>> HOMEpage

GEVELSTEEN Leeuwarden
Heerestraat v.h. in Oosterstraat
familiewapens gezocht
M.H.H. Engels, september 2006

Gevelsteen in Heerestraat (Zuid-Oostzijde), 1998 geplaatst, uit Fries Museum, afkomstig uit achtergevel van 1971 afgebroken pand Oude Oosterstraat 11, XVII b/c? [tweede helft of derde kwart 17de eeuw?] - Sedert de nieuwbouw van het provinciehuis (2011) aldaar ingemetseld in een oostgevel aan de Oude Oosterstraat achter een hek.
Omschrijving: ooievaar naar links binnen twee gebogen twijgen; adelaar naar links, daaronder twee honden met twee gekruiste beenderen

Welke familiewapens vormen hier een alliantie?
De bewoningsgeschiedenis, via verkopers en kopers van Oosterstraat 11 [= Noordzijde] en naastgelegen panden, blijkt uit de Groot Consentboeken. De spellingen van Doorn en van Doornen brachten ons op de familienaam van Doornum. Het wapen van Doornum Holland vertoont een doornenstruik, van Doornum Overijssel "aigle; au chef trois gerbes". Het vrouwenwapen op de gevelsteen bevat een adelaar. Doornum komt van het Oostfriese Dornum tussen Norden en Esens.
Adriân Haestrecht werd in 1631 burger van Leeuwarden; volgens het burgerboek M 226, p. 22, was zijn geboorteplaats 's-Gravenhage. Op 21 mei 1631 ging hij in ondertrouw met Margareta van Doornen. Een dochter Margarita werd op 9 april 1641 gedoopt. Adriaen van Haestrecht en Grietie van Doren werden lidmaten van de NH kerk van Leeuwarden op 30 augustus 1644 met attestatie uit een andere plaats. Haestrecht maakte op 9 september 1658 zijn vrouw enige erfgename; testament in arch. van Beijma thoe Kingma, inv.nr. 667. Blijkens onderstaande documenten is hij tussen 1665 en 1669 overleden. De ooievaar van het mannenwapen op de gevelsteen staat ook op het wapen van Den Haag. Aanwijzingen genoeg dat het hier gaat om het alliantiewapen Haestrecht en Do(o)rnum?

1611-132
v: Jan Semsz., landmeter, en Baertke van Soutelande e.l.
k: Arien Willemsz., glazemaker, en Elisabet Gerrytsdr. e.l. en burgers
huis en achterplaats gebr. door Laurens tapijtwerker, in de Oosterstrate, weduwe Jan Dircxz. ten W. en Dr. Broer Hania ten O., 900 gg.

1632, 157 recto
v: Baarte Sibrandtsz., bode GS, ende Frouckien Tijssesdr. e.l.
k: Jacob Hommes/Homeri, klerk HvF
[Tweebaksmarkt] bij de Oosterstraetspiepe aen de Wz. v.h. diept ... Bernardus Fullenius ten S. ende Heiltie Dr. Adius huysinge ten N. ... steeg

1642, 126
v: Dr. Bernardus Fullenius, Matheseos professor, Nathanael Fullenius, Dr. Med., Frouck Fulleniusdr. ende Willem Willems landsch. wagenmeister, Geertke Fulleniusdr. wed. Heert Baertes ... erfgenamen van Bernhardo Fullenius, dienaer des Goddel. woorts, en Attie Bockesdr. Abbema e.l.
k: Hartesius Jepema, secretaris rekenkamer Landschappe
oude Oosterstr. tegensover d'huysinge van w. Hillema ende naest d'huysinge v. Jacob Hommes, not. publ. ende clerq griffie

1644, 149 verso
v: Mr. Lucas Salomons van Lingen, scherprechter
k: Adriaen van Haestricht, schrijver comp. cap. Henri Milda, ende Margryta van Doornen e.l.
Oosterstr. waer de swarte Moriaenshooft uythangt, hebbende Dr. Focco Feikens huisinge ten O. ende de erffgen. van wijlen Adriaen Willems glaesmaker ten W.

1646-167 verso
v: Gerryt Aryensz. wonende tot Amsterdam
k: Hendrick Aryens en Bauckien Hendricks Hardenberch e.l.
in de olde Oosterstraet ... des schrievers Haestrechts huysinge ten O. ... de huysinge daer die drie Blauwe Cronen uthangen ten W. ... een duisent vier hondert vijff ende t'seventig gglns.

1647-211
v: Hendrick Adriaens Bechius ende Bauckien Hendricx Hardenberch e.l.
k: Adriaen Haestricht, schr. comp., ende Margareta van Doorn e.l.
in de Oosterstraete ... bij ons verxopers bewoont, hebbende d'huisinge van de drie blauwe Cronen ten W. ende d'copers selves ten O.

ee-21, 1661, 191 verso
v: Dr. Harmannus Feyckens adv.
k: Hartesius Jepema, Raad HvF, ende juffr. Ittie van Andringa e.l.
mijne huysinge en plaetse cum annexis ... in de oude Oosterstraet ... de copers ten O. beneffens Jacobus Homeri, clercq op de Cancelarije voor den Dr. Here Viersen, ten N., de burgemr. Haestrecht ten W. ende die gemene straet ten Z.

ee-23, 1665, 89 recto
Adriaen van Haestrecht, old burgemr. Lwd., ende Margareta van Doorn e.l.
k: Willem Willems, cleerm., ende Maycke Joannisdr.
olde O.str. ... bij Claes Romckes cum uxore bewoont ... vercoopers tuyn ten N. ... vercopers ten O. ende N., Tietske Hendricx ten W.

ee-24, 1667, 44 verso
v: Juffrou Idttie van Jepema-Andringa
k: Joannes van Rhala ende juffrou I..... van Andringa e.l.
twe huysingen ... op d'hoeck van d'olde Oosterstr. tegensover de huisinge van w. d'heere Hillama ende neffens d'huisinge van Jacob Hommes erven

ee-24, 1669, 191 recto
v: crediteuren van Willem Willems, mr. kleermaecker, en Maeycke Joannis e.l.
k: aen E..... Schotanus als curator
olde Oosterstr., bij Trintie Ariens Wijngaerden als huyerdense bewoont ... Margareta van Doorn ten O. ende N., Tjedske Hendrix ten W.

ee-25, 1673, 162 verso
v: Juffrou Itie van Andringa weduwe Hartesius van Jepema
k: aen Epeus Wielinga, notaris publ., ende Geiske Jans Storm e.l.
olde Oosterstr. ... bij Claes Romckes cum uxore als huyrders gebruickt en bewoont werdende, Ed. Mog. Heere Joannes Rhala, Raat ord., ... ende de vroetsman Hommerus Silvius ten O., de wed. van w. burgemr. Haestrecht ten W., de gemene straet ten Z. ende de heere Isbrandus van Vierssen ten N. ... een duysent twee hondert en een goutgulden

ee-28, 1691, 145, 148
v: Epeus van Wielinga, oldt burgemr. ende mede Gedeputeerde, ende Geiske Jans Storm e.l.
k: Catharina Baartes â Nieholt, wed. Johannes Pruyssen, eerste Camerbewaerder der Staten
olde Oosterstraet ... tegenw. bij Johannes Posthumus cum uxore bewoont ... erven Joh. Rhala en schepen Silvius ten O., weduwe Dr. Johannes Atsma ten W., straet ten Suiden ende Juffr. Vierssen ten N.

ee-29, 1695, 38
v: Sibrandus Pruyssen, 1e camer-bewaerder Staten
k: Bavius Nauta, not. publ., ende Rixtie Metz e.l.
bij de copers bewoont ... in de oude O.str. ... erfg. Joannes Rhala en de schepen Sylvius ten O., weduwe Dr. Johannes Atzma ten W., straet ten Z., Juff. Vierssen ten N.

ee-29, 1696, 94
v: Petrus Pruyssen, bode HvF, en Anna Horrius e.l.
k: broeder Sibrandus Pruyssen, camerbewaerder Staten
olde Oosterstreat ... bew. bij not. Bavius Nauta cum uxore ... erfg. Joannes Rhala en de schepen Silvius ten O., wed. Joannes Atsma ten W., str. ten Z., juffr. Viersen ten N.

ee-31, 1706, 190 verso
v: Sibrandus Pruissen, vroetsman
k: Bavius Nauta, schepen, en Rixtie Metz e.l.
huysinge bestaende in een voorhuys, voor- en agterkamer, kuecken, plaets cum annexis ... in de Oosterstreat ... tegenwoordigh bij de ordinaris Boode Pieter Algera cum uxore wordende bewoont ... de erffgenaemen v.d. schepen Silvius ten O., de coopers ten W., str. ten Z., erffgenaemen v. Juffr. Vierssen ten N. ... een diusent seven hondert ende vijtigh Car.gls.

>> begin