>> HOMEpage

Negen rouwbrieven van de familie Glins

Bron: familie-archief Eysinga-Vegelin van Claerbergen, Tresoar toegang 323, inv.nr. 2677
Internetuitgave: M.H.H. Engels, september 2020
Een interessante kwestie is het viermaal gebruikte werkwoord (aan)ketten, hier gemerkt met (*), dat niet voorkomt in de woordenboeken van de Nederlandse taal. Zoals wel vaker in Friesland is hier een Fries woord vernederlandst. Het oudfriese ketha met de betekenis bekendmaken werd in modern Fries tsjetterje, Ndl. kwetteren, Engels chat; vgl. tsjerke, kerk, church. De Nederlandse betekenis is door of verder vertellen, wat uitstekend past in deze rouwbrieven. In het geval "aengeketh" is het een variant voor aangezegd.
De tip ketha/tsjetterje gaf Philippus Breuker, die eveneens opmerkte dat het in en rond deze rouwbrieven om veelal katholieke adel gaat. Piet Nieuwland meldde, dat de familie Glins zeker niet katholiek was.

[1] Lucia van Frouwenhoven wed. Idsardt van Glins 1627

Edelen, Erentvhesten, wijsen, voorsienigen ende welbeminden vrunden saempt bloedverwanten
Alsoo d'eedele Eerentrijcke Juffrouwe Lucia van Frouwenhoeven weduwe van za. Idsart van Glins ontrent een uyre nae middernacht voor woensdaege, sijnde den laeste Januarij deses jaers, binnen Dronrijp deur den naetuerlicken doodt desen werelt is overleden, heeft Jr. Laes van Glins haer soone voorgenomen ende geordonneert sijne voornoemde overledene moeder nae Christel. ordonnantie op woensdage zijnde den 7en Februarij tot 9 uuyren voor noen in de kerck van Dronrijp ter aerden te bestellen. Alwaeromme Jr. Laes van Glins den vrunden ende bloedtverwanten, (die totte begraffenisse versocht worden volgende omges[chreven] register ende distinctie), inviteert, bidt ende nodiget omme op dingsdaege tegen den avondt tot sijn huys te komen, ende s'anderen daege namptl. op woensdaege tot 9 uyren voor noen als boven verhaelt is, het doode lichame ter begraffenisse in de kerck van Dronrijp te helpen, haer daermede te bewijsen d'uyterste eere ende dienste. Daertoe hem verlatende wil u E.E. mits desen bevolen hebben in bewaeringe des Alderhoegsten, uuyt Dronrijp den 1en Februarij 1627.
Ten versucke van de Edelen Eerentvhesten Jr. Laes van Glins ende Juffw. Jouwerke van Bants echteluyden bij mij onderges[chreven]
Douwe van Ockingha
1627
Opsteller van de rouwbrief was Douwe van Ockinga (* 1586 † ongehuwd Dronrijp 1666, 80 j.), zoon van Watze van O. en Saepck van Burmania.


Een aanspreker of aanzegger ging met een leedbrief (rouwbrief) langs adressen
om iemands overlijden te melden (aan te zeggen; Fries: omsizze)
en sommigen tot deelname aan de begrafenis uit te nodigen.
Op Terschelling was de "omzegger" nog in 1944 volgens de regels een vrijgezel.
Dese personen worden geladen totte begraffenisse ende leedtmaeltijt
Mantgum
vidit - Jr. Reynoldt van Inthema ende d'vrouw
Eens
vidit - Jr. Bocco van Burmania, grietman van Hinnaerderadeel, mette vrouw
- d'hopman Poppe van Burmania
vidit - Jr. Douwe van Burmania
vidit - Juffer Clara van Burmania mette andere kynders
Sneeck
- d'Burgemeester Moll mette vrouw
David Flud 1627 53 - David Flud mette vrouw ende kynders
Dese personen den leedt te ketten (*)
Oosterwierum
vidit - Jr. Tziaerdt van Waltha ende d'vrouw
Eens
- Juffer Wick van Roorda
vidit - Juffer Tziets van Roorda
- Juffer Doedke van Roorda
- Jr. Wybren van Roorda
Wommels
Desen is mij vertoont HVO - Jr. Douwe van Hottinga ende d'vrouw
- Juffer Rieme van Hottinga
Dese personen worden gebeden totte begraffenisse ende leedmaalijt
Fraeneker
x - Juffr. Barbara van Burmania
x - d'Luytenant Foppe van Burmania
verto[o]nt - Mevrouwe Jell van Oostheym weduwe van den heeren Ridder Fredericq van Vervou
Minnertsga
gesien - Otto van Wygara ende Magdalena van Tzissingha
Beetgum
vidit - Mijnheer Georgh vrijheer toe Swartsenburgh, Gedeputeerde Staet van Vrieslant, met mijnheers vrouw
Leuwaerden
vt. - Mijnheer Joachim van Andrea, Raadt ordinaris in den Hoeve van Vrieslandt, met mijnheers vrouw
- Juffer Margariota van Andrea ende d'andere kynders
Leuwerden den 3 Febr. - Eebel Willems weduwe mette swager ende dochter
Volgende personen den leedt te ketten (*)
Franeker
x - Juff. Hester van Huyskens wed. van za. Edsart vanb Grovenstens
Herbayum
gesien - Jr. Andreas van Waltingha mette vrouwe
Minnertsga
x - Juff. Ath van Offenhuysen wed. van Nytsen
- Juffr. Rieme van Nytsen haer dochter
Beetgum
- Heer Janopherus toe Swartsenburgh
- Juffer Maria toe Swartsenburgh
Sint Annakerck
vidit - Jr. Idsardt van Burmania, grietman van der Bildt, ende d'vrou
Marsum
- d'Luitenant Hoyte van Goslinga
x - Jr. Douwe van Andringa
- Juffer Jelcke van Andringa
Deynum
- Jr. Hessel van Feytsma
Leuwaerden
- Doctor Sixtus van Donia
- d'Luitenant Scheltema met sijn vrou, niet wetende d'woenplaets
- Juffw. Siouck van Ockinga wed. van Vervou
Britsum
x - Juffw. Cunira van Douma wed. van Burmania
Hallum
x - Juffw. Saepck van Douma wed. van Douma
Blije
x - Juffw. Barbara van Douma wed. van Aylva
Holwerdt
- Jr. Douwe van Aylva, grietman van Westerzijde Pasens, ende d'vrouw
Bornwaerdt
- Hopman Hans van Scheltinga ende d'vrouw

[2] Laes van Glins 1652

Wel Eedelen, Erentphesten, Lieve ende Beminde Bloetverwanten hiermede versocht werdende saluit
Alsoo het Godt Almachtich belieft heeft den Edelen Eerentphesten Heere Laes van Glins mijn wel L. man ende onse wel beminden vader uyt desen bedroefde werelt naer een langhduirighe sieckte deur een tijtlijcken doot als een deurganck van dit in dat ewighe leven opo te eyschen in sijn Hemelrijck met vertrouwen dat hem de croone der glorie uyt genaden rede geschoncken is, welckes ziele uyt sijn lichaem op den 16en deses de clock acht uyren in den avont naer ijverighe gebeden, vasten gelove ende goed vertrouwen seer Christelijck gescheiden is, ende alsoo vorders in den Heere ontslapen, ist derhalven dat wij, Juffw. Jouwercke van Bants, Jr. Ruerd van Glins ende Edzart van Glins ende vorders wij samentlijcke kinderen bij desen ernstvruntl. nodigen ende inviteren onse wel L. ende beminde vrunden omme op den 26en April wesende op een maendagh des avonts te erschijnen in Dronrijp tot ons voors, huys omme alsdan des anderen daeghs de clock negen uyren naer Christelijcke gebruyck het lijck van daer in de kercke van gemelte dorpe te volgen, en diesaengaende de laeste eere te bewijsen, waertoe wij ons eendrachtelijck verlaten. Zijt in middelen tijde Godt in genade bevolen. Actum Dronrijp den 17en April a[nn]o 1652
Ten versoecke ende bede van de gedachte weduwe ende resp. kinderen bij mij ondergeschreven
U. goede vrunt
Douwe van Ockingha
- D'Heere Joachim van Andree, Ridder ende Staat Generael deser Verenighde Nederlanden, met sijn L. huysvrou
absent - Juffr. Alithea ter Bruggen, weduwe van Jr. Abbe van Glins
Dese personen wert de leed aengedient
Lieuwarden
vidit - D'Heere Fredick[!] van Groustins, ontvanger generael deser Provintie, met sijn L. Huysvrou
ghetekent vidit bij den Raetsheer Andrée in absentie van de here Burmania nu tot Dockum sijnde - D'Heere Poppo van Burmania, mayor van een regiment soldaten, met sijn L. Huysvrou
vidit met leetwesen ende hartlicke condolentie - D'Heere Henningh Georgh van Andree, Raad ordinaris in den Hove van Vrieslant, met sijn L. huysvrou
vidit - Juffr. Doed van Burmania weduwe van Jr. Heucklingh
x - Juffr. Tiets van Roorda weduwe van Jr. Douwe van Burmania
vidit - D'Capiteyn Feye van Burmania met sijn huysvrou
Tot Doccum
vidit - Jr. Saepe van Wisma met sijn huysvrou
Tot Collum
- Jr. Duco van Jeltingha met sijn huysvrou en kinderen
vidit - Jr. Wopke van Wygara tot Lie[uwar]den
vidit - Jr. Sybrandus van Wygara tot Lie[uwar]den
vidit - D'Fendrich Theodorus van Wygara tot Lie[uwar]den - vidit
vidit - D'Heere ritmeister Wilcko van Holdingha, vrijheer toe Swartzenbergh, met sijn huysvrou [tot] Rensemergeest
vidit - D'Heere grytman Jan Onuphrus, vrijheer toe Swartzenbergh, met sijn huysvrou tot Ainium in Dongerdeel
vidit - D'Heere Frans van Scheltema tot Bornwert
vidit - Jr. Wybrant van Roorda met sijn huysvrou tot Gienum
vidit x - Jr. N. Rinsen met sijn huysvrou tot Hallum
vidit - Juffr. Tet van Andringha weduwe van Gosslingha [tot] Wanswert
x - Juffr. Wick van Roorda tot Lie[uwar]den
vidit - D'Capiteyn Ruiffeler tot Driesum

[3] Bauck van Glins 1655

Wel Edelen, Erentphesten, Lieve ende Beminde bloetverwanten, hiermede versocht wordende, Saluit
Alsoo het Godt Almachtigh belieft heeft den Edelen E. eerentrijcken Juffr. Bauck van Glins, mijn L. ende beminde huysvrou, uyt dese bedroeffde werelt naer een langhduirighe sieckte van ongeveerlijck acht iaeren, door den tijtlicken doodt wesende den deurganck van dit leven in dat ewighe leven, ende alsoo op te eysschen in sijn Hemelrijck met vertrouwen dat haer de croone der Glorye uyt genaden rede geschoncken is, welckes Ziele uyt het Lichaem op den 10en Januarij tot een uyren des nachts naer ijverighe gebeden, vasten gelove ende goed vertrouwen seer Christelijck gescheiden ende in den Heere ontslapen is, soo ist derhalven dat ick Jr. Bennert van Roorda bij desen ernstvruntl. nodighe ende invitere mijn wel lieve ende beminde bloetverwanten ende vrunden omme op den 21en Januarij sijnde Sondaghs des avonts te erschijnen in Dronrijp tot mijnen huysse, omme alsdan des anderen daeghs de clock negen uyren naer Christelijcke gebruick het lijck van daer in de kercke van gemelte dorpe te volgen, ende dies aengaende de laeste eere te bewijsen, waertoe ick mij verlate. Zijt in middelen tijde Godt in genade bevolen. Actum Dronrijp den 10en Januarij 1655.
Ten versoecke ende bede van den Ed. E. Jr. Bennert van Roorda bij ons ondergeschrevenen
E. Ed. goede vrunden,
J. v. Roorda [&] E. v. Glins

Westergo
vertoont - D'Ed. Erentrijcken Juffr. Jouwercke van Bants weduwe van de Heere Laes van Glins
vidimus - De Heer capieyn Jr. Ruird van Glins
- Jr. Edzart van Glins, ontfanger generael van Menaldumadeel
- Jr. Suffridus van Glins, faendrick van de compagnie guarde van sijn vorstlijcke genade graeff Willem van Nassau
vidit - Jr. Taco van Glins capt. luitenant van den collonel Ernst van Aylva
x - Juffr. Juliana van Glins
vidit - Jr. Wopke van Glins, faendrick van den heere collonel Georgh vrijheer toe Swartzenbergh
vidit - Jr. Georgh van Glins
x - Juffr. Lucia van Glins
x - Juffr. Emilia van Glins
exhibuit - Jr. Hanso van Roorda met sijn L. huysvrou
vidit - De Here capiteyn Jr. Johan van Roorda
videt[!] - De Heere Joachim van Andree, ridder ende mede gecommitteerde ter vergaderinge van de Hoogh Mog. Heeren Staaten Generael wegen de Provincie van Fryslant, met sijn wel ed. huysvrou
Dese navolgende persoonen wert de leed aengedient
absent - Juffr. Alithea ter Bruggen weduwe van w. Jr. Abbe van Glins
vidit - De Heere Hanso van Mol, burgemr. der stede van Sneeck
absent - Jr. Taco van Glins Daventriensis
gesien - D'Heere Sibrandus van Wygara, Mindersga
vidit - Juffr. Tru[i]cken van Wygara wed. van w. Jr. Ids van Wyckel
vidit - Doctor Thomes[!] van Giffen met sijn L. huisvrou, Sneeck
vidit - De schrijver Gillis de Bay met sijn L. huisvrou
vidit - Juffr. Aeltie van Harinxma weduwe van Jr. Adelen, tot Heegh
vidit - Juffr. Ath van Adelen, Heegh
vydyt - Juffr. Lysbeth van Ockingha weduwe van wijlen Jr. Wiggle van Buygers, Cubaerd
gesien - Juffr. Jits van Hiddema wed. van w. Jr. Tiallingh van Eyssingha in levene grietman over Menaldumadeel, tot Marssum
gesien - D'Heere Georgh vrijheer toe Swartzenbergh, collonel over een regiment te voet, met sijn Ed. huysvrou
vidit - De Heere Albertus Sibrandus ab Emingha, grietman over Franequeradeel, op Roordaborgh, met sijn Ed. huisvrou
Jr. Watze van Buygers, tot Cubaerd
gesien - De vrou weduwe van de Heere Wilhelm vrijheer toe Swartzenbergh, tot Beetgum
vidit - Juffr. Fokel van Waltinga weduwe van de Heere Tiaerdt van Walta, tot Herbaium
vidit - Jr. Watse van Buigers, tot Cubaert
Oostergo
vid. - D'Ed. Heere Frederick van Groustins, ontfanger generael deser Provincie, met sijn Ed. E. L. huysvrou
vid. - Jr. Bennert Heringha van Groustins
vidit - Juffr. Frouck van Aylva weduwe van wijlen Jr. Wigglius ab Aylva, tot Swichum
vidit - D'Heere Menno Houwerda van Meckema met sijn Ed. huysvrou, tot Leeuwarden
vidi - D'Heere Tiallingh van Eysingha, grietman over Rauerderahem
vyd. - Juffr. Uilcks[?] van Feytsma weduwe van w. de Heere Hessel Roorda van Eysingha in leven grietman over Lieuwarderadeel, tot Wirdum
Dese naevolgende persoonen sal de leed werden aengeketh (*)
vidit - De Heere Poppe van Burmania sergiant mayeur van een regiment te foet, met sijn Ed. huysvrou, Lieuwarden
vidit - Juffr. Doed van Burmania weduwe van wijlen Jr. Heucklingh, Lieuwarden
vidit - D'Ed. Heere Henningh Georgh van Andree, raad ordinaris in den Hove van Vrieslant, met sijn Ed. huysvrou, Lieuwarden
vidit - D'Heere capiteyn Feye van Burmania met sijn Ed. E. huysvrou, te vragen aan sijn intreck tot Lieuwarden
vidit - Jr. Duco van Jeltingha met sijn L. huysvrou, Collum
vydit - D'Heere Sapo van Wissema met sijn Ed. huysvrou, tot Doccum
vidit - D'E. luitenant Theodorus van Wygara, Lieuwarden
vidit - De Heere Johan van Roorda, munstercommissaris deser Provincie, tot Hadergarrijp[!]
vydet[!] - Juffr. Machteld van Roorda weduwe van wijlen de capit. Ruerd van Feytsma, tot Hallum
vidit - Juffr. Bauck van Roorda weduwe van de Heere Riske van Eyssingha in levene grietman over Collumerlant
x - Juffr. Tiets Roorda weduwe van w. Jr. Douwe van Burmania, Lieuwarden
vidit - De Heere ritmr. Wilcko Holdingha vrijheer toe Swartzenbergh met sijn Ed. E. huysvrou, Renzemargeest
vidit - De vrou weduwe van w. d'Heere Onuphrius vrijheer toe Swartzenbergh in levene grietman over Oostdongerdeel, tot Anium
vidit - Juffr. Wick van Roorda, tot Lieuwarden
vidit - Jr. Wybrant van Roorda met sijn Ed. huysvrou, tot Gienum
vidit - D'Heere Harmannus van Rensen met sijn Ed. huysvrou, tot Hallum
x - Juffr. Frouck van Emingha weduwe van wijlen Jr. Lolle van Buygers, tot Cubaaerd Leuwerden
x - Jr. Menno van Emingha, tot Goutum, met sijn Ed. huysvrou

[4] Jouwera van Bants wed. Laes van Glins 1659

Wel Edele, Erentpheste, Lieve vrunden ende bloetverwanten
Alsoo het den Almachtigen Godt ende Heere van alles dat wesen ende leven ontfanghen heeft, nae sijn raedt beliefft heefft, onsen seer waerden ende well lieven moeder, Juffrou Jouwera van Bants, weduwe van w. den well Edelen Heere Las van Glins sa. gedachtenisse, naar een seer smartelijcke kranckheyt geduyrende ontrent den tijt van tweemael vierentwintich uyren, na de middach, in hooghen ouderdom, uyt dit tranendall te verplaetsen in de eeuwighe ruste, ende nae aenroepinghe van des haeren heyligen namen, om een genadighe ende spoedighe verlossinghe, ende nae betuyginge van een levendich ende vast vertrouwen op haeren Salichmaker, uyt hare ballingschap ende vremdelingschap over te voeren in haar vaderlandt, omme het eynde des gheloofs, den hemelschen erffenisse, met de geheylighdeGodts te besitten, soo is dat de naeges. bloetverwanten ende vrunden gantsch hertelijcken uyt den name van de wel Edele kinderen genodicht werden, omme op den 26en Julij 1659, sijnde Dinxdach op negen uyren, aen het affgeleefde lichaem de laetste eere ende lieffdenplicht naar Christelijck gebruyck te betonen, ende het selve in sijn rustcamer, op hope van een heerlijcke verrijsenisse te bestellen, ende alsdan mede op den leedmaeltijt te verschijnen, met beloffte omme het selvighe bij gelijcke occasie wederomme te willen verschuldighen.
Ten versoecke van de bedroefde kinderen, bij mij onderschreven verteeckent,
Douwe van Ockingha
Dronrijp
Gesien ende aengenomen, so Godt wil - Den Ed. Heere Sicco van Groustins, raedt ordinaris in den Hove van Frieslandt, met sijn vrouw worden gebeden tot den voorgangh
Minnaam
vidit - De Ed. Heere Keympe van Donia
Beetgum
vidit - Den Ed. Heere colonell Georgh vrijheer toe Swartsenburgh metsijn vrouw
Dronrijp
|- De Ed. Heere Douwe van Ockingha
|vidit - Juffer Aelcke van Ockingha
Marssum
Juffrou Jyts van Hiddema weduwe van den Heere Tziallingh van Eyssingha
Deynum
vid. - Juffer Machel van Roorda weduwe van den capiteyn Ruyrdt van Feytsma
Englum
vidit - D'Ed. Heere Edsardt van Groustins, grietman van Menaldum à Deel
Minnam[!]
|vidit - Jr. Bartel van Aylva met sijn huysvrou
|Jr. Tziallingh van Camstra met sijn vrouw
Dronrijp
- D'Heere Elco van Glinstra, mede Gedeputeerde Staet van Frieslandt, met sijn huysvrouw
Belcum
D'capiteyn Erasmus van Hemmema met sijn huysvrou
Englum
|vidimus - Juffer Frantske van Groustins
|- Jr. Assuerus van Groustins
|- Juffrou Josina van Groustins
Dronrijp
|- Juffrou Frantske van Groustins
|- Jr. Jarich van Groustins
Sweyns
vidit - de Heer ritmr. Ignatius à Kinghma met sijn huysvrou
Schingen
- Dns. Everardus Hesener, pastor op de Schingen, met sijn vrou
Dronrijp
Dns. Bartholdus Viaarda, pastor op Dronrijp, met sijn vrou
Franeker
videt[!] - Mijnvrou Sophia van Verwouw weduwe van den Heer, ridder Andrëe
Tot Collum
videt[!]
Juffrou Catharina van Vigara weduwe van Jr. Jeltinga
Tot Minnertsga
sye.. - Jr. Sibrandus van Vigara
Tot Leeuwarden
vidit - D'Heere Theodorus van Scheltinga, raedt ordinaris in den Hove van Frieslandt, met sijn huysvrou
- Jr. Theodorus van Vigara
Dese navolgende bloetverwanten wordt de leedt aengeket (*)
Leeuwarden
gesyen met leetwesen - De Heere Poppo van Burmania, luytenant colonell, met sijn huysvrou
Nijkerck
vid[i]t - D'Heere Frederyck van Groustins, mede Staet Generael in den Hage, met sijn vrouw
Leeuwarden
vidit - D'Heere Damus van Loo, luytenant colonell, met sijn vrouw
Augustinusgha
vidi - D'capiteyn Feyo van Burmania met sijn vrouw
Dockum
vidit - Jr. Sape van Wissema met sijn vrouw
Tot Morra
vidit - D'faendrick Koehoorn met sijn vrouw
Op Rinsemer Geest
vidit - D'Heere Wilco van holdingha, vrijheer toe Swartsenburgh, met sijn vrouw
Tot Beetgum
vidit - D'Heere colonell Georgh, vrijheer toe Swartsenburgh, met sijn vrouw
Op Rodenborch
vidit - D'Heere Albertus Sibrandus van Emingha, grietman van Franeker à Deel, met sijn vrouw
Leeuwarden
- Juffrou Theth van Andringa weduwe van Jr. Goslinga
Genum
vidit - Jr. Vibrant van Roorda met sijn vrouw
Tot Hallum
vidit - Juffrou Doed van Roorda
Tot Bilgaard
vidit - D'Heere ridtmr. Ryquyn van Frens met sijn vrouw
Leeuwarden
gesin[!] - Juffer Agneta, baronesse tot Swartsenburgh
ut supra - Juffer Magdalena, baronesse tot Swartsenburgh
Tot Aenium
janck[?] - D'Heere Jarich, vrijheer toe Swartsenburgh, grietman over Oost Dongerdeel
Tot Beetgum
vidit - Juffer Susanna, baronesse toe Swartsenburgh
- D'Heere capiteyn Jan, vrijheer toe Swartsenburgh
vidit - Juffer I[sa]bella, baronesse toe Swartsenburgh
- Jr. Antoni, vrijheer toe Swartsenburgh
vidit - Juffrou Helene, baronesse toe Swartsenburgh
- Jr. Jurrjen, vrijheer toe Swartsenburgh

[5] Taco van Glins, kapitein 1660Wel Edele, Erentveste, Lieve vrunden ende bloetverwanten
Het heeft Godt Almachtich na sijne onbepaalde raat ende wille belieft, onsen wel beminden broeder den Wel Edelen ende Manhaften capitein Jr. Taco van Glins uit dit sterflijck leven door den tijtlijcken doot in sijn ewich duirende Rijcke op te eyschen, welckers ziele uit sijn lichaem gescheiden is, so wij deur schrijven van goede vrunden bericht sijn op den 1en Martij des namiddachs ontrent 2 uiren, door de grasserende syckte opt eylant Fuinen[!] binnen de hooftstadt Odenzee, sonder nochtans te konen seggen hoelangh hij kranck gelegen heeft. So hebben wij ons verplicht bevonden om de wel Edele vrunden ende bloetverwanten desen onsen noit verwachten droefheit bekent te maken, vertrouwende dat U wel Edelheden met een Christelijcken condoleance tot onswaerts sult aengedaen worden, waermede wij U wel Edele vrunden ende bloetverwanten Godes genadige protectie bevelen, met toewensinge dat het den Almachtigen Godt sal believen een langduriger ende voorspoediger segen aen U wel Edelheden ende de uwes te verleenen.
Ten versoecke van de bedroefde broeders ende susters bij mij onderschreven
D. van Loo
vidit - Jr. Binnart van Roorda, op Dronrijp
- Juffr. Deitsen van Roorda, absent
- Vrou Sophia van Fervou vrou weduwe van de Heere ridder Andree, tot Franeker
vidit - De Heere Fredrick van Grovestins, Staet Generael van des provincie, met sijne huisvrou, tot [niet vermeld]
vydit - De Heere luite[nan]t colonel Damus van Loo met sijn huisvrou, op Dronrijp
gesien - Juffrou Clara van Andree huisvrou van de Heere Poppo van Burmania Oostendenar
videt[!] - De Heere Theodorus van Scheltinga, raadt ordinaris in desen Hove, met sijn huisvrou, tot Leuwarden
- De Heere capitein Jr. Feio van Burmania met sijn huisvrou, tot Augustinusga
vidit - Jr. Sape van Wisma met sijn huisvrou, tot Doccum
- Juffr. Kathrina van Wygara weduwe van Jeltingha met haer kindren, tot Collum
gesien - De Heere Sybrandus van Wygara, tot Hindersga
vidit - Jr. Theodorus van Wygara, tot Leuwarden
videt[!] - De Heere Wilko Holdinga, vrijheer tot Swartsenbergh, met sijn huisvrou, op Rinsmageest
gesien - De Heere colonel Georgh, vrijheer tot Swartsenbergh, met sijn huisvrou, tot Beetgum
gesien - Juffrou Tyets van Andringa weduwe van Goslinga, tot Leuwarden
verto[o]nt - De Heere Albertus van Emingha, grytman over Franekeradeel, met sijn huisvrou
vidit - Juffr. Fokeltie van Faetsma weduwe van de Heere Johannis van Scheltinga, tot Leuwarden
vidit - De Heere Johannis van Scheltinga, Staet Generael deser provincie, tot Leuwarden
vidit - De Heere ritmeester Ignatius van Kingma met sijn huisvrou, tot Sweins

[6] Georg van Glins, luitenant 1665

Westergo
Weledelgeboren Heeren vrunden ende bloetverwanten
Het heeft Godt Almachtigh belieft onsen seer waerden ende lieven broeder Jr. Georgh van Glins luit[ena]nt van een compagny te voet, nadat hij drie à vier dagen kranck hadde gelegen, uit dit tijlijck leven te verplaetsen in de ewige ruste op den 6 Augusti 1665 na de middach, ten huise van de Heere commandeur Jr. Johan van Roorda, binnen de fortresse Langacker. So hebben wij ons verplicht bevonden, de naegenoemde heeren vrunden ende bloetverwanten dese onse onverwachte droefheit bekent te maken, biddende Godt dat hij U wel Edelheden (besonder in dese swacke tijt) in sijn genadige protectie gelieve aen te nemen.
bij mij uit de naem van de andre broeders ende susters vertekent
Edzart van Glins
- Jr. Binnart van Roorda
vidit - Jr. Suffridus à Glins, tegenwoordich tot Harich
- Juffr. Lussia van Glins
vidit - De Heere capt. Jr. Dirck van Wygara met sijn huisvrou, tot Harich
- De Heere Jarich van Groustins met sijn huisvrou, tot Coudum
- Vrou Sophia van Fervou vrou wedu[we] van de Heere ridder Andree, tot Franeker
vidit - De Heere Theodorus à Scheltema met sijn huisvrou, tegenwoordich tot Wyckel
vidit - Jr. Tako van Glins met sijn huisvrou, tot Slooten
- Jr. Sybrandus van Wygara, tot Mindersga
- Juffr. T. van Juckema wedu[we] van Jr. Goffo van Kamstra, tot Mindersga
- Jr. Douwe van Ockingha [ende] Juffr. Aeltie van Ockingha, Dronrijp
vidit - Juffr. Luts van Meckema wedu[we] van de Heere Justus Dominicus van Bottingha, tot Wydum
- Doctor Thomas van Giffen met sijn huisvrou, tot Sneeck
- De Heere Eelco Glinstra met sijn huisvrou, op Dronrijp
vidit - De Heere Douwe Aylva van Loo met sijn huisvrou, tot Jellum
- De Heere Upko van Burmania met sijn huisvrou, tot Wons
vidit - De Heere Jihan van Goslinga met sijn huisvrou, tot Franeker
- De Heere professor Arnoldus met sijn huisvrou, tot Franeker
Oostergo
Hooch Edel Gebooren Heeren vrunden ende bloetverwanten
Also het Godt Almachtich, als Heere over alles dat leven ende wesen ontfangen heeft, nae sijnen vrijen wille ende onbepaelden raet heeft belieft onsen seer waerden ende lieven broeder Jr. Georgh van Glins, luitenant over een compagnie te voet, nae een pijnlijcke kranckheit van ontrent 3 a 4 dagen ut dit tijtlijck leven te verplaetsen in de ewige ruste, wesende den sesten Augusti 1665, op een sondach na de middach, in de fortresse Langacker ten huisen van de Heere commandeur Jr. Johan van Roorda, soo hebben wij niet willen naelaeten U. Ed. heeren vrunden ende bloetverwanten desen onse onverwachten droefheit door desen bekendt te maecken, waermede wij u Hooch Edelgeboren heeren vrunden ende bloetverwanten Godes genadigen protexie ende zegen (bijsonder in desen swacken tijt) sijn toewenschende,
ten versoecke van de samentlijcke broeders ende suster, bij mij verteekent,
Edzart van Glins
vidit - De Heer Poppo van Burmania met sijn huisvrou, tot Leeuwarden
vidit - De Heer Fredrick van Govestins met sijn huisvrou, tot Niukerck
vidit - De Heere Damis van Loo met sijn huisvroi, op Dronrijp
- De Heere Theodorus Scheltinga met sijn hiusvrouwe, tot Leeuwarden
gesien met leedtwesen - De Heer Sicco van Grovestins met sijn huysvrou ende dochters, tot Leeuwarden
- De Heer Feyo van Burmania met sijn huisfrou, tot Augustynisga
- Jr. Sapo van Wisma sijn huisvrou, tot Doccum
vidit - Juffr. Catrina van Wygara weduwe van Jeltinga met haer kinderen, tot Collum
gesien - Juff. Luscia van Ebinga weduwe van Jr. Tialling van Camstra, [tot] Leeuwarden
vidit - De Heer grietman vrijheer toe Swartzenbergh met sijn huysvrou - tot Aenium in Oostdongerdeel
- Juff. His van Kamstra weduwe van Jr. Jarich van Burmania, tot Leeuwerden
vidit - De Heer grietman Idzart thoe Grovestins, tot Englum
vidit - De Heere Asswerus van Grovestins, tot Englum
vidit - De Heere capt. Jr. Laes van Grovestins met sijn huisvrou, tot Wansert[!]
vidit - De Heer capt. Jr. Watso van Burmania, tot Stiens

[7] Binnert van Roorda, schoonvader van Edzardt van Glins 1667

Wel Eedele Geboorene Heeren vrunden ende bloetverwanten
Alsoo het God Almachtich belieft heeft den wel Ed. Heere Jr. Binnert van Roorda, onsen wel lieven vader ende respectiven schoon-vader, nae een langduyrigen quinsieckte van ongeveerlijk drie jaren, uyt dit tijdlijk leven in het eeuwige te verplaetsen, op den 31en Martij 1667 omtrent te elleff uyren des nachts, soo is 't dat wij erfgenaamen door desen de navolgende vrunden ende bloetverwanten inviteren ende nodigen, om onsen wel lieven vader ende respectiven schoon-vader volgens Christelijk gebruyck de laetste eere te geven, om het affgeleefde lichaam op den 10en Aprilis, zijnde de woensdag na Paschen, de klock elleff uyren voor noen, in de kercke van Dronrijp te geleyden, ende sulx geschiet zijnde, de leed-maaltijt bij te woonen, waaraan ons groote vruntschap sal geschieden, met presentatie van het selve altoos, bij gelijcke occagie[!] te willen verschuldigen. Actum uyt het sterfhuys desen 5en Aprilis 1667.
Door begeerte van de bedroefde kinderen bij ons verteekent, J. v. Roorda [en] Edzart van Glins
vidit - Den wel Ed. Hooghgebooren ende gestrengen Heer Georgh vrijheer thoe Swertenborg Hoo[g]en Landsbergen, collonel over [een] regiment te peert, met sijn hoogh Ed. huysvrouwe
vertoent - De w. Ed. Juffr. Eets van Hiddema vrou weduwe van den Ed. Heere Tzalling van Eysinga in leeven gritman[!] over Menaldumadeel
- Den wel Ed. gebooren en gestrenge Heer Jr. Ducco van Hemmama cap[itei]n van de guardes van Sijn Fu[r]stel. Doorl. ende collonel over een regiment te voet, met sijn Ed. huysvrouwe
vidit - Den w. Ed. gebooren Juffr. Aeltie van Ockinga
vidit - Den w. Ed. gebooren Juffr. Doed van Bourmania vrou wedu[we] van de Heere overste luit. Damas van Loo
vidi - Den w. Ed. gebooren Heere Jr. Sieds van Donia
vidit - Den w. Ed. gebooren Heere Jr. Edzert van Grovestins, grietman over Menaldumadeel
vidit - Den w. Ed. gebooren Heere Jr. Watse van van Bourmania, capt. over een comp. te voet
vidit - Den w. Ed. gebooren Heere Jr. Bartholt van Aylva
- Den w. Ed. gebooren HeereJr. Clant Hovelinck etc.
vidit - De w. Ed. gebooren Juffr. Franske van Grovestins
vidit - De w. Ed. gebooren Juffr. Jetske Franske van Grovestins
vidit - De Ed. Heere Eelco van Glinstra met sijn Ed. huysvrou
vidit - Do. Bartholdus Wyarda, pastor in Dronrijp, met sijn huysvrou
vidit - Do. Everardus Hesenener[!], pastor op Schingen en Slappeterp

- Den Wel Edelen Heere Jr. Hans van Roorda, tot Hinnaard
vertoendt - Den w. Ed. Heere Jr. Johan van Roorda, lui. collenel[!] over een regiment te voet, tot Menaem
gesien - Den w. Ed. Heere Jr. Frederik van Grovestins met desselfs w. Ed. huysvrou, tot Nieukerk
- Den w. Ed. Heere cap. Jr. Ruyerd van Glins, tot Emden
- Den wel Ed. Heere Jr. Edzert van Glins, ontfanger generael over Menaldumadeel, op Dronrijp
- Den w. Ed. Heere Jr. Sioucke van Glins, op Harich
- De w. Ed. Juffr. Juliana van Glins
- De w. Ed. Juffr. Luscia van Glins
- Den w. Ed. Heere cap[itei]n Jr. Dirck van Wygara, op Harich
gesien - Den w. Ed. Heere Jr. Binnert Heeringa van Grovestins, mede gecommitteerde Raad van State deser Provintie, tot Nieukerk
vertoont - De w. Ed. Juffr. Hylck van Eysinga vrou weduwe van den Heere Houwerda, tot Leeuwarden
- De w. Ed. Juffr. Sophia van Vervou vrou weduwe van den Heere ridder André, tot Franicker
Dese navolgende persoonen werden de leed aengedient.
vidit - Den Heere Poppe van Bourmania, luyt. collenel[!] over een regiment te voet, met sijn Ed. huysvrou, tot Leeuwarden
- De w. Ed. Juffr. Doed van Bourmania, vrou weduwe van den Heere Damas van Loo, op Dronrijp
- Den w. Ed. Heere cap[itei]n Jr. Feyo van Bourmania, commandeur over de fortresse Langacker-schans, met sijn huysvrou, tot Leeuwarden aan de intreck
ghesien - De. w. Ed. Juffr. Thett van Andringa, weduwe van Goslinga, tot Leeuwarden
vertoendt - De w. Ed. Juffr. Eets van Hiddema, vrou weduwe van de Heere grietman Eysinga, tot Marsum
vertoont - Den w. Ed. HeereJr. Frans van Eysin[g]a, grietman over Leeuwarderadeel, tot Wirdum off aen de intreck tot Leeuwarden
vedit[!] - Den w. Ed. Heere Jr. Sape van Wisma met sijn Ed. huysvrou, tot Hardegaryp
vidit - Den w. Ed. Juffr. Catharina van Wygara, weduwe van Jeltinga, tot Collum off Leeuwarden aan de intreck
- Den w. Ed. Heere Theodorus van Scheltingas, Raat ordinaris in desen Hoove, tot Leeuwarden
- Den w. Ed. Heere Jr. Taco van Glins, Professor Juris tot Franiker, met sijn Ed. huysvrou, [tot] Franiker
- Den w. Ed. Heere Jr. Sibrandus van Wygara, tot Minnersga[!]
- Den Heere Professor Arnoldus, met desselfs huysvrou, tot Franiker

[8] Ruurd van Glins, kapitein 1669

Hoog Eedele gebooren Heeren ende bloed-verwanten
Alsoo het den Almogenden Godt, wiens heiligen wille wij schuldig zijn met gedyld en gehoorsaemheyt ons altijt te onderwerpen, geliefd heeft den wel Edelgebooren Heere Jr. Ruierd van Glins, mijn wel lieven broeder, in leeven capitain over een compagnie te voet, seer soetelijck op maandag den 18en deeses loopenden maants 1669 ontrent 10 uiren voor noen van sijn wacht- en stijdplaets aff te roepen ende uyt dit tranendal over te setten door den lichamelijcken doodt in sijn vreugde-zaal en onbeweeglijk coningrijk; ende het bij ons overige deel naa christelijk gebruyk aan sijn rustplaatse op dingsdag den 26en Januarij tot 10 uiren voor noen te helpen bestellen, ende alsdan de leedmaaltijt meede bij te woonen, met een vaste hoope van een glorieuse opstandinge in den doorluchtigen dagh des Oordeels. Soo ist dat ick U Hoog Eedelheden met leedweesen deese droeve teovall mits deesen verwittige met verwachtinge dat U Hoog Edelheeden deese boodschap met compassie sullen ontfangen, gelijck ick mitsdeesen U Hoog Edelheeden gamtsch vrientlijck versoeke tegen den gepraefigeerden tijt in den sterfhuyse te verschijnen ende van mijn Hoog Waarden broeder sal. ged. de laatste eere- en liefdeplicht te bewijsen, waartoe ons in gelijcke gelegentheyt van saaken bereid-vaardig aanbieden ende de soodanigen vrundschap betoonen sullen altijt danklijk te erkennen. Dronrijp den 21en Januarij 1669.
U. Hooch Edelheden altoos bereitwillige dienar
Edzart van Glins
viderunt - De Heere Suf[f]ridus van Glins, Juffr. Juliana van Glins, Juffr. Lucia van Glins
gesien - De Heere Dirck van Wygara, capitain over een compagnie te voet, met sijn huysvrow
vidit - De Heere Jarigh van Grovestins, grietman over Himmelumer oude Vaart en Noortwolde, met sijn huysvrouw
x - Juffr. Magdalena van Wygara, Jr. Otto van Wygara
vidit - Juffr. Bauck van Grovestins vidit - De Vrouw Sophia van Verwouw, Vrouw weduwe van de Heere ridder Anderé
Dese navolgende persoenen werden de leed aengeseyt
- De Heere Frederick van Grovestins met sijn huysvrou, tot Nikerk
vidit - De Heere Poppe van Burmania, colonel luit. over een regement[!] te voet, met sijn huysvrouw
videt[!] - De Vrouw Doed van Burmania, Vrouw weduwe van de Heere Damas van Loo
vidit - De Heere Feyo van Burmania, cap[itei]n over een comp. te voet, met sijn huysvrouw, aan te dienen tot Leeuwarden aan de intreck
Taco à Glins vidit - De Heere Taco van Glins, professor tot Franicker, met sijn huysvrouw
vertoont - De Heere Sape van Wisma met sijn huysvrouw
vidit - De Heere Sybrandus van Wygara, tot Minnersga
vidit - Juffr. Catharina van Wygara, weduwe van Jeltinga, tot Leeuwarden aan de intreck
vertoont - De Heere Theodorus van Scheltinga, Raad ordinaris in desen Hoove, met sijn huysvrou
vidit - De Heere Assuerus van Grovestins, Raad ordinaris in desen Hoove
vidit - De Heere Georg, vrijheer tho Swartzenbarg[!] en Hoog Lansbergen, met sijn huysvrouw
vertoont - Juffr. Tett van Andringa, vrouw weduwe van Goslinga, tot Leeuwarden aan de intreck
vertoont - Juffr. Franske van Grovestins, tot Koudum; Juffr. Jetske van Grovestins, tot Koudum
videt[!] - De Heere Ulbe van Sixma, capt. over een comp. te voet, met sijn huysvrou, Ried
videt[!] - De Heere Arnoldus, professor tot Franicker, met sijn huysvrou
P. Matthaeus vidit - De Heere Matheus, professor medicin[a]e tot Franiker, met sijn huysvrouw

[9] Lucia van Glins 1682

Hooch Edel Gebor[en] Heer ende Neeff
Het heeft den groten Godt beliefft onsen wel lieven suster Juffr. Lussia[!] van Glins uit het getal der levenden wech te nemen ende uit dit tijtlijck leven in dat ewige te verplaetsen, op den 18 Martij ontrent 12 uiren, ende wijl volgens christlijck gebruick het aertsche lichaem op den 29 deses de klocke elliff uiren op sijn rustplaets sal worden bestelt, wesende op een woensdach, so is ons gants vruntwillich ende dienstlijck versoeck, dat U hooch Ed[elhei]t mochte gelieven op die uire int sterfhuis te komen ende als voorganger onsen overledenen suster met de vordere vrunden tot haer rustplaetse in de kerke op Dronrijp te geleiden, ende na gedane devotie de leedmaeltijt bij te wesen, waeraen de overledene de laeste eere ende ons sonderlinge dienst ende vruntschap sal geschieden, twelck wij met alle beleeftheit danckbarlijck willen verschuldigen. Sal onderdes U hooch Edelh[ei]t met sijn wel. L. moeder ende vordre familie Godes salutare protectie bevelen,
ende sal altoos verblijven U hooch Edelheit dienstlijcken ende vruntwilligen neeff
Edzart van Glins
Dronrijp den 20 Martij 1682

>> begin