>> HOMEpage

Waar uithangt/uitsteekt ...

Bron: HCL, index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
Internetuitgave: M.H.H. Engels, januari 2018
Gegevens uit autorisatie-, certificaat-, hypotheek-, informatie-, resolutie- en weesboeken

uithangtekenaktedatum en locatie
drie gouden roemers gg008-691612-04-25; Hypotheekboeken
Hypotheek (f. 1.000.-.-), op een huisinge, daer de drie golden roemers uithangen, staende en gelegen bij de Wirdumerpoorte, binnen Leuwarden, ten behoeve Jan Oor, sergeant.
witte leeuw gg072-77b1679-06-17; Hypotheekboeken
Een coopbrieff geregistreerd, tersake het vercoopen en in eigendom overdragen van een seeckere huijsinge cum annexis [= met alle toebehoren], staande en gelegen op de dijck omtrent de Wirdumerpoort, binnen Leeuwarden, alwaar 'de witte leeuw' uythanckt, bij Lieuwe Hessels, mr. cleermaker, en andere bewoont, aan Tiaaard Melles, mr. backer, en Trijntie Tialles, echtelieden, binnen Leeuwarden, voor 1200.-.- goutguldens.
twee kurassiers L848-339b1630-01-09; Certificaatboeken
Aankoop van een nieuwe huijsinge, plaats en closbaan, in de Atsmastege, alwaar de twee curassiers uijthangen, van Hill Jansdr. huijsvrouw van Tijerck Claas, (eerder weduwe van Hans Duijvel), voor 1000 goudguldens, plus een beker.
groene kan gg004-16a1607-03-02; Hypotheekboeken
Een huyrcontract (huyrcedulle) geregistreerd, tersaecke het huyren van een seeckere huysinge cum annexis, bij Niesken Heerckes (verhuyster) tegenwoordich bewoont, staende en gelegen binnen dese Stede bij de Hoexterpoorte aan 't Bolwerck, daar de groene canne uithangt voor de tijt van vier jaren voor 60 - - goudguldens per jaer, van Nieske Heerckes,- weduwe van wijlen Rochus Folkertsz. - nu tegenwoordich echte huijsfrouwe van Rienck Oentzesz - alhier, bij de Hoexsterpoorte.
roosje Res-1689/03/15c1689-03-15; Resoluties
Hans Hendrix, wiptapper, wonende alhier in de opgang van de Nieuwebuijren, alwaer het roosie uijthanght, of Doolhoff.
roosje c004-4381689-03-12; Informatieboeken
Hans Hendrix, wiptapper, wonende alhier in de opgang van de Nieuwebuijren, alwaer het roosie uijthanght, of Doolhoff.
gedraaide tafelpoten gg023-144a1628-05-01; Hypotheekboeken
Hypotheek op een huisinge, staende en gelegen in de Speelmansstrate, daer de gedrayde taeffel Stylen uithanght, binnen Leeuwarden.
gekroonde zwaan gg001-237a1603-11-11; Hypotheekboeken
Een contract van huijringe en verhuijringe geregistreerd, tersaecke het huijren van een seeckere huijsinge, staende en gelegen op de breede zijde van de Nijewestadt, alwaer de gecroende swaen uithangt, binnen Leeuwarden van Wouter Jansz, als voormomber over Uijlcke Thijsz, student te Leijden, naegelaten soon en erffgenaam van wijlen Thijs Jansz en Wijts Uijlckes, weduwe van wijlen Thijs Jansz, alhier, voor 130,-- goudguldens per jaar.
witte eenhoorn gg003-1631606-10-02; Hypotheekboeken
Hypotheek (f 600,-) op een halve huijsinge, mette plaatske en de schuijre daarachter staande en gelegen bij de Vischmarct, daer de Witten Eenhoorn uijthangt, binnen Leeuwarden.
Bergummer schip x014-3521742-09-20; Weesboeken
Bewoner van huis aan de Noordzijde van het Vliet waar het Bergummerschip uithangt.
put gg001-651601-05-12; Hypotheekboeken
Harmen Hendrixsz, backer en burger en Trijn Jansdr, echtelieden op de smalle sijde van de Nijeuwe Stadt, alhier, alwaer den puth uijthangende is.
wapen van Amsterdam c005-4331694-10-23; Informatieboeken
Harmen Allerts, hospes, wonende aan de Grachtswal, buiten de Wirdumerpoort, alhier.
De herbergh, alwaer 't wapen van Amsterdam uijthanght.
gouden fontein L848-24a1616-03-26; Certificaatboeken
Verkocht een huijsinge, staende op de smalle zijde van de Nieuwestadt (alwaer de gulden fontein uithangt) aan de echteluijden Melle Tiaerdtszn en Nel Louisdr, voor de summa van 1490 goudguldens, vrij geld, belast met grondpacht à 14 stuivers per jaar.
druif L848-339a1620-11-21; Certificaatboeken
Verkocht: een huijsinge, alwaer de druijff uithangt, omtrent de Hoexterpoorte, voor 1562 goudguldens en 14 stuijvers, aan de echtelieden Jan Jacobszn., backer, en Claaske Doededr., echtelieden.
Benthem; pauw gg020-44b1624-11-19; Hypotheekboeken
Jurrien Govertsz, schipper en Rints (Rinck) Bauckedr, echtelieden, burgers, de Paau naast het huijs in Benthem aan het Fischmerct, binnen Leuwarden.
Hypotheek (f 2038-19-) op een huijsinge, daar de paauw uithangd staande en gelegen naast het huijs in Benthem aen het Fischmerct binnen Leuwarden.
Antwerpen gg015-81619-11-20; Hypotheekboeken
Een coopbrieff geregistreerd, tersaecke het vercopen en in eigendom overdragen van de twee gerechte achteparten van de huijsinge staende en gelegen bij de Vischmerct, alwaer Antwerpen uithangt
Antwerpen L848-263a1619-09-11; Certificaatboeken
Betreft: verkoop van twee achteparten van een huijsinge, staende bij de Vismerct, alhier (alwaer Antwerpen uijthangt)
drie roemers gg042-83a1649-05-01; Hypotheekboeken
Huurschuld aan Gerrit Nannes, eigenaar van het huis ontrent de Wirdumerpoort alwaer de drie Romers uithangen.
vergulde pauw gg025-1081631-02-27; Hypotheekboeken
Een coopbrieff geregistreerd tersaecke het vercopen en in eigendom overdragen van een seeckere huijsinge, plaats ende loodts cum annexis, staende bij de Vismerckt alwaer de vergulden Pau uijthanght
Mechelse toren gg022-2001627-06-25; Hypotheekboeken
Hypotheek (200,-- goudguldens) op een huisinge, staende en gelegen bij de Wirdumerpoort, binnen Leeuwarden, alwaar de Mechelsche toorn uithanght.
toren van Mechelen gg015-1051620-04-11; Hypotheekboeken
Hypotheek (f 1085-18-) op een huijsinge, staende en gelegen bij de Nieuwestadt, binnen Leuwarden, daar de thoorn van Mechelen uithangt.
wit kruis gg003-431605-12-05; Hypotheekboeken
Geldgever (f. 300.-.- goudguldens), aan Jan Lambertsz., burger en herbergier, en Anna Syuerdts, echtelieden, binnen Sneeck, ten behoeve van een hypotheek op een aan hen toebehorende huysinge, staende en gelegen op de smalle sijde van de Nyuwe Stadt [= Nieuwestad], daer het 'Witte Cruys' uithangt, binnen Leuwarden.
groene kan w004-211659-05-16; Autorisatieboeken
Curator: Rienck Simens, in verband met de verkoping der camer staende achter de groene Can.
zwarte vilthoed gg027-1521634-05-01; Hypotheekboeken
Hypotheek (f 200,-) op een huijsinge, bij de Heer van Amelantspijp, daar de swarte vilthoed uithanght, binnen Leuwarden.
vijf sterren gg032-1611639-08-06; Hypotheekboeken
Debiteur op een aan hen toebehorende huisinge en hovinge cum annexis, staende en gelegen dicht aan de Gasthuispiep, daer den vijf starren uijthanckt, binnen Leeuwarden
drie schoppen gg015-961620-04-01; Hypotheekboeken
Hypotheek op veertiende achtiende parten van een huijsinge, staende en gelegen bij de Broll, alwaer jegenwoordich de drie schoppen uithangen, binnen Leeuwarden.
rode leeuw gg024-901629-07-01; Hypotheekboeken
Een coopbrieff geregistreerd, tersaecke het copen en in eigendom overnemen van een zeeckere huijsinge ende plaetse, staende en gelegen op de smalle sijde van de Nieuwestadt, binnen Leuwarden, alwaer jegenwoordich den Roden Leuw uithangt, streckende voor van de straat tot achter aan de huijsinge, staende in de St. Jacobsstraat, alwaer de Witte Helm uitsteeckt, van Hendrick van Marsum, medegemeensman der stede Leuwarden, en Jantien Benedicti, echtelieden binnen Leuwarden, en Hester Loo, weduwe van wijlen Dr. Nicolaus Walling, in leven secretaris der stede Doccum, voor de somma van 3495,- goudguldens.
zwart kruis gg092-90a1700-11-07; Hypotheekboeken
Coopbrieff geregistreerd tersake het kopen en in eigendom overnemen van de gerechte helffte van seeckere huijsinge en hovinge, beneffens oock de helffte van het tuijntie bij Bronger Hes, gebruickt wordende, staende en gelegen omtrent de meervischbancken bij de Sacrementstraat, binnen Leeuwarden, alwaar het Swart kruijs uithancht voor f 2850,-, van Rixt Cornelis, weduwe van Conrardus Ludinge, in leven med Dr. thans te Franequer.
vergulde braadpot gg012-741616-07-16; Hypotheekboeken
Hypotheek (f 200,-), op een huijsinge, staende en gelegen op de Njiebuijren, alwaer de vergulden braedpot uijthangt, alhier.
Mechelse toren gg024-251a1630-06-03; Hypotheekboeken
Een acte geregistreerd, waarbij persoon verklaart dat hy de gerechte dardepart van 2000 - goudguldens nu May 1630 verschenen, ter cause van het tweede termyn van de coopschat van een huis op de Nieuwestadt, daer de Mechelsche Toorn uijthanget, van Hendrick Meyer - deurwaerder heeft ontvangen.
blauwe leeuw L849-374a1631-08-09; Certificaatboeken
Geeft last aan voornoemde Bernardus om de cooppbroef te passeren en de penningen te ontvangen van Willem Willems, cum uxore, te Amsterdam, voor een huijsinge, staande op het Rustland, alwaar de blauwe leeu uijthangt, hetwelk voornoemde Willem van voornoemde Sierxsma heeft gekocht.
fontein gg004-39a1607-05-09; Hypotheekboeken
Hypotheek (400,-,- goudguldens) op een huysinge, staende en gelegen op de Nyestadt, binnen Leeuwarden, daer die fonteine uythangt.
vergulde roos M722-10a1708-06-04; Uitspraken door Policymeesters
Edzert van Burmania, grietman van Ferwerderadeel en gedeputeerde te Leeuwarden ("bij de Boterwaegh alwaer de vergulden roos uythangt"), geschil met Hotze van Huijsum over de overhangende zijmuur van het huis van Van Huijsum in een "vrije" steeg.
vier pilaren M722-29a1722-03-27; Uitspraken door Policymeesters
Joannes Jans Dijxtra, te Leeuwarden (in een steegh tusschen de Amelandts en dubbele piep naast de huijsinge daar de vier pijlaers uijthange)
Geschil met Eppo Regnerij over het gebruik van een steeg.
Oostergo c002-39a1872-10-11; Informatieboeken
Thijs Harckes, herbergier in het huis van, alwaar Oostergo uithangt, op Ewal.
Galenus van Echten, wonende alhier. (meester chijrurgijn en burger.)
zwart paard gg021-641625-10-27; Hypotheekboeken
Een coopbrieff geregistreerd, ter saecke het vercopen en in eigendom overgedragen van een zeeckere huijsinge, schuijre, hovinge, stocken , bomen en plantagie staande en gelegen op de brede zijde van de Nieuwestad - binnen Leeuwarden alwaar de swart peerd uijthangt, streeckende voor van de Nieuwestad tot achter aen Stadsbolwerck met oock de camer bij 't zelve bolwerck, staende en alle verdere toebehorende annexen en gerechtigheden aan Tijs Pietersz - backer - en Idtien Bauckes dochter echtelieden te ..... voor de somme van 2400 goudguldens.
zwart paard L849-131a1624-01-06; Certificaatboeken
Verkocht: een huijsinge, schuir en hovinge, op de brede zijde van de Nieuwestad, alwaar het swart peerd uijthangt, benevens een camer, aan het Bolwerck, aan de echtelieden: Thijs Piers, backer en Idtien Baucke dochter voor 2400 goud guldens.
witte zwaan gg092-201700-04-05; Hypotheekboeken
Coopbrieff geregistreerd, terzake het verkopen en in eigendom overdragen van de gerechte vierde part van de huijsinge, alwaar de witte swaen uijthanckt bij de lange Piep - binnen Leeuwarden aan Jan Clasen Kalck, - en Aaltie Elias Richart - echtelieden -bij de bleeck - buiten Leeuwarden, voor f 400,-
beurs gg024-1391629-11-22; Hypotheekboeken
Hypotheek (f 150,-,-) op een huijsinge cum anexis, staende recht over de Latijnse Schole, binnen Leeuwarden, alwaer de beurs uijthangt.
zwart zadel x012-541665-10-03; Weesboeken
Jan Jansz, bewoner van het huis op de brede nieuwe stadt, waar 'het swarte sael' uithangt.
Pieter Jochums. bewoner van het huis "in de drie haringen".
gouden paard L849-1281623-12-02; Certificaatboeken
Aan de olde schepen Arien Janszn van den Bosch overgedragen een huijsinge op de Turfmerckt, tegen een huijsinge bij de Kelders (alwaer het gulden peert uithangt).
vergulde hand gg015-921620-03-20; Hypotheekboeken
Een coopbrieff geregistreerd tersaecke het vercopen en in eigendom overdragen van een zeeckere huijsinge, staende en gelegen in 't Nau aan de Noorderzijde van 't Diept, binnen Leuwarden, alwaar de vergulden handt uijthangt, tegenwoordich bij de vercopers bewoont, aan Anthonis van Hees, mede vendrich van de burgerie der stede Leeuwarden, voor de somma van 2703,- goudguldens.
rode leeuw gg024-1531629-12-29; Hypotheekboeken
Een huijrcharter geregistreerd, tersaecke het huijren van een zeeckere huijsinge met de mouterie bij dr Hero à Schingen en Griet tegenwoordelick bewoont staende en gelegen op de Nieuwebuijren daer die Rode Leeuw uijthanght, binnen Leuwarden gedurende den tijt van ses jaren beginnen de 1 Maij 1624 van Wopcke Jarichsz, rentemeester der stede Leeuwarden binnen Leuwarden, voor de somma van 59- goudguldens per jaar.
drie kronen x014-2051718-07-09; Weesboeken
Gatze Wijtses, bewoner van een huis in de Amelandsstraat waar de "Drie kroonen" uithangt.
zwart kruis L848-3451620-12-29; Certificaatboeken
Betreft: verkoop van een huijsinge, schuijre en plaetse (alwaer het swarte cruijs uithangt) bij de Franciscipijpe door voornoemde Tziempck, aan de echtelieden: Jacob Claeszn - lakencoper - en Sijntie Jorisdr, voor 2800 goudguldens plus 2 rosenobels, voor de kinderen van de swager van voornoemde Tziempck: Jacob Feddes. (welke haar bij de verkoop adsisteert)
groene kan L849-418b1641-02-22; Certificaatboeken
Gekocht: een huis alwaar de groene kan uithangt, van Dirk van Essen, cum uxore, voor 673 goudguldens.
zwarte hond gg042-691649-04-27; Hypotheekboeken
Een coopbrieff geregistreerd tersaecke het vercoopen en in eigendom overdragen van een sekere huisinge, staende en gelegen in de Slotmakersstraat, binnen Leeuwarden, daer den swarten hont uijthangt, met den plaets daarachter sampt de beplantinge, daarbij sijnde mitsgaders al 't geen daaraan eerd, slijcker en nagelvast is, aan Hessel Selis, winckelier, en Maijke Sicke Tiercx, echtelieden binnen Leeuwarden, voor 525,-- goutguldens.
wit kruis L848-3521621-01-23; Certificaatboeken
Betreft: verkoop van een vierdepart van een huijsinge, aan de brede zijde van de Nieuwestadt (alwaer het wit cruijs uithangt).
Enkhuizen gg021-971625-12-08; Hypotheekboeken
Een coopbrieff geregistreerd tersaecke het door Gercke Wijbesz Hoptilla vercopen en in eigendom overdragen van de gerechte helfte van een vierde part van de huijsinge, met de eigendom van de gront daar Enckhuijsen uijthangt, staende en gelegen bij de Vischmerct, binnen Leuwarden, en afgecomen van Dirck Govertsz, mitsgaders een vierde part van de gerechte helfte van de resterende drie vierde parten bij wijlen Wietse Tietesdr, Botke Dirxdr kinderen aanbeƫrft etc. aan Christiaan van Juwema en Debora van Wijnbruggen, echtelieden binnen Leuwarden, voor de somma van f 2342-10-.
vergulde haas gg006-1221610-08-08; Hypotheekboeken
Hypotheek ( 200,- goudguldens), op een huijsinge, staende en gelegen bij de Vischmarckt, alwaar de vergulde haes uithangt, binnen Leeuwarden.
witte halve maan L849-1751625-01-21; Certificaatboeken
Gekocht: een huijsinge, op de Kelders, alwaer de witte halve mane uijthangt, van de echtelieden: Reiner Sioerds, executeur, en Henrickien Balthus, voor 1450 goudguldens. Grondpacht: 3 dalers per jaar.
vergulde schoen L848-941617-03-25; Certificaatboeken
Betreft: aankoop van een vierderpart van een huijsinge, schuire, loodse, hovinge en middelplaets, staende bij de Vischmerckt, alwaer de Vergulde Schoen uithangt, van Luts Fitusdr, weduwe van Douwe Thomas, voor 670 goudguldens
drie gouden prinsendaalders L849-1711624-12-18; Certificaatboeken
Betreft: verkoop van een vierde part en een sestiende part van een huijsinge, loodse en plaatse, aan de brede sijde van de Nieuwestad, alwaer de drie golden Princedalers uijthangen, door voornoemde Johannes Culenburgh, aan de echtelieden Jasper Jans (schipper) en Antie Hansedr, voor 1000 goudguldens.
drie prinsendaalders gg025-2801632-03-16; Hypotheekboeken
Een coopbrieff geregistreerd. tersaecke seeckere huijsinge, plaetse en achterhuijsinge, staende en gelegen op de brede zijde van de Nieuwestadt daer de drie prince daalders uithangen, binnen Leuwarden, aan Joannes Culenburgius, doener des Godtlijcken Woorts tot Mantgum en Catalina Bex, echtelieden tot Mantgum, voor de somma van 3651 goudguldens.
drie prinsendaalders gg018-2141623-05-27; Hypotheekboeken
Een coopbrieve geregistreerd tersaecke het door Jelle Atsisz, coopman van cleine waren en burger binnen Leuwarden, voor hemzelf en in tualiteit van vader en voorstander over zijn vijff kinderen vercopen en in eigendom overdragen van de gerechte vierdepart ongedeeld van een zekere huijsinge, staende en gelegen op de brede zijde van de Nieuwstadt, alwaar de drie prince dalers uithangen, binnen Leuwarden, aan Gerrijt Blanckema, burger en apothequer, binnen Leuwarden, voor de somma van 835 goudguldens.
drie prinsendaalders L848-1441618-01-03; Certificaatboeken
Betreft: aankoop van een vierde part van het huijs, alwaer de drie prince dalers uithangen, staende aan de brede zijde van de Nieuwestadt, alhier, van de echtelieden: Sijds Henrixzn en Rintske Hansedr, voor 800 goudguldens (deze echtelieden wonen tot Harlingen).
bonte kat gg016-194a1621-09-10; Hypotheekboeken
Een coopbrieve geregistreerd, tersaecke het copen en in eigendom overnemen van een zeeckere huijsinge, staende en gelegen tusschen de Broll en de Waegspijpe, alwaer de bonte cat uithangt, binnen Leuwarden, van Lou Rieurdtsz, laeckencoper en Tietie Cornelisdr, echtelieden en burgers binnen Leuwarden, voor de somma van 2700,- goudguldens.
bonte kat L848-229a1619-03-04; Certificaatboeken
Betreft: aankoop van een huijsinge, in het Nau (alwaer de Bonte kath uithangt) van de echtelieden Lou Rieurdts, laeckencoper en Tietie Cornelisdr, voor 27oo goudguldens.
wit kruis gg014-31618-10-08; Hypotheekboeken
Hypotheek (100.-.- gouden guldens), op een huijsinge, staende en gelegen op de brede zijde van de Nieuwestadt, daar het witte cruys uythanght, binnen Leuwarden.
prinsendaalders gg023-1481628-05-02; Hypotheekboeken
Hypotheek (f 300,--) op een huisinge, staende en gelegen op de brede zijde van de Nieuwestadt, daer de prince dalers uithangen, binnen Leeuwarden.
Steenwijk gg022-2121627-07-13; Hypotheekboeken
Hypotheek (f 200,-,-) op een aan huisinge, staende en gelegen in de Poststraat, daar Steenwijck uithanght, binnen Leeuwarden.
vergulde haas gg006-1551610-09-29; Hypotheekboeken
Hypotheek (f 755,-), op een huijsinge, cum annexis, staende en gelegen bij de Vismarckst, binnen Leeuwarden, alwaer de vergulden haes uithanght, tegenwoordich bij Doeije Freercksz, koeckebacker, bewoont.
twee kurassiers L849-339a1630-01-09; Certificaatboeken
Verkocht: een nieuwe huijsinge, plaats en closbaan, in de Atsmastege, alwaar de twee curassiers uijthangen, aan de echtelieden Jan Salomons en Jantien Pietersdr, voor 1000 goudguldens, plus een silveren beker.
wit kruis gg072-68a1679-05-27; Hypotheekboeken
Een huijrcontract geregistreerd tersake het verhuijren van de huijsinge cum annexis daar het wit cruijs uithanckt en het brouwgereetschap in is, staande in Leeuwarden, over de heer van 't Amelantshijs, aan Jacob Wouters en Korsie Jans, voor f 250,- per jaar.
bok L849-325b1629-05-11; Certificaatboeken
Op zijn verzoek verklaart Jan Hendrix, mr. spoormaker, dat Keimpo Pieters, ten huijse van Jurrien en in presentie van comparant, van Jurrien gehuijrd heeft de huijsinge, alwaer de bock uijthangt, voor 220 Caroliguldens.
blauwe engel L848-2621619-09-07; Certificaatboeken
Verkocht: een huijsinge exempt een 24ste part, staende bij de Wirdumerpoorte, alhier (alwaer de Blauwe Engel uithangt) aan de echtelieden Jan Assieszn en Luijtein Simonsdr, voor 1200 goudguldens.
hulk (= vrachtschip) gg022-99a1626-12-22; Hypotheekboeken
Een coopbrieff geregistreerd tersaecke het coopen en in eigendom overnemen van een seeckere huijsinge, staende en gelegen in de Bagijnestraat, binnen Leeuwarden, daar de huijlck uithanckt, van Wibrandt Huijbertsz, burger binnen Leeuwarden.
wapen van Wirdum c007-293b1704-01-08; Informatieboeken
Pijter Baeck, oud 37 jaren, Hospes op de dijck of brede St. Jacobstraet, alwaar het wapen van Wirdum uijthanght, alhier.
vergulde kam gg032-1161639-06-06; Hypotheekboeken
Een coopbrief geregistreerd, tersaecke het vercoopen en in eigendom overdragen van een seeckre huisinge en de plaats daarachter, staende en gelegen bij de Vismerckt, alwaer de vergulden Cam uijthangt, met annex en de toebehoorten vandien, tegenwoordich door de copers bewoondt, aan Frederick Hachtingius en Trijntie Claas, E.L. binnen Leeuwarden, voor 5175,-,- goudguldens.
fortuin c006-2491698-02-03; Informatieboeken
Anna van Ameiden, hospita, geboortich van 's Gravenhage, thans gehuwd met Cornelis Hoefnagel, kleermakersgesel, wonende Boterhoeck, alhier, daar de Fortuijn uithangt (sedert Allerheiligen 1695).
Anna van Ameiden voorheen gehuwd met wijlen Hans Jacob (van Heidelbergh), in leven soldaat, en wonende circa 1693 in "De Doolhof", opganck Nieuwebuijren, alhier.
drie hosen (= kousen) gg072-1441679-12-01; Hypotheekboeken
Een huijrcontract geregistreerd, tersake het verhuijren van een seeckere huijsinge, staande en gelegen bij de Fismarckt, daar de drie hosen uijthangen voor de tijt van een jaar voor f 180,-.
drie hosen (= kousen) gg072-144a1679-12-01; Hypotheekboeken
Een huyrcontract geregistreerd, tersake het huijren van een seeckere huysinge, staande en gelegen bij de fismarckt, daar de drie hosen uythangen bij Feickien Bangama tegenwoordich bewoont, van Tyerck Hendrichs Banga, coopman en biersteecker binnen Leeuwarden, voor de tijt van een jaar voor f 180,-,-.
blauwe valk gg072-145a1679-12-02; Hypotheekboeken
Een huijrcontract geregistreerd terzake het huijren van een seeckere huijsinge cum annexis binnen Leeuwarden op de dyck daar de blauwe Falck uythancht, tegenwoordich bij Jacobus Lolckema bewoont, voor de tyt van twee jaren op maij 1679 in te gaan en maij 1681 sullende eindigen, van Jan Sijmens, voor f 180,-, burgerfaandrich en wijncoper binnen Leeuwarden.
keizerskroon gg119-51a1731-06-12; Hypotheekboeken
Bij acte van cessie is de vordering ad f 870,-,- op Catharina Gerlofs, weduwe Jan Willem de Bois, binnen Leeuwarden, terzake koopsom halve huisinge in de Kleine Kerkstraat te Leeuwarden, alwaar de Keijzerskroon uithangt overgedragen aan Dnus. Frederikus Botterweg, predicant en Josina de Lespiere, echtelieden te Harlingen.
keizerskroon gg119-511731-06-12; Hypotheekboeken
Hypotheek (f 870,) op een door Catharina Gerlofs gekochte huijsinge in de kleine Kerkstraat, te Leeuwarden, alwaar de Keijzerskroon uithangt.
wit kruis gg016-131621-01-15; Hypotheekboeken
Hypotheek (f. 50.-.-), op een anpart huysinge, staende en gelegen op de brede zijde van de Nieuwestadt, alwaer het Witte Cruys uijthangt, binnen Leuwarden.
wit kruis gg014-3a1618-10-08; Hypotheekboeken
Hypotheek (100,-- gouden guldens) op een huijsinge, staende en gelegen op de brede zijde van de Nieuwestadt, daar het wiite cruijs uijthanget, binnen Leuwarden.
witte arend gg092-731700-09-17; Hypotheekboeken
Fettie Pijters en Pijter Germanis (ondertekening Pijtter Eerhemans) (in klapper Pijtter Jirremans), echtelieden bij de Hoecksterpoort alwaar de witte arent is uijthangende, binnen Leeuwarden.
gouden troffel gg004-141607-03-02; Hypotheekboeken
Een coopbrieff geregistreerd tersaecke het coopen en in eigendom overnemen van een zeeckere huijsinge cum annexis, staende en gelegen op de tuijnen, binnen Leeuwarden, daer den gulden truffel uithangt van Elisabeth Gerbrens, echtgenote van Ruijrdt Piersz Brandts, alhier voor 3115,-- goudguldens.
witte roos gg052-601659-06-06; Hypotheekboeken
Een coopbrieff geregistreerd, tersaecke het vercoopen en in eigendom overdragen van een sekere halve achter huijsinge en halve hovinge cum annexis, staende en gelegen bij de heer van Amelantspiep, binnen Leeuwarden, achter de huijsinge alwaar de Witte Roos uithanght, bij mij als mede-eigenaar bewoont en gebruickt, aan Sijbren Pieters, lakencoper en Popckien Cornelis, echtelieden binnen Leeuwarden voor 650,-- goutguldens.
drie leeuwen gg072-51a1679-04-20; Hypotheekboeken
Ducke Sijmens (ondertekening Doecke Sijmens) en Japke Botes, echtelieden alwaar de drie Lieuwen uijthangen binnen Leeuwarden.
vergulde kam gg032-1321639-06-17; Hypotheekboeken
Een reversael geregistreerd, tersaecke het vercoopen en in eigendom overdragen van een seeckere huisinge en plaats daerachter, staende en gelegen bij de Vismerckt binnen Leeuwarden, daar de vergulden cam uijthangt, met de annexen ende toebehoorten van dien, tegenwoordich bij de vercopers bewoont, aan Frederick Hachtingh en Trijntie Claes, echtelieden binnen Leeuwarden, voor 5750,-- goudguldens.
blauwe wagen gg020-1951625-04-29; Hypotheekboeken
Een coopbrief geregistreerd, tersaecke het vercopen en in eigendom overdragen van de gerechte helfte van zeeckere huijsinge, staende en gelegen op de brede zijde van de Nieuwestadt, binnen Leuwarden, alwaer de blauwe wagen is uithangende, waarvan de copers de andere helfte medetoebehoort, mitsgaders noch 't gehele brouwhuijs etcetera, aan Marten Ghijsbertsz, old schepen der stede Leuwarden, en Wijtske Pietersdr, echtelieden binnen Leuwarden voor de somma van 1040,-- goudguldens.
perenboom gg018-1661623-04-25; Hypotheekboeken
Een huijrcherter geregistreerd tersaecke het verhuijren van een zekere huijsinge staende en gelegen in de St. Jacobsstrate binnen Leuwarden, hebbende de uijt ende ingangh door sekere stege alwaer op de hoeck de pereboom uijthangt en dat voor de tijt van drie aenmelcanderen volgende jaren waarvan 1 Maij eerstkomende het eerst zall ingaan, aan Sjoerd Melisz, linnenwever, en Hiltie Harmensdr, echtelieden, burgers binnen Leuwarden, voor de somma van 60,-- goudguldens per jaar.
drie klokken gg042-2071649-09-22; Hypotheekboeken
Een coopbrieff geregistreerd tersaecke het coopen en in eigendom overnemen van een sekere huisinge, brouwerije, mouterije, schuire en plaetse, staende en gelegen op de Amelantspijpe, alswaer de drie Clocken uijthangen, binnen Leeuwarden, van Tiepke Takes en Grietie Martens, echtelieden, burgers en coopluiden, binnen Leeuwarden, voor 4145,-- goutguldens.
fortuin gg026-2171633-03-23; Hypotheekboeken
Een seecker reversaal of coopbrieff geregistreerd, tersaecke het vercopen en in eigendom overdragen van een sekere huisinge, staende en gelegen bij de Hoecxsterpijpe aan de westzijde van 't diept, alwaer de foortuijn uijthangd, aan Ete Gerbensz en Fock Rinnertsdr, echtelieden binnen Leuwarden, en aan Mencke Rinnertsz en Popck Etisdr, echtelieden, burgers binnen Leuwarden, voor de somma van 1650,-- goudguldens.
fortuin L849-316a1629-02-05; Certificaatboeken
Betreft: verkoop van een huijsinge en plaatse, aan de westzijde van het diept bij de Hoexterpijpe, aan de westzijde van het diept, alwaar de Fortuijn uijthangt, aan de echtelieden Eete Gerbens en Folcku Rinnerts én Mencke Rinnerts en Popck Eetis, voor 1650 goudguldens.
vier heemskinderen c003-251682-04-20; Informatieboeken
Auck Michiels, weduwe van Tjerck Sijtses, koopvrouw bij de Deinummer Suijpmerck, alwaer de vier heemskinderen uijthangen.
schink (= ham) c002-2661678-05-28; Informatieboeken
Auck Sioerdts, wonende op Camstrabuijren, alwaer de Schincke uijthanght, genaemt het Warmers huis.
zevenster gg109-981721-08-01; Hypotheekboeken
Huur van een huis staende op 't groot Schavernecq binnen Leeuwarden alwaar de Zevenstar uijthangt voor de tijd van een jaer van Hendrick IJpes, mr zeilmaker, binnen Leeuwarden voor f 75,- per jaar.
gulden kop L849-2281626-08-04; Certificaatboeken
Betreft: aankoop van een halve huijsinge, omtrent de Wirdumerpoorte, alwaer de gulden cop uijthangt, van Eepe Eepes, te Amsterdam (erfgenaam van wijlen Maicke Sijtsisdr.) voor 450 Caroliguldens à 20 stuijvers.
drie vergulde dissels gg019-2701624-07-20; Hypotheekboeken
Geregistreerd een schuldbekentenis aan de echtelieden: Hans Jacobs Kimmers en Angneta Hans Petrisdr, alhier, ter somma van 200 Carolusguldens, wegens verschotene penningen. De schuldenaars stellen hun huijsinge, alwaar de drie vergulden dissels uijthangen, bij de Wirdumerpoorte, als onderpand.
rode haan gg072-551679-05-05; Hypotheekboeken
Een coopbrieff geregistreerd tersake het vercoopen en in eigendom overdragen van de achtentwintichste part van de huijsinge cum annexis, staande en gelegen bij de Vismerckt daar de rode haen uijthanckt, bij Sioerd Egberts, cum uxore bewoont, aan Claas Colthoff en Hiltie Jans Bonnema, echtelieden binnen Leeuwarden, voor 224-9- goutguldens en 14 stuivers.
halve maan gg072-531679-03-05; Hypotheekboeken
Een coopbrieff geregistreerd tersake het vercoopen en in eigendom overdragen voor de helffte van een seeckere huijsinge, op de Kelders, binnen Leeuwarden, daar de halve maen uijthanght, aan Tijebbe Tijebbes, coopman en antie Lucas, echtelieden, binnen Leeuwarden voor 850,-- goutguldens.
Enkhuizen gg021-1001625-12-09; Hypotheekboeken
Een coopbrieff geregistreerd, tersaecke het copen en in eigendom overnemen van een zeeckere halve huijsinge, staende en gelegen aan de Vischmerckt, binnen Leuwarden, tegenwoordich bij Hette Claasz, apothequer, bewoont alwaer Enckhuijsen uijthangt, alsmede zooveel als de vercopers van Gercke Wijbisz in zijn qualiteit in cope hebben gecomen, met oock de ledige plaatse etc. van Christiaan Thomasz Juwema, apothequer, en Debora van Wijnbrugge, echtelieden, binnen Leuwarden, voor de somma van 1200 goudguldens.
wit kruis gg003-531605-12-16; Hypotheekboeken
Geldgever (f. 50.-.-), aan Jan Lammertsz., en Anna Syuerdts, echtelieden, binnen Sneeck, wegens een aan laatstgenoemde personen toebehorende huysinge, staende en gelegen op de breede zijde van de Nyuue Stadt [= Nieuwestad], binnen Leeuwarden, daar het 'Witte Cruys' uithangt.
zwaan gg072-1671679-12-05; Hypotheekboeken
Een huyrcontract geregistreerd, tersake het verhuyren van een seeckere huisinge, staande en gelegen bij de Hoecksterpoort, binnen Leeuwarden daar de swaan uythanckt en tegenwoordich bij Haye Hayes cum socys [cum suis] wort bewoont en dat voor de tijt van twee jaren begin nemende 1 Maij 1676 en eindigende tot op gelijcke tijt 1678, voor f. 155.-.- jaarlijks, aan Pyter Thijssen Holwerda, en Willemina Brand, echtelieden, binnen Leeuwarden.
drie stapelkazen gg015-2071620-08-30; Hypotheekboeken
Hypotheek (500,-- goudguldens) op een parten van een huijsinge, staende en gelegen op de brede zijde van de Nieuwestadt, binnen Leuwarden, alwaer den drie stapelkesen uithangen.

een voorbeeld uit 1659 in De Rijp NH
paradijs L848-3541621-01-27; Certificaatboeken
Betreft: verkoop van ee hoge achterhuijsinge in de Weert, achter de huijsinge alwaer 't Paradijs uithangt, aan de echtelieden Jan Hanszn Botterwech, helbardier van sijn generaal en Freerckien Doededr, voor 950 goudguldens en 14 stuijvers.
paradijs L848-2731619-11-24; Certificaatboeken
Betreft: koop van een hoge achterhuijsinge, op de Waert, achter de huijsinge, alwaer het paradijs uithangt, van de echtelieden Henrick Claaszn., proclamant, en Trijntie Clasedr., voor 826 goudguldens.
Grondpacht: 1½ goudguldens per jaar.
kroon gg026-110a1632-08-13; Hypotheekboeken
Taco Saeckesz Boelema, Fendrich onder de compagnie van de hopman Hendrick Holst en Sibbel Michielsdr., echtelieden in de cleijne Kerckstraet, op de hoeck van de Burmaniastraat, daar de Kron uijtsteeckt, binnen Leeuwarden.
Een huircharter geregistreerd, tersaecke het verhuijren van een seeckere huijsinge en stallinghe cum annexis, staende en gelegen in de cleijne Kerckstraet op de hoeck van de Burmaniastraat daar de Kron uitsteeckt, bij ons verhuijders tegenwoordich bewoont en gebruijckt en de dat voor de tijt van vier jaren aanvangende op 1 maij 1632 en expirerende op 1 maij 1636, aan Pieter Cornelisz en Tietie Gerbrantsdr, echtelieden binnen Leeuwarden voor de Somma van f 180,- per jaar.
rode leeuw gg024-901629-07-01; Hypotheekboeken
Een coopbrieff geregistreerd, tersaecke het copen en in eigendom overnemen van een zeeckere huijsinge ende plaetse, staende en gelegen op de smalle sijde van de Nieuwestadt, binnen Leuwarden, alwaer jegenwoordich den Roden Leuw uithangt, streckende voor van de straat tot achter aan de huijsinge, staende in de St. Jacobsstraat, alwaer de Witte Helm uitsteeckt, van Hendrick van Marsum, medegemeensman der stede Leuwarden, en Jantien Benedicti, echtelieden binnen Leuwarden, en Hester Loo, weduwe van wijlen Dr. Nicolaus Walling, in leven secretaris der stede Doccum, voor de somma van 3495,- goudguldens.
draak gg001-901601-09-22; Hypotheekboeken
Schuldbekentenis van 300 daalders aan Charell Sternse als weesmeester en voogd van het armweeshuis te Franeker, onder hijpotheek van haar huis tussen Brol en Waagspijp zuidzijde, waar de draak uitsteekt.
wijnkan L848-691616-12-16; Certificaatboeken
Gekocht: een nieuwe huijsinge, met plaetze en loodse, staende in de nieuwe Oosterstraet, alwaer de wijncan van de gevel uitsteekt, van de echtelieden Dirck Janszn, schoenlapper, en Geert Cornelisdr, voor de summa van 595 goudguldens, belast met grondpacht à 4 carolusguldens en 19 stuijvers per jaar.
drie leeuwen L848-771617-01-09; Certificaatboeken
Betreft: Aankoop van een huijsinge met een plaetske, staande bij de Vrouwenpoorte, alwaer drie leeuwen van de gevel uitsteken, van de echtelieden Cornelis Janszn en Henrickien Pouwedr, voor de summa van 875 goudguldens.

>> begin