>> HOMEpage


GRIETENIJSECRETARISSEN VÓÓR 1800


De secretarissen uit E.M. van Burmania's Naamlijst der heeren grietslieden en secretarissen in Vriesland (1785) aangevuld met de annotaties in de exemplaren PBF 386 Hs, 387 Hs en 3230a G. Verder is gebruik gemaakt van S. Zijlstra's database van Friese studenten en H. Sannes' Geschiedenis van Het Bildt, Franeker 1951-1957. De annotaties bij Kollumerland tonen aan dat de ambtsopvolging veelal op verwantschap berustte. M.H.H. Engels, januari 2003.
Bewerking april/mei 2004 aan de hand van Sannes' naamlijst van grietenijsecretarissen, een handschrift in de bibliotheek van de Fryske Akademy. Bij Opsterland na de gegevens van Burmania die van Sannes integraal overgenomen; laatstgenoemde bovendien aangevuld tot en met 2000.
Voor verificatie van de gegevens raadplege men de archieven (van de nedergerechten) in Tresoar/Rijksarchief !


Oostergo: 1. Leeuwarderadeel 2. Ferwerderadeel 3. West-Dongeradeel 4. Oost-Dongeradeel 5. Kollumerland 6. Achtkarspelen 7. Dantumadeel 8. Tietjerksteradeel 9. Smallingerland 10. Idaarderadeel 11. Rauwerderhem
Westergo: 1. Menaldumadeel 2. Franekeradeel 3. Barradeel 4. Baarderadeel 5. Hennaarderadeel 6. Wonseradeel 7. Wymbritseradeel 8. Hemelumer Oldephert 9. 't Bildt
Zevenwouden: 1. Utingeradeel 2. Aengwirden 3. Doniawerstal 4. Haskerland 5. Schoterland 6. Lemsterland 7. Gaasterland 8. Opsterland 9. Oost-Stellingwerf 10. West-Stellingwerf


LEEUWARDERADEEL. >> begin

Leeuwarderadeel1566/67. Laurens de Veno.
1567-1572. Christiaan Pieters zoon Bonte of Bontema(n).
1572/73-1577. Marten Tys zoon.
1577-1588. Dr. Jan van Loo / Delo; tr. Sjouck Abbedr. v. Albada.
1588-1616. Daniël de Blocq/Blok; overl. 6 juli 1617; wierd 1616 Griphier.
1589, 4 juli. wl. Hendrik Martens, in leven secr. Lw.dl. (Quaclap 17)
1616-1626. Sebastiaan van Pruissen; wierd 1626 Griffier, en 1638 Raadsheer; overl. 5 okt. 1640; tr. Maria de Blocq.
1626-1636. Dr. Joannes van/a Velsen / Felsing; overl. vóór 27 febr. 1637 (EEE 4 fol. 316); tr. Aeltie Hannema. Zoon Benedictus was gehuwd met Sophia Roorda.
1636-1650. Dr. Hector Epema.
1650-1663. Jan Sydses; overl. vóór maart 1668; tr. Antje Clases.
1663-1674. Dr. Nicolaus Joannis Sixti; overl. juni 1674; zoon van de vorige; tr. Catharina v. Nock, die juli 1677 hertr. met Hendrik Wouters Vogelsangh.
1674-1695. Keimpe Johannis Bruinsma; zoon van Jan Alberts B.
1695-1707. Johan Keimpes Bruinsma. Overleden 1707, 29 jaar oud.
1707-1714. Dr. Wiger Dotingh.
1714-1740. Dr. Stephanus Duivestein.
1740-1767. Mr. Henricus Duivestein; zoon van de vorige. Resigneerde.
1767-1784. Mr. Assuerus Regnerus van Wyckel. Resigneerde en vertrok naar Oostindien als Raad van Justitie ordinair; stierf tot Batavia kort na zijn arrivement.
1784-1790. Mr. Abraham de Vriese. Resigneerde en is 1794 in militaire bediening in 't veld gesneuveld.
1790/91-1796. Mr. Epeus Cats; tr. ca. 1791 A.R. Manger.
1796-1802. Gerardus van Wageningen

FERWERDERADEEL. >> begin

Ferwerderadeel1540/41-1550. Willem Gielis.
1564-1577. Foppius Augustini = wrsch. Foppe Gabbis, [die] stierf in ballingschap in 1580.
1577-1583. Rienk Willems zoon of Regnerus Wilhelmi Hallemius; tr. Tietke Eernstedr.: 3 nov. 1584 weduwe, tr. Epe Jansz. (Quaclap).
1586. Arnoldus Poppius; dec. 1587 nog (Quaclap 16).
1589. Onias Geldorpius
1594. Peter Roelofs; 2 nov. 1613 nog (Quaclap 24); overl. vóór 23 maart 1618 (Recesbk. Het Bildt).
1617-1649. Focco van Aysma; tr. Imckien Jeltinga.
1649-1653. Meinardus Mellinga.
1653-1657. Mr. Joannes Auconides Schierhusius.
1657-1669. Mr. Cornelius Viglius, J.U.D.; tr. Titia v. Abbema, die 1694 nog leefde te Leeuwarden.
1669-1696. Joannis Horatii.
1696. Tjalling Nauta; tr. Anna Faber, 1713 zijn weduwe genoemd.
1711-1735. Gosewyn van Coehoorn.
1735-1741. Everhard van Hussen.
1741-1742. Mr. Harmen Adolph Sloterdyk.
1742-1788. Mr. Jan Albarda; tr. 1. Petronella Beucker 2. Dieuke de Schiffart. Resigneert 1788. Overleden 9 jan. 1789.
1788-1796. Mr. Henricus Julius Albarda; overl. 13 jan. 1824; tr. Trijntje Hoitinga van Wiarda.
1796-1798. Cornelis Theod. Halbetsma; tr. Johanna Jacoba de Jonkheere.
1798-1811. Dr. Willem Albarda, broer van Henricus; tr. Janke Looxma.

WEST-DONGERADEEL. >> begin

Westdongeradeel1540 ca. - 1541. Arent/Arnoldus van Boymer; overl. 1548. (niet bij Sannes)
1554. Heyndrick van Groeningen.
15xx. Jacob van Ghemmenich. (niet bij Sannes)
1560-1575. Mr. Offke Sjoerds Baard/Baerdt; overl. vóór 4 april 1576; tr. Trijn van Offenhuizen.
1575. Johannes Corneliszoon / Cornelius Doyema.
1578. Gabbe Joukes Hobbema of Habbema; 27 maart 1604 nog secr. (Hof WW 5); tr. Magdalena Vos.
1595. Scipio Halbetsma. (niet bij Sannes)
1606-1622. Franciscus Jacobi Austrophorius.
1622-1645. Mr. Cornelis Leonhardi Vermees; tr. Jantien Wigbolts.
1646-1678. Zacharias Huber, vader van prof. Ulr. H.
1678. Nicolaus Danckelman; 26 sept. 1699 nog (W.D.dl. 5a procl.).
1687-1700. Scipio Hillama = Halbetsma, Substituut. Stamvader van de Grouwster Halbertsma's; overleden aug. 1700; tr. Catharina Joostes Rinia Stinstra.
1700-1712. Theodorus Halbetsma, Subst.; tr. Aurelia Hanja.
1719-1751. Claes Jillis Hulshuis, i.p.v. Dr. J. Balck; tr. Baukje Lolkes Hommema.
1751-1763. Mr. Focco Sytses Reiding; tr. Anna Catharina Remkes.
1763-1780. Mr. Jan Hoekstra; tr. Anna Telting. Resigneert.
1780. Mr. Coert Lambertus van Beyma; tr. Aukje v. Poutsma. Gevlucht 1787.
1789-1798. Mr. Bavius Renici van Theeken; overl. 21 dec. 1798, oud 63 jr.
1799-1802. Mr. Anthonius Joha; tr. Anna Teitsma; hij was december 1811 nog steeds in functie.

OOST-DONGERADEEL. >> begin

Oostdongeradeel1547/48. Jan van Baneren/Baveren.
1550. Lolle Jansz.
1551. Broer Botte zoon Buwema; 1565 nog.
1570. Arend van Boijmer/Boeymer. (Reitsma, Oostergo)
1571. Matthys Joest zoon; 1581 nog (Gabbema D 83).
1582. Focke Tjercx zoon; april 1591 nog; tr. Trijn ... .
1596. Jacob Ghemmenich; 6 juli 1603 nog (Quaclap 20).
1604-1608. Simon Douwes Nyenhuys / Nienhuis; tr. Anna Allards.
1608. Arent/Arnoldus van Bo(e)ymer; 13 sept. 1617 nog secr.; overl. vóór 23 jan. 1618 (O.D.dl. J 4); tr. Auck Beckman (1614; Quaclap 25).
1618-1625. Lambertus Beyma. Vervolgens secretaris GS.
1626-1645. Marcus Verspee(c)k; overl. 1652 (Vr. Fr. dl. 36 bl. 47); tr. Elisabeth Forbes.
1645. Johannes Reen; febr. 1650 nog.
1651. Eduardus Henrici; 1652 nog.
1653-1674. Nicolaus Do(e)nga.
1674. Cornelis Bosman; 1658 reeds fiscaal en notaris te Metslawier.
1699. Cornelis Bosman jr.; tr. 1701 Jaike van Wyckel. Hij overl. ca. 1702, zij leefde nog in 1724.
1702-1705. Coert van Beyma; tr. 1. Catharina v. Ghemmenich 2. Petronella Idsinga.
1705. Piërius Lycklama à Nijeholt; juni 1710 gewesene secr.
1711. Dirck Jansz. van Thuinen; tr. Grietje Hoekstra.
1727. Harmanus Sloterdijck.
1728. Rintje Posthumus; tr. 1. Auck Jacob Simonsdr. Baerdt 2. Yke Hoitinga.
1737. Wilhelmus Bergsma; overl. 22 juni 1774; tr. Remelia Schik.
1771-1779. Henricus van Wyckel. Resigneert.
1779. Mr. Jouwert Witteveen; in mei 1796 nog secr.; tr. Tetje Stapert.
1797-1802. Harmen Tieden Ament; tr. Sjoukje Gongrijp.

KOLLUMERLAND. >> begin

Kollumerland1543. Hayo Reyneri/Renicksz.; ook 16 juni 1557 (band met oude stukken 1544/1752 no. 30); overl. ca. 1558.
1558-1578. Tjepco Hesseli; overl. 23 sept. 1578.
1578-1582. Franciscus Huygis Leuwardiensis. In 1582 aangesteld tot ontvanger van de kloostergoederen in Oostergo; zijn wijlen vrouw Geel Boyckema.
1582-1585. Ofko Mellema; overl. 3 febr. 1585; tr. Saes Allema.
1585. Cornelis Evertsz.; in mei 1591 nog secr.; tr. Franske Ottedr.
1591-1626. Bronger Brongersma; overl. 11 jan. 1626; tr. Tieltie/Tieltke Gerrit Hoppersdr. weduwe Itsma.
1626. Pieter Brongersma; 1638 nog secr.; tr. Antje Tasma.
1639-1652. Nicolaus à Viersma ouderling te Kollum en lid van de Synode te Leeuwarden. 14 okt. 1654 noemt Eelkje van Haersma van Oostermeer zich zijn weduwe.
1652-1673. Gajus Botnia van Broersma; overl. 5 dec. 1678; tr. 1. Jetske Rosema 2. Teatske Sibrands de Schepper. Hij is ontvanger van Kollumerland geweest, raad ter Admiraliteit 1670; rekenmeester dezer provincie.
1673. Hilarius Fogelsangh / Vogelsang; overl. in 1682. Zoon van Dirk of Theodoretus, secr. Franekeradeel, tr. juli 1658 Rijk(t)je (van) Rosema, zuster van Broersma's eerste vrouw.
1683. Wiardus Siccama. Tr. Jetske/Catharina van Fogelsangh, Hilarius' dochter. Hij stierf mei 1691.
1691. Wybrandus Sybrandi. 1698 substituut, 1700 idem. Gehuwd [1.] met Ebel Wessels. Tr. [2.] Yetje Ysbrandts wed. Oene Pieters. Hij stierf 1716, zij later.
1716-1724. Pietter de Latorre; tr. Maayke Gaickema.
1725-1780. Sybrandus Wybrandi. Zoon van Wybrandus S. Tr. Trijntje Johannesdr. Haersma.
1780-1796. Mr. Simon Gerroltsma, advocaat voor den Hove.
1796-1801. Jan Sybrandi Braak; overl. 9 sept. 1801, oud 63 jr.; tr. Mary Ittema.
Lourens Faber, notaris
Leonardus Ypeij
Hero Yskes de Jong
1844 Johannes Jacobus Bolman
cursief: aanvullingen uit Tresoar toegang 344 (verz. Fries Genootschap) inv.nr. 1041

ACHTKARSPELEN. >> begin

Achtkarspelen1555. Reiner Petersz.; 1559 nog (band met oude stukken 1544/1752 no. 33 RA Lwd.)
15xx. Hector Jelgersma/Herbranda.
1572. Focko Rentthiszn./Rinxezn.; 16 mei 1581 nog (Achtk. O 1); overl. vóór 7 jan. 1585.
1584. Luuwe Boelis / Lieuwe Boelens; overl. 4 april 1610 (grafzerk Buitenpost); tr. Anna Liumedr.
1611-1612. Georg Itsma
1612. Johannes Hermanni = Hans Harmens Curiander; mei 1618 nog (Achtk. M 2).
1619. Dr. Suffridus Riemersma; overl. 1636, na mei; tr. Cuyniercke van Sijaerda.
1636-1649. Dr. Menelaus/Menno Gerroltsma; overl. 11 juni 1651, oud 40 jr. (grafzerk Buitenpost); tr. Ycktien v. Harckama.
1650. Epeus a Meinsma; overl. 1 febr. 1660, oud 39 jr. (grafzerk Buitenpost); tr. Auckje Brants Lubbema.
1660. Albertus Harderwyk; 1662 nog.
1662. Suffridus Reimersma. 1630 Dr. iur. (niet bij Sannes)
1663-1701. Nicolaus de Bay; overl. 2 juli 1701 (grafzerk Buitenpost).
1671. Schelte Julius van Aitzema. (niet bij Sannes)
1701-1703. Theodorus Bos.
1710. Sybr andus Huisinga. 7 juli 1704 substituut; tr. 1. Trijntje Bauckes 2. Fenne Lammerts. Op 29 maart 1729 inventarisatie te zijnen sterfhuize.
1729/32. Nicolaus Ritsma, vice-secr.
1732/35-1750. Tadaeus Libeï, waarn. secr.
1735. Eelco van Haersma, Grietm. Ar. zoon.
1750. Mr. Jan Lodewyk Doys van Haersma, 1755 Raad Ord.
1755-1783. Carel Alexander van Haersma.
1783. Arent Aulus van Haersma, Grietm. Dan. de Blocq zoon. Werd 1788 raadsheer.
1788-1796. Sybrand van Haersma, Ar. Aul. broeder.
1796. Willem Bartel van der Kooi. In 1798 benoemd tot praelector in de tekenkunst te Franeker; overl. 14 juli 1836 te Lwd.
1798-1802. D.K. van der Meer(?)

DANTUMADEEL. >> begin

Dantumadeel1527. Pieter Riemertzn.
1544. Tyebbe? Rinckesz.?
1550. Dirck Fransz. (band met oude stukken 1544/1752 no. 7 en 8 RA Lwd.)
1568. Ulricus Laurentius / Ulrich Laurensz. van Rechteren/Richteren; ook 1576 (band als voren no. 65)
1582. Kempe Andriesz.
1582-1587. Taeke Andriesz. Ble(c)kema. Hij werd 2 april 1587 vermoord (Crim. sent. 23 jan. 1601 Hof JJ 5)
1589. Atte Bruch(t)s(z.)/Binthiezn.; in dec. 1608 nog secr.; tr. Catharina Hendricksdr.
1609-1630. Wilhelmus Hoytes/Horatii Hoyer/Lauckema / Lanckema (Sent. 13 juli 1631); tr. Maike Jansdr. v. Stralen.
1630-1643. Eduardus AEneae; tr. Trijntie Hoytedr.
1643-1657. Mr. Georg van der Ley; overl. vóór 12 dec. 1657 (Invent.); tr. Sjoerdje van Rheen.
1659-1673. Dr. Jacob Canter; tr. Doutjen Douwes Swingma.
1662. Suffridus Riemersma(?)
1670-1674. Frans Canter(?)
1673. Nicolaus Bavius.
1686. Bavius Nauta; tr. Johanna Vastrik.
1693-1737. Dr. Jacob Fenema ; tr. Saske ... .
1737. Dr. Harmen Jarich Idema; ook 1745 nog; tr. Catharina Fenna Frieswijk.
1746. Mr. Petrus Joannis Poutsma; overl. 2 sept. 1780, oud 55 jr.; tr. 1. Sjoerdje van Idsinga 2. Elske van Vierssen.
1780. Mr. Petrus Adrianus Bergsma; wierd 1782 Grietman deezer Grietenie. Werd grietman van Franekeradeel 1785.
1783. Mr. Johan Caspar Bergsma, Grietm. Petr. Adr. br. Werd 1786 grietman Fran.dl.
1786. Sietze Loyenga, gestorven 10 aug. 1793, oud 59 jr. 5 mnd.; tr. Rebecca Roorda van Eysinga.
1794-1795. Mr. Willem Cornelis Bergsma; overl. 22 juni 1799; zoon van Petr. Adr.; tr. Ytske Jans Zeper.
1795-1802. Henricus Raap.

TIETJERKSTERADEEL. >> begin

Tietjerksteradeel1528. Ghijsbert Alles, deelsschrijver.
1567-1580. Mr. Adriaan van Cronenburg; tr. Anna Lucasdr.
1584. Focke Epeus.
1589. Johannes/Jan Willemsz. Bloemendal; tr. Anne Gerritsdr.
1596-1610. Gerlacus de Frise.
1610-1627. Mr. Abelus Hermanni Attama. Elders: Melis.
1627-1652. Dr. Jacobus Cornelii Buttinga; tr. Lysbeth Rhala.
1632. Henrik Jacob Buttinga. (niet bij Sannes)
1653-1660. Philip Rhala; overl. maart 1660 te Bergum.
1660. Mr. Cornelius Recalf. Dr. iur.; 10 febr. 1686 nog secr. (Kerkv.rek. Rijperkerk)
1686. Jacob Recalf; overl. vóór 1698; tr. Anna Rhala.
1698. Epeus van Glinstra. Volgens het Weesboek was hij steeds absent (bijv. 1698, 1701).
1705. Johannes van Glinstra; sept. 1731 nog.
1735. Hector van Glinstra; overl. 23 mei 1764; tr. Erytia v. Glinstra.
1764. Johannes van Glinstra; overl. 14 nov. 1768; zoon van de vorige.
1769. Aulus van Sminia, Grietm. Hobbo Baard v. Sminia br. Overleden 1781.
1781. Jetze van Sminia, Grietm. Hobbo Baard zoon. In april 1796 nog secr.
1796-1802. Gerrit Rinses Voormeulen.

SMALLINGERLAND. >> begin

Smallingerland1531. Lyuwe Bottesz.
1580/81. Johannes Laurentius.
1591. Cornelis Baertesz.; 24 jan. 1610 nog (Quaclap YY 23)
1611. Jurjen/Georgh Focke(n)s Eringa. In mei 1643 nog (Small. K 1 bl. 11).
1646-1660. Focco Fockes Eringa; waarn. 1666/68.
1660. Sixtus Fockes Eringa; april 1666 nog.
1668-1675. Focke Fockes Eringa; tr. 1. Lysbeth Aysma 2. Jeltie v. Teijens.
1675. Johannes H. Duyf; dec. 1697 nog secr.; tr. Rebecca Faber.
1698. Mr. Henricus Duif; overl. in 1757; tr. 1. Johanna Justina de Lespierre 2. Doetje Emdervelt.
1758. Hector Livius van Haersma; 1770 Grietman; tr. Katharina v. Scheltinga.
1770. Mr. Focco Sytzes Reiding; tr. Anna Catharina Remkes. Resigneert.
1789-1795. Mr. Sietze/Sytzo Fokkes/Fockes Reiding.
1795-1799. Klaas P. Pel.
1799-1812. Sietze Fokkes Reiding; Hebbeltje Veenstra.

IDAARDERADEEL. >> begin

Idaarderadeel154x. Pieter Hermans zoon.
1552. Mr. Johannes Petri; 1557/58 nog: Johannes Petrenis (Rentmr.rek. fol. 36).
1566. Thomas Thomas zoon; 1572 nog (Quaclap 9).
1579. Dirk van Alten; in 1611 nog; tr. Ydtke Auckedr.
1612-1620. Goffe Wiarda = wrsch. Dr. Goffo Sjaerda; tr. Beyts Melledr..
1620. Pieter Thyssens; nov. 1625 nog (Id.dl. J 3); overl. vóór 10 febr. 1626.
1626. Aggeus Nicolay Bruinsma; overl. in 1650; tr. Evertie Hemmedr.
1650-1652. Ruardus a / Ruy rdt Andries v. Roorda; overl. Amsterdam 29 febr. 1652, oud in 't 40e jaar (grafzerk).
1652-1664. Watze/Valerius Gravius; tr. Grietie Jansdr.
1664. Johannes van Velsen.
1670. Arent/Arnoldus v. Hobbema; overl. 12 jan. 1685, oud in 't 66e jaar (grafzerk Grouw); tr. Tietske Bonnema.
1685. Nicolaus Ages Bruynsma; ca. 1694 overl..
1687-1699. Aggeus Bruinsma; leefde nog in 1729; tr. Aefjen Valcken.
1699-1729. Ulbo Idsardi.
1729. Tjalling Idsardi; tr. Helena Judith Sybelle Petraeus, die in 1744 zijn wed. genoemd wordt (Grouw).
1737. Mr. Petrus Bruinsma; zoon van Aggeus; overl. 20 dec. 1768, oud 60 jr. (grafzerk).
1769. Mr. Daniël Sigismundus Mebius. Overleden 20 okt. 1789; broer van Johannes M.
1791-1796. Mr. Paulus Johannes Mebius, Daniëls neef en Johannes' zoon.
1796-1797. N.J. van Altena.
1797-1802. Dirk Tjibbes Wijma; tr. Pietje Aukes.

RAUWERDERHEM. >> begin

Rauwerderhem1561. Heercke Jouke zoon; 9 okt. 1567 nog (Quaclap); ook 1576 nog.
1578. Willem Jacobsz.; 4 april 1580 nog (Rauw. A 2).
1581. Wytze Ritzerds.
1582. Popcke Popckesz.; 19 dec. 1594 nog (A 2).
1602. Hans Tiaerdsz; febr. 1625 nog (Gerecht. trouwbk.)
1626. Aleph Abbema; 11 mei 1652 nog (Rauw. H [of U?] 4 bl. 150); tr. Claercke Berents.
1652. Wybrandus Reinalda; Trijntje Popckedr.
1666. J. Reinalda(?).
1668-1689. Johannes Rodenhuis; tr. 1. Yeke Gerbens Luidum 2. Antje Tjebbes.
1690. Fredericus Rodenhuis; overl. 26 jan. 1692; tr. Susanna Schik.
1692. Johannes/Jonas Ruardi; febr. 1701 nog secr.; tr. Aefke Winsemius.
1701-1720. Douwe/Dominicus Haringa; tr. 1. Adriana Knijff 2. Johanna Raads.
1720. Sipco Fei(c)kens; febr. 1728 nog.
1728. Nicolaus Ruardi; overl. 1755; tr. Cunera Reen.
1755. Zacheus Mulder/Muller; 11 nov. 1766 begr. te Franeker; tr. Lucia v. Doem.
1767. Johannes van Doem; tr. Alexandrina Coutty. Overleden 26 maart 1793.
1793. Dr. Willem Nauta; tot voorjaar 1796. Was Med. Dr.
1796. Folkert Nicolaas van Loon; aug. 1798 nog.
1798. Dr. Willem Nauta; 1811 nog.

MENALDUMADEEL. >> begin

Menaldumadeel1525. Wopcke Rotmers.
1536/37. Jan Coenraets.
1545. Cornelius Wattiesz.; 1576 nog (Quaclap); jan. 1587 wl. C.W. (Quaclap 16); tr. Riem Jacobsdr.
1564. Vitus Joannis Sixti. (niet bij Sannes)
1578. Mr. Johannes Doyema.
1581. Hans Claes zoon Brantsum; tr. Engel Jelledr., 30 jan. 1584 zijn wed. genoemd (Quaclap 14).
1583-1593. Joost/Jodocus Brantsum / Brantzum; tr. Tetgen IJsbrandsdr.
1595. Tiete Folperts Baerd; overl. 18 sept. 1614. Volgens Sent. Hof van Frl. 7 juni 1603 was Rintske Claesdr. Meijlsma zijn vrouw.
1614. Folpert Tiettes Baerd; overl. 1649; tr. Sytske Lasedr.
1649-1663. Tjaerd/Theotardus Johannis; overl. begin 1663; tr. Hedwig Pieters Bechius.
1663. Dr. Vitus Johannes Sixti; tr. Maria Hanenburg, die 13 mei 1683 hertr. met prof. Philippus Mattheus sr. te Franeker.
1681-1695. Christiaan de Hertoghe.
1695-1697. Assuerus van Glinstra; tr. Joanna Wyckel.
1697-1707. Assuerus van Viersen.
1707. Johan Casper Schik; overl. najaar 1747, oud 70 à 71 jaar; tr. 1. ... 2. Luytske Rodenhuis.
1748. Hendrik van Theeken; dec. 1762 nog secr.; leefde nog in 1766; tr. Trijntje Renici.
1763-1802. Mr. Johannes Mebius, Secretaris Dan. Sig. br.; (zie Idaarderadeel); overl. 10 juni 1810 te Marssum, 68 j.; tr. Hiltie Ennema.
1798. Wieger van Eyck, provisioneel secr.

FRANEKERADEEL. >> begin

Franekeradeel1551. Pieter van Buiten; 1596 nog; 1569 wl. (Kerkv. Reg. Achlum).
1569. Mr. Hobbe Sjoerds Baerdt; april 1572 nog (Fran.dl. W 1).
1573. Mr. Amelius/Aemilius ab Adema; 22 febr. 1578 nog (C 2).
1578. Mr. Hobbe Baerdt; 1 febr. 1580 nog (W 1).
1580/81. Dominicus Richaeus (W 1).
1581. Rienck van Heerma; sept. 1587 nog (W 1).
1588-1611. Claes Suyrdts = Nicolaas Ens; overl. 1611; tr. Trynke Hemmedr.
16xx. Mr. Rudolphus Rudolphi. (niet bij Sannes)
1611. Edzardus/I(d)sardus Ens; overl. ca. 1620; zoon van Nicolaas.
1621. Pieter Kingma; sept. 1625 nog.
1626-1663. Theodor(et)us Vogelsang / Fogelsang, eigenlijk Doma; tr. 1. Ibeltje Douwedr. Wringer 2. Geertje Dirck Lieuwesdr. Scheltinga.
1663. Sibrandus Aggeï Brunia; overl. 15 nov. 1678 (grafzerk Mart.kerk); tr. Riemcke Mensenburgh.
1679. Aege Brunia; zoon van de vorige; overl. ca. 1691; tr. Elisabeth Horn.
1691. Alexander Wijdenbrugh; 11 maart 1706 nog (C 12); tr. Grietje Margaretha Oldaens.
1698. Dr. Rudolphus Petri, subst.; 1705 nog.
1706. P. Altena, subst.; dec. 1708 nog.
1709. Johan Reinalda, subst.; 1718 secr. i.p.v. Alex. Wijdenbrugh; 10 dec. 1733 nog; overl. 1735; tr. Hiltje Aemilius.
1735. Dr. Jacob Reinalda; overl. 1743; tr. Maria Midverda, wed. van ds. Harmannus Lolkema van Franeker.
1743-1785. Govert Deketh; tr. Trijntje Hanekroodt.
1785-1796. Mr. Jan Dekets/Deketh; tr. Ymke Witteveen.
1796-1811. Mr. Sijbrand Wijbenga; tr. Catharina Zijlstra.

BARRADEEL. >> begin

Barradeel1542/43. Dirck Coddesz., toen wl. (Rentmr.rek. fol. 72).
1544. Johannes Claesz (band met oude stukken 1544/1752 no. 1 RA Lwd.)
1545-1580. Gerben/Gerbrant Edo's zoon (van) Walckama / Wolkama (Bozemius). Komt voor als getuige bij eene koopakte. Zie over deze Charterb. III p. 692.
1571. Adriaen van Dekema. (niet bij Sannes)
1580. Gerlacus de Friso; okt. 1582 nog (Kerkv.rek. Tzummarum); tr. Anna van Geel.
1583-1610. Tiaerd Louws/Laurentius; tr. Griet Sjoerdsdr.
1611-1622. Douwe/Dominicus Tjallings/Tjallingi Meilama; overl. 1622; tr. Abigael de Blocq.
1622-1628. Dr. Pieter Nysten; overl. 1628.
1628-1637. Hessel(us) Dominicus Wringer; tr. Tiake Hebbes Ansta.
1638. Dr. Johannes Clingbyl; nov. 1647 nog secr.; tr. Sasske Tuenis Wrijthoff, wed. van Willem Dirx Keth.
1649-1658. Innius/Junius/Julius Alema / ab Alua; tr. Arjaentje Jans.
1658. Mathias/Matthijs v. Idsinga; nog secr. in 1705; overl. 12 dec. 1712 (Vr. Fr. 26 bl. 21); tr. Hendrika van Loo.
1683. Jacob Meilsma. (niet bij Sannes)
1706. Eelco Offringa; in 1709 nog secr.; tr. Margarieta Suurger.
1710. Romulus Cornelius Backer; mei 1723 nog.
1723. Dr. Reiner/Regnerus Jacobs Braam; overl. april 1749; tr. Ebeltje Dreijer.
1749-1761. Johannes G. Gerlofsma.
1761-1796. Rein Smit; tr. Freerkjen Nieuwenhuis. 1769 notavit geregtelijke stukken dier grietenie door den Hr. secretaris Alta opgeteekend.
1797-1800. P.C. Leijstra.

BAARDERADEEL. >> begin

Baarderadeel1520. Marten. (niet bij Sannes)
1540/1541, 1542. Lieuwe/Leo Tziepcke zoen.
1545. Wybrandus Lyuwe zoon.
1554-1561. Doeko Gerardi Walpert.
1554. Gerbrand Walckema. (niet bij Sannes)
1561. Ulke Reyns; 24 febr. 1568 nog (Quaclap).
1573. Gysbert Laquart.
1577-1583. Claes Potter; tr. Bauck Roersma.
1583-1624. Tzomme Sybrands; overl. jan. 1624; tr. Aell Auckedr. Reinalda.
1625. Tjallingh Meilama. (niet bij Sannes)
1624/1626-1644. Gossuinus Atsma; Trijntje Tania.
1644. Allardus Bodonaei. (niet bij Sannes)
1644-1660. Siricus Zachei Idsinga; overl. 1 april 1660, 56 jr. (grafzerk Jorwerd); tr. Hiske Huiberts Hiddema.
1660-1677. Sake/Sacheus/Zachaeus Renici van Idsinga; tr. Wemcke van Terwischa.
1677. Adrianus Visscherii. (niet bij Sannes)
1678-1686. Joannes Jansonius, subst.; tr. Aeltie Thijssen.
1686-1699. Mr. Mathys Jansonius; overl. 14 juni 1699; tr. Aletta Bruynsma.
1699-1700. Idts Jans. Substituut.
1700-1704. Arnoldus van Buhren; overl. vóór 2 okt. 1704.
1704-1706. Idts Jans. Substituut.
1706-1723. Pier Hessels Spyksma; tr. Juliana Lenartsdr.
1717-1723. Johannes Idsardi. Substituut.
1723-1733. Mr. Jan Willem Petraeus; overl. in 1733; tr. Christina v.d. Heuvel.
1733. Claas Douwes. Gezworen klerk.
1733-1743. Wierd Ages Wiarda; tr. Mintie Fokkes.
1743-1790. Abelus Wiarda, Wierd zoon. Overleden 28 maart 1790; tr. Antje Sjoerds Hoitinga.
1790. Walle Tjerks Hettema. Gezworen klerk.
1790-1795. Dr. Jacob Verschuir/Verschuur; overl. 18 juni 1800 te Weidum, 30 jr.
1795-1796. Walle Tjerks Hettema.
1796-1802. W. van Jelgershuis.

HENNAARDERADEEL. >> begin

Hennaarderadeel1504-1510. Bocko Petri.
1529-1532. Dirck van Delft.
1545-1550. Gerardus Petri = Mr. Gaathye Pieters.
1550-1588. Hendrik Martens.
1566. Foppe Gabbes. (niet bij Sannes)
157x. Pieter Suyrdts. (niet bij Sannes)
1577. Dr. Syds Popma. (niet bij Sannes)
1588-1592. Cornelius Nicolai.
1592-1601. Mr. Petrus J. Suffridi; tr. Tyed Aelkedr.
1601-1621. Petrus/Pieter Andreae/Andries Stellingwerf.
1621-1636. Regnerus Joannis Bruinsma; tr. Trijntje Thonis Vrijthoff.
1636-1655. Mr. Suffridus Joannis Bruinsma / Bontius; overl. 6 maart 1655.
1655-1675. Mr. Sixtus Tjommery/Tzommeri; tr. Hidtie Heerckes.
1675-1681. Lodewyk den Bos / de Bas.
1676-1681. Johan Dullaart. Substituut.
1681-1706. Mr. Frederik Bootis Ringnalda; tr. Johanna Faber.
1706-1709. Jan Taedes Schuijringa. Substituut.
1709-1736. Mr. Feddo van der Sluis, J.U.D.; overl. 1736; tr. Beytske Pieters Metz.
1736-1738. Th. van der Sluis. Substituut.
1738-1753. Mr. Albert Lycklama à Nijeholt, J.U.D.; tr. Adriana v. Burenstins.
1753-1802. Mr. Jacobus van der Kolk, J.U.D.; tr. Catharina Elisabeth Hoffsteede.
1798. W. Odolphi.
1798-1802. J. v.d. Kolk; overl. 21 april 1802 te Wommels.

WONSERADEEL. >> begin

Wonseradeel1510. Bocko Petersz.
15xx. Albartus Barckelo
15xx. Willem Siercks Buwalda. Gestorven 15 dec. 1556. Was ook secr. van Bolsward.
1558. Tarquinius Johannis; 6 maart: mr. Take Annesz. (Fran. BB 1)
1561. Suffridus Acronius; 24 dec. 1565 nog (arch. Schwartz. lade 14).
1571. Mr. Hobbe Douwe zoon.
1571-1580 ca. Hubertus Oosterzee. (niet bij Sannes)
1580. Gysbert Johannis Laquart; 5 dec. 1606 nog (Wons.dl. C 3); tr. Maria Jans Verheull / van der Heul.
1607-1627. Gabinus/Gabbe Petri/Pieters Aeninga/Aeminga/Eminga; overl. 12 juli 1627; tr. Yda Hommedr.
1627-1649. Menno/Minne Hillebrands.
1649-1659. Ausonius a Solcama/Solckama; tr. Rinske Faber.
1659-1670. Mr. Tarquinius Boelens. Dr. iur.
1670. Duco Gellii, subst.; 17 maart 1679 nog (C 12)
1680. Mr. Gajus Boelens; overl. 1689; tr. Baucke Hermens Nauta.
1690-1718. Johan Bentingh.
1718. Abraham Castel; juli 1752 nog; tr. Isabella Aemilius.
1753-1792. Hans Willem Wiarda. Overleden 11 maart 1792; tr. Dieuke Yntes Yntema.
1792-1796. Mr. Rudolph Muntz.
1796-1802. Frans de Boer.

WYMBRITSERADEEL. >> begin

Wymbritseradeel15xx. Pieter Jansz. Soet.
1543. Kempe Jellez.
1550. Ruerd/Ruardus/Rewardus Wybes / Vibrandi / Oedtsma; 1558 nog.
1580-1604. Jochum/Joachimus Hoppers/Hopperus; overl. 29 aug. 1604; tr. Jetke Wyarda.
1604. Dr. Albert Potter; overl. tussen 25 mei en 15 juni 1610 (Wymbr. X 1 fol. 201).
1610. Johannes Jans Bloemendael; nog 7 jan. 1627 secr. (X 5); tr. 1. Antke ... 2. Lolck van Asma.
1627-1637. Dr. Gualtherus Henricus/Henrici Gualtheri; tr. 1. Obrecht van Velsen 2. Josyna v. Aysma.
1637-1649. Gilbert Verspeek; zoon van Marcus V.; tr. Henrica ter Borch.
1649-1650. Feico Focke Fockens; tr. Trijntje Jans Butterwech.
1650. Dr. Sibrandus Lamberti Thyssen(s); nov. 1653 nog (C 4); tr. Grietje Buma.
1655-1689. Mr. Johannes Thyssen, J.U.D.; overl. maart 1689; tr. 1. Geertruid Nieuhuys 2. Johanna de Blauw.
1689-1725. Johan Rodenhuis; tr. Antie Tiebbes.
1725. Frederik Rodenhuis; zoon van de vorige; overl. 1732; tr. Bauckien Minnema.
1732-1738. Otto Andrias van Lindenquist; tr. Maria Bergsma
1738-1740. R. Suidstrand, subst.
1741. Wybe Tuinhout. Overleden juni 1778; tr. Elisabeth Thijssen.
1756. Dr. Jacobus Loon, volgens een glasinloodraam in Oudega (W).
1778-1788. Mr. Lollius Adema. Resigneert.
1788-1796. Mr. Bar(r)o Adema, Lollius' zoon; tr. Anna Catharina Siccama.
1796-1802. Paulus Cornelis Scheltema.

HEMELUMER OLDEPHAART. >> begin

Hemelumer Oldephert1553 Albertus Henrici = Aelbrecht Hendriks; ook 1554/55 (Rentmr.rek. fol. 62).
1564/65. Lubbert Gerlofs.
1573. Gerrit Harmens.
1582. Pier Joukes; 22 nov. 1603 nog (Hof WW 4).
16xx. Petrus Theodorici. (niet bij Sannes)
1608. Jacob Imes; 13 dec. 1632 nog (Id.dl. P 1 fol. 251); tr. Anna Annes Haersma.
1633-1662. Annius Jacobi van Haersma. (Sent. 13 maart 1638); tr. Judith Regnery.
1662-1688. Rudolf/Roelof Anneï van Haersma; tr. Idscke Clingbijl.
1688. Dr. Johan Kaldenbach; in 1696 nog secr.; tr. Helena Catharina van Essen.
1696-1713. P. Stout, gesw. clercq.
1713, aug. J. Galtema, gesw. clercq.
1716-1750. Jan Galtema; tr. 1. Maayke Engeles 2. Elisabeth Eckringa.
1750-1751. Abelus Galtema; zoon van de vorige; overl. 1751.
1751-1761. Jan Galtema.
1761-1784. Tjeerd Abbring.
1784-1785. Jan Regnerus Eckringa.
1785-1790. Paulus van Thielen. Werd Geweldige Provoost van de Admiraliteit.
1790-1795. Siebe/Sybe Harmens van Midlum.
1795. Dr. Tammerus Canter Visscher.
1796-1811. Gosuinus Keuchenius.

HET BILDT. >> begin

't Bildt1520. Jacob/us Adriaensz./Adriani; 1523 nog.
1525. Maerten Aelbrechtsz; 1527 nog.
1541-1551. Albert/Aelbrecht van Campen.
1551-1558. Antonis van Westerhof; overl. 1563.
1558. Mr. Pieter Gijsberts = Petrus (de) Bolsward(ia) = Petrus Bolswardiensis, geometricus?
1564-1606. Amel Arents van Bloemendal. Overleden 1606; tr. Ermgard van der Burg.
1606-1641. Dr. Gerrit van Loo. Overleden 26 dec. 1641; tr. 1. Antie Jurriens 2. Hiskia Rombertusdr. v. Ulenburgh.
1631? Upco van Aerssen. (niet bij Sannes)
1642-1661. Albertus van Wyngaarden; tr. Grietje Theunisdr.
1644. Martinus Gravius. (niet bij Sannes)
1660. Wilhelmus Wyngaarden. (niet bij Sannes)
1661-1688. Martinus (van) Wyngaarden. Overleden 11 febr. 1688, ongehuwd; zoon van Albert.
1688-1703/06. Jan/Joannes Alberda/Albarda; overl. At. Annaparochie 12 aug. 1712; tr. Neeltie Cornelisdr.
1703/06-1742. Dr. Cornelius Alberda/Albarda. Overleden 6 april 1742; zoon van de vorige; tr. Titia Beucker.
1742-1748. Hermannus P. Eckringa; tr. Margaretha Radijs.
1749-1761. Dr. Jacobus Hixenius; overl. Wommels 15 okt. 1761; tr. Gesina Wielinga.
1762-1796. Mr./Dr. Henricus Andreae / Beucker Andreae. Overleden Franeker 4 febr. 1806, oud 70 jr.; tr. Baukje Maria Lycklama à Nijeholt.
1796-1811. Everhardus van Loon; tr. 1. Femmigje Lourens Bovenkamp 2. Attje Potter Jouwsma.

UTINGERADEEL. >> begin

Utingeradeel1551. Frans Tiepckes; 1555/56 nog (Rentmr.rek. fol. 67).
1568. Goffe/Godefridus/Gaathye Piers / Pieterszoon; 1578 nog.
1599-1601. Jelle van Andringa; naderhand Grietman; tr. Idske Regnaerda.
1603. Baerte Tiaerdtz; 29 aug. 1636 nog (Id.dl. R 2 fol. 62); vervolgens Grietman; tr. Lysbet Sioerds.
1639. Ede Jelles van Schoten; okt. 1651 nog (J 1 fol. 140).
1652-1660. Bartholdus Averkamp; tr. Gerryttie van Greven.
1660. Cyprianus Raefert/Ruffardt/Ruyffert; 12 april 1676 nog (J 3); tr. Anna Voetius.
1677. Allard Schellinger; dec. 1709 nog.
1710-1732. Anthonius Rodenburg.
1732. Mr. Dominicus H. Bonnema; okt. 1767 nog.
1768-1796. Tinco van Teijens; overl. Beetsterzwaag 22 juni 1808, 80 jr. 8 mnd.; broer van Benedictus.
1796-1802. Jacob Klazes de Jong.

ENGWIRDEN. >> begin

Engwirden1571. Sythie Minthie zoon.
1581. Joannes Agricola; 3 dec. 1594 nog (Dekama-arch., stukken Aengw. 5).
1596. Jacob Annes Ilst; nov. 1603 nog (Aengw. H 1); overl. 1604.
1607-1612/13. Teger/Thitigerus/Tiedger/Tarquinius Ruardi/Reovardi/Ryuerdts; april 1610 nog; tr. Tieb Tiebbedr.
1613-1626. Ambrosius Gellius Hylckama; aug. 1625 nog; tr. Tiaerdtke Tiaerdtsdr.
1626-1636. Johannes Sixti Crack, Grietm. Hypol. zoon; naderhand Grietm.; overl. 1652; tr. Ansk van Lycklama.
1636-1643. Sjoerd Tjebbes; tr. Zijtske Minnes Ninhuysen.
1643. Upco van Aerssen Beyem; febr. 1668 nog; tr. Tiedtie Walpharts v. Brunia.
1669. Hajo Jacobi Ylst; sept. 1679 nog; tr. Catharina Bon.
1680. Hermannus Bornéus. (niet bij Sannes)
1680, jan./febr. Anthonius van den Heuvel, vice-secr.
1680, aug. W. Riemersma, clercq.
1681-1716. Bernard Bornéus; tr. Attie Incudides.
1716. L. van der Veght; jan. 1723 nog.
1724-1733. Gerardus Schouten.
1733. J. van Jukkema, subst.
1733-1737. Ruardus Ruardi; tr. Grietje van Putten.
1737/38. A. Jeips, gezworen clercq.
1738-1770. Ate Schotanus.
1770-1796. Marten P. Zylstra; overl. Heerenveen 18 dec. 1801, bijna 59 jr. oud; tr. Geeske Wybes.
1796. Albert Reinders Cromkamp; nov. 1804 nog; overl. 13 sept. 1805; tr. Acke Michiels.

DONIAWERSTAL. >> begin

Doniawerstal1562/63-1580. Gerlacus/Gerlof Cypriani/Sipckesz.
1580, mei. Tialcke Meinerts/Meinesz. (Quaclap 12)
1581-1583. Tzomme Sybrands.
1583. Claes Potter; in 1589 nog; tr. Bauck Roersma.
1592. Gosse Claesz. Silvius; nov. 1612 nog (Doniaw. Z 1 bl. 12); tr. Jemcke Jelmersdr.
16xx. Cornelius Lens. (niet bij Sannes)
16xx. Rein Sipcke zoon. (niet bij Sannes)
1613-1615. Fredericus/Fedde Onophri Regnaerda; overl. in 1615 (Z 1 bl. 22).
1615-1645. Tarquinius Assema.
1646. Eilardus Petertilla/Pottertilla; 5 nov. 1649 nog (Z 4 bl. 404).
1650-1669. Johannes van Echten; overl. 1669, na juni; tr. Bauckien Barelds.
1670. Vincent Gales; mei 1687 nog; overl. ca. 1698; tr. 1. Bondina van Terwisscha 2. Margare tha ten Tooren.
1689. Arnold Lodewyk van Trier; mei 1693 nog; tr. Rixtie Westra.
1694-1719. Melchior de Rhee; 6 okt. 1729 nog (Z 10 bl. 65), kort daarna overl.; tr. Clara van Coppenollen.
1730/31. A. Frederici, gesw. clercq.
1731-1769. Johannes van Greven; overl. 1769; tr. 1. Cuniera Maria Peereboom 2. Johanna Eppinga.
1772-1780. Justus Wiaerda.
1781. Mr. Meinardus Siderius; in 1795 nog secr.; tr. Henderica Elizabeth Jacoba van der Kolk.
1798. Franke Jongbloed, provis. secr.; 1799 nog.

HASKERLAND. >> begin

Haskerland15xx. Tyaerdt Hijlckes.
1565-1581. Jelle Lyckle zoon.
1582. Jelle/Gellius Broers / Broerius Hylckama; sept. 1618 nog; kort daarna overl.; tr. Bauck Aemedr.
16xx. Ambrosius Jelles Hylckama. (niet bij Sannes)
1619. Pieter Jelles Hylkama; okt. 1668 nog; overl. vóór 2 nov. 1668 (Hask. O 3); tr. Dedtke Jaens Oosterzee.
1653. Broer Jelles. (niet bij Sannes)
1669-1671. Jacobus Keverling. Substituut.
1671. Heinsius Johannis Heinsius; okt. 1686 nog secr.; tr. 1. Trijntie Andries Went 2. Titje Schik.
1687. S. van Echten, subst.
1687. Philippus Hugo Vegilin van Claerbergen.
1689-1718. Jan Tjeerds Tadema; 1687-1689 subst.; tr. Geeltje Pecama.
1718. Cyprianus Tadema; 12 nov. 1738 nog (Hask. O 10).
17xx. N. Baerd, subst. (niet bij Sannes)
1739. Barent/Bernardus Munniks; overl. 1776; tr. Leentje Lefferings.
1776-1794. Jan Willem Wiaerda; overl. Joure 22 juli 1796, oud 62 jr. 5 mnd. 7 dg.; tr. Pietertje Johannis.
1794-1796. Henricus Cannegieter.
1796-1802. Pieter Regnery.

SCHOTERLAND. >> begin

Schoterland15xx. Feio Tetardi. (niet bij Sannes)
1554-1580. Hans Jellis = Johannes de Stellingwerf.
1582. Bonne Meynts; 20 maart 1601 nog (Quaclap 19).
1601. Pieter Tjaerds van Heloma; 14 april 1602 nog; tr. Auckien Feyckedr.
1603-1627. Michael/Michiel Tjaerds v. Heloma; overl. 1627; tr. Nolck/Nool Ariens.
1618. Broer Jelles Hylckama. (niet bij Sannes)
1627-1653. Johannes Wybrandi Meildam; overl. 29 sept. 1653; tr. Doutjen Hessels Beintema.
1630. Johannes Wibrandi. (niet bij Sannes)
1653-1661. Paulus Reuffert.
1661. Aydius/Aegidius à Broersma; nov. 1678 nog; tr. Gerlofke/Gerlske Hilverda.
1679-1682. Wijtzo Riemersma, vice-secr.
1682. Willem Arnoldi; in 1686 nog; tr. Yda van Bochoven.
1686. Hermannus Borneus; okt. 1689 nog.
1685/86, 1689/90, 1709/11. Bernardus Bornaeus, subst.; broer van de vorige.
1686/88. D. Harmanni, subst.
1690-1709. Hermanus de Bitter.
1716. Willem van der Veght; okt. 1726 nog; 1711/16 gesw. clercq.
1727. P. v.d. Koij, beëdigd clercq.
1728. J. v. Jukkema, subst.
1728-1743. Daniël de Blocq v. Scheltinga.
1728, 1744, 1764. Henricus Wiarda, gezworen clercq.
1743. Arent Cornelis van Scheltinga; overl. 26 mei 1761, oud 45 jaar; tr. J.W. van Vierssen.
1762. Claes van Heloma, subst.; 1768-1775 secr.
1775-1796. Tjaerd van Heloma; overl. vóór juni 1799; Claes' zoon.
1796-1802. Luitjen Johannes; overl. Heerenveen 12 april 1802; tr. Geertje Piebes.

LEMSTERLAND. >> begin

Lemsterland1566. Sytthie Pals zoon.
1577. Tincke Andries.
1585. Simon Atte zoon; juni 1588 nog (Quaclap 17).
1593. Jan Gelis/Gielisz.; febr. 1613 nog (Schoterl. Q 2 fol. 273); tr. Atke Annedr.
16xx. Gale Jans. (niet bij Sannes)
1617, 1618. Joannes Dominici Coumans.
1621. Gerardus Gales/Galeni; febr. 1636 nog; tr. Ansk Tierts Bovalda.
1638-1663. Dr. Gellius Ambrosi Hylckama.
1663. Bernardus van Echten; overl. 2 maart 1671.
1670. Regn erus Foppens; april 1682 nog; tr. Sybilla van Calsbeek.
1683-1691. Andreas Coopmans; overl. 2 nov. 1691; tr. Friesk Oelofs.
1692. Wytze Riemersma; overl. 24 juni 1710; tr. Grietje Andriesdr.
1711/12. Foppe Abels, subst.
1713-1742. Adolph van Alsem; tr. Limke Gerbens; 27 augustus 1742 betaalde de weduwe voor de huur van het lijklaken.
1743-1749. Mr. Paulus de Jongh; tr. Geertruda Meijers; vetrok naar O-Indië.
1750-1760. Miggiel Oldendorp, subst.
1761. Gepke S. Radys; overl. 1779, na 24 juni; tr. Johanna Banga.
1780-1795. Mr. Matthias Hermannus Winterswijk.
1795. Jan Kleinhouwer; nov. 1802 nog; tr. Jacobjen Harmanes.

GAASTERLAND. >> begin

Gaasterland1553. Jaspar Hermansz.
1557/58. Jan van Beerthem.
1558. Jelle Tjercks; nov. 1592 nog (Gaast. C 7).
1594. Mintie Syties; tr. 1. Auck Reyksdr. 2. Diewer Benedixdr. van Hettinga
1615. Pybo Regneri; 4 aug. 1630 nog (Y 3 fol. 59).
1631-1632. Dr. Lambertus Boethius Sickma; stiefzoon van de vorige.
1633. Mr. Joris Andries Steenkist; 1636 nog.
1637. Pompejus Walrich; febr. 1647 nog.
1649-1651. Idz Rommertsma.
1651-1675. Gooitzen Haantjesz Ottema; overl. ca. 1684.
1675-1722. Phocaeus D. van Colde; tr. Agatha van Heemstra.
1688. Bernard Echten. (niet bij Sannes)
1722. Phocaeus van Colde, subst.
1722-1778. Dodoneus Phocaeus Heemstra van Colde; tr. Yttie Lepie.
1778-1804. Mr. Bernardus Johannis Scrinerius.

OPSTERLAND. >> begin

Opsterland1578. Wyttie Bruins.
1580. Saelt Wytties.
1586. Gielt Wytze zoon.
1588-1619. Teije/Tiberius Sakes / Sabini.
16xx. Saeke/Saco Fockens.
1634. Saeke Teije zoon.
1650-1654. Teije Teijens.
166x. Tinco Teijens.
1671. Benedictus Teijens.
1680. Augustinus Lycklama à Nyeholt.
16xx. Pier Lycklama.
17xx. Tinco Lycklama à Nyeholt.
17xx. Barthold Lycklama.
17xx. Lubbartus Lycklama à Nyeholt.
1777. Benedictus van Teijens.

Volgens de handgeschreven Naamlijst der Secretarissen ... door H. Sannes (tot ca. 1955):
- 1564. Reytzie Broers. (Prov. Bibl. Ms. 1090).
- 1577. Gyelt Wijttziesz., 8 Juni 1587 nog. (Band met oude stukken 1544/1752 no. 60 RA Lw. Opsterl. M1 fol. 45).
- 1588 Aug. Teye Sakesz. (Charter in G 19-2); 25 Nov. 1601 (Quaclap 19). Mei 1608 ook (Tietj.dl. S. 3 fol. 146). in Jan. 1614 en Febr. 1616 nog (Volm. Landdag); 23 Jan. 1618 nog (Opst. M 5 no. 29); Mei 1619 ook nog.
- (16.. (nergens gevonden) Saecke Fockens; werd 7 Jan. 1623 grietman; toen echter al geen secr. meer.)
- 1622 Saecke Teijens (Wins). 9 Maart 1621 reeds (Ops. MS); in 1620 ook al (M 5 fol. 137). In Febr. 1650 nog steeds, 10 Maart 1650 nog (Opst. M. 8 fol. 147). Zijn wed. Antie van Andringa leeft nog 1683. (Testam. EEE 5 fol. 208.)
- 1650, 23 Maart werd beëdigd Teye Teyens; Febr. 1654 nog; 5 Mei 1654 nog (Opst. M.S fol. 261).
- 1654, 2 Aug. werd Saco Fockens door Ged. St. beëdigd als sectretaris van Opsterland. In 1663 te Beetsterzwaag getr. m. Antie van Andringa van Oldeboorn. Toen secr. en ontvanger van Opsterl. Den 17 Aug. 1665 aangesteld tot grietman van Lemsterland.
- 1665, 9 September werd beëdigd Tinco Teijens; 1666 nog (24 Aug; Opst. M 10 bl. 446). Hij is vóór 8 Maart 1667 overleden (id. 476).
- 1668, Febr.; 1 Nov. 1667 reeds Benedictus van Teijens (Opst. M. 10 bl. 522); zoon van Saco Teijens (zie boven); vrouw Lucia van Fockens. In 1676 nog secr.; 26 Augh. 1678 nog (Opst. M 12 bl. 470). Toen weldra overleden.
- 1679, 10 April de verkiezing van Augustinus Lycklama à Nyeholt door Ged. St. wettig verklaard en 11 April door Ged. St. beëdigd; hij was in Mei 1698 en Jan. 1699 subst. secr; in 1701, 1705 nog; 1706 id.; 1707 old-secr. en overleden 22 Febr. 1715, oud 72 jr.Trad al die jaren op als old-secr., maar teekende steeds de acten in 't Weesboek 1709; 1710/11 nog. Zijn wed. Hillegonda van Hemminga overleed 14 Aug. 1730, oud 75 jr. Beiden zijn in de kerk te Olterterp begraven. Hij is dus een andere dan de gelijknamige grietman van deze grietenij 1693/1718.
- 1699 Pierius Lycklama à Nyeholt, zoon van den vorige. Hij overleed 14 Sept. 1720, oud 41 jr. Zoolang bleef hij echter geen secretaris.
- 1711, 14 Nov. werd beëdigd Ayso Hemminga Lycklama à Nijeholt, broer van den vorige. Reeds 3 febr. 1711 in functie (Opsterl. M. 22 bl. 618; M 20 bl. 317). Hij overleed 16 Oct. 1723, oud in 't 33e jaar.
- 1724, 27 April werd beëdigd Tinco Lycklama à Nijeholt; Aug. 1725 nog.
- 1726, 27 April werd beëdigd Dr. Daniël de Block van Lycklama à Nyeholt; 1731 nog, toen hij 25 Juli van dat jaar grietman van Oost-Stellingwerf en in 1773 van Opsterland werd. Hij was een broer van Tinco.
- 1732, 8 Februari werd beëdigd Lubbartus Lycklama à Nijeholt, zoon van den grietman Augustinus L. à N.Secretaris tot zijn overlijden in 1776 of 77. Ook weer een broer van Daniël.
- 1777, 13 Maart werd beëdigd Benedictus van Teijens, broer van Tinco van T. secr. van Utingeradeel. In 1778 nog secretrais.
- (1779, Mei Jr. S. van Teijens, secr. en boelgoedsontv.)
- 1780, Mei Benedictus van Teijens weer; getr. 26 Jan. 1795 m. Vroukjen Alberts. Hij bleef secr. tot 1796 en overleed te Beetsterzwaag 17 Nov. 1804, oud 68 jr.
- 1796, Nov. Reinder Halbes; in 1801 nog. (Opst. M. 38 bl. 257, 492 etc.)
- 1802, Dec. Mr. Dominicus Suringar, Beetsterzwaag. In 1811 nog. Geb. 7 Sept. 1774 te Lw.
Van 1 Jan. 1812 tot 1 Oct. 1812 waren hier vijf gemeenten:
Beeststerzwaag; 13 Jan. 1812 Mr. Dom. Suringar.
Gorredijk.
Lippenhuizen; 13 Jan. 1812 Mr. Dom. Suringar.
Langezwaag.
Ureterp; 13 Jan. 1812 Mr. Dom. Suringar.
- 1816, 1 Oct. Mr. Dominicus Suringar opnieuw, tevens Notaris te Beetsterzwaag; hij overleed 9 Mei 1833, oud 58 jr. - 1833-52 Mr. Ludolf Reinier Salverda, Beetsterzwaag.
- 1852-64 Jan Tobias de Haan, Beetsterzwaag; werd in 1864 notaris te Wolvega.
- 1864-78 Mr. G. Buma, Beetsterzwaag.
- 1879-98 C.C. Alberti, Beetsterzwaag.
- 1898-1900 J. Kardux, Beetsterzwaag; werd hoofd-commies ter Griffie te Leeuwarden, later secretaris van Hilversum.
- 1900-05 J. Lakeman, Beetsterzwaag.
- 1905, 21 Dec. - 1935 F.H. van der Meulen; geb. 28-4-1870; was secr. van hengelo (Gld.); verkreeg 1 Juni '35 eervol ontslag en overleed 30-3-1940.
- 1935-40 J. de Bruin, werd Juni 1940 secr. van Zutphen, later van Enschedé; 10 Juni 1950 Burgemeester van Rheden.
- 1940, 1 Aug - 1964 J. Schurink; was secr. van Wons.dl.
Tot heden aangevuld m.b.v. de Provinciale Almanak; de eerste of een andere geïnteresseerde burger van Opsterland wil wellicht preciseringen van het volgende opgeven?
- 1965 A. Meines; nog 1979
- 1983 J.H. Duursma; nog 1989
- 1990 Mr. J.L. van Tuinen; nog 1995
- 1996 Mr. D.J. Willems; nog 2000
- 2001 A.M.H. Roolvink

STELLINGWERF OOSTEINDE. >> begin

Ooststellingwerf1569. Pier Riencks.
1574-1580 Johannes/ Jan Jansen van Arum / Oerd/ Wrdius; gevlucht in 1580 (Conscriptio exulum); tr. Tyal Douwedr., 18 dec. 1588 zijn weduwe genoemd (Quaclap 17).
1581. Mark Eysses van Terwisscha.
1596. Cornelis Jansz.; overl. vóór 18 juni 1605 (O.Stell. A 1).
1608. Lyckle Piers Lyckles van Niholt; 19 april 1619 nog (A 2); tr. Sypke Sjoerds Jelkema.
1620-1639. Suffridus Lycklama à Nyeholt; zoon van de vorige; wierd 1639 Grietman deezer Deele; tr. Jelke dr. v. Eydzo ter Wisscha.
1640-1647. Augustinus Lycklama à Nijeholt, broer van Suffr.
1647-1691. Lollius of Laelius (a) Swaga.
1691. Laelius Holtrop, clercq.
16xx. Lubbartus Lycklama à Nyeholt; word 1661 Grietman deezer Deele.
1691. Dr. Bartholdus Lycklama à Nyeholt; word 1698 Grietman deezer Deele.
1699. Gerhardus Meekhof; april 1732 nog.
1733. Albartus Meekhof; 1746 nog.
1748-1776. Harmanus Meekhof; overl. 27 febr. 1805, oud 86 jr.; tr. Geertruida van Boekholt.
1776-1798. Andries van Riesen; tr. Marijke Cleijenburg.
1799. Luitjen Bernardus Tietema, waarn. secr.; 1801 nog.

STELLINGWERF WESTEINDE. >> begin

Weststellingwerf1566. Wolter Andrieszoon.
1571-1580. Wybren Rein zoon = Urbaen Reyntgesz. = Upcke Reinthies; overl. 1580.
1582. Rincke Wybes.
1588-1611. Joannes Lubberts.
1611-1626. Mr. Matthias Franckena.
1626. Francke Regneri Franckena; april 1630 nog; tr. Aentie Hansedr. Termaat.
1633-1637. Marcus Terwisgha; 1632 subst.
1637-1640. Dr. Cornelis Buttinga; overl. 1645 als raadsheer in den Hove; tr. Rintscke van Heijdema.
1640. Dr. Schelto Julius/Julii Aitsma / van Aitzema; 10 aug. 1671 nog (W.Stell. U 4 bl. 147); tr. Jetske van Rosema.
1673-1679. Hobbo Baerdt van Sminia; tr. 1. Tetje van Geroltsma 2. Yda Margaretha Rhala.
1679-1688. Hayo Ylst; overl. in 1688, na febr.; tr. Catharina Bon.
1688-1712. Elias Wigeri/Wigery; tr. Neeltie Boelens.
1712. Wiger Wigeri/Wigery; dec. 1732 nog (U 10 bl. 376); overl. 1733; tr. Jancke Sinnema.
1733-1742. J. Deutelius, clercq.
1736. Jr. Jan Poppe Andreae van Canter; overl. 24 maart 1800, ongehuwd, 77 jr. oud. Zie Fr. Volksalm. 1863 bl. 146vv.

Dit is een gecombineerde uitgave van de naamlijsten van Burmania en Sannes.

>> begin