vimeoacebook

1625-10-01
♠ Wijlen; Arien Wierds
Betreft: commitering van Waatse Eepis, burger tot Harlingen, tot volmachti van Foeck Eelsma (weduwe van de Raad-Ordinarus: AEdo van Eijsinga), in de saacke welke zij heeft tegen de capitein: Erich Brahe in Denemarken.
Deze commitering word gedaan in de plaats van voornoemde Arien.
lasthebber: Erich Brahe
Belanghebbende: Foeck Eelsma
Overige personen: Arien
Waatse
AEdo van Eijsinga

1625-10-03
♠ Jeronimus Arienszn. Zoon van wijlen mr. Arien Ruts en broer van: Lijsbet Ariensdr. (beiden mondig) en van drie onmondige broers en/ of zusters.
Juiste leeftijden niet vermeld.
Betreft: verkoop van een woninge in de strate, lopende van de St. Jacobs- naar de Hoogstrate, door de curator van voornoemde drie kinderen: Lambert van Dalen, mede namens voornoemde Jeronimus Arienszn en Lijsbet, aan de Magistraat alhier voor 425 Carolie guldens.
Geografische aanduidingen: lopende van de St. Jacobs- naar de Hoogstrate
Crediteur: Jeronimus
Lijsbet
Curator: Lambert van Dalen

1625-10-03
♠ Lambert van Dalen, curator over de drie onmondige kinderen van wijlen Mr. Arien Ruts.
Verkocht: (namens Jeronimus Ariens en Lijsbet Ariens, de twee mondige kinderen van voornoemde Mr. Arien Ruts) een woninge, in de strate, lopende van de St. Jacobsstrate naar de Hoogstrate, achter de huijsinge van Jan Laudewill [Joannes Laudwel], aan de Magistraet alhier, voor 425 Caroliguldens.
Geografische aanduidingen: in de strate, lopende van de St. Jacobsstrate naar de Hoogstrate
Verkoper: Lijsbet Ruts
Jeronimus Ruts
Lambert van Dalen
Overige personen: Arien Ruts
Jan Laudewill

1625-10-06
♠ Arien Janszn, mr metseler en burger alhier.
Oud: 65 jaren.
Beern Willems, cuijper, alhier.
Oud: 33 jaren.
Roeloff Harmens, alhier.
Oud: omtrent 50 jaren.
Verklaren, dat Lion Piaman (Peiman) van Doren, twee jaren op zijn gebuijrte heeft gewoont en zich vroom gedragen.
verzoeker: Lion Peiman van Doren
Getuige: Arien
Beern

1625-10-06
♠ Wijlen Fetze Gabbes. Zoon van Trijn Gabbes.
Betreft: lastgeving aan Jantien Gabbes, door de erfgenamen van voornoemde Fetze te weten voornoemde Trijn Gabbes, de echtelieden Isbrand Ipes en Sipck Rinsedr, Sibrich Rinsedr, Hane Rinseszn (respectievelijk zuster en broer van voornoemde Sipck) om van de bewinthebbers van de Compagnie der Oost-Indische schepen te vorderen de erfenisse welke hun door voornoemde Fetze bij testament is toegemaeckt.
wordt gecertificeerd: Jantien
certificeert: Trijn
Isbrand
Erfgenaam: Sipck
Sibrich
Hane
Erflater: Fetze
vimeo
============

1625-10-08
♠ Gerben Sibrens, gehuwd met Jelcke Jansdr.
Ouders van een kind.
Verkocht: een camer, bij de Doele, aan Rosier de Bloem en Grietie Nannesdr, voor 133 goudguldens.
Grondpacht: 42 stuijvers.
N.B. Depost: nihil.
Geografische aanduidingen: bij de Doele
Koper: Rosier de Bloem
Grietie
Verkoper: Gerben
Jelcke
vimeo

1625-10-13
♠ Abraham Gerloffs, so men secht: overleden op terugreise van West Indien.
Zoon van: Gerloff Boelis
Broer van: Goucke Gerloffs
Betreft: lastgeving aan voornoemde Goucke, door diens voornoemde vader, om de tractementen en erfenisse welke voornoemde Abraham aan hem heeft aanbeërfd, te vorderen van de West-Indische Compagnie te Hoorn of Amsterdam
Jorrijt Hemmis, oud: 37 jaren.
Verklaart, dat hij Abraham Gerloffs (so men secht: overleden op terugreise van West-Indien) heeft gekend en dat deze een zoon is van Gerloff Boelis.
Claas Sibrenszn., oud: 70 jaren.
Verklaart, dat hij Abraham Gerloffs (so men secht: overleden op terugreise van West-Indien) heeft gekend en dat deze een zoon is van Gerloff Boelis.
Geografische aanduidingen: Hoorn
Amsterdam
verklaarder: Jorrijt
Overige personen: Abraham
Gerloff
Goucke

1625-10-13
♠ Abraham Gerloffs, so men secht: overleden op terugreise van West Indien.
Zoon van: Gerloff Boelis
Broer van: Goucke Gerloffs
Betreft: lastgeving aan voornoemde Goucke, door diens voornoemde vader, om de tractementen en erfenisse welke voornoemde Abraham aan hem heeft aanbeërfd, te vorderen van de West-Indische Compagnie te Hoorn of Amsterdam
Jorrijt Hemmis, oud: 37 jaren.
Verklaart, dat hij Abraham Gerloffs (so men secht: overleden op terugreise van West-Indien) heeft gekend en dat deze een zoon is van Gerloff Boelis.
Claas Sibrenszn., oud: 70 jaren.
Verklaart, dat hij Abraham Gerloffs (so men secht: overleden op terugreise van West-Indien) heeft gekend en dat deze een zoon is van Gerloff Boelis.
Geografische aanduidingen: Hoorn
Amsterdam
verklaarder: Jorrijt
Overige personen: Abraham
Gerloff
Goucke

1625-10-24
♠ Doed Wijtses, huijsvrouw van Igram Claasses.
Betreft: verkoop van een huijsinge met brouwerie - mouterie, plus alle gereedschappen, over de heer van Amelandshuijs, aan de echtelieden Wouter Hendrix en Lijntie Jacobs. Oud: .....
De huijsinge voor 4000 goudguldens. Het gereedschap voor 2000 goudguldens. Grondpacht: 50 stuijvers per jaar.
Koper: Wouter
Lijntie
Verkoper: Doed
Igram

1625-10-24
♠ Doed Wijtses, huijsvrouw van Igram Claasses.
Betreft: verkoop van een huijsinge met brouwerie - mouterie, plus alle gereedschappen, over de heer van Amelandshuijs, aan de echtelieden Wouter Hendrix en Lijntie Jacobs. Oud: .....
De huijsinge voor 4000 goudguldens. Het gereedschap voor 2000 goudguldens. Grondpacht: 50 stuijvers per jaar.
Koper: Wouter
Lijntie
Verkoper: Doed
Igram

1625-10-24
♠ Douwe Isses, so men secht: overleden op reijse van West-Indien.
Zoon van Isse Douwes, alhier.
Betreft: verklaring van twee personen (Gabbe Gerloffs, oud 45 jaren en Jurrien Hendrix, schepen, alhier, oud: 61 jaren.), dat zij voornoemde Douwe hebben gekend en dat deze een zoon is van voornoemde Isse.
Geografische aanduidingen: West-Indië
wordt gecertificeerd: Douwe
Isse
certificeert: Gabbe
Jurrien

1625-10-25
♠ Meester Mathias Everardi en Anthoon de Moll verklaren dat de schorstenen van hun respectievelijke huizen erg hadden gerookt, maar dat deze na door Jan Tiaards te zijn gemaakt niet meer rookten.
certificeert: Mathias
Overige personen: Jan

1625-11-03
♠ Gerrijt Lenerts, kannegieter en burger, alhier. Oud: 65 jaren.
Ghelis Goverts, kannegieter en burger, alhier. Oud: ontrent 68 jaren.
Dr. Suffrides Nijenhuis, advocaat
Verklaren dat wijlen Thonis Geurts Arenburgs de vader is van Thonis Joostes, Geert en Thonis Arenburgs en dat deze gebroeders erfgenamen zijn van wijlen Jan Geurts Arenburgs (een broer van voornoemde Thonis Geurts Arenburgs), in leven wonende te Weender in Embderland.
Geografische aanduidingen: Weender in Embderland
Erfgenaam: Thonis Arenburgs
Geert Arenburgs
Thonis Arenburgs
Erflater: Jan Arenburgs
Getuige: Gerrijt
Ghelis
Overige personen: Thonis Arenburgs

1625-11-11
♠ Wijlen Berber Rijxdr.
In leven, gehuwd met wijlen Arien Jans van den Bos.
Moeder van: Rijck, Nijes, Cornelis en Lambert Ariens en van Ees Ariensdr, gehuwd met de schipper Pieter Oegis.
Betreft: verkoop van een viervijfte part van een huijsinge, op de Turffmerct, door voornoemde zuster en broers aan voornoemde Pieter en Ees, voor 1800 goudguldens.
N.B. Dit was tijdens zijn leven al verkocht door voornoemde Arien Jans van den Bos aan voornoemde copers.
wijlen moeder: Berber
wijlen vader: Arien van den Bos
Koper: Ees
Pieter
Verkoper: Rijck
Nijes
Cornelis
Lambert

1625-11-15
♠ Eede Bauckis, stads-timmerman. Oud: 44 jaren.
Jelle Claaszn, hopman, Oud:......
Pieter Pieters, holtcoper. Oud: 25 jaren.
Verklaart, dat de grietman Marcus van Lijclama, mede in zijn presentie, aan de meester metseler Jan Beernts heeft aanbesteed te metselen een huijs in Wolvega, tegen 32 stuijvers per 1000 steenen, plus voor hem en zijn knecht elk 2 stuijvers drinckgeld per dag.
Geografische aanduidingen: Wolvega
certificeert: Eede
Jelle
Pieter
wordt gecertificeerd: Marcus van Lijclama
Jan

1625-12-01
♠ Dirck Meinerts, alhier.
Oud: 24 jaren.
Verklaart dat hij met Henrick Dirx, schipper, in dienst is geweest van de West Indische Compagnie en op 31 December 1624 is uijtgevaren naar de Baije toto los Sanctos. Tevens dat voornoemde Henrick met zijn schip, genaemd Cronenbrugh van de vlote is afgedwaald en op last van de commis coenraed Vocht naar Holland is geruggevaren tegen wil en dank.
Getuige: Dirck
Overige personen: Henrick
Coenraed Vocht

1625-12-03
♠ Feijcke Sijtsis, uijtdrager.
Gehuwd met Wijts Tadedr. Oud: ...
Verkocht: een huijsinge, loodse en plaatse, in de Baginestrate, tegensover de Scholestrate, aan de echtelieden Wilhelmus Jarichs en Trijntie Ariensdr, voor 1050 goudguldens.
Grondpacht: 6 stuijvers per jaar.
Koper: Wilhelmus
Trijntie
Verkoper: Feijcke
Wijts

1625-12-03
♠ Feijcke Sijtsis, uijtdrager.
Gehuwd met Wijts Tadedr. Oud: ...
Verkocht: een huijsinge, loodse en plaatse, in de Baginestrate, tegensover de Scholestrate, aan de echtelieden Wilhelmus Jarichs en Trijntie Ariensdr, voor 1050 goudguldens.
Grondpacht: 6 stuijvers per jaar.
Koper: Wilhelmus
Trijntie
Verkoper: Feijcke
Wijts

1625-12-12
♠ Joannes Claaszn., arbeijder, gehuwd met Trijn Cornelis.
Verkocht: een camer, in de Burmanniastrate, aan de echtelieden Sjoerd Gerrijts, metzeler en Trijn Sioerdsdr., voor 228 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Sjoerd
Trijn
Verkoper: Joannes
Trijn

1625-12-15
♠ Angneta Stoffelsdr, huijsvrouw van Willem Lubbertszn. Oud: ....
Betreft: verkoop van een camer, in de Pieter Clocqsstege, op de Thuijnen, aan de echtelieden: Wijtse Sioerds, gortmaker en Jets Jeltis, oud: .....,, voor 225 goudguldens. Vrij van grondpacht.
Koper: Wijtse
Jets
Verkoper: Angneta
Willem

1625-12-15
♠ Angneta Stoffelsdr, huijsvrouw van Willem Lubbertszn. Oud: ....
Betreft: verkoop van een camer, in de Pieter Clocqsstege, op de Thuijnen, aan de echtelieden: Wijtse Sioerds, gortmaker en Jets Jeltis, oud: .....,, voor 225 goudguldens. Vrij van grondpacht.
Koper: Wijtse
Jets
Verkoper: Angneta
Willem

1625-12-30
♠ Eduardus Aenei, Notaris-Publicus, gehuwd met Trijntie Hoijtedr.
Verkocht: drie gerechte vierdeparten van een woninge, met een loodse, in de olde Oosterstrate [Oude Oosterstraat], aan Tanneke Martensdr., weduwe van Hoijte Obbis, voor 455 goudguldens en 7 stuijvers.
Dit heeft voornoemde Trijntie van haar ouders geerfd.
Grondpacht: 14 stuijvers per jaar.
Koper: Tanneke
Verkoper: Eduardus Aenei
Trijntie
Overige personen: Hoijte

1625-12-30
♠ Eduardus Aenei, Notaris-Publicus, gehuwd met Trijntie Hoijtedr.
Verkocht: drie gerechte vierdeparten van een woninge, met een loodse, in de olde Oosterstrate [Oude Oosterstraat], aan Tanneke Martensdr., weduwe van Hoijte Obbis, voor 455 goudguldens en 7 stuijvers.
Dit heeft voornoemde Trijntie van haar ouders geerfd.
Grondpacht: 14 stuijvers per jaar.
Koper: Tanneke
Verkoper: Eduardus Aenei
Trijntie
Overige personen: Hoijte

1626-01-14
♠ Jan Beernts, chirurgijn, te Sneeck.
Gehuwd met: Claaske Jans.
Oud:....
Verkocht: een halve huijsinge, op de Nieuwebuijren n.z. alhier, aan de echtelieden Crijn Stoffels mr. harthouwer en Trijn Harmensdr. alhier, voor 469 goud guldens.
Grondpacht: 42 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Nieuweburen
Koper: Crijn
Koopster: Trijn
Verkoper: Jan
Verkoopster: Claaske

1626-01-23
♠ Anne Haies, uijtsetter in de Croesepijpe.
Vader van Haie en Wick Annes.
Leeftijden niet vermeld.
Verkocht: een ledige plaatse, in de Jan Meintsisstege op de Noordzijde van de Thuijnen, aan de echtelieden Jetse Jeips en Siu Jansdr, voor 160 goudguldens.
Grondpacht: 3,5 stuijver per jaar.
Koper: Jetse
Siu
Verkoper: Anne
Overige personen: Haie
Wick

1626-01-23
♠ Anne Haies, uijtsetter in de Croesepijpe.
Vader van Haie en Wick Annes.
Leeftijden niet vermeld.
Verkocht: een ledige plaatse, in de Jan Meintsisstege op de Noordzijde van de Thuijnen, aan de echtelieden Jetse Jeips en Siu Jansdr, voor 160 goudguldens.
Grondpacht: 3,5 stuijver per jaar.
Koper: Jetse
Siu
Verkoper: Anne
Overige personen: Haie
Wick

1626-02-03
♠ Antie Jansdr., huijsvrouw van Jurien Luijtslager, stalknecht van Sijne Genade; zuster van wijlen Jan Janszn., overleden in Oost-Indien, en Henrick Janszn. (mede-erfgenaam), gehuwd met Elske Jansdr., wonende te Amsterdam.
Betreft: lastgeving aan voornoemde Henrick en Elske, door voornoemde Antie Jansdr., om van de Oost-Indische Compagnie te ontfangen de tractementen, welke voornoemde wijlen Jan Janszn. nog zijn competerende.
wordt gecertificeerd en erflater: Jan
wordt gecertificeerd en erfgenaam: Antie
Henrick
Overige personen: Jurien Luijtslager
Elske

1626-02-04
♠ Dieucke Bauckesdr, huijsvrouw van de eerdwercker Jacob Cornelis.
Betreft: aankoop van een camer, met de cleine camer daarachter, in de Hanniastege, van Hadu Cornelisdr (weduwe van Dirck Lamberts) voor 200 goudguldens.
Grondpacht: 3 1/2 stuijvers, per jaar.
Geografische aanduidingen: Haniasteeg
Koper: Dieucke
Jacob
Verkoper: Hadu
Overige personen: Dirck

1626-02-23
♠ Jan Dirx, olde hopman, gehuwd met Met Pieters. Oud:.....
Verkocht: een hovinge, met bomen en plantagie, gelegen buijten de Hoexsterpoort, op de Eewal, aan de echtelieden: Dr. Albertus Lo en Neeltie Rommerts, voor 312 goudguldens. Vij van grondpacht.
Debiteur: Albertus Lo
Neeltie
Crediteur: Jan
Met

1626-02-23
♠ Jan Dirx, olde hopman, gehuwd met Met Pieters. Oud:.....
Verkocht: een hovinge, met bomen en plantagie, gelegen buijten de Hoexsterpoort, op de Eewal, aan de echtelieden: Dr. Albertus Lo en Neeltie Rommerts, voor 312 goudguldens. Vij van grondpacht.
Debiteur: Albertus Lo
Neeltie
Crediteur: Jan
Met

1626-02-27
♠ Anne Jacobsdr, huijsvrouw van de molener Renier Dirx. Oud: .....
Betreft: verkoop van een camer, met hofke en plaatske bij Oldegaleijen, aan de echtelieden Douwe Hessels, gardenier en Thonis Gaickes, voor 260 goudguldens. Grondpacht: 3 carolusguldens per jaar.
Koper: Douwe
Thonis
Verkoper: Anne
Renier
vimeo

1626-02-27
♠ Anne Jacobsdr, huijsvrouw van de molener Renier Dirx. Oud: .....
Betreft: verkoop van een camer, met hofke en plaatske bij Oldegaleijen, aan de echtelieden Douwe Hessels, gardenier en Thonis Gaickes, voor 260 goudguldens. Grondpacht: 3 carolusguldens per jaar.
Koper: Douwe
Thonis
Verkoper: Anne
Renier
vimeo

1626-03-04
♠ Aernold Gielis, backer.
Op zijn verzoek verklaren de echtelieden Joannes Gerrijts en Grietie Clasedr, dat hij (Aernold) in September 1625 twee last weijt heeft verkocht aan de koeckebacker Willem Janszn, te Amsterdam, voor 6 pond en 4 stuijvers per lope. Ontrent de tijd van leverantie is door partijen geen overeenkomst gedaan. Voornoemde Aernold geeft last aan de koopmansbode Pieter Henrix te Amsterdam, om alsnoch aangaande de levering met voornoemde Willem Janszn te accorderen.
lasthebber: Pieter
Getuige: Joannes
Grietie
Overige personen: Aernold
Willem

1626-03-04
♠ Grietie Clasedr, huijsvrouw van Joannes Gerrijts.
Leeftijden niet vermeld
Verklaart dat de backer Aernold Gielis in September 1625 twee last weijt heeft verkocht aan de koeckebacker Willem Janszn, te Amsterdam, voor 6 pond en 4 stuijvers per loper.
Ontrent de tijd van leverantie is door partijen geen overeenkomst gedaan enzovoorts enzovoorts.
Koper: Willem
Verkoper: Aernold
Getuige: Grietie
Joannes

1626-03-11
♠ Lisck Goverts, zuster van: Tijepcke Goverts, wonende te Marssum.
Leeftijden niet vermeld.
Erfgenamen van wijlen: Govert Coerts Menckema.
Constitueert twee advocaten te Groningen in de sake die sij als erfgenamen van voornoemde Govert voor den Gerechte te Groningen zullen hebben te institueren tegen de weduwe van voornoemde Govert.
erfgename: Lisck
Erfgenaam: Tijepcke
Erflater: Govert Menckema

1626-03-22
♠ Jurien Harmenszn, hellebardier van sijne Genade.
Oud:.....
Op zijn verzoek verklaart Gerrijt Jaques Vredeman, oud: 34 jaren, dat jr. Coert van Iselmuijden, aan hem (Gerrijt) ontrent 7 jaren geleden, hadde aanbestedet het maken van gebacken glasen in de nieuwe huijsinge van voornoemde Jurien, in de Beijerstrate, en dat comporant daarvoor is betaald 13 carolieguldens, volgens quitantie d.d. 12 September 1622.
verzoeker: Jurien
verklaarder: Gerrijt Vredeman
Overige personen: Coert van Iselmuijden

1626-03-23
♠ Geert Feckedr, huijsvrouw van Pieter Willems. Oud: .....
Betreft: aankoop van eencamer ofte woninge, in de Heer van Amelandstraet, van de echtelieden Gerrijt Joris en Grietie Lourens, voor 180 goudguldens.
Grondpacht: 4 goudguldens min een oor.
Geografische aanduidingen: Heer van Amelandstraet
Koper: Geert
Pieter
Verkoper: Gerrijt
Grietie

1626-03-25
♠ Auck Jarich Sipckisdr te Britsum.
Op haar verzoek en dat van Sipck Uptsdr, verklaren twee personen (Duco Foppeszn, te Britsum en Pieter Pieters zn, te Britsum) dat zij wijlen Tiaard Tiaards, gewoont hebbende tusschen Groningen en Delfzijl, hebben gekend en dat voornoemde Auck en Sipck diens volle nichten en erfgenamen zijn. Het is comparanten niet bekend dat Tiaard meerdere erfgenamen heeft nagelaten. Voornoemde Auck geeft vervolgens last aan Dieu Heinsdr (een dochter van haar nicht) om de erfenisse te ontfangen.
wordt gecertificeerd: Auck
Sipck
gevolmachtigde: Dieu
certificeert: Duco
Pieter
Erflater: Tiaard

1626-03-25
♠ Geertie Cornelisdr, weduwe van Frans Abbema, alhier.
Dochter van wijlen de echtelieden Cornelis Jouckis en Tet Clasedr, gewoond hebbende alhier.
Op haar verzoek verklaren twee personen ( waaronder Joost Martini, schoenmaker, oud: omtrent 55 jaren en Pieco Anskis, oud: omtrent 45 jaren.),dat vooornoemde Geertie een dochter is van voornoemde wijlen echtelieden, dat zij is een burgersdochter en zich naar behoiren heeft gedragen.
Opmerkingen: zie ook L849-216
verzoekster: Geertie
verklaarder: Pieco
Overige personen: Frans Abbema
Cornelis
Tet

1626-03-25
♠ Geertie Cornelisdr, weduwe van Frans Abbema, alhier.
Dochter van wijlen de echtelieden Cornelis Jouckis en Tet Clasedr, gewoond hebbende alhier.
Op haar verzoek verklaren twee personen ( waaronder Joost Martini, schoenmaker, oud: omtrent 55 jaren en Pieco Anskis, oud: omtrent 45 jaren.),dat vooornoemde Geertie een dochter is van voornoemde wijlen echtelieden, dat zij is een burgersdochter en zich naar behoiren heeft gedragen.
Opmerkingen: zie ook L849-216
verzoekster: Geertie
verklaarder: Pieco
Overige personen: Frans Abbema
Cornelis
Tet

1626-03-27
♠ Henrick Eetis, oud 61 jaren.
Verklaart dat hij de kannegieter Stellanus Waatsis heeft gekend en zich cloeck en vroom heeft gedragen.
Pieter Nannis, kannegieter. Oud: 51 jaren.
Verklaart dat Stellanus Waatsis bij hem het kannegieters-ambacht heeft geleerd en zich cloeck en vroom heeft gedragen.
wordt gecertificeerd: Stellanus
certificeert: Henrick
Pieter

1626-03-27
♠ Wijlen: Impck Pieters dr. overleden te Coeverden. Haar weduwnaar: Dirck Hamer, thans gehuwd met .... Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verklaring van drie personen (waaronder Lou Rieuds, oud: 37 jaren en Tijeetse Janszn, schoenmaker, oud: 50 jaren, en Baltser Smith, oud: 56 jaren.), dat zij voornoemde Dirck en Impck hebben gekend en dat uit dit huwelijk geen kinderen zijn geboren.
verklaarder: Lou
wordt gecertificeerd: Impck
Dirck Hamer

1626-04-03
♠ Els Clasis, huisvrouw van de visscher Simon Andries.
Voornoemde Els is de volle moeije van Claas Rienxzn. Voornoemde Simon is de administrator van Claas Rienxzn.
Op hun verzoek verklaren drie personen (Gaucke Pieckis, oud 42 jaren, en Gerrijt Janszn, oud 50 jaren en Pieter Wolfszn, oud; 40 jaren.) dat zij bovengenoemde personen hebben gekend, dat voornoemde Claas van jongsaan bij voornoemde Simon, aan het Vliet, is opgevoed, dat deze de administrator en Els de volle moeije is van voornoemde Claas.
Voornoemde Simon geeft vervolgens last aan Isbrand Finnerts om van de West Indische Compagnie te Hoorn, te vorderen de tractementen welke voornoemde Claas te goede heeft.
wordt gecertificeerd: Els
Simon
Crediteur: Claas
lastnemer: Isbrand
certificeert: Gaucke
Gerrijt
Pieter

1626-04-04
♠ Jacob Beernts zn, backer. Broer van Wopcke - Harmen - en Henrick Beernts zns. Leeftijden niet vermeld.
Op zijn verzoek verklaren twee personen: - Aleph Simonszn, coster t Oldehooff. Oud: ontrent 43 jaren.
- Wijbe Janszn. Oud: 40 jaren.
Verklaart dat hij Wopcke Beerntszn (In Holland genaamt: Willem Beernts) heeft gekend, op zijn gebuijrte (cleine Kerckstrate) heeft gewoont (is opgevoedet), in 1625 ter oorloge naar zee is gevaren en dat deze, indien hij overleden mochte wesen, geen andere erfgenamen heeft nagelaten dan zijn broers: Jacob, Harmen en Henrick Beerntszns.
Overige personen: Aleph
Wopcke
Jacob
Harmen
Henrick

1626-04-04
♠ Jacob Beernts zn, backer. Broer van Wopcke - Harmen - en Henrick Beernts zns. Leeftijden niet vermeld.
Op zijn verzoek verklaren twee personen: - Aleph Simonszn, coster t Oldehooff. Oud: ontrent 43 jaren.
- Wijbe Janszn. Oud: 40 jaren.
Verklaart dat hij Wopcke Beerntszn (In Holland genaamt: Willem Beernts) heeft gekend, op zijn gebuijrte (cleine Kerckstrate) heeft gewoont (is opgevoedet), in 1625 ter oorloge naar zee is gevaren en dat deze, indien hij overleden mochte wesen, geen andere erfgenamen heeft nagelaten dan zijn broers: Jacob, Harmen en Henrick Beerntszns.
Overige personen: Aleph
Wopcke
Jacob
Harmen
Henrick

1626-04-07

Wijlen Abel Roeloffs zijn weduwe Jantien Eelckisdr, oud omtrent 70 jaren.
- Stijntie van Delburgh, oud 49 jaren, weduwe van wijlen Dr. (Theodorus) Bruijnsvelt.
Betreft verklaring van voornoemde Jantien en Stijntie, dat Lubbeke Aarnts (gehuwd met Gerrijt Freerxzn) en Trijn Aarnts (wonende bij Deventer) moeijes zijn van wijlen Arend Janszn, overleden in Oost Indien enz. enz.
* Genoemde Lubbeke en Trijn zijn beiden zijn moeders zusters.
Mathijs Noldus, schepen, alhier. Oud: 56 jaren.
Verklaart, dat Lubbeke -en Trijn Aarnts moeijes zijn van wijlen Arend Janszn. enz..
Het is getuige niet bekend of er nadere bloedverwanten in leven zijn.
certificeert: Jantien
Stijntie van Delburgh
Erflater: Arend
Overige personen: Abel
Lubbeke
Trijn
Gerrijt
Theodorus Bruijnsvelt

1626-04-07

Wijlen Abel Roeloffs zijn weduwe Jantien Eelckisdr, oud omtrent 70 jaren.
- Stijntie van Delburgh, oud 49 jaren, weduwe van wijlen Dr. (Theodorus) Bruijnsvelt.
Betreft verklaring van voornoemde Jantien en Stijntie, dat Lubbeke Aarnts (gehuwd met Gerrijt Freerxzn) en Trijn Aarnts (wonende bij Deventer) moeijes zijn van wijlen Arend Janszn, overleden in Oost Indien enz. enz.
* Genoemde Lubbeke en Trijn zijn beiden zijn moeders zusters.
Mathijs Noldus, schepen, alhier. Oud: 56 jaren.
Verklaart, dat Lubbeke -en Trijn Aarnts moeijes zijn van wijlen Arend Janszn. enz..
Het is getuige niet bekend of er nadere bloedverwanten in leven zijn.
certificeert: Jantien
Stijntie van Delburgh
Erflater: Arend
Overige personen: Abel
Lubbeke
Trijn
Gerrijt
Theodorus Bruijnsvelt

1626-04-07
♠ Wijlen Beerntie Clasedr., in leven gehuwd met wijlen Jacob Reniers; en ouders van wijlen Claas Jacobs Banningh, overleden in de Baijo;
zuster van Eelck Clasedr., weduwe van Johannes Claaszn.
Betreft: een verklaring van twee personen: Egram Claaszn, oud 55 jaren;
Harmen Dirx, oud 37 jaren, bouwmeester, alhier;
dat zij voornoemde Claas hebben gekend en dat voornoemde Eelck diens enigste erfgename is.
wordt gecertificeerd en erfgenaam: Eelck
wordt gecertificeerd en erflater: Claas Banningh
wordt gecertificeerd, vader en erflater: Jacob
certificeert: Egram
Harmen
wordt gecertificeerd, moeder en erflater: Beerntie
Overige personen: Johannes

1626-04-18
♠ Jan Jochum Miterts, oud 49 jaren, schoenmaker, Jan Janszn., oud omtrent 52 jaren, cranckenbesoecker en Arend Martens Saal, 52 jaar verklaren dat zij wijlen Sicke Corneliszn. [Nauta] hebben gekend, dat deze op hun gebuijrte Hoogstrate is opgevoedet, dat hij een zoon is van wijlen Cornelis Sickes Nauta en Jouck Pietersdr., vervolgens, dat laatstgenoemde, diens moeder en erfgename is.
Erflater: Sicke Nauta
Cornelis Nauta
Overige personen: Jan Miterts
Jouck
Jan

1626-04-20
♠ Jacob Sickis, schoenmaker.
Oud: 36 jaren.
Rijck Sioerds, keestrager,
Oud: 36 jaren.
Verklaren, dat Lioelofff Janszn. cramersgezelle, zich van jongsaan wel en vroom heeft gedragen.
certificeert: Jacob
wordt gecertificeerd: Lioeloff
verklaarder: Rijk

1626-05-01
♠ Jeremias Michiels, suijckerbacker, te Amsterdam.
Oud:......
Ontvangt procuratie van Johannes van der Hage en Henrick van Marssum, beiden erfgenamen van Francois van der Hage, om de inhoud van twee obligatiesbrieven, respectievelijk groot 600- en 425 ponden, te vorderen van mr. Jacob van Campen. De obligatien stonden aanvankelijk op naam van respectievelijk de here Frans van Jongema en Henricum Regnerij.
volmacht: Jeremias
Debiteur: Jacob van Campen
Crediteur: Johannes van der Hage
Henrick van Marssum
Erflater: Francios van der Hage
Overige personen: Frans van Jongema
Henricum Regnerij
vimeo

1626-05-12
♠ Verklaring van drie personen: 1) Dirck Haies, oud 25 jaren, verklaart dat hij met wijlen Jan Janszn., overleden op 24 Februarij 1626, op het schip 'Dolphijn' op thuijsvaart van Genea, heeft gevaren en bij diens sterven present is geweest.
Jan Janszn. was een zoon van wijlen Jan Gerrijts van Doesburgh en van Sibrich Wiegersdr.
2) Jacob Claaszn., oud 26 jaren, snijder, verklaart dat hij wijlen Jan Janszn. heeft gekend en dat deze een zoon is van wijlen Jan Gerrijts van Doesburgh en van Sibrich Wiegersdr.
3) Roeloff Hanszn, steenhouwer, oud: 30 jaren, verklaart dat hij wijlen Jan Janszn. heeft gekend en dat deze een zoon is van wijlen Jan Gerrijts van Doesburgh en van Sibrich Wiegersdr
verklaarder: Roeloff
wordt gecertificeerd en erflater: Jan
wordt gecertificeerd, erflater en vader: Jan van Doesburgh
certificeert: Dirck
Jacob
Overige personen: Sibrich

1626-05-17
♠ Auck Pietersdr, Dochter van wijlen de echtelieden Pieter Gerrijtszn en Hijlck Hettedr.
Zuster van Gerrijt en Impck Pieters. Leeftijden niet vermeld.
Op hun verzoek verklaren twee personen (Gerben Wijbis, oud 66 jaren, en Gerrijt Hessels, oud 37 jaren), dat zij voornoemde echtelieden hebben gekend en dat voornoemde Auck, Gerrijt en Impck hun kinderen en ergenamen zijn en geen meerdere erfgenamen hebben nagelaten.
certificeert: Gerben
Gerrijt
wordt gecertificeerd: Auck
Pieter
Hijlck
Gerrijt
Impck

1626-05-31
♠ - Jan Henrix, oud 63 jaren;
- Johannes Johannes, oud 63 jaren, snijder;
- Renier Scheltis, schuijtevaarder. Oud: 58 jaren.
Verklaren, dat Wijtse Jelliszn., zoon van Jelle Wijtsiszn., op zijn gebuijrte is geboren en opgevoedet en zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen. Leeftijden niet vermeld.
wordt gecertificeerd en vader: Jelle
certificeert: Jan
Johannes
wordt gecertificeerd: Wijtse

1626-05-31
♠ - Jan Henrix, oud 63 jaren;
- Johannes Johannes, oud 63 jaren, snijder;
- Renier Scheltis, schuijtevaarder. Oud: 58 jaren.
Verklaren, dat Wijtse Jelliszn., zoon van Jelle Wijtsiszn., op zijn gebuijrte is geboren en opgevoedet en zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen. Leeftijden niet vermeld.
wordt gecertificeerd en vader: Jelle
certificeert: Jan
Johannes
wordt gecertificeerd: Wijtse

1626-06-03
♠ Wijlen Arend Pieterszn.
Broer van Fokeltie Pietersdr, huijsvrouw van de coopman en burger Pieter Wijbis, alhier.
Beteft: lastgeving aan Geert Jacobs te Wolvega, door voornoemde Pieter, om de goederen welke voornoemde Arend te Nijenhuis of elders heeft nagelaten en door voornoemde Fokeltie zijn geërfd, te vercopen.
Geografische aanduidingen: Nieuwehorne ?
Erfgenaam: Fokeltie
certificeert: Pieter
lasthebber: Geert
Erflater: Arend

1626-06-06
♠ Einte Douwes.
Ontvangt last van Rienck Lieuwiszn, schoonvader van Nanne Feddes, om nader te onderzoeken het verdrinkingsgeval van voornoemde Nanne, verdroncken in de Elst, bij Rosbake., passerende met een gebroken focke.
Zij het roepen om hulp zou de schipper Pieter Tempeler gezegd hebben: gij sacramentsch hondsrotten, red u selven.
Op verzoek van Rienck Lieuwiszn, verklaart Patricius Crusiane, Schotsman, gewezen capitein van de conich van Polen, dat hij gevaren heeft op het schip van Pieter Tempeler.
verdronkene: Nanne
verzoeker: Rienck
verklaarder: Patricius Crusiane
lasthebbende: Einte
Overige personen: Pieter Tempeler

1626-06-12
♠ Albert Pieters, 58 jaar, stadsroeper, Luijtien Henrix, 76 jaar olde gesworen meensmand en Wigle Rouckema, 64 jaar verklaren dat zij wijlen Jan Pieters, in leven bakker, heeft gekend en dat Tijed Pietersdr, gehuwd met mr Harper Jarichs, diens dochter is.
Het is comparant niet bekend of voornoemde Jan meerdere kinderen heeft nagelaten.
Getuige: Albert
Overige personen: Jan
Tijed
Harper
Luijtien

1626-06-13
♠ Gieldu Swaalue, weduwe van Dr. Pieter Loo.
Zuster van: Otto Swalue.
Leeftijden niet vermeld.
Verklaart aan voornoemde Otto schuldig te zijn 1656 caroliguldens, 14 stuijvers en 4 penningen en geeft last aan Pieter Willems, Sieckentrooster te Amsterdam om voornoemde bedrag terug te betalen van de huijrpenningen van haar huijsinge, in de Warmoesstrate, alhier, alwaer de Sevenbergh uithangt.

1626-06-13
♠ Jochum Epis, oud 58 jaren, isercramer;
Jan Janszn., oud omtrent 50 jaren;
Sijbe Jacobs, oud: 48 jaren.
Mevits Martens de Haas, coopman te Rotterdam.
Oud:.......
verklaren, dat Cornelis Verhaem nog in leven is en niet anders weet, dan dat deze zich goed gedragen heeft.
wordt gecertificeerd: Cornelis Verhaem
verklaarder: Sijbe
certificeert: Jochum
Jan

1626-06-13
♠ Jochum Epis, oud 58 jaren, isercramer;
Jan Janszn., oud omtrent 50 jaren;
Sijbe Jacobs, oud: 48 jaren.
Mevits Martens de Haas, coopman te Rotterdam.
Oud:.......
verklaren, dat Cornelis Verhaem nog in leven is en niet anders weet, dan dat deze zich goed gedragen heeft.
wordt gecertificeerd: Cornelis Verhaem
verklaarder: Sijbe
certificeert: Jochum
Jan

1626-06-20
♠ Arend Martens, burger alhier.
Betreft: voorschrievinge aan de overheden te Enckhuijsen, dat Marten Harmens, metselaer en burger alhier, zoon van wijlen Jantien Martens, na het overlijden van voornoemde Jantien, voor een vierdepart geinstitueerde erfgenaam is van wijlen Dirck Willems Koebrugge, in leven goldsmid te Enckhuijsen en bij voornoemde Arend voor hem en vanwege voornoemde wijlen Jantien, met de weduwe van voornoemde Dirck voor Haren Edelen gemaakt.
Erfgenaam: Arend
Marten
Erflater: Jantien
Dirck Koebrugge

1626-06-23
♠ Wijlen Dirck van Bremen, in leven gehuwd met wijlen Trijn ......, beiden alhier overleden.
Ouders van vier kinderen (twee nog jong, twee gehuwd); leeftijden en namen niet vermeld.
Hun oom, van moeders zijde, Jurrien Riddersma, coopman, wonende te Delft, leeftijd niet vermeld.
Aangezien de twee gehuwde kinderen niet vermogend zijn hun cleine broer en zuster te onderholden, verzoekt de Magistraet van Leeuwarden aan die van Delft, voorn. Riddersma met bequame middelen te willen induceren tot onderhoud van voorn. twee cleine kinderen.
Overledene: Dirck van Bremen
Trijn
Overige personen: Jurrien Riddersma

1626-06-23
♠ Wijlen: Mr. Gielis de Blijde.
Vader van: Magdalena de Blijde, oud......, weduwe van Dr. Elias Frolo.
Betreft: verkoop van vierdepart van een huijsinge, in de Comenstraat te Enckhuijsen, door voornoemde Magdalena de Blijde (zij heeft dit van haar voornoemde vader geërfd) aan Cornelis Plaatman, te Amsterdam, voor 312 carolse guldens.
Geografische aanduidingen: Comenstraat te Enckhuijsen
Opmerkingen: zie ook certificaat boek L849 folio 228, met datum: 8 augustus 1626,
erfgename: Magthilda de Blijde
Overige personen: Gielis de Blijde
Cornelis Plaatman

1626-06-23
♠ Wijlen: Mr. Gielis de Blijde.
Vader van: Magdalena de Blijde, oud......, weduwe van Dr. Elias Frolo.
Betreft: verkoop van vierdepart van een huijsinge, in de Comenstraat te Enckhuijsen, door voornoemde Magdalena de Blijde (zij heeft dit van haar voornoemde vader geërfd) aan Cornelis Plaatman, te Amsterdam, voor 312 carolse guldens.
Geografische aanduidingen: Comenstraat te Enckhuijsen
Opmerkingen: zie ook certificaat boek L849 folio 228, met datum: 8 augustus 1626,
erfgename: Magthilda de Blijde
Overige personen: Gielis de Blijde
Cornelis Plaatman

1626-07-03
♠ Thonis Pieters te Sneeck.
Curator over Frans Andries.
Ontvangt last van de mede-curator Jelle Rienxzn, om de goederen van voornoemde Frans bestevader, te Deventer, Sutphen c.a., in te vorderen.
Geografische aanduidingen: Deventer, Sutphen c.a.
curator en bestevader: Thonis
Curator: Jelle
Overige personen: Frans

1626-07-04
♠ Pieter Willems, gewesene Doccumer schipper. Gehuwd met: Geert Feckis. Oud: .....
Gekocht: een camer, in de van Amelandstege, van de echtelieden: Sicke Hanszn en Taats Gerrijts, voor 167 goudguldens. Grondpacht: 3½ goudguldens.
Gekocht: een woninge, eveneens in de van Amelandsstege van de echtelieden: Andle Rieurds, schipper op Doccum, gehuwd met Sijts Takedr.
voor 200 goudguldens min 4 ƒ, plus een coopbrief van een half schip d.d. 31 Maij 1625, ten name van de echtelieden Dirck Rienx en Trijntie Jans.
Grondpacht: 14 stuijvers.
Geografische aanduidingen: Amelandssteeg
Koper: Pieter
Geert
Dirck
Trijntie
Verkoper: Andle
Sijts
Sicke
Taats

1626-08-15
♠ Wijlen: Anne Annisdr
Moeije van: Jan, Grietie, Neeltie, Sibbeltie, Cornelis en Michiel Sakes.
Allen erfgenamen van voornoemde Anne Annisdr.
Jelle Douwis, alhier, voogd van bovenstaande kinderen.
Betreft: verkoop van ee camer, loodse en plaatse, ten noorden van het Oldehoofster Kerkhof, door bovengenoemde broers en zusters en hun respectievelijke voogden, aan de echtelieden Dirck Jans, metseler, en Tijeets Bientsis, voor 76 goudguldens.
Voogd van Sibbeltie voornoemd is Henrick Jans te Holwert.
Erfgenaam: Jan
Grietie
Neeltie
Sibbeltie
Cornelis
Michiel
Koper: Dirck
Tijeets
Erflater: Anne
Overige personen: Henrick
Jelle

1626-08-18
♠ Alger Hotsis, hopman. Oud: 48 jaren.
Dominicus Aggiei, notarius publicus. Oud: 46 jaren.
Caroll Everts, stadsbode Oud: 44 jaren.
Govert van tongeren, 39 jaar, notaris
Op zijn verzoek verklaren vier personen, dat zij Pieter Janszn van Swichum, oud: ....., hebben gekend en dat deze zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen.
wordt gecertificeerd: Pieter van Swichum
certificeert: Alger
Dominicus
Caroll

1626-08-24
♠ Wijlen Arend Appelmans, in leven gehuwd met wijlen Lijske ... en gewoond hebbende te Heusden.
Erfgenamen van voorn. Lijske: de gezusters Lijsbettie, Terijntie en Cathalijntie de Blocq,
resp. wonende te Amsterdam, Leeuwarden en ....
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: lastgeving van voorn. Lijsbettie en Perijntie aan voorn. Cathalijntie, om de hun toekomende erfenisse van voorn. Lijske, te vorderen van de mede-erfgenamen.
Geografische aanduidingen: Heusden, Amsterdam
Erfgenaam: Lijsbettie de Blocq
Terijntie de Blocq
Cathalijntie de Blocq
Erflater: Lijske de Blocq
Overige personen: Arend Appelmans

1626-10-02
♠ Jantie Allertsdr. weduwe en erfgename van Pieter Jochums. Oud:.....
Geeft last aan de advocât Doctor Anthonius Lus, te Groningen, om van Hans Claaszn te Oxswerd, in Groningerland, te vorderen de penningen welke haar uit crachte van versegelde brief en boeck, zijn compterende.
certificeert: Jantie
wijlen echtgenoot: Pieter
wordt gecertificeerd: Anthonius Lus
Debiteur: Hans

1626-10-21
♠ Hans Bottis, meester chirurgus,
Oud:......
Verklaart, dat Hermannus Thonis Kerckener ruim drie jaren in zijn winkel heeft gestanden en het chirurgijnshandwerck geleerd heeft, en zich cloeck,m vroom en neerstich heeft gedragen.
verklaarder: Hans
Overige personen: Hermannus Kerkener

1626-10-26
♠ Fed Haiesdr, weduwe van Seerp Pieterszn.
Moeder van Haie Seerps Ulenburgh, in ondertrouw met Trijn Jansdr te Amsterdam.
Verklaart dat zij consenteert in het huwelijk van voornoemde Haie en Trijn.
in ondertrouw: Haie Ulenburgh
Trijn
Getuige: Fed
Overige personen: Seerp

1626-10-30
♠ Op verzoek van Adriaan Bruijnsveld verklaren vier personen: - Arien Willemszn, oud over de 50 jaren, hopman der burgerie, alhier;
- Gercke Wijbis, oud 81 jaren, fabrijckmeester;
- Jan Jellis, oud 74 jaren;
- Willem Arienszn, oud: 86 jaren.
dat Adriaan Bruijnsveld een zoon is van wijlen de echtelieden Mr. Jan Bruijnsveld en Gerrijtie Potter (zij is een dochter van de gewesene castelein Adriaan Potter, alhier) en dat deze zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen, zonder ter contrarie te hebben vernomen.
certificeert: Arien
Gercke
Jan
wordt gecertificeerd: Adriaan Bruijnsveld
Overige personen: Jan Bruijnsveld
Gerrijtie Potter
Adriaan Potter

1626-10-30
♠ Op verzoek van Adriaan Bruijnsveld verklaren vier personen: - Arien Willemszn, oud over de 50 jaren, hopman der burgerie, alhier;
- Gercke Wijbis, oud 81 jaren, fabrijckmeester;
- Jan Jellis, oud 74 jaren;
- Willem Arienszn, oud: 86 jaren.
dat Adriaan Bruijnsveld een zoon is van wijlen de echtelieden Mr. Jan Bruijnsveld en Gerrijtie Potter (zij is een dochter van de gewesene castelein Adriaan Potter, alhier) en dat deze zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen, zonder ter contrarie te hebben vernomen.
certificeert: Arien
Gercke
Jan
wordt gecertificeerd: Adriaan Bruijnsveld
Overige personen: Jan Bruijnsveld
Gerrijtie Potter
Adriaan Potter

1626-11-07
♠ Aaltie...., weduwe van Ritske Jans. Oud: 74 jaren.
Verklaart, dat Fokel Gerrijtsdr., huijsvrouw van Thijs Janszn., Hiltie Woutersdr., huijsvrouw van Jan Everts en Jan Cornelis, erfgenamen zijn van wijlen Luijme/Lieuwe Claaszn., gewoond hebbende te Norden in Oost Friesland.
N.B. De gegevens betreffende de bloedverwantschap van bovengenoemde personen zijn onduidelijk vermeld.
Zie ook certificaatboek pag. 227.
Erfgenaam: Fokel
Hiltie
Jan
Erflater: Luijme/Lieuwe
Overige personen: Aaltie
Ritske
Thijs
Jan

1626-11-07
♠ Anna Harmensdr, weduwe van Bote Tierx.
Moeder van: wijlen Tierck Botis, destijds naar Oost Indien gevaren.
Op haar verzoek verklaren twee personen (Dirck Jelmers, deurwaerder der staten, oud omtrent 50 jaren en Pieter Andries Tiara, laackencoper en burger, alhier, oud: 43 jaren), dat zij op Anna's gebuijrte hebben gewoond en dat deze de moeder is van voornoemde Tierck en diens naeste erfgename.
Erfgenaam: Anna
Erflater: Tierck
Getuige: Dirck
Overige personen: Bote

1626-11-07
♠ Fokel Gerrijtsdr., huijsvrouw van Thijs Janszn.;
Hiltie Woutersdr., huijsvrouw van Jan Everts, te Franeker (en later Harlingen).
Jan Corneliszn., tapeetwerker;
- Aaff Mevisdr., oud 63 jaren, huijsvrouw van Gerrijt Jurienszn
- Anna Gerrijtsdr.;
- Aaltje (74 jaren), weduwe van wijlen Ritske Jans
- Wolter Jacobs, snijder. Oud: 63 jaren.
verklaren, dat Fokel Gerrijtsdr., Hiltie Woutersdr. en Jan Corneliszn., erfgenamen zijn van wijlen Lieuwe Claaszn,
in leven wonende te Norden in Embderland.
Betreft: lastgeving van voornoemde Fokel en Hiltie aan voornoemde Jan Everts en Jan Corneliszn., om de hun toekomende erfenisse van voornoemde Lieuwe, te vorderen en te ontfangen.
N.B. De gegevens betreffende de bloedverwantschap van bovengenoemde erfgenamen zijn onduidelijk vermeld.
N.B. zie ook pag. 227
Opmerkingen: De gegevens betreffende de bloedverwantschap van bovengenoemd erfgenamen zijn onduidelijk vermeld.
Zie ook pagina 227.
Erfgenaam: Fokel
Hiltie
Jan
verklaarder: Aaltje
Erflater: Lieuwe
Overige personen: Aaff
Gerrijt
Thijs
Jan
Anna
Ritske

1626-11-07
♠ Fokel Gerrijtsdr., huijsvrouw van Thijs Janszn.;
Hiltie Woutersdr., huijsvrouw van Jan Everts, te Franeker (en later Harlingen).
Jan Corneliszn., tapeetwerker;
- Aaff Mevisdr., oud 63 jaren, huijsvrouw van Gerrijt Jurienszn
- Anna Gerrijtsdr.;
- Aaltje (74 jaren), weduwe van wijlen Ritske Jans
- Wolter Jacobs, snijder. Oud: 63 jaren.
verklaren, dat Fokel Gerrijtsdr., Hiltie Woutersdr. en Jan Corneliszn., erfgenamen zijn van wijlen Lieuwe Claaszn,
in leven wonende te Norden in Embderland.
Betreft: lastgeving van voornoemde Fokel en Hiltie aan voornoemde Jan Everts en Jan Corneliszn., om de hun toekomende erfenisse van voornoemde Lieuwe, te vorderen en te ontfangen.
N.B. De gegevens betreffende de bloedverwantschap van bovengenoemde erfgenamen zijn onduidelijk vermeld.
N.B. zie ook pag. 227
Opmerkingen: De gegevens betreffende de bloedverwantschap van bovengenoemd erfgenamen zijn onduidelijk vermeld.
Zie ook pagina 227.
Erfgenaam: Fokel
Hiltie
Jan
verklaarder: Aaltje
Erflater: Lieuwe
Overige personen: Aaff
Gerrijt
Thijs
Jan
Anna
Ritske

1626-12-16
♠ Antie Pieters, oud 22 jaren;
Jan Hijlckiszn. gehuwd met Hans Tijepckes, te Marssum;
verklaren dat de echtelieden Govert Coerts Menckema en Heile Jans, wonende in den Dam, aan hen hebben gezegd, dat enen Tijepcke Goverts en Lisck Govertsdr. (huijsvrouw van Dr. Cornelius Kinnema) diens naeste vrinden waren en dat niemand anders dan deze Tijepcke en Lisck hun goederen zouden erven.
wordt gecertificeerd: Govert Menckema
Heile
Tijepcke
Lisck
Cornelius Kinnema
certificeert: Antie
Jan
Hans

1626-12-16
♠ Antie Pieters, oud 22 jaren;
Jan Hijlckiszn. gehuwd met Hans Tijepckes, te Marssum;
verklaren dat de echtelieden Govert Coerts Menckema en Heile Jans, wonende in den Dam, aan hen hebben gezegd, dat enen Tijepcke Goverts en Lisck Govertsdr. (huijsvrouw van Dr. Cornelius Kinnema) diens naeste vrinden waren en dat niemand anders dan deze Tijepcke en Lisck hun goederen zouden erven.
wordt gecertificeerd: Govert Menckema
Heile
Tijepcke
Lisck
Cornelius Kinnema
certificeert: Antie
Jan
Hans

1626-12-19
♠ Antie Lambert, huijsvrouw van Cornelis Cornelis.
Betreft: aankoop van een huijsinge, op het Vliet N.Z.,
van Jacob Claessen en Sicke Tiercx, (vanwege hun armen) voor 268 goudguldens en 14 stuijvers.
Grondpacht: 8 stuijvers
Geografische aanduidingen: het Vliet N.Z.
Koper: Antie
Cornelis
Verkoper: Jacob
Sicke

1626-12-21
♠ Belij Riemers, huijsvrouw van de pottebacker Jacob Jacobs. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: aankoop van een huijsinge, pottebackerie en bijbehorende gereedschappen, op het Vliet noordzijde, van de echtelieden Wijtse Sioerds, schuijtemaker op het Vliet, en Geertie Jans, voor 512/542 goudguldens.
Grondpacht: 15 stuijvers.
Leeftijden niet vermeld.
Koper: Belij
Jacob
Verkoper: Wijtse
Geertie

1626-12-21
♠ Belij Riemers, huijsvrouw van de pottebacker Jacob Jacobs. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: aankoop van een huijsinge, pottebackerie en bijbehorende gereedschappen, op het Vliet noordzijde, van de echtelieden Wijtse Sioerds, schuijtemaker op het Vliet, en Geertie Jans, voor 512/542 goudguldens.
Grondpacht: 15 stuijvers.
Leeftijden niet vermeld.
Koper: Belij
Jacob
Verkoper: Wijtse
Geertie

1626-12-29
♠ Geertie Pouwelsdr, huijsvrouw van de stoeldraier Jan Takis.
betreft: verkoop van een camer, op de Pottebackersplaats aan de Nieuwebuijren, aan Geeske Wossedr, oud:...., weduwe van Dirck Helmedagh, voor 60 goudguldens.
Koper: Geeske
Dirck Helmedagh
Verkoper: Geertie
Jan

1626-12-29
♠ Geertie Pouwelsdr, huijsvrouw van de stoeldraier Jan Takis.
betreft: verkoop van een camer, op de Pottebackersplaats aan de Nieuwebuijren, aan Geeske Wossedr, oud:...., weduwe van Dirck Helmedagh, voor 60 goudguldens.
Koper: Geeske
Dirck Helmedagh
Verkoper: Geertie
Jan

1626-12-29
♠ Geeske Wossedr, weduwe van Dirck Helmedagh.
Gekocht: een camer op de Pottebackersplaats, aan de Nieuwebuijren, van de echtelieden Jan Takis en Geertie Pouwelsdr, voor 60 goudguldens.
Grondpacht: 20 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: op de Pottebackersplaats, aan de Nieuwebuijren
Koper: Geeske
Verkoper: Jan
Geertie
Overige personen: Dirck Helmedagh

1626-12-30
♠ Wijlen Henrick Coerts, zijn weduwe Idtie (IJda) Willems dr. Vader van Coert Henrix. Leeftijden niet vermeld.
Minne Henrixzn,
Oud: 61 jaren.
Betreft: verklaring van de coster Harmen Martens dat uit het kerckeboek is gebleken dat het huwelijk van voornoemde Henrick en IJda is afgecondicht op 15, 22 en 29 Januarij 1615 en bevesticht op 8 Februarij 1615.
wordt gecertificeerd: Idtie
zoon: Coert
certificeert: Harmen
Overige personen: Henrick
Minne

1627-01-09
♠ Aeltie Douwes, huijsvrouw van de scheerslijper: Jan Willems.
Betreft: aankoop van een camer, loodse en puth, in de Atsmasteegh, van de echtelieden Gerrijt Hoijtes en Foockel Joannes, voor 94 goudguldens.
Koper: Aeltie
Jan
Verkoper: Gerrijt
Foockel

1627-01-09
♠ Aeltie Douwes, huijsvrouw van de scheerslijper: Jan Willems.
Betreft: aankoop van een camer, loodse en puth, in de Atsmasteegh, van de echtelieden Gerrijt Hoijtes en Foockel Joannes, voor 94 goudguldens.
Koper: Aeltie
Jan
Verkoper: Gerrijt
Foockel

1627-01-13
♠ Claas Jelis, stoeldraaijer.
Oud: 48 jaren.
Verklaart, dat hij wijlen Feicke Riencx, overleden in Oost Indien, heeft gekend en dat deze een zoon is van Rienck Lieuweszn, enz. enz..
Geografische aanduidingen: Oost Indië
certificeert: Claas
Overledene: Feicke
Vader: Rienck

1627-01-13
♠ Wijlen Feicke Riencx, ruim 4 jaren geleden naar Oost Indien gevaren, en op het schip: de Postpeerd, overleden.
Zoon van Rienck Lieuweszn.
betreft: verklaring van drie personen: - Wolter Alberts, korfmaker. Oud: 36 jaren
- Dirck Intema, procureur, oud: 39 jaren
dat zij voornoemde Feicke hebben gekend en dat deze een zoon is van voornoemde Rienck.
Laatstgenoemde geeft last aan Jan Pieters van Delft, te Amsterdam, om de tractementen van Feicke te ontfangen.
Lastgever: Rienck
lastnemer: Jan van Delft
Overige personen: Feicke

1627-01-13
♠ Wijlen Feicke Riencx, ruim 4 jaren geleden naar Oost Indien gevaren, en op het schip: de Postpeerd, overleden.
Zoon van Rienck Lieuweszn.
betreft: verklaring van drie personen: - Wolter Alberts, korfmaker. Oud: 36 jaren
- Dirck Intema, procureur, oud: 39 jaren
dat zij voornoemde Feicke hebben gekend en dat deze een zoon is van voornoemde Rienck.
Laatstgenoemde geeft last aan Jan Pieters van Delft, te Amsterdam, om de tractementen van Feicke te ontfangen.
Lastgever: Rienck
lastnemer: Jan van Delft
Overige personen: Feicke

1627-01-23
♠ Antie Clasis, huijsvrouw van Reijck Ariens.
Betreft: verkoop van een camer, loodse en plaatse, in de Atsmastege, aan de echtelieden Gercke Jelles, schoenlapper en Griet Gerrijts, voor 220 goudguldens. Grondpacht: 5 goudguldens en 1 stuijver.
Geografische aanduidingen: Atsmastege
Koper: Gercke
Griet
Verkoper: Antie
Rijck

1627-01-31
♠ Wijlen Dirck Jans.
In leven cuijper.
Zijn weduwe: Hil Pietersdr.
Betreft: verkoop van een halve huijsinge, ontrent de Duco van Martenapijpe, door voornoemde Hil Pietersdr, aan de echtelieden Lieuwe Lieuwis, backer en Hil Jacobs, voor 500 goudguldens, plus een rijxdaler.
Geografische aanduidingen: ontrent de Duco van Martenapijpe
Koper: Lieuwe
Hil
Verkoper: Hil
Overige personen: Dirck

1627-02-06
♠ Homme Lollis, gehuwd met Stijn Jeronimusdr.
Gekocht: een camer, in de Heer van Amelandsstrate, van Wijtse Sioerds, schuijtemaker, vader van één kind, weduwnaar van Jetske Jeltedr., voor 180 goudguldens.
Grondpacht: 4 goudguldens per jaar.
Erflaatster: Jetske
Koper: Homme
Stijn
Verkoper: Wijtse

1627-02-06
♠ Homme Lollis, gehuwd met Stijn Jeronimusdr.
Gekocht: een camer, in de Heer van Amelandsstrate, van Wijtse Sioerds, schuijtemaker, vader van één kind, weduwnaar van Jetske Jeltedr., voor 180 goudguldens.
Grondpacht: 4 goudguldens per jaar.
Erflaatster: Jetske
Koper: Homme
Stijn
Verkoper: Wijtse

1627-02-07
♠ Aat Pieters, huijsvrouw van de calckdrager, Nanne Hettis.
Betreft: aankoop van een camer, bij de opgangh van de Nieuwebuijren, aan het Bolwerck, van de echtelieden Dirck Jans (turfdrager) en Ansck Henrix, voor 152 goudguldens en 14 stuijvers. Grondpacht: 3,5 goudguldens per jaar.
Koper: Aat
Nanne
Verkoper: Dirck
Ansck

1627-02-07
♠ Aat Pieters, huijsvrouw van de calckdrager, Nanne Hettis.
Betreft: aankoop van een camer, bij de opgangh van de Nieuwebuijren, aan het Bolwerck, van de echtelieden Dirck Jans (turfdrager) en Ansck Henrix, voor 152 goudguldens en 14 stuijvers. Grondpacht: 3,5 goudguldens per jaar.
Koper: Aat
Nanne
Verkoper: Dirck
Ansck

1627-02-09
♠ Alle Jans van Boerum, oud 27 jaren;
Huijbert Claaszn, oud 45 jaren;
verklaren dat: Jacob Stevens Banga, Fedtie Stevensdr. en Geertie Stevensdr., (allen kinderen van de Burgemeester Steven Hotsis) nog in leven zijn.
Comparant is op de gebuijrte van voornoemde Burgemeester woonachtig.
wordt gecertificeerd: Jacob Banga
Fedtie
Geertie
Vader: Steven
Opmerkingen: zie ook L849-282, d.d. 04-02-1628
zie ook L849-315, d.d. 02-02-1629
zie ook L849-347, d.d. 08-02-1630
certificeert: Alle van Boerum
Huijbert

1627-02-12
♠ Jacob Pieters, eeckmolener, gehuwd met Claaske Juckis.
Gekocht: een camer en loodse, op het einde van het Vliet, bij de eeckmolen, van Wijtse Sioerdszn, schuijtemaker, vader van één kind, weduwnaar van Jetske Jeltisdr, voor 125 goudguldens.
Grondpacht: 28 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Vliet
Opmerkingen: Een eekmolen vermaalde eikenschors (= eekschors) Het eindprodukt werd gebruikt in de leerlooierij.
Koper: Jacob
Claaske
Verkoper: Wijtse
Overige personen: Jetske

1627-02-12
♠ Jacob Pieters, eeckmolener, gehuwd met Claaske Juckis.
Gekocht: een camer en loodse, op het einde van het Vliet, bij de eeckmolen, van Wijtse Sioerdszn, schuijtemaker, vader van één kind, weduwnaar van Jetske Jeltisdr, voor 125 goudguldens.
Grondpacht: 28 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Vliet
Opmerkingen: Een eekmolen vermaalde eikenschors (= eekschors) Het eindprodukt werd gebruikt in de leerlooierij.
Koper: Jacob
Claaske
Verkoper: Wijtse
Overige personen: Jetske

1627-02-12
♠ Wijlen Johannes Johannes, in levene gehuwd met wijlen Anna Lieuwis; ouders van kinderen.
Betreft: verkoop (mede vanwege de kinderen van voornoemde Johannes en Anna), van een vierdepart van een achtiende part van het tichelwerck, cleiland, oven en loodse op het Vliet noordzijde, door de echtelieden Tijepcke Taackis, rogdrager en Trijn Lieuwis, aan de echtelieden Sicke Tijerx, ticheler, en Antie Isbrands, voor 26 Caroliguldens, plus een halve rijxedaler voor voornoemde kinderen.
Koper: Antie
Sicke
Verkoper: Tijepcke
Trijn
Overige personen: Anna
Johannes

1627-02-12
♠ Wijlen Johannes Johannes, in levene gehuwd met wijlen Anna Lieuwis; ouders van kinderen.
Betreft: verkoop (mede vanwege de kinderen van voornoemde Johannes en Anna), van een vierdepart van een achtiende part van het tichelwerck, cleiland, oven en loodse op het Vliet noordzijde, door de echtelieden Tijepcke Taackis, rogdrager en Trijn Lieuwis, aan de echtelieden Sicke Tijerx, ticheler, en Antie Isbrands, voor 26 Caroliguldens, plus een halve rijxedaler voor voornoemde kinderen.
Koper: Antie
Sicke
Verkoper: Tijepcke
Trijn
Overige personen: Anna
Johannes

1627-02-13
♠ Jouck Brutsma, huijsvrouw van Bocke Bruijnsma, te Bolsward.
Op hun verzoek verklaart Pieter Douwis , schoenmaker, dat hij een jaar geleden ene Gijsbert Augustinus heeft ontmoet en gesproken binnen Cania, en dat deze tegen hem gezegd heeft, dat hij van Friesland geboortig was.
Geografische aanduidingen: binnen Cania
wordt gecertificeerd: Gijsbert
certificeert: Pieter
Overige personen: Bocke Bruijnsma
Jouck Brutsma

1627-02-21
♠ Feijo Tijerxzn, boumeester alhier.
Heeft op 17 Januarij 1627 aan twee coopluijden te Hoorn 88 schippond grove kees verkocht, door bemiddeling van de stadsmakeler Marten Isbrandts, alhier.
Harmen Dirxzn, boumeester alhier, verklaart dat hij present is geweest bij de verkoop van een partij grove kees zoals voornoemd.
Marten Isbrands, stads makeler. Oud: ...
Verklaart, dat hij (op last van twee coopluijden te Hoorn) 88 schippond kees heeft gekocht van de boumeester: Feijo Tijerx, alhier, op 17 Januarij 1627. enz. enz.
Jan Pieters Hollander, coopman, alhier. oud: ...
Verklaart, dat hij van twee coopluijden te Hoorn, versocht is om een schip te huijren, welke groot genoeg was om de partij grove kees, welke zij door bemiddeling van de stadsmakeler, Marten Isbrands genaamd, van de Boumeester Feijo Tijerxzn hadden gekocht, bequamelijk te vervoeren.
Geografische aanduidingen: Hoorn
Verkoper: Feijo
Getuige: Harmen
Overige personen: Marten

1627-02-23
♠ Jan Jochums Pijnappel.
Oud:.....
Op zijn verzoek verklaart de meester Chirurgijn: Jan Post, dat voornoemde Jan dardehalfjaar bij hem en te voren een half jaar bij meester Lieuwe... het Chirurgijns-handwerck heeft geleerd en zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen.

1627-03-01
♠ Antie Pieter Can(s), weduwe van wijlen Jochum Pieters.
Betreft: geven van procuratie aan dr. Lus en de advocaet Engberth Poth, beijden te Groningen, door voornoemde Antie, als erfgename van voornoemde haar man, om haar sake, so voor de stad Groningen als Ommelanden, te vorderen en defenderen en specialijk de erfpenningen te ontfangen.
Erfgenaam: Antie Can(s)
Erflater: Jochum
Overige personen: (Dr.) Lus
Engberth Poth

1627-03-20
♠ Gabriel Cornelis, mr snijder.
Oud: 32 jaren.
Joannes Gerrijts, meester metselaer.
Oud:......
Caerl Hansen, meester snijder.
Oud: 34 jaren.
Verklaart dat Rompcke Jacobs een vrijgesel is en, bij zijn weten, met niemand enige gemengschap heeft gehad in cas van trouwe.
verzoeker: Rompcke
Getuige: Gabriel
Joannes
Caerl
vimeoontact
f
1627-03-21
♠ Egbert Jans, schoenmaker.
Oud: 56 jaren.
Dr. Horatius Meinsma, Advocaat voor den Hove van Friesland.
Oud: ........
Verklaart dat hij Corneliske Cornelisdr gewesene conventuale in het Nijenclooster op den Dam in Groningerland, lange jaren heeft gekend en dat haar naam is als boven vermeld.
Geografische aanduidingen: Nijenclooster op den Dam in Groningerland
Getuige: Egbert
Overige personen: Corneliske

1627-04-09
♠ Jan Pieters, schoenlapper, gehuwd met: Stijn Sioerds. Oud:......
Gekocht: een camer, plaatske en loodske, in de Atsmastege, van de echtelieden: Lieurd Jans, onder-wachtmeester, en Idtie Jansdr, voor 200 goudguldens. Oud: .....
Grondpacht: 5 goudguldens min 7 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Atsmasteeg
Koper: Jan
Stijn
Verkoper: Lieurd
Idtie

1627-04-11
♠ - Minne Jelleszn, schuijtmaker, aan het Vliet. Oud: 25 jaren. Verklaart.
- Pieter Jelles, schuijtemaker, aan het Vliet. Oud; 28 jaren. Verklaart.
Verklaart, dat Wijbe Wijtsis, oud: ....., altoos op zijn gebuijrte heeft gewoond en zich vroom en eerlijk heeft gedragen, sonder ter contrarie te hebben vernomen.
certificeert: Pieter
Overige personen: Minne
Wijbe

1627-04-11
♠ - Minne Jelleszn, schuijtmaker, aan het Vliet. Oud: 25 jaren. Verklaart.
- Pieter Jelles, schuijtemaker, aan het Vliet. Oud; 28 jaren. Verklaart.
Verklaart, dat Wijbe Wijtsis, oud: ....., altoos op zijn gebuijrte heeft gewoond en zich vroom en eerlijk heeft gedragen, sonder ter contrarie te hebben vernomen.
certificeert: Pieter
Overige personen: Minne
Wijbe

1627-04-11
♠ Claas Gerrijts, van Harlingen.
Oud: .....
Op zijn verzoek verklaart de Apothequer Marten van Marssum alhier, dat voornoemde Claas twee jaren bij hem het Apothequershandwerck heeft geleerd en zich vroom en getrouw heeft gedragen.
Getuige: Marten van Marssum
Overige personen: Claas

1627-04-13
♠ Hijlck Arnoldus Jellema, huijsvrouw van de boeckebinder: Dirck Alberts.
Eerder weduwe van Pieter Pieters, broer van Lenert Pieters, diens weduwe Tet Reinersdr., moeder van Pieter en Reiner Lenerts.
Betreft: verklaring van drie personen, dat zij bovengenoemde personen hebben gekend. Dit in verband met de erfenisse welke Lijntie Pieters, overleden te Willemstad, aan voornoemde Tets kinderen heeft doen toekomen.

1627-04-16
♠ Claes Epis.
Gehuwd met: Griet Sents, zuster van Maijcke Sents, gehuwd met Harmen Jetses, te St. Anna Kerck.
Schelte en Trijntie Sents, dochter van wijlen Sent Scheltis, allen erfgenamen van laatstgen.
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verkoop van een camer, op de Nieuwebuijren z.z., door voorn. erfgenamen, aan de echtel.: Jan Beernts van Aurick en Geert Bockis, voor 410 goudgls.
Erfgenaam: Claes
Griet
Maijcke Sents
Harmen
Schelte
Trijntie
Koper: Jan van Aurick
Geert
Erflater: Sent

1627-04-20
♠ Impck Jeltinga, huijsvrouw van de Burgemeester; Simon Runnia.
Leeftijden niet vermeld.
Betreft; aankoop van een vierdepart, sijnde 11 halve pondematen lands, gelegen op te Nieuland, onder de clockslach deser stede, van Fedtie Wiaarda oud: ......, (weduwe van de secretaris van Wijnbritseradeel, Jochum Hoppers), voor 1980 caroliguldens à 20 stuijvers.

1627-04-22
♠ Johannes Nicolaij Doima.
Oud:.......
Op zijn verzoek verklaart de mr. chirurgijn: Wessel Doedes, dat voornoemde Johannes 2 jaren bij hem het chirurgijns-hand-werck heeft geleerd en zich cloeck en neerstich heeft gedragen.
verklaarder: Hessel
Overige personen: Johannes Doima
vimeo

1627-04-22
♠ Wijlen Gerrijt Brongersma en zijn weduwe Rints Roeloffsdr.
Vader van Sijts Gerrijtsdr., gehuwd met de schipper Hoijte Sibrens.
Betreft: Adprobatie van de verkoop van een camer, achter het van Amelandshof, door voornoemde Brongersma bij sijn leven en voornoemde Rints gedaan, aan de echtelieden Jan Sigerszn. en (Jaij) Eisen, voor 200 goudguldens.
Koper: Jan
Jaij Eisen
Verkoper: Rints
Overige personen: Gerrijt Brongersma
Sijts
Hoijte

1627-04-25
♠ Douwe Claaszn, lijndraijer op Ameland.
Op zijn verzoek verklaart de holtcoper Harcke Eepis, oud 40 jaren, dat enen jongman, Jacob genaamd en (zo comparant meent) geboortich van de Joure, van 1611 tot 1622 bij comparants vader heeft gewoond en na diens overlijden bij comparant heeft gewoond, doch dat deze bij hem was gekomen om afscheid van hem te nemen, voorgevende naar Oost Indien te vertrecken.
Getuige: Harcke
Overige personen: Douwe
Jacob

1627-04-25
♠ Elske Tholis.
Zuster van: Grietie Tholis, gehuwd met Jorre Jorris
Trijntie Tholis.
Betreft: lastgeving aan voornoemde Jorre door voornoemde Grietie, om de 30 carolusguldens welke deze van Feicke Scheltis te Britsum in Reiderland, zijn competerende, te vorderen en te ontfangen.
Lastgever: Grietie
lastnemer: Jorre
Debiteur: Feicke
Overige personen: Elske
Trijntie

1627-04-25
♠ Wijnert Wijnerts, soldaet onder de Hopman Justus van Hembijse. Oud: .....Op zijn verzoek verklaren drie personen: - Jan Reins Oud: 34 jaren.
- Rein Winerts Oud: 67 jaren.
- Cornelis Freerx, Oud: 30 jaren.
Verklaart, dat de soldaat: Wijnert Wijnerts, in guarnisoen binnen Schinckeschans, een zoon is van Wijnert Wijnerts (de olde), oud: ....., dat hij alhier is geboren en opgetogen en zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen.
certificeert: Jan
wordt gecertificeerd: Wijnert
Wijnert

1627-04-25
♠ Wijnert Wijnerts, soldaet onder de Hopman Justus van Hembijse. Oud: .....Op zijn verzoek verklaren drie personen: - Jan Reins Oud: 34 jaren.
- Rein Winerts Oud: 67 jaren.
- Cornelis Freerx, Oud: 30 jaren.
Verklaart, dat de soldaat: Wijnert Wijnerts, in guarnisoen binnen Schinckeschans, een zoon is van Wijnert Wijnerts (de olde), oud: ....., dat hij alhier is geboren en opgetogen en zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen.
certificeert: Jan
wordt gecertificeerd: Wijnert
Wijnert

1627-04-26
♠ Ida van Lesaan geeft samen met Focke Rommerts, weduwnaar van Anna van Lesaan, last als mede-erfgenamen van wijlen Emerentiana Arents, weduwe van Boudewijn van Kerckwerven, aan notaris Dirck de Haan te Delft om aan de Kerkmeesters van de Oude en Nieuwe Kerk aldaar, over te dragen de helft 312 guldens en 10 stuijvers.

1627-04-26
♠ Jr. Focco Rommerts geeft last aan Borchert van de Blocq te Delft, met accooord van Genaveva Rattallers en Ida van Lesaan, om aan Adriaan van der Goes in Den Briel, over te dragen en in eigendom toe te staan twee rentes respectievelijk 36 en 24 Caroli guldens per jaar uit de nagelaten boedel van Jr. Wolpart van Lesaan.
zie ook pag. 251

1627-04-26
♠ Verklaring van: Binne Jelgers, oud 56 jaren, coopman;
Jan Claaszn., oud 44 jaren, kistemaker;
Egbert Gerrijts, oud 37 jaren, cuijper;
dat Impck Harmensdr. op hun gebuijrte heeft gewoond en zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen, sonder ter contrarie te hebben vernomen.
wordt gecertificeerd: Impck
certificeert: Binne
Egbert
Jan

1627-04-26
♠ Wijlen Emerentiana Arents, in leven gehuwd met Boudewijn van Kerckwerven (overleden), gewoond hebbende te Delft.
Betreft: lastgeving aan de notarius Dirck de Haan te Delft door Ida van Lesaan en Focke Rommerts (weduwnaar van Anna van Lesaan) als mede-erfgenamen van voornoemde Emerentiana, om aan de kerckmeesteren van de Oude en Nieuwe Kercke te Delft, te transporteren de helfte van 312 guldens en 10 stuijvers.
Lastgever: Ida van Lesaan
Focke
Overige personen: Emerentaina
Boudewijn van Kerckwerven
Dirck de Haan
Anna van Lesaan

1627-04-30
♠ Antie Lamberts, huijsvrouw van de coopman Ritske Ritskis.
Betreft: aankoop van een huijsinge, in de Bredestrate bij de Puth, van de echtelieden Pieter Wiegers, backer en Wijb Wijbedr, voor 450 goudguldens.
Grondpacht: 30 stuijvers per jaar. Leeftijden niet vermeld.
Geografische aanduidingen: Breedstraat
Koper: Antie
Ritske
Verkoper: Pieter
Wijb

1627-04-30
♠ Antie Lamberts, huijsvrouw van de coopman Ritske Ritskis.
Betreft: aankoop van een huijsinge, in de Bredestrate bij de Puth, van de echtelieden Pieter Wiegers, backer en Wijb Wijbedr, voor 450 goudguldens.
Grondpacht: 30 stuijvers per jaar. Leeftijden niet vermeld.
Geografische aanduidingen: Breedstraat
Koper: Antie
Ritske
Verkoper: Pieter
Wijb

1627-04-30
♠ Henrick Dirx, chirurgiusgeselle.
Op zijn verzoek verklaart de mr chirurgius Jan Reiloffs, dat voornoemde Henrick twee jaren bij hem het chirurgijns-handwerck heeft geleerd en zich cloeck, vroom en eerlijk heeft gedragen.
verzoeker: Henrick
Getuige: Jan

1627-04-30
♠ Rein Sioerdszn, gehuwd met: Tijeetske Jorredr. Leeftijden niet vermeld.
Gekocht: een huijsinge en de ontruijminge van sate en landen, daartoe behorende , groot 60 pondematen, genaamd: Mamminga en gelegen te Menaldum, van de echtelieden: Joris Gerrijts Camp en Sijtske Waatzedr, voor 4000 goudguldens.
zie ook pagina: 261.
Geografische aanduidingen: Menaldum
Koper: Rein
Tijeetske
Verkoper: Joris Camp
Sijtske

1627-05-01
♠ Antie Willemsdr, huijsvrouw van de meester snijder Jacob Harmens.
Betreft: aankoop van een huijsinge, plaatse en loodse in de cleine Hoogstrate, van de echtelieden: burgemeester Taco Sapis Amama en Trijntie Thonisdr, voor 1050 goudguldens. Leeftijden niet vermeld.
Grondpacht: 28 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Kleine Hoogstraat
Koper: Antie
Jacob
Verkoper: Taco Amama
Trijntie

1627-05-01
♠ Beernt Meinerts, bierschipper.
Verklaart dat Henrick Moll, thans wonende te Leijden, nog in leven is alsoo hij met hem en ook met diens ouders heeft gesproken.
Vervolgens certificatie, dat Jaques Moll en Impckien Moll, nog in leven zijn alsoo dat zij op huijden alhier op den raadhuijse zijn verschenen en gecompareerd.
Getuige: Beernt
Overige personen: Henrick Moll
Jaques Moll
Impckien Moll

1627-05-01
♠ Joannes Jans, snijder, gehuwd met Auckien Joris.
Joost Thonis, lacquer van sijn genade. Gehuwd met: Pietie Salvisdr.
Betreft: aankoop van twee gerechte dardeparten van een huijsinge, vooraan in de Beijerstrate, van Rieme Salvisdr. , gehuwd met de soldaat: Otte Geerts, onder de hopman Albert van Bootsma, en Pietie Salvisdr., als erfgenamen van hun moeder Tijeets Wijbis, voor 226 goudguldens.
Grondpacht: 20 stuijvers per jaar. Leeftijden niet vermeld.
werkgever: Albert van Bootsma
Koper: Auckien
Joannes
Verkoper: Rieme
Pietie
Joost
Otte
Erflater: Tijeets
H
1627-05-07
♠ Anna Pietersdr.
Gekocht een camer, aan het pad naar Oldegaleijen, van de echtelieden Jacob Jacobs en Siu Martens, voor 120 goud guldens. Grondpacht 28 stuijvers per jaar. Leeftijden niet vermeld.
Koper: Anna
Verkoper: Jacob
Siu

1627-05-07
♠ Geert Jansdr, huijsvrouw van de Hopman Pijbo Rinties.
Verkocht: een halve huijsinge, in de Weert, aan Jan Harmens, backer, voor 900 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Jan
Verkoper: Geert
Pijbo

1627-05-09
♠ Doecke Wiglis, cuijper.
Egbert Duijringh, burger, alhier.
Dr. Joannes Duijringh, burger alhier.
Oud: .......
Dr. Nicolaus Nicolai, burger, alhier.
Oud:......
Pieter Andries Tijara, burger, alhier.
Oud:.....
Verklaart dat Saap en Mints Sijtsedrs, kinderen zijn van wijlen Sijtse Jarigs, in leven cuijper en burger alhier en dat deze een halfbroef is van wijlen Ade Alis, in leven wonende te Groningen en aldaar overleden.
verzoekster: Saap
Mints
verklaring aflegger: Egbert Duijringh
Joannes Duijringh
Getuige: Doecke
Overige personen: Sijtse
Ade

1627-05-09
♠ Simon Willems Faber.
Op zijn verzoek verklaart de Apothequer: Simon Haies, dat voornoemde Simon Faber drie jaren bij hem het Apothequershandwerck heeft geleerd en zich cloeck en vroom heeft gedragen.
certificeert: Simon
wordt gecertificeert: Simon Faber

1627-05-09
♠ Wijlen Ade Alis.
In leven te Groningen en aldaar overleden.
Halfbroer van wijlen Sijtse Jarigs, in leven cuijper en burger alhier, vader van Saap en Mints Sijtsedrs, alhier.
Betreft verklaring van zes personen dat voornoemde Sijtse Jarigs een halfbroer is van voornoemde Ade Alis en de vader van Saap en Mints Sijtsedrs voornoemd.
Overige personen: Ade
Sijtse
Saap
Mints

1627-05-17
♠ Henrickien Clasedr, van Wijmeren in Oost-Friesland.
Gehuwd met Hans George Reddinger, soldaat onder de rijngraaf.
Betreft: verklaring van de coster Harmen Martens, dat uit het kerckeboek is gebleken, dat het huwelijk van voornoemde Henrickien en Hans is afgecondicht op 6-12- en 20 Junij 1624 en op 4 December 1625 in de kercke alhier is bevesticht.
Getuige: Harmen
Overige personen: Henrickien
Hans George Reddinger

1627-05-18
♠ Auck Heinsdr, huijsvrouw van de apothequer Hein Cornelis.
Betreft: aankoop van een plaatske achter copers huijsinge aan het Vliet, van de echtelieden Rieurd Claaszn en Griet Dirxdr, voor 30 goudguldens min 3,5 stuijvers.
Koper: Auck
Hein
Verkoper: Rieurd
Griet

1627-05-18
♠ Wijlen: Sierck Sioerdszn Doenia, in leven: chirurgijnsgeselle, overleden in Oost-Indien.
Zoon van: Sioerd Sierx Doenia, overleden en Mints Buwedr. oud.......
Betreft: verklaring van Lodewick Pieters, dat hij voornoemde Sierck sioerdszn Doenia (overleden in Oost-Indien) heeft gekend en dat voornoemde Mints diens moeder is.
Dr. Joannes Jusum, oud: 50 jaren. Verklaart, dat hij wijlen Sierck Sierdszn Doenia heeft gekend en dat deze een zoon is van Sioerd Sierx Doenia (overleden) en Mints Buwe dr. (oud:......)
Erflater: Sierck Doenia
Sioerd Doenia
Overige personen: Mints
Lodewick

1627-05-19
♠ Jan Reins, leertouwer, gehuwd met: Meinu Olpherts.
Leeftijden niet vermeld.
Verkocht: een camer en plaatske, op het Schaverneck, aan de magistraat van Leeuwarden, voor 45 goud guldens.
Grondpacht: 2 goudguldens per jaar.
Verkoper: Jan
Meinu

1627-05-19
♠ Jan Reins, leertouwer, gehuwd met: Meinu Olpherts.
Leeftijden niet vermeld.
Verkocht: een camer en plaatske, op het Schaverneck, aan de magistraat van Leeuwarden, voor 45 goud guldens.
Grondpacht: 2 goudguldens per jaar.
Verkoper: Jan
Meinu

1627-05-21
♠ Benne Hessels, chirurgijnsgesel.
Op zijn verzoek verklaart de mr chirurgijn Joannes Lautenbagh, dat voornoemde Benne twee jaren bij hem het chirurgijnshandwerck heeft geleerd en zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen.
Getuige: Joannes Lautenbagh
Overige personen: Benne

1627-05-21
♠ Claas Entis, turfmeter.
Vader van: Machtel Clasedr, gehuwd met de linnenwever: Evert Gerrijts.
Leeftijden niet vermeld.
Voorn. Claas en Machtel hebben, ieder voor de helfte, verkocht: twee camers onder één dack, plus een plaatse en loodse, in de Oldehoofster Toornstrate, aan de echtel.: Rieurd Jans en Frouck Fabiaens, voor 310 goudgls en 21 stuijvers.
Grondpacht: 1½ stuijver p. jr.
Koper: Rieurd
Frouck
Verkoper: Claas
Machtel

1627-05-25
♠ Fedde Roeloffs, soldaat onder de compagnie van Wilhelm van Nassau en de heer van der Leck, admiraal van Holland en West Friesland.
Zijn vader: Roeloff Claaszn.
Op zijn verzoek verklaren (waaronder Jan Gerrijts, meester snijder, oud....., Chrijn Christoffels, meester harthouwer, oud:......) twee personen dat voornoemde Fedde in het laatst van April jongstleden naar Leeuwarden is gekomen om met zijn voornoemde vader scheidinge en delinge te maken van zijn moeders goederen.
Getuige: Gielis Bartels, soldaat onder de compagnie van graaf Wilhelm van Nassaum thans in guarnisoen te Schedam.
getuige: Henrick Jans, lakenbereijder.
verklaarder: Jan
Chrijn
Getuige: Gielis
Henrick
Overige personen: Fedde
van der Leck
Roeloff

1627-05-25
♠ Fedde Roeloffs, soldaat onder de compagnie van Wilhelm van Nassau en de heer van der Leck, admiraal van Holland en West Friesland.
Zijn vader: Roeloff Claaszn.
Op zijn verzoek verklaren (waaronder Jan Gerrijts, meester snijder, oud....., Chrijn Christoffels, meester harthouwer, oud:......) twee personen dat voornoemde Fedde in het laatst van April jongstleden naar Leeuwarden is gekomen om met zijn voornoemde vader scheidinge en delinge te maken van zijn moeders goederen.
Getuige: Gielis Bartels, soldaat onder de compagnie van graaf Wilhelm van Nassaum thans in guarnisoen te Schedam.
getuige: Henrick Jans, lakenbereijder.
verklaarder: Jan
Chrijn
Getuige: Gielis
Henrick
Overige personen: Fedde
van der Leck
Roeloff

1627-06-01
♠ Dirck Dirx, soldaat onder de guarde van sijne genade.
Broer van Henrick Dirx, so men secht overleden in Oost-Indien.
Op zijn verzoek verklaren twee personen dat zij voornoemde Henrick hebben gekend en een broer is van voornoemde Dirck. Deze is tevens diens enigste erfgenaam.
- Pieter Rieurds, leijdecker. Oud:.... verklaart.
- Joris Gerrijts Camp, bouwman, geeft verklaring af.
certificeert: Pieter
wordt gecertificeerd: Dirck
Henrick

1627-06-02
♠ Hans Pieckes, oud.......
Op zijn verzoek verklaren vier personen dat hij op hun gebuijrte op het Vliet heeft gewoond en zich eerlijk en vroom heeft gedragen.
verzoeker: Hans

1627-06-09
♠ Lambert van Dalen, oud 40 jaren, verklaart dat wijlen Stijntie Wilthaas een zuster is van wijlen Elbert Wilthaas (vader van Antie, Gerrijt, Henrick en Marttie Elberts Wilthaas).
Voogd van bovenstaande kinderen is: Minckes Ritskis, te Sneeck.
Tevens, dat deze kinderen haar erfenisse hebben ontfangen en ook erfgenamen zijn van wijlen Pietertien Wilthaas, van Sutphen (een moeije van voornoemde Elbert).
Comparant is gewesene curator over voornoemde kinderen.
Ints Borcherts dr, huijsvrouw van Tiaard Andries. Oud: 30 jaren verklaart (zie boven ) Comparante heeft circa 15 jaren bij voornoemde Stijntie gewoond.
certificeert: Lambert van Dalen
Ints Borcherts
wordt gecertificeerd: Antie Wilthaas
Gerrijt Wilthaas
Henrick Wilthaas
Marttie Wilthaas
tante: Stijntie Wilthaas
Vader: Elbert Wilthaas
Erflater: Pietertien Wilthaas
Overige personen: Tiaaard
Minckes

1627-06-14
♠ Op verzoek van Magdalena Aeltsedr en Rixt Aeltsedr verklaren drie personen: - Oene Joukis, oud: 31 jaren
- Hans Andrienszn. Oud: omtrent 50 jaren.
- Jr. Ciprianus Teye van Jaarsma, 49 jaren.
dat zij wijlen Gabbe Jaarsma, enige jaren geleden, als onder-barbijer vertrocken naar Oost-Indien en aldaar is overleden, hebben gekend en dat Rixt en Magdalena Aeltsedrs diens zusters en enigste erfgenamen zijn. Leeftijden niet vermeld.
verklaarder: Hans
Oene
erfgename: Rixt
Erflater: Gabbe Jaarsma
Overige personen: Magdalena

1627-06-14
♠ Op verzoek van Magdalena Aeltsedr en Rixt Aeltsedr verklaren drie personen: - Oene Joukis, oud: 31 jaren
- Hans Andrienszn. Oud: omtrent 50 jaren.
- Jr. Ciprianus Teye van Jaarsma, 49 jaren.
dat zij wijlen Gabbe Jaarsma, enige jaren geleden, als onder-barbijer vertrocken naar Oost-Indien en aldaar is overleden, hebben gekend en dat Rixt en Magdalena Aeltsedrs diens zusters en enigste erfgenamen zijn. Leeftijden niet vermeld.
verklaarder: Hans
Oene
erfgename: Rixt
Erflater: Gabbe Jaarsma
Overige personen: Magdalena

1627-07-09
♠ Dirck Harmens, oud 62 jaren.
Aede Popckis, deurwaarder, oud 68 jaren.
Elias Fos, oud: 42 jaren.
Verklaren dat Wolter Heij op hun gebuijrte heeft gewoond en zich cloeck en vroom heeft gedragen.
Getuige: Dirck
Aede
Overige personen: Wolter Heij

1627-07-28
♠ Agge Rintsis.
Oud: 34 jaren.
Claas Claas.
Oud: 72 jaren.
Verklaren dat de echtelieden Cornelis Roeloffs en Hijlck Jochums op zijn gebuijrte hebben gewoond en hun cloeck, vroom en neerstich hebben gedragen.
verzoekster: Hijlck
verzoeker: Cornelis
Getuige: Agge

1627-08-11
♠ Wijlen Harmen Jans, in leven goldsmid, en Bets Thevisdr., echtelieden; hun zoon is wijlen Jan Harmenszn.
Grootouders Harmen Janszn. en Jan Janszn.
Betreft: verklaring van vijf personen: - Geertie Dirxdr., oud omtrent 46 jaren, weduwe van Simon Simonszn.;
- Sijts Piersdr., oud 73 jaren, weduwe van wijlen Jans Janszn.
- Mecke Meints. Oud: 70 jaren.
- Hans Coolboorn. Oud: ontrent 70 jaren.
dat zij voornoemde wijlen Jan Harmenszn. en diens ouders hebben gekend en dat hij een zoon is van voornoemde Bets Thevisdr, weduwe van de Goldsmid: Harmen Jans.
Eén der comparanten verklaart tevens dat voornoemde Bets Thevisdr. en haar voornoemde kindskinderen, de enigste erfgenamen van voornoemde Jan Harmenszn. zijn.
erflater en vader: Harmen
certificeert: Geertie
Sijts
Erflater: Jan
Simon
Overige personen: Bets
Jan
Harmen

1627-08-24
♠ Lambert van Dalen en Pieter Henrix Goyer, coopmansbode te Amsterdam verklaren, op verzoek van Frans Robrechts, te Amsterdam, dat hier (te Leeuwarden) geen impost wordt betaald voor sijde gewercte linten om daarvan hoosebanden te maken.
Comparant heeft voorschreven linten alhier wel verkocht of naar hier gebracht, sonder oijt enige impost betaald te hebben.
certificeert: Lambert van Dalen
wordt gecertificeerd: Frans Robrechts

1627-08-24
♠ Lambert van Dalen en Pieter Henrix Goyer, coopmansbode te Amsterdam verklaren, op verzoek van Frans Robrechts, te Amsterdam, dat hier (te Leeuwarden) geen impost wordt betaald voor sijde gewercte linten om daarvan hoosebanden te maken.
Comparant heeft voorschreven linten alhier wel verkocht of naar hier gebracht, sonder oijt enige impost betaald te hebben.
certificeert: Lambert van Dalen
wordt gecertificeerd: Frans Robrechts

1627-08-27
♠ Geijs Jans, keuckenmoer in het gasthuijs.
Oud: 59 jaren.
Lisck Beernts, sieckenmoer van het Gasthuijs,
Oud: 52 jaren.
Verklaart dat de echtelieden Jan Harten en Anna Harten, wonende te Lije, in het sticht van Bremen, op 23 Augusti jongstleden naar het gasthuijs zijn gekomen en dat Anna aldaat op 24 Augusti jongstleden is overleden en begraven op 26 Augusti jongstleden.
Verklaringen zijn op verzoek van Jan Harten.
Getuige: Geijs
Lisck
Overige personen: Jan Harten
Anna Harten

1627-08-27
♠ Geijs Jans, keuckenmoer in het gasthuijs.
Oud: 59 jaren.
Lisck Beernts, sieckenmoer van het Gasthuijs,
Oud: 52 jaren.
Verklaart dat de echtelieden Jan Harten en Anna Harten, wonende te Lije, in het sticht van Bremen, op 23 Augusti jongstleden naar het gasthuijs zijn gekomen en dat Anna aldaat op 24 Augusti jongstleden is overleden en begraven op 26 Augusti jongstleden.
Verklaringen zijn op verzoek van Jan Harten.
Getuige: Geijs
Lisck
Overige personen: Jan Harten
Anna Harten

1627-09-18
♠ Wijbe Douwis, calckmeter, en Anna Liuppedr., echtelieden. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verkoop van een camer, loodse en plaatse, vooraan op de Groenewech bij het gewesene Stads Bolwerck, aan Hans Lenerts, appoincteerde onder de Hopman Hessel Aijsma, voor 100 goudguldens, plus 2 rijxedalers.
Vrij van grondpacht.
Koper: Hans
Verkoper: Anna
Wijbe
Overige personen: Hessel Aijsma

1627-09-18
♠ Wijbe Douwis, calckmeter, en Anna Liuppedr., echtelieden. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verkoop van een camer, loodse en plaatse, vooraan op de Groenewech bij het gewesene Stads Bolwerck, aan Hans Lenerts, appoincteerde onder de Hopman Hessel Aijsma, voor 100 goudguldens, plus 2 rijxedalers.
Vrij van grondpacht.
Koper: Hans
Verkoper: Anna
Wijbe
Overige personen: Hessel Aijsma

1627-10-05
♠ Hans Henrix, gehuwd met Hil Jans.
Gekocht: een camer, in de Hanniastege, van de echtelieden Wibrandus Dirx en Griet Beerntsdr. én Simon Simonszn. en Lijsbet Jans (allen erfgenamen van wijlen Dirck Lamberts), voor 80 goudguldens.
Grondpacht: 28 stuijvers per jaar. Leeftijden niet vermeld.
verkoper en erfgenaam: Wibrandus
Griet
Simon
Lijsbet
Koper: Hans
Hil
Erflater: Dirck

1627-10-05
♠ Hans Henrix, gehuwd met Hil Jans.
Gekocht: een camer, in de Hanniastege, van de echtelieden Wibrandus Dirx en Griet Beerntsdr. én Simon Simonszn. en Lijsbet Jans (allen erfgenamen van wijlen Dirck Lamberts), voor 80 goudguldens.
Grondpacht: 28 stuijvers per jaar. Leeftijden niet vermeld.
verkoper en erfgenaam: Wibrandus
Griet
Simon
Lijsbet
Koper: Hans
Hil
Erflater: Dirck

1627-10-06
♠ - Margaretha van Neck, vrouw van Harem van der Forst te Amsterdam. Haar moeder Machteld Noeijen
- Lubbert Jans, te, vader van ..... kinderen. Oud:....
- Aaltie Lubberts, huijsvrouw van Francois de Buijs;
- Jan Lubberts, broer van Machteld Lubberts;
- Lieuwe Lieuwes, man en voogd van Fenneken Lubberts, te Amsterdam
- Elbert Cornelis, gehuwd met/weduwnaar van Jantien Lubberts, en vader van Weintie Elberts;
- Margereta Sanders, te Surhuijsterveen, gehuwd met: Jan Mom.
- Catharina en Margareta Heerman, alhier, hun voogd Dr. Ernst van Noeyen.
allen erfgenamen van Harmen Forck van Dorsten, alhier overleden.
Betreft: Geven (samen met de mede-erfgenamen) procuratie aan de advocaat Dr. Francois Schot, te Amsterdam, om te verkopen een huijsinge en erve, in de Luttekestrate te Harderwijck [= Harderwijk, provincie Gelderland], uit crachte van twee schepe kennissen [= pandbrief], d.d. 31 Augusti 1607 en 28 Maij 1613, respectievelijk groot 1600 en 800 Caroliguldens.
(zie ook pagina 268 en 269) Leeftijden niet vermeld.
Erfgenaam: Aaltie
Jantien
Weintie
Fenneken
Jan
Machteld
executeur: Francois Schot
Erflater: Harmen Forck van Dorsten
Overige personen: Francois de Buijs
Elbert
Lieuwe
Lubbert

1627-10-11
♠ Lubbert Jans, te ....
Vader van.... kinderen.
Oud:....
Betreft: verklaring van Henrick Noeijen, te Harderwijck, erfgenaam van Harmen Forck van Dorsten, alhier overleden, dat hij na zijn dood, in conformite van het testament van voornoemde Harmen, aan de kinderen van voornoemde Lubbert en die van Jan Heerman, zal doen uitkeren 1300 dalers a 30 stuijvers per stuck enzevoort, enzevoort.
verklaarder: Henrick Noeijen
Erflater: Harmen Forck van Dorsten
Overige personen: Lubbert
Jan Heerman

1627-10-17
♠ Beernt Claaszn.
Oud: 38 jaren.
Jan Damis
Oud: 56 jaren.
Verklaart dat hij Jan Roberts, so men secht: overleden in Ost-Indien, heeft gekend en dat deze een zoon is van Robert Jans Waddel (overleden) en Frouck Jans.
Frans Alberts.
Oom van Frouck Jans, weduwe van Roberts Jans Waddel voornoemd.
Geeft procuratie aan voornoemde Frans om de tractementen van voornoemde Jan, te Enckhuijsen te vorderen.
verklaarder: Jan
Opmerkingen: zie ook L848-272
erfgename: Frouck
Erflater: Jan Waddel
Robert Waddel
Getuige: Beernt
Overige personen: Frans

1627-11-02
♠ Bauck Bootis, huijsvrouw van Pijter Saskers. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: aankoop van een camer, hofke en plaats in de Haniasteegh, van de echtelieden Sicke Carstes en Dieu Jans, voor 400 goudguldens.
Grondpacht: 28 stuijvers.
Geografische aanduidingen: Haniasteeg
Koper: Bauck
Pijter
Verkoper: Sicke
Dieu

1627-11-14
♠ Jan Wijtsis, oud.....
Op zijn verzoek verklaart de meester chirurgijn: Jan Janszn Post, dat de voornoemde Jan Wijtsis twee jaren bij hem het chirurgijns-hand- werck heeft geleerd en zich clock, vroom en neerstich heeft gedragen.
verklaarder: Jan Post
verzoeker: Jan

1627-11-15
♠ Beernt Meinerts, bierschipper.
Oud: 30 jaren.
Betreft: maken van certificatie dat Jaques, Impcke en Henricus Moll, kinderen van de echtelieden Anthoon de Moll en Agatha van Velsen, nog in leven zijn, also Jaques en Impcke op den raadhuijse alhier zijn verschenen en gecompareerd en voornoemde Beernt voornoemde Henricus te Leijden heeft gesproken.
Getuige: Beernt
Overige personen: Jaques Moll
Impcke Moll
Henricus Moll
Anthoon de Moll
Agatha van Velsen

1627-11-21
♠ Rudolphus Siegersma verklaart dat Meester Gerrit Cornelis van Nes, veldscheerder onder de hopman Aeriaan Duijck te Willemstad, 14 dagen in Friesland verblijft om zijn vrienden te bezoeken.

1627-11-27
♠ Antie Joostis, huijsvrouw van de soldaat Jan Rienx onder Wigle Hania.
Betreft: verkoop van een camer in de Percksteigh aan de echtelieden Jan Reins en Meinu Olpherts, voor 120 goudguldens.
Leeftijden niet vermeld.
Koper: Jan
Meinu
Verkoper: Antie
Jan
Overige personen: Wigle Hania

1627-11-27
♠ Antie Joostis, huijsvrouw van de soldaat Jan Rienx onder Wigle Hania.
Betreft: verkoop van een camer in de Percksteigh aan de echtelieden Jan Reins en Meinu Olpherts, voor 120 goudguldens.
Leeftijden niet vermeld.
Koper: Jan
Meinu
Verkoper: Antie
Jan
Overige personen: Wigle Hania

1627-12-04
♠ Frouck Jansdr, gehuwd met Willem Janszn, welke haar echter heeft verlaten en thans zich op houdende te Amsterdam.
Eerder weduwe van Robert Wattel.(Waddel)
Moeder van Jan Roberts, overleden in Oost-Indien.
Frans Alberts en Henrick Thonis, oud 52 jaren en Rienck Lieuwis, oud: 46 jaren.
Maaicke Lautenbagh, oud 51 jaren.
Nicolaes Legouche, oud: 67 jaren.
Verklaren dat Willem Janszn, thans zich ophoudende te Amsterdam, en Frouck Jans, eerder weduwe van Robert Wattel (Waddel), ruim een vierndeels jaars zijn gehuwd maar dat Willem haar heeft verlaten, volgens zijn zeggen omdat hij alhier de cost niet kon gewinnen en wilde dat Frouck naar hem kwam. Leeftijden niet vermeld.
(Zie ook pag. 269)
Getuige: Frans
Henrick
Rienck
Overige personen: Willem
Frouck
Robert Wattel
Jan
vimeoacebook
t
1627-12-05
♠ Aaltie Sioerdsdr., weduwe van Cornelis Henrix.
Moeder van: Henrich Cornelis, zijnde absent, Antie Cornelis, Janske Cornelis en Brechtie Cornelis, gehuwd met Abbe Tiaards. Leeftijden niet vermeld.
Bovengenoemde personen hebben verkocht: Een gerechte dardepart van een nieuwe hoeckhuijsinge, op de smalle sijde van de Nieuwestad, tegenover de Butterwage, aan de
echtelieden: Jan Tietis en Cunierke Gerckis, voor 1020 goud guldens, plus 3 rosenobels. Grondpacht:....
Geografische aanduidingen: Nieuwestad, smalle sijde tegenover de Butterwage.
Koper: Jan
Cunierke
Verkoper: Aaltie
Henrich
Antie
Jancke
Brechtie
Abbe
Erflater: Cornelis

1627-12-11
♠ Aarntie Tijepckedr, huijsvrouw van Lambert Lamberts.
Betreft: verkoop van een ledige plaatse, in de Wester Clock - ofte Jacob Roepersstrate, aan Auck Feckedr, weduwe van Pieter Pieters van Frolo, voor 300 gouguldens.
N.B.: de post: nihil.
Geografische aanduidingen: de Wester Clock - ofte Jacob Roepersstrate
Koper: Auck
Verkoper: Aarntje
Lambert
Overige personen: Pieter van Frolo
vimeo

1627-12-17
♠ Berber Huijgis, huijsvrouw van de linnenwever Henrick Janszn.
Betreft: verkoop van een camer, loodse en hofke op de hoeck tegensover de Groenewech aan de echtelieden Geert Beernts van Northorn en Met Jansdr, voor 250 goudguldens. Leeftijden niet vermeld.
Koper: Geert
Met
Verkoper: Berber
Henrick

1627-12-17
♠ Berber Huijgis, huijsvrouw van de linnenwever Henrick Janszn.
Betreft: verkoop van een camer, loodse en hofke op de hoeck tegensover de Groenewech aan de echtelieden Geert Beernts van Northorn en Met Jansdr, voor 250 goudguldens. Leeftijden niet vermeld.
Koper: Geert
Met
Verkoper: Berber
Henrick

1627-12-29
♠ Corneliske Cornelisdr. gewesene conventuale van het Nijenclooster, in de Dam.
Oud:....
Certificatie te maken, dat voornoemde Corneliske nog in leven is, also zij op den Raadhuijse alhier is verschenen.

1627-12-29
♠ Corneliske Cornelisdr. gewesene conventuale van het Nijenclooster, in de Dam.
Oud:....
Certificatie te maken, dat voornoemde Corneliske nog in leven is, also zij op den Raadhuijse alhier is verschenen.

1628-01-02
♠ Ansck Martensdr
Gekocht: een gerechte helfte van een huijsinge, achter Hanenburgh alhier, van de mr snijder Jan Maldee, voor 200 goudguldens en 21 stuijvers.
Grondpacht (in 't geheel) 7 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: achter Hanenburgh
Koper: Ansck
Verkoper: Jan Maldee

1628-01-04
♠ Edo Henrici, notarius publicus.
Gehuwd met Glaudina Armand.
Leeftijden niet vermeld.
Gekocht een huijsinge, schuijre en plaatse, op de smalle sijde van de Nieuwestad, van de echtelieden Paulus Fongers en Marttie Jansdr, voor 1375 goudguldens, plus 1 rosenobel.
Grondpacht: 10,5 stuijver per jaar.
Koper: Edo
Glaudina Armand
Verkoper: Paulus
Marttie

1628-01-05
♠ Jacob Jacobs, schuijtemaker. Gehuwd met: Siu Martens dr. Leeftijden niet vermeld.
Gekocht: een huijsinge, timmerhuijs en sijdcamers, op Oldegalijen, van de echtelieden: Jeroen Rompckis en Grietie Pieters Cans, voor 350 goudguldens. Grondpacht: 2 goudguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: Oldegalileën
Koper: Jacob
Siu
Verkoper: Jeroen
Grietie Cans

1628-01-05
♠ Jeroen Romckis, gehuwd met Grietie Pieters Cans.
Leeftijden niet vermeld.
Verkocht: een huijsinge, timmerhuijs en sijdcamers, op Oldegaleijen, aan Jacob Jacobs en Sui Martensdr., voor 350 goudguldend.
Grondpacht: 2 goudguldens per jaar.
Koper: Jacob
Siu
Verkoper: Jeroen
Grietie Cans

1628-01-05
♠ Wijlen Geertie Jansdr, in leven wonende in Zwolle.
Moeder van enige kinderen, welke allen zijn overleden.
Zuster van Marichie Jansdr, gehuwd met Jochum Meinsis, alhier.
Betreft: verklaring van Stijntie Lantings, huijsvrouw van dr. Joannes Lens, dat zij voornoemde Geertie heeft gekend en dat deze een zuster is van voornoemde Marichie.
Erflater: Geertie
Getuige: Stijntie
Overige personen: Marichie
Jochum
Joannes

1628-01-15
♠ Robert van Belle.
Oud: ....
Geeft last aan Trijtie van de Waarde, weduwe van Michiel Willems en wonende te Vlissingen, om zijn saacken te bevorderen, speciaal tegen de erfgenamen van Matheus del Corne, tot afdoeninge van de arresten door hun op zijn (comparants)goederen gedaan.
Erflater: Matheus del Corne
Overige personen: Robert van Belle
Trijntie van Waarde
Michiel

1628-01-21
♠ Johannes Abbis, Poortier op het Schaverneck. Gehuwd met: Trijntie Daniels.
Leeftijden niet vermeld.
Gekocht: een woninge, vooraan in de Molenstrate, bij het Schaverneck van de echtelieden: Pieter Wiegers, backer en Wijb Wijbis, voor 228 goudguldens.
Grondpacht: 3 ½ goudguldens per jaar.
Koper: Johannes
Trijntie
Verkoper: Pieter
Wijb

1628-01-27
♠ Aeltie Lucasdr., huijsvrouw van de glasemaker: Willem Egberts. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: Verkoop van een huijsinge en plaatske, in de Clockstrate, aan de echtelieden: Dirck Alberts, boeckvercoper, en Hiltie Arnolds Jellema, voor 1000 goudguldens. Vrij van grondpacht.
Koper: Dirck
Hiltie Jellema
Verkoper: Aeltie
Willem

1628-01-27
♠ Aeltie Lucasdr., huijsvrouw van de glasemaker: Willem Egberts. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: Verkoop van een huijsinge en plaatske, in de Clockstrate, aan de echtelieden: Dirck Alberts, boeckvercoper, en Hiltie Arnolds Jellema, voor 1000 goudguldens. Vrij van grondpacht.
Koper: Dirck
Hiltie Jellema
Verkoper: Aeltie
Willem

1628-01-30
♠ Wijlen Harmen Haies.
Zijn erfgename Tied Evertsdr, vrouw van Jeronimus Martens Gravius.
Betreft: lastgeving van voornoemde Jeronimus, aan de sijdecramer Beernt Pote te Embden, om van de erfgenamen van Thonis Haickis, in leven te Embden, te vorderen 300 carolusguldens uit crachte van obligatien, de dato 13 Januarij 1619.
Erfgenaam: Tied
lasthebber: Beernt Pote
Lastgever: Jeronimus Gravius
Erflater: Thonis
Overige personen: Harmen

1628-02-01
♠ Antie Rinnerts, huijsvrouw van de coopman Gijsbert Gijsberts.
Betreft: aankoop van een nieuwe camer, in de Heer van Amelandsstrate, van de echtelieden Ids Abbis en Sijouck Rippertsdr, voor 200 goudguldens.
Grondpacht: 5 goudguldens per jaar. Ids Abbis, coopman. Gehuwd met: Sijouck Rippertsdr, Leeftijden niet vermeld. Verkoper.
Koper: Antie
Gijsbert
Verkoper: Ids
Sijouck

1628-02-01
♠ Beernt Meinerts, schipper alhier.
Verklaart dat hij in 1624 voor Harmen Rienxzn alhier, 671 schappsvellen heeft vervoerd naar Pieter Gravestein te Leijden en dat hij van Pieter tot vrachtgeld heeft ontfangen 6,5 carolusguldens en enige stuijvers.
Getuige: Beernt
Overige personen: Harmen
Pieter Gravestein

1628-02-02
♠ Agge Claaszn.
Gehuwd met: Sara Fransis
Gekocht: een huijsinge, op de Nieuwebuijren tusschen de Pottebackerspijpe en de Jacobinerbrugge, van de echtelieden: Rompcke Sickes,timmerman en Thijesck Juckedr, voor 210 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Agge
Sara
Verkoper: Rompcke
Thijesck

1628-02-02
♠ Agge Claaszn.
Gehuwd met: Sara Fransis
Gekocht: een huijsinge, op de Nieuwebuijren tusschen de Pottebackerspijpe en de Jacobinerbrugge, van de echtelieden: Rompcke Sickes,timmerman en Thijesck Juckedr, voor 210 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Agge
Sara
Verkoper: Rompcke
Thijesck

1628-02-04
♠ Alle van Boerum (Burum), Faandrich, verklaart, samen met de lakencoper Huijbert Claaszn., dat Jacob Stevens Bange (Banga), Fettie Stevensdr. en Geertie Stevensdr., nog in leven - en wel gedisponeert zijn.
Comparanten zijn hun naaste gebuijren.
Overige personen: Geertie
Jacob Bange
Fettie
Alle van Boerum
Huijbert

1628-02-04
♠ Antie Jansdr, huijsvrouw van de leijdecker Willem Jans.
Betreft: aankoop van 2 camers onder 1 dack bij de opgangh van de Nieuwebuijren, van Grietie Henrixdr, huijsvrouw van Henrick Jans, voor 195 goudguldens. Grondpacht: 14 stuijvers.
Leeftijden niet vermeld.
Koper: Antie
Willem
Verkoper: Grietie
Henrick

1628-02-04
♠ Antie Jansdr, huijsvrouw van de leijdecker Willem Jans.
Betreft: aankoop van 2 camers onder 1 dack bij de opgangh van de Nieuwebuijren, van Grietie Henrixdr, huijsvrouw van Henrick Jans, voor 195 goudguldens. Grondpacht: 14 stuijvers.
Leeftijden niet vermeld.
Koper: Antie
Willem
Verkoper: Grietie
Henrick

1628-02-09
♠ Pieter Helmers, alhier.
Gekocht: een camer en loodse, achter de Jacobiner Kerck, tusschen de Wabbe Wissesbrugge en het perck, van de meester harpenist: Sibren Eilerts, voor 100 dalers.
Grondpacht: 1 stuijver.
Geografische aanduidingen: Wabbe Wissesbrugge en het perck
Debiteur: Pieter
Crediteur: Sibren

1628-02-11
♠ Aalijt Luijckes, huijsvrouw van de linnenwever: Claas Janszn.
Erfgename van: Tebbe Luijckis, in leven wonende te Rees en aldaar overleden.
Betreft: lastgeving van voornoemde Claas, aan Nanningh Auckiszn, leningdrager, om van Theodorus Dingden, te Rees, te vorderen het bedrag (ongeveer 25 dalers) hetwelk voornoemde Tebbe, bij testamente of andere dispositie, aan voornoemde Aalijt heeft gelegateerd.
Erfgenaam: Aalijt
Debiteur: Theodorus Dingden
Erflater: Tebbe
Overige personen: Claas
Nanningh

1628-02-11
♠ Aalijt Luijckes, huijsvrouw van de linnenwever: Claas Janszn.
Erfgename van: Tebbe Luijckis, in leven wonende te Rees en aldaar overleden.
Betreft: lastgeving van voornoemde Claas, aan Nanningh Auckiszn, leningdrager, om van Theodorus Dingden, te Rees, te vorderen het bedrag (ongeveer 25 dalers) hetwelk voornoemde Tebbe, bij testamente of andere dispositie, aan voornoemde Aalijt heeft gelegateerd.
Erfgenaam: Aalijt
Debiteur: Theodorus Dingden
Erflater: Tebbe
Overige personen: Claas
Nanningh

1628-02-12
♠ Hidtie Doitsedr., te Doccum, weduwe van Boije Bonnes.
Betreft: Verkoop van een huijsinge, loodse en ledige plaatse, op Oldegaleijen, door voornoemde Hidtie (door bemiddeling van haar volmacht Sijbe Piers Mellema), aan de echtelieden Henrick Henrix, schoenlapper, en Lijsbet Wijbis, voor 249 goudguldens en 21 stuijvers.
Grondpacht: 5 Caroliguldens per jaar.
Koper: Henrick
Lijsbet
Verkoper: Hidtie
Overige personen: Boije
Sijbe Mellema

1628-02-14
♠ Jancke Cornelis, huijsvrouw van Dirck van Vijersen.
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verkoop an een nieuwe huijsinge, loods en plaats, op de Ewal, aan de echtelieden: Lolcke Jorrits en Jacomijntje Jans, voor 850 goudguldens.
Geografische aanduidingen: op de Eewal
Crediteur: Jancke
Dirck van Vijersen
Debiteur: Jacomijntie
Lolcke

1628-03-04
♠ Caarl Petri a Boenien Oud;........
Betreft: verklaring van de collecteur Lambert Lamberts, dat hij in 1618 collecteur was van de winen, bieren, olie en asijn, voor de grietenie van Leeuwarderadeel, tevens, dat hij toen, op last van de schouman: Pieter Sioerds en als pachter van deselve, heeft betaald aan voornoemde Caarl 249 carolus guldens uit de gecollecteerde gelden, volgens de annotatie in zijn boek staande.
wordt gecertificeerd: Caarl Petri a Boenien
certificeert: Lambert
verzoekt registratie: Pieter

1628-03-08
♠ Wijlen Geijs Jansdr, moeder van Rieme Geertsdr, gehuwd met Abraham Lapeij.
Betreft: verklaring van Jouck Ritsertsdr, dat de goederen, ter waarde van 40 stuijvers, door voornoemde Rieme anderhalf jaar geleden, bij haar gekocht, door Rieme waren geërft van diens voornoemde moeder.
Erfgenaam: Rieme
Erflaatster: Geijs
Getuige: Jouck
Overige personen: Abraham Lapeij

1628-03-08
♠ Wijlen Geijs Jansdr, moeder van Rieme Geertsdr, gehuwd met Abraham Lapeij.
Betreft: verklaring van Jouck Ritsertsdr, dat de goederen, ter waarde van 40 stuijvers, door voornoemde Rieme anderhalf jaar geleden, bij haar gekocht, door Rieme waren geërft van diens voornoemde moeder.
Erfgenaam: Rieme
Erflaatster: Geijs
Getuige: Jouck
Overige personen: Abraham Lapeij

1628-03-11
♠ Bottie Annedr, huijsvrouw van de gardenier Hein Gerrits.
Betreft: aankoop van een huijsinge, staande schuinover Jan de doods hovinge, buijten de Wirdumerpoorte, met overdacht van ongeveer dardehalve pondemaat land, van de burgemeester Taco Sapis Amama en Pieter Sijbis, voor 160 goudguldens.
Grondpacht: 60 Carolus guldens per jaar.
Geografische aanduidingen: Buiten de Wirdumerpoort
Koper: Bottie
Hein
Verkoper: Taco Amama
Pieter

1628-03-12
♠ Folckert Jennes.
Betreft: verklaring van de mr chirurgijn Jan Goverts, dat voornoemde Folckert drie jaren bij hem het chirurgijnshandwerck heeft geleerd en zich cloeck, voorm en neerstich heeft gedragen.
Getuige: Jan
Overige personen: Folckert
H
1628-03-17
♠ Griet Gerrijts, huijsvrouw van Uutse Riemers.
Betreft: verkoop van een huijsinge in de Minnemastraet, aan de echtelieden Wilhelmus Hendrix, meester snijder en Trijntie Bernardus, voor 700 goudguldens. Grondpacht: 2 carolus guldens.
Leeftijden niet vermeld.
Koper: Wilhelmus
Trijntie
Verkoper: Griet
Uutse

1628-03-17
♠ Griet Gerrijts, huijsvrouw van Uutse Riemers.
Betreft: verkoop van een huijsinge in de Minnemastraet, aan de echtelieden Wilhelmus Hendrix, meester snijder en Trijntie Bernardus, voor 700 goudguldens. Grondpacht: 2 carolus guldens.
Leeftijden niet vermeld.
Koper: Wilhelmus
Trijntie
Verkoper: Griet
Uutse

1628-03-19
♠ Wijlen Sibrand Jochums, zijn weduwe: Thevis Sickedr., oud;......
Pieter Andries Tijara, oud:...., alhier.
Betreft: lastgeving van de grootschipper Simon Lieuwis, te Doccum, aan voornoemde Thevis, ter inning van twaalfstehalve honder caroliguldens van de ambassadeurs der Hanzesteden: Foppius en Livius Aetsma, respectievelijk residerende te Hamburgh en den Hage.

1628-03-21
♠ Dirck Alberts, boeckvercoper.
Gehuwd met Hiltie Aerntsdr Jellema.
Gekocht: twee camers, op de waterswal achter de Gaeleijster Kercke, van de echtelieden Lieuwe Walliszn, koemelcker, gehuwd met: Tijed Gerrijts.
De instructie te vorderen van mr Everardi.
Geografische aanduidingen: op de waterswal achter de Gaeleijster Kercke
Koper: Dirck
Hiltie Jellema
Verkoper: Lieuwe
Tijed
Overige personen: Everardi

1628-04-05
♠ Adriaan Jans, van Londen;
Claas Andries, alhier. Oud: ...
Douwe Dirx, alhier;
Freerck Freerx, van Embden;
Freerck Claas, alhier;
Gerrijt Jans, van Witmont;
Gerrijt Sijes, alhier;
Henrick Geuckis, alhier;
Henrick Siux, alhier;
Jan Goffis, alhier;
Jan Jouckies, alhier;
Jan Sijbis, oud:.....
Jan Mevis, alhier. Oud:....
Jurien Adius, oud:.......
Lambert Pieters, alhier. Oud:.......
Lieuwe Simons, van Doccum. Oud:.......
Marten Tijallings. Oud: ....
Mens Gerbens, alhier. Oud: ......
Oege Wiglis, alhier. Oud:......
Pieter Sijbis, alhier. Oud: .......
Rompcke Rompckis, alhier. Oud:....
Sibren Rieurds, alhier. Oud:.......
Simon Auckes, alhier. Oud:.....
Teije Douwis, alhier. Oud:.....
Thijs Claaszn, alhier. Oud: ....
Thijs Thijszn. Oud: ....
Wibren Aggis, alhier. Oud: ....
Jan Keern, van Londen. Oud:.....
Jan Dirx Klinckebil, alhier. Oud:......
Jan Mijnen, van Bremen. Oud:........
Thonis Speck, van Embden. Oud:......
Andries Foedersnijder, alhier. Oud:.....
Verklaren dat de Hopman Frans van Roussel hen als soldaat heeft aangenomen en gewillich onder diens Compagnie zal dienen.
certificeert: Adriaan
Douwe
Freerck
Freerck
Gerrijt
Gerrijt
Henrick
Henrick
Jan
Jan
Jan
Jurien
Jan
Claes
Lambert
Lieuwe
Oege
Pieter
wordt gecertificeerd: Frans van Roussel
verklaarder: Rompcke

1628-04-07
♠ Dirck Eepis, passementwercker.
Oud: ontrent 53 jaren.
Geert Henrix, snijder.
Oud: 35 jaren.
Verklaren dat zij Jochum Jochums, overleden in Oost-Indien, hebben gekend en dat deze een broer is van Willem Jochums Schadenburgh.
Laatstgenoemd is diens enigste erfgenaam.
Erfgenaam: Willem Schadenburgh
Erflater: Jochum
Getuige: Dirck
Geert

1628-04-08
♠ Marten v an Marssum, Apothequer.
Oud:.....
Verklaart, dat Hidde Hessels Popma, twee jaren bij hem het apothequers-handwerck heeft geleerd en zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen.

1628-04-11
♠ Allert Allerts, meester snijder en olderman van het snijdersgilde.
Vertoont het gildeboeck van voornoemd gulde, waaruit blijkt dat Beernt Pieters in 1618 het snijders-ambacht heeft geleerd bij de meester snijder: Jacob Harmens, alhier, oud: ......
certificeert: Allert
wordt gecertificeerd: Jacob
Beernt

1628-04-21
♠ Geertie Henrix, huijsvrouw van de mr snijder Geert Henrix.
Verkoop van een huijsinge, loodse en plaatske, in de Slottemakersstrate, aan Rints Cornelisdr, weduwe van Jan Geddrix, voor 557 goudguldens. Gronpacht: 18 stuijvers.
Geografische aanduidingen: Slottemakersstrate
Koper: Rints
Verkoper: Geertie
Geert
Overige personen: Jan

1628-04-21
♠ Geertie Henrix, huijsvrouw van de mr snijder Geert Henrix.
Verkoop van een huijsinge, loodse en plaatske, in de Slottemakersstrate, aan Rints Cornelisdr, weduwe van Jan Geddrix, voor 557 goudguldens. Gronpacht: 18 stuijvers.
Geografische aanduidingen: Slottemakersstrate
Koper: Rints
Verkoper: Geertie
Geert
Overige personen: Jan

1628-04-22
♠ Anna Coertsdr, ontrent 10 jaren geleden, met Capitein Prins van hier naar Denemerken vertrocken.
Voornoemde capitein is vader van Geel Prinsdr, alhier.
Betreft: verklaring van vier personen op verzoek van voornoemde Geel: - Douwe Henrix, snijder, oud ontrent 57 jaren
- Jacob Roeloffs, slottemaker, oud 57 jaren) heeft op Anna's gebuijrte gewoond.
- Reiner Jans, handschoenmaker. Oud: 55 jaren.
dat voornoemde Anna op hun gebuijrte heeft gewoond en dat diens goederen bij haar vertreck van weinig of geen waarde zijn geweest, alsoo haar ouders als Anna zelf onvermogend zijn geweest, enz enz.
Pieter Andries Tijara.
Oud: 45 jaren.
Verklaart, dat hij aan Capitein Prins en Anna Coerts, bij hun vertrecken naar Denemarcken, 10 jaren geleden, heeft overhandicht 600 goudguldens.
Geografische aanduidingen: Denemarken
wordt gecertificeerd: Anna
Vader: N.N. Prins
verzoeker: Geel Prins
certificeert: Douwe
Jacob
Reiner

1628-04-23
♠ Claas Janszn, burger alhier.
Oud: omtrent 31 jaren.
Verklaart, dat hij met Marcus Marcus van Hassel op het schip Groningen op terugreise was van Japon naar Nederland; dat hij met voorn. Marcus heeft gesproken en dat deze enige dagen later aan een ernstige ziekte is gestorven, op voorn. schip in sekere plaatse in Coetsie in Japon (ongeveer vierdehalfjaar geleden).
Pieter Aarnts, stiefvader van wijlen: Marcus Marcus.
Geografische aanduidingen: Coetsie in Japon
Legt: Claas
Overige personen: Marcus Marcus van Hassel
Pieter

1628-04-24
♠ Jan Franszn, meester chirurgijn, oud:.....
Verklaart, dat Ritske Wopckis ..... jaren bij hem het chirurgijns-handwerck heeft geleerd en zich cloeck, vroom en neertich heeft gedragen.
verklaarder: Jan
Overige personen: Ritske

1628-04-29
♠ Focke Rompckis Ulrick, armevoogd van het Vliet.
Verkocht: (samen met de armevoogden Cornelis Claaszn en Jan Everts) bij consent van de magistraet, een huijsinge, op het Vliet zuidzijde aan de echtelieden Simon Andries en Siouck Thomas, voor 222 goudguldens en 14 stuijvers. Grondpacht: 9 stuijvers.
Geografische aanduidingen: het Vliet zuidzijde
Koper: Simon
Siouck
Overige personen: Focke
Cornelis
Jan

1628-04-29
♠ Focke Rompckis Ulrick, armevoogd van het Vliet.
Verkocht: (samen met de armevoogden Cornelis Claaszn en Jan Everts) bij consent van de magistraet, een huijsinge, op het Vliet zuidzijde aan de echtelieden Simon Andries en Siouck Thomas, voor 222 goudguldens en 14 stuijvers. Grondpacht: 9 stuijvers.
Geografische aanduidingen: het Vliet zuidzijde
Koper: Simon
Siouck
Overige personen: Focke
Cornelis
Jan

1628-04-29
♠ Verklaring van: Ate Uubles, oud 63 jaren;
Jan Hendrixzn., oud 65 jaren;
dat Edze Jetzes, op het Fliet, ongeveer 10 jaren op zijn gebuijrte heeft gewoond en zich vroom en eerlijk heeft gedragen.
wordt gecertificeerd: Edze
certificeert: Ate
Jan

1628-05-03
♠ Gabbe Gerloffs.
Op zijn verzoek verklaren twee personen dat zij present waren bij een bespreking van voornoemde Gabbe en de burgemeester van Franeker Mevis Reins. Deze bespreking betrof een tekort van over de 130 carolusguldens, welk bedrag te weinig zou zijn betaald op een summa van 500 carolusguldens. Op een vraag van voornoemde Gabbe aan voornoemde burgemeester of deze nog wiste in welke specie de betalinge was gedaan, antwoordde deze dat hij betaald hadde 220 pond aan rijxedalers, 100 pond aan schellingen en 67 pond aan dubbelde stuijvers.
Overige personen: Gabbe
Mevis
vimeo

1628-05-03
♠ Griet Henrixdr, huijsvrouw van Henrick Jans.
Verkocht: (gesterct met haar man) twee camers onder één dack, achter de groene can, aan het Bolwerck, aan de echtelieden Wolter Martens en Jets Sakes, voor 152 goudguldens. Leeftijden niet vermeld.
Grondpacht: 7 stuijvers per jaar.
Koper: Wolter
Jets
Verkoper: Griet
Henrick

1628-05-03
♠ Griet Henrixdr, huijsvrouw van Henrick Jans.
Verkocht: (gesterct met haar man) twee camers onder één dack, achter de groene can, aan het Bolwerck, aan de echtelieden Wolter Martens en Jets Sakes, voor 152 goudguldens. Leeftijden niet vermeld.
Grondpacht: 7 stuijvers per jaar.
Koper: Wolter
Jets
Verkoper: Griet
Henrick

1628-05-03
♠ Mevis Reins, burgemeester van Franeker. Oud: ...
Dirck Schout, tot Haarlem, oud: 17 jaren, Matheus Schout, tot Haarlem, oud: 20 jaren.
Betreft: verklaring van twee personen dat zij present waren bij een bespreking van voornoemde Burgemeester en Gabbe Gerloffs, betreffende een tekort van over de 130 Carolus guldens, welk bedrag te weinig zou zijn betaald op een summa van 500 Car. guldens.
Op een vraag van voornoemde gabbe aan voornoemde Burgemeester of deze nog wiste in welke specie de betalinge was gadaan, antwoordde deze dat hij betaald hadde: 220 £ aan rijxdalers, 100 £ aan schellingen en 67 £ aan dubbele stuijvers.

1628-05-05
♠ Pieter Lodowix, sweerdveger. Oud: .....
Op zijn verzoek verklaren twee personen, dat zij hem hebben gekend en zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen.
-Femme Thonis, snijder. Oud: 28 jaren.
- Pieter Rintses. Oud: 25 jaren.
wordt gecertificeerd: Pieter
certificeert: Femme
Pieter

1628-05-06
♠ Jan Melchiors.
Oud: 41 jaren.
Focke Gruyter.
Oud: 28 jaren.
Anthonis van Hees, hopman, oud: 40 jaren.
Passchier Wielant.
Oud: 30 jaren.
Verklaart, dat hij Francois Mathijs zn Cotin heeft gekend en zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen.
Overige personen: Jan
Francois Cotin
vimeo58-2332350
C
1628-05-15
♠ Wijlen Aaff Eelckisdr.
Haar weduwnaar: Simon Eedis, linnenwever.
Moeder van: zes kinderen, o.a. Eede Simonszn., lademaker, thans zich opholdende tot Groningen. Een ander kind is overleden.
Betreft: verklaring van twee personen (Andreas Henrici, postulant van dezen gerechte, oud: 51 jaren en Jetse Haanties, smid, oud: 36 jaren), dat zij op hun gebuijrte hebben gewoond en dat voornoemde zes kinderen zijn geboren uit het huwelijk van voornoemde Simon en Aaff.
Erflaatster: Aaff
Getuige: Andreas
Jetse
Overige personen: Simon
Eede

1628-05-16
♠ Frou Gerrijts, huijsvrouw van de schipper Jacob Bartels. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: aankoop van een huijsinge en plaats, plus een nieuw geboude camer, bij de Jacobiner Kercke, bij de Put, van de echtelieden Jacob Jans en Trijntie Luijties, meester snijder, voor 375 goudguldens. Grondpacht: 8 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Jacobijnerkerkhof, bij de put
Koper: Frou
Jacob
Verkoper: Jacob
Trijntie

1628-05-16
♠ Otto Tieetzeszn.
Oud:....
Betreft: verklaring van de meester chirurgjin Coert Lamberts, oud: 42 jaren, dat voornoemde Otto drie jaren, min een vierendeel, bij hem het chirurgijns-handwerck heeft geleerd en zich waar bekoren heeft gedragen.
verklaarder: Coert
Overige personen: Otto

1628-05-16
♠ Otto Tieetzeszn.
Oud:....
Betreft: verklaring van de meester chirurgjin Coert Lamberts, oud: 42 jaren, dat voornoemde Otto drie jaren, min een vierendeel, bij hem het chirurgijns-handwerck heeft geleerd en zich waar bekoren heeft gedragen.
verklaarder: Coert
Overige personen: Otto

1628-05-27
♠ Aaff Juriensdr., weduwe van Jacob Eessis, oud:...
Gekocht: een nieuwe hoechuijsinge, op de smalle sijde van de Nieuwestad, tegensover de Butterwage, van de echtelieden Jan Tietiszn. en Cuniercke Gerckis, voor 1000 goudguldens.
Grondpacht:...
Geografische aanduidingen: Nieuwestad
wijlen echtgenoot: Jacob
Koper: Aaff
Verkoper: Jan
Cuniercke

1628-05-27
♠ Dirck Waatsis, op zijn verzoek verklaren vijf personen: Jan Beernts, oud 44 jaren, omtrent de Schilcampen;
Eelcke Henrix, oud 38 jaren;
Gielis Jans, oud 36 jaren, omtrent Schilcampen;
Freerck Claaszn., oud 30 jaren, omtrent Schilcampen;
Jan Claaszn., oud 28 jaren, omtrent Schilcampen;
dat voornoemde Dirck Waatsis, Minne Jellis en Jan Sickes, kort geleden een wonderbaarlijk levendigh dier hebben gevangen op Olddeel, achter Schilcampen.
Comparanten hebben dit dier gesien.
Geografische aanduidingen: Olddeel, achter Schilkampen, Leeuwarden
wordt gecertificeerd: Dirck
Minne
Jan
certificeert: Eelcke
Freerck
Gielis
Jan
Jan

1628-06-07
♠ - Thonis Riemers, schepen, alhier. Oud: 52 jaren.
- Gerrijt Everts, apothequer. Oud: 48 jaren.
- Willem Willems, brouwer. Oud: 41 jaren.
Verklaren dat zij de echtelieden Claas Rutgers (overleden, so men secht overleden in Oost-Indien) en Jouck Henrixdr hebben gekend en dat deze de ouders zijn van twee kinderen, thans respectievelijk 5 en 2 jaren oud en uit hun huwelijk zijn geboren.
verzoeker: Jouck
Getuige: Thonis
Gerrijt
Overige personen: Claas

1628-06-07
♠ - Thonis Riemers, schepen, alhier. Oud: 52 jaren.
- Gerrijt Everts, apothequer. Oud: 48 jaren.
- Willem Willems, brouwer. Oud: 41 jaren.
Verklaren dat zij de echtelieden Claas Rutgers (overleden, so men secht overleden in Oost-Indien) en Jouck Henrixdr hebben gekend en dat deze de ouders zijn van twee kinderen, thans respectievelijk 5 en 2 jaren oud en uit hun huwelijk zijn geboren.
verzoeker: Jouck
Getuige: Thonis
Gerrijt
Overige personen: Claas

1628-06-17
♠ Buwe Gerrijts, smid. Gehuwd met Sibrich Jans.
Gekocht: een huijsinge en loodske op de Nieuwebuijren van Eete Gerbens, gortmaker, weduwnaar van wijlen Pietrick Cornelis, moeder van twee kinderen, voor 710 goudguldens. Leeftijden niet vermeld.
Grondpacht: 28 stuijvers.
Geografische aanduidingen: Nieuweburen
Koper: Buwe
Sibrich
Verkoper: Eete
Pietrick

1628-06-18
♠ Antie Jacobsdr, gehuwd/gehuwd geweest met Sijtse Lieuwis, arbeider, indertijd vertrocken.
Moeder van een zoon.
Op haar verzoek verklaren drie personen: - Keimpe Pieters, stalman. Oud: omtrent 35 jaren,
- Pier Douwis, stalman, Oud: 44 jaren
- Wobbe Wobbis, passementwercker. Oud: 30 jaren.
dat zij voornoemde Antie hebben gekend, dat zij en haar voornoemde man op hun gebuijrte hebben gewoond en dat Antie, na vertreck van haar man, een zoon ter wereld heeft gebracht, dewelke nog in leven is.
Antie heeft haar steeds cloeck, vroom en neerstich gedragen.
verklaarder: Keimpe
Pier
Overige personen: Antie
Sijtse

1628-07-04
♠ Dirck Henrixzn, te Surhuijsterfeen.
Zijn bestevader: wijlen Jan Spruijt, in leven te Uijtrecht.
Geeft samen met Sierck Romberts Sierxma, alhier (als man en voogd van Heiltie Henrix) last aan mr Aneries Jans Kennewech, havenmeester tot Uijtrecht, om 200 carolusguldens te vorderen van Joost Gerrijts of diens erfgenamen te Amersvoort én 200 carolusguldens van Maria Jans van Glubbeeck te Uijtrecht, beijde uit crachte van testamente van voornoemde Jan Spruijt welke voornoemde bedragen aan lastgevers heeft gelegateerd.
Erfgenaam: Dirck
Heiltie
Debiteur: Joost
Maria van Glubbeeck
Erflater: Jan Spruijt
Overige personen: Sierck Sierxma
Aneries Kennewech

1628-07-05
♠ Wijlen Gerrijt Henrix, overleden in Oost-Indien.
Certificatie te maken dat Neeltie Olphertsdr, in presentie van Geert Hessels, coopmansbode op Amsterdam, ontfangen van de bewindhebbers der Oost-Indische Compagnie aldaar, de penningen van wijlen Gerrijt Henrix.
Overige personen: Gerrijt
Neeltie
Geert

1628-07-17
♠ Commerke Jelisdr. Gehuwd met de soldaat Bastiaan Staal.
Oud:....
Op haar verzoek vertoont de coster: Harmen Martens, het Kerckeboeck, waaruit gebleken is, dat het huwelijk van voornoemde Commerke en Bastiaan op 9, 16 en 23 Julij 1626 is geproclameerd en op 27 Julij 1626 is bevesticht.

1628-07-17
♠ Commerke Jelisdr. Gehuwd met de soldaat Bastiaan Staal.
Oud:....
Op haar verzoek vertoont de coster: Harmen Martens, het Kerckeboeck, waaruit gebleken is, dat het huwelijk van voornoemde Commerke en Bastiaan op 9, 16 en 23 Julij 1626 is geproclameerd en op 27 Julij 1626 is bevesticht.

1628-08-05
♠ Arien Engels, hopman.
Op zijn verzoek verklaren twee bierstekers, namelijk Jochum Eilerts, pegeler/ biersteker en Henrich Thoniszn Brinck, dat zij bij hem en bij Sijbe Mellema en Botte Jelliszn visitatie hebben gedaan op de door hun ingevoerde en opgeslagen bieren en bevonden, dat de voorraden geheel accordeerden met de gedane aangevinge.
verklaring aflegger: Jochum
verklaarder: Henrich Brinck
Overige personen: Arien
Sijbe Mellema
Botte

1628-08-05
♠ Henrick Thonixzn Brinck, biersteker, verklaart dat hij ende bierstekers: Jochum Eilerts Pegeler, bij de Hopman Arien Engels, Sijbe Mellema en Botte Jelliszn, visitatie hebben gedaan op de door hun ingevoerde en opgeslagen bieren en bevonden dat de voorraden geheel accordeerden met de gedane aangevinge.
certificeert: Henrick Brinck
Jochum Pegeler
Sijbe Mellema
Botte
Overige personen: Arien Engels

1628-08-07
♠ Wijlen Asmis Claaszn.
Vader van Foeck Asmisdr, gehuwd met Heercke Foockis, te Dersum.
Broer van wijlen Pijbe Claaszn, vader van Johannes Pijbis, so men secht overleden in Oost-Indien.
Betreft: verklaring van twee personen (Hille Jelliszn, oud 72 jaren en Tiaard Meinerts, oud: 69 jaren) dat zij voornoemde Asmis en Pijbe hebben gekend en dat deze twee volle broers waren. Tevens, dat voornoemde Johannes Pijbis geen nadere erfgenamen heeft nagelaten dan voornoemde Foeck en drie susters.
Erfgenaam: Foeck
Erflater: Asmis
Pijbe
Johannes
Getuige: Hille
Overige personen: Heercke

1628-08-07
♠ Wijlen Asmis Claaszn.
Vader van Foeck Asmisdr, gehuwd met Heercke Foockis, te Dersum.
Broer van wijlen Pijbe Claaszn, vader van Johannes Pijbis, so men secht overleden in Oost-Indien.
Betreft: verklaring van twee personen (Hille Jelliszn, oud 72 jaren en Tiaard Meinerts, oud: 69 jaren) dat zij voornoemde Asmis en Pijbe hebben gekend en dat deze twee volle broers waren. Tevens, dat voornoemde Johannes Pijbis geen nadere erfgenamen heeft nagelaten dan voornoemde Foeck en drie susters.
Erfgenaam: Foeck
Erflater: Asmis
Pijbe
Johannes
Getuige: Hille
Overige personen: Heercke

1628-08-21
♠ Ansck Henrix, huijsvrouw van de turfdrager Dirck Jans.
Betreft: aankoop (samen met de echtelieden Dirck Doeckis, turfdrager, en His Balthusdr) van twee camers, staande naast melcanderen, achter de opgangh van de Nieuwebuijren, van Lolcke Rienxdr, weduwe van Henrick Jacobs, voor 175 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: achter de opgangh van de Nieuwebuijren
Koper: Ansck
Dirck
Dirck
His
Verkoper: Lolck
Overige personen: Henrick

1628-08-21
♠ Broer Heris, oud 45 jaren. en Lucas More, oud 43 jaren
verklaren dat zij de schoenlapper Douwe Romberts hebben gekend en zich allethoos vroom heeft gedragen.
Getuige: Broer
Overige personen: Douwe

1628-08-29
♠ Aaltie Eevis, huijsvrouw van de arbeijder Coert Hanszn.
Betreft: aankoop van een camer en loodse, achter de groene can, aan het Stads Bolwerck, van de echtelieden Wolter Martens en Jets Sakis, voor 123 goudguldens. Leeftijden niet vermeld.
Grondpacht: 3 ½ stuijver.
Koper: Aaltie
Coert
Verkoper: Wolter
Jets

1628-08-29
♠ Aaltie Eevis, huijsvrouw van de arbeijder Coert Hanszn.
Betreft: aankoop van een camer en loodse, achter de groene can, aan het Stads Bolwerck, van de echtelieden Wolter Martens en Jets Sakis, voor 123 goudguldens. Leeftijden niet vermeld.
Grondpacht: 3 ½ stuijver.
Koper: Aaltie
Coert
Verkoper: Wolter
Jets

1628-08-30
♠ Focco Obbis, coopman te Franeker.
Op zijn verzoek verklaart de schipper Ocle Foclis, dat hij, ontrent twee jaren geleden, voor voornoemde Focco een parthie swarte haver heeft verkocht aan Frans Cornelis de Haan, coopman te Westsanen binnen Dordrecht. Comparant had van Focco mede gecregen een adsignatie op de coopman Joucke Sibrands te Franeker, ten bedrage van 200 pond, met conditie dat indien voornoemde Joucke dit bedrag niet zou voldoen, de betalinge gedaan zou worden door voornoemde Frans of diens factoor.
verzoeker: Focco
Getuige: Ocle
Overige personen: Frans de Haan
Joucke

1628-09-02
♠ Geertie Lubberts, huijsvrouw van Jurien Bolts.
Betreft: verkoop van een camer, achter de grote schole, aan de echtelieden Lambert Pieters, bierdrager en Claaske Sibrens, voor 100 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Lambert
Claaske
Verkoper: Geertie
Jurien Bolts
vimeoontact
f
1628-09-03
♠ Wijlen Henrick Claaszn, in leven rentemeester tot Jeveren.
Oom van Jonchans van Eessen, soldaat onder de guarde van Sijne Genade in guarnisoen alhier.
Betreft: het maken van een voorschrievinge aan de Burgemeester en Raad van Jeveren, dat voornoemde Jonc enige goederen heeft geërfd van voornoemde Henrick Claaszn en voornoemde Jonc de behulpelijke hand te willen bieden ten einde hij ten spoedigste gereddet mochte worden.
Erfgenaam: Jonchans van Eessen
Erflater: Henrick

1628-09-20
♠ Evert Claessen, op de Leije.
Gehuwd met Wijts Pietersdr.
Ouders van Lolcke Evertszn, oud 3 vierndeljaars.
Betreft: verklaring van voornoemde Wijts dat mr. Gerrijt Roijer voornoemde Lolcke van een breucke, sonder daarvoor geld te genieten, heeft gecureerd
Leeftijden niet vermeld.
Getuige: Wijts
Overige personen: Evert
Lolcke
Gerrijt Roijer

1628-09-20
♠ Jorrijt Hemmes, oud: 43 jaren.
Thomas Schaaffbanck, oud: ontrent 43 jaren.
Verklaart, dat zijn buijrman: Sijds Pieckes omtrent 4 jaren op zijn gebuijrte heeft gewoond en zich cloeck en vroom gedragen.
verklaarder: Jorrijt

1628-09-25
♠ Verklaring van drie personen: Aijse Henrix, smid;
Harmen Pieters, oud omtrent 39 jaren, coopman;
Jel Tijerxdr.
Oud: 55 jaren.
dat zij Jan Hartszn., so men secht overleden in Oost-Indien, hebben gekend en dat Johannes Hartszn. diens broer en enigste erfgenaam is.
certificeert: Aijse
Harmen
wordt gecertificeerd: Jan
Erfgenaam: Johannes
verklaarster: Jel

1628-10-27
♠ wijlen Antie Juuckis.
Haar weduwnaar Carst Pieterszn, zoon van Pieter Carstiszn en broer van Jan Pieterszn (oud: 28 jaren).
Zuster van Marten, Rienck en Here Juckis, respectievelijk oud: 37, 30 en 26 jaren.
Moeder van twee kinderen.
Betreft: op verzoek van Pieter Carstis verklaring van voornoemde Marten, Rienck, Here en Jan, dat zij de administratie van voornoemde Carst, sedert het overlijden van voornoemde Antie, tot op heden volcomen hebben vertrouwd en toegestanden, sonder hem te molesteren ontrent uijtwijsinge ofte scheijdinge en delinge der goederen.
wordt gecertificeerd: Carst
steunt: Pieter
certificeert: Jan
Marten
Rienck
Here
Erflater: Antie

1628-10-30
♠ Jan Jans, hoedemaker, gehuwd met Mintie Luijties.
Gekocht: een woninge, in de olde Doelestege, van de echtelieden Rompcke Jans, glasemaker, en Feijck Jacobs, voor 240 goudguldens.
Grondpacht: 8 goudguldens en 3½ stuijvers.
Koper: Jan
Mintie
Verkoper: Feijck
Rompcke
vimeoroeneweg 1
8
1628-11-00
♠ Jan Claessen.
Betreft: een verklaring van Augustinus Haselbergh, dat diens zoon Pieter Augustinus [Haselbergh] en voornoemde Jan Claessen, sedert 8 November j.l. [= 1628] te Leeuwarden verblijven.
wordt gecertificeerd: Pieter Haselbergh
Jan
Overige personen: Augustinus Haselbergh

1628-11-00
♠ Jan Claessen.
Betreft: een verklaring van Augustinus Haselbergh, dat diens zoon Pieter Augustinus [Haselbergh] en voornoemde Jan Claessen, sedert 8 November j.l. [= 1628] te Leeuwarden verblijven.
wordt gecertificeerd: Pieter Haselbergh
Jan
Overige personen: Augustinus Haselbergh

1628-11-05
♠ Lijsbet Jacobs Harmensdr.
Haar oom Simon Harmens, harnaschmaker, broer van Lijsbets moeder.
Betreft: verkoop van een camer, achter Jacobinen, bij Wabbe Wissesbrugge, door voornoemde Simons Harmens (daartoe door scheijdinge en delinge voor dezen gerechte gemaakt, het recht verkregen hebbende van voornoemde Lijsbet) voor 85 goudguldens, aan de echtelieden Gabbe Gabbis, turfdrager, en Jantien Nannis.
Geografische aanduidingen: achter Jacobinen, bij Wabbe Wissesbrugge
Koper: Gabbe
Jantien
Verkoper: Lijsbet
Overige personen: Simon

1628-11-24
♠ Wijlen Bartel Willems.
Vader van Pietrick ofte Jacomijn Bartelsdr. Oud: ....
Betreft Lastgeving van voornoemde Pietrick aan Jan Braij te Amsterdam, om de goederen van voornoemde Bartel te vorderen van degenen die hij bevinden zal.
certificeert: Pietrick - Jacomijn
wordt gecertificeerd: Jan Braij
Erflater: Bartel

1628-11-29
♠ Anna, huijsvrouw van Jan Tietis.
Ouders van: Tietien Jans, gehuwd met Isbrand Ulckiszn. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verklaring van de echtelieden Wijbe Hanszn en Hil Heines, beiden oud: 41 jaren, dat voornoemde Isbrand en Tietien, omstreeks Allerheiligen 1624 van voornoemde Jan en Anna een camer hebben gehuijrd voor een half jaar. Claas Juriens zn verklaart, dat Anna en Isbrand, in voornoemde tijd, op den raadhuijse zijn verschenen, doch niet wiste tot welke einde. Corneliske Juriens verklaart, dat dit is geweest om de huwelijksgeboden van Isbrand en Tietien aan te geven. Aldus heeft zij van voornoemde Anna vernomen.
Verhuurder: Anna
Jan
Overige personen: Tietien
Isbrand
Wijbe
Hil
Claas
Corneliske

1628-11-29
♠ Anna, huijsvrouw van Jan Tietis.
Ouders van: Tietien Jans, gehuwd met Isbrand Ulckiszn. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verklaring van de echtelieden Wijbe Hanszn en Hil Heines, beiden oud: 41 jaren, dat voornoemde Isbrand en Tietien, omstreeks Allerheiligen 1624 van voornoemde Jan en Anna een camer hebben gehuijrd voor een half jaar. Claas Juriens zn verklaart, dat Anna en Isbrand, in voornoemde tijd, op den raadhuijse zijn verschenen, doch niet wiste tot welke einde. Corneliske Juriens verklaart, dat dit is geweest om de huwelijksgeboden van Isbrand en Tietien aan te geven. Aldus heeft zij van voornoemde Anna vernomen.
Verhuurder: Anna
Jan
Overige personen: Tietien
Isbrand
Wijbe
Hil
Claas
Corneliske

1628-12-08
♠ - Reinuke Heerts, huijsvrouw van de hopman: Pier Nannis Winia. Oud: 29 jaren (haar man: 39 jaren.)
- Wobbeke Boonis, huijsvrouw van Edger Jacobs Papma, te Weijdum. Leeftijden niet vermeld. Eerder: wonende te Deventer.
Bovengenoemde echtelieden verklaren, dat zij in 1622 hebben gewoond bij de echtelieden: Edger Jacobs Papma en Wobbeke Boonis, te Deventer, welke thans wonende zijn te Weijdum, en niet anders te hebben vernomen, dan dat voornoemde Edger zich tegens voornoemde Wobbeke heeft gedragen zoals een eerlijk man tegens zijn vrouw geholden is te doen.

1628-12-08
♠ - Reinuke Heerts, huijsvrouw van de hopman: Pier Nannis Winia. Oud: 29 jaren (haar man: 39 jaren.)
- Wobbeke Boonis, huijsvrouw van Edger Jacobs Papma, te Weijdum. Leeftijden niet vermeld. Eerder: wonende te Deventer.
Bovengenoemde echtelieden verklaren, dat zij in 1622 hebben gewoond bij de echtelieden: Edger Jacobs Papma en Wobbeke Boonis, te Deventer, welke thans wonende zijn te Weijdum, en niet anders te hebben vernomen, dan dat voornoemde Edger zich tegens voornoemde Wobbeke heeft gedragen zoals een eerlijk man tegens zijn vrouw geholden is te doen.

1628-12-15
♠ Agge Rintsis.
Gehuwd met: Grietie Alberts.
Verkocht: een camer en plaats, in de Bredestrate, bij de Put, aan de echtelieden: Eepe Claas en Feijck Ulrix, voor 380 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Eepe
Feijck
Verkoper: Agge
Grietie

1628-12-15
♠ Wijlen Baucke Andries, het laatst gevaren op het schip De Engelsche Beer van de Oost Indische Compagnie.
Betreft: lastgeving van de armevoogden van Hoexter Espel, aan Geert Hessels, coopmansbode op Amsterdam, om van de Bewinthebbers der Oost Indische Compagnie aldaar, te ontfangen: 31 pond, 15 stuijvers en 10 penningen, welk bedrag voornoemde Baucke aan de armen heeft gelegateerd.
Overige personen: Baucke
Geert

1628-12-17
♠ Sacharius Dreinerius Boltha, vrij operateur, steen en breucksnijder.
Oud:......
op zijn verzoek verklaart Trijn Jansdr. te Grotegast (Groningen), dat zij enige jaren blind is geweest, dat haar ogen door bovenstaand persoon met een silveren naalde zijn gecureerd en sedert dien weer kan zien, gelijk voorheen.
verzoeker: Sacharius Dreinerius Boltha
Overige personen: Trijn

1628-12-29
♠ Gale Tiaards.
Gehuwd met Trijntie Pietersdr, eerder weduwe van Simon Egberts. Moeder van ? kinderen, geboren uit haar huwelijk met voornoemde Simon, welke allen zijn gestorven en waarvan zij erfgename is.
Betreft: lastgeving van voornoemde Trijntie aan Jan Boelens Hoostmans, diener te Groningen, om de landen, huijsen en vaste goederen, gelegen te Loppersum, welke zij van haar voornoemde kinderen heeft geërfd te verkopen.
Geografische aanduidingen: Loppersum
Lastgever: Trijntie
lastnemer: Jan Hoostmans
Overige personen: Gale
Simon

1629-01-09
♠ Aaff Wigers, huijsvrouw van Eernst Everts.
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: aankoop van een woninge met twee camers, in de Baginestrate, van Freerck Tijepckis, voor 355 goudguldens, plus 5 goudguldens voor de verkopers dochter: Nieske genaamd (voornoemde Freerck word bij de verkoop gesterkt met Claas Jans).
Geografische aanduidingen: Bagijnestraat
bijstander: Claas
Koper: Aaff
Eernst
Verkoper: Freerck
Overige personen: Nieske

1629-01-09
♠ Arnoldus Hachtingius, oud:.....
Erfgenaam van: wijlen de echtelieden: burgermeester Jan Aernts en Ida Jans dr. Joannes - Stijntie - en Frederick Hachtingius en anderen (allen mede erfgenamen0 van een huijsinge, plaats en loods, bij de Galeister Kerke, aan de echtelieden: Feico Gellij en Trijntie Jacobs Hoochlander, voor f 1650 caroliguldens.

1629-01-09
♠ Arnoldus Hachtingius, oud:.....
Erfgenaam van: wijlen de echtelieden: burgermeester Jan Aernts en Ida Jans dr. Joannes - Stijntie - en Frederick Hachtingius en anderen (allen mede erfgenamen0 van een huijsinge, plaats en loods, bij de Galeister Kerke, aan de echtelieden: Feico Gellij en Trijntie Jacobs Hoochlander, voor f 1650 caroliguldens.

1629-01-09
♠ Harmen Obbis, erfgenaam van wijlen de echtelieden: burgemeester Jan Aarnts en Ida Jans.
Betreft: verkoop (samen met nog zeven mede erfgenamen, waaronder: Jetske Jansdr, weduwe van de schepen Taco Dirxzn, Joannes, Arnoldus, Stijntie en Frederick Hachtingius en ook Johannes Goswinis, te Birdaard en Sibrand Johannes) van een huijsinge en plaats en loods, bij de Galeister Kerck, aan de echtelieden Feico Gellij, clerq van Gedeputeerden, en Trijntie Jacobs Hoochlander, voor 1650 carolusguldens.
Leeftijden niet vermeld.
wijlen echtgenoot: Taco
Erfgenaam: Harmen
Koper: Feico Gellij
Trijntie Hoochlander
Verkoper: Jetske
Joannes Hachtingius
Arnoldus Hachtingius
Stijntie Hachtingius
Johannes
Frederick Hachtingius
Sibrand
Erflater: Jan
Ida

1629-01-10
♠ Wijlen mr Floris Henrixzn.
Zijn weduwe Ruttie Hettisdr.
Vader van Frouck Florisdr, gehuwd met de schoenmaker Hette Jans.
Betreft: verkoop van een woninge van twee kamers achter de Hanniastege, plus een schuijre door voornoemde Ruttie, aan de echtelieden Gerben Sibrens en Jelcke Jansdr, voor 450 goudguldens.
Grondpacht: 2,5 goudguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: achter de Hanniastege
Koper: Gerben
Jelcke
Verkoper: Ruttie
Overige personen: Floris
Frouck
Hette

1629-01-10
♠ Wijlen mr Floris Henrixzn.
Zijn weduwe Ruttie Hettisdr.
Vader van Frouck Florisdr, gehuwd met de schoenmaker Hette Jans.
Betreft: verkoop van een woninge van twee kamers achter de Hanniastege, plus een schuijre door voornoemde Ruttie, aan de echtelieden Gerben Sibrens en Jelcke Jansdr, voor 450 goudguldens.
Grondpacht: 2,5 goudguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: achter de Hanniastege
Koper: Gerben
Jelcke
Verkoper: Ruttie
Overige personen: Floris
Frouck
Hette

1629-01-20
♠ Benne Simons, backer.
Gehuwd met Sijucke Hessels.
Gekocht: een huijsinge op de hoeck van de nieuwe Oosterstrate, plus een camer daarachter staande, van de echtelieden Pieters Claaszn, meester steenhouwer, en Machtel Ariens Hoen, voor 1550 goudguldens. Leeftijden niet vermeld.
Grondpacht: de huijsinge: vrij, de camer: 20 stuijvers per jaar.
Koper: Benne
Sijucke
Verkoper: Pieter
Machtel Hoen

1629-01-20
♠ Benne Simons, backer.
Gehuwd met Sijucke Hessels.
Gekocht: een huijsinge op de hoeck van de nieuwe Oosterstrate, plus een camer daarachter staande, van de echtelieden Pieters Claaszn, meester steenhouwer, en Machtel Ariens Hoen, voor 1550 goudguldens. Leeftijden niet vermeld.
Grondpacht: de huijsinge: vrij, de camer: 20 stuijvers per jaar.
Koper: Benne
Sijucke
Verkoper: Pieter
Machtel Hoen

1629-01-27
♠ Hans Janszn. Botterwech,
Oud:.....
Betereft: verklaring van de borduijerwercker: Jan Pieters, dat voornoemde Hans vijf jaar bij hem het borduijerwerckers handwerck heeft geleerd en zich cloeck en vroom heeft gedragen.
Overige personen: Hans Botterwech
Jan
vimeoontact
f
1629-01-27
♠ Hans Janszn. Botterwech,
Oud:.....
Betereft: verklaring van de borduijerwercker: Jan Pieters, dat voornoemde Hans vijf jaar bij hem het borduijerwerckers handwerck heeft geleerd en zich cloeck en vroom heeft gedragen.
Overige personen: Hans Botterwech
Jan
vimeoontact
f
1629-01-31
♠ Baarte Sibrens, stateboden.
Gehuwd met Frouckien Thijsedr.
Gekocht: een huijsinge, loodse en paatse, bij de Oosterstraatspijpe, aan het diept, van de echtelieden Doije Freerx en Jaapcke Fedrixdr, voor 1300 goudguldens.
Grondpacht: 14 stuijvers.
Geografische aanduidingen: Oosterstraatspijpe, aan het diept
Koper: Baarte
Frouckien
Verkoper: Doije
Jaapcke

1629-01-31
♠ Thonis Janszn.
Oud: ontrent 57 jaren.
Gerrijt Martens.
Oud: 37 jaren.
Verklaren dat Hijlck Jochums zichzelf niet kan erneren, aangezien zij en haar man een inkomen hebben van slechts 35 stuijvers per weeck.
Bovendien is haar man bedredich.
Voornoemd bedrag wordt haar door de Landschappe toegelecht.
Getuige: Thonis
Gerrijt
Overige personen: Hijlck

1629-02-02
♠ Aaltie Douwes, huijsvrouw van de messemaker: Jan Willems.
Betreft: aankoop van een camer, loodse en plaatse, in de Atsmastege, door de echtelieden Foppe Sapis en Trijn Sijbis (in plaats van voornoemde Jan en Aaltie) van de echtelieden: Gercke Jellis, schoenlapper, en Grietie Gerrijts, voor 200 goudguldens. Grondpacht: 5 goudguldens en 1 stuijver per jaar.
Koper: Foppe
Trijn
Verkoper: Grietie
Gercke
Overige personen: Aaltie
Jan

1629-02-02
♠ Heert Jacobs, schipper op Groningen.
Stelt zich borge voor de echtelieden Sijne Foockis en Saack Hettis, dewelke een camer in de Amelandsstrate, hebben gekocht van Reints Gerlofsdr, weduwe van Gerloff Eetis, voor 200 goudguldens.
Geografische aanduidingen: Amelandsstrate
Borg: Heert
Debiteur: Sijne
Saack
Crediteur: Reints
Overige personen: Gerloff

1629-02-02
♠ Wijlen Gerlof Eetis.
Zijn weduwe: Reints Gerlofsdr. Oud: .....
Vader van drie kinderen.
Betreft: verkoop van een camer, in de van Amelandsstrate, door voornoemde Reints, aan de echtelieden Sijne Foockis, arbeijder en Saack Hettis, voor 200 goudguldens. Grondpacht: 4 goudguldens per jaar.
NB. Heert Jacobs, schipper op Groningen, stelt zich borg voor de copers.
Koper: Sijne
Saack
Verkoper: Reints
Overige personen: Gerlof
Heert

1629-02-09
♠ Arend Arents.
Henrick Henrix, snijder.
Verklaren dat hun naast gebuijr: Christina Swalue, weduwe van Johannes Bernardi, vanwege haar zwakke verstand, niet meer in staat is de administratie van haar goederen te verrichten.
De faandrich Otto Swalue en de schepen Simon Haies hebben de administratie daarom van haar overgenomen.
onmondige: Christina Swalue
Administrator: Otto Swalue
Simon
Getuige: Arend
Henrick
Overige personen: Johannes

1629-02-10
♠ Aaf Gerbens, huijsvrouw van Rieurd Heerckis.
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: aankoop van twee camers, achter melcanderen, bij de Wabbe Wissisbrugge N.Z, van Griet Henrixdr, daarbij gesterkt met haar man: Henrick Jans, voor 227 goudguldens en 14 stuijvers. Grondpacht: 10 stuijvers per camer.
Geografische aanduidingen: Wabbe Wissisbrugge N.Z.
Koper: Aaf
Rieurd
Verkoper: Henrick
Verkoopster: Griet

1629-02-11
♠ Aeltie Jansdr, huijsvrouw van de schipper Anne Thonis.
Betreft: verkoop van een camer, met een hofke in de Hanniasteich, aan de echtelieden Tierck Jetses en Antie Clases, voor 368 goudguldens, plus een rijxdaler voor voornoemde Aeltie.
Grondpacht: 28 stuijvers.
Geografische aanduidingen: Hanniasteich
Koper: Tierck
Antie
Verkoper: Aeltie
Anne

1629-02-21
♠ Anna Wilhelmusdr, weduwe van Tiaard Ballings.
Gekocht: een camer, loodse en plaatse, in de Atsmastege van de echtelieden Fedde Gerbens en Tet Gerrijts, voor 235 goudguldens.
Grondpacht: 5 goudguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: Atsmastege
Koper: Anna
Verkoper: Fedde
Tet
Overige personen: Tiaard

1629-02-23
♠ Marij Harmens, huijsvrouw van Binnert Binnerts, leeftijden niet vermeld. Betreft: aankoop van een huijsinge, loodse en plaatse, in de Bagijnestraat, van de echtel: Sweer Steffens en Machtel Martijns, voor 450 goud glds.
Koper: Marij
Binnert
Verkoper: Sweer
Machtel
vimeoacebook

1629-03-04
♠ Lenert Claaszn, messemaker, gehuwd met: Rintie Pietersdr.
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: vertoninge van het kerckeboeck, door de coster: Harmen Martens, waaruijt gebleken is , dat het huwelijk van voornoemde Lenert en Rintie in de kercken is geproclameerd op 09-16- en 23 Januarij 1620 en bevestigd is op 2 Februari 1620.
Getuige: Harmen
Overige personen: Lenert
Rintie

1629-03-11
♠ Eelck Jans, huijsvrouw van de lakenbereijder Haantie Pijbis.
Betreft: aankoop van twee camers onder één dack bij de Jacobiner Kercke ontrent de Monickemuijre, van Trijn Jacobsdr, weduwe van Henrick Hanszn, kistemaker, en Henrick Jacobs, respectievelijk voor twee- en ééndardepart, voor 321 goudguldens. Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: bij de Jacobiner Kercke ontrent de Monickemuijre
Overleden: Henrick
Koper: Eelck
Haantie
Verkoper: Trijn
Henrick

1629-03-11
♠ Griet Gerrijts, huijsvrouw van de mr metseler Utse Riemers.
Betreft: verkoop van een huijsinge, loodse en plaatse, in de Minnemastrate aan Trijn Jacobsdr, weduwe van Henrick Hanszn, voor 528 goudguldens.
Grondpacht: 2 caroliguldens.
Geografische aanduidingen: Minnemastrate
Overleden: Henrick
Koper: Trijn
Verkoper: Griet
Utse

1629-03-17
♠ Gaats Sibrensdr, weduwe van de snijder Pieter Sickis.
Verkocht: een camer, put en back in de Atsmastege, aan de echtelieden Pieter Hillis, bierschipper en Griet Rieurds, voor 197 goudguldens.
Grondpacht: 28 stuijvers.
Geografische aanduidingen: Atsmasteeg
wijlen echtgenoot: Pieter
Koper: Pieter
Griet
Verkoper: Gaats

1629-03-31
♠ Gielis Bartels, hier genaamd Jelle Bauckis.
Zijn moeder wijlen Griet Henrix.
Op zijn verzoek verklaren twee personen (onder andere: Cornelis Jellis, oud: 43 jaren. en Crijn Christoffels, meester steenhouwer, oud: 40 jaren), dat hij niet eerder van hier heeft kunnen vertrekken vanwege scheidinge en delinge der goederen van voornoemde zijn moeder, met zijn zuster.
verzoeker: Gielis
verklaarder: Cornelis
Crijn
Overige personen: Griet

1629-04-01
♠ Dirck Simons.
Betreft: verklaring van de mr chirurgijn Coert Lamberts, dat voornoemde Dirck bij hem de conste van chirurgie heeft geleerd; 2 jaren als leerjonge en ontrent 3 vierndeelsjaar als knecht, waarbij hij zich getrou heeft gedragen.
Overige personen: Dirck
Coert

1629-04-08
♠ Hans Bottis, meester chirurgijn. Oud:.....
Verklaart, dat Wibrand Simons drie jaren hem het chirurggus handwerck heeft geleerd, gedurende drie jaren en zich cloeck, vroom en trouw gedragen.
verklaarder: Hans
Overige personen: Wibrand

1629-04-08
♠ Hans Bottis, meester chirurgijn. Oud:.....
Verklaart, dat Wibrand Simons drie jaren hem het chirurggus handwerck heeft geleerd, gedurende drie jaren en zich cloeck, vroom en trouw gedragen.
verklaarder: Hans
Overige personen: Wibrand

1629-04-08
♠ Harcke Eepis, swager van Tinco Heimans.
Betreft: lastgeving van voornoemde Tinco, daarbij geadsisteert door voornoemde Harcke, aan Andries Bannier en diens dochter Anskien Bannier, om te verkoper sekere erve en goed, gelegen te IJsfeen bij Steenwijck, mits zij (Tinco) van de coper zal beholden 3800 goudguldens, tot uijtwijsinge van haar moeders goederen voor de Scholte van Steenwijck, den 4 Augusti 1624, toegelecht.
Geografische aanduidingen: IJsfeen bij Steenwijck
Lastgever: Tinco
Overige personen: Harcke
Andries Bannier
Anskien Bannier

1629-04-21
♠ Wopcke Jans dr, weduwe van Henrick Heicken van Borcken. (in leven: geappoincteerde onder de Ritmeester: Batenburgh.) Oud: ....
Op haar verzoek verklaren twee personen: - Here Bauckis, timmerman, oud ontrent 50 jaren.
- Jan Aebis, backer.
Verklaart dat Henrick Heicken van Borcken enige dagen voor carsttijd jongstleden is overleden en op 21 December 1628 begraven.
Comparant heeft, als buijr, het lijck gevolgd.
Overledene: Henrick van Borcken
verklaarder: Jan
Getuige: Here

1629-04-21
♠ Wopcke Jans dr, weduwe van Henrick Heicken van Borcken. (in leven: geappoincteerde onder de Ritmeester: Batenburgh.) Oud: ....
Op haar verzoek verklaren twee personen: - Here Bauckis, timmerman, oud ontrent 50 jaren.
- Jan Aebis, backer.
Verklaart dat Henrick Heicken van Borcken enige dagen voor carsttijd jongstleden is overleden en op 21 December 1628 begraven.
Comparant heeft, als buijr, het lijck gevolgd.
Overledene: Henrick van Borcken
verklaarder: Jan
Getuige: Here

1629-05-02
♠ Engel Ferxdr.
Gekocht: een woninge, in de Speelmansstrate van de echtelieden Gerrijt Jans, pannebacker en Lisck Freerx, voor 233 goudguldens en 21 stuijvers.
Verkocht: een camer, achter Haije Geerts pannewerck bij de pottebackerspijpe, aan voornoemde echtelieden Gerrijt en Lisck, voor 54 gouguldens. Grondpacht: 20 stuijvers.
Geografische aanduidingen: verkoper en koper: Engel
Gerrijt
Lisck

1629-05-02
♠ Engel Ferxdr.
Gekocht: een woninge, in de Speelmansstrate van de echtelieden Gerrijt Jans, pannebacker en Lisck Freerx, voor 233 goudguldens en 21 stuijvers.
Verkocht: een camer, achter Haije Geerts pannewerck bij de pottebackerspijpe, aan voornoemde echtelieden Gerrijt en Lisck, voor 54 gouguldens. Grondpacht: 20 stuijvers.
Geografische aanduidingen: verkoper en koper: Engel
Gerrijt
Lisck

1629-05-11
♠ Jurrien Bambach.
Op zijn verzoek verklaart Jan Hendrix, mr. spoormaker, dat Keimpo Pieters, ten huijse van voornoemde Jurrien en in presentie van comparant, van Jurrien gehuijrd heeft de huijsinge, alwaer de bock uijthangt, voor 220 Caroliguldens.
Geografische aanduidingen: huijsinge, alwaer de bock uijthangt
wordt gecertificeerd: Jurrien Bambach
certificeert: Jan
Overige personen: Keimpo

1629-05-16
♠ Auck Jans, huijsvrouw van de gortmaker Marten Oegis, op het Fliet.
Betreft: aankoop van een camer op het Fliet noordzijde, van de echtelieden Pieter Reiners, schuijtevoerder en Jeltie Simons voor 200 goudguldens.
Leeftijden niet vermeld. grondpacht: 7 stuijvers
Koper: Auck
Marten
Verkoper: Pieter
Jeltie

1629-05-21
♠ Bauck Jansdr., huijsvrouw van Pieter Carstis. Leeftijden niet vermeld.
Betreft verkoop van een huijsinge, schuijre en plaatse, op het Fliet N.Z. aan Jel Henrix, weduwe van Tiaard Jans, voor 513 Carolus guldens.
Grondpacht: 14 stuijvers.
Geografische aanduidingen: Noordvliet
wijlen echtgenoot: Tiaard
Koper: Jel
Verkoper: Bauck
Pieter

1629-06-24
♠ Abbe Claaszn. Lasthebber van: Jan - Cornelis - en Henrickien Bemond.
Verkocht: (samen met Goslick Peters Scheltinga en Haantie Harings, als lasthebbers van Jan en Aarnt Gerlofs Bemond) aan Vrijheer Georgh van Swartsenburgh, de navolgende grondpachten: 6 goudguldens uijt de huijsinge van voornoemde Georgh.
2 goudguldens uijt de huijsinge nagelaten door Edger Cornelis.
3 goudguldens uijt de huijsinge van Christiaan Hans(alle in de Grote Kerckstrate).
2 goudguldens uijt de huijsinge van Ate Harmens, op de Nieuwebuijren, Abbe Freerx Gabbema, gehuwd met:......
Iedere goudgulden voor 20 goudguldens.
Geografische aanduidingen: Grote Kerckstrate, Nieuwebuijren
lasthebber: Haantie
Overige personen: Abbe
Jan Bemond
Cornelis Bemond
Henrickien Bemond
Goslick Scheltinga
Jan Bemond
Aarnt Bemond
Georgh van Swartsenburgh
Edger
Christiaan
Ate
Abbe

1629-06-24
♠ Abbe Claaszn. Lasthebber van: Jan - Cornelis - en Henrickien Bemond.
Verkocht: (samen met Goslick Peters Scheltinga en Haantie Harings, als lasthebbers van Jan en Aarnt Gerlofs Bemond) aan Vrijheer Georgh van Swartsenburgh, de navolgende grondpachten: 6 goudguldens uijt de huijsinge van voornoemde Georgh.
2 goudguldens uijt de huijsinge nagelaten door Edger Cornelis.
3 goudguldens uijt de huijsinge van Christiaan Hans(alle in de Grote Kerckstrate).
2 goudguldens uijt de huijsinge van Ate Harmens, op de Nieuwebuijren, Abbe Freerx Gabbema, gehuwd met:......
Iedere goudgulden voor 20 goudguldens.
Geografische aanduidingen: Grote Kerckstrate, Nieuwebuijren
lasthebber: Haantie
Overige personen: Abbe
Jan Bemond
Cornelis Bemond
Henrickien Bemond
Goslick Scheltinga
Jan Bemond
Aarnt Bemond
Georgh van Swartsenburgh
Edger
Christiaan
Ate
Abbe

1629-06-26
♠ Claas Jans.
Oud: ......
Verklaart, dat Sibren Sweers, overleden in West Indien, op zijn gebuijrte is geboren en getogen en dat Sweer Wijtsiszn diens vader is.
Geografische aanduidingen: West Indië
Legt: Claas
onderwerp verklaring: Sibren
Overige personen: Sweer

1629-06-27
♠ Wijlen Eilert Roeloffs.
Zijn weduwe Engel Gossisdr.
Vader van Roeloff Eilerts.
Beteft verklaring van drie personen (Feijcke Siouckis, Tijerck Abbis, burgemeester, alhier, oud:.....Pieter Janszn Luijt, oud:......) dat voornoemde Roeloff Eilerts, ongeveer zeven jaren geleden als chirurgijn naar Oost Indien is gevaren.
Getuige: Feijcke
Overige personen: Eilert
Engel
Roeloff

1629-07-06
♠ Albert Joannis, linnenwever.
Verklaart, dat Eeske Pieters, gehuwd met Trijntie Hansdr, op zijn gebuijrte is geboren en opgevoedet en zich cloeck, vroom en neerstigh heeft gedragen.
Getuige: Albert
Overige personen: Eeske
Trijntie

1629-07-13
♠ Dirckie Egbertsdr, huijsvrouw van Wopcke Juus. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verthooninge van het kerckeboeck door de coster Harmen Martens, waaruijt is gebleken dat het huwelijk gecelebeerd tusschen voornoemde Wopcke en Dirckie, in de kercken alhier is geproclameerd op 8, 15 en 22 October 1620.
Overige personen: Dirckie
Wopcke
Harmen

1629-07-13
♠ Dirckie Egbertsdr, huijsvrouw van Wopcke Juus. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verthooninge van het kerckeboeck door de coster Harmen Martens, waaruijt is gebleken dat het huwelijk gecelebeerd tusschen voornoemde Wopcke en Dirckie, in de kercken alhier is geproclameerd op 8, 15 en 22 October 1620.
Overige personen: Dirckie
Wopcke
Harmen

1629-07-14
♠ Douwe Claaszn, pottebacker.
Gehuwd met Lamcke Theusdr, dochter van wijlen Theus Harmens.
Verkocht: een camer, achter het gewesene Jacobijnster clooster, aan Lijsbet Woltersdr, te Enchuijsen, weduwe van Jacob Haage, voor 250 goudguldens.
N.B. Deze camer heeft voornoemde Lamcke van haar voornoemde vader geërfd.
Geografische aanduidingen: achter het gewesene Jacobijnster clooster
Koper: Lijsbet
Verkoper: Douwe
Lamcke
Erflater: Theus
Overige personen: Jacob Haage

1629-08-01
♠ Jan Gerrijts, meester goldsmid.
Verklaart, dat Martinus Martini Laverman, vier jaren bij hem het goldsmids-handwerck heeft geleerd en zich cloeck en vroom gedragen.
Opmerkingen: 1 augustus kan ook 7 augustus moeten zijn
verklaarder: Jan
Overige personen: Martinus Laverman

1629-08-07
♠ Idtie Gerrijts dr, weduwe van Sicke Lolckis. Moeder van ... kinderen. Oud: ..... Op haar verzoek verklaren drie personen: Arend Eeverts, oud 23 jaren; Jan Bockis, vleeschouwer oud: 53 jaren; Jelte Jeltis, snijder, oud: 33 jaren.
Verklaart, dat hij Harmen Lolckis, so men secht: overleden in Oost-Indien, heeft gekend; dat deze een broer is van wijlen Sicke Lolckis en dat Idtie Gerrijtsdr, weduwe van voornoemde Sicke, de enigste erfgename is van voornoemde Harmen.
certificeert: Arend
Jan
Jelte
wijlen echtgenoot: Sicke
wordt gecertificeerd: Idtie
Erflater: Harmen

1629-08-07
♠ Jacob Ariens. Halfbroer van: Jan Jacobs, enige jaren geleden als Chirurgijn naar Oost Indien gevaren en, so men secht: aldaar overleden. Leeftijden niet vermeld. Op zijn verzoek verklaren twee personen: - Willem Jacobs, executeur. Oud: ontrent 45 jaren.
- Jan Jans Post, Gemeensman, oud: omtrent 61 jaren.
dat zij voornoemde Jan hebben gekend en dat voornoemde Jacob diens halfbroer en enigste erfgenaam is.
Geografische aanduidingen: Oost-Indië
wordt gecertificeerd: Jacob
Jan

1629-08-07
♠ Jan Jacobs, enige jaren geleden, als chirurgijn, naar Oost-Indien gevaren en, so men secht aldaar overleden; halfbroer van Jacob Ariens.
Betreft: verklaring van twee personen, dat zij voornoemde Jan Jacobs hebben gekend en dat voornoemde Jacob Ariens diens halfbroer en enigste erfgenaam is.
wordt gecertificeerd en erfgenaam: Jacob
wordt gecertificeerd en erflater: Jan

1629-08-19
♠ Eecke Rieurds, cuijper.
David Surmute van de Feugel.
Oud:......
Francois Jassou.
Oud:.......
Verklaart dat hij als soldaat is aangenomen, onder de hopman Jr Hoijte van Goslinga.
Overige personen: Eecke
Hoijte van Goslinga
David de Feugel

1629-08-19
♠ Frans Ernou.
Verklaart dat hij als soldaat is aangenomen onder de Hopman: Jonkheer Hoijte van Goslingen.
certificeert: Frans Ernou
Overige personen: Hoijte van Goslinga

1629-08-22
♠ Beits Folckerts, huijsvrouw van Lieuwe Pieters.
Zuster van Ida Folckerts, gehuwd met Jan Thijs en Sijtse Folckerts, schipper. Leeftijden niet vermeld.
Betreft verklaring van twee personen: Evert Pieters, schipper, oud 35 jaren en Ids Abbis, coopman, oud: 31 jaren, dat zij voornoemde Beits en Ida hebben gekend en dat dezen de volle zusters zijn van voornoemde Sijtse Folckerts, en indien deze is overleden, diens enigste erfgenamen.
Vervolgens geven voornoemde Lieuwe en Jan last aan Jucke Jans, schipper op Sneeck, om te Deventer en andere plaatsen te vorderen de penningen, welke voornoemde Sijtse mocht hebben nagelaten.
Geografische aanduidingen: Sneek en Deventer
wordt gecertificeerd: Beits
Ida
Sijtse
Voogd: Lieuwe
Echtgenoot: Jan
lastnemer: Jucke
certificeert: Evert
Ids

1629-08-29
♠ - Jochum Eilerts, oud 63 jaren;
- Jan Janszn., oud 38 jaren, passementwercker;
- Jelte Jeltis, oud: 33 jaren.
- Willem Egberts. Oud: 67 jaren.
verklaren, dat de echtelieden Jan Bouwens en Saackien Gerloffs bij, of op, hun gebuijrte hebben gewoond en zich vroom en eerlijk gedragen, sonder ter contrarie te hebben vernomen.
wordt gecertificeerd: Jan
Saackien
verklaarder: Jelte
certificeert: Jochum
Jan

1629-08-29
♠ - Jochum Eilerts, oud 63 jaren;
- Jan Janszn., oud 38 jaren, passementwercker;
- Jelte Jeltis, oud: 33 jaren.
- Willem Egberts. Oud: 67 jaren.
verklaren, dat de echtelieden Jan Bouwens en Saackien Gerloffs bij, of op, hun gebuijrte hebben gewoond en zich vroom en eerlijk gedragen, sonder ter contrarie te hebben vernomen.
wordt gecertificeerd: Jan
Saackien
verklaarder: Jelte
certificeert: Jochum
Jan

1629-09-07
♠ Bouwe Bouwens, op Oldegaleijen.
Oud: 50 jaren.
Dirck Jans, coopman, alhier.
Verklaren dat Gosse Wopckis, op Oldegaleijen en Ded Wopckis, opgevoedet in het stadsweeshuijs, broer en zuster zijn en tevens dat voornoemde Ded geen meerdere broeders en zusters hadde.
Comparanten hebben beiden gekend.
N.B. Is voornoemde Ded overleden?
Getuige: Bouwe
Dirck
Overige personen: Gosse
Ded

1629-09-07
♠ Bouwe Bouwens, op Oldegaleijen.
Oud: 50 jaren.
Dirck Jans, coopman, alhier.
Verklaren dat Gosse Wopckis, op Oldegaleijen en Ded Wopckis, opgevoedet in het stadsweeshuijs, broer en zuster zijn en tevens dat voornoemde Ded geen meerdere broeders en zusters hadde.
Comparanten hebben beiden gekend.
N.B. Is voornoemde Ded overleden?
Getuige: Bouwe
Dirck
Overige personen: Gosse
Ded

1629-10-21
♠ Adam Willemszn.
Zoon van: wijlen de echtelieden Willem Fervers en En Fervers.
Broer van: Jan Willemszn, gehuwd met Stijntie Geurts
Berber Willemsdr, gehuwd met Jan Geurtszn en van
Thijs Willemszn. Leeftijden niet vermeld.
Voornoemde Jan en Stijntie hebben de erfenisse van Jans voornoemde olderen gecedeerd en overgedragen aan voornoemde Adam en Thijs Willems en voornoemde Jan Geurtszn.
Erfgenaam: Adam
Jan
Berber
Thijs
Ontvanger: Jan
Erflater: Willem Fervers
En Fervers
Overige personen: Stijntie

1629-10-21
♠ Adam Willemszn.
Zoon van: wijlen de echtelieden Willem Fervers en En Fervers.
Broer van: Jan Willemszn, gehuwd met Stijntie Geurts
Berber Willemsdr, gehuwd met Jan Geurtszn en van
Thijs Willemszn. Leeftijden niet vermeld.
Voornoemde Jan en Stijntie hebben de erfenisse van Jans voornoemde olderen gecedeerd en overgedragen aan voornoemde Adam en Thijs Willems en voornoemde Jan Geurtszn.
Erfgenaam: Adam
Jan
Berber
Thijs
Ontvanger: Jan
Erflater: Willem Fervers
En Fervers
Overige personen: Stijntie

1629-10-22
♠ Ocle Fockliszn, burger alhier.
Geboren te Eersum en aldaer opgevoedt. Later gewoond hebbende te Grou.
Oud: 65 jaren.
Verklaart, dat de gebruijckes van de Eersumer sijl, daarin netten hadden gezet om visch te vangen en dat dezen daartoe allesins gerechtigd waren, gelijk hem van zijn ouders ware verklaard.
verklaarder: Ocle

1629-10-24
♠ Aucke Tierx, wonende te Marssum.
Oud: ontrent 44 jaren.
Siuck Reiners.
Oud: 45 jaren.
Verklaart dat hij Seerp Janszn, van Arum, overleden in Oost Indien, heeft gekend en dat Tijets Meintedr, weduwe van Boote Wijbis, zuster van Seerps vader: Jan Meintezn (overleden) de enigste erfgename is van Seerp.
Erfgenaam: Tijets
Erflater: Seerp
Getuige: Aucke
Overige personen: Boote
Jan

1629-10-29
♠ Anne Freerxdr., weduwe van wijlen Hans Juriens; ouders van Freerck Hansiszn., 2½ jaar geleden naar Oost-Indien gevaren.
Op haar verzoek verklaren twee personen: Freerck Sioerds, roggedrager, oud 51 jaren;
Gerrijt Juriens, portier, oud 49 jaren;
dat zij voornoemde Freerck Hansiszn. hebben gekend en dat voornoemde Anne Freerxdr. diens moeder is.
wordt gecertificeerd en moeder: Anne
wordt gecertificeerd, erflater en vader: Hans
wordt gecertificeerd en erflater: Freerck
certificeert: Freerck
Gerrijt

1629-11-02
♠ Antie Thimons, huijsvrouw van Feicke Claaszn, bode ter admiraliteijd te Doccum.
Betreft: verkoop van een vierderpart en een achtepart van drie vierdeparten van een huijsinge, schuijre en plaatse, op de smalle sijde van de Nieuwestad, hoek cleine Kerckstrate, aan de echtelieden Sierd Claaszn en Antie Willemsdr, voor 480 goudguldens.
Grondpacht: 14 stuijvers. Bekergeld: 1 blanck.
Geografische aanduidingen: smalle sijde van de Nieuwestad, hoek cleine Kerckstrate
Koper: Sierd
Antie
Verkoper: Antie
Feicke

1629-11-05
♠ Berber Huiges, weduwe van Henrick Jans Planck.
Gekocht: een huijsinge op de Nieuwebuijren op de hoeck van de opgangh van de echtelieden Hartogh Martens, linnenwever en Trijntie Henrixdr, voor 675 goudguldens en 90 carolusguldens.
Grondpacht: 2 goudguldens.
Geografische aanduidingen: op de Nieuwebuijren op de hoeck van de opgangh
Koper: Berber
Verkoper: Hartogh
Trijntie
Overige personen: Henrick Planck

1629-11-14
♠ Jacob Claesses, wagenmaker.
Verkocht: een huijsinghe en schuijre, op het Schaverneck W.Z., aan de echtelieden: Jan Wiegerszn en Tied Doedis, voor 701 goudguldens.
N.B. De post NIHIL.
Geografische aanduidingen: Schaverneck westzijde
Koper: Jan
Tied
Verkoper: Jacob

1629-11-14
♠ Jan Wiegerszn.
Gehuwd met: Tied Doedis.
Leeftijden niet vermeld.
Gekocht: een huijsinge en schuijre, op het Schaverneck westzijde van de wagenmaker: Jacob Claesses, voor 701 goud guldens.
NB. de post: nihil.
Koper: Jan
Tied
Overige personen: Jacob

1629-11-14
♠ Jan Wiegerszn.
Gehuwd met: Tied Doedis.
Leeftijden niet vermeld.
Gekocht: een huijsinge en schuijre, op het Schaverneck westzijde van de wagenmaker: Jacob Claesses, voor 701 goud guldens.
NB. de post: nihil.
Koper: Jan
Tied
Overige personen: Jacob

1629-11-14
♠ Wijlen Antie Jouckes.
Dochter van wijlen de echtelieden Joucke Claaszn, in leven vactoor te Amsterdam en Impckien Beins.
Betreft: verklaring van de boumeester Joris Gerrits, dat Beint Pieters een zoon is van een broer van voornoemde Impckien en dat Sijtske Douwes, gehuwd met de backer Oene Hardus, een dochter is van een zuster van voornoemde Impckien en tevens, dat voornoemde Beint en Sijtske de naeste vrunden zijn van voornoemd hun nicht: wijlen Antie Jouckes.
Voormomber over Beint Pieters is Fox Alberts, faendrich.
Geertien Beins, is deze een dochter van Beint Pieters en een zuster van Pieter Beins?
wijlen vader: Joucke
Voogd: Fox
wijlen moeder: Impckien
certificeert: Joris
wordt gecertificeerd: Beint
Sijtske
Echtgenoot: Oene
Overige personen: Antie
Geertien
Pieter

1629-12-02
♠ Dr. Lambertus Beima, gehuwd met Elske Coerts Nederhoff.
Gekocht: een huijsinge, in de Corfmaekerstraet van Tijmen Jellis en Jacob Pieters (laatstgenoemde als man en voogd van Trijntie Jellis; zuster van Tijmen Jellis) voor 2200 goudgls.
Grondpacht: 28 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Corfmaekerstraet
Koper: Lambertus Beima
Elske Nederhoff
Verkoper: Tijmen
Trijntie
Overige personen: Jacob

1629-12-05
♠ Griet Clasis, huijsvrouw van de Sneker schipper Hans Martens.
Betreft: aankoop van een camer in de Burmanniastrate, van de echtelieden Rompcke Bauckis, schipper en Rintske Eevis, voor 325 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: Burmanniastrate
Koper: Griet
Hans
Verkoper: Rompcke
Rintske

1629-12-07
♠ Gerrijt Henrix, linnenwever, gehuwd met Lioets Martens.
Gekocht: een huijsinge, loodse en plaatse in de Bagijnestrate van de echtelieden Minne Henrix en Wein Fransis, voor 710/750 goudguldens.
Koper: Gerrijt
Lioets
Verkoper: Minne
Wein

1629-12-07
♠ Gerrijt Henrix, linnenwever, gehuwd met Lioets Martens.
Gekocht: een huijsinge, loodse en plaatse in de Bagijnestrate van de echtelieden Minne Henrix en Wein Fransis, voor 710/750 goudguldens.
Koper: Gerrijt
Lioets
Verkoper: Minne
Wein

1629-12-08
♠ Antie Jarichs, huijsvrouw van de brouwer Jacob Dirx.
Betreft: verkoop van een camer, tusschen de Hannia- en Atsmastege aan het gewesene stadts-bolwerck, aan de echtelieden Jacob Egberts, schoenlapper, en Eebel Harings, voor 131 goudguldens en 21 stuijvers. Grondpacht: 35 stuijvers. Leeftijden niet vermeld.
Koper: Jacob
Eebel
Verkoper: Antie
Jacob

1629-12-15
♠ Aaltie Woltersdr., huijsvrouw van de soldaat Cornelis Jeltens.
Betreft: Aankoop van een huijsinge en schuijre, in de Hanniastege, van Fia Michielsdr., weduwe van Henrick Tijebbis, voor 250 goudguldens, plus 2 rijxedalers.
Geografische aanduidingen: Hanniastege
Koper: Aaltie
Cornelis
Verkoper: Fia
Overige personen: Henrick

1629-12-28
♠ Lijsbet Jans, huijsvrouw van de ferwer Hans Meijn.
Betreft: aankoop van een camer op de hoeck van de Nieuwebuijren, aan het water, tegensover de Groenewech, van de echtelieden Wibbe Claaszn en Saack Ritskis, voor 230 goudguldens. Grondpacht: 10 stuijvers.
Leeftijden niet vermeld.
Koper: Lijsbet
Hans Meijn
Verkoper: Wibbe
Saack

1629-12-28
♠ Lijsbet Jans, huijsvrouw van de ferwer Hans Meijn.
Betreft: aankoop van een camer op de hoeck van de Nieuwebuijren, aan het water, tegensover de Groenewech, van de echtelieden Wibbe Claaszn en Saack Ritskis, voor 230 goudguldens. Grondpacht: 10 stuijvers.
Leeftijden niet vermeld.
Koper: Lijsbet
Hans Meijn
Verkoper: Wibbe
Saack

1630-01-04
♠ Hijlcke Jans, soldaat onder de guarde van sijne genade.
Gehuwd met Luin Pieters.
Verkocht een camer in de nieuwe Oosterstrate aan de echtelieden Coert Wijndruijff en Hill Tijeetsis, voor 300 goudguldens.
Grondpacht: 4 goudguldens en 3 blancken.
Geografische aanduidingen: nieuwe Oosterstrate
Koper: Coert Wijndruijff
Hill
Verkoper: Hijlcke
Luin

1630-01-07
♠ Antie Pietersdr. huijsvrouw van Wouter Thomaszn. Heij.
Betreft aankoop van een woninge, plaats en loods, ten noorden van de Jacobijner Kercke, van de echtelieden Meinte Gossis en Mettie Hendrix, voor 400 goudguldens, plus 2 rijxdalers voor de 2 kinderen van vercopers.
Grondpacht: 6 Carolus guldens per jaar.
Leeftijden niet vermeld. (staat vermeld: 1629)
Koper: Antie
Wouter Heij
Verkoper: Meinte
Mettie

1630-01-07
♠ Antie Pietersdr. huijsvrouw van Wouter Thomaszn. Heij.
Betreft aankoop van een woninge, plaats en loods, ten noorden van de Jacobijner Kercke, van de echtelieden Meinte Gossis en Mettie Hendrix, voor 400 goudguldens, plus 2 rijxdalers voor de 2 kinderen van vercopers.
Grondpacht: 6 Carolus guldens per jaar.
Leeftijden niet vermeld. (staat vermeld: 1629)
Koper: Antie
Wouter Heij
Verkoper: Meinte
Mettie

1630-01-08
♠ Pouwelijn Pouwels, huijsvrouw van Marten Sioerdts.
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verkoop van een camer, bij de Munkemuijr, aan de echtelieden: Tialle Tiallis en Wijtske Pieters, voor 240 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Bovenstaand datum staat vermeld als: 1629.
Leeftijden niet vermeld.
Debiteur: Tialle
Wijtske
Crediteur: Pouwelijn
Marten

1630-01-08
♠ Pouwelijn Pouwels, huijsvrouw van Marten Sioerdts.
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verkoop van een camer, bij de Munkemuijr, aan de echtelieden: Tialle Tiallis en Wijtske Pieters, voor 240 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Bovenstaand datum staat vermeld als: 1629.
Leeftijden niet vermeld.
Debiteur: Tialle
Wijtske
Crediteur: Pouwelijn
Marten

1630-01-09
♠ Jantien Pieters, huijsvrouw van Jan Salomons.
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: aankoop van een nieuwe huijsinge, plaats en closbaan, in de Atsmastege, alwaar de twee curassiers uijthangen, van Hill Jansdr. huijsvrouw van Tijerck Claas, (eerder weduwe van Hans Duijvel), voor 1000 goudguldens, plus een beker.
Geografische aanduidingen: in de Atsmastege, alwaar de twee curassiers uijthangen
Koper: Jan
Koopster: Jantien
Verkoper: Tijerck
Verkoopster: Hill
Overige personen: Hans Duijvel

1630-01-09
♠ Jantien Pieters, huijsvrouw van Jan Salomons.
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: aankoop van een nieuwe huijsinge, plaats en closbaan, in de Atsmastege, alwaar de twee curassiers uijthangen, van Hill Jansdr. huijsvrouw van Tijerck Claas, (eerder weduwe van Hans Duijvel), voor 1000 goudguldens, plus een beker.
Geografische aanduidingen: in de Atsmastege, alwaar de twee curassiers uijthangen
Koper: Jan
Koopster: Jantien
Verkoper: Tijerck
Verkoopster: Hill
Overige personen: Hans Duijvel

1630-01-12
♠ Harmen Willems, linnenwever, gehuwd met Saap Jetsis.
Gekocht een camer en plaats in de Hanniastege, van de echtelieden Tijerck Jetsis en Antie Clases voor 375 goudguldens. Grondpacht: 28 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Hanniastege
Koper: Harmen
Saap
Verkoper: Tijerck
Antie

1630-01-13
♠ Bartel Bartels, gehuwd met Fokel Aris.
Verkocht een camer in de Hanniastege aan de echtelieden Hartoch Martens, linnenwever en Trijntie Henrix, voor 87 goudguldens en 14 stuijvers. Grondpacht 3 goudguldens en 7 stuijvers per jaar. (te betalen aan Juffer Aernsma).
Geografische aanduidingen: Hanniastege
Koper: Hartoch
Trijntie
Verkoper: Bartel
Fokel
Overige personen: Aernsma

1630-01-14
♠ Eepe Haies.
Gehuwd met Geertie Alberts Harderwijck.
Verkocht(samen met Haie Geerts) een afdacte plaatse, zijnde geweest een droochuijs, behoord hebbende aan de vercopers pannewerck, bij de Pottebackerspijpe, aan de echtelieden Rompcke Sickis, timmerman en Tiesck Juckedr, voor 400 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: bij de Pottebackerspijpe
Koper: Rompcke
Tiesck
Verkoper: Eepe
Geertie Harderwijck
Overige personen: Haie

1630-01-15
♠ Hill Tieetsis, huijsvrouw van de trommelslager onder de guarde van sijne genade: Coert Wijndruijff.
Betreft: verkoop van een huijsinge, loodse, plaatse en regenwatersback, in de nieuwe Oosterstraat, aan de echtelieden Hans Hurdeman en Rixt Henrix, voor 430 goudguldens.
Grondpacht: 2 goudguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: nieuwe Oosterstraat
Koper: Hans Hurdeman
Rixt
Verkoper: Hill
Coert Wijndruijff

1630-01-15
♠ Hill Tieetsis, huijsvrouw van de trommelslager onder de guarde van sijne genade: Coert Wijndruijff.
Betreft: verkoop van een huijsinge, loodse, plaatse en regenwatersback, in de nieuwe Oosterstraat, aan de echtelieden Hans Hurdeman en Rixt Henrix, voor 430 goudguldens.
Grondpacht: 2 goudguldens per jaar.
Geografische aanduidingen: nieuwe Oosterstraat
Koper: Hans Hurdeman
Rixt
Verkoper: Hill
Coert Wijndruijff

1630-01-20
♠ Anna Thonis, huijsvrouw van de hoickmaker (is mantelmaker) Lieuwe Lieuwis.
Betreft: aankoop van twee camers onder één dack plus een plaatse bij de Jacobiner Kercke, alhier, van de echtelieden Sioerd Allis en Taats Wiaarda, wonende te Beets, voor 240 goudguldens.
Geografische aanduidingen: bij de Jacobiner Kercke
Koper: Anna
Lieuwe
Verkoper: Sioerd
Taats Wiaarda

1630-01-22
♠ Anna Auckis, huijsvrouw van de turfmeter: Douwe Barris.
Betreft: verkoop van twee camers achter melcanderen en onder één dack, in de Atsmastege, aan de echtelieden Gaatse Tijerx (hopman) en Antie Joannis, voor 215 goudguldens.
Koper: Gaatse
Antie
Verkoper: Anna
Douwe

1630-01-28
♠ Apolonia Hendrixdr, weduwe van Jetse IJges.
Verkocht: een huijsinge en hovinge op de Nieuwebuijren N.Z., aan de echtelieden Jacob Janszn, snijder, en Trijntie Luijtiens, voor 1625 goudguldens.
Grondpacht 42 stuijvers. Leeftijden niet vermeld.
N.B.: 12 Februarij 1630: de post: nihil.
Geografische aanduidingen: Nieuweburen
wijlen echtgenoot: Jetse
Koper: Jacob
Trijntie
Verkoper: Apolonia

1630-01-28
♠ Thonis Allertszn te Huijsum.
Gehuwd met Lijsbet Harmens.
Zijn moeder Auck Allerts.
Broer van: Jehel Allertsdr, weduwe van Fedde Hebbis.
Doed Allertsdr, gehuwd met Claas Jacobs, wagenmaker.
Eets Allertsdr, weduwe van Joannes Rienx, in leven Doccumer schipper.
Gekocht: een huijsinge, hoijbergh, bomen en plantagie op het Nieuland, in de Schrans, benevens landen, 13 melckbeesten en een bollecalf, van voornoemde Jehel, Doed en Eets, voor 1700 goudguldens.
Joris Gerrijts Camp, boumeester, gehuwd met:.....
Oud:.....
Heeft geconsenteerd in bovenstaande verkoop en overdracht.
Geografische aanduidingen: op het Nieuland, in de Schrans
Koper: Thonis
Lijsbet
Verkoper: Jehel
Doed
Eets
Overige personen: Auck
Fedde
Claas
Joannes

1630-02-01
♠ Freerck Jacobs, backer te Sneek.
Gehuwd met Eebel Heris. Leeftijden niet vermeld.
Verkocht: een camer, achter de de Galileester kercke, alhier, aan de echtelieden Jan Rintsis Posch, en Claaske Rintsis, alhier, voor 205 goudguldens.
Grondpacht: 2 carolusguldens per jaar.
Koper: Jan Posch
Claaske
Verkoper: Freerck
Eebel

1630-02-05
♠ Arien Wijbis
Betreft: verklaring van Jan Post, dat voornoemde Arien twee jaren bij hem het barbiershandwerck heeft geleerd en zich eerlijk en gehoorsaam gedragen.
Getuige: Jan Post
Overige personen: Arien

1630-02-08
♠ Alle van Boerum (Burum), Boumeester, verklaart, samen met Huijbert Claaszn., dat de kinderen van de echtelieden Burgemeester Steven Hotsis en Siouck Bange, genaamd Jacob Stevens Bange (Banga), Fedtie Stevensdr. en Geertie Stevensdr., nog in leven zijn.
Dit is comparant, als naeste gebuijr, genoegsaam gebleken.
wordt gecertificeerd: Geertie
Jacob Bange
Fedtie
Vader: Steven
Moeder: Siouck Bange
certificeert: Alle van Boerum
Huijbert

1630-02-09
♠ Dr. Honorius Rouckema, advocat, en Aaltien Juriensdr., echtelieden.
Betreft: verkoop van een huijsinge en plaatske, in de cleine St. Jacobsstrate, tegenover des Raadhuijs ringmuijer, aan de echtelieden Jan Janszn., Stadsbode, en Nieske Thijsedr., echtelieden, voor 1500 goudguldens.
Grondpacht: 42 stuijvers.
Koper: Jan
Nieske
Verkoper: Aaltien
Honorius Rouckema

1630-02-25
♠ Frouckien Aarntsdr.
Op haar verzoek verklaren drie personen (Geert Janszn, messemaker, oud 48 jaren; Pieter Lamberts, slottemakersgeselle, oud: 22 jaren en Roelof Janszn, slottemaker, oud: 40 jaren.) dat voornoemde Frouckien ongeveer 4 jaren op hun gebuijrte heeft gewoont en zich vroom en eerlijk gedragen. Zij heeft de cost gewonnen met verkoop van coppen en salve.
wordt gecertificeerd: Frouckien
certificeert: Geert
Pieter
verklaarder: Roelof

1630-02-27
♠ Antie Tijerx, huijsvrouw van de stadsbode Fonger Damis Schellingwou, te Franeker.
Betreft: verkoop van een huijsinge, schuijre en plaatse, op de brede sijde van de Nieuwestad, alhier, neffens de Doeco van Martenapijpe, aan de echtelieden Taco Pijbis, coopman, en Hiske Alberts, voor 1100 goudguldens plus 1 ducaat.
Grondpacht........
Geografische aanduidingen: Nieuwestad, Duco Martenapijp
Koper: Taco
Hiske
Verkoper: Antie
Fonger Schellingwou

1630-02-27
♠ Hartogh Martens, linnenwever, gehuwd met Trijntie Henrix.
Gekocht: een huijsinge en plaatske bij de Monnickemuijre, van de echtelieden Warner Henrix, doptieswever en Trijntie Roelofs, voor 260 goudguldens. Grondpacht: 3 goudguldens en 8 stuijvers.
Geografische aanduidingen: bij de Monnickemuijre
Koper: Hartogh
Trijntie
Verkoper: Warner
Trijntie

1630-03-06
♠ Douwe Claeszn, pottebacker.
Gehuwd met Lamcke Thevis.
Verkocht: een camer en loods, bij de pottebackerspiep, aan de echtelieden Claes Epis, schoenmakersgesel, en Griet Cents, voor 265 goudguldens.
N.B. Depost: nihil.
Geografische aanduidingen: bij de pottebackerspiep
Koper: Claes
Griet
Verkoper: Douwe
Lamcke

1630-03-09
♠ Apolonia Sickis, huijsvrouw van de schuijtevoerder Rintse Douwis.
Betreft: aankoop van een huijsinge en plaatse, op het Vliet (slot) van Tiets Pietersdr, weduwe van Pieter Bockis, voor 195 goudguldens.
Grondpacht: 15 stuijvers, te betalen aan Sicke Tijerx, oud:......
Geografische aanduidingen: het Vliet (slot)
Koper: Apolonia
Rintse
Verkoper: Tiets
Overige personen: Pieter

1630-03-09
♠ Frouck Harckis, huijsvrouw van de metseler Hessel Mellis.
Betreft: verkoop van een camer, loodse en plaatse bij de opgangh van de Nieuwebuijren, tegen de Stadswal, aan de echtelieden Jacob Aeblis en Tijeets Harmens, voor 135 goudguldens. Grondpacht: 2 goudguldens. Leeftijden niet vermeld.
Geografische aanduidingen: Opgang
Koper: Jacob
Tijeets
Verkoper: Frouck
Hessel

1630-03-22
♠ Geertie Henrixdr, weduwe van Jan van Osenburgh.
Verkocht: een camer en loodse, op de Groenewech noordzijde, neffensover het Schoenmakersperck, aan de echtelieden Hans Schoot en Geeske Willems, voor 105 goudguldens.
Grondpacht: 9 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Groenewech noordzijde, neffensover het Schoenmakersperck
Koper: Hans Schoot
Geeske
Verkoper: Geertie
Overige personen: Jan van Osenbrugh

1630-03-27
♠ Aebe Martens te Oostermeer.
Gehuwd met Griet Jacobs.
Verkocht een woninge van 2 camers op het Vliet Noordzijde, alhier, aan de echtelieden Eelcke Claaszn en Lutske Rintsis, voor 282 goudguldens.
Grondpacht: 8 stuijvers.
Geografische aanduidingen: het Vliet Noordzijde
Koper: Eelcke
Lutske
Verkoper: Aebe
Griet

1630-03-31
♠ Lambertus van Dalen.
Ontfangt last en procuratie van Abbe Freerx Gabbema en van Antie N.N. [= Antie Pieters Cans?], weduwe van Jochum Pieters, om met Henrick Henrix Pot te handelen inzake diens landen, gelegen in Embderland.
Vervolgens, om met voornoemde (Henrick Henrix) Pot in Embderland, Stad Embden en Groningerland etc. op te manen en in te vorderen de penningen en schulden, welke constituanten en voornoemde (Henrick Henrix) Pot aldaar hebben uijtstaan volgens de bescheiden.
Geografische aanduidingen: Embderland, Stad Embden, Groningerland
Overige personen: Antie N.N.
Jochum
Abbe Gabbema
Lambertus van Dalen
Henrick Pot

1630-03-31
♠ Lambertus van Dalen.
Ontfangt last en procuratie van Abbe Freerx Gabbema en van Antie N.N. [= Antie Pieters Cans?], weduwe van Jochum Pieters, om met Henrick Henrix Pot te handelen inzake diens landen, gelegen in Embderland.
Vervolgens, om met voornoemde (Henrick Henrix) Pot in Embderland, Stad Embden en Groningerland etc. op te manen en in te vorderen de penningen en schulden, welke constituanten en voornoemde (Henrick Henrix) Pot aldaar hebben uijtstaan volgens de bescheiden.
Geografische aanduidingen: Embderland, Stad Embden, Groningerland
Overige personen: Antie N.N.
Jochum
Abbe Gabbema
Lambertus van Dalen
Henrick Pot

1630-04-12
♠ Jacomina van Roorda, weduwe van capitein Daniel Hattum, alhier.
Betreft: verklaring van voornoemde Jacomina, dat de leijendecker: Henrich Roelevinck, de Deventer, ‡ 5 dagen geleden haar huijs: Lieuwenburgh, op de Feluwe, heeft gedeckt en zich clock, vroom en eerbaar heeft gedragen. De beschuldinge van een timmerman, genaamd Albert, te Deventer, als zou Henrich het werk niet geheel hebben voltrocken en dat deze leijen enzovoort zou hebben gestolen, is ten enenmmale onwaarachtgh.

1630-04-12
♠ Jacomina van Roorda, weduwe van capitein Daniel Hattum, alhier.
Betreft: verklaring van voornoemde Jacomina, dat de leijendecker: Henrich Roelevinck, de Deventer, ‡ 5 dagen geleden haar huijs: Lieuwenburgh, op de Feluwe, heeft gedeckt en zich clock, vroom en eerbaar heeft gedragen. De beschuldinge van een timmerman, genaamd Albert, te Deventer, als zou Henrich het werk niet geheel hebben voltrocken en dat deze leijen enzovoort zou hebben gestolen, is ten enenmmale onwaarachtgh.

1630-04-23
♠ Bauck Clasesdr, weduwe van mr Friese Hettis.
Verkocht: de gerechte helfte van een huijsinge, in de cleine Kerckstrate aan de echtelieden Claas Jans en Nieske Freerx, voor 400 goudguldens, plus 1 blanck te bekergeld.
Grondpacht: 3 stuijvers.
Geografische aanduidingen: cleine Kerckstrate
Koper: Nieske
Claas
Verkoper: Bauck
Overige personen: Friese
vimeoroeneweg 1
8
1630-04-23
♠ Bauck Clasesdr, weduwe van mr Friese Hettis.
Verkocht: de gerechte helfte van een huijsinge, in de cleine Kerckstrate aan de echtelieden Claas Jans en Nieske Freerx, voor 400 goudguldens, plus 1 blanck te bekergeld.
Grondpacht: 3 stuijvers.
Geografische aanduidingen: cleine Kerckstrate
Koper: Nieske
Claas
Verkoper: Bauck
Overige personen: Friese
vimeoroeneweg 1
8
1630-04-24
♠ Dirck Haies, so men secht: overleden in Oost-Indien.
Broer van Feijck Haies, gehuwd met de snijder Jan Henrix Lepol.
Betreft: verklaring van twee personen (Freerck Henrix, affzetter, oud 34 jaren en Hans Falck, 52 jaar, van Nurenberg) dat zij voornoemde Dirck hebben gekend en dat voornoemde Feijck diens zuster en enigste erfgename is.
Erfgenaam: Feijck
Getuige: Freerck
Overige personen: Dirck
Jan Lepol

1630-08-14
♠ Agge Claaszn, linnenwever.
Gehuwd met: Sara Fransis.
Verkocht: een huijsinge en ledige plaats, op de Nieuwebuijren, tussen de Pottebackerspijpe en Jacobinerbrugge, aan de echtelieden Rombert Broers, gortmaker en Hijlck Reins, voor 240 goudguldens. Vrij van grondpacht.
Koper: Rombert
Hijlck
Verkoper: Agge
Sara

1630-08-18
♠ Lodewick Pieters Bachma.
Oud: 50 jaren.
Verklaart, dat de echtel:Lijcle en Aafke enige jaren op zijn gebuijrte hebben gewoond en zich cloeck, vroom en neerstich gedragen.
Overige personen: Lodewick Bachma
Lijcle
Aafke

1630-08-18
♠ Lodewick Pieters Bachma.
Oud: 50 jaren.
Verklaart, dat de echtel:Lijcle en Aafke enige jaren op zijn gebuijrte hebben gewoond en zich cloeck, vroom en neerstich gedragen.
Overige personen: Lodewick Bachma
Lijcle
Aafke

1630-08-18
♠ Verklaring van vijf personen: Agge Wijbis, oud 32 jaren;
Homme Andries, oud 48 jaren, mr. snijder;
Jan Harmens, oud 42 jaren, backer;
Warner Frans, borduyerwercker, oud: 32 jaren.
Verklaren, dat de echtelieden Lijcle Jacobs en Aafke Joannis, enige jaren op hun gebuijrte hebben gewoond en zich cloeck, vroom en neerstich gedragen.
Overige personen: Aafke
Lijcle
Agge
Homme
Jan
vimeo

1630-08-18
♠ Verklaring van vijf personen: Agge Wijbis, oud 32 jaren;
Homme Andries, oud 48 jaren, mr. snijder;
Jan Harmens, oud 42 jaren, backer;
Warner Frans, borduyerwercker, oud: 32 jaren.
Verklaren, dat de echtelieden Lijcle Jacobs en Aafke Joannis, enige jaren op hun gebuijrte hebben gewoond en zich cloeck, vroom en neerstich gedragen.
Overige personen: Aafke
Lijcle
Agge
Homme
Jan
vimeo

1630-08-24
♠ Minne Henrix, gehuwd met: Wein Fransis.
Leeftijden niet vermeld.
Gekocht: een camer of woninge, plus een plaatske, in de Bagijnestrate, van de Faendrik: Jan Willemzn de Wilde, voor 260 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Minne
Wein
Verkoper: Jan de Wilde

1630-08-24
♠ Minne Henrix, gehuwd met: Wein Fransis.
Leeftijden niet vermeld.
Gekocht: een camer of woninge, plus een plaatske, in de Bagijnestrate, van de Faendrik: Jan Willemzn de Wilde, voor 260 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Minne
Wein
Verkoper: Jan de Wilde

1630-08-30
♠ Annius Rheen, Notaris-Publicus, man en voogd van:Joanna van Loon, dochter en erfgename van wijlen Arend van Loon.
Leeftijden niet vermeld.
Geeft last aan de Notaris Proceruer: Jan Geurts, te Amsterdam in de zake die hij, als voogd, zal hebben voor de Schepenen van Amsterdam, tegen Ellert Ellerts, aldaar.

1630-08-30
♠ Mettie Clasisdr, weduwe van Willem Laurents. Moeder van Laurents Willems, so men secht: overleden in Oopst-Indien. Oud: ...
Op haar verzoek verklaren drie personen, dat zij voornoemde Laurents hebben gekend en een zoon is van voornoemde Mettie.
- Albert Pieters, burger en stadsroeper, alhier.
- Pieter Lamberts, burger, alhier. Oud: ....
- Rienck Jans, burger en passementwerker, alhier. Oud:...
certificeert: Albert
Overige personen: Laurents
Willem
Mettie
Pieter
Rienck

1630-08-30
♠ Mettie Clasisdr, weduwe van Willem Laurents. Moeder van Laurents Willems, so men secht: overleden in Oopst-Indien. Oud: ...
Op haar verzoek verklaren drie personen, dat zij voornoemde Laurents hebben gekend en een zoon is van voornoemde Mettie.
- Albert Pieters, burger en stadsroeper, alhier.
- Pieter Lamberts, burger, alhier. Oud: ....
- Rienck Jans, burger en passementwerker, alhier. Oud:...
certificeert: Albert
Overige personen: Laurents
Willem
Mettie
Pieter
Rienck

1630-09-04
♠ Freerck Cornelis, gortmaker.
Gehuwd met Taatske Andries.
Verkocht: een camer in een stege aan het Vliet noordzijde, aan de echtelieden Henrick Coerts, breider, en Stijn Cornelis, voor 64 goudguldens.
Grondpacht: 14 stuijvers.
Geografische aanduidingen: een stege aan het Vliet noordzijde
Koper: Henrick
Stijn
Verkoper: Freerck
Taatske

1630-09-06
♠ Bauck Roelofs, huijsvrouw van de souldaat onder de compagnie Switsers: Henrick Sessels.
Op haar verzoek verklaart de coster Harmen Martens, dat uit het kerckeboek is gebleken dat het huwelijk van voornoemd Bauck en Henrick op 9, 16 en 23 October 1625 in de kercken is afgecondicht en op 30 October 1625 is bevesticht.
Getuige: Harmen
Overige personen: Bauck
Henrick

1630-09-28
♠ - Gerrijt Aarnts, alhier. Oud: 32 jaren.
- Henrick Janszn, alhier. Oud: ontrent 70 jaren.
- Jan Wiegers, alhier. Oud: 31 jaren.
- Wijbe Hobbis, alhier. Oud: 50 jaren.
Verklaren dat de echtelieden Thomas Mackbraer (thans wonende te Alckmaar) en Catharina Fendelasson met hun twee kinderen op hun gebuijrte alhier zijn gekomen, doch dat voornoemde Catharina ongeveer een maand geleden, nadat zij ongeveer 3 weken cranck te bedde hadde gelegen, is overleden en dat voornoemde Thomas gedurende haar cranckheijd grote moeite en kosten aan doctoren en medicijnen gedaan hadde.
Getuige: Gerrijt
Henrick
Jan
Overige personen: Thomas Mackbraer
Catharina Fendelasson

1630-09-28
♠ - Gerrijt Aarnts, alhier. Oud: 32 jaren.
- Henrick Janszn, alhier. Oud: ontrent 70 jaren.
- Jan Wiegers, alhier. Oud: 31 jaren.
- Wijbe Hobbis, alhier. Oud: 50 jaren.
Verklaren dat de echtelieden Thomas Mackbraer (thans wonende te Alckmaar) en Catharina Fendelasson met hun twee kinderen op hun gebuijrte alhier zijn gekomen, doch dat voornoemde Catharina ongeveer een maand geleden, nadat zij ongeveer 3 weken cranck te bedde hadde gelegen, is overleden en dat voornoemde Thomas gedurende haar cranckheijd grote moeite en kosten aan doctoren en medicijnen gedaan hadde.
Getuige: Gerrijt
Henrick
Jan
Overige personen: Thomas Mackbraer
Catharina Fendelasson

1630-10-01
♠ Wijlen Jacob Claaszn. en Trijntie Jansdr., zijn de ouders van: Jan Jacobszn., te 's Gravenhage;
wijlen Claas Jacobszn., wonende alhier, overleden te Amsterdam;
Dirck Jacobszn., te Wirdum;
Brecht Jacobsdr., gehuwd met Thonis Jans, wagener, alhier.
Betreft: verklaring van drie personen, (waaronder: Pier Douwis, oud: 46 jaren en Roelof Willems zn, oud 56 jaren), dat zij voornoemde wijlen Claas Jacobszn. hebben gekend en geen andere erfgenamen heeft nagelaten dan zijn voornoemde moeder en voornoemde broers en zusters, enz. enz.
Geografische aanduidingen: Amsterdam
verklaarder: Pier
Roelof
Overige personen: Tonis
Brecht
Jacob
Trijntie
Claas
Dirck
Jan

1630-10-01
♠ Wijlen Jacob Claaszn. en Trijntie Jansdr., zijn de ouders van: Jan Jacobszn., te 's Gravenhage;
wijlen Claas Jacobszn., wonende alhier, overleden te Amsterdam;
Dirck Jacobszn., te Wirdum;
Brecht Jacobsdr., gehuwd met Thonis Jans, wagener, alhier.
Betreft: verklaring van drie personen, (waaronder: Pier Douwis, oud: 46 jaren en Roelof Willems zn, oud 56 jaren), dat zij voornoemde wijlen Claas Jacobszn. hebben gekend en geen andere erfgenamen heeft nagelaten dan zijn voornoemde moeder en voornoemde broers en zusters, enz. enz.
Geografische aanduidingen: Amsterdam
verklaarder: Pier
Roelof
Overige personen: Tonis
Brecht
Jacob
Trijntie
Claas
Dirck
Jan

1630-11-11
♠ Antie Abbis, huijsvrouw van de linnenwever Harper Jochums.
Betreft: verkoop van een camer, in de Nieuwe Ooster Cruijsstrate, aan de echtelieden Wijbe Douwis en Antie Liuppes, voor 185 goudguldens. Grondpacht: 20 stuijvers. Leeftijden niet vermeld.
Koper: Wijbe
Antie
Verkoper: Antie
Harper

1630-11-11
♠ Antie Abbis, huijsvrouw van de linnenwever Harper Jochums.
Betreft: verkoop van een camer, in de Nieuwe Ooster Cruijsstrate, aan de echtelieden Wijbe Douwis en Antie Liuppes, voor 185 goudguldens. Grondpacht: 20 stuijvers. Leeftijden niet vermeld.
Koper: Wijbe
Antie
Verkoper: Antie
Harper

1630-11-15
♠ Wijlen: Eernst van Ailva
Zijn weduwe: Juffrouw Aaltie Ockinga, oud:......
Betreft: aankoop van een huijsinge, galerie, puth, back en tuijn, in de Hoochstrate, door voorgenoemde Aaltie, van de echtelieden: Henrick van Marssum en Jantien Benedictie, voor 800 dalers a 30 stuijvers, vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: Hoogstraat
Overleden: Eernst van Ailva
Debiteur: Aaltie Ockinga
Crediteur: Henrick van Marssum
Jantien

1630-12-01
♠ Annetie Floris, huijsvrouw van de gesworen gemeensman Cornelis Pieters, te Doccum.
Dochter van Floris Ariaans Raap, wonende te Amstelredam.
Zuster van Grietie Floris, huijsvrouw van Ubelus Schoningh, dienaar des Woords te Garijp.
Voornoemde Cornelis en Ubelus geven last aan hun voornoemde schoonvader en aan hun ooms: Jacob Finck en Thomas Honig, om het huijs bij de Regulierspoorte te Amsterdam, hetwelck voornoemde Anneke en Grietie, door scheiding is toegevallen, te verkopen.
Gemachtigde: Cornelis
Jacob Finck
Thomas Honig
Verkoper: Annetie
Grietie
Overige personen: Floris Raap
Ubelus Schoningh

1630-12-02
♠ Agge Saskers, snijdersgeselle.
Betreft: verklaring van de schipper: Gabbe Jenties, in Rotterdam gesproken te hebben met voornoemde Agge en deze gezegd had van een cammeraat van Jan Noijen de groote vernomen te hebben, dat deze Jan was overleden, varende ter zee op een oorlogschip en dat deze cammeraat pretendeerde, dat hem diens goederen gewraact ware (voornoemde Jan is een zoon van Cathalina Pieratte, alhier).
Maaicke Duvene, oud.......verklaart goede kennisse te hebben dat Cathalina voornoemd de moeder is van Jan Noijen de Groote die so men secht, is overleden varende ter zee op een oorlogsschip
Harcke Eepis, verklaart goede kennisse te hebben dat Cathalina voornoemd de moeder is van Jan Noijen de Groote die so men secht, is overleden varende ter zee op een oorlogsschip.
Getuige: Gabbe
Harcke
Overige personen: Agge
Jan
Cathalina
Maaicke Duvene
vimeo

1630-12-09
♠ Wijlen Thonis Pieters, overleden te Embden.
In leven schipper en coornmeter.
Zoon van Pieter Carstis op het Fliet.
Broer van Carst Pieters. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: lastgeving van voornoemde Pieter aan voornoemde Carst, om de erfenisse, welke voornoemde Thonis hem heeft nagelaten, te vorderen.
zie ook: pagina 326 en 366.
Opmerkingen: zie ook pagina's 362 en 366.
Lastgever: Pieter
lasthebber: Carst
Erflater: Thonis

1630-12-10
♠ Hans Hans [van Melhuijsen], zoon van wijlen Hans van Melhuijsen en Hill Folckertsdr.
Betreft: verkoop van een camer, loodse en plaatse, in de nieuwe Oosterstrate, door voornoemde Hill, aan de echtelieden Ulbe Haebles en Antie Jansdr., voor 325 goudguldens.
Grondpacht: 13 stuijvers en 4 penningen per jaar.
N.B. Deze camer etc. is destijds door voornoemde Hans en Hill gekocht van de Gasthuijsvoogden.
verkoper en moeder: Hill
erflater en vader: Hans van Melhuijsen
Koper: Antie
Ulbe
Verkoper: Hans van Melhuijsen

1630-12-20
♠ Aaltie Jansdr, huijsvrouw van de metseler: Dirck Dirx Botienter.
Betreft: verkoop van een camer bij de Wabbe Wissisbrugge ofte Reiner Annes Pannemerck aan de echtelieden Jan Mathijszn en Auck Pieters voor 138 goudguldens en 28 stuijvers.
Geografische aanduidingen: Wabbe Wissisbrugge ofte Reiner Annes Pannemerck
Koper: Jan
Auck
Verkoper: Aaltie
Dirck Botienter

1631-01-06
♠ Anna Dirx, huijsvrouw van de muntergesel Claas Mebias.
Betreft: aankoop van een camer, achter de nieuwe Oosterstrate, in Henrick Jochums gewesene hovinge, van Lioets Jansdr, oud: ... weduwe van Wijbe Wijbis, wonende op het Fliet, voor 144 goudguldens en 14 stuijvers.
Grondpacht: 4 goudguldens per jaar.
Koper: Anna
Claas
Verkoper: Lioets
Overige personen: Henrick
Wijbe

1631-01-06
♠ Anna Dirx, huijsvrouw van de muntergesel Claas Mebias.
Betreft: aankoop van een camer, achter de nieuwe Oosterstrate, in Henrick Jochums gewesene hovinge, van Lioets Jansdr, oud: ... weduwe van Wijbe Wijbis, wonende op het Fliet, voor 144 goudguldens en 14 stuijvers.
Grondpacht: 4 goudguldens per jaar.
Koper: Anna
Claas
Verkoper: Lioets
Overige personen: Henrick
Wijbe

1631-01-07
♠ Wijlen: Pieter Jans zn. Zijn weduwe: Aeltie Henrix dr, haar moeder: wijlen Geertie Sioerds.
Vader van: Wijtske Pieters dr, gehuwd met Pieter Ariens en Henrickien Pieters dr, gehuwd met Eepe Bauckis. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verkoop van een huijsinge, op de Waese, bij de Huijsumerpiepe, aan de echtelieden: Edse Jetsis, blauverver, en Henrickien Henrix, door voornoemde Aeltie, voor 600 goudguldens, plus 2 rosenobels. Grondpacht: 24 stuijvers per jaar.
N.B. Deze huijsinge heeft voornoemde Aeltie van haar voornoemde moeder geërfd.
Geografische aanduidingen: Weaze
Koper: Edse
Henrickien
Verkoper: Aeltie
Erflater: Geertie
Overige personen: Pieter
Wijtske
Pieter
Henrickien
Eepe

1631-01-07
♠ Wijlen: Pieter Jans zn. Zijn weduwe: Aeltie Henrix dr, haar moeder: wijlen Geertie Sioerds.
Vader van: Wijtske Pieters dr, gehuwd met Pieter Ariens en Henrickien Pieters dr, gehuwd met Eepe Bauckis. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verkoop van een huijsinge, op de Waese, bij de Huijsumerpiepe, aan de echtelieden: Edse Jetsis, blauverver, en Henrickien Henrix, door voornoemde Aeltie, voor 600 goudguldens, plus 2 rosenobels. Grondpacht: 24 stuijvers per jaar.
N.B. Deze huijsinge heeft voornoemde Aeltie van haar voornoemde moeder geërfd.
Geografische aanduidingen: Weaze
Koper: Edse
Henrickien
Verkoper: Aeltie
Erflater: Geertie
Overige personen: Pieter
Wijtske
Pieter
Henrickien
Eepe

1631-01-18
♠ Angneta Carstisdr, huijsvrouw van de besemmacker: Hans Cornelis.
Betreft: verkoop van een huijsinge, plaats en een clein camerke, daar achter staande, op het Vliet N.Z., aan de echtelieden: Roucke Sijbis en Merck Cornelisdr, voor 550 goudguldens.
Grondpacht: 6 stuijvers
Koper: Roucke
Merck
Verkoper: Angneta
Hans

1631-01-18
♠ Angneta Carstisdr, huijsvrouw van de besemmacker: Hans Cornelis.
Betreft: verkoop van een huijsinge, plaats en een clein camerke, daar achter staande, op het Vliet N.Z., aan de echtelieden: Roucke Sijbis en Merck Cornelisdr, voor 550 goudguldens.
Grondpacht: 6 stuijvers
Koper: Roucke
Merck
Verkoper: Angneta
Hans

1631-01-18
♠ Hans Cornelis, besemmacker, gehuwd met Angneta Carstisdr.
Verkocht: een vooreind-huijsinge, plaats en een clein camerke, daarachter staande op het Vliet noordzijde, aan de echtelieden Roucke Sijbis en Merck Cornelisdr., voor 550 goudguldens.
Grondpacht: zes stuijvers.
Koper: Roucke
Merck
Verkoper: Hans
Angneta

1631-01-19
♠ Hill Tijetsis, huijsvrouw van de tromslager onder sijne genade Coert Wijndruijff.
Betreft: verkoop van een nieuwe woning in de nieuwe Scholestrate, aan de echtelieden Johannes Coch, soldaat onder de Guarde van Sijne Genade, en Sara Termeulen, voor 418 goudguldens. Grondpacht: 30 stuijvers.
Koper: Johannes Coch
Sara Termeulen
Verkoper: Hill
Coert Wijndruijff

1631-01-27
♠ Aaltie Clasisdr., zuster van: Siouck en Claaske Clasis drs., en van: Dominicus Nicolai, dienaar des Woords, te Aengwirden.
Allen erfgenamen van hun moeder: wijlen Maaicke Minckes.
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: Verkoop van een huijsinge en clein plaatske, in de Baginestrate, door voornoemde erfgenamen, aan de echtelieden: Mr. Augustinus Haringius en Sophia Holthuijs, voor 375 goud guldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Augustinus Haringius
Sophia Holthuijs
Verkoper: Aaltie
Siouck
Claaske
Dominicus Nicolai
Erflater: Maaicke

1631-01-27
♠ Marij Harmens, huijvrouw van de coopman: Binnert Binnerts, Leeftijden niet vermeld. Betreft: verkoop van een nieuwe woninge en plaats, in de Scholestrate, achter de Lombert, aan de echtel: Coert Wijndruijff en Hill Tijetsis, voor 700 goud glds.
Koper: Coert Wijndruijff
Hill
Verkoper: Marij
Binnert

1631-02-01
♠ Hill Tijetsis, huijsvrouw van de tromslager onder sijne genade Coert Wijndruijff.
Betreft: verkoop van een camer, achter de nieuwe Oosterstraat, in het gewesene heerenhoff, aan Claas Ulckis, voor 145 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: de nieuwe Oosterstraat, in het gewesene heerenhoff
Koper: Claas
Verkoper: Hill
Coert Wijndruijff

1631-02-01
♠ Hill Tijetsis, huijsvrouw van de tromslager onder sijne genade Coert Wijndruijff.
Betreft: verkoop van een camer, achter de nieuwe Oosterstraat, in het gewesene heerenhoff, aan Claas Ulckis, voor 145 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: de nieuwe Oosterstraat, in het gewesene heerenhoff
Koper: Claas
Verkoper: Hill
Coert Wijndruijff

1631-02-07
♠ Aaltie Jans, huijsvrouw van Dirck Dirx Botienter.
Betreft: aankoop van een camer en loodse bij de Noorderdwinger, neffens over het Stads Bolwerck, van de echtelieden Baal Harmens, breijder en Wibrich Wabbedr, voor 245 goudguldens. Grondpacht 10 stuijvers per jaar.
Koper: Aaltie
Dirck Botienter
Verkoper: Baal
Wibrich

1631-02-07
♠ Aaltie Jans, huijsvrouw van Dirck Dirx Botienter.
Betreft: aankoop van een camer en loodse bij de Noorderdwinger, neffens over het Stads Bolwerck, van de echtelieden Baal Harmens, breijder en Wibrich Wabbedr, voor 245 goudguldens. Grondpacht 10 stuijvers per jaar.
Koper: Aaltie
Dirck Botienter
Verkoper: Baal
Wibrich

1631-02-14
♠ Lijsbet Meinerts, huijsvrouw van Frans Claaszn.
Betreft: aankoop van een camer, loodse en plaatske , in de Atsmastege, van de echtelieden Foppe Sapis, schipper, en Trijn Sijbis, voor 216 goudguldens.
Geografische aanduidingen: Atsmastege
Koper: Lijsbet
Frans
Verkoper: Foppe
Trijn

1631-02-16
♠ His Idsertsdr., weduwe van Paulus Wijbis.
Verkocht: een camer, loodse en plaatse, in de Atsmastege, aan de echtelieden Samuel Joannis, Passementswercker en Trijntie Minnes, voor 165 goudguldens.
Grondpacht: 2½ goudguldens per jaar.
Koper: Samuel
Trijntie
Verkoper: His
Overige personen: Paulus

1631-02-16
♠ Trijntie Minnes huijsvrouw van de passementswercker: Samuel Joannis.
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verkoop van een woninge, plaats en put, in de Atsmastege, aan de echtelieden: Claas Janszn en Trijntie Piers, voor 270 goudguldens.
Grondpacht: 5 goud gls. en 10½ stuijver p. jr.
Geografische aanduidingen: woninge, plaats en put, in de Atsmastege
Koper: Claas
Trijntie
Verkoper: Trijntie
Samuel

1631-02-22
♠ Geert Jansdr, weduwe van Pieter Gossis.
Verkocht: een camer en loods, aan het diept noordzijde, bij de Wabbe Wissisbrugge, aan de echtelieden Jan Pieters, schoenlapper en Willemke Pieters, voor 100 goudguldens. Vrij van grondpacht. Leeftijden niet vermeld.
Koper: Jan
Willemke
Verkoper: Geert
Overige personen: Pieter

1631-02-22
♠ Geert Jansdr, weduwe van Pieter Gossis.
Verkocht: een camer en loods, aan het diept noordzijde, bij de Wabbe Wissisbrugge, aan de echtelieden Jan Pieters, schoenlapper en Willemke Pieters, voor 100 goudguldens. Vrij van grondpacht. Leeftijden niet vermeld.
Koper: Jan
Willemke
Verkoper: Geert
Overige personen: Pieter

1631-02-25
♠ Lijsbet Cornelis, huijsvrouw van Jacob Harmens. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: aankoop van een camer, achter de Nieuwebuijren aan het Bolwerck van de echtelieden Keimpe Aebis en Lupck Tettingh, voor 111 goudguldens.
Grondpacht: 14 stuijvers.
Geografische aanduidingen: Nieuweburen
Koper: Lijsbet
Jacob
Verkoper: Keimpe
Lupck Tettingh

1631-02-28
♠ Antie Cornelis, huijsvrouw van de burge en metseler Sibren Pieters, alhier.
Betreft: verkoop van een camer en loodse, achter de Nieuwebuijren, aan het Bolwerck, aan de echtelieden Keimpe Aebis en Lupck Tettingh, voor 222 goudguldens.
Koper: Lupck Tettingh
Keimpe
Verkoper: Antie
Sibren

1631-02-28
♠ Antie Cornelis, huijsvrouw van de burge en metseler Sibren Pieters, alhier.
Betreft: verkoop van een camer en loodse, achter de Nieuwebuijren, aan het Bolwerck, aan de echtelieden Keimpe Aebis en Lupck Tettingh, voor 222 goudguldens.
Koper: Lupck Tettingh
Keimpe
Verkoper: Antie
Sibren

1631-03-08
♠ Guiliaam Pieters, roermacker, gehuwd met Trijntie Sioerds.
Gekocht: een huijsinge, loodse en plaatske, in de Slottemakersstrate, van Rints Cornelisdr, weduwe van Jan Feddrix, voor 575 goudguldens. Grondpacht: 18 stuijvers.
Koper: Guiliaam
Trijntie
Verkoper: Rints
Overige personen: Jan

1631-03-08
♠ Guiliaam Pieters, roermacker, gehuwd met Trijntie Sioerds.
Gekocht: een huijsinge, loodse en plaatske, in de Slottemakersstrate, van Rints Cornelisdr, weduwe van Jan Feddrix, voor 575 goudguldens. Grondpacht: 18 stuijvers.
Koper: Guiliaam
Trijntie
Verkoper: Rints
Overige personen: Jan

1631-03-14
♠ Aafke Jans, van Vianen, huijsvrouw van Jochum Hanneken. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verklaring van de coster: Harmen Martens, dat uit het kerckeboek is gebleken, dat het huwelijk van voornoemde Jochum en Aafke op 24 en 31 December 1626 en op 7 Januarij 1627 is afgecondicht en op 21 Januarij 1627 alhier is bevesticht.
verzoeker: Jochum
Overige personen: Aafke
Harmen

1631-03-14
♠ Aafke Jans, van Vianen, huijsvrouw van Jochum Hanneken. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verklaring van de coster: Harmen Martens, dat uit het kerckeboek is gebleken, dat het huwelijk van voornoemde Jochum en Aafke op 24 en 31 December 1626 en op 7 Januarij 1627 is afgecondicht en op 21 Januarij 1627 alhier is bevesticht.
verzoeker: Jochum
Overige personen: Aafke
Harmen

1631-03-24
♠ Jantien Aedis, weduwe van wijlen Eesse Pieters; ouders van Pieter Eessis en Aaltie Eessis.
Jantien Aedis gesterct met Jan Cornelis, tapeetwercker.
Betreft: verkoop van een woninge en hofke, op het gewesene Ossenhiem, bij de Blockhuijsterpijpe, door voornoemde Jantien, aan de echtelieden Eepe Bauckiszn. en Reinuke Pieters, voor 450 goudguldens.
erflater en vader: Eesse
verkoper en moeder: Jantien
Koper: Eepe
Reinuke
Verkoper: Aaltie
Pieter
Overige personen: Jan
vimeo

1631-04-09
♠ Dieucke Jansdr, huijsvrouw van Johannes Wijbis.
Hun crediteuren: Sicke Tijerxzn, ticheler en Reiner Scheltis.
Betreft: verkoop van een camer, plaats en schuijrke, op het Noordvliet (slot) op de grond van voornoemde Sicke Tijerx Tichelwerck, door voornoemde crediteuren aan de echtelieden Wijbe Wijtsis en Griet Jelles voor 206 goudguldens.
Grondpacht: 28 stuijvers per jaar. Leeftijden niet vermeld.
Crediteur: Sicke
Reiner
Koper: Wijbe
Griet
Verkoper: Dieucke
Johannes

1631-04-09
♠ Dieucke Jansdr, huijsvrouw van Johannes Wijbis.
Hun crediteuren: Sicke Tijerxzn, ticheler en Reiner Scheltis.
Betreft: verkoop van een camer, plaats en schuijrke, op het Noordvliet (slot) op de grond van voornoemde Sicke Tijerx Tichelwerck, door voornoemde crediteuren aan de echtelieden Wijbe Wijtsis en Griet Jelles voor 206 goudguldens.
Grondpacht: 28 stuijvers per jaar. Leeftijden niet vermeld.
Crediteur: Sicke
Reiner
Koper: Wijbe
Griet
Verkoper: Dieucke
Johannes

1631-04-15
♠ Attie Freerx, huijsvrouw van de cuijper Gerrijt Sijnes.
Betreft: aankoop van een huijsinge en ledige plaatse, bij het Schoenmakersperck, van de diaconen der kerckearmen: hopman Sierd Claaszn en Harmen Bartels, voor 460 goudguldens. Grondpacht: 6 stuijvers.
Geografische aanduidingen: bij het Schoenmakersperck
Koper: Attie
Gerrijt
Verkoper: Sierd
Harmen

1631-04-16
♠ Dirck Sijbis, cramer. Gehuwd met Fritske Thomas.
Op hun verzoek verklaren twee personen (onder wie Jan Willems, messemaacker, oud...., en Jorrijt Hemmis, oud:.....) dat voornoemden op hun gebuijrte hebben gewoond en zich cloeck, vroom en neerstich hebben gedragen.
verklaarder: Jan
Jorrijt
Overige personen: Dirck
Fritske

1631-04-21
♠ Agge Claaszn, linnenwever.
Gehuwd met: Sara Fransis.
Gekocht een huijsinge en plaatse, tusschen de Jacobinerbrugge en pottebackerspiepe, aan de zuidzijde van het diept, van de echtelieden Rompcke Sickis, timmerman en Tiesck Juuckis, voor 440 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: tusschen de Jacobinerbrugge en pottebackerspiepe, aan de zuidzijde van het diept
Koper: Agge
Sara
Verkoper: Rompcke
Tiesck

1631-05-09
♠ Hans Christiaensz., burger en mr. goldtsmid, binnen Leuwarden.
Lesia Christiaensdr. [1], in ondertrouw sijnde met Casper Steber Stuiver [2], van Engelstadt, tegenwoordich Adelborst onder de Compaignie van den Capitein Jr. Falentyn van Leuben [3], binnen Leuwarden.
15 Novembris 1630: Ter meerdere seeckerheit van Jurrien Botesz Idama, deurwaerder, binnen Leuwarden, heeft bovenstaand persoon zich borg gesteld voor Casper Steber (Stuiver) en Lesia Christiaensdr., tersaecke schuld ad ƒ200.-.-, die laatstgenoemde personen verschuldigd zijn aan eerstgenoemde persoon.
N.B. [1] Lucia Christiaans op 23-10-1630 te Leeuwarden in ondertrouw met [2] = Casper Stuiver; [3] = Valentijn van Löben.
, code L849-398a.
N.B. Deze acte is gecasseerd op 9 Maij 1633.
Debiteur: Lesia
Casper Steber
Crediteur: Jurrien Idama
Overige personen: Hans
Falentyn van Leuben

1631-05-09
♠ Hans Christianesz., burger en mr. goudtsmidt, binnen Leuwarden, hier als curator over zijn suster Geertruyt Christiaensdr., binnen Leuwarden.
16 February 1631: Schuldbekentenis (ƒ100.-.-), tersaecke verschuldigde verschotene penningen, verschuldigd aan Jurrien Botesz Idama, deurwaerder, binnen Leuwarden.
Debiteur: Geertruyt
Crediteur: Jurrien Idama
Overige personen: Hans

1631-05-09
♠ Hans Christianesz., burger en mr. goudtsmidt, binnen Leuwarden, hier als curator over zijn suster Geertruyt Christiaensdr., binnen Leuwarden.
16 February 1631: Schuldbekentenis (ƒ100.-.-), tersaecke verschuldigde verschotene penningen, verschuldigd aan Jurrien Botesz Idama, deurwaerder, binnen Leuwarden.
Debiteur: Geertruyt
Crediteur: Jurrien Idama
Overige personen: Hans

1631-07-06
♠ Gerrijt Lenerts, tinnegieter. Overleden?
Betreft: vrklaring van de tinnegieter Pieter Nanius, dat Jan Gadies te Groningen, twee jaren bij voornoemde Gerrijt het tinnegietershandwerck heeft geleerd en daarna 5 jaren bij comparant als knecht heeft gediend.
Getuige: Pieter
Overige personen: Gerrijt
Jan

1631-07-06
♠ Harmen Martens, coster, verklaart dat uit het kerckeboek is gebleken dat bedoelde Gadie en Idtien op 2 Martij 1599 zijn gehuwd, nadat dit huwelijk drie maal in de kercken was geproclameert.
Vervolgens verklaren vier personen, dat voornoemde Jan Gadies uit dit huwelijk is geboren, op hun gebuijrte: nu wonende te Groningen
-Allert Lamberts, hoedstoffeerder, Femme Sijbis, backer, oud 65 jaren.
Claes Roelofszn, old burger hopman.
Oud: 64 jaren.
Verklaren, dat Jan Gadies te Groningen een zoon is van Gadie Meinarts, proclamant der boelgoederen alhier en Idtie Henrixdr (overleden).
- Marten Mellis, Stadtsbode. Oud: ....
- Pieter Nanius, tinnegieter, verklaart dat voornoemde Jan 5 jaren als knecht heeft gediend (bij hem) na dat deze 2 jaren het tinnegietershandwerck heeft geleerd bij de tinnegieter Gerrijt Lenerts.
certificeert: Allert
Femme
Harmen
Pieter
wordt gecertificeerd: Jan
Gadie
wijlen echtgenoot: Idtie
werkgever: Gerrijt
vimeo
=========

1631-07-06
♠ Harmen Martens, coster, verklaart dat uit het kerckeboek is gebleken dat bedoelde Gadie en Idtien op 2 Martij 1599 zijn gehuwd, nadat dit huwelijk drie maal in de kercken was geproclameert.
Vervolgens verklaren vier personen, dat voornoemde Jan Gadies uit dit huwelijk is geboren, op hun gebuijrte: nu wonende te Groningen
-Allert Lamberts, hoedstoffeerder, Femme Sijbis, backer, oud 65 jaren.
Claes Roelofszn, old burger hopman.
Oud: 64 jaren.
Verklaren, dat Jan Gadies te Groningen een zoon is van Gadie Meinarts, proclamant der boelgoederen alhier en Idtie Henrixdr (overleden).
- Marten Mellis, Stadtsbode. Oud: ....
- Pieter Nanius, tinnegieter, verklaart dat voornoemde Jan 5 jaren als knecht heeft gediend (bij hem) na dat deze 2 jaren het tinnegietershandwerck heeft geleerd bij de tinnegieter Gerrijt Lenerts.
certificeert: Allert
Femme
Harmen
Pieter
wordt gecertificeerd: Jan
Gadie
wijlen echtgenoot: Idtie
werkgever: Gerrijt
vimeo
===========

1631-07-11
♠ Wijlen Arent Arentszn.
In leven: gesworen gemeensman en burger-faendrich te Leeuwarden en gehuwd met wijlen Ideke Wilhelmus (dochter van wijlen Wilhelmus Bras, in leven dienaar des Woords, te Leeuwarden).
Vader van: Berber Aarntsdr, gehuwd met Wilte Erix, te Groningen. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verklaring van drie personen, dat zij voornoemde Arent en Ideke hebben gekend en dat voornoemde Berber uit hun huwelijk is geboren te Leeuwarden en dat Berber zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen.
- Thijs Jans, cramer. Oud: 74 jaren. verklaart.
- Jan Martens, oud: 61 jaren. verklaart.
- Jan Jansz Post, gesworen gemeensman. Oud: 64 jaren.
Vader: Wilhelmus Bras
wordt gecertificeerd: Arent
Ideke
Berber
certificeert: Jan
Overige personen: Wilte

1631-08-02
♠ Claas Saskers, cleermaker, te Amsterdam.
Oud:.....
Op zijn verzoek verklaart de Mr. Landschaps operateur: Gerrijt Roijer, dat hij, ongeveer 7 jaren geleden, voornoemde Claas door zijn conste gesneden hadde aan een seer sware breucke, waarmee deze geboren ware. Voornoemde Claas, verklaart, dat voornoemde Gerrijt hem deselve cure als operateur van de Landschap en godes wille gedaan hadde.

1631-08-02
♠ Claas Saskers, cleermaker, te Amsterdam.
Oud:.....
Op zijn verzoek verklaart de Mr. Landschaps operateur: Gerrijt Roijer, dat hij, ongeveer 7 jaren geleden, voornoemde Claas door zijn conste gesneden hadde aan een seer sware breucke, waarmee deze geboren ware. Voornoemde Claas, verklaart, dat voornoemde Gerrijt hem deselve cure als operateur van de Landschap en godes wille gedaan hadde.

1631-08-02
♠ Jan Mathijs.
Gehuwd met: Trijntie Cornelisdr. Leeftijden niet vermeld.
Vader van een zoontje, oud: 15 weken.
Lolle Rintsis, gehuwd met: Moercke Jacobsdr.
Leeftijden niet vermeld.
Vader van een zoontje, oud: ± 1 ½ jaar.
Betreft: verklaring van voorn. Trijntie, dat de Landschaps-Operateur: Mr. Gerrijt Roijer haar voorn. zoontje hadde genezen van twee breucken, genaamd Harnia, sonder snijden, en dat dit zoontje nu ten enenmale gezond ware.
Legt: Jan
verklaarster: Moercke
Overige personen: Trijntie
Gerrijt Roijer
Lolle

1631-08-02
♠ Jan Mathijs.
Gehuwd met: Trijntie Cornelisdr. Leeftijden niet vermeld.
Vader van een zoontje, oud: 15 weken.
Lolle Rintsis, gehuwd met: Moercke Jacobsdr.
Leeftijden niet vermeld.
Vader van een zoontje, oud: ± 1 ½ jaar.
Betreft: verklaring van voorn. Trijntie, dat de Landschaps-Operateur: Mr. Gerrijt Roijer haar voorn. zoontje hadde genezen van twee breucken, genaamd Harnia, sonder snijden, en dat dit zoontje nu ten enenmale gezond ware.
Legt: Jan
verklaarster: Moercke
Overige personen: Trijntie
Gerrijt Roijer
Lolle

1631-08-09
♠ Simon Faber
Man en voogd van: Grietie Joannes Sierxsma, zuster van Bernardus Sierxsma.
Geeft last aan voornoemde Bernardus om de cooppbroef te passeren en de penningen te ontvangen van Willem Willems, cum uxore, te Amsterdam, voor een huijsinge, staande op het Rustland, alwaar de blauwe leeu uijthangt, hetwelk voornoemde Willem van voornoemde Sierxsma heeft gekocht.
Geografische aanduidingen: een huysinge staande op het Rustland, alwaar de blauwe leeu uijthangt
Koper: Willem
Verkoper: Grietie Sierxsma
Overige personen: Simon Faber
Bernardus Sierxsma

1631-08-27
♠ Jacob Everts, apothequersgeselle. Oud: ...... Op zijn verzoek verklaart: Faandrich Gerrijt Blanckema, apothecar, Oud:.....
Dr. Gerardus Blanckema, apothequer, oud:......
Verklaart, dat Jacob Everts 3 ½ jaar bij hem het Apothekers - handwerck heeft geleerd en zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen.
wordt gecertificeerd: Jacob
Opmerkingen: zie ook L849-379
certificeert: Gerrijt Blanckema
Gerardus Blanckema

1631-09-09
♠ Arent Everts van Ercken.
Zoon van: wijlen Evert Arents van Ercken,
Broer van: wijlen de Hopman: Arent Arents en van Idse Arents, schoenmaker te Embden.
Op zijn verzoek verklaren twee personen, dat zij voornoemde Everts Arents van Ercken hebben gekend en dat deze de vader is van voornoemde Arent Everts van Ercken en een broer van voornoemde Arent- en Idse Arents.
wordt gecertificeerd: Arent van Ercken
Overige personen: Evert van Ercken
Arent van Ercken
Idse van Ercken

1631-09-09
♠ Wijlen Arent Arents, in leven hopman. Broer van: wijlen Evert Arents van Ercken (vader van Arent Everts van Ercken).
Idse Arents, schoenmaker te Embden.
Betreft: verklaring van twee personen: - Lijsbet Pieters, weduwe van de hopman (Harmen) Spanier, oud 58 jaren
- Wibe Wibrandi, uijrwerckmaker. Oud: 66 jaren.
dat zij voornoemde Evert Arents van Ercken hebben gekend en dat deze de vader is van voornoemde Arent Everts van Ercken en en broer is van voornoemde Arent en Idse Arents.
certificeert: Lijsbet
Overige personen: Arent van Ercken
Evert van Ercken
Arent van Ercken
Idse
(Harmen) Spanier

1631-10-08
♠ Wjilen : Sijtse Claaszn, in leven gehuwd met wijlen Trijn Sijtses.
Verklaring van de coster: Harmen Martens, dat het huwelijk van voornoemde Sijtse en Trijn in de kercken is geproclameerd en op 28 December 1586 alhier bevesticht door een Dienaar des Woords.
Verklaring van Henrick Henrix, schoenlapper, oud omtrent 46 jaren, dat hij wijlen Trijn Sijtsis, weduwe van wijlen Sijtse Claaszn, heeft gekend en vijf jaren, toen zij weduwe was ten haren huijse heeft geslapen, en dat Jan Juckis en diens vrouw, meermalen bij Trijn waren gekomen en allethoos door hun Trijnnemoeije werd genoemd.
Erflater: Trijn
Overige personen: Henrick
Sijtse
Jan

1631-10-14
♠ Dirck Harmens, corffmaker.
Zoon van Harmen Harmens Jongh.
Broer van wijlen Pieter Harmens, snijdersgeselle, overleden in Oost Indien.
Op zijn verzoek verklaren twee personen, (waaronder: Jan Wulberts, snijder, oud: 41 jaren) dat zij voornoemde Pieter hebben gekend, dat deze een zoon is van Harmen en een broer van voornoemde Dirck.
Voornoemde Harmen en Dirck zijn erfgenamen van voornoemde Pieter.
Erfgenaam: Dirck
Harmen Jongh
verklaarder: Jan
Erflater: Pieter

1631-11-15
♠ - Igram Claaszn.
_ Dr. Isbrand Hieronimi Francq, chirurgijn. Oud:....
Verklaart dat hij wijlen Gerrijt Janszn van Melanen, chirurgijn, overleden in Oost-Indien, heeft gekend en dat deze de zoon is van Jan Gerrijts, kistemaker (overleden) en Maaicke Jans.
Een der comparanten: de chirurgijn Isbrand Hieronimi Francq, verklaart tevens, dat voornoemde Gerrijt Janszn bij hem het chirurgijns-handwerck hadde geleerd.
verklaring aflegger: Isbrand Francq
erfgename: Maaicke
Erflater: Gerrijt van Melanen
Getuige: Egram
Overige personen: Jan

1631-11-15
♠ - Igram Claaszn.
_ Dr. Isbrand Hieronimi Francq, chirurgijn. Oud:....
Verklaart dat hij wijlen Gerrijt Janszn van Melanen, chirurgijn, overleden in Oost-Indien, heeft gekend en dat deze de zoon is van Jan Gerrijts, kistemaker (overleden) en Maaicke Jans.
Een der comparanten: de chirurgijn Isbrand Hieronimi Francq, verklaart tevens, dat voornoemde Gerrijt Janszn bij hem het chirurgijns-handwerck hadde geleerd.
verklaring aflegger: Isbrand Francq
erfgename: Maaicke
Erflater: Gerrijt van Melanen
Getuige: Egram
Overige personen: Jan

1631-11-15
♠ Rints Jans, huijsvrouw, van de soldaat Thonis Fonck van Wassenburgh, onder Capitein Graaf Wilhelm Fridrich van Nassau.
Leeftijden niet vermeld.
Op hun verzoek verklaart de coster: Harmen Martens, dat uit het Kerckeboek is gebleken dat het huwelijk van voornoemde Rints en Thonis op 2, 9 en 16 December 1627 is afgecondicht en op 23 December 1627 is bevesticht door een dienaar des woords alhier.
verklaarder: Harmen
verzoeker: Rints
Thonis Fonck van Wassenburgh

1631-11-25
♠ Hiltie Dirxdr, huisjvrouw van de hellebardier en tentier van sijne genade: Jan Jans van Rosendall.
Haar moeders broeder: wijlen Govert Lenerts, in leven slottemaker.
Geeft last aan Albert Aernts, cleermaker te Swoll, om te verkopen de parten van een huijsinge, op de hoeck van de nieuwe strate ofte St. Jacobsteegh, te Campen, welke haar voor voornoemde Govert Lenerts zijn aanbeërfd.
Geografische aanduidingen: nieuwe strate ofte St. Jacobsteegh, te Campen
gevolmachtigde: Albert
Verkoper: Hiltie
Erflater: Govert
Overige personen: Jan van Rosendall

1631-12-06
♠ Antck Martensdr
Gekocht: een huijsinge, plaats en loods, achter Hanenburgh, van de echtelieden Jan Wolters en Iesch (Iesck) Hesselsdr, voor 825 goudguldens.
Vrij van grondpacht. Leeftijden niet vermeld.
Geografische aanduidingen: achter Hanenburgh
Koper: Antck
Verkoper: Jan
Iesch

1631-12-07
♠ Jacob Eeverts, apothequersgeselle. Oud: .....
Betreft|: verklaring van de Apothequer: Doctor Gerardus Blanckema, dat voornoemde Jacob 3½ jaar bij hem de wetenschap der Apothequerie heeft geleerd en zich cloeck, vroom en neerstich gedragen.
certificeert: Gerardus Blanckema
wordt gecertificeerd: Jacob

1632-01-04
♠ Lambert Lamberts, Collecteur.
Oud:.....
Jan Willems de Wilde, Hoofdiacon.
Oud:....
Verklaart, op verzoek van de Bombasijnwercker: Jan Janszn. Moll, dat Lakenbereijders, bombasijnen, taffaijen en sodane cramerien, niet uit de provincie mogen voeren, dan na hun goederen aan de betreffende collecteurs aan te bieden om te worden voorzien van het landschapswapen en na behoorlijk te zijn gelodet.
Dit volgens de lijsten der havenpacht.
verzoeker: Jan Moll
verklaarder: Lambert

1632-01-05
♠ Antie Isbrants, huijsvrouw van Sicke Tijerx.
Betreft: aankoop van een seste gedeelte van het tichelwerck, plus oven, loodsen en cleiland, aan het Vliet N.Z., van de echtelieden Jan Tijerx en Hijlck Douwisdr wonende onder Stiens, voor 512 carolusguldens en 10 stuijvers.
N.B. Voornoemd tichelwerck heeft voornoemde Jan Tijerx van zijn ouders gedeeltelijk geërfd en gekocht.
Geografische aanduidingen: het Vliet N.Z.
Koper: Antie
Sicke
Verkoper: Jan
Hijlck

1632-01-06
♠ Elsien Everts, huijsvrouw van Pieter Cornelis. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: aankoop van een camer aan het Vliet noordzijde, van de echtelieden Lieuwe Sijtsis, cramer en Griet Wijtsis (Wissis), voor 39 goudguldens.
Grondpacht: 14 stuijvers
Geografische aanduidingen: Noordvliet
Koper: Elsien
Pieter
Verkoper: Lieuwe
Griet

1632-01-06
♠ Feicke Sijtsis.
Gehuwd met Wijtske Tadedr.
Gekocht: een huijsinge en plaatse, in de Bagijnestrate, van de echtelieden Apcke Gijsberts Beintings, Organist tot galeen, en Meintske Laurentsdr, voor 1400 goudguldens.
N.B. De post nihil, door verklaringe van T. Ipckema.
Leeftijden niet vermeld.
Koper: Feicke
Wijtske
Verkoper: Apcke Beintings
Meintske
Overige personen: T. Ipckema

1632-01-06
♠ Feicke Sijtsis.
Gehuwd met Wijtske Tadedr.
Gekocht: een huijsinge en plaatse, in de Bagijnestrate, van de echtelieden Apcke Gijsberts Beintings, Organist tot galeen, en Meintske Laurentsdr, voor 1400 goudguldens.
N.B. De post nihil, door verklaringe van T. Ipckema.
Leeftijden niet vermeld.
Koper: Feicke
Wijtske
Verkoper: Apcke Beintings
Meintske
Overige personen: T. Ipckema

1632-01-09
♠ Feije Tijerx, mede-raadt van Friesland.
Verkocht: een gerechte dardepart van een huijsinge, op de smalle sijde van de Nieuwestadt, aan de echtelieden Pijtter Gauckis en Scheltie Gerckzdr, voor 800 goudguldens.
Grondpacht: 10 stuijvers en 12 penningen.
N.B. Voornoemde dardepart heeft voornoemde Feije Tijerx destijds gekocht van Boudewijn van Loo.
Geografische aanduidingen: smalle sijde van de Nieuwestadt
Koper: Pijtter
Scheltie
Verkoper: Feije
Overige personen: Boudewijn van Loo

1632-01-12
♠ Thonis Jans, corffmaker.
Gehuwd met Hiltie Pietersdr.
Verkocht: een huijsinge, plaats en loodse, in de Corffmakersstrate aan de echtelieden Jacob Beijma en Aachtie Sierxdr Ens, voor 1150 goudguldens.
Grondpacht: 28 stuijvers.
Geografische aanduidingen: Corffmakersstrate
Koper: Jacob Beijma
Aachtie Ens
Verkoper: Thonis
Hiltie

1632-01-13
♠ Folckert Sioerdszn.
Verkocht: een camer, loodse en plaatse in de Scholestrate, aan de echtelieden Joost Fegelij en Sijts Hans, voor 300 goudguldens.
Grondpacht: 50 stuijvers per jaar.
Geografische aanduidingen: Scholestrate
Koper: Joost Fegelij
Sijts
Verkoper: Folckert

1632-01-13
♠ Joost Fegelij, sergeant onder Graaf Wilhelm Frerich van Nassau.
Gehuwd met: Sijts Hans.
Leeftijden niet vermeld.
Gekocht: een camer, loodse en plaatse in de Scholestrate, van Folckert Sioerdszn. voor 300 goudguldens. Grondpacht: 50 stuijvers per jaar.
Crediteur: Folckert
Debiteur: Joost Fegelij
Sijts

1632-01-16
♠ Anna Geertsdr, huijsvrouw van Daniel Abrahams.
Betreft: aankoop van een camer bij de Doele, van de echtelieden Simon Jacobs en Geeltie Jansdr, voor 70 goudguldens. Grondpacht: 2,5 goudguldens.
Geografische aanduidingen: bij de Doele
Koper: Anna
Daniel
Verkoper: Simon
Geeltie

1632-01-19
♠ Griet Rieurdsdr, huijsvrouw van de schipper Pieter Hillis.
Betreft: Verkoop van een camer, put en back, in de Atsmastege, aan His Idserts, weduwe van Pouwels Wijbis, voor 200 goudguldens.
Grondpacht: 28 stuijvers per jaar.
Koper: His
Verkoper: Griet
Pieter
Overige personen: Pouwels

1632-01-21
♠ Trijntie Bottedr, huijsvrowu van de linnenwever: Cornelis Hettis, leeftijden niet vermeld.
Betreft: aankoop van een huijsinge, in de olde Doelesteegh, van Tijal Buwedr, weduwe van Jacob Mens, voor 450 goudguldens. Vrij van grondpacht.
NB. De post nihil.
Geografische aanduidingen: in de olde Doelesteegh
Koper: Trijntie
Cornelis
Verkoper: Tijal
Overige personen: Jacob Mens

1632-01-21
♠ Trijntie Bottedr, huijsvrowu van de linnenwever: Cornelis Hettis, leeftijden niet vermeld.
Betreft: aankoop van een huijsinge, in de olde Doelesteegh, van Tijal Buwedr, weduwe van Jacob Mens, voor 450 goudguldens. Vrij van grondpacht.
NB. De post nihil.
Geografische aanduidingen: in de olde Doelesteegh
Koper: Trijntie
Cornelis
Verkoper: Tijal
Overige personen: Jacob Mens

1632-01-31
♠ Aefke Jans, huijsvrouw van de clercq in de griffie: Jacobus Homeri. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: aankoop van een huijsinge en plaatse, aan de W.Z. van het diept bij de Oosterstraatspijpe, van de echtelieden Baerte Sibrens, statebode, en Frouckien Thijssis, voor 1380 goudguldens. Grondpacht: 14 stuijvers.
Koper: Aefke
Jacobus
Verkoper: Baerte
Frouckien

1632-01-31
♠ Jacobus Homeri, clerck in de Griffie. Gehuwd met: Aefke Jans. Leeftijden niet vermeld.
Gekocht: een huysinge en plaetse, aan de Westzijde van het diept bij de Oosterstraatspijpe, van de echtelieden: Baete Sibrens enn Frouckien Thijsses, voor 1380 goudguldens. Grondpacht: 14 stuijvers.
Koper: Jacobus Homeri
Aefke
Verkoper: Baete
Frouckien

1632-03-08
♠ Albart Dirx, schipper, alhier.
Oud: 36 jaren.
Verklaart dat hij ontrent 2 jaren geleden en in opdracht van Frouck Cramers te Deventer, vandaat naar Sutphen is gevaren om 20 last rogge, welke voornoemde Frouck van Juffer van Weel hadde gekocht, te halen. Vermits voornoemde Juffer van Weel weigerde de rogge af te leveren, heeft comparant en ook de schipper: Rienck Gerrijts, acht dagen in sutphen vertoeft voor zij een vracht konden innemen. Voornoemde Frouck heeft voor dit vertoeven 12 ofte 14 guldens betaald aan comparanten en verzoekt daarvan certificatie.
verklaarder: Rienck
Getuige: Albart
Overige personen: Frouck Cramers
Juffer van Weel

1632-03-08
♠ Albart Dirx, schipper, alhier.
Oud: 36 jaren.
Verklaart dat hij ontrent 2 jaren geleden en in opdracht van Frouck Cramers te Deventer, vandaat naar Sutphen is gevaren om 20 last rogge, welke voornoemde Frouck van Juffer van Weel hadde gekocht, te halen. Vermits voornoemde Juffer van Weel weigerde de rogge af te leveren, heeft comparant en ook de schipper: Rienck Gerrijts, acht dagen in sutphen vertoeft voor zij een vracht konden innemen. Voornoemde Frouck heeft voor dit vertoeven 12 ofte 14 guldens betaald aan comparanten en verzoekt daarvan certificatie.
verklaarder: Rienck
Getuige: Albart
Overige personen: Frouck Cramers
Juffer van Weel

1632-03-10
♠ Jan Doekis, te Rijperkerck.
Curator over de twee nagelaten kinderen van wijlen Sibbel Tiaardsdr.
Verkocht: (als curator voornoemde), een camer, achter de Jacobiner Kerckem, bij de Wabbe Wissebrugge, aan de noordzijde van het diepst, aan de echtelieden: Rompcke Sickis en Tiesck Juckes, voor 80 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: achter de Jacobiner Kerckem, bij de Wabbe Wissebrugge, aan de noordzijde van het diepst
Erflaatster: Sibbel
Debiteur: Rompcke
Tiesck
Curator: Jan

1632-03-10
♠ Rompcke Sickis, timmerman, gehuwd met: Tiesck Juckes.
Leeftijden niet vermeld.
Gekocht: een camer, achter de Jacobiner Kercke, bij de Wabbe Wissisbrugge aan de N. Z. van het diept, van Jan Doeckis, te Rijperkerck, (als curator van de twee nagelaten kinderen van wijlen Sibbel Tiaardsdr.), voor 80 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Erflaatster: Sibbel
Koper: Rompcke
Tiesch
Verkoper: Jan
vimeo58-2332350
C
1632-03-12
♠ Aafke Jans, huijsvrouw van de goltsmid Obbe Claas. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: Aankoop van een huijsinge, op de hoeck N.Z. van de Speelmansstrate, bij de puth, van Jaapke Cleisdr, te Doccum, huijsvrouw van Abraham Willems en erfgename van wijlen Jantien Cleisis, in leven: gehuwd met wijlen Claas Douwis, voor 1000 Car.gls.
Geografische aanduidingen: Speelmansstrate, op de hoeck N.Z.
Erflaatster: Jantien
Koper: Aafke
Obbe
Verkoper: Jaapcke
Abraham
Erflater: Claas

1632-03-12
♠ Wijlen; Claas Douwis
in leven: gehuwd met wijlen Jantien Cleisis.
Haar erfgename: Jaapke Cleisdr, huijsvrouw van de schilder: Abraham Willems, te Doccum. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verkoop van een huijsinge, op de hoeck N.Z. van de Speelmansstrate, bij de puth, door voorn. Jaapcke, als erfgename voornoemd, aan de echtel: Obbe Claas en Aafke Jans, voor 1000 Car. gls.
Koper: Obbe
Aafke
Erflater: Claas
Overige personen: Jantien
Jaapcke
Abraham

1632-03-12
♠ Wijlen; Claas Douwis
in leven: gehuwd met wijlen Jantien Cleisis.
Haar erfgename: Jaapke Cleisdr, huijsvrouw van de schilder: Abraham Willems, te Doccum. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verkoop van een huijsinge, op de hoeck N.Z. van de Speelmansstrate, bij de puth, door voorn. Jaapcke, als erfgename voornoemd, aan de echtel: Obbe Claas en Aafke Jans, voor 1000 Car. gls.
Koper: Obbe
Aafke
Erflater: Claas
Overige personen: Jantien
Jaapcke
Abraham

1632-03-14
♠ Hillebrant Rienx.
Verkocht een camer in de nieuwe Ooster-dwars-straate ofte het gewesene heerenhoff, aan Hill Folckertsdr, weduwe van mr Hans Milhuisen, voor 165 carolusguldens en 5 stuijvers. Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: nieuwe Ooster-dwars-straate ofte het gewesene heerenhoff
Koper: Hill
Verkoper: Hillebrant
Overige personen: Hans Milhuisen

1632-04-09
♠ Anna Hansses, huijsvrouw van Folckert Bauckis.
Betreft: aankoop van een huijsinge en loodse op het Schaverneck, van de echtelieden Jacob Folckerts en Idts Simons, voor 400 goudguldens, plus een rictedaalder. Vrij van grondpacht.
Leeftijden niet vermeld.
Geografische aanduidingen: Schavernek
Koper: Anna
Folckert
Verkoper: Jacob
Idts

1632-04-09
♠ Harmen Lamberts.
Betreft: verklaring van de mr chirurgijn en hopman Jarich Frans, dat voornoemde Harmen 4 jaren (2 jaar als leerjonge en 2 jaar als knecht) bij hem het chirurgijns-handwerck heeft geleerd en zich clock en vroom gedragen.
Getuige: Jarich
Overige personen: Harmen

1632-04-17
♠ Aeltie Pouwels, huijsvrouw van de slottemaker Roeloff Jans.
Betreft: Aankoop van een huijsinge, loodse en een clein plaatske, in de Oldehoofster Toornstrate, van de echtelieden Jacob Claas en Saack Dirx, voor 615 goudguldens.
Grondpacht: 3 guldens en 5½ stuijver per jaar.
Koper: Aeltie
Roeloff
Verkoper: Jacob
Saack
Res-1656/01/30

1632-04-17
♠ Pier Upts,
Oud:.....
Betreft: verklaring van de apothequer en schepen: Simon Haies, dat voornoemde Pier vier jaren bij hem in de winkel heeft gestanden, het apothequer geleerd en zich cloeck en voorn gedragen.
verklaarder: Simon
verzoeker: Pier

1632-04-17
♠ Verklaring van twee personen: Eeme Andries, oud 73 jaren;
Johannes Hessels, oud 33 jaren;
dat zij Hilbrand Alberts, omtrent 12 jaren geleden naar Oost-Indien gevaren, hebben gekend en dat hij een zoon is van wijlen Albert Hilbrands en dat Jan Hilbrands, een broer is van voornoemde Albert, de enigste oom en de enigste erfgenaam van voornoemde Hilbrand Alberts.
Jan Hilbrands geeft procuratie aan Jeltie Joannisdr., thans weduwe van Abraham Sibrandi (Momeli?) om, indien Hilbrand Alberts is overleden, de erfenisse te ontvangen.
wordt gecertificeerd, vader en erflater: Albert
wordt gecertificeerd: Hilbrand
gevolmachtigde: Jeltie
wordt gecertificeerd en erfgenaam: Jan
certificeert: Eeme
Johannes
Erflater: Abraham

1632-04-20
♠ Govert Jans Block, lakenbereijder. Oud:.....
Betreft: vertoning van het gildeboek van het lakenbereijdersgilde, door de Olderman van dit gilde: Pieter Jans, waaruit is gebleken, dat voornoemde Govert op 16 Augusti 1608 de knechtsproeve hadde gedaan en het handwerck geleerd bij Gercke Pieters Siccama, welke hem voor een goede en getrouwe leerknecht hadde bedanckt.
certificeert: Pieter
wordt gecertificeerd: Govert Block
Gercke Siccama

1632-04-25
♠ Aeltie Abrahamsdr., huijsvrouw van Frans Cornelis. Haar oom en gewesene curator: Jacobs Westerman. Oud: langh over de 25 jaren, haar man....
Verkocht: (met adsistentie en consent van haar voornoemde man en oom) een camer, in de Burmaniastraat aan de echtelieden: Burgemeester Tonis Reimers en Jancke Thonisdr. voor 292 goudguldens, plus 2 rijxedalers.
Grondpacht: 2 carolusguldens.
Koper: Tonis
Jancke
Verkoper: Aeltie
Overige personen: Frans
Jacobs Westerman

1632-04-25
♠ Aeltie Abrahamsdr., huijsvrouw van Frans Cornelis. Haar oom en gewesene curator: Jacobs Westerman. Oud: langh over de 25 jaren, haar man....
Verkocht: (met adsistentie en consent van haar voornoemde man en oom) een camer, in de Burmaniastraat aan de echtelieden: Burgemeester Tonis Reimers en Jancke Thonisdr. voor 292 goudguldens, plus 2 rijxedalers.
Grondpacht: 2 carolusguldens.
Koper: Tonis
Jancke
Verkoper: Aeltie
Overige personen: Frans
Jacobs Westerman

1632-04-25
♠ Evert Hilbrants.
Gehuwd met Wick Meinerts.
Verkocht: een huijsinge en plaatse aan het Fliet noordzijde, aan Hijlck Clasis, weduwe van Outger Everts en aan haar dochters Griet en Gauck Outgers, voor 275 goudguldens.
Grondpacht: 2/21 stuijvers per jaar.
N.B. Ten noorden van voornoemde huijsinge woont Gerrit Outgers.
Leeftijden niet vermeld.
Koper: Hijlck
Griet
Gauck
Verkoper: Evert
Wick
Overige personen: Gerrit
Outger

1632-04-25
♠ Evert Hilbrants.
Gehuwd met Wick Meinerts.
Verkocht: een huijsinge en plaatse aan het Fliet noordzijde, aan Hijlck Clasis, weduwe van Outger Everts en aan haar dochters Griet en Gauck Outgers, voor 275 goudguldens.
Grondpacht: 2/21 stuijvers per jaar.
N.B. Ten noorden van voornoemde huijsinge woont Gerrit Outgers.
Leeftijden niet vermeld.
Koper: Hijlck
Griet
Gauck
Verkoper: Evert
Wick
Overige personen: Gerrit
Outger

1632-05-02
♠ Dirck Juriens.
Betreft: verklaring van de meester chirurgus Jasper Gielis Faber, dat voornoemde Dirck in dardehalfjaar bij hem het chirurgijns-handwerck en de conste heeft geleerd en zich cloeck, vroom en neerstich gedragen.
certificeert: Jasper Faber
gecertificeerde: Dirck

1632-08-21
♠ Abraham Ottezn, op zee varende;
broer van Geertruijt Ottedr., gehuwd met Jan Janszn.;
en van: Hartlijff Ottis, Angneta Ottis, Maij Ottis en Jan Ottis (so men secht overleden in Oost-Indien).
Betreft: verklaring van vier personen (waaronder: Henrick Bauckis, oud omtrent 47 jaren; Jan Piers, oud: 37 jaren, Joucke Sioerdts, wachtmeester, oud: 57 jaren en Jacob Thonis, oud: 56 jaren.)
dat voornoemde Jan Ottis op hun gebuijrte is opgevoedet en dat zijn voornoemde broer en zusters diens enigste erfgenamen zijn. Deze geven last aan voornoemde Jan Janszn., om de erfenisse van de Bewinthebbers der Oost Indische Compagnie te Amsterdam, te vorderen en te ontfangen.
certificeert: Henrick
Jan
Joucke
Jacob
wordt gecertificeerd: Abraham
Geertruijt
Jan
Hartlijff
Angneta
Maij
Jan

1632-09-06
♠ Dirck Claaszn te Harlingen.
Oom van Heere Walings, schipper aldaar.
Betreft: verklaring van de schipper Pieter Tijerx Fonck, 51 jaren, te Harlingen, dat hij van Tietie Juriensdr, weduwe van Marten Jans, een chedulle had ontfangen, vermeldende de prijs van de goederen welke met voornoemde Heere eerst solde ancomen en dat hij het chedulle hadde afgegeven aan voornoemde Dirck Claaszn, wegens afwezigheid van voornoemde Heere, enz. enz.
Overige personen: Dirck
Heere
Pieter Fonck
Tietie
Marten

1632-09-15
♠ Eijbertie Buwis, huijsvrouw van de linnenwever Henrick Henrix.
Betreft: aankoop van een camer achter de heer van Amelandsstrate aan het Bolwerck, van de echtelieden Henrick Auckis, linnenwever, en Claarcke Egbertsdr, voor 200 goudguldens.
Grondpacht: 8 stuijvers en 4 penningen.
Geografische aanduidingen: achter de heer van Amelandsstrate aan het Bolwerck
Koper: Eijbertie
Henrick
Verkoper: Henrick
Claarcke

1632-09-26
♠ - Allert Lamberts. Oud: 54 jaren.
- Jan Tijerx. Oud: 38 jaren.
- Laurents Beernts, corffmaker. Oud: 34 jaren.
- Sibrand Jaspers. Oud: 38 jaren.
Verklaart dat Wilbrand Harmens, lampteernmaker, en diens huijsvrouw: ......, oud: ......, op zijn gebuijrte hebben gewoond en hun cloeck, vroom en neerstich gedragen, sonder ter contrarie te hebben vernomen.
verklaarder: Laurents
Getuige: Allert
Jan
Overige personen: Wilbrand

1632-09-26
♠ - Allert Lamberts. Oud: 54 jaren.
- Jan Tijerx. Oud: 38 jaren.
- Laurents Beernts, corffmaker. Oud: 34 jaren.
- Sibrand Jaspers. Oud: 38 jaren.
Verklaart dat Wilbrand Harmens, lampteernmaker, en diens huijsvrouw: ......, oud: ......, op zijn gebuijrte hebben gewoond en hun cloeck, vroom en neerstich gedragen, sonder ter contrarie te hebben vernomen.
verklaarder: Laurents
Getuige: Allert
Jan
Overige personen: Wilbrand

1632-10-05
♠ Aite ofte Anthoni Pieters. Zes of zeven jaren geleden naar Oost-Indien gevaren en so men secht aldaar overleden.
Zoon van Pieter Jans (overleden), in leven breijder, en Frouck Attis.
Broer van Willem Pieters, Pietie Pieters en Jancke Pieters, gehuwd met de breijder Jacob Jans.
Betreft: verklaring van twee personen (waaronder Lou Rieurds, lakencoper, oud:...en Pieter Can, lakencoper, oud:.......) dat voornoemde Aite alhier is geboren en opgevoedet; dat zij hem hebben gekend en dat voornoemde Frouck diens moeder is. Deze en voornoemde Jacob Jans geven last aan voornoemde Pietie om de penningen van Aite te vorderen van de bewinthebbers.
Leeftijden niet vermeld.
certificeert: Lou
wordt gecertificeerd: Aite
Frouck
Vader: Pieter
lastnemer: Pietie
zuster: Jancke
Lastgever: Jacob
Overige personen: Willem

1632-11-26
♠ Aaltie Jans, huijsvrouw van Dirck Dirx Botienter.
Betreft: verkoop van een camer, bij de Pijlsteechster dwinger, aan de echtelieden Hans meijn en Lijsbet Jans, voor 250 goudguldens. Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: Pijlsteechster dwinger
Koper: Hans
Lijsbet
Verkoper: Aaltie
Dirck Botienter

1633-01-08
♠ Beernt Jacobs Schoot.
Chirurgijnsgeselle.
Oud:......
Op zijn verzoek verklaart de meester Chirurgijn: Henrick Alberts Woldrinck, dat voornoemde Beernt drie jaren en een vierndeel bij hem het Chirurgijns-handwerck heeft geleerd en zich cloeck, en voorm gedragen.

1633-01-08
♠ Jacob Siersx, rogdrager.
Gehuwd met: Sickien Sickis.
Leeftijden niet vermeld.
Gekocht: een camer, bij de opgangh van de Nieuwebuijren, van de echtelieden: Rompcke Sickis en Tiesck Juuckis, voor 100 dalers.
Grondpacht: 6 1/2 stuijver per jaar.
Koper: Jacob
Sickien
Verkoper: Rompcke
Tiesck

1633-01-14
♠ Antie Nolckis, huijsvrouw van Harmen Henrix Hiddinga.
Betreft: aankoop van een camer, tegensover het Schoenmakersperck bij de holten brugge, aan de O.Z. van het diept, van Berber Huijgis, weduwe van Henrick Jans, voor 150,- goudguldens.
Leeftijden niet vermeld.
Koper: Antie
Harmen Hiddinga
Verkoper: Berber
Overige personen: Henrick

1633-01-14
♠ Antie Nolckis, huijsvrouw van Harmen Henrix Hiddinga.
Betreft: aankoop van een camer, tegensover het Schoenmakersperck bij de holten brugge, aan de O.Z. van het diept, van Berber Huijgis, weduwe van Henrick Jans, voor 150,- goudguldens.
Leeftijden niet vermeld.
Koper: Antie
Harmen Hiddinga
Verkoper: Berber
Overige personen: Henrick

1633-01-17
♠ Arien Bruijnsvelt, goldsmidsgeselle, en zoon van wijlen Harmen Bruijnsvelt, in leven mr. goldsmid.
Verklaring van Hans Christiaans, mr. goldsmid, dat voornoemde Arien Bruijnsvelt twee jaren het goldsmids-handwerck heeft geleerd bij zijn voornoemde vader en daarna drie jaren bij hem [Hans Christiaans] comparant in de winckel, als leerknecht, heeft gearbeidet en zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen.
Op verzoek van Henrick Claaszn., goldsmidsgeselle, verklaart Hans Christiaans, mr. goldsmid, dat: Henrick Claaszn. voor St. Jacobidagh 1631 vier jaren bij hem heeft gestanden en het goldsmids-handwerck geleerd en zich cloeck, vroom en neerstich heeft gedragen.
wordt gecertificeerd: Henrick
Arien Bruijnsvelt
certificeert: Hans
wordt gecertificeerd, erflater en vader: Harmen Bruijnsvelt

1633-01-24
♠ Ansck Martensdr, huijsvrouw van Samuel Rauener.
Verkocht: (met consent van haar man) een huijsinge, achter Hanenburgh aan de echtelieden Geurt Cornelis, mutsmaker, en Doedtie Keimpis, voor 480 goudguldens.
Grondpacht: 7 stuijvers per jaar.
N.B. In deze huijsinge mag geen smidt noch een slot-mes- en roermaker wonen.
Geografische aanduidingen: achter Hanenburgh
Koper: Geurt
Doedtie
Verkoper: Ansck
Overige personen: Samuel Rauener

1633-01-29
♠ Hill Tijetsis, huisjvrouw van Coert Wijndruijff.
Betreft: aankoop van een huijsinge, op de Nieuwebuijren Noordzijde, van de echtelieden Marten Harmens en Maij Rienx, voor 400 goudguldens. Grondpacht: 3 stuijvers.
N.B. In statu. Leeftijden niet vermeld.
Koper: Hill
Coert Wijndruijff
Verkoper: Marten
Maij

1633-02-16
♠ Anna Jansdr, huijsvrouw van Pieter Fridszn.
Betreft: aankoop van een huijsinge en ledige plaatse, op het Fliet N.Z., van Geert Pieters, molenmaker te Harlingen, voor 267 goudguldens en 7 stuijvers. Grondpacht: 12 stuijvers.
Geografische aanduidingen: het Fliet N.Z.
Koper: Anna
Pieter
Verkoper: Geert

1633-02-22
♠ Andries Jans, linnenwever.
Gehuwd met: Nies Sijmons.
Gekocht: een camer bij de heer van Amelandsdwinger, aan het bolwerck, van de echtelieden Jetse Jeipes en Siu Jans, voor 210 goudguldens.
Grondpacht: 6 stuijvers.
Geografische aanduidingen: bij de heer van Amelandsdwinger, aan het bolwerck
Koper: Andries
Nies
Verkoper: Jetse
Siu

1633-02-27
♠ Epe Augustini Algera.
Vader van: Rinck Epe Augustini Algera, weduwe van Harmen
Bruijnsvelt, moeder van zes kinderen.
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verkoop van een huijsinge, in de Weert, door voornoemde Rinck, met borgtochte van voornoemde Epe, nopens
de aansprake van diens kinderen, aan de echtelieden: Jan Takis en Geertie Pouwels, voor 1425 goud gld.
Geografische aanduidingen: Weerd
Koper: Jan Takis
Geertie Pouwels
Verkoper: Rinck Epe Algera
Overige personen: Epe Algera
vimeo

1633-02-27
♠ Wijlen Harmen Bruijnsvelt, zijn weduwe Rinck Epe Augustini Algera (dochter van Epe Augustini Algera), ouders van zes kinderen.
Betreft: Verkoop van een huijsinge, in de Weert, door voornoemde Rinck Epe Augustini Algera, met borchtochte van haar voornoemde vader, nopens de aansprake van diens kinderen, aan de echtelieden Jan Takis, stoeldraier, en Geertie Pouwels, voor 1425 goudguldens.
Koper: Geertie
Jan
Verkoper: Rinck Algera
Overige personen: Harmen Bruijnsvelt
Epe Algera

1633-03-26
♠ Andries Jenties, wonende te Delfsijl. Voorheen te Leeuwarden. Gehuwd met Tijske (Gerrijts).
Betreft: verklaring van vier personen (Hilbrand Henrix, roermaker, oud 33 jaren), dat voornoemde Tijske met haar voornoemde man lange jaren in Leeuwarden heeft gewoond en haar neringe verkregen met tappen en het holden van slapers in de navolgende herbergen: 1. De drie Leuwen, bij de Lieve Vrouwenpoorte.
2. Bolswart.
3. De drie golden roemers, bij de Wirdumerpoorte.
4. Een herberg aan de brede sijde van de Nieuwestad tegensover de butterwage.
5. De metalen clock ? bij de Hoexterpoorte.
Comparanten hebben niet anders vernomen, dan dat zij haar eerlijk, wel en vreedsaam met de gebuijren hadden gedragen.
Getuige: Tonis Jacobs, oud 26 jaren; Jacob Tonis, wagenmaker. Oud: 58 jaren.
Geografische aanduidingen: 1. De drie Leuwen, bij de Lieve Vrouwenpoorte.
2. Bolswart.
3. De drie golden roemers, bij de Wirdumerpoorte.
4. Een herberg aan de brede sijde van de Nieuwestad tegensover de butterwage.
5. De metalen clock ? bij de Hoexterpoorte.
wordt gecertificeerd: Andries
Tijske
certificeert: Tonis
Hilbrand
Jacob

1633-04-01
♠ - Jr. Tiallingh Eisinga, Oud:......
- Sijds Doeckis, Oud:......
Verklaart, dat hij Sibrand Wibrands, so men secht,: overleden op de terugreise van Oost Indien, heeft gekend en dat Lolck Jurriens oud: ...., weduwe van Wibrand Simons, diens moeder is. Deze geeft aan de coopmansbode Geert Hessels last om de tractementen van Sibrand te ontfangen van de Bewinthebbers der Oost-Indische Compagnie.
Overledene: Sibrand
Overige personen: Tiallingh Eisinga
Lolck
Wibrand

1633-04-01
♠ - Jr. Tiallingh Eisinga, Oud:......
- Sijds Doeckis, Oud:......
Verklaart, dat hij Sibrand Wibrands, so men secht,: overleden op de terugreise van Oost Indien, heeft gekend en dat Lolck Jurriens oud: ...., weduwe van Wibrand Simons, diens moeder is. Deze geeft aan de coopmansbode Geert Hessels last om de tractementen van Sibrand te ontfangen van de Bewinthebbers der Oost-Indische Compagnie.
Overledene: Sibrand
Overige personen: Tiallingh Eisinga
Lolck
Wibrand

1637-08-18
♠ Abraham Hansen, bode
Verklaart, op verzoek van Feike Douwes, een Henrik van Doorn hem ter handen gestelt te hebben een extract in de certificatie geannexxeerd, waarinne hij geschreven heeft hem te wesen Notaris Publicus, ook dat hij hem allesins daar voor uijtgave.
Getuige: Abraham
Overige personen: Feike
Henrik van Doorn

1637-08-22
♠ Claes Jacobs.
Oud: 62 jaren.
Verklaart, dat Douwe Bockes en Maijke Jans op 11 Januarij 1601 zijn getrouwd en dat Hilke en Janke Douwes uit hun huwelijk zijn geboren.
Dit is tevens gebleken uit het, door de coster vertoonde, huwelijksboek.
Legt: Claes
onderwerp verklaring: Douwe
Maijke
dochter: Hilke
Janke

1637-08-22
♠ Douwe Bockes, gehuwd met Maijke Jans.
Ouders van Hilke en Janke Douwes.
Betreft: verklaring van drie personen dat voornoemde Douwe en Maijke op 11 Januarij 1601 getrouwd en dat voornoemd Hilke en Janke Douwes uit hun huwelijk zijn geboren. Dit is tevens gebleken uit het door de coster vertoonde huwelijksboek.
Jacob Tonis, oud: 64 jaren en Roelof Beernts, oud: 52 jaren verklaarders.
wordt gecertificeerd: Douwe
Maijke
Hilke
Janke
certificeert: Jacob
verklaarder: Roelof

1637-08-25
♠ Jurgien Jans, oud:.......
Beloofd met eede geen schapen en andere goederen te sullen vervoeren dan naar het leger van graef Hendrik tot Hennekens.
Overige personen: Jurgien
Henrik (tot) Hennekens

1637-08-25
♠ Jurgien Jans, oud:.......
Beloofd met eede geen schapen en andere goederen te sullen vervoeren dan naar het leger van graef Hendrik tot Hennekens.
Overige personen: Jurgien
Henrik (tot) Hennekens

1637-09-06
♠ Abraham Martens.
Ontfangt last van Jantien en Griet Tietses, alhier, als zusters en erfgenamen van wijlen Joannes Tietses, overleden te Groningen, om de cleden en andere goederen, welke voornoemde Joannes heeft nagelaten, te ontfangen en te lichten.
Geografische aanduidingen: Groningen
lasthebber: Abraham
Erfgenaam: Jantien
Griet
Erflater: Joannes

1637-09-08
♠ Wijlen Hans Jurriens, afkomstig van Leeuwarden, als Capitein te Batavia overleden.
Bauke Douwes, op het Fliet;
David Jansen Plank;
verklaren dat zij Hans Jurriens in Oost Indien hebben gekend en dat deze als soldaat naar Batavia is vertrocken en later aldaar als Capitein heeft gediend en in Batavia is overleden.
wordt gecertificeerd en erflater: Hans
certificeert: Bauke
David Plank

1637-09-21
♠ Diuke Jetses.
Zuster van Cornelis Jetses, ontrent 13 á 14 jaren, geleden van hier vertrocken en sedert bij de zee generende.
Betreft: verklaring van drie personen (Epe Tiaerds, schoenmaker, oud 37 jaren., Tiaerd Rutgers, oud: 50 jaren en Dr. Honorius Roukema, 41 jaar) dat voornoemde Cornelis op zijn gebuijrte heeft gewoond en vertrocken zoals boven vermeld. Tevens dat voornoemde Diuke diens volle zuster is.
Getuige: Epe
Overige personen: Diuke
Cornelis

1637-10-17
♠ Jan Harmens, oud 43 jaren, mr. snijder.
Roelof Jans, meester linnenwver.
Oud: 39 jaren.
Verklaart, dat Joannes Sibrens op zijn gebuijrte heeft gewoond, omtrent vijf jaren geleden naar Oost Indien is vertrocken en dat deze een zoon is van Sibren Beernts en Tiesk Gerrits.
certificeert: Jan
wordt gecertificeerd: Joannes
Moeder: Tiesk
verklaarder: Roelof
Vader: Sibren

1637-11-17
♠ Claes Roelofs, oud:......
Verklaart, dat Willem Schoninck een broer is van de onlangs ter zee overleden: Sixtus Schoninck en, volgens testament, diens erfgenaam.

1637-11-17
♠ Claes Roelofs, oud:......
Verklaart, dat Willem Schoninck een broer is van de onlangs ter zee overleden: Sixtus Schoninck en, volgens testament, diens erfgenaam.

1637-11-17
♠ Feico Utzonis.
Verklaart dat Willem Schoninck een broer is van de onlangs ter zee overleden Sixtus Schoninck en volgens testament diens erfgenaam.
Erfgenaam: Willem Schoninck
Erflater: Sixtus Schoninck
Getuige: Feico

1637-11-28
♠ Sijmon Polman.
Oud:....
Constitueert Guiliam du Pierre, Makelaer van zijdewaren te Amsterdam, om zijn huijs, staande aldaar, te mogen verhuren.

1637-11-29
♠ Auk Jans, huijsvrouw van Bote Dirx.
Dochter van Jan Fedderiks (overleden) en Rints Cornelis. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verkoop van een huijsinge in de Beijerstraet, door voornoemde Rints en Bote, ieder voor de helfte aan de echtelieden Jan Tijsses en Imk Pieters, voor 710 goudguldens.
Geografische aanduidingen: Beijerstraat
wijlen echtgenoot: Jan
Koper: Jan
Imk
Verkoper: Auk
Bote
Rints

1637-11-30
♠ Adda van Laer en Josina van Laer, zusters passeren procuratie op Dr. Twenhusen

1637-11-30
♠ Wijlen Beint Wibes.
Zijn weduwe Trijnke Eelkes.
Betreft: verkoop van een camer achter de Latijnse schole, door voornoemde Trijnke aan de echtelieden Jaan de Mirande, soldaat, en Grietie Harpers, voor 75 goudguldens.
Grondpacht: 6 stuijvers.
Koper: Jaan de Mirande
Grietie
Verkoper: Trijnke
Overige personen: Beint

1637-12-12
♠ - Emske Clases, burger. Oud: 39 jaren.
- Geert Alles. Oud: 35 jaren.
- Ju Franses, molenaer, Oud: 43 jaren.
Verklaren dat de cistemakersknecht Wopke Harings, ontrent 5 jaren geleden vertrocken naar Oost Indien, een zoon is geweest van Haring Wopckes. Leeftijden niet vermeld.
Getuige: Emske
Geert
Ju
Overige personen: Wopke
Haring

1637-12-12
♠ - Emske Clases, burger. Oud: 39 jaren.
- Geert Alles. Oud: 35 jaren.
- Ju Franses, molenaer, Oud: 43 jaren.
Verklaren dat de cistemakersknecht Wopke Harings, ontrent 5 jaren geleden vertrocken naar Oost Indien, een zoon is geweest van Haring Wopckes. Leeftijden niet vermeld.
Getuige: Emske
Geert
Ju
Overige personen: Wopke
Haring

1637-12-13
♠ Johan Boeg, oud 60 jaren, Sergeant onder Hopman Grovestins.
Verklaart, met nog twee personen (waaronder: Johan Coq, soldaat onder de Hopman Grovestins, oud: 50 jaren, en Johan Visscher van Diepholt, Soldaat onder de Hopman Govestins, oud: over de 50 jaren), dat hij de echtelieden Hans van Erwijl en Hiske Ebels, heeft gekend en dat uit hun huwelijk twee kinderen zijn geboren en mitsdien weet, dat Hans van Erwijl de enigste broeder is van de cortelings overleden Willem Hanszn van Erwijl, in leven Chirurgijn te Gorichum.
Wetende sulse vermits sijluiden tot Coevorde.
N.B. Zijn voornoemde gebroeders de twee kinderen van Hans en Hiske?
certificeert: Johan Boeg
wordt gecertificeerd: Hans van Erwijl
Hiske
Willem van Erwijl
Overige personen: N.N. (Hopman) Grovenstins

1638-04-09
♠ Geeske Gerrits, huijsvrouw van de cipier Wouter Jetses. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: aankoop van een huijsinge in de brede St. Jacobsstraet, van de metselaer Sijmon Pieters, voor 1300 goudguldens, plus een rijder.
Grondpacht: 5 goudguldens
Koper: Geeske
Wouter
Verkoper: Sijmon

1638-04-09
♠ Geeske Gerrits, huijsvrouw van de cipier Wouter Jetses. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: aankoop van een huijsinge in de brede St. Jacobsstraet, van de metselaer Sijmon Pieters, voor 1300 goudguldens, plus een rijder.
Grondpacht: 5 goudguldens
Koper: Geeske
Wouter
Verkoper: Sijmon

1638-04-20
♠ Lastgeving voor de advocaat Dr. A. van Solcama door Jr. Seerp van Lijclama voor de afhandeling van de jaarlijkse rente die Meine van Lijclama toekomt.
Tevens voor de verkoop van een state, tol c.a. en privilegiën gelegen aan de Galamadammen bij Koudum.

1638-05-18
♠ Oene Birdis.
Oud:...
Op zijn verzoek verklaren twee personen, waaronder Rijk Sioerds, oud...., en Henrik Tamminga, oud:...., dat hij alhier is geboren. Tevens, dat zjin schoonvader en moeder alsnu botteliers zijn van sijn Genade en dat zijn vader bode en leuningdrager is geweest van capitein J. Potter.
NB. De namen van Oene's ouders en ook die van zijn schoonvader zijn niet vermeld.
verzoeker: Oene
verklaarder: Rijk
Overige personen: J. Potter

1638-06-02
♠ Wijlen Timon Joostes, in leven meester goudsmid te Belcum.
Schoonvader van Tiaerd Jelles, Oud: 67 jaren.
Swager van Meijnte Tiaerds, oud: 32 jaren.
Betreft: verklaring van voornoemde Tiaerd en Meijnte en van de meester goudsmid Alger Clasen Maijnama (Mensma), dat Willem Pieters vier jaren als leerknecht bij voornoemde Timon Joostes heeft gestanden.

1638-06-09
♠ Andle Riuers.
Gekocht: de door hem bewoonde halve camer, van Willem Douwes, als voogd van Lijsbet Sijdses, voor 173 goudguldens en 6 stuijvers, nu al voldaen, volgens vorige coopbrief.
Koper: Andle
Overige personen: Willem
Lijsbet

1638-06-09
♠ Dirk Pieters.
Oud: 37 jaren.
Feike Feikes.
Oud: 29 jaren.
Pieter Huberts.
Oud: 32 jaren.
Jelle Hanenburg
Oud: 27 jaren.
Verklaren dat het kind van Frans Cornelis, oud ontrent 5 jaren, gisteren in het water, tusschen de scepen is gevallen en verdronken.
verklaarder: Pieter
Getuige: Dirk
Feike
Overige personen: Frans

1638-06-09
♠ Dirk Pieters.
Oud: 37 jaren.
Feike Feikes.
Oud: 29 jaren.
Pieter Huberts.
Oud: 32 jaren.
Jelle Hanenburg
Oud: 27 jaren.
Verklaren dat het kind van Frans Cornelis, oud ontrent 5 jaren, gisteren in het water, tusschen de scepen is gevallen en verdronken.
verklaarder: Pieter
Getuige: Dirk
Feike
Overige personen: Frans

1638-09-01
♠ Bartel Riuerds, onder de clokslag;
Rinsius Festus, dienaar des woords;
Mr. Jacob Riuerds, dorprechter;
Jan Jans, kistemaker;
verklaring van vier personen, dat zij wijlen Dirk Jansen hebben gekend, dat deze een zoon is van wijlen Jan Jans, in leven backer te Husum, en een broer van Claes Jansen, te Wartena, en Douwe Jansen, te Husum, die mede-erfgenamen zijn, met nog een zuster en broer.
certificeert: Bartel
Rinsius Festus
Jacob
Jan
wordt gecertificeerd en erflater: Dirk
wordt gecertificeerd, erflater en vader: Jan
wordt gecertificeerd en erfgenaam: Claes
Douwe

1638-09-01
♠ Claes Jansen, te Wartena.
Zoon van: wijlen Jan Jans, in leven bakker te Husum.
Broer van: Douwe Jansen, te Husum, wijlen Dirk Jansen en van nog een zuster en een broer.
Leeftijden niet vermeld.
Op verzoek van voorn. Claes en Douwe verklaren vier personen, dat zij voorn. Dirk hebben gekend en dat deze een broer is van Claes en Douwe, die mede-erfgenamen zijn.
Overige personen: Claes

1638-09-04
♠ Jetse Jetses, te Dronrijp.
Gehuwd met: Geeske Stonenbrink, dochter van wijlen: Joannes Timanni Stonenbrink.
Zuster van: Tijman, Matheus, Notaris en Paulus (Joannis) Stonenbrink, was in leven Priester. Kinderen van van wijlen Timon Stonebrink, welke een echt geboren zoon is uit het geslachte van Uijtloo, te Zuidwolde. Hij heeft, als naeste bloedverwant, gestudeerd op het leen aldaar, gesticht door Adolphus van Uijtloo, de voornoemde Priester heeft aldaar gestudeert. Bovengenoemde Henrick Harmens heeft thans, als naaste bloedverwant het recht op voorschreven leen.
Leeftijden niet vermeld.
Jouke Piers Piersma, tot Swichum, oom van de bovenstaande kinderen.
Zie fiches ten name van Henrik Harmens Stonenbrink en van Tijmon Joannes Stonenbrink.
Erflater: Joannes Stonenbrink
Overige personen: Jetse
Geeske Stonenbrink
Tijman Stonenbrink
Paulus Stonenbrink
Henrik Stonenbrink
Tijmon Stonenbrink

1638-09-06
♠ Dr. Hagius Ipkema, oud:......
Verklaart, dat hij wijlen Henrik Geerts Vermeer, in leven: burger deze Stad, heeft gekend, dat deze een vroom en eerlijk man was en hij zijn verstorven vijf kinderen heeft nagelaten, onder wie: Steven Henrix Vermeer contrarolleurder Finantien, wonende te 's-Hertogenbosch, oud:.......

1638-09-06
♠ Dr. Hagius Ipkema, oud:......
Verklaart, dat hij wijlen Henrik Geerts Vermeer, in leven: burger deze Stad, heeft gekend, dat deze een vroom en eerlijk man was en hij zijn verstorven vijf kinderen heeft nagelaten, onder wie: Steven Henrix Vermeer contrarolleurder Finantien, wonende te 's-Hertogenbosch, oud:.......

1638-09-06
♠ Een persoon verklaart dat zij Hendrik Geerts heeft gekend en dat deze een vroom en eerlijk man was en dat hij bij zijn overlijden vijf kinderen heeft nagelaten waaronder Steven Henrix Vermeer, controleur van de financiën in 's-Hertogenbosch.
vimeoistorisch Centrum Leeuwarden (
1638-11-02
♠ Henrik Frids, neef van Henrik Horoman, in 1632 vertrocken naar Oost Indien, zoon van wijlen Hans Hordoman.
Zijn oom: Jan Hordoman, broer van voornoemd Hans Hordoman.
Betreft: verklaring van drie personen (waaronder: Jan Beernts, Sergiant, Lambert Laurens, oud: 63 jaren en Henrik Tamminga, meester Sweerdveger, oud: 68 jaren), dat zij voornoemde Henrik Hordoman hebben gekend en dat voornoemde Henrik Frids en Jan Hordoman diens naeste en enigste erfgenamen zijn.
NB. Hoogst waarschijnlijk moet Hordoman Hardeman zijn.
Erfgenaam: Henrik
Jan Hordoman
verklaarder: Jan
Lambert
Erflater: Henrik Hordoman
Overige personen: Hans Hordoman

1638-11-10
♠ -Gerrit Geerts, oud 60 jaren, meester coperslager; geeft inlichtingen inzake de familie Esschericx;
-Hans Jans, oud 79 jaren, burger, alhier; geeft inlichtingen inzake de familie Esschericx;
Arien Pieters Esschericx, hoedmaker; zoon van Pieter Ariens, burger alhier, en wijlen Janneke Jans Esschericx.
Wijlen Janneke Jans Esschericx was een dochter van wijlen Jan Esschericx, in leven burger en hoedmaker, alhier, en een zuster van wijlen Cornelis Jans Esschericx, in leven burger, alhier.
Cornelis Jans Esschericx is de vader van Frans Cornelis Esschericx, Luiwe Cornelis Esschericx en Cornelis Cornelis Esschericx.
Zijn olde moeije [= tante] was Levijntie Esschericx, gehuwd met Pieter Matthijs.
Voornoemde Levijntie Esschericx is onlangs overleden te Evergem, buiten Gent, in Flaenderen, en was een zuster van voornoemde Jan Esschericx.
Frans Cornelis Esschericx; zoon van wijlen Cornelis Jans Esschericx en die was een zoon van wijlen Jan Esschericx (een broer van wijlen Levijntie Esschericx)
Betreft: lastgeving aan Lisk Joostes, 58 jaren, weduwe van Romke Rinses, om de erfenisse, nagelaten door voornoemde Levijntie, te vorderen en te ontvangen.
lasthebber: Lisk
wordt gecertificeerd: Arien Esschericx
Frans Esschericx
Levijntie Esschericx
Pieter
Janneke Esschericx
Jan Esschericx
Cornelis Esschericx
Luiwe Esschericx
Cornelis Esschericx
Pieter
certificeert: Gerrit
Hans
Overige personen: Romke

1638-11-10
♠ Otto nen Barbe, (Ottonig Barbe) Corperaal onder de Zwitsers.
Gehuwd met: Maike Willema (Maicken Willems), leeftijden niet vermeld.
Gekocht: (samen met de echtelieden: Michiel Langhans en Maijke Jans), een camer, plaats en loods in de Scholestraet, van Sijtske Haijedr., weduwe van Joost Fogelij, voor 300 goudguldens.
Debiteur: Otto Barbe
Michiel Langhans
Crediteur: Sijtske
Overige personen: Maike Willema
Maijke
Joost Fogelij

1639-01-29
♠ Edger Cornelis Engehuis, landmeter.
Betreft: verklaring van Sijds Jans, geadmitteerd landmeter, van voornoemd Edger en twee andere personen te hebben vernomen dat Jan Beernts in 1615 bij de Hove van Friesland is beëdigd tot landmeter.
Henrik Gerrits Hanenburg, old burgemeester, oud:......
Legt ook bovenstaande verklaring af.
wordt gecertificeert: Jan
certificeert: Edger Engehuis
Sijds

1639-01-29
♠ Edger Cornelis Engehuis, landmeter.
Betreft: verklaring van Sijds Jans, geadmitteerd landmeter, van voornoemd Edger en twee andere personen te hebben vernomen dat Jan Beernts in 1615 bij de Hove van Friesland is beëdigd tot landmeter.
Henrik Gerrits Hanenburg, old burgemeester, oud:......
Legt ook bovenstaande verklaring af.
wordt gecertificeert: Jan
certificeert: Edger Engehuis
Sijds

1639-01-29
♠ Hans Bruijn.
Betreft: Verklaring van twee personen (waaronder: Poulus Tierx, meester breider, oud: 32 jarenen Romke Romkes, meester cuper, oud: 31 jaren), dat voornoemde Hans op 27 November 1637, 28 December 1637 en 4 Martij 1638, als knecht heeft gediend bij Capitein Titus van Galema.
wordt gecertificeerd: Hans Bruijn
verklaarder: Poulus
Romke
Overige personen: Titus van Galema
vimeo58-2332350
C
1639-01-29
♠ Hans Bruijn.
Betreft: Verklaring van twee personen (waaronder: Poulus Tierx, meester breider, oud: 32 jarenen Romke Romkes, meester cuper, oud: 31 jaren), dat voornoemde Hans op 27 November 1637, 28 December 1637 en 4 Martij 1638, als knecht heeft gediend bij Capitein Titus van Galema.
wordt gecertificeerd: Hans Bruijn
verklaarder: Poulus
Romke
Overige personen: Titus van Galema
vimeo58-2332350
C
1639-01-29
♠ Pibo Gualteri, landmeter.
Oud:......
Betreft: verklaring van de geadm. landmeter: Sjids Jans, van voornoemde Pibo te hebben vernomen, dat Jan Beernts in 1615 bij de Hove van Friesland is beëdigd tot landmeter.

1639-01-29
♠ Pibo Gualteri, landmeter.
Oud:......
Betreft: verklaring van de geadm. landmeter: Sjids Jans, van voornoemde Pibo te hebben vernomen, dat Jan Beernts in 1615 bij de Hove van Friesland is beëdigd tot landmeter.

1639-11-09
♠ Betreft: T. Joannis, notaris,
J. Reen, oud:......
verklaart te hebben gekend: -Simon Aukes Baij, jonggesel, en dat deze van goede en vrome olders is geboren; dat deze gedurende de tijd dat hij alhier woonde, zich wel heeft gedragen en van goede geslachte is.
Overige personen: Simon Baij

1639-11-14
♠ Evert Jacobs.
Betreft: verklaring van mr Henrik Woldrink, dat voornoemde Evert bij hem zijn leerjarn heeft uitgedient en zich wel gedragen.
Getuige: Henrik Woldrink
Overige personen: Evert

1639-11-14
♠ Harmen Bokhorst,
Oud:......
Betreft: verkaring van meester Claers Can, dat voornoemde Harnen, bij hem zijn leerjaren heeft uigedient en zich wel gedragen.
werkgever: Claes Can
Overige personen: Harmen Bokhorst
vimeo

1639-11-15
♠ Anna Luiwes, weduwe van ... Meijnerts.
Verkocht: een camer, bij de Munkemuir, aan de echtelieden Roelof Henrix, lakenbereider en Meinu Pibes, voor 200 goudguldens.
Leeftijden niet vermeld.
Koper: Roelof
Meinu
Verkoper: Anna

1639-11-15
♠ Anna Luiwes, weduwe van ... Meijnerts.
Verkocht: een camer, bij de Munkemuir, aan de echtelieden Roelof Henrix, lakenbereider en Meinu Pibes, voor 200 goudguldens.
Leeftijden niet vermeld.
Koper: Roelof
Meinu
Verkoper: Anna

1639-11-18
♠ Haije Haijes junior.
Betreft: verklaring van de mr chirurgijn Hans Bottes, dat voornoemde Haije 3 jaren bij hem heeft geleert en zich wel gedragen.
Getuige: Hans
Overige personen: Haije

1639-11-20
♠ Grietie Meijnerts, huijsvrouw van de soldât onder de Switsers Jan William.
Betreft: aankoop van een camer op de Groeneweg, tegenover het Schoenmakersperk, van de echtelieden Henrik Dirx, dienaer des justitie, en Trijntie Franses, voor 166 goudguldens.
Grondpacht: 9 stuivers.
Geografische aanduidingen: op de Groeneweg, tegenover het Schoenmakersperk
Koper: Grietie
Jan
Verkoper: Henrik
Trijntie

1639-12-18
♠ mr. Charles Dubord.
Oud:...
Betreft: verklaring van Tux Gaderlijn dat hij door voornoemde Charles is genesen van een sekere gele siekte en quellinge van zijn lichaem en nu gesond is.
verklaring aflegger: Turx Gaderlijn
Overige personen: Charles Dubord

1639-12-23
♠ Jurien Beerents.
Oud: .........
Gekocht: een camer e.a. op de Nieuwebuiren, van Hans Meins cum uxore, voor 276 goudguldens.
Geografische aanduidingen: Nieuwebuiren
Koper: Jurien
Verkoper: Hans

1640-04-14
♠ Gilis Takes, mr chirurgijn.
Verklaart dat Claes Thomas bij hem als knecht zin leerjaren volcomen heeft uitgediend en zich wel en eerlijk gedragen.
Getuige: Gilis
Overige personen: Claes

1640-04-27
♠ Wijlen Jan Gerbens, vader van: Joannes Jans, oud 19 jaren, Gerben Jans, geen leeftijd vermeld, en Foekien Jans, geen leeftijd vermeld.
(Voogd van voornoemde Foekien Jans is Sioerd Dukes, smid).
Betreft: verkoop (van een onbekend goed) door voornoemde Gerben Jans en Sioerd Dukes, aan Buwe Edes en Meijnu Olpherts, echtelieden, voor 800 goudguldens, te betalen in drie termijn.
Leeftijden niet vermeld.
Erfgenaam: Joannes
Koper: Buwe
Meijnu
Verkoper: Gerben
Foekien
Erflater: Jan
Overige personen: Sioerd

1640-04-29
♠ Dirk Sijmons, mr chirurgijn.
Verklaart dat Pieter Caspars Jongius drie jaren bij hem het ambacht van chirurgie heeft geleerd en zich wel gedragen.
Overige personen: Dirk
Pieter Jongius

1640-05-20
♠ Bastian van Bering.
Oud: ....
Betreft: verklaring van Mr. Otto Deekmans, dat voornoemde Bastian twee jaren als knecht heeft gestanden bij Mr. Cornelis Papma en 3/4 jaar bij hem; dat hij zijn leerjaren heeft uitgedient en zich wel gedragen.
geeft verklaring af: Otto Deekmans
Overige personen: Bastian de Bering
Cornelis Papma

1640-05-20
♠ Bastian van Bering.
Oud: ....
Betreft: verklaring van Mr. Otto Deekmans, dat voornoemde Bastian twee jaren als knecht heeft gestanden bij Mr. Cornelis Papma en 3/4 jaar bij hem; dat hij zijn leerjaren heeft uitgedient en zich wel gedragen.
geeft verklaring af: Otto Deekmans
Overige personen: Bastian de Bering
Cornelis Papma

1640-06-09
♠ Gerrit Epes, mr kistemaker.
Henrik Henrix, herbergier.
Verklaren dat Casper Stuver van Engelstad op hun gebuirte heeft gewoond en gehuwd is met Lucia Christiaens, hebbende onder de guarde gelegen. Deze zijn de olders van een zoon, oud 8 jaren. Lucia heeft zich wel gedragen en nooit van de stad onderholden.
Lucia geeft last aan Lou Wouten om tractementen te ontfangen in Amsterdam.
lasthebber: Lou
Getuige: Gerrit
Henrik
Overige personen: Casper Stuver
Lucia
gg025-152 1631-05-09; Hypotheekboeken
gg025-152
Hypotheekboeken

1640-07-16
♠ Geert Gerbens.
Betreft: verklaring van Nicolaus Schotanus, dat voornoemde Geert twee jaren bij zijn vader het ambacht van hardhouwer heeft geleerd.
Getuige: Nicolaus Schotanus
Overige personen: Geert

1640-07-31
♠ Aeltie Hanses, huisvrouw van Steven Geerts. Leeftijden niet vermeld.
Doedke Ballings, weduwe van de mr geelgieter Lolle Jansen.
Betreft: Verklaringen van voornoemden inzake Jacob van Pomeren ofte Jacob Folkerts.
Zie fiches t.n.v. de echtelieden: Dirk Clasen en Geeske Willems en van de Notaris Publicaris Rutgerus Fungeri.
Er wordt verklaart dat Jacob van Pomeren nooit anders is genoemd als Jacob Folkerts, en zij hem zeer wel kennen, en mitsdien weten, dat hij de echte man is van Lijsbet Rijcles, doch ontrent 2 jaren geleden, van haar is weggelopen, voorgevende elders zijn cost te winnen. Voornoemde Jacob is thans in ondertrouw met enen Lijsbet Henrix, doch wordt thans verspiert.
Verklaren dat Jacob van Pomeren nooit anders is genoemd als Jacob Folkerts en zij hem zeer wel kennen en mitsdien weten dat hij de echte man is van Lijsbet Rijcles, doch, ongeveer 2 jaren geleden van haar is weggelopen voorgevende elders zijn cost te winnen. Voornoemde Jacob is thans in ondertrouw met enen Lijsbet Henrix, en hun huwelijk reeds geproclameert, welke proclamatie thans wordt verspert.
verklaarder: Rutgerus Fungeri
Getuige: Dirk
Doedke Ballings
Overige personen: Aeltie
Steven
Jacob van Pomeren
Jacob
Geeske
Lolle
Lijsbet
Lijsbet
vimeoistorisch Centrum Leeuwarden (
1640-08-10
♠ Evertie Alberts te Groningen.
Voorheen vier jaren alhier gewoond.
Betreft: verklaring van twee personen (onder wie: Willem Schoning, oud..., en Abelus Siccama, oud:.....) dat voornoemde Evertie vier jaren alhier en op hun gebuirte heeft gewoond en zich wel gedragen.
Overige personen: Evertie
w015-90b

1640-09-05
♠ Arien Wouterszn.
Zoon van: wijlen Wouter Pieters
Broer van: Hijlck, Janke, Pitrik en Diuke Woutersdrs.
Zijn moeije: Griet Gerbens.
Twee van voornoemde kinderen wonen in het weeshuis, drie bij voornoemde Griet Gerbens.
Betreft: verklaring van twee personen (Freerk Clasen, oud 36 jaren en Sent (Vincent) Edes, oud: 66 jaren), dat voornoemde Wouter op hun gebuirte heeft gewoond en voornoemde kinderen heeft nagelaten.
Leeftijden niet vermeld.
Overige personen: Arien
Wouter
Hijlck
Janke
Pitrik
Diuke
Griet
Freerk

1640-09-05
♠ Arien Wouterszn.
Zoon van: wijlen Wouter Pieters
Broer van: Hijlck, Janke, Pitrik en Diuke Woutersdrs.
Zijn moeije: Griet Gerbens.
Twee van voornoemde kinderen wonen in het weeshuis, drie bij voornoemde Griet Gerbens.
Betreft: verklaring van twee personen (Freerk Clasen, oud 36 jaren en Sent (Vincent) Edes, oud: 66 jaren), dat voornoemde Wouter op hun gebuirte heeft gewoond en voornoemde kinderen heeft nagelaten.
Leeftijden niet vermeld.
Overige personen: Arien
Wouter
Hijlck
Janke
Pitrik
Diuke
Griet
Freerk

1640-09-18
♠ Jan Jaspers;
Jan Janses, wagenmaker;
Verklaring van drie personen (waaronder: Michiel Rinses, oud:.....) dat zij: Andries Foppes, in 1630/1631 vertrocken naar Farnambuco [= Pernambuco, Brazilië], thans, so men secht, overleden, heeft gekend en dat Pieter Foppes, Jan Foppes en Griet Foppes, diens broers en zuster en diens enigste erfgenamen zijn.
Deze geven last aan Jan Roelofs de penningen te ontfangen.
certificeert: Jan
Jan
lasthebbende: Jan
wordt gecertificeerd en erfgenaam: Pieter
Jan
Griet
verklaarder: Michiel
wordt gecertificeerd en erflater: Andries

1640-09-19
♠ Heerke Sioerds, gehuwd met Impck Pieters. Leeftijden niet vermeld.
Gekocht: een huis, op de Nieburen, van de echtelieden Romke Sikkes en Tiesk Inkedr, voor 1000 goudguldens.
Geografische aanduidingen: Nieuweburen
Koper: Heerke
Impk
Verkoper: Romke
Tiesk

1640-09-19
♠ Jan Sickes, tichelaer op het Vliet. Oud:.....
Gekocht: (samen met de tichelaer op het Vliet: Jacob Jans, oud: ......), een half kalkwerk, op Cleijenburg, van Sicke Tierx, voor 300 engelse ponden, plus enig gereedschap voor 30 engelse ponden.
Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: Kleijenburg
Koper: Jan
Jacob
Verkoper: Sicke

1640-09-29
♠ Jan Feddes, van Beesterswaeg.
Oud;.....
Betreft: verklaring van de meester chirurgijn: Henrick Woldring, dat voornoemde Jan twee jaren bij hem de const der chirugie heeft geleerd en zich goed gedragen.
Overige personen: Jan
Henrick Woldring

1640-11-20
♠ Grietke Arends, huisvrouw van dr Joannes Duiring.
Betreft: aankoop van een huisinge, op de hoek van de Atsmasteeg, aan het olde bolwerk, van Coert Haukes, voor 300 goudguldens plus 1 rijxdaler. Grondpacht: 2 goudguldens per jaar.
Koper: Grietke
Joannes Duiring
Verkoper: Coert

1640-11-20
♠ Grietke Arends, huisvrouw van dr Joannes Duiring.
Betreft: aankoop van een huisinge, op de hoek van de Atsmasteeg, aan het olde bolwerk, van Coert Haukes, voor 300 goudguldens plus 1 rijxdaler. Grondpacht: 2 goudguldens per jaar.
Koper: Grietke
Joannes Duiring
Verkoper: Coert

1640-11-21
♠ - Jan Jans, oud 32 jaren;
- Jan Gerlofs, oud: 40 jaren.
- Willem Tonis. Oud: 60 jaren.
Verklaart, dat hij verscheidene malen van de visscher Sijmen Annes had horen verhalen, dat Sijmen part noch deel hadde aan viscoperie, zeggende dat zijn knechts dit van hem hadden afgecocht, hetwelk door één der knechts werd bevestigd.
certificeert: Jan
wordt gecertificeerd: Sijmen
verklaarder: Jan

1640-11-21
♠ - Jan Jans, oud 32 jaren;
- Jan Gerlofs, oud: 40 jaren.
- Willem Tonis. Oud: 60 jaren.
Verklaart, dat hij verscheidene malen van de visscher Sijmen Annes had horen verhalen, dat Sijmen part noch deel hadde aan viscoperie, zeggende dat zijn knechts dit van hem hadden afgecocht, hetwelk door één der knechts werd bevestigd.
certificeert: Jan
wordt gecertificeerd: Sijmen
verklaarder: Jan

1640-11-21
♠ - Steffen Geerts. Oud:......
- dr. .....Hoptilla, oud: ........
Verklaart, dat Jan Meij, een Engelsman, sonder benen, sedert Maart jongstleden in dienst is van de coopman: Wouter Lijfting, alhier.

1641-01-29
♠ Allert Geerts.
Gehuwd met: Ints Rienx Leeftijden niet vermeld. Gekocht: een camer, op het Vliet N.Z., van de echtelieden: Hans Craeg en Anna Tonis, voor 70 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Allert
Ints
Verkoper: Hans Craeg
Anna

1641-01-29
♠ Anna Tonis, huisvrouw van de soldât Hans Craeg.
Betreft verkoop van een camer op het Vliet N.Z. aan de echtelieden Allert Geerts en Ints Rienx, voor 70 goudguldens.
Betreft aankoop van een camer in het panwerk aan de Pottebackerspiep van Brechtie Augustinus, weduwe van Jacob Jacobs van Petegum, voor 153 goudguldens. Grondpacht: 10 stuijvers.
Koper: Anna
Hans Craeg
Allert
Ints
Verkoper: Brechtie
Overige personen: Jacob van Petegum

1641-01-29
♠ Brechie Augustinus, weduwe van Jacob Jacobs van Petegum.
Verkocht: een camer in het panwerk aan de Pottebackerspiep, aan de echtelieden Hans Craeg en Anna Tonis, voor 153 goudguldens.
Grondpacht: 10 stuijvers.
Geografische aanduidingen: in het panwerk aan de Pottebackerspiep
Koper: Hans Craeg
Anna
Verkoper: Brechie
Overige personen: Jacob van Petegum

1641-01-29
♠ Grietie Huiges, huisvrouw van Pieter Henrix, bakker te Harlingen.
Verkocht: (met consent van haar man) een camer en loods, achter de Groene Kan, alhier, aan de echtelieden Emanuel Leman en Freno Weetmare, voor 110 goudguldens.
Grondpacht: 3 stuijvers.
Geografische aanduidingen: Achter de Groene Kan
Koper: Emanuel Leman
Freno Weetmare
Verkoper: Grietie
Pieter

1641-02-02
♠ Pieter Claesen. Oud: ...
Verklaart, dat Hans Meijer ± 16 jaren op zijn gebuirte heeft gewoond en zich wel gedragen.
wordt gecertificeerd: Hans Meijer
certificeert: Pieter

1641-02-09
♠ Antie Jans
Gekocht: (samen met Willem Jans, leidekker) een camer, in een steig bij de opgang van de Nieuwebuiren, van Wijts Rommerts, weduwe van Harmen Melchiors, voor 100 goudguldens. Oud: ....
Vrij van grondpacht.
Koper: Antie
Willem
Verkoper: Wijts
Overige personen: Harmen

1641-02-09
♠ Antie Jans
Gekocht: (samen met Willem Jans, leidekker) een camer, in een steig bij de opgang van de Nieuwebuiren, van Wijts Rommerts, weduwe van Harmen Melchiors, voor 100 goudguldens. Oud: ....
Vrij van grondpacht.
Koper: Antie
Willem
Verkoper: Wijts
Overige personen: Harmen

1641-02-10
♠ Wijlen Ede Gerlofs, omtrent vijf jaren geleden naar Oost-Indien gevaren en aldaar overleden; vader van Sijtske Edes, gehuwd met Marten Wijndruijf, tamboer onder de garde.
Betreft: verklaring van drie personen: Freerk Crijns, mr. timmerman;
Jan Jansen, burger, alhier;
en Jan Wolters, snijder, alhier.
Dat zij voornoemde wijlen Ede Gerlofs hebben gekend en dat voornoemde Sijtske Edes, diens enigst kind en erfgename is.
certificeert: Freerk
Jan
wordt gecertificeerd: Marten Wijndruijf
wordt gecertificeerd en erfgenaam: Sijtske
verklaarder: Jan
wordt gecertificeerd, vader en erflater: Ede

1641-02-22
♠ Foppe Harmens, Doccumer schipper. Gehuwd met Pietrik Lijcles. Leeftijden niet vermeld.
Gekocht: een huis alwaar de groene kan uithangt, van Dirk van Essen, cum uxore, voor 673 goudguldens. Grondpacht.....
Koper: Foppe
Pietrik
Verkoper: Dirk van Essen

1641-04-19
♠ Hoite Pieters, van Holwert.
Betreft: verklaring van Joannes Lautenbach, dat voornoemde Hoite zijn leerjaren volcomen heeft uitgediend, van 1638 tot nu toe (1641).
certificeert: Joannes Lautenbach
wordt gecertificeerd: Hoite

1641-05-10
♠ David Heidenstingel, gehuwd met: Claes Rienx, zuster van Heyne Rienx, 16 a 17 jaren geleden als bootsman naar Oost Indien gevaren.
Trijn Rienx.
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verklaring van drie personen, dat zij voornoemde Heyne hebben gekend en dat voornoemde Claes en Trijn diens enigste erfgenamen zijn.

1641-05-10
♠ David Heidenstingel, gehuwd met: Claes Rienx, zuster van Heyne Rienx, 16 a 17 jaren geleden als bootsman naar Oost Indien gevaren.
Trijn Rienx.
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verklaring van drie personen, dat zij voornoemde Heyne hebben gekend en dat voornoemde Claes en Trijn diens enigste erfgenamen zijn.

1641-07-05
♠ Aukien Jans, weduwe van Ese Luiwes.
Moeder van Luiwe Eses,
Thans gehuwd met Bote Dirks (?).
Op haar verzoek verklaring van drie personen: Tonis Clasen.
Dr. E. Ras, oud:......
Arnout van Rien, oud:......
Verklaart dat hij Luiwe Everds, ontrent 5 jaren geleden als chirurgijn naar West Indien gevaren en, zo men secht aldaer overleden, heeft gekend; dat deze een volle neef is van Luiwe Eses, een zoon van wijlen Ese Luiwes en Aukien Jans, en dat deze Luiwe Eses diens enigste ergenaam is.
Erfgenaam: Luiwe
Erflater: Luiwe
Ese
Getuige: Tonis
Overige personen: Aukien
Bote

1641-10-12
♠ Harmen Henrix en Fopk Lijcles, echtelieden.
Betreft: aankoop van een huis, in de olde Doelesteeg, van Mijntie Jans, weduwe van wijlen Jan Hans, in levene hoedmaker, voor 272 goudguldens.
Besnaert met 6 goudguldens en een reaal.
Koper: Fopk
Harmen
Verkoper: Mijntie
Erflater: Jan

1641-11-23
♠ Anna Roberts, huisvrouw van de rustmeester onder de Switsers Lourent Jaclijn.
Betreft: aankoop van een camer, op de Nieburen, bij de Wabbe Wissesbrug, van de echtelieden Henrik Henrix, bierdrager, en Jaij Tonis, voor 305 goudguldens. Gronpacht: 3 stuivers.
Geografische aanduidingen: op de Nieuweburen, bij de Wabbe Wissesbrug
Koper: Anna
Lourents Jaclijn
Verkoper: Henrik
Jaij

1641-12-10
♠ Aeltie Pieters, huijsvrouw van de corfmaker, Jan Tijssen.
Betreft: verkoop van een huis in de Sacramentstraet, aan Jouke Joukes, voor 416 goudguldens en 2 stuivers.
Geografische aanduidingen: Sacramentstraet
Koper: Jouke
Verkoper: Aeltie
Jan

1641-12-15
♠ Grietie Jans, huisvrouw van de uitdrager Harmen Doedes.
Betreft: aankoop van een huis in de Sacramentstraet, van Jouke Joukes cum uxore, voor 900 goudguldens.
Geografische aanduidingen: Sacramentstraet
Koper: Grietie
Harmen
Verkoper: Jouke

1641-12-17
♠ Doede Hansen
Verkocht: een camer in de Gasthuissteig, aan de gesworen waker, Jurien Scholten, voor 200 goudguldens.
Geografische aanduidingen: Gasthuissteig
Koper: Jurien Scholten
Verkoper: Doede

1642-01-06
♠ Frans Seerps, zoon van Seerp Jelles (overleden) en Trijnke Frans.
Broer van Reijn en Jelle Seerps.
Betreft: verklaring van drie personen dat voornoemde Trijnke de moeder en wettige voorstanderse is van voornoemde drie kinderen.
Overige personen: Frans
Seerp
Trijnke
Reijn
Jelle

1642-01-18
♠ Jurjen Beernts, de broeder van Henrik Jonkhans, in het jaar 1636 overleden, wel 10 jaren hier gewoond heeft en een huis gekocht.
Leeftijden niet vermeld
Erflater: Jurjen
Henrik Jonkhans

1642-02-18
♠ Gosse Joukes, alhier.
Betreft: verklaring aan mr Tomas Dirx dat voornoemde Gosse 3 jaren bij hem heeft geleerd en zich wel gedragen.
Getuige: Tomas
Overige personen: Gosse

1642-03-15
♠ Dirck Tiercks.
Betreft: verklaring van mr Claas Can, dat voornoemde Dirck 2 jaren als leerknecht en 2 jaren andersins bij hem heeft gestanden.
Overige personen: Dirck
Claas Can

1642-03-15
♠ Fredrick Bomgaert Pauw.
Oud:....
Betreft: verklaring van de Mr. Chirurgijn: Jasper Jilles, dat voornoemde Fredrick bij hem zijn leerjaren heeft uitgestaen en zich vlijtig en trouw heeft gedragen.

1642-04-20
♠ Jouke Pijtters, meester chirurgijn, alhier.
Oud:......
Verklaart, dat Abraham Gualteri Terrenius bij hem zijn leerjaren heeft uitgestanden en zich eerlijk gedragen.
verklaarder: Joucke
Overige personen: Abraham Terrenius

1642-04-20
♠ Wijlen Anna Jans.
Overleden te Amsterdam.
Nicht van Anna en Dieu Jans, kinderen van haar suster.
Betreft: verklaring van drie personen (Gerbrich Sibes, onder de clockslach dezer stede), dat Anna Jans en Dieu Jans nichten zijn van voornoemde wijlen Anna Jans, zijnde de kinderen van laatsgenoemde suster. Comparanten hebben op de gebuijrte van Anna en Dieu's olders gewoond.
Getuige: Gerbrich
Overige personen: Anna
Anna
Dieu

1642-04-26
♠ Itien Hanses en Casper Jaersma, van Londen. Gekocht: een huis op Cammingàhoeve van Hendrick van Marsum, voor 1020 goudguldens en 2 rosenobels. Dit huis is bewoond door Heerke, kistemaker, van wie de kopers de huur tot 1643 ad 52 goudguldens nog zullen ontvangen.
Koper: Itien
Casper Jaersma
Verkoper: Hendrick van Marsum
Huurder: Heerke

1642-05-11
♠ Wijlen Wiger Jans, een zoon van Frouck Wijgers.
Rins Pijtters is de weduwe van wijlen Wiger Jans.
Wijlen Wiger Jans is de vader van een dochter, mede genaemd Frouck Wigers.
Betreft: verklaring van twee personen: - Jan Janszn.
- Wibe Douwes, kalckmeter. Oud: ...
dat zij voornoemde Wiger Jans hebben gekend, dat deze een zoon was van Frouck Wijgers, en de vader van een dochter, mede genaemd Frouck Wigers, geboren uit zijn huwelijk met voornoemde Rins Pijtters, thans zijn weduwe.
Leeftijden niet vermeld.
Overige personen: Frouck
Wiger
Rins
Frouck
Jan

1642-05-11
♠ Wijlen Wiger Jans, een zoon van Frouck Wijgers.
Rins Pijtters is de weduwe van wijlen Wiger Jans.
Wijlen Wiger Jans is de vader van een dochter, mede genaemd Frouck Wigers.
Betreft: verklaring van twee personen: - Jan Janszn.
- Wibe Douwes, kalckmeter. Oud: ...
dat zij voornoemde Wiger Jans hebben gekend, dat deze een zoon was van Frouck Wijgers, en de vader van een dochter, mede genaemd Frouck Wigers, geboren uit zijn huwelijk met voornoemde Rins Pijtters, thans zijn weduwe.
Leeftijden niet vermeld.
Overige personen: Frouck
Wiger
Rins
Frouck
Jan

1642-06-06
♠ -Focco Jacobs, apothequer en burger alhier.
-Jacob Jans zn, op het vliet. Oud: .....
Pijtter Ates, op het Vlietl Oud:...
Verklaren op verzoek van Joannes Nitterts dat hij Freerck Nitterts, vertrocken naar Oost Indien en, zo men secht, overleden, heeft gekend.
certificeert: Focco
Overige personen: Joannes
Freerck
Jacob
Pijtter

1642-06-06
♠ -Focco Jacobs, apothequer en burger alhier.
-Jacob Jans zn, op het vliet. Oud: .....
Pijtter Ates, op het Vlietl Oud:...
Verklaren op verzoek van Joannes Nitterts dat hij Freerck Nitterts, vertrocken naar Oost Indien en, zo men secht, overleden, heeft gekend.
certificeert: Focco
Overige personen: Joannes
Freerck
Jacob
Pijtter

1642-07-14
♠ Wijlen Marichien Willems.
Haar weduwenaar: Tomas Christtophels, soldaet onder de compagnie van Johan Jacobs Snabel, in guarnisoen te Sluis, in Flaenderen.
Moeder van wijlen Willem Tomassen.
Betreft verklaring van drie personen (Hendrick Hendrix, mr wever en burger alhier, Hendrick Janszn, mr wever en burger alhier, en Hendrick Pijtters, mr wever en burger alhier) dat zij voornoemde Willem hebben gekend en dat diens voornoemde vader zijn enigste erfgenaam is.
Getuige: Hendrick
Hendrick
Hendrick
Overige personen: Marrichien
Tomas
Johan Snabel
Willem

1642-07-14
♠ Wijlen Marichien Willems.
Haar weduwenaar: Tomas Christtophels, soldaet onder de compagnie van Johan Jacobs Snabel, in guarnisoen te Sluis, in Flaenderen.
Moeder van wijlen Willem Tomassen.
Betreft verklaring van drie personen (Hendrick Hendrix, mr wever en burger alhier, Hendrick Janszn, mr wever en burger alhier, en Hendrick Pijtters, mr wever en burger alhier) dat zij voornoemde Willem hebben gekend en dat diens voornoemde vader zijn enigste erfgenaam is.
Getuige: Hendrick
Hendrick
Hendrick
Overige personen: Marrichien
Tomas
Johan Snabel
Willem

1642-08-02
♠ - Aeltie Jansdr, weduwe van Willem Sickis, oud: .....
- Anna, huisvrouw van Daniel Abrahams.
- Berber Jacobs, huisvrouw van Danger Jillis.
- Dirck Tijssen, gehuwd met Moeder Gerrijts.
- Franske Folckerts, huisvrouw van Abraham.
Verklaren, dat Inske Montesdr, huijsvrouw van Jan Janszn van Nijenhuis, dewelke sedert 7 jaren verblijft in West Indien, op hun gebuijrte wonende is en niet anders te weten dan dat Inske, sedert de afwezigheid van haar man, zich eerzaam heeft gedragen.
certificeert: Aeltie
Anna
Berber
Dirck
Franske
wijlen echtgenoot: Willem
wordt gecertificeerd: Inske
Echtgenoot: Jan van Nijenhuis
Daniel
Danger
Moeder
Abraham

1642-08-02
♠ - Aeltie Jansdr, weduwe van Willem Sickis, oud: .....
- Anna, huisvrouw van Daniel Abrahams.
- Berber Jacobs, huisvrouw van Danger Jillis.
- Dirck Tijssen, gehuwd met Moeder Gerrijts.
- Franske Folckerts, huisvrouw van Abraham.
Verklaren, dat Inske Montesdr, huijsvrouw van Jan Janszn van Nijenhuis, dewelke sedert 7 jaren verblijft in West Indien, op hun gebuijrte wonende is en niet anders te weten dan dat Inske, sedert de afwezigheid van haar man, zich eerzaam heeft gedragen.
certificeert: Aeltie
Anna
Berber
Dirck
Franske
wijlen echtgenoot: Willem
wordt gecertificeerd: Inske
Echtgenoot: Jan van Nijenhuis
Daniel
Danger
Moeder
Abraham

1642-08-02
♠ Abraham
Gehuwd met Franske Folkerts
Betreft: verklaring van voornoemde Franske inzake Inske Nontesdr, huisvrouw van Jan Janszn van Nijenhuis.
Getuige: Franske
Overige personen: Abraham
Inske
Jan van Nijenhuis

1642-08-02
♠ Bauckien Broers, Dochter van Broer Ruirdts (overleden) en Doed Clases.
Zuster van Claes Broers, 3 à 4 jaren geleden uit Friesland vertrocken en zich ter zee begeven, en van Ibel - Sioerd - en Broer Broers. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: Verklaring van drie personen: - Douwe Jacobs, burger alhier
- Marten Martens, burger alhier. Oud: ....
- Claas Ulbes, burger alhier. Oud:......
dat zij voornoemde Claes hebben gekend en dat voornoemde Doed, wonende te Wommels, en haar voornoemde kinderen diens naeste erfgenamen zijn.
wordt gecertificeerd: Bauckien
Doed
Claes
Ibel
Sioerd
Broer
wijlen echtgenoot: Broer
certificeert: Douwe

1642-08-02
♠ Bauckien Broers, Dochter van Broer Ruirdts (overleden) en Doed Clases.
Zuster van Claes Broers, 3 à 4 jaren geleden uit Friesland vertrocken en zich ter zee begeven, en van Ibel - Sioerd - en Broer Broers. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: Verklaring van drie personen: - Douwe Jacobs, burger alhier
- Marten Martens, burger alhier. Oud: ....
- Claas Ulbes, burger alhier. Oud:......
dat zij voornoemde Claes hebben gekend en dat voornoemde Doed, wonende te Wommels, en haar voornoemde kinderen diens naeste erfgenamen zijn.
wordt gecertificeerd: Bauckien
Doed
Claes
Ibel
Sioerd
Broer
wijlen echtgenoot: Broer
certificeert: Douwe

1642-10-06
♠ Haije Haijes, mr corfmaker. Gehuwd met Jetske Harings.
Gekocht een camer achter de Druijf, op de waterswal, over het Blokhuis, van de echtelieden Jan Alberts en Nel Noijs, voor 180 Engelse ponden.
Grondpacht: 10 stuivers.
Geografische aanduidingen: achter de Druijf, op de waterswal, over het Blokhuis
Koper: Haije
Jetske
Verkoper: Jan
Nel

1642-10-06
♠ Haije Haijes, mr corfmaker. Gehuwd met Jetske Harings.
Gekocht een camer achter de Druijf, op de waterswal, over het Blokhuis, van de echtelieden Jan Alberts en Nel Noijs, voor 180 Engelse ponden.
Grondpacht: 10 stuivers.
Geografische aanduidingen: achter de Druijf, op de waterswal, over het Blokhuis
Koper: Haije
Jetske
Verkoper: Jan
Nel

1642-10-27
♠ Hein Ages, alhier. Gehuwd met Jetske Jilles.
Gekocht een half calckwerk, plus gereedschappen, aan de echtelieden: Hein Ages en Jetske Jilles, van Jacob Jans, op het Vliet alhier, oud: ......, en Jan Sickes te Doccum, voor 200 pond.
Koper: Hein
Jetske
Verkoper: Jacob
Jan

1642-11-02
♠ Anna Tonis, huisvrouw van de soldaet Hans Kraek.
Betreft: aankoop van een camer en loodse bij de Pijlsteegsterpiep, aan het diept, van de echtelieden Marten Stegerijp en Leentie Jurrijans, voor 225 goudguldens.
Grondpacht: 2 stuivers en 8 penningen.
Geografische aanduidingen: bij de Pijlsteegsterpiep, aan het diept
Koper: Anna
Hans Kraek
Verkoper: Marten Stegerijp
Leentie

1642-11-15
♠ Foeke Aggiszn, te Sneeck.
Verkocht: (samen met Gouk Aggis, huisvrouw van Sibren Pijtters alhier) twee camers, bij de opgangck van de Nieuwebuijren. aan de echtelieden Harmen Meijburgh en Grietie Nannis, voor 220 goudguldens, plus 2 ducaten (silveren). Grondpacht: vijftehalve carolusguldens.
Verkocht: een huisinge, loodse en plaetse, staende: aan de echtelieden Gijsbert Janszn, mr linnenwever, en Wendel Freercks, voor 397 goudguldens plus 2 ducaten.
Grondpacht 1 goudgulden.
Geografische aanduidingen: opgangck van de Nieuwebuijren
Koper: Harmen
Grietie
Gijsbert
Wendel
Verkoper: Foeke
Gouk
Overige personen: Sibren

1642-11-15
♠ Jan Pietters, metselaer, gehuwd met: Rinskien Lousdr.
Leeftijden niet vermeld.
Gekocht: een camer, aan de stads vesten, omtrent de opganck van de Nieuwbuiren, van de echtelieden: Romcke Sickis en Tieskien Jukedr, voor 100 goudguldens.
Vrij van grondpacht.
Koper: Jan
Rinskien
Tieskien
Verkoper: Romke

1643-01-17
♠ Antie Gerrijts, huisvrouw van Folckert Jeltis.
Betreft: aankoop van een huisinge, loodse en plaatse, bij het Schoenmakersperk, van de echtelieden Gerrijt Sines, cuiper, en Attie Freerx, voor 450 goudguldens, plus 1 rosenobel en 2 rijxdalers. Gronpacht: 6 stuivers.
Geografische aanduidingen: bij het Schoenmakersperk
Koper: Antie
Folckert
Verkoper: Gerrijt
Attie

1643-01-17
♠ Buwe Edes, gehuwd met Meinu Olferts.
Verkocht: een huisinge, schuire en hovinge, volgens de olde coopbrief staande ...., aan de echtelieden Ruirdt Pijtters en Jeltie Sipkes, voor 1400 goudguldens.
Koper: Ruirdt
Jeltie
Verkoper: Buwe
Meinu

1643-01-17
♠ Jacob Willems, gehuwd met Trijntie Hotses.
Gekocht: een half huis, volgens de olde brieff, staende: van de echtelieden Jan Eelckes en Nieske Leuckes, voor 1149 goudguldens en 21 stuivers.
Koper: Jacob
Trijntie
Verkoper: Jan
Nieske

1643-01-17
♠ Meinu Olferts, huisvrouw van Buwe Edes. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: verkoop van een huisinge, loodse en hovinge, volgens de olde coopbrief staande: .... aan de echtelieden: Ruijrdt Pijtters en Jeltie Sipkes, voor 1400 goudguldens.

1643-02-16
♠ Adam Philippus, gehuwd met Oebel Heins.
Gekocht een camer, loodse en plaatse, in de nieuwe Hofstraat, van Clara Hanses, moeder van..... kinderen, weduwe van Dirck Schim, voor 340 goudguldens. Grondpacht 1 goudgulden.
Geografische aanduidingen: nieuwe Hofstraat
Koper: Adam
Oebel
Verkoper: Clara
Overige personen: Dirck Schim

1643-03-14
♠ Ate Hendrix.
Betreft: verkoop van de helfte van een huisinge, schuire en plaetse op het Fliet (slot) door de echtelieden Freerck Aneszn, Noordvliet (slot), en IJd Johaens, (leeftijden niet vermeld) aan de echtelieden Taeke Mientszn en Rientie Hessels, voor 240 goudguldens, met lasten en profiten volgens de coopbrief, welke voornoemde Ate aan voornoemde Freerck heeft vercocht.
verkoper en koper: Freerck
Koper: Taeke
Rientie
Verkoper: Ate
IJd

1643-04-10
♠ Hemme Tiabbens, broer van Cijprianus Tiabbens, mr chirurgijn.
Betreft: verklaring van voornoemde Cijprianus dat voornoemde Hemme over de drie jaren bij hem heeft gestanden, het chirurgijns-handwerk heeft geleerd en zich vlitich gedragen.
Getuige: Cijprianus
Overige personen: Hemme

1643-04-19
♠ Boele Isbandts.
Betreft: verklaring van de mr chirurgijn Gillis Takes, dat voornoemde Boele zijn leerjaren bij hem heeft uitgestaen en zich amplissina forma gequeten.
Getuige: Gillis
Overige personen: Boele

1643-08-17
♠ Petrus Butlemus: Op zijn verzoek verklaren vijf personen, dat zij of hun vrouwen of hun zoon, hebben gecureert bij voornoemde Petrus en door diens medicinen van diverse qualen zijn genesen en hem niet anders zien als een man van eer en deugt.
- Aernt Obbes, bode van gedeputeerden.
Verklaart dat zijn vrouw heeft gecureert bij Petrus Butlemus en door diens medicinen is genesen van een seer grote quale en hem niet anders kan zien als een man van eer en deugt.
- Gerben Jarichszn, burger en cramer, alhier, vader van een zoon, oud 11 jaren.
Verklaart dat zijn zoon een jaar heeft gecureert bij Petrus Butlemus, lijdende aan een quellinge van puisten en seeren aan de hals en dat hij voornoemde Petrus niet anders kan zien als een man van eer en deugt.
- Jurrijen Luits, metselaer. Oud:.....
Verklaart, dat hij heeft gecureert bij Petrus Butlenus en door diens medicinen is genesen van een bloedquaal en hem niet anders kan zien als een man van eer en deugt.
- Marten Pouwels, herbergier. Gehuwd met: ... Oud: Verklaart, dat zijn vrouw heeft gecureert bij Petrus Butlemus en door diens medicijnen is genesen van een quellinge in haar knie en hem niet anders kan zien als een man van eer en deugt.
- Jan Orff, Herberbier, oud:....
Verklaart, dat hij heeft gecureert bij Petrus Butlemus en door diens medicijnen is genesen van een quellinge in haar knie en hem niet anders kan zien als een man van eer en deugt.
verklaarder: Jurrijen
wordt gecertificeerd: Petrus Butlemus
certificeert: Aernt
Gerben

1643-08-29
♠ mr Beernt Alberts.
Broer van: Suster Alberts, gehuwd met Hendrick Janszn.
Dieu Alberts, gehuwd met Carst Janszn.
Pijtter Alberts, overleden in Oost Indien.
Op hun verzoek verklaren drie personen (waaronder: Suster Douwes en Timon Pijtters, molenaer, oud:..... en Tied Pijtters, weduwe van Wijtse Wijtses, oud:......) dat zij voornoemde Pijtter hebben gekend en dat deze geen andere erfgenamen heeft nagelaten dan voornoemde Beernt, Suster en Dieu Alberts.
verzoeker: Beernt
Suster
Dieu
Erflater: Pijtter
Overige personen: Hendrick
Carst

1643-08-29
♠ mr Beernt Alberts.
Broer van: Suster Alberts, gehuwd met Hendrick Janszn.
Dieu Alberts, gehuwd met Carst Janszn.
Pijtter Alberts, overleden in Oost Indien.
Op hun verzoek verklaren drie personen (waaronder: Suster Douwes en Timon Pijtters, molenaer, oud:..... en Tied Pijtters, weduwe van Wijtse Wijtses, oud:......) dat zij voornoemde Pijtter hebben gekend en dat deze geen andere erfgenamen heeft nagelaten dan voornoemde Beernt, Suster en Dieu Alberts.
verzoeker: Beernt
Suster
Dieu
Erflater: Pijtter
Overige personen: Hendrick
Carst

1643-12-19
♠ Bauck Roelofs, weduwe van Hendrick Sessel.
Gekocht: een huisinge, in Droevendael, van Harmannus, Gerrijt en Antie Radijs, erfgenamen van hun vader, voor 1100 goudguldens.
Grondpacht: 4,5 stuiver per jaar.
Koper: Bauck
Verkoper: Harmannus Radijs
Gerrijt Radijs
Antie Radijs
Overige personen: Hendrick

1643-12-19
♠ Bauck Roelofs, weduwe van Hendrick Sessel.
Gekocht: een huisinge, in Droevendael, van Harmannus, Gerrijt en Antie Radijs, erfgenamen van hun vader, voor 1100 goudguldens.
Grondpacht: 4,5 stuiver per jaar.
Koper: Bauck
Verkoper: Harmannus Radijs
Gerrijt Radijs
Antie Radijs
Overige personen: Hendrick

1644-02-03
♠ De fendric Claes Can, meester chirurgijn.
Verklaart, dat Wolter Leslaer bij hem zijn leerjaren volgens de Gilderolle, heeft uitgestanden.

1644-02-27
♠ Jeroen Sioerdts, gehuwd met:...... Oud:....
Sierck Pijtters, lakencoper. Oud:......
Betreft: verklaring van drie personen inzake Emanuel la Coster, welke stilswigens is vertrocken.
Lambert Douwes, gehuwd met Rickst Buwes, leeftijden niet vermeld.
Verklaart, waar te wesen, dat enen Emanuel la Coster, zich uitgevende vor een Franse schoolmeester, in de Oosterstraet woonde, doch stilswigens en banguerots wise is vertrocken en dat hij enige goederen van enkele personen (waaronder Rickst Buwes) geleend of gekocht heeft meegenomen en niet betaald
Maike Geerts verklaart dat genoemde la Coster is vertrocken zonder de camerhuir à 14 goudguldens aan haar moeder betaald te hebben. enz. enz.
Harmen Stuiven, Soldaat onder Grovestins.
Oud: Verklaart, waar te wesen, dat enen Emanuel la Coster, zich uitgevende vor een Franse schoolmeester, in de Oosterstraet woonde, doch stilswigens en banguerots wise is vertrocken en dat hij enige goederen van enkele personen geleend of gekocht, heeft meegenomen en de camerhuir niet betaald hadde.
Crediteur: Rickst
certificeert: Maike
verklaarder: Jeroen
Debiteur: Emanuel la Coster
Overige personen: Lambert

1644-03-15
♠ Hans Cornelis, besemmaker, gehuwd met Janke Reiners.
Betreft: aankoop van een huisinge op het Vliet noordzijde, van Jacob Janszn. en Sijtske Pijtters, echtelieden, en Rinse Johannes en N.N. echtelieden, voor 500 goudguldens, plus acht rijxdalers.
Grondpacht: een schelling.
Koper: Janke
Hans
Verkoper: Jacob
Sijtske
Rinse

1644-03-15
♠ Rinse Johannes.
Gehuwd met:...
Oud:....
Verkocht: (samen met de echtelieden Jacob Jans en Sijtske Pijtters) een huisinge, op het Vliet N.Z. aan de echtelieden Hans Cornelis en Janke Reiners, voor 500 goudguldens, plus 8 rijxdalers.
Grondpacht: een schelling.
Koper: Hans
Janke
Verkoper: Rinse
Jacob
Sijtske

1644-04-01
♠ Lijsbet Pibes, huisvrouw van Reiner Janszn, op het Fliet.
Betreft: verkoop van een huisinge op het Noordvliet (slot) aan Siu Clases, weduwe van Sicke Janszn, voor 120 goudguldens.
Grondpacht: 7 stuivers.
Koper: Siu
Verkoper: Lijsbet
Reiner
Overige personen: Sicke

1644-04-05
♠ Aeltie Gerrijts, huivrouw van de toebackspiepmaker: Jan Tomas, leeftijden niet vermeld.
Betreft: Aankoop van een huisinge, op het Vliet N.Z., van de echtelieden: Hendrick Sioerdts, schipper, en Tziets Harmens, voor 1000 en achtiendehalve goudguldens, plus een rosenobel en 7 guldens.
Vrij van grondpacht.
Geografische aanduidingen: op het Vliet N.Z.
Koper: Aeltie
Jan
Verkoper: Hendrick
Tziets

1644-04-29
♠ Rijck Sioerdts, gehuwd met: Tzietske Hendrix.
Leeftijden niet vermeld.
Verkocht: een camer cum annex, achter de heer van Amelandts huisinge neffens over het Bolwerk, aan de echtelieden: Hendrick Hartman en Trjintie Goverts, voor 175 goudguldens, volgens de olde coopbrief.
Geografische aanduidingen: achter de heer van Amelandts huisinge neffens over het Bolwerk
Koper: Hendrick Hartman
Trijntie
Verkoper: Rijck
Tzietske

1644-04-29
♠ Trijntie Goverts, huisvrouw van Hendrick Hartman, corporael onder de Compagnie van Capitein Foppe toe Grovestins.
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: aankoop van een camer c.a. achter de heer van Amelandts huisinge, neffens over het Bolwerck, van de echtelieden: Rijck Sioerdts en Tzietske Hendrix, voor 175 Goudguldens.
Koper: Trijntie
Hendrick Hartman
Verkoper: Rijck
Tzietske

1644-04-29
♠ Trijntie Goverts, huisvrouw van Hendrick Hartman, corporael onder de Compagnie van Capitein Foppe toe Grovestins.
Leeftijden niet vermeld.
Betreft: aankoop van een camer c.a. achter de heer van Amelandts huisinge, neffens over het Bolwerck, van de echtelieden: Rijck Sioerdts en Tzietske Hendrix, voor 175 Goudguldens.
Koper: Trijntie
Hendrick Hartman
Verkoper: Rijck
Tzietske

1644-05-01
♠ Douwe Hendrix, zal zich nu naar Amsterdam of elders begeven.
Betreft: verklaring van de Mr. chirurgijn Frans Bruinsvelt, dat voornoemde Douwe Hendrix omtrent één jaar bij wijlen de Mr. chirurgijn Hans Bottes heeft gestanden en daarna twee jaren bij hem, comparant, waarmee hij zijn leerjaren wel en getroulijk heeft uitgedient.
wordt gecertificeerd: Douwe
certificeert: Frans Bruinsvelt
Overige personen: Hans

1644-05-01
♠ Douwe Hendrix, zal zich nu naar Amsterdam of elders begeven.
Betreft: verklaring van de Mr. chirurgijn Frans Bruinsvelt, dat voornoemde Douwe Hendrix omtrent één jaar bij wijlen de Mr. chirurgijn Hans Bottes heeft gestanden en daarna twee jaren bij hem, comparant, waarmee hij zijn leerjaren wel en getroulijk heeft uitgedient.
wordt gecertificeerd: Douwe
certificeert: Frans Bruinsvelt
Overige personen: Hans

1644-06-26
♠ Abbe Tieerdts
Ontfangt procuratie van Anna Sioerts, weduwe van Obbe Simons en moeder van Simon Obbes, so men secht: overleden in Oost Indien, om de nalatenschap van voornoemde Simon te vorderen.
Op verzoek van Anna Sioerts verklaren drie personen dat zij voornoemde Simon hebben gekend en dat deze een zoon is van voornoemde Obbe en Anna.
Getuige: Tonis Jacobs, oud 35 jaren.
Getuige: Harmen Wijtses, oud 38 jaren.
Erfgenaam: Anna
Erflater: Obbe
Simon
Getuige: Tonis
Harmen
Overige personen: Abbe

1644-06-26
♠ Claes Janszn.
Oud: 43 jaren.
Verklaart dat hij Simon Obbes, so men secht: overleden in Oost-Indien, heeft gekend en dat deze een zoon is van Obbe Simons (overleden) en Anna Sioerts.
enz. enz.
Geografische aanduidingen: Oost-Indië
certificeert: Claes
Overige personen: Simon
Obbe
Anna

1644-08-09
♠ Jochem Gedders en Ritske Sapma verklaren dat zij Cristina Abelusdr. huisvrouw van Ulbe Sprong, enige dagen geleden hebben gezien en dat deze dus nog in leven is.
verklaarder: Jochem
Overige personen: Cristina
Ulbe Sprong

1644-10-14
♠ Jan Simons Borndam, meester chirurgijn.
Oud:......
Verklaart, dat Hans Michel Simons het chrirugijns-ampt bij hem heeft geleerd.
geeft verklaring af: Jan Borndam
Overige personen: Hans Michel

1644-10-14
♠ Jan Simons Borndam, meester chirurgijn.
Oud:......
Verklaart, dat Hans Michel Simons het chrirugijns-ampt bij hem heeft geleerd.
geeft verklaring af: Jan Borndam
Overige personen: Hans Michel

1645-02-11
♠ Andries Wigers, rogdrager.
Gehuwd met Tietie Hendrixdr.
Gekocht: een camer achter de Groene Kan, van Coert Hans, voor 287 goudguldens en 14 stuivers.
Grondpacht: sestehalve stuiver.
Geografische aanduidingen: achter de Groene Kan
Koper: Andries
Tietie
Verkoper: Coert

1645-03-13
♠ Veckien Bartels, huisvrouw van de hofsbode Keimpe Rienx.
Betreft: verkoop van een woninge van twee camers, een loodse en een hovinge met plantage, genaemt: op de nieuwe werelt, achter de groene kan, aan de echtelieden Romcke Sickes Gaijckema en Tieske Juckes van Tiphma, voor 550 goudguldens, plus 2 rosenobels. Grondpacht: 12,5 stuiver per jaar.
Geografische aanduidingen: op de nieuwe werelt, achter de groene kan
Koper: Romcke Gaijckema
Tieske van Tiphma
Verkoper: Veckien
Keimpe

1645-04-10
♠ Antie Luppes, huisvrouw van de kalckmeter Wijbe Douwes. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: aankoop van een camer, loodse en plaatse, over het Blockhuis aan de waterswal, van de echtelieden Jan Alberts en Nel Noijs, voor 206 goudguldens. Grondpacht: 10 stuivers per jaar.
Koper: Antie
Wijbe
Verkoper: Jan
Nel

1645-04-10
♠ Antie Luppes, huisvrouw van de kalckmeter Wijbe Douwes. Leeftijden niet vermeld.
Betreft: aankoop van een camer, loodse en plaatse, over het Blockhuis aan de waterswal, van de echtelieden Jan Alberts en Nel Noijs, voor 206 goudguldens. Grondpacht: 10 stuivers per jaar.
Koper: Antie
Wijbe
Verkoper: Jan
Nel

1645-04-21
♠ Anna Hanses, huisvrouw van de turfdrager Rienck Wibes.
Moeder van een zoon, oud ontrent 7 jaren.
Verklaart dat Pijtter Janszn Sierxsma, haar zoontie ontrent 7 weken geleden, hadde gesneden van een steen der blase en volcomen gecureert.
Getuige: Anna
Overige personen: Rienck
Pijtter Sierxsma

1645-04-21
♠ Anna Hanses, huisvrouw van de turfdrager Rienck Wibes.
Moeder van een zoon, oud ontrent 7 jaren.
Verklaart dat Pijtter Janszn Sierxsma, haar zoontie ontrent 7 weken geleden, hadde gesneden van een steen der blase en volcomen gecureert.
Getuige: Anna
Overige personen: Rienck
Pijtter Sierxsma

1645-04-21
♠ Hendrick Alberts, mr chirurgijn.
Betreft: verklaring van de mr chirurgijn Otto Deeckmans en voornoemde mr Hendrick dat Jan Reitdts bij hen, elk een jaar, als leerknecht heeft gestanden en de const van de chirurgie geleerd.
Getuige: Hendrick
Otto Deeckmans
Overige personen: Jan

1645-04-26
♠ Allert Coertszn
Betreft: verklaring van de mr chirurgijn: Jasper Gillis, dat voornoemde Allert vier jaren bij hem heeft gestanden, waarmee hij zijn volle leerjaren trou heeft uitgediend.
Getuige: Jasper
Overige personen: Allert

1645-04-26
♠ Allert Coertszn
Betreft: verklaring van de mr chirurgijn: Jasper Gillis, dat voornoemde Allert vier jaren bij hem heeft gestanden, waarmee hij zijn volle leerjaren trou heeft uitgediend.
Getuige: Jasper
Overige personen: Allert

1645-04-26
♠ Frans Bruinsveld (Mr. chirurgijn) verklaart, dat Willem Gerrijts, oud:......,bij hem drie jaren hadde gestanden, waarmee hij zijn leerjaren heeft uitgediend.
wordt gecertificeerd: Willem
certificeert: Frans Bruinsvelt

1645-04-26
♠ Frans Bruinsveld (Mr. chirurgijn) verklaart, dat Willem Gerrijts, oud:......,bij hem drie jaren hadde gestanden, waarmee hij zijn leerjaren heeft uitgediend.
wordt gecertificeerd: Willem
certificeert: Frans Bruinsvelt

1645-04-26
♠ Gillis Taekes, mr chirurgijn.
Verklaart dat Hector Hoitema, oud: ....., bij hem zijn volle leerjaren heeft uitgediend.
Getuige: Gillis
Overige personen: Hector Hoijtema

1645-06-07
♠ Harmen Engberts, op het Vliet.
Lenert Wigers, op het Vliet.
Oud:.......
Verklaart dat hij Heere Elis, twee jaren geleden vertrocken naar West Indien en aldaar overleden, heeft gekend en dat diens huijsvrouw Tiets Ruirds en hun zoontie, oud ontrent 3 jaren, diens enigste erfgenamen zijn.
Erfgenaam: Tiets
Getuige: Harmen
Lenert
Overige personen: Heere

1645-06-09
♠ Aet Lamberts
Op haar verzoek verklaren drie vrouwspersonen (Bauck Epes, huisvrouw van Hendrick Doedes, en Grietie Dirx, huisvrouw van de passementwercker Claes Willems en Fedtie Feddis, gehuwd met Joost Epes), dat Albert Alberts Munnickhof 14 weken continueel heeft geconverseert en huisgeholden met voornoemde Aet en dat Albert haar nu met een kind heeft laten sitten.
Comparanten en andere personen hebben haar in sulcken nood geholpen.
verzoekster: Aet
Verdachte: Albert Munnickhof
Getuige: Bauck
Grietie
Fedtie
Overige personen: Hendrick
Claes
Joost

1645-06-09
♠ Fedtie Feddis, huisvrouw van Joost Epes.
Verklaart, dat Albert Alberts Munnickhof 14 weken continueel geconverseert en huisgeholden met Aet Lamberts en haar nu met een kind heeft laten sitten.
Comparante en anderen hebben haar in sulcken nood geholpen.
Verdachte: Albert Munnickhof
Slachtoffer: Aet
Getuige: Fedtie
Overige personen: Joost

1645-07-07
♠ Albert Geerts, blauverwer.
Harmen Franszn, korfmaker.
Claes Andries, koemelcker.
Oud: ...
Verklaren, dat zij Claes Davidts van Groningen, hebben gekend en elf jaren geleden is verstrocken naar Oost Indien; dat deze een zoon is van David Heidestengel en Trijntie Davidts, appoincteerde, onder de comapgnie van Alexander Flaming, in garnisoen te Nimegen en dat deze diens enigste erfgenaam is.
Trijntie Davidts is eerder gehuwd geweest met.......
Voornoemde David geeft last aan voornoemde Trijntie om, na het versterven van voorn. Claes, de erfenisse te vorderen.
Erfgenaam: David Heidestengel
Erflater: Claes
Getuige: Albert
Harmen
Claes
Overige personen: Alexander Flaming
Trijntie

1645-07-07
♠ Albert Geerts, blauverwer.
Harmen Franszn, korfmaker.
Claes Andries, koemelcker.
Oud: ...
Verklaren, dat zij Claes Davidts van Groningen, hebben gekend en elf jaren geleden is verstrocken naar Oost Indien; dat deze een zoon is van David Heidestengel en Trijntie Davidts, appoincteerde, onder de comapgnie van Alexander Flaming, in garnisoen te Nimegen en dat deze diens enigste erfgenaam is.
Trijntie Davidts is eerder gehuwd geweest met.......
Voornoemde David geeft last aan voornoemde Trijntie om, na het versterven van voorn. Claes, de erfenisse te vorderen.
Erfgenaam: David Heidestengel
Erflater: Claes
Getuige: Albert
Harmen
Claes
Overige personen: Alexander Flaming
Trijntie

1645-08-01
♠ Jacob Sickes, executeur.
Verklaart, op verzoek van de wijncoper Hans Schriver te Amsterdam, dat Aernt Crul schuldig was: 1000 Caroliguldens, waarvan 400 Caroliguldens zijn gezonden naar de Gerechte Amsterdam.
Na diverse aanmaningen, zijn de goederen van voornoemde Aernt, bij executie verkocht, welke niet meer hebben opgebracht dan de costen van de executie. Vervolgens, dat hij niet heeft kunnen vernemen of voornoemde Aernt meerdere goederen hadde en hem alsoo ten uitersten gediscutieerd.
certificeert: Jacob
Koper: Aernt Crul
Verkoper: Hans Schriver

1645-08-05
♠ Antie, weduwe van Simon Haijes.
Betreft: lastgeving aan de gemeensman Claes Pijtters, door de coopman Reinier de Haes te Amsterdam, om een camp landts, groot 1 pondemaat en gelegen te Goutum hetwelk hij van de landschappe van Friesland heeft gekocht, doch door voornoemde antie wordt gedetineerd, van voornoemde landschappe te eischen en te ontfangen.
Overige personen: Antie
Simon
Claes
Reinier de Haes

1645-08-05
♠ Antie, weduwe van Simon Haijes.
Betreft: lastgeving aan de gemeensman Claes Pijtters, door de coopman Reinier de Haes te Amsterdam, om een camp landts, groot 1 pondemaat en gelegen te Goutum hetwelk hij van de landschappe van Friesland heeft gekocht, doch door voornoemde antie wordt gedetineerd, van voornoemde landschappe te eischen en te ontfangen.
Overige personen: Antie
Simon
Claes
Reinier de Haes

1645-08-11
♠ Gerrijt Everts, weduwenaar.
Op zijn verzoek verklaren de schepen (Jan Melchers) Oostervelt, en Juke Janszn van Hiddema, dat hun vrouwen zijn overleden, respectievelijk op 25 en 19 September 1631. En Jacob Hendrix, (oud: ......) dat zijn dochter Trijntie Jacobs, is overleden op 18 September 1631. Tevens, dat de vrouw van voornoemde Gerrijt ontrent deselfde tijd is overleden. De doodgraver Wijtse Wijtses toont zijn annotatie, waaruit blijkt dat de vrouwen van voornoemde schepen en die van voornoemde Gerrijt in de 37e week ende vrouw van voornoemde Juke en de dochter van voornoemde Jacob in de 36e week zijn begraven, allen op Oldehoof. Oud: ....
certificeert: Oostervelt
Juke van Hiddema
Jacob
Wijtse
wordt gecertificeerd: Trijntie
Overige personen: Gerrijt

1645-08-11
♠ Wijlen Andries Jukes, broer van wijlen Jan Jukes.
Trijntie Jukes, oud 51 jaren, weduwe van Folckert Gerrijts.
Juke Andries, herbergier te Amsterdam, in Holland genaemd: Julius Andries, oud........
Betreft: verklaring van Trijntie Jukes, en anderen (waaronder Jan Wibrens, meester snider en Joris Thijszn, coperslager, oud: omtrent 51 jaren), inzake borgstelling van voornoemde Andries, voor zijn voornoemde broer Jan, waardoor hij geruineert wierde. De obligatiebrieven en de acte van borchtochte zijn gedagtekend: 17 maij 1624 en op 19 Martij 1626, geregistreerd in de Grietenie van Westdongeradeel (hypotheekboek) enzevoort, welke verklaring wordt gedaan op verzoek van Juke Andries, herbergier, te Amsterdam.
verklaarder: Jan
Joris
certificeert: Trijntie
Belanghebbende: Juke
Erflater: Folckert
Overige personen: Andries
Jan

1645-08-25
♠ Adam Hendrix, burger alhier.
Verklaart, op verzoek van Hubert Janszn Bomgaerdt, dat hij comparant geen handel en wandel heeft gehad met Jan Scheij, tot Rees en hem dan ook niets schuldig te zijn.
verklaarder: Adam
Overige personen: Hubert Bomgaerdt
Jan

1645-08-25
♠ Annetien Alberts, ontrent 3 jaren geleden alhier woonachtig.
Betreft: verklaring van drie personen, dat zij niet weten dat voornoemde Annetien zich aan dieverij heeft schuldig gemaakt, veel min, dat zij alhier aan de kaeck heeft gestaen.
Getuige: Auck Tierx, huisvrouw van Claes Pijtters.
Dirck Hanszn, adsistent.
Lambert Tiaerdts, adsistent
Oud:.......
verklaarder: Lambert
Verdachte: Annetien
Getuige: Auck
Dirck
Overige personen: Claes

1645-08-25
♠ Jan Scheij, tot Rees.
Oud:......
Betreft: verklaring van de burger Adam Hendrix, alhier, op verzoek van Hubert Janszn Bomgaerdt, dat hij comparant geen handel en wandel heeft gehad met voornoemde Jan Scheij en hem dan ook niets schuldig te zijn.

1645-08-27
♠ - Foeke Ripperts, backer en burger alhier.
- Gabriel Jans, meester snider en burger alhier.
- Jool Jurrijens burger alhier, oud:......
- Cornelis Claessen, kistemaker en burger, alhier. Oud:.......
Verklaren dat zij wijlen de echtelieden Jurrijen Everts Berchman en Trijntie Jans hebben gekend en dat Stijn en Hendrickien Jurrijens, respectievelijk gehuwd met Pijtter Janszn en Joost Hendrix Hoppenaer, hun dochters en enigste erfgenamen zijn.
Leeftijden niet vermeld.
certificeert: Foeke
Gabriel
Jool
Cornelis
wordt gecertificeerd: Stijn
Hendrickien
Pijtter
Joost Hoppenaer
Erflater: Jurrijen Berchman
Trijntie

1645-09-12
♠ Gerke Baukes, appoincteerde onder de compagnie van capitein Dijxtra en Fredrick Rijckling
Vader van wijlen .., in leven gehuwd met wijlen Toets Simons en moeder van .. kinderen.
Voornoemde Toets is een halfbroer van wijlen Hans Pos.
Op zijn verzoek verklaren drie personen dat de kinderen van voornoemde Toets en wijlen voornoemde Gerkes dochter de naeste erfgenamen zijn van voornoemde Hans Pos: - Steffen Strousack, onder de Compagnie van Graaf Willem van Nassau.
Oud:......
- Hans Werle, appoincteerde onder de Compagnie van Capitein Snabelius.
Oud:......
Overige personen: Gerke
Dijxtra
Toets
Hans

1645-09-13
♠ Riemer Tonis.
Oud:....
Ontfangt last van Sijtske Stases, te Bollingwier, weduwe van Sibren Pijtters, om de penningen, welke haar als erfgename van haar moeije: Seartien Anders, zijn competerende te ontfangen van de weeskamer tot Amsterdam.
Sijtske Stases, is dochter van overleden Staes Andries, broer van Seartien Anders.
erfgename: Sijtske
Erflaatster: Saertien
Overige personen: Riemer
Sibren

1645-10-15
♠ Gerrijt Epes, mr kistemaker.
Verklaart dat de goederen van Cunira en Jaicke Siccama zijn gelegen in deze stadt en in deze provincie, waarvan alle landslasten enzovoorts in deze stadt en provincie worden betaald.
Getuige: Gerrijt
Overige personen: Cunira Siccama
Jaicke Siccama

1645-10-27
♠ Antie Sioerdts, weduwe van Obbe Simons.
Moeder van Simon Obbes, vertrocken naar Oost Indien en aldaar overleden (?).
Betreft: verklaring van drie personen dat zij voornoemde Simon hebben gekend en dat diens voornoemde moeder zijn enigste erfgename is. Deze geeft last aan Otte Janszn te Amsterdam om de haar toekomende penningen van de Oost Indische Compagnie te ontfangen.
Getuige: Tonis Jacobs, wagenmaker.
Getuige: Harmen Wijtses.
lastnemer: Otte
Erflater: Simon
Getuige: Tonis
Harmen
Overige personen: Antie
Obbe

1645-10-27
♠ Antie Sioerdts, weduwe van Obbe Simons.
Moeder van Simon Obbes, vertrocken naar Oost Indien en aldaar overleden (?).
Betreft: verklaring van drie personen dat zij voornoemde Simon hebben gekend en dat diens voornoemde moeder zijn enigste erfgename is. Deze geeft last aan Otte Janszn te Amsterdam om de haar toekomende penningen van de Oost Indische Compagnie te ontfangen.
Getuige: Tonis Jacobs, wagenmaker.
Getuige: Harmen Wijtses.
lastnemer: Otte
Erflater: Simon
Getuige: Tonis
Harmen
Overige personen: Antie
Obbe

1645-10-27
♠ Claes Janszn, breider.
Oud: .....
Verklaart, dat hij Simon Obbes, vertrocken naar Oost Indien, heeft gekend; dat deze een zoon is van Obbe Simons (overleden) en Antie Sioerdts en dat laatstgen. diens enigste erfgename is.
enz. enz.
Geografische aanduidingen: Oost Indië
certificeert: Claes
gecertificeerde: Simon
Overige personen: Obbe

1646-01-16
♠ Ennecke Dircks, huisvrouw van de burger en meester linnenwever Tomas Pijtters, alhier.
Haar moeije: wijlen Mechtelt Dircks, in leven gehuwd met wijlen de richter-bode Gijsbert Janszn, wonende tot Cuijck.
Mechtelt was een zuster van Enneke's moeder.
Op haar verzoek verklaren drie personen: - Grietie Tomas, weduwe van Hendrick Jilles;
- Wijtske Nicles, gehuwd met Hoite Sibrens, alhier;
- Willem Jans zn, burger alhier. Oud: .....
dat zij voornoemde Mechtelt Dircks hebben gekend en dat deze een zuster was van voornoemde Enneke's moeder en also Enneke's moeije.
wordt gecertificeerd: Ennecke
erflater en moeder: Mechtelt
certificeert: Grietie
Wijtske
Overige personen: Tomas
Gijsbert
Hendrick
Hoite

1646-01-16
♠ Ennecke Dircks, huisvrouw van de burger en meester linnenwever Tomas Pijtters, alhier.
Haar moeije: wijlen Mechtelt Dircks, in leven gehuwd met wijlen de richter-bode Gijsbert Janszn, wonende tot Cuijck.
Mechtelt was een zuster van Enneke's moeder.
Op haar verzoek verklaren drie personen: - Grietie Tomas, weduwe van Hendrick Jilles;
- Wijtske Nicles, gehuwd met Hoite Sibrens, alhier;
- Willem Jans zn, burger alhier. Oud: .....
dat zij voornoemde Mechtelt Dircks hebben gekend en dat deze een zuster was van voornoemde Enneke's moeder en also Enneke's moeije.
wordt gecertificeerd: Ennecke
erflater en moeder: Mechtelt
certificeert: Grietie
Wijtske
Overige personen: Tomas
Gijsbert
Hendrick
Hoite

1646-03-00
♠ Annius Swaga.
Oud:....
Betreft: verklaring van Tomas Dirx, meester....., dat voornoemde Annius bij hem zijn leerjaren in getrouwheid heeft uitgestaen.

1646-03-12
♠ Hans Aerns
Oud:.....
Op zijn verzoek verklaart Lammert Hendrix, op last van de Corperael ........, dat voornoemde Hans deze somer het Fendel van de Guarde in zijn Schip heeft gehad en in dienst geweest.
verklaarder: Lammert
verzoeker: Hans

1646-03-12
♠ Lammert Hendrix.
Oud:......
Verklaart, op last van de Corporaal:....... dat Hans Aerns deze somer het fendel van de guarde in zijn schip heeft gehad en in dienst geweest.
verklaarder: Lammert
Overige personen: Hans

1646-04-09
♠ Albert Claessen
Betreft: verklaring van Dirck Simons, dat voornoemde Albert bij hem zijn leerjaren in getrouwheid heeft uitgestaen.
Getuige: Dirck
Overige personen: Albert

1646-05-21
♠ Sixtus Elgersma
Verklaring van Jan Lutenbach, meester..........., dat voornoemde Sixtus bij hem zijn leerjaren, twee volle jaren, in getrouwheid heeft uigediend.
certificeert: Jan Lutenbach
wordt gecertificeerd: Sixtus Elgersma

1656-01-30
♠ Aeltie Hendrix, alhier.
Terzake contraventie van de listen van de stadts-daler.
Boete van 10 golden friesche rijders.
dader: Aeltie

1668-04-01
♠ Adius, (Jacobus), secretaris der Magiestraet.
Sierck Tialkes, meester schoenmaecker, wonende alhier.
Oud: 32 jaren.
Aangifte van belediging van princesse Albertina, de magistraet en Seets: Adius, gepleegd door Hero Joannes, apothecker.
Overige personen: Jaobus Adius

1738-12-14
♠ Arnoldus van den Berg, Coopman, bij de Ossekop, alhier.
Gehuwd met: Jeltie Martens, 32 jaren.
Oud: 29 jaren.
Aangifte van diefstal van enige stucken bondgoed, eigen aan getuige, gepleegd door middel van inbraak.
Dader(s)onbekend.
Geografische aanduidingen: bij de Ossekop
Aangever: Arnoldus van den Berg
Overige personen: Jeltie

1738-12-14
♠ Arnoldus van den Berg, Coopman, bij de Ossekop, alhier.
Gehuwd met: Jeltie Martens, 32 jaren.
Oud: 29 jaren.
Aangifte van diefstal van enige stucken bondgoed, eigen aan getuige, gepleegd door middel van inbraak.
Dader(s)onbekend.
Geografische aanduidingen: bij de Ossekop
Aangever: Arnoldus van den Berg
Overige personen: Jeltie

1755-02-25
♠ Jan Jacobs Pinart, Gerechtsbode.
Administrator van de nalatenschap van overleden Jetsche Busch, weduwe van Bartel Snijdelaar, in plaats van overleden Notaris Romke Sijlstra, was administrator van de boedel van overleden Jetske Busch, in plaats van Notaris J. Bouritius, vervangen wegens zijn overlijden, door bovenstaand persoon.

1786-03-30
♠ Talina Folkerts, huisvrouw van de coopman: Yde Weijdema, alhier. Moeder van drie kinderen.
Oud: 27 jaren (haar man: 32 jaren)
Mede-aangifte van bedreiging van getuige en haar man, benevens van de egtelieden: Harmen Elzinga en Antie Jans, gepleegd door de State-Bode Heerbels, de Deurwaarder Broersma en Frans Dilling, schrijver, oud: 31 jaren.

1786-03-30
♠ Talina Folkerts, huisvrouw van de coopman: Yde Weijdema, alhier. Moeder van drie kinderen.
Oud: 27 jaren (haar man: 32 jaren)
Mede-aangifte van bedreiging van getuige en haar man, benevens van de egtelieden: Harmen Elzinga en Antie Jans, gepleegd door de State-Bode Heerbels, de Deurwaarder Broersma en Frans Dilling, schrijver, oud: 31 jaren.

1788-04-15
♠ Aafke Gerbens, oud 60 jaren, weduwe van wijlen Hans Caspers, Groote Kerkstraat, alhier.
Aangifte van diefstal van wasgoed eigen aan getuige.
Dader(s) onbekend.
Slachtoffer: Aafke
Erflater: Hans

>> begin