>> HOMEpage

Catalogus librorum Horatii Knyff
Veiling ten huize van de overledene aan de Eewal
Leeuwarden 22 april 1679

Bron: Bibliothèque Nationale de France Q 373
Internetuitgave: M.H.H. Engels, april 2016
Zie ook de boedelbeschrijvingen van Leeuwarden en Wier.

Uit: Genealogy Van Knijff, door Onno Hellinga, Geneal. Jierb. 2002, 132/133:
III. dr. Horatius van Knijff, berne Ljouwert 28 des. 1628, doopt dêr (as Orisius) 1 jann. 1629, 14 nov. 1643 studint elokwinsje en skiednis te Frjentsjer en juny 1646 studint rjochten te Leien, advokaat ([4-6-]1651), lid fan de Generaliteits- Rekkenkeamer (1652-1653), lid fan de Steaten-Generaal, boargemaster fan Boalsert* (1655, 1659) - op 27 december 1654 had Knijff het burgerrecht van Bolsward verkregen -, folmacht nei de Lândei foar dy stêd (1658, 1659), riedshear yn it Hof fan Fryslân (1660-1679), stoarn Ljouwert 12 jann. 1679, begroeven Wier; tr. Weidum 15 jann. 1665 Luts/Lucia van Hiddema, stoarn foar 1679, widdo fan Worp fan Juckema (stoarn Wier 10 sept. 1650), dochter fan Goslick van Hiddema (ûnt- fanger-generaal fan de floreenrinte) en Jel/Juliana van Dekema.
Op 16 maaie 1644 wurdt Horatius a Knijff lid fan it genoatskip fan Frjentsjerter studinten, dy't op de Latynske skoalle te Ljouwert sitten ha. Op 23 jann. 1679 wurdt it stjerhûs oan Iewâl te Ljouwert fan Horatius Knijff ynventarisearre, op fersyk fan Abraham de Schepper (boargemaster fan Ljouwert) en Barnhardus Fullenius (boargemaster fan Frjentsjer), as kuratoaren oer Goslijck Knijff, soan fan Horatius en Lucia van Hiddema. Njonken de ynboel (mei in grutte sulverkolleksje, gâns wat goudwurk en 27 skilderijen) wurde der in soad âlde famyljepapieren beskreaun, dêr't bygelyks út bliken docht dat Horatius Knijff en syn neef Johannes Nauta yn 1647 erfgenamt binne fan harren muoike Josina Aysma, widdo fan Jacob Cronenburgh. Nei de dea fan dyselde Johannes Nauta yn 1658 giet ek dy syn neilittenskip (mei-inoar sa'n 7 pleatsen) oer yn hannen fan Horatius Knijff. Nijsgjirrich is de beskriuwing fan "eenige oude Latijnse brieven van Hector van Houckswier aan sijn broeder Ausonius van Houxwier". Fan de biblioteek wie in aparte katalogus printe (bewarre yn de Bibliothèque Nationale de France te Parys).
Njonken it hûs yn Ljouwert oan de Iewâl bestiet it ûnreplik besit út mei-inoar sa'n 20 pleatsen: yn 'e Klokslach fan Ljouwert, te Huzum (de helte fan 't Oldehôf), in Jelsum (4 pleatsen), Menaam (1/2), Wier (2 1/2), Pitersbierrum (Cronenburgh), Winaam (Grut Vesta), Salwert ûnder Frjentsjer (1/2), Jorwert (Tyercksnest), Flânsum under Raerd, Warten, Driezum (2), Wâlterswâld, Grouw, Sumar (1 pleats mei 3 stimmen), Ypekolsgea (1/2), Easterein (1/4) en De Gaastmar (1/2) ; hast 80 pm los lân rûnom yn Fryslân en likernôch 60 gûne oan l inten, grûn- en stedepachten (te Snits, Harns en Ljouwert). Der is hast 3000 gûne oan kontant jild yn 'e hûs, mar der steane gâns skulden foaroer: der is goed 62.500 gûne tiend en oan deadskosten, winkellju, tsjinstboaden en belestingen moat noch sa'n 12.500 gûne betelle wurde.
Bern:
1. dochter, beme/stoarn 1 nov.1665.
2. Godschalk/Goslick (1666).
3. Piere Kniff, doopt Ljouwert (Waalske tsjerke) 16 maaie 1669, (tinklik) jong stoarn.

♥ Aanvullende gegevens m.b.t. Horatius Knijff ♥

Student eloq. & hist. Franeker 14 nov. 1643, rechten Leiden juni 1646 in het 21e[!] jaar van zijn leven. Promotie aldaar[?] in 1650 tot Mr. in de rechten volgens naamlijst advocaten en Samme Zijlstra's database van Friese studenten; niet in Bronnen tot de gechiedenis der Leidsche universiteit uitgegeven door P.C. Molhuysen, derde deel, 8 febr. 1647 - 18 febr. 1682 ... Droeg (Latijnse) gedichten bij in 1644 aan de juridische disputatie onder Wissenbach van Wilhelmus a Wassenaar uit den Haag, 1645 in het Italiaans aan de Naenia op het overlijden 16 november van de filosofiestudent Joannes Husingius (begraven in de academiekerk!), 1646 wederom in het Italiaans aan theses onder prof. med. J.A. van der Linden van de Leeuwarder stadgenoot Simon Petrus de Geest, 1646 aan de rede op 7 april gehouden in de academiekerk door Fridericus Lychtfuss. Behalve Italiaans heeft Knijff waarschijnlijk ook Frans en Spaans geleerd bij Louis Parent te Franeker. In Knijffs bibliotheek komt voor het zeer zeldzame, volgens de World catalogue alleen in de Johannes a Lasco bibliotheek te Emden aanwezige 184 blz. tellende boekje in duodecimo Radices linguae Gallicae, Italicae et Hispanicae, quibus est adjunctus modus formandi vocabula a Latinis promanantia van Ludovicus Parent, gedrukt te Leeuwarden, typis Francisci Hardomans, 1643.
"Uit de verkoop van de boeken van de zeer beroemde Petrus Scriverius schafte de edelman Horatius Knijff, lid van de Friese Staten deze kroniek [Chronicon Egmundanum] voor zichzelf aan; het boek wordt heden bewaard in het bezit van de zoon van de vroom overledene, die in leven mijn onvergelijkelijke vriend was"; dat noteerde Gabbema (1628-1688) in zijn afschrift Tresoar 9056 Hs N, p 35-90.
Het origineel belandde in de Koninklijke Bibliotheek: Chronicon Anonymi Monachi Egmondani, ab anno Christi 647 ad annum usque 1205 : Ex Bibl. And. Schotti. Antverp. (p. 354-373 van Sweertius Rerum Belgicarum Annales) / 392 A 7. Aant.: Petrus Scriverius; Horatius Knijff; Petrus Burmannus, de jongere; Nijhoff, M. (auctie, 1882/3).
In zijn boek Nederlandse watervloeden (posthuum uitgegeven in 1703) maakt Gabbema op blz. 38 en 39 melding van het afschrift van het Chronicon, 'met de eygen hand des heeren Schrijvers doorgaans verheldert; dat althans in de heerlijkke boekkaamer van den heere Horatius Knyff, Raads-heer 's Hoffs van Friesland berust.' - Bibliotheca Scriveriana exquisitissmis omnium facultatum, scientiarum, & artium, diversarumque linguarum linguarum libris, excellentissima, quorum Auctio habebitur Amstelodami ... mensis Aprilis die 3. sequentibusque diebus ... Amstelodami, Typis Stephani van Lier, in vico vulgo de Lange-straat, Anno 1663; Libri appendiciarii Bibliothecae Scriverianae, ut et aliae raritates eximiae, picturae videlicet, statuae marmoreae, etc.
Volgens "Hoogst aangeslagenen Friese elf steden 1672" stond Horatius Knijff met 150.000 op een gedeelde achtste plaats; burgemeester Gerroltsma van Franeker was met 300.000 geschat vermogen het rijkst. De boedelbeschrijvingen van Leeuwarden en Wier geven inzicht in de rijkdom! Na zijn overlijden op 50-jarige leeftijd is Horatius bijgezet in het graf van zijn vader, advocaat Pieter Knijff die slechts 37 jaar oud was geworden, in het koor van de Galileërkerk aan de Tweebaksmarkt te Leeuwarden: de links geheel afgesleten barokzerk is beschreven onder G 153 in Grafschriften tussen Flie en Lauwers, III Leeuwarden, 1952.
De veiling van de bibliotheek vond plaats in de week na Pasen vanaf dinsdag 22 april 1679. De Paasvakantie was uiterst geschikt: men was vrij en kon gemakkelijk ook van buiten Leeuwarden naar deze verkoping komen.
De samensteller van deze catalogus heeft de titels van de boeken fragmentarisch en veelal geparafraseerd beschreven; het onderscheid tussen de formaten quarto en kleiner is niet altijd juist gemaakt.


Tabel sorteerbaar! Na sorteeractie terug naar oorspronkelijke volgorde door herladen pagina (functietoets F5).
Aanvullingen: tussen [  ]; jaartallen in grijs veld. Aangevulde jaren onder voorbehoud!

titeljaarformaattaal
1 Acropolitae (Georgij) Historia Graec.Lat. Interprete Leone Allatio notis Th. Douzae Typ. Reg. pagina 3 ... A ... In Folio.1651fAGL
2 -- Ducae Historia Byzantina Graec.Lat. cum notis. [Paris.]1649fAGL
3 Augustini (Aurelij) Opera 8. volum. Basil. apud Frob.1569fAL
4 Augustini (Antonij) Numismata Regum & Imperatorum Romanorum cum ejusdem dialogis antiquit. Rom. & Hisp. Antv.1654fAL
5 Annales Belgici diversorum Authorum. Francof.1580fAL
6 Alciati (Andreae) Opera 3. volum. Basil.1558fAL
7 Augustini (Aurelij) operum omnium Supplementum, Paris.1654fAL
8 Athenaeus Causauboni Gr.Lat. Lugdi1612fAL
9 Acta Synodi Dordracenae Leid. Elzevir1620fAL
10 Archimedis opera Gr. Lat. cum demonstrationibus Davidis Rivalti Paris. Morel.1615fAL
11 Aristotelis Historia Animalium Gr. Lat. cum commentarijs Scaligeri, Tolos.1619fAL
12 Appianus Alexandrinus Gr. Lat. cum annot. Henr. Stephani,1592fAL
13 Athanasij (Alexandrini) opera graec.lat. Commelin.1601fAGL
14 Aimo Monachus de Rebus gestis Francorum studio Jac. du Breul Paris.1603fAL
15 -- Item Marsicani Chronicon Casinense,1603fAL
16 Aristotelis Opera graec. Basil. Jo. Beb.1531fAG
17 Arrianus graec.lat. Henr. Steph.1575fAGL
18 Ambrosij Opera 2. vol. ex Edit. Joh. Costeri1567fAL
19 Aristophanis Comoediae cum comment. antiquis. graec. Basil. Frob. pagina 41547fAG
20 Appianus Alexandrinus graec. Car. Steph.1551fAG
21 Aeliani (Claudij) Opera graec.lat. Ed. Cunr. Gesn. Tigur. apud Gesneros fratres.1556fAGL
22 Albertinus (Edmundus) de Eucharistia, Davent.1654fAL
23 Agricola (Georg.) de Mensuris, & Ponderibus, &c. Basil. Frob.1550fAL
24 -- Idem de ortu subterraneorum naturâ fossilium &c. ibid.1546fAL
25 Armorial Universel par C. Segoin. Paris.1660fAF
26 Automne (Bernard) Conference du droict François avec le droict Romain Civil & Canon, Paris.1644fAF
27 Aventini (Joh.) Annales Bojorum, Ingolst.1554fAL
28 Aristotelis Opera, 2. vol. Basil.1542fAL
29 Anatomia del Cavallo, Venet.1618fAI
30 Aventini (Joh.) Annales Bojorum, Francof.1627fAL
31 Adagia Graecorum, graec.lat. Scholiis Andr. Scotti, Antv. Plantin. In Quarto.1612qAGL
32 Apollonius Rhodius graec. cum schol. Henr. Steph.1574qAG
33 Acominati (Nicetae) Historia graec.lat. Genevae1593qAGL
34 Auctores linguae Latinae cum notis Gothofr. Genev.1622qAL
35 Aelianus graec. cum versione lat. Franc. Robertelli Venet.1552qAGL
36 Les Antiquitez, & Histoires Gauloises & Françoises, par M. Fauchet, Genev.1611qAF
37 Arati Phaenomena & Diosemeia graec. cum Metaphr. lat. H. Grotij, ejusdem Phaenomena latin. ex interpret. Germanici Caes. Fig. aeneis & Grotij notis, offic. Plantin. Rapheleng.1600qAGL
38 Arrests notables de Papon, Paris.1621qAF
39 Allatius (Leo) de Simeonum Scriptis. Paris.1664qAL
40 Antoninus (Marcus) de se ipso graec.lat. notis Thom. Gatakeri Cantabr.1652qAGL
41 Aitzema (Lieuwe) Saeken van Staat en Oorlogh / compleet 15. vol. groot papier.['s Graven-hage]1655-71qAN
42 Artemidori & Achmetis Oneirocritica graec.lat cum notis N. Rigaltij, Paris. pagina 51603qAGL
43 Apollonius Alexandrinus de Syntaxi graec.lat. Francof.1580qAGL
44 Acta Synodalia Remonstrantium, Harderw.1620qAL
45 Aeschyli Tragoediae cum scholiis graec. curâ Petr. Victorij. H. Steph.1557qAG
46 Antiquae Musicae Auctores graec.lat. notis Marc. Meibomij, Elzev.1652qAGL
47 Aristaeneti Epistolae amatoriae & heroum Epitaphia graec. Antv. Plant.1566qAG
48 Arati Phaenomena, &c. graec. Paris.1559qAG
49 Aristotelis Opera graec. XI. vol. opera Franc. Sylburg. Francof.1587qAG
50 Allatij (Leonis) animadversione in antiquit. Hetrusc. fragmenta. Paris.1640qAL
51 -- de Libris & rebus Ecclesiasticis Graecorum dissertationes & observationes, ibid.1646qAL
52 Alexandri (Hieron.) antiquae tabulae marmoreae explicatio, Rom.1616qAL
53 Acta Pacificationis Coloniensis per Agg. de Albada, Lugd.1580qAL
54 Ammianus Marcellinus, Hamb.1609qAL
55 Antiquae Frisiorum Leges notis Sibr. Siccama, Franek.1617qAL
56 Anastasius adversus Acephalos graec.lat. edit. & studio Jac. Gresseri, Ingolst.1606qAGL
57 -- Theod. Abucarae tractatus contra Haereticos graec.lat. ibid.1606qAGL
58 Abul-pharay (Greg.) Historia Dynastiarum. Arab. cum versione lat. Ed. Pocockij. 2. vol. Oxon.1663qAL
59 Archimedis Opera, Apollonij Conica, & Theodosij Sphaerica per Is. Barrow Lond.1675qAL
60 Arnobius adversus Gentes, cum notis omnium, Lugd. Batav.1651qAL
61 Amama (Sixtini) Antibarbarus Biblicus, Franek.1656qAL
62 Apitius (Caelius) de re Culinaria, Platina de tuenda valetud., P. Aegineta de facultatibus alimentorum, Basil.1541qAL
63 S. Anastasij Quaestiones de varijs argumentis graec.lat. per Jac. Gretserum, Ingolst.1617qAGL
64 Agricola (Georg.) de Mensuris & Ponderibus. Basil. Frob.1533qAL
65 Actio in Henricum Garnetum caeterosque in Angliâ Proditores, Lond.1607qAL
66 -- Regis Oratio ibid. pagina 61606qAL
67 -- Apologia pro juramento fidelitatis ibid.1607qAL
68 Alberti Abbatis Stadensis Historiographia, Witteb.1608qAL
69 Aerssen (Hippol. Beyem van) Eigenschappen der Driehoecken &c. [Leeuwarden]1671qAL
70 Adami (M[elchior].) Historia Ecclesiastica cum scholijs. [Helmestadi]1670qAL
71 -- Archiepiscoporum Bremensium. [Lugd. Batav.]1595qAL
72 -- Regum Daniae, cura Erp. Lindenbrug. Lugd. Batav. Rapheleng.1595qAL
73 -- Arngrimi Jonae Res Islandicae, Hamb.1610qAL
74 Anacreontis Poëmata graec.lat. Henr. Steph.1554qAGL
75 An exact and most impartial Accompt of the Indictment and Judgment off 29. Regecides the Murtherers off his late Sacred Majesty, Lond.1660qAE
76 L'Adone Poëma del Cavalier Marino, Venet.1626qAI
77 Allatius (Leo) de Ecclesiae Occidentalis & Oriënt. consensione, &c. cum annotationibus B. Nihusij, Col. Agrip.1648qAL
78 Artemidorus de Somniorum interpret. Hippocrates, Galenus & Synesius de Insomnijs, Graec. Manuscr.0000qAG
79 Aanwijsinge der heilsame Gronden en Maximen van Hollandt en Westvrieslandt / Leiden en Rotterdam.1669qAN
80 Aitzema (L.) Herstelde Leeuw / 's Gravenhaegh1652qAN
81 Arnoldi (Nic.) Catechesis Racoviana, Franek.1654qAL
82 Idem, Fran.1671qAL
83 Alphen (Willem v.) Papegaey ofte Formulierboeck / 's Gravenhaegh.1658qAN
84 Avertimenti Civili, Florenza1609qAL
85 Aezema (Foppij ab) Dissertationes Juris Civilis, Helmstad.1607qAL
86 Andreae (Valer.) Bibliotheca Belgica, Lovan.1643qAL
87 Aitzema (Leon.) Poëmata Juvenilia, Franek.1617qAL
88 Altkircherus (Eus.) de Mystico & incruento Ecclesio Sacrificiae, Neust.1584qAL
89 -- Synodus Ephesina, ibid.1581qAL
90 -- H. Zanchius de religione Christiana, ibid. [8o]1601qAL
91 Arnoldi (Nic.) Atheïsmus Socinianus, Fran.1659qAL
92 Amirati (Scip.) dissertationes Politicae in Tacitum &c. Francof.1618qAL
93 Aristotelis Organum graec. Francof.1577qAG
94 Ejusdem Politica, Paris.1548qAL
95 Ejusdem Organum, Francof.1577qAL
96 Item Rhetorica, Politica & Ethica, ibid. pagina 71584qAL
97 Aristophanis Comoediae, graec.1525≥
qAG
98 Appiani Alexandrini Hist. Romana graec.lat. Amstelod. In Octavo.1670oAGL
99 Allatius (Leo) de Mensura temporum, Colon. Agr.1645oAL
100 Arrianus graecolat. cum notis Blancardi Amst.1668oAGL
101 Alstedij Chronologia, Herborn.1628oAL
102 Aristotelis Politica graec.lat. cum Paraph. D. Heinsij, Lugd. Batav. Elzev.1622oAGL
103 Andronici Rhodij Ethicorum Nicomacheorum Paraphrasis graec.lat. interpr. D. Heinsio, Leid.1617oAGL
104 Apollonij Rhodij Argonautica cum sch. graecis, versione & notis Hoelzlini Leid. Elzev.1641oALG
105 Alexandri ab Alexandro Geniales dies. Francof.1591oAL
106 Apollinaris Sidonij (C. Sollij) opera cum notis Jac. Sirmondi, Paris.1614oAL
107 Achilles Tatius, Longus, Parthenius, graec.lat. Commelin.1601oAGL
108 -- Item [Nicolas Rigault] Funus Parasiticum ibid.1601oAL
109 Aphtonij & aliorum Progymnasmata graec. Genev.1569oAG
110 Astronomica veterum Scripta Isagogica graeca & lat.1599oAGL
111 Augustini (Anton.) Dialogicum notis Steph. Baluzij, Paris.1671oAL
112 -- [And.] Scotti laudatio Funebris in Augustinum. [Paris.]1672oAL
113 Agrippae (Corn.) opera X. vol. Lugd. apud Beringos fratres.1531≥oAL
114 Apollinaris Interpretatio Psalmorum graec.lat. Paris.1580oAGL
115 Idem graecè, Paris.1552oAG
116 Athenagorae Apologia & de resurrectione mortuorum graec.lat. cum annot. Cunr. Gesneri. Henr. Steph.1557oAGL
117 Antonini Augusti Itinerarium, cum comment. H. Suritae, Colon. Agrip.1600oAL
118 S. Agobardi Opera, item opuscula Leidradi & Amulonis cum notis Baluzij, Paris.1666oAL
119 Apollodorus de Deorum origine graec.lat. Commelin.1599oAGL
120 L. Apuleij Opera cum commentarijs Beroaldi, &c. 2. voll. Basil. Henr. Petri pagina 8 1597oAL
121 Abdiae Babyloniae Episcopi Histora certaminis Apostolici, interpret. Julio Africano, Basil.1560oAL
122 Aretaeus Cappadox graecè, Paris.1554oAG
123 Abbot (Rob.) Trial of the Church forsakers, London1639oAE
124 Cl. Aeliani variae historiae graec.lat. cum notis Joh. Schefferi, Argentor.1647oAGL
125 Allatii (Leo.) Opuscula Veteram & Recentium graecorum & latinorum, graec.lat. edit. Barth. Nihusio, Colon.1653oAGL
126 Annae Mariae à Schurman Opuscula, Elzevir.1648oAL
127 Adami (Melch.) Vitae Jurisconsultorum & Politicorum Germanorum, Heidelb.1620oAL
128 Ejusdem Vitae Theologorum Germanorum, Francof.1653oAL
129 Ars Notariatus, Col. Agrip.1570oAL
130 Apocryphi libri Tobiae, &c. graec.0000oAG
131 Aesopi & aliorum fabulae graec.lat. Francof.1610oAGL
132 L'Astré de Messire Honore d'Urfé, 3. vol. Paris.1612-1618oAF
133 L'Astré 1. part.1612oAF
134 Abbatti (Rob.) Demonstratio Antichristi, &c. Lond.1608oAL
135 Amyraut (Mois.) du Merite des Oevres, Saumur.1638oAF
136 Idem, de la Justification, ibid.1638oAF
137 Actuarius de Urinis, Ant. Thylesius de Coloribus, P. Aegineta de Crisi, Basil.1529oAL
138 Aesopi Fabulae, graec.lat. Amst.1653oAGL
139 Alberto (Leon. Batt.) Hecatomphila, Venet.1545oAL
140 Il Rimanente de le piacevole, &c. per Andr. Calmo, Venet.1548≥oAI
141 Aelius Sejanus Histoire Romaine, Paris1617oAF
142 Apologie pour Jean Chastel, &c. [Paris?]1595 of 1610oAF
143 Aristotelis Opera graec.lat. 2. vol. Genev.1607oAGL
144 Aristologi Pindarica graec.lat. Neandri, Basil.1556oAGL
145 Amama (Sixt.) Grammatica Hebraea, Amst.1634oAL
146 Alstedij (Joh. Henr.) Rhetorica, Herborn1616oAL
147 Aesopi & variorum Authorum Fabulae graec.lat. cum Niveleti notis Francof.1660oAGL
148 Agricolae (Rud.) Dialectica, Col.1538oAL
149 Actes de la dispute & conference entre deux Docteurs de Sorbonne & deux Ministres de l'Eglise reformeé, Strasburg pagina 9 In Duodecimo & minori forma.1566dAF
150 Apologie des grands Hommes accusez de Magie, Paris1669dAF
151 Antoninis Liberalis Metamorphoses graec.lat. interpret, G. Xylandro, cum notis Th. Munckeri, Amst.1676dAGL
152 Auli Gellij Noctes Atticae, Amstel. Elzevir1651dAL
153 Amesij Opera 4. vol. apud Janson.1659dAL
154 Apologia Eccles. Anglicanae, Oxon.1640dAL
155 Aristophanis Comoediae graec.lat. Amstel.1670dAGL
156 Apophtegmata Graeca, cum lat. interpret. Henr. Steph.1568dAGL
157 Achilles Tatius graec.lat. Leid.1640dAGL
158 Assertio 7. Sacramentorum Henr. Octav. adversus Lutherum, Paris.1562dAL
159 Aesopi Fabulae graec.lat. Lugd.1619dAGL
160 Aeschyli Tragoediae Graec. Antv. Plant.1580dAG
161 Augustini (Aur.) Confessio, Col. Agrip.1631dAL
162 Apuleius, Amst.1624dAL
163 Ausonius, ex offi. Plantin. Raphel.1612dAL
164 Aristophanis Comoediae, graece. Rapheleng.1600dAG
165 Advis fidelle aux veritables Hollandois touchant Bodegrave, &c.1673dAF
166 Amours diverses par le S. de Nervese [= Antoine de Nervèze].1609≥dAF
167 Acta Societatis Regiae in Anglia, Henr. Oldenburgij, 5. vol. Amstel.1674dAL
168 Les Affaires entre les maisons de France & Austriche,1648dAF
169 L'Aldimiro del Cavaliere F. Carolo de Conti, Venet.1647dAI
170 Anerpoel (Joh.) Cartesius Mosaizans, Leov.1669dAL
171 Alcoranus Franciscanorum, Dav.1651dAL
172 Amadis de Gaule, Anvers1574dAF
173 Albertus Magnus de Secretis Mulierum.1655≤dAL
174 Aristophani Comoediae graec.lat. Scaligeri, Lugd. Bat.1624dAGL
1 Bartoli Opera 5. vol. Lugd. pagina 10 ... B ... In Folio.1589fBL
2 Bonfinij (Ant.) Res Ungaricae Basil. Oporin.1568fBL
3 Biblia S. Hebr., graec. & Lat. cum duplici interpr. Vetabli, 2. vol. Offic. Sanctandr.1586fBGL
4 Biblia Hebraea Hutteri, Colon.1603fBL
5 Bocharti (Sam.) Hierozoicon seu de Animalibus S. Script. London1663fBL
6 S. Bernardi Opera, Paris. du Bray,1640fBL
7 Brederodius de Appellationibus, Francof. Vissch.1592fBL
8 Bezae (Theod.) Opera Genev.1582fBL
9 Bedae (Venerab.) Historia Eccleliastica & Leges Anglo Saxonicae, Saxo lat. Cantabr.1644fBL
10 Baronij (Caes.) Martyrologium Romanum. Paris.1607fBL
11 Berlichij (Matth.) Conclusiones Practicabiles, 2. vol. Lips.1628fBL
12 Bocharti (Sam.) Geographia Sacra, Cadom.1651fBL
13 S. Basilij Magni Opera, graec. Basil. Froben.1551fBG
14 Bor (Petr.) Nederlandtsche Oorlogen 5 vol. Leid. en Amst.1621fBN
15 Budaeus (Guil.) ad Pandectas. Paris.1556fBL
16 Idem, de Asse & ejus partibus, Paris.1541fBL
17 Ejusdem Commentarij ling. graecae, Paris. Rob. Steph.1548fBL
18 Blondel (D.) de la Primaute en l'Eglise, Genev.1641fBF
19 Buceri (Mart.) Scripta Anglicana. Basil.1577fBL
-- Nic. Hemmingij Comment. in Evang. Johannis, Basil.1591fBL
20 Bossij (Aegid.) Practica & Tractatus varij Criminales, Basil.1578fBL
21 Blondi Flavij Roma Triumphans, &c. Basil. Froben.1531fBL
22 Blondelli (Dav.) Genealogiae Francicae plenior assertio contra Chiffletium, Amstel. Blaeu1654fBL
23 Bayeri (Joh.) Uranometria, Fig. aeneis. Ulmae. cum ejusdem Explicatione.1648fBL
24 Beca (Joh.) & Wilh. Heda de Episcopis Ultrajectinis, cum Suffr. Petri appendice, itemque L. Hortensij Secessiones Ultrajectinae, ex recensione Arn. Buchelij, Ultraj.1643fBL
25 Biblia Graeca, Francof. pagina 111597fBG
26 Biblia Graeca, Venet.1518fBG
27 Bibliotheca Cluniacensis, Paris.1614fBL
28 Bellarmini (Rob.) Controversiae fidei, 3. vol. Ingolst.1590fBL
29 La Bibliotheque du Sieur de la croix du Maine, Paris1584fBF
30 Barnabas Brissonius de Formulis Pop. Rom. Paris. In Quarto.1592qBL
31 Brantius (Joh.) de officio Senatoris, Antverp.1633qBL
32 Blondelli (Dav.) Pseudo Isidorus & Turrianus vapulantes, Genev.1628qBL
33 Brahe (Tych.) Astronomiae instauratae Progymnasmata, Francof,1648qBL
34 Bibliothcca Pontificia Jac. a S. Carolo, Lugd.1643qBL
35 Barnabae Apostoli Epistola graec.lat. cum notis Hug. Menardi, Paris.1645qBGL
-- S. Clementis ad Corinthios Epistola 2. graec.lat. Oxon.1633qBGL
36 Batavia illustrata Petr. Schriverij, Elzev.1609qBL
37 Buceri (Mart.) Dcfensio reformationis Coloniensis, Genev.1613qBL
38 Buxtorfij (Joh.) Junioris Lexicon Chaldaicum & Syriacum, Basil.1622qBL
39 Bayfius (Laz.) de Re Navali, Vestiaria & de Vasculis, item Ant. Thylesius de Coloribus, Basil. Froben.1540qBL
40 Bronchorst (Everh.) Enantiophanoon Centuriae, &c. Leid.1621qBL
41 Buxtorfij (Joh.) Anticritica Sacra, Basil.1653qBL
42 Ejusdem Doctor Perplexorum, Basil.1629qBL
43 Bachovius (Reinh.) ad Treutlerum 3. vol. Heidelb.1617qBL
44 Britonis (Guil.) Phillippidos libri XII. cum comment. Casp. Barthy, Cygn.1657qBL
45 Blondelli (Dav.) Apologia pro Sententia Hieronymi de Episc. & Presbyt. Amstel.1646qBL
46 Baazij (Joh.) Senioris Historia Ecclesiïastica Sueciae, Lincop.1642qBL
47 Burgundi (Nic.) Historia Belgica, Ingolst.1629qBL
48 Bertij (Petr.) Commentarius rerum Germanicarum, Amstel.1616qBL
49 Bilsonus (Th.) de perpetua Ecclesiae Christi gubernatione, Lond.1611qBL
50 Bertij, (Petr.) Geographia vetus, Paris.1630qBL
51 Bellarmuiu (Rob.) de Scriptoribus Ecclesiasticis, Lugd.1613qBL
52 Botero (Giov.) Relationi universali, Ven. pagina 121540qBL
53 Bibliotheca Classica D. Draudij, 4 vol. Francof.1625qBL
54 Boccatij Lustige Historien.1607≥qBN
55 Bouricius (Joh.) de Officio Judicis, Harl.1668qBL
56 Bouricij (Jac.) Panegyricus ad Pandectas, Leov.1613qBL
57 Belgicarum Ecclesiarum Doctrina & Ritus lingua hodierna conscripta, Lugduni Batav.0000qBL
58 Barclay (Joh.) Argenis, Paris. In Octavo.1622oBL
59 Bodinus (Joh.) de Republica, Francof.1591oBL
60 Boot (Anselm. Boëtius de) de Gemmis & Lapidibus, Leid.1636oBL
61 Blaeu de Usu Globorum, Amst.1640oBL
62 Barclajus (Guil.) de Rebus Creditis & Jurej.1605oBL
63 Bulingerus (Jul. Caes.f) de Spolijs Bellicis, &c. Paris.1601oBL
64 Bellarmini (Rob.) Apologia ad librum Jacobi Regis,1610oBL
65 Ejusdem Disputationes, 8. vol. Ingolst.1605oBL
66 Blancus (M. Ant.) de Compromissis, &c. Francof.1597oBL
67 Bonacossa (Hipp.) & Fred. Husanus de Servis, Colon. Agrip.1590oBL
-- Hub. Giphanius ad Regulas Juris, Argent.1607oBL
68 Busbequij Epistolae, Francof.1595oBL
69 Bruschius (Gasp.) de Laureaco & Patavia, &c. Basil.1553oBL
70 Bodini (Joh.) Daemonomania, Francof.1603oBL
71 Bauman (Joh.) de Sequestris, Francof.1597oBL
-- Petr. Santerna de Assecurationibus Mercatorum, Col.1599oBL
-- Vinc. Carocius de Excussione bonorum, ibid.1597oBL
72 Buxtorfij (Joh.) Synagoga Judaica, Basil.1661oBL
73 Balduini (Fr.) Responsio ad Joh. Calvinum, Paris.1562oBL
74 Binsfeldius (P.) de Concessionibus Maleficorum, &c. Trev.1591oBL
75 Idem in titul. Juris Canonici de Injurijs & damnodato, ibidem1598oBL
76 Barclajus (Guil.) de Potestate Papae,1606oBL
77 Babe (J.Jac.) Praxis Juridica Cameralis, Francof.1620oBL
-- Ant. Massa de Instrumentis Executivis1615oBL
78 Barlaei (Casp.) Res Brasilicae, Cliv. fig. aeneis. pagina 131660oBL
79 Bodini (Joh.) Methodus Historica. Basil.1576oBL
80 Bruyerinus (Joh.) de Esculentis & Poculentis, Francof.1606oBL
81 Bibliotheca Vetustissimorum Comicorum per Jac. Hertelium, Veron.1616oBL
82 Borcholten (Joh.) de Usuris, Helmst.1583≥oBL
-- Idem de Pactis, ibid.1583oBL
83 Beverovicius (Joh.) ldea Medicinae Veterum, Leid.1637oBL
84 Bachovij (Reinh.) Disputationes Miscellae, Jen.1624oBL
-- Nic. Vigelij Richterbuchlein / &c. Reinteln1625oBD
85 Burtoni (Guil.) Historia ling. graecae, Lond.1657oBL
86 Berkelij (Abr.) fragmenta graec.lat. Lugd. Bat. item Hannonis Periplus graec.lat.1674oBGL
87 Batij (Georg.) Elenchus motuum in Anglia, Lond.1661oBL
88 Buschij (Joh.) Chronicon Canonicorum Windelemensium & Thomae a Kempis Chronicon Montis S. Agnetis, Antv.1621oBL
89 Berosi Antiquitates per Annium, Antv.1552oBL
90 Buxtorfij (Joh.) Synagoga Judaica, Hoogduitsch / Basil.1603oBD
91 Bank (Laur.) Taxa Cancellariae Rom. Franek.1651oBL
92 Baudij Poëmata, Leid.1616oBL
93 Bullingeri (Heinr.) Apologia & Perfectio Christiana, Tig. 1556. item Fundamentum firmum,1563oBL
-- Hier. Zanchius de Coena Domini, &c. Mylaec.1564oBL
94. Burdonum Fabulae Confutatio, item Satyrae duae, &c. Lugd. Batav.1609oBL
95 Bouricij (Joh.) Satyricon. [Leovardiae]1654oBL
96 Belidae (Olph.) Syntaxis lat.graeca, Franek.1665oBLG
97 Becmani (Chr.) Manuductio ad lat. linguam, Hanov.1629oBL
98 Buxtorfij (Joh.) Thesaurus Grammaticus, Basil.1651oBL
99 Ejusdem Lexion Hebraicum & Chaldaicum, Basil.1645oBL
100 Burgersdicij (Franc.) Logicae Synopsis, Leid.1632oBL
101 Belida (Olph.) Manuale Grammaticum, Harl.1644oBL
102 Borgogni (Ger.) la Fonte del Diporto Dialego, Ven.1602oBI
103 Bouclier d'Estat & de Justice, pagina 14 In Duodecimo & minori forma.1667dBF
104 Beroerten van Napels / Amst.1652dBN
105 Buxtorfij (Joh.) Manuale Hebraicum, Basil.1619dBL
106 Burgundus (Nic.) ad Consuetudines Flandriae. Leid.1643dBL
107 Brissonius (Barn.) de Ritu Nuptiarum, Leid.1641dBL
108 Biblia Hebraica, 4. vol. Antv.1566dBL
109 Benjaminis Itinerarium per l'Empereur, Leid.1633dBL
110 Boccalini (Tr.) Pietra del Paragone Politico, Cosmop.1640dBI
111 Bartholinus (Th.) de Armillis Veterum Fig. aen. Amst.1676dBL
112 Bodecheri (Jani) Compendium Ethices, Leid.1635dBL
113 The Book of Common prayer and Psalmes, Lond.1642dBE
114 Boccacci (Giov.) Decameron, Amst.1665dBL
115 Baudij (Dom.) de Inducijs Belli Belgici, Leid.1629dBL
116 Ejusdem Epistolae & Orationes, Amst.1639dBL
117 Breviarium Romanum, 2. vol. Antv. Plant.1621dBL
118 Bauhusij (Bern.) & Bald. Cabelavi Epigrammata, Car. Malapertij Poëmata, Offic. Plant.1634dBL
119 Buchleri (Joh.) Thesaurus Poëticus, Amst.1637dBL
120 Ejusdem thesaurus conscribend. Epistolarum, Colon.1627dBL
121 Barclaij Euphormio.1605≥dBL
1 Concilia omnia Generalia & Provincialia graec.lat. 37. volum. Paris. Typ. Reg. ... C ... In Folio.1644fCGL
2 Constantini Manassis Breviarium Historicum, & Georg. Codinus de Originibus Constantinop. graec.lat. cum notis Leunclavij & Meursij, Paris. Typ. Reg.1655fCGL
3 Cedreni (Georg.) Compendium Historiarum graec.lat. item Joh. Scylitzes Curopalates excipiciens ubi Cedrenus desinit graec.lat. 2. vol. Paris. Typ. Reg.1647fCGL
4 Chalcocondylae (Laonici) Historia & Annales Turcici graec.lat. Paris. Typ Reg. pagina 151650fCGL
5 Codinus (Georg.) de officijs & Officialibus Curiae & Ecclesiae Constantinopol. grac.lat. item inediti ex Regia & Mazarina Biblioth. Officialium Catalogi & notae, Paris. Typ. Reg.1648fCGL
6 Commenae (Annae) Alexias graec.lat. cum notis Petr. Possini & Dav. Hueschelij, Paris. Typ. Reg.1651fCGL
7 Cantacuzeni (Joh.) Eximperatoris Historiae, graec.lat. cum notis Pontani & Gretseri, 3. vol. Paris. Typ. Reg.1645fCGL
8 Corpus Juris Civilis Glossatum, 6. vol. Lugd.1589fCL
9 Ciaconij (Alph.) Historia Pontificum Romanorum & Cardinalium, Rom. Typ. vatic.1630fCL
10 Covarruvias (Didaci) Opera Omnia, Antv.1615fCL
11 Corpus Juris Canonici Glosssatum, 3. vol. Lugd.1584fCL
12 Ciceronis Opera Petri Victorij, 2. vol. Rob. Steph.1539fCL
13 Cujacij (Jac.) Opera, Lugd. 4. vol.1594fCL
14 Corpus Juris Civilis cum notis Gothofredi, 2. vol. Paris.1628fCL
15 S. Chrysostomi Opera omnia graec. 8. voi. ex edit. Savilij. Etonae1612fCG
16 S. Cyrilli Hierosolym. Opera graec.lat. ex emendat. Prevotij, Paris. Cramois.1640fCGL
17 Cluverij (Phil.) Italia antiqua, item Sicilia, Sardinia, Corsica, Tab. aeneis, Lugd. Batav. Elzev.1624fCGL
18 Ejusdem Sicilia antiqua cum Minoribus Insulis adjacentibus, ibid.1619fCL
19 Ejusdem Germania antiqua, item Vindelicia & Noricum, Tabul. aeneis, ibidem1631fCL
20 S. Cyrilli Alexandrini Opera graec.lat. ex edit. Auberti, 7. vol. Paris. Typ. Reg.1638fCGL
21 Cappelli (Lud.) Critica Sacra, Paris. Cramois.1650fCL
22 Cancerij (Jac.) variae Resolutiones Juris, Turnon.1635fCL
23 Le Ceremonial de France de Theod. Godefroy, 2. vol. Paris1649fCF
24 Cassandri (Georg.) Opera, Paris.1616fCL
25 Calvini (Joh.) Harmonia Evangelica, Rob. Steph.1555fCL
26 Clementis Alexandr. Opera graec.lat. Paris.1629fCGL
27 Calvisij (Sethi) opus Chronologicum, Francof.1630fCL
28 Chroniques d'Engverran de Monstrelet, Paris.1632fCF
29 Cypriani (D. Caec.) Opera ex edit. Pamelij, Paris.1632fCL
30 Coleri (Matth.) Practica Universalis Processuum Executivorum cum comment. in titulos aliquot. lib. 2. Decretal. Francof. pagina 161651fCL
31 Clari (Jul.) Opera, cum duobus Consilijs Hier. Giacharij & animadversione Manfredi Goviani & Jo. Guiocij, Antv.1616fCF
32 Le Code du Henry III. Roy de France, par M. Barn. Brisson, Paris.1605fCL
33 Catena Graecorum Patrum in Job per Niceram, graec.lat. cum versione lat. Patricij Junij, Lond. Typ. Reg.1637fCGL
34 Ceulen (Ludolph van) Arithmetische en Geometrische Fundamenten / Leid.1615fCN
35 Corij (Bernardini) Historia Mediolanensis. Item Vitae Imperat. a Jul. Caesare ad Fred. Barbarossam,1503fCL
36 Chytraei (Dav.) Saxonia, Lips.1611fCL
37 Caelij Secundi Curionis Thesaurus linguae Latinae, Basil. Frob.1561fCL
38 Concordantiae N. Test. graec. ex offic. Sam. Crispin,1599fCG
39 Calvini (Joh.) [Opuscula omnia] Epistolae & Responsiones, Genev.1552fCL
40 Clavij (Christ.) Opera Mathematica 4. vol. Mogunt.1611fCL
41 Corpus Historiae Francicae ex edit. Marc. Freheri, Hanov.1613fCL
42 Cardani (Hier.) Metoposcopia, item de Naevis Corporis, Paris.1658fCL
43 Connani (Franc.) Commentarius Juris Civ. Basil.1557fCL
44 Caesaris (C. Jul.) Opera notis Variorum, Lugd. Bat.1574fCL
45 Concordantiae Biblicae, Basil. Joh. Hervag.1543fCL
46 Calvini (Joh.) Tractatus Theologici, Genev.1597fCL
47 S. Caec. Cypriani Opera ex recens. Erasmi, Basil.1530fCL
48 Cocceij (Joh.) Lexicon, &c. Amstel. Somer.1669fCL
49 Chroniche del Origine di Firenze di Giov. Villani, Venet.1537fCI
50 Caroli Regis Britanniae & Martyris Declaratio contra Scotos Rebelles, Anglicè Lond.1639fCL
51 La Cavallerie Françoise & Italienne, par Pierre de la Nove. Fig. aen. Stras.1620fCF
52 Calvini (Joh.) Praelectiones in Danielem, Rupell.1611fCL
53 Cavallo Frenato di Pirro Ant. Ferraro,1653fCI
54 Catalogus Bibliothecae Supremae Frisiorum Curiae, Leov.1668fCL
55 Cardani (Hieron.) comment. in Quadripartitum Ptolemaei, Basil1578fCL
56 Censura Orientalis Ecclesiae, Cracov.1582fCL
57 Chytraei (Dav.) Sachsense Chronijk / Hoogd. Leipz.1597fCD
58 Costnitzer Concilium / Hoogd. Frankf.1575fCD
59 Catalogus Bibliothecae Franekeranae, Franek.1656fCL
60 Catalogus Bibliothecae Groningae, Gron. incomp. pagina 171669fCL
61 Conscriptio exulum. Manuscr. cum depictis insignibus Frisiorum.1584ca.
fCL
62 Caroli V. Peinliche Gerichts Ordnung / Meyntz1548fCL
60 Clavij (Christ.) Geometria, Mogunt. In Quarto.1606qCL
61 Clemangijs (Nic. de) Opera cum analectis & glossario lat. Barb. J. Lydij, Lugd. Bat.1613qCL
62 Copernici (Nic.) Astronomia per Mullerium, Amst.1617qCL
63 Corvinus (Arn.) in Codicem, Elzev.1655qCL
64 Ceulen (Lud. van) de Circulo per Snellium, Leid.1619qCL
65 S. Cyrilli Hieros. Catechesis graec.lat. per Joh. Prevotium, Paris.1609qCGL
66 Casauboni (Is.) Exercitationes in Baronium, Genev.1654qCL
67 Ceremoniale Electionis Rom. Pontif. Rom.1622qCL
68 Chronique Scandaleuse des faicts arrivez soubs le Regne de Louis XI Roy de France,1620qCF
69 Claramontius (Scip.) de Sede sublunari Cometarum, Amst.1636qCL
-- Albategnij Scientia stellarum, Bonon.1645qCL
70 Chaldaea interpret. Jonathae in XII. Proph. per Joh. Mercerum, Paris. Car. Steph1657qCL
71 Cardanus (Hier.) de Subtilit. & Apolog. contra Calumniat. Basil.1664qCL
72 Ceulen (Ludolf van) van de Cirkel ende Interest / Leiden1615qCN
73 Cluverius (Phil.) de tribus Rheniostiis, Leidae Elzevir1611qCL
74 Collenutij (Pandol[fo Collenuccio].) Historia Neapolitana interpr. Jo. Stupano, Basil.1572qCL
-- Barth. Facciis de Rebusgestis Alphonsi Regis, Mantuae1563qCL
75 Cartesij Opera Philosophica, Amstel. Elzevir1650qCL
76 Calixtus (Georg.) de Veritate Religionis Christianae, &c. Helmst.1658qCL
-- St. Augustinus de Doctrina Christiana, Fide & Symbolo; item Commonitorium Vincentij Lerinensis per Calixtum, Helmst.1655qCL
77 Cartesij (Ren.) Epistolae, Amst.1668qCL
78 Idem de Homine, Leid.1664qCL
79 Ejusdem Geometria per Franc. a Schoten, 2. vol. Amst.1658qCL
80 Casauboni (Is.) Epistolae per Joh. Georg. Graevium, Brunsv.1656qCL
81 Clapmarius (Arn.) de Arcanis Rerumpubl. Bremae1605qCL
-- Cl. Verderius censiones in Authores antiquos, Paris.1609qCL
82 Calixtus (Georg.) de Authoritate S. Scripturae, Helmst. pagina 181654qCL
83 Idem de Arte nova, Francof. Item de missis solitarijs ibid. & alij ejusdem tractatus.1652 [resp.] 1650qCL
84 Cinnamus (Joh.) de Rebus gestis Commenorum graec.lat. cum notis Tollij, Traject. ad Rhen.1652qCGL
85 Cassander (Georg.) de traditionibus contra Calvinum, Colon.1565qCL
86 Callimachi Cyrenaei Hymni graec. Basil.1532qCG
87 Constitutions and Canons Eccesiasticall off Engelandt, Lond.1604qCE
88 Crispini (Joh.) Lexicon graecolat. Genev.1615qCGL
89 Caroccus (Vinc.) Tydertinus de Exceptionibus, Colon. Allobr.1621qCL
90 Comedias de Don Franc. de Rojas Zortilla, Madr.1640qCS
92 Crugeri (Petr.) Cupediae Astrosophicae, Bresl.1631qCL
-- Velthuisen contra J. du Bois, bewijsende dat de Philosophie van Cartesius niet strijdt tegen Godts Woordt / Uitr.1657qCN
93 Corpus Juris Civilis cum notis D. Gothofredi, Lugd. Bat.1657qCL
94 Cats (Jac.) Houwelijk / Middelburgh, bis1623qCN
95 Cabeliau (P.) Catholijk Memoryboek / Leiden1661qCN
96 Catalogus Bibliothecse Lugduno Batavae. Leidae1640qCL
97 Catalogus Bibliotheca Adr. Pauw,1654qCL
98 Canonherij (Petr. Andr.) dissertationes Politicae, Francof.1610qCL
99 Cristal de la Verdad Espero de Cataluna, Zarag.1646qCS
100 Consideratio causarum belli Bohemici,1647qCL
-- Honorius Reggius de statu Ecclesiae Britannicae, Dantisci1647qCL
101 Catalogus Librorum qui in officinu Joh. Blauw venales reperiuntur,1659qCL
102 Comedias las mas Grandiosas, 2. vol. Lisboa1652qCS
103 Crescentio (Piero) de Agricultura vulgare.1511≥qCL
104 Coccei (Joh.) Apologia adversus Edict. Ordinum Holl. Leid.1656qCL
105 Cartesij Geometria per Schoten, Lugd. Bat.1649qCL
106 Commentarios de las Alteraciones de Flandes, Madr.1601qCS
107 Comedias Humanas & divinas por Dugo Muxes de Solis, Brux.1624qCS
108 Couper (Will.) drie Hemelsche Tractaten / Delft1623qCN
109 Cup (Guil.) de Successionbus, Franek.1651qCL
110 Cancellaria Hispanica, item Flores Scoppiani, Freist. & alij tractatus, item Denisoni Confessio auricularis.1622qCL
111 Cardani (Hier.) Supplementum Almanach, &c. Norimb.1543qCL
-- Ant. Musae examen Catapotiorum, item Gesneri medicamenta purgantia, Basil. pagina 191543qCL
112 Corvini Fons Litinitatis, Francof.1660qCL
113 Candidi (Pantal.) Tabulae Chronologicae, Argentin.1597qCL
114 Comedia Famosa del M. Tirso [de Molina], Don Miguel [de Cervantes], Christoval [de Morales] 3. vol.0000qCS
115 Des Cartes la Methode, Dioptrice, les Meteores & la Geometrie, Leid.1637qCF
116 las Comedias del Fenix por lope Felix de Vega Carpis,1647qCS
117 Cademi (Guil.) Annales Anglici, ejusdem Britannia, Francof. In Octavo.1616oCL
118 Calvini (Joh.) Comment. in Epist. Pauli & Canonicas, Genevae1565oCL
119 Commentarius de Stat. Relig. in Gallia1572oCL
120 Camdeni Annales Anglici, Leid.1639oCL
121 Calvini Institut. Religionis Christ. Genev.1569oCL
122 Les Censures des Thbeologiens de Paris,1552oCF
123 Cujacij (Jac.) Observationes, Colon. Agrip.1598oCL
124 Cassiodori Opera cum animadv. Brossei, Lugd.1595oCL
125 S. Caesarij Homiliae cum notis Baluzij, Paris.1669oCL
126 Cardanus de Rerum Varietate, Basil.1557oCL
127 Canones Synodi Dordrac. Paris.1622oCL
128 Casauboni Commentarij in Polybium, Paris.1617oCL
129 Caepolla de Servitutibus, Colon. Agrip.1579oCL
130 Caroli M. & Ludov. Pij Capitula seu Leges Ecclesiasticae & Civiles, Paris.1640oCL
131 Curopalata de Officialibus Palatij Constantinop. graec.lat. cum notis1588oCGL
132 Corpus Juris Civil. 8. vol. Antv. Plantin,1567oCL
133 Corpus Juris Canonici, 4. volum. Paris.1552oCL
134 Cujacij (Jac.) Consultationes, Colon. Agrip.1577oCL
-- Donellus de eo quod Interest & de praescriptis verbis.1574≥oCL
135 Cornelius Nepos cum notis variorum, Leidae1675oCL
136 Ciceronis Epistolae Familiares cum notis variorum & P. Munutij Commentario. 2. vol. Amsteld.1677oCL
137 Cornelius Nepos Boecleri, Argent. pagina 201648oCL
138 Chalcondylae (Dem.) Erotemata graecè, Basil.1546oCG
139 Cassander (Georg.) de Officio pij Viri ad Calvinum & Bezam, Paris.1564oCL
140 Cravetta (Aym.) de Antiquitatibus Temporum, Indemnitate Mulierum & ad titulum de Legatis primo, Francof.1616oCL
141 Clenardi (Nic.) Epistolae, Antv. Plantin1566oCL
142 Chamier (Dan.) de la vocation des Ministres en l'Eglise reforme, Rochell.1598oCF
143 Carocius (Vincent.) de Locato Condutto, Colon. Agr.1584oCL
-- Petrus Peckius de jure sistendi, ibid.1581oCL
-- Jac. Riccius de Unione prolium, ibid.1580oCL
144 Caroli Magni aliorumque fragmenta de Ritibus veteris Ecclesiae, Antv.1560oCL
145 Corasij (Joh.) Miscellanea, Colon.1572oCL
146 Coci (Rob.) Censura, Helmst.1655oCL
147 Contarenus (Casp.) de Magistratibus & Republ.Venetorum, Basil.1544oCL
-- P. Marcellus & S. Girellus de Vita & rebus gestis Ducum Venetorum, Francof.1574oCL
148 Carington (S.) History of the life and death of Cromwel,1659oCE
149 Carerius (Alex.) de Sponsalibus & Matrimonijs, Francof.1599oCL
150 Conclave referatum Alexandri septimi. Slesvici1656oCL
151 Censorinus de Die natali cum notis Lindenbrogij, Leidae1641oCL
152 Contarenus (Gasp.) de Republ. Venetorum, Comparatione Magistratuum Romanorum & Venetorum, Lubecae1599oCL
-- Christoph. Varsevicius de Caesarum, Regum & Principum Vitis, Francof.1604oCL
-- Fornandes de Getarum origine, &c. Leidae1597oCL
-- Vulcanius de literis & lingua Getarum, Leid. Raphel.1597oCL
153 Commentaires de Montluc, 2. vol. Paris1661oCF
154 Commentatio ad loca N. Testamenti de Antichristo cum appendice H. Grotij, Amst. item Tileni, Maresij &c. Dissertat. de Antichrist.1541oCL
155 Caroli M. Synodus Paris. & alia de cultu imaginum cum notis Haiminsfeldij, Francof.1603oCL
156 Charleton (Gualth.) de Scorbuto Lond.1672oCL
157 Chamieri (Dan.) Epistolae Jesuiticae, Genevae1599oCL
-- Antimorelles, Hanoviae1610oCL
-- P. a Wangen Physiognomonia Jesuitica, Lugd.1610oCL
-- J. Rotarij Minister Eucharistiae,1608oCL
158 Cassandre, 10. vol. Paris1648oCF
159 Constantinus Caesar de Agricultura, Basil. pagina 211538oCL
160 Compendio della stirpe di Carlo Magno & Carlo V per Pietro Mareno, Venet. & alij Tractatus.1545
oCI
161 Cleopatre, 6 vol. Paris1648oCF
162 Consideratien van Staet / Amsterd.1660oCN
163 Cassander (Georg.) de Officio pij Viri,1607oCL
-- Keckermannus de Proprietate [= proprietatibus] Historiae, item Apologia pro Christiano Batavo contra M. Becanum & Becani Epistola.1610≥oCL
164 Comedias del fomosa Poëta Lope de Vega Carpio. 2 vol. Bruxel.1611oCI
165 Casauboni (Mer.) dissertatio de nuperâ Homeri editione Lond.1659oCL
166 Commentari di Francisco Verdugo, Napoli1605oCI
167 Comedie del Divino Pietro Aretino1588oCI
168 Coloquio de las Damas,1607oCI
l69 Castro (D. Pedr. de) Auroras de Diana, Madr.1637oCS
170 Christelijke Meditatien / op Parkement geschreven.0000oCN
171 Colemanni (Petr.) Opus prosodicum graecum cum versione latinâ, Francof.1611oCGL
172 Julius Caesar, ex offi. Plantin. Rapheleng.1606oCL
173 Ciceronis Epistolae Familiares, Amstel.1626oCL
174 Crusij (Martini) Grammatica Graeca, Basil. Oporin.1558≥oCGL
175 Comenij Janua Linguarum Lat., Belg., Gall. Amsteld.1642oCL
176 Chronique du Roy Louis IX. In Duodecimo & minori forma.1599dCF
177 Ciceronis Opera, 9. vol. Leid. Elsev.1642dCL
178 Corvini Enchiridion Juridicum, Amst. Elzev.1657dCL
179 Catalogus Librorum, qui apud D. Elzev. venales exstant,1674dCL
180 Corvinus ad Digesta, Amst. Elzev.1656dCL
181 Cardanus de Vita propria, Amst.1654dCL
182 Corvini Posthumus Pacianus, Amst.1660dCL
183 Corvini Jus Feudale, Amst.1660dCL
184 Claubergij defensio Cartesiana, Amst.1652dCL
185 Cordi (Val.) Dispensatorium, Leid.1637dCL
186 Curtij (Iac.) Conjecturae, Hanov.1605dCL
187 Caesar (Jul.) ex emend. Scalig. Amst. Elz.1661dCL
188 Corvinus ad Codicem, Leid. pagina 221656dCL
189 Cunaei (Petr.) Respublica Hebraeorum, Leid.1631dCL
190 Ciacconius (Petr.) de Trielinio, &c.1664dCL
191 Corvini Jurisprud. Romana, Amst. Elz.1658dCL
192 Q. Curtius Rufus, Amsteld. Elzevir1660dCL
193 Claubergij (Joh.) Logica, Amsteld.1658dCL
194 Celsus (A. Corn.) de Medicina, Leidae1657dCL
195 Corvini Elementa Juris Civilis, Amsteld. Elzevir1645dCL
196 Cardanas (Hier.) de prudentia civili, Leidae Elzevir1627dCL
197 Corvinus (Arn.) ad Jus Canonicum, Amsteld. Elz.1651dCL
198 Catullus, Tibullus, Propertius, Leid. Raphel.1592dCL
199 Commentarius de regno administrando contra Machiav.1578dCL
200 Cortegiano del Conte Baldessar, Castigl.1562dCS
201 Ciceronis Opera, ex cast. Boulierij, 9. vol. Lugd.1562dCL
202 Centones Homerici, Virgiliani, &c Nonni Paraphrasis Evang. Joh. Henr. Steph.1578dCL
203 Callimachi Hymni, graec.lat. Antv. Plant.1584dCGL
204 Carolus M. de Imaginibus, &c.1549dCL
205 Claudianus, Amst. Item Silius Italicus, ibid.1620dCL
206 Cornaro della vita Sobria, Parig.1646dCL
207 Curtius de Gestis Alex. Raphel.1606dCL
208 Campanella (Th.) de Monarch. Hispan. Amst.1641dCL
209 Comedia di Dante, Venet.1629dCI
210 Caelij Secundi Curionis Pasquillus Ecstaticus, Plac.1549dCL
211 Cardinalismo di Santa Chiesa,1668dCI
212 Comedia nova la Emilia, Paris1609dCI
213 the Country Captaine a Comaedie, &c. Hag.1649dCE
214 Comenij Janua ling. lat.graec. Amst.1642dCLG
215 les Contes & Discours Bigarrez du Cholieres, Paris.1611dCF
216 Comedie del S. Gio, Batt. della porta Nap. Veneg.1597dCI
217 Cabinet Satyrique,1666dCF
218 Corsaro Arimante di L. Aleardi, Vic.1619dCI
219 Celestina Tragi Comedia, Plant.1599dCI
220 Cunaei Satyra item Juliani Imp. Caesares ex ejusdem interpr. Leid.1610dCL
221 Corbet (Joh.) Interest van Engelandt / Amsterd.1663dCN
222 Carcel di Amor Gall. & Hisp.1560dCS
223 le Cid Tragicomedie par Corneille, Paris1644dCF
224 Comedia del Signor Vergilio Verucci, Venet. pagina 231621dCI
225 Clapmarius de Arcanis Rerumpubl. per Joh. Corvinum, Amst.1641dCL
-- Idem & alij de jure Publico.1644dCL
226 Carta Pastoral, Bruss.1659dCI
227 Calendrier Historial & Lunaire, Genev.1576dCF
228 Cronica del Muy Esforcado, Brux.1588dCS
229 Q. Curtius, Lugd.1601dCL
230 a Collection off private Devotion in the Practice off the Ancient Church called the Houres off Prayer, London1655dCE
231 Corte en Aldea y Noches de Imbierno por J.B. de Morales.1622dCS
1 Dodonaei Herbarius belgicè, Antv. Moretus ... D ... In Folio.1644fDL
2 Duareni (Franc.) Opera, Francof.1607fDL
3 Durandi (Gul.) Speculum Juris,1573fDL
4 Deciani (Tiberij) Tractatus Criminalis, Francof.1591fDL
-- Did. Canterae Questiones Criminales Practicae, ibid.1615fDL
5 Diodori Siculi Bibliotheca Historia, graec.lat. ex interpr. not. & chronologiâ Rhodomanni, Hanov.1604fDGL
6 Dioscoridis (Pedan.) Opera graec.lat. ex interpr. Saraceni, Hanov.1598fDGL
7 Dionysij Areopagitae Opera graec.lat. ex edit. Lancelij, Paris.1615fDGL
8 Diodorus Siculus graecè Henr. Stephanus1559fDG
9 Dominis (M. Ant. de) de Republ. Ecclesiast. 2. vol. Londin.1617fDL
10 Diophanti Alexandrini Arithmetica graec.lat. Paris.1621fDGL
11 Diogenes Laërtius de vita Philosoph. graec.lat. cum notis Aldobrandini, H. Steph., Casauboni, Menagij, Londini1664fDGL
12 Demosthenis Orationes cum not. Ulpiani graec. ex edit. G. Morelli. Paris.1570fDG
13 Dionys. Halicarn. antiq. Rom. graec. Paris. Rob. Steph.1546fDG
14 Dionis Historia Romana graec. Paris. Rob. Stephan.1548fDG
15 Description de las Indias Occidentales de A. de Herrera. 4. vol. Madrid.1601fDS
16 Dionys. Alexandrini Antiq. Rom. Henric. Stephan.1588fDL
17 Dictionarium Historicum, Geographicum, Poëticum, Carol. Stephan. Oxon. pagina 241671fDL
18 Deductie van 't Huis van Tautenburg.[Leiden]1677fDN
19 Dionys. Alexandrin. de Situ Orbis, cum Commentariis Eustatij Thessalonicensis Graec. Paris. In Quarto.1547qDG
20 Damhouderi Praxis Criminalis, Antverp.1616qDL
21 Dictionarium Latinum Graeco Barbarum, Paris.1635qDLGX
22 Delrio (Martin.) Disquisitiones Magicae, Colon.1633qDL
23 Dousae (Jani) Annales Hollandic. metricè, Hag. Comit.1599qDL
-- Dousae (Jani) Filij Annales, ex offic. Plantin.1601qDL
24 Dallaeus de Unctione, Genev.1659qDL
25 Idem de Scriptis [quae sub] Dionysij Areopagitae & Ignatij Antiocheni [nominibus circumferuntur], Genev.1666qDL
26 Damhouderi Praxis Civilis, Venetijs1568qDL
27 Danthe Opera Poëtica Hispanicè.0000qDS
28 Drusius (Joh.) in Prophetas minores, Amst.1627qDL
29 Idem ad loca difficilia Pentateuchi, Franeq.1617qDL
-- ad loca difficilia Josuae, Judicum, Samuelis, ibid.1618qDL
30 Ejusdem fragmenta veterum interpretum Graecorum in V. Test. Arnhemij1621qDL
31 Ejusdem interpretatio Latino & Castigatio Ecclesiastici, Franeq.1596qDL
-- Proverbia Ben-Sirae, ibid.1597qDL
32 Dibuadius in Arithmeticam Euclidis, Arnhemij1605qDL
33 Divers ancient monuments Shewing That both in the Old and New Testament, Lond.1638qDE
34 Dictionarium Latino-Hispanicum, Antverp.1570qDL
35 Decker (Ezech.) Telkonst / Gouda1626qDN
36 de Dieu (Ludov.) Historia S. Petri Persicè & Latinè, Leidae1639qDL
37 Deleite y Amargura de las dos Cortes, Celestial y Terrena. [Madr.]1642qDS
38 Discurso de las Partes un buen Secretaris, Juan Fernandes Abarca, Lisboa1618qDS
39 Duporti (Jacob.) Gnomologia Homerica, Cantabr.1660qDL
40 Dictionar. propriorum nominum, &c. Paris.1562qDL
41 Dictionaire François Latin. Nicod. Paris.1618qDL
42 Dictionarium Doricum graec.lat. Aemilij Portae, Francof. pagina 25 In Octavo.1603oDGL
43 Dugali Responsiones adversus Claudium, Paris.1608oDL
-- Eugenij Episcopi Opuscula, Paris.1619oDL
-- Wiberti Vita Leonis IX. ibid.1615oDL
-- Vita Ludovici Caroli II. Regis Siciliae filij, per Sedulium. [Antw.]1602oDL
-- Alatius de Viris Illustribus, Romae1633oDL
44 Dionys. Areopagita Graec. Paris.1562oDG
45 Diogenes Laërtius de Vita Philosoph. graec. & Latin. Henr. Stephan.1570oDGL
46 Drusius de Quaesitis per Epistolam. [Franek.]1595oDL
-- Observationes Sacrae. [Franek.]1594oDL
47 Dallaeus de Imaginibus, Leid.1642oDL
48 Daille (Jean) de l'Employ de S. Peres, Genev.1632oDF
49 Drusij Esther, Leid.1586oDL
50 Dallaeus de Pseudepigraphis Apostolicis, Hardervic.1654oDL
51 Drusij Miscellanea, Franeq.1586oDL
-- J. Clementis Drusij animadversa1585oDL
-- Drusij Hebraicae Quaestiones de Hasidaeis. [Franek.]1603oDL
52 Dallaeus de Jejunijs & Quadragesima, Davent.1654oDL
53 Demosthenis Orationes Graecè, Basil. Hervag.1547oDG
54 Durandi (Guil.) Rationale divinorum Offciorum, Antv.1570oDL
55 Discours Poltiques & Militaires de la None,1612oDF
56 Discours d'Aristarque à Nicandre, Rouen1628oDF
57 Durantus (Joh. Steph.) de Ritibus Ecclesiae, Lugd.1595oDL
58 Decius (Phil.) ad Regulas juris, Lugd.1556oDL
-- Dynus Muxellanus ad Regulas Juris Pontificij, ibid.1556oDL
59 Diana de George de Montemajor, Paris1613oDF
60 Daleis (Catharini) Scholastica, Francof.1614oDL
61 Diodati (Jean) les Epistres des S. Apostres, Amsterd.1667oDF
62 Dictionarium Teuton. Lat. Kiliani, Alcmar.1605oDL
63 Dictionarium Tetraglotton, Amstel. bis.1645oDL
64 Decimatoris (Henr.) Sylvae Vocabulorum. 2. vol.1628oDL
65 Dictionaire Historique des Pretieuses, Paris pagina 261661oDF
66 Dounamus (Georg.) in Rami Dialecticam, Francof.1610oDL
67 Dieterici Dialectica, Marpurg.1631oDL
68 Devotions Private in the Practise of the ancient Church.1627 of 1655oDE
69 Description de la France, a Constance In Duodecimo & minori forma.1608dDF
70 Deductie van de Staten van Hollandt / Hage1654dDN
71 Dante.0000dDL
72 Dordrechtse Arcadia / Amsteld.1663dDN
1 Eusebij Pamphili Historia Ecclesiastica graec.lat. & de Vita Constantini Imp. Graec.lat. ex edit. Valesij, Paris.l ... E ... In Folio.1659fEGL
2 Eusebij Chronicon cum notis, & ex edit. Joseph. Scaliger. Amst.1658fEL
3 Etymologicum magnum Graec. ex edit. & not. Sylburgij Commel.1594fEGL
4 Epiphanij Episc. Opera gr.lat. cum Petavij animadv. 2. vol. Paris.1622fEL
5 Erasmi Adagia, Francof.1656fEL
6 Ejusdem, Melanchtonis, Mori & L. Vivis Epistolae, Lond.1642fEL
7 Sexti Empirici Philosophi Opera, item vita Pyrrhonis Eliensis, & Cl. Galenus Pergamenus de docendi genere graec.lat. Paris.1611fEGL
8 Eustatius in Homerum Graecè. 3. vol. Basil.1560fEG
9 Erasm. Annotationes in Novum Testam. Basil. Froben.1542fEL
10 Emmij (Ubbonis) Rerum Frisicarum Historia, &c. Leidae Elzevir1616fEL
11 Eusebij & aliorum Historia Ecclesiastica graecè, Paris. Rob. Steph.1544fEG
12 Eusebij Praeperatio Evangelica Graecè, Paris.1544fEG
-- Ejusdem demonstratio Evangelica Graecè, ibid.1545fEG
13 Euclidis Elementa item Procli & Anonymi Scholion in Euclidem omnia graecè, Basil. Hervag.1533fEG
14 S. Epiphanij Opera graecè, Basil. Hervag.1544fEG
15 Eutropi Historia Romana & Paulus Diaconus Aquil. de Gestis Langobardorum, Basil. Froben. pagina 271532fEL
16 Eichstadij (Laur.) Tabulae Coelestium Motuum, Stetin.1644fEL
17 Effigies & Vitae Regum Neapolitanorum Fig. aen. Aug. Vind.1605fEL
18 Euripidis Tragoed. Graecè cum interpret. Latin. Canteri & Scholijs variorum, Paul. Steph. In Quarto.1602qEGL
19 Idem Illustratus à Brodaeo [= Jean Brodeau]1602qEL
20 Eurychij Annales Arabic. Latin. 2. volum. Oxonij1638qEL
21 Eustatij (S.) Commentarius in Hexaëmeron & Engastrimytho. Item Origenes de Engastrimytho cum notis Allatij, Lugd.1629qEL
22 Epochae Celebriores Orientalium populorum Vlug Beigi cum notis Gravij, Lond.1650qEL
23 Erpenij (Thomae) Historia Saracenica, Leid.1625qEL
24 Eusebius in Cantic. Canticcrum, Graec. ex editione Meursij, Leid.1617qEG
-- Meursij Procopius ibid.1620qEL
25 Ennius Merulae, Leid.1595qEL
26 Emmij (Ubbonis) Guilielmus Ludovicus, Groning.1621qEL
27 Erpenij (Thomae) Grammatica Arabica, Amst.1636qEL
28 Essay des Merveilles de nature & des plus nobles artifices, Rouen.1622qEF
29 Eichstadij (Laur.) Ephemerides, Dantis.1644qEL
30 Everharti [Brugensis] (Mart.) Ephemerides, Leidae.1597qEL
31 Ecloga Oxonio-Cantabrigiensis, Bibliotheca Oxoniensis & Cantabrigiensis [= catal. manuscriptorum], Londin.1600qEL
32 Edict des Konings van Franckrijk over de Vrede / Germanicè & Latin.1570≥qEDL
33 Englands Looking Glasse, by Edm. Calamy, London1642qEE
34 Epistolae Doctorum Virorum, Amst. In Octavo.1660oEL
35 Euclides Clavij. 2. volum.Francof.1607oEL
36 Emmii (Ubbonis) Graecia vetus. 2. vol. Leid. pagina 281626oEL
37 Everhardi (Nicolai) loci Legales, Francof.1648oEL
38 Epicteti Enchiridion. Cebetis tabulae, Arrianus de Disputationibus Epicteti, Graec.Lat. cum notis Wolfij.1670oEGL
-- Porphyrius de Abstinentia ab Animalibus Necandij Cantabrig.1655oEL
39 Epistolae Virorum Illustrium, Leid.1677oEL
40 Eunupius de Vitis Philosoph. Graec. & Latin. Antv. Plant.1568oEGL
41 Eustathius de Ismeniae & Ismenes amoribus Graec. & Latin. cum notis Gaulmini, Paris.1618oEGL
42 Ehemij (Christoph.) de Principijs Juris, Basil.1556oEL
-- Corasius in rit. ff. de Servitutib. Lugd.1552oEL
43 Euripedes Graecè, Venetijs1503oEG
44 Erasmi Encomium Moriae, Basil.1551oEL
45 Epigrammata & Poëmata Vetera, Genev.1619oEL
46 Excerpta Scaligeriana, Hag. Com.1666oEL
47 Excerpta Perroniana, Genev.1669oEL
48 Epictet. Ench. & Ceb. tab. Casauboni, Londin.1659oEL
49 Euclides Barrow, Londin.1659oEL
50 Erasmus de pronunciatione Sermonis Graeci & Latini, ejusdemque Dialogus Ciceronianus.1528≥oELG
51 Idem ad Censuras Parisienses, Antver.1532oEL
52 Engannos deste Siglo y Historia en nuestros tempos por de la Marca, Paris1615oES
53 Epistolae Indicae & Japanicae item de Tartarorum Potentia, Lovan.1570oEL
54 Euclidis data per Barrow, Cantabr.1657oEL
55 Effetos de Amor, por de Alcala Lisboa1641oES
56 Edictum Philippi II. de Catalogo librorum prohibitorum, Plant.1570oEL
57 Exempel der Alten Weisen / Francf.1592oED
58 Examen Fulminis Pontificij. [Groningae, Radaeus]1607oEL
59 Euripedis Tragoed. Graec. Basil.1551oEG
60 Eustachij Philosophia, Colon.1629oEL
61 Erasmus de Verborum copia, Brug.1565oEL
62 Ejusd. Paraphrasis in Elegantias Vallae.1525≥oEL
63 Enchirid. Grammat. Graec. [Flor.]1516oEG
64 Euclides Melderi, Leid. pagina 29 In Duodecimo & minori forma.1673dEL
65 Erasmi Moria, Leid.1617dEL
66 Erasmus de pronunciatione Latini Graecique Sermonis, Leid.1643dELG
67 Euripedis Tragoed. Graec. Plantin.1571dEG
68 Epicteti Enchirid. & Ceb. tabulae graec.latin. Amst.1670dEGL
69 l'Estat d'Angleterre Chamberlayne, Amst.1669dEF
70 Elgersma (Franc.) Davids Affscheid en Uitvaart [Wil. Fred., Leeuwarden]1665dEN
71 Estat de la France.1649dEF
1 Fabri (Antonij) Codex, Lugd. ... F ... In Folio.1649fFL
2 Foresti (Petri) Opera, Rotomagi1653fFL
3 Fusarij (Vincentij) Opera 2. vol. Colon. Allobr.1630 & 33fFL
4 Farinacij (Prosperi) Opera 8. vol. Francof.1616fFL
5 Fabri (Petri) ad regulas Juris & ad leg. 1. & 2. ff. de Instit. & Jur. & Artic. de Origine Juris, Paris.1585fFL
6 Fontanellae Decisiones, Venet.1640fFL
7 Firmici (Julij) Astronomia Ptolomaei Quadripartif. & alij tractat. Basil.1533fFL
8 Fasciculus rerum Expetendarum & Fugiendarum,1535fFL
9 Fabri (Petri) Agonostarum [Agnosticon, Lugd.] In Quarto.1595qFL
-- Semestrium. [Lutet. Paris. of Lugd.]1570-1575 resp. 1590-1595qFL
-- de Justitia, origine Juris & Magistratibus Roman. Lugd.1592qFL
10 Ferrarijs (Joh. Petri de) Praxis aurea cum appendice Petri Aurelianensis & notis Francisci Curtij, &c. Genev.1618qFL
11 Faber (Antonius) de Erroribus Pragmaticorum 4. vol. Genev. pagina 301612qFL
12 Florilegium veterum Epigrammatum graec.lat. interpret. E. Lubino, Commelin.1604qFGL
13 Fernelij Medicina, Ultrajecti1656qFL
14 Ferrarij (Joh. Baptistae) de Florum Cultura, Amst.1646qFL
15 Frachetta Seminario del Gouverni di Stato & di Guerra, Genev.1648qFI
16 Ferrarius (Octav.) de Re Vestiaria, Patav.1654qFL
17 Fachinaei Controversiae 2. volum. Col.1596qFL
18 Francorum Regum Effigies, Francof.1622qFL
19 Fureri (Christ.) Itinerarium Regionum Orientalium Norimb.1621qFL
20 Fabri Timaei Disputationes Anniversariae. [Franek.]1609≥ ≤1622
qFL
-- Quaestiones Illustres, Leid.1615qFL
21 Francenbergeri (Reinholdi) Compendium Chronologiae Scaligero-Petavianae, Wittebergae1661qFL
22 Forbesij (Joh.) Irenicum, Abordoniae1629qFL
23 Freheri (Marq.) Origines Palatinae, Heidelb. Commelin1599qFL
-- Joh. Bertelij Historia Luxemburgensis, Colon.1605qFL
24 Furmerij (Bernh.) Annales Frisic. Franeq.1609qFL
25 Fromondi (Liberti) Antaristarchus, ex offic. Plan.1631qFL
26 Fragmenra Historicorum, Plantin. In Octavo.1595oFL
27 Flaccus (Verrius) & Sextus Pompejus Festus de verborum significatione, Paris.1584oFL
28 Ferrandus (Joh.) de Nephrisi & Lithiasi, Paris.1570oFL
29 Ficinus [= J. Fienus = Jean Feyens] de Flatibus.1582≥oFL
30 Ferronius (Arnold.) de rebus gestis Gallorum, Paris.1555oFL
31 Fuchsij (Leonh.) Historia Stirpium, Lugd.1551oFL
32 Forberij (Guil.) Controv. Theologicae, Londini1658oFL
33 Fragmenta Poëtarum veterum Latinorum, H. Steph.1658oFL
-- Janus Parratius de rebus per Epistolam quaesitis, H. Stephan.1567oFL
34 Frischlinij Grammatica Graeca. [Helmst.]1589-1590oFG
35 Fulgosij dicta factaque Memorabilia, Colon.1604oFL
36 Francion par Moulinet, Paris1641oFF
37 Il Fuggilozio di Tomazzo Costo, Venet. pagina 311613oFI
38 El Dia de Fiesta por Don Juan de Zavaleta, Madrid1654oFS
39 Frischlini Grammatica Latina, &c. Francof.1609oFL
40 Frontini (Sexti Julij) Stratagemata cum notis Tennulij. bis. In Duodecimo & minori forma.1675dFL
41 le Fevre les poëtes Grecs. & Mariage de Belfegor, Saumur1664dFF
42 Feithij Antiq. Homericae, Leid.1677dFL
43 Frenshemij Supplementa Liviana, Holmiae1649dFL
44 Fenestella de Magistratibus Sacerdotijsque Romanorum, Paris.1564dFL
45 Featly (Daniel) Ancilla Pietatis Anglicè, London.1628dFL
46 Favole da Autori Antichi, Venet.1569dFI
47 Flores D. Augustini, Lugd.1580dFL
1 St. Gregorij Papae Opera. 2. voll. Basil. ... G ... In Folio.1564fGL
2 St. Gregorij Nysseni Opera Graec.lat. Paris.1638fGGL
3 S. Gregorij Thaumaturgi, Macarij Aegyptij & Basilij Seleuciensis Opera graec.lat. cum expositione Epist. Canonicarum Joh. Zonarae, Paris.1622fGGL
4 Goar (F. Jacob) Rituaie Graecorum graec.lat. Paris.1647fGGL
5 Gesta Dei per Francos, Francof.1611fGL
6 Goldasti (Haimins. Melch.) Constitutiones Imperiales, Francof.1673fGL
7 S. Gregorij Nazianceni Opera Graecè, Basil.1550fGG
8 Galeni Opera Graecè. 4 [i.p.v. 5]. vol. Venet. apud Aldum1525fGG
9 Goltzij (Hub.) Vita & imagines Imperatorum, cum fig. Italicè Anvers1557fGL
10 Ejusdem Fasti Magistratuum & Triumph. Rom. fig. aeneis, Brugis1566fGL
-- Ejusdem Julius Caesar. figur. aen. ibidem1663fGF
11 Goldman (Nicol.) la Novelle Fortification, Leidae Elsevir1645fGL
12 Grotij (Hugonis) Annales ex offic. Blaeuw1657fGL
13 Grivelli (Joh.) Decisiones Dolanae, Colon. pagina 321631fGL
14 Guerike (Otto de) de Vacuo, Amsteld.1672fGL
15 Guicciardini (Lud.) Descriptio Belgij tab. aeneis ex interpret. Vitellij Amsteld.1613fGL
16 Gassendus (Petr.) in Epicurum. 2. vol. Leidae1649fGL
17 Gazae (Theod.) Grammatica. Idem de Mensibus. Apollonius Grammat. de Costructione, & Herodianus de Numeris Graecè, Venet. Aldus1495fGG
18 Genealogia Regum & Principum Francorum, per Cl. Paradin. Gallicè1606fGL
19 Gail. (Andr.) Observationes Practicae, Colon. In Quarto.1621qGL
20 Gutherius (Jacob.) de Officijs Domus Augustae, Paris.1628qGL
21 Grotij (Hug.) Excerpta ex Tragoed. & Comoed. Graecis, Paris.1626qGG?
22 Gregorius Naziancenus in Julianum, & alij ejusdem Tractatus Graecè cum notis Montacutij, &c. Etonae1610qGGL
23 Galilaeus Galilaei de Systemate mundi & Foscarinus de Conciliatione locorum S. Scripturae de stabilitate Solis agentium, Lugd.1641qGL
24 Gothofredi (Jacob.) Opuscula varia, Genevae1654qGL
25 Goltziae (Hub.) Thesaurus Rei Antiquar. Plantin.1579qGL
26 Grotius (Hug.) de Antiquitate Reipubl. Batav. Leidae1610qGL
-- Dan. Heinsij Orationes in obitum Jos. Scaligeri, ibid.1609qGL
26 Baudij Oratio Funebris in eundem ibid. Bouricij Oratio anniversaria in honorem Casauboni. Corn. Bredae Errores Lov.1612qGL
27 Geographia Nubiensis ex Arab. in Lat. versa à G. Sionita & Joh. Hefronita, Paris.1619qGL
28 Giphanius (Hub.) ad Instituta, Francof.1605qGL
-- idem ad jus Feudale, ibidem1606qGL
29 Ginnadius Massiliensis de Ecclesiasticis Dogmatibus. Homilia Sacra & Marcialis Episc. Epistolae ex edit. & notis G. Elmenhorstij, Hamb.1614qGL
30 Godelmannus (Joh. Georg.) de Magis, Veneficis & Lamijs, Francof.1591qGL
31 Gassendus (Petr.) adversius Cartesium, Amsteld.1644qGL
32 Ejusdem Institutio Astronomica & Exercitationes paradox. Hagae Com. pagina 331656qGL
33 Idem de Vita Nic. Claud. Fabricii de Peires ibid.1655qGL
34 Goesii (Wilh.) Auctores Legesque Rei Agrariae cum notis N. Rigaltii Amsteld.1674qGL
35 Gentilis (Alber.) Hispanica Advocatio Hanov.1613qGL
36 Gassendus (Petr.) de Vita Tychonis Brahei etaliorum Hagae Com.1655qGL
37 Gatakeri (Thom.) Cinnus sive Adversaria Miscellanea Lond.1651qGL
38 Gudelinus (Petr.) de Jure Novissio Arnhem.1639qGL
39 Groot (Hugo de) Inleyding tot de Hollantsche Rechtsgeleertheyt. Amsterd.1631qGN
40 Guerras de Flandes por Carlos Coloma, Amber.1635qGS
41 Gianutio (Horat.) Tratta della Maniera di Givocara Scacchi Turino1597qGI
42 Grotii (Hugo) Defensio Fidei contra Socinum. Leidae1617qGL
43 Genealogies de 67. Illustres Maisons de France &c. Paris.1586 of 1587qGL
44 Galilaeus Galilaei de Phaenomenis in orbe Lunae. Venet.1611qGL
45 Gaurici (Luc.) Tractatus Judicandi revolutiones Nativitatum. Romae.1560qGL
-- Ejusdem Supplementum ad tabulas Directionum Joh. Monteregiensis &c. ibidem.1560qGL
46 Grotii (Hug.) Pietas Ordinum Hollandiae. Leidae1613qGL
-- Sibrandi Lubberti Responsio ad Grotii Pietatem. Franek.1614qGL
-- G. Sopingii & S. Lubberti Responsio ad bonam Fidem. [Franek.]1616qGL
47 Ejusdem Verantwoording van de Wettelijke Regeringe in Hollandt.1622qGN
48 't Oud Goudtsche Chronijcxken. Amsteld.1663qGN
49 Goclenii (Rod.) Lexicon Philosophicum Francof.1613qGL
50 Gomesii (Lud.) Sylva Actionum Civilium & Criminalium Fran. In Octavo.1609oGL
51 Gramondi (Gabr. Barth.) Historia Galliae Amstel. Elzevir1653oGL
52 Goeddaeus (Joh.) de Stipulationibus. Herbornae1602oGL
53 Idem de verborum & rerum Significatione ibid.1622oGL
54 Garsias (Joh.) de Expensis ∓ Meliorationibus Antw.1586oGL
55 Gorrutius (Andr.) de Providentia Dei. [Genev.]1585oGL
56 Garciae ab Horto Aromatum Historia, per Clusium Antverp. Plantin pagina 341567oGL
57 Gazae (Theod.) Grammatica graec.lat.1515≥oGGL
58 Gronovius (Joh. Fred.) de Sestertijs seu pecunia vetere. Amsteld. Elzevir1656oGL
59 Gabbema (Simon. Abb. a) Epistolae Clarorum Virorum. [Harl.]1669oGL
60 Gronovij (Joh. Fred.) Observationum libri 4 [III]. 2. voll. Leidae1639oGL
61 Grotij Discussio Apologetici Rivetiani.1645oGL
62 Gaguinus (Rob.) de Francorum gestis, Paris.1495≥oGL
63 Goclenij (Rod.) Physiognomia & Chiromantia, Marp.1621oGL
64 Guazzus (Steph.) de Civili Conversatione Ital.lat. Argent.1614oGL
65 Goclenij (Rd.) Isagoge in Organum Aristoteles, Francof.1613oGL
66 Golij (Theoph.) Grammatica Graeca, Francof.1613oGGL
67 Godscalci (Joh.) Observationes Latini Sermonis. [Coloniae]1540≥oGL
68 Goulart (Sim.) Schatkamer der Historien / 4. vol. Delft1614oGN
69 Grotij (Hug.) Poëmata, Leidae.1617oGL
70 Grotius (Hug.) de veritate Religionis Christianae, Paris. In Duodecimo & minori forma.1640dGL
71 Ejusdem & aliorum Dissertationes de studijs Instituendis, Amsteld.1645dGL
72 Grobianus & Grobiana Dedekindi, Leidae1642dGL
73 Gyllij (P.) Topographia Constantin. Leidae Elzevir1632dGL
74 Idem de Bosphoro Thrac. ibid.1631dGL
75 Grotius (Hug.) de Mari libero, ibid.1633dGL
76 Guerin (Petri) Radices linguae Graecae, Paris.1637dGGL
77 Getrouwen Herder / Bly-eindend' Treurspel / Amst.1646dGN
78 Giusta Statera de Porporati, Genev.1650dGI
79 Graeco Barbara Novi Testamenti, per M.P. Cheitomaeum, Amst.1649dGL
1 Hornij (Georg.) Antiqui Orbi Delineatio, tab. aen. Amst. pagina 35 ... H ... In Folio.1595fHL
2 Hippocratis Opera Graecè cum interpr. A. Foesij, Francof.1595fHG
3 Hevelij (Joh.) Cometographia, Gedani1668fHL
4 S. Hieronymi Opera. 4. vol. Basil. Froben.1565fHL
5 Historiae Francorum Scriptores coaetanei Andr. Duchesne. 5. vol. Paris.1636fHL
6 Histoire du Ministre du Cardinal de Richelieu1650fHF
7 Hispania illustrata sive Scriptores Rerum Hispaniae, ex edit. A. Schotti. 4. vol. Francof.1603fHL
8 Historia del Concilio di Trento, di Sforza Pallavicino. 2. vol. Romae1656fHI
9 Herodotus Halicarnasseus graec.lat. Paul. Stephanus1618fHGL
10 Historia de Antiquitate Ecclesiae Britannicae. Hanov.1605fHL
11 Historia Anglica, Hibernica, Normannica, Cambrica, Francof.1602fHL
12 Historiae Romanae Scriptores Graeci minores graec.lat. studio Fr. Sylburgij, Francof.1590fHGL
13 Historiae Normannorum Scriptores antiqui ex edit. A. Du Chesne Paris.1619fHL
14 Herrera (Anton. de) Descriptio Indiae Occidentalis, Amst.1622fHL
15 Histoire Universelle du Sjeur d'Aubigné, Genevae1626fHF
16 Historiae Anglicanae Scriptores X. ex edit. R. Twysdeni Londin.1652fHL
17 Hobbes (Thom.) Leviathan London1651fHE
18 Hipparchus Bithynus in Arati & Eudoxi Phaenomena, ejusdem liber Asterismorum, Achilles Statius in Arati Phaenomena, &c. Graecè Florent. ex off. Juntarum1567fHG
-- Aeliani Tactica Graecè, Venet.1552fHG
-- Thucydides Graecè, Venet. Aldus.1502fHG
19 Homeri Opera Graec.lat. ex edit Castalionis Basil.1561fHGL
20 Historia [delle guerre] di [Ferdinando Ii. contro Luigi XIII. rè di] Francia del Conte Gualdo Priorato. [Venet.]1640fHI
21 Historiae Ecclesiasticae Centuriae quae vocantur Magdeburgenses. 7. vol. Basil. Oporinus1554-1574fHL
22 Hesichii Dictionarium seu Lexicon. Graecè Venet. pagina 361514fHG
23 S. Hilarii Pictav. Opera ex recogn. M. Lypsii Basil.1550fHL
24 Histoire Fiorentino di Scipione Ammirato, Firenze1600fHI
25 Homeri Opera Graecè (hic Codex olim fuit Erasmi Rot.) Florent.1488fHG
26 Heuteri (Ponti Delfii) Opera Historica Lovan.1641fHL
27 Herodotus Halicarn. Graec. apud Aldum1502fHG
-- Geor. Gemistii Historia eorum quae post pugnam Mantineenssem acciderunt Graecè ibid.1503fHG
28 Histoire [et chronique] de Jean Froissart. Paris.1574fHF
29 Historie of the Church of Schotland John Spotswood London1655fHE
30 Historia di Casa Orsina di Franc. Sansovino. Fig. aen. Venet.1565fHI
-- Vita di Cosimo de' Medici da Aldo Manucci. Bologn.1586fHI
31 Historia General de Espana por Ivan Mariana. 2. vol. Toledo1601fHS
32 Historia del Rebellion y Castigo de los Moriscos del Reino de Granada por Luys del Marmol Carvajal. Malaga1600fHS
33 Historia de los Reyes dt Castilia y Leon por Don Fray Prud. de Sandoval. Pamplona1634fHS
-- Historias de Idacio Obispo &c. con las notas de Pruduncio de Sandoval ibid.1634fHS
34 Hostiensis (Henr. d. Segusio) Summa Aurea Basil.1573fHL
35 History of Great Britaine by John Speed. London1627fHE
36 Hevelii (Joh.) Machina Caelestis. Gedani1673fHL
37 Ejusdem Epistolae de motu Lunae libratorio & utriusque Luminaris defectu. Gedani 1654. idem de Saturni Facie ibid. 1656. Mercurius & Venus in sole visi ibid.1662fHL
38 Henninges (Hieron.) Genealogicae tabulae Hamb.1590fHL
39 Hugenii (Christ.) Horologium Oscillatorium Paris.1673fHL
40 Heinsii (Dan.) Historia Sylvae Ducis Obsessae. Leide Elzevir1631fHL
41 History of the Life and Reigne of Richard 3. London1647fHE
42 Hollandsche Rijm Chronijck.0000fHN
43 Histoire des Grands Chemins de l'Empire Romain par N. Bergier Paris. In Quarto.1622qHF
44 Horatius Lambini Aurel. Allob.1605qHL
45 Heckeri (Joh.) Ephemerides Gedani.1662qHL
46 Histoire de Cambray par Jean Carpentier. 2. vol. Leide pagina 371664qHF
47 Historia del Concilio Tridentino di Petro Soave. Genev.1629qHI
48 Homerus Graec.lat. cum notis Didymi. 2. vol. Leidae1656-1657qHGL
49 Hesiodi Opera Gr.lat. cum Schole Graec. & not. D. Heinsii Plant.1606qHGL
50 Hephaestion Alexandrinus de Metris Graecè Paris. typ. Reg.1553qHG
-- Terentianus Maurus de Literis, Syllabis & Metris ibid.1531qHL
51 Harmenopuli (Constant.) Epitome Juris Civ. Graecè Paris.1540qHG
52 Histoire Mahometane par Pierre Vattier. Paris1657qHF
-- de Grand Tamerlan par P. Vattier ibid.1658qHF
53 Historia delle Guerre civili de Francia del Davila. Venet.1634qHI
54 Historia Siciliana per Gios. Buon-figlio. Venet.1604qHI
55 Hypsicles de Ascensionibus Graec.lat. ex edit. Mentelii Paris.1657qHGL
-- Heliodorus Lariss. de Opticis Gr.lat. cum animadv. Bartholini ibid.1657qHGL
-- Ism. Bullialdus de Lineis Spiralibus. ejusdem Exercitationes Geometriae & Astronomia Philolaica ibid.1657qHL
-- P. Casati Terra machinis mota Romae1658qHL
56 Histoire di Milano di Bernard. Corio. Padoa.1646qHF
57 Hyginus & Polybius de Castris Rom. cum not. R.H.S. Amstel.1660qHL
58 Historia di Venetia di Paol. Morosini Venet.1657qHI
59 Histoire de la Conqueste de Contantinople par les Barons François. par Blaise de Vigenere. Paris1584qHF
60 Histoire du Temps depuis le mois Aoust 1647 jusques au Nov.1648qHF
-- Journal sur les affaires du Temps presentes annees 1618. &1649qHF
-- Procez verbaux des deux conferences Paris.1649qHF
61 Historia di Italia d. M. Franc. Guicciardini Venet.1616qHI
62 Historia Venetiana di Pietro Bembo Veneg.1552qHI
63 Histoire des Antilles par du Tertre. 3 vol. Paris.1667qHF
64 Historia del Regno d. Napol. del Carrafa, Nap.1580qHI
65 Hemminga (Sixt.) Astrologia Refutata, Antv. Plant.1513qHL
66 Heliodor. Historia Aethiopica. Graec. Basil.1533qHG
67 Hackelmanni (L.) Illustr. Quaestiones Juris, Francof. Item Disputationes ejusdem, ibid.1602
qHL
-- Joh. Niellii Controversiae juris Feudalis Marp.1606qHL
-- Joh. Goeddaeus de Feudis, ibid.1597qHL
-- Theod. Petrei Conclusiones Criminales, ibid.1598qHL
68 Hammond (Henr.) de Jure Episcopatus, Lond.1651qHL
69 Hottingeri Historia Orientalis, Tig.1651qHL
70 Hugenius (Chr.) de Quadratura Hyperboles &c. Leid. pagina 381651qHL
71 History of Independenty,1650qHE
-- Observations upon Hobs, Milton, Grotius &c. Lond.1652qHE
-- Jobn Toldervy Discours of the Quakery, London1656qHE
-- Melvini libellus supplex ad Jacobum Regem nomine Eccl. Scot. ibid.1645qHL
72 H. Hammond a Reply to the Catholick Gentlemans, Answer to the materiall of the boke of Schisme, Lond. & alij Tractatus Anglici.1654qHE
73 Hugenij (Constant.) Otia, Hagae Com.1625qHL
74 Hecatommithi di Cinthio, Venet.1608qHI
75 Heinsij (Dan.) Auriacus & Jambi, Leidae1602qHL
-- Is. Casauboni Responsio ad Perronium, Lond.1611qHL
76 Historia de los Reinos de la Etiopia por L. de Urreta, Valen.1610qHS
77 Handvesten / &c. der Graven van Hollandt / Hage1663qHN
78 Historia de Hipolito y Aminta por Fr. Quintana, Sevil.1635qHS
79 Himmelij (Joh.) Calvino Papismus, Jenae1622qHL
80 HexHam (Henr.) Dictionarie Netherdutch and English, &c. Rotterd.1648qHNE
81 Historiae Augustae Scriptores cum notis variorum. 2 vol. Leid. In Octavo.1671oHL
82 Hippocratis Opera graec.lat. ex edit. J. Linden. 2 vol. Leid.1665oHGL
83 Heinsii (Dan.) Aristarchus Sacer sive Exercitationcs in Nonni paraphrasin. Leid.1627oHL
84 Histoire du Bresil par Jean de Lery. apud Vignon1594oHF
85 Heliodori Aethiopica graec.lat. cum not. Bourdelotii Paris.1619oHGL
86 Heraldus (Desid.) de Actoritate Rei Judicatae, ejusdem Observationes Paris.1640oHL
87 Histoire d'Ezzelin III. par P. Gerardo Paris.1644oHF
88 Historia di Italia di Capriata. 2 vol. Genev.1644oHL
89 Herbaii (Thom.) Res Quotidianae Leovard.1642oHL
90 Histoire des Eglises Reformees de France. 3 vol. Anvers.1580oHF
91 Histoire Universale del Conte Gualdo Venet.1642oHL
92 Harmonie Etymologique des Langues Paris.1631oHL
93 Hotomannus (Fr.) de Re Nummaria & aureo Justin. &c. apud Durant.1585oHL
94 Hortensius (Aegid.) de eo quod certo loco, ad Sct. Vellej. de Pign. &c. Aurel. pagina 391607oHL
95 Harwey (Will.) Anatomical Exercitations Lond.1653oHE
96 Historiae Rom. Scriptores partim Graeci partim Latini 4. vol. H. Steph.1568oHGL
97 Historia delle Rivolutioni di Portogallo D.G.H. Birago1646oHI
98 Histoire de l'Estat de France sous Francois II.1576oHF
99 Histoire des Larrons F.D.C. Rouen1645oHF
100 Homerus Graecè Paris. typ. Reg.1654oHG
101 Histoire des derniers Troubles de France1640oHF
102 Herodianus graec.lat. cum not. Boecleri ex edit. Scheidii. 2 vol. Argent.1662oHGL
103 Hammond (H.) of Schisme of the Romanists Lond.1654oHE
104 Historia di Portogallo. Milano1616oHI
105 Historia delle Guerre della Germania infer. di H. Conestaggio1634oHI
106 Hoggidi di Secundo Lancelloti Venet.1637oHI
107 Harprechtus (Joh.) de Locatione & Emphyteusi Tubingae1609oHL
-- Idem de Successionibus ab intestato ibid.1610oHL
108 Historia del Rivoluzioni di Napoli Amsteld.1660oHI
109 Hesiodus graec.lat. ex edit. Schrevelii Amsteld.1657oHGL
-- L. Barlaei Commentarius in Hesiodi Theogoniam Leid.1658oHL
110 Helmont (Joh. Bapt.) Opuscula Medica Colon.1644oHL
111 Historia Vinitiana di Sabellico. Vineg.1558oHI
112 Hierocles in Carmina Pythagor. graec.lat. interpr. Curterio1654oHGL
-- Idem de Providentia & Fato &c. cum not. M. Casauboni ibid.1655 of 1673oHL
113 Hottingeri Analecta Historico Theologica1652oHL
114 Houwaert (Jan Bap.) Lusthof der Maeghden. Leyd.1608oHN
115 Historia Tartaro Sinica Fr. de Rougemont Lovan.1673oHL
116 Hippolitus de Consummatione Mundi Graecè Paris. typ. Reg.; Demetrius de Elocutione Graecè; ibid. Timaeus de Animo Mundi Gr. ibid. Dionysii Halic. Epistolae Gr. ibid.1556 resp. 1555oHG
117 Historia Francisci Spierae.1549≥oHL
118 Histoire de la Mort de Henry IV. Paris1612oHF
119 Historie der Gravelijke Regeringe in Holland.1662≥oHN
-- Interest van Holland Amsteld.1662oHN
120 Hostus (Mat.) de Numeratione emendata &c. Plantin1582oHL
121 Hildebrandi (Wolfg.) Magia Naturalis1624oHL
122 Historie van Broer Cornelis. 2 vol. pagina 401640oHN
123 Hugenii (Constant.) Momenta desultoria Leid.1644oHL
124 Historia di Aurelio y Isabella Hisp. & Gall. Bruxel.1596oHS
125 Huberi (Ulr.) Digressiones Justinianeae Franeker1671oHL
126 Herstelde Prins tot Stadthouder en Capitein Generael.1663oHN
127 Hollands Opkomst Leiden1662oHN
128 Historia Anabaptistica Factionis Monasteriensis Amsteld.1650oHL
-- Historia de Menina e Moca por B. Ribeyro Agora. [Lisb.]1559oHS
129 Horatius Flaccus, Persius, Juvenalis.0000oHL
130 Hesiodus graec.lat. cum not. D. Heinsii Leid.1613oHGL
131 Homeri Ilias Graecè Paris. typ. Reg.1654oHG
-- Coluthus de Helenae raptu graec.lat. item Musaei Hero & Leander cum notis P. Voet. Ultraj.1645oHGL
132 Homeri Odyssea.0000oHL
133 Horologium Graecorum Graecè Venet.1627oHG
134 Historie van Dr. Faustus door Widman, en vermeerdert door J.N.P. Fitzer Nurenburg1674oHN
135 Histoire de la Paix entre France & d'Espagne Cologne In Duodecimo & minori forma.1667dHF
136 History of Charles the II. London1660dHE
137 Histoire du Cardinal Duc de Richelieu Cologne1666dHF
138 Harveus (Guil.) de Generatione Animalium Amsteld.1651dHL
139 Histoire du Grand Mogol par F. Barnier &c. Paris1671dHF
140 Herbaii (Thom.) Res Quotidianae Leovard.1614dHL
141 Hues (Rob.) de Globis. [Lond.]1594dHL
142 Historiae Augustae Scriptores. 4 vol. Leid.1632dHL
143 Hobbes (Thom.) de Cive Amsteld.1647dHL
144 Histoire du Roy Henry le Grand par Perefixe. Amsteld.1661dHF
145 Histoire de l'Empire Ottoman. Amsteld.1670dHF
146 Homerus Graecè typ. Joh. Crispini. 2 vol.1559dHG
147 Haymonis Episc. Historia Ecclesiastica Leid.1617dHL
148 Horologium Graecorum Graecè Venet.1627dHG
149 Hippocratis Aphorismi graec.lat. Heurnii. ex Off. Plantin.1609dHGL
150 Hovii (Adr.) Tabulae Sinuum &c. Ultraj.1651dHL
151 Historiae Romanae Epitomae, Rapheleng. pagina 411607dHL
152 Hyia de Celestina por Al. Ger. de Balas.1612dHS
153 Hornij (Georg.) Arca Noae, Leidae1666dHL
154 Ejusdem Orbis Politicus ibid.1667dHL
155 Ejusdem Orbis Imperans ibid.1668dHL
156 Hollands Opkomst / ibid.1662dHN
157 Huarte (Joan) Examen de Ingenios, Plantin1603dHS
158 Histoire Amoreuse des Gaules. [Liège]1666dHF
159 Histoire du Palais Royal.1666dHF
160 Homerus Graec.lat. Genev.1629dHGL
161 De Hoofse Clitie van de la Serre, Amsterd.1641dHN
1 Iuelli (Joh.) Opera, Genevae ... I ... In Folio.1585fIL
2 S. Irenaei Opera ex edit. & animadvers. Gallasij1570fIL
3 Jovij (Paul.) Elogia Virorum Illustrium, Florent.1551fIL
4 -- Isidorus Pelusiota Graec.lat. apud Commelin1606fIGL
5 S. Justini Martyris Opera Graecè Rob. Steph.1551fIG
-- Oratores Veteres Aeshines, Lysias, &c. Graec.lat. H. Steph.1575fIGL
6 Junij (Franc.) Opera Theologica. 2. vol. Genev.1607fIL
7 Josephi (Flav.) Opera Graece Basil. Froben.1544fIG
8 Jacobi Britanniae Regis Opera, Lond.1619fIL
9 Jus Succedendi in Regnum Lusitaniae, Paris.1641fIL
10 Index librorum jussu Regis Philippi IV. prohibitorum, Madr.1667fIL
11 Index librorum jussu Pont. Alexandri VII. prohibitorum, Romae1667fIL
12 Juvenalis cum Comment. Grangaei, Antumni &c. Paris. pagina 42 In Quarto.1614qIL
13 Juliani Imp. Opera Graec.lat. cum notis D. Petavii & Cantoclari item Miscellaneae Exercitationes Paris.1630qIGL
14 Jamblichus in Arith. Nicomachi & de Fato Graec.lat. cum notis Tennuli Arnhem.1668qIGL
15 S. Ignatii Epistolae Graec.lat. ex edit. & notis J. Vossii Amst.1646qIGL
16 Jamblichus de vita Pythagorae Graec.lat. cum notis Arcerii. Commel.1613qIGL
-- Aeliani Tactica Grae.lat. cum notis Arcerii Leidae1613qIGL
17 Index Librorum Expurgatorum. Gasp. Quiroga. Salmur.1601qIL
18 Jerusalem Conquistada de Vega Carpio. [Lisb.]1611qIS
19 Junii (Franc.) Parallela Sacra. ex Off. Sanctandr.1588qIL
20 Justinus cum not. Variorum Amsteld. Elzevir In Octavo.1669oIL
21 Idem Bernecceri Argent.1631oIL
22 Imberti (Joh.) Institutiones Forenses Ultraj.1649oIL
-- Enchiridion Juris Scripti ibid.1647oIL
23 Ivonis Episc. Epistolae Paris.1610oIL
24 D. Irenaei Opera Basil.1571oIL
25 Juvenalis & Persii Satyrae Pulmanni. Plantin.1665oIL
26 Johannis Secundi Opera Leidae.1651oIL
27 Isocratis Secundi & Epist. Graec. Londini1615oIG
28 Julianus Imp. de Caesaribus Graec.lat. Cantoclari. Paris.1577oIGL
29 Ignatii Polycarpi & Martialis Epistolae Graec.lat. Paris.1561oIGL
30 Jovii (Paul.) Historia sui temporis. 3 vol. Basil.1560oIL
31 Ejusdem Elogia Doctorum Virorum Antv.1557oIL
32 Interest de l'Eglise1663oIF
33 Ibrahim ou l'illustre Bassa. 4 vol. Paris1644oIF
34 Johannis ab Indagine Introductiones Apotelesmatiae pagina 431630oIL
35 Ware Interest van Hollandt Leid.1662oIN
36 Junii (Franc.) de Pace Ecclesiae Leidae.1593oIL
37 Junij (Andr.) Nomenclator, Francof.1596oIL
38 Introduction au Traitte de la Conformité des Merveilles.1566≥oIF
39 Journal des Scavans. 4. voll. Amsteld. In Duodecimo & minori forma.1665&e;dIF
40 Imaginaires sur l'Heresie par Damvilliers, Liege1667dIF
41 Journal de Henry III. Roy de France & Pologne1660dIF
42 Institutiones Justiniani cum not. Crispini & Pacij, Amsteld.1642dIL
43 Journal de Cardinal Duc de Richelieu1648dIF
44 Juvenci (Coel. Sedul. Aratoris) Poëmata Lugd.1553dIL
45 Justus (Pascasius) de Alea, Amsteld.1642dIL
46 Institutiones Justiniani cum not. Crispini.1659≥dIL
47 Index Librorum Expurgatorius1599dIL
48 Interest des Princes par le Duc de Rohan. Paris1650dIF
49 Institutiones Justiniani cum charta pura & not. manuscr.0000dIL
1 Krantzij (Alb.) Historia Daniae, Sueciae & Norvegiae, Francf. ... K ... In Folio.1575fKL
2 Ejusdem Saxonia ibidem1575fKL
3 Ejusdem Metropolis ibid.1576fKL
4 Ejusdem Wandalia ibid.1580fKL
5 Continuatio ad Saxoniam & Wandaliam, Witteb.1586fKL
6 Kircheri (Conr.) Concordantiae Graecae Vet. Testam. 2. voll. Francof. pagina 441607qKG
7 Kircheri (Athan.) Prodromus Coptus, Romae1636qKL
8 Kitzelius (Joh.) de jure Monetarum Marp.1632qKL
9 Kircheri (Athan.) Magnes, Colon.1643qKL
10 Kepleri (Jo.) Astronomiae pars Optica ad Vitell. Francof.1604qKL
-- Ejusdem Astronomia Lunaris, &c.1634qKL
11 Kirzelij (Joh.) Synopsis Matrimonialis Giessae1620qKL
12 Kepleri (Joh.) Logarithmi, Marpurg.1639qKL
13 Kemps (Abr.) Leven der Heeren van Arkel / Gorc.1656qKN
14 Knyff (Guil.) Diaeta Analeptica, Amsteld.1618qKL
15 Kepleri (Jo.) Astronomia Copernicana, Francof. In Octavo.1635oKL
16 Keckermanni (Bart.) Systema Logicum plen. 2. vol. Hanov.1616oKL
17 Kempius (Corn.) de Origine, Situ, Qualitate & Quantitate Frisiae &c. Colon.1588oKL
18 Kirchmannus (Jo.) de Funeribus Romanorum, &c. Leid. In Duodecimo & minori forma.1672dKL
19 Idem de Annulis, &c. ibid.1672dKL
20 Kempis (Th. a) de Imitatione Christi, Venet.1637dKL
21 Idem Basil.1576dKL
1 Livius (Tit.) Gruteri Francof. pagina 45 ... L ... In Folio.1612fLL
2 Laonici Chalcocondylae Historia Turciae Graec.lat. item Annales Turcici interpret. Leunclavio, Paris. Typ. Reg.1615fLGL
3 Luciani Samosatensis Opera ex edit. Bourdelot. Paris.1615fLL
4 Laet (Joh.) Descriptio Americae, Leidae Elzevir1633fLL
5 Lettres du Cardinal d'Ossat, Paris1624fLF
6 Leeuwen (Sim. van) Censura Forensis Leidae1678fLL
7 Luitprandi Episc. Opera cum not. L. Ram. de Prado Moretus1640fLL
8 Lansbergij (Phil.) Opera, Middelb.1663fLL
9 Laud (Wil.) Archiepisc. Cant. Relatio Collationis habitae cum Jesuita Fistero [! d.i. John Fisher]. Angl. London1636fLL
10 Liturgia SS. Patrum Graecè, Paris. apud Morellum1560fLG
11 Liturgia Ecclesiae Scoticae, Angl. Edinburg1637fLL
12 Linschoten (Jan Huyg.) Voyagie of Schipvaert1601fLN
13 Lipsij (Justi) Opera. 8. voll. ex offi. Plantin Muretus In Quarto.1614qLL
14 Laurentij (Joseph.) Amalthea Onomastica, Lucae1640qLL
15 Libanii Oratio de Templis Gentilium non exscindendis Graec.lat. cum not. Jac. Gothofredi1634qLGL
16 Leonis Imp. Tactica Graec.lat. ex edit & not. Meursii. Elzevir1612qLGL
17 Laurembergij (Petr.) Horti Cultura, Francof.1631qLL
18 Lythurgia Graecorum.0000qLL
19 Lascaris (Constant.) liber de partibus Orationis & alij Tractatus Graecè, Venet. apud Aldum1512qLG
20 Libanius Sophista [Orationes et declamationes] Graecè. [Ferrariae]1517qLG
21 Lilly (Will.) Monarchy in Engeland, London pagina 461651qLE
22 Liceti (Fortuini) Aristotelicum Aenigma, Elin Lelin Crispis1630qLL
23 Livius (Titus) cum not. Gronovij & Variorum. 3. vol. Amst. In Octavo.1665oLL
24 Lucanus de Bello Civili cum notis var. ibid.1669oLL
25 Ludovici (Jos.) Decisiones Perusinas, &c. 2. vol. Francof.1607oLL
26 Luciani Opera Graec.lat. Joh. Benedicti. 2. vol. Salmur.1619oLGL
27 Laet (Joh.) de Gemmis & Lapidibus Leidae1647oLL
28 Laurenbergij (Joh.) Graecia antiqua Amst.1661oLL
29 Lupi (Beati Serv.) Abbatis Opera cum not. Baluzij, Paris.1664oLL
30 Leon. Lessius de Conservanda Valetudine, Antv. Moret.1623oLL
31 Idem de Providentia Numinis & Immortalite, îbid.1613oLL
32 Lubbertus (Sibr.) de Concilijs, Genev.1601oLL
33 Lettres de Louis Montalte, Cologne1659oLF
-- Stubrockij Notae in Notas Wendrockij ad Montaltij litteras, ibid.1659oLL
34 Lavaterus de Spectris, Genevae1575oLL
35 Liturgia S. Petri Apostoli Graec.lat. Paris.1595oLGL
36 Labbaei (Car.) Observationes in Synopsin Bailican Paris.1608oLL
37 Logothetae (Simonis Magistri) Orationes Graecè, Paris.1556oLG
38 Lancilottus (Conr.) de Officio Praetoris, Colon.1578oLL
39 Leonis (Joh.) Descriptio Africae Antv.1556oLL
40 Legatio Imp. Man. Comneni ad Armenios Graec.lat. &c. Basil.1578oLGL
41 Lucretius Garus de Rerum Natura, Antv. Plantin.1565-1566oLL
42 Loccenij (Joh.) Historia Suecica, Holmiae1654oLL
43 Lubbertus (Sibr.) de Papa Romano.1594 of 1595oLL
44 Longini (Dion.) Libellus cum not. T. Fabri, Salmur.1663oLL
45 [La] Legende de Charles Cardinal de Lorraine, & alij tractatus.1576≥oLF
46 Launoy (Joh.) de Secessu S. Brunonis in Eremum,1656oLL
47 Lettere di Bern. Tasso.1549≥oLI
48 Lettere di XIII. Huomini illustri da Tom. Porcacchi. [Vinetia]1565oLI
49 Lucanus de Bello Civili Paris.1543 of 1545oLL
50 Langij (Joseph.) [loci communes sive] Florilegium. [Argent.]1598oLL
51 Linacer (Thom.) de Emendata structura Latini Sermonis.1532≥oLL
52 Idem ex recogn. Joach. Camerarij Lipsiae pagina 471573oLL
53 Lettres sur la Langue Françoise Paris.0000oLF
54 Luciani Dialogi Selectiores Graec.lat. [Basil.]1576oLGL
55 Leusden (Joh.) Synopsis Hebraica & Chaldaica Ultraj. In Duodecimo & minori forma.1667dLHC
56 Lessij (Leon.) Consultatio, quae Religio capessenda sit.1610≥dLL
57 Lubini (Eilh.) Clavis linguae Graecae, Leidae.1644dLLG
58 Lirinensis (Vinc.) adversus Haereses.1544dLL
59 Lactantius, [Divin. institut. libri]. Lugduni.1541dLL
60 Lucanus de bello civili ex emend. Grotij, Amst.1619≥dLL
61 Lucretius Carus de Rerum Natura.1546≥dLL
62 Laus Asini, &c. Leidae Elzevir.1629dLL
63 T. Livius ex Recenione Heinsiana. 3. vol. Leid.1634dLL
64 Lentulo (Pablo) Problemas en Filosofia. [Bern]1612dLS
65 Lettere di M. Pietro Bembo.1560≥dLI
66 Logique ou l'Art de Penser, Amsteld.1675dLF
67 Lettres de Mr. de Voiture. Paris1654dLF
68 Lutheri Enchiridion Geistlicher Lieder und Psalmen.1556≥dLD
69 Lazarillo de Tormes.0000dLS
70 Lobwasser (Ambr.) Psalmboeck / &c. Hoogd.1620dLD
1 Minshaei (Joh.) Ductor in undecim linguas, Londin. ... M ... In Folio.1617fML
2 Mascardus (Joseph.) de Probationibus. 3. vol. Francof.1619fML
3 Molinaei (Car.) Opera. 3. voll. Paris.1611fML
4 Mornay (Phil.) Institution del Eucharistie, Saumur1604fMF
5 Mornacij (Ant.) Opera. 2. vol. Paris.1654fML
6 Molina (Lud. de) de Primogeniis Hispanorum, Lugd.1613fML
7 Memoires de Sully, Amsteld. pagina 480000fMF
8 Mortae Summa totius Successionis legalis. 2. vol. Lugd.1627fML
9 Mauroceni (Andr.) Historia Veneta, Venet.1623fML
10 Mantica (Franc.) de Conjecturis ultim. Voluntatum, Genev.1619fML
11 Maynardi (Ger.) Decisiones Tholosanae, Francof.1610fML
-- Jac. Thomingij & A. Strasburgi Consilia, ibid.1608fML
12 Marshami (Joh.) Chronicus Canon Aegyptiacus, Ebraicus, Graecus, Lond.1672fML
13 Marmorea Oxoniensia ex recens. & comment. H. Prideaux, Oxon.1676fML
14 Modrevius (Andr. Fric.) de Republ. emendanda, Basil. Oporin.1559fML
15 Montacutij (Rich.) Antidiatribae ad priorem partem diatrib. J.C. Bulingeri advers. Exercitationes Is. Casauboni, ex offi. Huls.1625fML
16 Ejusdem Analecta Ecclesiast. Exercitationum, Lond.1622fML
17 Ejusdem Apparatus ad Origines Ecclesiasticas, Oxon.1635fML
18 Idem de Originibus Ecclesiasticis. 2. vol. Lond.1636fML
19 Mandelslo (J.A.) Morgenlendische Reisbeschreibung. Slesw.1651fMD
20 Mornay (Phil.) Verification des Lieux impugnez de faux contre du Puy Boulenger, &c. Rochel In Quarto.1600qMF
21 Moschopoli (Man.) de Ratione examin. Orat. Gr. Paris. R. Steph.1545qML
22 Marantae (Rob.) Speculum aureum &c lumen Advocatorum, ejusque disputationes, itemque Jo. de Arnono Practica Judiciaria, &c. ex edit. J. Rulandi Colon.1650qML
23 Meieri (Justi) Collogium Argentoratense not. Taboris. 3. vol. Argent.1657qML
24 Mornay (Phil.) Response a l'Examen du Boulenger, Roch.1599qMF
25 Mulerij (Nicol.) Tabulae Frisicae, AIcmar.1611qML
26 Machiavelli (Nic.) Opera. 2. vol. Geneva1550qML
27 Memoires du Duc de Rohan sur les choses en France depuis la mort Henry le Grand,1646qMF
28 Memoires de Messire Phil. de Mornay. 2 vol.1624qMF
29 Montagu (Rich.) Answere to the late Gagger of Protestants, Lond.1624qME
30 Montagu Appeale from two Uniust Informers ibid.1625qME
31 Mynsingeri (Joach.) Observationes Cam. Imp. Witteb.1615qML
32 Meursii (Joh.) Creta, Cyprus, Rhodus. Amst. pagina 491675qML
33 Menasseh Ben Israël Conciliator in Pentateuchum. Franc.1632qML
34 Idem in libros Josuae, Judicum Samuel. &c.1641qML
35 Meurssii (Joh.) Graecia feriata. Leid.1619qML
36 Marthaeus (Ant.) de criminibus. Amster.1661qML
37 M. Minucii Felicis Octavius cum not. Ouzelii &c. Leid.1652qML
38 Munnoz de Escobar (Franc.) de Ratiociniis Admin[istratorum]. Norib.1646qML
39 Meurssii (Joh.) Miscellanea Laconica. Anmst.1661qML
40 Mortonus (Thom.) de Eucharistia. Cantabr.1640qML
41 Meurssii (Joh.) Archontes Athenienses. Leid.1622qML
42 Ejusdem Phlegon Trallianus Grae.Lat. Leid. Elzev.1620qMGL
43 Idem de Attic. Populis. Leid.1616qML
44 Metii (Adr.) Arithmetica & Geometria.1640qML
45 Ejusdem Primum Mobile seu Opera Astronomica. Amst.1633qML
46 M. Manilii Astronomicon cum not. Jos. Scaligeri Off. Plant.1600qML
47 Magica seu Historia de Spectris &c. Isleb.1597qML
48 Meurssii (Joh.) Athenae Atticae. Leid.1624qML
49 Mulerii (Nic.) Tabulae Frisicae. Alcmar.1611qML
50 Magini (Jo. Ant.) Geographia Ptolomaei. Tab. Aen. Colon.1597qML
51 Maphaei S.R.E. Card. nunc Urbani VIII. Papae Poëmata Antw. Moret.1634qML
52 Molinaei (Lud.) Paraenesis ad aedificatores Imperii in Imperio. Leid.1656qML
53 Montalto (Philippi) Optica Florent.1606qML
54 Maresii (Sam.) Theologus Paradoxus Groning. Xenia Academica, de Foenore trapezitico, Judicium de Canonicis Ultrajectinis. Vindiciae adversus Essenium, Reflexiones ad Nethenum. Groningae.1658qML
55 Molerii (Eliae) Astronomicus Epilogismus. [Genev.]1607qML
56 Majeri (Mich.) Septimana Philosophica. Francof.1620qML
57 Machiavellismo de gegoblado por D. Cl. Clementi. [Alcala]1637qMS
58 Moll (Petr.) Longi Pastoralia. Grae.Lat. [Franek.]1660qMGL
59 Morysini (Ric.) [= Richard Morison] Apomaxis Calumniarum contra Cocleum. [Lond.]1537qML
60 Milii (Abrah.) Lingua Belgica. Leid.1612qML
61 Muncheri (Phil.) Pandaesia Grammatica. Arnhem.1662qML
62 Matthaei (Ant.) Collegia Juris sex. [Franek.]1647qML
63 Manutii (Ald.) Phrases. Harderw.1622qML
64 Montalti (Lud.) Literae provinciales de Jesuitarum disciplina cum not. Wendrocki Colon. pagina 50 In Octavo.1658oML
65 Magini (Ant.) Theoricae coelesticum orbium. [Venet.]1589oML
66 Mariana (Joh.) de Rege & Regii Instit.1640oML
67 Manutii (Paul.) Adagia. Ursel.1606oML
68 Marca (Petride) Dissertationes cum not. Baluzii. Paris.1669oML
69 Mornayi (Phil.) Mysterium iniquitatis. Salmur.1612oML
70 Magni (Ioh.) Historia Gothorum &c. Basil.1558oML
71 Molani (Ioh.) Militia Sacra Ducum Brabantiae Antw. Morchis.1592oML
72 Mornay (Phil.) Response, l'evesque l'evreux. Saumur.1603oMF
73 Manutii (Paul.) Commentarius in Ciceronis Epist. ad Fam. Francof.1580oML
74 Matthaeus (Phil.) ad Reguliis Juris. Francof.1625oML
75 Mantuani (Bapt.) Opera. 2. vol. Francof.1573oML
76 Memoires d'Estat par Villeroy. Paris1624oMF
77 Massa (Ant.) de Obligationibus & annat. B. de Barzis de Guarentigia & Ant. de Canario de Exsecutione Instrumentorum. Romae1608oML
78 Martini Martinii Historia Sinica. Amstel. [Joan. Blaeu]1659oML
79 Memoires du Duc de Bouillon. Paris1666oMF
80 Meursius (Joh.) de Ludis Graecorum. Leid. Elzer.1622oML
81 Mekerchus [= Meetkercke] (Ad[olph].) de pronunciatione Linguae Graecae Plantin.0000oMLG
82 Martyr (Pet.) [Disputatio] de Eucharistia [e sacramento habita in univ. Oxonien.]. [Tiguri]1552oML
83 Mercator (Ant.) de Condictione Furtiva contra A. Fabrum. [Lugd. Bat. Elzevir.]1616oML
84 Meursii (Ioh.) Lycophronis Alexand[ra]. Leid. Elzevir. ejusdem spicilegium ad Theocriti Idyllia ibid. Ejusdem Criticus Arnobianus ibid.1597 of 1599oML
85 Molinaeus (Pet.) de Poenitentia & Clavibus. Sedan.1652oML
86 Manutii (Pau.) Antiquitates Romanae. Colon.1582oML
87 Messalinus (Wal.) de Episcopis & Presbyt. Leid.1641oML
88 Matthaeii (Ant.) Paroemiae [Belgarum jurisconsultis usitatissimae]. [Ultraj.]1667oML
89 Manutii (Ald.) Orthographia. Venet.1566oML
-- Menasseh Ben Israël de Creatione. Amst.1635oML
90 Marnix (Phil.) Tableau des differents de la Religion. 2. vol. Leiden1601oMF
91 Mendoça (Bernard. de) Theorica y Practica de Guerra. Plantin. pagina 511596oMS
92 Morgues (Matth. de) diverses Pieces pour defense de la Reyne Mere.1631≥oMF
93 Melanchtonis (Phil.) Loci Communes.0000oML
94 Mizaldi (Ant.) Ephem. Paris.1546oML
95 Motifs Veritables de F. Clovet. Haye.1641oMF
96 Motus Brit[tannicorum verax Cushi]. Roter.1647oML
-- Molinaei (Pet.) Elementa Logica. Paris.1618oML
97 Martinii (Pet.) Grammatica Hebraea.1580≥oML
98 Manutii (Ald.) Orthographiae ratio.1566≥oML
99 Memoires du Duc de Sully. Paris In Duodecimo.1662dMF
100 Memoires des Troubles de France par Villagomblai in. Paris1668dMF
101 Martinus Martinii de bello Tartarico. Amstel.1655dML
102 Malvezzi (Virg.) Opere. Vinet.1635dMI
103 Memoires du Cardninal Duc de Richelieu par Aubery. 5. vol.1667dMF
104 Memoires de Montresor. Leid.1665dMF
105 Memoires de Phil. de Commines. Leid.1648dMF
106 Memoires du Mareschal de Bassompierre. 2. vol.1666dMF
107 Merula (Paul.) de Roman. Comitiis & Praemiis. Leid.1675dML
108 Miltoni (Joh.) Defensio pro Populo Anglicano. Lond.1652dML
109 Memorie de la Reyue Marguerite. Paris1658dMF
110 Memoires d' la Rochefocoult Cologne.1662dMF
111 Maccovii (Joh.) Metaphysica. Leid. Hackius.1645dML
112 Ejusdem Theoligia Polemica ex edit. Arnold. [Franek.]1646dML
113 Macrobius in somnum Scipionis &c.0000dML
114 Mori (Thom.) Utopia. Amst.0000dML
115 Memoires touchant les Ambassadeurs &c. par L.M.P. Cologne.1677dMF
116 Matthaei (Anton.) Observationes Rerum Judicatarum. Leid.1673dML
117 Microcosmographie Lond.0000dML
118 Munting (Henr.) Hortus. Groningae.1646dML
119 La Muse Folastre. Rouen.1603dMF
120 Molinaei (Pet.) Elementa Logica. [Bremae]1622dML
1 Nicetae Acominati Choniatae Historia Grae.Lat. Paris Typ. Reg. pagina 52 ... N ... In Folio.1647fNGL
2 Negotiations de Monsieur de Jeannin. Paris1656fNF
3 Neperi (Joh.) Arithmetica Logarithmica. Goudae1628fNL
4 Nicephori Callisti Historia Ecclesiast. Grae.Lat. 2. vol. Paris.1630fNGL
5 Nieuhof (Joh.) Beschrijvinge van China / met kopere Platen. Amst.1665fNN
1 Nonni Dionysiaca Grae. cum conject. Falkenburgii. Plant. In Quarto.1569qNL
2 Neostadii (Corn.) Decisiones Curiae Holland. & Zeland. Hagae.1667qNL
3 Nomenclator autorum, quorum libri & scripta in Biblioth. Leid. exstant.1595qNL
4 Neuhusii (Eduar.) Triumphalia Leovardiana.1633≥qNL
1 Nonus Marcellus & Fulgentius Placiades de Proprietate Sermonum cum not. Dion. Gothofredi. Paris. In Octavo.1586oNL
2 Nonni Paraphrasis in Evang. Johannis Grae.Lat. Operâ & not. F. Nansii1589oNGL
3 Novellae Imp. Justiniani Graecè Paris.1553oNG
4 Niem (Theodorici) Historia sui temporis &c. Argent.1609oNL
5 Nemesius Episc. de Natura Hominis. Gr.Lat. Plantin.1565oNGL
6 Neander (Jean) Traicte du Tabac. [Lyon]1625, 1626 of 1628oNF
7 Nonius (Lud.) de re Cibaria. Antw.1627oNL
8 Neubrigensis (Guil.) Res Anglicae. Antw.1567oNL
9 Nili Episc. Admonitiones Gr.Lat. Stephani Schoning. [Franek.]1608oNGL
10 Neuhusii (Ed.) Fatidica Sacra. Amst. pagina 531658oNL
11 Nunnesius (Pet.) de Studio Philosophico L[ud. Bat.]1621oNL
12 Novelle del Bandello. 3. vol. [Milano of Venet.]1560 resp. 1566oNF
13 Nomesii Parnassus Poëticus Colon. bis.1641oNL
11 Notitia Dignitatum Imperii Romani ex recens. P. Labbe Par. Typ. Reg. In Duodecimo.1651dNL
12 Negotiations de Suede par Linage de Vauciennes.1677dNF
13 Nipotismo di Roma1667dNI
14 Nieremberg (Euseb.) Verschil tusschen 't Tijdelijk en Eeuwich. [Antw.]1648≥ ≤1661
dNN
-- Neuhusii (Ed.) Gymnasium Eloquentiae. Amsteld.1641dNL
1 Opere del Cardinal Bentivoglio. Paris ... O ... In Folio.1645fOI
2 Origenes Gr.Lat. cum not. P.D. Huelii Rhotomagi.1668fOGL
3 Oevres Mathematiques de S. Stevin par A. Gir. Samielois Leid.1634fOF
4 Oecumenus in Acta Apost. Epist. Pauli & 7. Cathol. Arethas in Apocalypsin Graec. Veron.1632fOG
5 Onuphrii Panv. & Broissardi aliorumque Topographia Romae. cum tab. Geograph. & imagin. 2. voll. Francof.1627fOL
6 Olearii (Adami) Muscovische und Persianische Reis-beschreibung. mit Kupfer.1663fOD
7 Orbis Novus veteribus incognitus. Paris.1532fOL
8 Orlando Furioso. di M. Lodovice Ariosto. Venet.1584fOI
9 Origenes contra Celsum, ejusque Philocalia Grae.Lat. cum not. G. Spenceri Cantabr. In Quarto.1658qOGL
10 Occonis (Adolph.) Numismata Impp. Roman. Ant. Plant. pagina 541579qOL
11 Origenis Philocalia, Zacharias Episc. de Mundi Opificio, Anastasius de creatione hominis, itemque de anima Graec.Lat. cum not. Joh. Tarini. Paris.1619qOGL
12 Onosandri Stratagicus Graec.Lat. cum not. N. Rigaltii. Paris.1599qOGL
13 Occellus Lucanus de Universi natura Gr.Lat. cum not Vizzanii.1646qOL
14 Ordonnantien van Friesland. Leeuw.1659qON
15 Origene de Fatti delle famiglie illustri di Sansovino. [Vinegia]1609qOI
16 Oughtred (Wil.) Trigonometria. Londini1657qOL
17 Les Oeuvres du Sieur de Saint Amant. Paris.1629qOF
18 Oeuvres de Philippes des Portes Roy de France & Pologne. Paris.1629qOF
19 Oldendorpii (Joh.) Classes Actionum Forensium. Norimb. In Octavo.1637oOL
20 Oldenburgeri (Phil. Andr.) Thesaurus Rerumpubl. 4. vol. Genev.1675oOL
21 Osorius (Hieron.) de Rebus Emanuelis Lusitan Regis Colon.1597oOL
22 Optatus Afer de Schismate Donatistarum cum not. Casaub. Lond.1631oOL
23 Oughtred (Guil.) Clavis Mathematica. ed. t. 4. Oxon.1667oOL
24 Origines de Dignitez & Magistrats de France. par C. Fauchet. Paris.1600oOF
-- Cronique & Histoire de France par Phil. de Commmines.1550ca.oOF
25 Oppianus de Venatione & Piscatu Graec.Lat. cum not. C. Rittershusii. Leid.1597oOGL
26 Ovidii (Publ. Nas.) Opera. 3. vol.0000oOL
27 Optatus Afer de Schismate Donatistarum. Paris.15537ge; 7le;1631oOL
28 Olympiae Fulviae Moratae Opera.1579 of 1580oOL
29 Ovidii (Publ. Nas.) Opera cum not. Dan. Heinsii. 3. vol. Amstel. Elzevir In Duodecimo.1661dOL
30 Ordonnance de Louys XIV. Roy de France. Paris1667dOF
31 Ovidii Opera. pagina 550000dOL
32 Owenii Poëmata. Amsteld.1650dOL
33 Ornamenti delle Donne, per Giov. Marinello. Venet.1562, 1574 of 1610dOI
34 Les Odes de P. de Ronsard par N. Richelet. Paris.1609≥dOF
35 Ornamenti [civili] di Politici Costumi & honorate creanze. [Bologna]1624dOI
36 Ordonnantien en Costumen van Friesland. Leeuw.1608 of 1613dON
37 Obras del famoso Poëta Gregorio Sylvestre. [Granada]1599dOS
38 Les Oeuvres de Mr. Françoys Rabelais. 2. vol.1663dOF
39 Οδηγια των 'Αμαρτωλων. Romae1628dOG
40 Orlando Furioso & d. M. Lud. Aristo. Venet.1545≥dOI
41 Les Oeuvres d'Clement Marot. Lyon.1538dOF
1 Procopii Historia Sui temporis Gr.Lat. 2. vol. Paris. typ. Reg. ... P ... In Folio.1662fPGL
2 Ptolomaei (Cl.) Geographia.1542≥fPL
3 Pachymeris (Georg.) Hist. Andronici & Michaëlis Palaeol. Rom. Barber.1668fPL
4 Petri Pauli Parisii Consilia. Francof. 2. vol.1560fPL
5 Philonis Judaei Opera Gr.Lat. ex interpr. S. Gelenii & aliorum. Paris1640fPL
6 Pontani (Joh. Is.) Historia Gelrica. Harderw.1639fPL
7 Petavii (Dion.) Uranologion Gr.Lat. Paris.1630fPGL
8 Plinii (C. Secundi) Historia Naturalis. Colon.1631fPL
9 Procopii Sophistae Commentationes in Esaiam Graec.Lat. cum Eusebii Pamphyli fragmento de Vitis Prophetarum. interpr. J. Curterio Paris.1580fPGL
10 Petiti (Sam.) Leges Atticae cum ejusdem Comment. Paris.1635fPL
11 Peregrinus (M. Ant.) de Fideicommissis. Francof.1599fPL
12 Platonis Opera. Graecè. Basil.1534fPG
13 Pii Secundi Pont. M. Commentarius Rerum memorabilum. Francof.1614fPL
14 Parisiensis (Matt.) Opera, item vitae duorum Offarum Merciorum. [Londini]1640fPL
Regum & 23. Abbatum S. Albani. &c. ex edit. W. Wats. Lond. pagina 561640fPL
15 Petavius (Dion.) de Doctrina Temporum. 2. vol. Paris.1627fPL
16 Purchas (Sam.) his Pelgrimes Anglicè. 5. vol. Lond.1625fPE
17 Possevini (Ant. Jun.) Gonzaga. Mantuae1628fPL
18 Photii Bibliotheca. Graecè ex edit. & not. Dav. Hoeschelii. Aug. Vind.1601fPG
19 Pignae (Joh. Bapt.) Historia de Principibus Atestines. Ferrar.1585fPL
20 Philostrati Icones & Heroïca, Callistrati Descriptiones, ejusdem Vitae Sophistarum. Graecè. Florent.1571fPG
21 Pancirolli (Guid.) Notitia Dignitatum cum Orientis tum Occidentis & in eam ejusdem Comment. Venet.1593fPL
-- Imagines & Elogia Virorum illustr. ex ant. lapid. & numism. expressa cum annot. ex Biblioth. F. Ursini. Fig. aen. Romae1570fPL
22 Polybii Historia Graecè cum Latina interpr. N. Perotti. & W. Muscul. Basil.1549fPGL
23 Pausaniae Descriptio Graeciae. Graecè cum versione Lat. & not. R. Amasaei. G. Xylandri & F. Sylburgii. Francof.1583fPGL
24 Photii Patriaichae C.P. Epistolae Graec.Lat. ex versi. & cum not. R. Montacutii.1651fPGL
25 Plutarchi Parallela Graecè. Basil.1533fPG
26 Perezius (Ant.) in Codicem. Amsteld.1645fPL
27 Pollucius (Jul.) Vocabularium Graecè cum ind. Lat. Venet. Aldus1502fPGL
28 Ptolomaei (Cl.) Constructiones Caelestium Motuum. Graecè Basil.1538fPG
29 Peregrinaciones de Pinto.1617fPS
30 Platonis Opera Basil. apud Froben.1532≥fPL
31 Polybius Gallicè. Lyon.1558fPF
32 Prynne (Will.) the Compleat History of the Tryall and Condemnation of William Laud. Lond.1646fPE
33 Polemonis, Himerii, & aliorum Declamationes Graecè. H. Steph. In Quarto.1567qPG
34 Polybii, Diodori Sic., Nicolai Damasceni & aliorum excerpta ex collectaneis Constantini Aug. Porphyr. Gr.Lat. ex vers. edit. & cum not. H. Valesii Paris. pagina 571634qPGL
35 Petiti (Sam.) eclogae chronologicae. Paris.1632qPL
36 Pignorii (Laur.) mensa Isiaca. Amst.1669qPL
37 Pindari Poëmata Gr.Lat. ex edit. & cum not. F. Benedicti. Salmur.1620qPGL
38 Pindari Olympia &c. cum scholiis. Graecè. Romae1515qPG
39 Pearson (Joh.) vindiciae. Epist. S. Ignatii. Item Is. Vossii epistolae Cantabr.1672qPL
40 Polycarpi & Ignatii Epistolae Gr.Lat. cum dissert. F. Ufferii. Oxon.1644qPGL
41 Pancirolli (Guid.) Memorabilia, aucta ab H. Salmuth. Francof.1660qPL
42 Photii Patriarch. Nomocanon cum schol. Ballamonis, Idem Photius item Nilus & Anonymus de 7. conciliis oecumenicis. Gr.Lat. interpr. H. Agylaeo, ex edit. Christ. Justelli. Paris.1615qPL
43 Philostorgii Capp. historia ecclesiast. à Photio contracta. Gr.Lat. ex versione & cum dissertationibus Iac. Gothofredi. Genevae.1642qPGL
44 Polybius de legationibus &c. Graecè cum not. Ful. Ursini Plantina.1582qPGL
45 Il Petrarcha con la Spositione di Giov. Andrea Gesualdo. apud Dom. Giglion[em].1553qPI
46 Ptolomaei (Cl.) Geographia. Graecè. Basil. Froben.1533qPG
47 Palmarii (Jac.) exercitationes in optimos fere autores Graecos. Leid.1668qPL
48 Petri Pithoei opera. Paris.1609qPL
49 Panormita (Ant.) de Dictis & Factis Alphonsi Regis &c. studio D. Chytraei.1599qPL
-- Diversorum autorum epistolae de rebus Turcicis ex recens. N. Reusneri. Francof.1598qPL
50 Pollucis (Julii) Onomasticon Graecè. Basil.1536qPG
51 Pocockii (Ed.) Porta Mosis sive dissertationes Thalmud. R. Mosis Maimonidis Arab. & Lat. Oxon.1655qPAL
52 Petisci (Barth.) Trigonometria & varia problemata &c. Aug. Vin.1608qPL
53 Pezelii (Christ.) Praecepta genethliaca. Francof.1607qPL
54 Passaei (Crisp.) Hortus floridus. Fig. aen. Arnh.1614qPL
55 Les Principaux Poincts de la Foy de l'Eglise Catholique par A.J. du Plessis Card. de Richelieu. Paris.1629qPF
56 Politijke Discoursen. Leid. by P. Hackius pagina 581662qPL
57 Paetus (Luc.) de Mens. & pond. Rom. & Graecis. Ejusdem Lectiones Variae. Venet.1573qPL
-- Jo. Steph. Duranti Questiones Juris, cum not. I. Ferrerii Lugd.1621qPL
58 Prynne (Wil.) The Soveraigne Power of Parliaments and Kingdomes. Lond.1643qPE
59 Praetorii (Joh.) Thesaurus Chiromantiae. Jenae.1661qPL
60 Practijk Notoriael door Ger van Wassenaar. Uitrecht1661qPN
61 Parei (Joh. Phil.) Electa Plautina. Neapoli Nem.1618qPL
62 Parkerus (Rob.) & Hug. Sanfordus de Descensu Jesu Christi ad Inferos. Amst.1611qPL
63 Prynne (Wil.) the Unbishoping of Timothy and Titus.1636≥qPE
64 Plautus cum not. Variorum, ex recens. Gronovii. Leid. Hackiae.1669oPL
65 Polybii Historiae. Gr.Lat. cum notis Varior. & Gronovii. 3 vol. Amst.1670oPL
66 Portae (Joh. Bapt.) Phyliognomia. Hanov.1593oPL
67 Ejusdem Magia Naturalis. Francof.1591oPL
68 Prudentii (Aur. Clem.) Opera cum notis Variorum & J. Weitzii. Hanov.1613oPL
69 Porphyrogennetae (Constant. Imp.) Opuscula Graec.Lat. ex edit. Meursii. Leid.1617oPGL
70 Personalis (Achel.) de adipiscenda Possessione. &c. Colon.1596oPL
-- Lanfrancus de Oriano de Arbitris & Compromissis. Colon.1590oPL
71 Passeribus (Nicol. de) de Privata Scriptura & de verbis Enunciativis. Francof.1629oPL
72 Perezi (Ant. de) Las Obras.1631oPS
73 Psellus (Mich.) de Operatione Daemonum Gr.Lat. cum not. Gaulmini. Paris.1615oPGL
74 Petavii (Dion.) Rationarium Temporum. Francof.1665oPL
75 Palmerii (Jan. Melleri) Spicilegia.1580oPL
76 Peucerus (Casp.) de Divinatione [Commentarius de praecipuis divinationum generibus]. Francof.1593 of 1607oPL
77 Petr. Peckius de Re nautica. cum not. A. Vinnii &c. Leid. pagina 591647oPL
78 Polleti (Franc.) Historia Fori Romani. Duaci.1572oPL
79 Prodromi (Theod.) Amores Gr.Lat. cum not. Gaulmini. [Paris.]1625oPL
80 Phalardis & Bruti Epistolae Graec.Lat. apud Commel.1597oPGL
-- Aphthonii Progymnasmata & fabulae Gr.Lat. cum not. Scobarii. ibid.1597oPL
-- Theophylacti Opera. Graecè. ibid.1599oPG
-- Jul. Caes. Bulengerus de Circo Romano Ludisque Circensibus &c. Paris.1598oPL
81 Phalereus (Demetr.) de Elocutione, item Dionysii Halicar. Opus. Gr.Lat. ex interpr. Hovii. Basil.1557oPGL
-- Alcinous Philos. de Doctrina Platonis &c. Gr.Lat. Paris.1550oPGL
82 Plutarchi Opera Graecè. olim Phil. Marnixii St. Aldegondii 6. vol. Henr. Stephanus.1572oPG
83 Prudentius cum Comment. Vict. Giselini. Antw. Plantin.1564oPL
84 Picciolus (Ant.) de Manus inspectione. [Bergomi]1587oPL
85 Petr. Pechius de Testamentis Conjugum. Colon.1627oPL
-- Lud[ovicus] Zuntus & Lud. Lana Brixiensis de Test. pro Uxor ibid.1577 of 1602oPL
86 Psalmi Davidis duplici tralatione cum annot. Vatabli. R. Steph.1556oPL
87 Priscianus.0000oPL
88 Pachymerae (Georg.) Paraphrasis in Dionys. Areopag. Opera Graecè. Paris.1561oPG
89 Preces Publicae, Ritus & Cerimoniae Ecclesiae Anglicanae. [= Liber precum publicarum] Lond.1560oPL
90 Palaeotus (Gabr.) de Nothis & Spuriis. Francof.1574oPL
91 Prosperi Episc. Opera. Colon.1609oPL
92 La Perpetuite de la Foy de l'Eglise Cathol. touchant l'Eucharistie. 3. vol. Paris1669oPF
93 Phocylidis (Joh.) Friesche sterrekonst. Harlingen1652oPN
94 Phaeonis Philos. Cynosophion seu de Cura Canum. Graec.Lat. cum not. Ant. Aurifabri Witenb. -- Gratius de Venatione. M. Aurelii Olympii Cynegeticon, & Carmen Bucolicum, item Calphurnii Bucolica. Aug. Vindel.1545oPGL
95 Procli Diadochi Paraphrasis in Ptolomaeum de siderum Effectionibus Gr.Lat. ex interpr. L. Allatii. Leid. Elzevir1635oPGL
96 Popma (Aus.) de Differentiis Verborum et de Usu Antiquae lectionis ex ed. Barth. Musculi. Giessae Hess.1609oPL
-- Eilh. Lubini Antiquarius. Amst.1594oPL
97 Pompe Funebri dall' Franc. Perucci. Fig. aen. [oblong] Veron. pagina 601646oPI
98 Persii Satyrae cum not. Lubini. Amst.1595oPL
99 Politus (Lancell.) Je Substitutionibus, Legatis & Fideicom. Francof.1615oPL
100 Patricii (Alex.) Mars Gallicus [seu de Justitia armorum & Foederum Regis Galliae].1637oPL
101 Plutarchi Vitae illust. virorum. 2. vol. Paris.1612oPL
102 Pexenfelder (P. Mich.) apparatus eruditionis. Norim.1670oPL
103 Psalmi Davidici 30. in carmen conversi per Iac. Latomum. Basil.1555oPL
104 Processus Juris jocoserius. Hanov.1611oPL
105 Le Prince par le Sieur de Balzac. Paris.1632oPF
106 Porta (Joh. Bapt.) de occultis literarum notis. Montisbel.1593oPL
107 Prediche di Bernardino Ochino du Siena. [Basil.]1543-1562oPI
108 Phocylidis (Joh.) [Philosophia naturalis seu] Physica [vetus nova ed. Nicolaus ab Amama]. Franek.1651oPL
109 Publyck Gebedt. &c. Amst.1663oPN
110 Les Pourtraits des Hommes illustres Francois. Paris.1668oPF
111 Piovana Comedia del Tasco de Ruzante.1558oPI
112 Politica de Dios de Don Francisco de Quevedo.1626≥oPS
113 Piccolominei (Franc.) Ethica, & comes politicus, ex corrct. R. Goclenii Franc.1611oPL
114 Parei (Dav.) corpus doctrinae Christiana. Hanov.1634oPL
115 Pacii (Julii) analijsis institut. Imp. ex recens. I. Fehe [= J. Fehius]. Lugd.1638oPL
116 Parei (Joh. Phil.) Calligraphia Romana. Francof.1620oPL
117 Posselii (Joh.) Calligraphia oratoria. Francof.1585≥ ≤1598oPL
118 Ejusdem Syntaxis Graeca.1568≥ ≤1648oPLG
119 Poëtae minores Graeci. Gr.Lat. cum not. R. Wintertoni. Cantabr.1635oPGL
120 Petavii (Dion.) rationarium temporum. Paris. In Duodecimo.1652dPL
121 Platina (B.) de vitis ac gestis summorum Pontificum.1645dPL
122 Pignorius (Laur.) de servis. Amst.1674dPL
123 Palaephatis de incredibilibus Gr.Lat. cum not. C. Tollii Elzev. [124 in telling overgeslagen]1649dPGL
125 Plinii (C. Secundi) historia naturalis. 3. vol. Leid. Elzev. pagina 611635dPL
126 Panegyrici veteres XIV. cum not. variorum. 2 vol. Paris.1655dPL
127 Plinii epistolae, ejusdcm & Trajani Imp. epist. Amoebaeae, ejusq. & Pacati, Mamertini, Nazarii Item. Claudiani Panegyrici cum not. J. Casaubon. Henr. Stephan.1591dPL
128 Pediani (Q. Ascon.) Commentationes in Ciceronis orationes. Leid.1644dPL
129 Pindarus & octo lyricorum carmina Gr.Lat. ex recogn. H. Stephani.1600dPGL
130 Idem apud Henr. Stephanum.1560dPL
131 Idem Antw. Plantin.1567dPL
132 Petrarca con nuove Spositioni. Lyone.1564≥dPI
133 Psalmi Davidis Gr.Lat. Plantin.1594dPGL
134 Plauti Comoediae Lugd. apud Gryphium.1547≥dPL
135 [Il] Pastor Fido del Sieur Guarini.1592≥dPI
136 Papinius Statius. Amst.1624≥dPL
137 Le pacifique ou l'antisoldat Francois. [Paris]1604dPF
138 Pastorii (Joach.) differentiae inter politicen genuinam ac diabolicam. [Amst.]1659dPGL
139 Psalterium Davidis Gr.Lat. Paris.0000dPL
140 Pseaumes de David par A. Godeau & par A. Lardenois.1655≥dPF
141 Le Pourtraict [portrait] du Roy de la Grand Bretagne. Rouen.1649dPF
142 Pitisci (Barth.) Canon manualis sinuum, tangentium & secantium. [Heidelb.]1620dPL
143 Petrus Ponetus de verâ & corporali [prae]sentia corporis Christi in Sacramento eucharistiae. [Antv.]1565dPL
144 Petrarcha (Franc.) de remediis utriusq. fortunae.1515≥dPL
145 Le rime del Petrarcha.0000dPI
146 Le Protocolle des Notaires &c.1551≥dPF
147 Phrases Poëticae. Fancof.1620ca.dPL
148 Parent (Lud.) radices linguae Gallicae, Ita. & Hispanicae. [Leov.]1643dPL
1 Quintiliani (M. Fabii) Institutiones Oratoria. Paris. pagina 62 ... Q ... In Folio.1538fQL
1 Quintiliani (M. Fabii) Opera cum not. Variorum. 2. vol. Leid. In Octavo.1665oQL
2 Questions & Responses sur les Articles des Coustûmus de France par G. Coquille. Paris.1644oQF
1 Rerum Bohemicarum Scriptores Antiqui ex Biblio. M. Freheri. apud Wechel. ... R ... In Folio.1602fRL
2 Rerum Polonicarum Scriptores Latini. ex Bibl. I. Pistorii. Basil.1582fRL
3 Rerum Moscoviticarum Autores ex edit. M. Freheri.1600fRL
4 Les Recherches de Françe d'Estienne Pasquier. Paris1621fRF
5 Rerum Germanicarum Scriptores, ex edit. Chr. Urstisii. Francof.1585fRL
6 Rerum Germanicarum Scriptores, ex Bibl. Joh. Pistorii itémque Meibomii. 3. vol. Francof.1613 & 1621fRL
7 Rerum Germanicarum Scriptores, ex Bibl. M. Freheri tom. 3. 2. voll. Francof.1624 & 1637fRL
8 Rerum Gcrmanicarum Scriptores, ex Bibl. I. Reuberi. Hanov.1619fRL
9 Reusneri (Eliae) Opus Genealogicum. Francof. pagina 631592fRL
10 Rittershusii (Nic.) Genealogia Famil. Orbis Christiani. cum auct. Tubing.1658fRL
11 Rerum Britannicarum Scriptores VII. Heidelb.1587fRL
12 Rhodigini (Lud Cael.) Lectiones Antiquae. Basil.1542fRL
13 Reidani (Everh.) Annales Belgarum. Leid.1633fRL
14 Rulant (Rutg.) de Commissariis & Commissionibus. 2. vol. Francof. In Quarto.1617qRL
15 Rainoldi (Jo.) Centura Librorum Apocryphorum. 2. vol. Oppenh.1611qRL
16 Remond (Flor. de) Histoyre de la Naissance de l'Heresie. Rouan.1623qRF
17 Rosin (Joh.) Antiquitates Romanae, cum not. Demsteri. fig. aen. Leid. apud Hackium 1663qRL
18 Recueil des Roys de Françe du Greffier Jean du Tillet, item Chronique abbreger de M. J. du Tillet &c. Paris1607qRF
19 Rami (Petr.) Arithmetica, Geometria & Schola Mathem. Basil.1569qRL
20 Rei Accipitrariae Scriptores & de Cura Canum. Gr.Lat. &c. Paris1612qRGL
21 Ragguagli di Pernasso de l'Sig. Traj. Boccalini. Venet.1624qRI
22 Raguellus (Fr.) ad Codicem. Justiniani. Paris.1610qRL
23 Raimond (Denis) Eclaircissement du faict & sens de Jansenius Colon.1660qRF
24 Riccius (Joseph.) de Rebus Italicis. Venet.1655qRL
25 Idem de Rebus Germanicis ibid.1649qRL
26 Relatione dello Stato della Reliogione de Ed. Sandis. Genev.1625qRI
27 Rittershusius (Conr.) ad Novellas, Argent.1629qRL
28 Relacion de los Xarifes por D. de Torres. Sevil.1585 of 1586qRS
29 The Reasons concerning Presbyteriall Governement. Lond.1648qRE
30 Reformatio Legum Ecclesiasticarum ex auct. Reg. Henr. VIII. & Edoard VI. Lond.1640qRL
31 Respuesta al Manifesto de Portugal por J.C. Libkowits.1642qRS
32 Reinholdi (Erasmii) Tabulae Prutenicae [coelestium motuum]. Witenberg.1585qRL
33 Ranzovii (Henr.) [Diarium sive] Calendarium Romanum [oeconomicum, astronomicum].1593≥qRL
34 Refranes o Proverbios de Hernan Nunez. pagina 641621qRS
35 Relation of the Barbarous procedings against the English at Amboina. Lond.1624≥ ≤1672qRE
36 Ranzovii (Henr.) tractatus astrologicus [de genethliacorum]. [8o] [Francof.]1593≥qRL
37 Idem de certitudine astrologiae, & de annis climactericis. [Coloniae]1585qRL
38 Rhalae (Henr.) disputationes Juris.1647qRL
39 Remarques sur la Langue Françoyse. Paris1647qRF
40 Rhetores selecti Gr.Lat. ex edit. & cum not. Th. Galc. Oxon. In Octavo.1676oRGL
41 Reinking (Theod.) de regimine secul. & eccles. Francof.1651oRL
42 Rainoldus (Joh.) de Romanae ecclesiae idololatria.1598oRL
43 Raevardi (Jac.) opera. Francof.1630oRL
44 Rei rusticae scriptores Latini veteres cum not. P. Victorii. Paris. R. Steph.1543oRL
45 Relatione della Republ. Venetiana di Giov. Botero. Venet.1605oRI
46 Rerum Francicarum scriptores ex Biblioth. P. Pithoei. Francof.1594oRL
47 Riveti (Andr.) Criticus sacer. Genev.1642oRL
48 The Royal Martyr or King Charles. Lond.1660oRE
49 Romuleus (Bart.) de Legatis & Fideicommissis. Lichae [Solmensium].1602oRL
50 Rainoldus (Angl.) [Sex theses] de sacra Scriptura & Ecclesia. Lond.1602oRL
51 Riveti (Andr.) Apologeticus pro vera pace ecclesiae Leid.1643oRL
52 Ejusdem Grotianae discussionis διαλυσις. Roter.1646oRL
53 Rei rusticae libri 20 selecti. Graecè. ex edit. Brassicani. Basil.1539oRL
54 Roma Antica & Moderna. Fig. aen. 2. vol. Roma.1645oRI
55 Rami (P.) Praelectiones in Ciceronis Orationes Francof. apud Wech.1582oRL
56 Relacion de [le que passo en] la Expulsion de los Moriscos. [Roma]1612oRS
57 Relation Journaliere [negotié en l'assemblée generale des estats en l'an 1576]. Paris.1614oRF
58 Le Roman veritable. Paris. 2 vol.1645oRF
59 Ritus S.S. Rom. Eccles. [Colon. Agrip.]1558
oRL
60 Roberti (Joh.) Goclenius Heautontimorumenos [id est curationis magneticae & unguenti armarii ruina]. [Luxemburgi]1618oRL
61 Rime & Prose di M. Giov. della Casa.1570≥oRI
62 Ribadeneyra (Pedr.) de la Religion y Virtudes de l'Principe Christiano.1597oRS
63 Resolution Varonil por A[lberto] Enriquez. [Brussel.]1627oRS
64 Recueil des Pieces [faites pendant le regne] du Connestable de Luyne. pagina 651624≥oRF
65 Ritschel (Georg.) de Ceremoniis Ecclesiae Anglicanae. [Lond.]1661oRL
66 Le Reveille Matin des Françoys & de Leurs Voysins. [Edinb.]1574oRF
67 Res gestae & Genealogia Henrici Borbonii Franciae Protoprincipis &c. [Paris.]1598oRL
68 Rulandi (Mart.) Synonyma Latino Graeca. Genev.1624oRL
69 Regii (Hier.) Commentarii Linguae Latinae. [Venet. of Colon.]1568 resp. 1569oRL
70 Relatione della Corte di Roma. Padova In Duodecimo.1640dRI
71 Relazione della Corte Romana Leid. Testament du Card. Mazarini Colon. Recueil des Plusieurs Pieces. ibid.1663dRIFF
72 Rycquius (Just.) de Capitolio Romano. Leid.1669dRL
73 Responses aux Lettres des Jansenistes Liege1657dRF
74 Relations du Levant par le Sieur Poullet. 2. vol. Paris1668dRF
75 Recueil du Questions Taberiniques.1622≥ ≤1637dRF
76 Recueil de Maximes pour l'Institution du Roy. Paris1653dRF
77 Le Roman Comique de Mr. Scarron. Paris1662dRF
78 Recueil de la Transfusion du Sang. &c.1668dRF
79 Romeinse Adelaer door [Dirck] P[ietersz.] Pers. [Amst.]1650 of 1665dRN
80 Recueil des Oeuvres Burlesques de Mr. Scarron. Paris1654dRF
1 Scriverii (Pet.) Principes Hollandiae. Haerlem. ... S ... In Folio.1650fSL
2 Syncelli (G.) & Nicephori Chronographia, curâ Goar. Gr.Lat. Paris. Typ. Reg.1652fSGL
3 Socratis & Zozomeni Historia Ecclesiastica Gr.Lat. ex emend. & cum annot. Henr. Valesii Paris. Vitré1668fSGL
4 Synesii Episc. Opera Gr.Lat. lnterpr. Petavio. Paris. Cramoisy1640fSGL
5 Scaliger (Joseph.) de Emendatione temporum Francof.1593fSL
6 Sichardi (Joh.) Praelectiones in Codicem. Francof.1614fSL
7 Salgado (Franc.) Labyrinthus Creditorum, item Centur. Decis. Rotae Romanae Lugd. pagina 661654fSL
8 Strabonis Geographia, Casauboni. Gr.Lat. Genev.1587fSGL
9 Stephani (Henr.) Thesaurus Linguae Graecae cum appendice 5. voll.1572fSGL
10 Schneidevinus (Joh.) ad Instituta Argent.1592fSL
11 Suidae Lexicon. Graec. Basil.1544fSL
12 Septalii (Lud.) Commentarius in Hippocratem de Aëribus. Col.1590fSL
13 Streinnii (Rich.) Gentium & Familiarum stemmata. Henr. Steph.1559fSL
14 Scaccia (Sigism.) de Commerciis & de Cambio. Romae1619fSL
15 Sigonii (Caroli) Opera 5. voll. Francof. & Hanoviae 1613 & 1618fSL
16 Saxonis Grammatici Historia Danica. ex recog. Steph. &c. Sorae1644fSL
17 Schotani Beschrijvinge van Frieslandt / met kopere Platen.1664fSN
18 Saraviae (Hadr.) Tractatus Theologici. Lond.1611fSL
19 Sguropoli (Sylv.) Historia Consilii Florentini Gr.Lat. Hagae Com.1660fSGL
20 Spigelii Lexicon Juridicum. Basil.1549fSL
21 Saxonis Grammatici Historia Danica. Francof. 1576. Q. Curtins de Rebus Gestis Alexandri M. Basil. 1545. Memoires de Jean du Tillet. Rouan.1578fSLLF
22 Schotani (Christ.) Chronijk van Frieslandt. Franek.1658fSN
23 Schoneri (Joh.) Opera Mathematica. Norimb.1551 of 1561fSL
24 Schotani (Christ.) Bibliotheca Historiae Sacrae V.T. 2. vol. Franek.1662fSL
25 Ejusd. Bibl. ab Adam usque ad ingressum in Aegyptum ibid. 2. vol.1660fSL
26 Schubertus (Clem.) de Scrupulis Chronologorum. Argent.1575fSL
27 Schwartzenbergischen Stammregist. met kopere Platen.1659fSD
28 Sophoclis Tragaediae Graecè. cum Graecis scholiis, & Latinis Camerarii, itemq. annotat. Henr. Stephani In Quarto.1668qSGL
29 Stephani (Henr.) Dialogi de bene instituendis Graec. Ling. studiis.1587qSLG
30 Suetonius Tranquillus cum not. Is. Casauboni Genev.1611qSL
31 Scaligeri (Jul. Caes.) Orationes 2. adversus Erasmum &c. Tolosae.1621qSL
32 Seberi (Wolff.) Index Homericus. Amst. pagina 671657qSL
33 Smyrnaei (Theonis) Mathematica. Gr.Lat. cum not. Bullialdi. Paris.1644qSGL
34 Salmasius (Cl.) de Re Militari Romanorum. Leyd.1657qSL
35 Sirmondi (Jac.) Eucharisticon de Region. & Eccles. suburbicariis. Paris.1625qSL
36 Salmasii (Cl.) Explicatio duarum veterum Inscription. Paris.1619qSL
37 Stobaei (Joh.) Excerpta ex vet. Poëtis. Graecè. cum versione Lat. metr. & notis H. Grotii. &c. Paris.1623qSGL
38 Scribonii Largi Compositiones Medicae cum not. Rhodii. Patavi.1655qSL
39 Sprecheri a Bernek (Fort.) Historia Motuum & Bell. in Rhaetita. Gen[evae]1629qSL
40 Salmasii Epistolae, cum prolegom. Clementii de ipsius Vitâ Leyd.1656qSL
41 Idem de Primatu Papae. &c. Typis Elzevir.1645qSL
42 Stephanus (Matth.) de Officio Judicis Francof.1625qSL
43 Schefferus (Joh.) de Re Vehiculari Veterum. Francof.1671qSL
44 Saminiati (Fed.) Tabulae Astronomicae. Antw.1599qSL
45 Smith (Joh.) Oppidum Batavorum. Amst.1644qSL
46 Stephanus (Matth.) de Jurisdictione Francof.1623qSL
47 Schotti (Gasp.) Organum Mathematicum. Fig. Aen. Herbip.1668qSL
48 Schefferi (Joh.) Lapland. Francf.1675qSL
49 Stokmans (Petr.) de jure Devolutionis. Bruxel. Item Deductio. Non esse jus Devolutionis in Brabantia.1667 resp. 1666qSL
-- Orosii Annilonis Dissertatio de Bello Dano Anglico.1661qSL
50 Stephanus (Matth.) ad Constitutiones Caroli Quinti. Francof.1670qSL
51 Smith. (Thom.) de Rectâ Linguae Graecae Pronunt. Pau. Steph.1568qSL
52 Snellii (Will.) Eratosthenes Batavus. Leyd.1617qSL
53 Suevicarum Rerum Scriptores ex Biblioth. Haiminsffeldi, Francof.1605qSL
54 Suffridi Petri Apologia contra U. Emmium. Franek.1603qSL
55 Simplicii Comment. in Epicteti Enchiridion Graecè cum versione Lat. Wolfii & notis Salmasii. Leid.1640qSGL
56 Schefferus de Militia Navali Veterum. Ubsal.1654qSL
57 Sande (Ioh.) Decisiones Frisicae. Leov.1635qSL
58 Schoten (Franc.) Exercitationes Mathematicae & Leid. pagina 681657qSL
59 Stephanus (Matth.) ad Novellas &c.1631qSL
60 Sande (Ioh.) de Actionum Cessione & Prohi. Rerum Alien.1633qSL
61 Snellii (Will.) Coeli & Siderum Observationes Hassicae itemque Regiomontani & B. Walteri Observat. Noribergicae. Leid.1618qSL
62 Sansovino (Franc.) del Governo de Regni & delle Republ. antike & moderne.1578≥
qSI
63 Sansovino (Franc.) Cento Novelle. [Venet.]1603qSI
64 Schrevelii (Theod.) Harlemum. Leid.1647qSL
65 Schotani (Christ.) Beschrijvinge van Frieslandt. [Franek.]1655qSN
66 Scioppii (Gasp.) Scaliger Hypobolimaeus. [Mogunt.]1607qSL
67 Sande (Joh.) Decisiones. Leuward.1647qSL
68 Sententias escritas por diversos autores Lat.Hisp. [Coimbra]1554qSSL
69 Sems (Joh.) Arithmetische Fundamenten. [Emden]1623qSL
70 M. Servantes Savedra novelas Exemplares. [Madrid]1613qSS
71 Schotani (Christ.) Heptaemeron [sive Historiae sacrae apparatus]1658qSL
72 Scoti Paraclesis contra Tilenum. de Episcopali Eccles. Regimine.1622qSL
-- Joh. Frischmuth de eligendo & deponendo Rege. Ienae.1653qSL
73 Sophoclis Tragoediae cum schol. Graec. [Genev.]1603qSG
74 Salustius cum notis variorum Leid. ex off. Hackiana. In Octavo.1665oSL
75 Sulpicii Severi opera cum notis variorum ibid.1647oSL
76 Sibyllina Oracula Grae.Lat. ex interpre. Castalionis & cum not. Obsopaei Paris.1607oSGL
77 Senecae (L. Annaei) opera cum not. Variorum. 2 vol. Leid.1619oSL
78 Sleidanus (Joh.) de Statu religionis & reipubl. Francof.1610oSL
79 Saracenica Gr.Lat. operâ F. Sylburgii. [Heidelb.]1595oSL
80 Scaliger (J. Caes.) de subtilitate. Francof.1612oSL
81 Synesius Cyrenes Episc. de Insomniis. Gr. cum Lat. interpr. & not. Pichonii Paris. Item D. tr. Chrisostomus de fate & Providentia Dei Graec. ibid.1586oSGL
82 Suetonius de illustr. Grammat. & Rhetor. cum not. Achil. Statii. [Lutetiae]1567oSL
-- Item Pulmanni, J.B. Egnatii, Glareanni annot. in ejusdem Caesares. Antw. Plant.1674oSL
-- item Torrentii Comment. in Suet. Caesares ibid. I. Lipsii Notae ad Taciti Annales ibid. pagina 691578 resp. 1581oSL
83 Scaligeri (Ioseph.) Epistolae. Leid.1627oSL
84 Stephani (Henr.) Paralipomena.1581oSL
85 Symmachi (Q. Aurelii) epistolae cum not. F. Lectii.1598oSL
86 Sophoclis Tragoediae Gr.Lat. cum no. Canteri. Commel.1597oSGL
87 Scaligeri (Ioh.) conjectanea in Varronem. Paris. R. Steph.1565oSL
88 Simlerus (Ioh.) de republ. Helvetiorum. Paris.1577oSL
89 Sethus (Sim.) de alimentorum facul. Gr.Lat. cum not. Bogdani Paris.1658oSGL
90 Saa (Iac. â) & Lud. Molina de Primogeniturâ Hanov.1612oSL
91 Sadeelis (A.) Responsio ad Repecita Turriani. Morgus.1583oSL
92 Schelling (Vend[elin].) Actiones & exceptiones forenses. Col.1582oSL
93 Suffridus Petri de origine Frisiorum. Colon.1590oSL
94 Socini (Barth.) Regulae & fallentiae Iuris. bis. Colon.1663oSL
95 Solinus (C. Iul.) Polyhistor, ex emend. Martini Delrio. Plantin.1572oSL
96 Salmasius (Cl.) ad jus Atticum. Leid.1645oSL
97 Sulpicii Severi Historia sacra cum not. I. Drusii. [Franek.]1607oSL
98 Salmasii responsio ad Ioh. Miltonum. Lond.1660oSL
99 Idem de caesarie virorum & mulierum comâ Leid.1644oSL
100 Suffridus Petri de scriptoribus Frisiae. Colon.1593oSL
101 Salmasius de subscrib. & sign. Testamentis. Leid.1653oSL
102 Seldeni (Joh.) Mare clausum. Lond.1636oSL
103 Synodus Parisiensis de imaginibus. Francof.1596oSL
104 Salmasius de Foenore trapezitico Leid.1640oSL
105 Idem de Modo Usurarum ibid.1639oSL
106 Idem de Usuris ibid.1638oSL
107 Stephani (Henr.) expostulatio de Latinitate suspectâ 1676. Ejusdem Pseudo Cicero Dialogus 1577. Item Nizolii Didascalus.1578oSL
108 Seldenus (Joh.) de Dis Syris. Lipsiae1662oSL
109 Salmasius de Hellenistica. Lein.1643oSL
110 Schedius (El.) de Dis Germanis. Amst.1648oSL
111 Scioppii (Gasp.) Grammatica philosophica. 4. voll. Amst. apud. J. Pluymer.1659oSL
112 Schotani (Bernh.) Disputationes ad Pandectis. Amst.1653oSL
113 Savoisienne.0000oSF
114 Servantes Savedra historia de Persiles y Sigismunda. Bruxel.1618oSS
115 Servantes Savedra (M.) historia de Don Quixote de la Mancha. Bruxel. pagina 701616oSS
116 Sanderus (Nic.) de Schismate Anglicano. Ingolst.1588oSL
117 Socinus (Faust.) de sacrae Scripturae auctoritate.1611oSL
118 Salviati Commedie. [Firenze]1606oSI
118 Sonnii (Franc.) [Due] Epist.[?] Belgic. divisio [per episcopos]. [Bas.] [118 dubbel geteld]1570oSL
119 Socinus (F.) de Coena Domini. ejusdem responsio ad argum. pro Trinitate. [Racoviae]1618oSL
-- Item Elenchi sophistici. & Epistolae ad [Andr.] Dudithum. [Racoviae]1625oSI
120 Straparola (Franc.) le tredici Piacevolissime notte. [Venetia]1580≥oSL
121 Socini (F.) Responsio ad I. Wujerum de Divinitate Filii Dei &c. [Racau]1624oSL
122 Stevartus [David Stuart, lector 1661, buitengewoon 1662, gewoon hoogl. 1664 filos. Leiden; zoon van Adam S. uit Schotland, hoogl. filos. te Sedan, 1645 te Leiden] Ελεγχος. [? = Johannes Hoornbeek, De conversione Indorum & gentilium, Amstelodami 1669; Praefatio: David Stuartus; Elenchus operum latinorum Joh. Hoornbekki]1669oSG
123 Savonarola (Hier.) le Prediche sopra li Salmi &c. [Venet.]1539≥oSI
124 Schotani (Christ.) Triumphi Sacrae scripturae. [Franek.]1667 of 1668oSL
125 Sansovino (Franc.) Origine de Cavalieri. [Venetia]1566≥oSI
126 Scoto (Andr.) Itinerario d'Italia. [Venet.]1610≥ ≤1642oSI
127 Schribanii (Car.) Politicus Christianus Antw.1626oSL
128 Scot. (Alex.) Grammatica Graeca Lugd.1613oSLG
129 Stephani (Henr.) Lexicon Ciceronianum Graecolat. &c. Ejusdem castig. in Ciceronem apud eundem. item Themistoclis Epistolae Gr.Lat. Francof. Poggius de Infelicitate Principum ibid.1557oSGL
130 Sylburgii (Fred.) Rudimenta linguae Graec. [Francof.]1582 of 1600
oSLG
131 Schori (Ant.) Phrases linguae Latinae.1550≥oSL
132 Ejusdem Thesaurus Ciceronianus ex emend. Sturmii & Lamb. Arg.1618oSL
133 Strauchii (Aegid.) Breviarium Chronologicum. Witeb. In Duodecimo.1664dSL
134 Stokmans (Petr.) de Jure Devolutionis. Bruxel.1668dSL
-- La Verite Defendue. 1668. Dialogue sur les Droits de la Reyne Tres Chrestienne1668dSF
135 Strada (Fam.) de Bello Belgico. 2. vol. Leid.1645dSL
136 Solerius (Ansel.) de Pileo. Amst.1671dSL
137 Servantas Nieuwigheden. Amst.1653dSN
138 Salustius ex recens. Boxhornii. Amst.1658dSL
139 Salmasii Defensio Regia.1652dSL
140 Seldenus (Joh.) de Successionibus Ebraeorum. Leid.1638dSL
141 de Serres (Jan) Inventaire general de l'Histoire de France. 5. vol. Paris. pagina 711599dSF
142 Senecae (L.A.) Tragediae cum notis Lipsii &c. Raphelengii Aur. Allobr. [143 in telling overgeslagen]1611dSL
144 Sophoclis Tragaediae Graecè Leid.1593dSG
145 Sannazarii Opera. Lugd.1547≥dSL
146 Suetonius cum divers. annot. Amst.0000dSL
147 Strauchii (Aegid.) Astrognosia Witteb.1659dSL
148 Schouburg der Verliefde. Amst.1668dSN
149 Schopperi (Hart[m].) speculum Vitae Aulicae [= Reinke de Vos]. Francof.1574≥dSL
150 Spizelius (Theoph.) de Re literaria Sinensium. Leid.1661dSL
151 Stadthouderlijke Regeringe in Hollandt.1662dSN
152 Sleidanus de Quatuor Summis Imperiis. Leid.1624≥ ≤1669dSL
153 Sessanta Salmi di David. [Genev.]15666≥ ≤1650dSI
154 Straparole (Jean Franc.) Facecieuses Nuictz. Paris.1573≥ ≤1585dSF
155 Senecae Flores.0000dSL
156 Sententiae Veterum Poëtarum, & Mancinellus de Poët. Virtute. Plantin.1561≥ ≤1574dSL
1 Theatrum Urbium utriusque Belgii. 2. vol. J. Blaeu. [Amst.] ... T ... In Folio.1657fTL
2 S. Theophani Chronographia & Leonis Grammatici Vitae recentiorum Impp. Gr.Lat. cum Notis Goar & Combesis. Paris. Typ. Reg.1655fTGL
3 Theatrum Urbium Totius Orbis. 2. vol. [Georg.] Braun & Franc. Hogenberg.1575-1618fTL
4 Testamentum Novum Graec. à Paris. Typ. Reg.1550fTG
5 Testamentum Vetus Gr.Lat. 70. Interpp. 2. vol. Paris. Sonnius1628fTL
6 Testamentum Novum D. N. Jesu Christi Gr.Lat. Typ. iisdem.1628fTGL
7 Tertulliani Opera ex edit. Pamelii Paris.1608fTL
8 Thuani (Jac. Aug.) Historia. 3. vol. Francof.1625fTL
9 Continuatio Historiarum Thuani ad annum 1618. ibid.1628fTL
10 Theophylacti Commentarius in 4. Evangel. Gr.Lat. Paris. Morel.1631fTGL
11 Ejusdem Commentarius in Epist. Pauli Gr.Lat. ex interp. Ph. Montani Londini Typ. Reg.1636fTGL
12 Tiraquelli (And.) Opera. 5. vol. Lugd.1624fTL
13 Trigonometria Britannica Henr. Briggii & H. Gellibrandi. Goud. pagina 721633fTL
14 S. Theodoreti Episc. Cyri opera Gr.Lat. studio J. Sirmundi. 4. vol. Paris.1642fTGL
15 Trophees de Brabant F. Christ. Butkens. [Antw.]1637fTF
16 Thucydides de Bello Peloponnesiaco Gr.Lat. ex edit. H. Stephani.1588fTGL
17 Idem Gr.Lat. Henr. Steph.1564fTGL
18 Tractatus de Pignoribus & hipothecis, var. autor. Negusant. Bald. B. de Plumbino, Balduin. Curt. Donell. &c. Francof.1586fTL
19 Tabulae Rudolphinae Ulmae.1627fTL
20 Trentacinquii (Alex.) resolutiones Juris Francof.1610fTL
21 Theophrasti opera Gr.Lat. ex recens. Heinsii Leid.1613fTL
22 Terentii Comoediae ex edit. Erasmi. Rob. Steph.1536fTL
23 Theophili Institutiones Juris Civ. ex recogn. Viglii Zuich. Basil.1534fTL
24 Topographia Alsatiae. Met koopere Platen. Francf.1644fTL
25 Theocriti Moschi, Bionis, Simmii, opera Gr.Lat. cum schol. & indice Graec. & not. varior. ex edit. D. Heinsii Commelin. In Quarto.1604qTGL
26 Theophrasti varia opuscula Gr. & Lat. Galenus ad Hippocr. de humoribus Gr.Lat. Paris. item Agathiae historia de rebus gestis Justiniani Imp. Gr.Lat. cum not. Vulcanii Leid.0000qTGL
27 Turnebi (Adr.) adversaria. Aureliop.1604qTL
28 Tractatus de testibus diversorum autorum. Colon.1596qTL
29 Taboris (Joh. Ott.) Testamentum Principi oblatum, racemationes criminalis de altero tanto, Armamentarium Justiniani, de Metatis & Epidemeticis, confrontatione, de Jure colonario & cerevisiario. Argentor.1658qTL
30 Tomasinus de donariis & tabellis votivis. Patav.1654qTL
31 Testamentum Vetus Graecè secundum versionem 70. interpretum juxta exemplar Vaticanum. Lone.1653qTG
32 Trigautius de expeditione Christiana apud Sinas. Aug. Vind.1615qTL
33 Treutleri disputationes. Marpurgi.1628qTL
34 Thesoro Politico. [Colon.] pagina 731589≥qTI
35 Continuatione del Thesoro Politico per Lodovi Ricci. [Bologna]1603qTI
36 Torquato Tasso Jerusalemme Conquistata.1628qTI
37 Turrianus (Franc.) adversus Magdeburgenses. [Florent.]1572qTL
38 Tafelen in Goudt en Silver. Amst.1671qTN
39 Testimonio autentico y verdadero de las Cosas Notables [en la muerte del Rey Filipe II]. [Madrid]1600qTS
40 Tesoro de las tres Lengues Espanola, Francesca, y Italiana, Genev.1637qTSFI
41 Taciti Opera cum notis Variorum Gronovii. 2. vol. Amst. In Octavo.1672oTL
42 Trincavelli (Vict.) Enchiridion Medicum. Basil.1607oTL
43 Tractatus de dote divers. Auctorum. Colon.1591oTL
44 Tertullianus cum notis Rigaltii. Paris.1628oTL
45 Idem de Pallio cum not. & ex recens. Salmas. Leid.1656oTL
46 Theophrasti & Aristotelis Opuscula. Graecè H. Steph.1557oTG
-- Maximi Tyrii Sermon. sive Disputatienes Gr.Lat. H. Steph.1557oTGL
47 Triviani (Th.) Decisiones Civiles & Criminales. Francof.1611oTL
48 Theologie Morale des Jesuites & Casuistes. Col.1659oTF
49 Theophrasti Notationes Morum Gr.Lat. ex interp. & cum not. Casauboni Lugd.1612oTGL
-- Janus Parrhasius de Rebus per Epist. quaesitis. & Franc. Campani Questio Virgiliana. H. Steph.1567oTL
50 Theophylacti Epistolae Graecè ex edit. Meursii Leid. [4o]1617oTG
51 Theog. Phocyl. Pythag. Solon. &c. Poëmata Gnomica Gr.Lat. opera Sylburgi [Heidelbergae,] Commelin. 1597oTGL
52 Traicte de la Conformite du Langage Françoys avec le Grec. Paris.1569oTF
53 Terentius ex emend. & cura not. Mureti. Antw. Plant.1580oTL
54 Theophili Justitutiones Juris Civ. Graecè. Paris.1534oTG
55 Taboris (Joh. Ott.) Tractatus de jure Socidae, Suffragio & Oblig. Successorum in Officiis. Argent.1646oTL
56 Terentianus Maurus de literis &c. Item M. Victorinus de Orthographia &c.1510≥oTL
57 Temmen (Henr.) de Litium Expensis. Osnabr.1678oTL
58 Toneel der Wereldse Rampsaligheden door J. Reynolds Amst.1667oTN
59 Toneel der Wereldse Veranderingen. Amst.1659oTN
60 Le Nouveau Testament. a Mons pagina 741672oTF
61 Trigantii Comment. Rei Christ. apud Iaponios. Aug. Vind.1615oTL
62 Testamentum Novum D. N. Jesu Christi. Graecè [Genev.] apud Crispin.1611oTG
63 Toetze der Stadthoud. Regering van Holl. Leiden1662oTN
64 Le Tableau de l'Isle de Tabago & Leid. bis.1665oTF
63 Textoris (Joh. Rav.) Epitheta. [Genev.]1640oTL
66 Ejusdem Officina sive Theatrum.1552≥oTL
67 Terentii Comoediae.0000oTL
68 Textoris & Castellionis Epitheta. Francof.1584oTL
69 Theophilus.0000oTL
70 Themisti Orationes. Graecè. H. Steph.1561oTG
71 Tavernier (Jean Bapt.) Voyages en Turquie, Perse & Indes. 2. vol. Paris In Duodecimo.1678dTF
72 Traicte des Droits de la Reyne Tres Chrestienne. Paris.1667dTF
73 Testamentum Novum Graecè. Leid. Elzevir.1641dTG
74 Tomasinus de Tesseris Hospitalitatis. Amst.1670dTL
-- Ejusdem Titus Livius. ibid.1670dTL
75 Theognidis, Phocy. & alior. Poëm. Gnomica Gr. Lati. Sylburgii. Ultraj.1651dTGL
76 Traicté du Roy ou Instruction des Courtisans par [Monsieur Eustache] du Refuge. Leid.1649dTF
77 Le Theatre de Corneille. 7. vol. Paris.1664dTF
78 C. Tacitus Lipsii. Leid.1634dTL
79 Testamentum Novum Graec. ex Biblioth. Reg. Paris. R. Steph.1568dTG
80 Terentius Pulmanni. Antw. Plantin.1560dTL
81 Testamentum Vetus & Novum Lat. 5. vol. Antw. Plant.1595dTL
82 C. Tacitus Lipsii. Amst.1623dTL
83 Testamentum Novum Graec. Amst.1638dTG
84 Torquato Tasso Gierusalemme. [Ferrara]1582dTI
85 [Nicolas Sanson] Traicté de Consideration de France & les Princes & Estats. [8o]1643dTF
86 Theoseana &c. del P. Ant. Toniani. [Vicenza]1614dTI
87 Taciti Annales &c.0000dTL
88 Le Testament du Card. Jul. Mazarini. [Cologne]1663dTF
89 Tabulae Sinum, Tangentium &c. door A. Girards Gravenh. [Elzevier]1629dTL
90 Torquato Tasso Rime & prose. Venet. pagina 751586dTI
91 Textoris Synonima.0000dTL
92 Testamentum Novum ex interpr. Bezae. Amst.1624dTL
1 Ursini. (Ful.) Familiae Rom. ex test. Car. Patin. Paris. ... V ... In Folio.1663fUL
2 Valescii (Hadr.) de Rebus Francicis. 3. vol. Paris.1646fUL
3 Ejusdem Notitia Galliarum ibid.1675fUL
4 Vossii (Ioh. Ger.) Etymol. Ling. Lat. Amst. Elzev.1612fUL
5 Vascuius (Ter.) de Successionibus. Anv. Sen.1624fUL
6 Vocabulario digli Academici della Crusca. Venet.1612fUL
7 Vigelii (Nic.) Methodus I.C. Basil.1565fUL
-- Barah. Wurmseri & H. Hartmanni ab Eppengen Observationes Practicae ibid.1570fUL
8 Ejusdem Vigelii Digesta. ibid.1568fUL
9 Vitruvins (M. Poll.) de Architectura ex off. Elzev.1649fUL
10 Vida del Roy Don Filippe II. por Louis Cabrera de Cordova1619fUS
11 Verulymii (Franc. Bac.) Opera ex recog. Guil. Ravolii Lond.1638fUL
12 Ejusdem Historie of the Reigns of King Henry VII. ibid.1641fUE
13 Viretus (Petr.) de Verbo Dei, Sacram. & Ecclest. Rob. Steph.1553fUL
14 Voperij de Rensmageest, geschreven Chronijk van Frieslandt.1555>
fUL
15 Voss. (Is.) de 70. Inter. eorumq. Trabr. & Chron. Hagae C. In Quarto.1661qUL
16 Veslingii (Joh.) Anatomia cum Not. Balsii. Amst.1676qUL
17 Vossii (Ioh. Ger.) Institutiones Poëticae. [Amst.]1647qUL
18 View of the new Directory and Vindication of the ancient Liturque of the church of Engeland. Oxf.1646qUE
19 Vallensis (Andr.) Paratitla Decretalium Colon.1651qUL
20 Vossius (Ioh. G.) de Arte Grammaticâ Amst. Blaeu1622qUL
21 Ursini Imagines Illustrium Fig. aen. cum comm. I. Fabri. Morel.1606qUL
22 Vossius (Ioh. Ger.) de Historicis Latinis. Leov.1651qUL
23 Idem de Historicis Graecis. ibid.1651qUL
24 Villani (Giov.) Historie universalis. 3. voll. Venet. pagina 761559qUL
25 Vossii (G.J.) Institutiones Oratoriae. Leid.1630qUL
26 Eiusdem Historia Pelagiana. Amst.1655qUL
27 Idem de Vitiis Sermonis. ibid.1645qUL
28 Idem de Baptismo. ibid.1648qUL
29 Vossii (Is.) Observationes ad Pomponium Melam, Hag. Com.1658qUL
30 Idem de Aetate Mundi, ibid.1659qUL
-- Hulsii (Ant.) Vindiciae textus Hebraei, Roter.1662qUL
31 Vossii (Ger. J.) Theses Theologicae. Hag. Com.1658qUL
32 Idem de Poëtis Graecis & Latinis. Amst.1662qUGL
33 Ejusdem Hermonia Evangelica. ibid.1656qUL
34 Idem de Philosophia & Philosophornm Sectis, Hag. Com.1658qUL
35 Idem de Scient. Mathem. & Chronol. Mathematicorum Amst.1650qUL
36 Usserii (Jac.) Antiquitates Eccles. Britannic. Dublin.1639qUL
37 Idem de versione Graeci LXX. Interpretum, Lond.1655qUL
-- Ejusdem Chronologia Sacra ex Edit. Barlow, Oxon.1660qUL
-- Idem de Symbolo Apostolico R. E. ibid. &c.1660qUL
38 Vojage de Perse & des Indes Oriënt. Paris.1663qUF
39 Vultejus (Herm.) ad Instituta. Marp.1605qUL
40 Les Veritez Françoises, Paris.1643qUF
41 Voetii (Gysb.) Disputat. Theolog. 5. vol. Ultraj.1648, 1669qUL
42 Virgilii Werken in Dicht vertaelt door Vondel, Amst.1660qUN
43 Voetii (Gisb.) Politica Ecclesiast. 4. vol. Amst.1663-1676qUL
44 Viage de la Reyna D. Maria Ana de Austria por Mascarenas, Madr.1650qUS
45 J. Uytenbogaerts Leven en verantwoordinge1646qUN
46 Vida y Hechos del Emp. Carlos V. Bruss.1656qUS
47 Vorstii (Cunr.) Tractatus Theolog. de Deo, Steinf.1610qUL
48 Verscheidene Tractaten rakende de Remonstranten. 3. vol.0000qUN
49 Vantius (Seb.) de Nullitate Process. & Sentent. Colon. In Octavo.1625oUL
50 Viglius Zuich. de Testamentis. Leov.1643oUL
51 Vegetius (Fl.) de re Milit. cum comm. Stewechii, Item Jul. Frontin. Aelian. Modest. Polyb. de eadem mat. Leid. Plant.1592oUL
52 Varronis (Ter.) Opera, cum comment. Turnebi & Victorii & Scaligeri Notis, Henr. Steph. pagina 771573oUL
53 Viglius ad Tit. de Reb. cred. & de Edict. D. Hadr. toll[endo]. Colon.1582oUL
-- Ant. Bardus de Tempore utili & continuo, Ibid.1581oUL
-- Bodini Distributio Juris ibid.1580oUL
54 Venatici & Bucolici Poëtae Latini, cum not. Bertii, Hanov. 1613. Desid. Erasmi Adversaria Paris.1599oUL
55 Valerius Maximus cum notis Pighii & Coleri, Francof.1601oUL
56 Virgilius illustratus a Fulv. Ursino, Plantin.1568oUL
57 Virgilius (Pol.) de rerum Inventoribus Argentor.1606oUL
58 Vineis (Petr. de) Epistolae, Amberg.1609oUL
59 Usserius (Jac.) de Success. & Stat. Eccles. Hanov.1658oUL
60 Verini (Simpl.) Judicium de Libro posth. Grotii. Hagiop.1636oUL
61 Vindiciae contra Tyrannos per Steph. Junium.1589oUL
-- Min. Celsus de Haereticis capit. suppl. non affic.1584oUL
62 Vultei (Herm.) Jurispr. Romana, Marp.1594oUL
63 Usserii (Jac.) Historia Gottescalci Hanov.1662oUL
64 Vigelii (Mic.) Methodus J. Pontificii Basil.1616oUL
65 Ursinus (Bern.) de Reconventionibus Francof. 1613. Item Cunr. Textoris Loci comm. ibid. 1617. Nic. Reusneri Disput. I. C. Basil.1613 [resp.] 1617oUL
66 Viglii Epistolae per S. Gabbema. Leov.1661oUL
67 Via ad pacem Ecclesiast. & alii Tractatus ejusd. Materiae. Amst.1642oUL
68 Vladeracci (Chr.) Polyonyma Ciceroniana, Antv.1597oUL
69 Ubeda (Franc. de) Libro de entretenimiento de la Picara &c.1605≥oUS
70 [Jean Boucher] la Vie & Faits notables de Henry de Valois. [Paris]1589oUF
71 Voyages du S[eigneur] de Villamont. 3. edit. Paris.1598≥
oUF
72 la Vie de Bourbons, Rochell[e]. Item,, Discours sur la Loy Salique, Item Familia totius aulae Caesareae &c. Colon.1587oUF
73 Voet (Paul.) Tribunal iniquum Maresii Ultraj.1648oUL
74 Ejusdem Pietas in Parentem. contra Mares. ibid.1646oUL
-- Abr. Bocstadii Hymnus Heinsianus [in Jesum Chrstum] &c. ibid.1646oUL
75 la Vida del Picaro Guzman de Alfarache. [Brucellas] 2. vol.1604oUS
76 la Vie de Monsr. de Chastevil Solitaire par Marchetty, Paris1666oUF
77 Vedelii (Nic.) Cathedra Petri, Franek.1640oUL
78 Viage del Parnaso por Saavedra, Madr.1614oUS
79 Vergilii (Polyd.) Historia Anglica. 2. vol. Gandav. pagina 78 In Duodecimo.1556-1557dUL
80 Vigilii Martyris Opera &c. Colon.1555dUL
81 Vida [= Historia?] del [capitan Don Hernando de Avalos] Marquez de Pescara. Anv.1570dUS
82 la Vita di Cesare Borgia Monte Chiis1671dUI
83 Vita Ph. Melanchtonis per Camerarium Hagae Com.1655dUL
84 Voyage d'Espagne. Cologne. Item Relation de l'Estat d'Espagne Cologn.1666dUF
-- Item Recueil de diverses pieces curieuses pour servir à l'histoire Cologn.1662dUF
-- Item Rome pleurante. Leid.1666dUF
85 Veneti (Paul.) Historia Inquisitionis, Roterod.1651dUL
86 Verulamii (Fr. Bac.) Sermones fideles Leid.1644dUL
87 Virgilii Maronis Opera, Pulmanni Amst.1637dUL
88 Vojages de M. Payen, Paris1663dUF
89 Vincentius Lerinensis contra Haereticos, Col.1623dUL
90 Vedelii (Nic.) Opuscul. Theolog. Fran.1641dUL
91 Voetii (Gisb.) Confraternitas Mariana, Ultraj.1642dUL
1 Wing. (Vinc.) Harmonicon Coeleste Lond. ... W ... In Folio.1651fWE
2 Walhausen Krijgskunst Zu pferdt, Hoogduitsch fig. aen. Frankf.1634fWD
3 Ejusdem Krijgskunst te voet. fig. aen. / Arnh.1617fWN
4 Winsemii Cronijk van Frieslandt / Franek.1622fWN
5 Wenceslai (Mart.) Italiaans boeckhouden / Amst.1595fWN
-- Coutereels Boekhouden. Middelb.1615fWN
6 Witzii (Herm.) Oeconomia foederum Dei, Lev. pagina 79 In Quarto.1677qWL
7 Wallis (Joh.) Mechanica fig. aen. Lond.1670qWL
8 Wissenbach ad Instita, ejusdemque minores aliae commentat. Franek.1666qWL
8 Wiëri (Joh.) Opera. [8 dubbel geteld] Amst.1660qWL
9 Wissenbach ad Pandectas 2. vol. Franek.1658qWL
10 Idem ad Codicem. 3. vol. Franek.1660qWL
11 Wallisii (Joh.) Opera Mathematica. Oxon.1657qWL
12 Wesembecius ad Instituta.0000qWL
13 Wurmseri (Bernh.) & Hartm. Epping. Observ. Practicae, Colon.1596qWL
14 Westerbaans Terentius op Rijmen / 's Gravenh.1663qWN
15 Wicelii[= Witzel] (Georg.) Epistolae Lipsiae.1537qWL
16 Wesembecius ad Pandestas & Codicem, Lugd. In Octavo.1597oWL
17 Willerami Abbatis Paraphr. in Canticor. Leid. Raphel.1598oWL
18 Willichii (Jod.) ars Magirica s. Coquinaria, Tigur.1563
oWL
19 Wittichii (Christ.) Consensus Veritatis [in scriptura divina]. [Neomagi]1659oWL
20 Wesel (Abr. a) de Remissione Mercedis, Amst.1678oWL
21 Wicelii Historia de Sanctis Eccl. Dei, Basil.1557oWL
22 Westerbaans Psalmboek [Davids psalmen in Nederduytsche rijmen gestelt] / 's Gravenh.1655oWN
23 Wolfii (Cunr.) Erotemata Instit. Imp. Herb. In Duodecimo.1599dWL
24 Wheare (Deg.) de Methodo legendi historias. Oxon.1662dWL
25 Winsemii (Pier.) Amores. Franek.1636dWL
1 Xenophontis Opera Gr.Lat.ex interpr. Henr. Steph. cum ejusdem annot. Henr. St. pagina 80 ... X ... In Folio.1581fXGL
2 Idem Graec. & Lat. ex interpr. variorum, Basil.1555fXGL
3 Xiphilini Epitome [Dionis Cassii Hist. Rom.] Grae. & Lat. Henr. Steph. In Octavo.1568oXGL
4 Xenophontis Opera Graec. 2. vol. Basil. [Isingr.]1540oXG
1 Zuingeri (Theod.) Theatrum vitae humanae. 2. vol. Basil. Henricp. ... Z ... In Folio.1604fZL
2 Zonarae (Joh.) Compendium Historiarum, Basil.1557fZL
3 Zacchiae (Paul.) Quaestiones Medico-legales, 2. vol. Amst. & Lugd.1651 [resp.] 1661fZL
4 Zee Rechten / Amst. In Quarto.1678qZN
5 Zuinglius [Ulrich Zwingli] de vera & falsa religione. [Tiguri] In Octavo.1525oZL
6 Zevecotii (Iac.) Observata Politica, Amst. In Duodecimo.1630 of 1637dZL
1 Joh. Naucleri Chronica. Col. pagina 81 APPENDIX. In Folio.1544fAppL
2 Antonini Florentini Chronica. Lugd.1543fAppL
3 Hant-vest Chronijk van Hollandt, door M. van der Houwe. 2. voll. Hage1645fAppN
4 Codex Regularum & Constitut[ionum clericalium]. [Antv.]1638fAppL
5 Octavii de Stradâ â Rosbergi Vitae & Numismata Impp. Fig. aen. Francof.1615fAppL
6 Principios del Reyno de Portugal. [Lisboa]1641fAppS
7 Lucianus. Graecè. apud Aldum.1522fAppL
8 Code du Roy Henry IV. du Droit des Rom. & de France. In Quarto.1608qAppF
9 Ware Oeffeningh der Planten / door Abr. Munting. met kopere platen. Leuw.1671qAppN
10 Dirk Rembrandz van Nierop Almanach van de Jaren 1675. tot 1700. Amsterd. 1675qAppN
11 l'Horographie ingenieuse par P. Boynet. Par. In Octavo.1663oAppF
12 The Book of Common-Prayer, and Psalter of David. Lond.1662oAppE
13 l'Egypti de Murtadi Fils du Graphie. Paris.1666oAppF
Eenige Pakketten.


INSTRUMENTEN. pagina 82


Een groote en lange Tubus of Veerkijker met twee convexe glasen / hebbende drie leden; is in 't geheel lang ontrent ses houtvoeten. Met een swart dubbel leeren koker daar toe.


Een lange geverffde houten stellinge en kruis / om de voorsz. Tubus te dirigeren waar heen men wil / en alsoo te laten rusten.


Noch een groote Tubus of Verrekijker met vier convexe glasen / mede lang ontrent 6. houtvoeten / hebbende vier leden. Mede met een swart dubbeld leren koker tot de selve.


Een lange root-geverffde houten kruis en stellinge tot den selven.


Een kleine en gemeene veer-kijker / van anderhalf houd-voeds lengte / met drie leden.


Een treflijk Microscopium met twee convexe glasen.


Een brand of vergroot glas / met een Elpebenen-rand / en stal.


Twee treflijke nieuwe Globi / so Caelestis als Terrestris van 1 1/6 houd-voet in Diametro / met sijn vier / verticaal / en Positiones circulen / door Guil. Jans. Blaau. Ieder met een groen zijden behangsel en Franjen.


Een houten Quadrant met een koperen randt / in 90. graden verdeelt / groot in sijn halve diam. 2 1/4 houd-voeten.


Een kopere uitgesneden Astrolabium ofte Landt-meters hele circul / verdeelt in hele / halve en seste parten van graden &c. van ruim een houd-voet diamet. voorts versien van tweederhande visieren / met een Compas.


Een Landt-meters stok tot het voornoemde / welke op de helfte kan verkort en los geschroeft worden.


Een koperen Planisphaerium van bykans een houd-voet diam. met sijn nett / seer konstig uitgewerkt en afgedeelt / op de Polus hoogte van 53. graden. pagina 83


Een kleine koperen Quadrant van 1/4 houd-voet ofte 9. duimen in sijn halve diam. Waar op zijn vertigerhande affdelingen / om te hebben graden / minuten &c. met sijn perpendicul loodt / en vordere toebehooren.


Een kopere uitgesneden Astrolabium ofte halve circul / van ontrent een houd-voet diam. versien van sijn visieren sampt minuut-wijser / waar toe de buitenste randt seer netjes met takken is uitgewerkt.


Een kleien koperen Astrolabium van 5. duim diam. versien met sijn verdraijende Aequinoctiael ofte uit-circul &c.


Een koperen Astrolabium ofte Land-Meters halve circul / van ontrent 1 1/5[?] houd-voet diam. is verdeelt in hele graden / halve en seste gedeelten.


Een kleine kopere uitgesneden halve circel / van 4. duim diam. versien van sijn visieren &c.


Een letter-houten Landmeters-stok.


Een koperen Transporteur / waar op uitgegraven staan / verscheiden maten van voeten &c. groot 8. duim diam.


Een Proportionaal Lineaal of Passer / lang ontrent een houd-voet. Noch een uitstekend van 1/2 houd-voets lengte.


Een Zon-en-Maen-wijser / compas en brandglas / in een elpenbenen doosje met schroeven.


Een Duimstok.


Een koperen schrijffpasser met stalen voeten.


Een staande eken Pulpitum met vier voeten / overtrokken met groen laken / hebbende twee slotten.


Drie eken Pulpitums / ieder staande en drajende op een voet / bequaam om neer en op te schroeven.


Verscheidene blauw geverfde Boekkassen / al-te-samen van agteren beschut. Met verscheiden blauwe bortjes / om op de boeken te leggen tegens 't stoff &c. pagina 84


Een kostelijk vergult Horologie met een slinger / in een swart ebben houten kas / met silverbeslag / versien van een slagwerk / en een wekker; al-te-samen gedreven wordende met een stalen veer. Gemaakt by Pieter Visbach in den Hage / gaet seer correkt.


Een kostelijk Sak-Horologie / met een gouden kas en een swart greinen buitenkas / met goude duikerkes ingeleit / door Jean Champeon tot Amsterd. Noch een Sak-Horologie / in een Christallijne kas met goudtbeslag / met een silvere buitenkas / door Jac. Wibrants tot Leeuwarden. Noch een Sak-Horologie / met een silvere kas / door den selven.


Een treflijke Ysere kiste wiens dexel 't slot is.


F I N I S.
Begrafenisstoet Willem Frederik 1664, detail

>> begin