>> HOMEpage

Oude Doelesteeg Leeuwarden
Transportakten huizen en kamers 1585-1683

Bron: Historisch Centrum Leeuwarden
Internetuitgave: M.H.H. Engels, september 2022
de beschrijvingen op de site allefriezen.nl aangevuld en gecorrigeerd
de aldaar onjuiste inventarisnummers nu verbeterd en gemerkt met [!]

1588
Verkoper: Laurens Feijckes / Rynts Syurdts
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Hoijte Ulckes / Barbara Pouwels
Bron: Groot-Consentboek, inventarisnummer 3616, blad 99v, aktenummer 5094
twee camers - Z Meynts Douwes N Rein Jans
1589
Verkoper: Hoyte Wlcksz. / Barbara Pouwels
Diversen: Doelesteeg, Oude, een kamer, c.a.
Koper: Edo Docoz. / Folckertyen Romtes
Bron: Proclamatieboek, inventarisnummer 3563, bladzijde 272, aktenummer 2777
camer - Z Mints Douwes N verkopers
1591
Verkoper: Wibe Abbes Hania
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Bocke Douwes schipper / Brecht Meiers
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3680, blad 8v, aktenummer 17638
camer - W de steeg O Herman Jans[?] snider
1593
Verkoper: Eede Doeckes t'Oldeboorn
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Fide Cornelis dr
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3680, blad 23, aktenummer 17696
camer - N Hoyte Ulckes Z Bocko schipper
1599
Verkoper: Aucke Jans dr / Cornelis Jans mesmr.
Diversen: Doelesteeg, Oude
Relatie: gehuwd met of weduwe van Jan
Koper: Gerbrand Johannesz. / Trijncke Seerps
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3680, blad 115, aktenummer 17945
camer - O en N Hercke Fedricx erven Z Hoijtte Wijlckes
1601
Verkoper: Willem Hansz. / Marij Dircx
Diversen: Doelesteeg
Koper: Mr. Claes Can / Maritghen Alle dr.
Bron: Groot-Consentboek, inventarisnummer 3618, blad 38, aktenummer 5758
camer twe woeningen hooch staende op een kelder - Z t'gemene diept N Gerryt Jansz.
1601
Verkoper: Ida Piers
Diversen: Doelesteeg, Oude, bij het Ruiterskwartier
Relatie: weduwe van wilen Jan Sipckes
Koper: Trijn Pyers
Relatie: weduwe van wilen Mr. Hidde Folsgara in tijden advocaet
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3680, blad 177v, aktenummer 18017

1604
Verkoper: Ulcke Hoeijtes ende Geerthien Hoyte dr. / Huyge Cornelis
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Thomas Claesz. / Anna Jochums
Bron: Groot-Consentboek, inventarisnummer 3618, blad 171, aktenummer 5895
camer - N Gerben Joannes Z Ydt watses
1605
Verkoper: Gerbren Johannesz. / Trincke Seerps
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Cornelis Hettes / Trijn Botte dr.
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3681, blad 81, aktenummer 18165
camer - N Hercke Feddrix Z Thomes Claesz.
1608
Verkoper: Trijn Harckes / Johannes Nittes
Diversen: Nieuwestad Zuidzijde, hoek Oude Doelesteeg
Koper: Philippus Harckes, broer van verkoper
Bron: Groot-Consentboek, inventarisnummer 3619, blad 136, aktenummer 6081
1/3 huys, streckende tot achtwer aen Cornelis Weiners camer - W steeg O Jan Michiels
1608
Verkoper: Trijn Piers, weduwe van mr. Hidde Folsgara
Diversen: Doelesteeg, Oude, op de hoek, aent bolwerck
Koper: Jacob Arents, laeckencooper / Jantzen Cornelis dr.
Bron: Groot-Consentboek, inventarisnummer 3619, blad 107, aktenummer 6060
huysinge
1609
Verkoper: Philippus Harckis, wagenmaecker
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Cornelis Hettis, linnenwever
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3681, blad 228v, aktenummer 18308

1609
Verkoper: S. Wijbrants
Diversen: Nieuwestad Zuidzijde, hoek Oude Doelesteeg
Koper: M. Jans
Bron: Groot-Consentboek, inventarisnummer 3619, blad 238, aktenummer 6161
achtien holtvoets plaets - neffens ofte ten Z van de copers huisinge
1609
Verkoper: Geert Claas dr., wedue van Sioert Douwes
Diversen: Nieuwestad Zuidzijde, bij de Oude Doelesteeg
Koper: Arien Arents, burgervaandrig
Bron: Decreetboek, inventarisnummer 3496, blz. 10, aktenummer 800
halve huisinge - naest het hoeckhuys bij Philips Harckes wagenmaecker bewoont wordende, alwaer de witte ploech uuthanght
1615
Verkoper: Jantien Cornelis dr. wed. Jacob Arents, in Antwerpen wonende
Diversen: Ruiterskwartier, hoek Oude Doelesteeg, aen t'bolwerck w.z.
Koper: Jacob Mevis / Tialk Buwes
Bron: Groot-Consentboek, inventarisnummer 3622, blad 15v, aktenummer 6551
huysinghe - N Thomas apothecars thuyn W Auck Sioerts, O de straet
1616
Verkoper: Pieter Jans, holsager / Fopck Joannis
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Hans Jurriens van Cratsenstein [= Joodse familienaam Kratzenstein] / Trijn Tonis dr.
Bron: Certificatieboek, inventarisnummer 3338, blz. 57, aktenummer 211
huysinge ofte camer van drie woningen - bij de Doele in de oost doelesteige, N en Z Jetze Claesz. turffdrager
1617
Verkoper: Pieter Jans, holtsager / Fopck Joannis
Diversen: Doelesteeg, Oude, Ooster -
Koper: Claeske Pieters dr., wed. van Henrick van Wesel
Bron: Certificatieboek, inventarisnummer 3338, blz. 95, aktenummer 233
camer -
1617
Verkoper: Cornelis Hettis, linnenwever / Trijn Botte dr.
Diversen: Doelesteeg, Oude, bij de -; wandelcoop voor zekere camer ten suyden van de vercopers schuyre mede in de gemelte stege staende, Z Id Erntsis N meergemelte schuyr
Koper: Thomas Claasz., koemelcker / Anna Jochums
Bron: Certificatieboek, inventarisnummer 3338, blz. 91, aktenummer 231
huysinge - N Philippus Harckis Z kopers
1618
Verkoper: Cornelis Hettes, linnenwever / Trijn Botte dr.
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Thomas Claesz., koemelker / Anna Jochums
Bron: Groot-Consentboek, inventarisnummer 3623, blad 3, aktenummer 6719
huysinge - N Philips Harckes Z copers
1618
Verkoper: Cornelis Hettes, linnenwever / Trijn Botte dr.
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Thomas Claesz., koemelker / Anna Jochums
Bron: Groot-Consentboek, inventarisnummer 3623, blad 5v, aktenummer 6722
wandelcoop
1621
Verkoper: Reinier Gerleffs, houtsager / Doyts Pieters
Diversen: Doelesteeg, Oude, hoek, bij 't Bolwerk
Koper: Geert Pietersdr, wed. van Doecke Doeckes
Bron: Certificatieboek, inventarisnummer 3339[!], blz. 28, aktenummer 302
camer - N Ida Waetzes O Maayke Alberts
1621
Verkoper: Baucke Alberts, ruyter onder ritmr. Joncker Hero van Burmania / Hylck Syurdts
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Rompcke Griolts / His Jeroens
Bron: Groot-Consentboek, inventarisnummer 3624, blad 38, aktenummer 6977
huysinge mette peerdestallinge - N Rompcke Jans Z Jacob wever
1622
Verkoper: Meintze Jans, lijndrayer / Nenck Elings dr.
Diversen: Nieuwestad Zuidzijde, hoek Oude Doelesteeg
Koper: Baarnt Sweers, fijn meester coopman tot Amsterdam
Relatie: Egbert Dolingh als last ende procuratie hebbende
Bron: Groot-Consentboek, inventarisnummer 3624, blad 64v, aktenummer 7005
huysinge streckende van vooren de straate tot achter aen Reiner holtsager camer toe - O de selve steige W Geert Sioerdts wed.
1622
Verkoper: Romcke Jans, glaasmaker / Phyke Jacobs
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Reiner Thomas, stoeldrayer
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3684, blad 140, aktenummer 18947
camer - N Cornelis Hettes Z Romcke Greolts
1622
Verkoper: Meinse Jans, lijnslager / Naenck Elings
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Reiner Gerloffs, holtsnijder / Wyts Pieters dr.
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3684, blad 143, aktenummer 18950
camers - achter vercopers huysinge, Z Romcke Jans glaesmaker N vercopers huysinge
1623
Verkoper: Jelle Cornelis, houtsnijder / Griet Taco dr.
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Joannes Joannis, hoefnaijer / Gryet Dijlerts
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3684, blad 189, aktenummer 19001
nieuwe camer ofte dwarshuysinge streckende tot aen de hovinge van Pieter Tyara - N Baucke Syoerts mr metselaer Z Thomas koemelcker
1624
Verkoper: Baucke Sioerts, mr. metselaer / Griet Hendrix
Diversen: Doelesteeg, Oude, o.z.
Koper: Thonis Roeleffs, mr. metseler / Meyns Alkes
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3684[!], blad 256, aktenummer 19081
nieuwe woninge bij Gerben leningdrager [van een compagnie] bewoont - N Jan Duckes Z Pieter Tyara
1625
Verkoper: Gerben Sibrens / Jelke Jans dr.
Diversen: Doelesteeg, Oude, bij de oude wal
Koper: Rosier de Bloem / Grietie Nannes
Bron: Certificatieboek, inventarisnummer 3339, blz. 201, aktenummer 360
camer - N de olde wal nu leege plaatse sijnde Z Antie
1625
Verkoper: Tonis Roeloffs, mr. metseler / Meins Algers dr.
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Mevis Claesz., rogdrager / Rieme Jansdr.
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3685, blad 48, aktenummer 19109
huisinghe ofte woninghe aen de oostsijde in de olde doelesteech - N Jan Doeckes Z Johannes Joannis mr. snider nu wonende tot Stiens
1625
Verkoper: Corenlis Hettes, linnenwever / Trijn Botedr.
Diversen: Doelesteeg, Oude, o.z.
Koper: Douwe Emes, timmerman / Tiets Gabbedr.
Niaarnemer: Mr. Elco Dronrijp vanwegen Pyter Andries Tiara
Bron: Proclamatieboek, inventarisnummer 3566, blz. 196, aktenummer 2933
camer - N Buwe Eedes Z Pieter Tiaarts lijndraeier
1625
Verkoper: Cornelis Hettes, linnenwever / Trijn Botte dochter
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Douwe Eme z., timmerman / Tiets Gabbe dr.
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3685, blad 30v, aktenummer 19095
camer ofte woninghe - N Buwe Aedis huisinghe O de hovinghe van Pyter Andries Tyara ende Eelck Oene dochter Z Pyter Tiaedts lijndrayer
1627
Verkoper: Joannes Joannesz. / Griet Eilaerts wonende in de gebuyrte tot Stiens
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Yffke Rintzes
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3685, blad 163, aktenummer 19215
nieuwe camer ofte dwarshuysinge - N Meves Claessen Z Buwe koemelcker
1629
Verkoper: Johan Norman / Maria Sweerts, erfg. van w. Beernt Sweerts in levene coopman binnen Amsterdam
Diversen: Nieuwestad Zuidzijde, hoek Oude Doelesteeg
Koper: Toenis Clasen / Janneken Fransen
Bron: Groot-Consentboek, inventarisnummer 3625, blad 242, aktenummer 7326
huysinge, plaets ende schuyere ofte achterhuys; voor van de straet tot achter aen Reyner holtsagers huysinghe ofte camer sijnde dese huysinge - O de steech W Warner Ewerts huysinghe
1629
Verkoper: His Jeroens wedue van Rompcke Greolts
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Claes Jansen, koeckebacker / Antie Ulckes
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3686[!], blad 26, aktenummer 19288
huysinge ende stallinge daer de Appelgrauwe hinxt uythangt bij Cornelis Barenties laast bewoont
1629
Verkoper: Femme Thonis, snijder / Antie Pouwels
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Romcke Jansen, glasemaker / Phyke Jacobs
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3686[!], blad 23v, aktenummer 19285
camer N Cornelis Hettis Z Rompcke Greolts erffgenamen
1629
Verkoper: Rompcke Jans, glasemaker / Fycke Jacobs
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Jan Jansz., hoedmaker / Mintie Luytses
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3686[!], blad 25, aktenummer 19287
woninge bij vercopers althans bewoont - Z erffgenamen van Auck Sioerdts N Reyner Gerloffs holtsager
1630
Verkoper: Pieter Tiaards, lijndraiers knecht / Anna Watses zijn overledene huysfr.
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Pieter Andries Tijara
Bron: Decreetboek, inventarisnummer 3499, blad 43r, aktenummer 988
camer - N en O Pieter Tyara Z Geert moers camer
1631
Verkoper: Henrick Huijberts, brouwer
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Joannis Juuties
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3686, blad 106, aktenummer 19409
op een nae te laeste ofte uytterste camer aen 't oude affgebroken bolwerck - O Fecke Anskema hoff Z des selves steen W de straet N Jan Salomons camer
1632
Verkoper: Toenis Clasen brouwer
Diversen: Nieuwestad Zuidzijde, hoek Oude Doelesteeg
Koper: Doitse Dircx brouwer / Antie Jochums
Bron: Groot-Consentboek, inventarisnummer 3627[!], blad 28v, aktenummer 7545
huijsinge, plaats ende schuyre ofte achterhuysinge [door verkopers] becomen van Paulus Hilmers tot Amstelredam
1632
Verkoper: Tyal Buwedr. wed. van Jacob Mens linnenwever
Diversen: Ruiterskwartier, hoek Oude Doelesteeg
Koper: Cornelis Hettis, linnenwever / Trijntie Bottedr.
Bron: Certificatieboek, inventarisnummer 3339, blz. 385, aktenummer 439
huysinge op de suyder hoeck [v.d. steeg] tegensover 't stdas bolwerck - N Claas Jans koeckebakker W Auck Sioerds O de strate ofte stege
1633
Verkoper: Barbar Harcke dr. wed. van w. Sibren Jans / Joannes Nittes wonachtigh op de Lutke Gaast in GroningerlantJans
Diversen: Nieuwestad Zuidzijde, hoek Oude Doelesteeg
Koper: Keimpe Tiaards, coopman / Rompck Dircxen dr.
Bron: Groot-Consentboek, inventarisnummer 3627, blad 46, aktenummer 7637
hoeckhuysinge, daer de witte ploegh uythanckt, bij w. Philippus Harckes nagelaten, streckende tot achter aen het cleen huys met reyd gedeckt
1634
Verkoper: Tr. Hiddes
Diversen: Doelesteeg, Oude, o.z.; geval waarin geen beslissing is genomen
Relatie: gehuwd met of weduwe van Juckes
Koper: Cornelis Hettes
Niaarnemer: Keympe Tyaerds
Bron: Proclamatieboek, inventarisnummer 3567, blz. 200, aktenummer 2960
huisinge - N Keimpe Tiaarts Z Cornelis cuipers camer W de Doelesteegh
1638
Verkoper: Pytter Andries Tyara
Diversen: Nieuwestad Zuidzijde, bij de Oude Doelesteeg achter de "blauue sleutel"
Koper: Lambertus van Dalen / Antie Pytters
Bron: Groot-Consentboek, inventarisnummer 3628, blad 18v, aktenummer 7819
huysinge ende hovinge sampt twe camers bij Thijs Gerrits korffmaker bewoont -
1639
Verkoper: Jan Doeckes erfgenamen
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Sytske Jan Doekes
Bron: Decreetboek, inventarisnummer 3500, blad 39v, aktenummer 1061
camer -
1639
Verkoper: Gellius Jongstall, oude Raed provinciael
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Jan Nijenhuis, dienaer van justitie / Elske Jans dr.
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3687, blad 181, aktenummer 19747
halve huysinge [door kopers] in huyringe gebruyckt, waeraff d'andere halve huysinge Jan passementwercker toecompt
1639
Verkoper: Fike Jacobs wed. van Romke Jans
Diversen: Doelesteeg, Oude
Relatie: gehuwd met of weduwe van Jan
Koper: Jacob Frese, adelborst onder de gaerde van sijn Exellentie / Hyncke Meijers
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3687, blad 179, aktenummer 19745
camer - N de huysinge van Cornelis Hettes Z Romke Greolts erven
1640
Verkoper: Haye Thomasz. / Auckien Jelles, lakencopers
Diversen: Nieuwestad Zuidzijde, bij de Oude Doelesteeg
Koper: Juffrou Margarita van Aernsma, wed. van capyteyn Isbrants van Walta
Bron: Groot-Consentboek, inventarisnummer 3628, blad 198, aktenummer 7940
huysinge ende hovinge, streckende tot achter aen de olde stadvhesten, twee camers bij Marthijs Gerryts corfmaker althans bewoont daeraen off onder mede begrijpen en behorende, bij vercopers ende Botte Jelles respective tegenwoordich bewoont en gebruyckt
1641
Verkoper: Mijnte Jansdr. wed. van Jan Janssen hoedmaker
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Harmen Hendricks / Fopk Lyckles
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3687, blad 274, aktenummer 19822
huisinge - N Reiner holtsager Z Tijs Piers
1641
Verkoper: Jacob Taekes, bomesijnwercker / Jeltie Rinx
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Tijs Gerrits, mr. corffmaker / Antie Rinnerts
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3687, blad 237, aktenummer 19794
huysinge - N d'erffgenamen van Jasper Cornelis huysinge Z de wedue van Jacob Mevis
1645
Verkoper: Feyke Jans dr. wedue van w. Egbert Gerryts cuyper woonachtich tot Egmont Op de Hoeff
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Geert Bennes / Eelck Hendrix dr.
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3688, blad 207, aktenummer 19998
halve huisinge, plaetse ende stallinghe bij d'copers selffs bewoont, [door verkoopster] van Claes Tomas smit cum uxore in cope becomen; kopers eijgenaers van de andere helffte -
1649
Verkoper: Nieske Sijbes / Hendrick Harts, brouwer
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Dirck Beerns, mr. linnenwever / Kunerke [= Cuneke, Cunera] Hendricks
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3689, blad 169[!], aktenummer 20143
huisinge - N de huisinge van Tijs Piers Z Jacob de Fries
1650
Verkoper: Cornelis Jaspers
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Oene Siouckes, metselaer, cum uxore
Niaarnemer: Hendrick Harmens
Bron: Proclamatieboek, inventarisnummer 3569, blz. 195, aktenummer 3112
camer -
1650
Verkoper: Cornelis Jaspers, oudt 24 jaer, gesterckt met curator Harmen Aerns, hoedmaker
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Oene Sijouckes, mr. metselaer / Jancke Hessels
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3689, blad 247v, aktenummer 20217
camer - Z Matthijs Gerrits, mr. korffmaker N Jacob Friese, adelbors[t] onder de guarde van sijn Ex.tie
1650
Verkoper: Tetke Sioerdts wed. van w. Mevis Claessen
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Gerard Walrich, mede ontfanger van Friesland / Juffrou Margareta van Aernsma
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3689, blad 243v, aktenummer 20211
camer - N de woninge van Sytske Jan Doeckes Z Eeffke Rinses O coper cum uxore
1650
Verkoper: Iffke Rinzes
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Gerard Walrich, mede ontfanger der consumtien van Frieslant / Juffrou Margareta van Aernsma
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3689, blad 244, aktenummer 20213
camer - O en N de copers Z Geert Binnerts
1654
Verkoper: Fedtie wed. van Harmen Aerns hoedmaker
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Jacob Fryse, adelborst onder de guarde van sijn Eccel.tie / Hincke Meyers
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3690, blad 139, aktenummer 20378
camer - Z Mathijs Gerryts, corffmaker N de copers
1655
Verkoper: Voogden van het St. Anthonis Gasthuys
Diversen: Doelesteeg, Oude, op de hoek
Koper: Pytter Janssen, coperslager / Antie Beerns
Bron: Groot-Consentboek, inventarisnummer 3634[!], blad 36v, aktenummer 8826
huysinge - N en W Mathijs Gerryts, mr. corffmaker O de Doelesteegh
1657
Verkoper: Cornelis Jansen ende Harmen Cornelis, brandewijnbranders, e.a.
Diversen: Doelesteeg, Oude, hoek Ruiterskwartier
Koper: Gerard Walrich, mede ontfanger generael van Vrieslandt / Juffr. Margareta van Aernsma
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3690[!], blad 256v, aktenummer 20501
camer ofte woninge - N de copers O Jan Jeltes Z de stadtswal van 't Ruytersquartier
1660
Verkoper: Tiamcke Pijters wed. van wijlen Jucke Dircx, [en drie anderen, allen erfg. van w. Sytske Pyters, laest wed. van w. Ate Harmens in leven mr. backer]
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Teunis Jansz., mr. metselaer
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3691, blad 115, aktenummer 20624
helfte van seeckere woninge bestaende in twe camers, een boven en een beneden, bij Henningh Bartels cum uxore bewoont - O en Z ontfanger Walrich N keimpe Sioerts backr
1660
Verkoper: Pytter Jansen brouwer
Diversen: Doelesteeg, Oude, op de hoeck
Koper: Willem Teeckes brouwersgezel / Wiggeltie Cornelis
Bron: Groot-Consentboek, inventarisnummer 3635, blad 107v, aktenummer 9068
huysinge, brouwerije ende brougereetschap - O stege Z straet W en N Mathijs Gerryts bode
1661
Verkoper: Mathijs Gerrijts, bode der stede Leeuwarden
Diversen: Ruiterskwartier, olde stadswal tusschen Axma- en Oude Doelesteeg
Koper: Hans Lentz / Idtie Douwes
Bron: Groot-Consentboek, inventarisnummer 3635, blad 192, aktenummer 9166
twee camers - O Willem Takes W de erffgen. van schepen Henricus Schotanus
1663
Verkoper: Ibeltie Wouters huisvre. van Evert Pouwels
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Cornelis Jusum
Niaarnemer: Isbrant Auckes
Bron: Proclamatieboek, inventarisnummer 3570, blz. 176, aktenummer 3149
huisinge 't Stins
1666
Verkoper: Teunis Jansen mr. stadts metseler
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Jan Egberts / Geertie Willems
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3692, blad 168v, aktenummer 20904
woninge bestaende in een beneden- en bovencamer, met de paerdenstal
1666
Verkoper: Pieter Janssen brouwer
Diversen: Ruiterskwartier, hoek Oude Doelesteeg
Koper: Willem Takes brouwer
Bron: Decreetboek, inventarisnummer 3501, blz. 292, aktenummer 1208
huys en brouwerije - achter in 't Ruyttersquartier
1666
Verkoper: Willem Taeckes brouwer / Wyke Cornelis
Diversen: Ruiterskwartier, hoek Oude Doelesteeg
Koper: Sioerd Jacobs mr. backer / Wytske Pyters
Bron: Groot-Consentboek, inventarisnummer 3638[!], blad 20, aktenummer 9472
huysinge ende brouwerije met het brouwersgereedschao en het bargehock op de waterswal - O de steege Z de straet W en N Mathijs Gerryts
1666
Verkoper: Jan Egberts / Geertie Willems
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Tettie Jacobs Vorschenborgh wed. Leunis[!] Dombergen
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3692, blad 199, aktenummer 20935
huysinge bestaende in een beneden- ende bovenkamer
1668
Verkoper: Gosewijn van Wijdenfelt, sergeant major van een regiment ende capiteyn van een compagnie te voet
Diversen: Nieuwestad Zuidzijde, bij de Oude Doelesteeg
Koper: Jan Egberts/ Geertie Willems
Bron: Groot-Consentboek, inventarisnummer 3638, blad 98v, aktenummer 9594
halve huisinge -
1669
Verkoper: Tettie Jacobs Vorsenborgh wed. w. Leunis Dombergen
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Dirck Feddes laeckenbereyder / Aeltie Jans echtel. onder de clockslagh Leeuwarden woonachtig
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3693, blad 92v, aktenummer 21059
huisinge bestaende in een beneden- ende bovencamer
1672
Verkoper: de erven L. Wolters
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Sanne Jellema
Bron: Decreetboek, inventarisnummer 3502, blz. 96, aktenummer 1249
de helft van "het Stins" bij Sipkien Claessen cum marito en verscheydene andere als huyrders bewoont, toebehorende d'andere helft Pieter Agges gortmaker
1675
Verkoper: Dirck Feddes laeckenbereider
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Jr. Johan Coenders cap. van de guarde ende sijne vorstel. doorluchtirheyt Prins Hendrick Casimier stadtholder van Frieslandt / vrou Margareta van Walta
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3694, blad 58v, aktenummer 21262
huysinge bestaende in een beneden- ende bovencamer
1677
Verkoper: Grietie Sijbes echte huysvre. van Tiepcke Jans tot Hallum
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Freerck Joannes coopman
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3694, blad 102v, aktenummer 21310
huisinge bestaende in drie camers - N Reyner holtsagers huisinge Z Sanne Jellema huisinge met dese vercopers t'samen (het Stins genaemt)
1682
Verkoper: Freerck Joannes coopman / Bauck Wopckes
Diversen: Doelesteeg, Oude
Koper: Jan Egbarts Hardenberch coopman / Berber Hobbes
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3695, blad 30, aktenummer 21497
huisinge bestaande in drie camers - N Reyner holtsagers huisinge Z de huisinge van Sanne Jellema cum soc. (het Stins genaamt)
1683
Verkoper: erfgenamen van Warner Ewerts olde schepen, Wolter Melis e.a. tot Haerlem
Diversen: Doelesteeg, Oude
Relatie: gehuwd met of weduwe van Melis
Koper: Gerryt Gerckes Osingh / Rixtie Dirx echtel. onder de clockslagh Leeuwarden
Bron: Klein-Consentboek, inventarisnummer 3695, blad 69, aktenummer 21537
camer met een loodts bij Tiaard Wytses gebruickt

>> begin