>> HOMEpage

Adresboek Leeuwarden 1906

Bron: Nieuw jaarlijksch adresboek van de gemeente Leeuwarden ... 1e jaargang 1906/7. XVIII-L: Alphabetische lijst van ambachten, bedrijven, beroepen, neringen, enz., te Leeuwarden.
Internetuitgave: M.H.H. Engels, mei 2017; men melde niet gecorrigeerde OCR-fouten!

Aannemers van Publieke Werken.
J. van Althuis, Achter de Hoven 77d.
H. Arends, Noorderweg 66.
J. Bottema Jr., Wijbr. de Geeststr. 41.
H. Brouwer, Gysbert Japicxstr. 7.
L. Bijkersma, Eigenbrood Bovenal 236.
T. Bijlsma, Johan Willem Frisostr. 26.
L. Edema, Olde Galileën 41.
Z. S. Feddema, Zaailand 98.
W. Fransen, Willemskade 44.
P. Godhelp, Bij de Put 12.
C. Goud, Spanjaardslaan 60.
S. Hoft, Johan Willem Frisostr. 22.
G. van Huizen, J. W. Frisostraat 18.
N. Huizinga, 2e Rembrandtdwarsstr. 4 (Bestrating).
H. Ibelings, Kanaalstraat 3.
Firma H. Janssen en W. Altena, Tulpenburg 23.
W. J. Jorna, Groot Schavernek 19.
H. Keijzer, Breedstraat 49.
J. B. Koopmans‚ Spanjaardslaan 42.
C. Lerk, Johan Willem Frisostraat 17.
M. Meijer, Spanjaardslaan 1.
A. Ooiman, Harlingerstraat 7.
G. J. Ooiman, Groninger Straatweg 6.
K. Posthuma en H. de Vries, Wijbrand de Geeststraat 51.
A. Riddersma, Willem Lorestr. 22.
H. Velt, Elízabethstr. 28 (Bestrating).
J. C. H. Verhoeve, Achter de Hoven 22 (Bestrating).
S. en IJ. Verhoeve, Pieter Feddesstr. 39.
P. Vonk, Bij de Put 14.
A. J. Woltring, Grote Hoogstr. 34.
J. G. Woltring, Breedstraat 60.
T. Wijma, Zuiderplein 118a.
C. IJsbrandi, Baljeestraat 15.
S. van der Zaag, Emmakade 60.
Adreskantoren en Advertentie-Bureaux.
J. Barendsma, Bagijnestr. 10, Algem. Dienstverríchting.
Firma A. D. Beerends en Veeren, Algem. Assurantiekantoor, Eewal 84.
W. A. Eisma. Tuinen 66.
J. Harings-Schreinhout, Nieuwe Kade 116
D. Hellema, Moonen en Co., Eewal 52.
C. Jongbloed AZ., Tuinen 35.
T. Looijenga-Bakker, Galileër Kerkstr. 6.
Firma wed. J. R. Miedema en Co., Grote Kerkstraat 65.
Firma N. Miedema en Co., Nieuweb. 103.
J. H. Borgesius, firma R. J. Schierbeek Lz., Bagijnestraat 54.
Erven P. Koumans Smeding, Dockumerend 299.
Gebr. A. en J. Woltring, Breedstraat 60.
Zie verder boekhandelaren.
Advocaten en Procureurs.
Mr. C. Beekhuis, Ossekop 13.
Mr. J. H. Beucker Andreae, van Swietenstraat 2.
Mr. F. G. v. Binsbergen, Willemskade 17.
Mr. A. Burger, Raadhuisplein 80.
Mr. A. D. H. Fockema Andreae, van Swietenstraat 4, Adv.
Mr. A. van Giffen, Sophialaan 2, Adv.
Mr. M. J. P. D. baron van Harinxma thoe Slooten, Weaze 43.
Mr. M. E. Hepkema, Zuiderplein 101.
Mr. J. F. de Jong Posthumus, Schoolstr. 1.
Mr. J. van Loon, Maria Louisastraat 28.
Mr. C. A. Römer, Grote Kerkstraat 87.
Mr. J. A. Stoop‚ van Swietenstraat 12.
Mr. Jac. Swart, Naauw 158.
Mr. J. Tjebbes, Bagijnestraat 57, Adv.
Mr. J. M. van Hettinga Tromp, Wirdumerdijk 23.
Mr. J. W. Tijsma IJzn., Nieuwestad 125.
Mr. S. Vellinga, Baljeestraat 10.
Mr. J. Verwer, Gouverneursplein 35, Adv.
Mr. I. Wolff, Raadhuisplein 21.
Apothekers en Drogisten.
C. Albarda, firma P. Plantenga en Albarda, Nieuwestad 156.
L. Brouwer, Groentemarkt 3.
W. E. Fennema, Drogist, Achter de Hoven 1602.
J. Feteris, firma M.B. Hoogmei, "Centraal Apotheek", Voorstreek 278.
P. v. Goinga Jr., Nieuwestad 36, Drogist.
A. Kuipers, Nieuwestad 37.
A. G. van der Land, (Mil. Apoth.). Schoolstraat 7.
Firma C. Sonnega, Tweebaksmarkt 28.
S. Stellingwerf Beintema, Wirdumerdijk 19.
S. Tromp Visser, firma H. Lam AZ., Korenmarkt 207.
0. R. ten Velthuis, Eewal 54.
0. J. de Vogel, firma T. W. van der Meulen, Nieuwestad 69.
J. Wijbrandi Jz., Kelders 171, drogist.
Architecten, Bouwkundigen en Opzichters.
H. Feddema, Eewal 52.
Z. S. Feddema, Zaailand 98.
R. de Groot, Tonslagerij 2.
W. C. de Groot, Nieuweburen.
D. B. Kalma, Achter de Hoven 16.
H. H. Kramer, Tweebaksmarkt 60.
G. J. Ooiman, Groningerstraatweg 6.
K. Prins, Bothastraat 7.
A. Pijkstra, Maria Louisastraat 22.
J. L. de Vries, Achter de Hoven 73f.
Beeldhouwers.
H. F. Born, Spanjaardslaan 42.
F. J. Burg, Raadhuisstraatje 4.
J. G. Fazzi, Klein Schavernek 12, (pleisterbeelden).
J. Riemersma, Korfmakersstraat 6.
R. Riemersma, Westerstraat 1.
H. S. Tekstra, St. Jacobstraat 16.
J. Wollenstein, Noordersingel 405.
J. H. Zijlstra, St. Jobsleen 223.
Behangers en Stoffeerders.
G. J. Acker, Zaailand 88.
A. Broekhuijsen, Slotmakerstraat 22.
Firma Burg en Plantenga, Nieuwestad 95.
N. Dijkstra, Achter Landbuurt 155.
R. A. Gramsma, Grote Hoogstraat 14.
Firma L. van der Heide, Nieuwestad 94.
S. van der Heide, Kleine Hoogstraat 15.
N. Joustra, Gouverneursplein 37.
A. Onclin, Voorstreek 348.
P. A. Rewiersma, Galileër Kerkstr.2l.
J. J. Slauerhoff, Over de Korenmarkt 288.
J. R. Swarts, Nieuwestad 56.
W. S. Swarts, Bij de Put 7.
T. Vastennout, Bagijnestraat 43.
P. Vinken, Eewal 47.
H. J. Wielinga en Zoon, Hendriksb. 149.
Bezemmakers.
Gr. Beers, Zuidvliet 120c.
H. v. d. Heide, Oldehoofster kerkhof 44.
J. Schuurmans, Zuidvliet 70.
Bierhandelaars.
R. Adama, Schoolstraat 11.
J. W. Alberda, Nieuwestad 99.
Firma Asman en Molenaar, Tramstr. 3.
J. Barendsma, Bagijnestraat 10.
Gebr. A. en H. de Boer, Zaailand 92.
J. Bul en Zoon, Blokhuisplein 18.
K. Elders, Ruiterskwartier 149.
J. Faber, Camstraburen 61.
L. Feddema, Tweebaksmarkt 56.
S. Hooghiemstra, Davo-bierbottelarij Willemskade 26.
J. de Jong, Ruiterskwartier 95.
T. Komter, firma B. J. Kuipers en Co. Heerenwaltje 1.
J. Oostenbrug, Bagijnestraat 41.
P. Panbakker, Nieuweburen 122.
W. van der Ploeg, Nieuwe Oosterstr. 6.
W. G. Roelands, Kleine Hoogstraat 8.
J. Rijpstra, Druifstreek 55.
H. Suk, Noordvliet 59.
T. Voordewind, Willemskade 49.
Gr. de Vries, Zuidvliet 4.
Firma O. W. v. d. Wal, Ciprianusst. 6.
Billardmakers.
F. Dijkstra en Zoon, Gr. Kerkstr. 30.
T. Dijkstra, Poststraat 25.
T. Stienstra, Looijerstraat 19.
U. Vaas, Spanjaardsstraat 61.
Blauw- en Kunstververs.
Gebr. P. en D. Hoeksema, Hoekstersingel 15 en 15a, (stoomververij).
H. Hopman, Nieuweburen 5.
Firma L. Kronabel, Nieuwestad 26
J. de Langen, Nieuwestad 18, (stoomververij). K. G. Utsma, Zuiderplein 69.
Bleekers.
L.W.M.v.d.Linden, Achter de Hoven 226.
T. Lubberts, Hoekstersingel 17.
Blikslagers en Verlakkers.
J. A. Abelsma, Cambuurstraat 50, verlakker.
W. Bergman. Droevendal 18.
J. de Bruin Pz., Znidvliet 166.
Friesche Metaalwarenfabriek, dir. J. S. Joles, Zuidvliet 106.
P. N. Goedemoed, Hulstbuurt 36.
W. van der Meulen, Nieuwestad 33.
J. M. Meijer, Blokhuisplein 26.
K. A. Niermeijer, v/h. B. Adriani, Kelders 191.
J. B. Oosterhuis, Bollemanssteeg 52, verlakker.
Johs. Ros Az., Kelders 185.
J. J. van Zandvoort, Wolvesteeg 6.
Bloemisten en Tuiniers.
R. Aalbers, Achter de Hoven 116.
K. J. Bosma, opzichter der beplantingen, Kalvergloppe 199.
T. Feenstra, Molenpad 36.
H. B. van Hattem, Olde Galileën 63.
S. Haven, Olde Galileën 99.
B. Huizinga, Hoeksterkerkhof 20«.
B. Jongstra en Zonen, Weerklank Hulstbuurt 1.
J. v d. Linden, 2e Cambuurdwarsstr. 39.
J. C. Maurer Jz., Oostersingel 76.
S. R. Maurer, Kleine Hoogstraat 2.
P. van der Meulen, Noordvliet 421c.
S. van der Meulen, Tuinen 14.
W. J. A. Ras, Spanjaardslaan 22.
T. de Ruiter, Dockumer Trekweg 5.
P. Weerstra, BI eekerstraat 74.
F. Wiemers, Achter de Hoven 175.
Firma E. van Zuijlen, Westersingel 12.
J. E. van Zwol, Romkeslaan, Keetb. 1.
J. Zijffers, Achter de Hoven 95.
Boekbinders.
Firma C. Albracht, Johan Willem Frisostraat 4.
G. Beitsma, Grote Hoogstraat 12.
C. B. Bretschneider, Eewal 56.
A. Jansma, Kleine Hoogstraat 17.
W. H. Kooistra, Breedstraat 55.
J. G. B. M. Kuhn, Oude Lombardsteeg 1.
J. van der Meulen, Eewal 49.
J. Rijpstra, Bleekerstraat 6.
L. Scheepstra, Kruisstraat 29.
Boek- en Courantdrukkers.
Th. Bakker, v/h Wed. J. R. Miedema en Co., Grote Kerkstraat 65.
Firma Broersma en Collet, Oude Oosterstraat 14.
J. S. Bouman, Sacrainentstraat 17.
J. Borgesius, firma R. J. Schierbeek Lz., Bagijnestraat 54.
Coöperatieve Handelsdrukkerij, directeur F. Ronimerts, Grote Kerkstraat 63.
W. A. Eisma, Tuinen 66.
H. G. de Groot, Gouverneursplein 40.
L. G. L. Hoekstein, Heerenwaltje 20.
C. Jongbloed Az., Tuinen 35.
Firma N. Miedema en Co., Nieuweburen 103.
Firma Erven Koumons Smeding, Dockumerend 299, (Leeuw. Courant).
L. J. I. Tijssen, Nieuwestad 75.
J. van der Veen, Ged. Keizersgr. 20.
C. van der Vlerk, Grote Hoogstr. 85.
N. L. de Vries, Oude Oosterstraat 5.
Boek-, Kunst- en Muziek-handelaars.
G. Beitsma, Grote Hoogstraat 12.
H. van Belkum Kzn., Kelders 187.
B. Blank, (Muziekh.), Over de Korenmarkt 246.
A. Bruis, Wortelhaven 87.
G. Dijkstra, Peperstraat 11.
J. F. van Erp, (Muziekhandel), Oude Lombardsteeg 7.
J. Hilarius, Weerd 26.
J. J. M. van Hottinga, Nieuwestad 107.
M. O. Jongbloed, Over de Kelders 198.
C. A. J. Luitingh, Over de Korenmarkt 248.
Firma Meijer en Schaafsma, Voorstreek 252.
J. J. W. de Ruiter, Zuidvliet 50, (muziek).
P. Spijker, firma S. Smeding, Korenmarkt 221.
L. J. I. Tijssen, (kunsthandel), Nieuwestad 75.
F. L. Uffelie, firma W. Eekhoff en Zoon, Wirdumerdijk 1.
R. van der Velde, firma C. Noë Lz., Nieuwestad 90.
Borstelmakers.
I. Akker, Groeneweg 311.
J. de Boer Gz., Groot Schavernek 1.
J. Flisijn, Haniasteeg 14.
A. Keiler, Droevendal 14.
B. Rozenberg, Kleine Hoogstraat 14.
Broodbakkers.
H. J. Bakker, Tweebaksmarkt 50.
A. Beenen, Breedstraat 61.
W. S. van den Berg Wzn., Voorstr. 259. (filiaal Beijerstraat 2).
J. Bleeker, Grachtswal 115.
M.J.Buwalda, Johan Willem Frisostr.25.
W. J. Buwalda, Voorstreek 310.
Coöp. Bakkerij "de Zelfstandigheid", dir. H. de Vries, Olde Galileën 129.
Firma Dalenoord en Co., Stoom, Brood- en Koekfabr. "de Hoop", Westers. 5.
E. Doornbos, Singelstraat 43.
L. Dijkstra, Voorstreek 354.
P. Dijkstra, Wirdumerdijk 37.
Gebr. Gosschalk, Slotmakersstraat 16.
H. Heida, Noordvliet 191.
J. Kampstra, Kleine Kerkstraat 45.
Firma E. J. Kuipers en Zoon, St. Jacobsstraat 13.
J. van der Laan, Houtstraat 4.
H. D. van der Linde, Nieuweburen 127.
H. Odewald, Bij de Put 11.
B. J. Polstra, Nieuwestad 46.
K. Propstra, Achter de Hoven 18.
J. J. Swildens, Wirdumerdijk 3.
W. Tromp, Nieuwe Oosterstraat 11.
O. van der Veen, Tuinen 5.
M. Velleman, Bij de Put 6.
J. Visser, Gijsbert Japicxstraat 5.
Volksbakkerij "Excelsior", (Depoth. L. Zandstra), Perkstraaat 28.
J. Vonk, Singelstraat 41.
H. W. Vredenburg, Zuiderplein 1.
K. de Vries, Monnikemuurstraat 84.
Commissionairs in Assurantiën.
Firma C. L. van Dijk J.Bzn en Co. Eewal 74.
D. Hellema, Moonen en Co., Eewal 52.
J. Hoogslag, Willemskade 34.
Commissionairs in Granen, Koloniale- en Bakkerswaren.
S. van Alberda, Looijerstraat 4J. K. Douma, (beetwortelen), Nieuwest. 43.
Firma C. L. van Dijk J.Ez. en Co., Eewal 74.
F. J. A. Fritzlin, firma IJ. van der
Meulen en Co., Oranje Nassaupark 4.
C. van der Heide, Grachtswal 159.
J. Hoogslag, Willemskade 34.
L. G. Jensma, Peperstraat 9.
Firma S. Leopold, Waeze 29.
W. Mijlius, Gijsbert Japicxstraat 34.
W. Nederhoed, Stationsweg 18.
S. Postma, Willem Lodewijkstr. 7.
S. Steinvoorte en Co., Nieuweweg 11a.
A. E. Visser, Bagijnestraat 63.
J. Visser, Baljeestraat 19.
Firma P. de Vries Ozn., Druifstreek 63.
K. W. Weerstra, Bleekerstraat 74.
J. van der Werff Sz., Bothastraat 15.
P. A. Wilhelmij, Heerenwaltje 18.
J. Zijlstra, Nieuweburen 117 (in Veevoeder). (Zie ook op kooplieden).
Consulaire Agenten van
België : D. Hannens, Willemskade 2.
Frankrijk : J. D. C. Stöcker, Grote Kerkstraat 33.
Spanje: H. G. W. Sprenger, Grachtswal 45.
Deurwaarders.
W. H. W. van Calsbeek, Noordersingel 6 (Arrond.rechtbank).
N. Maas, Schoolstraat 3 (Dir. bel.).
B. J. van der Schoot, Wilhelminaplein 113 (Hof).
J. A. Westra, Nieuwesteeg 10 (Rechtb.).
H. van der Woude, Oude Oosterstraat 13 (Hof).
S. van der Woude, Nieuweweg 9 (Kantongerecht).
Distillateurs.
P. Bokma, Tuinen 38.
Firma J. F. Tak en Zonen, Voorstr. 66.
Draaiers.
Zie op Hout- en Kunstdraaiers.
Drogisten.
Zie groep Apothekers, enz.
Effectenhandelaars.
H. Adama, Noordvliet 181.
Wed. L. I. Reijzer-de Vries, Eewal 45.
C. Visser, Claes Bockes Balckstr. 5.
Expediteurs.
Firma A. D. Beerends en Veeren. Eewal 84.
Firma van Genden Loos, H. Colignon en Co., Raadhuisplein 23.
Firma, J. Huisinga, firma E. Posthuma, Zuidvliet 34.
J. Hemminga, Doelestraat 13 en M. P. Vossenberg, Schoolstraat 7.
Naaml. Vennootschap Expedit.ondern. Dir. E. Buisman, Willemskade 47.
B. Posthuma, Raadhuisplein 34.
Jac. Tuininga, Arendstraat 9.
Fabrikanten van:
Aardewerk.
R. J. Dorama, Zuidvliet 202.
Azijn.
R. Adama, Schoolstraat 11.
Louis Eisma, firma Gebr. Eisma Ossekop 3 en 3a.
Firma v. Slooten en Hamstra, Haniast. 4.
Beelden, Pleister-
J. G. Fazzi, Klein Schavernek 12.
Biscuits.
P. J. Helder, Vredeman de Vriesstr. 19 Bitters.
P. Bokma, Tuinen 38.
J. F. Tak en Zonen, Voorstreek 366.
Breukbanden.
J. A. F. Best, Meuwestad 130.
A. Doedijns, Voorstreek 328.
H. D. M. Hofstede, St. Jacobsstraat 22.
Briquettes.
S. Hooghiemstra, Willemskade 26.
Carton, Stroo-
Naaml. Venn. "de Leeuwarder Stoom-Cartonfabr.", dir. J. F. Driesens, Achter de Hoven 17.
Cartonwerk.
S. Bouma, Groeneweg 301.
D. Conradi, Bargejagerssteeg 102.
Cement.
Firma R. Vermeulen en Zonen, Voorstreek 266.
Cementsteenwerken.
H. H. Schröder, firma C. W. Finke, Nieuwestad 123.
J. H. Speckmann, Grachtswal 171.
Firma gebr. W. en C. van der Vegte, Tweebaksmarkt 44.
Cichorei.
J. Meijers, firma M. Bokma de Boer Dokkumertrekweg 13.
S. Kooistra, firma W. ter Horst en Co. Tuinen 16.
Dakpannen.
Zie op Steenfabrikanten enz.
Dranken zonder Alcohol.
L. Eisma, Ossekop 3.
Drijfriemen.
A. Doedijns, Voorstreek 328.
Gas.
Gem. Leeuwarden, dir. J. Ph. Bruinwold Riedel, Hoeksterend 370.
Jalousiën en Rolgordijnen.
M. van Heeswijk en Co., Ged. Keizersgracht 12.
Kalk en Tras.
A. G. van der Meij, Westerkade 19-21.
Firma R. Vermeulen en Zonen, Voorstreek 266.
Klompen.
F. S. Hemminga, Achter de Hoven 208.
Levertraan.
Firma Draisma van Valkenburg, Doelestraat 4.
Machineriën.
J. de Boer, Westersingel 16.
Filiaal J. en H. W. van der Ploeg Willemskade 10.
R. Rodenburg, Zuiderplein 1.
Meel.
J. Koopmans, stoomfabriek "Friso", Noord vliet 11.
Naaml. Venn. stoommeelfabriek "Fortuna", voorheen Swildens en Kuipers, dir. J. E. Kuipers, kantoor Achter de Hoven 2.
H. A. Vosman, Westersingel 6.
Mineraalwater.
R. Adama, Schoolstraat 11.
J. W. Alberda, Nieuwestad 99.
H. Attema, firma S. Asman, Droevendal 3.
A. Eisma, Verkorteweg 6.
Louis Eisma, Ossekop 3.
Firma H. en R. Gorter, Harlingerstraat 1.
M. Huizinga, Bollemanssteeg 5.
Firma C. Sonnega, Tweebaksm. 28.
Mosterd.
Firma D. Bootsma, Wirdumerdijk 33.
J. L. Jacke, Bleekerstraat 20.
Papier.
I. Nauta Andrese, Tuinen 6.
Passementwerken.
D. Zuidema, Bagijnestraat 64.
Roomboter.
K. Anema, Verkorteweg 2.
M. S. Bofctema, Willemskade 58.
Schoenwerk, (leest- en geheel klaar).
M. Schrage, firma Herman Schrage, Uniabuurt 8.
Zuivelfabrikanten.
Coöp. Stoomzuivelfabr. "Leeuwarden", dir. H. Hornstra, Emmakade 202.
Naaml. Venn. Swart's Zuivelfabriken, dir. J. J. Swart, Harlingerstraatw. 3.
P. van der Weerd, Achter de Hoven 215.
Sigaren.
J. S. Berends, Nieuwestad 14.
S. A. Bloemhof, Nieuwestad 72.
W. Ebbens, Menno v. Coehoornstr. 26.
J. Feenstra, Lindebnurt 13.
S. Gerlofs, Voorstreek 231.
Firma S. T. Meinesz en Co., Korenm. 205.
Firma Jepkema en de Jong, Gijsbert
Japicxstraat 3.
T. Tromp, NoorJvliet 351.
Stempels.
J. van der Brug, Elizabethstraat 36.
Stroohoeden.
Firma J. H. Berssenbrügge, Van Swietenstraat 3.
J. L. Gehasse, Aijttasteeg 6.
Stroop.
Naaml. Venn. "de Leeuwarder Aardappelmeel en Stroopfabriek, dir. E. Hora Adema, Willemskade 3.
G. L. Hasker, Weaze 23.
Suikerwerken.
P. J. van der Vliet, Bisschopstraat 17.
Tabak.
Zie op tabaksfabrikanten.
Teemsen en Zeeften.
Firma R. F. ter Horst, Over de Kelders 194.
Verfwaren.
T. Zandleven, Grachtswal 25.
Vruchtensappen.
N. J. Rooswinkel, Nieuwestad 21.
Johs. Sloep, Oranje Nassau Park 6.
Zakken, (papieren-)
G. Cammenga, Zaailand 76.
J. Hilarius, Weerd 26.
C. Jongbloed Az., Tuinen 35.
Firma N. Miederaa en Co., Nieuweburen 103.
I. Nauta Andreae, Tuinen 6.
J. van der Veen, Ged. Keizersgr. 20.
Factors (Koren-)
Naaml. Venn. Factors Onderneming, Dir. R. Buisman, Willemskade 47.
H. Boonstra, Noord vliet 261.
Firma J. Huisinga, Zuidvliet 34.
Tjapke Leeuwe, Firma Bijkerk en Co., Spanjaardslaan 9.
Firma D. de Vries en Co., Eebuurt 12.
Gaardeniers.
G. Alves, Pieterseliewaltj ' 60.
M. Beintema, Olde Galileën 47.
P. J. Boomsma, Bisschopstraat 22.
P. Bosch, Willem Lorestraat 2.
J. van der Brug, Dikkumer trekweg 9.
G. Bijlsma, Aan de Potmarge 5.
S. Dames, Steijnstraat 49.
D. L. Dijkstra, Stienserweg 12.
W. Hettema, Noordvlietstraat 37.
F. Hiemstra, Olde Galileën 60.
C. Hoekstra, Achter de Hoven 94.
H. Hoekstra, Ged. Keizersgracht 46.
Wed.H.R.Hoekstra,AchterdeHovenl62.
Firma gebr. H.enW. t. Horst, Dokkumertrekweg 3.
T. Idema, Molenpad 86.
H. de Jong, Weaterstraat 23.
F. Jorna, Ba,s;iinestraat 48.
M. H. Jorua Wzn., Sacrem entsstraat 32.
A. Kaastra, Achter de Hoven 198.
S. Kaastra, Noordersingel 38.
P. Kerkhof, Achter de Hoven 26.
J. D. Ket, Stienserweg b/h. Jelsumer Binnenpad 88.
J. H. Keverkamp, Cambuursterpad 58.
J. Klok, Tulpenburg 31.
F. A. Klijnsman, Stienserweg 32.
G. Kooistra, Tonslagerij 23.
S. Kramer, Eigenbrood Bovenal 246.
J. Laverman, Olde Galileën 30.
L. W. M. van der Linden, Achter de Hoven 226.
B. Mendel (Olde Galileën) Panwerk 17.
J. Nicolai, Dokkumer Trekweg 7.
J. Nieuwenhuis, Olde Galileën 105.
D. Plantinga, Noordvliet 107.
H. Plantinga, Nieuweburen 3.
S. Postmus, Nieuweburen 114.
S. H. Ritman en Zoon, Nieuweburen 124.
H. H. Rötert, Dokkumer Trekweg lla. J. Stienstra, Olde Galileën 267.
W. Veltman, Kleine Hoogstraat 19.
J. P. Visser, Harlinger Trekweg 52.
A. Vossenberg, 3e Vegelindwarsstr. 5.
Wed. C. Ph. Vossenberg-Hoekstra, Waeze 26.
K. K. de Vries, Singelstraat 31.
P. Wartena, Ruiterskwartier 85.
S. van der Weide, Olde Galileën 52a.
M. Wiemers, Olde Galileën 57.
D. J. Mat, Droevendal.
P. J. Zijlstra, Raadhuisstraatje 10.
Genees-, Heel- en Verloskundigen.
W. A. Alberti, Westersingel 42, (Neus-, Oor- en Keelarts).
Dr. J. Baart de la Faille, Raadhuispl. 23.
Mej. W. M. Eekhof, Eigenbrood Bovenal 98, (Verloskundige).
P. H. van Eden, Ruiterskwartier 153.
Mej. L. Eppenga, Raadhuisplein 27, (Vroedvrouw).
J. F. X. Hamer, Bagijnestraat 60, (Oogarts.)
Dr. J. Hingst, Nieuwestad 75.
Mevr. R. van Hoorn-van Heel, Grachtswal 35, (Oogarts).
H. de Jong, Naauw 182.
Dr. G. J. van Leeuwen, Willemsk. 12.
Mej. F. de Metz, geb. van der Kaars, Noordvliet 173, (Verloskundige).
N. II. Meijer, Off. v. Gezondheid, Willemskade 63.
H. K. Mulder, Nieuwestad 59.
J. Plet, Tweebaksmarkt 68.
A. J. Reijatjes, Heerenwaltje 3, (Tandarts).
Dr. J. A. &Snier, Nieuwestad 45, (Neus-, Oor- en Keelarts).
Johan Rueb, Nieuwestad 65, (Tandarts).
J. A. A. Schoondermark, Nieuwestad 77, (Tandarts).
Dr. J. C. Schreuder, Nieuweburen 128.
Dr. J. F. Selhorst, Zuiderplein 2.
Dr. E. H. Sikkes, Sophialaan 3.
A. E. Sissingh, Berlikumermarkt 19.
L. A. Tromp, Zuiderplein 103.
W. F. J. Uffelie, Voorstreek 330.
F. H. Veldman, St. Jacobsstraat 19.
Dr. A. Vonek, Nieuwestad 53.
Mej. J. Visser, Tweebaksm. 40, vroedvr.
L. Woltring, Grote Hoogstraat 18.
"Zander Instituut", Hk. Alberts, Grote Kerkstraat 67.
Glazen- en Puibewasschers.
M. van Heeswijk, Ged. Keizersgracht 12.
A. de Jong en H. Pakker, Oosterkade 36.
H. Keizer Jr., Ipe Brouwerssteeg 9.
J. Zondervan, Noordvliet 105.
Goud- en Zilversmeden.
P. Attema Dzn., Zaailand 110.
P. J. Attema, Over de Kelders 192.
F. Bakkers, Nauw 174.
S. A. Bakkers, Nieuwestad 168.
C. W. Bolman Jz.. Over de Kelders 202.
S. Bolman en Co., Nieuwestad 134.
S. F. Doodkorte, firma R. Reijnders, Nieuwestad 25.
IJ. T. v. Erp, Voorstr. 229, tevens Drijver.
P. F. Graafstal, Hofstraatje 30.
J. C. Heins, Voorstreek 241.
R. W. Kijlstra Az., Gr. Hoogstraat 21.
M. J. Nolet, firma H. Adama, Nieuwestad 154.
Firma E. L. Tulleners H.Cz., Naauw 157.
J. de Vries, Tweebaksm. 51, (vergulder).
Graveurs.
S. F. Doodkorte, Nieuwestad 25.
A. J. Keikes, Minnemastraat 6.
P. J. de Roos, Groeneweg 30, Nieuw St. Anthony Gasthuis.
H. S. Tekstra, St. Jacobsstraat 16, (stempelsnijder).
Grutters.
J. Koopmans, Noordvliet 11.
Haarwerken.
Zie op Kunst-
Hoeden- en Pettenmakers.
Firma G. van Driesum, Droevendal 12.
J. M. van Driesum, Kleine Kerkstr. 36.
D. J. Jans, Zuidvliet 86.
Firma gebr. de Jong, Voorstreek 249.
H. van der Kallen, Ruiterskwartier 183.
A. Koens, Oostersingel 70.
G. Ligthart, Wirdumerdijk 4.
Firma Simon J. deVries, Tweebaksm. 49.
P. v. d.Werf, Over de Korenmarkt 230.
Firma H. Wigersma Sz., Naauw 180, (zie ook op fabrikanten v. stroohoeden).
Horloge- en Klokmakers.
A. C. Beeling, Pijlsteeg 25-27.
S. Bolman en Co., Nieuwestad 134.
A. A. Copini, Poststraat 30.
J. Copini, Voorstreek 234.
F. Doodkorte, Peperstraat 16.
H. Droge, Westerstraat 3.
J. C. Heins, Voorstreek 241.
H. Hettema, St. Jacobsstraat 27.
W. M. Hardorff, Werkmanslust 137.
Firma S. Hoogterp, Nieuwestad 19.
G. Jonker, Grote Kerkstraat 36.
D. Kniepstra, Nieuwestad 83.
B. Kool, Wirdumerdijk 20.
A. Mani, Bollemanssteeg 42.
P. Miedema, Heer Ivostraatje 63.
H. Ringnalda, Bij de Put 5.
G. N. J. Rolf, Voorstreek 268.
Th. de Vries, Koningstraat 8.
IJ. K. van der Zee, Tuinen 33.
P. Zeiss, Grote Hoogstraat 17.
Hotelhouders (zonder café's).
H. Hoven, "de Nieuwe Doelen", Korenmarkt 199.
J. Jonker, "Phoenix", St. Jacobsstr.11.
F. Weidema, 't Wapen v. Friesland", Groot Schavernek 9.
(Men raadplege ook de rubriek Logementen, enz.).
Houtdraaiers.
B. Jelgersma, Groeneweg 321.
J. B. Stokker, Spanjaardslaan 39.
J. T. van de Wind, Olde Galileën 241.
Houthandelaren.
Firma S. van Driesum en Zoon, Camstraburen 83.
Naaml. Venn. "De Leeuwarder Houthandel", Directeuren T. W. Overmeer en Zoon, Willemskade 20.
J. T. van de Wind, firma T. van de Wind, Olde Galileën 241.
Houtzaagmolenaars.
De Houthandelaars Oversneer en van de Wind.
Huidenzouters.
A. Dwinger, Achter de Grote Kerk 19.
Firma Gebr. Tulp, Ruiterskwartier 91.
Huis- en Rijtuigschilders. Zie Schilders.
Instrumentmakers.
C. J. G. Arzoni, Speelmansstraat 31, (Weerglazen enz.).
I. H. Arzoni, Gr. Kerkstr. 79, (alsvoren).
J. A. F. Best, firma C. Becker, Nieuwestad 130.
J. de Boer, Westersingel 16.
J. L. de Boer, Tweebaksmarkt 34.
J. F. X. Hamer, Bagijnestraat 60, Opticus.
J. Heins, Nieuweburen 105, Hersteller koperen muziekinstrumenten.
H. D. H. Hofstede, St. Jacobstr. 22.
Firma 1'. T. Huizinga, Nieuwestad 141, Opticus.
J. van Keulen, Ruiterskwartier 151, Reparateur van naaimachines.
A. P. J. Lambooij, Kl. Kerkstraat 12, Reparateur van blaasinstrumenten.
P. Miedema, Heer Ivostraatje 63.
D. Pieters, Bagijnestraat 51, Reparat. en stemmen van piano's.
G. Postma, Over de Kelders 212, Harmonica's.
R. Rodenburg, Zuiderplein 1, Werk- en natuurk. instrumentmaker.
J. J. W. de Ruiter, Zuidvliet 50, Reparat. en stemmen van piano's.
L. Schreinhout, Voorstreek 263.
W. A. Slager, Korfmakersstr. 13, Electricien.
Kappers.
J. Dumore, Nauw 176.
C. B. Habekotte, Eewal 67.
H. W. Hendriks, firma R. Bottinga, Nieuwestad 142.
J. Looijonga, Grote Hoogstraat 8.
Henri Mesker, Nieuwestad 52.
W. J. Persijs, Eewal 64.
Kassiers, Bankiers en Handelsbanken.
A. Bloembergen en Zonen's Bank, Nieuwestad 166.
Friesche Handelsbank, Tweebaksmarkt 41, directeuren C. C. W. Uffelie en A. R. van der Sluis.
Erven B. L. C. de Haan, Ruiterskwartier 111.
Firma P. Koumans Smeding, Dockumerend 299.
Firma Gebr. Mispelbiom Beijer, Nieuweweg 1.
Naaml. Venn. Leeuwarder Bankvereeniging, Directeur G. Pijselman, Gouverneursplein 35.
Nederlandsche Bank, Agent B. ten Cate, Eewal 77.
Firma Sprok en Co., Willemskade 15.
Firma Erven P. de Vries Pz., E. Posthuma, Raadhuisplein 34.
Kleermakers.
Firma Albarda en Co., Weerd 26.
N. Bakkers, Nieuwe Oosterstraat 22.
A. J. Beerents, Ruiterskwartier 183.
H. J. Beerents, Poststraat 39.
J. Bergema, Achter de Hoven 15.
D. Boekema, Bagijnestr., Dames-Taill.
C. A. J. v. d. Boom, Olde Galileën 18.
A. G. Boonstra, Nieuweburen 90.
T. Burg, Heer Ivostraatje 49.
J. Copini, Poststraat 30.
H. Doodkorte, Peperstraat 16.
H. Dijkstra, Noordvliet 37.
W. J. van Erp, Gr. Hoogstraat 14.
H. Ferwerda, Eigenbrood 242.
A. R. Flacke, Grote Hoogstraat 23.
W. van Gemert, Nieuwestad 38.
B. Goedemoed, Tramstraat 24.
H. Goedemoed, Noordvliet 13.
J. Grimm. Monnikemuurstraat 82.
J. G. Grimm, Kleine Kerkstraat 41.
W. Grimm, Nieuwe Oosterstraat 1.
M. Hammer, Nieuwestad 132.
H. van der Heide, Noordvliet 57.
C. Heijer, Perkstraat 34.
H. Hulscher, Tuinen 1.
J. F. Jacke, Pieter Feddesstraat 45.
N. de Jager, Wissesdwinger 50.
M. de Jong, Bissehopstraat 10.
M. de Jong, Bij de Put 9.
H. Jurres, Grote Hoogstraat 24.
E. Kortrijk, Bisschopstraat 3.
A. J. Langedijk, Kleine Hoogstraat 8.
J. van der Linden Jz., Nieuwestad 126.
G. Looijenga. Galileër Kerkstraat 6.
A. Mathijssen, Bagijnestraat 53.
R. Meere, Nieuwekade 70.
G. Mink, Nieuweweg 11.
Gebr. Mink, Weaze 14.
S. Mulder, Olde Galileën 16.
R. Muller, Groeneweg 323.
J. Niem eij er, Olde Galileën 18b.
S. J. Orie, Heerestraat 19.
Firma Peek en Cloppenburg, Wirdumerdijk 10.
J. Persijn, Olde Galileën 3.
Firma P. en O. Plantenga, Nieuwest. 71.
E. Posthumus, Nieuwe Oosterstraat 24.
S. Prins, Baljeestraat 8.
L. Singor, Achter Landbuurt 147.
J. H. Smit, Nieuwesteeg 8.
J. B. Stek, Olde Galileën 49.
Firma, Sijbouts en Co., Korenmarkt 201.
G. Tichelaar, Monnikemuurstraat 103.
P. Trossel, Bagijnestraat 22.
L. P. Tulleners, Galileër Kerkstraat 11.
W. van der Ven. Nieuweburen 15.
H. J. de Vet, Gijsbert Japicxstraat 18.
J. Visser, Schoolstraat 3.
G. H. Walthaus. Doelestraat 7.
A. Witteveen, Poststraat 23.
J. de Wolf, Nieuwe Houtstraat 41.
R. Zondervan, Ossekop 12.
D. Zwier, BoLlemanssteeg 10.
Koek- en Banketbakkers.
J. Bleeker, Grachtswal 115.
M.J.Buwalda, Johan Willem Frisostr.25.
Firma Dalenoord en Co., Westersingel 14.
J. G. Frehe, Nieuwestad 84.
Firma J. P. Geestman, Tuinen 11.
Gebr. Gosschalk, Slotmakersstraat 16.
Firma H. Hazewinkel, Kelders 181.
J. Th. ten love, Wirdumerdijk 39.
A. E. Janusch, Wortelhaven 85.
P. C. de Maar, Nieuwestad 78.
J. J. Nauta Jz., Voorstreek 304.
H. Odewald, Bij de Put 11.
J. Reitsma, Voorstreek 362.
Firma W. F. G. L. van Sisseren, Wirdumerdijk 27.
W. H. Taconis S.Az., firma A. Beintema, Voorstreek 255.
W. Tromp, Nieuwe Oosterstraat 11.
M. Velleman, Bij de Put 6.
IJ. Wigersma Hz., Naauw 184.
F. Wilkens, Naauw 147.
Koffie- en Bierhuishouders.
B. van Aken, Slotmakersstraat 14.
G. Algra, Kleine Kerkstraat 23.
W. P, van Amelsvoort, Waeze 34.
J. Barendsma, Bagijnestraat 10.
O. Bergman, de Beurs", Wirdumerdijk 43.
Wed. H. Blaauw, "de Aardappelbeurs", Weaze 46.
J. de Boer, "de Roskam", Ruiterskwartier 155.
J. de Boer, "Leeuwarder Koffiehuis", Grote Hoogstraat 18.
F. J. Boersma"Nieuw Friesch Koffiehuis", Ruiterskwartier 157.
N. Booij, Nieuwestad 138a, (melksalon).
J. J. Bottema, Ayttasteeg 8 (slaapstede).
Jan Brada "Het Gouden Wagentje", Nieuwestad 124.
H. Broeksma, Peperstraat 3 (melksalon).
J. Bulthuis, Ruiterskwartier 159.
J. H. Doodkorte, Kleine Hoogstraat 26.
G. Duinker, Zaailand 82.
G. Dijkstra, Ruiterskwartier 143 (melksalon).
K. W. Dijkstra, "de Stad Groningen", Grachtswal 5.
R. B. Dijkstra, "Het Oude Schippershuis", Oosterkade 10.
K. Elders, Ruiterskwartier 149.
W. van Erp, "Maastrichts Bierhuis", Tuinen 1.
G. Faber, "de Jonge Bontekoe", Stienserweg 10.
K. Faber, Zaailand 74.
L. Feddema, Tweebaksmarkt 56.
M. Ferwerda, Nieuweburen 36.
Th. J. Franzen, Heerestraat 20.
L. Gorter, "Friesche Bierhalle", Baljeestraat 17.
T. de Groot, "l'Union", Berlikumerm.15.
D. H. Gude, "die Port von Cleve", Grote Hoogstraat 36.
J. Haanstra, Verlaats bier-, koffiehuis, Willemskade 69.
J. M. Haasdijk, "Buitentuin de Kleine Bontekoe", Stienserweg 31.
A. A. Hoff, Sneekerkade 21.
G. de Jong, "Amsterdamsch Veerhuis", Oosterkade 12.
S. Jongma, "'t Klein Wagentje", Nieuwestad 1.
IJ. N. Joustra, "de Valk", Voorstr. 281.
S. Kaastra, "de Beurs", Zaailand 114.
M. Kammenga, Waeze 38.
J. van Keulen, Ruiterskwartier 151.
E. van der Kooij, Weg naar Cambuur 61.
Wed. D. Kranendonk, "In de Amstel", Klokstraat 12.
H. B. Lunsingh, "Maastrichts bierhuis", Oude Doelesteeg 6.
W. Lijn, Tramstation, Westersingel 13.
T. van der Made, Sacramentstraat 6.
F. v. d. Meer, Schouwburg", Ruiterskwartier 57.
IJ. P. van der Meer, "Volksgebouw de Ontwikkeling", Nieuweburen 88.
J. van der Meulen, Bontepapesteeg 28.
J. Mollema, Westerplantage 4.
F.H.Niehdser, Nieuwest. 139 (melksalon).
N. Noordhoff, "Grand Cafe Neuf", Over de Korenmarkt 250.
D. Overdijk, Ruiterskwartier 147.
J. Paardekam, Weaze 42.
G. Regnerij, "'t Wapen v. Nederland", Oude Doelesteeg 10.
R. B. Reitsma, "de Harmonie", Oude Lombardsteeg 2.
H. K. de Roos, "Nederl. Koffiehuis", Over de Korenmarkt 228.
A. Roukema, "Oranje Bierhuis", Raadhuisstraatje 2.
F. Sperling, Baljeebuurt 56.
H. Spieksma, "de Bron", Nieuwekade72.
H. Suk,de Amstel", Noordvliet 59.
Firma J. Swart en Zoon, Naauw 151, (melksalon).
T. Terpstra, Haniasteeg 19a, (biljardzaal).
A. Tjepkema, Maria Annastraatje 9.
M. A. Veensma, Restaurateur in het Station, Stationsplein 1.
S. Vergonet, Noordvliet 339.
K. Visser Czn., "Concertzaal", Sacramentsstraat 24.
G. de Vries, "Schippershuis", Zuidvliet 4.
Wed. J. IJ. Wagenaar, "Friesch Koffiehuis", Wirdumerdijk 11.
P. H. Wagenaar, "de Nederlander", Zuiderstraat 1.
Th.v.d.Wal, "Victoria", Oude Oosterstr.8.
IJ. van der Wal, Nieuwekade 124.
W. van der Wonde, Speelmansstr. 16.
H. van der Zee, "Bootzicht", Eebuurt 16.
G. Zwama, "Cafe Blauwhuis", Hoekstersingel 1.
D. Zijlstra, Nieuwestad 3.
Koks en Kooksters.
Wed. J. Waljart-Zondervan, Zwitserswaltje 24.
En verder de Banketbakkers-Cuisiniers : Frehe, Ten Hove, Reitsma en Taconis.
Kooplieden in:
Aardappelen.
J. Dokter, Kleine Kerkstraat 24.
S. Dokter, Oostersingel 72.
D. D. Fokkema, Nieuwe Houtstr.
F. Gerritsma, Voorstreek 254.
J. Hesselius, Heerestraat 10.
L. Hoekstra, Oosterkade 56.
J. Jans, Zuidvliet 152.
J. J. Jorna, Sneekerkade 19.
H. H. Keij, Westersingel 38.
S. J. Kloosterman, Kl. Hoogstraat 18.
F. Kramer, Noorderweg 72.
G. D. v. d. Plaats, Elizabethstr. 15.
H. Poelstra, Heerenwaltje 14.
H. Reitsma, Nieuwe Oosterstraat 7.
L. H. Reitsma, Zwitserswaltje 8.
H. Tolsma, Groot Schavernek 13.
A. Visser, Weaze 32.
K. de Wal, Bagijnestraat 65.
H. S. de Walle, Noordvliet 171.
T. van der Weij, Westerstraat 57.
alsmede gaardeniers en winkeliers in groenten.
Boter.
R. A. de Boer, Tweebaksmarkt 43, filiaal A. Bosch, margarine.
T. J. Bosma, Oude Lombardsteeg 7.
R. Buisman, Willemskade 47.
J. Bulthuis, Ruiterskwartier 159.
P. Helder, Paul Krugerstraat 36.
S. P. Rauwerda, Poststraat 35.
T. Steenstra, Singelstraat 4.
A. P. Tiemersma, Schoppershof 60.
E. G. Veldman, Willemskade 39, margarine.
M. P. Vossenberg, Schoolstraat 7.
A. J. Wiersma, Firma Cohen en v. d. Laan, Nieuweweg 5, margarine.
Bouwmaterialen.
C. H. van Duijsen, Willemskade 22.
S. Hoft, Joban Willem Frisostr. 22.
A. G. v. d. Meij, Willemskade 69.
Firma R. Vermeulen en Zonen, Voorstreek 266.
Cichoreiwortelen (Gedroogde).
J. Meijers, firma M. A. Bokma de Boer, Dokkumertrekweg 13.
S. Kooistra, firma W. ter Horst & Co., Tuinen 16.
D. Tigler Wijbrandi, Noordvliet 15.
Drijfriemen.
Gebr. Schrage, Uniabuurt 8.
Gebr. Tulp, Ruiterskwartier 93.
Eieren. P. Beerents, Maria Annastraatje 7.
T. van der Werf, Weerd 28.
Galanteriën en Kramerijen.
J. de Bruin, Nieuweburen 36.
H. M. Vogt, Nieuwekade 66.
Gedistilleerd.
R. Adama, Schoolstraat 11.
W. A. Asman, firma D. Haselhoff & Co., Turfmarkt 19.
O. Bergman, Wirdumerdijk 43.
E. K. Hoekstra, Willemskade 8.
L. J. Hoekstra Gz., Groot Schavernek 3.
J. N. Westerink, Noordersingel 34.
A. C. Zijlstra, Eewal 48.
Gist. M. Boetes, Galileër Kerkstraat 15.
J. Feenstra, Voorstreek 269.
Firma H. Louwhoff, Voorstreek 283.
P. A. Silvergieter Hoogstad, Nieuwestad 30.
U. Wijnstra, Firma Staphorsius, Berlikumermarkt 21.
Goud- en Zilverwerken.
J. Heins, Nieuweburen 105.
Erven F. T. Huisinga, Nieuwestad 141.
Firma L B. de Vries en Co., Korenmarkt 209.
Granen, Meel, Zaden enz.
Firma G. Dalenoord en Co., Westersingel 5.
L. Schotanus, Grachtswal 179.
W. Feenstra, Graehtswal 27.
M. Frantzen, Zuiderplein 83.
J. Ranja, Turfmarkt 16.
F. Heida, firma Kiers en Heida, Zuiderplein 79.
S. H. Hijlkema, firma Hijlkema en Deelman, Nieuwestad 79.
Firma A. J. van Messel en J. van der Werff Jhz., Grachtswal 125.
Naamlooze Vennootschap Stoommeelfabriek "Fortuna", voorh. Swildens en Kuipers, directeur J. E. Kuipers, Achter de Hoven 2.
G. R. Pel, Noordvliet 141.
H. P. Tanja. Grachtswal 5.
D. Tigler Wijbrandi, Noordvliet 15.
Firma W. S. Visser, Grote Kerkstr. 51.
H. A. Vosman, Westersingel 6.
J. M. Zaadnoordijk Wz., Nieuwestad 80.
S. van der Zee, Harlingerstraat 27.
(Zie wijders Commissionairs, Factors en Grutters).
Hoeden en Petten.
J. A. de Graaf, Nieuwe Houtstraat 45.
K. Kalverboer, Klanderijdwarsstraat 43.
Huiden en Vellen. H. Drielsma, Boterhoek 59.
L. J. Drielsma, Groeneweg 299.
B. Dwinger, Nieuweburen 29.
Joseph en Mozes Dwinger, firma A. A. Dwinger, Nieuweburen 94.
IJ. Krammer, Nieuweburen 83.
Firma gebr. Tulp, Ruiterskwartier 93.
K. Wielinga, Kapelsteeg 3.
Jalousiën. P. Boonstra, Grote Hoogstraat 40.
D. C. Burg, Ruiterskwartier 43.
G. Jansen, Spanjaardslaan 7.
H. W. van der Leen, Oosterkade 50.
Gebr. Ooiman, Kleine Kerkstraat 25.
J. H. Stoett, Raadhuisplein 32.
G. Vis, Voorstreek 241.
L. J. Woudsma, Eewal 72.
Kaas.
B. R. Adema, Achter de Hoven 2d.
Firma Bruinsma en Wesselius, Willemskade 26.
B. Dijkstra, Tulpenburg 28.
J. Feitsma, Baljeestraat 4.
Firma Grondsma en Co., Elizabethstr. 30.
M. Hiemstra, Groeneweg 16.
J. van der Hoek, Elizabethstraat 18.
Firma Jorrit de Jong, Elizabethstr.44.
L. Knier. Oude Doelesteeg 4.
K. Propstra, Achter de Boven 16c.
J. Siebesma, Westerkade 9 H.
J. W. Terlet, Achter de Hoven 2d.
A. Tiemersma. Zuiderplein 2.
K. Vellinga, Willemskade 52.
H. Visser, Zuiderplein 25.
G. G. van der Wal, Stationsweg 16.
Firma Weerstra en Co., Grachtswal 193.
F. D. Wielsma, Oranje Nassaustraat 20.
G. Zantinge, Oranje Nassaustraat 16.
J. Zantinge, Baljeestraat 19.
Joh. Zantinge, Schoolstraat 3.
Kunstmeststoffen.
B. T. Dijkstra, Van Swietenstraat 11.
F. H. Ferwerda, Harlingerstraatweg ld.
Firma Hijlkema en Deelman, Nieuwestad 79.
Firma A. J. E. Lucardie, Baljeestr. 2.
W. Mijlius, Gijsbert Japierstraat 34.
Firma Siebesma en Prins, Willemsk. 1.
D. Tigler Wijbrandi, Noordvliet 15.
A. Vlaskamp, Nieuwestad 41.
J. M. Zaadnoordijk, Nieuwestad 80.
Labels.
Firma N. Miedema en Co., Nieuweb. 103.
Lompen, Beenderen enz.
J. Cohen, Nieuweburen 119.
Marcus Dwinger, Noordersingel 66.
D. de Jong, Nieuweburen 109.
Firma de Metz en Cohen, voorheen Tichelaar, Noordvliet 173.
A. Prozee, Amelandsbuurt 48.
Firma K. Visser, Weaze 32.
Manufacturen en Modes.
J. S. Buwalda. M. Dijkstra, Cambuursterpad 38.
R. Dijkstra, Stienserweg 11.
A. Feitsma, Breedstraat 44.
A. R. Flacke, Grote Hoogstraat 23.
M. Tromp Visser, WillemLodewijkstr. 1.
Firma J. J. Wahle, Heerestraat 10.
G. H. J. Westermann, Kelders 167.
Matten (Riet-).
Firma R. Vermeulen en Zonen, Voorstreek 266.
Medicijnglas.
J. A. F. Best, Nieuwestad 130.
H. D. M. Hofstede, St. Jacobstraat 22.
Firma F. T. Huisinga, Nieuwestad 141.
Naaimachines.
Firma Eits Jonker en Co., Weerd 15.
Olie.
L. Schotanus, Grachtswal 179.
R. Huizinga, Bagijnestraat 46.
Firma Hijlkema en Deelman, Nieuwestad 79.
Firma Stein voorte & Gramsma, Nieuweweg 1 la.
Th. Zandleven, Grachtswal 25.
L. Zijlstra, Harlingerstraatweg 1.
Papier.
A. de Boer, Harlingerstraat 5.
S. Bouma, Groeneweg 301.
G. Cammenga, Zaailand 76.
J. Hilarius, Weerd 26.
C. Jongbloed Az., Tuinen 35.
Firma K. Maijwald, Dockumerend 287.
I. Nauta Andreae, Tuinen 6.
Utrechtsche papierhandelaar, firma Landstra en Bolman, Emmakade 43.
J. van der Veen, Ged. Keizersgr. 20.
Parapluies.
T. Coehoorn, Noordvliet 93.
Petroleum.
S. Hooghiemstra, Willemskade 26.
Firma F. W. Rolf von den Baumen, Tuinen 27.
D. Terwee, St. Jacobstraat 3.
(En de meeste winkeliers in kruidenierswaren).
Schoenwerk - Binnen- en buitenl. -
J. Schrage, firma Monsma, Uniabuurt 8.
Smeer, Spek enz.
J. Boomsma, Grote Kerkstraat 14.
H. Reindorp, Speelmansstraat 8.
H. Reindorp Hz., Nieuweburen 107.
Firma F. W, Rolf von den Baumen, Tuinen 27.
J. A. Swart, Noordvliet 349.
H. van der Wonde, firma gebr. Israëls, Oude Oosterstraat 7.
Steenkolen, Cokes. Briguettes enz.
F. Arnold, Achter de Hoven 13.
S. S. Baarda, Perkstraat 36.
B. L. Bijleveld, Oostersingel 24.
C. H. van Duijsen, Willemskade 22.
B. Dijkstra, Grote Hoogstraat 30.
D. Harmens en Co., Willemskade 2.
S. Hooghiemstra, Willemskade 26.
A. Hijma, Olde Galileën 29.
J. Jans, Zuidvliet 152.
Firma J.C. Kutsch Lojenga, Noordvliet 7.
T. Leeuwe, firma Bijkerk en Co., Spanjaardslaan 9.
A. G. van der Meij, Willemskade 67.
T. T. van der Meij, Uniabuurt 2.
A. van der Noord, Ged. Keizersgr. 37.
D. A. van der Noord, Oosterkade 46.
P. van der Noord, Oosterkade 8.
R. van der Noord, Oosterkade 38.
Firma Siebesma en Prins, Willemskade 1 G.
Sneijer, Achter de Hoven 43.
W. Snijder, Elizabethstraat 8.
A. Steffens, Verkorteweg 4.
G. Switters, Spanjaardslaan 48.
Firma R. Vermeulen en Zonen, Voorstreek 266.
Strop.
S. Berkenbijl, Kruisstraat 18.
D. Biesma, Dokkumertrekweg 5b.
H. de Jong, Monnikemuurstraat 109.
Wed. G. P. Klopma, Oostersingel 112.
W. Kooistra, Lange Marktstraat 22.
H. Schaap, Spanjaardslaan 12a.
D. Strikwerda, Olde Galileën 27.
Touw.
S. Boekema, Keijzersbuurt 45.
Tapijten, Vloerkleeden enz.
J. P. Weijers, Schoolstraat 13.
Turf en Hout.
B. L. Bijleveld, Oostersingel 24.
S. van Dam, Weerklank, Kapelsteeg 1.
S. Hooghiemstra, Willemskade 26.
H. Huishof, Oostersingel 74.
A. van der Made, Grachtswal 165.
F. Mast, Olde Galileën 2.
J. van der Meij, Bontepapesteeg 20.
A. van der Noord, Ged. Keizersgr. 37.
D. A. van der Noord, Oosterkade 46.
P. van der Noord, Oosterkade 8.
R. van der Noord, Oosterkade 38.
O. Schriemer, Heer-Ivostraatje 55.
A. Steenstra, Ged. Keizersgracht 38.
R. Veenstra, Pieterseliewaltje 30.
Vaten, Fusten, Bindmatten, enz.
H. Bergsma, Groot Schavernek 27.
E. Bos, Westerstraat 28.
Vee.
R de Boer, Klanderijdwarsstraat 131.
R. Boonstra, Harlingerstraatweg 7.
J. G. Braaksma, Gr. Schavernek 7, Commissionair in paarden.
L. Faber, Ruiterskwartier 181.
J. Hiemstra, Noordvliet 421b.
H. v. d. Hoek, Harlingertrekweg 40.
M. van der Hoek, Stienserweg 7.
P. van der Hoek, Stienserweg 30.
Th. van der Hoek, Stienserweg 55.
W. W. de Jong, Oldegalileën 31.
IJ. de Jong, Zuiderplein 6.
J. Keizer, Stienserweg 10b.
J. A. Kooistra, Stienserweg 3b.
A. Kranendonk, Kleine Kerkstraat 2a.
J. Lojenga, Wirdumerdijk 32.
W. A. v. d. Meer, Spanjaardslaan 31.
H. Nauta, Emmakade 31.
G. Pinto, Emmakade 40.
E. Rozenberg, Wirdumerdijk 30.
J. Rozenberg, Nieuwestad 38.
M. Schott, Willemskade 36.
T. Spriensma, Stienserweg 27.
K. Vellinga, Noordersingel 46.
J. Wagenaar, Groningerstraatweg 4.
W. H. van der Werff, Achter de Hoven 114bis.
H. van der Woud, Stationsweg 24.
H. van Zand, Willemskade 31.
E. van der Zee, Keizersbuurt 55.
Veevoeder.
G. Poortinga, Willemskade 38.
Vis.
K. de Bruin, Bleekerstraat 6.
E. Bootstra, Eebuurt 8, Groothandel. 0.
Plantenga Bz., Tuinen 44, Haring.
G. H. Soodt, St. Jacobsstraat 10.
Zalm en Oesters.
E. E. Visser, Nieuwe Houtstraat 33.
W. H. Visser, Korfmakersstraat 11.
S. Wiegersma, Korfmakersstraat 5.
Vlas.
S. Hoogterp, Zuiderplein la, Agent.
Firma A. J. E. Lucardie, Baljeestr. 2.
Firma E. S. en C. St. Martin en Co., vertegenwoordiger : F. Heida, firma Kiers en Heida, Zuiderplein 79.
Firma Gebr. v. d. Meulen, Noordvliet 9.
A. Schat, Oostersingel 18.
T. P. Schat, Oostersingel 6.
Vogels (levende).
I. B. Arzoni, Grote Kerkstraat 79.
J. Barendama, Bagijnestraat 10.
P. J. Jager, Looijerstraat 2.
B. P. Wielinga, Achter Tulpenburg 6.
Wol.
Firma J. Feitz en Zoon, Zuidvliet 18.
IJs.
J. G. Fazzi, Klein Schavernek 12.
L. Fonk en Co., Harlinger trekweg 6.
Firma B. J. Kuipers en Co., Heerenw. 1.
Zaden.
Firma D. Bootsma, Wirdumerdijk 33.
H. H. Keij, Westersingel 38.
Firma J. M. Zaadnoordijk Wz., Nieuwestad 80.
(Zie tevens op Granen, enz.).
Zakken (Graan-).
L. J. Drielsma, Groeneweg 299.
J. en M. Dwinger, firma A. Dwinger, Nieuweburen 94.
Mozes A. Dwinger, Breedeplaats 5.
H. Taconis, firma A. Zwolsman, Nieuwestad 128.
Kopergieters.
Joh. Anjema, Spanjaardsstraat 59.
J. Heins, Nieuweburen 105.
J. Hoogendijk, Sacramentastraat 28.
A. Ph. J. Lambooij, Kl. Hoogstraat 12.
P. de Lang, Bagijneklooster 17.
Koperslagers en Kachelmakers.
Firma H. F. van Doesum en Zoon, Slotmakersstraat 6.
J. H. Doodkorte, St. Jacobstraat 31.
S. F. Doodkorte, Grote Hoogstraat 11.
W. A. van Erp, Nieuwestad 28.
J. Faber, Ruiterskwartier 181.
T. Faber, Ged. Keizersgracht 50.
P. J. Hempenius, Over de Kelders 216.
R. Jeelof, Bagijnestraat 70.
J. Lambooij, Noordvlietstraat 1.
H. Meijer, Klokstraat 13.
H. Westerhof, Keijzersbuurt 33.
F. Zandstra, voorheen A. S. Keverling, Nieuwestad 13.
S. Zijlstra, Noordvliet 71.
Korenfactors.
(Zie op Factors).
Korenmolenaars.
(Zie op Molenaars).
Kuipers.
G. Algra, Houtstraat 2.
E. Banda, Olde Galileën 43d.
Gebr. Damema, Molenpad 1.
F. van Dijk, Nieuweburen 13.
P. Dijkstra, Droogehaven 9.
J. Feenstra, Grachtswal 153.
K. Ruward, Groninger straatweg 9.
A. van der Veen, Zuidvliet 46.
Kunsthaarwerkers.
S. F. Doodkorte, Nieuwestad 25.
Kunsthandelaars.
M. T. J. v. d. Roek, Nieuwestad 103.
C. J. de Kruijs, firma de Vogel, Wirdumerdijk 26.
(Zie verder boekhandelaren).
Kunstschilders.
P. Bosma, Bollemanssteeg 17.
J. H. Doodkorte, Nieuwestad 35.
S. J. Geerts, Grachtswal 95.
B. Goedemoed, Noordersingel 42, (Calligraaf).
J. Mammen, Nieuwe Oosterstraat 5, (Heraldicus).
T. Terpstra, Haniasteeg 19a.
Kunstvuurwerkmakers.
Gebr. A. A. en M. J. Schuurmans, firma J. N. Schuurmans, Voorstreek 356.
Landbouwers en Veehouders.
G. Alves, Pieterseliewaltje 60.
H. Alves, Jelsumer binnenpad 92, (de drie Ducatons).
S. Andringa, Kanaalweg 183.
J. S. Anema, Stienserweg 80.
P. Bergsma, Aan de Potmarge 7, (zetboer).
J. Bergstra, Stienserweg 29.
J. P. Boelstra, Stienserweg 25.
R. J. Boelstra, Stienserweg 17.
G. de Boer, Noordvliet 461.
Wed. N. H. de Boer, Zuidvliet 290.
P. de Boer, Harlingerstraatweg 9.
D. J. Boersma, Schoppershof 2b.
H. E. Bonnema, Harlingerstraatweg 2.
Gebr. G. en A. Boonstra, Wijlaarderb. 7.
K. A. Bosch, Sneekertrekweg 9.
B. Bosma, Aan de Jelsumervaart 68.
J. S. Bottema, Fabrieksbuurt 7.
A. P. Brouwer, Olde Galileën 54.
P. W. Brouwers, Gron. Straatweg 2.
T. Brouwers, Wijlaarderburen 17.
G. H. Dijkstra, Jelsumer binnenpad 82.
F. Engwerda, Stienserweg 90.
E. Fierstra, Aan de Potmarge 9.
S. L. Hiemstra, Vierhuisterweg 62.
L. H. Hotsma, Wijlaarderburen 4.
Wed. D. Jensma, Stienserweg 63.
W. de Jong, Stienserweg 23.
IJ. Jongma, Noordvliet, Slot 457.
J. Jonker, Wijlaarderburen 8.
R. J. Keestra, Westersingel 26.
J. Kerstma, Stienserweg 59.
D. Ket, Jelsumer binnenpad 88.
P. Kleiterp, Groningerstraatweg 2f.
L. van der Meer, Zuidvliet 432.
W. A. van der Meer, Spanjaardsl. 31.
G. Miedema, Stienserweg 65.
M. Miedema, Stienserweg 37.
S. Miedema, Kleijenburg 8.
J. Nieuwland, Stienserweg 35, "de Magere Weide".
IJ. Oostenbrug, Weg naar Cambuur 19.
F. Poelsma, Kalverdijkje 74.
S. Poelsma, Wijlaarderburen 9.
G. J. Postma, Romkeslaan 18.
H. A. Rienks, Stienserweg 1.
B. IJ. Ringnalda, Kleijenburg 22.
P. Santema, Wijlaarderburen 5.
K. P. Sinnema, Harlinger straatweg 6.
Bankje Sipsma, Dockumer trekweg 15.
A. Smeding, Kleijenburg 6.
Gebr. R. en A. Spoelstra, Olde Galileën 58.
T. Spriensma, Stienserweg 27.
G. Stienstra, Noordvliet, Slot 479.
S. Sijbrandi, Stienserweg 70.
K. IJ. Tamminga, Stienserweg 61.
W. J. Terpstra, Stienserweg 55a.
IJ. Tijsma, Kalverdijkje 76.
T. Velstra, Harlinger straatweg 5, "villa Baensein".
K. F. Vergonet, Dockumer trekweg 19.
S. de Vries, Dockumer trekweg 25.
G. Wassenaar, Achter de Hoven 200.
A. K. Wassenaar, Harling. straatw. 4.
Wed. N. A. Wassenaar, Stienserweg
J. van der Weide, Noordvliet 205.
R. E. van der Weide, Kleijenburg 2.
S. van der Weide, Noordvliet 507.
S. Wesbonk, Spanjaardslaan 14.
I. Wiersma, Fabrieksbuurt 5.
G. R. de With, Groning. straatw. 8.
Leerlooiers.
Firma van Huiden en van der Heijden, Prins Hendrikstraat 11.
Gebr. Tulp, Ruiterskwartier 93.
Likeurstokers.
P. Bokma, Emmakade 56.
Johs. Sloep, Oranje-Nassaupark 6.
Firma J. F. Tak & Zonen, Voorstreek 366.
Logementhouders en Herbergiers.
H. J. Albers, "de Groene Weide", Harlingersingel 1.
J. Th. Bakker, "Bootsaanleg en Schippershuis", Eelmurt 12.
H. Bender, "'t Wapen van Heerenveen", Ruiterskwartier 161.
Firma J. de Boer, "Het blauwe paard", Lange Marktstraat 28.
S. de Boer , "de Phoenix" , Lange Marktstraat 38 en 40.
Wed. K. T. de Boer, "Stad Dockum". Voorstreek 368.
O. Boersma, "'t Friesch Koffiehuis", Wirdumerdij k 11.
S. Cohen, "Hotel de Duitsche Adelaar", Lange Marktstraat 18.
F. Dolle, Ruiterskwartier 163.
G. L. Drost, Slaapstee, Torenstraat 17.
R. Dijkstra, "de Veehandel", Wagenplein 2.
Mej. W. Elzinga, "Hotel Elzinga", Groot Schavernek 7.
Gebr. Feldhaus, "Hotel Amicitia", Wirdumerdijk 45.
W. Fransen, "Hertel Hollandia", Lange Marktstraat 16.
F. Gerritsma, "Café Bentheim", Voorstreek 254.
J. F. Gregory, "Hotel Restaurant de Oldehove", Klein Schavernek 26.
J. Hiemstra, Lange Marktstraat 30.
J. de Jong, "Hotel Centraal", Zaail. 80.
IJ. de Jong, "Spoorzicht en Stations-koffiehuis", Zuiderplein 6.
S. Kingma, Lange Marktstraat 26.
Wed. G. P. Klopma, "de Bleek", Oostersingel 112.
W. Kooistra , "Marktzicht" , Lange Marktstraat 26.
Trijntje Kramer, slaapstee "de Gouden Leeuw", Boterhoek 135.
Wed. R. Kuiper, "Hotel de Pauw", Stationsweg 10.
L. Lojenga, "'s Lands Welvaren", Wirdumerdijk 32.
J. D. Ponsen, Hotel "de Klanderij", Zuiderplein 105.
Mej. P. Postma, "Friesch Stamboek", Lange Marktstraat 24.
W. Radersma, "Halfweg", Harlinger straatweg 11.
M. J. Regnerij, "Hotel het Zwijnshoofd", Lange Marktstraat 34.
W. Schreinhout, Lange Marktstraat 20.
A. Siderius, "de Keizerskroon", Lange Marktstraat 32.
H. Tolsma, "Hetel Nieuw Duinkerken", Groot Schavernek 13.
M. Vermeulen, , Oranje Hotel", Stationsweg 4.
S. PL de Vries, Ruiterskwartier 177.
H. Wagenaar, Dockumerend 291, Veerh.
J. J. Weerman, Slaapstee "de Vriendschap", Boterhoek 63.
H. A. v. d. Zee, Tuinen 33, Veerhuis.
Loodgieters, Leidekkers en Zinkwerkers.
Firma gebr. Bekker, Kelders 189.
Pirma T. Bijlenga, Kleine Hoogstr. 3.
J. Faber, Ruiterskwartier 181.
P. J. Hempenius, Over de Kelders 216.
H. W. Hoekstra, Westersingel 36, winkel Voorstreek 256.
P. Kooistra en Zonen, Voorstreek 322.
L. Looienga, Klokstraat 15.
P. Popma, Werkmanslust 67.
M. van der Werf, Bagijnestraat 53.
H. J. Willegers, Molenpad 1.
P. A. v. d. Vlerk, Tweebaksmarkt 17.
Mandenmakers.
J. de Leeuw, Nieuweweg 15.
K. Riedhorst, Peperstraat 7.
Wed. G. H. Rolf, Voorstreek 272.
J. S. Rolf, Nieuwestad 116.
Mast-, Blok- en Pompmakers.
A. Algra, Nieuwe Houtstraat 18.
G. Algra, Houtstraat 2.
J. Algra, Noordvliet 221.
J. Feenstra, Grachtwal 153.
D. Swart, Noordvliet 491.
Mattenmakers.
T. Smit, Dwarsstraat 6.
E. Visser, Bontepapesteeg 28.
Melkinrichtingen.
The Condensed Milk Co. Lymited, Sneeker Trekweg 11a.
Stoomzuivelfabriek, Emmakade 2, Dir. H. Hornstra.
Firma J. Swart en Zoon, Naauw 151.
P. van der Weerdt, Weaze 151.
Meubelmakers.
Firma J. C. Bakker en Zoon, Nieuwest.43.
C. Barends, Werkmanslust 96.
J C. Beekhuis, Wirdumerdijk 25.
F. Dijkstra eu Zoon, Kl. Kerkstraat 35.
T. Dijkstra, Poststraat 25.
P. Gerbenzon, Weerd 17.
H. Jolmers, Heerestraat 8.
F. R. Kuipers, Weaze 37.
A. W. C. v. d. Linden, Tramstraat 8.
S. P. Nauta, Noorderplantage 9.
B. Overdijk, Voorstreek 260.
Firma Jacs. Plet, Nieuwestad 91.
J. S. Rolf en Zoon, Nieuwestad 116.
T. Stienstra, Looijerstraat 19.
D. Swart, Olde Galileën 35.
H. Tekstra, St. Jacobsstraat 16, Houtsnijwerk. 13.
Vaas, Spanjaardqstraat 61.
J. de Vries, Zuidvliet 30.
Modisten in
Dames-Costumes en Mantels.
Mej. W. Jager-Amiabel, Monnikemuurstraat 97.
R. Bachman, Bleekerstraat 96.
wed. J. Bergsma-Groothelm, Nieuweburen 4.
" A. Boersmans, Bleekerstraat 34.
" T. Boes, Grote Kerkstraat 27.
Gez. Boonman, Noorderweg 76.
Mej. A. M. Bos, Oosterkade 38.
Gez. Boshuijer, Bagijnestraat 34.
Mej. wed. A. M. Braaksma-Stellingwerf, Westerstraat 67.
" E. J. van den Broek, Breedstr. 62.
" S. Burg, Zuiderplein 99.
" wed. P. Deinema-Elders, Westerk.9.
" wed. H. Dijkstra-Postma, Groentemarkt 5.
Gez. Ellens, Grote Kerkstraat 37.
Mej. M. J. van Erp, Gr. Hoogstr. 19.
Gez. van Erp, Prins Hendrikstraat 12.
Mej. P. Ferwerda-Riemersma, Oude Oosterstraat 11.
B. Greving-Kamstra, Tramstr. 2.
A. A. Hermans, St. Jacobstr. 2.
Jeelof, Heerenwaltje 10.
B. de Jong-Grootkerk, Voorstreek 283.
" J. C. de Jong, Haniasteeg 3.
" A. Joustra, Bleekerstraat 89.
" H. Keijzers, Kleine Kerkstraat 20.
" A. Kromhout, Elizabethstr. 21.
" wed. M. Lanting-Franckena, Zuiderplein 89.
" R. Luik, Noorderweg 70.
" M. T. Mainz, Gr. Hoogstr. 44.
wed. P. W. van der Meer, O.Z. Grote Kerkstraat 25.
" wed. P. Meiboom, Stationsweg 24.
" G. Miedema, firma, St. Jacobstraat 15.
B. C. J. Minkels, St. Jacobstr. 22.
H. Oolgaard, Turfmarkt 11.
A. C. Osinga, Gr. Hoogstraat 13.
Mej. D. Ozinga-Zijlstra, Breedstr. 64.
" J. Plutschouw, Hoeksterpad 10.
Gez. Reinhart, Hofplein 33.
Mej. M. E. Rolf, Droevendal 31.
" E. Schafraad, Kl. Kerkstraat 28.
" J. Smit, Looijerstraat 6.
" S. Smitz., Voorstreek 251.
" S. C. Stegeman, Looijerstraat 10.
" G. Stiensma, Kl. Schavernek 4.
" W. Suwijn, Bollemanssteeg 27a.
" A.M. Timmerman, Gr.Kerkstr. 77.
" wed. L. L. Twijnstra-Hardorff, Tuinen 40.
" R. Valkena-Borger, Bagijnestraat 58a.
" W. H. de Vries, Weaze 27.
" J. H. Wijbenga, Eewal 82.
" C. G. M. Zantman, Heerestr. 4.
Ook de Kleermakers (Dames-Tailleurs). D. Boekema, W. J. van Erp, R. Meere en A. Witteveen, benevens de Winkeliers in Dames-Confectie.
Dameshoeden.
Mej. G. F. Doodkorte, St. Jacobstr. 31.
" S. Dorenbosch, Wirdumerdijk 13.
" J. Heppener-Goudappel, Nieuwestad 125.
Gez. Hettema, Wirdumerdijk 22.
Mej. H. C. van Keulen-Soeting, Gr. Kerkstraat 3.
" R. C. Koopmans, Weerd 22.
" Wed. G. Kuhlmann-Brada, Wirdumerdijk 8.
Gez. M. en A. Luiken, Nieuwestad 100.
Gez. Nagtheim, Oosterkade 12.
Mej. B. C. J. Minkels, St. Jacobsstr. 22.
" J. Posthuma, firma F. Nicolai, Eewal 69.
" B. Prins-Rauwerda, Baljeestr. 8.
" J. T. Reekers, Naauw 149.
" G. Tjepkema-Dijkstra, Maria Annastraatje 9.
" G. G. M. Trossel-Holtkamp, Nieuwestad 93.
wed. G. J. van der Veer-van den Broek, Breedstraat 62.
" C. Velthuis, Eewal 58.
" T. C. Vossenberg, Nieuwestad 40.
" H. T. E. Westra, Nieuwesteeg 10.
Molenaars, (Koren-).
H. A. Vosman, Westersingel 6.
Molenmakers.
T. Bijkersma, Olde Galileën 167.
O. Goud, Spanjaardslaan 60.
J. Westra, Schilkampen 19.
Notarissen.
A. Andringa, Willemskade 8e.
J. H. Berghuis, Eewal 76.
Mr. A. van Giffen, Sophialaan 2.
A. Ottema, Weerd 7.
B. Schmidt, Prins Hendrikstraat 6.
A. B. Sjerps, Tweebaksmarkt 36.
Mr. J. Tjebbes, Bagijnestraat 57.
Olieslagers.
E. Hekman, Zuidvliet 404.
J. G. van der Meij, van Swietenstraat 9.
G. G. v. d. Wal en W. Smilda, Stationsweg 16.
L. Zijlstra, Oliezuiveraar, Harlinger straatweg 1.
Ondernemers van Verkoopingen (behalve deurwaarders).
S. Vinken, Tweebaksmarkt 19.
Orgelmakers.
L. T. Adema, Singelstraat 37.
J. F. Kruse, firma W. Hardorff, Nieuwestad 74.
W. Meindersma, Over de Korenmarkt 220.
A. J. Timmenga, firma Bakker en Timmenga, Bagijnestraat 45.
Parapluiemakers.
G. A. Delen, Nieuweburen 139.
Firma Filipponi en Begnudini, Sint Jacobsstraat 28.
A. S. A. Sciarone, Kelders 165, Winkelchef.
Firma B. Stoppelman, Slotmakersstr. 13.
Pelterijwerkers.
A. J. Beerents, Ruiterskwartier 183.
H. J. Beerents, Ruiterskwartier 183.
Photographen.
C. B. Broersma, Willemskade 12.
H. J. Craije Az., Harlingerstraat 22.
J. Dwinger, Grachtswal 9.
Firma H. de Jong, Nieuwestad 53.
J. M. van der Peijl, Haniasteeg 3.
I. H. Slaterus, Lange Marktstraat 14.
Mej. R. Slaterus, Gr. Hoogstraat 9.
Firma Strappert en van Duijl, Voorstreek 270.
Pouliers.
F. Arzoni-v. d. Veen, Speelmansstr. 31.
A. Coets, Nieuwestad 47.
P. R. Jellema, Breedstraat 52.
J. P. de Jong, St. Jacobsstraat 8.
J. Riksma, Zaailand 14.
T. van der Werf, Weerd 28.
Wed. D. Zelle, Bollemanssteeg 5.
Reederijen.
R. Buisman, Willemskade 47, Agent der Hunzebooten.
Wed. J. Huisinga, firma P. Posthuma en Co., Zuidvliet 34, Agentesse van verschillende stoombooten.
J. J. Mulder, Willemskade 32, Stoomboot Rotterdam-Leeuwarden, enz.
E. Postma en M. D. Reijnders, Willemskade 37, directeuren der Nieuwe Leeuwarder Stoombootmaatschappij.
Rijtuig- en Wagenmakers.
P. S. Bosch, Van Swietenstraat 8.
W. G. Doodkorte, Nieuwestad 25.
A. Hettema, firma C. Hettema, Zuiderplein 23.
P. de Hoo Fz., Stationsweg 6.
J. van der Meij, Wijdesteeg 5.
B. Morrema, Oostersingel 10.
J. S. Radersma, Westersingel 2.
Scheepsbevrachters.
P. Cousijn, Tulpenburg 27.
W. IJ. van der Meer, Grachtswal 173.
H. Smits, Grachtswal 175.
Scheepsbouwers en Stoombootsmeden.
Firma A. S. Drijver, Schilkampen 11.
Gebr. H. en L. van der Kolk, Eestraat 9 en 5.
Molema, Landeweer en Stemmer, Kanaalweg 193.
J. van der Meijden, firma J. de Roos, Olde Galileën 207.
R. de Roos, Poppebuurt 72.
O. P. van der Werff, Schilkampen 29.
K. Westerhuis, Zuidvliet 430.
Scheikundige- en Microscopische onderzoekingen (Inrichting voor).
Firma C, Sonnega, Tweebaksmarkt 28.
C. J. de Vogel, Nieuwestad 69.
Schietinrichtingen (Particuliere-).
J. de Jong, "Hotel Centraal", Zaailand 80.
Wed. R. S. Kuiper, "Hotel de Pauw", Stationsweg 10.
Schilders (Huis- en Rijtuig-).
G. Anema, Ruiterskwartier 121.
S. S. Baarda en Zoon, Perkstraat 36.
O. Bajema, Noordvliet 113.
G. de Beer, Grote Hoogstraat 38.
H. Biesma, Olde Galileën 107.
P. Biesma, Bollemanssteeg 27.
Th. de Boer, Sacramentstraat 22.
J. H. Doodkorte, Bagijnestraat 24.
J. H. Doodkorte, Nieuwestad 35.
E. Dorenbos, Galiledr Kerkstraat 4.
Th. Dijkstra Wz., Oosterkade 36.
Firma H. Elzinga, Over de Kelders 210.
IJ. T. M. van Erp, Eewal 53.
O. Ferweda, Zuidvliet 42.
S. J. Geerts, Grachtswal 95.
J. G. van der Goot, Oosterbuurt 14.
J. Haasdijk, Harlingerstraat 12.
J. M. Haasdijk, Stienserweg 31.
K. van der Heide, Gr. Hoogstraat 3.
A. Hendriks, Slotmakersstraat 2.
J. J. Hilarius, Tweebaksmarkt 32.
P. de Hoo Fz., Stationsweg 6, Rijtuigschilder.
H. Hijma, Droevendal 35.
A. Jager, 2e Vegelindwarsstraat 19.
J. S. de Jong, St. Jobsleen 2.
W. J. de Jong, Ged. Keizersgracht 22.
A. J. Keikes, Minnemastraat 6, Naambordschilder.
W. Kooistra, Groninger straatweg 19.
P. J. Koopmans, Elizabethstraat 9.
W. T. Langhout, Tuinen 34.
J. Mammen, Nieuwe Oosterstraat 5.
S. van der Meulen, Looijerstraat 13.
C. K. Munsterman, Gr. .Schavernek 5.
O. A. Oltmans, Korfmakersstraat 7.
H. Piquer, Achter Tulpenburg 22.
K. Roerla, Noordvliet 313.
D. Schaaff, Zuiderplein 27.
A. P. van Schagen, Nieuweburen 12.
W. Schoolstra, Hulstbuurt 7.
J. S. van Stralen, Doelestraat 5.
Ph. P. Swart, Schoppershof 2h.
S. S. Veenstra, Klanderijdwarsstr. 33.
P. Voormeij, Zaailand 6.
J. van der Wat, Achter de Hoven 2a.
J. Westerhof, Ged. Keizersgracht 45.
Firma W. K. Wits en Zonen, Maria Louisastraat 10.
H. van der Zee, Tuinen 33.
H. S. Zijlstra, Romkeslaan 10.
Schoen- en Laarzenmakers.
A. B. Banda, Noordvliet 85.
J. Barends, Monnikemuurstraat 80.
P. C. Barends, Spanjaardsstraat 10.
G. Bleeker, Noordvliet 279.
P. D. de Block, Raadhuisstraatje 14.
J. Boersma, Ipe Brouwerssteeg 5.
Firma J. W. Bukers, Nieuwestad 138.
J. Bijlstra, Nieuwestad 31.
L. Dronrijp, Korenmarkt 211.
H. Elzinga, Peperstraat 4.
G. Ensing, Olde Galileën 18e.
Gebr. Feenstra, Noordvliet 375.
H. J. Greben, Grote Hoogstraat 5.
D. H. de Groot, Kalksteeg 27.
H. C. Holleboom, Voorstreek 223.
G. J. Huizenga, Haniasteeg 6.
A. de Jager, Kleine Kerkstraat 26.
B. de Jager, Turfmarkt 7.
A. Jielof, Oude Doelesteeg 7.
G. G. Jongerhuis, Tuinen 21.
J. Jorritsma, Noordvliet 65.
A. J. Ket, Peperstraat 8.
K. J. Ket, Speelmansstraat 43.
L. J. Ket, Johannes Semsstraat 17.
W. D. de Lepper, St. Jacobstraat 21.
J. Loffra, Kleine Hoogstraat 18.
S. Meier, Breedstraat 45.
E. van der Meulen, Voorstreek 352.
J. Molenaar, Oude Oosterstrrat 1.
J. Niemarkt, Minnemastraat 12.
W. Nieuwenhout, Klanderijstraat le.
D. Potgieter, Nieuweburen 115.
K. D. Rauwerda, Ipe Brouwerssteeg 18.
S. Schaaf, Olde Galileën 14.
S. Sprietsma, Claes Bockes Balckstr. 1.
R. Steinvoorte, Klein Schavernek 2.
J. W. Sterkenburg, Nieuwestad 140.
W. Verdries, Oude Doelesteeg 14.
IJ. Verdries, Groot Schavernek 17.
A. de Walle, Nieuwestad 41.
L. H. van der Werf, Bleekerstraat 80.
D. van Zomeren, Achter Tulpenburg 3.
H. M. van Zurk, Minnemastraat 7.
Schoorsteenvegers en Rookverdrijvers.
R. P. Berndes, Tuinen, Schippersteeg 20.
H. Bosma, Kapelsteeg 6.
G. A. Delea, Nieuweburen 139.
Firma Filipponi en Begnudini, St. Jacobstraat 28.
J. G. Onclin, Houtstraat 13.
Smeden (Grof-, Hoef- en Scheeps-).
H. Arends, Nieuwekade 72.
P. G. Dames, Eewal 61.
Firma Wed. C. van Duijsen, Nieuwestad 87.
M. Eerligh, Grote Kerkstraat 32.
Firma Fab er 84 Zeilinga, Emmakade 171.
R. Gunstra, Westerstraat 11.
J. de Haan, Stienserweg 43.
A. Hoogerbeets, Spanjaardsstraat 35.
M. Hosbach, Groentemarkt 9.
H. A. Jansma, Nieuwestad 7.
J. Kooistra, Nieuweburen 95.
P. Koster, Nieuweburen 44.
J. Kroes, Grote Kerkstraat 48.
Firma Molema, Landeweer en Stemmer, herstellers van stoom- en andere werktuigen, Kanaalweg 193.
W. v. d. Ploeg, Oid Korenmarkt 232.
W. van der Ploeg, Noordvliet 217.
D. van der Pol, N. Oosterstraat 4.
P. Postma, Droevendal 2.
J. S. Radersma, Westersingel 2.
R. Rodenburg, Zuiderplein 1.
L. Slauerhoff en Zn., Voorstreek 275.
D. Smits, Ruiterskwartier 173.
B. Spoelstra, Speelmansstraat 30.
Johs. Sterk, Hoeksterpad 12e.
Jurjen Sterk, Breedeplaats 1.
P. Terpstra, Bagijnestraat 49.
A. G. Tilstra, Achter de Hoven 20.
G. P. Tilstra, Oostersingel 12.
J. G. Tilstra, Camstraburen 35.
E. J. Visser, Lindebuurt 4.
Firma Gebr. van der Werff, Voorstreek 306 en 308.
(Zie ook de Rijtuigmakers, Bosch, Hettema en de Hoo).
Spiegelmakers.
T. Heiner, Sacramentstraat 3.
C. J. de Kruijs, firma de Vogel, Wirdumerdijk 26.
A. van Otten, Beijerstraat 3.
Firma Jacs. Plet, Nieuwestad 91.
S. Sanders, St. Jacobstraat 18.
Staatsloterij.
Collecteurs.
N. C. Colijn, Druifstreek 57.
Wed. G. P. van der Garden-geb. de Haes, Emmakade 18.
D. de Vries, Noordvliet 373.
Debitanten.
J. M. Doodkorte, Groeneweg 30.
J. A. Dwinger, Nieuweburen 94.
Wed. J. D. van Gelder-Vredenburg, Peperstraat 5.
Wed. J. H. van Gelder-van Gelder, Speelmansstraat 2.
J. Schafraad, Weerel 13.
H. D. Visser, Nieuweburen 90.
Erven P. de Vries Pzn., Raadhuispl. 34.
Stalhouders en Voerlieden.
Zie op verhuurders van Paard en Rijtuig en op Wagenaars.
Stallinghouders.
Zie de Koffiehuishouders Brada, Jongma, alsmede de Logementhouders Albers, de Boer, Kooistra, Kingma, Fransen, de Jong, Klopma, Regnerij en Siderius.
Steendrukkers.
P. P. van der Horst, Fabrieksteeg 33.
P. Krediet, Eewal 92.
Firma K. Maywald, Dockumerend 287.
Firma N. Miedema en Co., Nieuweburen 103.
Steenfabrikanten en Panbakkers.
Erven R. Fontein, (L. M. van Vliet), Olde Galileën, Panwerk 2.
S. Lonneman, Willemskade 21.
A. G. van der Meij, Willemskade 67.
J. G. v. d. Meij, van Swietenstr. 9.
Firma R. Vermeulen en Zonen, Voorstreek 266.
A. de Vries, Harlinger Trekweg 2e.
J. T. van de Wind, OldeGalileën 241.
Steenhouwers.
H. Broersma, Ritsumastraatje 3.
C. H. van Duijsen, Willemskade 22.
A. IJ. Hogema, Achter de Hoven 62.
T. Jager, Achter de Hoven 217.
J. C. van der Meulen, firma L. Johs. van der Meulen, Nieuwestad 76.
M. C. de Vries, Overijsselsche straatw. 2.
Stucadoors.
L. R. J. Bretschneider, Baljeestraat 6.
H. Broeksma, Peperstraat 3.
H. J. Cordes, Haniasteeg 32.
J. H. Fast, Ged. Keizersgracht 24.
J. G. Fazzi, Klein Schavernek 12.
S. Gaastra, Burmaniastraat 3.
W. Golstein, Fabrieksteeg 48 en J. Dekkinga, Eigenbrood 42.
J. F. Janssen, Ged. Keizersgracht 8.
M. Lieuwma, Maria Annastraatje 11.
M. Rinsma, Bagijnestraat 69.
D. C. Schrëder, firma C. W. Finke, Tuinen 3.
Firma F. Sieger en B. Eisma, Willemskade 5.
J. H. Speckmann, Grachtswal 171.
W. van der Vegte, Tweebaksmarkt 44.
W. F. van der Vegte, Oosterkade 20b.
F. Waringa, Werkmanslust 113.
F. van der Wees, Oostersingel 68.
J. F. Wempe, Haniasteeg 1.
J. van der Werff, Nieuweburen 130.
Tabaksfabrikanten.
G. Jepkema en Co., firma Reitsma en de Jong, fabriek "de Watertoren", Gijsbert Japicxstraat 3.
Firma B. Taconis, fabriek "de Oldehove", Voorstreek 257.
Firma H. Taconis Sz., fabriek "de Oldehove", Nieuwestad 50.
Taxateurs.
A. C. Beeling, Pijlsteeg 27.
G. Brugsma, Willem Lodewijkstraat 25.
E. Feitsma, Doelestraat 12.
J. de Haan, Dokkumerend 289.
J. Huisinga, Nieuwestad 141.
J. M. Klint, Dokkumerend 289.
S. van Messel, Breedstraat 50.
R. Oosterhout, Ruiterskwartier 55.
E. Rodenhuis, Voorstreek 272.
I. de Vries, Korenmarkt 209.
H. S. de Walle, Noordvliet 171.
M. Woudstra, Voorstreek 233.
Timmerlieden en Metselaars.
(Zie ook groep Aannemers).
F. Beekman, Zuupsteeg 7.
H. Bleeker, Olde Galileën 7.
P. F. de Boer, Harlingerstraat 32.
J. Boomsma, Galileër Kerkstraat 19.
P. Boonstra, Grote Hoogstraat 40.
S. Bouwer. Schilkampen 5.
F. J. Braaksma, St. Anthonystraat 3.
F. Brinkman, Tramstraat 5.
T. Bijkersma, Olde Galileën 167.
P. Dirksen, Noordvliet 35, metselaar.
H. Drent, Perkswaltje 26.
J. Drent, Torenstraat 21.
O. van Dijk, Harlingerstraat 15.
J. Dijkstra, Steijnstraat 6.
J. J. Dijkstra, Breedeplaats 2.
T. A. Faber, Bagijnestraat 9.
Firma Gebr. L. en S. Fonk, Harlinger trekweg 6.
E. van der Heij, Ruiterskwartier 143.
J. Hoekstra, Groeneweg 18.
T. Hommes, Pijlsteeg 13.
K. de Hoop, Dockumertrekweg 5e.
S. W. de Jong, Klanderijdwarsstr. 111.
J. Jorna, Maria Annastraatje 3.
W. J. Jorna, Groot Schavernek 19.
W. Keizer, Stienserweg 34i.
K. A. Ketelaar, Bleekerstraat 144.
Th. D. Keuning. Steijnstraat 28.
W. H. Keijzers, Kleine Kerkstraat 20, metselaar.
P. Kingma, Torenstraat 33.
R. Koopmans, Camstraburen 39a.
E. van der Kooi, Weg naar Cambuur 61.
F. van Krugten, Oostersingel 58.
F. R. Kuipers, Zwitserswaltje 10.
H. van der Leen, Oosterkade 50.
J. Loot, De Wetstraat 1.
S. H. Luinstra, Droevendal 24a.
J. Nauta, Lindebuurt 28.
B. Nicolaij, 2e Vegelindwarsstraat 20.
H. Oudendijk, Olde Galileën 75.
J. van der Ploeg, Nieuwe Oosterstr. 6.
E. Reitsma, Elizabethstraat 16.
P. Sinnema, Potmargewal 11.
A. Steffens, Verkorteweg 4.
J. H. Stoett, Raadhuisplein 32.
D. Swart, Zwitserswaltje 2.
S. R. Swart, Zuidvliet 120.
K. van der Veen, Werkmanslust 80.
S. van der Veen, Spanjaardslaan 29.
IJ. Verhoeve, Achter de Hoven 58.
G. Vis, Voorstreek 241.
J. van der Weide, Spanjaardslaan 12.
J. Westra, Schilkampen 19.
M. Wijbenga, Zuidvliet 158.
T. D. Wijma, Zuiderplein 13a.
J. Zanstra, Gijsbert Japicxstraat 21.
G. Zwolsman, Willem Lorestraat 38.
Tingieter.
P. J. Hempenius, Over de Kelders 216.
Touwslagers.
H. Taconis, firma A. Zwolsman, Nieuwestad 128.
J. Vergonet en Zoon, Voorstreek 358.
K. F. Vergonet, Dokkumertrekweg 19.
G. de Vries, Nieuwestad 10a.
Uitdragers.
R. K. Boskma, Olde Galileën 137.
Firma Salomon de Jong, Breedstr.
A. Krammer, Breedstraat 40.
Wed. S. de Leeuw-de Vries, Amelandsstraat 9.
Wed. H. Rozenberg-Koster, Slotmakersstraat 30.
H. Sterk, Amelandsstraat 39.
M. Troostwijk, Bij de Put 36.
S. Troostwijk, Speelmansstraat 12.
N. Turksma, Nieuweburen 112.
A. G. Wolfslag, Amelandsstraat 3.
Uitgevers.
T. Bakker, v/h wed. J. R. Miedema en Co., Grote Kerkstraat 65.
J. H. Borgesius, firma R. J. Schierbeek Lz., Bagijnestraat 54.
A. Bruis Jr., Wortelhaven 87.
Coöperatieve Handelsdrukkerij, Direct. F. Rommerts, Gr. Kerkstraat 63.
W. A. Eisma, Tuinen 66.
D. Hellema, Eewal 52.
J. Hepkema, Zuiderplein 101.
C. Jongbloed Azn., Tuinen 35.
Wed. A. Jongbloed, Nieuweweg 15.
Erven Koumans Smeding, Dokkumerend 299.
W. Nederhoed, Stationsweg 18.
Wed. O. Stellingwerf-Jentink, Romkeslaan 5.
C. van der Vlerk, Gr. Hoogstraat 35.
En voorts de Boekdrukkers en Boekhandelaren : van Belkum, Bouman, Meijer en Schaafsma, Tijssen, F. L. Uffelie firma Eekhof, en v. d. Velde.
Veeartsen.
H. van Staa, Nieuwestad 32.
J. M. A. Zwart, Zuiderplein 117.
Vellenblooters.
Firma L. Kronabel, Nieuwestad 26.
Verhuurders van: H. J. Albers, Harlinger singel 11.
Firma J. de Boer, Lange Marktstr. 28.
S. Jongma, Nieuwestad 1.
Wed. G. P. Klopma, Oostersingel 112.
J. T. Poelsma, Burmaniastraat 5.
H. Schaap, Spanjaardslaan 12a en Bollemanssteeg 19.
J. Wiebenga, Zaailand 66.
Pakhuizen.
R. Buisman, Willemskade 47.
T. Leeuwe, firma Bijkerk & Co., Camstraburen 45 en 47.
Firma J. Huisinga, Zuidvliet 34.
A. G. van der Meij, Willemskade 67.
Firma D. de Vries en Co., Eebuurt 14.
Pramen.
Z. Gon, Oosterkade 54.
O. P. van der Werf, Schilkampen 29.
K. Westerhuis, Zuidvliet 430.
Toneel-Costumes.
G. Postma, Over de Kelders 212.
Zakken (Graan-).
M. Banda-Teijes, Zuidvliet 44.
H. Boonstra, Noordvliet 261.
Firma J. Huisinga, Zuidvliet 34.
H. Radelaar. le Korte Houtstraat 20.
Vernikkel-inrichting.
Firma Faber & Zeilinga Emmakade 171.
Vissers.
E. Kootstra, Eebuurt 8.
A. van der Veen, Torenstraat 22.
Jacob Visser, Cichoreibuurt 304.
P. Zondervan, Noordvliet 367.
Vleeschhouwers en Spekslagers.
W. G. Baros, Kleine Hoogstraat 14.
P. H. Beckers, Oosterkade 6.
A. Bekker, Nieuwesteeg 1.
Gebr. F. en W. de Boer, Kleine Kerkstraat 1.
O. Bottinga, Speelmansstraat 32.
J. Bouma, Kleine Hoogstraat 10.
Firma S. Bouma, St. Jacobstraat 17.
J. G. Brada, Kleine Kerkstraat 7.
W. J. J. Eijkelboom, Kleine Kerkstr. 13.
J. Feddema, Monnikemuurstraat 111.
S. Feddema, Noordvliet 203.
H. van der Form, Bleekerstraat 25.
G. Geestman, Tuinen 9.
J. van der Hoek, Slotmakersstraat 17.
M. van der Hoek, Dokkumerend 285.
Th. van der Hoek, Stienserweg 55.
I. de Jong, Breedstraat 42.
B. H. Jurgens, Grote Kerkstraat 53.
M. van der Kaars, Voorstreek 277.
N. P. Kas Lz., Grachtswal 145.
H. Kessler, Wirdumerdijk 35.
J. Kooistra, Kleine Kerkstraat 37.
P. Kuperus, Groot Schavernek 11.
A. Laverman, Voorstreek 312.
S. Leidesdorf, Sacramentstraat 30.
G. Lubach, Breedstraat 63.
L. Messcher, Breedstraat 59.
P. J. Motzheim, Grachtswal 183.
J. Nestra, Olde Galileën 21.
D. Noordhoff Fz., Druifstreek 53.
J. S. Plantinga, Kleine Hoogstraat 7.
D. S. Postma, Poststraat 43.
J. G. Postma, Romkeslaan 12a.
H. Ramkema, Monnikemuurstraat 107.
M. H. Ramkema, Sacramentstraat 20.
H. Reindorp, Speelmansstra,at 8.
H. Rienstra, Torenstr. 5, (paardenslager).
G. Robben, Droevendal 8.
Firma Schaap en v. d. Pol, Breedstr. 44.
K. Schermer. Grote Kerkstraat 47.
M. Schott en Zoon, Willemskade 36, (Exportslagerij).
J. J. Spoelstra, Voorstreek 264.
Gebr. R. en A. S. Spoelstra, Olde Galileën 58.
J. Swart, Nieuwestad 16.
J. H. Swart, Beijerstraat 5.
M. P. Swart. Singelstraat 47.
P. Swart, Stienserweg 86.
H. Tamminga, Tuinen 16.
W. J. Tool, Tuinen 2.
J. J. Vinken, Vijzelstraat 2.
S. P. Visser, Noordvliet 239.
W. Visser, Prins Hendrikstraat 9.
G. Vredenburg, Grote Kerkstraat 30e.
C. de Vries, Nieuwestad 34.
H. de Vries, Nienweburen 99.
Firma Jacob de Vries Sz., Gr.Hoogstr. 20.
Jacobus de Vries, Kleine Kerkstraat 9.
M. de Vries, Zuidvliet 48.
K. van der Wees, Slotmakerstraat 18.
J. van der Weide Pz., Voorstreek 280.
E. Weima, Korfmakersstraat 15.
H. van der Werf Tz., firma D. Dijkstra, St. Jacobstraat 20.
J. van Wigcheren, Grote Hoogstr. 13.
H. van der Wonde, Oude Oosterstr. 7.
H. van der Woude, Voorstreek 258.
J. v. d. Wonde Nz.. Nienweburen 116.
P. van der Zee, Breedeplaats 9.
I. Zendijk. Breedstraat 53.
H. Zijlstra, Noordvliet 489.
W. Zijlstra, Nieuweburen 118.
Vroedvrouwen.
Zie onder Geneeskundigen, enz.
Vuurwerkmakers.
Zie Kunst.
Wagenaars.
(Vrachtrijders en Scheepsjagers.)
R. Boomsma, Camstraburen 79a.
Firma A. Bruinsma, Camstraburen 111.
L. de Groot, Sneekertrekweg 7.
T. Hoekenaa, Nieuwstraatje 4.
J. Niemendal, Haniasteeg 19.
P. Poelsma, Sneekertrekweg 11.
H. Schaap, Spanjaardslaan 12a (vrachtrijder).
K. M. Siderius, Klanderijdwarsstr. 125.
Jan Wiebenga, Zaailand 66 (vrachtrijder).
Johs. Wiebenga, Boterhoek 133.
Gebr. Wijtsma, Torenstraat 6.
Wapenschilders.
Zie onder Kunstschilders.
Wasch- en Strijkinrichtingen (Chemische).
Firma J. Berger, Nieuwestad 17 (Bedden enz.)
Gebr. P. en D. Hoeksema, Hoekstersingel 15 en 15e.
J. de Langen, Nieuwestad 18.
Wasch- en Strijkinrichtingen.
(Gewone, behalve bleekers).
P. Anema, Beijerstraat 6.
H. van Assen-Meijer, Bleekerstraat 3.
Gez. de Haan, Achter de Hoven 181.
Mej. R. de Jong, Sacramentstraat 21.
Wed. H. L. Jordan, Bisschopstraat 20.
C. F. Klein en Co., Kleine Kerkstr.16.
Mej. A. de Leeuw, Ged. Keizersgracht 4.
L. W. M. v.d. Linden, Achter de Hoven 226.
Gez. van Lon, Bagijnestraat 50.
Mej. H. Postma, Oosterkade 34.
T. Rodenhuis, 3e Rembr.dwarsstr.
W. de Ruiter, Noordvliet 421h.
Mej. S.Sietinga-Schultz, Bleekerstr.72.
" A. Stek-Groothelm, Achter Landbuurt 83.
A. Visser, Nieuwe Oosterstr. 1.
Wed. J. Vijver, Tramstraat 22.
Mej. M. Westra, Spanjaardsstraat 24.
B. IJkema. Harlingerstraat 10.
Gez. Zaal, Voorstreek 277.
Winkeliers in:
Aardappelen.
J. R. Akkerman, Nieuwstraatje 1.
J. Dokter, Kleine Kerkstraat 24.
S. Fokkema, St. Jobsleen 241.
J. Hettema, Nieuweburen 93.
H. Hoekstra, Ged. Keizersgracht 46.
A. Hijma, Olde Galileën 29.
S. J. Kloosterman, Kleine Hoogstr. 18.
R. Muller, Grote Hoogstraat 16.
P. van der Noord, Oosterkade 8.
S. P. Reitsma, Reijndersbuurt 17.
J. B. Vonk, Monnikemuurstraat 98.
W. van der Weij, Grachtswal 33.
(Zie voorts op groenten, enz.)
Aardewerk.
T. Bekerna, firma B. Meisje, Hoeksterkerkhof 9.
Wed. J. Brinksma, Haniasteeg 26.
Gebr. Cohen, Nieuweburen 119.
H. Drent, Perkswaltje 26.
B. Harmens, Nieuweburen 47.
R. Muller, Grote Hoogstraat 16.
P. Topma, Nienweburen 85.
S. Visscher, Noordvliet 303.
Firma K. Visser Gz., Weaze 32.
Aarde- en Glaswerk, Graniet- en Porseleingaren.
R. J. Dorama, Zuidvliet 202.
A. Drilsma, Breedstraat 46.
Firma wed. P. Fein, Groentemarkt 6.
Firma J. Geubels, Tuinen 15.
W. Groothelm, Grote Kerkstraat 45.
Firma F. T. Huisinga, Nieuwestad 141.
Gebr. A. en N. Boerse, Kelders 197.
K. A. Niermeijer, Kelders 191.
Amunitie. Firma H. Borgrink, Kelders 183.
Firma J. N. Schuurmans, Voorstreek 356.
J. H. W. Wachtels, Voorstreek 253.
Antiquiteiten en Porselein.
A. C. Beeling, Pijlsteeg 27.
Firma F. T. Huisinga, Nieuwestad 141.
S. van Messel, Koningsstraat 5.
L B. de Vries, Korenmarkt 209.
Bedden en Dekens.
Firma J. Berger, Nieuwestad 17.
N. Joustra, Gouverneursplein 37.
(Zie wijders op manufacturen, enz.).
Beelden.
J. G. Fazzi, Klein Schavernek 12.
J. J. M. van Hottinga, Nieuwestad 107.
(Zie mede op Luxe artikelen.
Behangselpapieren en Ornamenten.
A. Drilsma, Breedstraat 46.
Carel de Jong, Nieuweburen 101.
S. de Jong, Breedstraat 55.
Firma A. Joosten, Nieuwestad 133.
K. Roeda, Noordvliet 313.
Firma H. Roling, Wirdumerdijk 2.
R. de Vries, St. Jacobsstraat 4.
Ook de behangers, Firma Burg en Plantenga, Gramsma, van der Heide, Joustra, Onclin, Slauerhoff, Swarts en Vinken.
Blik- en Koperwerken.
L. Drielsma, Groeneweg 299.
H. Dijkstra, Zuidvliet 32.
A. Pasma, Wortelhaven 79.
J. Velleman, Nieuweburen 1E.
En de blikslagers: de Bruin, Joles, van der Meulen, Meijer, Niermeijer en Ros.
Bloemen en Planten.
G. Jongstra en Zonen, Naauw 188.
S. R. Maurer, St. Jacobstraat 7.
S. van der Meulen, Tuinen 14.
Borstelwerk en klompen.
J. de Boer Gzn., Gr. Schavernek 1.
B. E. ten Brink, Tuinen 43.
Wed. H. Elzenga, Over de Kelders 210.
J. Feenstra, Grachtswal 153.
Firma G. v d. Kamp, Voorstreek 262.
J. G. B. M. Kuhn, Oude Lombardsteeg 1.
A. P. J. Lambooy, Kleine Hoogstr. 12.
K. van der Meij, Monnikemuurstr. 105.
T. T. van der Meij, Uniabuurt 2.
Mej. J. Noordhoff-Krijgsman, Grote Hoogstraat 15.
T. Puist-Bruis, Monnikemuurstr. 99.
A. Rauwerda, Breedeplaats 7.
Firma F. W. Rolf van den Baumen, Tuinen 27.
J. W. H. Schreidhout, Nieuwestad 58.
Wed. C. F. Schwaner Jr., Nieuwestad.
Firma R. F. ter Horst, Over de Kelders 194.
G. A. Vossenberg, Nieuwestad 105.
G. de Vries, Nieuwestad 10a.
J. Vijver, Zuidvliet 286.
Wed. K. Weijdema, IJpebrouwersst. 14.
Tevens de Borstelwerkers, Touwslagers en Zeilmakers.
Boter, Eieren, Kaas, Ham en Worst.
S. H. Berends, Speelmansstraat 24.
M. Bloemsma, Noordvliet 3.
Filiaal Bluijesen en Zonen, Naauw 161.
J. Boomsma, Gr. Kerkstraat 14.
J. van Borssum Waalkes, Koningstr. 2.
R. Draper, Kleine Kerkstraat 14.
S. Dijkstra, Nieuweburen 132.
J. Feenstra, Voorstreek 269.
Mej. Wed. L. Feenstra, Prins Hendrikstraat 5.
M. C. Gerard, Grote Hoogstraat 4.
A. Hacquebard, Heerenwaltje 12.
S. Heine; Naorderweg 76.
L. G. Jensma, Peperstraat 9.
C. J. de Jong, Oude Doelesteeg 9.
W. de Jong, Ged. Keizersgracht 22.
S. Jorna, Droevendal 9.
Mej. M. Kamminga, J.W. Frisostraat 34.
J. Kas, Eewal 72 (margarine) depôt de Noordster. J. H. Kestens, Korfmakersstraat 9.
S. Kloosterman, Kleine Hoogstraat 18.
H. Knier, Groot Schavernek 25.
L. Knier, firma Erven G. Zijlstra, Oude Doelesteeg 4.
D. Krammer, Speelmansstraat 33.
L. Lijzinga, Camstraburen 43.
B. Meiboom, Slotmakersstrraat 11.
W. van der Meulen, Baljeestraat 3.
R. Muller, Grote Hoogstraat 16.
Mej. A. J. Postma, firma G. J. Tabbers, Nieuwestad 41.
S. S. Piersm a, Oude Oosterstraat 3.
J. Th. Rodenhuis, Voorstreek 247.
L. de Roos, Noordvliet 305.
J. van Sijp, Peperstraat 10.
D. Veenstra, Kleine Kerkstraat 2.
Firma G. Visser, Kelders 195.
R. Vonk, Steijnstraat 2.
K. van der Weide, Oude Oosterst; 11.
T. van der Werf, Weerd 28, (Eieren).
P. Woudstra, St. Jobsleen 249.
A. C. Zijlstra, Eewal 48.
(Zie ook kooplieden in deze artikelen).
Comestibles en Verduurzaamde Groenten.
N. Dijkstra, Nauw 143.
G. E. Eijgelaar, Voorstreek 350.
M. C. Gerard, Grote Hoogstraat 4.
G. A. Hoekstra, Prins Hen drikstraat 2.
Mej. A. J. Postma, firma G. J. Tabbers, Nieuwestad 44.
J. Th. Rodenhuis, Voorstreek 247.
W. H. Visser, Korfmakerstraat 11.
A. C. Zijlstra, Eewal 48.
En de meeste winkeliers in Kruidenierswaren.
Confectie-artikelen (heerenkleeding).
Firma P. van den Brul, Naauw 145.
Firma H. en B. Flottow en Co., Voorstreek 243.
Firma W.v.Gemert & Co., Nieuwestad 36.
M. Hammer, Nieuwestad 132.
A. Homan, Tuinen 42.
Carel de Jong, Nieuweburen 101.
F. C. van Leeuwen, Nieuwestad 121.
Firma Peek en Cloppenburg, Wirdumerdijk 10.
Firma P. en O. Plantenga, Nieuwestad 71.
Titus Postma, Korenmarkt 213 (Sportkleding).
E. W. Preusting, Nieuwestad 70.
Firma H. Roling, Wirdumerdijk 2.
J. H. Schweigmann, Nieuwestad 172.
Dames-confectie (costumes enz.)
Zie op manufacturen, Brenninkmeijer, Käller, Flottow, Marcus en van der Linden, Schweigmann, Vergnes en Voss.
Dames-handwerken en mode-artikelen.
Mej. M. L. Birrekoven, Nieuwestad 129.
E. Feitsma, Oude Doelesteeg 3.
Jan Heeger en Zoon, Naauw 155.
Firma gez. Huisinga, Weerd 3.
Firma Mekking, voorh. Stoett en Westra, Weerd 4.
Firma Ouendag en Maurer, Ossekop 2.
Gez. Roos, St. Jacobsstraat 1.
Mej. J. W. v. d. Werff, Naauw 159.
G. H. J. Westermann, Kelders 167.
Dameshoeden.
Mej. C. B. Dronrijp, Turfmarkt 3.
Ph. Feitsma, Bij de Put 38 en 1.
E. Feitsma, Oude Doelesteeg 3.
J. Leefmans, Breedstraat 58.
W. Messcher, Tuinen 32.
S. van Messel, Breedstraat 50.
Mej. R. Meijer-Hoff, Koningstraat 3.
Firma C. Treu, Wortelhaven 81.
M. Woudstra, Voorstreek 233.
En voorts modisten in deze artikelen.
Damesmantels.
Firma Marcus en v.d. Linden, Kelders 173.
Gez. Reinhart, Hofplein 33.
Zie verder op manufacturen Brenninkmeijer, Flottow, Käller, Schweigmann en Voss.
Fruit, gedroogde Vis, enz.
I. Dwinger Phz., Bij de Put 4.
Wed. J. Hurkuik, Peperstraat 6.
Wed. J. Kamminga, Kl. Kerkstraat 4.
Firma Kater en van Rhijn, Kelders 175.
L. Kiestra, Noordvliet 445.
A. de Metz, Nieuweburen 92.
B. de Metz, Nieuweburen 96.
D. de Metz, Breedstraat 51.
M. de Metz, Groentemarkt 11.
Wed. Johs. v. d. Steen-Tulleners, Eewal 68.
Wed. P. v. d. Steen-v. d. Veer, voorh. Plukkel, Tuinen 17.
T. Tjepkema, Droevendal 35.
Th. de Vries, Nieuwe Oosterstraat 14.
Galanteriën, Kramerijen, enz.
Gebr. W. en J. Arzoni, v/h. Markus, Wirdumerdijk 6 en 7.
Joh. Braun, Naauw 190.
Joseph Braun, firma L. Braun, Nauw 153.
B. Cohen, Sacramentsstraat 16.
L. Cohen, Kelders 193.
A. Drilsma, Breedstraat 46.
H. Dijkstra, Zuidvliet 32.
B. Feenstra, firma J. Postma Sz., Wirdumerdijk 12.
A. van Gelder, Nieuwestad 54.
Wed. J. D. van Gelder, Peperstraat 5.
S. J. Greidanus, Eewal 66.
F. Heimes, firma Schäffers, Nieuwest. 122.
G. A. Hermans, St. Jacobsstraat 2.
F. J. Knoche, Kelders 177.
Gebr. A. en N. Koerse, Kelders 197.
A. de Looze, Wirdumerdijk 23.
J. van der Meulen, Nieuwestad 92.
Titus Postma, "Bazar", Korenmarkt 215 en Eewal 90.
J. Schuurhof, Tuinen 7.
Firma R. F. Ter Horst, Over de Kelders 194.
Garen, Band, Modes.
A. de Bruin v/h. Ph. van Raalte, Nauw 182.
W. Buising, Lindebuurt 13.
J. A. Goodijk, Noordvliet 271.
A. le Grand, Breedstraat 57.
Mej. H. Koster, Grote Hoogstraat 4.
J. Sanders, Kleine Kerkstraat 18.
A. C. Schweigmann, Wirdumerdijk 29.
Firma Gebr. Suren, Kelders 169.
Firma C. en P. Suren en Co., Baljeestraat 10.
Firma S. F. Ter Horst, Gouverneursplein 39.
H. Turksma, Sacramentsstraat 4.
Willem Vergnes, Wirdurnerdijk 3.
Wed. E. de Vries-le Grand, Wortelhaven 83.
J. J. Wijnants, Tuinen 13.
Filiaal Th. Zuhorn, Korenmarkt 203.
Gas- en Petroleumlampen.
Zie op Lampen.
Gas- en Waterleidingen.
Firma T. Bijlenga, Kleine Hoogstraat 5.
P. Kooistra en Zonen, Voorstreek 322.
L. Kostelijk, Slotmakersstraat 28.
Firma C. R. Miedema, Groentemarkt 1.
K. A. Niermeijer, voorheen B. Adriani, Kelders 191.
P. A. van der Vlerk, Tweebaksmarkt 17.
J. Zijlstra, Breedstraat 56.
Gebreide Goederen, Kousen, Sajetten.
P. Boorsma, Nieuwestad 27.
G. C. Bijlenga, Voorstreek 285.
Firma F. W. J. Droge, Over de Kelders 204.
Mej. G. Fortuin, Nieuwestad 39.
J. K. Hillebrand, Minnemastraat 9.
I. Izaaks, Saeram.entstraat 18.
G. C. Jorissen, Turfmarkt 5.
Mej. G. Kamminga, Nieuweg Oosterstraat 9.
J. Kingma, Grote Kerkstraat 21.
Firma L. Kronabel, Nieuwestad. 26.
D. Lautenbach, Voorstreek 824.
H. Roeshart, Werkmanslust 132.
G. C. Schonebaum, Groentemarkt 5.
Gebr. Suren, Kelders 169.
Firma C. en P. Suren en Co., Baljeestraat 10.
W. Velleman, Kleine Hoogstraat 13.
A. de Vries, Breedstraat 45.
H. de Vries, firma C. de Vries, Voorstreek 271.
Gedistilleerd en Wijnen.
J. D. Abits, Grote Hoogstraat 7.
B. E. ten Brink, Tuinen 43.
Firma C. B. G. G. ten Brink, Nieuweburen 120.
L. Dijkstra, Weaze 8.
W van Erp, Tuinen 1.
J. Feddes, Ged. Keizerpgracht 33.
K. L. Feenstra, Nieuwesteeg 5.
S. Hamstra, Nieuwestad 5.
P. Hoekstra, Gzn., Nieuweburen 97.
J. van der Noord, Peperstraat 12.
F. Pranger, Peperstraat 14.
C. H. Ramkema, Klein Schavernek 8.
W. G. Roelands, Kl. Hoogstraat 8.
H. K. de Roos, Over de Korenmarkt 228.
N. J. Rooswinkel, Nieuwestad 21.
P. A. Silvergieter Hoogstad, Nieuwest.32.
Firma J. F. Tak en Zonen, Voorstr. 366.
G. de Vries, Zuidvliet 4.
Ook velen winkeliers in kruidenierswaren.
Gemaakte kleren (behalve confectie).
Firma S. de Jong, Breedstraat 55.
Goud- en zilverwerken.
S. A. Bakkers, Nieuwestad 168 en verder de Goud- en Zilversmeden, F. Bakkers, Bolman, Doodkorte, van Erp, Nolet, Tulleners en de Vries.
Groenten, Ooft, Aardappelen.
P. Beerents, Maria Annastraatje 7.
IJ. Bosch, Nieuwe Oosterstraat 8.
H. Bouman, Kl. Kerkstraat 19, Ooft.
Wed. T. Bijlsma, Bollemanssteeg 34.
J. de Graaf, Olde Galileën 173.
A. F. Haven, Kleine Kerkstraat 30.
H. Hofman, Weerd 5.
F. Jorna Wz., Bagijnestraat 48.
M. H. Jorna Wz., Sacramentsstraat 32.
C. Lachniet, Grote Kerkstraat 61.
J. Nicolai, Grote Hoogstraat 25.
J. van der Noord, Kl. Hoogstraat 2.
D. Postmus, Poststraat 34.
S. Postmus, Nieuweburen 114.
S. H. Ritman, Nieuweburen 124.
M. Ruurda, Minnemastraat 14.
D. Span, Noordvliet 311.
R. H. Stienstra, Ossekop 1, Ooft.
T. Tjepkema, Droevendal 35.
J. J. Tuininga. Poststraat 24.
W. C. Veltman, Kleine Hoogstraat 19.
Wed. C. Ph. Vossenberg, Weaze 26.
E. de Vries, Tuinen 64.
P. Wartena, Ruiterskwartier 85.
D. J. IJlst, Droevendal 10.
Handschoenen.
Firma Mekking, Weerd 4.
Firma C. M. H. Pull, voorheen Joh. Bisehofer, Nieuwestad 133.
Ook bij de meeste winkeliers in garen, band enz. en die in manufacturen enz.
Heerenmodes. (Boorden, Cols, Manchetten, Overhemden).
R. Gorter, Nieuwestad 20.
Jan Heeger en Zoon, Nauw 155.
L. de Jong, Tuinen 35.
D. Lautenbach, Voorstreek 324.
Firma Peek en Cloppenburg, Wirdumerdijk 10.
" C. M. H. Pull, Nieuwestad 135.
" Sijbouts en Co., Korenmarkt 201.
" S. F. Ter Horst, Gouverneurspl.39.
Zie mede de aanteekening onder Handschoenen.
Hoeden en Petten.
Ph. Feitsma, Bij de Put 38 en 1.
R. Gorter, Nieuwestad 20.
L. de Jong, Voorstreek 249.
H. v. d. Kallen, Ruiterskwartier 183.
M. v. d. Kallen, Wirdumerdijk 41.
G. Ligthart, Wirdumerdijk 4.
P. Meeth, Eewal 70.
IJ. Mentjox, Nieuwestad 172.
W. Messcher, Tuinen 32.
J. Oelof, Kleine Kerkstraat 20.
S. Ozinga, Breedstraat 64.
Firma Peek en Cloppenburg, Wirdumerdijk 10.
G. Postma, Over de Kelders 212.
A. B. Roosenstein, Grote Hoogstr. 42.
(Wijders hoeden- en pettenmakers).
Horloges, klokken, pendules.
Titus Postma, Korenmarkt 215.
(Zie verder op horlogemakers en winkeliers in goud- en zilverwerken).
Instrumenten.
J. A. F. Best, firma C. Becker, Nieuwestad 130.
J. de Boer, Westersingel 16.
A. Doedijns, Voorstreek 328.
Firma Filipponi en Begnudini, St.Jacobsstraat 28.
H. D. M. Hofstede, St. Jacobstraat 22.
Firma F. T. Huisinga, in "De gouden bril", Nieuwestad 141.
T. Madiol-Ganzinga. Weerd 1, photografische artikelen.
J. J. W. de Ruiter, Zuidvliet 50, Muziekinstrumenten.
W. A. Slager, Korfmakersstraat 13.
Kachels enz.
H. Arema, Ruiterskwartier 153.
Firma Beintema en Koopmans, Klokstraat 19.
B. Hartelust, Grachtswal 191.
Firma Nauta en Co., Ruiterskwart. 145.
K. A. Niermeijer, Kelders 191.
Kantoor en schrijfbehoeften
(behalve boekhandelaren).
C. B. Bretschneider, Eewal 56.
J. J. M. van Hottinga, Nieuwestad 107.
J. Huisinga, Nieuwestad 141.
H. J. Louwhoff, Nieuweburen 134.
I. Nauta Andreae, Tuinen 6.
Firma S. F. ter Horst, Gouverneurspl. 39.
H. Vriesman, Nieuweburen 90.
J. Vijver, Zuidvliet 286.
Kleermakers- en Naaisters-Fournituren.
Mej. IJ. Breitsma, Nieuwestad 106.
A. de Bruin, firma Ph. van Raalte, Naauw 182.
P. Meeth, Eewal 70.
J. Sanders, Kleine Kerkstraat 18.
Zie ook op garen, band enz.
Klompen.
H. Bouman, Kleine Kerkstraat 19.
T. Burg, Heer Ivostraatje 49.
W. A. Fennema, Landbuurt 4.
B. Harmens, Nieuweburen 47.
J. H. Hendriks, Noordvliet 245.
H. Hettema, Noordvliet 421a.
A. Hijma, Olde Galileën 29.
J. Jans, Zuidvliet 152.
K. van der Meij, Monnikemuurstr. 105.
T. T. van der Meij, Uniabuurt 2.
T. Osinga, Doelesteeg 1.
S. Polak, Nieuweburen 45.
W. G. Roelands, Kleine Hoogstraat 8.
D. Swart, Olde Galileën 35.
H. Vorderwulbecke, Overijsselsche straatweg 4.
J. Vijver, Zuidvliet 286.
Koek-, Banket- en Suikerwerken.
(Behalve Koek- en Banketbakkers.)
L. Cohen, Kelders 193.
I. Dwinger, Bij de Put 4.
G. Eijgelaar, Voorstreek 350.
E. Feitsma, Oude Doelesteeg 12.
S. Reiner, Noorderweg 76.
J. Heijsters, Zuidvliet 116.
G. A. Hoekstra, Prins Hendrikstraat 2.
L. G. Jensma, Peperstraat 9.
I. E. de Jong, Wirdumerdijk 14.
Wed. J. Kamminga-Hamstra, Kleine Kerkstraat 4.
J. G. B. M. Kuhn, Oude Lombardsteeg 1.
F. Kuipers, Oude Oosterstraat 4.
J. Ligthart, Oude Oosterstraat 6.
S. Memerda, Grote Kerkstraat 83.
F. Osinga, Oude Doelesteeg 1.
O. Plantenga Bz., Tuinen 44.
J. G. Snijder, Weerd 14.
Firma G. J. Tabbers, Nieuwestad 44.
A. Topma, Dokkumerend 305.
Wed. E. de Vries-Le Grand, Wortelhaven 83.
K. de Wal, Bagijnestraat 65.
W. van der Werf, Weerd 16.
H. F. O. Zelle, Kleine Hoogstraat 24.
Kruideniers- en Grutterswaren.
F. van Althuis, Droevendal 31.
Wed. S. van Althuis-Bruinsma, Tulpenburg 19.
S. Andringa, Stienserweg 1f.
H. Antoine, Nieuweburen 63.
F. J. Arnold, Klanderijdwarsstraat 1.
Firma H. M. v. Bateles, Nieuweb.231.
H. Beekman, Noordvliet 467.
IJ. Beintema, Tuinen 23.
T. Bekema, Hoekster Kerkhof 9.
G. S. Bergman, Zuidvliet 2.
G. Beukelaar, Klanderijstraat 4.
M. de Boer, Schoenmakersperk 51.
Firma D. Boersma, Voorstreek 251.
Wed. K. Boersma-de Boer, Noordvl. 143.
M. Bontekoe, Achter de Hoven 174.
Wed. D. Boomsma-de Haan, Grote Kerkstraat 2.
G. Boonstra, Landbuurt 10.
Firma D. Bootsma, Wirdumerdijk 33.
T. Boshuijer, Nieuwe Oosterstraat 32.
R. K. Boskma, Olde Galileën 137.
G. Botke, Minnemastraat 8.
Wed. J. Brinksma, Haniasteeg 26.
K. E. Brunger, firma J. J. Brunger, Nieuwestad 73.
W. A. Buijs, St. Jacobsstraat 6.
Coöp. Verbr.-Vereeniging "Excelsior", Perkstraat 28.
L. H. van Dam, Bij de Put 10.
S. Dames, Steijnstraat 49.
Wed. J. D. Damkat-Stoker, Achter Tulpenburg 4a.
H. Dieters, Nieuwestad 82.
B. Dorenbos, Droevendal 41.
B. A. Dorenbos, Zuidvliet 236.
L. Drijfhout, Harlingerstraat 3.
B. Dijkstra, Voorstreek 326.
J. Dijkstra, Olde Galileën 121.
Wed. K. Dijkstra-v.d.Wal, Landbuurt 30.
Wed. P. Dijkstra-Kooistra, Weaze 41.
Firma R. H. Dijkstra, Korenmarkt 213.
Wed. S. G. Dijkstra-Haak, K1.Kerkstr. 6.
J. Feddes, Oosterkade 48.
G. Feenstra, Weaze 44.
K. L. Feenstra, Nieuwesteeg 5.
P. Feenstra, Bisschopstraat 2.
Wed. J. H. van Gelder-van Gelder, Speelmansstraat 2.
Firma J. S. v. d. Goot, Nieuwest. 160.
J. W. Greidanus, Gr. Kerkstraat 43.
J. Haanstra, Willemskade 69.
Wed. H. T. Hamstra, Romkeslaan 4.
S. Hamstra, IJzn., Nieuwestad 5.
P. Hartkamp, Noordvliet 329.
L. P. v. Heerewaarden, Breedstr. 54.
T. Heidanus, Stienserweg 43.
J. Hemminga, Doelestraat 13.
J. van der Hoek, Olde Galileën 79.
H. Hollander, Oostersingel 82.
Firma G. H. Hoormes, Tuinen 37.
P. A. Silvergieter-Hoogstad, Nieuwest. 30.
A. Hijma, Olde Galileën 29.
J. Jans, Zuidvliet 152.
T. Jellema Gzn., Voorstreek 346, Nieuwestad 50 en J. W. Frisostr. 20.
J. de Jong, Achter de Hoven 123.
J. de Jong, Noordvliet 347.
J. P. de Jong, St. Jacobstraat 8.
Theehandel.
Firma Kater en van Rhijn, Kelders 175.
J. Ketelaar-Hanja, Bleekerstr. 144.
J. v. d. Kooi, Noordvliet, Slot 459.
J. Koopmans, Zaailand 8.
P. J. Koopmans, Elizabethstraat 9.
E. v. d. Kooi, Weg naar Cambuur 61.
Firma P. v. Krugten, Nieuwekade 60.
R. van Knik, Keetbuurt 49.
A, J. Lamminga, Grachtswal 101.
A. Ph. J. Lambooij, Kl. Hoogstr. 12.
R. Lettinga, Emmakade 2.
J. W. Maurer, v/h J. H. J. Pietersen, Berlikumermarkt 13.
W. van der Meer, Graehtswal 173.
J. Meindersma, Voorstreek 261.
S. Memerda, Grote Kerkstraat 83.
B. v. d. Meulen, Spanjaardslaan 38.
D. W. v. d. Meulen, Spanjaardslaan 2.
D. van der Meulen, Stienserweg 49d. P. Miedema, Heer Ivostraatje 63.
R. P. Miedema, Camstraburen 53.
T. Nestra, Olde Galileën 191.
Wed. J. D. van Nimwegen, Achter de Hoven 10.
S. van der Noord, Dwarsstraat 2.
Wed. Ph. J. Oolgaard, Olde Galileën 55.
Wed. D. Oosterhof-Kuperus, Westerstr.4a.
H. Piquer, Achter Tulpenburg 22.
O. Plantenga Bz., Tuinen 44.
J. Plet Cz., Groentemarkt 7.
M. Plet Cz., Nieuwestad 97.
J. Postema, St. Jobsleen 228.
Th. Posthuma, Olde Galileën 203.
A. Rauwerda, Breedeplaats 7.
M. Ringnalda, Camstraburen 49.
H. Rinsma, Schoenmakersperk 57.
S. H. Robijn, Menno v. Coehoornstr. 20.
P. Rodenhuis, (Coöp. Winkel), Groningerstraatweg 1.
H. Roosma, Achter de Hoven 185.
Wed. F. Schellingwou-Rondema, Bij de Put 3.
Wed. J. Sjoerdsma-Linthout, Spanjaardstraat 28.
IJ. Slippens, Zuidvliet 278.
E. Smit, Houtstraat 52.
H. Smits, Grachtswal 175.
J. G. Snijder, Weerd 14.
D. Spieksma, Coöp. Winkel "Eigen hulp", Kleine Kerkstraat 15.
T. Steenstra, Oostersingel 4.
D. Swart, Olde Galileën 35.
J. A. Swart, Noordvliet 349.
Firma B. Taconis, Voorstreek 251.
Z. Tadema, Achter de Hoven 74.
S. van Tilburg, Torenstraat 14.
S. Tulp Sz., Wirdumerdijk 28.
Mej G. van der Veer, Singelstraat 26.
R Vermeer, Willem Lorestraat 20.
S. Visser, Schoppershof 2g.
Firma W. Visser Sz., Gr. Kerkstr. 51.
H. Voet, Vijzelstraat 8.
P. de Vries, Fabrieksteeg 2.
T. de Vries, Bollemanssteeg 6.
K. de Wal, Bagijnestraat 65.
T. Westerdijk, Achter Landbuurt 18.
B. Westra, Achter de Hoven 153.
T. van der Weij, Westerstraat 57.
W. van der Weij, Grachtswal 33.
J. Wiebenga, Boterhoek 133.
J. J. Wilkeshuis, Poststraat 39.
H. Wijtzes, Nieuweburen 33.
J. E. van der Zee, Singelstraat 12.
Wed. H. Zuiderveld , Achter de Hoven 73c.
D. Zwier, Bollemanssteeg 10.
J. F. J. Zijlstra. Naauw 163.
Lakens, Bukskins enz.
Firma H. Albarda Sz. & Co., Weerd 24.
" P. & O. Plantinga, Nieuwest. 71.
" Sijbouts & Co., Korenmarkt 201.
Zie verder op Manufacturen: van der Linden, Flottow, Lampe, enz. benevens de Kleermakers-Leveranciers: Goedemoed, Grimm en de Jong.
Lampen en Ornamenten voor Gas- en Petroleum-Verlichting.
J. L. de Boer, Tweebaksmarkt 34, (gloeilicht).
J. de Bruin, Zuidvliet 166.
T. Bijlenga, Kleine Hoogstraat 6, (gloeilicht).
A. Drilsma, Breedstraat 46.
H. Dijkstra, Zuidvliet 32.
Firma W. van Erp, Nieuwestad 28.
Firma J. Geubels, Tuinen 15.
P. J. Hempenius, Over de Kelders 216.
J. M. Meijer, Blokhuisplein 20.
Firma C. R. Miedema, Groentemarkt 1.
K. A. Niermeijer, voorheen B. Adriani, Kelders 191.
A. Pasma, Wortelhaven 79.
Johs. Ros Az., Kelders 185.
W. A. Slager, Korfmakersstra,at 13, (gloeilicht).
P.A. van der Vlerk, Tweebaksmarkt 17.
D. ter Wee, St. Jacobstraat 3.
J. Zijlstra, Breedstraat 56.
Leder- en Schoenmakersfournituren.
Firma van Huiden en van der Heijden, Prins Hendriksstr. 11. (Zie huidenzouters).
E. de Jong, Berlikumermarkt 17.
M. Schrage, firma Herm. Schrage, Uniabuurt 8.
J. Troelstra, Tweebaksmarkt 21.
Firma Gebr. Tulp, Ruiterskwartier 91.
Luxe Artikelen.
Gebrs. W. en J. Arzoni, v/h Markus, Wirdumerdijk 6 en 7.
Johs. Braun, Naauw 190.
B. Feenstra, firma J. Postma, Wirdumerdijk 12.
Titus Postma, Korenmarkt 215.
Machineriën.
Firma J. en H. W. van der Ploeg, Willemskade 10.
Mandewerk. (Behalve Mandenmakers.)
B. Overdijk, Voorstreek 260.
Firma G. H. Rolf, Voorstreek 272.
Manufacturen, Wollen Stoffen, enz.
G. B. Beerents, Wirdumerdijk 35.
G. C. Bëggemann, Korenmarkt 219.
Firma H. Boswijk en Co., Tuinen 39.
" Brenninkmeijer en Zonen, Nieuwestad 115.
C. en A. Brenninkmeijer, Nieuwestad 162.
" H. Brenninkmeijer en Co., Over de Kelders 206.
Filiaal Burmann, Over de Kelders 192.
H. Cohen, Speelmansstraat 32.
Firma Covers en Co., Nieuwestad 86.
" J. H. Drontmann en Zoon, St. Jacobstraat 25.
S. Duterloo, Voorstreek 364.
H. Dijkstra, Zuidvliet 32.
Firma H. en B. Flottow en Co., Voorstreek 243 en 245.
J. A. Goodijk, Noordvliet 271.
F. A. Heeger, Nieuwestad 102.
A. Roman, Tuinen 42.
G. H. Hotho, Naauw 178.
Firma A. Joosten en Co., Nieuwest. 133.
Firma Eduard Käller en Co., Nieuwestad 136.
Firma Gebr. Käller, Over de Kelders 208.
Firma Gebr. Kuhlmann, Nieuwest. 137.
" J. F. Lampe en Co., St. Jacobsstraat 24.
H. Marcus, firma Gebr. Marcus, Over de Kelders 218.
Firma Marcus en van der Linden, Kelders 173.
Firma G. Miedema en Zn., St. Jacobsstraat 15.
Firma C. Padberg, Nieuwestad 103.
E. W. Preusting, Nieuwestad 70.
Firma H. Roling, Wirdumerdijk 2.
F. Ronner, Weerd 20.
Firma Gebr. Schweigmann, Wirdumerdijk 24.
Firma Sijbouts en Co. Korenmarkt 201.
" H. Turksma, Sacramentstraat 4.
" L. S. Turksma, Voorstreek 279.
J. Turkstra, Nieuwestad 48.
Jan Vergnes, Nieuwestad 88.
Firma B. J. Voss & Zonen, Kelders 179.
Firma Vroom en Dreesmann; Tombroek, Nieuwestad 110.
Firma A. I. de Vries, Over de Korenmarkt 240.
D. I. de Vries, Nieuwestad 114.
E. I. de Vries, Nieuwestad 112.
M. I. de Vries, Nieuwestad 158.
M. Woudstra, Voorstreek 233.
Zie ook kooplieden in deze artikelen.
Matten, Tapijten, Vloerkleden.
H. Bouman, Kleine Kerkstraat 19.
W. H. Fahner, Nieuwe Oosterstraat 16.
A. Hempenius, Over de Kelders 204.
Firma A. Joosten & Co., Nieuwest. 133.
J. Kreger, Kon.ngsstraat 4.
T. Puist-Bruis, Monnikemuurstraat 99.
A. Ritsma Jr, Oude Oosterstraat 10.
R. H. Stienstra, Ossekop 1.
Firma R. F. Ter Horst, Over de Kelders 194.
R. de Vries, Nieuwestad 121.
Zoomede behangers: Burg en Plantenga, v. d. Heide, Onclin, Slauerhoff, Swarts en Vinken, benevens de winkeliers in manufacturen: Brenninkmeijer, Covers, Flottow, Heeger, Homan, Kuhlmann, Schweigmann, de Vries en Vroom en Dreesmann.
Meubelen en Huishoudelijke Artikelen.
(Behalve meubelmakers).
Firma Joosten en Co., Nieuwestad 133.
H. Marcus, firma gebr. Marcus, Over de Kelders 218.
J. S. Rolf Jz., Nieuwestad 116 en 101.
Firma G. H. Rolf, Voorstreek 272.
B. Overdijk, Voorstreek 260.
J. W. H. Schreinhout, Nieuwestad 58.
Firma R. F. t. Horst, Over de Kelders 194.
Mode-Artikelen. (En gros).
J. H. Berssenbrugge, v. Swietenstr. 1-3.
Firma H. Treu, Over de Korenmarkt 234.
Dameshoeden-garnituren; voor en detail zie men op winkeliers in garen, band, enz., in dames-handwerken en in heeren-modes.
Naaimachines.
Firma Eits Jonker en Co., Weerd 15.
J. van Keulen Hz., Ruiterskwartier 151.
H. Kool, Wirdumerdijk 20.
Titus Postma, Korenmarkt 215.
Firma L.Schreinhout en Co., Voorstr.263.
Singer-maatschappij, St. Jacobstraat 29.
E. A. van der Wal, Nienwesteeg 12.
A. van der Werf, Nieuwestad 29.
P. Zeiss, Grote Hoogstraat 17.
Overhemden.
Firma S.F. t. Horst, Gouverneursplein 39.
Firma C. M. H. Pull, Nieuwestad 135.
(Zie verder op confectie, heeren-modes en manufacturen.)
Parapluies, parasols, enz.
Mej. C. M. Dubois, firma M. Paulus, Oude Lombardsteeg 3.
Firma Filipponi en Begnudini, St.Jacobsstraat 28.
A. de Looze, Wirdumerdijk 23.
Titus Postma, Korenmarkt 215.
Firma C. M. H. Pull, Nieuwestad 135.
A. S. A. Sciarone, firma gebr. Rentier, Kelders 165.
Firma B. Stoppelman, Slotmakersstr. 13.
(Ook de meeste winkeliers in manufacturen).
Parfumeriën.
Titus Postma, Korenmarkt 215.
(Zoomede kappers en vele winkeliers in garen, band, enz.)
Piano's en Muziek-Instrumenten.
B. Blank, Over de Korenmarkt 246.
J. F. van Erp, Oude Lombardsteeg 7.
W. Meindersma, Over de Korenm. 220.
G. Postma, Over de Kelders 212.
T. Scheepstra, Wortelhaven 89.
J. J. Sijses, Minnemastr. 15, (Piano's).
Porselein.
Zie onder Aarde- en Glaswerk Antiquiteiten.
Rijwielen.
H. Arema, v/h. J Smit Ez., Ruiterskw. 153.
Firma Beintema en Koopmans, Klokstraat 19.
H. Burgers, Groningen, filiaalhouder P. ter Horst, Over de Korenm. 224.
J. Drielsma, Voorstreek 239.
Eerste Nederlandsche Rijwielfabriek te Deventer, filiaalhouder J. H. Gerritsen, Nieuwestad 113.
J. A. Eerligh, Grote Hoogstraat 16.
H. Jansma, Nieuwestad 7.
Firma Nauta en Co., Ruiterskwartier 45.
Titus Postma, Korenmarkt 217.
L. Schreinhout en Co., Voorstreek 263.
P. Vellema, Voorstreek 332.
E. A. van der Wal, Nieuwesteeg 12.
Sajetten.
Zie gebreiden goederen, enz.
Schaatsen.
Zie op galanteriën en op ijzerwaren.
Schilderijen en Gravures.
S. Sanders, St. Jacobsstraat 18.
Firma Ph. de Vogel, Wirdumerdijk 26.
Benevens de Boekhandelaren, Uffelie, firma Eekhoff en Zonen, Meijer & Schaafsma, Tijssen en Van der Velde.
Schoenen, Laarsjes en Laarzen.
Ph. Feitsma, Bij de Put 38 en 1.
J. Leefmans, Breedstraat 58.
W. Messcher, Tuinen 32.
S. van Messel, Breedstraat 50.
En de Schoenmakers Banda, Barends, Bukers, Bijlstra, Dronrijp, Elzinga, Ensing, Faber, Greben, de Groot, Holleboom, de Jager, Jielof, Ket, de Lepper, van der Meulen, Molenaar, Potgieter, Schaaf, Sprietsma, Steinvoorte, Sterkenburg, de Vries, de Walle en van der Werf.
Sigaren, Tabak, Thee.
J. S. Berende, Nieuwestad 14.
S. Bloemhof, Nieuwestad 72.
J. M. van Driesum, Kl. Kerkstraat 36.
N. Dijkstra, Naauw 143.
L. Ebbens, Stationsweg 8.
W. Ebbens, Peperstraat 1.
J. Feenstra, Lindebuurt 18.
Wed. J. van Gelder, Peperstraat 5.
S. Gerlofs, Voorstreek 231.
Mej. G. v. d. Goot, Nieuwestad 23.
D. Grol, Voorstreek 225.
E. H. ter Heegde, Kl. Kerkstraat 5.
T. Reiner, Sacramentstraat 3.
P. Henscheu, Weerd 2.
S. Hielkema, Slotmakersstraat 2.
G. A. Hoekstra, Prins Hendrikstr. 2.
Firma R. en J. W. Hulscher, deptôthouder M. Scheepstra, Kelders 165a.
T. Kooi, Speelmansstraat 31.
D Lautenbach, Voorstreek 324.
J. Ligthart, Oude Oosterstraat 6.
Firma Meinesz en Co. Korenm. 205.
P. Miedema, Oude Doelesteeg 8.
B. Morrema, Oostersingel 10.
J. Oelof, Kleine Kerkstraat 20.
J. C. Okel, Nieuweburen 135.
W. R. Paulusma. Droevendal 14.
Firma Reitsma en de Jong, Gijsbert Japicxstraat 3.
M. Richter Rohdens, Wortelhaven 91.
J. J. W. de Ruiter, Zuidvliet 50.
J. Schafraad, Weerd 13.
P. I. Schattenburg, St. Jacobstraat 23.
Firma Gebr. Schierbeek, Wirdumerdijk 17.
G. H. Soodt, St. Jacobstraat 10.
Firma B. Stoffels, Naauw 186.
J. Terpstra, Grachtswal 125.
J. M. Tibout, Wirdumerdijk 20.
S. Vinken, Tweebaksmarkt 19.
E. J. de Vries, Zuiderplein 23. (Kiosk Stationsplein).
Johs. Vuist, Kiosk Koningstraat.
Wed. D. Wiersma, Tuinen 28.
H. F. O. Zelle, Kleine Hoogstraat 24.
Zie mede op Kruidenierswaren.
Spiegels en Lijsten.
(Zie spiegelmakers en winkeliers in meubelen.)
Stroohoeden.
(Zie fabrikanten en modisten).
Tapijten en Overkleeden.
(Zie op matten, enz.)
Touwwerk en Garens.
L. J. Drielsma, Groeneweg 299.
W. van der Meer, Grachtswal 173.
D. Morrema, Nieuwestad 104.
P. J. Vergonet, Noordvliet 309.
W. van der Weij, Grachtswal 33.
(Zoomede touwslagers en zeilmakers).
Verfwaren en Vensterglas.
J. H. Doodkorte, Nieuwestad 35.
Wed. H. Elzinga, Over de Kelders 210.
O. Ferweda, Zuidvliet 42.
K. van der Heide, Grote Hoogstraat 3.
Firma H. Louwhof, Voorstreek 283.
J. C. van der Meulen, firma L. J. van der Meulen, Nieuwestad 76.
Firma C. F. Schwaner, Nieuwestad 121.
Firma B. Vossenberg, Tuinen 19.
G. A. Vossenberg, Nieuwestad 105.
T. Zandleven, Grachtswal 25.
Vis.
G. Kokje, Romkeslaan 21.
W. H. Visser, Korfmakersstraat 11.
S. Wigersma, Korfmakersstraat 5.
Vleeswaren.
Firma M. Kamminga, J. W. Frisostr. 36.
Vuurwerken.
J. Schuurhof, Tuinen 7.
Firma J. N. Schuurmans, Voorstr. 356.
Wijnen.
P. Elskamp, Monnikemuurstraat 82.
Wed. M. D. Westra, Nieuwesteeg 10.
IJzer en IJzerwaren.
Firma H. Borgrink, Kelders 183.
L. J. Drielsma, Groeneweg 199.
B. Hartelust, Grachtswal 191.
Firma J. C. Kutsch Lojenga, Noordvl. 7.
Firma C. R. Miedema, Groentema 1.
J. Otma, Wirdumerdijk 21.
J. H. W. Wachtels, Voorstreek 253.
IJzer- en Koperwerken.
M. Ekstein, Nieuwestad 8.
J. Heins, Nieuweburen 105.
Zie mede op IJzer enz. Voorts de smeden Dames, van Duijsen, Faber, Hosbach, Jansma, Koster, Kroes, Pakker, van der Ploeg, van der Pol, Slauerhoff en van der Werff en ook de koperslagers.
Zaden.
H. Boonstra, Noordvliet 261.
Firma J. M. Zaadnoordijk Wz., Nieuwestad 80.
Wolkammers.
Firma L. Kronabel, Nieuwestad 26.
G. C. Schonebaum, Groentemarkt 5.
H. de Vries, Voorstreek 271.
Wijnhandelaren.
W. A. Asman, firma D. Haselhoff en Co., Turfmarkt 12.
S. Stellingwerf Beintema, Wirdumerdijk 19.
Firma E. J. Bruinsma, Ruiterskwartier 103.
Firma N. T. Haverschmidt, Ruiterskwartier 107.
Firma A. Menalda en Zonen, Grote Kerkstraat 13.
J. Reerink, firma M. Reuchlin en Zn., Grote Kerkstraat 71.
Firma C. Sonnega, Tweebaksmarkt 28.
Zie ook op Winkeliers in Gedistilleerd.
Zaakwaarnemers.
D. Boekhout, Bagijnestraat 48.
H. T. C. Compaan, Kruisstraat 31.
G. H. Eisma. Nieuwe Oosterstraat 2.
E. Feenstra Jz., Kleine Hoogstraat 18.
G. W. Koopmans, Willem Lodewijkstraat 37.
S. Vinken, Tweebaksmarkt 19.
Zadel-, Koffer- en Tuigenmakers.
P. van Daalen, Nieuwestad 12.
W. van Daalen, Ruiterskwartier 135.
A. Doedijns, Voorstreek 328.
Firma C. Hettema, Zuiderplein 23.
F. Hofstede, Korfmakersstraat 1.
P. de Hoo Fz., Stationsweg 6.
D. Morrema, Nieuwestad 104.
Zeepzieder.
Firma J. Pel Hz. en Co., Grote Kerkstraat 31.
Zeilmakers en Taanders.
H. Aarts, Weaze 40.
J. J. Bottinga, Camstraburen 27.
C. Kooistra, 2e Vegelindwarsstraat 4.
Jan de Vries, voorheen A. Heep, Noordvliet 69.

>> begin