>> HOMEpage

Ingenieurs en kwartiermeesters

Bron: Tresoar, Nadere Toegang 5.09 deel 1 resp. 2
Internetuitgave: M.H.H. Engels, juli 2020, februari 2022

Ingenieurs

 • Arent Arents, (1599-†1621)
 • Matthijs van Voort i.p.v. Arent Arents, 20 maart 1622
 • Jacob Slijp/Slyp i.p.v. Matthijs van Voort, 15 december 1627 (1632 gaan werken voor de hertog van Brunswijk; dagger; 1638?)
 • Gisbert van Voort, extra-ordinaris, 20 maart 1630
 • Lammert Heixan ingenieur te Coevorden i.p.v. Jan van den Bos, 17 november 1631
 • Gisbert van Voort ingenieur te Coevorden i.p.v. L. Heixan, 2 september 1636
 • [Jacob van Voort 1643-1645]
 • Frederick van Voort ingenieur te Coevorden i.p.v. zijn vader G. v. Voort, 16 november 1660
 • N. Top ingenieur bij Prins Maurits van Nassau, 30 april 1673
 • Jan Albertin (Alberdingh?) i.p.v. F. v. Voort, 22 december 1673
 • Hans Wilgenrijs i.p.v. S. Gravius, 29 april 1675
 • Schelto Smisinga ingenieur van de fortificatiewerken te Coevorden i.p.v. J. Alberdingh, 24 februari 1700
 • Ingenieur J. v.d. Broek geaccordeerd in dienst van de generâl Coehoorn, 24 maart 1701
 • Pierre Jaussaud ingenieur van de fortificatiewerken in de schansen i.p.v. S. Smisinga, 22 maart 1704
 • Ingenieur (Pierre/Pieter de) la Rive voor 't maken van een kaert bij de limit-scheidinge bij de Bourtange 100 £, 9 januari 1744
Uit de naamlijst van Landmeters:
• Slijp, Jacob 1-9-1618 in 1627 door de Staten aangesteld als ingenieur.
• Heyxan, Lambert Ottes 10-4-1619 ingenieur van de Staten te Coevorden, waar hij in 1636 werd opgevolgd door Gisbert van Voort.
• Gravius, Sytse 8-3-1655 woonachtig te Idaard en Grouw. Deed opmetingen t.b.v. de atlas van Schotanus. Ingenieur. In 1675 werd hij als zodanig opgevolgd door Hans Wilgenrijs.
• Graad, Claes Pieckes Harlingen 12-3-1673 tevens beëdigd als ingenieur. Was ook wijnroeier. Hij schreef: De nieuwe en vermeerderde roykonst, Amsterdam 1679.
• Smisinga, Scheltonides Everhardus [Schelto Everardi] 22-9-1699 vaandrig van een compagnie infanterie. In 1700 door de Staten aangesteld als ingenieur van de fortificatiewerken te Coevorden.
• Elslo, Ulrick Abelus van Bolsward 27-3-1732 beëdigd als landmeter/ingenieur.
• Boer, Jelle Taekes de Makkum 6-6-1736 's Lands ingenieur.
• Edger Cornelis Engehuis 22-5-1596 archief gewestelijke besturen van Drenthe vóór 1814, inv.nr. 14, resolutie Drost en gedeputeerden deel V, f. 9v-10. Noemt zich ook ingenieur.
• Johan Sems 1602 archief Staten van Friesland, 1580-1795, inv.nr. M 11b, deel A, fol. 81. Landschapslandmeter. Actief in de drie noordelijke provincies en in Denemarken, waar hij ingenieur van koning Christiaan IV was.
ingenieur, militair: • Arentsen, Arent • te Coevorden: Hardema, Jan • te Coevorden: Heyxan, Lambert • van Friesland: Matheus, w. Joost • Voorst, w. Jacob van • Yges, Jetze

Kwartiermeesters

 • Bernardus Furmerius kwartiermeerster (k.) i.p.v. Hector Friesma 16 maart 1616, van het Friese regiment i.p.v. zijn w. broer 6 december 1620
 • Daniel van Breda op verkiezing van Zijne Prinselijke Excellentie k. 3 september 1622
 • Matthijs van Voort k. i.p.v. B. Furmerius 15 december 1627
  Volgens van der Aa liet deze vestingbouwkundige of ingenieur bij het beleg van 's Bosch in 1629 Graaf Ernst Casimir van Nassau een door hem ontworpen plan van aanleg van een vervaarlijk grote loopgraaf aannemen, waardoor hij de belegeraars een gewichtige dienst bewees. Daarna enige tijd naar het buitenland (Duitsland?). De kinderen van de "quartiermeister Foort" komen in 1636 voor op de genodigdenlijst voor de begrafenis van Albert Ornia uit de wijk St. Jacobsstraat, Naauw, Weaze: waren hun ouders (Matthijs van Voort en Lijcke (Lyncke) Jarigsdr = Catalina Knijff) toen overleden?
 • Jan Haquet k. i.p.v. Hans van St. Truijen 9 november 1630
 • Aleff Sakes k. i.p.v. Jacob van Voort 21 januari 1642, eed 5 februari
 • Bote Edes Brantgum k. van het regiment van kolonel Oenema i.p.v. Jarigh van Voort 10 februari 1644
 • Petrus Fogelsangh k. i.p.v. Aleff Sakes Idsinga
 • Jan Haubois k. van het regiment van kolonel Schwartzenberg i.p.v. w. B.E. Brantgum 29 juni 1667
 • Joannis Abbas k. van het regiment van de kolonel Amama 7 februari 1668
 • Sipcke Annes Jorna k. in omnibus i.p.v. w. J. Abbas 17 oktober 1668
 • Meinardus Huijchius k. van het regiment van kolonel Schwartzenberg i.p.v. w. J. Haubois 5 maart 1670
 • Johan Crabb k. van Prins Hendrick Casimir van Nassau i.p.v. P. Nijenhuis 3 mei 1672, 24 dito
 • Barent van Sevenaer k. generaal van de cavalerie 13 mei 1673
 • Hendrick van Swaneburgh k. i.p.v. Robert Abercromme 29 april 1674
 • Bartholomaeus Clerchq k. van het regiment van Zijne Vorstelijke Doorluchtigheid 15 februari 1676
 • Johan Peterson k. van het regiment van kolonel Stecke i.p.v. H. Voogd 6 februari 1677
 • Alsmus van Classinga k. van de kolonel Scheltinga i.p.v. P. Rutger 22 januari 1692
 • Barent Weiseman k. van de hertog van Sachsen-Eisenach i.p.v. S. Meijer 22 december 1692


Mathijs van Voort/Foort
op een toren met kanonnen voor een vesting
landmeetinstrumenten als attributen
onderschrift: Ingienjuer en Cartier Mr. Foort

niet gesigneerd schilderij uit de collectie Hobbe Baerdt van Sminia;
diens schoonzoon jhr. Johan Emilius Abraham van Panhuys nam als erfgenaam de collectie mee naar Leek; in 1949-1950 werden de stukken tentoongesteld in het Fries Museum; sindsdien waren ze niet meer te achterhalen (Ubbo Emmius, Willem Lodewijk, graaf van Nassau (1560-1620) - vertaling P. Schoonbeeg, red. F.R.H Smit, E.H. Waterbolk, F. Westra - Hilversum 1994, p. 53). In februari 2022 hebben amateur-historicus André Buwalda uit Schettens en conservator Jeroen Punt van het Nationaal Militair Museum in Soest de officiersportretten uit de collectie Hobbe Baerdt van Sminia teruggvonden: acht in museum Nienoord en nog eens tien in particulier bezit en één in Paleis Het Loo; vgl. LC 19-2-2022, achtergrond blz. 12, Vergeten kapiteinsportretten. Onder de titel 'Portretten van het Friese regiment' zijn ze te Bolsward tentoongesteld in cultureel-historisch centrum De Tiid en vanaf medio 2022 op landgoed Nienoord te Leek.

>> begin