>> HOMEpage

Boekbeslag van klooster Lidlum

Bron: Foto van door Jan Zijlstra p.m. gevonden resp. verzamelde archeologische artefacten
Internetuitgave: M.H.H. Engels, november 2021

LIDLUM of Mariëndal. Norbertijnenabdij, gesticht 1182, dochterklooster van Mariëngaard, aan zee bij Tjummarum. De nonnen kregen een klooster in Baijum. L. is landinwaarts verplaatst (1234). In 1290 600 bewoners, verschillende uithoven; er waren 18 parochies aan verbonden, meest door incorporatie. In het dekenaat Winsum was de abt aartsdiaken. Toppunt van ernstige misstanden in L. was de moord op abt Eelco Liauckama. Na verwoesting door de geuzen (1572) bleef L. vnl. bestaan in het refugiehuis te Franeker en in de parochies, waar Sibrandus Leo zijn kroniek schreef. Bij de opheffing (1580) week de abt met vele monniken uit. Nu dorp in Barradeel. (Encyclopedie van Friesland 1958)Rituale Romanum. - [S.l.], 1563. - 68 p. ; 22 cm Handschrift, geschreven in opdracht van Ysbrandus Harderwyk, "Abbas Monasterii sui vulgo Lidlum". Geschreven op dun perkament, versierde initiaal op p. 1 en p. 4. Op de rug: Missale Romanum. – Pag. 1 door vastkleven beschadigd, 2 sloten van de band verloren gegaan. Sign. Tresoar: Hs 1192 Plank 1.16.4
F.G. II d 199: Een geschreven Rituale Romanum aan het klooster van Lidlum 1573 geschonken. De abt IJsbrandus Harderwijk deed het schrijven anno Domini 1563. Lit.: Backmund, Monasticon Praemonstratense, II 208; sign. Tresoar B 17401. In 1960 uitgeleend aan Univ. v. Leiden t.b.v. prof. Lieftinck ter fotografering.
HARDERWYCK, Ysbrand van, hervormingsgezind r.k. geestelijke (Harderwijk 1515-Keulen 1571). Pastoor te Spannum en Berlikum, kloosterling te Lidlum, reisde naar Wittenberg (1546), maar werd toch abt te Lidlum (1553).


J:I G:G AA J..[?], Lidlum
Christo duce et auspice : - 1.5.73. -
⇑ Foto afkomstig van Jan Zijlstra (Marsum 1941 - Leeuwarden 2018), amateurarcheoloog en verzamelaar van munten en oudheden, vooral bekend van zijn reconstructie van de fibula van Wijnaldum (⇓)

>> begin