>> HOMEpage

Kijken in HCL klapper 37
Regesten der resolutiën van
Raad en Gezworen Gemeente van Leeuwarden

1595 - ca. 1602 resp. 1602 - 1639

Internetbewerking: M.H.H. Engels, februari 2012
N.B. In de klapper 1602-1639 is een belangrijk deel van de resoluties 1636-1639 niet beschreven!

1595-1602

01 aankoop van land; aanwerving van troepen; acte van garantie; afzetting; armenzorg
02 armenzorg; Auckama-huis, floreenrente rustende op; bakkers; bank van lening
03 bank van lening; belastingen (floreen en haardsteegelden)
04 belastingen (floreen en haardsteegelden)
05 belastingen (floreen en haardsteegelden); belastingen (accijnsen)
06 belastingen (accijnsen); beloningen; benoemingen
07 benoemingen; Bergen op Zoom; bierdragers; biertap (zie ook; tapperijen); Blokhuis, percelen op het Oude
08 Blokhuis, percelen op het Oude; boelgoederen; boelgoeds-crediet; boeten
09 boevenjacht; broodzetting; Coevorden; collecteurs; consentgelden van verkopingen
10 Dockumerzijl; Doopsgezinden; dijken; Fonteinspijpke; fruitverkoop; Galileër-kerkhof
11 Galileërkerkstraat; Gasthuis, St. Anthony, benoeming van voogden; Gedeputeerde Staten van Vriesland; geld-bewaring; geschillen
12 geschillen; geschut; gift; gildebrief, schippers-; godshuizen, belasting op; goudsmidsgilde
13 gratificatie; Groningen, Blokhuis te; Hoeksterpoortsbrug; huwelijken
14 immigratie; katholieken; kistenmakers- en timmerliedengilde; klerken ter secretarie; klokkenspeler; lakenververij
15 Landdag; Lemsterzijl; ligplaats van schepen; logies
16 marktmeesters; Minnema-huis; misbruiken; Oldehove; onderwijs; ontzetting uit rechten; organisten
17 organisten; orgelspel; Oude Schouw (bij de Irnsumerzijl); pensionaris; predikantentractementen
18 proclamant der boelgoederen ; procureur fiscaal; Pijlsteeg; publicatiën; raadhuis; rogge, aan- en verkoop van
19 ruiling van huizen; ruiling van land; rijden binnen de stad; scheepvaart; scherprechter; Schoenmakersperk
20 Schoenmakersperk; smidsgilde; soldaten; spelen; Stadhouder, geschenk aan den; stadsbode
21 stadsbusse; stads-kleermaker; stads-landen; stadswaag
22 straffen; studiebeurs; tapperijen (zie ook: biertap); testamenten; tol bij het Verlaat; tolhuis, Nieuwe dijk bij het; torenblazers
23 troepen, inneming van; tuchthuis; Tuinen, brug over de; uithangborden
24 universiteiten; ijken der botervaten; vaartslattingen; vaartslattingen (Dokkumer Ee); vaartslattingen (Vliet); vaartslattingen (buitengracht); vaartslattingen (Harlingervaart of Galgediep)
25 vaartslattingen; vaartslattingen (Hasgermeer); vacatiegelden; venen; verbanning; verhuring van huizen; verhuring van landen; verkiezingen; verkopingen, ordonnantie op
26 verkopingen, ordonnantie op; Verlaat; verpachting der imposten; verpachting van het Stads-Tolhuis; verpachtingen; Vismarkt; Vleesmarkt; Vliet, het
27 vroedvrouwen; vrijgeleide; vuilnisbakken; Waagspijp; wachtmeesters; weeshuis; wezen
28 wezen; Witte-Nonnen-kerk, verpachting der; ijken, zie tussen U en V (24); zondagsonthouding

>> begin


>> begin

1602 - 1639

Deze regesten zijn gemaakt van de besluiten vervat in het "Memoriael van verscheydene resolutiën bij de Stadt Leeuwarden genomen en uyt de respective Resolutieboecken geëxtraheert". Aan dit Memoriael ontbreken de resolutiën van 7 juni 1619 - 25 augustus 1624, en van 18 augustus 1638 tot eind december 1639; de lacunes [alle?] zijn in deze regestenlijst aangevuld uit de klad-notulenboeken van de secretaris. Van 1636 tot 1641 is het oorspronkelijke resolutieboek bewaard gebleven.

TREFWOORDEN

01 aanklacht; aankoop van onroerende goederen; aanlegplaats van schepen; afbraak van huizen
02 afbraak van huizen; appelmeester; armenzorg (zie ook: steensnijder)
03 armenzorg; bakkersgilde; baldadigheid; bank van lening
04 bank van lening; barten; bedelaars; begraven
05 belastingen (zie ook: consentgelden)
06 belastingen
07 belastingen; beschuit-bakkers; beurtveren
08 beurtveren; bevolking; bibliotheek, stedelijke; Blokhuisplein; Blokhuistersteeg; boden-bus (zie ook: stadsbus, boedelbeschrijving)
09 boedelbeschrijving; boekdrukkers; boelgoed; boelgoederen, ontvanger der; boelgoedschrijver; boeten
10 boeten
11 boevenjacht; bolwerk (zie ook: dwingers); bomen (zie ook: Blokhuisplein); borgstelling; bouwzaken
12 bouwzaken; broodzetting; brouwers; bruggen (zie ook: Tuinsterpoort)
13 bruggen; burgerrecht (zie ook: vacatiegelden); burgerwacht; buskruit; bijbels
14 chirurgijns (zie ook: steensnijder; stadschirurgijn); St. Christophori-leen; Claerkampsterzijl; collecten; commissiën; conrector (zie: Latijnse school)
15 consentgelden; dansscholen; diefstal
16 diefstal; Doele; doodgravers; Doopsgezinden
17 Doopsgezinden
18 Doopsgzeinden; dronkenschap; dwingers (zie ook: bolwerk)
19 dwingers; Ee; eedsaflegging; Eewal; Engelse kooplieden; fiscaal
20 fortificatiën; galg; ganghout; garnizoen
21 garnizoen; gasthuis, St. Anthony-
22 gasthuis, St. Anthony-; geestelijke goederen
23 geestelijke goederen; geschillen
24 geschillen; geschut; goot; goudsmidsgilde
25 graan; gratificatiën
26 graven; Groenmarkt; groente-verkoop, belasting op de; grondpachten
27 grondpachten; herbergiers; Hingstewad; historie-schrijver
28 historie-schrijver; Hoeksterkerk; Hoeksterpoort; Hof van Friesland; hoofdwacht; houtbergplaats; huwelijk
29 huwelijk; instructiën; Irnsumerzijl; kalkbranders
30 katholieken; Kerk, Nederduits Hervormde, kerkdienst; kerkelijke gemeente
31 Kerk, Nederduits Hervormde; kerkmuziek (zie ook: organist, orgel); kerk-ordonnantie; Westerkerk (zie ook: tuchthuis); kerken, zitplaatsen in de
32 Kerk, Nederduits Hervormde; kerken, zitplaatsen in de; kerkhoven
33 kermis (zie ook: marktgelden); kistenmakersgilde (zie ook:timmerlieden); kleermakersgilde; klokken
34 klokluiden; klokluider; koopmansbode; kuipersgilde
35 landdag; lantaarn; Latijnse school (zie ook: organisten, predikanten, scholen)
36 Latijnse school
37 Latijnse school
38 Latijnse school; Leppedijk; leprozen
39 leprozen; leproos-voogden; logies voor hofjonkers; logies voor de secretaris van S.E./S.G.
35 loterijen; Lunenburger tonnen; Malcontenten; marktgelden
36 meervisbanken; Mennonieten (zie: Doopsgezinden); metselaarsgilde (zie: staking); militaire zaken; molens (zie ook: dwinger, Vlietsterbrug)
37 molens; molenaars; musketten; muziek-onderwijs (zie ook: Latijnse school; Nauw, 't
38 Nauw, 't; Nes; niaarneming; Nieuwe toren; obligaties; oliemolens (zie ook: molens); ondersteuning
39 ondersteuning; onderwijs (zie: Latijnse school, scholen); ongeregeldheden; ontvanger Johan van Bootsma; onverenigbaarheid van ambten; opsluiting; opzichter over stads-werken
40 organisten
41 orgels en orgelmakers; Oude Schouw; pensionarissen
42 Peperstraat; Perkswaltje; pest (zie ook: chirurgijns)
43 pesthuis; pestmeester; plantsoenen; politie; poortklok (zie: klokluiden); poortsluiting
44 poortsluiting; poortwachter; predikanten
50 predikanten
51 predikanten
52 predikanten
53 predikanten
54 predikanten; processen
55 procureurs; provoost-geweldige; Pijlsteeg; Quotisatie-rekeningen; raadhuis
56 raadsbestelling; raadsvergaderingen; recht-dagen
57 rechtdagen; rector (zie: Latijnse school); rentmeesters; Ritzumazijl; rooilijnen
58 rooilijnen; rijden; Schavernek; schermschool; schieten; Schilkampen
59 schippersgilde; schoenmakersgilde; Schoenmakersperk; scholen (zie ook: Latijnse school)
60 scholen; schorsing; schulden, betaling van; schutterij (zie ook: weekgelden); secretaris; serviesgelden
61 serviesgelden; sententiegelden; slattingen
62 slattingen
63 slattingen; Spanjaardsdijk; speelluiden; spelen (zie ook: baldadigheid); staalmeester; stadhouder
64 stadhouder; stadsboden
65 stadsboden; stads-busse; stads-chirurgijns (zie ook: chirurgijn); stads-constabel; stads-doelen
66 stadsdoelen; stadskiste; stads-makelaar; stads-medicus; stads-middelen en -lasten; stadspaarden; stads-rekeningen
67 stads-sleutels (zie ook: poortsluiting); stads-turfhuis; stadswaag (zie ook: Waag) stadswallen; stadswerkhuis (zie schermschool, tuchthuis); stadszegel
68 staking van timmer- en metselaarsknechts; steensnijder; straffen; straatmaker (zie: straten)
69 straten; stroobranders; studiebeurzen (zie ook: Tietema-leen)
70 studiebeurzen; tapverbod, tarrameesters; Tietema-leen, Dr. Douwe
71 timmerliedengilde (zie ook: staking); toezicht op emolumenten; tol; tolhuis; toortsen
72 torenblazers; tractementen; tuchthuis
73 tuchthuis; tuchthuisvoogden; Tuinsterpoort en -brug
74 Tuinsterpoort en -brug; turfhuis (zie: stadsturfhuis); turfmeters; turfschuiten; uitbouwsels aan huizen
75 uitbreiding der stad; vaandels; vaandrig; vaartslattingen (zie slattingen); vacatiegelden
76 vacatiegelden; veemarkt; venen
77 venen; verbanning; verbond met Frankrijk
78 verdedigingsmaatregelen; vergoeding; verhuringen en verpachtingen; verkiezingen; verkoop van huizen; verkoop van winkelwaren; verswatervijver
79 verswatervijver; vertering op vergaderingen; verwandeling van land; verwarming van lokalen; Vismarkt (zie ook: meervisbanken)
80 visserij; vleesbanken; Vliet, 't (zie ook: Tuinsterpoort en -brug); voerlieden; Volmachten; voogdijschap; voorzangers in de kerken (zie ook: muziekonderwijs)
81 voorzangers in de kerken; vorst; vrachtprijzen; vredestichting; vreugdetekenen; Vrouwenpoort, O.L.
82 Vrouwenbuitenpoort, O.L.; vrijheid van koop; vuilnis; vuilnisverpachting
83 vuilnisverpachting; vuinisvervoer; Waag (zie ook: stads-waag); Waalse kerk (zie ook: predikanten)
84 Waalse kerk; waardgelders; wacht; wachtmeester; wagenveer
85 wagenveer; wallen
86 wallen; wapenen
87 wapenstilstand; waterlossing; weekgelden; weeshuis
88 weeshuis; weesvoogden; wezen, stads-
89 wezen; wegen
90 West-Indische Compagnie; Wirdumerdijk; Wirdumerpoort; IJken
91 ziekentrooster; zondags-tapverbod
92 zondags-tapverbod; Zuupmarkt; Zwarte weg, tol aan de; zwemmen; Zwitsers, compagnie

>> begin