>> HOMEpage

Twee boekenveilingen Leeuwarden 1732

Bron: delpher en google books
Internetuitgave: M.H.H. Engels, maart 2021

*** Sicco van Goslinga ***

Advertentie in de krant: In 's Gravenhage, by ANTHONI PAUW, op de Prinsegracht aen de Noordzyde van de Markt, den 18 February 1732

Den 3 Maert en volgende dagen, zal te Leeuwaerden by Auctie worden verkogt, de treffelyke BIBLIOTHEEK, nagelaten door wylen den Hoog-Welgeboren Heer SICCO VAN GOSLINGA, in leven grietman over Franequeradeel, &.&.; bestaende voornamentlyk in zeer rare en vurieuse Historische en Plityke Boeken, enz. Waer van de Catalogus is te bekomen te Amsterdam by H. Uytwerf, Dordrecht Van Braem, Haerlem Van Lee, Leyden Luchtmans, Delft A. Beman, Gouda Endenburg, Rotterdam Beman, Hage vander Kloot, Alkmaer Van Beyeren, Middelburg Bakker, Arnhem De Gast, Nimwegen Van de Veluw, Zutphen Beusekom, Deventer Van Wyk, Zwol Rampen, Utrecht Broedeler, Groningen Juffr. Radys, Embden Meiboom, Breemen Saurman, Brussel Fricxs, Parys Briasson, London Prevost, en tot Leeuwaerden by Hendrik Strik.
>> google books

*** Gerardus Radijs ***

In de boedelinventaris van Gerardus Radijs, inventarisatieboek nedergerecht Leeuwarden inv.nr. 3433, 18v-53r, staat op 20r geschreven: Op de bovenagtercamer ses boekenkasten met boeken, met daar te boven nog eenige boeken op de schoorsteenmantel als andersins, waaraf een catalogus staat gemaakt te worden na welx gereguleert sal worden.

Advertentie in de krant: t'Amsterdam by AART DIRK SCHOUTEN, Boekverkoper op de hoek van den Dam en Beursstraet, werden deeze Couranten uytgegeeven, den 17 Juny, 1732.

Den eersten July enz., zal te Leeuwarden by Auctie werden verkogt een fraye Bibliotheek van Latynse en Nederduytse Boeken, nagelaten by wylen den Hr. Gerhardus Radys, in leeven Burgermeester aldaer, waer by komt een keurlyke Appendix van Boeken in alderhande Taelen, voornamentlyk Latynse, Franse en Nederduytse. De Catalogus is te bekomen te Amsterd. by H. Uitwerf, Leyden Lugtmans, Hage vander Kloot, Groningen Juffr. Radys, Utregt Broedelet, Embden Meyboom, Leeuwaerden H. Strik, &c.

Tot op heden, 1 maart 2021, is volgens de online World Catalogue geen exemplaar van deze catalogus Radijs/Radys bekend.
Er wordt herhaaldelijk naar verwezen in de Catalogus universalis cum pretiis, of: De boek-negotie ... : zynde eene verzameling van ... boeken, zoo in het Latyn, Fransch als Nederduitsch, uit ... catalogen met pryzen, zedert ... 1709 tot 1771 ... Leeuwarden [1771-1777] van de Leeuwarder boekhandelaar Abraham Ferwerda, bijvoorbeeld acht keer in

waaronder

Wie toch een exemplaar van de veilingcatalogus Radijs kent, melde dat aan het e-mailadres (contact) op de homepage.

Over Gerard Radijs leze men het artikel van George Schepperle († 2020) in Leovardia 1 oktober 2006, blz. 22-24: Gerard Radijs, notaris, vroedsman en burgemeester.
Radijs en echtgenote Jetske Hes woonden aanvankelijk op de Eewal, nu nr. 84, maar kochten in 1706 voor 1501 gulden een huis aan de overkant, nu nr. 71, en in 1725 ook het huidige nr. 69. Vader Sicke/Sixtus Radijs bezat (i.t.t. wat in genoemd artikel wordt geschreven) volgens diens boedelinventaris uit 1681 (HCL 3408, 279r-289r, i.h.b. 282v) slechts vijf folianten, 17 boeken in quarto en 23 in octavo of duodecimo.

>> begin