>> HOMEpage

omslag kostuum 2006

Kleermakersinventaris Leeuwarden 1560

Historisch Centrum (Gemeentearchief) Leeuwarden
Inventarisatieboek y2, 1559-1560, pp. 455-615

Transcriptie: E.B. Rozema-Früchnicht, Drachten, met hulp van W. Dolk, Leeuwarden, 1998/99;
delen verwerkt in de uitgave Kostuum 2006, blz. 5-28 (Betty Rozema-Früchnicht en Gieneke Arnolli: De nalatenschap van Jan Douwes, kleermaker te Leeuwarden. Een archiefstuk uit 1560);
internetbewerking: M.H.H. Engels, juni 2007


Inventaris en beschrijving van de goederen van Jan Douwes, kleermaker te Leeuwarden, overleden in januari 1560

22 january Ao 1560
Hiernae volght het inventaris ende bescrijvinge van Jan Douwes sterffhuyse. (455)

Opten achtiende January anno XVc ende tsechtich hebben (456)
Jacob Jelysz. ende Cornelis Fonck schepenen ende gecommitteerde vander weescamere der stede Leuwarden hun, met mij Wouter Coquillon, gesworen clerck van den secretaris der selver stede getransporteert inden sterffhuyse van saliger Jan Douwes zoen schroer van Wirdum, ende aldaer geconsigneert met des stadts segel ten saicken vier sloten, drie beneden ende een boven, te wetene het slot vande wair ofte laeckecamer, het slot van een kiste, ende een slot van een casse, hangende aende noordtsijde vande westersche duer van den huyse ende boven het slot van het comptoir ofte scrijffcamerken. Actum ut supra.

Inventaris ende bescrijvinge vanden goederen bevonden inden sterffhuyse van Jan Douwez. (457) schroer gedaen opten 22en january anno XVc ende tsestich ter presentie van Jacob Jelysz. ende Cornelis Fonck schepenen ende gecommitteerde vander weescamer der stede Leuwarden, Bernt Douwez. als oom van Neel, Sibbel ende Lijsbet Jans voirscr. nagelaten kinderen ende Augustinus Dircxz. grietman van Dantumadeel.
Bij mij Wouter Coquillon gesworen clerck van den secretaris der stede Leuwarden.

Eerst Lakenen bevonden inde merscamer:
Acht ellen cort grauw engels laecken,
Twee lappen ende een stuck roodt engels laecken tsamen lanck vier ende twintichste halff ellen, (458)
Seventhiende halff ellen moreyt engels laecken,
Vijftehalffe ellen moreyt laecken in twee stucken,
Acht ellen ende anderhalff vierndeel slecht engels laecken in twee stucken,
Een ellen ende derdehalff ferndeel swart engels laecken,
Drie ellen ende een vierndeel teneyt laecken in twee lappen,
Een lapken van anderhalff vierndeel swart laecken,
Anderhalff ellen wit engels aen twee lapkens, (459)
Twaleffste halff ellen hemels blau engels laecken wel gemeten,
Thiendehalff ellen vol besegelt maestrichts ijsgrauw laecken in drie lappen,
Noch een verndeel van tselve laecken,
Vier ellen min een verndeel roodt bels laecken in twee stucken
Acht ellen ende een halff ellen paers kepers laecken,
Thien ellen fitz laecken van een besegelt wolffken,
Een stucxken van anderhalff ellen roodt engels,
Een verndeel aschgrauw engels laecken,
Een lapken swart ende een lapken moreyt tsamen anderhalff vierndeel,
Derthien ellen roodt amsforder laecken, (460)
Twee lapkens amsforder lakens van twee ellen min een vierndeel
Vierthien ellen blauw amsforder laeckens in twee lapkens,
Derthien ellen ende een vierndeel Rysels swart saye,
Twee moye(?) swachtels,
Vijff ellen swart bel laeckens,
Twee oude slechte groene tafelcleeden,
Noch een oudt groen tapet tafelcleedt.

Bevonden in de casse staende aende noortzijde van de westersche duere vanden huyse:
Een ongemaeckt bockenleren wambais met zijn voerder ende alle zijn toebehoir,
Een paer geele ongemaeckte hosen met zijn toebehoir,
Twee ellen ende een verndeel smal zijden taff in twee lapkens,
Vijff verndeel scherp gemeten rood carmosijn fluweel, (461)
Drie lappen oldt swart danmast,
Een swarte vrouwen engelsche slechte craege,
Een witte duersneden broeck met geel ende wit taff duertogen ende geboerdt,
Een grauw bondelken met allerleye lapkens met twee spelden tsamen gespelt,
Een roodt bondelken met twee spelden tsamen gespelt met alderleye lapkens,
Vier lapkens ousset (?) dit onder een bouwen geweest hebben,
Vijff risten swarte haecken ende oesen,
Twee doussijn hondts feteren,
Twaleff bolcoraen laeckens kleden van allerleyt colueren,
Een goltwicht met zijn toebehoir, (462)
Een halffpondt huyskes gewicht met zyn toebehoir ende een paer cleyne weechschalien,
Een groff lapken swart laeckens met andere lappen gaer gespelt
Vijff ellen fluweelen boort, duyms breedt, driemael duer stickt,
Vijff vierndeel fluweelen boorts drie vinger breedt, leggende in een ronde platte doose met allerleye cleyne syden lapkens,
Drie papieren met glaesen knopen rondtom cantich onder malcanderen,
Een ronde doese met chartabellen ende allemanacken,
Een tasch met een riem ende een signet met silver beslagen,
Een rappeer met zyn scheyde, (463)
Een yseren ellen.

Manscleren ende anderssins bevonden in de kiste:
Een doesken met een dispensatie van Henrick Jansz. religues geweest tot Tabor,
Een pair grauwe laeckens mans neer hosen,
Een grauwe vrouwen laeckens tabbart met een ronde fluelen boort ende verssetten voer,
Een paer mans leren gesmette neer hoosen,
Een camelotten mans koyt jesse met blauw voeder,
Een paer swarte duersneden mans hosen met met fluwel geboort ende taff duertogen (464)
Een swart verssette kaisacke met witte lammeren vellen gevoert
Een swarte engels laeckens kaisacke met swart gevoert,
Een friseerde Spaensche cap met amesyn geboert,
Een swarten engelsche reysmantel met swart laecken gevoert,
Een swarten engelsche tabbaert met belkezaen gevoert,
Een paer swarte duersneden hosen met halffousset duertogen,
Noch een paer olde swarte mans hosen met halffousset duertogen
Een olde swarte duersneden broeck met halffousset duertogen,
Een bombasynen mans wanbais lyf,
Een paer mans mouwen van Cypers satijn,
Een paer swarte nyewe mans hosen, (465) Een swart linnen kaisacke (of kayacke)
Een paer swarte bombasynen wambays mouwen,
Een paer swarte fluwelen vrouwen mouwen aen elcke mouw ses paer vergulde haecken,
Noch een paer nyewe fluwelen mouwen sonder haecken,
Een paer leerssen,
Een paer oude violette vrouwen mouwen,
Twee mans bonnetten met een hoet,
Een gestreept linnen wambais lyff,
Twee swarte ruyge moffen,
Eene sware lakens capcovel onder met flueel gebort ende duer fijtz,
Drie ende twintich slaeplaecken zoe die zijn,
Negen pueldoecken zoe die zijn,
Vierthien paer cussen sloopen,
Seven tafellaecken dopties werck,
Drie doussijn min een dopties serveetten,
Vijff nyeuwe manshemden, (466)
Vier hantdoecken,
Twee grove craem seylen.

BEDDEN, BEDCLEEREN ENDE DIERGELYCKE.
Drie nyeuwe bedden met huere puelen,
Twee oude bedden met huere puelen,
Noch twee kinderbeddekens,
Vijff paer oorcussenen met drie buyckcussenkens,
Twaleff gevoerde beddekenen,
Twee wittelingen,
Drie banckwercx cussen zoe die zijn,
Drie blauwe engels laeckens cussenen met selfeggen van fluweel,
Zes groene laeckens banckcussens, (467)
Drie roode laeckens cussenen,
Twee groene laeckens cussenen,
Noch twee groene laeckens cussenkens ende een cleyn roodt cussentien,
Drie selfegge laeckens cussenen,
Twee roode saye gardynen,
Twee roode saye rabbatten,
Twee groene saye gardynen,
Twee groene saye rabbatten, d'eene rabbat met frangien ende een roode,
Een blau linnen gardyn met een rabbat,
Noch een blau rabbatken,
Een groen sayen schousteenscleet,
Een blau linnen schousteenscleet.

TINNEWERCK.
Een halff dousyn middelbaere bruselsche tinnen platelen,
Noch vier weynich groeter platelen,
Noch vier wat cleynder,
Noch elleff platelen van verscheyden soorte,
Noch twee cleyne sauchieren,
Vier sauchieren,
Twee doussyn ronde tafelborderen,
Een halff dousyn spaensche tafelborderen,
Vyff tinnen coppen,
Vier tinnen moesscuttelen met ooren, (468)
Twee tinnen halff kannen,
Een tinnen mengelen met een halff mengelen,
Een halff doussyn blaffaerts kannen,
Drie kleyne sloopthiens,
Drie tinnen bekers,
Twee kelck soudtvaeten,
Een gemeen soudtvat,
Een tinnen mostertpot,
Vyff tinnen waterpotten.

Gecontinueert den 23 january voorscr.

COPERWERCK.
Een grooten ketel van omtrent twee emmeren,
Noch een emmers ketel,
Noch een wat cleynder ketel,
Eenen grooten gotelinck met een coperen randt,
Noch een gotelinck wat cleynder met een cooperen randt, (469)
Eenen grooten coperen pot van omtrent drie omkannen,
Een omkanne coperen pot,
Een drie mengelens cooperen pot,
Twee halffkanne coperen potten,
Twee cooperen mengelens potten,
Een halff mengelens potken,
Een coperen bier potken,
Een vuyer becken,
Een ander coperen becken,
Drie mescken blaeckers deene met twee pypen ende dander met een pype,
Twee schousteens pypen met twee cransen,
Een mescken duerslach,
Ses mescken candelaers,
Noch twee clocken candelaers,
Een messchen vischemmer, (470)
Twee meschen kerssnuyters,
Een meschen schuymspaen,
Een messcken lavoir,
Een coperen panne,
Drie mescken candelaers op houten bloxkens.

YSERWERCK.
Eenen grooten ronde rooster,
Een lange rooster,
Noch een cleyn rondt roesterken,
Een vischspit met twee scheren,
Een braetspit,
Drie pans spitkens,
Drie tangen,
Een cleyn brandtyser,
Twee houten huegelen met yseren nebben,
Een yseren schuymspaen,
Twee yseren lepels,
Een hangyser, (471)
Een potseel,
Een blecken blaecker,
Twee slons lanteernen
Twee yseren keerssnuyters,
Een dissel,
Een hamer,
Een blecken lanteerne,
Een vleesch gaffel,
Een yseren spyckerboer,
Een scroers schere,
Een yseren panne,
Eenen yseren hoep voor tvuyr te setten,
Een yseren plate voir een braetpanne te setten.

HOUDTWERCK
Een buffet nyeuw,
Een kiste van omtrent ses voet,
Een kasse,
Een spinthien,
Een groot tavereel vanden Ryckeman,
Een cleyn tavereel,
Een viercante tafel hangende aen een steel,
Noch een viercante tafel met een scrage,
Noch een ander tafel op eenen voet,
Een scabel tafelken,
Een snyders tafel,
Een ledder,
Vier deventer mans stoelen, (472)
Twee hoechleende buegelde stoelen,
Zes andere buegelde mans stoelen,
Een vrouwen matstoel,
Twee vrouwen buegelde stoelen,
Noch vier vrouwen stroen stoelen,
Een kinderstoelken met een tafelken,
Een keerskiste,
Een cleyn kistken,
Vier vuyeren ende een beucken bancke,
Een puyster,
Drie witte suypvaeten,
Twee halff bier toonnen,
Drie kinthiens,
Een groot vleesch vat,
Twee melckvaetkens,
Een witte halve tonne,
Twaleff ronde witte tafelborderen,
Drie roode ronde houten tafelborderen,
Twee wasschtobben,
Een wassch schamel,
Eenen biertrachter,
Twee stoven,
Twee gedraide bedstocken,
Drie mangelborden,
Twee mangelstocken,
Een houten soudtvat,
Twee visch emmers,
Twee water emmers,
Twee mondkens,
Eenen grooten houten knaep.

KURFFWERCK. (473)
Drie cleermanden,
Twee cleyne ende een groote,
Een ronde broot curff,
Een viercante broet curff,
Twee nay curffven,
Drie bennekens,
Drie kinder houdt curffkens,
Een lange nay curff,
Noch twee cleyne naycurffkens,
Een keerscurffken.

GEWEER
Een harnasch rustinge met een rinck crage,
Een syntroer met zyn toebehoer,
Een lange speets,
Een swynspit,
Een poingnaert met zyn toebehoir,
Een colve.


SILVERWERCK ENDE CLENODIEN (474)
Een halff dussijn silveren lepelen,
Een silver vergulden ketten om den middel wegende sestehalff loot,
Een silveren scheyde met een swart zyden lindtken wegende tsamen seven loot, scharp gewegen,
Een silveren vyftich met het ryffsnoer ende een vergulden cruys wegende derdehalff loot.
Eenen draeck rinck met een turkoisken wegende een halff loot met een halff vierndeel,
Eenen gouden strick rinck met een diamant rincxken wegende een halff loot, de welcke Neelcke Jans dochter verclaerde dat te pande stonden nyet wetende voir hoe vele dan vermoede datter int Rekenboeck wel mente affgemaect waere,
Eenen roodt fluwelen buijdel met zes vergulden knoopen.

GEREET GELT (475)
Eenen gouden portegaloser nu doende 25 carolus guldens,
Twee dubbeld dubloenen stuck nu doende ses gouden g. 20st.
Noch twee gouden portugalosers ten pryse voirscr.

BRANDINGE
Omtrent een schuyte turffs,
Omtrent drie hondert groff holt.

EETWAER
Twee zyden eckel speck', noch twee syden groot speck,
Vierthien hysen roockt vleesch,
Twee geroeckte schaeps bouten,
Een baerchs rugge,
Een croech met een gesolten intast van een barch,
Een kinthien butters, (476)
Een vleesch vat met pekel vleesch.

STEENWERCK
Een blauw marmerde kanne met een tinnen dexel,
Een steenen halffkanne met een tinnen dexel,
Een mingelens steenen kanne met een tinne dexel,
Een steenen kanne van drie halff cannen sonder lidt,
Noch een steenen halffkanne met een houten lidt,
Een cleyn halff mingelens kanneke met een tinnen lidt,
Twee most potkens.

GLAESEN (477)
Een lanck christallen glas met een dexel,
Een eeck glas van een omkanne,
Een eeck glas van een mingelen,
Twee franckfortse romers glaesen.

BRIEVEN ENDE MUNIMENTEN METTE BOECKEN.
[Geappostillert den laesten marty anno 1563 bij mij ondergescr. presentie Seerp Hanija burgemr. ende Tyerck Walles schepenen alsnu praesiderende Augustino Durkzoen grietman ende Berent Douwes mombers oude Neel Jans dochter geassistert met Harmen Hendrickzoen haeren man. Wibe S.Baerdt

Eenen nyeuwen bybel.

Een obligatie by Lenert Adriaens zoen gepasseert by den welcker die selve Lenert bekent van wylen Jan Douwes ontfangen te hebben vierdehalff ellen grauw engels laecken van date de 28 january Ao 1558.
Ondergeteyckent L..Hoen buyten op genoteert met A..
[noch niet ontfangen]

Drie missiven by Claes Clant aen wylen Jan Douwes gesonden gelyck die selve mede bringen deene in date 13 marty anno 52. Dandere van date den vierden aprilis Ao voerscr. ende het derde van date (478) den 8en january Ao 53 alle buyten op geteyckent met B.

Een handtscrift van Augustinus Dircx ende byden welcken hy bekent van Anna Jans aengeleende gelde ontfangen te hebben vyff gouden guldens van date den 8 aprilis Ao 1555.
Ondergeteyckent Augustinus Dircxz., buyten op geteyckent ende genoteert met C.
[is voerreckent]

Een obligatie byden voirn. Augustinus Dircxz. gepasseert wylen Jan Douwesz. ende Anna echteluyden van seven ende fyertich golden gulden, den gulden tot achtentwintich stuvers gerekent hercomende eensdeels van cost voedinge ende eensdeels van geleenden gelde van date den 14den (479)
novembris Ao 1556 ondergeteyckent Augustinus Diercxz., buyten op geteyckent met D.
[ad idem]

Noch een obligatie van drie ende twintich carolus g. ende 11_st. by Augustinus Dircxz. wylen Jan Douwes ende Anna ende hoere erven gepasseert ter cause van geleenden gelde van date den 6den septembris Ao 1558 ondergeteyckent Augustinus Dircxz. buyten op genoteert met E.
[ut supra]

Een hantscrift byden welcken eenen Hans Hansz. bekent Jan Douwesz. uuyt goede gunst ende duer vruntschappe geschoncken gegeven ende toegestanden te hebben, twee platelen van fyn engels tin wegende tsamen omtrent thien ponden staende van date vandien ten huyse van mr. Meye N.(480) [=Nijenhuys, Neuhusius] procureur voer den Laege Raedt van Leuwarden van date den 26 july Ao 1556. Buyten op geteyckent met F.
[noch niet ontfangen]

Een scedulle van date den 11en novembris Ao 1552 inhoudende zekere rekeninge tusschen wylen Jan Douwes ende Ryeurt Poppema in eynde van den welcken staet gescreven dat Jan Douwes vande voirn. Ryurdt soude noch resteren 23 g.g. buyten op geteyckent met G.
[noch niet ontfangen]

Een memorie scedulle beroerende zekere cleyne parceelen van arbeytsloon ofte maeckloon die welcke Syurdt Ennes schuldich soude wesen sonder dach ofte date, buyten op geteyckent met H.
[noch niet ontfangen]

Een quitantie van vyftich carolus g. by Frans Gerritsz. als voormont van Hans van Lummes (481) weeskinderen wylen Jan Douwes gepasseert in date den 14den in decembri Ao 57, buyten op ge-teyckent met I.

Een cessie by Frans Gerritsz. gepasseert mrn augustinus Follega van der somme van vyftien carolus g. omme die te ontfangen vuyt handen van Jan Douwes vande reste die Jan den kinderen van Hans van Lommen noch resterende was, van date den 5den aprilis Ao 1558, ondergeteyckent Frans Gerrits, buyten op geteyckent met K .

Een quitantie van 25 car.g. by Frans Gerritsz. als voormondt van Hans van Lommes weeskinderen wylen Jan Douwes gepasseert van date den 15den may Ao 58, buyten op geteyckent met L.
(482)
Een bondelcken met verscheyden ingeloste obligatien ende quitancien gereven aen een roode leeren feter ende op het bovenste brieff geteyckent met M.

Item is int voirscr. sterffhuys bevonden een groot rekenboeck met een franchijnen overval gedistingueert met de letteren van den a.b.c. buyten op geteyckent met [monogram] . . S ende bevonden inden selven rekenboecke open te staen die navolgende parchelen.

Onder de letter A.
Op den 21 october anno 58 heeft Augustinus Dirckz grietman van Dantemerdel een ellen foerset de ellen om 14st. noch 7st. van fuoer in die mouwen gedaen noch 3st.van die mouwen toe maecken, noch (483) 3st. van een dosyn cnopen an die older cersaick.
Op den 4 January anno 59 heeft Mary Augustinus huysvrouw van my gecoft 2_ ferndeel fin svart engels laecken tot een crage, ende tot een paer mouwen van 38st. noch 4st. van die crage, ende van die mouwen toe maecken ende van scheren ende fan side ende noch 12st. van die meyts mouwen ende 4 Karolus g. daer Hette glaesmaker overgeset is ende daer hy betalen zal noch 37st. van een par mecgels maecht hosen van laecken ende van side ende van scheren ende van maken ende noch 3st. van een paer foersetten mouwen toe maken, noch 6st. van fuoer in die mouwen, noch een st. van syde ende cnopen, noch 10st. van een foersetten cersack toe maken, noch 2st. van camfas, noch 3st. / van (484) side noch 16st. van fuoer, noch 3st. van cnopen. Facit 12 karolus g. 7st.
Noch 25st. van een bonet, noch 6st. van die olde bouwen toe foermaken, noch 2st. van een dosin cnopen, noch 8st. van die beste bouwen toe foermaken, noch 4st. van side, noch 7st. van die crage met fuel toe maken, noch 4st. van side daer tot die crage gedaen is, noch 1_ ellen mechgels laken tot een paer hosen die ellen om 14st., noch 9st. van fuoer, noch 30st. van taf, noch een st. van scheren, noch 16st. van spigilij corde, noch 4st. van side (e)en st. van camfas, noch 14st. van maken.
Facit 10 Kar.gld. ende 12st.
Noch 6st. van twee roecks liven toe maken ende (e)en stuver van malijen. (485)
[al voirreckent]
Opden 16den novembris Ao 59 is Augustinus grietman van Dantemerdel van ons gereyst nae der geest ende is 6 dagen costen schuldich bleven des daechs 5st.
Opden 25 november anno 59 is Augustinus van ons gereyst nae der geest gereyst ende is twie dagen costen schuldich bleven.
Opden 5 December anno 59 is Augustinus van ons getogen nae der gest ende is ses dagen costen schuldich bleven.
Opden 22 december is Augustinus van ons getogen nae der gest ende is 3_ dach costen schuldich bleven.
[al voirreckent]
[Gecontineert den 24 january Ao voirscr. ter presentie van Jacob Jelysz. ende Cornelis Fonck, schepenen voirscr.]

Onder letter F.
Op den 24 augusto anno 57 heeft Foppe Campstra van my gecoft 4_ ellen svart engels laecken (486) tot een tabbart voer syn huysfrou die ellen om 53st. ende noch 1_ ellen swart cirsaei tot een clet die hosen van toe maecken die ellen van 24st. ende noch 3_ ferndel fin suart engels laken, van dat laken daer die tabbert van is, die ellen van 53st. ende dat toe betalen toee mey naestkomen int jaer voirscr.
Ende noch opden 26 augusto Titke Foppe Campstra huysfrou van my gehaelt twe ellen men en ferndel suart fuoer toe die tabbert die ellen om 12st. - facit 17 g. corent _ st.
Op den 5 september anno 57 heeft Foppe Camstra van my hale laten met sin knet 2_ ferndel asgrau laken die ellen van 28st. noch 25st. van een ellen cersaei tot (e)en paer hosen ende noch 6_ ellen (487) forset tot een mantel die ellen van 16st. ende noch 3 ellen foerset tot dat clet, die ellen van 14st. noch 5 ellen swart lin die ellen van 4st. - facit 10 g. corent ende 8_ st.
Ende noch 9st. van fuoer dair in die hosen gedaen is noch 20 st. van die hosen te maken, noch twe st. van dat laken toe scheren ende van canifas daer tot dat clet gedaen is, ende noch twintich st. van die mantel te maecken, noch 22st. van twe dosyn stricken daer tot die mantel gedaen is - 3 g. 12st.
Noch 36st. van (e)en wit hemrock ende noch 1_ ellen fan dat selde suart daer dat bouwen van is tot (e)en cirsack, die ellen van 53st., noch 14st. van en fleuinen kant daer om die cirsack gedaen is, noch 20st. van twe dosyn cnopen daer (488) aen die cirsack gedaen is, 8st. van syde daertoe die cirsack gedaen is, 1_ st. van scheren, noch 20st. van die cirsack toe maken twe st. van canifas - facit 9 gld corent (e)en st.
Ende noch 6st. van een halff ellen suart amsvoert laecken tot fuer daerin die mouwen van die cirsaick gedaen is. Hierop betaelt 20 goudgulden, noch 20st. van een leren clet toe maken, noch 42st. van 3 ellen foerset in dat clet gedaen is - my rest 11 g.g. ende 3st.

NOCH EEN SCHULT REGISTER oick met de letteren van den a.b.c. gedistingueert buyten ende int voorste blat genoteert met ende daerinne bevonden die navolgende parchelen open staende. (489)
Int beginssel vant boeck voer die lettere A.

Item Feike Dittes(?) is my schuldich twe st. van (e)en kins hemroeck, noch 3st. van kints jes , noch 1_ st. hemroeck, noch s jes, noch 1_ st. van Feike nederhosen noch 1_ st. van een suart roeck lyf, noch 3st. van een hemsroeck noch 7(st.) van (e)en suart tabbert, 2st. van Rints, noc 4st. van Rints bonte tabbert, noc 4st. van Rints mouwen suarte tabbert (e)en half st. van een paer hosen, 3_ blanck van passement, om (e)en crage noch twe st. van die crage toe maken een actendel side een doest ?) van haken, noch (e)en st. van een paer nederhosen, noch twe 2st. van Frans hoesen, noch drie st. van Frans vamboes noch twe st. van Fecke vamboes mouwen ende noch drie st. van Fecke hosen noch twe (490) st. van Feycke hemsroeck noch twe st. van canifas ende noch 7st. van Toenis hemsroeck, ende noch 8st. van Feike palroeck, een oerken van haeken, noch (e)en st. van Feike hoesen, _ st. van Thonis hoesen, noch 2st. van Frans palroeck ende noch 3st. van Feyke hoesen, noch 3st. van Frans hoesen, (e)en st. van canifas, noch 4st. van Frans vamboes, noch 3st. van Tonis pels, noch 2st. van een boerde om die pels, noch 6st. van Frans swarte palroeck, noch 2_ st. van canifas daer tot die palroeck gedaen is, noch 1st. van Fecke old hoesen toe pletsen, noch 3st. van Fecke vamboes ende noch 12st. van Frans mantel toe maken, noch 2st. van Frans vamboes toe maeken ende noch 5st. van Toenis (491) roeck toe maken met die foetelingen, noch 5st. van Thonis roeck toe foermaken met die boerde, twe st. van canifas tot dat lyff daens is. [doest = nevenvorm van toest, dichte bos, Gron. Wb., K. ter Laan, 1977].

Ende boven ende inde marge vant voirgaende parcheel stondt gescreven aldus: Op huyden den 14 novembris anno 1549 hebben Feycke Dietthiesz ende Thoen zyn huysfrouwe geciteert zynde ten versoecke van Jan Douwesz. schroer om den naevolgende artikelen ende parchelen met noch een cedulle hier by gevoecht ondergeteyckent by my ondergescreven duer dordonnantie van den burgermr. Jacob Sybrantsz by eede de calumnia te kennen ofe ontkennen, verclaert te weten Feycke dat hy (492) daer van nyet en wiste. Ende Thoen dat het tselfde alle warachtich was ende bekennende mits dien insgelycx dat alle die selve parcelen by den voergenoemden Jan tot hueren versoecke waeren gemaeckt ende dat zy de selve parchelen hadde ontfangen.
Actum ten dage ende jaere als boven in presentie vanden voirscr. burgermr.
ondergeteyckent J.Ysbrants [burgem. Jacob Sybrants Auckema]

Item Matheus is my sculdich 16 st. van een suart jesse met side gestet toe maken ende noch 8st. van 3 _ ferndel suart foer laken inde jesse gedaen is, noch 3 st. van canifas daer in die jesse gedaen is (493) is, noch 3_ st. van 5_ ferndel cloer de Royslaken tot Frans roeck een blanck van scheren, noch 4st.van die roeck toe maken (e)en halff st. van canifas, noch 6st. van een halff ellen teneyt fuer onder die jesse toe fueren ende noch 10_ st. van anderhalff ferndel luterfin tot Haese mouwen noch 1st. van Haese mouwen toe maecken ende noch 8st. van Haes bouwen toe maecken, noch 17st. van 1_ ellen swart laken onder die bouwen gedaen is, noch 14st. van Matheus hosen toe maken ende noch 15_ st. van een _ ellen Castercoen tot een paer nederhoesen noch anderhalve st. vande hoesen toe maeken, een oerken van scheren, noch 5st. ende een oerken van 1_ ferndel swart amsvoert tot een borstrock (494) (e)en halff st. van die borstroeck toe maken ende noch 22_ st. van een paer nederhoesen ende noch 6st. van Marys rock toe maken ende noch 30st. van 2_ ellen roedt ende groen werts onder die roeck daen is, noch 4st. van Frans roeck toe maecken, noch 1_ st. van 3 ferndel canifas daer tot Frans roeck daen is, noch 3st. van die jesse toe pletsen, noch 1_ st. van een paer nederhoesen toe maecken, een halve stuver toe scheren, een st. van side daer tot die hoesen daen is, noch 3st. van die vamboes mouwen toe maken, noch 14st. van een paer roode hosen toe maken, een st. van scheren, een (495) stuver van roode zyde ende is int boeck neffens dat parcheel bevonden een cedulle voor aengeteyckent met /// responderende aent leste vant selve parcheel, oick aldaer genoteert met /// luydende aldus: Ende noch 16st. van die kloerde roede tabbert toe maken, noch 2_ st. van scheren, een stuver van canifas dar tot die tabbert gedaen is, halve st. van side daer tot die tabbert gedaen is ende 6st. van dat vit vamboes toe maecken, 3st. van canifas daer tot dat vamboes gedaen is, 2st. van cnopen daer tot dat vamboes daen is, noch 12st. van die graue tabbert toe maken, een stuver van side daer tot die tabbert daen is, ende noch 15st. daer ick vuytgeleyt hebbe van die bil reyse, noch 6st. van die graue (496) palroeck toe maeken, noch 3st. van canifas daer tot die palroeck daen is.
Ende stondt onder die voirscr. cedulle gescreven:
Op huyden den twaleften in aprili anno 1551 hebbe ick Matheus Sluys met Jan Douwes gerekent in selcker vougen dat hem van my resteert thien golt g. vyff st. ende noch van augustini 2 g.g. een st.
In orconde myn handt, M.SLUYS

Item den ferden dach september Ao 48 heft Augestyn van my gecoft 4 ellen ende een ferndel svart engels laeken tot een mantel tegen die ellen 30st. ende noch 5 ferndel tot een hemsrock roodt (497) tegen die ellen 30st., noch 12st. van four onder die mantel ende 20st. fan die mantel toe maken, noch 3st. van die hemsrock toe maken ende noch 30st. van een ellen laken tot zyn vyfs overlyf, noch 3st. van dat lyf toe maken, _ st. van dat lyf toe scheren, somme 8 golt.gld. ende 9st. ende dat toe betalen 8 veken nae datem van die dach dattet gecoft is.
Ende inde marge neffens dat parcheel stondt gescreven, daer op ontfangen 5 dalers.

Op huyden den 3en december Ao 52 heeft Syurdt Fransz. alias suertveger van my gecoft 3_ ellen paers laken tot zyn vyf een roeck die ellen 34st. - facit 4 golt gld ende 7st. noch 39st. van 3_ ellen roodt (498) dortmans laken tot voer daer in die rock daen is, noch 7st. van die roeck toe maken, een stuver van lint ende malien, 2st. van scheren ende noch 2 g.g. 8st. van twe ellen roodt engels laecken daer tot (e)en cleet daen is, noch (e)en enkel daler van foerset daer tot dat clet daen is, noch 8st. van fuoer daer tot dat clet daen is, (e)en st. van dat clet toe scheren, noch 20st. van dat clet toe maken ende noch 39_ st. van 3 ellen min een ferndel foerset tot (e)en vamboes daen is, noch 3st. van canifas daer tot dat vamboes daen is, noch 14st. van four daer in dat vamboes daen is, noch 5st. van dat vamboes toe maeken, (499) noch 10st. van moers crage, noch 4st. van een foernelen schij ? , noch 7st. van een paer hoesen - somma 13 g.g. ende 5st.
Ind marge, voerts onder somme 13 g.g. daerin ontfangen 4st. Suirdt is my schuldich 15st. van (e)en olde rekening, noch 15st. van een paer nederhoesen, 4_ st. van 2_ ellen canifas tot die kindts boexxen, noch 8st. van (e)en paer frouwenhoesen, noch 14st van rie..en, noch 11_ st. van rest van dat overlief op (e)en roeck. Noch 13st. van die jonge boxxen, noch 12st. van die jonge hoesen, noch 2st. van (e)en boerde.
Opden 23 julius Ao 54 hebben Siuerdt Fransz ende ick uutgerekent dat my coempt van hem seven (500) g.g. ende 7st. hier op ontfangen 2 g. corent bet ontfangen een daler bet 2 g. corent van een repie, bet ontfangen een halve daler, bet ontfangen (e)en degen voer 35st.
Opten 5 may Ao 52 hebben Siuert ende ick gerekent dat my coempt 32st. van al ons.
[is niet ontfangen]

Onder lettr A.
Groet Aef is schuldich 38st. van rest van dat huyck dat te betalen Matheus naestcomen.
Indt marge stondt, hierop betaelt 34st.
[is niet ontfangen]

Onder lettere C.
Op huyden den 3den november Ao 51 heeft groue Claes van my gecoft voir 3 g.corent ende 7st. (501) fits laeken ende svart ende blauw ende forsteyn, noch 14st. van (e)en ferndel svart laken tot een crage ende noch heft groue Claes van my gecoft ses ellen swart engels laken tot syns vyfs broeder tot een palroeck ende (e)en vamboes ende hoesen die ellen om 30st., noch zes ellen roodt Dortmans voer onder dat goet die ellen om 12st., drie st. van dat laken te scheren, 6st. van drie ellen canifas, noch 15st. van die palroeck toe maeken, noch 10st. van hoesen vamboes toe maeken. Som 13 g.g. ende twe st., in de marge stondt gescreven hierop ontfangen 6 g.g. vuyt handen van Her Johannes in affcorten van die summa.
[is niet ontfangen]
(502)
Op huyden den 12 november Ao 51 heeft Claes Clandt van my gecoft 1_ ellen asgrou die ellen om 28st. ende noch drie verndel asgrou daer ick u sendt hebbe bij een bode daer alleer in diener gevest heft, noch 7st. van (e)en roodt carmosin vamboes toe maecken, noch 5st. van die vrouwen mouwen toe maecken ende noch opten 16 martius ao 52 heb Clant gesonden 4 ellen roodt engels laken tot hosen die ellen om 29st. ende 6 ellen fuoer svart die ellen om 11st. gesonden by een bode met een groen ganse drecks mantel ende noch 14st. van een halff ellen van dat roodt engels daer die ander fier ellen van (503) vaeren daer (e)en man holt heft met een grauwe mantel ende noch den 4den aprilis Ao 52 gesonden (e)en ellen svart engels voor 38st. gehaelt by die goltsmit daer toe Collum voent ende noch 14st. van die foersetten samaris toe maken, noch 5,5 ellen swart Dortmans laeken tot fuoer in die bouen daen is, die ellen om 11st., 2st. van een ellen canifas daer in die samaris daen is, noch 7st. van 14 ellen sayen passement, daer om die bouen is.noch 4st. van een foernelen crage toe maecken, noch 4st. van pasement daer om die crage daen is, 3st. van die foernelen mouwen toe maken. Som 14 g.g. ende 20st.
Int marge stondt gescreven hierop ontfangen 10 enkel philippus g. In Deuers huys van Clant noch (504) (e)en Phs. g. ontfangen van (e)en man van Collem op rekene.
Ende noch 20st. van dat clet te maken met die huve, noch 20st. van (e)en ellen cirsaen daer toe die hoesen daen is, 4st. van lin doeck daer tot die broeck daen is, 14st. van halff ellen svart engels laecken daer in die broeck daen is ende noch 35 van twe ellen men (e)en ferndel cirsaen tot een paer hoesen daen is, noch 42st. van een ellen fin svart engels laecken tot sneden daen is tot die hoesen, 4st. van lin daer tot die hoesen daen is, 2st. van scheren, een ryder van die hosen toe maken ende noch 2 ellen men een ferndeel svart engels laken tot cirsack die om pflippes g., noch 20st. van 2 ellen fuoer daer in (505) die cirsack daen is, noch noch 2st. van dat laken bescheren noch 9st. van (e)en unce side daer toe die cirsack daen is, noch 4st. van cnopen daer toe die cirsack daen is ende noch 3 ellen ende een ferndeel foerset tot schorteldoecken die om 12st. facit 39st. - facit 10 g.g. ende 23_ st.
Noch 2 g.g. van (e)en bolansen vamboes met al dat daertoe daen is. In somma my compt 9 g.g. (e)en st.
In margine stondt gescr., hier op ontfangen 3 enckele dalers Bet ontfangen 2 golden croonen. Bet ontfangen 2 dalers. Ende neffens die voirgaende parchelen van Claes Clandt is bevonden int (506) voirscr. register een losse cedulle.
Inhoudende tgene hier naevolget: Inden eerste 2 ellen ende (e)en ferndel svart engels laken tot een mantel die om 42st. facit 3 g.g. 10 st., noch 2 ellen svart engels laeken tot een mantel die om 32st. facit 2 g.g. ende 8st., 2st. van dat laken te scheren, noch 4st. van canifas daer in dat vamboes daen is, noch 36st. van 2 mantels, 2 paer boxxen ende dat vamboes te maken. In somma 7 g.g. 4_ st., noch 28st. van twee paer hoesen voer die dochters tot Cornelis huys gl?, 2_ ellen bolmesin om 17_ st., noch 20st. van een ellen taf, 40st. van 10 ellen svart lin, 9st. van een unce side, noch 2st. van drie ellen (507) lin. Somma 4 g. corent ende 8,5 st.
In margine stondt gescreven: Hierop ontfangen twe corforster g.g. den 2en augustus.
[is niet ontfangen]

Onder lettre D.
Op huyden den 30 aprilis anno 51 hebben Diantien Everts ende ick uutgerekent dat my compt van hoer 9 g.g. van die olde reste ende noch 16st. van die meyts laecken ende noch 15st. van een halff ellen grau engels laecken tot die zoens palroeck.
In margine stont gescreven: Daerin ontfangen 8 g. en 8st. bet onfangen 31st. van die soen.
[is niet ontfangen]

Op huyden den 6 dach aprilis Ao 51 heft Rompke Herez.van my gecoft (e)en harnas voor 2 dalers (508) ende dat toe betalen als (e)en man van eren. Ondergescreven: Romke Herez.
[is niet ontfangen]

Onder lettre M.
Op huyden den 9 aprilis Ao 52 heft Menthe Gerrit Slimmersz. van my gecoft (e)en mantel ende (e)en jesse. Dat beloopt 5 g.g. ende 24_ st. vant laken ende makeloen ende dat toe betalen (e)en maent nae mey int jaer voerscr. hierop ontfangen 4 g.g. ende 3st. den 2 may Ao 53 noch ontfangen (e)en enkel g.g. van 31st.
[ad idem]

Op huyden den 13en october Ao 59 heb ick Jacob Petersz by Cambers [Cambuur?] siteren laten (509) van vegen Lysbet Jans toe Vilaert [Wylaard] om hem tot voermont over die kinderen van salige Lysbet betalt 1st., noch 2st. daer die procreren geven.
Opten 16 october doe heb ick Jacob syn excusiael tot scrijven van geven die procroer 7st. ende dat toe scrijven, noch 2st. van zijn comperitie voer die procroer.
Opten 17 october heb ick Jacop Peterszoen siteren laten om artikelen te beantworden 1st. geven vant siteren ende 7st. van die artikelen toe maken, noch 2st. die procroer zyn termijn, noch 4st. van autoriseren, noch 4 daer ick die tromslager geven heb omdat boelgoet toe vercoopen.
[is niet ontfangen]
Opten 18 october Tziert Bouwez. geven 8 (st.) van die koyen toe vercoopen. (510) Noch 5_ st. van die olde fatten toe binden indat sterffhuys. .
Opten 2e novembers heb ick Peter die bode (e)en st. geven om Jacob Jansz. toe syteren dat hy nyemand met hem vilde hebben ende die bode sprack hem nyet.
Ende noch opten 7 november is Jacob Jansz. ve(r)der siteert om die selde sake geve die bode 1st.
Opten 8 novenber heft die sake gedient voor recht en hy is conterma bleven die proc(ro)ers geven 2st. en _ st. van die achte te tekenen geven 1st. van acte van contermacia ende noch veder heb ick Jacob laeten citeren om die contermacia geven 1st. ende foer naem hy aen dat men die sake maecken sold die procroer geven 2st. van syn termyn. (511)
Van die aenneminge toe tekenen geven een halve stuver.

Onder lettre F.
Op huyden den 10en december anno 52 heeft Foppe Unija van my gecoft 1_ ellen foerset tot een palroeck die ellen om 13st. ende noch 12st. van die palroeck toe maeken, noch 6st. van foernel daer toe die roeck daen is ende noch 7st. van side daer toe die palroeck daen is metter sticken. Noch 3 g. corent van 1_ ellen svart engels laken tot een clet daen is, noch 21st. van 3 ellen foerset daer in dat clet daen is, noch 8st. van fuoer dat in dat clet daen is, noch 10st. van dat clet toe maecken, 2st. van side ende geren. Ende twe g.g. ende 8st. van Trynke ende dat kinsguoedt gerekent. (512)
Somma 10 g.corent ende 3st.
Inde marge stont gescr.: hierop ontfangen 7 g.g. an twe realen ende (e)en angelot.
Ende noch 6st. van dat kints camelotten tabbaert toe maken, 1st. van dat kints mouwen toe maken, noch noch 14st. van Trinke crage met al dat daer toe daen is, noch 6st. van drie paer kindts hoesen.
Opten 27e februarys 54 heeft Foppe van my gecoft 2_ ferndel taneyt laecken tot een paer nederhosen om 19st., noch 9st. van 3 ferndel foerset daer tot die taneyten hosen daen is, noch 6st. van die hosen toe maken ende noch 8st. van fuoer in dat olde clet daen is, noch 3 g. corent ende 2st. van 5_ (513) ferndeel fin svart engels laken tot een clet en Trinke twee cragen, noch 3st. met side van die hosen toe maken (e)en st. van scheren, facit 4 g.g. ende 24st.
Trinke guoedt is 26,5 stuver met dat kint noch 5st. van die hosen toe maken ende fuoeren ende noch 6,5 st. van een ferndel svart lacken toe die meyts hosen, noch 4st. van Trinke roode rock toe foermaken ende noch 30st. van een paer nederhosen met maecken side ende scheren, noch 11st. van _ ellen svart cirsai tot Trynke hosen, noch 12st. van Trinke cirsaien hosen, noch 9st. van een kints hemsroeck toe maken met een foeretten overlyff ende foer, facit 2 g.g. 22st.
Ende neffens dit parcheel is bevonden een losse cedulle luydende aldus: noch 11st. van een ellen (514) foerset tot een scorteldoeck voer Trynke, noch 5_ st. van een halff ellen foerset tot een paer mouwen voer da(t) kin(t), noch 12st. van die tanneiten bouwen toe maken, facit 28_ st. noch 2 g.g. van taneit ende svart engels laecken ende cirsey ende foerset tot Trynke scorteldoeck, noch 2st. van een paer neder hosen toe maken, noch een stuver van syde daer toe die hosen gedaen is ende noch 26st. van een halff ellen ende een sestiendeel fin suart engels laecken tot een paer nederhosen, noch 25st. min een oerken van 4_ ferndeel cirsay tot een par nederhosen.
Opten 8 dach aprilis Ao 55 hebben Trynke ende ick gerekent dat my noch rest 13 g.g. men een (515) halven stuver, noch 4st. van leent gelt, hier op ontfangen 3 g.g.
[niet ontfangen]

Onder lettre H.
Meister Hans Tietema is my schuldich 4st. van een paer hosen te maken, noch 9st. van 3 ferndeel svart amsfoert laken daer in die hosen gedaen is, noch 1st. van side, noch halff st. van canifas, noch een blanck van scheren, facit 25st. men een oerken. [niet ontfangen]

Jan myn broer is my schuldich 6 g.g. ende 10st. van cleeren ende geveer, daer hy van my gehadt heft.
In margine stondt, daerop ontfangen 4 g.g. ende 7st.
[niet ontfangen]

Ysbrandt visschers huysfrou oppet flodis heft van my gecoft voor 5_ g.g ende 1_ st. an engels (516) laken, an diverse stucken ende nae pinxter vil si alle veken geven 20st. an betalen q ende noch 18st. an 1_ ellen roodt amsvoerder laecken tot boexxen. In de marge stondt gescreven hierop ontfangen 20st. 1 oerken, hierop ontfangen 3_ g.g., noch ontfangen 2 g.g. 16st.
[niet ontfangen]

Op huyden den 17en september Ao 52 heeft Isbrant fisker ende zyn huysfrou van my gecoft voor 7 g.g. men 4st. laecken ut (e)en roeck ende hosen. Aen diverse stucken ende dat toe betalen tot kerstyt naerstcomende voerscr. ende noch 42st. van 3_ ellen roodt dortmans laken, in margine staet, hier op ontfangen 3 enckel dalers, bet ontfangen 14 aen ficks bet een halff lopen bonen. (517)
[hierop heeft Baerent ontfangen 2 £ 2st.]

Jochum Oltgers is my sculdich 10st. van die foersetten roeck toe maken 3st. van canifas daer toe die roeck daen is, 3st. van side daer toe die rock daen is, noch 5_ st. van een halff ellen svart verts tot fuoer in die roeck daen is.
Noch 25st. van 3_ ellen bolmesan tot twe paer vamboes mouwen daen is, noch 7st. vandie vamboirs mouwen toe maecken 3st. van zide daertoe die mouwen daen is, noch 10st. van Jochums suart cleet toe maken, noch 12st. van Jochums tabbert toe maken, 2st. van canifas daer toe die tabbert daen is, noch 4st.vandat laken toe sceren ende noch 4_ ellen amsvoerder laecken svart de ellen om 12st. tot (518) fuoer onder die tabbert daen is, noch 12st. van fenne tabbert toe maken, noch 4st. van fuoernel toe die tabbert daen is, 2st. van side daer tot die tabbert daen is. 5st. van _ ellen suart fuoer dat after onder die tabbert daen is, 3st. van twee paer nederhosen toe maken, (e)en st. van side daer tot die hosen daen is.
Somma 8 g. corent ende 4st. (later tussengevoegd)
Ende noch 13st. van die rest van foerset ende fuoer, noch 20st. van die cirsack toe maken met dat lin, noch vier st. van Fenne crage toe maken, 3st. van Fenne fluele mouwen toe maken. In margine gescreven, daer in hebbe ick ontfangen 2 dalers ende 2 omkannen hamburger bier de kan om (519) 3st., 2 tonnen om 10st., een tonne om 6st., noch 27 halve kannen hamburger ende 14 kannen (de) hamburch die kanne om anderhalve st. ende een tonne voor 6_ st.
Met Fenna gerekent dat my compt twe g. corent ende twe st.
[niet ontfangen]

Jantien Hendricx is my schuldich 2 g.g. ende 20st. van svart engels laecken daer zy voor Gabbe Selsma gehaelt heeft, noch 2 ellen ende een verndeel suart engels laecken tot fuoer onder (e)en tabbert, die om 32st. - facit 2_ g.g. ende 2st.
Noch 8st. van een ferndeel suart engels laecken by die jongen gehaelt. Somma 5_ g.g. 2st.
Hierop ontfangen (e)en daler, noch ontfangen een golden croon van 40st., noch ontfangen 28st., (520) noch ontfangen een croon van 39st., facit 4 g.g. ende 24st.
[niet ontfangen]

Onder lettre K.
Op huyden den 7en aprilis Ao 52 heft Matheus Sluijs van my ge-coft 4 ellen foerset tot een jesse d ellen om 14st., noch 32st. van (e)en halff ellen fluuel daer toe die jesse daen is, noch 18st. van 1_ suart dortmants tot fuoer der in die jesse daen is, 3st. van canifas daer in die jesse daen is, noch 16st. van die jesse te maken, noch 42st. van 1_ ellen cirsey tot (e)en paer hosen ende 5st. van fuoer daer in die hosen daen is, (e)en st. van scheren, 3st. van die hosen te maecken, noch 12st. van die laeckens (521) jesse toe maken, 3st. van canifas daer in die jesse daen is, 3st. van Gouerts jesse te maecken, 12 st. van Haes hosen van cirsij, noch een ryder van dat ler tot die hosen daen is, 5st. van fuoer daer in die le-ren hosen daen is, 14st. van (e)en halff ellen suart engels laeken tot sneden over dat leer daen is, noch 10st. van die hosen toe maken, noch 14st. van die camelotten jesse te maken, 3st. van camfas daer in die jesse daen is, noch 5st. van Doede jesse te maecken, noch 2st. van die duersneden mouwen toe maken ende 57_ st. van Matheus hosen met haes hosen van suart engels laken met al dat ick daer toe daen heb, noch 15st.van die cirsack toe maken, noch 37_ st. van 3 ferndeel suart engels laken tot (522) (e)en sneden broeck, noch 20st. van die broeck toe maken met dat fuoer lin en scheren, noch 10st. van (e)en paer hosen voer Haes ende noch 53_ st. van Matheus ende haes mouwen van armesin, noch 4st. noch 2st. van die tabbert te voeren met camelot, 2st. van cnopen, noch 6st. van die 2 paer mouwen te maken, noch 5st. van Haes crage toe maken, 1 st. van Doede hosen toe maken. Somma 22 g.g. ende 15st., in margine stondt, hierop ontfangen (e)en dubbel ducaet bet ontfangen 4 flippes g. van 21 junij.
Opten 20en julius Ao 53 heeft Matheus Sluys van my gecoft 7_ ellen suart engels laecken tot een (523) mantel ende (een) mantel ende een bouwen voer Haes syn huysfrou die ellen om 35st., Facit 8 g.g. ende 8_ st. 4st. van dat laken toe scheren, 10st van die mantel toe maken, noch 12st. van Haes bouwen toe maken noch 24st. van 3 ellen foerset daer toe die bouwen daen is, noch 35st. van een paer lange hosen, 8st. van haer hosen.Dat betalen toe martini nastcomen int jaer voerscr., facit 11 g.g. ende 15_ st.
Ende noch 28st. van wyn voerleyt in m(eeste)r Hieronimus bruloft, noch 25st. geleent gelt toe Sneck ende noch 6st. van dat bolmesinen vamboes toe maken, noch 3st. van canifas dater tot dat wamboes (daen is), noch 13_ st. van roodt voer daer tot dat wamboes daen is, noch 24_ st. van 3_ ellen (524) bolmesin daer tot dat vamboes daen is ende noch 10st. van die cloi de Roi [=couleur du Roy] palsrock toe maken, noch 16_ st. van 1_ ellen suart fuoer daer in die rock daen is ende noch 9st. van een ons side daer tot die rock daen is ende noch 1st. fan dat laken scheren ende noch 6st. van 3 dosyn cnopen daer toe die roeck daen is, facit 7 g. corent.
Opten 5en julius heeft Matheus Sluys van my gecoft 4_ ellen fin suart engels laecken tot een tabbaert, die ellen om 44st., noch 3st. van dat laeken te scheren, noch 8st. van die tabbart toe maken, noch 33st. van 1_ ellen suart cirsey tot een paer hosen, noch 6st. van fuoer dater tot die hosen gedaen is, (525) 3st. van die hosen toe maken, (e)en st. van scheren, 1st. van syde, (e)en halve st. van canifas, in margine stondt gescreven hier op ontfangen vijff enckel keysers g. en twe halve dalers van 14st.
End noch 3st. van (e)en paer wamboes mouwen toe maeken, 1st. van side daer toe die mouwen gedaen is, noch 11st. van een ferndeel fin suart engels laken tot Haes crage, 1st. van die crage toe maken, noch 14st. men een ortken van een ferndel ende een sestiendel fin suart engels laken, een paer mouwen voor Haes, 2st. van die mouwen toe maken, facit 10 g.g.ende 5_ st. Die somma van deze parchelen beloopt 43 g.g. ende 20_ st. De ontfanck is 11 g.g. ende 9st. die reste is 32 g.g. en 11_ st. (526)
Ende is tusschen die vorgaende parchelen van Matheus Sluys int voirscreven Rekenboeck los gevonden een cedulle inhoudende zoe navolght. End noch gemaeckt Matheus (e)en roodt clet, van dat maken 3 caroles gld., noch 10st. van (e)en ons roode side daer tot dat clet gedaen is, noch 16st. van een paer rode nederhosen daer tot dat clet gedaen is, noch 6st. van fuoer, noch 14 (st) van (e)en pekari coller toe maken, noch noch 8st. van een doersneden vamboes toe maken, noch 33st. van rest van een cirsack daer ick toe jaer toe karstyt maeckt heb ende noch 22st. van een paer suarte hosen toe maken, noch 26st. van die camelotten cirsack toe maken, noch 6st. van cnopen daer aen die cirsack gedaen is, (527) facit 9 g. corent ende 15st. Hierop ontfangen (e)en enckel silver keyser gulden.
[niet ontfangen]

Opten 20en juny Ao 57 hebbe ick Tette myn brooder gesonden met Bernt myn broeder een kinthien rode butter voor 3 karolus g. ende 1st. maken toe samen twee enkele dalers.
Opten 25en february Ao 59 heft Tite myn broeder van my gecoft 2 ellen suart roodtlist laken tot (e)en clet, die ellen van 38st. noch 3 ellen foerset in dat clet, die ellen van 7st., noch 5 ferndel fuoer onder dat foerset die ellen van 8 st., noch 9 van drie ferndel blau amsvoert laken tot foer an die hosen, noch (528) 3_ st. van (e)en ellen lin daer in die broeck gefuoert is, noch gelent an gelt (e)en halff daler daer hy lin met coft heft, in dat leren vamboes gefuoert is, noch 3 semen fellen tot (e)en vamboes het stuck van 12st. noch 12,5 st. van side daer tot dat vamboes gedaen is, noch 18(st.) van een bonet, noch 6st. van 3 dosyn cnopen ende noch een ryder van gelent gelt, noch opten 2en september Ao 59 heft Tite van my ge-hadt een halff ellen suart engels laken tot een paer neder hosen om 18st., noch 3st. van 1,5 dosyn cnopen.
Opten 11 december Ao 59 hebbe ick Tite myn broeder geven 2 elckel [=enckel] daerlers dar hy laken van gecoft heft tot (e)en clet doe die bruloft wesen solde toe Bolswert ende noch 3_ ellen fyn engels laecken ende een sestiendel tot (e)en mantel, die ellen om 42st. ende noch 5 ellen camelot tot (529) (e)en cirsack, die ellen om 12st. ende noch 2 ellen suart amsvoert laken tot foer in die cirsack ende tot foer in (e)en paer hosen, die ellen om 24st. die twe ellen.
Int jaer van 49 cam Tite met my den 15 dach aprilis.
Titte myn broeder soer dat hy met my voent heeft, heeft hy van my gehadt (e)en taneit brock ende nederhosen voor 28st. met fuoer ende al wat daer toe daen is, noch 5st. van een paer schoen ende noch 33st. van 5 ferndeel suart engels laken tot een jesse ende noch 12st. van fuoer daer toe die (530) jesse daen is, noch 11st. van een roodt hemsrock van dortmans laeken noch 10_ st. van een leren coller, noch 5st. van (e)en paer scho(e)nen, noch 10st. van halff ellen suart flaems laeken tot een paer nederhosen, 3 golt g. van een suart mantel, noch 4st. van 2 ellen ende een ferndel canifas tot een vamboes lief, noch 12st. van (e)en halff ellen suart engels laecken tot sneden tot een broeck, noch 5st. van (e)en paer schoen ende noch 9 ellen lin tot drie hemden, die ellen om 4st. min een doyt, noch 13st. van een paer neder hosen, 6st. van een schosen, noch 3_ st. van (e)en ellen voersteyn tot een (531) paer mouwen.
Opten 21 martyus 53 heb ick Titte 5 ferndel suart engels laken daen tot een jesse die ellen om 32st. noch 11st. van een ellen roodt amsvoert tot fuoer daer in die jesse daen is ende noch 4st. van daer ick Titte geven heb een paer suart linnen boexxen om te coopen.
Opten 3en augustus Ao 53, 4_ st. van een paer schoen, noch opten 5 augustus Ao 53 Titte gedaen (e)en _ ellen suart engels laken tot (e)en paer neerhosen hem 14st. cost, noch opten 6en september Ao 53 Titte gedaen 3 hemden, 11 ellen, die ellen om 3_ st., noch 4st. van die hemden toe maken, noch Titte gedaen den 7en september Ao 53 een halff ellen suart engels laecken tot een paer (532) nederhosen om 16st. ende noch opten 7en sept. Ao 53 hebbe ick Titte gedaen (e)en golden croon van 40st. een deventer g. van 22st., noch an 7st. van silver gelt doe hy wechtoeght.
Opten 20en julius 55 hebben Tete ende Bernt myn broeders van my gehadt vier hemden tot elcke hemd is 4 ellen lin doeck die ellen hebbe ick 4st. gegeven ende van elcke hemde hebbe ick 4st. geven toe maken ende noch 3st. daer ick die scipper geven toe Antwerpen toe bringen.
Opten 15 augustus Ao 56 heb ick Bernt ende Titte myn broeders gesonden tot Antwerpen vier hemden tot elcke hemd is 4 ellen lin doeck toe die ellen van 4_ st. noch van elcke hemd 4st. toe maken (533) geven
[Totalis summa van deesen is 58 £ 16 (st.) 3 d. ende is bij Barent ontfangen ende vorreckent]

Gecontinueert den 25 january Ao 1560

Opten 10 december Ao 50 heeft Pieter Wouters van my gecoft fyff ferndel aschgrau laecken tot een paer hosen om 32 st. noch 3st. van die hosen te maecken, halff st. van canifas daer tot die hosen gedaen is, noch 2st. van een paer vamboes mouwen toe maken, noch 1st. van een paer nederhosen te maken, noch 22st. van een roodt cleet te maken, noch 18st. van een leeren mantel te maecken, noch 6st. van halff ellen varts daer tot dat clet gedaen is, noch 13st. van (e)en leren coller, noch 10st. van een mantel toe maken, noch 3st. van een paer hele hosen toe maken, noch 14st. van een suart clet te (534) maken noch 28st. van 3 ellen bret foerset daer tot dat clet gedaen is, noch 8st. van fuoer daer tot dat clet gedaen is. Facit 8 g. corent.
Noch 10_ st. van 1_ fernder taneit laken daer zyn huysfrouwe Griet gehaelt heft.
[is niet ontfangen]

Onder lettre L.
Op huyden den 3 dach martius Ao 53 hebben Pieter Symens ende ick gerekent van al ons schulden dat ick hem sculdich blieff fyftich g.g. van geleendt gelt.


Op huyden den 3en november Ao 50 heeft Sydts Sydtsz. van Oldekerck van my gecoft voer (535) 3_ g.g. grau engels laecken ende dat toe betalen toe vastelavent naestcomende.
Ende noch opten 21 januarus Ao 51 heeft Syts Sytsz. van my gehaelt anderhalff ellen roodt bel voer 36st., noch 24st. van 2 ellen suart varts tot die soens palroeck, noch 11st. van 5 ferndel groen duffels, noch 8st. van (e)en ferndel suart engels tot een paer vrouwe hosen.
[is niet ontfangen]
Wdts Gercksz. is my sculdich 3 (st.) van een bontmus toe maken ende noch opten 28 aprilis Ao 53 heeft Wdts(z.) van my gecoft een cirsack om 4 g.g. ende 7(st.) ende noch 4st. van Gercks blauwe boestrock met dat laecken dat daer toe daen is, noch 7st. van Wdts tabbert toe foermaken met dat canifas.
Somma 4 g.g. ende 18st.
(536)

Op huyden den 26e martius Ao 51 heft Sas Hemmesz. toe Virdum van my gecoft een frouwen roeck ende een paer frouwen mouwen toe samen voor 5_ g.g. men 1st. en dat toe betalen (e)en maent nae mey ende noch 12st. van een halff ellen suart flaems laken tot twe paer hosen.
Inde marge stondt gescreven: Daer in ontfangen 4 g.g. Sas end ick hebben deze sedel gerekent dat my compt 17st.

Datem den 18en julius Ao 50 Rinck Anskes is my sculdich 8st. van die sayen tabbert toe foermaken, 1st. van Rincx hosen toe pletsen, noch 4st. van twee paer hosen toe pletsen met dat laken ende noch 2st. van een crage toe maken, (e)en st. van (e)en paer mouwen toe maken. (537)
Inde marge staet gescr. gerekent den 10en junius Ao 50. Somma Gert compt noch van my 15st. [is niet ontfangen]

Op huyden den 25en september Ao 52 heft Sicke stadt bode van my gecoft voor 3 g. corent laken tot Jobs Scipsz. daer by dat Flit woent ende dat toe betalen toe mey naestcomende, int jaer voerscr. ende noch heeft Sicke boed voor een ander vant (Fliet) gecoft 1 ellen suart engels laecken die ellen om 29st.
Dat toe betalen met dat ander.
[is niet ontfangen]
(538)
Op huyden den 4en december Ao 52 heeft Hetta Hemma diener Sicke van my gecoft 3_ mireist laecken tot een mantel. Somma hy heeft vat geven ende die rest is schuldich bleven, twe enkel dalers ende die toe betalen toe paesschen.
[is niet ontfangen]

Terck Wagener is my schuldich fier g.g. men een oort van een clet van laken ende makeloen ende van een paer beellen ende dat toe betalen toe alderheyligen naestcomen int jaer van 51. In margine staet, hierop ontfangen 3_ philippes gld.
[ad idem]

Noch is inde voirscr. sterffhuyse bevonden een groot schultregister insgelycx mette letteren vanden a.b.c. etc. gedistingueert twelck buyten op geteyckent is ende daerinne bevonden die navolgende parchelen ende nyet duergestreken wesende. [monogram]
(539)
Onder die lettre A.
Alef Aggema is my schuldich bleven 20st. van een mantel te maecken, noch 14st. van (een) cirsack te maken, noch 12st. van side daer tot die cirsack gedaen is en tot die mantel gedaen is noch 2_ st. van scheren, noch 2st. van een capcovel toe maken, facit 50_ st. Inde marge staet, hier op ontfangen een mengesen (Nijmeegse?) ducaet. Noch 5 ferndel roodt engels laken tot twee paer hosen een ellen om 36st., noch 20st. van die hosen toe maken, noch 2st. van side daer toe de twee paer hosen gedaen is, noch een daler van een lakens coller toe maken, noch 10st. fan side daer tot die coller gedaen is, ende noch (e)en daler van dat suart clet toe maken. Noch 10st. van side daer tot dat clet gedaen is, (540) noch 40st. van 2 ellen taf tot dat clet gedaen is, noch 2st. van dat laken toe scheren, noch 1st. van canifas, noch 9st. van foer daer in die hosen gedaen is. Inde marge staet, hier op ontfangen (e)en daler. Rest 5 g.g. min 3st.
[is niet ontfangen]

Opden 30 aprilis Ao 58 heft Augustinus met Joris utgerekent dat tot Leverden gebrocht is ende van dossen ende van die fracht neffens zekere parchelen by Thoen Alberts van Jan Douwes gecoft (541) ende geheel duergestreken stondt inde marge gescreven: Opten 30 januarius Ao 56 hebben Thoen Alberts ende ick gerekent dat my comp 13 g.g. ende 6st.
[is niet ontfangen]

Die leydecker is schuldich anderhalve g.g. van 1_ ellen blauw laken tot zyn knechts boxe ende toe betalen voor matheus merckt.
[seyt Baerent niet ontfangen te hebben]

Opten 12en december Ao 56 heeft Heer Ade Bolema, pastor in Ernewold ende ick gerekent dat my compt van laecken ende van arbeytsloon die somma van 5 karles. g. ende 8_ st. ende dat toe betalen toe vastelavent naestcomen mitsvasten wel betaelt. Noch 4st. van twee overlieven toe maeken (542) voor Her Ade huysfrouwe, noch 6st. van twee ellen franscanifas daer tot die lieven gedaen is, (e)en st. van mallien ende haecken, noch _ st. van scheren, noch 23st. van 3 ferndeel suart engels laecken by Geis [=Gees] zyn huysfrouwe ende noch 15st. van 5 ferndel roodt dortmans laeken ende noch 30st. van een ellen suart engels laken tot een paer hosen, 9st. van fuoer daer in die hosen gedaen is, noch 3st. van die hosen te maken, (e)en st. van scheren ende van canfas. Facit 4 karels. g. ende 9_ st., noch 16st. ende een oerken van 5 ferndel blau amsvoert, noch 10st. van een ellen suart flaems laeken.
Opten 15en october Ao 57 heeft Heer Ada Bolama, pastoer in Eernewolde van my gecoft 2 ellen (543) ende een ferndeel taneyt laken om (e)en pels, die ellen om 19st., noch 16st. van een half ellen taneyt laken tot dat lyff, noch 18st. van 1_ ellen roodt varts laken ende dat toe betalen (e)en maent over mey ende noch (e)en ellen blauw amsvoorder laken, die 13st.
In de marge staet, hier op ontfangen 5st. van 2 vaten boter.
Noch opten 5en november Ao 58 heeft Heer Ade Bolema, pastoer in Eerewolde ende ick gerekent dat my compt van hem 12 karles g. ende 16st. van al ons dingen.
[is voerreckent bij de grietman ende daerop ontfangen 6 £ ]

Onder lettre B.
Opten 16 july Ao 58 heft Barber Meynerts huysfrouwe toe Menaldum van my gecoft drie verndel (544) blau laken tot boexxen om 15st., noch 12 van (e)en ellen roodt amsvoert laken, noch 7st. van een ferndel taneyt laken ende dat toe betalen in Matheus merct naestcomen 34 (st.).
[is by Berent ontfangen]

Benedictus Franscet heft van my gecoft (e)en ellen suart mecgels laken tot een paer hosen, (e)en ellen om 50st., noch 3_ ferndel suart engels laeken tot fuoer inde hosen, die ellen van 26st., noch 5 ferndel suart mecgels laken die ellen van 50st., noch 3 ellen suart engels laken tot fuoer inde hosen, noch 3 ferndel roodt engels laken tot hosen voor die jonge die ellen van 36st.
Facit 8 karels g. ende 4st. men een oercken.
[Berent seyt niet ontfangen te hebben]
(545)
Opten eersten dach aprilis Ao 58 heeft Barber Jans van my gecoft twee ellen suart cirsay, die ellen om 23st. ende noch 31st. van 2 ende een kwart ferndeel fyn suart engels laecken tot sneden.
Facit 3 kaerls g. ende 17st.
[is niet ontfangen]

Opten 28en february Ao 59 heft Brecht Folckerts dochter van my gecoft vier ellen fin suart engels laecken tot een bouwen die ellen om 40st., noch 2_ ellen suart amsvoert laecken tot fuoer in die bouwen die elle van 12st., noch 22st. van (e)en ellen slecht engels laecken tot fuoer voer in die bouwen noch 2_ st. fan dat laken toe scheren, noch 5st. van voersten, noch 4st. van suart lin, noch 4_ st. van (546) foernel, 1st. van side, halve st. van mallien, halve st. van scorteldoecx banden, noch 4st. van trip, noch 6st. van dobbelt fuoer, 1st. van side lindt, noch 12st. van maken.
Facit 12 kaerles g. ende 13st. Heer op ontfangen 6 Hoornthies g., noch 10st. 1 oerken van een halff daler, noch ontfangen 4 kaerles g. ende 8st. 1 blanck, bet ontfangen een daler, bet ontfangen 20st. Rest 4 kaerles g. ende 9st.
[is niet van opgecoemen]

Onder lettre C.
Claes Martensz. toe Virdum heft van my gecoft 3_ ellen suarter ceper laken tot fuoer in een roeck die ellen om 16st., noch 7st. van een ferndeel suart engels laken tot (e)en paer vrouwen hosen. (547)
Facit 3 g.corent ende 4st. Inde marge staet, hier op ontfangen 2 g.g.
[is niet ontfangen]

Opten 8en december Ao 55 heft ons Cornelis van my gecoft (e)en jesse van suart e(n)gel(s) laken. Daer is hy sculdich 44st. ende dat toe betalen toe paeske naestcomende, noch 12st. van 3 ferndeel suart laken tot (e)en kints jesse. Inde marge staet, hierop ontfangen 28st. ende noch 6st. van twe dagen arbeyts loon van Cornelis.
[is niet ontfangen]

Cornelis Metselars is schuldich 26st. van laken gecocht in ons merckt.
[is niet ontfangen]

Opten 7en may ao 59 heft Claes Petersz. toe Boxum van vercoft een halff ellen suart engels laken (548) tot (e)en crage ende tot (e)en paer mouwen om 20st., noch 2_ ellen suart amsvoert laken tot fuoer die ellen om 13st. ende dat toe betaelen toe Matheus naestcomende, noch 3_ st. van een rest van ander laecken. Facit 52_ st.
[seyt Bairent niet ontfangen te hebben]

Opten 17en juny Ao 59 heeft Claes myn broeder van my gecoft (e)en halff ellen roodt engels laecken tot mouwen in (e)en hemsrock om 13st., noch 35st. van (e)en ellen fin suart engels laken, noch 27st. van (e)en ellen suart laken, noch 31_ st. van 4_ ferndeel rood engels laken, noch 3_ ellen taneyt flaems laken die ellen om 20st., noch 2_ ellen fuoer die ellen om 13st. ende dat toe betaelen. Facit 7_ g.g.
[is bij Bairent ontfangen] (549)

Onder lettre D.
Opten 10 february Ao 55 Doerre Tiertz toe Goutum op die Clamp is my sculdich 38st. van twe ellen suart laken, noch 30st. van 3 ellen suart drents laken ende toe betalen toe mey Ao 56. Doer en ick hebben gerekent dat hy my schuldich is 25st.
Noch heft Dore van my gecoft 3 ellen suart laken die om 28st. ende toe betalen acht dagen nae pinxter.
[is niet ontfangen]

Opten 22en augustus Ao 58 met Dirck Willems gerekent dat my compt van hem 29st ende dat toe betalen toe Matheus. (550)
Opten 10en marty Ao 59 heeft Dirck Willemsz. van my gecoft 4_ ferndel mecgels grau om 2 fdippes g. ende dat toe betalen toe pinxter naestcomende, noch 14st. van dat clet toe maken, noch 7_ st. van fuoer. Facit 5 kaerles g. halve st.
[seyt Bairent niet ontfangen te hebben]
[ad idem]

Gecontinueert den 26en january Ao voirscr.

Opten 28en september Ao 54 hebben Marten ende ick dese sedel gerekent dat my compt van hem 5 g.g. Soe nae is dat betaelt.
Opten 24 october Ao 54 heeft Marten Willemsz. van my gecoft voer 4 g.g. laken aen drie diverse stucken, noch 28st. van asgrau laecken tot (e)en paer hosen. In margine staet, hier op ontfangen (551) 3 g.corent, noch ontfangen 40st. ende een oerken. Bet. Betaelt 2 dalers, hierop ontfangen 2 gouden croonen. De rest van Marten is 4 g.g. ende 8st.
[is niet ontfangen]

Opten 25en september Ao 57 heeft Douwe Benthes te Deynum van my gecoft twee ellen min een halff ferdel suart laken die elle om 26st., noch 9st van 3 ferndel roodt fuoer ende toe betaelen toe mey naestcomende. Noch opten 15en septembris heft Douwe gehaelt een halve elle suart engels laecken tot (e)en paer vamboes mouwen om 16st. ende noch heft Douwe van my gehaelt 3 ellen suart kempes die elle van 20st. ende heeft Douwe van my gehaelt selfs voor 36st. laken. Facit 8,5 g.corent. (552)
Inde marge staet, hier op ontfangen 7 kaerls g. van Douwe, noch ontfangen 4 enckelt dalers.
Opten 26 marty Ao 58 heeft Douwe Benthes toe Deynum van my gecoft voor 4 g.g. laecken tot hosen ende tot ander goet, 5 ellen blauw ende 5 ferndel asgrau ende dat toe betalen in Margriet marckt naestcomen.
[hier op heeft Barent Douwe zoin ontfangen 21st.]

Opten 17en Ao 59 heeft Arent Scroer van my gehaelt 1_ ellen meghel grau laeken. Daer voor Doetze Bonga daer Dye Hange gecregen heeft die ellen om 46st., noch 20st. van (e)en halff ellen suart engels laecken by Arent Scroer gehaelt.
4 karls g. 9st. (553)
Opten 17 july Ao 59 heeft Arent Scroer van my gehaelt voor Dye Hanye 4 ellen cirsey tot twe paer hosen voer 26st. Ende noch heeft Arent Scroer gehaelt voer Dye Hanya 3 ellen ende (e)en ferndeel fyn grau engels laeken tot een mantel die ellen om 45st.
In margine staet, met Arent Scroer gerekent dat my comp van Dye Hange 3 g.g. (e)en oert.
[Dese 4 11st. heeft Barent Douwe zoen ontfangen van Dije Hange (=Hania)]

Opten 8en january Ao 59 heb ick Dirck Douwez. myn broeder gelent 6 g.g.
[is bij Baerent Douwezoen ontfangen]

Onder lettre E.
Eelke Vatties heeft van my ontfangen 8 fcippis dalers ende noch 20 ander dalers ende noch 20 g.g. end 1st. ende 1 blanck.
(554)
Ene Peters is sculdich 1st. van een kints mus, noch 2st. van een kints overlyff, noch 4st. van een oldt roeck toe foermaken noch 3st. van een boorde om die roeck gedaen is.
Opten 20 augusto ao 59 heeft Heer Eef pastoer tot Oldehoeff van my gecoft een ferndel mecgels laken om 13_ st. noch 16_ st. van 1_ ferndeel suart laken tot (e)en paer frouwen mouwen, noch 10st. van (e)en ferndeel suart laken tot (e)en crage, noch 8st. van die cirsack te maken, noch 2_ g.g. van 2 ellen taneyt laken tot een cirsack, noch 8st. van die cirsack te maken, 1st. van canifas ende noch 2 g.g. van die jonge laken ende noch 4st. van die jonge roeck toe maecken, noch 2st. van die jonge mouwen (555) toe maeken, noch 1st. van die jonge hosen toe maken, noch 2st. van die jonge hemsroeck toe maecken noch 4st. van canifas daer tot dat goet gedaen is.
[is bij de grietman voirreckent]

Onder lettre F.
Opten 17 juny ao 58 heeft Foecke Gerben Scroerz. toe Rauwert van my gecoft voor 26st. laken ende dat toe betalen toe S(int) Jacob naestcomen.
In margine staet hierop betaelt 18st. min een oerken.
[is niet ontfangen als Barent seyt]

Opten 5en junny Ao 59 heeft Foeck Wouters van my gecoft voor 42st. laecken.

Opten 20 marty Ao 59 heeft Foppe Wybes van my gehadt 5 ferndel suart engels laecken tot een (556) paer hosen die ellen van 40st., noch 1_ ellen van dat selfde laken die ellen van 40st., noch een halff ellen van dat suart daer die meyt gehadt heeft om 20st., noch 14st. van een _ ellen roodt tot die fents hosen Facit 5 g.g. en 4st.
Noch 2_ ellen suart laecken die ellen van 28st. by Foppe selffs gehaelt, noch 7st. van een ferndel swart engels laecken tot een paer nederhosen, noch 16st. van een halff ellen suart engels laecken tot een paer nederhosen.
[niet ontfangen]

Onder sekere parchelen van Mr. Frans Eyssinga die vuyt ofte duerstreken waren stondt, maist. Frans heeft my dese sedel betaelt ende die rest van dit is noch 8st.
(557)
Opten 25 september Ao 59 heeft Foeckel Vollicks dochter van my gecoft 4 ellen ende een halff ferndeel suart engels laecken die ellen om 36st. ende noch 4 ellen suart engels laecken die ellen van 31st., noch 1_ ellen fin suart engels laecken die ellen van 42st. Facit 16 karl. g. 17_ st.

Opten 12en september Ao 59 heeft Frouck Alberts van my gecoft 1_ ellen suart engels laecken tot een tabberts stert die ellen 34st., noch 3st. van een ferndel suart fuoer, noch 7st. fan die tabbert toe foermaken, noch 3st. van een paer fonelen toe maeken met spylige corde ende van side, noch 5 ferndel suart engels laecken tot dat meyscke rock dellen van 34st. noch 2 ellen men een ferndeel roodt (558) amsfoorder laecken die ellen van 12st., een halve st. van scheren, _ st. van mallien, noch 5st. van maken. Facit 6 kar.g. 13_ st.
[niet ontfangen]

Onder lettre G.
Opten 5e january Ao 57 heeft Gerrit Gerritsz. van mij gecoft een _ ellen roodt engels om 16st., 5st. Bocke clockgieter ende noch 14st. van (e)en ellen ferset voer Bocke ende dat toe betalen toe meye naestcomen.
Op te 20en january Anno 57 hebben Gerritsz. ende ick gerekent van dat geleent gelt dat ick hem schuldich ben 6 g.g. ende 8st. ende noch ben ick hem sculdich 2 g.g. ende 10st. van die tenets laken daer wy ons foerrekent hadden. (559)
Noch heeft Gerrit van my gecoft 1_ ellen grau engels laecken voer die jonge die elle van 37st.
Facit 2 g.g.
Noch 20st. van (e)en foersetten scorteldoeck, noch 40st. van een ellen suart engels laecken by Gerrit selffs gehaelt, noch heeft Anna myn huysfrouwe Gerrit selffs geleent 4 gouden realen. Daerop heb ick ontfangen drie g.g. an een nimmegese [Nijmeegse?] ducaet ende 2 enckel st.
Opten 1en aprilis ao 58 met Gerrit Gerritsz. gerekent dat by slot van rekeninge befonden is, dat my compt van Gerrit drie g.g. ende 4_ (st.)
[is niet ontfangen]

Opten 21en juny Ao 58 is Gale Aukes schuldich bleven 26st. van een clet.
[is niet ontfangen] (560)

Gerrit Hettes fent is sculdich bleven 14st. van halff ellen blau laecken tot hosen.
[ad idem]

Opten 15en october Ao 58 heeft Gerrit ende Alyt toe Englum heeft van my gecoft 2 ellen roodt engels laecken die twe ellen om 1_ g.g. ende 1st., noch 2 ellen blauw fit die ellen om 17st. noch 6st. voor _ ellen blau amsvoert laken, noch 3 ferndel suart engels laecken die ellen om 27st. ende dat toe betalen paessche naestcomende. Facit 3 g.g. ende 19st.
Ende noch 30st. van 2_ ellen roodt amsvoort laken, noch 14st. van een halff ellen suart engels (561) laeken tot (e)en paer mouwen.
[is niet ontfangen]
Opten 23en december Ao 58 heeft Gerrit van my halen laten met Paules Snyder 5 ferndeel suart engels laecken tot een paer hosen die ellen van 36st., noch 3 ferndeel roodt amsforder laken tot fuoer inde hosen om 9_ st. ende noch 9_ st. voor 3 ferndeel blau amsfoordt laeken voor een scamel jonge, inde marge staet gescreven hierop ontfangen 4 g.g. ende 8st. ende een oerken.
Opten 11en novembris Ao 59 met Gerrit Gerritsma ende ick gerekent dat my compt van hem 4 g.g. ende 7st.
[bij Barent ontfangen]
(562)
Opten 22 december Ao 58 heeft Gabbe Minthiez. van my gehadt 3 ferndeel fin suart mecgels laecken tot (e)en paer hosen die ellen van 2 flippes g., noch 6st. van fuoer, noch 4st. van maecken ende van scheren ende van side ende van lin. Facit 48st.
[seyt Baerent niet ontfangen te hebben]

Gecontinueert den 29en january

Onder lettre H.
Opten 17en octobris Ao 56 heft Harman van Oldensel van my gecoft 4 ellen grau engels laken tot (e)en mantel die om 42st., noch 1_ ellen roodt engels laecken tot (e)en clet die om 32st., noch drie ellen foerset tot dat clet die ellen om 12st., noch 5 ferndel foerset tot vamboes mouwen voer 14st., noch (563) 5 ferndeel blau sits laken om (e)en pels die ellen om 18st., noch 9st. van drie ferndeel svart foer ende dat toe betalen in Martius naestcomen. Facit 10 g.g. 13st.
[is niet ontfangen]

Heere Doeckes ende ick hebben vuyt gerekent dese sedel dat my compt van hem 6 g. corent ende 4st. gereken saterdaes nae karstyt. Inde marge staet, hyer op ontfangen (e)en angelot.
[seyt niet ontfangen]

Opten 6en januarius Ao 56 heft Haie Remerz. en Wye zyn huysfrouwe opt flit van my gecoft 4 ellen taneyt laken tot twee jessen die ellen om 32st. ende noch 2 ellen ende een ferndeel asgrau laken tot twee paer hoesen die ellen om 28st. Facit 6 g.g. ende 23st. (564)
Inde margine staet, hier op ontfaen 5 g.g. van Meynaert, noch betaelt (e)en daler.

Opten 6en juny Ao 56 heeft Hobbe Thomasz. toe Virdum van my gecoft 2 ellen ende een ferndel suart amsvoert laken tot twee hemsrocken die ellen om 12st. ende dat toe betalen margriete marckt naestcomende. Facit 24st.
[is niet ontfangen]

Hellem timmerman is my sculdich 18(st.) van laecken daer hy van my gehadt heeft doe hy tot der grietmans huys foerdient heft soe fel heft hy over ontfangen mer dan hem compt ende dat solt hy. (565)
[niet van ontfangen]

Hette glaesmaecker knet heft van my gehalt 1,5 ellen om 36st., noch 8st. van drie ferndel fuoer ende noch heft Hette van my selves gehadt 5 ferndel fin suart cocksaels laken die ellen van 3 carles g., noch 2,5 ferndel roodt engels laken tot die jongen die ellen van 35st., noch 3st. van ficxt tot die jongen. [niet ontfangen]

Opten 26 november Ao 57 Harmen Vyllem toe Coernium van my gecoft (e)en halff ellen suart engels laecken om 15st., noch 8st. van (e)en ferndeel taneyt laken ende dat toe betalen toe lichtmis naestcomen, noch 18st. van 1_ ellen roodt amsvoert.
Inmargine staet, hier op ontfangen (e)en daler. (566)
[is niet ontfangen]

Opten 25en marty Ao 58 heeft meester Haye Coldum van my gecoft van my gecoft voer mr. Feycke 3 ellen ende (e)en ferndel fin grau reset laken tot (e)en mantel die ellen om 3 carles g., noch 32st. van foernel daer toe die mantel gedaen is, noch 12st. van syde daer tot die mantel gedaen is, noch 3st. van scheren, noch 20st. van die mantel toe maken. Facit 13 kaerls g. ende 2st.
Inde marge staet, hier op ontfangen 9 g.g. ende eenen st. (567)
[is niet ontfangen]

Opten 25en may Ao 59 heft Hette Wybez. toe Wyrdum my sculdich bleven 38(st.) van (e)en ellen suart engels laken tot een paer hosen voor Ids Idsz. daer hy voormont over is, noch 9st. van suarte, 1st. van canifas, _ st. van scheren, 4st. van maken ende van syde, noch 35st. van (e)en allen grau laecken tot (e)en paer hosen, noch 9st. van foer, noch 1st. van canifas, _ st. van scheren, 3st. van maecken.
Inde marge staet, facit 5 kals. g. 1st.
[is bij de grietman op dees ontfangen 2 £ 10st. ende voirreckent]

Opten 20en may Anno 58 heb ick Laes Douma (e)en paltrock voermaeckt dat een lanck lyff hadde (568) ende ick hebse met een coert lyff gemaeckt van dat maecken 14st., noch 24st. van een ferndeel ende (e)en halff sestendel foernel daer tot die rock gedaen is. Noch 4st. van sijde, noch 12st. van laecken daer tot die rock gedaen is. Facit 54st. Hier op ontfangen een halve daler. Somma my rest 39st.
[is bij Baerent ontfangen]

Opten 19en july Ao 59 heft Hendrick Verver toe Roerdehusen van my gecoft 5 g.g. men 3_ (st.) laecken tot (e)en pels ende dat toe betalen in matheus mart naestcomen, noch 8(st.) van (e)en ferndel suart engels laken by Henrick gehaelt. In margine staet, hier op ontfangen 3 dalers.
[hier op heeft Barent ontfangen 1 £ 9st.]

Onder lettre J. (569)
Jan Wisma Claes is my sculdich 9st. van een halve ellen suart cepers laken tot een paer neder(hosen).
[is niet ontfangen]

Opten 15en november Ao 53 heeft Ydzert Groustins van my gecoft 2 ellen ende een ferndel fyn suart engels laken tot een cirsack die ellen om 2 flippes g. Facit 4 g.g. ende een halve st. noch 20st. van 2 ellen suart dortmans laken tot fuoer, daer in die cirsack daen is, 2st. van dat laken toe scheren ende noch 27st. van drie uncen sijde daer tot die cirsack daen (is) ende noch 2 daler van die cirsack toe maken, noch 6st. van stricken daer tot die cirsack gedaen is.
[is niet ontfangen]
(570)
Opten 22 december Ao 53 heft Ydsaert Grouuesteens van my gehadt 3 ellen men een ferndel fin suart engels laecken tot (e)en mantel die ellen om 44st. ende noch 35st. van een pa(e)r nederhosen met maken end syde ende noch 3 ellen suart fuoer daer tot die mantel daen is die ellen om 14st., noch 4_ st. van dat laecken toe scheren, 2st. van cnopen ende syde daer tot die mantel daen is, noch 10st. van die mantel toe maecken ende noch 2 ellen men een ferndel friseert laecken tot (e)en paelrock daen is die ellen om 36st., noch 14st. van foernel daer tot die palroeck daen is ende noch een daler van (571) die palroeck toe maecken, noch 10st. van die suarte tabbaert toe foermaecken, noch 30st. van een paer nederhosen an (e)en clet daer met armesyn boert is. Twe ellen men (e)en ferndel fyn suart engels laken tot een clet die ellen om 44st., noch 41_ st. van drie ellen foerset daer tot dat clet daen is, noch 10st. van 5 ferndel smal foerset tot boerden daer tot dat clet daen is, noch 10st. van syde daer tot dat clet daen is, noch 4st. van vit lin daer tot dat clet daen is, 1_ st. van scheren, noch 20st. van dat clet toe maken ende noch 30st. van 3 ferndel fin suart engels laecken tot een paer nederhosen an een foernelen (572) borck, 2st. van die hosen toe maken, 1st. van syde daer tot die hosen daen is. Facit 27 g.g. ende 8st.
Ind marge staet hier op ontfangen 5 enckel dalers, noch ontfangen 4 dalers van zyn diener, hier op ontfan(gen) een daler ende een oert, noch ontfangen een daler, noch ontfangen 12 g.g. in Botte huys.
Bet ontfangen 4 dalers van zyn diener. Bet ontfangen een dubbel ducaet. Ende noch heft Ydsert van my gehadt twe ellen men een ferndel van myn fin cirsai tot een fornelen broeck voer syn soen die soen die Knunck (kanunnik?) die ellen om 25st., noch 14st. van die broeck te maecken, noch 6st. van (573) foernel daer gebreck vaer tot die broeck, noch 3st. van syde, scheren ende canifas.
Facit 2 g. ende 10st.
Neffens die voirscr. parchelen int voirgaende registre is bevonden een cedulle inhoudende aldus:
Opten derden augustus Ao 53 Ydsert Groustins. Inden ersten 21st. van een suart clet toe maken, 1st. van scheren, noch 4_ st. van een loot syde daer tot die hosen daen is, 4st. van wit lin daer in die hosen daen is, 7st. van een ferndel suart engels laken daer tot die broeck daen is, 3st. van die cirsack toe curten, noch 5st. van dat foernelen vamboes toe pletsen ende noch 20st. van dat clet daer met (574) armosyn doertogen is toe maken, 4st. van lin daer in dat clet daen is, noch 7st. van laken daer gebreck was tot dat clet, noch 8st. van syde daer tot dat clet daen is ende die cirsack daen is, een halve st. van die hoet toe fuoeren, noch 5st. van cantilien daer tot die cirsack daen is, noch 8st. van maecken.
Facit 4 g. corent 17_ st.
[is niet ontfangen]

Opten 28en julius Ao 57 heft Jel Wichers van my gecoft voor 30st. laken ende dat toe betalen toe Matheus merckt naestcomen.
[is niet ontfangen]
(575)
Jacob ind Moriaen huysfrou op dat flit 11_ st.
[niet ontfangen]

Ysbrant Jacobsz. toe Menaldum is sculdich 5 ferndel roodt engels laecken tot een hemsrock die ellen van 32st. In margine staet, hier op ontfangen een _ daler met 14st.
[is niet ontfangen]

In den eersten heft Jochum Boenga van my gecoft twe ellen grau tot een palroeck die ellen om 32st. noch 25st. van fuoer, noch 9st. van sydde, noch 1st. van scheren, noch 4st. van canifas, noch 4 dosyn cnopen an die graue rock, het dosyn 2_ st., noch 20st. van die rock toe maken ende noch 4 (576) caroles g. van 2 ellen suart engels laecken, een palroeck, noch 2 ellen men een ferndeel foer die ellen 10st., noch 3_ st. van canifas, 1st. van scheren, noch 8st. van syde, noch 4st. van lin daer in die mouwen gedaen is, noch 2_ dosyn cnopen, dat dosyn om derdehalve st., noch 20st. van die rock toe maken, noch 12st. van een hoet. Facit 11 g.g. ende 4_ st.
[hier op seyt Berent ontfangen te hebben 6 £ ]

Ende boven dit leste voirgaende parceel stondt: Johan is sculdich bleven 3st. van die olde el neren broeck te maecken ende van nederhosen daer aen toe maken, noch 27st. van een paer cirsaey hosen.

Jelle Takez toe Wirdum is schuldich 28st. van een ellen suart laken tot een overlyff voer syn vyff (577) toe kerstyt naest comen.
[is bij Baerent ontfangen]

Opten 5en november Ao 58 heft Ydsart Douwema van my gecoft 2_ ferndel grau laken tot een paer hosen die ellen van 34st., noch 3st. van die hosen toe maken ende van scheren ende van syde, noch 8st. van damast onder een clet toe maecken ende van laken daer tot dat clet gedaen is, noch 16st. van die suarte cirsack toe maecken, noch 8st. van syde daer tot die cirsack gedaen is, noch 2st. van cnopen daer an die cirsack gedaen is, noch 6st. van dat bolmesyn vamboes toe maecken, noch 4st. van (578) canifas, noch 3st. een ferndel fuoer in dat vamboes gedaen is, noch 3st. van cnopen daer tot dat vamboes gedaen is, noch 2st. van syde daer totdat vamboes gedaen is.
Ind marge staet gescreven, hier op ontfangen 2 flips dalers.
Opten 6en january Ao 59 heft Ydsert Douma van my gecoft 1_ ellen fin suart engels laecken tot een palroeck die ellen om 50st. Facit 4 car. g. 13st.
Opten 22en november Ao 59 heft Ydzert Douma van my gecoft twe ellen ende een ferndel ysgrau laken tot een paer hoesen die ellen om 36st., noch 9st. van fuoer, noch 1st. van scheren, noch 1st. (579) van canifas, noch 1st. van syde, noch een daler van maken. Facit 6 kar.g. ende 4,5 st.
[die is betaelt an handen van Beern Douwis]

Opten 28 december Ao 58 heft Jorrert huysfrouwe Mary toe Marssem van my gecoft 1_ ellen mereyt laecken om een pels die ellen om 28st., noch 4_ ferndel brau mecgels, die ellen om 36st. noch 10_ st. van 1_ ferndel suart engels laken, noch 13st. van een ellen roodt amsvoert laecken, noch 8st. van
anderhalff ferndel roodt engels laecken ende dat toe beta(l)en (e)en veck voor pinxter nastcomen.
Facit 4 g.g. ende 2st.
Ende noch 14st. van een halff ellen suart engels laecken tot een paer nederhosen, noch 12st. van (580) een halff ellen suart amsterdams laken.
[is niet ontfangen als Berent seyt]

Opten 17en aprilis Ao 57 heft Jacob Meinsz. in die groote Kerckstrate heft van my gecoft 2 ellen men een ferndel roodt engels laeken tot een hemsrock ende tot een voerschoet die ellen om 27st noch derde halff ferndeel fyn wit engels laecken tot een paer nederhosen d'ellen om 30st. ende dat toe betalen toe mey naestcomen. Facet 3 kar.g. ende 6st.
[is niet ontfangen]

Opten 9en decembris Ao 59 heeft Georgien Suertz. toe Roordahusen van my gecoft 5 ferndell (581) ysgrau laecken tot een paer hosen die ellen om 34st., noch 18st. van 1_ ellen roodt amsvoert laecken, noch 17st. van een halff ellen suart engels laecken tot een paer hosen. Facit 3 kar.g. ende 17_ (st.)
[is bij Baerent ontfangen]

Opten 17en october anno 58 heft Anna Scholdt op dat Bil van .. gecoft 4_ ellen suart engels laecken tot (e)en mans tabbaert, die ellen om 34st., noch is Anna mij sculdich bleven in ons leste marckt.
In margine staet, hier op ontfangen 5 g.g.
[is niet ontfangen]

Opten 26sten novembris heb ick Heer Henricus a Drolschagen vicarius tot Oldehove aengenomen te betalen die somme van 5 gouden guldens 13st. van suart laecken te betalen op mitfasten (582) naestcomende, anno 1558, dach als voirscr. orcond van desen heb ick dit screven ende onderteyckent.
Ondergeteyckent Henricus Henrici a Drolshagen.
[is niet ontfangen]

Opten 26en december Ao 58 heeft Aucke Vagenaer van my gecoft 1_ ellen roodt engels laecken tot een paer boexen, d'ellen om 22st., noch 14st. van een halff ellen roodt engels laecken tot een paer nederhosen, noch 19st. van een _ ellen suart engels laecken tot een paer hosen ende tot een crage, noch 5 ferndeel roodt amsvoert laken tot rysten die ellen om 13st. ende dat toe betalen toe mey nastcomen. Facit 4 kar.g. ende 2st.

Onder lettre A midden int boeck. (583)
Opten 6en october Ao 59 is Ade Heringa my sculdich bleven 42_ st. van een paer nederhosen van 3 ferndel mecgels laecken, van maecken ende van laecken, noch 3st. van dat roodt carmesyn vamboes toe vormaken, noch 3st. van een paer bolmesyn boxen toe maken, noch 1st. van cnopen daer toe die boexen gedaen is.
[is niet ontfangen]

Onder lettre L.
Opten 10en julius Ao 57 heft Lolle Wybez. van my gecoft een ellen suart engels laecken tot een paer hosen die om 36st., noch 7_ st. van 3 ferndel blau fuoer tot die hosen ende dat toe betalen Jacobi naestcomen.
[is niet ontfangen]

Opten 3en september Ao 58 heft Lysbet Jansz. zoen toe Villaert van my gecoft 5 ferndel roodt (584) engels laecken tot een hemsrock die ellen van 32st. ende dat toe beta(l)en karstyt naestcomen 2 kar.g.
Ende noch in Matheus merckt gecoft van my 5 ferndel fin suart engels laecken tot die soens hosen om 47st. Facit 4 kar.g. ende 7st.
[is niet ontfangen]
Noch 15st. van een ellen blau fitslaken, noch 12st. van rest van een paer boexen ende een paer nederhosen. In margine staet, hier op ontfangen 28st.

Lol Nannes is sculdich van Hemcke. Twe gld. 10st.
[is niet ontfangen]

Onder lettre M.
Opten 24 martinus Ao 56 heft Menne Fransz. by Wirdummer mollen voent heft van my vercoft 2 ellen men een ferndel suart Cempens lakens tot een jesse die ellen om 26st., noch 2 ellen men een ferndeel suart amsvoert laken tot fuoer in de jesse d'ellen om 12st. ende dat toe betalen toe pinxteren.
Facit 2 g. ende 10st.
[is niet ontfangen]

Opten 16en augustus Ao 55 is mr. Marck tot onsen gecomen in die possessy al hy seyt.

Opten 17 december Ao 55 heb ick met Machtel Jacobs huysfrou gerekent 5 kar.g. ende 15st., noch opten 15en september Ao 56 heft Machtel van my gecoft 3_ ellen suart engels laecken die ellen van 32st.
[is niet ontfangen] (586)
Opten 5 augustus Ao 57 heft Machtel van my gecoft 7 ellen suart engels laecken die ellen om 26(st.) ende dat toe betalen een maent nae die dach, noch 15_ st. suart laecken die ellen van 18st., noch 3 ellen men een ferdel taneyt laecken die van 32st., 3_ ellen roodt coert die ellen om 12(st.)
Inde marge staet, facit 30 karoles g. ende 6st.
[ad idem]

Opten 20en october Ao 58 is Meynart Martensz. my sculdich bleven 10st. van een suart jesse toe maecken, noch 6st. van syde daer toe die jesse gedaen is, (e)en _ st. van haecken, noch 2st. van die suarte tabbaert toe fuoren, noch 3st. van dat vijfs foerscoet toe maecken. Facit 21_ st. (587)
Ende noch 8st. van die cirsack toe maecken van foerset, noch 2st. van cnopen, noch 2st. van syde daertoe die cirsack gedaen is, noch 3st. van een ferndel fuoer in die kirsack gedaen is.
[niet ontfangen en wil Baerent voir reckenen]

Opten 18 july Ao 59 heft Meyner Hessels toe Menaldum van my gecoft een _ ellen suart engels laken tot hosen om 17st. ende dat toe betalen sincte Matheus naestcomen.
[is niet ontfangen]

Opten 2en september Ao 59 is is Heer Marck Lollez. pastoir op die Ryp my sculdich bleven 13st. van een crage voer Alyt zyn huysfrouwe, noch 5 ferndel suart engels laecken tot een vamboes die ellen om (588) 40st., noch 5 ferndeel roodt Amsvoert laecken tot fuoer die ellen tot 12st., noch 5st. van 2 ellen canifas daer in dat vamboes gedaen is, noch 1st. van syde, noch 2_ st. van cnopen, noch 5st. van dat vamboes toe maecken, noch 2 ellen suart engels laecken tot een jesse die ellen om 40st., noch 1_ ellen suart fuoer d'ellen van 12st., noch 5st. van canifas noch 7st. van die jesse toe maken, noch 1_ st. van scheren. Facit kals. gl. ende 2st.
Noch 7st. van een ferndel vit engels laken, noch 2st. van een suart fel, noch 6st. van drie lamsfoellen, noch 22st. van twe Romeinsch fellen.
[is niet ontfangen]

Onder lettre N. (589)
Opten 25en aprilis Ao 55 heeft Nies Jacops doc(h)ter van my gecoft 2_ ellen men een half ferndel roodt engels laken die ellen om 28st., noch 14st. van foerset tot een scorteldoeck, noch 6 ellen suart engels laken tot een tabbert die ellen om 32st. en dat toe betalen toe sint Jan naestcomen ende noch 8st. fan een paer hosen voor Nies, noch 8st. van die tabbert toe maecken, noch 6st. van lin daer tot die tabber(t) gedaen is, noch 4st. van foernel, 1st. van syde tot die tabbert, noch 4st. van scheren, noch 15st. van 1_ ellen suart fuoer tot die tabbert, noch 1st. van lint ende haecken, noch 6st. van die hemsroeck toe maecken, een halve st. van malyen, _ st. van canifas daer toe die hemsroeck gebruck vaer. (590) Facit 2 g. corent ende 14st.
[is niet van opgnoemen]
Nies ende ick hebben desen sedel gaer gerekent dat my compt van hoer 11 g.g. ende 18_ st. Inde marge staet gescreven, hier op ontfangen 2 g.g. men een st. Bet ontfangen 3 g.g. van Dirck Willemsz. op reken(in)ge van Nies, noch ontfangen van Dirck 2 g.g., noch ontfangen van Hette 1 g.g., noch 14st. ontfangen van Hette, noch ontfangen een daler van Hette, noch ontfangen van Hette 1 g.g.
[deese heeft Berent ontfangen]

Opten 25en october Ao 57 is Nanne Fransz. my sculdich bleven 12st. fan een cirsack toe maecken met honts fellen gefuoert, noch 5st. van een honts fel daer ick tot die cirsack gedaen heb, noch 2st. van (591) een ellen canifas in die cirsack, noch 1_ dosyn cnopen dat dosyn van 2_ st., noch 3st. van die nederhosen toe maecken, noch 9st. van 3 ferndel blau amsvoert laecken tot een paer boexen. Anderhalve st. van die boexen toe maken, noch 15st. van 5 ferndel roodt amsvoert laken tot Henke boxen, noch 1_ st. van die boxen toe maecken, noch 3st. van dat vamboes lyff te maecken, noch 3st. van die hemsroeck toe maecken, noch 23st. van 5 ferndel vit engels laecken tot die hemsroeck daen is, _ st. van scheren. Facit 3 g.g. 8_ st.
[Hier van heeft Berent ontfangen 1 7st. 3d.]

Onder lettre P. (592)
Opten 6en aprilis Ao 54 heb ick Pouwels Jelles een vamboes cort ende 4 gathen gemaeckt om 2st.
[wil verreecken]

Peter Jansz. toe Derssum is my schuldich 14st. van een _ ellen suart engels laecken tot een paer nederhosen, noch 13st. van een halff ellen asgrau laken tot een paer nerderhosen ende dat toe betaelen toe licmis, noch 7st. fan een ferndel suart laken tot een paer frouwen hosen. Ende boven dat parcheel stondt ge-screven, ontfangen 3 hoenderen elck voer een blanck van Pieter op die Ryp. Ende vorts inde margine staet, hier op ontfangen 3 schapen kesen het stuck voor 2st. op die brol.
[Berent heeft op deese ontfangen 2 £ 2st.]
(593)
Opten den 5 augusto Ao 59 heeft Pybe Aggez.in die Poelen op die Ryp van my gecoft 4 ellen suart engels laecken tot een jesse ende om een pels voor zyn vyf die ellen om 38st. ende noch twe ellen roodt engels laecken tot een hemsroeck ende tot een paer hoesen voor een jonge die ellen om 32st. ende dat toe betalen toe alder heylen naestcomen. Facit 7 g.g. ende 20st.
[Op desen heeft Berent ontfangen 7 g.g.]

Opten 26en marty Ao 58 heeft Pieter Jansz. op die Ryp heeft van my gecoft 4 ellen fin suart engels laecken tot een palrock ende tot hemsroeck mouwen die ellen om 37st. ende noch 3_ ellen suart engels laecken tot een rock die ellen van 31st. noch 4 ellen men een halff verndeel suart slecht die ellen (594) van 20st., noch 17_ st. van 2 ellen men een suart fuoer an die jesse, noch 3 ellen men een ferndeel blau amsfoert laecken die ellen van 13st, noch 13_ st. van 3 ferndeel roodt flaems laecken tot hosen ende dattoe toe betaelen 5 g.g. een maent over mey ende die reste in margriete merck naestcomen. End noch 3 ferndel suart engels laecken tot een hemsroeck lyff die ellen van 31st. Facit 15 g.g. ende 6st.
Hier op ontfangen 9 golt g. op dese somma. Hier op ontfangen 4 dalers.
[is niet ontfangen]

Opten 27 may Ao 58 heeft Pieter Jansz op die Ryp van my gecoft blau ende suart laken tot (595) boexen ende tot strompen voor 34st. ende dat toe beta(e)len toe matheus naestcomen ende 9st. van 3 ferndel roodt amsvoert laken ende noch 1_ ellen roodt engels laecken die ellen van 21st., noch 14st. van _ ellen suart engels laecken tot een paer vamboes mouwen. Met Peter gerekent dat my compt 3 g.g. en 20_ st. Inde margine boven staet gescr. hier op ontfangen 2 g.g. ende 2st.

Onder lettre R.
Opten 25en aprilis Ao 54 heft Rinck Gerbranda van my gecoft twe ellen (e)en ferndel fin grau engels laecken tot (e)en mantel die ellen om 2 flippes g. Facit 3 g.g. ende 3_ st.
Noch 2 g.g. ende 1st. van 3 ferndel ende een sestiendel foerneel dat tot die mantel daen is, noch 9st. van een ons syde daer tot die mantel daen is, 1st. van scheren, noch 12st. van die mantel toe (596) maken, noch 10st. van die coller. Facit 6 g.g. ende 8,5 st.
Ende noch 10st. van een foersetten muts met lammeren fuoert, foerset ende maecke loen.
In margine staet, hier op ontfangen 6 g.g.
[Berent Douwes heeft op die parcheelen van Ryoerdt Adtgers zoen ontfangen 1 £, 11st., 3 d.]
Opten 20en may Ao 59 hebben Rouerdt Adgerz. t'oesterwierum ende ick gerekent dat my compt van hem 2 g.g. men 2_ st. Opten 20en may Ao 59 heft Ruiert Adgerz. t'oestervierum van my gecoft 3 ellen suart cirsaey die ellen om 15st. ende dat toe betalen tot matheus nastcomen. (597)
Opten 11 augusto Ao 59 heft Ruiert Adgersz. van my gecoft 4_ ellen suart engels laecken tot een hoyck ende tot 1cragen ende tot mouwen die ellen om 38st, noch 2 ellen taneyt laecken om een pels die ellen om 34st. noch 9st. van een _ ellen blau fits laken ende dat toe betae(le)n toe matheus naestcomen.
Facit 10 g.g. ende 13st. Ende noch 33_ st. van vyff ferndel blau laecken tot twie broucken.
Inde marge staet gescreven, hier op ontfangen 5 g.g., hier op ontfangen 2 dalers, noch ontfangen 3 g.g. en 10st.

Opten 10en september Ao 59 heft Reyner Arentsz. op dat bil van my gecoft 5_ ferndel ysgrau laken tot een paer hosen, die ellen voer 36st., noch 8_ st. van 3 ferndeel roodt amsvoert laken tot fuoer in (598) een broeck, noch 54st. van 4 ferndeelen fin suart laken. Die twee farndelen nam Mary met thus ende die ander 2 ferndelen daer maeckte ick crage ende een paer hosen aff Noch een enckel daler van flunel daer tot Marys craeg gedaen is met slippen, noch 4st. van syde daer tot die crage gedaen is, noch 5st. van die crage toe maken, noch 1st. van die hosen toe maken, noch 5st. van die ander frouwen crage toe maecken, noch 21st. van foernel daer tot die crage gedan is, noch 5st. van slippen, noch 4st. van syde daer toe die crage daen is. Facit 9 kals g. ende 3 _ st.
[deese heeft Berent ontfangen]
Noch 7st. van een paer hosen voer een meyske, noch heft Reyner van my gecoft 5 ferndel suart (599) engels laken tot een vamboes die ellen om 33st., noch 2 ellen ende een ferndel blau amsvoert laken die ellen om 13st. ende dat toe betalen toe mey nastcomen.

Onder lettre S.
Opten 24en may Ao 59 heft Siuert Suertvegers vyff van my gecoft 2_ ellen roodt amsvoert laken tot fuer in een rock die ellen om 13st. ende noch 2 ellen ende 1_ ferndel roedt ende suart flaems laecken tot een hemsrock ende boxen ende twee overlyven die ellen om 28st. ende dat toe betalen 14 dagen voer matheus marck naestcomen. Facit 5 karoles g. men 1st.
[is niet ontfangen] (600)

Sybout Sicke ome vyff is schuldich bleven van roodt fuoer.
[is niet ontfangen]

Opten 15 december Ao 59 heft Sipke Jansz. toe Mantgum van my gecoft laken ende is my my sculdich bleven die soma van 3 g.g. ende 2_ st. Ende dat toe betaelen in margriete merck naestcomen.
[is by Baerent ontfangen]

Opten 11en december Ao 59 heft Syoucke Metseler van my gecoft vyff ferndel suart flaems laecken om 35st. ende dat toe betaelen toe paesck naestcomen, noch 7st. van een ferndeel suart laken tot een paer hosen. [rest noch]
(601)
Opten 17en marty Ao 59 hes Sas Pietersz. toe Marssum van my gecoft 3 ellen ende een ferndel suart engels laecken die ellen om 40st., noch 3 ellen roodt foer die ellen van 13st., noch 24st. van een ellen suart amsterdams laecken. Dat toe betaelen toe Sinct Jan naestcomen, noch 10_ st. van een oert rest. Facit 10 g.corent ende 3_ st..Inde marge staet, hier op ontfangen 7 kals.g. ende 12_ st.
[rest noch]

Onder lettre T.
Tiepke Martensz. toe Jelsum heeft gecoft voor 37st. ende een oerken an drie diverse stucken lakens.
Noch 38st. ende (e)en blanck tot een paer mouwen, noch 6st. een oerken van een ferndel suart cempes.
Inde margine staet, hier op ontfangen 2 enckel dalers.
[rest noch]
(602)
Opten 13en september Ao 57 is Tryncke Foppes my sculdich bleven 3 golt.g. ende 21_ st. van een grau bouwen ende dat toe betaelen voor alder(heyli)gen naestcomen, noch 12st. van die bouwen toe maken, noch 2st. van scheren, noch 9st. van een ferndel grau laecken daer tot die bouwen gebrock vaere, noch 1st. van syden lindt. Rest 3 g.g. 25st. Inde marge staet, hier op ontfangen 21st.
[rest noch dan heeft Berent op deese ontfangen t onderpant twie golden ringen]

Tryn Jacobs by ons lief frouwe poert is my sculdich 27st. van cempes laecken ende dat toe betalen toe paesck.
[niet ontfangen]

Tryn Gabbes is my sculdich 14st. van een paer cirsayen hosen.
[is niet ontfangen]
(603)
Thoen Alberts 8st. van die suarte rock toe maken, 3_ st. van dat laecken toe scheren, noch 14st. van 4 ellen foersteyn daer tot die rock ende tot die bouwen gedaen is, ende een blanck van syden lindt tot die rock, noch 18st. van 3 ferndel roodt engels laecken foer in die rock, noch 10st. van die bouwen toe maecken, noch 30st. van 3 ellen suart fuoer, noch 6st. van trip, _ st. van haecken, 2st. een oerken van dat taneyt toe scheren, anderhalff st. van suart lin daer in die strompen, noch 1st. van syde, noch 2st. van die crage te maken, noch 14st van die hosen, noch 40st. van _ ellen foernel noch 5st. van een paer slippen toe die crage, noch 33st. van een ellen taneyt laken tot een kindt jesse, noch 1st. van dat (604) kindts jesse toe scheren ende van dat roodt fuoer in die rock. Facit 9 karoles g. ende 14st.
Inde marge stondt gescreven, hier op ontfange 3_ daler.
[is niet ontfangen]

Opten 6en aprilis Ao 57 heeft Tjebbe Vobbez. toe Deynum van my gecoft voor 27st. laecken ende dat toe betaelen toe Sinct Joannes naestcomen.
[is niet betaelt]

Onder die lettre V.
In den eersten is Vybren Eelkes my sculdich 12st. van die twe mantels toe maecken voer die jonge, noch 2st. voer die jonge hose te maken, noch 2st. van die jonge vamboes toe maken, noch 20st. van die bonte cirsack toe maecken, noch 12st. van Vybrens tabbert toe maecken, noch 18st. van die graue (605) mantel toe maecken, noch 8st. van die soens cap toe maecken.
[rest noch]

Opten 29 october Ao 58 heft Vigger Villems toe Dycxterhusen van my gecoft anderhalff ellen suart engels laecken tot een paer hosen die om 32st., noch 1_ (ellen) roodt engels tot een hemsrock die ellen om 28st., noch 21st. van een halff ellen fin suart engels laecken tot een crage ende tot mouwen, noch 14st. van een ellen blau amsvoert laecken tot fuoer ende dat toe betae(le)n toe pinxter naestcomen.
In margine staet gescreven: Facit 4 g.g. ende 13st.
[hier op ontfangen bij Baerent Douwes 2 g.g. 10st.]

Oedts Witzes opde nye stadt is sculdich 10st. een oerken van een halff ellen ende een sestiendel (606) suart flaems laken ende dat toe betaelen (e)en veck nae alderheyligen ende noch 9st. van een half ellen suart flaems laecken. De 10en december affgenomen int jaer van 53.
[is niet ontfangen]

Vybren Eggez. coster toe Goutum is sculdich 15st. van een hemsroeck laecken van 1_ ellen roodt dortmans laecken ende dat toe betalen toe mey int jaer van 54, noch 14st. van lient gelt.
[rest noch]

Pitter Eelckez. toe Swichtum is sculdich 13_ st. van een halff ellen suart laken ende dat toe betae(le)n in mateus marck.
[is bij Berent ontfangen]

Opten 2e november Anno 53 heft Oedts toe Beckum van my gecoft 2 ellen roodt engels laecken (607) tot een clet die ellen tot 35st, noch 7 ellen roodt casiant die ellen van 7st., noch 1st. van dat laecken toe scheren, noch 9st. van fuoer daer in dat clet gedaen is, 1st. van roode syde, 1st. van canifas, noch 25st van dat clet toe maken. Facit 5 g.g. ende 16st. In margine staet, hier op ontfangen 2 g.g. ende 10st.
[is deese bij Berent ontfangen]

Continueert den lesten january Ao voirscr.

Seven memorie scedullen van laecken by wylen Jan Douwes van Hans van Lommen alst scheen ontfangen. Elcks buyten op geteyckent met N.
(608)
Noch vier missiven elcx buyten op geteyckent met lettre O.

Item noch acht memorie scedullen van laecken ende anderssins sonder datter eenige naemen ofte bescheyt inne bevonden worde van wyen die laeckenen ontfangen waeren, elcx buyten opgeteyckent met P.

Een baer tusschen Frans Gerritsz. als voormondt over ende tot de naegelaeten weeskinderen van Hans van Lommen in dier qualiteyt voor hem selve is ter eenre ende Jan Douwes ter andere zijden van (609) date den 21en octobris Ao 54 onder gescreven S.Emes, Inte Syurdtsz. buyten opgeteyckent met lettre Q.

Een accordt tusschen Hendrick Albertsz. ter eenre ende Jan Douwes ter andere zijde van date den 16 novembris Ao 1556. Ondergescreven Maerck van Schoten, Henryck Albertsz. buyten op getekent met lettre R.

Memorie scedullen van laecken ontfangen van Hendrick Mons buyten op geteyckent met lettre S.

Een memorie schedulle van laecken ontfangen van Arys Boelis t'Amsterdam buyten opgeteyckent met T.

Vier memorie scedullen van laecken ontfangen van Aert Tylens coopman binnen Antwerpen. (610)
Elcx buyten opgeteyckent met V.

Een quitantie van verexchysde laecken van date den naestlesten july 1558, overgeteyckent C.Raedt buyten opgeteyckent met lettre X.

Copie van sekere vercoopinge van boelgoederen by Matheus Sluys vercofft. Ten versoecke van Pieter Claesz.op Nyelant, Gerbrant Jansz. tot Bilgaet, Jan Douwez. ende Sybrant Pietersz., burgers (611) Leuwarden als tuteurs ende voermonden over die nagelaten weeskinderen van wylen Pieter Symonsz. opt Nyelant by Leuwarden. Opten 17en in aprili Ao 1553 ende int leste geteyckent M.Sluys.
Buyten opgeteyckent met lettre Y.

Item is noch bevonden inden selven sterffhuyse een viercant papieren scryffboeck int voorste blat vanden welcken stondt gescreven met groote roode letteren: Liber medicinarus ende met groene letteren Hans Croes 1547 inden welcke bevonden zijn dese navolgende parchelen open ende nyet duergestrecken te zijn van Nanninck gecoft in franker marckt. (612)
Int jaer van 57 eenendertich ellen blau kempens laecken die elle om 18st., noch 16 ellen suart kempens die ellen om 18st, noch 13_ ellen taneyt kempens die ellen om 18st.
Facit dat kempes bedraecht 54 g.corent ende 9st.
[bij den grietman voirreeckent ende betaelt]
Noch seven ende tnegentich ellen fuoer laecken die ellen om 8st., facit dat fuoer bedraecht 38 karolis g. ende 17st.
Soma 93 kals.g. ende 6st. Ende dat toe betalen toe lief frou lichtmisse Ao int jaer van 59.
Ind marge stondt gescreven, hier op betaelt op den eersten mart 5 ducaten stuck van 41st. noch (613) opten dach mart 10 gulden corent tonnis noch Nanninck geven 8st. in die stoef, noch bataelt 10 kals. g. opten 10en juny Ao 59 Nanninck noch Nanninck geven 10 kals.g. opten 12 augusto Ao 59.

Opten eersten dach mart Ao 59 heft Enbert Flipsz. van my ontfangen 8 ducaten ende die ducaten stuck voor 42st. met soe feel dalers dat het 30 carolus g. bedraecht ende 7st. noch die falck geven drie nenegese (Nijmeegse?) ducaten ende een angelot.
Facit 8 cals.g. ende 15st., noch betaelt Ebber 30 kaerles g.

Opten eersten february Ao voirscr. Neel Jan Douwesz. dochter, Pieter Douwez. broeder van den (614) voirscr. Jan ende Anna Willems dochter dienst maecht die voir ende nae den versterven van den voirscr. Jan inden huyse waere geweest mit Berent Douwes oom ende voirmondt van den voirscr. weeskinderen vanden Burgermeester Doctor Seerp Hanye, Jacob Geliss ende Cornelis Vonck schepenen end gecommiteerde vander weescamer inder secretarie der voirscr. stede ontboden (ende) gecompareert ende gevraecht zijnde oft inden sterffhuyse voirscr. geen gelt ofte andere goederen meer geweest dan aengegeven ende by inventaris gestelt waeren, hebben die voorscr. Neel ende Barent verclaert dat ze van andere geene goederen en wisten voorde handt die in den sterffhuyse waeren geweest, oft als noch zyn dan die voirgaende geinventariseerde goederen ende daer en boven noch aen gereeden ( 615) gelde vier philippus dalers van 35st. tstuck ende twee andere dalers van een en dertichsten halven stuvers stuck.
Item inde tasche vanden voirscr. wylen Jan noch eenen halven daler van 15st. ende een oert met omtrent zeven ofte acht stuvers aen silver gelt. Alle twelcke voors die voirn. Neel, Pieter, Anna ende Bernt gesamentlycken ende elcx besunder by eede hebben geaffirmeert ende beloeft zoe verre ende indien in toecomende tyde tot huerder kennisse mochte geraecken te comen eenige goederen ofte gerechticheyden den sterffhuyse toecomende dat zy ende elcx van hen sulcx aengeven ende desen inventa-ris daer mede sullen laeten augmenteren.
Actum ut supra.
In marge: Dees somma is geconvertiert tot den exequien ende aen doot vat ende ander noedtlicke onderholdinghe gelick Neel ende de grietman confiteerden.
kleding op prent spreekwoorden

>> begin