>> HOMEpage

Veilingcatalogus (1679) van de
bibliotheek van procureur-generaal Anthonius Kann (1619-27.9.1678)

Bron: microfiche IDC 3112 van het origineel in de Bibliothèque Nationale de France
Voorlopige internetuitgave: M.H.H. Engels, mei 2021
Kann bezat een van de grootste particuliere bibliotheken van Friesland in de 17e eeuw: de veiling telde bijna 2500 nummers. Zijn vermogen werd in 1672 geschat op 50.000 gulden.


Auctio in aedibus defuncti.
op de Tuynen, prope de Vlietster-poort.
ad diem 7 Aprilis, Stylo antiquo, anni 1679

Groot consentboek Leeuwarden HCL inv.nr.3640:
[117v] Dr. Georgius Atsma ad[vocae]t s'Hoffs van Frieslandt voor een dardepart, ende Rienske Atsma huysvrouw van Rintse Sakes moutma[ke]r, met consent ende adsistentie van de selve voor een twede dardepart, binnen Leeuwarden, voor ons selffs ende onder verbant onser goederen, sampt renunciatie van discussie ende dicisie ons sterck makende tesamen, ende elx besonder voort geheel voor Gosse Atsma ons broeder ter zee absent sijnde, voor de resterende dardepart, ende alsoo tesmaen voort geheel, erffgen. van Aucke Atsma ende Siouckjen Jurgiens ons w. vader ende moeder verclaeren vercoft ende in eigendom overgedragen te hebben, aen de heer Anthonius Kann Pr.-Generael van Frieslandt, sekere huisinge ende hovinge staende ende gelegen aen de suydzijde van de Tuynen binnen Leeuwarden voors., achter 't huys daer de swanehals uythanght, hebbende Dingnum Allerts backer ten Oosten, ende het voors. huys de Swanehals ten Noorden, met een gemene steegh [= de Kloksteeg] aen de hovinge ende mande stakettinge, beswaert met 28 strs. grondpacht, contributie aen de brugge pro quota leggende tot laste van de Zuyder Tuynen, sampt sijn behoorl. huysfloreen, ende een [118r] jaer huyringe tot Maj 1679; vorders dat het huys de Swanehals [huis met een knik/overstek, een zwanenhalskorbeel (t.b.v. vooruitstekende bovengevel) of een uithangteken van een zwanenhalskoek?] een affgescheiden doorgangh nu voortaen door de selve huysinge, gel[ijck] van outs, sal behouden alsmede door een loden pijp 't mede gebruyck van de back aen de huysinge, sampt dat de lichten van de keucken aen der voorhuysinge behorende ende op de plaets van dese gecofte huysinge uytcomende, niet sullen mogen bebout worden, dan sal de heer coper met de minste laesie vant licht een scherm oft scheidinge aen de glasen mogen hechten; wijders met alle actien, servituten ende gerechticheden daer toe- ende aenhorende, alsoo vercoft voor de s[omm]a van vijfftien hondert ll. vrij gelt, ..... [118v] ..... wij vercopers den heere coper stellen in den ledige ende actuale possessie der vs. huisinge ..... Actum Leeuwarden desen 3. Julij 1678. Onderstonde Anthonius Kann, G. Atsma, Rintien Atsma, Rinse Sakes ende L. Greven met halen. Op welcke coop etc. Actum den 23en Aug.tie 1678.


Anthonius Kann heeft slechts enkele maanden plezier gehad van dit huis (in de Kloksteeg, achter de Tuinen ZZ nr. 44 op bovenstaande wijkkaart van 1876), aangezien hij op 27 september van het jaar van aankoop is overleden. Zijn (derde) vrouw was twee jaar voordien al gestorven.
Van der Aa, deel 10, blz. 28-29
KANN (Anthonius), wiens geboortejaar en plaats even onbekend zijn als zijne overige lotgevallen. Alleen weten wij dat hij, na 20 jaren lang advokaat te zijn geweest, in 1659 procureur-generaal bij het Hof van Friesland was tot aan zijn dood, die in 1678 of 1679 voorviel. Hij was gehuwd met Rinskia, eenige dochter van Timaeus Faber, hoogleeraar in de regtsgeleerdheid te Franeker, die weduwe was van den advokaat Eisonius Solcama. Hij maakte zich verdienstelijk door:
De Decisiën van het Hoff van Frieslandt, vergadert ende bij geschrift nagelaten van de Heer Gaijus Nauta, vermeerdert ende met een register verrijkt door de Heer Anthonius Kann, Procureur Generaal van Vriesland, Leeuw. 1779.
In de stedelijke bibliotheek van Leeuwarden is een folio handschrift in drie banden, waarin Kann van 1662 tot 1669 uittreksels of schetsen heeft geschreven van al de door hem gehoorde leerredenen der Leeuwarder predikanten, 'tot eygen onderwiesinge en verbeteringe bij geschrifte gestelt.'
Zie Vriemoet, Ath. Fris. p. 137; Naamregist. der Proc. Gen. (Amst. 1748, 4o.) blz. 8; de Wal, Orat. de clar. Fris. Jureconsult. p. 38, 125, 130; uit medegedeelde berigten aangevuld.Anthonius Kan(n)/Can is op 4 april 1636 ingeschreven in het album studiosorum van de universiteit Franeker als (propedeuse)student in de artesfaculteit. Hij promoveerde aldaar op 5 december 1639 tot doctor in de rechten bij prof. Pijnacker; vgl. Carmina scripta in honorem praestantissimorum juvenum Aegidii Radaeo-Revii, et Anthonii Kann, cum a Cornelio Pynacker ipsis Non. Dec. [= 5 december] publice j.u. doctores renunciarentur; Franekerae, excudebat Uldericus Balck, 1639; [8] p; signatuur Tresoar: Pb 13469

Album collegii studiosorum ex gymnasio Leovardiensi (1626-1668), [ed.] J. Visser, Franeker 1985, blz. 57:
167 Anthonius Kann subscripsit mense mayo 1636.
Corpora debilitant balnea, Bacchus, amor (De baden, de wijn en de liefde verzwakken de lichamen).
Muscatum
1 Dum caput est, currit; 2 ventrem conjunge, volabit;
3 Adde pedem, comedes 4 et sine ventre, bibes
(Muskaat. Zolang het (enkel) een kop is, loopt het (mus = muis); voeg de buik toe en het vliegt (musca = vlieg); doe de poot erbij en je eet het (muscatum = muskaat) en zonder de buik drink je het (mustum = most)).
Haec conterraneis meis in signum confoederatae popularitatis posui (Dit heb ik voor mijn stadgenoten als teken van verbondenheid en landsmanschap opgesteld).
1 Mus, 2 musca, 3 muscatum, 4 mustum (Muis, vlieg, muskaat, most).
Anno reparatae salutis 1636 (In het jaar der herstelling van het heil 1636).
Symbolum: Orando et laborando omnia prospere succedunt (Door bidden en
werken verloopt alles voorspoedig).
168 Anno 1639 in patria academia summa cum laude gradum doctoratus adeptus est et Leowardiam se recepit ibique matrimonium contraxit (In 1639 heeft hij aan de provinciale hogeschool met de hoogste lof de doctorsgraad behaald, heeft zich te Leeuwarden gevestigd en daar een huwelijk gesloten).
Advokaat 9 dec. 1639, procureur-generaal, † 27 sept. 1678 (Arch. Hof, MMM).
"Begraven met de wezen [in de begrafenisstoet]": Prokoroer Dr. Anthonius, op de Tuijnen (gezet in de Gal. k. om naar Franeker gebracht te worden) # 1678 oct. 7
Dr Anthonius Kann, advokaat voor het Hof, en Bottje Rouckema ondertr. 15, att. op of na 30 april 1648. Gescheiden (volgens stamboom Griffioen Jellema).
Dezelfde en Elizabeth van Mar(s)sum, wed. advokaat Vierssen, ond. 4, 3de procl. 12 juni 1659.
Dezelfde, procureur-generaal van Friesland, en Rinske Faber ond. 17 okt., att. 1 nov. 1663.
Dr Anthonius Kan lidmaat 27 april 1649.

Afgaande op de inschrijving aan de universiteit te Franeker in 1636 zou zijn geboortejaar ca. 1620 moeten zijn.

Omdat op de grafsteen in de Martinikerk te Franeker volgens mijn eigen foto's hierboven van 15 mei 2021 - m.m.v. kerkrentmeester Jan Eising - en het register van Frits Zandveld staat:
Den 27 Septemb. 1678 is in den Heere gerust
de Achtbare ende Hoogh geleerde Heer
Dr. Anthonivs Kann Procureur
General deser Land Schappe oudt
59 Iaren ende leit hier begraven
is hij geboren in 1678-59=1619, werd hij op 20-jarige leeftijd (1639) advocaat bij het Hof van Friesland en was hij bij zijn eerste huwelijk (1648) 29 jaar oud. -- Anderen die niet zoals de meesten boven de twintig als advocaat geïmmatriculeerd zijn, waren bijv. Matthias van Vierssen geb. 1591 imm. 1611, en Quirijn de Blau geb. 1645 imm. 1665.
Al in de 1825 te Leeuwarden verschenen meesterlijke Oratio de claris Frisiae jureconsultis, dicta Franequerae d. VII Octobris MDCCCXVIII, van Gabinus de Wal, van wie een portret hiernaast, vindt men in de Index Jureconsultorum, de quibus agitur in Oratione, Annotationibus vel Addendis op blz. 464: Kann (Anthonius), N[atus = geboren] 1619, O[biit = gestorven] 1678; in de addenda op blz. 435: Antonius Kann obiit die 27 Septemb. 1678, anno aetatis quinquagesimo nono [= op 59-jarige leeftijd]. Enige kennis van het Latijn is voor het beoefenen van genealogie en het lezen van oude grafschriften onontbeerlijk!
De online stamboom Griffioen meldt als kinderen Pietye Can 1650-<1653, Reynuke Kan 1652-16??, Pyttie Can 1653-16?? en Pietter Can 1654-16??; geen van allen volwassen geworden?

>> begin

Indeling van de catalogus:
Libri Jurid. in Folio 1-194
Theologi in Folio 1-65
Litteratores & Historici in Folio 1-133
Juris Consulti in Quarto 1-301
Theologi in Quarto 1-26 27-100 101-167 168-188
Historici & Literatores in Quarto 1-227
Juridici in Octavo 1-38 39-104 105-163 164-234 235-283
Theologi in Octavo 1-17 18-86 87-150 151-218 219-257 258-283
Literator. & Historici in Octavo 1-46 47-122 123-210 211-285 286-347 348-399
Juridici in Duodecimo & minori Forma 1-26 27-53
Theologi in Duodecimo 1-38 39-94 95-147
Litteratorici in Duodecimo 1-15 16-106 107-196 197-209

>> begin

Libri Jurid. in Folio

1 Opera Baldi, Lugduni 1551 5 vol.
2 Bartoli opera, Lugduni 1516 5 vol.
3 Menochy Consilia & Responsa, Franc. 1605 5 vol.
4 Carpsovy definitiones Forenses ad Constitut. Elect. Sax. Franc. 1656.
5 Joh. Baptistae Larreae allegationum Fiscalium pars prima & secunda, Lugduni 1652.
6 Opera Donelli, Franc. 1599.
7 Martae Digesta novissima totius Juris Controversi sex tomis distincta, Genev. 1622.
8 Boëry decisiones Burdegalenses, Franc. 1599.
9 Thessaur. communium opinionum & conclusionum opus Franc. Turzani & aliorum, Franc. 1584 2 vol.
10 Duareni opera, Franc. 1607.
11 Alciati opera 3 vol. Lugduni 1560.
12 Tractatuum de integrum restitutionibus tomi quatuor, Franc. 1586.
13 Consilia & responsa Wesenbecii, Witebergae 1601.
14 Vasquius de successionibus & ultimis voluntatibus, Genev. 1612.
15 Nic. Reusneri decisiones Juris singularis, Franc. 1599.
--- Bacchovii notae ad decisiones & arresta Paponii, Franc. 1628.
16 Disceptationum forensium judiciorum Stephan. Gratiani tomi sex, 3 vol. Genev. 1652.
17 Cancerii variorum resolutionum juris Caesarei Pontificii principatus Cathalonii tract. 3, Lugduni 1620.
18 Manticae Vaticanae lucumbrat. de tacitis & ambiguis convent. Genev. 1615 duob. volumin.
19 Pet. Aerodii rerum ab omni antiquitate judicatarum pandectae, Paris 1615.
20 Treutleri & And. Schopfii consilia, Franc. 1615.
21 Wesenbecius ad pandectas & codicem, Basil. 1690.
22 Disceptat. forens. Grat. tomi 5.
23 Alciati, Brechaei & Fornerii comment. de verborum significatione, Lugduni 1589.
24 Alv. Valasci decision. consult. ac rerum in regno Lusitaniae libr. duo. Franc.
25 Corpus glossatum 5 vol. Paris 1559.
26 Mornaci observariones ad pandectas & codic. Paris. 1616.
27 Klockius de codic. Bremae 1634.
28 Corpus Juris cum notis Pacii 1580, duobus vol.
29 Thomasii decades tres, Patavii 1642.
30 Practica Ferrariensis cum notis Curtii & aliorum, Col. 1590.
31 Leonini Consilia, apud Plant. 1584.
32 Matrimonialium consiliorum tomi duo variorum ICtorum.
33 Speculum aureum opinionum communium contra communes, Hier. de Cevallos, Franc. 1611.
34 Thesaurus dictionum & senten. juris civil. Brederodii, Lugd. 1585.
35 Gammae decisiones Lusitaniae, Ant. 1650.
36 Reygeri Thes. Juris, Leips. 1604.
37 Corrasii opera 2 vol. Witeb. 1603.
38 Digestorum Nic. Vigelii partes 7. Basil. 1584. trib. vol.
39 Car. Molinei tractat. commerc. & usurarum redituumque pecunia constitut. Paris 1546.
40 Carpzovii opus responsorum Juris electorarium, Leips. 1657.
41 Opera Joh. Lupi cum Comment. Bern. Dias & Jo. Barahonae, Ant.
42 Receptae Sententiae Mich. Grassi, Franc. 1571.
--- Communes Opin. Kirchovy.
--- Basy Frisii Parad. disp. Fat.
--- J. Oldendorpii de except. alioque ejusdem tractat.
43 Zazii opera, Basil. 1540. 5 vol.
44 Ern. Cothmanni respons. & consult. opus duob. vol. Franc. 1616.
45 Wamesii Consilia & responsa, Lovan. 1625. 2 vol.
46 Jasonis Magni J.C. opera Augustae Taur. 1592. 4 vol.
47 Decision. Tepaty &c. 1620 Col.
48 Corpus juris Gothofredi & aliorum ex editione ultima S. à Leuwen, Amst. 1663 in amplissima forma.
49 Oceanus juris 5 vol. compl. 1535.
50 Alciati opera 2 vol. Franc. 1617.
51 Rebuffus ad 4 Pandectarum libros, Lugduni 1589.
52 Postii Perusini tractatus de Mandati de manuten. Lugd. 1647
53 Berlichii conclusiones practicabiles, Arnh. 1644.
54 Opera omnia J. Gutierrez, 2 vol. Franc. 1629.
55 Lucae de Penna comm. in 3 libros Codicis, Lugd. 1583.
56 Gabrieli comm[unes] conc[lusiones], Franc. 1597.
57 Covarruviae opera omnia, Franc. 1608.
58 Singularis Doctor. in utroq; jure.
59 Syntagma juris Thol. Franc. 1599.
60 Donellus enuclcatus, Ant. 1642.
61 Argentrejus in consuetudines Britanniae, Paris. 1640.
62 Wesenbecius ad Pandectas & Codicem aliaque.
63 Menochius de arbitrariis judicum quaestionibus & causis, Col. 1599.
64 Stracha de Mercatura, Col. 1622.
65 Julii Clari opera, Franc. 1604.
66 Fusarius de substitut. & ultim. volunt. Genev. 1630.
67 Aerarium publicum & privatum, per Maxim. Faust. Franc. 1641.
68 Consilia diversorum juris consult. German. Galliae &c. Franc. 1605.
69 Resp. & Consilia Rolandi à Valle, Franc. 1584.
70 Deckheri dissertationum juris & decisionum super illis Factarum libri duo, Bruxellis 1631.
71 Jacobi Thomingii consilia, Franc.
72 Josephi de Sesse decision[um] Regni Arrag[oniae tomi duo], Francof. 1619.
--- Ant. Capycii decis. Neapol. Franc. 1600.
73 Consilia & responsa Doct. & Professorum Marpurgensium Herm. Vulteii, Marpurg. 1611.
74 Decretum Gratiani emendatum & annotationibus illustrat. una cum glossis, Paris. 1601 3 vol.
75 Naevius ad Digestorum leges, Franc. 1608.
76 Naevius ad cod. novell. Feud. 1610.
77 Codex Fabrianus, Franc. 1608.
78 Mantica de conjecturis ultimarum volunt. Lugd. 1590.
79 Cuiacii opera, Genev. 1609.
80 Gomesii resolutiones, Gen. 1628.
81 Tiraquelli tract. le mort faisit le vif.
-- De jureconstit. possessorii tract.
--- Comm. in l. Boves § hoc sermone ff. de verb. signific.
--- De privilegiis piae causae.
--- De prescriptionibus
82 Pitrigliolus de substit. Hano. 1602.
83 Bachovius ad partem posteriorem Chiliados A. Fabri, Franc. 1624.
84 Decisiones Neapolitanae Ant. Capycii, Franc. 1600.
--- Neapolit. Tho. Grammatici, Franc. 1600.
85 Lexicon juris Calv. Genev. 1622.
86 Giurbae decisiones Regni Siciliae, Genev. 1653.
--- Consilia seu decision. crimin.
87 Fabri Rationalia, Genev. 1619.
88 Posthius de subhastat. Gen. 1611.
89 Jason de actionibus aliique, Franc. 1609.
90 Wesenbecii Consilia, Franc. 1617.
91 Mareschotti resolutiones, Franc. 1617.
92 Speidelii Sylloge quaest. Juridicar. & Politicarum, Tubingae 1653.
93 Arresta Paponii, Genev. 1623.
94 Barrius de Succession. Franc. 1619.
95 Decisiones Rotae & Fori ordinarii Senensis Christ. Martii.
96 Vigelii methodus juris civilis, Basil. 1609.
97 Consilia Franconica Wehneri, Franc. 1615.
98 Zasius in tit. de action. Bas. 1537.
--- Ejusdem è digestis titulorum lecturas, aliaque.
99 Carpsovii processus Juris in foro Saxonico usitatus, Dresdae 1657.
100 Bern. Graevaei conclusf. pract. Cam. Imp. Francf. 1611.
101 Vigelii methodus Juris controversi, Basil. 1616. met schoon papier.
102 Gayli observationes Juris, Col. 1578.
--- Bullingerus in Apocalypsin, Basil. 1559.
--- Gayl de pace Publica & ejus violatoribus.
103 Zypaei consultationes canonicae
104 And. Kohl exercitationum juris repetitar. liber, Magdeb. 1619.
105 Tract. varior. de testibus, Col. 1574.
106 Annotationes Conr. Schleyffii ad paratitla Wesenbecii, Sedini 1607
met schoon papier.
107 Decision. Neapolit. Matthaei de Afflictis & Capicii, Franc. 1583.
108 Kinschoti resp. sive consilia Juris &c. Bruxellis 1653.
109 Barbatus de Fideicom. major. & primog. person. Neap. 1643.
110 J. Sichardi responsa Juris crimin. matrim. Test. Feudal. &c. lib. 1.
--- J. Schneyd. Thoming. aliorumque illustres & aureae variar. quaest. decis. & consult. &c.
--- Scabinorum Lipsensium responsa Juris.
--- Consultat. Saxonic. lib. 2.
111 Gabr. Mudaeus ad titulos digestorum pro socio, de contrahendis emptione & venditione &c. Lovan. 1563.
112 Illustres aureae solemnes quaestionum variarum controversiarum decisiones & discussiones, Francf. 1599.
113 Opera Francisci Sarmiento, Antw. 1616.
114 Gudelinus de jure novissimo, Ant. 1644.
115 Progymnasmata fori Fred. Schenk à Tautenberg, Halae Suec. 1537.
116 Methodus juris Conradi Lagi. --- Variae lectiones Joh. Oldendorpii, Col. 1540.
117 Statuta ducatus Mediolanensis Horatij Carpani, Francf. 1611.
118 Aretinus de maleficiis, Lugd. 1551.
119 Mascardi opera, 5 vol. Franc. 1588.
120 Tiberii Deciani tractatus criminalis, Francof. 1591.
121 Rebuffi Commentaria in constitutiones regias, Lugduni 1613.
122 Practica criminalis Carpsovii, Witteberg. 1652.
123 Cavalli resolutiones criminales, Francf. 1613.
--- De omni genere homicidii.
124 Annotationes in statuta sive jus municipale Romanae urbis Baptist. Fenzonii, Romae 1636.
--- Sacrae Rotae Romanae decisiones ad statuta urbis.
125 Le Code du Roy Henry 3. de France & Pologne, à Paris 1615.
126 Lud. Gilhausen arbor judiciaria civilis & criminalis, additae in fine constitutiones criminales Caroli V. Imper. Francf. 1662.
127 Zacchiae quaestiones Medicae-legales, Avenione 1655.
128 Car. Molinaeus ad consuetudines Parisienses, ex. editione Gothophredi, Genev. 1613.
129 Cosuetudines civitatum & provinciarum Galliae, Bituricensis, Aurelianensis, Turonensis &c. recognita à Dionysio Gothofredo, Francf. 1598.
130 Mynsingeri responsa Juris, sive consilia, Francf. 1613.
131 Rerum criminalium praxes & tractatus nobiliorum JC.torum edente Fr. Modio, Francf. 1587.
132 Giurbae Lucubrationes in jus municipale Meslanensium & Siciliae, Amstelodami 1651.
133 Viglius Zuichemus de testamentis. Basil. 1542.
--- Zasius de actionibus, Bas. 1537.
--- Enarrationes in instituta.
134 Responsa & consilia celeberrimorum Juris-consultorum Germaniae, Francf. 1568.
135 Furinacii praxis & theoriae crimi. nalis libri duo &c. Francf. 1597.
136 Pacii isagogicorum libri, Lugduni 1606.
--- De contradictidibus.
137 Consiliorum selectorum in causis criminalibus à variis Juris-consultis ex editione Ziletti tomi duo, Franc. 1578.
138 Fabri Rationalia, Genev. 1604.
139 Guazzini tractatus ad defensam inquisitorum, carceratorum reorum &c. Venet. 1643.
140 Anton. Sola comment. ad constit. Sabaudicas & princip. Pedamont.
--- Fabii de Anna controversiae forenses, Francf. 1600.
141 Chassaneii consuetudines Burgundiae, Paris. 1547.
142 Giurbae consilia seu decisiones criminales, Genev. 1641.
143 Mevii commentarius in jus Lubecense, Rostochii 1674.
144 Trentacinqui practicarum resolutionum Juris libri tres, Franc. 1610.
145 Constitutiones Regni Siciliae And. de Hernia, Lugduni 1568.
146 Decisiones Regiae regni Arragoniae Mart. à Cueva, Marp. 1601. --- Controversiae forenses Andreoli Eugubini, 1640 Venet.
147 Carpsovii definitiones Ecclesiasticae seu consistoriales, Lipsiae 1649.
148 Lexicon Juris Spigelii, Basil. 1644.
149 Fr. de Claperiis cent. caus. Fiscalium in summa Curia prov. decisarum, Lugduni 1589.
150 Codex Belgicus, ofte De nieuwe soo Geestelijkke als Wereltlijcke Rechten / Antw. 1645.
151 Schifordigeri disputiones forenses ad Ant. Fabrum, Francf. 1613.
152 Der Saksen Spiegel cum glossis, Leipsig 1645.
153 Kopperi enucleationes ad quaestiones juris, 1621.
154 Decisiones Antonini Thessauri & Francisci Milanensis, Hamb. 1608.
155 Hottomanni commentarius de verbis juris
--- Legibus
--- De Senatu
--- De Magistrat. R.
--- De Juris consultis &c.
156 Decisiones Christinaei 3 vol. Antw. 1636.
157 Christinaei commentaria in leges municipales Mechliniae provinciae, editio sec. Antw. 1641.
158 Tractatus criminalis in tres partes distributus Volkmanni, Leipsich 1657, Hooghduytsch. 159 Practica & tractatus Varii seu quaestiones Egydy Bossii, materiam criminalem continentes, Basil. 1578.
160 Decisiones regni Lusitaniae Georg. de Cabedo, Antw. 1635.
161 Ant. Niger de postremis rei judicatae solemnibus, Rome 1645.
162 Matth. Crescentii decisiones Rotae Roman. Marpurgi 1612. --- Mohedani decisioncs Rotae Romanae, Marp. 1603.
163 Placcaten en Ordonnantien van de Heeren Staten Generael / twee deelen.
164 Giurbae lucubrationes in jus municipale Messanensium & Siciliae, Amstelod. 1651.
165 Gizzarelli decisiones cons. Neapolitan. cum additionibus aliorum, Neap. 1632.
166 Fontanellae dcisiones senatus Cathaloniae, Barcin. 1639.
167 Oldendorpii actionum forensium Progymnasmata, Col. 1543. --- Variarum lectionum libri ad Juris civilis interpretarionem. --- in legem sec. F.F. de Orig. juris Scholia Zafii, &c. --- Actionunm Juris civilis loci communes. --- De Jure singulari --- De copia verborum & rerum.
168 Basilius Pontius de Sacramento matrimonii, Bruxellis 1627.
169 Grassii receptarum Sententiarum vol. 2. Genev. 1638.
170 Perezius ad Codicem, Amst. 1644.
171 Cacherani Decisiones Senatus Pedemontani, Taurini 1569.
172 Schifordigeri liber prim. & secun. ad A. Fabrum, Oppenh. 1610.
173 Novarii decisiones civiles, criminales & canonicae‚ provinciarum Capitinatae‚ Apuleae &c. Genev. 1637.
174 Opera Oldendorpii, Basil. 1549.
175 Cravettae Consilia, Venet. 1566.
176 Th. Grammatici in constitutionibus, capit. & pragmaticis regni Neapolit. &c. additiones, Venet. 1562.
177 Dijckii Oikonomia constituendi explicandique judicii ordinarii, Basil. 1567.
178 Marii Muta Panormitani consuetudines Panormitanae, Panhormi 1644.
179 Jus Provinciale Ducatus Prussiae publicatum anno 1620.
180 Tractatus de personis quae in statu reprobo versantur Ant. Ricculli, Neap. 1641.
181 Grivelli decisiones Senatus Dolani, Genev. 1631.
182 Classes Oldendorpii, Basil. 1559.
183 Regni Scotiae veteres Leges & constitutiones Joan. Skenaei, Edimb. 1609.
184 Justini Gobleri Comment. in constit. Crimin. Caroli V. & ad leg. despiciendum ff. de paen.
--- Joh. Lucii placita summa apud Gallos Curiae
--- Gobleri aliorumque Consil.
185 Praxis Criminalis Joh. Millaei, Paris. 1541.
--- Epit. delictorum in quibus aperta vel occulta invocatio daemonis intervenit, Ant. Torreblanca, Hisp. 1618.
186 Nunius de exequendis Mandatis Regum Hisp. quae rectoribus civitatum dantur Salmant. 1554.
187 Molinaei Cons. & resp. Lug. 1561.
188 Hondedei Consultationes Juridicae, Franc. 1601.
189 Amayae in tres posteriores libros Codicis Commentarii
190 Budaeus ad Pandectas.
--- Idem de asse & partib. ejus.
191 Codex Theodosianus cum perpetuis Comm. J. Gothofredi, opus Posthumum, Lugd. 1665.
192 Gobleri Spiegel der Rechten.
193 Zasii Consilia.
--- Ejusd. Intellectus juris singularis.
--- Qualiter feudum Constituendum, & Orationes ejud.
194 Idem in Titl. aliquot celeberrimos.
--- Alciatus in libros 12 Digestorum.

>> begin

Theologi in Folio

1 Acta Synodi Nationalis Dordraceni, Lugd. Bat. 1620 in amplissima forma.
2 Saxoniae vita Jesu Christi
--- S Annae.
--- D. Ioachim. &c.
3 Reginaldi praxis Fori Poenitentialis, 2 volum.
4 Opera omnia Casparus Sibelii, 3 vol. 1644.
5 Ursini opera Theologica, Heidelb. 1612.
6 Sanchius in Ierem. & libr. Regum, Lugduni 1618.
7 Perkinsii opera 2 vol, Gen. 1624.
8 Opuscula omnia Danaei 1583.
9 Martyris loci Communes, Genev. 1627.
10 Chemnicii examen Concil. Tridentini, Francf. 1609.
11 Epistolae & resp. Calvini, & ejusdem Vita, Genev. 1575.
12 Biblia ad vetustissima exemplaria Castigata, Lovan. 1547
13 Calvin. Instit. Christianae Religionis, apud Steph. 1553.
14 Contemplationes Sionis, of alle wercken van Ioseph Hall. Amsterd. 1648 duobus vol.
15 Musculi loci communes, Basil. 1573.
--- Sententiae Anton. & Maximil.
--- Abbae Maximi.
--- Theophili.
--- Ta?ani.
16 Biblia Iunii & Tremellii, Franc. 1579.
17 Praedinii opera.
18 Biblia Sacra Hieronymo interprete cum notis M.S.
19 Pet. Sim. Tiletani opera & de veritate, Antw. 1609.
20 Kerckelijcke Historie door Triglandus.
21 Triglandus tegen Uittenbogard.
22 Martelaars boek gedrukt by Savry, met kopere Plaaten.
23 Lex Dei Ceremomalis, Moralis & Politica ex libr. Mcosis à Theod. Beza excerpta, 1577.
--- Caroli V. Politiae ac Reip. Imper. Constit. 1566, Franc.
--- Viretus de vero verbi Dei, Sacramentorum & Ecclesiae Ministerio lib. 2. apud Steph. 1553.
24 De werken van Triglandius, duob. vol.
25 Bullingeri Huys-boek.
26 Opera Couperi, Arnh. 1623.
27 Coornharts werken 3 vol.
28 Theol. Practica, of Theologise werken van C. Love, Amsterdam 1664.
29 Alle werken van Ed. Reinolds, Amsterd. 1667.
30 Concil. Tridentinum, Lov. 1567.
31 Kirchen Historie durch Sigefrid Saccus, Wigand & Matth. iudex.
32 F. Remonds opgang / voortgang en nedergang der Ketterijen deser eeuwe / Keulen 167?.
33 Amphitheatrum Sapientiae Aeternae instructore Henrico Kunrath.
34 Regnum Israelis in terra Canaan Ottonis Saunschliffer.
35 Martyr in librum Iudicum, Tigur. 1565.
--- In Samuelem.
36 Rod. Gualtherus in 12 Prophetas minores, Tig. 1576.
37 Gualtheri Homiliae in Novum Testamentum, 4. vol.
38 Gualtheri Humiliae in Matthaeum.
39 Musculi Commentarii in D. Ioannis Evangelium, Basil. 1618.
40 Musculus in Genesin, Basil. 1600.
41 Lavateri Commentarii in libros Paralipomenon,
--- Idem in Ezechielem.
--- Bullingerus in Danielem.
--- Epitome temporum & rerum ab orbe condito Bullingeri.
42 Calvini Commentarii in 5 libr. Mosis, Genesis seorsum, Reliqui 4 in Formam harmoniae digesti, Genev. 1573.
43 Calvini tractatus Theologici omnes in unum volumen certis classibus digesti, Genev. 1597.
44 Musculus in Mattheum, Basil. 1611.
45 Celadae Commentar. in Rucham, Antw. 1652.
46 Lorini commentarii in Leviticum, Lugd. 1619.
47 Idem in Ecclesiasten.
--- in librum Sapientiae.
--- In 3 Epist. Iohan.
--- In 2 Epistolas Petri, Lugd. 1613.
48 Musculi comment. in Epist. Pauli ad Romanos, Basil. 1562.
49 Calvinus in Genesin, apud Steph. 1554.
50 Lavaterus in Proverbia.
--- Ecclesiasten.
--- Iobum, Tiguri 1586.
51 Musculus in Epistolas Pauli ad Romanos.
--- Ad Corinthios, Basil.
52 Erasmi Paraphrasis op het Nieuwe Testament.
53 Calvini commentarii in ommes Apostolas[!] Pauli & ad Hebraeos, &c.
54 Calvinus in 4 Evangel. & Acta Apostolorum, Genev. 1582.
55 Will. Atterfol Schriftmatige uitlegginge over 't 14. boek Mosis Numeri.
56 Martyr in Genesin.
--- Inm Epitolam ad Romanos.
57 Martyris comment. in libr. Regum, Tiguri 1566.
58 Henric. Moller. in Iesaiam Prophetam.
--- Rod. Gualtheri Homiliae in acta Apostol.
--- Oratio de Pace Ecclesiastica.
--- Barth. Randtman. vita sanctissima Iesu Christi.
--- Dan. Angelocrator. Chronologia autoptica &c.
59 Gualheri Homiliae in Iohannem.
60 Dion. Carthusianus in Proverbia Salomo. Ecclesiast. libr Sapient, &c. Col. 1533.
61 Auslegungh uber Jonas / durch Strigenicius 1602, Leips.
62 Biblia by Ravestein 1659, op groot papier.
63 Biblia met Kaerten / Leyden 1596.
64 Biblia castigata ad vetustissima exemplaria Hebraea, Chaldaea, Graeca & Latina, Lovanii 1547.
65 Calvinus over Lucam, Hooghduyts.

>> begin

Litteratores & Historici in Folio

1 Dion Cassius ex interpretatione Xylandri, apud Stephanum 1592. Graeco-Latinus.
--- Xiphilini è Dione excerpta Histor. ex interpretatione Blanci à Xylandre recognita, apud Stephanum 1592. Graec. Lat.
2. Calepini Dictionarium septem linguam, Lut. 1576.
3 Toneel van China door Athan. Kircherus, Amsterd. 1668.
4 Minshaei emendatio, vel a mendis expurgatio sui ductoris in linguas, the Guide into tongues &c. Anglic. Belg. Germ. Gall. Ital. Hisp. &c. London 1627.
5 Anglici scriptores varii post Bedam praecipui.
--- Wilh. Malmesburiensis.
--- Henricus Hintindoniensis.
--- Hovedenus.
--- Ethelwerdus.
--- Inghulphus, Franc. 1601.
--- Chronologia.
--- Res Anglicae Eduwardo 6. & Maria regnantibus gestae 1606.
6 Nicephori Ecclesiastica Historia, Antw. 1560.
7 Historiae Augustae sriptores cum notis Gruteri, Hanov. 1611.
8 Beschrijvinge van Africa door O. Dapper. Amsterd. 1668.
9 Cluverii Germania antiqua.
10 Despauterii Commentarii Grammatici, Paris. 1537.
11 De Werken van Bor 6 vol. met het Register apart.
12 Theatrum vitae Humane Zwingeri, Paris. 1572.
13 Novi urbis descriptio Herrerae, Amst 1622.
14 Beschrijvinge en Kaerten van Friesland door Schotanus.
15 Opera Ciceronis, ex recognitione Camerarii, duob. vol. Bas. 1540.
16 Adagia Erasmi, Hanov. 1617.
17 Turnebi Adversaria, Argentin. 1604.
18 Plutarchi opera ex interpretatione Cruserii, Basil. 1573.
19 Dictionarium. Latino Gallicum, apud Stephanum 1546.
20 Sleidanus.
--- Beutherus, Argent. 1566.
21 Scriptores rerum Hispanicarum varii, Francf. 1579.
22 Reidani Annales Belgici, Leid. 1633.
23 Chron. Carionis, Witteb. 1580.
24 Memorien van Baudartius, twe stukken.
25 Historien van Frieslandt door Schotanus, 26 Beschrijvinge van Neerlandt door Guicciardin.
27 Grotius de rebus Belgicis.
28 Chronijk van Frieslandt door Winsemius.
29 Historische Chronijk van Lud. Godfrid. 2 vol.
30 Linschotens Voyagien.
31 Beroerten van Vrankrijk / door S. Goulart.
32 Historiae Ecclesiasticae, vary auctores, Basil. 1544.
33 Sinne-beelden door Perret en van de Venne, Rotterd. 1633
34 Polibius Gallice, Lion. 1558.
35 Saxonis Histor. Danica.
36 Philo Judaeus, Basil. 1554.
37 Magiri Florilegium locorum Communium, Franc. 1629.
38 Chronyk van Cario.
39 Seneca Lipsii & Fromondi 1632.
40 Thuani Historiae, Offenb. 1609.
41 Nieuwe Keysers Chronijk / door Westfrisius.
42 Inscriptiones Antiquae ex editione Lipsii, Leidae 1588.
43 Historische Beschrijvinge van Amsterdam.
44 Historie van Gelderland door Slichtenhorst.
45 Beschrijvinge van Switzerland met Figuren.
46 Emmii Historia Frisiae.
47 Historien van Reide, met van Sande.
48 Handvest Chronijk van Matthijs van Houwe.
49 Emanuel van Meteren van de Nederlanse Oorlogen / gedrukt op Schotland.
50 Beschrijvinge an Frieslandt met de kaerten door Schotanus.
51 Bakers Chronijk van Engelant.
52 Catalogus Bibliothecae Illustrissimae Curiae Frisicae.
53 Schotani Bibliotheca Historiae Sacrae Veteris Testamenti.
54 Alb. Durer de urbibus, arcibus, castelisque condendis, Paris. 1555.
55 Helvici Theatrum Histor. & Chronologicum.
56 Blondi Roma triumphans.
--- Roma instaurata.
--- Italia illustrata. &c.
--- Historia, Basil. 1531.
57 Historia belli Belgica Emm. a Meteren, 1610.
58 Historia Belgica Emm. à Meteren.
59 Heinsii Historia rerum ad Sylvam-ducis gestarum.
60 Chronyk van Holland en Zeeland / Dordrecht 1591.
61 Boxhornii obsidio Bredae.
62 Alle Werken van Hoofd, op schrijfpapier in twee stukken.
63 Historien van Sleidanus en Frossard, Amsterd. 1630.
64 Chronijk van Carion, en vervolg van Bor, twee stukken.
65 Weereld-spiegel der Rijkken / Staten en Vorstendommen / door D. T. V. Y.
66 Jaarlijkx Verhaal van de verrichtinge der West-indische Compagnie door Jan de Laat.
67 't Gesantschap der Nederlandsche Oost-indife Compagnie / door Nieuhof naar China.
68 Res Burgundicae autore Pont. Heutero.
69 Strabonis Geographica, Basil. 23.
70 Herm. Hugonis obsidio Bredana.
71 Luciani Opera Micylli, Francof. 1543
72 Merulaas Tijdthresoor.
73 Dictionaire Francois-Latin, apud Stephan. 1549.
74 Turksche Chronijk door Nicol. Wassenaar.
75 Zenocratus de vita & Repub. Caroli Max. Gaud. 1559.
76 Advertissement van Rechten overgeleevert door de Gecommitteerde der Olb-ambten aan sijn Hoogheid 1649.
77 Historia Winsemii ab excessu Caroli V.
78 Euripides Graeco-latinus, cum annotation. Stiblini, Micylli & Brodaei, Basil. 1562.
--- Herodotus, interprete Valla, 1537.
---- Problemata Aristotelis Gazae.
79 Isaac. Pontani Urbis Amstelod. Historia.
80 Lusitania liberata ab injusta Castiliorum Dominio, Auctore Sousa de Macedo.
--- Barlandi Chronica Ducum Brabantiae cum Iconib.
81 Het leeven van Carolus de 5. door Ulloa.
--- De Geschiedenissen onder Coning Philips de 2.
82 Buchanani Historia Scotiae, Edimb. 1582.
83 Sweedtsche Oorloghen door Dankerts.
84 Neederlandsche Historien door Reyde.
85 Labyrinthe Royal de l'Hercole Gaulois triumphant &c.
86 Occo Scarlensis en andere / door Stauriensis uytgegeeven.
87 Effigies & vitae Professorum Groningensium.
88 Justa Funebria in obitum Ernest. Casimiri.
89 Lipsii Poliorceticon libri.
90 Het Licht der Zeevaart door Willem Jans.
91 Ordonnantie op 't beleyd der Scheepen in Neerland.
92 Hiftoire de la mort de Henry 4.
93 Funcii Comm. in Chronologiam.
94 Stevins Landwinninge.
95 Atlas Mercatoris Latine, apud H. Hondium 1632 duob.vol.
96 Den nieuwen Atlas by Jansonius 1641.
97 Plinii Historiae mundi ex editione Gelenii, 1549 Basil.
98 Fuchsii Hist. Stirpium, Basil. 1542.
99 Galenus, Basil. 1561.
100 Herbarius Dodonaei apud Raphelengium 1608.
101 Scholtzii consilia medicinalia conscripta à praestantissimis medicis, Hanoviae 1610.
--- Epistolae Philosophicae Medicinales & Chymicae.
102 Keckermanni opera 2 vol.
103 Beschrijvinge en afbeeldsels van de Fortificatien &c. door Hondius.
104 Coleri Calendarium perpetuum & sex libri Oeconomici, Hooghduytsch Wirmtemb.
105 De Chirurgie en Werken van Paré, Rotterd. 1636.
106 Observationes & curationes medicinales Pet. Foresti, Franc. 1602, 2 vol.
107 Medicijnboek van Wirsung door Battus vertaald / Amst. 1627.
108 Platonis Opera ex tralatione Ficini, Basil. 1551.
--- Plautinus de rebus Philosophicis, Basil. 1553.
109 Marsilii Ficini opera, Basil. 1561. duob. vol.
110 Testudo Spiritualis Dan. Laelii, Amst. 1617.
111 Thesaurus Philosophicus Andr. Fabricii. Brunsv. 1624.
112 Dioscorides de Medica Materia. De letalibus venenis, interprete Ma.. Virgilii, Colon. 1523. Graec. Lat.
--- Herm. Barbari in Dioscoridem.
113 Plinii Hostoriae Naturales, 1546.
114 Erasmi Epistulae, Basil. 1521.
--- Zazii lucubrationes aliquae.
115 Mechanica Astronomiae instauratae Tychonis Brahe.
--- Orontii Finaei Quadratura Circuli aliaque ejusdem.
116 Leegermeetingh door Simon Stevin.
117 Euclidis opera cum Scholiis Clavii, Colon. 1591.
118 Ludolf van Ceulen Aritmetische en Geometrische Fondamenten.
119 Conscentius de Agricultura.
120 Legendae de Sanctis, & Vitae Patrum.
121 Orationes variorum, & alii variorum tractatus.
122 F..merii Chronologia.
123 Nederlandts Plackaat-boeck / 2 vol.
124 Chronijck van Ungarien door Ortelius.
125 Beschrijvinge van West-Indien door de Laat.
126 Reyde Nederlandsche Historien.
127 Calepinus, Basil.eae 1530.
128 Virgilius cum notis Landini.
129 Meeterens Nedelandsche Historien.
130 Weckeri Medicinae utriusque Syntaxis, Basil.eae 1601.
131 Chytraei Chronicon Saxoniae, Lipsiae 1593.
132 Sleydanus Duyts.
133 Medicijnboeck van Wirsung overgeset door Battus 1616.

>> begin

Juris Consulti in Quarto

1 Rulant de Commissariis & Commissionibus Camerae Inperialis &c. Francof. 1597.
2 Decisiones Capellae Tholosanae Corserii &c. Lugd. 1616.
3 Merillii observ. lib. 3, Lut. 1618
--- Expositiones in quinquag. Decisiones Justiniani.
4 Fachinaei Controversiarum Juris libri 13, duob. vol.
5 Tholosani partitiones juris Canonici in 5 lib. digestorum.
6 Vinnius in 4. libr. Institutionum, 1665.
7 Decisiones Criminales, Civiles & mixtae Florentinae, Bononiensis & Lucenses Ant. Monachi, Gen. 1620.
8 Codex Thedosianus, Lugduni 1533.
9 Brantii Senator.
10 Rodericus de annuis & menstruis reditibus.
11 Burcholten ad Instituta.
12 Fred. Marselaer Legatus.
13 Chassanaei Catalogus Gloriae mundi.
14 Mynsingerus ad Instituta cum notis Reygeri.
15 Gothofredi opuscula varia Juridica, Politica, Historica, Critica &c.
16 Finckelthaus observationes practicae.
--- Mansii decisiones Palatinae.
17 Franc. Stephani decisiones Aquensses.
18 Wesenbecius ad Pandectas & Cod.
19 Bachovius ad Instituta.
20 Corpus Juris Gothofredi, Genev. 1620.
21 Surdus de alimentis.
22 Peguerae Decisiones Cathaloniae.
23 Marantae Consilia.
24 Mindanus de Process. Mandat. Monitoriis in Imperiali Camera &c.
--- De continentia causarum.
25 Heigii Quaestiones Juris Saxonici.
26 Merendae Controversiae Juris.
27 Matienzius de officio Advocatorum.
28 Consultatien / Advysen &c. van de Rechts-Geleerden in Hollandt.
29 Nebelkra Decisiones, Sentent. &c. Praejudicia Forensia.
30 Munos de Escobar de ratiociniis administratorum.
31 Corpus Juris cum notis Gothofredi.
32 Syntagma juris publici Jac. van der Graaf.
33 Consultatien en Advysen van Holland.
34 Practicae Resolutiones Juris Civilis & Bavarici Joh. Balthasar, duob. vol.
35 Goddaei Disputationes ad Pandectas.
36 Caepolla de Servitutibus &c.
37 Petr. Zanz. de divisione bonorum.
38 Quaestiones Forenses Thessauri, 2 vol.
39 Collatio Philosophiae moralis cum Jure scripto, Laur. Anth. Frey.
40 Hartm. Pistoris Quaestion. Juris tam Romani quam Saxonici, 5 volum.
41 Mevii Jurisdictio summi tribunalis Regii, quod est Vismariae.
42 Berlichii decisiones aureae.
--- Ejusdem opus Posthumum.
43 Zangers de exceptionibus & de torturis reorum.
44 Disputationes Arnumaei.
45 Knichen de jure territorii.
46 Variae disputationes Juridicae.
47 Finkelthaus observationes practicae.
48 Fontes quatuor juris civilis Jac. Gotofredi.
49 Disputationes Juridicae variae.
50 Alb. Gentilis de verborum significationibus.
51 Sixtinus de Regalibus.
52 Oeconomia practica juris universi Math. Stephani.
53 Disputationes universi Juris Civilis, canon. Saxonici & Feudalis &c. Leop. Hockelmanni, 2 vol.
54 Masii singulares opiniones in Iure civili.
55 Responsa & Consilia Wesenbecii.
56 Costalius ad Pandectas.
--- Zypaei notitia juris Belgici.
57 Disputationes Semestres juridicas Hedemanni.
58 Ungepaugeri commentarius super Decretalia.
59 Varii tractatus Iurid., Polit., Hist. &c.
60 Giphanii Antinomiae juris.
--- Conciliationes omnium antinomiarum &c. Martinii.
61 Goddaei disputationes juris.
62 Collegium instit. Joach. à Leiningen.
--- Busius de officio Judicis.
--- Bouricius de officio Advocati.
63 Disputationes juridic. Civil. & Feud. variae.
64 Naldi quaestiones practicae notabiliores.
65 Meyrer de Testamentariis successionibus.
66 Jasonis Chilias una notabilium Apophtegmatum
67 Wurmseri Nucleus juris controversi.
68 Decisiones in foro utilissimae Gothani.
69 Bouritii liber singularis.
70 Albert. Gentilis Hispanica Advocatio.
71 Busius de Repub.
--- Politicae Disputationes.
72 Berlichii decisiones aureae.
73 Disputationum Collegii publici juxta ordinem Treutleri, Sub-praesidio Ostermanni disput. vol. duo.
74 Beust de jure Connubiorum & dot.
--- Mauserus ad tit. de nuptiis
--- Ioh. Robert Sentent. juris lib. 4.
75 Voetius ad instituta.
76 Iacob Voetii liber singularis.
77 Costalii Adversaria.
78 Pezelii cractatus Matrimonialis.
79 Frantzkii variae resolutiones.
80 Oldekops de jure jurando in alterius animam.
--- Taco Glins Op de Zeeregten van Frieslands ordonantie Geconstitueerd.
--- Fritschius de regali jure viar. publ.
--- Herrolds de jure representat.
81 Timaei Fabri Disputationes anniversariae.
82 Guilh. Grotii Enchiridion de Principiis juris civilis.
83 Busy disputat. ad instituta.
84 Calvoli communes Conclusiones aureae.
--- Ziegberi Com. conclusiones ad concl. Calvoli.
85 Micellae disputationes praesertim juridicae.
86 Tim. Fabri annotationum liber.
--- Bouritii oratio in obitum Fabri.
--- Dissertationes Academicae.
--- Lectiones juris.
--- De ambitu.
--- Apologia Suff. Petri contra Emmium.
87 Iul. Beima in varios tit. juris.
88 Tim. Fabri disputationes anniversariae.
89 Huberi disputation. juris Fundamentales.
90 Hubnerus de differentiis juris.
--- Matthei Stephani quaestiones illustres.
91 Leonini Processus criminalis.
92 Ant. Augustinus de legib. & Senatus Consultis, cum notis Ursini.
--- Fabri Semestria.
--- De Origine juris.
--- De Magistratibus Rom.
93 Moditii dubitationes & resolutiones partium Iuris scripti.
--- Ejusdem dubitationes in tres paragraphos ult. § Principium placita. § Magistratuum edicta. Responsa Prudentium.
94 Wurmseri observationes practicae & Hartmanni.
95 Heringius de Fidejussoribus.
96 Consuetudines Biturg., Aurelian. Turon Boërii.
97 Marantae praxis.
98 Heringius de Molendinus eorumque jure
--- De jure Burgorum.
99 Maynardi controversiae Forenses.
100 Busius ad Pandedas, cum differentiis Iuris Canonici.
101 Gailli observationes practicae.
102 Hunnius ad Treutlerum, 3 vol.
103 Schneidevinus ad instituta.
104 Miscellanea scriptorum universi juris, Delvionis & Brossaei 2 vol. cum charta pura.
105 Maceratensis variae practicabilium rerum resolutiones.
106 Riccii Collectanea decisionum in tribunal Neap. Hisp. Gall. Germ. Pol.
107 Graswinkel de jure Majestatis.
108 Thesauri decisiones Neapolitanae.
109 Peckius ad regulas juris Canonici.
110 Pet. Iac. Aurelianensis aurea practica libellorum.
111 Tiber. à Corneto practica judiciaria.
112 Vultejus ad instituta.
113 Boceri disputationes de universo jure, 2 vol.
114 Rittershusii Consilia.
115 Libri sex de statu Politico.
116 Consultatio pro duce Sabaudico Ant. Fabri.
117 Mascardi conclusiones ad Generalem quorumcunque statutorum interpretationem accommodatae.
118 Bronchorstii Centuriae.
119 Manticae decisiones Rotae Rom.
120 Statuten en Ordonnantien van Friesland / met haar byvoeghsels.
121 Bachovii notae & Animadversiones ad Treutlerum, 3 vol.
122 Bachovii notae ad Pandectas, cum castigationibus in rationalia Fabri.
123 Kitzelius de Iure Monetarum.
124 Rudingeri observationes Iuris Cameralis Saxonici civilis & Feudalis.
125 Niellii Controversiae.
--- Decisiones Curiae Holland. Zel.
--- Tractatus van Avarien door [Quintyn] Weytzen.
--- Treutleri annot. aureae ad Jurisprudentiam Vulteii.
--- Reteri Instit. Feudales.
126 Treutleri disputationes.
127 Arumaei decisiones & sententie Jenenses.
--- Nebelka decisiones Forenses.
128 Rhalae disputationes.
129 Rumelinus ad auream Bullam.
130 Fulgosii controversiae Forenses.
131 Parthenius litigiosus Winther.
132 Guidus de mineralibus.
133 Merulae praxis civilis.
134 Panschmanni quaestiones practicae, 2 vol.
135 Pauli Fusci singularia in utroque Jure.
--- Stamlerus de privatis delictis.
--- Neudorf de succession. ab intestato.
--- Montanus de appell. supplic. & revis. &c.
136 Berlichii decisiones aureae.
137 Richterus de Jure & privilegiis Creditorum.
138 Rudingeri observationes Juris Saxonici &c. --- Jac. Faber de Alimentis.
139 Lud. Gunth. Martini commentarius Forensis in ordinationem processus Judiciarii Saxonici.
140 Jus publicum Rom. Imperii variorum auctorum.
141 Corpus Canonicum, Lugduni 1616.
142 Praxis Petr. de Ferrariis.
143 Radelantti decisiones Ultrajctinae.
144 Wissembach ad Instituta.
145 Monachi practica Judiciaria.
--- Idem de Jurisdictione.
146 Wissembach 7. libros Codicis, 3 vol.
147 Idem ad Pandectas, 2 vol.
148 Decisienes Saxoniae Carpsovii.
149 Rienkingk de Retractu Consanguinitatis.
150 Bullaei horae subcisive.
151 Joh. Borcholteni disputationes ordinariae cum objectionibus & solutionibus Statii Borcholten.
152 Rauchbarii quaestiones ad jus Saxonicum
153 Zoannetti opera.
154 Obrechti disputationes.
155 Pauli Fusci singularia utriusque Juris.
--- Gomezii Leonis decisiones.
156 Ant. Matthaei Collegia juris.
--- Collegium Institutionum juris alterum.
157 Stokmans de jure devolutionis.
158 Huberus ad institutiones Justinianaeas.
159 Ordonnantien van Friesland met het Appendix.
160 Beckmanni Doctrina Juris.
--- Goesi Pilatus Judex.
161 Boceri ad tres priores Pandectarum libros.
162 Beyma in var. tit. Juris.
163 Justi Ritteri Institutiones Feudales.
--- Maresii refutatio Fab. Prae-adamitae.
--- Macdowelli Colleg. Jurid. Polit.
164 Schraderus ad Institutiones Juris.
--- Selectissimae & practicabiles quaestiones ejusdem.
165 Steinbergii repetitiones Juridicae.
166 Feltman de juramento perhorrescentiae.
167 Meyrer de Pygnoribus & Hipothecis. Volkmari quaestiones illustres.
168 Valentinus Francus de Fidejussoribus. Heron. ab Inthiema Consilium in causa Laucamana contra Camstranos.
169 Aesema Dissertationes Juris Civilis.
170 Decisiones Joannis à Sande.
171 Bachovius de actionibus.
--- De Pignoribus & Hypot.
172 Nic. Everardi Consilia & Responsa.
173 Puffendorfius de Iure Naturae & Gentium.
174 Variae Disputationes Iuridicae.
175 Bouricii Dissertat. Academicae.
176 Sauterii Mastix Fallitorum.
177 Treutleri Annotationes in Iurisprudentiam Vulteji.
--- Tim. Faber ad Instituta.
178 Hartlibii Panegiricus de Carolo Gustavo.
--- Olthasius Exercitationes Iustinianeae.
--- Gulielm. Ludovicus Ubbonis Emmii.
179 Ioan. à Sande de Actionum Cessione.
180 Berlichius de Novercarum Iure & statu & affectu.
181 Langeri Commentationes in lib. 2. Decretalium.
182 Matth. Stephani Commentaria ad Novellas.
183 Barschamp de clausulis & earum effectu.
184 Iac. Coren observationes supremi Senatus Hollandiae.
--- Consilia.
--- Valla de rebus dubiis.
185 Sande ad regulas Iuris.
186 Mar. Freheri Verisimilia.
--- De Numismatis census.
187 Sande ad regulas Iuris.
188 Reifenbergii Disputationes extraordinariae.
189 Reusnerus de Iure Testamentorum.
--- De Iure Codicillorum.
190 Cup. de Successionibus.
191 Molleri Semestria.
192 Corpus Disputation. Solemnium Franequerae habitatum.
193 Sande de Actionum Cessione.
--- Rassius de Nobilitate & Mercatura.
--- Buxtorfii Dissertatio in auream Bullam Caroli.
--- Victoris quaestio de causis quaestionum Imperii.
194 Hackelmanni quaestioncs illustr.
--- Ejusdem disputationes selectae ex Jure Canonico.
195 Philib. Bugnijon Leges abrogatae & inusitatae in Curiis Franciae.
196 Manzii Commentarius in Carol. Quinti Sanctionem Criminalem.
--- Ejusdem Processus Criminalis.
197 Mynsingeri Observationes singulares.
198 Groenewegen de legibus abrogatis.
199 Aretinus de maleficiis cum additionibus Bonfrancisci, Cuchaloni &c.
200 Boguetus in consuetudines Burgundicas.
201 Censura Forensis, Theoretica, Practica Sim. à Leeuwen.
202 Ferronii consuetudines Burdigalenses.
203 Constitutiones Regni Neapolitani cum glossis.
204 Statuta Ducatus Sabaudiae.
--- Anth. Augustini Emendationes & Opiniones.
--- Ad Modestin. de excusationibus.
--- Taurell. ad Gallum &c.
205 Delrionis disquisitiones Magicae.
206 Carerii practica causarum criminalium.
207 Chr. Besoldi opus Politicum 2 vol.
208 Abr. à Wesel de Connubiai bonorum Societate, & pactis Dotalibus.
209 Goris Commentatio ad consuetudines Velavicas.
210 Bouritius de officio Judicis.
, --- Advocatus.
--- Captivus.
211 Practica Criminalis Joann. à Rosbach.
212 Coleri Decisiones Germaniae.
213 A. Mattheus de criminibus.
214 Chartarii Theoricae & praxis interrogandorum reorum lib. 4.
--- Ratio Status Guicciardini, Lottini, Sanforini.
215 Popma de Judiciis.
216 Barbosae Remissiones Doctorum de dictionibus.
217 Les Ouvertures des Parlements par Orleans.
218 Bonifacius de Furtis.
219 Brunnemannus de processu civili & criminali.
220 Jus Provinciale Wirtembergicum enucleatum
221 Practica der Sacsische Gerichten / Hooghduyts.
222 Nederlandsche Practijk door B. van Zutphen.
223 Racemationes Criminalium definitionum Taboris.
224 Consilia criminalia & Resolutiones Metzgeri.
--- De Captura reorum.
225 Nic. Everhardi Processus Juris.
--- Adsertio liberatis Academiae adversus Vultejum.
226 Carpsovii disputariones Historico-Politico-Juridicae.
--- Idem de Iuribus Faeminarum.
227 Rechten van Antwerpen.
228 Arumaeus de Comitiis Rumano-Germanici Imperii.
229 Horat. Cavalcanus de Brachio Regio.
230 Paratitle Iuris novissimi, door S. van Leeuwen.
231 Godelmannus de Magis, Veneficis & Lamiis.
--- Aurea Bulla Caroli 4. cum notis.
--- Annilo de Bello Dano-Anglico.
232 Tabor de Testamento principi à comiti oblato.
--- De Regimine Ecclesiastico imperantium.
--- De altero tanto usurario.
233 Arumaeus ad auream bullam.
234 Molignatus de Appellativa verborum utriusque Iuris significatione circa Legata &c.
235 Rechten en Constumen van Antwerpen.
236 Hipp. de Marsiliis Consilia.
237 Forme van Procedeeren door Gr. van Wassenaar.
238 Harprechti Tractatus criminalis.
239 Personalis corona quaestionum Iuridicarum.
--- De Tortura & Iudiciis.
--- De Gabellis.
--- Remus ad legem rerum Criminalium Caroli V.
--- Bouricii liber singularis.
240 Damhouderi praxis rerum criminalium.
241 Stokmans de jure Devolutionis.
242 Heylsame Gronden en Maximen van de Republijkke van Holland en West-Frieslandt.
243 Lex Frisiorum notis Siccamae.
244 Stamlerus de privatis delictis.
245 Hen. Gieseberti periculum Statutorum harmoniae practicae.
246 Carpzovius de juribus Faeminarum.
247 Ordonnantien van Utrecht.
248 Vibelius de Contractibus Mulierum.
249 Matth. Stephani ad Caroli 5. constitutiones public. Iud.
--- Peinlicher Sachsischer Iinquisition Proces.
--- Articul-brief door Pappus.
250 Iac. Thomingii Decisiones.
251 Oldekop contra Ben. Carpzovium de Appellatione in causis criminalibus. --- Observationes criminales.
252 Hunnii Collegium criminale. --- Tim. Fabri Disputationes.
253 Damhouderi praxis criminalis.
254 Domspergerus de Exceptione adulterii in foro canonico &c.
255 Guazzinus de confiscatione bonorum.
--- Hunnii discursus criminalis.
256 Figuyr boek van de Munte.
257 Bullaeus ad constitutiones criminales Caroli V.
--- Vegnerus de differentiis juris civilis & juris Prussiae.
--- Sutholt de jurisdictione.
--- Roysii decisiones Lithuaniae.
258 Lijste van de gemeene Middelen.
259 Kolh de pactis dotalibus & successione conjugum.
260 Schultes Quaestiones praêice 2, volum.
261 Decisiones Rotae Lucensis.
--- Mandosius de minori aetate.
--- Zangerus de Tortura reorum.
262 Arnisaeus de jure Majestatis.
--- Besoldus de Majestate & Republ. statu mixto.
263 Opera Frederici à Sande.
--- Neostadius de pactis antenuptialibus.
--- Tabor de Confrontatione.
--- Buchols dc Matrimonio cum defunctae uxoris Sorore.
--- Homfeldii Epistola contra U. Huberum Proffessorem Franequeranum pro Feltmanno Professor. Groningan.
264 Emder Execution, Recess. &c.
265 Cypriani ab Oosterga Censura Belgica.
266 Johan Tjassens Zee-Politie.
267 Schwartzenthaleri Processus Judiciarius.
268 Fulgosii Consilia Postuma.
--- Observationes Practicae ad Schwanmanni processum Judiciarium. --- Decisiones Camerae Imperialis.
269 Arumaeus de Jure publico, 3 vol.
270 Zieritzii notae & Observationes.
Nomico-politicae in constitutiones criminales Caroli V.
--- Ejusdem Notae ad leg. 9 ff. de Extraordin. Criminib.
--- De Foedere Smalkaldico.
--- Artikul-Brief.
271 Parladorii res Quotidianae.
272 Paris de Puteo de Syndicatu.
273 Calvoli conclusiones aureae.
274 Processus Judiciarius Arnoldi de Reiger.
--- Res Quotidiae And. Pudii.
275 Criminale Collegium Theodorici.
276 Grotii Verantwoording van de Wettelijkke Regeeringe van Hollandt.
--- Nederlantschen Raad.
277 Landrechten van Over-yssel.
278 Zee-rechten van Wisbuy.
279 Idem.
280 Forsterus de Dominio.
--- Grotius de Donatione Constant. Magni.
281 Bar. Agricola Symbolum Pytagoricum.
--- Advocatus atque alii varii Tractatus.
282 Carpzovii Dissertatio Juridico Politica.
--- Mundus de Commitibus Palatinus Caesareis.
283 Popma de Ordine & Usu Judiciorum cum chart. pura.
284 Disputationes Fundamentales Juridicae U. Huberi.
285 Vechneri observationes Camerae Imperiales cum chart. pura.
286 Marsilii in Columnae tractatus de Ecclesiasticor. redituum origine.
--- Gimontaeus de Beneficiis.
--- De pluralitate beneficior.
--- Reduanus de simonia.
287 Myleri ab Ehrenbach archologia Ordinum Imperialium.
288 Christophorus Crusius de Judiciis delictorum generalibus, ex Jure public. & privato.
289 Collegium Juridicum Argentoratense, 2 vol.
290 Collegium Argentoratense.
291 Sande de actionum Cessione & prohibit. rerum alienatione.
292 Membranae Lycklama.
293 Hippoliti de Marsiliis Consilia.
294 Perkius de materia Legatorum.
295 Variae Disputationes inaugurales.
296 Murneri Institutiones Imperiales, Duits.
297 Goris adversaria.
298 Wissenbach ad Instituta.
299 Lycklama Membranae.
300 Coren Observationes.
--- Decisiones Ultrajectinae Radelantii.
301 Bouricius de Officio Judicis.

>> begin

Historici & Literator. in Quarto.

1 Tholosanus de Republica.
2 Boxhornii Nederlandtsche Historien.
3 Histoire du Chevalier Baijard.
4 Rosini Antiquitates cum Notis Dempsteri.
5 Platina de vitis Pontificum usque ad Paulum 2. cum figuris.
6 Historie der Reformatie door Brandt, 2 vol.
7 De Werken van Aisma compleet op groot papier.
8 Tonneel des Oorlogs door Lambert van den Bos.
9 Der Grieken Op- en Ondergangh.
10 Florilegium universale liberalium artium per du Chesne.
11 Meursii res Belgicae.
12 Reyde Historien van Neederlandt.
13 Baldus de verborum Vitruvianorum significatione.
14 Tactica Imperatoris Leonis cum notis Meursii.
15 Siccama in Fastos Calendares Romanos praecidanea.
16 Historia della Guerra contra Turci da Pedro Contarini.
17 Historia Episcoporum Ultrajectensium Ioan. Becae Guil. Hede cum augmento Suffridi Petri.
18 Historia Cisalpina Ericii Puteani.
19 Res gestae Henrici 2. Regis Galliae Cormerii.
20 Lust-hof van 't Christenrijk door Haestens.
21 Tacitus Hispanicè.
22 Sandys Voyagien.
23 Erasmi Samenspraken.
24 De Historie van Peru.
--- Beschrijvinge van Congo.
25 Purchas Pelgrimagien.
26 Duisentdaalders ad leges Statuta & Consuetudines Amstelodamenses.
27 Venoos Historiale Meditatien.
28 Thesaurus Aphorismorum Politicorum Joan. à Chokier.
--- Ejusdem disquisitiones in Onosandri Strategicon. --- Ejusdem Fax Historiarum.
29 Theatrum Historicum Chr. Matthiae.
30 De verwarde Adelaar en ontstelde Leeuw door P. Pers.
31 Vitae Jurisconsultorum Rutilii & Feichardi.
32 Cats Huwelijk.
33 Keckermanni Politia Atheniensium.
--- Encyclopaedia Andieznichen.
--- Beuteri Fasti Antiquitatis Romanae.
34 Vives de Institutione Faemine Christianae.
--- Epistolae Illustrium virorum ad Reuchlinum.
35 De Christiana expeditione apud Sinas suscepta ab Societate Jesu Triquantii.
36 Amaenitates Historicae Gerhardi à Stocken.
37 Baudartii Gedenckweerdighe Spreuken.
38 Camerarii horae subcisivae.
39 Beschrijbinge van den Bos door Bor.
40 Meursii Ferdinandus Albanus.
--- De Induciis.
--- Baudius de Induciis.
41 Spiegel der Spaansche Tyranny door de Las Casas, in West Indien.
--- In Nederlandt.
--- In Vrankrijk.
--- Rhaetia.
--- Artikel-Brief.
42 Decisien van Hollandt door Neostadius.
43 Begin en voortgank van de Oost-Jndische Compagnie / 2. vol.
44 History van Jan van Olden Barnevelt.
45 Miraei Historia Belgica.
--- Justiniani res Belgicae.
--- Miraei elogia gentis Spinolae.
46 Meteren met het vervolgh van Baudartius.
47 Casi Sphaera civitatis.
48 Systema Philosophiae Politicae Heideri.
49 Facii Politica Liviana.
--- Mundus Imperiorum.
50 De Reysen van Pinto.
--- van Herberts.
--- Georgh Andries.
--- Beaulieu.
--- Beryte.
51 Gronden en Maximen van Hollandt.
52 Majoli dies Caniculares.
53 Graswinkelii Libertas Veneta.
54 Historie der Waldensen.
55 Gaicciardijns Historie van Italienm.
56 Tacitus Politicè Resolutus à Maevio.
--- Mylerus de Principum & aliorum Statuum Imperii Germanici prisca Origine.
57 Richteri Axiomata Politica 2. vol.
58 Schotani Beschrievinge van Friesland.
59 Aitsma Verhaal van de Nederlandsche Vreedehandelingh / 2 volum.
60 Amirari Dissertationes Politicae.
61 Acosta van de Wertersche Indiën.
62 Het verwarde Europa door Valkenier.
63 Richteri Axiomata Politica 2 vol.
64 Furmerii annales Frisici 2 vol.
65 Voyagien van de la Boullaye le Gouz.
66 Meursii Miscellanea Laconica.
67 Observationi Politiche dal Steph. Ambrogio Schiappalaria.
68 Gustavidos Clementis à Lybiomonte.
69 Nederlandse verquickingh.
--- De ontwaakte Leeuw.
90 Burgundi Historia Belgica.
71 Beschryvinge van de Noortse Landen.
72 Sperlingi Variae Disputationes è Jul. Scaligeri exercitationibus de Subtilitate.
73 Protocol van Emden.
74 Emblemata Anniversaria Altorfina.
75 Litgouws 19. Jaarige Voijagien.
76 Opus Historico-Politicum Rod. Botoraei & P. Matthaei.
77 Mars Gallicus Alex Patricii.
78 Praxis Prudentiae Politiae Latinè & Italicè.
79 Oppidum Batavorum Smithi.
--- Caesaris Scaligeri Vita.
--- Vetustas Scaligerae gentis.
--- Plempii Musius.
80 Claveri Epitome Historiarum.
81 Regii fundamenta Physices.
82 Vermakelijke uiren van Boot.
82 Cats Huwelijk.
84 Oratio de Jure Belli Belgici.
85 Lipsii Monita & exempla Politica.
86 Chronologia Levini Hulsii.
--- Inquisitio Catholica de tractandis Haereticis Osiandri.
--- Anti-Barlaeus.
--- Jus Regum Hispaniae in
--- Vortii Collatio cum Piscatore.
87 Wachtendorps Rijm-Chronijk.
88 Chronijk van Zeelandt door Reigersbergen.
89 Naufragi Leonis portus dubius Scheltingae.
--- Liber Historicus Italicarum Urbium à Dassel.
90 Spaanse Tiranny in Neederlandt.
--- In West Indien.
--- Spaansche en Arragonse Tirannie.
--- Verantwoordinge voor de Prins van Orangien.
--- De Geschiedenisse van Peres.
91 Chronijk van Frieslandt door Schotanus.
92 Andromeda Belgica de Gramaye.
--- Lipsius de Amphitheatro.
93 Aitsingeri Pentaplus Regnorum mundi.
94 Dinotus de Bello Belgico.
--- Hortensii Bellum Germanicum.
95 Vitae Tychonis Brahei, Copernici, Purbacchii & Regiomontani.
96 Vitae Professorum Leidensium.
97 Het Gousche Chronijxken met de Tafelen van Scriverius.
98 Acta Coloniensia van de Vreedehandelinge / met de Annotatien van Albada.
99 Relation du Restablissement de la Principauté d'Orangie.
100 Onderscheid tusschen koude en warme Landen.
101 Jan van der Veens werken.
102 Bentivoglio Nederlandtsche Historien.
103 Monumenta Literaria Thuani.
104 Voyagie door Boulay de Gouz.
--- Afval der Portugezen.
--- Mahomets oorsprong &c.
--- Prophetien over het Turkse Rijk.
105 Wetsteen der Vernuften door de Brune.
106 Baudartius van de Nederlanse Oorlogen met figuren.
107 Heptaemeron Schotani.
108 Persiaansche Reysen van Olearius.
109 Plinii Epistolae cum notis Castanaei.
110 Handvesten van Amsterdam.
111 Leges Municipales Mechlinenses.
112 Ripperti Geestelijkke Triumphe.
113 Bogermannus de Salutari usu Judiciorum Dei.
114 Coornharts Brieven.
115 Sweedsche Oorlogen.
116 Land-recht van Hunsingo &c.
117 Ursinus in 5 lib. priores Organi Aristotelici.
118 Furmerii Annal. Frisicor. lib. 3.
119 Arithmetica & Geometria Petri Rami.
120 Nederduitse Astronomia door Nierop.
121 Practica Arithmeticae & Geometriae Metii.
122 Tabulae Frisicae Muleri.
123 Practica Arithmetica & Geometria Metii.
124 Schat-kamer des Grooten Zeevaartskunst door Lastman.
125 Proteus Minnebeelden verandert in Sinnebeelden door Cats.
126 Campanella de sensu rerum & Magia.
127 Michael Spacherii pinax Microcosmographicus.
128 Antidotarium Generale & Speciale Weckeri.
129 Hildani Observationes & Curationes Chirurgicae.
130 Spaanse Tiranny in West-Indien.
--- Spaanse en Arragonse Tyranny.
--- Littera interceptae in usum Reipub. Christianae.
--- De Roomse en Spaanse Canceley.
--- De Anhaltise Canceley.
131 Plautus cum notis Parei & Indicè.
--- Terentius ejusdem.
132 Clenardi Institutiones ac Meditationes in linguam Graecam ex recognitione Sylburgii.
133 Lipsii Politica.
--- Constantia.
134 Complimenti di Paolo dalla Briga.
135 Erastus de Astrologia Divinatrice.
--- De nova Medicina Paracelsi.
--- Velsii Commentarii ad Tabulas Cebetis.
136 Regimen Sanitatis cum expositione de Villa nova.
--- Symmachi Epistolae.
--- Laudini Epistolae Turcicae.
137 Korenbloemen van Constantijn Huigens.
138 Lust-hof der vermaakelijke Samenspreekingen door Gomes van Trier.
139 Eindii Poëmata.
140 Destructio Fundamentorum Mediaginae Plempii á Primerosio.
--- Primerosius de Febribus.
141 Officina Textoris.
--- Dictionarium Germanico-Latinum Dasipodii.
142 Roderici à Castro de natura Mulierum.
--- Ejusdem Medicus Politicus.
--- Primirosius de morbis Mulierum.
143 Libri veterum aliquot de Mulierum morbis.
144 Amatus Lusitanus in Dioscoridem.
--- Descriptio Montis Baldi.
--- Maronea de Amomo.
145 Hereboordi Philosophia Naturalis.
146 Ioan. Baptistae Porta Villae.
147 Hofferi Nederduitse Poëmata.
148 Mellema Dictionaire Francois-Flamen.
149 Waardings Redenrijk-Berg.
150 Ioacchinus in liber nonum Rasis.
--- Ejusdem Opuscula.
151 De vier Uutersten van Houwart.
152 Laurembergius de Horticultura & apparatu plantarum.
153 Houwarts politije onderwijsinge.
154 Bebelius de L. Latina.
155 Palazzus de Gubernaculo & vera status ratione.
156 Nieuwe Onderwijsinge op de Principaalste puncten der Zee-vaart door Cognet.
157 Regio-Montani Tabulae Directionum profectionumque aliaque ejusdem Auctoris.
158 Sterkte Bouwinge doo Stevyn.
159 Aristotelis Mechanica Graeca emendata à Monantholio.
160 Gereduceerde Tafelen van Intrest door D. Cantius.
161 Charles de Bouuelles van de konste en Practijke der Geometrie.
--- De Waarachtige konst der Geometrie.
162 Den Alkoran Swigger.
163 Berlicum van Oost en West / en ander Werken.
164 Metius de Usu Globi.
--- Mensura Geographica.
165 Fundamenteele Onderwijsinge van de Sterre-kunst door Metius.
166 Van het gebruyk der Geometrische Instrumenten door Ian Sems en Ian Pijters Dou.
--- Genethliaca Henrici Ranzovii.
167 Arithmetica perfecta & demonstrata Henissii.
168 Cartesii principia Philosophiae.
--- Specimina Philosophiae.
169 Euclides van de Fondamenten der Geometrie / uit het Neederlants van Io. Dou, Hoogguits.
170 Onderricht van de Geometrische Instrumenten door boo) Z.ub.er.
--- Geometrische Buchsmeisterei cum figuris.
171 Geometria Petri Rijf.
172 Sems en Dou van het gebruik der Geometrise Instrumenten.
--- Practijk des Landmetens door Sems en Dou.
173 Instructie der Zeevaart door I. van den Brouck.
174 Aritmetische Fundamenten door Sems.
175 Cosmographia Appiani vermeerdert door Gemma Frisius.
176 Arithmetica en Geometria van Adr. van der Gucht.
--- Appiani Cosmographia met de Annotatien van Gemma Frisius.
--- Hondius van de Globe.
177 Astrolabium van Lansbergen.
178 Votum Iatricum Regneri Bruinsma.
179 Disputationes Anatomicae M. Winsemii.
180 Burchi Epistolae 2. ad Bartolinum.
181 Philologia Peripathetica per Tabulas Isendoornii.
182 Erasti Dudhitii, Sqartsialupi dissertationes de Cometis.
183 Des köstlichen Artzneischatz Euonymi Philiatri.
184 Eberi Calendarium Historicum.
185 Directorium Mathematicum Abdiae Treuwl.
186 Metii fundamentele onderwijsinge aangaande de fabrica en 't gebruik des Astrolabiums.
187 Grammatica Hebraea Ioan. Isacii.
188 Plazzonus de partibus Generation.
--- De vulneribus Sclopetorum.
--- Ab Aquapendente de totius animalis integumentis.
189 Winsemii Compendium universae Medicinae.
190 Methodus der vrye kunsten van de Medicijnen en Chirurgie door Pieter Carel.
191 Het gulden Zegel des grooten Zeevaarts door van der Ley.
192 Het Gesicht des grooten Zeevaarts door van der Ley.
193 Observationes Chirurgicae & Epist. Hildani.
194 Diemerbroek de Peste.
195 Hildani Centuria 5 Observationum Chirurgicarum.
--- Idem de Valetudine tuenda.
196 De 11. eerste Boeken van de Hollandse Mercurius / by de Weduwe van Brouwer.
197 Hollandtsche Mercurius by Castelein, 2 vol.
198 Disputationes Historicae, Physicae, Metaphysicae &c. Pauli Voetii.
199 Opera Pithoei.
200 Meursii Historia Danica.
201 Land-recht der beide Old-Ampten.
202 Waramundus de furoribus Galliae, aliorumque Historici tractus & Orationes variorum.
203 Ridderi Historise Kerkspiegel Fransman / Engelsman / Hollander en Spanjaart.
204 Victurii Synonima.
205 Landsdags handelingen tusschen de Staten Generaal en de Graven van Oostvrieslant.
206 Appianus Alexandrinus van de Oorlogen der Romeinen.
207 Aitsma van de Nederlandtse Vreedehandel.
208 Plinius van de Dieren.
209 Oorsprong en voortgang der Nederlandtse Beroerten.
210 Holleri Opera omnia practica Medica.
--- Idem de Morbis internis &c.
211 Lucanus door Storm op Rijm.
212 Herstelde Leeuw door Aitsma.
213 Aitsma Nederlandse Vreedehandel.
214 Winsemii Historia Frisiae 2 vol.
215 Lerii Bresiliaanse Reis.
216 Van 't Recht der Koningen door Buchananus.
--- Nootwendigh vertoogh door Accronius.
--- Van 't Ampt der Overigheit door Uitenbogaart.
217 De Spiegel van de Spaanse en Arragonse Tyrannije.
218 Polibii Historien.
219 Verstandige Hovenier.
220 Hospinianus van de Monnickery.
221 Van Manders uitlegginge op de Metamorphosis van Ovidius.
222 Historie der Martelaren 1585.
223 DiCGtionsrium Triglotton. 224 Grotius van de wettelijke Regeeringe in Holland.
225 Houwarts Lusthof der Maagden.
226 --- Ejusd. Huwelijk van de discreete Maagden.
227 --- Ejusd. Politijke Onderwijsinge.

>> begin