>> HOMEpage

GOUD- en ZILVERsmeden Friesland

Bron: Elias Voet jr., Merken van Friese goud- en zilversmeden, Tweede herziene en vermeerderde druk, 's-Gravenhage 1974 - Register op de namen der meesters
Internetuitgave: M.H.H. Engels, februari 2019

Nummer(s):
1: Ameland ♦ 2-89: Bolsward ♦ 90-155: Dokkum ♦ 156-209: Franeker ♦ 210-276: Harlingen ♦ 277-301: Heerenveen ♦ 302-324: Kollum ♦ 325-591: Leeuwarden ♦ 592: Sloten ♦ 593-707: Sneek ♦ 708-716: Staveren ♦ 717-137: Workum ♦ 738-812: Dorpen ♦ 813-837: Merken van meesters, die met hun naam, doch zonder plaatsaanduiding op de gildeplaten voorkomen

De aandacht van de gebruiker wordt er op gevestigd, dat de namen alfabetisch-fonetisch gerangschikt zijn. Men zoeke dus c onder k, y en ij onder i of ie en z onder s. De Romeinse cijfers verwijzen naar de bladzijden van voorbericht en inleiding, de overige nummers verwijzen naar de meesters. Indien het niet de hoofdvermelding betreft, zijn de cijfers cursief weergegeven.
B . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W

A
Aalsum, Saco van - Do 142
Abbema, Jacob Baukes - Bo 40
Abraham Jans - Do 108
Adama, Hermanns Jongers - Le 543
Adolf Jeronimus - Le 358
Agge Edazoon - Sn 598
Aggema, Marten Martens - Bo 56
Aike Douwes - Fr 185
Acronius, Fedde - Ha 254
Albert (Franeker) VIII
Albert (Harlingen) - Ha 210
Alema, Abraham van - Ha 249
Alger Hotses - Le 380
Alta, Jacobus Clases - Dn 792
Altena, Arjen Pieters - Fr 194
Altena, Pieter - Fr 197
Ambrosius - Bo 5
Amelius Jans - Le 371
Andeles, Andele - Le 452
Andeles, Eise I. - Le 436
Andeles, Eise II. - Le 492
Andeles, Gieke - Ko 311
Andeles, Jouke - Le 487
Andries Sjoukes - Dn 759
Andringa, Johannes - Le 499, 200
Anne - St 710
Anne Heerkes - Bo 37
Anne Wybrens - Fr 168
Asperen Thomas Laurens - Le 409
Asten Bernardus van - Le 443
Asten, Petrus van - Le 468
Asten, Wyntje Berends van - Le 405
Atsma, Hans - Le 466
Auke Tjerks - Ha 229
Aukema, Uilke Paulus - Ha 259
B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> begin
Baardt, Frans Rienks - Bo 38
Baardt, Harke - Bo 52
Baardt, Claas Fransen - Bo 42
Baardt, Rienk Fransen - Bo 45
Bakker, J. - Le 525
Bakker, Jetze Lykles - Sn 676
Balck, Floris - Am 1
Balck, Claas Clasen - Bo 50
Baltes Gzn - Le 344
Bartel Jansen - Dn 748
Beekhof, T. - Dn 745
Beyldewijl, Martinus Jelles - Ha 243
Beemen, Servaas van - Ha 250
Benningh, Laas Rintjes - Le 431
Berend - Le 328
Berend Rikkes - Le 552
Berg, Justus van den - Le 524
Bergers, Abraham - Dn 802
Biltius, Haring - Sn 659
Biltius, Jentje Harings - Sn 648
Bleeker, Douwe - Sn 670
Boer, Douwe Hendriks de - Sn 675
Boerfint, Nicolaas Hans - zpl 822
Boersma, Berend - Ko 324
Boltjes, Jacob - Le 501
Bonne Jacobs - Ha 217
Bontekoe, Jacobus - Le 478
Borger, Jelle Johannes - Dn 783A
Born, Johannes A. - Sn 706
Botte Sonts - Bo 28
Braaksma, Frans Goslings - Le 531
Braam, Evert - Wo 735
Braam, Hendrik H. - Dn 810
Branda, Lucas Lucassen - Do 127
Broer, Bernardus - zpl 830
Broer Jans VIII
Brongersma, Hildebrand - Le 410
Brouwer, Dirk Wopkes - Wo 733
Brouwer, Hendrik Reins - Ha 258
Brouwer, Klaas - Do 144
Bruynia, Gerrit Gerrits - Do 119
Bruinings, G.C. - Dn 794
Bruinings, Y. - Dn 783
Bruinings, C. - Dn 796
Bruynsma, Hans Hansen - Do 116
Brunga, Andries - Do 102
Brunsvelt, Augustinus - Le 406
Brunsvelt, Harmen Jans - Le 382
Brunsvelt, Johannes Harmens - Le 402
Buis, Hendrik Jacobus - Le 542
Buissink, Julianus - Le 505
Buma, Sibout Sibouts - Ha 248
Burg, Folkert van der - Bo 66
Burmania, Sytse Claas - Dn 791
Buwema, Buwe Tjerks - Le 364
C zie K
D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> begin
Dauw, Hendrik - Le 504
Dijk, Jacob van - Dn 787
Dijk, Omius Oomkes van - Le 532
Dijkstra, Jan Cornells - Dn 812
Dilling, Frederik - Dn 744
Dillinck, Harmanus I. - Le 450
Dillinck, Harmanus II. - Le 480
Dillinck, Harmanus III. - Le 517
Dirk Heins - Fr 171
Dirk Jacobs - Le 349
Dirk Jans (Leeuwarden) - Le 369, 611
Dirk Jansen (Dokkum) - Do 121
Djurrema, Klaas - Do 141
Donia, Jonas van - Do 106
Doncker, Wilke - Do 112
Dortsman, Hendrikus - Le 448
Dortsman, Pieter Hendriks - Le 427
Douma, Fonger - St 714
Douwe Clasen - Dn 750, 408
Douwe Mentes - Bo 14
Douwe Pieters - Bo 30
Douwe Wigles - Fr 170, 720
Draadsma, Jacob Wypkes - Sn 661
Drien, Jan Hylkes van - Do 124
Duiden, Johannes van - Fr 201
E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> begin
Edema, Edo - Sn 655
Edema, Fedde Iedes - Sn 645
Eekhoff, Tiddorus - Le 556
Eekma, Claas - Sn 660
Eelke Wyntjes - Le 399
Eerdmans, Albert - Bo 76
Eerdmans, Bernardus - Bo 69
Eerdmans, Henricus - Bo 75
Elgersma, Eduard - Le 463
Elgersma, Pibo I. - Le 476
Elgersma, Pibo II. - Le 534
Elgersma, Regnerus - Le 489
Elgersma, Richaeus I. - Le 449
Elgersma, Richaeus II. - Le 500
Elink - zpl 818
Ellert Jacobs - Sn 622
Enga, Epke Meies - Bo 48
Enga, Meie Epkes - Bo 53
Ennema, Johannes - Fr 196
Ens, Frans Gysberts - Fr 174
Epke Hoites - Bo 26
Eppinga, Gerhardus - Ha 262
Evert VIII
F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> begin
Faber, Hendrik Wybes - Dn 785
Faber, Jan Luitjen - Ko 322
Faber, Cornelis Jans - Le 396
Faber, Pieter - Ko 323
Faber, Pieter Mathijsen - Le 415
Faust, Christiani - Do 120
Fechter, Wybren Alofs - Sn 651
Feddema, Johannes - Le 529
Feenstra, Aene - Le 518
Feenstra, Bouke W. - Dn 746
Feenstra, Ype O. - Sn 652
Feenstra, Rudolphus J. - Sn 685
Feye Gerlofs - He 279
Feye Joostes - Le 389
Feyens, Petrus - Le 479
Feike - Fr 158
Feike Simons - Fr 166
Feike Wibes - zpl 825
Fekke Wines - Bo 21
Fen, Ruurd van der - Dn 799
Feenema, Jan Heerts - Ha 232
Ferwerda, Lollius - He 282
Filensis, Dirk Jans - Sn 624A
Flieringa, Hendrik - Le 544
Flierl, Harmen - Do 147
Fokkens, Harmanus Lieuwes - Bo 63
Folkema, Jan Jacobs - Do 126
Folkert - zpl 819
Folkert Goverts - Le 357
Folkert Rochus - Bo 32
Folkert Willems - zpl 832
Fons, Wilhelmus - Le 472
Frans - Sn 608
Frans Feikes - zpl 826
Frans Jansen - Sn 616
Frans Johannes - Ha 226
Frans Peters - Le 350
Frederik - Fr 160
Frederik Frederiks - Le 370
Fricken, Hermanus - Dn 781
Fuyck, Abraham Izaks van der - Ha 241
G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> begin
Gaastra, Hendrik Sjoerds - Dn 765
Gaastra, Jacob Sjoerds - Dn 798
Gaastra, Minne Sjoerds - Dn 784
Geest, Jan van der - Dn 738
Geest, Ruurd van der - Dn 739
Gaele Hoites - Dn 793
Gerben Yskes - Sn 638
Geringa, Jurjen - Dn 780
Gerlof Rikkes - Le 375
Gerrit Hendriks - Bo 20
Gerrit Remerens - Do 111
Gysbert - Bo 3
Gilles VIII
Goch, Freerk van - Do 149
Goltsma, Homme Dirks - Le 412
Gooitsen Idsards - Sn 605
Gorter, Gosse Oenes - Le 502
Gosen Jans - Do 97
Gosse - Ko 304
Greidanus, Harmen Petrus - Dn 805, 500
Greidanus, Jacob Petrus - He 294
Groeneveld, Jan - Le 515
H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> begin
Haan, Stephen de - Sn 679
Haas, Jacob de - Le 526
Haye Jacobs - Fr 162, 96
Haye Simons - Ha 212
Halbertsma, Hidde - Dn 762
Halbertsma, Hidde Jacobus - Dn 764
Halbertsma, Jacobus - Dn 763
Hanecroot, Hessel Gerrits - Fr 192
Hania, Sytse Gerrits - Dn 775
Hania, Sjoerd - Do 128
Hans Christiaans - Le 393
Hans Peters - Ko 303
Hans Sikkes - Do 103
Harmen - zpl 817
Harmen Dirks - Le 387
Harmen Eesgis - Ha 224
Hartoghe, Taco Jansen - Fr 191
Hassel, Hendrik Jansen van - Ha 227
Haulama, Hans Lykeles - Ha 237
Heerke Heerkes - Bo 15
Heyde, Hendrik van der - Le 538
Heimans, Gerhard - Le 540
Heixan, Jan I. - Do 122
Heixan, Jan II. - Do 134
Heixan, Klaas - Do 131
Hekkes, Jacob - Le 555
Hendrik Doedes - Le 347
Hendrik Jansen - Dn 779
Hendrik Joekes - Le 533
Hendrik Koops - Le 367
Hendrik Paaskes - Le 338
Hendrik Pieters - Le 331
Heringa, Ulbe - Sn 684
Hessling, Harmanus Johannes - Le 535
Hessel - Wo 718
Hessel Buwes - Le 391
Hettinga, Doekele van - Ha 269
Hicht, Thomas Sibrand - Do 125
Hicht, Tjeerd - Do 133
Hiddinga, Klaas - He 285
Hylke - Wo 717
Hylke Martens - Ko 319
Hiemstra, Johannes J. - Dn 795
Hilarius, Tjerk - Fr 187
Hillebrands, Jacob Minnes - Wo 725
Hisborda, Gosse Lieuwes - Le 457
Hofman, Johannes Balthasar - Dn 768
Holdinga, Jan Jansen - Do 132
Holke Sjoerds - Bo 29
Holst, Johannes Zacharias - Dn 771
Hoorn, Claas Jansen - Bo 51
Hoornstra, Lykele Stevens - Ko 317
Horrius, Jouke - Fr 193
Horrius, Pieter Pietersen - Bo 54
Huigen, Theodorus - Ha 239
Huigens, Arnold - Le 419
Hulshuis, Petrus - Le 469
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> begin
Ydema, Obbe - Sn 657
Ype Jans - Do 95
Ype Meinderts - Do 118
Ype Mients - Ko 308
Ypey, Anne Dirks - Ha 264
Ypey, Dirk Annes - Ha 266
Ypey, Yde Annes - Ha 273
Ysbrandy, T.D. - Dn 789
Isens, Wieger Jansen van - Sn 631
Yskamp, Jurjen - Dn 740
Inthiema, Fonger Foppes - Bo 44
Intje Gerrits - Sn 625
Intje Pieters (Bolsward) - Bo 8
Intje Pieters (Franeker) - Fr 183
J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> begin
Jacob (Dokkum) - Do 91
Jacob (Staveren) - St 709
Jacob Alberts - Ha 216
Jacob Doedes - Bo 61, 256
Jacob Folkerts - Do 107
Jacob Ysbrands - Le 330
Jacob Jacobs - Sn 628
Jacob Meintes - Fr 167
Jacob Paulus - Dn 741
Jacob Pieters - Le 365
Jacob Sakes (Kollum) - Ko 307
Jacob Sakes (Drachten) - Dn 754
Jacob Tobias - Bo 35
Jacob Wolters - zpl 824
Jan - Sn 599
Jan Broers VIII
Jan Doedes - Sn 623
Jan Douwes - Le 400
Jan Geerts - Le 548
Jan Gerrits - Le 395
Jan Goris - zpl 837
Jan Goslings - Do 148
Jan Heins - Sn 596
Jan Intjes - Fr 165
Jan Jans (onbekend) - zpl 831
Jan Jansen (Sneek) - Sn 606
Jan Jansen (Sneek) - Sn 612
Jan Jansen (Wokum) - Wo 722
Jan Jelles - Le 368, 98
Jan Claas - Le 346
Jan Ottes - Bo 6
Jan Reinders - Ha 221
Jan Scholtes I. - Sn 621
Jan Scholtes II. - Sn 637
Jan Simons - Sn 617
Jan Sjoerds - Bo 31
Jan Tjerks (Leeuwarden) - Le 354
Jan Tjerks (Leeuwarden) - Le 361
Jan Wierds - Le 394
Jan Willems - Do 110
Jarig (Leeuwarden) VIII
Jarig (Sneek) - Sn 604
Jarig Jarigs - Dn 778
Jarig, Sjoerds - Bo 10
Jasper - Do 135
Jeldert Gerrits - Fr 182
Jelgerhuis, Bernardus Johannes - Le 522
Jelgerhuis, Bernardus Rienks - Le 459
Jelgerhuis, Johannes Bernardus - Le 486
Jelgerhuis, Jouke - Le 497
Jelle - Le 327
Jelle Jans - Le 345
Jelle Thomas - Dn 793A
Jelte Lolles - Ko 310
Jetze Payes - Le 547
Jilderda, Pieter - Do 130
Jochem (Leeuwarden) - Le 332
Jochem (onbekend) - zpl 814
Jochem Poppes - zpl 835
Johannes VIII
Johannes Feikes - Dn 801
Johannes Foppes - Le 413
Johannes Gerlofs - Ha 211
Johannes Ysbrands - Sn 600
Johannes Jans (Leeuwarden) - Le 329
Johannes Jans (Leeuwarden) - Le 421
Johannes Sjoerds - Do 94
Jong, R. de - Sn 683
Jong, Rintje de - Dn 788
Jongsma, Yme Jacques - Le 440
Jongsma, Jacobus - Le 451
Jongsma, Johannes - Le 473
Jongsma, Claas Cornelis - Le 426
Jongsma, Cornells Clases - Le 445
Joost Leenderts - Le 372
Jorna, Jan Annes - Bo 43
Jorritsma, Ate Dirks - Bo 68
Jorritsma, Dirk Ates - Fr 199
Jorritsma, Johannes - Fr 207
Jurjen Jans - Dn 760
K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> begin
Kahn, Joseph Elkan - Le 566
Camminga, Johannes - Le 557
Camp, Tjalling - Le 474
Camphuis, Jan - Sn 669
Canter, Albert Jacobs - Le 341
Karsten, Jan Antoni - Le 508
Keil(e)man, C. - Bo 74
Keimpe Taekes - Fr 180
Ketel, Frans Denisius - Fr 164
Ketel, Jan Albartus - Le 438
Kingma, Heert Jans - Le 536
Claas VIII
Claas Douwes - Le 360
Claas Jacobs - Le 553
Claas Jans - Do 92
Claas Pibes - Sn 618
Claas Sjoukes - Le 378
Claas Thomas - Le 376
Claas Wopkes - Bo 17
Clinckhamer, Pieter Jacobs - Ha 238
Clos, Gysbert - Le 340
Koenraad Gerrits VIII
Coenraad Jans - Fr 172
Kock, Koenraad Willem - Le 441
Cock, Lucas - Bo 13
Compaan, Douwe Klases - Dn 766
Cool, Pieter - Sn 687
Coppens, Jan - Sn 647
Cornelis Floris - Le 342
Cornelis Jansen - Wo 721
Crabbe, Claas Minnes - Dn 747
Krans, Claas - Do 137
Christoffel Gerrits - Bo 7
Croese, Hans - Le 334
Krus, Jurjen - Le 343
Kruseman, Peter Johan Nicolaas - Le 560
Kuipers, Albert H. - Wo 734
Cuperus Hendrik - Le 528
L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> begin
Laas Poppes - Sn 601
Lahesse, Claas - Sn 671
Lambert Hendriks - Do 100
Lang, Cornelis H. de - He 286
Lang, Popke Hendriks de - He 288
Lang, V. de - He 297
Lang-Drijfhout, Wed. A. de - He 290
Langweer, Johannes Pieters - Le 416
Langweer, Pieter Johannes - Le 390
Laurens Thomas - Le 377
Lauswolt, Hidsert Jans - Sn 640, 278
Leek, Jan van - Le 511
Leendert - Sl 592
Leendert Dankerts - Le 356
Leeuw, Gerrit van der - Le 559
Ley, Nicolaas van der - Dn 753
Leyenaar, Hans - Dn 773
Lely, Frederikus Jarigs van der - Le 424
Lely, Gabinus van der - Le 470
Lely, Jarig Gerrits van der - Le 397
Lely, Johannes van der - Le 444
Lely, Tjeerd Jarigs van der - Le 420
Lentz, Johan Marcus - Le 488
Lyclama, Egbert van - Fr 178
Lieuwe VIII
Lieuwe Heinsius - He 281
Lieuwma, Fokke Hoites - Ha 272
Lieuwma, Hoite Jans - Ha 263
Lolle Jeltes (Bolsward) - Bo 36
Lolle Jeltes (Kollum) - Ko 313
Lollema, Simon - Fr 195
Looxma, Age Binses - Sn 650
Looxma, Binse - Dn 797
Loske Jans - zpl 834
Luitjen VIII
Luytmol, Frans Jans - Le 339
Lucas Jans - Fr 163
Lulof Grauwerts - Ko 305
M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> begin
Machet, Frans Lous - Bo 57
Manen, Gerben Teades van - Dn 755, 77
Manen, Hendrik van - Sn 663
Manen, Teade van (Bolsward) - Bo 70
Manen, Teade van (Sneek) - Sn 656
Marten Jacobs - Bo 9
Matheus Jeltes - Ko 312
Meeuwes Jacobs - Bo 12
Meie Poppes - Bo 19
Meindert - St 708
Meindert Bartels - Fr 205
Meindert Eilderts - Le 373
Meindert Caspers - Le 374
Melis Tjaards - Fr 184
Melle - Do 105
Menno Thijssen - Dn 772, 471
Mensma, Alger Clasen - Le 401
Mensma, Arjen Algers - Le 428
Mensma, Nicolaas - Le 425
Merkelbach, Hendrik - Ha 271
Merkswerf, Roelof - He 292
Meeter - Dn 767
Meeter, Pieter - Le 507
Meulen, G. van dor - Dn 800
Mindera, Trochel Roelofs - Do 123
Minne Sikkes - Le 388
Minnema, G. - Sn 682
Minnema, Goslik Pieters - Sn 673
Minne Feddes - Dn 776
Mockema, Freerk Wiegers - Ha 235, 633
Mockema, Wieger Freerks - Ha 245
Monsma Hendrik Willem - Le 465
Mouts, Hendrik - Ha 231
Muiselaar, Gerrit Johannes - Sn 639
Muiselaar, Johannes Gerrits - Dn 770
Muiselaar, Johannes Roelofs - Dn 769
Mulder, Jacob Gerbens - Dn 808
Muller, Otto Frederik - Le 493
Munnickhuys, Jan Jacobs - Bo 46
N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> begin
Nauta, Willem - He 296
Neenk Dirks - Ha 219
Nieubuur, Bernardus Jacobs - Le 453
Nieubuur, Jacobus - Le 477
Numan, Carel - Dn 752
O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> begin
Obbe Clasen - Le 386
Offringa, Ate - Dn 774
Okke Jansen - Fr 179
Olef Thomas - Sn 635
Oling, Lucas - Le 523
Olthof, Jan Jans (Bolsward) - Bo 49
Olthof, Jan Jansen (Sneek) - Sn 624
Olthof, Willem Jans - Le 407
Ommeren, Sikke van - Le 491
Oneides, Martinus - Sn 664
Onnema, Jan Wichers - Le 326
Oosterloo, Jacobus R. - Fr 204, 811
Oostervelt, Jan Melchers - Le 385
Oostervelt, Melcher - Ha 214
Oosterwerf, Age - Sn 668
Otto Douwes - Fr 181
P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> begin
Paye Jetzes - Le 353
Pas, Theodorus - Le 554
Passamier, Andries - Le 447
Paulides, Johannes - He 289
Paulus - zpl 813
Paulus A.V. - Bo 18
Paulus Sakes - Do 114
Peel, Danië van - Sn 680
Pereboom, Jan - Le 490
Pibe Pibes - Fr 173
Piekinga, Pieke Goslings - Ha 270
Pier Gerbrands - zpl 833
Pierkens, Gerrit Willem - Bo 55
Pierson, Wybrandus - Le 461
Pieter (Dokkum) - Do 90
Pieter (Leeuwarden) - Le 336
Pieter (Sneek) - Sn 602
Pieter Abrahams - Do 113
Pieter Douwes - Ko 309
Pieter Harmens - Sn 597
Pieter Yskes - Le 550
Pieter Intjes (Bolsward) - Bo 25
Pieter Intjes (Franeker) - Fr 177
Pieter Intjes (Franeker) - Fr 188
Pieter Martens - Ko 318
Pieter Pieters - Le 337
Pieter Reinders - Wo 723
Plantinga, Jentje Jans - Ha 265
Pluymioen, Folkert Jans - Sn 619
Poelgeest, Pieter Jansen - Bo 39
Poppe Aukes - zpl 829
Posthma, Gosselius - Le 475
Posthuma, Herre - Ko 314
Posthumus, Y. - Le 498
Posthumus, Rintje - Le 530
Provana, Johannes - Wo 724
Pruijt, Ysbrand - Le 325
Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> begin
Quintin - Le 366
R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> begin
Raapsvelt, Harmen Jacobs - Le 403
Raapsvelt, Jacobus Harmens - Le 422
Radema, Bartel Oedses - Ko 321
Rauwerda, Gerben Widmers - Sn 644
Raven, Tjeerd Jacobs - Dn 806
Regnery, Rein Clases - Sn 649
Reinalda, Agge Jelles - Fr 186
Reinalda, Johannes Agges - Fr 190
Reinalda, Simon Agges - Fr 189
Reinder Everts - He 293
Reinder Pieters - Sn 593
Reinder Simons - Bo 16
Reitse Foekes - Le 363
Remeren - Le 351
Reveille, Stephanus - Le 563
Riddersma, Klaas - Le 495
Rijkholt, Ignatius Meinardi - Le 564
Riemersma, Arian Frans - Bo 41
Riemersma, Frans Arians - Bo 33
Riemersma, J. - Bo 34
Rienstra, E. - Sn 681
Rienstra, Jan - Sn 667
Rienstra, Petrus - Sn 677
Rijsbeeck, Joost Willems - Le 437
Ringh, Thomas de - Le 462
Ringnalda, Albert Wybes - Dn 804
Ringnalda, Laurens Jacobs - Bo 64
Rinnert W. - Le 352
Rintje Jans - Le 411
Rintje Karsten - Wo 728
Rispens, Ids Douwes - Bo 47
Ritske Pieters - Do 117
Robijnsma, Gerardus - Dn 742
Robijnsma, Gerrit Teunis - Sn 634
Robijnsma, Teunis Gerrits - Sn 632
Rodenburg, Albert - Sn 678
Roodenburg, Jacobus - Ko 315
Roodenhuis, Jacob - Dn 782
Roelof Everts - Fr 175
Roelof Geerts - Sn 674
Rogier Sapes - Fr 176
Rommert - Fr 157
Rommert Uitjes - zpl 836
Ronner, Hendrik Berends - Do 138
Roon, Harmanus van - Le 454
Roorda, Philippus - Sn 662
Roorda, Jan Dirksen - Ha 233
Roorda, Sikke - Fr 202
Roos, Frans Cornelis - Le 381
Roos, Cornelis Cornelis - Le 384
Roos, Willem Johannes de - Do 139
Rooswinkel, Albertus Antonius - Le 513
Rooswinkel, Andreas Johannes - Le 558
Ros, Karst Karsten I. - Wo 726
Ros, Karst Karsten II. - Wo 727
Ros, Karst Karsten III. - Wo 731
Ruardi, Rintje Pieters - Wo 729
Ruurd - Dn 809
S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> begin
Saagman, Jan - St 712
Sake Paulus - Ko 306
Sake Willems - Do 115
Salverda, Lammert - Fr 203
Salverda, Rombartus Thomas - Le 418
Salverda, Tamme Lucas - Fr 198
Samuel Wibes - Le 404
Zandstra, G. - St 715, 299
Schaap, Age Lolkes - Le 456
Schelte - Fr 156
Schelte Pieters - Sn 610
Scheverstein, Ate - Le 460
Schmidt, Pieter - Le 541
Schmitz, Willem Lammert - Le 561
Schoef, Gerben Roelifs - Ha 225
Scholte Jansen I. - Sn 609
Scholte Jansen II. - Sn 626
Schreuder, Jurjen Ernst - Le 565
Schreuder, Wieger Cornelis - Sn 646
Schreuder, Willem - Le 562
Schuil, Petrus - Le 539
Schut, Halbe Wouters - Le 546
Zee, Jaitze van der - Wo 730
Zeestra, Ipe Anskes - Ha 246
Zeestra, Willem Anskes - Ha 242
Senus - zpl 816
Seth, Casparus - Le 510
Sibe Lieuwes - Le 392
Siebeda, Pieter - Ha 260
Siderius, Annius - Le 439
Siderius, Matthias - Le 423
Sylstra, Frederik - Le 484
Simon (Bolsward) - Bo 2
Simon (Franeker) - Fr 161
Sinia, Gerrit Lieuwes - Do 145
Sierk Harings - Sn 594
Sierk Harmens - Ha 228
Sierk Sjoerds - Ha 222
Syrxma, Agge Jansen - Sn 627
Sytse - zpl 821
Sytse Jarigs - Fr 169
Sytse Klases - He 291
Sytse Tjaards - Bo 23, 223, 711
Siccama, Ipeus - Bo 60
Sickema, Lambert - Le 398
Sinderen, Hotse van - Do 136
Sinnema, Hessel - Le 446
Sipke Arends - Le 549
Sipke Uges - Sn 613
Sipma, Abraham - Le 458
Sypma, Hendrik Jansen - Do 120
Sjaarda, Franciscus Gysberts - Sn 642
Sjoerd Holkes - Bo 22
Sjoerd Jans - Sn 603
Sjoorda, Jan Minnes - St 713
Scalin - zpl 820
Sleeswijk, Homme Freerks - Sn 654
Smedema, Jippe Klases - Do 146
Smeding, Hermanus - Le 520
Smeding, Jacobus Doekes - Le 537, 150
Smeding, Johannes - Le 567
Snip, Douwe - Do 135
Snip, Folkert - Do 129
Snoek, Roelof - Le 516
Sonnema, Sibren Pieters - Ha 253
Soutman, Foppe Andries - Bo 72
Spannenburgh, Gosse Johannes - Ha 244
Spannenburgh, Johannes Lases - Ha 257
Steensma, Jan Romkes - Wo 732
Stellingwerf, Frans - Le 467
Stellingwerf, Hendrik Douwes - Ko 316
Stellingwerf, Jacobus - Dn 743
Steltman, Petrus Joseph - He 295
Stevinga, Minne - Do 151
Stoffels, Gerrit - Do 104, 218
Stoffels, Jan - Bo 11
Storm, Abraham - Le 512
Storm, Berend - Le 496
Swalue, Nicolaas - Le 519
Swerms, Hotse Seerps - Ha 247
Swerms, Jan Wiegers - Bo 73
Swerms, Seerp Stevens - Ha 251
T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> begin
Tadema, Botte - Dn 786A
Tadema, Jan - He 277
Tanja, Rintje - Le 527
Taede Taedes - Ha 213
Taeke Lolles - Bo 27
Teeklenburg, Egbartus - Bo 59
Tempel, Hette van der - Sn 665
Teunis Egberts - Le 434
Timon - Wo 719
Timon Joostes - Dn 751
Timon Minnes - zpl 828
Timon Peters - Le 348
Tinga, Arnoldus - He 280
Tjaard - Fr 159
Tjepke - zpl 815
Tjepke Jans - Le 414
Tjerk - Sn 595
Tjerk Tjeerds - Ha 220
Tobias Botes - zpl 823
U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> begin
Uyl, Jan Jansen - Sn 629
Uyl, Johannes Jansen van der - Ha 234
Uldrik Ybeles - Do 101
V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> begin
Val, G. van der - He 298
Valentijn - Ko 302
Valck, Matthias F. - Le 362
Valck, Dirk Jacobs de - Le 551
Valck, Jacob de - Le 359
Valck, Johannes de - Le 464
Valck, Simon de - Ha 215
Veer, G. van der - Dn 777
Velsen, Gerard van - Bo 62
Velsen, Tobias van - Bo 58, 641
Verbeek, Augustinus Clasen - Sn 620
Vettevogel, Jacob Jansen - Ha 267
Videlius, Harmen Johannes - Ha 255
Vijselaar, Harmen Jansen - Ha 240
Vincent Jans - zpl 827
Visscher, C.J. - Do 153
Visscher, Saco - Do 140
Visscher, Rembartus Gerbrandi de - Le 429
Visser, Pieter Jacobs - Le 355
Vogelzang, Yske Gerbens - Sn 643
Vogelzang, Jouke - He 284
Vogelzang, Wouter - He 283
Voormeulen, Gerrit Jans - Dn 774A
Vos, Johannes Jans de - Le 433
Vos, Johannes Pieters de - Le 442
Vrij, Michiel de - Le 485
Vries, Daniel de - Fr 206
Vries, J.A. de - Dn 807
Vries, Johannes de - Sn 653
Vries, Pieter Jacobs de - Dn 756
Vries, Pieter Johan de - Dn 758
W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> begin
Wagenaar, Albert - Sn 672
Wagenvelt, Willem - Le 521
Wal, Hendrikus de - Le 545
Wal, Jan de I. - Le 481
Wal, Jan de II. - Le 514
Wal, Josua van der - Dn 786
Walewijn, Jan Willems - Sn 630
Warren, Meinardus - Sn 688
Watse Berends - Dn 749
Watse Gepkes - He 301
Wey, A. van der - Dn 803
Werf, Dirk Sakes van der - Sn 666
Werf, Eelco Jochems van der - Do 152
Werf, Jochem Minnes van der - Do 143
Westerbaan, Djurre Jans - Bo 67
Westerbaan, Sytse Djurres - Bo 71
Westervelt, Lolke - Le 503
Westervelt, Wierd - Dn 761
Wiarda, Evert - Ha 261, 65
Wiarda, Justus - Le 494
Wiarda, Wytse - Sn 658
Wibe Dirks - Do 93
Wibe Dominicus - Le 482
Wibe Pibes - Ha 236
Wybrand (Bolsward) - Bo 4
Wybrand (Staveren) VIII
Wybrandus Lolli - Le 417
Wieger Jans - Le 333
Wieland, Thomas - Le 455
Wijngaarden, Allert - Le 483
Wijngaarden, Bauke Jansen - Ha 252
Wijngaarden, Harmanus - Le 509
Wijngaarden, J. - Le 506
Wyntje Eelkes - Le 379
Wiere, Elias van der - Le 430
Willem (Dokkum) VIII
Willem (Sneek) - Sn 607
Willem Frederiks - Do 109
Willem Jans - Do 99
Willem Pieters - Ha 230
Willem Wilkes - Le 383
Wiltje Willems - He 287
Winsemius, Hendrikus - Le 432
Wit, Pieter de - Le 435
Wit, Tamme de - Ha 268
Wittinga, Sjouke Andries - Dn 790
Wou, Hilbrand Garlifs van de - Sn 636
Wouda, Gerben - Dn 757, 686
Y zie I, Z zie S

>> begin